2008F0947 — MT — 28.03.2009 — 001.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

DEĊIŻJONI QAFAS TAL-KUNSILL 2008/947/ĠAI

tas-27 ta’ Novembru 2008

dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi u deċiżjonijiet li jinvolvu probation bil-ħsieb ta’ sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation u ta’ sanzjonijiet alternattivi

(ĠU L 337, 16.12.2008, p.102)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

►M1

DEĊIŻJONI QAFAS TAL-KUNSILL 2009/299/ĠAI tas-26 ta’ Frar 2009

  L 81

24

27.3.2009
▼B

DEĊIŻJONI QAFAS TAL-KUNSILL 2008/947/ĠAI

tas-27 ta’ Novembru 2008

dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi u deċiżjonijiet li jinvolvu probation bil-ħsieb ta’ sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation u ta’ sanzjonijiet alternattiviIL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 31(1)(a) u (c) u l-Artikolu 34(2)(b) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja u tar-Repubblika Franċiża ( 1 ),

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Parlament Ewropew ( 2 ),

Billi:

(1)

L-Unjoni Ewropea għandha l-għan li tiżviluppa spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja. Dan jippresupponi li hemm intendiment ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja da parti ta’ l-Istati Membri li, fl-elementi essenzjali tiegħu, huwa identiku għal u bbażat fuq, il-prinċipji ta’ libertà, demokrazija, rispett għad-drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali, kif ukoll l-istat tad-dritt.

(2)

L-għan tal-koperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja fl-Unjoni Ewropea huwa li jkun provdut grad għoli ta’ sigurtà għaċ-ċittadini kollha. Wieħed mill-fundamenti ta’ dan l-għan huwa l-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ deċiżjonijiet ġudizzjarji, stabbilit fil-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew f’Tampere fil-15 u s-16 ta’ Ottubru 1999 u affermat mill-ġdid fil-Programm ta’ l-Aja ta’ l-4 u l-5 ta’ Novembru 2004 għat-tisħiħ tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja fl-Unjoni Ewropea ( 3 ). Fil-programm ta’ miżuri tad-29 ta’ Novembru 2000 li ġie adottat għall-fini ta’ l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ deċiżjonijiet f’materji kriminali, il-Kunsill iddikjara lilu nnifsu favur il-koperazzjoni fil-qasam ta’ sentenzi sospiżi u ta’ liberazzjoni taħt kondizzjoni.

(3)

Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/909/ĠAI tas-27 ta’ Novembru 2008 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi f’materji kriminali li jimponu sentenzi jew miżuri ta’ kustodja li jinvolvu ċ-ċaħda tal-libertà għall-fini ta’ l-infurzar tagħhom fl-Unjoni Ewropea ( 4 ) tikkonċerna r-rikonoxximent u l-infurzar reċiproku ta’ sentenzi jew miżuri ta’ kustodja li jinvolvu ċ-ċaħda tal-libertà. Huma meħtieġa regoli komuni ulterjuri, b’mod partikolari fejn sentenza mhux ta’ kustodja li tinvolvi s-sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation jew sanzjonijiet alternattivi, tkun ġiet imposta fir-rigward ta’ persuna li ma jkollhiex ir-residenza legali u ordinarja tagħha fl-Istat fejn tinstab il-ħtija.

(4)

Il-Konvenzjoni tal-Kunsill ta’ l-Ewropa tat-30 ta’ Novembru 1964 dwar is-Sorveljanza ta’ Ħatjin Sentenzjati Kondizzjonalment jew Liberati Kondizzjonalment ġiet irratifikata biss minn 12-il Stat Membru, f’xi każijiet b’għadd ta’ riżervi. Id-Deċiżjoni Qafas attwali tipprevedi strument aktar effettiv għax hija bbażata fuq il-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku u li fiha jipparteċipaw l-Istati Membri kollha.

(5)

Din id-Deċiżjoni Qafas tirrispetta d-drittijiet fundamentali u taderixxi mal-prinċipji rikonoxxuti fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, li huma wkoll espressi fil-Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea, speċjalment fil-Kapitolu VI tagħha. L-ebda dispożizzjoni ta’ din id-Deċiżjoni Qafas m’għandha tiġi interpretata fis-sens li tipprojbixxi r-rifjut ta’ rikonoxximent ta’ sentenza u/jew sorveljanza ta’ miżura ta’ probation jew sanzjoni alternattiva jekk ikun hemm raġunijiet oġġettivi għal ħsieb li l-miżura ta’ probation jew is-sanzjoni alternattiva kienet imposta biex tikkastiga persuna minħabba s-sess, ir-razza, ir-reliġjon, l-oriġini etnika, iċ-ċittadinanza, il-lingwa, l-opinjonijiet politiċi jew l-orjentazzjoni sesswali tagħha jew li din il-persuna tista’ tkun żvantaġġata għal waħda minn dawn ir-raġunijiet.

(6)

Din id-Deċiżjoni Qafas ma għandha twaqqaf lil ebda Stat Membru milli japplika r-regoli kostituzzjonali tiegħu rigward id-dritt għal proċess ġust, il-libertà ta’ assoċjazzjoni, il-libertà ta’ l-istampa, il-libertà ta’ l-espressjoni f’media oħra u l-libertà ta’ reliġjon.

(7)

Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni Qafas għandhom jiġu applikati konformement mad-dritt taċ-ċittadini ta’ l-Unjoni Ewropea li jiċċirkolaw u jirresjedu liberament fit-territorju ta’ l-Istati Membri, skond l-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

(8)

L-għan tar-rikonoxximent reċiproku u s-sorveljanza ta’ sentenzi sospiżi, sentenzi kondizzjonali, sanzjonijiet alternattivi u deċiżjonijiet dwar rilaxx kondizzjonali hu li jitjiebu l-prospetti biex persuna kkundannata tiġi re-integrata fis-soċjetà, billi din tingħata l-possibbilta’ tippreserva r-rabtiet familjari, lingwistiċi, kulturali u oħrajn, iżda wkoll biex jitjieb il-monitoraġġ tal-konformità mal-miżuri ta’ probation u s-sanzjonijiet alternattivi, bil-ħsieb li tiġi pprevenuta r-reċidività, u b’hekk ikun qed jittieħed kont debitu tal-protezzjoni tal-vittmi u l-pubbliku ġenerali.

(9)

Hemm diversi tipi ta’ miżuri ta’ probation u sanzjonijiet alternattivi li huma komuni fost l-Istati Membri u li l-Istati Membri kollha huma fil-prinċipju lesti li jissorveljaw. Is-sorveljanza ta’ dawn it-tipi ta’ miżuri u sanzjonijiet għandha tkun obbligatorja, soġġett għal ċerti eċċezzjonijiet previsti f’din id-Deċiżjoni Qafas. L-Istati Membri jistgħu jiddikkjaraw li, addizzjonalment, huma lesti li jissorveljaw tipi oħra ta’ miżuri ta’ probation u/jew tipi oħra ta’ sanzjonijiet alternattivi.

(10)

Il-miżuri ta’ probation u s-sanzjonijiet alternattivi li, fil-prinċipju, għandhom obbligatorjament jiġu sorveljati jinkludu inter alia ordnijiet relatati mal-imġiba (bħal obbligu li jitwaqqaf il-konsum ta’ l-alkoħol), ir-residenza (bħal obbligu li tiġi mibdula r-residenza għal raġunijiet ta’ vjolenza domestika), l-edukazzjoni u t-taħriġ (bħal obbligu li jiġi segwit “kors għal sewqan sigur”), l-attivitajiet tad-divertiment (bħal obbligu li jieqaf il-logħob jew l-attendenza ta’ ċertu sport) u limitazzjonijiet fuq jew modalitajiet ta’ twettiq ta’ attività professjonali (bħal obbligu li tiġi mfittxija attività professjonali f’ambjent tax-xogħol differenti; dan l-obbligu ma jinkludix is-sorveljanza ta’ konformità ma’ kwalunkwe diskwalifika professjonali imposta fuq il-persuna bħala parti mis-sanzjoni).

(11)

Fejn xieraq, jista’ jintuża monitoraġġ elettroniku bil-ħsieb tas-sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation jew sanzjonijiet alternattivi, skond il-liġi u l-proċeduri nazzjonali.

(12)

L-Istat Membru fejn il-persuna kkonċernata tingħata s-sentenza jista’ jibgħat is-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation lill-Istat Membru fejn il-persuna li ingħatat is-sentenza hija legalment u ordinarjament residenti bil-ħsieb tar-rikonoxximent ta’ dan u bil-ħsieb tas-sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation jew sanzjonijiet alternattivi li jkunu jinsabu fihom.

(13)

Id-deċiżjoni dwar jekk is-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation jintbagħtux lill-Stat Membru ieħor għandha tittieħed f’kull każ individwali mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru emittenti, b’kont meħud, fost l-oħrajn, tad-dikjarazzjonijiet magħmula skond l-Artikoli 5(4), 10(4) u 14(3).

(14)

Is-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation jistgħu jintbagħtu wkoll lil Stat Membru ieħor li m’huwiex dak li fih il-persuna li ingħatat is-sentenza hija residenti, jekk l-awtorità kompetenti ta’ dak l-Istat ta’ esekuzzjoni, b’kont meħud ta’ kwalunkwe kondizzjoni stabbilita fid-dikjarazzjoni relattiva magħmula minn dak l-Istat konformement ma’ din id-Deċiżjoni Qafas, tagħti l-kunsens tagħha għal dan. B’mod partikolari, jista’ jingħata kunsens, bil-ħsieb ta’ re-abilitazzjoni soċjali, fejn il-persuna li ingħatat is-sentenza, mingħajr ma titlef id-dritt ta’ residenza tagħha, bi ħsiebha tgħix fi Stat Membru ieħor għaliex tingħata kuntratt ta’ xogħol, jekk hi hija membru tal-familja ta’ persuna legali u ordinarja ta’ dak l-Istat Membru, jew jekk hi bi ħsiebha ssegwi studju jew taħriġ f’dak l-Istat Membru, skond il-liġi Komunitarja.

(15)

L-Istati Membri għandhom japplikaw il-liġi u l-proċeduri nazzjonali tagħhom stess għar-rikonoxximent ta’ sentenza u, fejn applikabbli, deċiżjoni ta’ probation. Fil-każ ta’ sentenza kondizzjonali jew sanzjoni alternattiva fejn is-sentenza ma jkunx fiha sentenza ta’ kustodja jew miżura li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertà li għandhom jiġu infurzati f’każ ta’ non-konformità ma’ l-obbligi jew l-istruzzjonijiet ikkonċernati, dan jista’ jimplika li wara li jkunu għamlu d-dikjarazzjoni relattiva skond din id-Deċiżjoni Qafas, l-Istati Membri meta jkunu qed jiddeċiedu li jirrikonoxxu, jaqblu li jissorveljaw il-miżuri ta’ probation jew is-sanzjonijiet alternattivi kkonċernati u li ma jassumu l-ebda responsabbiltà oħra ħlief għat-teħid tad-deċiżjonijiet sussegwenti li jikkonsistu fil-modifika ta’ obbligi jew istruzzjonijiet li jkunu jinsabu fil-miżura ta’ probation jew is-sanzjoni alternattiva, jew modifika tat-tul ta’ żmien tal-perijodu ta’ probation. Konsegwentement, ir-rikonoxximent f’tali każijiet ma għandu l-ebda effett ulterjuri ħlief li jippermetti lill-Istat ta’ esekuzzjoni li jieħu dawk it-tipi ta’ deċiżjonijiet sussegwenti.

