2007R0536 — MT — 01.07.2013 — 001.002


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 536/2007

tal-15 ta’ Mejju 2007

li jiftaħ u jamministra kwota tariffarja għal-laħam tat-tjur allokata għall-Istati Uniti ta' l-Amerika

(ĠU L 128, 16.5.2007, p.6)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

►M1

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 492/2013 tat-28 ta’ Mejju 2013

  L 142

1

29.5.2013

►M2

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 519/2013 tal-21 ta’ Frar 2013

  L 158

74

10.6.2013
▼B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 536/2007

tal-15 ta’ Mejju 2007

li jiftaħ u jamministra kwota tariffarja għal-laħam tat-tjur allokata għall-Istati Uniti ta' l-AmerikaIL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2777/75 tad-29 ta' Ottubru 1975 dwar l-organizzazzjoni komuni fis-suq tal-laħam tat-tjur ( 1 ), u partikolarment l-Artikolu 6(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Ftehim konkluż f'forma ta' skambju ta' ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti ta' l-Amerika skond l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) ta' l-1994 dwar il-modifika ta' konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka matul l-adeżjoni tagħhom ma' l-Unjoni Ewropea ( 2 ), approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/333/KE ( 3 ) jipprevedi l-integrazzjoni ta' kwota tariffarja speċifika allokata għall-Istati Uniti għall-importazzjoni ta' 16 665 tunnellata tjur.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1291/2000 tad-9 ta' Ġunju 2000 li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema tal-liċenzji ta' l-importazzjoni u ta' l-esportazzjoni u ta' ċertifikati ta' ffissar bil-quddiem għal prodotti agrikoli ( 4 ) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta' Awissu 2006 li jistabbilixxi r-regoli komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji ta' l-importazzjoni għall-prodotti agrikoli ġestiti minn sistema ta' liċenzji ta' l-importazzjoni ( 5 ) għandhom japplikaw, sakemm ma jkunx hemm dispost mod ieħor f'dan ir-Regolament.

(3)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1232/2006 tas-16 ta' Awissu 2006 li jiftaħ u jamministra kwota tariffarja ta' importazzjoni għal-laħam tat-tjur allokata għall-Istati Uniti ta' l-Amerika ( 6 ) għandu jiġi emendat sostanzjalment. Ir-Regolament (KE) Nru 1232/2006 għandu għalhekk jitħassar u jiġi ssostitwit b'Regolament ġdid.

(4)

Sabiex l-importazzjonijiet iżommu pass regolari, jeħtieġ li jinqasam il-perjodu tal-kwota mill-1 ta' Lulju sat-30 ta' Ġunju tas-sena suċċessiva f'bosta subperjodi. Fi kwalunkwe każ, ir-Regolament (KE) Nru 1301/2006 jillimita l-perjodu ta' validità tal-liċenzji sa l-aħħar jum tal-perjodu tal-kwota tariffarja.

(5)

Il-kwoti tariffarji għandhom ikunu amministrati skond liċenzji ta' l-importazzjoni. Għal dan il-għan, huwa importanti li jiġu definiti l-arranġamenti għat-tressiq ta' l-applikazzjonijiet u d-dettalji għandhom jintwerew fuq l-applikazzjoni għal-liċenzja u fuq il-liċenzji stess.

(6)

Fid-dawl tar-riskju ta' spekulazzjoni inerenti fis-sistema kkonċernata fis-settur tal-laħam tat-tjur, għandhom ikunu stabbiliti kundizzjonijiet preċiżi rigward l-aċċess ta' l-operaturi għall-arranġamenti tal-kwota tariffarja.

(7)

Bil-għan li tiġi garantita amministrazzjoni xierqa tal-kwoti tariffarji, jeħtieġ li l-ammont tal-garanzija marbuta mal-liċenzji ta' l-importazzjoni jiġi stabbilit għal EUR 20 għal kull 100 kilogramma.

