2009L0133 — MT — 01.07.2013 — 001.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2009/133/KE

tad-19 ta’ Ottubru 2009

dwar is-sistema komuni ta’ tassazzjoni applikabbli għal mergers, diviżjonijiet, diviżjonijiet parzjali, trasferimenti ta’ assi u skambji ta’ ishma li jikkonċernaw kumpanniji ta’ Stati Membri differenti u għat-trasferiment tal-uffiċċju reġistrat ta’ SE jew SCE bejn Stati Membri

(verżjoni kodifikata)

(ĠU L 310, 25.11.2009, p.34)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

►M1

DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2013/13/UE tat-13 ta’ Mejju 2013

  L 141

30

28.5.2013
▼B

DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2009/133/KE

tad-19 ta’ Ottubru 2009

dwar is-sistema komuni ta’ tassazzjoni applikabbli għal mergers, diviżjonijiet, diviżjonijiet parzjali, trasferimenti ta’ assi u skambji ta’ ishma li jikkonċernaw kumpanniji ta’ Stati Membri differenti u għat-trasferiment tal-uffiċċju reġistrat ta’ SE jew SCE bejn Stati Membri

(verżjoni kodifikata)IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 94 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew ( 1 ),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ( 2 ),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 90/434/KEE tat-23 ta’ Lulju 1990 dwar is-sistema komuni ta’ tassazzjoni applikabbli għal mergers, diviżjonijiet, diviżjonijiet parzjali, trasferimenti ta’ assi u skambji ta’ ishma li jikkonċernaw kumpanniji ta’ Stati Membri differenti u għat-trasferiment tal-uffiċċju reġistrat, ta’ SE jew SCE, bejn Stati Membri ( 3 ) ġiet emendata diversi drabi ( 4 ) b’mod sostanzjali. Fl-interess taċ- ċarezza u tar-razzjonalità, l-imsemmija Direttiva għandha tiġi kodifikata.

(2)

Il-mergers, id-diviżjonijiet, id-diviżjonijiet parzjali, it-trasferimenti tal-assi u l-iskambji ta’ ishma li jirrigwardaw kumpanniji fi Stati Membri differenti jistgħu jkunu meħtieġa sabiex joħolqu ġewwa l-Komunità kondizzjonijiet analogi għal dawk ta’ suq intern u sabiex b’hekk jiżguraw il-funzjonament b’mod effettiv ta’ suq intern bħal dan. Dawn il-ħidmiet ma għandhomx jiġu mfixkla b’restrizzjonijiet, żvantaġġi jew tagħwiġ li jinħolqu b’mod partikolari mid-dispożizzjonijiet tat-taxxi fl-Istati Membri. Għal dan l-iskop huwa meħtieġ, rigward dawn il-ħidmiet, li jiġu pprovduti regoli tat-taxxa li jkunu newtrali mill-lat tal-kompetizzjoni, sabiex iħallu lill-intrapriżi jadattaw lilhom infushom skont il-ħtiġiet tas-suq intern, biex iżidu l-produttività tagħhom u jtejbu s-saħħa kompetittività tagħhom fil-livell internazzjonali.

(3)

Id-dispożizzjonijiet tat-taxxa jiżvantaġġaw dawn il-ħidmiet, meta mqabbla ma’ dawk li jirrigwardaw il-kumpanniji fl-istess Stat Membru. Huwa meħtieġ li jitneħħew dawn l-iżvantaġġi.

(4)

Mhux possibbli li jinkiseb dan il-għan b’estensjoni fil-livell Komunitarju tas-sistemi fis-seħħ fl-Istati Membri, ġaladarba d-differenzi bejn dawn is-sistemi x’aktarx li jwasslu għal tagħwiġ. Sistema komuni tat-taxxa biss hija kapaċi tipprovdi soluzzjoni sodisfaċenti f’dan ir-rigward.

(5)

Is-sistema komuni tat-taxxi għandha tevita l-impożizzjoni tat-taxxi rigward il-mergers, id-diviżjonijiet, id-diviżjonijiet parzjali, it-trasferimenti tal-assi jew l-iskambji tal-ishma, filwaqt li fl-istess ħin tissalvagwardja l-interessi finanzjarji tal-Istat Membru tal-kumpannija li tittrasferixxi jew li tiġi akkwistata.

(6)

Rigward il-mergers, id-diviżjonijiet jew it-trasferimenti tal-assi, dawn il-ħidmiet normalment jirriżultaw jew fit-trasformazzjoni tal-kumpannija li tittrasferixxi fi stabbiliment permanenti tal-kumpannija li tirċievi l-assi jew l-assi jiġu magħquda ma’ stabbiliment permanenti tal-kumpannija tal-aħħar.

(7)

Is-sistema tad-differiment tat-tassazzjoni tal-qligħ kapitali li għandhom x’jaqsmu ma l-assi ttrasferiti sad-disponiment attwali tagħhom, applikati għal dawk minn dawn l-assi li jiġu ttrasferiti lil dan l-istabbiliment permanenti, tippermetti l-eżenzjoni mit-tassazzjoni tal-qligħ kapitali korrispondenti, filwaqt li fl-istess ħin tiżgura li fl-aħħar mill-aħħar jiġu ntaxxati mill-Istat Membru tal-kumpannija li tittrasferixxi fid-data tad-disponiment tagħhom.

(8)

Filwaqt li l-kumpanniji elenkati fl-Anness I, Parti A huma kontribwenti korporattivi fl-Istat Membru ta’ residenza tagħhom, uħud minnhom jistgħu jkunu meqjusa bħala fiskalment trasparenti minn Stati Membri oħra. Sabiex tinżamm l-effettivita’ ta’ din id-Direttiva, l-Istati Membri li jittrattaw kontribwenti korporattivi mhux residenti bħala fiskalment trasparenti għandhom jagħtuhom l-benefiċċji ta’ din id-Direttiva. Madankollu, l-Istati Membri għandu jkollhom l-għażla li ma japplikawx id-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ din id-Direttiva meta jintaxxaw lil azzjonist dirett jew indirett ta’ dawk il-kontribwenti.

(9)

Huwa wkoll meħtieġ li jiġi ddefinit ir-reġim tat-taxxi li japplika għal ċerti dispożizzjonijiet, riservi jew telf mill-kumpannija li tittrasferixxi u li jiġu solvuti l-problemi dwar it-taxxi li jinqalgħu meta waħda miż-żewġ kumpanniji jkollha sehem mill-kapital tal-oħra.