(16)

Stat Membru jista’ jirrifjuta li jirrikonoxxi sentenza u, fejn ikun il-każ, deċiżjoni ta’ probation, jekk is-sentenza kkonċernata nħarġet kontra persuna li ma nstabetx ħatja, bħal fil-każ ta’ persuna marida mentalment, u s-sentenza jew, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation tipprevedi trattament mediku/terapewtiku li l-Istat ta’ esekuzzjoni ma jistax jissorvela fir-rigward ta’ tali persuni taħt il-liġi nazzjonali tiegħu.

(17)

Ir-raġuni għal rifjut fir-rigward tat-territorjalità għandha tiġi applikata biss f’każijiet eċċezzjonali u bil-ħsieb tal-aħjar koperazzjoni possibbli taħt id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni Qafas, b’kont meħud ta’ l-għanijiet tagħha. Kwalunkwe deċiżjoni sabiex tiġi applikata din ir-raġuni għal rifjut għandha tkun ibbażata fuq analiżi ta’ każ b’każ u fuq konsultazzjonijiet bejn l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati emittenti u l-Istati ta’ esekuzzjoni.

(18)

Jekk il-miżuri ta’ probation jew is-sanzjonijiet alternattivi jinkludu servizz komunitarju, f’dak il-każ l-Istat ta’ esekuzzjoni għandu jkun intitolat li jirrifjuta li jirrikonoxxi s-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation jekk is-servizz komunitarju normalment jitlesta f’inqas minn sitt xhur.

(19)

Il-forma taċ-ċertifikat hija abbozzata b’tali mod li elementi essenzjali tas-sentenza u, fejn xieraq, tad-deċiżjoni tal-probation jkunu inklużi fiċ-ċertifikat, li għandu jiġi tradott fil-lingwa uffiċjali jew waħda mil-lingwi uffiċjali ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni. Iċ-ċertifikat għandu jgħin lill-awtoritajiet kompetenti fl-Istat ta’ esekuzzjoni jiġu megħjuna biex jieħdu deċiżjonijiet skond din id-Deċiżjoni Qafas, inklużi deċiżjonijiet dwar ir-rikonoxximent u l-irfigħ tar-responsabbiltà għas-sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation u sanzjonijiet alternattivi, deċiżjonijiet dwar l-adattament ta’ miżuri ta’ probation u sanzjonijiet alternattivi, u deċiżjonijiet sussegwenti notevolment f’każ ta’ non-konformità ma’ miżura ta’ probation jew sanzjoni alternattiva.

(20)

Fid-dawl tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku, li fuqu hija bbażata din id-Deċiżjoni Qafas, l-Istati Membri emittenti u ta’ esekuzzjoni għandhom jippromwovu li l-awtoritajiet kompetenti tagħhom ikollhom kuntatt dirett meta jkunu qed japplikaw din id-Deċiżjoni Qafas.

(21)

L-Istati Membri kollha jiżguraw li persuni sentenzjati, li fir-rigward tagħhom jittieħdu deċiżjonijiet skond din id-Deċiżjoni Qafas, ikunu soġġetti għal sett ta’ drittijiet u rimedji legali skond il-liġi nazzjonali, irrispettivament minn jekk l-awtoritajiet kompetenti maħtura biex jieħdu deċiżjonijiet skond din id-Deċiżjoni Qafas humiex ta’ natura ġudizzjarja jew non-ġudizzjarja.

(22)

Id-deċiżjonijiet kollha sussegwenti relatati ma’ sentenza sospiża, sentenza kondizzjonali jew sanzjoni alternattiva li jirriżultaw f’impożizzjoni ta’ sanzjoni ta’ kustodja għandhom jittieħdu minn awtorità ġudizzjarja.

(23)

Peress li l-Istati Membri kollha rratifikaw il-Konvenzjoni tal-Kunsill ta’ l-Ewropa tat-28 ta’ Jannar 1981 għall-protezzjoni ta’ Individwi fir-rigward ta’ l-Ipproċessar Awtomatiku ta’ Data Personali, id-data personali pproċessata meta tiġi implimentata din id-Deċiżjoni Qafas għandha tiġi protetta skond il-prinċipji stabbiliti f’dik il-Konvenzjoni.

(24)

Peress li l-għanijiet ta’ din id-Deċiżjoni Qafas, jiġifieri l-faċilitazzjoni tar-re-abilitazzjoni ta’ persuni sentenzjati, it-titjib tal-protezzjoni tal-vittmi u tal-pubbliku ġenerali, il-faċilitazzjoni ta’ miżuri ta’ probation u sanzjonijiet alternattivi xierqa fil-każ ta’ persuni ħatjin li ma jgħixux fl-Istat fejn instabu ħatja,, ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri nfushom fid-dawl tan-natura transkonfinali tas-sitwazzjonijiet involuti u għaldaqstant jistgħu, minħabba l-iskala ta’ l-azzjoni, jintlaħqu aħjar fil-livell ta’ l-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif definit fl-Artikolu 5 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea kif applikat fit-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skond il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, din id-Deċiżjoni Qafas ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet,

ADOTTA DAN ID-DEĊIŻJONI QAFAS:Artikolu 1

Għanijiet u Ambitu ta’ applikazzjoni

1.  Din id-Deċiżjoni Qafas għandha l-għan li tiffaċilita r-re-abilitazzjoni soċjali ta’ persuni sentenzjati, li ttejjeb il-protezzjoni tal-vittmi u tal-pubbliku ġenerali, u li tiffaċilita l-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ probation u sanzjonijiet alternattivi xierqa fil-każ ta’ ħatjin li ma jgħixux fl-Istat fejn tinstab il-ħtija. Bil-ħsieb li jinkisbu dawn l-għanijiet, din id-Deċiżjoni Qafas tistabbilixxi regoli li konformement magħhom Stat Membru, minbarra l-Istat Membru li fih il-persuna kkonċernata tkun ġiet issentenzjata, jirrikonoxxi sentenzi u, fejn applikabbli, deċiżjonijiet ta’ probation u jissorvelja miżuri ta’ probation imposti abbażi ta’ sentenza, jew sanzjonijiet alternattivi li jinsabu f’tali sentenza, u jieħu d-deċiżjonijiet l-oħrajn kollha relatati ma’ dik is-sentenza, sakemm ma jkunx pprovdut mod ieħor f’din id-Deċiżjoni Qafas.

2.  Din id-Deċiżjoni Qafas għandha tapplika biss għal:

(a) ir-rikonoxximent ta’ sentenzi u, fejn applikabbli, deċiżjonijiet ta’ probation;

(b) it-trasferiment tar-responsabbiltà għas-sorveljanza tal-miżuri ta’ probation u sanzjonijiet alternattivi;

(ċ) id-deċiżjonijiet l-oħrajn kollha relatati ma’ dawk taħt a) u b),

kif deskritt fi u previst f’din id-Deċiżjoni Qafas.

3.  Din id-Deċiżjoni Qafas ma għandhiex tapplika għal:

(a) esekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji kriminali li jimponu pieni ta’ kustodja jew miżuri li jinvolvu ċ-ċaħda tal-libertà li jaqgħu fl-ambitu ta’ applikazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/909/ĠAI;

(b) ir-rikonoxximent u l-esekuzzjoni tal-pieni finanzjarji u ordnijiet ta’ konfiska li jaqgħu fl-ambitu ta’ applikazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2005/214/ĠAI ta’ l-24 ta’ Frar 2005 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku għal pieni finanzjarji ( 5 ) u d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2006/783/ĠAI tas-6 ta’ Ottubru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku għal ordnijiet ta’ konfiska ( 6 ).

4.  Din id-Deċiżjoni Qafas m’għandhiex ikollha l-effett li timmodifika l-obbligu ta’ rispett lejn id-drittijiet fundamentali u lejn il-prinċipji legali kif affermati fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni Qafas:

(1) “sentenza” għandha tfisser deċiżjoni finali jew ordni tal-qorti ta’ l-Istat emittenti, li tistabbilixxi li persuna fiżika wettqet reat kriminali u li timponi:

(a) piena ta’ kustodja jew miżura li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertà, jekk ikun ingħata rilaxx kondizzjonali abbażi ta’ dik is-sentenza jew permezz ta’ deċiżjoni ta’ probation sussegwenti,

(b) sentenza sospiża,

(ċ) sentenza kondizzjonali,

(d) sanzjoni alternattiva;

(2) “sentenza sospiża” għandha tfisser sentenza ta’ kustodja jew miżura li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertà, li l-esekuzzjoni tagħha hija sospiża kondizzjonalment, fl-intier tagħha jew parzjalment, meta s-sentenza tingħata permezz ta’ l-impożizzjoni ta’ miżura ta’ probation waħda jew aktar. Tali miżura ta’ probation tista’ tiġi tingħata fis-sentenza nnifisha jew f’deċiżjoni ta’ probation separata meħuda minn awtorità kompetenti;

(3) “sentenza kondizzjonali” għandha tfisser sentenza li fiha l-impożizzjoni ta’ sentenza tkun ġiet differita kondizzjonalment bl-impożizzjoni ta’ miżura ta’ probation waħda jew aktar jew li fiha miżura ta’ probation waħda jew aktar jiġu imposti flok sentenza ta’ kustodja jew miżura li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertà. Tali miżuri ta’ probation jistgħu jingħataw fis-sentenza nnifisha jew f’deċiżjoni ta’ probation separata meħuda minn awtorità kompetenti;

(4) “sanzjoni alternattiva” għandha tfisser sanzjoni, barra minn sentenza ta’ kustodja, miżura li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertà jew piena finanzjarja, li timponi obbligu jew istruzzjoni;

(5) “deċiżjoni ta’ probation” għandha tfisser deċiżjoni finali ta’ qorti jew deċiżjoni finali ta’ awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti meħuda abbażi ta’ tali sentenza li

(a) tagħti rilaxx kondizzjonali, jew

(b) timponi miżuri ta’ probation;

(6) “rilaxx kondizzjonali” għandha tfisser deċiżjoni finali minn awtorità kompetenti jew li toħroġ mil-liġi nazzjonali dwar ir-rilaxx kmieni ta’ persuna sentenzjata wara li parti mis-sentenza ta’ kustodja jew miżura li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertà tkun ġiet skontata bl-impożizzjoni ta’ miżura ta’ probation waħda jew aktar;

(7) “miżuri ta’ probation” għandha tfisser l-obbligi u l-istruzzjonijiet imposti minn awtorità kompetenti fuq persuna fiżika, skond il-liġi nazzjonali ta’ l-Istat emittenti, in konnessjoni ma’ sentenza sospiża, sentenza kondizzjonali jew rilaxx kondizzjonali;

(8) “Stat emittenti” għandha tfisser l-Istat Membru li fih tingħata sentenza;

(9) “Stat ta’ esekuzzjoni” għandha tfisser l-Istat Membru li fih il-miżuri ta’ probation u s-sanzjonijiet alternattivi huma sorveljati wara deċiżjoni skond l-Artikolu 8.

