02006R0166 — MT — 01.01.2020 — 004.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

IR-REGOLAMENT (KE) Nru 166/2006 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-18 ta' Jannar 2006

dwar il-ħolqien ta' Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta' Inkwinanti u li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 91/689/KEE u 96/61/KE

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 033 4.2.2006, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

 M1

REGOLAMENT (KE) Nru 596/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tat-18 ta’ Ġunju 2009

  L 188

14

18.7.2009

►M2

REGOLAMENT (UE) 2019/1010 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-5 ta’ Ġunju 2019

  L 170

115

25.6.2019

►M3

REGOLAMENT (UE) 2019/1243 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-20 ta’ Ġunju 2019

  L 198

241

25.7.2019
▼B

IR-REGOLAMENT (KE) Nru 166/2006 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-18 ta' Jannar 2006

dwar il-ħolqien ta' Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta' Inkwinanti u li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 91/689/KEE u 96/61/KE

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi reġistru integrat dwar ir-rilaxx u t-trasferiment ta' inkwinanti fuq livell Komunitarju (minn hawn 'il quddiem “il-PRTR Ewropew”) taħt forma ta' database eletroniku li huwa aċċessibbli mill-pubbliku u li jistabbilixxi regoli għall-funzjoni tiegħu, sabiex issir implementazzjoni tal-Protokoll UN-ECE dwar Reġistri għar-Rilaxx u Trasferiment ta' inkwinanti (minn hawn 'il quddiem “il-Protokoll”) u sabiex jiffaċilita parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta' deċizjonijiet dwar l-ambjent, kif ukoll sabiex jikkontribwixxi għal prevenzjoni u t-tnaqqis ta' tniġġis ta' l-ambjent.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

1) “il-pubbliku” jfisser waħda jew aktar persuna fiżika jew ġuridika, u, skond il-leġislazzjoni nazzjonali jew il-prattika, l-assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew gruppi tagħhom;

2) “awtorità kompetenti” tfisser l-awtorità jew awtoritajiet nazzjonali, jew kwalunkwe korp jew korpi kompetenti, maħtura mill-Istati Membri;

3) “installazzjoni” tfisser unità teknika stazzjonarja fejn attività waħda jew aktar elenkati fl-Anness I jitwettqu, u kwalunkwe attivitajiet oħra li huma direttament assoċjati li għandhom konnessjoni teknika ma’ l-attivitajiet imwettqa f'dak is-sit u li jista’ jkollhom effett fuq emissjonijiet u tniġġis;

4) “faċilità” tfisser installazzjoni waħda jew aktar fuq l-istess sit li huma operati mill-istess persuna fiżika jew ġuridika;

5) “sit” tfisser il-post ġeografiku fejn tinsab il-faċilità;

6) “operatur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li topera jew tikkontrolla l-faċilità jew, fejn dan huwa provdut fil-leġislazzjoni nazzjonali, lil min ġiet delegata setgħa ekonomika deċisiva fuq il-funzjonament tekniku tal-faċilità;

7) “sena ta' rappurtar” tfisser is-sena kalendarja li fiha jrid isir il-ġbir ta' data dwar rilaxxi ta' inkwinanti u ta' trasferimenti 'l barra mis-sit;

8) “sustanza” tfisser kwalunkwe element kimiku u l-komposti tiegħu, ħlief sustanzi radjuattivi;

9) “inkwinant” tfisser sustanza jew grupp ta' sustanzi li jistà jkun ta' periklu għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem minħabba l-proprjetajiet tiegħu u l-introduzzjoni tiegħu fl-ambjent;

10) “Rilaxx” tfisser kwalunkwe introduzzjoni ta' inkwinanti fl-ambjent bħala riżultat ta' kwalunkwe attività tal-bniedem, kemm jekk deliberata jew aċċidentali, ta' rutina jew mhux ta' rutina, inkluż tixrid, emissjoni, ħruġ, injezzjoni, rimi jew ħatt, jew permezz ta' sistemi ta' dranaġġ mingħajr tisfija finali tad-dranaġġ;

11) “trasferiment ‘l barra mis-sit” tfisser il-moviment lill-hinn mill-fruntieri ta' faċilità ta' skart destinat għall-irkupru jew għar-rimi u għall-inkwinanti f’ilma ta' dranaġġ destinat għat-tisfija tad-dranaġġ;

12) “sorsi diffużi” tfisser il-ħafna sorsi iżgħar jew mifruxa li minnhom jistà jkun hemm rilaxx ta' inkwinanti fl-art, fl-arja jew fl-ilma, li l-impatt magħqud tagħhom fuq dawk il-mezzi jistgħu jkunu sinifikattivi u li għalihom mhux prattiku li jinġabru rapporti għal kwalunkwe sors individwali;

13) “skart” tfisser kwalunkwe sustanza jew oġġett kif definit fl-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE tal-15 ta' Lulju 1975 dwar skart ( 1 );

14) “skart perikoluż” tfisser kwalunkwe sustanza jew oġġett kif definit fl-Artikolu 1(4) tad-Direttiva 91/689/KEE;

15) “ilma ta' dranaġġ” tfisser ilma ta' dranaġġ li ġej minn sorsi urbani, domestiċi jew industrijali, kif definit fl-Artikolu 2 (1), (2) u (3) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-21 ta' Mejju 1991 dwar it-tisfija ta' l-ilma ta' dranaġġ urban ( 2 ), u kwalunkwe ilma użat ieħor li huwa soġġett għar-regolamentazzjoni mill-liġi Komunitarja minħabba s-sustanzi jew oġġetti li fih;

16) “rimi” tfisser kwalunkwe operazzjoni disposta f’Annes IIA tad-Direttiva 75/442/KEE;

17) “irkupru” tfisser kwalunkwe operazzjoni disposta f’Annes IIB tad-Direttiva 75/442/KEE.

