2002R2195 — MT — 07.08.2009 — 003.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

IR-REGOLAMENT (KE) Nru 2195/2002 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-5 ta' Novembru 2002

dwar il-Vokabolarju Komuni tal-Akkwist (CPV)

(ĠU L 340, 16.12.2002, p.1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

 M1

IR-REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 2151/2003 tas-16 ta’ Diċembru 2003

  L 329

1

17.12.2003

►M2

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 213/2008 tat-28 ta' Novembru 2007

  L 74

1

15.3.2008

►M3

REGOLAMENT (KE) Nru 596/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tat-18 ta’ Ġunju 2009

  L 188

14

18.7.2009
▼B

IR-REGOLAMENT (KE) Nru 2195/2002 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-5 ta' Novembru 2002

dwar il-Vokabolarju Komuni tal-Akkwist (CPV)IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 47(2) u l-Artikoli 55 u 95 miġjuba fih,

Wara li kkunsidraw l-proposta mill-Kummissjoni ( 1 ),

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali ( 2 ),

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ( 3 ),

Filwaqt li jaġixxu bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 251 tat-Trattat ( 4 ),

Billi:

(1)

L-użu ta' klassifikazzjonijiet differenti huwa ta' detriment għall-onestà u t-trasparenza ta' akkwist pubbliku fl-Ewropa. L-impatt tiegħu fuq il-kwalità ta' avviżi u l-ħin meħtieġ biex jiġu pubblikati huwa restrizjoni de facto fuq l-aċċess ta' operaturi ekonomiċi għal kuntratti pubbliċi.

(2)

Fir-rakkomandazzjoni tagħha 96/527/KE ( 5 ) il-Kummissjoni stiednet entitajiet fil-kuntratt u awtoritajiet biex jużaw il-Vokabolarju Komuni għall-Akkwist (CPV), żviluppat fuq il-bażi ta' ċerti klassifikazzjonijiet eżistenti bil-ħsieb li jiġu adattati aktar mill-viċin mal-karatteristiċi partikolari tas-settur pubbliku ta' akkwisti, waqt li jkunu qed jiddeskrivu s-suġġetti tal-kuntratti tagħhom.

(3)

Hemm il-ħtieġa li jiġu standardizzati, permezz ta' sistema ta' klassifikazzjoni waħda għall-akkwist pubbliku, ir-riferenzi wżati mill-awtoritajiet u l-entitajiet fil-kuntratt biex jiddeskrivu s-suġġett tal-kuntratti.

(4)

L-Istati Membri jeħtieġ li jkollhom sistema ta' riferenza waħda li tuża l-istess deskrizzjoni ta' oġġetti fil-lingwi uffiċjali tal-Komunità u l-istess kodiċi alfanumerika korrespondenti, b'hekk ikun possibbli li jingħelbu x-xkilijiet minħabba fil-lingwa fil-livell tal-Komunità.

(5)

Għalhekk, teħtieġ li tiġi adottata verżjoni riveduta tas-CPV taħt dan ir-Regolament bħala sistema ta' klassifikazzjoni waħda għall-akkwist pubbliku, li l-implimentazzjoni tagħha hija koperta mid-Direttivi dwar il-kordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti pubbliċi.

(6)

Għandhom jitfasslu wkoll tabelli illustrattivi li juru l-korrespondenza bejn is-CPV u l-Klassifikazzjoni Statistika ta' Prodotti skond l-Attività fil-KEE (CPA), il-Klassifikazzjoni Proviżorja Ċentrali (CPC Prov.) tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Klassifikazzjoni Industrijali Ġenerali ta' Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunitajiet Ewropej (NACE Rev. 1) u n-Nomenklatura Magħquda (NM).

(7)

L-istruttura u l-kodiċijiet tas-CPV jistgħu jeħtieġu li jiġu addattati jew emendati, fid-dawl ta' żviluppi fis-swieq u l-ħtieġijiet ta' l-utenti. Għalhekk proċedura ta' reviżjoni xierqa trid tiġi stabbilita.

(8)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati bi qbil mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tippreskrivi l-proċeduri sabiex jiġu eżerċitati l-poteri ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni ( 6 ).

(9)

Ladarba li l-għan ta' l-azzjoni proposta, jiġifieri t-tfassil ta' sistema ta' klassifikazzjoni għal kuntratti pubbliċi, ma tistax tinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u tista' għalhekk, għar-raġuni tad-dimensjonijiet u l-effetti ta' l-azzjoni, tinkiseb aħjar fil-livell tal-Komunità, il-Komunità tista' tadotta miżuri, bi qbil mal-prinċipju ta' sussidarjetà kif dikjarat fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Bi qbil mal-prinċipju ta' proporzjonalità, kif dikjarat f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkiseb dak il-għan.

(10)

Intgħażel Regolament minflok Direttiva minħabba li l-istabbiliment ta' sistema ta' klassifikazzjoni għall-kuntratti pubbliċi ma jeħtiġx implimentazzjoni mill-Istati Membri.

(11)

Bil-ħsieb li l-utenti jkunu familjari ma' sistema ta' klassifikazzjoni unifikata li eventwalment tkun ta' bil-fors, għandu jkun hemm perjodu ta' aġġustament qabel l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament tas-CPV,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:Artikolu 1

1.  Sistema ta' klassifikazzjoni waħda li tgħodd għall-akkwist pubbliku, magħrufa bħala “l-Vokabolarju Komuni tal-Akkwist” jew “CPV” huwa hawnhekk stabbilit.

2.  It-test tas-CPV huwa mniżżel fl-Anness I.

3.  It-tabelli illustrattivi li juru l-korrespondenza bejn is-CPV u l-Klassifikazzjoni Statistika ta' Prodotti permezz ta' Attività fil-KEE (CPA), il-Klassifikazzjoni Proviżorja Ċentrali (CPC Prov.) tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Klassifikazzjoni Industrijali Ġenerali ta' Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunitajiet Ewropej (NACE Rev. 1) u n-Nomenklatura Magħquda (NM) huma dikjarati fl-Annessi II, III, IV u V rispettivament.

▼M3

Artikolu 2

Il-Kummissjoni tadotta d-dispożizzjonijiet meħtieġa għar-reviżjoni tas-CPV. Billidawk il-miżuri huma mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, huma għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 3(2). Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza, il-Kummissjoni tista’ tirrikorri għall-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 3(3).

Artikolu 3

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 71/306/KEE ( 7 ).

2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

3.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1), (2), (4) u (6), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

▼B

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-16 Diċembru 2003.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u huwa direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

▼M2
ANNESS I

VOKABULARJU KOMUNI TA' L-AKKWIST

Struttura tas-sistema tal-klassifikazzjoni

1. Is-CPV tikkonsisti minn vokabularju ewlieni u vokabularju supplementari.

2. Il-vokabularju ewlieni huwa bbażat fuq struttura ta' siġra li tinkludi l-kodiċijiet sa disa' ċifri assoċċjati ma' kliem li jiddeskrivu l-fornituri, ix-xogħlijiet jew is-servizzi li jiffurmaw is-suġġett tal-kuntratt.

Il-kodiċi numeriku jikkonsisti minn 8 ċifri, suddiviżi kif ġej:

 l-ewwel żewġ ċifri jidentifikaw id-diviżjonijiet (XX000000-Y);

 l-ewwel tliet ċifri jidentifikaw il-gruppi (XXX00000-Y);

 l-ewwel erba' ċifri jidentifikaw il-klassijiet (XXXX0000-Y);

 l-ewwel ħames ċifri jidentifikaw il-kategoriji (XXXXX000-Y).

Kull wieħed mill-aħħar tliet ċifri jagħti grad akbar ta' preċiżjoni fi ħdan kull kategorija.

Id-disa' ċifra sservi sabiex tivverifika ċ-ċifri preċedenti.

3. Il-vokabularju supplementari jista' jkun użat sabiex jespandi d-deskrizzjoni tas-suġġett tal-kuntratt. Il-punti huma magħmula minn kodiċi alfa-numeriku bi kliem korrispondenti li jippermetti li aktar dettalji jkunu miżjuda fir-rigward tan-natura jew id-destinazzjoni speċifika ta' l-oġġetti li għandhom jinxtraw

Il-kodiċi alfa-numeriku huwa ffurmat minn:

 l-ewwel livell li jinkludi ittra li tkun korrispondenti għal sezzjoni;

 l-ewwel livell li jinkludi ittra li tkun korrispondenti għal grupp;

 l-ewwel livell li jinkludi ittra li tkun korrispondenti għal suddiviżjonijiet

Id-disa' ċifra sservi sabiex tivverifika ċ-ċifri preċedenti.

VOKABOLARJU EWLIENIKodiċi VKA

Deskrizzjoni

03000000-1

Prodotti agrikoli, tal-biedja, tas-sajd, tal-foresti u prodotti relatati.

03100000-2

Prodotti agrikoli u ta' l-ortikultura.

03110000-5

Uċuħ tar-raba, prodotti mill-ġonna u l-oltikoltura, tas-suq.

03111000-2

Żrieragħ.

03111100-3

Fażola tas-sojja.

03111200-4

Karawett.

03111300-5

Żrieragħ tal-ġirasol.

03111400-6

Żrieragħ tal-qoton.

03111500-7

Zrieragħ tal-ġulġliel.

03111600-8

Żrieragħ tal-mustarda.

03111700-9

Żrieragħ tal-ħxejjex.

03111800-0

Frott taż-żrieragħ.

03111900-1

Żrieragħ tal-fjuri.

03112000-9

Tabakk mhux manifatturat.

03113000-6

Pjanti użati għall-manifattura taz-zokkor.

03113100-7

Pitravi taz-zokkor.

03113200-8

Kannamieli taz-zokkor.

03114000-3

Tiben u silla.

03114100-4

Tiben.

03114200-5

Silla.

03115000-0

Materjali veġetali nejjin.

03115100-1

Materjali veġetali nejjin użati fil-produzzjoni tat-tessuti.

03115110-4

Qoton.

03115120-7

Ġuta.

03115130-0

Kittien.

03116000-7

Lastiku naturali u l-gommalastika u l-prodotti asoċċjati.

03116100-8

Lastiku naturali.

03116200-9

Gommalastika naturali.

03116300-0

Prodotti tal-gommalastika.

03117000-4

Pjanti użati f'oqsma speċifiċi.

03117100-5

Pjanti użati fil-perfumerija jew fil-farmaċija, jew għal skopojiet ta' l-insettiċida jew simili.

03117110-8

Pjanti użati għall-manifattura tal-perfumerija.

03117120-1

Pjanti użati fil-farmaċija.

03117130-4

Pjanti użati għall-iskopijiet ta' l-insettiċida.

03117140-7

Pjanti użati bħala funġiċidji u skopijiet simili.

03117200-6

Żrieragħ tal-pjanti użati f'oqsma speċifiċi.

03120000-8

Prodotti ta' l-ortikultura u ta' l-imxietel.

03121000-5

Prodotti ta' l-oltikoltura.

03121100-6

Pjanti ħajjin, basal, għeruq, żraġen u tilqim.

03121200-7

Fjuri maqtugħin.

03121210-0

Arranġamenti tal-fjuri.

03130000-1

Għelejjel għax-xorb u għall-ħwawar.

03131000-8

Uċuħ għax-xorb.

03131100-9

Fażola tal-kafé.

03131200-0

Xarbutelli tat-te.

03131300-1

Mate.

03131400-2

Fażola tal-kawkaw.

03132000-5

Ħwawar mhux ipproċessati.

03140000-4

Prodotti ta' l-annimali u prodotti relatati.

03141000-1

Semen tal-barrin.

03142000-8

Prodotti mill-annimali.

03142100-9

Għasel naturali.

03142200-0

Bebbux.

03142300-1

Prodotti tajbin għall-ikel ta' oriġini mill-annimali.

03142400-2

Xamgħat.

03142500-3

Bajd.

03143000-5

Prodotti minn biedja mħallta.

03144000-2

Fornimenti agrikoli.

03200000-3

Ċereali, patata, ħaxix, frott u ġewż.

03210000-6

Ċereali u patata.

03211000-3

Ċereali.

03211100-4

Qamħ.

03211110-7

Qamħ durum.

03211120-0

Qamħ artab.

03211200-5

Qamħ-ir-rum.

03211300-6

Ross.

03211400-7

Xgħir.

03211500-8

Sikrana.