Artikolu 3

Ħatra ta’ l-awtoritajiet kompetenti

1.  Kull Stat Membru għandu jinforma lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill liema awtorità jew awtoritajiet, skond il-liġi nazzjonali tiegħu, hija/huma kompetenti biex taġixxi/jaġixxu skond din id-Deċiżjoni Qafas fis-sitwazzjoni fejn dak l-Istat Membru jkun l-Istat emittenti jew l-Istat ta’ esekuzzjoni.

2.  L-Istati Membri jistgħu jinnominaw awtoritajiet non-ġudizzjarji bħala l-awtoritajiet kompetenti għat-teħid ta’ deċiżjonijiet skond din id-Deċiżjoni Qafas, dment li tali awtoritajiet ikollhom il-kompetenza għat-teħid ta’ deċiżjonijiet ta’ natura simili skond il-liġi u l-proċeduri nazzjonali tagħhom.

3.  Jekk deċiżjoni taħt l-Artikolu 14(1)(b) jew (c) tittieħed minn awtorità kompetenti minbarra qorti, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fuq it-talba tal-persuna kkonċernata, tali deċiżjoni tkun tista’ tiġi riveduta minn qorti jew minn korp ieħor indipendenti simili għal qorti.

4.  Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għandu jagħmel l-informazzjoni li jirċievi disponibbli għall-Istati Membri kollha u għall-Kummissjoni.

Artikolu 4

Tipi ta’ miżuri ta’ probation u sanzjonijiet alternattivi

1.  Din id-Deċiżjoni Qafas għandha tapplika għall-miżuri ta’ probation jew is-sanzjonijiet alternattivi li ġejjin:

(a) obbligu li l-persuna sentenzjata tinforma lil awtorità speċifika dwar kwalunkwe bidla ta’ residenza jew post tax-xogħol;

(b) obbligu li ma tidħolx f’ċerti lokalitajiet, postijiet jew żoni definiti fl-Istat emittenti jew ta’ esekuzzjoni;

(ċ) obbligu li jkun fih limitazzjonijiet dwar it-tluq mit-territorju ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni;

(d) istruzzjonijiet marbuta ma’ imgiba, residenza, edukazzjoni u taħriġ, attivitajiet ta’ divertiment, jew li jkun fihom limitazzjonijiet dwar jew modalitajiet ta’ twettiq ta’ attività professjonali;

(e) obbligu li tirrapporta f’ħinijiet speċifiċi lil awtorità speċifika;

(f) obbligu li tevita kuntatt ma’ persuni speċifiċi;

(g) obbligu li tevita kuntatt ma’ oġġetti speċifiċi, li jkunu ntużaw jew li x’aktarx jintużaw mill-persuna sentenzjata bil-ħsieb li twettaq reat kriminali;

(h) obbligu li tikkumpensa finanzjarjament għall-ħsara kkawżata mir-reat u/jew obbligu li tipprovdi evidenza ta’ konformità ma’ tali obbligu;

(i) obbligu li twettaq servizz komunitarju;

(j) obbligu li tikkopera ma’ uffiċjal tal-probation jew ma’ rappreżentant ta’ servizz soċjali b’responsabbiltajiet fir-rigward tal-persuni sentenzjati;

(k) obbligu li jsirilha trattament terapewtiku jew trattament għal xi vizzju.

2.  Kull Stat Membru għandu jinnotifika lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill, meta jkun qed jimplimentaw din id-Deċiżjoni Qafas, liema miżuri ta’ probation u sanzjonijiet alternattivi, barra minn dawk imsemmija fil-paragrafu 1, huwa lest jissorvelja. Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għandu jagħmel l-informazzjoni li jirċievi disponibbli għall-Istati Membri kollha u għall-Kummissjoni.

Artikolu 5

Kriterji biex tintbagħat is-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation

1.  L-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti tista’ tibgħat is-sentenza u, fejn xieraq, id-deċiżjoni ta’ probation lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru li fih il-persuna sentenzjata hija legalment u ordinarjament residenti, f’każijiet fejn il-persuna sentenzjata rritornat jew trid tirritorna f’dak l-Istat.

2.  L-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti tista’, fuq talba tal-persuna sentenzjata, tibgħat is-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation lil awtorità kompetenti fi Stat Membru barra mill-Istat Membru li fih il-persuna sentenzjata hija legalment u ordinarjament residenti, bil-kondizzjoni li din l-awtorità ta’ l-aħħar tkun qablet li din tintbagħat.

3.  Fl-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni Qafas, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw taħt liema kondizzjonijiet l-awtoritajiet kompetenti tagħhom jistgħu jaqblu li tintbagħat sentenza u, fejn applikabbli, deċiżjoni ta’ probation taħt il-paragrafu 2.

4.  Kull Stat Membru għandu jagħmel dikjarazzjoni lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill dwar id-determinazzjoni li tkun saret taħt il-paragrafu 3. L-Istati Membri jistgħu jimmodifikaw tali dikjarazzjoni f’kull ħin. Is-Segretarjat Ġenerali għandu jagħmel l-informazzjoni li jirċievi disponibbli għall-Istati Membri kollha u għall-Kummissjoni.

Artikolu 6

Proċedura biex tintbagħat is-sentenza u fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation

1.  Meta, fl-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 5(1) jew (2), l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti tibgħat sentenza u, fejn applikabbli, deċiżjoni ta’ probation lil Stat Membru ieħor, għandha tiżgura li din tkun akkumpanjata b’ċertifikat, li l-forma standard tiegħu tinsab fl-Anness I.

2.  Is-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation, flimkien maċ-ċertifikat imsemmi fil-paragrafu 1, għandhom jintbagħtu mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti direttament lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni permezz ta’ kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-miktub taħt kondizzjonijiet li jippermettu lill-Istat ta’ esekuzzjoni jistabbilixxi l-awtentiċità tagħhom. L-oriġinal tas-sentenza u, fejn applikabbli, d-deċiżjoni ta’ probation, jew kopji ċċertifikati tagħhom, kif ukoll l-oriġinal taċ-ċertifikat, għandhom jintbagħtu lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni jekk din hekk titlob. Il-komunikazzjonijiet uffiċjali kollha għandhom isiru wkoll direttament bejn l-awtoritajiet kompetenti msemmijin.

3.  Iċ-ċertifikat imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi ffirmat u l-kontenut tiegħu ċertifikat bħala preċiż mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti.

4.  Barra l-miżuri u s-sanzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 4(1), iċ-ċertifikat imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandu jinkludi biss dawk il-miżuri jew is-sanzjonijiet kif notifikati mill-Istat ta’ esekuzzjoni skond il-paragrafu 4(2).

5.  L-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti għandha tibgħat is-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation, flimkien maċ- ċertifikat imsemmi fil-paragrafu 1 lil Stat ta’ esekuzzjoni wieħed biss fi kwalunkwe ħin partikolari.

6.  Jekk l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni ma tkunx magħrufa mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti, din ta’ l-aħħar għandha tagħmel l-investigażżjonijiet kollha meħtieġa, inkluż permezz tal-punti ta’ kuntatt tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew stabbilit mill-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 98/428/ĠAI tad-29 ta’ Ġunju 1998 ( 7 ), sabiex tinkiseb l-informazzjoni mill-Istat ta’ esekuzzjoni.

7.  Meta awtorità ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni li tirċievi sentenza u, fejn applikabbli, deċiżjoni ta’ probation, flimkien maċ-ċertifikat imsemmi fil-paragrafu 1, ma jkollhiex il-kompetenza li tirrikonoxxiha u tieħu l-miżuri meħtieġa li jirriżultaw għas-sorveljanza tal-miżura ta’ probation jew is-sanzjoni alternattiva, hija għandha, ex officio, tibgħatha lill-awtorità kompetenti u għandha tinforma mingħajr dewmien lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti b’dan bi kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-miktub.

Artikolu 7

Konsegwenzi għall-Istat emittenti

1.  Ladarba l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni tkun irrikonoxxiet is-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation tkun intbagħtitilha u tkun infurmat lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti dwar it-tali rikonoxximent, l-Istat emittenti ma għandux ikollu aktar il-kompetenza fir-rigward tas-sorveljanza tal-miżuri ta’ probation jew is-sanzjonijiet alternattivi imposti, u lanqas biex jieħu l-miżuri sussegwenti msemmijin fl-Artikolu 14(1).

2.  Il-kompetenza msemmija fil-paragrafu 1 għandha tmur lura lill-Istat emittenti:

(a) hekk kif l-awtorità kompetenti tiegħu tkun innotifikat l-irtirar taċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 6(1), skond l-Artikolu 9(4), lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni;

(b) fil-każijiet imsemmijin fl-Artikolu 14(3) flimkien ma’ 14(5); u

(ċ) fil-każijiet imsemmijin fl-Artikolu 20.

Artikolu 8

Deċiżjoni ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni

1.  L-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni għandha tirrikonoxxi s-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation mibgħuta skond l-Artikolu 5 u konformement mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 6a u għandha mingħajr dewmien tieħu l-miżuri kollha meħtieġa għas-sorveljanza tal-miżuri ta’ probation u s-sanzjonijiet alternattivi, dment li din ma tiddeċidix li tinvoka waħda mir-raġunijiet għar-rifjut ta’ rikonoxximent u sorveljanza msemmijin fl-Artikolu 11.

2.  L-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni tista’ tipposponi d-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent tas-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation fis-sitwazzjoni fejn iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 6(1) huwa inkomplet jew manifestament ma jikkorrispondix mas-sentenza jew, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation, sa tali skadenza raġonevoli stabbilita biex iċ-ċertifikat ikun kompletat jew ikkoreġut.

Artikolu 9

Adattament tal-miżuri ta’ probation jew is-sanzjonijiet alternattivi

1.  Jekk in-natura jew it-tul ta’ żmien tal-miżura ta’ probation jew is-sanzjoni alternattiva rilevanti, jew it-tul ta’ żmien tal-perijodu ta’ probation, ikunu inkompatibbli mal-liġi ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni, l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat tista’ tadattahom b’mod konformi man-natura u t-tul ta’ żmien tal-miżuri ta’ probation u s-sanzjonijiet alternattivi, jew it-tul ta’ żmien tal-perijodu ta’ probation, li japplikaw, skond il-liġi ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni, għal reati ekwivalenti. Il-miżura ta’ probation, is-sanzjoni alternattiva jew it-tul ta’ żmien tal-perijodu ta’ probation adattati għandhom jikkorrispondu kemm jista’ jkun ma’ dawk imposti fl-Istat emittenti.