(10)

L-allokazzjoni lill-azzjonisti fil-kumpannija li tittrasferixxi tat-titoli tal-kumpannija li tirċievi jew ta’ dik li takkwista l-ishma ma għandha fiha nfisha toħloq l-ebda tassazzjoni f’idejn dawn l-azzjonisti.

(11)

Id-deċiżjoni ta’ SE jew SCE li torganizza mill-ġdid in-negozju tagħha billi tittrasferixxi l-uffiċċju reġistrat tagħha m’għandux jixxekkel minn regoli tat-taxxa diskriminatorji jew minn restrizzjonijiet, żvantaġġi jew distorzjonijiet naxxenti minn leġislazzjoni nazzjonali dwar it-taxxa li tmur kontra il-liġi Komunitarja. It-trasferiment, jew avveniment konness ma’ dak it-trasferiment jista’ jirriżulta f’xi forma ta’ tassazzjoni fl-Istat Membru li minnu jiġi trasferit l-uffiċċju. F’każ fejn l-assi tas-SE jew tas-SCE jibqgħu effettivament konnessi ma’ stabbiliment permanenti li jinsab fl-Istat Membru li minnu l-uffiċċju reġistrat ġie trasferit, dak l-istabbiliment permanenti għandu jgawdi benefiċċji simili għal dawk previsti fl-Artikoli 4, 5 u 6. Barra minn dan, it-tassazzjoni tal-azzjonisti fl-okkażjoni tat-trasferiment tal-uffiċċju reġistrat għandu jiġi eskluż.

(12)

Din id-Direttiva ma tittrattax it-telf ta’ stabbiliment permanenti fi Stat Membru ieħor rikonoxxut fl-Istat Membru tar-residenza ta’ SE jew SCE. B’mod partikolari, fejn l-uffiċċju reġistrat ta’ SE jew SCE jiġi trasferit fi Stat Membru ieħor, dak it-trasferiment ma jżommx lill-Istat Membru tar-residenza ta’ qabel milli jerġa’ jintegra t-telf tal-istabbiliment permanenti fi żmien xieraq.

(13)

Huwa meħtieġ li l-Istati Membri jitħallew il-possibbiltà li jirrifjutaw li japplikaw din id-Direttiva meta l-merger, id-diviżjonijiet, id-diviżjonijiet parzjali, it-trasferiment tal-assi, l-iskambji tal-ishma jew it-trasferiment tal-uffiċċju reġistrat ta’ SE jew SCE, għandha bħala l-għan tagħha l-evażjoni mit-taxxi jew il-ħarbien minnhom jew tirriżulta illi kumpannija, sewwa jekk tieħu parti jew le fil-ħidma, ma tibqax twettaq il-kondizzjonijiet meħtieġa għar-rappreżentazzjoni tal-ħaddiema fl-organi tal-kumpannija.

(14)

Wieħed mill-għanijiet ta’ din id-Direttiva hu l-eliminazzjoni tal-ostakli għall-funzjonament tas-suq intern, bħal ma hi t-tassazzjoni doppja. Sakemm dan ma jinkisebx għal kollox bid-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiksbu dan l-għan.

(15)

Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-obbligazzjonijiet tal-Istati Membri dwar il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi stabbiliti fl-Anness II, Parti B,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Kull Stat Membru għandu japplika din id-Direttiva għal dan li ġej:

(a) mergers, diviżjonijiet, diviżjonijiet parzjali, trasferimenti ta’ assi u skambji ta’ ishma li jinvolvu kumpanniji minn żewġ Stati Membri jew aktar;

(b) trasferimenti tal-uffiċċju reġistrat minn Stat Membru wieħed għal Stat Membru ieħor ta’ kumpannija Ewropea (Societas Europaea jew SE), kif stabbilit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2157/2001dwar l-Istatut ta’ Kumpannija Ewropea (SE) ( 5 ), u Soċjeta’ Koperattiva Ewropea (SCE), kif stabbilit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1435/2003 dwar l-Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea (SCE) ( 6 ).

Artikolu 2

Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) “merger” tfisser ħidma li biha:

(i) kumpannija waħda jew iktar, meta jiġu xolti mingħajr likwidazzjoni, jittrasferixxu l-attiv u l-passiv kollu tagħhom lil kumpannija oħra eżistenti bi skambju għall-ħruġ lill-azzjonisti tagħhom ta’ titoli li jirrappreżentaw il-kapital ta’ din il-kumpannija l-oħra, u, jekk japplika, ħlas fi flus kontanti li ma jaqbiżx l-10 % tal-valur nominali, jew, fin-nuqqas ta’ valur nominali, tal-valur tal-parita’ kontabbli ta’ dawn it-titoli;

(ii) żewġ kumpanniji jew iktar li, meta jiġu xolti mingħajr likwidazzjoni, jittrasferixxu l-attiv u l-passiv kollu tagħhom lil kumpannija li huma jiffurmaw, bi skambju għall-ħruġ lill-azzjonisti tagħhom ta’ titoli li jirrappreżentaw il-kapital f’din il-kumpannija l-ġdida, u, jekk japplika, ħlas fi flus kontanti li ma jaqbiżx l-10 % tal-valur nominali, jew fin-nuqqas ta’ valur nominali, tal-valur tal-parita’ kontabbli ta’ dawn it-titoli;

(iii) kumpannija li, meta tiġi xolta mingħajr likwidazzjoni, tittrasferixxi l-attiv u l-passiv kollu tagħha lill-kumpannija li tkun iżżomm it-titoli kollha li jirrapreżentaw il-kapital tagħha;

(b) “diviżjoni” tfisser ħidma li biha kumpannija, meta tiġi xolta mingħajr likwidazzjoni, tittrasferixxi l-attiv u l-passiv kollu tagħha lil żewġ kumpanniji eżistenti jew iktar jew lil kumpanniji ġodda, bi skambju għall-ħruġ pro rata lill-azzjonisti tagħha ta’ titoli li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpanniji li jirċievu l-attiv u l-passiv, u, jekk japplika, ħlas fi flus kontanti li ma jaqbiżx l-10 % tal-valur nominali jew, fin-nuqqas ta’ valur nominali, tal-valur tal-parita kontabbli ta’ dawn it-titoli;

(c) “diviżjoni parzjali” tfisser ħidma li biha kumpannija tittrasferixxi, mingħajr ma tiġi xolta, fergħa waħda jew aktar ta’ attività, lil kumpannija waħda jew aktar eżistenti jew ġodda, u tħalli mill-inqas fergħa waħda ta’ attività fil-kumpannija li tittrasferixxi, bi skambju mal-ħruġ pro-rata lill-azzjonisti tagħha ta’ titoli li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpanniji li jirċievu l-attiv u l-passiv, u, jekk hu applikabbli, ħlas fi flus kontanti li ma jaqbiżx l-10 % tal-valur nominali jew, fin-nuqqas ta’ valur nominali, tal-valur tal-parità kontabbli ta’ dawk it-titoli;

