02005R0183 — MT — 26.07.2019 — 005.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

IR-REGOLAMENT (KE) Nru 183/2005 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-12 ta' Jannar 2005

li jistabbilixxi l-ħtiġijiet għall-iġjene ta' l-għalf

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 035 8.2.2005, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT (KE) Nru 219/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-11 ta' Marzu 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M2

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 225/2012 tal-15 ta’ Marzu 2012

  L 77

1

16.3.2012

►M3

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1905 tat-22 ta' Ottubru 2015

  L 278

5

23.10.2015

►M4

REGOLAMENT (UE) 2019/1243 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-20 ta’ Ġunju 2019

  L 198

241

25.7.2019
▼B

IR-REGOLAMENT (KE) Nru 183/2005 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-12 ta' Jannar 2005

li jistabbilixxi l-ħtiġijiet għall-iġjene ta' l-għalf

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)KAPITOLU I

MATERJA TAS-SUĠĠETT, KAMP TA' APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Materja tas-Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi:

(a) regoli ġenerali fuq l-iġjene ta' l-għalf;

(b) kondizzjonijiet u arranġamenti li jiżguraw it-traċċabbiltà ta' l-għalf;

(ċ) kondizzjonijiet u arranġamenti għar-reġistrazzjoni u approvazzjoni ta' stabbilimenti.

Artikolu 2

Kamp ta' l-applikazzjoni

1.  Dan ir-Regolament għandu japplika għal:

(a) l-attivitajiet ta' l-operaturi fis-suq ta' l-għalf f'kull stadju, minn u jinkludu l-produzzjoni primarja ta' l-għalf, sa u jinkludu, t-tqegħid ta' l-għalf fis-suq;

(b) it-tmigħ ta' annimali li jipproduċu l-ikel;

(ċ) l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' għalf minn u lejn pajjiżi terzi.

2.  Dan ir-Regolament m'għandux japplika għal:

(a) produzzjoni domestika privata ta' l-għalf:

(i) għal annimali li jipproduċu l-ikel miżmuma għall-konsum domestiku privat;

u

(ii) għal annimali mhux miżmuma għall-produzzjoni ta' l-ikel;

(b) tmigħ ta' annimali li jipproduċu l-ikel miżmuma għall-konsum domestiku privat jew għall-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 1 (2)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru. 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar l-iġjene ta' oġġetti ta' l-ikel ( 1 );

(ċ) tmigħ ta' annimali mhux miżmuma għall-produzzjoni ta' ikel;

(d) forniment dirett ta' kwantitajiet żgħar ta' produzzjoni primarja ta' għalf fuq livell lokali mill-produttur lil irziezet lokali għall-użu f'dawk l-irziezet;

(e) bejgħ bl-imnut ta' ikel għall-annimali domestici.

3.  L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu regoli u direzzjonijiet biex jirregolaw l-attivitajiet li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 2. Dawn ir-regoli u d-direzzjonijiet nazzjonali għandhom jiżguraw li jiksbu l-għanijiet ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-iskop ta' dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet fir-Regolament (KE) Nru 178/2002 għandhom japplikaw, soġġett għad-definizzjonijiet speċifiċi li ġejjin:

(a) “iġjene fl-għalf” tfisser miżuri u kondizzjonijiet neċessarji biex jiġu kkontrollati r-riskji u biex jiżguraw li l-għalf huwa tajjeb biex jittiekel minn annimali, kont meħud ta' l-użu li għalih huwa maħsub;

(b) “operatur fis-suq ta' l-għalf” tfisser il-persuna naturali jew legali responsabbli biex tiżgura li l-ħtiġijiet tar-Regolament preżenti jiġu sodisfatti fin-negozju ta' l-għalf taħt il-kontroll tagħhom;

(ċ) “addittivi fl-għalf” tfisser sustanzi jew mikro-organiżmi awtorizzati skond ir-Regolament (KE) Nru. 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 dwar addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni ta' l-annimali ( 2 );

(d) “stabbiliment” tfisser kull unità ta' negozju ta' l-għalf;

(e) “awtorità kompetenti” tfisser l-awtorità ta' Stat Membru jew ta' pajjiż terz nominata biex twettaq kontrolli uffiċjali;

(f) “produzzjoni primarja ta' l-għalf” tfisser il-produzzjoni ta' prodotti agrikoli, li jinkludu b'mod partikolari it-tkabbir, il-ħsad, il-ħlib, it-trobbija ta' annimali (qabel il-qtil tagħhom) jew is-sajd li tirriżulta esklusivament fi prodotti li fuqhom ma jkunx hemm aktar proċessar wara l-ħsad, il-ġbir jew il-qbid, minbarra trattament sempliċiment fiżiku.KAPITOLU II

OBBLIGI

Artikolu 4

Obbligi Ġenerali

1.  Operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom jiżguraw li l-istadji kollha ta' produzzjoni, ipproċessar u distribuzzjoni taħt il-kontroll tagħhom jiġu mwettqa skond il-leġislazzjoni applikabbli tal-Komunità, il-liġi nazzjonali kompatibbli magħha u l-prattika tajba. B'mod partikolari għandhom jiżguraw li jissodisfaw il-ħtiġijiet relevanti ta' l-iġjene stabbiliti f'dan ir-Regolament.

2.  Meta jitimgħu annimali li jipproduċu l-ikel, min irabbi l-annimali f'razzett għandu jieħu miżuri u jadotta proċeduri li jżommu r-riskju ta' kontaminazzjoni bijoloġika, kimika u fiżika ta' l-għalf, ta' l-annimali u ta' prodotti ta' l-annimali baxx kemm jista' jkun.

Artikolu 5

Obbligi speċifiċi

1.  Għax-xogħol fil-livell ta' produzzjoni primarja ta' l-għalf u x-xogħol assoċjat li jidher hawn taħt:

(a) ġarr, ħażna u manipulazzjoni ta' prodotti primarji fil-post ta' produzzjoni;

(b) xogħol ta' trasport għall-kunsinna ta' prodotti primarji mill-post tal-produzzjoni sa stabbiliment;

(ċ) taħlit ta' l-għalf għall-ħtiġijiet esklussivi ta' l-ażjendi stess mingħajr l-użu ta' addittivi jew taħlit lest ta' addittivi bl-eċċezzjoni ta' addittivi użati fil-ħżin ta' ħaxix f'sajlo,

l-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' l-Anness I, fejn ikun relevanti għax-xogħol imwettaq.

2.  Għal xogħol ieħor barra minn dak li hemm referenza għalih fil-paragrafu 1, inkluż it-taħlit ta' l-għalf għall-ħtiġijiet esklussivi ta' l-ażjendi stess meta jintużaw addittivi jew taħlitiet lesti ta' addittivi bl-eċċezzjoni ta' addittivi użati fil-ħżin ta' ħaxix f'sajlo, l-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet fl-Anness II, fejn ikun relevanti għax-xogħol imwettaq.

3.  L-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom:

(a) jikkonformaw ma' kriterji mikrobijoloġiċi speċifiċi;

(b) jieħdu miżuri jew jadottaw proċeduri neċessarji biex jilħqu miri speċifiċi.

▼M4

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 30a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddefinixxi l-kriterji u l-miri msemmija fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu.

▼B

4.  L-operaturi fis-suq ta' għalf jistgħu jużaw il-gwidi pprovduti fil-Kapitolu III biex jgħinuhom jikkonformaw ma' l-obbligi tagħhom skond dan ir-Regolament.

5.  Kull min irabbi l-annimali f'razzett għandu jikkonforma mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III meta jitma' annimali li jipproduċu l-ikel.

6.  L-operaturi fis-suq ta' l-għalf u min irabbi l-annimali f'razzett għandhom jakkwistaw u jużaw għalf minn stabbilimenti li huma rreġistrati u/jew li huma approvati skond dan ir-Regolament biss.

Artikolu 6

Sistema ta' analiżi tar-riskju u tal-punti kritiċi ta' kontroll (HACCP)

1.  L-operaturi fis-suq ta' għalf li qed iwettqu xogħol għajr dak li hemm referenza għalih fl-Artikolu 5(1) għandhom jistabbilixxu, jimplimentaw u jżommu fis-seħħ proċedura jew proċeduri bil-miktub permanenti bbażati fuq il-prinċipji ta' analiżi tar-riskju u ta' l-HACCP.

2.  Il-prinċipji li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1 huma li ġejjin:

(a) li jiġu identifikati xi riskji li għandhom jinżammu milli jseħħu, jiġu eliminati jew imnaqqsa għal livelli aċċettabbli;

(b) li jiġu identifikati l-punti kritiċi ta' kontroll fil-punt jew punti fejn il-kontroll huwa essenzjali biex ir-riskju jinżamm milli jseħħ jew jiġi eliminat jew jitnaqqas għal livelli aċċettabbli;

(ċ) li jiġu stabbiliti limiti kritiċi f'punti kritiċi ta' kontroll li jisseparaw dak li hu aċċettabbli minn dak li mhuwiex, għall-prevenzjoni, eliminazzjoni jew tnaqqis tar-riskji identifikati;

(d) li jiġu stabbiliti u implimentati proċeduri effettivi ta' monitoraġġ f'punti kritiċi ta' kontroll;

(e) li tiġi stabbilita azzjoni korrettiva meta l-monitoraġġ jindika li punt kritiku ta' kontroll mhuwiex taħt kontroll;

(f) li jiġu stabbiliti proċeduri biex jivverifikaw li l-miżuri imsemmija fil-punti (a) sa (e) ikunu kompluti u jaħdmu b'mod effettiv. Proċeduri ta' verifika għandhom jitwettqu b'mod regolari;

(g) li jiġu stabbiliti dokumenti u reġistri fi proporzjon għan-natura u d-daqs tan-negozji ta' l-għalf sabiex juru l-applikazzjoni effettiva tal-miżuri stabbiliti fil-punti (a) sa (f).

3.  Meta jsir xi bdil fi prodott, proċess, jew kwalunkwe stadju tal-produzzjoni, ta' l-ipproċessar, tal-ħżin jew tad-distribuzzjoni, l-operaturi fis-suq ta' għalf għandhom jirrevedu l-proċeduri tagħhom u jagħmlu t-tibdil meħtieġ.

4.  Bħala parti mis-sistema tal-proċeduri li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 1, l-operaturi fis-suq ta' l-għalf jistgħu jużaw gwidi ta' prattika tajba flimkien ma' gwidi dwar l-applikazzjoni tal- HACCP, żviluppati skond l-Artikolu 20.

5.  Miżuri jistgħu jiġu adottati biex jiffaċilitaw l-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu, inklużi għal negozji żgħar, skond il-proċedura li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 31 (2).

