2010A1429 — MT — 01.02.2015 — 001.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

FTEHIM TA' STABILIZZAZZJONI U ASSOĊJAZZJONI

bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Montenegro, min-naħa l-oħra

(ĠU L 108 29.4.2010, p. 3)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

►M1

PROTOKOLL għall-ftehim ta’ stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-istati membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika tal-Montenegro, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

  L 93

2

28.3.2014

►M2

DEĊIŻJONI Nru 1/2014 TAL-KUNSILL TA' STABILIZZAZZJONI U ASSOĊJAZZJONI TAL-UE-MONTENEGRO tat-12 ta' Diċembru 2014

  L 28

45

4.2.2015
▼B

FTEHIM TA' STABILIZZAZZJONI U ASSOĊJAZZJONI

bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Montenegro, min-naħa l-oħraIR-RENJU TAL-BELĠJU,

IR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA,

IR-REPUBBLIKA ĊEKA,

IR-RENJU TAD-DANIMARKA,

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

IR-REPUBBLIKA TA' L-ESTONJA,

L-IRLANDA,

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IR-RENJU TA' SPANJA,

IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

IR-REPUBBLIKA TALJANA,

IR-REPUBBLIKA TA' ĊIPRU,

IR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA,

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU,

IR-REPUBBLIKA TA' L-UNGERIJA,

MALTA,

IR-RENJU TA' L-OLANDA,

IR-REPUBBLIKA TA' L-AWSTRIJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA,

IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

IR-RUMANIJA,

IR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA,

IR-REPUBBLIKA SLOVAKKA,

IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

IR-RENJU TA' L-IŻVEZJA,

IR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA' FUQ

Il-Partijiet Kontraenti għat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika, u t-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, minn hawn 'il quddiem imsejħa “Stati Membri”, u

IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-KOMUNITÀ EWROPEA GĦALL-ENERĠIJA ATOMIKA,

minn hawn 'il quddiem imsejħa l-“Komunità”,

minn naħa waħda, u

IR-REPUBBLIKA TAL-MONTENEGRO, minn hawn 'il quddiem imsejħa “Montenegro”

min-naħa l-oħra,

flimkien imsejħa “l-Partijiet”,

Wara l-KUNSIDERAZZJONI tar-rabtiet b'saħħithom bejn il-Partijiet u l-valuri li jaqsmu bejniethom, ix-xewqa tagħhom għat-tisħiħ ta' dak l-irbit u sabiex jistabbilixxu relazzjoni mill-qrib u dejjiema msejsa fuq ir-reċiproċità u l-interess reċiproku, li għandha tippermetti lill-Montenegro sabiex isaħħaħ u jestendi ulterjorment ir-relazzjonijiet tiegħu mal-Komunità u ma' l-Istati Membri.

Wara l-KUNSIDERAZZJONI ta' l-importanza ta' dan il-Ftehim, fil-qafas tal-proċess ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni (pSA) mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ewropa, fil-ħolqien u l-konsolidazzjoni ta' ordni Ewropew stabbli bbażat fuq il-koperazzjoni, li tiegħu l-Ewropa hija l-pedament, kif ukoll fil-qafas tal-Patt ta' Stabbiltà.

Wara l-KUNSIDERAZZJONI tar-rieda ta' l-Unjoni Ewropea sabiex tintegra lill-Montenegro sa l-aktar limitu possibbli fl-attivitajiet politiċi u ekonomiċi ta' l-Ewropea u l-istatus tiegħu bħala kandidat potenzjali għal sħubija fl-UE abbażi tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “it-Trattat UE”) u t-twettiq tal-kriterji ddefiniti mill-Kunsill Ewropew ta' Ġunju 1993 kif ukoll il-kundizzjonijiet tal-pSa, suġġetti għall-implimentazzjoni b'suċċess ta' dan il-Ftehim, notevolment fir-rigward tal-koperazzjoni reġjonali.

Wara l-KUNSIDERAZZJONI tas-Sħubija Ewropea, li jidentifika l-prijoritajiet għal azzjoni għall-appoġġ ta' l-isforzi tal-pajjiż sabiex jersaq eqreb lejn l-Unjoni Ewropea.

Wara li KKUNSIDRAT l-impenn tal-Partijiet sabiex jikkontribwixxu b'kull mezz possibbli lejn l-istabilizzazzjoni politika, ekonomika u istituzzjonali tal-Montenegro kif ukoll fir-reġjun, permezz ta' l-iżvilupp tas-soċjetà ċivili u d-demokratizzazzjoni, il-bini ta' l-istituzzjonijiet u r-riforma ta' l-amministrazzjoni pubblika, l-integrazzjoni tal-kummerċ reġjonali u l-koperazzjoni ekonomika mtejba, kif ukoll permezz tal-koperazzjoni f'firxa wiesgħa ta' oqsma, partikolarment fil-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà, u t-tisħiħ tas-sigurtà nazzjonali u reġjonali.

Wara li KKUNSIDRAT l-impenn tal-Partijiet lejn żieda fil-libertajiet politiċi u ekonomiċi bħala l-bażi ta' dan il-Ftehim, kif ukoll l-impenn tagħhom għar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-Istat tad-dritt, inklużi d-drittijiet tal-persuni li jagħmlu parti minn minoranzi nazzjonali, u l-prinċipji demokratiċi permezz ta' sistemi ta' iktar minn partit wieħed b'elezzjonijiet liberi u ġusti.

Wara l-KUNSIDERAZZJONI ta' l-impenn tal-Partijiet lejn l-implimentazzjoni sħiħa tal-prinċipji kollha u d-dispożizzjonijiet tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, notevolment dawk ta' l-Att Finali tal-Konferenza dwar is-Sigurtà u l-Koperazzjoni fl-Ewropa (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ l-“Att Finali ta' Ħelsinki”), id-dokumenti konklużivi tal-Konferenzi ta' Madrid u Vjenna, il-Karta ta' Pariġi għal Ewropa Ġdida, u l-Patt ta' Stabbilità għax-Xlokk ta' l-Ewropa, sabiex jingħata kontribut lejn l-istabbiltà reġjoanli u l-koperazzjoni fost il-pajjiżi tar-reġjun.

L-AFFERMAZZJONI mill-ġdid tad-dritt tar-ritorn għar-refuġjati u l-persuni spostati internament kollha u għall-protezzjoni tal-propjetà tagħhom u drittijiet tal-bniedem oħra relatati.

Wara l-KUNSIDERAZZJONI ta' l-impenn tal-Partijiet lejn il-prinċipji ta' l-ekonomija tas-suq liberu u għall-iżvilupp sostenibbli kif ukoll għar-rieda tal-Komunità sabiex tikkontribwixxi għar-riformi ekonomiċi fil-Montenegro.

Wara l-KUNSIDRAZZJONI ta' l-impenn tal-Partijiet lejn il-kummerċ liberu, konformement mad-drittijiet u l-obbligi li joħorġu mis-sħubija fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO);

Wara l-KUNSIDERAZZJONI tax-xewqa tal-Partijiet sabiex jiżviluppaw ulterjorment id-djalogu politiku regolari dwar kwistjonijiet bilaterali u internazzjonali ta' interess reċiproku, b'kont meħud tal-Politika Barranija u ta' Sigurtà Komuni (PBSK) ta' l-Unjoni Ewropea;

Wara l-KUNSIDRAZZJONI ta' l-impenn tal-Partijiet lejn il-ġlieda tal-kriminalità organizzata u lejn it-tisħiħ tal-koperazzjoni fil-ġlieda kontra t-terroriżmu abbażi tad-dikjarazzjoni maħruġa mill-Konferenza Ewropea fl-20 ta' Ottubru 2001;

KONVINTI li l-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “dan il-Ftehim”) ser joħloq atmosfera ġdida għar-relazzjonijiet ekonomiċi bejniethom u, iktar minn hekk, għall-iżvilupp tan-negozju u l-investiment, fatturi kruċjali għar-ristrutturazzjoni ekonomika u l-modernizzazzjoni;

BIL-ĦSIEB ta' l-impenn minn naħa tal-Montenegro għall-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni tiegħu ma' dik tal-Komunità fis-setturi rilevanti, u għall-implimentazzjoni effettiva tagħha;

B'KONT MEĦUD tar-rieda tal-Komunità sabiex tipprovdi appoġġ deċiżiv għall-implimentazzjoni tar-riformi u għall-użu ta' l-istrumenti disponibbli kollha ta' koperazzjoni u għajnuna teknika, finanzjarja u ekonomika fuq bażi komprensiva, indikattiva u multiannwali għal dan il-għan;

B'KONFERMA li d-dispożizzjonijet ta' dan il-Ftehim li jaqgħu fl-ambitu tal-Parti III, tat-Titolu IV tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim KE”) jorbot lir-Renju Unit u l-Irlanda bħala Partijiet Kontraenti separati, u mhux bħala parti tal-Komunità, kemm-il darba r-Renju Unit jew l-Irlanda (kif jista' jkun il-każ) javżaw lill-Montenegro li hu sar marbut bħala parti mill-Komunità konformement mal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda anness mat-Trattat UE u t-Trattat KE. L-istess japplika għad-Danimarka, skond il-Protokoll anness ma' dawk it-Trattati dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka;

Filwaqt li JIFTAKRU li s-Summit ta' Żagreb, li sejjaħ għall-konsolidazzjoni ulterjuri tar-relazzjonijiet bejn il-pajjiżi tal-proċess ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni u l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-koperazzjoni reġjonali mtejba;

Filwaqt li JFAKKRU li s-Summit ta' Tessalonika saħħaħ il-proċess ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bħala qafas ta' politika għar-relazzjoniijiet ta' l-Unjoni Ewrpea mal-pajjiżi tal-Punent tal-Balkani u enfasizza l-prospett ta' l-integrazzjoni tagħhom ma' l-Unjoni Ewropea abbażi tal-progress individwali fir-riformi u l-mertu;

Filwaqt li JFAKKRU li l-iffirmar f'Bukarest tal-Ftehim dwar il-Kummerċ Liberu fl-Ewropa Ċentrali fid-19 ta'Diċembru 2006 bħala mezz ta' titjib ta' l-abbiltà tar-reġjun sabiex jiġbed investimenti u l-prospetti ta' l-integrazzjoni tiegħu fl-ekonomija globali;

Filwaqt li JURU X-XEWQA li tiġi stabbilita koperazzjoni kulturali eqreb u l-iżvilupp ta' skambji ta' informazzjoni.

FTIEHMU KIF ĠEJ:Artikolu 1

1.  Hija b'dan stabbilita Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Montenegro, min-naħa l-oħra.

2.  L-għanijiet ta' l-Assoċjazzjoni huma:

(a) li jingħata appoġġ għall-isforzi ta' Montengero għat-tisħiħ tad-demokrazija u l-Istat tad-dritt;

(b) li jingħata kontribut lejn stabbilità politika, ekonomika u istituzzjonali fil-Montenegro, kif ukoll l-istabilazzazzjoni tar-reġjun;

(ċ) li jkun ipprovdut qafas adegwat għad-djalogu politiku, li jippermetti l-iżvilupp ta' relazzjonijiet politiċi eqreb bejn il-Partijiet;

(d) li jingħata appoġġ lill-isforzi tal-Montenegro għall-iżvilupp tal-koperazzjoni ekonomika u internazzjonali tiegħu, inkluż permezz ta' l-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni tiegħu ma' dik tal-Komunità;

(e) li jingħata appoġġ għall-isforzi tal-Montenegro sabiex ilesti t-tranżazzjoni għal ekonomija tas-suq li tiffunzjona;

(f) li ssir promozzjoni ta' relazzjonijiet ekonomiċi armonjużi u l-iżvilupp gradwali ta' żona kummerċjali libera bejn il-Komunità u Montenegro;

(g) li titrawwem koperazzjoni reġjonali fl-oqsma kollha koperti minn dan il-Ftehim.TITOLU I

PRINĊIPJI ĠENERALI

Artikolu 2

Ir-rispett għall-prinċipji demokratiċi u għad-drittijiet tal-bniedem kif iddikjarati fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u kif imfissra fil-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fondamentali fl-Att Finali ta' Ħelsinki u fil-Karta ta' Pariġi għal Ewropa Ġdida, ir-rispett għall-prinċipji tal-liġi internazzjonali u għall-istat tad-dritt, kif ukoll għall-prinċipji ta' ekonomija tas-suq kif tidher fid-Dokument tas-CSCE tal-Konferenza ta' Bonn dwar Koperazzjoni Ekonomika, għandhom ikunu s-sisien tal-politika domestika u esterna tal-Partijiet u jikkostitwixxu elementi essenzjali ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 3

Il-ġlieda kontra l-proliferazzjoni ta' armi tal-qerda tal-massa u l-mezzi sabiex jitwettqu jikkostitwixxu element essenzjali mill-Ftehim.

Artikolu 4

Il-Partijiet Kontraenti jaffermaw mill-ġdid l-importanza li jagħtu lejn l-implimentazzjoni ta' l-obbligi internazzjonali, notevolment il-koperazzjoni sħiħa ma' l-ICTY.

Artikolu 5

Il-paċi u l-istabbiltà internazzjonali u reġjonali, l-iżvilupp ta' relazzjonijiet tajbin ta' viċinat, id-drittijiet tal-bniedem u r-rispett u l-protezzjoni tal-minornazi huma ċentrali għall-proċess ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni msemmija fil-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea tal-21 ta' Ġunju 1999. Il-konklużjoni u l-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim jiġu fi ħdan il-qafas tal-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea tad-29 ta' April 1997 u huma bbażati fuq il-merti individwali tal-Montenegro.

Artikolu 6

Il-Montenegro jimpenja ruħu li jkompli jrawwem il-koperazzjoni u r-relazzjonijiet tajbin ta' viċinanza mal-pajjiżi l-oħra tar-reġjun inkluż livell adegwat ta' konċessjonijiet reċiproċi fir-rigward tal-moviment tal-persuni, tal-prodotti, tal-kapital u tas-servizzi kif ukoll l-iżvilupp ta' proġetti ta' interess komuni, notevolment dawk relatati mal-ġestjoni tal-fruntieri u l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni, il-ħasil tal-flus, l-emigrazzjoni illegali u l-ittraffikar, inklużi partikolarment, tal-bnedmin, ta' l-armi u armamenti żgħar, kif ukoll tad-drogi illegali. Dan l-impenn jikkostitwixxi fattur ewlieni fl-iżvilupp tar-relazzjonijiet u l-koperazzjoni bejn il-Partijiet u b'hekk jikkontribwixxi għal stabbiltà reġjonali.

Artikolu 7

Il-Partijiet jaffermaw mill-ġdid l-importanza li jagħtu lill-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-implimentazzjoni ta' l-obbligi internazzjonali f'din iż-żona.

Artikolu 8

L-assoċjazzjoni għandha titwettaq gradwalment b'mod sħiħ fuq perjodu tranżitorju ta' massimu ta' 5

Il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “KSA”), stabbilit taħt l-Artikolu 119, għandu jirrivedi regolarment, bħala regola fuq bażi annwali, l-implimentazzjoni tal-Ftehim u l-adozzjoni u l-implimentazzjoni tar-riformi legali, amministrattivi, istutuzzjonali u ekonomiċi min-naħa tal-Montenegro. Din ir-reviżjoni għandha titwettaq fid-dawl tal-preambolu u skond il-prinċipji ġenerali ta' dan il-Ftehim. Ser tqis kif jixraq il-prijoritajiet stipulati fis-Sħubija Ewropea rilevanti għal dan il-Ftehim u se tkun koerenti mal-mekkaniżmi stabbiliti taħt il-proċess ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, notevolment ir-rapport ta' progress dwar il-Proċess ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni.

Abbażi ta' din ir-reviżjoni, il-KSA se joħroġ rakkomandazzjonijiet u jista' jieħu d-deċiżjonijiet. Meta r-reviżjoni tidentifika diffikultajiet partikolari, dawn jitressqu quddiem il-mekkaniżmi ta' riżoluzzjoni ta' tilwim stabbiliti taħt dan il-Ftehim.

L-assoċjazzjoni sħiħa għandha tiġi realizzata progressivament. Mhux aktar tard minn ħames sena wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, il-KSA għandu jagħmel reviżjoni fid-dettall ta' l-applikazzjoni ta' dan il-Ftehim. Abbażi ta' din ir-reviżjoni, il-KSA għandu jevalwa l-progress li jkun għamel il-Montenegro u jista' jieħu deċiżjonijiet dwar l-istadji sussegwenti ta' assoċjazzjoni.

Ir-reviżjoni msemmija mhijiex sejra tapplika għall-moviment liberu ta' prodotti, li għalih hija prevista skeda speċifika fit-Titolu IV.

Artikolu 9

Il-Ftehim għandu jkun kompatibbli bis-sħiħ, kif ukoll implimentat b'mod konsistenti, mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-WTO, partikolarment ma' l-Artikolu XXIV tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT 1994) u l-Artiklu V tal-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS).TITOLU II

DJALOGU POLITIKU

Artikolu 10

1.  Id-djalogu politiku bejn il-Partijiet ser jiġi żviluppat ulterjorment fil-kuntest ta' dan il-Ftehim. Għandu jakkumpanja u jikkonsolida l-approssimazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Montenegro u jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' rabtiet mill-qrib ta' solidarjetà u suriet ġodda ta' koperazzjoni bejn il-Partijiet.

2.  Id-djalogu politiku huwa intiż li jippromwovi partikolarment:

(a) l-integrazzjoni sħiħa tal-Montenegro fil-komunità ta' nazzjonijiet demokratiċi u l-approssimazzjoni gradwali lejn l-Unjoni Ewropea;

(b) konverġenza dejjem tikber tal-pożizzjonijiet tal-Partijiet dwar kwistjonijiet internazzjonali, inklużi kwistjonijiet dwar il-PESK, anke permezz ta' l-iskambju ta' informazzjoni kif meħtieġ, dwar dawk il-kwistjonijiet li jolqtu lill-Partijiet b'mod sostanzjali.

(ċ) il-koperazzjoni reġjonali u l-iżvilupp ta' relazzjonijet tajba ta' viċinat;

(d) il-fehmiet komuni dwar is-sigurtà u l-istabbiltà fl-Ewropa, inkluża l-koperazzjoni f'oqsma koperti mill-PESK ta' l-Unjoni Ewropea.

3.  Il-Partijiet jikkunsidraw li l-proliferazzjoni ta' l-armi tal-qerda tal-massa (WMD) u l-mezzi ta' kif dawn jitwasslu, kemm lil atturi statali u lil oħrajn li m'humiex, hija waħda mill-iktar theddid serju fuq l-istabbiltà u s-sigurtà globali. Għalhekk il-Partijiet jaqblu sabiex jikkoperaw u jikkontribwixxu fil-ġlieda kontra l-proliferazzjoni ta' l-armi tal-qerda tal-massa u l-mezzi ta' kif dawn jitwasslu permezz ta' konverġenza sħiħa, u implimentazzjoni nazzjonali, ta' l-obbligi eżistenti taħt it-Trattati u l-Ftehim tad-diżarm internazzjonali u n-nuqqas ta' proliferazzjoni kif ukoll obbligi internazzjonali rilevanti oħra. Il-Partijiet jaqblu li din id-dispożizzjoni tikkostitwixxi element essenzjali ta' dan il-Ftehim u ser tkun parti mid-djalogu politiku li ser jakkumpanja u jikkonsolida dawn l-elementi.

Barra minn hekk, il-Partijiet jaqblu li jikkoperaw u jikkontrobwixxu fil-ġlieda kontra l-proliferazzjoni ta' l-armi tal-qerda tal-massa u l-mezzi li bihom jitwasslu:

(a) jieħdu passi favur l-iffirmar, ir-ratifika, jew is-sħubija, kif meħtieġ, u jimplimentaw bis-sħiħ strumenti internazzjonali rilevanti oħra;

(b) jistabbilixxu sistema effettiva ta' kontrolli nazzjonali ta' l-esportazzjoni, li jikkontrollaw l-esportazzjoni kif ukoll it-tranżitu ta' prodotti marbuta mal-WMD, inkluż il-kontroll ta' l-użu tal-WMD dwar teknoloġiji b'użu doppju u b'sanzjonijiet effettivi fuq il-ksur tal-kontrolli ta' l-esportazzjoni;

(ċ) djalogu politiku dwar din il-kwistjoni, li jista' jseħħ fuq bażi reġjonali.

Artikolu 11

1.  Id-djalogu politiku għandu jseħħ fi ħdan il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, li ser ikollu r-responsabbiltà ġenerali minn kwalunkwe kwistjoni li l-Partijiet ikunu jixtiequ jressqulu.

2.  Fuq it-talba tal-Partijiet, id-djalogu politiku jista' jseħħ ukoll fil-formati li ġejjin:

(a) laqgħat, fejn meħtieġ, ta' uffiċjali għolja li jirrapreżentaw lill-Montenegro, minn naħa waħda, u l-Presidenza tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea, is-Segretarju Ġenerali/Ir-Rappreżentant Għoli tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni u l-Kummissjoni Ewropea, min-naħa l-oħra;

(b) jittieħed vantaġġ mill-kanali diplomatiċi bejn il-Partijiet, inklużi l-kuntatti xierqa f'pajjiżi terzi u fi ħdan in-Nazzjonijiet Uniti, l-OSCE, il-Kunsill ta' l-Ewropa u fora internazzjonali oħra;

(ċ) kwalunkwe mezz ieħor li jista' jagħti kontribut utli għall-konsolidazzjoni, l-iżvilupp u t-tisħiħ ta' dan id-djalogu, inklużi dawk il-mezzi identifikati fl-aġenda ta' Tessaloniki, adottati fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Tessaloniki fid-19 u l-20 ta' Ġunju 2003.

Artikolu 12

Għandu jseħħ djalogu politiku fuq livell parlamentari fi ħdan il-qafas tal-Kumitat Parlamentari ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni stabbilit taħt l-Artikolu 125.

Artikolu 13

Id-djalogu politiku jista' jseħħ fi ħdan qafas multilaterali, u bħala djalogu reġjonali li jinkludi pajjiżi oħra mir-reġjun, inkluż il-qafas ta' l-UE – il-forum tal-Punent tal-Balkani.TITOLU III

KOPERAZZJONI REĠJONALI

Artikolu 14

Konformement ma' l-impenji tiegħu favur il-paċi u l-istabbiltà internazzjonali u reġjonali, u sabiex jiżviluppa relatazzjonijiet tajba ta' viċinat, il-Montenegro għandu jippromwovi attivament il-koperazzjoni reġjonali. Il-programmi ta' għajnuna tal-Komunità jistgħu jappoġġaw proġetti ta' dimensjonijiet reġjonali jew tanskonfinali permezz tal-programmi tagħha ta' assistenza teknika.

Kull meta l-Montenegro jipprevedi li jinforza mill-ġdid il-koperazzjoni tiegħu ma' wieħed mill-pajjiżi msemmijin fl-Artikoli 15, 16 u 17, għandu javża u jikkonsulta lill-Komunità u lill-Istati Membri tagħha skond id-dispożizzjonijet stipulati fit-Titolu X.

Il-Montenegro u jimplimenta bis-sħiħ il-Ftehim bilaterali eżistenti negozjati skond il-Memorandum ta' Spjegazzjoni dwar il-Faċilitazzjoni u l-Liberalizzazzjoni tal-Kummerċ iffirmat fi Brussell fis-27 ta' Ġunju 2001 mis-Serbja u l-Montenegro u l-Ftehim tal-Kummerċ Liberu ta' l-Ewropa Ċentrali ffirmat f'Bukarest fid-19 ta'Diċembru 2006.

Artikolu 15

Koperazzjoni ma' pajjiżi oħra li ffirmaw Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni

Wara l-iffirmar ta' dan il-Ftehim, il-Montenegro għandu jiftaħ negozjati ma' pajjiżi oħrajn li diġà ffirmaw Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni sabiex jikkonkludi konvenzjonijiet bilaterali dwar il-koperazzjoni reġjonali, li l-għan tagħhom hu t-titjib ta' l-ambitu tal-koperazzjoni bejn il-pajjiżi kkonċernati.

L-elementi ewlenin ta' dawn il-konvenzjonijiet għandhom ikunu:

(a) id-djalogu politiku;

(b) il-ħolqien ta' żoni ta' kummerċ liberu, konformement mad-dispożizzjonijet rilevanti tal-WTO;

(ċ) konċessjonijiet reċiproċi dwar il-moviment tal-ħaddiema, l-istabbiliment, l-għotja ta' servizzi, il-pagamenti kurrenti u movimenti tal-kapital kif ukoll politika oħra relatata mal-moviment tal-persuni fuq livell ekwivalenti għal dak ta' dan il-Ftehim.

(d) dispożizzjonijiet dwar il-koperazzjoni f'oqsma oħra koperti, u oħrajn li m'humiex, minn dan il-Ftehim u notevolment fil-qasam tal-Ġustizzja, il-Libertà u s-Sigurtà.

Dawn il-konvenzjonjiet għandhom jinkludu dispożizzjonijiet għall-ħolqien tal-mekkaniżmi istituzzjonali neċessarji, kif meħtieġ.

Dawn il-konvenzjonijiet ser jiġu konklużi fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim. Ir-rieda min-naħa tal-Montenegro sabiex jikkonkludi dawn il-konvenzjonijiet ser tkun kundizzjoni għall-iżvilupp ulterjuri tar-relazzjonijiet bejn il-Montenegro u l-Komunità Ewropea.

Il-Montenegro għandu jiftaħ negozjati simili mal-bqija tal-pajjiżi tar-reġjun ladarba dawn il-pajjiżi jiffirmaw Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni.

Artikolu 16

Koperazzjoni ma' pajjiżi oħra konċernati mill-proċess ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni

Il-Montenegro għandu jsegwi koperazzjoni ma' Stati oħra kkonċernati mill-proċess ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni f'xi qasam, jew fl-oqsma kollha ta' koperazzjoni koperti minn dan il-Ftehim, u notevolment dawk ta' interess komuni. Din il-koperazzjoni għandha tkun dejjem kompatibbli mal-prinċipji u l-għanijiet ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 17

Koperazzjoni ma' pajjiżi oħra li huma kandidati għall-adeżjoni ma' l-UE u li mhumiex konċernati mill-proċess ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni

1.  Il-Montenegro għandu jrawwem il-koperazzjoni tiegħu u jikkonkludi konvenzjoni dwar il-koperazzjoni reġjonali ma' kwalunkwe pajjiż kandidat għall-adeżjoni ma' l-UE fi kwalunkwe qasam ta' koperazzjoni kopert minn dan il-Ftehim. Dawn il-konvenzjonijiet għandhom ikollhom l-għan li gradwalment jikkonverġu r-relazzjonijiet bilaterali bejn il-Montenegro u dan il-pajjiż għall-parti rilevanti tar-relazzjonijiet bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha u dan il-pajjiż.

2.  Il-Montenegro għandu jiftaħ negozjati mat-Turkija li stabbilixxiet unjoni doganali mal-Komunità Ewropea, bil-ħsieb li jikkonkludi, fuq bażi vantaġġjuża għaż-żewġ partijiet, Ftehim li jistabbilixxi żona ta' kummerċ liberu skond l-Artikolu XXIV tal-GATT 1994 kif ukoll li jilliberalizza l-istabbiliment u l-forniment ta' servizzi bejniethom fuq livell ekwivalenti ta' dan il-Ftehim skond l-Artikolu V tal-GATS.

Dawn in-negozjati għandhom jinfetħu kemm jista' jkun malajr, bil-ħsieb li jiġi konkluż il-Ftehim imsemmi hawn fuq qabel tmiem il-perjodu tranżitorju li ssir referenza għalih fl-Artikolu 18(1).TITOLU IV

MOVIMENT LIBERU TAL-MERKANZIJA

Artikolu 18

1.  Il-Komunità u l-Montenegro għandhom jistabbilixxu gradwalment żona libera fuq perjodu massimu ta' ħames snin li jibda minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim, skond id-disposizzjonijiet ta' dan il-Ftehim u skond dawk ta' GATT ta' l-1994 u tal-WTO. Meta jagħmlu dan huma għandhom jikkunsidraw il-ħtiġijiet speċifiċi stabbiliti aktar 'l isfel.

2.  In-Nomenklatura Magħquda għandha tiġi applikata għall-klassifikazzjoni ta' prodotti fil-kummerċ bejn il-Partijiet.

3.  Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim dazji doganali u ħlasijiet li għandhom effett ekwivalenti għal dazji doganali jinkludu kwalunkwe dazju jew kwalunkwe ħlas imposti b'rabta ma' l-importazzjoni jew esportazzjoni ta' prodott, inkluża kull sura ta' soprataxxa jew ħlas addizzjonali b'rabta ma' din l-importazzjoni jew esportazzjoni, iżda ma jinkludu l-ebda:

(a) ħlas ekwivalenti għal taxxa interna imposta konsistentement mad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2 ta' l-Artikolu III tal-GATT ta' l-1994,

(b) miżuri ta' antidumping jew miżuri kompensatorji,

(ċ) miżati jew ħlasijiet oħra proporzjonali għall-ispejjeż tas-servizzi mogħtija.

4.  Għal kull prodott, id-dazju bażiku li fuqu għandu jiġi applikat it-tnaqqis suċċessiv ta' ħlasijiet stabbilit f'dan il-Ftehim għandu jkun:

(a) it-Tariffa Doganali Komuni Komunitarja, stabbilita skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 ( 1 ), attwalment tapplika erga omnes minn jum l-iffirmar ta' dan il-Ftehim,

(b) it-tariffa Montenegrina applikata ( 2 ).

5.  Jekk, wara l-iffirmar ta' dan il-Ftehim, jiġi applikat kwalunkwe tnaqqis tat-tariffa fuq bażi erga omnes, partikolarment tnaqqis li jirriżulta:

(a) minn negozjar tat-tariffi fil-WTO,

(b) fil-każ ta' l-adeżjoni tal-Montenegro fil-WTO jew,

(ċ) minn tnaqqis sussegwenti wara l-adeżjoni tal-Montenegro fil-WTO,

Dawn id-dazji mnaqqsa jissostitwixxu d-dazju bażiku msmmi fil-paragrafu 4 mid-data meta jiġi applikat dan it-tnaqqis.

6.  Il-Komunità u l-Montenegro għandhom jikkomunikaw lil xulxin id-dazji bażiċi rispettivi tagħhom u kwalunkwe tibdil fid-dazji.KAPITOLU I

Prodotti industriali

Artikolu 19

Definizzjoni

1.  Id-disposizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għandhom japplikaw għal prodotti li joriġinaw fil-Komunità jew fil-Montenegro elenkati fil-Kapitoli minn 25 sa 97 tan-Nomenklatura Magħquda, ħlief għal prodotti li jidhru fil-lista fl-Anness I, § I, (ii) tal-Ftehim WTO dwar l-Agrikoltura.

2.  Il-kummerċ bejn il-Partijiet fi prodotti milquta mit-Trattat KE ta' l-Enerġija Atomika għandu jitmexxa skond id-disposizzjonijiet ta' dak it-Trattat.

Artikolu 20

Konċessjonijiet Komunitarji fuq prodotti industrijali

1.  Id-dazji doganali fuq importazzjoni fil-Komunità u l-ħlasijiet li jkollhom effett ekwivalenti fuq prodotti li joriġinaw mill-Montenegro għandhom jitħassru minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim.

2.  Ir-restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-importazzjoni fil-Komunità u l-miżuri li jkollhom effett ekwivalenti fuq prodotti industrijali li joriġinaw mill-Montenegro għandhom jitneħħew minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim.

Artikolu 21

Konċessjonijiet Montenegrini fuq prodotti industrijali

1.  Id-dazji doganali fuq l-importazzjoni ta' prodotti industrijali li joriġinaw mill-Komunità fil-Montenegro, ħlief għal dawk li huma elenkati fl-Anness I, għandhom jitneħħew minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim.

2.  Il-ħlasijiet li jkollhom effett ekwivalenti għal dazji doganali fuq l-importazzjoni lejn il-Montenegro ta' prodotti industrijali li joriġinaw mill-Komunità għandhom jitneħħew minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim.

3.  Id-dazji doganali fuq l-importazzjoni ta' prodotti industrijali li joriginaw mill-Komunità fil-Montenegro, u li huma elenkati fl-Anness I, għandhom jitnaqqsu progressivament u jitneħħew skond l-iskeda indikata.

4.  Ir-restrizzjonijiet kwantitattivi fuq importazzjoni ta' prodotti industrijali li joriġinaw mill-Komunità fil-Montenegro u miżuri li jkollhom effett ekwivalenti għandhom jitneħħew minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim.

Artikolu 22

Dazji u restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni

1.  Il-Komunità u l-Montenegro għandhom ineħħu kull dazju doganali fuq l-esportazzjonikif ukoll ħlasijiet li jkollhom effett ekwivalenti fuq il-kummerċ ta' bejniethom minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim.

2.  Il-Komunità u l-Montenegro għandhom ineħħu kull restrizzjoni kwantitattiva fuq l-esportazzjoni ta' bejniethom kif ukoll il-miżuri li jkollhom effett ekwivalenti minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim.

Artikolu 23

Tnaqqis aktar rapidu fid-dazji doganali

Il-Montenegro jiddikjara li lest li jnaqqas id-dazji doganali fuq il-kummerċ mal-Komunità b'mod iktar mgħaġġel milli hu msemmi fl-Artikolu 21, jekk is-sitwazzjoni ekonomika ġenerali tiegħu u s-sitwazzjoni fil-qasam ekonomiku kkonċernat ikunu jippermettu.

Il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu janalizza s-sitwazzjoni f'dan ir-rigward u jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet rilevanti.KAPITOLU II

Agrikoltura u sajd

Artikolu 24

Definizzjoni

1.  Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għandhom japplikaw fuq il-kummerċ ta' prodotti agrikoli u tas-sajd li joriġinaw fil-Komunità jew fil-Montenegro.

2.  It-terminu “prodotti agrikoli u tas-sajd” jirreferi għall-prodotti elenkati fil-Kapitoli 1 sa 24 tan-Nomenklatura Magħquda u l-prodotti elenkati fl-Anness I, §I, (ii) tal-Ftehim WTO dwar l-Agrikoltura.

3.  Id-definizzjoni tinkludi l-ħut u prodotti tas-sajd koperti mill-kapitolu 3, l-intesturi 1604 u 1605 , u s-sottointestaturi 0511 91 , 2301 20 u ex 1902 20 (“għaġina mimlija li fiha iktar minn 20 % tal-piż f'hut, krustaċji, molluski jew invertebrati akwatiċi oħrajn”).

Artikolu 25

Prodotti agrikoli proċessati

Il-Protokoll 1 jistabbilixxi l-arranġamenti kummerċjali għal prodotti agrikolu proċessati li huma elenkati fih.

Artikolu 26

Konċessjonijiet Komunitarji fuq importazzjonijiet ta' prodotti agrikoli li joriġinaw fil-Montenegro

1.  Mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-Komunità għandha tneħħi kull restrizzjoni jew miżura kwantitattiva li jkollhom effett ekwivalenti, fuq l-importazzjoni ta' prodotti agrikoli li joriġinaw fil-Montenegro.

2.  Mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-Komunità għandha tneħħi d-dazji doganali u l-ħlasijiet li jkollhom effett ekwivalenti, fuq l-importazzjoni ta' prodotti agrikoli li joriġinaw fil-Montenegro ħlief dawk elenkati fl-intestaturi 0102 , 0201 , 0202 , 1701 , 1702 u 2204 tan-Nomenklatura Magħquda.

Għall-prodotti koperti mill-Kapitoli 7 u 8 tan-Nomenklatura Magħquda, li għalihom it-Tariffa Doganali Komuni tipprovdi l-applikazzjoni ta' dazji doganali ad valorem u dazju doganali speċifiku, l-eliminazzjoni tapplika biss għall-parti ad valorem tad-dazju.

3.  Mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, il-Komunità għandha tistabbilixxi d-dazji doganali applikabbli fuq l-importazzjonijiet fil-Komunità ta' prodotti ta' “baby beef” imfissra fl-Anness II u li joriġinaw fil-Montenegro għal 20 % tad-dazju ad valorem tad-dazju speċifiku kif stabbilit fit-Tariffi Doganali Komuni Komunitarja, fil-limitu ta' kwota ta' tariffa annwali ta' 800 tunnellata f'piż tal-karkassa.

Artikolu 27

Konċessjonijiet Montenegrini fuq prodotti agrikoli

1.  Mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-Montenegro għandu jneħħi r-restrizzjonijiet kwantitattivi kollha u miżuri li jkollhom effett ekwivalenti fuq l-importazzjoni ta' prodotti agrikoli li joriġinaw fil-Komunità.

2.  Mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-Montenegro għandu:

(a) ineħħi d-dazji doganali applikabbli għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti agrikoli li joriginaw fil-Komunità, elenkati fl-Artikolu III(a):

(b) progressivament ineħħi d-dazji doganali applikabbli għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti agrikoli li joriġinaw fil-Komunità, elenkati fl-Artikolu III(b) skond l-iskeda indikata għal kull prodott f'dak l-Anness.

(ċ) progressivament inaqqas id-dazji doganali għal 50 % applikabbli għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti agrikoli li joriġinaw fil-Komunità, elenkati fl-Artikolu III(c) skond l-iskeda indikata għal kull prodott f'dak l-Anness.

▼M1

3.  Mid-dħul fis-seħħ tal-Protokoll għal dan il-Ftehim bit-teħid f’konsiderazzjoni tal-adeżjoni tal-Kroazja għall-Unjoni Ewropea, il-Montenegro għandu japplika d-dazji doganali applikabbli fuq l-importazzjonijiet ta’ ċertu prodotti agrikoli li joriġinaw fl-Unjoni Ewropea fil-kwantitajiet indikati, elenkati f’Anness III(d).

▼B

Artikolu 28

Protokoll dwar prodotti ta' nbid u xarbiet alkoħoliċi

L-arranġamenti applikabbli għall-prodotti ta' inbid u xarbiet alkoħoliċi msemmija fil-Protokoll 2 huma stabbiliti f'dak il-Protokoll.

Artikolu 29

Konċessjonijiet Komunitarji fuq prodotti ta' ħut u ta' prodotti tas-sajd

1.  Mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-Komunità għandha tneħħi r-restrizzjonijiet kwantitattivi kollha u l-miżuri li jkollhom effett ekwivalenti fuq importazzjoni ta' ħut u prodotti tas-sajd li joriginaw fil-Montenegro.

2.  Minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim, il-Komunità għandha tneħħi id-dazji doganali u l-miżuri li jkollhom effett ekwivalenti fuq il-ħut u l-prodotti tas-sajd li joriġinaw fil-Montenegro ħlief dawk elenkati fl-Anness IV. Il-prodotti elenkati fl-Anness IV għandhom ikunu suġġetti għad-dispożizzjonijiet stipulati fih.

Artikolu 30

Konċessjonijiet Montenegrini fuq prodotti ta' ħut u ta' prodotti tas-sajd

1.  Mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-Komunità għandha tneħħi r-restrizzjonijiet kwantitattivi kollha u l-miżuri li jkollhom effett ekwivalenti fuq importazzjoni ta' ħut u prodotti tas-sajd li joriginaw fil-Montenegro.

2.  Minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim, il-Montenegro għandu jneħħi d-dazji doganali u l-miżuri li jkollhom effett ekwivalenti fuq il-ħut u l-prodotti tas-sajd li joriġinaw fil-Komunità ħlief dawk elenkati fl-Anness IV. Il-prodotti elenkati fl-Anness IV għandhom ikunu suġġetti għad-dispożizzjonijiet stipulati fih.

▼M1

3.  Minn meta jidħol fis-seħħ il-Protokoll għal dan il-Ftehim bit-teħid f’konsiderazzjoni tal-adeżjoni tal-Kroazja għall-Unjoni Ewropea, il-Montenegro għandu jneħħi d-dazji doganali u l-miżuri li jkollhom effett ekwivalenti fuq il-ħut u l-prodotti tas-sajd li joriġinaw fil-Komunità ħlief dawk elenkati fl-Anness Va. Il-prodotti elenkati fl-Anness V għandhom ikunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet stipulati fih.

▼B

Artikolu 31

Klawsola ta' reviżjoni

B'kont meħud tal-volum ta' kummerċ fi prodotti agrikoli u tas-sajd bejn il-Partijiet, tas-sensittivitajiet partikolari tagħhom, tar-regoli tal-politika komuni tal-Komunità u tal-politika tal-Montenegro fl-agrikoltura u fis-sajd, tal-funzjoni ta' l-agrikoltura u s-sajd fl-ekonomija tal-Montenegro, u tal-konsegwenzi tan-negozjati fil-kummerċ multilaterali fi ħdan il-qafas tal-WTO, il-Komunità u l-Montenegro għandhom jeżaminaw fi ħdan il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, mhux iktar tard minn 3 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, prodott bi prodott u skond proċess reċiproku ordinat u adegwat, l-opportunitajiet sabiex jagħtu lil xulxin iktar konċessjonijiet bil-għan li jimplimentaw liberalizzazzjoni ikbar fil-kummerċ ta' prodotti agrikoli u tas-sajd.

Artikolu 32

Klawsola ta' salvagwardja dwar l-agrikoltura u s-sajd

Bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta' dan il-Ftehim, u partikolarment l-Artikolu 41, meqjusa s-sensittività tas-swieq agrikoli u tas-sajd, jekk l-importazzjoni ta' prodotti li joriginaw f'Parti waħda, u li jkunu s-suġġetti ta' konċessjonijiet mogħtija skond l-Artikoli 25, 26, 27, 28, 29 u 30, tiddisturba serjament lis-swieq jew lill-mekkaniżmi regolatorji domestiċi tagħhom, iż-żewġ partijiet għandhom minnufih jikkonsultaw lil xulxin sabiex isibu soluzzjoni xierqa. Sakemm tinstab din is-soluzzjoni, il-Parti interessata tista' tieħu l-miżuri xierqa li jidhrilha li jkunu neċessarji.

Artikolu 33

Il-protezzjoni ta' l-inidkazzjonijiet ġeografiċi għal prodotti agrikoli u prodotti tas-sajd u ta' prodotti ta' l-ikel diversi minn inbid u xarbiet alkoħoliċi

1.  Il-Montenegro għandu jipprovdi għall-protezzjoni ta' l-inidkazzjonijiet ġeografiċi tal-Komunità rreġistrati fil-Komunità taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 ta' l-20 ta' Marzu 2006 dwar il-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi u indikazzjonijiet ta' oriġini għal prodotti agrikoli u prodotti ta' l-ikel ( 3 ) skond it-termini ta' dan l-Artikolu. L-indikazzjonijiet ġeografiċi ta' Montenegro għandhom ikunu eliġibbli sabiex jiġu rreġistrati fil-Komunità taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak ir-Regolament.

2.  Il-Montenegro għandu jipprojbixxi kwalunkwe użu fit-territorju tiegħu ta' ismijiet protetti fil-Komunità għal prodotti komparabbli li ma jikkonformawx ma' l-ispeċifikazzjoni ta' l-indikazzjoni ġeografika. Dan għandu japplika saħansitra fejn l-oriġini ġeografika vera tal-prodott hija indikata, l-indikazzjoni ġeografika in kwistjoni tintuża f'forma tradotta, l-isem huwa akkumpanjat minn termini bħal “għamla”, “tip”, “stil”, “imitazzjoni”, “metodu” jew espressjonijiet oħra ta' din ix-xorta.

3.  Il-Montenegro għandu jirrifjuta r-reġistrazzjoni ta' trademark li l-użu tagħha jikkorrispondi għas-sitwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2.

4.  It-trademarks li l-użu tagħhom jikkorrispondi għas-sitwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2, li jkunu ġew irreġistrati fil-Montenegro jew stabbiliti permezz ta' l-użu, m'għandhomx jibqgħu jintużaw wata l-1 ta' Jannar 2009. Madankollu, dan m'għandux japplika għal trademarks irreġistrati fil-Montenegro u trademarks stabbiliti permezz ta' l-użu u li huma propjetà ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, kemm-il darba ma jkunux ta' natura li bi kwalunkwe mod tqarraq bil-pubbliku fir-rigward tal-kwalità, l-ispeċifikazzjoni u l-oriġini ġeografika tal-prodotti.

5.  Kwalunkwe użu ta' indikazzjonijiet ġeografiċi protetti skond il-paragrafu 1, bħala termini abitwali fil-lingwaġġ komuni għal dawn il-prodotti fil-Montenegro, għandu jieqaf sa mhux iktar tard mill-1 ta' Jannar 2009.

6.  Il-Montenegro għandu jiżgura li l-prodotti esportati mit-territorju tiegħu wara l-1 ta' Jannar 2009 ma jiksrux id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.

7.  Il-Montenegro għandu jiżgura l-protezzjoni msemmija fil-paragrafi 1 sa 6 kemm b'inizjattiva tiegħu kif ukoll fuq it-talba ta' parti interessata.KAPITOLU III

Dispożizzjonijiet komuni

Artikolu 34

Kamp ta' applikazzjoni

Id-disposizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għandhom japplikaw għall-kummerċ tal-prodotti kollha bejn il-Partijiet ħlief fejn jissemma' xorta oħra hawnhekk jew fil-Protokoll 1.

Artikolu 35

Konċessjonijiet imtejba

Id-disposizzjonijiet ta' dan it-Titolu m' għandhom bl-ebda mod jaffettwaw lil kwalunkwe Parti milli tapplika unilateralment miżuri iktar favorevoli.

Artikolu 36

Żamma

1.  Mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, m'għandhomx jiddaħħlu dazji doganali ġodda fuq importazzjoni jew esportazzjoni, jew ħlasijiet li jkollhom effett ekwivalenti, lanqas m'għandhom jiżdiedu dawk diġà applikati, fil-kummerċ bejn il-Komunità u l-Montenegro.

2.  Mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, m'għandhomx jiddaħħlu restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-importazzjoni jew l-esportazzjoni, jew miżuri li jkollhom effett ekwivalenti; lanqas dawk eżistenti m'għandhom isiru iktar restrittivi, fil-kummerċ bejn il-Komunità u l-Montenegro.

3.  Bla ħsara għall-konċessjonijiet mogħtija bl-Artikoli 26, 27, 28, 29 u 30, id-disposizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu m'għandhom bl-ebda mod iżommu milli titwettaq il-politika agrikola u dik tas-sajd rispettivi tal-Montenegro u tal-Komunità jew milli jittieħdu miżuri taħt dik il-politika kemm-il darba dawn ma jkollhomx effett fuq il-proċedura ta' l-importazzjoni msemmija fl-Annessi II-V.

Artikolu 37

Projbizzjoni ta' diskriminazzjoni fiskali

1.  Il-Komunità u l-Montenegro m'għandhomx idaħħlu, u għandhom ineħħu fejn jeżistu, kwalunkwe miżura jew prattika fiskali interni li, direttament jew indirettament, joħolqu diskriminazzjoni bejn il-prodotti tal-Parti l-waħda u prodotti bħalhom li joriġinaw fit-territorju tal-Parti l-oħra.

2.  Prodotti li jkunu esportati għat-territorju ta' waħda mill-Partijiet jistgħu ma jgawdux minn ħlas lura ta' taxxa indiretta interna li tkun qabżet l-ammont ta' taxxa indiretta li jkunu suġġetti għaliha.

Artikolu 38

Dmirijiet ta' natura fiskali

Id-disposizzjonijiet dwar it-tneħħija ta' dazji tad-dwana fuq l-importazzjoni għandhom japplikaw ukoll għal dazji doganali ta' natura fiskali.

Artikolu 39

Unjonijiet doganali, żoni ta' kummerċ liberu, arranġamenti transkonfinali

1.  Dan il-Ftehim m'għandux jipprekludi l-manteniment u l-istabbiliment ta' unjonijiet doganali, żoni ta' kummerċ liberu jew arranġamenti għal kummerċ bejn il-fruntieri ħlief jekk dawn ibiddlu l-arranġamenti tal-kummerċ imsemmija f'dan il-Ftehim.

2.  Matul il-perjodi tranżizzjonali msemmija fl-Artikolu 18, dan il-Ftehim m'għandux jaffettwa l-implimentazzjoni ta' l-arranġamenti preferenzjali speċifiċi li jirregolaw il-moviment ta' prodotti skond kif stabbiliti f'kull ftehim tal-fruntiera milħuq qabel bejn Stat Membru jew aktar u s-Serbja u l-Montenegro, jew li jirriżultaw mill-Ftehim bilaterali speċifikat fit-Titolu III milħuq mill-Montenegro għall-promozzjoni tal-kummerċ reġjonali.

3.  Għandhom iseħħu konsultazzjonijiet bejn il-Partijiet fi ħdan il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni dwar il-Ftehim imfissra fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu u, jekk ikun hemm talba, dwar kwistjonijiet ewlenin ohra li jkollhom x'jaqsmu mal-politika rispettiva tagħhom dwar il-kummerċ ma' pajjiżi terzi. Partikolarment, jekk pajjiż terz isir membru ta' l-Unjoni, dawn il-konsultazzjonijiet għandhom iseħħu sabiex ikun assigurat li jitqiesu l-interessi reċiproċi tal-Komunità u tal-Montenegro kif imsemmi f'dan il-Ftehim.

Artikolu 40

Dumping u sussidjar

1.  L-ebda dispożizzjoni f'dan il-Ftehim m'għandha tfixkel kwaunkwe mill-Partijiet milli tieħu azzjoni ta' difiża tal-kummerċ skond il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u l-Artikolu 41.

2.  Jekk waħda mill-Partijiet issib li fil-kummerċ mal-Parti l-oħra jkun qed isir dumping u/jew issussidjar kompensatorju skond it-tifsira ta' l-Artikolu WTO ta' GATT 1994, hija tista' tieħu miżuri xierqa kontra din il-prattika skond il-Ftehim dwar l-Implimentazzjoni ta' l-Artikolu VI tal-GATT 1994 jew il-Ftehim dwar is-Sussidji u l-Miżuri Kompensatorji u skond il-leġiżlazzjoni rispettiva relattiva interna tagħha.

Artikolu 41

Klawsola ta' salvagwardji

1.  Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu XIX GATT 1994 u l-Ftehim tal-WTO dwar is-Salvagwardji huma applikabbli bejn iż-żewġ partijiet.

