02008D0294 — MT — 20.12.2016 — 002.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-7 ta’ April 2008

dwar kondizzjonijiet armonizzati għall-użu ta’ l-ispektrum għat-tħaddim tas-servizzi ta’ komunikazzjoni mobbli fuq l-inġenji ta’ l-ajru (servizzi MCA) fil-Komunità

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1256)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2008/294/KE)

(ĠU L 098 10.4.2008, p. 19)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

 M1

DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI 2013/654/UE tat-12 ta’ Novembru 2013

  L 303

48

14.11.2013

►M2

DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2317 Test b'rilevanza għaż-ŻEE tas-16 ta' Diċembru 2016

  L 345

67

20.12.2016
▼B

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-7 ta’ April 2008

dwar kondizzjonijiet armonizzati għall-użu ta’ l-ispektrum għat-tħaddim tas-servizzi ta’ komunikazzjoni mobbli fuq l-inġenji ta’ l-ajru (servizzi MCA) fil-Komunità

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1256)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2008/294/KE)Artikolu 1

L-għan ta’ din id-Deċiżjoni huwa li tarmonizza l-kondizzjonijiet tekniċi għad-disponibilità u l-użu effiċjenti ta’ l-ispektrum tar-radju għas-servizzi ta’ komunikazzjoni mobbli fuq l-inġenji ta’ l-ajru fil-Komunità.

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjonijiet Komunitarji oħra, b’mod partikolari r-Regolament (KE) Nru 1702/2003 u r-Rakkomandazzjoni 2008/295/KE.

Artikolu 2

Għall-għanijiet ta’ din id-Deċiżjoni:

(1) “servizzi ta’ Komunikazzjoni mobbli fuq l-inġenji ta’ l-ajru (servizzi MCA)” tfisser servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika, kif definiti fl-Artikolu 2(c) tad-Direttiva 2002/21/KE pprovduti minn intrapriża sabiex il-passiġġieri ta’ l-ajru jkunu jistgħu jużaw netwerks ta’ komunikazzjoni pubbliċi matul it-titjira mingħajr ma jistabbilixxu konnessjonijiet diretti ma’ netwerks mobbli terrestri;

(2) il-kundizzjoni “bla interferenza u bla protezzjoni” tfisser li ma tista’ tiġi kkawżata l-ebda interferenza ta’ ħsara lil kwalunkwe servizz ta’ radjukomunikazzjoni u li ma tista’ ssir l-ebda talba għall-protezzjoni ta’ dawn l-apparati kontra interferenza ta’ ħsara li toriġina minn servizzi ta’ radjukomunikazzjoni;

(3) “stazzjon ta’ bażi transciever ta’ l-inġenji ta’ l-ajru (il-BTS ta’ l-inġenji ta’ l-ajru)” tfisser stazzjon ta’ komunikazzjoni wieħed jew aktar li jinsab/u fl-inġenji ta’ l-ajru li jsostnu il-meded ta’ frekwenza u s-sistemi speċifikati fit-Tabella 1 ta’ l-Anness;

(4) “unità ta’ kontroll tan-netwerk (NCU)” tfisser tagħmir li għandu jitqiegħed fl-inġenji ta’ l-ajru li jiżgura li s-sinjali trasmessi minn sistemi mobbli ta’ komunikazzjoni elettronika bbażati fuq l-art u elenkati fit-Tabella 2 ta’ l-Anness ma jiġux osservati fil-kabina billi jiżdied il-livell ta’ ħsejjes fil-kabina fil-meded ta’ riċezzjoni ta’ komunikazzjoni mobbli.

Artikolu 3

Kemm jista' jkun kmieni u mhux aktar tard minn sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni, l-Istati Membri għandhom iqiegħdu l-meded ta’ frekwenza, elenkati fit-Tabella 1 ta’ l-Anness, għad-disponibilità ta’ servizzi MCA abbażi ta’l-kondizzjoni “bla interferenza u bla protezzjoni”, sakemm dawn is-servizzi jissodisfaw il-kondizzjonijiet stipulati fl-Anness.

Artikolu 4

L-Istati Membri għandhom jistipulaw il-livell minimu ta’ għoli ‘l fuq mill-art għal kwalunkwe trasmissjoni minn sistema MCA li tkun qed titħaddem skond taqsima 3 ta’ l-Anness.