Artikolu 7

Dokumenti dwar is-sistema tal-HACCP

1.  L-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom:

(a) jipprovdu lill-awtorità kompetenti bl-evidenza tal-konformità tagħhom ma' l-Artikolu 6 fil-forma mitluba mill-awtorità kompetenti;

(b) jiżguraw li dawk id-dokumenti li jiddeskrivu l-proċeduri prodotti skond l-Artikolu 6 jinżammu dejjem aġġornati;

2.  L-awtorità kompetenti għandha tqis in-natura u d-daqs tan-negozju ta' l-għalf meta tkun qed tiffissa l-ħtiġijiet li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1(a).

3.  Jistgħu jiġu adottati arranġamenti ddettaljati għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu skond il-proċedura li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 31(2). Dawn l-arranġamenti jistgħu jagħmluha aktar faċli għal xi operaturi fis-suq ta' l-għalf biex jimplimentaw il-prinċipji tal-HACCP żviluppati skond il-Kapitolu III, bil-għan li jikkonformaw ma' l-Artikolu 6(1).

Artikolu 8

Garanziji Finanzjarji

1.  Sabiex tipprepara għal sistema effettiva ta' garanziji finanzjarji għall-operaturi fis-suq ta' għalf, il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar garanziji finanzjarji fis-settur ta' l-għalf sa 8 ta' Frar 2006; minbarra li jeżamina d-dispożizzjonijiet legali, s-sistemi u l-prattiċi fuq livell nazzjonali li jeżistu fir-rigward tar-responsabbiltà fis-settur ta' l-għalf u setturi relatati, ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, fejn xieraq, bi proposti legislattivi għal sistema ta' garanziji li tkun possibbli u prattikabbli fuq il-livell tal-Komunità. Dawk il-garanziji għandhom ikopru l-ispejjeż kollha li għalihom l-operaturi jistgħu jinżammu responsabbli bħala konsegwenza diretta ta' l-irtirar mis-suq, it-trattament u/jew il-qerda ta' xi għalf, annimali jew ikel prodott minnhom.

2.  L-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom jinżammu responsabbli għal kwalunkwe ksur tal-leġislazzjoni relevanti dwar is-sigurtà ta' l-għalf u l-operaturi fit-tifsira ta' l-Artikolu 5(2) għandhom jipprovdu provi li huma koperti bil-garanziji finanzjarji meħtieġa mill-miżuri leġislativi tal-Komunità li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1.

Artikolu 9

Kontrolli Uffiċjali, notifikazzjoni u reġistrazzjoni

1.  L-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom jikkoperaw ma' l-awtoritajiet kompetenti skond il-leġislazzjoni relevanti tal-Komunità u l-liġi nazzjonali kompatibbli magħha.

2.  L-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom:

(a) jgħarrfu lill-awtorità kompetenti xierqa b'kull stabbiliment taħt il-kontroll tagħhom, li huma attivi f'xi stadju ta' produzzjoni, ipproċessar, ħażna, trasport jew distribuzzjoni ta' għalf, fil-forma meħtieġa mill-awtorità kompetenti biex dawn jiġu rreġistrati;

(b) jipprovdu lill-awtorità kompetenti b'informazzjoni aġġornata fuq kull stabbiliment taħt il-kontroll tagħhom kif imsemmija fil-punt (a), kif ukoll jinformaw lill-awtorità kompetenti bi kwalunkwe bidla sinifikanti fl-attivitajiet u kull għeluq ta' stabbiliment eżistenti.

3.  L-awtorità kompetenti għandha żżomm reġistru jew reġistri ta' stabbilimenti.

Artikolu 10

Approvazzjoni ta' stabbilimenti tan-negozju ta' għalf

L-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom jiżguraw li stabbilimenti taħt il-kontroll tagħhom u koperti b'dan ir-Regolament jiġu approvati mill-awtorità kompetenti, meta:

(1) dawn l-istabbilimenti jwettqu xi waħda minn dawn l-attivitajiet li ġejjin:

(a) il-manifattura u/jew il-bejgħ fis-suq ta' addittivi ta' l-għalf koperti bir-Regolament (KE) Nru. 1831/2003 jew prodotti koperti bid-Direttiva 82/471/KEE u li hemm referenza għalihom fil-Kapitolu 1 ta' l-Anness IV ta' dan ir-Regolament;

(b) il-manifattura u/jew it-tqegħid fis-suq ta' taħlitiet lesti ppreparati bl-użu ta' addittivi ta' l-għalf li hemm referenza għalihom fil-Kapitolu 2 ta' l-Anness IV ta' dan ir-Regolament;

(ċ) il-manifattura għat-tqegħid fis-suq, jew il-produzzjoni esklussivament għall-bżonnijiet ta' l-ażjendi stess, ta' oġġetti ta' l-ikel komposti li jużaw addittivi ta' għalf jew taħlitiet lesti li jkun fihom addittivi ta' l-għalf u li hemm referenza għalihom fil-Kapitolu 3 ta' l-Anness IV ta' dan ir-Regolament;

(2) l-approvazzjoni hija meħtieġa skond il-liġi nazzjonali ta' l-Istat Membru fejn ikun jinsab l-istabbiliment;

jew

▼M4

(3) hija meħtieġa approvazzjoni minn Regolament Delegat li l-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta f’konformità mal-Artikolu 30a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament.

▼B

Artikolu 11

Ħtiġijiet

L-operaturi fis-suq ta' l-għalf m'għandhomx joperaw mingħajr:

(a) reġistrazzjoni skond l-Artikolu 9;

jew

(b) approvazzjoni, meta meħtieġa skond l-Artikolu 10.

Artikolu 12

Informazzjoni fuq ir-regoli nazzjonali dwar l-approvazzjoni

Dak l-Istat Membru li jeħtieġ l-approvazzjoni skond l-Artikolu 10(2) ta' ċerti stabbilimenti li jinsabu fit-territorju tiegħu għandu jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bir-regoli nazzjonali relevanti.

Artikolu 13

Approvazzjoni ta' stabbilimenti

1.  L-awtorità kompetenti għandha tapprova biss stabbilimenti li waqt żjara fuq il-post, qabel il-bidu ta' kull attività, urew li jissodisfaw il-ħtiġijiet relevanti skond dan ir-Regolament.

2.  L-awtorità kompetenti tista' tagħti approvazzjoni kondizzjonali jekk jidhrilha, miż-żjara fuq il-post, li l-istabbiliment jissodisfa l-ħtiġijiet kollha rigward infrastruttura u tagħmir. Hi għandha tagħti approvazzjoni sħiħa biss jekk jidher, wara żjara oħra fuq il-post li għandha ssir fi żmien tliet xhur minn meta tingħata l-approvazzjoni kondizzjonali, li l-istabbiliment ikun jissodisfa l-ħtiġijiet l-oħra li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1. Jekk ikun hemm progress ċar imma l-istabbiliment ikun għad ma jissodisfax il-ħtiġijiet kollha, l-awtorità kompetenti tista' ttawwal l-approvazzjoni kondizzjonali. Madankollu, l-approvazzjoni kondizzjonali ma tistax taqbeż total ta' sitt xhur.

Artikolu 14

Sospensjoni tar-reġistrazzjoni jew ta' l-approvazzjoni

L-awtorità kompetenti għandha tissospendi temporanjament ir-reġistrazzjoni jew l-approvazzjoni ta' stabbiliment għal attività waħda, aktar jew kollha tiegħu, fejn jintwera li l-istabbiliment ma baqax jissodisfa l-kondizzjonijiet applikabbli għal dawn l-attivitajiet.

Din is-sospensjoni għandha ddum sakemm l-istabbiliment jerġa' jissodisfa l-kondizzjonijiet. Fil-każ li dawn il-kondizzjonijet ma jittranġawx fi żmien sena, għandu japplika l-Artikolu 15.

Artikolu 15

Revoka ta' reġistrazzjoni jew approvazzjoni

L-awtorità kompetenti għandha tirrekova r-reġistrazzjoni jew l-approvazzjoni ta' stabbiliment għal waħda jew aktar mill-attivitajiet tiegħu meta:

(a) l-istabbiliment iwaqqaf waħda jew aktar mill-attivitajiet tiegħu;

(b) jintwera li l-istabbiliment ma ssodisfax il-kondizzjonijiet applikabbli għall-attivitajiet tiegħu, għall-perjodu ta' sena;

(ċ) issib nuqqasijiet serji jew kellha twaqqaf il-produzzjoni ta' stabbiliment b'mod ripetut u l-operatur fis-suq ta' l-għalf jkun għadu mhux f'qagħda li jipprovdi garanziji adekwati fir-rigward ta' produzzjoni futura.

Artikolu 16

Emendi għar-reġistrazzjoni jew għall-approvazzjoni ta' stabbiliment

Fuq talba, l-awtorità kompetenti għandha temenda r-reġistrazzjoni jew l-approvazzjoni ta' stabbiliment, fejn hu jkun wera l-kapaċità li jiżviluppa attivitajiet li huma addizzjonali għal dawk li għalihom kien irreġistrat jew approvat fil-bidu, jew dawk li jsiru minflokhom.

Artikolu 17

Eżenzjoni minn żjarat fuq il-post

1.  L-Istati Membri huma eżenti mill-obbligu li jwettqu żjarat fuq il-post skond l-Artikolu 13 ta' negozji ta' l-għalf li joperaw biss bħala kummerċjanti, mingħajr ma jżommu l-prodotti fuq il-post.

2.  Dawn in-negozji ta' l-għalf għandhom jippreżentaw lill-awtorità kompetenti dikjarazzjoni, fil-forma skond kif deċiża mill-awtorità kompetenti, li tgħid li l-għalf li huma jqiegħdu fis-suq huwa konformi mal-kondizzjonijet ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 18

Miżuri Transitorji

1.  Stabbilimenti u intermedjarji approvati u/jew irreġistrati skond id-Direttiva 95/69/KE jistgħu jkomplu l-attivitajiet tagħhom bil-kondizzjoni li jippreżentaw, mhux aktar tard minn 1 ta' Jannar 2006, notifika f'dan is-sens lill-awtorità kompetenti relevanti tal-post fejn ikunu jinsabu l-faċilitajiet tagħhom.

2.  Stabbilimenti u intermedjarji li ma jeħtieġux la reġistrazzjoni u lanqas approvazzjoni skond id-Direttiva 95/69/KE, imma li jeħtieġu reġistrazzjoni skond dan ir-Regolamenti jistgħu jkomplu bl-attivitajiet tagħhom, bil-kondizzjoni li jippreżentaw, mhux aktar tard minn 1 ta' Jannar 2006, applikazzjoni għar-reġistrazzjoni lill-awtorità kompetenti relevanti tal-post fejn qegħdin il-faċilitajiet tagħhom.

3.  Sa 1 ta' Jannar 2008, l-applikant għandu jiddikjara, fil-forma skond kif deċiża mill-awtorità kompetenti, li hu jissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament.

4.  L-awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu s-sistemi eżistenti għall-ġbir ta' data u jitolbu lil min qed jagħmel in-notifika jew lill-applikant biex jipprovdi biss l-informazzjoni addizzjonali li tiggarantixxi li hu jikkonforma mal-kondizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. B'mod partikolari, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jikkunsidraw bħala applikazzjoni taħt il-paragrafu 2 notifika taħt l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 852/2004.

Artikolu 19

Lista ta' stabbilimenti rreġistrati u approvati

1.  Għal kull attività, l-awtorità kompetenti għandha ddaħħal f'lista jew listi nazzjonali l-istabbilimenti li tkun irreġistrat skond l-Artikolu 9.

2.  Stabbilimenti approvati mill-awtorità kompetenti skond l-Artikolu 13 għandhom jitniżżlu f'lista nazzjonali b'numru ta' identifikazzjoni individwali.

3.  L-Istati Membri għandhom iżommu aġġornati d-daħliet ta' stabbilimenti fil-listi li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1 u 2 skond id-deċiżjonijiet li hemm referenza għalihom fl-Artikoli 14, 15 u 16 biex jissospendu, jirrevokaw jew jemendaw reġistrazzjoni jew approvazzjoni.

4.  Il-lista li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 2 għandha titfassal skond il-mudell stabbilit fl-Anness V, Kapitolu I.

5.  In-numru ta' identifikazzjoni li hemm referenza għalih fil-paragrafu 2 għandu jkun fil-forma stabbilita fl-Anness V, Kapitolu II.

6.  Il-Kummissjoni għandha tiġbor u tagħmel disponibbli għall-pubbliku l-parti tal-listi ta' l-Istati Membri li jinkludu l-istabbilimenti li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 2 għall-ewwel darba f'Novembru 2007, u minn hemm 'il quddiem kull sena, sa mhux aktar tard mit-30 ta' Novembru. Il-lista konsolidata għandha tinkludi l-emendi magħmula matul is-sena.

7.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-listi ta' stabbilimenti li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1 disponibbli għall-pubbliku.KAPITOLU III

GWIDI GĦAL PRATTIKA TAJBA

Artikolu 20

L-iżvilupp, it-tixrid u l-użu ta' gwidi

1.  Il-Kummissjoni għandha tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' gwidi tal-Komunità għal prattika tajba fis-settur ta' l-għalf u għall-applikazzjoni tal-prinċipji ta' l-HACCP skond l-Artikolu 22.

Fejn neċessarju, l-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta' gwidi nazzjonali skond l-Artikolu 21.

2.  It-tixrid u l-użu tal-gwidi kemm nazzjonali kif ukoll tal-Komunità għandu jkun imħeġġeġ mill-awtoritajiet kompetenti.

3.  Madankollu, l-operaturi fis-suq ta' l-għalf jistgħu jużaw dawn il-gwidi b'mod volontarju.

Artikolu 21

Gwidi Nazzjonali

1.  Meta jiġu żviluppati gwidi għal prattika nazzjonali tajba, dawn għandhom jiġu żviluppati u mxerrda mis-settur tan-negozji ta' l-għalf:

(a) b'konsultazzjoni ma' rappreżentanti ta' partijiet li l-interessi tagħhom jistgħu jkunu affettwati b'mod sostanzjali, bħalma huma awtoritajiet kompetenti u gruppi ta' dawk li jagħmlu użu mill-prodott;

(b) wara li jiġu kkunsidrati l-kodiċi relevanti ta' prattika tal-Codex Alimentarius;

u

(ċ) meta dawn jikkonċernaw il-produzzjoni primarja ta' l-għalf, wara li jiġu kkunsidrati l-ħtiġijiet stabbiliti fl-Anness I.

2.  L-Istati Membri għandhom jassessjaw il-gwidi nazzjonali biex jiżguraw li:

(a) dawn ġew żviluppati skond il-paragrafu 1;

(b) il-kontenut tagħhom huwa prattikabbli għas-setturi li jirreferu għalihom;

u

(ċ) huma xierqa bħala gwidi għall-konformità ma' l-Artikoli 4, 5 u 6, fis-setturi u/jew għall-għalf konċernat.

3.  L-Istati Membri għandhom jittrasmettu gwidi nazzjonali lill-Kummissjoni.

4.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u tamministra sistema ta' reġistrazzjoni għal dawn il-gwidi u tagħmel is-sistema disponibbli għall-Istati Membri.

Artikolu 22

Gwidi tal-Komunità

1.  Qabel ma jiġu żviluppati gwidi tal-Komunità għall-prattika tajba fl-iġjene jew għall-applikazzjoni tal-prinċipji ta' l-HACCP, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-Kumitat li hemm referenza għalih fl-Artikolu 31(1). L-għan ta' din il-konsultazzjoni għandu jkun li jiġi kkunsidrat l-bżonn għal dawn il-gwidi, il-kamp ta' applikazzjoni u l-materja tas-suġġett tagħhom.

2.  Fejn ikunu ġew imħejjija gwidi tal-Komunità, il-Kummissjoni għandha tiżgura li dawn jiġu żviluppati u mxerrda:

(a) minn jew b'konsultazzjoni ma' rappreżentanti addattati tas-setturi Ewropej fis-suq ta' l-għalf u partijiet oħra interessati, bħal gruppi tal-konsumaturi;

(b) b'kollaborazzjoni ma' partijiet li l-interessi tagħhom jistgħu jiġu affettwati b'mod sostanzjali, bħalma huma awtoritajiet kompetenti.

3.  Meta l-gwidi tal-Komunità jiġu żviluppati u mxerrda għandu jitqies:

(a) il-kodiċi ta' prattika relevanti tal-Codex Alimentarius,

u

(b) meta jikkonċernaw il-produzzjoni primarja ta' għalf, il-ħtiġijiet stabbiliti fl-Anness I.

4.  Il-Kumitat li hemm referenza għalih fl-Artikolu 31(1) għandu jassessja l-abbozz tal-gwidi tal-Komunità biex jiżgura li:

(a) dawn ġew żviluppati skond il-paragrafi 2 u 3;

(b) il-kontenut ta' dawn il-gwidi huwa prattikabbli f'kull parti tal-Komunità għas-setturi li jirreferu għalihom;

u

(ċ) dawn huma xierqa bħala gwidi għall-konformità ma' l-Artikoli 4, 5 u 6, fis-setturi u/jew għall-għalf konċernat.

5.  Il-Kummissjoni għandha tistieden lill-Kumitat li hemm referenza għalih fl-Artikolu 31(1) biex kull tant żmien jirrevedi xi gwidi tal-Komunità ppreparati skond dan l-Artikolu, b'koperazzjoni ma' l-entitajiet imsemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu. L-għan ta' din ir-reviżjoni għandu jkun li tiżgura li l-gwidi jibqgħu prattikabbli u jikkunsidraw l-iżviluppi teknoloġiċi u xjentifiċi.

6.  It-titli u referenzi tal-gwidi tal-Komunità ppreparati skond dan l-Artikolu għandhom jiġu ppubblikati fis-serje Ċ tal-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.KAPITOLU IV

IMPORTAZZJONIJIET U ESPORTAZZJONIJIET

Artikolu 23

Importazzjonijiet

1.  L-operaturi fis-suq ta' l-għalf li jimportaw għalf minn pajjiżi terzi għandhom jiżguraw li l-importazzjoni sseħħ biss skond dawn il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) il-pajjiż terz tad-dispaċċ jidher fuq lista, imħejjija skond l-Artikolu 48 tar-Regolament (KE) Nru. 882/2004, ta' pajjiżi terzi li minnhom l-importazzjoni hija permessa;

(b) l-istabbiliment tad-dispaċċ jidher fuq lista, imħejjija u aġġornata mill-pajjiż terz skond l-Artikolu 48 tar-Regolament (KE) Nru. 882/2004, ta' stabbilimenti mingħand min l-importazzjoni ta' l-għalf hi permessa;

(ċ) l-għalf ġie prodott mill-istabbiliment tad-dispaċċ jew minn stabbiliment ieħor li jidher fil-lista li hemm referenza għaliha fil-punt (b) jew fil-Komunità;

u

(d) l-għalf jissodisfa:

(i) il-ħtiġijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament, u f'kull leġislazzjoni oħra tal-Komunità li tistabbilixxi regoli dwar l-għalf;

jew

(ii) dawk il-kondizzjonijiet rikonoxxuti mill-Komunità bħala għallinqas ekwivalenti għal dan;

jew

(iii) fejn jeżisti ftehim speċifiku bejn il-Komunità u l-pajjiż esportatur, il-ħtiġijiet li jinsabu f'dan il-ftehim.

2.  Jista' jiġi adottat mudell ta' ċertifikat ta' importazzjoni skond il-proċedura li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 31(2).

Artikolu 24

Miżuri Interim

B'deroga mill-Artikolu 33 u sakemm jitħejjew il-listi kif meħtieġa fl-Artikolu 23(1) (a) u (b), l-importazzjonijiet għandhom jibqgħu jiġu awtorizzati skond il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 98/51/KE.

Artikolu 25

Esportazzjonijiet

Għalf, inkluż għalf għal annimali li ma jinżammux għall-produzzjoni ta' ikel, li hu prodott fil-Komunità biex jitqiegħed fis-suq f'pajjiżi terzi, għandu jissodisfa d-dispożizzjonijet ta' l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002.KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 26

Miżuri ta' implimentazzjoni

Jistgħu jiġu stabbiliti miżuri implimentattivi skond il-proċedura li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 31(2).

▼M1

Artikolu 27

Emendi għall-Annessi I, II u III

L-Annessi I, II u III jistgħu jiġu emendati biex jikkunsidraw:

(a) l-iżvilupp ta' kodiċi ta' prattika tajba;

(b) l-esperjenza miksuba mill-implimentazzjoni tas-sistemi bbażati fuq l-HACCP skont l-Artikolu 6;

(ċ) l-iżviluppi teknoloġiċi;

(d) l-pariri xjentifiċi, b'mod partikolari valutazzjonijiet tar-riskju ġodda;

(e) l-iffissar ta' miri tas-sigurtà tal-għalf;

u

(f) l-iżvilupp ta' ħtiġijiet marbutin ma' operazzjonijiet speċifiċi.

▼M4

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 30a biex temenda l-Annessi I, II u III.

