02003D0821 — MT — 17.12.2016 — 001.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

ID-DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-21 ta’ Novembru 2003

fuq il-protezzjoni adegwata ta’ data personali fil-Guernsey

(notifikata taħt id-dokument numru K(2003) 4309)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2003/821/KE)

(ĠU L 308 25.11.2003, p. 27)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2295 Test b'rilevanza għaż-ŻEE tas-16 ta' Diċembru 2016

  L 344

83

17.12.2016
▼B

ID-DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-21 ta’ Novembru 2003

fuq il-protezzjoni adegwata ta’ data personali fil-Guernsey

(notifikata taħt id-dokument numru K(2003) 4309)

Test b’relevanza għaż-ŻEE

(2003/821/KE)Artikolu 1

Għall-fini ta’ l-Artikolu 25(2) tad-Direttiva 95/46/KE, Bailiwick of Guernsey għandha tkun ikkunsidrata li għandha livell adegwat ta’ protezzjoni ta’ data personali li ġew trasferiti mill-Komunità.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tikkonċerna il-livell adegwat ta’ protezzjoni fil-Guernsey bil-għan li jintlaħqu l-provedimenti ta’ l- l-Artikolu 25(1) tad-Diretiva li jirrigwardaw l-ipproċessar ta’ data personali fl-Istati Membri.

▼M1

Artikolu 3

Kull meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jeżerċitaw is-setgħat tagħhom skont l-Artikolu 28(3) tad-Direttiva 95/46/KE li twassal għas-sospensjoni jew il-projbizzjoni definittiva ta' flussi ta' dejta lejn l-Bailiwick of Guernsey sabiex jipproteġu individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati għandhom, mingħajr dewmien, jgħarrfu lill-Kummissjoni li tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 4

1.  Il-Kummissjoni għandha, fuq bażi kontinwa, timmonitorja żviluppi fl-ordni ġuridiku ta' Guernsey li jistgħu jaffettwaw il-funzjonament ta' din id-Deċiżjoni, inklużi l-iżviluppi dwar l-aċċess għal dejta personali minn awtoritajiet pubbliċi, bl-għan li jiġi evalwat jekk il-Guernsey ikompli jiżgura livell adegwat ta' protezzjoni tad-dejta personali.

2.  L-Istati Membri kif ukoll il-Kummissjoni għandhom jinfurmaw lil xulxin b'każijiet fejn l-azzjonijiet tal-awtoritajiet li jassiguraw il-konfomità mal-istandard tal-protezzjoni fil-Guernsey ma jżommux il-konformità.

3.  L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinformaw lil xulxin bi kwalunkwe indikazzjoni li l-interferenzi mill-awtoritajiet pubbliċi tal-Guernsey responsabbli għas-sigurtà nazzjonali, l-infurzar tal-liġi jew interessi pubbliċi oħra mad-dritt tal-individwi għall-protezzjoni tad-dejta personali tagħhom imorru lil hinn minn dak li huwa strettament neċessarju, jew li ma hemm l-ebda protezzjoni legali effettiva kontra t-tali interferenzi.

4.  Jekk l-evidenza turi li livell adegwat ta' protezzjoni m'għadux żgurat, inkluż f'sitwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-awtorità kompetenti ta' Guernsey u, jekk ikun meħtieġ, tipproponi abbozz ta' miżuri skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 31(2) tad-Direttiva 95/46/KE bil-għan li din id-Deċiżjoni tiġi rrevokata jew sospiża jew li jiġi limitat l-iskop tagħha.

▼B

Artikolu 5

Il-Kummissjoni għandha ssegwi t-tħaddim ta’ din id-Deċiżjoni u tirrapporta kwalunkwe informazzjoni relevanti lill-Kumitat imwaqqaf bl-Artikolu 31 tad-Direttiva 95/46/KE inkluż xi evidenza li tista’ tammonta għall-fini ta’ l-Artikolu 1 ta din id-Deċiżjoni, illi l-protezzjoni ta’ Guernsey hija adegwata fl-ambitu ta’ l-Artikolu 25 tad-Direttiva 95/46/KE u kwalunkwe evidenza illi din id-Deċiżjoni qed tkun implimentata b’mod diskriminatorju.

Artikolu 6

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa sabiex ikunu konformi ma’ din id-Deċiżjoni fi żmien erba’ xhur min-notifika tagħha.

Artikolu 7

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.