2008R1235 — MT — 08.07.2015 — 016.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1235/2008

tat-8 ta’ Diċembru 2008

li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta’ prodotti organiċi minn pajjiżi terzi

(ĠU L 334 12.12.2008, p. 25)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

 M1

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 537/2009 tad-19 ta’ Ġunju 2009

  L 159

6

20.6.2009

 M2

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 471/2010 tal-31 ta’ Mejju 2010

  L 134

1

1.6.2010

 M3

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 590/2011 tal-20 ta’ Ġunju 2011

  L 161

9

21.6.2011

 M4

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1084/2011 tas-27 ta’ Ottubru 2011

  L 281

3

28.10.2011

►M5

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1267/2011 tas-6 ta’ Diċembru 2011

  L 324

9

7.12.2011

 M6

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 126/2012 tal-14 ta’ Frar 2012

  L 41

5

15.2.2012

►M7

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 508/2012 tal-20 ta’ Ġunju 2012

  L 162

1

21.6.2012

 M8

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 751/2012 tas-16 ta’ Awwissu 2012

  L 222

5

18.8.2012

►M9

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 125/2013 tat-13 ta’ Frar 2013

  L 43

1

14.2.2013

 M10

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 519/2013 tal-21 ta’ Frar 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M11

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 567/2013 tat-18 ta’ Ġunju 2013

  L 167

30

19.6.2013

►M12

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 586/2013 tal-20 ta’ Ġunju 2013

  L 169

51

21.6.2013

►M13

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 355/2014 tat-8 ta' April 2014

  L 106

15

9.4.2014

►M14

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 442/2014 tat-30 ta' April 2014

  L 130

39

1.5.2014

►M15

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 644/2014 tas-16 ta' Ġunju 2014

  L 177

42

17.6.2014

►M16

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 829/2014 tat-30 ta' Lulju 2014

  L 228

9

31.7.2014

►M17

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1287/2014 tat-28 ta' Novembru 2014

  L 348

1

4.12.2014

►M18

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/131 tat-23 ta' Jannar 2015

  L 23

1

29.1.2015

►M19

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/931 tas-17 ta' Ġunju 2015

  L 151

1

18.6.2015


Ikkoreġut b'

 C1

Rettifika, ĠU L 324, 7.12.2011, p.  38 (590/2011)

►C2

Rettifika, ĠU L 028, 4.2.2015, p.  48 (1287/2014)
▼B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1235/2008

tat-8 ta’ Diċembru 2008

li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta’ prodotti organiċi minn pajjiżi terziIL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 ( 1 ), u b’mod partikolari l-Artikolu 32(2), l-Artikolu 33(2), l-Artikolu 38(d) u l-Artikolu 40 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikoli 32 u 33 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 jistabbilixxu d-dispożizzjonijiet ġenerali għall-importazzjoni tal-prodotti organiċi. Bil-għan li jiġi assigurat li dawn id-dispożizzjonijiet jiġu applikati b’mod korrett u uniformi, se jiġu stabbiliti regoli u proċeduri dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dawk id-dispożizzjonijiet.

(2)

Minħabba li nbniet esperjenza sostanzjali mill-1992 bl-importazzjoni ta’ prodotti li jipprovdu garanziji ekwivalenti, għandu jingħata perjodu relattivament qasir lill-korpi tal-kontroll u l-awtoritajiet tal-kontroll biex jitolbu li jiġu inklużi fil-lista għall-iskop ta’ ekwivalenza skond l-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007. Madankollu, minħabba li m’hemm l-ebda esperjenza fl-applikazzjoni diretta tar-regoli tal-Komunità fuq il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi 'l barra mit-territorju tal-Komunità, għandu jingħata aktar żmien lill-korpi tal-kontroll u l-awtoritajiet tal-kontroll li jixtiequ jiġu inklużi fil-lista għall-iskop ta’ konformità skond l-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007. Għalhekk se jingħata perjodu itwal għas-sottomissjoni tat-talbiet u għall-eżaminazzjoni tagħhom.

(3)

Għall-prodotti importati skond l-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, l-operaturi konċernati għandhom ikunu kapaċi jipprovdu evidenza dokumentarja. Huwa neċessarju li jiġi stabbilit mudell għal din l-evidenza dokumentarja. Il-prodotti importati skond l-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 għandhom jiġu koperti minn ċertifikat ta’ spezzjoni. Huwa neċessarju li jiġu stabbiliti regoli dettaljati dwar il-ħruġ ta’ dan iċ-ċertifikat. Barra dan, għandha tiġi stabbilita proċedura sabiex ċertu kontrolli fuq il-prodotti importati minn pajjiżi terzi li huma maħsuba biex jiġu kkummerċjati fil-Komunità bħala organiċi jiġu koordinati fuq il-livell tal-Komunità.

(4)

L-Arġentina, l-Awstralja, il-Kosta Rika, l-Indja, l-Iżrael, New Zealand u l-ISVIZZERA preċendentament kienu elenkati bħala pajjiżi terzi li l-prodotti importati minnhom setgħu jiġu kkummerċjati fil-Komunità bħala organiċi, taħt ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 345/2008 tas-17 ta’ April 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-arranġamenti għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi kif maħsub għalihom fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 dwar il-produzzjoni organika ta’ prodotti agrikoli u ma’ dan indikazzjonijiet dwar il-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel. ( 2 ) Il-Kummissjoni eżaminat mill-ġdid is-sitwazzjoni ta’ dawn il-pajjiżi skond il-kriterji stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 834/2007, u kkunsidrat ir-regoli tal-produzzjoni applikati u l-esperjenza miksuba mill-importazzjoni ta’ prodotti organiċi minn dawn il-pajjiżi terzi kif elenkati preċedentament taħt l-Artikolu 11(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91. Fuq din il-bażi ġie konkluż li l-kundizzjonijiet għall-inklużjoni tal-Arġentina, l-Awstralja, il-Kosta Rika, l-Indja, l-Iżrael u New Zealand fil-lista ta’ pajjiżi terzi għall-ekwivalenza skond l-Artikolu 33(1) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 huma sodisfatti.

(5)

Il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni SVIZZERA kkonkludew Ftehim fuq il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli ( 3 ) approvat permezz tad-Deċiżjoni 2002/309/KE tal-Kunsill u tal-Kummissjoni ( 4 ). L-Anness 9 għal dak il-Ftehim ikopri l-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel prodotti organikament u jistabbilixxi li l-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex il-prodotti organiċi li jikkonformaw mal-liġijiet u r-regolamenti ta’ xulxin jistgħu jiġu importati u mqiegħda fis-suq. Biex inkunu ċari, l-ISVIZZERA għandha wkoll tiġi elenkata fil-lista ta’ pajjiżi terzi għall-ekwivalenza skond l-Artikolu 33(1) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.

(6)

L-awtoritajiet tal-Istati Membri kisbu esperjenza u għarfien espert sostanzjali fil-qasam tal-għoti ta’ aċċess lill-oġġetti organiċi importati fit-territorju tal-Komunità. Sabiex jiġu stabbiliti u jinżammu l-listi tal-pajjiżi terzi u tal-korpi tal-kontroll u l-awtoritajiet tal-kontroll, din l-esperjenza għandha tiġi użata u l-Kummissjoni għandha tkun kapaċi tikkunsidra r-rapporti mill-Istati Membri u esperti oħra. Ix-xogħol involut għandu jinqasam b’mod ġust u proporzjonali.

(7)

Għandu jkun hemm provvediment ukoll għall-miżuri transizzjonali applikabbli għall-applikazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi li tirċievi l-Kummissjoni qabel l-1 ta’ Jannar 2009, id-data li minnha jibda japplika r-Regolament (KE) Nru 834/2007.

(8)

Sabiex ma jisfrattax il-kummerċ internazzjonali, u biex tiġi faċilitata t-transizzjoni bejn ir-regoli stabbiliti permezz tar-Regolament (KEE) Nru 2092/91 u dawk stabbiliti permezz tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, huwa neċessarju li tiġi estiża l-possibbilità li l-Istati Membri jkomplu jagħtu awtorizzazzjonijiet lill-importaturi, każ b’każ, għat-tqegħid ta’ prodotti fis-suq tal-Komunità sakemm il-miżuri neċessarji għall-funzjonament tar-regoli ġodda fuq l-importazzjoni jiġu stabbiliti, b’mod partikolari dwar ir-rikonoxximent tal-korpi tal-kontroll u l-awtoritajiet tal-kontroll imsemmija fl-Artikolu 33(3) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007. Din il-possibbiltà għandha titneħħa gradwalment hekk kif tkun qiegħda tiġi stabbilita l-lista tal-korpi tal-kontroll imsemmija f’dak l-Artikolu.

(9)

Sabiex tittejjeb it-trasparenza u tiġi garantita l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, għandha tinħoloq sistema elettronika għall-iskambju ta’ informazzjoni bejn il-Kummissjoni, l-Istati Membri, il-pajjiżi terzi, u l-korpi tal-kontroll u l-awtoritajiet tal-kontroll.

(10)

Ir-regoli dettaljati stabbiliti f’dan ir-Regolament jissostitwixxu dawk stabbiliti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 345/2008 u fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 605/2008 tal-20 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxu regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw iċ-ċertifikat ta’ spezzjoni għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi taħt l-Artikolu 11 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 fuq il-produzzjoni organika ta’ prodotti agrikoli u ma’ dan l-indikazzjonijiet fuq il-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel ( 5 ). Dawk ir-Regolamenti għalhekk għandhom jiġu mħassra u sostitwiti minn Regolament ġdid.

(11)

Il-miżuri li hemm provvediment għalihom f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat regolatorju fuq il-produzzjoni organika,

ADDOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET INTRODUTTORJI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-importazzjoni ta’ prodotti konformi u l-importazzjoni ta’ prodotti li jipprovdu garanziji ekwivalenti kif stipulat fl-Artikoli 32 u 33 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament:

(1) “ċertifikat ta’ spezzjoni”: se jfisser iċ-ċertifikat ta’ spezzjoni msemmi fl-Artikolu 33(1)(d) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 li jkopri konsenja waħda;

(2) “evidenza dokumentarja”: se tfisser id-dokument imsemmi fl-Artikolu 68 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 889/2008 ( 6 ) u fl-Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament, li għalih hemm stabbilit mudell fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament;

(3) “konsenja”: se tfisser kwantità ta’ prodotti taħt wieħed jew aktar mill-Kodiċi ta’ Nomenklatura Kombinata, koperta minn ċertifikat ta’ spezzjoni wieħed, trasportata permezz tal-istess mezz u importata mill-istess pajjiż terz;

(4) “l-ewwel destinatarju”: se tfisser persuna naturali jew legali kif definita fl-Artikolu 2 (d) tar-Regolament (KE) Nru 889/2008

(5) “verifikazzjoni tal-konsenja”: se tfisser il-verifikazzjoni mill-awtoritajiet rilevanti tal-Istati Membri taċ-ċertifikat ta’ spezzjoni sabiex jiġi sodisfatt l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament, u, fejn dawn l-awtoritajiet jikkonsidrawh xieraq, tal-prodotti, relatati mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, tar-Regolament (KE) Nru 889/2008 u ta’ dan ir-Regolament;

(6) “l-awtoritajiet rilevanti tal-Istati Membri”: se tfisser l-awtoritajiet tad-dwana jew awtoritajiet oħra, nominati mill-Istati Membri;

(7) “rapport ta’ evalwazzjoni”: se jfisser ir-rapport ta’ evalwazzjoni msemmi fl-Artikoli 32(2) u 33(3) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 ippreparat permezz ta’ parti terza indipendenti li tissodisfa r-rekwiżiti tal-ISO 17011 jew minn awtorità kompetenti rilevanti, li jinkludi informazzjoni dwar ir-reviżjonijiet tad-dokumenti inklużi d-deskrizzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 4(3)(b) u 11(3)(b) ta’ dan ir-Regolament, dwar il-verifiki tal-kontijiet tal-uffiċċju inklużi l-lokazzjonijiet kritiċi u dwar verifiki osservattivi tal-kontijet relatati mar-riskju mmexxija mill-pajjiżi terzi rappreżentattivi.TITOLU II

IMPORTAZZJONI TA’ PRODOTTI KONFORMIKAPITOLU 1

Lista ta’ korpi tal-kontroll u awtoritajiet tal-kontroll rikonoxxuti għall-iskop ta’ konformità

Artikolu 3

Kumpilazzjoni u kontenut tal-lista tal-korpi tal-kontroll u l-awtoritajiet tal-kontroll rikonoxxuti għall-iskop ta’ konformità

1.  Il-Kummissjoni se tipprepara lista ta’ korpi tal-kontroll u ta’ awtoritajiet tal-kontroll, rikonoxxuti għall-iskop ta’ konformità skond l-Artikolu 32(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007. Il-lista hija stabbilita fl-Anness I għal dan ir-Regolament. Il-proċeduri għall-preparazzjoni u l-emendar tal-lista huma definiti fl-Artikoli 4, 16 u 17 ta’ dan ir-Regolament. Il-lista se tkun disponibbli għall-pubbliku fuq l-Internet skond l-Artikoli 16(4) u 17 ta’ dan ir-Regolament.

2.  Il-lista se jkun fiha l-informazzjoni kollha neċessarja dwar kull korp jew awtorità tal-kontroll biex tippermetti l-verifika ta’ jekk il-prodotti mqiegħda fis-suq tal-Komunità ġewx ikkontrollati minn korp jew awtorità kompetenti rikonoxxuta skond l-Artikolu 32(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u b’mod partikolari:

(a) l-isem u l-indirizz tal-korp jew l-awtorità kompetenti, inkluż l-indirizzi tal-posta elettronika u tal-Internet u n-numru tal-kodiċi tagħhom;

(b) il-pajjiżi terzi konċernati u li fihom oriġinaw il-prodotti;

(c) il-kategoriji tal-prodotti konċernati għal kull pajjiż terz;

(d) id-dewmien tal-inklużjoni fil-lista;

(e) l-indirizz tal-Internet fejn tista’ tinstab il-lista ta’ operaturi suġġetti għas-sistema tal-kontroll, inkluż l-istat taċ-ċertifikazzjoni tagħhom u l-kategoriji tal-prodotti konċernati, kif ukoll l-operaturi u l-prodotti kif sospiżi u li ċ-ċertifikat tagħhom ikun ġie revokat.

Artikolu 4

Proċedura għat-talba għall-inklużjoni fil-lista tal-korpi tal-kontroll u l-awtoritajiet tal-kontroll rikonoxxuti għall-iskop ta’ konformità

▼M19

1.  Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra jekk għandhiex tirrikonoxxi u tinkludi korp ta' kontroll jew awtorità ta' kontroll fil-lista pprovduta fl-Artikolu 3 malli tirċievi talba għall-inklużjoni minn rappreżentant tal-korp tal-kontroll jew tal-awtorità ta' kontroll ikkonċernat fuq il-bażi tal-mudell ta' applikazzjoni disponibbli mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 17(2). Talbiet kompluti li jaslu qabel il-31 ta' Ottubru 2016 biss ser jitqiesu għat-tħejjija tal-ewwel lista.

▼B

2.  It-talba tista’ tiġi introdotta mill-korpi tal-kontroll u l-awtoritajiet tal-kontroll stabbiliti fil-Komunità jew fil-pajjiż terz.