(d) “trasferiment tal-assi” tfisser ħidma li biha kumpannija tittrasferixxi mingħajr ma tiġi xolta, il-fergħat kollha, jew waħda jew iktar minn waħda minnhom tal-attività tagħha lil kumpannija oħra bi skambju għat-trasferiment ta’ titoli li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpannija li tirċievi t-trasferiment;

(e) “skambju ta’ ishma” tfisser ħidma li biha kumpannija takkwista sehem fil-kapital ta’ kumpannija oħra tali li tikseb maġġoranza tad-drittijiet ta’ vot f’dik il-kumpannija, jew, tiddetjeni tali maġġoranza, takkwista sehem ulterjuri, bi skambju għall-ħruġ lill-azzjonisti tal-kumpannija tal-aħħar, bi skambju mat-titoli tagħhom, ta’ titoli li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpannija tal-ewwel, u, jekk hu applikabbli, pagament fi flus kontanti li ma jaqbiżx l-10 % tal-valur nominali, fin-nuqqas ta’ valur nominali, tal-valur tal-parità kontanti tat-titoli maħruġa bi skambju;

(f) “kumpannija li tittrasferixxi” tfisser il-kumpannija li tittrasferixxi l-attiv u l-passiv tagħha jew li tittrasferixxi l-fergħat kollha jew waħda jew iktar minn waħda tal-attività tagħha;

(g) “kumpannija li tirċievi” tfisser il-kumpannija li tirċievi l-attiv u l-passiv jew il-fergħat kollha jew waħda jew iktar minn waħda tal-attività tal-kumpannija li tittrasferixxi;

(h) “kumpannija akkwistata” tfisser il-kumpannija li fiha jiġi akkwistat minn kumpannija oħra permezz ta’ skambju tat-titoli;

(i) “kumpannija li takkwista” tfisser il-kumpannija li takkwista permezz ta’ skambju tat-titoli;

(j) “fergħa tal-attività” tfisser l-attiv u l-passiv kollu ta’ diviżjoni ta’ kumpannija li mil-lat organizzattiv tikkostitwixxi negozju indipendenti, jiġifieri entità kapaċi li tiffunzjona bil-mezzi tagħha nfisha;

(k) “trasferiment tal-uffiċċju reġistrat” tfisser ħidma li biha SE jew SCE, mingħajr ma jsir stralċ jew toħloq persuna ġuridika ġdida, tittrasferixxi l-uffiċċju reġistrat tagħha minn Stat Membru wieħed għal Stat Membru ieħor.

Artikolu 3

Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, “kumpannija minn Stat Membru” għandha tfisser kull kumpannija li:

(a) tieħu waħda mill-għamliet elenkati fl-Anness I Parti A;

(b) skont il-liġijiet tat-taxxi ta’ Stat Membru hija kkunsidrata li hija residenti f’dan l-Istat Membru għall-għanijiet tat-taxxa u, skont it-termini ta’ ftehim dwar it-taxxa doppja konkluż ma’ pajjiż terz, mhix ikkunsidrata bħala residenti barra mill-Komunità għall-għanijiet tat-taxxa; u

(c) hija suġġetta għal waħda mit-taxxi elenkati fl-Anness I, Parti B, mingħajr il-possibbiltà ta’ għażla jew li tiġi eżentata minnhom, jew għal kull taxxa oħra li tista’ tiġi sostitwita għal kull waħda minn dawn it-taxxi.KAPITOLU II

REGOLI APPLIKABBLI GĦAL MERGERS, DIVIŻJONIJIET, DIVIŻJONIJIET PARZJALI, GĦAT-TRASFERIMENT TAL-ASSI U SKAMBJI TA’ ISHMA

Artikolu 4

1.  Merger, diviżjoni jew diviżjoni parzjali m’għandhomx jirriżultaw fi kwalunkwe tassazzjoni ta’ qligħ kapitali kkalkulat b’referenza għad-differenza bejn il-valuri reali tal-attiv u l-passiv trasferiti u l-valuri tagħhom għal finijiet ta’ taxxa.

2.  Għall-fini ta’ dan l-Artikolu, id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

(a)

“valur għall-finijiet ta’ taxxa” : il-valur abbażi ta’ liema kwalunkwe qligħ jew telf ikun ġie kkalkulat għall-finijiet ta’ taxxa fuq id-dħul, il-profitti jew il-qligħ kapitali tal-kumpannija li tittrasferixxi jekk tali attiv jew passiv kienu ġew mibjugħa fiż-żmien tal-merger, diviżjoni jew diviżjoni parzjali iżda indipendentement minnhom;

(b)

“attiv u passiv trasferiti” : dak l-attiv u passiv tal-kumpannija li tittrasferixxi li, b’konsegwenza tal-merger, diviżjoni jew diviżjoni parzjali, huma effettivament konnessi ma’ stabbiliment permanenti tal-kumpannija li tirċievi fl-Istat Membru tal-kumpannija li tittrasferixxi u għandhom parti fil-ġenerazzjoni tal-profitti jew it-telf li jitqiesu għall-finijiet ta’ taxxa.

3.  Meta japplika l-paragrafu 1 u meta Stat Membru jikkunsidra kumpannija li tittrasferixxi, mhux residenti, bħala fiskalment trasparenti abbażi tal-valutazzjoni ta’ dak l-Istat Membru tal-karatteristiċi legali ta’ dik il-kumpannija li jirriżultaw mil-liġi li taħtha hija kostitwita u għalhekk jintaxxa lill-azzjonisti fuq is-sehem tagħhom tal-profitti tal-kumpannija li tittrasferixxi kif u meta jirriżultaw dawk il-profitti, dak l-Istat Membru m’għandux jintaxxa kwalunkwe dħul, profitti jew qligħ kapitali kkalkulati b’referenza għad-differenza bejn il-valuri reali tal-attiv u l-passiv trasferiti u l-valuri tagħhom għal finijiet ta’ taxxa.

4.  Il-paragrafi 1 u 3 għandhom japplikaw biss jekk il-kumpannija li tirċievi tikkalkula kwalunkwe deprezzament ġdid u kwalunkwe qligħ jew telf fir-rigward tal-attiv u l-passiv trasferiti skont ir-regoli li kienu japplikaw għall-kumpannija jew kumpanniji li jittrasferixxu kieku l-merger, id-diviżjoni jew id-diviżjoni parzjali ma kinitx seħħet.

