02011R0010 — MT — 08.02.2018 — 008.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

►C1  REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 10/2011 ◄

tal-14 ta’ Jannar 2011

dwar il-materjali u oġġetti tal-plastik maħsuba li jiġu f’kuntatt mal-ikel

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 012 15.1.2011, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 321/2011 tal-1 ta’ April 2011

  L 87

1

2.4.2011

►M2

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1282/2011 tat-28 ta’ Novembru 2011

  L 328

22

10.12.2011

►M3

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1183/2012 tat-30 ta’ Novembru 2012

  L 338

11

12.12.2012

►M4

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 202/2014 tat-3 ta’ Marzu 2014

  L 62

13

4.3.2014

 M5

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 865/2014 tat-8 ta' Awwissu 2014

  L 238

1

9.8.2014

►M6

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/174 tal-5 ta' Frar 2015

  L 30

2

6.2.2015

►M7

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1416 tal-24 ta' Awwissu 2016

  L 230

22

25.8.2016

►M8

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/752 tat-28 ta' April 2017

  L 113

18

29.4.2017

►M9

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/79 tat-18 ta' Jannar 2018

  L 14

31

19.1.2018


Ikkoreġut b'

►C1

Rettifika, ĠU L 110, 29.4.2011, p.  36 (11/2011)
▼B

►C1  REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 10/2011 ◄

tal-14 ta’ Jannar 2011

dwar il-materjali u oġġetti tal-plastik maħsuba li jiġu f’kuntatt mal-ikel

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)KAPITOLU I

ID-DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Is-suġġett

1.  Dan ir-Regolament hu miżura speċifika skont it-tifsira tal-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004.

2.  Ir-Regolament jistabbilixxi rekwiżiti speċifiċi għall-manifattura u l-kummerċjalizzazzjoni tal-materjali u l-oġġetti tal-plastik.

(a) maħsuba biex jiġu f’kuntatt mal-ikel, jew

(b) li diġà qegħdin f’kuntatt mal-ikel inkella

(c) li mistennija b’mod raġjonevoli li jiġu f’kuntatt mal-ikel.

Artikolu 2

L-ambitu

1.  Dan ir-Regolament għandu japplika għall-materjali u l-oġġetti li jitqiegħdu fis-suq tal-UE u li jaqgħu fil-kategoriji li ġejjin:

(a) materjali u oġġetti u partijiet minnhom magħmula esklussivament mill-plastik;

(b) materjali u oġġetti tal-plastik ta’ saffi multipli li jżommu flikien permezz tal-adeżivi jew b’mezzi oħrajn;

(c) materjali u oġġetti msemmija fil-punti a) jew b) li huma stampati u/jew koperti minn kisja;

(d) saffi tal-plastik jew kisi tal-plastik, li jiffurmaw is-siġilli fil-kapep u fil-lukketti, li flimkien ma’ dawk il-kapep jew il-lukketti jagħmlu sett ta’ żewġ saffi jew aktar ta’ tipi differenti ta’ materjali;

(e) saffi tal-plastik f’materjali u f’oġġetti b’saff multiplu magħmul minn materjali multipli.

2.  Dan ir-Regolament ma għandux japplika għall-materjali u l-oġġetti li ġejjin li jitqiegħdu fis-suq tal-UE u li huma maħsuba li jiġu koperti minn miżuri speċifiċi oħra:

(a) reżina ta’ skambju joniku;

(b) lasktu;

(c) silikoni.

3.  Dan ir-Regolament għandu jkun bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-UE jew dawk nazzjonali applikabbli għal-linek tal-istampar, l-adeżivi u l-kisjiet.

Artikolu 3

Id-definizzjonijiet

Għall-iskop ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1) “materjali u oġġetti tal-plastik” tfisser:

(a) materjali u oġġetti msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 2(1); u

(b) saffi tal-plastik imsemmija fil-punti (d) u (e) tal-Artikolu 2(1);

(2) “plastik” tfisser polimer li miegħu jista’ jkun żdiedulu addittivi jew sustanzi oħra, li kapaċi jiffunzjona bħala komponent strutturali maġġuri ta’ materjali u oġġetti finali;

(3) “polimer” tfisser kwalunkwe sustanza makromolekulari li tinkiseb permezz ta’:

(a) proċess ta’ polimerizzazzjoni bħalma huma poliaddizzjoni, polikondensazzjoni, jew permezz ta’ kwalunkwe proċess simili ieħor ta’ monomeri jew sustanzi oħra ta’ bidu; jew

(b) modifika kimika ta’ makromolekuli naturali jew sintetiċi; inkella

(c) fermentazzjoni bil-mikrobi;

(4) “saff multiplu tal-plastik” tfisser materjal jew oġġett kompost minn żewġ saffi tal-plastik jew aktar;

(5) “saff multiplu magħmul minn materjali multipli” tfisser materjal jew oġġett kompost minn żewġ saffi ta’ tipi differenti ta’ materjali jew aktar, li mill-inqas wieħed minnhom ikun saff tal-plastik;

(6) “monomer jew sustanza oħra inizjali” tfisser:

(a) sustanza li tgħaddi minn kwalunkwe proċess ta’ polimerizzazzjoni għall-manifattura tal-polimeri; jew

(b) sustanza makromolekulari naturali jew sintetika użata fil-manifattura ta’ makromolekuli modifikati; inkella

(c) sustanza użata biex timmodifika sustanzi makromolekulari naturali jew sintetiċi eżistenti;

(7) “addittiv” tfisser sustanza li tiżdied intenzjonalment mal-plastiks biex jinkiseb effett fiżiku jew kimiku waqt ipproċessar tal-plastik jew fil-materjal jew l-oġġett finali; huwa maħsub biex ikun preżenti fil-materjal jew l-oġġett finali;

(8) “aġent li jgħin il-produzzjoni tal-polimer” tfisser kwalunkwe sustanza użata biex tipprovdi sustanza ta’ kultura adattata għall-polimer jew il-manifattura tal-plastik; huwa jista’ jkun preżenti iżda la huwa maħsub li jkun preżenti fil-materjali jew l-oġġetti lesti u lanqas ma jkollu effett fiżiku jew kimiku fil-materjal jew l-oġġett lest;

(9) “sustanza miżjuda b’mod mhux intenzjonat” tfisser impurità fis-sustanza użata jew intermedju ta’ reazzjoni li jifforma waqt il-proċess tal-produzzjoni inkella prodott ta’ dikompożizzjoni jew ta’ reazzjoni;

(10) “aġent li jgħin il-polimerizzazzjoni” tfisser sustanza li tagħti bidu lill-polimerizzazzjoni u/jew tikkontrolla l-formazzjoni tal-istruttura molekulari;

(11) “limitu ta’ migrazzjoni globali” tfisser l-ammont massimu permess ta’ sustanzi li ma jieħdux in-nar rilaxxati minn materjal jew oġġett fis-simulanti tal-ikel;

(12) “simulant tal-ikel” tfisser kwalunkwe sustanza ta’ kultura għall-ittestjar li timita l-ikel; fl-imġiba tiegħu s-simulant tal-ikel jimita l-migrazzjoni mill-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel;

(13) “limitu ta’ migrazzjoni speċifika” tfisser l-ammont massimu permess ta’ sustanza speċifika li tiġi rilaxxata minn materjal jew oġġett fl-ikel jew fis-simulanti tal-ikel;

(14) “limitu ta’ migrazzjoni speċifika totali” tfisser is-somma massima permessa ta’ sustanzi partikolari rilaxxati fl-ikel jew fis-simulanti tal-ikel espressa bħala total tal-grupp tas-sustanzi indikati;

(15) “ostakolu funzjonali” tfisser ostakolu li jikkonsisti minn saff wieħed jew aktar ta’ kwalunkwe tip ta’ materjal li jiżgura li l-materjal jew l-oġġett finali jikkonforma mal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004 u mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament;

▼M7

(16) “ikel mhux xaħmi” ifisser ikel fir-rigward ta' liema fl-ittestjar tal-migrazzjoni fit-Tabella 2 tal-Anness III għal dan ir-Regolament huma stabbiliti biss simulanti tal-ikel minbarra s-simulanti tal-ikel D1 jew D2;

▼B

(17) “restrizzjoni” tfisser limitazzjoni tal-użu ta’ sustanza jew limitu ta’ migrazzjoni inkella limitu tal-kontenut tas-sustanza fil-materjal jew l-oġġett;

▼M7

(18) “speċifikazzjoni” ifisser kompożizzjoni ta' sustanza, kriterji tal-purità għal sustanza, karatteristiċi fiżikokimiċi ta' sustanza, dettalji li għandhom x'jaqsmu mal-proċess tal-manifattura ta' sustanza jew informazzjoni ulterjuri dwar l-espressjoni tal-limiti tal-migrazzjoni;

▼M7

(19) “mili sħun” ifisser il-mili ta' kwalunkwe oġġett b'ikel b'temperatura li ma taqbiżx il-100 °C fil-mument tal-mili, u li wara dan l-ikel jitħalla jibred għal 50 °C jew inqas fi żmien 60 minuta, jew għal 30 °C jew inqas fi żmien 150 minuta.

▼B

Artikolu 4

It-tqegħid fis-suq tal-materjali u l-oġġetti tal-plastik

Materjali u oġġetti tal-plastik jistgħu jitqiegħdu fis-suq biss jekk huma:

(a) jikkonformaw mar-rekwiżiti rilevanti stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004 li jaqgħu taħt użu maħsub u prevedibbli; u

(b) jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-ittekettjar stipulati fl-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004; u

(c) jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ traċċabilità stipulati fl-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004; u

(d) mmanifatturati skont il-prassi t-tajba tal-manifattura kif stipulata fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2023/2006 ( 1 ); u

(e) jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ kompożizzjoni u ta’ dikjarazzjoni stipulati fil-Kapitoli II, III u IV ta’ dan ir-Regolament.KAPITOLU II

IR-REKWIŻITI TA’ KOMPOŻIZZJONITAQSIMA 1

Sustanzi Awtorizzati

Artikolu 5

Lista tal-Unjoni ta’ sustanzi awtorizzati

1.  Huma biss is-sustanzi inklużi fil-lista tal-Unjoni tas-sustanzi awtorizzati (minn issa ’l quddiem “il-lista tal-Unjoni”) stipulati fl-Anness I li jistgħu jintużaw b’mod intenzjonat fil-manifattura tas-saffi tal-plastik fil-materjali u l-oġġetti tal-plastik.

2.  Il-lista tal-Unjoni għandu jkun fiha:

(a) monomeri jew sustanzi oħra ta’ bidu;

(b) addittivi minbarra koloranti;

(c) aġenti li jgħinu l-produzzjoni tal-polimer minbarra s-solventi;

(d) makromolekuli li nkisbu minn fermentazzjoni bil-mikrobi.

3.  Il-lista tal-Unjoni tista’ tiġi emendata skont il-proċedura stabbilita bl-Artikolu 8 sa 12 tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004.

Artikolu 6

Id-derogi għas-sustanzi mhux inklużi fil-lista tal-Unjoni

1.  Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 5, is-sustanzi li mhumiex inklużi fil-lista tal-Unjoni jistgħu jintużaw bħala aġenti li jgħinu fil-produzzjoni tal-polimer fil-manifattura tas-saffi tal-plastik fil-materjali u l-oġġetti tal-plastik soġġetti għal-liġi nazzjonali.

2.  Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 5, jistgħu jintużaw koloranti u solventi fil-manifattura tas-saffi tal-plastik fil-materjali u l-oġġetti tal-plastik soġġett għal-liġi nazzjonali.

3.  Is-sustanzi li ġejjin li mhux inklużi fil-lista tal-Unjoni huma awtorizzati soġġetti għar-regoli stipulati fl-Artikoli 8, 9, 10, 11 u 12:

▼M7

(a) l-imluħ kollha tal-aluminju, l-ammonju, il-barju, il-kalċju, il-kobalt, ir-ram, il-ħadid, il-litju, il-manjeżju, il-manganiż, il-potassju, is-sodju, iż-żingu ta' aċdi, fenoli jew alkoħols awtorizzati;

▼B

(b) it-taħlitiet li jinkisbu billi jitħalltu sustanzi awtorizzati mingħajr reazzjoni kimika tal-komponenti;

(c) meta jintużaw bħala addittivi, sustanzi polimeriċi sintetiċi jew naturali ta’ piż molekulari ta’ mill-inqas 1 000 Da, minbarra makrmolekuli li nkisbu minn fermentazzjoni bil-mikrobi, li jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, jekk ikunu kapaċi jiffunzjonaw mal-komponent strutturali ewlieni tal-materjali jew l-oġġetti finali;

(d) meta jintużaw bħala monomer jew bħala sustanza inizjali oħra, sustanzi molekulari prepolimeri u naturali jew sintetiċi, kif ukoll it-taħlitiet tagħhom, minbarra makromolekuli li nkisbu minn fermentazzjoni bil-mikrobi, jekk il-monomeri jew is-sustanzi tal-bidu li huma meħtieġa biex jissintetizzawhom huma inklużi fil-lista tal-Unjoni.

4.  Is-sustanzi li ġejjin li mhumiex inklużi fil-lista tal-Unjoni jistgħu jkunu preżenti fis-saffi tal-plastik tal-materjali jew l-oġġetti tal-plastik.

(a) sustanzi miżjuda mhux b’mod intenzjonat;

(b) aġenti li jgħinu l-polimerizzazzjoni.

5.  Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 5, l-addittivi mhux inklużi fil-lista tal-Unjoni jistgħu jkomplu jintużaw soġġetti għal-liġi nazzjonali wara l-1 ta’ Jannar 2010 sakemm tittieħed deċiżjoni biex jiġu jew ma jiġux inklużi fil-lista tal-Unjoni kemm-il darba jkunu inklużi fil-lista proviżorja msemmija fl-Artikolu 7.

Artikolu 7

Il-ħolqien u l-ġestjoni ta’ lista proviżorja

1.  Il-lista proviżorja ta’ addittivi li qed jiġu vvalutati mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn issa ‘l quddiem “l-Awtorità”) li saret pubblika mill-Kummissjoni fl-2008 għandha tiġi aġġornata b’mod regolari.

2.  Addittiv għandu jitneħħa mil-lista proviżorja:

(a) meta jkun inkluż fil-lista tal-Unjoni stipulata fl-Anness I; jew

(b) meta tittieħed deċiżjoni mill-Kummissjoni biex ma tinkludihx fil-lista tal-Unjoni; inkella

(c) jekk matul l-analiżi tad-dejta, l-Awtorità titlob informazzjoni addizzjonali u dik l-informazzjoni ma tintbagħatx fil-limiti ta’ żmien speċifikati mill-Awtorità.TAQSIMA 2

Ir-rekwiżiti ġenerali, ir-restrizzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet

Artikolu 8

Ir-rekwiżiti ġenerali fuq is-sustanzi

Is-sustanzi li jintużaw fil-manifattura tas-saffi tal-plastik fil-materjali u l-oġġetti tal-plastik għandhom ikunu ta’ kwalità teknika u ta’ purità adattata għall-użu intenzjonat u prevedibbli tal-materjali jew l-oġġetti. Il-kompożizzjoni għandha tkun magħrufa mill-manifattur tas-sustanza u tkun disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti malli jitolbuha.

Artikolu 9

Ir-rekwiżiti speċifiċi fuq is-sustanzi

1.  Is-sustanzi użati fil-manifattura tas-saffi tal-plastik fil-materjali u l-oġġetti tal-plastik għandhom ikunu soġġetti għar-restrizzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet li ġejjin:

(a) il-limitu ta’ migrazzjoni speċifika stipulat fl-Artikolu 11;

(b) il-limitu ta’ migrazzjoni globali stipulat fl-Artikolu 12;

(c) ir-restrizzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet stipulati fil-kolonna 10 tat-Tabella1 tal-punt 1 tal-Anness I;

(d) l-ispeċifikazzjonijiet dettaljati stipulati fil-punt 4 tal-Anness I.