Artikolu 3

Kontenut tal-PRTR Ewropew

Il-PRTR Ewropew ser jinkludi informazzjoni dwar:

(a) rilaxxi ta' inkwinanti imsemmija fl-Artikolu 5(1)(a) li għandhom jiġu rappurtati mill-operaturi tal-faċilitajiet li qegħdin iwettqu l-attivitajiet elenkati fl-Anness I;

(b) trasferimenti 'l barra mis-sit ta' skart imsemmi fl-Artikolu 5(1)(b) u ta' inkwinanti f'ilma ta' dranaġġ imsemmi fl-Artikolu 5(1)(ċ), li għandu jiġi rrapurtat mill-operaturi tal-faċilitajiet fejn qed jitwettqu l-attivitajiet elenkati fl-Anness I;

(ċ) rilaxxi ta' inkwinanti minn sorsi diffużi imsemmija fl-Artikolu 8(1), fejn disponibbli.

Artikolu 4

Disinn u Struttura

1.  Il-Kummissjoni ser tippubblika l-PRTR Ewropew, u b'hekk tippreżenta id-data f’forom kemm aggregati kif ukoll mhux aggregati, sabiex rilaxxi u trasferimenti jistgħu jiġu mfittxija u identifikati permezz ta':

(a) faċilità, inkluża l-facilità tal-kumpanija prinċipali fejn japplika, u s-sit ġeografiku tagħha, inkluż il-baċir tax-xmara;

(b) attività;

(ċ) okkorrenza fuq livell ta' l-Istati Membri jew Komunitarju;

(d) inkwinant jew skart, kif xieraq;

(e) kull mezz ambjentali (l-arja, l-ilma, l-art) li fih sar ir-rilaxx ta' l-inkwinant;

(f) trasferimenti ‘l barra mis-sit u d-destinazzjoni tagħhom, kif xieraq;

(ġ) trasferimenti ‘l barra mis-sit ta' inkwinanti fl-ilma ta' dranaġġ;

(h) sorsi diffużi;

(i) sid jew operatur ta' faċilita'.

2.  Il-PRTR Ewropew għandu jkun imfassal sabiex l-aċċess pubbliku jkun l-iktar komdu possibbli sabiex l-informazzjoni, taħt kundizzjonijiet operattivi normali, tkun kontinwament u immedjatament aċċessibbli fl-internet u permezz ta' mezzi elettroniċi oħra. It-tfassil tiegħu għandu jieħu in konsiderazzjoni l-possibbiltà l-espansjoni tiegħu fil-ġejjieni u għandu jinkludi kull data li ġiet rapurtata fis-snin preċedenti ta' rappurtar, sa mill-inqas l-aħħar għaxar snin preċedenti ta' rappurtar.

3.  Il-PRTR Ewropew ser jinkludi konnessjonijiet ma’:

(a) Il-PRTR nazzjonali ta' l-Istati Membri;

(b) databases attwali oħra li huma rilevanti, aċċessibbli mill-pubbliku dwar affarijiet relatati mal-PRTR, li jinkludu PRTR nazzjonali ta' Partijiet oħra tal-Protokoll u, fejn jista' jsir, għal dawk ta' pajjiżi oħra;

(ċ) websites tal-faċilitajiet jekk dawn jeżistu u jekk il-konnessjonijiet huma mogħtija b'mod volontarju mill-faċilitajiet.

Artikolu 5

Rappurtar mill-Operaturi

1.  L-operatur ta' faċilità li jieħu f’idejh attività waħda jew iktar mill-attivitajiet speċifikati fl-Anness I aktar mil-limiti ta' kapaċità applikabbli kif speċifikati fl-istess Anness għandu jirraporta lill-awtorità kompetenti tiegħu l-ammont annwali, flimkien ma’ indikazzjoni dwar jekk l-informazzjoni hijiex imfassla fuq kejl, kalkolu jew stima, ta' dan li ġej:

(a) rilaxxi fl-arja, fl-ilma, jew fl-art ta' kwalunkwe inkwinant speċifikat fl-Anness II li għalihom il-limitu applikabbli speċifikat fl-Anness II ġie maqbuż;

(b) trasferimenti ’l barra mis-sit ta' skart perikoluż ta' piż ogħla minn żewġ tunnellati fis-sena jew ta' skart mhux perikoluż li l-piż tiegħu hu ogħla minn 2 000 tunnellata fis-sena, għal kwalunkwe operazzjonijiet ta' rkupru jew rimi bl-eċċezzjoni ta' l-operazzjonijiet ta' rimi ta' trattament ta' l-art u ta' injezzjoni fil-fond kif imsemmi fl-Artikolu 6, b’indikazzjonijiet bl-ittri “R” jew “D” rispettivament jekk l-iskart huwa destinat għall-irkupru jew għar-rimi u, għal movimenti li jaqsmu l-fruntieri ta' skart perikoluż, l-isem u indirizz ta' min ser jirkupra jew min ser jarmi l-iskart u s-sit effettiv ta' fejn ser isir il-proċess ta' l-irkupru jew tar-rimi;

(ċ) trasferimenti 'l barra mis-sit ta' kwalunkwe inkwinant speċifikat fl-Anness II f’ilma tad-dranaġġ li huwa destinat għat-tisfija ta' ilma ta' dranaġġ li għalih il-limitu speċifikat fl-Anness II, taħt kolonna 1b ġie maqbuż.

▼M2

L-operatur ta’ kull faċilità li jieħu f’idejh waħda jew iktar mill-attivitajiet speċifikati fl-Anness I, ’il fuq mil-limitu ta’ kapaċità applikabbli speċifikat fl-istess Anness, għandu jikkomunika, b’mezzi elettroniċi, lill-awtorità kompetenti tiegħu l-informazzjoni li tidentifika l-faċilità skont il-format imsemmi fl-Artikolu 7(2) sakemm tali informazzjoni ma tkunx diġà disponibbli għall-awtorità kompetenti.