03211600-9

Ħafur.

03211700-0

Maltu.

03211900-2

Prodotti tal-qmugħ.

03212000-0

Patata u ħxejjex oħrajn imqadda.

03212100-1

Patata.

03212200-2

Ħxejjex legumini mqadda u ħxejjex ta' l-imwieżet.

03212210-5

Ħxejjex legumini mqadda.

03212211-2

Għads.

03212212-9

Ċiċri.

03212213-6

Piżelli mqadda.

03212220-8

Ħxejjex ta' l-imwieżet.

03220000-9

Ħaxix, frott u ġewż.

03221000-6

Ħxejjex.

03221100-7

Ħxejjex ta' l-għeruq u tuberi.

03221110-0

Ħxejjex ta' l-għeruq.

03221111-7

Pitravi.

03221112-4

Karroti.

03221113-1

Basal.

03221114-8

Ravanell.

03221120-3

Ħxejjex tuberi.

03221200-8

Ħxejjex tal-frott.

03221210-1

Fażola.

03221211-8

Ful aħdar.

03221212-5

Faġġjolini.

03221213-2

Fażola li tixxeblek.

03221220-4

Piżelli.

03221221-1

Piżelli żgħar.

03221222-8

Mange-tout.

03221230-7

Bżar.

03221240-0

Tadam.

03221250-3

Qargħa bagħli.

03221260-6

Faqqiegħ.

03221270-9

Ħjar.

03221300-9

Ħxejjex tal-weraq.

03221310-2

Ħass.

03221320-5

Weraq ta' l-insalata.

03221330-8

Artiċoks.

03221340-1

Spinaċi.

03221400-0

Ħxejjex ikkabbuċċjati.

03221410-3

Kaboċċi.

03221420-6

Pastard.

03221430-9

Brokkoli.

03221440-2

Brussels sprouts.

03222000-3

Frott u ġewż.

03222100-4

Frott u ġewż tropikali.

03222110-7

Frott tropikali.

03222111-4

Banana.

03222112-1

Ananas.

03222113-8

Mangi.

03222114-5

Tamar.

03222115-2

Żbib.

03222116-9

Tin.

03222117-6

Avokado.

03222118-3

Frott tal-kiwi.

03222120-0

Ġewż ta' l-indi.

03222200-5

Frott taċ-ċitru.

03222210-8

Lumi.

03222220-1

Larinġ.

03222230-4

Tronġiet.

03222240-7

Tanġerini.

03222250-0

Xkomp.

03222300-6

Frott mhux tropikali.

03222310-9

Frott tal-kukku.

03222311-6

Passulina.

03222312-3

Ribes (Gooseberies).

03222313-0

Frawli.

03222314-7

Ċawsli (ribes).

03222315-4

Cranberries.

03222320-2

Tuffieħ, lanġas u sfraġel.

03222321-9

Tuffieħ.

03222322-6

Lanġas.

03222323-3

Sfraġel.

03222330-5

Frott ta' l-għadma.

03222331-2

Berquq.

03222332-9

Ħawħ.

03222333-6

Ċirasa.

03222334-3

Għanbaqar.

03222340-8

Għeneb.

03222341-5

Għeneb tal-mejda.

03222342-2

Għeneb ta' l-inbid.

03222400-7

Żebbuġ.

03300000-2

Prodotti tal-biedja, tal-kaċċa u tas-sajd.

03310000-5

Ħut, krostaċej u prodotti akkwatiċi.

03311000-2

Ħut.

03311100-3

Ħut ċatt.

03311110-6

Lingwata.

03311120-9

Barbun tat-tbajja'.

03311200-4

Ħut tal-familja tal-merluzz.

03311210-7

Merluzz.

03311220-0

Pollakkju.

03311230-3

Marlozz.

03311240-6

Haddock (Bakkaljaw Melanogrammus aeglefinus).

03311300-5

Aringi.

03311400-6

Tonn.

03311500-7

Merlangu.

03311600-8

Whitebait.

03311700-9

Salamun.

03312000-9

Krustaċej.

03312100-0

Gandoffli.

03312200-1

Frott tal-baħar, bl-arzell.

03312300-2

Invertebri akwatiċi.

03313000-6

Prodotti akwatiċi.

03313100-7

Qroll u prodotti simili.

03313200-8

Sponoż naturali.

03313300-9

Alki tal-baħar.

03313310-2

Alki.

03320000-8

Baqar, bhejjem oħra u annimali żgħar.

03321000-5

Qobla.

03321100-6

Baqar.

03321200-7

Għoġġiela.

03322000-2

Merħliet.

03322100-3

Nagħaġ.

03322200-4

Mogħoż.

03322300-5

Żwiemel.

03323000-9

Majjali.

03324000-6

Tjur ħajjin.

03325000-3

Annimali żgħar.

03325100-4

Fniek.

03325200-5

Lepri.

03330000-3

Prodotti ta' l-annimali tal-farm.

03331000-0

Ħalib frisk min-nagħaġ u l-mogħoż.

03331100-1

Ħalib tan-nagħaġ.

03331200-2

Ħalib tal-mogħoż.

03332000-7

Suf u xagħar ta' l-annimali.

03332100-8

Suf imġiss.

03332200-9

Xagħar ta' l-annimali.

03333000-4

Ħalib frisk tal-baqar.

03340000-6

Tikketti mdendla għall-widnejn l-annimali.

03341000-3

Tikketti mdendla għall-widnejn l-annimali ta' l-ifrat.

03400000-4

Prodotti tal-foresterija u taż-żkuk tas-siġar.

03410000-7

Injam.

03411000-4

Injam koniferu.

03412000-1

Injam tropikali.

03413000-8

Injam bħala karburanti.

03414000-5

Injam mhux irfinut.

03415000-2

Injam artab.

03416000-9

Ħela ta' l-injam.

03417000-6

Skart ta' l-injam.

03417100-7

Serratura.

03418000-3

Zkuk mis-siġar.

03418100-4

Injam iebes.

03419000-0

Twavel.

03419100-1

Prodotti mill-injam.

03419200-2

Injam tal-minieri.

03420000-0

Gomom.

03421000-7

Balsmu.

03422000-4

Xelakk.

03430000-3

Sufra.

03431000-0

Sufra naturali.

03432000-7

Oġġetti tal-kale d'indja (simar).

03432100-8

Oġġetti tal-qasab.

03440000-6

Prodotti tal-foresterija.

03441000-3

Pjanti ornamentali, ħxejjex, ħażżis jew liknija.

03450000-9

Protti tal-mixtliet tas-siġar.

03451000-6

Pjanti.

03451100-7

Pjanti għat-tħawwil.

03451200-8

Basal tal-fjuri.

03451300-9

Xerbutelli.

03452000-3

Siġar.

03460000-2

Polpa.

03461000-9

Polpa ta' l-injam.

03461100-0

Polpa kimika ta' l-injam.

09000000-3

Prodotti taż-żejt (petroleum), fjuwil, elettriku u għejun oħra ta' l-enerġija.

09100000-0

Fjuwil.

09110000-3

Karburanti solidi.

09111000-0

Faħam u karburanti bbażati fuq il-faħam.

09111100-1

Faħam.

09111200-2

Karburanti bbażati fuq il-faħam.

09111210-5

Faħam iebes.

09111220-8

Briketti.

09111300-3

Karburanti fossiliċi.

09111400-4

Karburanti mill-injam.

09112000-7

Lignit u ċappa.

09112100-8

Lignit.

09112200-9

Ċappa.

09113000-4

Kokk.

09120000-6

Fjuwil tal-gass.

09121000-3

Gass tal-faħam, gass tal-mejn jew gass simili.

09121100-4

Gass mill-faħam u gassijiet simili.

09121200-5

Gass tal-majnijiet.

09122000-0

Propanju u butanju.

09122100-1

Gass tal-propanju.

09122110-4

Gass propanju likwifikat.

09122200-2

Gass tal-butanju.

09122210-5

Gass butanju likwifikat.

09123000-7

Gass naturali.

09130000-9

Żejt (petroleum) u distillati.

09131000-6

Kerosin ta' l-avjazzjoni.

09131100-7

Karburanti tat-tip tal-kerosin tal-ġettijiet.

09132000-3

Petrol.

09132100-4

Petrol mingħajr ċomb.

09132200-5

Petrol biċ-ċomb.

09132300-6

Petrol bl-etanol.

09133000-0

Gass taż-żejt likwefatt (Liquified petroleum gas) (LPG).

09134000-7

Żjut tal-gass.

09134100-8

Żejt tad-diesel.

09134200-9

Diesel karburanti.

09134210-2

Diżil (0.2).

09134220-5

Diżil (EN 590).

09134230-8

Bijodiżil.

09134231-5

Bijodiżil (B20).

09134232-2

Bijodiżil (B100).

09135000-4

Żjut karburanti.

09135100-5

Żjut tas-sħana.

09135110-8

Żjut kombustibbli b'kontenut baxx ta' kubrit.

09200000-1

Prodotti taż-żejt (inkluż petroleum) u tal-faħam.

09210000-4

Preparazzjonijiet lubrikanti.

09211000-1

Żjut lubrifikanti u aġenti lubrifikanti.

09211100-2

Żjut tal-magni.

09211200-3

Żjut lubrifikanti tal-kompressuri.

09211300-4

Żjut lubrifikanti tat-turbini.

09211400-5

Żjut ta' l-ingranaġġi.

09211500-6

Żjut ta' l-appart tat-tnaqqis.

09211600-7

Żjut għall-użu fis-sistemi ta' l-idrawlika u skopijiet oħrajn.

09211610-0

Likwidi għal skopijiet idrawliċi.

09211620-3

Żjut għar-rilaxx mill-forma.

09211630-6

Żjut ta' kontra s-sadid.

09211640-9

Żjut għall-insulazzjoni elettrika.

09211650-2

Fluwidi tal-brejkijiet.

09211700-8

Żjut bojod u pitrolju likwidu.

09211710-1

Żjut bojod.

09211720-4

Parafini likwidi.

09211800-9

Żjut tal-petroleum u preparatazzjonijiet.

09211810-2

Żjut ħfief.

09211820-5

Żjut tal-petroleum.

09211900-0

Żjut lubrikanti għall-magni.

09220000-7

Vażellina u petroleum jelly, xemgħa u spirti speċjali.

09221000-4

Vażellina u xaħmijiet.

09221100-5

Vażellina.

09221200-6

Xama’ tal-paraffin.

09221300-7

Xama’ tal-petroleum.

09221400-8

Residwi tal-petroleum.

09222000-1

Spirti speċjali.

09222100-2

Spirtu abjad.

09230000-0

Petroleum (krud).

09240000-3

Prodotti relatati taż-żejt u tal-faħam.

09241000-0

Xaħx bituminuż jew taż-żejt.

09242000-7

Prodotti relatati mal-faħam.

09242100-8

Żejt mill-faħam.

09300000-2

Elettriku, tisħin, enerġija tax-xemx u nukleari.

09310000-5

Elettriku.

09320000-8

Fwar, ilma sħun u prodotti assoċċjati.

09321000-5

Ilma sħun.

09322000-2

Fwar.

09323000-9

Sħanat distrettwali.

09324000-6

Sħanat fl-distanzi fit-tul.

09330000-1

Enerġija solari.

09331000-8

Panewijiet solari.

09331100-9

Kolletturi solari għall-produzzjoni tas-sħana.

09331200-0

Moduli fotovoltajċi solari.

09332000-5

Stallazzjonijiet solari.

09340000-4

Karburanti nukleari.

09341000-1

Uranju.

09342000-8

Plutonju.

09343000-5

Materjali radjo-attivi.

09344000-2

Radjo-iżotopi.

14000000-1

Tħaffir tal-minjieri, metalli bażiċi u prodotti relatati.

14200000-3

Ramel u tafal.

14210000-6

Xaħx, ramel, ġebel misħuq u aggregat.

14211000-3

Ramel.

14211100-4

Ramel naturali.

14212000-0

Granuli, frak, trab tal-ġebel, ċagħaq, xaħx, ġebel imfarrak u misħuq, taħlitiet tal-ġebel, taħlitiet ta' xaħx u ramel, u aggregati oħrajn.

14212100-1

Żrar u xaħx.

14212110-4

Żrar.

14212120-7

Xaħx.

14212200-2

Aggregati.

14212210-5

Taħlita ta' xaħx u ramel.