2.  Is-sustanzi f’nanoforma għandhom jintużaw biss jekk ikunu awtorizzati u msemmija b’mod espliċitu fl-ispeċifikazzjonijiet fl-Anness I.

Artikolu 10

Ir-restrizzjonijiet dwar il-materjali u l-oġġetti tal-plastik

Ir-restrizzjonijiet relatati mal-materjali u l-oġġetti tal-plastik huma stipulati fl-Anness II.

Artikolu 11

Il-limiti ta’ migrazzjoni speċifika

1.  Il-materjali u l-oġġetti tal-plastik ma għandhomx jittrasferixxu l-kostitwenti tagħhom lill-ikel fi kwantitajiet li jaqbżu l-limiti ta’ migrazzjoni speċifika stipulati fl-Anness I. Dawk il-limiti ta’ migrazzjoni speċifika huma espressi f’mg ta’ sustanza għal kull kg ta’ ikel (mg/kg).

▼M7 —————

▼M7

3.  B'deroga mill-paragrafu 1, l-addittivi li huma awtorizzati wkoll bħala addittivi tal-ikel permezz tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 jew bħala aromatizzanti permezz tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 ma għandhomx jemigraw fl-ikel fi kwantitajiet b'tali mod li jkollhom effett tekniku fl-ikel finali u ma għandhomx:

(a) jaqbżu r-restrizzjonijiet previsti fir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 jew fir-Regolament (KE) Nru 1334/2008 jew fl-Anness I għal dan ir-Regolament għall-ikel li fih ikollhom użu awtorizzat bħala addittiv tal-ikel jew sustanzi aromatizzanti; jew

(b) jaqbżu r-restrizzjonijiet stipulati fl-Anness I għal dan ir-Regolament fl-ikel li fih ma jkollhomx użu awtorizzat bħala addittiv tal-ikel jew sustanzi aromatizzanti.

▼M7

4.  Meta jkun speċifikat li ma hija permessa ebda migrazzjoni ta' sustanza partikolari, il-konformità għandha tiġi stabbilita bl-użu ta' metodi xierqa ta' ttestjar tal-migrazzjoni magħżulin skont l-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 li jistgħu jikkonfermaw li n-nuqqas ta' migrazzjoni 'l fuq minn limitu speċifikat ta' detezzjoni.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, sakemm ma jkunux ġew stabbiliti limiti tad-detezzjoni speċifiċi għal sustanzi partikolari jew gruppi ta' sustanzi, għandu japplika limitu tad-detezzjoni ta' 0,01 mg/kg.

▼B

Artikolu 12

Il-limitu ta’ migrazzjoni globali

1.  Il-materjali u l-oġġetti tal-plastik ma għandhomx jittrasferixxu l-kostitwenti tagħhom fis-simulanti tal-ikel fi kwantitajiet li jaqbżu l-10 milligrammi tal-kostitwenti totali rilaxxati għal kull dm2 ta’ superfiċje ta’ kuntatt tal-ikel (mg/dm2).

2.  Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, il-materjali u l-oġġetti tal-plastik maħsuba li jinġiebu f’kuntatt mal-ikel intenzjonat għat-trabi jew it-tfal iż-żgħar, kif definiti mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/141/KE ( 2 ) u 2006/125/KE ( 3 ), ma għandhomx jittrasferixxu l-kostitwenti tagħhom ġos-simulanti tal-ikel fi kwantitajiet li jaqbżu s-60 milligramma tat-total tal-kostitwenti rilaxxati għal kul kg ta’ simulant tal-ikel.KAPITOLU III

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI GĦAL ĊERTI MATERJALI U OĠĠETTI

Artikolu 13

Il-materjali u l-oġġetti tal-plastik magħmula minn saffi multipli

1.  F’materjal jew oġġett tal-plastik magħmul minn saffi multipli, il-kompożizzjoni ta’ kull saff tal-plastik għandha tikkonforma ma’ dan ir-Regolament.

2.  Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, saff tal-plastik li ma jkunx f’kuntatt dirett mal-ikel u huwa mifrud mill-ikel b’ostaklu funzjonali, jista’:

(a) ma jikkonformax mar-restrizzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet stipulati f’dan ir-regolament ħlief għall-monomer tal-klorur tal-vinil kif previst fl-Anness I; u/jew

(b) jiġi mmanifatturat b’sustanzi li mhumiex elenkati fil-lista tal-Unjoni jew fil-lista proviżorja.

▼M7

3.  Is-sustanzi skont il-paragrafu 2(b) ma għandhomx jimigraw f'ikel jew simulant tal-ikel, f'konformità mal-Artikolu 11(4). Il-limitu tad-detezzjoni stabbilit fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 11(4) għandu jkun japplika għal gruppi ta' sustanzi jekk ikunu relatati b'mod strutturali u tossikoloġiku, inklużi isomeri jew sustanzi bl-istess grupp funzjonali rilevanti, jew għal sustanzi individwali li mhumiex relatati, u għandu jinkludi trasferiment ta' tpaċija possibbli.

▼B

4.  Is-sustanzi li mhumiex elenkati fil-lista tal-Unjoni jew fil-lista proviżorja msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2 ma għandhom jappartjenu għall-ebda waħda mill-kategoriji li ġejjin:

(a) sustanzi kklassifikati bħala “mutaġeniċi”, “kanċeroġeniċi”, jew “tossiċi għar-riproduzzjoni” skont il-kriterji stabbiliti fit-taqsimiet 3.5, 3.6 u 3.7 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 4 );

(b) sustanzi f’nanoforma.

5.  Il-materjal jew l-oġġett finali tal-plastik magħmul minn saffi multipligħandu jikkonforma mal-limiti ta’ migrazzjoni speċifika stipulati fl-Artikolu 11 u l-limitu ta’ migrazzjoni globali stipulat fl-Artikolu 12 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 14

Il-materjali u l-oġġetti ta’ saff multiplu magħmula minn materjali multipli

1.  F’materjal jew f’oġġett ta’ saff multiplu magħmul minn materjali multipli, il-kompożizzjoni ta’ kull saff tal-plastik għandha tikkonforma ma’ dan ir-Regolament.

2.  Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, f’materjal jew f’oġġett ta’ saff multiplu magħmul minn materjali multipli, saff tal-plastik li ma jkunx f’kuntatt dirett mal-ikel u li jkun separat mill-ikel permezz ta’ ostaklu funzjonali, jista’ jiġi mmanfatturat b’sustanzi li mhumiex elenkati fil-lista tal-Unjoni jew fil-lista proviżorja.

3.  Is-sustanzi li mhumiex elenkati fil-lista tal-Unjoni jew fil-lista msemmija msemmija fil- paragrafu 2 ma għandhom jappartjenu għall-ebda waħda mill-kategoriji li ġejjin:

(a) sustanzi kklassifikati bħala “mutaġeniċi”, “kanċeroġeniċi”, jew “tossiċi għar-riproduzzjoni” skont il-kriterji stabbiliti fit-taqsimiet 3.5, 3.6 u 3.7 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

(b) sustanzi f’nanoforma.

4.  Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, l-Artikoli 11 u 12 ta’ dan ir-Regolament ma japplikawx għas-saffi tal-plastik f’materjali jew f’oġġetit ta’ saff multiplu magħmula minn materjali multipli.

5.  Is-saffi tal-plastik f’materjal jew f’oġġett ta’ saff multiplu magħmul minn materjali multipli għandhom jikkonformaw mar-restrizzjonijiet għall-monomer tal-kloridu tal-vinil stipulati fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

6.  F’materjal jew f’oġġett ta’ saff multiplu magħmul minn materjali multipli, il-limiti ta’ migrazzjoni speċifiċi u globali għas-saffi tal-plastik u għall-materjal jew l-oġġett finali jistgħu jiġu stabbiliti permezz tal-liġi nazzjonali.KAPITOLU IV

DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ U DOKUMENTAZZJONI

Artikolu 15

Id-dikjarazzjoni tal-konformità

1.  Fl-istadji tal-kummerċjalizzazzjoni għajr l-istadju tal-bejgħ bl-imnut, għandha tkun disponibbli dikjarazzjoni bil-miktub skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004 għall-materjali u l-oġġetti tal-plastik, il-prodotti minn stadji intermedji tal-manifattura tagħhom kif ukoll għas-sustanzi maħsuba għall-manifattura ta’ dawk il-materjali u l-oġġetti.

2.  Id-dikjarazzjoni bil-miktub imsemmija fil-paragrafu 1 għandha ssir mill-operatur tan-negozju u għandu jkun fiha l-informazzjoni stipulata fl-Anness IV.

3.  Id-dikjarazzjoni bil-miktub għandha tippermetti identifikazzjoni faċli tal-materjali, l-oġġetti jew il-prodotti minn stadji intermedji tal-manifattura jew is-sustanzi li tkun inħarġet. Hija għandha tiġi rinnovata meta jkun hemm bidliet sostanzjali fil-kompożizzjoni jew il-produzzjoni li jwasslu għall-bidliet fil-migrazzjoni mill-materjali jew l-oġġetti jew meta ssir disponibbli dejta xjentifika ġdida.

Artikolu 16

Id-dokumenti ta’ sostenn

1.  Id-dokumentazzjoni xierqa biex turi li l-materjali u l-oġġetti, il-prodotti mill-istadji intermedji tal-manifattura tagħhom kif ukoll is-sustanzi maħsuba għall-manifattura ta’ dawk il-materjali u l-oġġetti jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti mill-operatur tan-negozju malli tintalab.

2.  Dik id-dokumentazzjoni għandu jkun fiha l-oundizzjonijiet u r-riżultati tal-ittestjar, il-kalkoli, inklużi l-immudellar, analiżi oħra, u evidenza dwar is-sikurezza jew ir-raġunament li jagħti prova tal-konformità. Ir-regoli għal-prova sperimentali ta’ konformità huma stipulati fil-Kapitolu V.CHAPTER V

IL-KONFORMITÀ

Artikolu 17

L-espressjoni tar-riżultati tat-test tal-migrazzjoni

1.  Għall-kontroll tal-konformità, il-valuri ta’ migrazzjoni speċifika għandhom ikunu espressi f’mg/kg meta jiġi applikat il-proporzjon ta’ suprfiċje proprja għall-volum fl-użu proprju jew f’dak previst.

2.  Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1 għal:

(a) kontenituri jew oġġetti oħra, li fihom jew li maħsuba biex ikun fihom, inqas minn 500 millilitru jew gramma jew aktar minn 10 litri,

(b) materjali u oġġetti li għalihom ma jkunx prattiku, minħabba l-forma tagħhom, li ssir stima tar-relazzjoni bejn l-erja tas-superfiċje ta’ materjali u ta’ oġġetti ta’ dan it-tip u l-kwantità ta’ ikel li tkun f’kuntatt magħha.

(c) folji u peillikoli li għadhom mhumiex f’kuntatt mal-ikel,

(d) folji u pellikoli li fihom inqas minn 500 millilitru jew gramma jew aktar minn 10 litri,

il-valur tal-migrazzjoni għandu jiġi espress f’ mg/kg u jiġi applikat proporzjon ta’ superfiċje għall-volum ta’ 6 dm2 għal kull kg tal-ikel.

Dan il-paragrafu ma japplikax għall-materjali u l-oġġetti maħsuba li jiġu f’kuntatt jew li huma diġà f’kuntatt mal-ikel għat-trabi u t-tfal iż-żgħar, kif definit mid-Direttivi 2006/141/KE u 2006/125/KE.

3.  Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, kapep, siġilli, tappijiet u oġġetti simili ta’ siġill il-valur ta’ migrazzjoni speċifika għandu jiġi espress fi:

▼M7

(a) mg/kg bl-użu tal-kontenut proprju tal-kontenitur li għalih maħsub l-għatu għall-għeluq filwaqt li tiġi applikata s-superfiċje totali ta' kuntatt tal-oġġett ta' siġill u l-kontenitur issiġillat jekk l-użu maħsub tal-oġġett ikun magħruf, filwaqt li jittieħed kont tad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2;

▼B

(b) mg/oġġett jekk l-użu intenzjonat tal-oġġett ma jkunx magħruf.

4.  Għal kapep, siġilli, tappijiet u oġġetti simili ta’ siġill il-valur ta’ migrazzjoni globali għandu jiġi espress fi:

(a) mg/dm2 filwaqt li tiġi applikata s-superfiċje totali ta’ kuntatt tal-oġġett ta’ siġill u l-kontenitur issiġillat jekk l-użu intenzjonat tal-oġġett ikun magħruf;

(b) mg/oġġett jekk l-użu intenzjonat tal-oġġett ma jkunx magħruf.

Artikolu 18

Ir-regoli biex jiġu vvalutati l-limiti ta’ migrazzjoni

1.  Għall-materjali u l-oġġetti li jkunu diġà f’kuntatt mal-ikel, għandha titwettaq verifika tal-konformità b’limiti ta’ migrazzjoni speċifika skont ir-regoli stipulati fil-Kapitolu 1 tal-Anness V.

2.  Għall-materjali u l-oġġetti li għad mhumiex f’kuntatt mal-ikel, għandha titwettaq verifika tal-konformità b’limiti ta’ migrazzjoni speċifika fl-ikel jew fis-simulanti tal-ikel stipulata fl-Anness III skont ir-regoli stipulati fil-Kapitolu 2, it-Taqsima 2.1 tal-Anness V.

3.  Għall-materjali u l-oġġetti li għad mhumiex f’kuntatt mal-ikel, tista’ titwettaq spezzjoni tal-konformità mal-limitu ta’ migrazzjoni speċifika filwaqt li jiġu applikati strateġiji tal-ispezzjoni skont ir-regoli stipulati fil-Kapitolu 2, it-Taqsima 2.2 tal-Anness V. Jekk materjal jew oġġett ma jirnexxilux jikkonforma mal-limiti ta’ migrazzjoni fl-istrateġija tal-ispezzjoni trid tiġi konfermata konklużjoni ta’ nonkonformità permezz ta’ verifika tal-konformità skont il-paragrafu 2.

▼M7

4.  Għall-materjali u l-oġġetti li għadhom mhumiex f'kuntatt mal-ikel, għandha titwettaq verifika tal-konformità mal-limitu tal-migrazzjoni kumplessiv fis-simulanti tal-ikel kif stabbilit fl-Anness III skont ir-regoli stipulati fil-Kapitolu 3 tal-Anness V.

▼B

5.  Għall-materjali u l-oġġetti li għad mhumiex f’kuntatt mal-ikel, tista’ titwettaq spezzjoni tal-konformità mal-limitu ta’ migrazzjoni globali filwaqt li jiġu applikati strateġiji tal-ispezzjoni skont ir-regoli stipulati fil-Kapitolu 3, it-Taqsima 3.4 tal-Anness V. Jekk materjal jew oġġett ma jirnexxilux jikkonforma mal-limitu ta’ migrazzjoni fl-istrateġija tal-ispezzjoni trid tiġi konfermata konklużjoni ta’ nonkonformità permezz ta’ verifika tal-konformità skont il-paragrafu 4.

6.  Ir-riżultati tal-ittestjar tal-migrazzjoni speċifika li jinkisbu fl-ikel għandhom jieħdu preċedenza fuq ir-riżultati li jinkisbu fis-simulant tal-ikel. Ir-riżultati tal-ittestjar tal-migrazzjoni speċifika li jinkisbu fis-simulant tal-ikel għandhom jieħdu preċedenza fuq ir-riżultati li jinkisbu permezz ta’ strateġiji tal-ispezzjoni.

▼M7

7.  Qabel ma jitqabblu r-riżultati tat-test tal-migrazzjoni speċifika u kumplessiva mal-limiti tal-migrazzjoni għandhom jiġu applikati l-fatturi ta' korrezzjoni stipulati fil-punt 3 tal-Anness III u l-Kapitolu 4 tal-Anness V skont ir-regoli stipulati fihom.