Artikolu 28

Derogi mill-Annessi I, II u III

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 30a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tagħti derogi mill-Annessi I, II u III għal raġunijiet partikolari, dment li tali derogi ma jaffettwawx il-kisba tal-objettivi ta’ dan ir-Regolament.

▼B

Artikolu 29

Sistema ta' Sejħa ta' Allarm Rapida

Fil-każ li għalf speċifiku, inkluż għalf għal annimali li ma jinżammux għall-produzzjoni ta' l-ikel, jippreżenta riskju serju għas-saħħa tal-bniedem jew ta' l-annimali jew għall-ambjent, l-Artikolu 50 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 għandu japplika mutatis mutandis.

Artikolu 30

Pieni

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli fuq pieni applikabbli għall-ksur ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-pieni ffissati għandhom ikunu effettivi, proporzjonali u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw b'dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa 8 ta' Frar 2007, u għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien b'kull emenda sussegwenti li taffettwahom.

▼M4

Artikolu 30a

Eżerċizzju tad-delega

1.  Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 5(3), il-punt (3) tal-Artikolu 10, l-Artikolu 27 u l-Artikolu 28 għal perijodu ta’ ħames snin mis-26 ta’ Lulju 2019. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 5(3), fil-punt (3) tal-Artikolu 10, fl-Artikolu 27 u fl-Artikolu 28 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ( 3 ).

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 5(3), il-punt (3) tal-Artikolu 10, l-Artikolu 27 u l-Artikolu 28 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

▼B

Artikolu 31

Proċedura ta' Kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 178/2002 (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-Kumitat”).

2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

▼M4 —————

▼B

Artikolu 32

Konsultazzjoni ta' l-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel

Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-Awtorità Ewropea ta' l-Ikel fuq kull materja, li taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament li jista' jkollha impatt sinifikanti fuq is-saħħa pubblika u, b'mod partikolari, qabel ma tipproponi kriterji jew miri skond l-Artikolu 5(3).

Artikolu 33

Revoka

Id-Direttivi li ġejjin huma rrevokati, mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta' l-Istati Membri dwar it-termini għal trasposizzjoni, b'effett minn 1 ta' Jannar 2006:

(a) id-Direttiva tal-Kunsill 95/69/KE;

(b) id-Direttiva tal-Kummissjoni 98/51/KE.

Artikolu 34

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika minn 1 ta' Jannar 2006

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS I

PRODUZZJONI PRIMARJA

PARTI A

Ħtiġijiet għan-negozji ta' l-għalf f'livell ta' produzzjoni primarja ta' għalf li hemm referenza għalihom fl-artikolu 5(1)

I.   Dispożizzjonijiet dwar l-iġjene

1. Operaturi fis-suq ta' għalf responsabbli għal produzzjoni primarja ta' għalf għandhom jiżguraw li l-ħidma tkun mmexxija u mwettqa b'tali mod li timpedixxi, telimina jew tnaqqas riskji bil-potenzjal li jikkompromettu s-sigurtà fl-ikel.

2. Operaturi fis-suq ta' għalf għandhom jiżguraw, sa fejn hu possibli, li prodotti primarji ffabbrikati, ppreparati, imnaddfa, ippakkjati, maħżuna u ttrasportati taħt ir-responsabbiltà tagħhom huma mħarsa kontra kontaminazzjoni u tħassir.

3. Operaturi fis-suq ta' għalf għandhom jissodisfaw l-obbligi stabbiliti fil-punti 1 u 2 billi jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet leġislattivi nazzjonali u tal-Komunità relevanti li għandhom x'jaqsmu mal-kontroll ta' perikli, li jinkludu:

(i) miżuri li jikkontrollaw kontaminazzjoni perikoluża bħal dik li toriġina mill-arja, ħamrija, ilma, fertilizzanti, prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, bijoċidi, prodotti mediċinali veterinarji u l-immaniġġjar u rimi ta' skart,

u

(ii) miżuri li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa tal-pjanti, saħħa ta' l-annimali u l-ambjent li għandhom implikazzjonijiet fuq is-sigurtà ta' l-għalf, li jinkludu programmi għall-immonitorjar u l-kontroll ta' aġenti żoonosi u żoonotiċi.

4. Fejn addattat, l-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom jieħdu miżuri adekwati, b'mod partikolari:

(a) biex iżommu nadif u, fejn meħtieġ wara t-tindif, biex jiddisinfettaw b'mod xieraq, il-faċilitajiet, it-tagħmir, ir-reċipjenti, iċ-ċestuni u l-vetturi wżati għall-produzzjoni, l-preparazzjoni, l-iggradar, l-ippakkjar, il-ħażna u t-trasport ta' l-għalf;

(b) biex jiżguraw, fejn meħtieġ, kondizzjonijiet iġjeniċi, għall-produzzjoni, t-trasport u l-ħażna ta' l-għalf u l-indafa tiegħu;

(ċ) biex jużaw ilma nadif kull fejn meħtieġ biex jevitaw kontaminazzjoni perikoluża;

(d) biex iżommu, sa fejn hu possibbli, annimali u pesti milli jikkawżaw kontaminazzjoni perikoluża;

(e) biex jaħżnu u jimmanniġġjaw skart u sustanzi perikolużi, separatament u fiż-żgur, sabiex jevitaw kontaminazzjoni perikoluża;

(f) biex jiżguraw li l-materjal ta' l-ippakkjar ma jkunx sors ta' kontaminazzjoni perikoluża għall-għalf;

(g) biex jikkonsidraw ir-riżultati ta' kwalunkwe analiżi relevanti li tkun saret fuq parti meħuda minn prodotti primarji jew parti oħra relevanti għas-sigurtà ta' l-ikel.

II.   Żamma ta' reġistri

1. L-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom iżommu reġistri li għandhom x'jaqsmu ma' miżuri li ħadu biex jikkontrollaw riskji b'mod xieraq u għal żmien xieraq, bi proporzjon man-natura u mad-daqs tan-negozju ta' l-għalf. L-operaturi fis-suq ta' l-għalf iridu jagħmlu disponibbli l-informazzjoni relevanti f'dawn ir-reġistri għall-awtorità kompetenti.

2. L-operaturi fis-suq ta' l-għalf iridu, b'mod partikolari, iżommu reġistri fuq:

(a) kull użu ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u bijoċidi;

(b) l-użu ta' żrieragħ modifikati ġenetikament;

(ċ) kull okkorrenza ta' pesti jew mard li jistgħu jaffettwaw is-sigurtà tal-prodotti primarji;

(d) ir-riżultati ta' xi analiżi li tkun saret fuq parti minn prodotti primarji jew parti oħra meħuda għal skopijiet ta' dijanjożi li għandha importanza għas-sigurtà fl-ikel;

(e) is-sors u l-kwalità ta' kull materjal li jiddaħħal fl-għalf u d-destinazzjoni u l-kwantità ta' kull għalf li joħroġ.

3. Persuni oħra bħal veterinarji, agronomisti u tekniċi agrikoli, jistgħu jgħinu lill-operaturi fis-suq ta' l-għalf fiż-żamma ta' reġistri fl-oqsma ta' l-attivitajiet li jwettqu fir-razzett.

PARTI B

Rakkomandazzjonijiet għal gwidi ta' prattika tajba

1. Fejn jiġu stabbiliti gwidi nazzjonali u tal-Komunità li hemm referenza għalihom fil-Kapitolu III ta' dan ir-Regolament, dawn għandhom ikun fihom direzzjoni ta' prattika tajba għall-kontroll tar-riskji fil-produzzjoni primarja ta' l-għalf.

2. Gwidi ta' prattika tajba għandhom jinkludu informazzjoni f'lokha fuq riskji li jinqalgħu fil-produzzjoni primarja ta' l-għalf u azzjonijiet ta' kontroll tal-perikoli, inklużi miżuri relevanti stabbiliti fil-leġislazzjoni tal-Komunità u nazzjonali jew programmi tal-Komunità u nazzjonali, bħal:

(a) il-kontroll tal-kontaminazzjoni bħal mikotossini, metalli tqal, materjal radjoattiv;

(b) l-użu ta' ilma, skart organiku u fertilizzanti;

(ċ) l-użu tajjeb u f'loku ta' prodotti għall-protezzjoni ta' pjanti u bijoċidi u t-traċċabbiltà tagħhom;

(d) l-użu tajjeb u f'loku ta' prodotti mediċinali veterinarji u addittivi fl-għalf u t-traċċabbiltà tagħhom;

(e) il-preparazzjoni, l-ħażna u t-traċċabbiltà ta' materjal ta' l-għalf;

(f) ir-rimi bil-mod dovut ta' annimali mejta, skart u żibel;

(g) miżuri ta' protezzjoni li jimpedixxu l-introduzzjoni ta' mard li jittieħed li jista' jiġi trasmess lill-annimali permezz ta' l-għalf u kull obbligu li jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti tagħhom;

(h) proċeduri, prattiċi u metodi biex jiżguraw li l-għalf huwa ffabbrikat, ippreparat, maħżun u ttrasportat f'kondizzjonijiet iġjeniċi xierqa, inkluż tindif effettiv u kontroll tal-pesti;

(i) dettalji relatati maż-żamma ta' reġistri.
ANNESS II

ĦTIĠIJIET GĦAN-NEGOZJI TA' L-GĦALF MINBARRA FIL-LIVELL TAL-PRODUZZJONI PRIMARJA TA' L-GĦALF LI HEMM REFERENZA GĦALIHOM FL-ARTIKOLU 5(1)

▼M2

DEFINIZZJONIJIET

Għall-iskopijiet ta’ dan l-Anness, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) “lott” tfisser kwantità identifikabbli ta’ għalf li ġiet iddikjarata li għandha karatteristiċi komuni, bħal ma huma l-oriġini, il-varjetà, it-tip ta’ mballaġġ, minn ippakkjaha, il-konsenjatur jew l-ittikkettar, u fil-każ ta’ proċess tal-produzzjoni, unità ta’ produzzjoni minn impjant wieħed bl-użu ta’ parametri tal-produzzjoni uniformi jew numru ta’ tali unitajiet, meta jkunu prodotti f’ordni kontinwu u maħżuna flimkien;

▼M3

(b) “prodotti li ġejjin minn żjut u xaħmijiet” tfisser kull prodott li ġej b'mod dirett jew indirett minn żjut jew xaħmijiet mhux raffinati jew li jkun ġie rkuprat permezz tal-ipproċessar jew id-distillazzjoni oleokimika jew tal-bijodiżil, jew l-irfinar kimiku jew fiżiku, minbarra

 iż-żejt raffinat,

 prodotti li ġejjin minn żejt raffinat u

 addittivi tal-għalf;

(c) “taħlit tax-xaħmijiet” tfisser il-manifattura ta' għalf kompost jew, fil-każ tal-komponenti kollha li huma parti mill-istess entrata fil-PARTI C tal-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 68/2013 ( 4 ) li huma derivati mill-istess speċijiet ta' pjanti jew annimali, il-manifattura ta' materjali tal-għalf permezz tat-taħlit ta' żjut mhux raffinati, żjut raffinati, xaħmijiet tal-annimali, żjut irkuprati minn operaturi tan-negozji tal-ikel li jaqgħu fi ħdan l-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 852/2004 jew prodotti li ġejjin minnhom biex jiġi prodott żejt jew xaħam imħallat, bl-eċċezzjoni

 tal-proċess ta' ħażna biss ta' lottijiet konsekuttivi u

 t-taħlit, b'mod esklussiv, ta' żjut raffinati;

(d) “żejt jew xaħam raffinat” tfisser żejt jew xaħam li jkun għadda minn proċess ta' raffinar kif imsemmi fin-Nru 53 tal-glossarju tal-proċessi elenkati fil-Parti B tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 68/2013.