2.  Minkejja l-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, fejn kwalunkwe prodott ta' Parti waħda jkun qed jiġi importat fit-territorju tal-Parti l-oħra f'dawn il-kwantitajiet miżjuda u b'kondizzjonijiet li jikkawżaw jew jheddu li jikkawżaw:

(a) ħsara serja lill-industrija domestika ta' prodotti simili jew li jkunu direttament kompetittivi fit-territorju tal-Parti importatriċi jew

(b) disturbi serji fi kwalunkwe qasam ta' l-ekonomija jew diffikultajiet li minħabba fihom il-qagħda ekonomika ta' reġjun tal-Parti importatriċi tista' teħżien serjament,

il-Parti importatriċi tista' tieħu miżuri xierqa ta' salvagwardja bilaterali skond il-kundizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti f'dan l-Artikolu.

3.  Il-miżuri ta' salvagwardja bilaterali fuq l-importazzjoni mill-parti l-oħra m'għandhiex taqbeż dak li hu meħtieġ sabiex jiġu rrimedjati l-problemi, kif imfisser fil-paragrafu 2, li jkunu nqalgħu minħabba l-applikazzjoni ta' dan il-Ftehim. Il-miżura ta' salvagwardja adottata għandha tikkonsisti fis-sospensjoni taż-żieda jew fit-tnaqqis tal-marġini ta' preferenza previsti taħt dan il-Ftehim għall-prodott ikkonċernat sa limitu massimu li jikkorrispondi għad-dazju bażiku msemmi fl-Artikolu 18 paragrafu 4 (a) u (b) u l-paragrafu 5 ta' l-istess prodott. Dawn il-miżuri għandhom jinkludu elementi ċari li progressivament iwasslu għat-teħħija tagħhom, sa mhux iktar tard mit-tmiem tal-perjodu stipulat, u m'għndhomx jittieħdu għal perjodu li jaqbeż is-sentejn.

F'ċirkostanzi eċċezzjonali, il-miżuri jistgħu jiġu estiżi għal perjodu ulterjuri ta' sentejn massimament. L-ebda miżura ta' salvagwardja bilaterali m'għandha tiġi applikata fuq l-importazzjoni ta' prodott li preċedentement kien suġġett għal din il-miżura għal perjodu ta' mill-inqas 4 snin mill-iskadenza tal-miżura.

4.  Fil-każi speċifikati f'dan l-Artikolu, qabel jittieħdu l-miżuri pprovduti fih jew, fil-każi li fuqhom japplika l-paragrafu 5 (b) ta' dan l-Artikolu, kemm jista' jkun malajr, il-Komunità minn naħa waħda u l-Montenegro min-naħa l-oħra, għandhom iressqu, quddiem il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni, l-informazzjoni rilevanti kollha meħtieġa għal analiżi bir-reqqa tas-sitwazzjoni, bl-iskop li tinstab soluzzjoni aċċettabli għall-Partijiet ikkonċernati.

5.  Għall-implimentazzjoni tal-paragrafi 1, 2, 3 u 4 għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) Il-problemi li jinqalgħu mis-sitwazzjoni msemmija f'dan l-Artikolu għandhom immedjatament jintbagħtu sabiex jiġu analizzati mill-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, li jista' jieħu kwalunkwe deċiżjoni meħtieġa sabiex itemm dawn il-problemi.

Jekk il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni jew il-Parti esportatriċi ma jkunux ħadu deċiżjoni sabiex itemmu l-problemi, jew ma tintlaħaq l-ebda soluzzjoni sodisfaċenti fi żmien 30 jum minn meta l-kwistjoni titressaq quddiem il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, il-Parti li timporta tista' tadotta l-miżuri xierqa sabiex tiġi rrimedjata l-problema skond dan l-Artikolu. Fl-għażla tal-miżuri ta' salvagwardja, trid tingħata prijorità lil dawk li l-inqas ifixklu l-funzjonament ta' l-arranġamenti stabbiliti f'dan il-Ftehim. Il-miżuri ta' salvagwardja applikati skond l-Artikolu XIX GATT 1994 u l-Ftehim tal-WTO dwar is-Salvagwardji għandhom iżommu l-livell/marġini ta' preferenza mogħtija taħt dan il-Ftehim.

(b) Fejn ċirkostanzi eċċezzjonali jew kritiċi li jeħtieġu azzjoni immedjata jagħmluha impossibli li jkun hemm informazzjoni jew analiżi minn qabel, skond il-każ, il-Parti kkonċernata tista', fis-sitwazzjonijiet speċifikati f'dan l-Artikolu, tapplika minnufih il-miżuri proviżorji neċessarji sabiex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni u għandha tgħarraf lill-Parti l-oħra dwar dan immedjatament.

Il-miżuri ta' salvagwardja għandhom jiġu nnotifikati minnufih lill-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni u għandhom ikunu suġġetti għal konsultazzjonijiet perjodiċi fi ħdan dik l-entità, partikolarment bil-għan li tiġi stabbilita skeda għat-tneħħija tagħhom skond kif jippermettu ċ-ċirkostanzi.

6.  Fl-eventwalità li jew il-Komunità minn naħa waħda jew il-Montenegro min-naħa l-oħra jissottomettu l-importazzjoni ta' prodotti li jistgħu jikkawżaw il-problemi msemmija f'dan l-Artikolu għal proċedura amministrattiva li l-iskop tagħha jkun il-provvista rapida ta' informazzjoni dwar ix-xejra tal-flussi kummerċjali, il-Parti li tkun issottomettiet għandha tgħarraf b'dan lill-Parti l-oħra.

Artikolu 42

Klawsola applikabbli fil-każ ta' nuqqas

1.  Fejn il-konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu twassal għal:

(a) nuqqas kritiku, jew it-theddida ta' dan, ta' prodotti ta' l-ikel jew prodotti oħrajn essenzjali għall-Parti esportatriċi; jew

(b) ir-riesportazzjoni lejn pajjiż terz ta' prodott li fil-konfront tiegħu l-Parti esportatriċi żżomm restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-esportazzjoni, dazji fuq l-esportazzjoni jew miżuri jew ħlasijiet li jkollhom effett ekwivalenti, u fejn is-sitwazzjonijiet imsemmija hawn fuq iwasslu, jew probabbilment iwasslu, għal diffikultajiet maġġuri għall-Parti esportatriċi

dik il-Parti tista' tieħu miżuri xierqa taħt il-kundizzjonijiet u skond il-proċeduri stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.  Fl-għażla tal-miżuri tal-miżuri, trid tingħata prijorità lil dawk li l-inqas ifixklu l-funzjonament ta' l-arranġamenti stabbiliti f'dan il-Ftehim. Dawn il-miżuri m'għandhomx jiġu applikati b'mod li jikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni arbitrarja jew inġustifikata fejn ikunu jipprevalu l-istess kundizzjonijiet, jew restrizzjoni moħbija fuq il-kummerċ u għandha titħassar fejn il-kundizzjonijiet ma jkunux jiġġustifikaw iktar iż-żamma tagħhom.

3.  Qabel jittieħdu l-miżuri pprovduti fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jew, kemm jista' jkun malajr f'każi li għalihom japplika l-paragrafu 4, il-Komunità jew il-Montenegro, għandhom jagħtu l-informazzjoni rilevanti kollha lill-Kumitat ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, bil-għan li tinstab soluzzjoni aċċettabbli għall-Partijiet kollha. Il-Partijiet fi ħdan il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni jistgħu jiftiehmu dwar kwalunkwe mezz neċessarju sabiex itemmu d-diffikultajiet. Jekk ma jintlaħaq l-ebda ftehim fi żmien 30 jum minn meta titressaq il-kwistjoni quddiem il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, il-Parti esportatriċi tista' tapplika miżuri taħt dan l-Artikolu dwar l-esportazzjoni tal-prodott ikkonċernat.

4.  Fejn ċirkostanzi eċċezzjonali jew kritiċi li jeħtieġu azzjoni immedjata jagħmluha impossibli li jkun hemm informazzjoni jew analiżi minn qabel, skond il-każ, il-Komunità jew il-Montenegro jistgħu japplikaw minnufih il-miżuri proviżorji ta' prekawzjoni sabiex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni u għandhom jgħarrfu lill-Parti l-oħra dwar dan immedjatament.

5.  Kwalunkwe miżura applikata skond dan l-Artikolu għandha tiġi nnotifikata minnufih lill-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni u għandha tkun suġġetta għal konsultazzjonijiet perjodiċi fi ħdan dik l-entità, partikolarment bil-għan li tiġi stabbilita skeda għat-tneħħija tagħha skond kif jippermettu ċ-ċirkostanzi.

Artikolu 43

Monopolji statali

Fir-rigward ta' kwalunkwe monopolju statali ta' xorta kummerċjali, il-Montenegro għandu jiżgura li, bid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, ma' sseħħ l-ebda diskriminazzjoni bejn ċittadini ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea u l-Montenegro dwar il-kundizzjonijiet ta' provvista jew ikkumerċjalizzar tal-prodotti.

Artikolu 44

Regoli ta' l-oriġini

Il-Protokoll 3 jistabbilixxi r-regoli ta' l-oriġini għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim, ħlief jekk stipulat b'mod ieħor f'dan il-Ftehim.

Artikolu 45

Awtorizzazzjoni ta' restrizzjonijiet

Dan il-Ftehim m'għandux jipprekludi l-projbizzjonijiet jew ir-restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' prodotti fuq il-bażi ta' moralità pubblika, politika pubblika jew sigurtà pubblika; il-protezzjoni tas-saħħa u l-ħajja ta' bnedmin, annimali jew pjanti; il-protezzjoni ta' teżori pubbliċi ta' valur artistiku, storiku jew arkeoloġiku jew il-protezzjoni ta' proprjetà intellettwali, industrijali u kummerċjali, jew regoli relatati mad-deheb u l-fidda. Madanakollu, dawn il-projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet m'għandhomx jikkostitwixxu diskriminazzjoni arbitrarja jew restrizzjoni moħbija bejn il-Partijiet.

Artikolu 46

Nuqqas fl-għoti ta' koperazzjoni amministrattiva

1.  Il-Partijiet jaqblu li l-koperazzjoni amministrattiva hija essenzjali għall-implimentazzjoni u l-kontroll tat-trattament preferenzjali mogħti taħt dan it-Titolu u jenfasizzaw l-impenn tagħhom fil-ġlieda kontra l-irregolaritajiet u l-frodi fid-dwana u fi kwistjonijiet relatati.

2.  Fejn Parti tagħmel sejba, fuq il-bażi ta' informazzjoni oġġettiva, ta' nuqqas ta' għoti ta' koperazzjoni amministrattiva u/jew ta' irregolaritajiet jew frodi taħt dan it-Titolu, il-Parti kkonċernata tista' temporanjament tissospendi t-trattament preferenzjali rilevanti tal-prodott(i) kkonċernat(i) skond dan l-Artikolu.

3.  Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu n-nuqqas ta' għoti ta' koperazzjoni amministrattiva għandha tfisser, inter alia:

(a) in-nuqqas imtenni li jiġu rrispettati l-obbligi għall-verifika ta' l-istatus oriġinali tal-prodott(i) kkonċernat(i);

(b) ir-rifjut imtenni jew id-dewmien mhux dovut fit-twettiq u/jew il-komunikazzjoni tar-riżultati tal-verifika sussegwenti tal-prova ta' l-oriġini;

(ċ) ir-rifjut imtenni jew id-dewmien mhux dovut għall-kisba ta' l-awtorizzazzjoni sabiex jitwettqu missjonijiet ta' koperazzjoni amministrattiva għall-verifika ta' l-awtentiċità ta' dokumenti jew ir-reqqa ta' l-informazzjoni rilevanti għall-għotja tat-trattament preferenzjali in kwistjoni.

Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, sejba ta' irregolaritajiet jew frodi tista' ssir, inter alia, fejn ikun hemm żieda mgħaġġla, mingħajr spjegazzjoni sodisfaċenti, fl-importazzjoni ta' prodotti li taqbeż il-livell użwali tal-kapaċità ta' produzzjoni u esportazzjoni tal-Parti l-oħra, li tkun marbuta ma' informazzjoni oġġettiva dwar irregolaritajiet jew frodi.

4.  L-applikazzjoni ta' sospensjoni temporanja għandha tkun suġġetta għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) Il-Parti li tkun għamlet is-sejba, fuq il-bażi ta' informazzjoni oġġettiva, ta' nuqqas ta' għoti ta' koperazzjoni amministrattiva u/jew ta' irregolaritajiet jew frodi għandha mingħajr dewmien dovut tavża lill-Kumitat ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni dwar is-sejbiet tagħha flimkien ma' l-informazzjoni oġġettiva u tibda konsultazzjonijiet fi ħdan il-Kumitat ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, fuq il-bażi ta' l-informazzjoni rilevanti kollha u s-sejbiet oġġettivi, bil-għan li tinstab soluzzjoni aċċettabbli għaż-żewġ Partijiet.

(b) Fejn il-Partijiet ikunu bdew konsultazzjonijiet fi ħdan il-Kumitat ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni kif imsemmi iktar 'il fuq u jkunu naqsu milli jaqblu dwar soluzzjoni aċċettabbli fi żmien tliet xhur wara n-notifika, il-parti kkonċernata tista' tissospendi temporanjament it-trattament preferenzjali rilevanti tal-prodott(i) kkonċnernat(i). Sospensjoni temporanja għandha tiġi nnotifikata lill-Kumitat ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni mingħajr dewmien dovut.

(ċ) Is-sospensjoni temporanja taħt dan l-Artikolu għandha tkun limitata għal dak li huwa meħtieġ sabiex jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-Parti kkonċernata. M' għandhomx jaqbżu l-perjodu ta' sitt xhur, li jista' jiġġedded. Is-sospensjonijiet temporanji għandhom jiġu nnotifikati minnufih wara l-adozzjoni tal-Kumitat ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni. Għandhom ikunu suġġetti għal konsultazzjonijiet perjodiċi fi ħdan il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni partikolarment bil-għan li jiġu tterminati hekk kif il-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni ma jibqgħux jgħoddu.

5.  Fl-istess żmien tan-notifika lill-Kumitat ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni taħt il-paragrafu 4a) ta' dan l-Artikolu, il-parti kkonċernata għandha tippubblika notifika għall-impurtaturi fil-Ġurnal Uffiċjali tagħha. In-notifika għall-impurtaturi għandha tindika li hemm sejba dwar il-prodott ikkonċernat, fuq il-bażi ta' informazzjoni oġġettiva, ta' nuqqas ta' għoti ta' koperazzjoni amministrattiva u/jew ta' irregolaritajiet jew frodi.

Artikolu 47

Fil-każ ta' żball mill-awtoritajiet kompetenti fil-ġestjoni xierqa tas-sistema preferenzjali fl-esportazzjoni, u partikolarment fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll 3 għall-Ftehim preżenti liema żball iwassal għal konsegwenzi f'termini ta' dazji ta' importazzjoni, il-Parti Kontraenti li tiffaċċja tali konsegwenzi tista' titlob lill-Kumitat ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni sabiex jeżamina l-possibbiltajiet li jiġu adottati l-miżuri xierqa kollha bil-għan li tissolva l-problema.

Artikolu 48

L-applikazzjoni ta' dan il-Ftehim m'għandux ikun ta' ħsara għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Komunità fuq il-Gżejjer Kanarji.TITOLU V

MOVIMENT TAL-ĦADDIEMA, STABBILIMENT, PROVVISTA TA' SERVIZZI, KAPITALKAPITOLU I

Moviment tal-ħaddiema

Artikolu 49

1.  Suġġett għall-kundizzjonijiet u l-modalitajiet applikabbli f'kull Stat Membru:

(a) it-trattament li jingħata lil ħaddiema li huma ċittadini tal-Montenegro u li huma impjegati legalment fit-territorju ta' Stat Membru għandhom ikunu liberi minn kwalunkwe diskriminazzjoni bbażata fuq iċ-ċittadinanza, fir-rigward tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, ir-remunerazzjoni jew it-tkeċċija, meta mqabbla maċ-ċittadini ta' l-Istat Membru rispettiv;

(b) il-konjuġi residenti legalment u wlied ħaddiem impjegat legalment fit-territorju ta' Stat Membru, bl-eċċezzjoni ta' ħaddiema staġunali u ta' ħaddiema li jidħlu taħt Ftehim skond it-tifsira ta' l-Artikolu 50, kemm-il darba Ftehim simili ma jipprovdux mod ieħor, għandhom ikollhom aċċess għas-suq tax-xogħol ta' dak l-Istat Membru, matul il-perjodu taż-żjara ta' xogħol awtorizzata ta' dak il-ħaddiem.

2.  Il-Montenegro għandu, suġġett għall-kundizzjonijiet u l-modalitajiet applikabbli f'dik ir-Repubblika, jipprovdi t-trattament imsemmi fil-paragrafu 1 lil ħaddiema li huma ċittadini ta' Stat Membru u li huma impjegati legalment fit-territorju tiegħu kif ukoll lill-konjuġi tagħhom u lil uliedhom li jirrisjedu legalment fil-Montenegro.

Artikolu 50

1.  B'kont meħud tas-sitwazzjoni fis-suq tax-xogħol fl-Istati Membri u suġġett għal-liġijiet tagħhom u għall-konformità mar-regoli fis-seħħ fl-Istati Membri fil-qasam ta' mobbiltà tal-ħaddiema:

(a) il-faċilitajiet eżistenti ta' aċċess għall-impjiegi għal ħaddiema mill-Montenegro mogħtija mill-Istati Membri taħt Ftehim bilaterali għandhom jinżammu u jekk ikun possibbli jittejbu,

(b) l-Istati Membri l-oħra għandhom jeżaminaw il-possibbiltà li jilħqu Ftehim simili.

2.  Wara tliet snin, il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jeżamina l-għoti ta' titjib ieħor, inklużi faċilitajiet għall-aċċess għal taħriġ professjonali, konformement mar-regoli u l-proċeduri fis-seħħ fl-Istati Membri, u b'kont meħud tas-sitwazzjoni fis-suq tax-xogħol fl-Istati Membri u fil-Komunità.

Artikolu 51

1.  Għandhom jiġu stabbilit regoli għall-koordinazzjoni tas-sistemti ta' sigurtà soċjali għal ħaddiema b'ċittadinanza Montenegrina, impjegati legalment fit-territorju ta' Stat Membru, u għall-membri tal-familji tagħhom residenti legalment hemmhekk. Għal dak il-għan, deċiżjoni tal-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, li m'għandha tolqot l-ebda dritt jew obbligu minn Ftehim bilaterali fejn dawn jipprovdu għal trattament iktar favorevoli, għandha ddaħħal fis-seħħ id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) il-perjodi kollha ta' assigurazzjoni, impjieg jew residenza ta' dawn il-ħaddiema fid-diversi Stati Membri għandhom jingħaddu flimkien għall-finijiet ta' pensjonijiet u annwalitajiet fir-rigward ta' età avvanzata, invalidità u mewt u għall-finijiet tal-kura medika għal dawn il-ħaddiema u l-membri tal-familja tagħhom;

(b) kull pensjoni u annwalità fir-rigward ta' età avvanzata, mewt, inċident industrijali jew mard okkupazzjonali, jew ta' invalidità li tirriżulta minn dan, ħlief il-benefiċċji li m'humiex kontributorji, għandhom ikunu trasferibbli liberament skond ir-rata applikata bis-saħħa tal-liġi ta' l-Istat jew Stati Membri debituri;

(ċ) il-ħaddiema kkonċernati għandhom jieħdu kull kontribuzzjoni għall-familja għall-membri tal-familja tagħhom kif imfisser iktar 'il fuq;

2.  Il-Montenegro għandu jagħti lill-ħaddiema li huma ċittadini ta' Stat Membru u impjegati legalment fit-territorju tagħhom, u lill-membri tal-familja tagħhom residenti legalment hemmhekk, trattament simili għal dak speċifikat fil-punti (b) u (ċ) tal-paragrafu 1.KAPITOLU II

Stabbiliment

Artikolu 52

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim:

(a) “kumpannija Komunitarja” jew “kumpannija Montenegrina” għandhom ifissru, rispettivament, kumpannija stabbilita konformement mal-liġijiet ta' Stat Membru, jew tal-Montenegro u li jkollha l-uffiċju jew l-amministrazzjoni ċentrali jew il-post prinċipali tan-negozju tagħha rreġistrati fit-territorju tal-Komunità jew tal-Montenegro. Madankollu, jekk il-kumpannija, stabbilita konformement mal-liġijiet ta' Stat Membru jew tal-Montenegro, ikollha l-uffiċċju rreġistrat tagħha fit-territorju tal-Komunità jew tal-Montenegro rispettivament, il-kumpannija għandha titqies bħala kumpannija Komunitarja jew Montenegrina jekk il-ħidmiet tagħha jkollhom rabta reali u kontinwa ma' l-ekonomija ta' wieħed mill-Istati Membri jew tal-Montenegro;

(b) “Sussidjarja” ta' kumpannija għandha tfisser kumpannija li hija effettivament ikkontrollata minn kumpannija oħra;

(ċ) “Fergħa” ta' kumpannija għandha tfisser li l-post tan-negozju mingħajr personalità legali li jkollu d-dehra ta' permanenza, bħall-estensjoni ta' entità prinċipali, jkollu ġestjoni u jkun materjalment mgħammar sabiex jinnegozja kummerċ ma' Partijiet terzi sabiex dawn ta' l-aħħar, għalkemm ikunu jafu li jekk neċessarju jkun hemm rabta legali ma' l-entità prinċipali, l-uffiċju ewlieni li jkun f'pajjiż barrani, ma jkollhomx għalfejn jinnegozjaw direttament ma' l-entità prinċipali iżda jagħmlu tranżazzjonijiet kummerċjali fil-post ta' negozju li jikkostitwixxi l-estensjoni;

(d) “Stabbiliment” għandu jfisser

(i) fir-rigward taċ-ċittadini, id-dritt li jwettqu attivitajiet ekonomiċi bħala persuni li jaħdmu għal rashom (self-employed), u li jistabbilixxu impriżi, partikolarment kumpanniji, li huma jikkontrollow effettivament. Dawk impjegati għal rashom u l-impriżi ta' negozju taċ-ċittadini m'għandhomx jestendu għat-tfittxija jew impjegar fis-suq tax-xogħol jew li jagħtu d-dritt tad-dħul fis-suq tax-xogħol lil Parti oħra. Id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 1 ma japplikawx għal persuni li jaħdmu esklużivament għal rashom (self-employed).

(ii) fir-rigward ta' kumpanniji Komunitarji jew Montenegrini, id-dritt li jitwettqu attivitajiet ekonomiċi billi jistabbilixxu sussidjarji u fergħat fil-Montenegro jew fil-Komunità rispettivament;

(e) “Operazzjonijiet” għandha tfisser it-twettiq ta' attivitajiet ekonomiċi;

(f) “Attivitajiet Ekonomiċi” għandha fil-prinċipju tinkludi attivitajiet ta' xejra industrijali, kummerċjali u professjonali u attivitajiet ta' snajja';

(g) “ċittadin Komunitarju” u “ċittadin tal-Montenegro” għandhom rispettivament ifissru persuna naturali ċittadina ta' Stat Membru jew tal-Montenegro rispettivament;

fir-rigward tat-trasport marittimu internazzjonali, inklużi operazzjonijiet intermodali li jinvolvu vjaġġ marittimu, iċ-ċittadini Komunitarji jew ċittadini tal-Montenegro stabbiliti barra mill-Komunità jew mill- iċ-ċittadini Komunitarji, u kumpanniji ta' trasport bil-baħar stabbiliti barra mill-Komunità jew mill-Montenegro u kkontrollati minn ċittadini Komunitarji jew minn ċittadini tal-Montenegro, għandhom ukoll ikunu benefiċjarji tad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu u l-Kapitolu III, jekk il-bastimenti jkunu rreġistrati f'dak l-Istat Membru jew fil-Montenegro, skond il-leġiżlazzjoni rispettiva tagħhom;

(h) “Servizzi finanzjarji” għandhom ifissru dawk l-attivitajiet imfissra fl-Aness VI. Il-Kunsill ta' Stabiizzazzjoni u Assoċjazzjoni jista' jestendi jew jimmodifika l-ambitu ta' dak l-Anness.

Artikolu 53

1.  Il-Montenegro għandu jiffaċilita l-istabbiliment ta' operazzjonijiet fuq it-territorju tiegħu minn kumpanniji jew ċittadini Komunitarji. Għal dak il-għan, minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim, il-Montenegro għandu joffri:

(a) fir-rigward ta' l-istabbiliment ta' kumpanniji Komunitarji fit-territorju tal-Montenegro, trattament mhux inqas favorevoli milli jingħata lil kumpanniji tiegħu jew lil kwalunkwe kumpannija minn pajjiż terz, skond liema trattament ikun l-aħjar;

(b) fir-rigward ta' l-istabbiliment ta' sussidjarji u fergħat ta' kumpanniji Komunitarji fit-territorju tal-Montenegro ladarba dawn jiġu stabbiliti, trattament mhux inqas favorevoli milli jingħata lil kumpanniji u fergħat tiegħu jew lil kwalunkwe sussidjarja u fergħa ta' kumpannija minn pajjiż terz, skond liema trattament ikun l-aħjar;

2.  Minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim, il-Komunità u l-Istati Membri għandhom joffru:

(a) fir-rigward ta' l-istabbiliment ta' kumpanniji Montenegrini, trattament mhux inqas favorevoli milli jingħata mill-Istati Membri lill-kumpanniji tagħhom jew lil kwalunkwe kumpannija minn pajjiż terz, skond liema trattament ikun l-aħjar;

(b) fir-rigward ta' l-istabbiliment ta' sussidjarji u fergħat ta' kumpanniji Montenegrini, stabbiliti fit-territorju tagħha, trattament mhux inqas favorevoli milli jingħata mill-Istati Membri lill-kumpanniji jew fergħat tagħhom stess, jew lil kwalunkwe sussidjarja jew fergħa ta' kumpannija minn pajjiż terz, stabbilita fit-territorju tagħhom, skond liema trattament ikun l-aħjar.

3.  Il-Partijiet m'għandhomx jadottaw regolamenti jew miżuri ġodda li jiddiskriminaw fir-rigward ta' l-istabbiliment ta' kumpanniji ta' kwalunkwe Parti fit-territorju tagħhom jew fir-rigward ta' l-operazzjoni, ladarba din tiġi stabbilita, b'paragun mal-kumpanniji tagħhom stess.

4.  Erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jistabbilixxi l-modalitajiet sabiex jestendi d-dispożizzjonijiet ta' hawn fuq għall-istabbiliment ta' ċittadini Komunitarji jew Montenegrini sabiex iwettqu attivitajiet bħala persuni li jaħdmu għal rashom.

5.  Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu:

(a) Is-sussidjarji u l-fergħat ta' kumpanniji Komunitarji għandhom, mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, id-dritt li jużaw u jikru propjetà fil-Montenegro;

(b) Minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim, is-sussidjarji u l-fergħat ta' kumpanniji Komunitarji għandhom ikollhom id-dritt li jakkwistaw u jgawdu drittijiet li jkunu sidien ta' propjetà bħall-kumpanniji Montenegrini u fir-rigward ta' kumpanniji Montengrini rispettivament fejn dawn id-drittijiet huma neċessarji għat-twettiq ta' attivitjiet ekonomiċi li għalihom huma stabbiliti.

Artikolu 54

1.  Mingħajr ħsara għall-Artikolu 56, ħlief għas-servizzi finanzjarji mfissra fl-Anness VI, il-Partijiet jistgħu jirregolaw l-istabbiliment u l-operazzjoni ta' kumpanniji u ċittadini fit-territorju tagħhom, kemm-il darba dawn ir-regolamenti ma jiddiskriminawx kontra l-kumpanniji u ċ-ċittadini tal-Parti l-oħra b'paragun mal-kumpanniji u ċ-ċittadini tagħhom.

2.  Fir-rigward tas-servizzi finanzjarji, minkejja kwalunkwe dispożizzjoni oħra ta' dan il-Ftehim, Parti minnhom ma tistax tiġi ostakolata milli tieħu miżuri għal raġunijiet ta' prudenza, inkluż għall-protezzjoni ta' investituri, depożitanti, detenturi ta' poloż jew persuni li lejhom ikun jeżisti dmir fiduċjarju minn fornitur ta' servizzi finanzjarji, jew milli tiżgura l-integrità u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja. Dawn il-miżuri m'għandhomx jintużaw bħala mezz sabiex jiġu evitati l-obbligi tal-Parti taħt dan il-Ftehim.

3.  L-ebda parti ta' dan il-Ftehim m'għandha tinftiehem li tirrikjedi lil Parti sabiex tikxef informazzjoni b'rabta ma' l-affarijiet u l-kontijiet ta' konsumaturi individwali jew kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali jew ta' propjetà fil-pussess ta' entitajiet pubbliċi.

Artikolu 55

1.  Mingħajr ħsara għal kwalunkwe dispożizzjoni miġbura fil-Ftehim Multilaterali dwar l-Istabbiliment ta' Żona ta' Avjazzjoni Komuni Ewropea ( 4 ) (minn hawn 'il quddiem imsejħa “ECAA”), id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu m'għandhomx japplikaw għas-servizzi ta' trasport bl-ajru, servizzi ta' trasport fuq passaġġi interni ta' l-ilma u servizzi ta' kabotaġġ marittimu.

2.  Il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar it-titjib ta' l-istabbiliment u l-operazzjonijiet fiż-żoni koperti mill-paragrafu 1.

Artikolu 56

1.  Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 53 u 54 ma jipprekludux l-applikazzjoni, min-naħa ta' Parti minnhom, ta' regoli partikolari li jikkonċernaw l-istabbiliment u l-operazzjoni fit-territorju tagħha ta' fergħat ta' kumpanniji ta' Parti oħra li m'humiex inkorporati fit-territorju ta' l-ewwel Parti, li huma ġustifikati minn differenzi legali jew tekniċi bejn dawn il-fergħat meta mqabbla ma' fergħat ta' kumpanniji inkorporati fit-territorju tagħha jew, fir-rigward tas-servizzi finanzjarji, għal raġunijiet ta' prudenza.

2.  Id-differenza fit-trattament m'għandhiex tmur lil hinn minn dak strettament neċessarju bħala riżultat ta' dawn id-differenzi legali jew tekniċi jew, fir-rigward tas-servizzi finanzjarji, għal raġunijiet ta' prudenza.

Artikolu 57

Sabiex jiġu ffaċilitati għaċ-ċittadini Komunitarji u ċ-ċittadini tal-Montenegro t-twettiq u s-segwitu ta' attivitajiet professjonali regolati fil-Montenegro u fil-Komunità rispettivament, il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jeżamina liema passi huma neċessarji għar-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki. Jista' jieħu l-miżuri kollha li huma meħtieġa għal dak il-għan.

Artikolu 58

1.  Kumpannija Komunitarja stabbilita fit-territorju tar-Repubblika tal-Montenegro jew kumpannija Montenegrina stabbilita fil-Komunità għandhom ikunu intitolati li jimpjegaw, jew li jimpjegaw permezz ta' waħda mis-sussidjarji jew fergħat tagħha, skond il-leġiżlazzjoni fis-seħħ fit-territorju ospitanti ta' l-istabbiliment, fit-territorju tar-Repubblika tal-Montenegro u fil-Komunità rispettivament, impjegati li jkunu ċittadini ta' l-Istati Membri jew ċittadini tal-Montenegro rispettivament, kemm-il darba dawn l-impjegati huma persunal ewlieni skond kif definit fil-paragrafu 2 u li huma impjegati esklużivament minn kumpanniji, sussidjarji jew fergħat. Il-permessi ta' residenza u ta' xogħol ta' dawn l-impjegati għandhom ikopru biss il-perjodu ta' dan l-impjegar.

2.  Il-persunal ewlieni tal-kumpanniji msemmija iktar 'il fuq, hawnhekk imsemmija “organizzazzjonijiet”, huma “persuni trasferiti fi ħdan l-istess kumpannija” kif imfisser fl-ittra (c) ta' dan il-paragrafu fil-kategoriji li ġejjin, kemm-il darba l-organizzazzjoni hija persuna legali u jekk il-persuni kkonċernati ġew impjegati minnha jew kienu sħab fiha (ħlief azzjonisti bil-maġġoranza ta' l-ishma), mill-inqas matul is-sena li immedjatament tippreċedi dan iċ-ċaqliq:

(a) Persuni li jaħdmu f'kariga għolja fi ħdan organizzazzjoni, li primarjament jamministraw il-ġestjoni ta' l-istabbiliment, u li huma ssorveljati jew ikkontrollati b'mod ġenerali prinċipalment minn bord ta' diretturi jew azzjonisti tal-kumpannija jew l-ekwivalenti tagħhom inkluż:

(i) id-direzzjoni ta' l-istabbiliment ta' dipartiment jew subdiviżjoni ta' l-istabbiliment;

(ii) is-sorveljanza u l-kontroll tax-xogħol ta' impjegati oħra ta' sorveljanza, ta' professjoni jew ta' ġestjoni;

(iii) li għandhom personalment l-awtorità li jingaġġaw u jkeċċu jew li jirrakkomandaw l-ingaġġar, it-tkeċċija jew azzjonijiet oħra relatati mal-persunal;

(b) Il-persuni li jaħdmu fi ħdan organizzazzjoni u li għandhom konoxxenza mhux komuni li huwa essenzjali għas-servizz, għat-tagħmir ta' riċerka, għat-tekniki u l-ġestjoni ta' l-istabbiliment. Il-valutazzjoni ta' din il-konoxxenza tista' tirrifletti, apparti l-konoxxenza speċifika għall-istabbiliment, livell għoli ta' kwalifika dwar tip ta' ħidma jew sengħa li titlob konoxxenza teknika speċifika, inkluża s-sħubija ta' professjoni akkreditata.

(ċ) “Persuna trasferita fi ħdan l-istess kumpannija” hija definita bħala persuna naturali li taħdem fi ħdan organizzazzjoni fit-territorju ta' Parti minnhom, u li tkun temporanjament trasferita fil-kuntest tat-twettiq ta' attivitajiet ekonomiċi fit-territorju tal-Parti l-oħra; Il-lokazzjoni ewlenija ta' l-organizzazzjoni kkonċernata għanda tinstab fit-territorju ta' Parti minnhom u t-trasferiment għandu jsir lejn stabbiliment (fergħa, sussidjarja) ta' dik l-organizzazzjoni li effettivament twettaq attivitajiet ekonomiċi simili fit-territorju tal-Parti l-oħra.

3.  Id-dħul u l-preżenza temporanja fit-territorju Komunitarju jew fil-Montenegro ta' ċittadini Montengrini u ċittadini Komunitarji rispettivament għandhom jiġu approvati, meta dawn ir-rappreżentanti tal-kumpanniji huma persuni li jokkupaw kariga għolja, kif imfisser fil-paragrafu 2(a) iktar 'il fuq, fi ħdan kumpannija, u huma responsabbli mill-istabbiliment ta' sussidjarja Komunitarja jew fergħa ta' kumpannija Montenegrina jew ta' sussidjarja jew fergħa Montenegrina ta' kumpannija Komunitarja fi Stat Membru jew fir-Repubblika tal-Montenegro rispettivament, meta:

(a) dawk ir-rappreżentanti m'humiex involuti f'bejgħ dirett jew fl-għoti ta' servizzi, u ma jirċevux remunerazzjoni minn sors li jinsab fit-territorju li jospita l-istabbiliment, u;

(b) il-kumpannija għandha l-post prinċipali tan-negozju tagħha barra mill-Komunità jew mill-Montenegro, rispettivament, u m'għandha l-ebda rappreżentant, uffiċċju, fergħa jew sussidjarja f'dak l-Istat Membru jew fil-Montenegro rispettivament.KAPITOLU III

Provvista ta' servizzi

Artikolu 59

1.  Il-Komunità u l-Montenegro jimpenjaw ruħhom, konformement mad-dispożizzjonijiet li ġejjin, sabiex tieħu l-passi neċessarji sabiex progressivament tippermetti l-għoti ta' servizzi minn kumpanniji Komuntarji, kumpanniji Montenegrini jew minn ċittadini Komunitarji jew minn ċittadini Montenegrini li huma stabbiliti fit-territorju ta' Parti li mhix l-istess waħda tal-persuna li għaliha huma intiżi s-servizzi.

2.  Konformement mal-proċess ta' liberalizzazzjoni msemmi fil-paragrafu 1, il-Partijiet għandhom jippermettu l-moviment temporanju ta' persuni naturali li jagħtu s-servizz jew li huma impjegati bħala persunal ewlieni mal-fornitur ta' servizz kif imfisser fl-Artikolu 58, inklużi persuni naturali li huma rappreżentanti ta' kumpannija Komunitarja jew Montenegrina jew nazzjonali u li jixtiequ dħul temporanju għall-finijiet tan-negozjar għall-bejgħ ta' servizzi jew li jidħlu fi ftehim sabiex ibiegħu servizzi f'isem dak il-fornitur ta' servizzi, fejn dawk ir-rappreżentanti ma jkunux involuti fil-bejgħ dirett lill-pubbliku ġenerali jew fl-għoti tas-servizzi nfushom.

3.  Wara erba' snin, il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jieħu l-miżuri neċessarji sabiex progressivament jimplimenta d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1. Għandu jiġi kkunsidrat il-progress miksub mill-Partijiet fl-approssimazzjoni tal-liġijiet tagħhom.

Artikolu 60

1.  Il-Partijiet m'għandhom jieħdu l-ebda miżura jew azzjoni li twassal sabiex il-kundizzjonijiet ta' l-għoti ta' servizzi minn ċittadini jew kumpanniji Komunitarji jew Montenegrini li huma stabbiliti f'parti li mhix dik tal-persuna destinatarja tas-servizzi jkunu aktar ristrettivi b'mod sinifikanti meta mqabbel mas-sitwazzjoni eżistenti fil-jum qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

2.  Jekk Parti minnhom hi tal-fehma li l-miżuri introdotti mill-Parti l-oħra minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim iwasslu għal sitwazzjoni aktar restrittiva b'mod sinifikanti fir-rigward ta' l-għoti ta' servizzi meta mqabbel mas-sitwazzjoni eżistenti fid-data tad-dħul fis-seħħ dan il-Ftehim, din l-ewwel Parti tista' titlob lill-Parti l-oħra sabiex tibda konsultazzjonijiet.

Artikolu 61

Fir-rigward ta' l-għoti ta' sevizzi tat-trasport bejn il-Komunità u l-Montenegro, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

1) Fir-rigward ta' trasport fuq l-art, il-Protokoll 4 jistabbilixxi r-regoli applikabbli għar-relazzjoni bejn il-Partijiet għall-iżgurar, partikolarment, ta' traffiku liberu ta' tranżitu fuq it-toroq madwar il-Montenegro u l-Komunità kollha, l-applikazzjoni effettiva tal-prinċipju tan-nuqqas ta' diskriminazzjoni u l-armonizzazzjoni progressiva tal-leġiżlazzjoni dwar it-trasport tal-Montenegro ma' dik tal-Komunità.

2) Fir-rigward tat-trasport marittimu internazzjonali, il-Partijiet jimpenjaw ruħhom li japplikaw b'mod effettiv il-prinċipju ta' aċċess liberu għas-swieq marittimi internazzjonali fuq bażi kummerċjali, u li jirrispettaw l-obbligi internazzjonali u Ewropej fil-qasam ta' l-istandards tas-sikurezza, tas-sigurtà u dawk ambjentali.

Il-Partijiet jaffermaw l-impenn tagħhom għal ambjent kompetittiv liberu bħala fattur essenzjali tat-trasport marittimu internazzjonali.

3) Fl-applikazzjoni tal-prinċipji tal-paragrafu 2, il-Partijiet għandhom:

(a) ma jinkludux klawżoli dwar qsim ta' merkazija (cargo-sharing clauses) fi Ftehim bilaterali ġejjiena ma' pajjiżi terzi;

(b) minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim ineħħu kwalunkwe miżura unilaterali u ostakli amministrattivi, teknikċi u oħrajn b'effetti restrittivi jew diskriminatorji fuq l-għoti liberu ta' servizzi fit-trasport marittimu interazzjonali.

(ċ) Kull Parti għandha tagħti, inter alia, trattament mhux inqas favorevoli għall-bastimenti operati minn ċittadini jew kumpanniji tal-Parti l-oħra minn dak mogħti lill-bastimenti tal-Parti nnifisha fir-rigward ta' l-aċċess għall-portijiet miftuħa għall-kummerċ internazzjonali, l-użu ta' l-infrastruttura u ta' servizzi awżiljarji marittimi tal-portijiet, kif ukoll fir-rigward ta' tariffi u ħlasijiet, faċilitajiet tad-dwana u l-assenjazzjoni ta' rmiġġ u ta' faċilitajiet ta' tagħbija u ħatt.

4) Bil-għan ta' l-iżgurar ta' żvilupp ikkoordinat u liberalizzazzjoni progressiva tat-trasport bejn il-Partijiet adatti għall-ħtiġijiet kummerċjali reċiproċi tagħhom, il-kundizzjonijiet ta' l-aċċess tas-suq reċiproku fit-trasport bl-ajru għandu jiġi indirizzat permezz ta' l-ECAA.

5) Qabel il-konklużjoni ta' l-ECAA, il-Partijiet m'għandhom jieħdu l-ebda miżura jew azzjoni li huma iktar restrittivi jew diskriminatorji meta mqabbla mas-sitwazzjoni eżistenti qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

6) Il-Montenegro għandu jadatta l-leġiżlazzjoni tiegħu, inklużi r-regoli amministrattivi, tekniċi u oħrajn, għal dawk Komunitarji eżistenti fi kwalunkwe żmien fil-qasam tat-trasport ta' l-ajru, marittimu, passaġġi interni ta' l-ilma u fuq l-art kemm-il darba jservu għal għanijiet ta' liberalizzazzjoni u aċċess reċiproku għas-swieq tal-Partijiet u għall-faċilitazzjoni tal-moviment ta' passiġġieri u ta' prodotti.

7) Konformement mal-progress komuni fil-kisba ta' l-għanijiet ta' dan il-Kapitolu, il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jeżamina l-kundizzjonijiet neċessarji għal titjib fil-libertà għall-għoti ta' servizzi ta' trasport bl-ajru, fuq l-art u b'passaġġi interni ta' l-ilma.KAPITOLU IV

Pagamenti kurrenti u moviment tal-kapital

Artikolu 62

Il-Partijiet jimpenjaw ruħhom li jawtorizzaw, f'munita liberament konvertibbli, skond id-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu VIII ta' l-Artikoli tal-Ftehim tal-Fond Monetarju Internazzjonali, kwalunkwe pagament u trasferimenti fil-kont kurrenti ta' bilanċ ta' pagamenti bejn il-Komunità u l-Montenegro.

Artikolu 63

1.  Fir-rigward ta' tranżazzjonijiet fuq il-kont kapitali u finanzjarju tal-bilanċ tal-pagamenti, minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim, il-Partijiet għandhom jiżguraw il-moviment liberu ta' kapital relatat ma' investimenti diretti f'kumpanniji ffurmati skond il-liġijiet tal-pajjiż ospitanti u investimenti magħmula skond id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu II tat-Titolu V, u l-likwidazzjoni jew ir-ripatrijazzjoni ta' dawn l-investimenti u kwalunkwe profitt li joħroġ minnhom.

2.  Fir-rigward ta' tranżazzjonijiet fuq il-kont kapitali u finanzjarju tal-bilanċ tal-pagamenti, minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim, il-Partijiet għandhom jiżguraw il-moviment liberu ta' kapital b'rabta ma' krediti relatati ma' tranżazzjonijiet kummerċjali jew ma' l-għoti ta' servizzi li fihom jipparteċipa resident ta' waħda mill-Partijiet, u għal għoti b'self u krediti finanzjarji, b'maturità itwal minn sena.

3.  Minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim, il-Montenegro għandu jikkonċedi trattament nazzjonali liċ-ċittadini ta' l-UE li jakkwsitaw proprjetà fit-territorju tiegħu.

4.  Minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim, il-Komunità u l-Montenegro għandhom jiżguraw ukoll il-moviment liberu ta' kapital relatat ma' investiment ta' portafoll u għoti b'self u krediti finanzajrju b'maturità iqsar minn sena.

5.  Mingħajr ħsara għall-paragrafu 1, il-Partijiet m'għandhom jintroduċu l-ebda restrizzjoni ġdida dwar il-moviment ta' kapital u pagamenti kurrenti bejn residenti Komunitarji u Montenegrini u m'għandhomx jirrestrinġu l-arranġamenti eżistenti.

6.  Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 62 u ta' dan l-Artikolu, fejn, f'ċirkostanzi eċċezzjonali, il-movimenti ta' kapital bejn il-Komunità u l-Montenegro jikkawżaw, jew jheddu li jikkawżaw, diffikultajiet serji għall-ħidma tal-politika dwar ir-rata tal-kambju jew għall-politika monetarja fil-Komunità jew fil-Montenegro, il-Komunità u l-Montenegro, rispettivament, jistgħu jieħdu miżuri ta' salvagwardja fir-rigward tal-movimenti tal-kapital bejn il-Komunità u l-Montenegro għal perjodu li ma jaqbiżx is-sitt xhur jekk dawn il-miżuri jkunu strettament neċessarji.

7.  L-ebda parti tal-Ftehim m'għandha tinfitiehem li tillimita d-drittijiet ta' l-operaturi ekonomiċi tal-Partijiet milli jgwadu minn trattament aktar favorevoli li jista' jkun previst fi kwalunkwe Ftehim bilaterali jew multilaterali li jinvolvi l-Partijiet ta' dan il-Ftehim.

8.  Il-Partijiet għandhom jikkonsultaw lil xulxin bil-għan li jiffaċilitaw il-moviment ta' kapital bejn il-Komunità u l-Montenegro sabiex jippromwovu l-għanijiet ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 64

1.  Matul l-ewwel sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-Komunità u l-Montenegro għandhom jieħdu miżuri li jippermettu l-ħolqien tal-kundizzjonijiet neċessarji għall-applikazzjoni gradwali ulterjuri tar-regoli Komunitarji dwar il-moviment liberu tal-kapital.

2.  Sa tmiem it-tieni sena mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jiddettermina l-modalitajiet għall-applikazzjoni sħiħa tar-regoli Komunitarji dwar il-moviment ta' kapital fil-Montenegro.KAPITOLU V

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 65

1.  Id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu għandhom jiġu applikati skond limitazzjonijiet ġustifikati fuq il-bażi ta' ordni pubbliku, sigurtà pubblika jew saħħa pubblika.

2.  M'għandhomx japplikaw għal attivitajiet li fit-territorju ta' kwalunkwe waħda mill-Partijiet huma marbuta, anke okkażjonalment, ma' l-eżerċizzju ta' l-awtorità uffiċjali.

Artikolu 66

Għall-finijiet ta' dan it-Titlolu, l-ebda parti minn dan il-Ftehim m'għandha tostakola lill-Partijiet milli japplikaw il-liġijiet u r-regolamenti tagħhom fir-rigward tad-dħul u s-soġġorn, l-impjiegi, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, l-istabbiliment ta' persuna naturali u l-għoti ta' servizzi, notevolment fir-rigward ta' l-għoti, it-tiġdid jew ir-rifjut ta' permess ta' residenza, kemm-il darba meta jsir dan ma japplikawhomx b'tali manjiera li tħassar jew iddgħajjef il-benefiċċji li jakkumulaw għal kwalunkwe Parti taħt it-termini ta' dispożizzjoni speċifika ta' dan il-Ftehim. Din id-dispożizzjoni m'għandha tkun ta' l-ebda ħsara għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 65.

Artikolu 67

Il-kumpanniji li huma kkontrollati minn kumpanniji Montenegrini jew minn ċittadini Montenegrini jew Komunitarji, jew li huma esklussivament propjetà konġunta tagħhom, għandhom ikunu koperti mid-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu wkoll.

Artikolu 68

1.  It-trattament ta' Nazzjon Privileġġat mogħti skond id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu m'għandux japplika għall-vantaġġi fiskali li l-Partijiet jipprovdu jew ser jipprovdu fil-ġejjieni fuq il-bażi tal-Ftehim imfassla sabiex jiġu evitati t-taxxa doppja jew arranġamenti fiskali oħra.

2.  L-ebda dispożizzjoni minn dan it-Titolu m'għandha tiġi interpretata sabiex tiġi ostakolata l-adozzjoni jew it-tisħiħ, min-naħa tal-Partijiet, ta' kwalunkwe miżura bil-għan li ma jitħallsux jew jiġu evitati t-taxxi skond id-dispożizzjonijiet fiskali tal-Ftehim sabiex jiġu evitati t-taxxa doppja u arranġamenti fiskali oħra jew il-leġiżlazzjoni fiskali domestika.

3.  L-ebda dispożizzjoni minn dan it-Titolu m'għandha tiġi interpretata sabiex tostakola lill-Istati Membri u lill-Montenegro milli japplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-leġiżlazzjoni fiskali tagġhom, milli ssir distinzjoni bejn min iħallas it-taxxa abbażi tas-sitwazzjoni differenti tagħhom, partikolarment fir-rigward tal-post tar-residenza tagħhom.

Artikolu 69

1.  Il-Partijiet għandhom jagħmlu kull sforz possibbli sabiex jevitaw l-impożizzjoni ta' miżuri restrittivi, inklużi miżuri relatati ma' l-importi, għal skopijiet ta' bilanċ ta' pagamenti. Il-Parti li tadotta dawn il-miżuri għandha mill-aktar fis tibgħat skeda għat-tneħħija tagħhom lill-Parti l-oħra.

2.  Meta Stat Membru ta' l-Unjoni Ewropea jew aktar jew il-Montenegro jsibu ruħhom f'diffikultajiet serji dwar bilanċ ta' ħlasijiet, jew ikun hemm theddida imminenti ta' dan, il-Komunità jew il-Montenegro jistgħu, skond il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-Ftehim tal-WTO, jadottaw miżuri restrittivi, inklużi miżuri dwar l-importazzjoni, li jkunu għal żmien limitat u li ma jmorrux 'il hinn minn dak strettament meħtieġ sabiex jinstab rimedju għall-qagħda tal-bilanċ tal-ħlasijiet. Il-Komunità u l-Montenegro għandhom jgħarrfu lill-Parti l-oħra minnufih.

3.  Kwalunkwe miżura restrittiva m'għandhiex tapplika għal trasferimenti relatati ma' investiment u partikolarment għal ripatrijazzjoni ta' ammonti investiti jew investiti mill-ġdid jew għal kull xorta ta' dħul li ġej minnhom.