▼B

Artikolu 19

Il-valutazzjoni għas-sustanzi mhux inklużi fil-lista tal-Unjoni

Il-konformità mal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tas-sustanzi msemmija fl-Artikoli 6(1), 6(2), 6(4), 6(5) u 14(2) ta’ dan ir-Regolament li mhumiex koperti minn inklużjoni fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament għandha tiġi vvalutata skont prinċipji xjentifiċi rikonoxxuti internazzjonalment dwar il-valutazzjoni tar-riskju.KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Arikolu 20

L-emendi tal-atti tal-UE

L-Anness tad-Direttiva tal-Kunsill 85/572/KEE ( 5 ) jinbidel b’dan li ġej:

“Is-simulanti tal-ikel li għandhom jintużaw biex jittestjaw il-migrazzjoni tal-kostitwenti tal-materjali u l-oġġetti tal-plastik maħsuba biex jiġu f’kuntatt ma’ ikel uniku jew ma’ gruppi speċifiċi tal-ikel huma stipulati fil-punt 3 tal-Anness III tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 10/2011.”

Artikolu 21

Ir-revoka tal-atti tal-UE

Id-Direttivi 80/766/KEE, 81/432/KEE u 2002/72/KE huma permezz ta’ dan ta’ hawnhekk revokati b’effett mill-1 ta’ Mejju 2011.

Ir-referenzi għad-Direttivi revokati għandhom jiġu interpreatati bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabelli ta’ korrelazzjoni fl-Anness VI.

Artikolu 22

Id-dispożizzjonijiet tranżitorji

1.  Sal-31 ta’ Diċembru 2012 id-dokumenti ta’ sostenn imsemmija fl-Artikolu 16 għandhom ikunu bbażati fuq ir-regoli bażiċi għall-ittestjar tal-migrazzjoni globali u speċifika stipulati fl-Anness tad-Direttiva 82/711/KEE.

2.  Mill-1 ta’ Jannar 2013 ‘il hawn id-dokumenti ta’ sostenn imsemmija fl-Artikolu 16 għall-materjali, l-oġġetti u s-sustanzi li jitqiegħdu fis-suq sal-31 ta’ Diċembru 2015, jistgħu jkunu bbażati fuq:

(a) ir-regoli tal-ittestjar tal-migrazzjoni stipulati fl-Artikolu 18 ta’ dan ir-Regolament, inkella

(b) ir-regoli bażiċi għall-ittestjar tal-migrazzjoni globali u speċifika stipulati fl-Anness tad-Direttiva 82/711/KEE.

3.  Mill-1 ta’ Jannar 2016 ‘il hawn, id-dokumenti ta’ sostenn imsemmija fl-Artikolu 16 għandhom ikunu bbażati fuq ir-regoli għall-ittestjar tal-migrazzjoni stipulati fl-Artikolu 18, bla ħsara għall-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

4.  Sal-31 ta’ Diċembru 2015 addittivi li jintużaw fil-plastiks rinfurzati bil-fibra tal-ħġieġ li mhumiex elenkati fl-Anness I iridu jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-valutazzjoni tar-riskju stipulati fl-Artikolu 19.

5.  Materjali u oġġetti li tqiegħdu fis-suq skont il-liġi qabel l-1 ta’ Mejju 2011 jistgħu jitqiegħdu fis-suq sal-31 ta’ Diċembru 2012.

Artikolu 23

Id-dħul fis-seħħ u l-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Mejju 2011.

Id-dispożizzjoni tal-Artikolu 5 fir-rigward tal-użu tal-addittivi, ħlief il-plastifikanti, għandha tapplika għas-saffi tal-plastik jew il-kisjiet tal-plastik fil-kapep u l-lukketti msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 2(1), mill-31 ta’ Diċembru 2015.

Id-dispożizzjoni tal-Artikolu 5 f’dak li għandu x’jaqsam mal-użu tal-addittivi fil-materjali li jħejju d-daqsijiet għall-plastiks rinfurzati bil-fibra tal-ħġieġ, għandha tapplika mill-31 ta’ Diċembru 2015.

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 18(2), 18(4) u 20 għandhom japplikaw mill-31 ta’ Diċembru 2012

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri skont it-Trattati.
ANNESS I

Is-sustanzi

1.   Il-lista tal-Unjoni ta’ monomeri awtorizzati, ta’ sustanzi oħra ta’ bidu, ta’ makromolekuli li nkisbu mill-fermentazzjoni bil-mikrobi, ta’ addittivi u ta’ aġenti li jgħinu l-produzzjoni tal-polimer.

It-Tabella 1 tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

Il-Kolonna 1 (in-Numrru tas-Sustanza tal-Materjal li jiġi f’Kuntatt mal-Ikel): in-numru uniku ta’ identifikazzjoni tas-sustanza

Il-Kolonna 2 (in-Numru ta’ Referenza): in-numru ta’ referenza tal-materjal tal-imballaġġ tal-KEE

Il-Kolonna 3 (Nru tal-CAS): in-numru ta’ reġistrazzjoni tal-CAS (Chemical Abstracts Service)

Il-Kolonna 4 (l-Isem tas-Sustanza): l-isem kimiku

Il-Kolonna 5 (Użu bħala addittiv jew aġent li jgħin il-produzzjoni tal-polimer (iva/le)): indikazzjoni dwar jekk is-sustanza hijiex awtorizzata biex tintuża bħala addittiv jew bħala aġent li jgħin il-produzzjoni tal-polimer (iva) jew jekk is-sustanza mhijiex awtorizzata biex tintuża bħala addittiv jew bħala aġent li jgħin il-produzzjoni tal-polimer (le). Jekk is-sustanza hija awtorizzata biss bħala aġent li jgħin il-produzzjoni tal-polimer hija tiġi indikata (iva) u fl-ispeċifikazzjonijiet l-użu jkun ristrett għal aġent li jgħin il-produzzjoni tal-polimer.

Il-Kololonna 6 (Użu bħala monomer jew sustanza oħra ta’ bidu jew makromolekula li nkisbet mill-fermentazzjoni bil-mikrobi (iva/le)): indikazzjoni dwar jekk is-sustanza hijiex awtorizzata biex tintuża bħala monomer jew bħala sustanza oħra ta’ bidu inkella bħala makromolekula li nkisbet mill-fermentazzjoni bil-mikrobi (iva) jew jekk is-sustanza mhijiex awtorizzata biex tintuża bħala monomer jew bħala sustanza oħra ta’ bidu inkella bħala makromolekula li nkisbet mill-fermentazzjoni bil-mikrobi (le). Jekk is-sustanza hija awtorizzata bħala makromolekula li nkisbet mill-fermentazzjoni bil-mikrobi hija tiġi indikata (iva) u fl-ispeċifikazzjonijiet jiġi indikat li s-sustanza hija makromolekula li tinkiseb mill-fermentazzjoni bil-mikrobi.

Il-Kolonna 7 (Applikabbli għall-Fattur li Jnaqqas ix-Xaħam (iva/le)): indikazzjoni fir-rigward tas-sustanza jekk ir-riżultati tal-migrazzjoni jistgħu jiġu korretti mill-Fattur li Jnaqqas ix-Xaħam (iva) jew jekk ma jistgħux jiġu korretti mill-Fattur li Jnaqqas ix-Xaħam (le).

▼M7

Il-Kolonna 8 (SML [mg/kg]): il-limitu ta' migrazzjoni speċifika applikabbli għas-sustanza. Huwa espress f'mg tas-sustanza għal kull kg ta' ikel. Huwa mmarkat bħala ND (“mhux identifikabbli”) jekk is-sustanza hija waħda li għaliha ma hija permessa ebda migrazzjoni, li għandu jiġi stabbilit skont l-Artikolu 11(4).

▼B

Il-Kolonna 9 (in-Numru tar-Restrizzjoni tal-Grupp tal- Limitu ta’ Migrazzjoni Speċifika Totali [mg/kg]): fiha numru ta’ identifikazzjoni tal-grupp tas-sustanzi li tapplika għalih ir-restrizzjoni tal-grupp fil-Kolonna 1 fit-Tabella 2 ta’ dan l-Anness.

Il-Kolonna 10 (Restrizzjonijiet u speċifikazzjonijiet): fiha restrizzjonijiet oħra imsemmija speċifikament apparti l-limitu ta’ migrazzjoni speċifika u fiha speċifikazzjonijiet relatati mas-sustanza. F’każ li jiġu stipulati speċifikazzjonijiet dettaljati tiġi inkluża referenza għat-Tabella 4.

Il-Kolonna 11 (Noti dwar il-verifika tal-konformità): fiha n-numru tan-Noti li jirreferi għar-regoli dettaljati applikabbli għall-verifika tal-konformità għal din is-sustanzainklużi fil-Kolonna 1 fit-Tabella 3 ta’ dan l-Anness.

Jekk sustanza li tidher fil-lista bħala sustanza komposta individwali hija koperta wkoll b’terminu ġeneriku, ir-restrizzjonijiet li japplikaw għal din is-sustanza għandhom ikunu dawk indikati għas-sustanza komposta individwali.

▼M7 —————

▼BTabella 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Nru tas-sustanza FCM

Nru ta’ Ref.

Nru CAS

Isem tas-sustanza

użu bħala addittiv jew għajnuna għall-produzzjoni tal-polimeri

(iva/le)

użu bħala monomeru jew sustanza tal-bidu oħra jew makromolekula miksuba minn fermentazzjoni mikrobika

(iva/le)

FRF applikabbli

(iva/le)

SML

[mg/kg]

SML(T)

[mg/kg]

(Nru tar-restrizzjoni tal-Grupp)

Restrizzjonijiet u speċifikazzjonijiet

Noti dwar il-verifika tal-konformità

1

12310

0266309-43-7

albumina

Le

iva

le

 

 

 

 

2

12340

albumina, ikkoagulata permezz ta’ formaldehyde

Le

iva

le

 

 

 

 

3

12375

alkoħol, alifatiku, monoidriku, saturat, lineari, primarju (C4-C22)

Le

iva

le

 

 

 

 

4

22332

taħlita ta’ (40 % w/w) 2,2,4-trimethylhexane-1,6-diisocyanate u (60 % w/w) 2,4,4-trimethylhexane-1,6-diisocyanate

Le

iva

le

 

(17)

1 mg/kg fil-prodott finali mfisser bħala grupp isoċjaniku

(10)

5

25360

aċidu aċetiku trialkyl (C5-C15), 2,3-epoxypropyl ester

Le

iva

le

ND

 

1 mg/kg fil-prodott finali mfisser bħala epoxygroup

Piż molekulari huwa 43 Da

 

6

25380

aċidu aċetiku trialkyl (C7-C17), ester tal-vinyl

Le

iva

le

0,05

 

 

(1)

7

30370

aċidu aċetilaċetiku, imluħa

Iva

le

le

 

 

 

 

8

30401

acetylated mono- u digliċeridi ta’ aċidi grassi

Iva

le

le

 

(32)

 

 

9

30610

aċidi, C2-C24, alifatiċi, lineari, monocarboxylic minn żjut naturali u xaħmijiet, u l-mono-, di- u trigliċerol esters tagħhom (aċidi grassi mferrgħin f’livelli li jseħħu naturali huma inklużi)

Iva

le

le

 

 

 

 

10

30612

aċidi, C2-C24, alifatiċi, lineari, monocarboxylic, sintetiċi u l-mono-, di- u trigliċerol esters tagħhom

Iva

le

le

 

 

 

 

11

30960

aċidi, alifatiċi, monocarboxylic (C6-C22), esters b’polygliċerol

iva

le

le

 

 

 

 

12

31328

aċidi, grassi, minn xaħam u żjut tal-annimali jew veġetali tal-ikel

iva

le

le

 

 

 

 

13

33120

alkoħol, alifatiku, monoidriku, saturat, lineari, primarju (C4-C24)

iva

le

le

 

 

 

 

14

33801

n-alkyl(C10-C13)benzenesulphonic acid

iva

le

le

30

 

 

 

15

34130

alkyl, lineari b’numru biż-żewġ ta’ atomi tal-karbonju (C12-C20) dimethylamines

iva

le

iva

30

 

 

 

16

34230

alkyl(C8-C22) aċidi sulfoniċi

iva

le

le

6

 

 

 

17

34281

alkyl(C8-C22)aċidi sulfuriċi, lineari, primarju b’numru biż-żewg ta’ atomi tal-karbonju

iva

le

le

 

 

 

 

18

34475

aluminum calcium hydroxide phosphite, idrat

iva

le

le

 

 

 

 

19

39090

N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)amine

iva

le

le

 

(7)

 

 

20

39120

N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)amine hydrochlorides

iva

le

le

 

(7)

Imfisser bħala SML(T) għajr HCl

 

21

42500

aċidu karboniku, imluħa

iva

le

le

 

 

 

 

22

43200

0091744-27-3

żejt tar-riġnu, mono-u diglycerides

iva

le

le

 

 

 

 

23

43515

kloruri ta’ esters tal-kolin ta’ acidi grassi taż-żejt tal-gewża tal-Indi

iva

le

le

0,9

 

 

(1)

24

45280

fibri tal-qoton

iva

le

le

 

 

 

 

25

45440

cresols, butilati, stirenati

iva

le

le

12

 

 

 

26

46700

5,7-di-tert-butyl-3-(3,4- u 2,3-dimethylphenyl)-3H-benzofuran-2-one li fih: a) 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-dimethylphenyl)-3H-benzofuran-2-one (80 sa 100 % w/w) u b) 5,7-di-tert-butyl-3-(2,3-dimethylphenyl)-3H-benzofuran-2-one (0 sa 20 % w/w)

iva

le

le

5

 

 

 

27

48960

9,10-dihydroxy stearic acid u l-oligomeri tiegħu

iva

le

le

5

 

 

 

28

50160

di-n-octyltin bis(n-alkyl(C10-C16) mercaptoacetate)

iva

le

le

 

(10)

 

 

29

50360

di-n-octyltin bis(ethyl maleate)

iva

le

le

 

(10)

 

 

30

50560

di-n-octyltin 1,4-butanediol bis(mercaptoacetate)

iva

le

le

 

(10)

 

 

31

50800

di-n-octyltin dimaleate, esterifikat

iva

le

le

 

(10)

 

 

32

50880

di-n-octyltin dimaleate, polimeri (n = 2-4)

iva

le

le

 

(10)

 

 

33

51120

di-n-octyltin thiobenzoate 2-ethylhexyl mercaptoacetate

iva

le

le

 

(10)

 

 

34

54270

ethylhydroxymethylcellulose

iva

le

le

 

 

 

 

35

54280

0009062-14-0

ethylhydroxypropylcellulose

iva

le

le

 

 

 

 

36

54450

xaħam u żjut, minn sorsi ta’ ikel li ġejjin mill-annimali jew mill-ħaxix

iva

le

le

 

 

 

 

37

54480

xaħam u żjut, idroġinati, minn sorsi ta’ ikel li ġejjin mill-annimali jew mill-ħaxix

iva

le

le

 

 

 

 

38

55520

fibri tal-ħġieġ

iva

le

le

 

 

 

 

39

55600

mikroblalen tal-ħġieġ

iva

le

le

 

 

 

 

40

56360

gliċerol, esteri b’aċidu aċetiku

iva

le

le

 

 

 

 

41

56486

gliċerol, esteri b’aċidi, alifatiċi, saturati, linerai b’numru biż-żewġ ta’ atomi tal-karbonju (C14-C18) u b’aċidi, alifatiċi, mhux saturati, lineari, b’numru biż-żewġ ta’ atomi tal-karbonju (C16-C18)

iva

le

le

 

 

 

 

42

56487

gliċerol, esteri b’aċidu butiriku

iva

le

le

 

 

 

 

43

56490

gliċerol, esteri b’aċidu erukiku

iva

le

le

 

 

 

 

44

56495

gliċerol, esters bi 12-hydroxystearic acid

iva

le

le

 

 

 

 

45

56500

gliċerol, esteri b’aċidu lawriku

iva

le

le

 

 

 

 