L-Istati Membri jistgħu jimponu livelli minimi ta’ għoli ta’ operat ta’ l-MCA ogħla fejn dan ikun iġġustifikat minn kondizzjonijiet topografiċi nazzjonali u l-applikazzjoni tan-netwerk fuq l-art. Din l-informazzjoni, sostnuta minn ġustifikazzjoni xierqa, għandha tkun mgħarrfa lill-Kummissjoni fi żmien erba’ xhur mill-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni u għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 5

L-Istati Membri għandhom iżommu l-użu ta’ l-ispektrum mis-servizzi MCA taħt skrutinju, b’mod partikolari biex jevalwaw l-eżistenza jew il-possibilità ta’ interferenza ta’ ħsara u r-rilevanza kontinwa tal-kondizzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 3, u għandhom jirrappurtaw is-sejbiet tagħhom lill-Kummissjoni sabiex jippermettu l-analiżi f’waqtha ta’ din id-Deċiżjoni, jekk meħtieġ.

Artikolu 6

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

▼M2
ANNESS

1.    Il-baned ta' frekwenzi u s-sistemi permessi għas-Servizzi MCATabella 1

Tip

Frekwenza

Sistema

GSM 1 800

1 710 -1 785 MHz (uplink)

1 805 -1 880 MHz (downlink)

GSM konformi mal-Istandards tal-GSM kif ippubblikati mill-ETSI, b'mod partikolari EN 301 502, EN 301 511 u EN 302 480, jew speċifikazzjonijiet ekwivalenti.

UMTS 2 100

(FDD)

1 920 -1 980 MHz (uplink)

2 110 -2 170 MHz (downlink)

UMTS konformi mal-Istandards tal-UMTS kif ippubblikati mill-ETSI, b'mod partikolari EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 u EN 301 908-11, jew speċifikazzjonijiet ekwivalenti.

LTE 1 800

(FDD)

1 710 -1 785 MHz (uplink)

1 805 -1 880 MHz (downlink)

LTE konformi mal-Istandards tal-LTE, kif ippubblikati mill-ETSI, b'mod partikolari EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14, u EN 301 908-15, jew speċifikazzjonijiet ekwivalenti.

2.    Il-prevenzjoni tal-konnessjoni ta' terminals mobbli ma' netwerks fuq l-art

It-terminals mobbli li jirċievu fil-baned ta' frekwenzi elenkati fit-Tabella 2 ma għandhomx jitħallew jippruvaw jirreġistraw ma' netwerks mobbli tal-UMTS fuq l-art:

 bl-inklużjoni, fis-sistema tal-MCA, ta' Unità ta' Kontroll tan-Netwerk (NCU), li żżid il-livell minimu ta' ħoss fil-kabina fil-baned ta' riċezzjoni mobbli, u/jew;

 bil-protezzjoni tal-qafas tal-inġenju tal-ajru biex ikompli jitnaqqas is-sinjal li jidħol u joħroġ mill-qafas.Tabella 2

Baned ta' frekwenzi (MHz)

Sistemi fuq l-art

925-960 MHz

UMTS (u GSM, LTE)

2 110 -2 170 MHz

UMTS (u LTE)

L-operaturi tal-MCA jistgħu jiddeċiedu wkoll li jimplimentaw NCU fil-baned ta' frekwenzi l-oħra elenkati fit-Tabella 3.Tabella 3

Baned ta' frekwenzi (MHz)

Sistemi fuq l-art

460-470 MHz

LTE (1)

791-821 MHz

LTE

1 805 -1 880 MHz

LTE u GSM

2 620 -2 690 MHz

LTE

2 570 -2 620 MHz

LTE

(1)   Fuq livell nazzjonali, l-amministrazzjonijiet jistgħu jużaw teknoloġija tal-LTE għal applikazzjonijiet differenti bħal BB-PPDR, BB-PMR jew Networks Mobbli

3.    Parametri tekniċi

(a)    Il-qawwa iżotropika rradjata ekwivalenti (e.i.r.p.), barra l-inġenju tal-ajru, mill-NCU/BTS tal-inġenju tal-ajru/Nodu B tal-inġenju tal-ajruTabella 4