2.  Fejn il-miżura ta’ probation, is-sanzjoni alternattiva jew il-perijodu ta’ probazzjoni jkunu ġew adattati peress li t-tul ta’ żmien tagħhom jaqbeż it-tul ta’ żmien massimu previst taħt il-liġi ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni, it-tul ta’ żmien tal-miżura ta’ probazzjoni, is-sanzjoni alternattiva jew il-perijodu ta’ probation adattati ma għandux ikun inqas mit-tul ta’ żmien massimu previst għal reati ekwivalenti skond il-liġi ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni.

3.  Il-miżura ta’ probation adattata, is-sanzjoni alternattiva jew il-perijodu ta’ probation m’għandhomx ikunu aktar severi jew itwal mill-miżura ta’ probation, is-sanzjoni alternattiva jew il-perijodu ta’ probation li kien impost oriġinarjament.

4.  Wara l-wasla ta’ l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 16(2) jew 18(5), l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti tista’ tiddeċiedi li tirtira ċ-ċertifikat dment li s-sorveljanza fl-Istat ta’ esekuzzjoni tkun għada ma bdietx. F’tali każ, id-deċiżjoni għandha tittieħed u tiġi kkomunikata mill-aktar fis possibbli u f’mhux aktar tard minn għaxart ijiem mill-wasla ta’ l-informazzjoni.

Artikolu 10

Kriminalità doppja

1.  Ir-reati li ġejjin, jekk huma punibbli fl-Istat emittenti b’sentenza ta’ kustodja jew miżura li tinvolvi ċaħda tal-libertà għal perijodu massimu ta’ mill-inqas tliet snin, u skond kif inhuma definiti bil-liġi ta’ l-Istat emittenti, għandhom, skond it-termini ta’ din id-Deċiżjoni Qafas u mingħajr verifika tal-kriminalità doppja ta’ l-att, iwasslu għal rikonoxximent tas-sentenza jew, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation u għas-sorveljanza tal-miżuri ta’ probation u s-sanzjonijiet alternattivi:

 parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali,

 terroriżmu,

 traffikar ta’ persuni,

 sfruttament sesswali ta’ tfal u l-pornografija bi tfal,

 traffikar illeċitu fid-drogi narkotiċi u s-sustanzi psikotropiċi,

 traffikar illeċitu ta’ armi, munizzjonijiet u splussivi,

 korruzzjoni,

 frodi, inkluża dik li tolqot l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej skond it-tifsira tal-Konvenzjoni tas-26 ta’ Lulju 1995 dwar il-protezzjoni ta’ l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej ( 8 ),

 laundering tar-rikavati minn kriminalità,

 falsifikazzjoni ta’ flus, inkluż l-euro,

 reati konnessi ma’ l-informatika,

 reati ambjentali, inkluż it-traffikar illeċitu ta’ speċi ta’ annimali fil-periklu li jinqerdu u ta’ speċi ta’ pjanti u varjetajiet fil-periklu li jinqerdu,

 faċilitazzjoni tad-dħul u tar-residenza mhux awtorizzati,

 omiċidju, offiżi gravi fuq persuna,

 kummerċ illeċitu fl-organi u t-tessuti umani,

 ħtif ta’ persuni, żamma illegali ta’ persuni u t-teħid ta’ ostaġġi,

 razziżmu u ksenofobija,

 serq organizzat jew bl-armi,

 traffikar illeċitu f’beni kulturali, inklużi antikitajiet u opri ta’ l-arti,

 frodi,

 racketeering u estorsjoni,

 falsifikazzjoni u piraterija ta’ prodotti,

 falsifikazzjoni ta’ dokumenti amministrattivi u t-traffikar tagħhom,

 falsifikazzjoni ta’ mezzi ta’ pagament,

 traffikar illeċitu ta’ sustanzi ormonali u promoturi tat-tkabbir (growth promoters) oħrajn,

 traffikar illeċitu ta’ materjali nukleari jew radjoattivi,

 traffikar ta’ vetturi misruqin,

 stupru,

 inċendju volontarju,

 reati li jaqgħu fil-kompetenza tal-Qorti Kriminali Internazzjonali,

 ħtif illegali ta’ ajruplani/bastimenti,

 sabotaġġ.

2.  Il-Kunsill jista’, filwaqt li jaġixxi unanimament wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 39(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, jiddeċiedi fi kwalunkwe waqt li jżid kategoriji oħrajn ta’ reati mal-lista prevista fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Il-Kunsill għandu jeżamina, fid-dawl tar-rapport sottomess lilu skond l-Artikolu 26(1) ta’ din id-Deċiżjoni Qafas, jekk il-lista għandhiex tiġi estiża jew emendata.

3.  Għal reati oħrajn barra dawk koperti mill-paragrafu 1, l-Istat ta’ esekuzzjoni jista’ jagħmel ir-rikonoxximent tas-sentenza jew, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation u s-sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation u ta’ sanzjonijiet alternattivi soġġett għall-kondizzjoni li s-sentenza tirrigwarda atti li jikkostitwixxu wkoll reat skond il-liġi ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni, indipendentement mill-elementi kostitwenti jew mid-deskrizzjoni tiegħu.

4.  Kull Stat Membru jista’, waqt l-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni Qafas jew wara, b’dikjarazzjoni notifikata lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill jiddikjara li m’huwiex ser japplika l-paragrafu 1. Tali dikjarazzjoni tista’ tiġi rtirata fi kwalunkwe ħin. Tali dikjarazzjonijiet jew irtirar ta’ dikjarazzjonijiet għandhom jiġu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 11

Raġunijiet għar-rifjut ta’ rikonoxximent u sorveljanza

1.  L-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni tista’ tiċħad li tirrikonoxxi s-sentenza jew, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation u tassumi r-responsabbiltà għas-sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation jew sanzjonijiet alternattivi jekk:

(a) iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 6 ma jkunx komplet jew ma jkunx jaqbel manifestament mas-sentenza jew mad-deċiżjoni ta’ probation u ma jkunx ikkompletat jew ikkorreġut f’terminu raġonevoli stabbilit mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni;

(b) il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 5(1), 5(2) jew 6(4) m’humiex sodisfatti;

(ċ) ir-rikonoxximent tas-sentenza u l-assunzjoni tar-responsabbiltà għas-sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation jew sanzjonijiet alternattivi jmorru kontra l-prinċipju ne bis in idem;

(d) is-sentenza tirrigwarda, fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 10(3) u, fejn l-Istat ta’ esekuzzjoni jkun għamel dikjarazzjoni taħt l-Artikolu 10(4), f’każ imsemmi fl-Artikolu 10(1), is-sentenza tirrigwarda atti li ma jkunux jikkostitwixxu reat taħt il-liġi ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni. Madanakollu fi kwistjonijiet ta’ taxxa jew dazju, dwana u skambju, l-esekuzzjoni tas-sentenza jew, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation ma tistax tiġi miċħuda minħabba li l-liġi ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni ma timponix l-istess tip ta’ taxxa jew dazju jew ma jkunx fiha l-istess tip ta’ regoli dwar taxxa jew dazju, dwana u skambju bħal dawk fil-liġi ta’ l-Istat emittenti;

(e) l-infurzar tas-sentenza jkun preskritt skond il-liġi ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni u jirrigwarda att li jaqa’ fil-kompetenza tagħha skond dik il-liġi;

(f) ikun hemm immunità skond il-liġi ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni, li tagħmel is-sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation jew ta’ sanzjonijiet alternattivi impossibbli;

(g) jekk, taħt il-liġi ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni, il-persuna sentenzjata, minħabba l-età tagħha, ma tistax tinżamm kriminalment responsabbli għall-atti li fuqhom ingħatat is-sentenza;

▼M1

(h) skond iċ-ċertifikat previst fl-Artikolu 6, il-persuna ma dehritx personalment fil-kawża li tirriżulta fid-deċiżjoni, sakemm iċ-ċertifikat ma jiddikjarax li l-persuna, skond aktar ħtiġiet proċedurali definiti fil-liġi nazzjonali tal-Istat emittenti:

(i) fi żmien debitu

 jew kienet ikkonvokata personalment u għaldaqstant infurmata bid-data u l-post skedati li rriżultaw fid-deċiżjoni, jew b’mezzi oħra fil-fatt irċeviet informazzjoni uffiċjali tad-data u l-post skedati ta’ dik il-kawża b’tali mod li ġie stabbilit inekwivokabbilment li hija kienet konxja mill-kawża skedata;

 u

 kienet infurmata li tista’ tingħata deċiżjoni jekk huwa jew hija ma tidhirx għall-kawża;

jew

(ii) konxja mill-kawża skedata kienet tat mandat lil konsulent legali, li kien jew appuntat mill-persuna konċernata jew mill-Istat, biex jiddefendiha fil-kawża, u kienet fil-fatt ġiet difiża minn dak il-konsulent fil-kawża;

jew

(iii) wara li kienet innotifikata bid-deċiżjoni u kienet infurmata espressament dwar id-dritt għal kawża mill-ġdid, jew appell, li fihom il-persuna għandha d-dritt li tipparteċipa u li jippermetti li jiġu eżaminati mill-ġdid il-merti tal-każ, inkluż evidenza ġdida, u li jistgħu jwasslu biex tinbidel id-deċiżjoni oriġinali:

 iddikjarat espressament li hija ma tikkontestax id-deċiżjoni;

 jew

 ma talbitx kawża mill-ġdid jew appell fil-perijodu ta’ żmien applikabbli;

▼B

(i) is-sentenza jew, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation tipprovdi għal trattament mediku/terapewtiku li, minkejja d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 9, l-Istat ta’ esekuzzjoni ma jkunx jista’ jissorvelja minħabba s-sistema legali jew tal-kura tas-saħħa tiegħu;

(j) il-miżura ta’ probation jew is-sanzjoni alternattiva hija ta’ tul ta’ żmien ta’ inqas minn 6 xhur; jew

(k) is-sentenza tkun relatata ma’ reati kriminali li taħt il-liġi ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni huma meqjusa bħala li twettqu kollha kemm huma jew f’parti maġġuri jew essenzjali fit-territorju tiegħu, jew f’post ekwivalenti għat-territorju tiegħu.