Artikolu 70

Id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu għandhom jiġu aġġustati progressivament, speċjalment fid-dawl tar-rekwiżiti li joħorġu mill-Artikolu V tal-GATS.

Artikolu 71

Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim m'għandhomx ikunu ta' ħsara għall-applikazzjoni, min-naħa ta' kwalunkwe Parti, tal-miżuri neċessarji għall-prevenzjoni ta' l-evazjoni tal-miżuri tagħha fir-rigward ta' l-aċċess għas-swieq tagħha minn pajjiżi terzi permezz tad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim.TITOLU VI

APPROSSIMAZZJONI TAL-LIĠIJIET, INFURZAR TAL-LIĠI U REGOLI TAL-KOMPETIZZJONI

Artikolu 72

1.  Il-Partijiet jirrikonoxxu l-importanza ta' l-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti fil-Montenegro lejn dik tal-Komunità u ta' l-implimentazzjoni effettiva tagħha. Il-Montenegro għandu jagħmel kull sforz sabiex jiżgura li l-liġijiet eżistenti u l-leġiżlazzjoni ġejjiena tiegħu gradwalment isiru kompatibbli ma' l-acquis tal-Komunità. Il-Montenegro għandu jiżgura li l-leġiżlazzjoni eżistenti u ġejjiena tiġi implimentata u infurzata b'mod adegwat.

2.  L-approssimazzjoni għandha tibda mid-data ta' l-iffirmar ta' dan il-Ftehim, u għandha gradwalment testendi għall-elementi kollha ta' l-acquis Komunitarju msemmija f'dan il-Ftehim sa tmiem il-perjodu tranżitorju definit fl-Artikolu 8 ta' dan il-Ftehim.

3.  Fi stadju bikri l-approssimazzjoni se tiffoka fuq l-elementi fundamentali ta' l-acquis tas-Suq Intern, inkluża l-leġiżlazzjoni tas-settur finanzjarju, il-Ġustizzja, il-Libertà u s-Sigurtà kif ukoll l-oqsma relatati mal-kummerċ. Fi stadju sussegwenti, il-Montenegro għandha jiffoka fuq il-bqija tal-partijiet ta' l-acquis.

L-approssimazzjoni għandha titwettaq fuq il-bażi ta' programm li għandu jinftiehem bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Montenegro.

4.  Il-Montenegro għandu wkoll jiddefinixxi, bi ftehim mal-Kummissjoni Ewropea, il-modalitajiet għall-monitoraġġ ta' l-implimentazzjoni ta' l-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni u ta' azzjonijiet ta' infurzar tal-liġi li għandhom jittieħdu.

Artikolu 73

Dispożizzjonijiet dwar il-kompetizzjoni u dispożizzjonijiet ekonomiċi oħra

1.  Dawn li gejjin m'humiex kompatibbli mal-funzjonament korrett ta' dan il-Ftehim, kemm-il darba jolqtu l-kummerċ bejn il-Komunità u l-Montenegro:

(i) kull ftehim bejn impriżi, deċiżjonijiet ta' assoċjazzjonijiet ta' impriżi u prattika konġunta bejn impriżi li l-għan jew l-effett tagħhom huwa li jostakolaw, jirrestrinġu jew jiddeformaw il-kompetizzjoni;

(ii) abbuż minn impriża waħda jew iktar ta' pożizzjoni dominanti fit-territorji tal-Komunità jew tal-Montenegro kollha kemm huma jew f'parti sostanzjali minnhom;

(iii) kull għajnuna Statali li tiddeforma l-kompetizzjoni billi tiffavorixxi lil ċerti impriżi jew ċerti prodotti.

2.  Kull prattika kuntrarja għal dan l-Artikolu għandha tkun ivvalutata skond kriterji li joħorġu mill-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni applikabbli fil-Komunità, partikolarment ta' l-Artikoli 81, 82, 86 u 87 tat-Trattat KE u strumenti ta' interpretazzjoni adottati mill-istituzzjonijiet Komunitarji.

3.  Il-Partijiet għandhom jassiguraw li jkun hemm awtorità indipendenti li jkollha s-setgħat meħtieġa għall-applikazzjoni sħiħa tal-paragrafu 1(i) u (ii) ta' dan l-Artikolu, dwar impriżi privati u pubbliċi u impriżi li jkunu ngħatawlhom drittijiet speċjali.

4.  Il-Montenegro għandu jistabbilixxi awtorità operattiva indipendenti li jkollha s-setgħat meħtieġa għall-applikazzjoni sħiħa tal-paragrafu 1(iii) ta' dan l-Artikolu fi żmien sena mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim. Din l-awtorità għandha jkollha, inter alia, is-setgħat li tawtorizza skemi ta' għajnuna Statali u għoti ta' għajnuna individwali skond il-paragrafu 2, kif ukoll is-setgħat sabiex tordna l-irkupru ta' għajnuna Statali mogħtija bi ksur tal-liġi.

5.  Il-Komunità minn naħa waħda u l-Montenegro min-naħa l-oħra għandhom jiżguraw trasparenza fil-qasam ta' l-għajnuna Statali, inter alia billi jipprovdu rapport annwali regolari lill-Partijiet l-oħra, li jsegwi l-metodoloġija u l-preżentazzjoni ta' l-istħarriġ Komunitarju dwar l-għajnuna Statali. Fuq talba ta' Parti minnhom, il-Parti l-oħra għandha tipprovdi tagħrif dwar każi individwali partikolari ta' għajnuna statali.

6.  Il-Montenegro għandu jistabbilixxi inventarju komprensiv ta' skemi ta' għajnuna qabel l-istabbiliment ta' l-awtorità msemmija fil-paragrafu 4 u għandu jikkonverġi dawn l-iskemi ta' għajnuna mal-kriterji msemmija fil-paragrafu 2 fi żmien perjodu ta' mhux iktar minn 4 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

7.  

(a) Għall-finijiet ta' l-applikazzjoni tal-paragrafu 1(iii), il-Partijiet jirrikonoxxu li matul l-ewwel ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, kwalunkwe għajnuna pubblika mogħtija mill-Montenegro għandha tiġi vvalutata b'kunsiderazzjoni tal-fatt li l-Montenegro ser jitqies bħala żona identika għal dawk iż-żoni Komunitarji mfissra fl-Artikolu 87(3) tat-Trattat KE.

(b) Fi żmien erba' snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-Montenegro għandu jressaq quddiem il-Kumissjoni Ewropea iċ-ċifri tal-PGD għal kull ras armonizzati fuq il-livell ta' NUTS II. L-awtorità msemmija fil-paragrafu 4 u l-Kumissjoni Ewropea imbagħad għandhom jevalwaw flimkien l-eliġibbiltà tar-reġjuni tal-Montenegro kif ukoll l-intensitajiet massimi ta' għajnuna fir-rigward tagħhom sabiex ifasslu pjan għall-għajnuna reġjonali msejjes fuq il-linji gwida Komunitarji rilevanti.

8.  Skond kif meħtieġ, il-Protokoll 5 jistabbilixxi r-regoli dwar l-għajnuna statali għall-industrija ta' l-azzar. Il-protokoll jistabbilixxi r-regoli applikabbli fil-każ li tingħata għajnuna ta' ristrutturazzjoni lill-industrija ta' l-azzar. Huwa jenfasizza x-xejra eċċezzjonali ta' din l-għajnuna u l-fatt li l-għajnuna tkun għal żmien limitat u tkun marbuta mal-kapċità ta' tnaqqis fi ħdan il-qafas tal-programmi ta' vijabbiltà.

9.  Fir-rigward tal-prodotti msemmija fil-Kapitolu II tat-Titolu IV;

(a) il-paragrafu 1 (iii) m'għandux japplika;

(b) kwalunkwe prattika kuntrarja għall-paragrafu 1(i) għandha tiġi vvalutata skond il-kriterji stabbiliti mill-Komunità skond l-Artikoli 36 u 37 tat-Trattat KE u strumenti Komunitarji speċifiċi adottati fuq din il-bażi.

10.  Jekk waħda mill-Partijiet jidhrilha li prattika partikolari hija inkompatibbli ma' dak imsemmi fil-paragrafu 1, hija tista' tieħu miżuri xierqa wara konsultazzjonijiet mal-Kumitat ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni jew wara tletin jum tax-xogħol wara li r-riferiment għall-konsultazzjoni. L-ebda parti f'dan l-Artikolu m'għandha tkun ta' ħsara jew tolqot bi kwalunkwe mod it-teħid, mill-Komunità jew mill-Montenegro, ta' miżuri kompensatorji konformi mal-GATT 1994 u l-Ftehim tal-WTO dwar Sussidji u Miżuri Kompensatorji u l-leġiżlazzjoni interna rilevanti rispettiva.

Artikolu 74

Impriżi pubbliċi

Sa tmiem it-tielet sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim il-Montenegro għandu japplika l-prinċipji stabbiliti fit-Trattat KE, b'referenza partikolari għall-Artikolu 86, għall-impriżi pubbliċi u l-impriżi li jkunu ngħataw drittijiet speċjali u esklużivi.

Id-drittijiet speċjali ta' l-impriżi pubbliċi matul il-perjodu tranżitorju m'għandhomx jinkludu l-possibbiltà li jiġu imposti restrizzjonijiet kwantitattivi jew miżuri b'effett ekwivalenti għall-importazzjonijiet Komunitarji fil-Montenegro.

Artikolu 75

Proprjetà intellettwali, industrijali u kummerċjali

1.  Skond id-disposizzjonijiet ta' dan l-Artikolu u ta' l-Anness VII, il-Partijiet jikkonfermaw kemm huwa importanti li jkunu assigurati l-protezzjoni adegwata u effettiva u t-tisħiħ tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, industrijali u kummerċjali.

2.  Mid-dħul fis-seħħ dan il-Ftehim il-Partijiet għandhom jagħtu lill-kumpanniji u liċ-ċittadini ta' xulxin, fir-rigward tar-rikonoxximent u l-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali, industrijali u kummerċjali, trattament mhux inqas favorevoli minn dak li jagħtu lil kwalunkwe pajjiż terz taħt ftehim bilaterali.

3.  Il-Montenegro għandu jieħu l-miżuri neċessarji sabiex jiggarantixxi, mhux iktar tard minn tliet snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, livell ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali, industrijali u kummerċjali simili għal dik eżistenti fil-Komunità, inklużi mezzi effettivi għall-infurzar ta' dawn id-drittijiet.

4.  Il-Montenegro għandu jaċċetta, fi żmien il-perjodu msemmi fil-paragrafu 3, il-konvenzjonijiet multilaterali dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, industrijali u kummerċjali msemmija fl-Anness VII. Il-Kumitat ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni jista' jiddeċiedi li jobbliga lill-Montenegro jaċċetta l-Konvenzjonijiet multilaterali speċifiċi f'dan il-qasam.

5.  Jekk ikun hemm problemi fil-qasam tal-proprjetà intelletwali, industrijali u kummerċjali li jolqtu l-kundizzjonijiet tal-kummerċ, dawn għandhom jitressqu b'urġenza quddiem il-Kumitat ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, fuq talba ta' kwalunkwe Parti, bl-għan li tintlaħaq soluzzjoni sodisfaċenti għaż-żewg naħat.

Artikolu 76

L-akkwist pubbliku

1.  Il-Komunità u l-Montenegro jikkunsidraw li l-liberalizzazzjoni ta' l-għoti ta' kuntratti pubbliċi fuq il-bażi tan-nuqqas ta' diskriminazzjoni u r-reċiproċità, partikolarment skond ir-regoli tal-WTO, bħala għan mixtieq.

2.  Minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim, il-kumpanniji Montenegrini, irrelvanti mill-fatt jekk humiex stabbiliti fil-Komunità jew le, għandhom jingħataw aċċess għal proċeduri ta' għotja ta' kuntratti fil-Komunità skond ir-regoli Komunitarji ta' akkwist taħt trattament mhux inqas favorevoli minn dak mogħti lil kumpanniji Komunitarji.

Id-dispożizzjonijiet ta' hawn fuq għandhom japplikaw ukoll għal kuntratti fis-settur tas-servizzi ladarba l-gvern tal-Montenegro jadotta l-leġiżlazzjoni li tintroduċi r-regoli Komunitarji f'dan il-qasam. Minn żmien għal żmien il-Komunità għandha teżamina jekk il-Montenegro jkunx fil-fatt introduċa din il-leġiżlazzjoni.

3.  Minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim, il-kumpanniji Komunitarji stabbiliti fil-Montenegro taħt id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu II tat-Titolu V għandhom jingħataw aċċess għal proċeduri ta' għoti ta' kuntratti fil-Montenegro taħt trattament mhux inqas favorevoli minn dak mogħti lil kumpanniji Montenegrini.

4.  Minn meta jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim, il-kumpanniji Komunitarji li m'humiex stabbiliti fil-Montenegro għandhom jingħataw aċċess għal proċeduri ta' għotja ta' kuntratti fil-Montenegro taħt trattament mhux inqas favorevoli minn dak mogħti lil kumpanniji Montenegrini.

5.  Minn żmien għal żmien il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jeżamina l-possibbiltà li l-Montenegro jintroduċi aċċess għal proċeduri ta' għoti ta' kuntratti fil-Montenegro għall-kumpanniji Komunitarji kollha. Kull sena l-Montenegro għandu jirrapporta lill-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni dwar il-miżuri li jkun ħa sabiex isaħħaħ it-trasparenza u jipprovdi analiżi ġudizzjarja effettiva tad-deċiżjonijiet fil-qasam ta' l-akkwist pubbliku.

6.  Fir-rigward ta' l-istabbiliment, l-operazzjonijiet, u l-għoti ta' servizzi bejn il-Komunità u l-Montenegro, kif ukoll dwar l-impjiegi u l-moviment tal-ħaddiema marbuta mat-twettiq tal-kuntratti pubbliċi, huma applikabbli d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 49 sa 64.

Artikolu 77

Standardizzazzjoni, metroloġija, akkreditazzjoni u valutazzjoni ta' konformità

1.  Il-Montenegro għandu jieħu kull miżura neċessarja sabiex gradwalment jikseb il-konformità mar-regolamenti tekniċi Komunitarji u mal-proċeduri Ewropej tal-valutazzjoni ta' l-istandardizzazzjoni, il-metroloġija, l-akkreditazzjoni u l-konformità.

2.  Għal dan il-għan, il-Partijiet għandhom jagħmlu li jistgħu sabiex:

(a) jippromwovu l-użu tar-regolamenti tekniċi Komunitarji, standards Ewropej u proċeduri tal-valutazzjoni tal-konformità;

(b) jipprovdu għajnuna għat-trawwim ta' l-iżvilupp ta' infrastruttura ta' kwalità: valutazzjoni ta' l-istandardizzazzjoni, tal-metroloġija, ta' l-akkreditazzjoni u tal-konformità;

(ċ) jippromwovu l-parteċipazzjoni tal-Montenegro fil-ħidma ta' organizzazzjonijiet relatati ma' l-istandards, il-valutazzjoni tal-konformità, il-metroloġija u funzjonijiet simili (eż. CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) ( 5 );

(d) fejn ikun kunsiljabbli, jikkonkludu Ftehim dwar il-Valutazzjoni tal-Konformità u l-Aċċettazzjoni ta' Prodotti Industrijali ladarba l-qafas u l-proċeduri leġiżlattivi tal-Montenegro jkunu suffiċjentement allinjati ma' dawk Komunitarji u tkun disponibbli l-konoxxenza adegwata.

Artikolu 78

Il-protezzjoni tal-konsumatur

Il-Partijiet għandhom jikkoperaw sabiex jikkonverġu l-istandards tal-protezzjoni tal-konsumatur tal-Montenegro ma' dawk Komunitarji. Il-Protezzjoni effettiva tal-konsumatur hija neċessarja sabiex ikun żgurat li l-ekonomija tas-suq tiffunzjona sew, u din il-protezzjoni ser tiddpenedi fuq l-iżvilupp ta' infrastruttura amministrattiva li tiżgura s-sorveljanza tas-suq u l-infurzar tal-liġi f'dan il-qasam.

Għal dan il-għan, u għall-finijiet ta' l-interessi komuni tagħhom, il-Partijiet għandhom jiżguraw:

(a) politika ta' protezzjoni attiva tal-konsumatur, skond il-liġi tal-Komunità, inklużi ż-żieda ta' l-informazzjoni u l-iżvilupp ta' organizzazzjonijiet indipendenti;

(b) l-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tal-konsumatur tal-Montenegro ma' dik fis-seħħ fil-komunità.

(ċ) il-protezzjoni effettiva u legali tal-konsumatur sabiex tittejjeb il-kwalità tal-prodotti tal-komsumatur u jinżammu standards xierqa ta' sikurezza.

(d) il-monitoraġġ tar-regoli mill-awtoritajiet kompetenti u l-għoti ta' aċċess għall-ġustizzja meta jinqalgħu il-kwistjonijiet;

(e) l-iskambju ta' informazzjoni dwar prodotti perikolużi.

Artikolu 79

Kundizzjonijiet tax-xogħol u opportunitajiet indaqs

Il-Montenegro għandu progressivament jarmonizza l-leġiżlazzjoni tiegħu ma' dik tal-Komunità fl-oqsma tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, notevolment dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, u l-opportunitajiet indaqs.TITOLU VII

ĠUSTIZZJA, LIBERTÀ U SIGURTÀ

Artikolu 80

It-tisħiħ ta' l-istituzzjonijiet u l-istat tad-dritt

Fil-koperazzjoni tagħhom dwar il-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà, il-Partijiet għandhom jagħtu importanza partikolari għall-konsolidazzjoni ta' l-istat tad-dritt, it-tisħiħ ta' l-istituzzjonijiet fil-livelli kollha fl-oqsma ta' l-amministrazzjoni b'mod ġenerali u l-infurzar tal-liġi u l-amministrazzjoni tal-ġustizzja b'mod partikolari. Notevolment, il-koperazzjoni għandha jkollha l-għan li ssaħħaħ l-indipendenza tal-ġudikatura u t-titjib ta' l-effiċjenza tagħha, it-titjib tal-funzjonament tal-pulizija u ta' entitajiet oħra ta' l-infurzar tal-liġi, fl-għoti ta' taħriġ adegwat u fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata.

Artikolu 81

Protezzjoni tad-data personali

Malli jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim, il-Montenegro għandu jarmonizza l-leġiżlazzjoni tiegħu fir-rigward tal-protezzjoni tad-data personali mal-liġi tal-Komunità u ma' leġiżlazzjoni oħra Ewropea u internazzjonali dwar il-privatezza. Il-Montenegro għandu jistabbilixxi entità ta' sorveljanza waħda, jew iżjed, b'riżorsi finanzjarji u umani suffiċjenti sabiex jissorvelja u jiggarantixxi t-tisħiħ tal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali b'mod effiċjenti. Il-Partijiet għandhom jikkoperaw sabiex jinkiseb dan il-għan.

Artikolu 82

Viżi, il-kontroll tal-fruntieri, l-ażil u l-migrazzjoni

Il-Partijiet għandhom jikkoperaw fl-oqsma tal-viża, tal-kontroll tal-fruntieri, ta' l-ażil u ta' l-emigrazzjoni u għandhom jistabbilixxu qafas għall-koperazzjoni, inkluża dik fuq livell reġjonali, f'dawn l-oqsma, b'kunsiderazzjoni u permezz ta' użu sħiħ ta' inizjattivi eżistenti oħra f'dan il-qasam kif meħtieġ.

Il-koperazzjoni fil-kwistjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun imsejsa fuq konsultazzjonijiet reċiproċi u koordinazzjoni mill-qrib bejn il-Partijiet u għandha tinkludi għajnuna teknika u amministrattiva għal:

(a) l-iskambju ta' informazzjoni dwar leġiżlazzjoni u prattiċi;

(b) l-abbozzar ta' leġiżlazzjoni;

(ċ) it-tisħiħ ta' l-effiċjenza ta' l-istituzzjonijiet;

(d) it-taħriġ tal-persunal;

(e) is-sigurtà tad-dokumenti ta' l-ivvjaġġar u l-iskoperta ta' dokumenti foloz;

(f) il-ġestjoni tal-fruntieri;

Il-koperazzjoni għandha tiffoka partikolarment fuq:

(a) il-qasam ta' l-ażil dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali sabiex tkun konformi ma' l-istandards tal-Konvenzjoni dwar l-Istatus tar-Rifuġjati magħmula f'Ġinevra fit-28 ta' Lulju 1951 u mal-Protokoll dwar l-Istatus tar-Rifuġjati magħmul fi New York fil-31 ta' Jannar 1967 sabiex b'hekk ikun żgurat li l-prinċipju ta' “non-refoulment”, kif ukoll drittijiet oħra ta' min ifittex ażil u għar-refuġjati jiġu rrispettati.

(b) il-qasam ta' l-emigrazzjoni legali, dwar regoli u drittijiet tad-dħul u l-istatus tal-persuna li tiddaħħal. Fir-rigward ta' l-emigrazzjoni, il-Partijiet jaqblu dwar it-trattament ġust taċ-ċittadini ta' pajjżi oħra li jirrisjedu legalment fit-territorji tagħhom u dwar il-promozzjoni ta' politika ta' integrazzjoni sabiex id-drittijiet u l-obbligi tagħhom ikunu komparabbli ma' dawk taċ-ċittadini tagħhom.

Artikolu 83

Il-prevenzjoni u l-kontroll ta' l-immigrazzjoni illegali; ir-riammissjoni

1.  Il-Partijiet għandhom jikkoperaw għall-prevenzjoni u l-kontroll ta' l-immigrazzjoni illegali. Għalhekk, il-Montenegro u l-Istati Membri għandhom jammettu mill-ġdid kwalunkwe ċittadini illegali fit-territorju tagħhom u l-Partijiet jaqblu wkoll sabiex jikkonkludu u jimplimentaw bis-sħiħ Ftehim ta' riammissjoni, inkluż l-obbligu għar-riammissjoni taċ-ċittadini ta' pajjiżi oħra u ta' ċittadini mingħajr stat.

L-Istati Membri u l-Montenegro għandhom jipprovdu liċ-ċittadini tagħhom b'dokumenti xierqa ta' identità u għandhom jestendulhom il-faċilitajiet amministrattivi neċessarji għal dawn il-finijiet.

Il-proċeduri speċifiċi għall-għan tar-riammissjoni taċ-ċittadini, taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi u tal-persuni mingħajr stat għandhom jiġu stipulati fil-Ftehim bejn il-Komunità u l-Montenegro dwar ir-riammissjoni ta' persuni mingħajr awtorizzazzjoni ta' residenza.

2.  Il-Montenegro jaqbel li jikkonkludi Ftehim ta' riammissjoni mal-pajjiżi fil-proċess ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni.

3.  Il-Montenegro jimpenja ruħu li jieħu kwalunkwe miżura neċessarja sabiex jiżgura l-implimentazzjoni flessibbli u rapida tal-Ftehim kollha dwar ir-riammissjoni imsemmija f'dan l-Artikolu.

4.  Il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jistabbilixxi sforzi konġunti oħra li jistgħu jsiru għall-prevenzjoni u l-kontroll ta' l-immigrazzjoni illegali, inklużi n-networks tat-traffikar u ta' l-immigrazzjoni illegali.

Artikolu 84

Il-money laundering u l-finanzjament tat-terroriżmu

1.  Il-Partijiet għandhom jikkoperaw sabiex jostakolaw l-użu tas-sistemi finanzjarji tagħhom għall-money laundering minn attivitajiet kriminali in ġenerali u partikolarment offiżi dwar drogi, kif ukoll għall-għan tal-finanzjament tat-terroriżmu.

2.  Il-koperazzjoni f'dan il-qasam tista' tinkludi l-għajnuna amministrattiva u teknika bil-għan ta' l-iżvilupp ta' l-implimentazzjoni tar-regolamenti u tal-funzjonament effiċjenti ta' l-istandards u l-mekkaniżmi xierqa għall-ġlieda kontra l-money laundering u tal-finanzjament tat-terroriżmu ekwivalenti għal dawk adottati mill-Komunità u mill-fora internazzjonali f'dan il-qasam, partikolarment it-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja (FATF).

Artikolu 85

Koperazzjoni kontra drogi illegali

1.  Fi ħdan is-setgħat u l-kompetenzi rispettivi tagħhom, il-Partijiet għandhom jikkoperaw għall-iżgurar ta' strateġija bbilanċjata u integrata fir-rigward ta' kwistjonijiet dwar drogi. Il-politika u l-azzjonijiet dwar id-drogi għandhom ikollhom l-għan li jsaħħu l-istrutturi għall-ġlieda kontra d-drogi, it-tnaqqis tal-forniment, it-traffikar ta' u d-domanda għal drogi illegali, it-trattament tal-konsegwenzi soċjali u fuq is-saħħa u kif ukoll li jkun hemm kontroll iktar effettiv tal-prekursuri.

2.  Il-Partijiet għandhom jiftiehmu dwar il-metodi neċessarji ta' koperazzjoni għall-ksib ta' dawn l-għanijiet. L-azzjonijiet għandhom ikunu msejsa fuq prinċipji miftiehma skond l-Istrateġija Ewropea dwar il-Kontroll tad-Drogi.

Artikolu 86

Il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzati u kontra attivitajiet illegali oħra

Il-Partijiet għandhom jikkoperaw fil-ġlieda kontra, u dwar il-prevenzjoni ta', attivitajiet kriminali u illegali, organizzati jew m'humiex, bħal:

(a) il-kuntrabandu u t-traffikar ta' bnedmin;

(b) attivitajiet ekonomiċi illegali, partikolarment il-falsifikazzjoni ta' mezzi tal-ħlas kemm fi flus u oħrajn li m'humiex, tranżazzjonijiet illegali fuq prodotti bħall-iskart industrijali, materjal radjoattiv u tranżazzjonijiet li jinvolvu prodotti illegali, iffalsifikati jew ta' piraterija;

(ċ) il-korruzzjoni, kemm fis-settur privat kif ukoll f'dak pubbliku, partikolarment b'rabta ma' prattiċi amministrattivi b'nuqqas ta' trasparenza;

(d) il-frodi fiskali

(e) is-serq ta' l-identità

(f) it-traffikar illegali ta' drogi u ta' sustanzi psikotropiċi;

(g) it-traffikar illegali ta' armi;

(h) il-falsifikazzjoni ta' dokumenti;

(i) il-kuntrabandu u t-traffiku illegali ta' prodotti inklużi l-karozzi;

(j) iċ-ċiberkriminalità

Fir-rigward tal-falsifikazzjoni tal-flus, il-Montenegro għandu jikkopera mill-qrib mal-Komunità fil-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni tal-karti tal-flus Fuq il-livell tal-prevenzjoni, il-Montenegro għandu jkollu l-għan li jimplimenta miżuri li huma ekwivalenti għal dawk stabbiliti fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Komunità, u li jaderixxi ma' kwalunkwe konvenzjoni internazzjonali relata mal-qasam tal-liġi. Il-Montenegro għandu jgawdi mill-appoġġ Komunitarju għall-iskambju, l-għajnuna u t-taħriġ fil-protezzjoni kontra l-falsifikazzjoni tal-flus. Għandha issir il-promozzjoni għall-koperazzjoni u l-konverġenza reġjonali ma' standards rikonoxxuti fil-ġlieda kontra l-kriminalità

Artikolu 87

Il-ġlieda kontra t-terroriżmu

Konformement mal-konvenzjonijiet internazzjonali li magħhom jaderixxu, u l-liġijiet u r-regolamenti rispettivi tagħhom, il-Partijiet jaqblu li jikkoperaw sabiex jostakolaw u joħonqu atti ta' terroriżmu u l-finanzjament tagħhom:

(a) fil-qafas ta' l-implimentazzjoni sħiħa tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti 1373 (2001) u riżoluzzjonijiet, konvenzjonijiet internazzjonali u strumenti rilevanti oħra tan-NU;

(b) permezz ta' l-iskambju ta' informazzjoni dwar gruppi terroristiċi u n-networks li jappoġġawhom skond il-liġi internazzjonali u nazzjonali;

(ċ) permezz ta' l-iskambju ta' esperjenzji fir-rigward tal-mezzi u l-metodi għall-ġlieda kontra t-terroriżmu u f'oqsma tekniċi u t-taħriġ, u permezz ta' l-iskambju ta' esperjenza fir-rigward tal-prevenzjoni tat-terroriżmu.TITOLU VIII

POLITIKA TA' KOPERAZZJONI

Artikolu 88

1.  Il-Komunità u l-Montenegro għandhom jistabbilixxu koperazzjoni mill-qrib bil-għan li jikkontribwixxu għall-iżvilupp u t-tkabbir potenzjali tal-Montenegro. Din il-koperazzjoni għandha ssaħħaħ ir-rabtiet ekonomiċi eżistenti fuq l-iktar bażi wiesgħa possibbli, għall-benefiċċju taż-żewġ Partijiet.

2.  Għandhom jitfasslu politika u miżuri oħra b'mod li jwasslu għal żvilupp ekonomiku sostenibbli u soċjali fil-Montenegro. Din il-politika għandha tiżgura li l-kunsiderazzjonijiet ambjentali jiġu inkorporati bis-sħiħ sa mill-bidunett u li jkunu marbuta mar-rekwiżiti ta' żvilupp soċjali armonjuż.

3.  Il-politika ta' koperazzjoni għandha tiġi integrata f'qafas reġjonali ta' koperazzjoni. Għandha tingħata attenzjoni speċjali għal miżuri li jistgħu jrawmu koperazzjoni bejn il-Montenegro u l-pajjiżi ġirien tiegħu inkluż l-Istati Membri, sabiex b'hekk jingħata kontribut għall-istabbiltà reġjonali. Il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jiddefinixxi l-prijoritajiet bejn l-oqsma ta' politika ta' koperazzjoni, kif ukoll fihom, deskritti hawnhekk skond is-Sħubija Ewropea.

Artikolu 89

Il-politika dwar l-ekonomija u l-kummerċ

Il-Komunità u l-Montenegro għandhom jiffaċilitaw il-proċess tar-riformi ekonomiċi permezz tal-koperazzjoni għat-titjib ta' l-ispjegazzjoni ta' l-elementi fundamentali ta' l-ekonomiji rispettivi tagħhom u l-formulazzjoni u l-implimentazzjoni ta' politika ekonomika fl-ekonomiji tas-suq.

Għalhekk, il-Komunità u l-Montenegro għandhom jikkoperaw sabiex:

(a) l-iskambu ta' informazzjoni dwar il-prestazzjoni u l-prospetti makroekonomiċi u dwar l-istrateġiji ta' żvilupp;

(b) l-analiżi konġunta ta' kwistjonijiet ekonomiċi ta' interess reċiproku, inkluż l-inkwadrar tal-politika ekonomika u l-istrumenti għall-implimentazzjoni tagħha; u

(ċ) il-promozzjoni ta' koperazzjoni usa' bil-għan li jitħaffu l-influss tal-konoxxenza u l-aċċess għal teknoloġiji oħra.

Il-Montenegro għandu jagħmel ħiltu sabiex jistabbilixxi ekonomija tas-suq li tiffunzjona u sabiex gradwalment iqarreb il-politika tiegħu mal-politika orjentata lejn l-istabbiltà ta' l-Unjoni Ekonomika u Monetarja Ewropea. Fuq talba ta' l-awtoritajiet tal-Montenegro, il-Komunità għandha tipprovdi għajnuna mfassla għall-appoġġ ta' l-isforzi tal-Montenegro f'dan ir-rigward.

Il-koperazzjoni għandha wkoll ikollha l-għan tat-tisħiħ ta' l-istat tad-dritt fil-qasam tan-negozju permezz ta' qafas legali stabbli u mhux diskriminatorju relatat man-negozju.

Il-koperazzjoni f'dan il-qasam għandha tinkludi l-iskambju ta' informazzjoni dwar il-prinċipji u l-funzjonament ta' l-Unjoni Ekonomika u Monetarja Ewropea.

Article 90

Koperazzjoni statistika

Il-koperazzjoni bejn il-Partijiet għandha primarjament tiffoka fuq oqsma ta' prijorità relatati ma' l-acquis Komunitarju fil-qasam ta' l-istatistika, inklużi fl-oqsma ekonomiċi, kummerċjali, monetarji u finanzjarji. Notevolment għandha jkollha l-għan ta' l-iżvilupp ta' sistemi effiċjenti u sostenibbli ta' l-istatistika li tkun kapaċi tipprovdi data affidabbli, oġġettiva u preċiża neċessarja għall-ippjanar u l-monitoraġġ tal-proċess ta' tranżizzjoni u riforma fil-Montenegro. Għandha wkoll tippermetti sabiex l-Uffiċju ta' l-Istatistika tal-Montenegro jkun kapaċi jaqdi aħjar il-ħtiġijiet tal-konsumaturi fil-pajjiz (kemm fis-settur ta' l-amministrazzjoni pubblika kif ukoll f'dak privat). Is-sistema ta' l-istatistika għandha tirrispetta l-prinċipji fundamentali dwar l-istatistika maħruġa min-NU, il-Kodiċi ta' Prattika Ewropew dwar l-Istatistika u l-istipulazzjonijiet tal-liġi Ewropea dwar l-Istatistika u tersaq lejn l-acquis Komunitarju. Il-Partijiet għandhom jikkoperaw b'mod partikolari sabiex jiżguraw il-kunfidenzjalità tad-data individwali, sabiex progressivament iżidu l-ġbir tad-data u t-trażmissjoni tagħha lis-Sistema Ewropea dwar l-Istatistika u, sabiex isir skambju ta' informazzjoni dwar il-metodi, it-trasferiment tal-konoxxenza u t-taħriġ.

Artikolu 91

Servizzi bankarji, ta' l-assigurazzjoni u servizzi finanzjarji oħra

Il-koperazzjoni bejn il-Montenegro u l-Komunità għandha tiffoka fuq oqsma prijoritajri b'rabta ma' l-acquis Komunitarju fil-oqsma tas-servizzi bankarji, ta' l-assigurazzjoni u dawk finanzjarji. Il-Partijiet għandhom jikkoperaw bil-għan li jistabbilixxu u jiżviluppaw qafas adegwat għall-inkoraġġiment tas-setturi tas-servizzi bankarji, ta' l-assigurazzjoni u finanzjarji fil-Montenegro imsejjes fuq il-prattiċi ta' kompetizzjoni ġusta u li jiżgura l-ambjent ekwi meħtieġ.

Artikolu 92

Koperazzjoni fil-kontroll intern u fil-verifika esterna

Il-koperazzjoni bejn il-Partijiet għandha tiffoka fuq oqsma prijoritarji li huma relatati ma' l-acquis tal-Komunità fl-oqsma tal-kontroll pubbliku intern tal-finanzi (PIFC) u tal-verifiki esterni. Il-Partijiet għandhom partikolarment jikkoperaw - permezz tat-tħejjija u l-adozzjoni tar-regolamentazzjoni rilevanti - bil-għan li jiġi żviluppat Kontroll Intern tal-Finanzi Pubbliċi (PIFC) trasparenti, effiċjenti u ekonomiku li jinkludi l-amministrazzjoni u l-kontroll finanzjarji u sistema ta' verifika interna li tuffunzjona b'manjiera indipendenti u ta' sistemi indipendenti ta' verifika esterna fil-Montenegro, konformement ma' standards u metodoloġija aċċettati internazzjonalment u l-aħjar prattiċi ta' l-UE. Il-koperazzjoni għandha tiffoka fuq il-bini ta' kapaċità ta' l-istituzzjoni Suprema tal-Verifika fil-Montenegro. Sabiex jitwettqu r-responsabbiltajiet ta' koordinazzjoni u armonizzazzjoni li joriġinaw mir-rekwżiti msemmija hawn fuq, il-koperazzjoni għandha tiffoka fuq il-ħolqien u t-tisħiħ ta' unitajiet ċentrali ta' l-armonizzazzjoni għall-amministrazzjoni u l-kontroll finanzjarji u għall-verifika interna.

Artikolu 93

L-inkoraġġiment u l-protezzjoni ta' l-investiment

Il-koperazzjoni bejn il-Partijiet, fl-ambitu tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, fil-qasam ta' l-inkoraġġiment u tal-protezzjoni ta' l-investiment għandha jkollha l-għan li tagħti lok għal klima favorevoli għall-investiment privat, kemm domestiku kif ukoll barrani, li huwa essenzjali sabiex l-ekonomija u l-industrija fil-Montenegro jingħataw ħajja mill-ġdid. L-għan partikolari tal-koperazzjoni għandu jkun li l-Montenegro jtejjeb il-qafas legali li jiffavorixxi u jipproteġi l-investiment.

Artikolu 94

Koperazzjoni fl-industrija

Il-koperazzjoni għandha jkollha l-għan li tippromwovi l-modernizzazzjoni u r-ristrutturazzjoni ta' l-industrija u ta' setturi individwali fil-Montenegro. Għandha wkoll tkopri l-koperazzjoni industrijali bejn l-operaturi ekonomiċi, bil-għan li s-settur privat jissaħħaħ taħt kundizzjonijiet li jiżguraw il-protezzjoni ta' l-ambjent.

L-inizjattivi tal-koperazzjoni industrijali għandhom jirriflettu l-prijoritajiet li ġew iddeterminati miż-żewġ Partijiet. Għandhom jikkunsidraw l-aspetti reġjonali ta' l-iżvilupp industrijali, fejn jippromwovu sħubiji tranżnazzjonali fejn ikun rilevanti. L-inizjattivi għandhom ifittxu b'mod partikolari li jistabbilixxu qafas adegwat għall-impriżi, itejbu l-amministrazzjoni, il-konoxxenza u jippromwovu s-swieq, it-trasparenza tas-swieq u l-ambjent kummerċjali. Għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-ħolqien ta' attivitajiet ta' promozzjoni ta' l-esportazzjoni effiċjenti fil-Montenegro.

Il-koperazzjoni għandha tieħu kont, bil-mod dovut, ta' l-acquis Komunitarju fil-qasam tal-politika industrijali.

Artikolu 95

L-impriżi ta' daqs żgħir u medju

Il-koperazzjoni bejn il-Partijiet għandha jkollha l-għan li tiżviluppa u ssaħħaħ l-impriżi ta' daqs żgħir u medju tas-settur privat (SMEs), l-istabbiliment ta' impriżi ġodda f'oqsma ta' potenzjal għat-tkabbir u l-koperazzjoni bejn l-SMEs fil-Komunità u fil-Montenegro. Il-koperazzjoni għandha tieħu kont ta' l-oqsma prijoritarji relatati ma' l-acquis Komunitarji fil-qasam ta' l-SMEs, kif ukoll ta' l-għaxar linji gwida stabbiliti fil-Karta Ewropea dwar l-Intrapriżi Żgħar.

Artikolu 96

It-turiżmu

Il-koperazzjoni bejn il-Partijiet fil-qasam tat-turiżmu għandha jkollha l-għan li ssaħħaħ il-fluss ta' informazzjoni dwar it-turiżmu (permezz ta' networks internazzjonali, databanks, eċċ.); li tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' infrastruttura li twassal għal investiment fis-settur tat-turiżmu, il-parteċipazzjoni tal-Montenegro f'organizzazzjonijiet importanti Ewropej tat-turiżmu. Għandha wkoll ikollha l-għan li tanalizza l-opportunitajiet għal operazzjonijiet konġunti u t-tisħiħ tal-koperazzjoni bejn impriżi u esperti fit-turiżmu u gvernijiet u l-aġenziji kompetenti tagħhom fil-qasam tat-turiżmu, kif ukoll it-trasferiment tal-konoxxenza (permezz ta' taħriġ, skambji u seminars). Il-koperazzjoni għandha tieħu kont ta' l-acquis Komunitarju relatat ma' dan is-settur.

Il-koperazzjoni tista' tiġi integrata f'qafas reġjonali ta' koperazzjoni.

Artikolu 97

Il-qasam ta' l-agrikoltura u dak agroindustrijali

Il-koperazzjoni bejn il-Partijiet ser tiġi żviluppata fl-oqsma prijoritarji kollha relatati ma' l-acquis Komunitarju fil-qasam ta' l-agrikoltura, kif ukoll fis-settur veterinarju u dak fitosanitarju. Notevolment, il-koperazzjoni ser ikollha l-għan li timmodernizza u tirristruttura s-settur agrikolu u dak agroindustrijali, partikolarment sabiex jinkisbu r-rekwiżiti sanitarji tal-Komunità, għat-titjib tal-ġestjoni ta' l-ilma u ta' l-iżvilupp rurali kif ukoll l-iżvilupp tas-settur tal-forestrija fil-Montenegro u għall-appoġġ ta' l-approssimazzjoni gradwali tal-leġiżlazzjoni u l-prattiċi Montenegrini mar-regoli u l-istandards tal-Komunità.

Artikolu 98

Il-qasam tas-sajd

Il-Partijiet għandhom jesploraw il-possibbiltà li jidentifikaw oqsma ta' benefiċċju reċiproku ta' interess komun fis-settur tas-sajd. Il-koperazzjoni għandha tieħu kont, bil-mod dovut, ta' l-oqsma prijoritarji relatati ma' l-acquis tal-Komunità fil-qasam tas-sajd, li jinkludu r-rispett ta' l-obbligi internazzjonali li jikkonċernaw ir-regoli ta' ġestjoni u ta' protezzjoni tar-riżorsi tas-sajd ta' l-Organizzazzjoni ta' l-Industriji tas-Sajd Internazzjonali u Reġjonali.

Artikolu 99

Dwana

Il-Partijiet għandhom jistabbilixxu koperazzjoni f'dan il-qasam sabiex jiggarantixxu konformità mad-dispożizzjonijiet li għandhom ikunu adottati fil-qasam tan-negozju u sabiex tinkiseb l-approssimazzjoni tas-sistema doganali tal-Montenegro għal dik tal-Komunità, sabiex b'hekk jgħinu sabiex titħejja t-triq għall-miżuri ta' liberalizzazzjoni li huma ppjanati taħt dan il-Ftehim u għall-approssimazzjoni gradwali tal-leġiżlazzjoni doganali Montenegrina għall-acquis.

Il-koperazzjoni għandha tieħu kont, bil-mod dovut, ta' l-oqsma prijoritarji relatati ma' l-acquis tal-Komunità fil-qasam tad-dwana.

Ir-regoli dwar assistenza amministrattiva reċiproka bejn il-Partijiet fil-qasam tad-dwana huma stabbiliti fl-Protokoll 6.

Artikolu 100

Tassazzjoni

Il-Partijiet għandhom jistabbilixxu koperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni li tinkludi miżuri li għandhom l-għan li jirriformaw ulterjorment is-sistema fiskali u li jirristrutturaw l-amministrazzjoni tat-taxxi, sabiex tiġi żgurata l-effikaċja tal-ġbir tat-taxxa u tal-ġlieda kontra l-frodi fiskali.

Il-koperazzjoin għandha tikkunsidra bil-mod dovut l-oqsma prijoritarji li huma relatati ma' l-acquis tal-Komunità fil-qasam tat-tassazzjoni u fil-ġlieda kontra kompetizzjoni dannuża fit-taxxi. It-tneħħija ta' kompetizzjoni dannuża fit-taxxi għandha titwettaq fuq il-bażi tal-prinċipji tal-Kodiċi ta' Kondotta għat-tassazzjoni kumerċjali miftiehma mill-Kunsill fl-1 ta' Diċembru 1997.

Il-koperazzjoni għandha titħejja wkoll għat-tisħiħ tat-trasparenza u għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni, u sabiex tinkludi l-iskambju ta' informazzjoni ma' l-Istati Membri fi sforz sabiex jiġi ffaċilitat l-infurzar ta' miżuri li jostakolaw il-frodi, l-evażjoni u n-nuqqas ta' ħlas tat-taxxi. Il-Montenegro għandu wkoll jilħaq in-network ta' Ftehim bilaterali ma' l-Istati Membri skond l-aħħar aġġornament tal-Konvenzjoni-Mudell ta' l-OECD dwar it-Taxxa fuq id-Dħul u fuq il-Kapital kif ukoll fuq il-bażi tal-Konvenzjoni-Mudell ta' l-OECD dwar l-Iskambju ta' Informazzjoni fi Kwistjonijiet Fiskali, kemm-il darba l-Istati Membri li jagħmlu t-talba jkunu japplikawhom.

Artikolu 101

Koperazzjoni soċjali

Fir-rigward ta' l-impjiegi, il-koperazzjoni bejn il-Partijiet għandha tiffoka notevolment fuq titjib fis-servizzi tas-sejbien ta' l-impjiegi u ta' konsulenza għall-karriera, filwaqt li tipprovdi miżuri alternattivi u tippromwovi l-iżvilupp lokali sabiex tingħata għajnuna għar-ristrutturazzjoni tas-suq industrijali u dak tax-xogħol. Għandha tinkludi miżuri oħra bħall-studji, l-issekondar ta' esperti u ħidmiet ta' informazzjoni u ta' taħriġ.

Il-Partijiet għandhom jikkoperaw sabiex jiffaċilitaw ir-riforma tal-politika tal-Montenegro dwar l-impjiegi, fil-kuntest ta' riforma u integrazzjoni ekonomika msaħħa. Il-koperazzjoni għandha tfittex ukoll li tappoġġa l-adattament tas-sistema tas-sigurtà soċjali Montenegrina għar-rekwiżiti ekonomiċi u soċjali l-ġodda, u għandha tinvolvi l-aġġustament tal-leġiżlazzjoni Montenegrina dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-opportunitajiet indaqs għan-nisa u l-irġiel, għal persuni b'diżabbiltà u għal persuni li jagħmlu parti minn minoranzi kif ukoll it-titjib tal-livell ta' protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, fejn il-livell ta' protezzjoni li hemm fil-Komunità jittieħed bħala referenza. Il-Montenegro għandu jiżgura l-aderenza u l-implimentazzjoni effettiva tal-konvenzjonijiet fundamentali ta' l-ILO.

Il-koperazzjoni għandha tieħu kont, bil-mod dovut, ta' l-oqsma prijoritarji relatati ma' l-acquis tal-Komunità f'dan il-qasam.

Artikolu 102

Edukazzjoni u taħriġ

Il-Partijiet għandhom jikkoperaw bl-għan li jgħollu l-livell ta' l-edukazzjoni ġenerali u ta' l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali fil-Montenegro, kif ukoll il-politika dwar iż-żgħażagħ u tax-xogħol taż-żgħażagħ, flimkien ma' l-edukazzjoni informali. Waħda mill-prijoritajiet għas-sistemi ta' edukazzjoni ogħla għandha tkun il-kisba ta' l-għanijiet tad-Dikjarazzjoni ta' Bolonja.

Il-Partijiet għandhom jikkoperaw ukoll ma' l-għan li jkun żgurat li l-aċċess għal-livelli kollha ta' l-edukazzjoni u tat-taħriġ fil-Montenegro ikun liberu mid-diskriminazzjoni minħabba sess, kulur, oriġini etnika jew reliġjon.

Il-programmi u l-istrumenti Komunitarji rilevanti għandhom jikkontribwixxu għall-aġġornament ta' l-istrutturi u ta' l-attivitajiet edukattivi u ta' taħriġ fil-Montenegro.

Il-koperazzjoni għandha tieħu kont, bil-mod dovut, ta' l-oqsma prijoritarji relatati ma' l-acquis tal-Komunità f'dan il-qasam.

Artikolu 103

Koperazzjoni kulturali

Il-Partijiet jimpenjaw irwieħhom li jinkoraġġixxu l-koperazzjoni kulturali. Din il-koperazzjoni sservi inter alia sabiex tkabbar il-ftehim u l-istima bejn l-individwi, il-komunitajiet u l-popli. Barra minn hekk, il-Partijiet jimpenjaw irwieħhom li jikkoperaw sabiex jinkoraġixxu d-diversità kulturali, speċjalment fil-qafas tal-Konvenzjoni ta' l-UNESCO dwar il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-diversità fl-espressjonijiet kulturali.

Artikolu 104

Koperazzjoni fil-qasam awdjoviżiv

Il-Partijiet għandhom jikkoperaw sabiex jippromwovu l-industrija awdjoviżiva fl-Ewropa u jinkoraġġixxu l-koproduzzjoni fl-oqsma taċ-ċinema u tat-televiżjoni.

Il-koperazzjoni tista' tinkludi, inter alia, programmi u faċilitajiet għat-taħriġ ta' ġurnalisti u ta' professjonisti oħra tal-medja, kif ukoll assistenza teknika lill-medja, pubbliċi u privati, sabiex jiġu msaħħa l-indipendenza, il-professjonaliżmu u r-rabtiet tagħhom mal-midja Ewropej.

Il-Montenegro għandu jikkonverġi l-politika tiegħu dwar ir-regolamentar ta' l-aspetti tal-kontenut tax-xandir transkonfinali ma' dawk tal-KE u għandu jarmonizza l-leġiżlazzjoni tiegħu ma' l-acquis ta' l-UE. Il-Montenegro għandu jagħti attenzjoni partikolari lill-kwistjonijiet b'rabta ma' l-akkwist tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali għall-programmi u għax-xandir bis-satellita, bil-kejbil u bil-frekwenzi terrestri.

Artikolu 105

Is-soċjetà ta' l-informazzjoni

Il-koperazzjoni għandha tiġi żviluppata fl-oqsma li huma relatati ma' l-acquis tal-Komunità fir-rigward ta' l-informazzjoni. Għandha tappoġġa prinċipalment il-konverġenza gradwali tal-politika u tal-leġiżlazzjoni min-naħa tal-Montenegro f'dan is-settur ma' dawk tal-Komunità.

Il-Partijiet għandhom jikkoperaw ukoll sabiex jiżviluppaw aktar is-Soċjetà ta' l-Informazzjoni fil-Montenegro. L-għanijiet globali se jkunu li titħejja s-soċjetà kollha għall-era diġitali, li jiġu attirati l-investimenti u tiġi żgurata l-interoperabbiltà tan-networks u tas-servizzi.