5.  Meta, taħt il-liġijiet tal-Istat Membru tal-kumpannija li tittrasferixxi, il-kumpannija li tirċievi hija intitolata li jkollha kwalunkwe deprezzament ġdid jew kwalunkwe qligħ jew telf fir-rigward tal-attiv u l-passiv trasferiti kkalkulati fuq bażi differenti minn dik stabbilita fil-paragrafu 4, il-paragrafu 1 m’għandux japplika għall-attiv u l-passiv li fir-rigward tiegħu dik l-għażla tiġi eżerċitata.

Artikolu 5

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa sabiex jiżguraw illi, fejn il-provvisti jew ir-riservi kkostitwiti korrettament mill-kumpannija li tittrasferixxi jkunu eżentati fl-intier tagħhom jew f’parti minnhom mit-taxxi u ma jkunux idderivati minn stabbilimenti permanenti barra mill-pajjiż, dawn il-provvisti jew riservi jistgħu jinġarru ‘l quddiem, bl-istess eżenzjoni mit-taxxa, mill-istabbilimenti permanenti tal-kumpannija li tirċievi li jinsabu fl-Istat Membru tal-kumpannija li tittrasferixxi, b’hekk il-kumpannija li tirċievi tikseb id-drittijiet u l-obbligi tal-kumpannija li tittrasferixxi.

Artikolu 6

Sakemm, jekk l-operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 1(a) twettqu bejn kumpanniji mill-Istat Membru tal-kumpannija li tittrasferixxi, l-Istat Membru kien japplika dispożizzjonijiet li jippermettu lill-kumpannija li tirċievi biex tassumi għaliha t-telf tal-kumpannija li tittrasferixxi li kien għadu ma ġiex eżawrit għal finijiet ta’ taxxa, huwa għandu jestendi dawk id-dispożizzjonijiet biex ikopru l-assunzjoni ta’ tali telf mill-istabbilimenti permanenti tal-kumpannija li tirċievi li jinsabu fit-territorju tiegħu.

Artikolu 7

1.  Meta l-kumpannija li tirċievi jkollha sehem fil-kapital tal-kumpannija li tittrasferixxi, kull qligħ li jmiss lill-kumpannija li tirċievi mal-kanċellazzjoni ta tagħha ma għandu jkun responsabbli għall-ebda tassazzjoni.

2.  L-Istati Membri jistgħu jidderogaw mill-paragrafu 1 meta l-kumpannija li tirċievi għandha sehem ta’ inqas minn 15 % fil-kapital tal-kumpannija li tittrasferixxi.

Mill-1 ta’ Jannar 2009 il-perċentwali minima tas-sehem għandha tkun ta’ 10 %.

Artikolu 8

1.  Waqt merger, diviżjoni jew skambju ta’ ishma, it-tqassim ta’ titoli li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpannija li tirċievi jew takkwista lil azzjonist tal-kumpannija li qed tittrasferixxi, bi skambju ma’ titoli li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpannija tal-aħħar m’għandux, minnu nnifsu, jirriżulta fi kwalunkwe tassazzjoni fuq id-dħul, il-profitti jew il-qligħ kapitali ta’ dak l-azzjonist.

2.  Waqt diviżjoni parzjali, it-tqassim lil azzjonist tal-kumpannija li tittrasferixxi ta’ titoli li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpannija li qed tirċievi m’għandux, minnu nnifsu, jirriżulta fi kwalunkwe tassazzjoni fuq id-dħul, il-profitti jew il-qligħ kapitali ta’ dak l-azzjonist.

3.  Meta Stat Membru jikkunsidra azzjonist bħala fiskalment trasparenti abbażi tal-valutazzjoni ta’ dak l-Istat Membru tal-karatteristiċi legali ta’ dak l-azzjonist li jirriżultaw mil-liġi li taħtha huwa kostitwit u għalhekk jintaxxa lil dawk il-persuni li għandhom interess fl-azzjonisti fuq is-sehem tagħhom tal-profitti tal-azzjonist kif u meta dawk il-profitti jirriżultaw, l-Istat Membru m’għandux jintaxxa lil dawk il-persuni fuq id-dħul, il-profitti jew il-qligħ kapitali mit-tqassim lill-azzjonist ta’ titoli li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpannija li takkwista jew li tirċievi.

4.  Il-paragrafi 1 u 3 għandhom japplikaw biss jekk l-azzjonist ma jagħtix lit-titoli riċevuti valur għal finijiet ta’ taxxa ogħla mill-valur li t-titoli skambjati kellhom immedjatament qabel il-merger, diviżjoni jew skambju ta’ ishma.

5.  Il-paragrafu 2 u 3 għandhom japplikaw biss jekk l-azzjonist ma jagħtix lis-somma tat-titoli riċevuti u lil dawk miżmuma fil-kumpannija li tittrasferixxi, valur għal finijiet ta’ taxxa ogħla mill-valur li t-titoli miżmuma fil-kumpannija li tittrasferixxi kellhom immedjatament qabel id-diviżjoni parzjali.

6.  L-applikazzjoni tal-paragrafi 1, 2 u 3 m’għandhiex tipprevjeni lill-Istati Membri milli jintaxxaw il-qligħ li jirriżulta mit-trasferiment sussegwenti ta’ titoli riċevuti, bl-istess mod bħall-qligħ li jirriżulta mit-trasferiment ta’ titoli li kienu jeżistu qabel l-akkwist.

7.  Għall-iskop ta’ dan l-Artikolu “valur għal finijiet ta’ taxxa” għandha tfisser il-valur abbażi ta’ liema kwalunkwe qligħ jew telf ikun ikkalkulat għall-finijiet ta’ taxxa fuq id-dħul, il-profitti jew il-qligħ kapitali ta’ azzjonist tal-kumpannija.

8.  Meta, taħt il-liġi tal-Istat Membru fejn huwa residenti, azzjonist jista’ jagħżel trattament fiskali differenti minn dak stabbilit fil-paragrafi 4 u 5, il-paragrafi 1, 2 u 3 m’għandhomx japplikaw għat-titoli fir-rigward ta’ liema tali għażla tiġi eżerċitata.

9.  Il-paragrafi 1, 2 u 3 m’għandhomx jipprevjenu lil Stat Membru milli jqies, meta jintaxxa lil azzjonisti, kwalunkwe ħlas fi flus kontanti li jista’ jsir waqt il-merger, id-diviżjoni, id-diviżjoni parzjali jew l-iskambju ta’ ishma.