2.  Kwalunkwe deċiżjoni taħt il-paragrafu 1(k) fir-rigward ta’ reati mwettqin parzjalment fit-territorju ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni, jew f’post ekwivalenti għat-territorju tiegħu, għandha tittieħed biss mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni f’każijiet eċċezzjonali u fuq bażi ta’ każ b’każ, b’konsiderazzjoni għaċ-ċirkustanzi speċifiċi tal-każ u partikolarment għal jekk parti ewlenija jew essenzjali ta’ l-imġiba in kwistjoni seħħetx fl-Istat emittenti.

3.  Fil-każijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 (a), (b), (c), (h), (i), (j) u (k) qabel ma tiddeċiedi li ma tirrikonoxxix is-sentenza jew, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation u tassumi responsabbiltà għas-sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation u sanzjonijiet alternattivi, l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni għandha tikkomunika, b’mezzi xierqa, ma’ l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti u, kif meħtieġ, titlobha tissupplixxi l-informazzjoni addizzjonali kollha meħtieġa mingħajr dewmien.

4.  Fejn l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni tkun iddeċidiet li tinvoka raġuni għal rifjut imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, partikolarment ir-raġunijiet msemmija taħt 1(d) jew (k), hi tista’ madankollu, bi ftehim ma’ l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti, tiddeċiedi li tissorvelja l-miżuri ta’ probation jew is-sanzjonijiet alternattivi li huma imposti fis-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation tintbagħatilha, mingħajr ma tassumi r-responsabbiltà biex tieħu kwalunkwe waħda mid-deċiżjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 14(1)(a), (b) u (c).

Artikolu 12

Limitu ta’ żmien

1.  L-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni għandha tiddeċiedi malajr kemm jista’ jkun, u fi żmien 60 jum wara li tirċievi s-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation, jekk tirrikonoxxix jew le s-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation u jekk tassumix ir-responsabbiltà għas-sorveljanza tal-miżuri ta’ probation jew s-sanzjonijiet alternattivi. Hija għandha tinforma immedjatament lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti bid-deċiżjoni tagħha, bi kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-miktub.

2.  Meta f’każijiet eċċezzjonali, ma jkunx possibbli għall-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni li tikkonforma mal-limitu ta’ żmien previst fil-paragrafu 1, hija għandha minnufih tinforma lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti, bi kwalunkwe mezz, waqt li tagħti r-raġunijiet għad-dewmien u tindika kemm bi ħsiebha tieħu żmien biex tagħti deċiżjoni finali.

Artikolu 13

Liġi regolatorja

1.  Is-sorveljanza u l-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ probation u sanzjonijiet alternattivi għandhom ikunu rregolata mil-liġi ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni.

2.  L-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni tista’ tissorvelja obbligu msemmi fl-Artikolu 4(1)(h) billi tirrikjedi li l-persuna sentenzjata tipprovdi evidenza ta’ konformità ma’ obbligu li tikkumpensa għall-ħsara kkawżata mir-reat.

Artikolu 14

Ġurisdizzjoni għat-teħid tad-deċiżjonijiet kollha sussegwenti u l-liġi regolatorja

1.  L-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni għandu jkollha l-ġurisdizzjoni li tieħu d-deċiżjonijiet sussegwenti kollha relatati ma’ sentenza sospiża, rilaxx kondizzjonali, sentenza kondizzjonali u sanzjoni alternattiva, b’mod partikolari f’każ ta’ non-konformità ma’ miżura ta’ probation jew sanzjoni alternattiva jew jekk il-persuna sentenzjata twettaq reat kriminali ġdid.

Tali deċiżjonijiet sussegwenti jinkludu notevolment:

(a) il-modifika ta’ l-obbligi jew l-istruzzjonijiet li jinsabu fil-miżura ta’ probation jew is-sanzjoni alternattiva, jew il-modifika tat-tul ta’ żmien tal-perijodu ta’ probation;

(b) ir-revoka tas-sospensjoni ta’ l-esekuzzjoni tas-sentenza jew ir-revoka tad-deċiżjoni dwar rilaxx kondizzjonali; u

(ċ) l-impożizzjoni ta’ sentenza ta’ kustodja jew miżura li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertà f’każ ta’ sanzjoni alternattiva jew sentenza kondizzjonali.

2.  Il-liġi ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni għandha tapplika għad-deċiżjonijiet meħuda skond il-paragrafu 1 u għall-konsegwenzi sussegwenti kollha tas-sentenza inkluż, fejn applikabbli, l-infurzar, u jekk meħtieġ, l-adattament tas-sentenza ta’ kustodja jew il-miżura li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertà.

3.  Kull Stat Membru jista’, fil-ħin ta’ l-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni Qafas jew fi stadju aktar tard, jiddikjara li bħala Stat ta’ esekuzzjoni huwa ser jirrifjuta li jassumi r-responsabbiltà prevista fil-paragrafu 1(b) u (c) f’każijiet jew f’kategoriji ta’ każijiet li għandhom jiġu speċifikati minn dak l-Istat Membru, b’mod partikolari:

(a) f’każijiet relatati ma’ sanzjoni alternattiva, fejn is-sentenza ma tinkludix sentenza ta’ kustodja jew miżura li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertà li għandha tkun inforzata f’każ ta’ non-konformità ma’ l-obbligu/i jew l-istruzzjoni(jiet) ikkonċernata/i;

(b) f’każijiet relatati ma’ sentenza kondizzjonali;

(ċ) f’każijiet fejn is-sentenza tirrigwarda atti li ma jikkostitwixxux reat skond il-liġi ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni, indipendentement mill-elementi kostitwenti jew mid-deskrizzjoni tiegħu.

4.  Meta Stat Membru jagħmel użu minn xi waħda mill-possibbiltajiet imsemmijin fil-paragrafu 3, l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni għandha tittrasferixxi l-ġurisdizzjoni lura lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru emittenti f’każ ta’ non-konformità ma’ miżura ta’ probation jew sanzjoni alternattiva jekk l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni tkun tal-fehma li jeħtieġ li tittieħed deċiżjoni sussegwenti, kif imsemmi fil-paragrafu 1(b) jew (c).

5.  Fil-każijiet imsemmijin fil-paragrafu 3, l-obbligu li tiġi rikonoxxuta s-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation, kif ukoll l-obbligu li mingħajr dewmien jittieħdu l-miżuri meħtieġa kollha għas-sorveljanza tal-miżuri ta’ probation jew is-sanzjonijiet alternattivi, kif imsemmi fl-Artikolu 8(1), ma għandux jiġi affettwat.

6.  Id-dikjarazzjonijiet kif imsemmijin fil-paragrafu 3 għandhom isiru permezz ta’ notifika lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill. Tali dikjarazzjoni tista’ tiġi rtirata fi kwalunkwe ħin. Id-dikjarazzjonijiet jew l-irtirar imsemmijin f’dan l-Artikolu għandhom jiġu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 15

Konsultazzjonijiet bejn l-awtoritajiet kompetenti

Fejn u kull meta jinħass li huwa xieraq, l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat emittenti u ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni jistgħu jikkonsultaw lil xulxin bil-ħsieb li jiffaċilitaw l-applikazzjoni bla xkiel u effiċjenti ta’ din id-Deċiżjoni Qafas.

Artikolu 16

Obbligi ta’ l-awtoritajiet involuti fejn l-Istat ta’ esekuzzjoni għandu ġurisdizzjoni għal deċiżjonijiet sussegwenti

1.  L-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni għandha tinforma mingħajr dewmien lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti, bi kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-miktub, bid-deċiżjonijiet kollha dwar:

(a) il-modifika tal-miżuri ta’ probation jew tas-sanzjoni alternattiva;

(b) ir-revoka tas-sospensjoni ta’ l-esekuzzjoni tas-sentenza jew ir-revoka tad-deċiżjoni dwar rilaxx kondizzjonali;

(ċ) infurzar ta’ piena ta’ kustodja jew miżura li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertà minħabba n-non-konformità ma’ miżura ta’ probation jew sanzjoni alternattiva;

(d) l-iskadenza tal-miżuri ta’ probation jew tas-sanzjoni alternattiva.

2.  Jekk tintalab hekk mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti, l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni għandha tinformaha dwar it-tul massimu taċ-ċaħda tal-libertà li hija prevista fil-liġi nazzjonali ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni għar-reat, li rriżulta fis-sentenza, u li jista’ jiġi impost fuq il-persuna sentenzjata fil-każ ta’ ksur tal-miżuri ta’ probation jew is-sanzjonijiet alternattivi. Din l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta immedjatament wara li jiġu riċevuti s-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation, flimkien maċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 6(1).

3.  L-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti għandha tinforma minnufih lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni, bi kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-miktub, ta’ kwalunkwe ċirkostanza jew sejba li, fl-opinjoni tagħha, tista’ tfisser li tittieħed waħda jew aktar mid-deċiżjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 (a), (b) jew (c).

Artikolu 17

Obbligi ta’ l-awtoritajiet involuti fejn l-Istat emittenti għandu ġurisdizzjoni għal deċiżjonijiet sussegwenti

1.  Jekk l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti jkollha ġurisdizzjoni għad-deċiżjonijiet sussegwenti msemmijin fl-Artikolu 14(1) skond l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 14(3), l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni għandha minnufih tinnotifikaha dwar:

(a) kwalunkwe sejba li probabbli tirriżulta f’revoka tas-sospensjoni ta’ l-esekuzzjoni tas-sentenza jew f’revoka tad-deċiżjoni dwar rilaxx kondizzjonali;

(b) kwalunkwe sejba li probabbli tirriżulta fl-impożizzjoni ta’ sentenza ta’ kustodja jew miżura li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertà;

(ċ) il-fatti u ċ-ċirkustanzi ulterjuri kollha li l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti titlob li jiġu pprovduti u li huma essenzjali sabiex tkun tista’ tieħu d-deċiżjonijiet sussegwenti skond il-liġi nazzjonali tagħha.

2.  Meta Stat Membru jkun għamel użu mill-possibbiltà msemmija fl-Artikolu 11(4), l-awtorità kompetenti ta’ dak l-Istat għandha tinforma lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti fil-każ ta’ non-konformità mill-persuna sentenzjata ma’ miżura tal-probation jew sanzjoni alternattiva.

3.  In-notifika tas-sejbiet imsemmija fil-paragrafu 1(a) u (b) u fil-paragrafu 2 għandha tingħata billi tintuża l-formola standard li tinsab fl-Anness II. In-notifika tal-fatti u ċ-ċirkostanzi msemmija fil-paragrafu 1(c) għandha tingħata bi kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-miktub, inkluż, fejn possibbli, permezz tal-formola li tinsab fl-Anness II.

4.  Jekk, taħt il-liġi nazzjonali ta’ l-Istat emittenti, il-persuna sentenzjata għandu jingħatalha smigħ ġudizzjarju qabel tittieħed deċiżjoni dwar l-impożizzjoni ta’ sentenza, din il-ħtieġa tista’ tiġi sodisfatta b’segwitu mutatis mutandis tal-proċedura li tinsab fi strumenti tal-liġi internazzjonali jew tal-liġi ta’ l-Unjoni Ewropea li jipprovdu l-possibbiltà li jintużaw konnessjonijiet bil-vidjo għal persuni li jisimgħu.