46

56510

gliċerol, esteri b’aċidu linolejku

iva

le

le

 

 

 

 

47

56520

gliċerol, esteri b’aċidu miristiku

iva

le

le

 

 

 

 

48

56535

gliċerol, esteri b’aċidu nonanojku

iva

le

le

 

 

 

 

49

56540

gliċerol, esteri b’aċidu olejku

iva

le

le

 

 

 

 

50

56550

gliċerol, esteri b’aċidu palmitiku

iva

le

le

 

 

 

 

51

56570

gliċerol, esteri b’aċidu propijoniku

iva

le

le

 

 

 

 

52

56580

gliċerol, esteri b’aċidu ricinolejku

iva

le

le

 

 

 

 

53

56585

gliċerol, esteri b’aċidu steariku

iva

le

le

 

 

 

 

54

57040

gliċerol monooleate, ester b’aċidu askorbiku

iva

le

le

 

 

 

 

55

57120

gliċerol monooleate, ester b’aċidu ċitriku

iva

le

le

 

 

 

 

56

57200

gliċerol monopalmitate, ester b’aċidu askorbiku

iva

le

le

 

 

 

 

57

57280

gliċerol monopalmitate, ester b’aċidu ċitriku

iva

le

le

 

 

 

 

58

57600

gliċerol monostearate, ester b’aċidu askorbiku

iva

le

le

 

 

 

 

59

57680

gliċerol monostearate, ester b’aċidu ċitriku

iva

le

le

 

 

 

 

60

58300

gliċina, imluħa

iva

le

le

 

 

 

 

61

60025

homopolymeri idroġinati u/jew kopolimeri magħmula minn 1-decene u/jew 1-dodecene u/jew 1-octene

iva

le

le

 

 

M’għandhiex tintuża għal oġġetti f’kuntatt ma’ ikel imxaħħam li għalih ikun stipulat is-simulant D

Piż molekulari medju mhux inqas minn 450 Da

Viskożità mhux inqas minn 3,8 cSt (3,8 × 10-6 m2/s) f’100 °C

 

62

64500

lysine, imluħa

iva

le

le

 

 

 

 

63

65440

manganiż pyrophosphite

iva

le

le

 

 

 

 

64

66695

methylhydroxymethylcellulose

iva

le

le

 

 

 

 

65

67155

taħlita ta’ 4-(2-benzoxazolyl)-4’-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbene, 4,4’-bis(2-benzoxazolyl) stilbene u 4,4’-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbene

iva

le

le

 

 

Mhux aktar minn 0,05 % (w/w) (kwantità ta’ sustanza użata/kwantità tal-formulazzjoni)

Taħlita miksuba mill-proċess ta’ manifattura fil-proporzjon tiegħu ta’ (58-62 %):(23-27 %):(13-17 %)

 

66

67600

mono-n-octyltin tris(alkyl(C10-C16) mercaptoacetate)

iva

le

le

 

(11)

 

 

67

67840

aċidi montaniċi u/jew l-esters tagħhom b’ethyleneglycol u/jew bi 1,3-butanediol u/jew bi gliċerol

iva

le

le

 

 

 

 

68

73160

aċidu fosforiku, mono- u di-n-alkyl (C16 u C18) esters

iva

le

iva

0,05

 

 

 

69

74400

aċidu fosforuż, tris(nonyl-u/jew dinonylphenyl) ester

iva

le

iva

30

 

 

 

70

76463

aċidu poliakriliku, imluħa

iva

le

le

 

(22)

 

 

71

76730

polydimethylsiloxane, γ-hydroxypropylated

iva

le

le

6

 

 

 

72

76815

polyester ta’ aċidu adipiku bi gliċerol jew pentaerythritol, esteri b’aċidi grassi C12-C22 unbranched, innumerati biż-żewġ

iva

le

le

 

(32)

Il-frazzjon b’piż molekulari inqas minn 1 000 Da ►M7  ma jistax ◄ jaqbeż il-5 % (w/w)

 

73

76866

polyesters ta’ 1,2-propanediol u/jew 1,3- u/jew 1,4-butanediol u/jew polypropyleneglycol b’aċidu adipiku, li jista’ jkun end-capped b’aċidu aċetiku jew aċidi grassi C12-C18 jew n-octanol u/jew n-decanol

iva

le

iva

 

(31)

(32)

 

 

74

77440

polyethyleneglycol diricinoleate

iva

le

iva

42

 

 

 

75

77702

polyethyleneglycol esters ta’ aliph. monocarb. aċidi (C6-C22) u s-sulfati tal-ammonja u tas-sodju tagħhom

iva

le

le

 

 

 

 

76

77732

polyethylene glycol (EO = 1-30, tipikament 5) ether ta’ butyl 2-cyano 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) acrylate

iva

le

le

0,05

 

Għall-użu biss f’PET

 

77

77733

polyethyleneglycol (EO = 1-30, tipikament 5) ether ta’ butyl-2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl) acrylate

iva

le

le

0,05

 

Għall-użu biss f’PET

 

78

77897

polyethyleneglycol (EO = 1-50) monoalkylether (lineari u branched, C8-C20) sulphate, imluħa

iva

le

le

5

 

 

 

79

80640

polyoxyalkyl (C2-C4) dimethylpolysiloxane

iva

le

le

 

 

 

 

80

81760

trabijiet, flejks u fibri tar-ram isfar, bronż, ram, stainless steel, landa u ligi tar-ram aħmar, landa u ħadid

iva

le

le

 

 

 

 

81

83320

propylhydroxyethylcellulose

iva

le

le

 

 

 

 

82

83325

propylhydroxymethylcellulose

iva

le

le

 

 

 

 

83

83330

propylhydroxypropylcellulose

iva

le

le

 

 

 

 

84

85601

silikati, naturali, (bl-eċċezzjoni tal-asbestos)

iva

le

le

 

 

 

 

85

85610

silikati, naturali, silanated (bl-eċċezzjoni tal-asbestos)

iva

le

le

 

 

 

 

86

86000

aċidu siliċiku, silylated

iva

le

le

 

 

 

 

▼M7

87

86285

 

Diossidu tas-siliċju, silanat

iva

le

le

 

 

Għad-diossidu tas-siliċju amorfi sintetiku, silanat: partiċelli primarji ta' 1–100 nm li huma miġburin flimkien għal daqs ta' 0,1–1 μm u jistgħu jiffurmaw agglomerati fid-distribuzzjoni tad-daqsijiet ta' 0,3 μm sad-daqs mm.

 

▼B

88

86880

sodium monoalkyl dialkylphenoxybenzenedisulphonate

iva

le

le

9

 

 

 

89

89440

aċidu steariku, esteri bl-ethylenglycol

iva

le

le

 

(2)

 

 

90

92195

taurine, imluħa

iva

le

le

 

 

 

 

91

92320

tetradecyl-polyethyleneglycol(EO = 3-8) ether ta’ aċidu glikoliku

iva

le

iva

15

 

 

 

92

93970

tricyclodecanedimethanol bis(hexahydrophthalate)

iva

le

le

0,05

 

 

 

93

95858

0097926-76-6

xemgħat, paraffiniċi, rfinuti, derivati minn għalf tal-annimali bbażat fuq il-petroleum jew idrokarbonju sintetiku, viskożità baxxa

iva

le

le

0,05

 

M’għandhiex tintuża għal oġġetti f’kuntatt ma’ ikel imxaħħam li għalih ikun stipulat is- ►M7  simulant D1 u/jew D2 ◄

Piż molekulari medju mhux inqas minn 350 Da

Viskożità mhux inqas minn 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s) f’100 °C

Kontenut ta’ idrokarboni b’numru tal-Karbonju inqas minn 25, iżda mhux aktar minn 40 % (w/w)

 

94

95859

xemgħat, rfinuti, derivati minn għalf tal-annimali ibbażat fuq petroleum jew idrokarbonju sintetiku, viskożità għolja

iva

le

le

 

 

Piż molekulari medju mhux inqas minn 500 Da

Viskożità mhux inqas minn 11 cSt (11 × 10-6 m2/s) f’100 °C

Kontenut ta’ idrokarboni minerali b’numru tal-Karbonju inqas minn 25, iżda mhux aktar minn 5 % (w/w)

 

95

95883

żjut ta’ mineral abjad, paraffiniċi, derivati minn għalf tal-annimali bbażat fuq petroleum jew idrokarbonju sintetiku

iva

le

le

 

 

Piż molekulari medju mhux inqas minn 480 Da

Viskożità mhux inqas minn 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s) f’100 °C

Kontenut ta’ idrokarboni minerali b’numru tal-Karbonju inqas minn 25, iżda mhux aktar minn 5 % (w/w)

 

96

95920

dqiq tal-injam u fibri, mhux ittrattat

iva

le

le

 

 

 

 

97

72081/10

raża tal-idrokarbonju tal-petroleum (idroġinat)

iva

le

le

 

 

Ir-raża tal-idrokarbonju tal-petroleum, idroġinata, hija prodotta bil-polimerizzazzjoni katalittika jew termika ta’ dienes u olefini tat-tipi alifatiċi, aliċikliċi u/jew monobenzenoidarylalkene minn distillati ta’ ħażniet maqsuma ta’ petroleum b’medda ta’ meta jiftaħ jagħli mhux akbar minn 220 °C, kif ukoll il-monomeri puri misjuba f’dawn il-flussi ta’ distillazzjoni, suċċessivament segwiti minn distillazzjoni, idroġenizzazzjoni u pproċessar addizzjonali

Proprjetajiet:

— Viskożità f’120 °C: > 3 Pa.s

— Punt ta’ trattib: > 95 °C kif stabbilit bil-Metodu ASTM E 28-67

— Numru tal-Bromu: < 40 (ASTM D1159)

— Il-lewn ta’ 50 % soluzzjoni fit-toluene < 11 fuq l-iskala ta’ Gardner

— Monomeru aromatiku residwu≤ 50 ppm

 

98

17260

0000050-00-0

Formaldehyde

iva

iva

le

 

(15)

 

 

54880

99

19460

0000050-21-5

aċidu lattiku

iva

iva

le

 

 

 

 

62960

100

24490

0000050-70-4

Sorbitol

iva

iva

le

 

 

 

 

88320

101

36000

0000050-81-7

aċidu askorbiku

iva

le

le

 

 

 

 

102

17530

0000050-99-7

Glukożju

le

iva

le

 

 

 

 

103

18100

0000056-81-5

Gliċerol

iva

iva

le

 

 

 

 

55920

104

58960

0000057-09-0

hexadecyltrimethylammonium bromide

iva

le

le

6

 

 

 

105

22780

0000057-10-3

aċidu palmitiku

iva

iva

le

 

 

 

 

70400

106

24550

0000057-11-4

aċidu steariku

iva

iva

le

 

 

 

 

89040

107

25960

0000057-13-6

Urea

le

iva

le

 

 

 

 

108

24880

0000057-50-1

Sukrożju

le

iva

le

 

 

 

 

109

23740

0000057-55-6

1,2-propanediol

iva

iva

le

 

 

 

 

81840

110

93520

0000059-02-9

0010191-41-0

α-tocopherol

iva

le

le

 

 

 

 

111

53600

0000060-00-4

ethylenediaminetetraacetic acid

iva

le

le

 

 

 

 

112

64015

0000060-33-3

aċidu linolejku

iva

le

le

 

 

 

 

113

16780

0000064-17-5

Etanol

iva

iva

le

 

 

 

 

52800

114

55040

0000064-18-6

aċidu formiku

iva

le

le

 

 

 

 

115

10090

0000064-19-7

aċidu aaetiku

iva

iva

le

 

 

 

 

30000

116

13090

0000065-85-0

aċidu benżojku

iva

iva

le

 

 

 

 

37600

117

21550

0000067-56-1

metanol

le

iva

le

 

 

 

 

118

23830

0000067-63-0

2-propanol

iva

iva

le

 

 

 

 

81882

119

30295

0000067-64-1

Aċetun

iva

le

le

 

 

 

 

120

49540

0000067-68-5

dimethyl sulphoxide

iva

le

le

 

 

 

 

121

24270

0000069-72-7

aċidu saliċiliku

iva

iva

le

 

 

 

 

84640

122

23800

0000071-23-8

1-propanol

le

iva

le

 

 

 

 

123

13840

0000071-36-3

1-butanol

le

iva

le

 

 

 

 

124

22870

0000071-41-0

1-pentanol

le

iva

le

 

 

 

 

125

16950

0000074-85-1

Etilene

le

iva

le

 

 

 

 

126

10210

0000074-86-2

Aċitilena

le

iva

le

 

 

 

 

127

26050

0000075-01-4

vinyl chloride

le

iva

le

ND

 

1 mg/kg fil-prodott finali

 

128

10060

0000075-07-0

acetaldehyde

le

iva

le

 

(1)

 

 

129

17020

0000075-21-8

ossidu tal-etilene

le

iva

le

ND

 

1 mg/kg fil-prodott finali

(10)

130

26110

0000075-35-4

vinylidene chloride

le

iva

le

ND

 

 

(1)

131

48460

0000075-37-6

1,1-difluoroethane

iva

le

le

 

 

 

 

132

26140

0000075-38-7

vinylidene fluoride

le

iva

le

5

 

 

 

133

14380

0000075-44-5

carbonyl chloride

le

iva

le

ND

 

1 mg/kg fil-prodott finali

(10)

23155

134

43680

0000075-45-6

chlorodifluoromethane

iva

le

le

6

 

Kontenut ta’ chlorofluoromethane inqas minn 1 mg/kg tas-sustanza

 

135

24010

0000075-56-9

ossidu tal-propylene

le

iva

le

ND

 

1 mg/kg fil-prodott finali

 

136

41680

0000076-22-2

camphor

iva

le

le

 

 

 

(3)

137

66580

0000077-62-3

2,2’-methylenebis(4-methyl-6-(1-methylcyclohexyl)phenol)

iva

le

iva

 

(5)

 

 

138

93760

0000077-90-7

tri-n-butyl acetyl citrate

iva

le

le

 

(32)

 

 

139

14680

0000077-92-9

aċidu ċitriku

iva

iva

le

 

 

 

 

44160

140

44640

0000077-93-0

aċidu ċitriku, triethyl ester

iva

le

le

 

(32)

 

 

141

13380

0000077-99-6

1,1,1-trimethylolpropane

iva

iva

le

6

 

 

 

25600

94960

142

26305

0000078-08-0

vinyltriethoxysilane

le

iva

le

0,05

 

Għal użu biss bħala sustanza għat-trattament tas-superfiċe

►M8  (1) ◄

143

62450

0000078-78-4

Isopentane

iva

le

le

 

 

 

 

144

19243

0000078-79-5

2-methyl-1,3-butadiene

le

iva

le

ND

 

1 mg/kg fil-prodott finali

 

21640

145

10630

0000079-06-1

Akrilamide

le

iva

le

ND

 

 

 

146

23890

0000079-09-4

aċidu propjoniku

iva

iva

le

 

 

 

 

82000

147

10690

0000079-10-7

aċidu akriliku

le

iva

le

 

(22)

 

 

148

14650

0000079-38-9

chlorotrifluoroethylene

le

iva

le

ND

 

 

(1)

149

19990

0000079-39-0

methacrylamide

le

iva

le

ND

 

 

 

150

20020

0000079-41-4

aċidu metakriliku

le

iva

le

 

(23)

 

 

151

13480

0000080-05-7

2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane

le

iva

le

0,6

 

►M1  Ma għandux jintuża għall-manifattura tal-fliexken għat-tisqija tat-trabi (6) tal-polikarbonat (7). ◄

 

13607

152

15610

0000080-07-9

4,4’-dichlorodiphenyl sulphone

le

iva

le

0,05

 

 

 

153

15267

0000080-08-0

4,4’-diaminodiphenyl sulphone

le

iva

le

5

 

 

 

154

13617

0000080-09-1

4,4’-dihydroxydiphenyl sulphone

le

iva

le

0,05

 

 

 

16090

155

23470

0000080-56-8

α-pinene

le

iva

le

 