Artikolu 106

In-networks u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika

Il-koperazzjoni għandha tiffoka primarjament fuq l-oqsma prijoritarji relatati ma' l-acquis tal-Komunità f'dan il-qasam. Partikolarment, il-Partijiet għandhom isaħħu l-koperazzjoni fil-qasam tan-networks tal-komunikazzjoni elettronika u tas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, bl-għan aħħari jkun l-adozzjoni, min-naħa tal-Montenegro, ta' l-acquis tal-Komunità tas-settur tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 107

Informazzjoni u komunikazzjoni

Il-Komunità u l-Montenegro għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jistimolaw l-iskambju reċiproku ta' informazzjoni. Għandha tingħata prijorità lill-programmi li huma mmirati sabiex jipprovdu lill-pubbliku ġenerali b'informazzjoni bażika dwar il-Komunità u lill-gruppi professjonali fil-Montenegro b'informazzjoni aktar speċjalizzata.

Artikolu 108

Trasport

Il-koperazzjoni bejn il-Partjiet għandha tiffoka fuq l-oqsma prijoritarji li huma relatati ma' l-acquis tal-Komunità fil-qasam tat-trasport.

Il-koperazzjoni tista' b'mod speċjali tiffoka fuq ir-ristrutturazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-modi ta' trasport Montengrini, għat-titjib tal-moviment liberu ta' passiġġieri u prodotti, għat-tisħiħ ta' l-aċċess tas-suq u l-faċilitajiet tat-trasport, inklużi l-portijiet u l-ajruporti. Barra minn hekk, il-koperazzjoni tista' tappoġġa l-iżvilupp ta' infrastrutturi multimodali fir-rigward tan-networks Tranżewropej ewlenin, notevolment għat-tisħiħ ta' l-irbit reġjonali fl-Ewropa tax-Xlokk skond l-MoU dwar l-iżvilupp tan-Network ta' Qofol għat-Trasport Reġjonali. L-għan ta' din il-koperazzjoni għandu jkun il-kisba ta' standards operattivi kumparabbli ma' dawk fil-Komunità kif ukoll l-iżvilupp ta' sistema ta' trasport fil-Montenegro li tkun kompatibbli u konformi mas-sistema tal-Komunità u t-titjib tal-protezzjoni ta' l-ambjent fit-trasport.

Artikolu 109

Enerġija

Il-koperazzjoni għandha tiffoka fuq oqsma prijoritarji li huma relatati ma' l-acquis tal-Komunità fil-qasam ta' l-ambjent. Għandha tkun imsejsa fuq it-Trattat li jistabbilixxi Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika, u għandha tiġi żviluppata bl-għan ta' l-integrazzjoni tal-Montenegro fis-swieq ta' l-enerġija Ewropej. Il-koperazzjoni tista' partikolarment tinkludi:

(a) il-formulazzjoni u l-ippjanar ta' politika ta' l-enerġija, inklużi l-modernizzazzjoni ta' l-infrastruttura, it-titjib u d-diversifikazzjoni tal-forniment u t-titjib ta' l-aċċess għas-suq ta' l-enerġija, flimkien mal-faċilitazzjoni tat-tranżitu, it-trażmissjoni u d-distribuzzjoni u r-ristrutturazzjoni ta' interkonnessjonijiet ta' l-elettriku ta' importanza reġjonali ma' pajjiżi ġirien;

(b) il-promozzjoni ta' l-ekonomija u l-effiċjenza fl-użu ta' l-enerġija, l-enerġija rinnovabbli u l-analiżi ta' l-impatt ambjentali kkawżat mill-produzzjoni u l-konsum ta' l-enerġija;

(ċ) il-formulazzjoni ta' kundizzjonijiet ta' qafas għar-ristrutturazzjoni ta' kumpanniji ta' l-enerġija u l-koperazzjoni bejn l-impriżi f'dan is-settur.

Artikolu 110

Sigurtà nukleari

Il-Partijiet għandhom jikkoperaw fil-qasam tas-sigurtà u s-salvagwardji nukleari. Il-koperazzjoni għandha tkopri s-suġġetti li ġejjin:

(a) l-aġġornament tal-liġijiet u r-regolamenti tal-Partijiet dwar il-protezzjoni mir-radjazzjoni, is-sigurtà nukleari u l-kontabbiltà u l-kontroll ta' meterjali nukleari kif ukoll it-tisħiħ ta' l-awtoritajiet superviżorji u tar-riżorsi tagħhom;

(b) l-inkoraġġiment tal-promozzjoni ta' Ftehim bejn l-Istati Membri, jew bejn il-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika u l-Montenegro dwar in-notifika bikrija u l-iskambju ta' informazzjoni f'każi ta' inċidenti nukleari u dwar it-tħejjija f'każ ta' emerġenza u dwar kwistjonijiet dwar is-sigurtà nukleari b'mod ġenerali, jekk ikun kunsiljabbli;

(ċ) ir-responsabbiltà ċivili fil-qasam nukleari.

Artikolu 111

Ambjent

Il-Partijiet għandhom jiżviluppaw u jsaħħu l-koperazzjoni tagħhom fil-qasam ambjentali bir-responsabbiltà vitali li titwaqqaf id-degradazzjoni ulterjuri u jibda jsir titjib fis-sitwazzjoni ambjentali bl-għan ta' żvilupp sostenibbli.

Il-Partijiet għandhom partikolarment jistabbilixxu koperazzjoni bl-għan tat-tisħiħ ta' l-istrutturi u l-proċeduri amministrattivi għall-iżgurar ta' ppjanar strateġiku ta' kwistjonijiet ambjentali u l-koordinazzjoni bejn l-atturi rilevanti u għandhom jiffokaw fuq il-konverġenza tal-leġiżlazzjoni tal-Montenegro ma' dik ta' l-acquis tal-Komunità. Il-koperazzjoni għandha tinkludi wkoll l-iżvilupp ta' strateġiji sabiex jitnaqqas b'mod sinifikanti it-tniġġis lokali, reġjonali, u t-tniġġis transkonfinali ta' l-arja u ta' l-ilma, sabiex jiġi stabbilit qafas għall-produzzjoni u l-konsum effiċjenti, nadif, sostenibbli u rinnovabbli ta' l-enerġija, u sabiex jitwettqu valutazzjoni ambjentali ta' l-impatt u valutazzjoni strateġika ta' l-impatt. Għandha tingħata attenzjoni speċjali lir-ratifika u l-implimentazzjoni tal-Protokoll ta' Kyoto.

Artikolu 112

Il-koperazzjoni fir-riċerka u fl-iżvilupp teknoloġiku

Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu l-koperazzjoni fir-riċerka xjentifika ċivili u fl-iżvilupp teknoloġiku (RTD) fuq il-bażi ta' benefiċċju reċiproku u b'kunsiderazzjoni tad-disponibilità tar-riżorsi, aċċess adegwat għall-programmi rispettivi tagħhom, bla ħsara għal-livelli xierqa ta' protezzjoni effettiva tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali, industrijali u kummerċjali (IPR).

Il-koperazzjoni għandha tieħu kont, bil-mod dovut, ta' l-oqsma prijoritarji relatati ma' l-acquis tal-Komunità fil-qasam tar-riċerka u ta' l-iżvilupp tekniku.

Artikolu 113

Żvilupp reġjonali u lokali

Il-Partijiet għandhom ifittxu li jsaħħu l-koperazzjoni għall-iżvilupp reġjonali u lokali, bil-għan li jingħata kontribut għall-iżvilupp ekonomiku u sabiex jitnaqqsu l-iżbilanċi reġjonali. Għandha tingħata attenzjoni speċifika għall-koperazzjoni transkonfinali, tranżnazzjonali u interreġjonali.

Il-koperazzjoni għandha tieħu kont, bil-mod dovut, ta' l-oqsma prijoritarji relatati ma' l-acquis tal-Komunità fil-qasam ta' l-iżvilupp reġjonali.

Artikolu 114

L-amministrazzjoni pubblika

Il-koperazzjoni għandha jkollha l-għan li tiżgura l-iżvilupp ta' amministrazzjoni pubblika li tkun effiċjenti u li tagħti kont ta' għemilha fil-Montenegro, notevolment sabiex tagħti appoġġ għall-implimentazzjoni ta' l-istat tad-dritt, il-funzjonament korrett ta' l-istituzzjonijiet Statali għall-benefiċċju tal-popolazzjoni Montenegrina kollha u l-iżvilupp mingħajr problemi tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Montenegro.

Il-koperazzjoni f'dan il-qasam għandha tiffoka prinċipalment fuq il-bini ta' l-istituzzjonijiet, li jinkludu l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' proċeduri ta' reklutaġġ trasparenti u imparzjali, fuq il-ġestjoni tar-riżorsi umani, l-iżvilupp tal-karrieri fis-servizz ċivili, it-taħriġ kontinwu u l-promozzjoni ta' l-etika fi ħdan l-amministrazzjoni pubblika. Il-koperazzjoni għandha tkopri l-livelli kollha ta' l-amministrazzjoni, flimkien ma' l-amministrazzjoni lokali.IT-TITOLU IX

KOPERAZZJONI FINANZJARJA

Artikolu 115

Sabiex jinkisbu l-għanijiet ta' dan il-Ftehim u skond l-Artikoli 5, 116 u 118, il-Montenegro jista' jirċievi għajnuna finanzjarja mill-Komunità fis-sura ta' għotjiet u self, inkluż self mill-Bank Ewropew ta' l-Investiment. L-għajnuna Komunitarja tiddependi fuq progress ulterjuri fil-ħidma lejn il-kriterji politiċi ta' Kopenħagen u partikolarment progress fil-kisba tal-prijoritajiet tas-Sħubija Ewropea. Għandhom jiġu kkunsidrati wkoll ir-riżultati ta' l-analiżi annwali tal-pajjiżi tal-proċess ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, partikolarment fir-rigward ta' l-impenn tal-benefiċjarji sabiex iwettqu riformi demokratiċi, ekonomiċi u istituzzjonali u ta' konklużjonijiet oħra tal-Kunsill, partikolarment fir-rigward ta' programmi ta' aġġustament. L-għajnuna mogħtija lill-Montenegro għandha tkun immirata lejn il-ħtiġijiet li ġew osservati, il-prijoritajiet magħżula, il-kapaċità ta' assorbiment u ta' rimborż, u l-miżuri li ttieħdu sabiex tiġi riformata u ristrutturata l-ekonomija.

Artikolu 116

L-assistenza finanzjarja, fis-sura ta' għotjiet, se tkun koperta mill-miżuri operattivi previsti fir-Regolament tal-Kunsill rilevanti fi ħdan qafas multiannwali indikattiv u bbażata fiq programmi annwali ta' azzjoni li ġew stabbiliti mill-Komunità wara konsultazzjonijiet mal-Montenegro.

L-għajnuna finanzjarja tista' tkopri s-setturi kollha tal-koperazzjoni, b'attenzjoni partikolari lejn il-Ġustizzja, il-Libertà u s-Sigurtà, lejn l-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni u lejn l-iżvilupp ekonomiku u l-protezzjoni ambjentali.

Artikolu 117

Fuq it-talba tal-Montenegro u f'każ ta' ħtiġijiet speċjali, il-Komunità tista' teżamina, f'koordinazzjoni ma' l-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, il-possibbiltà li tingħata għajnuna makrofinanzjarja fuq bażi eċċezzjonali bla ħsara għal ċerti kondizzjonijiet u b'kunsiderazzjoni għad-disponibilità tar-riżorsi finanzjarji kollha. L-għajnuna għandha tingħata jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li għandhom jiġu stabbiliti fil-kuntest ta' programm miftiehem bejn il-Montenegro u l-Fond Monetarju Internazzjonali.

Artikolu 118

Sabiex jippermettu l-aħjar użu tar-riżorsi disponibbli, il-Partijiet għandhom jiżguraw li l-kontribuzzjonijiet Komunitarji jsiru f'koordinazzjoni mill-qrib ma' dawk minn sorsi oħra bħalma huma l-Istati Membri, pajjiżi oħra u istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali.

Għal dan il-għan, il-Partijiet għandhom jiskambjaw b'mod regolari informazzjoni dwar is-sorsi kollha ta' għajnuna.TITOLU X

DISPOŻIZZJONIJIET ISTITUZZJONALI, ĠENERALI U FINALI

Artikolu 119

B'dan huwa stabbilit Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni li għandu jissorvelja l-applikazzjoni u l-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim. Għandu jiltaqa' fuq livell adatt f'intervalli regolari u meta ċ-ċirkostanzi jeħtieġu dan. Għandu jeżamina kwalunkwe kwistjoni ewlenija li tinqala' fi ħdan il-qafas ta' dan il-Ftehim u kwalunkwe kwistjoni bilaterali jew internazzjonali oħra ta' interess reċiproku.

Artikolu 120

1.  Il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jikkonsisti mill-membri tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u minn membri tal-Kummissjoni Ewropea, minn naħa waħda, u minn membri tal-Gvern tal-Montenegro min-naħa l-oħra.

2.  Il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jistabbilixxi r-regoli tiegħu ta' proċedura.

3.  Il-membri tal-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni jistgħu jirranġaw li jkunu rappreżentati, skond il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu stabbiliti fir-regoli ta' proċedura tal-Kunsill.

4.  Il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jkun ippresedut darba minn rappreżentant tal-Komunità u d-darba ta' wara minn rappreżentant tal-Montenegro, skond id-dispożizzjonijiet li għandhom jiġu stabbiliti fir-regoli tiegħu ta' proċedura.

5.  Fi kwistjonijiet li jikkonċernawh, il-Bank Ewropew ta' l-Investiment għandu jieħu sehem, bħala osservatur, fil-ħidma tal-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni.

Artikolu 121

Sabiex jinkisbu l-għanijiet ta' dan il-Ftehim, il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jkollu s-setgħa li jieħu deċiżjonijiet fl-ambitu ta' dan il-Ftehim fil-każi previsti fih. Id-deċiżjonijiet meħuda għandhom jorbtu liż-żewġ Partijiet, li għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jimplimentaw id-deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu. Il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni jista' jagħmel ukoll rakkomdanzzjonijiet xierqa. Għandu jfassal id-deċiżjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu bi ftehim bejn il-Partijiet.

Artikolu 122

1.  Il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jkun megħjun fit-twettiq ta' dmirijietu minn Kumitat ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, li jkun magħmul minn rappreżentanti tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u minn rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea, minn naħa waħda, u minn rappreżentanti tal-Montenegro min-naħa l-oħra.

2.  Fir-regoli tiegħu ta' proċedura, il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jiddetermina d-dmirijiet tal-Kumitat ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, li għandhom jinkludu t-tħejjija tal-laqgħat tal-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, u għandu jiddetermina kif se jaħdem il-Kumitat.

3.  Il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni jista' jiddelega lill-Kumitat ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni kwalunkwe waħda mis-setgħat tiegħu. F'dan il-każ, il-Kumitat ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu skond il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 121.

Artikolu 123

Il-Kumitat ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni jista' joħloq sottokumitati. Qabel tmiem l-ewwel sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-Kumitat ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni se jwaqqaf is-sottokumitati meħtieġa għall-implimentazzjoni adegwata ta' dan il-Ftehim.

Għandu jiġi stabbilit sottokumitat responsabbli mill-kwistjonijiet dwar migrazzjoni.

Artikolu 124

Il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni jista' jiddeċiedi li jistabbilixxi kumitati jew entitajiet speċjali oħra li jistgħu jgħinuh iwettaq dmirijietu. Fir-regoli tal-proċedura tiegħu, il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jiddetermina l-kompożizzjoni u d-dmirjiet ta' kumitati jew korpi ta' din ix-xorta u kif għandhom jaħdmu.

Artikolu 125

B'dan qed jiġi stabbilit Kumitat Parlamentari ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni. Għandu jkun forum għall-Membri tal-Parlament tal-Montenegro u tal-Parlament Ewropew sabiex jiltaqgħu u jiskambjaw il-fehmiet. Għandu jiltaqa' f'intervalli li għandhom ikunu ddeterminati minnu stess.

Il-Kumitat Parlamentari ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jikkonsiti minn membri tal-Parlament Ewropew u minn membri tal-Parlament tal-Montenegro.

Il-Kumitat Parlamentari ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jistabbilixxi r-regoli tiegħu ta' proċedura.

Il-Kumitat Parlamentari ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jkun ippresedut darba minn membru tal-Parlament Ewropew u d-darba ta' wara minn membru tal-Parlament tal-Montenegro, skond id-dispożizzjonijiet li għandhom jiġu stabbiliti fir-regoli tiegħu ta' proċedura.

Artikolu 126

Fl-ambitu ta' dan il-Ftehim, kull Parti timpenja ruħha li tiżgura li l-persuni naturali u legali tal-Parti l-oħra jkollhom aċċess liberu minn diskriminazzjoni fejn għandhom x'jaqsmu ċ-ċittadini tagħha għall-qrati kompetenti u għall-korpi amministrattivi tal-Partijiet sabiex jiddefendu d-drittijiet individwali u d-drittijiet tal-proprjetà tagħhom.

Artikolu 127

Xejn f'dan il-Ftehim m'għandu jwaqqaf lil Parti milli tieħu kwalunkwe miżura:

(a) li tikkunsidra bħala neċessarja sabiex tostakola li tinkixef informazzjoni li tmur kontra l-interessi essenzjali tas-sigurtà tagħha;

(b) relatata mal-produzzjoni jew mal-kummerċ ta' armi, munizzjon jew tagħmir militari jew ma' riċerka, żvilupp jew produzzjoni indispensabbli għall-finijiet ta' difiża, sakemm miżuri ta' din ix-xorta ma jfixklux il-kondizzjonijiet għall-kompetizzjoni fejn għandhom x'jaqsmu l-prodotti li mhumiex intenzjonati għal finijiet speċifikament militari;

(ċ) li tikkunsidra bħala essenzjali għas-sikurezza tagħha fil-każ ta' inkwiet intern serju li jaffetwa ż-żamma tal-liġi u ta' l-ordni, fi żmien ta' gwerra jew ta' tensjoni internazzjonali serja li tikkostitwixxi theddida ta' gwerra jew sabiex jitwettqu obbligi li tkun aċċettat ħalli jinżammu l-paċi u s-sigurtà internazzjonali.

Artikolu 128

1.  Fl-oqsma li huma koperti minn dan il-Ftehim u mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjoni speċjali huma inklużi fihom:

(a) l-arranġamenti applikati mill-Montenegro fejn għandha x'taqsam il-Komunità m'għandhom jagħtu lok għall-ebda diskriminazzjoni bejn l-Istati Membri, iċ-ċittadini, il-kumpanniji jew id-ditti tagħhom;

(b) l-arranġamenti applikati mill-Komunità fejn għandu x'jaqsam il-Montenegro m'għandhom jagħtu lok għall-ebda diskriminazzjoni bejn iċ-ċittadini, il-kumpanniji jew id-ditti Montenegrini.

2.  Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 għandhom ikunu bla ebda ħsara għad-dritt tal-Partijiet li japplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-leġiżlazzjoni fiskali tagħhom għal dawk li jħallsu t-taxxi li mhumiex f'sitwazzjonijiet identiċi fejn għandu x'jaqsam il-post ta' residenza tagħhom.

Artikolu 129

1.  Il-Partijiet għandhom jieħdu kwalunkwe miżura ġenerali jew speċifika li hija meħtieġa sabiex ikunu ssodisfati l-obbligi tagħhom taħt dan il-Ftehim. Għandhom jiżguraw li l-għanijiet li huma stabbiliti f'dan il-Ftehim jintlaħqu.

2.  Il-Partijiet jaqblu li jikkonsultaw minnufih permezz ta' kanali xierqa fuq it-talba ta' kwalunkwe waħda mill-Partijiet sabiex tiġi diskussa kwalunkwe kwistjoni li tikkonċerna l-interpretazzjoni jew l-implimentazzjoni ta' dan l-Ftehim u aspetti rilevanti oħra tar-relazzjonijiet bejn il-Partijiet.

3.  Kull Parti għandha tirreferi lill-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni kwalunkwe tilwima li jkollha x'taqsam ma' l-applikazzjoni jew ma' l-interpretazzjoni ta' dan il-Ftehim. F'dak il-każ, għandhom japplikaw l-Artikolu 130 jew il-Protokoll Nru 7, skond il-każ.

Il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni jista' jsib soluzzjoni għat-tilwima permezz ta' deċiżjoni li torbot.

4.  Jekk kwalunkwe waħda mill-Partijiet tqis li l-Parti l-oħra ma rnexxilhiex tissodisfa obbligu taħt dan il-Ftehim, tista' tieħu miżuri xierqa. Qabel ma tagħmel dan, ħlief f'każi ta' urġenza speċjali, għandha tipprovdi lill-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bl-informazzjoni kollha rilevanti li hija meħtieġa għal eżami bir-reqqa tas-sitwazzjoni sabiex tinstab soluzzjoni aċċettabbli għaż-żewġ Partijiet.

Fl-għażla tal-miżuri, trid tingħata prijorità lil dawk li l-inqas ifixklu l-funzjonament ta' dan il-Ftehim. Dawn il-miżuri għandhom jiġu nnotifikati minnufih lill-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni u għandhom ikunu suġġetti għal konsultazzjoni, jekk il-Parti l-oħra titlob dan, fi ħdan il-Kumitat ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni jew minn kwalunkwe entità oħra stabbilita fuq il-bażi ta' l-Artikoli 123 jew 124.

5.  Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 2, 3 u 4 bl-ebda mod m'għandhom jaffettwaw jew ikunu ta' ħsara għall-Artikoli 32, 40, 41, 42, 46 u l-Protokoll 3 (Id-definizzjoni tal-kunċett ta' prodotti u metodi li joriġinaw minn koperazzjoni amministrattiva).

Artikolu 130

1.  Meta tinqala' tilwima bejn il-Partijiet fir-rigward ta' l-interpertazzjoni u l-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim, kwalunkwe Parti għandha tinnotifika lill-Parti l-oħra u lill-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni talba formali sabiex il-kwistjoni tat-tilwima tiġi solvuta.

Fejn Parti minnhom tikkunsidra li xi miżura adottata mill-Parti l-oħra, jew in-nuqqas ta' azzjoni ta' Parti minnhom, tikkostitwixxi ksur ta' l-obbligi tagħha taħt dan il-Ftehim, it-talba formali għas-soluzzjoni tat-tilwima għandha tagħti r-raġunijiet għal din l-opinjoni u tindika, skond il-każ, li l-Parti tista' tadotta miżuri kif previst fl-Artikolu 129, il-paragrafu 4.

2.  Il-Partijiet għandhom jagħmlu kull sforz sabiex isolvu t-tilwima permezz ta' konsultazzjonijiet bona fide fi ħdan il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni u entitajiet oħra kif previst fil-paragrafu 3, bil-għan li tinstab soluzzjoni aċċettabli għaż-żewġ naħat mill-aktar fis possibbli.

3.  Il-Partijiet għandhom jipprovdu lill-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bl-informazzjoni neċessarja rilevanti għal analiżi dettaljata tas-sitwazzjoni.

Kemm-il darba t-tilwima ma tissolviex, għandha tiġi diskussa f'kull laqgħa tal-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, sakemm ma tinfetaħx proċedura ta' arbitraġġ kif previst fil-Protokoll 7. It-tilwima titqies bħala solvuta meta l-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazjoni jieħu deċiżjoni li torbot sabiex isolvi l-kwistjoni kif previst fl-Artikolu 129, il-paragrafu 3, jew meta t-tilwima tiġi ddikjarata ineżistenti.

Il-konsultazzjonijiet dwar tilwima jistgħu jsiru fi kwalunkwe laqgħa tal-Kumitat ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni jew fi kwalunkwe kumitat jew entità stabbilita fuq il-bażi ta' l-Artikoli 123 jew 124, kif miftiehem bejn il-Partijiet jew fuq it-talba ta' kwalunkwe Parti minnhom. Il-konsultazzjonijiet jistgħu jsiru wkoll bil-miktub.

L-informazzjoni kollha żvelata matul il-konsultazzjoni għandha tibqa' kunfidenzjali.

4.  Għal kwistjonijet li jaqgħu fl-ambitu tal-Protokoll 7, jekk il-Partijiet ma jirnexxilhomx isolvu t-tilwima fi żmien xahrejn wara l-bidu tal-proċedura għas-soluzzjoni tat-tilwima skond il-paragrafu 1, kwalunkwe Parti minnhom tista' tfittex soluzzjoni għat-tilwima permezz ta' arbitraġġ skond dak il-Protokoll.

Artikolu 131

Sakemm ma jinkisbux drittijiet ekwivalenti għall-individwi u għall-operaturi ekonomiċi taħt dan il-Ftehim, dan il-Ftehim m'għandux jaffetwa d-drittijiet li ġew żgurati lilhom permezz ta' Ftehim eżistenti li jorbtu lil Stat Membru wieħed jew aktar minn naħa waħda u lill-Montenegro min-naħa l-oħra.

Artikolu 132

Il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tal-Montenegro fi programmi Komuntarji huma stabbiliti fil-Protokoll 8.

Il-Protokolli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 u l-Annessi I sa VII għandhom jagħmlu parti integrali minn dan il-Ftehim.

Artikolu 133

Dan il-Ftehim għandu jintlaħaq għal perjodu miftuħ.

Kwalunkwe waħda mill-Partijiet tista' tiddenunzja dan il-Ftehim billi tinnotifika lill-Parti l-oħra. Dan il-Ftehim jintemm sitt xhur wara d-data tan-notifika.

Kwalunkwe Parti tista' tissospendi l-Ftehim, b'effett immedjat, fil-każ li l-Parti l-oħra ma tirrispettax waħda mill-elementi essenzjali ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 134

Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim, it-terminu “Partijiet” għandu jfisser il-Komunità, jew l-Istati Membri tagħha, jew il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, skond is-setgħat rispettivi tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Montenegro min-naħa l-oħra.

Artikolu 135

Dan il-Ftehim għandu japplika, minn naħa waħda, għat-territorji fejn jiġu applikati t-Trattati li jistabbilixxu l-Komunità Ewropea u l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika u skond il-kundizzjonijiet li huma stabbiliti f'dawk it-Trattati, u għat-territorju tal-Montenegro min-naħa l-oħra.

Artikolu 136

Is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea għandu jkun id-depożitarju ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 137

Dan il-Ftehim huwa mfassal duplikatament bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bid-Daniż, bl-Eston, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ingliż, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bl-Olandiż, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Ispanjol, bl-Isvediż, bit-Taljan u bl-Ungeriż, u bil-lingwa tal-Montenegro, b'kull test ugwalment awtentiku.

Artikolu 138

Il-Partijiet għandhom japprovaw dan il-Ftehim skond il-proċeduri tagħhom.

Dan il-Ftehim għandu jidhol fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tieni xahar wara d-data li fiha l-Partijiet jinnotifikaw lil xulxin li ttieħdu l-proċeduri msemmija fl-ewwel paragrafu.

Artikolu 139

Ftehim Provviżorju

Fil-każ li, sakemm jitwettqu l-proċeduri neċessarji għad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, id-dispożizzjonijiet ta' ċerti partijiet minn dan il-Ftehim, b'mod partikolari dawk b'rabta mal-moviment liberu tal-prodotti kif ukoll id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar it-Trasport, jiddaħħalu fis-seħħ permezz ta' Ftehim Provviżorji bejn il-Komunità u l-Montenegro, il-Partijiet jaqblu li, f'ċirkostanzi ta' din ix-xorta għall-fini tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 73, 74, 75, 73 u 74 tat-Titolu IV ta' dan il-Ftehim, il-Protokolli 1, 2, 3, 4, u 6, u d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Protokoll 5, mehmuża mal-Ftehim, it-terminu “id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim” ifisser id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim Provviżorju rilevanti fir-rigward ta' l-obbligi li jinsabu fid-dispożizzjonijiet li jissemmew aktar 'il fuq.

Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete.

V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada piecpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-hetedik év október tizenötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħmistax-il jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii șapte.

V Luxemburgu dňa pätnásteho októbra dvetisícsedem.

V Luxembourgu, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju.

Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

signatory

Za Českou republiku

signatory

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Eesti Vabariigi nimel

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

signatory

Latvijas Republikas vārdā

signatory

Lietuvos Respublikos vardu

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

A Magyar Köztársaság részéről

signatory

Għal Malta

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Pentru România

signatory

Za Republiko Slovenijo

signatory

Za Slovenskú republiku

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

U ime Republike Crne Gore

signatory

ANNESS I
ANNESS I.A

KONĊESSJONIJIET TARIFFARJI TAL-MONTENEGRO GĦAL PRODOTTI INDUSTRIJALI TAL-KOMUNITÀ

(imsemmija fl-Artikolu 21)

Ir-rati tad-dazju se jitnaqqsu kif ġej:

(a) fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, id-dazju ta’ importazzjoni se jitnaqqas għal 80 % tad-dazju bażiku

(b) fl-1 ta’ Jannar ta’ l-ewwel sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, id-dazju ta’ importazzjoni se jitnaqqas għal 50 % tad-dazju bażiku

(ċ) fl-1 ta’ Jannar tat-tieni sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, id-dazju ta’ importazzjoni se jitnaqqas għal 25 % tad-dazju bażiku

(d) fl-1 ta’ Jannar tat-tielet sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, id-dazji ta’ importazzjoni li jibqgħu se jitneħħew.Kodiċi NM

Deskrizzjoni

2515

Irħam, travertin, ecaussine jew ġebel ieħor tal-ġir għall-monumenti jew għall-bini, bi gravità speċifika apparenti ta' 2.5 jew aktar, u alabastru, kemm jekk mirqum u kemm jekk sempliċiment maqtugħ, isserrat jew mod ieħor, fi blokok, jew ċangaturi b'forma rettangolari (inkluża forma kwadra):

 

–  Irħam u travertin:

2515 11 00

– –  Mhux raffinat jew mirqum

2515 12

– –  Sempliċement maqtugħ, isserrat jew b’xi mod ieħor, fi blokki jew ċangaturi ta’ forma rettangolari (inkluża forma kwadra)

2515 12 20

– – –  Ta' ħxuna ta' mhux aktar minn 4 ċentimetri

2515 12 50

– – –  Ta' ħxuna ta' aktar minn 4 ċentimetri imma ta' mhux aktar minn 25 ċentimetri

2515 12 90

– – –  Oħrajn

2522

Ġir verġni, ġir mitfi u ġir idrawliku minbarra ossidu tal-kalċju u idrossidu ta' l-intestatura Nru 2825 :

2522 20 00

–  Ġir mitfi

2523

Siment ta’ Portland, siment ta’ l-allumi, siment li għandu mill-gagazza, siment supersulfat u siment idrawliku simili, kemm jekk ikkulurit jew fil-forma ta’ gagazza u kemm jekk le:

 

–  Siment tat-tip Portland,

2523 29 00

– –  Oħrajn

3602 00 00

Esplużivi ppreparati, minbarra formom ta' porvli

3603 00

Niċeċ tas-sigurtà: niċeċ tad-detonazzjoni; kaps tad-daqqa (percussion) jew detonaturi; apparati li jqabbdu (igniters); detonaturi ta’ l-elettriku:

3603 00 10

–  Niċeċ tas-sigurtà; niċeċ tad-detonazzjoni

3603 00 90

–  Oħrajn

3820 00 00

Preparati kontra l-iffrizar u fluwidi ppreparati għat-tneħħija tas-silġ

4406

Travetti ta' l-injam għall-irfit tal-binarji tal-ferrovija jew tat-tramm (cross-ties)

4406 90 00

–  Oħrajn

4410

Twavel tal-partikuli u twavel simili, oriented strand board (OSB) u twavel simili (per eżempju waferboard) ta' l-injam jew ta' materjali ieħor li jixbah l-injam, kemm jekk agglomerati bir-reżini jew sustanzi organiċi oħra ta' rbit u kemm jekk mhumiex.

 

–  Ta' l-injam:

4410 12

– –  Oriented strand board (OSB):

4410 12 10

– – –  Mhux maħdum jew mhux maħdum aktar u mbagħad xkatlat

4410 19 00

– –  Oħrajn

4412

Triplaj, pannelli miksijin bil-fuljetta u injam laminat bħalhom:

4412 10 00

–  Tal-bambu

 

–  Oħrajn:

4412 94

– –  Blokkbord, laminbord u battenboard:

4412 94 10

– – –  B'minn ta' l-anqas folja ta' barra waħda ta' injam li mhuwiex koniferu

4412 94 90

– – –  Oħrajn

4412 99

– –  Oħrajn:

4412 99 70

– – –  Oħrajn

6403

Xedd tas-saqajn bil-pettijiet tal-gomma, tal-plastik, tal-ġilda jew kompożizzjoni tal-ġilda u bil-partijiet ta' fuq tal-ġilda:

 

–  Xedd tar-riġlejn ieħor bil-qigħan ta’ barra tal-ġilda:

6403 51

– –  Li jgħatti l-għaksa:

 

– – –  Oħrajn:

 

– – – –  Li jgħatti l-għaksa imma l-ebda parti mill-pexxun bil-pettijiet ta' ġewwa ta' tul:

 

– – – – –  Ta' 24 cm jew aktar:

6403 51 15

– – – – – –  Għall-irġiel

6403 51 19

– – – – – –  Għan-nisa

 

– – – –  Oħrajn, bil-pettijiet ta' ġewwa ta' tul:

 

– – – – –  Ta' 24 cm jew aktar:

6403 51 95

– – – – – –  Għall-irġiel

6403 51 99

– – – – – –  Għan-nisa

6405

Xedd tar-riġlejn ieħor:

6405 10 00

–  B’uċuħ tal-ġilda jew ta' kompożizzjoni tal-ġilda

7604

Stangi, vireg u profili ta’ l-aluminju:

7604 10

–  Ta' l-aluminju, mhux bil-lega:

7604 10 90

– –  Profili

 

–  Tal-legi ta' l-aluminju:

7604 29

– –  Oħrajn:

7604 29 90

– – –  Profili

7616

Oġġetti oħrajn ta' l-aluminju:

 

–  Oħrajn:

7616 99

– –  Oħrajn:

7616 99 90

– – –  Oħrajn

8415

Apparat għall-ikkondizzjonar ta’ l-arja, inklużi ventilaturi li jaħdmu bil-mutur u elementi għat-tibdil tat-temperatura u ta’ l-umdità, inklużi dawk il-magni li bihom l-umdità ma tkunx tista’ tkun irregolata separatament:

 

–  Oħrajn:

8415 81 00

– –  Li fihom unità tar-refriġerazzjoni u valvola għall-qlib taċ-ċiklu li jkessaħ/isaħħan (reversible heat pumps):

8507

Akkumulaturi ta’ l-elettriku, inklużi separaturi għalihom, kemm jekk rettangolari u kemm jekk le (inklużi kwadri):

8507 20

–  Akkumulaturi oħrajn taċ-ċomb u aċtu:

 

– –  Oħrajn:

8507 20 98

– – –  Oħrajn

8517

Settijiet tat-telefon, inklużi telefoni għan-netwerk ċellulari jew għal netwerks oħra bla fil; tagħmir ieħor għat-trasmissjoni jew riċezzjoni ta’ vuċi, immaġni jew data oħra, inkluż apparat għal komunikazzjoni f’netwerk ikkollegat bil-wajer jew netwerk bla fil (bħal netwerk ta’ żona lokali jew ta’ żona wiesgħa), minbarra t-tagħmir għat-trasmissjoni jew ir-riċezzjoni ta' l-intestaturi 8443 , 8525 , 8527 jew 8528 :

 

–  Settijiet tat-telefon, inklużi telefoni għan-netwerk ċellulari jew għal netwerks oħra bla fil:

8517 12 00

– –  Settijiet tat-telefon għan-netwerk ċellulari jew għal netwerks oħra bla fil

8703

Karozzi bil-mutur u vetturi oħrajn bil-mutur prinċipalment maħsubin għat-trasport ta' persuni (ħlief dawk ta' l-intestatura 8702 ), inklużi station wagons u karozzi tat-tlielaq:

 

–  Vetturi oħrajn, bi kombustjoni bl-ispark-ignition interna b'magna bil-pistuni b'moviment alternat:

8703 22

– –  B'ċilindrata ta' aktar minn 1 000 ċentimetru kubu iżda ta' mhux aktar minn 1 500 ċentimetru kubu:

8703 22 10

– – –  Ġdid

ex 8703 22 10

– – – –  Karozzi għall-passiġġieri

8703 22 90

– – –  Użati

8703 23

– –  B'ċilindrata ta' aktar minn 1 500 ċentimetru kubu iżda ta' mhux aktar minn 3 000 ċentimetru kubu:

 

– – –  Ġdid

8703 23 19

– – – –  Oħrajn:

ex 8703 23 19

– – – – –  Karozzi għall-passiġġieri

8703 23 90

– – –  Użati

 

–  Vetturi oħra b'magna bil-pistoni minn ġewwa li jaħdmu b'kompressur (magni diżil jew semi-diżil):

8703 32

– –  B'ċilindrata ta' aktar minn 1 500 ċentimetru kubu iżda ta' mhux aktar minn 2 500 ċentimetru kubu:

 

– – –  Ġdid

8703 32 19

– – – –  Oħrajn:

ex 8703 32 19

– – – – –  Karozzi għall-passiġġieri

8703 32 90

– – –  Użati

8703 33

– –  Ta' ċilindrata ta' mhux aktar minn 2 500 ċm3:

 

– – –  Ġdid

8703 33 11

– – – –  Karavans bil-mutur

8703 33 90

– – –  Użati
ANNESS I.b

KONĊESSJONIJIET TARIFFARJI TAL-MONTENEGRO GĦAL PRODOTTI INDUSTRIJALI TAL-KOMUNITÀ

(imsemmija fl-Artikolu 21)

Ir-rati tad-dazju se jitnaqqsu kif ġej:

(a) fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, id-dazju ta’ importazzjoni se jitnaqqas għal 85 % tad-dazju bażiku

(b) fl-1 ta’ Jannar ta’ l-ewwel sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, id-dazju ta’ importazzjoni se jitnaqqas għal 70 % tad-dazju bażiku

(ċ) fl-1 ta’ Jannar tat-tieni sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, id-dazju ta’ importazzjoni se jitnaqqas għal 55 % tad-dazju bażiku

(d) fl-1 ta’ Jannar tat-tielet sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, id-dazju ta’ importazzjoni se jitnaqqas għal 40 % tad-dazju bażiku

(e) fl-1 ta’ Jannar tar-raba' sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, id-dazju ta’ importazzjoni se jitnaqqas għal 20 % tad-dazju bażiku

(f) fl-1 ta’ Jannar tal-ħames sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, id-dazji ta’ importazzjoni li jibgħu se jitneħħew.Kodiċi NM

Deskrizzjoni

2501

Melħ (inkluż melħ tal-mejda u melħ żnaturat) u kloridu tas-sodju pur, kemm jekk f’soluzzjoni ta’ ilma jew jekk ikollu miżjudin miegħu aġenti sabiex ma jagħqadx jew aġenti lubrikanti u kemm jekk le ilma baħar:

 

–  Melħ (inkluż melħ tal-mejda u melħ żnaturat) u kloridu tas-sodju pur, kemm jekk f’soluzzjoni ta’ ilma jew jekk ikollu miżjudin miegħu aġenti sabiex ma jagħqadx jew aġenti lubrikanti u kemm jekk le:

 

– –  Oħrajn:

 

– – –  Oħrajn:

2501 00 91

– – – –  Melħ tajjeb għall-konsum mill-bniedem

3304

Preparati għas-sbuħija jew għall-irtokk u preparati għall-kura tal-ġilda (minbarra medikamenti), inklużi prodotti għall-protezzjoni mix-xemx jew preparati għas-suntan; preparati għall-manikjur jew il-pedikjur:

 

–  Oħrajn:

3304 99 00

– –  Oħrajn

3305

Preparati għal użu fuq ix-xagħar:

3305 10 00

–  Xampujiet

3305 90

–  Oħrajn:

3305 90 90

– –  Oħrajn

3306

Preparati għall-iġene orali jew tas-snien, inklużi inklużi pasti u trabijiet għat-twaħħil tad-dentaturi; ħjut użati għat-tindif bejn is-snien (floss dentali), f’pakki individwali bl-imnut:

3306 10 00

–  Dentifriċji

3401

Sapun; prodotti organiċi b’wiċċ attiv u preparati għall-użu bħala sapun, fil-forma ta’ blokok, biċċiet, biċċiet mogħtija l-forma, sew jekk ikun fihom is-sapun jew le; prodotti organiċi b’wiċċ attiv u preparati għall-ħasil tal-ġilda, fil-forma ta’ likwidu jew krema, għall-bejgħ bl-imnut, sew jekk ikun fihom is-sapun jew le; karta, fuljetti tat-tajjar, ġild ta’ l-annimali u prodotti mhux minsuġa, imħallta, jew miksija bis-sapun jew bid-deterġenti:

 

–  Sapun u prodotti organiċi b’wiċċ attiv u preparati, fil-forma ta’ blokok, biċċiet, biċċiet mogħtija l-forma jew forom, u karta, fuljetti tat-tajjar, materjal li jixbah il-feltru u prodotti mhux minsuġa, mimlija jew miksija bis-sapun jew bid-deterġenti:

3401 11 00

– –  Għall-użu tat-twaletta (inklużi prodotti medikati)

3402

Prodotti organiċi b’wiċċ attiv (ħlief sapun); preparati b’wiċċ attiv, preparati għall-ħasil (inklużi preparati għall-ħasil awżiljari), preparati għat-tindif, kemm jekk fihom is-sapun u kemm jekk le, minbarra dawk ta' l-intestatura 3401 :

3402 20

–  Preparati għall-bejgħ bl-imnut:

3402 20 20

– –  Preparati attivi fil-wiċċ

3402 20 90

– –  Preparati għall-ħasil u preparati għat-tindif

3402 90

–  Oħrajn:

3402 90 90

– –  Preparati għall-ħasil u preparati għat-tindif

3923

Oġġetti għat-trasport u għall-ippakkjar ta' merkanzija, tal-plastik; stoppers, għotjien, tappijiet u tipi ta’ għeluq oħra, tal-plastik:

 

–  Xkejjer u boroż (inklużi koni):

3923 21 00

– –  Ta’ polimeri ta’ l-etilene

3923 29

– –  Ta' plastiks oħrajn:

3923 29 10

– – –  Tal-klorur tal-polivinil

3923 90

–  Oħrajn:

3923 90 10

– –  Xibka estruża f'forma tubulari

3923 90 90

– –  Oħrajn

3926

Oġġetti oħrajn tal-plastiks u oġġetti ta’ materjali oħrajn ta' l-intestaturi 3901 sa 3914 :

3926 90

–  Oħrajn:

 

– –  Oħrajn:

3926 90 97

– – –  -Oħrajn

4011

Tajers pnewmatiċi ġodda oħrajn, tal-gomma:

4011 10 00

–  Ta’ tip użat f’vetturi bil-mutur (inklużi station wagons u karozzi tat-tlielaq)

4202

Bagolli, bagalji, vanity cases, executive-cases, brief-cases, basktijiet ta' l-iskola, kontenituri għan-nuċċalijiet, kontenituri għat-trombi, kaxex ta’ strumenti tal-mużika, kaxex ta’ xkubetti, stoċċijiet tal-pistola u kontenituri simili; bagalji għas-safar, boroż iżolati għal ikel jew xorb, boroż tat-twaletta, barżakki, boroż ta’ l-idejn, boroż tax-xiri, kartieri, portmonijiet, kontenituri għall-mapep, kontenituri għas-sigarretti, boroż tat-tabakk, boroż ta’ l-għodda, boroż ta’ l-isports, kaxex tal-fliexken, kaxex għall-ġojjelli, kaxex tat-terra, kaxex tal-pożati u kontenituri bħalhom, tal-ġilda jew ta’ ġilda artifiċjali, ta’ folji tal-plastiks, ta’ materjali tessili, ta’ fibra vvulkanizzata jew tal-kartun, jew kollha jew prinċipalment miksijin b’dawn il-materjali jew bil-karta:

 

–  Bagolli, bagalji, vanity cases, executive-cases, brief-cases, basktijiet ta' l-iskola u kontenituri simili:

4202 11

– –  Bil-wiċċ ta' barra tal-ġilda jew ta' kompożizzjoni tal-ġilda jew tal-ġilda ta' l-alakka:

4202 11 10

– – –  Executive-cases, brief-cases, basktijiet ta' l-iskola u kontenituri simili:

4202 11 90

– – –  Oħrajn

4203

Artikoli ta' l-ilbies u aċċessorji ta' l-ilbies, mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ:

4203 10 00

–  Artikoli ta' l-ilbies;

 

–  Ingwanti, mittens u mitts:

4203 29

– –  Oħrajn:

4203 29 10

– – –  Protettivi għas-snajja kollha

4418

Xogħol tal-mastrudaxxa u tal-karpentrija ta’ l-injam għall-bennejja, inklużi pannelli ċellulari ta’ l-injam, twavel tal-art immuntati, shingles u shakes

4418 10

–  Twieqi, bibien tal-ħġieġ għal barra u ċ-ċaċċiżi tagħhom:

4418 10 50

– –  Koniferu

4418 10 90

– –  Oħrajn

4418 20

–  Bibien u ċ-ċaċċiżi u l-għetiebi tagħhom:

4418 20 50

– –  Koniferu

4418 20 80

– –  Minn injam ieħor

4418 40 00

–  Xatters għall-kostruzzjoni bil-konkos

4418 90

–  Oħrajn:

4418 90 10

– –  Injam illaminat bil-kolla

4418 90 80

– –  Oħrajn

4802

Karta u kartonċina mhux miksija, ta' tip użat għall-kitba, l-istampar jew għanijiet grafiċi oħra, u ta’ l-ippanċjar u karta għat-tejp ta’ l-ippanċjar mhux imtaqqbin, f’rombli jew folji rettangulari (inklużi kwadri), ta’ kull qies, ħlief karta ta' l-intestaturi 4801 jew 4803 karta jew kartonċina magħmula bl-idejn:

 

–  Karta jew kartonċin oħrajn, li ma fihomx ħjut miksub bi proċess mekkaniku jew proċess kimiku mekkaniku li mhux iktar minn 10 % tal-piż tal-kontenut totali ta' ħajt tagħhom jikkonsisti minn ħajt ta' dan ix-xorta:

4802 55

– –  Li jiżnu 40 g/m2 jew aktar imma mhux aktar minn 150 g/m2, f'rombli:

4802 55 15

– – –  Li jiżnu 40 g/m2 jew aktar iżda anqas minn 60 g/m2:

ex 4802 55 15

– – – –  Minbarra karta tad-dekorazzjoni mhux irfinuta

4802 55 25

– – –  Li tiżen 60 g/m2 jew aktar iżda anqas minn 75 g/m2:

ex 4802 55 25

– – – –  Minbarra karta tad-dekorazzjoni mhux irfinuta

4802 55 30

– – –  Li jiżnu 75 g/m2 jew aktar iżda anqas minn 80 g m/m2:

ex 4802 55 30

– – – –  Minbarra karta tad-dekorazzjoni mhux irfinuta

4802 55 90

– – –  Li jiżnu 80 g/m2 jew aktar:

ex 4802 55 90

– – – –  Minbarra karta tad-dekorazzjoni mhux irfinuta

4819

Kaxex tal-kartun, kaxxex, kaxxetti, boroż u kontenituri oħra ta’ l-ippakkjar, tal-karta, kartun, ikkuttunar taċ-ċelluloża jew xbieki tal-fibra taċ-ċelluloża; fajls għamla ta’ kaxxa, trejs għall-ittri u oġġetti simili, tal-karti jew tal-kartunċin, ta’ tip użat f’uffiċċji, ħwienet u simili:

4819 10 00

–  Kartuni, kaxxi u kontenituri, minn karta jew kartonċin korrugati

4819 20 00

–  Kartuni, kaxxi u kontenituri li jingħalqu, minn karta jew kartonċin mhux korrugati

4819 30 00

–  Xkejjer u basktijiet, b'qiegħ ta' wisa' ta' 40 ċm jew aktar

4819 40 00

–  Xkejjer u boroż oħrajn (inklużi koni)

4820

Reġistri, kotba tal-kontijiet, kotba għan-noti, kotba għall-ordnijiet, kotba ta’ l-irċevuti, mazzi folji ta’ l-ittri, mazzi tal-memorandum, djarji u oġġetti simili, pitazzi, mazzi tal-karta xuga, fajls (għal folji sfużi jew oħrajn), fowlders, qxur tal-fajls, formoli tal-kummerċ ta’ tipi differenti, settijiet bil-karti sħaħar bejn il-folji u oġġetti oħrajn ta’ kartolerija, ta’ karta jew kartonċin; albums għal kampjuni jew għal kollezzjonijiet u qxur tal-kotba, tal-karta jew kartun:

4820 10

–  Reġistri, kotba tal-kontijiet, kotba għan-noti, kotba għall-ordnijiet, kotba ta’ l-irċevuti, mazzi folji ta’ l-ittri, mazzi tal-memorandum, djarji u oġġetti simili:

4820 10 10

– –  Reġistri, kotba tal-kontijiet, kotba ta' l-ordnijiet u kotba ta' l-irċevuti

4820 20 00

–  Pitazzi

4820 90 00

–  Oħrajn

4821

Tikketti tal-karta jew tal-kartonċin ta' kull tip, kemm jekk stampati, kemm jekk le:

4821 10

–  Stampati:

4821 10 10

– –  Li jeħlu waħidhom

4821 90

–  Oħrajn:

4821 90 10

– –  Li jeħlu waħidhom

4910 00 00

Kalendarji ta' kull kip, stampati, inklużi blokok tal-kalendarji

4911

Materjal ieħor stampat, inklużi stampi u ritratti:

4911 10

–  Materjal ta’ reklamar tas-sengħa, katalogi kummerċjali u simili

4911 10 10

– –  Katalogi kummerċjali

4911 10 90

– –  Oħrajn

 

–  Oħrajn:

4911 99 00

– –  Oħrajn

5111

Drappijiet minsuġa ta' suf imqardex jew ta' xagħar fin ta' l-annimali mqardex:

 

–  Li fihom 85 % jew aktar, mill-piż tas-suf jew ta’ xagħar fin ta' l-annimali:

5111 19

– –  Oħrajn:

5111 19 10

– – –  Ta' piż ta' aktar minn 300 g/m2 iżda ta' mhux aktar 450 g/m2

5111 19 90

– – –  Ta' piż ta' mhux aktar minn 450 g/m2

5112

Drappijiet minsuġa ta' suf mimxut jew ta' xagħar fin ta' l-annimali mimxut:

 

–  Li fih 85 % jew aktar, mill-piż tas-suf, ta’ xagħar fin ta' l-annimali:

5112 11 00

– –  Ta' piż ta' mhux aktar minn 200 g/m2

5112 19

– –  Oħrajn:

5112 19 10

– – –  Ta' piż ta' aktar minn 200 g/m2 iżda ta' mhux aktar 375 g/m2

5112 19 90

– – –  Ta' piż ta' mhux aktar minn 375 g/m2

5209

Drappijiet minsuġ tal-qoton, li jkun fihom 85 % bil-piż qoton, li jiżnu aktar minn

 

–  Ibbliċjat:

5209 21 00

– –  Nisġa sempliċi

5209 22 00

– –  twill bi tlieta jew b'erbat iħjut, inkluż cross twill

5209 29 00

– –  Drappijiet oħrajn

 

–  Miżbugħ:

5209 31 00

– –  Nisġa sempliċi

5209 32 00

– –  twill bi tlieta jew b'erbat iħjut, inkluż cross twill

5209 39 00

– –  Drappijiet oħrajn

 

–  Ta' ħjut ta' kuluri differenti:

5209 41 00

– –  Nisġa sempliċi

5209 43 00

– –  Drappijiet oħrajn tat-twill bi tlieta jew b'erbat iħjut, inkluż cross twill

5209 49 00

– –  Drappijiet oħrajn

6101

Kowtijiet, kowtijiet għas-sewqan, kapep, mantelli, anoraks (inklużi ġkieket għall-iski), windcheaters, ġkieket kontra r-riħ u oġġetti simili, ta' l-irġiel jew tas-subien, maħduma bil-labar jew bil-ganċ, minbarra dawk ta' l-intestatura 6103 :

6101 90

–  Minn tessuti oħrajn:

6101 90 20

– –  Kowtijiet, kowtijiet għas-sewqan, kapep, mantelli u oġġetti simili:

ex 6101 90 20

– – –  Tas-suf jew tax-xagħar fin ta' l-annimali

6101 90 80

– –  Anoraks (inklużi ġkieket għall-iski), windcheaters, ġkieket kontra r-riħ u oġġetti simili:

ex 6101 90 80

– – –  Tas-suf jew tax-xagħar fin ta' l-annimali

6115

Panty hose, tajts, kalzetti, kalzetti qosra u maljerija oħra, inkluża maljerija b'kompressjoni ggradwata (per eżempju, kalzetti għal vini varikużi) u xedd tas-saqajn mingħajr suletti applikati, maħduma bil-labar jew bil-ganċ:

 

–  Oħrajn:

6115 95 00

– –  Mill-qoton

6115 96

– –  Minn fibri sintetiċi:

6115 96 10

– – –  Kalzetti sa tul l-irkoppa

 

– – –  Oħrajn:

6115 96 99

– – – –  Oħrajn

6205

Qomos ta' l-irġiel jew tas-subien:

6205 20 00

–  Mill-qoton

6205 30 00

–  Minn fibri magħmula mill-bniedem.