14212300-3

Ġebel imfarrak u misħuq.

14212310-6

Saborra.

14212320-9

Granit misħuq.

14212330-2

Bassalt misħuq.

14212400-4

Ħamrija.

14212410-7

Ħamrija tal-wiċċ.

14212420-0

Ħamrija ta' taħt.

14212430-3

Frak tal-ġebel.

14213000-7

Makadam, tarmak u ramel tal-qatran.

14213100-8

Makadam.

14213200-9

Tarmak.

14213300-0

Ramel tal-qatran.

14220000-9

Tafal u kaolin.

14221000-6

Tafal.

14222000-3

Kaolin.

14300000-4

Minerali kemikali u fertilizzanti.

14310000-7

Minerali fertilizzanti.

14311000-4

Kalċju naturali, fosfat tal-kalċju ta' l-aluminju u mluħa krudi naturali tal-putassa.

14311100-5

Kalċju naturali.

14311200-6

Fosfat tal-kalċju ta' l-aluminju.

14311300-7

Imluħa krudi naturali tal-putassa.

14312000-1

Piriti tal-ħadid.

14312100-2

Pitiri tal-ħadid mhux mixwija.

14320000-0

Minerali kemikali.

14400000-5

Melħ u klorid tas-sodju, pur.

14410000-8

Melħ mill-blat.

14420000-1

Melħ mill-baħar.

14430000-4

Melħ evaporat u klorid tas-sodju, pur.

14450000-0

Melħ fis-salmura.

14500000-6

Prodotti relatati tal-minieri u tal-barieri.

14520000-2

Ġebel prezzjużi u semi prezzjużi; ġebel tal-ħaffiefa, ġebel ta' l-għerik (emery), abressivi naturali, minerali oħrajn u metalli prezzjużi.

14521000-9

Ħaġar prezzjuż u semi-prezzjuż.

14521100-0

Ħaġar prezzjuż.

14521140-2

Trab u frak tal-ħaġar prezzjuż.

14521200-1

Ħaġar semi-prezzjuż.

14521210-4

Trab u frak tal-ħaġar semi-prezzjuż.

14522000-6

Djamanti industriali; ġebel tal-ħaffiefa; emery u abbressivi naturali oħrajn.

14522100-7

Ġebel tal-ħaffiefa.

14522200-8

Djamanti industrial.

14522300-9

Emery.

14522400-0

Abbressivi naturali.

14523000-3

Minerali riletati, metalli prezzjużi u prodotti assoċċjati.

14523100-4

Minerali.

14523200-5

Deheb.

14523300-6

Fidda.

14523400-7

Platinum.

14600000-7

Metalli minerali u liegi.

14610000-0

Minerali metalliċi.

14611000-7

Minerali tal-ħadid.

14612000-4

Minerali ta' metalli mhux ferriċi.

14612100-5

Minerali tar-ramm.

14612200-6

Minerali tan-nikil.

14612300-7

Minerali ta' l-aluminju.

14612400-8

Minerali ta' metalli prezzjużi.

14612500-9

Minerali taċ-ċomb.

14612600-0

Minerali taż-żingu.

14612700-1

Minerali tal-landa.

14613000-1

Metallu ta' l-uranju jew tat-torju.

14613100-2

Minerali ta' l-uranju.

14613200-3

Minerali tat-torju.

14614000-8

Minerali varji.

14620000-3

Liegi.

14621000-0

Liegi ferrużi.

14621100-1

Liegi ferrużi, mhux tal-KEFA.

14621110-4

Manganiż ferruż.

14621120-7

Krimju ferruż.

14621130-0

Nikil ferruż.

14622000-7

Azzar.

14630000-6

Kagazza, rmoxk, skart u ħela ferrużi.

14700000-8

Metalli bażiċi.

14710000-1

Ħadid, ċomb, żingu, landa u ramm.

14711000-8

Ħadid.

14711100-9

Ħadid fondut.

14712000-5

Ċomb.

14713000-2

Żingu.

14714000-9

Landa.

14715000-6

Ramm.

14720000-4

Aluminju, nikil, skandju, titanju u vanadju.

14721000-1

Aluminju.

14721100-2

Ossidu ta' l-aluminju.

14722000-8

Nikil.

14723000-5

Skandju.

14724000-2

Titanju.

14725000-9

Vanadju.

14730000-7

Kromju, manganiż, kobaltu, ittriju u żirkonju.

14731000-4

Kromju.

14732000-1

Manganiż.

14733000-8

Kobaltu.

14734000-5

Ittriju.

14735000-2

Żirkonju.

14740000-0

Molibdenu, teknetju, rutenju u rodju.

14741000-7

Molibdenu.

14742000-4

Teknetju.

14743000-1

Rutenju.

14744000-8

Rodju.

14750000-3

Kadmju, lutezju, ħafnju, tantalu u tangstin.

14751000-0

Kadmju.

14752000-7

Lutezju.

14753000-4

Ħafnju.

14754000-1

Tantalu.

14755000-8

Tangstin.

14760000-6

Iridju, gallju, indju, tallju u barju.

14761000-3

Iridju.

14762000-0

Gallju.

14763000-7

Indju.

14764000-4

Tallju.

14765000-1

Barju.

14770000-9

Ċeżju, stronzju, rubidju u kalċju.

14771000-6

Ċeżju.

14772000-3

Stronzju.

14773000-0

Rubidju.

14774000-7

Kalċju.

14780000-2

Potassju, manjeżju, sodju u litju.

14781000-9

Potassju.

14782000-6

Manjeżju.

14783000-3

Sodju.

14784000-0

Litju.

14790000-5

Njobju, ożmju, renju u palladju.

14791000-2

Njobju.

14792000-9

Ożmju.

14793000-6

Renju.

14794000-3

Palladju.

14800000-9

Prodotti minerali mhux metalliċi, varji.

14810000-2

Prodotti abressivi.

14811000-9

Il-ġebla tat-tħin, il-ġebla ta' l-għarik u r-roti ta' l-għarik.

14811100-0

Ġebel tat-tħin.

14811200-1

Ġebel ta' l-għarik.

14811300-2

Roti ta' l-għarik.

14812000-6

Trab jew frak abressiv.

14813000-3

Korundum artifiċjali.

14814000-0

Graffit artifiċjali.

14820000-5

Ħġieġ.

14830000-8

Fibri tal-ħġieġ.

14900000-0

Materjali sekondarji mhux maħduma, irkuprati.

14910000-3

Materjali sekondarji tal-metall mhux maħdum, irkuprati.

14920000-6

Materjali sekondarji mhux tal-metall mhux maħdum, irkuprati.

14930000-9

Irmied u residwi li jkun fihom il-metalli.

15000000-8

Ikel, xorb, tabakk u prodotti relatati.

15100000-9

Prodotti mill-annimali, laħam u prodotti tal-laħam.

15110000-2

Laħam.

15111000-9

Laħam tal-bovini.

15111100-0

Ċanga.

15111200-1

Vitella.

15112000-6

Tjur.

15112100-7

Tjur ta' l-irziezet, friski.

15112110-0

Wiżż.

15112120-3

Dundjani.

15112130-6

Flieles.

15112140-9

Papri.

15112300-9

Fwied tat-tjur.

15112310-2

Foie gras.

15113000-3

Majjal.

15114000-0

Kirxa.

15115000-7

Ħaruf u muntun.

15115100-8

Ħaruf.

15115200-9

Muntun.

15117000-1

Laħam tal-mogħoż.

15118000-8

Laħam taż-żiemel, tal-ħmir, tal-bgħula jew tal-bgħula taż-żwiemel.

15118100-9

Laħam taż-żiemel.

15118900-7

Laħam tal-bgħula jew tal-bgħula taż-żwiemel.

15119000-5

Laħam diversi.

15119100-6

Laħam tal-fenek.

15119200-7

Laħam tal-liebra.

15119300-8

Kaċċa.

15119400-9

Saqajn iż-żrinċijiet.

15119500-0

Bċieċen.

15119600-1

Laħam tal-ħut.

15130000-8

Prodotti tal-laħam.

15131000-5

Preżervattivi u preparazzjoni tal-laħam.

15131100-6

Prodotti mil-laħam taz-zalzett.

15131110-9

Laħam taz-zalzett.

15131120-2

Prodotti taz-zalzett.

15131130-5

Zalzett.

15131134-3

Mazzit u zalzett ieħor tad-demm.

15131135-0

Zalzett tat-tjur.

15131200-7

Laħam, imqadded, immellaħ, iffumigat u maturat.

15131210-0

Gammon.

15131220-3

Bacon.

15131230-6

Salami.

15131300-8

Preparazzjonijiet tal-fwied.

15131310-1

Pâté.

15131320-4

Preparazzjonijiet tal-fwied tal-wiżż u tal-papri.

15131400-9

Prodotti tal-majjal.

15131410-2

Perżut.

15131420-5

Puletti.

15131490-6

Dixxijiet ippreparati mill-majjal.

15131500-0

Prodotti tat-tjur.

15131600-1

Prodotti taċ-ċanga u l-vitella.

15131610-4

Pulpetti taċ-ċanga.

15131620-7

Kappuljat taċ-ċanga.

15131640-3

Burgers taċ-ċanga.

15131700-2

Preparazzjonijiet tal-laħam.

15200000-0

Ħut ippreparat u ppreżervat.

15210000-3

Filetti tal-ħut, fwied tal-ħut u bajd tal-ħut.

15211000-0

Filetti tal-ħut.

15211100-1

Filetti friski tal-ħut.

15212000-7

Bajd tal-ħut.

15213000-4

Fwied tal-ħut.

15220000-6

Ħut frisk, filetti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut.

15221000-3

Laħam iffriżat.

15229000-9

Prodotti minn ħut iffriżat.

15230000-9

Ħut imqadded jew immellaħ, ħut fis-salmura; ħut iffumigat.

15231000-6

Ħut imqadded.

15232000-3

Ħut immellaħ.

15233000-0

Ħut fis-salmura.

15234000-7

Ħut iffumigat.

15235000-4

Ħut ippreżervat.

15240000-2

Ħut fil-bottijiet jew fil-laned u ħut ieħor ippreparat jew ippreżervat.

15241000-9

Ħut, miksi, fil-bottijiet jew fil-laned.

15241100-0

Trota ffumigata.

15241200-1

Aringi ppreparati jew ippreżervati.

15241300-2

Sardin.

15241400-3

Tonn fil-laned (taż-żejt).

15241500-4

Kavalli.

15241600-5

Inċova.

15241700-6

Fish fingers.

15241800-7

Preparazzjonijiet ta' ħut miksi.

15242000-6

Dixxijiet ippreparati tal-ħut.

15243000-3

Preparazzjonijiet tal-ħut.

15244000-0

Kavjar u bajd tal-ħut.

15244100-1

Kavjar.

15244200-2

Bajd tal-ħut.

15250000-5

Frott tal-baħar.

15251000-2

Krustaċej iffriżati.

15252000-9

Krustaċej ippreparati jew ippreżervati.

15253000-6

Prodotti mill-frott tal-baħar (bl-arzell).

15300000-1

Frott, ħxejjex u prodotti relatati.

15310000-4

Patata u prodotti tal-patata.

15311000-1

Patata ffriżata.

15311100-2

Patata moqlija u dik stil Franċiż.

15311200-3

Patata b'kubi, flieli u dik iffriżata.

15312000-8

Prodotti tal-patata.

15312100-9

Patata mgħaffġa stantanja.

15312200-0

Patata moqlija fit-taġen.

15312300-1

Krisps tal-patata.

15312310-4

Krisps tal-patata b'xi togħma.

15312400-2

Ikliet ħfief tal-patata.

15312500-3

Croquettes tal-patata.

15313000-5

Patata pproċessata.

15320000-7

Ġuleppi tal-frott u l-ħxejjex.

15321000-4

Ġuleppi tal-frott.

15321100-5

Ġulepp tal-larinġ.

15321200-6

Ġulepp tat-tronġ.

15321300-7

Ġulepp tal-lumi.

15321400-8

Ġulepp ta' l-ananas.

15321500-9

Ġulepp ta' l-għeneb.

15321600-0

Ġulepp tat-tuffieħ.

15321700-1

Taħlitiet tal-ġuleppi mhux konċentrati.

15321800-2

Ġuleppi kkonċentrati.

15322000-1

Ġulepp tal-ħxejjex.