Artikolu 9

L-Artikoli 4, 5 u 6 għandhom japplikaw għat-trasferimenti tal-assi.KAPITOLU III

IL-KAŻ SPEĊJALI TAT-TRASFERIMENT TA’ STABBILIMENT PERMANENTI

Artikolu 10

1.  Meta l-assi trasferiti f’merger, diviżjoni, diviżjoni parzjali jew trasferiment ta’ assi jinkludu stabbiliment permanenti tal-kumpannija li tittrasferixxi li jinsab fi Stat Membru ieħor minn dak tal-kumpannija li tittrasferixxi, l-Istat Membru tal-kumpannija li tittrasferixxi għandu jirrinunzja kwalunkwe dritt li jintaxxa lil dak l-istabbiliment permanenti.

L-Istat Membru tal-kumpannija li tittrasferixxi jista’ jdaħħal lura fil-profitti taxxabbli ta’ dik il-kumpannija tali telf tal-istabbiliment permanenti li qabel seta’ ġie kompensat mal-profitti taxxabbli tal-kumpannija f’dak l-Istat Membru u li ma ġiex irkuprat.

L-Istat Membru fejn jinsab l-istabbiliment permanenti u l-Istat Membru tal-kumpannija li qed tirċievi għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għal tali trasferiment daqs li kieku l-Istat Membru fejn jinsab l-istabbiliment permanenti kien l-Istat Membru tal-kumpannija li tittrasferixxi.

Dan il-paragrafu għandu japplika wkoll fil-każ fejn l-istabbiliment permanenti jinsab fl-istess Stat Membru bħal dak fejn hija residenti l-kumpannija li qed tirċievi.

2.  B’deroga mill-paragrafu 1, meta l-Istat Membru tal-kumpannija li tittrasferixxi tapplika sistema li tintaxxa l-profitti fuq livell dinji, dak l-Istat Membru għandu jkollu d-dritt li jintaxxa kwalunkwe profitt jew qligħ kapitali tal-istabbiliment permanenti li jirriżulta mill-merger, id-diviżjoni, id-diviżjoni parzjali jew it-trasferiment tal-assi, bil-kondizzjoni li jagħti eżenzjoni għat-taxxa li, ħlief għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, kienet tiġi imposta fuq dawk il-profitti jew qligħ kapitali fl-Istat Membru fejn jinsab dak l-istabbiliment permanenti, bl-istess mod u fl-istess ammont li kien jagħmel kieku dik it-taxxa kienet fil-fatt ġiet imposta u mħallsa.KAPITOLU IV

KAŻ SPEĊJALI TA’ ENTITAJIET TRASPARENTI

Artikolu 11

1.  Meta Stat Membru jikkunsidra kumpannija mhux residenti li tittrasferixxi jew akkwistata bħala fiskalment trasparenti abbażi tal-valutazzjoni ta’ dak l-Istat Membru tal-karatteristiċi legali ta’ dik il-kumpannija li jirriżultaw mil-liġi li taħtha hija kostitwita, huwa għandu jkollu d-dritt li ma japplikax id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva meta jintaxxa azzjonist dirett jew indirett ta’ dik il-kumpannija fir-rigward tad-dħul, il-profitti jew il-qligħ kapitali ta’ dik il-kumpannija.

2.  Stat Membru li jeżerċita d-dritt imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jagħti eżenzjoni għat-taxxa li, ħlief għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, kienet tiġi imposta fuq il-kumpannija fiskalment trasparenti fuq id-dħul, il-profitti jew il-qligħ kapitali tagħha, bl-istess mod u bl-istess ammont li dak l-Istat Membru kien jagħmel kieku dik it-taxxa ġiet fil-fatt imposta u mħallsa.

3.  Meta Stat Membru jikkunsidra kumpannija li tirċievi jew takkwista, mhux residenti, bħala fiskalment trasparenti abbażi tal-valutazzjoni ta’ dak l-Istat Membru tal-karatteristiċi legali ta’ dik il-kumpannija li jirriżultaw mil-liġi li taħtha hija kostitwita, għandu jkollu d-dritt li ma japplikax l-Artikolu 8(1), (2) u (3).

4.  Meta Stat Membru jikkunsidra kumpannija li tirċievi, mhux residenti, bħala fiskalment trasparenti abbażi tal-valutazzjoni ta’ dak l-Istat Membru tal-karatteristiċi legali ta’ dik il-kumpannija li jirriżultaw mil-liġi li taħtha hija kostitwita, dak l-Istat Membru jista’ japplika għal kwalunkwe azzjonist dirett jew indirett l-istess trattament għal finijiet ta’ taxxa li kien japplika kieku l-kumpannija li tirċievi kienet residenti f’dak l-Istat Membru.KAPITOLU V

REGOLI APPLIKABBLI GĦAT-TRASFERIMENT TAL-UFFIĊĊJU REĠISTRAT TA’ SE JEW SCE

Artikolu 12

1.  Meta:

(a) SE jew SCE tittrasferixxi l-uffiċċju reġistrat tagħha minn Stat Membru wieħed għal Stat Membru ieħor; jew

(b) f’rabta mat-trasferiment tal-uffiċċju reġistrat tagħha minn Stat Membru wieħed għal Stat Membru ieħor, SE jew SCE, li hija residenti fl-ewwel Stat Membru, ma tibqax residenti f’dak l-Istat Membru u ssir residenti fi Stat Membru ieħor,

dak it-trasferiment tal-uffiċċju reġistrat jew it-tmiem ta’ residenza m’għandux jirriżulta fi kwalunkwe tassazzjoni ta’ qligħ kapitali, ikkalkulat skont l-Artikolu 4(1), fl-Istat Membru li minnu l-uffiċċju reġistrat ġie trasferit, miksub minn dak l-attiv u passiv tas-SE jew tas-SCE li, b’konsegwenza, jibqgħu effettivament konnessi ma’ stabbiliment permanenti tas-SE jew tas-SCE fl-Istat Membru li minnu l-uffiċċju reġistrat ġie trasferit u li għandhom rwol fil-ħolqien tal-profitti jew tat-telf li jitqiesu għal finijiet ta’ taxxa.

2.  Il-paragrafu 1 għandu japplika biss jekk is-SE jew is-SCE tikkalkula kwalunkwe deprezzament u kwalunkwe qligħ jew telf fir-rigward tal-attiv u l-passiv li jibqgħu effettivament konnessi ma’ dak l-istabbiliment permanenti, daqs li kieku t-trasferiment tal-uffiċċju reġistrat ma kienx seħħ jew is-SE jew is-SCE ma kinitx temmet ir-residenza fiskali tagħha.