6205 90

–  Minn tessuti oħrajn:

6205 90 10

– –  Mill-kittien jew mir-rami

6205 90 80

– –  Oħrajn

6206

Blawsis tan-nisa jew tal-bniet, qomos u blawsis qomos:

6206 10 00

–  Mill-ħarir jew mill-iskart tal-ħarir

6206 20 00

–  Minn suf jew minn xagħar ta' l-annimali fin

6206 30 00

–  Mill-qoton

6206 40 00

–  Minn fibri magħmula mill-bniedem.

6206 90

–  Minn tessuti oħrajn:

6206 90 10

– –  Mill-kittien jew mir-rami

6206 90 90

– –  Oħrajn

6207

Flokkijiet ta' taħt taċ-ċingi u flokkijiet oħrajn, qliezet ta' taħt, briefs, qomos tas-sodda, piġami, ġagagi u oġġetti simili ta' l-irġiel jew tas-subien:

 

–  Qliezet ta' taħt u briefs:

6207 11 00

– –  Mill-qoton

6207 19 00

– –  Minn tessuti oħrajn

 

–  Qomos tas-sodda u piġami:

6207 21 00

– –  Mill-qoton

6207 22 00

– –  Minn fibri magħmula mill-bniedem

6207 29 00

– –  Minn tessuti oħrajn

 

–  Oħrajn:

6207 91 00

– –  Mill-qoton

6207 99

– –  Minn tessuti oħrajn

6207 99 10

– – –  Minn fibri magħmula mill-bniedem

6207 99 90

– – –  Oħrajn

6208

Flokkijiet ta' taħt taċ-ċingi u flokkijiet oħrajn, dbielet ta' taħt, ilbiesi ta' taħt, briefs, qliezet ta' taħt, ilbies ta’ bil-lejl, piġami, negligees, bathrobes, ġagagi u oġġetti simili tan-nisa jew tal-bniet:

 

–  Dbielet ta' taħt u lbiesi ta' taħt:

6208 11 00

– –  Minn fibri magħmula mill-bniedem

6208 19 00

– –  Minn tessuti oħrajn

 

–  Ilbiesi ta' bil-lejl u piġami:

6208 21 00

– –  Mill-qoton

6208 22 00

– –  Minn fibri magħmula mill-bniedem

6208 29 00

– –  Minn tessuti oħrajn

 

–  Oħrajn:

6208 91 00

– –  Mill-qoton

6208 92 00

– –  Minn fibri magħmula mill-bniedem

6208 99 00

– –  Minn tessuti oħrajn

6211

Track suits, ilbies ta’ l-iskijar u malji ta’ l-għawm; ħwejjeġ oħrajn:

 

–  Ħwejjeġ oħra, ta' l-irġiel jew tas-subien:

6211 32

– –  Mill-qoton

6211 32 10

– – –  Ilbies industrijali jew li għandu x'jaqsam max-xogħol

 

– – –  Tracksuits bl-inforra:

6211 32 31

– – – –  B'qoxra ta' barra minn drapp wieħed identiku

 

– – – –  Oħrajn:

6211 32 41

– – – – –  Partijiet ta' fuq

6211 32 42

– – – – –  Partijiet ta' isfel

 

–  Ħwejjeġ oħra, tan-nisa jew tal-bniet:

6211 42

– –  Mill-qoton

6211 42 10

– – –  Fradal, overalls, smock-overalls u ilbies industrijali jew li għandu x'jaqsam max-xogħol ieħor (kemm jekk adatti għall-użu domestiku u kemm jekk le),

 

– – –  Track suits bl-inforra:

6211 42 31

– – – –  B'qoxra ta' barra minn drapp wieħed identiku

 

– – – –  Oħrajn:

6211 42 41

– – – – –  Partijiet ta' fuq

6211 42 42

– – – – –  Partijiet ta' isfel

6211 42 90

– – –  Oħrajn

6211 43

– –  Minn fibri magħmula mill-bniedem:

6211 43 10

– – –  Fradal, overalls, smock-overalls u ilbies industrijali jew li għandu x'jaqsam max-xogħol ieħor (kemm jekk adatti għall-użu domestiku u kemm jekk le),

 

– – –  Track suits bl-inforra:

6211 43 31

– – – –  B'qoxra ta' barra minn drapp wieħed identiku

 

– – – –  Oħrajn:

6211 43 41

– – – – –  Partijiet ta' fuq

6211 43 42

– – – – –  Partijiet ta' isfel

6211 43 90

– – –  Oħrajn

6301

Kutri u twapet tas-safar:

6301 20

–  Kutri (minbarra kutri ta' l-elettriku) u għata għall-ivvjaġġar, mis-suf jew minn xagħar fin ta' l-annimali:

6301 20 10

– –  Maħduma bil-labar jew bil-ganċ

6301 20 90

– –  Oħrajn

6301 90

–  Kutri jew għata għall-ivvjaġġar oħrajn:

6301 90 10

– –  Maħduma bil-labar jew bil-ganċ

6301 90 90

– –  Oħrajn

6302

Bjankerija tas-sodda, bjankerija tal-mejda, bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina:

 

–  Bjankerija tas-sodda oħra, stampata:

6302 21 00

– –  Mill-qoton

 

–  Bjankerija tas-sodda oħra:

6302 31 00

– –  Mill-qoton

 

–  Bjankerija tal-mejda oħra:

6302 51 00

– –  Mill-qoton

6302 53

– –  Minn fibri magħmula mill-bniedem:

6302 53 90

– – –  Oħrajn

6403

Xedd tas-saqajn bil-pettijiet tal-gomma, tal-plastik, tal-ġilda jew kompożizzjoni tal-ġilda u bil-partijiet ta' fuq tal-ġilda:

 

–  Xedd tar-riġlejn ieħor bil-qigħan ta’ barra tal-ġilda:

6403 59

– –  Oħrajn:

 

– – –  Oħrajn:

 

– – – –  Xedd is-saqajn b’quddiem tal-wiċċ magħmul minn ċineg jew li għandu biċċa jew bosta biċċiet maqtugħin barra:

 

– – – – –  Oħrajn, bil-pettijiet ta' ġewwa ta' tul:

 

– – – – – –  Ta' 24 ċm jew aktar:

6403 59 35

– – – – – – –  Għall-irġiel

6403 59 39

– – – – – – –  Għan-nisa

 

– – – –  Oħrajn, bil-pettijiet ta' ġewwa ta' tul:

 

– – – – –  Ta' 24 cm jew aktar:

6403 59 95

– – – – – –  Għall-irġiel

6403 59 99

– – – – – –  Għan-nisa

6802

Ġebel maħdum għall-monumenti jew għall-bini (minbarra l-lavanja) u oġġetti magħmula minnu, minbarra oġġetti ta' l-intestatura 6801 ; Kubi tal-mużajk u simili, tal-ġebla naturali (inkluża l-lavanja), kemm jekk b'sostenn fuq wara u kemm jekk le; granuli mogħija l-kulur b'mod artifiċjali, frak u trab, ta' ġebla naturali (inkluża l-lavanja):

 

–  Ġebel maħdum għall-monumenti jew għall-bini u oġġetti magħmula minnu oħra, sepliċiment maqtugħa jew isserrati, b'wiċċ ċatt jew kontinwu;

6802 21 00

– –  Irħam, travertin u alabastru

6802 23 00

– –  Granit

6802 29 00

– –  Ġeblra oħra:

ex 6802 29 00

– – –  Ġebla tal-ġir oħra

 

–  Oħrajn:

6802 91

– –  Irħam, travertin u alabastru:

6802 91 10

– – –  Alabastru illustrat, dekorat jew maħdum mod ieħor, iżda mhux minqux

6802 91 90

– – –  Oħrajn

6802 93

– –  Granit

6802 93 10

– – –  Illustrat, dekorat jew maħdum mod ieħor, iżda mhux minqux, ta' piż nett ta' 10 kg jew aktar

6802 93 90

– – –  Oħrajn

6810

Oġġetti tas-siment, tal-konkrit jew ta' ġebel artifiċjali, kemm jekk rinfurzat kemm jekk le:

 

–  Madum, ċangaturi, brikks u oġġetti simili:

6810 11

– –  Blokkijiet għall-kostruzzjoni u brikks:

6810 11 10

– – –  Minn konkrit ħafif (b'bażi ta' ħaffiefa mkissra, kagazza fi-forma granulari eċċ.)

6810 11 90

– – –  Oħrajn

 

–  Oġġetti oħrajn:

6810 91

– –  Elementi strutturali prefabbrikati għall-bini jew l-inġinerija ċivili:

6810 91 90

– – –  Oħrajn

6810 99 00

– –  Oħrajn

6904

Briks taċ-ċeramika għall-bini, blokki għall-art, madum għall-irfid jew għall-mili u oġġetti simili:

6904 10 00

–  Brikks għall-bini

6904 90 00

–  Oħrajn

6905

Madum għat-tisqif, irjus taċ-ċmieni, għotjien taċ-ċmieni (cowls), kisi għaċ-ċmieni, tiżjin arkitettoniku u oġġetti oħrajn taċ-ċeramika għall-kostruzzjoni:

6905 10 00

–  Madum għat-tisqif

7207

Prodotti nofshom lesti tal-ħadid jew ta’ l-azzar li mhux liga:

 

–  Li fihom inqas minn 0,25 % karbonju bil-piż:

7207 11

– –  B'sezzjoni trasversali rettangolari (anki kwadra), b“wisa” li tkun anqas minn nofs il-ħxuna:

7207 11 90

– – –  Mikwijin fil-forġa

7207 12

– –  Oħrajn, b'sezzjoni trasversali rettangolari (imma mhux kwadra):

7207 12 90

– – –  Mikwijin fil-forġa

7207 19

– –  Oħrajn

 

– – –  B'sezzjoni trasversali rettangolari jew poligonali:

7207 19 12

– – – –  Mrembla jew miksuba permezz ta' proċess kontinwu ta' l-ikkastjar

7207 19 19

– – – –  Mikwijin fil-forġa

7207 19 80

– – –  Oħrajn

7207 20

–  Li fihom 0,25 % jew izjed karbonju bil-piż:

 

– –  B'sezzjoni trasversali rettangolari (anki kwadra), b“wisa” li tkun anqas minn nofs il-ħxuna:

 

– – –  Mrembla jew miksuba permezz ta' proċess kontinwu ta' l-ikkastjar:

 

– – – –  Oħrajn, li fihom, bil-piż:

7207 20 15

– – – – –  0,25 % jew aktar iżda anqas minn 0,6 % ta' karbonju

7207 20 17

– – – – –  0,6 % jew aktar ta' karbonju

7207 20 19

– – –  Mikwijin fil-forġa

 

– –  Oħrajn, b'sezzjoni trasversali rettangolari (imma mhux kwadra):

7207 20 32

– – –  Mrembla jew miksuba permezz ta' proċess kontinwu ta' l-ikkastjar

7207 20 39

– – –  Mikwijin fil-forġa

 

– –  B'sezzjoni trasversali rettangolari jew poligonali:

7207 20 52

– – –  Mrembla jew miksuba permezz ta' proċess kontinwu ta' l-ikkastjar

7207 20 59

– – –  Mikwijin fil-forġa

7207 20 80

– –  Oħrajn

7213

Staneg u vireg, irrumblati bis-sħana, f’koljaturi mkebbin b'mod irregolari, tal-ħadid jew ta' l-azzar li mhux liga:

7213 10 00

–  Li fihom forom ta’ snin, kustilji, skanalaturi jew deformazzjonijiet oħrajn magħmulin waqt il-proċess ta’ l-irrumblar

 

–  Oħrajn:

7213 91

– –  Oħrajn, b'sezzjoni trasversali ta’ qies ta' anqas minn 14 mm fid-dijametru:

7213 91 10

– – –  Ta' tip użat għar-rinforzar tal-konkrit

 

– – –  Oħrajn:

7213 91 49

– – – –  Li fihom bil-piż aktar minn 0,06 % iżda inqas minn 0,25 % ta’ karbonju:

ex 7213 91 49

– – – – –  Minbarra ta' dijametru ta' 8 mm jew anqas

7213 99

– –  Oħrajn:

7213 99 10

– – –  Li fihom, bil-piż, inqas minn 0,25 % karbonju

7213 99 90

– – –  Li fihom bil-piż 0,25 % jew izjed ta’ karbonju

7214

Staneg u vireg oħra tal-ħadid jew ta' l-azzar li mhuwiex liga, mhux iktar maħdum minn mikwija bis-sħana, irrumblati jew estrużi bis-sħana, iżda inklużi dawk milwija wara r-rumblar:

7214 10 00

–  Mikwijin fil-forġa

7214 20 00

–  Li fihom forom ta’ snin, kustilji, skanalaturi jew deformazzjonijiet oħrajn magħmulin waqt il-proċess ta’ l-irrumblar jew mibrumin wara l-irrumblar

 

–  Oħrajn:

7214 99

– –  Oħrajn:

 

– – –  Li fihom inqas minn 0,25 % karbonju bil-piż:

7214 99 10

– – – –  Ta' tip użat għar-rinforzar tal-konkrit

 

– – – –  Oħrajn, b'sezzjoni trasversali fid-dijametru ta’ qies:

7214 99 31

– – – – –  80 mm jew aktar

7214 99 39

– – – – –  Anqas minn 80 mm

7214 99 50

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Li fihom 0,25 % jew izjed karbonju bil-piż:

 

– – – –  B'sezzjoni trasversali fid-dijametru ta’ qies:

7214 99 71

– – – – –  80 mm jew aktar

7214 99 79

– – – – –  Anqas minn 80 mm

7214 99 95

– – – –  Oħrajn

7215

Staneg jew vireg oħra tal-ħadid jew ta' l-azzar mhux liga:

7215 10 00

–  Minn azzar free-cutting, mhux maħduma aktar milli cold-formed jew cold-finished

7215 50

–  Oħrajn, mhux maħduma aktar milli cold-formed jew cold-finished:

 

– –  Li fihom inqas minn 0,25 % karbonju bil-piż:

7215 50 11

– – –  B'sezzjoni trasversali rettangolari (imma mhux kwadra)

7215 50 19

– – –  Oħrajn

7215 50 80

– –  Li fihom bil-piż 0,25 % jew izjed ta’ karbonju

7215 90 00

–  Oħrajn

7224

Azzar liga ieħor f'ingotti jew f'forom primarji oħra; prodotti nofshom lesti ta' azzar liga ieħor:

7224 10

–  Ingotti u forom primarji oħra:

7224 10 10

– –  Minn azzar ta' l-għodda

7224 10 90

– –  Oħrajn

7224 90

–  Oħrajn:

 

– –  Oħrajn:

 

– – –  B'sezzjoni trasversali rettangolari (inkluża kwadra):

 

– – – –  Mrembla jew miksuba permezz ta' proċess kontinwu ta' l-ikkastjar:

 

– – – – –  Ta' wisa' li hija anqas mid-doppju tal-ħxuna:

7224 90 05

– – – – – –  Li fihom, fil-piż, mhux aktar minn 0,7 % karbonju, 0,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 1.2 % manganiż u 0,6 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2.3 % silikon; li fihom, fil-piż, 0,0008 % jew aktar boron filwaqt li l-elementi l-oħra kollha jkunu tal-kontenut minimu imsemmi fin-nota 1 f) dwar dan il-kapitolu

7224 90 07

– – – – – –  Oħrajn

7224 90 14

– – – – –  Oħrajn

7224 90 18

– – – –  Mikwijin fil-forġa

 

– – –  Oħrajn:

 

– – – –  Mrembla jew miksuba permezz ta' proċess kontinwu ta' l-ikkastjar:

7224 90 31

– – – – –  Li fihom, fil-piż, mhux anqas minn 0,9 % iżda mhux aktar 1.15 % karbonju, mhux anqas minn 0,5 % iżda mhux aktar minn 2 % kromju u, jekk ikun preżenti, mhux aktar minn 0,5 % molibdenum

7224 90 38

– – – – –  Oħrajn

7224 90 90

– – – –  Mikwijin fil-forġa

7228

Staneg jew vireg oħra tal-ħadid jew ta' azzar mhux liga ieħor; angoli, forom u sezzjonijiet, ta' liga oħra ta' l-azzar; bċejjeċ tal-ħadid u vireg vojta tad-drill, ta’ liga ta’ l-azzar jew ta’ l-azzar li mhux liga:

7228 20

–  Staneg jew vireg, ta' azzar siliko-manganiż:

7228 20 10

– –  B'sezzjoni trasversali rettangolari (imma mhux kwadra) irrumblata bis-sħana fuq erba' wċuh

 

– –  Oħrajn:

7228 20 99

– – –  Oħrajn

7228 30

–  Staneg u vireg oħra, mhux aktar maħduma minn mikwija bis-sħana, irrumblati bis-sħana jew estrużi:

7228 30 20

– –  Minn azzar ta' l-għodda

 

– –  Li fihom, fil-piż, mhux 0,9 % jew aktar iżda mhux aktar minn 1.15 % karbonju, 0,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2 % kromju u, jekk preżenti, mhux aktar minn 0,5 % molibdenum;

7228 30 41

– – –  B'sezzjoni trasversali ronda ta' dijametru ta' 80 mm jew aktar

7228 30 49

– – –  Oħrajn

 

– –  Oħrajn:

 

– – –  B'sezzjoni trasversali tonda ta' dijametru ta':

7228 30 61

– – – –  80mm jew aktar

7228 30 69

– – – –  Anqas minn 80 mm

7228 30 70

– – –  B'sezzjoni trasversali rettangolari (imma mhux kwadra), irrumblata bis-sħana fuq erba' wċuh

7228 30 89

– – –  Oħrajn

7228 40

–  Staneg u vireg oħra, mhux aktar maħduma milli mikwija bis-sħani:

7228 40 10

– –  Minn azzar ta' l-għodda

7228 40 90

– –  Oħrajn

7228 60

–  Staneg u vireg oħrajn:

7228 60 20

– –  Minn azzar ta' l-għodda

7228 60 80

– –  Oħrajn

7314

Drapp (inklużi ċineg bla tarf), grill, xibka u irfid ta’ wajer tal-ħadid jew ta' l-azzar; metal tal-ħadid jew ta' l-azzar imwessa':

7314 20

–  Gradilja, xibka u materjal għaċ-ċnut, iwweldjat fl-intersezzjoni, tal-wajer, b'dimensjoni tas-sezzjoni trasversali ta' mhux aktar minn 3 mm u li għandhom daqs tal-malja ta' 100 ċm2 jew aktar:

7314 20 90

– –  Oħrajn

 

–  Gradilja, xibka u materjal għaċ-ċnut, iwweldjat fl-intersezzjoni:

7314 39 00

– –  Oħrajn

7317 00

Msiemer, taċċi, drawing pins, imsiemer korrugati, stejpils (minbarra dawk ta' l-intestatura 8305 ) u oġġetti simili, tal-ħadid jew ta' l-azzar, kemm jekk b'irjus ta' materjal ieħor u kemm jekk le, imma mhux artikoli bħal dawn bi rjus tar-ramm:

 

–  Oħrajn:

 

– –  Ippressat bil-kesħa mill-wajer:

7317 00 40

– – –  Msiemer ta' l-azzar li fihom, bil-piż, 0,5 % jew izjed ta’ karbonju, mwebbes

 

– – –  Oħrajn:

7317 00 69

– – – –  Oħrajn

7317 00 90

– –  Oħrajn

7605

Wajer ta’ l-aluminju:

 

–  Ta' l-aluminju, mhux bil-lega:

7605 11 00

– –  Li l-qies massimu tas-sezzjoni trasversali tagħhom jaqbeż is-7 mm

7605 19 00

– –  Oħrajn

7606

Pjanċi, folji, u strixxi ta’ l-aluminju, bi ħxuna ta’ aktar minn 0,2 mm:

 

–  Rettangulari (inkluż kwadru):

7606 11

– –  Ta' l-aluminju, mhux bil-lega:

 

– – –  Oħrajn, bi ħxuna ta':

7606 11 91

– – – –  Anqas minn 3 mm

7606 11 93

– – – –  Mhux anqas minn 3mm iżda anqas minn 6 mm

7606 11 99

– – – –  Mhux anqas minn 6 mm

7606 12

– –  Tal-ligi ta' l-aluminju:

 

– – –  Oħrajn:

 

– – – –  Oħrajn, bi ħxuna ta':

7606 12 91

– – – – –  Anqas minn 3 mm

7606 12 93

– – – – –  Mhux anqas minn 3 mm iżda anqas minn 6 mm

7606 12 99

– – – – –  Mhux anqas minn 6 mm

7607

Folja ta' l-aluminju (kemm jekk ipprintjata jew mmuntata b'karta, kartonċina, plastik jew materjali oħra simili għall-immuntar) ta' ħxuna (bil-materjal ta' l-immuntar eskluż) li ma tkunx aktar minn 0,2 ċm:

 

–  Mhux immuntat:

7607 11

– –  Imrembel imma mhux maħdum aktar:

7607 11 10

– – –  Ta' ħxuna ta’ anqas minn 0,021 mm

7607 11 90

– – –  Ta' ħxuna ta’ mhux anqas minn 0,021 mm iżda mhux aktar minn 0,2 mm

7607 19

– –  Oħrajn:

7607 19 10

– – –  Ta' ħxuna ta’ anqas minn 0,021 mm

 

– – –  Ta' ħxuna ta’ mhux anqas minn 0,021 mm iżda mhux aktar minn 0,2 mm:

7607 19 99

– – – –  Oħrajn

7607 20

–  Immuntat:

7607 20 10

– –  Ta' ħxuna (bil-materjal ta' l-immuntar eskluż) ta’ anqas minn 0,021 mm

 

– –  Ta' ħxuna (mingħajr montatura) ta’ mhux anqas minn 0,021 mm iżda mhux aktar minn 0,2 mm:

7607 20 99

– – –  Oħrajn

7610

Strutturi ta' l-aluminju (eskluż il-bini prefabrikat ta' l-intestatura 9406 ) u parti minn strutturi (per eżempju, pontijiet u sezzjonijiet ta' pontijiet, torrijiet, arbli kannizzata, soqfa, oqsfa tas-saqaf, bibien u twieqi u l-gwarniċi tagħhom u għetiebi għall-bibien, balavostri, pilastri u kolonni); pjanċi tal-aluminju, vireg, profili, tubi u affarijiet simili, ippreparati għall-użu fi strutturi:

7610 10 00

–  Bibien, twieqi u ċ-ċaċċiżi tagħhom u l-għetiebi għal bibien

7610 90

–  Oħrajn:

7610 90 90

– –  Oħrajn

7614

Wajer bil-fili, kejbils, strixxi mmaljati u simili, ta’ l-aluminju, mhux iżolati elettrikament:

7614 10 00

–  B'qalba ta' l-azzar

7614 90 00

–  Oħrajn

8311

Wajer, vireg, tubi, pjanċi, elettrodi u prodotti simili, ta’ metall ordinarju baxx jew ta’ karburi ta’ metall, miksijin jew bil-qalba b’materjal li jgħin fit-tidwib (flux), ta’ tip użat għall-istannjar, ibbrejżjar, iwweldjar jew depożitu ta’ metall jew ta’ karburi ta’ metall; wajer u vireg, ta’ trab agglomerat ta’ metall ordinarju, użat għal sprejjar ta’ metall:

8311 10

–  Elettrodi mill-metall komuni miksija, għall-arc-welding bl-elettriku:

8311 10 10

– –  Elettrodi tal-welding b'qalba tal-ħadid jew ta' l-azzar u miksija b'materjal refrattiv

8311 10 90

– –  Oħrajn

8311 20 00

–  Elettrodi mill-metall komuni bla qalba, għall-arc-welding bl-elettriku:

8418

Refriġeraturi, friżers u tagħmir ieħor li jkessaħ jew jiffriża, elettriku jew mod ieħor; pompi tat-tisħin barra minn magni għall-ikkondizzjonar ta’ l-arja ta’ l-intestatura 8415 :

8418 10

–  Friġġ-friżers magħquda, mgħammra b'bibien ta' barra separati:

8418 10 20

– –  Ta' kapaċità ta' aktar minn 340 litru:

ex 8418 10 20

– – –  Oħrajn minbarra għal użu fil-biċċiet ta' l-ajru ċivili

8418 10 80

– –  Oħrajn:

ex 8418 10 80

– – –  Oħrajn minbarra għal użu fil-biċċiet ta' l-ajru ċivili

 

–  Friġġijiet, ta' użu domestiku:

8418 21

– –  Tat-tip tal-kompressjoni:

 

– – –  Oħrajn:

 

– – – –  Oħrajn, b'kapaċità ta':

8418 21 91

– – – – –  Ta' mhux aktar minn 250 litru

8418 21 99

– – – – –  Ta' aktar minn 250 litru iżda mhux aktar minn 340 litru

8418 30

–  Friżers, tat-tip chest, ta' kapaċità ta' mhux aktar minn 800 litru:

8418 30 20

– –  Ta' kapaċità ta' mhux aktar minn 400 litru:

ex 8418 30 20

– – –  Oħrajn minbarra għal użu fil-biċċiet ta' l-ajru ċivili

8418 30 80

– –  Ta' kapaċità ta' aktar minn 400 litru iżda ta' mhux aktar minn 800 litru:

ex 8418 30 80

– – –  Oħrajn minbarra għal użu fil-biċċiet ta' l-ajru ċivili

8418 40

–  Friżers, tat-tip wieqaf, ta' kapaċità ta' mhux aktar minn 900 litru:

8418 40 20

– –  Ta' kapaċità ta' mhux aktar minn 250 litru:

ex 8418 40 20

– – –  Oħrajn minbarra għal użu fil-biċċiet ta' l-ajru ċivili

8418 40 80

– –  Ta' kapaċità ta' aktar minn 250 litru iżda ta' mhux aktar minn 900 litru:

ex 8418 40 80

– – –  Oħrajn minbarra għal użu fil-biċċiet ta' l-ajru ċivili

8422

Magni għal ħasil tal-platti; magni għal tnaddif jew tnixxif ta' fliexken jew kontenituri oħrajn; makkinarju għal mili, għeluq, issiġillar jew tikkettjar ta' fliexken, bottijiet, kaxxi, boroż jew kontenituri oħrajn; makkinarju għall-inkapsular ta' fliexken, vażetti, tubi jew kontenituri simili; makkinarju ieħor għal ippakkjar jew tgeżwir (inkluż makkinarju ta’ tgeżwir li jiqsar u jintrass bis-sħana (heat-shrink)); makkinarju li jissupplixxi l-arja fix-xarbiet;

 

–  Magni għal ħasil tal-platti;

8422 11 00

– –  Għall-użu domestiku:

8426

Paranki tal-vapuri; krejnijiet, inklużi krejnijiet tal-kejbils; qoffa ta' l-irfigħ mobbli, jaqsmu għodda għal-ġarr u trakkijiet tax-xogħol mgħammra bi krejnijiet:

 

–  Makkinarju ieħor:

8426 91

– –  Mfassal sabiex jiġi mmuntat fuq vetturi tat-triq:

8426 91 10

– – –  Krejnijiet idrawliċi mfassla għat-tagħbija u għat-tneħħija tat-tagħbija tal-vettura

8426 91 90

– – –  Oħrajn

8450

Magni tal-ħasil għad-dar jew tal-ħwejjeġ, inklużi magni li jaħslu kif ukoll inixxfu:

 

–  Magni, kull waħda b'kapaċità ta' mhux aktar minn 10 kg ta' oġġetti tad-drapp xotti:

8450 11

– –  Magni totalment awtomatiċi:

 

– – –  Kull waħda b'kapaċità ta' mhux aktar minn 6 kg ta' oġġetti tad-drapp xotti:

8450 11 11

– – – –  Magni li jitgħabbew minn quddiem

8483

Xaftijiet tat-trażmissjoni (inklużi l-kamxaft u l-krankxaft) u krankijiet; Għeluq tal-bearings u bearinga sempliċi tax-xaftijiet; gerijiet u tagħmir tal-gerijiet; Viti tal-boċċi jew tar-rombli; kaxxi tal-gerijiet u tagħmir ieħor għat-tibdil fil-veloċità inklużi torque converters; volanti (flywheels) u tarjoli (inklużi blokki ta’ tarjoli); klaċċijiet u igganċjar tax-xaft (couplings) (inklużi universal joints):

8483 30

–  Ħofor tal-bearings mingħajr ballbearings jew bearings bir-rombli; bearings sempliċi tax-xaftijiet;

8483 30 80

– –  Bearings sempliċi tax-xaftijiet

8703

Karozzi bil-mutur u vetturi oħrajn bil-mutur prinċipalment maħsubin għat-trasport ta' persuni (ħlief dawk ta' l-intestatura 8702 ), inklużi station wagons u karozzi tat-tlielaq:

 

–  Vetturi oħrajn, bi kombustjoni bl-ispark-ignition interna b'magna bil-pistuni b'moviment alternat:

8703 24

– –  Ta' ċilindrata ta' mhux aktar minn 3 000 ċm3:

8703 24 10

– – –  Ġdid

ex 8703 24 10

– – – –  Karozzi għall-passiġġieri

8703 24 90

– – –  Użati

 

–  Vetturi oħra b'magna bil-pistoni minn ġewwa li jaħdmu b'kompressur (magni diżil jew semi-diżil):

8703 33

– –  Ta' ċilindrata ta' mhux aktar minn 2 500 ċm3:

 

– – –  Ġdid

8703 33 19

– – – –  Oħrajn:

ex 8703 33 19

– – – – –  Karozzi għall-passiġġieri

9401

Sedili (minbarra dawk ta' l-intestatura 9402 ), kemm jekk jistgħu isiru sodod u kemm jekk le, u l-partijiet għalihom:

9401 40 00

–  Sedili, minbarra sedili tal-ġnien jew tagħmir għall-camping, li jistgħu jsiru sodod

 

–  Sedili oħrajn, b'oqfsa ta' l-injam:

9401 61 00

– –  Tapezzati

9401 69 00

– –  Oħrajn

 

–  Sedili oħrajn, b'oqfsa tal-metall:

9401 71 00

– –  Tapezzati

9401 79 00

– –  Oħrajn

9401 80 00

–  Sedili oħrajn

9403

Għamara u biċċiet minnha oħra;

9403 40

–  Għamara ta’ l-għuda ta’ tip użat fil-kċina:

9403 40 90

– –  Oħrajn

9403 50 00

–  Għamara ta’ l-għuda ta’ tip użat fil-kamra tas-sodda:

9403 60

–  Għamara oħra ta' l-għuda:

9403 60 10

– –  Għamara ta’ l-għuda ta’ tip użat fil-kamra tal-pranzu u fil-living room:

9403 60 90

– –  Għamara oħra ta' l-għuda

9404

Irfid għas-saqqijiet; oġġetti tas-sodda u tagħmir simili (per eżempju, saqqijiet, kutri kkuttunati, kutri tar-rix, kuxxini, kuxxinetti kbar u mħaded) mgħammra bil-molol jew mimlija jew mgħammra minn ġewwa b'kull materjal jew laskru jew plastik ċellulari, kemm jekk miksija kemm jekk le:

 

–  Mtieraħ:

9404 29

– –  Ta' materjali oħra:

9404 29 10

– – –  Intern bil-molol

9404 90

–  Oħrajn:

9404 90 90

– –  Oħrajn

9406 00

Bini prefabrikat:

 

–  Oħrajn:

9406 00 20

– –  Mill-injam

ANNESS II

DEFINIZZJONI TA' PRODOTTI “BABY BEEF”

(imsemmija fl-Artikolu 26(3)

Minkejja r-regoli ta' l-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, il-kliem tad-deskrizzjoni tal-prodotti għandhom jitqiesu li m'għandhomx aktar minn valur indikattiv, peress li l-iskema preferenzjali hija ddeterminata, fil-kuntest ta' dan l-Anness, permezz tal-kopertura tal-kodiċi NM. Fejn huma indikati l-kodiċi ex NM, l-iskema preferenzjali għandha tkun iddeterminata bl-applikazzjoni tal-kodiċi NM u d-deskrizzjoni korrispondenti meħuda flimkien.Kodiċi NM

It-sud-diviżjoni tat-TARIC

Deskrizzjoni

0102

 

Annimali bovini ħajjin:

0102 90

 

–  Oħrajn:

 

 

– –  Speċijiet domestiċi:

 

 

– – –  Ta' piż ta' mhux aktar minn 300 kg:

 

 

– – – –  Erieħ (bhejjam ta' l-ifrat nisa li għadhom qatt ma welldu):

ex 0102 90 51

 

– – – – –  Għat-tbiċċir:

 

10

–  Li għad m'għandhomx is-snien permanenti, b'piż ta’ 320 kg jew aktar iżda mhux aktar minn minn 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – –  Oħrajn:

 

11

21

31

91

–  Li għad m'għandhomx is-snien permanenti, b'piż ta’ 320 kg jew aktar iżda mhux aktar minn minn 470 kg (1)

 

 

– – – –  Oħrajn:

ex 0102 90 71

 

– – – – –  Għat-tbiċċir:

 

10

–  Barrin jew għoġiela li għad m'għandhomx is-snien permanenti, b'piż ta’ 350 kg jew aktar iżda mhux aktar minn minn 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – –  Oħrajn:

 

21

91

–  Barrin jew għoġiela li għad m'għandhomx is-snien permanenti, b'piż ta’ 350 kg jew aktar iżda mhux aktar minn minn 500 kg (1)

0201

 

Laħam ta' annimali ta' l-ifrat, frisk jew imkessaħ:

ex 0201 10 00

 

–  Karkassi u nofs karkassi

 

91

–  Karkassi ta' piż ta' 180 kg jew aktar iżda mhux aktar minn 300 kg, u nofs karkassi ta' piż ta' 90 kg jew aktar iżda mhux aktar minn 150 kg, bi grad baxx ta' ossifikazzjoni tal-qarquċ (b'mod partikolari dawk tas-symphysis pubis u l-apophyses vertebrali), li l-laħam tagħhom huwa ta' kulur roża ċar u li x-xaħam tagħhom, li jkun ta' konsistenza fina ħafna, huwa ta' kulur minn abjad sa isfar ċar (1)

0201 20

 

–  Qagħtat oħrajn bl-għadam magħhom:

ex 0201 20 20

 

– –  Kwarti “kkompensati”

 

91

–  Kwarti “kkompensati” ta' piż ta' 90 kg jew aktar iżda mhux aktar minn 150 kg, bi grad baxx ta' ossifikazzjoni tal-qarquċ (b'mod partikolari dawk tas-symphysis pubis u l-apophyses vertebrali), li l-laħam tagħhom huwa ta' kulur roża ċar u li x-xaħam tagħhom, li jkun ta' konsistenza fina ħafna, huwa ta' kulur minn abjad sa isfar ċar (1)

ex 0201 20 30

 

– –  Il-kwarti ta' quddiem separati jew mhux separati

 

91

–  Kwarti ta' quddiem, separati ta' piż ta' 45 kg jew aktar iżda mhux aktar minn 75 kg, bi grad baxx ta' ossifikazzjoni tal-qarquċ (b'mod partikolari dawk tas-symphysis pubis u l-apophyses vertebrali), li l-laħam tagħhom huwa ta' kulur roża ċar u li x-xaħam tagħhom, li jkun ta' konsistenza fina ħafna, huwa ta' kulur minn abjad sa isfar ċar (1)

ex 0201 20 50

 

– –  Il-kwarti ta' wara separati jew mhux separati

 

91

–  Kwarti ta' wara separati ta' piż ta' 45 kg jew aktar iżda mhux aktar minn 75 kg (iżda 38 kg jew aktar iżda mhux aktar minn 68 kg fil-każ ta' qatgħat “Pistola”), bi grad baxx ta' ossifikazzjoni tal-qarquċ (b'mod partikolari dawk tas-symphysis pubis u l-apophyses vertebrali), li l-laħam tagħhom huwa ta' kulur roża ċar u li x-xaħam tagħhom, li jkun ta' konsistenza fina ħafna, huwa ta' kulur minn abjad sa isfar ċar (1)

(1)   (Id-daħla taħt din is-subintestatura huwa suġġett għal kundizzjonijiet stabbiliti fid-dispożizzjonijiet Komunitarji rilevanti)

ANNESS III(a)

KONĊESSJONIJIET TARIFFARJI TAL-MONTENEGRO GĦAL PRODOTTI PRIMARJI TA’ L-AGRIKOLTURA LI JORIĠINAW FIL-KOMUNITÀ

(imsemmija fl-Artikolu 27(2)(a))

Eżenzjoni mid-dazju għal kwantitajiet illimitati mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-FtehimKodiċi NM

Deskrizzjoni

0101

Żwiemel, ħmir, bgħula je hinnies ħajjin:

0101 90

–  Oħrajn:

 

– –  Żwiemel:

0101 90 11

– – –  Għat-tbiċċir

0101 90 19

– – –  Oħrajn

0101 90 30

– –  Ħmir

0101 90 90

– –  Bgħula (mules u hinnies) ħajjin

0105

Tjur ħajjin, jiġifieri tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus, papri, wiżżiet, dundjani u farawni:

 

–  Li jiżnu aktar minn 185 g:

0105 12 00

– –  Dundjani

0105 19

– –  Oħrajn:

0105 19 20

– – –  Wiżżiet

0105 19 90

– – –  Papri u farawni

0106

Annimali ħajjin oħra:

 

–  Mammali:

0106 19

– –  Oħrajn:

0106 19 10

– – –  Fniek domestiċi

0106 19 90

– – –  Oħrajn

0106 20 00

–  Rettili (inklużi sriep u fkieren ta' l-ilma)

 

–  Għasafar:

0106 39

– –  Oħrajn:

0106 39 10

– – –  Bċieċen

0205 00

Laħam taż-żwiemel, ħmir, bgħula jew hinnies, frisk, imkessaħ jew iffriżat:

0205 00 20

–  Frisk jew imkessaħ

0205 00 80

–  Ififfriżati

0206

Ġewwieni li jittiekel ta’ annimali ta’ l-ifrat, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, żwiemel, ħmir, bgħula jew hinnies, imkessaħ jew iffriżat:

0206 10

–  Ta' annimali ta' l-ifrat, frisk jew iffriżat:

0206 10 10

– –  Għall-manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi

 

– –  Oħrajn:

0206 10 91

– – –  Fwied

0206 10 95

– – –  Il-falda l-ħoxna u l-falda l-irqiqa

0206 10 99

– – –  Oħrajn

 

Ta' l-annimali ta' l-ifrat, iffriżat:

0206 21 00

– –  Ilsna

0206 22 00

– –  Fwied

0206 29

– –  Oħrajn:

0206 29 10

– – –  Għall-manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi

 

– – –  Oħrajn:

0206 29 91

– – – –  Il-falda l-ħoxna u l-falda l-irqiqa

0206 29 99

– – – –  Oħrajn

0206 30 00

–  Tal-ħnieżer, frisk jew imkessaħ,

 

–  Tal-ħnieżer, iffriżat:

0206 41 00

– –  Fwied

0206 49

– –  Oħrajn:

0206 49 20

– – –  Tal-ħnieżer domestiċi

0206 49 80

– – –  Oħrajn

0206 80

–  Oħrajn, friski jew imkessħa:

0206 80 10

– –  Għall-manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi

 

– –  Oħrajn:

0206 80 91

– – –  Ta' żwiemel, ħmir, bgħula u hinnies

0206 80 99

– – –  Tan-nagħaġ u l-mogħoż

0206 90

–  Oħrajn, iffriżati;

0206 90 10

– –  Għall-manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi

 

– –  Oħrajn:

0206 90 91

– – –  Ta' żwiemel, ħmir, bgħula u hinnies

0206 90 99

– – –  Tan-nagħaġ u l-mogħoż

0208

Laħam ieħor u laħam ġewwieni, firski, imkessħa jew iffriżati, li jittieklu:

0208 10

–  Tal-fniek jew tal-liebri:

 

– –  Tal-fniek domestiċi

0208 10 11

– – –  Frisk jew imkessaħ

0208 10 19

– – –  Ififfriżati:

0208 10 90

– – –  Oħrajn

0208 30 00

–  Tal-primati

0208 40

–  Tal-baleni, tad-delfini u tal-foċeni (mammiferi ta' l-ispeċi Cetacea); tal-lamantini u tad-dugongi (mammiferi ta' l-ispeċi Sirenia);

0208 40 10

– –  Laħam tal-baleni

0208 40 90

– –  Oħrajn

0208 50 00

–  Tar-rettili (inklużi sriep u fkieren ta' l-ilma)

0208 90

–  Oħrajn

0208 90 10

– –  Tal-bċieċen domestiċi

 

– –  Tas-selvaġġina, minbarra fniek jew liebri:

0208 90 20

– – –  Tas-summien

0208 90 40

– – –  Oħrajn

0208 90 55

– –  Laħam tal-foki

0208 90 60

– –  Tar-renni

0208 90 70

– –  Saqajn iż-żrinġijiet

0208 90 95

– –  Oħrajn

0210

Laħam u ġewwieni li jittiekel, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat; kappuljat fin u kappuljat oħxon mill-laħam jew fdalijiet tajba għall-ikel:

 

–  Oħrajn, inklużi tqiq u pasti tal-laħam jew tal-ġewwieni tal-laħam li jittieklu:

0210 91 00

– –  Tal-primati

0210 92 00

– –  Tal-baleni, tad-delfini u tal-foċeni (mammiferi ta' l-ispeċi Cetacea); tal-lamantini u tad-dugongi (mammiferi ta' l-ispeċi Sirenia);

0210 93 00

– –  Tar-rettili (inklużi sriep u fkieren ta' l-ilma)

0210 99

– –  Oħrajn:

 

– – –  Laħam

0210 99 10

– – – –  Taż-żwimel, immellaħ, fis-salmura jew imnixxef

 

– – – –  Tan-nagħaġ u l-mogħoż:

0210 99 21

– – – – –  Bil-għadam

0210 99 29

– – – – –  Mingħajr Għadam

0210 99 31

– – – –  Tar-renni

0210 99 39

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Fdalijiet tal-laħam:

 

– – – –  Tal-ħnieżer domestiċi:

0210 99 41

– – – – –  Fwied

0210 99 49

– – – – –  Oħrajn

 

– – – –  Ta' l-annimali ta' l-ifrat:

0210 99 51

– – – – –  Il-falda l-ħoxna u l-falda l-irqiqa

0210 99 59

– – – – –  Oħrajn

0210 99 60

– – – –  Tan-nagħaġ u l-mogħoż

 

– – – –  Oħrajn:

 

– – – – –  Fwied tat-tjur:

0210 99 71

– – – – – –  Fwied xaħmi tal-wiżżiet jew tal-papri, immellaħ jew fis-salmura

0210 99 79

– – – – – –  Oħrajn

0210 99 80

– – – – –  Oħrajn

0210 99 90

– – –  Dqiq u pasti mill-laħam u mill-ġewwieni ta' l-annimali

0407 00

Bajd ta' l-għasafar bil-qoxra, frisk, ippreservat jew imsajjar:

 

–  Tat-tjur:

 

– –  Għat-tfaqqis:

0407 00 11

– – –  Tad-dundjani jew tal-wiżżiet

0407 00 19

– – –  Oħrajn

0408

Bajd ta' l-għasafar, mhux fil-qoxra, u l-isfar tal-bajda, frisk, imnixxef, imsajjar permezz ta' fwar jew permezz ta' tgħolija fl-ilma, fil-forma, iffriżat jew ippriservat mod ieħor, kemm jekk għandu jew le zokkor miżjud jew sustanza tal-ħlewwa oħra:

 

–  Isfar tal-bajd:

0408 11

– –  Imnixxef:

0408 11 20

– – –  Mhux tajjeb għall-konsum mill-bniedem

0408 19

– –  Oħrajn:

0408 19 20

– – –  Mhux tajjeb għall-konsum mill-bniedem

 

–  Oħrajn:

0408 91

– –  Imnixxef:

0408 91 20

– – –  Mhux tajjeb għall-konsum mill-bniedem

0408 99

– –  Oħrajn:

0408 99 20

– – –  Mhux tajjeb għall-konsum mill-bniedem

0410 00 00

Prodotti li jistgħu jittieklu li joriġinaw mill-annimali iżda li mhumhiex imsemmija jew inklużi band'oħra

0601

Basal, tuberi, għeruq tuberużi, corms, crowns u riżomi, reqdin, jarmu jew bil-ward; pjanti taċ-ċikwejra u għeruq ħlief għeruq ta' l-intestatura 1212 :

0601 10

–  Basal, tuberi, għeruq tuberużi, corms, crowns u riżomi, reqdin;

0601 10 10

– –  Ġjaċinti

0601 10 20

– –  Narċis

0601 10 30

– –  Tulipani

0601 10 40

– –  Gladjoli

0601 10 90

– –  Oħrajn

0601 20

–  Basal, tuberi, għeruq tuberużi, corms, crowns u riżomi, reqdin, jarmu jew bil-ward; pjanti taċ-ċikwejra:

0601 20 10

– –  pjanti taċ-ċikwejra u għeruq

0601 20 30

– –  Orkidej, ġjanċinti, narċis u tulipani

0601 20 90

– –  Oħrajn

0602

Pjanti ħajjin oħra (inklużi l-għeruq tagħhom), biċċiet u żabriet; rimja tal-faqqiegħ:

0602 90

–  Oħrajn:

0602 90 10

– –  Rimja tal-faqqiegħ

0602 90 20

– –  Pjanti ta' l-ananas

0604

Weraq, friegħi u partijiet oħrajn ta’ pjanti, mingħajr fjuri jew blanzuni, u ħaxix, ħażiż u likeni, ta' tip xieraq għall-bukketti jew għal għanijiet ornamentali, friski, mnixxfa, mogħtija l-kulur, ibbliċjati, mimlija jew ippreparati b'xi mod ieħor:

 

–  Oħrajn:

0604 91

– –  Friski:

0604 91 20

– – –  Siġar tal-milied

0604 91 40

– – –  Friegħ tal-koniferi

0604 91 90

– – –  Oħrajn

0604 99

– –  Oħrajn:

0604 99 10

– – –  Mhux ippreparat aktar milli mnixxef

0604 99 90

– – –  Oħrajn

0713

Ħxejjex leguminużi imnixxfin, imqaxxrin, kemm mingħajr qoxra ta’ ġewwa wkoll u maqsumin jew le:

0713 33

– –  Fażola kidnija, (Phaseolus vulgaris), għaż-żriegħ:

0713 33 90

– – –  Oħrajn

0713 39 00

– –  Oħrajn

0713 40 00

–  Għads

0713 50 00

–  Ful (Vicia faba var. major) u ful ta' varjetà raffa għall-għalf taż-żwiemel (Vicia faba var. equina, Viciafaba var. minor)

0713 90 00

–  Oħrajn

0714

Manjoka, ararut, salep, artiċokks, patata ħelwa u għeruq simili u ħxejjex tal-basal b’livell għoli ta’ lamtu jew inulina, friski, mkessħa, iffriżati jew niexfa, sew jekk mqatta' flieli jew fil-forma ta' pritkuni sew jekk le; il-qoxra tas-sago:

0714 10

–  Manjoka (cassava);

0714 10 10

– –  Pritkuni ta' dqiq u pasta

 

– –  Oħrajn:

0714 10 91

– – –  Ta' tip użat għall-konsum mill-bniedem, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 28 kg, friski u sħaħ jew mingħajr il-qoxra u ffriżati, kemm jekk flieli kemm jekk le

0714 10 99

– – –  Oħrajn

0714 20

–  Patata ħelwa:

0714 20 10

– –  Friski, sħaħ, maħsuba għall-konsum mill-bniedem,

0714 20 90

– –  Oħrajn

0714 90

–  Oħrajn:

 

– –  Ararut, salep u għeruq u tuberi simili b'kontenut għoli tal-lamtu:

0714 90 11

– – –  Ta' tip użat għall-konsum mill-bniedem, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 28 kg, friski u sħaħ jew mingħajr il-qoxra u ffriżati, kemm jekk flieli kemm jekk le

0714 90 19

– – –  Oħrajn

0714 90 90

– –  Oħrajn

0801

Ġewż ta' l-Indi, ġewż tal-Brażil u ġewż ta' l-anakardju, friski jew imnixxfa, kemm jekk bla qoxra jew imqaxxra, kemm jekk le:

 

–  Ġewż ta' l-indi:

0801 11 00

– –  Mnixxef

0801 19 00

– –  Oħrajn

0802

Ġewż ieħor, kemm jekk bla qoxra jew imqaxxra, kemm jekk le:

 

–  Lewż:

0802 11

– –  Fil-qoxra:

0802 11 10

– – –  Morr

0802 11 90

– – –  Oħrajn

0802 12

– –  bla qoxra:

0802 12 10

– – –  Morr

0802 12 90

– – –  Oħrajn

 

–  Ġellewż jew is-siġar tiegħu (Corylus spp.):

0802 21 00

– –  Fil-qoxra

0802 22 00

– –  bla qoxra:

ex 0802 22 00

– – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

ex 0802 22 00

– – –  Oħrajn

 

–  Ġewż:

0802 31 00

– –  Fil-qoxra

0802 32 00

– –  Bla qoxra

0802 40 00

–  Qastan (Castanea spp.)