 

 

 

156

21130

0000080-62-6

aċidu metakriliku, methyl ester

le

iva

le

 

(23)

 

 

157

74880

0000084-74-2

aċidu ftaliku, dibutyl ester

iva

le

le

0,3

(32)

Għandha tintuża biss bħala:

(a)  plasticizer f’materjali u oġġetti għal użu ripetut li jiġu f’kuntatt ma’ ikel mhux imxaħħam;

(b)  sustanza teknika ta’ sostenn f’poliolefini f’konċentrazzjonijiet sa 0,05 % fil-prodott finali

(7)

158

23380

0000085-44-9

phthalic anhydride

iva

iva

le

 

 

 

 

76320

159

74560

0000085-68-7

aċidu ftaliku, benzyl butyl ester

iva

le

le

30

(32)

bħala:

(a)  Għandha tintuża biss plasticizer f’materjali u oġġetti għal użu ripetut;

(b)  plasticizer f’materjali u oġġetti għal użu ta’ darba f’kuntatt ma’ ikel mhux imxaħħam għajr formuli tat-trabi u formuli tal-prosegwiment kif definiti mid-Direttiva 2006/141/KE u f’kuntatt ma’ ikel ipproċessat ibbażat fuq iċ-ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u għat-tfal żgħar kif definit mid-Direttiva 2006/125/KE;

(c)  sustanza teknika ta’ sostenn f’konċentrazzjonijiet sa 0,1 % fil-prodott finali

(7)

160

84800

0000087-18-3

aċidu salicikliku, 4-tert-butylphenyl ester

iva

le

iva

12

 

 

 

▼M6

161

92160

000087-69-4

Aċidu tartariku L-(+)-

iva

le

le

 

 

 

 

▼B

162

65520

0000087-78-5

Mannitol

iva

le

le

 

 

 

 

163

66400

0000088-24-4

2,2’-methylene bis(4-ethyl-6-tert-butylphenol)

iva

le

iva

 

(13)

 

 

164

34895

0000088-68-6

2-aminobenzamide

iva

le

le

0,05

 

Għall-użu biss f’PET għall-ilma u xarbiet

 

165

23200

0000088-99-3

o-aċidu ftaliku

iva

iva

le

 

 

 

 

74480

166

24057

0000089-32-7

pyromellitic anhydride

le

iva

le

0,05

 

 

 

167

25240

0000091-08-7

2,6-toluene diisocyanate

le

iva

le

 

(17)

1 mg/kg fil-prodott finali mfisser bħala NCO

(10)

168

13075

0000091-76-9

2,4-diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine

le

iva

le

5

 

 

►M8  (1) ◄

15310

169

16240

0000091-97-4

3,3’-dimethyl-4,4’-diisocyanatobiphenyl

le

iva

le

 

(17)

1 mg/kg fil-prodott finali mfisser bħala NCO

(10)

170

16000

0000092-88-6

4,4’-dihydroxybiphenyl

le

iva

le

6

 

 

 

171

38080

0000093-58-3

aċidu benżojku, methyl ester

iva

le

le

 

 

 

 

172

37840

0000093-89-0

aċidu benżojku, ethyl ester

iva

le

le

 

 

 

 

173

60240

0000094-13-3

4-hydroxybenzoic acid, propyl ester

iva

le

le

 

 

 

 

174

14740

0000095-48-7

o-cresol

le

iva

le

 

 

 

 

175

20050

0000096-05-9

Aċtu metakriliku, allyl ester

le

iva

le

0,05

 

 

 

176

11710

0000096-33-3

aċidu akriliku, ester tal-methyl

le

iva

le

 

(22)

 

 

177

16955

0000096-49-1

ethylene carbonate

le

iva

le

30

 

SML imfisser bħala ethyleneglycol

Kontenut residwu ta’ 5 mg ethylene carbonate għal kull kg ta’ hydrogel b’mhux aktar minn 10 g ta’ hydrogel f’kuntatt ma’ 1 kg ta’ ikel

 

178

92800

0000096-69-5

4,4’-thiobis(6-tert-butyl-3-methylphenol)

iva

le

iva

0,48

 

 

 

179

48800

0000097-23-4

2,2’-dihydroxy-5,5’-dichlorodiphenylmethane

iva

le

iva

12

 

 

 

▼M3

180

17160

0000097-53-0

ewġenol

le

iva

le

 

(33)

 

 

▼B

181

20890

0000097-63-2

aċidu metakriliku, ethyl ester

le

iva

le

 

(23)

 

 

182

19270

0000097-65-4

aċidu itakoniku

le

iva

le

 

 

 

 

183

21010

0000097-86-9

aċidu metakriliku, isobutyl ester

le

iva

le

 

(23)

 

 

184

20110

0000097-88-1

aċidu metakriliku, butyl ester

le

iva

le

 

(23)

 

 

185

20440

0000097-90-5

aċidu metakriliku, diester b’ethyleneglycol

le

iva

le

0,05

 

 

 

186

14020

0000098-54-4

4-tert-butylphenol

le

iva

le

0,05

 

 

 

187

22210

0000098-83-9

α-methylstyrene

le

iva

le

0,05

 

 

 

188

19180

0000099-63-8

isoaċtu ftaliku dichloride

le

iva

le

 

(27)

 

 

189

60200

0000099-76-3

4-hydroxybenzoic acid, methyl ester

iva

le

le

 

 

 

 

190

18880

0000099-96-7

p-hydroxybenzoic acid

le

iva

le

 

 

 

 

191

24940

0000100-20-9

aċidu tereftaliku diklorur

le

iva

le

 

(28)

 

 

192

23187

aċidu ftaliku

le

iva

le

 

(28)

 

 

193

24610

0000100-42-5

Styrene

le

iva

le

 

 

 

 

194

13150

0000100-51-6

alkoħol benzyl

le

iva

le

 

 

 

 

195

37360

0000100-52-7

Benzaldehyde

iva

le

le

 

 

 

(3)

196

18670

0000100-97-0

hexamethylenetetramine

iva

iva

le

 

(15)

 

 

59280

197

20260

0000101-43-9

aċidu metakriliku, cyclohexyl ester

le

iva

le

0,05

 

 

 

198

16630

0000101-68-8

diphenylmethane-4,4’-diisocyanate

le

iva

le

 

(17)

1 mg/kg fil-prodott finali mfisser bħala NCO

(10)

199

24073

0000101-90-6

resorcinol diglycidyl ether

le

iva

le

ND

 

M’għandhiex tintuża għal oġġetti f’kuntatt ma’ ikel imxaħħam li għalih ikun stipulat is- ►M7  simulant D1 u/jew D2 ◄

Għal kuntatt indirett biss mal-ikel, wara saff ta’ PET

(8)

200

51680

0000102-08-9

N,N′-diphenylthiourea

iva

le

iva

3

 

 

 

201

16540

0000102-09-0

diphenyl carbonate

le

iva

le

0,05

 

 

 

202

23070

0000102-39-6

(1,3-phenylenedioxy)diacetic acid

le

iva

le

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

203

13323

0000102-40-9

1,3-bis(2-hydroxyethoxy)benzene

le

iva

le

0,05

 

 

 

204

25180

0000102-60-3

N,N,N′,N′-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine

iva

iva

le

 

 

 

 

92640

205

25385

0000102-70-5

Triallylamine

le

iva

le

 

 

40 mg/kg hydrogel fi proporzjon ta’ 1 kg ikel ma’ massimu ta’ 1,5 grammi ta’ hydrogel

Għandha tintuża biss f’hydrogels maħsuba biss għal kuntatt mhux indirett mal-ikel

 

206

11500

0000103-11-7

aċidu akriliku, 2-ethylhexyl ester

le

iva

le

0,05

 

 

 

207

31920

0000103-23-1

aċidu adipiku, bis(2-ethylhexyl) ester

iva

le

iva

18

(32)

 

(2)

208

18898

0000103-90-2

N-(4-hydroxyphenyl) acetamide

le

iva

le

0,05

 

 

 

209

17050

0000104-76-7

2-ethyl-1-hexanol

le

iva

le

30

 

 

 

210

13390

0000105-08-8

1,4-bis(hydroxymethyl)cyclohexane

le

iva

le

 

 

 

 

14880

211

23920

0000105-38-4

aċidu propjonotiku, vinyl ester

le

iva

le

 

(1)

 

 

212

14200

0000105-60-2

Caprolactam

iva

iva

le

 

(4)

 

 

41840

213

82400

0000105-62-4

1,2-propyleneglycol dioleate

iva

le

le

 

 

 

 

214

61840

0000106-14-9

12-hydroxystearic acid

iva

le

le

 

 

 

 

215

14170

0000106-31-0

butyric anhydride

le

iva

le

 

 

 

 

216

14770

0000106-44-5

p-cresol

le

iva

le

 

 

 

 

217

15565

0000106-46-7

1,4-dichlorobenzene

le

iva

le

12

 

 

 

218

11590

0000106-63-8

aċidu akriliku, isobutyl ester

le

iva

le

 

(22)

 

 

219

14570

0000106-89-8

Epichlorohydrin

le

iva

le

ND

 

1 mg/kg fil-prodott finali

(10)

16750

220

20590

0000106-91-2

aċidu metakriliku, 2,3-epoxypropyl ester

le

iva

le

0,02

 

 

(10)

221

40570

0000106-97-8

Butan

iva

le

le

 

 

 

 

222

13870

0000106-98-9

1-butene

le

iva

le

 

 

 

 

223

13630

0000106-99-0

Butadiene

le

iva

le

ND

 

1 mg/kg fil-prodott finali

 

224

13900

0000107-01-7

2-butene

le

iva

le

 

 

 

 

225

12100

0000107-13-1

Acrylonitrile

le

iva

le

ND

 

 

 

226

15272

0000107-15-3

Ethylenediamine

le

iva

le

12

 

 

 

16960

227

16990

0000107-21-1

Ethyleneglycol

iva

iva

le

 

(2)

 

 

53650

228

13690

0000107-88-0

1,3-butanediol

le

iva

le

 

 

 

 

229

14140

0000107-92-6

aċidu butiriku

le

iva

le

 

 

 

 

230

16150

0000108-01-0

dimethylaminoethanol

le

iva

le

18

 

 

 

231

10120

0000108-05-4

aċidu aċetiku, vinyl ester

le

iva

le

12

 

 

 

232

10150

0000108-24-7

aċetiku anidru

iva

iva

le

 

 

 

 

30280

233

24850

0000108-30-5

succinic anhydride

le

iva

le

 

 

 

 

234

19960

0000108-31-6

anidru malejku

le

iva

le

 

(3)

 

 

235

14710

0000108-39-4

m-cresol

le

iva

le

 

 

 

 

236

23050

0000108-45-2

1,3-phenylenediamine

le

iva

le

ND

 

 

 

237

15910

0000108-46-3

1,3-dihydroxybenzene

le

iva

le

2,4

 

 

 

24072

238

18070

0000108-55-4

glutariku anidru

le

iva

le

 

 

 

 

▼M2

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-triammino-1,3,5-triażina

iva

iva

le

2,5

 

 

 

25420

93720

▼B

240

45760

0000108-91-8

Cyclohexylamine

iva

le

le

 

 

 

 

▼M6

241

22960

0000108-95-2

fenol

le

iva

le

3

 

 

 

▼B

242

85360

0000109-43-3

aċidu sebaċiku, dibutyl ester

iva

le

le

 

(32)

 

 

243

19060

0000109-53-5

isobutyl vinyl ether

le

iva

le

0,05

 

 

(10)

244

71720

0000109-66-0

Pentane

iva

le

le

 

 

 

 

245

22900

0000109-67-1

1-pentene

le

iva

le

5

 

 

 

246

25150

0000109-99-9

tetrahydrofuran

le

iva

le

0,6

 

 

 

247

24820

0000110-15-6

succinic acid

iva

iva

le

 

 

 

 

90960

248

19540

0000110-16-7

maleic acid

iva

iva

le

 

(3)

 

 

64800

249

17290

0000110-17-8

fumaric acid

iva

iva

le

 

 

 

 

55120

250

53520

0000110-30-5

N,N′-ethylenebisstearamide

iva

le

le

 

 

 

 

251

53360

0000110-31-6

N,N′-ethylenebisoleamide

iva

le

le

 

 

 

 

252

87200

0000110-44-1

aċidu sorbiku

iva

le

le

 

 

 

 

253

15250

0000110-60-1

1,4-diaminobutane

le

iva

le

 

 

 

 

254

13720

0000110-63-4

1,4-butanediol

iva

iva

le

 

(30)

 

 

40580

255

25900

0000110-88-3

Trioxane

le

iva

le

5

 

 

 

256

18010

0000110-94-1

aċidu glutariku

iva

iva

le

 

 

 

 

55680

▼M3

257

13550

0000110-98-5

dipropileneglikol

iva

iva

le

 

 

 

 

16660

0025265-71-8

51760

 

▼B

258

70480

0000111-06-8

aċidu palmitiku, butyl ester

iva

le

le

 

 

 

 

259

58720

0000111-14-8

aċidu eptanojku

iva

le

le

 

 

 

 

260

24280

0000111-20-6

aċidu sebaċiku

le

iva

le

 

 

 

 

261

15790

0000111-40-0

diethylenetriamine

le

iva

le

5

 

 

 

262

35284

0000111-41-1

N-(2-aminoethyl)ethanolamine

iva

le

le

0,05

 

M’għandhiex tintuża għal oġġetti f’kuntatt ma’ ikel imxaħħam li għalih ikun stipulat is- ►M7  simulant D1 u/jew D2 ◄

Għal kuntatt indirett biss mal-ikel, wara saff ta’ PET.