3.  Meta, taħt il-liġijiet tal-Istat Membru li minnu l-uffiċċju reġistrat ġie trasferit, is-SE jew is-SCE hija intitolata li jkollha kwalunkwe deprezzament ġdid jew kwalunkwe qligħ jew telf fir-rigward tal-attiv u l-passiv li jibqgħu f’dak l-Istat Membru kkalkulati fuq bażi differenti minn dik stabbilita fil-paragrafu 2, il-paragrafu 1 m’għandux japplika għall-attiv u l-passiv fir-rigward ta’ liema dik l-għażla tiġi eżerċitata.

Artikolu 13

1.  Meta:

(a) SE jew SCE tittrasferixxi l-uffiċċju reġistrat tagħha minn Stat Membru wieħed għal Stat Membru ieħor; jew

(b) f’rabta mat-trasferiment tal-uffiċċju reġistrat tagħha minn Stat Membru wieħed għal Stat Membru ieħor, SE jew SCE, li hija residenti fl-ewwel Stat Membru, ma tibqax residenti f’dak l-Istat Membru u ssir residenti fi Stat Membru ieħor,

l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li, meta provvisti jew riżervi kostitwiti kif suppost mis-SE jew is-SCE qabel it-trasferiment tal-uffiċċju reġistrat huma parzjalment jew interament eżenti mit-taxxa u ma jirriżultawx minn stabbilimenti permanenti barra l-pajjiż, tali provvisti jew riżervi jistgħu jittieħdu, bl-istess eżenzjoni ta’ taxxa, minn stabbiliment permanenti tas-SE jew tas-SCE li jinsab fit-territorju tal-Istat Membru li minnu l-uffiċċju reġistrat ġie trasferit.

2.  Sakemm kumpannija li tittrasferixxi l-uffiċċju reġistrat tagħha fit-territorju ta’ Stat Membru titħalla tmexxi ‘l quddiem jew tieħu lura telf li ma ġiex eżawrit għal finijiet ta’ taxxa, dak l-Istat Membru għandu jippermetti lill-istabbiliment permanenti, li jinsab fit-territorju tiegħu, tas-SE jew tas-SCE li tittrasferixxi l-uffiċċju reġistrat tagħha, li jassumi għalih dak it-telf tas-SE jew tas-SCE li ma ġiex eżawrit għal finijiet ta’ taxxa, bil-kondizzjoni li t-tmexxija ‘l quddiem jew it-teħid lura tat-telf kien ikun disponibbli f’ċirkostanzi komparabbli għal kumpannija li baqgħet iżżomm l-uffiċċju reġistrat tagħha jew baqgħet resident fiskali f’dak l-Istat Membru.

Artikolu 14

1.  It-trasferiment tal-uffiċċju reġistrat ta’ SE jew ta’ SCE m’għandux, minnu nnifsu, jirriżulta fi kwalunkwe tassazzjoni fuq id-dħul, il-profitt jew il-qligħ kapitali tal-azzjonisti.

2.  L-applikazzjoni tal-paragrafu 1 m’għandux iwaqqaf lill-Istati Membri milli jintaxxaw il-qligħ li jirriżulta mit-trasferiment sussegwenti tat-titoli li jirrappreżentaw il-kapital tas-SE jew tas-SCE li tittrasferixxi l-uffiċċju reġistrat tagħha.KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 15

1.  Stat Membru jista’ jirrifjuta li japplika jew jirtira l-benefiċċju ta’ kull waħda jew kwalunkwe parti mid-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 4 sa 14 meta jkun jidher li waħda mill-ħidmiet msemmija fl-Artikolu 1:

(a) għandu bħala l-għan prinċipali jew bħala wieħed mill-għanijiet prinċipali tiegħu l-evażjoni mit-taxxa jew il-frodi fiskali; il-fatt li l-ħidma ma titwettaqx għal raġunijiet kummerċjali validi bħar-ristrutturar jew ir-razzjonalizzazzjoni tal-attivitajiet tal-kumpanniji li qed jipparteċipaw fil-ħidma jista’ jikkostitwixxi preżunzjoni li l-ħidma għandha bħala l-għan prinċipali jew wieħed mill-għanijiet prinċipali tagħha l-evażjoni tat-taxxa jew il-frodi fiskali;

(b) jirriżulta f’kumpannija, sew jekk qed tipparteċipa fil-ħidma jew le, li ma tibqax tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa għar-rappreżentazzjoni tal-impjegati f’organi tal-kumpannija skont l-arranġamenti li kienu fis-seħħ qabel dik il-ħidma.

2.  Il-paragrafu 1 (b) għandu japplika sakemm u safejn l-ebda dispożizzjonijiet fil-liġi Komunitarja li jkun fihom regoli ekwivalenti dwar ir-rappreżentazzjoni tal-impjegati fl-organi tal-kumpannija ma tapplika għall-kumpanniji koperti b’din id-Direttiva.

Artikolu 16

L-Istati Membri għandhom jikkomunkaw lill-Kummissjoni t-testi tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.

Artikolu 17

Id-Direttiva 90/434/KEE, kif emendata mill-atti mniżżla fl-Anness II, Parti A, hi mħassra, bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi mniżżla fl-Anness II, Parti B.

Referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness III.

Artikolu 18

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 19

Din id-Direttva hija indirizzata lill-Istati Membri.
ANNESS I

PARTI A

LISTA TA’ KUMPANNIJI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 3(a)

(a) kumpanniji inkorporati taħt ir-Regolament (KE) Nru 2157/2001 u d-Direttiva tal-Kunsill 2001/86/KE tat-8 ta’ Ottubru 2001 li tissupplimenta l-Istatut għal kumpanija Ewropea rigward l-involviment tal-ħaddiema ( 7 ) u soċjetajiet koperattivi (SCE) inkorporati taħt ir-Regolament (KE) Nru 1435/2003 u d-Direttiva tal-Kunsill 2003/72/KE tat-22 ta’ Lulju 2003 li tissupplimenta l-Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea fir-rigward tal-involviment ta’ l-impjegati ( 8 );

(b) kumpanniji taħt il-liġi Belġjana magħrufa bħala “société anonyme”/“naamloze vennootschap”, “société en commandite par actions”/“commanditaire vennootschap op aandelen”, “société privée à responsabilité limitée”/“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”“société coopérative à responsabilité limitée”/“coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité illimitée”/“coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, “société en nom collectif”/“vennootschap onder firma”, “société en commandite simple”/“gewone commanditaire vennootschap”, impriżi pubbliċi li adottaw waħda mill-forom legali msemmija hawn fuq, u kumpanniji oħra kostitwiti taħt il-liġi Belġjana soġġetti għat-taxxa korporattiva Belġjana;