0802 50 00

–  Pistaċċi

0802 60 00

–  Ġewż tal-makadamja

0802 90

–  Oħrajn:

0802 90 20

– –  Ġewż ta' l-areka (jew betel), kola u ġewż tal-pekan

0802 90 50

– –  Ġewż ta' l-arznu

0802 90 85

– –  Oħrajn

0804

Tamal, tin, ananas, avokado, guavas, mango u mangosteens, friski jew imnixxfin:

0804 10 00

–  Tamal

0804 30 00

–  Ananas

0804 40 00

–  Avokado

0804 50 00

–  mango u mangosteens

0806

Għeneb, frisk jew imnixxef:

0806 20

–  Imnixxfin

0806 20 10

– –  Passolina

0806 20 30

– –  Sultana

0806 20 90

– –  Oħrajn

0810

Frott ieħor, frisk:

0810 60 00

–  Durian

0810 90

–  Oħrajn:

0810 90 30

– –  Tamarind, frott ta’ l-anakardju, liċċi (litchi), frott tas-siġra tal-ħobż (jackfruit), frott tas-sapodilja

0810 90 40

– –  Frott tal-passjoni, karambola u pitaħaja

 

– –  Passolina sewda, bajda jew ħamra u ribes:

0810 90 50

– – –  Passolina sewda

0810 90 60

– – –  Passolina ħamra

0810 90 70

– – –  Oħrajn

0810 90 95

– –  Oħrajn

0811

Frott jew ġewż, nejjin jew imsajrin bl-istim jew bit-togħlija fl-ilma, iffriżati, kemm jekk biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor sabiex jagħmel ħelu (NM 0811 10 90 ) kemm jekk le:

0811 90

–  Oħrajn:

 

– –  Li jkun fihom zokkor jew sustanza oħra li tagħti l-ħlewwa miżjuda:

 

– – –  Li fihom aktar minn 13 % kontenut ta' zokkor bil-piż:

0811 90 11

– – – –  Frott tropikali u ġewż tropikali

0811 90 19

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Oħrajn:

0811 90 31

– – – –  Frott tropikali u ġewż tropikali

0811 90 39

– – – –  Oħrajn

 

– –  Oħrajn:

0811 90 50

– – –  Frott ta' l-ispeċi Vaccinium myrtillus

0811 90 70

– – –  Frott ta' l-ispeċi Vaccinium myrtilloides u Vaccinium angustifolium

0811 90 85

– – –  Frott tropikali u ġewż tropikali

0812

Frott u ġewż ippreservati proviżorjament (per eżempju, permezz ta' gass tad-diossidu tal-kubrit, fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit jew f’soluzzjonijiet preservattivi oħra), iżda mhux tajba għall-konsum immedjat f’dak l-istat:

0812 90

–  Oħrajn:

0812 90 70

– –  Guavas, mango, mangosteens, tamarind, frott ta’ l-anakardju, liċċi (litchi), frott tas-siġra tal-ħobż (jackfruit), frott tas-sapodilja, frott tal-passjoni, karambola, pitaħaja u ġewż tropikali

0813

Frott niexef, minbarra dak tat-Titoli Nru 0801 sa 0806 : taħlitiet ta' ġewż jew frott niexef ta' dan il-Kapitolu:

0813 40

–  Frott ieħor:

0813 40 50

– –  Papaja

0813 40 60

– –  Tamarind

0813 40 70

– –  Frott ta’ l-anakardju, liċċi (litchi), frott tas-siġra tal-ħobż (jackfruit), frott tas-sapodilja, frott tal-passjoni, karambola u pitaħaja

0813 40 95

– –  Oħrajn

0813 50

–  Taħlitiet ta' ġewż jew frott niexef ta' dan il-Kapitolu:

 

– –  Taħlitiet ta' frott niexef, minbarra dak ta' l-intestaturi 0801 sa 0806 :

 

– – –  Li ma jkunx fihom pruna:

0813 50 12

– – – –  Tal-papaja, tamarind, frott ta’ l-anakardju, liċċi (litchi), frott tas-siġra tal-ħobż (jackfruit), frott tas-sapodilja, frott tal-passjoni, karambola u pitaħaja

0813 50 15

– – – –  Oħrajn

0813 50 19

– – –  Li jkun fihom il-pruna

 

– –  Taħlitiet magħmula biss minn ġewż niexef ta' l-intestaturi 0801 u 0802 :

0813 50 31

– – –  Minn ġewż tropikali

0813 50 39

– – –  Oħrajn

 

– –  Taħlitiet oħrajn:

0813 50 91

– – –  Li ma jkunx fihom pruna jew tin

0813 50 99

– – –  Oħrajn

0814 00 00

Il-qoxra tal-frott taċ-ċitru jew tal-bettieħ (inkluż id-dulliegħ), friska, iffriżata, imnixxfa jew proviżorjament ippreservata fis-salmura, fl-ilma bil-kubrit jew f'xi soluzzjoni preservattiva oħra

0901

Kafé, kemm jekk inkaljat kemm jekk dekaffeinat; qxur u fosdqiet tal-kafe; sostituti tal-kafe li fihom il-kafe f'kull proporzjon:

 

–  Kafé, mhux inkaljat

0901 11 00

– –  Mhux dekaffeinat

0901 12 00

– –  Dekaffeinat

0902

Te, sew jekk jingħata togħma sew jekk le:

0902 10 00

–  Te aħdar (mhux iffermentat), ippakkjat għall-konsum immedjat b’kontenut ta’ mhux aktar minn 3 kg

0902 20 00

–  Te aħdar ieħor (mhux iffermentat)

0902 30 00

–  Te iswed (iffermentat) u te parzjalment iffermentat, ippakkjati għall-konsum immedjat b’kontenut ta’ mhux aktar minn 3 kg

0902 40 00

–  Te iswed ieħor (iffermentat) u te parzjalment iffermentat ieħor

0904

Bżar ta' l-ispeċi Piper; frott niexef jew mgħaffeg ta' l-ispeċi Capricum jew ta' l-ispeċi Pimenta:

 

–  Bżar:

0904 11 00

– –  La mgħaffeġ u lanqas mitħun

0904 12 00

– –  Mgħaffeġ jew mitħun

0904 20

–  Frott ta' l-ispeċi Capsicum jew ta' l-ispeċi Pimenta, mnixxef jew mgħaffeġ jew mitħun:

 

– –  La mgħaffeġ u lanqas mitħun:

0904 20 10

– – –  Bżar ħelu

0904 20 30

– – –  Oħrajn

0904 20 90

– –  Mgħaffeġ jew mitħun

0905 00 00

Vanilla

0906

Kannella u fjuri tas-siġra tal-kannella:

 

–  La mgħaffeġ u lanqas mitħun:

0906 11 00

– –  Kannella (Cinnamomum zeylanicum Blume)

0906 19 00

– –  Oħrajn

0906 20 00

–  Mgħaffeġ jew mitħun

0907 00 00

Imsiemer tal-qronfol (sħaħ, snien jew zkuk)

0908

Noċemuskata, qoxra ta' barra tan-noċemuskata u kardamonju:

0908 10 00

–  Noċemuskata

0908 20 00

–  Qoxra ta' barra tan-noċemuskata

0908 30 00

–  Kardamonju

0909

Żerriegħa ta' l-aniż, badjan, bużbież, kosbor, kemmun jew il-ħlewwa; berries tal-ġnibru:

0909 10 00

–  Żerriegħa ta' l-aniż jew badjan

0909 20 00

–  Żerriegħa tal-kosbor

0909 30 00

–  Żerriegħa tal-kemmun

0909 40 00

–  Żerriegħa tal-ħlewwa

0909 50 00

–  Żerriegħa tal-bużbież; berries tal-ġnibru

0910

Żinżel, żagħfran, turmeriku (kurkuma), sagħtar, weraq tar-rand, curry u ħwawar oħra

0910 10 00

–  Żinżel

0910 20

–  Żagħfran:

0910 20 10

– –  La mgħaffeġ u lanqas mitħun

0910 20 90

– –  Mgħaffeġ jew mitħun

0910 30 00

–  Turmeriku (kurkuma)

 

–  Ħwawar oħrajn:

0910 91

– –  Taħlitiet li ssir referenza għalihom fin-Nota 1 (b) għal dan il-Kapitolu:

0910 91 10

– – –  La mgħaffeġ u lanqas mitħun

0910 91 90

– – –  Mgħaffeġ jew mitħun

0910 99

– –  Oħrajn:

0910 99 10

– – –  Żerriegħa tal-fienu

 

– – –  Sagħtar:

 

– – – –  La mgħaffeġ u lanqas mitħun:

0910 99 31

– – – – –  Sagħtar selvaġġ (Thymus serpyllum)

0910 99 33

– – – – –  Oħrajn

0910 99 39

– – – –  Mgħaffeġ jew mitħun

0910 99 50

– – –  Weraq tar-rand

0910 99 60

– – –  Curry

 

– – –  Oħrajn:

0910 99 91

– – – –  La mgħaffeġ u lanqas mitħun

0910 99 99

– – – –  Mgħaffeġ jew mitħun

1006

Ross:

1006 10

–  Ross fil-ħliefa (paddy jew aħrax)

1006 10 10

– –  Għaż-żriegħ

 

– –  Oħrajn:

 

– – –  Mgħolli fil-ħliefa:

1006 10 21

– – – –  Mit-tond

1006 10 23

– – – –  Mill-medju

 

– – – –  Mit-twil:

1006 10 25

– – – – –  Ta' ratio tul/wisa' li hu aktar minn 2 iżda anqas minn 3

1006 10 27

– – – – –  Ta' ratio tul/wisa' li hu ta' 3 jew aktar

 

– – –  Oħrajn:

1006 10 92

– – – –  Mit-tond

1006 10 94

– – – –  Mill-medju

 

– – – –  Mit-twil:

1006 10 96

– – – – –  Ta' ratio tul/wisa' li hu aktar minn 2 iżda anqas minn 3

1006 10 98

– – – – –  Ta' ratio tul/wisa' li hu ta' 3 jew aktar

1006 20

–  Ross (kannella) mingħajr il-ħliefa:

 

– –  Mgħolli fil-ħliefa:

1006 20 11

– – –  Mit-tond

1006 20 13

– – –  Mill-medju

 

– – –  Mit-twil:

1006 20 15

– – – –  Ta' ratio tul/wisa' li hu aktar minn 2 iżda anqas minn 3

1006 20 17

– – – –  Ta' ratio tul/wisa' li hu ta' 3 jew aktar

 

– –  Oħrajn:

1006 20 92

– – –  Mit-tond

1006 20 94

– – –  Mill-medju

 

– – –  Mit-twil:

1006 20 96

– – – –  Ta' ratio tul/wisa' li hu aktar minn 2 iżda anqas minn 3

1006 20 98

– – – –  Ta' ratio tul/wisa' li hu ta' 3 jew aktar

1006 30

–  Ross nofsu mnaddaf jew imnaddaf kollu, kemm jekk illustrat jew żmaltat, kemm jekk le:

 

– –  Ross nofsu mnaddaf:

 

– – –  Mgħolli fil-ħliefa:

1006 30 21

– – – –  Mit-tond

1006 30 23

– – – –  Mill-medju

 

– – – –  Mit-twil:

1006 30 25

– – – – –  Ta' ratio tul/wisa' li hu aktar minn 2 iżda anqas minn 3

1006 30 27

– – – – –  Ta' ratio tul/wisa' li hu ta' 3 jew aktar

 

– – –  Oħrajn:

1006 30 42

– – – –  Mit-tond

1006 30 44

– – – –  Mill-medju

 

– – – –  Mit-twil:

1006 30 46

– – – – –  Ta' ratio tul/wisa' li hu aktar minn 2 iżda anqas minn 3

1006 30 48

– – – – –  Ta' ratio tul/wisa' li hu ta' 3 jew aktar

 

– –  Ross imnaddaf kollu:

 

– – –  Mgħolli fil-ħliefa:

1006 30 61

– – – –  Mit-tond

1006 30 63

– – – –  Mill-medju

 

– – – –  Mit-twil:

1006 30 65

– – – – –  Ta' ratio tul/wisa' li hu aktar minn 2 iżda anqas minn 3

1006 30 67

– – – – –  Ta' ratio tul/wisa' li hu ta' 3 jew aktar

 

– – –  Oħrajn:

1006 30 92

– – – –  Mit-tond

1006 30 94

– – – –  Mill-medju

 

– – – –  Mit-twil:

1006 30 96

– – – – –  Ta' ratio tul/wisa' li hu aktar minn 2 iżda anqas minn 3

1006 30 98

– – – – –  Ta' ratio tul/wisa' li hu ta' 3 jew aktar

1006 40 00

–  Ross miksur

1007

Qamħ tas-sorgu:

1007 00 10

–  Ibridi għaż-żriegħ

1007 00 90

–  Oħrajn

1008

Qamħ saraċin, millieġ u skalora; Ċereali oħrajn:

1008 10 00

–  Qamħ saraċin

1008 20 00

–  Millieġ

1008 30 00

–  Skalora

1008 90

–  Ċereali oħrajn:

1008 90 10

– –  Triticale

1008 90 90

– –  Oħrajn

1102

Dqiq taċ-ċereali apparti minn tal-qamħ jew il-meslin

1102 10 00

–  Dqiq tas-sikrana

1102 20

–  Dqiq tal-qamħirrum

1102 20 10

– –  B'kontenut ta' xaħam li, bil-piż, mhuwiex aktar minn 1,5 %

1102 20 90

– –  Oħrajn

1102 90

–  Oħrajn:

1102 90 10

– –  Dqiq tax-xgħir

1102 90 30

– –  Dqiq tal-ħafur

1102 90 50

– –  Dqiq tar-ross

1102 90 90

– –  Oħrajn

1103

Ħafur, pasta u pritkuni taċ-ċereali:

 

–  Pasta u ħafur:

1103 11

– –  Tal-qamħ:

1103 11 10

– – –  Qamħ durum

1103 11 90

– – –  Qamħ komuni u spelt

1103 13

– –  Mill-qamħirrum (corn)

1103 13 10

– – –  B'kontenut ta' xaħam li, bil-piż, mhuwiex aktar minn 1,5 %

1103 13 90

– – –  Oħrajn

1103 19

– –  Ta' ċereali oħrajn:

1103 19 10

– – –  Tas-sikrana

1103 19 30

– – –  Mix-xgħir

1103 19 40

– – –  Mil-ħafur

1103 19 50

– – –  Mir-ross

1103 19 90

– – –  Oħrajn

1103 20

–  Pritkuni:

1103 20 10

– –  Mis-sikrana

1103 20 20

– –  Mix-xgħir

1103 20 30

– –  Mill-ħafur

1103 20 40

– –  Mill-qamħirrum (corn)

1103 20 50

– –  Mir-ross

1103 20 60

– –  Mill-qamħ:

1103 20 90

– –  Oħrajn

1104

Qmugħ taċ-ċereali maħduma mod ieħor (per eżempju, imfesdqa, irrumblati, imqattgħin f'biċċiet irqaq, perlati, imfella jew mitħuna fi frak oħxon), minbarra ross ta' l-intestatura 1006 ; żerriegħa taċ-ċereali, sħiħa, irrumblata, mqiegħda strat strat jew mitħuna:

 

–  Qmugħ irrumblati jew imqattgħin f'biċċiet irqaq:

1104 12

– –  Tal-ħafur

1104 12 10

– – –  Irrumblati

1104 12 90

– – –  Imqattgħin f'biċċiet irqaq

1104 19

– –  Ta' ċereali oħrajn:

1104 19 10

– – –  Mill-qamħ

1104 19 30

– – –  Tas-sikrana

1104 19 50

– – –  Tal-qamħirrum

 

– – –  Tax-xgħir:

1104 19 61

– – – –  Irrumblati

1104 19 69

– – – –  Imqatta' f'biċċiet irqaq

 

– – –  Oħrajn:

1104 19 91

– – – –  Ross imqatta' f'biċċiet irqaq

1104 19 99

– – – –  Oħrajn

 

–  Qmugħ maħduma oħra (per eżempju, imfesdqa, perlati, imfella jew mitħuna fi frak oħxon):

1104 22

– –  Tal-ħafur

1104 22 20

– – –  Imfesdqa (mingħajr qoxra jew fosdqa)

1104 22 30

– – –  Imfesdqa u imfella jew mitħuna fi frak oħxon (“Grütze” or “grutten”)

1104 22 50

– – –  Perlati

1104 22 90

– – –  Mhux maħduma mod ieħor għajr mitħuna fi frak oħxon

1104 22 98

– – –  Oħrajn

1104 23

– –  Mill-qamħirrum (corn)

1104 23 10

– – –  Imfesdqa (mingħajr qoxra jew fosdqa), kemm jekk imqatta fi flieli jew mitħuna fi frak oħxon, kemm jekk le

1104 23 30

– – –  Perlati

1104 23 90

– – –  Mhux maħduma mod ieħor għajr mitħuna fi frak oħxon

1104 23 99

– – –  Oħrajn

1104 29

– –  Ta' ċereali oħrajn:

 

– – –  Tax-xgħir:

1104 29 01

– – – –  Imfesdqa (mingħajr qoxra jew fosdqa)

1104 29 03

– – – –  Imfosdqa u imfella jew mitħuna fi frak oħxon (“Grütze” jew “grutten”)

1104 29 05

– – – –  Perlati

1104 29 07

– – – –  Mhux maħduma mod ieħor għajr mitħuna fi frak oħxon

1104 29 09

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Oħrajn:

 

– – – –  Imfesdqa (mingħajr qoxra jew fosdqa), kemm jekk imqatta fi flieli jew mitħuna fi frak oħxon, kemm jekk le

1104 29 11

– – – – –  Tal-qamħ

1104 29 18

– – – – –  Oħrajn

1104 29 30

– – – –  Perlati

 

– – – –  Mhux maħduma mod ieħor għajr mitħuna fi frak oħxon:

1104 29 51

– – – – –  Tal-qamħ

1104 29 55

– – – – –  Tas-sikrana

1104 29 59

– – – – –  Oħrajn

 

– – – –  Oħrajn:

1104 29 81

– – – – –  Tal-qamħ

1104 29 85

– – – – –  Tas-sikrana

1104 29 89

– – – – –  Oħrajn

1104 30

–  Żerriegħa taċ-ċereali, sħiħa, irrumblata, mqiegħda strat strat jew mitħuna:

1104 30 10

– –  Mill-qamħ:

1104 30 90

– –  Minn ċereali oħrajn:

1105

Dqiq, pasta, trab, flejks, granuli u pritkuni tal-patata:

1105 10 00

–  Dqiq, pasta u trab

1105 20 00

–  Ħafur, pasta u pritkuni taċ-ċereali

1106

Dqiq, pasta u trab tal-ħxejjex leguminużi mnixxfa ta' l-intestatura 0713 , tas-sago jew ta' għeruq jew tuberi ta' l-intestatura Nru 0714 jew tal-prodotti tal-Kapitolu 8:

1106 10 00

–  Tal-ħxejjex leguminużi mnixxfa ta' l-intestatura 0713

1106 20

–  Ta’ sagu jew ta’ għeruq jew tuberi ta’ titlu 0714 :

1106 20 10

– –  Snaturat

1106 20 90

– –  Oħrajn

1106 30

–  Tal-prodotti tal-Kapitolu 8:

1106 30 10

– –  Tal-banana

1106 30 90

– –  Oħrajn

1107

Xgħir, kemm jekk inkaljat kemm jekk le:

1107 10

–  Mhux inkaljat:

 

– –  Tal-qamħ:

1107 10 11

– – –  Fl-għamla ta' dqiq

1107 10 19

– – –  Oħrajn

 

– –  Oħrajn:

1107 10 91

– – –  Fl-għamla ta' dqiq

1107 10 99

– – –  Oħrajn

1107 20 00

–  Inkaljat

1108

Lamtu; inulina:

 

–  Lamtu:

1108 11 00

– –  Lamtu tal-qamħ

1108 12 00

– –  Lamtu tal-qamħirrum

1108 13 00

– –  Lamtu tal-patata

1108 14 00

– –  Lamtu tal-manjoka (cassava)

1108 19

– –  Lamti oħra:

1108 19 10

– – –  Lamtu tar-ross

1108 19 90

– – – –  Oħrajn

1108 20 00

–  Inulina

1109 00 00

Glutina tal-qamħ, sew jekk niexfa sew jekk le

1502 00

Xaħam ta' annimali ta' l-ifrat, nagħaġ jew mogħoż, minbarra dawk ta' l-intestatura 1503 :

1502 00 10

–  Għal użi industrijali ħlief għall-manifattura ta’oġġetti ta' l-ikel għall-konsum mill-bniedem

1502 00 90

–  Oħrajn

1503 00

Stearina tax-xaħam, żejt tax-xaħam, oleostearina, oleo-oil u żejt tax-xaħam tad-dam, mhux emulsifikati jew imħalltin jew ippreparati b’xi mod ieħor:

 

–  Stearina tax-xaħam u oleostrearina:

1503 00 11

– –  Għal użi industrijali

1503 00 19

– –  Oħrajn

1503 00 30

–  Żejt tax-xaħam tad-dam għal użi industrijali ħlief għall-manifattura ta’ oġġetti ta' l-ikel għall-konsum mill-bniedem:

1503 00 90

– –  Oħrajn

1504

Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, ta' ħut jew ta' mammali marini, sew jekk raffinati u sew jekk le, imma mhux modifikati kimikament:

1504 10

–  Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom tal-fwied tal-ħut:

1504 10 10

– –  B'kontenut ta' vitamina A li ma jkunx aktar minn 2 500 unità internazzjonali għal kull gramm

 

– –  Oħrajn:

1504 10 91

– – –  Tal-halibut

1504 10 99

– – –  Oħrajn

1504 20

–  Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom tal-ħut minbarra żjut tal-fwied:

1504 20 90

– –  Oħrajn

1504 30

–  Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom ta' mammali marini:

1504 30 90

– –  Oħrajn

1507

Żejt tas-soja u l-frazzjonijiet tiegħu, kemm jekk irfinut kemm jekk le, iżda mhux modifikat kimikament:

1507 10

–  Żejt mhux raffinat, kemm jekk degummed u kemm jekk le:

1507 10 10

– –  Għal użi tekniċi jew industrijali ħlief għall-manifattura ta’ oġġetti ta' l-ikel għall-konsum mill-bniedem

1507 90

–  Oħrajn:

1507 90 10

– –  Għal użi tekniċi jew industrijali ħlief għall-manifattura ta’ oġġetti ta' l-ikel għall-konsum mill-bniedem

1508

Żejt tal-karawett u l-frazzjonijiet tiegħu, kemm jekk raffinat kemm jekk le, iżda mhux modifikat kimikament:

1508 10

–  Żejt mhux raffinat:

1508 10 10

– –  Għal użi tekniċi jew industrijali ħlief għall-manifattura ta’ oġġetti ta' l-ikel għall-konsum mill-bniedem

1508 10 90

– –  Oħrajn

1508 90

–  Oħrajn:

1508 90 10

– –  Għal użi tekniċi jew industrijali ħlief għall-manifattura ta’ oġġetti ta' l-ikel għall-konsum mill-bniedem

1508 90 90

– –  Oħrajn

1510 00

Żjut oħrajn u l-frazzjonijiet tagħhom, miksuba biss miż-żebbuġ, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, iżda mhux modifikati kimikament, inklużi taħlitiet ta' dawn iż-żjut jew frazzjonijiet oħra ta' l-intestatura 1509 :

1510 00 10

–  Żjut mhux raffinati

1510 00 90

–  Oħrajn

1512

Żejt taż-żerriegħa tal-garafonu jew taż-żerriegħa tal-qoton u l-frazzjonijiet tagħhom, raffinati jew le, iżda, mhux modifikati kimikament:

 

–  Żejt taż-żerriegħa tal-qoton u l-frazzjonijiet tiegħu;

1512 21

– –  Żejt mhux raffinat, kemm jekk tneħħa l-gossypol u kemm jekk le:

1512 21 10

– – –  Għal użi tekniċi jew industrijali ħlief għall-manifattura ta’ oġġetti ta' l-ikel għall-konsum mill-bniedem

1512 21 90

– – –  Oħrajn

1512 29

– –  Oħrajn:

1512 29 10

– – –  Għal użi tekniċi jew industrijali ħlief għall-manifattura ta’ oġġetti ta' l-ikel għall-konsum mill-bniedem

1512 29 90

– – –  Oħrajn

1514

Żejt tal-lift, kolza jew mustarda u l-frazzjonijiet tagħhom, raffinati jew le, iżda, mhux modifikati kimikament

 

–  Żjut tal-lift jew tal-kolza b'kontenut ta' aċtu eruċiku baxx u l-frazzjonijiet tagħhom:

1514 11

– –  Żejt mhux raffinat:

1514 11 10

– – –  Għal użi tekniċi jew industrijali ħlief għall-manifattura ta’ oġġetti ta' l-ikel għall-konsum mill-bniedem

1514 11 90

– – –  Oħrajn

1514 19

– –  Oħrajn:

1514 19 10

– – –  Għal użi tekniċi jew industrijali ħlief għall-manifattura ta’ oġġetti ta' l-ikel għall-konsum mill-bniedem

1514 19 90

– – –  Oħrajn

 

–  Oħrajn:

1514 91

– –  Żejt mhux raffinat:

1514 91 10

– – –  Għal użi tekniċi jew industrijali ħlief għall-manifattura ta’ oġġetti ta' l-ikel għall-konsum mill-bniedem

1514 91 90

– – –  Oħrajn

1514 99

– –  Oħrajn:

1514 99 10

– – –  Għal użi tekniċi jew industrijali ħlief għall-manifattura ta’ oġġetti ta' l-ikel għall-konsum mill-bniedem

1514 99 90

– – –  Oħrajn

1516

Xaħmijiet u żjut ta' l-annimali jew ħxejjex u l-frazzjonijiet tagħhom, parzjalment jew totalment idroġenati, interesterifikati, riesterifikati jew elajdinizzati, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, iżda mhux ippreparati ulterjormaent:

1516 20

–  Xaħmijiet u żjut tal-ħxejjex u l-frazzjonijiet tagħhom:

 

– –  Oħrajn:

 

– – –  Oħrajn:

 

– – – –  Oħrajn:

1516 20 98

– – – – –  Oħrajn

1518 00

Xaħmijiet u żjut ta’ l-annimali jew veġetali u frazzjonijiet tagħhom, mgħollija, ossidati, deidratati, kubritizzati, imneffħa, polimerizzati bis-sħana f’vakwu jew f’gass inerti jew inkella mmodifikati kimikament, minbarra dawk li jidhru taħt l-intestatura 1516 ; taħlitiet jew tħejjijiet li mhumiex tajbin għall-ikel ta’ xaħmijiet jew żjut ta’ annimali jew ħaxix jew ta’ frazzjonijiet tax-xaħmijiet jew iż-żjut differenti ta’ dan il-kapitolu, li ma humiex speċifikati jew inklużi xi mkien ieħor:

 

–  Żjut veġetali fissi, fluwidi imħallta, għal użi tekniċi jew industrijali ħlief għall-manifattura ta’ oġġetti ta' l-ikel għall-konsum mill-bniedem

1518 00 31

– –  Żejt mhux raffinat

1518 00 39

– –  Oħrajn

1522 00

Degras; reżidwi li jirriżultaw mit-trattament ta’ sustanzi xaħmija jew xema’ ta’ l-annimali jew tal-ħxejjex:

 

–  Reżidwi li jirriżultaw mit-trattament ta’ sustanzi xaħmija jew xema’ ta’ l-annimali jew veġetali:

 

– –  Li fihom żejt bil-karatteristiċi taż-żejt taż-żebbuġa:

1522 00 31

– – –  Soapstocks

1522 00 39

– – –  Oħrajn

 

– –  Oħrajn:

1522 00 91

– – –  Tartru u residwi taż-żejt; soapstocks

1522 00 99

– – –  Oħrajn

1702

Zokkor ieħor, inkluż lattożju, maltożju, glukożju u fruttożju kimikament pur, f’forma solida; ġuleppijiet taz-zokkor li ma jkunx fihom materja sabiex jagħti togħma jew kulur miżjuda; għasel artifiċjali sew jekk mħallat ma' l-għasel naturali kif ukoll jekk le; karamella:

 

–  Lattożju u ġulepp tal-lattożju:

1702 11 00

– –  Li fih, bil-piż, 99 % jew aktar f'lattożju, espress bħala lattożju anidru, ikkalkulat fuq il-piż niexef

1702 19 00

– –  Oħrajn

1702 20

–  Zokkor ta' l-aġġru u ġulepp ta' l-aġġru:

1702 20 10

– –  Ġulepp ta' l-aġġru li mhuwiex miżjud b'sustanzi sabiex jagħtu t-togħma

1702 20 90

– –  Oħrajn

1702 30

–  Glukożju u xiropp tal-glukożju, li ma jkunx fih fruttożju jew, fl-istat niexef, ikun fih anqas minn 20 % skond il-piż fruttożju:

1702 30 10

– –  Iżoglukożju

 

– –  Oħrajn:

 

– – –  Li fih, fl-istat niexef, 99 % jew aktar, fil-piż, glukożju:

1702 30 51

– – – –  Fil-forma ta’ trab abjad bħal kristall, sew jekk meħud flimkien kemm jekk le

1702 30 59

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Oħrajn:

1702 30 91

– – – –  Fil-forma ta’ trab abjad bħal kristall, sew jekk meħud flimkien kemm jekk le

1702 30 99

– – – –  Oħrajn

1702 40

–  Glukożju u ġulepp tal-glukożju, li fih, fil-forma niexfa, għallinqas 20 % iżda anqas minn 50 % skond il-piż tal-fruttożju, eżkluz iz-zokker invertit:

1702 40 10

– –  Iżoglukożju

1702 40 90

– –  Oħrajn

1702 60

–  Fruttożju u ġulepp tal-fruttożju ieħor, li fih, fil-forma niexfa, aktar minn 50 % skond il-piż tal-fruttożju, eżkluz iz-zokker invertit:

1702 60 10

– –  Iżoglukożju

1702 60 80

– –  Ġulepp ta' l-inulina

1702 60 95

– –  Oħrajn

1702 90

–  Oħrajn, inklużi zokkor invertit u zokkor ieħor u taħlit ta’ ġulepp taz-zokkor li fihom, fl-istat xott, 50 % tal-piż fruttożju:

1702 90 30

– –  Iżoglukożju

1702 90 50

– –  Maltodextrine u ġulepp tal-maltodextrine

 

– –  Karamella:

1702 90 71

– – –  Li fih 50 % jew aktar, fil-piż, ta’ sukrożju fil-forma niexfa

 

– – –  Oħrajn:

1702 90 75

– – – –  Fil-forma ta’ trab, sew jekk meħud flimkien kemm jekk le

1702 90 79

– – – –  Oħrajn

1702 90 80

– –  Ġulepp ta' l-inulina

1702 90 99

– –  Oħrajn

1902

Għaġin, sew jekk msajjar jew le jew mimli (b’laħam jew sustanzi oħra) jew preparati mod ieħor, bħal spagetti, imqarrun, tarja, lażanja, njokki, ravjul, kannelloni; couscous, sew jekk ippreparat u sew jekk le:

1902 20

–  Għaġin mimli, imsajjar jew le, jew ippreparat mod ieħor:

1902 20 30

– –  Li fih aktar minn 20 % fil-piż ta' zalzett u simili, ta' laħam u ġewwieni ta' l-annimali ta' kull tip, inklużi xaħmijiet ta' kull tip jew oriġini

2007

Ġammijiet, ġelatini tal-frott, marmellati, frott jew tal-ġewż u pasti tal-frott jew tal-ġewż, miksuba permezz tat-tisjir, kemm jekk fihom iz-zokkor miżjud jew sustanzi ħelwin oħra u kemm jekk le:

 

–  Oħrajn:

2007 99

– –  Oħrajn:

 

– – –  Oħrajn:

2007 99 98

– – – –  Oħrajn

2008

Frott, ġewż u partijiet tal-pjanti oħra tajba għall-ikel, ippreparati jew ippreservati mod ieħor, miżjuda jew le biz-zokkor jew sustanzi oħra ta’ ħlewwa jew spirti, li ma humiex speċifikati jew inklużi xi mkien ieħor:

 

–  Ġewż, karawett u żrieragħ oħra, kemm jekk imħallta flimkien u kemm jekk le:

2008 19

– –  Oħrajn, inklużi taħlitiet:

 

– – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg:

 

– – – –  Oħrajn:

2008 19 19

– – – – –  Oħrajn

2009

Meraq tal-frott (inkluż il-most ta’ l-għenba) u meraq mill-ħxejjex, mhux iffermentat u mingħajr spirtu miżjud, sew jekk fihom zokkor miżjud jew xi sustanza oħra ta’ ħlewwa sew jekk le:

 

–  Meraq tal-larinġ:

2009 11

– –  Iffriżat:

 

– – –  B'valur Brix ta' aktar minn 67:

2009 11 11

– – – –  B’valur li mhuwiex ogħla minn € 30 għal kull 100 kg f'piż nett

2009 11 19

– – – –  Oħrajn

 

– – –  B'valur Brix li mhuwiex aktar minn 67:

2009 11 91

– – – –  Ta’ valur li mhuwiex aktar minn € 30 għal kull 100 kg f'piż nett u b’kontenut ta’ zokkor miżjud ta' mhux aktar minn 30 % bil-piż

2009 11 99

– – – –  Oħrajn

2009 19

– –  Oħrajn:

 

– – –  B'valur Brix ta' aktar minn 67:

2009 19 11

– – – –  B’valur li mhuwiex ogħla minn € 30 għal kull 100 kg f'piż nett

2009 19 19

– – – –  Oħrajn

 

– – –  B'valur Brix li huwa aktar minn 20 iżda mhux aktar minn 67:

2009 19 91

– – – –  Ta’ valur li mhuwiex aktar minn € 30 għal kull 100 kg f'piż nett u b’kontenut ta’ zokkor miżjud ta' mhux aktar minn 30 % bil-piż

2009 19 98

– – – –  Oħrajn

 

–  Il-meraq tat-tronġa (inkluż tal-pomelo):

2009 29

– –  Oħrajn:

 

– – –  B'valur Brix ta' aktar minn 67:

2009 29 11

– – – –  B’valur li mhuwiex ogħla minn € 30 għal kull 100 kg f'piż nett

2009 29 19

– – – –  Oħrajn

 

– – –  B'valur Brix li huwa aktar minn 20 iżda mhux aktar minn 67:

2009 29 91

– – – –  Ta’ valur li mhuwiex aktar minn € 30 għal kull 100 kg f'piż nett u b’kontenut ta’ zokkor miżjud ta' mhux aktar minn 30 % bil-piż

2009 29 99

– – – –  Oħrajn

 

–  Meraq ta' kull frotta waħda taċ-ċitru oħra:

2009 39

– –  Oħrajn:

 

– – –  B'valur Brix ta' aktar minn 67:

2009 39 11

– – – –  B’valur li mhuwiex ogħla minn € 30 għal kull 100 kg f'piż nett

2009 39 19

– – – –  Oħrajn

 

– – –  B'valur Brix li huwa aktar minn 20 iżda mhux aktar minn 67:

 

– – – –  B’valur li huwa ogħla minn € 30 għal kull 100 kg f'piż nett:

2009 39 31

– – – – –  Li fih iz-zokkor miżjud

2009 39 39

– – – – –  Li ma fihx zokkor miżjud

 

– – – –  B’valur li mhuwiex ogħla minn € 30 għal kull 100 kg f'piż nett:

 

– – – – –  Meraq tal-lumi:

2009 39 51

– – – – – –  B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta' aktar minn 30 % bil-piż

2009 39 55

– – – – – –  B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta' mhux aktar minn 30 % bil-piż

2009 39 59

– – – – – –  Li ma fihx zokkor miżjud

 

– – – – –  Meraq ta' frott ieħor taċ-ċitru:

2009 39 91

– – – – – –  B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta' aktar minn 30 % bil-piż

2009 39 95

– – – – – –  B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta' mhux aktar minn 30 % bil-piż

2009 39 99

– – – – – –  Li ma fihx zokkor miżjud

 

–  Meraq ta' l-ananas:

2009 49

– –  Oħrajn:

 

– – –  B'valur Brix ta' aktar minn 67:

2009 49 11

– – – –  B’valur li mhuwiex ogħla minn € 30 għal kull 100 kg f'piż nett

2009 49 19

– – – –  Oħrajn

 

– – –  B'valur Brix li huwa aktar minn 20 iżda mhux aktar minn 67:

2009 49 30

– – – –  Ta’ valur li huwa ogħla minn € 30 għal kull 100 kg f'piż nett, li fih zokkor miżjud

 

– – – –  Oħrajn:

2009 49 91

– – – – –  B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta' aktar minn 30 % bil-piż

2009 49 93

– – – – –  B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta' mhux aktar minn 30 % bil-piż

2009 49 99

– – – – –  Li ma fihx zokkor miżjud

 

–  Meraq ta' l-għeneb (inkluż il-most ta' l-għenba):

2009 69

– –  Oħrajn:

 

– – –  B'valur Brix ta' aktar minn 67:

2009 69 11

– – – –  B’valur li mhuwiex ogħla minn € 22 għal kull 100 kg f'piż nett

2009 69 19

– – – –  Oħrajn

 

– – –  B'valur Brix li huwa aktar minn 30 iżda mhux aktar minn 67:

 

– – – –  B’valur li huwa ogħla minn € 18 għal kull 100 kg f'piż nett:

2009 69 51

– – – – –  Konċentrat

2009 69 59

– – – – –  Oħrajn

 

– – – –  B’valur li mhuwiex ogħla minn € 18 għal kull 100 kg f'piż nett:

 

– – – – –  B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta' aktar minn 30 % bil-piż:

2009 69 71

– – – – – –  Konċentrat

2009 69 79

– – – – – –  Oħrajn

2009 69 90

– – – – –  Oħrajn

 

–  Meraq tat-tuffieħ:

2009 79

– –  Oħrajn:

 

– – –  B'valur Brix ta' aktar minn 67:

2009 79 11

– – – –  B’valur li mhuwiex ogħla minn € 22 għal kull 100 kg f'piż nett

2009 79 19

– – – –  Oħrajn

 

– – –  B'valur Brix li huwa aktar minn 20 iżda mhux aktar minn 67:

2009 79 30

– – – –  Ta’ valur li huwa ogħla minn € 18 għal kull 100 kg f'piż nett, li fih zokkor miżjud

 

– – – –  Oħrajn:

2009 79 91

– – – – –  B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta' aktar minn 30 % bil-piż

2009 79 93

– – – – –  B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta' mhux aktar minn 30 % bil-piż

2009 79 99

– – – – –  Li ma fihx zokkor miżjud

2009 80

–  Meraq ta' kull frott jew ħaxixa waħda oħra:

 

– –  B'valur Brix ta' aktar minn 67:

 

– – –  Meraq tal-lanġas:

2009 80 11

– – – –  B’valur li mhuwiex ogħla minn € 22 għal kull 100 kg f'piż nett

2009 80 19

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Oħrajn:

 

– – – –  B’valur li mhuwiex ogħla minn € 30 għal kull 100 kg f'piż nett:

2009 80 34

– – – – –  Meraq ta' frott tropikali

2009 80 35

– – – – –  Oħrajn

 

– – – –  Oħrajn:

2009 80 36

– – – – –  Meraq ta' frott tropikali

2009 80 38

– – – – –  Oħrajn

2009 90

–  Taħlitiet ta' meraq:

 

– –  B'valur Brix ta' aktar minn 67:

 

– – –  Taħlitiet ta' meraq tat-tuffieħ u tal-lanġas:

2009 90 11

– – – –  B’valur li mhuwiex ogħla minn € 22 għal kull 100 kg f'piż nett

2009 90 19

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Oħrajn:

2009 90 21

– – – –  B’valur li mhuwiex ogħla minn € 30 għal kull 100 kg f'piż nett

2009 90 29

– – – –  Oħrajn

2106

Preparati ta’ l-ikel mhux imsemmija jew inklużi band'oħra:

2106 90

–  Oħrajn:

 

– –  Ġulepp taz-zokkor mogħti t-togħma jew il-kulur:

2106 90 30

– – –  Ġuleppi ta' l-iżoglukożju

 

– – –  Oħrajn:

2106 90 51

– – – –  Ġulepp tal-lattożju

2106 90 55

– – – –  Ġulepp tal-glukożju u ġulepp tal-maltodextrine

2106 90 59

– – – –  Oħrajn

2302

Nuħħala, ponot u residwi oħra, sew jekk fl-għamla ta' pritkuni derivati mill-għarbiel, it-tħin jew ipproċessar ieħor ta' ċereali jew pjanti leguminużi u sew jekk le:

2302 10

–  Tal-qamħirrum (corn):

2302 10 10

– –  B’kontenut tal-lamtu mhux ogħla minn 35 % fil-piż

2302 10 90

– –  Oħrajn

2302 30

–  Tal-qamħ:

2302 30 10

– –  Li minnu l-kontenut tal-lamtu ma jkunx ogħla minn 28 % bil-piż, u li minnu l-proporzjon li tgħaddi minn għarbiel b'toqob ta' 0,2 mm ma tkunx aktar minn 10 % bil-piż, jew inkella il-proporzjon li tgħaddi mill-għarbiel ikollha kontenut ta' rmied, ikkalkulata fuq il-prodott niexef, tkun daqs jew aktar minn 1.5 % bil-piż

2302 30 90

– –  Oħrajn

2302 40

–  Ta' ċereali oħrajn:

 

– –  Tar-ross:

2302 40 02

– – –  B’kontenut ta' lamtu mhux ogħla minn 35 % fil-piż

2302 40 08

– – –  Oħrajn

 

– –  Oħrajn:

2302 40 10

– – –  Li minnu l-kontenut tal-lamtu ma jkunx ogħla minn 28 % bil-piż, u li minnu l-proporzjon li tgħaddi minn għarbiel b'toqob ta' 0,2 mm ma tkunx aktar minn 10 % bil-piż, jew inkella il-proporzjon li tgħaddi mill-għarbiel ikollha kontenut ta' rmied, ikkalkulata fuq il-prodott niexef, tkun daqs jew aktar minn 1.5 % bil-piż

2302 40 90

– – –  Oħrajn

2302 50 00

–  Ta' pjanti leguminużi

2303

Residwi ta' fabbrikazzjoni tal-lamtu u residwi simili, polpa tal-pitravi, bagasse (fdal li jibqa' mill-qasba taz-zokkor wara li tkun ingħasret) u skart ieħor mill-fabrikazzjoni taz-zokkor, brewing jew il-fond li jibqa' qara d-distillażżjoni, sew jekk fl-għamla ta' pritkuni u sew jekk li:

2303 10

–  Residwi tal-fabrikazzjoni tal-lamtu u residwi simili:

 

– –  Residwi mill-fabbrikazzjoni tal-lamtu mill-qamħirrum (esklużi likuri steeping konċentrati), b'kontenut ta' proteina kkalkolat fuq il-prodott niexef:

2303 10 11

– – –  Aktar minn 40 % bil-piż

2303 10 19

– – –  Mhux aktar minn 40 % bil-piż

2303 20

–  Polpa tal-pitravi, bagasse (fdal li jibqa' mill-qasba taz-zokkor wara li tkun ingħasret) u skart ieħor mill-fabbrikazzjoni taz-zokkor:

2303 20 90

– –  Oħrajn

2303 30 00

–  Il-fond li jibqa' mill-brewing u d-distillazzjoni u l-iskart tal-brewing u d-distillazzjoni

2304 00 00

Smida taż-żejt u residwi solidi oħra, sew jekk mitħuna sew jekk fl-għamla ta' pritkuni, li jirriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt tas-soya

2305 00 00

Smida taż-żejt u residwi solidi oħra, sew jekk mitħuna sew jekk fl-għamla ta' pritkuni, li jirriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt tal-karawett

2306

Smida taż-żejt u residwi solidi oħra, sew jekk mitħuna sew jekk fl-għamla ta' pritkuni, li jirriżultaw mill-estrazzjoni xaħmijiet jew iż-żjut tal-ħaxix, minbarra dawk ta' l-intestatura 2304 jew 2305 :

2306 10 00

–  Taż-żerriegħa tal-qoton

2306 20 00

–  Taż-żerriegħa tal-kittien

2306 30 00

–  Taż-żerriegħa tal-ġirasol

 

–  Taż-żerriegħa tal-lift jew tal-kolza:

2306 41 00

– –  Taż-żerriegħa tal-lift jew tal-kolza b'livell baxx ta' aċtu eruċiku

2306 49 00

– –  Oħrajn

2306 90

–  Oħrajn:

2306 90 05

– –  Tal-qamħirrum (corn)

 

– –  Oħrajn:

 

– – –  Smida taż-żejt u residwi oħra li jirriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt taż-żebbuġa:

2306 90 11

– – – –  Li fihom 3 % jew inqas bil-piż ta' żejt taż-żebbuġa

2306 90 19

– – – –  Li fihom aktar minn 3 % bil-piż ta' żejt taż-żebbuġa

2306 90 90

– – –  Oħrajn

2308 00

Materjal mill-ħxejjex u skart tal-ħxejjex, residwi mill-ħxejjex u prodotti minnhom, sew jekk fil-forma ta’ granuli u sew jekk le, ta’ tip użat fl-ikel ta’ l-annimali, li mhux speċifikat jew inkluż imkien ieħor:

 

–  Karfa ta' l-għeneb:

2308 00 11

– –  B'qawwa alkoħolika totali skond il-massa li mhijiex aktar minn 4.3 % tal-massa u b'kontenut niexef ta' mhux anqas minn 40 % fil-piż

2308 00 19

– –  Oħrajn

2308 00 40

–  Ġandar u qastan kbir sugu tat-tuffieħ jew il-karfa tal-frott li jibqa’ wara li dan jingħasar, ħlief l-għeneb

2308 00 90

–  Oħrajn

2309

Preparati tat-tip użati fl-għalf ta’ l-annimali:

2309 90

–  Oħrajn:

2309 90 10

– –  Sustanzi li jinħallu mill-ħut jew mill-mammali marini

2309 90 20

– –  Prodotti li ssir referenza għalihom fin-Nota 5 għal dan il-Kapitolu

 

– –  Oħrajn:, inklużi taħlitiet minn qabel:

 

– – –  Li jkun fih il-lamtu, il-glukosju, il-ġulepp tal-glukosju, il-maltodextrin jew ġulepp tal-maltodextrin tas-subintestaturi 1702 30 51 sa 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 u 2106 90 55 jew prodotti tal-ħalib:

 

– – – –  Li jkun fihom il-lamtu, il-glukożju, il-ġulepp tal-glukożju, il-maltodextrine jew il-ġulepp tal-maltodextrine:

 

– – – – –  Li ma jkunx fihom lamtu jew li jkun fihom 10 % jew anqas lamtu bil-piż:

2309 90 31

– – – – – –  Li ma jkunx fihom prodotti tal-ħalib jew li jkun fihom anqas minn 10 %, bil-piż, ta’ prodotti bħal dawn.

2309 90 33

– – – – – –  Li jkun fihom mhux anqas minn 10 % iżda anqas minn 50 % bil-piż ta' prodotti tal-ħalib

2309 90 35

– – – – – –  Li jkun fihom mhux anqas minn 50 % iżda anqas minn 75 % bil-piż ta' prodotti tal-ħalib

2309 90 39

– – – – – –  Li jkun fihom mhux anqas minn 75 % bil-piż ta' prodotti tal-ħalib

 

– – – – –  Li jkun fihom aktar minn 10 % iżda mhux izjed minn 30 % mill-piż lamtu:

2309 90 41

– – – – – –  Li ma jkunx fihom prodotti tal-ħalib jew li jkun fihom anqas minn 10 %, bil-piż, ta’ prodotti bħal dawn.

2309 90 43

– – – – – –  Li jkun fihom mhux anqas minn 10 % iżda anqas minn 50 % bil-piż ta' prodotti tal-ħalib

2309 90 49

– – – – – –  Li jkun fihom mhux anqas minn 50 % bil-piż ta' prodotti tal-ħalib

 

– – – – –  Li jkun fihom aktar minn 30 % bil-piż lamtu:

2309 90 51

– – – – – –  Li ma jkunx fihom prodotti tal-ħalib jew li jkun fihom anqas minn 10 %, bil-piż, ta’ prodotti bħal dawn.