▼B

Fil-każ ta' data indikata bħala bbażata fuq kejl jew kalkoli l-metodu analitiku u/jew il-metodu ta' kalkolu għandhom jiġu rrapurtati.

Ir-rilaxxi imsemmija fl-Anness II rappurtati skond il-punt (a) ta' dan il-paragrafu għandu jinkludi r-rilaxxi kollha mis-sorsi kollha mdaħħla fl-Anness I fis-sit tal-faċilità.

2.  L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ser tinkludi informazzjoni dwar rilaxxi u trasferimenti li jirriżultaw bħala total ta' kull attività magħmula deliberatament, aċċidentalment, bħala rutina u mhux bħala rutina.

Meta jipprovdu din l-informazzjoni l-operaturi għandhom jispeċifikaw kwalunkwe data li tkun marbuta ma' rilaxxi aċċidentali, meta din tkun disponibbli.

3.  L-operatur ta' kull faċilità għandu jiġbor bi frekwenza xierqa l-informazzjoni meħtieġa sabiex jiġi determinat liema mir-rilaxxi mill-faċilità u mit-trasferimenti ‘il barra mis-sit huma soġġetti għar-rekwiżiti ta' rapurtar taħt paragrafu 1.

4.  Meta jiġi preparat ir-rapport, l-operatur ikkonċernat għandu jagħmel użu mill-aħjar informazzjoni disponibbli, li jista' tinkludi data minn monitoraġġ, fatturi ta' emissjoni, ekwazzjonijiet ta' bilanċ ta' massa, monitoraġġ indirett jew kalkoli oħra, ġudizzji ta' inġinerija u metodi oħra skond l-Artikolu 9(1) u skond metodoloġiji approvati internazzjonalment, fejn dawn huma disponibbli.

5.  L-operatur ta' kull faċilità kkonċernata għandu jżomm għall-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri r-reġistri tad-data li minnha ġiet l-informazzjoni rappurtata għal żmien ta' ħames snin, li jibdew mit-tmiem tas-sena ta' rappurtar ikkonċernata. Dawn ir-reġistri għandhom jispjegaw ukoll il-metodoloġija li ġiet użata għall-ġbir ta' data.

Artikolu 6

Rilaxxi fl-art

Skart li huwa soġġett għal operazzjonijiet ta' rimi ta' “trattament ta' l-art” jew “injezzjoni fil-fond”, kif speċifikat fl-Anness II A tad-Direttiva 75/442/KEE, għandu jiġi rapurtat bħala rilaxx fl-art biss mill-operatur tal-faċilità li joħloq l-iskart.

Artikolu 7

Rappurtar mill-Istati Membri

1.  L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw, b’ kunsiderazzjoni meħuda għar-rekwiżiti imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu, data sa meta l-operaturi ser ikollhom jipprovdu kull data msemmija fl-Artikoli 5(1) u (2) u l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(3), (4) u (5) lill-awtoritajiet kompetenti tiegħu.

▼M2

2.  Kull sena, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni, permezz ta’ trasferiment elettroniku, rapport li jkun fih id-data kollha msemmija fl-Artikolu 5(1) u (2) f’format u sa data li għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 19(2). Fi kwalunkwe każ, id-data tar-rapportar għandha tkun mhux aktar tard minn 11-il xahar wara t-tmiem tas-sena ta’ rapportar.

3.  Is-servizzi tal-Kummissjoni, assistiti mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, għandha tinkorpora l-informazzjoni rrapportata mill-Istati Membri fil-PRTR Ewropew fi żmien xahar mit-tlestija tar-rapportar mill-Istati Membri f’konformità mal-paragrafu 2.

▼B

Artikolu 8

Rilaxxi minn Sorsi Diffużi

1.  Il-Kummissjoni, bl-għajnuna ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, għandha tinkludi fil-PRTR Ewropew informazzjoni dwar rilaxxi minn sorsi diffużi fejn tali informazzjoni teżisti u tkun diġà ġiet rapurtata mill-Istati Membri.

2.  L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ser tiġi organizzata b'tali mod sabiex l-utenti jkunu jistgħu jfittxu u jidentifikaw ir-rilaxxi ta' inkwinanti minn sorsi diffużi skond des-aggregazzjoni ġeografika adegwata u ser tinkludi informazzjoni dwar it-tip ta' metodoloġija użata sabiex tinkiseb l-informazzjoni.

▼M3

3.  Meta tiddetermina li ma teżisti ebda data dwar ir-rilaxxi minn sorsi diffużi, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tibda rapportar dwar ir-rilaxxi ta’ inkwinanti rilevanti minn sors diffuż wieħed jew aktar billi jintużaw, fejn ikunu xierqa, metodoloġiji approvati f’livell internazzjonali.

▼B

Artikolu 9

Assigurazzjoni ta' Kwalità u Valutazzjoni

1.  L-operatur ta' kull faċilità soġġett għar-rekwiżiti ta' rappurtar imsemmija fl-Artikolu 5 għandu jassigura l-kwalità ta' l-informazzjoni li jirraporta.

2.  L-awtoritajiet kompetenti għandhom jivvalutaw il-kwalità tad-data provduta mill-operaturi tal-faċilitajiet imsemmija fil-paragrafu 1, b’mod partikolari dwar il-kompletezza, konsistenza u kredibilità taghħom.

3.  Il-Kummissjoni għandha tikkoordina xogħol ta' assigurazzjoni ta' kwalità u ta' valutazzjoni ta' kwalità b'konsultazzjoni mal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 19(1).