(c) kumpanniji taħt il-liġi Bulgara magħrufa bħala: “събирателното дружество”, “командитното дружество”, “дружеството с ограничена отговорност”, “акционерното дружество”, “командитното дружество с акции”, “кооперации”, “кооперативни съюзи” u “държавни предприятия” constituted under Bulgarian law and carrying on commercial activities;

(d) kumpanniji taħt il-liġi Ċeka magħrufa bħala: “akciová společnost” u “společnost s ručením omezeným”;

(e) kumpanniji taħt il-liġi Daniża magħrufa bħala “aktieselskab” u “anpartsselskab” u kumpanniji oħra soġġetti għat-taxxa taħt l-Att dwar it-Taxxa Korporattiva, safejn id-dħul taxxabbli tagħhom jiġi kkalkulat u ntaxxat skont ir-regoli tal-leġislazzjoni dwar it-taxxa ġenerali applikabbli għal “aktieselskaber”;

(f) kumpanniji taħt il-liġi Ġermaniża magħrufa bħala “Aktiengesellschaft”, “Kommanditgesellschaft auf Aktien”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, “Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts”, u kumpanniji oħra kostitwiti taħt il-liġi Ġermaniża soġġetti għat-taxxa korporattiva Ġermaniża;

(g) kumpanniji taħt il-liġi Estonjana magħrufa bħala “täisühing”, “usaldusühing”, “osaühing”, “aktsiaselts” u “tulundusühistu”;

(h) Kumpanniji inkorporati jew eżistenti taħt il-liġi Irlandiża, korpi reġistrati taħt l-“Industrial and Provident Societies Act”, soċjetajiet ta’ kostruzzjoni inkorporati taħt il-“Building Societies Act” u banek ta’ tfaddil fiduċjarji skont it-tifsira tat-“Trustee Savings Banks Act, 1989”;

(i) kumpanniji taħt il-liġi Griega magħrufa bħala “ανώνυμη εταιρεία” u “εταιρεία περισρισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)”;

(j) kumpanniji taħt il-liġi Spanjola magħrufa bħala “sociedad anónima”, “sociedad comanditaria por acciones”, “sociedad de responsabilidad limitada”, u dawk il-korpi ta’ liġi pubblika li joperaw taħt il-liġi privata;

(k) kumpanniji taħt il-liġi Franċiża magħrufa bħala “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “sociétés par actions simplifiées”, “sociétés d’assurances mutuelles”, “caisses d’épargne et de prévoyance”, “sociétés civiles” li huma awtomatikament soġġetti għat-taxxa korporattiva, “coopératives”, “unions de coopératives”, stabbilimenti u impriżi pubbliċi industrijali u kummerċjali, u kumpanniji oħra kostitwiti taħt il-liġi Franċiża soġġetti għat-taxxa korporattiva Franċiża;

(l) kumpanniji taħt il-liġi Taljana magħrufa bħala “società per azioni”, “società in accomandita per azioni”, “società a responsibilità limitata”, “società cooperative”, “società di mutua assicurazione”, u entitajiet privati u pubbliċi li l-attività tagħhom hija interament jew prinċipalment kummerċjali;

(m) kumpanniji taħt (“εταιρείες”) il-liġi Ċiprijotta kif definit fil-liġijiet dwar it-taxxa fuq id-dħul;

(n) kumpanniji taħt il-liġi Latvjana magħrufa bħala “akciju sabiedrība” u “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;

(o) kumpanniji inkorporati taħt il-liġi tal-Litwanja;

(p) kumpanniji taħt il-liġi tal-Lussemburgu magħrufa bħala “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “société coopérative”, “société coopérative organisée comme une société anonyme”, “association d’assurances mutuelles”, “association d’épargne-pension”, “entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public”, u kumpanniji oħra kostitwiti taħt il-liġi tal-Lussemburgu soġġetti għat-taxxa korporattiva tal-Lussemburgu;

(q) kumpanniji taħt il-liġi Ungeriża magħrufa bħala “közkereseti társaság”, “betéti társaság”, “közös vállalat”, “korlátolt felelősségű társaság”, “részvénytársaság”, “egyesülés”, “közhasznú társaság” u “szövetkezet”;

(r) kumpanniji taħt il-liġi Maltija magħrufa bħala “Kumpanniji ta’ Responsabilità Limitata” u “Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet”;

(s) kumpanniji taħt il-liġi Olandiża magħrufa bħala “naamloze vennnootschap”, “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “open commanditaire vennootschap”, “coöperatie”, “onderlinge waarborgmaatschappij”, “fonds voor gemene rekening”, “vereniging op coöperatieve grondslag” u “vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt”, u kumpanniji oħra kostitwiti taħt il-liġi Olandiża soġġetti għat-taxxa korporattiva Olandiża;

(t) kumpanniji taħt il-liġi Awstrijaka magħrufa bħala “Aktiengesellschaft”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung” u “Erwerbs-und Wirtschaftsgenossenschaften”;

(u) kumpanniji taħt il-liġi Pollakka magħrufa bħala “spółka akcyjna” u “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

(v) kumpanniji kummerċjali jew kumpanniji ta’ liġi ċivili li għandhom forma kummerċjali kif ukoll persuni ġuridiċi oħra li qed iwettqu attivitajiet kummerċjali jew industrijali, li huma inkorporati taħt il-liġi Portugiża;

(w) kumpanniji taħt il-liġi Rumena magħrufa bħala “societăți pe acțiuni”, “societăți în comandită pe acțiuni” u “societăți cu răspundere limitată”;

(x) kumpanniji taħt il-liġi Slovena magħrufa bħala “delniška družba”, “komanditna družba” u “družba z omejeno odgovornostjo”;

(y) kumpanniji taħt il-liġi Slovakka magħrufa bħala “Akciová spoločnosť”, “Spoločnosť s ručením obmedzeným” u “Komanditná spoločnosť”;

(z) kumpanniji taħt il-liġi Finlandiża magħrufa bħala “osakeyhtiö”/“aktiebolag”, “osuuskunta”/“andelslag”, “säästöpankki”/“sparbank” u “vakuutusyhtiö”/“försäkringsbolag”;

(aa) kumpanniji taħt il-liġi Svediża magħrufa bħala “aktiebolag”, “bankaktiebolag”, “försäkringsaktiebolag”, “ekonomiska föreningar”, “sparbanker” u “ömsesidiga försäkringsbolag”;

(ab) kumpanniji inkorporati taħt il-liġi tar-Renju Unit;

▼M1

(ka) kumpaniji taħt il-liġi tal-Kroazja magħrufa bħala: “dioničko društvo”, “društvo s ograničenom odgovornošću”, u kumpaniji oħra kostitwiti taħt il-liġi Kroata soġġetti għat-taxxa Kroata fuq il-profitti.

▼B

PARTI B

LISTA TA’ TAXXI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 3(c)

 impôt des sociétés/vennootschapsbelasting fil-Belġju,

 корпоративен данък fil-Bulgarija,

 daň z příjmů právnických osob fir-Repubblika Ċeka,

 selskabsskat fid-Danimarka,

 Körperschaftssteuer fil-Ġermanja,

 tulumaks fl-Estonja,

 corporation tax fl-Irlanda,

 φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοκοπικού χαρακτήρα fil-Greċja,

 impuesto sobre sociedades fi Spanja,

 impôt sur les sociétés fi Franza,

▼M1

 porez na dobit fil-Kroazja,

▼B

 imposta sul reddito delle società fl-Italja,

 φόρος εισοδήματος f’Ċipru,

 uzņēmumu ienākuma nodoklis fil-Latvja,

 pelno mokestis fil-Litwanja,

 impôt sur le revenu des collectivités fil-Lussemburgu,

 társasági adó fl-Ungerija,

 taxxa fuq l-income f’Malta,

 vennootschapsbelasting fl-Olanda,

 Körperschaftssteuer fl-Awstrija,

 podatek dochodowy od osób prawnych fil-Polonja,

 imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas fil-Portugall,

 impozit pe profit fir-Rumanija,

 davek od dobička pravnih oseb fis-Slovenja,

 daň z príjmov právnických osôb fis-Slovakkja,

 yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund fil-Finlandja,

 statlig inkomstskatt fl-Isvezja,

 corporation tax fir-Renju Unit.
ANNESS II

PARTI ADirettiva mħassra flimkien ma’ lista tal-emendi suċċessivi tagħha

(imsemmi fl-Artikolu 17)

Direttiva tal-Kunsill 90/434/KEE

(ĠU L 225, 20.8.1990, p. 1)

 

Punt XI.B.I.2 tal-Anness I tal-Att tal-Adeżjoni tal-1994

(ĠU C 241, 29.8.1994, p. 196)

 

Punt 9.7 tal-Anness II tal-Att tal-Adeżjoni tal-2003

(ĠU L 236, 23.9.2003, p. 559)

 

Direttiva tal-Kunsill 2005/19/KE

(ĠU L 58, 4.3.2005, p. 19)

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/98/KE

(ĠU L 363, 20.12.2006, p. 129)

punt 6 tal-Anness biss

PARTI BLista tal-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni

(imsemmi fl-Artikolu 17)

Direttiva

Limitu ta’ żmien għat-traspożizzjoni

Data ta’ applikazzjoni

90/434/KEE

fl-1 ta’ Jannar 1992.

1 ta’ Jannar 1993 (1)

2005/19/KE

1 ta’ Jannar 2006 (2)

1 ta’ Jannar 2007 (3)

2006/98/KE

fl-1 ta’ Jannar 2007.

(1)   Applikabbli biss għar-Repubblika tal-Portugall.

(2)   Rigward il-provvedimenti li għalihom hemm referenza fl-Artikolu 2(1) tad-Direttiva.

(3)   Rigward il-provvedimenti li għalihom hemm referenza fl-Artikolu 2(2) tad-Direttiva.
ANNESS IIITabella Ta’ Korrelazzjoni

Direttiva 90/434/KEE

Din id-Direttiva

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2(a), l-ewwel inċiż

Artikolu 2(a)(i)

Artikolu 2(a), it-tieni inċiż

Artikolu 2(a)(ii)

Artikolu 2(a), it-tielet inċiż

Artikolu 2(a)(iii)

Artikolu 2(b)

Artikolu 2(b)

Artikolu 2(b)(a)

Artikolu 2(c)

Artikolu 2(c)

Artikolu 2(d)

Artikolu 2(d)

Artikolu 2(e)

Artikolu 2(e)

Artikolu 2(f)

Artikolu 2(f)

Artikolu 2(g)

Artikolu 2(g)

Artikolu 2(h)

Artikolu 2(h)

Artikolu 2(i)

Artikolu 2(i)

Artikolu 2(j)

Artikolu 2(j)

Artikolu 2(k)

Artikolu 3(a)

Artikolu 3(a)

Artikolu 3(b)

Artikolu 3(b)

Artikolu 3(c), frażi tal-bidu tal-ewwel subparagrafu u t-tieni subparagrafu

Artikolu 3(c)

Artikolu 3(c), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel sas-seba’ u għoxrin inċiż

Anness I, Parti B

Artikolu 4(1) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 4(1)

Artikolu 4(1) it-tieni subparagrafu

Artikolu 4(2)

Artikolu 4(2)

Artikolu 4(3)

Artikolu 4(3)

Artikolu 4(4)

Artikolu 4(4)

Artikolu 4(5)

Artikoli 5 u 6

Artikoli 5 u 6

Artikolu 7(1)

Artikolu 7(1)

Artikolu 7(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 7(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 7(2), it-tieni subparagrafu, l-ewwel sentenza

Artikolu 7(2), it-tieni subparagrafu, it-tieni sentenza

Artikolu 7(2), it-tieni subparagrafu

Artikoli 8, 9 u 10

Artikoli 8, 9 u 10

Artikolu 10a

Artikolu 11

Artikoli 10b

Artikoli 12

Artikolu 10ċ

Artikolu 13

Artikolu 10d

Artikolu 14

Artikolu 11

Artikolu 15

Artikolu 12(1)

Artikolu 12(2)

Artikolu 12(3)

Artikolu 16

Artikolu 17

Artikolu 18

Artikolu 13

Artikolu 19

Anness

Anness I, Parti A

Anness II

Anness III( 1 ) Opinjoni tat-13 ta’ Jannar 2009 (għadha m’hijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

( 2 ) ĠU C 100, 30.4.2009, p. 153.

( 3 ) ĠU L 225, 20.8.1990, p. 1.

( 4 ) Ara l-Anness II, Parti A.

( 5 ) ĠU L 294, 10.11.2001, p. 1.

( 6 ) ĠU L 207, 18.8.2003, p. 1.

( 7 ) ĠU L 294, 10.11.2001, p. 22 (Ħarġa Speċjali bil-Malti, Kap 06 Vol 04, p. 272).

( 8 ) ĠU L 207, 18.8.2003, p. 25 (Ħarġa Speċjali bil-Malti, Kap 05 Vol 04, p. 338).