5.  L-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti għandha tinforma mingħajr dewmien lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni bid-deċiżjonijiet kollha dwar:

(a) ir-revoka tas-sospensjoni ta’ l-esekuzzjoni tas-sentenza jew ir-revoka tad-deċiżjoni dwar rilaxx kondizzjonali;

(b) l-infurzar tas-sentenza ta’ kustodja jew miżura li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertà, fejn tali miżura tinsab fis-sentenza;

(ċ) l-impożizzjoni ta’ sentenza ta’ kustodja jew miżura li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertà, fejn tali miżura ma tinsabx fis-sentenza;

(d) l-iskadenza tal-miżura ta’ probation jew tas-sanzjoni alternattiva.

Artikolu 18

Informazzjoni mill-Istat ta’ esekuzzjoni fil-każijiet kollha

L-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni għandha tinforma mingħajr dewmien lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti, bi kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-miktub:

(1) dwar it-trażmissjoni tas-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation flimkien maċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 6(1) lill-awtorità kompetenti responsabbli għar-rikonoxximent tagħha u għat-teħid ta’ miżuri riżultanti għas-sorveljanza tal-miżuri ta’ probation jew is-sanzjonijiet alternattivi skond l-Artikolu 6(7);

(2) dwar il-fatt li fil-prattika huwa impossibbli li jkunu sorveljati l-miżuri ta’ probation jew is-sanzjonijiet alternattivi għar-raġuni li, wara t-trasmissjoni tas-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation flimkien maċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 6(1) lill-Istat ta’ esekuzzjoni, il-persuna sentenzjata ma tkunx tista’ tinstab fit-territorju ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni, f’liema każ ma għandu jkun hemm l-ebda obbligu ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni li jissorvelja l-miżuri ta’ probation jew is-sanzjonijiet alternattivi;

(3) dwar id-deċiżjoni finali għar-rikonoxximent tas-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation u t-teħid tar-responsabbilta’ għas-sorveljanza tal-miżuri ta’ probation jew s-sanzjonijiet alternattivi;

(4) dwar kwalunkwe deċiżjoni li ma tiġix rikonoxxuta s-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation u li tassumi responsabbiltà għas-sorveljanza tal-miżuri ta’ probation u s-sanzjonijiet alternattivi skond l-Artikolu 11, flimkien mar-raġunijiet għad-deċiżjoni;

(5) dwar kwalunkwe deċiżjoni biex jiġu adatti l-miżuri ta’ probation jew is-sanzjonijiet alternattivi skond l-Artikolu 9, flimkien mar-raġunijiet għad-deċiżjoni;

(6) dwar kwalunkwe deċiżjoni dwar amnestija jew maħfra li jwasslu biex ma jkunx hemm sorveljanza tal-miżuri ta’ probation jew s-sanzjonijiet alternattivi għar-raġunijiet imsemmijin fl-Artikolu 19(1), flimkien, fejn applikabbli, mar-raġunijiet għad-deċiżjoni.

Artikolu 19

Amnestija, maħfra, reviżjoni ta’ sentenza

1.  Amnestija jew maħfra jistgħu jingħataw kemm mill-Istat emittenti kif ukoll mill-Istat ta’ esekuzzjoni.

2.  L-Istat emittenti biss jista’ jiddeċiedi dwar applikazzjonijiet għal reviżjoni tas-sentenza li tifforma l-bażi għall-miżuri ta’ probation jew is-sanzjonijiet alternattivi li għandhom jiġu sorveljati skond din id-Deċiżjoni Qafas.

Artikolu 20

Tmiem tal-ġurisdizzjoni ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni

1.  Jekk il-persuna sentenzjata taħrab jew ma tibqax ikollha residenza legali u ordinarja fl-Istat ta’ esekuzzjoni, l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni tista’ tittrasferixxi l-ġurisdizzjoni fir-rigward tas-sorveljanza tal-miżuri ta’ probation jew s-sanzjonijiet alternattivi u fir-rigward tad-deċiżjonijiet ulterjuri kollha relatati mas-sentenza lura lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti.

2.  Jekk ikunu qed jittieħdu pro'eduri kriminali ġodda kontra l-persuna kkonċernata fl-Istat emittenti, l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti tista’ titlob lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni biex tittrasferixxi l-ġurisdizzjoni fir-rigward tas-sorveljanza tal-miżuri ta’ probation jew s-sanzjonijiet alternattivi u fir-rigward tad-deċiżjonijiet ulterjuri kollha relatati mas-sentenza lura lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti. Fit-tali każ, l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni tista’ titrasferixxi lura l-ġurisdizzjoni lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti.

3.  Meta, fl-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, il-ġurisdizzjoni tiġi trasferita lura lill-Istat emittenti, l-awtorità kompetenti ta’ dak l-Istat għandha terġa’ tibda tali ġurisdizzjoni. Għas-sorveljanza ulterjuri tal-miżuri ta’ probation jew is-sanzjonijiet alternattivi, l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat emittenti għandha tieħu kont tat-tul ta’ żmien u l-grad ta’ konformità mal-miżuri ta’ probation jew is-sanzjonijiet alternattivi fl-Istat ta’ esekuzzjoni, kif ukoll ta’ kwalunkwe deċiżjoni meħuda mill-Istat ta’ esekuzzjoni skond l-Artikolu 16(1).

Artikolu 21

Lingwi

Iċ-Ċertifikati imsemmija fl-Artikolu 6(1) għandhom jiġu tradotti fil-lingwa uffiċjali jew f’waħda mil-lingwi uffiċjali ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni. Kwalunkwe Stat Membru jista’, jew fl-addozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni Qafas jew aktar tard, jistqarr permezz ta’ dikjarazzjoni depożitata mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill li huwa ser jaċċetta traduzzjoni f’waħda jew aktar mil-lingwi uffiċjali l-oħrajn ta’ l-Istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 22

Spejjeż

L-ispejjeż li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni Qafas għandhom jitħallsu mill-Istat ta’ esekuzzjoni, ħlief għall-ispejjeż li jsiru esklussivament fit-territorju ta’ l-Istat emittenti.

Artikolu 23

Relazzjoni ma’ ftehim u arranġamenti oħrajn

1.  Din id-Deċiżjoni Qafas għandha, f’relazzjonijiet bejn l-Istati Membri, mis-6 ta’ Diċembru 2011 tissostitwixxi d-dispożizzjonijiet korrispondenti tal-Konvenzjoni tal-Kunsill ta’ l-Ewropa tat-30 ta’ Novembru 1964 dwar is-Sorveljanza ta’ Ħatjin Sentezjati Kondizzjonalemt jew Liberati Kondizzjonalment.

2.  L-Istati Membri jistgħu jkomplu japplikaw ftehim jew arranġamenti bilaterali jew multilaterali li jkunu fis-seħħ wara s-6 ta’ Diċembru 2008, sakemm dawn jippermettu li l-għanijiet ta’ din id-Deċiżjoni Qafas jiġu estiżi jew imkabbra u jgħinu sabiex jissimplifikaw jew jiffaċilitaw aktar il-proċeduri għas-sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation u sanzjonijiet alternattivi.

3.  L-Istati Membri jistgħu jikkonkludu ftehim jew arranġamenti bilaterali jew multilaterali wara s-6 ta’ Diċembru 2008 sakemm tali ftehim jew arranġamenti jippermettu li d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni Qafas jiġu estiżi jew imkabbra u jgħinu biex jissimplifikaw jew jiffaċilitaw aktar il-proċeduri għas-sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation u sanzjonijiet alternattivi.

4.  L-Istati Membri għandhom sas-6 ta’ Marzu 2009, jinnotifikaw lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-ftehim u l-arranġamenti eżistenti msemmija fil-paragrafu 2 li huma jixtiequ jkomplu japplikaw. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw ukoll lill-Kunsill u l-Kummissjoni bi kwalunkwe ftehim jew arranġament ġdid kif imsemmi fil-paragrafu 3, fi żmien tliet xhur minn meta dan jiġi ffirmat.

Artikolu 24

Applikazzjoni Territorjali

Din id-Deċiżjoni Qafas għandha tapplika għall-Ġibilta’.

Artikolu 25

Implimentazzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni Qafas sas-6 ta’ Diċembru 2011.

2.  L-Istati Membri għandhom jittrasmettu lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet li jittrasponu fil-liġi nazzjonali tagħhom l-obbligi imposti fuqhom skond din id-Deċiżjoni Qafas.

Artikolu 26

Reviżjoni

1.  Sas-6 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni għandha tfassal rapport abbażi ta’ l-informazzjoni riċevuta minn Stati Membri skond l-Artikolu 25(2).

2.  Abbażi ta’ dan ir-rapport, il-Kunsill għandu jivvaluta

(a) il-punt sa liema l-Istati Membri jkunu ħadu l-miżuri meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Deċiżjoni Qafas; u

(b) l-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni Qafas.

3.  Ir-rapport għandu jiġi akkumpanjat, jekk meħtieġ, minn proposti leġislattivi.

Artikolu 27

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni Qafas għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.
ANNESS I

ĊERTIFIKATimsemmi fl-Artikolu 6a tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/947/ĠAI tas-27 ta’ Novembru 2008 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku għal sentenzi u deċiżjonijiet ta’ probation bil-ħsieb tas-sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation u ta’ sanzjonijiet alternattivi (1)(a) Stat Emittenti:Stat ta’ Esekuzzjoni:(b) Qorti li tat is-sentenza li timponi sentenza sospiża, sentenza kondizzjonali jew sanzjoni alternattivaIsem uffiċjali:Jekk jogħġbok indika jekk għandhiex tinkiseb xi informazzjoni addizzjonali dwar is-sentenza minn:il-qorti speċifikata hawn fuql-awtorità ċentrali; jekk immarkajt din il-kaxxa, jekk jogħġbok agħti l-isem uffiċjali ta’ din l-awtorità ċentrali:awtorità kompetenti oħra; jekk immarkajt din il-kaxxa, jekk jogħġbok agħti l-isem uffiċjali ta’ din l-awtorità:Dettalji ta’ kuntatt tal-qorti/awtorità ċentrali/awtorità kompetenti oħraIndirizz:Nru tat-tel. (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/belt)Nru tal-fax (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/belt)Dettalji tal-persuna/i li għandha/hom tiġi/jiġu kkuntattjata/iKunjom:Isem/Ismijiet:Kariga (titolu/grad):Nru tat-tel. (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/belt)Nru tal-fax (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/belt)E-mail (jekk hemm):Lingwi li jistgħu jintużaw għall-komunikazzjoni:(ċ) Awtorità li ħarġet id-deċiżjoni ta’ probation (fejn applikabbli)Isem uffiċjali:Jekk jogħġbok indika jekk għandhiex tinkiseb xi informazzjoni addizzjonali dwar id-deċiżjoni ta’ probation minn:l-awtorità speċifikata hawn fuql-awtorità ċentrali; jekk immarkajt din il-kaxxa, jekk jogħġbok agħti l-isem uffiċjali ta’ din l-awtorità ċentrali jekk din l-informazzjoni għadha ma ngħatatx taħt il-punt (b):awtorità kompetenti oħra; jekk immarkajt din il-kaxxa, jekk jogħġbok agħti l-isem uffiċjali ta’ din l-awtorità:Dettalji ta’ kuntatt ta’ l-awtorità, l-awtorità ċentrali jew awtorità kompetenti oħra, jekk din l-informazzjoni għadha ma ngħatatx taħt il-punt (b)Indirizz:Nru tat-tel. (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/belt)Nru tal-fax (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/belt)Dettalji tal-persuna/i li għandha/hom tiġi/jiġu kkuntattjata/iKunjom:Isem/Ismijiet:Kariga (titolu/grad):Nru tat-tel. (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/belt)Nru tal-fax (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/belt)E-mail (jekk hemm):Lingwi li jistgħu jintużaw għall-komunikazzjoni:(1) Dan iċ-ċertifikat għandu jinkiteb, jew jiġi tradott, fil-lingwa uffiċjali jew f’waħda mil-lingwi uffiċjali ta’ l-Istat Membru ta’ esekuzzjoni, jew fi kwalunkwe lingwa uffiċjali oħra ta’ l-Istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea li hija aċċettata minn dak l-Istat.