4.  Il-Kummissjoni tista' taddotta linji gwida għall-monitoraġġ u l-irrappurtar ta' emissjonijiet skond il-proċedura msemmija fi Artikolu 19(2). Dawn il-linji gwida għandhom ikunu bi qbil ma' metodoloġiji approvati internazzjonalment, fejn xieraq, u għandhom ikunu konsistenti ma' leġislazzjoni Komunitarja oħra.

Artikolu 10

Aċċess għall-informazzjoni

1.  Il-Kummissjoni, bl-għajnuna ta l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, ser tagħmel il-PRTR Ewropew aċċessibbli għall-pubbliku permezz ta' disseminazzjoni mingħajr ħlas fuq l-Internet skond il-qafas ta' żmien dispost fl-Artikolu 7(3).

2.  Fejn l-informazzjoni li tinstab fil-PRTR Ewropew mhix faċilment aċċessibli għall-pubbliku permezz ta' mezzi elettroniċi diretti, l-Istat Membru konċernat u l-Kummissjoni għandhom jiffaċilitaw l-aċċess elettroniku għall-PRTR Ewropew f’postijiet aċċessibbli għall-pubbliku.

▼M2

Artikolu 11

Kunfidenzjalità

Meta l-informazzjoni titqies kunfidenzjali minn Stat Membru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 3 ), ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 7(2) ta’ dan ir-Regolament għas-sena ta’ rapportar ikkonċernata għandu jindika separatament għal kull faċilità liema informazzjoni ma tkunx tista’ ssir pubblika u jagħti r-raġunijiet għal dan.

▼B

Artikolu 12

Parteċipazzjoni Pubblika

1.  Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-pubbliku b’opportunitajiet bikrija u effettivi sabiex jieħu sehem fl-iżvilupp ulterjuri tal-PRTR Ewropew, inkluż bini tal-kapaċità u l-preparazzjoni ta' emendi lil dan ir-Regolament.

2.  Il-pubbliku ser ikollu l-opportunità li jippreżenta kwalunkwe kumment, informazzjoni, analiżi jew opinjonijiet li huma relevanti f'qafas ta' żmien raġonevoli.

3.  Il-Kummissjoni ser tieħu kont xieraq ta' tali input u ser tinforma lill-pubbliku dwar ir-riżultat tal-parteċipazzjoni pubblika.

Artikolu 13

Aċċess għall-Ġustizzja

Aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet relatati ma' l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni ambjentali ser jkun żgurat skond l-Artikolu 6 tad-Direttiva 2003/4/KE u, fejn jikkonċerna l-istituzzjonijiet tal-Komunità, skond l-Artikoli 6, 7 u 8 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni ( 4 ).

Artikolu 14

Dokument ta' Gwida

1.  Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa dokument ta' gwida li jservi ta' appoġġ għall-implementazzjoni tal-PRTR Ewropew mill-iktar fis possibbli imma mhux aktar tard minn erba' xhur qabel il-bidu ta' l-ewwel sena ta' rappurtar u f'konsultazzjoni mal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 19(1).

2.  Id-dokument ta' gwida għall-implementazzjoni tal-PRTR Ewropew ser jindirizza b’mod partikolari dettalji dwar dan li ġej:

(a) proċeduri ta' rappurtar;

(b) id-data li għandha tiġi rappurtata;

(ċ) assigurazzjoni u valutazzjoni tal-kwalità;

(d) indikazzjoni tat-tip ta' informazzjoni miżmuma u r-raġuni għaliex ġiet miżmuma fil-każ ta' data kunfidenzjali;

(e) referenza għal metodi ta' determinazzjoni u analitiċi dwar rilaxx approvat internazzjonalment, metodoloġiji ta' ġbir ta' kampjuni;

(f) indikazzjoni tal-kumpanniji prinċipali;

(ġ) kodifikazzjoni ta' attivitajiet skond l-Anness I ta' dan ir-Regolament u tad-Direttiva 96/61/KE.

Artikolu 15

Tqajjim ta' Kuxjenza

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri sejrin jippromwovu kuxjenza pubblika dwar il-PRTR Ewropew u sejrin jassiguraw li tingħata assistenza għall-aċċess għal PRTR Ewropew u sabiex tiftiehem u tintuża l-informazzjoni li hemm fih.

▼M2 —————

▼M3

Artikolu 18

Emendi għall-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a li jemendaw l-Annessi II u III għall-finijiet li ġejjin:

(a) sabiex tadattahom għall-progress tekniku jew xjentifiku;

(b) sabiex tadattahom bħala riżultat tal-adozzjoni mil-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta’ kwalunkwe emenda tal-Annessi għall-Protokoll.

▼M3

Artikolu 18a

Eżerċizzju tad-delega

1.  Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8(3) u l-Artikolu 18 għal perijodu ta’ ħames snin mis-26 ta’ Lulju 2019. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8(3) u fl-Artikolu 18 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ( 5 ).

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 8(3) u l-Artikolu 18 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perijodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

▼B

Artikolu 19

Proċedura ta' Kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita minn kumitat.

2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont meħud tad-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu ta' żmien stipulat fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

▼M3 —————

▼B

Artikolu 20

Penali

1.  L-Istati Membri għandhom jistabilixxu r-regoli dwar penali applikabbli għall-ksur tad-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom iwettqu l-miżuri kollha meħtiega sabiex jassiguraw li dawn jiġu implimentati. Dawn il-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2.  L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’dawk id-disposizzjonijiet sa mhux aktar tard minn sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.

Artikolu 21

Emendi għad-Direttivi 91/689/KEE u 96/61/KE

1.  L-artikolu 8(3) tad-Direttiva 91/689/KEE ser jiġi mħassar.

2.  L-artikolu 15(3) tad-Direttiva 96/61/KE ser jiġi mħassar.

Artikolu 22

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament ser jidħol fis-seħħ fl-għoxrin ġurnata wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS I

AttivitajietNru

Attività:

Limitu ta' Kapaċità

1.

Is-Settur ta' l-Enerġija

 

(a)

Raffineriji ta' żjut minerali u gassijiet

(1)

(b)

Installazzjonijiet għall-gassifikazzjoni u likwefazzjoni

*

(ċ)

Power stations termali u installazzjonijiet oħra ta' kombustjoni

Bi dħul enerġetiku ta' sħana ta' 50 megawatt (MW)

(d)

Fran tal-kokk

*

(e)

Mtieħen li jdawru l-faħam

B’kapaċità ta' tunnellata fis-siegħa

(f)

Installazzjonijiet għall-manifattura ta' prodotti tal-faħam u fjuwil solidu li ma jdaħħanx

*

2.

Produzzjoni u proċessar ta' metalli

 

(a)

Installazzjonijiet ta' metalli mhux maħduma (inklużi metalli mhux maħduma taħt forma ta' sulfidi) għax-xiwi jew tagħqid bis-sħana

*

(b)

Installazzjonijiet għall-produzzjoni ta' ħadid jew azzar mhux pur (taħlil primarju jew sekondarju) inkluż l-iffurmar kontinwu

B’kapaċità ta' 2,5 tunnellata fis-siegħa

(ċ)

Installazzjonijiet għall-ipproċessar ta' metalli li għandhom proprjetajiet kimiċi bħal tal-ħadid:

 

(i)  Mtieħen li jduru fis-sħana

B’kapaċità ta' 20 tunnellata fis-siegħa ta' azzar mhux proċessat

(ii)  Ferreriji li jaħdmu bil-mazez

B’enerġija ta' 50 kiljoule għal kull mazza, fejn l-enerġija kalorifika użata teċċedi l-20 MW

(iii)  Applikazzjoni ta' kisja protettiva bil-metall imdewweb

Bi dħul ta' 2 tunnellati fis-siegħa ta' azzar mhux ipproċessat

(d)

Ferreriji ta' metalli li għandhom proprjetajiet kimiċi bħal tal-ħadid

B’kapaċità produttiva ta' 20 tunnellata fil-ġurnata

(e)

Installazzjonijiet:

 

(i)  Għall-produzzjoni ta' metalli mhux ipproċessati li m'għandhomx proprjetajiet bħal tal-ħadid minn metall mhux maħdum, konċentrati jew materjali li mhux maħduma sekondarji permezz ta' proċeduri metallurġiċi, kimiċi jew elettrolitiċi

*

(ii)  Għat-tidwib, inkluż l-illigar, ta' metalli li m’għandhomx proprjetajiet bħal tal-ħadid, inklużi rkuprati (raffinar, ifformar bil-forġa, eċċ.)

B’kapaċità ta' tidwib ta' 4 tunnellati fil-ġurnata għaċ-ċomb u l-kadmium jew 20 tunnellata kull ġurnata għall-metalli l-oħra kollha

(f)

Installazzjonijiet għat-trattament tas-superfiċi ta' metalli u materjali ta' plastik permezz ta' proċess ta' elettroliżi jew kimiku

Fejn il-volum tat-tankijiet fejn isir it-trattament huwa ta' 30 m3

3.

Industrija Minerali

 

(a)

Operazzjonijiet ta' xogħol f’minjieri taħt l-art u operazzjonijiet relatati

*

(b)

Proċess ta' tneħħija tas-saffi tal-wiċċ ta' minjieri u xogħol fil-barriera

Fejn is-superfice ta' l-erja li effettivament qed tiġi mħaffra hija ta' 25 ettaru

(ċ)

Installazzjonijiet għall-produzzjoni ta'

 

(i)  Gagazza tal-konkos f’kalkarijiet rotatorji

B’kapaċità ta' produzzjoni ta' 500 tunnellata kuljum

(ii)  Ġir f’kalkarijiet rotatorji

B’kapaċità ta' produzzjoni ta' 50 tunnellata kuljum

(iii)  Gagazza tal-konkos jew ġir fi fran oħra

B’kapaċità ta' produzzjoni ta' 50 tunnellata kuljum

(d)

Installazzjonijiet għall-produzzjoni ta' asbestos u l-manifattura ta' prodotti bbażati fuq l-asbestos

*

(e)

Installazzjonijiet għall-manifattura ta' ħġieġ, inkluża fibra tal-ħġieġ

B’kapaċità ta' tidwib ta' 20 tunnellata kuljum

(f)

Installazzjonijiet għat-tidwib ta' sustanzi minerali, inkluża l-produzzjoni ta' fibra tal-ħġieġ

B’kapaċità ta' tidwib ta' 20 tunnellata kuljum

(ġ)

Installazzjonijiet għall-manifattura ta' prodotti taċ-ċeramika permezz ta' ħami, b’mod partikolari madum tas-soqfa, briks, briks refrattorji, madum, prodotti tal-ġebel jew porċellana

B’kapaċità ta' produzzjoni ta' 75 tunnellata kuljum, jew b’kapaċità ta' kalkara ta' 4 m3 u b'densità ta' tagħqid għal kull kalkara ta' 300kg/m3

4.

Industrija tal-Kimika

 

(a)

Installazzjonijiet Kimiċi għall-produzzjoni fuq skala industrijali ta' kimiċi organiċi bażiċi, bħalma huma:

(i)  idrokarbonijiet sempliċi (linejari jew ċikliċi, saturati jew mhux saturati, alifatiċi jew aromatiċi)

(ii)  idrokarbonijiet li fihom l-ossiġenu bħall-alkoħolijiet, aldeħidi, ketonijiet, aċidi karboxiliċi, esteri, aċetati, eteri, perossidi, epoxi reżini

(iii)  idrokarbonijiet Sulferużi

(iv)  idrokarbonijiet Nitroġeniċi bħall-amini, amidi, komposti nitrużi, komposti nitro jew nitrati, nitrili, ċjanati, isoċjanati

(v)  idrokarbonijiet li fihom il-fosfru

(vi)  idrokarbonijiet ħaloġeniċi

(vii)  komposti organometalliċi

(viii)  materjali bażiċi tal-plastik (polimeri, fibri sintetiċi u fibri li huma bbażati fuq iċ-ċelluloża)

(ix)  lastki sintetiċi

(x)  kuluranti u pigmenti

(xi)  aġenti li huma attivi fuq il-wiċċ tagħhom u sustanzi li jnaqqsu s-surface tension

*

(b)

Installazzjonijiet Kimici għall-produzzjoni fuq skala industrijali ta' kimiċi inorganiċi bażiċi, bħalma huma:

(i)  Gassijiet, bħalma huma l-ammonja, kloru jew idrokloru, fluworu jew idrofluworu, ossidi tal-karbon, komposti tal-kubrit, ossidi tan-nitroġenu, idroġenu, dijossidu tal-kubrit, karbonil kloridu

(ii)  Aċidi, bħalma huma l-aċidu kromiku, aċidu idrofluworiku, aċidu fosforiku, aċidu nitriku, aċidu idrokloriku, aċidu sulforiku, oleum, aċidi sulferuż

(iii)  Bażi, bħalma huma l-ammonju idrossidu, il-potassju idrossidu, is-sodju idrossidu

(iv)  Melħ, bħalma huma amonja klorika, potassju klorat, karbonat tal-potassju, karbonat tas-sodju, perborat, nitrat tal-fidda

(v)  Sustanzi mhux metalliċi, ossidi tal-metall jew komposti inorganiċi oħra bħalma huma l-karbidu tal-kalċju, silicon, karbidu tas-silikon

*

(ċ)

Installazzjonijiet kimiċi għall-produzzjoni fuq skala industrijali ta' fertilizzanti bbażati fuq il-fosfru, nitroġenu jew potassju (fertilizzanti sempliċi jew komposti)

*

(d)

Installazzjonijiet kimiċi għall-produzzjoni ta' prodotti bażiċi għas-saħħa tal-pjanti u bijoċidi fuq skala industrijali

*

(e)

Installazzjonijiet li jużaw proċess kimiku jew bijoloġiku għall-produzzjoni fuq skala industrijali ta' prodotti farmaċewtiċi bażiċi

*

(f)

Installazzjonijiet għall-produzzjoni fuq skala industrijali ta' splussivi u prodotti pirotekniċi

*

5.

Maniġġjar ta' skart u ilma ta' dranaġġ

 

(a)

Installazzjonijiet għall-irkuprar jew ir-rimi ta' skart perikoluż

Jirċievu 10 tunnellati kuljum

(b)

Installazzjonijiet għall-inċeneriżazzjoni ta' skart mhux perikoluż fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-4 ta' Diċembru 2000 dwar il-ħruq ta' skart (2)

B’kapaċità ta' 3 tunnellati fis-siegħa

(ċ)

Installazzjonijiet għar-rimi ta' skart mhux perikoluż

B’kapaċità ta' 50 tunnellata kuljum

(d)

Landfills (ħlief landfills ta' skart inerti u landfills li ġew magħluqa definittivament qabel is-16.7.2001 jew li għalihom il-fażi ta' azzjonijiet wara li ngħalqu meħtieġa mill-awtoritajiet kompetenti skond l-Artikolu 13 tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta' April 1999 dwar il-landfill ta' skart (3) tkun skadiet)

Jirċievu 10 tunnellati kuljum jew b’kapaċità ta' 25 000 tunnellata

(e)

Installazzjonijet għar-rimi jew riċiklaġġ ta' karkassi ta' annimali jew skart minn annimali

B’kapaċità ta' 10 tunnellati kuljum

(f)

Impjanti ta' trattament ta' ilma ta' dranaġġ urban

B’kapaċità ta' 100 000 ta' ekwivalenzi mal-popolazzjoni

(ġ)

Impjanti ta' trattament ta' ilma ta' dranaġġ industrijali li huma operati b'mod indipendenti li jiżvolġu waħda jew aktar mill-attivitajiet imfassla f’dan l-anness

B’kapacità ta' 10 000  m3 kuljum (4)

6.

Produzzjoni u proċessar ta' karta u injam

 

(a)

Impjanti industrijali għall-produzzjoni ta' polpa minn injam jew minn materjali fibrużi oħra

*

(b)

Impjanti industrijali għall-produzzjoni ta' karti u folja u ta' prodotti ta' injam primarji oħra (bħalma huma ċ-ċipbord, fiberbord, u plajwudd)

B’kapaċità produttiva ta' 20 tunnellata kuljum

(ċ)

Impjanti industrijali għall-preżervazzjoni ta' l-injam u prodotti ta' l-injam permezz tal-kimika

B’kapaċità produttiva ta' 50 m3 kuljum

7.

Produzzjoni intensiva ta' bhejjem u akkwakultura

 

(a)

Istallazzjonijiet għat-trobbija intensiva ta' tajr tad-dar jew ħnieżer

(i)  B’40 000 post għat-tajr

(ii)  B’2 000 post għall-produzzjoni ta' ħnieżer (b’piż iktar minn 30 kg)

(iii)  B’750 post għall-ħnieżer

(b)

Akkwakultura intensiva

B’kapaċità produttiva ta' 1 000 tunnellata ta' ħut jew frott tal-baħar fis-sena

8.