Għoli 'l fuq mill-art

(m)

L-e.i.r.p. massima tas-Sistema barra l-inġenju tal-ajru f'dBm/kanal

NCU

BTS tal-inġenju tal-ajru/Nodu B tal-inġenju tal-ajru

BTS tal-inġenju tal-ajru/Nodu B tal-inġenju tal-ajru u NCU

Banda: 900 MHz

Banda: 1 800 MHz

Banda: 2 100 MHz

Wisa' tal-banda tal-kanal = 3,84 MHz

Wisa' tal-banda tal-kanal = 200 kHz

Wisa' tal-banda tal-kanal = 3,84 MHz

3 000

– 6,2

– 13,0

1,0

4 000

– 3,7

– 10,5

3,5

5 000

– 1,7

– 8,5

5,4

6 000

– 0,1

– 6,9

7,0

7 000

1,2

– 5,6

8,3

8 000

2,3

– 4,4

9,5

(b)    Il-qawwa iżotropika rradjata ekwivalenti (e.i.r.p.), barra l-inġenju tal-ajru, mit-terminal abbordTabella 5

Għoli 'l fuq mill-art

(m)

L-e.i.r.p. massima, barra l-inġenju tal-ajru, mit-terminal mobbli tal-GSM f'dBm/200 kHz

L-e.i.r.p. massima, barra l-inġenju tal-ajru, mit-terminal mobbli tal-LTE f'dBm/5 MHz

L-e.i.r.p. massima, barra l-inġenju tal-ajru, mit-terminal mobbli tal-UMTS f'dBm/3,84 MHz

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

– 3,3

1,7

3,1

4 000

– 1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

Meta l-operaturi tal-MCA jiddeċiedu li jimplimentaw NCU fil-baned ta' frekwenzi l-oħra elenkati fit-Tabella 3, il-valuri massimi indikati fit-Tabella 6 japplikaw għall-e.i.r.p. totali barra l-inġenju tal-ajru, mill-NCU/BTS tal-inġenju tal-ajru/Nodu B tal-inġenju tal-ajru, flimkien mal-valuri msemmija fit-Tabella 4.Tabella 6

Għoli 'l fuq mill-art

(m)

L-e.i.r.p. massima barra l-inġenju tal-ajru, mill-NCU/BTS tal-inġenju tal-ajru/Nodu B tal-inġenju tal-ajru

460-470 MHz

791-821 MHz

1 805 -1 880 MHz

2 570 -2 690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/4,75 MHz

3 000

– 17,0

– 0,87

– 13,0

1,9

4 000

– 14,5

1,63

– 10,5

4,4

5 000

– 12,6

3,57

– 8,5

6,3

6 000

– 11,0

5,15

– 6,9

7,9

7 000

– 9,6

6,49

– 5,6

9,3

8 000

– 8,5

7,65

– 4,4

10,4

(c)    Rekwiżiti operazzjonali

I. L-għoli minimu 'l fuq mill-art għal kull trażmissjoni minn sistema MCA waqt li titħaddem għandu jkun 3 000  metru.

II. Waqt it-tħaddim, il-BTS tal-inġenju tal-ajru għandu jillimita l-qawwa tat-trażmissjoni ta' kull terminal mobbli tal-GSM li jittrażmetti fil-banda ta' 1 800 MHz għal valur nominali ta' 0 dBm/200 kHz f'kull stadju tal-komunikazzjoni, inkluż l-aċċess inizjali.

III. Waqt it-tħaddim, in-Nodu B tal-inġenju tal-ajru għandu jillimita l-qawwa tat-trażmissjoni ta' kull terminal mobbli tal-LTE li jittrażmetti fil-banda ta' 1 800 MHz għal valur nominali ta' 5 dBm/5 MHz f'kull stadju tal-komunikazzjoni.

IV. Waqt it-tħaddim, in-Nodu B tal-inġenju tal-ajru għandu jillimita l-qawwa tat-trażmissjoni ta' kull terminal mobbli tal-UMTS li jittrażmetti fil-banda ta' 2 100 MHz għal valur nominali ta' – 6 dBm/3,84 MHz f'kull stadju tal-komunikazzjoni u l-ammont massimu ta' utenti ma għandux jaqbeż l-20.