(d) Awtorità kompetenti għas-sorveljanza tal-miżuri ta’ probation jew is-sanzjonijiet alternattiviAwtorità li għandha kompetenza fl-Istat emittenti għas-sorveljanza tal-miżuri ta’ probation jew is-sanzjonijiet alternattivi:il-qorti/awtorità msemmija fil-punt (b)l-awtorità msemmija fil-punt (ċ)awtorità oħra (jekk jogħġbok agħti l-isem uffiċjali tagħha):Jekk jogħġbok indika liema awtorità għandha tiġi kkuntattjata jekk ikollha tinkiseb xi informazzjoni addizzjonali għall-finijiet ta’ sorveljanza tal-miżuri ta’ probation jew is-sanzjonijiet alternattivi:l-awtorità speċifikata hawn fuql-awtorità ċentrali; jekk immarkajt din il-kaxxa, jekk jogħġbok agħti l-isem uffiċjali ta’ din l-awtorità ċentrali jekk din l-informazzjoni għadha ma ngħatatx taħt il-punt (b) jew (ċ):Dettalji ta’ kuntatt ta’ l-awtorità, jew ta’ l-awtorità ċentrali jekk din l-informazzjoni għadha ma ngħatatx taħt il-punt (b) jew (ċ)Indirizz:Nru tat-tel. (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/belt)Nru tal-fax (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/belt)Dettalji tal-persuna/i li għandha/hom tiġi/jiġu kkuntattjata/iKunjom:Isem(Ismijiet):Kariga (titolu/grad):Nru tat-tel. (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/belt)Nru tal-fax (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/belt)E-mail (jekk hemm):Lingwi li jistgħu jintużaw għall-komunikazzjoni:(e) Informazzjoni rigward il-persuna fiżika li fir-rigward tagħa nħarġet is-sentenza u, feijn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probazzjoniKunjom:Isem(Ismijiet):Kunjom ta’ xebba, fejn applikabbli:Psewdonimi, fejn applikabbli:Sess:Nazzjonalità:Numru ta’ identifikazzjoni jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk hemm):Data tat-twelid:Post tat-twelid:L-aħħar indirizzi/residenzi magħrufa (jekk hemm):fl-Istat emittenti:fl-Istat ta’ esekuzzjoni:band’oħra:Lingwa/i mifhuma (jekk magħrufa):Jekk disponibbli, jekk jogħġbok agħti l-informazzjoni li ġejja:Tip u numru tad-dokument(i) ta’ identità tal-persuna sentenzjata (karta ta’ l-identità, passaport):Tip u numru tal-permess ta’ residenza tal-persuna sentenzjata fl-Istat ta’ esekuzzjoni:

(f) Informazzjoni rigward l-Istat Membru li lilu qed jintbagħtu s-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation, flimkien maċ-ċertifikatIs-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation, flimkien maċ-ċertifikat qed jintbagħtu lill-Istat ta’ esekuzzjoni indikat fil-punt (a) għar-raġuni li ġejja:il-persuna sentenzjata għandha r-residenza legali u ordinarja tagħha fl-Istat ta’ esekuzzjoni u rritornat jew tixtieq tirritorna f’dak l-Istatil-persuna sentenzjata marret toqgħod jew bi ħsiebha tmur toqgħod fl-Istat ta’ esekuzzjoni għar-raġuni(jiet) li ġejja/ġejjin (jekk jogħġbok immarka l-kaxxa rilevanti):il-persuna sentenzjata ngħatat kuntratt ta’ xogħol fl-Istat ta’ esekuzzjoni;il-persuna sentenzjata hija membru tal-familja ta’ persuna residenti legali u ordinarja ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoni;il-persuna sentenzjata bi ħsiebha ssegwi studju jew taħriġ fl-Istat ta’ esekuzzjoni;raġuni oħra (jekk jogħġbok speċifika):(g) Indikazzjonijiet rigward is-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probationIs-sentenza ngħatat fi (data: JJ-XX-SSSS):Fejn applikabbli, id-deċiżjoni ngħatat fi (data: JJ-XX-SSSS):Is-sentenza saret definittiva fi (data: JJ-XX-SSSS):Fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation saret definittiva fi (data: JJ-XX-SSSS):L-esekuzzjoni tas-sentenza nbdiet fi (jekk differenti mid-data li fiha s-sentenza saret definittiva) (data: JJ-XX-SSSS):Fejn applikabbli, l-esekuzzjoni tad-deċiżjoni ta’ probation nbdiet fi (jekk differenti mid-data li fiha d-deċiżjoni ta’ probation saret definittiva) (data: JJ-XX-SSSS):Referenza tal-fajl tas-sentenza (jekk disponibbli):Fejn applikabbli, ir-referenza tal-fajl tad-deċiżjoni ta’ probation (jekk disponibbli):1. Is-sentenza tkopri b’kollox: … reati.Taqsira tal-fatti u deskrizzjoni taċ-ċirkostanzi li fihom twettaq/twettqu r-reat(i), inkluż il-ħin u l-post, u n-natura ta’ involviment tal-persuna sentenzjata:Natura u klassifikazzjoni legali tar-reat(i) u d-dispożizzjonijiet statutorji applikabbli li abbażi tagħhom ingħatat is-sentenza:2. Jekk ir-reat(i) msemmiji/a fil-punt 1 jikkostitwixxi/u wieħed jew aktar mir-reati li ġejjin, kif definiti fil-liġi ta’ l-Istat emittenti u li huma kastigabbli fl-Istat emittenti b’sentenza ta’ kustodja jew miżura li tinvolvi ċ-ċaħda tal-liberta’ ta’ massimu ta’ mill-inqas 3 snin, jekk jogħġbok ikkonferma billi timmarka l-kaxxa/i rilevanti:parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminaliterroriżmutraffikar tal-bnedminesplojtazzjoni sesswali tat-tfal u pornografija tat-tfaltraffikar illeċitu ta’ drogi narkotiċi u ta’ sustanzi psikotropiċitraffikar illeċitu ta’ armi, munizzjonijiet u splussivikorruzzjonifrodi, inkluża dik li tolqot l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej fis-sens tal-Konvenzjoni tas-26 ta’ Lulju 1995 dwar il-protezzjoni ta’ l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropejlaundering ta’ rikavati minn kriminalitàfalsifikazzjoni ta’ flus, inkluż l-euroċiberkriminalitàreati ambjentali, inkluż it-traffikar illeċitu ta’ speċijiet ta’ annimali fil-perikolu ta’ estinzjoni u ta’ speċijiet u varjetajiet ta’ pjanti fil-perikolu ta’ estinzjoni

faċilitazzjoni ta’ dħul u residenza mhux awtorizzatiomiċidju, offiżi gravi fuq persunakummerċ illeċitu ta’ organi u tessuti tal-bniedemħtif ta’ persuni, żamma illegali ta’ persuni u teħid ta’ ostaġġirazziżmu u ksenofobijaserq organizzat jew serq armattraffikar illeċitu ta’ oġġetti ta’ kultura, inkluż antikitajiet u opri ta’ l-artifrodiracketeering u estorsjonifalsifikazzjoni u piraterija ta’ prodottifalsifikazzjoni ta’ dokumenti amministrattivi u traffikar tagħhomfalsifikazzjoni ta’ mezzi ta’ ħlastraffikar illeċitu ta’ sustanzi ormonali u promoturi tat-tkabbir (growth promoters) oħrajntraffikar illeċitu ta’ materjali nukleari jew radjuattivitraffikar ta’ vetturi misruqastupruinċendju volontarjureati li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Qorti Kriminali Internazzjonaliħtif illegali ta’ ajruplani/bastimentisabotaġġ3. Safejn ir-reat(i) identifikat(i) fil-punt 1 mhux kopert(i) mill-punt 2 jew jekk is-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probazzjoni, kif ukoll iċ-ċertifikat jintbagħtu lil Stat Membru, li jkun iddikjara li ser jivverifika l-kriminalità doppja (Artikolu 10(4) tad-Deċiżjoni Qafas), jekk jogħġbok agħti deskrizzjoni sħiħa tar-reat(i) kkonċernat(i):(h) Informazzjoni rigward l-istatus tas-sentenzaJekk jogħġbok indika jekk il-persuna sentenzjata dehritx personalment fil-proċedimenti li taw lok għas-sentenza:Iva, il-persuna dehret.Le, il-persuna ma dehritx. Huwa kkonfermat li:l-persuna kienet imħarrka personalment, jew infurmata permezz ta’ rappreżentant kompetenti skond il-liġi nazzjonali ta’ l-Istat emittenti, dwar il-ħin u l-post tal-proċedimenti li wasslu biex is-sentenza tingħata in absentia; jewl-persuna indikat lil awtorità kompetenti li hija ma tikkontestax il-każ.