Prodotti annimali u veġetali mis-settur ta' l-ikel u tax-xorb

 

(a)

Biċċeriji

B’kapaċità produttiva ta' karkassi ta' 50 tunnellata kuljum

(b)

Trattament u pproċessar intenzjonat għall-produzzjoni ta' prodotti ta' ikel u xorb minn:

 

(i)  Materjali ewlenin minn annimali (ħlief ħalib)

B’kapaċità produttiva ta' prodott aħħari ta' 75 tunnellata kuljum

(ii)  Materjali ewlenin veġetali

B’kapaċità produttiva ta' prodott aħħari ta' 300 tunnellata kuljum (valur medju fuq medda ta' kwart ta' sena)

(ċ)

Trattament u pproċessar ta' ħalib

B’kapaċità li jirċievu 200 tunnellata ta' ħalib kuljum (valur medju fuq bażi annwali)

9.

Attivitajiet oħra

 

(a)

Impjanti għall-pretrattament (operazzjonijiet bħalma huma l-ħasil, l-ibbliċjar, il-merċeriżazzjoni) jew kolorazzjoni ta' fibri jew tessili

B’kapacità ta' trattament ta' 10 tunnellati kuljum

(b)

Impjanti għall-kunzatura ta' ġlud

B’kapaċità ta' trattament ta' 12-il tunnellata ta' prodott aħħari kuljum

(ċ)

Installazzjonijiet għat-trattament tal-wiċċ ta' sustanzi, oġġetti jew prodotti permezz ta' solventi organiċi, b’mod partikolari għat-tilbiż, stampar, kisi, tneħħija ta' grass, trattament waterproofing, alterazzjoni ta' dimensjoni, tpittir, tindif jew impregnazzjoni

B’kapaċità ta' konsum ta' 150 kg fis-siegħa jew 200 tunnellata fis-sena

(d)

Installazzjonijiet għall-produzzjoni ta' karbon (faħam solidu maħruq) jew elletro-grafita permezz ta' inċenerazzjoni jew grafitazzjoni

*

(e)

Installazzjonijiet għall-bini ta', jew għal- tpittir jew tneħħija ta' żebgħa minn bastimenti

B’kapaċità għal bastimenti li huma ta' tul ta' 100 metru

(1)   Asterisk (*) jindika li ma huwa applikabli ebda limitu ta' kapacità (kull faċilità hija soġġetta għar-rappurtar).

(2)   ĠU L 332, 28.12.2000, p. 91.

(3)   ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1. Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(4)   Il-limitu tal-kapaċità għandu jkun rivedut sa mhux aktar tard mill-2010 fid-dawl tar-riżultati ta' l-ewwel ċiklu ta' rappurtar.
ANNESS II

Inkwinanti ( *1 )Nru

numru SAK

Inkwinant (1)

Limitu ta' rilaxx

(kolonna 1)

fl-arja

(kolonna 1a)

kg/sena

fl-ilma

(kolonna 1b)

kg/sena

fl-art

(kolonna 1ċ)

kg/sena

1

74-82-8

Metanu (CH4)

100 000

— (2)

2

630-08-0

MonossiduKarboniku (CO)

500 000

3

124-38-9

Dijossidu Karboniku (CO2)

100 miljun

4

 

Idro-fluworokarbonji (HFCs) (3)

100

5

10024-97-2

Nitro-Ossidu(N2O)

10 000

6

7664-41-7

Ammonja (NH3)

10 000

7

 

Komposti volatili organiċi mhux metaniċi (NMVOC)

100 000

8

 

Ossidi tan-Nitroġenu (NOx/NO2)

100 000

9

 

Perfluworokarbonji (PFCs) (4)

100

10

2551-62-4

Kubrit ħexafluworidu (SF6)

50

11

 

Ossidi tal-kubrit (SOx/SO2)

150 000

12

 

Nitroġenu totali

50 000

50 000

13

 

Fosfru totali

5 000

5 000

14

 

Idroklorofluworokarbonji (HCFCs) (5)

1

15

 

Klorofluworokarbonji (CFCs) (6)

1

16

 

Ħalonijiet (7)

1

17

 

Arseniku u komposti tiegħu (bħala As) (8)

20

5

5

18

 

Kadmju u komposti tiegħu (bħala Cd) (8)

10

5

5

19

 

Kromju u komposti tiegħu (bħala Cr) (8)

100

50

50

20

 

Kupru u komposti (bħala Cu) (8)

100

50

50

21

 

Merkurju u komposti (bħala Hg) (8)

10

1

1

22

 

Nikel u komposti (bħala Ni) (8)

50

20

20

23

 

Ċomb u komposti (bħala Pb) (8)

200

20

20

24

 

Żingu u komposti (bħala Zn) (8)

200

100

100

25

15972-60-8

Alaklor

1

1

26

309-00-2

Aldrin

1

1

1

27

1912-24-9

Atrażin

1

1

28

57-74-9

Klordanu

1

1

1

29

143-50-0

Klordekonu

1

1

1

30

470-90-6

Klorfenvinfosu

1

1

31

85535-84-8

Kloro-alkani, C10-C13

1

1

32

2921-88-2

Klorpirifos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dikloroetanu (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Diklorometanu (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dijeldrin

1

1

1

37

330-54-1

Djuron

1

1

38

115-29-7

Endosulfan

1

1

39

72-20-8

Endrin

1

1

1

40

 

Komposti organiċi aloġenati (bħala AOX) (9)

1 000

1 000

41

76-44-8

Ħeptaklor

1

1

1

42

118-74-1

Ħexaklorobenżene (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Ħexaklorobutadijene (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-ħexakloroċikluħexanu (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindane

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47

 

PCDD + PCDF (dijossini + furani) (bħala Teq) (10)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentaklorobenżin

1

1

1

49

87-86-5

Pentaklorofenol (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Bifenili Poliklorinati (PCBs)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simazine

1

1

52

127-18-4

Tetrakloroetilene (PER)

2 000

10

53

56-23-5

Tetraklorometanu (TCM)

100

1

54

12002-48-1

Triklorobenżini (TCBs) (kollha isomeri)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-trikloroetanu

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrakloroetanu

50

57

79-01-6

Trikloroetilene

2 000

10

58

67-66-3

Triklorometanu

500

10

59

8001-35-2

Toxafene

1

1

1

60

75-01-4

Vinil kloridu

1 000

10

10

61

120-12-7

Antraċene

50

1

1

62

71-43-2

Benżin

1 000

200

(bħala BTEX) (11)

200

(bħala BTEX) (11)

63

 

Difenileteri Brominati (PBDE) (12)

1

1

64

 

Nonilfenoli u Etoxilati Nonilfenoli (NP/NPEs)

1

1

65

100-41-4

Etil benżin

200

(bħala BTEX) (11)

200

(bħala BTEX) (11)

66

75-21-8

Etilene ossidu

1 000

10

10

67

34123-59-6

Isoproturon

1

1

68

91-20-3

Naftalina

100

10

10

69

 

Komposti ta' Organotin (bħala totali Sn)

50

50

70

117-81-7

Di-(2-etil ħexil) ftalat (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Aċidu Karboliku (bħala totali C) (13)

20

20

72

 

Idrokarbonijiet poliċikliċi aromatiċi (PAHs) (14)

50

5

5

73

108-88-3

Toluene

200

(bħala BTEX) (11)

200

(bħala BTEX) (11)

74

 

Tributiltin u komposti (15)

1

1

75

 

Trifenilitin u komposti (16)

1

1

76

 

Korbonju organiku totali (TOC) (bħala totali C jew COD/3)

50 000

77

1582-09-8

Trifluralin

1

1

78

1330-20-7

Xilenes (17)

200

(bħala BTEX) (11)

200

(bħala BTEX) (11)

79

 

Kloridi (bħala totali Cl)

2 miljuni

2 miljuni

80

 

Kloru u komposti inorganiċi (bħala HCl)

10 000

81

1332-21-4

Asbestos

1

1

1

82

 

Ċjanuri (bħala totali CN)

50

50

83

 

Fluworidi (bħala totali F)

2 000

2 000

84

 

Fluworu u komposti inorganiċi (bħala HF)

5 000

85

74-90-8

Aċidu ċjanuriku (HCN)

200

86

 

Materja Partikulata (PM10)

50 000

87

1806-26-4

Oktilfenoli u Oktilfenol ethoxylates

1

88

206-44-0

Fluworantenu

1

89

465-73-6

Isodrin

1

90

36355-1-8

Hexabromobifenil

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Benzo(g,h,i) perilene

 

1

 

(1)   Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor kwalunkwe inkwinant imsemmi fl-Anness II għandu jiġi rappurtat bħala l-massa totali ta' dak l-inkwinant jew, f'każ li inkwinant ikun grupp ta' sustanzi, bħala l-massa totali tal-grupp.

(2)   Is-sing (-) jindika li l-parametru u l-mezz li qed jiġu diskussi ma joħolqux il-ħtieġa sabiex isir rapport.

(3)   Massa totali ta' Idro-fluworokarbonji: is-somma ta' HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(4)   Massa totali ta' perfluworokarbonji: is-somma ta' CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(5)   Massa totali tas-sustanzi inklużi l-isomeri tagħhom elenkati fil-Grupp VIII ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' Ġunju 2000 dwar sostanzi li jnaqqsu s-saff ta’ l-ożonu (ĠU L 244, 29.9.2000, p. 1) Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1804/2003 (ĠU L 265, 16.10.2003, p. 1).

(6)   Massa totali tas-sustanzi inklużi l-isomeri tagħhom elenkati fil-Grupp I u II ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000.

(7)   Massa totali tas-sustanzi elenkati inklużi l-isomeri tagħhom fil-Grupp III u VI ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000.

(8)   Il-metalli kollha għandhom ikunu rappurtati bħala l-massa totali ta' l-element fil-forom kemikali kollha preżenti fir-rilaxx.

(9)   Komposti organiċi aloġenati li jistgħu jiġu assorbiti mal-karbonju attivat deskritt bħala kloridju.

(10)   Deskritti bħala I-TEQ.

(11)   Inkwinanti singoli jridu jiġu rappurtati jekk il-livell għall-BTEX (il-parametru totali ta' benżin, toluene, etil benżin, xileni) jinqabeż.

(12)   Massa totali tad-difenileteri brominati: penta-BDE, octa-BDE u deca-BDE.

(13)   Massa totali ta' fenolu u sostituti sempliċi ta' fenoli deskritti bħala karbonju totali.

(14)   Idrokarboni poliċikliċi aromatiċi (PAH ijiet) jridu jitkejlu għar-rappurtar ta' rilaxxi fl-arja bħala benżo(a)pirene (50-32-8), benżo(b)fluworantene (205-99-2), benżo(k)fluworantene (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pirene (193-39-5) (derivati mir-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar inkwinanti organiċi persistenti (ĠU L 229, 29.6.2004, p. 5).

(15)   Massa totali ta' komposti ta' tributiltin, deskritti bħala massa ta' tributiltin.

(16)   Massa totali ta' komposti ta' trifenilitin, deskritti bħala massa ta' trifenilitin.

(17)   Massa totali ta' xilenes (orto-xilenes, meta-xilenes, para-xilenes).

▼M2 —————( 1 ) ĠU L 194, 25.7.1975, p. 39. Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

( 2 ) ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40. Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

( 3 ) Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess tal-pubbliku għat-tagħrif ambjentali u li tħassar id-Direttiva 90/313/KEE (ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26).

( 4 ) ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.

( 5 ) ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

( *1 ) Rilaxxi inkwinanti li jaqgħu taħt bosta kategoriji ta' inkwinanti għandhom ikunu rrappurtati għal kull waħda minn dawn il-kategoriji.