(8)

Fl-interess ta' l-operaturi, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-kwantitajiet li għalihom ma tressqet l-ebda applikazzjoni, li se jiżdiedu mas-subperjodu tal-kwota suċċessiv skond l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006.

(9)

L-aċċess għall-kwota tariffarja għandu jkun suġġett għall-preżentazzjoni ta' ċertifikat ta' l-oriġini maħruġ mill-awtoritajiet ta' l-Istati Uniti ta' l-Amerika skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta' Lulju 1993 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi il-Kodiċi Doganali Komunitarju ( 7 ).

(10)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għal-laħam tat-tjur u l-bajd,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:Artikolu 1

1.  Il-kwota tariffarja fl-Anness I hija miftuħa għall-importazzjoni tal-prodotti tas-settur tal-laħam tat-tjur li joriġinaw mill-Istati Uniti ta' l-Amerika li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM fl-Anness I.

Il-kwota tariffarja hija miftuħa fuq bażi annwali għall-perjodu mill-1 ta' Lulju sat-30 ta' Ġunju tas-sena suċċessiva.

2.  Il-kwantitajiet tal-prodotti koperti mill-kwota msemmija fil-paragrafu 1, ir-rata tad-dazju doganali applikabbli kif ukoll in-numru ta' l-ordni, huma stabbiliti fl-Anness I.

Artikolu 2

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000 u tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006 għandhom japplikaw, sakemm ma jkunx hemm dispost mod ieħor f'dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Il-kwantità stabbilita għall-perjodu tal-kwota annwali tinqasam f'erba' subperjodi kif ġej:

(a) 25 % mill-1 ta' Lulju sat-30 ta' Settembru,

(b) 25 % mill-1 ta' Ottubru sal-31 ta' Diċembru,

(c) 25 % mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu,

(d) 25 % mill-1 ta' April sat-30 ta' Ġunju.

Artikolu 4

1.  Għal finijiet ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006, l-applikant għal liċenzja ta' l-importazzjoni, waqt li jressaq l-ewwel applikazzjoni tiegħu rigward perjodu tal-kwota partikolari, għandu jagħti prova li importa jew esporta, matul kull wieħed miż-żewġ perjodi msemmija fl-imsemmi Artikolu 5, talanqas 50 tunnellata prodotti koperti mir-Regolament (KEE) Nru 2777/75.

2.  L-applikazzjonijiet għal liċenzja jistgħu jsiru għal bosta prodotti li jaqgħu taħt kodiċijiet NM differenti u li joriġinaw mill-Istati Uniti ta' l-Amerika. F'dan il-każ, il-kodiċijiet kollha tan-NM u d-deskrizzjonijiet tagħhom għandhom jiġu indikati fil-kaxxa 16 u 15, rispettivament, ta' l-applikazzjonijiet għal liċenzji u tal-liċenzji stess.

L-applikazzjonijiet għal liċenzji għandhom isiru għal minimu ta' 10 tunnellati u massimu ta' 10 % tal-kwantità disponibbli matul is-subperjodu kkonċernat.

3.  Il-liċenzji jobbligaw importazzjoni mill-Istati Uniti ta' l-Amerika.

L-applikazzjoni għal liċenzji u l-liċenzji stess għandu jkun fihom:

(a) fil-kaxxa 8, indikazzjoni tal-pajjiż ta' l-oriġini;

(b) fil-kaxxa 20, waħda mill-indikazzjonijiet imniżżla fl-Anness II, parti A.

Fil-kaxxa 24, il-liċenzja għandu jkun fiha waħda mill-indikazzjonijiet imniżżla fl-Anness II, parti B.

Artikolu 5

1.  L-applikazzjonijiet għal liċenzji jistgħu jitressqu biss matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar li jiġi qabel kull subperjodu msemmi fl-Artikolu 3.

2.  Garanzija ta' EUR 20 għal kull 100 kilogramma għandha tkun depożitata flimkien ma' l-applikazzjoni għal liċenzja.

3.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni, sa mhux aktar tard mill-ħames jum wara dak ta' tmiem il-perjodu tat-tressiq ta' l-applikazzjonijiet, il-kwantitajiet totali mitluba, espressi f'kilogrammi.

4.  Il-liċenzji jinħarġu mis-seba' jum ta' xogħol u sa mhux aktar tard mill-ħdax-il jum ta' xogħol wara dak ta' tmiem il-perjodu ta' notifika previst mill-paragrafu 3.

5.  Jekk meħtieġ, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-kwantitajiet li għalihom ma tressqet l-ebda applikazzjoni u li jiżdiedu awtomatikament mal-kwantità stabbilita għas-subperjodu tal-kwota suċċessiv.

Artikolu 6

1.  B'deroga mit-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 11(1) tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni qabel tmiem l-ewwel xahar tas-subperjodu tal-kwota, il-kwantitajiet totali espressi f'kilogrammi li għalihom inħarġu l-liċenzji msemmija fl-Artikolu 11(1)(b) tar-Regolament imsemmi.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni, qabel tmiem ir-raba' xahar wara kull perjodu annwali, il-kwantitajiet effettivament imqiegħda fiċ-ċirkolazzjoni libera skond dan ir-Regolament matul il-perjodu kkonċernat, espressi f'kilogrammi.

3.  B'deroga mit-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 11(1) tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006, l-Istati Membri jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-kwantitajiet koperti minn liċenzji ta' l-importazzjoni mhux użati jew parzjalment użati, l-ewwel darba flimkien ma' l-applikazzjoni għall-aħħar subperjodu, u darb'oħra qabel tmiem ir-raba' xahar wara kull perjodu annwali.

Artikolu 7

1.  B'deroga mill-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, il-liċenzji ta' l-importazzjoni huma validi għal mija u ħamsin jum mill-ewwel jum tas-subperjodu li għalih inħarġu.

2.  Bla ħsara għall-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, it-trasferiment ta' drittijiet li ġejjin mil-liċenzji huwa limitat għat-trasferiti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' eliġibilità stabbiliti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006 u fl-Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 8

L-aċċess għall-kwota tariffarja huwa suġġett għall-preżentazzjoni ta' ċertifikat ta' l-oriġini maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Uniti ta' l-Amerika skond l-Artikoli 55 sa 65 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93. L-oriġini tal-prodotti koperti b'dan ir-Regolament għandhom ikunu stabbiliti skond ir-regoli Komunitarji fis-seħħ.

Artikolu 9

Ir-Regolament (KE) Nru 1232/2006 huwa rrevokat.

Ir-referenzi għar-Regolament irrevokat għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skond it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness III.

Artikolu 10

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Japplika mill-1 ta' Ġunju 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS INumru ta' l-ordni

Kodiċijiet NM

Rata applikabbli tad-dazju

►M1  Kwantità annwali (f’tunnellati) ◄

09.4169

0207 11 10

131 EUR/t

►M1  21 345 ◄

0207 11 30

149 EUR/t

0207 11 90

162 EUR/t

0207 12 10

149 EUR/t

0207 12 90

162 EUR/t

0207 13 10

512 EUR/t

0207 13 20

179 EUR/t

0207 13 30

134 EUR/t

0207 13 40

93 EUR/t

0207 13 50

301 EUR/t

0207 13 60

231 EUR/t

0207 13 70

504 EUR/t

0207 14 10

795 EUR/t

0207 14 20

179 EUR/t

0207 14 30

134 EUR/t

0207 14 40

93 EUR/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 EUR/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 EUR/t