 

263

13326

0000111-46-6

diethyleneglycol

iva

iva

le

 

(2)

 

 

15760

47680

264

22660

0000111-66-0

1-octene

le

iva

le

15

 

 

 

265

22600

0000111-87-5

1-octanol

le

iva

le

 

 

 

 

266

25510

0000112-27-6

triethyleneglycol

iva

iva

le

 

 

 

 

94320

267

15100

0000112-30-1

1-decanol

le

iva

le

 

 

 

 

268

16704

0000112-41-4

1-dodecene

le

iva

le

0,05

 

 

 

269

25090

0000112-60-7

tetraethyleneglycol

iva

iva

le

 

 

 

 

92350

270

22763

0000112-80-1

aċidu olejku

iva

iva

le

 

 

 

 

69040

271

52720

0000112-84-5

Erucamide

iva

le

le

 

 

 

 

272

37040

0000112-85-6

aċidu beħeniku

iva

le

le

 

 

 

 

273

52730

0000112-86-7

aċidu erukiku

iva

le

le

 

 

 

 

274

22570

0000112-96-9

octadecyl isocyanate

le

iva

le

 

(17)

1 mg/kg fil-prodott finali mfisser bħala NCO

(10)

275

23980

0000115-07-1

Propylene

le

iva

le

 

 

 

 

276

19000

0000115-11-7

Isobutene

le

iva

le

 

 

 

 

277

18280

0000115-27-5

hexachloroendomethylenetetrahydrophthalic anhydride

le

iva

le

ND

 

 

 

278

18250

0000115-28-6

hexachloroendomethylenetetrahydrophthalic acid

no

yes

no

ND

 

 

 

279

22840

0000115-77-5

pentaerythritol

yes

yes

no

 

 

 

 

71600

280

73720

0000115-96-8

aċidu fosforiku, trichloroethyl ester

iva

le

le

ND

 

 

 

281

25120

0000116-14-3

tetrafluoroethylene

le

iva

le

0,05

 

 

 

282

18430

0000116-15-4

hexafluoropropylene

le

iva

le

ND

 

 

 

283

74640

0000117-81-7

aċidu ftaliku, bis(2-ethylhexyl) ester

iva

le

le

1,5

(32)

Biex tintuża biss bħala:

(a)  plasticizer f’materjali u oġġetti għal użu ripetut f’kuntatt ma’ ikel mhux imxaħħam;

(b)  sustanza teknika ta’ sostenn f’konċentrazzjonijiet sa 0,1 % fil-prodott finali

(7)

284

84880

0000119-36-8

aċidu salicikliku, methyl ester

iva

le

le

30

 

 

 

285

66480

0000119-47-1

2,2’-methylene bis(4-methyl-6-tert-butylphenol)

iva

le

iva

 

(13)

 

 

286

38240

0000119-61-9

Benzophenone

iva

le

iva

0,6

 

 

 

287

60160

0000120-47-8

4-hydroxybenzoic acid, ethyl ester

iva

le

le

 

 

 

 

288

24970

0000120-61-6

aċidu tereftaliku, dimethyl ester

le

iva

le

 

 

 

 

289

15880

0000120-80-9

1,2-dihydroxybenzene

le

iva

le

6

 

 

 

24051

290

55360

0000121-79-9

aċidu galliku, propyl ester

iva

le

le

 

(20)

 

 

291

19150

0000121-91-5

aċidu isoftaliku

le

iva

le

 

(27)

 

 

292

94560

0000122-20-3

triisopropanolamine

iva

le

le

5

 

 

 

293

23175

0000122-52-1

aċidu fosforuż, triethyl ester

le

iva

le

ND

 

1 mg/kg fil-prodott finali

(1)

294

93120

0000123-28-4

thiodipropijonic acid, didodecyl ester

iva

le

iva

 

(14)

 

 

295

15940

0000123-31-9

1,4-dihydroxybenzene

iva

iva

le

0,6

 

 

 

18867

48620

296

23860

0000123-38-6

propijonaldehyde

le

iva

le

 

 

 

 

297

23950

0000123-62-6

anidru propjoniku

le

iva

le

 

 

 

 

298

14110

0000123-72-8

butyraldehyde

le

iva

le

 

 

 

 

299

63840

0000123-76-2

aċidu levuliniku

iva

le

le

 

 

 

 

300

30045

0000123-86-4

aċidu aċetiku, butyl ester

iva

le

le

 

 

 

 

301

89120

0000123-95-5

aċidu steariku, butyl ester

iva

le

le

 

 

 

 

302

12820

0000123-99-9

aċidu ażelajku

le

iva

le

 

 

 

 

303

12130

0000124-04-9

aċidu adipiku

iva

iva

le

 

 

 

 

31730

304

14320

0000124-07-2

Aċtu kapriliku

iva

iva

le

 

 

 

 

41960

305

15274

0000124-09-4

hexamethylenediamine

le

iva

le

2,4

 

 

 

18460

306

88960

0000124-26-5

stearamide

iva

le

le

 

 

 

 

307

42160

0000124-38-9

Diossidu tal-karbonju

iva

le

le

 

 

 

 

308

91200

0000126-13-6

sucrose acetate isobutyrate

iva

le

le

 

 

 

 

309

91360

0000126-14-7

sucrose octaacetate

iva

le

le

 

 

 

 

310

16390

0000126-30-7

2,2-dimethyl-1,3-propanediol

le

iva

le

0,05

 

 

 

22437

311

16480

0000126-58-9

dipentaerythritol

iva

iva

le

 

 

 

 

51200

312

21490

0000126-98-7

methacrylonitrile

no

yes

no

ND

 

 

 

313

16650

0000127-63-9

diphenyl sulphone

yes

yes

no

3

 

 

 

51570

314

23500

0000127-91-3

β-pinene

le

iva

le

 

 

 

 

315

46640

0000128-37-0

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

iva

le

le

3

 

 

 

316

23230

0000131-17-9

aċidu ftaliku, diallyl ester

le

iva

le

ND

 

 

 

317

48880

0000131-53-3

2,2’-dihydroxy-4-methoxybenzophenone

iva

le

iva

 

(8)

 

 

318

48640

0000131-56-6

2,4-dihydroxybenzophenone

iva

le

le

 

(8)

 

 

319

61360

0000131-57-7

2-hydroxy-4-methoxybenzophenone

iva

le

iva

 

(8)

 

 

320

37680

0000136-60-7

aċidu benżojku, butyl ester

iva

le

le

 

 

 

 

321

36080

0000137-66-6

ascorbyl palmitate

iva

le

le

 

 

 

 

322

63040

0000138-22-7

aċidu lattiku, butyl ester

iva

le

le

 

 

 

 

323

11470

0000140-88-5

aċidu akriliku, ethyl ester

le

iva

le

 

(22)

 

 

324

83700

0000141-22-0

aċidu rikinolejku

iva

le

iva

42

 

 

 

325

10780

0000141-32-2

aċidu akriliku, n-butyl ester

le

iva

le

 

(22)

 

 

326

12763

0000141-43-5

2-aminoethanol

iva

iva

le

0,05

 

M’għandhiex tintuża għal oġġetti f’kuntatt ma’ ikel imxaħħam li għalih huwa stipulat is- ►M7  simulant D1 u/jew D2 ◄

Għal kuntatt indirett biss mal-ikel, wara saff ta’ PET

 

35170

327

30140

0000141-78-6

aċidu aċetiku, ethyl ester

iva

le

le

 

 

 

 

328

65040

0000141-82-2

aċidu maloniku

iva

le

le

 

 

 

 

329

59360

0000142-62-1

aċidu eżanojku

iva

le

le

 

 

 

 

330

19470

0000143-07-7

aċidu lawriku

iva

iva

le

 

 

 

 

63280

331

22480

0000143-08-8

1-nonanol

le

iva

le

 

 

 

 

332

69760

0000143-28-2

oleyl alcohol

iva

le

le

 

 

 

 

333

22775

0000144-62-7

aċidu ossaliku

iva

iva

le

6

 

 

 

69920

334

17005

0000151-56-4

ethyleneneimine

le

iva

le

ND

 

 

 

335

68960

0000301-02-0

Oleamide

iva

le

le

 

 

 

 

336

15095

0000334-48-5

Aċtu n-decanoic

iva

iva

le

 

 

 

 

45940

337

15820

0000345-92-6

4,4’-difluorobenzophenone

le

iva

le

0,05

 

 

 

338

71020

0000373-49-9

aċidu palmitolejku

iva

le

le

 

 

 

 

339

86160

0000409-21-2

carbide tas-silikon

iva

le

le

 

 

 

 

▼M4

340

47440

0000461-58-5

disijanodiamid

iva

le

le

60

 

 

 

▼B

341

13180

0000498-66-8

bicyclo[2.2.1]hept-2-ene

le

iva

le

0,05

 

 

 

22550

342

14260

0000502-44-3

caprolactone

le

iva

le

 

(29)

 

 

343

23770

0000504-63-2

1,3-propanediol

le

iva

le

0,05

 

 

 

▼M6

344

13810

0000505-65-7

1,4-butandiolformal

le

iva

le

0,05

15

30

 

(21)

21821

▼B

345

35840

0000506-30-9

aċidu arakidiku

iva

le

le

 

 

 

 

346

10030

0000514-10-3

aċidu abjetiku

le

iva

le

 

 

 

 

347

13050

0000528-44-9

aċidu trimellitiku

le

iva

le

 

(21)

 

 

25540

348

22350

0000544-63-8

aċidu miristiku

iva

iva

le

 

 

 

 

67891

349

25550

0000552-30-7

anidru trimellitiku

le

iva

le

 

(21)

 

 

350

63920

0000557-59-5

aċidu linjoċeriku

iva

le

le

 

 

 

 

351

21730

0000563-45-1

3-methyl-1-butene

le

iva

le

ND

 

Għall-użu biss fil-polypropylene

(1)

352

16360

0000576-26-1

2,6-dimethylphenol

le

iva

le

0,05

 

 

 

353

42480

0000584-09-8

aċidu karboniku, melħ tar-rubidju

iva

le

le

12

 

 

 

354

25210

0000584-84-9

2,4-toluene diisocyanate

le

iva

le

 

(17)

1 mg/kg fil-prodott finali mfisser bħala NCO

(10)

355

20170

0000585-07-9

aċidu metakriliku, tert-butyl ester

le

iva

le

 

(23)

 

 

356

18820

0000592-41-6

1-hexene

le

iva

le

3

 

 

 

357

13932

0000598-32-3

3-buten-2-ol

le

iva

le

ND

 

Għandha tiintuża biss bħala komonomeru għall-preparazzjoni ta’ addittiv polimeriku

(1)

358

14841

0000599-64-4

4-cumylphenol

le

iva

le

0,05

 

 

 

359

15970

0000611-99-4

4,4’-dihydroxybenzophenone

iva

iva

le

 

(8)

 

 

48720

360

57920

0000620-67-7

gliċerol triheptanoate

iva

le

le

 

 

 

 

361

18700

0000629-11-8

1,6-hexanediol

le

iva

le

0,05

 

 

 

362

14350

0000630-08-0

monossidu tal-karbonju

le

iva

le

 

 

 

 

363

16450

0000646-06-0

1,3-dioxolane

le

iva

le

5

 

 

 

▼M6

364

15404

0000652-67-5

1,4:3,6-dianidrosorbitol

le

iva

le

5

 

Użu biss bħala:

(a)  komonomeru f'poli(etilen-ko-isosorbid tereftalat);

(b)  komonomeru f'livelli ta' mhux aktar minn 40 mole % ta' komponent ta' diol ikkombinat ma' etilen glikol u/jew 1,4-bis(idrossimetil)ċikloeżan, għall-produzzjoni ta' poliesteri.

Poliesteri magħmula bl-użu ta' dianidrosorbitol flimkien ma' 1,4-bis(idrossimetil)ċikloeżan ma għandhomx jintużaw f'kuntatt ma' ikel li fih aktar minn 15 % alkoħol.

 

▼B

365

11680

0000689-12-3

aċidu akriliku, isopropyl ester

le

iva

le

 

(22)

 

 

366

22150

0000691-37-2

4-methyl-1-pentene

le

iva

le

0,05

 

 

 

367

16697

0000693-23-2

aċidu n-dodekanedojku

le

iva

le

 

 

 

 

368

93280

0000693-36-7

thiodipropijonic acid, dioctadecyl ester

iva

le

iva

 

(14)

 

 

369

12761

0000693-57-2

12-aminododecanoic acid

le

iva

le

0,05

 

 

 

370

21460

0000760-93-0

anidru metakriliku

le

iva

le

 

(23)

 

 

371

11510

0000818-61-1

aċidu akriliku, monoester b’ethyleneglycol ethyleneglycol

le

iva

le

 

(22)

 

 

11830

372

18640

0000822-06-0

hexamethylene diisocyanate

le

iva

le

 

(17)

1 mg/kg fil-prodott finali mfisser bħala NCO

(10)

373

22390

0000840-65-3

2,6-naphthalenedicarboxylic acid, dimethyl ester

le

iva

le

0,05

 

 

 

374

21190

0000868-77-9

aċidu metakriliku, monoester b’ethyleneglycol

le

iva

le

 

(23)

 

 

375

15130

0000872-05-9

1-decene

le

iva

le

0,05

 

 

 

▼M2

376

66905

0000872-50-4

N-metilpirrolidon

iva

le

le

60

 

 

 

▼B

377

12786

0000919-30-2

3-aminopropyltriethoxysilane

le

iva

le

0,05

 

Il-kontenut residwu li jista’ jiġi estratt ta’ 3-aminopropyltriethoxysilane jrid ikun inqas minn 3 mg/kg ta’ filler meta jintuża għat-trattament reattiv tal-wiċċ ta’ fillers inorganiċi

SML = 0,05 mg/kg meta jintuża għat-trattament tal-wiċċ ta’ materjali u oġġetti

 

378

21970

0000923-02-4

N-methylolmethacrylamide

le

iva

le

0,05

 

 

 

379

21940

0000924-42-5

N-methylolacrylamide

le

iva

le

ND

 

 

 

380

11980

0000925-60-0

aċidu akriliku, propyl ester

le

iva

le

 

(22)

 

 

381

15030

0000931-88-4

cyclooctene

le

iva

le

0,05

 

Għandha tintuża biss f’polimeri f’kuntatt ma’ ikel li għalih huwa stipulat is-simulant A

 

382

19490

0000947-04-6

laurolactam

le

iva

le

5

 

 

 

383

72160

0000948-65-2

2-phenylindole

iva

le

iva

15

 

 

 

384

40000

0000991-84-4

2,4-bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine

iva

le

iva

30

 

 

 

385

11530

0000999-61-1

aċidu akriliku, 2-hydroxypropyl ester

le

iva

le

0,05

 

SML imfisser bħala t-total aċidu akriliku, 2-hydroxypropyl ester u aċidu akriliku, 2-hydroxyisopropyl ester

Tista tinkludi sa 25 % (m/m) ta’ aċidu akriliku, 2-hydroxyisopropyl ester (CAS No 0002918-23-2)

(1)

386

55280

0001034-01-1

aċidu galliku, octyl ester

iva

le

le

 

(20)

 

 

387

26155

0001072-63-5

1-vinylimidazole

le

iva

le

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

388

25080

0001120-36-1

1-tetradecene

le

iva

le

0,05

 

 

 

389

22360

0001141-38-4

2,6-naphthalenedicarboxylic acid

le

iva

le

5

 

 

 

390

55200

0001166-52-5

aċidu galliku, dodecyl ester

iva

le

le

 

(20)

 

 

▼M7

391

22932

0001187-93-5

perfluworometil perfluworovinil eter

le

iva

le

0,05

 

Għall-użu biss fi:

— kisjiet anti-stick;

— fluworo u perfluworopolimeri maħsubin għal applikazzjonijiet b'użu ripetut meta l-proporzjon ta' kuntatt ikun ta' 1 dm2 ta' superfiċje f'kuntatt ma' tal-inqas 150 kg ikel.

 

▼B

392

72800

0001241-94-7

aċidu fosforiku, diphenyl 2-ethylhexyl ester

iva

le

iva

2,4

 

 

 

393

37280

0001302-78-9

bentonite

iva

le

le

 

 

 

 

394

41280

0001305-62-0

idrossidu tal-kalċju

iva

le

le

 

 

 

 

395

41520

0001305-78-8

ossidu tal-kalċju

iva

le

le

 

 

 

 

396

64640

0001309-42-8

idrossidu tal-manjesju

iva

le

le

 

 

 

 

397

64720

0001309-48-4

ossidu tal-manjesju

iva

le

le

 

 

 

 

398

35760

0001309-64-4

triossidu tal-antimonju

iva

le

le

0,04

 

SML imfisser bħala antimonju

(6)

399

81600

0001310-58-3

idrossidu tal-potassju

iva

le

le

 

 

 

 

400

86720

0001310-73-2

idrossidu tas-sodju

iva

le

le

 

 

 

 

401

24475

0001313-82-2

sulfid tas-sodju

le

iva

le

 

 

 

 

402

96240

0001314-13-2

ossidu taż-żingu

iva

le

le

 

 

 

 

403

96320

0001314-98-3

Sulfat taż-żingu

iva

le

le

 

 

 

 

404

67200

0001317-33-5

molybdenum disulphide

iva

le

le

 

 

 

 

405

16690

0001321-74-0

divinylbenzene

le

iva

le

ND

 

SML imfisser bħala t-total ta’ divinylbenzene u ethylvinylbenzene

It jista’ jkun fih sa 45 % (m/m) ta’ ethylvinylbenzene

(1)

406

83300

0001323-39-3

1,2-propyleneglycol monostearate

iva

le

le

 

 

 

 

407

87040

0001330-43-4

sodium tetraborate

iva

le

le

 

(16)

 

 

408

82960

0001330-80-9

1,2-propyleneglycol monooleate

iva

le

le

 

 

 

 

409

62240

0001332-37-2

ossidu tal-hadid

iva

le

le

 

 

 

 

▼M6

410

62720

0001332-58-7

kaolin

iva

le

le

 

 

Il-partikuli jistgħu jkunu irqaq minn 100 nm biss jekk ikunu inkorporati fi kwantità ta' anqas minn 12 % w/w f'kopolimeri ta' etilen-vinil-alkoħol (EVOH) bħala kisja ta' ġewwa ta' struttura b'diversi saffi, fejn is-saff li jiġi f'kuntatt dirett mal-ikel jipprovdi ostakolu funzjonali li jippreveni l-migrazzjoni ta' partikuli fl-ikel.