2309 90 53

– – – – – –  Li jkun fihom mhux anqas minn 10 % iżda anqas minn 50 % bil-piż ta' prodotti tal-ħalib

2309 90 59

– – – – – –  Li jkun fihom mhux anqas minn 50 % bil-piż ta' prodotti tal-ħalib

2309 90 70

– – – –  Li ma jkunx fihom lamtu, glukożju, ġulepp tal-glukożju, maltodextrine jew ġulepp tal-maltodextrine iżda li jkun fihom prodotti tal-ħalib

 

– – –  Oħrajn:

2309 90 91

– – – –  Polpa tal-pitravi b'ġulepp taz-zokkor miżjud

 

– – – –  Oħrajn:

2309 90 95

– – – – –  Li fihom, bil-piż, 49 % jew aktar klorat tal-kolin, fuq bażi organika jew mhux organika

2309 90 99

– – – – –  Oħrajn

3301

Żjut essenzjali (bla terpeni jew le), inklużi konkreti u assoluti; reżinojdi, oleoreżini estratti; konċentrati ta’ żjut essenzjali f'xaħmijiet, fi żjut fissi, fix-xema' jew simili, miksuba permezz ta’ enfleurage jew maċerazzjoni; il-prodotti sekondarji terpeniċi tad-deterpenazzjoni taż-żjut essenzjali, distillati ta’ ilma u soluzzjonijiet ta’ilma ta’ żjut essenzjali:

 

–  Żjut essenzjali ta' frott taċ-ċitru:

3301 12

– –  Tal-larinġ:

3301 12 10

– – –  Mhux deterpinati

3301 12 90

– – –  Deterpinati

3301 13

– –  Tal-lumi:

3301 13 10

– – –  Mhux deterpinati

3301 13 90

– – –  Deterpinati

3301 19

– –  Oħrajn:

3301 19 20

– – –  Mhux deterpinati

3301 19 80

– – –  Deterpinati

 

–  Żjut essenzjali minbarra dawk ta' frott taċ-ċitru:

3301 24

– –  Tal-pepermint (Mentha piperita):

3301 24 10

– – –  Mhux deterpinati

3301 24 90

– – –  Deterpinati

3301 25

– –  Ta' menta oħra:

3301 25 10

– – –  Mhux deterpinati

3301 25 90

– – –  Deterpinati

3301 29

– –  Oħrajn:

 

– – –  Ta' l-imsiemer tal-qronfol, tan-niaouli u ta' l-ilang-ilang:

3301 29 11

– – – –  Mhux deterpinati

3301 29 31

– – – –  Deterpinati

 

– – –  Oħrajn:

3301 29 41

– – – –  Mhux deterpinati

 

– – – –  Deterpinati

3301 29 71

– – – – –  Tal-ġeranju; tal-ġiżimin: tal-vetiver

3301 29 79

– – – – –  Tal-lavanda jew tal-lavandin

3301 29 91

– – – – –  Oħrajn

3301 30 00

–  Reċinojdi

3302

Taħlit ta’sustanzi bir-riħa u taħlit (inklużi soluzzjonijiet alkoħoliċi) b’bażi ta’waħda jew aktar minn dawn is-sustanzi, ta’tip użati bħala materja prima fl-industrija; preparati oħrajn ibbażati fuq sustanzi bir-riħa, ta’tip użati għall-manifattura ta' xarbiet:

3302 10

–  Ta’ tip użat fl-industriji ta’ l-ikel u x-orb:

 

– –  Ta' tip użat fl-industriji tax-xarbiet:

3302 10 40

– – –  Oħrajn

3302 10 90

– –  Ta' tip użat fl-industriji ta’ l-ikel

3501

Kaseina, kaseinati u derivati oħra tal-kaseina; kolol ta' kaseina:

3501 90

–  Oħrajn:

3501 90 10

– –  Kolol mill-kaseina

3502

Albumini (inklużi konċentrati ta' żewġ proteini tax-xorrox jew aktar, li jkollhom, bil-piż, aktar minn 80 % proteini tax-xorrox ikkalkulati fuq il-materja niexfa), albuminati u derivattivi oħra ta' l-albumina:

 

–  Albumin tal-bajd:

3502 11

– –  Imnixxef:

3502 11 10

– – –  Mhux tajba, jew li għandha tinġieb mhux tajba, għall-konsum mill-bniedem

3502 11 90

– – –  Oħrajn

3502 19

– –  Oħrajn:

3502 19 10

– – –  Mhux tajba, jew li għandha tinġieb mhux tajba, għall-konsum mill-bniedem

3502 19 90

– – –  Oħrajn

3502 20

–  Albumina tal-ħalim, inklużi konċentrati ta' żewġ proteini tax-xorrox jew aktar:

3502 20 10

– –  Mhux tajba, jew li għandha tinġieb mhux tajba, għall-konsum mill-bniedem

 

– –  Oħrajn:

3502 20 91

– – –  Mnixxfa (pereżempju, f'folji, qxur, flejks, trab)

3502 20 99

– – –  Oħrajn

3502 90

–  Oħrajn:

 

– –  Albumini, minbarra albumina tal-bajd u albumina tal-ħalib (lactalbumin):

3502 90 20

– – –  Mhux tajba, jew li għandha tinġieb mhux tajba, għall-konsum mill-bniedem

3502 90 70

– – –  Oħrajn

3502 90 90

– –  Albuminati u derivattivi oħra ta' l-albumina

3503 00

Ġelatina (inkluża ġelatina f'folji rettangolari (inklużi folji kwadri), kemm jekk maħduma fil-wiċċ jew mogħtija l-kulur u kemm jekk le) u derivattivi tal-ġelatina; isinglass; kolol oħrajn li ġejjin mill-annimali, esklużi kolol mill-kaseina ta' l-intestatura 3501 :

3503 00 10

–  Ġelatina u derivattivi tagħha

3503 00 80

–  Oħrajn

3504 00 00

Peptoni u d-derivativi tagħhom; sustanzi oħra tal-proteini u d-derivattivi tagħhom, li mhumhiex imsemmija jew inklużi band'oħra; trab tal-ġlud, sew jekk kromat kemm jekk le

3505

Destrini u lamti oħrajn modifikati (pereżempju lamti preġelatinizzati jew esterifikati); kolol ibbażati fuq il-lamti, jew fuq id-destrini jew lamti oħra modifikati:

3505 10

–  Destrini u lamti oħra modifikati:

 

– –  Lamti oħrajn modifikati:

3505 10 50

– – –  Lamti, estrifikati jew etrifikati

4101

Ġlud ħoxnin u ġlud mhux ipproċessati ta’ l-annimali ta’ l-ifrat (inkluż tal-buflu) jew ekwini (friski jew immelħin, imnixxfin, trattati bil-ġir, imnaddfa bl-aċtu jew ippreservati mod ieħor iżda mhux ikkunzati jew imħejjin għal parċmina jew ipproċessati aktar), kemm jekk bix-xagħar imneħħi jew maqsumin u kemm jekk le:

4101 20

–  Ġlud ħoxnin u ġlud mhux ipproċessati sħaħ, b'piż għal kull ġilda li ma jkunx aktar minn 8 kg meta sempliċiment imnixxfa jew 16-il kg meta friska, immelħa fin-niedi jew ippreservata mod ieħor:

4101 20 10

– –  Friski

4101 20 30

– –  Immelħin fin-niedi

4101 20 50

– –  Imnixxfin jew immelħin fix-xott

4101 20 90

– –  Oħrajn

4101 50

–  Ġlud ħoxnin u ġlud mhux ipproċessati ta' piż ta' aktar minn 16 kg:

4101 50 10

– –  Friski

4101 50 30

– –  Immelħin fin-niedi

4101 50 50

– –  Imnixxfin jew immelħin fix-xott

4101 50 90

– –  Oħrajn

4101 90 00

–  Oħrajn, inklużi warranijiet, nofs warranijiet u żquq

4102

Ġlud ħoxnin u ġlud mhux ipproċessati tan-ngħaġ jew tal-ħrief (friski jew immelħin, imnixxfin, trattati bil-ġir, imnaddfa bl-aċtu jew ippreservati mod ieħor iżda mhux ikkunzati jew imħejjin għal parċmina jew ipproċessati aktar), kemm jekk bis-suf fuqhom jew maqsumin u kemm jekk le, minbarra dawk esklużi min-nota 1(c) għal dan il-Kapitolu:

4102 10

–  Bis-suf fuqhom:

4102 10 10

– –  Tal-ħrief

4102 10 90

– –  Oħrajn

 

–  Mingħajr suf fuqhom:

4102 21 00

– –  Imnaddfa bl-aċtu

4102 29 00

– –  Oħrajn

4103

Ġlud ħoxnin u ġlud mhux ipproċessati oħra (friski jew immelħin, imnixxfin, trattati bil-ġir, imnaddfa bl-aċtu jew ippreservati mod ieħor iżda mhux ikkunzati jew imħejjin għal parċmina jew ipproċessati aktar), kemm jekk bix-xagħar imneħħi jew maqsumin u kemm jekk le, minbarra dawk esklużi min-Noti 1(b) jew 1(c) għal dan il-Kapitolu:

4103 20 00

–  Tar-rettili

4103 30 00

–  Tal-ħnieżer

4103 90

–  Oħrajn:

4103 90 10

– –  Tal-mogħoż jew tal-gidjien

4103 90 90

– –  Oħrajn

4301

Pelliċċi nejja (inklużi rjus, dnieb, saqajn u bċejjeċ jew qatgħat, li huma tajba sabiex jintużaw minn min jaħdem il-pelliċċi), minbarra ġlud ħoxnin u ġlud mhux ipproċessati ta' l-intestaturi 4101 , 4102 jew 4103 :

4301 10 00

–  Tal-mink, sħaħ, bir-ras, denb jew saqajn jew mingħajrhom

4301 30 00

–  Tal-ħaruf, dawn li ġejjin: Il-ħaruf Astrakhan, Broadtail, Karakul, Persjan u simili, il-ħaruf Indjan, Ċiniż, Mongolu jew Tibetan, sħaħ, bir-ras, denb jew saqajn jew mingħajrhom

4301 60 00

–  Tal-volpi, sħaħ, bir-ras, denb jew saqajn jew mingħajrhom

4301 80

–  Pelliċċi oħra, sħaħ, bir-ras, denb jew saqajn jew mingħajrhom:

4301 80 30

– –  Ta' farien il-ġebel

4301 80 50

– –  Ta' felini slavaġ

4301 80 80

– –  Oħrajn

4301 90 00

–  Irjus, dnub, saqajn u u bċejjeċ jew qatgħat oħra, li huma tajba sabiex jintużaw minn min jaħdem il-pelliċċi

5001 00 00

Fosdqiet tad-dudu tal-ħarir tajbin għat-tkebbib

5002 00 00

Ħarir mhux maħdum (mhux mibrum)

5003 00 00

Skart tal-ħarir (inklużi fosdqi li mhumiex tajba għat-tkebbib, skart tal-ħajt u ħażniet mhux maħduma)

ANNESS III(b)

KONĊESSJONIJIET TARIFFARJI TAL-MONTENEGRO GĦAL PRODOTTI PRIMARJI TA’ L-AGRIKOLTURA LI JORIĠINAW FIL-KOMUNITÀ

(imsemmija fl-Artikolu 27(2)(b))

Id-dazji doganali għall-prodotti elenkati f'dan l-Anneszs ser jitnaqqsu u jitneħħew skond l-iskeda indikata għal kull prodott f'dan l-Anness

 fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, id-dazju ta’ importazzjoni se jitnaqqas għal 80 % tad-dazji doganali

 fl-1 ta’ Jannar ta’ l-ewwel sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, id-dazju ta’ importazzjoni se jitnaqqas għal 60 % tad-dazji doganali

 fl-1 ta’ Jannar tat-tieni sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, id-dazju ta’ importazzjoni se jitnaqqas għal 40 % tad-dazji doganali

 fl-1 ta’ Jannar tat-tielet sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, id-dazju ta’ importazzjoni se jitnaqqas għal 20 % tad-dazji doganali

 fl-1 ta’ Jannar tar-raba' sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, id-dazju ta’ importazzjoni se jitnaqqas għal 0 % tad-dazji doganaliKodiċi NM

Deskrizzjoni

0102

Annimali bovini ħajjin:

0102 90

–  Oħrajn:

 

– –  Speċi domestiċi:

0102 90 05

– – –  Ta' piż ta' mhux aktar minn 80 kg

 

– – –  Ta' piż ta' mhux aktar minn 80 kg iżda mhux aktar minn 160 kg:

0102 90 21

– – – –  Għat-tbiċċir

0102 90 29

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Ta' piż ta' mhux aktar minn 160 kg iżda mhux aktar minn 300 kg:

0102 90 41

– – – –  Għat-tbiċċir

0102 90 49

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Ta' piż ta' aktar minn 300 kg:

 

– – – –  Erieħ (bhejjam ta' l-ifrat nisa li għadhom qatt ma welldu):

0102 90 51

– – – – –  Għat-tbiċċir

0102 90 59

– – – – –  Oħrajn

 

– – – –  Baqar:

0102 90 61

– – – – –  Għat-tbiċċir

0102 90 69

– – – – –  Oħrajn

 

– – – –  Oħrajn:

0102 90 71

– – – – –  Għat-tbiċċir

0102 90 79

– – – – –  Oħrajn

0102 90 90

– –  Oħrajn

0103

Ħnieżer ħajjin:

 

–  Oħrajn:

0103 91

– –  Li jiżnu anqas minn 50 kg:

0103 91 10

– – –  Speċi domestiċi:

0103 91 90

– – –  Oħrajn

0103 92

– –  Li jiżnu 50 kg jew aktar:

 

– – –  Speċi domestiċi:

0103 92 11

– – – –  Ħanżiriet li welldu minn ta' l-anqas darba, b'piż ta' mhux anqas minn 160 kg

0103 92 19

– – – –  Oħrajn

0103 92 90

– – –  Oħrajn

0105

Tjur ħaj, jiġifieri tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus, papri, wiżżiet, dundjani u farawni:

 

–  Li jiżnu aktar minn 185 g:

0105 11

– –  Tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus:

 

– – –  Flieles nisa nanniet u ġenituri:

0105 11 19

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Oħrajn:

0105 11 99

– – – –  Oħrajn

 

–  Oħrajn:

0105 94 00

– –  Tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus

0105 99

– –  Oħrajn:

0105 99 10

– – –  Papri

0105 99 20

– – –  Wiżżiet

0105 99 30

– – –  Dundjani

0105 99 50

– – –  Farawni

0203

Laħam tal-ħnieżer, frisk, imkessaħ jew iffriżat:

 

–  Frisk jew imkessaħ:

0203 11

– –  Karkassi u nofs karkassi

0203 11 10

– – –  Tal-ħnieżer domestiċi

0203 11 90

– – –  Oħrajn

0203 12

– –  Prieżet, spallejn u qatgħat minnhom, bl-għadma fihom:

 

– – –  Tal-ħnieżer domestiċi:

0203 12 11

– – – –  Prieżet u qatgħat minnhom

0203 12 19

– – – –  Spallejn u qatgħat minnhom

0203 12 90

– – –  Oħrajn

0203 19

– –  Oħrajn:

 

– – –  Tal-ħnieżer domestiċi:

0203 19 11

– – – –  It-truf ta' quddiem u qatgħat minnhom

0203 19 13

– – – –  Flettijiet u qatgħat minnhom, bl-għadma fihom

0203 19 15

– – – –  Żquq (strixxjati) u qatgħat minnhom

 

– – – –  Oħrajn:

0203 19 55

– – – – –  Mingħajr Għadam

0203 19 59

– – – – –  Oħrajn

0203 19 90

– – –  Oħrajn

 

–  Iffriżati:

0203 21

– –  Karkassi u nofs karkassi

0203 21 10

– – –  Tal-ħnieżer domestiċi

0203 21 90

– – –  Oħrajn

0203 22

– –  Prieżet, spallejn u qatgħat minnhom, bl-għadma fihom:

 

– – –  Tal-ħnieżer domestiċi:

0203 22 11

– – – –  Prieżet u qatgħat minnhom

0203 22 19

– – – –  Spallejn u qatgħat minnhom

0203 22 90

– – –  Oħrajn

0203 29

– –  Oħrajn:

 

– – –  Tal-ħnieżer domestiċi:

0203 29 11

– – – –  It-truf ta' quddiem u qatgħat minnhom

0203 29 13

– – – –  Flettijiet u qatgħat minnhom, bl-għadma fihom

0203 29 15

– – – –  Żquq (strixxjati) u qatgħat minnhom

 

– – – –  Oħrajn:

0203 29 55

– – – – –  Mingħajr Għadam

0203 29 59

– – – – –  Oħrajn

0203 29 90

– – –  Oħrajn

0207

Laħam u ġewwieni li jittiekel, tat-tjur ta' l-intestatura 0105 , frisk, imkessaħ jew iffriżat:

 

–  Tad-dundjani:

0207 24

– –  Mhux imqatta' biċċiet, friski jew mkessħa:

0207 24 10

– – –  Imnittfa u mnaddfa, mingħajr irjus u saqajn imma bl-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qanżħiet, magħrufa bħala “80 % dundjan”

0207 24 90

– – –  Imnittfa u mnaddfa, mingħajr irjus u saqajn u mingħajr l-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qanżħiet, magħrufa bħala “73 % dundjan”, jew ippreżentati mod ieħor;

0207 25

– –  Mhux imqatta' biċċiet, iffriżati:

0207 25 10

– – –  Imnittfa u mnaddfa, mingħajr irjus u saqajn imma bl-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qanżħiet, magħrufa bħala “80 % dundjan”

0207 25 90

– – –  Imnittfa u mnaddfa, mingħajr irjus u saqajn u mingħajr l-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qanżħiet, magħrufa bħala “73 % dundjan”, jew ippreżentati mod ieħor;

0207 26

– –  Qatgħat u ġewwieni ta' l-annimali, friski jew imkessħa:

 

– – –  Qatgħat:

0207 26 10

– – – –  Mingħajr għadam

 

– – – –  Bil-għadam

0207 26 20

– – – – –  Nofsijiet jew kwarti

0207 26 30

– – – – –  Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajrhom

0207 26 40

– – – – –  Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq magħhom, ramps u ponot tal-ġwienaħ

0207 26 50

– – – – –  Sdieri u qatgħat minnhom

 

– – – – –  Riġlejn u qatgħat minnhom:

0207 26 60

– – – – – –  Il-biċċiet t'isfel tal-koxxa (drumsticks) u qatgħat minnhom

0207 26 70

– – – – – –  Oħrajn

0207 26 80

– – – – –  Oħrajn

 

– – –  Fdalijiet tal-laħam:

0207 26 91

– – – –  Fwied

0207 26 99

– – – –  Oħrajn

0207 27

– –  Qatgħat u ġewwieni ta' l-annimali, iffriżati:

 

– – –  Qatgħat:

0207 27 10

– – – –  Mingħajr għadam

 

– – – –  Bil-għadam

0207 27 20

– – – – –  Nofsijiet jew kwarti

0207 27 30

– – – – –  Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajrhom

0207 27 40

– – – – –  Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq magħhom, ramps u ponot tal-ġwienaħ

0207 27 50

– – – – –  Sdieri u qatgħat minnhom

 

– – – – –  Riġlejn u qatgħat minnhom:

0207 27 60

– – – – – –  Il-biċċiet t'isfel tal-koxxa (drumsticks) u qatgħat minnhom

0207 27 70

– – – – – –  Oħrajn

0207 27 80

– – – – –  Oħrajn

 

– – –  Fdalijiet tal-laħam:

0207 27 91

– – – –  Fwied

0207 27 99

– – – –  Oħrajn

 

–  Tal-papri, wiżżiet jew farawni:

0207 32

– –  Mhux imqatta' biċċiet, friski jew mkessħa:

 

– – –  Tal-papri:

0207 32 11

– – – –  Imnittfa, bid-demm imneħħi, bil-ġewwieni mneħħi iżda mhux imnaddaf, bl-irjus u s-saqajn, magħrufa bħala “85 % papri”

0207 32 15

– – – –  Imnittfa u mnaddfa, mingħajr irjus u saqajn imma bl-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qanżħiet, magħrufa bħala “70 % papri”

0207 32 19

– – – –  Imnittfa u mnaddfa, mingħajr irjus u saqajn u mingħajr l-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qanżħiet, magħrufa bħala “63 % papri”, jew ippreżentati mod ieħor

 

– – –  Tal-wiżżiet:

0207 32 51

– – – –  Imnittfa, bid-demm imneħħi, bl-irjus u s-saqajn, magħrufa bħala “82 % wiżżiet”

0207 32 59

– – – –  Imnittfa u mnaddfa, mingħajr irjus u saqajn, bil-qlub u l-qanżħiet jew mingħajrhom, magħrufa bħala “75 % wiżżiet”, jew ippreżentati mod ieħor;

0207 32 90

– – –  Tal-farawni

0207 33

– –  Mhux imqatta' biċċiet, iffriżati:

 

– – –  Tal-papri:

0207 33 11

– – – –  Imnittfa u mnaddfa, mingħajr irjus u saqajn imma bl-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qanżħiet, magħrufa bħala “70 % papri”,

0207 33 19

– – – –  Imnittfa u mnaddfa, mingħajr irjus u saqajn u mingħajr l-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qanżħiet, magħrufa bħala “63 % papri”, jew ippreżentati mod ieħor

 

– – –  Tal-wiżżiet:

0207 33 51

– – – –  Imnittfa, bid-demm imneħħi, bl-irjus u s-saqajn, magħrufa bħala “82 % wiżżiet”

0207 33 59

– – – –  Imnittfa u mnaddfa, mingħajr irjus u saqajn, bil-qlub u l-qanżħiet jew mingħajrhom, magħrufa bħala “75 % wiżżiet”, jew ippreżentati mod ieħor;

0207 33 90

– – –  Tal-farawni

0207 34

– –  Fwied xaħmi, frisk jew mkessaħ:

0207 34 10

– – –  Tal-wiżżiet

0207 34 90

– – –  Tal-papri

0207 35

– –  Oħrajn, friski jew imkessħa:

 

– – –  Qatgħat:

 

– – – –  Mingħajr għadam:

0207 35 11

– – – – –  Tal-wiżżiet

0207 35 15

– – – – –  Tal-papri jew farawni

 

– – – –  Bil-għadam

 

– – – – –  Nofsijiet jew kwarti:

0207 35 21

– – – – – –  Tal-papri

0207 35 23

– – – – – –  Tal-wiżżiet

0207 35 25

– – – – – –  Tal-farawni

0207 35 31

– – – – –  Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajrhom

0207 35 41

– – – – –  Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq magħhom, ramps u ponot tal-ġwienaħ

 

– – – – –  Sdieri u qatgħat minnhom:

0207 35 51

– – – – – –  Tal-wiżżiet

0207 35 53

– – – – – –  Tal-papri jew farawni

 

– – – – –  Riġlejn u qatgħat minnhom:

0207 35 61

– – – – – –  Tal-wiżżiet

0207 35 63

– – – – – –  Tal-papri jew farawni

0207 35 71

– – – – –  Paletots tal-wiżż jew tal-papra

0207 35 79

– – – – –  Oħrajn

 

– – –  Fdalijiet tal-laħam:

0207 35 91

– – – –  Fwied, minbarra fwied xaħmi

0207 35 99

– – – –  Oħrajn

0207 36

– –  Oħrajn, iffriżati:

 

– – –  Qatgħat:

 

– – – –  Mingħajr għadam:

0207 36 11

– – – – –  Tal-wiżżiet

0207 36 15

– – – – –  Tal-papri jew farawni

 

– – – –  Bil-għadam

 

– – – – –  Nofsijiet jew kwarti:

0207 36 21

– – – – – –  Tal-papri

0207 36 23

– – – – – –  Tal-wiżżiet

0207 36 25

– – – – – –  Tal-farawni

0207 36 31

– – – – –  Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajrhom

0207 36 41

– – – – –  Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq magħhom, ramps u ponot tal-ġwienaħ

 

– – – – –  Sdieri u qatgħat minnhom:

0207 36 51

– – – – – –  Tal-wiżżiet

0207 36 53

– – – – – –  Tal-papri jew farawni

 

– – – – –  Riġlejn u qatgħat minnhom:

0207 36 61

– – – – – –  Tal-wiżżiet

0207 36 63

– – – – – –  Tal-papri jew farawni

0207 36 71

– – – – –  Paletots tal-wiżż jew tal-papra

0207 36 79

– – – – –  Oħrajn

 

– – –  Fdalijiet tal-laħam:

 

– – – –  Fwied:

0207 36 81

– – – – –  Fwied xaħmi tal-wiżżiet

0207 36 85

– – – – –  Fwied xaħmi tal-papri

0207 36 89

– – – – –  Oħrajn

0207 36 90

– – – –  Oħrajn

0209 00

Xaħam tal-ħanżir, mingħajr laħam dgħif, u xaħam tat-tjur, mhux mirdud jew estratt mod ieħor, frisk, imkessaħ, iffriżat, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat:

 

–  Xaħam subkutanju tal-ħanżir:

0209 00 11

– –  Frisk, imkessaħ, iffriżat, immellaħ jew fis-salmura

0209 00 19

– –  Imnixxef jew affumikat

0209 00 30

–  Xaħam tal-ħanżir, minbarra dak tas-subintestaturi 0209 00 11 jew 0209 00 19

0209 00 90

–  Xaħam tat-tjur

0404

Xorrox, sew jekk konċentrat jew le jew li jkun fih iz-zokkor jew xi materja oħra ta' ħlewwa miżjuda; prodotti li jikkonsistu f'kostitwenti naturali tal-ħalib sew jekk ikun fihom iz-zokkor jew sustanza oħra ta' ħlewwa miżjuda jew le, mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor:

0404 10

–  Xorrox u xorrox modifikat, sew jekk konċentrat jew le jew li jkun fih iz-zokkor jew xi materja oħra ta' ħlewwa miżjuda;

 

– –  Fi trab, granuli jew forom solidi oħra:

 

– – –  Li ma jkunx fih zokkor jew sustanza oħra ta' ħlewwa miżjuda, b'kontenut ta' proteini (kontenut f'nitroġenu × 6,38), bil-piż:

 

– – – –  B'kontenut ta' xaħam li, bil-piż, ma jeċċedix il-15 %:

0404 10 02

– – – – –  Li mhux aktar minn 1,5 %

0404 10 04

– – – – –  Li hu aktar minn 1,5 % iżda li mhux aktar minn 27 %

0404 10 06

– – – – –  Li hu aktar minn 27 %

 

– – – –  B'kontenut ta' xaħam li, bil-piż, mhux aktar 15 %:

0404 10 12

– – – – –  Li mhux aktar minn 1,5 %

0404 10 14

– – – – –  Li hu aktar minn 1,5 % iżda li mhux aktar minn 27 %

0404 10 16

– – – – –  Li hu aktar minn 27 %

 

– – –  Oħrajn, b’kontenut ta’ proteina (kontenut f'nitroġenu × 6,38), bil-piż:

 

– – – –  B'kontenut ta' xaħam li, bil-piż, ma jeċċedix il-15 %:

0404 10 26

– – – – –  Li mhux aktar minn 1,5 %

0404 10 28

– – – – –  Li hu aktar minn 1,5 % iżda li mhux aktar minn 27 %

0404 10 32

– – – – –  Li hu aktar minn 27 %

 

– – – –  B'kontenut ta' xaħam li, bil-piż, mhux aktar 15 %:

0404 10 34

– – – – –  Li mhux aktar minn 1,5 %

0404 10 36

– – – – –  Li hu aktar minn 1,5 % iżda li mhux aktar minn 27 %

0404 10 38

– – – – –  Li hu aktar minn 27 %

 

– –  Oħrajn:

 

– – –  Li ma jkunx fih zokkor jew sustanza oħra ta' ħlewwa miżjuda, b'kontenut ta' proteini (kontenut f'nitroġenu × 6.38), bil-piż:

 

– – – –  B'kontenut ta' xaħam li, bil-piż, ma jeċċedix il-15 %:

0404 10 48

– – – – –  Li mhux aktar minn 1,5 %

0404 10 52

– – – – –  Li hu aktar minn 1,5 % iżda li mhux aktar minn 27 %

0404 10 54

– – – – –  Li hu aktar minn 27 %

 

– – – –  B'kontenut ta' xaħam li, bil-piż, mhux aktar 15 %:

0404 10 56

– – – – –  Li mhux aktar minn 1,5 %

0404 10 58

– – – – –  Li hu aktar minn 1,5 % iżda li mhux aktar minn 27 %

0404 10 62

– – – – –  Li hu aktar minn 27 %

 

– – –  Oħrajn, b’kontenut ta’ proteina (kontenut f'nitroġenu × 6,38), bil-piż:

 

– – – –  B'kontenut ta' xaħam li, bil-piż, ma jeċċedix il-15 %:

0404 10 72

– – – – –  Li mhux aktar minn 1,5 %

0404 10 74

– – – – –  Li hu aktar minn 1,5 % iżda li mhux aktar minn 27 %

0404 10 76

– – – – –  Li hu aktar minn 27 %

 

– – – –  B'kontenut ta' xaħam li, bil-piż, mhux aktar 15 %:

0404 10 78

– – – – –  Li mhux aktar minn 1,5 %

0404 10 82

– – – – –  Li hu aktar minn 1,5 % iżda li mhux aktar minn 27 %

0404 10 84

– – – – –  Li hu aktar minn 27 %

0404 90

–  Oħrajn:

 

– –  Li ma jkunx fih zokkor jew sustanza oħra ta' ħlewwa miżjuda, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

0404 90 21

– – –  Mhux aktar minn 1,5 %

0404 90 23

– – –  Li hu aktar minn 1,5 % iżda li mhux aktar minn 27 %

0404 90 29

– – –  Li hu aktar minn 27 %

 

– –  Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

0404 90 81

– – –  Mhux aktar minn 1,5 %

0404 90 83

– – –  Li hu aktar minn 1,5 % iżda li mhux aktar minn 27 %

0404 90 89

– – –  Li hu aktar minn 27 %

0407 00

Bajd ta' l-għasafar bil-qoxra, frisk, ippreservat jew imsajjar:

 

–  Tat-tjur:

0407 00 30

– –  Oħrajn

0407 00 90

–  Oħrajn

0408

Bajd ta' l-għasafar, mhux fil-qoxra, u l-isfar tal-bajda, frisk, imnixxef, imsajjar permezz ta' fwar jew permezz ta' tgħolija fl-ilma, fil-forma, iffriżat jew ippriservat mod ieħor, kemm jekk għandu jew le zokkor miżjud jew sustanza tal-ħlewwa oħra:

 

–  Isfar tal-bajd:

0408 11

– –  Imnixxef:

0408 11 80

– – –  Oħrajn

0408 19

– –  Oħrajn:

 

– – –  Oħrajn:

0408 19 81

– – – –  Likwidu

0408 19 89

– – – –  Oħrajn:, inklużi iffriżati

 

–  Oħrajn:

0408 91

– –  Imnixxef:

0408 91 80

– – –  Oħrajn

0408 99

– –  Oħrajn:

0408 99 80

– – –  Oħrajn

0602

Pjanti ħajjin oħra (inklużi l-għeruq tagħhom), biċċiet u żabriet; rimja tal-faqqiegħ:

0602 10

–  Tirqid u friegħi żgħar bla għeruq:

0602 10 90

– –  Oħrajn

0602 20

–  Siġar, arbuxelli u buxxijiet, imlaqqma jew le, ta' tipi li jkollhom frott jew ġewż:

0602 20 10

– –  Biċċiet tad-dielja, imlaqqma jew bl-għeruq

0602 30 00

–  Rododendri u ażaleas, imlaqqma jew le

0602 40

–  Ward, imlaqqma jew le:

0602 40 10

– –  La li qed jarmu u lanqas li huma mlaqqma

0602 40 90

– –  Li qed jarmu jew li huma mlaqqma

0602 90

–  Oħrajn:

0602 90 30

– –  Pjanti tal-ħxejjex u tal-frawli

 

– –  Oħrajn:

 

– – –  Pjanti ta' barra:

 

– – – –  Siġar, arbuxelli u buxxijiet:

0602 90 41

– – – – –  Siġar tal-foresta:

 

– – – – –  Oħrajn:

0602 90 45

– – – – – –  Biċċiet bl-għeruq u pjanti żgħar

0602 90 49

– – – – – –  Oħrajn

 

– – – –  Pjanti ta' barra oħrajn:

0602 90 51

– – – – –  Pjanti perenni:

0602 90 59

– – – – –  Oħrajn

 

– – –  Pjanti ta' ġewwa:

0602 90 70

– – – –  Biċċiet bl-għeruq u pjanti żgħar, ħlief għall-kakti

 

– – – –  Oħrajn:

0602 90 91

– – – – –  Pjanti li jkollhom il-fjuri bil-blanzuni jew bil-fjuri, ħlief għall-kakti

0602 90 99

– – – – –  Oħrajn

0603

Fjuri u blanzuni tal-fjuri maqtugħa ta' tip xieraq għall-bukketti jew għal għanijiet ornamentali, friski, mnixxfa, ibbliċjati, mimlijiet jew ippreparati b'xi mod ieħor:

 

–  Frisk:

0603 11 00

– –  Ward

0603 12 00

– –  Qronfol

0603 13 00

– –  Orkidej

0603 14 00

– –  Kriżantemi

0603 19

– –  Oħrajn:

0603 19 10

– – –  Gladjoli

0603 19 90

– – –  Oħrajn

0603 90 00

–  Oħrajn

0703

Basal, shallots, tewm, kurrat u veġetali oħrajn tal-ġens tat-tewm, friski jew imkessħin:

0703 10

–  Basal u shallots:

 

– –  Basal:

0703 10 11

– – –  Settijiet

0703 10 19

– – –  Oħrajn

0703 10 90

– –  Shallots

0703 20 00

–  Tewm

0703 90 00

–  Kurrat u veġetali oħrajn tal-ġens tat-tewm

0704

Kaboċċi, pastard, ġdur (kohlrabi), kale u brassicae oħrajn li jittieklu, friski u mkessħin:

0704 90

–  Oħrajn:

0704 90 90

– –  Oħrajn

0705

Ħass (Lactuca sativa) u ċikwejra (Cichorium spp.), friski jew imkessħin:

 

–  Ħass:

0705 11 00

– –  Ħass ikkabbuċċat

0705 19 00

– –  Oħrajn

 

–  Ċikwejra:

0705 21 00

– –  Ċikwejra Witloof (Cichorium intybus var. Foliosum)

0705 29 00

– –  Oħrajn

0706

Karrotti, turnips (xorta ta’ Brassica), pitravi għall-insalata, sassefrika, celeriac (xorta ta’ krafes), ravanell u għeruq oħrajn simili tajbin għall-ikel, friski jew imkessħin:

0706 10 00

–  Karrotti u turnips

0706 90

–  Oħrajn:

0706 90 10

– –  Celeriac (celeriac bl-għeruq jew celeriac Ġermaniża)

0706 90 30

– –  Mustarda użata għaz-zalza (Cochlearia armoracia)

0706 90 90

– –  Oħrajn

0708

Ħxejjex leguminużi, imqaxxrin jew bil-qoxra, friski jew imkessħin:

0708 10 00

–  Piżelli (Pisum sativum)

0708 20 00

–  Ful (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 90 00

–  Ħxejjex leguminużi oħra

0709

Ħaxix ieħor, frisk jew imkessaħ,

0709 20 00

–  Asparagu

0709 30 00

–  Bruġiel

0709 40 00

–  Karfus ħlief għas-celeriac

 

–  Faqqiegħ u tartufi:

0709 51 00

– –  Faqqiegħ ta' l-ispeċi Agaricus

0709 59

– –  Oħrajn:

0709 59 10

– – –  Chantarelles

0709 59 30

– – –  Faqqiegħ tat-tip flap

0709 59 50

– – –  Tartufi

0709 59 90

– – –  Oħrajn

0709 90

–  Oħrajn:

0709 90 10

– –  Ħxejjex ta' l-insalata, minbarra ħass (Lactuca sativa) u ċikorja (Cichorium spp.)

0709 90 20

– –  Chard (jew pritravi bajd) u kardun

 

– –  Żebbuġ

0709 90 31

– – –  Għal użi oħra ħlief il-produzzjoni taż-żejt

0709 90 39

– – –  Oħrajn

0709 90 40

– –  Kappar

0709 90 50

– –  Bużbież

0709 90 60

– –  Qamħirrum ħelu

0709 90 70

– –  Żukkini

0709 90 80

– –  Qaqoċċ tond

0709 90 90

– –  Oħrajn

0710

Ħxejjex (mhux imsajra jew imsajra bil-fwar jew fil-misħun jagħli), iffriżati:

0710 10 00

–  Patata

 

–  Ħxejjex leguminużi, imqaxxrin jew bil-qoxra:

0710 21 00

– –  Piżelli (Pisum sativum)

0710 22 00

– –  Ful (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

– –  Oħrajn

0710 30 00

–  Spinaċi, spinaċi ta' New Zealand u spinaċi tal-ġonna (orache)

0710 80

–  Ħxejjex oħrajn:

0710 80 10

– –  Żebbuġ

 

– –  Frott ta' l-ispeċi Capsicum jew ta' l-ispeċi Pimenta:

0710 80 51

– – –  Bżar ħelu

0710 80 59

– – –  Oħrajn

 

– –  Faqqiegħ:

0710 80 61

– – –  Faqqiegħ ta' l-ispeċi Agaricus

0710 80 69

– – –  Oħrajn

0710 80 70

– –  Tadam

0710 80 80

– –  Qaqoċċ tond

0710 80 85

– –  Asparagu

0710 80 95

– –  Oħrajn

0710 90 00

–  Taħlitiet ta' ħxejjex

0711

Ħxejjex preservati qabel (per eżempju, b’gas sulphur dioxide, fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit jew f’soluzzjonijiet preservattivi oħra), iżda mhux tajba għall-konsum immedjat f’dak l-istat:

0711 20

–  Żebbuġ

0711 20 10

– –  Għal użi oħra ħlief il-produzzjoni taż-żejt

0711 20 90

– –  Oħrajn

0711 40 00

–  Ħjar u ħjar żgħir għall-immarinar (gherkins)

 

–  Faqqiegħ u tartufi:

0711 51 00

– –  Faqqiegħ ta' l-ispeċi Agaricus

0711 59 00

– –  Oħrajn

0711 90

–  Ħxejjex oħrajn; taħlitiet ta' ħxejjex:

 

– –  Ħxejjex:

0711 90 10

– – –  Frott ta' l-ispeċi Capsicum jew ta' l-ispeċi Pimenta, ħlief għal-bżar ħelu

0711 90 50

– – –  Basal

0711 90 80

– – –  Oħrajn

0711 90 90

– –  Taħlitiet ta' ħxejjex

0712

Ħxejjex imnixxfin, sħaħ, imqattgħin, imfella, imfarrkin jew fi trab, imma mhux imħejjin aktar:

0712 20 00

–  Basal:

 

–  Faqqiegħ, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) u tartufi:

0712 31 00

– –  Faqqiegħ ta' l-ispeċi Agaricus

0712 32 00

– –  Wood ears (Auricularia spp.)

0712 33 00

– –  Jelly fungi (Tremella spp.)

0712 39 00

– –  Oħrajn

0712 90

–  Ħxejjex oħrajn; taħlitiet ta' ħxejjex:

0712 90 05

– –  Patata, kemm jekk maqtugħa jew imfella' iżda mhux aktar ippreparata

 

– –  Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata):

0712 90 19

– – –  Oħrajn

0712 90 30

– –  Tadam

0712 90 50

– –  Karrotti

0712 90 90

– –  Oħrajn

0713

Ħxejjex leguminużi imnixxfin, imqaxxrin, kemm mingħajr qoxra ta’ ġewwa wkoll u maqsumin jew le:

0713 10

–  Piżelli (Pisum sativum):

0713 10 90

– –  Oħrajn

0713 20 00

–  Ċiċri

 

–  Ful (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– –  Ful ta' l-ispeċi Vigna mungo (L.) Hepper jew Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 32 00

– –  Fażola żgħira ħamra (Adzuki) (Phaseolus jew Vigna angularis)

0803 00

Banana, inklużi l-pjantaġġini, friska jew imnixxfa

 

–  Frisk:

0803 00 11

– –  Pjantaġġini

0803 00 19

– –  Oħrajn

0803 00 90

–  Imnixxfa

0804

Tamal, tin, ananas, avokado, guavas, mango u mangosteens, friski jew imnixxfin:

0804 20

–  Tin:

0804 20 10

– –  Friski

0804 20 90

– –  Imnixxfa

0805

Frott taċ-ċitru, frisk jew imnixxef:

0805 10

–  Larinġ:

0805 10 20

– –  Larinġ ħelu, frisk:

0805 10 80

– –  Oħrajn

0805 40 00

–  Il-meraq tat-tronġa, inkluż il-meraq tal-pomelo

0805 50

–  Lumi (Citrus limon, Citrus limonum) u lajms (Citrus aurantifolia, Cirrus latifolia):

0805 50 10

– –  Lumi (Citrus limon, Citrus limonum)

0805 50 90

– –  Lajms (Citrus aurantifolia, Cirrus latifolia)

0805 90 00

–  Oħrajn

0807

Bettieħ (inklużi d-dulliegħ) u papaja, friski:

 

–  Bettieħ (inklużi d-dulliegħ):

0807 19 00

– –  Oħrajn

0807 20 00

–  Papaja

0810

Frott ieħor, frisk:

0810 40

–  Cranberries, mirtilli u frott ieħor ta' l-ispeċi Vaccinium:

0810 40 10

– –  Għeneb tal-muntanja (mirtill aħmar), foxberries jew cranberries tal-muntanja (frott ta' l-ispeċi Vaccinium vitis-idaea)

0810 40 30

– –  Frott ta' l-ispeċi Vaccinium myrtillus

0810 40 50

– –  Frott ta' l-ispeċi Vaccinium macrocarpon u Vaccinium corymbosum

0810 40 90

– –  Oħrajn

0811

Frott jew ġewż, nejjin jew imsajrin bl-istim jew bit-togħlija fl-ilma, iffriżati, kemm jekk biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor sabiex jagħmel ħelu (NM 0811 10 90 ) kemm jekk le:

0811 10

–  Frawli:

 

– –  Li jkun fihom zokkor jew sustanza oħra li tagħti l-ħlewwa miżjuda:

0811 10 11

– – –  Li fihom aktar minn 13 % kontenut ta' zokkor bil-piż

0811 10 19

– – –  Oħrajn

0811 10 90

– –  Oħrajn

0811 20

–  Lampuni, tut, ċawsli, loganberries, passolina sewda, bajda jew ħamra u gooseberries:

 

– –  Li jkun fihom zokkor jew sustanza oħra li tagħti l-ħlewwa miżjuda:

0811 20 11

– – –  Li fihom aktar minn 13 % kontenut ta' zokkor bil-piż

0811 20 19

– – –  Oħrajn

 

– –  Oħrajn:

0811 20 31

– – –  Lampuni

0811 20 39

– – –  Passolina sewda

0811 20 51

– – –  Passolina ħamra

0811 20 59

– – –  Tut u ċawsli

0811 20 90

– – –  Oħrajn

0811 90

–  Oħrajn:

 

– –  Oħrajn:

 

– – –  Ċirasa:

0811 90 75

– – – –  Ċirasa qarsa (Prunus cerasus):

0811 90 80

– – – –  Oħrajn

0811 90 95

– – –  Oħrajn:

ex 0811 90 95

– – – –  Berquq

ex 0811 90 95

– – – –  Ħawħ

ex 0811 90 95

– – – –  Oħrajn

0812

Frott u ġewż ippreservati proviżorjament (per eżempju, permezz ta' gass tad-diossidu tal-kubrit, fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit jew f’soluzzjonijiet preservattivi oħra), iżda mhux tajba għall-konsum immedjat f’dak l-istat:

0812 10 00

–  Ċirasa

0812 90

–  Oħrajn:

0812 90 10

– –  Berquq

0812 90 20

– –  Larinġ

0812 90 30

– –  Papaja

0812 90 40

– –  Frott ta' l-ispeċi Vaccinium myrtillus

0812 90 98

– –  Oħrajn:

ex 0812 90 98

– – –  Tut

ex 0812 90 98

– – –  Lampuni

ex 0812 90 98

– – –  Oħrajn

0813

- Frott niexef, minbarra dak ta' l-intestaturi Nru 0801 sa 0806 : taħlitiet ta' ġewż jew frott niexef ta' dan il-Kapitolu:

0813 10 00

–  Berquq

0813 20 00

–  Pruna

0813 30 00

–  Tuffieħ

0813 40

–  Frott ieħor:

0813 40 10

– –  Ħawħ, inklużi n-nuċiprisk

0813 40 30

– –  Lanġas

0901

Kafé, kemm jekk inkaljat kemm jekk dekaffeinat; qxur u fosdqiet tal-kafe; sostituti tal-kafe li fihom il-kafe f'kull proporzjon:

 

–  Kafé, mhux inkaljat:

0901 21 00

– –  Mhux dekaffeinat

0901 22 00

– –  Dekaffeinat

0901 90

–  Oħrajn:

0901 90 10

– –  Qxur u fosdqiet tal-kafe

0901 90 90

– –  Sostituti tal-kafé li fihom il-kafé

1101 00

Tqiq tal-qamħ jew tal-meslin:

 

–  Tqiq tal-qamħ:

1101 00 11

– –  Tal-qamħ durum:

1101 00 15

– –  Tal-qamħ komuni u spelt

1101 00 90

–  Dqiq meslin

1501 00

Xaħam tal-ħnieżer (inkluż il-lardu) u xaħam tat-tjur, barra minn dak ta' l-intestatura 0209 jew 1503 :

1501 00 90

–  Xaħam tat-tjur

1603 00

Estratti u meraq tal-laħam, ħut jew ta’ krustaċji, molluski jew invertebrati akwatiċi oħrajn

1603 00 10

–  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ 1 kg jew anqas

1603 00 80

–  Oħrajn

1702

Zokkor ieħor, inkluż lattożju, maltożju, glukożju u fruttożju kimikament pur, f’forma solida; ġuleppijiet taz-zokkor li ma jkunx fihom materja sabiex jagħti togħma jew kulur miżjuda; għasel artifiċjali sew jekk mħallat ma' l-għasel naturali kif ukoll jekk le; karamella:

1702 90

–  Oħrajn, inklużi zokkor invertit u zokkor ieħor u taħlit ta’ ġulepp taz-zokkorli fihom fl-istat xott 50 % tal-piż tal-fruttożju:

1702 90 60

– –  Għasel artifiċjali, sew jekk imħallat ma' l-għasel naturali kif ukoll jekk le;

2001

Ħxejjex, frott, ġewż u partijiet oħrajn tal-pjanti li jittieklu, ippreparati jew preservati bil-ħall jew b’aċtu qares:

2001 10 00

–  Ħjar u ħjar żgħir għall-immarinar (gherkins)

2001 90

–  Oħrajn:

2001 90 10

– –  Ċatni tal-mango

2001 90 20

– –  Frott ta' l-ispeċi Capsicum minbarra bżar ħelu jew bżar Ġamajkan

2001 90 50

– –  Faqqiegħ:

2001 90 65

– –  Żebbuġ

2001 90 70

– –  Bżar ħelu

2001 90 91

– –  Frott tropikali u ġewż tropikali

2001 90 93

– –  Basal

2001 90 99

– –  Oħrajn

2002

Tadam imħejji jew ippreservat għajr milli fil-ħall jew fl-aċtu aċetiku:

2002 10

–  Tadam, sħiħ jew f'biċċiet:

2002 10 10

– –  Imqaxxar

2002 10 90

– –  Oħrajn

2002 90

–  Oħrajn:

 

– –  Li fih kontenut niexef ta' anqas minn 12 % bil-piż:

2002 90 11

– – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg

2002 90 19

– – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg

 

– –  Li fih kontenut niexef ta' anqas minn 12 % iżda mhux aktar minn 30 % bil-piż:

2002 90 31

– – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg

2002 90 39

– – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg

 

– –  Li fih kontenut niexef ta' aktar minn 30 % bil-piż:

2002 90 91

– – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg

2002 90 99

– – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg

2003

Faqqiegħ u tartufi, imħejjija jew ippreservati għajr milli fil-ħall jew fl-aċtu aċetiku:

2003 10

–  Faqqiegħ ta' l-ispeċi Agaricus:

2003 10 20

– –  Ippreservati provviżorjament, imsajra kompletament

2003 10 30

– –  Oħrajn

2003 20 00

–  Tartufi

2003 90 00

–  Oħrajn

2004

Ħxejjex oħra, ippreparati jew ippreservati b'xi mod ieħor għajr bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, iffriżati, minbarra l-prodotti ta' l-intestatura 2006 :

2004 10

–  Patata:

2004 10 10

– –  Imsajra iżda mhux ippreparati mod ieħor

 

– –  Oħrajn:

2004 10 99

– – –  Oħrajn

2004 90

–  Ħxejjex oħrajn u taħlitiet ta’ ħxejjex:

2004 90 30

– –  Sauerkraut, kappar u żebbuġ

2004 90 50

– –  Piżelli (Pisum sativum) ful għadu żgħir ta' l-ispeċi Phaseolus spp., fil-fosdqa

 

– –  Oħrajn, inklużi taħlitiet:

2004 90 91

– – –  Basal, imsajjar iżda mhux ippreparat mod ieħor

2004 90 98

– – –  Oħrajn

2005

Ħxejjex oħra, ippreparati jew ippreservati b'xi mod ieħor għajr bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, mhux iffriżati, minbarra l-prodotti ta' l-intestatura 2006 :

2005 10 00

–  Ħxejjex omoġenizzati

2005 20

–  Patata:

 

– –  Oħrajn:

2005 20 20

– – –  Fi flieli rqaq, moqlija jew moħmija, kemm jekk bil-melħ jew mogħtija t-togħma, kif ukoll jekk le, f'pakketti li jżommu l-arja, tajba għall-konsum immedjat

2005 20 80

– – –  Oħrajn

2005 40 00

–  Piżelli (Pisum sativum)

 

–  Ful (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –  Ful, bla fosdqa

2005 59 00

– –  Oħrajn

2005 60 00

–  Asparagu

2005 70

–  Żebbuġ

2005 70 10

– –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta' mhux aktar minn 5 kg

2005 70 90

– –  Oħrajn

 

–  Ħxejjex oħrajn u taħlitiet ta’ ħxejjex:

2005 91 00

– –  Rimi tal-pjanta tal-bambu

2005 99

– –  Oħrajn:

2005 99 10

– – –  Frott ta' l-ispeċi Capsicum minbarra bżar ħelu jew bżar Ġamajkan

2005 99 20

– – –  Kappar

2005 99 30

– – –  Qaqoċċ tond

2005 99 40

– – –  Karrotti

2005 99 50

– – –  Taħlitiet ta' ħxejjex

2005 99 60

– – –  Sauerkraut

2005 99 90

– – –  Oħrajn

2006 00

Ħxejjex, frott, ġewż, qxur tal-frott u partijiet oħra ta’ pjanti, ippreżervati biz-zokkor (skulati mill-ilma, glacé jew kristallizzati):