▼B

FAĊILITAJIET U APPARAT

1. Faċilitajiet ta' pproċessar u ħażna ta' għalf, tagħmir, reċipjenti, ċestuni, vetturi u l-post ta' madwarhom għandhom jinżammu nodfa, u għandhom jiġu implimentati programmi ta' kontoll effettivi kontra l-pesti.

2. It-tfassil, id-disinn, il-bini u d-daqs tal-faċilitajiet u t-tagħmir għandu:

(a) jippermetti tindif u/jew disinfettazzjoni adegwata;

(b) ikun b'tali mod li jnaqqas ir-riskju ta' żball u li jevita kontaminazzjoni, it-trasmissjoni ta' kontaminazzjoni, u xi effetti negattivi ġenerali fuq is-sigurtà u l-kwalità tal-prodotti. Makkinarju li jiġi f'kuntatt ma' l-għalf għandu jkun ixxottat wara kull proċess ta' tindif li fih jixxarrab.

3. Faċilitajiet u apparat ta' operazzjonijiet ta' taħwid u/jew ta' manifattura għandu jkollhom kontrolli xierqa u regolari, skond proċeduri miktuba stabbiliti minn qabel mill-manifattur tal-prodotti.

(a) L-imwieżna u l-għodod tal-kejl kollha li jintużaw fil-manifattura ta' l-għalf għandhom ikunu kompatibbli mal-medda ta' użin jew volumi li jkun hemm bżonn jitqiesu u għandhom jiġu ttestjati għall-eżattezza b'mod regolari;

(b) Kull mikser użat fil-manifattura ta' l-għalf għandu jkun kompatibbli mal-medda ta' użin jew volumi li se jitħalltu, u għandu jkun kapaċi jimmanifattura b'mod xieraq taħlit omoġenju u sostanzi omoġenji dilwiti. L-operaturi għandhom juru l-effettività tal-miksers fir-rigward ta' l-omoġenità.

4. Il-faċilitajiet għandu jkollhom dawl naturali u/jew artifiċjali adekwat.

5. Il-faċilitajiet tad-dranaġġ għandhom ikunu adekwati għall-iskop intenzjonat tagħhom; għandhom ikunu ddisinjati u mibnija biex jevitaw ir-riskju ta' kontaminazzjoni ta' l-għalf.

6. L-ilma wżat fil-manifattura ta' l-għalf għandu jkun ta' kwalità tajba għall-annimali; il-ġifuni ta' l-ilma għandom ikunu ta' natura inerta.

7. Ħmieġ tad-dranaġġ, skart u ilma tax-xita għandhom jitneħħew b'mod li jiżgura li l-apparat u s-sigurtà u kwalità ta' l-għalf ma jkunux affettwati. It-taħsir u t-trab għandhom jiġu kkontrollati biex jevitaw invażjoni ta' pesti.

8. Fejn neċessarju, twieqi u fetħiet oħrajn għandhom ikunu protetti mill-pesti. Il-bibien għandhom ikunu jingħalqu sew u protetti mill-pesti meta magħluqin.

9. Fejn neċessarju, soqfa u oġġetti mwaħħla fl-għoli għandhom ikunu ddisinjati, mibnija u rfinuti biex jevitaw l-akkumulazzjoni tat-trab u jnaqqsu l-kondensazzjoni, it-trobbija ta' moffa mhux mixtieqa u t-twaqqiegħ ta' frak li jistgħu jaffettwaw is-sigurtà u l-kwalità ta' l-għalf.

▼M2

10. L-istabbilimenti li jwettqu waħda jew aktar mill-attivitajiet li ġejjin biex iqiegħdu fis-suq il-prodotti għall-użu fl-għalf għandhom ikunu soġġetti għall-approvazzjoni b’konformità mal-Artikolu 10(3):

(a) l-ipproċessar taż-żejt veġetali mhux irfinat ħlief dawk li jagħmlu parti mill-kamp tal-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 852/2004;

(b) l-immanifatturar oleokimiku tal-aċidi xaħmija;

(c) l-immanifatturar tal-biodiżil;

(d) it-taħlit tax-xaħmijiet.

▼B

PERSUNAL

In-negozji ta' l-għalf għandu jkollhom biżżejjed impjegati bil-ħiliet u l-kwalifiki neċessarji għall-manifattura tal-prodotti konċernati. Għandha tiġi stabbilita tabella ta' organizzazzjoni bil-kwalifiki (eż. diplomi, esperjenza professjonali) u responsabbiltajiet ta' l-impjegati fi grad superviżorju u din għandha tkun għad-dispożizzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti responsabbli mill-ispezzjoni. L-impjegati kollha għandhom ikunu nfurmati b'mod ċar u bil-miktub bid-dmirijiet, ir-responsabbiltajiet, u l-poteri tagħhom, speċjalment meta ssir xi bidla, b'tali mod li tinkiseb il-kwalità mixtieqa tal-prodott.

PRODUZZJONI

1. Għandha tkun maħtura persuna kkwalifikata responsabbli għall-produzzjoni.

2. L-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom jiżguraw li l-istadji differenti tal-produzzjoni jseħħu skond proċeduri miktuba stabbiliti minn qabel u struzzjonijiet bil-għan li jiddefinixxu, jiċċekkjaw u jieħdu ħsieb tal-punti kritiċi tal-proċess tal-manifattura.

3. Għandhom jittieħdu miżuri tekniċi jew organizzattivi biex jevitaw jew inaqqsu, skond il-bżonn, xi trasmissjoni ta' kontaminazzjoni u żbalji. Għandu jkun hemm biżżejjed mezzi xierqa għat-twettiq ta' kontrolli matul il-manifattura.

4. Il-preżenza ta' għalf ipprojbit, sustanzi mhux mixtieqa u kontaminanti oħra fir-rigward tas-saħħa umana jew ta' l-annimali għandha tkun immonitorjata, u għandhom jiġu stabbiliti strateġiji xierqa ta' kontroll biex inaqqsu r-riskju.

5. Skart u materjal mhux addattat għal għalf għandu jiġi iżolat u identifikat. Kull materjal ta' dan it-tip li fih livelli perikolużi ta' drogi veterinarji, kontaminanti jew riskji oħra għandu jintrema b'mod xieraq u ma jkunx użat fl-għalf.

6. L-operatur tan-negozji ta' l-għalf għandhom jieħdu miżuri adekwati biex jiżguraw it- traċċabbiltà tal-prodotti.

▼M2

7. L-istabbilimenti li jħalltu x-xaħmijiet u li jqiegħdu fis-suq prodotti maħsuba għall-għalf għandhom jisseparaw fiżikament il-prodotti kollha maħsuba għall-għalf mill-prodotti maħsuba għal skopijiet oħra sakemm dawn il-prodotti tal-aħħar ma jkunux konformi:

 mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament jew mal-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 852/2004 u

 mal-Anness I mad-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 5 ).

▼M3

8. It-tikkettar tal-prodotti għandu jindika b'mod ċar jekk dawn humiex maħsub għall-użu fl-għalf jew għal skopijiet oħra. Jekk lott partikolari ta' prodott jiġi ddikjarat li mhuwiex maħsub għall-użu fl-għalf, dik id-dikjarazzjoni ma tkunx tista' tinbidel wara minn operatur fi stadju aktar tard tal-katina.

9. Fit-tikkettar tal-materjali tal-għalf skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 767/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 6 ) għandhom jintużaw, fejn disponibbli, id-denominazzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 68/2013.

▼B

KONTROLL TAL-KWALITÀ

1. Fejn xieraq, għandha tiġi maħtura persuna kkwalifikata responsabbli għall-kontroll tal-kwalità.

2. In-negozji ta' l-għalf għandhom, bħala parti mis-sistema tal-kontroll tal-kwalità, ikollhom aċċess għal-laboratorju b'impjegati u apparat adegwat.

3. Għandu jiġi stabbilit pjan ta' kwalità ta' kontroll bil-miktub u dan għandu jiġi implimentat, sabiex jinkludi, b'mod partikolari, kontrolli tal-punti kritiċi fil-proċess tal-manifattura, proċeduri u frekwenza ta' teħid ta' parti, metodi ta' analiżi u l-frekwenza tagħhom, konformità ma' l-ispeċifikazzjonijiet – u d-destinazzjoni fil-każ ta' nuqqas ta' konformità – mill-materjal ipproċessat sal-prodotti finali.

4. Dokumentazzjoni dwar il-materja prima wżata fil-prodotti finali għandha tinżamm mill-fabbrikant sabiex tiġi żgurata t-traċċabbiltà. Din id-dokumentazzjoni għandha tkun disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti għal perjodu addattat għall-użu li għalih il-prodotti jkunu mpoġġija fis-suq. Barra minn hekk, parti ta' l-ingredjenti u ta' kull parti ta' prodotti mmanifatturati u mqiegħda fis-suq jew ta' kull porzjon speċifiku ta' produzzjoni (fil-każ ta' produzzjoni kontinwa) għandhom jittieħdu fi kwantità suffiċjenti bl-użu ta' proċedura stabbilita minn qabel mill-fabbrikant u jinżammu, sabiex tkun żgurata t-traċċabbiltà (fuq bażi regolari fil-każ ta' manifattura għall-bżonnijiet tal-fabbrikant biss). Il-partijiet għandhom ikunu ssiġġillati u mmarkati għal identifikazzjoni faċli; għandhom jiġu maħżuna f'kondizzjonijiet li jevitaw xi bidla barra min-normal fil-kompożizzjoni tal-parti jew xi taħsir. Għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti għal perjodu addattat għall-użu li għalih l-għalf ikun imqiegħed fis-suq. Fil-każ ta' affarijiet ta' l-ikel għal annimali li ma jipproduċux ikel, il-fabbrikant ta' l-affarijiet ta' l-ikel għandu jżomm biss parti tal-prodott finali.

▼M3

MONITORAĠĠ TAD-DIOSSINI GĦAŻ-ŻJUT, IX-XAĦMIJIET U L-PRODOTTI DERIVATI

▼M2

1. L-operaturi kummerċjali tal-għalf li jqiegħdu fis-suq xaħmijiet, żjut jew prodotti li ġejjin minnhom maħsuba għall-użu fl-għalf, inkluż l-għalf kompost, għandhom janalizzaw dawn il-prodotti f’laboratorji akkreditati għat-total tad-diossina u l-PCBs li jixbhu lid-diossina b’konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 152/2009 ( 7 ).

▼M3

2. Biex jissupplimentaw is-sistema ta' HACCP tal-operaturi tan-negozji tal-għalf, l-analiżijiet imsemmija fil-punt 1 għandhom jitwettqu minn tal-inqas bil-frekwenzi li ġejjin (jekk mhux speċifikat b'mod aktar preċiż, lott ta' prodotti għall-analiżi m'għandux ikun akbar minn 1 000  tunnellata):

(a) L-operaturi tan-negozji tal-għalf li jipproċessaw xaħmijiet u żjut veġetali mhux raffinati:

(i) 100 % tal-lottijiet tal-prodotti derivati minn żjut u xaħmijiet ta' oriġini veġetali, ħlief għal dawn li ġejjin:

 gliċerina,

 leċitina,

 gomom,

 il-prodotti li ssir referenza għalihom f'(ii);

(ii) żjut aċidużi minn raffinar kimiku, materja prima xaħmija għall-produzzjoni tas-sapun, għajnuniet tal-filtrazzjoni użati, trab tal-ibbliċjar użat u lottijiet li deħlin ta' żejt tal-ġewż tal-indi mhux raffinati għandhom jiġu analizzati u dokumentati bħala parti mis-sistema tal-HACCP.

(b) L-operaturi ta' negozji tal-għalf li jipproduċu xaħam tal-annimali, inklużi proċessuri tax-xaħam tal-annimali:

(i) analiżi rappreżentattiva waħda għal kull 5 000 tunnellata b'minimu ta' analiżi rappreżentattiva waħda kull sena ta' xaħam tal-annimali u prodotti li ġejjin minnu li jagħmlu parti minn materjal tal-kategorija 3, kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 8 ) jew minn stabbiliment approvat b'konformità mal-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 9 ).

(c) L-operaturi ta' negozji tal-għalf li jipproduċu żejt tal-ħut:

(i) 100 % tal-lottijiet taż-żejt tal-ħut jekk dan ikun prodott minn:

 prodotti li ġejjin minn żejt tal-ħut minbarra żejt tal-ħut raffinat;

 setturi tas-sajd bl-ebda storja ta' monitoraġġ, ta' oriġini mhux speċifikata jew mill-Baħar Baltiku;

 prodotti li ġejjin mill-ħut u magħmula minn stabbilimenti li jimmanifatturaw il-ħut għall-konsum mill-bniedem, liema stabbilimenti mhumiex approvati mill-UE;

 stokkafixx jew menhaden;

(ii) 100 % tal-lottijiet ta' prodotti li jkunu ħerġin u li ġejjin minn żejt tal-ħut minbarra żejt tal-ħut raffinat;

(iii) analiżi rappreżentattiva għal kull 2 000 tunnellata, fir-rigward taż-żejt tal-ħut mhux imsemmi fil-punt (i);

(iv) żejt tal-ħut dekontaminat permezz ta' trattament approvat b'mod uffiċjali skont kif imsemmi fl-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 767/2009 u fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/786 ( 10 ) għandu jiġi analizzat u dokumentat bħala parti mis-sistema tal-HACCP.

(d) Tqegħid fis-suq ta' għalf mill-industrija oleokimika:

(i) 100 % tal-lottijiet li deħlin ta' xaħmijiet tal-annimali li mhumiex koperti mill-punt (b) jew (h), ta' żejt tal-ħut mhux kopert mill-punt (c) jew (h), ta' żjut u xaħmijiet irkuprati minn operaturi ta' negozji tal-ikel li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 852/2004 u ta' xaħmijiet u żjut imħallta;

(ii) 100 % tal-lottijiet tal-prodotti derivati minn żjut u xaħmijiet imqiegħda fis-suq bħala għalf, ħlief għal dawn li ġejjin:

 gliċerina,

 aċidi grassi puri distillati minn proċessi ta' qsim,

 il-prodotti li ssir referenza għalihom f'(iii);

(iii) aċidi grassi mhux raffinati minn proċessi ta' qsim, aċidi grassi esterifikati bil-gliċerol, monogliċeridi u digliċeridi ta' aċidi grassi, imluħa ta' aċidi grassi u lottijiet li deħlin ta' żejt tal-ġewż tal-indi mhux raffinati għandhom jiġu analizzati u dokumentati bħala parti mis-sistema tal-HACCP.

(e) Tqegħid fis-suq ta' għalf mill-industrija tal-bijodiżil:

(i) 100 % tal-lottijiet li deħlin ta' xaħmijiet tal-annimali li mhumiex koperti mill-punt (b) jew (h), ta' żejt tal-ħut mhux kopert mill-punt (c) jew (h), ta' żjut u xaħmijiet irkuprati minn operaturi ta' negozji tal-ikel li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 852/2004 u ta' xaħmijiet u żjut imħallta;

(ii) 100 % tal-lottijiet tal-prodotti derivati minn żjut u xaħmijiet imqiegħda fis-suq bħala għalf, ħlief għal dawn li ġejjin:

 gliċerina,

 leċitina,

 gomom,

 il-prodotti li ssir referenza għalihom f'(iii);

(iii) żjut aċidużi minn raffinar kimiku, materja prima xaħmija għall-produzzjoni tas-sapun u żejt tal-ġewż tal-indi mhux raffinati għandhom jiġu analizzati u dokumentati bħala parti mis-sistema tal-HACCP.

(f) Stabbilimenti li jħalltu x-xaħam:

(i) 100 % tal-lottijiet li deħlin ta' żejt tal-ġewż tal-indi mhux ipproċessat, ta' xaħmijiet tal-annimali li mhumiex koperti mill-punt (b) jew (h), ta' żejt tal-ħut mhux kopert mill-punt (c) jew (h), ta' żjut u xaħmijiet irkuprati minn operaturi ta' negozji tal-ikel li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 852/2004, ta' xaħmijiet u żjut imħallta u prodotti derivati minn żjut u xaħmijiet, għajr dawn li ġejjin:

 gliċerina,

 leċitina,

 gomom,

 il-prodotti li ssir referenza għalihom f'(ii);

(ii) żjut aċidużi minn raffinar kimiku, aċidi grassi mhux raffinati minn proċessi ta' qsim, aċidi grassi puri distillati minn proċessi ta' qsim u materja prima xaħmija għall-produzzjoni tas-sapun għandhom jiġu analizzati u dokumentati bħala parti mis-sistema tal-HACCP

jew

(iii) 100 % tal-lottijiet ta' xaħmijiet u żjut imħallta maħsuba biex jintużaw bħala għalf.

L-operatur tan-negozju tal-għalf għandu jiddikjara lill-awtorità kompetenti liema alternattiva biħsiebu jagħżel.

(g) Il-produtturi tal-għalf kompost għall-annimali li jipproduċu l-ikel, għajr dawk imsemmija fil-punt (f):

(i) 100 % tal-lottijiet li deħlin ta' żejt tal-ġewż tal-indi mhux ipproċessat, ta' xaħmijiet tal-annimali li mhumiex koperti mill-punt (b) jew (h), ta' żejt tal-ħut mhux kopert mill-punt (c) jew (h), ta' żjut u xaħmijiet irkuprati minn operaturi ta' negozji tal-ikel li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 852/2004, ta' xaħmijiet u żjut imħallta u prodotti derivati minn żjut u xaħmijiet, għajr dawn li ġejjin:

 gliċerina,

 leċitina,

 gomom,

 il-prodotti li ssir referenza għalihom f'(ii);

(ii) żjut aċidużi minn raffinar kimiku, aċidi grassi mhux raffinati minn proċessi ta' qsim, aċidi grassi puri distillati minn proċessi ta' qsim; għajnuniet tal-filtrazzjoni, trab tal-ibbliċjar u materja prima xaħmija għall-produzzjoni tas-sapun għandhom jiġu analizzati u dokumentati bħala parti mis-sistema tal-HACCP;

(iii) 1 % tal-lottijiet fir-rigward tal-għalf kompost immanifatturat li fih il-prodotti msemmija f'(i) u (ii).

▼M3

(h) Importaturi li jqiegħdu fis-suq l-għalf li ġej:

(i) 100 % tal-lottijiet importati ta' żejt tal-ġewż tal-indi, xaħmijiet tal-annimali, żjut tal-ħut, żjut u xaħmijiet irkuprati minn operaturi tan-negozju tal-ikel, xaħmijiet u żjut imħallta, tokoferols estratti minn żejt veġetali u aċetat tat-tokoferol magħmul minnhom, kif ukoll prodotti li ġejjin minn żjut u xaħmijiet, ħlief għal dawn li ġejjin:

 gliċerina,

 leċitina,

 gomom,

 il-prodotti li ssir referenza għalihom f'(ii);

(ii) żjut aċidużi minn raffinar kimiku, aċidi grassi mhux raffinati minn proċessi ta' qsim, aċidi grassi puri distillati minn proċessi ta' qsim u materja prima xaħmija għall-produzzjoni tas-sapun għandhom jiġu analizzati u dokumentati bħala parti mis-sistema tal-HACCP.

▼M2

3. Jekk ikun jista’ jintwera li konsinna omoġenja hija akbar mid-daqs massimu ta’ lott skont il-punt 2. u li din itteħdilha kampjun b’mod rappreżentattiv, allura r-riżultati tal-analiżi tal-kampjun li ttieħed u ġie ssiġillat b’mod xieraq se jiġi kkunsidrat aċċettabbli.

▼M3

4. Fejn operatur ta' negozju tal-għalf ikollu prova dokumentata li lott ta' prodott, jew il-komponenti kollha ta' lott ta' prodott kif imsemmi fil-punt 2, li jkun(u) dieħel/daħlu fl-istabbiliment tiegħu ikun(u) diġà ġie/ġew analizzati fi stadju aktar bikri tal-produzzjoni, l-ipproċessar jew id-distribuzzjoni, l-operatur tan-negozju tal-għalf għandu jinħeles mill-obbligu li janalizza dak il-lott.