3.  It-talba għandha tikkonsisti minn inkartament tekniku, li se jinkludi l-informazzjoni kollha meħtieġa biex il-Kummissjoni tassigura li l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 32 (1) u (2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 jiġu sodisfatti għall-prodotti organiċi kollha maħsuba għall-esportazzjoni lejn il-Komunità, jiġifieri:

(a) deskrizzjoni ġenerika tal-attivitajiet tal-korp tal-kontroll jew tal-awtorità tal-kontroll fil-pajjiż terz konċernat, inkluża stima tan-numru ta’ operaturi involuti u indikazzjoni tat-tip u l-kwantitajiet mistennija ta’ prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-pajjiż terz jew mill-pajjiżi terzi konċernati u li huma maħsuba għall-esportazzjoni lejn il-Komunità taħt ir-regoli stabbiliti fl-Artikolu 32(1) u (2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007;

(b) deskrizzjoni dettaljata ta’ kif it-Titoli II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 kif ukoll id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 889/2008 ġew implimentati fil-pajjiż terz jew f’kull pajjiż terz konċernat.

(c) kopja tar-rapport ta’ evalwazzjoni kif stabbilit fir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 32(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007:

(i) li juri li l-korp tal-kontroll jew l-awtorità tal-kontroll ġiet evalwata b’mod sodisfaċenti fuq il-kapaċità tagħha biex tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 32(1) u (2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007;

(ii) li jagħti garanziji fuq l-elementi msemmija fl-Artikolu 27(2), (3), (5), (6) u (12) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007;

(iii) li jassigura li l-korp tal-kontroll jew l-awtorità tal-kontroll tissodisfa r-rekwiżit tal-kontroll u l-miżuri prekawzjonali stabbiliti fit-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 889/2008; u

(iv) li jikkonferma li implimentat b’mod effettiv l-attivitajiet tal-kontroll tagħha skond dawn il-kundizzjonijiet u rekwiżiti;

(d) li turi li l-korp jew l-awtorità tal-kontroll innotifikat lill-awtoritajiet tal-pajjiż terz dwar l-attivitajiet tagħha u li tirrispetta r-rekwiżiti legali imposti fuqha mill-awtoritajiet tal-pajjiż terz konċernat;

(e) l-indirizz tal-websajt fejn tinstab il-lista tal-operaturi suġġetti għas-sistema tal-kontroll, kif ukoll il-kuntatt fejn hija disponibbli l-informazzjoni dwar l-istat taċ-ċertifikazzjoni, il-kategoriji tal-prodotti konċernati, kif ukoll l-operaturi u l-prodotti sospiżi u li ċ-ċertifikat tagħhom ġie revokat;

(f) impenn li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5 ta’ dan ir-Regolament;

(g) kwalunkwe informazzjoni oħra meqjusa bħala rilevanti mill-korp tal-kontroll jew l-awtorità tal-kontroll jew mill-Kummissjoni.

4.  Meta tkun qed teżamina talba għall-inklużjoni fil-lista ta’ korp tal-kontroll jew ta’ awtorità tal-kontroll, kif ukoll fi kwalunkwe żmien wara l-inklużjoni tagħha, il-Kummissjoni tista’ titlob kwalunkwe informazzjoni, inkluż il-preżentazzjoni ta’ wieħed jew aktar mir-rapporti dwar eżaminazzjoni fuq il-post stabbiliti minn esperti indipendenti. Barra dan, il-Kummissjoni tista’, billi tibbaża fuq il-valutazzjoni tal-impatt u fil-każ ta’ suspett ta’ xi irregolaritajiet, torganizza eżaminazzjoni fuq il-post minn esperti li tinnomina.

5.  Il-Kummissjoni se tevalwa jekk l-inkartament tekniku msemmi fil-paragrafu 4 u l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 4 humiex sodisfaċenti u tista’ sussegwentement tiddeċiedi li tirrikonoxxi u tinkludi korp tal-kontroll jew awtorità tal-kontroll fil-lista. Id-deċiżjoni se tittieħed skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 37(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.

Artikolu 5

Ġestjoni u reviżjoni tal-lista tal-korpi tal-kontroll u l-awtoritajiet tal-kontroll rikonoxxuti għall-iskop ta’ konformità

1.  Korp tal-kontroll jew awtorità tal-kontroll tista’ tiġi inkluża biss fil-lista msemmija fl-Artikolu 3 meta tissodisfa l-obbligazzjonijiet li ġejjin:

(a) jekk, wara li l-korp tal-kontroll jew l-awtorità tal-kontroll ġiet inkluża fil-lista, isiru kwalunkwe bidliet fil-miżuri applikati mill-korp tal-kontroll jew l-awtorità tal-kontroll, dak il-korp tal-kontroll jew awtorità tal-kontroll se jinnotifika lill-Kummisjoni ta’ dan; talbiet biex tiġi emendata xi informazzjoni dwar il-korp jew l-awtorità tal-kontroll imsemmija fl-Artikolu 3(2) ukoll għandhom jiġu notifikati lill-Kummissjoni;

(b) korp tal-kontroll jew awtorità tal-kontroll inkluża fil-lista se żżomm disponibbli u tikkomunika mal-ewwel talba l-informazzjoni kollha relatata mal-attivitjiet tal-kontroll tagħha fil-pajjiż terz; se tagħti aċċess għall-uffiċċji u l-faċilitajiet tagħha lill-esperti nominati mill-Kummissjoni;

(c) sal-31 ta’ Marzu ta’ kull sena, il-korp tal-kontroll jew l-awtorità tal-kontroll se tibgħat rapport annwali konċiż lill-Kummissjoni; ir-rapport annwali se jaġġorna l-informazzjoni tal-inkartament tekniku msemmi fl-Artikolu 4(3); dan se jiddeskrivi b’mod partikolari l-attivitajiet tal-kontroll li jkunu saru mill-korp tal-kontroll jew l-awtorità tal-kontroll fil-pajjiżi terzi matul is-sena ta’ qabel, ir-riżultati miksuba, l-irregolaritajiet u l-vjolazzjonijiet osservati u l-miżuri korrettivi meħuda; barra dan se jkun fih ir-rapport ta’ evalwazzjoni l-aktar reċenti jew l-aġġornament ta’ tali rapport, li se jkun fih ir-riżultati tal-evalwazzjoni fuq il-post regolari, is-sorveljanza u l-evalwazzjoni mill-ġdid multiannwali msemmija fl-Artikolu 32(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007; il-Kummissjoni tista’ titlob kwalunkwe informazzjoni oħra meqjusa neċessarja;

(d) fid-dawl ta’ kwalunkwe informazzjoni li tirċievi, il-Kummissjoni tista’ fi kwalunkwe ħin temenda l-ispeċifikazzjonijiet relatati mal-korp tal-kontroll jew l-awtorità tal-kontroll u tista’ tissospendi d-dħul ta’ dak il-korp jew awtorità fil-lista msemmija fl-Artikolu 3; deċiżjoni simili tista’ wkoll tittieħed fejn korp jew awtorità tal-kontroll ma’ pprovdewx l-informazzjoni meħtieġa jew fejn ma aċċettawx li ssir eżaminazzjoni fuq il-post;

(e) il-korp tal-kontroll jew l-awtorità tal-kontroll se jqiegħed għad-disponibbiltà tal-partijiet interessati, fuq il-websajt tal-Internet, lista kontinwament aġġornata tal-operaturi u l-prodotti ċertifikati bħala organiċi.

2.  Jekk korp tal-kontroll jew awtorità tal-kontroll ma tibgħatx ir-rapport annwali, imsemmi fil-paragrafu 1(c), ma żżommx disponibbli jew ma tikkomunikax l-informazzjoni kollha relatata mal-inkartament tekniku, is-sistema tal-kontroll jew il-lista aġġornata tal-operaturi u l-prodotti ċertifkati bħala organiċi, jew ma taċċettax li ssir eżaminazzjoni fuq il-post, wara t-talba mill-Kummissjoni f’perjodu li jiġi determinat mill-Kummissjoni skond is-severità tal-problema u li ġeneralment ma jistax ikun ta’ anqas minn 30 ġurnata, dak il-korp tal-kontroll jew awtorità tal-kontroll jista’ jitneħħa mil-lista tal-korpi tal-kontroll u l-awtoritajiet tal-kontroll, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 37(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.

Jekk korp tal-kontroll jew awtorità tal-kontroll jonqos milli jieħu azzjoni għal rimedju xierqa u opportun, il-Kummissjoni se tneħħih mil-lista mingħajr dewmien.KAPITOLU 2

Evidenza dokumentarja meħtieġa għall-importazzjoni ta’ prodotti konformi

Artikolu 6

Evidenza dokumentarja

1.  L-evidenza dokumentarja meħtieġa għall-importazzjoni ta’ prodotti konformi msemmija fl-Artikolu 32(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, skond l-Artikolu 17(2) ta’ dan ir-Regolament, se tiġi stabbilita fuq il-bażi tal-mudell stabbilit fl-Anness II għal dan ir-Regolament u jkun fiha tal-anqas l-elementi kollha li jagħmlu parti minn dak il-mudell.

2.  L-evidenza dokumentarja oriġinali se tiġi stabbilita mill-awtorità tal-kontroll jew mill-korp tal-kontroll li ġiet rikonoxxuta għall-ħruġ ta’ dawk id-dokumenti permezz ta’ deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 4.

3.  L-awtorità jew il-korp li toħroġ l-evidenza dokumentarja se ssegwi r-regoli stabbiliti skond l-Artikolu 17(2) u fil-mudell, noti u linji gwida mqiegħda għad-dispożizzjoni mill-Kummissjoni permezz ta’ sistema informatika li tippermetti l-iskambju elettroniku ta’ dokumenti msemmija fl-Artikolu 17(1).TITOLU III

IMPORTAZZJONI TA’ PRODOTTI LI JIPPROVDU GARANZIJI EKWIVALENTIKAPITOLU 1

Lista ta’ pajjiżi terzi rikonoxxuti

Artikolu 7

Kumpilazzjoni u kontenut tal-lista tal-pajjiżi terzi

1.  Il-Kummissjoni se tistabbilixxi lista ta’ pajjiżi terzi rikonoxxuti skond l-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007. Il-lista ta’ pajjiżi rikonoxxuti hija stabbilita fl-Anness III għal dan ir-regolament. Il-proċedura għall-preparazzjoni u l-emendar tal-lista hija definita fl-Artikoli 8 u 16 ta’ dan ir-regolament. L-emendi fil-lista għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku fuq l-Internet skond l-Artikoli 16(4) u 17 ta’ dan ir-regolament.

2.  Il-lista se jkun fiha l-informazzjoni kollha neċessarja dwar kull pajjiż terz biex tippermetti l-verifikazzjoni ta’ jekk il-prodotti li tpoġġew fis-suq tal-Komunità ġewx suġġetti għas-sistema tal-kontroll tal-pajjiż terz rikonoxxut skond l-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u b’mod partikolari:

(a) il-kategoriji tal-prodotti konċernati;

(b) l-oriġini tal-prodotti;

(c) referenza għall-istandards tal-produzzjoni applikati fil-pajjiż terz;

(d) l-awtorità kompetenti fil-pajjiż terz responsabbli għas-sistema tal-kontroll, l-indirizz tagħha inkluż l-indirizzi tal-posta elettronika u tal-Internet;

▼M7

(e) l-ismijiet u l-indirizzi tal-Internet tal-awtorità jew tal-awtoritajiet tal-kontroll jew il-korp ta’ kontroll jew korpi rikonoxxuti mill-awtorità kompetenti msemmija fil-punt (d) biex iwettqu l-kontrolli;

(f) l-ismijiet, l-indirizzi tal-Internet u n-numri tal-kodiċi tal-awtorità jew l-awtoritajiet jew il-korp tal-kontroll jew korpi responsabbli fil-pajjiż terz għall-ħruġ taċ-ċertifikati bil-għan tal-importazzjoni fl-Unjoni;

▼B

(g) id-dewmien tal-inklużjoni fil-lista.

Artikolu 8

Proċedura għat-talba għall-inklużjoni fil-lista tal-pajjiżi terzi

▼M14

1.  Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra jekk tinkludix pajjiż terz fil-lista li hemm provvediment għaliha fl-Artikolu 7 wara li tirċievi talba għall-inklużjoni mir-rappreżentant tal-pajjiż terz ikkonċernat, sakemm din it-talba titressaq qabel l-1 ta' Lulju 2014.

▼B

2.  Il-Kummissjoni se tkun meħtieġa tikkunsidra biss talba għall-inklużjoni li tissodisfa l-pre-kundizzjonijiet li ġejjin.

It-talba għall-inklużjoni se tiġi kompletata minn inkartament tekniku, li se jkun fih l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-Kummissjoni biex tassigura li l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 jiġu sodisfatti għall-prodotti maħsuba biex jiġu esportati lejn il-Komunità, jiġifieri:

(a) informazzjoni ġenerali dwar l-iżvilupp tal-produzzjoni organika fil-pajjiż terz, il-prodotti li jiġu prodotti, iż-żona ta’ koltivazzjoni, ir-reġjuni tal-produzzjoni, in-numru ta’ produtturi, l-ipproċessar tal-ikel li qed isir;

(b) indikazzjoni tat-tip u l-kwantitajiet mistennija ta’ prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel organiċi maħsuba għall-esportazzjoni lejn il-Komunità;

(c) l-istandards tal-produzzjoni applikati fil-pajjiż terz kif ukoll evalwazzjoni tal-ekwivalenza tal-istandards applikati fil-Komunità;

(d) is-sistema ta’ kontroll applikata fil-pajjiż terz inkluż l-attivitajiet ta’ monitoraġġ u superviżjoni li jsiru mill-awtoritajiet kompetenti fil-pajjiż terz, kif ukoll evalwazzjoni tal-effettività meta paragunata mas-sistema tal-kontroll applikata fil-Komunità;

(e) l-indirizz tal-Internet jew indirizzi oħra ta’ fejn tinstab il-lista ta’ operaturi suġġetti għas-sistema ta’ kontroll, kif ukoll il-kuntatt ta’ fejn hija disponibbli l-informazzjoni dwar l-istat ta’ ċertifikazzjoni u l-kategoriji tal-prodotti konċernati;

(f) l-informazzjoni li l-pajjiż terz qed jipproponi li tiġi inkluża fil-lista msemmija fl-Artikolu 7;

(h) impenn ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9;

(i) kwalunkwe informazzjoni oħra meqjusa rilevanti minn pajjiż terz jew mill-Kummissjoni.

3.  Meta qed teżamina talba għall-inklużjoni fil-lista ta’ pajjiżi terzi rikonoxxuti, kif ukoll kwalunkwe żmien wara l-inklużjoni tiegħu, il-Kummissjoni tista’ titlob kwanlunkwe informazzjoni oħra, inkluż il-preżentazzjoni ta’ wieħed jew aktar rapporti ta’ eżaminazzjoni fuq il-post minn esperti indipendenti. Barra dan, il-Kummissjoni tista’, fuq bażi tal-valutazzjoni tal-impatt u fil-każ ta’ suspett ta’ xi irregolaritajiet, torganizza eżaminazzjoni fuq il-post minn esperti li tinnomina.

▼M9

Esperti minn pajjiżi terzi oħra rikonoxxuti skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 jistgħu jiġu mistiedna mill-Kummissjoni biex jattendu għall-eżaminazzjoni fuq il-post bħala osservaturi.

▼M7

4.  Il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk id-dossier tekniku msemmi fil-paragrafu 2 u l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 humiex sodisfaċenti u tista’ sussegwentement tiddeċiedi li tirrikonoxxi u tinkludi pajjiż terz fil-lista għal perjodu ta’ tliet snin. Fejn il-Kummissjoni tikkunsidra li l-kundizzjonijiet stipulati fir-Regolament (KE) Nru 834/2007 u dan ir-Regolament jkomplu jiġu ssodisfati, hija tista’ tiddeċiedi li testendi l-inklużjoni tal-pajjiż terz wara dak il-perjodu ta’ tliet snin.

Id-deċiżjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jittieħdu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 37(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.

▼B

Artikolu 9

Ġestjoni u reviżjoni tal-lista tal-pajjiżi terzi

1.  Il-Kummissjoni se tkun meħtieġa tikkunsidra biss talba għall-inklużjoni meta l-pajjiż terz jimpenja ruħu li jaċċetta l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) jekk, wara li pajjiż terz jiġi inkluż fil-lista, isiru kwalunkwe bidliet fil-miżuri fis-seħħ fil-pajjiż terz jew l-implimentazzjoni tagħhom u b’mod partikolari s-sistema tal-kontroll tiegħu, dak il-pajjiż terz se jinnotifika lill-Kummissjoni ta’ dan. Talbiet għal emendi fl-informazzjoni dwar il-pajjiż terz msemmija fl-Artikolu 7(2) se jiġu wkoll notifikati lill-Kummissjoni;

(b) ir-rapport annwali msemmi fl-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 se jaġġorna l-informazzjoni tal-inkartament tekniku msemmi fl-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament; se jiddeskrivi b’mod partikolari l-attivitajiet ta’ monitoraġġ u superviżjoni li jsiru mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz, ir-riżultati miksuba u l-miżuri korrettivi li ttieħdu;

(c) fid-dawl ta’ kwalunkwe informazzjoni li tirċievi, il-Kummissjoni tista’ fi kwalunkwe żmien temenda l-ispeċifikazzjonijiet relatati mal-pajjiż terz u tista’ tissospendi d-dħul tal-pajjiż mil-lista msemmija fl-Artikolu 7; deċiżjoni simili tista’ wkoll issir fejn pajjiż terz ma pprovdiex l-informazzjoni meħtieġa jew fejn ma aċċettax eżaminazzjoni fuq il-post.

2.  Jekk pajjiż terz ma jibgħatx ir-rapport annwali, imsemmi fl-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, ma jżommx disponibbli jew ma jikkomunikax l-informazzjoni kollha relatata mal-inkartament tekniku jew is-sistema tal-kontroll tiegħu jew ma jaċċettax eżaminazzjoni fuq il-post, wara talba mill-Kummissjoni tul perjodu li l-Kummissjoni se tiddetermina skond is-severità tal-problema u li ġeneralment ma jistax ikun anqas minn 30 ġurnata, dak il-pajjiż terz jista’ jitneħħa mil-lista, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 37(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.KAPITOLU 2

Lista ta’ korpi tal-kontroll u ta’ awtoritajiet tal-kontroll rikonoxxuti għall-iskop ta’ ekwivalenza

Artikolu 10

Kumpilazzjoni u kontenut tal-lista tal-korpi tal-kontroll u l-awtoritajiet tal-kontroll rikonoxxuti għall-iskop ta’ ekwivalenza

1.  Il-Kummissjoni se tipprepara lista ta’ korpi tal-kontroll u awtoritajiet tal-kontroll, rikonoxxuti għall-iskop ta’ ekwivalenza skond l-Artikolu 33(3) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007. Il-lista se tiġi pubblikata fl-Anness IV għal dan ir-Regolament. Il-proċeduri għall-preparazzjoni u l-emendar tal-lista huma definiti fl-Artikoli 11, 16 u 17 ta’ dan ir-Regolament. Il-lista għandha tkun disponibbli għall-pubbliku fuq l-Internet skond l-Artikoli 16(4) u 17 ta’ dan ir-Regolament.

2.  Il-lista se jkun fiha l-informazzjoni kollha neċessarja dwar kull korp jew awtorità tal-kontroll biex tippermetti l-verifikazzjoni ta’ jekk il-prodotti mpoġġija fis-suq tal-Komunità ġewx ikkontrollati minn korp jew awtorità tal-kontroll rikonoxxut skond l-Artikolu 33(3) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u b’mod partikolari:

(a) l-isem u l-indirizz tal-korp jew l-awtorità tal-kontroll, inkluż, fejn xieraq, l-indirizzi tal-posta elettronika u tal-Internet;

(b) il-pajjiżi terzi mhux elenkati fil-lista li hemm provvediment għaliha fl-Artikolu 7 fejn il-prodotti oriġinaw;

(c) il-kategoriji tal-prodotti konċernati għal kull pajjiż terz;

(d) id-dewmien tal-inklużjoni fil-lista; u

▼M12

(e) il-websajt tal-Internet fejn tinsab il-lista aġġornata tal-operaturi suġġetti għas-sistema ta’ kontroll, li tindika l-istatus ta’ ċertifikazzjoni tagħhom u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati kif ukoll punt ta’ kuntatt fejn hija disponibbli l-informazzjoni dwar operaturi u prodotti sospiżi u li kellhom iċ-ċertifikati tagħhom revokati; u

▼M12

(f) il-websajt tal-Internet fejn jinsabu preżentazzjoni kompluta tal-istandard tal-produzzjoni u l-miżuri ta’ kontroll applikati mill-korp tal-kontroll jew mill-awtorità tal-kontroll f’pajjiż terz.

▼B

3.  Permezz ta’ derogazzjoni mill-paragrafu 2(b), dawk il-prodotti li joriġinaw minn pajjiżi terzi elenkati fil-lista ta’ pajjiżi terzi rikonoxxuti msemmija fl-Artikolu 7 li jaqgħu taħt kategorija mhux imsemmija f’dik il-lista jistgħu jiġu elenkati fil-lista li hemm provvediment għaliha f’dan l-Artikolu.

Artikolu 11

Proċedura għat-talba ta’ inklużjoni fil-lista tal-korpi tal-kontroll u l-awtoritajiet tal-kontroll rikonoxxuti għall-iskop ta’ ekwivalenza

▼M19

1.  Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra jekk għandhiex tinkludi korp ta' kontroll jew awtorità ta' kontroll fil-lista pprovduta fl-Artikolu 10 malli tirċievi talba għall-inklużjoni minn rappreżentant ta' korp ta' kontroll jew ta' awtorità ta' kontroll ikkonċernata fuq il-bażi tal-mudell ta' applikazzjoni disponibbli mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 17(2). Huma biss it-talbiet kompluti li ser jitqiesu għall-aġġornament tal-lista.

▼B

2.  It-talba tista’ tiġi introdotta mill-korpi tal-kontroll u l-awtoritajiet tal-kontroll stabbiliti fil-Komunità jew f’pajjiż terz.

3.  It-talba għall-inklużjoni se tikkonsisti minn inkartament tekniku, li se jkun fih l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-Kummissjoni biex tassigura li l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 33(3) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 jiġu sodisfatti għall-prodotti maħsuba għall-esportazzjoni lejn il-Komunità, jiġifieri:

(a) deskrizzjoni ġenerika tal-attivitajiet tal-korp tal-kontroll jew l-awtorità tal-kontroll fil-pajjiż terz jew il-pajjiżi terzi, inkluż stima tan-numru ta’ operaturi involuti u t-tip u l-kwantitajiet mistennija ta’ prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel maħsuba għall-esportazzjoni lejn il-Komunità taħt ir-regoli stabbiliti fl-Artikolu 33(1) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007;

(b) deskrizzjoni tal-istandards tal-produzzjoni u tal-miżuri tal-kontroll applikati fil-pajjiżi terzi, inkluż stima tal-ekwivalenza ta’ dawn l-istandards u l-miżuri bit-Titoli III, IV u V tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 kif ukoll mar-regoli ta’ implimentazzjoni assoċjati stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 889/2008;

(c) kopja tar-rapport ta’ evalwazzjoni kif stabbilit fir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 33(3) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007:

(i) li juri li l-korp tal-kontroll jew l-awtorità tal-kontroll ġiet evalwata b’mod sodisfaċenti fuq il-kapaċità tagħha biex tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 33(1) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007;

(ii) li jikkonferma li implimenta b’mod effettiv l-attivitajiet tiegħu skond dawk il-kundizzjonijiet; u

(iii) li juri u jikkonferma l-ekwivalenza tal-istandards tal-produzzjoni u l-miżuri tal-kontroll imsemmija fis-subparagrafu (b) ta’ dan il-paragrafu;

(d) juri li l-korp tal-kontroll jew l-awtorità tal-kontroll innotifikat l-attivitajiet tagħha lill-awtoritajiet ta’ kull wieħed mill-pajjiżi terzi konċernati u l-impenn tiegħu li jirrispetta r-rekwiżiti legali imposti fuqu mill-awtoritajiet ta’ kull wieħed mill-pajjiżi terzi konċernati;

(e) il-websajt tal-Internet fejn tinstab il-lista tal-operaturi suġġetti għas-sistema tal-kontroll, kif ukoll il-kuntatt fejn hija disponibbli l-informazzjoni dwar l-istat ta’ ċertifikazzjoni tagħhom, il-kategoriji tal-prodotti konċernati, kif ukoll l-operaturi u l-prodotti sospiżi jew li kellhom iċ-ċertifkat revokat;

(f) impenn li jikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 12;

(g) kwalunkwe informazzjoni oħra meqjusa rilevanti mill-korp tal-kontroll jew l-awtorità tal-kontroll jew mill-Kummissjoni.

4.  Meta qed teżamina talba għall-inklużjoni fil-lista ta’ korp tal-kontroll jew awtorità tal-kontroll, u wkoll fi kwalunkwe żmien wara l-inklużjoni tiegħu, il-Kummissjoni tista’ titlob aktar informazzjoni, inkluż il-preżentazzjoni ta’ wieħed jew aktar rapporti ta’ eżaminazzjoni fuq il-post stabbiliti minn espert indipendenti. Barra dan, il-Kummissjoni tista’ torganizza eżaminazzjoni fuq il-post minn esperti li tinnomina fuq approċċ ibbażat fuq ir-riskju u fil-każ ta’ suspett ta’ xi irregolaritajiet.

5.  Il-Kummissjoni se tevalwa jekk l-inkartament tekniku msemmi fil-paragrafu 2 u l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 humiex sodisfaċenti u tista’ sussegwentament tiddeċiedi li tirrikonoxxi u tinkludi korp tal-kontroll jew awtorità tal-kontroll fil-lista. Id-deċiżjoni tista’ tittieħed skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 37(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.

Artikolu 12

Ġestjoni u reviżjoni tal-lista tal-korpi tal-kontroll u tal-awtoritajiet tal-kontroll għall-iskop ta’ ekwivalenza

1.  Korp tal-kontroll jew awtorità tal-kontroll jista’ jiġi inkluż fil-lista msemmija fl-Artikolu 10 meta jissodisfa l-obbligi li ġejjin:

(a) jekk, wara li korp tal-kontroll jew l-awtorità tal-kontroll jiġi inkluż fil-lista, isiru kwalunkwe bidliet fil-miżuri applikati mill-korp tal-kontroll jew l-awtorità tal-kontroll, dak il-korp tal-kontroll jew awtorità tal-kontroll se jinnotifika lill-Kummissjoni ta’ dan; talbiet għall-emendar tal-informazzjoni dwar korp jew awtorità tal-kontroll msemmija fl-Artikolu 10(2), se jiġu notifikati lill-Kummissjoni.

(b)  ►M12  sat-28 ta’ Frar ◄ ta’ kull sena, il-korp tal-kontroll jew l-awtorità tal-kontroll se jibgħat rapport annwali konċiż lill-Kummissjoni; ir-rapport annwali se jaġġorna l-informazzjoni tal-inkartament tekniku msemmi fl-Artikolu 4(3); dan se jiddeskrivi b’mod partikolari l-attivitajiet tal-kontroll li jkunu saru mill-korp tal-kontroll jew l-awtorità tal-kontroll fil-pajjiżi terzi matul is-sena ta’ qabel, ir-riżultati miksuba, l-irregolaritajiet u l-vjolazzjonijiet osservati u l-miżuri korrettivi meħuda; barra dan se jkun fih ir-rapport ta’ evalwazzjoni l-aktar reċenti jew se jaġġorna t-tali rapport, li se jkun fih ir-riżultati tal-evalwazzjoni fuq il-post regolari, is-sorveljanza u l-evalwazzjoni mill-ġdid multiannwali msemmija fl-Artikolu 32(3) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007; il-Kummissjoni tista’ titlob kwalunkwe informazzjoni oħra meqjusa neċessarja.

(c) fid-dawl ta’ kwalunkwe informazzjoni li tirċievi, il-Kummissjoni tista’ fi kwalunkwe żmien temenda l-ispeċifikazzjonijiet relatati mal-korp tal-kontroll jew l-awtorità tal-kontroll u tista’ tissospendi d-dħul ta’ dak il-korp jew awtorità fil-lista msemmija fl-Artikolu 10; deċiżjoni simili tista’ wkoll tittieħed fejn korp jew awtorità tal-kontroll ma’ pprovdietx l-informazzjoni meħtieġa jew fejn ma aċċettatx eżaminazzjoni fuq il-post.

(d) il-korp tal-kontroll jew l-awtorità tal-kontroll se jpoġġu għad-dispożizzjoni tal-partijiet interessati, permezz ta’ mezzi elettroniċi, lista kontinwament aġġornata tal-operaturi, u tal-prodotti ċertifikati bħala organiċi.

▼M5

2.  Skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 37(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, korp tal-kontroll jew awtorità tal-kontroll, jew referenza għal kategorija speċifika ta’ prodotti jew għal pajjiż terz speċifiku b’rabta ma’ dak il-korp tal-kontroll jew ma’ dik l-awtorità tal-kontroll, jistgħu jiġu rtirati mil-lista msemmija fl-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament fil-każijiet li ġejjin:

(a) jekk ir-rapport annwali tagħhom imsemmi fil-paragrafu 1(b) ma jkunx wasal għand il-Kummissjoni ►M12  sat-28 ta’ Frar ◄ ;

(b) jekk huma ma jinnotifikawx lill-Kummissjoni fil-ħin dwar il-bidliet fid-dossier tekniku tagħhom;

(c) jekk ma jipprovdux informazzjoni lill-Kummissjoni matul l-investigazzjonijiet ta’ każ ta’ irregolarità;

(d) jekk jonqsu milli jieħdu miżuri korrettivi adegwati bi tweġiba għall-irregolaritajiet u l-ksur osservati;

(e) jekk ma jaqblux ma’ eżami fuq il-post mitlub mill-Kummissjoni, jew jekk eżami fuq il-post iwassal għal riżultat negattiv minħabba nuqqas ta’ funzjonament sistematiku tal-miżuri ta’ kontroll;

(f) fi kwalunkwe sitwazzjoni li tippreżenta r-riskju għall-konsumaturi li huma jiġu mqarrqa dwar in-natura vera tal-prodotti ċċertifikati mill-korp tal-kontroll jew mill-awtorità tal-kontroll.

Jekk korp tal-kontroll jew awtorità tal-kontroll jonqsu milli jieħdu azzjoni korrettiva xierqa u f’waqtha wara talba mill-Kummissjoni f’perjodu li għandu jiġi stabbilit mill-Kummissjoni skont is-severità tal-problema u li ġeneralment ma jistax ikun ta’ inqas minn 30 ġurnata, il-Kummissjoni għandha tirtirahom mil-lista mingħajr dewmien skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 37(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007. Dik id-deċiżjoni ta’ rtirar għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed il-lista emendata mill-aktar fis possibbli għad-dispożizzjoni tal-pubbliku bi kwalunkwe mezz tekniku xieraq, inkluż il-pubblikazzjoni fuq l-Internet.

▼BKAPITOLU 3

Ħruġ għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa ta’ prodotti importati skond l-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007

Artikolu 13

Ċertifikat ta’ spezzjoni

1.  Il-ħruġ għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità ta’ konsenja ta’ prodotti msemmija fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u importata skont l-Artikolu 33 ta’ dak ir-Regolament se ssir bil-kundizzjoni ta’:

(a) sottomissjoni ta’ ċertifikat ta’ spezzjoni oriġinali lill-awtorità tal-Istat Membru rilevanti, u

(b) verifikazzjoni tal-konsenja mill-awtorità tal-Istat Membru rilevanti u l-endorsjar taċ-ċertifikat ta’ spezzjoni skond il-paragrafu 8 ta’ dan l-Artikolu.

2.  Iċ-ċertifikat ta’ spezzjoni oriġinali se jiġi stabbilit skond l-Artikolu 17(2) u l-paragrafi 3 sa 7 ta’ dan l-Artikolu, fuq il-bażi tal-mudell u n-noti stabbiliti fl-Anness V. In-noti tal-mudell, flimkien mal-linji gwida msemmija fl-Artikolu 17(2), se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-Kummissjoni permezz ta’ sistema informatika li tippermetti l-iskambju elettroniku tad-dokumenti msemmija fl-Artikolu 17.

3.  Sabiex jiġi aċċettat, iċ-ċertifikat ta’ spezzjoni jrid ikun inħareġ minn:

(a) l-awtorità tal-kontroll jew il-korp tal-kontroll li kienet aċċettata għall-ħruġ taċ-ċertifikat ta’ spezzjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 7(2), minn pajjiż terz rikonoxxut taħt l-Artikolu 8(4), jew

(b) l-awtorità tal-kontroll jew il-korp tal-kontroll fil-pajjiż terz elenkata għall-pajjiż terz konċernat rikonoxxut taħt l-Artikolu 11(5).

4.  L-awtorità jew il-korp li qed toħroġ iċ-ċertifikat ta’ spezzjoni għandha toħroġ iċ-ċertifikat ta’ spezzjoni u tendorsja d-dikjarazzjoni fil-kaxxa 15 taċ-ċertifikat, biss wara

(a) li tkun għamlet kontroll dokumentarju fuq il-bażi tad-dokumenti ta’ spezzjoni rilevanti, inkluż b’mod partikolari l-pjan ta’ produzzjoni għall-prodotti konċernati, id-dokumenti tat-trasport u d-dokumenti kummerċjali;

(b) tkun jew għamlet kontroll fiżiku tal-konsenja, jew irċeviet dikjarazzjoni espliċita tal-esportatur li jiddikjara li l-konsenja konċernata ġiet prodotta u/jew ippreparata skond l-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007; din se tagħmel verifika fuq ir-riskju relatat mal-kredibilità ta’ din id-dikjarazzjoni; u

▼M9

(c) li tkun ivverifikat, għall-korpi tal-kontroll rikonoxxuti skont l-Artikolu 33(3) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, li l-prodotti koperti miċ-ċertifikat u fil-każ ta’ prodotti agrikoli pproċessati għall-użu bħala ikel u għalf, l-ingredjenti organiċi kollha ta’ dawn il-prodotti, ġew ċertifikati minn awtorità tal-kontroll jew minn korp tal-kontroll ta’ pajjiż terz rikonoxxut skont l-Artikolu 33(2) ta’ dak ir-Regolament jew minn awtorità tal-kontroll jew korp tal-kontroll rikonoxxut skont l-Artikolu 33(3) ta’ dak ir-Regolament jew prodotti u ċċertifikati fl-Unjoni skont dak ir-Regolament. Fuq it-talba tal-Kummissjoni jew tal-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru, hija għandha tagħmel disponibbli mingħajr dewmien il-lista tal-operaturi kollha fil-katina tal-produzzjoni organika u tal-awtoritajiet kompetenti jew tal-korpi tal-kontroll li dawk l-operaturi jkunu qiegħdu l-operazzjonijiet tagħhom għall-kontroll tagħhom.

▼B

Barra dan se tagħti numru tas-serje lil kull ċertifikat maħruġ u se żżomm reġistru taċ-ċertifikati kkunsinjati f’ordni kronoloġiku.

5.  Iċ-ċertifikat ta’ spezzjoni se jsir f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Komunità u jimtela, minbarra għat-timbri u l-firem, kollu kemm hu b’ittri kapitali jew b’ittri stampati.

Iċ-ċertifikat ta’ spezzjoni se jkun f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru tad-destinazzjoni. Fejn neċessarju, l-awtoritajiet rilevanti tal-Istat Membru se jitolbu traduzzjoni taċ-ċertifikat ta’ spezzjoni f’waħda mil-lingwi uffiċjali tiegħu.

Alterazzjonijiet jew taħsir mhux ċertifikati jinvalidaw iċ-ċertifikat.

6.  Iċ-ċertifikat ta’ spezzjoni se jkollu kopja oriġinali waħda.

L-ewwel destinatarju jew, fejn rilevanti, l-importatur se jagħmel kopja biex jinforma lill-awtoritajiet tal-kontroll u l-korpi tal-kontroll skond l-Artikolu 83 tar-Regolament (KE) Nru 889/2008. Kwalunkwe kopja bħal din se jkollha l-indikazzjoni “KOPJA” jew “DUPLIKAT” stampata fuqha.

7.  Għall-prodotti importati taħt ir-regoli transizzjonali stipulati fl-Artikolu 19 ta’ dan ir-Regolament, se japplika dan li ġej:

(a) iċ-ċertifikat ta’ spezzjoni msemmi fil-paragrafu 3(b) sejjer, fiż-żmien li jiġi sottomess skond il-paragrafu 1, jinkludi fil-kaxxa 16 id-dikjarazzjoni tal-awtorità kompetenti fl-Istat Membru li tat l-awtorizzazzjoni skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 19;

(b) l-awtorità kompetenti fl-Istat Membru li tat l-awtorizzazzjoni se tiddelega l-kompetenza għad-dikjarazzjoni fil-kaxxa 16 lill-awtorità tal-kontroll jew il-korp tal-kontroll li qed tispezzjona l-importatur skond il-miżuri tal-kontroll stabbiliti fit-Titolu V tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, jew lill-awtoritajiet definiti bħala l-awtoritajiet rilevanti tal-Istat Membru.

(c) id-dikjarazzjoni fil-kaxxa 16 mhijiex meħtieġa:

(i) meta l-importatur jippreżenta dokument oriġinali, maħruġ mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li tat l-awtorizzazzjoni skond l-Artikolu 19 ta’ dan ir-Regolament, li juri li l-konsenja hija koperta minn dik l-awtorizzazzjoni; jew

(ii) meta l-awtorità tal-Istat Membru, li tat l-awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 19, tat evidenza sodisfaċenti li l-konsenja hija koperta minn dik l-awtorizzazzjoni, direttament lill-awtorità responsabbli għall-verifikazzjoni tal-konsenja; din il-proċedura ta’ informazzjoni diretta mhijiex obbligatorja għall-Istat Membru li ta l-awtorizzazzjoni;

(d) id-dokument li jagħti l-evidenza meħtieġa fil-punti c(i) u (ii), se jinkludi:

(i) in-numru ta’ referenza tal-awtorizzazzjoni tal-importazzjoni u d-data ta’ tmiem tal-awtorizzazzjoni;

(ii) l-isem u l-indirizz tal-importatur;

(iii) it-tielet pajjiż ta’ oriġini;

(iv) id-dettalji tal-korp jew l-awtorità li qed joħroġ id-dokument, u, fejn differenti, id-dettaliji tal-korp jew l-awtorità ta’ spezzjoni fil-pajjiż terz;

(v) l-ismijiet tal-prodotti konċernati.

8.  Mal-verifikazzjoni tal-konsenja, iċ-ċertifikat ta’ spezzjoni oriġinali se jiġi endorsjat mill-awtoritajiet rilevanti tal-Istat Membru fil-kaxxa 17 u ritornat lill-persuna li ssottomettiet iċ-ċertifikat.

9.  L-ewwel destinatarju sejjer, malli jirċievi l-konsenja, jikkompleta l-kaxxa 18 tal-oriġinali taċ-ċertifikat ta’ spezzjoni, biex jiċċertifika li r-riċeviment tal-konsenja sar skond l-Artikolu 34 tar-Regolament (KE) Nru 889/2008.

L-ewwel destinatarju se jibgħat l-oriġinali taċ-ċertifikat lill-importatur imsemmi fil-kaxxa 11 taċ-ċertifikat, għall-iskopijiet tar-rekwiżiti stabbiliti fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 33(1) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, sakemm iċ-ċertifikat ma jridx jakkompanja l-konsenja msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

10.  Iċ-ċertifikat ta’ spezzjoni jista’ jiġi stabbilit permezz ta’ mezzi elettroniċi, bl-użu tal-metodu mqiegħed għad-dispożizzjoni tal-awtorijiet tal-kontroll jew il-korpi tal-kontroll mill-Istat Membru konċernat. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jitolbu li ċ-ċertifikat ta’ spezzjoni jiġi akkumpanjat minn firma elettronika fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(2) tad-Direttiva 1999/93/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 7 ). Fil-każijiet l-oħra kollha, l-awtoritajiet kompetenti se jeħtieġu firma elettronika li toffri assigurazzjonijiet ekwivalenti dwar il-funzjonalitajiet attribwiti lill-firma permezz tal-applikazzjoni tal-istess regoli u kundizzjonijiet bħal dawk definiti fid-dispożizzjonijiet tal-Kummissjoni dwar id-dokumenti elettroniċi jew diġitalizzati, stabbiliti permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/563/KE, Euratom ( 8 ).

Artikolu 14

Proċeduri speċjali tad-dwana

1.  Fejn konsenja li ġejja minn pajjiż terz tiġi assenjata għad-depożitu doganali jew għall-perfezzjonament attiv fil-forma ta’ reġim ta’ sospensjoni kif stipulat fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 ( 9 ), u suġġetta għal wieħed jew aktar preparazzjonijiet kif definiti fl-Artikolu 2(i) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, il-konsenja se tiġi suġġetta, qabel ma ssir l-ewwel preparazzjoni, għall-miżuri msemmija fl-Artikolu 13(1) ta’ dan ir-Regolament.

Il-preparazzjoni tista’ tinkludi operazzjonijiet bħal:

(a) ippakkjar jew ippakkjar mill-ġdid; jew

(b) tikkettar dwar il-preżentazzjoni tal-metodu tal-produzzjoni organiku.

Wara din il-preparazzjoni, l-oriġinal endorsjat taċ-ċertifikat ta’ spezzjoni se jakkompanja l-konsenja, u se jiġi ppreżentat lill-awtorità rilevanti tal-Istat Membru, li se tivverifika l-konsenja biex tinħeles għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa.

Wara din il-proċedura, l-oriġinali taċ-ċertifikat ta’ spezzjoni se, fejn rilevanti, jiġi ritornat lill-importatur tal-konsenja, imsemmi fil-kaxxa 11 taċ-ċertifikat biex jissodisfa r-rekwiżit stabbilit fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 33(1) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.

2.  Fejn, taħt proċedura sospensiva tad-dwana skond ir-Regolament (KEE) Nru 2913/92, konsenja minn pajjiż terz hija maħsuba biex tiġi sottomessa fi Stat Membru, qabel ir-rilaxx tagħha għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità, għal taqsim tagħha f’konsenji differenti, il-konsenja se tiġi suġġetta, qabel ma jsir it-taqsim, għall-miżuri msemmija fl-Artikolu 13(1) tar-Regolament.

Għal kull waħda mill-konsenji li tirriżulta mit-taqsim, se jiġi sottomess estratt taċ-ċertifikat ta’ spezzjoni lill-awtorità rilevanti tal-Istat Membru, skond il-mudell u n-noti stabbiliti fl-Anness VI. L-estratt miċ-ċertifikat se jiġi endorsjat mill-awtoritajiet rilevanti tal-Istat Membru fil-kaxxa 14.

Kopja ta’ kull estratt endorsjat miċ-ċertifikat ta’ spezzjoni se tinżamm flimkien maċ-ċertifikat ta’ spezzjoni oriġinali mill-persuna identifikata bħala l-importatur oriġinali tal-konsenja u msemmija fil-kaxxa 11 taċ-ċertifikat ta’ spezzjoni. Din il-kopja se ġġorr l-indikazzjoni “KOPJA” jew “DUPLIKAT” stampat fuqha.

Wara t-taqsim, l-orġinali endorsjata ta’ kull estratt taċ-ċertifikat ta’ spezzjoni għandha takkompanja l-konsenja konċernata, u se tiġi preżentata lill-awtorità rilevanti tal-Istat Membru, li se tivverifikata l-konsenja konċernata biex tinħeles għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa.

Id-destinatarju tal-konsenja sejjer, malli jirċeviha, jikkompleta l-oriġinali tal-estratt taċ-ċertifikat ta’ spezzjoni fil-kaxxa 15, sabiex jiċċertifika li r-riċeviment tal-konsenja sar skond l-Artikolu 34 tar-Regolament (KE) Nru 889/2008.

Id-destinatarju tal-konsenja se jżomm l-estratt taċ-ċertifikat ta’ spezzjoni disponibbli għall-awtoritajiet tal-kontroll u/jew il-korpi tal-kontroll għal mhux anqas minn sentejn.

3.  L-operazzjonijiet tal-preparazzjoni u tat-taqsim imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 se jsiru skond id-dispożizzjonijiet rilevanti stabbiliti fit-Titolu V tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u fit-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 889/2008.

▼M5

Artikolu 15

Prodotti li mhumiex konformi

1.  Mingħajr ħsara għal kwalunkwe miżura jew azzjoni meħuda skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u/jew skont ir-Regolament (KE) Nru 889/2008, ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fl-Unjoni ta’ prodotti li mhumiex konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 għandu jkun jiddependi fuq it-tneħħija tar-referenzi għall-produzzjoni organika mit-tikketta, mir-riklami u mid-dokumenti ta’ akkumpanjament.

2.   ►M9  Mingħajr ħsara għal kwalunkwe miżura jew azzjoni li għandha tittieħed skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, f’każ ta’ suspett ta’ ksur u ta’ irregolaritajiet fir-rigward tal-konformità ta’ prodotti organiċi importati minn pajjiżi terzi rikonoxxuti skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 jew prodotti organiċi importati kkontrollati minn awtoritajiet tal-kontroll jew minn korpi tal-kontroll rikonoxxuti skont l-Artikolu 33(3) ta’ dak ir-Regolament mar-rekwiżiti stabbiliti f’dak ir-Regolament, l-importatur għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa skont l-Artikolu 91(1) tar-Regolament (KE) Nru 889/2008. ◄

L-importatur u l-awtorità tal-kontroll jew il-korp tal-kontroll li jkunu ħarġu ċ-ċertifikat ta’ spezzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament għandhom jinfurmaw minnufih lill-korpi tal-kontroll, lill-awtoritajiet tal-kontroll u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati u tal-pajjiżi terzi involuti fil-produzzjoni organika tal-prodotti kkonċernati u, fejn ikun xieraq, lill-Kummissjoni. L-awtorità tal-kontroll jew il-korp tal-kontroll jistgħu jeħtieġu li l-prodott ma jitqiegħedx fis-suq b’indikazzjonijiet li jsemmu l-metodu tal-produzzjoni organika sakemm ikunu ġew issodisfati, bl-informazzjoni li tkun waslet mingħand l-operatur jew minn sorsi oħrajn, li ma jkun baqa’ l-ebda dubju dwar dan.

▼M9

3.  Mingħajr ħsara għal kwalunkwe miżura jew azzjoni li għandha tittieħed skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, fejn awtorità tal-kontroll jew korp tal-kontroll ta’ Stat Membru jew ta’ pajjiż terz ikollha suspett sostanzjat ta’ ksur jew ta’ irregolarità fir-rigward tal-konformità ta’ prodotti organiċi importati minn pajjiżi terzi rikonoxxuti skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 jew prodotti organiċi importati kkontrollati minn awtoritajiet tal-kontroll jew minn korpi tal-kontroll rikonoxxuti skont l-Artikolu 33(3) ta’ dak ir-Regolament mar-rekwiżiti stabbiliti f’dak ir-Regolament, hija għandha tieħu l-miżuri kollha meħtieġa skont l-Artikolu 91(2) tar-Regolament (KE) Nru 889/2008 u għandha tgħarraf immedjatament lill-korpi tal-kontroll, lill-awtoritajiet tal-kontroll u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati u tal-pajjiżi terzi involuti fil-produzzjoni oganika tal-prodotti inkwistjoni u lill-Kummissjoni.

▼M9

4.  Fejn awtorità kompetenti ta’ pajjiż terz rikonoxxut skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 jew awtorità tal-kontroll jew korp tal-kontroll rikonoxxut/a skont l-Artikolu 33 (3) ta’ dak ir-Regolament, hija nnotifikata mill-Kummissjoni wara li tkun irċeviet komunikazzjoni minn Stat Membru li jinfurmaha dwar suspett sostanzjat ta’ ksur jew ta’ irregolarità fir-rigward tal-konformità ta’ prodotti organiċi importati mar-rekwiżiti stabbiliti f’dak ir-Regolament jew f’dan ir-Regolament, hija għandha tinvestiga l-oriġini tal-irregolarità jew tal-ksur suspettat/a u għandha tgħarraf lill-Kummissjoni u lill-Istat Membru li bagħat il-komunikazzjoni inizjali dwar ir-riżultat tal-investigazzjoni u dwar l-azzjoni meħuda. Dik l-informazzjoni għandha tintbagħat fi żmien 30 jum kalendarju mid-data ta’ meta ntbagħtet in-notifika oriġinali mill-Kummissjoni.

L-Istat Membru li bagħat il-komunikazzjoni inizjali jista’ jistieden lill-Kummissjoni biex titlob għal informazzjoni addizzjonali, skont il-ħtieġa, li għandha tintbagħat lill-Kummissjoni u lill-Istat Membru kkonċernat. Fi kwalunkwe każ, wara li jirċievi risposta jew informazzjoni addizzjonali, l-Istat Membru li kien bagħat il-komunikazzjoni inizjali għandu jwettaq l-entrati meħtieġa u għandu jaġġorna s-sistema tal-kompjuter imsemmija fl-Artikolu 94(1) tar-Regolament (KE) Nru 889/2008.

▼BTITOLU IV

REGOLI KOMUNI

Artikolu 16

Evalwazzjoni tat-talbiet u pubblikazzjoni tal-listi

1.  Il-Kummissjoni se teżamina t-talbiet li tirċievi skond l-Artikoli 4, 8 u 11 bl-assistenza tal-Kumitat fuq il-produzzjoni organika, imsemmi fl-Artikolu 37(1) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-Kumitat”). Għal dan l-iskop il-Kumitat se jaddotta regoli ta’ proċedura speċifiċi interni.

Sabiex tassisti lill-Kummissjoni fl-eżaminazzjoni tat-talbiet u fil-ġestjoni u r-reviżjoni tal-listi, il-Kummissjoni se twaqqaf grupp ta’ esperti li jikkonsisti minn esperti tal-gvern u privati.

2.  Għal kull talba li tirċievi, u wara konsultazzjoni xierqa mal-Istati Membri skond ir-regoli speċifiċi interni tal-proċedura, il-Kummissjoni se tinnomina żewġ Stati Membri biex jaġixxu bħala ko-relaturi. Il-Kummissjoni se taqsam it-talbiet bejn l-Istati Membri f’mod proporzjonali għan-numru ta’ voti ta’ kull Stat Membru fil-Kumitat fuq il-produzzjoni organika. L-Istati Membri li qed jikkorelataw se jeżaminaw id-dokumentazzjoni u l-informazzjoni stabbiliti fl-Artikoli 4, 8 u 11 relatati mat-talba u se jippreparaw rapport. Għall-ġestjoni u r-reviżjoni tal-listi, dawn se jeżaminaw ir-rapport annwali u kwalunkwe informazzjoni oħra msemmija fl-Artikoli 5, 9 u 12 relatati mal-annotazzjonijiet fuq il-listi.

3.  B’kunsiderazzjoni għar-riżultat tal-eżaminazzjoni mill-Istati Membri li qed jikkorelataw, il-Kummissjoni se tiddeċiedi, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 37(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, fuq ir-rikonoxximent ta’ pajjiżi terzi, korpi tal-kontroll jew awtoritajiet tal-kontroll, l-inklużjoni tagħhom fil-listi jew kwalunkwe modifika tal-listi, inkluż l-attribuzzjoni ta’ numru ta’ kodiċi lil dawk il-korpi u awtoritajiet. Id-deċiżjonijiet se jiġu ppubblikati fIl-Ġurnal Uffiċċjali tal-Unjoni Ewropea.

4.  Il-Kummissjoni se tagħmel il-listi disponibbli għall-pubbliku permezz ta’ kwalunkwe mezzi tekniċi xierqa, inkluż il-pubblikazzjoni fuq l-Internet.

Artikolu 17

Komunikazzjoni

1.  Meta jkunu qed jittrasmettu dokumenti jew informazzjoni oħra msemmija fl-Artikoli 32 u 33 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u f’dan ir-Regolament lill-Kummissjoni jew lill-Istati Membri, l-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi, l-awtoritajiet tal-kontroll jew il-korpi tal-kontroll se jużaw trasmissjoni elettronika. Meta jkunu disponibbli sistemi tat-trasmissjoni elettroniċi speċifiċi mill-Kummissjoni jew mill-Istati Membri, dawn se jużaw dawn is-sistemi. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri wkoll se jużaw dawn is-sistemi biex jipprovdu d-dokumenti konċernati lil xulxin.

2.  Għall-forma u l-kontenut tad-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 32 u 33 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u f’dan ir-Regolament, il-Kummissjoni se tistabbilixxi linji gwida, mudelli u kwestjonarji fejn xieraq u tagħmilhom disponibbli fuq is-sistema informatika msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Dawn il-linji gwida, mudelli u kwestjonarji se jiġu addattati u aġġornati mill-Kummissjoni, wara li tkun informat lill-Istati Membri u l-awtoritajiet kompetenti tal-pajiiżi terzi, kif ukoll lill-awtoritajiet tal-kontroll u l-korpi tal-kontroll rikonoxxuti skond dan ir-Regolament.

3.  Is-sistema informatika li hemm provvediment għaliha fil-paragrafu 1 għandha tkun tista’ tiġbor it-talbiet, id-dokumenti u l-informazzjoni msemmija f’dan ir-Regolament fejn xieraq, inkluż l-awtorizzazzjonijiet mogħtija skond l-Artikolu 19.

4.  Id-dokumenti depożitati msemmija fl-Artikoli 32 u 33 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u f’dan ir-Regolament, b’mod partikolari fl-Artikoli 4, 8 u 11, se jinżammu mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi, l-awtoritajiet tal-kontroll jew il-korpi tal-kontroll għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni u l-Istati Membri għal minn ta’ lanqas tliet snin wara s-sena li fiha jkun sar il-kontroll jew ġew kunsinjati ċ-ċertifikati ta’ spezzjoni u l-evidenza dokumentarja.

5.  Fejn dokument jew proċedura li hemm provvediment għalihom fl-Artikoli 32 u 33 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 jew fir-regoli dettaljati għall-applikazzjoni tagħha jeħtieġ firma ta’ persuna awtorizzata jew l-awtorizzazzjoni ta’ persuna f’wieħed jew aktar mill-istadji ta’ dik il-proċedura, is-sistemi informatiċi li twaqqfu għall-komunikazzjoni ta’ dawk id-dokumenti jridu jrendu possibbli l-identifikazzjoni ta’ kull persuna mingħajr ambigwità u jipprovdu assigurazzjoni raġonevoli li l-kontenut tad-dokumenti, inkluż dwar l-istadji tal-proċedura, ma jistax jiġi alterat, skond il-leġislazzjoni tal-Komunità, u b’mod partikoli mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/563/KE, Euratom.TITOLU V

REGOLI FINALI U TRANSIZZJONALI

Artikolu 18

Regoli transizzjonali fuq il-lista tal-pajjiżi terzi

Talbiet għall-inklużjoni minn pajjiżi terzi sottomessi skond l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 345/2008 qabel l-1 ta’ Jannar 2009 se jiġu ttrattati bħala applikazzjonijiet taħt l-Artikolu 8 ta’ dan ir-Regolament.

L-ewwel lista ta’ pajjiżi rikonoxxuti se tinkludi l-Arġentina, l-Awstralja, il-Kosta Rika, l-Indja, New Zealand u l-ISVIZZERA. Mhux se jkun fiha n-numri ta’ kodiċi msemmija fl-Artikolu 7(2)(f) ta’ dan ir-regolament. Dawn in-numri ta’ kodiċi se jiġu miżjuda qabel Lulju 2010 permezz ta’ aġġornament tal-lista skont l-Artikolu 17(2).

Artikolu 19

Regoli transizzjoniali fuq l-importazzjoni ekwivalenti ta’ prodotti li ma joriġinawx mill-pajjiżi terzi elenkati

1.  Skond l-Artikolu 40 tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 l-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru tista’ tawtorizza lill-importaturi f’dak l-Istat Membru, fejn importatur ta notifika dwar l-attività tiegħu skond l-Artikolu 28 ta’ dak ir-Regolament, biex ipoġġi fis-suq il-prodotti importati minn pajjiżi terzi li mhumiex inklużi fil-lista msemmija fl-Artikolu 33(2) ta’ dak ir-Regolament, sakemm l-importatur jipprovdi evidenza suffiċjenti li turi li l-kundizzjonijiet msemmija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 33(1) ta’ dak ir-Regolament ġew sodisfatti. ►M7  L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru tista’ wkoll tagħti tali awtorizzazzjonijiet bl-istess kundizzjonijiet għal prodotti importati minn pajjiż terz inkluż fil-lista msemmija fl-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 jekk il-prodotti importati inkwistjoni huma oġġetti li mhumiex koperti mill-kategoriji u/jew mill-oriġini elenkata għal dak il-pajjiż. ◄

Fejn, wara li tat permess lill-importatur jew lil kwalunkwe persuna oħra konċernata biex jikkummenta, l-Istat Membru jikkunsidra li dawk il-kundizzjonijiet m’għadhomx jiġu sodisfatti, se tirtira l-awtorizzazzjoni tagħha.

▼M5

L-awtorizzazzjonijiet għandhom jiskadu sa mhux aktar tard minn 12-il xahar wara li jingħataw, għajr dawk li jkunu diġà ngħataw għal perjodu itwal qabel l-1 ta’ Lulju 2012. ►M7  L-awtorizzazzjonijiet mogħtija qabel l-1 Lulju 2012 għandhom jiskadu l-aktar tard fl-1 ta’ Lulju 2014. ◄

▼B

Il-prodott importat se jiġi kopert minn ċertifikat ta’ spezzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 13, maħruġ mill-awtorità tal-kontroll jew il-korp tal-kontroll li ġiet aċċettata biex toħroġ iċ-ċertifikat ta’ spezzjoni mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li qed jagħti l-awtorizzazzjoni. L-oriġinali taċ-ċertifikat se jakkompanja l-oġġetti sal-post tal-ewwel destinatarju. Minn hemm 'il quddiem l-importatur irid iżomm iċ-ċertifikat għad-dispożizzjoni tal-korp tal-kontroll u, fejn xieraq tal-awtorità tal-kontroll, għal mhux anqas minn sentejn.

▼M9

2.  Kull Stat Membru għandu jgħarraf lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwar kull awtorizzazzjoni mogħtija skont dan l-Artikolu, inkluża l-informazzjoni dwar l-istandards tal-produzzjoni u l-arranġamenti ta’ kontroll ikkonċernati, fi żmien 15-il jum mid-data tal-ħruġ.

▼B

3.  Fuq it-talba ta’ Stat Membru jew fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, awtorizzazzjoni li ngħatat skond dan l-Artikolu se tiġi eżaminata mill-Kumitat fuq il-produzzjoni organika. Jekk l-eżaminazzjoni turi li l-kundizzjonijiet imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 33(1) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 ma ġewx sodisfatti, il-Kummissjoni se teħtieġ lill-Istat Membru li ta l-awtorizzazzjoni biex jirtiraha.

▼M5

4.  Mill-1 ta’ Lulju 2013 ‘il quddiem, l-Istati Membri m’għandhomx jagħtu iktar l-awtorizzazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, sakemm:

 il-prodotti importati kkonċernati ma jkunux oġġetti li l-produzzjoni organika tagħhom fil-pajjiż terz tkun ġiet ikkontrollata minn korp tal-kontroll jew minn awtorità tal-kontroll li mhumiex fuq il-lista stabbilita skont l-Artikolu 10; jew

 il-prodotti importati kkonċernati ma jkunux oġġetti li l-produzzjoni organika tagħhom fil-pajjiż terz tkun ġiet ikkontrollata minn korp tal-kontroll jew minn awtorità tal-kontroll li tinsab fil-lista stabbilita skont l-Artikolu 10, iżda li ma jkunux jaqgħu f’waħda mill-kategoriji tal-prodotti msemmija fl-Anness IV għall-korp tal-kontroll jew l-awtorità tal-kontroll ta’ dak il-pajjiż terz.

▼B

5.  L-Istati Membri ma jistgħux jibqgħu jagħtu l-awtorizzazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ►M5  mill-1 ta’ Lulju 2014 ◄ .

▼M7 —————

▼B

Artikolu 20

Tħassir

Ir-Regolamenti (KE) Nru 345/2008 u (KE) Nru 605/2008 qed jiġu mħassra.

Referenzi għar-Regolamenti mħassra se jinftehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u se jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness VII.

Artikolu 21

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament se jidħol fis-seħħ fis-seba’ ġurnata wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Se jibda japplika mill-1 ta’ Jannar 2009.

Dan ir-Regolament se jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament għall-Istati Membri kollha.
ANNESS I

LISTA TAL-KORPI TAL-KONTROLL U L-AWTORITAJIET TAL-KONTROLL GĦALL-ISKOP TA’ KONFORMITÀ U L-ISPEĊIFIKAZZJONIJIET RILEVANTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 3
ANNESS II

image

▼M7
ANNESS III

LISTA TA’ PAJJIŻI TERZI U L-ISPEĊIFIKAZZJONIJIET RILEVANTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 7

L-ARĠENTINA

1.

Kategoriji tal-prodotti :Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati (1)

A

 

Annimali ħajjin jew prodotti tal-annimali mhux ipproċessati

B

Bl-eċċezzjoni ta’ bhejjem u prodotti tal-bhejjem, li għandhom jew li maħsub li jkollhom indikazzjonijiet li jirriferu għall-konverzjoni

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (2)

D

Bl-eċċezzjoni ta’ bhejjem u prodotti tal-bhejjem, li għandhom jew li maħsub li jkollhom indikazzjonijiet li jirriferu għall-konverzjoni

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

F

 

(1)   L-alka mhux inkluża.

(2)   L-inbid, il-ħmira mhux inklużi.

2.

Oriġini : prodotti tal-kategorija A, B u F u l-ingredjenti mkabbrin organikament fil-prodotti tal-kategorija D li ġew prodotti fl-Arġentina.

3.

Standard tal-produzzjoni : Ley 25 127 sobre “Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.

Awtorità kompetenti : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar.

5.

Korpi tal-kontroll :Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert),

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

www.letis.com.ar

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA),

www.oia.com.ar

6.

Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati : bħal fil-punt 5.

7.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni : mhux speċifikat.

L-AWSTRALJA

1.

Kategoriji tal-prodotti :Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati (1)

A

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (2)

D

komposti essenzjalment minn ingredjent wieħed jew aktar li joriġinaw mill-pjanti

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

F

 

(1)   L-alka mhux inkluża.

(2)   L-inbid, il-ħmira mhux inklużi.

2.

Oriġini : prodotti tal-kategorija A u F u l-ingredjenti mkabbrin organikament fil-prodotti tal-kategorija D li tkabbru fl-Awstralja.

3.

Standard tal-produzzjoni : Standard nazzjonali għal prodotti organiċi u bijodinamiċi.

▼M19

4.

Awtorità kompetenti : Dipartiment tal-Agrikoltura, www.agriculture.gov.au/biosecurity/export/organic-bio-dynamic

▼M7

5.

Korpi tal-kontroll :Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

AU-BIO-001

Australian Certified Organic Pty. Ltd

www.australianorganic.com.au

AU-BIO-002

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)

www.aqis.gov.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic (NCO)

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.

Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati : bħal fil-punt 5.

7.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni : mhux speċifikat.

IL-KANADA

1.

Kategoriji tal-prodotti :Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati

A

 

Annimali ħajjin jew prodotti tal-annimali mhux ipproċessati

B

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (1)

D

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala għalf

E

 

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

F

 

(1)   L-inbid mhux inkluż.

2.

Oriġini : prodotti tal-kategorija A, B u F u l-ingredjenti mkabbrin organikament fil-prodotti tal-kategorija D u E li tkabbru fil-Kanada.

3.

Standard tal-produzzjoni : Regolament tal-Prodotti Organiċi.

4.

Awtorità kompetenti : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.

Korpi tal-kontroll :Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

CA-ORG-001

Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO)

www.atlanticcertifiedorganic.ca

▼M11

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

▼M7

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Kanada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://tilth.org

CA-ORG-012

Organic Certifiers

www.organiccertifiers.com

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

CA-ORG-020

SAI Global Certification Services Limited

www.saiglobal.com

6.

Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati : bħal fil-punt 5.

▼M15

7.

It-tul taż-żmien tal-inklużjoni : mhux speċifikat.

▼M7

IL-KOSTA RIKA

1.

Kategoriji tal-prodotti :Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati (1)

A

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (2)

D

Prodotti pproċessati tal-uċuħ tar-raba’ biss

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

F

 

(1)   L-alka mhux inkluża.

(2)   L-inbid, il-ħmira mhux inklużi.

2.

Oriġini : prodotti tal-kategorija A u F u l-ingredjenti mkabbrin organikament fil-prodotti tal-kategorija D li tkabbru fil-Kosta Rika.

3.

Standard tal-produzzjoni : Reglamento sobre la agricultura orgánica.

▼M11

4.

Awtorità kompetenti : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr.

▼M7

5.

Korpi tal-kontroll :Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

CR-BIO-002

BCS Oko-Garantie

www.bcs-oeko.com

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-004

Control Union Certifications

www.cuperu.com

CR-BIO-006

Primus Labs. Esta

www.primuslabs.com

6.

Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati : Ministerio de Agricultura y Ganadería

7.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni : mhux speċifikat.

▼M9

L-INDJA

1.

Kategoriji tal-prodotti :Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati (1)

A

 

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni

F

 

(1)   L-alka mhix inkluża.

2.

Oriġini : prodotti tal-kategorija A u F li tkabbru fl-Indja.

▼M7

3.

Standard tal-produzzjoni : National Programme for Organic Production.

▼M11

4.

Awtorità kompetenti : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

▼M7

5.

Korpi tal-kontroll :Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imo.ch

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

▼M11

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

▼M7

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

▼M15

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

▼M7

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

▼M15 —————

▼M7

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

▼M11

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

▼M7

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

▼M11

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

▼M7

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

▼M11

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org

▼M7

IN-ORG-022

Biocert India Pvt. Ltd, Indore

www.biocertindia.com

▼M15

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

▼M7

6.

Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati : bħal fil-punt 5.

7.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni : mhux speċifikat.

L-IŻRAEL

1.

Kategoriji tal-prodotti :Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati (1)

A

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (2)

D

komposti essenzjalment minn ingredjent wieħed jew aktar li joriġinaw mill-pjanti

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

F

 

(1)   L-alka mhux inkluża.

(2)   L-inbid, ħmira mhux inklużi.

2.

Oriġini :

prodotti tal-kategorija A u F u l-ingredjenti mkabbrin organikament fil-prodotti tal-kategorija D li ġew prodotti fl-Iżrael jew li ġew impurtati fl-Iżrael:

 jew mill-Unjoni,

 jew minn pajjiż terz fil-qafas ta’ skema rikonoxxuta bħala ekwivalenti skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KEE) Nru 834/2007.

▼M17

3.

Standard tal-produzzjoni : Liġi li Tirregola l-Prodotti Organiċi, 5765-2005, u r-Regolamenti rilevanti tagħha.

▼M7

4.

Awtorità kompetenti : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.

Korpi tal-kontroll :Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

▼M17 —————

▼M7

6.

Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati : bħal fil-punt 5.

7.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni : mhux speċifikat.

IL-ĠAPPUN

1.

Kategoriji tal-prodotti :Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati (1)

A

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (2)

D

komposti essenzjalment minn ingredjent wieħed jew aktar li joriġinaw mill-pjanti

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

F

 

(1)   L-alka mhux inkluża.

(2)   L-inbid mhux inkluż.

▼M9

2.

L-Oriġini :

prodotti tal-kategorija A u F u l-ingredjenti mkabbrin organikament fil-prodotti tal-kategorija D li tkabbru fil-Ġappun jew li ġew impurtati fil-Ġappun:

 jew mill-Unjoni,

 jew minn pajjiż terz li għalih il-Ġappun irrikonoxxa li l-prodotti ġew prodotti u kkontrollati f’dak il-pajjiż terz skont ir-regoli ekwivalenti għal dawk stabbiliti fil-leġiżlazzjoni Ġappuniża.

▼M7

3.

Standards tal-produzzjoni : Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notifika Nru. 1605 tal-MAFF tas-27 ta’ Ottubru 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notifika Nru. 1606 tal-MAFF tas-27 ta’ Ottubru, 2005).

4.

Awtoritajiet kompetenti : Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html and Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp.

5.

Korpi tal-kontroll :Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd.

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

▼M11

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

▼M15

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited.

www.ecocert.co.jp

▼M19

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan, Inc.

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

▼M7

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

▼M19

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

▼M7

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

▼M19

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org

▼M7

JP-BIO-019

Japan Eco-system Farming Association

www.npo-jefa.com

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

▼M15

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv

▼M7

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

▼M12

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

LIFE Co., Ltd.

http://www.life-silver.com/jas/

▼M15

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034

International Nature Farming Researech Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

▼M7

6.

Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati : bħal fil-punt 5.

▼M12

7.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni : mhux speċifikat.

▼M7

L-ISVIZZERA

1.

Kategoriji tal-prodotti :Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati (1)

A

Bl-eċċezzjoni tal-prodotti mkabbra matul il-perjodu tal-konverżjoni

Annimali ħajjin u prodotti tal-annimali mhux proċessati

B

Bl-eċċezzjoni ta’ prodotti mkabbra matul il-perjodu tal-konverżjoni

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel

D

Bl-eċċezzjoni ta’ prodotti li fihom ingredjent ta’ oriġini agrikola prodott matul il-perjodu tal-konverżjoni

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala għalf

E

Bl-eċċezzjoni ta’ prodotti li fihom ingredjent ta’ oriġini agrikola prodott matul il-perjodu tal-konverżjoni

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

F

 

(1)   L-alka mhux inkluża.

2.

Oriġini :

prodotti tal-kategorija A u F u ingredjenti prodotti organikament fi prodotti tal-kategorija D u E li ġew prodotti l-Isvizzera jew li ġew importati fl-Isvizzera:

 jew mill-Unjoni,

 jew minn pajjiż terz li għalih l-Isvizzera rrikonoxxiet li l-prodotti ġew prodotti u kkontrollati f’dak il-pajjiż terz skont regoli ekwivalenti għal dawk stabbiliti mil-leġiżlazzjoni Svizzera.

3.

Standard tal-produzzjoni : Ordinanza dwar l-agrikoltura organika u l-ittikkettar tal-prodotti tal-pjanti u oġġetti tal-ikel prodotti organikament.

4.

Awtorità kompetenti : Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en.

5.

Korpi tal-kontroll :Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

CH-BIO-004

Institut für Marktökologie (IMO)

www.imo.ch

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

CH-BIO-038

ProCert Safety AG

www.procert.ch

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.

Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati : bħal fil-punt 5.

7.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni : mhux speċifikat.

IT-TUNEŻIJA

1.

Kategoriji tal-prodotti :Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati (1)

A

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (2)

D

komposti essenzjalment minn ingredjent wieħed jew aktar li joriġinaw mill-pjanti

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

F

 

(1)   L-alka mhux inkluża.

(2)   L-inbid, il-ħmira mhux inklużi.

2.

Oriġini : prodotti tal-kategorija A u F u l-ingredjenti mkabbrin organikament fil-prodotti tal-kategorija D li tkabbru fit-Tuneżija.

3.

Standards tal-produzzjoni : Law No 99-30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; id-Digriet tal-Ministru tal-Agrikoltura tat-28 ta’ Frar 2001, li japprova l-ispeċifikazzjonijiet standard tal-produzzjoni tal-uċuħ tar-raba’ skont il-metodu organiku.

4.

Awtorità kompetenti : Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); www.agriportail.tn

▼M17

5.

Korpi tal-kontroll :Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

TN-BIO-003

BCS

www.bcs-oeko.com

TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

▼M7

6.

Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati : bħal fil-punt 5.

▼M19

7.

It-tul taż-żmien tal-inklużjoni : mhux speċifikat.

▼M7

L-ISTATI UNITI

1.

Kategoriji tal-prodotti :Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati

A

Fil-każ ta’ tuffieħ u lanġas, l-importazzjonijiet huma soġġetti għall-preżentazzjoni ta’ ċertifikazzjoni speċifika mill-korp tal-kontroll jew mill-awtorità tal-kontroll rilevanti li ma seħħ l-ebda trattament bl-antibjotiċi għall-kontroll tal-marda batterjoloġika mill-erwinia amylovora (bħal tetracycline u streptomycin) matul il-proċess tal-produzzjoni.

Annimali ħajjin jew prodotti tal-annimali mhux ipproċessati

B

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (1)

D

Fil-każ ta’ tuffieħ u lanġas ipproċessati, l-importazzjonijiet huma soġġetti għall-preżentazzjoni ta’ ċertifikazzjoni speċifika mill-korp tal-kontroll jew mill-awtorità tal-kontroll rilevanti li ma seħħ l-ebda trattament bl-antibjotiċi għall-kontroll tal-marda batterjoloġika mill-erwinia amylovora (bħal tetraċiklin u streptomiċina) matul il-proċess tal-produzzjoni.

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala għalf

E

 

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

F

 

(1)   L-inbid inkluż mill-1 ta’ Awwissu 2012

▼M12

2.

Oriġini :

prodotti tal-kategoriji A, B u F u l-ingredjenti mkabbrin organikament fil-prodotti tal-kategoriji D u E li:

 tkabbru fl-Istati Uniti, jew

 li ġew importati lejn l-Istati Uniti u ġew ipproċessati jew ippakkjati fl-Istati Uniti skont il-leġiżlazzjoni tal-Istati Uniti.

▼M7

3.

Standards tal-produzzjoni : Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Awtorità kompetenti : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

5.

Korpi tal-kontroll :Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

BCS – Oko Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com/en_index.html

▼M11

US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

▼M7

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

US-ORG-010

Ecocert S.A.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Culture

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Indiana Certified Organic LLC

www.indianacertifiedorganic.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin County

www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm

▼M11

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

▼M7

US-ORG-024

Mayacert S.A.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

▼M11

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

▼M7

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-032

Nevada State Department of Agriculture

http://www.agri.state.nv.us

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA—New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

OIA North America, LLC

www.oianorth.com

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-045

Organic National & International Certifiers (ON&IC)

http://www.on-ic.com

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

▼M11

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

▼M7

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

▼M12

US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/

▼M7

6.

Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati : bħal fil-punt 5.

▼M19

7.

It-tul taż-żmien tal-inklużjoni : mhux speċifikat.

▼M7

IN-NEW ZEALAND

1.

Kategoriji tal-prodotti :Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati (1)

A

 

Annimali ħajjin jew prodotti tal-annimali mhux ipproċessati

B

Bl-eċċezzjoni ta’ bhejjem u prodotti tal-bhejjem, li għandhom jew li maħsub li jkollhom indikazzjonijiet li jirriferu għall-konverzjoni

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (2)

D

Bl-eċċezzjoni ta’ bhejjem u prodotti tal-bhejjem, li għandhom jew li maħsub li jkollhom indikazzjonijiet li jirriferu għall-konverzjoni

Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

F

 

(1)   L-alka mhux inkluża.

(2)   Ħmira mhux inkluża.

2.

Oriġini :

prodotti tal-kategorija A, B u F u l-ingredjenti mkabbrin organikament fil-prodotti tal-kategorija D li kienu prodotti fin-New Zealand jew li kienu ġew importati fin-New Zealand l:

 jew mill-Unjoni,

 jew minn pajjiż terz fil-qafas ta’ skema rikonoxxuta bħala ekwivalenti skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.

 jew minn pajjiż terz li r-regoli tal-produzzjoni u tal-ispezzjoni tiegħu kienu ġew rikonoxxuti bħala ekwivalenti għall-MAF Official Organic Assurance Programme fuq il-bażi tal-assigurazzjonijiet u l-informazzjoni pprovduti mill-awtorità kompetenti ta’ dak il-pajjiż bi qbil mad-dispożizzjonijiet stabbiliti mill-MAF u sakemm ikunu importati biss l-ingredjenti li huma prodotti organikament maħsuba biex ikunu inkorportati, sa massimu ta’ 5 % tal-prodotti ta’ oriġini agrikola, fil-prodotti tal-kategorija D ippreparati fin-New Zealand.

3.

Standard tal-produzzjoni : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

▼M16

4.

L-awtorità kompetenti: :

Il-Ministeru għall-Industriji Primarji (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

5.

Korpi tal-kontroll :Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

▼M16

NZ-BIO-001

Il-Ministeru għall-Industriji Primarji (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

www.organiccertification.co.nz

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand

www.biogro.co.nz

6.

►M16  Il-korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati : Il-Ministeru għall-Industriji Primarji (MPI) ◄

7.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni : mhux speċifikat.

▼M18

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

1.

Kategoriji tal-prodott

:Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness IV

Limitazzjonijiet

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel

D

 

2.

Oriġini

:

ingredjenti mkabbrin organikament fil-prodotti tal-kategorija D li tkabbru fir-Repubblika tal-Korea jew li ġew importati lejn ir-Repubblika tal-Korea:

 mill-Unjoni, jew

 minn pajjiż terz li għalih r-Repubblika tal-Korea rrikonoxxiet li l-prodotti ġew prodotti u kkontrollati f'dak il-pajjiż terz skont regoli ekwivalenti għal dawk stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tar-Repubblika tal-Korea.

3.

Standards tal-produzzjoni : L-Att dwar il-Promozzjoni ta' Agrikoltura u Sajd li jħarsu l-Ambjent u l-Ġestjoni u Appoġġ għall-Ikel Organiku.

▼M19

4.

Awtorità kompetenti : Ministeru tal-Agrikoltura, l-Ikel u l-Affarijiet Rurali, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

▼M18

5.

Korpi tal-kontroll

:Numru tal-kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO(Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS(BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.

Korpi u awtoritajiet li joħorġu ċ-ċertifikati : bħal f'punt 5.

7.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni : sal-31 ta' Jannar 2018.

▼M7
ANNESS IV

LISTA TAL-KORPI TAL-KONTROLL U TAL-AWTORITAJIET TAL-KONTROLL GĦALL-ISKOP TA’ EKWIVALENZA U L-ISPEĊIFIKAZZJONIJIET RILEVANTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 10

Għall-fini ta’ dan l-anness, il-kategoriji tal-prodotti huma ddeżinjati skont il-kodiċijiet li ġejjin:

A : Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati

B : Annimali ħajjin jew prodotti tal-annimali mhux ipproċessati

C : Prodotti tal-akkwakultura u l-alka tal-baħar

D : Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel ( 10 )

E : Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala għalf (10) 

F : Materjal tal-propagazzjoni veġettattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni.

Il-websajt tal-Internet, skont l-Artikolu 10(2)(e), fejn tinsab il-lista tal-operaturi li huma suġġetti għas-sistema ta’ kontroll, kif ukoll il-kuntatt ta’ fejn hija disponibbli faċilment l-informazzjoni dwar l-istatus taċ-ċertifikazzjoni tagħhom, il-kategoriji tal-prodotti konċernati, kif ukoll l-operaturi u l-prodotti sospiżi u li tkun tneħħitilhom iċ-ċertifikazzjoni, jinsabu fl-indirizz tal-Internet imsemmi fil-punt 2 għal kull korp tal-kontroll jew awtorità tal-kontroll, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor.

▼M9

Abcert AG

1. Indirizz: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, il-Ġermanja

2. Indirizz tal-Internet: http://www.abcert.de

▼M13

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

L-Albanija

AL-BIO-137

x

x

L-Armenja

AM-BIO-137

x

x

▼M13

L-Ażerbajġan

AZ-BIO-137

x

x

Il-Bjelorussja

BY-BIO-137

x

x

▼M19

Il-Bożnija-Ħerzegovina

BY-BIO-137

x

x

▼M13

Il-Ġeorġja

GE-BIO-137

x

x

L-Iran

IR-BIO-137

x

x

Il-Kazakistan

KZ-BIO-137

x

▼M19

Il-Kosovo ()

XK-BIO-137

x

x

Il-Kirgiżistan

KG -BIO-137

x

x

L-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

MK-BIO-137

x

x

▼M16

Il-Moldova

MD-BIO-137

x

►M19  x ◄

▼M19

Il-Montenegro

ME-BIO-137

x

x

▼M13

Ir-Russja

RU-BIO-137

x

x

x

▼M19

Is-Serbja

RS-BIO-137

x

x

It-Taġikistan

TJ-BIO-137

x

x

It-Turkmenistan

TM-BIO-137

x

x

▼M13

L-Ukraina

UA-BIO-137

x

x

▼M19

L-Użbekistan

UZ-BIO-137

x

x

(1)   Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u huwa konformi mal-UNSCR 1244/1999 u l-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni għall-indipendenza tal-Kosovo.

▼M9

4. Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, nbid

▼M19

5. It-tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta' Ġunju 2018.

▼M9

Afrisco Certified Organic, CC

▼M13

1. Indirizz: 39 A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, L-Afrika t'Isfel

▼M9

2. Indirizz tal-Internet: http://www.afrisco.net

▼M13

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Angola

AO-BIO-155

x

Il-Botswana

BW-BIO-155

x

Il-Lesoto

LS-BIO-155

x

 

Il-Malawi

MW-BIO-155

x

 

Il-Możambik

MZ-BIO-155

x

x

In-Namibja

NA-BIO-155

x

►M19  x ◄

L-Afrika t'Isfel

ZA-BIO-155

x

►M19  x ◄

x

Is-Sważiland

SZ-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

x

 

 

Iż-Żambja

ZM-BIO-155

x

►M19  x ◄

Iż-Żimbabwe

ZW-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

 

 

 

▼M15

4. Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni

▼M9

5. Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: sat-30 ta’ Ġunju 2016.

▼M7

“Agreco R.F. Göderz GmbH”

1. Indirizz: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen

2. Indirizz tal-Internet: http://agrecogmbh.de

▼M13

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Ażerbajġan

AZ-BIO-151

x

x

▼M19

Il-Bolivja

BO-BIO-151

x

Il-Bożnija-Ħerzegovina

BA-BIO-151

x

Il-Burkina Faso

BF-BIO-151

x

x

Il-Kambodja

KH-BIO-151

x

▼M13

Il-Kamerun

CM-BIO-151

x

x

▼M19

Cape Verde

CV-BIO-151

x

Il-Kolombja

CO-BIO-151

x

x

Kuba

CU-BIO-151

x

x

Ir-Repubblika Dominikana

DO-BIO-151

x

L-Ekwador

EC-BIO-151

x

L-Eġittu

EG-BIO-151

x

L-Etjopja

ET-BIO-151

x

x

Fiġi

FJ-BIO-151

x

Il-Georgia

GE-BIO-151

x

▼M13

Il-Gana

GH-BIO-151

x

x

▼M19

Il-Gwatemala

GT-BIO-151

x

x

Il-Honduras

HN-BIO-151

x

x

L-Indoneżja

ID-BIO-151

x

L-Iran

IR-BIO-151

x

Il-Każakistan

KZ-BIO-151

x

Il-Kenja

KE-BIO-151

x

x

Il-Kirgiżistan

KG-BIO-151

x

Madagascar

MG-BIO-151

x

L-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

MK-BIO-151

x

Mali

ML-BIO-151

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-151

x

▼M13

Il-Moldova

MD-BIO-151

x

x

▼M19

Il-Montenegro

ME-BIO-151

x

▼M13

Il-Marokk

MA-BIO-151

x

x

▼M19

In-Nepal

NP-BIO-151

x

x

In-Nikaragwa

NI-BIO-151

x

x

In-Niġerja

NG-BIO-151

x

x

Papua New Guinea

PG-BIO-151

x

x

Il-Paragwaj

PY-BIO-151

x

x

Il-Perù

PE-BIO-151

x

Il-Filippini

PH-BIO-151

x

x

El Salvador

SV-BIO-151

x

Samoa

WS-BIO-151

x

Is-Senegal

SN-BIO-151

x

x

Is-Serbja

RS-BIO-151

x

Il-Gżejjer Solomon

SB-BIO-151

x

L-Afrika t'Isfel

ZA-BIO-151

x

x

Is-Sri Lanka

LK-BIO-151

x

x

Is-Surinam

SR-BIO-151

x

x

It-Tanzanija

TZ-BIO-151

x

It-Tajlandja

TH-BIO-151

x

It-Togo

TG-BIO-151

x

Tonga

TO-BIO-151

x

It-Turkmenistan

TM-BIO-151

x

Tuvalu

TV-BIO-151

x

x

L-Uganda

UG-BIO-151

x

x

▼M13

L-Ukraina

UA-BIO-151

x

x

▼M19

L-Urugwaj

UY-BIO-151

x

L-Użbekistan

UZ-BIO-151

x

Il-Venezwela

VE-BIO-151

x

Il-Vjetnam

VN-BIO-151

x

x

▼M7

4. Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

▼M19

5. It-tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta' Ġunju 2018.

▼M12

Albinspekt

1. Indirizz: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, l-Albanija

2. Indirizz tal-Internet: http://www.albinspekt.com

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Albanija

AL-BIO-139

x

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-139

x

x

x

(1)   Din id-deżinjazzjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u hija konformi mal-UNSCR 1244 u l-opinjoni tal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza ta’ Kosovo.

4. Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, nbid

▼M19

5. It-tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta' Ġunju 2018.

▼M12

ARGENCERT SA

1. Indirizz: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso “B”, C1072AAT Buenos Aires, l-Arġentina

2. Indirizz tal-Internet: www.argencert.com.ar

▼M15

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Arġentina

AR-BIO-138

x

Iċ-Ċilì

CL-BIO-138

x

x

Il-Paragwaj

PY-BIO-138

x

x

L-Urugwaj

UY-BIO-138

x

x

4. Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, prodotti koperti bl-Anness III

▼M19

5. It-tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta' Ġunju 2018.

▼M12

AsureQuality Limited

1. Indirizz: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, In-New Zealand

2. Indirizz tal-Internet: http://www.organiccertification.co.nz

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

In-New Zealand

NZ-BIO-156

x

x

Il-Gżejjer Cook

CK-BIO-156

x

4. Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, nbid u prodotti koperti bl-Anness III

5. Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: sat-30 ta’ Ġunju 2016

▼M9

Australian Certified Organic

▼M13

1. Indirizz: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, L-Awstralja

2. Indirizz tal-Internet: http://www.aco.net.au

▼M17

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Awstralja

AU-BIO-107

x

x

x

Iċ-Ċina

CN-BIO-107

x

x

Il-Gżejjer Cook

CK-BIO-107

x

Fiġi

FJ-BIO-107

x

x

Il-Gżejjer Falkland

FK-BIO-107

x

Ħong Kong

HK-BIO-107

x

x

L-Indoneżja

ID-BIO-107

x

x

▼M18 —————

▼M17

Il-Madagaskar

MG-BIO-107

x

x

Mjanmar/Burma

MM-BIO-107

x

x

Il-Malasja

MY-BIO-107

x

x

Il-Papwa Ginea Ġdida

PG-BIO-107

x

x

Singapor

SG-BIO-107

x

x

It-Tajwan

TW-BIO-107

x

x

It-Tajlandja

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Il-Vanwatu

VU-BIO-107

x

x

▼M9

4. Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u prodotti koperti bl-Anness III

▼M19

5. It-tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta' Ġunju 2018.

▼M19 —————

▼M9

Balkan Biocert Skopje

▼M13

1. Indirizz: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

▼M9

2. Indirizz tal-Internet: http://www.balkanbiocert.mk

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

MK-BIO-157

x

x

x

4. Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, nbid

5. Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: sat-30 ta’ Ġunju 2016.

▼M19 —————

▼M9

Bio Latina Certificadora

▼M17

1. Indirizz: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima- Peru

▼M9

2. Indirizz tal-Internet: http://www.biolatina.com

▼M17

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Bolivja

BO-BIO-118

x

x

x

Il-Kolombja

CO-BIO-118

x

x

Il-Gwatemala

GT-BIO-118

x

x

Il-Ħonduras

HN-BIO-118

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-118

x

x

In-Nikaragwa

NI-BIO-118

►M19  x ◄

x

x

Il-Panama

PA-BIO-118

x

x

Il-Perù

PE-BIO-118

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

x

L-El Salvador

SV-BIO-118

x

x

Il-Venezwela

VE-BIO-118

x

x

▼M9

4. Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, nbid

▼M19

5. It-tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta' Ġunju 2018.

▼M9

Bioagricert S.r.l.

1. Indirizz: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, L-Italja

▼M12

2. Indirizz tal-Internet: http://www.bioagricert.org

▼M17

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Brażil

BR-BIO-132

x

x

Il-Kambodja

KH-BIO-132

x

x

Iċ-Ċina

CN-BIO-132

x

x

L-Ekwador

EC-BIO-132

x

x

Il-Polineżja Franċiża

PF-BIO-132

x

x

L-Indja

IN-BIO-132

x

▼M19

L-Iran

IR-BIO-132

x

x

▼M17

Il-Laos

LA-BIO-132

x

x

In-Nepal

NP-BIO-132

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-132

x

x

x

Il-Marokk

MA-BIO-132

x

x

Il-Mjanmar/Burma

MM-BIO-132

x

x

San Marino

SM-BIO-132

x

Is-Serbja

RS-BIO-132

x

x

►M18  Ir-Repubblika tal-Korea ◄

KR-BIO-132

x

►M18  x ◄

It-Tajlandja

TH-BIO-132

x

x

x

It-Togo

TG-BIO-132

x

x

It-Turkija

TR-BIO-132

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-132

x

x

▼M19

Il-Vjetnam

VN-BIO-132

x

x

▼M13

4. Eċċezzjonijiet: il-prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid u l-prodotti koperti bl-Anness III

▼M19

5. It-tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta' Ġunju 2018.

▼M9

BioGro New Zealand Limited

1. Indirizz: P.O. Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, In-New Zealand

▼M17

2. Indirizz tal-Internet: www.imocontrol.in

▼M13

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Fiġi

FJ-BIO-130

x

x

Il-Malasja

MY-BIO-130

x

Nju

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Il-Vanwatu

VU-BIO-130

x

x

▼M9

4. Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, nbid

▼M19

5. It-tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta' Ġunju 2018.

▼M9

Bio.inspecta AG

1. Indirizz: Ackerstrasse, 5070 Frick, L-Isvizzera

2. Indirizz tal-Internet: http://www.bio-inspecta.ch

▼M13

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Armenja

AM-BIO-161

x

x

L-Albanija

AL-BIO-161

x

x

L-Ażerbajġan

AZ-BIO-161

x

x

Il-Benin

BJ-BIO-161

x

Il-Brażil

BR-BIO-161

x

x

Il-Burkina Faso

BF-BIO-161

x

Kuba

CU-BIO-161

x

x

Ir-Repubblika Dominikana

DO-BIO-161

x

x

L-Etjopja

ET-BIO-161

x

x

Il-Ġeorġja

GE-BIO-161

x

x

Il-Gana

GH-BIO-161

x

x

L-Indoneżja

ID-BIO-161

x

x

L-Iran

IR-BIO-161

x

x

Il-Kazakistan

KZ-BIO-161

x

x

Il-Kenja

KE-BIO-161

x

x

Il-Kosovo (1)

XK-BIO-161

x

x

Il-Kirgiżistan

KZ-BIO-161

x

x

Il-Libanu

LB-BIO-161

x

x

Il-Moldova

MD-BIO-161

x

x

Il-Filippini

PH-BIO-161

x

x

Ir-Russja

RU-BIO-161

x

x

Is-Senegal

SN-BIO-161

x

x

L-Afrika t'Isfel

ZA-BIO-161

x

x

►M18  Ir-Repubblika tal-Korea; ◄

KR-BIO-161

x

►M18  x ◄

It-Tanzanija

TZ-BIO-161

x

x

It-Taġikistan

TJ-BIO-161

x

x

It-Turkija

TR-BIO-161

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-161

x

x

L-Uzbekistan

UZ-BIO-161

x

x

Il-Vjetnam

VN-BIO-161

x

x

(1)   Din id-deżinjazzjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u hija konformi mal-UNSCR 1244 u mal-opinjoni tal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo.

▼M9

4. Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, nbid

5. Perjodu ta’ inklużjoni fil-lista: sat-30 ta’ Ġunju 2016.

▼M7

“Bolicert Ltd.”

1. Indirizz: Street Colon 756, floor 2, office 2 A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, il-Bolivja

2. Indirizz tal-Internet: http://www.bolicert.org

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Bolivja

BO-BIO-126

x

x

4. Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

▼M19

5. It-tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta' Ġunju 2018.

▼M7

“Caucacert Ltd”

▼M15

1. Indirizz: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, il-Ġeorgja

▼M7

2. Indirizz tal-Internet: http://www.caucascert.ge

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Ġeorġja

GE-BIO-117

x

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

▼M15

4. Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni

▼M19

5. It-tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta' Ġunju 2018.

▼M7

“CCOF Certification Services”

1. Indirizz: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, l-Istati Uniti tal-Amerika

2. Indirizz tal-Internet: http://www.ccof.org

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Kanada

CA-BIO-105

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-105

x

x

x

4. Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, inbid u prodotti koperti bl-Anness III

▼M19

5. It-tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta' Ġunju 2018.

▼M7

“CCPB Srl”

▼M19

1. Indirizz: Viale Masini 40126, 36 Bologna, l-Italja

▼M7

2. Indirizz tal-Internet: http://www.ccpb.it

▼M17

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Iċ-Ċina

CN-BIO-102

x

x

L-Eġittu

EG-BIO-102

x

x

x

L-Iraq

IQ-BIO-102

x

x

Il-Libanu

LB-BIO-102

x

x

x

▼M19

Mali

ML-BIO-102

x

x

▼M17

Il-Marokk

MA-BIO-102

x

x

x

Il-Filippini

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

x

Is-Sirja

SY-BIO-102

x

x

It-Tuneżija

TN-BIO-102

x

It-Turkija

TR-BIO-102

x

x

x

▼M16

4. Eċċezzjonijiet: il-prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid u l-prodotti koperti bl-Anness III

▼M19

5. It-tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta' Ġunju 2018.

▼M13 —————

▼M9

CERES Certification of Environmental Standards GmbH

1. Indirizz: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Il-Ġermanja

2. Indirizz tal-Internet: http://www.ceres-cert.com

▼M17

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Albanija

AL-BIO-140

x

x

x

L-Ażerbajġan

AZ-BIO-140

x

x

Il-Benin

BJ-BIO-140

x

x

Il-Bolivja

BO-BIO-140

x

x

x

Il-Burkina Faso

BF-BIO-140

x

x

Il-Butan

BT-BIO-140

x

x

Il-Brażil

BR-BIO-140

x

x

x

▼M19

Il-Kambodja

KH-BIO-140

x

x

▼M17

Iċ-Ċilì

CL-BIO-140

x

x

x

Iċ-Ċina

CN-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Il-Kolombja

CO-BIO-140

x

x

x

Ir-Repubblika Dominikana

DO-BIO-140

x

x

x

L-Ekwador

EC-BIO-140

x

x

x

L-Eġittu

EG-BIO-140

x

x

x

L-Etjopja

ET-BIO-140

x

x

x

Il-Gana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Il-Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

▼M19

Il-Gwatemala

GT-BIO-140

x

x

Il-Honduras

HN-BIO-140

x

x

▼M17

L-Indoneżja

ID-BIO-140

x

x

x

L-Iran

IR-BIO-140

x

x

Il-Ġamajka

JM-BIO-140

x

x

x

Il-Kazakistan

KZ-BIO-140

x

x

Il-Kenja

KE-BIO-140

x

x

x

Il-Kirgiżistan

KG-BIO-140

x

x

▼M19

Il-Laos

LA-BIO-140

x

x

▼M17

Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

MK-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

▼M19

Il-Madagaskar

MG-BIO-140

x

x

Il-Malasja

MY-BIO-140

x

x

▼M17

il-Mali

ML-BIO-140

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-140

x

x

x

Il-Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Il-Marokk

MA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Il-Mozambique

MZ-BIO-140

x

x

Il-Myanmar/Burma

MM-BIO-140

x

x

x

In-Namibja

NA-BIO-140

x

x

In-Nikaragwa

NI-BIO-140

x

x

Il-Panama

PA-BIO-140

x

x

▼M17

Il-Papwa Ginea Ġdida

PG-BIO-140

x

x

x

Il-Paragwaj

PY-BIO-140

x

x

x

Il-Perù

PE-BIO-140

x

x

x

Il-Filippini

PH-BIO-140

x

x

x

Ir-Russja

RU-BIO-140

x

x

x

Ir-Rwanda

RW-BIO-140

x

x

x

▼M19

El Salvador

SV-BIO-140

x

x

Samoa

WS-BIO-140

x

x

▼M17

L-Arabja Sawdija

SA-BIO-140

x

x

x

Is-Senegal

SN-BIO-140

x

x

Is-Serbja

RS-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Singapor

SG-BIO-140

x

x

x

L-Afrika t'Isfel

ZA-BIO-140

x

x

x

Santa Luċija

LC-BIO-140

x

x

x

It-Tajwan

TW-BIO-140

x

x

x

It-Tanzanija

TZ-BIO-140

x

x

x

It-Tajlandja

TH-BIO-140

x

x

x

▼M19

Timor Leste

TL-BIO-140

x

x

▼M17

It-Turkija

TR-BIO-140

x

x

x

It-Togo

TG-BIO-140

x

x

L-Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-140

x

x

x

▼M19

L-Emirati Għarab Magħquda

AE-BIO-140

x

L-Urugwaj

UY-BIO-140

x

x

x

▼M17

L-Uzbekistan

UZ-BIO-140

x

x

x

▼M19

Il-Venezwela

VE-BIO-140

x

x

▼M17

Il-Vjetnam

VN-BIO-140

x

x

x

▼M19

Iż-Żimbabwe

ZW-BIO-140

x

x

▼M15

4. Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni

▼M19

5. It-tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta' Ġunju 2018.

▼M12

Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.

1. Indirizz: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Il-Messiku, C.P. 68026.

2. Indirizz tal-Internet: http://www.certimexsc.com

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Il-Kolombja

CO-BIO-104

x

▼M12

Ir-Repubblika Dominikana

DO-BIO-104

x

Il-Gwatemala

GT-BIO-104

x

Il-Messiku

MX-BIO-104

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-104

x

4. Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni; nbid

▼M19

5. It-tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta' Ġunju 2018.

▼M7

“Certisys”

1. Indirizz: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, il-Belġju

2. Indirizz tal-Internet: http://www.certisys.eu

▼M13

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Benin

BJ-BIO-128

x

x

Il-Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Il-Côte d'Ivoire

CI-BIO-128

x

x

Il-Gana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Is-Senegal

SN-BIO-128

x

x

Il-Vjetnam

VN-BIO-128

x

x

It-Togo

TG-BIO-128

x

x

▼M7

4. Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid

▼M19

5. It-tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta' Ġunju 2018.

▼M13

“Company of Organic Agriculture in Palestine”

1. Indirizz: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Il-Palestina

2. Indirizz tal-Internet: http://coap.org.ps

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

It-Territorju Palestinjan Okkupat

PS-BIO-163

x

x

4. Eċċezzjonijiet: il-prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u l-inbid

5. Perjodu ta' inklużjoni fil-lista: sat-30 ta' Ġunju 2018.

▼M7

“Control Union Certifications”

1. Indirizz: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, Il-Pajjiżi l-Baxxi

2. Indirizz tal-Internet: http://certification.controlunion.com

▼M17

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Afganistan

AF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Albanija

AL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

L-Alġerija

DZ-BIO-149

x

x

x

L-Ażerbajġan

AZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M17

Il-Bermuda

BM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Il-Bolivja

BO-BIO-149

x

x

x

▼M17

Il-Butan

BT-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Brażil

BR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Kambodja

KH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Kanada

CA-BIO-149

x

▼M19

Iċ-Ċilì

CL-BIO-149

x

x

x

▼M17

Iċ-Ċina

CN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Kolombja

CO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Kosta Rika

CR-BIO-149

x

x

x

Il-Côte d'Ivoire

CI-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ir-Repubblika Dominikana

DO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Ekwador

EC-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Eġittu

EG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Etjopja

ET-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Il-Gambja

GM-BIO-149

x

x

x

▼M17

Il-Gana

GH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Il-Gwatemala

GT-BIO-149

x

x

x

▼M17

Il-Ginea

GN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Ħonduras

HN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ħong Kong

HK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Indja

IN-BIO-149

x

x

x

x

L-Indoneżja

ID-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Iran

IR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Iżrael

IL-BIO-149

x

x

x

Il-Ġappun

JP-BIO-149

x

x

x

►M18  Ir-Repubblika tal-Korea ◄

KR-BIO-149

x

x

x

►M18  x ◄

x

x

Il-Kirgiżistan

KG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Laos

LA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

MK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Malasja

MY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

il-Mali

ML-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Mawrizju

MU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Moldova

MD-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Możambik

MZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Mjanmar/Burma

MM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

In-Nepal

NP-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

In-Nikaragwa

NI-BIO-149

x

x

x

▼M17

In-Niġerja

NG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Pakistan

PK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

It-Territorju Palestinjan Okkupat

PS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Panama

PA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Paragwaj

PY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Perù

PE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Filippini

PH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Ir-Russja

RU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M17

Ir-Rwanda

RW-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

El Salvador

SV-BIO-149

x

x

x

▼M17

Is-Serbja

RS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Is-Sjerra Leone

SL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Singapor

SG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Afrika t'Isfel

ZA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Is-Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Is-Sudan

SD-BIO-149

x

x

x

▼M17

L-Isvizzera

CH-BIO-149

x

Is-Sirja

SY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

It-Tanzanija

TZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

It-Tajlandja

TH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Timor Leste

TL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

It-Turkija

TR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Uganda

UG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Emirati Għarab Magħquda

AE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Istati Uniti

US-BIO-149

x

L-Urugwaj

UY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Uzbekistan

UZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Vjetnam

VN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Iż-Żambja

ZM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M15

4. Eċċezzjonijiet: il-prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u l-prodotti koperti bl-Anness III

▼M19

5. It-tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta' Ġunju 2018.

▼M7

“Doalnara Certified Organic Korea, LLC”

1. Indirizz: 192-3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, il-Korea t'Isfel

2. Indirizz tal-Internet: http://dcok.systemdcok.or.kr

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

►M18  Ir-Repubblika tal-Korea ◄

KR-BIO-129

x

►M18  x ◄

4. Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, ►M18  ————— ◄

▼M19

5. It-tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta' Ġunju 2018.

▼M12

Ecocert SA

1. Indirizz: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, Franza

2. Indirizz tal-Internet: http://www.ecocert.com

▼M17

3. Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Alġerija

DZ-BIO-154

x

x

L-Andorra

AD-BIO-154

x

x

L-Ażerbajġan

AZ-BIO-154

x

x

Il-Baħrejn

BH-BIO-154

x

Il-Benin

BJ-BIO-154

x

x

Il-Bożnija-Ħerzegovina

BA-BIO-154

x

x

Il-Brażil

BR-BIO-154

x

x

x

x

x

Il-Brunej

BN-BIO-154

x

Il-Burkina Faso

BF-BIO-154

x

x

Il-Burundi

BI-BIO-154

x

x

Il-Kambodja

KH-BIO-154

x

x

Il-Kamerun

CM-BIO-154

x

x

Il-Kanada

CA-BIO-154

x

Iċ-Ċad

TD-BIO-154

x

▼M19

Iċ-Ċilì

CL-BIO-154

x

▼M17

Iċ-Ċina

CN-BIO-154

x

x

x

x

x

x

Il-Kolombja

CO-BIO-154

x

x

►M19  x ◄

x

Il-Komoros

KM-BIO-154

x

x

Il-Côte d'Ivoire

CI-BIO-154

x

x

Kuba

CU-BIO-154

x

x

►M19  x ◄

Ir-Repubblika Dominikana

DO-BIO-154

x

x

L-Ekwador

EC-BIO-154

x

x

x

x

▼M19

L-Etjopja

ET-BIO-154

x

▼M17

Fiġi

FJ-BIO-154

x

x

Il-Gana

GH-BIO-154

x

x

Il-Gwatemala

GT-BIO-154

x

x

Il-Ginea

GN-BIO-154

x

x

Il-Gujana

GY-BIO-154

x

x

Ħaiti

HT-BIO-154

x

x

L-Indja

IN-BIO-154

x

x

L-Indoneżja

ID-BIO-154

x

x

L-Iran

IR-BIO-154

x

x

Il-Ġappun

JP-BIO-154

►M19  x ◄

x

Il-Kazakistan

KZ-BIO-154

x

Il-Kenja

KE-BIO-154

x

x

Il-Kuwajt

KW-BIO-154

x

x

Il-Kirgiżistan

KG-BIO-154

x

x

Il-Laos

LA-BIO-154

x

x

Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

MK-BIO-154

x

x

x

Il-Madagaskar

MG-BIO-154

x

x

x

x

Il-Malawi

MW-BIO-154

x

x

Il-Malasja

MY-BIO-154

x

x

x

il-Mali

ML-BIO-154

x

x

Il-Mawrizju

MU-BIO-154

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-154

x

x

Il-Moldova

MD-BIO-154

x

x

Monako

MC-BIO-154

x

x

x

Il-Mongolja

MN-BIO-154

x

Il-Marokk

MA-BIO-154

x

x

x

x

x

Il-Możambik

MZ-BIO-154

x

x

x

In-Namibja

NA-BIO-154

x

In-Nepal

NP-BIO-154

x

x

In-Niġer

NE-BIO-154

x

In-Niġerja

NG-BIO-154

x

Il-Pakistan

PK-BIO-154

x

x

Il-Paragwaj

PY-BIO-154

x

x

Il-Perù

PE-BIO-154

x

x

Il-Filippini

PH-BIO-154

x

x

x

x

Ir-Russja

RU-BIO-154

x

Ir-Rwanda

RW-BIO-154

x

x

Sao Tome u Principe

ST-BIO-154

x

x

L-Arabja Sawdija

SA-BIO-154

x

x

x

x

Is-Senegal

SN-BIO-154

x

x

Is-Serbja

RS-BIO-154

x

x

x

Is-Somalja

SO-BIO-154

x

x

L-Afrika t'Isfel

ZA-BIO-154

x

x

x

x

x

►M18  Ir-Repubblika tal-Korea ◄

KR-BIO-154

x

►M18  x ◄

Is-Sudan

SD-BIO-154

x

x

Is-Sważiland

SZ-BIO-154

x

x

Is-Sirja

SY-BIO-154

x

x

▼M19

It-Tajwan

TW-BIO-154

x

x

▼M17

It-Tanzanija

TZ-BIO-154

x

x

It-Tajlandja

TH-BIO-154

x

x

x

x

x

It-Togo

TG-BIO-154

x

x

It-Tuneżija

TN-BIO-154

x

x

It-Turkija

TR-BIO-154

x

x

x

x

x

x

L-Uganda

UG-BIO-154

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-154

x