2004R0048 — MT — 20.04.2009 — 002.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

IR-REGOLAMENT (KE) Nru 48/2004/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-5 ta' Diċembru 2003

dwar il-produzzjoni ta' statistika Komunitarja annwali rigward l-industrija ta' l-azzar għas-snin ta' riferenza 2003 - 2009

(ĠU L 007, 13.1.2004, p.1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

►M1

REGOLAMENT Nru 1893/2006 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL ta' l-20 ta' Diċembru 2006

  L 393

1

30.12.2006

►M2

REGOLAMENT (KE) Nru 219/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-11 ta' Marzu 2009

  L 87

109

31.3.2009
▼B

IR-REGOLAMENT (KE) Nru 48/2004/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-5 ta' Diċembru 2003

dwar il-produzzjoni ta' statistika Komunitarja annwali rigward l-industrija ta' l-azzar għas-snin ta' riferenza 2003 - 2009IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 285(1) tiegħu,

Wara li kunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni ( 1 ),

Wara li kunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ( 2 ),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat ( 3 ),

Billi:

(1)

L-istatistika ta' l-industrija ta' l-azzar kienet imsejsa fuq it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar (KEFA) li ġiet fit-tmiem fit-23 ta' Lulju 2002.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 1840/2002 ( 4 ) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Settembru 2002 kien adottat sabiex jiżgura il-prolongazzjoni sal-31 ta' Diċembru 2002 tas-sistema ta' l-istatistika ta' l-azzar tal-KEFA wara l-iskadenza tat-Trattat dwar il-KEFA.

(3)

Huwa meħtieġ li jiġi ssoktat il-ġbir ta' l-istatistika ta' l-industrija ta' l-azzar sabiex tiġi implimentata l-politika Komunitarja tal-futur dwar l-industrija ta' l-azzar. L-ebda sistema oħra ta' statistika eżistenti fil-livell Ewropew ma tista' tissodisfa l-ħtieġa għal din l-istatistika. Huwa għalhekk meħtieġ Regolament ġdid imsejjes fuq it-Trattat dwar il-KE rigward il-ġbir ta' l-istatistika Komunitarja dwar l-industrija ta' l-azzar.

(4)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 tas-17 ta' Frar 1997 dwar l-istatistika Komunitarja ( 5 ) jipprovdi l-qafas ta' riferenza għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

(5)

Tinħtieġ fażi transitorja mis-sena 2003 sas-sena 2009 għalbiex tistabbilixxi jekk l-istatistika dwar l-azzar tistax tiġi integrata f'sistemi ta' statistika oħra.

(6)

L-intrapriżi fl-industrija ta' l-azzar jeħtieġu tagħrif minn madwar id-dinja kollha dwar l-investiment u l-kapaċità sabiex jiġu stmati n-nuqqas tal-kapaċità jew il-kapaċità żejda futuri għal klassijiet partikolari ta' prodotti ta' l-azzar. L-istatistika Kommunitarja dwar l-investiment u l-kapaċità jikkontribwixxu għal network globali ta' tagħrif dwar il-kapaċità dinjija ta' l-azzar, organizzat taħt l-awspiċi ta' l-OECD.

(7)

L-istatistika dwar il-konsum ta' l-enerġija fl-industrija ta' l-azzar tagħti tagħrif mhux biss dwar l-użu ta' l-enerġija u l-produzzjoni fl-industrija ta' l-azzar imma b'mod indirett dwar l-emissonijiet ta' sustanzi li jniġġsu wkoll.

(8)

L-istatistika dwar id-disponibbiltà tal-ħażniet tar-ruttam tal-ħadid u ta' l-azzar hija meħtieġa sabiex isir monitoraġġ ta' l-użu ta' din il-materja prima importanti għalbiex jintgħamel l-azzar.

(9)

Il-miżuri meħtieġa sabiex jiġi implimentat dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni ( 6 ).

(10)

Il-Kumitat tal-Programm ta' l-Istatistika ġie kkonsultat skond l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni, tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom ( 7 ),

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:Artikolu 1

Objettiv

L-għan ta' dan ir-Regolament huwa li jistabbilixxi qafas komuni għall-produzzjoni sistematika ta' l-istatistika Komunitarja rigward l-industrija ta' l-azzar għas-snin tar-riferenza 2003 - 2009.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-iskop ta' dan ir-Regolament. it-termini “statistika Komunitarja” u “produzzjoni ta' l-istatistika” għandhom jieħdu t-tifsiriet mogħtija lilhom bir-Regolament (KE) Nru 322/97.

Artikolu 3

Kamp ta' applikazzjoni

▼M1

Dan ir-Regolament għandu jkopri d-data fuq l-industrija ta' l-azzar, li hija mfissra bħala grupp 24.1 tal-klassifikazzjoni ta' l-istatistika ta' attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea (NACE Rev. 2).

▼B

Meta l-valur miżjud fuq il-fattur ta' l-ispiza tal-produzzjoni ta' l-intrapriżi fl-industrija ta' l-azzar ta' Stat Membru jirrappreżenta anqas minn 1 % tat-total Komunitarju, id-data dwar il-karatteristiċi ma għandhiex għalfejn tiġi miġbura.

Artikolu 4

Karatteristiċi

Id-data fornita, li għandha tikkonforma mal-format iddikjarat fl-Anness, għandha jkollha x'taqsam mal-karatteristiċi ta' l-unità tat-tip ta'-attività kif iddefiniti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 696/93 tal-15 ta' Marzu 1993 dwar l-unitajiet ta' l-statistika għall-osservazzjoni u l-analiżi tas-sistemi tal-produzzjoni fil-Komunità ( 8 ) u għall-intrapriżi li jkollhom 50 impjegat jew iktar.

Artikolu 5

Riferenza għaż-żmien u l-perjodiċità

L-Istati Membri għandhom jikkumpilaw fuq bażi annwali d-data speċifikata fl-Anness għall-ewwel darba għas-sena 2003 u kull sena wara din sas-sena 2009.

Artikolu 6

Trasmissjoni tad-data

1.  L-Istati Membri għandhom jittrasmettu lill-Kummissjoni (lill-Eurostat) id-data u l-metadata dwar l-industrija ta' l-azzar aggregati fuq l-unitajiet imsemmija fl-Artikolu 4, It-trasmissjoni għandha tinkludi data kunfidenzali skond id-dispożizzjonijiet Komunitarji eżistenti dwar it-trasmissjoni ta' data bla ħsara għall-kunfidenzalità.

2.  L-Istati Membri għandhom jittrasmettu d-data u l-metadata f'għamla elettronika. It-trasmissjoni għandha tikkonforma ma' standard xieraq ta' inter-kambju approvat skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 8(2). L-Eurostat għandha tagħmel disponibbli dokumentazzjoni dettaljata fejn jidħlu l-istandards approvati u għandha tforni linji gwida dwar kif dawn l-istandards jiġu implimentati skond il-ħtiġiet ta' dan ir-Regolament.

3.  L-Istati Membri għandhom jittrasmettu d-data u l-metadata fi żmien sitt xhur mit-tmiem tas-sena ta' riferenza. Madankollu, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 8(2), il-Kummissjoni tista' testendi dan il-perjodu taż-żmien għal 12-il xahar għall-ewwel trasmissjoni lil dawk l-Istati Membri li jsibu diffikultajiet biex jimplimentaw dan ir-Regolament.

▼M2

Artikolu 7

Miżuri ta' implimentazzjoni

1.  Il-miżuri għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament li għandhom x'jaqsmu mal-formati ta' trażmissjoni u l-ewwel perijodu ta' trażmissjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 8(2).

2.  Il-miżuri għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament li jikkonċernaw l-aġġornament tal-lista ta' karatteristiċi, mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, inter alia billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 8(3), bil-kondizzjoni li l-ebda piż addizzjonali sinifikanti ma jkun impost fuq l-Istati Membri,.

▼B

Artikolu 8

Proċedura

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat tal-Programm ta' l-Istatistika, stabbilit bl-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 89/382/KEE, Euratom.

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE wara li jkunu ġew ikkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu taż-żmien imsemmi fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal tliet xhur.

▼M2

3.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

▼B

Artikolu 9

Rapporti

Fi żmien ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tiegħu.

B'mod partikolari, ir-rapport għandu:

(a) jistma l-benefiċċi li jakkumulaw għall-Komunità, l-Istati Membri u l-provvedituri u l-utenti tat-tagħrif statistikali ta' l-istatistika prodotta f'relazzjoni ma' l-ispejjeż tagħhom;

(b) jistma l-kwalità ta' l-istatistika prodotta;

(ċ) jivverifika s-sinerġija ma' attivitajiet oħra Komunitarji;

(d) jipproponi kull bidla kunsidrata meħtieġa sabiex ittejjeb l-operat ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS

DATA MSEMMIJA FL-ARTIKOLI 4, 5 U 6 LI GĦANDHA TIĠI TRASMESSA LILL-EUROSTAT

1.   L-istatistika ta' kull sena rigward il-karta tal-bilanċ tar-ruttam ta' l-azzar u tal-ħadid fondutUnità (tunnellati metriċi)

Kodiċi

Titolu

Karta tal-bilanċ tar-ruttam ta' l-azzar u l-ħadid fondut

1010

Il-ħażniet fl-ewwel jum tas-sena

1020

Li jinħolqu ġewwa l-post tax-xogħol

1030

Irċevuti (1031 + 1032 + 1033)

1031

—  minn sorsi fid-djar

1032

—  minn Stati Membri Komunitarji oħra

1033

—  minn pajjiżi terzi

1040

Total disponibbli (1010 + 1020 + 1030)

1050

Konsum totali …

1051

… li minnu fran elettriċi

1052

… li minnu ruttam li ma jsaddadx

1060

Kunsinni

1070

Ħażniet fl-aħħar jum tas-sena (1040-1050-1060)

2.   Il-Konsum tal-Karburant u ta' l-Enerġija u l-Karta tal-Bilanċ għall-Enerġija Elettrika fl-Industrija ta' l-Azzar

Parti A:   L-isatatistika ta' kull sena dwar il-Konsum tal-Karburant u ta' l-Enerġija imqassma waħda waħda skond it-tip ta' l-impjant ( 9 )Unità tunnellati metriċi jew Giga Joules (GJ)

Kodiċi

Titolu

Kummenti

Konsum tal-karburant u ta' l-enerġija

2010

Karburanti solidi (2011 + 2012)

tunnellati metriċi

2011

Kokk

tunnellati metriċi

2012

Karburanti solidi oħra

tunnellati metriċi

2020

Karburanti likwidi

tunnellati metriċi

2030

Gass (2031 + 2032 + 2033 + 2034)

GJ

2031

Il-gass tal-kalkari tal-funderiji

GJ

2032

Il-gass ta' l-ifran tal-kokk

GJ

2033

Il-gass tal-konvertituri

GJ

2034

Gassijiet oħra

GJ

2040

Kunsinni esterni tal-gassijiet tal-kalkari tal-funderiji

GJ

2050

Kunsinni esterni tal-gassijiet tal-konvertituri

GJ

Parti B:   L-istatistika ta' kull sena dwar il-karta tal-bilanċ għall-enerġija elettrika fl-industrija ta' l-azzar(Unità MWh)

Kodiċi

Titolu

Karta tal-bilanċ għall-enerġija elettrika fl-industrija ta' l-azzar

3100

Riżorsi (3101 + 3102)

3101

Produzzjoni grossa

3102

Irċevuti minn barra

3200

Użati (3210 + 3220 + 3230)

3210

Konsum skond l-impjant (3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217)

3211

Impjant tas-sinter u l-impjant tat-tħejjija tat-tagħbija

3212

Il-kalkari tal-funderiji u l-ifran li jagħmlu l-ħadid ta' l-elettriku

3213

Ħwienet li jdewbu bl-elettriku u tal-għoti tal-forma b'mod li jissokta

3214

Ħwienet oħra tat-tidwib u tal-għoti tal-forma b'mod li jissokta

3215

Id-dipartimenti tal-fabbriki li jagħmlu l-pjanċi bir-rumblar

3216

L-istazzjonijiet li jiġġeneraw l-elettriku

3217

Impjanti oħra

3220

Kunsinni ghal barra

3230

Telf

3.   L-investigazzjoni dwar l-investimenti fl-industrija tal-ħadid u ta' l-azzar

Parti A:   Statistika ta' kull sena dwar in-nefqaUnità (miljuni ta' EUR).

Kodiċi

Titolu

In-Nefqa fuq l-investimenti fl-industrija tal-ħadid u ta' l-azzar

4010

Impjanti li jagħmlu l-kokk

4020

Impjanti li jħejju t-tagħbijiet

4030

L-impjanti li jagħmlu l-ħadid u l-illigi tal-ħadid (inklużi l-kalkari tal-funderiji)

4040

Ħwienet li jdewbu l-azzar

4041

… li minnhom huma bl-elettriku

4050

Il-għoti tal-forma b'mod li jissokta

4060

Il-fabbriki li jagħmlu l-pjanċi bir-rumblar (4061 + 4062 + 4063 + 4064)

4061

Prodotti ċatti

4062

Prodotti twal

4063

Fabbriki li jagħmlu l-istrixxi wesgħin kiesħa

4064

L-isatallazzjonijiet tal-kisi

4070

Impjanti oħra

4100

Total ġenerali (4010 + 4020 + 4030 + 4040 + 4050 + 4060 + 4070)

4200

… li minnu sabiex jikkumbatti l-inkwinament

Il-Parti B:   L-istatistika ta' kull sena dwar il-kapaċitàUnità 1 000 tunnellata metrika kull sena.

Kodiċi

Titolu

Il-Produzzjoni massima possibbli fl-industrija tal-ħadid u ta' l-azzar (il-kapaċità)

5010

Il-kokk

5020

It-tħejjija tat-tagħbija

5030

Ħadid mhux maħdun ħiereġ mill-kalkara u illigi tal-ħadid

5040

Azzar mhux maħdum

5041

—  li minnu ta' l-elettriku

5042

—  li minnu tal-għoti tal-forma b'mod issoktat

5050

Prodotti miksuba direttament bir-rumblar bis-sħana (5051 + 5052)

5051

Prodotti ċatti

5052

Prodotti twal

5060

Prodotti miksuba mill-prodotti tar-rumblar bis-sħana (minbarra l-prodotti miksija)

5061

… li minnhom hemm prodotti miksuba bir-rumblar kiesaħ

5070

Prodotti miksija( 1 ) ĠU C 45 E, tal-25.2.2003, p. 154.

( 2 ) ĠU C 133, tas-6.6.2003, p. 88.

( 3 ) Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Mejju 2003 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Novembru 2003.

( 4 ) ĠU L 279, tas-17.10.2002, p. 1.

( 5 ) ĠU L 52, tat-22.2.1997, p. 1.

( 6 ) ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

( 7 ) ĠU L 181, tat-28.6.1989, p. 47.

( 8 ) ĠU L 76, tat-30.3.1993, p. 9. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KEE) Nru 1882/2003.

(

9

Impjanti li jħejju tagħbijiet: Id-dipartimenti tal-fabbriki li jagħmlu l-pjanċi bir-rumblar

Il-kalkari tal-funderiji u l-ifram li jagħmlu l-ħadid ta' l-elettriku. L-Istazzjonijiet li jiġġeneraw l- elettriku

Ħwienet tat-tidwib: Impjanti oħra