15322100-2

Ġulepp tat-tadam.

15330000-0

Frott u ħxejjex ta' l-ikel ipproċessati.

15331000-7

Ħxejjex ipproċessati.

15331100-8

Ħxejjex friski u ffriżati.

15331110-1

Ħxejjex ta' l-għeruq ipproċessati.

15331120-4

Ħxejjex tuberi pproċessati.

15331130-7

Fażola, piżelli, bżar, tadam u ħxejjex oħrajn.

15331131-4

Fażola pproċessata.

15331132-1

Piżelli pproċessati.

15331133-8

Piżelli maqsuma.

15331134-5

Tadam ipproċessat.

15331135-2

Faqqiegħ ipproċessat.

15331136-9

Bżar ipproċessat.

15331137-6

Nibieta tal-fażola tas-sojja.

15331138-3

Faqiegħ selvaġġ.

15331140-0

Ħxejjex tal-weraq u l-kaboċċi.

15331142-4

Kaboċċa pproċessata.

15331150-3

Għads ipproċessati.

15331170-9

Ħxejjex iffriżati.

15331400-1

Ħxejjex ippreżervati u/jew fil-laned.

15331410-4

Fażola fiz-zalza tat-tadam.

15331411-1

Fażola l-forn (baked beans).

15331420-7

Tadam ippreżervat.

15331423-8

Tadam fil-laned.

15331425-2

Purea tat-tadam.

15331427-6

Purea kkonċentrata tat-tadam.

15331428-3

Zalza tat-tadam.

15331430-0

Faqqiegħ fil-landi.

15331450-6

Żebbuġ ipproċessat.

15331460-9

Ħxejjex fil-laned.

15331461-6

Sauerkraut fil-laned.

15331462-3

Piżelli fil-laned.

15331463-0

Fażola mqaxxra, fil-laned.

15331464-7

Fażola sħiħa fil-laned.

15331465-4

Spraġġ fil-laned.

15331466-1

Żebbuġ fil-laned.

15331470-2

Qamħ-ir-rum ħelu.

15331480-5

Ħxejjex proviżjonalment ippreżervati.

15331500-2

Ħxejjex ippreżervati fil-ħall.

15332000-4

Frott u ġewż ippreżervat.

15332100-5

Frott ipproċessat.

15332140-7

Tuffieħ ipproċessat.

15332150-0

Piżelli ppreżervati.

15332160-3

Banana pproċessata.

15332170-6

Rabarbru.

15332180-9

Dulliegħ.

15332200-6

Ġammijiet u marmellati, ġelatini tal-frott u purea u l-għaġina tal-ġewż.

15332230-5

Marmellati.

15332231-2

Marmellati tal-larinġ.

15332232-9

Marmellata tal-lumi.

15332240-8

Ġelatini tal-frott.

15332250-1

Għaġna tal-frott.

15332260-4

Għaġna tal-ġewż.

15332261-1

Butir tal-karawett.

15332270-7

Purea tal-frott.

15332290-3

Ġammijiet.

15332291-0

Ġamm tal-berquq.

15332292-7

Ġamm taċ-ċawsli.

15332293-4

Ġamm taż-żbib.

15332294-1

Ġamm taċ-ċirasa.

15332295-8

Ġamm tal-lamponi.

15332296-5

Ġamm tal-frawli.

15332300-7

Ġewż ipproċessat.

15332310-0

Ġewż inkaljat jew bil-melħ.

15332400-8

Frott ippreżervat.

15332410-1

Frott imqadded.

15332411-8

Passulina pproċessata.

15332412-5

Żbib ipproċessat.

15332419-4

Sultana.

15333000-1

Prodotti sekondarji tal-ħxejjex.

15400000-2

Żjut u xaħmijiet mill-annimali jew mill-ħxejjex.

15410000-5

Żjut u xaħmijiet krudi mill-annimali jew mill-ħxejjex.

15411000-2

Żjut mill-annimali jew mill-ħxejjex.

15411100-3

Żjut veġetali.

15411110-6

Żejt taż-żebbuġa.

15411120-9

Żejt tal-ġulġliel.

15411130-2

Żejt tal-karawett.

15411140-5

Żejt tal-ġewż ta' l-Indi.

15411200-4

Żejt għat-tisjir.

15411210-7

Żejt għall-qali.

15412000-9

Xaħmijiet.

15412100-0

Xaħmijiet ta' l-annimali.

15412200-1

Xaħmijiet veġetali.

15413000-6

Residwi solidi mix-xaħmijiet jew iż-żjut veġetali.

15413100-7

Għalf tal-bhejjem (oilcake).

15420000-8

Żjut u xaħmijiet raffinati.

15421000-5

Żjut raffinati.

15422000-2

Xaħmijiet raffinati.

15423000-9

Żjut u xaħmijiet idroġenizzati jew esterifikati.

15424000-6

Xamgħat veġetali.

15430000-1

Xaħmijiet tajbin għall-ikel.

15431000-8

Marġenira u preparazzjoniet simili.

15431100-9

Marġerina.

15431110-2

Marġerina likwida.

15431200-0

Dlik bi ftit xaħam jew bix-xaħam imnaqqas.

15500000-3

Prodotti mill-ħalib.

15510000-6

Ħalib u krema.

15511000-3

Ħalib.

15511100-4

Ħalib pasturizzat.

15511200-5

Ħalib sterilizzat.

15511210-8

Ħalib UHT.

15511300-6

Ħalib skumat.

15511400-7

Ħalib parzjalment xkumat.

15511500-8

Ħalib intier.

15511600-9

Ħalib ikkondensat.

15511700-0

Trab tal-ħalib.

15512000-0

Krema.

15512100-1

Krema singola.

15512200-2

Krema doppja.

15512300-3

Krema magħquda.

15512900-9

Krema mħabbta.

15530000-2

Butir.

15540000-5

Prodotti mill-ġobon.

15541000-2

Gobon tal-mejda.

15542000-9

Ġbon frisk.

15542100-0

Ġbejniet/irkotta.

15542200-1

Ġobin artad.

15542300-2

Ġobon Feta.

15543000-6

Ġbon maħkuk, imraffar, bil-vina kaħlanija u ġobon ieħor.

15543100-7

Ġobon tat-tursina (ikħal).

15543200-8

Ġobon cheddar.

15543300-9

Ġobon maħkuk.

15543400-0

Ġobon parmeġġjan.

15544000-3

Ġobon iebes.

15545000-0

Dlik tal-ġobon.

15550000-8

Prodotti varji tal-ħalib.

15551000-5

Yoghurt u prodotti oħrajn iffermentati mill-ħalib.

15551300-8

Yoghurt.

15551310-1

Yoghurt mingħajr togħma.

15551320-4

Yoghurt bit-togħma.

15551500-0

Xorrox.

15552000-2

Kazein.

15553000-9

Lattożju jew ix-xiropp tal-lattożju.

15554000-6

Whey (xorrox).

15555000-3

Ġelat u prodotti simili.

15555100-4

Ġelat.

15555200-5

Graniti.

15600000-4

Prodotti mit-tħin tal-qmugħ, lamtijiet u prodotti tal-lamtijiet.

15610000-7

Prodotti mit-tħin tal-qmugħ.

15611000-4

Ross maħruġ mill-fosdqa.

15612000-1

Dqiq taċ-ċereali jew veġetali u prodotti relatati.

15612100-2

Dqiq tal-qamħ.

15612110-5

Dqiq mill-qamħa ntiera.

15612120-8

Dqiq għall-manifattura tal-ħobż.

15612130-1

Dqiq sempliċi.

15612150-7

Dqiq ta' l-għaġina.

15612190-9

Dqiq self-raising.

15612200-3

Dqiq taċ-ċereali.

15612210-6

Dqiq tal-qamħ-ir-rum.

15612220-9

Dqiq tar-ross.

15612300-4

Dqiq u smida veġetali.

15612400-5

Taħlita għall-prodotti tal-furnara.

15612410-8

Taħlitiet għall-kejkijiet.

15612420-1

Taħlitiet għall-ħami.

15612500-6

Prodotti ta' l-ifran.

15613000-8

Prodotti mill-qmugħa taċ-ċereali.

15613100-9

Ħafur mitħun.

15613300-1

Prodotti taċ-ċereali.

15613310-4

Cereali ppreparati għall-kolazzjoni.

15613311-1

Corn-flakes.

15613313-5

Mjużli jew ekwivalenti.

15613319-7

Qmugħa minfuħa.

15613380-5

Ħafur “rolled”.

15614000-5

Ross ipproċessat.

15614100-6

Ross tal-qamħa twila.

15614200-7

Ross mitħun.

15614300-8

Ross imfarrak.

15615000-2

Kopra.

15620000-0

Lamtijiet u prodotti mil-lamtijiet.

15621000-7

Żejt tal-qamħ-ir-rum.

15622000-4

Glukożju u prodotti tal-glukożju; fruttożju, u prodotti tal-fruttożju.

15622100-5

Glukożju u prodotti tal-glukożju.

15622110-8

Glukożju.

15622120-1

Xiropp tal-glukożju.

15622300-7

Fruttożju u prodotti tal-fruttożju.

15622310-0

Fruttożju.

15622320-3

Preparazzjonijiet tal-fruttożju.

15622321-0

Trattib tal-fruttożju.

15622322-7

Xiropp tal-fruttożju.

15623000-1

Lamtijiet.

15624000-8

Tapjoka.

15625000-5

Smid.

15626000-2

Trab tal-custard.

15700000-5

Għalf għakk-annimali.

15710000-8

Għalf ipprefarat għall-annimali ta' l-irziezet u annimali oħrajn.

15711000-5

Ikel għall-ħut.

15712000-2

Għalf imnixxef.

15713000-9

Ikel għall-annimali tad-djar.

15800000-6

Diversi prodotti ta' l-ikel.

15810000-9

Prodotti tal-ħobż, oġġetti friski mill-għaġina u kejkijiet.

15811000-6

Prodotti mill-ħobż.

15811100-7

Ħobż.

15811200-8

Bziezen.

15811300-9

Croissants.

15811400-0

Krustini.

15811500-1

Prodotti imġejja mill-ħobż.

15811510-4

Sandwiches.

15811511-1

Sandwiches ippreparati.

15812000-3

Oġġetti ta' l-għaġina u kejkijiet.

15812100-4

Oġġetti ta' l-għaġina.

15812120-0

Tortini.

15812121-7

Tornini b'togħma sinjura.

15812122-4

Tortini ħelwin.

15812200-5

Kejkijiet.

15813000-0

Galletini ta' fil-għodu.

15820000-2

Biskuttelli u gallettini; oġġetti ta' l-għaġina u kejkijiet ippreżervati.

15821000-9

Prodotti tal-ħobż u ta' l-għaġina, inkaljati.

15821100-0

Prodotti inkaljati tal-ħobż.

15821110-3

Ħobż mixwi.

15821130-9

Ħobż iqarmeċ.

15821150-5

Biskuttelli.

15821200-1

Gallettini ħeliwin.

15830000-5

Żokkor u prodotti relatati.

15831000-2

Zokkor.

15831200-4

Zokkor abjad.

15831300-5

Zokkor ta' l-aċer u xiropp ta' l-aċer.

15831400-6

Għasel iswed.

15831500-7

Xiroppi taz-zokkor.

15831600-8

Għasel.

15832000-9

Skart mill-manifattura taz-zokkor.

15833000-6

Prodotti taz-zokkor.

15833100-7

Deżerti.

15833110-0

Krostati.

15840000-8

Kawkaw; ħelu tal-kawkaw u taz-zokkor.

15841000-5

Kawkaw.

15841100-6

Tgħasida tal-kawkaw.

15841200-7

Butir, xaħam jew żejt tal-kawkaw.

15841300-8

Trab tal-kawkaw mingħajr zokkor.

15841400-9

Trab tal-kawkaw biz-zokkor.

15842000-2

Ħelu taċ-ċikkulata u taz-zokkor.

15842100-3

Ċikkulata.

15842200-4

Prodotti taċ-ċikkulata.

15842210-7

Ċikkulata tax-xorb.

15842220-0

Strixxi taċ-ċikkulata.

15842300-5

Ħelu.

15842310-8

Ħelu mgħolli.

15842320-1

Qubbajd.

15842400-6

Frott, ġewż jew qxur tal-frott ippreżervati biz-zokkor.

15850000-1

Prodotti ta' l-għaġin.

15851000-8

Prodotti mit-tqiq.

15851100-9

Għaġin mhux imsajjar.

15851200-0

Għaġin u kuskus ippreparat.

15851210-3

Għaġin ippreparat.

15851220-6

Għaġin mimli.

15851230-9

Lasanja.

15851250-5

Kuskus.

15851290-7

Għaġin fil-bottijiet.

15860000-4

Kafe, te u prodotti relatati.

15861000-1

Fake.

15861100-2

Kafe inkaljat.

15861200-3

Kafe mingħajr kafeina.

15862000-8

Sostituti tal-kafe.

15863000-5

Te.

15863100-6

Te aħdar.

15863200-7

Te iswed.

15864000-2

Preparazzjonijiet għat-te jew il-mate.

15864100-3

Boroż tat-te.

15865000-9

Boroż bil-ħwawar.

15870000-7

Kondimenti melħ u bżar.

15871000-4

Ħall; zlazi; kondimenti mħallta; tqiq u smida tal-mustarda; u mustarda ppreparata.

15871100-5

Ħall u sostituti tal-ħall.

15871110-8

Ħall jew ekwivalenti.

15871200-6

Zlazi, kondimenti mħallta, u togħmiet imħallta.

15871210-9

Zalza tas-sojja.

15871230-5

Zalza tat-tadam.

15871250-1

Mustarda.

15871260-4

Zlazi.

15871270-7

Kondimenti mħallta.

15871273-8

Mayonnaise.

15871274-5

Dlik għal fuq il-ħobż.

15871279-0

Chutney.

15872000-1

Ħwawar.

15872100-2

Bżar.

15872200-3

Ħwawar orjentali.

15872300-4

Ħwawar komuni.

15872400-5

Melħ.

15872500-6

Ġinġer.

15880000-0

Prodotti nutrizzjonali speċjali.

15881000-7

Preparazzjonijiet omoġenizzati ta' l-ikel.

15882000-4

Prodotti tad-dieta.

15884000-8

Ikel tat-trabi.

15890000-3

Prodotti ta' l-ikel varji u oġġetti ta' l-ikel imnixxfa.

15891000-0

Brodu u soppa.

15891100-1

Brodu tal-laħam.

15891200-2

Brodu tal-ħut.

15891300-3

Sopop imħallta.

15891400-4

Sopop.

15891410-7

Taħlitiet għas-sopop.

15891500-5

Brodijiet.

15891600-6

Konċentramenti għall-brodijiet.

15891610-9

Taħlitiet għall-konċentramenti tal-brodijiet.

15891900-9

Sopop tal-ħaxix.

15892000-7

Sugu, estratti, sustanzi peptiċi u oġġetti sabiex jgħaqqlu, mill-ħaxix.

15892100-8

Sugu tal-ħxejjex.

15892200-9

Estratti tal-ħxejjex.

15892400-1

Proddotti li jgħaqqdu.

15893000-4

Oġġetti mqadda.

15893100-5

Taħlitiet ta' l-ikel.

15893200-6

Taħlitiet tad-deżerta.

15893300-7

Taħlitiet tal-gravy.

15894000-1

Prodotti pproċessati ta' l-ikel.

15894100-2

Ikel għall-veġitarjani.

15894200-3

Ikliet ippreparati.

15894210-6

Ikliet għall-iskejjel.

15894220-9

Ikliet għall-isptarijiet.

15894300-4

Dixxijiet ippreparati.

15894400-5

Snacks.

15894500-6

Ingredjenti tal-vending-machine.

15894600-7

Mili għal-ħobż.

15894700-8

Delicatessen.

15895000-8

Prodotti li jisservew bil-ħeffa.

15895100-9

Hamburgers.

15896000-5

Prodotti ffriżati bil-qawwi.

15897000-2

Oġġetti ta' l-ikel fil-laned u razzjonijiet.

15897100-3

Razzjonijiet tas-suldati.

15897200-4

Oġġetti fil-landi.

15897300-5

Pakketti/kaxex ta' l-ikel (parcels).

15898000-9

Ħmira.

15899000-6

Baking powder.

15900000-7

Xorb, tabakk u prodotti relatati.

15910000-0

Xorb alkoħoliku distillat.

15911000-7

Xorb spirituż.

15911100-8

Spirti.

15911200-9

Likuri.

15930000-6

Inbejjed.

15931000-3

Inbejjed mingħajr togħmiet.

15931100-4

Inbejjed frizzanti.

15931200-5

Inbid tal-mejda.

15931300-6

Port.

15931400-7

Madeira.

15931500-8

Masti ta' l-għeneb.

15931600-9

Sherry.

15932000-0

Il-karfa ta' l-inbid.

15940000-9

Ċedru u nbejjed oħrajn tal-frott.

15941000-6

Ċedru.

15942000-3

Inbejjed tal-frott.

15950000-2

Xorb fermentat mhux distillat.

15951000-9

Vermouth.

15960000-5

Birra tax-xgħir.

15961000-2

Birra.

15961100-3

Lager.

15962000-9

Karfa tal-birra jew tad-distillar.

15980000-1

Xorb mhux alkoħoliku.

15981000-8

Ilma minerali.

15981100-9

Ilma minerali mingħajr gas.

15981200-0

Ilma minerali bil-gass.

15981300-1

Ilma f'għamla solida.

15981310-4

Silġ.

15981320-7

Borra.

15981400-2

Ilmijiet minerali bit-togħma.

15982000-5

Soft drinks.

15982100-6

Squashes tal-frott.

15982200-7

Ħalib biċ-ċikkulata.

15990000-4

Tabakk, prodotti tat-tabakk u fornimenti.

15991000-1

Prodotti tat-tabakk.

15991100-2

Sigarri.

15991200-3

Sigarilli.

15991300-4

Sigaretti.

15992000-8

Tabakk.

15992100-9

Tabakk manifatturat.

15993000-5

Forniment tat-tabakkonisti.

15994000-2

Karta tas-sigarretti u karta tal-filtru.

15994100-3

Karta tas-sigarretti.

15994200-4

Karta tal-filtru.

16000000-5

Makkinarju agrikolu.

16100000-6

Makkinarju għall-preparazzjoni tal-ħamrija jew tal-koltivazzjoni agrikola jew tal-foresterija.

16110000-9

Moħriet jew ftugħ tar-radd bid-diska.

16120000-2

Ftugħ tar-radd, barraxa, koltivaturi, tneħħija tal-ħaxix ħażin u taz-zappun.

16130000-5

Makkinarji għaż-żriegħ, għax-xitel u għax-xitel mill-ġdid.

16140000-8

Makkinarju għat-tixrid tad-demel.

16141000-5

Makkinarju għad-distribuzzjoni tal-fertilizzant.

16150000-1

Rombli ta' l-art bil-ħaxix jew ta' l-isports.

16160000-4

Tagħmir mixxellanju għall-ġardinaġġ.

16300000-8

Makkinarju tal-ħsad.

16310000-1

Magni li jaqtgħu l-uċuħ.

16311000-8

Makkinrju tal-qtugħ tal-ħaxix fl-art bil-ħaxix.

16311100-9

Makkinrju tal-qtugħ tal-ħaxix fl-artijiet, fil-ġonna u fl-areni ta' l-isport.

16320000-4

Makkinarju tal-ġbir tas-silla.

16330000-7

Makkinarju li jifforma l-bajliet tas-silla jew tat-tiben.

16331000-4

Makkinarju li jiġbor il-bajliet.

16340000-0

Makkinarju tal-ħsad u tad-dris.

16400000-9

Makkinarju ta' l-isprejjar għall-użu agrikolu jew ta' l-oltikoltura.

16500000-0

Karrijiet u nofs karrijiet li jistgħu jgħabbu jew iħottu lilhom infushom għall-agrikoltura.

16510000-3

Karrijiet li jistgħu jgħabbu lilhom infushom għall-agrikoltura.

16520000-6

Karrijiet li jistgħu jħottu lilhom infushom għall-agrikoltura.

16530000-9

Nofs karrijiet li jistgħu jgħabbu lilhom infushom għall-agrikoltura.

16540000-2

Nofs karrijiet li jistgħu jħottu lilhom infushom għall-agrikoltura.

16600000-1

Makkinarju speċjalizzat għall-agrikoltura u l-foresterija.

16610000-4

Makkinarju għat-tindif, l-għażla u l-iggradar tal-bajd, frott u prodotti oħrajn.

16611000-1

Makkinarju għat-tindif tal-prodotti.

16611100-2

Makkinarju għat-tindif tal-bajd.

16611200-3

Makkinarju għat-tindif tal-frott.

16612000-8

Makkinarju għall-għażla u l-igradar tal-prodotti.

16612100-9

Makkinarju għall-għażla u l-igradar tal-bajd.

16612200-0

Makkinarju għall-għażla u l-igradar tal-frott.

16613000-5

Makkinarju għat-tindif, l-għażla u l-iggradar taż-żrieragħ, qmugħ jew ħxejjex imqadda.

16620000-7

Makkinarju li jaħilbu l-annimali.

16630000-0

Makkinarju għall-preparazzjoni ta' l-għalf ta' l-annimali.

16640000-3

Makkinarju għaż-żamma tan-naħal.

16650000-6

Makkinarju għaż-żamma tat-tjur.

16651000-3

Inkubaturi u tat-tifqis tat-tjur.

16700000-2

Tractors.

16710000-5

Tractors agrikolu ikkontralli minn nies mexjin ma' ġembhom.

16720000-8

Tractors użati.

16730000-1

Magni tat-trazzjoni.

16800000-3

Partijiet tal-makkinarju ta' l-agrikoltura u l-foresterija.

16810000-6

Partijiet tal-makkinarju ta' l-agrikoltura.

16820000-9

Partijiet tal-makkinarju tal-foresterija.

18000000-9

Ilbies, xedd is-saqajn, valiġġerija u aċċessorji.

18100000-0

Ħwejjeġ okkupazzjonali, ilbies speċjali tax-xogħol u aċċessorji.

18110000-3

Ħwejjeġ okkupazzjonali.

18113000-4

Ilbies industriali.

18114000-1

Coveralls.

18130000-9

Ilbies speċjali għax-xogħol.

18132000-3

Ħwejjeg tat-titjir.

18132100-4

Ġgieget tat-titjir.

18132200-5

Ilbies tat-titjir.

18140000-2

Aċċessorji ta' l-ilbies tax-xogħol.

18141000-9

Ingwanti għax-xogħol.

18142000-6

Viżuri tas-sigurtà.

18143000-3

Apparat protettiv.

18200000-1

Ilbies ta' barra.

18210000-4

Kowtijiet.

18211000-1

Kapep.

18212000-8

Mantari.

18213000-5

Ġkieket għar-riħ.

18220000-7

Ilbies tal-protezzjoni mit-temp.

18221000-4

Ilbies tal-protezzjoni mix-xita.

18221100-5

Kapep tal-protezzjoni mix-xita.

18221200-6

Anorak.

18221300-7

Kowtijiet ta' kontra x-xita.

18222000-1

Ilbies tal-korporazzjoni.

18222100-2

Ilbies formali (glekk u qalziet).

18222200-3

Ensambles.

18223000-8

Ġgieget u blażers.

18223100-9

Blażers.

18223200-0

Ġgieget.

18224000-5

Ilbies magħmul minn drappijiet tessili miksija jew impregnati.

18230000-0

Ilbies varju, ta' barra.

18231000-7

Ilbiesi tan-nisa.

18232000-4

Dbielet.

18233000-1

Shorts.

18234000-8

Qliezet.

18235000-5

Pullovers, cardigans u prodotti simili.

18235100-6

Pullover.

18235200-7

Cardigans.

18235300-8

Flokkiet għall-għaraq.

18235400-9

Sdieri.

18300000-2

Ħwejjeġ tan-nisa.

18310000-5

Ħwejjeġ ta' taħt.

18311000-2

Dbielet ta' taħt.

18312000-9

Qliezet ta' taħt.

18313000-6

Qliezet ta' taħt tan-nisa.

18314000-3

Kowtijiet tal-banju.

18315000-0

Kalzetti tan-nisa.

18316000-7

Tights.

18317000-4

Peduni.

18318000-1

Ilbies ta' bil-lejl.

18318100-2

Qomos ta' bil-lejl.

18318200-3

Dressing gowns.

18318300-4

Piġami.

18318400-5

Flokkijiet ta' taħt.

18318500-6

Ilbies ta' bil-lejl.

18320000-8

Riċipetti, panċieri, suspenders u oġġetti simili.

18321000-5

Riċipetti.

18322000-2

Panċieri.

18323000-9

Suspenders.

18330000-1

Flokkijiet (T-shirts) u qomos.

18331000-8

Flokkijiet għamla ta' “T”.

18332000-5

Qomos.

18333000-2

Flokkijiet Polo.

18400000-3

Ilbies u aċċessorji speċjali.

18410000-6

Ilbies speċjali.

18411000-3

Ilbies tat-trabi.

18412000-0

Ilbies ta' l-isports.

18412100-1

Tracksuits.

18412200-2

Qomos ta' l-isports.

18412300-3

Ilbies ta' l-iskijjar.

18412800-8

Malji ta' l-għawm.

18420000-9

Aċċessorji tal-ħwejjeġ.

18421000-6

Imkatar.

18422000-3

Kravatti.

18423000-0

Ingravati.

18424000-7

Ingwanti.

18424300-0

Ingwanti li jintużaw darba biss.

18424400-1

Mittens.

18424500-2

Ingwanti minn ġild oħxon.

18425000-4

Ċintorini.

18425100-5

Bandolieri.

18440000-5

Kpiepel u għata tar-ras.

18441000-2

Kpiepel.

18443000-6

Għata tar-ras u aċċessorji ta' l-għata tar-ras.

18443100-7

Faxex għal mar-ras.

18443300-9

Xedd ir-ras.

18443310-2

Brieret.

18443320-5

Brieret tas-suldati.

18443330-8

Barnużi.

18443340-1

Kapep.

18443400-0

Ċineg ta' taħt il-geddum għal ma' l-elmijiet.

18443500-1

Viżuri.

18444000-3

Għata protettiva tar-ras.

18444100-4

Għata tar-ras, tas-sigurtà.

18444110-7

Għelmijiet.

18444111-4

Crash helmets.

18444112-1

Elmi għaċ-ċikliżmu.

18444200-5

Kpiepel iebsa.

18450000-8

Qafliet (ilbies).

18451000-5

Buttuni.

18451100-6

Partijiet minn buttuni.

18452000-2

Labar tas-sarwan.

18453000-9

Żippijiet.

18500000-4

Ġojjellerija, arloġġi u oġġetti relatati.

18510000-7

Ġojjelli u oġġetti relatati.

18511000-4

Ħaġar prezzjuż għall-ġojjellerija.

18511100-5

Djamanti.

18511200-6

Rubini.

18511300-7

Żmeraldi.

18511400-8

Ħaġra ta' l-opal.

18511500-9

Ħaġra tal-kwarz.

18511600-0

Ħaġra tat-tormalina.

18512000-1

Muniti u medalji.

18512100-2

Muniti.

18512200-3

Medalji.

18513000-8

Oġġetti tal-ġojjellerija.

18513100-9

Perli.

18513200-0

Prodotti ta' l-artiġjanat tad-deheb.

18513300-1

Oġġetti minn metal prezjuż.

18513400-2

Oġġetti ta' ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż.

18513500-3

Oġġetti ta' l-artiġjanat tal-fidda.

18520000-0

Arloġġerija personali.

18521000-7

Arloġġi żgħar.

18521100-8

Ħġieġ għall-arloġġi ta' idejn.

18522000-4

Arloġġi ta' l-idejn.

18523000-1

Arloġġi tip “stopwatches”.

18530000-3

Rigali u premijiet.

18600000-5

Fer u oġġetti tal-fer.

18610000-8

Oġġetti tal-fer.

18611000-5

Ġlud bil-fer.

18612000-2

Ħwejjeġ bil-fer.

18613000-9

Fer artifiċjali għall-oġġetti.

18620000-1

Fer.

18800000-7

Żraben.

18810000-0

Żraben apparti milli ta' l-isports u żraben protettivi.

18811000-7

Żraben impervisti għall-ilma.

18812000-4

Żraben b'partijiet tal-lastiku jew tal-plastika.

18812100-5

Sandlijiet bl-uċuħ tal-lastiku jew tal-plastika.

18812200-6

Stivali tal-lastiku.

18812300-7

Żraben tat-tibdila tal-lastiku jew tal-plastika.

18812400-8

Flip-flops.

18813000-1

Żraben bl-uċuħ tal-lastiku.

18813100-2

Sandlijiet.

18813200-3

Krakar.

18813300-4

Żraben ta' tibdila.

18814000-8

Żraben bl-uċuħ minn materjali tessili.

18815000-5

Stivali.

18815100-6

Stivali sa l-għaksa.

18815200-7

Stivali sal-pexxun.

18815300-8

Stivali sa l-irkobba.

18815400-9

Stivali għax-xmajjar.

18816000-2

Galoxxi.

18820000-3

Żraben ta' l-isports.

18821000-0

Żraben ta' l-iskijjar.

18821100-1

Zraben ta' l-iskijjar fuq terren varju.

18822000-7

Żraben tat-taħriġ.

18823000-4

Żraben tat-tlugħ ma' muntanji.

18824000-1

Żraben tal-football.

18830000-6

Żraben protettivi.

18831000-3

Xedd is-saqajn li jkollu ponta protettiva tal-ħadid.

18832000-0

Żraben speċjali.

18832100-1

Żraben tat-titjir.

18840000-9

Partijiet taż-żraben.

18841000-6

Uċuħ taż-żraben.

18842000-3

Pettijiet.

18843000-0

Tkaken.

18900000-8

Valiġġi, sruġ, ħrieġ u basktijiet varji.

18910000-1

Sarġ taż-żwiemel.

18911000-8

Xedd taż-żwiemel.

18912000-5

Frosti tat-tlielaq.

18913000-2

Swat.

18920000-4

Bagalji.

18921000-1

Bagalji ta' l-ivvjaġġar.

18923000-5

Portafolji u boroż.

18923100-6

Boroż.

18923200-7

Portafolji.

18924000-2

Bagalji kbar.

18925000-9

Koperta għall-flixkien ta' l-ilma u l-istoċċ ta' maċ-ċintorin.

18925100-0

Koperta għall-flixkien ta' l-ilma.

18925200-1

L-istoċċ ta' maċ-ċintorin.

18929000-7

Bagalji żgħar tat-twaletta.

18930000-7

Xkejjer u boroż.

18931000-4

Boroż ta' l-ivvjaġġar.

18931100-5

Rucksacks (boroż ta' l-ispallel).

18932000-1

Boroż sportivi.

18933000-8

Xkejjer tal-posta u tal-pakketti.

18933100-9

Busti tal-posta.

18934000-5

Boroż għall-oġġet ta' l-isport.

18935000-2

Boroż tal-ħwejjeġ maħmuġin.

18936000-9

Boroż tessili.

18937000-6

Xkejjer għall-ippakkjar ta' oġġettii.

18937100-7

Boroż għall-ippakkjar ta' oġġetti.

18938000-3

Inveloppi miksijin.

18939000-0

Basktijiet tan-nisa.

19000000-6

Drappijiet tal-ġilda u tat-tessuti, plastik u materjali oħra.

19100000-7

Ġlud.

19110000-0

Ġild tal-kamoxxa.

19120000-3

Ġlud tal-bovini jew miż-żwiemel.

19130000-6

Ġlud tan-nagħaġ, tal-mogħoż jew tal-majjali.

19131000-3

Ġlud tan-nagħaġ u tal-ħrief.

19132000-0

Ġlud tal-mogħoż u tal-gidien.

19133000-7

Ġlud tal-majjali.

19140000-9

Ġlud ta' annimali oħtajn, ġild kompost appati milli ġlud.

19141000-6

Glud ta' annimali oħrajn.

19142000-3

Ġlud komposti.

19143000-0

Imitazzjoni tal-ġild.

19144000-7

Ġild ta' l-alakka.

19160000-5

Ċineg ta' l-arloġġi ta' l-idejn.

19170000-8

Oġġetti tal-ġild użati fil-makkinarju jew apparati mekkaniċi.

19200000-8

Dappijiet tessili u oġġetti relatati.

19210000-1

Drappijiet minsuġa.

19211000-8

Drappijiet sintetiċi, minsuġa.

19211100-9

Drappijiet imħallta, minsuġa.

19212000-5

Drappijiet tal-qoton, minsuġa.

19212100-6

Drappijiet ta' l-imtieraħ.

19212200-7

Denim.

19212300-8

Kanvazz.

19212310-1

Oġġetti tal-kanvazz.

19212400-9

Poplin.

19212500-0

Drapp taċ-ċineg.

19212510-3

Strixxi mid-drapp taċ-ċineg.

19220000-4

Drappijiet tas-suf.

19230000-7

Drappijiet ta' l-għażel.

19231000-4

Għażel.

19240000-0

Drappijiet speċjali.

19241000-7

Bellus.

19242000-4

Xugamani tat-terry.

19243000-1

Drappijiet tal-kisi ta' l-għamara.

19244000-8

Drappijiet tal-purtieri.

19245000-5

Drappijiet ta' l-inforor.

19250000-3

Drappijiet innitjati jew bil-kroxé.

19251000-0

Drappijiet innitjati.

19251100-1

Drappijiet tal-bellus.

19252000-7

Drappijiet bil-kroxé.

19260000-6

Xoqqa.

19270000-9

Drappijiet mhux minsuġa.

19280000-2

Suf, u ġlud ta' l-annimali.

19281000-9

Suf.

19282000-6

Il-pelle ta' l-annimali.

19283000-3

Ġlud u rix ta' l-għasafar.

19400000-0

Ħjut u fibri tessili.

19410000-3

Fibri tessili naturali.

19420000-6

Fibri tessili artifiċjali.

19430000-9

Ħjut u fibri tessili minn fibri naturali.

19431000-6

Ħajt tal-ħarir.

19432000-3

Ħajt tas-suf.

19433000-0

Ħajt tal-qoton.

19434000-7

Ħajt tal-kittien.

19435000-4

Ħjut u fibri tal-ħjata minn fibri naturali.

19435100-5

Ħajt tal-ħjata.

19435200-6

Suf ta' l-innittjar.

19436000-1

Ħjut minn fibri tessili veġetali.

19440000-2

Ħjut u fibri sintetiċi.

19441000-9

Fibri sintetiċi.

19442000-6

Ħjut sintetiċi.

19442100-7

Ħjut sintetiċi għall-ħjata.

19442200-8

Fibri sintetiċi għall-innitjar.

19500000-1

Materjali tal-gomma u tal-plastik.

19510000-4

Prodotti tal-lastiku.

19511000-1

Tubi interni tal-lastiku (għat-tyres), ir-rigi u l-patti.

19511100-2

Patti tat-tyres.

19511200-3

Tubi interni.

19511300-4

Rigi tat-tyres.

19512000-8

Oġġetti tal-lastiku mhux vulkanizzat.

19513000-5

Drappijiet tessili bil-lastiku.

19513100-6

Drapp bl-ispag tat-tyres.

19513200-7

Żigarella adessiva minn drappijiet tessili.

19514000-2

Lastiku użat mill-ġdid.

19520000-7

Prodotti tal-plastika.

19521000-4

Prodotti tal-polistirin.

19521100-5

Folji tal-polistirin.

19521200-6

Ċapep tal-polistirin.

19522000-1

Reżini.

19522100-2

Reżini epossiċi.

19522110-5

Tubi tar-reżini epossiċi.

19600000-2

Skart tal-ġilda, tat-tessuti, tal-gomma u tal-plastik.

19610000-5

Skart tal-ġild.

19620000-8

Skart tat-tessuti.

19630000-1

Skart tal-gomma.

19640000-4

Xkejjer u boroż mill-iskart jew ħela tal-politene.

19700000-3

Gomma u fibri sintetiċi.

19710000-6

Lastiku sintetiku.

19720000-9

Fibri sintetiċi.

19721000-6

Stoppa tal-filament sintetiku.

19722000-3

Ħjut ta' tenaċità għolja.

19723000-0

Ħjut singoli testurizzati.

19724000-7

Monofilament sintetiku.

19730000-2

Fibri artifiċjali.

19731000-9

Fibri bażiċi artifiċjali.

19732000-6

Polipropilin.

19733000-3

Ħjut artifiċjali testurizzati.

22000000-0

Materjal stampat u prodotti relatati.

22100000-1

Kotba, katalogi u fuljetti, stampati.

22110000-4

Kotba stampati.

22111000-1

Kotba ta' l-iskejjel.

22112000-8

Pitazzi.

22113000-5

Kotba tal-libreriji.

22114000-2

Dizzjunarji, mapep, kotba tal-mużika u kotba oħrajn.

22114100-3

Dizzjunarji.

22114200-4

Kotba tal-mapep.

22114300-5

Mapep.

22114310-8

Mapep kadastrali.

22114311-5

Blueprints (pjanti dettaljati).

22114400-6

Mużika stampata.

22114500-7

Enċiklopediji.

22120000-7

Publikazzjonijiet.

22121000-4

Pubblikazzjonijiet tekniċi.

22130000-0

Direttorji.

22140000-3

Fuljetti.

22150000-6

Katalogi.

22160000-9

Kotba żgħar.

22200000-2

Gazzetti, ġurnali, perjodiċi u magazines.

22210000-5

Gazzetti.

22211000-2

Ġurnali.

22211100-3

Ġurnali Uffiċjali.

22212000-9

Perjodiċi.

22212100-0

Serjali.

22213000-6

Magazines.

22300000-3

Kartolini, kartolini ta' l-awgurju u materja oħra stampata.

22310000-6

Kartolini.

22312000-0

Stampi.

22313000-7

Trasferituri.

22314000-4

Disinji.

22315000-1

Ritratti.

22320000-9

Kartolini ta' l-awgurju.

22321000-6

Kartolini tal-Milied.

22400000-4

Bolol, formoli taċ-ċekkijiet, karti bankarji, ċertifikati tat-titoli, materjal ta' riklami kummerċjali, katalogi u manwali.

22410000-7

Bolol.

22411000-4

Bolol tal-Milied.

22412000-1

Bolol ġodda.

22413000-8

Bolol tal-kupuni.

22414000-5

Kotba tal-bolol.

22420000-0

Karta stampata bil-bolol.

22430000-3

Karti bankarji.

22440000-6

Formoli taċ-ċekkijiet.

22450000-9

Materja stampata tat-tip tas-sigurtà.

22451000-6

Passaporti.

22452000-3

Ordnijiet postali.

22453000-0

Diski tat-taxxa tal-karozza.

22454000-7

Liċenzi tas-sewqan.

22455000-4

Karti ta' l-identità.

22455100-5

Brazzuletta ta' l-identità.

22456000-1

Permessi.

22457000-8

Biljetti tad-dħul.

22458000-5

Matrja stampata ta' klassi għolja.

22459000-2

Biljetti.

22459100-3

Stikers u strixxi għar-reklamar.

22460000-2

Materjal ta' reklamar tal-kummerċ, katalogi kummerċjali u manwali.

22461000-9

Katalogi.

22461100-0

Reċipjenti jew aċċessorji għaż-żamma tal-listi.

22462000-6

Materjal tar-reklamar.

22470000-5

Manwali.

22471000-2

Materjal tal-kompjuter.

22472000-9

Manwali ta' l-istruzzjoni.

22473000-6

Manwali tekniċi.

22500000-5

Pjanċi jew ċilindri għall-istampar jew medja oħra użata fl-istampar.

22510000-8

Pjanċi offset.

22520000-1

Apparat ta' l-akwa-forte fin-niexef.

22521000-8

Apparat ta' l-imbuzzar.

22600000-6

Linka.

22610000-9

Linka ta' l-istampar.

22611000-6

Linka intaljo.

22612000-3

Linka indjana (taċ-Ċina).

22800000-8

Reġistri tal-karta jew il-kartun, kotba tal-kontijiet, irbit tal-karti, formoli u oġġetti oħrajn tal-kartolerija stampata.

22810000-1

Reġistri tal-karta jew tal-kartun.

22813000-2

Kotba tal-kontijiet.

22814000-9

Kotba ta' l-irċevuti.

22815000-6

Kotba tan-noti.

22816000-3

Pakki żgħar tal-karti.

22816100-4

Mazzi għan-noti (note pads).

22816200-5

Ktieb għan-noti bix-xortħend.

22816300-6

Mazzi tan-noti jeħlu.

22817000-0

Djarji jew organizzaturi personali.

22819000-4

Kotba ta' l-indirizzi.

22820000-4

Formoli.

22821000-1

Formoli elettorali.

22822000-8

Formoli tan-negozju.

22822100-9

Formoli kontinwi tan-negozju.

22822200-0

Formoli mhux-kontinwi tan-negozju.

22830000-7

Pitazzi.

22831000-4

Mili għall-kotba tan-noti ta' l-iskola.

22832000-1

Karti tal-homework.

22840000-0

Albums għall-kampjuni.

22841000-7

Albums għall-kollezzjonijiet.

22841100-8

Kotba tal-bolol.

22841200-9

Koperti filateliċi.

22850000-3

Koperti u aċċessorji relatati.

22851000-0

Koperti.

22852000-7

Folders.

22852100-8

Koperti ta' l-ittri.

22853000-4

Reċipjenti jew aċċessorji għaż-żamma tal-fajls.

22900000-9

Materja varja, stampata.

22990000-6

Karta tal-gażżetti, karta maħduma bl-idejn u karta jew kartun mhux miksija għal skopijiet grafiċi.

22991000-3

Karta għall-gazzetti.

22992000-0

Karta jew kartun mħduma bl-idejn.

22993000-7

Karta jew kartonċin fotosensittivi, sensittivi għas-sħana jew termografiċi.

22993100-8

Karta jew kartonċin fotosensittivi.

22993200-9

Karta jew kartun sensittivi għas-sħana.

22993300-0

Karta jew kartun termografiċi.

22993400-1

Karta u kartun korrugati.

24000000-4

Prodotti kimiċi.

24100000-5

Gassijiet.

24110000-8

Gassijiet industrijali.

24111000-5

Idroġenu, argon, gassijiet rari, nitoħenu u ossiġenu.

24111100-6

Argon.

24111200-7

Gassijiet rari.

24111300-8

Ħeljum.

24111400-9

Neon.

24111500-0

Gasijiet għal skopijiet mediċi.

24111600-1

Idoġenu.

24111700-2

Nitroġenu.

24111800-3

Nitroġenu likwidu.

24111900-4

Ossiġenu.

24112000-2

Komposti inorganiċi ta' l-ossiġenu.

24112100-3

Di-ossidu tal-karbonju.

24112200-4

Ossidi tan-nitroġenu.

24112300-5

Komposti inorganiċi ta' l-ossiġenu inorganiċi.

24113000-9

Arja likwida u kompressata.

24113100-0

Arja likwida.

24113200-1

Arja kompressata.

24200000-6

Kuluri u pigmenti.

24210000-9

Ossidi, perossidi, irdossidi.

24211000-6

Osidu u perossidu taż-żingu, assidu tat-titanju, kuluri u pigmenti.

24211100-7

Ossidu taż-żingu.

24211200-8

Perossidu taż-żingu.

24211300-9

Ossidu tat-titanju.

24212000-3

Kromju, manganeżji, magnezju, ċomb u ramm, ossidi u idrossidi.

24212100-4

Ossidu tal-kromju.

24212200-5

Ossidu tal-manganeżju.

24212300-6

Ossidu taċ-ċomb.

24212400-7

Ossidu tar-ramm.

24212500-8

Ossidu tal-magneżju.

24212600-9

Idrossidu għall-kuluri u pigmenti.

24212610-2

Idrossidu tal-kromju.

24212620-5

Idrossidu tal-manganeżju.

24212630-8

Idrossidu taċ-ċomb.

24212640-1

Idrossidu tar-ramm.

24212650-4

Idrossidu tal-manjeżju.

24213000-0

Ġir idrat.

24220000-2

Estratti tat-tannina, estratti tal-kulur, tannini u materja tal-kuluri.

24221000-9

Estratti tal-kuluri.

24222000-6

Restratti tat-tannina.

24223000-3

Tannini.

24224000-0

Materja tal-kuluri.

24225000-7

Preperazzjonijiet tat-tannina.

24300000-7

Kimiċi bażiċi inorganiċi u organiċi.

24310000-0

Kemikali bażiċi inorganiċi.

24311000-7

Elementi kimiċi, Aċidi u komposti inorganicċi.

24311100-8

Metallojdi.

24311110-1

Fosfidi.

24311120-4

Karbidi.

24311130-7

Idrati.

24311140-0

Nitrati.

24311150-3

Ażidi.

24311160-6

Siliċidi.

24311170-9

Boridi.

24311180-2

Kubrit raffinat.

24311200-9

Ħaloġenju.

24311300-0

Metalli alkaliniċi.

24311310-3

Merkurju.

24311400-1

Klorid ta' l-idroġenu, aċidi inorganicċi, di-ossidu tas-silikon u di-ossidu tal-kubrit.

24311410-4

Aċidi inorganiċi.

24311411-1

Aċidu sulfuriku.

24311420-7

Aċidu fosforiku.

24311430-0

Aċidi poli-forsforiċi.

24311440-3

Aċidi ħexa-floroċiliċi.

24311450-6

Di-ossidu tal-kubrit.

24311460-9

Di-ossidu tas-silikon.

24311470-2

Klorid ta' l-idroġenu.

24311500-2

Idrossidi bħala kimika inorganika bażika.

24311510-5

Ossidi metalliċi.

24311511-2

Pitali tal-ħadid u ossidi tal-ħadid.

24311520-8

Idrossidu tas-sodju.

24311521-5

Caustic soda (soder).

24311522-2

Soder likwidu.

24311600-3

Komposti tal-kubrit.

24311700-4

Kubrit.

24311800-5

Karbonju.

24311900-6

Klorin.

24312000-4

Aloġinati tal-metalli, ipokloridi, klorati u perklorati.

24312100-5

Aloginati tal-metalli.

24312110-8

Silikati ħexafloro tas-sodju.

24312120-1

Kloridi.

24312121-8

Kloridu ta' l-aluminju.

24312122-5

Kloridu ferriku.

24312123-2

Kloridu poli-aluminju.

24312130-4

Kloridrati ta' l-aluminju.

24312200-6

Ipoklorati u klorati.

24312210-9

Klorat tas-sodju.

24312220-2

Ipoklorat tas-sodju.

24313000-1

Sulfidi, sulfati, nitrati, fosfati u karbonati.

24313100-2

Sulfidi, sulfiti u sulfati.

24313110-5

Sulfadi varji.

24313111-2

Sulfid ta' l-idroġenu.

24313112-9

Polisulfat.

24313120-8

Sulfati.

24313121-5

Tiosulfat tas-sodju.

24313122-2

Sulfati ferriċi.

24313123-9

Sulfat ta' l-aluminju.

24313124-6

Sulfat tas-sodju.

24313125-3

Sulfat tal-ħadid.

24313126-0

Sulfat tar-ramm.

24313200-3

Fosfinati, fosfonati, fosfati u poli-fosfati.

24313210-6

Fosfati ħexameta tas-sodju.

24313220-9

Fosfati.

24313300-4

Karbonati.

24313310-7

Karbonati tas-sodju.

24313320-0

Bikarbonati tas-sodju.

24313400-5

Nitrati.

24314000-8

Imluħa ta' l-aċidi metalliċi, varji.

24314100-9

Permanganat tal-putassa.

24314200-0

Imluġa ta' l-aċidi-osso-metalliċi.

24315000-5

Kemikali inorganiċi varji.

24315100-6

Ilma tqil, iżotopi oħrajn u l-komposti tagħhom.

24315200-7

Sijanid, ossidu tas-sijanid, fulminati, sijanati, silikati, borati, perborati, im; iħa ta' aċidi inorganiċi.

24315210-0

Sijanidi.

24315220-3

Ossidu tas-sijanidi.

24315230-6

Fulminati.

24315240-9

Sijanati.

24315300-8

Perossidu ta' l-idroġenu.

24315400-9

Kwartżi tal-peiżo-elettriċi.

24315500-0

Komposti ta' metalli rari naturali.

24315600-1

Silikati.

24315610-4

Silikat tas-sodju.

24315700-2

Borati u perborati.

24316000-2

Ilma ddistillizzat.

24317000-9

Ħaġar sintetiku.

24317100-0

Ħaġar prezzjuni sintetiċi.

24317200-1

Ħaġar semi-prezzjużi sintetiċi.

24320000-3

Kemikali organiċi bażiċi.