5. Kull lott ta' prodotti analizzat skont il-punt 2 għandu jkun akkumpanjat minn prova dokumentata li turi li dawn il-prodotti, jew il-komponenti kostitwenti kollha tagħhom, ġew analizzati jew ġew sottomessi għal analiżi f'laboratorju akkreditat imsemmi fil-punt 1, ħlief għal-lottijiet ta' prodotti msemmija fil-punt 2 (a)(ii), (b)(i), (c)(iii), (c)(iv), (d)(iii), (e)(iii), (f)(ii), (g)(ii) u (h)(ii).

Il-prova ta' analiżi għandha toħloq, mingħajr ebda ambigwità, ħolqa bejn il-konsenja u l-lott ittestjat jew lottijiet ittestjati. Din il-ħolqa għandha tiġi deskritta fis-sistema dokumentata ta' traċċar fis-seħħ fl-istabbiliment tal-fornitur. B'mod partikolari, meta l-konsenja tinkiseb għal aktar minn lott jew komponent wieħed, il-prova dokumentata li trid tingħata għandha sservi ta' prova għal kull wieħed mill-komponenti tal-konsenja. F'każijiet fejn l-ittestjar jitwettaq fuq prodott li jkun ħiereġ, il-prova li l-prodott ikun ġie analizzat għandha tkun ir-rapport analitiku.

Kull konsenja ta' prodotti kif imsemmi fil-punt 2(b)(i) jew (c)(iii) għandha tkun akkumpanjata minn evidenza li dawn il-prodotti huma konformi mar-rekwiżiti tal-punti 2(b)(i) jew (c)(iii). Jekk ikun meħtieġ, il-prova ta' analiżi li tinkludi l-lott jew il-lottijiet ikkonsenjati għandha tingħata lid-destinatarju meta l-operatur jirċievi l-analiżi mingħand il-laboratorji awtorizzati.

6. Jekk il-lottijiet kollha li deħlin ta' prodotti msemmija fil-punt 2(g)(i) li jaslu għal proċess ta' produzzjoni jkunu ġew analizzati skont ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, u jekk ikun jista' jiġi żgurat li l-proċess ta' produzzjoni, l-immaniġġar u l-ħażna ma jżidux il-kontaminazzjoni mid-diossini, l-operatur tan-negozju tal-għalf għandu jinħeles mill-obbligu li janalizza l-prodott li jkun ħiereġ u minflok għandu janalizzah skont is-sistema tal-HACCP.

▼M2

7. Fejn operatur kummerċjali tal-għalf iqabbad laboratorju biex iwettaq analiżi, kif imsemmi fil-punt 1. hu għandu jagħti struzzjonijiet lil-laboratorju biex dan jikkomunika r-riżultati ta’ dik l-analiżi lill-awtorità kompetenti fil-każ li l-limiti tad-diossina stipulati fil-punti 1 u 2 tat-Taqsima V tal-Anness I mad-Direttiva 2002/32/KE jkunu nqabżu.

Fejn operatur kummerċjali tal-għalf iqabbad laboratorju li jinsab fi Stat Membru ieħor li huwa differenti minn dak tal-operatur kummerċjali tal-għalf li qiegħed jordna l-analiżi, hu għandu jagħti struzzjonijiet lil-laboratorju biex dan jirrapporta lill-awtorità kompetenti, li min-naħa tagħha għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn jinsab l-operatur kummerċjali tal-għalf.

Jekk l-operaturi kummerċjali tal-għalf iqabbdu laboratorju li jinsab f’pajjiż terz, huma għandhom jinfurmaw b’dan lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn jinsabu. Għandha tiġi pprovduta evidenza li l-laboratorju jwettaq l-analiżi b’konformità mar-Regolament (KE) Nru 152/2009.

8. Ir-rekwiżiti għall-ittestjar tad-diossina għandhom jiġu riveduti mis-16 ta' Marzu 2014.

▼B

ĦAŻNA U TRASPORT

1. Għalf ipproċessat għandu jinżamm separat minn materjal ta' l-għalf mhux ipproċessat u addittivi sabiex tiġi evitata kull trasmissjoni ta' kontaminazzjoni għall-għalf ipproċessat; għandhom jiġu wżati materjali ta' ppakkjar xierqa.

2. L-għalf għandu jinħażen u jiġi ttrasportat f'reċipjenti addattati. Għandu jinħażen f'postijiet iddisinjati, addattati u miżmuma tajjeb biex jiżguraw kondizzjonijiet tajba ta' ħżin, li għandhom aċċess għalihom persuni awtorizzati biss mill-operaturi fis-suq ta' l-għalf.

3. L-għalf għandu jinħażen u jiġi ttrasportat b'tali mod li jkun jista' jiġi identifikat faċilment, sabiex tkun evitata kwalunkwe konfużjoni jew trasmissjoni ta' kontaminazzjoni minn wieħed għall-ieħor u biex tiġi evitata deterjorazzjoni.

4. Reċipjenti u tagħmir li jintużaw fit-trasport, il-ħażna, il-ġarr, l-immaniġġjar u l-użin ta' l-għalf għandhom jinżammu nodfa. Għandhom jiġu introdotti programmi ta' tindif, u għandhom ikunu minimiżżati t-traċċi ta' deterġenti u disinfettanti.

5. Kull taħsir għandu jkun minimiżżat u miżmum taħt kontroll sabiex titnaqqas l-invażjoni mill-pesti.

6. Fejn xieraq, it-temperaturi għandhom jinżammu baxxi kemm jista' jkun biex jiġu evitati kemm il-kondensazzjoni kif ukoll it-taħsir.

▼M2

7. Il-kontenituri li se jintużaw għall-ħażna jew għat-trasport ta’ xaħmijiet imħallta, żjut ta’ oriġini veġetali jew prodotti li ġejjin minnhom maħsuba għall-użu fl-għalf ma għandhom jintużaw għat-trasport jew għall-ħażna ta’ prodotti oħrajn minbarra dawn sakemm il-prodotti ma jkunux konformi mar-rekwiżiti ta’

 dan ir-Regolament jew l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 852/2004, u

 l-Anness I mad-Direttiva 2002/32/KE.

Huma għandhom jinżammu separati minn kwalunkwe merkanzija oħra fejn hemm ir-riskju ta’ kontaminazzjoni.

Fejn dan l-użu separat mhux possibbli, il-kontenituri għandhom jitnaddfu sew sabiex titneħħa kull traċċa tal-prodott jekk dawn il-kontenituri ntużaw qabel għal prodotti li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti ta’

 dan ir-Regolament jew l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 852/2004, u

 l-Anness I mad-Direttiva 2002/32/KE.

Ix-xaħmijiet tal-annimali tal-kategorija 3, kif stipulat fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, maħsuba għall-użu fl-għalf għandhom jinħażnu u jiġu trasportati b’konformità ma’ dan ir-Regolament.

▼B

ŻAMMA TA' REĠISTRI

1. L-operaturi kollha tan-negozji ta' l-għalf, inklużi dawk li huma biss kummerċjanti mingħajr qatt ma jwettqu il-produzzjoni fil-faċilitajiet tagħhom, għandhom iżommu f'reġistru, data relevanti ta' xiri, produzzjoni u bejgħ biex ikun hemm traċċabbiltà effettiva minn mindu waslu sakemm twasslu, inkluż l-esportazzjoni lejn id-destinazzjoni finali.

2. L-operaturi fis-suq ta' l-għalf, ħlief dawk li huma biss negozjanti mingħajr qatt ma jwettqu il-produzzjoni fil-faċilitajiet tagħhom, għandhom iżommu f'reġistru:

(a) Dokumentazzjoni relatata mal-proċess tal-manifattura u kontrolli.

In-negozji ta' l-għalf għandu jkollhom sistema ta' dokumentazzjoni ddisinjata biex tiddefinixxi u tiżgura kontroll tal-punti kritiċi fil-proċess tal-manifattura u li tistabbilixxi u timplimenta pjan ta' kontroll ta' kwalità. Għandhom iżommu r-riżultati tal-kontrolli relevanti. Dan is-sett ta' dokumenti għandu jinżamm sabiex ikun possibbli li tiġi ntraċċata l-istorja wara l-manifattura ta' kull gozz tal-prodott mqiegħed fiċ-ċirkolazzjoni u sabiex tkun tista' tiġi stabbilita r-responsabbiltà, jekk ikun hemm xi lmenti.

(b) Dokumentazzjoni relatata ma' traċċabbiltà, b'mod partikolari:

(i) għall-addittivi ta' l-ikel:

 in-natura u l-kwantità ta' l-addittivi prodotti, id-dati rispettivi ta' manifattura u, fejn xieraq, in-numru tal-gozz jew il-porzjon speċifiku tal-produzzjoni, fil-każ ta' manifattura kontinwa;

 l-isem u indirizz ta' l-istabbiliment fejn ġew ikkunnsinjati l-addittivi u n-natura u l-kwantità kkunsinnjata u, fejn xieraq, in-numru tal-gozz jew il-porzjon speċiku tal-produzzjoni, fil-każ ta' manifattura kontinwa;

(ii) għall-prodotti koperti bid-Direttiva 82/471/KEE:

 in-natura tal-prodotti u l-kwantità prodotta, id-dati rispettivi tal-manifattura u, fejn xieraq, in-numru tal-gozz jew il-porzjon speċiku tal-produzzjoni, fil-każ ta' manifattura kontinwa;

 l-isem u l-indirizz ta' l-istabbilimenti jew ta' dawk li jużaw il-prodott (stabbilimenti jew min irabbi l-annimali f'razzett) li lilhom kien ikkunsinnjat il-prodott, flimkien ma' dettalji tan-natura u kwantità tal-prodotti kkunsinnjati u, fejn xieraq, in-numru tal-gozz jew il-porzjon speċifiku tal-produzzjoni, fil-każ ta' manifattura kontinwa;

(iii) għall-taħlit lest:

 l-isem u l-indirizzi tal-fabbrikanti jew fornituri ta' l-addittivi, in-natura u l-kwantità ta' addittivi wżati u, fejn xieraq, in-numru tal-gozz jew il-porzjon speċifiku tal-produzzjoni, fil-każ ta' manifattura kontinwa;

 id-data tal-manifattura tat-taħlit lest u n-numru tal-gozz fejn xieraq;

 l-isem u l-indirizz ta' l-istabbiliment li lilu ġiet ikkunsinnjata t-taħlita lesta, id-data meta twasslet, in-natura u l-kwantità tat-taħlita lesta li twasslet, u n-numru tal-gozz fejn xieraq;

(iv) għall-affarijiet ta' l-ikel/materjal ta' għalf kompost:

 l-isem u l-indirizz tal-fabbrikanti jew fornituri ta' l-addittiv/taħlita lesta, in-natura u l-kwalità tat-taħlita lesta wżata, u n-numru tal-gozz fejn xieraq;

 l-isem u l-indirizz tal-fornituri tal-materjali ta' l-għalf u għalf kumplimentarju u d-data li fiha twasslet il-kunsinna;

 it-tip, kwantità u formulazzjoni tal-għalf kompost;

 in-natura u kwantità ta' materjali ta' l-għalf jew ta' l-għalf kompost mmanifatturati, flimkien mad-data tal-manifattura, u l-isem u l-indirizz tax-xerrej (eż. min irabbi l-annimali f'razzett, operaturi fis-suq ta' l-għalf oħra).

ILMENTI U RTIRAR TAL-PRODOTT

1. Operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom jimplimentaw sistema biex jirreġistraw u jipproċessaw l-ilmenti.

2. Huma għandhom idaħħlu fis-seħħ, fejn ikun hemm il-ħtieġa, sistema għall-irtirar fil-pront ta' prodotti fis-sistema ta' distribuzzjoni. Għandhom jiddefinixxu permezz ta' proċeduri bil-miktub id-destinazzjoni ta' xi prodotti rtirati, u qabel ma dawn il-prodotti jitpoġġew lura fiċ-ċirkolazzjoni għandhom jerġgħu jgħaddu minn valutazzjoni ta' kontroll tal-kwalità.
ANNESS III

PRATTIKA TAJBA TA' TMIGĦ TA' ANNIMALI

IR-RIGĦI TAL-MERGĦAT

Ir-rigħi tal-mergħat u l-uċuh tar-raba' għandhom jiġu amministrati b'tali mod li jnaqqas il-kontaminazzjoni ta' l-ikel ta' annimali minn riskji fiżiċi, bijoloġiċi jew kimiċi.

Fejn xieraq, għandu jiġi osservat perjodu ta' mistrieħ adekwat qabel ma l-annimali jitħallew jirgħu, jieklu ħxejjex jew fdal tal-ħxejjex u bejn rotazzjonijiet ta' mergħat biex titnaqqas it-trasmissjoni ta' kontaminazzjoni bijoloġika mid-demel, fejn teżisti din il-problema potenzjali, u biex jiġi żgurat li jiġu osservati l-perjodi ta' trażżin għall-applikazzjoni ta' agrikoltura kimika.

ĦTIĠIJIET GĦAL TAGĦMIR TA' STALLA U TMIGĦ

L-unità tal-produzzjoni ta' l-annimali għandha tkun iddisinjata sabiex tkun tista' tiġi mnaddfa adekwament. L-unità tal-produzzjoni ta' l-annimali u tagħmir tat-tmigħ għandu jitnaddaf fil-fond u regolarment biex tiġi evitata xi akkumulazzjoni ta' riskji. Il-kimiċi wżati għat-tindif u ż-żamma ta' l-iġjene għandhom jintużaw skond l-istruzzjonijiet u merfugħa 'l bogħod mill-għalf u l-postijiet tat-tmigħ.

Għandha tiġi implimentata sistema ta' kontroll ta' pesti biex tikkontrolla l-aċċess ta' pesti għall-unità tal-produzzjoni ta' l-annimali bil-ħsieb li titnaqqas il-possibiltà ta' kontaminazzjoni ta' materjal ta' tmigħ u ta' rqad jew unitajiet ta' l-annimali.

Il-bini u t-tagħmir tat-tmigħ għandu jinżamm nadif. Għandu jkun hemm sistemi biex regolarment ineħħu d-demel ta' l-annimali, materjal ta' skart u xi sorsi oħra possibbli ta' kontaminazzjoni ta' għalf.

Materjal ta' tmigħ u ta' rqad użat fl-unità tal-produzzjoni ta' l-annimali għandu jinbidel regolarment u ma jitħalliex jimmoffa.

TMIGĦ

1.   Ħażna

L-għalf għandu jiġi maħżun separatament minn kimiċi u prodotti oħra pprojbiti mill-għalf ta' l-annimali. Postijiet ta' ħżin u reċipjenti għandhom jinżammu nodfa u xotti u fejn ikun hemm bżonn għandhom jiġu implimentati miżuri xierqa ta' kontroll tal-pesti. Postijiet ta' ħżin u reċipjenti għandhom jitnaddfu regolarment biex jevitaw it-trasmissjoni ta' kontaminazzjoni ta' bla bżonn.

Iż-żrieragħ għandhom jiġu maħżuna sew u b'tali mod li ma jkunux aċċessibbli għall-annimali.

Għalf mediċinali u għalf mhux medikat maħsub għal kategoriji jew speċi differenti ta' annimali għandu jinħażen b'tali mod li jnaqqas ir-riskju li jiġi mitmugħ lil annimali li ma jkunx intenzjonat għalihom.

2.   Distribuzzjoni

Is-sistema ta' distribuzzjoni ta' l-għalf fuq ir-razzett għandha tiżgura li l-għalf it-tajjeb jintbagħat fid-destinazzjoni t-tajba. Matul id-distribuzzjoni u t-tmigħ, l-għalf għandu jiġi mmaniġġjat b'tali mod li jiżgura li ma sseħħx kontaminazzjoni minn postijiet ta' ħażna u tagħmir kontaminati. Għalf mhux mediċinali għandu jiġi mmaniġġjat separatament minn għalf mediċinali biex tkun evitata kontaminazzjoni.

Fir-razzett, il-vetturi tat-trasport ta' l-għalf u t-tagħmir ta' tmigħ għandhom jiġu mnaddfa perjodikament, b'mod partikolari meta wżati biex iwasslu u jqassmu għalf medikat.

GĦALF U ILMA

Ilma għax-xorb jew għall-akwakultura għandu jkun ta' kwalità tajba għall-annimali prodotti. Fejn ikun hemm għaliex wieħed jitħasseb dwar kontaminazzjoni ta' annimali jew prodotti ta' annimali mill-ilma, għandhom jittieħdu miżuri biex ir-riskji jiġu evalwati u mnaqqsa.

Tagħmir ta' tmigħ u xorb għandu jkun iddisinjat, mibni u mqiegħed b'tali mod li l-kontaminazzjoni ta’ l-għalf u ta' l-ilma tkun mnaqqsa. Fejn possibbli, sistemi ta' għoti ta' ilma għandhom jiġu mnaddfa u mantenuti regolarment.

PERSONAL

Il-persuna responsabbli għat-tmigħ u għall-immaniġġjar ta' l-annimali għandu jkollha l-abiltà, l-għarfien u l-kompetenza meħtieġa.
ANNESS IV

KAPITOLU 1

Addittivi awtorizzati skond ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003:

 Addittivi ta' nutrizzjoni: l-addittivi kollha fil-grupp

 Addittivi żootekniċi: l-addittivi kollha fil-grupp

 

 Addittivi teknoloġiċi:

 addittivi koperti bl-Anness I (1) (b) (“antiossidanti”) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003: dawk b'kontenut massimu fiss biss

 Addittivi sensorjali: addittivi koperti bl-Anness I (2) (a) (“koloranti”) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003: carotenoids u xantophylls

Prodotti koperti bid-Direttiva 82/471/KEE:

 Proteini miksuba minn mikro-organiżmi li jappartjenu għall-grupp ta' bacteria, ħmira, algi, lower fungi: il-prodotti kollha fil-grupp (bl-eċċezzjoni tas-subgrupp 1.2.1)

 Ko-prodotti tal-manifattura ta' aċidi amminiċi permezz ta' fermentazzjoni: l-prodotti kollha fil-grupp

KAPITOLU 2

Addittivi awtorizzati taħt ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003:

 Addittivi żootekniċi: addittivi koperti bl-Anness I (4) (d) (“addittivi żootekniċi oħra”) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003

 

 Antibijotiċi: l-addittivi kollha,

 Koċċidjostati u ħistomonostati: l-addittivi kollha,

 Sustanzi għat-tkabbir: l-addittivi kollha,

 Addittivi ta' Nutrizzjoni:

 

 addittivi koperti bl-Anness I (3) (a) (Vitamini, provitamini u sustanzi kimikament definiti tajjeb li għandhom effett simili) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003: A u D,

 addittivi koperti bl-Anness I (3) (b) (“komposti ta' traċċi ta' elementi”) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003: Cu u Se.

KAPITOLU 3

Addittivi awtorizzati taħt ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003:

Addittivi żootekniċi koperti bl-Anness I (4) (d) (“addittivi żootekniċi oħra”) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003

 Antibijotiċi: l-addittivi kollha,

 Koċċidjostati u ħistomonostati: l-addittivi kollha,

 Sustanzi għat-tkabbir: l-addittivi kollha.
ANNESS V

KAPITOLU I

Lista ta' negozji ta' l-għalf approvati1

2

3

4

5

Numru ta' l-identifikazzjoni

Attività

Isem jew isem tan-negozju (1)

Indirizz (2)

Rimarki

(1)   L-isem jew l-isem tan-negozju tan-negozji ta' l-għalf.

(2)   L-indirizz tan-negozji ta' l-għalf.

KAPITOLU II

In-numru ta' l-identifikazzjoni għandu jkollu l-istruttura li ġejja:

1. Il-karattru “α” jekk in-negozju ta' l-għalf huwa approvat;

2. Il-kodiċi ta' l-ISO ta' l-Istat Membru jew tal-pajjiż terz fejn jinsab in-negozju ta' l-għalf;

3. In-numru nazzjonali ta' referenza, sa massimu ta' tminn karattri alfanumeriċi.( 1 ) ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1.(Corrigendum: ĠU L 226, 25.6.2004, p. 3).

( 2 ) ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

( 3 ) ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

( 4 ) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 68/2013 tas-16 ta' Jannar 2013 dwar il-Katalgu tal-materjali tal-għalf (ĠU L 29, 30.1.2013, p. 1).

( 5 ) ĠU L 140, 30.5.2002, p. 10.

( 6 ) Ir-Regolament (KE) Nru 767/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf (ĠU L 229, 1.9.2009, p. 1).

( 7 ) ĠU L 54, 26.2.2009, p. 1.

( 8 ) Ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali) (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1).

( 9 ) Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55).

( 10 ) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/786 tad-19 ta' Mejju 2015 li jiddefinixxi l-kriterji ta' aċċettabilità għall-proċessi ta' detossifikazzjoni applikati għal prodotti maħsuba għall-għalf tal-annimali stipulati fid-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 125, 21.5.2015, p. 10)