0207 24 90

186 EUR/t

0207 25 10

170 EUR/t

0207 25 90

186 EUR/t

0207 26 10

425 EUR/t

0207 26 20

205 EUR/t

0207 26 30

134 EUR/t

0207 26 40

93 EUR/t

0207 26 50

339 EUR/t

0207 26 60

127 EUR/t

0207 26 70

230 EUR/t

0207 26 80

415 EUR/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 EUR/t

0207 27 40

93 EUR/t

0207 27 50

339 EUR/t

0207 27 60

127 EUR/t

0207 27 70

230 EUR/t

0207 27 80

0 %
ANNESS II

A. Indikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 4(3), it-tieni subparagrafu, punt (b):

bil-Bulgaru

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

bl-Ispanjol

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

biċ-Ċek

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

bid-Daniż

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

bil-Ġermaniż

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

bl-Estonjan

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

bil-Grieg

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

bl-Ingliż

:

Regulation (EC) No 536/2007.

bil-Franċiż

:

Règlement (CE) no 536/2007.

▼M2

bil-Kroat

:

Uredba (EZ) br. 536/2007.

▼B

bit-Taljan

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

bil-Latvjan

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

bil-Litwan

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

bl-Ungeriż

:

536/2007/EK rendelet.

bil-Malti

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

bl-Olandiż

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

bil-Pollakk

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

bil-Portugiż

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

bir-Rumen

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

bis-Slovakk

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

bis-Sloven

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

bil-Finlandiż

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

bl-Iżvediż

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

B. Indikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 4(3), it-tielet subparagrafu:

bil-Bulgaru

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

bl-Ispanjol

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

biċ-Ċek

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

bid-Daniż

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

bil-Ġermaniż

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

bl-Estonjan

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

bil-Grieg

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

bl-Ingliż

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

bil-Franċiż

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

▼M2

bil-Kroat

:

sniženje zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 536/2007.

▼B

bit-Taljan

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

bil-Latvjan

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

bil-Litwan

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

bl-Ungeriż

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

bil-Malti

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

bl-Olandiż

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

bil-Pollakk

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

bil-Portugiż

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

bir-Rumen

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

bis-Slovakk

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

bis-Sloven

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

bil-Finlandiż

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

bl-Iżvediż

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.
ANNESS IIITabella ta' korrelazzjoni

Regolament (KE) Nru 1232/2006

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 4(1)(a)

Artikolu 4(1)

Artikolu 4(1)(b)

Artikolu 4(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 4(1)(c)

Artikolu 4(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 4(1)(d)

Artikolu 4(3)

Artikolu 4(1)(e)

Artikolu 4(3)

Artikolu 4(1)(f)

Artikolu 4(3)

Artikolu 4(2)

Artikolu 5(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 5(1)

Artikolu 5(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 5(2)

Artikolu 5(3)

Artikolu 5(2)

Artikolu 5(4), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 5(3)

Artikolu 5(4), it-tieni subparagrafu

Artikolu 5(5)

Artikolu 5(6)

Artikolu 5(7)

Artikolu 5(8), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 5(4)

Artikolu 5(9)

Artikolu 5(10)

Artikolu 6(2)

Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 7(1)

Artikolu 6(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 6(2)

Artikolu 7

Artikolu 8

Artikolu 8, l-ewwel subparagrafu

Artikolu 2

Artikolu 8, it-tieni subparagrafu

Artikolu 9

Artikolu 10

Anness I

Anness I

Anness II

Anness II, parti A

Anness III

Anness II, parti B

Anness IV

Anness V

Anness VI( 1 ) ĠU L 282, 1.11.1975, p. 77. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 679/2006 (ĠU L 119, 4.5.2006, p. 1).

( 2 ) ĠU L 124, 11.5.2006, p. 15.

( 3 ) ĠU L 124, 11.5.2006, p. 13.

( 4 ) ĠU L 152, 24.6.2000, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2006 (ĠU L 365, 21.12.2006, p. 52).

( 5 ) ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 289/2007 (ĠU L 78, 17.3.2007, p. 17).

( 6 ) ĠU L 225, 17.8.2006, p. 5.

( 7 ) ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 214/2007 (ĠU L 62, 1.3.2007, p. 6).