►(1) M1  

(i) Indikazzjonijiet rigward in-natura tas-sentenza jew, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation1. Dan iċ-ċertifikat huwa relatat ma’:Sentenza sospiża (= sentenza ta’ kustodja jew miżura li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertà, li l-esekuzzjoni tagħha tiġi sospiża kondizzjonalment, fl-intier tagħha jew parzjalment, meta tingħata s-sentenza)Sentenza kondizzjonali:l-impożizzjoni ta’ sentenza tkun ġiet differita kondizzjonalment bl-impożizzjoni ta’ miżura ta’ probation waħda jew aktarmiżura ta’ probation waħda jew aktar ġew imposti flok sentenza ta’ kustodja jew miżura li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertàSanzjoni alternattiva:is-sentenza tinkludi sentenza ta’ kustodja jew miżura li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertà li għandha tkun inforzata f’każ ta’ non-konformità ma’ l-obbligu/i jew l-istruzzjoni(jiet) ikkonċernata/iis-sentenza ma tinkludix sentenza ta’ kustodja jew miżura li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertà li għandha tkun inforzata f’każ ta’ non-konformità ma’ l-obbligu/i jew l-istruzzjoni(jiet) ikkonċernata/iRilaxx kondizzjonali (= rilaxx kmieni ta’ persuna sentenzjata wara li parti mis-sentenza ta’ kustodja jew miżura oħra li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertà tkun ġiet skontata)2. Informazzjoni addizzjonali2.1. Il-persuna sentenzjata kienet f’detenzjoni ta’ qabel is-smigħ matul il-perijodu li ġej:2.2. Il-persuna kienet qed tiskonta sentenza ta’ kustodja jew miżura li tinvolvi ċ-ċaħda tal-liberta’ waqt il-perijodu li ġej (imla biss f’każ ta’ rilaxx kondizzjonali):2.3. F’każ ta’ sentenza sospiżatul ta’ żmien tal-perijodu ta’ kustodja impost li ġie sospiż kondizzjonalment:tul ta’ żmien tal-perijodu ta’ sospensjoni:2.4. Jekk magħruf, it-tul taċ-ċaħda tal-libertà li jrid jiġi skontatmar-revoka tas-sospensjoni ta’ l-esekuzzjoni tas-sentenza;mar-revoka tad-deċiżjoni tar-rilaxx kondizzjonali; jewmal-ksur tas-sanzjoni alternattiva (jekk is-sentenza tinkludi sentenza ta’ kustodja jew miżura li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertà li għandha tiġi infurzata f’każ ta’ tali ksur):

(j) Indikazzjonijiet rigward it-tul ta’ żmien u n-natura tal-miżura/i ta’ probation jew is-sanzjoni(jiet) alternattiva/i1. Tul ta’ żmien totali tas-sorveljanza tal-miżura/i ta’ probazzjoni jew is-sanzjoni(jiet) alternattiva/i:2. Fejn applikabbli, it-tul ta’ żmien ta’ kull obbligu individwali impost bħala parti mill-miżura/i ta’ probation jew is-sanzjoni(jiet) alternattiva/i:3. Tul ta’ żmien tal-perijodu ta’ probation totali (jekk differenti mit-tul ta’ żmien indikat taħt il-punt 1):4. Natura tal-miżura/i ta’ probation jew is-sanzjoni(jiet) alternattiva/i (huwa possibbli timmarka aktar minn kaxxa waħda):obbligu li l-persuna sentenzjata tinforma lil awtorità speċifika dwar kwalunkwe bidla ta’ residenza jew post tax-xogħolobbligu li ma tidħolx f’ċerti lokalitajiet, postijiet jew żoni definiti fl-Istat emittenti jew ta’ esekuzzjoniobbligu li jkun fih limitazzjonijiet dwar it-tluq mit-territorju ta’ l-Istat ta’ esekuzzjoniistruzzjonijiet marbuta ma’ komportament, residenza, edukazzjoni u taħriġ, attivitajiet tad-divertiment, jew li jkun fihom limitazzjonijiet dwar jew modalitajiet tat-twettiq ta’ attività professjonaliobbligu li tirrapporta f’ħinijiet speċifiċi lil awtorità speċifikaobbligu li tevita kuntatt ma’ persuni speċifiċiobbligu li tevita kuntatt ma’ oġġetti speċifiċi, li jkunu ntużaw jew li x’aktarx jintużaw mill-persuna sentenzjata bil-ħsieb li twettaq reat kriminaliobbligu li tikkumpensa finanzjarjament għall-ħsara kkawżata mir-reat u/jew obbligu li tipprovdi evidenza ta’ konformità ma’ tali obbliguobbligu li twettaq servizz komunitarjuobbligu li tikkopera ma’ uffiċjal tal-probation jew ma’ rappreżentant ta’ servizz soċjali b’responsabbiltajiet fir-rigward ta’ persuni sentenzjatiobbligu li jsirilha trattament terapewtiku jew trattament għal xi vizzjumiżuri oħrajn li l-Istat ta’ esekuzzjoni huwa ppreparat jissorvelja skond notifika taħt l-Artikolu 5(2) tad-Deċiżjoni Qafas5. Jekk jogħġbok agħti deskrizzjoni dettaljata tal-miżura/i ta’ probation jew is-sanzjoni(jiet) alternattiva/i indikati taħt 3:6. Jekk jogħġbok immarka l-kaxxa li ġejja jekk ir-rapporti ta’ probation rilevanti huma disponibbli:Jekk immarkajt din il-kaxxa, jekk jogħġbok indika f’liema lingwa/i huma mfassla dawn ir-rapporti: (1):(k) Ċirkostanzi oħrajn rilevanti għall-każ, inkluża informazzjoni rilevanti dwar kundanni preċedenti jew raġunijiet speċifiċi għall-impożizzjoni tal-miżura/i ta’ probation jew is-sanzjoni(jiet) alternattiva/i (informazzjoni fakultattiva):It-test tas-sentenza u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation huwa mehmuż maċ-ċertifikat.Firma ta’ l-awtorità li qed toħroġ iċ-ċertifikat u/jew tar-rappreżentant tagħha biex tikkonferma li l-kontenut taċ-ċertifikat huwa preċiż:Isem:Kariga (titolu/grad):Data:Referenza tal-fajl (jekk hemm):(Fejn xieraq) Timbru uffiċjali:(1) “L-Istat emittenti mhux obbligat jipprovdi traduzzjonijiet ta’ dawn ir-rapporti.”
ANNESS II

FORMOLAimsemmija fl-Artikolu 17 tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/947/ĠAI tas-27 ta’ Novembru 2008 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku għal sentenzi u deċiżjonijiet ta’ probation bil-ħsieb tas-sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation u ta’ sanzjonijiet alternattiviRAPPORT TA’ KSUR TA’ MIŻURA TA’ PROBATION JEW SANZJONI ALTERNATTIVA, JEW TA’ KWALUNKWE SEJBA OĦRAa) Dettalji tal-identità tal-persuna soġġetta għal sorveljanza:Kunjom:Isem(Ismijiet):Kunjom ta’ xebba, fejn applikabbli:Psewdonimi, fejn applikabbli:Sess:Nazzjonalità:Numru ta’ identita’ jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk hemm):Data tat-twelid:Post tat-twelid:Indirizz:Lingwa/i mifhuma (jekk magħrufa):(b) Dettalji tas-sentenza jew, fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probation li tikkonċerna s-sentenza sospiża, is-sentenza kondizzjonali, is-sanzjoni alternattiva jew ir-rilaxx kondizzjonali:Sentenza mogħtija fi:Referenza tal-fajl (jekk hemm):Fejn applikabbli, id-deċiżjoni ta’ probazzjoni ngħatat fi:Referenza tal-fajl (jekk hemm):Qorti li tat is-sentenza:Isem uffiċjali:Indirizz:Fejn applikabbli, l-Awtorita’ li ħarġet id-deċiżjoni ta’ probationIsem uffiċjali:Indirizz:Ċertifikat maħruġ fi:Awtorità li ħarġet iċ-ċertifikat:Referenza tal-fajl (jekk hemm):(c) Dettalji tal-awtorità responsabbli għas-sorveljanza tal-miżura/i ta’ probation jew is-sanzjoni(jiet) alternattiva/i:Isem uffiċjali tal-awtorità:Isem tal-persuna li għandha tiġi kkuntattjata:Kariga (titolu/grad):Indirizz:Tel. (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona)Fax (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona)E-mail:

(d) Miżura/i ta’ probation jew sanzjoni(jiet) alternattiva/i:Il-persuna msemmija f’(a) qed tikser l-obbligu/i jew l-istruzzjoni(jiet) li ġejjin:obbligu li l-persuna sentenzjata tinforma lil awtorità speċifika dwar kwalunkwe bidla ta’ residenza jew post tax-xogħolobbligu li ma tidħolx f’ċerti lokalitajiet, postijiet jew żoni definiti fl-Istat emittenti jew ta’ esekuzzjoniobbligu li jkun fih limitazzjonijiet dwar it-tluq mit-territorju tal-Istat ta’ esekuzzjoniistruzzjonijiet marbuta ma’ komportament, residenza, edukazzjoni u taħriġ, attivitajiet tad-divertiment, jew li jkun fihom limitazzjonijiet dwar jew modalitajiet tat-twettiq ta’ attività professjonaliobbligu li tirrapporta f’ħinijiet speċifiċi lil awtorità speċifikaobbligu li tevita kuntatt ma’ persuni speċifiċiobbligu li tevita kuntatt ma’ oġġetti speċifiċi, li jkunu ntużaw jew li x’aktarx jintużaw mill-persuna sentenzjata bil-ħsieb li twettaq reat kriminaliobbligu li tikkumpensa finanzjarjament għall-ħsara kkawżata mir-reat u/jew obbligu li tipprovdi evidenza ta’ konformità ma’ tali obbliguobbligu li twettaq servizz komunitarjuobbligu li tikkopera ma’ uffiċjal tal-probation jew ma’ rappreżentant ta’ servizz soċjali b’responsabbiltjiet fir-rigward tal-persuni sentenzjatiobbligu li jsirilha trattament terapewtiku jew trattament għal xi vizzjumiżuri oħrajn:(e) Deskrizzjoni tal-ksur (post, data u ċirkostanzi speċifiċi):(f) Sejbiet oħrajn (jekk hemm)Deskrizzjoni tas-sejbiet:(g) Dettalji tal-persuna li għandha tiġi kkuntattjata jekk għandha tinkiseb informazzjoni addizzjonali dwar il-ksur:Kunjom:Isem(Ismijiet):Indirizz:Nru tat-Tel. (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/belt)Nru tal-Fax (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/belt)E-mail (jekk hemm):Firma tal-awtorità li qed toħroġ il-formola u/jew tar-rappreżentant tagħha, li tikkonferma li l-kontenut tal-formola huwa korrett:Isem:Kariga (titolu/grad):Data:Timbru uffiċjali (fejn applikabbli):( 1 ) ĠU C 147, 30.6.2007, p. 1.

( 2 ) Opinjoni tal-25 ta’ Ottubru 2007 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

( 3 ) ĠU C 53, 3.3.2005, p. 1.

( 4 ) ĠU L 327, 5.12.2008, p. 27.

( 5 ) ĠU L 76, 22.3.2005, p. 16.

( 6 ) ĠU L 328, 24.11.2006, p. 59.

( 7 ) ĠU L 191, 7.7.1998, p. 4.

( 8 ) ĠU C 316, 27.11.1995, p. 49.