 

▼B

411

42080

0001333-86-4

iswed tal-faħam

iva

le

le

 

 

Partikoli primarji ta’ 10 - 300 nm li huma miġburin flimkien għal daqs ta’ 100 - 1 200 nm li jistgħu jiffurmaw aggolomerati sad-daqs ta’ distribuzzjoni ta’ 300 nm - mm.

Estrattabbli tat-toluene: massimu 0,1 %, stabbilit skont il-metodu ISO 6209

assorbiment ta’ UV tal-estratt ta’ cyclohexane f’386 nm: < 0,02 AU għal ċellola ta’ 1 cm jew < 0,1 AU għal ċellola ta’ 5 cm, stabbilit skont metodu ta’ analiżi rikonoxxut b’mod ġenerali

Kontenut ta’ benzo(a)pyrene: mass. 0,25 mg/kg iswed tal-faħam

Livell massimu ta’ użu ta’ iswed tal-faħam fil-polimeru: 2,5 % w/w

 

412

45200

0001335-23-5

jodju tar-ram

iva

le

le

 

(6)

 

 

413

35600

0001336-21-6

idrossidu tal-ammonju

iva

le

le

 

 

 

 

414

87600

0001338-39-2

sorbitan monolaurate

iva

le

le

 

 

 

 

415

87840

0001338-41-6

sorbitan monostearate

iva

le

le

 

 

 

 

416

87680

0001338-43-8

sorbitan monooleate

iva

le

le

 

 

 

 

417

85680

0001343-98-2

aċidu siliciku

iva

le

le

 

 

 

 

418

34720

0001344-28-1

ossidu tal-aluminju

iva

le

le

 

 

 

 

419

92150

0001401-55-4

tannic acids

iva

le

le

 

 

Skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-JECFA

 

420

19210

0001459-93-4

aċidu isoftaliku, dimethyl ester

le

iva

le

0,05

 

 

 

▼M4

421

13000

0001477-55-0

1,3-benżendimetanamin

le

iva

le

 

(34)

 

 

▼B

422

38515

0001533-45-5

4,4’-bis(2-benzoxazolyl)stilbene

iva

le

iva

0,05

 

 

(2)

423

22937

0001623-05-8

perfluoropropylperfluorovinyl ether

le

iva

le

0,05

 

 

 

424

15070

0001647-16-1

1,9-decadiene

le

iva

le

0,05

 

 

 

425

10840

0001663-39-4

aċidu akriliku, tert-butyl ester

le

iva

le

 

(22)

 

 

426

13510

0001675-54-3

2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane bis(2,3-epoxypropyl) ether

le

iva

le

 

 

F’konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1895/2005 (1)

 

13610

427

18896

0001679-51-2

4-(hydroxymethyl)-1-cyclohexene

le

iva

le

0,05

 

 

 

428

95200

0001709-70-2

1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene

iva

le

le

 

 

 

 

429

13210

0001761-71-3

bis(4-aminocyclohexyl)methane

le

iva

le

0,05

 

 

 

430

95600

0001843-03-4

1,1,3-tris(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butylphenyl) butane

iva

le

iva

5

 

 

 

431

61600

0001843-05-6

2-hydroxy-4-n-octyloxybenzophenone

iva

le

iva

 

(8)

 

 

432

12280

0002035-75-8

adipiku anidru

le

iva

le

 

 

 

 

433

68320

0002082-79-3

octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propijonate

iva

le

iva

6

 

 

 

434

20410

0002082-81-7

aċidu metakriliku, diester b’1,4-butanediol

le

iva

le

0,05

 

 

 

435

14230

0002123-24-2

caprolactam, melħ tas-sodju

le

iva

le

 

(4)

 

 

436

19480

0002146-71-6

aċidu lawriku, vinyl ester

le

iva

le

 

 

 

 

437

11245

0002156-97-0

aċidu akriliku, dodecyl ester

le

iva

le

0,05

 

 

(2)

▼M2

438

13303

0002162-74-5

bis(2,6- diisopropilfenil) karbodiimmid

le

iva

le

0,05

 

Espressa bħala s-somma ta’ bis(2,6-diisopropilfenil)karbodiimmid u l-prodott t'idrolisi tiegħu 2,6-diisopropilanilin

 

▼B

439

21280

0002177-70-0

aċidu metakriliku, phenyl ester

le

iva

le

 

(23)

 

 

440

21340

0002210-28-8

aċidu metakriliku, propyl ester

le

iva

le

 

(23)

 

 

441

38160

0002315-68-6

aċidu benżojku, propyl ester

iva

le

le

 

 

 

 

442

13780

0002425-79-8

1,4-butanediol bis(2,3-epoxypropyl)ether

le

iva

le

ND

 

Kontenut residwu 1 mg/kg fil-prodott finali mfisser bħala epoxygroup

Piż molekulari huwa 43 Da

(10)

443

12788

0002432-99-7

11-aminoundecanoic acid

le

iva

le

5

 

 

 

444

61440

0002440-22-4

2-(2’-hydroxy-5’-methylphenyl)benzotriazole

iva

le

le

 

(12)

 

 

445

83440

0002466-09-3

aċidu pirofosforiku

iva

le

le

 

 

 

 

446

10750

0002495-35-4

aċidu akriliku, benzyl ester

le

iva

le

 

(22)

 

 

447

20080

0002495-37-6

aċidu metakriliku, benzyl ester

le

iva

le

 

(23)

 

 

448

11890

0002499-59-4

aċidu akriliku, n-octyl ester

le

iva

le

 

(22)

 

 

▼M3

449

49840

0002500-88-1

diottadeċil disulfid

iva

le

iva

0,05

 

 

 

▼B

450

24430

0002561-88-8

anidru sebaċiku

le

iva

le

 

 

 

 

451

66755

0002682-20-4

2-methyl-4-isothiazolin-3-one

iva

le

le

0,5

 

Għandha tintuża biss f’dispersjonijiet u emulsjonijiet milwiema ta’ polimeri

 

▼M2

452

38885

0002725-22-6

2,4-bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-idrossi-4-n-oktilossifenil)-1,3,5-triażina

iva

le

le

5

 

 

 

▼B

453

26320

0002768-02-7

vinyltrimethoxysilane

le

iva

le

0,05

 

 

(10)

454

12670

0002855-13-2

1-amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane

le

iva

le

6

 

 

 

455

20530

0002867-47-2

aċidu metakriliku, 2-(dimethylamino)-ethyl ester

le

iva

le

ND

 

 

 

456

10810

0002998-08-5

aċidu akriliku, sec-butyl ester

le

iva

le

 

(22)

 

 

457

20140

0002998-18-7

aċidu metakriliku, sec-butyl ester

le

iva

le

 

(23)

 

 

458

36960

0003061-75-4

behenamide

iva

le

le

 

 

 

 

459

46870

0003135-18-0

3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonic acid, dioctadecyl ester

iva

le

le

 

 

 

 

460

14950

0003173-53-3

cyclohexyl isocyanate

le

iva

le

 

(17)

1 mg/kg fil-prodott finali mfisser bħala NCO

(10)

461

22420

0003173-72-6

1,5-naphthalene diisocyanate

le

iva

le

 

(17)

1 mg/kg fil-prodott finali mfisser bħala NCO

(10)

462

26170

0003195-78-6

N-vinyl-N-methylacetamide

le

iva

le

0,02

 

 

►M8  (1) ◄

463

25840

0003290-92-4

1,1,1-trimethylolpropane trimethacrylate

le

iva

le

0,05

 

 

 

464

61280

0003293-97-8

2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzophenone

iva

le

iva

 

(8)

 

 

465

68040

0003333-62-8

7-[2H-naphtho-(1,2-D)triazol-2-yl]-3-phenylcoumarin

iva

le

le

 

 

 

 

466

50640

0003648-18-8

di-n-octyltin dilaurate

iva

le

le

 

(10)

 

 

467

14800

0003724-65-0

aċidu krotoniku

iva

iva

le

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

45600

468

71960

0003825-26-1

perfluorooctanoic acid, ammonium salt

iva

le

le

 

 

Għandha tintuża biss f’oġġetti għal użu ripetut, mgħaqqda f’temperaturi għolja

 

469

60480

0003864-99-1

2-(2’-hydroxy-3,5’-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole

iva

le

iva

 

(12)

 

 

470

60400

0003896-11-5

2-(2’-hydroxy-3’-tert-butyl-5’-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole

iva

le

iva

 

(12)

 

 

471

24888

0003965-55-7

5-sulphoisoaċtu ftaliku, monosodium salt, dimethyl ester

le

iva

le

0,05

 

 

 

472

66560

0004066-02-8

2,2’-methylenebis(4-methyl-6-cyclohexylphenol)

iva

le

iva

 

(5)

 

 

473

12265

0004074-90-2

aċidu adipiku, diester tal-vinyl

le

iva

le

ND

 

5 mg/kg fil-prodott finali

Għal użu biss bħala komonomeru

(1)

474

43600

0004080-31-3

1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride

iva

le

le

0,3

 

 

 

475

19110

0004098-71-9

1-isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane

le

iva

le

 

(17)

1 mg/kg fil-prodott finali mfisser bħala NCO

(10)

476

16570

0004128-73-8

diphenylether-4,4’-diisocyanate

le

iva

le

 

(17)

1 mg/kg fil-prodott finali mfisser bħala NCO

(10)

477

46720

0004130-42-1

2,6-di-tert-butyl-4-ethylphenol

iva

le

iva

4,8

 

 

(1)

478

60180

0004191-73-5

4-hydroxybenzoic acid, isopropyl ester

iva

le

le

 

 

 

 

479

12970

0004196-95-6

ażelajku anidru

le

iva

le

 

 

 

 

480

46790

0004221-80-1

3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, 2,4-di-tert-butylphenyl ester

iva

le

le

 

 

 

 

481

13060

0004422-95-1

1,3,5-benzenetricarboxylic acid trichloride

le

iva

le

0,05

 

SML imfisser bħala 1,3,5-benzenetricarboxylic acid

►M8  (1) ◄

482

21100

0004655-34-9

aċidu metakriliku, isopropyl ester

le

iva

le

 

(23)

 

 

483

68860

0004724-48-5

n-octylphosphonic acid

iva

le

le

0,05

 

 

 

484

13395

0004767-03-7

2,2-bis(hydroxymethyl)propijonic acid

le

iva

le

0,05

 

 

(1)

485

13560

0005124-30-1

dicyclohexylmethane-4,4’-diisocyanate

le

iva

le

 

(17)

1 mg/kg fil-prodott finali mfisser bħala NCO

(10)

15700

486

54005

0005136-44-7

ethylene-N-palmitamide-N′-stearamide

iva

le

le

 

 

 

 

487

45640

0005232-99-5

2-cyano-3,3-diphenylacrylic acid, ethyl ester

iva

le

le

0,05

 

 

 

488

53440

0005518-18-3

N,N′-ethylenebispalmitamide

iva

le

le

 

 

 

 

489

41040

0005743-36-2

butirat tal-kalċju

iva

le

le

 

 

 

 

490

16600

0005873-54-1

diphenylmethane-2,4’-diisocyanate

le

iva

le

 

(17)

1 mg/kg fil-prodott finali mfisser bħala NCO

(10)

491

82720

0006182-11-2

1,2-propyleneglycol distearate

iva

le

le

 

 

 

 

492

45650

0006197-30-4

2-cyano-3,3-diphenylacrylic acid, 2-ethylhexyl ester

iva

le

le

0,05

 

 

 

493

39200

0006200-40-4

bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodecyloxy)methylammonium chloride

iva

le

le

1,8

 

 

 

494

62140

0006303-21-5

hypoaċtu fosforuż

iva

le

le

 

 

 

 

495

35160

0006642-31-5

6-amino-1,3-dimethyluracil

iva

le

le

5

 

 

 

496

71680

0006683-19-8

pentaerythritol tetrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propijonate]

iva

le

le

 

 

 

 

497

95020

0006846-50-0

2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate

iva

le

le

5

 

Għandha tintuża biss f’ingwanti għal użu ta’ darba

 

498

16210

0006864-37-5

3,3’-dimethyl-4,4’diaminodicyclohexylmethane

le

iva

le

0,05

 

Għandha tintuża biss f’polyamides

(5)

499

19965

0006915-15-7

aċidu maliku

iva

iva

le

 

 

F’każ ta’ użu bħala monomeru, għandha tintuża biss bħala komonomeru f’polyesters alifatiċi sa livell massimu ta’ 1 % fuq bażi molari

 

65020

500

38560

0007128-64-5

2,5-bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene

iva

le

iva

0,6

 

 

 

501

34480

aluminium fibers, flakes and powders

iva

le

le

 

 

Grad tal-kulur tal-ikel

 

502

22778

0007456-68-0

4,4’-oxybis(benzenesulphonyl azide)

le

iva

le

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

503

46080

0007585-39-9

β-dextrin

iva

le

le

 

 

 

 

504

86240

0007631-86-9

dijossidu tas-silikon

iva

le

le

 

 

Għad-dijossidu sintetiku amorfu tas-silikon: partikoli primarji ta’ 1 - 100 nm li huma miġburin flimkien għal daqs ta’ 0,1 – 1 μm li jistgħu jiffurmaw agglomerate fid-daqs ta’ distribuzzjoni ta’ 0,3 μm sad-daqs mm.

 

505

86480

0007631-90-5

bisulfit tas-sodju

iva

le

le

 

(19)

 

 

506

86920

0007632-00-0

nitritu tas-sodju

iva

le

le

0,6

 

 

 

507

59990

0007647-01-0

aċidu idrokloriku

iva

le

le

 

 

 

 

508

86560

0007647-15-6

romur tas-sodju

iva

le

le

 

 

 

 

509

23170

0007664-38-2

aċidu fosforiku

iva

iva

le

 

 

 

 

72640

510

12789

0007664-41-7

ammonja

iva

iva

le

 

 

 

 

35320

511

91920

0007664-93-9

aċidu tal-kubrit

iva

le

le

 

 

 

 

512

81680

0007681-11-0

jodju tal-potassju

iva

le

le

 

(6)

 

 

513

86800

0007681-82-5

jodju tas-sodju

iva

le

le

 

(6)

 

 

514

91840

0007704-34-9

kubrit

iva

le

le

 

 

 

 

515

26360

0007732-18-5

ilma

iva

iva

le

 

 

F’konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE (2)

 

95855

516

86960

0007757-83-7

sulfit tas-sodju

iva

le

le

 

(19)

 

 

517

81520

0007758-02-3

bromur tal-potassju

iva

le

le

 

 

 

 

518

35845

0007771-44-0

aċidu arakidoniku

iva

le

le

 

 

 

 

519

87120

0007772-98-7

sodium thiosulphate

iva

le

le

 

(19)

 

 

520

65120

0007773-01-5

klorur tal-manganiż

iva

le

le

 

 

 

 

521

58320

0007782-42-5

grafit

iva

le

le

 

 

 

 

522

14530

0007782-50-5

klorur

le

iva

le

 

 

 

 

523

45195

0007787-70-4

bromur tar-ram

iva

le

le

 

 

 

 

524

24520

0008001-22-7

żejt tas-sojja

le

iva

le

 

 

 

 

525

62640

0008001-39-6

xema’ tal-Ġappun

iva

le

le

 

 

 

 

526

43440

0008001-75-0

ceresin

iva

le

le

 

 

 

 

527

14411

0008001-79-4

żejt tar-riġnu

iva

iva

le

 

 

 

 

42880

528

63760

0008002-43-5

lecithin

iva

le

le

 

 

 

 

529

67850

0008002-53-7

xama’ tal-Montan

iva

le

le

 

 

 

 

530

41760

0008006-44-8

xama’ tal-candelilla

iva

le

le

 

 

 

 

531

36880

0008012-89-3

xama’ tan-naħal

iva

le

le

 

 

 

 

532

88640

0008013-07-8

żejt tas-sojja, eposizzat

iva

le

le

60

30 (*)

(32)

(*)  Fil-każ ta’ gaskets tal-PVC użati biex jissiġillaw vażetti tal-ħġieġ li jkun fihom formuli tat-trabi u formuli tal-prosegwiment kif definiti mid-Direttiva 2006/141/KE; jew li jkun fihom ikel ipproċessat ibbażat fuq iċ-ċereali għat-trabi u għat-tfal żgħr kif definit mid-Direttiva 2006/125/KE, is-SML jitbaxxa għal 30 mg/kg

Oxirane < 8 %, numru tal-jodju < 6

 

533

42720

0008015-86-9

xama’ tal-karnawba

iva

le

le

 

 

 

 

534

80720

0008017-16-1

aċidi polifosforici

iva

le

le

 

 

 

 

535

24100

0008050-09-7

raża

iva

iva

le

 

 

 

 

24130

24190

83840

536

84320

0008050-15-5

raża, idroġinata, ester bil-metanol

iva

le

le

 

 

 

 

537

84080

0008050-26-8

raża, ester bil-pentaerythritol

iva

le

le

 

 

 

 

538

84000

0008050-31-5

raża, ester bil-gliċerol

iva

le

le

 

 

 

 

539

24160

0008052-10-6

tall oil tar-raża

le

iva

le

 

 

 

 

540

63940

0008062-15-5

aċidu linjosulfoniku

iva

le

le

0,24

 

Għandha tintuża biss bħala dispersant għad-dispersjonijiet tal-plastik

 

541

58480

0009000-01-5

gomma tas-siġra Għarbija

iva

le

le

 

 

 

 

542

42640

0009000-11-7

carboxymethylcellulose

iva

le

le

 

 

 

 

543

45920

0009000-16-2

dammar

iva

le

le

 

 

 

 

544

58400

0009000-30-0

gomma tas-siġra tal-guar

iva

le

le

 

 

 

 

545

93680

0009000-65-1

tragacanth gum

iva

le

le

 

 

 

 

546

71440

0009000-69-5

pectin

iva

le

le

 

 

 

 

547

55440

0009000-70-8

ġelatina

iva

le

le

 

 

 

 

548

42800

0009000-71-9

kasein

iva

le

le

 

 

 

 

549

80000

0009002-88-4

xema’ tal-polyethylene

iva

le

le

 

 

 

 

550

81060

0009003-07-0

xema’ tal-polypropylene

iva

le

le

 

 

 

 

551

79920

0009003-11-6

0106392-12-5

poly(ethylene propylene) glycol

iva

le

le

 

 

 

 

552

81500

0009003-39-8

polyvinylpyrrolidone

iva

le

le

 

 

Is-sustanza trid tissodisfa l-kriterji tal-purità kif stabbiliti fid-Direttiva tal-Kummissjoni (3)

 

553

14500

0009004-34-6

ċelluloża

iva

iva

le

 

 

 

 

43280

554

43300

0009004-36-8

butirat tal-acetat taċ-ċelluloża

iva

le

le

 

 

 

 

555

53280

0009004-57-3

ethylcellulose

iva

le

le

 

 

 

 

556

54260

0009004-58-4

ethylhydroxyethylcellulose

iva

le

le

 

 

 

 

557

66640

0009004-59-5

methylethylcellulose

iva

le

le

 

 

 

 

558

60560

0009004-62-0

hydroxyethylcellulose

iva

le

le

 

 

 

 

559

61680

0009004-64-2

hydroxypropylcellulose

iva

le

le

 

 

 

 

560

66700

0009004-65-3

methylhydroxypropylcellulose

iva

le

le

 

 

 

 

561

66240

0009004-67-5

methylcellulose

iva

le

le

 

 

 

 

562

22450

0009004-70-0

nitrocellulose

le

iva

le

 

 

 

 

563

78320

0009004-97-1

polyethyleneglycol monoricinoleate

iva

le

iva

42

 

 

 

564

24540

0009005-25-8

lamtu, li jittiekel

iva

iva

le

 

 

 

 

88800

565

61120

0009005-27-0

hydroxyethyl starch

iva

le

le

 

 

 

 

566

33350

0009005-32-7

aċidu alginiku

iva

le

le

 

 

 

 

567

82080

0009005-37-2

1,2-propyleneglycol alginate

iva

le

le

 

 

 

 

568

79040

0009005-64-5

polyethyleneglycol sorbitan monolaurate

iva

le

le

 

 

 

 

569

79120

0009005-65-6

polyethyleneglycol sorbitan monooleate

iva

le

le

 

 

 

 

570

79200

0009005-66-7

polyethyleneglycol sorbitan monopalmitate

iva

le

le

 

 

 

 

571

79280

0009005-67-8

polyethyleneglycol sorbitan monostearate

iva

le

le

 

 

 

 

572

79360

0009005-70-3

polyethyleneglycol sorbitan trioleate

iva

le

le

 

 

 

 

573

79440

0009005-71-4

polyethyleneglycol sorbitan tristearate

iva

le

le

 

 

 

 

574

24250

0009006-04-6

gomma, naturali

iva

iva

le

 

 

 

 

84560

575

76721

0063148-62-9

polydimethylsiloxane (Mw > 6 800 )

iva

le

le

 

 

Viskożità mhux inqas minn 100 cSt (100 × 10-6 m2/s) f’25 °C

 

576

60880

0009032-42-2

hydroxyethylmethylcellulose

iva

le

le

 

 

 

 

577

62280

0009044-17-1

isobutylene-butene copolymer

iva

le

le

 

 

 

 

578

79600

0009046-01-9

polyethyleneglycol tridecyl ether phosphate

iva

le

le

5

 

Għal materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f’kuntatt ma’ ikel milwiem biss

Polyethyleneglycol (EO ≤ 11) tridecyl ether phosphate (mono-u dialkyl ester) b’kontenut massimu ta’ 10 % polyethyleneglycol (EO ≤ 11) tridecylether

 

579

61800

0009049-76-7

hydroxypropyl starch

iva

le

le

 

 

 

 

580

46070

0010016-20-3

α-dextrin

iva

le

le

 

 

 

 

581

36800

0010022-31-8

nitrat tal-barju

iva

le

le

 

 

 

 

582

50240

0010039-33-5

di-n-octyltin bis(2-ethylhexyl maleate)

iva

le

le

 

(10)

 

 

583

40400

0010043-11-5

boron nitride

iva

le

le

 

(16)

 

 

584

13620

0010043-35-3

aċidu boriku

iva

iva

le

 

(16)

 

 

40320

585

41120

0010043-52-4

klorur tal-kalċju

iva

le

le

 

 

 

 

586

65280

0010043-84-2

manganiż hypophosphite

iva

le

le

 

 

 

 

587

68400

0010094-45-8

octadecylerucamide

iva

le

iva

5

 

 

 

588

64320

0010377-51-2

jodju tal-litju

iva

le

le

 

(6)

 

 

589

52645

0010436-08-5

cis-11-eicosenamide

iva

le

le

 

 

 

 

590

21370

0010595-80-9

aċidu metakriliku, 2-sulphoethyl ester

le

iva

le

ND

 

 

(1)

591

36160

0010605-09-1

ascorbyl stearate

iva

le

le

 

 

 

 

592

34690

0011097-59-9

aluminium magnesium carbonate hydroxide

iva

le

le

 

 

 

 

593

44960

0011104-61-3

ossidu tal-kobalt

iva

le

le

 

 

 

 

594

65360

0011129-60-5

ossidu tal-manganiż

iva

le

le

 

 

 

 

595

19510

0011132-73-3

lignocellulose

le

iva

le

 

 

 

 

596

95935

0011138-66-2

xanthan gum

iva

le

le

 

 

 

 

597

67120

0012001-26-2

mika

iva

le

le

 

 

 

 

598

41600

0012004-14-7

0037293-22-4

sulfoaluminat tal-kalċju

iva

le

le

 

 

 

 

599

36840

0012007-55-5

tetraborat tal-barju

iva

le

le

 

(16)

Restrizzjoni mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 98/83/KE dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 330, 5.12.1998, p. 32–54)

 

600

60030

0012072-90-1

hydromagnesite

iva

le

le

 

 

 

 

601

35440

0012124-97-9

bromur tal-ammonju

iva

le

le

 

 

 

 

602

70240

0012198-93-5

ozokerite

iva

le

le

 

 

 

 

603

83460

0012269-78-2

pyrophyllite

iva

le

le

 

 

 

 

604

60080

0012304-65-3

hydrotalcite

iva

le

le

 

 

 

 

605

11005

0012542-30-2

aċidu akriliku, dicyclopentenyl ester

le

iva

le

0,05

 

 

(1)

606

65200

0012626-88-9

idrossidu tal-manganiż

iva

le

le

 

 

 

 

607

62245

0012751-22-3

iron phosphide

iva

le

le

 

 

Għal użu biss f’polimeri u kopolimeri ta’ PET

 

608

40800

0013003-12-8

4,4’-butylidene-bis(6-tert-butyl-3-methylphenyl-ditridecyl phosphite)

iva

le

iva

6

 

 

 

609

83455

0013445-56-2

aċidu pirofosforuż

iva

le

le

 

 

 

 

610

93440

0013463-67-7

dijossidu tat-titanju

iva

le

le

 

 

 

 

611

35120

0013560-49-1

3-Aminocrotonic acid, diester b’thiobis (2-hydroxyethyl) ether

iva

le

le

 

 

 

 

612

16694

0013811-50-2

N,N′-divinyl-2-imidazolidinone

le

iva

le

0,05

 

 

(10)

613

95905

0013983-17-0

wollastonite

iva

le

le

 

 

 

 

614

45560

0014464-46-1

kristobalit

iva

le

le

 

 

 

 

615

92080

0014807-96-6

talc

iva

le

le

 

 

 

 

616

83470

0014808-60-7

kwartz

iva

le

le

 

 

 

 

617

10660

0015214-89-8

2-acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid

le

iva

le

0,05

 

 

 

618

51040

0015535-79-2

di-n-octyltin mercaptoacetate

iva

le

le

 

(10)

 

 

619

50320

0015571-58-1

di-n-octyltin bis(2-ethylhexyl mercaptoacetate)

iva

le

le

 

(10)

 

 

620

50720

0015571-60-5

di-n-octyltin dimaleate

iva

le

le

 

(10)

 

 

621

17110

0016219-75-3

5-ethylidenebicyclo[2,2,1]hept-2-ene

le

iva

le

0,05

 

 

(9)

622

69840

0016260-09-6

oleylpalmitamide

iva

le

iva

5

 

 

 

623

52640

0016389-88-1

dolomite

iva

le

le

 

 

 

 

624

18897

0016712-64-4

6-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid

le

iva

le

0,05

 

 

 

625

36720

0017194-00-2

idrossidu tal-barju

iva

le

le

 

 

 

 

626

57800

0018641-57-1

gliċerol tribehenate

iva

le

le

 

 

 

 

627

59760

0019569-21-2

huntite

iva

le

le

 

 

 

 

628

96190

0020427-58-1

idrossidu taż-żingu

iva

le

le

 

 

 

 

629

34560

0021645-51-2

idrossidu tal-aluminju

iva

le

le

 

 

 

 

630

82240

0022788-19-8

1,2-propyleneglycol dilaurate

iva

le

le

 

 

 

 

631

59120

0023128-74-7

1,6-hexamethylene-bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propijonamide)

iva

le

iva

45

 

 

 

632

52880

0023676-09-7

4-ethoxybenzoic acid, ethyl ester

iva

le

le

3,6

 

 

 

633

53200

0023949-66-8

2-ethoxy-2’-ethyloxanilide

iva

le

iva

30

 

 

 

634

25910

0024800-44-0

tripropyleneglycol

le

iva

le

 

 

 

 

635

40720

0025013-16-5

tert-butyl-4-hydroxyanisole

iva

le

le

30

 

 

 

636

31500

0025134-51-4

aċidu akriliku, aċidu akriliku, 2-ethylhexyl ester, copolymer

iva

le

le

0,05

(22)

SML imfisser bħala aċidu akriliku, 2-ethylhexyl ester

 

637

71635

0025151-96-6

pentaerythritol dioleate

iva

le

le

0,05

 

M’għandux jintuża għal oġġetti f’kuntatt ma’ ikel imxaħħam li għalih huwa stipulat is- ►M7  simulant D1 u/jew D2 ◄

 

638

23590

0025322-68-3

polyethyleneglycol

iva

iva

le

 

 

 

 

76960

639

23651

0025322-69-4

polypropyleneglycol

iva

iva

le

 

 

 

 

80800

640

54930

0025359-91-5

formaldehyde-1-naphthol, copolymer

iva

le

le

0,05

 

 

 

▼M7

641

22331

0025513-64-8

taħlita ta' (35-45 % w/w) 1,6-diammino-2,2,4-trimetilessan u (55-65 % w/w)1,6-diammino-2,4,4-trimetilessan

le

iva

le

0,05

 

 

 

▼B

642

64990

0025736-61-2

maleic anhydride-styrene, kopolimeru, melħ tas-sodju

iva

le

le

 

 

Il-frazzjon b’piż molekulari taħt 1 000 Da ►M7  ma jistax ◄ jaqbeż 0,05 % (w/w)

 

643

87760

0026266-57-9

sorbitan monopalmitate

iva

le

le

 

 

 

 

644

88080

0026266-58-0

sorbitan trioleate

iva

le

le

 

 

 

 

645

67760

0026401-86-5

mono-n-octyltin tris(isooctyl mercaptoacetate)

iva

le

le

 

(11)

 

 

646

50480

0026401-97-8

di-n-octyltin bis(isooctyl mercaptoacetate)

iva

le

le

 

(10)

 

 

647

56720

0026402-23-3

gliċerol monohexanoate

iva

le

le

 

 

 

 

648

56880

0026402-26-6

gliċerol monooctanoate

iva

le

le

 

 

 

 

649

47210

0026427-07-6

dibutylthiostannoic acid polymer

iva

le

le

 

 

Unità molekulari = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5-2)

 

650

49600

0026636-01-1

dimethyltin bis(isooctyl mercaptoacetate)

iva

le

le

 

(9)

 

 

651

88240

0026658-19-5

sorbitan tristearate

iva

le

le

 

 

 

 

652

38820

0026741-53-7

bis(2,4-di-tert-butylphenyl) pentaerythritol diphosphite

iva

le

iva

0,6

 

 

 

653

25270

0026747-90-0

2,4-toluene diisocyanate dimer

le

iva

le

 

(17)

1 mg/kg fil-prodott finali mfisser bħala NCO

(10)

654

88600

0026836-47-5

sorbitol monostearate

iva

le

le

 

 

 

 

655

25450

0026896-48-0

tricyclodecanedimethanol

le

iva

le

0,05

 

 

 

656

24760

0026914-43-2

aċidu stirenesufoniku

le

iva

le

0,05

 

 

 

657

67680

0027107-89-7

mono-n-octyltin tris(2-ethylhexyl mercaptoacetate)

iva

le

le

 

(11)

 

 

658

52000

0027176-87-0

dodecylbenzenesulphonic acid

iva

le

le

30

 

 

 

659

82800

0027194-74-7

1,2-propyleneglycol monolaurate

iva

le

le

 

 

 

 

660

47540

0027458-90-8

di-tert-dodecyl disulphide

iva

le

iva

0,05

 

 

 

661

95360

0027676-62-6

1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

iva

le

iva

5

 

 

 

662

25927

0027955-94-8

1,1,1-tris(4-hydroxyphenol)ethane

le

iva

le

0,005

 

Għall-użu biss fil- polikarbonati

►M8  (1) ◄

663

64150

0028290-79-1

aċidu linolejku

iva

le

le