2006 00 10

–  Żinżel

 

–  Oħrajn:

 

– –  Li fihom aktar minn 13 % kontenut ta' zokkor bil-piż:

2006 00 31

– – –  Ċirasa

2006 00 35

– – –  Frott tropikali u ġewż tropikali

2006 00 38

– – –  Oħrajn

 

– –  Oħrajn:

2006 00 91

– – –  Frott tropikali u ġewż tropikali

2006 00 99

– – –  Oħrajn

2007

Ġammijiet, jellies tal-frott, marmellati, puré tal-frott jew tal-ġewż u taħlit tal-frott jew tal-ġewż, miksuba permezz tat-tisjir, kemm jekk fihom iz-zokkor jew sustanzi ħelwin oħra miżjuda kif ukoll jekk le:

2007 10

–  Preparati omoġenizzati:

2007 10 10

– –  Li fihom aktar minn 13 % kontenut ta' zokkor bil-piż

 

– –  Oħrajn:

2007 10 91

– – –  Minn frott tropikali

2007 10 99

– – –  Oħrajn

 

–  Oħrajn:

2007 91

– –  Frott taċ-ċitru

2007 91 10

– – –  Li fihom aktar minn 30 % kontenut ta' zokkor bil-piż

2007 91 30

– – –  Li fihom aktar minn 13 % iżda mhux aktar minn 30 % kontenut ta' zokkor bil-piż

2007 91 90

– – –  Oħrajn

2007 99

– –  Oħrajn:

 

– – –  Li fihom aktar minn 30 % kontenut ta' zokkor bil-piż:

2007 99 10

– – – –  Puré ta' l-għanbaqar u pasta u puré tal-pruna u pasta, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ 100 kg jew aktar għall-ipproċessar industrijali

2007 99 20

– – – –  Puré tal-qastan u pasta

 

– – – –  Oħrajn:

2007 99 31

– – – – –  Taċ-ċirasa

2007 99 33

– – – – –  Tal-frawli

2007 99 35

– – – – –  Tal-lampuni

2007 99 39

– – – – –  Oħrajn

 

– – –  Li fihom aktar minn 13 % iżda mhux aktar minn 30 % kontenut ta' zokkor bil-piż:

2007 99 55

– – – –  Puré tat-tuffieħ, inklużi compotes

2007 99 57

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Oħrajn:

2007 99 91

– – – –  Puré tat-tuffieħ, inklużi compotes

2007 99 93

– – – –  Minn frott tropikali u ġewż tropikali

2008

Frott, ġewż u partijiet oħra li jirrieklu tal-pjanti, ippreparati jew ippreservati mod ieħor, kemm jekk miżjuda biz-zokkor jew sustanzi oħra ta’ ħlewwa jew spirtu u kemm jekk le, li mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra:

 

–  Ġewż, karawett u żrieragħ oħra, kemm jekk imħallta flimkien u kemm jekk le:

2008 11

– –  Karawett:

 

– – –  Oħrajn, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett:

 

– – – –  Ta' aktar minn 1 kg:

2008 11 92

– – – – –  Inkaljat

2008 11 94

– – – – –  Oħrajn

 

– – – – –  Ta' mhux aktar minn 1 kg:

2008 11 96

– – – – –  Inkaljat

2008 11 98

– – – – –  Oħrajn

2008 19

– –  Oħrajn, inklużi taħlitiet:

 

– – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg:

2008 19 11

– – – –  Ġewż tropikali taħlitiet li jkun fihom 50 % jew aktar bil-piż ta' ġewż tropikali u frott tropikali

 

– – – –  Oħrajn:

2008 19 13

– – – – –  Lewż inkaljat u pistaċċi

 

– – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg:

2008 19 91

– – – –  Ġewż tropikali taħlitiet li jkun fihom bil-piż 50 % jew aktar ta' ġewż tropikali u frott tropikali

 

– – – –  Oħrajn:

 

– – – – –  Ġewż inkaljat:

2008 19 93

– – – – – –  Lewż u pistaċċi

2008 19 95

– – – – – –  Oħrajn

2008 19 99

– – – – –  Oħrajn

2008 20

–  Ananas:

 

– –  Li jkun fihom spirtu miżjud:

 

– – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg:

2008 20 11

– – – –  Li fihom aktar minn 17 % kontenut ta' zokkor bil-piż

2008 20 19

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg:

2008 20 31

– – – –  Li fihom aktar minn 19 % kontenut ta' zokkor bil-piż

2008 20 39

– – – –  Oħrajn

 

– –  Li ma jkunx fihom spirtu miżjud:

 

– – –  Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg:

2008 20 51

– – – –  Li fihom aktar minn 17 % kontenut ta' zokkor bil-piż

2008 20 59

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg:

2008 20 71

– – – –  Li fihom aktar minn 19 % kontenut ta' zokkor bil-piż

2008 20 79

– – – –  Oħrajn

2008 20 90

– – –  Li ma jkunx fihom zokkor miżjud

2008 30

–  Frott taċ-ċitru:

 

– –  Li jkun fihom spirtu miżjud:

 

– – –  Li fihom aktar minn 9 % kontenut ta' zokkor bil-piż:

2008 30 11

– – – –  B'qawwa attwali alkoħolika skond il-massa ta' mhux aktar minn 11,85 % mas

2008 30 19

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Oħrajn:

2008 30 31

– – – –  B'qawwa attwali alkoħolika skond il-massa ta' mhux aktar minn 11,85 % mas

2008 30 39

– – – –  Oħrajn

 

– –  Li ma jkunx fihom spirtu miżjud:

 

– – –  Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg:

2008 30 51

– – – –  Flieli tat-tronġiet

2008 30 55

– – – –  Mandolin (inklużi t-tanġerini u satsumi); klementini, wilkings u ibridi oħrajn taċ-ċitru

2008 30 59

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg:

2008 30 71

– – – –  Flieli tat-tronġiet

2008 30 75

– – – –  Mandolin (inklużi t-tanġerini u satsumi); klementini, wilkings u ibridi oħrajn taċ-ċitru

2008 30 79

– – – –  Oħrajn

2008 30 90

– – –  Li ma jkunx fihom zokkor miżjud

2008 40

–  Lanġas:

 

– –  Li jkun fihom spirtu miżjud:

 

– – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg:

 

– – – –  Li fihom aktar minn 13 % kontenut ta' zokkor bil-piż:

2008 40 11

– – – – –  B'qawwa attwali alkoħolika skond il-massa ta' mhux aktar minn 11,85 % mas

2008 40 19

– – – – –  Oħrajn

 

– – – –  Oħrajn:

2008 40 21

– – – – –  B'qawwa attwali alkoħolika skond il-massa ta' mhux aktar minn 11,85 % mas

2008 40 29

– – – – –  Oħrajn

 

– – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg:

2008 40 31

– – – –  Li fihom aktar minn 15 % kontenut ta' zokkor bil-piż

2008 40 39

– – – –  Oħrajn

 

– –  Li ma jkunx fihom spirtu miżjud:

 

– – –  Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg:

2008 40 51

– – – –  Li fihom aktar minn 13 % kontenut ta' zokkor bil-piż

2008 40 59

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg:

2008 40 71

– – – –  Li fihom aktar minn 15 % kontenut ta' zokkor bil-piż

2008 40 79

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Li ma jkunx fihom zokkor miżjud

2008 50

–  Berquq:

 

– –  Li jkun fihom spirtu miżjud:

 

– – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg:

 

– – – –  Li fihom aktar minn 13 % kontenut ta' zokkor bil-piż:

2008 50 11

– – – – –  B'qawwa attwali alkoħolika skond il-massa ta' mhux aktar minn 11,85 % mas

2008 50 19

– – – – –  Oħrajn

 

– – – –  Oħrajn:

2008 50 31

– – – – –  B'qawwa attwali alkoħolika skond il-massa ta' mhux aktar minn 11,85 % mas

2008 50 39

– – – – –  Oħrajn

 

– – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg:

2008 50 51

– – – –  Li fihom aktar minn 15 % kontenut ta' zokkor bil-piż

2008 50 59

– – – –  Oħrajn

 

– –  Li ma jkunx fihom spirtu miżjud:

 

– – –  Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg:

2008 50 61

– – – –  Li fihom aktar minn 13 % kontenut ta' zokkor bil-piż

2008 50 69

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg:

2008 50 71

– – – –  Li fihom aktar minn 15 % kontenut ta' zokkor bil-piż

2008 50 79

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Li ma jkunx fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett:

2008 50 92

– – – –  Ta' 5 kg jew aktar

2008 50 94

– – – –  Ta' 4.5 kg jew aktar iżda anqas minn 5 kg

2008 50 99

– – – –  Ta' anqas minn 4.5 kg

2008 60

–  Ċirasa:

 

– –  Li jkun fihom spirtu miżjud:

 

– – –  Li fihom aktar minn 9 % kontenut ta' zokkor bil-piż:

2008 60 11

– – – –  B'qawwa attwali alkoħolika skond il-massa ta' mhux aktar minn 11,85 % mas

2008 60 19

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Oħrajn:

2008 60 31

– – – –  B'qawwa attwali alkoħolika skond il-massa ta' mhux aktar minn 11,85 % mas

2008 60 39

– – – –  Oħrajn

 

– –  Li ma jkunx fihom spirtu miżjud:

 

– – –  Li fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett:

2008 60 50

– – – –  Li jkun aktar minn 1kg

2008 60 60

– – – –  Li ma jkunx aktar minn 1 kg

 

– – –  Li ma jkunx fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett:

2008 60 70

– – – –  Ta' 4.5 kg jew aktar

2008 60 90

– – – –  Ta' anqas minn 4.5 kg

2008 70

–  Ħawħ, inklużi n-nuċiprisk:

 

– –  Li jkun fihom spirtu miżjud:

 

– – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg:

 

– – – –  Li fihom aktar minn 13 % kontenut ta' zokkor bil-piż:

2008 70 11

– – – – –  B'qawwa attwali alkoħolika skond il-massa ta' mhux aktar minn 11,85 % mas

2008 70 19

– – – – –  Oħrajn

 

– – – –  Oħrajn:

2008 70 31

– – – – –  B'qawwa attwali alkoħolika skond il-massa ta' mhux aktar minn 11,85 % mas

2008 70 39

– – – – –  Oħrajn

 

– – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1kg:

2008 70 51

– – – –  Li fihom aktar minn 15 % kontenut ta' zokkor bil-piż

2008 70 59

– – – –  Oħrajn

 

– –  Li ma jkunx fihom spirtu miżjud:

 

– – –  Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1kg:

2008 70 61

– – – –  Li fihom aktar minn 13 % kontenut ta' zokkor bil-piż

2008 70 69

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg:

2008 70 71

– – – –  Li fihom aktar minn 15 % kontenut ta' zokkor bil-piż

2008 70 79

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Li ma jkunx fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett:

2008 70 92

– – – –  Ta' 5 kg jew aktar

2008 70 98

– – – –  Ta' anqas minn 5 kg

2008 80

–  Frawli:

 

– –  Li jkun fihom spirtu miżjud:

 

– – –  Li fihom aktar minn 9 % kontenut ta' zokkor bil-piż:

2008 80 11

– – – –  B'qawwa attwali alkoħolika skond il-massa ta' mhux aktar minn 11,85 % mas

2008 80 19

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Oħrajn:

2008 80 31

– – – –  B'qawwa attwali alkoħolika skond il-massa ta' mhux aktar minn 11,85 % mas

2008 80 39

– – – –  Oħrajn

 

– –  Li ma jkunx fihom spirtu miżjud:

2008 80 50

– – –  Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg

2008 80 70

– – –  Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg

2008 80 90

– – –  Li ma jkunx fihom zokkor miżjud

 

–  Oħrajn, inklużi taħlitiet imbarra dawk ta' l-intestatura 2008 19 :

2008 92

– –  Taħlitiet:

 

– – –  Li jkun fihom spirtu miżjud:

 

– – – –  Li fihom aktar minn 9 % kontenut ta' zokkor bil-piż:

 

– – – – –  B'qawwa attwali alkoħolika skond il-massa ta' mhux aktar minn 11,85 % mas:

2008 92 12

– – – – – –  Ta' frott tropikali (inklużi taħlitiet li jkun fihom 50 % jew aktar bil-piż ta' ġewż tropikali u frott tropikali)

2008 92 14

– – – – – –  Oħrajn

 

– – – – –  Oħrajn:

2008 92 16

– – – – – –  Ta' frott tropikali (inklużi taħlitiet li jkun fihom 50 % jew aktar bil-piż ta' ġewż tropikali u frott tropikali)

2008 92 18

– – – – – –  Oħrajn

 

– – – –  Oħrajn:

 

– – – – –  B'qawwa attwali alkoħolika skond il-massa ta' mhux aktar minn 11,85 % mas:

2008 92 32

– – – – – –  Ta' frott tropikali (inklużi taħlitiet li jkun fihom 50 % jew aktar bil-piż ta' ġewż tropikali u frott tropikali)

2008 92 34

– – – – – –  Oħrajn

 

– – – – –  Oħrajn:

2008 92 36

– – – – – –  Ta' frott tropikali (inklużi taħlitiet li jkun fihom 50 % jew aktar bil-piż ta' ġewż tropikali u frott tropikali)

2008 92 38

– – – – – –  Oħrajn

 

– – –  Li ma jkunx fihom spirtu miżjud:

 

– – – –  Li fihom iz-zokkor miżjud:

 

– – – – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg:

2008 92 51

– – – – – –  Ta' frott tropikali (inklużi taħlitiet li jkun fihom 50 % jew aktar bil-piż ta' ġewż tropikali u frott tropikali)

2008 92 59

– – – – – –  Oħrajn

 

– – – – –  Oħrajn:

 

– – – – – –  Taħlitiet ta' frott li fihom l-ebda frotta waħda ma tkun ta' aktar minn 50 % tal-piż totali tal-frott:

2008 92 72

– – – – – – –  Ta' frott tropikali (inklużi taħlitiet li jkun fihom 50 % jew aktar bil-piż ta' ġewż tropikali u frott tropikali)

2008 92 74

– – – – – – –  Oħrajn

 

– – – – – –  Oħrajn:

2008 92 76

– – – – – – –  Ta' frott tropikali (inklużi taħlitiet li jkun fihom 50 % jew aktar bil-piż ta' ġewż tropikali u frott tropikali)

2008 92 78

– – – – – – –  Oħrajn

 

– – – –  Li ma jkunx fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett:

 

– – – – –  Ta' 5 kg jew aktar:

2008 92 92

– – – – – –  Ta' frott tropikali (inklużi taħlitiet li jkun fihom 50 % jew aktar bil-piż ta' ġewż tropikali u frott tropikali)

2008 92 93

– – – – – –  Oħrajn

 

– – – – –  Ta' 4,5 kg jew aktar iżda anqas minn 5 kg:

2008 92 94

– – – – – –  Ta' frott tropikali (inklużi taħlitiet li jkun fihom 50 % jew aktar bil-piż ta' ġewż tropikali u frott tropikali)

2008 92 96

– – – – – –  Oħrajn

 

– – – – –  Ta' anqas minn 4,5 kg:

2008 92 97

– – – – – –  Ta' frott tropikali (inklużi taħlitiet li jkun fihom 50 % jew aktar bil-piż ta' ġewż tropikali u frott tropikali)

2008 92 98

– – – – – –  Oħrajn

2008 99

– –  Oħrajn:

 

– – –  Li jkun fihom spirtu miżjud:

 

– – – –  Żinżel:

2008 99 11

– – – – –  B'qawwa attwali alkoħolika skond il-massa ta' mhux aktar minn 11,85 % mas

2008 99 19

– – – – –  Oħrajn

 

– – – –  Għeneb:

2008 99 21

– – – – –  Li fihom aktar minn 13 % kontenut ta' zokkor bil-piż

2008 99 23

– – – – –  Oħrajn

 

– – – –  Oħrajn:

 

– – – – –  Li fihom aktar minn 9 % kontenut ta' zokkor bil-piż:

 

– – – – – –  B'qawwa attwali alkoħolika skond il-massa ta' mhux aktar minn 11,85 % mas:

2008 99 24

– – – – – –  Frott tropikali

2008 99 28

– – – – – – –  Oħrajn

 

– – – – – –  Oħrajn:

2008 99 31

– – – – – – –  Frott tropikali

2008 99 34

– – – – – – –  Oħrajn

 

– – – – –  Oħrajn:

 

– – – – – –  B'qawwa attwali alkoħolika skond il-massa ta' mhux aktar minn 11,85 % mas:

2008 99 36

– – – – – – –  Frott tropikali

2008 99 37

– – – – – – –  Oħrajn

 

– – – – – –  Oħrajn:

2008 99 38

– – – – – – –  Frott tropikali

2008 99 40

– – – – – – –  Oħrajn

 

– – –  Li ma jkunx fihom spirtu miżjud:

 

– – – –  Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg:

2008 99 41

– – – – –  Żinżel

2008 99 43

– – – – –  Għeneb

2008 99 45

– – – – –  Għanbaqar u pruna

2008 99 46

– – – – –  Frott tal-passjoni, gwava u tamarind

2008 99 47

– – – – –  Mangos, mangosteens, papaja, tamarind, frott ta’ l-anakardju, liċċi (litchi), frott tas-siġra tal-ħobż (jackfruit), frott tas-sapodilja, karambola u pitaħaja

2008 99 49

– – – – –  Oħrajn

 

– – – –  Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg:

2008 99 51

– – – – –  Żinżel

2008 99 61

– – – – –  Frott tal-passjoni u l-gwava

2008 99 62

– – – – –  Mangos, mangosteens, papaja, tamarind, frott ta’ l-anakardju, liċċi (litchi), frott tas-siġra tal-ħobż (jackfruit), frott tas-sapodilja, karambola u pitaħaja

2008 99 67

– – – – –  Oħrajn

 

– – – –  Li ma jkunx fihom zokkor miżjud:

 

– – – – –  Għanbaqar u pruna, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett:

2008 99 72

– – – – – –  Ta' 5 kg jew aktar

2008 99 78

– – – – – –  Ta' anqas minn 5 kg

2008 99 99

– – – – –  Oħrajn

2009

Meraq tal-frott (inkluż il-most ta’ l-għenba) u meraq mill-ħxejjex, mhux iffermentat u mingħajr spirtu miżjud, sew jekk fihom zokkor miżjud jew xi sustanza oħra ta’ ħlewwa sew jekk le:

 

–  Meraq tal-larinġ:

2009 12 00

– –  Mhux iffriżati, b'valur Brix li mhuwiex aktar minn 20

 

–  Il-meraq tat-tronġa (inkluż tal-pomelo):

2009 21 00

– –  B'valur Brix li mhuwiex aktar minn 20

 

–  Meraq ta' kull frotta waħda taċ-ċitru oħra:

2009 31

– –  B'valur Brix li mhuwiex aktar minn 20:

 

– – –  B’valur li huwa ogħla minn € 30 għal kull 100 kg f'piż nett:

2009 31 11

– – – –  Li fih iz-zokkor miżjud:

2009 31 19

– – – –  Li ma fihx zokkor miżjud

 

– – – –  B’valur li mhuwiex ogħla minn € 30 għal kull 100 kg f'piż nett:

 

– – – –  Meraq tal-lumi:

2009 31 51

– – – – –  Li fih iz-zokkor miżjud

2009 31 59

– – – – –  Li ma fihx zokkor miżjud

 

– – – –  Meraq ta' frott ieħor taċ-ċitru:

2009 31 91

– – – – –  Li fih iz-zokkor miżjud

2009 31 99

– – – – –  Li ma fihx zokkor miżjud

 

–  Meraq ta' l-ananas:

2009 41

– –  B'valur Brix li mhuwiex aktar minn 20:

2009 41 10

– – –  Ta’ valur li huwa ogħla minn € 30 għal kull 100 kg f'piż nett, li fih zokkor miżjud

 

– – –  Oħrajn:

2009 41 91

– – – –  Li fih iz-zokkor miżjud:

2009 41 99

– – – –  Li ma fihx zokkor miżjud

2009 50

–  Meraq tat-tadam:

2009 50 10

– –  Li fih iz-zokkor miżjud

2009 50 90

– –  Oħrajn

 

–  Meraq ta' l-għeneb (inkluż il-most ta' l-għenba):

2009 61

– –  B'valur Brix li mhuwiex aktar minn 30:

2009 61 10

– – –  B’valur li huwa ogħla minn € 18 għal kull 100 kg f'piż nett

2009 61 90

– – –  B’valur li mhuwiex ogħla minn € 18 għal kull 100 kg f'piż nett

 

–  Meraq tat-tuffieħ:

2009 71

– –  B'valur Brix li mhuwiex aktar minn 20:

2009 71 10

– – –  Ta’ valur li huwa ogħla minn € 18 għal kull 100 kg f'piż nett, li fih zokkor miżjud

 

– – –  Oħrajn:

2009 71 91

– – – –  Li fih iz-zokkor miżjud:

2009 71 99

– – – –  Li ma fihx zokkor miżjud

2009 80

–  Meraq ta' kull frotta jew ħaxixa waħda oħra

 

– –  B'valur Brix li mhuwiex aktar minn 67:

 

– – –  Meraq tal-lanġas:

2009 80 50

– – – –  Ta’ valur li huwa ogħla minn € 18 għal kull 100 kg f'piż nett, li fih zokkor miżjud

 

– – – –  Oħrajn:

2009 80 61

– – – – –  B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta' aktar minn 30 % bil-piż

2009 80 63

– – – – –  B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta' mhux aktar minn 30 % bil-piż

2009 80 69

– – – – –  Li ma fihx zokkor miżjud

 

– – –  Oħrajn:

 

– – – –  Ta’ valur li huwa ogħla minn € 30 għal kull 100 kg f'piż nett, li fih zokkor miżjud:

2009 80 71

– – – – –  Meraq taċ-ċirasa

2009 80 73

– – – – –  Meraq ta' frott tropikali

2009 80 79

– – – – –  Oħrajn

 

– – – –  Oħrajn:

 

– – – – –  B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta' aktar minn 30 % bil-piż:

2009 80 85

– – – – – –  Meraq ta' frott tropikali

2009 80 86

– – – – – –  Oħrajn

 

– – – – –  B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta' mhux aktar minn 30 % bil-piż:

2009 80 88

– – – – – –  Meraq ta' frott tropikali

2009 80 89

– – – – – –  Oħrajn

 

– – – – –  Li ma fihx zokkor miżjud:

2009 80 95

– – – – – –  Meraq tal-frott ta' l-ispeċi Vaccinium macrocarpon

2009 80 96

– – – – – –  Meraq taċ-ċirasa

2009 80 97

– – – – – –  Meraq ta' frott tropikali

2009 80 99

– – – – – –  Oħrajn

2009 90

–  Taħlitiet ta' meraq:

 

– –  B'valur Brix li mhuwiex aktar minn 67:

 

– – –  Taħlitiet ta' meraq tat-tuffieħ u tal-lanġas:

2009 90 31

– – – –  Ta’ valur li mhuwiex aktar minn € 18 għal kull 100 kg f'piż nett u b’kontenut ta’ zokkor miżjud ta' mhux aktar minn 30 % bil-piż

2009 90 39

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Oħrajn:

 

– – – –  B’valur li huwa ogħla minn € 30 għal kull 100 kg f'piż nett:

 

– – – – –  Taħlitiet ta' meraq ta' frott taċ-ċitru u ta' meraq ta' l-ananas:

2009 90 41

– – – – – –  Li fih iz-zokkor miżjud

2009 90 49

– – – – – –  Oħrajn

 

– – – – –  Oħrajn:

2009 90 51

– – – – – –  Li fih iz-zokkor miżjud

2009 90 59

– – – – – –  Oħrajn

 

– – – –  B’valur li mhuwiex ogħla minn € 30 għal kull 100 kg f'piż nett:

 

– – – – –  Taħlitiet ta' meraq ta' frott taċ-ċitru u ta' meraq ta' l-ananas:

2009 90 71

– – – – – –  B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta' aktar minn 30 % bil-piż

2009 90 73

– – – – – –  B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta' mhux aktar minn 30 % bil-piż

2009 90 79

– – – – – –  Li ma fihx zokkor miżjud

 

– – – – –  Oħrajn:

 

– – – – – –  B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta' aktar minn 30 % bil-piż:

2009 90 92

– – – – – – –  Taħlitiet ta' Meraq ta' frott tropikali

2009 90 94

– – – – – – –  Oħrajn

 

– – – – – –  B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta' mhux aktar minn 30 % bil-piż:

2009 90 95

– – – – – – –  Taħlitiet ta' Meraq ta' frott tropikali

2009 90 96

– – – – – – –  Oħrajn

 

– – – – – –  Li ma fihx zokkor miżjud:

2009 90 97

– – – – – – –  Taħlitiet ta' Meraq ta' frott tropikali

2009 90 98

– – – – – – –  Oħrajn

2206 00

Xarbiet iffermentati oħra (per eżempju, sajder, perry, mead); taħlitiet ta' xorb iffermentat u taħlitiet ta' xorb iffermentat xorb mhux alkoħoliku, li mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra:

2206 00 10

–  Piquette

 

–  Oħrajn:

 

– –  Frizzanti:

2206 00 31

– – –  Sajder u perry

2206 00 39

– – –  Oħrajn

 

– –  Mhux frizzanti, f'kontenituri li jkunu jesgħu:

 

– – –  2 litri jew anqas:

2206 00 51

– – – –  Sajder u perry

2206 00 59

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Aktar minn 2 litri:

2206 00 81

– – – –  Sajder u perry

2206 00 89

– – – –  Oħrajn

2209 00

Ħall u sostituti tal-ħall li jinkisbu mill-aċtu aċetiku:

 

–  Ħall ta' l-inbid, f’kontenituri li jesgħu:

2209 00 11

– –  2 litri jew anqas

2209 00 19

– –  Aktar minn 2 litri

 

–  Oħrajn f’kontenituri li jesgħu:

2209 00 91

– –  2 litri jew anqas

2209 00 99

– –  Aktar minn 2 litri

2309

Preparati tat-tip użati fl-għalf ta’ l-annimali:

2309 10

–  Ikel tal-klieb u l-qtates, għall-bejgħ bl-imnut:

 

– –  Li jkun fih il-lamtu, il-glukożju, il-ġulepp tal-glukożju, il-maltodextrin jew ġulepp tal-maltodextrin tas-subintestaturi 1702 30 51 sa 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 u 2106 90 55 jew prodotti tal-ħalib:

 

– – –  Li jkun fihom il-lamtu, il-glukożju, il-ġulepp tal-glukożju, il-maltodextrin jew il-ġulepp tal-maltodextrin:

 

– – – –  Li ma jkunx fihom lamtu jew li jkun fihom 10 % jew anqas lamtu bil-piż:

2309 10 11

– – – – –  Li ma jkunx fihom prodotti tal-ħalib jew li jkun fihom anqas minn 10 %, bil-piż, ta’ prodotti bħal dawn

2309 10 13

– – – – –  Li jkun fihom mhux anqas minn 10 % iżda anqas minn 50 % bil-piż ta' prodotti tal-ħalib

2309 10 15

– – – – –  Li jkun fihom mhux anqas minn 50 % iżda anqas minn 75 % bil-piż ta' prodotti tal-ħalib

2309 10 19

– – – – –  Li jkun fihom mhux anqas minn 75 % bil-piż ta' prodotti tal-ħalib

 

– – – –  Li jkun fihom aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 30 % mill-piż lamtu:

2309 10 31

– – – – –  Li ma jkunx fihom prodotti tal-ħalib jew li jkun fihom anqas minn 10 %, bil-piż, ta’ prodotti bħal dawn

2309 10 33

– – – – –  Li jkun fihom mhux anqas minn 10 % iżda anqas minn 50 % bil-piż ta' prodotti tal-ħalib

2309 10 39

– – – – –  Li jkun fihom mhux anqas minn 50 % bil-piż ta' prodotti tal-ħalib

 

– – – –  Li jkun fihom aktar minn 30 % bil-piż lamtu:

2309 10 51

– – – – –  Li ma jkunx fihom prodotti tal-ħalib jew li jkun fihom anqas minn 10 %, bil-piż, ta’ prodotti bħal dawn

2309 10 53

– – – – –  Li jkun fihom mhux anqas minn 10 % iżda anqas minn 50 % bil-piż ta' prodotti tal-ħalib

2309 10 59

– – – – –  Li jkun fihom mhux anqas minn 50 % bil-piż ta' prodotti tal-ħalib

2309 10 70

– – –  Li ma jkunx fihom lamtu, glukożju, ġulepp tal-glukożju, maltodextrine jew ġulepp tal-maltodextrine iżda li jkun fihom prodotti tal-ħalib

2309 10 90

– –  Oħrajn

2401

Tabakk mhux maħdum; skart tat-tabakk:

2401 10

–  Tabakk, biz-zokk mhux maqtugħ/imqaxxar:

 

– –  Tabakk imnixxef bis-sħana tat-tip Virginia u ħafif u mnixxef bl-arja tat-tip Burley (inklużi l-ibridi tal-Burley); tabakk ħafif imnixxef bl-arja tat-tip Maryland u tabakk imnixxef fuq in-nar:

2401 10 10

– – –  Imnixxef bis-sħana tat-tip Virginia

2401 10 20

– – –  Ħafif u mnixxef bl-arja tat-tip Burley (inklużi l-ibridi tal-Burley)

2401 10 30

– – –  Ħafif u mnixxef bl-arja tat-tip Maryland

 

– – –  Tabakk imnixxef fuq in-nar:

2401 10 41

– – – –  Tat-tip Kentucky

2401 10 49

– – – –  Oħrajn

 

– –  Oħrajn:

2401 10 50

– – –  Tabakk ħafif u mnixxef bl-arja

2401 10 60

– – –  Tabakk imnixxef fix-xemx tat-tip Orjentali

2401 10 70

– – –  Tabakk skur u mnixxef bl-arja

2401 10 80

– – –  Tabakk imnixxef bis-sħana

2401 10 90

– – –  Tabakk ieħor

2401 20

–  Tabakk, biz-zokk maqtugħ/imqaxxar parzjalment jew kollu kemm hu:

 

– –  Tabakk imnixxef bis-sħana tat-tip Virginia u ħafif u mnixxef bl-arja tat-tip Burley (inklużi l-ibridi tal-Burley); tabakk ħafif imnixxef bl-arja tat-tip Maryland u tabakk imnixxef fuq in-nar:

2401 20 10

– – –  Imnixxef bis-sħana tat-tip Virginia

2401 20 20

– – –  Ħafif u mnixxef bl-arja tat-tip Burley (inklużi l-ibridi tal-Burley)

2401 20 30

– – –  Ħafif u mnixxef bl-arja tat-tip Maryland

 

– – –  Tabakk imnixxef fuq in-nar:

2401 20 41

– – – –  Tat-tip Kentucky

2401 20 49

– – – –  Oħrajn

 

– –  Oħrajn:

2401 20 50

– – –  Tabakk ħafif u mnixxef bl-arja

2401 20 60

– – –  Tabakk imnixxef fix-xemx tat-tip Orjentali

2401 20 70

– – –  Tabakk skur u mnixxef bl-arja

2401 20 80

– – –  Tabakk imnixxef bis-sħana

2401 20 90

– – –  Tabakk ieħor

2401 30 00

–  Skart tat-tabakk

ANNESS III(c)

KONĊESSJONIJIET TARIFFARJI TAL-MONTENEGRO GĦAL PRODOTTI PRIMARJI TA’ L-AGRIKOLTURA LI JORIĠINAW FIL-KOMUNITÀ

(imsemmija fl-Artikolu 27(2)(c))

Id-dazji doganali għall-prodotti elenkati f'dan l-Anness ser jitnaqqsu għal 50 % skond l-iskeda indikata għal kull prodott f'dan l-Anness

 fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, id-dazju ta’ importazzjoni se jitnaqqas għal 90 % tad-dazji doganali

 fl-1 ta’ Jannar ta’ l-ewwel sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, id-dazju ta’ importazzjoni se jitnaqqas għal 80 % tad-dazji doganali

 fl-1 ta’ Jannar tat-tieni sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, id-dazju ta’ importazzjoni se jitnaqqas għal 70 % tad-dazji doganali

 fl-1 ta’ Jannar tat-tielet sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, id-dazju ta’ importazzjoni se jitnaqqas għal 60 % tad-dazji doganali

 fl-1 ta’ Jannar tar-raba' sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, id-dazju ta’ importazzjoni se jitnaqqas għal 50 % tad-dazji doganaliKodiċi NM

Deskrizzjoni

0104

Nagħaġ u mogħoż ħajjin:

0104 10

–  Nagħaġ:

 

– –  Oħrajn:

0104 10 30

– – –  Ħrief (sa l-età ta' sena)

0104 10 80

– – –  Oħrajn

0104 20

–  Mogħoż

0104 20 90

– –  Oħrajn

0201

Laħam ta' annimali ta' l-ifrat, frisk jew imkessaħ:

0201 10 00

–  Karkassi u nofs karkassi

ex 0201 10 00

– –  Tal-vitella

ex 0201 10 00

– –  Ta' ċanga ta' annimali ta' l-ifrat żgħar

ex 0201 10 00

– –  Ta' oħrajn

0201 20

–  Qagħtat oħrajn bl-għadam:

0201 20 20

– –  Kwarti “ikkompensati”:

ex 0201 20 20

– – –  Tal-vitella

ex 0201 20 20

– – –  Ta' ċanga ta' annimali ta' l-ifrat żgħar

ex 0201 20 20

– – –  Ta' oħrajn

0201 20 30

– –  Kwarti ta' quddiem separati jew mhux separati:

ex 0201 20 30

– – –  Tal-vitella

ex 0201 20 30

– – –  Ta' ċanga ta' annimali ta' l-ifrat żgħar

ex 0201 20 30

– – –  Ta' oħrajn

0201 20 50

– –  Kwarti ta' wara separati jew mhux separati

ex 0201 20 50

– – –  Tal-vitella

ex 0201 20 50

– – –  Ta' ċanga ta' annimali ta' l-ifrat żgħar

ex 0201 20 50

– – –  Ta' oħrajn

0201 20 90

– –  Oħrajn:

ex 0201 20 90

– – –  Tal-vitella

ex 0201 20 90

– – –  Ta' ċanga ta' annimali ta' l-ifrat żgħar

ex 0201 20 90

– – –  Ta' oħrajn

0201 30 00

–  mingħajr għadam:

ex 0201 30 00

– – –  Tal-vitella

ex 0201 30 00

– – –  Ta' ċanga ta' annimali ta' l-ifrat żgħar

ex 0201 30 00

– – –  Ta' oħrajn

0202

Laħam ta' l-annimali ta' l-ifrat, iffriżat:

0202 10 00

–  Karkassi u nofs karkassi

ex 0202 10 00

– –  Tal-vitella

ex 0202 10 00

– –  Ta' ċanga żgħiru

ex 0202 10 00

– –  Ta' oħrajn

0202 20

–  Qagħtat oħrajn bl-għadam:

0202 20 10

– –  Kwarti “kkompensati”:

ex 0202 20 10

– – –  Tal-vitella

ex 0202 20 10

– – –  Ta' ċanga ta' annimali ta' l-ifrat żgħar

ex 0202 20 10

– – –  Ta' oħrajn

0202 20 30

– –  Kwarti ta' quddiem separati jew mhux separati:

ex 0202 20 30

– – –  Tal-vitella

ex 0202 20 30

– – –  Ta' ċanga ta' annimali ta' l-ifrat żgħar

ex 0202 20 30

– – –  Ta' oħrajn

0202 20 50

– –  Kwarti ta' wara separati jew mhux separati

ex 0202 20 50

– – –  Tal-vitella

ex 0202 20 50

– – –  Ta' ċanga ta' annimali ta' l-ifrat żgħar

ex 0202 20 50

– – –  Ta' oħrajn

0202 20 90

– –  Oħrajn:

ex 0202 20 90

– – –  Tal-vitella

ex 0202 20 90

– – –  Ta' ċanga ta' annimali ta' l-ifrat żgħar

ex 0202 20 90

– – –  Ta' oħrajn

0202 30

–  mingħajr għadam:

0202 30 10

– –  Il-kwarti ta' quddiem, sħaħ jew maqtugħa f'massimu ta' ħames biċċiet, b'kull kwart li jkun fi blokka waħda; kwarti “kumpensanti” f’żewġ blokok, li wieħed minnhom fih il-kwart ta’ quddiem, sħiħ jew maqsum f’massimu ta’ ħames biċċiet, u l-ieħor, il-kwart ta’ wara, ħlief għall-flett, f'biċċa waħda:

ex 0202 30 10

– – –  Tal-vitella

ex 0202 30 10

– – –  Ta' ċanga ta' annimali ta' l-ifrat żgħar

ex 0202 30 10

– – –  Ta' oħrajn

0202 30 50

– –  Qatgħat ta’ l-għonq, l-ilħit u l-iskapula u tas-sidra:

ex 0202 30 50

– – –  Tal-vitella

ex 0202 30 50

– – –  Ta' ċanga ta' annimali ta' l-ifrat żgħar

ex 0202 30 50

– – –  Ta' oħrajn

0202 30 90

– –  Oħrajn

ex 0202 30 90

– – –  Tal-vitella

ex 0202 30 90

– – –  Ta' ċanga ta' annimali ta' l-ifrat żgħar

ex 0202 30 90

– – –  Ta' oħrajn

0204

Laħam tan-nagħaġ jew tal-mogħoż, frisk, imkessaħ jew iffriżat:

0204 10 00

–  Karkassi u nofs karkassi tal-ħaruf, friski jew imkessħa

 

–  Laħam ieħor tan-nagħaġ, frisk jew imkessaħ:

0204 21 00

– –  Karkassi u nofs karkassi

0204 22

– –  Qagħtat oħra bl-għadma:

0204 22 10

– – –  Kwarti ta' quddiem qosra

0204 22 30

– – –  Laħam tad-dahar u/jew l-aħjar truf

0204 22 50

– – –  Ir-riġlejn

0204 22 90

– – –  Oħrajn

0204 23 00

– –  Mingħajr għadam

0204 30 00

–  Karkassi u nofs karkassi tal-ħaruf, iffriżati

 

–  Laħam ieħor tan-nagħaġ, iffriżat:

0204 41 00

– –  Karkassi u nofs karkassi

0204 42

– –  Qagħtat oħra bl-għadma:

0204 42 10

– – –  Kwarti ta' quddiem qosra

0204 42 30

– – –  Laħam tad-dahar u/jew l-aħjar truf

0204 42 50

– – –  Ir-riġlejn

0204 42 90

– – –  Oħrajn

0204 43

– –  Mingħajr għadam:

0204 43 10

– – –  Tal-ħaruf

0204 43 90

– – –  Oħrajn

0204 50

–  Laħam tal-mogħoż:

 

– –  Frisk jew imkessaħ:

0204 50 11

– – –  Karkassi u nofs karkassi

0204 50 13

– – –  Kwarti ta' quddiem qosra

0204 50 15

– – –  Laħam tad-dahar u/jew l-aħjar truf

0204 50 19

– – –  Ir-riġlejn

 

– – –  Oħrajn:

0204 50 31

– – – –  Qatgħat bl-għadma

0204 50 39

– – – –  Qatgħat mingħajr għadma

 

– –  Iffriżat:

0204 50 51

– – –  Karkassi u nofs karkassi

0204 50 53

– – –  Kwarti ta' quddiem qosra

0204 50 55

– – –  Laħam tad-dahar u/jew l-aħjar truf

0204 50 59

– – –  Ir-riġlejn

 

– – –  Oħrajn:

0204 50 71

– – – –  Qatgħat bl-għadma

0204 50 79

– – – –  Qatgħat mingħajr għadma

0207

Laħam u ġewwieni li jittiekel, tat-tjur ta' l-intestatura 0105 , frisk, imkessaħ jew iffriżat:

 

–  Tat-tjur ta' l-ispeċi Gallus Domesticus:

0207 11

– –  Mhux imqatta' biċċiet, friski jew mkessħa:

0207 11 10

– – –  Imnittfa u bil-ġewwieni mneħħi, bl-idejn u s-saqajn, magħrufa bħala “83 % tiġieġ”

0207 11 30

– – –  Imnittfa u mnaddfa, mingħajr idejn u saqajn imma bl-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qnieżaħ, magħrufa bħala “70 % tiġieġ”

0207 11 90

– – –  Imnittfa u mnaddfa, mingħajr irjus u saqajn u mingħajr l-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qanżħiet, magħrufa bħala “65 % tiġieġ”, jew ippreżentati mod ieħor

0207 12

– –  Mhux imqatta' biċċiet, iffriżati:

0207 12 10

– – –  Imnittfa u mnaddfa, mingħajr idejn u saqajn imma bl-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qnieżaħ, magħrufa bħala “70 % tiġieġ”

0207 12 90

– – –  Imnittfa u mnaddfa, mingħajr irjus u saqajn u mingħajr l-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qanżħiet, magħrufa bħala “65 % tiġieġ”, jew ippreżentati mod ieħor

0207 13

– –  Qatgħat u ġewwieni ta' l-annimali, friski jew imkessħa:

 

– – –  Qatgħat:

0207 13 10

– – – –  Mingħajr għadam

 

– – – –  Bil-għadam

0207 13 20

– – – – –  Nofsijiet jew kwarti

0207 13 30

– – – – –  Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajrhom

0207 13 40

– – – – –  Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq magħhom, ramps u ponot tal-ġwienaħ

0207 13 50

– – – – –  Sdieri u qatgħat minnhom

0207 13 60

– – – – –  Riġlejn u qatgħat minnhom

0207 13 70

– – – – –  Oħrajn

 

– – –  Fdalijiet tal-laħam:

0207 13 91

– – – –  Fwied

0207 13 99

– – – –  Oħrajn

0207 14

– –  Qatgħat u ġewwieni ta' l-annimali, iffriżati:

 

– – –  Qatgħat:

0207 14 10

– – – –  Mingħajr għadam

 

– – – –  Bil-għadam

0207 14 20

– – – – –  Nofsijiet jew kwarti

0207 14 30

– – – – –  Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajrhom

0207 14 40

– – – – –  Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq magħhom, ramps u ponot tal-ġwienaħ

0207 14 50

– – – – –  Sdieri u qatgħat minnhom

0207 14 60

– – – – –  Riġlejn u qatgħat minnhom

0207 14 70

– – – – –  Oħrajn

 

– – –  Fdalijiet tal-laħam:

0207 14 91

– – – –  Fwied

0207 14 99

– – – –  Oħrajn

0210

Laħam u ġewwieni li jittiekel, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat; kappuljat fin u kappuljat oħxon mill-laħam jew fdalijiet tajba għall-ikel:

 

–  Laħam tal-ħnieżer:

0210 11

– –  Prieżet, spallejn u qatgħat minnhom, bl-għadma fihom:

 

– – –  Tal-ħnieżer domestiċi:

 

– – – –  Immellaħ jew fis-salmura:

0210 11 11

– – – – –  Prieżet u qatgħat minnhom

0210 11 19

– – – – –  Spallejn u qatgħat minnhom

 

– – – –  Imnixxfa jew affumikati:

0210 11 31

– – – – –  Prieżet u qatgħat minnhom

0210 11 39

– – – – –  Spallejn u qatgħat minnhom

0210 11 90

– – –  Oħrajn

0210 12

– –  Żquq (strixxjati) u qatgħat minnhom:

 

– – –  Tal-ħnieżer domestiċi:

0210 12 11

– – – –  Immellħa jew fis-salmura:

0210 12 19

– – – –  Imnixxfa jew affumikati

0210 12 90

– – –  Oħrajn

0210 19

– –  Oħrajn:

 

– – –  Tal-ħnieżer domestiċi:

 

– – – –  Immellħa jew fis-salmura:

0210 19 10

– – – – –  Ġnub jew spencers tal-bejkin

0210 19 20

– – – – –  Ġnub tliet-kwarti jew biċċiet tan-nofs

0210 19 30

– – – – –  It-truf ta' quddiem u qatgħat minnhom

0210 19 40

– – – – –  Flettijiet u qatgħat minnhom

0210 19 50

– – – – –  Oħrajn

 

– – – –  Imnixxfa jew affumikati:

0210 19 60

– – – – –  It-truf ta' quddiem u qatgħat minnhom

0210 19 70

– – – – –  Flettijiet u qatgħat minnhom

 

– – – – –  Oħrajn:

0210 19 81

– – – – – –  Mingħajr għadam

0210 19 89

– – – – – –  Oħrajn

0210 19 90

– – –  Oħrajn

0210 20

–  Laħam ta' l-annimali ta' l-ifrat:

0210 20 10

– –  Bl-għadma

0210 20 90

– –  mingħajr għadam

0401

Ħalib u krema, la ikkonċentrati u lanqas ma fihom zokkor jew sustanza oħra ta' ħlewwa miżjuda:

0401 10

–  B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, li ma jkunx aktar minn 1 %:

0401 10 10

– –  F'pakketti għall-konsum b’kontenut nett li ma jkunux aktar minn żewġ litri

0401 10 90

– –  Oħrajn

0401 20

–  B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, li jkun aktar minn 1 % iżda mhux aktar minn 6 %:

 

– –  Ta' mhux aktar minn 3 %:

0401 20 11

– – –  F'pakketti għall-konsum b’kontenut nett li ma jkunux aktar minn żewġ litri

0401 20 19

– – –  Oħrajn

 

– –  Ta' aktar minn 3 %:

0401 20 91

– – –  F'pakketti għall-konsum b’kontenut nett li ma jkunux aktar minn żewġ litri

0401 20 99

– – –  Oħrajn

0401 30

–  B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, li jkun aktar minn 6 %:

 

– –  Ta' mhux aktar minn 21 %:

0401 30 11

– – –  F'pakketti għall-konsum b’kontenut nett li ma jkunux aktar minn żewġ litri

0401 30 19

– – –  Oħrajn

 

– –  Li hu aktar minn 21 % iżda li mhux aktar minn 45 %:

0401 30 31

– – –  F'pakketti għall-konsum b’kontenut nett li ma jkunux aktar minn żewġ litri

0401 30 39

– – –  Oħrajn

 

– –  Ta' aktar minn 45 %:

0401 30 91

– – –  F'pakketti għall-konsum b’kontenut nett li ma jkunux aktar minn żewġ litri

0401 30 99

– – –  Oħrajn

0402

Ħalib u krema, ikkonċentrati jew li jkun fihom zokkor jew sustanza oħra ta' ħlewwa miżjuda:

0402 10

–  Fi trab, granuli jew forom oħra solidi, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, li ma jkunx aktar minn 1,5 %:

 

– –  Li ma jkunx fihom zokkor jew sustanza oħra ta' ħlewwa miżjuda:

0402 10 11

– – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

0402 10 19

– – –  Oħrajn

 

– –  Oħrajn:

0402 10 91

– – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

0402 10 99

– – –  Oħrajn

 

–  Fi trab, granuli jew forom oħra solidi, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, li hu aktar minn 1,5 %:

0402 21

– –  Li ma jkunx fihom zokkor jew sustanza oħra ta' ħlewwa miżjuda:

 

– – –  B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, li ma jkunx aktar minn 27 %:

0402 21 11

– – – –  Ippakkjat għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

 

– – – –  Oħrajn:

0402 21 17

– – – – –  B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, li ma jkunx aktar minn 11 %:

0402 21 19

– – – – –  B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, li jkun aktar minn 11 % iżda mhux aktar minn 27 %

 

– – –  B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, li jkun aktar minn 27 %:

0402 21 91

– – – –  Ippakkjat għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

0402 21 99

– – – –  Oħrajn

0402 29

– –  Oħrajn:

 

– – –  B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, li ma jkunx aktar minn 27 %:

 

– – – –  Oħrajn:

0402 29 15

– – – – –  Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

0402 29 19

– – – – –  Oħrajn

 

– – –  B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, li jkun aktar minn 27 %:

0402 29 91

– – – –  Ippakkjat għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

0402 29 99

– – – –  Oħrajn

 

–  Oħrajn:

0402 91

– –  Li ma jkunx fihom zokkor jew sustanza oħra ta' ħlewwa miżjuda:

 

– – –  B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, li ma jkunx aktar minn 8 %:

0402 91 11

– – – –  Ippakkjat għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

0402 91 19

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Ta' kontenut ta' xaħam, bil-piż, li jkun aktar minn 8 % iżda mhux aktar minn 10 %:

0402 91 31

– – – –  Ippakkjat għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

0402 91 39

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Ta' kontenut ta' xaħam, bil-piż, li jkun aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 45 %:

0402 91 51

– – – –  Ippakkjat għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

0402 91 59

– – – –  Oħrajn

 

– – –  B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, li jkun aktar minn 45 %:

0402 91 91

– – – –  Ippakkjat għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

0402 91 99

– – – –  Oħrajn

0402 99

– –  Oħrajn:

 

– – –  B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, li ma jkunx aktar minn 9,5 %:

0402 99 11

– – – –  Ippakkjat għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

0402 99 19

– – – –  Oħrajn

 

– – –  Ta' kontenut ta' xaħam, bil-piż, li jkun aktar minn 9.5 % iżda mhux aktar minn 45 %:

0402 99 31

– – – –  Ippakkjat għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

0402 99 39

– – – –  Oħrajn

 

– – –  B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, li jkun aktar minn 45 %:

0402 99 91

– – – –  Ippakkjat għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 2,5 kg

0402 99 99

– – – –  Oħrajn

0403

Xorrox tal-butir, ħalib u krema imbaqata, jogurt, kefir u ħalib u krema oħrajn iffermentati jew aċidifikati, sew jekk ikkonċentrati jew fihom zokkor jew sustanza oħrajn ta' ħlewwa miżjuda jew imħawra jew fihom żieda ta' frott, ġewż jew kawkaw u sew jekk le:

0403 10

–  Jogurt:

 

– –  La mħawwar u lanqas fih frott, ġewż jew kawkaw miżjuda:

 

– – –  Li ma jkunx fih zokkor jew sustanza oħra ta' ħlewwa miżjuda, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

0403 10 11

– – – –  Li ma jkunx aktar minn 3 %

0403 10 13

– – – –  Li jkun aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

0403 10 19

– – – –  Li jkun aktar minn 6 %

 

– – –  Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż: