2008R1126 — MT — 21.12.2008 — 001.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1126/2008

tat-3 ta' Novembru 2008

li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 320, 29.11.2008, p.1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

►M1

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1260/2008 ta' l-10 ta' Diċembru 2008

  L 338

10

17.12.2008

►M2

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1261/2008 tas-16 ta’ Diċembru 2008

  L 338

17

17.12.2008

►M3

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1262/2008 tas-16 ta’ Diċembru 2008

  L 338

21

17.12.2008

►M4

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1263/2008 tas-16 ta' Diċembru 2008

  L 338

25

17.12.2008

►M5

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1274/2008 tas-17 ta’ Diċembru 2008

  L 339

3

18.12.2008
▼B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1126/2008

tat-3 ta' Novembru 2008

li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2002 dwar l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabilità ( 1 ), u b'mod partikolari l-Artikolu 3(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 jeħtieġ li għal kull sena finanzjarja li tibda fi, jew wara l-ewwel ta' Jannar 2005, kumpanniji nnegozjati pubblikament regolati bil-liġi ta' Stat Membru għandhom taħt ċerti kondizzjonijiet jħejju l-kontijiet konsolidati tagħhom b'konformità ma' l-istandards internazzjonali tal-kontabilità kif definit fl-Artikolu 2 ta' dak ir-Regolament.

(2)

Permezz tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1725/2003 tad-29 ta' Settembru 2003 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità bi qbil mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 2 ), ġew adottati ċerti ►M5  IFRSs ◄ internazzjonali tal-kontabilità li kienu fis-seħħ fl-14 ta' Settembru 2002. Il-Kummissjoni, wara li kkunsidrat il-parir mogħti mill-Grupp ta' Esperti Tekniċi (TEG) tal-Grupp Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtaġġ Finanzjarju (EFRAG), emendat dak ir-Regolament sabiex tinkludi l-istandards kollha ppreżentati mill-Bord għall-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IASB) kif ukoll l-interpretazzjonijiet kollha ppreżentati mill-Kumitat ta' l-Interpretazzjoni Internazzjonali tar-Rappurtaġġ Finanzjarju (IFRIC) u li ġew adottati bi sħiħ sal-15 ta' Ottubru 2008, minbarra l-IAS 39 (relatat mar-rikonoxximent u l-kejl ta' strumenti finanzjarji), li minnhom tħallew barra partijiet limitati.

(3)

L-istandards internazzjonali differenti ġew adottati permezz ta' għadd ta' regolamenti ta' emenda. Dan jikkaġuna inċertezza legali u diffikultà fl-applikazzjoni korretta ta' standards internazzjonali tal-kontabilità fil-Komunità. Sabiex tiġi ssimplifikata l-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar il-kontabilità, huwa xieraq, għall-finijiet ta' ċarezza u trasparenza, li jiġu inkorporati f'test wieħed l-istandards li jinsabu bħalissa fir-regolament (KE) Nru 1725/2003 u l-atti li jemendawh.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 1725/2003 għandu għalhekk jiġi sostitwit b'dan ir-Regolament.

(5)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Regolatorju dwar il-Kontabilità,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:Artikolu 1

L-istandards internazzjonali tal-kontabilità, kif definiti fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 għandhom jiġu adottati kif deskritt f'dan l-Anness.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 1725/2003 b'dan huwa revokat.

Referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS

STANDARDS INTERNAZZJONALI TAL-KONTABILITÀ

▼M5

▼B

▼M5

▼B

▼M5

▼B

▼M1

▼B

▼M3

▼M4

▼B

IAS 1

Preżentazzjoni tar-Rapporti Finanzjarji (rivedut fl-2007)

IAS 2

L-inventarji

IAS 7

Rapport tal-Flussi ta’ Flus

IAS 8

Politiki ta' Kontabilità, Bidliet fl-Istimi ta' Kontabilità u Żbalji

IAS 10

Avvenimenti wara l-Perjodu tar-Rappurtar

IAS 11

Kuntratti ta' Kostruzzjoni

IAS 12

Taxxi fuq id-Dħul

IAS 16

Proprjetà, Impjanti u Tagħmir

IAS 17

Kuntratti ta' Kiri

IAS 18

Dħul

IAS 19

Benefiċċji ta' l-Impjegati

IAS 20

Kontabilità għal Għotjiet Pubbliċi u Żvelar ta' Assistenza Pubblika

IAS 21

L-effetti ta' Bidliet fir-Rati tal-Kambju

IAS 23

Kosti tas-Self (rivedut fl-2007)

IAS 24

Żvelar fuq Partijiet Relatati

IAS 26

Kontabilità u Rappurtar minn Pjani ta' Benefiċċji għall-Irtirar

IAS 27

Rapporti Finanzjarji Konsolidati u Separati

IAS 28

Investimenti f'KumpanijiAssoċjati

IAS 29

Rappurtaġġ Finanzjarju f'Ekonomiji Iperinflazzjonarji

IAS 31

Interessi f'Impriżi Konġunti

IAS 32

Strumenti Finanzjarji: Preżentazzjoni

IAS 33

Qligħ Sehem b'Sehem

IAS 34

Rappurtaġġ Finanzjaju Interim

IAS 36

Indeboliment ta' Assi

IAS 37

Provvedimenti, Obbligazzjonijiet Kontinġenti u Assi Kontinġenti

IAS 38

Assi Intanġibbli

IAS 39

Strumenti Finanzjarji: Rikonoxximent u Kejl minbarra għal ċerti provvedimenti relatati ma' kontabilità għall-“hedging”

IAS 40

Proprjetà għall-Investiment

IAS 41

Agrikoltura

IFRS 1

Adozzjoni għall-Ewwel Darba ta' Sstandards Internazzjonali ta' Rappurtaġġ Finanzjarju

IFRS 2

Pagament ibbażat fuq l-Ishma

IFRS 3

Kombinamenti ta' negozji

IFRS 4

Kuntratti ta' l-Assigurazzjoni

IFRS 5

Assi Mhux KurrentiMmiżmuma għall-Bejgħ u Operazzjonijiet li Ma Tkomplewx

IFRS 6

L-Esplorazzjoni għal Riżorsi Minerali u l-Evalwazzjoni Tagħhom

IFRS 7

Strumenti Finanzjarji: Żvelar

IFRS 8

Segmenti ta' l-Operat

IFRIC 1

Bidliet f'Obbligazzjonijiet Eżistenti ta' Dekumissjonament, Restawr u Obbligazzjonijiet Simili

IFRIC 2

Ishma ta' Membri f'Entitajiet Kooperattivi u Strumenti Simili

IFRIC 4

Kif Tiddetermina jekk Arranġament fihx Kuntratt ta' Kera

IFRIC 5

Drittijiet għal Interessi li jirriżultaw minn Fondi għad-Dekummissjonament, Restawr u Rijabilitazzjoni Ambjentali

IFRIC 6

Obbligazzjonijiet li jinħolqu mill-Parteċipazzjoni f'Suq Speċifiku — Skart ta' Tagħmir Elettroniku u Elettriku

IFRIC 7

Kif Tapplika l-Metodu tad-Dikjarazzjoni b'mod Ġdid taħt l-IAS 29 Rappurtaġġ Finanzjarju f'Ekonomiji Iperinflazzjonarji

IFRIC 8

Ambitu ta' l-IFRS 2

IFRIC 9

Evalwazzjoni mill-Ġdid ta' Derivati Mdeffsa

IFRIC 10

Rappurtaġġ Finanzjarju Interim u Indeboliment

IFRIC 11

IFRS 2 — Transazzjonijiet fl-Ishma tal-Grupp u tat-Teżor

IFRIC 13

L-Interpretazzjoni IFRIC 13 Programmi ta’ Lealtà tal-Klijenti

IFRIC 14

L-Interpretazzjoni ta' l-IFRIC 14 IAS 19 – Il-Limitu fuq Assi ta' Benefiċċju Definit, ir-Rekwiżiti ta’ Finanzjament Minimu u l-Interazzjoni tagħhom

SIC-7

Introduzzjoni ta' l-Euro

SIC-10

Assistenza tal-Gvern — Ebda Relazzjoni Speċifika ma' Attivitajiet ta' Operat

SIC-12

Konsolidazzjoni — Entitajiet b'Għan Speċjali

SIC-13

Entitajiet b'Kontroll Konġunt – Kontribuzzjonijiet Mhux Monetarji mill-Imprendituri

SIC-15

Kiri Operattiv — Inċentivi

SIC-21

Taxxi fuq id-Dħul — Irkuprar ta' Assi Rivalutati Mhux Deprezzabbli

SIC-25

Taxxi fuq id-Dħul — Tibdil fl-Istat tat-Taxxa ta' Entità jew ta' l-Azzjonisti Tagħha

SIC-27

Evalwazzjoni tas-Sustanza tat-Transazzjonijiet li Jinvolvu l-Forma Legali ta' Kuntratt ta' Kiri

SIC-29

Żvelar — Arranġamenti għall-Konċessjoni ta' Servizz

SIC-31

Dħul — Tranżazzjonijiet ta' Tpartit li Jinvolvu Servizzi ta' Riklamar

SIC-32

Assi Intanġibbli — Spejjeż tas-Siti fuq l-Internet

Riproduzzjoni permessa fiż-Żona Ekonomika Ewropea. Id-drittijiet kollha eżistenti huma riżervati barra ż-ŻEE, bl-eċċezzjoni tad-dritt ta' kkupjar għall-użu personali jew għal skopijiet oħra ta' kummerċ ġust. Aktar tagħrif jista' jinkiseb mill-IASB fuq l-internet www.iasb.org

▼M5
STANDARD INTERNAZZJONALI TAL-KONTABILITÀ 1

Preżentazzjoni ta’ Rapporti Finanzjarji

GĦAN

1 Dan l-Istandard jiddefinixxi l-bażi għall-preżentazzjoni ta’ rapporti finanzjarji għal skopijiet ġenerali, biex jassigura l-komparabilità kemm mar-rapporti finanzjarji ta’ perjodi preċedenti ta’ l-entità kif ukoll ma’ rapporti finanzjarji ta’ entitajiet oħra. Jiddefinixxi r-rekwiżiti ġenerali għall-preżentazzjoni ta’ rapporti finanzjarji, linji gwida għall-istruttura tagħhom u r-rekwiżiti minimi għall-kontenut tagħhom.

AMBITU

2 Entità għandha tapplika dan l-Istandard għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ta’ rapporti finanzjarji għal skopijiet ġenerali b'konformità mal-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRSs).

3 IFRSs oħrajn jiddefinixxu r-rekwiżiti ta’ rikonoxximent, kejl u żvelar għal tranżazzjonijiet speċifiċi u avvenimenti oħrajn.

4 Dan l-Istandard ma japplikax għall-istruttura u l-kontenut ta’ rapporti finanzjarji interim fil-qosor imħejjija skond l-IAS 34 Rappurtar Finanzjarju Interim. Madankollu, il-paragrafi 15–35 japplikaw għal rapporti finanzjarji bħal dawn. Dan l-Istandard japplika bl-istess mod għall-entitajiet kollha, inklużi dawk li jippreżentaw rapporti finanzjarji konsolidati u dawk li jippreżentaw rapporti finanzjarji separati kif definit fl-IAS 27 Rapporti Finanzjarji Konsolidati u Separati.

5 Dan l-Istandard juża terminoloġija li hi xierqa għal entitajiet li għandhom l-għan li jagħmlu l-profitt, inklużi entitajiet kummerċjali fis-settur pubbliku. Jekk entitajiet b’attivitajiet mhux għal profitt fis-settur privat jew fis-settur pubbliku jużaw dan l-Istandard, jista’ jkollhom jemendaw id-deskrizzjonijiet użati għal entrati f’linja partikolari fir-rapporti finanzjarji jew għar-rapporti finanzjarji nfushom.

6 B’mod simili, entitajiet li m’għandhomx ekwità kif definit fl-IAS 32 Strumenti Finanzjarji: Preżentazzjoni (eż. xi fondi ta’ benefiċċju komuni) u entitajiet li l-kapital azzjonarju tagħhom mhuwiex ekwità (eż. xi entitajiet koperattivi) jista’ jkollhom jadattaw il-preżentazzjoni fir-rapporti finanzjarji tal-interessi tal-membri jew ta’ detenturi ta’ unitajiet.

DEFINIZZJONIJIET

7 It-termini li ġejjin jintużaw f’dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

Rapporti finanzjarji għal skopijiet ġenerali (imsejħa “rapporti finanzjarji”) huma dawk li huma intenzjonati li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta' utenti li mhumiex f'pożizzjoni li jeżiġu li entità tipprepara rapporti mfassla għall-ħtiġijiet ta’ informazzjoni partikulari tagħhom.

Imprattikabbli: L-applikazzjoni ta' rekwiżit hi imprattikabbli meta entità ma tkunx tista' tapplikah wara li tkun għamlet kull sforz raġonevoli biex tagħmel hekk.

Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRSs) huma Standards u Interpretazzjonijiet adottati mill-Bord għall-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IASB). Dawn jinkludu:

(a) Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju;

(b) Standards Internazzjonali tal-Kontabilità; u

(c) Interpretazzjonijiet żviluppati mill-Kumitat tal-Interpretazzjoni Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRIC) jew dak li kien il-Kumitat Permanenti tal-Interpretazzjonijiet (SIC).

Materjali: Omissjonijiet jew dikjarazzjonijiet żbaljati ta’ xi entrati huma materjali jekk huma jistgħu, individwalment jew kollettivament, jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet ekonomiċi li l-utenti jieħdu fuq il-bażi tar-rapporti finanzjarji. Il-materjalità tiddependi mid-daqs u n-natura tal-omissjoni jew tad-dikjarazzjoni żbaljata kif meqjusa fiċ-ċirkustanzi li huma marbuta magħhom. Id-daqs jew in-natura tal-entrata, jew it-tnejn li huma flimkien, jistgħu jkunu l-fattur determinanti.

L-evalwazzjoni ta’ jekk omissjoni jew dikjarazzjoni żbaljata tistax tinfluwenza d-deċiżjonijiet ekonomiċi tal-utenti, u għalhekk tkunx materjali, teħtieġ li jiġu kkonsidrati l-karatteristiċi ta’ dawk l-utenti. Il-Qafas għall-Preparazzjoni u l-Preżentazzjoni tar-Rapporti Finanzjarji jgħid fil-paragrafu 25 li “l-utenti huma preżunti li għandhom għarfien raġonevoli tal-attivitajiet kummerċjali u ekonomiċi u tal-kontabilità u rieda li jistudjaw it-tagħrif b'diliġenza raġonevoli.” Għalhekk, l-evalwazzjoni għandha tikkunsidra kif l-utenti b’dawn il-karatteristiċi jistgħu raġonevolment ikunu mistennija li jiġu influwenzati fit-teħid tad-deċiżjonijiet ekonomiċi.

Noti fihom informazzjoni addizzjonali għal dik ippreżentata fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja, fir-rapport tad-dħul komplessiv, fir-rapport separat tad-dħul (jekk ippreżentat), fir-rapport tat-tibdil fl-ekwità u fir-rapport tal-flussi ta’ flus. In-noti jipprovdu deskrizzjonijiet narrativi jew diżaggregazzjonijiet ta’ entrati ppreżentati f’dawk ir-rapporti u informazzjoni dwar entrati li ma jikkwalifikawx għar-rikonoxximent f’dawk ir-rapporti.

Dħul ieħor komplessiv jinkludi entrati ta' dħul u spiża (inklużi aġġustamenti tar-riklassifikazzjoni) li ma jkunux rikonoxxuti fi profitt jew telf kif meħtieġ jew permess minn IFRSs oħrajn.

Il-komponenti ta’ dħul ieħor komplessiv jinkludu:

(a) tibdil fil-bilanċ mir-rivalutazzjoni (ara l-IAS 16 Proprjetà, Impjant u Tagħmir u l-IAS 38 Assi Intanġibbli);

(b) qligħ u telf attwarju fuq pjani ta' benefiċċju definit rikonoxxuti skond il-paragrafu 93A tal-IAS 19 Benifiċċji tal-Impjegati;

(c) qligħ jew telf li jirriżulta mal-qlib tar-rapporti finanzjarji ta' operazzjoni barranija (ara l-IAS 21 L-Effetti ta' Tibdil Fir-Rati tal-Kambju);

(d) qligħ u telf fuq il-kejl mill-ġdid ta' assi finanzjarji li huma lesti għall-bejgħ (ara l-IAS 39 Strumenti Finanzjarji: Rikonoxximent u Kejl);

(e) il-porzjon effettiv ta' qligħ u telf fuq strumenti ta' hedging f'hedge għall-flussi ta’ flus (ara l-IAS 39).

Sidien huma detenturi ta' strumenti kklassifikati bħala ekwità.

Profitt jew telf hu t-total tad-dħul wara li jitnaqqsu l-ispejjeż, esklużi l-komponenti ta' dħul ieħor komplessiv.

Aġġustamenti tar-Riklassifikazzjoni huma ammonti riklassifikati bħala profitt jew telf fil-perjodu kurrenti li kienu rikonoxxuti bħala dħul ieħor komplessiv fil-perjodu kurrenti jew dawk ta' qabel.

Dħul totali komplessiv hu t-tibdil fil-ekwità matul perjodu li jirriżulta minn tranżazzjonijiet u avvenimenti oħrajn, minbarra dak it-tibdil li jirriżulta minn tranżazzjonijiet mas-sidien fil-kapaċità tagħhom bħala sidien.

Id-dħul totali komplessiv jiġbor fih il-komponenti kollha ta' “profitt jew telf” u ta' “dħul ieħor komplessiv”.

8 Għalkemm dan l-Istandard juża t-termini “dħul ieħor komplessiv”, “profitt jew telf” u “dħul totali komplessiv”, entità tista' tuża termini oħrajn biex tiddeskrivi t-totali sakemm it-tifsira tkun ċara. Pereżempju, entità tista' tuża t-terminu “dħul nett” biex tiddeskrivi profitt jew telf.

RAPPORTI FINANZJARJI

Għan tar-rapporti finanzjarji

9 Ir-rapporti finanzjarji huma rappreżentazzjoni strutturata tal-pożizzjoni finanzjarja u tar-riżultati finanzjarji ta’ entità. L-għan tar-rapporti finanzjarji hu biex tingħata informazzjoni dwar il-pożizzjoni finanzjarja, ir-riżultati finanzjarji u l-flussi ta' flus ta’ entità li tkun utli għal firxa wiesgħa ta’ utenti fit-teħid tad-deċiżjonijiet ekonomiċi tagħhom. Ir-rapporti finanzjarji juru wkoll ir-riżultati tal-amministrazzjoni tar-riżorsi li tħallew f’idejn il-maniġment. Biex jintlaħaq dan il-għan, ir-rapporti finanzjarji jipprovdu informazzjoni dwar dawn l-elementi tal-entità:

(a) l-assi;

(b) l-obbligazzjonijiet;

(c) l-ekwità;

(d) id-dħul u l-ispejjeż, inklużi l-qligħ u t-telf;

(e) il-kontribuzzjonijiet mis-sidien, u d-distribuzzjonijiet lilhom, fil-kapaċità tagħhom bħala sidien; u

(f) il-flussi ta' flus.

Din l-informazzjoni, flimkien ma’ informazzjoni oħra fin-noti, tgħin lil dawk li jużaw ir-rapporti finanzjarji biex jagħmlu previżjoni tal-flussi futuri tal-flus għall-entità, u b’mod partikolari, taż-żmien u ċ-ċertezza li dawn iseħħu.

Sett komplet ta' rapporti finanzjarji

10 Sett komplet ta’ rapporti finanzjarji jkun fih:

(a) rapport tal-pożizzjoni finanzjarja fit-tmiem tal-perjodu;

(b) rapport tad-dħul komplessiv għall-perjodu;

(c) rapport tat-tibdil fl-ekwità għall-perjodu;

(d) rapport tal-flussi ta’ flus għall-perjodu;

(e) noti, li fihom sommarju tal-politika sinifikanti tal-kontabilità u tagħrif ieħor ta’ spjegazzjoni; u

(f) rapport tal-pożizzjoni finanzjarja fil-bidu tal-iktar perjodu komparattiv bikri li fih entità tapplika xi politika tal-kontabilità b'mod retrospettiv, jew tiddikjara mill-ġdid xi entrati fir-rapporti finanzjarji tagħha b’mod retrospettiv, jew meta tirriklassifika entrati fir-rapporti finanzjarji tagħha.

Entità tista' tuża titoli għar-rapporti differenti minn dawk li jintużaw f'dan l-Istandard.

11 Entità għandha tippreżenta bi prominenza ugwali r-rapporti finanzjarji kollha f’sett komplet ta' rapporti finanzjarji.

12 Kif permess mill-paragrafu 81, entità tista' tippreżenta l-komponenti ta' profitt jew telf jew bħala parti minn rapport wieħed ta' dħul komplessiv jew f'rapport separat tad-dħul. Meta jkun ippreżentat rapport tad-dħul, dan ikun parti minn sett komplet ta' rapporti finanzjarji u għandu jintwera immedjatament qabel ir-rapport tad-dħul komplessiv.

13 Diversi entitajiet jippreżentaw, barra r-rapporti finanzjarji, analiżi finanzjarja mill-maniġment li tiddeskrivi u tispjega l-fatturi ewlenin tar-riżultati finanzjarji u tal-pożizzjoni finanzjarja tal-entità u tal-inċertezzi ewlenin li tkun qed tiffaċċja. Rapport bħal dan jista’ jinkludi analiżi ta’:

(a) il-fatturi prinċipali u l-influwenzi li jiddeterminaw ir-riżultati finanzjarji, inkluż it-tibdil fl-ambjent li fih topera l-entità, ir-reazzjoni tal-entità għal dak it-tibdil u għall-effetti tiegħu, u l-politika ta’ l-entità dwar l-investiment biex iżżomm u ssaħħaħ il-prestazzjoni finanzjarja, inkluża l-politika tagħha dwar id-dividendi;

(b) is-sorsi tal-entità għall-finanzjament u l-proporzjon li qed timmira għalih tal-obbligazzjonijiet fil-konfront tal-ekwità; u

(c) ir-riżorsi tal-entità mhux rikonoxxuti fil-karta tal-bilanċ b'konformità mal-IFRSs.

14 Ħafna entitajiet jippreżentaw ukoll, barra r-rapporti finanzjarji, rapporti u rendikonti bħal rapporti ambjentali u rapporti dwar il-valur miżjud, partikularment f’industriji fejn il-fatturi ambjentali huma sinifikanti jew fejn l-impjegati huma meqjusa bħala grupp ta’ utenti importanti. Rapporti u rendikonti ppreżentati barra r-rapporti finanzjarji huma barra l-ambitu tal-IFRSs.

Karatteristiċi ġenerali

Preżentazzjoni ġusta u konformità mal-IFRSs

15 Ir-rapporti finanzjarji għandhom jippreżentaw b’mod ġust il-pożizzjoni finanzjarja, ir-riżultati finanzjarji u l-flussi ta’ flus tal-entità. Preżentazzjoni ġusta teħtieġ rappreżentazzjoni leali tal-effetti tat-tranżazzjonijiet, avvenimenti u kundizzjonijiet oħra skond id-definizzjonijiet u l-kriterji tar-rikonoxximent għall-assi, l-obbligazzjonijiet, id-dħul u l-ispejjeż imniżżla fil-Qafas. Hu mistenni li l-applikazzjoni tal-IFRSs, b'informazzjoni addizzjonali żvelata fejn meħtieġ, għandha tirriżulta f’rapporti finanzjarji li jagħtu preżentazzjoni ġusta.

16 Entità li r-rapporti finanzjarji tagħha huma konformi mal-IFRSs għandha tagħmel dikjarazzjoni espliċita u mingħajr riżervi dwar din il-konformità fin-noti. Entità m'għandhiex tiddeskrivi r-rapporti finanzjarji bħala li huma konformi mal-IFRSs sakemm ma jkunux konformi mar-rekwiżiti kollha ta’ l-IFRSs.

17 Fi kważi ċ-ċirkustanzi kollha, entità tikseb preżentazzjoni ġusta meta tkun konformi mal-IFRSs applikabbli. Preżentazzjoni ġusta teħtieġ ukoll li entità:

(a) tagħżel u tapplika politika tal-kontabilità b'konformità mal-IAS 8 Politika dwar il-Kontabilità, Tibdil fl-Istimi tal-Kontabilità u Żbalji. L-IAS 8 jippreżenta ġerarkija ta’ gwida awtoritattiva għall-maniġment biex jikkunsidraha fl-assenza ta’ IFRS li speċifikament japplika għal xi entrata.

(b) tippreżenta informazzjoni, inkluża l-politika tal-kontabilità, b’mod li tingħata informazzjoni rilevanti, affidabbli, komparabbli u li tinftiehem sew.

(c) tiżvela informazzjoni addizzjonali fejn il-konformità mar-rekwiżiti speċifiċi ta l-IFRSs mhijiex biżżejjed biex tippermetti lill-utenti li jifhmu l-impatt ta tranżazzjonijiet partikolari, jew ta avvenimenti u kundizzjonijiet oħrajn, fuq il-pożizzjoni finanzjarja u r-riżultati finanzjarji ta’ l-entità.

18 Entità ma tistax tirrettifika politika tal-kontabilità mhux xierqa billi tiżvela l-politika tal-kontabilità użata jew permezz ta’ noti jew materjal ta’ spjegazzjoni.

19 Fiċ-ċirkustanzi estremament rari fejn il-maniġment jikkonkludi li l-konformità ma’ rekwiżit ta’ IFRS tista’ tkun tant ta’ diżgwid li tmur kontra l-għan tar-rapporti finanzjarji kif imniżżel fil-Qafas, l-entità għandha tidderoga minn tali rekwiżit bil-mod kif stipulat fil-paragrafu 20 jekk il-qafas regolatorju rilevanti jitlob, jew jekk b'xi mod ieħor ma jipprojbixxix, tali deroga.

20 Meta entità ma tissodisfax rekwiżit ta' IFRS skond il-paragrafu 19, għandha tiżvela:

(a) li l-maniġment ikkonkluda li r-rapporti finanzjarji jippreżentaw b'mod ġust il-pożizzjoni finanzjarja, ir-riżultati finanzjarj u l-flussi tal-flus tal-entità;

(b) li l-entità kienet konformi mal-IFRSs applikabbli, ħlief li dderogat minn rekwiżit partikolari biex tagħti preżentazzjoni ġusta;

(c) it-titlu tal-IFRS li minnu l-entità tkun idderogat, in-natura tad-deroga, inkluż it-trattament li l-IFRS ikun jeħtieġ, ir-raġuni għaliex it-trattament jista’ jkun tant ta’ diżgwid fiċ-ċirkustanzi li jkun konfliġġenti mal-għan tar-rapporti finanzjarji kif imniżżel fil-Qafas, u t-trattament adottat; u

(d) għal kull perjodu ppreżentat, l-effett finanzjarju ta’ dik id-deroga fuq kull entrata fir-rapporti finanzjarji li kieku kienet tiġi rrapportata b’mod konformi mar-rekwiżit.

21 Meta entità tkun idderogat minn rekwiżit ta’ IFRS f'perjodu preċedenti, u dik id-deroga taffettwa l-ammonti rikonoxxuti fir-rapporti finanzjarji għall-perjodu kurrenti, għandha tiżvela l-informazzjoni stipulata fil-paragrafi 20(c) u (d).

22 Il-paragrafu 21 japplika, pereżempju, meta entità tkun idderogat f’xi perjodu preċedenti minn rekwiżit ta’ IFRS għall-kejl tal-assi jew l-obbligazzjonijiet u dik id-deroga tkun taffettwa l-kejl tat-tibdil fl-assi u l-obbligazzjonijiet rikonoxxut fir-rapporti finanzjarji tal-perjodu kurrenti.

23 F'ċirkustanzi estremament rari fejn il-maniġment jikkonkludi li l-konformità ma’ rekwiżit ta’ IFRS tista’ tkun tant ta’ diżgwid li tmur kontra l-għan tar-rapporti finanzjarji kif imniżżel fil-Qafas, iżda l-qafas regolatorju rilevanti ma jippermettix deroga mir-rekwiżit, l-entità għandha, sal-massimu possibbli, tnaqqas l-aspetti tal-konformità li huma meqjusa ta’ diżgwid billi tiżvela:

(a) it-titlu tal-IFRS rilevanti, in-natura tar-rekwiżit, u r-raġuni għaliex il-maniġment ikkonkluda li l-konformità ma’ dak ir-rekwiżit tista’ tkun tant ta’ diżgwid fiċ-ċirkustanzi li tkun konfliġġenti mal-għan tar-rapporti finanzjarji kif stipulati fil-Qafas; u

(b) għal kull perjodu ppreżentat, l-aġġustamenti f’kull entrata fir-rapporti finanzjarji li l-maniġment ikkonkluda li huma meħtieġa biex tinkiseb preżentazzjoni ġusta.

24 Għall-iskop tal-paragrafi 19-23, entrata ta’ informazzjoni tkun konfliġġenti mal-għan tar-rapporti finanzjarji meta din ma tirrappreżentax lealment it-tranżazzjonijiet, avvenimenti u kundizzjonijiet oħra li tgħid li tirrappreżenta, jew li jkun raġonevolment mistenni li tirrappreżenta, u konsegwentement, x'aktarx li tista’ tinfluwenza d-deċiżjonijiet ekonomiċi meħuda minn dawk li jużaw ir-rapporti finanzjarji. Meta jevalwa jekk il-konformità ma’ rekwiżit speċifiku ta’ IFRS tistax tkun tant ta’ diżgwid li tkun konfliġġenti mal-għan tar-rapporti finanzjarji kif stipulat fil-Qafas, il-maniġment għandu jikkunsidra:

(a) għaliex l-objettiv tar-rapporti finanzjarji ma jinkisibx fiċ-ċirkustanzi partikolari; u

(b) kif iċ-ċirkustanzi tal-entità huma differenti minn dawk ta’ entitajiet oħrajn li jikkonformaw ma’ dak ir-rekwiżit. Jekk entitajiet oħrajn f’ċirkustanzi simili jikkonformaw ma’ dak ir-rekwiżit, ikun hemm preżunzjoni konfutabbli li l-konformità tal-entità ma’ dak ir-rekwiżit ma tkunx tant ta’ diżgwid li tkun konfliġġenti mal-għan tar-rapporti finanzjarji kif stipulat fil-Qafas.

Negozju avvjat

25 Meta jħejji r-rapporti finanzjarji, il-maniġment għandu jevalwa l-kapaċità ta’ entità li tkompli bħala negozju avvjat. Entità għandha tipprepara rapporti finanzjarji fuq bażi ta' negozju avvjat ħlief jekk il-maniġment jew għandu l-intenzjoni li jillikwida l-entità jew li jwaqqaf in-negozju, jew m'għandu l-ebda alternattiva realistika ħlief li jagħmel hekk. Fejn il-maniġment ikun konxju, meta jkun qed jagħmel l-evalwazzjoni tiegħu, ta' inċertezzi materjali marbuta ma' avvenimenti jew kundizzjonijiet li jistgħu jixħtu dubji sinifikanti fuq il-ħila tal-entità li tkompli bħala negozju avvjat, l-entità għandha tiżvela dawk l-inċertezzi. Meta entità ma tippreparax ir-rapporti finanzjarji fuq bażi ta' negozju avvjat, għandha tiżvela dak il-fatt, flimkien mal-bażi li fuqha ppreparat ir-rapporti finanzjarji u r-raġuni għaliex l-entità ma tkunx meqjusa bħala negozju avvjat.

26 Fl-evalwazzjoni ta’ jekk is-suppożizzjoni ta’ negozju avvjat hix xierqa, il-maniġment jikkunsidra l-informazzjoni kollha disponibbli dwar il-futur, li jkun tal-inqas, iżda mhux limitat għal, tnax-il xahar mit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. Il-livell ta' konsiderazzjoni jiddependi fuq il-fatti f'kull każ. Meta entità jkollha storja ta’ operazzjonijiet li jkunu ħallew profitt u aċċess immedjat għal riżorsi finanzjarji, l-entità tista' tasal għal konklużjoni li l-kontabilità fuq il-bażi ta’ negozju avvjat hi adattata, mingħajr ma tidħol f’analiżi dettaljata. F’każijiet oħra, il-maniġment jista’ jkollu jikkunsidra medda wiesgħa ta' fatturi marbuta mal-profitabilità kurrenti u mistennija, l-iskedi ta’ ħlas lura ta’ djun u sorsi potenzjali ta’ sostituzzjoni tal-finanzjament qabel ma jkun jista’ jikkonvinċi ruħu li l-bażi tan-negozju avvjat hi xierqa.

Kontabilità fuq il-bażi tad-dovuti

27 Entità għandha tħejji r-rapporti finanzjarji tagħha, ħlief għall-informazzjoni dwar il-flussi ta’ flus, billi tuża kontabilità fuq il-bażi tad-dovuti.

28 Meta tintuża l-kontabilità fuq il-bażi tad-dovuti, entità tirrikonoxxi l-entrati bħala assi, obbligazzjonijiet, ekwità, dħul u spejjeż (l-elementi tar-rapporti finanzjarji) meta dawn jissodisfaw id-definizzjonijiet u l-kriterji tar-rikonoxximent għal dawk l-elementi li hemm fil-Qafas.

Materjalità u aggregazzjoni

29 Entità għandha tippreżenta separatament kull klassi materjali ta' entrati simili. Entità għandha tippreżenta separatament entrati ta' natura jew funzjoni mhux simili, ħlief jekk huma immaterjali.

30 Ir-rapporti finanzjarji jirriżultaw mill-ipproċessar ta’ numru kbir ta’ tranżazzjonijiet jew avvenimenti oħra li jinġabru fi klassijiet skond in-natura jew il-funzjoni tagħhom. Il-fażi finali fil-proċess ta' aggregazzjoni u klassifikazzjoni hi l-preżentazzjoni ta' informazzjoni fil-qosor u kklassifikata, li tifforma l-entrati linja b’linja fir-rapporti finanzjarji. Jekk entrata f’linja waħda ma tkunx individwalment materjali, din tkun aggregata ma’ entrati oħra jew f'dawk ir-rapporti jew fin-noti. Oġġett li mhuwiex materjali biżżejjed biex jiġġustifika preżentazzjoni separata f'dawk ir-rapporti jista' jiġġustifika preżentazzjoni separata fin-noti.

31 Entità m'għandhiex għalfejn tiżvela informazzjoni speċifika meħtieġa minn IFRS jekk din ma tkunx materjali.

Tpaċija

32 Entità m'għandhiex tpaċi assi u obbligazzjonijiet jew dħul u spejjeż, ħlief jekk meħtieġ jew permess minn IFRS.

33 Entità tirrapporta separatament sew assi u obbligazzjonijiet, kemm dħul u spejjeż. Meta ssir tpaċija fir-rapport tad-dħul komplessiv jew f’dak tal-pożizzjoni finanzjarja, jew fir-rapport separat tad-dħul (jekk ippreżentat), ħlief meta t-tpaċija tirrifletti s-sustanza tat-tranżazzjoni jew avveniment ieħor, din ittellef mill-kapaċità ta’ l-utenti kemm biex jifhmu t-tranżazzjonijiet, avvenimenti jew kundizzjonijiet oħrajn li seħħew, kif ukoll biex jevalwaw il-flussi futuri tal-flus ta’ l-entità. Meta l-kejl tal-assi jsir nett minn provvedimenti ta’ valutazzjoni — pereżempju, provvedimenti għall-ħruġ mill-użu ta’ inventarji u provvedimenti għal ammonti dubbjużi ta’ djun riċevibbli – dan mhux meqjus bħala tpaċija.

34 L-IAS 18 Dħul jiddefinixxi d-dħul u jirrikjedi li entità tkejlu fil-valur ġust tal-korrispettiv riċevut jew riċevibbli, wara li tqis l-ammont ta’ kwalunkwe skonti kummerċjali jew roħs fuq il-kwantità permessi mill-entità. Matul il-kors tal-attivitajiet normali tagħha, entità tagħmel tranżazzjonijiet oħrajn li ma jiġġenerawx dħul iżda huma inċidentali għall-attivitajiet prinċipali ta’ ġenerazzjoni ta’ dħul. Entità tippreżenta r-riżultati ta’ tranżazzjonijiet bħal dawn, meta din il-preżentazzjoni tirrifletti s-sustanza tat-tranżazzjoni jew avveniment ieħor, billi tnaqqas mid-dħul dawk l-ispejjeż marbuta mal-istess tranżazzjoni. Pereżempju:

(a) entità tippreżenta l-qligħ jew telf fuq id-disponiment ta’ assi mhux kurrenti, inklużi investimenti u assi operattivi, billi tnaqqas mir-rikavat tad-disponiment l-ammont miżmum fil-kotba tal-assi u l-ispejjeż relatati mal-bejgħ; u

(b) entità tista' tnaqqas l-ispejjeż marbuta ma’ provvediment li hu rikonoxxut taħt l-IAS 37 Provedimenti, Obbligazzjonijiet Kontinġenti u Assi Kontinġenti u mħallas lura skond arranġament kuntrattwali ma’ terzi (pereżempju, ftehim ta’ garanzija ma’ fornitur), billi taqtgħu kontra l-ħlas lura relatat.

35 Barra minn dan, entità tippreżenta fuq bażi netta l-qligħ u t-telf li joriġina minn grupp ta’ tranżazzjonijiet simili, pereżempju, qligħ u telf mill-kambju jew qligħ u telf minn strumenti finanzjarji miżmuma għan-negozju. Madankollu, entità tippreżenta dan il-qligħ u telf separatament jekk ikun materjali.

Frekwenza tar-rappurtar

36 Entità għandha tippreżenta sett komplet ta' rapporti finanzjarji (inkluża informazzjoni komparattiva) mill-inqas darba f'sena. Meta entità tibdel it-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar u tippreżenta rapporti finanzjarji għal perjodu itwal jew iqsar minn sena, l-entità għandha, barra li tiżvela l-perjodu kopert mir-rapporti finanzjarji, tiżvela wkoll:

(a) ir-raġuni għaliex intuża perjodu itwal jew iqsar; u

(b) il-fatt li l-ammonti ppreżentati fir-rapporti finanzjarji mhumiex komparabbli għal kollox.

37 Normalment, entità tipprepara rapporti finanzjarji konsistentement għal perjodu ta' sena. Madankollu, għal raġunijiet prattiċi, xi entitajiet jippreferu jirrappurtaw, pereżempju, għal perjodu ta’ 52 gimgħa. Dan l-Istandard ma jipprekludix din il-prattika.

Informazzjoni komparattiva

38 Ħlief meta l-IFRSs jippermettu jew jeħtieġu mod ieħor, entità għandha tirrapporta l-informazzjoni komparattiva fir-rigward tal-perjodu ta' qabel għall-ammonti kollha rrappurtati fir-rapporti finanzjarji tal-perjodu kurrenti. Entità għandha tinkludi informazzjoni komparattiva ukoll għall-informazzjoni narrattiva u deskrittiva meta din tkun rilevanti biex wieħed jifhem ir-rapporti finanzjarji tal-perjodu kurrenti.

39 Entità li tirrapporta informazzjoni komparattiva għandha tippreżenta, bħala minimu, żewġ rapporti tal-pożizzjoni finanzjarja, tnejn minn kull wieħed mir-rapporti l-oħrajn, u n-noti relatati. Meta entità tapplika politika ta' kontabilità b'mod retrospettiv jew tagħmel rapport mill-ġdid retrospettiv ta' entrati fir-rapporti finanzjarji tagħha, jew meta tirriklassifika entrati fir-rapporti finanzjarji tagħha, għandha tippreżenta, bħala minimu, tliet rapporti tal-pożizzjoni finanzjarja, tnejn minn kull wieħed mir-rapporti l-oħrajn, u n-noti relatati. Entità tippreżenta rapporti tal-pożizzjoni finanzjarja skond kif tkun:

(a) fit-tmiem tal-perjodu kurrenti,

(b) fit-tmiem tal-perjodu ta' qabel (li hu l-istess bħall-bidu tal-perjodu kurrenti), u

(c) fil-bidu tal-perjodu komparattiv l-iktar bikri.

40 F’ċerti każijiet, l-informazzjoni narrattiva pprovduta fir-rapporti finanzjarji għall-perjodu/i preċedenti tibqa’ rilevanti fil-perjodu kurrenti. Pereżempju, entità tiżvela, fil-perjodu kurrenti, dettalji dwar tilwima legali li l-eżitu tagħha kien inċert fit-tmiem tal-perjodu immedjatament preċedenti għall-perjodu tar-rappurtar, u li għad trid tkun riżolta. L-utenti jibbenefikaw minn informazzjoni li l-inċertezza kienet teżisti fit-tmiem tal-perjodu immedjatament preċedenti għall-perjodu tar-rappurtar, u dwar il-passi li ttieħdu matul dak il-perjodu biex tiġi riżolta dik l-inċertezza.

41 Meta l-entità tibdel il-preżentazzjoni jew il-klassifikazzjoni ta' entrati fir-rapporti finanzjarji tagħha, l-entità għandha tirriklassifika l-ammonti komparattivi ħlief jekk ir-riklassifikazzjoni ma tkunx prattikabbli. Meta l-entità tirriklassifika l-ammonti komparattivi, l-entità għandha tiżvela:

(a) in-natura tar-riklassifikazzjoni;

(b) l-ammont ta’ kull entrata jew klassi ta’ entrati li huma rriklassifikati; u

(c) ir-raġuni għar-riklassifikazzjoni.

42 Meta ma jkunx prattikabbli li ssir riklassifikazzjoni ta’ ammonti komparattivi, entità għandha tiżvela:

(a) ir-raġuni għaliex ma għamlitx riklassifikazzjoni tal-ammonti; u

(b) in-natura tal-aġġustamenti li kienu jsiru li kieku l-ammonti ġew irriklassifikati.

43 Il-preżentazzjoni aħjar ta’ informazzjoni komparattiva bejn perjodu u ieħor, tgħin lill-utenti biex jagħmlu deċiżjonijiet ekonomiċi, speċjalment billi tippermettilhom li jevalwaw ix-xejriet fl-informazzjoni finanzjarja għal skopijiet ta’ previżjoni. F’ċerti każijiet, mhux prattikabbli li l-informazzjoni komparattiva tkun irriklassifikata għal perjodu preċedenti partikulari biex tinkiseb komparabilità mal-perjodu kurrenti. Pereżempju, entità tista' ma tkunx ġabret id-data fil-perjodu/i preċedenti b’mod li jippermetti r-riklassifikazzjoni, u jista' ma jkunx prattikabbli li l-informazzjoni terġa’ tinħoloq.

44 L-IAS 8 jiddeskrivi l-aġġustamenti meħtieġa għall-informazzjoni komparattiva meta entità tibdel xi politika tal-kontabilità jew tikkoreġi xi żball.

Konsistenza tal-preżentazzjoni

45 Entità għandha żżomm il-preżentazzjoni u l-klassifikazzjoni tal-entrati fir-rapporti finanzjarji minn perjodu għall-ieħor ħlief jekk:

(a) ikun evidenti, wara bidla sinifikanti fin-natura tal-operat tal-entità jew wara reviżjoni tar-rapporti finanzjarji tagħha, li preżentazzjoni jew klassifikazzjoni oħra tkun aktar xierqa, fir-rigward tal-kriterji għall-għażla u l-applikazzjoni tal-politika tal-kontabilità fl-IAS 8; jew

(b) hemm IFRS li jeħtieġ bidla fil-preżentazzjoni.

46 Pereżempju, akkwiżizzjoni jew disponiment sinifikanti, jew reviżjoni tal-preżentazzjoni tar-rapporti finanzjarji, jistgħu jissuġġerixxu li r-rapporti finanzjarji jeħtieġu li jkunu ppreżentati b’mod differenti. Entità tibdel il-preżentazzjoni tar-rapporti finanzjarji tagħha biss jekk il-preżentazzjoni l-ġdida tipprovdi informazzjoni affidabbli u li hi aktar rilevanti għall-utenti tar-rapporti finanzjarji, u jekk l-istruttura riveduta aktarx li ser titkompla, biex b'hekk il-komparabilità ma tkunx indebolita. Meta tagħmel tibdil bħal dan fil-preżentazzjoni, entità tirriklassifika l-informazzjoni komparattiva tagħha skond il-paragrafi 41 u 42.

STRUTTURA U KONTENUT

Introduzzjoni

47 Dan l-Istandard jirrikjedi li tkun żvelata informazzjoni partikulari fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja jew dak tad-dħul komplessiv, fir-rapport separat tad-dħul (jekk ippreżentat), jew fir-rapport tat-tibdil fl-ekwità, u jirrikjedi li entrati oħrajn linja b’linja jkunu żvelati jew f'dawk ir-rapporti jew fin-noti. L-IAS 7 Rapport tal-Flussi ta' Flus jiddeskrivi r-rekwiżiti għall-preżentazzjoni ta' informazzjoni dwar il-flussi ta’ flus.

48 Dan l-Istandard xi kultant juża t-terminu “żvelar” f'sens wiesa’, li jiġbor fih entrati ppreżentati fir-rapporti finanzjarji. L-iżvelar ta’ informazzjoni huwa meħtieġ ukoll minn IFRSs oħrajn. Ħlief jekk speċifikat bil-kontra x'imkien ieħor f'dan l-Istandard jew f'IFRS ieħor, dan l-iżvelar jista’ jsir fir-rapporti finanzjarji.

Identifikazzjoni tar-rapporti finanzjarji

49 Entità għandha tidentifika b'mod ċar ir-rapporti finanzjarji u tiddistingwihom minn informazzjoni oħra fl-istess dokument ippubblikat.

50 L-IFRSs japplikaw biss għar-rapporti finanzjarji, u mhux neċessarjament għal informazzjoni oħra ppreżentata f’rapport annwali, f'sottomissjoni regolatorja, jew f’dokument ieħor. Għalhekk, hu importanti li l-utenti jkunu jistgħu jiddistingwu l-informazzjoni li titħejja bl-użu tal-IFRSs minn informazzjoni oħra li tista’ tkun utli għall-utenti iżda li mhix is-suġġett ta’ dawk ir-rekwiżiti.

51 Entità għandha tidentifika b'mod ċar kull rapport finanzjarju u n-noti. Barra minn hekk, entità għandha turi b'mod prominenti l-informazzjoni mniżżla hawn taħt, u tirrepetiha meta jkun meħtieġ biex l-informazzjoni ppreżentata tkun tiftiehem:

(a) l-isem tal-entità li qed tirrapporta jew mezzi oħra ta’ identifikazzjoni, u kull bidla f’dik l-informazzjoni mit-tmiem tal-perjodu preċedenti tar-rappurtar;

(b) jekk ir-rapporti finanzjarji humiex ta' entità individwali jew ta' grupp ta' entitajiet;

(c) id-data tat-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar jew il-perjodu kopert mis-sett ta' rapporti finanzjarji jew in-noti;

(d) il-munita tal-preżentazzjoni, kif definita fl-IAS 21; u

(e) il-livell ta’ arrotondament użat fil-preżentazzjoni tal-ammonti fir-rapporti finanzjarji.

52 Entità tissodisfa r-rekwiżiti fil-paragrafu 51 billi tippreżenta intestaturi adattati għall-paġni, rapporti, noti, kolonni u affarijiet simili. Hemm bżonn ta' ġudizzju għaqli biex ikun determinat l-aħjar mod ta’ kif tiġi ppreżentata informazzjoni bħal din. Pereżempju, meta entità tippreżenta r-rapporti finanzjarji elettronikament, mhux dejjem jintużaw paġni separati; entità għalhekk tippreżenta l-entrati hawn fuq imsemmija biex tiżgura li l-informazzjoni inkluża fir-rapporti finanzjarji tista’ tinftiehem sew.

53 Entità ta’ spiss tagħmel ir-rapporti finanzjarji jinftiehmu aħjar billi tippreżenta l-informazzjoni f'unitajiet ta’ eluf jew miljuni tal-munita tal-preżentazzjoni. Dan hu aċċettabbli sakemm l-entità tirrapporta l-livell ta' arrotondament u ma tħallix barra informazzjoni materjali.

Rapport tal-pożizzjoni finanzjarja

Informazzjoni li trid tkun ippreżentata fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja

54 Bħala minimu, ir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja għandu jinkludi entrati linja b’linja li jippreżentaw l-ammonti li ġejjin:

(a) proprjetà, impjant u tagħmir;

(b) proprjetà ta’ investiment;

(c) assi intanġibbli;

(d) assi finanzjarji (esklużi l-ammonti murija taħt (e), (h) u (i));

(e) investimenti li l-kontabilità tagħhom issir skond il-metodu tal-ekwità;

(f) assi bijoloġiċi;

(g) inventarji;

(h) ammonti riċevibbli tan-negozju u ammonti riċevibbli oħrajn;

(i) flus u ekwivalenti ta’ flus;

(j) it-total ta' assi kklassifikati bħala li huma miżmuma għall-bejgħ u assi inklużi fi gruppi ta’ disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ skond l-IFRS 5 Assi Mhux Kurrenti Miżmuma għall-Bejgħ u Operazzjonijiet li Ma Tkomplewx;

(k) ammonti pagabbli tan-negozju u ammonti pagabbli oħrajn:

(l) provedimenti;

(m) obbligazzjonijiet finanzjarji (esklużi l-ammonti murija taħt (k) u (l));

(n) obbligazzjonijiet u assi għat-taxxa kurrenti, kif definiti fl-IAS 12 Taxxi fuq id-Dħul;

(o) obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita u assi ta’ taxxa differita, kif definiti fl-IAS 12;

(p) obbligazzjonijiet inklużi fi gruppi ta’ disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ skond l-IFRS 5;

(q) interess minoritarju, ippreżentat fi ħdan l-ekwità; u

(r) kapital maħruġ u riżervi attribwibbli lis-sidien tal-kumpanija prinċipali,

55 Entità għandha tippreżenta entrati addizzjonali, intestaturi u sottototali fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja meta preżentazzjoni bħal din tkun rilevanti biex wieħed jifhem il-pożizzjoni finanzjarja tal-entità.

56 Meta entità tippreżenta assi kurrenti u mhux kurrenti, u obbligazzjonijiet kurrenti u mhux kurrenti, bħala klassifikazzjonijiet separati fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja, m’għandhiex tikklassifika assi/obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita bħala assi/obbligazzjonijiet kurrenti.

57 Dan l-Istandard ma jistipulax l-ordni jew il-format li bihom entità tippreżenta l-entrati. Il-paragrafu 54 sempliċement jelenka entrati li huma differenti biżżejjed fin-natura jew fil-funzjoni li jiġġustifikaw preżentazzjoni separata fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja. Barra minn dan:

(a) entrati huma inklużi f’linja għalihom meta d-daqs, in-natura jew il-funzjoni ta’ entrata jew tal-aggregazzjoni ta’ entrati simili huma tali li preżentazzjoni separata hi rilevanti biex tinftiehem il-pożizzjoni finanzjarja tal-entità; u

(b) id-deskrizzjonijiet użati u l-ordni tal-entrati jew ta’ aggregazzjoni ta’ entrati simili jistgħu jiġu emendati skond in-natura tal-entità u tat-tranżazzjonijiet tagħha, biex jipprovdu informazzjoni li hi rilevanti biex tiftiehem il-pożizzjoni finanzjarja tal-entità. Pereżempju, istituzzjoni finanzjarja tista' temenda d-deskrizzjonijiet t'hawn fuq biex tipprovdi informazzjoni li hi rilevanti għall-operazzjonijiet ta' istituzzjoni finanzjarja.

58 Entità tiġġudika jekk tippreżentax entrati addizzjonali separatament fuq il-bażi ta' evalwazzjoni ta':

(a) in-natura u l-likwidità tal-assi;

(b) il-funzjoni tal-assi fi ħdan l-entità; u

(c) l-ammonti u n-natura tal-obbligazzjonijiet u ż-żmien li fih iseħħu.

59 L-użu ta’ bażi differenti għall-kejl ta’ klassijiet differenti ta’ assi jissuġġerixxi li n-natura u l-funzjoni tagħhom hi differenti, u għalhekk entità tippreżentahom bħala entrati f’linji separati. Pereżempju, klassijiet differenti ta’ proprjetà, impjant u tagħmir jistgħu jinżammu fil-kotba bil-valur ta’ kemm swew jew f'ammonti rivalutati b'konformità mal-IAS 16.

Distinzjoni bejn kurrenti u mhux kurrenti

60 Entità għandha tippreżenta l-assi kurrenti u mhux kurrenti, u l-obbligazzjonijiet kurrenti u mhux kurrenti, bħala klassifikazzjonijiet separati fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja b'konformità mal-paragrafi 66-76 ħlief meta preżentazzjoni bbażata fuq il-likwidità tipprovdi informazzjoni affidabbli u iktar rilevanti. Meta tkun tapplika dik l-eċċezzjoni, entità għandha tippreżenta l-assi u l-obbligazzjonijiet kollha skond l-ordni tal-likwidità.

61 Irrispettivament mill-metodu ta' preżentazzjoni adottat, entità għandha tiżvela l-ammont mistenni li jkun irkuprat jew saldat wara iktar minn tnax-il xahar għal kull entrata linja b’linja ta’ assi u obbligazzjonijiet li tikkombina l-ammonti mistennija li jkunu rkuprati jew saldati kif ġej:

(a) mhux iktar minn tnax-il xahar wara l-perjodu tar-rappurtar, u

(b) iktar minn tnax-il xahar wara l-perjodu tar-rappurtar.

62 Meta entità tipprovdi prodotti u servizzi f’ċiklu operattiv li hu identifikabbli b’mod ċar, il-klassifikazzjoni separata ta’ assi u obbligazzjonijiet kurrenti u mhux kurrenti fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja tipprovdi tagħrif utli billi tagħmel distinzjoni bejn l-assi netti li jiċċirkolaw kontinwament bħala kapital li jdur u dawk użati f’operazzjonijiet fit-tul ta’ l-entità. Turi biċ-ċar ukoll liema huma dawk l-assi li huma mistennija li jkunu realizzati matul iċ-ċiklu operattiv kurrenti, u dawk l-obbligazzjonijiet li mistennija li jkunu saldati matul l-istess perjodu.

63 Għal xi entitajiet, bħal istituzzjonijiet finanzjarji, il-preżentazzjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet f’ordni tiela’ jew nieżla tal-likwidità, tipprovdi informazzjoni li hija affidabbli u iktar rilevanti milli hi l-preżentazzjoni kurrenti/mhux kurrenti minħabba li l-entità ma tkunx tipprovdi prodotti jew servizzi matul ċiklu operattiv li hu identifikabbli b’mod ċar.

64 Fl-applikazzjoni tal-paragrafu 60, entità għandha permess li tippreżenta x'uħud mill-assi u l-obbligazzjonijiet tagħha billi tuża klassifikazzjoni kurrenti/mhux kurrenti u oħrajn f’ordni ta’ likwidità, meta dan jipprovdi informazzjoni affidabbli u iktar rilevanti. Il-bżonn ta’ bażi mħallta ta’ preżentazzjoni jista’ jinqala’ meta entità jkollha operazzjonijiet differenti.

65 Informazzjoni dwar id-dati mistennija tar-realizzazzjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet hi utli fl-evalwazzjoni tal-likwidità u tas-solvenza tal-entità. L-IFRS 7 Strumenti Finanzjarji: Żvelar ta’ Informazzjoni jirrikjedi l-iżvelar tad-dati tal-maturità ta’ assi finanzjarji u ta' obbligazzjonijiet finanzjarji. L-assi finanzjarji jinkludu ammonti riċevibbli tan-negozju u ammonti riċevibbli oħrajn, u l-obbligazzjonijiet finanzjarji jinkludu ammonti pagabbli tan-negozju u ammonti pagabbli oħrajn. Informazzjoni dwar id-data mistennija tal-irkuprar ta' assi mhux monetarji bħal ma huma inventarji, u d-data mistennija tas-saldu ta' obbligazzjonijiet bħal ma huma provedimenti, hi utli wkoll, sew jekk l-assi u l-obbligazzjonijiet ikunu kklassifikati bħala kurrenti kemm bħala mhux kurrenti. Pereżempju, entità tiżvela l-ammont ta’ inventarji li huma mistennija li jkunu rkuprati iktar minn tnax-il xahar wara l-perjodu tar-rappurtar.

Assi kurrenti

66 Entità għandha tikklassifika assi bħala kurrenti meta:

(a) tistenna li ser tirrealizza l-assi, jew għandha l-intenzjoni li tbigħu jew tikkonsmah, fiċ-ċiklu normali tal-operat tagħha;

(b) iżżomm l-assi primarjament bl-iskop li tinnegozjah;

(c) tistenna li tirrealizza l-assi fi żmien tnax-il xahar wara l-perjodu tar-rappurtar; jew

(d) l-assi hu flus kontanti jew assi ekwivalenti għal flus kontanti (kif definit fl-IAS 7), ħlief jekk l-assi jkun ristrett milli jkun skambjat jew użat biex tiġi saldata obbligazzjoni għal mill-inqas tnax-il xahar wara l-perjodu tar-rappurtar.

Entità għandha tikklassifika l-assi l-oħrajn kollha bħala mhux kurrenti.

67 Dan l-Istandard juża t-terminu “mhux kurrenti” biex jinkludi assi tanġibbli, intanġibbli jew finanzjarji li n-natura tagħhom tkun fit-tul. Dan ma jipprojbixxix l-użu ta' deskrizzjonijiet alternattivi sakemm is-sinifikat ikun ċar.

68 Iċ-ċiklu operattiv ta’ entità hu ż-żmien bejn l-akkwiżizzjoni ta’ assi għall-ipproċessar u r-realizzazzjoni tagħhom fi flus jew ekwivalenti ta’ flus. Meta ċ-ċiklu operattiv normali tal-entità ma jkunx identifikabbli b’mod ċar, is-suppożizzjoni hi li t-tul tiegħu hu ta' tnax-il xahar. L-assi kurrenti jinkludu assi (bħal inventarji u ammonti riċevibbli tan-negozju) li jinbiegħu jew ikunu kkonsmati jew realizzati bħala parti miċ-ċiklu operattiv normali, anki meta ma jkunux mistennija li ser jiġu realizzati sa tnax-il xahar wara l-perjodu tar-rappurtar. L-assi kurrenti jinkludu wkoll assi miżmuma primarjament għal skopijiet ta' negozju (l-assi finanzjarji f'din il-kategorija huma kklassifikati bħala miżmuma għan-negozju b'konformità ma’ l-IAS 39) u l-porzjon kurrenti tal-assi finanzjarji mhux kurrenti.

Obbligazzjonijiet kurrenti

69 Entità għandha tikklassifika obbligazzjoni bħala kurrenti meta:

(a) tistenna li tiġi saldata l-obbligazzjoni fiċ-ċiklu normali tal-operat tagħha;

(b) iżżomm l-obbligazzjoni primarjament bl-iskop li tinnegozjaha;

(c) l-obbligazzjoni tkun dovuta li tiġi saldata fi żmien tnax-il xahar wara l-perjodu tar-rappurtar; jew

(d) l-entità m’għandhiex dritt mhux kondizzjonali li tipposponi s-saldu tal-obbligazzjoni għal mill-inqas tnax-il xahar wara l-perjodu tar-rappurtar.

Entità għandha tikklassifika l-obbligazzjonijiet l-oħrajn kollha bħala mhux kurrenti.

70 Ċerti obbligazzjonijiet kurrenti, bħal kredituri kummerċjali u xi ammonti dovuti għall-kosti tal-impjegati jew kosti operattivi oħra, huma parti mill-kapital li jdur li jintuża fiċ-ċiklu operattiv normali tal-entità. Entità tikklassifika dawn l-entrati operattivi bħala obbligazzjonijiet kurrenti, anki jekk huma dovuti li jiġu saldati iktar minn tnax-il xahar wara l-perjodu tar-rappurtar. L-istess ċiklu operattiv normali japplika għall-klassifikazzjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet tal-entità. Meta ċ-ċiklu operattiv normali tal-entità ma jkunx identifikabbli b’mod ċar, is-suppożizzjoni hi li t-tul tiegħu hu ta' tnax-il xahar.

71 Obbligazzjonijiet kurrenti oħra ma jiġux saldati bħala parti miċ-ċiklu operattiv normali, iżda huma dovuti li jiġu saldati sa tnax-il xahar wara l-perjodu tar-rappurtar jew li jinżammu primarjament bi skop ta' negozju. Eżempji huma l-obbligazzjonijiet finanzjarji kklassifikati li huma miżmuma għan-negozju b'konformità mal-IAS 39, self kurrenti minn banek, u l-porzjon kurrenti tal-obbligazzjonijiet finanzjarji mhux kurrenti, dividendi li jridu jitħallsu, taxxi fuq id-dħul u kredituri oħra mhux kummerċjali. Obbligazzjonijiet finanzjarji li jipprovdu finanzjament għat-tul (i.e. mhumiex parti mill-kapital li jdur użat fiċ-ċiklu operattiv normali tal-entità) u li mhumiex dovuti li jiġu saldati sa tnax-il xahar wara l-perjodu tar-rappurtar, huma obbligazzjonijiet mhux kurrenti, suġġetti għall-paragrafi 74 u 75.

72 Entità tikklassifika l-obbligazzjonijiet finanzjarji tagħha bħala kurrenti meta dawn iridu jiġu saldati sa tnax-il xahar wara l-perjodu tar-rappurtar, anki jekk:

(a) it-terminu oriġinali kien ta’ perjodu itwal minn tnax-il xahar; u

(b) ikun intlaħaq ftehim għal finanzjament mill-ġdid, jew biex il-ħlasijiet ikunu skedati mill-ġdid, fuq bażi fit-tul, wara l-perjodu tar-rappurtar u qabel ma r-rapporti finanzjarji jkunu awtorizzati għall-ħruġ.

73 Jekk entità tistenna, u għandha d-diskrezzjoni, li tiffinanzja mill-ġdid jew li tipposponi obbligu għal mill-inqas tnax-il xahar wara l-perjodu tar-rappurtar taħt faċilità ta’ self eżistenti, din tikklassifika l-obbligu bħala mhux kurrenti, anki li kieku l-ħlas kien se jkun dovut f'perjodu iqsar. Madankollu, meta l-finanzjament mill-ġdid jew il-posponiment tal-obbligu ma jkunx fid-diskrezzjoni tal-entità (pereżempju, m’hemm l-ebda arranġament għal finanzjament mill-ġdid), l-entità ma tikkunsidrax il-potenzjal li tiffinanzja l-obbligu mill-ġdid u tikklassifika l-obbligu bħala kurrenti.

74 Meta entità tikser provediment ta’ arranġament ta' self fiss fit-tul matul jew qabel it-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar bil-konsegwenza li l-obbligazzjoni tiġi pagabbli malli tintalab, l-entità tikklassifika l-obbligazzjoni bħala kurrenti, anki jekk min sellef ikun aċċetta, wara l-perjodu tar-rappurtar u qabel l-awtorizzazzjoni għall-ħruġ tar-rapporti finanzjarji, li ma jitlobx ħlas bħala konsegwenza tal-ksur. Entità tikklassifika l-obbligazzjoni bħala kurrenti minħabba li, fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, ma jkollhiex dritt mhux kondizzjonali li tipposponi s-saldu għal mill-inqas tnax-il xahar wara dik id-data.

75 Madankollu, entità tikklassifika l-obbigazzjoni bħala mhux kurrenti jekk minn sellef ikun aċċetta, sat-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, li jipprovdi perjodu ta’ grazzja li jintemm mill-inqas tnax-il xahar wara l-perjodu tar-rappurtar, li fih l-entità tkun tista’ tirrettifika l-ksur u li matulu, min sellef ma jistax jitlob ħlas lura immedjat.

76 F'dak li jirrigwarda self fiss ikklassifikat bħala obbligazzjonijiet kurrenti, jekk dawn l-avvenimenti li ġejjin iseħħu bejn it-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar u d-data li fiha r-rapporti finanzjarji jkunu awtorizzati għall-ħruġ, dawk l-avvenimenti jkunu żvelati bħala avvenimenti li ma jirrikjedux aġġustament b'konformità mal-IAS 10 Avvenimenti wara l-Perjodu tar-Rappurtar:

(a) finanzjament mill-ġdid fuq bażi fit-tul;

(b) rettifika tal-ksur ta’ arranġament ta’ self għat-tul; u

(c) l-għoti minn min sellef ta’ perjodu ta’ grazzja sabiex jiġi rettifikat il-ksur ta’ ftehim ta’ self fiss għat-tul, liema perjodu jintemm mill-inqas tnax-il xahar wara l-perjodu tar-rappurtar.

Informazzjoni li trid tkun ippreżentata jew fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja jew fin-noti

77 Entità għandha tiżvela, jew fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja jew fin-noti, sottoklassifikazzjonijiet addizzjonali tal-entrati ppreżentati linja b’linja, ikklassifikati b’mod adattat għall-operazzjonijiet tal-entità.

78 Id-dettal ipprovdut fis-sottoklassifikazzjonijiet jiddependi mir-rekwiżiti tal-IFRSs u mid-daqs, in-natura u l-funzjoni tal-ammonti involuti. Entità tuża wkoll il-fatturi deskritti fil-paragrafu 58 biex tiddeċiedi l-bażi ta' sottoklassifikazzjoni. L-informazzjoni li għandha tkun żvelata tvarja għal kull entrata, pereżempju:

(a) entrati ta' proprjetà, impjant u tagħmir huma mifruda fi klassijiet b'konformità mal-IAS 16;

(b) l-ammonti riċevibbli huma mifruda minn xulxin f’ammonti riċevibbli minn klijenti kummerċjali, ammonti riċevibbli minn partijiet relatati, ħlasijiet bil-quddiem u ammonti oħra;

(c) l-inventarji huma mifruda minn xulxin, b'konformità mal-IAS 2 Inventarji, fi klassifikazzjonijiet bħal ma huma merkanzija, provvisti tal-produzzjoni, materjali, xogħol fl-idejn u prodotti lesti;

(d) il-provedimenti huma diżaggregati fi provedimenti għall-benefiċċji tal-impjegati u entrati oħra; u

(e) il-kapital u r-riżervi tal-ekwità huma mifruda minn xulxin fi klassijiet differenti bħal ma huma kapital imħallas, primjum fuq l-ishma u riżervi.

79 Entità għandha tirrapporta dawn li ġejjin, jew fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja jew fir-rapport tat-tibdil fl-ekwità, jew fin-noti:

(a) għal kull klassi ta’ kapital azzjonarju:

(i) in-numru ta’ ishma awtorizzati;

(ii) in-numru ta’ ishma maħruġa u mħallsa b'mod komplet, u dawk maħruġa iżda mhux imħallsa b'mod komplet;

(iii) valur pari kull sehem, jew li l-ishma m’għandhomx valur pari;

(iv) tqabbil bejn in-numru ta’ ishma pendenti fil-bidu u dawk fit-tmiem tal-perjodu;

(v) id-drittijiet, privileġġi u restrizzjonijiet marbuta ma’ dik il-klassi, inklużi r-restrizzjonijiet fuq id-distribuzzjoni ta’ dividendi u l-ħlas lura ta’ kapital;

(vi) ishma fl-entità miżmuma mill-entità jew mill-kumpaniji sussidjarji jew assoċjati tagħha; u

(vii) ishma riżervati għall-ħruġ taħt opzjonijiet jew kuntratti għall-bejgħ ta’ ishma, inklużi t-termini u l-ammonti tagħhom; u

(b) deskrizzjoni tan-natura u l-iskop ta’ kull riżerva fi ħdan l-ekwità.

80 Entità mingħajr kapital azzjonarju, bħal soċjetà kummerċjali jew trust, għandha tiżvela informazzjoni ekwivalenti għal dik meħtieġa mill-paragrafu 79(a), li turi t-tibdil matul il-perjodu f’kull kategorija ta’ interess azzjonarju, u d-drittijiet, privileġġi u restrizzjonijiet marbuta ma’ kull kategorija ta’ interess azzjonarju.

Rapport tad-dħul komplessiv

81 Entità għandha tippreżenta l-entrati kollha ta' dħul u spiża rikonoxxuti f'perjodu:

(a) f'rapport wieħed tad-dħul komplessiv, jew

(b) f’żewġ rapporti: rapport li juri l-komponenti ta' profitt jew telf (rapport separat tad-dħul) u t-tieni rapport li jibda bil-profitt jew telf u li juri l-komponenti ta' dħul ieħor komplessiv (rapport tad-dħul komplessiv).

Informazzjoni li trid tkun ippreżentata fir-rapport tad-dħul komplessiv

82 Bħala minimu, ir-rapport tad-dħul komplessiv għandu jinkludi entrati linja b’linja li jippreżentaw l-ammonti li ġejjin għall-perjodu:

(a) id-dħul;

(b) il-kosti tal-finanzjament;

(c) il-porzjon tal-profitt jew telf ta’ kumpaniji assoċjati u ta’ impriżi konġunti maħduma skond il-metodu tal-ekwità;

(d) l-ispiża tat-taxxa;

(e) ammont wieħed li jiġbor fih it-total ta':

(i) il-profitt jew telf wara t-taxxa ta' operazzjonijiet li ma tkomplewx u

(ii) il-qligħ jew telf rikonoxxut wara t-taxxa meta l-assi jew grupp/i tad-disponiment li jikkostitwixxu operazzjoni li ma tkomplietx jitkejlu skond il-valur ġust nieqes l-ispejjeż meħtieġa tal-bejgħ, jew meta jsir disponiment minnhom;

(f) il-profitt jew telf;

(g) kull komponent ta' dħul ieħor komplessiv ikklassifikat skond in-natura (esklużi l-ammonti f'(h));

(h) il-porzjon tad-dħul ieħor komplessiv ta’ kumpaniji assoċjati u impriżi konġunti maħdum skond il-metodu tal-ekwità; u

(i) id-dħul totali komplessiv.

83 Entità għandha tiżvela l-entrati li ġejjin fir-rapport tad-dħul komplessiv bħala allokazzjonijiet ta' profitt jew telf għall-perjodu:

(a) il-profitt jew telf għall-perjodu attribwibbli għal:

(i) interess minoritarju, u

(ii) sidien tal-kumpanija prinċipali.

(b) id-dħul totali komplessiv għall-perjodu attribwibbli għal:

(i) interess minoritarju, u

(ii) sidien tal-kumpanija prinċipali.

84 Entità tista' tippreżenta f'rapport separat tad-dħul (ara l-paragrafu 81) l-entrati linja b’linja fil-paragrafu 82(a)-(f) u l-informazzjoni li għandha tkun żvelata skond il-paragrafu 83(a).

85 Entità għandha tippreżenta entrati addizzjonali linja b’linja, intestaturi u sottototali addizzjonali fir-rapport tad-dħul komplessiv u r-rapport separat tad-dħul (jekk ippreżentat), meta din il-preżentazzjoni tkun rilevanti biex jinftiehmu r-riżultati finanzjarji tal-entità.

86 Minħabba li l-effetti tal-attivitajiet, tranżazzjonijiet u avvenimenti oħra varji ta’ entità jvarjaw fil-frekwenza, fil-potenzjal għall-qligħ jew telf u fil-prevedibilità tagħhom, l-iżvelar tal-komponenti tar-riżultati finanzjarji jgħin biex l-utenti jifhmu r-riżultati finanzjarji miksuba u biex jbassru kif tista’ tkun il-prestazzjoni finanzjarja futura. Entità tinkludi entrati addizzjonali fir-rapport tad-dħul komplessiv u fir-rapport separat tad-dħul (jekk ippreżentat), u temenda d-deskrizzjonijiet użati u l-ordni ta' entrati meta dan ikun meħtieġ biex jispjega l-elementi tar-riżultati finanzjarji. Entità tikkunsidra fatturi li jinkludu l-materjalità u n-natura u l-funzjoni ta' entrati ta' dħul u spiża. Pereżempju, istituzzjoni finanzjarja tista' temenda d-deskrizzjonijiet biex tipprovdi informazzjoni li hi rilevanti għall-operazzjonijiet ta' istituzzjoni finanzjarja. Entità ma tpaċix entrati ta' dħul u spiża ħlief jekk il-kriterji fil-paragrafu 32 ikunu ssodisfati.

87 Entità m'għandha tippreżenta ebda entrata ta' dħul jew spiża bħala entrata straordinarja, fir-rapport tad-dħul komplessiv jew fir-rapport separat tad-dħul (jekk ippreżentat), jew fin-noti.

Profitt jew telf għall-perjodu

88 Entità għandha tirrikonoxxi l-entrati kollha ta' dħul u spiża f'perjodu fi profitt jew telf ħlief jekk hemm IFRS li jirrikjedi jew jippermetti mod ieħor.

89 Ċerti IFRSs jispeċifikaw ċirkustanzi meta entità tirrikonoxxi entrati partikulari 'l barra mill-profitt jew telf fil-perjodu kurrenti. L-IAS 8 jispeċifika żewġ ċirkustanzi ta’ dan it-tip: il-korrezzjoni ta' żbalji u l-effett tat-tibdil fil-politika tal-kontabilità. IFRSs oħrajn jirrikjedu jew jippermettu komponenti ta' dħul ieħor komplessiv, li jissodisfaw id-definizzjoni ta' dħul jew spiża li hemm fil-Qafas li jkunu esklużi mill-profitt jew telf (ara l-paragrafu 7).

Dħul ieħor komplessiv għall-perjodu

90 Entità għandha tiżvela l-ammont ta' taxxa fuq id-dħul, relatat ma' kull komponent ta' dħul komplessiv ieħor, inklużi aġġustamenti tar-riklassifikazzjoni, jew fir-rapport tad-dħul komplessiv jew fin-noti.

91 Entità tista' tippreżenta komponenti ta' dħul ieħor komplessiv:

(a) jew netti mill-effetti relatati tat-taxxa,

(b) jew qabel l-effetti relatati tat-taxxa, u turi ammont wieħed għat-total tat-taxxa fuq id-dħul relatata ma' dawk il-komponenti.

92 Entità għandha tiżvela l-aġġustamenti tar-riklassifikazzjoni relatati ma' komponenti ta' dħul ieħor komplessiv.

93 IFRSs oħrajn jispeċifikaw jekk ammonti li qabel kienu rikonoxxuti fi dħul ieħor komplessiv ikunux irriklassifikati fi profitt jew telf, u meta. F'dan l-Istandard dawn ir-riklassifikazzjonijiet jissejħu aġġustamenti tar-riklassifikazzjoni. Aġġustament tar-riklassifikazzjoni jiġi inkluż mal-komponent relatat tad-dħul ieħor komplessiv fil-perjodu li fih l-aġġustament ikun irriklassifikat fi profitt jew telf. Pereżempju, qligħ realizzat fuq id-disponiment ta' assi finanzjarji li huma disponibbli għall-bejgħ huwa inkluż fil-profitt jew telf tal-perjodu kurrenti. Dawn l-ammonti setgħu kienu rikonoxxuti fi dħul ieħor komplessiv bħala qligħ mhux realizzat fil-perjodu kurrenti jew fil-perjodi ta' qabel. Dak il-qligħ mhux realizzat irid jitnaqqas mid-dħul ieħor komplessiv fil-perjodu li fih il-qligħ realizzat ikun irriklassifikat fi profitt jew telf biex ikun evitat li jkun inkluż darbtejn fid-dħul totali komplessiv.

94 Entità tista' tippreżenta aġġustamenti ta' riklassifikazzjoni fir-rapport tad-dħul komplessiv jew fin-noti. Entità li tkun qed tippreżenta l-aġġustamenti tar-riklassifikazzjoni fin-noti, tippreżenta l-komponenti tad-dħul ieħor komplessiv wara kwalunkwe aġġustament relatat tar-riklassifikazzjoni.

95 Aġġustamenti tar-riklassifikazzjoni jinħolqu, pereżempju, mad-disponiment ta' operazzjoni barranija (ara l-IAS 21), mal-irtirar tar-rikonoxximent ta' assi finanzjarji li jkunu disponibbli għall-bejgħ (ara l-IAS 39) u meta tranżazzjoni mbassra li tkun hedged taffettwa l-profitt jew telf (ara l-paragrafu 100 tal-IAS 39 fir-rigward ta' hedges ta' flussi ta' flus).

96 Aġġustamenti tar-riklassifikazzjoni ma jinħolqux minn tibdiliet fil-bilanċ fuq rivalutazzjoni rikonoxxut skond l-IAS 16 jew l-IAS 38 jew fuq qligħ jew telf attwarju fuq pjani ta' benefiċċju definit rikonoxxuti skond il-paragrafu 93A tal-IAS 19. Dawn il-komponenti huma rikonoxxuti fi dħul ieħor komplessiv u mhumiex irriklassifikati bħala profitt jew telf f’perjodi sussegwenti. Tibdiliet fil-bilanċ fuq rivalutazzjoni jistgħu jkunu ttrasferiti fil-qligħ imfaddal f'perjodi sussegwenti hekk kif l-assi jintuża jew meta ma jibqax rikonoxxut (ara l-IAS 16 u l-IAS 38). Qligħ jew telf attwarju huma rrappurtati fil-qligħ imfaddal fil-perjodu li fih ikunu rikonoxxuti bħala dħul ieħor komplessiv (ara l-IAS 19).

Informazzjoni li trid tkun ippreżentata fir-rapport tad-dħul komplessiv jew fin-noti

97 Meta entrati ta' dħul jew spiża huma materjali, entità għandha tiżvela n-natura u l-ammonti tagħhom separatament.

98 Ċirkostanzi li jistgħu jagħtu lok għall-iżvelar separat ta' entrati ta’ dħul jew spiża jinkludu:

(a) tniżżil tal-valur ta’ inventarji għall-valur nett li jġibu, jew ta’ proprjetà, impjant u tagħmir għall-ammont li jista’ jiġi rkuprat, kif ukoll it-treġġigħ lura ta’ tniżżil bħal dan;

(b) ristrutturar tal-attivitajiet ta’ entità u treġġigħ lura ta’ kwalunkwe provedimenti għall-ispejjeż tar-ristrutturar;

(c) disponimenti ta’ oġġetti ta’ proprjetà, impjant u tagħmir;

(d) disponimenti ta’ investimenti;

(e) operazzjonijiet li ma tkomplewx;

(f) ftehim fuq tilwim legali; u

(g) treġġigħ lura ta’ provedimenti oħrajn.

99 Entità għandha tippreżenta analiżi ta’ l-ispejjeż rikonoxxuti fi profitt jew telf billi tuża sistema ta’ klassifikazzjoni bbażata jew fuq in-natura tagħhom jew fuq il-funzjoni tagħhom fl-entità, skond liema minnhom tipprovdi informazzjoni li hi l-aktar ta’ min joqgħod fuqha u l-aktar rilevanti.

100 L-entitajiet huma inkoraġġiti biex jippreżentaw l-analiżi fil-paragrafu 99 fir-rapport tad-dħul komplessiv jew fir-rapport separat tad-dħul (jekk ippreżentat).

101 L-ispejjeż huma sottoklassfikati biex jenfasizzaw il-komponenti tar-rapporti finanzjarji li jistgħu jvarjaw f’termini ta’ frekwenza, potenzjal għall-qligħ jew telf u prevedibilità. Din l-analiżi tingħata f’waħda minn żewġ forom.

102 L-ewwel forma ta’ analiżi hi l-metodu tan-“natura tal-ispiża”. Entità tiġbor l-ispejjeż fi profitt jew telf skond in-natura tagħhom (pereżempju, deprezzament, xiri ta' materjali, spejjeż tat-trasport, benefiċċji tal-impjegati u spejjeż tar-reklamar), u ma tallokahomx mill-ġdid fost il-funzjonijiet fi ħdan l-entità. Dan il-metodu jista’ jkun sempliċi biex jiġi applikat għax m’hemm bżonn tal-ebda allokazzjoni ta’ spejjeż għal klassifikazzjonijiet funzjonali. Eżempju ta’ klassifikazzjoni bl-użu tal-metodu tan-natura tal-ispiża hu kif ġej:Dħul

 

X

Dħul ieħor

 

X

Tibdil fl-inventarji ta’ prodotti lesti u xogħol fl-idejn

X

 

Materja prima u prodotti konsumabbli użati

X

 

Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati

X

 

Spejjeż ta’ deprezzament jew ammortizzament

X

 

Spejjeż oħra

X

 

Spejjeż totali

 

(X)

Profitt qabel it-taxxa

 

X

103 It-tieni forma ta’ analiżi hi l-metodu tal-“funzjoni tal-ispiża” jew “kost tal-bejgħ” li jikklassifika l-ispejjeż skond il-funzjoni tagħhom bħala parti mill-kost tal-bejgħ jew, pereżempju, il-kosti tad-distribuzzjoni jew ta’ attivitajiet amministrattivi. Bħala minimu, entità tiżvela l-kost tal-bejgħ skond dan il-metodu b’mod separat minn kosti oħrajn. Dan il-metodu jista’ jipprovdi informazzjoni iktar rilevanti lill-utenti milli l-klassifikazzjoni tal-ispejjeż skond in-natura, iżda l-allokazzjoni ta’ spejjeż lill-funzjonijiet tista’ tkun teħtieġ allokazzjonijiet arbitrarji u tinvolvi eżerċizzju konsiderevoli ta’ ġudizzju għaqli. Eżempju ta’ klassifikazzjoni bl-użu tal-metodu tal-funzjoni tal-ispiża hu kif ġej:Dħul

X

 

Kost tal-bejgħ

(X)

 

Profitt gross

X

 

Dħul ieħor

X

 

Spejjeż tad-distribuzzjoni

(X)

 

Spejjeż tal-amministrazzjoni

(X)

 

Spejjeż oħra

(X)

 

Profitt qabel it-taxxa

X

 

104 Entità li tikklassifika l-ispejjeż skond il-funzjoni għandha tiżvela informazzjoni addizzjonali dwar in-natura tal-ispejjeż, inklużi l-ispejjeż tad-deprezzament u l-amortizzament u spejjeż ta’ benefiċċji tal-impjegati.

105 L-għażla bejn il-metodu tal-funzjoni tal-ispiża u dak tan-natura tal-ispiża tiddependi fuq fatturi storiċi u tal-industrija u fuq in-natura tal-entità. Iż-żewġ metodi jipprovdu indikazzjoni ta’ dawk il-kosti li jistgħu jvarjaw, direttament jew indirettament, mal-livell tal-bejgħ jew tal-produzzjoni tal-entità. Minħabba li l-metodi ta’ preżentazzjoni t-tnejn għandhom mertu għal tipi differenti ta’ entitajiet, dan l-Istandard jitlob li l-maniġment jagħżel l-aktar preżentazzjoni rilevanti u ta’ min joqgħod fuqha. Madankollu, minħabba li informazzjoni dwar in-natura tal-ispejjeż hi utli fil-previżjoni ta’ flussi futuri ta' flus, hu meħtieġ li tkun żvelata informazzjoni addizzjonali meta tintuża l-klassifikazzjoni skond il-funzjoni tal-ispiża. Fil-paragrafu 104, “benefiċċji tal-impjegati” għandha l-istess sinifikat bħal dak fl-IAS 19.

Rapport tat-tibdil fl-ekwità

106 Entità għandha tippreżenta rapport tat-tibdil fl-ekwità li juri dan li ġej:

(a) id-dħul totali komplessiv għall-perjodu, li juri separatament l-ammonti totali attribwibbli lis-sidien tal-kumpanija prinċipali u lill-interess minoritarju;

(b) għal kull komponent tal-ekwità, l-effetti ta' applikazzjoni retrospettiva jew ta’ rappurtar mill-ġdid retrospettiv rikonoxxut b'konformità mal-IAS 8;

(c) l-ammonti ta' tranżazzjonijiet mis-sidien fil-kapaċità tagħhom bħala sidien, li juri separatament il-kontribuzzjonijiet mis-sidien u d-distribuzzjonijiet lilhom; u

(d) għal kull komponent tal-ekwità, tqabbil bejn l-ammonti miżmuma fil-kotba fil-bidu u dawk fit-tmiem tal-perjodu, li juri separatament kull bidla.

107 Entità għandha tippreżenta, jew fir-rapport tat-tibdil fl-ekwità jew fin-noti, l-ammont ta' dividendi rikonoxxuti bħala distribuzzjonijiet lis-sidien matul il-perjodu, u l-ammont relatat għal kull sehem.

108 Fil-paragrafu 106, il-komponenti tal-ekwità jinkludu, pereżempju, kull klassi ta' ekwità kkontribwita, il-bilanċ akkumulat ta' kull klassi ta' dħul ieħor komplessiv u l-qligħ imfaddal.

109 It-tibdil fl-ekwità ta' entità bejn il-bidu u t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar jirrifletti ż-żieda jew it-tnaqqis fl-assi netti tagħha matul il-perjodu. Ħlief għal tibdil li jirriżulta minn tranżazzjonijiet mas-sidien fil-kapaċità tagħhom bħala sidien (bħal ma huma kontribuzzjonijiet ta' ekwità, akkwisti mill-ġdid tal-istrumenti azzjonarji tal-entità stess, u dividendi) u spejjeż tat-tranżazzjoni li huma relatati direttament ma' tranżazzjonijiet bħal dawn, il-bidla totali fl-ekwità matul perjodu tirrappreżenta l-ammont totali ta' dħul u spiża, inkluż qligħ u telf, iġġenerat mill-attivitajiet tal-entità matul dak il-perjodu.

110 L-IAS 8 jirrikjedi aġġustamenti retrospettivi biex isir tibdil fil-politika tal-kontabilità, sakemm ikun prattikabbli, ħlief meta d-dispożizzjonijiet tranżitorji f'IFRS ieħor ikunu jitolbu mod ieħor. L-IAS 8 jirrikjedi wkoll illi dikjarazzjonijiet mill-ġdid biex jikkoreġu żbalji jsiru retrospettivament, sakemm ikun prattikabbli. Aġġustamenti retrospettivi u dikjarazzjonijiet mill-ġdid retrospettivi mhumiex tibdil fl-ekwità iżda huma aġġustamenti fil-bilanċ tal-ftuħ tal-qligħ imfaddal, ħlief meta IFRS jitlob aġġustament retrospettiv ta' komponent ieħor tal-ekwità. Il-paragrafu 106(b) jirrikjedi li jkun żvelat fir-rapport tat-tibdil fl-ekwità l-aġġustament totali għal kull komponent tal-ekwità li jirriżulta minn tibdil fil-politika tal-kontabilità u, separatament, minn korrezzjoni ta' żbalji. Dawn l-aġġustamenti jkunu żvelati għal kull perjodu ta' qabel u għall-bidu tal-perjodu.

Rapport tal-flussi ta’ flus

111 L-informazzjoni dwar il-flussi ta' flus tipprovdi lill-utenti tar-rapporti finanzjarji bażi biex jevalwaw il-kapaċità tal-entità li tigġenera l-flus u l-ekwivalenti ta’ flus, u l-bżonnijiet tal-entità biex tuża dawk il-flussi ta’ flus. L-IAS 7 jistipula r-rekwiżiti għall-preżentazzjoni u l-iżvelar ta' informazzjoni dwar il-flussi ta’ flus.

Noti

Struttura

112 In-noti għandhom:

(a) jippreżentaw informazzjoni dwar il-bażi tal-preparazzjoni tar-rapporti finanzjarji u tal-politika speċifiċa tal-kontabilità użata b'konformità mal-paragrafi 117-124;

(b) jiżvelaw l-informazzjoni meħtieġa mill-IFRSs li ma tkunx ippreżentata x'imkien ieħor fir-rapporti finanzjarji; u

(c) jipprovdu informazzjoni li ma tkunx ippreżentata x'imkien ieħor fir-rapporti finanzjarji, iżda li tkun rilevanti biex wieħed jifhem xi rapport minnhom.

113 Entità għandha, sa fejn ikun prattikabbli, tippreżenta n-noti b’mod sistematiku. Entità għandha timmarka kull entrata fir-rapporti tal-pożizzjoni finanzjarja u tad-dħul komplessiv, fir-rapport separat tad-dħul (jekk ippreżentat), u fir-rapporti tat-tibdil fl-ekwità u tal-flussi ta' flus, b’referenza għal kwalunkwe informazzjoni relatata fin-noti.

114 Entità normalment tippreżenta noti fl-ordni li ġejja, biex tgħin lill-utenti jifhmu r-rapporti finanzjarji u biex iqabbluhom mar-rapporti finanzjarji ta' entitajiet oħrajn:

(a) rapport ta’ konformità mal-IFRSs (ara l-paragrafu 16);

(b) sommarju tal-politika sinifikanti li ġiet applikata fil-kontabilità (ara l-paragrafu 117);

(c) informazzjoni li ssaħħaħ l-entrati ppreżentati fir-rapporti tal-pożizzjoni finanzjarja u tad-dħul komplessiv, fir-rapport separat tad-dħul (jekk ikun ippreżentat), u fir-rapporti tat-tibdil fl-ekwità u tal-flussi ta' flus, fl-ordni li fiha kull rapport u kull entrata linja b’linja jkunu ppreżentati; u

(d) informazzjoni oħra li tinkludi:

(i) l-obbligazzjonijiet kontinġenti (ara l-IAS 37) u impenji kuntrattwali mhux rikonoxxuti; u

(ii) informazzjoni mhux finanzjarja, eż. l-għanijiet u l-politika tal-immaniġġjar tar-riskju finanzjarju tal-entità (ara l-IFRS 7).

115 F’ċerti ċirkustanzi, jista’ jkun hemm bżonn jew ikun mixtieq li l-ordni tal-punti speċifiċi fin-noti tvarja. Pereżempju, entità tista' tikkombina informazzjoni dwar it-tibdil fil-valur ġust rikonoxxut fi profitt jew telf ma' informazzjoni fuq il-maturitajiet ta’ strumenti finanzjarji, għalkemm l-iżvelar tal-ewwel jirrigwarda r-rapport tad-dħul komplessiv jew ir-rapport separat tad-dħul (jekk ippreżentat) u dak tal-aħħar jirrigwarda r-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja. Madankollu, entità żżomm struttura sistematika għan-noti sakemm dan ikun prattikabbli.

116 Entità tista' tippreżenta noti li jipprovdu informazzjoni dwar il-bażi tal-preparazzjoni tar-rapporti finanzjarji u dwar il-politika speċifika tal-kontabilità bħala sezzjoni separata tar-rapporti finanzjarji.

L-iżvelar tal-politika tal-kontabilità

117 Entità għandha tiżvela fis-sommarju tal-politika sinifikanti tal-kontabilità:

(a) il-bażi (jew bażijiet) ta’ kejl użati fit-tħejjija tar-rapporti finanzjarji; u

(b) il-politika l-oħra tal-kontabilità użata li hi rilevanti biex jinftiehmu r-rapporti finanzjarji.

118 Hu importanti għal entità li tinforma lill-utenti dwar il-bażi jew bażijiet tal-kejl użati fir-rapporti finanzjarji (pereżempju, il-kost storiku, il-kost kurrenti, il-valur nett li jinġab, il-valur ġust jew l-ammont li jista’ jiġi rkuprat) minħabba li l-bażi li fuqha entità tħejji r-rapporti finanzjarji taffettwa b'mod sinifikanti l-analiżi tal-utenti. Meta entità tuża aktar minn bażi waħda ta’ kejl fir-rapporti finanzjarji, pereżempju, meta klassijiet partikolari ta’ assi huma vvalutati mill-ġdid, hu biżżejjed li tkun ipprovduta indikazzjoni tal-kategoriji tal-assi u l-obbligazzjonijiet li għalihom kull bażi ta’ kejl tkun ġiet applikata.

119 Fid-deċiżjoni dwar jekk politika partikolari tal-kontabilità għandhiex tkun żvelata jew le, il-maniġment jikkunsidra jekk l-iżvelar ta’ dik l-informazzjoni jgħinx lill-utenti biex jifhmu kif it-tranżazzjonijiet, avvenimenti jew kundizzjonijiet oħrajn huma riflessi fir-riżultati finanzjarji u fil-pożizzjoni finanzjarja li ġew irrappurtati. L-iżvelar tal-politika partikulari tal-kontabilità hi utli għall-utenti b’mod partikulari meta dik il-politika tintgħażel minn alternattivi permessi fl-IFRSs. Eżempju hu l-iżvelar ta’ jekk imprenditur jirrikonoxxix l-interess tiegħu f’entità b’kontroll konġunt bl-użu tal-konsolidazzjoni proporzjonata jew bil-metodu tal-ekwità (ara l-IAS 31 Interessi fImpriżi konġunti). Xi IFRSs jitolbu speċifikament l-iżvelar ta’ tipi partikolari ta’ politika ta’ kontabilità, inklużi dawk l-għazliet li jsiru mill-maniġment bejn tipi ta’ politika differenti li huma jippermettu. Pereżempju, l-IAS 16 jitlob l-iżvelar tal-bażi ta’ kejl użati fil-klassijiet tal-proprjetà, impjanti u tagħmir.

120 Kull entità għandha tikkunsidra n-natura tal-operazzjonijiet tagħha u l-politika li l-utenti tar-rapporti finanzjarji tagħha jistennew li tkun żvelata għal dik it-tip ta’ entità. Pereżempju, l-utenti jistennew li entità soġġetta għal taxxa fuq id-dħul tirrapporta l-politika tal-kontabilità tagħha dwar it-taxxa fuq id-dħul, inkluża dik applikabbli għal obbligazzjonijiet u assi ta’ taxxa differita. Meta entità jkollha operazzjonijiet jew tranżazzjonijiet sinfikanti barra l-pajjiż f’muniti barranin, l-utenti jistennew li tiżvela l-politika tal-kontabilità għar-rikonoxximent tal-qligħ u t-telf mill-kambju.

121 Politika tal-kontabilità tista’ tkun sinifikanti minħabba n-natura tal-operazzjonijiet tal-entità anki jekk l-ammonti għall-perjodi kurrenti u preċedenti mhumiex materjali. Hu xieraq ukoll li entità tiżvela kull politika sinifikanti tal-kontabilità li mhix meħtieġa speċifikament mill-IFRSs iżda li l-entità tagħżel u tapplika skond l-IAS 8.

122 Entità għandha tiżvela, fis-sommarju tal-politika sinifikanti tal-kontabilità u f’noti oħra, il-ġudizzji, minbarra dawk li jinvolvu stimi (ara l-paragrafu 125), li l-maniġment ikun għamel waqt il-proċess tal-applikazzjoni tal-politika tal-kontabilità tal-entità, li jkollhom l-aktar effett sinifikanti fuq l-ammonti rikonoxxuti fir-rapporti finanzjarji.

123 Fil-proċess tal-applikazzjoni tal-politika tal-kontabilità tal-entità, il-maniġment jagħmel diversi ġudizzji, apparti minn dawk li jinvolvu stimi, li jistgħu jħallu effett sinifikanti fuq l-ammonti rikonoxxuti fir-rapporti finanzjarji. Pereżempju, il-maniġment jagħmel ġudizzji fid-determinazzjoni ta’:

(a) jekk assi finanzjarji humiex investimenti li jinżammu sal-maturità;

(b) meta sostanzjalment ir-riskji u l-benefiċċji sinifikanti kollha tal-pussess ta’ assi finanzjarji u assi ta’ kiri huma ttrasferiti għal entitajiet oħra;

(c) jekk, fis-sustanza, bejgħ partikolari ta’ prodotti humiex arranġamenti ta’ finanzjament u għalhekk ma jirriżultawx fi dħul; u

(d) jekk is-sustanza tar-relazzjoni bejn l-entità u entità bi skop speċjali tindikax li l-entità tikkontrolla lill-entità bi skop speċjali.

124 X'uħud mill-ħwejjeġ żvelati skond il-paragrafu 122 huma meħtieġa minn IFRSs oħrajn. Pereżempju, l-IAS 27 jirrikjedi li entità tiżvela r-raġunijiet għaliex l-interess azzjonarju tal-entità ma jikkostitwixxix kontroll, fir-rigward ta’ entità oħra li qed isir l-investiment fiha, li mhix sussidjarja, anki jekk aktar minn nofs is-setgħa tal-vot, jew setgħa potenzjali tal-vot, hi proprjetà tagħha direttament jew indirettament permezz tas-sussidjarji. L-IAS 40 Proprjetà għall-Investiment jirrikjedi l-iżvelar tal-kriterji żviluppati mill-entità biex tagħmel distinzjoni bejn proprjetà għall-investiment u proprjetà okkupata mis-sid jew proprjetà miżmuma għall-bejgħ matul il-kors normali tan-negozju, meta l-klassifikazzjoni tal-proprjetà tkun diffiċli.

Sorsi ta’ inċertezza fl-istimi

125 Entità għandha tiżvela informazzjoni dwar is-suppożizzjonijiet li tagħmel dwar il-futur, u sorsi oħrajn ewlenin ta’ inċertezza fl-istimi fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, li għandhom riskju sinifikanti li jirriżultaw f'aġġustament materjali fl-ammonti miżmuma fil-kotba tal-assi u l-obbligazzjonijiet fis-sena finanzjarja ta’ wara. Fir-rigward ta’ dawk l-assi u obbligazzjonijiet, in-noti għandhom jinkludu dettalji dwar:

(a) in-natura tagħhom; u

(b) l-ammont tagħhom miżmum fil-kotba fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar.

126 Id-determinazzjoni tal-ammonti miżmuma fil-kotba ta’ xi assi u obbligazzjonijiet teħtieġ stima tal-effetti ta’ avvenimenti futuri inċerti fuq dawk l-assi u obbligazzjonijiet fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. Pereżempju, fl-assenza ta’ prezzijiet tas-suq osservati riċentement, ikun meħtieġ li jsiru stimi orjentati lejn il-futur biex jitkejjel l-ammont li jista’ jiġi rkuprat ta’ klassijiet ta’ proprjetà, impjant u tagħmir, l-effett fuq l-inventarji ta’ teknoloġiji li jkunu qed joħorġu mill-użu, provedimenti suġġetti għar-riżultat futur ta’ kawżi li jinsabu pendenti, u obbligazzjonijiet fit-tul marbuta mal-benefiċċji tal-impjegati, bħal ma huma obbligazzjonijiet tal-pensjoni. Dawn l-istimi jinvolvu suppożizzjonijiet dwar affarijiet bħal ma huma l-aġġustament tar-riskju għall-flussi ta’ flus jew għar-rati ta’ skont, tibdil futur fis-salarji u tibdil futur fil-prezzijiet li jaffettwaw kosti oħra.

127 Is-suppożizzjonijiet u sorsi oħrajn ta’ inċertezza fl-istimi żvelati skond il-paragrafu 125 huma marbuta mal-istimi li jeħtieġu l-aktar deċiżjonijiet diffiċli, suġġettivi u kumplessi min-naħa tal-maniġment. Hekk kif in-numru ta’ fatturi varjabbli u suppożizzjonijiet li jaffettwaw il-mod kif jistgħu jiġu riżolti l-inċertezzi fil-futur jiżdied, dawk id-deċiżjonijiet isiru aktar suġġettivi u kumplessi u l-potenzjal għall-aġġustament materjali konsegwenzjali fuq l-ammonti miżmuma fil-kotba tal-assi u l-obbligazzjonijiet normalment jiżdied proporzjalment.

128 L-iżvelar fil-paragrafu 125 mhuwiex meħtieġ għal assi u obbligazzjonijiet b'riskju sinifikanti li l-ammonti tagħhom miżmuma fil-kotba jistgħu jinbidlu materjalment fis-sena finanzjarja li jmiss jekk, fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, ikunu mkejla fil-valur ġust ibbażat fuq prezzijiet osservati riċentement fis-suq. Dawn il-valuri ġusti jista’ jkun li jinbidlu materjalment fis-sena finanzjarja li jmiss iżda dan it-tibdil ma jkunx qed jirriżulta minn suppożizzjonijiet jew sorsi oħrajn ta’ inċertezza fl-istimi fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar.

129 Entità tippreżenta l-informazzjoni żvelata skond il-paragrafu 125 b'tali mod li jgħin lill-utenti tar-rapporti finanzjarji biex jifhmu l-ġudizzji li jagħmel il-maniġment dwar il-futur u dwar sorsi oħrajn ta’ inċertezza fl-istimi. In-natura u l-firxa tal-informazzjoni pprovduta jvarjaw skond in-natura tas-suppożizzjoni u ċirkustanzi oħra. Eżempji tat-tipi ta’ informazzjoni li entità tiżvela huma:

(a) in-natura tas-suppożizzjoni jew ta’ inċertezza oħra fl-istimi;

(b) is-sensittività tal-ammonti miżmuma fil-kotba għall-metodi, suppożizzjonijiet u stimi li fuqhom sar il-kalkolu tagħhom, inklużi r-raġunijiet għas-sensittività;

(c) ir-riżoluzzjoni mistennija ta’ inċertezza u l-firxa ta’ riżultati li jistgħu jseħħu b'mod raġonevoli fil-kors tas-sena finanzjarja li jkun imiss fir-rigward tal-ammonti miżmuma fil-kotba tal-assi u l-obbligazzjonijiet affettwati; u

(d) spjegazzjoni tat-tibdil li jkun sar fuq is-suppożizzjonijiet tal-passat li jirrigwardaw dawk l-assi u obbligazzjonijiet, jekk l-inċertezza tibqa’ ma tkunx riżolta.

130 Dan l-Istandard ma jitlobx li entità tiżvela informazzjoni jew tbassir mill-baġit tagħha meta tiżvela informazzjoni mitluba mill-paragrafu 125.

131 Xi drabi ma jkunx prattikabbli li jintwera kemm jista’ jkollhom effett suppożizzjoni jew sors ieħor ta’ inċertezza fl-istimi fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. F'każijiet bħal dawn, l-entità tiddikjara li hu possibbli b'mod raġonevoli, fuq il-bażi ta’ dak li hu magħruf, li dawk ir-riżultati fis-sena finanzjarja li jmiss li huma differenti mis-suppożizzjoni jistgħu jkunu jeħtieġu aġġustament materjali fl-ammont miżmum fil-kotba tal-assi jew tal-obbligazzjoni affettwati. Fil-każijiet kollha, l-entità tiżvela n-natura u l-ammont miżmum fil-kotba tal-assi jew l-obbligazzjoni speċifiċi (jew tal-klassi tal-assi jew l-obbligazzjonijiet) affettwati mis-suppożizzjoni.

132 L-iżvelar fil-paragrafu 122 ta’ ġudizzji partikulari li l-maniġment ikun għamel fil-proċess tal-applikazzjoni tal-politika tal-kontabilità tal-entità, m’għandux x’jaqsam mal-iżvelar tas-sorsi ta’ inċertezza fl-istimi fil-paragrafu 125.

133 IFRSs oħrajn jeħtieġu l-iżvelar ta’ wħud mill-preżunzjonijiet li altrimenti kienu jkunu meħtieġa skond il-paragrafu 125. Pereżempju, L-IAS 37 jeħtieġ l-iżvelar, f’ċirkustanzi speċifikati, ta’ suppożizzjonijiet ewlenin rigward avvenimenti futuri li jaffettwaw klassijiet ta’ provedimenti. L-IFRS 7 jirrikjedi l-iżvelar ta’ suppożizzjonijiet sinifikanti li l-entità tuża fl-istima tal-valuri ġusti ta’ assi u obbligazzjonijiet finanzjarji li jinżammu fil-kotba fil-valur ġust. L-IAS 16 jirrikjedi l-iżvelar ta’ suppożizzjonijiet sinifikanti li l-entità tuża fl-istima tal-valuri ġusti ta’ entrati ta’ proprjetà, impjant u tagħmir li jkunu ġew rivalutati.

Kapital

134 Entità għandha tiżvela informazzjoni li tippermetti lill-utenti tar-rapporti finanzjarji tagħha jevalwaw l-għanijiet, il-politika u l-proċessi tal-entità fl-immaniġġjar tal-kapital.

135 Biex tkun konformi mal-paragrafu 134, l-entità tiżvela dan li ġej:

(a) informazzjoni kwalitattiva dwar l-għanijiet, il-politika u l-proċessi tal-entità fl-immaniġġjar tal-kapital, li tinkludi:

(i) deskrizzjoni ta’ x'timmaniġġja bħala kapital;

(ii) meta entità hi suġġetta għal rekwiżiti ta’ kapital imposti esternament, in-natura ta’ dawk ir-rekwiżiti u kif dawk ir-rekwiżiti huma inkorporati fl-immaniġġjar tal-kapital; u

(iii) kif qed tilħaq l-għanijiet tagħha fl-immaniġġjar tal-kapital.

(b) informazzjoni kwantitattiva fil-qosor dwar x'timmaniġġja bħala kapital. Xi entitajiet iqisu ċerti obbligazzjonijiet finanzjarji (eż. ċerti forom ta’ dejn subordinat) bħala parti mill-kapital. Entitajiet oħrajn iqisu l-kapital bħala li jeskludi ċerti komponenti ta’ ekwità (eż. komponenti li jirriżultaw minn hedges ta’ fluss ta’ flus).

(c) kwalunkwe tibdil f'(a) u (b) mill-perjodu ta’ qabel.

(d) jekk matul il-perjodu hija kkonformatx ma’ kwalunkwe rekwiżiti ta’ kapital imposti esternament li għalihom hi soġġetta.

(e) meta l-entità ma tkunx konformi ma' tali rekwiżiti ta’ kapital imposti esternament, il-konsegwenzi ta’ dak in-nuqqas ta’ konformità.

L-entità tibbaża dan l-iżvelar fuq l-informazzjoni pprovduta internament lill-membri kruċjali tal-maniġment.

136 Entità tista' timmaniġġja l-kapital b'numru ta’ modi u tkun suġġetta għal numru ta’ rekwiżiti differenti dwar il-kapital. Pereżempju, konglomerat jista' jinkludi entitajiet li jwettqu attivitajiet ta’ assigurazzjoni u bankarji, u dawk l-entitajiet jistgħu joperaw f'diversi ġurisdizzjonijiet. Meta l-iżvelar aggregat tar-rekwiżiti tal-kapital u ta’ kif il-kapital hu mmaniġġjat ma jkunx ser jipprovdi informazzjoni utli, jew ikun ser jgħawweġ l-għarfien li l-utent tar-rapport finanzjarju jkollu tar-riżorsi kapitali tal-entità, l-entità għandha tiżvela informazzjoni separata għal kull rekwiżit ta’ kapital li għalih l-entità hi suġġetta.

Żvelar ta’ informazzjoni oħra

137 Entità għandha tiżvela fin-noti:

(a) l-ammont ta’ dividendi proposti jew iddikjarati qabel ma r-rapporti finanzjarji kienu awtorizzati għall-ħruġ iżda mhux rikonoxxuti bħala distribuzzjoni lis-sidien matul il-perjodu, u l-ammonti relatati għal kull sehem; u

(b) l-ammont ta’ dividendi privileġġati kumulattivi mhux rikonoxxuti.

138 Entità għandha tiżvela dan li ġej, sakemm dan ma jkunx żvelat x'imkien ieħor f’informazzjoni ppubblikata mar-rapporti finanzjarji:

(a) id-domiċilju u l-forma legali tal-entità, il-pajjiż ta’ inkorporazzjoni tagħha u l-indirizz tal-uffiċċju rreġistrat tagħha (jew il-post prinċipali tan-negozju, jekk ikun differenti mill-uffiċċju rreġistrat);

(b) deskrizzjoni tan-natura tal-operazzjonijiet u tal-attivitajiet prinċipali tal-entità; u

(c) l-isem tal-kumpanija prinċipali u tal-kumpanija prinċipali finali tal-grupp.

TRANŻIZZJONI U DATA EFFETTIVA

139 Entità għandha tapplika dan l-Istandard għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2009 jew qabel. Applikazzjoni aktar bikrija hija permessa. Jekk entità tapplika dan l-Istandard għal perjodu iktar bikri, għandha tiżvela dak il-fatt.

IRTIRAR TAL-IAS 1 (RIVEDUT 2003)

140 Dan l-Istandard jieħu post l-IAS 1 Preżentazzjoni ta’ Rapporti Finanzjarji rivedut fl-2003, kif emendat fl-2005.

▼B
STANDARD INTERNAZZJONALI TAL-KONTABILITÀ 2

INVENTARJI

GĦAN

1 L-għan ta' dan l-Istandard hu li jistabbilixxi t-trattament tal-kontabilità għall-inventarji. Kwistjoni ewlenija fil-kontabilità għall-inventarji huwa l-ammont ta' kosti li għandhom jiġu rikonoxxuti bħala assi u mtella' sakemm id-dħul relatat ikun rikonoxxut. Dan l-Istandard jipprovdi gwida dwar il-kalkolu tal-kost u r-rikonoxximent sussegwenti tagħhom bħala kost, li jinkludi kull tniżżil fil-valur nett li jinġieb. Dan jipprovdi wkoll gwida fuq il-formuli tal-kost li huma użati sabiex jiġu assenjati l-kosti għal inventarji.

AMBITU

2 Dan l-Istandard japplika għall-inventarji kollha, ħlief:

(a) xogħol li jkun jinsab għaddej li jiġi minn kuntratti ta' kostruzzjoni, li jinkludu kuntratti tas-servizz relatati direttament (ara l-IAS 11 Kuntratti ta' Kostruzzjoni);

(b) strumenti finanzjarji (ara l-IAS 32 Strumenti Finanzjarji: Preżentazzjoni u l-IAS 39 Strumenti Finanzjarji: Rikonoxximent u Kejl); u

(c) assi bijoloġiċi relatati ma' attività agrikola u mal-prodott agrikolu fil-punt tal-ħsad (ara l-IAS 41 Agrikoltura).

3 Dan l-Istandard ma japplikax għall-kejl ta' inventarji miżmuma minn:

(a) produtturi ta' prodotti agrikoli u forestali, prodotti agrikoli wara l-ħsad, u minerali u prodotti minn minerali safejn dawn huma mkejla fil-valur nett li jinġieb b'mod konformi ma' prattiċi stabbiliti tajjeb f'dawk l-industriji. Meta dawn l-inventarji huma mkejla fil-valur nett li jinġieb, tibdiliet f'dak il-valur huma rikonoxxuti fil-profitt jew fit-telf fil-perijodu ta' bidla.

(b) kummerċjanti-sensara tal-prodotti kummerċjali li jkejlu l-inventarji fil-valur ġust, nieqes il-kosti tal-bejgħ. Meta dawn l-inventarji huma mkejla fil-valur ġust, nieqes il-kosti tal-bejgħ, tibdiliet fil-valur ġust, nieqes il-kosti tal-bejgħ, huma rikonoxxuti fil-profitt jew fit-telf fil-perijodu tal-bidla.

4 L-inventarji li għalihom saret referenza fil-paragrafu 3(a) huma mkejla fil-valur nett li jinġieb f'ċertu stadji tal-produzzjoni. Dan iseħħ, pereżempju, meta l-uċuħ tar-raba' jkunu ġew maħsuda jew minerali ġew estratti u l-bejgħ huwa żgurat taħt kuntratt bil-quddiem jew garanzija minn gvern, jew meta jeżisti suq attiv u jkun hemm riskju żgħir ħafna li ma jinbiegħx. Dawn l-inventarji huma esklużi biss mir-rekwiżiti ta' kejl ta' dan l-Istandard.

5 Kummerċjanti-sensara huma dawk li jixtru jew ibiegħu l-prodotti kummerċjali lil oħrajn jew f'isimhom. L-inventarji li għalihom saret referenza fil-paragrafu 3(b) huma prinċipalment akkwistati għal skop ta' bejgħ fil-futur qrib u li jiġi ġġenerat profitt mit-tibdiliet fil-prezz jew mill-marġni ta' kummerċjanti-sensara. Meta dawn l-inventarji jkunu mkejla fil-valur ġust mingħajr l-kosti tal-bejgħ, dawn jiġu esklużi biss mir-rekwiżiti ta' kejl ta' dan l-Istandard.

DEFINIZZJONIJIET

6 It-termini li ġejjin jintużaw f'dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

Inventarji huma assi:

(a) miżmuma għal bejgħ matul il-kors normali tan-negozju;

(b) fil-proċess tal-produzzjoni ta' dan il-bejgħ; jew

(c) fl-għamla ta' materjali jew provvisti li għandhom jiġu kkunsmati fil-proċess tal-produzzjoni jew fil-għoti ta' servizzi.

Valur nett li jinġieb huwa l-prezz tal-bejgħ fil-kors normali tan-negozju, nieqsal-istima tal-kosti tat-tlestija, u l-istima tal-kosti meħtieġa biex isir il-bejgħ.

Valur ġust huwa l-ammont li għalih jista' jiġi skambjat assi, jew li għalih tista' tissalda obbligazzjoni, bejn partijiet infurmati u li għandhom ir-rieda fi tranżazzjoni distakkata.

7 Valur li jinġieb nett jirreferi għall-ammont nett li entità tistenna li tirrealizza mill-bejgħ tal-inventajru fil-kors ordinarju tan-negozju. Il-valur ġust jirrifletti l-ammont li għalih l-istess inventajru jista' jiġi skambjat bejn xerrejja u bejjiegħa konsapevoli u li jridu fis-suq. Tal-ewwel huwa valur speċifiku tal-entità; tal-aħħar m'huwiex. Valur li jinġieb nett għal inventarji jista' ma jkunx ugwali għal valur ġust, nieqes il-kosti biex tbiegħ.

8 L-inventarji jkopru oġġetti mixtrija u miżmuma biex jinbiegħu mill-ġdid li jinkludu, pereżempju, merkanzija mixtrija minn bejjiegħ bl-imnut u miżmuma biex jinbiegħu mill-ġdid, jew art u proprjetà miżmuma biex jinbiegħu mill-ġdid. Inventarji jkopru wkoll prodotti lesti, jew xogħol fl-idejn li qed jiġi prodott, mill-entità, u jinkludu materjali u provvisti li qed jistennew li jiġu użati fil-proċess tal-produzzjoni. Fil-każ ta' fornitur ta' servizz, inventarji jinkludu l-kosti tas-servizz, kif deskritt fil-paragrafu 19, li għalih l-entità għadha ma għarfitx id-dħul relatat (ara l-IAS 18 Dħul).

KEJL TA' INVENTARJI

9 L-inventarji ser jiġu mkejla fil-valur li hu l-inqas, bejn il-prezz tal-kost u l-valur nett li jinġieb.

Kost tal-inventarji

10 Il-kost tal-inventarji ser jinkludi l-kosti kollha ta' xiri, kosti tal-konverżjoni u kosti oħrajn li jsiru sabiex l-inventarji jitwasslu fil-lok u l-kondizzjoni attwali tagħhom.

Il-kosti tax-xiri

11 Il-kosti tax-xiri tal-inventarji jinkludu l-prezz tax-xiri, dazji ta' importazzjoni u taxxi oħrajn (barra dawk li sussegwentement jistgħu jiġu potenzjalment irkuprati mill-entità mill-awtoritajiet tat-taxxa), ġestjoni tal-ġarr u kosti oħrajn attribwiti għall-akkwist tal-prodotti lesti, materjali u servizzi. Skonti tan-negozju, roħs u entrati bħal dawn huma mnaqqsa sabiex jiġu stabbiliti l-kosti tax-xiri.

Kosti tal-konverżjoni

12 Il-kosti tal-konverżjoni ta' inventarji jinkludu kosti direttament relatati mal-unitajiet tal-produzzjoni, bħal xogħol dirett. Jinkludu wkoll allokazzjoni sistematika ta' spejjeż ġenerali tal-produzzjoni fissi u varjabbli li jsiru fil-konverżjoni ta' materjali fi prodotti lesti. Spejjeż ġenerali fissi tal-produzzjoni huma dawk il-kosti indiretti tal-produzzjoni li jibqgħu relativament kostanti minkejja l-volum tal-produzzjoni, bħal deprezzament u manutenzjoni ta' bini tal-fabbrika u tagħmir, u l-kosti tal-immaniġġar u l-amministrazzjoni tal-fabbrika. L-ispejjeż ġenerali varjabbli tal-produzzjoni huwa dawk il-kosti indiretti tal-produzzjoni li jvarjaw direttament jew kważi direttament, bil-volum tal-produzzjoni, bħal materjali indiretti u xogħol indirett.

13 L-allokazzjoni ta' spejjeż ġenerali fissi tal-produzzjoni mal-kosti tal-konverżjoni hija bbażata fuq il-kapaċità normali tal-faċilitajiet tal-produzzjoni. Il-kapaċità normali hija l-produzzjoni mistennija li trid tintlaħaq bħala medja matul numru ta' perijodi jew staġuni taħt ċirkustanzi normali, meta tieħu inkonsiderazzjoni t-telf fil-kapaċità li tirriżulta minn manutenzjoni ppjanata. Il-livell attwali tal-produzzjoni tista' tintuża jekk din tkun viċin il-kapaċità normali. L-ammont ta' kosti fissi allokati lil kull unità tal-produzzjoni ma tiżdiedx bħala konsegwenza tal-produzzjoni baxxa jew impjant wieqaf. L-ispejjeż ġenerali mhux allokati huma rikonoxxuti bħala spiża fil-perijodu li fih ikunu saru. F'perijodi tal-produzzjoni għolja b'mod anormali, l-ammont ta' spejjeż ġenerali fissi allokati lil kull unità tal-produzzjoni huma mnaqqsa sabiex l-inventarji ma jiġux imkejla aktar mill-kost. Spejjeż ġenerali amministrattivi varjabbli tal-produzzjoni huma allokati għal kull unità tal-produzzjoni fuq bażi tal-użu attwali tal-faċilitajiet tal-produzzjoni.

14 Proċess tal-produzzjoni jista' jirriżulta b'aktar minn prodott wieħed li qed jiġi prodott fl-istess ħin. Dan hu l-każ, pereżempju, meta jiġu prodotti xi prodotti konġunti jew meta jkun hemm prodott ewlieni u prodott sussidjarju. Meta l-kosti tal-konverżjoni ta' xi prodott mhumiex identifikabbli separatament, dawn jiġu allokati bejn il-prodotti fuq bażi razzjonali u konsistenti. L-allokazzjoni tista' tkun ibbażata, pereżempju, fuq il-valur ta' bejgħ relattiv ta' kull prodott jew fil-fażi tal-proċess tal-produzzjoni meta l-prodotti jiġu identifikati separatament, jew mat-tlestija tal-produzzjoni. Il-biċċa l-kbira tal-prodotti sussidjarji, huma min-natura tagħhom stess, immaterjali. Meta dan ikun il-każ, dawn ta' spiss jiġu mkejla fil-valur nett li jinġieb u dan il-valur huwa mnaqqas mill-kosti tal-prodott ewlieni. Bħala riżultat ta' hekk, l-ammont miżmum fil-kotba tal-prodott ewlieni mhuwiex materjalment differenti mill-kost tiegħu.

Kosti oħrajn

15 Kosti oħrajn huma inklużi fil-kost ta' inventarji biss sakemm ikunu saru fil-proċess biex jitwasslu l-inventarji fil-lok u l-kondizzjoni attwali tagħhom. Pereżempju, jista' jkun xieraq li jiġu inklużi spejjeż ġenerali li mhumiex tal-produzzjoni jew l-kosti biex jiġu ddisinjati prodotti lill-klijenti speċifiċi fil-kost tal-inventarji.

16 Eżempji ta' kosti esklużi mill-kost ta' inventarji u rikonoxxuti bħala kosti fil-perijodu li jkunu seħħew huma:

(a) ammonti anormali ta' materjali moħlija, xogħol u kosti oħra tal-produzzjoni;

(b) kosti ta' ħażna, sakemm dawk l-kosti huma meħtieġa fil-proċess tal-produzzjoni qabel stadju tal-produzzjoni addizzjonali;

(c) spejjeż ġenerali amministrattivi li ma jkunux jikkontribwixxu sabiex jitwasslu l-inventarji fil-lok u fil-kondizzjoni attwali tagħhom; u

(d) kosti ta' bejgħ.

17 IAS 23 Kosti tas-Self jidentifikaw iċ-ċirkustanzi limitati meta l-kosti tas-self huma inklużi fil-kosti ta' inventarji.

18 Entità tista' tixtri inventarji fuq termini ta' sald differit. Meta l-arranġament effettivament jinkludi element finanzjarju, dak l-element, pereżempju, id-differenza bejn il-prezz tax-xiri f'termini ta' kreditu normali u l-ammont imħallas, huwa rikonoxxut bħala spiża tal-imgħax matul il-perijodu ta' finanzjament.

Kost tal-Inventajru ta' min jipprovdi servizz

19 Sakemm il-fornituri tas-servizz għandhom inventarji, huma jkejluhom skont il-kosti tal-produzzjoni tagħhom. Dawn il-kosti jikkonsistu prinċipalment f'xogħol u kosti oħrajn ta' impjegati direttament impenjati biex jipprovdu s-servizz, li jinkludi impjegati li jwettqu superviżjoni, u spejjeż ġenerali li jistgħu jkunu attribwiti. Xogħol u kosti oħrajn relatati mal-bejgħ u impjegati amministrattivi ġenerali mhumiex inklużi iżda huma rikonoxxuti bħala kosti fil-perijodu li fih ikunu saru. Il-kost tal-inventajru ta' wieħed li jipprovdi servizz ma jinkludix marġni ta' profitt jew spejjeż ġenerali li ma jistgħux ikunu attribwiti li ta' spiss huma inklużi fil-prezzijiet mitlubin mill-fornituri tas-servizz.

Kost tal-prodott agrikolu maħsud minn assi bijoloġiċi

20 B'mod konformi mal-IAS 41 Agrikoltura, l-inventarji li jikkonsistu minn prodotti agrikoli li entità tkun ħasdet mill-assi bijoloġiċi tagħha huma mkejla mir-rikonoxximent inizjali fil-valur ġust, nieqsal-istima tal-kosti fil-lok tal-bejgħ fil-lok tal-ħsad. Dan hu l-prezz tal-inventarji f'dik id-data tal-applikazzjoni ta' dan l-Istandard.

Tekniċi għal kejl tal-kost

21 Tekniċi għal kejl tal-kost tal-inventarji, bħal metodu tal-kost standard jew il-metodu bl-imnut, jista' jiġi użat għal konvenjenza jekk ir-riżultati joqorbu lejn il-kost. Kosti standard jieħdu inkonsiderazzjoni livelli normali ta' materjali u provvisti, xogħol, effiċjenza u l-utilizzazzjoni tal-kapacità. Dawn huma riveduti regolarment u, jekk meħtieġ, jiġu riveduti fid-dawl ta' kondizzjonijiet attwali.

22 Il-metodu bl-imnut jintuża ta' spiss fl-industrija tal-imnut għal kejl ta' inventarji b'għadd kbir ta' oġġetti li jinbidlu ta' spiss b'marġni simili li għalihom mhux prattiku li jintużaw metodi tal-kost oħrajn. Il-prezz tal-inventajru huwa stabbilit billi tnaqqas il-valur tal-bejgħ tal-inventajru b'persentaġġ xieraq tal-marġni gross. Il-persentaġġ użat jieħu inkonsiderazzjoni inventajru li jkun ġie mnaqqas sa inqas mill-prezz oriġinali ta' bejgħ. Persentaġġ medju huwa ġeneralment għal kull dipartiment bl-imnut.

Formuli tal-kost

23 Il-kost ta' inventarji b'oġġetti li ġeneralment ma jinbidlux bejniethom u oġġetti jew servizzi prodotti u mwarrbin għal proġetti speċifiċi permezz ta' identifikazzjoni speċifika tal-kost individwali tagħhom.

24 L-identifikazzjoni speċifika tal-kosti tfisser li prezzijiet speċifiċi huma attribwiti għal oġġetti identifikati tal-inventajru. Dan hu t-trattament xieraq għal oġġetti li huma mwarrbin għal proġett speċifiku, minkejja jekk dawn humiex mixtrija jew prodotti. Madankollu, l-identifikazzjoni speċifika tal-kosti ma tkunx xierqa meta jkun hemm għadd kbir ta' oġġetti ta' inventajru li ġeneralment jistgħu jinbidlu bejniethom. F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-metodu fejn jiġu magħżula l-oġġetti li jibqgħu fl-inventarji jista' jintuża biex jiġu akkwistati effetti determinati minn qabel fuq profitt jew telf.

25 lI-kost ta' inventarji, barra dawk koperti fil-paragrafu 23, ser jiġu assenjati skont min ikun l-ewwel tal-ewwel (first-in, first-out – FIFO) jew formola tal-kost medju ppiżat. Entità għandha tuża l-istess formula tal-kosti għal inventarji kollha li għandhom l-istess natura u użu għall-entità. Għal inventarji li huma ta' natura u użu differenti, jistgħu jkunu ġustifikati formuli differenti tal-kost.

26 Pereżempju, inventarji użati f'segment tal-operat partikulari jista' jkun ta' użu differenti għall-entità mill-istess tip ta' inventarji użati f'segment tal-operat ieħor. Madankollu, differenza fil-pożizzjoni ġeografika tal-inventarji (jew fir-regoli rispettivi tat-taxxa), weħida, mhix biżżejjed biex tiġġustifika l-użu ta' formuli tal-ikkostjar differenti.

27 Il-formula FIFO tassumi li l-oġġetti tal-inventajru li huma mixtrija jew prodotti l-ewwel, huma mibjugħa l-ewwel, u sussegwentement l-oġġetti li jibqgħu fl-inventajru fl-aħħar tal-perijodu huma dawk li nxtraw jew ġew prodotti l-aħħar. Taħt il-formola tal-kost medju ppiżat, il-prezz ta' kull oġġett huwa stabbilit mill-medja ppeżata ta' oġġetti simili fil-bidu ta' xi perijodu u l-prezz ta' oġġetti simili mixtrija jew prodotti waqt dak il-perijodu. Il-medja tista' tiġi kkalkulata fuq bażi perjodika, jew mal-wasla ta' kull merkanzija addizzjonali, skont iċ-ċirkustanzi tal-entità.

Valur nett li jinġieb

28 Il-kosti tal-inventarji ma jistgħux ikunu potenzjalment irkuprati jekk dawk l-inventarji tiġrilhom il-ħsara, jekk żmienhom għadda jew kważi għadda, jew jekk il-prezzijiet tal-bejgħ tagħhom naqsu. Il-kosti tal-inventarji jistgħu wkoll ma jkunux potenzjalment irkuprati jekk l-istima tal-kosti tat-tlestija jew l-istima tal-kosti li għad iridu jsiru biex isir il-bejgħ ikunu għolew. Il-prattika li l-inventarji jitniżżlu inqas mill-prezz tal-valur nett li jinġieb hi konsistenti mal-fehma li l-assi m'għandhomx jinżammu aktar mill-ammonti mistennija li ser jiġu realizzati mill-bejgħ jew mill-użu tagħhom.

29 L-inventarji huma normalment reġistrati bil-valur nett li jinġieb oġġett b'oġġett. F'ċerti ċirkostanzi, madankollu, jista' jkun xieraq li oġġetti simili jew relatati jitgħaqdu fi grupp wieħed. Dan jista' jkun il-każ għal oġġetti ta' inventajru relatati mal-istess linja tal-prodotti li jkollha miri jew użi finali simili, li jkunu prodotti u kummerċjalizzati fl-istess żona ġeografika, u li ma jistgħux jiġu evalwati b'mod prattiku separatament mill-oġġetti l-oħra f'dik il-linja tal-prodotti. Mhux xieraq li jinkitbu inventarji fuq il-bażi ta' klassifikazzjoni ta' inventajru, pereżempju, prodotti lesti, jew l-inventarji kollha f'segment tal-operat partikulari. Fornituri tas-servizzi ġeneralment jakkumulaw l-ispejjeż fir-rigward ta' kull servizz li għalih jintalab prezz tal-bejgħ separat. Għalhekk, kull tali servizz qiegħed jiġi ttrattat bħala element separat.

30 Stimi ta' valur nett li jinġieb huma bbażati fuq l-aktar evidenza affidabbli disponibbli fil-ħin li fih jsiru l-istimi, tal-ammont li l-inventarji huma mistennija li jirrealizzaw. Dawn l-istimi jieħdu inkonsiderazzjoni t-tibdil fil-prezzijiet jew kosti direttament relatati ma' avvenimenti li jseħħu wara l-aħħar tal-perijodu sakemm dawn l-avvenimenti jikkonfermaw kondizzjonijiet eżistenti fi tmiem il-perijodu.

31 Stimi ta' valur nett li jinġieb jieħdu inkonsiderazzjoni wkoll l-iskop li għalih l-inventajru huwa miżmum fil-kotba. Pereżempju, il-valur nett li jinġieb tal-kwantità ta' inventajru miżmum fil-kotba sabiex jissodisfa kuntratti ta' bejgħ jew ta' servizz fis-sod huwa bbażat fuq il-prezz tal-kuntratt. Jekk il-kuntratti tal-bejgħ huma għal inqas mill-kwantitajiet ta' inventajru miżmum fil-kotba, il-valur nett li jinġieb huwa bbażat fuq il-prezzijiet ġenerali tal-bejgħ. Provvedimenti jistgħu jirriżultaw minn kuntratti ta' bejgħ fis-sod li huma aktar mill-kwantitajiet tal-inventajru miżmuma jew minn kuntratti ta' xiri fis-sod. Dawn il-provvedimenti huma kkunsidrati taħt l-IAS 37 Provvedimenti, Obbligazzjonijiet Kontinġenti u Assi Kontinġenti.

32 Materjali u provvisti oħrajn miżmuma biex jintużaw fil-produzzjoni ta' inventarji ma jitniżżlux taħt il-kost jekk il-prodotti lesti li fihom ser ikunu inkorporati huma mistennija li jinbiegħu skont il-kost jew aktar mill-kost. Madankollu, meta tnaqqis fil-prezz ta' materjali jindika li l-kost tal-prodotti lesti huwa aktar mill-valur nett li jinġieb, il-materjali mniżżla sal-valur nett li jinġieb. F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-kosti tas-sostituzzjoni ta' materjali jista' jkun l-aħjar kejl disponibbli tal-valur nett li jinġieb tagħhom.

33 Trid issir stima ġdida tal-valur nett li jinġab f'kull perijodu sussegwenti. Meta ċ-ċirkustanzi li qabel kienu kienu ġiegħlu l-inventarji biex jitniżżlu taħt il-prezz ma jibqgħux jeżistu, jew meta hemm xhieda ċara ta' żjieda fil-valur nett li jinġieb minħabba bidla fiċ-ċirkustanzi ekonomiċi, l-ammont tat-tniżżil fil-valur huwa mreġġa' lura (i.e. it-treġġigħ lura hu ristrett għall-ammont oriġinali tat-tniżżil fil-valur) sabiex l-ammont ġdid miżmum fil-kotba huwa l-inqas, mill-kosti u mill-valur nett li jinġieb rivedut. Dan jiġri, pereżempju, meta oġġett ta' inventajru li hu miżmum fil-kotba fil-valur nett li jinġieb, minħabba li l-prezz tal-bejgħ ikun naqas, ikun għadu ma nbiegħx f'perijodu sussegwenti u l-prezz tal-bejgħ tiegħu jkun żdied.

RIKONOXXIMENT BĦALA SPIŻA

34 Meta l-inventarji huma mibjugħa, l-ammont miżmum fil-kotba ta' dawk l-inventarji ser jiġi rikonoxxut bħala spiża fil-perijodu li fih id-dħul relatat huwa rikonoxxut. L-ammont ta' kull tniżżil fil-valur ta' inventarji għal valur nett li jinġieb u t-telf kollu ta' inventarji ser jiġi rikonoxxut bħala spiża fil-perijodu li fih it-tniżżil fil-valur jew it-telf iseħħu. L-ammont ta' kull treġġigħ lura f'kull tniżżil fil-valur ta' inventarji li tiġi minn żjieda fil-valur nett li jinġieb, ser jiġi rikonoxxut bħala tnaqqis fl-ammont ta' inventajru rikonoxxut bħala spiża fil-perijodu li fih iseħħ it-treġġigħ lura.

35 Xi inventarji jistgħu jiġu allokati f'kontijiet ta' assi oħrajn, pereżempju, inventajru użat bħala komponent ta' proprjetà mibnija mill-persuna stess, impjant jew tagħmir. Inventarji allokati f'assi ieħor b'dan il-mod huma rikonoxxuti bħala spiża waqt iż-żmien tal-utilità ta' dak l-assi.

ŻVELAR

36 Ir-rapporti finanzjarji għandhom jiżvelaw:

(a) il-politika tal-kontabilità adottata fil-kejl ta' inventarji, li tinkludi l-formula tal-kost użata;

(b) l-ammont totali miżmum fil-kotba ta' inventarji u l-ammont miżmum fil-kotba fi klassifikazzjonijiet xierqa għall-entità;

(c) l-ammont miżmum fil-kotba ta' inventarji miżmuma fil-valur ġust, nieqes il-kosti biex tbiegħ;

(d) l-ammont ta' inventajru rikonoxxut bħala spiża waqt il-perijodu;

(e) l-ammont ta' kull tniżżil fil-valur tal-inventarji rikonoxxut bħala spiża fil-perijodu b'mod konformi mal-paragrafu 34;

(f) l-ammont ta' kull treġġigħ lura ta' kull tniżżil fil-valur li hu rikonoxxut bħala tnaqqis fl-ammont ta' inventajru rikonoxxut bħala spiża f'dak il-perijodu, b'mod konformi mal-paragrafu 34;

(g) iċ-ċirkustanzi jew avvenimenti li jkunu wasslu għal treġġigħ lura ta' kitbiet ta' inventarji b'mod konformi mal-paragrafu 34; u

(h) l-ammonti miżmuma fil-kotba ta' inventarji mwiegħda bħala garanzija għall-obbligazzjonijiet.

37 Tagħrif dwar l-ammonti miżmuma fil-kotba fi klassifikazzjonijiet differenti ta' inventarji u kemm dawn il-bidliet ta' dawn l-assi huma utli għal dawk li jużaw ir-rapporti finanzjarji. Klassifikazzjonijiet komuni ta' inventarji huma merkanzija, provvisti tal-produzzjoni, materjali, xogħol fl-idejn u prodotti lesti. L-inventarji ta' fornitur ta' servizz jistgħu jiġu deskritti bħala xogħol fl-idejn.

38 L-ammont ta' inventajru rikonoxxut bħala spiża waqt dak il-perijodu, li ta' spiss huwa riferut bħala l-kost tal-bejgħ, jikkonsisti minn dawk l-kosti li qabel kienu inklużi fil-kejl tal-inventajru u li issa ġew mibjugħa u minn spejjeż ġenerali tal-produzzjoni mhux allokati u minn kosti tal-produzzjoni ta' inventarji. Iċ-ċirkustanzi tal-entità jistgħu wkoll jiggarantixxu l-inklużjoni ta' ammonti oħrajn, bħal kosti tad-distribuzzjoni.

39 Xi entitajiet jadottaw format għal profitt jew telf li jirriżulta f'ammonti li jiġu żvelati, minbarra l-kost tal-inventarji rikonoxxuti bħala spiża matul il-perijodu. Taħt dan il-format, entità tippreżenta analiżi ta' ispejjeż billi tuża klassifikazzjoni bbażata skont in-natura tal-ispejjeż. F'dan il-każ, l-entità għandha tiżvela l-kosti rikonoxxuti għal materja prima u oġġetti konsumabbli, kosti ta' xogħol u kosti oħrajn flimkien mal-ammont tal-bidla netta f'inventarji għalI-perijodu.

DATA EFFETTIVA

40 Entità għandha tapplika dan l-Istandard għal perijodi annwali li jibdew fl-1 ta' Jannar 2005 jew wara. Applikazzjoni aktar bikrija hija mħeġġa. Jekk entità tapplika dan l-Istandard għal perijodu li jibda qabel l-1 ta' Jannar 2005, għandha tiżvela dan il-fatt.

IRTIRAR TA' STQARRIJIET OĦRAJN

41 Dan l-Istandard jissostitwixxi l-IAS 2 Inventarji (rivedut fl-1993).

42 Dan l-Istandard jissostitwixxi SIC1 KonsistenzaFormuli tal-Kost Differenti għal Inventarji.
STANDARD INTERNAZZJONALI TAL-KONTABILITÀ 7

▼M5

Rapport tal-Flussi ta’ Flus ( 3 )

▼B

GĦAN

Informazzjoni dwar il-flussi ta' flus ta' entità hija utli għaliex tipprovdi lill-utenti ta' rapporti finanzjarji b'bażi biex tiġi analizzata l-kapaċità tal-entità biex tiġġenera l-flus u ekwivalenti ta' flus u l-bżonnijiet tal-entità li tuża dawk il-flussi ta' flus. Id-deċiżjonijiet ekonomiċi li jittieħdu mill-utenti jeħtieġu evalwazzjoni tal-abilità ta' entità li tiġġenera flus u ekwivalenti ta' flus u ż-żmien u ċ-ċertezza li dawn jiġu ġġenerati.

L-għan ta' dan l-Istandard huwa li jeħtieġ li tingħata informazzjoni dwar il-bidliet storiċi fil-flus u ekwivalenti ta' flus ta' entità permezz ta' rapport tal-flussi ta' flus li jikklassifika l-flussi ta' flus matul il-perijodu minn attivitajiet tal-operat, investiment u finanzjament.

AMBITU

1 Entità għandha tħejji rapport tal-fluss ta' flus skont ir-rekwiżiti ta' dan l-Istandard u għandha tippreżentah bħala parti integrali mir-rapporti finanzjarji tagħha għal kull perijodu li għalih jiġu ppreżentati r-rapporti finanzjarji.

2 Dan l-Istandard jieħu post l-IAS 7 Rapport dwar Bidliet fil-Pożizzjoni Finanzjarja, approvat f'Lulju 1977.

3 Utenti tar-rapporti finanzjarji tal-entità huma interessati f'kif l-entità tiġġenera u tuża l-flus u ekwivalenti ta' flus. Dan huwa l-każ irrispettivament min-natura tal-attivitajiet tal-entità u irrispettivament minn jekk il-flus jistgħux jitqiesu bħala l-prodott tal-entità, kif jista' jkun il-każ fir-rigward ta' istituzzjoni finanzjarja. Essenzjalment, l-entitajiet jeħtieġu l-flus għall-istess raġunijiet, ikunu kemm ikunu differenti l-attivitajiet li jipproduċu d-dħul prinċipali tagħhom. Huma jeħtieġu l-flus biex imexxu l-operazzjonijiet tagħhom, biex iħallsu l-obbligi tagħhom, u biex jipprovdu redditu lill-investituri tagħhom. Għaldaqstant, dan l-Istandard jeħtieġ li l-entitajiet kollha jippreżentaw rapport tal-fluss tal-flus.

BENEFIĊĊJI TAL-INFORMAZZJONI DWAR IL-FLUSS TAL-FLUS

4 Rapport tal-fluss tal-flus, meta jintuża flimkien mal-bqija tar-rapporti finanzjarji, jipprovdi informazzjoni li tippermetti lill-utenti jevalwaw il-bidliet fl-assi netti ta' entità, l-istruttura finanzjarja tagħha (inkluża l-likwidità u s-solvenza tagħha) u l-abilità tagħha li taffettwa l-ammonti u ż-żmien tal-flussi ta' flus sabiex taddatta għal ċirkostanzi u opportunitajiet li jinbidlu. L-informazzjoni dwar il-fluss tal-flus hija utli għall-valutazzjoni tal-abilità tal-entità li tiġġenera flus u ekwivalenti ta' flus u tipperemetti lill-utenti jiżviluppaw mudelli sabiex ikunu jistgħu jivvalutaw u jqabblu l-valur attwali tal-flussi futuri tal-flus ta' entitajiet differenti. Dan itejjeb ukoll il-komparabilità tar-rapportaġġ tar-riżultati tal-operat minn entitajiet differenti peress li telimina l-effetti tal-użu ta' trattamenti differenti tal-kontabilità għall-istess tranżazzjonijiet u avvenimenti.

5 Informazzjoni storika dwar il-flussi ta' flus hija ta' spiss indikatur tal-ammont, iż-żmien u ċ-ċertezza ta' flussi futuri ta' flus. Hija utli wkoll biex tiġi vverifikata l-preċiżjoni ta' valutazzjonijiet passati ta' flussi futuri ta' flus u biex tiġi eżaminata r-relazzjoni bejn il-profitabilità u l-fluss nett ta' flus u l-impatt ta' ċaqliq fil-prezzijiet.

DEFINIZZJONIJIET

6 It-termini li ġejjin jintużaw f'dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

Flus tinkludi flus fl-idejn u depożiti ta' bla avviż.

Ekwivalenti ta' flus huma investimenti għal perijodu ta' żmien qasir, bi grad għoli ta' likwidità, li jistgħu jinqalbu faċilment għal ammonti ċerti ta' flus u li huma soġġetti għal riskju insinifikanti ta' bidliet fil-valur.

Flussi ta' flus huma flussi 'l ġewwa u flussi 'l barra ta' flus u ta' ekwivalenti ta' flus.

Attivitajiet tal-operat huma l-attivitajiet prinċipali li jrendu dħul għall-entità u attivitajiet oħrajn li m'humiex attivitajiet ta' investiment jew ta' finanzjament.

Attivitajiet ta' investiment huma l-akkwiżizzjoni u d-disponiment ta' assi fit-tul u investimenti oħrajn mhux inklużi f'ekwivalenti ta' flus.

Attivitajiet ta' finanzjament huma attivitajiet li jirriżultaw f'tibdil fid-daqs u fil-kompożizzjoni tal-ekwità kkontribwita u tas-self tal-entità.

Flus u ekwivalenti ta' flus

7 Ekwivalenti ta' flus jinżammu bl-iskop li jiġu ssodisfati impenji ta' żmien qasir fi flus aktar milli għal skopijiet ta' investiment jew għal skopijiet oħra. Sabiex investiment jikkwalifika bħala ekwivalenti ta' flus, dan għandu jkun konvertibbli faċilment għal ammont magħruf ta' flus u għandu jkun soġġett għal riskju insinifikanti ta' tibdil fil-valur. Għaldaqstant, investiment normalment jikkwalifika bħala ekwivalenti ta' flus biss meta jkollu maturità qasira ta', ngħidu aħna, tliet xhur jew inqas mid-data tal-akkwiżizzjoni. Investimenti f'ekwità huma esklużi mill-ekwivalenti ta' flus sakemm dawn ma jkunux, essenzjalment, ekwivalenti ta' flus, pereżempju fil-każ ta' ishma privileġġati akkwistati fi żmien perijodu qasir mill-maturità tagħhom u b'data ta' fidi speċifikata.

8 Self mill-banek huwa ġeneralment meqjus bħala attività finanzjarja. Madankollu, f'xi pajjiżi, self kurrenti bankarju li jkollu jintradd lura fuq talba, jifforma parti integrali mill-amministrazzjoni tal-flus ta' entità. F'dawn iċ-ċirkostanzi, is-self kurrenti bankarju huwa inkluż bħala komponent tal-flus u ekwivalenti ta' flus. Karatteristika ta' arranġamenti bankarji bħal dawn hija li l-bilanċ bankarju spiss ivarja bejn li jkun fil-pożittiv għal fin-negattiv.

9 Il-flussi ta' flus jeskludu movimenti bejn entrati li jikkostitwixxu flus jew ekwivalenti ta' flus minħabba li dawn il-komponenti huma parti mill-amministrazzjoni tal-flus ta' entità aktar milli parti mill-attivitajiet tagħha ta' operat, ta' investiment jew ta' finanzjament. L-amministrazzjoni tal-flus tinkludi l-investiment ta' eċċess ta' flus f'ekwivalenti ta' flus.

PREŻENTAZZJONI TA' RAPPORT TAL-FLUSS TA' FLUS

10 Ir-rapport tal-fluss ta' flus għandu jirrapporta flussi ta' flus matul il-perijodu, ikklassifikati taħt attivitajiet tal-operat, ta' investiment u ta' finanzjament.

11 Entità tippreżenta l-flussi ta' flus minn attivitajiet tal-operat, ta' investiment u ta' finanzjament b'mod li jkun l-aktar xieraq għan-negozju tagħha. Il-klassifikazzjoni skont l-attività tipprovdi informazzjoni li tippermetti lill-utenti jivvalutaw l-impatt ta' dawk l-attivitajiet fuq il-pożizzjoni finanzjarja tal-entità u fuq l-ammont ta' flus u ta' ekwivalenti ta' flus tagħha. Din l-informazzjoni tista' tintuża wkoll biex jiġu evalwati r-relazzjonijiet bejn dawk l-attivitajiet.

12 Tranżizzjoni waħda tista' tinkludi flussi ta' flus li huma kklassifikati b'mod differenti. Pereżempju, meta l-ħlas lura ta' self fi flus jinkludi kemm l-imgħax kif ukoll il-kapital, l-element tal-imgħax jista' jiġi kklassifikat bħala attività tal-operat waqt li l-element kapitali jiġi kklassifikat bħala attività ta' finanzjament.

Attivitajiet tal-operat

13 L-ammont ta' flussi ta' flus minn attivitajiet tal-operat huwa indikatur ewlieni ta' kemm l-operazzjonijiet tal-entità ġġeneraw biżżejjed flussi ta' flus biex jitħallas lura self, biex tinżamm il-kapaċità operattiva tal-entità, biex jitħallsu d-dividendi u biex isiru investimenti ġodda mingħajr ma tirrikorri għal sorsi esterni ta' finanzjament. Informazzjoni dwar il-komponenti speċifiċi ta' flussi operattivi storiċi ta' flus hija utli, flimkien ma' informazzjoni oħra, fit-tbassir ta' flussi operattivi futuri ta' flus.

14 Flussi ta' flus minn attivitajiet tal-operat huma derivati primarjament mill-attivitajiet prinċipali tal-entità li jipproduċu dħul. Għaldaqstant, dawn ġeneralment jirriżultaw mit-tranżazzjonijiet u minn avvenimenti oħra li jidħlu fil-kalkolu tal-profitt jew telf. Eżempji ta' flussi ta' flus minn attivitajiet tal-operat huma:

(a) dħul ta' flus mill-bejgħ ta' prodotti u mill-għoti ta' servizzi;

(b) dħul ta' flus minn royalties, drittijiet oħra, kommissjonijiet u dħul ieħor;

(c) pagamenti fi flus lil fornituri għal prodotti u servizzi;

(d) pagamenti fi flus lil u f'isem impjegati;

(e) dħul fi flus u pagamenti fi flus ta' entità tal-assigurazzjoni għal primjums u klejms, annwalitajiet u benefiċċji oħra mill-poloz;

(f) pagamenti fi flus jew rifużjonijiet ta' taxxi fuq id-dħul sakemm dawn ma jkunux jistgħu jiġu identifikati speċifikament ma' attivitajiet ta' finanzjament jew ta' investiment; u

(g) dħul u pagamenti fi flus minn kuntratti miżmuma għal skopijiet ta' negozjar finanzjarju.

Xi tranżazzjonijiet, bħall-bejgħ ta' oġġett ta' impjanti, jistgħu jagħtu lok għal qligħ jew telf li huwa inkluż fil-kalkolu tal-profitt jew telf. Madankollu, il-flussi ta' flus li għandhom x'jaqsmu ma' tranżazzjonijiet bħal dawk huma flussi ta' flus minn attivitajiet ta' investiment.

15 Entità tista' żżomm titoli u self għal skopijiet ta' negozjar finanzjarju, f'liema każ dawn huma simili għal stokk akkwistat speċifikament għal bejgħ mill-ġdid. Għalhekk, flussi ta' flus li jirriżultaw mix-xiri u mill-bejgħ ta' titoli miżmuma għal negozjar finanzjarju huma kklassifikati bħala attivitajiet tal-operat. Bl-istess mod, self ta' flus magħmul minn istituzzjonijiet finanzjarji huwa normalment ikklassifikat bħala attività tal-operat minħabba li dan għandu x'jaqsam mal-attività prinċipali li tipproduċi d-dħul ta' dik l-entità.

Attivitajiet ta' investiment

16 L-iżvelar separat ta' flussi ta' flus li jirriżultaw minn attivitajiet ta' investiment huwa importanti minħabba li l-flussi ta' flus jirrappreżentaw sa liema punt l-infiq ikun sar fuq riżorsi maħsubin sabiex jiġġeneraw introjtu u flussi ta' flus fil-futur. Eżempji ta' flussi ta' flus li jirriżultaw minn attivitajiet ta' investiment huma:

(a) pagamenti fi flus biex tinxtara proprjetà, impjanti u tagħmir, assi intanġibbli u assi oħra fit-tul. Dawn il-pagamenti jinkludu dawk li għandhom x'jaqsmu mal-ispejjeż kapitalizzati tal-iżvilupp u ma' proprjetà, impjanti u tagħmir mibnija mill-entità;

(b) dħul fi flus mill-bejgħ ta' proprjetà, impjanti u tagħmir, assi intanġibbli u assi oħra fit-tul;

(c) pagamenti fi flus għax-xiri ta' strumenti azzjonarji jew ta' dejn ta' entitajiet oħra jew interessi f'impriżi konġunti (għajr pagamenti għal dawk l-istrumenti meqjusa bħala ekwivalenti ta' flus jew dawk miżmuma għal skopijiet ta' negozjar finanzjarju);

(d) dħul fi flus minn bejgħ ta' strumenti azzjonarji jew ta' dejn ta' entitajiet oħra u interessi f'impriżi konġunti (għajr dħul għal dawk l-istrumenti meqjusa bħala ekwivalenti ta' flus u dawk miżmuma għal skopijiet ta' negozjar finanzjarju);

(e) self ta' flus magħmul lil partijiet oħra (għajr self magħmul minn istituzzjoni finanzjarja);

(f) dħul fi flus minn ħlasijiet lura ta' self magħmul lil partijiet oħra (għajr self ta' istituzzjoni finanzjarja);

(g) pagamenti fi flus għal kuntratti ta' futures, kuntratti miftiehma bil-quddiem, kuntratti ta' opzjoni u kuntratti ta' tpartit finanzjarju għajr meta l-kuntratti jsiru għal għanijiet ta' negozju finanzjarju, jew meta l-pagamenti jkunu kklassifikati bħala attivitajiet ta' finanzjament; u

(h) dħul fi flus minn kuntratti ta' futures, kuntratti miftiehma bil-quddiem, kuntratti ta' opzjoni u kuntratti ta' tpartit finanzjarju għajr meta l-kuntratti jsiru għal għanijiet ta' negozju finanzjarju, jew meta d-dħul ikun ikklassifikat bħala attivitajiet ta' finanzjament.

Meta kuntratt jiġi kklassifikat bħala hedge ta' pożizzjoni identifikabbli, il-flussi ta' flus tal-kuntratt huma kklassifikati bl-istess mod bħall-flussi ta' flus tal-pożizzjoni li tkun qegħda tiġi hedged.

Attivitajiet ta' finanzjament

17 L-iżvelar separat ta' flussi ta' flus li jirriżultaw minn attivitajiet ta' finanzjament huwa importanti minħabba li huwa utli għat-tbassir ta' talbiet għal flussi futuri ta' flus minn fornituri ta' kapital għall-entità. Eżempji ta' flussi ta' flus li jirriżultaw minn attivitajiet ta' finanzjament huma:

(a) dħul fi flus mill-ħruġ ta' ishma jew ta' strumenti azzjonarji oħra;

(b) pagamenti fi flus lil sidien għall-akkwist jew tifdija tal-ishma tal-entità;

(c) dħul minn ħruġ ta' debentures, self, noti, bonds, ipoteki u self ieħor fuq perijodu ta' żmien qasir jew fit-tul;

(d) pagamenti lura fi flus ta' ammonti mislufa; u

(e) pagamenti fi flus minn kerrej għat-tnaqqis tal-obbligazzjoni pendenti relatata ma' kiri finanzjarju.

RAPPORTAĠĠ TA' FLUSSI TA' FLUS MINN ATTIVITAJIET TAL-OPERAT

18 Entità għandha tirrapporta flussi ta' flus minn attivitajiet tal-operat billi tuża jew:

(a) il-metodu dirett, li bih jiġu żvelati klassijiet maġġuri ta' dħul gross ta' flus u pagamenti gross ta' flus; jew

(b) il-metodu indirett, fejn il-profitt jew it-telf jiġi aġġustat għall-effetti ta' tranżazzjonijiet mhux fi flus, għal differimenti jew akkumulazzjonijiet ta' dħul jew pagamenti fi flus mill-operat tal-passat jew tal-futur, u oġġetti ta' introjtu jew spejjeż assoċjati ma' flussi ta' flus ta' investiment jew ta' finanzjament.

19 L-entitajiet huma mħeġġa jirrapportaw flussi ta' flus minn attivitajiet tal-operat permezz tal-metodu dirett. Il-metodu dirett jipprovdi informazzjoni li tista' tkun utli biex jiġu stmati l-flussi futuri ta' flus u li m'hijiex disponibbli taħt il-metodu indirett. Taħt il-metodu dirett, informazzjoni dwar klassijiet maġġuri ta' dħul gross ta' flus u pagamenti gross fi flus tista' tinkiseb jew:

(a) mir-rekords tal-kontabilità tal-entità; jew

(b) billi jiġu aġġustati l-bejgħ, il-kost tal-bejgħ (fil-każ ta' istituzzjoni finanzjarja, mgħax u introjtu simili u spejjeż ta' imgħax u drittijiet simili) u entrati oħra fir-rapport tal-introjtu għal:

(i) bidliet matul il-perijodu fl-inventarji u fil-kredituri u debituri;

(ii) oġġetti oħra mhux flus; u

(iii) oġġetti oħra li għalihom l-effetti fuq il-flus huma ta' flussi ta' flus ta' investiment jew ta' finanzjament.

20 Skont il-metodu indirett, il-fluss nett ta' flus minn attivitajiet tal-operat huwa stabbilit billi jiġi aġġustat il-profitt u t-telf għall-effetti ta':

(a) bidliet matul il-perijodu fl-inventarji u fil-kredituri u debituri tal-operat;

(b) oġġetti mhux flus bħal diprezzament, provvedimenti, taxxi differiti, qligħ u telf f'munita barranija mhux realizzati, profitti mhux imqassma ta' kumpanniji assoċjati, u interessi minoritarji; u

(c) l-oġġetti l-oħrajn kollha li għalihom, l-effetti fi flus huma ta' flussi ta' flus ta' investiment jew ta' finanzjament.

Inkella, il-fluss nett ta' flus minn attivitajiet tal-operat jista' jkun ippreżentat skont il-metodu indirett billi juri d-dħul u l-ispejjeż li jidhru fir-rapport tal-introjtu u l-bidliet matul il-perijodu fl-inventarji u fil-kredituri u debituri mill-operat.

RAPPORTAĠĠ TA' FLUSSI TA' FLUS MINN ATTIVITAJIET TA' INVESTIMENT U TA' FINANZJAMENT

21 Entità għandha tiżvela separatament il-kategoriji maġġuri ta' dħul gross fi flus u ta' pagamenti grossi fi flus li jirriżultaw minn attivitajiet ta' investiment u ta' finanzjament, għajr sal-punt li l-flussi ta' flus deskritti fil-paragrafi 22 u 24 jiġu rrapportati fuq bażi netta.

RAPPORTAĠĠ TA' FLUSSI TA' FLUS FUQ BAŻI NETTA

22 Flussi ta' flus li jirriżultaw mill-attivitajiet tal-operat, ta' investiment jew ta' finanzjament li ġejjin jistgħu jiġu rrappurtati fuq bażi netta:

(a) dħul u pagamenti fi flus f'isem klijenti meta l-flussi ta' flus jirriflettu l-attivitajiet tal-klijent aktar milli dawk tal-entità; u

(b) dħul u pagamenti fi flus għal oġġetti fejn il-fatturat ikun rapidu, li l-ammonti jkunu kbar, u l-maturitajiet ikunu qosra.

23 Eżempji ta' dħul u pagamenti fi flus li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 22(a) huma:

(a) l-aċċettazzjoni u l-ħlas lura ta' depożiti ta' bla avviż ta' bank;

(b) fondi miżmuma għall-klijenti minn entità ta' investiment; u

(c) kirjiet miġbura f'isem, u mħallsa lil, sidien ta' propjetajiet.

Eżempji ta' dħul u pagamenti fi flus li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 22(b) huma s-self għal, u l-ħlas lura ta':

(a) l-ammonti tal-kapital li għandhom x'jaqsmu ma' klijenti ta' karti ta' kreditu;

(b) ix-x-xiri u l-bejgħ ta' investimenti; u

(c) kull self ieħor fuq perijodu ta' żmien qasir, pereżempju, dawk li għandhom perijodu ta' maturità ta' tliet xhur jew inqas.

24 Flussi ta' flus li jirriżultaw minn kull waħda mill-attivitajiet li ġejjin ta' istituzzjoni finanzjarja jistgħu jiġu rrappurtati fuq bażi netta:

(a) dħul u pagamenti ta' flus għall-aċċettazzjoni u l-ħlas lura ta' depożiti b'data ta' maturità fissa;

(b) it-tqegħid ta' depożiti għand u l-ġbid lura ta' depożiti mingħand istituzzjonijiet finanzjarji oħra; u

(c) self fi flus lill-klijenti u l-ħlas lura ta' dak is-self.

FLUSSI TA' FLUS F'MUNITA BARRANIJA

25 Flussi tal-flus li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet f'munita barranija għandhom jiġu reġistrati fil-munita funzjonali tal-entità billi tiġi applikata għall-ammont fil-munita barranija r-rata tal-kambju bejn il-munita funzjonali u l-munita barranija fid-data tal-fluss tal-flus.

26 Il-fluss tal-flus ta' kumpanija sussidjarja barranija għandu jinqaleb bir-rati tal-kambju bejn il-munita funzjonali u l-munita barranija fid-dati tal-fluss tal-flus.

27 Flussi ta' flus denominati f'munita barranija huma rrappurtati b'mod konsistenti mal-IAS 21 L-Effetti tat-Tibdil fir-Rati tal-Kambju. Dan jippermetti l-użu ta' rata ta' kambju li tkun qrib ir-rata attwali. Pereżempju, rata ta' kambju medja peżata għal perijodu tista' tintuża għar-reġistrazzjoni ta' tranżazzjonijiet f'muniti barranin jew fil-qlib tal-flussi ta' flus ta' kumpanija sussidjarja barranija. Madankollu, l-IAS 21 ma jippermettix l-użu tar-rata tal-kambju ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ meta jiġu maqluba l-flussi ta' flus ta' kumpanija sussidjarja barranija.

28 Qligħ u telf mhux realizzati li jirriżultaw minn bidliet fir-rati tal-kambju f'munita barranija mhumiex flussi ta' flus. Madankollu, l-effett tal-bidliet fir-rati tal-kambju fuq flus u ekwivalenti ta' flus miżmumin jew dovuti f'munita barranija huwa rrappurtat fir-rapport tal-fluss ta' flus sabiex jiġu rikonċiljati l-flus u l-ekwivalenti ta' flus fil-bidu u fit-tmiem tal-perijodu. Dan l-ammont huwa ppreżentat separatament minn flussi ta' flus minn attivitajiet tal-operat, investiment u finanzjament u jinkludi d-differenzi, jekk ikun hemm, li kieku dawk il-flussi ta' flus ġew irrappurtati bir-rati tal-kambju ta' tmiem il-perijodu.

29 [Imħassra]

30 [Imħassra]

MGĦAX U DIVIDENDI

31 Flussi ta' flus minn imgħax u dividendi rċevuti u mħallsa għandhom jiġu żvelati separatament. Kull waħda għandha tiġi kklassifikata b'mod konsistenti minn perijodu għal perijodu bħala attività jew tal-operat, jew ta' investiment jew ta' finanzjament.

▼M1

32 L-ammont totali ta' mgħax imħallas matul perjodu għandu jidher fid-dikjarazzjoni tal-likwidità, sew jekk kien rikonoxxut bħala spiża fid-dikjarazzjoni tad-dħul kemm ikkapitalizzat b'konformità mal-IAS 23 Il-Kosti tas-Self.

▼B

33 Imgħax imħallas u mgħax u dividendi riċevuti huma normalment ikklassifikati bħala flussi ta' flus tal-operat għal istituzzjoni finanzjarja. Madankollu, ma hemm ebda konsensus fuq il-klassifikazzjoni ta' dawn il-flussi ta' flus għal entitajiet oħrajn. Mgħax imħallas u mgħax u dividendi riċevuti jistgħu jiġu kklassifikati bħala flussi ta' flus tal-operat minħabba li jidħlu fil-kalkolu tal-profitt jew telf. Alternattivament, l-imgħax imħallas u l-imgħax u d-dividendi riċevuti jistgħu jiġu kklassifikati bħala flussi ta' flus ta' finanzjament jew ta' investiment rispettivament, minħabba li huma kosti għall-ksib ta' riżorsi finanzjarji jew ta' redditi fuq l-investimenti.

34 Dividendi mħallsa jistgħu jiġu kklassifikati bħala flussi ta' flus ta' finanzjament minħabba li huma kost għall-ksib ta' riżorsi finanzjarji. Alternattivament, id-dividendi mħallsa jistgħu jiġu kklassifikati bħala komponent ta' flussi ta' flus minn attivitajiet tal-operat sabiex l-utenti jiġu megħjuna biex jistabbilixxu l-abilità ta' entità li tħallas dividendi minn flussi ta' flus tal-operat.

TAXXI FUQ ID-DĦUL

35 Flussi ta' flus li jirriżultaw minn taxxi fuq dħul għandhom jiġu żvelati separatament u għandhom jiġu kklassifikati bħala flussi ta' flus minn attivitajiet tal-operat sakemm dawn ma jkunux jistgħu jiġu identifikati speċifikament ma' attivitajiet ta' finanzjament jew ta' investiment.

36 Taxxi fuq id-dħul huma imponibbli fuq tranżazzjonijiet li jagħtu lok għal flussi ta' flus li huma kklassifikati bħala attivitajiet tal-operat, investiment jew ta' finanzjament f'rapport tal-fluss ta' flus. Filwaqt li l-ispiża tat-taxxa tista' tkun identifikabbli minnufih ma' attivitajiet ta' investiment u ta' finanzjament, il-flussi ta' flus tat-taxxa relatati ħafna drabi ma jistgħux jiġu identifikati u jistgħu jirriżultaw f'perijodu differenti mill-flussi ta' flus tat-transazzjoni bażika. Għalhekk, taxxi mħallsa huma normalment ikklassifikati bħala flussi ta' flus minn attivitajiet tal-operat. Madankollu, meta l-fluss tal-flus tat-taxxa jkun jista' jiġi identifikat b'mod prattikabbli ma' xi tranżazzjoni individwali li tagħti lok għal flussi ta' flus li huma kklassifikati bħala attivitajiet ta' investiment jew ta' finanzjament, il-fluss ta' flus tat-taxxa huwa kklassifikat bħala attività ta' investiment jew finanzjament kif xieraq. Meta l-flussi ta' flus tat-taxxa jiġu allokati fuq aktar minn klassi ta' attività waħda, jiġi żvelat l-ammont totali ta' taxxi mħallsa.

INVESTIMENTI F'SUSSIDJARJI, ASSOĊJATI U IMPRIŻI KONĠUNTI

37 Għall-finijiet tal-kontabilità ta' investiment f'kumpanija assoċjata jew sussidjarja li jkunu ġew kontabilizzati skont il-metodu tal-ekwità jew tal-kost, investitur għandu jillimita r-rapportaġġ tiegħu fir-rapport tal-fluss tal-flus għal dawk il-flussi ta' flus li jkunu għaddew bejnu u bejn l-entità li fiha jsir l-investiment, pereżempju, għal dividendi u self.

38 Entità li tirrapporta l-interess tagħha f'entità b'kontroll konġunt (ara l-IAS 31 Interessi f'Impriżi Konġunti) permezz ta' konsolidazzjoni proporzjonata, tinkludi fir-rapport konsolidat tagħha tal-flussi ta' flus is-sehem proporzjonali tagħha tal-flussi ta' flus tal-entità b'kontroll konġunt. Entità li tirrapporta interess bħal dan u li tuża l-metodu tal-ekwità tinkludi, fir-rapport tal-flussi ta' flus tagħha, il-flussi tal-flus fir-rigward tal-investimenti tagħha fl-entità b'kontroll konġunt, u d-distribuzzjonijiet u l-pagamenti oħra jew dħul ieħor bejnha u bejn l-entità b'kontroll konġunt.

AKKWIŻIZZJONIJIET U DISPONIMENTI TA' SUSSIDJARJI U UNITAJIET KUMMERĊJALI OĦRAJN

39 Il-flussi aggregati ta' flus li jirriżultaw minn akkwisti u minn disponimenti ta' sussidjarji jew unitajiet kummerċjali oħrajn għandhom jiġu ppreżentati separatament u kklassifikati bħala attivitajiet ta' investiment.

40 Entità għandha tiddikjara, b'mod aggregat, fir-rigward kemm tal-akkwiżizzjonijiet kemm tad-disponiment ta' sussidjarji jew unitajiet kummerċjali oħrajn matul il-perijodu, kull punt minn dawn li ġejjin:

(a) il-ħlas totali tax-xiri jew tad-disponiment;

(b) il-porzjon tal-ħlas tax-xiri jew tad-disponiment mogħti permezz ta' flus u ekwivalenti ta' flus;

(c) l-ammont ta' flus u ta' ekwivalenti ta' flus fis-sussidjarja jew fl-unità kummerċjali miksuba jew ittrasferita; u

(d) l-ammont tal-assi u l-obbligazzjonijiet għajr flus jew ekwivalenti ta' flus fis-sussidjarja jew fl-unità kummerċjali akkwistata jew ittrasferita, miġbura skont kull kategorija maġġuri.

41 Il-preżentazzjoni separata tal-effetti fil-flussi ta' flus ta' akkwiżizzjonijiet u disponimenti ta' sussidjarji u unitajiet kummerċjali oħrajn bħala entrati f'linja individwali, flimkien mad-dikjarazzjoni separata tal-ammonti tal-assi u l-obbligazzjonijiet miksuba jew ittrasferiti, tgħin biex issir distinzjoni bejn dawk il-flussi ta' flus u l-flussi ta' flus li jirriżultaw mill-attivitajiet l-oħra tal-operat, investiment u finanzjament. L-effetti fil-flussi ta' flus li jirriżultaw minn disponimenti mhumiex imnaqqsin minn dawk li jirriżultaw minn akkwiżizzjonijiet.

42 L-ammont aggregat tal-flus imħallsa jew irċevuti bħala ħlas għax-xiri jew il-bejgħ huwa rrappurtat fir-rapport tal-flussi ta' flus nett mill-flus u mill-ekwivalenti ta' flus miksuba jew ittrasferiti.

TRANŻAZZJONIJIET MHUX FI FLUS

43 Tranżazzjonijiet ta' investiment u ta' finanzjament li ma jeħtiġux l-użu ta' flus u ta' ekwivalenti ta' flus għandhom ikunu esklużi minn rapport ta' fluss tal-flus. Tranżazzjonijiet bħal dawn għandhom jiġu żvelati x'imkien ieħor fir-rapporti finanzjarji b'mod li jipprovdi l-informazzjoni kollha relevanti dwar dawn l-attivitajiet ta' investiment u ta' finanzjament.

44 Ħafna attivitajiet ta' investiment u ta' finanzjament m'għandhomx impatt dirett fuq il-flussi ta' flus attwali għalkemm jaffettwaw l-istruttura kapitali u tal-assi ta' entità. L-esklużjoni ta' tranżazzjonijiet mhux fi flus mir-rapport tal-flussi ta' flus hija konsistenti mal-għan tar-rapport tal-flussi ta' flus minħabba li dawn l-entrati ma jinvolvux flussi ta' flus fil-perijodu kurrenti. Eżempji ta' tranżazzjonijiet mhux fi flus huma:

(a) l-akkwiżizzjoni ta' assi jew billi jiġu assunti direttament obbligazzjonijiet relatati jew permezz ta' kiri finanzjarju;

(b) l-akkwiżizzjoni ta' entità permezz ta' ħruġ ta' ishma; u

(c) il-qlib ta' dejn f'ishma.

KOMPONENTI TA' FLUS U EKWIVALENTI TA' FLUS

45 Entità għandha tiżvela l-komponenti ta' flus u ekwivalenti ta' flus u għandha tippreżenta rikonċiljazzjoni tal-ammonti fir-rapport tal-flussi ta' flus tagħha mal-entrati ekwivalenti rrappurtati ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarjar. ◄

46 Minħabba l-varjetà ta' prattiċi ta' ġestjoni ta' flus u ta' arranġamenti bankarji madwar id-dinja u sabiex tikkonforma mal-IAS 1 Preżentazzjoni ta' Rapporti Finanzjarji, entità tiżvela l-politika li hija tadotta biex tistabbilixxi l-kompożizzjoni ta' flus u ta' ekwivalenti ta' flus.

47 L-effett ta' kull bidla fil-politika għall-istabbiliment ta' komponenti ta' flus u ta' ekwivalenti ta' flus, pereżempju, bidla fil-klassifikazzjoni ta' strumenti finanzjarji li qabel kienu jiġu kkunsidrati bħala parti mill-portafoll ta' investiment tal-entità, huwa rrappurtat skont l-IAS 8 Politika ta' Kontabilità, Bidliet fl-Istimi ta' Kontabilità u Żbalji.

ŻVELAR IEĦOR

48 Entità għandha tiddikjara, flimkien ma' kommentarju mill-maniġment, l-ammont tal-bilanċi sinjifikanti ta' flus u ta' ekwivalenti ta' flus miżmuma mill-entità li ma humiex disponibbli sabiex jintużaw mill-grupp.

49 Jeżistu diversi ċirkostanzi li fihom il-bilanċi fi flus u ekwivalenti ta' flus miżmumin minn entità m'humiex disponibbli sabiex jintużaw mill-grupp. Eżempji jinkludu l-bilanċi ta' flus u ta' ekwivalenti ta' flus miżmumin minn sussidjarja li topera f'pajjiż fejn japplikaw kontrolli tal-kambju jew restrizzjonijiet legali oħra meta l-bilanċi ma jkunux disponibbli għal użu ġenerali mill-entità prinċipali jew minn sussidjarji oħrajn.

50 Informazzjoni addizzjonali tista' tkun relevanti għall-utenti biex jifhmu l-pożizzjoni finanzjarja u l-likwidità ta' entità. L-iżvelar ta' din l-informazzjoni, flimkien ma' kummentarju mill-maniġment, huma mħeġġa u jistgħu jinkludu:

(a) l-ammont ta' faċilitajiet ta' self mhux użati li jistgħu jkunu disponibbli għal attivitajiet futuri tal-operat u biex jiġu saldati impenji kapitali, b'indikazzjoni ta' kull restrizzjoni li jista' jkun hemm fuq l-użu ta' dawn il-faċilitajiet;

(b) l-ammonti aggregati tal-flussi ta' flus minn kull attività tal-operat, ta' investiment u ta' finanzjament relatata ma' interessi f'impriżi konġunti rrappurtati permezz ta' konsolidazzjoni proporzjonali;

(c) l-ammont aggregat ta' flussi ta' flus li jirrappreżentaw żjidiet fil-kapaċità operattiva b'mod separat minn dawk tal-flussi ta' flus li huma meħtieġa sabiex tinżamm il-kapaċità operattiva; u

(d) l-ammont ta' flussi ta' flus li joriġina mill-attivitajiet tal-operat, ta' investiment jew ta' finanzjament ta' kull segment soġġett għar-rappurtaġġ (ara l-IFRS 8 Segmenti tal-Operat).

51 L-iżvelar separat tal-flussi ta' flus li jirrappreżentaw żjidiet fil-kapaċità tal-operat u fil-flussi ta' flus li huma meħtieġa sabiex tinżamm il-kapaċità operattiva hija utli sabiex l-utent ikun jista' jistabbilixxi jekk l-entità hijiex qegħda tinvesti b'mod adegwat fiż-żamma tal-kapaċità operattiva tagħha. Entità li ma tinvestix b'mod adegwat fiż-żamma tal-kapaċità operattiva tagħha tista' tippreġudika l-profitabilità futura minħabba likwidità kurrenti u distribuzzjonijiet lis-sidien.

52 L-iżvelar ta' flussi ta' flus segmentali jippermetti lill-utenti jifhmu aħjar ir-relazzjoni bejn il-flussi ta' flus tan-negozju b'mod sħiħ u dawk tal-partijiet komponenti tiegħu u d-disponibbiltà u l-varjabilità tal-flussi ta' flus segmentali.

DATA EFFETTIVA

53 Dan l-Istandard jidħol fis-seħħ għal rapporti finanzjarji li jkopru l-perijodi li jibdew fl-1 ta' Jannar 1994 jew wara.
STANDARD INTERNAZZJONALI TAL-KONTABILITÀ 8

Politiki ta' Kontabilità, Bidliet fl-Istimi ta' Kontabilità u Żbalji

GĦAN

1 L-għan ta' dan l-Istandard hu li jistipula l-kriterji għall-għażla u l-bidla tal-politika tal-kontabilità, flimkien ma' trattament fil-kontijiet u żvelar ta' bidliet fil-politika tal-kontabilità, bidliet fl-istimi tal-Kontabilità u korrezzjoni ta' żbalji. L-Istandard huwa intiż biex ir-rapporti finanzjarji ta' entità jsiru aktar rilevanti u ta' fiduċja, u biex tissaħħaħ il-komparabilità ta' dawk ir-rapporti finanzjarji matul iż-żmien u mar-rapporti finanzjarji ta' entitajiet oħra.

2 Rekwiżiti ta' żvelar ta' informazzjoni dwar politika tal-kontabilità, ħlief dawk dwar il-bidliet fil-politika tal-kontabilità, huma stipulati fl-IAS 1 Preżentazzjoni ta' Rapporti Finanzjarji.

AMBITU

3 Dan l-Istandard għandu jiġi applikat fl-għażla u l-applikazzjoni ta' politika tal-kontabilità, u fil-konsiderazzjoni tal-bidliet fil-politika tal-kontabilità, bidliet fl-istimi tal-kontabilità u korrezzjonijiet ta' żbalji fil-perijodu ta' qabel.

4 L-effetti għat-taxxa tal-korrezzjonijiet ta' żbalji tal-perijodu ta' qabel u tibdiliet retrospettivi magħmula biex ikunu applikati bidliet fil-politika tal-kontabilità huma kkunsidrati u żvelati b'konformità mal-IAS 12 Taxxi fuq id-Dħul.

DEFINIZZJONIJIET

5 It-termini li ġejjin jintużaw f'dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

Politika tal-kontabilità hija prinċipji, bażijiet, konvenzjonijiet, regoli u prattiċi speċifiċi applikati minn entità fil-preparazzjoni u preżentazzjoni ta' rapporti finanzjarji.

Bidla fl-istima tal-kontabilità hi bidla fl-ammont miżmum fil-kotba ta' xi assi jew ta' obbligazzjoni, jew l-ammont ta' konsum perjodiku ta' xi assi, li jirriżulta mill-istima tal-istat preżenti ta' assi u obbligazzjonijiet, u l-benefiċċji u obbligazzjonijiet futuri mistennija, li huma marbuta magħhom. Bidliet fl-istimi tal-kontabilità jirriżultaw minn tagħrif jew żviluppi ġodda, u, għalhekk, mhumiex korrezzjonijiet ta' żbalji.

L-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtaġġ Finanzjarju (IFRSs) huma Standards u Interpretazzjonijiet adottati mill-Bord Internazzjonali għall-Istandards tal-Kontabilità (IASB). Dawn jinkludu:

(a) Standards Internazzjonali tar-Rappurtaġġ Finanzjarju;

(b) Standards Internazzjonali tal-Kontabilità; u

(c) Interpretazzjonijiet ►M5  żviluppati ◄ mill-Kumitat tal-Interpretazzjoni Internazzjonali tar-Rappurtaġġ Finanzjarju (IFRIC) jew dak li kien il-Kumitat Permanenti tal-Interpretazzjonijiet (SIC).

Ommissjonijiet materjali jew dikjarazzjonijiet żbaljati ta' xi entrati huma materjali, jekk huma jistgħu, individwalment jew kollettivament, iħallu effett fuq id-deċiżjonijiet ekonomiċi ►M5  li l-utenti jagħmlu ◄ fuq il-bażi tar-rapporti finanzjarji. Il-materjalità tiddependi mid-daqs u natura tal-omissjoni jew tar-rapport żbaljat kif iġġudikat fiċ-ċirkustanzi li huma marbuta magħha. Id-daqs jew natura tal-entrata, jew it-tnejn li huma, jistgħu jkunu fattur determinanti.

Żbalji f'perijodi ta' qabel huma ommissjonijiet minn, u dikjarazzjonijiet żbaljati f'rapporti finanzjarji f'perijodu preċedenti wieħed jew aktar li rriżultaw minn nuqqas tal-użu, jew użu ħażin, ta' informazzjoni affidabbli, li:

(a) kienet disponibbli meta r-rapporti finanzjarji għal dawk il-perijodi kienu awtorizzati għall-ħruġ; u

(b) kien mistenni, b'mod raġonevoli, li dawn inkisbu u kienu kkunsidrati fit-tħejjija u l-eżentar ta' dawk ir-rapporti finanzjarji.

Żbalji bħal dawn jinkludu l-effetti ta' żbalji matematiċi, żbalji fl-applikazzjoni tal-politika tal-kontabilità, żvisti jew interpretazzjoni ħażina ta' xi fatti, u frodi.

Applikazzjoni retrospettiva hi l-applikazzjoni ta' politika ġdida tal-kontabilità għal tranżazzjonijiet, avvenimenti u kondizzjonijiet oħra daqs li kieku dik il-politika dejjem kienet applikata.

Dikjarazzjoni b'mod ġdid retrospettiva hi korrezzjoni tar-rikonoxximent, kejl u informazzjoni pprovduta dwar ammont ta' elementi fl-iżvelar ta' rapporti finanzjarji daqs li kieku żball f'perijodu ta' qabel qatt ma seħħ.

Imprattikabbli L-applikazzjoni ta' rekwiżit hi imprattikabbli meta entità ma tkunx tista' tapplikah wara li tkun għamlet kull sforz raġonevoli biex tagħmel hekk. Għal perijodu partikulari preċedenti, huwa impratikabbli li tapplika bidla f'politika tal-kontabilità b'mod retrospettiv jew tagħmel dikjarazzjoni b'mod ġdid retrospettiva biex tikkorreġi żball jekk:

(a) l-effetti ta' applikazzjoni retrospettiva jew dikjarazzjoni b'mod ġdid retrospettiva m'humiex determinabbli;

(b) l-applikazzjoni retrospettiva jew dikjarazzjoni b'mod ġdid retrospettiva teħtieġ suppożizzjonijiet dwar x'setgħa kien il-ħsieb tal-maniġment f'dak il-perijodu; jew

(c) l-applikazzjoni retrospettiva jew dikjarazzjoni b'mod ġdid retrospettiva tkun teħtieġ stimi sinifikanti tal-ammonti u jkun impossibli li tiddistingwi b'mod oġġettiv tagħrif dwar dawk l-istimi li:

(i) jipprovdu evidenza ta' ċirkustanzi li eżistew fid-data(i) li fihom l-ammonti jridu jiġu rikonoxxuti, imkejla jew żvelati; u

(ii) kienet tkun disponibbli meta r-rapporti finanzjarji għal dak il-perijodu preċedenti kienu awtorizzati għall-ħruġ

minn informazzjoni oħra.

Applikazzjoni prospettiva ta' bidla fil-politika tal-kontabilità u r-rikonoxximent tal-effett tal-bidla fuq stima tal-kontabilità, rispettivament, huma:

(a) applikazzjoni ta' politika ġdida tal-kontabilità fuq tranżazzjonijiet, avvenimenti u kondizzjonijiet oħra li jseħħu wara d-data li fiha jkun hemm bdil fil-politika; u

(b) ir-rikonoxximent tal-effett tal-bidla fuq l-istima tal-kontabilità fil-perijodi preżenti u futuri affettwati mill-bidla.

6 Li tanalizza jekk omissjoni jew rapport żbaljat jistax jinfluwenza d-deċiżjonijiet ekonomiċi tal-utenti, u għalhekk ikun materjali, jeħtieġ il-konsiderazzjoni tal-karatteristiċi ta' dawk l-utenti. Il-Qafas għall-Preparazzjoni u l-Preżentazzjoni tar-Rapporti Finanzjarji jgħid fil-paragrafu 25 li “hemm is-suppożizzjoni li l-utenti għandhom għarfien raġonevoli tal-attivitajiet kummerċjali u ekonomiċi u tal-kontabilità u rieda li jistudjaw it-tagħrif b'diligenza raġonevoli.” Għalhekk, l-analiżi għandha tikkunsidra l-fatt kif l-utenti b'dawn l-attribwiti jkunu mistennija li jiġu influwenzati b'mod raġonevoli fit-teħid tad-deċiżjonijiet ekonomiċi.

POLITIKA TA' KONTABILITÀ

Għażla u applikazzjoni ta' politika tal-kontabilità

7 Meta ►M5  IFRS ◄ japplikaw speċifikament għal tranżazzjoni, avveniment ieħor jew kondizzjoni oħra, il-politika tal-kontabilità applikata fuq dik l-entrata għandha tkun iddeterminata mill-applikazzjoni ►M5  tal-IFRS ◄ u b'konsiderazzjoni ta' kull Gwida għall-Implementazzjoni rilevanti maħruġa mill-IASB ►M5  għall-IFRS. ◄

8 IFRSs jistipulaw politika tal-kontabilità li l-IASB ikkonkluda li jirriżultaw f'rapporti finanzjarji li huma rilevanti u jagħtu informazzjoni affidabbli dwar tranżazzjonijiet, avvenimenti u kondizzjonijiet oħrajn li japplikaw għalihom. Din il-politika m'għandhiex għalfejn tiġu applikata meta l-effett tal-applikazzjoni tagħha jkun immaterjali. Madankollu, mhux xieraq li jsir, jew li ma jkunx korrett, tbegħid immaterjali minn IFRSs biex tinkiseb preżentazzjoni partikulari tal-pożizzjoni finanzjarja, riżultati finanzjarji jew likwidità ta' entità.

9 Gwida għall-implimentazzjoni għall-Istandards maħruġa mill-IASB ma tiffurmax parti minn dawk l-Istandards, u għalhekk ma fihiex rekwiżiti għar-rapporti finanzjarji.

10 Fin-nuqqas ta' ►M5  IFRS ◄ li tapplika speċifikament għat-tranżazzjoni, avveniment ieħor jew kondizzjoni oħra, il-maniġment għandu juża l-ġudizzju għaqli tiegħu fl-iżvilupp u applikazzjoni ta' politika tal-kontabilità li tirriżulta f'informazzjoni li hi:

(a) rilevanti għall-bżonnijiet tal-utenti fit-teħid ta' deċiżjonijiet ekonomiċi; u

(b) affidabbli, fis-sens li fir-rapport finanzjarju:

(i) jirrappreżentaw b'mod leali, riżultati finanzjarji, il-prestazzjoni finanzjarja u l-fluss tal-flus tal-entità;

(ii) jirriflettu s-sustanza ekonomika tat-tranżazzjonijiet, avvenimenti u kondizzjonijiet oħra u mhux biss il-forma legali;

(iii) huma newtrali, i.e. ma fihomx xaqlib;

(iv) huma prudenti; u

(v) huma kompluti fl-aspetti materjali kollha.

11 Fit-teħid tal-ġudizzju għaqli deskritt fil-paragrafu 10, il-maniġment għandu jirreferi għal sorsi li ġejjin f'ordni dixxendenti u jikkunsidra l-applikabilità tagħhom:

(a) ir-rekwiżiti u l-gwida ►M5  fl-IFRSs ◄ li jittrattaw temi simili u relatati; u

(b) id-definizzjonijiet, kriterji ta' rikonoxximent u kunċetti ta' kejl għall-assi, obbligazzjonijiet, introjtu u spejjeż fil-Qafas.

12 Meta jsir il-ġudizzju għaqli deskritt fil-paragrafu 10, il-maniġment jista' jikkunsidra wkoll l-aktar stqarrijiet riċenti ta' istituzzjonijiet oħra li jistabbilixxu l-Istandards li jużaw qafas kunċettwali simili biex jiżviluppaw standards tal-kontabilità, litteratura tal-kontabilità oħra u prattiċi industrijali aċċettati, sakemm dawn ma jkunux f'kunflitt mas-sorsi fil-paragrafu 11.

Konsistenza fil-politika tal-kontabilità

13 Entità għandha tagħżel u tapplika l-politika tal-kontabilità tagħha b'mod konsistenti mat-tranżazzjonijiet, avvenimenti u kondizzjonijiet oħra simili, sakemm xi ►M5  IFRS ◄ speċifikament jitlob jew jippermetti kategorizzazzjoni ta' entrati li għalihom tista' tkun adattata politika differenti. Jekk ►M5  IFRS ◄ jkunu jeħtieġu jew jippermettu kategorizzazzjoni simili, politika tal-kontabilità xierqa għandha tintgħażel u tiġi applikata b'mod konsistenti f'kull kategorija.

Bidliet fil-politika ta' kontabilità

14 Entità għandha tibdel politika tal-kontabilità biss jekk il-bidla:

(a) hi meħtieġa minn ►M5  IFRS; jew ◄

(b) ir-riżultati fir-rapporti finanzjarji jipprovdu informazzjoni affidabbli u aktar rilevanti dwar l-effetti tat-tranżazzjonijiet, avvenimenti jew kondizzjonijiet oħra dwar il-pożizzjoni finanzjarja, riżultati finanzjarji jew fluss tal-flus tal-entità.

15 Dawk li jużaw ir-rapporti finanzjarji għandhom ikunu jistgħu jqabblu r-rapport finanzjarji ta' entità fuq tul ta' żmien biex jidentifikaw it-tendenza fil-pożizzjoni finanzjarja, riżultati finanzjarji u l-fluss tal-flus. Għalhekk, l-istess politika tal-kontabilità hija applikata f'kull perijodu u minn perijodu għall-ieħor sakemm bidla fil-politika tal-kontabilità ma tissodisfax waħda mill-kriterji fil-paragrafu 14.

16 Dawn li ġejjin m'humiex bidliet fil-politika tal-kontabilità:

(a) l-applikazzjoni ta' politika tal-kontabilità għat-tranżazzjonijiet, avvenimenti jew kondizzjonijiet oħra li huma differenti fis-sustanza minn dawk li seħħew qabel; u

(b) l-applikazzjoni ta' politika tal-kontabilità għal tranżazzjonijiet, avvenimenti jew kondizzjonijiet oħra li ma seħħewx qabel jew li kienu immaterjali.

17 L-applikazzjoni inizjali ta' politika biex jingħata valur mill-ġdid lill-assi b'konformità mal-IAS 16 Proprjetà, Impjanti u Tagħmir jew l-IAS 38 Assi Intanġibbli hi bidla f'politika tal-kontabilità li trid tiġi ttrattata bħala rivalutazzjoni b'konformità mal-IAS 16 jew l-IAS 38, aktar milli skont dan l-Istandard.

18 Il-paragrafi 19–31 ma japplikawx għall-bidla f'politika tal-kontabilità deskritta fil-paragrafu 17

Applikazzjoni tal-bidliet fil-politika tal-kontabilità

19 Bla ħsara għall-paragrafu 23:

(a) entità għandha tirrapporta bidla fil-politika tal-kontabilità li tirriżulta mill-applikazzjoni ta' ►M5  IFRS ◄ skont provvedimenti tranżizzjonali speċifiċi, jekk jeżistu, f'dik ►M5  l-IFRS; u ◄

(b) meta entità tibdel politika tal-kontabilità fuq l-applikazzjoni inizjali ta' ►M5  IFRS ◄ li ma tinkludix provvedimenti tranżizzjonali speċifiċi applikabbli għal dik il-bidla, jew li tibdel politika tal-kontabilità b'mod volontarju, għandha tapplika l-bidla b'mod retrospettiv.

20 Għall-iskop ta' dan l-Istandard, applikazzjoni bikrija ta' ►M5  IFRS ◄ mhix bidla volontarja fil-politika tal-kontabilità.

21 Fin-nuqqas ta' ►M5  IFRS ◄ li speċifikament tapplika għal tranżazzjoni, avveniment jew kondizzjoni, il-maniġment jista’, b'konformità mal-paragrafu 12, japplika politika tal-kontabilità minn fost l-aktar stqarrijiet riċenti ta' organi oħra li jistipulaw l-Istandards li jużaw qafas konċettwali simili biex jiżviluppaw standards tal-kontabilità. Jekk, wara emenda ta' stqarrija bħal din, l-entità tagħżel li tibdel politika tal-kontabilità, dik il-bidla għandha tkun irrappurtata u tiġi ddikjarata bħala bidla volontarja fil-politika tal-kontabilità.

Applikazzjoni retrospettiva.

22 Bla ħsara għall-paragrafu 23, meta bidla fil-politika tal-kontabilità tkun applikata b'mod retrospettiv skont il-paragrafu 19(a) jew (b), l-entità għandha taġġusta l-bilanċ tal-ftuħ ta' kull komponent ta' ekwità affettwat għall-aktar perijodu viċin preċedenti ppreżentat u l-ammonti komparattivi l-oħra li kienu ddikjarati qabel ippreżentati daqs li kieku l-politika tal-kontabilità l-ġdida dejjem kienet ġiet applikata.

Limitazzjonijiet fuq applikazzjoni retrospettiva

23 Meta applikazzjoni retrospettiva hi meħtieġa mill-paragrafu 19(a) jew (b), bidla fil-politika tal-kontabilità għandha tkun applikata b'mod retrospettiv ħlief fil-każ li ma jkunx prattikabbli li jkunu ddeterminati jew l-effetti speċifiċi għall-perijodu jew l-effett kumulattiv ta' din il-bidla.

24 Meta mhux prattikabbli li jkunu ddeterminati l-effetti fuq perijodu speċifiku ta' bidla ta' politika fil-kontabilità dwar informazzjoni komparattiva għal perijodu wieħed jew aktar ippreżentati, l-entità għandha tapplika l-politika tal-kontabilità ġdida fuq l-ammonti rikonoxxuti tal-assi u l-obbligazzjonijiet kif kienu fil-bidu tal-aktar perijodu bikri li għalih hu prattikabbli li ssir applikazzjoni retrospettiva, li jista' jkun il-perijodu kurrenti, u tagħmel l-aġġustamenti li jikkorrispondu għall-bilanċ tal-ftuħ ta' kull komponent ta' ekwità ta' dak il-perijodu li kien affettwat.

25 Meta ma jkunx prattikabbli li jkun iddeterminat l-effett kumulattiv, fil-bidu tal-perijodu preżenti, għall-applikazzjoni ta' politika tal-kontabilità fuq il-perijodi preċedenti kollha, l-entità għandha temenda l-informazzjoni komparattiva biex tapplika l-politika tal-kontabilità ġdida b'mod prospettiv mill-aktar data bikrija li tkun prattikabbli.

26 Meta entità tapplika politika tal-kontabilità ġdida b'mod retrospettiv, din tiġi applikata għall-informazzjoni komparattiva għall-perijodi preċedenti li jmorru lura kemm jista' jkun sakemm ikun prattikabbli. Applikazzjoni retrospettiva għall-perijodu preċedenti mhix prattikabbli sakemm ma jkunx prattikabbli li jkun iddeterminat l-effett kumulattiv fuq l-ammonti fil-karti tal-bilanċ kemm tal-ftuħ u tal-għeluq għal dak il-perijodu. L-ammont tal-aġġustament li jirriżulta relatat ma' perijodi ppreżentati qabel dawk fir-rapport finanzjarju jsir lill-bilanċ tal-ftuħ ta' kull komponent ta' ekwità affettwat tal-aktar perijodu preċedenti bikri ppreżentat. Ġeneralment, l-aġġustament jsir fuq il-qligħ imfaddal. Madankollu, l-aġġustament jista' jsir fuq komponent ieħor ta' ekwità (pereżempju, biex ikun konformi ma' ►M5  IFRS). ◄ Kull informazzjoni oħra dwar perijodu preċedenti, bħal sommarji storiċi ta' tagħrif finanzjarju, jiġi aġġustat ukoll lura kemm jista' jkun sakemm hu prattikabbli.

27 Meta mhux prattikabbli għal entità li tapplika politika tal-kontabilità ġdida b'mod retrospettiv, minħabba li ma tistax tiddetermina l-effett kumulattiv tal-applikazzjoni tal-politika għall-perijodi preċedenti kollha, l-entità, b'konformità mal-paragrafu 25, tapplika l-politika l-ġdida b'mod prospettiv mill-bidu tal-aktar perijodu bikri prattikabbli. Għalhekk hi ma tagħtix kas tal-porzjon tal-aġġustament kumulattiv lil assi, obbligazzjonijiet u ekwità li jkunu saru qabel dik id-data. Il-bdil ta' politika tal-kontabilità hu permess anki jekk ma jkunx prattikabbli li tapplika l-politika b'mod prospettiv għall-ebda perijodu preċedenti. Il-paragrafi 50–53 jipprovdu gwida dwar meta ma jkunx prattikabbli li tapplika politika tal-kontabilità ġdida fuq perijodu preċedenti wieħed jew aktar.

Żvelar

28 Meta applikazzjoni inizjali ta' ►M5  IFRS ◄ jkollha effett fuq il-perijodu preżenti jew perijodu preċedenti, kieku jkollha effett bħal dan ħlief li ma jkunx prattikabbli biex ikun iddeterminat l-ammont tal-aġġustament, jew li jista' jkollha effett fuq perijodi futuri, entità għandha tiddikjara:

(a) it-titlu ►M5  tal-IFRS; ◄

(b) meta jkun applikabbli, li l-bidla fil-politika tal-kontabilità saret skont id-dispożizzjonijiet tranżitorji tagħha;

(c) in-natura tal-bidla fil-politika tal-kontabilità;

(d) meta jkun applikabbli, deskrizzjoni tad-dispożizzjonijiet tranżitorji;

(e) meta jkun applikabbli, id-dispożizzjonijiet tranżitorji li jista' jkollhom effett fuq perijodi futuri;

(f) għall-perijodu preżenti u għal kull perijodu preċedenti ppreżentat, sakemm ikun prattikabbli, l-ammont tal-aġġustament:

(i) għal kull entrata f'linja fir-rapport finanzjarju affettwata; u

(ii) jekk l-IAS 33 Qligħ sehem b'sehem japplika għall-entità, għall-qligħ bażiku u dilwit għal kull sehem;

(g) l-ammont tal-aġġustament relatat mal-perijodi qabel dawk ippreżentati, sakemm ikun prattikabbli; u

(h) jekk l-applikazzjoni retrospettiva meħtieġa mill-paragrafu 19(a) jew (b) mhix prattikabbli għall-perijodu preċedenti partikulari, jew għall-perijodi ta' qabel dawk li fihom kienet ippreżentata, iċ-ċirkustanzi li wasslu għall-eżistenza ta' dik il-kondizzjoni u deskrizzjoni ta' kif u minn meta kienet applikata l-bidla fil-politika tal-kontabilità.

Rapporti finanzjarji ta' perijodi sussegwenti m'hemmx għalfejn jirrepetu dawn id-dikjarazzjonijiet.

29 Meta bidla volontarja fil-politika tal-kontabilità jkollha effett fuq il-perijodu preżenti jew perijodu preċedenti, kieku jkollha effett bħal dan ħlief li ma jkunx prattikabbli biex ikun iddeterminat l-ammont tal-aġġustament, jew li jista' jkollha effett fuq perijodi futuri, entità għandha tiżvela:

(a) in-natura tal-bidla fil-politika tal-kontabilità;

(b) ir-raġunijiet għaliex l-applikazzjoni tal-politika l-ġdida ta' kontabilità tipprovdi informazzjoni affidabbli u aktar rilevanti;

(c) għall-perijodu preżenti u għal kull perijodu preċedenti ppreżentat, sakemm ikun prattikabbli, l-ammont tal-aġġustament:

(i) għal kull entrata f'linja fir-rapport finanzjarju affettwat; u

(ii) jekk l-IAS 33 japplika għall-entità, għall-qligħ bażiku u dilwit sehem b'sehem;

(d) l-ammont tal-aġġustament relatat mal-perijodi qabel dawk ippreżentati, sakemm ikun prattikabbli; u

(e) jekk l-applikazzjoni retrospettiva ma tkunx prattikabbli għal perijodu preċedenti partikulari, jew għall-perijodi ta' qabel dawk ippreżentati, iċ-ċirkustanzi li wasslu għall-eżistenza ta' dik il-kondizzjoni u deskrizzjoni ta' kif u minn meta kienet applikata l-bidla fil-politika tal-kontabilità.

Rapporti finanzjarji ta' perijodi sussegwenti m'hemmx għalfejn jirrepetu dawn id-dikjarazzjonijiet.

30 Meta entità ma tkunx applikat ►M5  IFRS ◄ ġdida li kienet inħarġet iżda għadha ma daħlitx fis-seħħ, l-entità għandha tiżvela:

(a) dan il-fatt; u

(b) informazzjoni magħrufa jew li tista' tkun raġonevolment stmata li hi rilevanti biex tevalwa l-impatt possibbli tal-applikazzjoni ta' Standard ġdid jew Interpretazzjoni ġdida fuq ir-rapporti finanzjarji ta' entità fil-perijodu tal-applikazzjoni inizjali.

31 B'konformità mal-paragrafu 30, entità tikkunsidra li tiddikjara:

(a) it-titlu ►M5  ta' IFRSs ġodda; ◄

(b) in-natura tal-bidla jew bidliet imminenti fil-politika tal-kontabilità;

(c) id-data sa meta hi meħtieġa l-applikazzjoni ta' ►M5  IFRS; ◄

(d) id-data meta qed tippjana li tapplika ►M5  l-IFRS ◄ inizjalment; u

(e) jew:

(i) diskussjoni tal-impatt li l-applikazzjoni inizjali ta' ►M5  IFRS ◄ mistenni li jħalli fuq ir-rapport finanzjarju ta' entità; jew

(ii) jekk dak l-impatt mhux magħruf jew mhux raġonevolment stmat, dikjarazzjoni li tispjega dan il-fatt.

BIDLIET FL-ISTIMI TAL-KONTABILITÀ

32 Bħala riżultat ta' inċertezzi inerenti f'attivitajiet kummerċjali, ħafna entrati elenkati fir-rapporti finanzjarji ma jistgħux jitkejlu bi preċiżjoni iżda jistgħu jiġu stmati biss. L-istima tinvolvi ġudizzji għaqlin bbażati fuq l-aktar informazzjoni riċenti u affidabbli. Pereżempju, jistgħu jkunu meħtieġa stimi ta':

(a) djun irrekuperabbli;

(b) inventarju li jiġi obsolet;

(c) il-valur ġust ta' assi u obbligazzjonijiet finanzjarji;

(d) il-ħajjiet utli ta', jew il-format mistenni fil-konsum ta' benefiċċji ekonomiċi futuri li jinsabu f'assi li jistgħu jiddiprezzaw; u

(e) obbligazzjonijiet ta' garanziji.

33 L-użu ta' stimi raġonevoli huwa parti essenzjali tal-preparazzjoni ta' rapporti finanzjarji u ma jnaqqasx l-affidibilità tagħhom.

34 Stima tista' tkun teħtieġ reviżjoni jekk iseħħu bidliet fiċ-ċirkustanzi li fuqhom l-istima kienet ibbażata jew bħala riżultat ta' informazzjoni ġdida jew aktar esperjenza. Min-natura tagħha, reviżjoni ta' stima ma tirrelatax ma' perijodu preċedenti u mhix korrezzjoni ta' żball.

35 Bidla fuq bażi ta' kejl hi applikata bħala bidla fil-politika tal-kontabilità, u mhix bidla fl-istima tal-kontabilità. Meta hu diffiċli biex tagħraf bidla fil-politika tal-kontabilità minn bidla fi stima tal-kontabilità, il-bidla titqies bħala bidla fl-istima tal-kontabilità.

36 L-effett tal-bidla fi stima tal-kontabilità, ħlief bidla li għaliha japplika l-paragrafu 37, għandu jkun rikonoxxut b'mod prospettiv billi jkun inkluż fil-profitt u t-telf:

(a) fil-perijodu tal-bidla, jekk l-aġġustament jaffettwa dak il-perijodu biss; jew

(b) fil-perijodu tal-bidla u perijodi futuri, jekk l-aġġustament jaffettwahom it-tnejn.

37 Sakemm bidla fi stima tal-kontabilità tagħti lok għal bidliet fl-assi u fl-obbligazzjonijiet, jew hi relatata ma' entrata ta' ekwità, din għandha tiġi rikonoxxuta billi jiġi aġġustat l-ammont miżmum fil-kotba tal-assi, obbligazzjoni jew valur entrati relatati fil-perijodu tal-bidla.

38 Rikonoxximent prospettiv tal-effett tal-bidla fi stima tal-kontabilità tfisser li l-bidla hi applikata għat-tranżazzjonijiet, avvenimenti jew kondizzjonijiet oħra mid-data tal-bidla fl-istima. Bidla fl-istima tal-kontabilità tista' taffettwa biss il-profitt u t-telf tal-perijodu preżenti, jew il-profitt u telf kemm fuq il-perijodu preżenti kif ukoll fuq dawk futuri. Pereżempju, bidla fl-istima tal-ammont ta' djun irrekuperabbli taffettwa biss il-profitt u t-telf tal-perijodu preżenti u għalhekk tiġi rikonoxxuta fil-perijodu preżenti. Madankollu, bidla fiż-żmien tal-utilità ta', jew il-format mistenni tal-konsum ta' benefiċċji ekonomiċi futuri li jinsabu f'assi deprezzabbli taffettwa l-ispiża ta' deprezzament għal perijodu kurrenti u kull perijodu futur matul iż-żmien tal-utilità tal-assi. Fiż-żewġ każijiet, l-effett tal-bidla relatat mal-perijodu preżenti hu rikonoxut bħala introjtu jew spiża fil-perijodu preżenti. L-effett, jekk hemm, fuq perijodi futuri hu rikonoxxut bħala introjtu jew spejjeż f'dawk il-perijodi futuri.

Żvelar

39 Entità għandha tiżvela n-natura u l-ammont ta' bidla fi stima tal-kontabilità li għandha effett fuq il-perijodu preżenti jew li mistennija tħalli effett fuq perijodi futuri, ħlief għal żvelar tal-effett fuq perijodi futuri meta ma jkunx prattikabbli li jkun stmat dak l-effett.

40 Jekk l-ammont tal-effett f'perijodi futuri ma jkunx żvelat minħabba li ma jkunx prattikabbli li ssir stima, l-entità għandha tiżvela dan.

ŻBALJI

41 Jistgħu jseħħu żbalji dwar ir-rikonoxximent, il-kejl, il-preżentazzjoni jew żvelar ta' elementi ta' rapporti finanzjarji. Ir-rapporti finanzjarji mhumiex konformi mal-IFRSs jekk fihom żbalji materjali jew żbalji immaterjali magħmula intenzjonalment biex tinkiseb preżentazzjoni partikulari tal-pożizzjoni finanzjarja, riżultati finanzjarji jew fluss tal-flus ta' entità. Żbalji potenzjali fil-perijodu preżenti li jinkixfu f'dak il-perijodu jiġu kkoreġguti qabel ir-rapporti finanzjarji jkunu awtorizzati għall-ħruġ. Madankollu, xi kultant żbalji materjali ma jinkixfux qabel ma jasal perijodu sussegwenti, u dawn l-iżbalji minn perijodu ta' qabel jiġu kkoreġuti fl-informazzjoni komparattiva ppreżentata fir-rapporti finanzjarji għal dak il-perijodu sussegwenti (ara l-paragrafi 42–47).

42 Skont il-paragrafu 43, entità għandha tikkoreġi żbalji materjali ta' perijodu ta' qabel b'mod retrospettiv fl-ewwel sett ta' rapporti finanzjarji awtorizzati għall-ħruġ wara li jkunu nkixfu billi:

(a) terġa' tiddikjara l-ammonti komparattivi għall-perijodu/i preċedenti ppreżentat li fih/om seħħ l-iżball; jew

(b) jekk l-iżball seħħ qabel l-aktar perijodu bikri preċedenti ppreżentat, billi tiddikjara mill-ġdid il-bilanċ tal-ftuħ tal-assi, obbligazzjonijiet u ekwità għall-aktar perijodu bikri preċedenti ppreżentat.

Limitazzjonijiet fuq dikjarazzjonijiet mill-ġdid retrospettivi

43 Żball f'perijodu ta' qabel għandu jkun ikkoreġut b'dikjarazzjoni b'mod ġdid retrospettiva ħlief meta ma jkunx prattikabbli li jkunu ddeterminati jew l-effetti fuq perijodu speċifiku jew l-effett kumulattiv tal-iżball.

44 Meta ma jkunx prattikkabli li jkunu ddeterminati l-effetti fuq perijodu speċifiku ta' żball fuq l-informazzjoni komparattiva għal perijodu preċedenti wieħed ippreżentat jew aktar, l-entità għandha terġa' tiddikjara l-bilanċ tal-ftuħ tal-assi, obbligazzjonijiet u ekwità għall-aktar perijodu bikri li għalih hu prattikabbli li ssir dikjarazzjoni b'mod ġdid retrospettiva (li jista' jkun il-perijodu preżenti).

45 Meta ma jkunx prattikabbli li jkun iddeterminat l-effett kumulattiv, fil-bidu tal-perijodu preżenti, ta' żball fuq il-perijodi preċedenti kollha, l-entità għandha tiddikjara mill-ġdid l-informazzjoni komparattiva biex tikkoreġi l-iżball b'mod prospettiv mill-aktar data bikrija li hi prattikabbli.

46 Il-korrezzjoni ta' żball ta' perijodu ta' qabel hi eskluża mill-profitt jew telf għall-perijodu li fih instab l-iżball. Kull informazzjoni ppreżentata dwar perijodu preċedenti, inklużi sommarji storiċi ta' tagħrif finanzjarju, għandha tkun iddikjarata mill-ġdid lura fiż-żmien kemm jista' jkun sakemm hu prattikabbli.

47 Meta mhux prattikabbli li jkun iddeterminat l-ammont ta' żball (eż. żball fl-applikazzjoni ta' politika tal-kontabilità) għall-perijodi preċedenti kollha, l-entità, b'konformità mal-paragrafu 45, tiddikjara mill-ġdid l-informazzjoni komparattiva b'mod prospettiv mill-aktar data bikrija prattikabbli. Għalhekk hi ma tagħtix kas tal-porzjon tad-dikjarazzjoni b'mod ġdid kumulattiva ta' assi, obbligazzjonijiet u ekwità li jkunu saru qabel dik id-data. Il-paragrafi 50–53 jipprovdu gwida dwar meta ma jkunx prattikabli li jkun ikkoreġut żball għall-perijodu preċedenti wieħed jew aktar.

48 Korrezzjonijiet ta' żbalji huma distinti minn bidliet fl-istimi tal-kontabilità. Stimi tal-kontabilità min-natura tagħhom stess huma approssimazzjonijiet u jistgħu jkunu jeħtieġu reviżjoni kif issir magħrufa informazzjoni addizzjonali. Pereżempju, il-qligħ u t-telf rikonoxxut mir-riżultat ta' kontinġenza mhuwiex korrezzjoni ta' żball.

Żvelar ta' żbalji f'perijodi ta' qabel

49 Fl-applikazzjoni tal-paragrafu 42, entità għandha tiżvela:

(a) in-natura tal-iżball fil-perijodu ta' qabel;

(b) għal kull perijodu preċedenti ppreżentat, sakemm dan ikun prattikabbli, l-ammont tal-korrezzjoni:

(i) għal kull entrata f'linja fir-rapport finanzjarju affettwata; u

(ii) jekk l-IAS 33 japplika għall-entità, għall-profitt bażiku u dilwit sehem b'sehem;

(c) l-ammont tal-korrezzjoni fil-bidu tal-aktar perijodu preċedenti bikri ppreżentat; u

(d) jekk mhux prattikabbli li ssir dikjarazzjoni b'mod ġdid b'mod retrospettiv għall-perijodu partikulari preċedenti, iċ-ċirkustanzi li wasslu għall-eżistenza ta' dik il-kondizzjoni u deskrizzjoni ta' kif u meta l-iżball kien korrett.

Rapporti finanzjarji ta' perijodi sussegwenti m'hemmx għalfejn jirrepetu dawn id-dikjarazzjonijiet.

IMPRATTIKABILITÀ RELATATA MA' APPLIKAZZJONI RETROSPETTIVA U DIKJARAZZONI MILL-ĠDID RETROSPETTIVA

50 F'xi ċirkustanzi, ma jkunx prattikabbli li tkun emendata informazzjoni komparattiva għal perijodu preċedenti wieħed jew aktar biex tinkiseb komparabilità mal-perijodu preżenti. Pereżempju, jista' jkun li t-tagħrif ma jkunx inġabar fil-perijodu/i preċedenti, b'mod li jippermetti jew applikazzjoni retrospettiva ta' politika tal-kontabilità ġdida (inkluża, għall-fini tal-paragrafi 51-53, l-applikazzjoni prospettiva tagħha għal perijodi preċedenti) jew dikjarazzjoni b'mod ġdid retrospettiva biex tikkoreġi żball f'perijodu ta' qabel, u jista' ma jkunx prattikabbli li terġa' tinħoloq l-informazzjoni.

51 Ta’ spiss ikun hemm bżonn li jsiru stimi fl-applikazzjoni tal-politika tal-kontabilità ta' elementi ta' rapporti finanzjarji magħrufa jew żvelati b'relazzjoni ma' tranżazzjonijiet, avvenimenti jew kondizzjonijiet oħra. L-istima hi minnha nnifsha suġġettiva, u l-istimi jistgħu jkunu żviluppati wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄ L-iżvilupp ta' stimi hu potenzjalment aktar diffiċli meta tiġi applikata politika tal-kontabilità b'mod retrospettiv jew meta ssir dikjarazzjoni b'mod ġdid retrospettiva biex tikkoreġi żball li sar f'perijodu ta' qabel, minħabba l-perijodu itwal ta' żmien li jista' jkun għadda minn meta għaddiet it-tranżazzjoni, avveniment ieħor jew kondizzjoni affettwata. Madankollu, l-objettiv ta' stimi relatati ma' perijodu preċedenti jibqa' l-istess bħal stimi magħmula għall-perijodu preċedenti, partikularment, għall-istima biex tirrifletti ċ-ċirkustanzi li eżistew meta seħħet it-tranżazzjoni, avveniment ieħor jew kondizzjoni oħra.

52 Għalhekk, li tapplika b'mod retrospettiv politika tal-kontabilità ġdida jew li tikkoreġi żball li sar f'perijodu ta' qabel jeħtieġ informazzjoni li tiddistingwi li:

(a) tipprovdi evidenza taċ-ċirkustanzi li eżistew f'dik id-data(i) li fiha seħħet it-tranżazzjoni, avveniment jew kondizzjoni oħra, u

(b) kienet tkun disponibbli meta r-rapporti finanzjarji għal dak il-perijodu preċedenti kienu awtorizzati għall-ħruġ

minn informazzjoni oħra. Għal xi tipi ta' stimi (eż. stima ta' valur ġust mhux ibbażata fuq prezz osservabbli jew inputs osservabbli), ma jkunx prattikabbli li jkun hemm distinzjoni bejn dawn it-tipi ta' informazzjoni. Meta applikazzjoni retrospettiva jew dikjarazzjoni b'mod ġdid retrospettiva tkun teħtieġ li ssir stima sinifikanti li għaliha hu impossibbli li tiddistingwi bejn iż-żewġ tipi ta' informazzjoni, ikun imprattikabbli li tigi applikata l-politika tal-kontabilità ġdida jew li jkun ikkoreġut żball f'perijodu ta' qabel b'mod retrospettiv.

53 M'għandux jintuża għaqal b'lura fl-applikazzjoni ta' politika ġdida tal-kontabilità, jew korrezzjoni ta' ammonti għall-perijodu preċedenti, kemm meta jsiru suppożizzjonijiet dwar x'kienu se jkunu l-intenzjonijiet tal-maniġment f'perijodu preċedenti u kemm fl-istima tal-ammonti rikonoxxuti, imkejla jew żvelati f'perijodu preċedenti. Pereżempju, meta entità tikkoreġi żball ta' perijodu ta' qabel fil-kejl ta' assi finanzjarji li kienu preċedentement ikklassifikati bħala investimenti miżmula sal-maturità b'konformità mal-IAS 39 Strumenti Finanzjarji: Rikonoxximent u Kejl, dan ma jbiddilx il-bażi tal-kejl tagħhom għal dak il-perijodu jekk il-maniġment ikun iddeċieda wara li ma jżommhomx sal-maturità. Ma' dan, meta entità tikkoreġi żball f'perijodu ta' qabel fil-kalkolazzjoni tal-obbligazzjonijiet tagħha għal- leave tal-mard akkumulat mill-impjegati tagħha b'konformità mal-IAS 19 Benefiċċji tal-Impjegati, din ma tagħtix kas tal-informazzjoni dwar staġun ta' influwenza serju b'mod mhux tas-soltu matul il-perijodu li jmiss li sar disponibbli wara li r-rapporti finanzjarji għall-perijodu preċedenti kienu awtorizzati għall-ħruġ. Il-fatt li stimi sinifikattivi huma ta' spiss meħtieġa meta ssir emenda ta' informazzjoni komparattiva ppreżentata għall-perijodi preċedenti ma timpedixxix l-aġġustament jew il-korrezzjoni affidabbli tal-informazzjoni komparattiva.

DATA EFFETTIVA

54 Entità għandha tapplika dan l-Istandard għal perijodi annwali li jibdew f l-1 ta' Jannar 2005 jew wara. Applikazzjoni aktar bikrija hija mħeġġa. Jekk entità tapplika dan l-Istandard għal perijodu li jibda qabel l-1 ta' Jannar 2005, hija għandha tiżvela dan il-fatt.

IRTIRAR TA' STQARRIJIET OĦRAJN

55 Dan l-Istandard jieħu post l-IAS 8 Profitt jew telf Nett għall-Perijodu, Żbalji Fundamentali u Bidliet fit-Tipi ta' Politika tal-Kontabilità, rivedut fl-1993.

56 Dan l-Istandard jieħu post dawn l-interpretazzjonijiet li ġejjin:

(a) is-SIC2 Konsistenza — Kapitalizzazzjoni ta' Kosti tas-Self; u

(b) is-SIC18 Konsistenza — Metodi Alternattivi.
STANDARD INTERNAZZJONALI TAL-KONTABILITÀ 10

▼M5

Avvenimenti wara l-Perjodu tar-Rappurtar

▼B

GĦAN

1 L-għan ta' dan l-Istandard huwa li jiġi stabbilit:

(a) meta entità għandha taġġusta r-rapporti finanzjarji tagħha għal avvenimenti wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar; ◄ u

(b) l-iżvelar li entità għandha tagħti dwar id-data meta r-rapporti finanzjarji jkunu ġew awtorizzati għal ħruġ u dwar avvenimenti wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄

L-Istandard jeħtieġ ukoll li entità m'għandhiex tipprepara r-rapporti finanzjarji tagħha fuq bażi ta' negozju avvjat jekk l-avvenimenti wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ jindikaw li l-preżunzjoni tan-negozju avvjat mhix xierqa.

AMBITU

2 Dan l-Istandard għandu jiġi applikat fil-kontabilità għal avvenimenti wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ u l-iżvelar tagħhom.

DEFINIZZJONIJIET

3 It-termini li ġejjin jintużaw f'dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

Avvenimenti wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ huma dawk l-avvenimenti, favorevoli jew mhux favorevoli, li jseħħu bejn ►M5  it-tmiem tal-perjodu tar-rapppurtar ◄ u d-data ta' meta r-rapporti finanzjarji huma awtorizzati għal ħruġ. Żewġ tipi ta' avvenimenti jistgħu jiġu identifikati:

(a) dawk li jipprovdu evidenza tal-kondizzjonijiet li eżistew ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ (avvenimenti ta' aġġustament wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar); u ◄

(b) dawk li huma indikattivi tal-kondizzjonijiet li seħħew wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ (avvenimenti li ma jaġġustawx wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar). ◄

4 Il-proċess involut fl-awtorizzazzjoni tar-rapporti finanzjarji għal ħruġ ser ivarjaw skont l-istruttura maniġerjali, rekwiżiti statutorji u proċeduri segwiti fil-preparazzjoni u t-tlestija tar-rapporti finanzjarji.

5 F'xi każijiet, entità hija meħtieġa li tissottometti r-rapporti finanzjarji lill-azzjonisti tagħha għall-approvazzjoni wara li r-rapporti finanzjarji jkunu nħarġu. F'dawn il-każijiet, ir-rapporti finanzjarji huma awtorizzati biex joħorġu fid-data tal-ħruġ, mhux fid-data meta l-azzjonisti japprovaw ir-rapporti finanzjarji.

Eżempju

Il-maniġment ta' entità jlesti l-abbozz tar-rapporti finanzjarji għas-sena sal-31 ta' Diċembru 20X1 fit-28 ta' Frar 20X2. Fit-18 ta' Marzu 20X2, il-bord tad-diretturi jirrevedi r-rapporti finanzjarji u jawtorizzahom għal ħruġ. L-entità tiddikjara l-profitt tagħha u informazzjoni finanzjarja oħra magħżula fid-19 ta' Marzu 20X2. Ir-rapporti finanzjarji jitpoġġew għad-dispożizzjoni tal-azzjonisti u oħrajn fl-1 ta' April 20X2. L-azzjonisti japprovaw ir-rapporti finanzjarji fil-laqgħa annwali tagħhom fil-15 ta' Mejju 20X2 u r-rapporti finanzjarji approvati mbagħad jiġu ppreżentati lill-awtorità regolatorja fis-17 ta' Mejju 20X2.

Ir-rapporti finanzjarji huma awtorizzati għal ħruġ fit-18 ta' Marzu 20X2 (data tal-awtorizzazzjoni mill-bord għal ħruġ).

6 F'ċertu każijiet, il-maniġment tal-entità jkun meħtieġ li jibgħat ir-rapporti finanzjarji tagħha lil bord ta' sorveljanza (magħmul biss minn persuni li mhumiex eżekuttivi) għall-approvazzjoni. F'dawn il-każijiet, ir-rapporti finanzjarji huma awtorizzati għal ħruġ meta l-maniġment jawtorizzahom għal ħruġ lill-bord ta' sorveljanza.

Eżempju

Fit-18 ta' Marzu 20X2, il-maniġment ta' entità jawtorizza rapporti finanzjarji għal ħruġ lil bord ta' sorveljanza tagħha. Il-bord ta' sorveljanza huwa magħmul biss minn persuni li m'humiex eżekuttivi u jistgħu jinkludu rappreżentanti ta' impjegati u interessi barranin oħrajn. Il-bord ta' sorveljanza japprova r-rapporti finanzjarji fis-26 ta' Marzu 20X2. Ir-rapporti finanzjarji jitpoġġew għad-dispożizzjoni tal-azzjonisti u oħrajn fl-1 ta' April 20X2. L-azzjonisti japprovaw ir-rapporti finanzjarji fil-laqgħa annwali tagħhom fil-15 ta' Mejju 20X2 u r-rapporti finanzjarji approvati mbagħad jiġu ppreżentati lill-awtorità regolatorja fis-17 ta' Mejju 20X2.

Ir-rapporti finanzjarji huma awtorizzati għal ħruġ fit-18 ta' Marzu 20X2 (data tal-awtorizzazzjoni mill-maniġment għal ħruġ lill-bord tas-sorveljanza).

7 Avvenimenti wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ jinkludu dawk l-avvenimenti kollha sad-data meta r-rapporti finanzjarji huma awtorizzati għall-ħruġ, anke jekk dawk l-avvenimenti jseħħu wara t-tħabbira pubblika tal-profitti jew ta' tagħrif finanzjarju magħżul ieħor.

RIKONOXXIMENT U KEJL

Avvenimenti ta' aġġustament wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄

8 Entità għandha taġġusta l-ammonti rikkonoxxuti fir-rapporti finanzjarji tagħha sabiex jirriflettu l-avvenimenti ta' aġġustament wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄

9 Dawn li ġejjin huma eżempji ta' avvenimenti li jirrikjedu aġġustament wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ li jeħtieġu entità biex taġġusta l-ammonti rikonoxxuti fir-rapporti finanzjarji tagħha, jew sabiex tirrikonoxxi entrati li qabel ma kinux rikonoxxuti:

(a) is-sald wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ ta' kawża fil-qorti li jikkonferma li l-entità kellha obbligazzjoni preżenti ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄ L-entità taġġusta kull provvediment rikonoxxut minn qabel relatata ma' din il-kawża fil-qorti b'mod konformi mal-IAS 37 Provvedimenti, Obbligazzjonijiet Kontinġenti u Assi Kontinġenti jew tirrikonoxxi provvediment ġdid. L-entità ma tiżvelax biss obbligazzjoni kontinġenti minħabba li s-sald jipprovdi xhieda addizzjonali li tkun trid tiġi kkunsidrata b'mod konformi mal-paragrafu 16 tal-IAS 37.

(b) ir-riċeviment ta' tagħrif wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ li jindika li assi kien indebolit ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, ◄ jew li l-ammont ta' telf minħabba l-indeboliment rikonoxxut qabel għal dak l-assi jeħtieġ li jiġi aġġustat. Pereżempju:

(i) il-falliment ta' klijent li jseħħ wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ ġeneralment jikkonferma li telf kien jeżisti ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ ma' debitur tan-negozju u li l-entità teħtieġ li taġġusta l-ammont tal-ammont miżmum fil-kotba ma' debituri tan-negozju; u

(ii) il-bejgħ ta' inventarji wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ jista' jagħti evidenza dwar il-valur li jinġieb nett tagħhom ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄

(c) id-determinazzjoni wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ tal-kost tal-assi mixtrija, jew ir-rikavat tal-assi mibjugħa, qabel ►M5  it-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄

(d) id-determinazzjoni wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ tal-ammont ta' qsim fil-profitti jew pagamenti bonus, jekk l-entità għandha obbligazzjoni legali attwali jew kostruttiva ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ sabiex tagħmel dawn il-pagamenti bħala riżultat tal-avvenimenti qabel dik id-data (ara l-IAS 19 Benefiċċji tal-Impjegati).

(e) l-iskoperta ta' frodi jew żbalji li juru li r-rapporti finanzjarji mhumiex korretti.

Avvenimenti li ma jaġġustawx wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄

10 Entità m'għandhiex taġġusta l-ammonti rikkonoxxuti fir-rapporti finanzjarji tagħha sabiex jirriflettu l-avvenimenti li ma jaġġustawx wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄

11 Eżempju ta' avveniment li ma jaġġustax wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ hu tnaqqis fil-valur tas-suq ta' investimenti bejn ►M5  it-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ u d-data meta r-rapporti finanzjarji huma awtorizzati għal ħruġ. It-tnaqqis fil-valur tas-suq ġeneralment ma jirrelatax mal-kondizzjoni ta' investimenti ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, ◄ iżda jirrifletti ċirkustanzi li jkunu seħħew sussegwentement. Għalhekk, entità ma taġġustax l-ammonti rikkonoxxuti fir-rapporti finanzjarji tagħha għall-investimenti. Hekk ukoll, l-entità ma taġġornax l-ammonti żvelati għall-investimenti kif inhuma ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, ◄ għalkemm tista' tkun meħtieġa li tagħmel aktar żvelar taħt il-paragrafu 21.

Dividendi

12 Jekk entità tiddikjara dividendi għal detenturi ta' strumenti azzjonarji (kif definiti f'IAS 32 Strumenti Finanzjarji: Preżentazzjoni) wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, ◄ l-entità m'għandhiex tirrikonoxxi dawk id-dividendi bħala obbligazzjoni ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄

13 Jekk dividendi jiġu ddikjarati (i.e. id-dividendi huma awtorizzati b'mod xieraq u m'għadhomx aktar fid-diskrezzjoni tal-entità) wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ iżda qabel ma' r-rapporti finanzjarji huma awtorizzati għal ħruġ, id-dividendi mhumiex rikonoxxuti bħala obbligazzjoni ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ minħabba li ma jissodisfawx il-kriterji ta' obbligazzjoni preżenti f'IAS 37. Dividendi bħal dawn huma żvelati fin-noti għar-rapporti finanzjarji b'mod konformi mal-IAS 1. Preżentazzjoni tar-Rapporti Finanzjarji.

NEGOZJU AVVJAT

14 Entità m'għandhiex tipprepara r-rapporti finanzjarji tagħha fuq bażi ta' negozju avvjat jekk il-maniġment jiiddetermina wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ jew li għandu ħsieb jillikwida l-entità jew li jieqaf jinnegozja, jew li m'għandux alternattiva realistika ħlief li jagħmel hekk.

15 Id-deterjorament fir-riżultati ta' ħidma u fil-pożizzjoni finanzjarja wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ jista' jindika l-bżonn biex jiġi kkunsidrat jekk is-suppożizzjoni tan-negozju avvjat għadhiex adatta. Jekk is-suppożizzjoni tan-negozju avvjat m'għadhiex aktar adatta, l-effett tant jinxtered li dan l-Istandard ikun jeħtieġ bidla fundamentali abbażi tal-kontabilità, aktar milli aġġustament fuq l-ammonti rikonoxxuti fil-bażi oriġinali tal-kontabilità.

16 L-IAS 1 jispeċifika l-iżvelar meħtieġ jekk:

(a) ir-rapporti finanzjarji mhumiex ippreparati fuq bażi ta' negozju avvjat; jew

(b) il-maniġment huwa konxju ta' inċertezzi materjali relatati ma' każijiet jew kondizzjonijiet li jistgħu jitfgħu dubju sinifikanti fuq il-kapaċità tal-entità bħala negozju avvjat. L-avvenimenti jew kondizzjonijiet li jeħtieġu żvelar jistgħu jseħħu wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄

ŻVELAR

Data tal-awtorizzazzjoni għal ħruġ

17 Entità għandha tiżvela d-data ta' meta r-rapporti finanzjarji ġew awtorizzati għal ħruġ u min ta dik l-awtorizzazzjoni. Jekk is-sidien tal-entità jew oħrajn għandhom is-setgħa li jemendaw ir-rapporti finanzjarji wara l-ħruġ, l-entità għandha tiżvela dak il-fatt.

18 Huwa importanti għal dawk li jużaw ir-rapporti finanzjarji li jkunu jafu meta r-rapporti finanzjarji ġew awtorizzati għall-ħruġ, minħabba li r-rapporti finanzjarji ma jirriflettux avvenimenti wara dik id-data.

Aġġornament ta' żvelar dwar kondizzjonijiet ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄

19 Jekk entità tirċievi tagħrif dwar ►M5  it-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ dwar kondizzjonijiet li eżistew ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, ◄ din għandha taġġorna l-iżvelar li jirrelata ma' dawk il-kondizzjonijiet, fid-dawl tat-tagħrif il-ġdid.

20 F'xi każijiet, entità jkollha bżonn taġġorna l-iżvelar dwar ir-rapporti finanzjarji tagħha sabiex tirrifletti l-informazzjoni li tkun waslet wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, ◄ anke meta l-informazzjoni ma taffettwax l-ammonti li hi tirrikonoxxi fir-rapporti finanzjarji tagħha. Eżempju wieħed tal-ħtieġa fl-aġġornament tal-iżvelar hu meta evidenza ssir disponibbli wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ dwar obbligazzjoni kontinġenti li kien jeżisti ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄ Barra milli għandha tikkonsidra jekk għandhiex tirrikonoxxi jew tibdel dispożizzjoni taħt l-IAS 37, kull entità għandha taġġorna l-iżvelar dwar l-obbligazzjoni kontinġenti tagħha fid-dawl ta' dik l-evidenza

Avvenimenti li ma jaġġustawx wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄

21 Jekk avvenimenti li ma jaġġustawx wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ ikunu materjali, in-nuqqas ta' żvelar jista' jinfluwenza d-deċiżjonijiet ekonomiċi ►M5  li l-utenti jagħmlu ◄ fuq il-bażi tar-rapporti finanzjarji. Għalhekk, entità għandha tiżvela dan li gej għal kull kategorija materjali ta' kull avveniment li ma jaġġustax wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar: ◄

(a) in-natura tal-avveniment; u

(b) stima tal-effett finanzjarju fuqha, jew dikjarazzjoni li stima bħal din ma tistax issir.

22 Dawn li ġejjin huma eżempji ta' avvenimenti li ma jaġġustawx wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ li ġeneralment kienu jirriżultaw fi żvelar:

(a) kombinament ta' negozju maġġur wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ (l-IAS 3 Kombinamenti ta' Negozji jkunu jeħtieġu żvelar speċifiku f'dawn il-każijiet) jew id-disponiment ta' sussidjarju maġġur;

(b) tħabbir ta' pjan biex ma titkompliex operazzjoni;

(c) xirjiet maġġuri ta' assi, klassifikazzjoni ta' assi bħala miżmuma għall-bejgħ b'konformità mal-IFRS 5 Assi Mhux Kurrenti Miżmuma għall-Bejgħ u Operazzjonijiet li Ma Tkomplewx, disponimenti oħrajn ta' assi, jew esproprjazzjoni ta' assi maġġuri mill-gvern;

(d) il-qerda ta' impjant tal-produzzjoni magguri b'nirien wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar; ◄

(e) it-tħabbir, jew il-bidu tal-implimentazzjoni ta', ristrutturar maġġuri (ara l-IAS 37);

(f) tranżazzjonijiet ta' ishma ordinarji maġġuri u tranżazzjonijiet ta' ishma ordinarji potenzjali wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ (l-IAS 33 Qligħ Sehem b'Sehem ikun jeħtieġ li entità tiżvela deskrizzjoni ta' tranżazzjonijiet bħal dawn, barra meta dawn it-tranżazzjonijiet jinvolvu ħruġ kapitali jew bonus, qsim ta' ishma jew qsim ta' ishma mreġġa' lura li lkoll huma meħtieġa li jiġu aġġustati taħt l-IAS 33);

(g) bidliet kbar anormali wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ fil-prezzijiet tal-assi u fir-rati tal-kambju barranin;

(h) bidliet fir-rati tat-taxxa jew fil-liġijiet tat-taxxa ddekretati jew imħabbra wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ li għandhom effett sinifikanti fuq assi tat-taxxa attwali u differiti u obbligazzjonijiet (ara l-IAS 12 Taxxi tad-Dħul);

(i) li tidħol għal impenji sinifikanti jew obbligazzjonijiet kontinġenti, pereżempju, li toħroġ garanziji sinifikanti; u

(j) il-bidu ta' litigazzjoni maġġuri li sseħħ biss minħabba avvenimenti li ġraw wara l-għeluq tas-sena finanzjarja.

DATA EFFETTIVA

23 Entità għandha tapplika dan l-Istandard għal perijodi annwali li jibdew fl-1 ta' Jannar 2005 jew wara. Applikazzjoni aktar bikrija hija mħeġġa. Jekk entità tapplika dan l-Istandard għal perijodu li jibda qabel l-1 ta' Jannar 2005, għandha tiżvela dan il-fatt.

IRTIRAR TAL-IAS 10 (RIVEDUT FL-1999)

24 Dan l-Istandard jissostitwixxi l-IAS Avvenimenti Wara ►M5  t-Tmiem tal-Perjodu tar-Rappurtar ◄ (rivedut fl-1999).
STANDARD INTERNAZZJONALI TAL-KONTABILITÀ 11

Kuntratti ta' Kostruzzjoni

GĦAN

L-għan ta' dan l-Istandard huwa li jippreskrivi t-trattament fil-kontabilità ta' dħul u spejjeż assoċjati ma' kuntratti tal-kostruzzjoni. Minħabba n-natura tal-attività mwettqa f’kuntratti tal-kostruzzjoni, id-data meta wieħed jidħol għall-attività tal-kuntratt u d-data meta titlesta l-attività normalment jaqgħu f’perijodi differenti ta' kontabilità. Għaldaqstant, il-kwistjoni ewlenija fil-kontabilità għal kuntratti tal-kostruzzjoni hija l-allokazzjoni tad-dħul mill-kuntratt u l-kosti tal-kuntratt għall-perijodi tal-kontabilità meta jitwettaq ix-xogħol tal-kostruzzjoni. Dan l-Istandard juża l-kriterji ta' rikonoxximent stabbiliti fil-Qafas għall-Preparazzjoni u l-Preżentazzjoni tar-Rapporti Finanzjarji sabiex jiġi ddeterminat meta d-dħul mill-kuntratt u l-kosti tal-kuntratt għandhom jiġu rikonoxxuti bħala dħul u spejjeż fir-rapport tal-introjtu. Dan jipprovdi wkoll gwida prattika dwar l-applikazzjoni ta' dawn il-kriterji.

AMBITU

1 Dan l-Istandard għandu jiġi applikat għall-kontabilità ta' kuntratti tal-kostruzzjoni fir-rapporti finanzjarji tal-kuntratturi.

2 Dan l-Istandard jieħu post l-IAS 11 Kontabilità għal Kuntratti ta' Kostruzzjoni approvat fl-1978.

DEFINIZZJONIJIET

3 It-termini li ġejjin jintużaw f’dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

Kuntratt ta' kostruzzjoni huwa kuntratt innegozjat speċifikament għall-kostruzzjoni ta' assi jew taħlita ta' assi li huma relatati mill-qrib bejniethom jew interdipendenti għal dak li jirrigwarda d-disinn, it-teknoloġija u l-funzjoni tagħhom jew l-iskop jew użu aħħari tagħhom.

Kuntratt bi prezz fiss huwa kuntratt tal-kostruzzjoni fejn il-kuntrattur jaċċetta prezz fiss ta' kuntratt, jew rata fissa għal kull unità ta' produzzjoni, li f’xi każijiet huwa soġġett għal klawsoli ta' eskalazzjoni tal-kosti.

Kuntratt ta' kost b'żjieda huwa kuntratt ta' kostruzzjoni fejn il-kuntrattur jingħata rimbors għal kosti permissibbli jew definiti b'xi mod ieħor, b'żjieda ta' perċentwal fuq dawk il-kosti jew ta' ħlas fiss.

4 Kuntratt ta' kostruzzjoni jista' jiġi innegozjat għall-kostruzzjoni ta' assi wieħed bħal pont, bini, diega, pipeline, triq, bastiment jew mina. Kuntratt ta' kostruzzjoni jista' jittratta wkoll dwar il-kostruzzjoni ta' numru ta' assi li huma relatati mill-qrib jew interdipendenti f’dak li jirrigwarda d-disinn, it-teknoloġija u l-funzjoni tagħhom jew l-iskop jew użu aħħari tagħhom; eżempji ta' dawn it-tipi ta' kuntratti jinkludu dawk għall-kostruzzjoni ta' raffineriji u impjanti jew tagħmir kumpless ieħor.

5 Għall-finijiet ta' dan l-Istandard, kuntratti ta' kostruzzjoni jinkludu:

(a) kuntratti għall-forniment ta' servizzi li huma relatati direttament mal-kostruzzjoni tal-assi, bħal pereżempju, dawk għas-servizzi ta' managers tal-proġetti u periti; u

(b) kuntratti għall-qerda jew ir-restawr ta' assi, u r-restawr tal-ambjent wara l-qerda tal-assi.

6 Il-kuntratti ta' kostruzzjoni huma fformulati b'diversi modi li, għall-finijiet ta' dan l-Istandard, huma kklassifikati bħala kuntratti bi prezz fiss u kuntratti ta' kost b'żjieda. Xi kuntratti ta' kostruzzjoni jistgħu jinkludu karatteristiċi kemm ta' kuntratt bi prezz fiss kemm ta' kuntratt ta' kost b'żjieda, pereżempju fil-każ ta' kuntratt ta' kost b'żjieda bi prezz massimu miftiehem. F’dawk iċ-ċirkustanzi, jeħtieġ li kuntrattur jikkunsidra l-kundizzjonijiet kollha fil-paragrafi 23 u 24 sabiex jiddetermina meta għandu jirrikonoxxi dħul u spejjeż ta' kuntratt.

IKKUMBINAR U SEGMENTAR TA' KUNTRATTI TA' KOSTRUZZJONI

7 Ir-rekwiżiti ta' dan l-Istandard huma normalment applikati separatament għal kull kuntratt tal-kostruzzjoni. Madankollu, f’ċerti ċirkustanzi, huwa neċessarju li l-Istandard jiġi applikat separatament għal komponenti identifikabbli ta' kuntratt wieħed jew għal grupp ta' kuntratti flimkien sabiex tiġi riflessa s-sustanza ta' kuntratt jew ta' grupp ta' kuntratti.

8 Meta kuntratt ikopri numru ta' assi, il-kostruzzjoni ta' kull assi għandha tiġi ttrattata bħala kuntratt separat ta' kostruzzjoni meta:

(a) proposti separati jkunu ġew sottomessi għal kull assi;

(b) kull assi kien soġġett għal negozjar separat u l-kuntrattur u l-klijent kienu f’pożizzjoni fejn setgħu jaċċettaw jew jirrifjutaw dik il-parti tal-kuntratt relatata ma' kull assi; u

(c) il-kosti u d-dħul ta' kull assi jistgħu jiġu identifikati.

9 Grupp ta' kuntratti, kemm jekk ma' klijent wieħed jew ma' bosta klijenti, għandu jiġi ttrattat bħala kuntratt ta' kostruzzjoni wieħed meta:

(a) il-grupp ta' kuntratti jkun innegozjat bħala pakkett wieħed;

(b) il-kuntratti jkunu tant interkonnessi mill-qrib li jkunu, effettivament, parti minn proġett wieħed b'marġni ta' profitt totali; u

(c) il-kuntratti jiġu mwettqa simultanjament jew f’sekwenza kontinwa.

10 Kuntratt jista' jipprovdi għall-kostruzzjoni ta' assi addizzjonali fuq l-għażla tal-klijent jew jista' jiġi emendat biex jinkludi l-kostruzzjoni ta' assi addizzjonali. Il-kostruzzjoni tal-assi addizzjonali għandha tiġi ttrattata bħala kuntratt separat ta' kostruzzjoni meta:

(a) l-assi jkun ivarja b'mod sinifikanti fid-disinn, it-teknoloġija jew il-funzjoni minn dak jew dawk koperti mill-kuntratt oriġinali; jew

(b) il-prezz tal-assi jkun innegozjat mingħajr ma jitqies il-prezz tal-kuntratt oriġinali.

DĦUL MILL-KUNTRATT

11 Id-dħul mill-kuntratt għandu jinkludi:

(a) l-ammont inizjali ta' dħul miftiehem fil-kuntratt; u

(b) varjazzjonijiet fix-xogħol taħt il-kuntratt, klejms u ħlasijiet ta' inċentiv:

(i) safejn ikun probabbli li dawn ser jirriżultaw fi dħul; u

(ii) ikunu jistgħu jiġu mkejla b'mod affidabbli.

12 Id-dħul mill-kuntratt jiġi mkejjel skont il-valur ġust tal-korrispettiv riċevut jew riċevibbli. Il-kejl tad-dħul mill-kuntratt huwa affettwat minn varjetà ta' inċertezzi li jiddependu mill-eżitu ta' avvenimenti futuri. L-istimi spiss ikunu jeħtieġu li jiġu rriveduti hekk kif iseħħu l-avvenimenti u jiġu riżolti l-inċertezzi. Għalhekk, l-ammont tad-dħul mill-kuntratt jista' jiżdied jew jonqos bejn perijodu u ieħor. Pereżempju:

(a) kuntrattur u klijent jistgħu jaqblu dwar varjazzjonijiet jew klejms li jżidu jew inaqqsu d-dħul mill-kuntratt f’perijodu li jiġi wara dak li fih ikun ġie miftiehem inizjalment il-kuntratt;

(b) l-ammont tad-dħul miftiehem f’kuntratt bi prezz fiss jista' jiżdied b'riżultat ta' klawsoli ta' eskalazzjoni tal-kost;

(c) l-ammont ta' dħul mill-kuntratt jista' jonqos b'riżultat ta' penali li jiskattaw minħabba dewmien ikkawżat mill-kuntrattur fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt; jew

(d) meta kuntratt bi prezz fiss jinvolvi prezz fiss għal kull unità ta' produzzjoni, id-dħul mill-kuntratt jiżdied hekk kif in-numru ta' unitajiet jiżdied.

13 Varjazzjoni hija struzzjoni mill-klijent għal bidla fil-firxa tax-xogħol li għandu jitwettaq skont il-kuntratt. Varjazzjoni tista' twassal għal żieda jew tnaqqis fid-dħul mill-kuntratt. Eżempji ta' varjazzjonijiet huma bidliet fl-ispeċifikazzjonijiet jew id-disinn tal-assi u bidliet fit-tul taż-żmien tal-kuntratt. Varjazzjoni hija inkluża fid-dħul mill-kuntratt meta:

(a) ikun probabbli li l-klijent ser japprova l-varjazzjoni u l-ammont tad-dħul li jirriżulta mill-varjazzjoni; u

(b) l-ammont tad-dħul ikun jista' jitkejjel b'mod affidabbli.

14 Klejm hija ammont li l-kuntrattur ifittex li jiġbor mingħand il-klijent jew parti oħra bħala rimbors għal spejjeż mhux inklużi fil-prezz tal-kuntratt. Klejm tista' tirriżulta minn, pereżempju, dewmien ikkawżat mill-klijent, żbalji fl-ispeċifikazzjonijiet jew fid-disinn, u varjazzjonijiet ikkontestati fix-xogħol tal-kuntratt. Il-kejl tal-ammonti ta' dħul li jirriżultaw minn klejms huwa soġġett għal livell għoli ta' inċertezza u spiss jiddependi mill-eżitu ta' negozjati. Għaldaqstant, il-klejms huma inklużi fid-dħul mill-kuntratt biss meta:

(a) in-negozjati jkunu laħqu stadju avvanzat u jkun probabbli li l-klijent ser jaċċetta l-klejm; u

(b) l-ammont li probabbilment ikun ser jiġi aċċettat mill-klijent ikun jista' jiġi mkejjel b'mod affidabbli.

15 Ħlasijiet ta' inċentiv huma ammonti addizzjonali mħallsa lill-kuntrattur jekk l-istandards speċifikati tal-prestazzjoni jintlaħqu jew jinqabżu. Pereżempju, kuntratt jista' jippermetti ħlas ta' inċentiv lill-kuntrattur jekk il-kuntratt jitlesta kmieni. Ħlasijiet ta' inċentiv huma inklużi fid-dħul mill-kuntratt meta:

(a) il-kuntratt ikun avvanzat biżżejjed tant li jkun probabbli li l-istandards speċifikati tat-twettiq ikunu ser jintlaħqu jew jinqabżu; u

(b) l-ammont tal-ħlas ta' inċentiv ikun jista' jiġi mkejjel b'mod affidabbli.

KOSTI TAL-KUNTRATT

16 Il-kosti tal-kuntratt għandhom jinkludu:

(a) kosti li huma relatati direttament mal-kuntratt speċifiku;

(b) kosti li huma attribwibbli għal attività tal-kuntratt b'mod ġenerali u li jistgħu jiġu allokati għall-kuntratt; u

(c) kosti oħrajn li huma imponibbli speċifikament lill-klijent skont it-termini tal-kuntratt.

17 Kosti li huma relatati direttament ma' kuntratt speċifiku jinkludu;

(a) spejjeż ta' xogħol fuq is-sit, inkluża s-superviżjoni fuq is-sit;

(b) il-kosti ta' materjali użati fil-kostruzzjoni;

(c) diprezzament ta' impjanti u tagħmir użati għall-kuntratt;

(d) kosti ta' ċaqliq ta' impjanti, tagħmir u materjali lejn u mis-sit tal-kuntratt;

(e) kosti għall-kiri ta' impjanti u tagħmir;

(f) kosti għad-disinn u assistenza teknika li huma direttament relatati mal-kuntratt;

(g) l-ispejjeż stmati ta' xogħol ta' rettifikazzjoni u garanzija, inklużi spejjeż mistennija ta' garanzija; u

(h) klejms minn terzi persuni.

Dawn l-ispejjeż jistgħu jitnaqssu b'kull introjtu inċidentali li ma jkunx inkluż fid-dħul mill-kuntratt, bħal per eżempju introjtu mill-bejgħ ta' materjali żejda u d-disponiment tal-impjant u t-tagħmir fit-tmiem tal-kuntratt.

18 Il-kosti li jistgħu jkunu attribwibbli għal attività fuq kuntratti in ġenerali, u li jistgħu jkunu allokati għal kuntratti speċifiċi jinkludu:

(a) assigurazzjoni;

(b) il-kosti ta' disinn u assistenza teknika li m'humiex direttament relatati ma' kuntratt speċifiku; u

(c) spejjeż ġenerali tal-kostruzzjoni.

Dawk il-kosti jiġu allokati permezz ta' metodi li huma sistematiċi u razzjonali u huma applikati b'mod konsistenti għall-kosti kollha li jkollhom karatteristiċi simili. L-allokazzjoni hija bbażata fuq il-livell normali tal-attività ta' kostruzzjoni. L-ispejjeż ġenerali tal-kostruzzjoni jinkludu kosti bħat-tħejjija u l-ipproċessar tal-pagi tal-personal tal-kostruzzjoni. ►M1  Il-kosti li jistgħu jkunu attribwibbli għal attività fuq kuntratti in ġenerali, u li jistgħu jkunu allokati għal kuntratti speċifiċi, jinkludu wkoll il-kosti tas-self. ◄

19 Il-kosti li huma speċifikament imponibbli lill-klijent skont it-termini tal-kuntratt jistgħu jinkludu xi kosti ta' amministrazzjoni ġenerali u kosti tal-iżvilupp li għalihom ikun speċifikat rimbors skont it-termini tal-kuntratt.

20 Il-kosti li ma jistgħux jiġu attribwiti għal attività ta' kuntratt jew li ma jistġħux jiġu allokati għal xi kuntratt huma esklużi mill-kosti ta' kuntratt ta' kostruzzjoni. Dawn il-kosti jinkludu:

(a) kosti ta' amministrazzjoni ġenerali li għalihom ma jkunx speċifikat rimbors fil-kuntratt;

(b) kosti ta' bejgħ;

(c) kosti ta' riċerka u żvilupp li għalihom ma jkunx speċifikat rimbors fil-kuntratt; u

(d) diprezzament ta' impjant u tagħmir inattiv li ma jintużax f’kuntratt partikolari.

21 Il-kosti tal-kuntratt jinkludu l-kosti attribwibbli għall-kuntratt għall-perijodu mid-data minn meta jiġi konkluż kuntratt sat-tlestija finali tal-kuntratt. Madankollu, kosti li jkunu relatati direttament ma' kuntratt u li jintefqu għall-konklużjoni tal-kuntratt huma wkoll inklużi bħala parti mill-kosti tal-kuntratt jekk jistgħu jiġu identifikati separatament u mkejla b'mod affidabbli u jkun probabbli li l-kuntratt ser jinkiseb. Meta l-kosti li jintefqu għall-konklużjoni ta' kuntratt jiġu rikonoxxuti bħala spiża fil-perijodu meta jintefqu, dawn ma jiġux inklużi fil-kosti tal-kuntratt meta l-kuntratt jinkiseb f’perijodu sussegwenti.

RIKONOXXIMENT TA' DĦUL U SPEJJEŻ TAL-KUNTRATT

22 Meta l-eżitu ta' kuntratt ta' kostruzzjoni jkun jista' jiġi stmat b'mod affidabbli, id-dħul mill-kuntratt u l-kosti tal-kuntratt assoċjati mal-kuntratt ta' kostruzzjoni għandhom jiġu rikonoxxuti bħala dħul u spejjeż rispettivament b'referenza għall-istadju tat-tlestija tal-attività tal-kuntratt ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄ Telf mistenni fuq il-kuntratt ta' kostruzzjoni għandu jiġi rikonoxxut immedjatament bħala spiża skont il-paragrafu 36.

23 Fil-każ ta' kuntratt bi prezz fiss, l-eżitu ta' kuntratt ta' kostruzzjoni jista' jiġi stmat b'mod affidabbli meta l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin ikunu sodisfati:

(a) id-dħul totali mill-kuntratt ikun jista' jiġi mkejjel b'mod affidabbli;

(b) ikun probabbli li l-benefiċċji ekonomiċi assoċjati mal-kuntratt ser jgħaddu għal fuq l-entità;

(c) kemm il-kosti tal-kuntratt biex jitlesta l-kuntratt kif ukoll l-istadju tat-tlestija tal-kuntratt ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ jistgħu jiġu mkejla b'mod affidabbli; u

(d) il-kosti tal-kuntratt attribwibbli għall-kuntratt jistgħu jiġu identifikati b'mod ċar u mkejla b'mod affidabbli sabiex b'hekk il-kosti tal-kuntratt li jkunu attwalment intefqu jkunu jistgħu jiġu mqabbla ma' stimi preċedenti.

24 Fil-każ ta' kuntratt ta' kost b'żjieda, l-eżitu ta' kuntratt ta' kostruzzjoni jista' jiġi stmat b'mod affidabbli meta l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin ikunu sodisfati:

(a) ikun probabbli li l-benefiċċji ekonomiċi assoċjati mal-kuntratt ser jgħaddu għal fuq l-entità; u

(b) il-kosti tal-kuntratt attribwibbli għall-kuntratt, kemm jekk ikunu rimborsabbli speċifikament jew le, ikunu jistgħu jiġu identifikati b'mod ċar u mkejla b'mod affidabbli.

25 Ir-rikonoxximent tad-dħul u l-spejjeż b'referenza għall-istadju ta' tlestija ta' kuntratt spiss jissejjaħ il-metodu tal-perċentwal komplut. Skont dan il-metodu, id-dħul mill-kuntratt jiġi mqabbel mal-kosti tal-kuntratt li jintefqu biex jintlaħaq dak l-istadju ta' tlestija, u dan jirriżulta fir-rapportaġġ tad-dħul, spejjeż u profitt li jistgħu jiġu attribwiti għall-proporzjon ta' xogħol lest. Dan il-metodu jipprovdi informazzjoni utli dwar il-livelli milħuqa fl-attività u t-twettiq tal-kuntratt matul perijodu.

26 Taħt il-metodu tal-perċentwal komplut, id-dħul mill-kuntratt jiġi rikonoxxut bħala dħul fir-rapport ►M5  tal-profitt jew telf ◄ fil-perijodi tal-kontabilità li fihom ikun sar ix-xogħol. Il-kosti tal-kuntratt huma normalment rikonoxxuti bħala spiża fir-rapport ►M5  tal-profitt jew telf ◄ fil-perijodi tal-kontabilità li fihom isir ix-xogħol relatat. Madankollu, kull eċċess mistenni fil-kosti totali tal-kuntratt fuq id-dħul totali ta' dak il-kuntratt huwa rikonoxxut bħala spiża immedjatament skont il-paragrafu 36.

27 Kuntratt jista' jkun nefaq kosti tal-kuntratt li jkunu relatati ma' attività futura fuq il-kuntratt. Dawk il-kosti tal-kuntratt huma rikonoxxuti bħala assi kemm-il darba jkun probabbli li jistgħu jiġu rkuprati. Dawk il-kosti jirrappreżentaw ammont dovut mill-klijent u spiss huma kklassifikati bħala xogħol fl-idejn.

28 L-eżitu ta' kuntratt tal-kostruzzjoni jista' jiġi stmat b'mod affidabbli biss meta jkun probabbli li l-benefiċċji ekonomiċi assoċjati mal-kuntratt ser jgħaddu għal fuq l-entità; Madankollu, meta tqum inċertezza dwar jekk jistax jinġabar ammont diġà inkluż fid-dħul tal-kuntratt, u li jkun diġà rikonoxxut fir-rapport ►M5  tal-profitt jew telf ◄ , l-ammont li ma jistax jinġabar jew l-ammont li fir-rigward tiegħu l-irkupru ma jkunx għadu probabbli għandu jiġi rikonoxxut bħala spiża u mhux bħala aġġustament tal-ammont tad-dħul mill-kuntratt.

29 Entità ġeneralment tkun tista' tagħmel stimi affidabbli wara li tkun ikkonkludiet kuntratt li jistabbilixxi:

(a) id-drittijiet enforzabbli ta' kull parti fir-rigward tal-assi li għandu jinbena;

(b) il-korrispettiv li għandu jgħaddi bejniethom; u

(c) il-mod u t-termini tas-saldu.

Normalment ikun neċessarju wkoll għall-entità li jkollha sistema effettiva interna ta' estimi u rapportaġġ finanzarju. L-entità tanalizza u, fejn ikun meħtieġ, tirrevedi l-estimi tad-dħul tal-kuntratt u l-kosti tal-kuntratt hekk kif il-kuntratt jipprogressa. Il-bżonn għal dawn ir-reviżjonijiet ma jfissirx neċessarjament li l-eżitu tal-kuntratt ma jistax jiġi stmat b'mod affidabbli.

30 L-istadju tat-tlestija ta' kuntratt jista' jiġi ddeterminat b'varjetà ta' modi. L-entità tuża l-metodu li jkejjel b'mod affidabbli x-xogħol imwettaq. Skont in-natura tal-kuntratt, il-metodi jistgħu jinkludu:

(a) il-proporzjon li jirrappreżentaw il-kosti tal-kuntratt minfuqa għax-xogħol imwettaq meta mqabbla mal-istima tal-kosti totali tal-kuntratt;

(b)  surveys tax-xogħol imwettaq; jew

(c) tlestija ta' proporzjon fiżiku tax-xogħol tal-kuntratt.

Ħlasijiet għal xogħol mibdi u ħlasijiet bil-quddiem riċevuti mingħand klijenti ġeneralment ma jirriflettux ix-xogħol imwettaq.

31 Meta l-istadju ta' tlestija jkun iddeterminat b'referenza għall-kosti tal-kuntratt li jkunu ntefqu sa dik id-data, dawk l-kosti tal-kuntratt biss li jirriflettu x-xogħol imwettaq għandhom jiġu inklużi fil-kosti li jkunu ntefqu sa dik id-data. Eżempji ta' kosti tal-kuntratt li huma esklużi huma:

(a) kosti tal-kuntratt li huma relatati ma' attività futura fuq il-kuntratt, bħall-ispejjeż ta' materjali li jkunu ġew ikkunsinnati lil sit ta' kuntratt jew merfugħa għal użu f’kuntratt iżda li jkunu għadhom ma ġewx installati, użati jew applikati matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt, ħlief jekk il-materjali jkunu saru speċifikament għall-kuntratt; u

(b) ħlasijiet li jsiru lil sottokuntratturi bil-quddiem qabel ma jsir ix-xogħol taħt is-sottokuntratt.

32 Meta l-eżitu ta' kuntratt tal-kostruzzjoni ma jistax jiġi stmat b'mod affidabbli:

(a) id-dħul għandu jiġi rikonoxxut biss sal-limitu tal-kosti tal-kuntratt li jintefqu u li jkun probabbli li jkunu jistgħu jiġu rkuprati; u

(b) il-kosti tal-kuntratt għandhom ikunu rikonoxxuti bħala spiża fil-perijodu li fih ikunu ntefqu.

Telf mistenni fuq il-kuntratt ta' kostruzzjoni għandu jiġi rikonoxxut bħala spiża immedjatament skont il-paragrafu 36.

33 Matul l-istadji bikrin ta' kuntratt, spiss ikun il-każ li l-eżitu tal-kuntratt ma jistax jiġi stmat b'mod affidabbli. Madankollu, jista' jkun probabbli li l-entità tirkupra l-kosti tal-kuntratt li tkun nefqet. Għalhekk, id-dħul mill-kuntratt għandu jiġi rikonoxxut biss sal-limitu tal-kosti li jintefqu li jkunu mistennija li jkunu rkuprabbli. Billi l-eżitu ta' kuntratt tal-kostruzzjoni ma jistax jiġi stmat b'mod affidabbli, ebda profitt m'huwa rikonoxxut. Madankollu, għalkemm l-eżitu ta' kuntratt ma jistax jiġi stmat b'mod affidabbli, jista' jkun probabbli li l-kosti totali tal-kuntratt jaqbżu d-dħul totali tal-kuntratt. F’dawk il-każijiet, kull eċċess mistenni fil-kosti totali tal-kuntratt fuq id-dħul totali ta' dak il-kuntratt huwa rikonoxxut bħala spiża immedjatament skont il-paragrafu 36.

34 Kosti tal-kuntratt li ma jkollhomx probabbiltà li jiġu rkuprati huma rikonoxxuti bħala spiża immedjatament. Eżempji ta' ċirkustanzi fejn jista' ma jkunx probabbli li jiġu rkuprati l-kosti ta' kuntratt li jkunu ntefqu u fejn jista' jkun meħtieġ li l-kosti ta' kuntratt jiġu rikonoxxuti bħala spiża immedjatament jinkludu kuntratti:

(a) li m'humiex għal kollox infurzabbli, jiġifieri meta jkun hemm dubju serju dwar il-validità tagħhom;

(b) li t-tlestija tagħhom tkun soġġetta għall-eżitu ta' litigazzjoni jew leġiżlazzjoni pendenti;

(c) li jkunu relatati ma' proprjetajiet li aktarx ser ikunu kkundannati jew esproprjati;

(d) fejn il-klijent ma jkunx jista' jissodisfa l-obbligi tiegħu; jew

(e) meta l-kuntrattur ma jkunx jista' jlesti l-kuntratt jew inkella ma jistax jissodisfa l-obbligi tiegħu taħt il-kuntratt.

35 Meta l-inċertezzi li ma jkunux ippermettew li l-eżitu tal-kuntratt jiġi stmat b'mod affidabbli ma jkunux għadhom jeżistu, id-dħul u l-ispejjeż assoċjati mal-kuntratt ta' kostruzzjoni għandhom jiġu rikonoxxuti skont il-paragrafu 22 u mhux skont il-paragrafu 32.

RIKONOXXIMENT TA' TELF MISTENNI

36 Meta jkun probabbli li l-kosti totali tal-kuntratt ser jaqbżu d-dħul totali tal-kuntratt, it-telf mistenni għandu jiġi rikonoxxut bħala spiża immedjatament.

37 L-ammont ta' dak it-telf għandu jiġi ddeterminat irrispettivament minn:

(a) jekk ix-xogħol ikunx beda fuq il-kuntratt;

(b) l-istadju tat-tlestija tal-attività tal-kuntratt; jew

(c) l-ammont ta' profitti li jkunu mistennija fuq kuntratti oħra li ma jkunux ittrattati bħala kuntratt ta' kostruzzjoni wieħed skont il-paragrafu 9.

BIDLIET FL-ISTIMI

38 Il-metodu tal-perċentwal komplut huwa applikat fuq bażi kumulattiva f’kull perijodu tal-kontabilità għall-istimi kurrenti tad-dħul mill-kuntratt u tal-kosti tal-kuntratt. Għalhekk, l-effett ta' bidla fl-istima tad-dħul minn kuntratt jew ta' kosti ta' kuntratt, jew l-effett ta' bidla fl-istima tal-eżitu ta' kuntratt, għandhom jiġu kontabilizzati bħala bidla fl-istima tal-kontabilità (ara l-IAS 8 Politika tal-Kontabilità, Bidliet fl-Istimi tal-Kontabilità u Żbalji). L-istimi mibdula jintużaw fid-determinazzjoni tal-ammont tad-dħul u l-ispejjeż rikonoxxuti fir-rapport ►M5  tal-profitt jew telf ◄ fil-perijodu li fih issir il-bidla u f’perijodi sussegwenti.

ŻVELAR

39 Entità għandha tiżvela:

(a) l-ammont ta' dħul mill-kuntratt rikonoxxut bħala dħul waqt il-perijodu;

(b) il-metodi użati biex jiġi ddeterminat id-dħul mill-kuntratt rikonoxxut fil-perijodu; u

(c) il-metodi użati biex jiġi ddeterminat l-istadju tat-tlestija ta' kuntratti li jkunu jinsabu għaddejjin.

40 Entità għandha tiżvela dan kollu li ġej għal kuntratti li jkunu jinsabu għaddejjin ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar: ◄

(a) l-ammont aggregat tal-kosti li jintefqu u l-profitti rikonoxxuti (wara li jitnaqqas it-telf rikonoxxut) sa dik id-data;

(b) l-ammont ta' ħlasijiet bil-quddiem riċevuti u:

(c) it-total ta' ammonti miżmuma;

41 L-ammonti miżmuma huma fatturi mal-progress tax-xogħol li ma jitħallsux sakemm jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet speċifikati fil-kuntratt għall-ħlas ta' dawk l-ammonti jew sakemm jiġu rrettifikati d-difetti. Fatturi mal-progress tax-xogħol huma ammonti fatturati għal xogħol li jkun sar fuq kuntratt kemm jekk ikunu tħallsu u kemm jekk ma jkunux tħallsu mill-klijent. Ħlasijiet bil-quddiem huma ammonti riċevuti mill-kuntrattur qabel ma jsir ix-xogħol relatat.

42 Entità għandha tippreżenta:

(a) l-ammont gross dovut mingħand klijenti għax-xogħol tal-kuntratt bħala assi; u

(b) l-ammont gross dovut lil klijenti għax-xogħol tal-kuntratt bħala obbligazzjoni.

43 L-ammont gross dovut mingħand klijenti għax-xogħol tal-kuntratt huwa l-ammont nett ta’;

(a) il-kosti li jintefqu flimkien mal-profitti rikonoxxuti; wara li jitnaqqsu

(b) is-somma tat-telf rikonoxxut u fatturi mal-progress tax-xogħol

għall-kuntratti kollha li jkunu fl-idejn li għalihom is-somma tal-ispejjeż li jintefqu u tal-profitti rikonoxxuti (wara li jitnaqqas it-telf rikonoxxut) jeċċedu l-fatturi mal-progress tax-xogħol.

44 L-ammont gross dovut lill-klijenti għax-xogħol tal-kuntratt huwa l-ammont nett ta’:

(a) il-kosti li jintefqu flimkien mal-profitti rikonoxxuti; wara li jitnaqqsu

(b) is-somma tat-telf rikonoxxut u fatturi mal-progress tax-xogħol

għall-kuntratti kollha li jkunu jinsabu għaddejjin li għalihom il-kontijiet tal-progress jeċċedu l-ispejjeż li jintefqu flimkien mal-profitti rikonoxxuti (wara li jitnaqqas it-telf rikonoxxut).

45 Entità tiżvela kull obbligu kontinġenti u assi kontinġenti skont l-IAS 37 Provvedimenti, Obbligazzjonijiet Kontinġenti u Assi Kontinġenti. Obbligazzjonijiet kontinġenti u assi kontinġenti jistgħu jirriżultaw minn elementi bħal kosti ta' garanziji, klejms, penali u telf possibbli.

DATA EFFETTIVA

46 Dan l-Istandard isir operattiv għal rapporti finanzjarji li jkopru l-perijodi li jibdew fl-1 ta' Jannar 1995 jew wara.
STANDARD INTERNAZZJONALI TAL-KONTABILITÀ 12

Taxxi fuq id-Dħul

GĦAN

L-għan ta' dan l-Istandard huwa li jistabbilixxi t-trattament fil-kontijiet għal taxxi fuq id-dħul. Il-kwistjoni prinċipali fil-kontabilità għal taxxi fuq id-dħul hija kif għandhom jitqiesu l-konsegwenzi għat-taxxa attwali u futuri ta’:

(a) l-irkupru futur (saldu) tal-ammont miżmum fil-kotba fil-kotba ta’ assi (obbligazzjonijiet) li huma rikonoxxuti ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja ◄ tal-entità; u

(b) tranżazzjonijiet u avvenimenti oħra tal-perijodu attwali li huma rikonoxxuti fir-rapporti finanzjarji tal-entità.

Huwa inerenti fir-rikonoxximent ta’ assi jew obbligazzjoni li l-entità li tirrapporta tkun tistenna li tirkupra jew li ssaldi l-ammont miżmum fil-kotba fil-kotba ta’ dak l-assi jew dik l-obbligazzjoni. Jekk ikun probabbli li l-irkupru jew is-saldu ta’ dak l-ammont miżmum fil-kotba ser jagħmel il-pagamenti futuri ta’ taxxa akbar (iżgħar) milli kienu jkunu li kieku dak l-irkupru jew saldu ma kellhom ebda konsegwenza tat-taxxa, dan l-Istandard jeħtieġ li entità tirrikonoxxi obbligazzjoni ta’ taxxa differita (assi ta’ taxxa differita), b’ċerti eċċezzjonijiet limitati.

Dan l-Istandard jirrikjedi li entità tirrapporta l-konsegwenzi tat-taxxa ta' tranżazzjonijiet u avvenimenti oħrajn bl-istess mod li tirrapporta t-tranżazzjonijiet u l-avvenimenti l-oħrajn infushom. ►M5  Għal tranżazzjonijiet u avvenimenti oħrajn rikonoxxuti ‘il barra mill-profitt jew telf (jew fi dħul ieħor komplessiv jew direttament fl-ekwità), kwalunkwe effetti marbuta mat-taxxa huma wkoll rikonoxxuti ‘il barra mill-qligħ jew telf (jew fi dħul ieħor komplessiv jew direttament fl-ekwità, rispettivament). ◄ Għal tranżazzjonijiet u avvenimenti oħrajn rikonoxxuti direttament f'ekwità, l-effetti kollha relatati tat-taxxa huma rikonoxxuti wkoll f'ekwità. Bl-istess mod, ir-rikonoxximent ta’ assi u obbligazzjonijiet ta' taxxa differita f’kombinament ta’ negozji jaffettwa l-ammont ta’ avvjament li joriġina f’dak il-kombinament ta’ negozji jew l-ammont ta’ kull eċċess tal-interess tal-akkwirent fil-valur ġust nett tal-assi, l-obbligazzjonijiet, u l-obbligazzjonijiet kontinġenti tal-akkwiżit fuq il-kost tal-kombinament.

Dan l-istandard jittratta wkoll ir-rikonoxximent ta’ assi ta’ taxxa differita li jirriżultaw minn telf mhux użat għal skop ta’ taxxa jew minn krediti mhux użati tat-taxxa, il-preżentazzjoni tat-taxxi fuq id-dħul fir-rapporti finanzjarji u l-iżvelar ta’ informazzjoni dwar it-taxxi fuq id-dħul.

AMBITU

1 Dan l-Istandard għandu jiġi applikat fil-kontabilità għal taxxi fuq id-dħul.

2 Għall-għanijiet ta’ dan l-Istandard, it-taxxi fuq id-dħul jinkludu t-taxxi domestiċi u barranin kollha li huma bbażati fuq profitti taxxabbli. Taxxi fuq id-dħul jinkludu wkoll taxxi, bħal taxxi miżmuma minn ras il-għajn (withholding), li huma pagabbli minn kumpanija sussidjarja, assoċjata jew impriża konġunta, fuq distribuzzjonijiet lill-entità li tirrapporta.

3 [Imħassra]

4 Dan l-Istandard ma jindirizzax il-metodi ta’ kontabilità għal għotjiet pubbliċi (ara l-IAS 20 Kontabilità għal Għotjiet Pubbliċi u Żvelar ta' Assistenza Pubblika) jew krediti ta’ taxxa fuq l-investiment. Madankollu, dan l-Istandard jindirizza l-kontabilità għal differenzi temporanji li jistgħu jinħolqu minn tali għotjiet jew krediti tat-taxxa fuq investimenti.

DEFINIZZJONIJIET

5 It-termini li ġejjin jintużaw f’dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

Profitt tal-kontabilità huwa l-profitt jew telf għal perijodu qabel it-tnaqqis tal-ispiża tat-taxxa.

Profitt taxxabbli (telf għat-taxxa) huwa l-profitt (telf) għal perijodu, stabbilit skont ir-regoli ffissati mill-awtoritajiet tat-taxxa, li għalih isiru pagabbli (rikuprabbli) t-taxxi fuq id-dħul.

Spiża (dħul) għat-taxxa hija (huwa) l-ammont aggregat inkluż fil-kalkolu tal-profitt jew tat-telf għall-perijodu fir-rigward ta’ taxxa kurrenti u taxxa differita.

Taxxa kurrenti hija l-ammont ta’ taxxi fuq id-dħul pagabbli (rikuprabbli) fir-rigward tal-profitt taxxabbli (telf għat-taxxa) għal perijodu.

Obbligazzjonijiet ta taxxa differita huma l-ammonti ta’ taxxi fuq id-dħul pagabbli f’perijodi futuri fir-rigward tad-differenzi temporanji taxxabbli.

Assi ta taxxa differita huma l-ammonti ta’ taxxi fuq id-dħul rikuprabbli f’perijodi futuri fir-rigward ta’:

(a) differenzi temporanji deduċibbli;

(b) il-ġarr għas-snin ta’ wara ta’ telf mhux użat għat-taxxa; u

(ċ) il-ġarr għas-snin ta’ wara ta’ krediti ta’ taxxa mhux użati.

Differenzi temporanji huma differenzi bejn l-ammont ta’ assi jew obbligazzjonijiet miżmum ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja ◄ u l-bażi ta’ taxxa tiegħu. Differenzi temporanji jistgħu jkunu jew:

(a)  differenzi temporanji taxxabbli, li huma differenzi temporanji li jirriżultaw f’ammonti taxxabbli fil-kalkolu tal-profitt taxxabbli (telf għat-taxxa) ta’ perijodi futuri meta l-ammont miżmum fil-kotba tal-assi jew l-obbligazzjoni jiġi rkuprat jew saldat; jew

(b)  differenzi temporanji deduċibbli, li huma differenzi temporanji li jirriżultaw f’ammonti li jitnaqqsu fil-kalkolu ta’ profitt taxxabbli (telf għat-taxxa) ta’ perijodi futuri meta l-ammont miżmum fil-kotba tal-assi jew l-obbligazzjoni jiġi rkuprat jew saldat.

Il-bażi għat-taxxa ta’ assi jew obbligazzjoni hija l-ammont attribwit għal dak l-assi jew dik l-obbligazzjoni għal għanijiet ta’ taxxa.

6 L-ispiża tat-taxxa (dħul tat-taxxa) tinkludi (jinkludi) l-ispiża tat-taxxa kurrenti (dħul mit-taxxa kurrenti) u l-ispiża tat-taxxa differita (dħul minn taxxa differita).

Bażi għat-taxxa

7 Il-bażi għat-taxxa ta’ assi hija l-ammont li jkun deduċibbli għal għanijiet ta’ taxxa kontra kull benefiċċju ekonomiku taxxabbli li jasal għand entità meta tirkupra l-ammont miżmum fil-kotba tal-assi. Jekk dawk il-benefiċċji ekonomiċi ma jkunux taxxabbli, il-bażi għat-taxxa tal-assi tkun ugwali għall-ammont miżmum fil-kotba.

Eżempji

1 Magna tiswa 100. Għal għanijiet ta’ taxxa, diġà tnaqqas deprezzament ta’ 30 fil-perijodi kurrenti u preċedenti u l-bqija tal-kost ikun deduċibbli f’perijodi futuri, jew bħala deprezzament jew permezz ta’ tnaqqis mad-disponiment. Id-dħul iġġenerat permezz tal-użu tal-magna huwa taxxabbli, kull qligħ mad-disponiment tal-magna jkun taxxabbli u kull telf mad-disponiment ikun deduċibbli għal għanijiet ta’ taxxa. Il-bażi għat-taxxa tal-magna hija 70.

2 L-imgħax riċevibbli għandu ammont miżmum fil-kotba ta’ 100. Id-dħul relatat mill-imgħax jiġi ntaxxat fuq bażi tal-ħlas. Il-bażi għat-taxxa tal-imgħax riċevibbli hija żero.

3 Ir-riċevibbli kummerċjali għandhom ammont miżmum fil-kotba ta’ 100. Id-dħul relatat diġà ġie inkluż fil-profitt taxxabbli (telf għat-taxxa). Il-bażi għat-taxxa tar-riċevibbli kummerċjali huwa 100.

4 Id-dividendi riċevibbli minn sussidjarja għandhom ammont miżmum fil-kotba ta' 100. Id-dividendi mhumiex taxxabbli. Fis-sustanza, l-ammont miżmum fil-kotba kollu tal-assi huwa deduċibbli kontra l-benefiċċji ekonomiċi. Konsegwentament, il-bażi għat-taxxa tad-dividendi riċevibbli hija ta’ 100 ( 4 ).

5 Self riċevibbli għandu ammont miżmum fil-kotba ta’ 100. Il-ħlas lura tas-self m’ hu ser ikollu ebda konsegwenzi għat-taxxa. Il-bażi għat-taxxa tas-self hija ta 100.

8 Il-bażi għat-taxxa ta’ obbligazzjoni hija l-ammont miżmum tagħha, nieqes kull ammont li jkun deduċibbli għal għanijiet ta’ taxxa fir-rigward ta’ dik l-obbligazzjoni f’perijodi futuri. Fil-każ ta’ dħul li jiġi rċevut bil-quddiem, il-bażi għat-taxxa tal-obbligazzjoni li tirriżulta hija l-ammont miżmum fil-kotba tagħha, wara li jitnaqqas kull ammont tad-dħul li ma jkunx taxxabbli f’perijodi futuri.

Eżempji

1 L-obbligazzjonijiet kurrenti jinkludu spejjeż dovuti b’ammont miżmum fil-kotba ta’ 100. L-ispiża relatata titnaqqas għal għanijiet ta’ taxxa fuq bażi tal-ħlas. Il-bażi għat-taxxa tal-ispejjeż dovuti hija żero.

2 L-obbligazzjonijiet kurrenti jinkludu dħul mill-imgħax riċevut bil-quddiem, b’ammont miżmum fil-kotba ta’ 100. Id-dħul relatat mill-imgħax kien intaxxat fuq bażi tal-ħlas. Il-bażi għat-taxxa tal-imgħax riċevut bil-quddiem hija żero.

3 L-obbligazzjonijiet kurrenti jinkludu spejjeż dovuti b’ammont miżmum fil-kotba ta’ 100. L-ispiża relatata diġà tnaqqset għal għanijiet ta’ taxxa. Il-bażi għat-taxxa tal-ispejjeż dovuti hija ta 100.

4 L-obbligazzjonijiet kurrenti jinkludu multi u penali dovuti b’ammont miżmum fil-kotba ta’ 100. Il-multi u l-penali m’humiex deduċibbli għall-għanijiet ta’ taxxa. Il-bażi għat-taxxa tal-multi u l-penali dovuti hija ta 100 ( 5 ).

5 Self pagabbli għandu ammont miżmum fil-kotba ta’ 100. Il-ħlas lura tas-self ma jkollu ebda konsegwenzi għat-taxxa. Il-bażi għat-taxxa tas-self hija ta 100.

9 Xi entrati għandhom bażi għat-taxxa iżda m’humiex rikonoxxuti bħala assi jew obbligazzjonijiet ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja. ◄ Pereżempju, il-kosti tar-riċerka huma rikonoxxuti bħala spejjeż fil-kalkolu tal-profitt tal-kontabilità fil-perijodu li fih jintefqu iżda jistgħu ma jkunux permessi bħala tnaqqis fil-kalkolu tal-profitt taxxabbli (telf għat-taxxa) ħlief f’perijodu aktar tard. Id-differenza bejn il-bażi għat-taxxa tal-kosti tar-riċerka, jiġifieri l-ammont li l-awtoritajiet tat-taxxa jippermettu bħala tnaqqis f’perijodi futuri, u l-ammont miżmum ta’ żero hija differenza temporanja deduċibbli li tirriżulta f’assi ta’taxxa differita.

10 Fejn il-bażi għat-taxxa ta’ assi jew obbligazzjoni ma tkunx ċara minnufih, huwa utli li jiġi kkunsidrat il-prinċipju fundamentali li fuqu huwa bbażat dan l-Istandard: li entità għandha, b’ċerti eċċezzjonijiet limitati, tirrikonoxxi obbligazzjoni (assi) ta’ taxxa differita kull meta l-irkupru jew is-saldu tal-ammont miżmum fil-kotba ta’ assi jew obbligazzjoni jirrendi l-pagamenti futuri tat-taxxa akbar (iżgħar) milli kienu jkunu kieku tali rkupru jew saldu ma kellu jkollu ebda konsegwenzi għat-taxxa. L-eżempju C ta’ wara l-paragrafu 52 juri ċirkustanzi fejn jista’ jkun utli li jiġi kkunsidrat dan il-prinċipju fundamentali, pereżempju, meta l-bażi għat-taxxa ta’ assi jew obbligazzjoni tkun tiddependi fuq il-mod mistenni ta’ rkupru jew saldu.

11 F’rapporti finanzjarji kkonsolidati, id-differenzi temporanji huma stabbiliti billi jitqabblu l-ammonti miżmuma fil-kotba tal-assi u l-obbligazzjonijiet fir-rapporti finanzjarji kkonsolidati mal-bażi għat-taxxa xierqa. Il-bażi għat-taxxa hija stabbilita b’referenza għal prospett tat-taxxa kkonsolidat f’dawk il-ġurisdizzjonijiet li fihom jintbagħat dan il-prospett. F’ġurisdizzjonijiet oħrajn, il-bażi għat-taxxa hija stabbilita b’referenza għall-prospetti tat-taxxa ta’ kull entità fil-grupp.

RIKONOXXIMENT TAL-OBBLIGAZZJONIJIET TA’ TAXXA KURRENTI U TAL-ASSI TA’ TAXXA KURRENTI

12 It-taxxa kurrenti għal perijodi kurrenti u preċedenti għandha, sal-ammont mhux imħallas, tkun rikonoxxuta bħala obbligazzjoni. Jekk l-ammont diġà mħallas fir-rigward tal-perijodi kurrenti u preċedenti jaqbeż l-ammont dovut għal dawk il-perijodi, l-eċċess ikun rikonoxxut bħala assi.

13 Il-benefiċċju relatat ma’ telf għat-taxxa li jista’ jinġarr lura biex tiġi rkuprata taxxa kurrenti ta’ perijodu preċedenti għandu jkun rikonoxxut bħala assi.

14 Meta telf għat-taxxa jintuża biex tkun irkuprata taxxa kurrenti ta’ perijodu preċedenti, entità tirrikonoxxi l-benefiċċju bħala assi fil-perijodu li fih iseħħ it-telf għat-taxxa minħabba li jkun probabbli li l-benefiċċju jgħaddi lill-entità u li l-benefiċċju jkun jista’ jitkejjel b’mod affidabbli.

RIKONOXXIMENT TAL-OBBLIGAZZJONIJIET TA’ TAXXA DIFFERITA U TAL-ASSI TA’ TAXXA DIFFERITA

DIFFERENZI TEMPORANJI TAXXABBLI

15 Għandha tiġi rikonoxxuta obbligazzjoni ta' taxxa differita għad-differenzi temporanji taxxabbli kollha, ħlief sal-punt li l-obbligazzjoni ta’ taxxa differita toriġina minn:

(a) ir-rikonoxximent inizjali ta’ avvjament; jew

(b) ir-rikonoxximent inizjali ta’ assi jew obbligazzjoni fi tranżazzjoni li:

(i) mhix kombinament ta’ negozji; u

(ii) fiż-żmien tat-tranżazzjoni, la taffettwa l-profitt tal-kontabilità lanqas il-profitt taxxabbli (telf għat-taxxa).

Madankollu, għal differenzi temporanji taxxabbli assoċjati ma’ investimenti f’sussidjarji, fergħat u assoċjati, u f’interessi f’impriżi konġunti, għandha tiġi rikonoxxuta obbligazzjoni skont il-paragrafu 39.

16 Huwa inerenti fir-rikonoxximent ta’ assi li l-ammont miżmum fil-kotba tiegħu jiġi rkuprat fil-forma ta’ benefiċċji ekonomiċi li jgħaddu għall-entità f’perijodi futuri. Meta l-ammont miżmum fil-kotba tal-assi jaqbeż il-bażi għat-taxxa tiegħu, l-ammont ta’ benefiċċji ekonomiċi taxxabbli jaqbeż l-ammont li jkun permess bħala tnaqqis għal għanijiet ta’ taxxa. Din id-differenza hija differenza temporanja taxxabbli u l-obbligu li jitħallsu t-taxxi riżultanti fuq id-dħul f’perijodi futuri huwa obbligazzjoni ta’ taxxa differita. Hekk kif l-entità tirkupra l-ammont miżmum tal-assi, id-differenza temporanja taxxabbli tinqaleb u l-entità jkollha profitt taxxabbli. Dan jagħmilha probabbli li l-benefiċċji ekonomiċi jgħaddu mill-entità fil-forma ta’ pagamenti tat-taxxa. Għalhekk, dan l-Istandard jeħtieġ ir-rikonoxximent tal-obbligazzjonijiet kollha ta’ taxxa differita, għajr f’ċerti ċirkostanzi deskritti fil-paragrafi 15 u 39.

Eżempju

Assi li sewa 150 għandu ammont miżmum fil-kotba ta’ 100. Id-deprezzament kumulattiv għal għanijiet ta’ taxxa huwa 90 u r-rata tat-taxxa hija 25 %.

Il-bażi għat-taxxa tal-assi hija ta’ 60 (kost ta’ 150 wara li jitnaqqas id-deprezzament tat-taxxa kumulattiv ta’ 90). Biex tirkupra l-ammont miżmum fil-kotba ta’ 100, l-entità trid taqla’ dħul taxxabbli ta’ 100, iżda tkun tista’ tnaqqas biss id-deprezzament tat-taxxa ta’ 60. Konsegwentement, l-entità tħallas taxxi fuq id-dħul ta’ 10 (40 bil-25 %) meta tirkupra l-ammont miżmum fil-kotba tal-assi. Id-differenza bejn l-ammont miżmum fil-kotba ta’ 100 u l-bażi għat-taxxa ta’ 60 hija differenza temporanja tat-taxxa ta’ 40. Għalhekk, l-entità tirrikonoxxi obbligazzjoni ta’ taxxa differita ta’ 10 (40 bil-25 %) li jirrappreżenta t-taxxi fuq id-dħul li tkun se tħallas meta tirkupra l-ammont miżmum fil-kotba tal-assi.

17 Jirriżultaw xi differenzi temporanji meta d-dħul jew l-ispiża jkunu inklużi fil-profitt tal-kontabilità f’perijodu wieħed iżda jkunu inklużi fi profitt taxxabbli f’perijodu differenti. Tali differenzi temporanji huma spiss deskritti bħala differenzi taż-żmien. Dawn li ġejjin huma eżempji ta’ differenzi temporanji ta’ dan it-tip li huma differenzi temporanji taxxabbli u li għalhekk jirriżultaw f’obbligazzjoni ta’ taxxa differita:

(a) dħul mill-imgħax huwa inkluż fil-profitt tal-kontabilità fuq bażi ta’ proporzjon ta’ żmien iżda jista’, f’xi ġurisdizzjonijiet, ikun inkluż fi profitt taxxabbli meta jinġabru l-flus. Il-bażi għat-taxxa ta’ kull ammont riċevibbli rikonoxxut ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja ◄ fir-rigward ta’ tali dħul huwa żero minħabba li d-dħul ma jaffettwax il-profitt taxxabbli qabel ma jinġabru l-flus;

(b) id-deprezzament użat fil-kalkolu tal-profitt taxxabbli (telf għat-taxxa) jista’ jkun differenti minn dak użat fil-kalkolu tal-profitt tal-kontabilità. Id-differenza temporanja hija d-differenza bejn l-ammont miżmum fil-kotba tal-assi u l-bażi għat-taxxa tiegħu li hija l-kost oriġinali tal-assi nieqes it-tnaqqis kollu fir-rigward ta’ dak l-assi li l-awtoritajiet tat-tassazzjoni jippermettu fil-kalkolu tal-profitt taxxabbli tal-perijodi kurrenti u preċedenti. Differenza temporanja taxxabbli toħroġ, u tirriżulta f’obbligazzjoni ta’ taxxa differita, meta d-deprezzament tat-taxxa jkun aċċellerat (jekk id-deprezzament tat-taxxa jkun inqas rapidu mid-deprezzament tal-kontabilità, ikun hemm differenza temporanja deduċibbli, u tirriżulta f’assi ta’ taxxa differita); u

(ċ) spejjeż ta’ żvilupp jistgħu jiġu kkapitalizzati u amortizzati fuq perijodi futuri fil-kalkolu tal-profitt tal-kontabilità iżda mnaqqsin fil-kalkolu tal-profitt taxxabbli fil-perijodu li fih jintefqu. Tali spejjeż ta’ żvilupp għandhom bażi għat-taxxa ta’ żero minħabba li diġà jkunu tnaqqsu mill-profitt taxxabbli. Id-differenza temporanja hija d-differenza bejn l-ammont miżmum fil-kotba tal-ispejjeż ta’ żvilupp u l-bażi għat-taxxa tagħhom ta’ zero.

18 Differenzi temporanji jinħolqu wkoll meta:

(a) il-kost ta’ kombinament ta’ negozji hu allokat billi jkunu rikonoxxuti l-assi akkwistati u obbligazzjonijiet li wieħed jieħu fuqu li jkunu identifikabbli, fil-valuri ġusti tagħhom, iżda l-ebda aġġustament ekwivalenti ma jsir għal għanijiet ta’ taxxa (ara l-paragrafu 19);

(b) l-assi huma rivalutati u ma jsir l-ebda aġġustament ekwivalenti għal għanijiet ta’ taxxa (ara l-paragrafu 20);

(ċ) jinħoloq avvjament f’kombinament ta’ negozji (ara l-paragrafu 21);

(d) il-bażi għat-taxxa ta’ assi jew ta’ obbligazzjoni fuq rikonoxximent inizjali hija differenti mill-ammont miżmum fil-kotba inizjali tagħha, eżempju meta entità tibbenefika minn għotjiet tal-gvern mhux taxxabbli relatati mal-assi (ara l-paragrafi 22 u 33); jew

(e) l-ammont miżmum fil-kotba ta’ investimenti f’sussidjarji, fergħat u assoċjati jew f’interessi f’impriżi konġunti jsir differenti mill-bażi għat-taxxa tal-investiment jew tal-interess (ara l-paragrafi 38-45).

Kombinamenti ta' negozji

19 Il-kost ta’ kombinament ta’ negozji huwa allokat billi jkunu rikonoxxuti l-assi akkwistati identifikabbli u l-obbligazzjonijiet li wieħed jieħu fuqu, bil-valuri ġusti tagħhom fid-data tal-akkwiżizzjoni. Differenzi temporanji jinħolqu meta l-bażi għat-taxxa tal-assi akkwistati identifikabbli u l-obbligazzjonijiet li wieħed jieħu fuqu ma jkunux affettwati mill-kombinament tan-negozji jew ikunu affettwati b’mod differenti. Pereżempju, meta l-ammont miżmum fil-kotba ta’ assi hu miżjud għall-valur ġust iżda l-bażi għat-taxxa tal-assi tibqa’ skont kemm kien il-kost għas-sid preċedenti, dan jirriżulta f’differenza taxxabbli temporanja li twassal għal obbligazzjoni ta' taxxa differita. L-obbligazzjoni ta' taxxa differita li tirriżulta taffettwa l-avvjament (ara l-paragrafu 66).

Assi miżmuma fil-kotba skont il-valur ġust

20 L-IFRSs jippermettu jew jeħtieġu li ċerti assi jiġu miżmuma fil-kotba skont il-valur ġust jew jiġu rivalutati (ara, pereżempju, l-IAS 16 Proprjetà, Impjanti u Tagħmir, l-IAS 38 Assi Intanġibbli, l-IAS 39 Strumenti Finanzjarji: Rikonoxximent u Kejl u l-IAS 40 Proprjetà għall-Investiment). F’xi ġurisdizzjonijiet, ir-rivalutazzjoni jew dikjarazzjoni b’mod ġdid ta’ assi skont il-valur ġust taffettwa l-profitt taxxabbli (telf għat-taxxa) għall-perijodu kurrenti. Bħala riżultat, il-bażi għat-taxxa tal-assi hija aġġustata u ma tinħoloq ebda differenza temporanja. F’ġurisdizzjonijiet oħra, ir-rivalutazzjoni jew dikjarazzjoni b’mod ġdid ta’ assi ma taffettwax il-profitt taxxabbli fil-perijodu tar-rivalutazzjoni jew dikjarazzjoni b’mod ġdid u, konsegwentement, il-bażi għat-taxxa tal-assi mhijiex aġġustata. Madankollu, l-irkupru futur tal-ammont miżmum jirriżulta fi fluss taxxabbli ta’ benefiċċji ekonomiċi għall-entità u l-ammont li jkun deduċibbli għal għanijiet ta’ taxxa jkun differenti mill-ammont ta’ dawk il-benefiċċji ekonomiċi. Id-differenza bejn l-ammont miżmum fil-kotba ta’ assi rivalutat u l-bażi għat-taxxa tiegħu hija differenza temporanja u tagħti lok għal obbligazzjoni jew assi ta’ taxxa differita. Dan huwa minnu anki jekk:

(a) l-entità ma għandhiex il-ħsieb li tiddisponi mill-assi. F’każi bħal dawn, l-ammont miżmum fil-kotba rivalutat tal-assi jkun irkuprat permezz tal-użu u dan jiġġenera dħul taxxabbli li jaqbeż id-deprezzament li jkun ammissibbli għal għanijiet ta’ taxxa f’perijodi futuri; jew

(b) taxxa fuq qligħ kapitali hija differita jekk ir-rikavat mid-disponiment tal-assi jiġi investit f’assi simili. F’każijiet bħal dawn, it-taxxa fl-aħħar mill-aħħar issir pagabbli mal-bejgħ jew l-użu tal-assi simili.

Avvjament

21 Avvjament li joriġina f’kombinament ta’ negozji hu mkejjel bħala l-ammont li bih il-kost tal-kombinament jeċċedi l-interess tal-akkwirent fil-valur ġust nett tal-assi, l-obbligazzjonijiet u l-obbligazzjonijiet kontinġenti identifikabbli tal-akkwiżit. Ħafna awtoritajiet tat-taxxa ma jippermettux li t-tnaqqis fl-ammont miżmum fil-kotba tal-avvjament jgħodd bħala spiża deduċibbli fil-kalkolu tal-profitt taxxabbli. Barra minn hekk, f’dawn il-ġurisdizzjonijiet, il-kost tal-avvjament ta’ spiss ma jkunx deduċibbli meta sussidjarja tiddisponi min-negozju bażiku tagħha. F’dawn il-ġurisdizzjonijiet, l-avvjament għandu bażi għat-taxxa ta’ żero. Kull differenza bejn l-ammont miżmum fil-kotba tal-avvjament u l-bażi għat-taxxa tiegħu ta’ żero hi differenza temporanja taxxabbli. Madankollu, dan l-Istandard ma jippermettix ir-rikonoxximent tal-obbligazzjoni ta' taxxa differita li tirrriżulta minħabba li l-avvjament hu mkejjel bħala residwu u r-rikonoxximent tal-obbligazzjoni ta' taxxa differita jżid l-ammont miżmum fil-kotba tal-avvjament.

21A Tnaqqis sussegwenti f’obbligazzjoni ta’ taxxa differita li mhix rikonoxxuta minħabba li toriġina mir-rikonoxximent inizjali tal-avvjament huma meqjusa wkoll bħala li joriġinaw mir-rikonoxximent inizjali tal-avvjament u għalhekk mhumiex rikonoxxuti taħt il-paragrafu 15(a). Pereżempju, jekk avvjament akkwistat f’kombinament ta’ negozji għandu kost ta’ 100 iżda bażi għat-taxxa ta’ żero, il-paragrafu 15(a) jipprojbixxi lill-entità milli tirrikonoxxi l-obbligazzjoni ta' taxxa differita li tirrriżulta. Jekk, sussegwentament, l-entità tirrikonoxxi telf ta' indeboliment ta’ 20 għal dak l-avvjament, l-ammont ta’ differenza temporanja taxxabbli relatat ma’ dak l-avvjament hu mnaqqas minn 100 għal 80, u dan jirriżulta fi tnaqqis fil-valur tal-obbligazzjoni ta' taxxa differita mhux rikonoxxuta. Dak it-tnaqqis fil-valur tal-obbligazzjoni ta' taxxa differita mhux rikonoxxuta hu meqjus ukoll bħala li hu marbut mar-rikonoxximent inizjali tal-avvjament u għalhekk hu pprojbit milli jkun rikonoxxut taħt il-paragrafu 15(a).

21B Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita għal differenzi temporanji taxxabbli marbuta mal-avvjament huma, madankollu, rikonoxxuti sal-punt li ma joriġinawx mir-rikonoxximent inizjali tal-avvjament. Pereżempju, jekk avvjament akkwistat f’kombinament ta’ negozji għandu kost ta’ 100 li huwa deduċibbli għal għanijiet ta’ taxxa b’rata ta' 20 fil-mija fis-sena, li jibda mis-sena tal-akkwiżizzjoni, il-bażi għat-taxxa tal-avvjament hu ta’ 100 fuq ir-rikonoxximent inizjali u ta’ 80 fit-tmiem tas-sena tal-akkwiżizzjoni. Jekk l-ammont miżmum fil-kotba tal-avvjament fit-tmiem tas-sena tal-akkwiżizzjoni jibqa’ mhux mibdul, jiġifieri 100, differenza temporanja taxxabbli ta’ 20 tirriżulta fl-aħħar ta’ dik is-sena. Minħabba li d-differenza temporanja taxxabbli mhix marbuta mar-rikonoxximent inizjali tal-avvjament, l-obbligazzjoni ta' taxxa differita li tirrriżulta hi rikonoxxuta

Għarfien inizjali ta’ assi jew obbligazzjoni

22 Tista’ tinħoloq differenza temporanja fir-rigward tar-rikonoxximent inizjali ta’ assi jew obbligazzjoni, pereżempju jekk parti mill-kost jew il-kost kollu ta’ assi ma jkunx deduċibbli għal għanijiet ta’ taxxa. Il-metodu tal-kontabilità għal tali differenza temporanja jiddependi fuq in-natura tat-tranżazzjoni li tkun wasslet għar-rikonoxximent inizjali tal-assi jew l-obbligazzjoni:

(a) f’kombinament ta’ negozju, entità tirrikonoxxi kull obbligazzjoni jew assi ta’ taxxa differita u dan jaffettwa l-ammont tal-avvjament jew kull ammont li bih l-interess tal-akkwirent fil-valur ġust nett tal-assi, l-obbligazzjonijiet u l-obbligazzjonijiet kontinġenti identifikabbli tal-akkwiżit jeċċedi l-kost tal-kombinament (ara l-paragrafu 19);

(b) jekk it-tranżazzjoni taffettwa jew il-profitt tal-kontabilità jew il-profitt taxxabbli, entità tirrikonoxxi kull obbligazzjoni jew assi ta’ taxxa differita u tirrikonoxxi l-ispiża jew dħul ta’ taxxa differita riżultanti fir-rapport ►M5  tal-profitt jew telf ◄ (ara l-paragrafu 59);

(ċ) jekk it-tranżazzjoni m’hijiex kombinament ta’ negozji, u la taffettwa l-profitt tal-kontabilità u lanqas il-profitt taxxabbli, entità, fin-nuqqas tal-eżenzjoni pprovduta mill-paragrafi 15 u 24, tirrikonoxxi l-obbligazzjoni jew l-assi tat-taxxa differita li tirriżulta u taġġusta l-ammont miżmum fil-kotba tal-assi jew l-obbligazzjoni bl-istess ammont. Aġġustamenti bħal dawn jagħmlu r-rapporti finanzjarji inqas trasparenti. Għalhekk, dan l-istandard ma jippermettix li entità tirrikonoxxu l-obbligazzjoni jew l-assi tat-taxxa differita li tirriżulta, la fuq ir-rikonoxximent inizjali u lanqas sussegwentement (ara l-eżempju hawn taħt). Barra minn hekk, entità ma tirrikonoxxix bidliet sussegwenti fil-obbligazzjoni jew fl-assi tat-taxxa differita mhux rikonoxxuta hekk kif l-assi jiġi deprezzat.

Eżempju li jispjega l-paragrafu 22(c)

Entità għandha l-ħsieb li tuża assi li jiswa 1 000 tul iż-żmien tal-utilità tiegħu ta’ ħames snin u mbagħad tiddisponi minnu għal valur residwu ta’ żero. Ir-rata tat-taxxa hija 40 %. Id-deprezzament tal-assi m’huwiex deduċibbli għall-għanijiet ta’ taxxa. Mad-disponiment, kull qligħ kapitali ma jkunx taxxabbli u kull telf kapitali ma jkunx deduċibbli.

Hekk kif tkun qed tirkupra l-ammont miżmum tal-assi, l-entità tiggwadanja dħul taxxabbli ta’ 1 000 u tħallas taxxa ta’ 400. L-entità ma tirrikonoxxix l-obbligazzjoni ta’ taxxa differita riżultanti ta’ 400 minħabba li din tirriżulta mir-rikonoxximent inizjali tal-assi.

Fis-sena ta’ wara, l-ammont miżmum fil-kotba tal-assi jkun ta’ 800. Jekk ikollha dħul taxxabbli ta’ 800, l-entità tħallas taxxa ta’ 320. L-entità ma tirrikonoxxix l-obbligazzjoni ta’ taxxa differita ta’ 320 minħabba li din tirriżulta mir-rikonoxximent inizjali tal-assi.

23 Skont l-IAS 32 Strumenti Finanzjarji: Preżentazzjoni l-emittent ta’ strument finanzjarju kompost (eżempju, bond konvertibbli) jikklassifika l-komponenti passiv tal-istrument bħala obbligazzjoni u l-komponent tal-l-ekwità bħala l-ekwità. F’xi ġurisdizzjonijiet, il-bażi għat-taxxa tal-komponent tal-obbligazzjoni mar-rikoxximent inizjali hija ugwali għall-ammont miżmum fil-kotba inizjali tas-somma tal-komponenti tal-obbligazzjoni u l-l-ekwità. Id-differenza temporanja taxxabbli tirriżulta mir-rikonoxximent inizjali tal-komponent tal-l-ekwità separatament mill-komponent tal-obbligazzjoni. Għalhekk, l-eċċezzjoni stabbilita fil-paragrafu 15(b) ma tapplikax. Għaldaqstant, entità tirrikonoxxi l-obbligazzjoni ta’ taxxa differita riżultanti. ►M5  B'konformità mal-paragrafu 61A, it-taxxa differita hija ddebitata direttament għall-ammont miżmum fil-kotba tal-komponent tal-ekwità. B'konformità mal-paragrafu 58, tibdil sussegwenti fl-obbligazzjoni tat-taxxa differita hu rikonoxxut fi profitt jew telf bħala spiża (dħul) tat-taxxa differita. ◄

Differenzi temporanji deduċibbli

24 Assi ta’ taxxa differita għandu jkun rikonoxxut għad-differenzi temporanji kollha deduċibbli sal-punt fejn hu probabbli li ser ikun hemm profitt taxxabbli li kontrih tista’ tintuża d-differenza temporanja deduċibbli, ħlief jekk l-assi tat-taxxa differita joriġina mir-rikonoxximent inizjali ta’ assi jew obbligazzjoni fi tranżazzjoni li:

(a) mhix kombinament ta’ negozji; u

(b) fiż-żmien tat-tranżazzjoni, la taffettwa l-profitt tal-kontabilità lanqas il-profitt taxxabbli (telf għat-taxxa).

Madankollu, għal differenzi temporanji deduċibbli assoċjati ma’ investimenti f’sussidjarji, fergħat u assoċjati, u f’interessi f’impriżi konġunti, għandu jiġi rikonoxxut assi ta’ taxxa differita skont il-paragrafu 44.

25 Huwa inerenti fir-rikonoxximent ta’ obbligazzjoni li l-ammont miżmum fil-kotba jissalda f’perijodi futuri permezz ta’ ħruġ mill-entità ta’ riżorsi li jinkorporaw benefiċċji ekonomiċi. Meta riżorsi jgħaddu ’l barra mill-entità, parti mill-ammonti tagħhom jew l-ammonti kollha jistgħu jkunu deduċibbli fil-kalkolu tal-profitt taxxabbli ta’ perijodu aktar tard mill-perijodu li fih tkun rikonoxxuta l-obbligazzjoni. F’każijiet bħal dawn, teżisti differenza temporanja bejn l-ammont miżmum fil-kotba tal-obbligazzjoni u l-bażi għat-taxxa tagħha. B’hekk, jirriżulta assi ta’ taxxa differita fir-rigward tat-taxxi fuq id-dħul li jkunu rikuprabbli fil-perijodi futuri meta dik il-parti tal-obbligazzjoni tkun permessa bħala tnaqqis fil-kalkolu tal-profitt taxxabbli. Bl-istess mod, jekk l-ammont miżmum fil-kotba ta’ assi jkun inqas mill-bażi għat-taxxa tiegħu, id-differenza tagħti lok għal assi ta’ taxxa differita fir-rigward tat-taxxi fuq id-dħul li jkunu rikuprabbli f’perijodi futuri.

Eżempju

Entità tirrikonoxxi obbligazzjoni ta’ 100 għal kosti dovuti għall-garanzija ta’ prodotti. Għal għanijiet ta’ taxxa, il-kosti ta’ garanzija tal-prodotti ma jkunux deduċibbli sakemm l-entità tħallas il-talbiet. Ir-rata tat-taxxa hija ta’ 25 %.

Il-bażi għat-taxxa tal-obbligazzjoni hija żero (ammont miżmum fil-kotba ta’ 100, nieqes l-ammont li jitnaqqas għal għanijiet ta’ taxxa fir-rigward ta’ dik l-obbligazzjoni f’perijodi futuri). Meta jsir saldu tal-obbligazzjoni għall-ammont miżmum fil-kotba tagħha, l-entità tnaqqas il-profitt taxxabbli futur tagħha b’ammont ta’ 100 u, konsegwentement, tnaqqas il-pagamenti tat-taxxa futuri tagħha b’25 (100 b’25 %). Id-differenza bejn l-ammont miżmum ta’ 100 u l-bażi għat-taxxa ta’ żero hija differenza temporanja deduċibbli ta’ 100. Għalhekk, l-entità tirrikonoxxi obbligazzjoni ta’ taxxa differita ta’ 25 (100 b’25 %), kemm-il darba jkun probabbli li l-entità tagħmel profitt taxxabbli biżżejjed f’perijodi futuri biex tibbenifika minn tnaqqis fil-pagamenti tat-taxxa.

26 Dawn li ġejjin huma eżempji ta’ differenzi temporanji deduċibbli li jirriżultaw f’assi ta’ taxxa differita:

(a) il-kosti tal-benefiċċji tal-irtirar jistgħu jitnaqqsu fil-kalkolu ta’ profitt tal-kontabilità fl-istess żmien li s-servizz huwa pprovdut mill-impjegat, iżda mnaqqas fil-kalkolu tal-profitt taxxabbli jew meta jitħallsu l-kontribuzzjonijiet għal fond mill-entità jew meta l-benefiċċji tal-irtirar jitħallsu mill-entità. Teżisti differenza temporanja bejn l-ammont miżmum fil-kotba tal-obbligazzjoni u l-bażi għat-taxxa tagħha; il-bażi għat-taxxa tal-obbligazzjoni hija normalment żero. Tali differenza temporanja deduċibbli tirriżulta f’assi ta’ taxxa differita hekk kif il-benefiċċji ekonomiċi jgħaddu għall-entità fil-forma ta’ tnaqqis minn profitti taxxabbli meta jitħallsu l-kontribuzzjonijiet jew il-benefiċċji tal-irtirar.

(b) il-kosti tar-riċerka huma rikonoxxuti bħala spiża fil-kalkolu tal-profitt tal-kontabilità fil-perijodu li fih jiġu mġarrba iżda jistgħu ma jkunux ammessi bħala tnaqqis fil-kalkolu tal-profitti taxxabbli (telf għat-taxxa) sa perijodu aktar tard. Id-differenza bejn il-bażi għat-taxxa tal-kosti tar-riċerka, jiġifieri l-ammont li l-awtoritajiet tat-taxxa jippermettu bħala tnaqqis f’perijodi futuri, u l-ammont miżmum fil-kotba ta’ żero hija differenza temporanja deduċibbli li tirriżulta f’assi ta’ taxxa differita;

(ċ) il-kost ta’ kombinament ta’ negozji hu allokat billi jsir rikonoxximent tal-assi akkwistati u l-obbligazzjonijiet merfugħa identifikabbli, skont il-valuri ġusti tagħhom fid-data tal-akkwiżizzjoni. Meta obbligazzjoni merfugħa hi rikonoxxuta fid-data tal-akkwiżizzjoni iżda l-kosti relatati ma jkunux imnaqqsa fid-determinazzjoni tal-profitti taxxabbli sa perijodu aktar tard, tinħoloq differenza temporanja deduċibbli li tirriżulta f’assi ta’ taxxa differita. Assi ta’ taxxa differita jinħoloq ukoll meta l-valur ġust ta’ assi identifikabbli akkwistat hu inqas mill-bażi għat-taxxa tiegħu. Fiż-żewġ każijiet, l-assi ta’ taxxa differita li jirrriżulta jaffettwa l-avvjament (ara l-paragrafu 66) u

(d) ċerti assi jistgħu jinżammu skont il-valur ġust, jew jistgħu jiġu rivalutati, mingħajr ma jsir aġġustament ekwivalenti għal għanijiet ta’ taxxa (ara l-paragrafu 20); Differenza temporanja deduċibbli tinħoloq jekk il-bażi għat-taxxa tal-assi taqbeż l-ammont miżmum fil-kotba tiegħu (ara l-paragrafu 20).

27 It-treġġigħ lura ta’ differenzi temporanji deduċibbli jirriżulta fi tnaqqis fil-kalkolu tal-profitti taxxabbli ta’ perijodi futuri. Madankollu, benefiċċji ekonomiċi fil-forma ta’ tnaqqis fil-pagamenti tat-taxxa jgħaddu għall-entità biss jekk tiggwadanja biżżejjed profitti taxxabbli biex tkun tista’ ssir tpaċija tad-deduzzjonijiet kontrihom. Għalhekk, entità tirrikonoxxi assi ta’ taxxa differita biss meta jkun probabbli li jkun hemm profitti taxxabbli biex id-differenzi temporanji deduċibbli jkunu jistgħu jintużaw kontrihom.

28 Huwa probabbli li jkun hemm profitt taxxabbli li d-differenzi temporanji deduċibbli jkunu jistgħu jintużaw kontrih meta jkun hemm biżżejjed differenzi temporanji taxxabbli, li għandhom x’jaqsmu mal-istess awtorità ta’ tassazzjoni u l-istess entità taxxabbli, li jkunu mistennija li jitreġġgħu lura:

(a) fl-istess perijodu tat-treġġigħ lura mistenni tad-differenza temporanja deduċibbli; jew

(b) fil-perijodi li fihom telf għat-taxxa li jinħoloq mill-assi ta’ taxxa differita jista’ jinġarr lura jew ’il quddiem.

F’tali ċirkostanzi, l-assi ta’ taxxa differita huwa rikonoxxut fil-perijodu li fih jinħolqu d-differenzi temporanji deduċibbli.

29 Meta ma jkunx hemm biżżejjed differenzi temporanji taxxabbli li għandhom x’jaqsmu mal-istess awtorità ta’ tassazzjoni u l-mal-istess entità taxxabbli, l-assi ta’ taxxa differita huwa rikonoxxut sal-punt li:

(a) ikun probabbli li l-entità jkollha biżżejjed profitt taxxabbli li jkollu x’jaqsam mal-istess awtorità tat-tassazzjoni u mal-istess entità taxxabbli fl-istess perijodu tat-treġġigħ lura tad-differenza temporanja taxxabbli (jew fil-perijodi li fihom telf għat-taxxa li jinħoloq mill-assi ta’ taxxa differita jista’ jinġarr lura jew ’il quddiem). Fl-evalwazzjoni ta’ jekk ikun ser ikollha biżżejjed profitt taxxabbli fil-perijodi futuri, entità tinjora l-ammonti taxxabbli li jirriżultaw minn differenzi temporanji deduċibbli li huma mistennija li joriġinaw f’perijodi futuri, minħabba li l-assi ta’ taxxa differita li jirriżulta minn dawn id-differenzi temporanji deduċibbli jkun jeħtieġ huwa stess li jkun hemm profitt taxxabbli futur sabiex ikun jista’ jintuża; jew

(b) ikunu disponibbli opportunitajiet ta’ ppjanar tat-taxxa għall-entità li joħolqu profitt taxxabbli f’perijodi xierqa.

30 Opportunitajiet ta’ ppjanar tat-taxxa huma azzjonijiet li l-entità tieħu sabiex toħloq jew iżżid id-dħul taxxabbli f’perijodu partikolari qabel jiskadi telf għat-taxxa jew ġarr ’il quddiem ta’ kreditu ta’ taxxa. Eżempju, f’xi ġurisdizzjonijiet, il-profitt taxxabbli jista’ jinħoloq jew jiżdied billi:

(a) jintgħażel li d-dħul mill-imgħax jiġi ntaxxat fuq bażi ta’ meta jkun riċevut jew riċevibbli;

(b) it-talba għal ċerti deduzzjonijiet minn profitt taxxabbli jiġi ddifferit;

(ċ) jinbigħu, u forsi jinkrew lura, assi li jkunu apprezzaw fil-prezz iżda li għalihom il-bażi għat-taxxa ma tkunx ġiet aġġustata sabiex tirrifletti tali apprezzament; u

(d) jinbiegħ assi li jiġġenera dħul mhux taxxabbli (bħal, f’xi ġurisdizzjonijiet, bond tal-gvern) sabiex jinxtara investiment ieħor li jiġġenera dħul taxxabbli.

Fejn opportunitajiet ta’ ppjanar tat-taxxa jrendu profitt taxxabbli minn perijodu aktar tard għal perijodu aktar bikri, l-użu ta’ telf għat-taxxa jew ta’ ġarr ’il quddiem ta’ kreditu tat-taxxa jiddependi fuq l-eżistenza ta’ profitt taxxabbli futur minn sorsi għajr differenzi temporanji li joriġinaw fil-futur.

31 Meta entità jkollha storja ta’ telf reċenti, l-entità tikkunsidra l-gwida fil-paragrafi 35 u 36.

32 [Imħassra]

Rikonoxximent inizjali ta’ assi jew obbligazzjoni

33 Każ wieħed meta jirriżulta assi ta’ taxxa differita mar-rikonoxximent inizjali ta’ assi huwa meta għotja tal-gvern mhux taxxabbli relatata ma’ assi titnaqqas fil-kalkolu tal-ammont miżmum tal-assi iżda, għal għanijiet ta’ taxxa, ma titnaqqasx mill-ammont deprezzabbli tal-assi (fi kliem ieħor il-bażi għat-taxxa tagħha); l-ammont miżmum fil-kotba tal-assi huwa inqas mill-bażi għat-taxxa tiegħu u dan jagħti lok għal differenza temporanja deduċibbli. Għotjiet tal-gvern jistgħu jiġu stabbiliti wkoll bħala dħul differit, f’liema każ id-differenza bejn id-dħul differit u l-bażi għat-taxxa tiegħu ta’ żero tkun differenza temporanja deduċibbli. Ikun liema jkun il-metodu ta’ preżentazzjoni li tadotta entità, l-entità ma tirrikonoxxix l-assi ta’ taxxa differita riżultanti, għar-raġuni mogħtija fil-paragrafu 22.

Telf għat-taxxa mhux użat u krediti ta’ taxxa mhux użati

34 Assi ta’ taxxa differita għandu jkun rikonoxxut għall-ġarr ’il quddiem ta’ telf għat-taxxa mhux użat u ta’ krediti ta’ taxxa mhux użati sal-punt li jkun probabbli li l-profitt taxxabbli futur ikun disponibbli biex it-telf għat-taxxa mhux użat u l-krediti ta’ taxxa mhux użati jkunu jistgħu jintużaw kontrihom.

35 Il-kriterji għar-rikonoxximent ta’ assi ta’ taxxa differita li jirriżultaw mill-ġarr ’il quddiem ta’ telf għat-taxxa u ta’ krediti ta’ taxxa mhux użati huma l-istess kriterji li japplikaw għar-rikonoxximent ta’ assi ta’ taxxa differita li jirriżultaw minn differenzi temporanji deduċibbli. Madankollu, l-eżistenza ta’ telf għat-taxxa mhux użat hija evidenza qawwija li jista’ jkun li ma jkunx hemm profitt taxxabbli fil-futur. Għaldaqstant, meta entità jkollha storja ta’ telf reċenti, l-entità tirrikonoxxi assi ta’ taxxa differita li jirriżulta minn telf għat-taxxa jew krediti ta’ taxxa mhux użati biss sal-punt li l-entità jkollha differenzi temporanji taxxabbli biżżejjed jew tkun teżisti evidenza konvinċenti oħra li se jkun hemm profitt taxxabbli suffiċjenti biex it-telf għat-taxxa jew il-krediti ta’ taxxa mhux użati jistgħu jintużaw kontrih mill-entità. F’tali ċirkostanzi, il-paragrafu 82 jeħtieġ l-iżvelar tal-ammont tal-assi ta’ taxxa differita u tan-natura tal-evidenza li tappoġġa r-rikonoxximent tiegħu.

36 Entità tikkunsidra l-kriterji li ġejjin meta tivvaluta l-probabbiltà li jkun hemm profitt taxxabbli li kontrih jista’ jintuża t-telf għat-taxxa mhux użat jew il-krediti ta’ taxxa mhux użati:

(a) jekk l-entità għandhiex biżżejjed differenzi temporanji taxxabbli li għandhom x’jaqsmu mal-istess awtorità ta’ tassazzjoni u l-istess entità taxxabbli, li jirriżultaw f’ammonti taxxabbli li kontrihom it-telf għat-taxxa jew il-krediti ta’ taxxa mhux użati jistgħu jintużaw qabel jiskadu;

(b) jekk huwiex probabbli li l-entità jkollha profitti taxxabbli qabel jiskadu t-telf għat-taxxa mhux użat jew il-krediti ta’ taxxa mhux użati;

(ċ) jekk it-telf għat-taxxa mhux użat jirriżultax minn kawżi identifikabbli li mhumiex probabbli li jerġgħu jseħħu; u

(d) jekk hemmx disponibbli opportunitajiet ta’ ppjanar tat-taxxa (ara l-paragrafu 30) għall-entità li joħolqu profitt taxxabbli fil-perijodu li fih jistgħu jintużaw it-telf għat-taxxa jew il-krediti ta’ taxxa mhux użati.

Sal-punt li ma jkunx probabbli li jkun hemm profitt taxxabbli li kontrih it-telf għat-taxxa mhux użat jew il-krediti ta’ taxxa mhux użati jistgħu jintużaw, l-assi ta’ taxxa differita mhuwiex rikonoxxut.

Rivalutazzjoni ta’ assi ta’ taxxa differita mhux rikonoxxuti

37  ►M5  Fit-tmiem ta' kull perjodu tar-rappurtar, ◄ , entità tirrivaluta l-assi ta’ taxxa differita mhux rikonoxxuti. L-entità tirrikonoxxi assi ta’ taxxa differita li ma jkunx ġie rikonoxxut qabel sal-punt li jkun sar probabbli li profitt taxxabbli futur jippermetti li jkun irkuprat dak l-assi ta’ taxxa differita. Pereżempju, titjib fil-kundizzjonijiet tan-negozju jistgħu jagħmluha aktar probabbli li l-entità tkun tista’ tiġġenera profitt taxxabbli suffiċjenti fil-futur biex l-assi ta’ taxxa differita jissodisfa l-kriterji ta’ rikonoxximent stabbiliti fil-paragrafi 24 jew 34. Eżempju ieħor huwa meta entità tirrivaluta l-assi ta’ taxxa differita fid-data ta’ kombinament ta’ negozji jew sussegwentement (ara l-paragrafi 67 u 68).

Investimenti f’sussidjarji, fergħat u assoċjati u interessi f’impriżi konġunti

38 Differenzi temporanji jirriżultaw meta l-ammont miżmum fil-kotba ta’ investimenti f’sussidjarji, fergħat u assoċjati jew ta’ interessi f’impriżi konġunti (jiġifieri s-sehem li l-entità prinċipali jew l-investitur għandhom fl-assi netti tas-sussidjarja, fergħa, assoċjata jew entità li fiha qed isir l-investiment, inkluż l-ammont miżmum fil-kotba tal-avvjament) isir differenti mill-bażi għat-taxxa (li spiss huwa l-kost) tal-investiment jew l-interess. Tali differenzi jistgħu jinħolqu f’numru ta’ ċirkostanzi differenti, pereżempju:

(a) l-eżistenza ta’ profitti mhux imqassmin ta’ sussidjarji, fergħat, assoċjati jew impriżi konġunti;

(b) tibdil fir-rati tal-kambju meta entità prinċipali u s-sussidjarja tagħha jkunu bbażati f’pajjiżi differenti; u

(ċ) tnaqqis fl-ammont miżmum fil-kotba ta’ investiment f’kumpanija assoċjata għall-ammont rikuprabbli tiegħu.

F’rapporti finanzjarji konsolidati, id-differenza temporanja tista’ tkun differenti mid-differenza temporanja assoċjata ma’ dak l-investiment fir-rapporti finanzjarji separati tal-entità prinċipali jekk l-entità prinċipali żżomm dak l-investiment fir-rapporti finanzjarji separati tagħha skont il-kost jew skont l-ammont rivalutat tiegħu.

39 Entità għandha tirrikonoxxi obbligazzjoni ta’ taxxa differita għad-differenzi temporanji taxxabbli kollha assoċjati ma’ investimenti f’sussidjarji, fergħat u assoċjati, u ma’ interessi f’impriżi konġunti, għajr sal-punt li ż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin ikunu ssodisfati:

(a) l-entità prinċipali, l-investitur jew imprenditur konġunt ikunu kapaċi jikkontrollaw iż-żmien tat-treġġigħ lura tad-differenza temporanja; u

(b) huwa probabbli li d-differenza temporanja ma titreġġax lura fil-futur qarib.

40 Ladarba entità prinċipali tikkontrolla l-politika tad-dividendi tas-sussidjarja tagħha, hija kapaċi tikkontrolla ż-żmien tat-treġġigħ lura ta’ differenzi temporanji assoċjati ma’ dak l-investiment (inkluż d-differenzi temporanji li jirriżultaw mhux biss minn profitti mhux distribwiti iżda wkoll minn kull differenza fil-qlib tal-kambju). Barra minn hekk, spiss ikun imprattikabbli li jiġi stabbilit l-ammont ta’ taxxi fuq id-dħul li jkun pagabbli meta d-differenza temporanja titreġġa’ lura. Għalhekk, meta l-entità prinċipali tkun stabbiliet li dawk il-profitti mhux ser jitqassmu fil-futur qarib, l-entità prinċipali ma tirrikonoxxix obbligazzjoni ta’ taxxa differita. L-istess kunsiderazzjonijiet japplikaw għal investimenti f’fergħat.

41 L-assi u l-obbligazzjonijiet mhux monetarji ta' entità huma mkejla fil-munita funzjonali tagħha (ara l-IAS 21 L-Effetti tat-Tibdil fir-Rati tal-Kambju). Jekk il-profitt taxxabbli jew it-telf għat-taxxa tal-entità (u, għalhekk, il-bażi għat-taxxa tal-assi u l-obbligazzjonijiet mhux monetarji tagħha) jiġu stabbiliti f'munita differenti, bidliet fir-rata tal-kambju jikkawżaw differenzi temporanji li jirriżultaw f'obbligazzjoni ta’ taxxa differita rikonoxxuta jew (soġġett għall-paragrafu 24) f’assi ta’ taxxa differita rikonoxxuta. It-taxxa differita li tirriżulta hija debitata jew kreditata fil-profitt jew telf (ara l-paragrafu 58).

42 Investitur f’kumpanija assoċjata ma jikkontrollax dik l-entità u ġeneralment ma jkunx f’qagħda li jiddetermina l-politika tad-dividendi tagħha. Għalhekk, fin-nuqqas ta’ ftehim li jitlob li l-profitti tal-kumpanija assoċjata ma jiġux iddistribwiti fil-futur previst, investitur jirrikonoxxi obbligazzjoni ta’ taxxa differita li jirriżulta minn differenzi temporanji taxxabbli assoċjati mal-investiment tiegħu fil-kumpanija assoċjata. F’xi każijiet, investitur ma jkunx jista’ jiddetermina l-ammont ta’ taxxa li jkollu jitħallas jekk jirkupra l-kost tal-investiment tiegħu f’kumpanija assoċjata, iżda jista’ jiddetermina li dan l-ammont ser jilħaq jew jeċċedi ammont minimu. F’każijiet bħal dawn, l-obbligazzjoni ta’ taxxa differita titkejjel skont dan l-ammont.

43 Ġeneralment, l-arranġament bejn il-partijiet f’impriża konġunta jittratta t-tqassim tal-profitti u jidentifika jekk id-deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet bħal dawn jeħtiġux il-kunsens tas-sħab kollha jew ta’ maġġoranza speċifikata tas-sħab. Meta s-sieħeb jista’ jikkontrolla t-tqassim tal-profitti u huwa probabbli li l-profitti ma jiġux iddistribwiti fil-futur previst, ma tkunx rikonoxxuta obbligazzjoni ta’ taxxa differita.

44 Entità għandha tirrikonoxxi assi ta’ taxxa differita għad-differenzi temporanji kollha deduċibbli li jirriżultaw minn investimenti f’sussidjarji, fergħat u assoċjati, u minn interessi f’impriża konġunta, sal-punt li, u sal-punt biss li, ikun probabbli li:

(a) id-differenza temporanja titreġġa’ lura fil-futur previst; u

(b) ikun disponibbli profitt taxxabbli li kontrih tista’ tiġi utilizzata d-differenza temporanja.

45 Meta entità tiddeċiedi jekk assi ta’ taxxa differita huwiex rikonoxxut għal differenzi temporanji deduċibbli assoċjati mal-investimenti tagħha fis-sussidjarji, fergħat u assoċjati, u fl-interessi tagħha f’impriża konġunta, l-entità tikkunsidra l-gwida stabbilita fil-paragrafi 28 sa 31.

KEJL

46 Obbligazzjonijiet (assi) ta’ taxxa kurrenti għall-perijodi kurrenti u ta’ qabel għandhom jitkejlu skont l-ammont mistenni li jiġi mħallas lill-awtoritajiet tat-taxxa (rikuprat minnhom), bl-użu tar-rati tat-taxxa (u tal-liġijiet tat-taxxa) li jkunu ġew ippromulgati, jew ippromulgati b’mod sostantiv, ►M5  sat-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄

47 Assi u obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita għandhom jitkejlu bir-rati tat-taxxa li huma mistennija li japplikaw għall-perijodu meta l-assi jiġi realizzat jew meta l-obbligazzjoni tissalda, fuq il-bażi ta’ rati tat-taxxa (u tal-liġijiet tat-taxxa) li jkunu ġew ippromulgati, jew ippromulgati b’mod sostantiv, ►M5  sat-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄

48 Assi u obbligazzjonijiet kurrenti u differiti ġeneralment jitkejlu bl-użu tar-rati tat-taxxa (u l-liġijiet tat-taxxa) li jkunu ġew ippromulgati. Madankollu, f’xi ġurisdizzjonijiet, it-tħabbir tar-rati tax-taxxi (u tal-liġijiet tat-taxxi) mill-gvern għandu l-effett sostantiv ta’ promulgazzjoni attwali, li tista’ ssegwi t-tħabbir b’perijodu ta’ bosta xhur. F’dawn iċ-ċirkostanzi, l-assi u l-obbligazzjonijiet tat-taxxa jitkejlu bl-użu tar-rata tat-taxxa mħabbra (u tal-liġijiet tat-taxxa mħabbra).

49 Meta japplikaw rati differenti ta’ taxxa għal livelli differenti ta’ dħul taxxabbli, l-assi u l-obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita jitkejlu bl-użu tar-rati medji li huma mistennija li japplikaw għall-profitt taxxabbli (telf għat-taxxa) tal-perijodi li fihom id-differenzi temporanji huma mistennija li jitreġgħu lura.

50 [Imħassra]

51 Il-kejl ta’ obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita u ta’ assi ta’ taxxa differita għandhom jirriflettu l-konsegwenzi tat-taxxa li jsegwu mill-mod kif l-entità tistenna, ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, ◄ li tirkupra jew li ssalda l-ammont miżmum fil-kotba tal-assi u tal-obbligazzjonijiet tagħha.

52 F’xi ġurisdizzjonijiet, il-mod li bih entità tirkupra (issalda) l-ammont miżmum ta’ xi assi (obbligazzjoni) jista’ jaffettwa waħda minn dawn li ġejjin jew it-tnejn li huma:

(a) ir-rata ta’ taxxa applikabbli meta l-entità tirkupra (issalda) l-ammont miżmum fil-kotba tal-assi (obbligazzjoni); u

(b) il-bażi għat-taxxa tal-assi (obbligazzjoni).

F’dawn il-każijiet, l-entità tkejjel l-obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita u l-assi ta’ taxxa differita billi tuża r-rata ta’ taxxa u l-bażi tat-taxxa li huma konsistenti mal-mod mistenni tal-irkupru jew tas-saldu.

Eżempju A

Assi għandu ammont miżmum fil-kotba ta’ 100 u bażi għat-taxxa ta’ 60. Tapplika rata ta’ taxxa ta’ 20 % jekk l-assi jkollu jinbiegħ u tapplika rata ta’ taxxa ta’ 30 % għal dħul ieħor.

L-entità tirrikonoxxi obbligazzjoni ta’ taxxa differita ta’ 8 (40 bl-20 %) jekk tistenna li tbigħ l-assi mingħajr aktar użu u obbligazzjoni ta’ taxxa differita ta’ 12 (40 bit-30 %) jekk tistenna li żżomm l-assi u li tirkupra l-ammont miżmum fil-kotba tiegħu permezz tal-użu.

Eżempju B

Assi b’kost ta’ 100 u b’ammont miżmum fil-kotba ta’ 80 huwa rivalutat għal 150. Ma jsir l-ebda aġġustament ekwivalenti għal għanijiet ta’ taxxa. Deprezzament kumulattiv għal għanijiet ta’ taxxa huwa 30 u r-rata ta’ taxxa hija ta’ 30 %. Jekk l-assi jinbigħ għal aktar mill-kost, id-deprezzament kumulattiv relatat mat-taxxa ta’ 30 jiddaħħal fid-dħul taxxabbli iżda d-dħul mill-bejgħ li jeċċedi l-kost ma jkunx taxxabbli.

Il-bażi għat-taxxa tal-assi hija 70 u hemm differenza temporanja taxxabbli ta 80. Jekk l-entità tistenna li tirkupra l-ammont miżmum fil-kotba bl-użu tal-assi, din għandha tiġġenera dħul taxxabbli ta 150, iżda tkun tista tnaqqas biss deprezzament ta 70. Skont dan il-mod, hemm obbligazzjoni ta taxxa differita ta 24 (80 bit-30 %). Jekk l-entità tistenna li tirkupra l-ammont miżmum fil-kotba billi tbigħ immedjatament l-assi għal rikavat ta 150, l-obbligazzjoni ta taxxa differita tinħadem kif ġej: 

Differenza Temporanja Taxxabli

Rata ta Taxxa

Obbligazzjoni ta Taxxa Differita

Deprezzament kumulattiv għat-taxxa

30

30 %

9

L-Ammont ta’ rikavat li jaqbeż il-kost oriġinali

50

żero

Total

80

 

9

(nota: skont il-paragrafu ►M5  61A, ◄ it-taxxa differita addizzjonali li tirriżulta mir-rivalutazzjoni tiġi ►M5  rikonoxxuta fi dħul ieħor komplessiv) ◄

Eżempju C

Il-fatti huma bħal f’eżempju B, ħlief li jekk l-assi jinbigħ għal aktar mill-kost tiegħu, id-deprezzament kumulattiv għat-taxxa jiddaħħal fid-dħul taxxabbli (intaxxat bit-30 %) u r-rikavat mill-bejgħ jiġi ntaxxat bl-40 %, wara li titnaqqas il-kost aġġustat għall-inflazzjoni ta’ 110.

Jekk l-entità tistenna li tirkupra l-ammont miżmum fil-kotba bl-użu tal-assi, din għandha tiġġenera dħul taxxabbli ta’ 150, iżda tkun tista’ tnaqqas biss deprezzament ta’ 70. Fuq din il-bażi, il-bażi għat-taxxa hija ta’ 70, hemm differenza temporanja taxxabbli ta’ 80 u hemm obbligazzjoni ta’ taxxa differita ta’ 24 (80 bit-30 %), l-istess bħal fl-Eżempju B.

Jekk l-entità tistenna li tirkupra l-ammont miżmum fil-kotba billi tbigħ immedjatament l-assi għal rikavat ta’ 150, l-entità tkun tista’ tnaqqas il-kost indiċjat ta’ 110. Ir-rikavat nett ta’ 40 jiġi ntaxxat bl-40 %. Barra minn dan, id-deprezzament kumulattiv għat-taxxa ta’ 30 jiddaħħal fi dħul taxxabbli u jiġi ntaxxat bit-30 %. Fuq din il-bażi, il-bażi għat-taxxa hija ta’ 80 (110 nieqes 30), hemm differenza temporanja taxxabbli ta’ 70 u hemm obbligazzjoni ta’ taxxa differita ta’ 25 (40 bl-40 % u 30 bit-30 %). Jekk il-bażi għat-taxxa ma toħroġx b’mod ċar mal-ewwel f’dan l-eżempju, ikun ta’ għajnuna jekk wieħed iqis il-prinċipju fundamentali stabbilit fil-paragrafu 10.

(nota: skont il-paragrafu ►M5  61A, ◄ it-taxxa differita addizzjonali li tirriżulta mir-rivalutazzjoni tiġi ►M5  rikonoxxuta fi dħul ieħor komplessiv) ◄

52A F’xi ġurisdizzjonijiet, it-taxxi tad-dħul jitħallsu b’rata ogħla jew anqas jekk parti mill-profitt nett jew il-profitt nett kollu jew il-profitt imfaddal jitħallas bħala dividend lill-azzjonisti tal-entità. F’xi ġurisdizzjonijiet oħra, it-taxxi tad-dħul jistgħu jkunu rifondibbli jew pagabbli jekk parti mill-profitt nett jew il-profitt nett kollu jew il-profitt imfaddal jitħallas bħala dividend lill-azzjonisti tal-entità. F’dawn iċ-ċirkostanzi, assi u obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita jitkejlu bir-rata ta’ taxxa applikabbli għal profitti mhux distribwiti.

52B Fiċ-ċirkostanzi deskritti fil-paragrafu 52A, il-konsegwenzi tad-dividendi fuq it-taxxa huma rikonoxxuti meta tiġi rikonoxxuta l-obbligazzjoni li jitħallas id-dividend. Il-konsegwenzi tad-dividendi fuq it-taxxa huma marbuta direttament aktar ma’ tranżazzjonijiet jew avvenimenti passati milli mad-distribuzzjonijiet lis-sidien. Għalhekk, il-konsegwenzi tad-dividendi fuq it-taxxa huma rikonoxxuti fil-profitt jew telf għall-perijodu kif mitlub bil-paragrafi 58, ħlief sal-punt li l-konsegwenzi tad-dividendi fuq it-taxxa jirriżultaw miċ-ċirkostanzi deskritti fil-paragrafu 58(a) u (b).

Eżempju li jispjega l-paragrafi 52A u 52B

L-eżempju li ġej jittratta l-kejl ta’ assi u obbligazzjonijiet ta’ taxxa kurrenti u differita għal entità f’ġurisdizzjoni fejn it-taxxi tad-dħul jitħallsu b’rata ogħla fuq profitti mhux distribwiti (50 %) b’ammont li jkun rifondibbli meta l-profitti jkunu ddistribwiti. Ir-rata tat-taxxa fuq profitti ddistribwiti hija ta’ 35 %. ►M5  Fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, ◄ il-31 ta’ Diċembru 20X1, l-entità ma tirrikonoxxix obbligazzjoni għal dividendi proposti jew iddikjarati wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtat. ◄ B’hekk, ma jiġu rikonoxxuti l-ebda dividendi fis-sena 20X1. Id-dħul taxxabbli għall-20X1 huwa ta’ 100 000. Id-differenza temporanja netta taxxabbli għas-sena 20X1 hija ta’ 40 000.

L-entità tirrikonoxxi obbligazzjoni ta’ taxxa kurrenti u spiża ta’ taxxa tad-dħul kurrenti ta’ 50 000. Ma jiġi rikonoxxut l-ebda assi għall-ammont li huwa potenzjalment rikuprabbli b’riżultat ta’ dividendi futuri. L-entità tirrikonoxxi wkoll obbligazzjoni ta’ taxxa differita u spiża ta’ taxxa differita ta’ 20 000 (40 000 bil-50 %) li jirrappreżentaw it-taxxi fuq id-dħul li l-entità tħallas meta tirkupra jew issalda l-ammonti miżmuma fil-kotba tal-assi u l-obbligazzjonijiet tagħha bbażati fuq ir-rata tat-taxxa applikabbli għal profitti mhux distribwiti.

Sussegwentement, fil-15 ta’ Marzu 20X2, l-entità tirrikonoxxi dividendi ta’ 10 000 minn profitti operattivi ta’ qabel bħala obbligazzjoni.

Fil-15 ta’ Marzu 20X2, l-entità tirrikonoxxi l-irkupru tat-taxxi fuq id-dħul ta’ 1 500 (15 % tad-dividendi rikonoxxuti bħala obbligazzjoni) bħala assi ta’ taxxa kurrenti u bħala tnaqqis fl-ispiża tat-taxxa tad-dħul kurrenti għall-20X2.

53 Assi u obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita m’għandhomx jiġu skontati

54 Il-kalkolu affidabbli ta’ assi u obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita fuq bażi skontata jeħtieġ skedar iddettaljat taż-żmien tat-treġġigħ lura ta’ kull differenza temporanja. F’ħafna każijiet, dan l-iskedar m’huwiex prattiku jew kumpless ħafna. Għalhekk, ma jkunx xieraq li wieħed jeżiġi l-iskontar ta’ assi u obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita. Li wieħed jippermetti, iżda ma jeżiġix, li jsir l-iskontar jirriżulta f’assi u obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita li ma jkunux komparabbli bejn l-entitajiet. Għalhekk, dan l-Istandard ma jeżiġix, u lanqas jippermetti, li jsir skontar ta’ assi u obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita.

55 Differenzi temporanji huma ddeterminati b’referenza għall-ammont miżmum fil-kotba ta’ assi jew obbligazzjoni. Dan japplika anke meta dak l-ammont miżmum fil-kotba nnifsu huwa ddeterminat fuq bażi skontata, pereżempju fil-każ tal-obbligi tal-benefiċċji tal-irtirar (ara l-IAS 19 Benefiċċji tal-Impjegati).

56 L-ammont miżmum fil-kotba ta’ assi ta’ taxxa differita għandu jiġi rivedut ►M5  fit-tmiem ta' kull perjodu tar-rappurtar. ◄ Entità għandha tnaqqas l-ammont miżmum fil-kotba ta’ assi ta’ taxxa differita sal-punt li ma jkunx aktar probabbli li jkun hemm profitt taxxabbli suffiċjenti li jippermetti li l-benefiċċju ta’ dak l-assi ta’ taxxa differita, kollu kemm hu jew parti minnu, jiġi utilizzat. Kull tnaqqis bħal dan għandu jitreġġa’ lura sal-punt li jsir probabbli li jkun hemm profitt taxxabbli suffiċjenti disponibbli.

RIKONOXXIMENT TA’ TAXXA KURRENTI U DIFFERITA

57 Il-kontabilità għall-effetti tat-taxxa kurrenti u dik differita ta’ xi tranżazzjoni jew avveniment ieħor hija konsistenti mal-kontabilità għat-tranżazzjoni jew l-avveniment innifsu. Il-paragrafi 58 sa 68C jimplimentaw dan il-prinċipju.

▼M5

Entrati rikonoxxuti fi profitt jew telf

58 Taxxa kurrenti u differita għandhom ikunu rikonoxxuti bħala dħul jew spiża u inklużi fi profitt jew telf għall-perjodu, ħlief sal-punt li t-taxxa tirriżulta minn:

(a) tranżazzjoni jew avveniment li hu rikonoxxut, fl-istess perjodu jew f'perjodu differenti, ‘il barra minn profitt jew telf, jew fi dħul ieħor komplessiv jew direttament f’ekwità (ara l-paragrafi 61A sa 65);

▼B

(b) kombinament ta’ negozji (ara l-paragrafi 66 sa 68).

59 Il-biċċa l-kbira tal-obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita u assi ta’ taxxa differita jinqalgħu meta d-dħul jew l-ispiża jiddaħħlu fil-profitt tal-kontabilità f’perijodu wieħed, iżda jiġu inklużi fil-profitt taxxabbli (telf għat-taxxa) f’perijodu differenti. It-taxxa differita riżultanti hija rikonoxxuta fir-rapport ►M5  tal-profitt jew telf. ◄ Eżempji ta’ dan huma meta:

(a) id-dħul mill-imgħax, minn royalties jew dividendi jiġi rċevut b’lura u jiddaħħal fil-profitt tal-kontabilità fuq bażi ta’ time apportionment skont l-IAS 18 Dħul, iżda huwa inkluż fil-profitt taxxabbli (telf għat-taxxa) fuq bażi tal-ħlas; u

(b) il-kosti ta’ assi intanġibbli jkunu ġew ikkapitalizzati skont l-IAS 38 u jkunu qegħdin jiġu amortizzati fir-rapport ►M5  tal-profitt jew telf, ◄ iżda jkunu ġew imnaqqsa għal għanijiet ta’ taxxa meta jkunu ġew imġarrba.

60 L-ammont miżmum fil-kotba ta’ assi u obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita jista’ jinbidel minkejja li ma jkun hemm l-ebda tibdil fl-ammont tad-differenzi temporanji relatati. Dan jista’ jirriżulta, pereżempju, minn:

(a) tibdil fir-rati tat-taxxa jew fil-liġijiet tat-taxxa;

(b) valutazzjoni mill-ġdid ta’ kemm l-assi ta’ taxxa differita jkunu jistgħu jiġu rikuprati; jew

(ċ) tibdil fil-mod mistenni li bih jiġi rikuprat xi assi.

It-taxxa differita riżultanti hija rikonoxxuta fir-rapport ►M5  tal-profitt jew telf ◄ , ħlief sal-punt li din tirrigwarda entrati ►M5  preċedentement rikonoxxuti 'l barra minn profitt jew telf ◄ (ara l-paragrafu 63).

▼M5

Entrati rikonoxxuti 'l barra minn profitt jew telf

▼M5 —————

▼M5

61A Taxxa kurrenti u taxxa differita għandhom ikunu rikonoxxuti ‘l barra minn profitt jew telf jekk it-taxxa tirrigwarda entrati li jkunu rikonoxxuti, fl-istess perjodu jew f'perjodu differenti, ‘il barra minn profitt jew telf. Għalhekk, taxxa kurrenti u taxxa differita li jirrigwardaw entrati li jkunu rikonoxxuti, fl-istess perjodu jew f'perjodu differenti:

(a) fi dħul ieħor komplessiv, għandhom ikunu rikonoxxuti fi dħul ieħor komplessiv (ara l-paragrafu 62).

(b) direttament fl-ekwità, għandhom ikunu rikonoxxuti direttament fl-ekwità (ara l-paragrafu 62A).

▼M5

62 L-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju jeħtieġu jew jippermettu li ċerti entrati jkunu rikonoxxuti fi dħul ieħor komplessiv. Eżempji ta’ entrati bħal dawn huma:

(a) bidla fl-ammont miżmum fil-kotba li jirriżulta mir-rivalutazzjoni ta’ proprjetà, impjant u tagħmir (ara l-IAS 16); u

(b) [imħassar];

(c) differenzi fil-kambju li jirriżultaw mill-qlib tar-rapporti finanzjarji ta’ operazzjoni barranija (ara l-IAS 21).

(d) [imħassar];

▼M5

62A L-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju jeħtieġu jew jippermettu li ċerti entrati jkunu kkreditati jew iddebitati direttament fl-ekwità. Eżempji ta’ entrati bħal dawn huma:

(a) aġġustament fil-bilanċ tal-ftuħ tal-qligħ imfaddal li jirriżulta jew minn bidla fil-politika tal-kontabilità li tkun applikata b'mod retrospettiv jew minn korrezzjoni ta’ żball (ara l-IAS 8 Politika ta’ Kontabilità, Tibdil fl-Istimi ta’ Kontabilità u Żbalji); u

(b) ammonti li jirriżultaw mar-rikonoxximent inizjali ta’ komponent tal-ekwità fi strument finanzjarju kompost (ara l-paragrafu 23).

63 F'ċirkustanzi eċċezzjonali jista' jkun diffiċli biex wieħed jiddetermina l-ammont ta’ taxxa kurrenti u taxxa differita li tirrigwarda entrati rikonoxxuti ‘l barra minn profitt jew telf (jew fi dħul ieħor komplessiv jew direttament fl-ekwità). Dan jista' jkun il-każ, pereżempju, meta:

(a) ikun hemm rati gradwati ta’ taxxa tad-dħul u jkun impossibbli li tiġi stabbilita r-rata li biha jkun ġie intaxxat komponent speċifiku ta’ profitt taxxabbli (telf għat-taxxa);

(b) bidla fir-rata tat-taxxa jew f’regoli oħra tat-taxxa taffettwa assi jew obbligazzjoni ta’ taxxa differita li tirrigwarda (totalment jew parzjalment) ►M5  għal oġġett li qabel kien rikonoxxut ‘il barra minn profitt jew telf; jew ◄

(ċ) entità tiddetermina li assi ta’ taxxa differita għandu jiġi rikonoxxut, jew m’għandux jiġi rikonoxxut aktar b’mod sħiħ, ►M5  u l-assi ta’ taxxa differita jirrigwarda (kollu jew parti minnu) entrata li qabel kienet rikonoxxuta ‘l barra minn profitt jew telf. ◄

F'każijiet bħal dawn, it-taxxa kurrenti u t-taxxa differita relatati ma' entrati li jkunu rikonoxxuti ‘l barra minn profitt jew telf ikunu bbażati fuq allokazzjoni raġonevoli pro rata tat-taxxa kurrenti u t-taxxa differita tal-entità fil-ġurisdizzjoni tat-taxxa kkonċernata, jew fuq metodu ieħor li jwassal għal allokazzjoni iktar adattata fiċ-ċirkustanzi.

64 L-IAS 16 ma jispeċifikax jekk entità għandhiex tittrasferixxi kull sena mill-bilanċ favorevoli ta’ rivalutazzjoni għall-profitt imfaddal, ammont ekwivalenti għad-differenza bejn id-deprezzament jew l-ammortizzament ta’ assi rivalutat u d-deprezzament jew l-amortizzament ibbażati fuq il-kost ta’ dak l-assi. Jekk entità tagħmel dak it-trasferiment, l-ammont ittrasferit huwa nett minn kull taxxa differita relatata. Japplikaw kunsiderazzjonijiet simili għal trasferimenti magħmula fuq disponiment ta’ proprjetà, impjanti jew tagħmir.

65 Meta assi jiġi rivalutat għal għanijiet ta’ taxxa u dik ir-rivalutazzjoni hija relatata ma’ rivalutazzjoni kontabilistika ta’ perijodu preċedenti, jew ma’ xi waħda li hija mistennija li ssir f’perijodu futur, l-effetti tat-taxxa kemm tar-rivalutazzjoni tal-assi kif ukoll tal-aġġustament tal-bażi għat-taxxa huma ►M5  rikonoxxuti fi dħul ieħor komplessiv ◄ fil-perijodi li fihom iseħħu. Madankollu, jekk ir-rivalutazzjoni għal għanijiet ta’ taxxa m’hijiex relatata ma’ rivalutazzjoni kontabilistika ta’ perijodu ta’ qabel, jew ma’ waħda li hija mistennija li ssir f’perijodu futur, l-effetti tat-taxxa tal-aġġustament tal-bażi għat-taxxa huma rikonoxxuti fir-rapport ►M5  tal-profitt jew telf ◄ .

65A Meta entità tħallas dividendi lill-azzjonisti tagħha, tista’ tintalab tħallas porzjon minnhom lill-awtoritajiet tat-taxxa f’isem l-azzjonisti. F’ħafna ġurisdizzjonijiet, dan l-ammont jissejjaħ taxxa minn ras il-għajn. Dan l-ammont imħallas jew li jrid jitħallas lill-awtoritajiet tat-taxxa jiġi ddebitat lill-l-ekwità bħala parti mid-dividendi.

Taxxa differita li tinħoloq minn kombinament ta' negozji

66 Kif spjegat fil-paragrafi 19 u 26(c), differenzi temporanji jistgħu joriġinaw f’kombinament ta’ negozji. B’konformità mal-IFRS 3 Kombinamenti ta Negozji, entità tirrikonoxxi kull assi ta’ taxxa differita li jirriżulta (sal-punt fejn dan jissodisfa l-kriterji ta’ rikonoxximent fil-paragrafu 24) jew obbligazzjoni ta’ taxxa differita bħala assi u obbligazzjonijiet identifikabbli fid-data tal-akkwiżizzjoni. Konsegwentement, dawk l-assi u l-obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita jaffettwaw l-avvjament jew l-ammont ta’ kull eċċess li l-interess tal-akkwirent fil-valur ġust nett tal-assi, l-obbligazzjonijiet u l-obbligazzjonijiet kontinġenti identifikabbli tal-akkwiżit fuq il-kost tal-kombinament. Madankollu, b’konformità mal-paragrafu 15(a), entità ma tirrikonoxxix obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita li joriġinaw mir-rikonoxximent inizjali tal-avvjament.

67 Bħala riżultat ta’ kombinament ta’ negozji, akkwirent jista' jikkunsidra li jkun probabbli li jkun ser jirkupra l-assi ta’ taxxa differita tiegħu stess li ma kienx rikonoxxut qabel il-kombinament tan-negozji. Pereżempju, akkwirent jista’ jkun jista’ jagħmel użu mill-benefiċċju tat-telf għat-taxxa tiegħu mhux użat billi japplikah kontra l-profitt taxxabbli futur tal-akkwiżit. F’każijiet bħal dawn, l-akkwirent jirrikonoxxi assi ta’ taxxa differita, iżda ma jinkludihx bħala parti mill-kontabilità għall-kombinament tan-negozji, u għalhekk ma jikkunsidrahx fid-determinazzjoni tal-avvjament jew tal-ammont ta’ xi eċċess li l-interess tal-akkwirent fil-valur ġust nett tal-assi, l-obbligazzjonijiet u l-obbligazzjonijiet kontinġenti identifikabbli tal-akkwiżit ikollu fuq il-kost tal-kombinament.

68 Jekk il-benefiċċju potenzjali tal-ammonti mgħoddija ’l quddiem minn telf għat-taxxa tad-dħul min-naħa ta’ akkwiżit jew assi oħra ta’ taxxa differita ma jkunux issodisfaw il-kriterji fl-IFRS 3 għal rikonoxximent separat meta tkun saret il-kontabilità oriġinali tal-kombinament ta’ negozji iżda mbagħad ikun ġie realizzat, l-akkwirent għandu jirrikonoxxi d-dħul ta’ taxxa differita li jirrriżulta fil-profitt jew telf. Barra minn hekk, l-akkwirent għandu:

(a) inaqqas l-ammont miżmum fil-kotba tal-avvjament għall-ammont li kien ikun rikonoxxut kieku l-assi ta’ taxxa differita kien rikonoxxut bħala assi identifikabbli mid-data tal-akkwiżizzjoni; u

(b) jirrikonoxxi t-tnaqqis fl-ammont miżmum fil-kotba tal-avvjament bħala spiża.

Madankollu, din il-proċedura m’għandhiex tirriżulta fil-ħolqien ta’ eċċess li l-interess tal-akkwirent fil-valur ġust nett tal-assi, l-obbligazzjonijiet u l-obbligazzjonijiet kontinġenti identifikabbli tal-akkwiżit ikollu fuq il-kost tal-kombinament, u lanqas m’għandha żżid l-ammont rikonoxxut preċedentement għal kull eċċess bħal dan.

Eżempju

Entità akkwistat sussidjarja li kellha differenzi temporanji deduċibbli ta’ 300. Ir-rata tat-taxxa fiż-żmien tal-akkwiżizzjoni kienet ta’ 30 fil-mija. L-assi ta’ taxxa differita li rriżulta ta’ 90 ma kienx rikonoxxut bħala assi identifikabbli fid-determinazzjoni tal-avvjament ta’ 500 li rriżulta mill-kombinament tan-negozji. Sentejn wara l-kombinament, l-entità ivvalutat li l-profitt futur taxxabbli għandu jkun biżżejjed biex ikun rikuprat il-benefiċċju tad-differenzi temporanji kollha deduċibbli.

L-entità tirrikonoxxi assi ta’ taxxa differita ta’ 90 u, fil-profitt jew telf, dħul minn taxxa differita ta’ 90. L-entità tnaqqas ukoll l-ammont miżmum tal-avvjament b’90 u tirrikonoxxi spiża għal dan l-ammont fil-profitt jew telf. Konsegwentement, il-kost tal-avvjament huwa mnaqqas għal 410, li huwa l-ammont li kieku kien ikun rikonoxxut li kieku l-assi ta’ taxxa differita ta’ 90 kien rikonoxxut bħala assi identifikabbli fid-data tal-akkwiżizzjoni.

Kieku r-rata tat-taxxa kienet żdiedet għal 40 fil-mija, l-entità kienet tirrikonoxxi assi ta’ taxxa differita ta’ 120 (300 bl-40 fil-mija) u, fil-profitt jew telf, dħul minn taxxa differita ta’ 120. Kieku r-rata tat-taxxa kienet naqset għal 20 fil-mija, l-entità kienet tirrikonoxxi assi ta’ taxxa differita ta’ 60 (300 bl-20 fil-mija) u dħul minn taxxa differita ta’ 60. Fiż-żewġ każijiet, l-entità kienet tnaqqas ukoll l-ammont miżmum tal-avvjament b’90 u tirrikonoxxi l-ispiża għal dak l-ammont fi profitt jew telf.

Taxxa kurrenti u differita li tirriżulta minn tranżazzjonijiet ta' pagamenti bbażati fuq l-ishma

68A F'ċerti ġurisdizzjonijiet ta' taxxa, entità tirċievi tnaqqis fit-taxxa (i.e. ammont li jista' jitnaqqas meta jiġi stabbilit il-profitt taxxabbli) li għandu x'jaqsam mar-rimunerazzjoni mħallsa f'ishma, opzjonijiet fuq l-ishma jew strumenti azzjonarji oħra tal-entità. L-ammont ta' dak it-tnaqqis fit-taxxa jista' jkun differenti mill-ispiża tar-rimunerazzjoni kumulattiva relatata, u jista' jseħħ f'perijodu bażi tal-kontijiet aktar tard. Pereżempju, f'ċerti ġurisdizzjonijiet, entità tista' tirrikonoxxi spiża għall-konsum ta’ servizzi tal-impjegati rċevuti bħala korrispettiv għall-opzjonijiet mogħtija fuq l-ishma, skont l-IFRS 2 Pagament Ibbażat fuq l-Ishma, u ma tirċevix tnaqqis fit-taxxa sakemm l-opzjonijiet fuq l-ishma ma jiġux eżerċitati, bil-kejl tat-tnaqqis fit-taxxa bbażat fuq il-prezz tal-ishma tal-entità fid-data tal-eżerċizzju.

68B Bħal fil-każ tal-ispejjeż tar-riċerka diskussi fil-paragrafi 9 u 26(b) ta' dan l-Istandard, id-differenza bejn il-bażi għat-taxxa tas-servizzi tal-impjegati rċevuti sa dik id-data (li huwa l-ammont li l-awtoritajiet tat-tassazzjoni jippermettu bħala tnaqqis fil-perijodi futuri), u l-ammont miżmum fil-kotba ta' żero, hija differenza temporanja deduċibbli li tirriżulta f'assi ta’ taxxa differita. Jekk l-ammont li l-awtoritajiet tat-tassazzjoni jippermettu bħala tnaqqis fil-perijodi futuri mhuwiex magħruf fit-tmiem tal-perijodu, dan għandu jiġi stmat, fuq bażi ta’ informazzjoni disponibbli fit-tmiem tal-perijodu. Pereżempju, jekk l-ammont li l-awtoritajiet tat-tassazzjoni jippermettu bħala tnaqqis f'perijodi futuri jkun dipendenti fuq il-prezz tal-ishma tal-entità f'data futura, il-kejl tad-differenza temporanja deduċibbli għandu jkun ibbażat fuq il-prezz tal-ishma tal-entità fit-tmiem tal-perijodu.

68C Kif ġie osservat fil-paragrafu 68A, l-ammont ta’ tnaqqis għat-taxxa (jew tnaqqis għat-taxxa smat għall-futur, imkejjel skont il-paragrafu 68B) jista’ jkun differenti mill-ispiża kumulattiva relatata ta’ remunerazzjoni. Il-paragrafu 58 tal-Istandard jeħtieġ li t-taxxa kurrenti u differita tkun rikonoxxuta bħala dħul jew spiża u inkluża fi profitt jew telf għall-perijodu, ħlief sal-punt li t-taxxa toriġina minn ►M5  (a) tranżazzjoni jew avveniment li hija rikonoxxuta, fl-istess perjodu jew f’wieħed differenti, ‘il barra minn profitt jew telf, jew (b) kombinament ta’ negozji. ◄ Jekk l-ammont ta’ tnaqqis fit-taxxa (jew tnaqqis għat-taxxa smat għall-futur) jaqbeż l-ammont tal-ispiża kumulattiva relatata ta’ remunerazzjoni, dan jindika li t-tnaqqis tat-taxxa ma jkunx relatat biss mal-ispiża tar-remunerazzjoni iżda wkoll ma’ entrata ta’ ekwità. F’din is-sitwazzjoni, l-eċċess tat-taxxa kurrenti jew differita assoċjata għandu jkun rikonoxxut direttament f'ekwità.

PREŻENTAZZJONI

Assi ta’ taxxa u obbligazzjonijiet ta’ taxxa

69 [Imħassra]

70 [Imħassra]

Tpaċija

71 Entità għandha tpaċi l-assi tat-taxxa kurrenti u l-obbligazzjonijiet ta’ taxxa kurrenti jekk, u biss jekk, l-entità:

(a) għandha dritt infurzabbli legalment li tpaċi l-ammonti rikonoxxuti; u

(b) jkollha l-intenzjoni li ssalda fuq bażi netta, jew li tirrealizza l-assi u ssalda l-obbligazzjoni simultanjament.

72 Għalkemm l-assi u l-obbligazzjonii ta’ taxxa kurrenti jiġu rikonoxxuti u mkejla separatament dawn jiġu paċuti fuq ►M5  ir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja ◄ skont kriterji simili għal dawk stabbiliti għall-istrumenti finanzjarji f’IAS 32. Entità normalment ikollha dritt infurzabbli legalment li tpaċi assi ta’ taxxa kurrenti ma’ obbligazzjoni ta’ taxxa kurrenti meta dawn jirreferu għal taxxi fuq id-dħul miġbura mill-istess awtorità tat-tassazzjoni u l-awtorità tat-tassazzjoni tippermetti li l-entità tagħmel jew li tirċievi pagament wieħed nett.

73 Fir-rapporti finanzjarji konsolidati, assi ta’ taxxa kurrenti ta’ entità waħda fi grupp jiġi paċut ma‘ obbligazzjoni ta’ taxxa kurrenti ta’ entità oħra fil-grupp jekk, u biss jekk, l-entitajiet konċernati għandhom dritt inforzabbli legalment li jagħmlu jew li jirċievu pagament wieħed nett u l-entitajiet għandhom l-intenzjoni li jagħmlu jew li jirċievu dan il-pagament nett jew li jirkupraw l-assi u li jsaldu l-obbligazzjoni fl-istess ħin.

74 Entità tpaċi l-assi ta’ taxxa differita u l-obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita jekk, u biss jekk:

(a) l-entità għandha dritt infurzabbli legalment li tpaċi l-assi ta’ taxxa kurrenti kontra l-obbligazzjonijiet ta’ taxxa kurrenti; u

(b) l-assi ta’ taxxa differita u l-obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita għandhom x’jaqsmu mat-taxxi fuq id-dħul miġbura mill-istess awtorità tat-tassazzjoni fuq jew:

(i) l-istess entità taxxabbli; jew

(ii) entitajiet taxxabbli differenti li qegħdin jaħsbu jew li jsaldu l-obbligazzjonijiet u l-assi ta’ taxxa kurrenti fuq bażi netta, jew li jirrealizzaw l-assi u li jsaldu l-obbligazzjonijiet simultanjament, f’kull perijodu futur li fih ammonti sinifikanti ta’ obbligazzjonijiet jew assi ta’ taxxa differita huma mistennija li jiġu saldati jew rikuprati.

75 Sabiex tkun evitata l-ħtieġa għall-ippjanar dettaljat taż-żmien tar-riverżjoni ta’ kull differenza temporanja, dan l-Istandard jirrikjedi li entità tpaċi assi ta’ taxxa differita ma’ obbligazzjoni ta’ taxxa differita tal-istess entità taxxabbli jekk, u biss jekk, dawn ikunu relatati ma’ taxxi fuq id-dħul miġbura mill-istess awtorità tat-tassazzjoni u l-entità għandha dritt infurzabbli legalment li tpaċi l-assi ta’ taxxa kurrenti kontra l-obbligazzjonjiet ta’ taxxa kurrenti.

76 F’ċirkostanzi rari, entità jista’ jkollha dritt infurzabbli legalment ta’ tpaċija, u intenzjoni li ssaldi b’mod nett, għal ċerti perijodi iżda mhux għal oħrajn. F’dawn iċ-ċirkostanzi rari, jista’ jkun neċessarju ppjanar dettaljat sabiex jiġi stabbilit, b’mod affidabbli, jekk l-obbligazzjoni ta’ taxxa differita ta’ entità taxxabbli waħda huwiex ser jirriżulta fi ħlasijiet miżjuda ta' taxxa fl-istess perijodu li fih assi ta’ taxxa differita ta’ entità taxxabbli oħra jirriżulta fi ħlasijiet imnaqqsa minn dik it-tieni entità taxxabbli.

L-ispiża għat-taxxa

L-ispiża (id-dħul) għat-taxxa relatata mal-profitt jew telf minn attività ordinarja

▼M5

77 L-ispiża/id-dħul tat-taxxa marbuta mal-profitt jew telf mill-attivitajiet ordinarji għandha tkun ippreżentata fir-rapport tad-dħul komplessiv.

▼M5

77A Jekk entità tippreżenta l-komponenti tal-profitt jew telf f'rapport separat tad-dħul kif deskritt fil-paragrafu 81 tal-IAS 1 Preżentazzjoni ta’ Rapporti Finanzjarji (kif rivedut fl-2007), hi tippreżenta l-ispiża/id-dħul tat-taxxa marbuta mal-profitt jew telf mill-attivitajiet ordinarji f'dak ir-rapport separat.

▼B

Differenzi tal-kambju fuq obbligazzjonijiet jew assi ta’ taxxa barranija differita

78 IAS 21 jirrikjedi li ċerti differenzi tal-kambju jiġu rikonoxxuti bħala dħul jew spiża iżda ma jispeċifikax fejn dawn id-differenzi għandhom jiġu ppreżentati fir-rapport tad-dħul. Għalhekk, meta differenzi tal-kambju fuq obbligazzjonijiet jew assi ta’ taxxa barranija differita jiġu rikonoxxuti fid-rapport tad-dħul, dawn id-differenzi jistgħu jiġu kklassifikati bħala spiża (dħul) ta’ taxxa differita jekk dik il-preżentazzjoni tiġi kkunsidrata li tkun l-aktar waħda utli għall-utenti tar-rapporti finanzjarji.

ŻVELAR

79 Il-komponenti ewlenin tal-ispiża (id-dħul) tat-taxxa għandhom jiġu żvelati separatament

80 Il-komponenti tal-ispiża (id-dħul) tat-taxxa jistgħu jinkludu:

(a) l-ispiża (id-dħul) tat-taxxa kurrenti;

(b) kull aġġustament rikonoxxut fil-perijodu għat-taxxa kurrenti tal-perijodi preċedenti;

(ċ) l-ammont tal-ispiża (id-dħul) ta’ taxxa differita relatat mal-oriġinar u r-riverżjoni ta’ differenzi termporanji;

(d) l-ammont tal-ispiża (id-dħul) ta’ taxxa differita relatat ma’ bidliet fir-rati tat-taxxa jew l-impożizzjoni ta’ taxxi ġodda;

(e) l-ammont tal-benefiċċju li jirriżulta minn telf għat-taxxa li qabel ma kienx rikonoxxut, jew minn kreditu tat-taxxa jew differenza temporanja ta’ perijodu preċedenti, li jintuża sabiex inaqqas l-ispiża tat-taxxa kurrenti;

(f) l-ammont tal-benefiċċju minn telf għat-taxxa li qabel ma kienx rikonoxxut, jew minn kreditu tat-taxxa jew differenza temporanja ta’ perijodu preċedenti, li jintuża sabiex inaqqas l-ispiża tat-taxxa differita;

(ġ) l-ispiża tat-taxxa differita li tirriżulta mit-tniżżil, jew riverżjoni ta’ tniżżil preċedenti, ta’ assi ta’ taxxa differita f’konformità mal-paragrafu 56; u

(h) l-ammont ta’ spiża (dħul) ta’ taxxa relatat ma’ dawk il-bidliet fil-politika tal-kontabilità u żbalji li huma inklużi fil-profitt u t-telf b'konformità mal-IAS 8, minħabba li dawn ma jistgħux jiġu kontabilizzati b’mod retrospettiv.

▼M5

81 Dawn li ġejjin għandhom ikunu wkoll iddikjarati separatament:

(a) l-ammonti komplessivi ta’ taxxa kurrenti u differita li jirreferu għal entrati li huma ddebitati jew ikkreditati direttament f’ekwità (ara l-paragrafu 62A);

(ab) l-ammont ta’ taxxa fuq id-dħul li jirreferi għal kull komponent ta’ dħul ieħor komplessiv (ara l-paragrafu 62 u l-IAS 1 (kif rivedut fl-2007));

(b) [imħassar];

▼B

(ċ) spjegazzjoni tal-relazzjoni bejn l-ispiża (id-dħul) tat-taxxa u l-profitt tal-kontabilità f’waħda mill-forom, jew fiż-żewġ forom, li ġejjin:

(i) rikonċiljazzjoni numerika bejn l-ispiża (id-dħul) tat-taxxa u l-prodott tal-profitt tal-kontabilità mmultiplikat bir-rata(i) tat-taxxa applikabbli, bi żvelar ukoll tal-bażi li fuqha r-rata(i) applikabbli tat-taxxa hija (huma) kkalkulata(i); jew

(ii) rikonċiljazzjoni numerika bejn ir-rata medja effettiva tat-taxxa u r-rata applikabbli tat-taxxa, bi żvelar ukoll tal-bażi li fuqha r-rata applikabbli tat-taxxa tiġi kkalkulata;

(d) spjegazzjoni tal-bidliet fir-rata(i) applikabbli tat-taxxa meta mqabbla mal-perijodu ta’ kontabilità preċedenti;

(e) l-ammont (u d-data tal-iskadenza, jekk ikun hemm) tad-differenzi temporanji deduċibbli, telf għat-taxxa mhux użat, u krediti tat-taxxa mhux użati li għalihom ma huwa rikonoxxut l-ebda assi ta’ taxxa differita ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja; ◄

(f) l-ammont aggregat tad-differenzi temporanji assoċjati ma’ investimenti f‘sussidjarji, fergħat u assoċjati u f’interessi f’impriża konġunta, li għalihom ma ġewx rikonoxxuti obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita (ara l-paragrafu 39);

(ġ) għar-rigward ta’ kull tip ta’ differenza temporanja, u għar-rigward ta’ kull tip ta’ telf għat-taxxa mhux użat u krediti tat-taxxa mhux użati:

(i) l-ammont ta’ assi u obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita rikonoxxuti ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja ◄ għal kull perijodu ppreżentat;

(ii) l-ammont tad-dħul jew spiża ta’ taxxa differita rikonoxxuti fir-rapport ►M5  tal-profitt jew telf ◄ , jekk dan ma jidhirx b’mod ċar mill-bidliet fl-ammonti rikonoxxuti ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja; ◄

(h) għar-rigward ta’ operazzjonijiet li ma tkomplewx, l-ispiża tat-taxxa li għandha x’taqsam ma’:

(i) il-profitt jew telf mat-twaqqif tal-operazzjonijiet; u

(ii) il-profitt jew telf għall-perijodu mill-attivitajiet ordinarji tal-operazzjoni li ma tkomplietx, flimkien mal-ammonti li jikkorrispondu għal kull perijodu preċedenti ppreżentat; u

(i) l-ammont tal-konsegwenzi għat-taxxa fuq id-dħul tad-dividendi lill-azzjonisti tal-entità li ġew proposti jew iddikjarati qabel ma r-rapporti finanzjarji ġew awtorizzati għall-ħruġ, iżda li mhumiex rikonoxxuti bħala obbligazzjoni fir-rapporti finanzjarji.

82 Entità għandha tiżvela l-ammont ta’ assi ta’ taxxa differita u n-natura tal-provi li jappoġġaw ir-rikonoxximent tagħha, meta:

(a) l-użu tal-assi ta’ taxxa differita jiddependi fuq il-profitti futuri taxxabbli li jeċċedu l-profitti li jirriżultaw mir-riverżjoni ta’ differenzi temporanji taxxabbli eżistenti; u

(b) l-entità sofriet telf fil-perijodu kurrenti jew f’dak preċedenti fil-ġurisdizzjoni tat-tassazzjoni li magħha għandu x’jaqsam dak l-assi tat-taxxa differita.

82A Fiċ-ċirkostanzi deskritti fil-paragrafu 52A, entità għandha tiżvela n-natura tal-konsegwenzi potenzjali għat-taxxa tad-dħul li jistgħu jirriżultaw mill-ħlas tad-dividendi lill-azzjonisti tagħha. Minbarra dan, l-entità għandha tiżvela l-ammonti tal-konsegwenzi potenzjali għat-taxxa tad-dħul li jistgħu jiġu determinati b’mod prattiku u jekk kienx hemm xi konsegwenzi potenzjali tat-taxxa tad-dħul li ma jistgħux jiġu determinati b’mod prattiku.

83 [Imħassra]

84 Id-dikjarazzjonijiet meħtieġa fil-paragrafu 81(c) jippermettu lill-utenti tar-rapporti finanzjarji sabiex jifhmu jekk ir-relazzjoni bejn l-ispiża (id-dħul) tat-taxxa u l-profitt tal-kontabilità hijiex barra minn-normal u sabiex jifhmu l-fatturi sinjifikanti li jistgħu jaffettwaw dik ir-relazzjoni fil-futur. Ir-relazzjoni bejn l-ispiża (id-dħul) tat-taxxa u l-profitt tal-kontabilità tista’ tiġi affettwata minn fatturi bħal dħul li hu eżenti mit-tassazzjoni, spejjeż li mhumiex deduċibbli fil-kalkolu tal-profitt taxxabbli (telf għat-taxxa), l-effett tat-telf għat-taxxa u l-effett tar-rati tat-taxxa barranija.

85 Meta tiġi spjegata r-relazzjoni bejn l-ispiża (id-dħul) tat-taxxa u l-profitt tal-kontabilità, entità tuża’ rata applikabbli ta’ taxxa li tipprovdi l-informazzjoni l-aktar siewja għall-utenti tar-rapporti finanzjarji tagħha. Spiss, ir-rata l-aktar siewja hija r-rata domestika tat-taxxa fil-pajjiż li fih l-entità hija domiċiljata, u fejn ir-rata applikata għat-taxxi nazzjonali tiġi aggregata mar-rati applikati għal xi taxxa lokali li tkun ikkalkolata fuq livelli sostanzjalment simili ta’ profitt taxxabbli (telf għat-taxxa). Madankollu, għal entità li topera f’diversi ġurisdizzjonijiet, jista’ jkun aktar siewi li jiġu aggregati r-rikonċiljazzjonijiet separati ppreparati bl-użu tar-rata domestika f’kull ġurisdizzjoni individwali. L-eżempju li ġej juri kif l-għażla tar-rata applikabbli tat-taxxa taffettwa l-preżentazzjoni tar-rikonċiljazzjoni numerika.

Eżempju li jispjega l-paragrafu 85

Fl-19X2, entità għandha profitt tal-kontabilità fil-ġurisdizzjoni tagħha stess (pajjiż A) ta’ 1 500 (19X1: 2 000) u f’pajjiż B ta’ 1 500 (19X1: 500). Ir-rata tat-taxxa hija ta’ 30 % fil-pajjiż A u 20 % fil-pajjiż B. Fil-pajjiż A, spejjeż ta’ 100 (19X1: 200) mhumiex deduċibbli għall-għanijiet tat-taxxa.Dan li ġej huwa eżempju ta’ rikonċiljazzjoni tar-rata tat-taxxa domestika.

 

19X1

 

19X2

Il-profitt tal-kontabilità

2 500

 

3 000

Taxxa bir-rata domestika ta’ 30 %

750

 

900

L-effett għat-taxxa ta’ spejjeż li ma jitnaqqsux għall-għanijiet tat-taxxa

60

 

30

Effett tar-rati tat-taxxa aktar baxxi fil-pajjiż B

(50)

 

(150)

L-ispiża tat-taxxa

760

 

780Dan li ġej huwa eżempju ta’ rikonċiljazzjoni mħejjija billi jiġu aggregati rikonċiljazzjonijiet separati għal kull ġurisdizzjoni nazzjonali. Skont dan il-metodu, l-effett tad-differenzi bejn ir-rata tat-taxxa domestika tal-entità li tirrapporta u r-rata tat-taxxa domestika f’ġurisdizzjonijiet oħra ma tidhirx bħala entrata separata fir-rikonċiljazzjoni. Entità jista’ jkollha bżonn tiddiskuti l-effett ta’ bidliet sinjifikanti fir-rati tat-taxxa, jew fit-taħlita ta’ profitti magħmula f’ġurisdizzjonijiet differenti, sabiex jiġu spjegati bidliet fir-rata(i) applikabbli tat-taxxa, kif meħtieġ mill-paragrafu 81(d).

Il-profitt tal-kontabilità

2 500

 

3 000

Taxxa bir-rati domestiċi applikabbli għall-profitti fil-pajjiż konċernat

700

 

750

L-effett għat-taxxa ta’ spejjeż li ma jitnaqqsux għall-għanijiet tat-taxxa

60

 

30

L-ispiża tat-taxxa

760

 

780

86 Ir-rata medja effettiva tat-taxxa hija l-ispiża (id-dħul) tat-taxxa diviża bil-profitt skont il-l-kontabilità.

87 Spiss ma jkunx prattiku li jiġi kkalkolat l-ammont tal-obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita mhux rikonoxxuti li jirriżultaw minn investimenti fis-sussidjarji, fergħat u assoċjati u minn interessi f’impriżi konġunti (ara l-paragrafu 39). Għalhekk, dan l-Istandard jirrikjedi li entità tiddikjara l-ammont aggregat tad-differenzi temporanji sottostanti iżda ma jirrikjedix id-dikjarazzjoni tal-obbligazzjonijiet ta‘ taxxa differita. Madankollu, meta jkun prattiku, l-entitajiet huma mħeġġa jiddikjaraw l-ammonti tal-obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita mhux rikonoxxuti peress li l-utenti tar-rapporti finanzjarji jistgħu jsibu din l-informazzjoni utli.

87A Il-paragrafu 82A jirrikjedi li entità tiżvela n-natura tal-konsegwenzi potenzjali għat-taxxa fuq id-dħul li jirriżultaw mill-ħlas tad-dividendi lill-azzjonisti tagħha. Entità tiżvela l-fatturi importanti tas-sistemi tat-taxxa fuq id-dħul u l-fatturi li jaffettwaw l-ammont tal-konsegwenzi potenzjali tad-dividendi għat-taxxa fuq id-dħul.

87B Xi drabi ma jkunx prattiku li jiġi kkalkolat l-ammont totali tal-konsegwenzi potenzjali għat-taxxa fuq id-dħul li jirriżulta mill-ħlas tad-dividendi lill-azzjonisti. Dan jista’ jkun il-każ, pereżempju, meta entità jkollha għadd kbir ta’ sussidjarji barranin. Madankollu, anke f’dawn iċ-ċirkostanzi, xi porzjonijiet tal-ammont totali jistgħu jiġu ddeterminati faċilment. Pereżempju, fi grupp konsolidat, il-kumpannija prinċipali u wħud mis-sussidjarji tagħha jistgħu jkunu ħallsu taxxi fuq id-dħul b’rata ogħla fuq il-profitti mhux imqassma u jkunu konxji tal-ammont li jkollu jiġi rifondut fuq il-ħlas tad-dividenti futuri lill-azzjonisti mill-profitt konsolidat imfaddal. F’dan il-każ, dak l-ammont rifondibbli għandu jiġi ddikjarat. Jekk ikun applikabbli, l-entità tiżvela wkoll li hemm konsegwenzi potenzjali addizzjonali għat-taxxa tad-dħul li prattikament ma jistgħux jiġu ddeterminati. Fir-rapporti finanzjarji separati, jekk ikun hemm, tal-kumpanija prinċipali, l-iżvelar tal-konsegwenzi potenzjali għat-taxxa fuq id-dħul jirreferi għall-profitt imfaddal għall-kumpanija prinċipali.

87C Entità li tkun meħtieġa tipprovdi l-iżvelar imsemmi fil-paragrafu 82A tista’ wkoll tkun meħtieġa tipprovdi żvelar relatat mad-differenzi temporanji assoċjati mal-investimenti fis-sussidjarji, fergħat u assoċjati jew f’interessi f’impriża konġunta. F’każijiet bħal dawn, entità tikkunsidra dan meta tiddetermina l-informazzjoni li għandha tiġi żvelata skont il-paragrafu 82A. Pereżempju, entità tista’ tkun meħtieġa li tiżvela l-ammont aggregat tad-differenzi temporanji assoċjati mal-investimenti f’sussidjarji li għalihom ma jkunu ġew rikonoxxuti l-ebda obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita (ara l-paragrafu 81(f)). Jekk ma jkunx prattiku li jiġu kkalkolati l-ammonti ta’ obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita mhux rikonoxxuti (ara l-paragrafu 87) jista’ jkun hemm ammont ta’ konsegwenzi potenzjali għat-taxxa fuq id-dħul ta’ dividendi, li prattikament ma jistgħux jiġu stabbiliti, relatati ma’ dawn is-sussidjarji.

88 Entità tiżvela kull obbligazzjoni kontinġenti u assi kontingenti relatati mat-taxxa f’konformità mal-IAS 37 Provvedimenti, Obbligazzjonijiet Kontinġenti u Assi Kontinġenti. Obbligazzjonijiet kontinġenti u assi kontinġenti jistgħu jirriżultaw, pereżempju, minn konflitti mhux solvuti mal-awtoritajiet tat-taxxa. B’mod simili, meta jsiru jew jiġu mħabbra bidliet fir-rati tat-taxxa jew fil-liġijiet tat-taxxa wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, ◄ entità tiżvela xi effett sinjifikanti ta’ dawk il-bidliet fuq l-assi u l-obbligazzjonijiet tat-taxxa kurrenti u differiti (ara l-IAS 10 Dak li Ġara Wara l-Għeluq tas-Sena Finanzjarja).

DATA EFFETTIVA

89 Dan l-Istandard isir operattiv għal rapporti finanzjarji li jkopru l-perijodi li jibdew fl-1 ta’ Jannar 1998 jew wara, ħlief kif speċifikat fil-paragrafu 91. Jekk entità tapplika dan l-Istandard għar-rapporti finanzjarji li jkopru l-perijodi li jibdew qabel l-1 ta’ Jannar 1998, l-entità għandha tiżvela l-fatt li hija applikat dan l-Istandard minflok l-IAS 12 Kontabilità għat-Taxxi fuq id-Dħul, approvat fl-1979.

90 Dan l-Istandard jieħu post l-IAS 12 Kontabilità għat-Taxxi fuq id-Dħul, approvat fl-1979.

91 Il-paragrafi 52A, 52B, 65A, 81(i), 82A, 87A, 87B, 87C u t-tħassir tal-paragrafi 3 u 50 isiru operattivi għar-rapporti finanzjarji annwali ( 6 ) li jkopru l-perijodi li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2001 jew wara. Hija mħeġġa adozzjoni aktar bikrija. Jekk l-adozzjoni aktar bikrija taffettwa r-rapporti finanzjarji, entità għandha tiżvela dak il-fatt.

▼M5

92 L-IAS 1 (kif rivedut fl-2007) emenda t-terminoloġija użata fl-IFRSs. Barra minn dan, emenda l-paragrafi 23, 52, 58, 60, 62, 63, 65, 68C, 77 u 81, ħassar il-paragrafu 61 u żied il-paragrafi 61A, 62A u 77A. Entità għandha tapplika dawk l-emendi għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2009 jew wara. Jekk entità tapplika l-IAS 1 (rivedut fl-2007) għal perjodu aktar bikri, dawk l-emendi għandhom jiġu applikati għal dak il-perjodu aktar bikri.

▼B
STANDARD INTERNAZZJONALI TAL-KONTABILITÀ 16

Proprjetà, Impjant u Tagħmir

GĦAN

1 L-objettiv ta' dan l-Istandard hu li jippreskrivi t-trattament fil-kontijiet għall-proprjetà, impjant u tagħmir biex l-utenti tar-rapporti finanzjarji jkunu jistgħu jiksbu informazzjoni dwar l-investiment ta' entità fil-proprjetà, l-impjant u t-tagħmir tagħha u l-bidliet f'dan l-investiment. Il-kwistjonjiet ewlenin fil-kontabilità għall-proprjetà, impjant u tagħmir huma r-rikonoxximent tal-assi, il-kalkolu tal-ammonti miżmuma fil-kotba u tad-debiti ta' deprezzament u telf ta' indeboliment li għandhom jiġu rikonoxxuti b'relazzjoni magħhom.

AMBITU

2 Dan l-Istandard għandu jiġi applikat fil-kontabilità ta' proprjetà, impjant u tagħmir ħlief meta xi Standard ieħor ikun jeħtieġ jew jippermetti trattament fil-kontijiet differenti.

3 Dan l-Istandard ma japplikax għal:

(a) proprjetà, impjant u tagħmir ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ b'konformità mal-IFRS 5 Assi Mhux Kurrenti Miżmuma għall-Bejgħ u Operazzjonijiet Li ma Tkomplewx;

(b) assi bijoloġiċi relatati ma' attività agrikola (ara l-IAS 41 Agrikoltura);

(c) ir-rikonoxximent u l-kejl ta' assi ta' esplorazzjoni u evalwazzjoni (ara l-IFRS 6 L-Esplorazzjoni għal Riżorsi Minerali u l-Evalwazzjoni tagħhom); jew

(d) drittijiet minerali u riżervi minerali bħal żejt, gass naturali u riżorsi simili li ma jiġġeddux.

Madankollu, dan l-Istandard japplika għal proprjetà, impjant u tagħmir użati biex jiġu żviluppati jew mantnuti l-assi deskritti f'(b)–(d).

4 Standards oħrajn jistgħu jeħtieġu r-rikonoxximent ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir ibbażat fuq metodu differenti minn dak ta' dan l-Istandard. Pereżempju, l-IAS 17 Kuntratti ta' Kiri jeħtieġ li entità tevalwa r-rikonoxximent tagħha ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir mikrija fuq il-bażi tat-trasferiment ta' riskji u benefiċċji. Madankollu, f'każijiet bħal dawn, aspetti oħra tat-trattament fil-kontijiet għal dawn l-assi, inkluż id-deprezzament, huma preskritti minn dan l-Istandard.

5 Entità għandha tapplika dan l-Istandard għal proprjetà li tkun qed tinbena jew tiġi żviluppata għal użu fil-futur bħala proprjetà għall-investiment iżda li tkun għadha ma tissodisfax id-definizzjoni ta' “proprjetà għall-investiment” f'IAS 40 Proprjetà għall-Investiment. Ġaladarba l-kostruzzjoni jew żvilupp ikunu lesti, il-proprjetà ssir proprjetà għall-investiment u l-entità hi meħtieġa tapplika l-IAS 40. l-IAS 40 japplika wkoll għal proprjetà għall-investiment li tkun qiegħda tiġi żviluppata mill-ġdid għal użu kontinwu fil-futur bħala proprjetà għall-investiment. Entità li tuża l-mudell tal-kost għal proprjetà għall-investiment skont l-IAS 40 għandha tuża l-mudell tal-kost f'dan l-Istandard.

DEFINIZZJONIJIET

6 It-termini li ġejjin jintużaw f'dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

Ammont miżmum fil-kotba hu l-ammont li bih assi jiġi rikonoxxut wara li jitnaqqsu kull deprezzament akkumulat u telf ta' indeboliment akkumulat.

Kost hu l-ammont ta' flus kontanti jew ekwivalenti ta' flus imħallas jew il-valur ġust ta' korrispettiv ieħor mogħti biex jiġi akkwistat assi fil-ħin tal-akkwiżizzjoni jew tal-kostruzzjoni tiegħu jew, fejn applikabbli, l-ammont attribwit għal dak l-assi meta fil-bidu jkun ġie rikonoxxut skont ir-rekwiżiti speċifiċi tal-IFRSs oħra, eż. l-IFRS 2 Pagament Ibbażat fuq l-Ishma.

Ammont deprezzabbli hu l-kost ta' assi, jew ammont ieħor sostitwit għall-kost, wara li jitnaqqas il-valur residwu tiegħu.

Deprezzament hu l-allokazzjoni sistematika tal-ammont deprezzabbli ta' assi matul il-ħajja tal-utilità tiegħu.

Valur speċifiku għall-entità hu l-valur preżenti tal-flussi ta' flus li entità tistenna li ser jirriżulta mill-użu kontinwu ta' assi u mid-disponiment tiegħu fit-tmiem il-ħajja tal-utilità tiegħu jew li tistenna li ser iġġarrab meta tħallas xi obbligu.

Valur ġust hu l-ammont li għalih jista' jiġi skambjat assi bejn partijiet infurmati u li għandhom ir-rieda fi tranżazzjoni distakkata.

Telf ta' indeboliment hu l-ammont li bih l-ammont miżmum fil-kotba ta' assi jaqbeż l-ammont tiegħu li jista' jiġi rikuprat.

Proprjetà, impjant u tagħmir huma oġġetti tanġibbli li:

(a) jinżammu għal użu fil-produzzjoni jew il-forniment ta' oġġetti jew servizzi, jew għal kiri lil ħaddieħor, jew għal skopijiet amministrattivi; u

(b) huma mistennija li jintużaw matul aktar minn perijodu wieħed.

L-ammont li jista' jiġi rkuprat hu l-ogħla bejn il-prezz nett tal-bejgħ ta' assi u l-valur tiegħu fl-użu.

II-valur residwu ta' assi hu l-ammont stmat li entità tista' tikseb fil-preżent mid-disponiment tal-assi, wara li tnaqqas il-kosti stmati tad-disponiment, li kieku l-assi kien diġà tal-età u fil-kondizzjoni mistennija fit-tmiem tal-ħajja tal-utilità tiegħu.

Il-ħajja tal-utilità hi:

(a) il-perijodu li matulu assi hu mistenni li jkun disponibbli għall-użu minn entità; jew

(b) in-numru ta' unitajiet ta' produzzjoni jew unitajiet simili li huma mistennija li ser jinkisbu mill-assi minn entità.

RIKONOXXIMENT

7 Il-kost ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir għandha tkun rikonoxxuta bħala assi jekk, u biss jekk:

(a) ikun probabbli li l-benefiċċji ekonomiċi futuri li huma assoċjati mal-oġġett ser jgħaddu għal fuq l-entità; u

(b) il-kost tal-assi jista' jiġi mkejjel b'mod affidabbli.

8 Il-partijiet tal-bdil u t-tagħmir tal-manutenzjoni normalment jitniżżlu bħala inventarju u huma rikonoxxuti fil-profitt jew telf bħala kkunsmati. Madankollu, partijiet tal-bdil ewlenin u tagħmir li jkun hemm għal li jista' jinqala', jikkwalifikaw bħala proprjetà, impjant u tagħmir meta entità tistenna li ser tużahom matul aktar minn perijodu wieħed. Bl-istess mod, jekk il-partijiet tal-bdil u t-tagħmir tal-manutenzjoni jistgħu jintużaw biss f'konnessjoni ma' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir, dawn jitniżżlu fil-kontijiet bħala proprjetà, impjant u tagħmir.

9 Dan l-Istandard ma jippreskrivix l-unità ta' kejl għar-rikonoxximent, jiġifieri dak li jikkostitwixxi oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir. Għalhekk, ġudizzju għaqli hu meħtieġ meta jiġu applikati l-kriterji tar-rikonoxximent għaċ-ċirkustanzi speċifiċi ta' entità. Jista' jkun f'waqtu li tgħaqqad flimkien entrati li huma individwalment insinifikanti, bħal forom, għodod u kuluri, u li jiġu applikati l-kriterji għall-valur totali.

10 Entità tevalwa taħt dan il-prinċipju ta' rikonoxximent, il-proprjetà, l-impjant u t-tagħmir kollu tagħha, fil-ħin meta jsiru l-kosti għalihom. Dawn il-kosti jinkludu spejjeż li jsiru fil-bidu biex jiġi akkwistat jew mibni oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir u l-kosti li jsiru sussegwentement biex tiżdied, jew tinbidel parti minnha, jew issir manutenzjoni fuqha.

Spejjeż inizjali

11 Entrati ta' proprjetà, impjant u tagħmir jistgħu jiġu akkwistati għal raġunijiet ta' sigurtà jew ambjentali. L-akkwiżizzjoni ta' proprjetà, impjant u tagħmir ta' din ix-xorta, għalkemm ma jnaqqasx direttament il-benefiċċji ekonomiċi futuri ta' xi oġġett partikulari eżistenti ta' proprjetà, impjant u tagħmir, jista' jkun neċessarju biex entità tikseb il-benefiċċji ekonomiċi futuri mill-assi l-oħrajn tagħha. Dawn l-entrati ta' proprjetà, impjant u tagħmir jikkwalifikaw għal rikonoxximent bħala assi minħabba li jippermettu li entità tikseb benefiċċji ekonomiċi futuri minn assi relatati li jmorru lil hinn minn dak li seta' jinkiseb li kieku ma ġewx akkwistati dawk l-entrati. Pereżempju, manifattur kimiku jista' jinstalla proċessi tal-immaniġġar ta' sustanzi kimiċi ġodda biex jikkonforma mar-rekwiżiti ambjentali għall-produzzjoni u l-ħżin ta' sustanzi kimiċi perikolużi; titjib relatat fl-impjant hu rikonoxxut bħala assi għax mingħajru l-entità ma tkunx tista' timmanifattura u tbigħ il-kimiċi. Madankollu, l-ammont miżmum fil-kotba ta' assi bħal dan u assi relatati jiġi rivedut għall-indeboliment skont l-IAS 36 Indeboliment ta' Assi.

Spejjeż Sussegwenti

12 Taħt il-prinċipju tar-rikonoxximent f'paragrafu 7, entità ma tirrikonoxxix fl-ammont miżmum fil-kotba ta' proprjetà, impjant u tagħmir il-kosti tal-manutenzjoni ta' kuljum ta' dan l-oġġett. Minflok, dawn il-kosti huma rikonoxxuti bħala profitt jew telf. Il-kosti tal-manutenzjoni ta' kuljum huma primarjament l-ispiża ta' xogħol u oġġetti li jiġu kkonsmati, u jistgħu jinkludu l-ispiża ta' partijiet żgħar. L-iskop ta' dan l-infiq hu spiss deskritt bħala għal “tiswijiet u manutenzjoni” tal-oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir.

13 Partijiet minn xi entrati ta' proprjetà, impjant u tagħmir jistgħu jeħtieġu sostituzzjoni f'intervalli regolari. Pereżempju, forġa tista' teħtieġ linjament mill-ġdid wara numru ta' sigħat ta' użu speċifikat, jew l-intern tal-ajruplani bħas-sedili u l-kċejjen jistgħu jeħtieġu sostituzzjoni bosta drabi matul il-ħajja tal-ajruplan. Entrati ta' proprjetà, impjant u tagħmir jistgħu jiġu akkwistati wkoll biex issir sostituzzjoni li hi meħtieġa anqas spiss, bħas-sostituzzjoni tal-ħitan interni ta' bini, jew biex issir sostituzzjoni ta' darba biss. Taħt il-prinċipju ta' rikonoxximent f'paragrafu 7, entità tirrikonoxxi fl-ammont miżmum fil-kotba ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir, l-ispiża tas-sostituzzjoni ta' parti minn oġġett meta ssir l-ispiża jekk il-kriterji ta' rikonoxximent jiġu sodisfatti. L-ammont miżmum fil-kotba ta' dawn il-partijiet li huma sostitwiti jiġu mhux rikonoxxuti skont il-provvedimenti dwar l-irtirar tar-rikonoxximent ta' dan l-Istandard (ara l-paragrafi 67–72).

14 Kondizzjoni biex jitkompla t-tħaddim ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir (pereżempju, ajruplan) tista' tkun it-twettiq ta' spezzjonijiet regolari maġġuri għal difetti mingħajr ma jingħata kas jekk partijiet tal-oġġett jiġux sostitwiti. Meta titwettaq kull spezzjoni maġġuri, l-ispiża tagħha tiġi rikonoxxuta fl-ammont miżmum fil-kotba tal-oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir bħala sostituzzjoni jekk il-kriterji ta' rikonoxximent jiġu sodisfatti. Kull ammont miżmum fil-kotba li jibqa' tal-ispiża tal-ispezzjoni preċedenti (li għandha tiġi distinta mill-partijiet fiżiċi) m'għandu jiġi rikonoxxut. Dan iseħħ irrispettivament minn jekk l-ispiża tal-ispezzjoni preċedenti kinitx identifikata fit-tranżazzjoni li fiha l-oġġett ġie akkwistat jew mibni. Jekk ikun meħtieġ, l-ispiża stmata ta' spezzjoni simili futura tista' tintuża bħala indikazzjoni ta' x'kienet l-ispiża ta' komponent eżistenti ta' spezzjoni meta l-oġġett ġie akkwistat jew mibni.

KEJL MAR-RIKONOXXIMENT

15 Oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir li tikkwalifika għal rikonoxximent bħala assi għandha tiġi mkejjla fil-kost tagħha.

Elementi ta' kost

16 Il-kost ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir jinkludi:

(a) il-prezz tax-xiri tiegħu, inklużi d-dazji tal-importazzjoni u t-taxxi tax-xiri li ma jistgħux jiġu rimborżati, wara li jitnaqqsu l-iskonti u r-rifużjonijiet tal-kummerċ.

(b) kull spejjeż direttament attribwibbli biex l-assi jinġieb fil-post u għall-kondizzjoni neċessarja biex ikun jista' jopera bil-mod intiż mill-maniġment.

(c) l-istima inizjali tal-kosti taż-żarmar u t-tneħħija tal-oġġett u biex jiġi rrestawrat is-sit fejn ikun jinsab, li hu obbligu li jmiss lill-entità jew meta takkwista l-oġġett jew minħabba li tkun użat l-oġġett matul perijodu partikulari għal skopijiet oħrajn milli biex tipproduċi inventarji matul dak il-perijodu.

17 Eżempji ta' kosti direttament attribwibbli huma:

(a) il-kosti tal-benefiċċji tal-impjegati (kif definiti f'IAS 19 Benefiċċji tal-Impjegati) li jirriżultaw direttament mill-kostruzzjoni jew mill-akkwiżizzjoni ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir;

(b) spejjeż tat-tħejjija tas-sit;

(c) spejjeż inizjali ta' kunsinna u ġarr;

(d) spejjeż ta' installazzjoni u muntaġġ;

(e) spejjeż tal-ittestjar ta' jekk assi huwiex jaħdem sew, wara li jitnaqqas id-dħul nett mill-bejgħ ta' xi entrati magħmula waqt li l-assi jinġab f'dak il-lok u l-kondizzjoni (bħal kampjuni magħmula waqt li jkun qed jiġi ttestjat it-tagħmir); u

(f) drittijiet professjonali.

18 Entità tapplika l-IAS 2 Inventarji għall-kosti tal-obbligi ta' żarmar, tneħħija u restawr tas-sit fejn ikun tinsab l-oġġett li jkollhom isiru matul perijodu partikulari bħala konsegwenza tal-użu tal-oġġett għall-produzzjoni ta' inventarji matul dak il-perijodu. L-obbligi għal spejjeż li jitniżżlu fil-kontijiet skont l-IAS 2 jew l-IAS 16 huma rikonoxxuti u mkejla skont l-IAS 37 Provvedimenti, Obbligazzjonijiet Kontinġenti u Assi Kontinġenti.

19 Eżempji ta' spejjeż li mhumiex spejjeż ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir huma:

(a) il-kosti tal-ftuħ ta' faċilità ġdida;

(b) il-kosti tal-introduzzjoni ta' prodott jew servizz ġdid (inklużi l-kosti tar-reklamar u ta' attivitajiet promozzjonali);

(c) il-kosti tat-tmexxija ta' negozju f'lok ġdid jew ma' klassi ġdida ta' konsumatur (inklużi l-kosti tat-taħriġ tal-persunal); u

(d) il-kosti tal-amministrazzjoni u spejjeż ġenerali oħrajn.

20 Ir-rikonoxximent tal-kosti fl-ammont miżmum fil-kotba ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir jieqaf meta l-oġġett tkun fil-lok u fil-kondizzjoni meħtieġa biex ikun jista' jitħaddem bil-mod intiż mill-maniġment. Għaldaqstant, il-kosti li jsiru fl-użu jew l-użu mill-ġdid ta' entrati mhumiex inklużi fl-ammont miżmum fil-kotba ta' dik l-oġġett. Pereżempju, il-kosti li ġejjin mhumiex inklużi fl-ammont miżmum fil-kotba ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir:

(a) il-kosti li jsiru waqt li oġġett li jkun jista' jitħaddem bil-mod intiż mill-maniġment ikun għad irid tibda jintuża jew ikun qed jiġi mħaddem inqas mill-kapaċità sħiħa tiegħu;

(b) telf inizjali mill-operat, bħal dawk li jsiru sakemm id-domanda għall-produzzjoni tal-oġġett titla' bil-mod il-mod; u

(c) il-kosti tar-rilokazzjoni jew tar-riorganizzazzjoni tal-operazzjonijiet ta' entità kollha jew parti minnha.

21 Xi operazzjonijiet iseħħu f'konnessjoni mal-kostruzzjoni jew żvilupp ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir, iżda li ma jkunux meħtieġa biex l-oġġett jinġab fil-lok u fil-kondizzjoni meħtieġa biex ikun tista' titħaddem bil-mod intiż mill-maniġment. Dawn l-operazzjonijiet inċidentali jistgħu jseħħu qabel jew matul l-attivitajiet ta' kostruzzjoni jew żvilupp. Pereżempju, introjtu jista' jinkiseb billi jintuża sit ta' kostruzzjoni bħala parkeġġ għall-karrozzi sakemm tibda l-kostruzzjoni. Minħabba li l-operazzjonijiet inċidentali mhumiex meħtieġa biex oġġett jinġieb fil-lok u fil-kondizzjoni meħtieġa biex tkun tista' titħaddem bil-mod intiż mill-maniġment, l-introjtu u l-kosti relatati ta' operazzjonijiet inċidentali huma rikonoxxuti fil-profitt jew telf u inklużi fil-klassifikazzjonijiet rispettivi tagħhom ta' introjtu u spejjeż.

22 Il-kost ta' assi mibni mill-entità nnifisha jiġi stabbilit permezz tal-istess prinċipji bħal dawk għal assi akkwistat. Jekk entità tpoġġi assi simili għall-bejgħ fil-kors normali tan-negozju, il-kost tal-assi normalment ikun l-istess bħall-kost tal-kostruzzjoni ta' assi għall-bejgħ (ara l-IAS 2). Għalhekk, kull profitti intern jiġi eliminat biex wieħed jasal għal dawn il-kosti. Bl-istess mod, il-kost ta' ammonti mhux normali ta' materjal moħli, xogħol, jew rizorsi oħrajn użati fil-bini ta' assi mhix inkluża fl-ispiża tal-assi. l-IAS 23 Kosti tas-Self jistabbilixxi kriterji għar-rikonoxximent ta' interess bħala komponent tal-ammont miżmum fil-kotba ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir mibnija mill-entità nnifisha.

Kejl tal-kost

▼M1

23 L-ispiża ta' oġġett ta' proprjetà, impjant jew tagħmir hi l-ekwivalenti tal-prezz fi flus fid-data tar-rikonoxximent. Jekk il-ħlas ikun differit lil hemm mit-termini normali tal-kreditu, id-differenza bejn l-ekwivalenti tal-prezz fi flus u l-ħlas totali tkun rikonoxxuta bħala mgħax fuq il-perjodu tal-kreditu sakemm dan l-imgħax ma jkunx ikkapitalizzat b'konformità mal-IAS 23.

▼B

24 Oġġett wieħed jew aktar ta' proprjetà, impjant u tagħmir jista' jiġi akkwistat permezz ta' iskambju ta' assi jew assi mhux monetarji, jew taħlita ta' assi monetarji u mhux monetarji. Id-diskussjoni li ġejja tirreferi sempliċement għall-iskambju ta' assi mhux monetarju għal ieħor, iżda tapplika wkoll għall-iskambji kollha deskritti fis-sentenza preċedenti. Il-kost ta' oġġett bħal dan ta' proprjetà, impjant u tagħmir jiġi mkejjel bil-valur ġust ħlief jekk (a) it-tranżazzjoni ta' skambju ma jkollhiex sustanza kummerċjali jew (b) la l-valur ġust tal-assi riċevut lanqas ta' dak mogħti ma jkun jista' jitkejjel b'mod affidabbli. L-oġġett akkwistat jitkejjel b'dan il-mod anke jekk entità ma tistax ma tirrikonoxxix immedjatament l-assi mogħti. Jekk l-oġġett akkwistat ma jitkejjilx b'valur ġust, il-kost tiegħu jitkejjel bl-ammont miżmum fil-kotba tal-assi mogħti.

25 Entità tistabbilixxi jekk tranżazzjoni ta' skambju għandhiex sustanza kummerċjali billi tikkunsidra kemm il-flussi ta' flus futuri tagħha huma mistennija li jinbidlu minħabba t-tranżazzjoni. Tranżazzjoni ta' skambju għandha sustanza kummerċjali jekk:

(a) il-konfigurazzjoni (riskju, żmien u ammont) tal-fluss ta' flus tal-assi riċevut tkun differenti mill-konfigurazzjoni tal-flussi ta' flus tal-assi trasferit, jew

(b) il-valur speċifiku għall-entità tal-porzjon tal-operazzjonijiet tal-entità affettwati mill-bidliet fit-tranżazzjoni jinbidel minħabba l-iskambju, u

(c) id-differenza f'(a) jew (b) tkun sinifikanti meta mqabbla mal-valur ġust tal-assi skambjati.

Għall-finijiet biex jiġi ddeterminat jekk tranżazzjoni ta' skambju jkollhiex sustanza kummerċjali, il-valur speċifiku għall-entità tal-porzjon tal-operazzjonijiet tal-entità affettwati mit-tranżazzjoni għandu jirrifletti l-flussi ta' flus wara t-taxxa. Ir-riżultat ta' dawn l-analiżi jista' jkun ċar mingħajr ma entità jkollha twettaq kalkoli dettaljati.

26 Il-valur ġust ta' assi intanġibbli li għalih ma jeżistux tranżazzjonijiet komparabbli tas-suq jista' jitkejjel b'mod affidabbli jekk (a) il-varjabilità fil-firxa ta' stimi raġonevoli tal-valur ġust ma tkunx sinifikanti għal dak l-assi jew (b) il-probabbiltajiet tad-diversi stimi f'dik il-firxa jistgħu jiġu assessjati b'mod raġonevoli u użati fl-istima tal-valur ġust. Jekk l-entità tkun kapaċi tistabbilixxi b'mod affidabbli l-valur ġust jew tal-assi riċevut jew tal-assi mogħti, allura l-valur ġust tal-assi mogħti jintuża biex jitkejjel il-kost ħlief jekk l-valur tal-assi riċevut ikun aktar evidenti b'mod ċar.

27 Il-kost ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir miżmuma minn kerrej taħt kuntratt ta' kiri finanzjarju jiġi ddeterminat skont l-IAS 17.

28 L-ammont miżmum fil-kotba ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir jista' jitnaqqas minn għotjiet tal-gvern skont l-IAS 20 Kontabilità għal Għotjiet tal-Gvern u Żvelar tal-Għajnuna tal-Gvern.

KEJL WARA R-RIKONOXXIMENT

29 Entità għandha tagħżel jew il-mudell tal-kost f'paragrafu 30 jew il-mudell ta' rivalutazzjoni f'paragrafu 31 bħala l-politika tal-kontabilità tagħha u għandha tapplika dik il-politika għal klassi sħiħa ta' proprjetà, impjant u tagħmir.

Mudell tal-Kost

30 Wara r-rikonoxximent bħala assi, oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir għandu jiġi rikonoxxut bl-ispiża tiegħu wara li jitnaqqsu kull deprezzament akkumulat u telf ta' indeboliment akkumulati.

Mudell ta' Rivalutazzjoni

31 Wara r-rikonoxximent bħala assi, oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir li l-valur ġust tagħha jista' jiġi mkejjel b'mod affidabbli għandu jiġi rikonoxxut b'valur stmat mill-ġdid, li jkun il-valur ġust tiegħu fid-data tar-rivalutazzjoni wara li jitnaqqsu kull deprezzament akkumulat sussegwentement u telf ta' indeboliment akkumulati sussegwentement. Rivalutazzjonijiet għandhom isiru b'regolarità suffiċjenti li tiżgura li l-ammont miżmum fil-kotba ma jkunx ivarja materjalment minn dak li jiġi stabbilit jekk jintuża l-valur ġust ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtat. ◄

32 Il-valur ġust ta' art u bini normalment jiġi ddeterminat minn evidenza miksuba mis-suq permezz ta' stima li normalment issir minn stimaturi kkwalifikati professjonalment. Il-valur ġust ta' entrati ta' impjant u tagħmir hu normlament il-valur tas-suq kif stabbilit mill-istima.

33 Jekk ma jkun hemm ebda evidenza miksuba mis-suq tal-valur ġust minħabba n-natura speċjalizzata tal-oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir u l-oġġett rari jinbiegħ, ħlief bħala parti minn negozju operattiv, l-entità jista' jkollha bżonn tistma l-valur ġust billi tuża metodu ta' introjtu jew metodu tal-ispiża deprezzata tas-sostituzzjoni.

34 Il-frekwenza tar-rivalutazzjonijiet tiddependi fuq il-bidliet fil-valuri ġusti tal-entrati ta' proprjetà, impjant u tagħmir li jkunu qed jiġu stmati mill-ġdid. Meta l-valur ġust ta' assi stmat mill-ġdid jkun ivarja materjalment mill-ammont rikonoxxut tiegħu, tkun meħtieġa rivalutazzjoni ġdida. Xi entrati ta' proprjetà, impjant u tagħmir jgħaddu minn bidliet sinifikanti u volatili fil-valur ġust, b'hekk li tkun meħtieġa rivalutazzjoni kull sena. Dawn ir-rivalutazzjonijiet ta' spiss mhumiex meħtieġa għal entrati ta' proprjetà, impjant u tagħmir b'bidliet insinifikanti biss fil-valur ġust. Minflok, jista' jkun meħtieġ li l-oġġett jiġi stmat mill-ġdid biss kull tlieta jew ħames snin.

35 Meta oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir jiġi rivalutat, kull deprezzament akkumulat fid-data ta' r-rivalutazzjoni jiġi ttrattat f'wieħed mill-modi li ġejjin:

(a) iddikjarat mill-ġdid b'mod proporzjonali mal-bidla fl-ammont miżmum fil-kotba gross biex l-ammont miżmum fil-kotba tal-assi wara r-rivalutazzjoni jkun ugwali għall-ammont stmat mill-ġdid. Dan il-metodu jintuża spiss meta assi jiġi rivalutat permezz tal-applikazzjoni ta' indiċi sabiex jiġi ddeterminat il-kost diprezzat tas-sostituzzjoni tiegħu.

(b) eliminat kontra l-ammont miżmum fil-kotba gross tal-assi u l-ammont nett iddikjarat mill-ġdid għall-ammont stmat mill-ġdid tal-assi. Dan il-metodu spiss jintuża għall-bini.

L-ammont tal-aġġustament li jinħoloq mad-dikjarazzjoni b'mod ġdid jew l-eliminazzjoni tad-deprezzament akkumulat, ikun jifforma parti miż-żjieda jew tnaqqis fl-ammont miżmum fil-kotba li jitniżżel fil-kontijiet skont il-paragrafi 39 u 40.

36 Jekk oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir jiġi stmat mill-ġdid, il-klassi kollha ta' proprjetà, impjant u tagħmir li taħtha jaqa' l-assi għandha tiġi stmata mill-ġdid.

37 Klassi ta' proprjetà, impjant u tagħmir hi grupp ta' assi ta' natura u użu simili fl-operazzjonijiet ta' entità. Dawn li ġejjin huma eżempji ta' klassijiet separati:

(a) art;

(b) art u bini;

(c) makkinarju;

(d) vapuri;

(e) ajruplani;

(f) vetturi bil-mutur;

(g) għamara u tagħmir fiss; u

(h) tagħmir tal-uffiċċju.

38 L-entrati fi klassi ta' proprjetà, impjant u tagħmir huma stmati mill-ġdid fl-istess ħin biex tiġi evitata rivalutazzjoni selettiva ta' assi u r-rappurtaġġ ta' ammonti fir-rapporti finanzjarji li jkunu taħlita ta' spejjeż u valuri f'dati differenti. Madankollu, klassi ta' assi tista' tiġi stmata mill-ġdid fuq bażi rolling kemm-il darba r-rivalutazzjoni tal-klassi ta' assi titlesta fi żmien qasir u kemm-il darba r-rivalutazzjonijiet jinżammu aġġornati.

39 Jekk l-ammont ta’ assi kif miżmum fil-kotba jiżdied b'riżultat ta’ rivalutazzjoni, iż-żieda għandha tkun rikonoxxuta fi dħul ieħor komplessiv u akkumulata fl-ekwità taħt l-intestatura ta’ bilanċ fuq rivalutazzjoni. ◄ Madankollu, iż-żjieda għandha tiġi rikonoxxuta fi profitt jew f'telf sal-punt li din tagħmel inverżjoni tat-tnaqqis fir-rivalutazzjoni tal-istess assi rikonoxxut qabel fi profitt jew f'telf.

40 Jekk l-ammont miżmum fil-kotba ta' assi jitnaqqas b'riżultat ta' rivalutazzjoni, it-tnaqqis għandu jiġi rikonoxxut fi profitt jew telf. Madankollu, it-tnaqqis għandu jiġi ddebitat direttament għal l-ekwità taħt l-intestatura ta' bilanċ fuq rivalutazzjoni safejn ikun jeżisti xi bilanċ ta' kreditu fil-bilanċ fuq rivalutazzjoni b'konnessjoni ma' dak l-assi.

41 Il-bilanċ fuq rivalutazzjoni inkluż fil-l-ekwità b'konnessjoni mal-oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir jista' jiġi ttrasferit direttament għal qligħ imfaddal meta l-assi ma jibqax rikonoxxut. Dan jista' jinvolvi t-trasferiment tal-bilanċ favorevoli kollu meta l-assi jiġi rtirat jew meta jsir id-disponiment tiegħu. ►M5  Madankollu, it-tnaqqis għandu jkun rikonoxxut fi dħul ieħor komplessiv sal-punt ta’ kwalunkwe bilanċ ta’ kreditu li jkun hemm fil-bilanċ fuq rivalutazzjoni fir-rigward ta’ dak l-assi. It-tnaqqis rikonoxxut fi dħul ieħor komplessiv inaqqas l-ammont akkumulat fl-ekwità taħt l-intestatura ta’ bilanċ fuq rivalutazzjoni. ◄

42 L-effetti tat-taxxi fuq id-dħul, jekk ikun hemm, li jirriżultaw mir-rivalutazzjoni ta' proprjetà, impjant u tagħmir huma rikonoxxuti u żvelati b'konformità mal-IAS 12 Taxxi fuq id-Dħul.

Deprezzament

43 Kull parti ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir bi spiża li tkun sinifikanti b'relazzjoni mal-ispiża totali tal-oġġett għandha tiġi deprezzata separatament.

44 Entità talloka l-ammont rikonoxxut fil-bidu b'konnessjoni ma' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir għall-partijiet sinifikanti tagħha u tiddeprezza separatament kull waħda minn dawn il-partijiet. Pereżempju, jista' jkun f'waqtu li jsir deprezzament separat tal-qafas tal-ajruplan u l-magni tiegħu, kemm jekk posseduti jew soġġetti għal kiri finanzjarju.

45 Parti sinifikanti ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir jista' jkollha ħajja tal-utilità u metodu ta' deprezzament li jkunu l-istess bħall-ħajja tal-utilità u l-metodu ta' deprezzament ta' parti sinifikanti oħra ta' dak l-istess oġġett. Dawn il-partijiet jistgħu jiġu aggruppati biex jiġi stabbilit id-debitu tad-deprezzament.

46 Safejn entità tagħmel deprezzament separat ta' xi partijiet ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir, tagħmel ukoll deprezzament separat għall-bqija tal-oġġett. Il-bqija jikkonsisti fil-partijiet tal-oġġett li individwalment ma jkunux sinifikanti. Jekk entità jkollha aspettattivi li jvarjaw għal dawn il-partijiet, jistgħu jkunu meħtieġa mezzi tekniċi ta' approssimazzjoni biex isir deprezzament tal-bqija b'mod li jirrappreżenta b'mod affidabbli l-format tal-konsum u/jew il-ħajja tal-utilità tal-partijiet tiegħu.

47 Entità tista' tagħżel li tagħmel deprezzament separat tal-partijiet ta' oġġett li ma jkollhomx spiża li tkun sinifikanti b'relazzjoni mal-ispiża totali tal-oġġett.

48 Id-debitu ta' deprezzament għal kull perijodu għandu jiġi rikonoxxut fil-profitt jew telf ħlief jekk jiġi inkluż fl-ammont miżmum fil-kotba ta' assi ieħor.

49 Id-debitu tad-deprezzament għal perijodu normalment jiġi rikonoxxut fil-profitt jew telf. Madankollu, xi kultant, il-benefiċċji ekonomiċi futuri li jkunu jinsabu f'assi jiġu assorbiti fil-produzzjoni ta' assi oħrajn. F'dan il-każ, id-debitu tad-deprezzament jikkostitwixxi parti tal-ispiża tal-assi l-ieħor u jiġi inkluż fl-ammont rikonoxxut tiegħu. Pereżempju, id-deprezzament ta' impjant u tagħmir tal-manifattura hu inkluż fil-kosti tal-konverżjoni ta' inventarji (ara l-IAS 2). Bl-istess mod, id-deprezzament ta' proprjetà, impjant u tagħmir użati għal attivitajiet ta' żvilupp jistgħu jiġu inklużi fl-ispiża ta' assi intanġibbli rikonoxxut skont l-IAS 38 Assi Intanġibbli.

Ammont deprezzabbli u perijodu ta' deprezzament

50 L-ammont deprezzabbli ta' assi għandu jiġi allokat fuq bażi sistematika matul il-ħajja tal-utilità.

51 Il-valur residwu u l-ħajja tal-utilità ta' assi għandhom jiġu riveduti ta' mill-inqas fit-tmiem ta' kull sena finanzjarja u, jekk l-aspettattivi jvarjaw mill-estimi preċedenti, il-bidla(iet) għandha titniżżel fil-kontijiet bħala bidla fl-istima tal-kontabilità skont l-IAS 8 Politika ta' Kontabilità, Bidliet fl-Istimi ta' Kontabilità u Żbalji.

52 Id-deprezzament hu rikonoxxut anki jekk il-valur ġust tal-assi jaqbeż l-ammont rikonoxxut tiegħu, saemm il-valur residwu tal-assi ma jaqbiżx l-ammont rikonoxxut tiegħu. It-tiswija u l-manutenzjoni ta' assi ma jinnegawx il-ħtieġa li jsirlu deprezzament.

53 L-ammont deprezzabbli ta' assi jiġi stabbilit wara li jitnaqqas il-valur residwu tiegħu. Fil-prattika, il-valur residwu ta' assi hu spiss insinifikanti u għaldaqstant immaterjali fil-kalkolu tal-ammont deprezzabbli.

54 Il-valur residwu ta' assi jista' jiżdied għal ammont ugwali jew akbar mill-ammont rikonoxxut tal-assi. Jekk jagħmel hekk, id-debitu ta' deprezzament tal-assi jkun żero ħlief jekk u sakemm il-valur residwu tiegħu sussegwentement jonqos għal ammont taħt l-ammont rikonoxxut tal-assi.

55 Id-deprezzament ta' assi jibda meta jkun disponibbli għall-użu, jiġifieri meta jkun fil-lok u fil-kondizzjoni meħtieġa biex ikun jista' jitħaddem bil-mod intiż mill-maniġment. Id-deprezzament ta' assi jieqaf fid-data meta l-assi jiġi kklassifikat bħala li hu miżmum għall-bejgħ ((jew inkluż fi grupp tad-disponiment li hu kklassifikat bħala miżmum għall-bejgħ) b'konformità mal-IFRS 5, jew id-data meta l-assi jiġi de-rikonoxxut. Għaldaqstant, id-deprezzament ma jieqafx meta l-assi ma jibqax jintuża jew meta jiġi rtirat mill-użu attiv ħlief jekk l-assi jkun ġie deprezzat għal kollox. Madankollu, skont metodi ta' użu ta' deprezzament d-debitu ta' deprezzament jista' jkun żero meta ma jkun hemm ebda produzzjoni.

56 Il-benefiċċji ekonomiċi futuri li jkunu jinsabu f'assi huma kkunsmati minn entità prinċipalment bl-użu tiegħu. Madankollu, fatturi oħrajn, bħal meta joħrog mill-użu teknikament jew kummerċjalment u t-tqagħbir waqt li assi ma jkunx qed jintuża, spiss iwasslu għal tnaqqis fil-benefiċċji ekonomiċi li setgħu jinkisbu mill-assi. Minħabba f'hekk, jitqiesu l-fatturi kollha li ġejjin biex tiġi stabbilita l-ħajja tal-utilità ta' assi:

(a) l-użu mistenni tal-assi. L-użu jiġi stmat b'referenza għall-kapaċità mistennija tal-assi jew il-produzzjoni fiżika tiegħu.

(b) it-tqagħbir bl-użu fiżiku mistenni, li jiddependi fuq fatturi operattivi bħan-numru ta' xiftijiet li fihom l-assi jkun ser jintuża u l-programm ta' tiswija u manutenzjoni, u l-kura u l-manutenzjoni tal-assi waqt li ma jkunx qed jintuża.

(c) meta joħrog mill-użu teknikament jew kummerċjalment minħabba bidliet jew titjib fil-produzzjoni, jew minħabba bidla fid-domanda tas-suq għall-produzzjoni jew servizz mogħtija mill-assi.

(d) limiti legali jew oħrajn simili fl-użu tal-assi, bħad-dati ta' skadenza tal-kirjiet relatati.

57 Il-ħajja tal-utilità ta' assi hija ddefinita f'termini tal-utilità mistennija tal-assi għall-entità. Il-politika ta' maniġġar tal-assi adottata mill-entità tista' tinvolvi d-disponiment ta' assi wara żmien speċifikat jew wara l-konsum ta' proporzjon speċifikat tal-benefiċċji ekonomiċi futuri li jinsabu fl-assi. Għaldaqstant, il-ħajja tal-utilità tal-assi tista' tkun iqsar mill-ħajja ekonomika tiegħu. L-istima tal-ħajja tal-utilità tal-assi hi kwistjoni ta' ġudizzju għaqli bbażata fuq l-esperjenza tal-entità b'assi simili.

58 Art u bini huma assi separabbli u jitniżżlu fil-kontijiet separatament, anki meta jiġu akkwistati flimkien. B'xi ftit eċċezzjonijiet, bħal barrieri u siti użati għal landfill, l-art għandha ħajja tal-utilità mhux limitat u għalhekk ma tiġix deprezzata. Il-bini għandu ħajja limitata tal-utilità u għalhekk hu assi li jista' jiddeprezza. Żjieda fil-valur tal-art li fuqha jkun jinsab bini ma taffettwax il-kalkolu tal-ammont deprezzabbli tal-bini.

59 Jekk l-ispiża ta' art tinkludi l-kosti tal-ħatt, it-tneħħija u r-restawr tas-sit, dak il-porzjon tal-assi ta' art jiġi deprezzat matul il-perijodu ta' benefiċċji miksuba minħabba n-nefqa ta' dawk il-kosti. F'xi każijiet, l-art innifisha jista' jkollha ħajja limitata tal-utilità, f'liema każ tiġi ddeprezzata b'mod li jirrifletti l-benefiċċji li jridu jinkisbu minnha.

Metodu ta' deprezzament

60 Il-metodu ta' deprezzament użat għandu jirrefletti l-mod ta' kif il-benefiċċji ekonomiċi futuri tal-assi huma mistennija li jiġu kkunsmati mill-entità.

61 Il-metodu ta' deprezzament applikat għal assi għandu jiġi rivedut ta' mill-inqas fit-tmiem ta' kull sena finanzjarja u, jekk kien hemm bidla sinifikanti fit-tendenza mistennija ta' konsum tal-benefiċċji ekonomiċi futuri li jinsabu fl-assi, il-metodu għandu jinbidel biex jirrifletti t-tendenza mibdula. Din il-bidla għandha titniżżel fil-kontijiet bħala bidla fl-istima tal-kontabilità skont l-IAS 8.

62 Jistgħu jintużaw varjetà ta' metodi ta' deprezzament biex jiġi allokat l-ammont deprezzabbli ta' assi fuq bażi sistematika matul il-ħajja tal-utilità. Dawn il-metodi jinkludu l-metodu tal-linja dritta, il-metodu ta' bilanċ ridott u l-metodu ta' unitajiet ta' produzzjoni. Id-deprezzament tal-linja dritta jirriżulta f'debitu kostanti matul il-ħajja tal-utilità jekk il-valur residwu tal-assi ma jinbidilx. Il-metodu ta' bilanċ ridott jirriżulta f'debitu li jonqos matul il-ħajja tal-utilità. Il-metodu ta' unitajiet ta' produzzjoni jwassal għal debitu bbażat fuq l-użu jew il-produzzjoni mistennija. L-entità tagħżel il-metodu li jirrifletti l-aktar mill-qrib il-format mistenni tal-konsum tal-benefiċċji ekonomiċi futuri li jinsabu fl-assi. Dak il-metodu jiġi applikat b'mod konsistenti minn perijodu għal perijodu ħlief jekk ikun hemm bidla fil-format mistenni tal-konsum ta' dawn il-benefiċċji ekonomiċi futuri.

Indeboliment

63 Biex jiġi stabbilit jekk oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir tkunx indebolita, entità tapplika l-IAS 36 Indeboliment ta' Assi. Dak l-Istandard jispjega kif entità tirrevedi l-ammont miżmum fil-kotba tal-assi tagħha, kif hi tistabbilixxi l-ammont li jista' jiġi rkuprat ta' assi, u meta hi tirrikonoxxi, jew taqleb ir-rikonoxximent ta', telf ta' indeboliment.

64 [Imħassra]

Kumpens għal indeboliment

65 Kumpens minn partijiet terzi għal entrati ta' proprjetà, impjant u tagħmir li jkunu ġew indeboliti, mitlufa jew mogħtija għandhom jiġu inklużi fil-profitt jew telf meta l-kumpens isir riċevibbli.

66 Indebolimenti jew telf ta' entrati ta' proprjetà, impjant u tagħmir, klejms relatati għal jew ħlasijiet ta' kumpens minn partijiet terzi u kull xiri sussegwenti jew kostruzzjoni ta' assi ta' sostituzzjoni huma avvenimenti ekonomiċi separati u jitniżżlu fil-kontijiet separatament biex jaqraw kif ġej:

(a) indebolimenti ta' entrati ta' proprjetà, impjant u tagħmir huma rikonoxxuti skont l-IAS 36;

(b) irtirar tar-rikonoxximent ta' entrati ta' proprjetà, impjant u tagħmir irtirati jew ittrasferiti jiġi stabbilit skont dan l-Istandard;

(c) kumpens minn partijiet terzi għal entrati ta' proprjetà, impjant u tagħmir li jkunu ġew indeboliti, mitlufa jew mogħtija hu inkluż fil-kalkolu tal-profitt jew telf meta jsir riċevibbli; u

(d) l-ispiża ta' entrati ta' proprjetà, impjant u tagħmir irrestawrati, mixtrija jew mibnija bħala sostituzzjonijiet tiġi stabbilita skont dan l-Istandard.

IRTIRAR TAR-RIKONOXXIMENT

67 Għandu jiġi rtirat ir-rikonoxximent tal-ammont miżmum fil-kotba ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir:

(a) mad-disponiment; jew

(b) meta l-ebda benefiċċji ekonomiċi futuri ma jkunu mistennija mill-użu jew mid-disponiment tiegħu.

68 Il-qligħ jew telf li jirriżulta mill-irtirar tar-rikonoxximent ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir għandhom jiġu inklużi fil-profitt jew telf meta l-oġġett ma jkunx rikonoxxut (ħlief jekk l-IAS 17 ikun jeħtieġ mod ieħor mal-bejgħ u kiri lura). Il-qligħ m'għandux jiġi kklassifikat bħala dħul.

69 Id-disponiment ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir jista' jseħħ b'varjetà ta' modi (eż. b'bejgħ, billi tidħol f'kiri finanzjarju jew b'donazzjoni). Biex tiddetermina d-data tad-disponiment ta' oġġett, entità għandha tapplika l-kriterji f'IAS 18 Dħul għar-rikonoxximent ta' dħul mill-bejgħ ta' prodotti. l-IAS 17 japplika għad-disponiment b'bejgħ u kiri lura.

70 Jekk, skont il-prinċipju tar-rikonoxximent f'paragrafu 7, entità tirrikonoxxi fl-ammont miżmum fil-kotba ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir, l-ispiża ta' sostituzzjoni għal parti tal-oġġett, mbagħad ma tirrikonoxxix l-ammont miżmum fil-kotba tal-parti sostitwita irrispettivament minn jekk il-parti sostitwita kinetx ġiet deprezzata separatament. Jekk ma jkunx prattikabbli għal entità li tistabbilixxi l-ammont miżmum fil-kotba tal-parti sostitwita, hi tista' tuża l-kost tas-sostituzzjoni bħala indikazzjoni ta' x'kienet il-kost tal-parti ssostitwita fil-ħin meta din tkun ġiet akkwistata jew mibnija.

71 Il-qligħ jew telf li jirriżulta mill-irtirar tar-rikonoxximent ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir għandu jiġi stabbilit bħala d-differenza bejn l-ammont nett rikavat minn disponiment, jekk ikun hemm, u l-ammont miżmum fil-kotba tal-oġġett.

72 Il-korrispettiv riċevibbli mad-disponiment ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir hu rikonoxxut inizjalment skont il-valur ġust tiegħu. Jekk il-ħlas għall-oġġett jiġi differit, il-korrispettiv riċevut jiġi rikonoxxut fil-bidu bl-ekwivalenti fil-prezz fi flus. Id-differenza bejn l-ammont nominali tal-korrispettiv u l-prezz fi flus ekwivalenti hi rikonoxxuta bħala dħul ta' interessi skont l-IAS 18 li jirrifletti r-rendita effettiva fuq l-ammont riċevibbli.

ŻVELAR

73 Ir-rapporti finanzjarji għandhom jiżvelaw, għal kull klassi ta' proprjetà, impjant u tagħmir:

(a) il-bażi tal-kejl użata għall-kalkolu tal-ammont gross miżmum fil-kotba;

(b) il-metodi ta' deprezzament użati;

(c) iż-żminijiet ta' utilità jew ir-rati ta' deprezzament użati;

(d) l-ammont gross miżmum fil-kotba u d-deprezzament akkumulat (miżjud bit-telf ta' indeboliment akkumulat) fil-bidu u fit-tmiem tal-perijodu; u

(e) tqabbil tal-ammont miżmum fil-kotba fil-bidu u fit-tmiem tal-perijodu li juri:

(i) żjidiet;

(ii) assi kklassifikati bħala li huma miżmuma għall-bejgħ jew inklużi fi grupp tad-disponiment ikklassifikat bħala miżmum għall-bejgħ b'konformità mal-IFRS 5 u disponimenti oħrajn;

(iii) akkwisti permezz ta' kombinamenti ta' negozji;

(iv) żjidiet jew tnaqqis li jirriżultaw minn rivalutazzjonijiet taħt il-paragrafi 31, 39 u 40 u minn telf ta' indeboliment rikonoxxuti ►M5  jew imreġġa' lura fi dħul ieħor komplessiv ◄ skont l-IAS 36;

(v) telf ta' indeboliment rikonoxxut fil-profitt jew telf skont l-IAS 36;

(vi) telf ta' indeboliment rikonoxxut fil-profitt jew telf skont l-IAS 36;

(vii) deprezzament;

(viii) id-differenzi netti tal-kambju li jirriżultaw mill-qlib tar-rapporti finanzjarji mill-munita funzjonali għal munita ta' preżentazzjoni differenti, inkluż l-qlib ta' operazzjoni barranija fil-munita ta' preżentazzjoni tal-entità li tirrapporta; u

(ix) bidliet oħrajn.

74 Ir-rapporti finanzjarji għandhom jiżvelaw ukoll:

(a) l-eżistenza u l-ammonti ta' restrizzjonijiet fuq titolu, u proprjetà, impjant u tagħmir mogħtija bħala garanzija għall-obbligi;

(b) l-ammont ta' nfiq rikonoxxuti fl-ammont miżmum fil-kotba ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir matul iż-żmien tal-kostruzzjoni tiegħu;

(c) l-ammont ta' impenji kuntrattwali għall-akkwiżizzjoni ta' proprjetà, impjant u tagħmir; u

(d) jekk ma jkunx żvelat separatament ►M5  fir-rapport ◄ tal-introjtu, l-ammont ta' kumpens minn partijiet terzi għal entrati ta' proprjetà, impjant u tagħmir li kienu indeboliti, mitlufa jew mogħtija li hu inkluż mal-profitt jew telf.

75 L-għażla tal-metodu ta' deprezzament u l-istima tal-ħajja tal-utilità ta' assi huma kwistjonijiet ta' ġudizzju għaqli. Għalhekk, l-iżvelar tal-metodi adottati u ż-żminijiet ta' użu stmati jew ir-rati ta' deprezzament jipprovdu lill-utenti tar-rapporti finanzjarji b'informazzjoni li tippermettilhom li jirrevedu l-politika magħżula mill-maniġment u tippermetti li jsiru paraguni ma' entitajiet oħrajn. Għal raġunijiet simili, hu meħtieġ li jiġi żvelat:

(a) id-deprezzament, kemm jekk rikonoxxut fil-profitt jew telf jew bħala parti mill-ispiża ta' assi oħrajn, matul perijodu; u

(b) deprezzament akkumulat fit-tmiem tal-perijodu.

76 Skont l-IAS 8 entità tiżvela n-natura u l-effett ta' bidla fl-istima tal-kontabilità li kellha effett fil-perijodu kurrenti jew li hi mistennija li jkollha effett fil-perijodi sussegwenti. Għall-proprjetà, impjant u tagħmir, dan l-iżvelar jista' jirriżulta minn bidliet fl-istimi b'konnessjoni ma':

(a) valuri residwi;

(b) il-kosti stmati tal-ħatt, tat-tneħħija jew tar-restawr ta' entrati ta' proprjetà, impjant u tagħmir;

(c) żminijiet ta' utilità; u

(d) metodi ta' deprezzament.

77 Jekk l-entrati ta' proprjetà, impjant u tagħmir jiġu ddikjarati b'ammonti stmati mill-ġdid, għandhom jiġu żvelati dawn li ġejjin:

(a) id-data effettiva tar-rivalutazzjoni;

(b) jekk kienx involut stimatur indipendenti;

(c) il-metodu u s-suppożizzjonijiet sinifikanti applikati fl-istima tal-valuri ġusti tal-entrati;

(d) safejn il-valuri ġusti tal-entrati ġew stabbiliti direttament b'referenza għal prezzijiet li jistgħu jiġu osservati fi tranżazzjonijiet reċenti tas-suq fuq termini at arm's length jew li jkunu ġew stmati permezz ta' mezzi tekniċi oħrajn ta' valutazzjoni;

(e) għal kull klassi stmata mill-ġdid ta' proprjetà, impjant u tagħmir, l-ammont miżmum fil-kotba li kien jiġi rikonoxxut li kieku l-assi kienu rikonoxxuti taħt il-mudell tal-kost; u

(f) il-bilanċ fuq rivalutazzjoni, li jindika l-bidla għall-perijodu u kull restrizzjonijiet fuq id-distribuzzjoni tal-bilanċ lill-azzjonisti.

78 Skont l-IAS 36 entità tiżvela informazzjoni dwar proprjetà, impjant u tagħmir indeboliti flimkien mal-informazzjoni meħtieġa mill-paragrafu 73(e)(iv)-(vi).

79 L-utenti ta' rapporti finanzjarji jistgħu jsibu wkoll l-informazzjoni li ġejja rilevanti għall-ħtiġijiet tagħhom:

(a) l-ammont miżmum fil-kotba ta' proprjetà, impjant u tagħmir li temporanjament ma jkunux qed jintużaw;

(b) l-ammont miżmum fil-kotba gross ta' kull proprjetà, impjant u tagħmir deprezzati għal kollox li jkunu għadhom jintużaw;

(c) l-ammont miżmum fil-kotba ta' proprjetà, impjant u tagħmir irtirat mill-użu attiv u mhux ikklassifikat bħala miżmum għall-bejgħ b'konformità mal-IFRS 5; u

(d) meta jintuża l-mudell tal-kost, il-valur ġust ta' proprjetà, impjant u tagħmir meta dan ikun materjalment differenti mill-ammont rikonoxxut.

Għalhekk, l-entitajiet huma mħeġġa li jiżvelaw dawn l-ammonti.

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI

80 Ir-rekwiżiti tal-paragrafi 24–26 dwar il-kejl inizjali ta' oġġett ta' proprjetà, impjant u tagħmir akkwistat fi tranżazzjoni ta' skambju ta' assi għandhom jiġu applikati prospettivament biss għal tranżazzjonijiet futuri.

DATA EFFETTIVA

81 Entità għandha tapplika dan l-Istandard għal perijodi annwali li jibdew fl-1 ta' Jannar 2005 jew wara. Applikazzjoni aktar bikrija hija mħeġġa. Jekk entità tapplika dan l-Istandard għal perijodu li jibda qabel l-1 ta' Jannar 2005, għandha tiżvela dan il-fatt.

81A Entità għandha tapplika l-emendi fil-paragrafu 3 għal perijodi annwali li jibdew fl-1 ta' Jannar 2005, jew wara. Jekk entità tapplika l-IFRS 6 għal perijodu aktar bikri, din l-emenda għandha tiġi applikata għal dak il-perijodu aktar bikri.

▼M5

81B L-IAS 1 Preżentazzjoni ta’ Rapporti Finanzjarji (kif rivedut fl-2007) emenda t-terminoloġija użata fl-IFRSs. Barra minn dan, emenda l-paragrafi 39, 40 u 73(e)(iv). Entità għandha tapplika dawk l-emendi għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2009 jew wara. Jekk entità tapplika l-IAS 1 (rivedut fl-2007) għal perjodu aktar bikri, dawk l-emendi għandhom jiġu applikati għal dak il-perjodu aktar bikri.

▼B

IRTIRAR TA' STQARRIJIET OĦRAJN

82 Dan l-Istandard jieħu post l-IAS 16 Proprjetà, Impjant u Tagħmir (rivedut fl-1998).

83 Dan l-Istandard jieħu post dawn l-interpretazzjonijiet li ġejjin:

(a) is-SIC6 Kosti tal-Modifika ta' Softwer Eżistenti;

(b) is-SIC14 Proprjetà, Impjant u TagħmirKumpens għall-Indeboliment jew Telf ta' Entrati; u

(c) is-SIC23 Proprjetà, Impjant u Tagħmir — Spezzjoni Maġġuri jew Spejjeż taż-Żarmar.
STANDARD INTERNAZZJONALI TAL-KONTABILITÀ 17

Kuntratti ta' Kiri

GĦAN

1 L-objettiv ta' dan l-Istandard huwa li jippreskrivi, għall-kerrejja u għas-sidien, il-politika tal-kontabilità u l-iżvelar xierqa li għandhom japplikaw għall-kuntratti ta' kiri.

AMBITU

2 Dan l-Istandard għandu jiġi applikat għall-kontabilità ta' kull xorta ta' kiri minbarra:

(a) kiri għat-tiftix jew l-użu ta' minerali, żejt, gass naturali u riżorsi simili li ma jirriġenerawx ruħhom; u

(b) ftehim tal-liċenzja għal affarijiet bħal films, reġistrazzjonijiet vidjo, drammi, manuskritti, privattivi u drittijiet tal-awtur.

Madanakollu, dan l-Istandard m'għandux jintuża bħala l-bażi tal-kejl ta':

(a) proprjetà miżmuma minn kerreja li titniżżel fil-kontijiet bħala proprjetà ta' investiment (ara l-IAS 40 Proprjetà ta' Investiment);

(b) proprjetà ta' investiment ipprovduta mis-sidien taħt kirjiet operattivi (ara l-IAS 40);

(ċ) assi bioloġiċi miżmuma minn kerrej taħt kirjiet finanzjarji (ara l-IAS 41 Agrikoltura); jew

(d) assi bijoloġiċi pprovduti minn sidien taħt kirjiet operattivi (ara l-IAS 41).

3 Dan l-Istandard japplika għal kull ftehim li jittrasferixxi d-dritt li jintużaw assi anki jekk jistgħu jkunu meħtieġa servizzi sostanzjali mis-sid f'rabta mal-operat jew mal-manutenzjoni ta' dawn l-assi. Dan l-Istandard ma japplikax għal dawk il-ftehim li huma kuntratti għal servizzi li ma jittrasferixxux d-dritt li jintużaw l-assi bejn parti kontraenti u l-oħra.

DEFINIZZJONIJIET

4 It-termini li ġejjin jintużaw f'dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

Kuntratt ta' kiri huwa ftehim li permezz tiegħu s-sid jagħti lill-kerrej bi ħlas jew b'serje ta' pagamenti, id-dritt li juża assi għal perijodu ta' żmien miftiehem.

Kiri finanzjarju huwa kiri li sostanzjalment jittrasferixxi r-riskji u l-benefiċċji kollha relatati mal-pussess ta' assi. It-titolu jista' jew ma jistax jiġi eventwalment trasferit.

Kiri operattiv hu kiri minbarra kiri finanzjarju.

Kiri li ma jistax jiġi kkanċellat huwa kiri li jista' jiġi kkanċellat biss:

(a) malli sseħħ xi kontinġenza remota;

(b) bil-permess tas-sid;

(ċ) jekk il-kerrej jidħol f'kuntratt ta' kiri ġdid għall-istess assi jew wieħed ekwivalenti mal-istess sid; jew

(d) mal-ħlas mill-kerrej ta' ammont addizzjonali li, mal-bidu tal-kuntratt ta' kiri, it-tkomplija tal-kirja hi waħda raġonevolment ċerta.

Il-bidu tal-kiri huwa jew id-data tal-ftehim tal-kiri jew id-data tal-impenn tal-partijiet għad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-kuntratt tal-kiri, skont liema tiġi l-ewwel. Sa minn din id-data:

(a) il-kuntratt tal-kiri jiġi kklassifikat bħala kiri operattiv jew kiri finanzjarju; u

(b) fil-każ ta' kiri finanzjarju, l-ammonti li għandhom jiġu rikonoxxuti fil-bidu tal-perijodu tal-kuntratt tal-kiri jiġu stabbiliti.

Il-bidu tal-perijodu tal-kuntratt tal-kiri huwa d-data minn meta l-kerrej huwa intitolat li jeżerċita d-dritt tiegħu li juża l-assi mikri. Huwa d-data tar-rikonoxximent inizjali tal-kiri (jiġifieri r-rikonoxximent tal-assi, l-obbligazzjonijiet, l-introjtu jew l-ispejjeż li jirriżultaw mill-kuntratt tal-kiri, skont il-każ).

Il-perijodu tal-kuntratt tal-kiri huwa l-perijodu li ma jistax jiġi kkanċellat li għalih il-kerrej ikun intrabat li jikri l-assi flimkien ma' kondizzjonijiet oħrajn li għalihom il-kerrej ikollu l-għażla li jkompli jikri l-assi, b'aktar ħlas jew mingħajr, meta fil-bidu tal-kiri jkun raġonevolment ċert li l-kerrej ser jeżerċita l-għażla.

Il-ħlasijiet minimi tal-kuntratt tal-kiri huma l-ħlasijiet matul il-perijodu tal-kuntratt tal-kiri li l-kerrej huwa meħtieġ jew jista' jiġi mġiegħel iħallas, li teskludi r-renta li tista' tinqala', kosti għal servizzi u taxxi li jridu jitħallsu jew jiġu rimborsati lis-sid, flimkien ma'

(a) għal kerrej, kull ammont garantit mill-kerrej jew minn parti relatata mal-kerrej; jew

(b) għas-sid, kull valur ta' residwu garantit lis-sid minn:

(i) il-kerrej;

(ii) parti relatata mal-kerrej; jew

(iii) parti terza mhux relatata mas-sid li tkun finanzjarjament kapaċi twettaq l-obbligazzjonijiet taħt il-garanzija.

Madanakollu, jekk il-kerrej ikollu l-għażla li jixtri l-assi bi prezz li jkun mistenni li ser ikun aktar baxx mill-valur ġust tant li, fid-data meta l-għażla tkun tista' tiġi eżerċitata, jkun hemm ċertezza raġonevoli fil-bidu tal-kiri li l-għażla ser tiġi eżerċitata, il-ħlasijiet minimi tal-kirja jikkonsistu fil-ħlasijiet pagabbli fuq il-medda tal-perijodu tal-kuntratt tal-kiri sad-data mistennija tal-eżerċizzju ta' din l-għażla ta' xiri flimkien mal-ħlas meħtieġ biex tiġi eżerċitata.

Valur ġust huwa l-ammont li għalih jista' jiġi skambjat assi, jew li għalih tista' tiġi mħallsa obbligazzjoni, bejn partijiet infurmati u li għandhom ir-rieda fi tranżazzjoni distakkata.

Il-ħajja ekonomika hi jew:

(a) il-perijodu li matulu l-assi huwa mistenni li jista' jintuża ekonomikament minn utent wieħed jew aktar; jew

(b) in-numru ta' unitajiet ta' produzzjoni jew unitajiet simili li jistgħu jinkisbu mill-assi minn utent wieħed jew aktar.

Iż-żmien tal-utilità huwa l-perijodu rimanenti stmat, mil-bidu tal-perijodu tal-kuntratt tal-kiri, mingħajr limitazzjoni tal-perijodu tal-kuntratt tal-kiri, li matulu l-benefiċċji ekonomiċi li jinsabu fil-assi huma mistennija li jiġu kkunsmati mill-entità

Il-valur residwu garantit huwa:

(a) għal kerrej, dik il-parti tal-valur residwu li hi garantita mill-kerrej jew minn parti relatata mal-kerrej (l-ammont tal-garanzija huwa l-ammont massimu li jista', f'kull każ, isir pagabbli); u

(b) għas-sid, dik il-parti tal-valur residwu li hi garantita mill-kerrej jew minn parti terza mhux relatata mas-sid li hi finanzjarjament kapaċi twettaq l-obbligazzjonijiet taħt il-garanzija

Valur residwu mhux garantit huwa dak il-porzjon tal-valur residwu tal-assi mikri, li t-twettiq tiegħu mhuwiex żgurat mis-sid jew huwa garantit biss minn parti relatata mas-sid.

Kosti diretti inizjali huma kosti inkrementali li huma direttament attribwibbli għall-innegozzjar u l-arranġament ta' kuntratt ta' kiri, ħlief għal dawk il-kosti li jsiru mis-sidien li jkunu manifatturi jew negozjanti.

Investiment gross fil-kuntratt tal-kiri huwa t-total ta':

(a) il-ħlasijiet minimi tal-kuntratt ta' kiri li jirċievi s-sid taħt kiri finanzjarju, u

(b) kull valur residwu mhux garantit li jakkumula favur is-sid.

Investiment nett fil-kuntratt ta' kiri huwa l-investiment gross fil-kuntratt ta' kiri skontat bir-rata ta' interessi implċita fil-kuntratt ta' kiri.

Introjtu finanzjarju mhux maqlugħ huwa d-differenza bejn:

(a) l-investiment gross fil-kuntratt ta' kiri, u

(b) l-investiment nett fil-kuntratt ta' kiri.

Ir-rata ta' interessi impliċita fil-kuntratt ta' kiri hi r-rata ta' skont li, fil-bidu tal-kuntratt ta' kiri, tikkawża li l-valur tat-total preżenti ta' (a) il-ħlasijiet minimi tal-kuntratt ta' kiri u (b) il-valur residwu mhux garantit ikunu ugwali għat-total ta' (i) il-valur ġust tal-assi mikri u (ii) l-kosti kollha diretti inizjali tas-sid.

Ir-rata ta' interessi fuq is-self li tiżdied hi r-rata ta' interessi li l-kerrej ikollu jħallas fuq kuntratt ta' kiri simili jew, jekk din ma tkunx tista' tiġi stabbilita, ir-rata li, fil-bidu tal-kuntratt ta' kiri, il-kerrej ikollu jħallas sabiex jissellef għal perijodu simili, u b'garanzija simili, il-fondi meħtieġa għax-xiri tal-assi.

Renta li tista' tinqala' hi dak il-porzjon tal-ħlasijiet tal-kuntratt ta' kiri li mhuwiex iffissat bħala ammont iżda li huwa bbażat fuq l-ammont futur ta' fattur li jinbidel iżda mhux bil-mogħdija taż-żmien (eż. perċentwal ta' bejgħ fil-futur, ammont ta' użu fil-futur, indiċi ta' prezzijiet fil-futur, rati ta' interessi tas-suq fil-futur).

5 Ftehim jew impenn ta' kiri jista' jinkludi dispożizzjoni sabiex jiġu aġġustati l-ħlasijiet tal-kiri għal bidliet fil-prezz tal-kostruzzjoni jew tal-akkwist tal-proprjetà mikrija jew għal bidliet f'xi kejl ieħor ta' kost jew valur, bħal livelli ġenerali ta' prezzijiet, jew fil-kosti tas-sid fl-iffinanzjar tal-kiri, matul il-perijodu bejn il-bidu tal-kuntratt ta' kiri u l-bidu tal-perijodu ta' żmien tal-kuntratt ta' kiri. Jekk ikun il-każ, l-effett ta' dawn il-bidliet għandu jitqies li jkun seħħ fil-bidu tal-kuntratt ta' kiri għall-iskopijiet ta' dan l-Istandard.

6 Id-definizzjoni ta' kuntratt ta' kiri tinkludi kuntratti għall-kiri ta' assi li jinkludu dispożizzjoni li jagħtu lill-kerrej l-għażla li jakkwista t-titolu fuq l-assi malli jiġu mwettqa l-kondizzjonijiet miftehma. Dawn il-kuntratti huma xi kultant imsejħa kuntratti ta' xiri bi ħlas bin-nifs.

KLASSIFIKAZZJONI TA' KUNTRATTI TA' KIRI

7 Il-klassifikazzjoni ta' kuntratti ta' kiri adottati f'dan l-Istandard hi bbażata fuq il-grad ta' kemm ir-riskji u benefiċċji huma relatati mal-pussess ta' assi mikri jaqgħu fuq is-sid jew fuq il-kerrej. Ir-riskji jinkludu l-possibilitajiet ta' telf minn nuqqas ta' użu jew minħabba l-iżvilupp ta' teknoloġiji li jikkawżaw li ma jibqax jintuża, u varjazzjonjiet fir-redditu minħabba bidla fil-kondizzjonijiet ekonomiċi. Il-gwandanji jistgħu jkunu rrappreżentati mill-aspettattiva ta' operat profittabbli matul il-ħajja ekonomika tal-assi u qligħ mill-apprezzament fil-valur jew konverżjoni tal-valur residwu.

8 Kuntratt ta' kiri huwa kklassifikat bħala kiri finanzjarju jekk jittrasferixxi sostanzjalment ir-riskji u l-benefiċċji kollha relatati mal-jedd tal-proprjetà. Kuntratt ta' kiri huwa kklassifikat bħala kiri operattiv jekk ma jittrasferixxix b'mod sostanzjali r-riskji u l-benefiċċji kollha relatati mal-pussess.

9 Minħabba li t-tranżazzjoni bejn sid u kerrej hi bbażata fuq ftehim ta' kiri bejniethom, huwa xieraq li jintużaw definizzjonijiet konsistenti. L-applikazzjoni ta' dawn id-definizzjonijiet għal ċirkustanzi differenti tas-sid u tal-kerrej tista' twassal biex l-istess kirja tiġi kklassifikata b'mod differenti minnhom. Pereżempju, dan jista' jkun il-każ jekk sid igawdi minn garanzija ta' valur residwu mogħtija minn parti mhux relatata mal-kerrej.

10 Jekk kirja tkun kiri finanzjarju jew jekk kiri operattiv, jiddependi fuq is-sustanza tat-tranżazzjoni u mhux fuq il-forma tal-kuntratt ( 7 ). Eżempji ta' sitwazzjonijiet li individwalment jew f'kombinazzjoni normalment iwasslu biex kuntratt ta' kiri jiġi kklassifikat bħala kiri finanzjarju huma:

(a) il-kuntratt ta' kiri jittrasferixxi l-jedd ta' proprjetà tal-assi lill-kerrej sat-tmiem tal-perijodu tal-kuntratt ta' kiri;

(b) il-kerrej ikollu l-għażla li jixtri l-assi bi prezz li huwa mistenni li jkun aktar baxx mill-valur ġust tant li, fid-data meta l-għażla tkun tista' tiġi eżerċitata, jkun hemm ċertezza raġonevoli fil-bidu tal-kiri li l-għażla ser tiġi eżerċitata.

(ċ) il-perijodu tal-kiri jkun għall-biċċa l-kbira tal-ħajja ekonomika tal-assi anki jekk it-titolu ma jiġix trasferit;

(d) fil-bidu tal-kuntratt ta' kiri l-valur preżenti tal-ħlasijiet minimi tal-kiri jammontaw għal ta' mill-inqas sostanzjalment il-valur ġust kollu tal-assi mikri; u

(e) l-assi mikrijin huma ta' natura tant speċjalizzata li l-kerrej biss jista' jużahom mingħajr modifiki sostanzjali.

11 Indikaturi ta' sitwazzjonijiet li individwalment jew flimkien jistgħu jwasslu wkoll biex kuntratt ta' kiri jiġi kklassifikat bħala kiri finanzjarju huma:

(a) jekk il-kerrej jista' jtemm il-kirja, it-telf tas-sid relatati mat-terminazzjoni jagħmel tajjeb għalihom il-kerrej;

(b) il-qligħ u t-telf mill-varjazzjoni fil-valur ġust tal-akkumulazzjoni ta' residwu favur il-kerrej (pereżempju, fil-forma ta' rifużjoni tal-kera li tkun daqs il-biċċa l-kbira tal-qligħ mill-bejgħ fit-tmiem tal-kirja); u

(ċ) il-kerrej ikollu l-kapaċità li jkompli l-kirja għal perijodu sekondarju b'kera li tkun sostanzjalment aktar baxxa mill-kera fis-suq.

12 L-eżempji u l-indikaturi fil-paragrafi 10 u 11 mhumiex dejjem konklużivi. Jekk ikun ċar minn karatteristiċi oħrajn li l-kirja ma' tittrasferixxix b'mod sostanzjali r-riskji u l-benefiċċji kollha relatati mal-pussess, il-kirja tiġi kklassifikata bħala kiri operattiv. Pereżempju, dan jista' jkun il-każ jekk il-jedd ta' proprjetà tal-assi jittrasferixxi fit-tmiem tal-kirja għal ħlas varjabbli ugwali għall-valur ġust tagħha f'dak iż-żmien, jew jekk ikun hemm renta li tista' tinqala', li minħabba fiha l-kerrej ma jkollux sostanzjalment dawn ir-riskji u l-benefiċċji kollha.

13 Il-klassifikazzjoni ssir fil-bidu tal-kuntratt ta' kiri. Jekk f'xi ħin il-kerrej u s-sid jiftiehmu li jibdlu d-dispożizzjonijiet tal-kirja, ħlief billi jġeddu l-kirja, b'mod li kieku kien jirriżulta fi klassifikazzjoni differenti tal-kirja taħt il-kriterji fil-paragrafi 7–12 jekk it-termini mibdula kienu effettivi fil-bidu tal-kirja, il-ftehim rivedut jitqies bħala ftehim ġdid għall-perijodu tiegħu. Madanakollu, bidliet fl-istimi (pereżempju, bidliet fl-istimi tal-ħajja ekonomika jew tal-valur residwu tal-proprjetà mikrija), jew bidliet fiċ-ċirkustanzi (pereżempju, inadempjenza tal-kerrej), ma jagħtux lok għal klassifikazzjoni ġdida tal-kirja għall-iskopijiet tal-kontabilità.

14 Il-kirjiet ta' art u bini huma kklassifikati bħala kiri operattiv jew ta' kiri finanzjarju bl-istess mod bħall-kirjiet ta' assi oħrajn. Madanakollu, karatteristika tal-art hi li normalment ikollha ħajja ekonomika indefinita u, jekk it-titolu ma jkunx mistenni li jingħadda lill-kerrej sat-tmiem tal-perijodu tal-kuntratt ta' kiri, il-kerrej normalment ma' jirċevix sostanzjalment ir-riskji u l-benefiċċji kollha relatati mal-pussess, u f'dan il-każ il-kirja tal-art tkun kiri operattiv. Ħlas li jsir mal-bidu jew mal-akkwist ta' kirja li titniżżel fil-kontijiet bħala kiri operattiv tirrappreżenta ħlasijiet tal-kiri bil-quddiem li jiġu amortizzati matul il-perijodu tal-kuntratt ta' kiri skont it-tip ta' benefiċċji provduti.

15 L-elementi ta' art u bini ta' kuntratt ta' kiri ta' art u bini jiġu kkunsidrati separatament għall-iskopijiet tal-klassifikazzjoni tal-kirja. Jekk it-titolu fuq iż-żewġ elementi jkun mistenni li jgħaddi lill-kerrej sat-tmiem tal-perijodu tal-kuntratt ta' kiri, iż-żewġ elementi jiġu kklassifikati bħala kirjiet finanzjarji, kemm jekk analizzati bħala kirja waħda jew bħala żewġ kirjiet, ħlief jekk ikun ċar minn elementi oħrajn li l-kuntratt ta' kiri ma jittrasferixxix b'mod sostanzjali r-riskji u l-benefiċċji kollha relatati mal-jedd ta' proprjetà ta' element wieħed jew tat-tnejn. Meta l-art ikollha ħajja ekonomika indefinita, l-element tal-art jiġi normalment kklassifikat bħala kiri operattiv ħlief jekk it-titolu jkun mistenni li jgħaddi lill-kerrej sat-tmiem tal-perijodu tal-kuntratt ta' kiri, skont il-paragrafu 14. L-element ta' bini huwa kklassifikat bħala kiri finanzjarju jew kiri operattiv skont il-paragrafi 7–13.

16 Kull meta jkun neċessarju sabiex tiġi kklassifikata u titniżżel fil-kontijiet kirja ta' art u bini, il-ħlasijiet minimi tal-kuntratt ta' kiri (inklużi kull ħlasijiet bil-quddiem f'forma ta' lump-sum) jiġu allokati bejn l-elementi tal-art u tal-bini b'mod proporzjonat mal-valuri ġusti relattivi tal-interessi tal-kirja fl-element tal-art u tal-bini fil-bidu tal-kuntratt ta' kiri. Jekk il-ħlasijiet tal-kuntratt ta' kiri ma jistgħux jiġu allokati b'mod affidabbli bejn dawn iż-żewġ elementi, il-kirja kollha tiġi kklassifikata bħala kirja finanzjarja, ħlief jekk ikun ċar li ż-żewġ elementi huma kirjiet operattivi, f'liema każ il-kirja kollha tiġi kklassifikata bħala kiri operattiv.

17 Għal kirja ta' art u bini li fiha l-ammont li inizjalment ikun rikonoxxut għall-element tal-art, skont il-paragrafu 20, ikun immaterjali, l-art u l-bini jistgħu jitqiesu bħala unità waħda għall-iskop tal-klassifikazzjoni tal-kuntratt ta' kiri u kklassifikata bħala kirjiet finanzjarji jew ta' kiri operattiv skont il-paragrafi 7-13. F'dak il-każ, il-ħajja ekonomika tal-bini titqies bħala l-ħajja ekonomika tal-assi kollu mikri.

18 Kejl separat tal-elementi tal-art u tal-bini mhuwiex meħtieġ meta l-interess tal-kerrej kemm fl-art u fil-bini mhuwiex meħtieġ meta l-interess tal-kerrej kemm fl-art u fil-bini jiġi kklassifikat bħala proprjetà ta' investiment skont l-IAS 40 u l-mudell tal-valur ġust jiġi adottat. Huma meħtieġa kalkoli dettaljati għal din l-istima biss jekk il-klassifikazzjoni ta' element wieħed jew tat-tnejn tkun fil-bqija waħda inċerta.

19 Skont l-IAS 40, huwa possibbli li kerrej jikklassifika interess fi proprjetà miżmuma taħt kiri operattiv bħala proprjetà ta' investiment. Jekk isir hekk, l-interess tal-proprjetà jitniżżel fil-kontijiet daqs li kieku kien kiri finanzjarju u, barra minn hekk, il-mudell ta' valur ġust jintuża għall-assi rikonoxxut. Il-kerrej għandu jkompli jniżżel il-kirja fil-kontijiet bħala kiri finanzjarju, anki jekk xi avveniment sussegwenti jbiddel in-natura tal-interess tal-kerrej fil-proprjetà b'tali mod li ma tibqax tiġi kklassifikata bħala proprjetà ta' investiment. Dan ikun il-każ jekk, pereżempju, il-kerrej:

(a) jokkupa l-proprjetà, li mbagħad tiġi ttrasferita lis-sid tal-proprjetà okkupata b'kost li hu stmat li hu l-istess daqs il-valur ġust tagħha fid-data tal-bidla tal-uzu; jew

(b) jagħmel sollokazzjoni li sostanzjalment tittrasferixxi r-riskji u l-benefiċċji kollha relatati mal-jedd ta' proprjetà tal-interess lil parti terza mhux relatata. Din is-sollokazzjoni titniżżel fil-kontijiet mill-kerrej bħala kiri finanzjarju lill-parti terza, għalkemm tista' titniżżel fil-kontijiet bħala kiri operattiv mill-parti terza.

KUNTRATTI TA' KIRI FIR-RAPPORTI FINANZJARJI TAL-KERREJJA

Kiri finanzjarju

Rikonoxximent inizjali

20 Fil-bidu tal-perijodu tal-kuntratt ta' kiri, il-kerrejja għandhom jirrikonoxxu kirjiet finanzjarji bħala assi u obbligazzjonijiet fil-karti ta' bilanċ tagħhom f'ammonti ugwali għall-valur ġust tal-proprjetà mikrija jew, jekk aktar baxx, il-valur preżenti tal-ħlasijiet minimi tal-kuntratt ta' kiri, kull wieħed stabbilit fil-bidu tal-kuntratt ta' kiri. Ir-rata ta' skont li għandha tintuża fil-kalkolu tal-valur preżenti tal-ħlasijiet minimi tal-kuntratt ta' kiri hi r-rata ta' interessi impliċita fil-kirja, jekk din tkun tista' tiġi stabbilita b'mod prattiku; jekk le, għandha tintuża r-rata ta' self li tiżdied tal-kerrej. Il-kosti diretti inizjali kollha tal-kerrej huma miżjuda mal-ammont rikonoxxut bħala assi.

21 It-tranżazzjonijiet u l-avvenimenti oħrajn jitniżżlu fil-kontijiet u jiġu ppreżentati skont is-sustanza tagħhom u r-realtà finanzjarja u mhux biss il-forma legali. Għalkemm il-forma legali ta' kuntratt ta' kiri hi li l-kerrej ma jista' jakkwista l-ebda titolu legali fuq l-assi mikri, fil-każ ta' kirjiet finanzjarji s-sustanza u r-realtà finanzjarja huma tali li l-kerrej jakkwista l-benefiċċji ekonomiċi tal-użu tal-assi mikri għall-biċċa l-kbira tal-ħajja ekonomika tiegħu u min-naħa tiegħu jidħol f'obbligu li jħallas għal dak id-dritt ammont li joqrob, fil-bidu tal-kirja, il-valur ġust tal-assi u l-ħlas finanzjarju relatat.

22 Jekk dawn it-tranżazzjonijiet ta' kiri ma jkunux riflessi ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja ◄ tal-kerrej, ir-riżorsi ekonomiċi u l-livell ta' obbligazzjonijiet ta' entità jkunu sottodikjarati, b'hekk li jiġu mfixkla l-proporzjonijiet finanzjarji. Għalhekk, huwa xieraq li kiri finanzjarju jiġi rikonoxxut ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja ◄ tal-kerrej kemm bħala assi kif ukoll bħala obbligu sabiex jitħallsu ħlasijiet ta' kera futuri. Fil-bidu tal-perijodu tal-kuntratt ta' kiri, l-assi u l-obbligazzjoni għall-ħlasijiet futuri ta' kera huma rikonoxxuti ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja ◄ bl-istess ammonti ħlief għal xi kosti diretti inizjali tal-kerrej li huma miżjuda mal-ammont rikonoxxut bħala assi.

23 Mhuwiex xieraq li l-obbligazzjonijiet għal assi mikrija jiġu ppreżentati fir-rapporti finanzjarji bħala tnaqqis mill-assi mikrija. Jekk għall-preżentazzjoni ta' obbligazzjonijiet ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja ◄ issir distinzjoni bejn obbligazzjonijiet kurrenti u mhux kurrenti, l-istess distinzjoni ssir għall-obbligazzjonijiet tal-kirja.

24 Kosti diretti inizjali spiss jintefqu fir-rigward ta' attivitajiet ta' kiri speċfiċi, bħall-innegozjar u l-konklużjoni ta' kuntratti ta' kiri. Il-kosti identifikati bħala direttament attribwibbli għall-attivitajiet mwettqa mill-kerrej għal kiri finanzjarju hu miżjud mal-ammont magħruf bħala assi.

Kejl sussegwenti

25 Ħlasijiet minimi tal-kuntratt ta' kiri għandhom jiġu mqassma bejn il-ħlas finanzjarju u t-tnaqqis tal-obbligazzjoni pendenti. Il-ħlas finanzjarju għandu jiġi allokat għal kull perijodu matul il-perijodu tal-kirja sabiex tinħoloq rata perjodika kostanti ta' interess fuq il-bilanċ tal-obbligazzjoni li jkun fadal. Renti li jistgħu jinqalgħu għandhom jitniżżlu bħala spejjeż fil-perijodu meta jsiru.

26 Fil-prattika, meta jalloka l-ħlas finanzjarju għal perijodi matul il-perijodu tal-kuntratt ta' kiri, il-kerrej jista' juża xi forma ta' approssimazzjoni sabiex jissimplifika l-kalkolu.

27 Kiri finanzjarju jagħti lok għal spiża ta' deprezzament għal assi li jistgħu jiddeprezzaw kif ukoll spiża finanzjarja għal kull perijodu bażi tal-kontijiet. Il-politika ta' deprezzament għal assi mikrija soġġetti għal deprezzament għandha tkun konsistenti ma' dik għal assi li jistgħu jiddeprezzaw li fuqhom hemm jedd ta' proprjetà, u d-deprezzament rikonoxxut għandu jiġi kkalkulat skont l-IAS 16 Proprjetà, Impjanti u Tagħmir u l-IAS 38 Assi Intanġibbli. Jekk ma jkun hemm l-ebda ċertezza raġonevoli li l-kerrej sejjer jikseb il-jedd ta' proprjetà sat-tmiem tal-perijodu tal-kuntratt ta' kiri, l-assi jiġi deprezzat għal kollox matul il-perijodu tal-kuntratt tal-kiri jew iż-żmien tal-utilità, skont liema jkun l-iqsar.

28 L-ammont li jiġi deprezzat ta' assi mikri huwa allokat għal kull perijodu bażi tal-kontijiet matul il-perijodu tal-użu mistenni fuq bażi sistematika konsistenti mal-politika ta' deprezzament li l-kerrej jadotta għall-assi li jistgħu jiddeprezzaw li fuqhom ikollu jedd ta' proprjetà. Jekk ikun hemm ċertezza raġonevoli li l-kerrej sejjer jikseb il-jedd ta' proprjetà sat-tmiem tal-perijodu tal-kuntratt ta' kiri, il-perijodu ta' użu mistenni jkun iż-żmien tal-utilità tal-assi; inkella l-assi jiġi deprezzat matul il-perijodu tal-kuntratt tal-kiri jew iż-żmien tal-utilità, skont liema jkun l-iqsar.

29 It-total tal-ispiża tad-deprezzament tal-assi u l-ispiża finanzjarja għall-perijodu rari jkun l-istess bħal ħlasijiet tal-kirja pagabbli għall-perijodu, u mhuwiex għaldaqstant xieraq li l-ħlasijiet tal-kiri pagabbli jiġu rikonoxxuti b'mod sempliċi bħala spiża. Għaldaqstant, l-assi u l-obbligazzjoni relatata mhumiex aktarx li jkunu ugwali fl-ammont wara l-bidu tal-perijodu taż-żmien tal-kuntratt ta' kiri.

30 Sabiex jiġi stabbilit jekk assi mikri jkunx ġie indebolit, entità tapplika l-IAS 36 Indeboliment ta' Assi.

31 Il-kerrejja għandhom, minbarra li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-ISRF 7 Strumenti Finanzjarji: Żvelar, jagħmlu l-iżvelar segwenti għal kirjiet operattivi:

(a) għal kull klassi ta' assi, l-ammont miżmum fil-kotba nett ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄

(b) tqabbil bejn it-total ta' ħlasijiet tal-kiri minimi fil-futur ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, ◄ u l-valur preżenti tagħhom. Barra minn hekk, entità għandha tiżvela t-total ta' ħlasijiet minimi ta' kera fil-futur ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, ◄ u l-valur preżenti tagħhom, għal kull wieħed mill-perijodi li ġejjin:

(i) mhux iktar tard minn sena;

(ii) iktar tard minn sena iżda mhux iktar tard minn ħames snin;

(iii) aktar tard minn ħames snin.

(ċ) renti li jistgħu jinqalgħu rikonoxxuti bħala spiża fil-perijodu.

(d) it-total ta' ħlasijiet tal-kiri minimi fil-futur mistennija li jitħallsu taħt sollokazzjonijiet mhux kanċellabbli ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄

(e) deskrizzjoni ġenerali tal-arranġamenti materjali tal-kuntratt ta' kiri tal-kerrej, inklużi, iżda mhux biss, dawn li ġejjin:

(i) il-bażi li fuqha tiġi stabbilita r-renta li tista' tinqala' pagabbli;

(ii) l-eżistenza u t-termini ta' għażliet ta' tiġdid jew xiri u l-klawsoli ta' eskalazzjoni; u

(iii) restrizzjonijiet imposti minn kuntratti ta' kiri, bħal dawk dwar dividendi, dejn addizzjonali, u kiri ulterjuri.

32 Barra minn hekk, ir-rekwiżiti ta' żvelar skont l-IAS 16, l-IAS 36, l-IAS 38, l-IAS 40 u l-IAS 41 japplikaw għall-kerrejja għal assi mikrija taħt kirjiet finanzjarji.

Kirjiet operattivi

33 Il-ħlasijiet ta' kiri taħt kiri operattiv għandhom ikunu rikonoxxuti bħala spiża fuq bażi ta' linja dritta matul il-perijodu ta' żmien tal-kuntratt ta' kiri ħlief jekk bażi sistematika oħra tkun aktar rappreżentattiva tax-xejra taż-żmien tal-benefiċċju tal-utent ( 8 ).

34 Għal kiri operattiv, il-ħlasijiet tal-kiri (esklużi l-kosti għal servizzi bħal assigurazzjoni u l-manutenzjoni) huma rikonoxxuti bħala spiża fuq bażi ta' linja dritta ħlief jekk xi bażi sistematika oħra tkun rappreżentattiva tax-xejra taż-żmien tal-benefiċċju tal-utent, anki jekk il-ħlasijiet ma jkunux fuq dik il-bażi.

35 Il-kerrejja għandhom, minbarra li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-IFRS 7, jagħmlu l-iżvelar li ġej għal kirjiet operattivi:

(a) it-total ta' ħlasijiet minimi ta' kiri tal-futur taħt kirjiet operattivi mhux kanċellabbli għal kull wieħed mill-perijodi li ġejjin:

(i) mhux iktar tard minn sena;

(ii) iktar tard minn sena iżda mhux iktar tard minn ħames snin;

(iii) aktar tard minn ħames snin.

(b) it-total ta' ħlasijiet tal-kiri minimi fil-futur mistennija li jitħallsu taħt sollokazzjonijiet mhux kanċellabbli ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄

(ċ) ħlasijiet ta' kiri u sollokazzjoni rikonoxxuti bħala spiża fil-perijodu, b'ammonti separati għal ħlasijiet minimi ta' kiri, renta li tista' tinqala', u ħlasijiet ta' sollokazzjoni.

(d) deskrizzjoni ġenerali tal-arranġamenti materjali tal-kuntratt ta' kiri tal-kerrej, inklużi, iżda mhux biss, dawn li ġejjin:

(i) il-bażi li fuqha tiġi stabbilita r-renta li tista' tinqala' pagabbli;

(ii) l-eżistenza u t-termini ta' għażliet ta' tiġdid jew xiri u l-klawsoli ta' eskalazzjoni; u

(iii) restrizzjonijiet imposti minn kuntratti ta' kiri, bħal dawk dwar dividendi, dejn addizzjonali, u kiri ulterjuri.

KUNTRATTI TA' KIRI FIR-RAPPORTI FINANZJARJI TAS-SIDIEN

Kirjiet finanzjarji

Rikonoxximent inizjali

36 Is-sidien għandhom jirrikonoxxu assi miżmuma taħt kirjiet finanzjarji fil-karti tal-bilanċ tagħhom u jippreżentawhom bħala riċevibbli f'ammont ugwali għall-investiment nett fil-kirja.

37 Taħt kiri finanzjarju sostanzjalment ir-riskji u l-benefiċċji kollha relatati mal-pussess jiġu ttrasferiti minn sid, u għalhekk il-ħlas tal-kiri riċevibbli huwa trattat minn sid bħala ħlas lura tal-prinċipal u l-introjtu finanzjarju sabiex jiġu rimborsati u s-sid jiġi ppremjat għall-investiment u s-servizzi tiegħu.

38 Il-kosti diretti inizjali spiss isiru mis-sidien u jinkludu ammonti bħal ħlas ta' kummissjonijiet, drittijiet legali u kosti interni li jiżdiedu u li huma direttament attribwibbli għall-innegozjar u l-arranġament ta' kirja. Dawn jeskludu spejjeż amministrattivi ġenerali bħal dawk li jsiru mit-tim tal-bejgħ u tal-marketing. Għal kirjiet finanzjarji minbarra dawk li jinvolvu s-sidien li jkunu manifatturi jew negozjanti, il-kosti diretti inizjali huma inklużi fil-kejl inizjali tal-kiri finanzjarju inizjali riċevibbli u jnaqqsu l-ammont ta' introjtu rikonoxxut matul il-perijodu ta' żmien tal-kuntratt ta' kiri. Ir-rata ta' interessi impliċita fil-kirja hi definita b'tali mod li l-kosti diretti inizjali huma inklużi awtomatikament fil-kiri finanzjarju riċevibbli; m'hemm l-ebda bżonn li dawn jiġu miżjuda separatament. Il-kosti li jintefqu mis-sidien li jkunu manifatturi jew negozjanti b'konnessjoni man-negozjar jew l-arranġament ta' kirja huma esklużi mid-definizzjoni ta' kosti diretti inizjali. Minħabba f'hekk, huma esklużi mill-investiment nett fil-kirja u huma rikonoxxuti bħala spiża meta l-profitt tal-bejgħ jiġi rikonoxxut, li għal kiri finanzjarju normalment ikun fil-bidu tal-perijodu ta' żmien tal-kuntratt ta' kiri.

Kejl sussegwenti

39 Ir-rikonoxximent tal-introjtu finanzjarju għandu jkun ibbażat fuq metodu li jirrifletti rata kostanti perjodika ta' redditu fuq l-investiment nett ta' sid fil-kiri finanzjarju.

40 Is-sid jimmira li jalloka l-introjtu finanzjarju matul il-perijodu ta' żmien tal-kuntratt ta' kiri fuq bażi sistematika u razzjonali. Din l-allokazzjoni tal-introjtu hi bbażata fuq metodu li jirrifletti rata kostanti perjodika ta' redditu fuq l-investiment nett tas-sid fil-kiri finanzjarju. Ħlasijiet tal-kiri relatati mal-perijodu, esklużi l-kosti għal servizzi, huma applikati kontra l-investiment gross fil-kirja sabiex jitnaqqas kemm il-prinċipal kif ukoll l-introjtu finanzjarju li ma jkunx inqala’.

41 Il-valuri residwi mhux garantiti stmati li jintużaw fil-kalkolu tal-investiment gross tas-sid fil-kirja jiġu riveduti regolarment. Jekk kien hemm tnaqqis fil-valur residwu mhux garantit stmat, l-allokazzjoni tal-introjtu matul il-perijodu ta' żmien tal-kuntratt ta' kiri tiġi riveduta u kull tnaqqis realtat mal-ammonti akkumulati jiġi rikonoxxut immedjatament.

41A Assi taħt kiri finanzjarju li jkun ikklassifikat bħala miżmum għall-bejgħ (jew inkluż fi grupp tad-disponiment li jkun ikklassifikat bħala miżmum għall-bejgħ), b'konformità mal-IFRS 5 Assi Mhux Kurrenti Miżjuma għall-Bejgħ u Operazzjonijiet li Ma Tkomplewx għandu jiġi rrappurtat b'konformità ma' dak l-IFRS.

42 Is-sidien li jkunu manifatturi jew negozjanti għandhom jirrikonoxxu l-profitt jew it-telf tal-bejgħ fil-perijodu, skont il-politika segwita mill-entità għal bejgħ dirett. Jekk jiġu kkwotati rati ta' interessi li jkunu baxxi b'mod artifiċjali, il-profitt tal-bejgħ għandu jkun ristrett għal dak li kien japplika li kieku kella tiġi imposta rata ta' interessi tas-suq. Il-kosti li jintefqu mis-sidien li jkunu manifatturi jew negozjanti f'konnessjoni man-negozjar jew l-arranġament ta' kirja għandhom jiġu rikonoxxuti bħala spiża meta l-profitt tal-bejgħ ikun rikonoxxut.

43 Il-manifatturi jew negozjanti spiss joffru lill-klijenti l-għażla li jew jixtru jew jikru assi. Kiri finanzjarju ta' assi mis-sid li jkun manifattur jew negozjant jagħti lok għal żewġ tipi ta' introjtu:

(a) profitt jew telf ekwivalenti għall-profitt jew telf li jirriżulta minn bejgħ dirett tal-assi li jkun qed jiġi mikri, bi prezzijiet normali tal-bejgħ, li jirriflettu kull volum applikabbli jew skontijiet tal-kummerċ; u

(b) introjtu finanzjarju matul il-perijodu ta' żmien tal-kuntratt ta' kiri.

44 Id-dħul mil-bejgħ rikonoxxut fil-bidu tal-perijodu ta' żmien tal-kiri minn sid li jkun manifattur jew negozjant huwa l-valur ġust tal-assi, jew, jekk aktar baxx, il-valur preżenti tal-ħlasijiet minimi tal-kiri li jakkumulaw favur is-sid, ikkalkulati skont ir-rata ta' interessi tas-suq. Il-kost tal-bejgħ rikonoxxut fil-bidu tal-perijodu tal-kuntratt ta' kiri hu l-kost, jew l-ammont miżmum fil-kotba jekk dan ikun differenti, tal-proprjetà mikrija wara li jitnaqqas il-valur preżenti tal-valur residwu mhux garantit. Id-differenza bejn id-dħul mil-bejgħ u l-kost tal-bejgħ hi l-profitt mill-bejgħ, li hi rikonoxxuta skont l-politika tal-entità għal bejgħ dirett.

45 Sidien li jkunu manifatturi jew negozjanti xi kultant jikkwotaw rati baxxi b'mod artifiċjali sabiex jiġbdu lill-klijenti. L-użu ta' rata bħal din twassal għal porzjon eċċessiv ta' introjtu totali mit-tranżazzjoni li tkun qed tiġi rikonoxxuta fil-ħin tal-bejgħ. Jekk jiġu kkwotati rati ta' interessi li jkunu baxxi b'mod artifiċjali, il-profitt mill-bejgħ għandu jkun ristrett għal dak li kien japplika li kieku kella tiġi imposta rata ta' mgħax tas-suq.

46 Il-kosti li jsiru minn sid li jkun manifattur jew negozjant b'konnessjoni mal-innegozjar u l-arranġament ta' kiri finanzjarju huma rikonoxxuti bħala spiża fil-bidu tal-perijodu ta' żmien tal-kiri minħabba li huma prinċipalment relatati mal-profitt mill-bejgħ tal-manifattur jew negozjant.

47 Is-sidien għandhom, minbarra li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-ISRF 7, għandhom jiżvelaw dawn li ġejjin għal kirjiet finanzjarji:

(a) tqabbil bejn l-investiment gross fil-kirja ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, ◄ u l-valur preżenti ta' ħlasijiet minimi tal-kiri riċevibbli ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄ Barra minn hekk, entità għandha tiżvela l-investiment gross fil-kirja u l-valur preżenti tal-ħlasijiet minimi tal-kiri riiċevibbli ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, ◄ għal kull wieħed mill-perijodi li ġejjin:

(i) mhux iktar tard minn sena;

(ii) iktar tard minn sena iżda mhux iktar tard minn ħames snin;

(iii) aktar tard minn ħames snin.

(b) introjtu finanzjarju mhux maqlugħ.

(ċ) il-valuri residwi mhux garantiti li jakkumulaw favur is-sid.

(d) il-provvediment akkumulat għal ħlasijiet minimi tal-kiri riċevibbli li huwa impossibbli li jinġabru.

(e) renti li jistgħu jinqalgħu rikonoxxuti bħala introjtu fil-perijodu.

(f) deskrizzjoni ġenerali tal-arranġamenti materjali tal-kiri tas-sid.

48 Bħala indikatur tat-tkabbir huwa spiss utli li jiġi żvelat l-investiment gross wara li jitnaqqas l-introjtu li ma jiġix maqlugħ f'negozju ġdid miżjud matul il-perijodu, u wara li jitnaqqsu l-ammonti relevanti għal kirjiet kanċellati.

Kirjiet operattivi

49 Is-sidien għandhom jippreżentaw assi soġġetti għal kirjiet operattivi fil-karti tal-bilanċ tagħhom skont in-natura tal-assi.

50 L-introjtu ta' kera minn kiri operattiv għandu jkun rikonoxxut bħala introjtu fuq bażi ta’ linja dritta matul il-perijodu ta' żmien tal-kuntratt ta' kiri, ħlief jekk bażi sistematika oħra tkun aktar rappreżentattiva taż-żmien li matulu l-benefiċċju derivat mill-assi mikri kien imnaqqas ( 9 ).

51 Kosti, inkluż id-deprezzament, li saru fil-qligħ tal-introjtu mill-kiri huma rikonoxxuti bħala spiża. L-introjtu mill-kirja (minbarra ammonti riċevuti għal servizzi pprovduti bħal assigurazzjoni u manutenzjoni) huwa rikonoxxut fuq bażi ta’ linja dritta anki jekk dawn l-irċevuti ma jkunux fuq din il-bażi, ħlief jekk bażi sistematika oħra tkun aktar rappreżentattiva tat-tendenza taż-żmien li matulu l-benefiċċju derivat mill-assi mikri kien imnaqqas.

52 Kosti diretti inizjali li jkunu ntefqu mis-sidien fin-negozjar u l-arranġament ta' kiri operattiv għandhom jiġu miżjuda mal-ammont miżmum fil-kotba tal-assi mikri u rikonoxxuti bħala spiża matul il-perijodu ta' żmien tal-kirja fuq l-istess bażi bħall-introjtu mill-kirja.

53 Il-politika ta' deprezzament għal assi mikrija soġġetti għal deprezzament għandha tkun konsistenti mal-politika normali ta' deprezzament tas-sid għal assi simili, u d-deprezzament għandu jiġi kkalkulat skont l-IAS 16 u l-IAS 38.

54 Sabiex jiġi stabbilit jekk assi mikri jkunx ġie indebolit, entità tapplika l-IAS 36.

55 Sid li jkun manifattur jew negozjant ma jirrikonoxxix profitt mill-bejgħ malli jidħol f'kiri operattiv għaliex dan m’huwiex ekwivalenti għal bejgħ.

56 Is-sidien għandhom, minbarra li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-ISRF 7, jiżvelaw dawn li ġejjin għal kirjiet finanzjarji:

(a) it-total ta' ħlasijiet minimi ta' kiri tal-futur taħt kirjiet operattivi mhux kanċellabbli fit-total u għal kull wieħed mill-perijodi li ġejjin:

(i) mhux iktar tard minn sena;

(ii) iktar tard minn sena iżda mhux iktar tard minn ħames snin;

(iii) aktar tard minn ħames snin.

(b) renti totali li jistgħu jinqalgħu rikonoxxuti bħala introjtu fil-perijodu.

(ċ) deskrizzjoni ġenerali tal-arranġamenti tal-kiri tas-sid.

57 Barra minn hekk, ir-rekwiżiti tal-iżvelar fl-IAS 16, l-IAS 36, l-IAS 38, l-IAS 40 u l-IAS 41 japplikaw għas-sidien għal assi mikrija taħt kirjiet operattivi.

TRANŻAZZJONIJIET TA' BEJGĦ B’KIRI LURA

58 Tranżazzjoni ta' bejgħ b'kiri lura tinvolvi l-bejgħ ta' assi b'kiri lura tal-istess assi. Il-ħlas tal-kiri u l-prezz tal-bejgħ huma normalment interdipendenti minħabba li jiġu negozjati bħala pakkett. It-trattament fil-kontijiet ta' tranżazzjoni ta' bejgħ b'kiri lura jiddependi fuq it-tip ta' kiri involut.

59 Jekk tranżazzjoni ta' bejgħ b'kiri lura tirriżulta f'kiri finanzjarju, kull eċċess fid-dħul mill-bejgħ fuq l-ammont miżmum fil-kotba m'għandux jiġi rikonoxxut immedjatament bħala introjtu mill-bejjiegħ-kerrej. Minflok, għandu jiġi differit u ammortizzat matul il-perijodu tal-kirja.

60 Jekk il-kiri lura jkun kiri finanzjarju, it-tranżazzjoni tkun mezz li permezz tagħha s-sid jipprovdi finanzi lill-kerrej, bl-assi bħala garanzija. Għal din ir-raġuni mhuwiex xieraq li l-eċċess fir-rikavat mill-bejgħ fuq l-ammont miżmum fil-kotba jitqies bħala introjtu. Dan l-eċċess jiġi differit u amortizzat matul il-perijodu tal-kirja.

61 Jekk tranżazzjoni ta' bejgħ b'kiri lura tirriżulta f'kiri operattiv, u jkun ċar li t-tranżazzjoni saret b'valur ġust, kull profitt jew telf għandu jiġi rikonoxxut immedjatament. Jekk il-prezz tal-bejgħ jkun inqas mill-valur ġust, kull profitt jew telf għandu jiġi rikonoxxut immedjatament ħlief li, jekk it-telf ikun ikkumpensat bi ħlasijiet ta' kiri futuri taħt il-prezz tas-suq, għandu jiġi differit u amortizzat bi proporzjon mal-ħlasijiet tal-kiri matul il-perijodu li matulu l-assi huwa mistenni li jiġi użat. Jekk il-prezz tal-bejgħ ikun aktar mill-valur ġust, l-eċċess fuq il-valur ġust għandu jiġi differit u amortizzat għal matul il-perijodu li matulu l-assi huwa mistenni li jiġi użat.

62 Jekk il-kiri lura jkun kiri operattiv, u l-ħlasijiet tal-kiri u l-prezz tal-bejgħ jkunu b'valur ġust, fil-fatt tkun seħħet tranżazzjoni normali ta' bejgħ u kull profitt jew telf għandu jiġi rikonoxxut immedjatament.

63 Għal kirjiet operattivi, jekk il-valur ġust fil-ħin tat-tranżazzjoni ta' bejgħ b'kiri lura jkun inqas mill-ammont miżmum fil-kotba tal-assi, għandu jiġi rikonoxxut immedjatament telf ugwali għall-ammont tad-differenza bejn l-ammont miżmum fil-kotba u l-valur ġust.

64 Għal kirjiet finanzjarji, l-ebda aġġustament ta' din ix-xorta m’hu meħtieġ ħlief jekk kien hemm indeboliment fil-valur, f'liema każ l-ammont miżmum fil-kotba jiġi mnaqqas għal ammont li jista' jiġi rkuprat skont l-IAS 36.

65 Ir-rekwiżiti tal-iżvelar għall-kerrejja u s-sidien japplikaw l-istess għat-tranżazzjonijiet ta' bejgħ b'kiri lura. Id-deskrizzjoni meħtieġa ta' arranġamenti materjali ta' kiri twassal għal l-iżvelar ta' dispożizzjonijiet uniċi jew mhux tas-soltu tal-ftehim jew kondizzjonijiet tat-tranżazzjonijiet ta' bejgħ b'kiri lura.

66 It-tranżazzjonijiet ta' bejgħ b'kiri lura jistgħu jagħtu lok għall-kriterji separati tal-iżvelar fl-IAS 1 Preżentazzjoni tar-Rapporti Finanzjarji.

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI

67 Bla ħsara għall-paragrafu 68, l-applikazzjoni retrospettiva ta' dan l-Istandard hija mħeġġa iżda mhux meħtieġa. Jekk l-Istandard ma jiġix applikat retrospettivament, il-bilanċ ta' kull kiri finanzjarju li kien jeżisti qabel jitqies li kien ġie stabbilit kif suppost mis-sid u għandu jitniżżel fil-kontijiet minn hemm 'il quddiem skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Istandard.

68 Entità li qabel tkun applikat l-IAS 17 (rivedut fl-1997) għandha tapplika l-emendi magħmula minn dan l-Istandard retrospettivament għall-kirjiet kollha jew, jekk l-IAS 17 (rivedut fl-1997) ma kienx ġie applikat retrospettivament, għall-kirjiet kollha konklużi minn meta l-ewwel applikat dak l-Istandard.

DATA EFFETTIVA

69 Entità għandha tapplika dan l-Istandard għal perijodi annwali li jibdew fl-1 ta' Jannar 2005 jew wara. Applikazzjoni aktar bikrija hija mħeġġa. Jekk entità tapplika dan l-Istandard għal perijodu li jibda qabel l-1 ta' Jannar 2005, hija għandha tiżvela dan il-fatt.

IRTIRAR TAL-IAS 17 (RIVEDUT 1997)

70 Dan l-Istandard jieħu post l-IAS 17 Kuntratti ta' Kiri (rivedut fl-1997).
STANDARD INTERNAZZJONALI TAL-KONTABILITÀ 18

Dħul

GĦAN

Introjtu huwa ddefinit fil-Qafas għall-Preparazzjoni u l-Preżentazzjoni tar-Rapporti Finanzjarji bħala żjidiet fil-benefiċċji ekonomiċi matul il-perijodu tal-kontabilità fil-forma ta' influssi jew titjib ta' assi jew tnaqqis ta' obbligazzjonijiet li jirriżultaw f'żidiet fl-ekwità, ħlief għal dawk li huma relatati ma' kontribuzzjonijiet mingħand parteċipanti fl-ekwità. Introjtu jinkludi kemm dħul kif ukoll qligħ. Dħul huwa introjtu li jirriżulta matul it-twettiq tal-attivitajiet ordinarji ta' entità u huwa msejjaħ b'varjetà ta' ismijiet differenti inklużi bejgħ, drittijiet, imgħax, dividendi u royalties. L-għan ta' dan l-Istandard huwa li jippreskrivi t-trattament fil-kontabilità ta' dħul li jirriżulta minn ċerti tipi ta' tranżazzjonijiet u avvenimenti.

Il-kwistjoni ewlenija tad-dħul fil-kontabilità hija kif jiġi ddeterminat meta għandu jiġi rikonoxxut id-dħul. Id-dħul huwa rikonoxxut meta jkun probabbli li benefiċċji ekonomiċi futuri ser jgħaddu għall-entità u li dawk il-benefiċċji jistgħu jiġu mkejla b'mod affidabbli. Dan l-Istandard jidentifika ċ-ċirkustanzi li fihom jiġu ssodisfati dawn il-kriterji u, b'hekk, jiġi rikonoxxut id-dħul. Dan jipprovdi wkoll gwida prattika dwar l-applikazzjoni ta' dawn il-kriterji.

AMBITU

1 Dan l-Istandard għandu jiġi applikat fil-kontabilità tad-dħul li jirriżulta minn dawn it-tranżazzjonijiet u avvenimenti:

(a) il-bejgħ ta' prodotti;

(b) il-forniment ta' servizzi; u

(ċ) l-użu minn oħrajn ta' assi tal-entità li jirrendi mgħax, royalties u dividendi.

2 Dan l-Istandard jissostitwixxi l-IAS 18 Rikonoxximent ta' Dħul li kien ġie approvat fl-1982.

3 Prodotti jinkludu prodotti manifatturati mill-entità għall-iskop ta' bejgħ u prodotti mixtrija biex jerġgħu jinbiegħu, bħal merkanzija mixtrija minn bejjiegħ bl-imnut jew art jew proprjetà oħra miżmuma biex terġa' tinbiegħ.

4 Il-forniment ta' servizzi tipikament jinvolvi t-twettiq mill-entità ta' xogħol miftiehem kuntrattwalment fuq perijodu ta' żmien miftiehem. Is-servizzi jistgħu jiġu pprovduti f'perijodu wieħed jew fuq aktar minn perijodu wieħed. Xi kuntratti għall-forniment ta' servizzi huma relatati direttament ma' kuntratti ta' kostruzzjoni, bħal pereżempju, dawk għas-servizzi ta' managers ta' proġetti u periti. Dħul li jirriżulta minn dawn il-kuntratti m'huwiex indirizzat f'dan l-Istandard iżda huwa ttrattat skont ir-rekwiżiti għal kuntratti ta' kostruzzjoni kif speċifikati fl-IAS 11 Kuntratti ta' Kostruzzjoni.

5 L-użu minn ħaddieħor ta' assi tal-entità jagħti lok għal dħul fil-forma ta':

(a) mgħax — ħlasijiet għall-użu ta' flus jew ekwivalenti ta' flus jew ammonti dovuti lill-entità;

(b)  royalties—ħlasijiet għall-użu ta' assi li jservu fit-tul tal-entità, bħal pereżempju privattivi, marki reġistrati (trademarks), drittijiet tal-awtur u software tal-kompjuter; u

(ċ) dividendi — distribuzzjonijiet ta' profitti lil detenturi ta' investimenti f'ekwità bi proporzjon mal-investimenti tagħhom fi klassi partikolari ta' kapital.

6 Dan l-Istandard ma jindirizzax dħul li jirriżulta minn:

(a) ftehim ta' kiri (ara l-IAS 17 Kuntratti ta' Kiri);

(b) dividendi li jirriżultaw minn investimenti li huma kontabilizzati taħt il-metodu tal-ekwità (ara l-IAS 28 Investmenti f'Kumpanniji Assoċjati);

(ċ) kuntratti tal-assigurazzjoni fl-ambitu ta' IFRS 4 Kuntratti tal-Assigurazzjoni;

(d) bidliet fil-valur ġust ta' assi finanzjarji u obbligazzjonijiet finanzjarji jew id-disponiment tagħhom (ara l-IAS 39 Strumenti Finanzjarji: Rikonoxximent u Kejl);

(e) bidliet fil-valur ta' assi kurrenti oħrajn;

(f) rikonoxximent inizjali u minn bidliet fil-valur ġust ta' assi bijoloġiċi relatati ma' attività agrikola (ara l-IAS 41 Agrikoltura);

(g) rikonoxximent inizjali ta' prodott agrikolu (ara l-IAS 41); u

(h) l-estrazzjoni ta' minerali mhux maħduma.

DEFINIZZJONIJIET

7 It-termini li ġejjin jintużaw f'dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

Dħul huwa l-influss gross ta' benefiċċji ekonomiċi matul il-perijodu li jirriżultaw matul it-twettiq tal-attivitajiet ordinarji ta' entità meta dawk l-influssi jirriżultaw f'żidiet fl-ekwità, ħlief għal dawk li huma relatati ma' kontribuzzjonijiet mingħand parteċipanti fl-ekwità.

Valur ġust huwa l-ammont li għalih jista' jiġi skambjat assi, jew li għalih tista' tiġi saldata obbligazzjoni, bejn partijiet infurmati u disposti fi tranżazzjoni distakkata.

8 Dħul jinkludi biss l-influssi grossi ta' benefiċċji ekonomiċi riċevuti u riċevibbli mill-entità f'isimha stess. Ammonti miġbura f'isem terzi bħal taxxi fuq il-bejgħ, taxxi fuq prodotti u servizzi u taxxi fuq il-valur miżjud m'humiex benefiċċji ekonomiċi li jgħaddu għal fuq l-entità u ma jirriżultawx f'żjidiet fl-ekwità. Għalhekk, huma esklużi mid-dħul. B'mod simili, f'relazzjoni ta' rappreżentanza kummerċjali, l-influssi grossi ta' benefiċċji ekonomiċi jinkludu ammonti miġbura f'isem il-prinċipal li ma jirriżultawx f'żjidiet fl-ekwità għall-entità. L-ammonti miġbura għan-nom tal-prinċipal m'humiex dħul. Minnflok, id-dħul huwa l-ammont tal-kummissjoni.

KEJL TAD-DĦUL

9 Id-dħul għandu jiġi mkejjel skont il-valur ġust tal-korrispettiv riċevut jew riċevibbli ( 10 ).

10 L-ammont ta' dħul li jirriżulta minn tranżazzjoni huwa normalment iddeterminat bi ftehim bejn l-entità u x-xerrej jew l-utent tal-assi. Dan jiġi mkejjel skont il-valur ġust tal-korrispettiv riċevut jew riċevibbli, wara li jitqies l-ammont ta' kull skont kummerċjali jew tnaqqis fuq il-volum mogħtija mill-entità.

11 Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, il-korrispettiv ikun fil-forma ta' flus jew ekwivalenti ta' flus u l-ammont tad-dħul huwa l-ammont ta' flus jew ekwivalenti ta' flus riċevuti jew riċevibbli. Madankollu, meta l-influss ta' flus jew ekwivalenti ta' flus ikun iddifferit, il-valur ġust tal-korrispettiv jista' jkun inqas mill-ammont nominali ta' flus riċevuti jew riċevibbli. Pereżempju, entità tista' tagħti kreditu mingħajr imgħax lix-xerrej jew taċċetta nota riċevibbli b'rata ta' mgħax li tkun inqas minn dik tas-suq mingħand ix-xerrej bħala korrispettiv għall-bejgħ ta' prodotti. Meta l-arranġament effettivament ikun jikkostitwixxi tranżazzjoni ta' finanzjament, il-valur ġust tal-korrispettiv huwa ddeterminat billi jiġu skontati l-pagamenti kollha riċevibbli fil-futur bl-użu ta' rata imputata ta' mgħax. Ir-rata imputata ta' mgħax hija dik li tista' tiġi ddeterminata bl-aktar mod ċar minn fost dawn li ġejjin:

(a) ir-rata prevalenti għal strument simili ta' emittent bi klassifikazzjoni ta' kreditu simili; jew

(b) rata ta' mgħax li tiskonta l-ammont nominali tal-istrument għall-prezz kurrenti fi flus tal-bejgħ tal-prodotti jew servizzi.

Id-differenza bejn il-valur ġust u l-ammont nominali tal-korrispettiv hi rikonoxxuta bħala dħul ta' interessi skont il-paragrafi 29 u 30 u skont l-IAS 39.

12 Meta prodotti jew servizzi jiġu skambjati jew imparta ma' prodotti jew servizzi li jkunu ta' natura u ta' valur simili, l-iskambju ma jitqiesx bħala tranżazzjoni li tiġġenera dħul. Dan spiss ikun il-każ fir-rigward ta' komoditajiet bħal żejt jew ħalib fejn il-fornituri jiskambjaw jew ipartu inventarji f'diversi lokazzjonijiet sabiex jissodisfaw id-domanda fil-ħin f'lokazzjoni partikolari. Meta jinbiegħu prodotti jew jiġu fornuti servizzi bi skambju għal prodotti jew servizzi li ma jkunux simili, l-iskambju jitqies bħala tranżazzjoni li tiġġenera dħul. Id-dħul jiġi mkejjel skont il-valur ġust tal-prodotti jew servizzi riċevuti, aġġustat bl-ammont ta' flus jew ekwivalenti ta' flus ittrasferiti. Meta l-valur ġust tal-prodotti jew servizzi riċevuti ma jkunx jista' jiġi mkejjel b'mod affidabbli, id-dħul jiġi mkejjel skont il-valur ġust tal-prodotti jew servizzi mogħtija, aġġustat bl-ammont ta' flus jew ekwivalenti ta' flus ittrasferiti.

IDENTIFIKAZZJONI TAT-TRANŻAZZJONI

13 Il-kriterji ta' rikonoxximent f'dan l-Istandard huma normalment applikati separatament għal kull tranżazzjoni. Madankollu, f'ċerti ċirkustanzi, huwa neċessarju li l-kriterji ta' rikonoxximent jiġu applikati għall-komponenti identifikabbli separatament ta' tranżazzjoni waħda sabiex tiġi riflessa s-sustanza tat-tranżazzjoni. Pereżempju, meta l-prezz tal-bejgħ ta' prodott ikun jinkludi ammont identifikabbli għal servizzi sussegwenti, dak l-ammont jiġi ddifferit u rikonoxxut bħala dħul matul il-perijodu meta jitwettaq is-servizz. Min-naħa l-oħra, il-kriterji ta' rikonoxximent huma applikati għal żewġ tranżazzjonijiet jew aktar flimkien meta jkunu konnessi b'tali mod li l-effett kummerċjali ma jistax jiġi mifhum mingħajr referenza għas-serje ta' tranżazzjonijiet bħala ħaġa sħiħa. Pereżempju, entità tista' tbigħ prodotti u, fl-istess ħin, tidħol fi ftehim separat biex terġa' tixtri l-prodotti f'data aktar tard, biex b'hekk jiġi nnegat l-effett sostantiv tat-tranżazzjoni; f'każ bħal dan, iż-żewġ tranżazzjonijiet jiġu ttrattati flimkien.

BEJGĦ TA' PRODOTTI

14 Dħul mill-bejgħ ta' prodotti għandu jiġi rikonoxxut meta l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin ikun ġew issodisfati:

(a) l-entità tkun ittrasferiet lix-xerrej ir-riskji u l-benefiċċji sinifikanti tal-jedd ta' proprjetà fuq l-assi;

(b) l-entità ma żżomm la involviment maniġerjali kontinwu sal-grad normalment assoċjat mad-dritt ta' proprjetà u lanqas kontroll effettiv fuq il-prodotti mibjugħa;

(ċ) l-ammont tad-dħul ikun jista' jiġi mkejjel b'mod affidabbli.

(d) ikun probabbli li l-benefiċċji ekonomiċi assoċjati mat-tranżazzjoni ser jgħaddu għal fuq l-entità; u

(e) il-kosti li jintefqu jew li jkunu ser jintefqu fir-rigward tat-tranżazzjoni jkunu jistgħu jiġu mkejla b'mod affidabbli.

15 L-evalwazzjoni ta' meta entità tkun ittrasferiet lix-xerrej ir-riskji u l-benefiċċji sinifikanti tal-jedd ta' proprjetà fuq l-assi teħtieġ eżaminazzjoni taċ-ċirkustanzi tat-tranżazzjoni; Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, it-trasferiment tar-riskji u l-benefiċċji tal-jedd tal-proprjetà ikun jikkoinċidi mat-trasferiment tat-titolu legali jew il-mogħdija tal-pussess lix-xerrej. Dan huwa l-każ għall-biċċa l-kbira tal-bejgħ bl-imnut. F'każijiet oħra, it-trasferiment tar-riskji u l-benefiċċji tal-jedd tal-proprjetà iseħħ f'ħin differenti mit-trasferiment tat-titolu legali jew il-mogħdija tal-pussess.

16 Jekk l-entità żżomm riskji sinifikanti tal-jedd tal-proprjetà, it-tranżazzjoni ma titqiesx bħala bejgħ u d-dħul ma jiġix rikonoxxut. Entità tista' żżomm riskju sinjifikanti tal-jedd tal-proprjetà f'numru ta' modi. Eżempji ta' sitwazzjoni fejn l-entità tista' żżomm ir-riskji u l-benefiċċji sinifikanti tal-jedd tal-proprjetà huma:

(a) meta l-entità żżomm obbligu għal prestazzjoni mhux sodisfaċenti li mhux kopert mid-dispożizzjonijiet normali ta' garanzija;

(b) meta r-riċeviment tad-dħul minn bejgħ partikolari jkun kontinġenti fuq id-derivazzjoni ta' dħul mix-xerrej mill-bejgħ tiegħu tal-prodotti;

(ċ) meta l-prodotti jiġu mibgħuta soġġett għall-installazzjoni u l-installazzjoni tkun parti sinifikanti tal-kuntratt li jkun għadu ma ġiex komplut mill-entità; u

(d) meta x-xerrej ikollu d-dritt li jirrexindi x-xiri għal raġuni speċifikata fil-kuntratt tal-bejgħ u l-entità ma tkunx ċerta dwar il-probabbiltà tar-ritorn.

17 Jekk entità żżomm biss riskju insinifikanti tal-jedd tal-proprjetà, it-tranżazzjoni titqies bħala bejgħ u d-dħul jiġi rikonoxxut. Pereżempju, bejjiegħ jista' jżomm it-titolu legali fuq il-prodotti unikament biex jipproteġi l-ġbir tal-ammont dovut. F'dak il-każ, jekk l-entità tkun ittrasferiet ir-riskji u l-benefiċċji sinifikanti tal-jedd tal-proprjetà, it-tranżazzjoni titqies bħala bejgħ u d-dħul jiġi rikonoxxut. Eżempju ieħor ta' entità li żżomm biss riskju insinifikanti tal-jedd tal-proprjetà jista' jkun bejgħ bl-imnut fejn jiġi offrut rimbors jekk il-klijent ma jkunx sodisfatt. Id-dħul f'dawk il-każijiet huwa rikonoxxut fil-ħin tal-bejgħ kemm-il darba l-bejjiegħ ikun jista' jistma b'mod affidabbli r-ritorni futuri u jirrikonoxxi obbligazzjoni għar-ritorni bbażata fuq esperjenza preċedenti u fatturi relevanti oħrajn.

18 Dħul huwa rikonoxxut biss meta jkun probabbli li l-benefiċċji ekonomiċi assoċjati mat-tranżazzjoni ser jgħaddu għal fuq l-entità. F'xi każijiet, dan jista' ma jkunx probabbli sakemm il-korrispettiv jiġi riċevut jew sakemm titneħħa inċertezza. Pereżempju, jista' jkun inċert li awtorità governattiva barranija ser tagħti permess għar-remissjoni tal-korrispettiv mill-bejgħ f'pajjiż barrani. Meta jingħata l-permess, l-inċertezza titneħħa u d-dħul jiġi rikonoxxut. Madankollu, meta tqum inċertezza dwar jekk jistax jinġabar ammont diġà inkluż fid-dħul, l-ammont li ma jistax jinġabar jew l-ammont li fir-rigward tiegħu l-irkupru ma jkunx għadu probabbli jiġi rikonoxxut bħala spiża, pjuttost milli bħala aġġustament tal-ammont tad-dħul rikonoxxut oriġinarjament.

19 Dħul u spejjeż li jkunu relatati mal-istess tranżazzjoni jew avveniment ieħor huma rikonoxxuti simultanjament; dan il-proċess huwa komunement imsejjaħ bħala t-tqabbil tad-dħul u l-ispejjeż. Spejjeż, inklużi garanziji u kosti oħrajn li jkunu se jintefqu wara li jintbagħtu l-prodotti normalment jistgħu jiġu mkejla b'mod affidabbli meta l-kundizzjonijiet l-oħrajn għar-rikonoxximent tad-dħul ikunu ġew issodisfati. Madankollu, ma jistax jiġi rikonoxxut dħul meta l-ispejjeż ma jistgħux jiġu mkejla b'mod affidabbli; f'dawk iċ-ċirkustanzi, kull korrispettiv li diġà jkun ġie riċevut għall-bejgħ tal-prodotti jiġi rikonoxxut bħala obbligazzjoni.

FORNIMENT TA' SERVIZZI

20 Meta l-eżitu ta' tranżazzjoni li tinvolvi l-forniment ta' servizzi jkun jista' jiġi stmat b'mod affidabbli, id-dħul assoċjat mat-tranżazzjoni għandu jiġi rikonoxxut b'referenza għall-istadju tat-tlestija tat-tranżazzjoni ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄ L-eżitu ta' tranżazzjoni jista' jiġi stmat b'mod affidabbli meta l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin ikunu ssodisfati:

(a) l-ammont tad-dħul ikun jista' jiġi mkejjel b'mod affidabbli.

(b) ikun probabbli li l-benefiċċji ekonomiċi assoċjati mat-tranżazzjoni ser jgħaddu għal fuq l-entità;

(ċ) l-istadju tat-tlestija tat-tranżazzjoni ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ jista' jiġi mkejjel b'mod affidabbli; u

(d) il-kosti li jintefqu għat-tranżazzjoni u l-kosti biex titlesta t-tranżazzjoni jkunu jistgħu jiġu mkejla b'mod affidabbli ( 11 ).

21 Ir-rikonoxximent tad-dħul b'referenza għall-istadju ta' tlestija ta' tranżazzjoni spiss jissejjaħ il-metodu tal-perċentwal komplut. Skont dan il-metodu, id-dħul jiġi rikonoxxut fil-perijodi tal-kontabilità li fihom is-servizzi jkunu fornuti. Ir-rikonoxximent ta' dħul fuq din il-bażi jipprovdi informazzjoni utli dwar il-livelli milħuqa fl-attività u t-twettiq tas-servizz matul perijodu. l-IAS 11 ukoll jirrikjedu r-rikonoxximent tad-dħul fuq din il-bażi. Ir-rekwiżiti ta' dak l-Istandard huma ġeneralment applikabbli għar-rikonoxximent tad-dħul u tal-ispejjeż assoċjati għal tranżazzjoni li tinvolvi l-forniment ta' servizzi.

22 Dħul huwa rikonoxxut biss meta jkun probabbli li l-benefiċċji ekonomiċi assoċjati mat-tranżazzjoni ser jgħaddu għal fuq l-entità. Madankollu, meta tqum inċertezza dwar jekk jistax jinġabar ammont diġà inkluż fid-dħul, l-ammont li ma jistax jinġabar jew l-ammont li fir-rigward tiegħu l-irkupru ma jkunx għadu probabbli, għandu jiġi rikonoxxut bħala spiża, pjuttost milli bħala aġġustament tal-ammont ta' dħul rikonoxxut oriġinarjament.

23 Entità ġeneralment tkun tista' tagħmel stimi affidabbli wara li tkun ftehmet dan li ġej mal-partijiet l-oħrajn fit-tranżazzjoni:

(a) id-drittijiet enforzabbli ta' kull parti fir-rigward tas-servizz li għandu jiġi fornut u riċevut mill-partijiet;

(b) il-korrispettiv li għandu jiġi skambjat; u

(ċ) il-mod u t-termini tas-saldu.

Normalment ikun neċessarju wkoll għall-entità li jkollha sistema effettiva interna ta' estimi u rappurtaġġ finanzarju. L-entità tanalizza u, fejn ikun meħtieġ, tirrevedi l-estimi tad-dħul hekk kif jingħata s-servizz. Il-bżonn għal dawk ir-reviżjonijiet ma jindikax neċessarjament li l-eżitu tat-tranżazzjoni ma jistax jiġi stmat b'mod affidabbli.

24 L-istadju tat-tlestija ta' tranżazzjoni jista' jiġi ddeterminat b'varjetà ta' modi. Entità tuża l-metodu li jkejjel b'mod affidabbli s-servizzi fornuti. Skont in-natura tat-tranżazzjoni, il-metodi jistgħu jinkludu:

(a)  surveys tax-xogħol imwettaq;

(b) servizzi mwettqa sa dik id-data bħala perċentwali tas-servizzi totali li jridu jiġu mwettqa; jew

(ċ) il-proporzjon li l-kosti li jkunu ntefqu sa dik id-data jirrappreżentaw meta mqabbla mal-kosti totali tat-tranżazzjoni; huma biss dawk il-kosti li jirriflettu servizzi mwettqa sa dik id-data li jiġu inklużi fil-kosti minfuqa sa dik id-data. Dawk il-kosti biss li jirriflettu servizzi mwettqa jew li jkunu ser jiġu mwettqa jiġu inklużi fil-kosti totali stmati tat-tranżazzjoni.

Pagament mal-progress tax-xogħlijiet u ħlasijiet bil-quddiem riċevuti mingħand klijenti spiss ma jirriflettux is-servizzi mwettqa.

25 Għal għanijiet prattiċi, meta s-servizzi jiġu mwettqa permezz ta' numru indeterminat ta' atti fuq perijodu ta' żmien speċifikat, id-dħul jiġi rikonoxxut fuq bażi ta' linja dritta matul il-perijodu speċifikat ħlief jekk ikun hemm evidenza li xi metodu ieħor jirrappreżenta b'mod aħjar l-istadju tat-tlestija. Meta att speċifiku jkun ferm aktar sinifikanti minn kull att ieħor, ir-rikonoxximent tad-dħul jiġi pospost sakemm l-att sinifikanti jiġi eżegwit.

26 Meta l-eżitu tat-tranżazzjoni li tinvolvi l-forniment ta' servizzi ma jkunx jista' jiġi stmat b'mod affidabbli, id-dħul għandu jiġi rikonoxxut biss sal-punt tal-ispejjeż rikonoxxuti li jkunu jistgħu jiġu rkuprati.

27 Matul l-istadji bikrin ta' tranżazzjoni, spiss ikun il-każ li l-eżitu tat-tranżazzjoni ma jkunx jista jiġi stmat b'mod affidabbli. Madankollu, jista' jkun probabbli li l-entità tirkupra l-kosti tat-tranżazzjoni li tkun nefqet. Għalhekk, id-dħul għandu jiġi rikonoxxut biss sal-limitu tal-kosti li jkunu ntefqu u li jkunu mistennija li jkunu rikuperabbli. Billi l-eżitu tat-tranżazzjoni ma jistax jiġi stmat b'mod affidabbli, ebda profitt m'huwa rikonoxxut.

28 Meta l-eżitu ta' tranżazzjoni ma jkunx jista' jiġi stmat b'mod affidabbli u ma jkunx probabbli li l-ispejjeż li jkunu ntefqu ser jiġu rkuprati, ma jiġix rikonoxxut dħul u l-kosti minfuqa jiġu rikonoxxuti bħala spiża. Meta l-inċertezzi li ma jkunux ippermettew li l-eżitu tal-kuntratt jiġi stmat b'mod affidabbli ma jkunux għadhom jeżistu, id-dħul jiġu rikonoxxut skont il-paragrafu 20 u mhux skont il-paragrafu 26.

MGĦAX, ROYALTIES U DIVIDENDI

29 Dħul li jirriżulta mill-użu minn terzi ta' assi tal-entità li jirrendu mgħax, royalties u dividendi għandu jiġi rikonoxxut fuq il-bażijiet stabbiliti fil-paragrafu 30 meta:

(a) ikun probabbli li l-benefiċċji ekonomiċi assoċjati mat-tranżazzjoni ser jgħaddu għal fuq l-entità; u

(b) l-ammont tad-dħul ikun jista' jiġi mkejjel b'mod affidabbli.

30 Id-dħul għandu jiġi rikonoxxut fuq il-bażijiet li ġejjin:

(a) l-imgħax għandu jiġi rikonoxxut bil-metodu ta' mgħax effettiv kif stabbilit f' l-IAS 39, il-paragrafi 9 u AG5-AG8;

(b) ir-royalties għandhom jiġu rikonoxxuti fuq bażi tad-dovuti b'konformità mas-sustanza tal-ftehim rilevanti; u

(ċ) dividendi għandhom jiġu rikonoxxuti meta d-dritt tal-azzjonist sabiex jirċievi ħlas jiġi stabbilit.

31 [Imħassra]

32 Meta mgħax mhux imħallas ikun akkumula qabel l-akkwist ta' investiment li jirrendi l-imgħax, ir-riċeviment sussegwenti ta' mgħax jiġi allokat bejn il-perijodi ta' qabel l-akkwist u dak ta' wara l-akkwist; il-porzjon ta' wara l-akkwist biss huwa rikonoxxut bħala dħul. Meta dividendi fuq titoli ta' ekwità jiġu ddikjarati minn profitti ta' qabel l-akkwist, dawk id-dividendi jiġu mnaqqsa mill-kost tat-titoli. Jekk ikun diffiċli li ssir dik l-allokazzjoni ħlief fuq bażi arbitrarja, id-dividendi jiġu rikonoxxuti bħala dħul ħlief jekk ikunu jirrappreżentaw b'mod ċar l-irkupru ta' parti mill-kost tat-titoli tal-ekwità.

33 Ir-royalties jakkumulaw skont it-termini tal-ftehim relevanti u normalment huma rikonoxxuti fuq dik il-bażi ħlief jekk, wara li titqies is-sustanza tal-ftehim, ikun iktar xieraq li d-dħul jiġi rikonoxxut fuq xi bażi oħra li tkun sistematika u razzjonali.

34 Dħul huwa rikonoxxut biss meta jkun probabbli li l-benefiċċji ekonomiċi assoċjati mat-tranżazzjoni ser jgħaddu għal fuq l-entità. Madankollu, meta tqum inċertezza dwar jekk jistax jinġabar ammont diġà inkluż fid-dħul, l-ammont li ma jistax jinġabar jew l-ammont li fir-rigward tiegħu l-irkupru ma jkunx għadu probabbli, għandu jiġi rikonoxxut bħala spiża, u mhux bħala aġġustament tal-ammont ta' dħul rikonoxxut oriġinarjament.

ŻVELAR

35 Entità għandha tiżvela:

(a) il-politika tal-kontabilità għar-rikonoxximent tad-dħul, inklużi l-metodi adottati sabiex jiġi ddeterminat l-istadju tat-tlestija tat-tranżazzjonijiet li jinvolvu l-forniment ta' servizzi;

(b) l-ammont ta' kull kategorija sinifikanti ta' dħul rikonoxxut matul il-perijodu, inkluż id-dħul li jirriżulta minn:

(i) il-bejgħ ta' prodotti;

(ii) il-forniment ta' servizzi:

(iii) imgħax;

(iv)  royalties;

(v) dividendi; u

(ċ) l-ammont ta' dħul li jirriżulta minn skambji ta' prodotti jew servizzi inklużi f'kull kategorija sinifikanti ta' dħul.

36 Entità tiżvela kull obbligazzjoni kontinġenti u assi kontinġenti skont l-IAS 37 Provvedimenti, Obbligazzjonijiet Kontinġenti u Assi Kontinġenti. Obbligazzjonijiet kontinġenti u assi kontinġenti jistgħu jirriżultaw minn elementi bħal kosti ta' garanziji, klejms, penali jew telf possibbli.

DATA EFFETTIVA

37 Dan l-Istandard isir operattiv għal rapporti finanzjarji li jkopru l-perijodi li jibdew fl-1 ta' Jannar 1995 jew wara.
STANDARD INTERNAZZJONALI TAL-KONTABILITÀ 19

Benefiċċji għall-Impjegati

GĦAN

L-għan ta' dan l-Istandard huwa li jistabbilixxi l-kontabilità u l-iżvelar għall-benefiċċji għall-impjegati. Dan l-Istandard jeħtieġ li entità tirrikonoxxi:

(a) obbligazzjoni meta xi impjegat ikun ipprovda servizz bi skambju għal benefiċċji għall-impjegati li għandhom jitħallsu fil-futur; u

(b) spiża meta l-entità tikkonsma l-benefiċċju ekonomiku li jirriżulta minn servizz mogħti minn impjegat bi skambju għal benefiċċji għall-impjegati.

AMBITU

1 Dan l-Istandard għandu jiġi applikat mis-sid fil-kontabilità għall-benefiċċji kollha tal-impjegati, ħlief għal dawk li għalihom japplika l-IFRS 2 Pagament ibbażat fuq Ishma.

2 Dan l-Istandard ma jittrattax ir-rappurtaġġ minn pjani ta' benefiċċji għall-impjegati (ara l-IAS 26 Kontabilità u Rappurtaġġ minn Pjani ta' Benefiċċju tal-Irtirar).

3 Il-benefiċċji tal-impjegati li għalihom japplika dan l-Istandard jinkludu dawk ipprovduti:

(a) skont pjani formali jew kull ftehim formali ieħor bejn entità u impjegati individwali, gruppi ta' impjegati jew ir-rappreżantanti tagħhom;

(b) skont obbligi leġiżlattivi, jew permezz ta' arranġamenti tal-industrja, fejn entitajiet jintalbu jikkontribwixxu f'pjani nazzjonali, tal-istat, tal-industrija jew pjani bejn għadd ta' sidien; jew

(ċ) minn dawk il-prattiċi informali li jagħtu lok għal obbligu kostruttiv. Il-prattiċi informali jwasslu għal obbligu kostruttiv fejn l-entità m'għandha l-ebda alternattiva realistika għajr li tħallas il-benefiċċji għall-impjegatii. Eżempju ta' obbligu kostruttiv huwa meta bidla fil-prattiċi informali tikkawża dannu inaċċettabbli lir-relazzjoni tagħha mal-impjegati.

4 Il-benefiċċji tal-impjegati jinkludu:

(a) benefiċċji għal żmien qasir tal-impjegati, bħal pagi, salarji, u kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, frank annwali mħallas, assenza għall-mard imħallas, qsim fil-profitti u bonusijiet (jekk imħallsa fi żmien tnax-il xahar mit-tmiem il-perijodu) u benefiċċji mhux monetarji (bħal kura medika, akkomodazzjoni, karrozzi u oġġetti jew servizzi mingħajr ħlas jew issussidjati) għal impjegati attwali;

(b) benefiċċji ta' wara l-impjieg bħal pensjonijiet, benefiċċji tal-irtirar oħrajn, assigurazzjoni fuq il-ħajja ta' wara l-impjieg u kura medika ta' wara l-impjieg;

(ċ) benefiċċji oħra tal-impjegati fuq terminu ta' żmien twil, li jinkludu benefiċċji ta' frank għal servizz twil mal-kumpanija jew frank sabbatiku, benefiċċji ta' ġublew jew ta' servizz mogħti fit-tul, benefiċċji minħabba diżabbilità fuq terminu ta' żmien twil u, kemm-il darba ma jitħallsux b'mod sħiħ fi żmien tnax-il xahar wara t-tmiem tal-perijodu, qsim fil-profitti, bonusijiet u kumpens differit;

(d) benefiċċji għat-temm tal-impieg.

Minħabba li kull kategorija identifikata f'(a)-(d) hawn aktar qabel għandha karatteristiċi differenti, dan l-Istandard jistabbilixxi rekwiżiti separati għal kull kategorija.

5 Benefiċċji għall-impjegati jinkludu benefiċċji mogħtija jew lill-impjegati jew lid-dipendenti tagħhom u jistgħu jissaldu bi ħlasijiet (jew l-għoti ta' oġġetti jew servizzi) magħmula jew direttament lill-impjegati, lill-irġiel u lin-nisa tagħhom, lit-tfal u dipendenti oħra, bħal kumpanniji tal-assigurazzjoni.

6 Impjegat jista' jipprovdi servizzi lil entità fuq bażi full-time, part-time, permanenti, każwali jew temporanja. Għall-iskop ta' dan l-Istandard, impjegati jinkludu diretturi u persunal maniġerjali ieħor.

DEFINIZZJONIJIET

7 It-termini li ġejjin jintużaw f'dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

Benefiċċji għall-impjegati huma l-forom kollha ta' korrispettiv mogħtija minn entità bi skambju għal servizzi mogħtija mill-impjegati.

Benefiċċji għall-impjegati fuq żmien qasir huma benefiċċji għall-impjegati (minbarra benefiċċji għat-temm tal-impjieg) li jsiru dovuti kollha kemm huma fi żmien tnax-il xahar wara t-tmiem tal-perijodu li fih l-impjegati jagħtu s-servizz relatat.

Benefiċċji għal wara t-tmiem ta' impjieg huma benefiċċji għall-impjegati (minbarra benefiċċji għat-temm tal-impjieg) li jitħallsu wara t-tlestija tal-impjieg.

Pjani ta' benefiċċju ta' wara l-impieg huma arranġamenti formali jew informali skont liema entità tipprovdi benefiċċji ta' wara l-impieg għal impjegat wieħed jew aktar.

Pjani ta' kontribuzzjoni definita huma pjani ta' benefiċċji ta' wara l-impjieg skont liema entità tħallas kontribuzzjonijiet fissi f'entità separata (fond) u ma jkollha l-ebda obbligu legali jew kostruttiv biex tħallas aktar kontribuzzjonijiet jekk il-fond ma jkollux assi biżżejjed biex iħallas il-benefiċċji kollha għall-impjegati relatati mas-servizzi tal-impjegati fil-perijodi kurrenti u ta' qabel.

Pjani ta' benefiċċju definit huma pjani ta' benefiċċji ta' wara l-impjieg minbarra pjani ta' kontribuzzjoni definita.

Pjani bejn għadd ta' sidien huma pjani ta' kontribuzzjoni definita (minbarra pjani tal-istat) jew pjani ta' benefiċċju definit (minbarra pjani tal-istat) li:

(a) jaggruppaw l-assi kontribwiti minn diversi entitajiet li m'humiex taħt kuntroll komuni; u

(b) jużaw dawk l-assi biex jipprovdu benefiċċji lill-impjegati ta' aktar minn entità waħda, fuq il-bażi li livelli ta' kontribuzzjoni u ta' benefiċċju huma ddeterminati mingħajr ma titqies l-identità tal-entità li timpjega lill-impjegati rispettivi.

Benefiċċji oħra għat-tul tal-impjegati huma benefiċċji għall-impjegati (minbarra benefiċċji ta' wara l-impjieg u benefiċċji għat-temm tal-impjieg) li ma jkollhomx jitħallsu kollha kemm huma fi żmien tnax-il xahar wara t-tmiem tal-perijodu li fih l-impjegati jagħtu s-servizz relatat.

Benefiċċji għat-temm tal-impieg huma benefiċċji għall-impjegati li jitħallsu b'riżultat ta' jew:

(a) deċiżjoni ta' entità biex ittemm l-impjieg ta' impjegat qabel id-data normali tal-irtirar; jew

(b) deċiżjoni ta' impjegat biex jaċċetta s-sensja volontarja bi skambju għal dawk il-benefiċċji.

Benefiċċji vestiti tal-impjegati huma benefiċċji għall-impjegati li m'humiex kundizzjonali fuq impjieg futur.

Il-valur preżenti ta' obbligu ta' benefiċċju definit huwa l-valur preżenti, mingħajr ma jitnaqqsu xi assi tal-pjan, ta' ħlasijiet futuri mistennija u meħtieġa biex jissalda l-obbligu li jirriżulta mis-servizz tal-impjegati fil-perijodi kurrenti u ta' qabel.

Kost tas-servizz attwali hija ż-żjieda fil-valur preżenti ta' obbligu ta' benefiċċju definit li jirriżulta mis-servizz tal-impjegati fil-perijodu kurrenti.

Kost tal-imgħax huwa ż-żjieda matul xi perijodu fil-valur preżenti ta' obbligu ta' benefiċċju definit li tirriżulta minħabba li l-benefiċċji jkunu perijodu wieħed eqreb lejn is-saldu.

Assi tal-Pjan jinkludu:

(a) assi miżmuma minn fond tal-benefiċċji għall-impjegati għal żmien twil; u

(b) poloz tal-assigurazzjoni li jikkwalifikaw.

Assi miżmuma minn fond tal-benefiċċji għall-impjegati għal żmien twil huma assi (minbarra strumenti finanzjarji mhux trasferibbli maħruġa mill-entità li tirrapporta) li:

(a) jinżammu minn entità (fond) li hija legalment separata mill-entità li tirrapporta u li teżisti biss biex tħallas jew tiffinanzja fondi tal-benefiċċji għall-impjegati; u

(b) jistgħu jintużaw biss biex iħallsu jew jiffinanzjaw fondi tal-benefiċċji għall-impjegati, li m'humiex disponibbli għall-kredituri proprji tal-entità li tirrapporta (anke f'każ ta falliment), u ma jistgħux jiġu rritornati lill-entità li tirrapporta, sakemm jew:

(i) l-assi li jifdlu mill-fond ikunu biżżejjed biex jissodisfaw l-obbligi kollha relatati tal-pjan tal-benefiċċji għall-impjegati jew tal-entità li tirrapporta; jew

(ii) l-assi huma rritornati lill-entità li tirrapporta biex din tkun rimborsata għall-benefiċċji għall-impjegati mħallsa diġà.

Polza tal-assigurazzjoni li tikkwalifika hija polza tal-assigurazzjoni ( 12 ) maħruġa minn assiguratur li m'huwiex persuna relatata (kif iddefinit fl-IAS 24 Żvelar fuq Partijiet Relatati) mal-entità li tirrapporta, jekk ir-rikavat mill-polza:

(a) jista' jintuża biss biex jitħallsu jew jiġu ffinanzjati benefiċċji għall-impjegati skont pjan ta' benefiċċju definit; u

(b) m'huwiex disponibbli għall-kredituri proprji tal-entità li tirrapporta (anke jekk f'falliment) u ma jistax jitħallas lill-entità li tirrapporta, ħlief jekk jew:

(i) ir-rikavat ikun jirrappreżenta assi żejda li mhumiex meħtieġa biex il-polza tissodisfa l-obbligi kollha relatati tal-benefiċċji għall-impjegati; jew

(ii) ir-rikavat huwa rritornat lill-entità li tirrapporta biex din tiġi rimborsata għall-benefiċċji għall-impjegati mħallsa diġà.

Valur ġust huwa l-ammont li bih ikun jista' jiġi skambjat l-assi, jew tissalda xi obbligazzjoni bejn partijiet infurmati u disponibbli, fi tranżazzjoni distakkata.

Ir-redditu fuq l-assi tal-pjan huwa mgħax, dividendi u dħul ieħor li jirriżulta mill-assi tal-pjan, flimkien ma' qligħ jew telf realizzat u mhux realizzat mill-assi tal-pjan, imnaqqsa b'kull spiża tal-amministrazzjoni tal-pjan u mnaqqsa b'kull taxxa li titħallas mill-pjan innifsu.

Qligħ u telf attwarju jkopri:

(a) aġġustamenti tal-esperjenza (l-effetti tad-differenzi bejn l-suppożizzjonijiet attwarji ta' qabel u dak li attwalment sar); u

(b) l-effetti ta' tibdiliet f'suppożizzjonijiet attwarji.

Spiża ta' servizz passat hija ż-żjieda fil-valur preżenti tal-obbligu tal-benefiċċju definit għas-servizzi tal-impjegati f'perijodi ta' qabel, li tirriżulta fil-perijodu kurrenti mill-introduzzjoni ta', jew it-tibdiliet lil, benefiċċji ta' wara l-impjieg jew benefiċċji oħra għat-tul tal-impjegati. Spiża ta' servizz passat tista' tkun jew pożittiva (fejn jiġu introdotti jew jitjiebu benefiċċji) jew negattiva (fejn jitnaqqsu benefiċċji eżistenti).

BENEFIĊĊJI GĦALL-IMPJEGATI FUQ ŻMIEN QASIR

8 Benefiċċji għall-impjegati fuq żmien qasir jinkludu entrati bħal:

(a) pagi, salarji u kontribuzzjonijiet tas-sigurta soċjali;

(b) assenzi kkumpensati fuq żmien qasir (bħal frank annwali mħallas u frank tal-mard imħallas) fejn l-assenzi huma mistennija li jseħħu fi żmien tnax-il xahar wara t-tmiem tal-perijodu li fih l-impjegati jagħtu s-servizz relatat bħala impjegati;

(ċ) qsim fil-profitti u bonusijiet li jitħallsu fi żmien tnax-il xahar wara t-tmiem tal-perijodu li fih l-impjegati jagħtu s-servizz relatat; u

(d) benefiċċji mhux monetarji (bħal kura medika, akkomodazzjoni, karozzi u oġġetti jew servizzi b'xejn jew issussidjati) għal impjegati kurrenti

9 Il-kontabilità tal-benefiċċji għall-impjegati fuq żmien qasir hija ġeneralment sempliċi minħabba li m'hemmx bżonn ta' suppożizzjonijiet attwarji biex ikejlu l-obbligu jew il-kost, u m'hemm l-ebda possibbiltà ta' xi qligħ jew telf attwarju. Barra minn hekk, l-obbligi ta' benefiċċji għall-impjegati fuq żmien qasir jitkejlu fuq bażi mhux skontata.

Rikonoxximent u kejl

Il-benefiċċji kollha għall-impjegati fuq żmien qasir

10 Meta impjegat ikun ta servizz lil entità matul perijodu ta' kontabilità, l-entità għandha tirrikonoxxi l-ammont mhux skontat ta' benefiċċji għall-impjegati fuq żmien qasir mistennija li jitħallsu bi skambju għal dak is-servizz:

(a) bħala obbligazzjoni (spiża akkumulata), wara li jitnaqqas kull ammont imħallas diġà. Jekk l-ammont imħallas diġà jeċċedi l-ammont mhux skontat tal-benefiċċji, entità għandha tirrikonoxxi dak l-eċċess bħala assi (spiża mħallsa minn qabel) sakemm il-ħlas minn qabel iwassal għal, pereżempju, tnaqqis fi ħlasijiet futuri jew rifużjoni ta' flus; u

(b) bħala spiża, ħlief jekk Standard ieħor jeħtieġ jew jippermetti l-inklużjoni tal-benefiċċji fil-kost ta' assi (ara, pereżempju, l-IAS 2 Inventarji u l-IAS 16 Proprjetà, Impjanti u Tagħmir).

Il-paragrafi 11, 14 u 17 jispjegaw kif entità għandha tapplika dan ir-rekwiżit għal benefiċċji għall-impjegati fuq żmien qasir fil-forma ta' assenzi kkumpensati u pjani ta' qsim fil-profitti u ta' bonus.

Assenzi kkumpensati fuq żmien qasir

11 Entità għandha tirrikonoxxi l-kost mistenni ta' benefiċċji għall-impjegati fuq żmien qasir fil-forma ta assenzi kkumpensati skont il-paragrafu 10 kif ġej:

(a) fil-każ ta' assenzi kkumpensati akkumulattivi, meta l-impjegati jagħtu servizz li jżid l-intitolament tagħhom għal assenzi kkumpensati futuri; u

(b) fil-każ ta' assenzi kkumpensati mhux akkumulattivi, meta jseħħu l-assenzi.

12 Entità tista' tikkumpensa impjegati għall-assenza għal diversi raġunijiet inklużi btajjel, mard u diżabbiltà fuq żmien qasir, maternità jew paternità, servizz ta' ġurati u dak militari. Intitolament għal assenzi kkumpensati jaqa' f'żewġ kategoriji:

(a) akkumulattivi; u

(b) mhux akkumulattivi.

13 Assenzi kkumpensati akkumulattivi huma dawk li jinżammu u li jistgħu jintużaw f'perijodi futuri jekk l-intitolament tal-perijodu kurrenti ma jkunx użat għal kollox. Assenzi kkumpensati akkumulattivi jistgħu jkunu jew vestiti (fi kliem ieħor, l-impjegati huma intitolati għal ħlas fi flus għal intitolament mhux użat meta wieħed iħalli l-entità) jew mhux vestiti (meta l-impjegati m'humiex intitolati għal ħlas fi flus għal intitolament mhux użat meta jitilqu). Jinħoloq obbligu hekk kif l-impjegati jagħtu servizz li jżid l-intitolament tagħhom għal assenzi kkumpensati futuri. L-obbligu jeżisti, u huwa rikonoxxut, anke jekk l-assenzi kkumpensati jkunu mhux vestiti, għalkemm il-possibbiltà li l-impjegati jistgħu jitilqu qabel ma jużaw intitolament mhux vestit akkumulat taffettwa l-kejl ta' dak l-obbligu.

14 Entità għandha tkejjel l-ispiża mistennija ta' assenzi kkumpensati akkumulattivi, bħala l-ammont addizzjonali li l-entità tistenna li tħallas b'riżultat tal-intitolament mhux użat li jkun akkumula ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄

15 Il-metodu speċifikat fil-paragrafu ta' qabel ikejjel l-obbligu skont l-ammont tal-ħlasijiet addizzjonali li huma mistennija li jirriżultaw biss mill-fatt li l-benefiċċju jakkumula. F'ħafna każijiet, entità tista' ma jkollhiex bżonn tagħmel komputazzjonijiet iddettaljati biex tistma li m'hemm ebda obbligu sinifikanti għal assenzi kkumpensati mhux użati. Pereżempju, obbligu ta' frank tal-mard x'aktarx ikun sinifikanti biss jekk ikun hemm ftehim formali jew informali li frank tal-mard imħallas mhux użat jista jittieħed bħala btajjel imħallsa.

Eżempju li jispjega l-paragrafi 14 u 15

Entità għandha 100 impjegat, li kull wieħed u waħda minnhom huma intitolati għal ħamest ijiem ta' xogħol ta' frank tal-mard imħallas kull sena. Frank tal-mard mhux imħallas jista' jinżamm għal sena kalendarja. Il-frank tal-mard jitnaqqas l-ewwel mill-intitolament tas-sena kurrenti u mbagħad minn kull bilanċ miżmum mis-sena ta qabel (fuq bażi LIFO). Fit-30 ta' Diċembru 20X1, il-medja tal-intitolament mhux użata hija jumejn għal kull impjegat. L-entità tistenna, skont esperjenza passata li hija mistennija li tkompli, li 92 impjegat ma jiħdux aktar minn ħamest ijiem ta' frank tal-mard imħallas fl-20X2 u li t-tmien impjegati li jifdal jieħdu medja ta' sitt ijiem u nofs kull wieħed.

L-entità tistenna li tħallas 12-il jum addizzjonali ta' ħlas għall-mard b'riżultat tal-intitolament mhux użat li jkun akkumula fil-31 ta' Diċembru 20X1 (ġurnata u nofs kull wieħed u waħda minnhom, għal tmien impjegati). Għalhekk, l-entità tirrikonoxxi obbligazzjoni daqs 12-il jum ta' ħlas għall-mard.

16 Assenzi kkumpensati mhux akkumulattivi ma jinżammux: dawn jiskadu jekk l-intitolament tal-perijodu kurrenti ma jintużax kollu kemm hu u ma jintitolawx lill-impjegati għal ħlas ta' flus għal dak l-intitolament mhux użat mat-tluq mill-entità. Dan huwa ġeneralment il-każ tal-ħlas għall-mard (sakemm intitolament passat mhux użat ma jżidx intitolament futur), il-frank tal-maternità jew tal-paternità u assenzi kkumpensati għal servizz ta' ġurati jew militari. Entità ma tirrikonoxxi l-ebda obbligazzjoni jew spiża saż-żmien tal-assenza, minħabba s-servizz tal-impjegati ma jżidx l-ammont tal-benefiċċju.

Pjani ta' qsim fil-profitti u ta' bonus

17 Entità għandha tirrikonoxxi l-kost mistenni tal-qsim fil-profitti u ta' ħlasijiet ta' bonusijiet skont il-paragrafu 10 meta, u biss meta:

(a) l-entità għandha obbligu preżenti legali jew kostruttiv li twettaq dawn il-ħlasijiet bħala riżultat ta' avvenimenti passati; u

(b) tista' ssir stima affidabbli tal-obbligu.

Jeżisti obbligu preżenti meta, u biss meta, l-entità m'għandha l-ebda alternattiva realistika ħlief li tħallas.

18 Skont il-pjani ta' qsim fil-profitti, l-impjegati jirċievu sehem mill-profitt biss jekk jibqgħu mal-entità għal perijodu speċifiku. Dawn il-pjani joħolqu obbligu kostruttiv billi l-impjegati jagħtu servizz li jżid l-ammont li għandu jitħallas jekk jibqgħu fis-servizz sat-tmiem tal-perijodu speċifikat. Il-kejl ta' dawn l-obbligi kostruttivi jirriflettu l-possibbiltà li xi impjegati jistgħu jitilqu mingħajr ma jirċievu ħlasijiet ta' qsim fil-profitti.

Eżempju biex jispjega l-paragrafu 18

Pjan ta' qsim fil-profitti jeżiġi li entità tħallas proporzjon speċifikat mill-profitt tagħha għas-sena lil impjegati tagħha li jservu matul is-sena. Jekk ma jkunx hemm impjegati li jitilqu matul is-sena, il-ħlasijiet totali tat-qsim fil-profitti għas-sena jkunu 3 % tal-profitt. L-entità tistma li ċ-ċaqliq tal-persunal inaqqas il-ħlasijiet għal 2,5 % tal-profitt.

L-entità tirrikonoxxi obbligazzjoni u spiża ta' 2,5 % tal-profitt.

19 Entità jista' ma jkollhiex obbligu legali li tħallas bonus. Madankollu, f'xi każijiet, entità għandha prattika li tħallas bonusijiet. F'dawn il-każijiet, l-entità għandha obbligu kostruttiv minħabba li l-entità m'għandha l-ebda alternattiva realistika ħlief li tħallas il-bonus. Il-kejl tal-obbligu kostruttiv jirrifletti l-possibbiltà li xi impjegati jistgħu jitilqu mingħajr ma jirċievu bonus.

20 Entità tista' toħroġ stima affidabbli tal-obbligu legali jew kostruttiv tagħha skont pjan ta' qsim fil-profitti jew ta' bonus meta, u biss meta:

(a) il-kundizzjonijiet formali tal-pjan jinkludu formola biex jiġi stabbilit l-ammont tal-benefiċċju;

(b) l-entità tistabbilixxi l-ammonti li għandhom jitħallsu qabel ma r-rapporti finanzjarji jkunu awtorizzati biex jinħarġu; jew

(ċ) il-prattika passata tagħti evidenza ċara tal-ammont tal-obbligu kostruttiv tal-entità.

21 L-obbligu skont il-pjani ta' qsim fil-profitti u tal-bonus jirriżulta mis-servizz ta l-impjegati u mhux minn xi tranżazzjoni mas-sidien tal-entità. Għalhekk, l-entità tirrikonoxxi l-kost tal-pjani ta' qsim fil-profitti u tal-bonus mhux bħala distribuzzjoni tal-profitti iżda bħala spiża.

22 Jekk il-qsim fil-profitti u l-ħlasijiet tal-bonus ma jkunux waslu biex jitħallsu kollha kemm huma fi żmien tnax-il xahar wara t-tmiem tal-perijodu li fih l-impjegati jagħtu s-servizzi relatati, dawk il-ħlasijiet huma benefiċċji oħra għat-tul tal-impjegati. (ara l-paragrafi 126–131).

Żvelar

23 Għalkemm dan l-Istandard ma jeħtieġx żvelar speċifiku dwar benefiċċji għal żmien qasir tal-impjegati, Standards oħra jistgħu jeħtieġu żvelar bħal dan. Pereżempju, l-IAS 24 Żvelar fuq Partijiet Relatati jeħtieġ żvelar dwar il-benefiċċji għall-impjegatii għall-personal fil-livelli għoljin tal-maniġment. L-IAS 1 Preżentazzjoni ta' Rapporti Finanzjarji jeżiġi l-iżvelar tal-ispiża tal-benefiċċji għall-impjegati.

BENEFIĊĊJI TA' WARA L-IMPJIEG: DISTINZJONI BEJN PJANI TA' KONTRIBUZZJONI DEFINITA U PJANI TA' BENEFIĊĊJU DEFINIT

24 Benefiċċji ta' wara l-impjieg jinkludu, pereżempju:

(a) benefiċċji għall-irtirar, bħal pensjonijiet; u

(b) benefiċċji oħra ta' wara l-impjieg, bħal assigurazzjoni fuq il-ħajja ta' wara l-impjieg u kura medika ta' wara l-impjieg.

Arranġamenti fejn entità tagħti benefiċċji ta' wara l-impjieg huma pjani ta' benefiċċji ta' wara l-impjieg. Kull entità tapplika dan l-Istandard għall-arranġamenti kollha; kemm jekk jinvolvu u kemm jekk ma jinvolvux l-istabbilment ta' entità separata biex tirċievi l-kontribuzzjonijiet u biex tħallas il-benefiċċji.

25 Pjani ta' benefiċċji oħra ta' wara l-impjieg huma kklassifikati bħala jew pjani ta' kontribuzzjoni definita jew pjani ta' benefiċċju definit, skont is-sustanza ekonomika tal-pjan kif toħroġ mit-termini u l-kundizzjonijiet prinċipali tiegħu. Skont pjani ta' kontribuzzjoni definita:

(a) l-obbligu legali jew kostruttiv tal-entità huwa limitat għall-ammont li hija taqbel li tikkontribwixxi fil-fond. B'hekk, l-ammont ta' benefiċċji ta' wara l-impjieg li l-impjegat ikun irċieva huwa stabbilit bl-ammont ta' kontribuzzjonijiet imħallsa mill-entità (u forsi wkoll l-impjegat) lil pjan ta' benefiċċji ta' wara l-impjieg jew lil kumpanija tal-assigurazzjoni, flimkien mad-dħul mill-investimenti li jirriżultaw mill-kontribuzzjonijiet; u

(b) b'konsegwenza t'hekk, ir-riskju attwarju (li l-benefiċċji jkunu anqas milli mistennija) u r-riskju ta l-investiment (li l-assi investiti ma jkunux biżżejjed biex jissodisfaw il-benefiċċji mistennija) jaqa' fuq l-impjegat.

26 Eżempji ta' każijiet fejn obbligu ta' entità m'huwiex illimitat għall-ammont li hija taqbel li tikkontribwixxi fil-fond huma, meta l-entità għandha obbligu legali jew kostruttiv permezz ta':

(a) formula tal-benefiċċju tal-pjan li m'hijiex marbuta biss mal-ammont ta' kontribuzzjonijiet;

(b) garanzija, kemm indirettament permezz ta' pjan jew direttament, ta' dħul speċifikat fuq il-kontribuzzjonijiet; jew

(ċ) dawk il-prattiċi informali li jagħtu lok għal obbligu kostruttiv. Pereżempju, jista' jkun hemm obbligu kostruttiv meta entità jkollha storja ta' benefiċċji li jiżdiedu għal impjegati ta' qabel biex ilaħħqu mal-inflazzjoni, anke fejn ma jkunx hemm obbligu legali li tagħmel dan.

27 Skont pjani ta' benefiċċju definit:

(a) l-obbligu tal-entità huwa li tipprovdi l-benefiċċji miftiehma lil impjegati kurrenti u impjegati ta' qabel; u

(b) riskju attwarju (li l-benefiċċji jiswew aktar milli mistenni) u tnaqqis fir-riskju tal-investiment, fis-sustanza, fuq l-entità. Jekk l-esperjenzi attwarji jew tal-investiment huma agħar milli mistenni, jista' jiżdied l-obbligu tal-entità.

28 Il-paragrafi 29–42 hawn isfel jispjegaw id-distinzjoni bejn pjani ta' kontribuzzjoni definita u pjani ta' benefiċċju definit fil-kuntest ta' pjani bejn għadd ta' sidien, pjani tal-istat u benefiċċji assigurati.

Pjani bejn għadd ta' sidien

29 Entità għandha tikklassifika pjan bejn għadd ta' sidien bħala pjan ta' kontribuzzjoni definita jew pjan ta' benefiċċju definit skont il-kundizzjonijiet tal-pjan (inkluż kull obbligu kostruttiv li jmur lil hinn mill-kundizzjonijiet formali). Meta pjan bejn għadd ta' sidien huwa pjan ta' benefiċċju definit, entità għandha:

(a) tikkomputa s-sehem ipproporzjonat tagħha mill-obbligu tal-benefiċċju definit, l-assi tal-pjan u l-ispejjeż assoċjati mal-pjan bl-istess mod ta' kull pjan ieħor ta' benefiċċju definit; u

(b) tiżvela l-informazzjoni mitluba mill-paragrafu 120A.

30 Meta ma jkunx hemm informazzjoni suffiċjenti biex wieħed juża kontabilità ta benefiċċju definit għal pjan b'aktar minn impjegatur wieħed li huwa pjan ta' benefiċċju definit, entità għandha:

(a) tikkomputa għall-pjan skont il-paragrafi 44–46 daqs li kieku kien pjan ta' kontribuzzjoni definita;

(b) tiżvela:

(i) il-fatt li l-pjan huwa pjan ta' benefiċċju definit; u

(ii) ir-raġuni l-għala ma hemmx informazzjoni suffiċjenti li tippermetti lill-entità biex tikkomputa għall-pjan bħala pjan ta' benefiċċju definit; u

(ċ) sakemm bilanċ favorevoli jew defiċit fil-pjan jista' jaffettwa l-ammont ta' kontribuzzjonijiet futuri, tiżvela wkoll:

(i) kull informazzjoni disponibbli dwar dak il-bilanċ favorevoli jew defiċit;

(ii) il-bażi użata biex jiġi stabbilit dak il-bilanċ favorevoli jew id-defiċit; u

(iii) l-implikazzjonijiet, jekk ikun hemm, għall-entità.

31 Eżempju wieħed ta' pjan bejn għadd ta' sidien ta' benefiċċju definit huwa wieħed fejn:

(a) il-pjan huwa ffinanzjat fuq il-bażi pay-as-you-go bħal: il-kontribuzzjonijiet huma stabbiliti f'livell li huwa mistenni li jkun suffiċjenti biex jitħallsu l-benefiċċji li jkollhom jitħallsu fl-istess perijodu; u l-qligħ ta' benefiċċji futuri matul il-perijodu kurrenti jitħallas mill-kontribuzzjonijiet futuri; u

(b) il-benefiċċji għall-impjegatii huma stabbiliti bit-tul ta' żmien tas-servizz u l-entitajiet parteċipanti m'għandhom l-ebda mezz realistiku li jirtiraw mill-pjan mingħajr ma jħallsu kontribuzzjoni għall-benefiċċji li l-impjegati jkunu ħadu sad-data tal-irtirar. Dan il-pjan joħloq riskju attwarju għall-entità: jekk l-ispiża aħħarija tal-benefiċċji li jkunu diġà ttieħdu ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, ◄ tkun aktar milli mistennija, l-entità jkollha jew iżżid il-kontribuzzjonijiet tagħha jew tipperswadi lill-impjegati biex jaċċettaw tnaqqis fil-benefiċċji. Għalhekk, dan il-pjan huwa pjan ta' benefiċċju definit.

32 Meta jkun hemm informazzjoni suffiċjenti dwar pjan bejn għadd ta' sidien li huwa pjan ta' benefiċċju definit, l-entità tikkomputa għas-sehem ipproporzjonat tagħha mill-obbligu ta' benefiċċju definit, l-assi tal-pjan u l-ispiża tal-benefiċċju ta' wara l-impjieg assoċjata mal-pjan, bl-istess mod bħal fil-każ ta' kull pjan ieħor ta' benefiċċju definit. Madankollu, f'xi każijiet, jista' jkun li entità ma tkunx tista tidentifika s-sehem tagħha mill-pożizzjoni finanzjarja bażika u l-andament tal-pjan, b'mod biżżejjed affidabbli għal skopijiet ta' kontabilità. Dan jista' jseħħ jekk:

(a) l-entità ma jkollhiex aċċess għal informazzjoni dwar il-pjan li tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan l-Istandard; jew

(b) il-pjan jesponi lill-entitajiet parteċipanti għal riskji attwarji assoċjati ma l-impjegati kurrenti u dawk ta' qabel, ta' entitajiet oħra, bir-riżultat li ma jkun hemm l-ebda bażi konsistenti u affidabbli biex jiġu allokati l-obbligu, l-assi tal-pjan u l-ispiża għall-entitajiet individwali li jipparteċipaw fil-pjan.

F'dawk il-każijiet, l-entità tikkomputa l-pjan daqs li kieku kien pjan ta' kontribuzzjoni definita u tiżvela l-informazzjoni addizzjonali mitluba mill-paragrafu 30.

32A Jista' jkun hemm ftehim kuntrattwali bejn il-pjan għal entitajiet multipli u l-parteċipanti tiegħu li jiddetermina kif il-bilanċ favorevoli fil-pjan ser jiġi mqassam lill-parteċipanti (jew id-defiċit iffinanzjat). Parteċipant fi pjan bejn għadd ta' sidien bi ftehim bħal dan li jirrapporta l-pjan bħala pjan ta' kontribuzzjoni definita b'konformità mal-paragrafu 30 għandu jirrikonoxxi l-assi jew l-obbligazzjoni li jirriżultaw mill-ftehim kuntrattwali u l-introjtu jew spiża li tirriżulta fi profitt jew telf.

Eżempju li jispjega l-paragrafu 32A

Entità tipparteċipa fi pjan bejn għadd ta' sidien li ma jippreparax stimi tal-pjan ibbażat fuq l-IAS 19. Għalhekk hi tirrapporta l-pjan bħal li kieku kien pjan ta'kontribuzzjoni definita. Stima ta' finanzjament li mhix tal-IAS 19 turi defiċit ta' 100 miljun fil-pjan. Il-pjan kien qabel, skont il-kuntratt, ma' skeda ta' kontribuzzjonijiet mas-sidien li jkunu qed jipparteċipaw fil-pjan, li telimina d-defiċit matul il-ħames snin li ġejjin. Il-kontribuzzjonijiet totali tal-entità taħt il-kuntratt huma ta' 8 miljuni.

L-entità tirrikonoxxi obbligu għal kontribuzzjonijiet aġġustati għal valur taż-żmien tal-flus u spiża ugwali fil-profitt jew telf.

32B L-IAS 37 Provvedimenti, Obbligazzjonijiet Kontinġenti u Assi Kontinġenti jeħtieġ li entità tirrikonoxxi, jew tiżvela informazzjoni dwar, ċerti obbligazzjonijiet kontinġenti. Fil-kuntest ta' pjan bejn għadd ta' sidien, obbligu kontinġenti jista' jinħoloq minn, pereżempju:

(a) telf attwarju relatati ma' entitajiet oħrajn li qed jipparteċipaw minħabba li kull entità li qed tipparteċipa fi pjan bejn għadd ta' sidien taqsam fir-riskji attwarji ta' kull entità oħra li qed tipparteċipa; jew

(b) kull responsabbiltà taħt it-termini ta' pjan biex jiġi ffinanzjat kull nuqqas fil-pjan jekk entitajiet oħrajn jonqsu milli jipparteċipaw.

33 Pjani bejn għadd ta' sidien huma distinti minn pjani ta' amministrazzjoni ta' grupp. Pjan ta' amministrazzjoni ta' grupp huwa sempliċiment aggregazzjoni ta' pjani ta' sid wieħed magħqudin biex jippermettu lis-sidien li jipparteċipaw biex jaggruppaw l-assi tagħhom għal skopijiet ta' investiment u jnaqqsu l-ispejjeż tal-immaniġġar tal-investimenti u tal-amministrazzjoni, iżda t-talbiet differenti tas-sidien huma ssegregati għall-benefiċċju uniku tal-impjegati tagħhom. Il-pjani ta' amministrazzjoni ta' grupp ma joħolqu l-ebda problema ta' kontabilità partikolari minħabba li diġà hemm informazzjoni biex wieħed jittrattahom bl-istess mod bħal kull pjan ieħor ta' sid wieħed, u minħabba li dawn il-pjani ma jesponux lill-entitajiet parteċipanti għal riskji attwarji assoċjati mal-impjegati kurrenti u preċedenti ta' entitajiet oħra. Id-definizzjonijiet f'dan l-Istandard jeżiġu li entità tikklassifika pjan ta' amministrazzjoni ta' grupp bħala pjan ta' kontribuzzjoni definita jew pjan ta' benefiċċju definit skont il-kundizzjonijiet tal-pjan (inkluż kull obbligu kostruttiv li jmur lil hinn mill-kundizzjonijiet formali).

Pjani ta' benefiċċju definit li jaqsmu r-riskji bejn diversi entitajiet taħt kontroll komuni

34 Pjani ta' benefiċċju definit li jaqsmu r-riskji bejn diversi entitajiet taħt kontroll komuni, pereżempju, kumpanija prinċipali u s-sussidjarja tagħha, m'humiex pjani bejn għadd ta' sidien.

34A Entità li qed tipparteċipa fi pjan bħal dan għandha takkwista informazzjoni dwar il-pjan kollu mkejjel b'konformità mal-IAS 19 fuq il-bażi tas-suppożizzjonijiet li japplikaw għall-pjan kollu. Jekk hemm ftehim kuntrattwali jew politika ddikjarata biex jintalab il-kost tal-benefiċċju definit nett għal pjan kollu hekk kif imkejjel b'konformità mal-IAS 19 għal entitajiet individwali tal-grupp, l-entità għandha, fir-rapporti finanzjarji separati jew individwali tagħha, tirrikonoxxi l-kost tal-benefiċċju definit nett hekk kif iddebitat. Jekk m'hemmx ftehim jew politika bħal dawn, il-kost tal-benefiċċju definit nett għandu jiġi rikonoxxut fir-rapporti finanzjarji separati jew individwali tal-entità tal-grupp li hi legalment is-sid li tkun qed tisponsorja l-pjan. L-entitajiet l-oħrajn tal-grupp għandhom, fir-rapporti finanzjarji separati jew individwali tagħhom, jirrikonoxxu kost li jkun daqs il-kontribuzzjoni pagabbli tagħhom għal dak il-perijodu.

34B Parteċipazzjoni fi pjan bħal dan hi tranżazzjoni bejn partijiet relatati għal kull entità individwali tal-grupp. Entità għandha għalhekk, fir-rapporti finanzjarji separati jew individwali tagħha, tiżvela dawn li ġejjin:

(a) il-ftehim kuntrattwali jew il-politika ddikjarata biex jiġi ċċarġjat il-kost tal-benefiċċju definit nett jew il-fatt li m'hemm l-ebda politika bħal din.

(b) il-politika li tiddetermina l-kontribuzzjoni li titħallas mill-entità.

(ċ) jekk l-entità tirrappurtax l-allokazzjoni tal-kost tal-benefiċċju definit nett b'konformità mal-paragrafu 34A, l-informazzjoni kollha dwar il-pjan kollu b'konformità mal-paragrafi 120–121,

(d) jekk l-entità tirrapporta l-kontribuzzjoni pagabbli għall-perijodu b'konformità mal-paragrafu 34A, l-informazzjoni dwar il-pjan kollu meħtieġ b'konformità mal-paragrafi 120A(b)-(e), (j), (n), (o), (q) u 121. L-iżvelar l-ieħor kollu meħtieġ mill-paragrafu 120A ma japplikax.

35 [Imħassra]

Pjani tal-Istat

36 Entità għandha tikkontabilizza għal pjan tal-istat bl-istess mod li bħal għal pjan bejn għadd ta' sidien (ara l-paragrafi 29 u 30).

37 Pjani tal-istat huma stabbiliti b'leġiżlazzjoni sabiex ikopru l-entitajiet kollha (jew l-entitajiet kollha f'kategorija partikolari, eżempju, industrija speċifika) u huma mħaddma mill-gvern lokali jew nazzjonali jew minn korp ieħor (eżempju, aġenzija awtonoma maħluqa speċifikament għal dan il-għan) li m'hijiex soġġetta għall-kontroll jew influwenza mill-entità ta' rappurtaġġ. Xi pjani stabbiliti minn entità jipprovdu kemm benefiċċji obbligatorji li jissostitwixxu l-benefiċċji li nkella jkunu koperti taħt pjan statali u benefiċċji volontarji addizzjonali. Pjani bħal dawn m'humiex pjani tal-Istat.

38 Pjani tal-istat huma kkaratterizzati bħala benefiċċju definit jew bħala kontribuzzjoni definita fin-natura abbażi tal-obbligu tal-entità skont il-pjan. Ħafna pjani tal-istat huma ffinanzjati fuq bażi ta' pay-as-you-go: il-kontribuzzjonijiet huma stabbiliti f'livell li huwa mistenni li jkun biżżejjed sabiex jitħallsu l-benefiċċji meħtieġa li jkunu dovuti fl-istess perijodu; benefiċċji futuri miksubin matul il-perijodu attwali jitħallsu minn kontribuzzjonijiet futuri. Madankollu, f'xi pjani tal-istat, l-entità ma għandha ebda obbligu legali jew kostruttiv li tħallas dawk il-benefiċċji futuri: l-uniku obbligu tagħha huwa li tħallas il-kontribuzzjonijiet li jkunu dovuti u jekk l-entità tieqaf timpjega membri tal-pjan tal-istat, ma jkollha ebda obbligu li tħallas il-benefiċċji miksubin mill-impjegati tagħha stess fis-snin preċedenti. Għal din ir-raġuni, il-pjani tal-istat huma normalment pjani ta' kontribuzzjoni definita. Madankollu, fil-każijiet rari meta pjan tal-istat huwa pjan ta' benefiċċju definit, entità tapplika t-trattament preskritt fil-paragrafi 29 u 30.

Benefiċċji assigurati

39 Entità tista' tħallas primjums tal-assigurazzjoni biex tiffinanzja pjan ta' benefiċċju ta' wara l-impjieg. L-entità għandha tittratta tali pjan bħala pjan ta' kontribuzzjoni definita sakemm l-entità ma jkollhiex (jew direttament jew indirettament permezz ta' pjan) obbligu legali jew kostruttiva li:

(a) tħallas il-benefiċċji għall-impjegati meta dawn ikunu dovuti; jew

(b) tħallas aktar ammonti jekk l-assiguratur ma jħallasx il-benefiċċji futuri kollha għall-impjegati li jkollhom x'jaqsmu mas-servizz ta' impjegat fil-perijodi attwali u preċedenti.

Jekk l-entità żżomm tali obbligu legali jew kostruttiv, l-entità għandha tittratta l-pjan kif definit fil-pjan ta' benefiċċju.

40 Il-benefiċċji assigurati b'kuntratt tal-assigurazzjoni ma jeħtieġx li jkollhom relazzjoni diretta jew awtomatika mal-obbligu tal-entità għall-benefiċċji għall-impjegati. Pjani ta' benefiċċju ta' wara l-impjieg li jinvolvu kuntratti tal-assigurazzjoni huma soġġetti għall-istess distinzjoni bejn il-kontabilità u l-iffinanzjar bħal pjani ffinanzjati oħrajn.

41 Meta entità tiffinanzja obbligu ta' benefiċċju ta' wara l-impjieg billi tikkontribwixxi għal polza tal-assigurazzjoni li taħtha, entità (jew direttament, indirettament permezz tal-pjan, permezz tal-mekkaniżmu għall-iffissar ta' poloz futuri jew permezz ta' relazzjoni bejn partijiet terzi u l-assiguratur) iżżomm obbligu legali jew kostruttiv, il-pagament tal-primjums ma jammontax għal arranġament ta' kontribuzzjoni definita. Minn dan jirriżulta li l-entità:

(a) tikkontabilizza polza tal-assigurazzjoni li tikkwalifika bħala assi tal-pjan (ara l-paragrafu 7); u

(b) tirrikonoxxi poloz tal-assigurazzjoni oħrajn bħala drittijiet tar-rimbors (jekk il-poloz jissodisfaw il-kriterji fil-paragrafu 104A).

42 Meta polza tal-assigurazzjoni tkun f'isem il-parteċipant tal-pjan speċifikat jew grupp ta' parteċipanti tal-pjan u l-entità ma jkollhiex obbligu legali jew kostruttiv sabiex tkopri xi telf fuq il-polza, l-entità ma għandha ebda obbligu li tħallas benefiċċji lill-impjegati u l-assiguratur għandu r-responsabbiltà unika li jħallas il-benefiċċji. Il-pagament ta' primjums fissi taħt tali kuntratti huwa, fis-sustanza s-saldu tal-obbligu ta' benefiċċji għall-impjegati, aktar milli investiment biex jiġi ssodisfat l-obbligu. Konsegwentrment, l-entità m'għandhiex aktar assi jew obbligazzjoni. Għalhekk, entità tittratta tali pagamenti bħala kontribuzzjonijiet skont pjan ta' kontribuzzjoni definita.

BENEFIĊĊJI TA' WARA L-IMPJIEG: PJANIJIET TA' KONTRIBUZZJONI DEFINITA

43 Il-kontabilità għal pjanijiet ta' kontribuzzjoni definita hija sempliċi minħabba li l-obbligu tal-entità li tirrapporta għal kull perijodu hija ddeterminata bl-ammonti li għandhom jiġu kkontribwiti għal dak il-perijodu. Konsegwentement, ma jinħtieġu l-ebda suppożizzjonijiet attwarji biex ikejlu l-obbligu jew l-ispiża u ma hemm l-ebda possibbiltà ta' xi qligħ jew telf attwarju. Barra minn hekk, l-obbligi jitkejlu fuq bażi mhux skontata, ħlief meta ma jsirux dovuti għal kollox fi żmien tnax-il xahar wara t-tmiem tal-perijodu li fih l-impjegati jkunu taw is-servizz relatat.

Rikonoxximent u kejl

44 Meta impjegat ikun ta servizz lil entità matul xi perijodu, l-entità għandha tirrikonoxxi l-kontribuzzjoni li għandha titħallas fi pjan ta' kontribuzzjoni definita bi skambju għal dak is-servizz:

(a) bħala obbligazzjoni (spiża akkumulata), wara li titnaqqas kull kontribuzzjoni diġà mħallsa. Jekk il-kontribuzzjoni mħallsa diġà teċċedi l-kontribuzzjoni li għandha titħallas għal servizz qabel ►M5  it-tmiem t al-perjodu tar-rappurtar, ◄ l-entità għandha tirrikonoxxi dak l-eċċess bħala assi (spiża mħallsa minn qabel) sal-punt fejn il-ħlas minn qabel iwassal għal, pereżempju, tnaqqis fi ħlasijiet futuri jew rifużjoni ta' flus; u

(b) bħala spiża, ħlief jekk Standard ieħor jeħtieġ jew jippermetti l-inklużjoni tal-kontribuzzjoni fil-kost ta' assi (ara, pereżempju, l-IAS 2 Inventarji u l-IAS 16 Proprjetà, Impjanti u Tagħmir).

45 Meta l-kontribuzzjonijiet fi pjan ta' kontribuzzjoni definita ma jkollhomx jitħallsu kollha kemm huma fi żmien tnax-il xahar wara t-tmiem tal-perijodu li fih l-impjegati jagħtu s-servizz relatat, il-kontribuzzjonijiet għandhom jiġu skontati bl-użu tar-rata ta' skont speċifikata fil-paragrafu 78.

Żvelar

46 Entità għandha tiżvela l-ammont rikonoxxut bħala spiża għall-pjani ta' kontribuzzjoni definita.

47 Meta jkun meħtieġ mill-IAS 24, entità tiżvela informazzjoni dwar il-kontribuzzjonijiet fi pjani ta' kontribuzzjoni definita għal persunal maniġerjali prinċipali.

BENEFIĊĊJI TA' WARA L-IMPJIEG: PJANIJIET TA' BENEFIĊĊJU DEFINIT

48 Il-kontabilità ta' pjanijiet ta' benefiċċju definit hija kumplessa minħabba li jkun hemm bżonn suppożizzjonijiet attwarji biex ikejlu l-obbligu u l-ispiża u hemm possibbiltà ta' qligħ u telf attwarju. Barra minn hekk, l-obbligi jitkejlu fuq bażi skontata minħabba li dawn jistgħu jissaldu ħafna snin wara li l-impjegati jkunu taw is-servizz relatat.

Rikonoxximent u kejl

49 Pjanijiet ta' benefiċċju definit jistgħu ma jkunux iffinanzjati, jew jistgħu jkunu ffinanzjati totalment jew parzjalment minn kontribuzzjonijiet minn entità, u xi kultant mill-impjegati tagħha, għal ġo entità jew fond, li huma separati legalment mill-entità li tirrapporta u li minnhom jitħallsu l-benefiċċji għall-impjegati. Il-ħlas ta' benefiċċji ffinanzjati, meta jsiru dovuti, jiddependi mhux biss fuq il-qagħda finanzjarja u l-andament tal-investiment tal-fond iżda wkoll fuq l-abbiltà tal-entità (u l-volontà) li tagħmel tajjeb għal xi nuqqas fl-assi tal-fond. Għalhekk l-entità, fis-sustanza, tissottoskrivi r-riskji attwarji u tal-investimenti assoċjati mal-pjan. Konsegwentament, l-ispiża rikonoxxuta għal pjan ta' benefiċċju definit mhijiex neċessarjament l-ammont tal-kontribuzzjoni li jkollha titħallas għall-perijodu.

50 Il-kontabilità minn entità għal pjani ta' benefiċċju definit tinvolvi l-passi li ġejjin:

(a) l-użu ta' tekniċi attwarji biex tiġi prodotta stima affidabbli tal-ammont ta' benefiċċju li l-impjegati jkunu qalgħu għas-servizz tagħhom fil-perijodi kurrenti u dawk ta' qabel. Dan jitlob li entità tiddetermina l-ammont ta' benefiċċju li huwa attribwibbli għall-perijodi kurrenti u ta' qabel (ara l-paragrafi 67–71) u li tagħmel stimi (suppożizzjonijiet attwarji) dwar varjabbli demografiċi (bħal fatturat u mortalità tal-impjegati) u varjabbli finanzjarji (bħal żidiet futuri fis-salarji u l-ispejjeż mediċi) li jinfluwenzaw l-ispiża tal-benefiċċju (ara l-paragrafi 72–91);

(b) l-iskontar ta' dak il-benefiċċju permezz tal-Metodu ta' kreditu għal kull unita' proġettata sabiex jiġi stabbilit il-valur preżenti tal-obbligu ta' benefiċċju definit u l-kost tas-servizz attwali (ara l-paragrafi 64–66);

(ċ) id-determinazzjoni tal-valur ġust ta' kull assi ta' pjan (ara l-paragrafi 102–104);

(d) id-determinazzjoni tal-ammont totali ta' qligħ u telf attwarju u l-ammont ta' dak il-qligħ u telf attwarju li għandu jiġi rikonoxxut (ara l-paragrafi 92–95);

(e) meta jkun ġie introdott jew inbidel pjan, id-determinazzjoni tal-kost tas-servizz passat riżultanti (ara l-paragrafi 96–101); u

(f) meta pjan ikun ġie mitmum qabel il-waqt jew saldat, id-determinazzjoni tal-qligħ jew telf riżultanti (ara l-paragrafi 109–115).

Meta entità jkollha aktar minn pjan wieħed ta' benefiċċju definit, l-entità tapplika dawn il-proċeduri għal kull pjan materjali separatament.

51 F'xi każijiet, l-istimi, il-medji u short cuts komputattivi jistgħu jipprovdu approssimazzjoni tal-komputazzjonijiet iddettaljati illustrati f'dan l-Istandard.

Kontabilità għall-obbligu kostruttiv

52 Entità għandha tirrapporta fil-kontijiet tagħha mhux biss l-obbligu legali tagħha taħt it-termini formali ta' pjan ta' benfiċċju definit, iżda wkoll kwalunkwe obbligu kostruttiv li tirriżulta mill-prattiċi informali tal-entità. Il-prattiċi informali jwasslu għal obbligu kostruttiv fejn l-entità m'għandha l-ebda aternattiva realistika għajr li tħallas il-benefiċċji għall-impjegati. Eżempju ta' obbligu kostruttiv huwa meta bidla fil-prattiċi informali tikkawża dannu inaċċettabbli lir-relazzjoni tagħha mal-impjegati.

53 It-termini formali ta' pjan ta' benefiċċju definit jistgħu jippermettu lil entità li ttemm l-obbligu tagħha taħt il-pjan. Madankollu, ġeneralment huwa diffiċli għal entità li tikkanċella pjan jekk l-impjegati għandhom jinżammu. Għalhekk, fin-nuqqas ta' provi għall-kuntrarju, il-kontabilità għall-benefiċċji ta' wara l-impjieg jassumu li entità li bħalissa qegħda twiegħed dawn il-benefiċċji ser tkompli tagħmel dan matul il-bqija tal-ħajja tax-xogħol tal-impjegati.

▼M5

Rapport tal-Pożizzjoni Finanzjarja

▼B

54 L-ammont rikonoxxut bħala obbligazzjoni ta' benefiċċju definit għandu jkun it-total nett tal-ammonti li ġejjin:

(a) il-valur preżenti tal-obbligu ta' benefiċċju definit ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ (ara l-paragrafu 64);

(b) flimkien ma' kull qligħ attwarju (barra t-telf attwarju) mhux rikonoxxuti minħabba t-trattament stabbilit fil-paragrafi 92 u 93;

(ċ) bit-tneħħija ta' kwalunkwe kost għal servizz tal-passat li għadu mhux rikonoxxut (ara l-paragrafu 96);

(d) bit-tneħħija tal-valur ġust ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ tal-assi tal-pjan (jekk hemm) li minnhom huma direttament issaldati l-obbligi (ara l-paragrafi 102–104).

55 Il-valur preżenti tal-obbligu ta' benefiċċju definit huwa l-obbligu gross, qabel it-tnaqqis tal-valur ġust ta' kull assi tal-pjan.

56 Entità għandha tiddetermina l-valur preżenti ta' obbligi ta' benfiċċju definiti u l-valur ġust ta' kull assi tal-pjan b'regolarità suffiċjenti b'mod li l-ammonti rikonoxxuti fir-rapporti finanzjarji ma jvarjawx materjalment mill-ammonti li jkunu stabbiliti ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄

57 Dan l-Istandard jinkoraġġixxi, iżda ma jitlobx, li entità tinvolvi attwarju kkwalifikat fil-kejl tal-obbligi materjali kollha ta' benefiċċji ta' wara l-impjieg. Għal raġunijiet prattiċi, entità tista' titlob attwarju kkwalifikat biex iwettaq valutazzjoni dettaljata tal-obbligu qabel ►M5  it-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄ Madankollu, ir-riżultati ta' dik il-valutazzjoni huma aġġornati għal kull tranżazzjonijiet materjali u bidliet materjali oħrajn fiċ-ċirkostanzi (inklużi bidliet fil-prezzijiet tas-suq u r-rati tal-imgħax) ►M5  sat-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄

58 L-ammont stabbilit skont il-paragrafu 54 jista' jkun negattiv (assi). Entità għandha tkejjel l-assi li jirriżulta bħala l-inqas ta':

(a) l-ammont stabbilit skont il-paragrafu 54; u

(b) it-total ta':

(i) kull telf attwarju netti kumulattivi u mhux rikonoxxuti u kost ta' servizz tal-passat (ara l-paragrfai 92, 93 u 96); u

(ii) il-valur preżenti ta' kull benefiċċju ekonomiku disponibbli fil-forma ta' rifużjonijiet mill-pjan jew tnaqqis f'kontribuzzjonijiet futuri lill-pjan. Il-valur preżenti ta' dawn il-benefiċċji ekonomiċi għandhom ikunu determinati bl-użu tar-rata ta' skont speċifikata fil-paragrafu 78.

58A L-applikazzjoni tal-paragrafu 58 m'għandhiex twassal biex qligħ ikun rikonoxxut biss bħala riżultat ta' telf attwarju jew kost ta' servizz tal-passat fil-perijodu preżenti jew f'telf li jkun rikonoxxut biss bħala riżultat ta' qligħ attwarju fil-perijodu preżenti. L-entità għandha għalhekk tirrikonoxxi immedjatament skont il-paragrafu 54 dan li ġej, sal-punt li dawn jirriżultaw waqt li l-assi ta' benefiċċju definit huwa stabbilit skont il-paragrafu 58(b):

(a) telf attwarju netti tal-perijodu preżenti u kost ta' servizz tal-passat tal-perijodu preżenti sal-punt li dawn jaqbżu kull tnaqqis fil-valur preżenti tal-benefiċċji ekonomiċi speċifikati fil-paragrafu 58(b)(ii). Jekk m'hemm l-ebda bidla jew żjieda fil-valur preżenti tal-benefiċċji ekonomiċi, it-telf attwarju netti sħaħ tal-perijodu preżenti u l-kost ta' servizz tal-passat tal-perijodu preżenti għandhom ikunu rikonoxxuti immedjatament skont il-paragrafu 54.

(b) qligħ attwarju netti tal-perijodu preżenti wara t-tnaqqis tal-kost ta' servizz tal-passat tal-perijodu preżenti sal-punt li jeċċedu kull żjieda fil-valur preżenti tal-benefiċċji ekonomiċi speċifikati fil-paragrafu 58(b)(ii). Jekk m'hemm l-ebda bidla jew tnaqqis fil-valur preżenti tal-benefiċċji ekonomiċi, il-qligħ attwarju netti sħaħ tal-perijodu preżenti wara t-tnaqqis tal-kost ta' servizz tal-passat tal-perijodu preżenti għandhom ikunu rikonoxxuti immedjatament skont il-paragrafu 54.

58B Il-paragrafu 58A japplika għal entità biss jekk hija għandha, fil-bidu jew fit-tmiem tal-perijodu ta' kontabilità, bilanċ favorevoli ( 13 ) fi pjan ta' benefiċċju definit u ma tistax, abbażi tat-termini preżenti tal-pjan, tirkupra l-bilanċ favorevoli bis-sħiħ permezz ta' rifużjonijiet jew tnaqqis fil-kontribuzzjonijiet futuri. F'każijiet bħal dawn, il-kost ta' servizz tal-passat u t-telf attwarju li jirriżultaw fil-perijodu, li r-rikonoxximent tagħhom huwa differit skont il-paragrafu 54, iżid l-ammont speċifikat fil-paragrafu 58(b)(i). Jekk dik iż-żjieda ma tiġix paċuta minn tnaqqis ugwali fil-valur preżenti ta' benefiċċji ekonomiċi li jikkwalifikaw għal rikonoxximent skont il-paragrafu 58(b)(ii), ikun hemm żjieda fit-total nett speċifikat mill-paragrafu 58(b) u, għalhekk, qligħ rikonoxxut. Il-paragrafu 58A jipprojbixxi r-rikonoxximent ta' qligħ f'dawn iċ-ċirkostanzi. Jirriżulta l-effett kuntrarju bi qligħ attwarju li jirriżulta fil-perijodu, li r-rikonoxximent tiegħu huwa differit skont il-paragrafu 54, sakemm il-qligħ attwarju jnaqqsu t-telf attwarju kumulattivi u mhux rikonoxxuti. Il-paragrafu 58A jipprojbixxi r-rikonoxximent ta' telf f'dawn iċ-ċirkostanzi. Għal eżempji tal-applikazzjoni ta' dan il-paragrafu, ara l-Appendiċi Ċ.

59 Assi jista' jirriżulta fejn pjan ta' benefiċċju definit kien soprafinanzjat jew f'ċerti każijiet fejn qligħ attwarju huma rikonoxxuti. Entità tirrikonoxxi assi f'dawn il-każijiet minħabba li:

(a) l-entità tikkontrolla riżorsa, li hija l-abbiltà li tuża bilanċ favorevoli biex tiġġenera benefiċċji futuri;

(b) dak il-kontroll huwa riżultat ta' avvenimenti tal-passat (kontribuzzjonijiet imħallsin mill-entità u servizz mogħti mill-impjegat); u

(ċ) huma disponibbli benefiċċji ekonomiċi futuri lill-entità fil-forma ta' tnaqqis f'kontribuzzjonijiet futuri jew rifużjoni fi flus, jew direttament lill-entità jew indirettament lil pjan ieħor f'defiċit.

60 Il-limitu fil-paragrafu 58(b) ma jegħlibx ir-rikonoxximent imdewwem ta' ċerti telf attwarju (ara l-paragrafi 92 u 93) u ċertu kost ta' servizz tal-passat (ara l-paragrafu 96), barra minn kif speċifikat fil-paragrafu 58A. Madankollu, dak il-limitu ma jegħlibx l-għażla tranżitorja fil-paragrafu 155(b). Il-paragrafu 120A(f)(iii) jitlob li entità tiżvela kull ammont mhux rikonoxxut bħala assi minħabba l-limitu fil-paragrafu 58(b).

Eżempju biex jispjega l-paragrafu 60

Pjan ta' benfiċċju definit għandu l-karatterisitiċi li ġejjin:Valur preżenti tal-obbligu

1,100

Valur ġust tal-assi tal-pjani

(1,190)

 

(90)

Telf attwarji mhux rikonoxxuti

(110)

Kost ta' servizz tal-passat mhux rikonoxxut

(70)

Żjieda mhux rikonoxxuta fl-obbligazzjoni mal-adozzjoni inizjali tal-Istandard skont il-paragrafu 155(b)

(50)

Ammont negattiv stabbilit skont il-paragrafu 54

(320)

Valur preżenti ta' rifużjonijiet futuri disponibbli u tnaqqis f'kontribuzzjonijiet futuri

90

Il-limitu skont il-paragrafu 58(b) huwa kkomputat kif ġej:

 

Telf attwarji mhux rikonoxxuti

110

Kost ta' servizz tal-passat mhux rikonoxxut

70

Valur preżenti ta' rifużjonijiet futuri disponibbli u tnaqqis f'kontribuzzjonijiet futuri

90

Limitu

270

270 huwa inqas minn 320. Għalhekk, l-entità tirrikonoxxi assi ta' 270 u tiżvela li l-limitu naqqas l-ammont miżmum fil-kotba tal-assi b'50 (ara l-paragrafu 120A(f)(iii)).

Profitt jew telf

61 Entità għandha tirrikonoxxi t-total nett tal-ammonti li ġejjin fi profitt jew telf, ħlief sal-punt li Standard ieħor jitlob jew jippermetti l-inklużjoni tagħhom fil-kost ta' assi:

(a) kost kurrenti tas-servizz (ara l-paragrafi 63–91);

(b) kost tal-imgħax (ara l-paragrafu 82);

(ċ) ir-redditu mistenni jew kwalunkwe assi tal-pjan (ara l-paragrafi 105–107) u kull dritt ta' rifużjoni (ara l-paragrafu 104A);

(d) qligħ u telf attwarju, kif meħtieġ skont il-politika ta' kontabilità ta' entità (ara l-paragrafi 92–93D);

(e) kost ta' servizz tal-passat (ara l-paragrafu 96);

(f) l-effett ta' kull tnaqqis jew saldi (ara l-paragrafi 109 u 110); u

(g) l-effett tal-limitu fil-paragrafu 58(b), sakemm mhuwiex rikonoxxut barra profitt jew telf skont il-paragrafu 93C.

62 Standards oħra jeħtieġu l-inklużjoni ta' ċerti spejjeż, magħmula minħabba l-benefiċċji mogħtija lill-impjegati, fl-ispejjeż tal-assi, bħal inventarji jew proprjetà, impjanti u tagħmir (ara l-IAS 2 u l-IAS 16). Kull kost ta' benefiċċji ta' wara l-impjieg inklużi fil-kost ta' dawk l-assi, jinkludu l-proporzjon xieraq tal-komponenti elenkati fil-paragrafu 61.

Rikonoxximent u kejl: il-valur attwali tal-obbligi definiti għall-għoti ta' benefiċċji u l-kost attwali tas-servizz

63 Il-kost finali ta' pjan ta' benefiċċju definit jista' jiġi influwenzat minn bosta varjabbli, bħas-salarji finali, il-fatturat u l-imwiet fost l-impjegati, it-tendenzi fl-ispejjeż mediċi u, għal pjan iffinanzjat, il-qligħ mill-investimenti fuq l-assi tal-pjan. Il-kost finali tal-pjan mhijiex ċerta u huwa probabbli li din l-inċertezza tkompli għal perijodu twil ta' żmien. Sabiex jiġu mkejla l-valur attwali tal-obbligi ta' benefiċċji ta' wara l-impjieg u l-kost relatat ta' servizz attwali, huwa neċessarju li:

(a) jiġi applikat il-metodu ta' valutazzjoni attwarja (ara l-paragrafi 64–66);

(b) jiġi attribwit benefiċċju għall-perijodi ta' servizz (ara l-paragrafi 67–71); u

(ċ) jsiru suppożizzjonijiet attwarji (ara l-paragrafi 72–91).

Il-metodu tal-valutazzjoni attwarja

64 Entità għandha tuża' l-Metodu ta' Kreditu ta' Unità Proġettata sabiex tiddetermina l-valur attwali tal-obbligi definiti tagħha għall-għoti ta' benefiċċji u l-ispejjeż ta' servizz attwali relatati u, fejn ikun japplika, il-kosti ta' servizz tal-passat.

65 Il-Metodu ta' Kreditu ta' Unità Proġettata (xi drabi magħruf bħala l-metodu ta' benefiċċju dovut skont is-sehem ta' kull wieħed fuq is-servizz jew bħala l-metodu ta' servizz għall-għoti ta' benefiċċju/snin iqis kull perijodu ta' servizz bħala li jagħti lok għall-unità addizzjonali ta' dritt għall-benefiċċju (ara l-paragrafi 67-71) u jkejjel kull unità b'mod separat sabiex jasal għall-obbligu finali (ara l-paragrafi 72-91).

Eżempju biex jispjega l-paragrafu 65

Benefiċċju ta' somma globali mat-terminazzjoni ta' servizz u li jkun jammonta għal 1 % tas-salarju finali ta' kull sena ta' servizz. Is-salarju f'sena 1 huwa 10,000 u huwa maħsub li jiżdied bi 7 % (kompost) kull sena. Ir-rata ta' skont użata hija ta' 10 % kull sena. It-tabella li ġejja turi kif l-obbligu jakkumula għal impjegat li huwa mistenni jitlaq fl-aħħar tas-sena 5, jekk wieħed jassumi li ma hemm l-ebda bidla fis-suppożizzjonijiet attwarji. Għal raġunijiet ta' sempliċità, dan l-eżempju jinjora l-aġġustament addizzjonali meħtieġ sabiex tidher il-probabbiltà li l-impjegat jista' jitlaq l-entità f'data qabel jew wara.Sena

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Benefiċċju attribwit għal:

— snin preċedenti

0

 

131

 

262

 

393

 

524

— sena attwali (1 % tas-salarju finali)

131

 

131

 

131

 

131

 

131

— snin attwali u preċedenti

131

 

262

 

393

 

524

 

655

L-obbligu fil-bidu

 

89

 

196

 

324

 

476

Imgħax b'10 %

 

9

 

20

 

33

 

48

Il-kost tas-servizz attwali

89

 

98

 

108

 

119

 

131

L-obbligu fit-terminazzjoni

89

 

196

 

324

 

476

 

655

Nota:

1.  L-obbligu fil-bidu huwa l-valur attwali tal-benefiċċju attribwit għas-snin preċedenti.

2.  Il-kost għas-servizz attwali huwa l-valur attwali tal-benefiċċju attribwit għas-sena attwali.

3.  L-obbligu fit-terminazzjoni huwa l-valur attwali tal-benefiċċju attribwit lis-snin attwali u preċedenti.

66  ►M5  Entità tagħti skont fuq l-obbligu ta’ benefiċċju ta’ wara l-impjieg, anke jekk parti mill-obbligu ssir dovuta fi żmien tnax-il xahar wara t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄

L-attribuzzjoni tal-benefiċċju għall-perijodi ta' servizz

67 Meta tiddetermina l-valur attwali tal-obbligi definiti tagħha għall-għoti ta' benefiċċji u l-kost tas-servizz attwali relatat u, meta jkun xieraq, il-kost tas-servizz fil-passat, entità għandha tattribwixxi benefiċċju għall-perijodi ta' servizz skont il-formola għall-għoti tal-benefiċċji tal-pjan. Iżda jekk servizz ta' impjegat fis-snin ta' wara sejjer iwassal għal livell materjalment ogħla ta' benefiċċji milli fis-snin preċedenti, entità għandha tattribwixxi benefiċċju fuq bażi ta' linja dritta:

(a) mid-data meta servizz minn impjegat l-ewwel wassal għall-benefiċċji skont il-pjan (jekk il-benefiċċji jkunu jew ma jkunux kundizzjonali fuq servizz ulterjuri);

(b) sad-data meta servizz ulterjuri minn impjegat ma jwassal għal ebda ammont materjali ta' benefiċċji ulterjuri skont il-pjan, għajr minn żjidiet oħra fis-salarju.

68 Il-Metodu ta' Kreditu ta' Unità Proġettata jeħtieġ li entità tattribwixxi benefiċċju għall-perijodu attwali (sabiex jiġu stabbiliti l-kost tas-servizz attwali) u l-perijodi attwali u preċedenti (sabiex jiġi stabbilit il-valur attwali tal-obbligi ta' benefiċċju definiti). Entità tattribwixxi benefiċċju għall-perijodi li fihom ikun hemm l-obbligu li tipprovdi l-benefiċċji wara l-impjieg. Ikun hemm dak l-obbligu meta l-impjegati jagħtu servizzi bi skambju għall-benefiċċji ta' wara l-impjieg li entità tistenna li tħallas fil-perijodi futuri ta' rapportaġġ. Tekniki attwarji jippermettu li entità tkejjel dak l-obbligu b'mod biżżejjed affidabbli sabiex tiġġustifika r-rikonoxximent ta' obbligazzjoni.

Eżempji biex jispjegaw il-paragrafu 68

1. Pjan ta' benefiċċju definit jipprovdi benefiċċju ta' somma globali ta' 100 pagabbli fuq l-irtirar għal kull sena ta' servizz.

Jingħata benefiċċju ta' servizz ta' 100 għal kull sena. Il-kost attwali tas-servizz hija l-valur attwali ta' 100. Il-valur attwali tal-obbligu ta' benefiċċju definit huwa l-valur attwali ta' 100, immultiplikat bin-numru ta' snin ta' servizz ►M5  sat-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄

Jekk il-benefiċċju huwa pagabbli immedjatament meta l-impjegat jitlaq l-entità, l-kost tas-servizz attwali u l-valur attwali tal-obbligu ta' benefiċċju definit jirriflettu d-data li fiha l-impjegat huwa mistenni jitlaq. Għalhekk, minħabba l-effett tal-għoti ta' skont, huma anqas mill-ammonti li jiġu stabbiliti jekk l-impjegat jitlaq ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄

2. Pjan jipprovdi għal pensjoni ta' kull xahar ta' 0,2 % tas-salarju finali għal kull sena ta' servizz. Il-pensjoni hija pagabbli mill-età ta' 65.

Benefiċċju ugwali għall-valur attwali, fid-data mistennija għall-irtirar, pensjoni ta' kull xahar ta' 0,2 % tas-salarju finali stmat pagabbli mid-data tal-irtirar mistennija sad-data mistennija tal-mewt hija attribwita għal kull sena ta' servizz. Il-kost tas-servizz attwali huwa l-valur attwali ta' dak il-benefiċċju. Il-valur attwali tal-obbligu ta' benefiċċju definit huwa l-valur attwali tal-ħlasijiet tal-pensjoni ta' kull xahar ta' 0,2 % tas-salarju finali, immultiplikat bin-numru ta' snin ta' servizz ►M5  sat-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄ Il-kost tas-servizz attwali u l-valur attwali tal-obbligu ta' benefiċċju definit huma mnaqqsa peress li l-ħlasijiet tal-pensjoni jibdew fl-età ta' 65.

69 Is-servizz tal-impjegati jagħti lok għall-obbligu taħt il-pjan ta' benefiċċju definit anke jekk il-benefiċċji huma kundizzjonali fuq l-impjieg futur (fi kliem ieħor mhumiex vestiti). Is-servizz tal-impjegati qabel id-data tal-vestiment jagħti lok għall-obbligu kostruttiv peress li ►M5  fit-tmiem ta' kull perjodu suċċessiv tar-rappurtar ◄ , l-ammont tas-servizz futur li impjegat ikollu jagħti qabel ma jsir intitolat għall-benefiċċju jiġi mnaqqas. Meta tkejjel l-obbligu ta' benefiċċju definit tagħha, entità tikkunsidra l-probabbiltà li xi impjegati jistgħu ma jissodisfawx xi rekwiżiti għall-għoti. B'mod simili, avolja ċerti benefiċċji ta' wara l-impjieg, pereżempju l-benefiċċji mediċi wara l-impjieg, isiru dovuti biss jekk iseħħ avveniment speċifikat meta impjegat ma jkunx għadu impjegat, jinħoloq obbligu meta l-impjegat jagħti servizz li jipprovdi dritt għall-benefiċċju jekk iseħħ l-avveniment speċifikat. Il-probabbiltà li jseħħ l-avveniment speċifikat jaffettwa l-kejl tal-obbligu iżda ma jiddeterminax jekk l-obbligu jeżistix.

Eżempji biex jispjegaw il-paragrafu 69

1. Pjan iħallas benefiċċju ta' 100 għal kull sena ta' servizz. Il-benefiċċji jingħataw wara għaxar snin ta' servizz.

Jingħata benefiċċju ta' servizz ta' 100 għal kull sena. F'kull waħda mill-ewwel għaxar snin, il-kost tas-servizz attwali u l-valur attwali tal-obbligu jirriflettu l-probabbiltà li l-impjegat jista' ma jagħmilx għaxar snin ta' servizz.

2. Pjan iħallas benefiċċju ta' 100 għal kull sena ta' servizz, eskluż servizz qabel l-età ta' 25. Il-benefiċċji jingħataw immedjatmaent.

Ma jingħata l-ebda benefiċċju għal servizz qabel l-età ta' 25 peress li servizz qabel dik id-data ma jwassalx għall-benefiċċji (kundizzjonali jew mhux kundizzjonali). Huwa attribwit benefiċċju ta' 100 għal kull sena sussegwenti.

70 L-obbligu jiżdied sad-data meta servizz ulterjuri mill-impjegat ma jwassal għall-ebda ammont materjali ta' benefiċċju ulterjuri. Għalhekk, il-benefiċċju kollu huwa attribwit għal perijodi li jispiċċaw fi jew qabel dik id-data. Il-benefiċċju huwa attribwit għall-perijodi individwali ta' kontabilità skont il-formola tal-benefiċċju tal-pjan. Iżda jekk is-servizz ta' impjegat fis-snin ta' wara jwassal għal-livell materjalment ogħla ta' benefiċċju milli fi snin preċedenti, entità tattribwixxi benefiċċju fuq il-bażi ta' linja dritta sad-data meta servizz ulterjuri mill-impjegat ma jwassal għall-ebda ammont materjali ta' benefiċċji ulterjuri. Dan huwa għaliex is-servizz tal-impjegat fil-perijodu kollu fl-aħħar iwassal għall-benefiċċju f'dak il-livell ogħla.

Eżempji biex jispjegaw il-paragrafu 70

1. Pjan iħallas benefiċċju f'somma f'daqqa ta' 1,000 li tingħata wara 10 snin ta' servizz. Il-pjan ma jipprovdi għall-ebda benefiċċju ulterjuri għal servizz sussegwenti.

Jiġi attribwit benefiċċju ta' 100 (1,000 diviżi b'għaxra) għal kull waħda mill-ewwel għaxar snin. Il-kost tas-servizz attwali f'kull waħda mill-ewwel għaxar snin jirriflettu l-probabbiltà li impjegat jista' ma jlestix għaxar snin ta' servizz. Ma jingħata l-ebda benefiċċju għas-snin sussegwenti.

2. Pjan iħallas somma globali ta' benefiċċju għall-irtirar ta' 2,000 lill-impjegati kollha li għandhom impjegati fl-età ta' 55 wara għoxrin sena ta' servizz jew li għandhom impjegati fl-età ta' 65 irrispettivament mit-tul tas-servizz tagħhom.

Għall-impjegati li jibdew qabel l-età ta' 35, is-servizz l-ewwel iwassal għall-benefiċċji taħt il-pjan fl-età ta' 35 (impjegat jista' jitlaq fl-età ta' 30 u jirritorna fl-età ta' 33 bl-ebda effett fuq l-ammont jew iż-żmien tal-benefiċċji). Dawk il-benefiċċji huma kundizzjonali fuq servizz ulterjuri. Barra minn hekk, is-servizz mogħti wara l-età ta' 55 ma huwa sejjer iwassal għall-ebda ammont materjali ta' benefiċċju ulterjuri. Għal dawn l-impjegati, l-entità tattribwixxi benefiċċju ta' 100 (2,000 diviżi b'20) għal kull sena mill-età ta' 35 sa' l-età ta' 55.

Għall-impjegati li jibdew bejn l-etajiet ta' 35 u 45, servizz ta' aktar minn għoxrin sena ma jwassal għall-ebda ammont materjali ta' benefiċċji ulterjuri. Għal dawn l-impjegati, l-entità tattribwixxi benefiċċju ta' 100 (2,000 divizi b'20) għal kull waħda mill-ewwel għoxrin sena.

Għall-impjegat li jibda' fl-età ta' 55, servizz ta' aktar minn għaxar snin ma jwassal għall-ebda ammont materjali ta' benefiċċji ulterjuri. Għal dan l-impjegat, entità tattribwixxi benefiċċju ta' 200 (2,000 diviżi b'10) ta' kull waħda mill-ewwel għaxar snin.

Għall-impjegati kollha, il-kost tas-servizz attwali u l-valur attwali tal-obbligu jirriflettu l-probabbiltà li l-impjegat jista' ma jlestix il-perijodu neċessarju ta' servizz.

3. Pjan mediku wara l-impjieg iħallas lura 40 % tal-ispejjeż mediċi wara l-impjieg ta' impjegat jekk l-impjegat jitlaq wara aktar minn għaxar u anqas minn għoxrin sena ta' servizz u 50 % ta' dawk l-ispejjeż jekk l-impjegat jitlaq wara għoxrin sena jew aktar ta' servizz.

Taħt il-formola tal-benefiċċju tal-pjan, l-entità tattribwixxi 4 % tal-valur attwali tal-ispejjeż mediċi mistennija (40 % diviżi b'għaxra) għal kull waħda mill-ewwel għaxar snin u 1 % (10 % diviżi b'għaxra) għal kull waħda mit-tieni għaxar snin. Il-kost tas-servizz attwali f'kull sena jirrifletti l-probabbiltà li l-impjegat jista' ma jlestix il-perijodu neċessarju ta' servizz sabiex jikseb parti mill-benefiċċji jew il-benefiċċji kollha. Ma jingħata l-ebda benefiċċju lill-impjegati mistennija li jitilqu fi żmien għaxar snin.

4. Pjan mediku ta' wara l-impjieg iħallas lura 10 % tal-ispejjeż mediċi ta' wara l-impjieg ta' impjegat jekk l-impjegat jitlaq wara aktar minn għaxar u anqas minn għoxrin sena ta' servizz u 50 % ta' dawk l-ispejjeż jekk l-impjegat jitlaq wara għoxrin sena jew aktar ta' servizz.

Is-servizz fis-snin ta' wara jwassal għal livell ta' benefiċċju materjalment ogħla milli fis-snin preċedenti. Għalhekk, għall-impjegati mistennija li jitilqu wara għoxrin sena jew aktar, l-entità tattribwixxi benefiċċju fuq il-bażi ta' linja dritta skont il-paragrafu 68. Servizz ta' aktar minn għoxrin sena ma jwassal għall-ebda ammont materjali ta' benefiċċju ulterjuri. Għalhekk, il-benefiċċju attribwit għal kull waħda mill-ewwel għoxrin sena huwa 2,5 % tal-valur attwali tal-kosti mediċinali mistennija (50 % diviżi b'għoxrin).

Għall-impjegati li mistennija li jitilqu bejn l-għaxar u l-għoxrin sena, il-benefiċċju attribwit għal kull waħda mill-ewwel għaxar snin huwa 1 % tal-valur attwali tal-ispejjeż mediċinali mistennija. Għal dawn l-impjegati, ma jiġi attribwit l-ebda benefiċċju għas-servizz bejn l-aħħar tal-għaxar sena u d-data maħsuba tat-tluq.

Ma jingħata l-ebda benefiċċju lill-impjegati mistennija li jitilqu fi żmien għaxar snin.

71 Meta l-ammont ta' benefiċċju huwa proporzjon kostanti ta' salarju finali ta' kull sena ta' servizz, iż-żidiet futuri fis-salarju jaffettwaw l-ammont neċessarju sabiex l-obbligu li jeżisti għas-servizz jissalda qabel ►M5  it-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, ◄ iżda ma joħolqux obbligu addizzjonali. Għalhekk:

(a) għall-għan tal-paragrafu 67(b), iż-żjidiet fis-salarju ma jwasslux għall-benefiċċju ulterjuri avolja l-ammont tal-benefiċċji jiddependi fuq is-salarju finali; u

(b) l-ammont tal-benefiċċju attribwit għal kull perijodu huwa proporzjon kostanti tas-salarju li l-benefiċċju jiġi konness miegħu.

Eżempju biex jispjega l-paragrafu 71

L-impjegati huma intitolati għal benefiċċju ta' 3 % tas-salarju finali ta' kull sena ta' servizz qabel l-età ta' 55.

Benefiċċju ta' 3 % ta' salarju finali stmat huwa attribwit għal kull sena sal-età ta' 55. Din hija d-data meta servizz ulterjuri mill-impjegat ma jwassal għall-ebda ammont materjali ta' benefiċċju ulterjuri skont il-pjan. Ma jiġi attribwit l-ebda benefiċċju għas-servizz wara dik id-data.

Suppożizzjonijiet attwarji

72 Is-suppożizzjonijiet attwarji għandhom ikunu oġġettivi u kompatibbli b'mod reċiproku.

73 Is-suppożizzjonijiet attwarji huma l-aħjar stimi ta' entità tal-varjabbli li sejrin jiddeterminaw l-ispejjeż aħħarija tal-għoti ta' benefiċċji wara l-impjieg. Is-suppożizzjonijiet attwarji jinkludu:

(a) suppożizzjonijiet demografiċi dwar il-karatteristiċi futuri ta' impjegati attwali u preċedenti (u d-dipendenti tagħhom) li huma eliġibbli għall-benefiċċji. Is-suppożizzjonijiet demografiċi jitrattaw kwistjonijiet bħall-:

(i) mortalità, kemm waqt kif ukoll wara l-impjieg;

(ii) ir-rati ta' fatturat, diżabbilità u l-irtirar bikri;

(iii) il-proporzjon tal-membri tal-pjan b'dipendenti li huma eliġibbli għall-benefiċċji; u

(iv) ir-rati tal-kljems skont il-pjani mediċi; u

(b) is-suppożizzjonijiet finali, li jitrattaw kwistjonijiet bħal:

(i) ir-rata ta' skont (ara l-paragrafi 78–82);

(ii) is-salarju futur u l-livelli ta' benefiċċju (ara l-paragrafi 83–87);

(iii) fil-każ tal-benefiċċji mediċi, l-ispejjeż mediċi futuri, inklużi, fejn ikunu materjali, l-ispejjeż għall-amministrazzjoni tal-klejms u l-ħlasijiet tal-benefiċċji (ara l-paragrafi 88-91); u

(iv) ir-rata mistennija ta' qligħ fl-assi tal-pjan (ara l-paragrafi 105–107).

74 Is-suppożizzjonijiet attwarji huma oġġettivi jekk ma jkunux imprudenti jew konservattivi b'mod eċċessiv.

75 Is-suppożizzjonijiet attwarji huma kompatibbli b'mod reċiproku jekk jirriflettu r-relazzjonijiet ekonomiċi bejn fatturi bħall-inflazzjoni, ir-rati ta' żieda fis-salarju, il-qligħ fuq l-assi tal-pjan u r-rati ta' skont. Pereżempju, is-suppożizzjonijiet kollha li jiddependu fuq livell ta' inflazzjoni partikolari (bħal suppożizzjoni dwar ir-rati ta' interess u ż-żidiet fis-salarju u l-benfiċċji) f'kull perijodu futur jassumi l-istess livell ta' inflazzjoni f'dak il-perijodu.

76 Entità tiddetermina r-rata ta' skont u suppożizjonijiet finanzjarji oħra f'termini nominali (dikjarati) sakemm stimi f'termini reali (aġġustati għall-inflazjoni) ikunu aktar kredibbli, pereżempju f'ekonomija iperinflazzjonarja (ara l-IAS 29 Rapportaġġ Finanzjarju f'Ekonomiji Iperinflazzjonarji), jew meta l-benefiċċju huwa relatat mal-indiċi u hemm suq kbir fil-bonds relatati mal-indiċi tal-istess munita u termini.

77 Is-suppożizzjonijiet finanzjarji għandhom ikunu bbażati fuq l-aspettattivi tas-suq, fuq ►M5  it-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ għall-perijodu li fih għandhom jissaldu l-obbligi.

Suppożizzjonijiet attwarji: rata ta' skont

78 Ir-rata użata sabiex jingħata skont għall-obbligi tal-għoti ta' benefiċċji wara l-impjieg (kemm iffinanzjati kif ukoll mhux iffinanzjati) għanda tkun determinata b'referenza għar-redditi tas-suq fuq ►M5  it-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ fuq il-bonds korporattivi ta' kwalità għolja. F'pajjiżi fejn ma hemm l-ebda suq kbir f'dawn il-bonds, jintużaw ir-redditi tas-suq ►M5  (fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar) ◄ fuq il-bonds tal-gvern. Il-munita u t-termini tal-bonds korporattivi u tal-bonds tal-gvern ikunu konsistenti mal-munita u t-terminu stmat tal-obbligi tal-għoti tal-benefiċċji wara l-impjieg.

79 Suppożizzjoni attwarji waħda li għandha effett materjali hija r-rata ta' skont. Ir-rata ta' skont tirrifletti l-valur tal-ħin tal-flus iżda mhux ir-riskju attwarju jew ta' investiment. Minbarra dan, ir-rata ta' skont ma tirriflettix ir-riskju ta' kreditu speċifiku għall-entità meħud mill-kredituri tal-entità u lanqas ma jirrifletti r-riskju li l-esperjenza futura tista' tvarja mis-suppożizzjonijiet attwarji.

80 Ir-rata ta' skont tirrifletti l-ħin stmat tal-ħlasijiet tal-benefiċċju. Fil-prattika, entità spiss tikseb dan billi tapplika rata ta' skont waħda b'medja ppeżata li tirrifletti l-ħin stmat u l-ammont tal-ħlasijiet ta' benefiċċju u l-munita li biha jitħallsu l-benefiċċji.

81 F'xi każijiet jista' ma jkunx hemm suq kbir fil-bonds b'maturità twila biżżejjed li taqbel mal-maturità stmata tal-ħlasijiet kollha tal-benefiċċji. F'każijiet bħal dawn, entità tuża r-rati attwali tas-suq tat-terminu adattat sabiex tagħti skont għall-ħlasijiet fi żmien qasir, u tistma r-rata ta' skont għall-maturitajiet aktar fit-tul billi testrapola r-rati attwali tas-suq mal-kurva tar-redditi. Mhuwiex probabbli li l-valur attwali totali ta' obbligu ta' benefiċċju definit ikun partikolarment sensittiv għar-rata ta' skont applikata għall-porzjon tal-benefiċċji li huwa pagabbli 'l hinn mill-maturità finali tal-bonds korporattivi jew tal-gvern disponibbli.

82 Il-kost tal-imgħax huwa kkalkolat billi r-rata ta' skont tiġi mmultiplikata kif stabbilit fil-bidu tal-perijodu bil-valur attwali tal-obbligu tal-benefiċċju definit ma' dak il-perijodu, waqt li jittieħdu f'kunsiderazzjoni kull bidla materjali f'dak l-obbligu. Il-valur attwali tal-obbligu jvarja mill-obbligazzjoni rikonoxxuta ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja ◄ peress li l-obbligazzjoni tiġi rikonoxxuta wara li jitnaqqas il-valur ġust ta' kwalunkwe assi tal-pjan u minħabba li xi qligħ u telf attwarju, u xi kosti tas-servizz tal-passat ma jiġux rikonoxxuti immedjatament. [Appendiċi A juri l-komputazzjoni tal-kost tal-imgħax, fost affarijiet oħra.]

Suppożizzjonijiet attwarji: salarji, benefiċċji u spejjeż mediċi

83 L-obbligi ta' benefiċċju ta' wara l-impjieg għandhom jiġu mkejla fuq bażi li tirrifletti:

(a) żjidiet futuri stmati fis-salarju;

(b) il-benefiċċji stabbiliti fit-termini tal-pjan (jew li jirriżultaw minn xi obbligu kostruttiv li jmur' l hinn dawk it-termini) ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar; u ◄

(ċ) bidliet futuri stmati fil-livell ta' kull benefiċċju tal-istat li jaffettwaw il-benefiċċji pagabbli skont il-pjan ta' benefiċċju definit, jekk u biss jekk:

(i) dawk il-bidliet saru qabel ►M5  it-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, jew ◄

(ii) il-passat jew provi kredibbli oħra, jindikaw li dawk il-benefiċċji tal-istat sejrin jinbidlu b'xi mod li jista' jiġi previst, pereżempju f'konformità mal-bidliet futuri fil-livelli ġenerali tal-prezz jew fil-livelli ġenerali tas-salarju.

84 L-istimi taż-żjidiet futuri fis-salarji jieħdu f'kunsiderazzjoni l-inflazzjoni, l-anzjanità, il-promozzjoni u fatturi relevanti oħra, bħall-provvista u d-domanda fis-suq tal-impjiegi.

85 Jekk it-termini formali ta' pjan (jew obbligu kostruttiv li jmur' l hinn minn dawk it-termini) jeħtieġu li entità tbiddel il-benefiċċji fil-perijodu futuri, il-kejl tal-obbligu jirrifletti dawk il-bidliet. Dan huwa l-każ meta, pereżempju:

(a) l-entità għandha passat ta' benefiċċji li jiżdiedu, pereżempju sabiex tnaqqas l-effetti tal-inflazzjoni u ma hemm l-ebda indikazzjoni li din il-prattika sejra tinbidel fil-futur; jew

(b) diġà ġie rikonoxxut qligħ attwarju fir-rapporti finanzjarji u l-entità hija obbligata jew b'termini formali ta' pjan (jew obbligu kostruttiv li jmur 'l hinn dawk it-termini) jew b'leġiżlazzjoni, sabiex tuża kull bilanċ favorevoli fil-pjan għall-benefiċċju tal-parteċipanti tal-pjan (ara l-paragrafu 98(c)).

86 Is-suppożizzjonijiet attwarji ma jirriflettux il-bidliet futuri fil-benefiċċju li ma humiex stabbiliti fit-termini formali tal-pjan (jew obbligu kostruttiv) ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄ Dawn il-bidliet sejrin jirriżultaw fi:

(a) kost ta' servizz fil-passat, sal-punt li dawn ibiddlu l-benefiċċji għas-servizz qabel il-bidla; u

(b) il-kost tas-servizz attwali għall-perijodi wara l-bidla, sal-punt li dawn jistgħu jbiddlu l-benefiċċji għas-servizz wara l-bidla.

87 Xi benefiċċji ta' wara l-impjieg huma relatati mal-varjabbli bħal-livell ta' benefiċċji tal-iritirar mill-istat jew il-kura medika tal-istat. Il-kejl ta' dawn il-benefiċċji jirrifletti l-bidliet mistennija f'dawn il-varjabbli bbażat fuq il-passat u provi kredibbli oħra.

88 Suppożizzjonijiet dwar l-ispejjeż mediċi għandhom jieħdu f'kunsiderazzjoni l-bidliet futuri stmati fl-ispejjeż tas-servizzi mediċi li jirriżultaw kemm mill-inflazzjoni kif ukoll mill-bidliet speċifiċi fl-ispejjeż mediċi.

89 Il-kejl ta' benefiċċji mediċi wara l-impjieg jeħtieġ suppożizzjonijiet dwar il-livell u l-frekwenza tal-klejms futuri u l-ispejjeż sabiex dawk il-klejms jintlaħqu. Entità tistma l-ispejjeż mediċi futuri fuq il-bażi ta' informazzjoni storika dwar l-esperjenza tal-entità stess, issupplimentata, fejn ikun neċessarju, minn entitiajiet oħra, kumpaniji tal-assigurazzjoni, fornituri tal-mediċini jew sorsi oħra. Stimi tal-kosti mediċinali futuri jikkunsidraw l-effett ta' avvanzi teknoloġiċi, il-bidliet fl-użu tal-kura tas-saħħa jew mudelli fil-kunsinna u bidliet fl-istatus tas-saħħa tal-parteċipanti tal-pjan.

90 Il-livell u l-frekwenza tal-klejms huma partikolarment sensittivi għall-età, għall-istatus tas-saħħa u s-sess tal-impjegati (u d-dipendenti tagħhom) u jistgħu jkunu sensittivi għal fatturi oħra bħall-post ġeografiku. Għalhekk, id-dejta storika hija aġġustata sal-estent li t-taħlita demografika tal-populazzjoni tkun diferenti minn dik tal-populazzjoni użata bħala bażi għad-data storika. Hija aġġustata ukoll meta hemm provi kredibbli li t-tendenzi storiċi mhumiex sejrin ikomplu.

91 Xi pjani għall-kura tas-saħħa wara l-impjieg jeħtieġu li l-impjegati jikkontribwixxu għall-ispejjeż mediċi koperti mill-pjan. L-istimi tal-ispejjeż mediċi futuri jieħdu f'kunsiderazzjoni kwalunkwe kontribuzzjonijiet bħal dawn, ibbażati fuq it-termini tal-pjan ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ (jew ibbażati fuq kwalunkwe obbligu kostruttiv li jmur 'l hinn minn dawk it-termini). Il-bidliet f'dawk il-kontribuzzjonijiet tal-impjegati jirriżultaw f'kost ta' servizz fil-passat jew, fejn ikun japplika, fit-tnaqqis. L-ispejjeż sabiex jagħmlu tajjeb għall-klejms jistgħu jitnaqqsu mill-benefiċċji mill-istat jew minn fornituri oħra tal-mediċini (ara l-paragrafi 83(c) u 87).

Qligħ u telf attwarju

92 Fil-kejl tar-responsabbiltà tal-benefiċċju definit f'konformità mal-paragrafu 54, entità għandha, soġġett għall-paragrafu 58A, tirrikonoxxi porzjon (kif speċifikat fil-paragrafu 93) tal-qligħ u telf attwarju bħala introjtu jew spejjeż jekk il-qligħ u telf attwarju mhux rikonoxxut kumultattiv nett fl-aħħar tal-perijodu ta' rappurtaġġ preċedenti kien jaqbeż l-aktar fost:

(a) 10 % tal-valur preżenti tal-obbligu tal-benefiċċju definit f'dik id-data (qabel jitnaqqsu l-assi tal-pjan); u

(b) 10 % tal-valur ġust ta' kull assi tal-pjan f'dik id-data.

Dawn il-limiti għandhom jiġu kkalkulati u applikati separatament għal kull pjan ta' benefiċċju definit.

93 Il-porzjon tal-qligħ u telf attwarju li għandu jiġi rikonoxxut għal kull pjan ta' benefiċċju definit huwa l-eċċess deferminat f'konformità mal-paragrafu 92, diviż bil-medja mistennija tat-tul tax-xogħol tal-impjegati li jipparteċipaw f'dak il-pjan. Madankollu, entità tista' tadotta kull metodu sistematiku li jirriżulta f'rikonoxximent iktar mgħaġġel tal-qligħ u t-telf attwarju, bil-patt li l-istess bażi tiġi applikata kemm għall-qligħ u u kemm għat-telf, u l-bażi tiġi applikata b'mod konsistenti minn perijodu għall-ieħor. Entità tista' tapplika dawn il-metodi sistematiċi għall-qligħ u t-telf attwarju anke jekk dawn huma fil-limiti speċifikati fil-pargrafu 92.

93A Jekk, kif permess mill-paragrafu 93, entità tadotta politika li tirrikonoxxi qligħ jew telf attwarju fil-perjodu li fih iseħħ, tista' tirrikonoxxih fi dħul ieħor komplessiv, b'konformità mal-paragrafi 93B-93D, sakemm ◄ bil-patt li tagħmel hekk għal:

(a) il-pjani tal-benefiċċju definiti tagħha kollha; u

(b) il-qligħ u t-telf attwarju tagħha kollha.

▼M5

93B Qligħ u telf attwarju rikonoxxut fi dħul ieħor komplessiv kif permess mill-paragrafu 93A għandu jkun ippreżentat fir-rapport tad-dħul komplessiv.

93C Entità li tirrikonoxxi qligħ u telf attwarju b'konformità mal-paragrafu 93A għandha tirrikonoxxi wkoll kwalunkwe aġġustamenti li jirriżultaw mil-limitu fil-paragrafu 58(b) fi dħul ieħor komplessiv.

93D Qligħ jew telf attwarju u aġġustamenti li jirriżultaw mil-limitu fil-paragrafu 58(b) li kienu ġew rikonoxxuti fi dħul ieħor komplessiv għandhom ikunu rikonoxxuti minnufih fi qligħ imfaddal. M'għandhomx ikunu rriklassifikati fi profitt jew telf f’perjodu sussegwenti.

▼B

94 Il-qligħ u t-telf attwarju jistgħu jirriżultaw minn żidiet jew tnaqqis jew fil-valur preżenti ta' obbligu ta' benefiċċju definit jew fil-valur ġust ta' kwalunkwe assi relatati tal-pjan. Il-kawżi tal-qligħ u t-telf attwarju jinkludu, pereżempju:

(a) ir-rati għoljin jew baxxi mhux mistennija tal-fatturat tal-impjegati, l-irtirar kmieni jew il-mortalità jew taż-żjidiet fis-salarji, benefiċċji (jekk it-termini formali jew kostruttivi ta' pjan jipprovdi għal żjidiet fil-benfiċċju tal-inflazzjoni) jew spejjeż mediċi;

(b) l-effett tal-bidliet fl-istimi tal-fatturat futur tal-impjegati, l-irtirar bikri jew il-mortalità u taż-żjidiet fis-salarji, il-benefiċċji (jekk it-termini formali jew kostruttivi ta' pjan jipprovdu għaż-żjidiet fil-benefiċċju tal-inflazzjoni) jew spejjeż mediċi;

(ċ) l-effett tal-bidliet fir-rata ta' skont; u

(d) differenzi bejn ir-redditu attwali fuq l-assi tal-pjan u r-redditu mistenni fuq l-assi tal-pjan (ara l-paragrafi 105–107).

95 Matul perijodu ta' żmien twil, il-qligħ u t-telf attwarju jistgħu jpaċu lil xulxin. Għalhekk, stimi għall-obbligi tal-benefiċċji wara l-impjieg jistgħu jidhru bħala medda (jew' kuritur') madwar l-aħjar stima Entità għandha permess, iżda mhix meħtieġa, li tirrikonoxxi qligħ u t-telf attwarju li jaqgħu f'dik il-medda. Dan l-Istandard jeħtieġ li entità tirrikonoxxi bħala minimu, porzjon speċifikat tal-qligħ u t-telf attwarju li jaqgħu barra' kuritur' ta' aktar jew anqas minn 10 %. [L-Appendiċi A juri t-trattament tal-qligħ u t-telf attwarju, fost affarijiet oħra.] L-Istandard jippermetti wkoll metodi sistematiċi għall-rikonoxximent aktar bikri, sakemm dawk il-metodi jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 93. Dawn il-metodi permessi jinkludu, pereżempju, rikonoxximent immedjat tal-qligħ u t-telf attwarju kollu, kemm ġewwa kif ukoll barra l-' kuritur'. Il-paragrafu 155(b)(iii) jispega l-ħtieġa li tiġi kkunsidrata kwalunkwe parti mhux rikonoxxuta tal-obbligazzjoni tranżitorja meta jkun qiegħed jiġi kkunsidrat il-qligħ attwarju sussegwenti.

Kost tas-servizz tal-passat

96 Fil-kejl tal-obbligazzjoni tal-benefiċċju definit taħt il-paragrafu 54, entità għandha, bla ħsara għall-paragrafu 58A, tirrikonoxxi l-kost ta' servizz tal-passat bħala spiża fuq bażi ta' linja dritta fil-perijodu medju sakemm jiġu vestiti l-benefiċċji. Sal-punt li l-benefiċċji huma diġà vestiti immedjatament wara l-introduzzjoni ta', jew il-bidliet għal, pjan ta' benefiċċju definit, entità għandha tirrikonoxxi immedjatament l-kost ta' servizz tal-passat.

97 Il-kost ta' servizz tal-passat jirriżulta meta entità tintroduċi pjan ta' benefiċċju definit jew tibdel il-benefiċċji pagabbli taħt il-pjan ta' benefiċċju definit eżistenti. Dawn il-bidliet jingħataw bi skambju għas-servizz tal-impjegati matul il-perijodu sakemm jingħataw il-benefiċċji konċernati. Għalhekk, il-kost ta' servizz tal-passat huwa rikonoxxut f'dak il-perijodu, minkejja l-fatt li l-kost jirreferi għas-servizz tal-impjegati fil-perijodi preċedenti. Il-kost ta' servizz tal-passat jiġi mkejjel bħala l-bidla fil-obbligazzjoni li tirriżulta mill-emenda (ara l-paragrafu 64).

Eżempju biex jispjega l-paragrafu 97

Entità topera pjan tal-pensjoni li jipprovdi pensjoni ta' 2 % tas-salarju finali għal kull sena ta' servizz. Il-benefiċċji jingħataw wara ħames snin ta' servizz. Fl-1 ta' Jannar 20X5 l-entità ttejjeb il-pensjoni għal 2,5 % tas-salarju finali għal kull sena ta' servizz li tibda mill-1 ta' Jannar 20X1. Fid-data tat-titjib, il-valur attwali tal-benefiċċji addizzjonali għas-servizz mill-1 ta' Jannar 20X1 sal-1 ta' Jannar 20X5 huwa kif ġej:Impjegati b'aktar minn ħames snin servizz fl-1/1/X5

150

Impjegati b'anqas minn ħames snin servizz fl-1/1/X5 (perijodu medju sal-vestiment: tliet snin)

120

 

270

L-entità tirrikonoxxi 150 immedjatament peress li dawk il-benefiċċji huma diġà mogħtija. L-entità tirrikonoxxi 120 fuq bażi ta' linja dritta fuq medda ta' tliet snin mill-1 ta' Jannar 20X5.

98 Il-kost tas-servizz fil-passat jeskludi:

(a) l-effett tad-differenzi bejn iż-żidiet fis-salarji proprji u dawk previsti qabel fuq l-obbligu li jitħallsu benefiċċji għas-servizz fis-snin preċedenti (ma hemm l-ebda spiża għal servizz fil-passat peress li s-suppożizzjonijiet attwarji jippermettu għas-salarji proġettati);

(b) stimi baxxi jew stimi għoljin taż-żidiet diskrezzjonali tal-pensjoni meta entità għandha obbligu kostruttiv sabiex jingħataw dawn iż-żidiet (ma hemm l-ebda spejjeż ta' servizz tal-passat peress li suppożizzjonijiet attwarji jippermettu dawn iż-żidiet);

(ċ) l-istimi tat-titjib tal-benefiċċju li jirriżultaw minn qligħ attwarju li diġà ġie rikonoxxut fir-rapporti finanzjarji jekk l-entità hija obbligata, jew f'termini formali ta' pjan (jew obbligu kostruttiv li jmur' l hinn minn dawk it-termini) jew leġiżlazzjoni, li tuża kull bilanċ favorevoli fil-pjan għall-benefiċċju tal-parteċipanti tal-pjan, anke jekk iż-żieda fil-benefiċċju tkun għadha ma ngatatx b'mod formali (iż-żieda li tirriżulta fl-obbligu hija telf attwarju u mhux kost ta' servizz fil-passat, ara l-paragrafu 85(b));

(d) iż-żjieda fil-benefiċċji mogħtija meta, fin-nuqqas ta' benefiċċji ġodda jew imtejba, l-impegati jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-vestiment (ma hemm l-ebda kost ta' servizz fil-passat peress li l-kost smat ta' benefiċċji ġie rikonoxxut bħala l-kost attwali ta' servizz billi s-servizz ingħata); u

(e) l-effett tal-emendi għall-pjan li jnaqqsu l-benefiċċji għas-servizz futur (tnaqqis).

99 Entità tistabbilixxi l-iskeda ta' ammortizzament għal kost ta' servizz tal-passat meta l-benefiċċji jiġu introdotti jew mibdula. Ma jkunx prattiku li jinżammu r-rekords dettaljati meħtieġa sabiex jiġu identifikati u implimentati l-bidliet sussegwenti f'dik l-iskeda ta' ammortizzament. Minbarra dan, huwa probabbli li l-effett ikun materjali biss meta jkun hemm tnaqqis jew saldu. Għalhekk, entità temenda l-iskeda ta' ammortizzament għall-kost ta' servizz fil-passat biss jekk hemm tnaqqis jew saldu.

100 Meta entità tnaqqas il-benefiċċji pagabbli taħt il-pjan ta' benefiċċju definit eżistenti, it-tnaqqis li jirriżulta fl-obbligazzjoni ta' benefiċċju definit jiġi rikonoxxut bħala l-kost ta' servizz tal-passat (negattiv) fil-perijodu medju sakemm jingħata l-porzjon imnaqqas tal-benefiċċji.

101 Meta entità tnaqqas ċerti benefiċċji pagabbli fil-pjan ta' benefiċċju definit eżistenti u, fl-istess ħin, iżżid benefiċċji oħra pagabbli taħt il-pjan għall-istess impjegati, l-entità titratta l-bidla bħala bidla netta waħda.

Rikonoxximent u kejl: l-assi tal-pjan

Valur ġust tal-assi tal-pjani

102 Il-valur ġust ta' kull assi tal-pjan jiġi stabbilit waqt li jkun qiegħed jiġi stabbilit l-ammont rikonoxxut ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja ◄ skont il-paragrafu 54. Meta ma jkun disponibbli l-ebda prezz tas-suq, il-valur ġust tal-assi tal-pjan jiġi stmat, pereżempju billi l-likwidità futura mistennija titnaqqas bl-użu ta' rata ta' skont li tirrifletti kemm ir-riskju assoċjat mal-assi tal-pjan, kif ukoll il-maturità jew id-data mistennija ta' disponiment ta' dawk l-assi (jew jekk ma għandhom l-ebda maturità, il-perijodu mistenni sas-saldu tal-obbligu relatat).

103 L-assi tal-pjan jeskludu kontribuzzjonijiet mhux imħallsa dovuti mill-entità ta' rapportaġġ lill-fond, kif ukoll kull strument finanzjarju mhux trasferibbli maħruġ mill-entità u miżmum mill-fond. L-assi tal-pjan jitnaqqsu minn kull obbligazzjoni tal-fond li ma għandhomx x'jaqsmu mal-benefiċċji għall-impjegati, pereżempju, il-kummerċ u ħlasijiet u obbligazzjoni oħra li jirriżultaw minn strumenti finanzjarji derivati.

104 Meta l-assi tal-pjan jinkludu polza tal-assigurazzjoni li tikkwalifika, li taqbel eżatt mal-ammont u l-ħin ta' wħud jew tal-benefiċċji kollha pagabbli f'dak il-pjan, il-valur ġust ta' dik il-polza tal-assigurazzjoni hija meqjusa bħala l-valur attwali tal-obbligi relatati, kif deskritti fil-paragrafu 54 (soġġett għal kull tnaqqis meħtieġ jekk l-ammonti li jiġu rċevuti taħt il-polza tal-assigurazzjoni ma jiġux irkuprati b'mod sħiħ).

Rimborsi

104A Meta u biss meta huwa prattikament ċert li parti oħra sejra tħallas lura xi parti mill-ispiża jew l-ispiża kollha neċessarja sabiex jissalda l-obbligu ta' benefiċċju definit, entità għandha tirrikonoxxi d-dritt ta' rimbors tagħha bħala assi separat. L-entità għandha tkejjel l-assi f'valur ġust. Fl-aspetti l-oħrajn kollha, entità għandha titratta dak l-assi bl-istess mod bħala assi ta' pjan. Fir-rapport tal-introjtu, l-ispiża relatata ma' pjan ta' benefiċċju definit tista' tiġi ppreżentata netta mill-ammont rikonoxxut għar-rimbors.

104B Xi drabi, entità tista' tħares lejn parti oħra, bħal assiguratur, sabiex tħallas parti mill-ispiża jew l-ispiża kollha neċessarja meħtieġa sabiex jissalda l-obbligu ta' benefiċċju definit. Il-poloz tal-assigurazzjoni li jikkwalifikaw, kif definit fil-paragrafu 7, huma l-assi tal-pjan. Entità tispjega l-polza tal-assigurazzjoni li tikkwalifika bl-istess mod bħall-assi l-oħra tal-pjan u l-paragrafu 104A ma japplikax (ara l-paragrafi 39–42 u 104).

104C Meta polza tal-assigurazzjoni m'hijiex polza tal-assigurazzjoni li tikkwalifika, dik il-polza tal-assigurazzjoni mhijiex assi tal-pjan. Il-paragrafu 104 jittratta dawn il-każijiet: l-entità tirrikonoxxi d-dritt tagħha għar-rimbors taħt il-poltika ta' assigurazzjoni bħala assi separat, milli bħala tnaqqis meta jkun qiegħed jiġi stabbilit l-obbligazzjoni tal-benefiċċju definit rikonoxxut taħt il-paragrafu 54; fil-każijiet l-oħra kollha; l-entità tittratta dak l-assi bl-istess mod bħala assi tal-pjan. B'mod partikolari, l-obbligazzjoni tal-benefiċċju definit rikonoxxut skont il-paragrafu 54 jiġi miżjud (imnaqqas) sal-punt li l-qligħ (telf) attwarju kumulattiv nett fuq l-obbligu ta' benefiċċju definit u fuq id-dritt ta' rimbors relatat jibqa' mhux rikonoxxut taħt il-paragrafi 92 u 93. Il-paragrafu 120A(f)(iv) jeħtieġ li l-entità tagħti deskrizzjoni qasira tal-konnessjoni bejn id-dritt tar-rimbors u l-obbligu relatat.

Eżempju biex jisjega l-paragrafi 104A–104CIl-valur attwali tal-obbligu

1,241

Qligħ attwarju mhux rikonoxxut

17

Obbligazzjoni rikonoxxuta ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja ◄

1,258

Drittijiet taħt il-polza tal-assigurazzjoni li jaqblu b'mod eżatt mal-ammont u l-ħin ta' wħud mill-benefiċċju pagabbli skont il-pjan. Dawk il-benefiċċji għandhom valur preżenti ta' 1,092.

1,092

Il-qligħ attwarju mhux rikonoxxut ta' 17 huwa l-qligħ attwarju kumulattiv netti fuq l-obbligu u fuq id-drittijiet ta' rimbors.

104D Jekk ikun hemm id-dritt għar-rimbors skont polza tal-assigurazzjoni li taqbel eżatt mal-ammont u mal-ħin ta' wħud mill-benefiċċji jew mal-benefiċċji kollha pagabbli taħt pjan ta' benefiċċju definit, il-valur ġust tad-dritt ta' rimbors huwa meqjus li huwa l-valur attwali tal-obbligu relatat, kif deskritt fil-paragrafu 54 (soġġett għal kull tnaqqis meħtieġ jekk ir-rimbors ma jiġix irkuprat b'mod sħiħ).

Redditu fuq l-assi tal-pjan

105 Ir-redditu mistenni fuq l-assi tal-pjan huwa komponent wieħed tal-ispiża rikonoxxuta fir-rapport ►M5  tal-profitt jew telf ◄ . Id-differenza bejn ir-redditu mistenni fuq l-assi tal-pjan u r-redditu attwali fuq l-assi tal-pjan huwa qligħ jew telf attwarju; huwa inkluż fil-qligħ jew fit-telf attwarju fuq l-obbligu ta' benefiċċju definit meta jiġi stabbilit l-ammont nett li jitqabbel mal-limitu ta' 10 % tal-' kuritur' speċifikat fil-paragrafu 92.

106 Ir-redditu mistenni fuq l-assi tal-pjan huwa bbażat fuq l-aspettattivi tas-suq, fil-bidu tal-perijodu, għar-redditi fil-perijodu sħiħ tal-obbligu relatat. Ir-redditu mistenni fuq l-assi tal-pjan jirrifletti l-bidliet fil-valur ġust tal-assi tal-pjan li jinżamm matul il-perijodu bħala riżultat tal-kontribuzzjonijiet proprji mħallsa fil-fond u l-benefiċċji proprji mħallsa mill-fond.

Eżempju biex jispjega l-paragrafu 106

Fl-1 ta' Jannar 20X1, il-valur ġust tal-assi tal-pjan kien 10,000 u l-qligħ attwarju mhux rikonoxxut kumultattiv nett kien ta' 760. Fit-30 ta' Ġunju 20X1, il-pjan ħallas benefiċċji ta' 1,900 u rċieva kontribuzzjonijiet ta' 4,900. Fil-31 ta' Diċembru 20X1, il-valur ġust tal-assi tal-pjan kien 15,000 u l-valur preżenti tal-obbligu tal-benefiċċju definit kien ta' 14,792. It-telf attwarju fuq l-obbligu għall-20X1 kien 60.

Fl-1 ta' Jannar 20X1, l-entità li tirrapporta għamlet l-istimi li ġejjin, ibbażati fuq il-prezzijiet tas-suq f'dik id-data: 

%

Introjtu minn imgħax u dividendi, wara t-taxxa pagabbli mill-fond

9,25

Qligħ realizzat u mhux realizzat fuq l-assi tal-pjan (wara t-taxxa)

2,00

Kosti tal-amministrazzjoni

(1,00)

Rata ta' redditu mistennija

10,25

Għall-20X1, ir-redditu mistenni u reali fuq l-assi tal-pjan huwa kif ġej:

 

Redditu fuq 10,000 miżmum għal 12-il xahar bi 10,25 %

1,025

Redditu fuq 3,000 miżmum għal 6 xhur b'5 % (ekwivalenti għal 10,25 % annwali, komposti kull sitt xhur)

150

Redditu mistenni fuq l-assi tal-pjan għall-20X1

1,175

Valur ġust tal-assi tal-pjan fil-31 ta' Diċembru 20X1

15,000

Nieqes il-valur ġust tal-assi tal-pjan fl-1 ta' Jannar 20X1

(10,000)

Wara li jitnaqqsu l-kontribuzzjonijiet irċevuti

(4,900)

Żid il-benefiċċji mħallsa

1,900

Redditu attwali fuq l-assi tal-pjan

2,000

Id-differenza bejn ir-redditu mistenni fuq l-assi tal-pjan (1,175) u r-redditu attwali tal-assi tal-pjan (2,000) huwa l-qligħ attwarju ta' 825. Għalhekk, il-qligħ attwarju mhux rikonoxxut nett kumultattiv huwa 1,525 (760 u 825 nieqes 60). Fil-paragrafu 92, il-limiti tal-kuritur huma stabbiliti f'1,500 (l-aktar bejn: (i) 10 % ta' 15,000 u (ii) 10 % ta' 14,792). Fis-sena ta' wara (20X2), l-entità tirrikonoxxi fir-rapport ►M5  tal-profitt jew telf ◄ , il-qligħ attwarju ta' 25 (1,525 nieqes 1,500) diviż bit-tul tal-ħidma rimanenti medja mistennija tal-impjegati konċernati.

Ir-redditu mistenni tal-assi tal-pjan għall-20X2 ikun ibbażat fuq l-aspettattivi tas-suq fi 1/1/X2 għar-redditi fil-ħajja sħiħa tal-obbligu.

107 Meta jiġi stabbilit ir-redditu mistenni u proprju fuq l-assi tal-pjan, entità tnaqqas il-kosti mistennija tal-amministrazzjoni għajr dawk inklużi fis-suppożizzjonijiet attwarji użati sabiex jitkejjel l-obbligu.

Kombinamenti ta' negozji

108 F'kombinament ta' negozji, entità tirrikonoxxi l-assi u l-obbligazzjoni li jirriżultaw minn benefiċċji li jingħataw wara l-impjieg bil-valur attwali tal-obbligu nieqes il-valur ġust ta' kwalunkwe assi tal-pjan (ara l-IFRS 3 Kombinamenti ta' Negozji). Il-valur preżenti tal-obbligu jinkludu dawn li ġejjin kollha, anki jekk l-akkwiżit ma kienx irrikonoxxihom fid-data tal-akkwiżizzjoni:

(a) qligħ u telf attwarju li joriġina qabel id-data tal-akkwiżizzjoni (kemm jekk jaqgħu taħt medda tal-10 % u kemm jekk le);

(b) kost tas-servizz passat li joriġina minn bidliet fil-benefiċċji jew introduzzjoni ta' pjan, qabel id-data tal-akkwiżizzjoni; u

(ċ) ammonti li, taħt id-dispożizzjonijiet tranżitorji tal-paragrafu 155(b), l-akkwirent kien għadu ma rrikonoxxiex.

Tnaqqis u saldu

109 Entità għandha tirrikonoxxi qligħ jew telf fuq tnaqqis jew saldu finali ta' pjan ta' benefiċċju definit meta jseħħ it-tnaqqis jew is-saldu. Il-qligħ jew it-telf fuq it-tnaqqis jew is-saldu għandu jinkludi:

(a) kull bidla li tirriżulta fil-valur preżenti tal-obbligu ta' benefiċċju definit;

(b) kull bidla li tirriżulta fil-valur ġust tal-assi tal-pjan;

(ċ) kwalunkwe qligħ jew telf attwarju relatat u l-kost ta' servizz fil-passat li, taħt il-paragrafi 92 u 96 jkunu għadhom ma ġewx rikonoxxuti;

110 Qabel ma jiġi stabbilit l-effett ta' tnaqqis jew saldu finali, entità għandha terġa' tkejjel l-obbligu (u l-assi relatati tal-pjan, jekk ikun hemm) bl-użu tas-suppożizzjonijiet attwarji attwali (inklużi r-rati ta' mgħax tas-suq attwali u l-prezzijiet tas-suq attwali oħra).

111 Tnaqqis iseħħ meta entità jew:

(a) tidher impenjata sabiex tagħmel tnaqqis materjali fin-numru ta' impjegati li huma koperti mill-pjan, jew

(b) temenda t-termini ta' pjan ta' benefiċċju definit sabiex l-element materjali tas-servizz futur mill-impjegati attwali ma jikkwalifikax aktar għall-benefiċċju, jew jikkwalifika biss għall-benefiċċju mnaqqas.

Tnaqqis jista' jirriżulta minn avveniment iżolat, bħall-għeluq ta' impjant, operazzjoni li ma titkompliex jew it-terminazzjoni jew sospensjoni ta' pjan. Avveniment huwa materjali biżżejjed sabiex jikkwalifika bħala tnaqqis jekk ir-rikonoxximent ta' qligħ jew telf minn tnaqqis ikollu effett materjali fuq ir-rapporti finanzjarji. It-tnaqqisiet spiss huma relatati ma' ristrutturazzjoni. Għalhekk, entità tikkontabilizza għal tnaqqis fl-istess żmien ta' ristrutturar relatat.

112 Saldu jseħħ meta entità tidħol fi tranżazzjoni li telimina l-obbligi legali jew kostruttivi kollha oħra għal parti mill-benefiċċji jew għall-benefiċċji kollha pprovduti taħt pjan ta' benefiċċju definit, pereżempju, meta pagament ta' somma globali jsir lil, jew għan-nom ta', parteċipanti tal-pjan bi skambju għad-drittijiet tagħhom sabiex jirċievu benefiċċji speċifikati wara l-impjieg.

113 Fi xi każijiet, entità tikseb polza tal-assigurazzjoni sabiex tiffinanzja wħud mill-benefiċċji għall-impjegati jew il-benefiċċji kollha għall-impjegati relatati mas-servizzi tal-impjegati fil-perijodi attwali jew preċedenti. L-akkwiżizzjoni ta' din il-polza m'hijiex sald jekk l-entità żżomm obbligu legali jew kostruttiv (ara l-paragrafu 39) sabiex issalda ammonti ulterjuri jekk l-assiguratur ma jħallasx il-benefiċċji għall-impjegatii speċifikati fil-polza tal-assigurazzjoni. Il-paragrafi 104A–104D jittrattaw ir-rikonoxximent u l-kejl tad-drittijiet tar-rimbors fil-polza tal-assigurazzjoni li mhumiex l-assi tal-pjan.

114 Saldu jseħħ flimkien ma' tnaqqis jekk pjan jiġi tterminat sabiex dak l-obbligu jissalda u l-pjan ma jibqax jeżisti. Madankollu, it-terminazjoni tal-pjan mhuwiex tnaqqis jew saldu jekk il-pjan jiġi sostitwit bi pjan ġdid li joffri benefiċċji li huma, fis-sustanza tagħhom, identiċi.

115 Meta tnaqqis ikun jaffettwa biss uħud mill-impjegati koperti minn pjan, jew meta parti biss ta' obbligu jissalda, il-qligħ jew it-telf jinkludi porzjon proporzjonat tal-kost ta' servizz fil-passat mhux rikonoxxut u l-qligħ u t-telf attwarju (u ta' xi ammonti tranżitorji li jibqgħu mhux rikonoxxuti taħt il-paragrafu 155(b)). Il-porzjon proporzjonat jiġi stabbilit fuq il-bażi tal-valur attwali tal-obbligi qabel u wara t-tnaqqis jew is-saldu, sakemm bażi oħra ma tkunx aktar razzjonali fiċ-ċirkostanzi. Pereżempju, jista' jkun xieraq li kull qligħ li jirriżulta mit-tnaqqis jew mis-saldu tal-istess pjan jiġi applikat sabiex l-ewwel jiġi eliminat kull kost tas-servizz fil-passat mhux rikonoxxut relatat mal-istess pjan.

Eżempju biex jispjega l-paragrafu 115

Entità tillimita segment operattiv u l-impjegati tas-segment mhux komplut mhux ser jaqilgħu aktar benefiċċji. Dan huwa tnaqqis mingħajr sald. Bl-użu ta' suppożizzjonijiet attwarji preżenti (inklużi r-rata ta' imgħax tas-suq preżenti u prezzijiet tas-suq preżenti oħrajn) immedjatment qabel il-limitu, l-entità għandha obbligu ta' benefiċċju definit b'valur nett preżenti ta' 1,000, assi tal-pjan b'valur ġust ta' 820 u qligħ attwarju mhux rikonoxxut kumulattiv nett ta' 50. L-entità adottat l-Istandard l-ewwel darba sena qabel. Dan żied ir-responsabbiltà netta b'100, li l-entità għażlet li tirrikonoxxi fuq ħames snin (ara l-paragrafu 155(b)). It-tnaqqis inaqqas il-valur nett preżenti tal-obbligu b'100 sa 900.

Mill-qligħ attwarju mhux rikonoxxut u l-ammonti tranżitorji preċedenti, 10 % (100/1,000) huma marbutin mal-parti tal-obbligu li kien eliminat permezz tat-tnaqqis. Għalhekk, l-effett tat-tnaqqis huwa kif ġej: 

Qabel it-tnaqqis

 

Qligħ mit-tnaqqis

 

Wara t-tnaqqis

Valur preżenti nett tal-obbligu

1,000

 

(100)

 

900

Valur ġust tal-assi tal-pjani

(820)

 

 

(820)

 

180

 

(100)

 

80

Qligħ attwarju mhux rikonoxxut

50

 

(5)

 

45

Ammont tranżitorju mhux rikonoxxut (100 × 4/5)

(80)

 

8

 

(72)

Obbligazzjoni netta rikonoxxuta ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja ◄

150

 

(97)

 

53

Preżentazzjoni

Tpaċija

116 Entità għandha tpaċi assi relatat ma' pjan wieħed kontra responsabbiltà relatata ma' pjan ieħor meta, u biss meta, l-entità:

(a) għandha dritt inforzabbli legalment li tuża bilanċ favorevoli fi pjan wieħed bħala saldu għal obbligi taħt pjan ieħor; u

(b) għandha l-intenzjoni jew li ssalda l-obbligi fuq bażi netta, jew li tirrealizza l-bilanċ favorevoli fi pjan wieħed u ssalda l-obbligu tagħha taħt pjan ieħor simultanjament.

117 Il-kriterji ta' tpaċija huma simili għal dawk stabbiliti għal strumenti finanzjarji fl-IAS 32 Strumenti Finanzjarji: Preżentazzjoni.

Distinzjoni Kurrenti/mhux kurrenti

118 Xi entitajiet jiddistingwu assi kurrenti u obbligazzjonijiet minn assi u obbligazzjonijiet mhux kurrenti. Dan l-Istandard ma jispeċifikax jekk l-entità għandhiex tiddistingwi porzjonijiet ta' assi u obbligazzjonijiet kurrenti u mhux kurrenti li jirriżultaw minn benefiċċji ta' wara l-impjieg.

Komponenti finanzjarji ta' kosti ta' benefiċċju ta' wara l-impjieg

119 Dan l-Istandard ma jispeċifikax jekk entità għandhiex tippreżenta l-kost ta' servizz kurrenti, il-kost tal-imgħax u r-redditu mistenni fuq assi ta' pjan bħala komponenti ta' entrata unika ta' introjtu jew spiża fir-rapport tal-introjtu.

Żvelar

120 Entità għandha tiżvela informazzjoni li tagħmilha possibbli li utenti tar-rapporti finanzjarji jevalwaw in-natura tal-pjani tal-benefiċċju definit u l-effetti finanzjarji tal-bidliet f'dawk il-pjani matul il-perijodu.

120A Entità għandha tiżvela l-informazzjoni li ġejja dwar il-pjani ta’ benefiċċju definit:

(a) il-politika ta' kontabilità tal-entità għar-rikonoxximent ta' qligħ u telf attwarju.

(b) deskrizzjoni ġenerali tat-tip ta' pjan.

(ċ) rikonċiljazzjoni tal-bilanċi tal-ftuħ u l-għeluq tal-valur preżenti tal-obbligu ta' benefiċċju definit li juru separatament, jekk applikabbli, l-effetti waqt il-perijodu attribwibbli għal kull punt minn dawn li ġejjin:

(i) kost ta' servizz attwali,

(ii) kost tal-imgħax;

(iii) kontribuzzjonijiet mill-parteċipanti tal-pjan,

(iv) qligħ u telf attwarju,

(v) il-bidliet fir-rata tal-kambju ta' munita barranija fi pjanijiet imkejla f'munita li hi differenti mill-munita tal-preżentazzjoni tal-entità,

(vi) benefiċċji mħallsin,

(vii) kost ta' servizz tal-passat,

(viii) kombinamenti ta' negozji

(ix) tnaqqisiet u

(x) saldi.

(d) analiżi tal-obbligu ta' benefiċċju definit f'ammonti li jirriżultaw minn pjani li huma għal kollox mhux iffinanzjati u ammonti li jirriżultaw minn pjani li huma totalment jew parzjalment iffinanzjati.

(e) rikonċiljazzjoni tal-bilanċi tal-ftuħ u tal-għeluq tal-valur ġust tal-assi tal-pjan u l-bilanċi tal-ftuħ u tal-għeluq ta' kwalunkwe dritt ta' rimborż rikonoxxut bħala assi b'konformità mal-paragrafu 104 li turi separatament, jekk applikabbli, effetti matul il-perijodu li jkun attribwibbli għal kull wieħed minn dawn li ġejjin:

(i) ir-redditu mistenni fuq l-assi tal-pjan,

(ii) qligħ u telf attwarju,

(iii) bidliet fir-rata tal-kambju f'munita barranija dwar pjani mkejlin f'munita differenti mill-munita ta' preżentazzjoni tal-entità,

(iv) kontribuzzjonijiet mis-sid,

(v) kontribuzzjonijiet mill-parteċipanti fil-pjan,

(vi) benefiċċji mħallsin,

(vii) kombinamenti ta' negozji u

(viii) saldi.

(f) rikonċiljazzjoni tal-obbligu tal-benefiċċju definit preżenti f'(c) u l-valur ġust tal-assi tal-pjan f'(e) għall-assi u obbligazzjonijiet rikonoxxuti ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja ◄ , li juru mill-inqas:

(i) il-qligħ u t-telf attwarju nett mhux rikonoxxut ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja ◄ (ara l-paragrafu 92);

(ii) il-kost tas-servizz fil-passat mhux rikonoxxut ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja ◄ (ara l-paragrafu 96);

(iii) kull ammont mhux rikonoxxut bħala assi, minħabba l-limitu fil-paragrafu 58(b);

(iv) il-valur ġust ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ ta' kull dritt ta' rimbors rikonoxxut bħala assi skont il-paragrafu 104A (b'deskrizzjoni qasira tar-relazzjoni bejn id-dritt ta' rimborż u l-obbligu relatat); u

(v) l-ammonti l-oħrajn rikonoxxuti ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja. ◄

(g) in-nefqa totali rikonoxxuta bħala profitt jew telf għal kull waħda minn dawn li ġejjin, u l-entrata(i) f'linja li huma inklużi fihom:

(i) kost kurrenti tas-servizz;

(ii) kost tal-imgħax;

(iii) ir-redditu mistenni fuq l-assi tal-pjan;

(iv) redditu mistenni ta' kull dritt ta' rimborż rikonoxxut bħala assi skont il-paragrafu 104A;

(v) qligħ u telf attwarju;

(vi) kost ta' servizz tal-passat;

(vii) l-effett ta' kull tnaqqis jew saldu; u

(viii) l-effett tal-limitu fil-paragrafu 58(b).

(h) l-ammont totali rikonoxxut fi dħul ieħor komplessiv għal kull waħda minn dawn li ġejjin:

(i) qligħ u telf attwarju; u

(ii) l-effett tal-limitu fil-paragrafu 58(b).

▼M5

(i) għal entitajiet li jirrikonoxxu qligħ jew telf attwarju fi dħul ieħor komplessiv b'konformità mal-paragrafu 93A, l-ammont kumulattiv ta’ qligħ jew telf attwarju rikonoxxuti fi dħul ieħor komplessiv.

▼B

(j) għal kull kategorija maġġuri tal-assi tal-pjan, li għandhom jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, strumenti azzjonarji, strumenti tad-dejn, proprjetà, u l-assi kollha l-oħrajn, il-perċentwali jew l-ammont ta' kull kategorija maġġuri tikkostitwixxi l-valur ġust tal-assi totali tal-pjan.

(k) l-ammonti inklużi fil-valur ġust tal-assi tal-pjan għal:

(i) kull kategorija tal-istrumenti finanzjarji proprji tal-entità; u

(ii) kull proprjetà okkupata minn, jew assi oħrajn użati minn, l-entità.

(l) deskrizzjoni narrativa tal-bażi użata biex tkun determinata r-rata mistennija ġenerali ta' redditu fuq l-assi, inkluż l-effett tal-kategoriji prinċipali tal-assi tal-pjan.

(m) ir-redditu attwali fuq assi tal-pjan, kif ukoll ir-redditu attwali fuq kull dritt ta' rimborż rikonoxxut bħala assi skont il-paragrafu 104A.

(n) is-suppożizzjonijiet attwarji prinċipali użati ►M5  sat-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, ◄ inklużi, fejn applikabbli:

(i) ir-rati ta' skont;

(ii) ir-rati tar-redditu mistennija fuq kwalunkwe assi tal-pjan għall-perijodi ppreżentati fir-rapporti finanzjarji;

(iii) ir-rati ta' redditu mistennija għall-perijodi ppreżentati fir-rapporti finanzjarji fuq kwalunkwe dritt ta' rimborż rikonoxxut bħala assi skont il-paragrafu 104A;

(iv) ir-rati mistennija ta' żieda fis-salarju (u l-bidliet f'indiċi jew varjabbli oħra speċifikati fit-termini formali jew kostruttivi ta' pjan bħala bażi għall-żidiet fil-benefiċċju fil-futur);

(v) it-tendenzi fir-rati tal-kost mediku; u

(vi) kull suppożizzjoni attwarja oħra użata.

Entità għandha tiżvela kull suppożizzjoni attwarja f'termini assoluti (pereżempju, bħala perċentwali assolut) u mhux biss il-marġni bejn perċentwali differenti jew varjabbli oħrajn.

(o) l-effetti taż-żjieda ta' punt perċentwali wieħed u l-effett tat-tnaqqis ta' punt perċentwali wieħed fit-tendenzi tar-rati tal-kost mediku preżunti fuq:

(i) it-total tal-kost ta' servizz kurrenti u l-komponenti ta' kost tal-imgħax tal-ispejjeż mediċi ta' wara l-impjieg perjodiċi netti; u

(ii) l-obbligu ta' benefiċċju ta' wara l-impjieg akkumulat għal spejjeż mediċi.

Għall-iskopijiet ta' dan l-iżvelar, is-suppożizzjonijiet l-oħrajn kollha għandhom jinżammu kostanti. Għal pjani li joperaw f'ambjent ta' inflazzjoni għolja, l-iżvelar għandu jkun l-effett ta' żieda jew tnaqqis ta' punt perċentwali wieħed fl-andament tar-rata tal-kost mediku li suppost ikollu importanza simili għal punt perċentwali wieħed f'ambjent ta' inflazzjoni baxxa.

(p) l-ammonti għall-perijodu annwali preżenti u għall-erba' perijodi annwali preċedenti għal:

(i) il-valur preżenti tal-obbligu ta' benefiċċju definit, il-valur ġust tal-assi tal-pjan u l-bilanċ favorevoli jew defiċit fil-pjan; u

(ii) l-aġġustamenti tal-esperjenza li jirriżultaw minn:

(A) l-obbligazzjonijiet tal-pjan espressi jew bħala (1) ammont jew (2) perċentwal tal-obbligazzjoni tal-pjan ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar u ◄

(B) l-assi tal-pjan espressi jew bħala (1) ammont jew (2) perċentwal tal-assi tal-pjan ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄

(q) l-aħjar stima ta' min iħaddem, sakemm din tista' tkun raġonevolment determinata, ta' kontribuzzjonijiet mistennijin li jitħallsu lill-pjan waqt il-perijodu annwali li jibda wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄

121 Il-paragrafu 120A(b) jitlob deskrizzjoni ġenerali tat-tip ta' pjan. Deskrizzjoni bħal din tiddistingwi, pereżempju, pjani tal-pensjoni bbażati fuq salarju fiss minn pjani tal-pensjoni bbażati fuq is-salarju finali u minn pjani mediċi ta' wara l-impjieg. Id-deskrizzjoni tal-pjan għandha tinkludi prattiċi informali li jwasslu għal obbligi kostruttivi inklużi fil-kejl tal-obbligu ta' benefiċċju definit skont il-paragrafu 52. Aktar dettall mhuwiex meħtieġ.

122 Meta entità għandha aktar minn pjan ta' benefiċċju definit wieħed, l-iżvelar jista' jsir fit-totalità tiegħu, separatament għal kull pjan, jew f'raggruppamenti li huma kkunsidrati li huma l-aktar utli. Jista' jkun utli li jkunu distinti raggruppamenti skont il-kriterji kif ġej:

(a) il-lok ġeografiku tal-pjanijiet, pereżempju, billi jkunu distinti pjani domestiċi minn pjani barranin; jew

(b) jekk il-pjanijiet humiex soġġett għal riskji materjali differenti, pereżempju, billi jkunu distinti pjanijiet ta' pensjoni ta' salarju fiss minn pjanijiet ta' pensjoni ta' salarju finali u minn pjani mediċi ta' wara l-impjieg.

Meta entità tipprevedi żvelar fit-total għal raggruppament ta' pjanijiet, dan l-iżvelar huwa pprovdut fil-forma ta' medji ppeżati jew ta' meded relattivament dojoq.

123 Il-paragrafu 30 jirrikjedi żvelar addizjonali dwar pani ta' benefiċċju definit bejn għadd ta' sidien, li huma ttrattati bħallikieku kienu pjani ta' kontribuzzjoni definiti.

124 Meta meħtieġ mill-IAS 24 entità tiżvela informazzjoni dwar:

(a) tranżazzjonijiet bejn partijiet relatati bi pjani ta' benefiċċju ta' wara l-impjieg; u

(b) benefiċċji ta' wara l-impjieg għal persunal prinċipali fil-maniġment.

125 Fejn meħtieġ mill-IAS 37 entità tiżvela informazzjoni dwar obbligazzjonijiet kontinġenti li jirriżultaw minn obbligi ta' benefiċċju ta' wara l-impjieg.

BENEFIĊĊJI OĦRAJN GĦAT-TUL TAL-IMPJEGATI

126 Benefiċċji oħrajn għat-tul tal-impjegati jinkludu, pereżempju:

(a) assenzi kkumpensati fit-tul bħal frank ta' servizz twil jew frank sabatiku;

(b) benefiċċji ta' ġubilew jew oħrajn għal servizz twil;

(ċ) benefiċċji ta' diżabbiltà għal perijodu fit-tul;

(d) qsim fil-profitti u bonusijiet pagabbli kull tnax-il xahar jew aktar wara t-tmiem tal-perijodu li fih l-impjegati taw servizz relatat; u

(e) kumpens differit imħallas tnax-il xahar jew aktar wara t-tmiem tal-perijodu li fih isir dovut.

127 Il-kejl ta' benefiċċji għat-tul tal-impjegati ġeneralment mhuwiex soġġett għall-istess ammont ta' inċertezza bħal kejl ta' benefiċċji ta' wara l-impjieg. Barra minn hekk, l-introduzzjoni ta', jew bidliet fi, benefiċċji oħrajn għat-tul għall-impjegati rarament tikkawża ammont materjali ta' kost ta' servizz tal-passat. Għal dawn ir-raġunijiet, dan l-Istandard jirrikjedi metodu ssimplifikat ta' kontabilità għall-benefiċċji għat-tul tal-impjegati. Dan il-metodu jvarja mill-kontabilità meħtieġa għall-benefiċċji ta' wara l-impjieg kif ġej:

(a) qligħ u telf attwarju mhumiex rikonoxxuti immedjatament u l-ebda' kuritur' ma huwa applikat; u

(b) l-kost ta' servizz tal-passat kollu huwa rikonoxxut immedjatament.

Rikonoxximent u kejl

128 L-ammont rikonoxxut bħala obbligazzjoni għal benefiċċji oħrajn għat-tul għall-impjegati għandu jkun it-total nett tal-ammonti li ġejjin:

(a) il-valur preżenti tal-obbligu ta' benefiċċju definit ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ (ara l-paragrafu 64);

(b) bit-tneħħija tal-valur ġust ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ tal-assi tal-pjan (jekk hemm) li minnhom huma direttament issaldati l-obbligi (ara l-paragrafi 102–104).

Fil-kejl tal-obbligazzjoni, entità għandha tapplika l-paragrafi 49–91, għajr il-paragrafi 54 u 61. Entità għandha tapplika l-paragrafu 104A fir-rikonoxximent u l-kejl ta' kull dritt ta' rimborż.

129 Għal benefiċċji oħrajn għat-tul għall-impjegati, entità għandha tirrikonoxxi t-total nett tal-ammonti li ġejjin bħala spiża jew (soġġett għall-paragrafu 58) introjtu, ħlief sakemm Standard ieħor jeħtieġ jew jippermetti l-inklużjoni tagħhom fil-kost tal-assi:

(a) kost kurrenti tas-servizz (ara l-paragrafi 63–91);

(b) kost tal-imgħax (ara l-paragrafu 82);

(ċ) ir-redditu mistenni fuq kull assi tal-pjan (ara l-paragrafi 105–107) u kull dritt ta' rimborż rikonoxxut bħala assi (ara l-paragrafu 104A);

(d) qligħ u telf attwarju, li għandhom ikunu rikonoxxuti immedjatament;

(e) kost ta' servizz tal-passat, li għandu jkun rikonoxxut immedjatament; u

(f) l-effett ta' kull tnaqqis jew saldu (ara l-paragrafi 109 u 110).

130 Forma oħra ta' benefiċċju fit-tul għall-impjegati hija benefiċċju fit-tul għal diżabilità. Jekk il-livell ta' benefiċċju jiddependi fuq it-tul tas-servizz, jirriżulta obbligu meta jingħata s-servizz. Il-kejl ta' dak l-obbligu jirrifletti l-probabbiltà li l-ħlas ikun meħtieġ u t-tul ta' żmien li għalih il-ħlas huwa mistenni li jsir. Jekk il-livell ta' benefiċċju huwa l-istess għal kull impjegat b'diżabilità irrispettivament mis-snin ta' servizz, il-kost mistenni ta' dawk il-benefiċċji huwa rikonoxxut meta jseħħ avveniment li jikkawża diżabilità fit-tul.

Żvelar

131 Għalkemm dan l-Istandard ma jirrikjedix żvelar speċifiku tal-benefiċċji fit-tul għall-impjegati, Standards oħrajn jistgħu jirrikjedu żvelar, pereżempju, fejn l-ispiża li tirriżulta minn dawn il-benefiċċji hija materjali u għalhekk tkun teħtieġ żvelar skont l-IAS 1. Meta meħtieġ mill-IAS 24, entità għandha tiżvela informazzjoni dwar benefiċċji oħrajn fit-tul għall-impjegati għal persunal prinċipali fil-maniġment.

BENEFIĊĊJI GĦAT-TEMM TAL-IMPIEG

132 Dan l-Istandard jittratta l-benefiċċji għat-temm tal-impjieg minn benefiċċji oħrajn tal-impjegati għaliex l-avveniment li jwassal għal obbligu huwa t-tmiem aktar milli s-servizz tal-ħaddiem.

Rikonoxximent

133 Entità għandha tirrikonoxxi benefiċċji għat-temm tal-impjieg bħala obbligazzjoni u nefqa meta, u biss meta, l-entità hija biċ-ċar kommessa li jew:

(a) ittemm l-impjieg ta' ħaddiem jew grupp ta' impjegati qabel id-data normali tal-irtirar; jew

(b) tipprovdi benefiċċji għat-temm tal-impjieg bħala riżultat ta' offerta magħmula sabiex tinkoraġġixxi waqfien mis-servizz volontarju.

134 Entità hija biċ-ċar impenjata lejn terminazzjoni meta, u biss meta, l-entità għandha pjan formali dettaljat għat-tmiem u hija mingħajr possibbiltà realistika ta' rtirar. Il-pjan dettaljat għandu jinkludi, bħala minimu:

(a) il-lok, il-funzjoni, u n-numru approssimattiv ta' impjegati li s-servizzi tagħhom ser jintemmu;

(b) il-benefiċċji għat-temm tal-impjieg għal kull klassifikazzjoni jew funzjoni ta' impjieg; u

(ċ) iż-żmien li fih il-pjan ser ikun implimentat. L-implimentazzjoni għandha tibda kemm jista' jkun kmieni possibbli u l-perijodu ta' żmien biex titkompla l-implimentazzjoni għandu jkun tali li bidliet materjali għall-pjan ma jkunux probabbli.

135 Entità tista' tkun impenjata, bil-leġiżlazzjoni, bi ftehim kuntrattwali jew b'mod ieħor mal-impjegati jew mar-rappreżentanti tagħhom jew b'obbligu kostruttiv ibbażat fuq prattika tan-negozju, drawwa jew xewqa li taġixxi b'mod ġust, li twettaq ħlasijiet (jew tipprovdi benefiċċji oħrajn) lill-impjegati meta hija ttemm l-impjieg tagħhom. Dawn il-ħlasijiet huma benefiċċji għat-temm tal-impjieg. Il-benefiċċji għat-temm tal-impjieg huma tipikament ħlasijiet ta' somma f'daqqa, iżda xi kultant jinkludu:

(a) titjib tal-benefiċċji tal-irtirar jew benefiċċji ta' wara l-impjieg oħrajn, jew indirettament permezz ta' pjan ta' benefiċċju għall-impjegati jew direttament; u

(b) salarju sat-tmiem tal-perijodu speċifikat tal-avviż jekk l-impjegat ma jagħtix aktar servizz li jipprovdi benefiċċji ekonomiċi lill-entità.

136 Xi benefiċċji lill-impjegati huma pagabbli irrispettivament mir-raġuni għat-tluq tal-impjegat. Il-ħlas ta' dawn il-benefiċċji huwa ċert (soġġett għal kwalunkwe drittijiet legali jew ħtiġiet ta' servizz minimu) iżda meta ser jitħallsu huwa inċert. Għalkemm dawn il-benefiċċji huma deskritti f'xi pajjiżi bħala indennizzi tat-tmiem, jew gratwitjatiet tat-tmiem, dawn huma benefiċċji ta' wara l-impjieg, aktar milli benefiċċji għat-temm tal-impjieg u entità tikkunsidrahom bħala benefiċċji ta' wara l-impjieg. Xi entitajiet jipprovdu livell aktar baxx ta' benefiċċju għal tmiem volontarju fuq talba tal-ħaddiem (fis-sustanza, benefiċċju ta' wara l-impjieg) milli għal tmiem involontarju fuq talba tal-entità. Il-benefiċċju addizzjonali pagabbli għal tmiem involontarju huwa benefiċċju tat-temm tal-impjieg.

137 Il-benefiċċji għat-temm tal-impjieg ma jipprovdux lil entità b'benefiċċji ekonomiċi futuri u huma rikonoxxuti immedjatament bħala nefqa.

138 Fejn entità tirrikonoxxi benefiċċji għat-temm tal-impjieg, l-entità jista' jkollha tikkontabilizza għal tnaqqis tal-benefiċċji oħrajn għall-impjegati (ara l-paragrafu 109).

Kejl

139 Meta l-benefiċċji għat-temm tal-impjieg isiru dovuti aktar minn 12-il xahar wara ►M5  t-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar, ◄ dawn għandhom jiġu skontati bir-rata ta' skont speċifikata fil-paragrafu 78.

140 Fil-każ ta' offerta magħmula biex tinkoraġġixxi sensja volontarja, il-kejl tal-benefiċċji għat-temm tal-impjieg għandu jkun ibbażat fuq in-numru ta' impjegati mistennija li jaċċettaw l-offerta.

Żvelar

141 Meta jkun hemm inċertezza dwar in-numru ta' impjegati li ser jaċċettaw offerta ta' benefiċċji għat-temm tal-impjieg, teżisti obbligazzjoni kontinġenti. Kif meħtieġ mill-IAS 37 entità tiżvela informazzjoni dwar l-obbligazzjoni kontinġenti sakemm il-possibbiltà ta' outflow fis-saldu tkun waħda remota.

142 Kif meħtieġ mill-IAS 1, entità tiżvela n-natura u l-ammont ta' spiża jekk din tkun materjali. Benefiċċji għat-temm tal-impieg jistgħu jirriżultaw fi spiża li tkun teħtieġ żvelar sabiex tikkonforma ma' dan ir-rekwiżit.

143 Fejn meħtieġ mill-IAS 24, entità tiżvela informazzjoni dwar benefiċċji għat-temm tal-impjieg għall-persunal prinċipali fil-maniġment.

144–152 [Imħassra]

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI

153 Din it-taqsima tispeċifika t-trattament tranżitorju għal pjani ta' benefiċċju definiti. Meta entità tadotta l-ewwel darba dan l-Istandard għal benefiċċji oħrajn tal-impjegati, l-entità għandha tapplika l-IAS 8 Politika ta' Kontabilità, Bidliet fl-Istimi ta' Kontabilità u Żbalji.

154 Meta tadotta dan l-Istandard għall-ewwel darba, entità għandha tiddetermina l-obbligazzjoni tranżitorja tagħha għal pjani ta' benefiċċju definit f'dik id-data bħala:

(a) il-valur preżenti tal-obbligu (ara l-paragrafu 64) fid-data tal-adozzjoni;

(b) wara li jitnaqqas il-valur ġust, fid-data tal-adozzjoni, ta' assi tal-pjan (jekk hemm) li minnhom jiġu saldati direttament l-obbligazzjonijiet (ara l-paragrafi 102–104);

(ċ) bit-tneħħija ta' kull kost ta' servizz tal-passat, skont il-paragrafu 96, li għandu jkun rikonoxxut f'perijodi aktar tard.

155 Jekk l-obbligazzjoni tranżitorja hija aktar mill-obbligazzjoni li kieku kienet tkun rikonoxxuta fl-istess data taħt il-politika ta' kontabilità preċedenti tal-entità, l-entità għandha tagħmel għażla irrevokabbli li tirrikonoxxi dik iż-żjieda bħala parti mill-obbligazzjoni ta' benefiċċju definit tagħha skont il-paragrafu 54:

(a) immedjatament, skont l-IAS 8; jew

(b) bħala nefqa fuq bażi ta' linja dritta fuq mhux aktar minn ħames snin mid-data tal-adozzjoni. Jekk l-entità tagħżel (b), l-entità għandha:

(i) tapplika l-limitu deskritt fil-paragrafu 58(b) fil-kejl ta' kull assi rikonoxxut ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja; ◄

(ii) tiżvela ►M5  fit-tmiem ta' kull perjodu tar-rappurtar: ◄ (1) l-ammont taż-żjieda li tibqa' mhux rikonoxxuta; u (2) l-ammont rikonoxxut fil-perijodu kurrenti;

(iii) tillimita r-rikonoxximent ta' qligħ attwarju sussegwenti (iżda mhux spejjeż ta' servizz tal-passat fin-negattiv) kif ġej. Jekk qligħ attwarju mhuwiex rikonoxxut skont il-paragrafi 92 u 93, entità għandha tirrikonoxxi dak il-qligħ attwarju biss sakemm il-qligħ attwarju mhux rikonoxxut kumultattiv nett (qabel ir-rikonoxximent ta' dak il-qligħ attwarju) ikun aktar mill-parti mhux rikonoxxuta tal-obbligazzjoni tranżitorja; u

(iv) tinkludi l-parti relatata tal-obbligazzjoni tranżitorja mhux rikonoxxuta fid-determinazzjoni ta' kull qligħ jew telf sussegwenti fuq saldu jew tnaqqis.

Jekk l-obbligazzjoni tranżitorja hija inqas mill-obbligazzjoni li kieku kienet tkun rikonoxxuta fl-istess data skont il-politika ta' kontabilità preċedenti tal-entità, l-entità għandha tirrikonoxxi immedjatament dak it-tnaqqis skont l-IAS 8.

156 Mal-ewwel adozzjoni tal-Istandard, l-effett tal-bidla fil-politika tal-kontabilità jinkludi l-qligħ u t-telf attwarju kollu li jirriżulta minn perijodi preċedenti anke jekk dan jaqa' fil-“ kurutur” ta' 10 % speċifikat fil-paragrafu 92.

Eżempji li jispjegaw il-paragrafi 154 sa 156

Fil-31 ta' Diċembru 1998, ►M5  rapport tal-pożizzjoni finanzjarja ◄ ta' entità tinkludi obbligazzjoni ta' pensjoni ta' 100. L-entità tadotta l-Istandard fl-1 ta' Jannar 1999, meta l-valur preżenti tal-obbligu skont l-Istandard huwa 1,300 u l-valur ġust ta' assi tal-pjan huwa 1,000. Fl-1 ta' Jannar 1993, l-entità kienet tejbet il-pensjonijiet (kost għal benefiċċji mhux vestiti: 160; u l-medja tal-perijodu li jifdal fid-data sal-vestiment: 10 snin).

L-effett tranżitorju huwa kif ġej:Valur preżenti tal-obbligu

1,300

Valur ġust tal-assi tal-pjani

(1,000)

Bit-tnaqqis ta': kost ta' servizz tal-passat li għandu jkun rikonoxxut f'perijodi aktar tard (160 × 4/10)

(64)

Obbligazzjoni tranżitorja

236

Obbligazzjoni diġà rikonoxxuta

100

Żjieda fl-obbligazzjoni

136

L-entità tista' tagħżel li tirrikonoxxi ż-żjieda ta' 136 jew immedjatament jew anke sa 5 snin. L-għażla hija irrevokabbli.

Fil-31 ta' Diċembru 1999, il-valur preżenti tal-obbligu skont l-Istandard huwa ta' 1,400 u l-valur ġust tal-assi tal-pjan huwa ta' 1,050. Il-qligħ attwarju mhux rikonoxxut kumulattiv nett sa mid-data tal-adozzjoni tal-Istandard huwa ta' 120. Il-medja mistennija tal-ħajja tax-xogħol rimanenti tal-impjegati li qed jipparteċipaw fil-pjan kienet ta' tmien snin. L-entità adottat politika ta' rikonoxximent ta' qligħ u telf attwarju immedjatament, kif permess mill-paragrafu 93.

L-effett tal-limitu fil-paragrafu 155(b)(iii) huwa kif ġej.Qligħ attwarju mhux rikonoxxut kumulattiv nett

120

Parti mhux rikonoxxuta tal-obbligazzjoni tranżitorja (136 × 4/5)

(109)

Qligħ massimu li għandu jkun rikonoxxut (paragrafu 155(b)(iii))

11

DATA EFFETTIVA

157 Dan l-Istandard isir operattiv għal rapporti finanzjarji li jkopru perijodi li jibdew fl-1 ta' Jannar 1999 jew wara, ħlief kif speċifikat fil-paragrafi 159-159V. L-adozzjoni aktar bikrija hija mħeġġa. Jekk entità tapplika dan l-Istandrad għal kosti ta' benefiċċju ta' rtirar għal rapporti finanzjarji li jkopru l-perijodi li jibdew qabel l-1 ta' Jannar 1999, l-entità għandha tiżvela l-fatt li hija applikat dan l-Istandard minflok l-IAS 19 Kosti ta' Benefiċċji ta' Rtirar approvat fl-1993.

158 Dan l-Istandard jissostitwixxi l-IAS 19 Kosti ta' Benefiċċji ta' Rtirar approvat fl-1993.

159 Dawn li ġejjin isiru operattivi għal rapporti finanzjarji annwali ( 14 ) li jkopru perijodi li jibdew fl-1 ta' Jannar 2001 jew wara:

(a) id-definizzjoni riveduta ta' assi tal-pjan fil-paragrafu 7 u d-definizzjonijiet relatati ta' assi miżmumin minn fond għal benefiċċju għal terminu fit-tul tal-impjegati u l-polza tal-assigurazzjoni li tikkwalifika; u

(b) ir-rekwiżiti ta' rikonoxximent u kejl għal rimborżi fil-paragrafi 104A, 128 u 129 u żvelar relatat fil-paragrafi 120A(f)(iv), 120A(g)(iv), 120A(m) u 120A(n)(iii).

L-adozzjoni aktar bikrija hija mħeġġa. Jekk l-adozzjoni aktar bikrija taffettwa r-rapporti finanzjarji, entità għandha tiżvela dak il-fatt.

159A L-emenda fil-paragrafu 58A issir operattiva għal rapporti finanzjarji annwali li jkopru perijodi li jintemmu fi jew wara l-31 ta' Mejju 2002. L-adozzjoni aktar bikrija hija mħeġġa. Jekk l-adozzjoni aktar bikrija taffettwa r-rapporti finanzjarji, entità għandha tiżvela dak il-fatt.

159B Entità għandha tapplika l-emendi fil-paragrafi 32A, 34–34B, 61 u120–121 għal perijodi annwali li jibdew fi jew wara l-1 ta' Jannar 2006. Applikazzjoni aktar bikrija hija mħeġġa. Jekk entità tapplika dawn l-emendi għal perijodu li jibda qabel l-1 ta' Jannar 2006, hija għandha tiżvela dak il-fatt.

159C L-għażla fil-paragrafi 93A-93D tista' tintuża għal perijodi annwali li jintemmu fis-16 ta' Diċembru 2004 jew wara. Entità li tuża l-għażla tal-perijodu annwali li jibdew qabel l-1 ta' Jannar 2006, għandha wkoll tapplika l-emendi fil-paragrafi 32A, 34–34B, 61 u 120–121,

160 L-IAS 8 japplika meta entità tibdel il-politika tal-kontabilità tagħha biex din tkun tirrifletti l-bidliet speċifikati fil-paragrafi 159-159V. Fl-applikazzjoni retrospettiva ta' dawk il-bidliet, kif meħtieġ mill-IAS 8, l-entità tittratta dawk il-bidliet bħallikieku kienu applikati fl-istess waqt fil-bqija tal-Istandard, ħlief li entità tista' tiżvela l-ammonti meħtieġa mill-paragrafu 120A(p) kif l-ammonti huma stabbiliti għal kull perijodu annwali prospettivament mill-ewwel perijodu annwali ppreżentat fir-rapporti finanzjarji li fihom l-entità tapplika għall-ewwel darba l-emendi fil-paragrafu 120A.

▼M5

161 L-IAS 1 (kif rivedut fl-2007) emenda t-terminoloġija użata fl-IFRSs. Barra minn dan, emenda l-paragrafi 93A–93D, 106 (Eżempju) u 120A. Entità għandha tapplika dawk l-emendi għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2009 jew wara. Jekk entità tapplika l-IAS 1 (rivedut fl-2007) għal perjodu aktar bikri, dawk l-emendi għandhom jiġu applikati għal dak il-perjodu aktar bikri.

▼B
STANDARD INTERNAZZJONALI TAL-KONTABILITÀ 20

Kontabilità għal Għotjiet Pubbliċi u Żvelar ta' Assistenza Pubblika

AMBITU

1 Dan l-Istandard għandu jiġi applikat fil-kontabilità għal għotjiet pubbliċi u fl-iżvelar tagħhom, u fl-iżvelar ta' forom oħra ta' assistenza pubblika.

2 Dan l-Istandard ma jittrattax:

(a) il-problemi speċjali li jirriżultaw mill-kontabilità għal għotjiet pubbliċi f'rapporti finanzjarji li jirriflettu l-effetti tat-tibdil fil-prezzijiet jew f'informazzjoni supplimentari ta' natura simili;

(b) assistenza pubblika li tingħata lil entità fil-forma ta' benefiċċji li huma disponibbli meta jiġi ddeterminat id-dħul taxxabbli jew li huma ddeterminati jew limitati skont il-bażi tal-obbligazzjoni tat-taxxa fuq id-dħul (bħal perijodi ta' eżenzjoni mit-taxxa fuq id-dħul, krediti ta' taxxa fuq l-investiment, konċessjonijiet ta' deprezzament imgħaġġel u rati mnaqqsa ta' taxxa fuq id-dħul);

(ċ) il-parteċipazzjoni tal-gvern fil-proprjetà tal-entità;

(d) għotjiet pubbliċi koperti bl-IAS 41 Agrikoltura.

DEFINIZZJONIJIET

3 It-termini li ġejjin jintużaw f'dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

Gvern tirreferi għal gvern, aġenziji tal-gvern u korpi simili kemm jekk lokali, nazzjonali jew internazzjonali.

Assistenza pubblika hija azzjoni mill-gvern maħsuba biex tipprovdi benefiċċju ekonomiku speċifiku lil entità jew firxa ta' entitajiet li jikkwalifikaw taħt ċerti kriterji. L-assistenza pubblika għall-iskop ta' dan l-Istandard ma tinkludix benefiċċji mogħtija sempliċement b'mod indirett permezz ta' azzjoni li taffettwa l-kundizzjonijiet ġenerali tal-kummerċ, bħat-tqegħid tal-infrastruttura f'oqsma ta' żvilupp jew l-impożizzjoni ta' restrizzjonijiet kummerċjali fuq il-kompetituri.

Għotjiet pubbliċi huma assistenza mill-gvern fil-forma ta' trasferimenti ta' riżorsi lil entità bi tpattija għal konformità passata jew futura ma' ċerti kundizzjonijiet relatati mal-attivitajiet operattivi tal-entità. Dawn jeskludu dawk il-forom ta' assistenza pubblika li ma jistgħux b'mod raġonevoli jingħataw valur u tranżazzjonijiet mal-gvern li ma jistgħux jiġu distinti mit-tranżazzjonijiet normali kummerċjali tal-entità. ( 15 ).

Għotjiet relatati ma' assi huma għotjiet pubbliċi li l-kundizzjoni primarja tagħhom hija li entità li tikkwalifika għalihom għandha tixtri, tibni jew b'mod ieħor takkwista assi għal tul ta' żmien. Jista' jkun hemm mehmuż magħhom ukoll kundizzjonijiet sussidjarji li jirrestrinġu t-tip jew il-lok tal-assi jew tal-perijodi li matulhom dawn għandhom jiġu akkwistati jew miżmuma.

Għotjiet relatati ma' introjtu huma għotjiet pubbliċi minbarra dawk relatati mal-assi.

Djun li jistgħu jinħafru huma self li min jislef jikkommetti ruħu li jaħfer il-ħlasijiet lura tagħhom skont ċerti kundizzjonijiet preskritti.

Valur ġust huwa l-ammont li għalih xi ass jista' jiġi skambjat bejn xerrej infurmat u dispost li jixtri, u bejjiegħ infurmat u dispost li jbigħ, fi tranżazzjoni distakkata.

4 L-assistenza pubblika tieħu ħafna forom li jvarjaw kemm fin-natura tal-assistenza mogħtija kif ukoll fil-kundizzjonijiet li s-soltu huma marbuta magħha. L-iskop tal-assistenza jista' jkun biex tinkoraġġixxi entità biex tidħol għal linja ta' azzjoni li normalment l-entità ma kenitx tieħu kieku ma ngħatatx l-assistenza.

5 Meta entità tirċieva assistenza pubblika, din tista' tkun sinifikanti għall-preparazzjoni tar-rapporti finanzjarji għal żewġ raġunijiet. L-ewwel, jekk ikunu ġew ittrasferiti riżorsi, ikollu jinstab metodu xieraq ta' kontabilità għat-trasferiment. It-tieni, ikun tajjeb li tingħata indikazzjoni ta' kemm l-entità tkun ibbenefikat minn dik l-assistenza matul il-perijodu ta' rappurtaġġ. Dan jiffaċilita l-paragun tar-rapporti finanzjarji tal-entità ma' dawk ta' perijodi ta' qabel u ma' dawk ta' entitajiet oħra.

6 Xi kultant l-għotjiet pubbliċi jissejħu b'ismijiet oħra bħal sussidji, sovvenzjonijiet, jew primjums.

GĦOTJIET PUBBLIĊI

7 Għotjiet pubbliċi, inklużi għotjiet mhux monetarji skont il-valur ġust, m'għandhomx ikunu rikonoxxuti sakemm ikun hemm assigurazzjoni raġonevoli li:

(a) l-entità tkun se tikkonforma ruħha mal-kundizzjonijiet marbuta magħhom; u

(b) l-għotjiet se jkunu riċevuti.

8 Għotja pubblika m'hijiex rikonoxxuta sakemm ikun hemm assigurazzjoni raġonevoli li l-entità tkun se tikkonforma ruħha mal-kundizzjonijiet marbuta magħha, u li l-għotja tkun ser tiġi rċevuta. Ir-riċeviment ta' għotja fih innifsu ma jipprovdix evidenza konklużiva li l-kundizzjonijiet marbuta mal-għotja jkunu ġew jew ser jiġu ssodisfati.

9 Il-mod li bih tingħata għotja ma jaffettwax il-metodu tal-kontabilità li għandu jiġi adottat fir-rigward tal-għotja. Għalhekk l-għotja tiġi kontabilizzata bl-istess mod kemm jekk tingħata fi flus kif ukoll jekk tingħata bħala tnaqqis f'obbligazzjoni lill-gvern.

10 Dejn li jista' jinħafer mill-gvern huwa ttrattat bħala għotja pubblika meta jkun hemm assigurazzjoni raġonevoli li l-entità tkun se tissodisfa t-termini għall-maħfra tad-dejn.

11 Ladarba għotja pubblika tkun rikonoxxuta, kull obbligazzjoni kontinġenti jew assi kontinġenti relatati jiġu ttrattati skont l-IAS 37 Proveddimenti, Obbligazzjonijiet Kontinġenti u Assi Kontinġenti.

12 L-għotjiet pubbliċi għandhom ikunu rikonoxxuti bħala introjtu matul il-perijodi meħtieġa biex jitqabblu mal-ispejjeż relatati li huma maħsubin li jikkumpensaw, b'mod sistematiku. M'għandhomx ikunu kkreditati direttament lill-interessi tal-azzjonisti.

13 Jistgħu jinstabu żewġ metodi wesgħin fir-rigward tat-trattament tal-kontabilità ta' għotjiet pubbliċi: il-metodu tal-kapital, li taħtu l-għotja tiġi kkreditata direttament lill-interessi tal-azzjonisti, u l-metodu tal-introjtu, li taħtu għotja tiġi kkreditata bħala introjtu fuq medda ta' perijodu wieħed jew aktar.

14 Dawk li jiffavorixxu l-metodu tal-kapital jargumetaw kif ġej:

(a) l-għotjiet pubbliċi huma mezz ta' ffinanzjar u għandhom jiġu ttrattati hekk ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja ◄ pjuttost milli jgħaddu ►M5  mir-rapport tal-profitt jew telf ◄ biex ipaċu l-entrati tal-ispiża li huma jiffinanzjaw. Billi m'huwa mistenni l-ebda ħlas lura, dawn għandhom jiġu kkreditati direttament lill-interessi tal-azzjonisti; u

(b) m'huwiex xieraq li l-għotjiet pubbliċi jiġu rikonoxxuti fir-rapport ►M5  tal-profitt jew telf ◄ , billi dawn m'humiex qligħ imma jirrappreżentaw inċentiv mogħti mill-gvern mingħajr spejjeż relatati.

15 L-argumenti favur il-metodu tal-introjtu huma kif ġej:

(a) billi għotjiet pubbliċi huma rċevuti minn sors li mhuwiex dak tal-azzjonisti, dawn m'għandhomx ikunu kkreditati direttament lill-interessi tal-azzjonisti iżda għandhom ikunu rikonoxxuti bħala introjtu f'perijodi xierqa;

(b) l-għotjiet pubbliċi rari huma b'xejn. L-entità taqlagħhom bis-saħħa ta' konformità mal-kundizzjonijiet tagħhom u minħabba li tissodisfa l-obbligi previsti. Għalhekk għandhom ikunu rikonoxxuti bħala introjtu u għandhom jitqabblu mal-ispejjeż assoċjati li l-għotja tkun maħsuba li tikkumpensa; u

(ċ) billi t-taxxa fuq id-dħul u taxxi oħra huma debitati kontra l-introjtu, huwa loġiku li wieħed jittratta wkoll l-għotjiet pubbliċi, li huma estensjoni ta' politika fiskali, fir-rapport ►M5  tal-profitt jew telf. ◄

16 Huwa fundamentali fir-rigward tal-metodu tal-introjtu li l-għotjiet pubbliċi jkunu rikonoxxuti bħala introjtu b'mod sistematiku u razzjonali tul il-perijodi meħtieġa biex jitqabblu mal-ispejjeż relatati. Ir-rikonoxximent tal-introjtu ta' għotjiet pubbliċi fuq il-bażi ta' meta jkunu rċevuti m'huwiex skont l-assunzjoni tal-kontabilità tad-dovuti (ara l-IAS 1 Preżentazzjoni ta' Rapporti Finanzjarji) u jkun aċċettabbli biss jekk ma jkun hemm l-ebda bażi biex tiġi allokata għotja għal xi perijodi minbarra dak li fih tkun ingħatat.

17 F'ħafna każijiet il-perijodi li matulhom entità tirrikonoxxi l-kosti u l-ispejjeż relatati ma' għotja tal-gvern huma faċilment aċċertabbli u b'hekk għotjiet b'rikonoxximent ta' spejjeż speċifiċi huma rikonoxxuti bħala introjtu fl-istess perijodu bħall-ispiża rilevanti. Bl-istess mod, għotjiet relatati ma' assi deprezzabbli huma normalment rikonoxxuti bħala introjtu matul il-perijodi u fi proporzjonijiet li fihom jitnaqqas id-deprezzament fuq dawk l-assi.

18 Għotjiet relatati ma' assi li mhumiex deprezzabbli jistgħu jeħtieġu wkoll li ċerti obbligi jkunu ssodisfati u mbagħad jiġu rikonoxxuti bħala introjtu matul il-perijodi li jġorru l-kost biex l-obbligi jiġu ssodisfati. Bħala eżempju, għotja ta' art tista' tkun marbuta mal-kundizzjoni li jittella’ bini fuq is-sit, u jista' jkun xieraq li din tiġi rikonoxxuta bħala introjtu matul iż-żmien tal-binja.

19 Xi kultant l-għotjiet jiġu rċevuti bħala parti minn pakkett ta' għajnuniet finanzjarji jew fiskali li magħhom huma marbuta numru ta' kundizzjonijiet. F'dawn il-każijiet, hemm bżonn ta' attenzjoni fl-identifikazzjoni tal-kundizzjonijiet li jagħtu lok għall-kosti u l-ispejjeż li jiddeterminaw il-perijodi li matulhom tkun ser tingħata l-għotja. Jista' jkun jixraq li parti mill-għotja tiġi allokata fuq bażi waħda u parti fuq oħra.

20 Għotja pubblika li ssir riċevibbli bħala kumpens għal spejjeż jew telf li diġà jkunu saru jew għall-iskop li jingħata appoġġ finanzjarju immedjat lill-entità mingħajr l-ebda kosti relatati futuri għandha tiġi rikonoxxuta bħala introjtu fil-perijodu li fih l-għotja ssir riċevibbli.

21 F'xi ċirkustanzi, għotja pubblika tista' tingħata għall-iskop li tingħata għajnuna finanzjarja immedjata lil entità aktar milli bħala inċentiv biex tidħol għal xi nefqiet speċifiċi. Għotjiet bħal dawn jistgħu jkunu ristretti għal entità individwali u jistgħu ma jkunux disponibbli għall-klassi sħiħa ta' benefiċjarji. Dawn iċ-ċirkustanzi jistgħu jeħtieġu r-rikonoxximent tal-għotja bħala introjtu fil-perijodu li fih l-entità tikkwalifika biex tirċeviha, bi żvelar biex tiżgura li l-effett tagħha jinftiehem sew.

22 Għotja pubblika tista' ssir riċevibbli minn entità bħala kumpens għal spejjeż jew telf li jkunu saru f'perijodu preċedenti. Għotja bħal din hija rikonoxxuta bħala introjtu fil-perijodu li fih issir riċevibbli, bi żvelar biex tiżgura li l-effett tagħha jinftiehem sew.

Għotjiet pubbliċi mhux ta' natura monetarja

23 Għotja pubblika tista' tieħu l-forma ta' trasferiment ta' assi mhux monetarju, bħal art jew riżorsi oħra, għall-użu tal-entità. F'dawn iċ-ċirkostanzi huwa normali li jiġi vvalutat il-valur ġust tal-assi mhux monetarju u li l-kontabilità kemm tal-għotja kif ukoll tal-assi ssir skont dak il-valur ġust. Mod alternattiv li xi kultant huwa segwit huwa li kemm l-assi kif ukoll l-għotja jitniżżlu b'ammont nominali.

Preżentazzjoni ta' għotjiet relatati ma' assi

24 L-għotjiet pubbliċi relatati ma' assi, inklużi għotjiet mhux monetarji skont il-valur ġust, għandhom ikunu ppreżentati ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja ◄ billi l-għotja titniżżel bħala introjtu differit jew billi l-għotja titnaqqas meta wieħed jasal għall-ammont miżmum fil-kotba tal-assi.

25 Żewġ metodi ta' preżentazzjoni tal-għotjiet (jew il-porzjonijiet xierqa tal-għotjiet) relatati ma' assi jitqiesu bħala alternattivi aċċettabbli fir-rapporti finanzjarji.

26 Metodu wieħed jistabbilixxi l-għotja bħala introjtu differit li huwa rikonoxxut bħala introjtu fuq bażi sistematika u razzjonali tul iż-żmien tal-utilità tal-assi.

27 Il-metodu l-ieħor inaqqas l-għotja meta wieħed jasal għall-ammont miżmum fil-kotba tal-assi. L-għotja hija rikonoxxuta bħala introjtu tul iż-żmien ta' assi deprezzabbli permezz ta' debitu ridott ta' deprezzament.

28 Ix-xiri ta' assi u r-riċeviment ta' għotjiet relatati jistgħu joħolqu movimenti kbar fil-fluss tal-flus ta' entità. Għal din ir-raġuni u sabiex jintwera l-investiment gross fl-assi, ħafna drabi dawn il-movimenti huma żvelati bħala entrati separati ►M5  fir-rapport ◄ tal-flussi tal-flus mingħajr ma jingħata kas jekk l-għotja titnaqqasx jew le mill-assi relatat ►M5  għall-għan tal-preżentazzjoni fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja. ◄

Preżentazzjoni ta' għotjiet relatati mal-introjtu

29 Għotjiet relatati mal-introjtu xi kultant huma ppreżentati fir-rapport tal-introjtu bħala kreditu, jew separatament jew taħt intestatura ġenerali bħal “Introjtu ieħor”; b'mod alternattiv, jitnaqqsu fir-rappurtaġġ tal-ispiża relatata.

▼M5

29A Jekk entità tippreżenta l-komponenti tal-profitt jew telf f'rapport separat tad-dħul kif deskritt fil-paragrafu 81 tal-IAS 1 (kif rivedut fl-2007), hi tippreżenta l-għotjiet relatati mad-dħul, hekk kif meħtieġ fil-paragrafu 29, f'dak ir-rapport separat.

▼B

30 Dawk li jaqblu mal-ewwel metodu jsostnu li m'huwiex xieraq li l-entrati tal-introjtu u tal-ispiża jiġu ddikjarati netti, u li s-separazzjoni tal-għotja mill-ispiża tiffaċilita l-paragun ma' spejjeż oħra mhux affettwati minn xi għotja. Għat-tieni metodu huwa argumentat li l-ispejjeż setgħu lanqas biss isiru mill-entità kieku l-għotja ma kinitx disponibbli u għalhekk il-preżentazzjoni tal-ispiża mingħajr ma l-għotja titpaċa magħha tista' tiżgwida.

31 Iż-żewġ metodi jitqiesu bħala aċċettabbli għall-preżentazzjoni ta' għotjiet relatati mal-introjtu. Jista' jkun meħtieġ l-iżvelar tal-għotja sabiex ir-rapporti finanzjarji jkunu jinftiehmu sew. Normalment ikun xieraq l-iżvelar tal-effett tal-għotjiet fuq kull entrata tal-introjtu jew tal-infiq li tinħtieġ li tiġi żvelata separatament.

Ħlas lura ta' għotjiet pubbliċi

32 Fil-kontabilità ta' għotja pubblika li ssir pagabbli lura din għandha titqies bħala reviżjoni ta' stima tal-kontabilità (ara l-IAS 8 Politika ta' Kontabilità, Bidliet fl-Istimi ta' Kontabilità u Żbalji). Il-ħlas lura ta' xi għotja relatata mal-introjtu għandha tiġi applikata l-ewwel kontra kull kreditu ddifferit mhux amortizzat stabbilit fir-rigward tal-għotja. Sal-ammont li l-ħlas lura jaqbeż kull tali kreditu ddifferit, jew meta ma jkun hemm l-ebda kreditu ddifferit, il-ħlas lura għandu jkun rikonoxxut immedjatament bħala spiża. Il-ħlas lura ta' għotja relatata ma' xi assi għandu jkun imdeffes billi jiżdied l-ammont miżmum fil-kotba tal-assi jew jitnaqqas il-bilanċ tal-introjtu differit bl-ammont imħallas lura. Id-deprezzament kumulattiv addizzjonali li jkun ġie rikonoxxut sa dik id-data bħala spiża fin-nuqqas tal-għotja, għandu jkun rikonoxxut immedjatament bħala spiża.

33 Ċirkustanzi li jagħtu lok għall-ħlas lura ta' għotja relatata ma' assi jistgħu jirrikjedu li tingħata kunsiderazzjoni għall-possibbiltà tal-indeboliment tal-ammont ġdid miżmum fil-kotba tal-assi.

ASSISTENZA PUBBLIKA

34 Esklużi mid-definizzjoni ta' għotjiet pubbliċi fil-paragrafu 3 huma ċerti forom ta' assistenza pubblika li ma jistgħux jingħataw valur b'mod raġonevoli u tranżazzjonijiet mal-gvern li ma jistgħux jiġu distinti mit-tranżazzjonijiet normali tal-kummerċ tal-entità.

35 Eżempji ta' assistenza li ma jistgħux jingħataw valur b'mod raġonevoli huma pariri tekniċi jew ta' reklamar b'xejn u l-għoti ta' garanziji. Eżempju ta' assistenza li ma tistax tiġi distinta mit-tranżazzjonijiet normali tal-kummerċ tal-entità huwa xi politika ta' akkwist tal-gvern li hija responsabbli għal parti mill-bejgħ tal-entità. L-eżistenza tal-benefiċċju tista' tkun ħaġa ċerta imma kull sforz biex l-attivitajiet tal-kummerċ jiġu segregati mill-assistenza pubblika jista' jkun arbitrarju.

36 Is-sinifikat tal-benefiċċju fl-eżempji t’hawn aktar qabel jista' jkun tali li jkun jeħtieġ l-iżvelar tan-natura, id-daqs u d-durata tal-assistenza sabiex ir-rapporti finanzjarji ma jkunux ta' diżgwid.

37 Self mingħajr imgħax jew b'rati ta' imgħax baxxi huma forma ta' assistenza pubblika, imma l-benefiċċju m'huwiex ikkwantifikat bl-attribuzzjoni tal-imgħax.

38 F'dan l-Istandard, l-assistenza pubblika ma tinkludix it-tqegħid ta' infrastruttura permezz ta' titjib fil-qafas ġenerali tat-trasport u tal-kommunikazzjoni u l-provvista ta' faċilitajiet imtejba bħalma huma l-irrigazzjoni jew is-sistema ta' distribuzzjoni tal-ilma, li ssir fuq bażi kontinwa indeterminata għall-benefiċċju ta' komunità lokali sħiħa.

ŻVELAR

39 Il-kwistjonijiet li ġejjin għandhom ikunu żvelati:

(a) il-politika tal-kontabilità adottata għall-għotjiet pubbliċi, inklużi l-metodi ta' preżentazzjoni adottati fir-rapporti finanzjarji;

(b) in-natura u d-daqs tal-għotjiet pubbliċi rikonoxxuti fir-rapporti finanzjarji u indikazzjoni ta' forom oħra ta' assistenza pubblika li minnhom tkun ibbenefikat b'mod dirett l-entità; u

(ċ) kundizzjonijiet mhux issodisfati u kontinġenzi oħra marbuta mal-assistenza pubblika li tkun ġiet rikonoxxuta.

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI

40 Entità li tadotta l-Istandard għall-ewwel darba għandha:

(a) tikkonforma ruħha mar-rekwiżiti tal-iżvelar, fejn ikun xieraq; u

(b) jew:

(i) taġġusta r-rapporti finanzjarji tagħha għall-bidla fil-politika tal-kontabilità skont l-IAS 8; jew

(ii) tapplika d-dispożizzjonijiet tal-kontabilità tal-Istandard għal għotjiet jew partijiet mill-għotjiet biss li jsiru riċevibbli jew ripagabbli wara d-data effettiva tal-Istandard.

DATA EFFETTIVA

41 Dan l-Istandard isir operattiv għar-rapporti finanzjarji li jkopru perijodi li jibdew fl-1 ta' Jannar 1984 jew wara.

▼M5

42 L-IAS 1 (kif rivedut fl-2007) emenda t-terminoloġija użata fl-IFRSs. Barra minn dan, żied il-paragrafu 29A. Entità għandha tapplika dawk l-emendi għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2009 jew wara. Jekk entità tapplika l-IAS 1 (rivedut fl-2007) għal perjodu aktar bikri, dawk l-emendi għandhom jiġu applikati għal dak il-perjodu aktar bikri.

▼B
STANDARD INTERNAZZJONALI TAL-KONTABILITÀ 21

L-Effetti tat-Tibdil Fir-Rati tal-Kambju

GĦAN

1 Entità tista' twettaq attivitajiet barranin b'żewġ modi. Jista' jkollha tranżazzjonijiet f'muniti barranin jew jista' jkollha operazzjonijiet barranin. Barra minn hekk, entità tista' tippreżenta r-rapporti finanzjarji tagħha f'munita barranija. L-objettiv ta' dan l-Istandard hu li jippreskrivi kif jiġu inklużi tranżazzjonijiet f'munita barranija u operazzjonijiet barranin fir-rapporti finanzjarji ta' entità u kif ir-rapporti finanzjarji għandhom jiġu maqluba fil-munita tal-preżentazzjoni.

2 Il-kwistjonijiet prinċipali huma liema rata/i tal-kambju għandhom jintużaw u kif għandhom jiġu rrappurtati l-effetti tal-bidliet fir-rati tal-kambju fir-rapporti finanzjarji.

AMBITU

3 Dan l-Istandard għandu jiġi applikat ( 16 ):

(a) fil-kontabilità għal tranżazzjonijiet u bilanċi f'muniti barranin, ħlief għal dawk it-tranżazzjonijiet u bilanċi ta' derivati li jidħlu fl-ambitu tal-IAS 39 Strumenti Finanzjarji: Rikonoxximent u Kejl;

(b) fil-qlib tar-riżultati u tal-pożizzjoni finanzjarja ta' operazzjonijiet barranin li huma inklużi fir-rapporti finanzjarji tal-entità permezz ta' konsolidament, konsolidament proporzjonat jew bil-metodu tal-ekwità; u

(ċ) fil-qlib tar-riżultati u tal-pożizzjoni finanzjarja ta' entità f'munita tal-preżentazzjoni.

4 L-IAS 39 japplika għal bosta derivati f'munita barranija u, għalhekk, dawn huma esklużi mill-ambitu ta' dan l-Istandard. Madankollu, dawk id-derivati f'muniti barranin li ma jaqgħux taħt l-IAS 39 (eż. xi derivati f'muniti barranin li huma mdeffsa f'kuntratti oħra) jaqgħu fl-ambitu ta' dan l-Istandard. Barra minn hekk, dan l-Istandard japplika meta entità taqleb ammonti li għandhom x'jaqsmu mad-derivati mill-munita funzjonali tagħha għall-munita tal-preżentazzjoni.

5 Dan l-Istandard ma japplikax għall-kontabilità għall-hedging għal entrati f'munita barranija, inkluż il-hedging ta' investiment nett f'operazzjoni barranija. l-IAS 39 japplika għal kontabilità għall-hedging.

6 Dan l-Istandard japplika għall-preżentazzjoni tar-rapporti finanzjarji ta' entità f'munita barranija u jistabbilixxi regoli biex ir-rapporti finanzjarji li jirriżultaw ikunu jistgħu jiġu deskritti bħala li jikkonformaw mal-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtaġġ Finanzjarju. Għal qlib ta' informazzjoni finanzjarja f'munita barranija li ma jissodisfax dawn ir-regoli, dan l-Istandard jispeċifika l-informazzjoni li għandha tiġi żvelata.

7 Dan l-Istandard ma japplikax għall-preżentazzjoni, f'rapporti tal-flussi tal-flus, ►M5  tal-flussi ◄ ta' flus li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet f'munita barranija, jew għall-qlib tal-flussi tal-flus ta' operazzjoni barranija (ara l-IAS 7 ►M5  Rapporti ◄ tal-Flussi ta' Flus).

DEFINIZZJONIJIET

8 It-termini li ġejjin jintużaw f'dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

Rata tal-għeluq hi r-rata tal-kambju spot ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar. ◄

Differenza tal-kambju hi d-differenza li tirriżulta mill-qlib ta' numru partikulari ta' unitajiet ta' munita waħda għal munita oħra b'rati tal-kambju differenti.

Rata tal-kambju hi r-relazzjoni tal-kambju bejn żewġ muniti.

Valur ġust huwa l-ammont li għalih jista' jiġi skambjat assi, jew li għalih tista' titħallas obbligazzjoni, bejn partijiet infurmati u disposti fi tranżazzjoni distakkata.

Munita barranija hi munita li mhijiex il-munita funzjonali tal-entità.

Operazzjoni barranija hi entità li hi sussidjarja, kumpanija assoċjata, impriżi konġunti jew fergħa ta' entità li tirrapporta, li l-attivitajiet tagħha huma bbażati jew imwettqa f'pajjiż jew b'munita li mhumiex dawk tal-entità li tirrapporta.

Munita funzjonali hi l-munita tal-ambjent ekonomiku primarju fejn topera l-entità.

Grupp hu l-kumpanija prinċipali u s-sussidjarji kollha tagħha.

Effetti monetarji huma unitajiet ta' munita miżmumin u assi u obbligazzjonijiet li għandhom jiġu rċevuti jew imħallsa f'numru fiss, jew li jista' jiġi determinat, ta' unitajiet tal-munita.

Investiment nett f'operazzjoni barranija hu l-ammont tal-interess tal-entità li tirrapporta fl-attiv nett ta' dik l-operazzjoni.

Munita tal-preżentazzjoni hi l-munita li fiha huma ppreżentati r-rapporti finanzjarji.

Rata tal-kambju spot hi r-rata tal-kambju għal kunsinn immedjat.

Elaborazzjoni fuq id-definizzjonijiet

Munita funzjonali

9 L-ambjent ekonomiku primarju li fih topera entità hu normalment dak li fih primarjament tiġġenera u tonfoq il-flus. Entità tikkunsidra l-fatturi li ġejjin meta tkun qiegħda tistabbilixxi l-munita funzjonali tagħha:

(a) il-munita:

(i) illi normalment tinfluwenza l-prezz tal-bejgħ għall-prodotti u s-servizzi (din normalment tkun il-munita li fiha huma denominati u mħallsal-prezzijiet tal-bejgħ għall-prodotti u s-servizzi tagħha); u

(ii) tal-pajjiż li l-forzi kompetittivi u r-regolamenti tiegħu jiddeterminaw b'mod prinċipali l-prezzijiet tal-bejgħ tal-prodotti u tas-servizzi tagħha;

(b) il-munita li tinfluwenza b'mod ewlieni, il-kosti tax-xogħol u tal-materjal u kosti oħra ta' forniment ta' prodotti jew servizzi (din normalment tkun il-munita li fiha kosti bħal dawn huma denominati u mħallsa).

10 Il-fatturi li ġejjin jistgħu wkoll jipprovdu evidenza tal-munita funzjonali tal-entità:

(a) il-munita li fiha huma ġġenerati l-fondi minn attivitajiet ta' finanzjar (i.e. l-hruġ ta' strumenti ta' dejn u ta' ekwità);

(b) il-munita li fiha hu normalment miżmum id-dħul minn attivitajiet tal-operat.

11 Il-fatturi addizzjonali li ġejjin huma kkunsidrati fid-determinazzjoni tal-munita funzjonali ta' operazzjoni barranija, u jekk il-munita funzjonali hix l-istess bħal dik tal-entità li tirrapporta (l-entità li tirrapporta, f'dan il-kuntest, hi l-entità li għandha l-operazzjoni barranija bħala s-sussidjarja, il-fergħa, il-kumpanija assoċjata jew l-impriżi konġunti tagħha):

(a) jekk l-attivitajiet tal-operazzjoni barranija jiġux imwettqa bħala estensjoni tal-entità li tirrapporta, jew jiġux mwettqa bi grad sinifikanti ta' awtonomija. Eżempju tal-ewwel każ hu meta kull ma tagħmel l-operazzjoni barranija hu biss li tbigħ prodotti importati mill-entità li tirrapporta u tingħat id-dħul mill-bejgħ lura lilha. Eżempju tal-aħħar każ hu meta l-operazzjoni takkumula flus u effetti monetarji oħra, tagħmel spejjeż, tiġġenera introjtu u tagħmel arranġamenti għal self, dan kollu sostanzjalment fil-munita lokali tagħha;

(b) jekk it-tranżazzjonijiet mal-entità li tirrapporta humiex proporzjon għoli jew baxx tal-attivitajiet tal-operazzjoni barranija;

(ċ) jekk il-flussi tal-flus mill-attivitajiet tal-operazzjoni barranija jaffettwawx direttament il-flussi tal-flus tal-entità li tirrapporta u humiex disponibbli faċilment biex jerġgħu jitħallsu lilha;

(d) jekk il-flussi tal-flus mill-attivitajiet tal-operazzjoni barranija humiex biżżejjed biex tmantni obbligi ta' dejn eżistenti u normalment mistennija mingħajr meta ma jkun hemm dispożizzjoni ta' fondi mill-entità li tirrapporta.

12 Meta l-indikaturi t'hawn fuq huma mħallta u l-munita funzjonali mhix ovvja, l-amministrazzjoni tuża l-ġudizzju għaqli tagħha biex tiddetermina l-munita funzjonali li tirrappreżenta bl-aktar mod fidil l-effetti ekonomiċi tat-tranżazzjonijiet, avvenimenti u kundizzjonijiet bażilari. Bħala parti minn dan il-metodu, l-amministrazzjoni tagħti prijorità lill-indikaturi primarji fil-paragrafu 9, qabel ma tikkunsidra l-indikaturi fil-paragrafi 10 u 11, li huma ddisinjati biex jipprovdu evidenza ta' appoġġ addizzjonali biex tiġi stabbilita l-munita funzjonali tal-entità.

13 Munita funzjonali ta' entità tirrifletti t-tranżazzjonijiet, l-avvenimenti u l-kundizzjonijiet bażilari li huma rilevanti għaliha. Għalhekk, ġaladarba tkun stabbilita, il-munita funzjonali ma tiġix mibdula sakemm ma jkunx hemm bidla f'dawk it-tranżazzjonijiet, avvenimenti u kundizzjonijiet bażilari.

14 Jekk il-munita funzjonali hi l-munita ta' ekonomija iperinflazzjonarja, ir-rapporti finanzjarji tal-entità huma ddikjarati mill-ġdid skont l-IAS 29 Rappurtaġġ Finanzjarju f'Ekonomiji Iperinflazzjonarji. Entità ma tistax tevita dikjarazzjoni b'mod ġdid skont l-IAS 29 billi, pereżempju, tadotta bħala l-munita funzjonali tagħha munita oħra li ma tkunx il-munita funzjonali stabbilita skont dan l-Istandard (bħalma hi l-munita funzjonali tal-kumpanija prinċipali tagħha).

Investiment nett f'operazzjoni barranija

15 Entità jista' jkollha effett monetarju li hu ammonti riċevibbli minn jew pagabbli lil operazzjoni barranija. Effett monetarju li s-sald tiegħu la jkun ippjanat u lanqas m'hu mistenni li jseħħ fil-futur previst, hu, fis-sustanza, parti mill-investiment nett tal-entità f'dik l-operazzjoni barranija, u l-kontabilità tiegħu ssir skont il-paragrafi 32 u 33. Effetti monetarji bħal dawn jistgħu jinkludu ammonti riċevibbli jew self fiss fit-tul. Dawn ma jinkludux debituri kummerċjali jew kredituri kummerċjali.

15A L-entità li jkollha effett monetarju riċevibbli minn jew pagabbli lil operazzjoni barranija deskritta fil-paragrafu 15 tista' tkun kull sussidjarja tal-grupp. Pereżempju, entità għandha żewġ sussidjarji, A u B. Is-sussidjarja B hija operazzjoni barranija. Is-Sussidjarja A tagħti self lis-Sussidjarja B. Is-self tas-Sussidjarja A riċevibbli mingħand is-Sussidjarja B ikun parti mill-investiment nett tal-entità fis-Sussidjarja B jekk il-ħlas tas-self la jkun ippjanat u lanqas ma jkun probabbli li ser iseħħ fil-futur previst. Dan jgħodd ukoll jekk is-Sussidjarja A tkun hija stess operazzjoni barranija.

Effetti monetarji

16 Il-karatteristika essenzjali ta' effett monetarju hi dritt li wieħed jirċievi (jew obbligu li jforni) numru fiss jew determinabbli ta' unitajiet ta' munita. Eżempji jinkludu: pensjonijiet u benefiċċji oħra għall-impjegati li għandhom jitħallsu fi flus; provvedimenti li għandhom jitħallsu fi flus; u dividendi fi flus li huma rikonoxxuti bħala obbligazzjoni. B'mod simili, kuntratt biex wieħed jirċievi (jew iforni) numru varjabbli ta' strumenti azzjonarji tal-entità stess, jew ammont varjabbli ta' assi fejn il-valur ġust li wieħed se jirċievi (jew iforni) hu ugwali għal numru fiss jew determinabbli ta' unitajiet ta' munita, hu effett monetarju. Bil-maqlub, il-karatteristika essenzjali ta' effett mhux monetarju hi n-nuqqas tad-dritt li wieħed jirċievi (jew ta' obbligu li jforni) numru fiss determinabbli ta' unitajiet ta' munita. Eżempji jinkludu: ammonti mħallsa bil-quddiem għal prodotti u servizzi (eż. kera mħallsa bil-quddiem); avvjament; assi intanġibbli; inventarji; proprjetà, impjanti u tagħmir; u provvedimenti li għandhom jitħallsu bil-kunsinna ta' assi mhux monetarju.

SOMMARJU TAL-METODU MEĦTIEĠ MINN DAN L-ISTANDARD

17 Fit-tħejjija tar-rapporti finanzjarji, kull entità — kemm jekk hi entità stand-alone, entità b'operazzjonijiet barranin (bħal kumpanija prinċipali) jew operazzjoni barranija (bħal sussidjarja jew fergħa)—tistabbilixxi l-munita funzjonali tagħha skont il-paragrafi 9–14. L-entità taqleb entrati mill-munita barranija għall-munita funzjonali tagħha u tirrapporta l-effetti ta' qlib bħal dan skont il-paragrafi 20–37 u 50.

18 Bosta entitajiet li jirrapportaw jinkludu numru ta' entitajiet individwali (eż. grupp li hu magħmul minn kumpanija prinċipali u minn sussidjarja waħda jew aktar). Diversi tipi varji ta' entitajiet, kemm jekk membri ta' grupp jew mod ieħor, jista' jkollhom investimenti f'kumpaniji assoċjati jew f'impriża konġunta. Huma jista' jkollhom ukoll fergħat. Huwa meħtieġ li r-riżultati u l-pożizzjoni finanzjarja ta' kull entità individwali inkluża fl-entità li tirrapporta jinqalbu fil-munita li fiha l-entità li tirrapporta tippreżenta r-rapporti finanzjarji tagħha. Dan l-Istandard jippermetti li l-munita tal-preżentazzjoni ta' entità li tirrapporta tkun kwalunkwe munita (jew muniti). Ir-riżultati u l-pożizzjoni finanzjarja ta' kull entità individwali fi ħdan l-entità li tirrapporta li l-munita funzjonali tagħha tkun differenti mill-munita tal-preżentazzjoni jinqalbu skont il-paragrafi 38–50.

19 Dan l-Istandard jippermetti wkoll lil entità stand-alone li tkun qiegħda tħejji rapporti finanzjarji jew lil entità li tkun qiegħda tħejji rapporti finanzjarji separati skont l-IAS 27 Rapporti Finanzjarji Konsolidati u Separati biex tippreżenta r-rapporti finanzjarji tagħha fi kwalunkwe munita (jew muniti). Jekk il-munita tal-preżentazzjoni tal-entità tkun differenti mill-munita funzjonali tagħha, ir-riżultati u l-pożizzjoni finanzjarja tagħha jinqalbu wkoll fil-munita tal-preżentazzjoni skont il-paragrafi 38–50.

RAPPURTAĠĠ TA' TRANŻAZZJONIJIET F'MUNITA BARRANIJA FIL-MUNITA FUNZJONALI

Rikonoxximent inizjali

20 Tranżazzjoni f'munita barranija hi tranżazzjoni li hi denominata jew li teħtieġ sald f'munita barranija, inklużi tranżazzjonijiet li jirriżultaw meta entità:

(a) tixtri jew tbigħ prodotti jew servizzi li l-prezz tagħhom hu denominat f'munita barranija;

(b) tissellef jew tislef fondi meta l-ammonti pagabbli jew l-ammonti riċevibbli huma denominati f'munita barranija; jew

(ċ) b'xi mod ieħor takkwista jew tiddisponi minn assi, jew tassumi jew tħallas obbligazzjonijiet, denominati f'munita barranija.

21 Tranżazzjoni f'munita barranija għandha tiġi entrata, mar-rikonoxximent inizjali fil-munita funzjonali, billi tkun applikata għall-ammont f'munita barranija r-rata tal-kambju spot bejn il-munita funzjonali u l-munita barranija fid-data tat-tranżazzjoni.

22 Id-data tat-tranżazzjoni hi d-data li fiha t-tranżazzjoni tikkwalifika l-ewwel għal rikonoxximent skont l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtaġġ Finanzjarju. Għal raġunijiet prattiċi, spiss tiġi użata rata li tqarreb ir-rata attwali fid-data tat-tranżazzjoni, pereżempju, tista' tintuża rata medja għal ġimgħa jew xahar għat-tranżazzjonijiet kollha f'kull munita barranija li jseħħu matul dak il-perijodu. Madankollu, jekk ir-rati tal-kambju jiċċaqilqu b'mod sinifikanti, l-użu ta' rata medja għal perijodu mhuwiex adattat.

▼M5

Rappurtar fit-tmiem ta’ perjodi sussegwenti ta’ rappurtar

▼B

23  ►M5  Fit-tmiem ta' kull perjodu tar-rappurtar: ◄

(a) effetti monetarji f'munita barranija għandhom jinqalbu billi tintuża r-rata ta' għeluq;

(b) effetti mhux monetarji li huma mkejla f'termini ta' kost storiku f'munita barranija għandhom jinqalbu billi tiġi użata r-rata tal-kambju fid-data tat-tranżazzjoni; u

(ċ) effetti mhux monetarji li huma mkejla fil-valur ġust f'munita barranija għandhom jinqalbu billi jintużaw ir-rati tal-kambju fid-data ta' meta kien ġie stabbilit il-valur ġust.

24 L-ammont miżmum fil-kotba ta' entrata hu stabbilit flimkien ma' Standards rilevanti oħra. Pereżempju, proprjetà, impjanti u tagħmir jistgħu jitkejjlu f'termini ta' valur ġust jew kost storiku skont l-IAS 16 Proprjetà, Impjanti u Tagħmir. Sew jekk l-ammont miżmum fil-kotba jiġi stabbilit fuq il-bażi tal-kost storiku jew fuq il-bażi tal-valur ġust, jekk l-ammont jiġi stabbilit f'munita barranija, dan imbagħad jinqaleb f'munita funzjonali skont dan l-Istandard.

25 L-ammont miżmum ta' xi entrati hu stabbilit billi jitqabblu żewġ ammonti jew aktar. Pereżempju, l-ammont miżmum fil-kotba ta' l-inventarji hu l-aktar baxx bejn il-kost u l-valur nett li jinġab, skont l-IAS 2 Inventarji. Bl-istess mod, skont l-IAS 36 Indeboliment tal-Assi, l-ammont miżmum fil-kotba ta' assi li għalih hemm indikazzjoni ta' indeboliment hu l-aktar baxx bejn l-ammont tiegħu miżmum fil-kotba qabel ma jiġi kkunsidrat it-telf mill-indeboliment li jista' jkun hemm u l-ammont li jista' jiġi rkuprat. Meta assi bħal dan ikun mhux monetarju u jitkejjel f'munita barranija, l-ammont miżmum fil-kotba jiġi stabbilit billi jitqabbel:

(a) il-kost jew l-ammont miżmum fil-kotba, skont kif ikun adattat, maqlub bir-rata tal-kambju fid-data meta dak l-ammont kien ġie stabbilit (eż. ir-rata fid-data tat-tranżazzjoni għal entrata mkejla f'termini ta' kost storiku); u

(b) il-valur nett li jinġab jew l-ammont li jista' jiġi rkuprat, skont kif ikun adattat, maqlub bir-rata tal-kambju fid-data meta kien ġie stabbilit dak il-valur (eż. ir-rata tal-għeluq ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar). ◄

L-effett ta' dan il-paragun jista' jkun li jiġi rikonoxxut telf minn indeboliment fil-munita funzjonali iżda dan ma jiġix rikonoxxut fil-munita barranija, jew viċe-versa.

26 Meta jkun hemm bosta rati tal-kambju, ir-rata użata hi dik li fiha l-flussi futuri ta' flus irrappreżentati bit-tranżazzjoni jew bil-bilanċ setgħet tħallset li kieku dawk il-flussi ta' flus seħħu fid-data tal-kejl. Jekk temporanjament żewġ muniti ma jkunux jistgħu jiġu kambjati bejniethom, ir-rata użata hi l-ewwel rata sussegwenti li biha jkunu jistgħu jsiru l-kambji.

Rikonoxximent ta' differenzi fil-kambju

27 Kif stabbilit fil-paragrafu 3, l-IAS 39 japplika għal kontabilità tal-hedging għal entrati f'munita barranija. L-applikazzjoni ta' kontabilità tal-hedging tirrikjedi li entità tniżżel fil-kotba ċerti differenzi fil-kambju bi trattament differenti minn dak ta' differenzi fil-kambju meħtieġ b'dan l-Istandard. Pereżempju, l-IAS 39 jeħtieġ li differenzi fil-kambju fuq effetti monetarji li jikkwalifikaw bħala strumenti ta' hedging f'hedge ta' fluss tal-flus jiġu ►M5  rikonoxxuti inizjalment fi dħul ieħor komplessiv ◄ sal-ammont li l-hedge tkun effettiva.

28 Differenzi fil-kambju li jirriżultaw mas-saldu finali ta' effetti monetarji jew malli jinqalbu effetti monetarji b'rati differenti minn dawk li bihom kienu ġew maqlubin mar-rikonoxximent inizjali matul il-perijodu jew f'rapporti finanzjarji preċedenti għandhom jiġu rikonoxxuti fi profitt jew telf fil-perijodu li fih isiru, ħlief kif deskritt fil-paragrafu 32.

29 Meta effetti monetarji jinħolqu minn tranżazzjoni f'munita barranija u hemm bidla fir-rata tal-kambju bejn id-data tat-tranżazzjoni u d-data tas-saldu, tirriżulta differenza fil-kambju. Meta t-tranżazzjoni titħallas matul l-istess perijodu ta' kontabilità bħal dik li fih tkun seħħet, id-differenza kollha fil-kambju hi rikonoxxuta f'dak il-perijodu. Madankollu, meta t-tranżazzjoni titħallas f'perijodu ta' kontabilità sussegwenti, id-differenza fil-kambju rikonoxxuta f'kull perijodu sad-data tas-sald finali tiġi stabbilita bil-bidla fir-rati tal-kambju matul kull perijodu.

30 Meta qligħ jew telf fuq entrata mhux monetarja jiġi rikonoxxut ►M5  fi dħul ieħor komplessiv, ◄ kull komponent ta' kambju ta' dak il-qligħ jew telf għandu jiġi rikonoxxut ►M5  fi dħul ieħor komplessiv. ◄ Bil-maqlub, meta qligħ jew telf fuq entrata mhux monetarja hu rikonoxxut fi profitt jew telf, kull komponent ta' kambju ta' dak il-qligħ jew telf għandu jiġi rikonoxxut fi profitt jew telf.

31 Standards oħra jeħtieġu li xi qligħ jew telf jiġu rikonoxxuti ►M5  fi dħul ieħor komplessiv. ◄ Pereżempju, l-IAS 16 jeħtieġ li xi qligħ jew telf li jirriżultaw fuq rivalutazzjoni ta' proprjetà, impjant u tagħmir jiġu rikonoxxuti ►M5  fi dħul ieħor komplessiv. ◄ Meta assi bħal dan jitkejjel f'munita barranija, il-paragrafu 23(ċ) ta' dan l-Istandard jirrikjedi li l-ammont rivalutat jinqaleb billi tintuża r-rata fid-data li fiha jiġi stabbilit il-valur, li tirriżulta f'differenza tal-kambju li wkoll tiġi rikonoxxuta f'ekwità.

32 Differenzi fil-kambju li jirriżultaw fuq effett monetarju li tifforma parti mill-investiment nett, tal-entità li tirrapporta, f'operazzjoni barranija (ara l-paragrafu 15) għandhom jiġu rikonoxxuti fi profitt jew telf fir-rapporti finanzjarji separati tal-entità li tirrapporta jew fir-rapporti finanzjarji individwali tal-operazzjoni barranija, skont kif ikun adattat. Fir-rapporti finanzjarji li jinkludu l-operazzjoni barranija u l-entità li tirrapporta (eż. rapporti finanzjarji konsolidati meta l-operazzjoni barranija hi sussidjarja), differenzi fil-kambju bħal dawn għandhom jiġu rikonoxxuti inizjalment ►M5  fi dħul ieħor komplessiv u rriklassifikati minn ekwità għal profitt jew telf ◄ mad-disponiment tal-investiment nett skont il-paragrafu 48.

33 Meta effett monetarju jifforma parti minn investiment nett ta' entità li tirrapporta f'operazzjoni barranija u jkun denominat fil-munita funzjonali tal-entità li tirrapporta, tinħoloq differenza fil-kambju fir-rapporti finanzjarji individwali tal-operazzjoni barranija skont il-paragrafu 28. Jekk effett bħal dan ikun denominat fil-munita funzjonali tal-operazzjoni barranija, tinħoloq differenza tal-kambju fir-rappurtaġġ tar-rapporti finanzjarji separati tal-entità skont il-paragrafu 28. Jekk dik l-effett ikun denominat f'munita differenti mill-munita funzjonali jew tal-entità li tirrapporta jew tal-operazzjoni barranija, tinħoloq differenza fil-kambju fir-rapporti finanzjarji separati tal-entità li tirrapporta u fir-rapporti finanzjarji individwali tal-operazzjoni barranija skont il-paragrafu 28. Differenzi fil-kambju bħal dawn huma ►M5  rikonoxxuti fi dħul ieħor komplessiv ◄ fir-rapporti finanzjarji li jinkludu l-operazzjoni barranija u l-entità li tirrapporta (i.e. ir-rapporti finanzjarji li fihom l-operazzjoni barranija hi kkonsolidata, kkonsolidata b'mod proporzjonali jew imniżżla fil-kotba skont il-metodu tal-ekwità).

34 Meta entità żżomm il-kotba u r-rekords tagħha f'munita li mhix il-munita funzjonali, fil-ħin li l-entità tħejji r-rapporti finanzjarji tagħha l-ammonti kollha jinqalbu fil-munita funzjonali skont il-paragrafi 20–26. Dan jipproduċi l-istess ammonti fil-munita funzjonali li kienu jirriżultaw li kieku l-entrati kellhom jiġu rreġistrati fil-bidu fil-munita funzjonali. Pereżempju, effetti monetarji jinqalbu fil-munita funzjonali billi tintuża r-rata ta' għeluq, u effetti mhux monetarji li huma mkejla fuq il-bażi tal-kost storiku jinqalbu billi tintuża r-rata tal-kambju fid-data tat-tranżazzjoni li rriżultat fir-rikonoxximent tagħhom.

Bidla fil-munita funzjonali

35 Meta jkun hemm bidla fil-munita funzjonali tal-entità, l-entità għandha tapplika l-proċeduri ta' qlib applikabbli għall-munita funzjonali l-ġdida b'mod prospettiv mid-data tal-bidla.

36 Kif innutat fil-paragrafu 13, il-munita funzjonali ta' entità tirrifletti t-tranżazzjonijiet, avvenimenti u kundizzjonijiet bażilari li huma rilevanti għall-entità. B'hekk, ġaladarba l-munita funzjonali tiġi stabbilita, din tista' tinbidel biss jekk ikun hemm bidla f'dawk it-tranżazzjonijiet, avvenimenti u kundizzjonijiet bażiċi. Pereżempju, bidla fil-munita li tinfluwenza prinċipalment il-prezzijiet tal-bejgħ ta' prodotti u servizzi tista' twassal għal bidla fil-munita funzjonali tal-entità.

37 L-effett tal-bidla fil-munita funzjonali jiġi kontabilizzat b'mod prospettiv. Fi kliem ieħor, entità taqleb l-entrati kollha fil-munita funzjonali l-ġdida billi tuża r-rata tal-kambju fid-data tal-bidla. L-ammonti maqluba li jirriżultaw għal effetti mhux monetarji huma ttrattati bħala l-kost storiku tagħhom. ►M5  Differenzi fil-kambju li jirriżultaw mill-qlib ta’ operazzjoni barranija u li kienu rikonoxxuti qabel fi dħul ieħor komplessiv b'konformità mal-paragrafi 32 u 39(c) ma jkunux irriklassifikati minn ekwità fi profitt jew telf sakemm isir id-disponiment tal-operazzjoni. ◄

UŻU TA' MUNITA TA' PREŻENTAZZJONI LI MA TKUNX IL-MUNITA FUNZJONALI

Qlib għall-munita tal-preżentazzjoni

38 Entità tista' tippreżenta r-rapporti finanzjarji tagħha fi kwalunkwe munita (jew muniti). Jekk il-munita tal-preżentazzjoni tkun differenti mill-munita funzjonali tal-entità, din taqleb ir-riżultati u l-pożizzjoni finanzjarja tagħha fil-munita tal-preżentazzjoni. Pereżempju, meta grupp ikun fih entitajiet individwali b'muniti funzjonali differenti, ir-riżultati u l-pożizzjoni finanzjarja ta' kull entità huma mfissra f'munita komuni biex ikunu jistgħu jiġu ppreżentati rapporti finanzjarji konsolidati.

39 Ir-riżultati u l-pożizzjoni finanzjarja ta' entità li l-munita funzjonali tagħha mhix il-munita ta' ekonomija iperinflazzjonarja għandhom jinqalbu f'munita ta' preżentazzjoni differenti billi jintużaw il-proċeduri li ġejjin:

(a) assi u obbligazzjonijiet għal kull ►M5  rapport tal-pożizzjoni finanzjarja ppreżentat ◄ (jiġifieri inklużi l-komparattivi) għandhom jinqalbu bir-rata tal-għeluq ►M5  fid-data tal-għeluq ta' dak ir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja; ◄

(b) introjtu u spejjeż għal ►M5  kull rapport tad-dħul komplessiv jew rapport separat tad-dħul ippreżentat ◄ (i.e. inklużi l-komparattivi) għandhom jinqalbu bir-rati tal-kambju fid-dati tat-tranżazzjonijiet; u

(ċ) id-differenzi kollha li jirriżultaw fil-kambju għandhom jiġu rikonoxxuti ►M5  fi dħul ieħor komplessiv. ◄

40 Għal raġunijiet prattiċi, rata li toqrob lejn ir-rati tal-kambju fid-dati tat-tranżazzjonijiet, pereżempju rata medja għall-perijodu, hi spiss użata biex taqleb entrati ta' introjtu u ħruġ. Madankollu, jekk ir-rati tal-kambju jiċċaqilqu b'mod sinifikanti, l-użu ta' rata medja għal perijodu mhuwiex adattat.

41 Id-differenzi fil-kambju li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 39(ċ) jirriżultaw minn:

▼M5

(a) qlib ta’ dħul u spejjeż bir-rati tal-kambju fid-dati tat-tranżazzjonijiet u ta’ assi u obbligazzjonijiet bir-rata tal-għeluq.

▼B

(b) qlib tal-attiv nett tal-ftuħ b'rata ta' għeluq li hi differenti mir-rata tal-għeluq preċedenti.

►M5  Dawn id-differenzi fil-kambju mhumiex rikonoxxuti fi profitt jew telf minħabba li t-tibdil fir-rati tal-kambju għandu ftit jew l-ebda effett dirett fuq il-flussi preżenti u futuri ta’ flus minn operazzjonijiet. L-ammont kumulattiv tad-differenzi fil-kambju huma ppreżentati f'komponent separat tal-ekwità sad-disponiment tal-operazzjoni barranija. Meta d-differenzi fil-kambju jirrigwardaw operazzjoni barranija li hi konsolidata iżda mhijiex kollha kemm hi proprjetà tal-entità, ◄ differenzi akkumulati fil-kambju li jirriżultaw minn qlib u li huma attribwibbli għal interessi minoritarji huma allokati għal interess minoritarju, u rikonoxxuti bħala parti minnu, ►M5  fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja konsolidat. ◄

42 Ir-riżultati u l-pożizzjoni finanzjarja ta' entità li l-munita funzjonali tagħha hi l-munita ta' ekonomija iperinflazzjonarja għandhom jinqalbu f'munita tal-preżentazzjoni differenti billi jintużaw il-proċeduri li ġejjin:

(a) l-ammonti kollha (i.e. assi, obbligazzjonijiet, entrati ta' ekwità, introjtu u ħruġ, inklużi l-komparattivi) għandhom jinqalbu bir-rata tal-għeluq ►M5  fit-tmiem tal-perjodu l-aktar riċenti tar-rappurtar, ◄ ħlief li

(b) meta l-ammonti jinqalbu f'munita ta' ekonomija mhux iperinflazzjonarja, ammonti komparattivi għandhom ikunu dawk li kienu ppreżentati bħala ammonti tas-sena kurrenti fir-rapporti finanzjarji rilevanti tas-sena ta' qabel (i.e. mhux aġġustati għal bidliet sussegwenti fil-livell tal-prezzijiet jew għal bidliet sussegwenti fir-rati tal-kambju).

43 Meta munita funzjonali ta' entità hi l-munita ta' ekonomija iperinflazzjonarja, l-entità għandha tiddikjara mill-ġdid ir-rapporti finanzjarji skont l-IAS 29 qabel ma tapplika l-metodu tal-qlib stabbilit fil-paragrafu 42, ħlief għall-ammonti komparattivi li jinqalbu f'munita ta' ekonomija mhux iperinflazzjonarja (ara l-paragrafu 42(b)). Meta l-ekonomija tieqaf tkun waħda iperinflazzjonarja u l-entità ma tibqax tiddikjara mill-ġdid ir-rapporti finanzjarji tagħha skont l-IAS 29, għandha tuża bħala l-kosti storiċi tagħha għall-qlib fil-munita tal-preżentazzjoni dawk l-ammonti ddikjarati mill-ġdid fil-livell tal-prezzijiet tad-data li l-entità waqfet milli tiddikjara mill-ġdid ir-rapporti finanzjarji tagħha.

Qlib ta' operazzjoni barranija

44 Il-paragrafi 45–47, flimkien mal-paragrafi 38–43, japplikaw meta r-riżultati u l-pożizzjoni finanzjarja ta' operazzjoni barranija jinqalbu f'munita ta' preżentazzjoni biex l-operazzjoni barranija tkun tista' tiġi inkluża fir-rapporti finanzjarji tal-entità li tirrapporta permezz ta' konsolidament, konsolidament proporzjonat jew il-metodu tal-ekwità.

45 L-inkorporazzjoni tar-riżultati u l-pożizzjoni finanzjarja ta' operazzjoni barranija ma' dawk tal-entità li tirrapporta ssegwi proċeduri normali ta' konsolidament, bħall-eliminazzjoni ta' bilanċi intragrupp u tranżazzjonijiet intragrupp ta' sussidjarja (ara l-IAS 27 u l-IAS 31 Interessi f'Impriżi Konġunti). Madankollu, assi (jew obbligazzjoni) monetarju intragrupp, kemm fuq perijodu ta' żmien qasir kif ukoll fuq perijodu ta' żmien twil, ma jistax jiġi eliminat kontra l-obbligazzjoni (jew assi) intragrupp mingħajr ma jintwerew ir-riżultati taċ-ċaqliq fil-munita fir-rapporti finanzjarji konsolidati. Dan jiġri minħabba li l-oġġett monetarju jirrappreżenta impenn biex munita tinqaleb f'munita oħra u dan jesponi lill-entità li tirrapporta għal qligħ jew telf permezz taċ-ċaqliq fil-munita. ►M5  Għaldaqstant, fir-rapporti finanzjarji konsolidati tal-entità li tkun qed tirrapporta, tali differenza fil-kambju tkun rikonoxxuta fi profitt jew telf jew, jekk tirriżulta miċ-ċirkustanzi deskritti fil-paragrafu 32, tkun rikonoxxuta fi dħul ieħor komplessiv u akkumulata f'komponent separat tal-ekwità sakemm isir id-disponiment tal-operazzjoni barranija. ◄

46 Meta r-rapporti finanzjarji ta' operazzjoni barranija huma ta' data differenti minn dik tal-entità li tirrapporta, l-operazzjoni barranija spiss tħejji rapporti addizzjonali bl-istess data bħal tar-rapporti finanzjarji tal-entità li tirrapporta. Meta dan ma jsirx, ►M5  l-IAS 27 jippermetti l-użu ta' data differenti sakemm id-differenza ma tkunx aktar minn tliet xhur u jsiru aġġustamenti għall-effetti ta' kwalunkwe tranżazzjonijiet sinifikanti jew avvenimenti oħra li jseħħu bejn id-dati differenti. ◄ F'każ bħal dan, l-assi u l-obbligazzjonijiet tal-operazzjoni barranija jinqalbu bir-rata tal-kambju ►M5  fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ tal-operazzjoni barranija. Isiru aġġustamenti għal bidliet sinifikanti fir-rati tal-kambju ►M5  sat-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar ◄ tal-entità li tirrapporta skont l-IAS 27. Jintuża l-istess metodu fl-applikazzjoni tal-metodu tal-ekwità għall-kumpaniji assoċjati u impriżi konġunti u fl-applikazzjoni ta' konsolidament proporzjonat għal impriżi konġunti skont l-IAS 28 Investimenti f'Kumpaniji Assoċjati u l-IAS 31.

47 Kull avvjament li jirriżulta mal-akkwiżizzjoni ta' operazzjoni barranija u kull aġġustament għall-valur ġust fl-ammonti miżmuma fil-kotba tal-assi u l-obbligazzjonijiet li jirriżultaw mal-akkwiżizzjoni ta' dik l-operazzjoni barranija għandhom jiġu ttrattati bħala assi u obbligazzjonijiet tal-operazzjoni barranija. Għalhekk dawn għandhom jiġu mfissra fil-munita funzjonali tal-operazzjoni barranija u għandhom jinqalbu bir-rata tal-għeluq skont il-paragrafi 39 u 42.

Disponiment ta' operazzjoni barranija

▼M5

48 Malli jsir id-disponiment ta’ operazzjoni barranija, l-ammont kumulattiv tad-differenzi fil-kambju relatati ma' dik l-operazzjoni barranija, rikonoxxuti fi dħul ieħor komplessiv u akkumulati f'komponent separat tal-ekwità, għandhom ikunu rriklassifikati minn ekwità għal profitt jew telf (bħala aġġustament ta’ riklassifikazzjoni) meta jkun rikonoxxut il-qligħ jew telf mid-disponiment (ara l-IAS 1 Preżentazzjoni ta’ Rapporti Finanzjarji (kif rivedut fl-2007)).

▼B

49 Entità tista' tiddisponi mill-interessi tagħha f'operazzjoni barranija permezz ta' bejgħ, likwidazzjoni, ħlas lura ta' kapital azzjonarju jew abbandun tal-entità kollha jew ta' parti minnha. Il-ħlas ta' dividend hu parti minn disponiment biss meta jikkostitwixxi redditu mill-investiment, pereżempju meta d-dividend jitħallas minn profitti ta' qabel l-akkwist. Fil-każ ta' disponiment parzjali, is-sehem proporzjonat biss tad-differenza fil-kambju akkumulata relatata hu inkluż fil-qligħ jew telf. Tniżżil fil-valur tal-ammont miżmum fil-kotba ta' operazzjoni barranija ma jikkostitwixxix disponiment parzjali. Għalhekk, l-ebda parti mill-qligħ jew telf mill-kambju differit ma hi rikonoxxuta fil-profitt jew telf fil-ħin tat-tniżżil fil-valur.

EFFETTI GĦAT-TAXXA TAD-DIFFERENZI KOLLHA TAL-KAMBJU

50 Qligħ u telf fuq tranżazzjonijiet f'munita barranija u differenzi fil-kambju li jirriżultaw meta jinqalbu r-riżultati u l-pożizzjoni finanzjarja ta' entità (inkluża operazzjoni barranija) f'munita differenti jista' jkollhom effetti għat-taxxa. L-IAS 12 Taxxi fuq id-Dħul japplika għal dawn l-effetti għat-taxxa.

ŻVELAR

51 Fil-paragrafi 53 u 55–57 ir-referenzi għal “munita funzjonali”, fil-każ ta' grupp, japplikaw għall-munita funzjonali tal-kumpanija prinċipali.

52 Entità għandha tiżvela:

(a) l-ammont ta' differenzi fil-kambju rikonoxxuti fi profitt jew telf ħlief għal dawk li jirriżultaw fuq strumenti finanzjarji mkejla bil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf skont l-IAS 39; u

▼M5

(b) id-differenzi netti fil-kambju rikonoxxuti fi dħul ieħor komplessiv u akkumulati f'komponent separat tal-ekwità, u t-tqabbil tal-ammont ta’ differenzi fil-kambju bħal dawn fil-bidu u fit-tmiem tal-perjodu.

▼B

53 Meta l-munita tal-preżentazzjoni hi differenti mill-munita funzjonali, dak il-fatt għandu jiġi ddikjarat, flimkien ma' żvelar tal-munita funzjonali u r-raġuni għaliex ġiet użata munita tal-preżentazzjoni differenti.

54 Meta hemm bidla fil-munita funzjonali jew tal-entità li tirrapporta jew ta' operazzjoni barranija sinifikanti, dak il-fatt u r-raġuni għall-bidla fil-munita funzjonali għandhom jiġu żvelati.

55 Meta entità tippreżenta r-rapporti finanzjarji tagħha f'munita li tkun differenti mill-munita funzjonali tagħha, għandha tiddeskrivi r-rapporti finanzjarji bħala li jikkonformaw mal-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtaġġ Finanzjarju biss jekk huma jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' kull Standard applikabbli u kull Interpretazzjoni applikabbli ta' dawk l-Istandards inkluż il-metodu tal-qlib stabbilit fil-paragrafi 39 u 42.

56 Xi kultant, entità tippreżenta r-rapporti finanzjarji tagħha jew informazzjoni finanzjarja oħra f'munita li mhix il-munita funzjonali mingħajr ma jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-paragrafu 55. Pereżempju, entità tista' taqleb f'munita oħra ċerti entrati biss magħżulin mir-rapporti finanzjarji tagħha. Jew, entità li l-munita funzjonali tagħha mhix il-munita ta' ekonomija iperinflazzjonarja tista' taqleb ir-rapporti finanzjarji f'munita oħra billi taqleb l-entrati kollha bl-aktar rata ta' għeluq reċenti. Qlib bħal dan mhuwiex skont l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtaġġ Finanzjarju u huwa meħtieġ li jsir l-iżvelar stabbilit fil-paragrafu 57.

57 Meta entità turi r-rapporti finanzjarji jew informazzjoni finanzjarja oħra tagħha f'munita li hi differenti mill-munita funzjonali jew mill-munita tal-preżentazzjoni tagħha u r-rekwiżiti tal-paragrafu 55 ma jiġux issodisfati, għandha:

(a) tidentifika b'mod ċar l-informazzjoni bħala informazzjoni supplimentari biex tid