24321000-0

Idrokarburi.

24321100-1

Idrokarburi saturati.

24321110-4

Idrokarburi akriliċi saturati.

24321111-1

Methane (metanju).

24321112-8

Etilin.

24321113-5

Propanju.

24321114-2

Butanju.

24321115-9

Aċitilena.

24321120-7

Idrokarburi ċikliċi saturati.

24321200-2

Idrokarburi ċikliċi mhux-saturati.

24321210-5

Idrokarburi akriliċi mhux-saturati.

24321220-8

Idrokarburi ċikliċi mhux-saturati.

24321221-5

Benżin.

24321222-2

Tolin.

24321223-9

O-xileni.

24321224-6

M-xileni.

24321225-3

Styrene.

24321226-0

Etil-benżil.

24321300-3

Derivati aloġenizzati oħrajn ta' l-idrokarburi.

24321310-6

Tetra-kloro-elitin.

24321320-9

Tetra-klorid tal-karbonju.

24322000-7

Alkoħoli, fenoli, alkoħol-fenoli u d-derivattivi aloġenizzati, sulfonizzati, nitrati jew nitrosazzjati tagħhom, alkoħol mxaħħma industriali.

24322100-8

Alkoħol mxaħħma industriali.

24322200-9

Alkoħol monoidriċi.

24322210-2

Metanol.

24322220-5

Etanol.

24322300-0

Dioli, poli-alkoħoli u derivattivi.

24322310-3

Glikol etilenju.

24322320-6

Derivattivi alkoħoliċi.

24322400-1

Fenoli u derivattivi.

24322500-2

Alkoħol.

24322510-5

Etil-alkoħoliku.

24323000-4

Aċidi mxaħħma monokarboliċi industrijali.

24323100-5

Żjut aċidużi mir-raffinar.

24323200-6

Aċidi karboxiliċi.

24323210-9

Aċidu aċetiku.

24323220-2

Aċidu peraċetiku.

24323300-7

Aċidi monokarboxiliċi mhux-saturati u l-komponenti.

24323310-0

Esteri ta' l-aċidu metakriliku.

24323320-3

Esteri ta' l-aċidu akriliku.

24323400-8

Aċidi polikarboliċi aromatiċi u aċudu karboxiliċi.

24324000-1

Komposti organiċi fil-funzjonijiet tan-nitroġenu.

24324100-2

Komposti b'funzjoni amina.

24324200-3

Komposti amino b'funzjoni ta' l-ossiġenu.

24324300-4

Urejni.

24324400-5

Komposti b'funzjoni tan-nitroġenu.

24325000-8

Komposti organo-kubrit.

24326000-5

Aldeħidi, ketonju, perossidi organiċi u eteri.

24326100-6

Komposti bil-funzjonijiet ta' l-Aldeħidi.

24326200-7

Ketonju u komposti bil-funzjoni tal-kwinin.

24326300-8

Perossidi organiċi.

24326310-1

Ossidu ta' l-etilin.

24326320-4

Eteri.

24327000-2

Kemikali organiċi varji.

24327100-3

Derivattivi veġetali għall-għoti tal-kulur.

24327200-4

Faħam tal-kannol mill-injam.

24327300-5

Żjut u prodotti tad-distillizzajoni f'temperatura għolja tal-qatran tal-faħam, żift u qatran taż-żift.

24327310-8

Qatran tal-faħam.

24327311-5

Kreosot.

24327320-1

Żift.

24327330-4

Qatran taż-żift.

24327400-6

Prodotti tar-reżina.

24327500-7

Lissija residwali mill-manifattura tal-polpa ta' l-injam.

24400000-8

Fertilizzanti u komposti tan-nitroġenu.

24410000-1

Fertilizzanti nitroġeni.

24411000-8

Aċidu nitriku u mluħa nitriċ.

24411100-9

Nitrat tas-sodju.

24412000-5

Aċidi sulfonitriċi.

24413000-2

Ammonja.

24413100-3

Ammonja likwida.

24413200-4

Klorid ta' l-ammonjum.

24413300-5

Sulfat ta' l-ammonjum.

24420000-4

Fertilizzanti fosforiċi.

24421000-1

Fertilizzanti fosforiċi metalliċi.

24422000-8

Fertilizzanti varji.

24430000-7

Fertlizzanti mill-annimali jew mill-ħxejjex.

24440000-0

Fertilizzanti varji.

24450000-3

Prodotti ta' l-agro-kimiċi.

24451000-0

Pestiċidi.

24452000-7

Insettiċidi.

24453000-4

Erbiċidji.

24454000-1

Regolaturi tat-tkabbir tal-pjanti.

24455000-8

Disinfettant.

24456000-5

Redentiċidi.

24457000-2

Funġiċidi.

24500000-9

Plastika f'għamliet primarji.

24510000-2

Polimeri ta' l-etilin f'għamla primarja.

24520000-5

Polimeri tal-propilin f'għamla primarja.

24530000-8

Polimeri ta' l-isterin f'għamla primarja.

24540000-1

Polimeri tal-vinil f'għamla primarja.

24541000-8

Polimeri tal-vinil aċetat f'għamla primarja.

24542000-5

Polimeri akriliċi f'għamla primarja.

24550000-4

Għamliet primarji tal-poljesteri.

24560000-7

Għamliet primarji tal-poljamidi.

24570000-0

Għamliet primarji tar-reżina ta' l-urea.

24580000-3

Għamliet primarji ta' l-amino-reżini.

24590000-6

Għamliet primarji tas-silikoni.

24600000-0

Splussivi.

24610000-3

Esplossivi ppreparati.

24611000-0

Trabijiet propellanti.

24611100-1

Karburanti propergoli.

24612000-7

Esplussivi varji.

24612100-8

Dinamite.

24612200-9

TNT.

24612300-0

Nitrogliċerina.

24613000-4

Murtali tas-sinjalar, murtali tax-xita, sinjali taċ-ċparu oġġetti pirotekniċi.

24613100-5

Skrataċ li jgerxu l-għasafar.

24613200-6

Logħob tan-nar.

24615000-8

Niċeċ, fulminati, niċeċ tat-tqabbid u detonaturi elettriċi.

24900000-3

Prodotti kimiċi fini u varji.

24910000-6

Kolol.

24911000-3

Ġelatini.

24911200-5

Adessivi.

24920000-9

Żjut essenjali.

24930000-2

Kimiċi tal-fotografija.

24931000-9

Pjanċi u pellikoli fotografiċi.

24931200-1

Emulsjonijiet għall-użu fotografiku.

24931210-4

Żviluppaturi fotografiċi.

24931220-7

Fissaturi fotografiċi.

24931230-0

Żviluppaturi tar-raġġi X.

24931240-3

Fissaturi tar-raġġi X.

24931250-6

Medja tal-kultura.

24931260-9

Intensifikaturi ta' l-immaġini.

24950000-8

Prodotti kimiċi speċjalizzati.

24951000-5

Greases u lubrifikanti.

24951100-6

Lubrifikanti.

24951110-9

Tajn tat-tħaffir.

24951120-2

Grease tas-silikon.

24951130-5

Fluwidi tat-tħaffir.

24951200-7

Adessivi għaż-żjut.

24951210-0

Trab tat-tifi tan-nar.

24951220-3

Aġenti tat-tifi tan-nar.

24951230-6

Karigaturi tat-tifi tan-nar.

24951300-8

Fluwidi idrawliċi.

24951310-1

Aġenti tat-tneħħija tas-silġ.

24951311-8

Preparazzjonijiet ta' kontra l-ġlata.

24951400-9

Xaħmijiet u żjut kemikament modifikati.

24952000-2

Għaġejjen ta' l-immudellar.

24952100-3

Xama’ dentali.

24953000-9

Aġenti finalizzaturi.

24954000-6

Karbonju attivat.

24954100-7

Karbonju attivat fil-ġdid.

24954200-8

Karbonju attivat riġenerat.

24955000-3

Kimiċi tat-twaletta.

24956000-0

Peptoni u sustanzi tal-proteini.

24957000-7

Adittivi kimiċi.

24957100-8

Rabbata ppreparati għal-forom u ċ-ċentri tal-funderija.

24957200-9

Adittivi għas-siment, tajn u konkrit.

24958000-4

Prodotti kemikali għall-industria taż-żejt u tal-gass.

24958100-5

Kemiċi għall-użu fil-bjar taż-żejt.

24958200-6

Aġenti flokkulanti.

24958300-7

Kimiċi tat-tajn.

24958400-8

Ampulu gelinati għall-użu għal-limitazzjoni ta' l-esplussivi.

24959000-1

Aerosols u kimika f'għamla ta' diska.

24959100-2

Aerosols.

24959200-3

Elementi kimiċi f'għamla ta' diska.

24960000-1

Prodotti kimiċi varji.

24961000-8

Likwidi tar-radiator.

24962000-5

Kimiċi għat-trattament ta' l-ilma.

24963000-2

Prodotti għal kontra s-sadid.

24964000-9

Gliċerol.

24965000-6

Enżimi.

30000000-9

Tagħmir ta' l-uffiċċju u tal-kompjuter, tagħmir u provvisti għajr għamara u pakketti tas-softwer.

30100000-0

Tagħmir ta' l-uffiċċju, tagħmir u provvisti għajr kompjuters, printers u għamara.

30110000-3

Magni ta' l-ipproċessar tal-kliem (word processing).

30111000-0

Word processors.

30120000-6

Tagħmir għall-iffotokopjar u l-istampar offest.

30121000-3

Apparat tal-fotokopji u t-termokopji.

30121100-4

Fotokopjatriċi.

30121200-5

Apparat tal-fotokopji.

30121300-6

Apparat tar-riproduzzjoni.

30121400-7

Magni tad-duplikar.

30121410-0

Magni faxswitch.

30121420-3

Trażmettituri diġitali.

30121430-6

Duplikaturi diġitali.

30122000-0

Magni tat-tip tal-uffiċċji għall-istampar offset.

30122100-1

Sistemi offset diġitali.

30122200-2

Tagħmir offset diġitali.

30123000-7

Makkinarju ta' l-uffiċċju u n-negozju.

30123100-8

Makkinarju tal-validazzjoni tal-biljetti.

30123200-9

Makkinarju tal-provvidiment awtomatiku ta' flus kontanti.

30123300-0

Makkinarju tad-dipplikar bl-istencils.

30123400-1

Makkinarji tat-tiwi.

30123500-2

Makkinarju tat-titqib.

30123600-3

Magni għall-immaniġjar tal-muniti.

30123610-6

Magni għall-għażla tal-muniti.

30123620-9

Magni għall-għadd tal-muniti.

30123630-2

Magni għall-ippakjar tal-muniti.

30124000-4

Partijiet u aċċessorji tal-makkinarju ta' l-uffiċini.

30124100-5

Fusers.

30124110-8

Żejt tal-fuser.

30124120-1

Wajpers tal-fuser.

30124130-4

Bozoz tal-fuser.

30124140-7

Pad għat-tindif tal-fuser.

30124150-0

Filtri tal-fuser.

30124200-6

Kitts tal-fuser.

30124300-7

Ċilindri (drums) għal magni ta' l-uffiċċju.

30124400-8

Stoċċijiet għall-istejpils.

30124500-9

Aċċessorji għall-iskener.

30124510-2

Endorsers.

30124520-5

Distributur ta' dokumenti għall-iskener.

30124530-8

Adatturi tal-film għall-iskener.

30125000-1

Partijiet u aċċessorji ta' l-apparat tal-fotokopji.

30125100-2

Kartuċċi tat-toner.

30125110-5

Towner għall-printers bil-lejżer/feksijiet.

30125120-8

Towner għall-fotokopjatriċi.

30125130-1

Towner għal ċentri ta' l-Ipproċessar tad-Dejta u ċentri ta' Riċerka u ċentri ta' Dokumentazzjoni.

30130000-9

Apparat ta' l-uffiċċju postali.

30131000-6

Apparat tal-kamra ta' l-għażla ta' l-ittri.

30131100-7

Magni tat-tifi tal-karti jew tal-busti.

30131200-8

Makkinarju li jdaħħlu l-karti fil-busti.

30131300-9

Makkinarju li jistampa l-indirizzi.

30131400-0

Makkinarju tal-pustaġġ.

30131500-1

Magni għall-ftuħ tal-posta.

30131600-2

Magni għas-sigillar tal-posta.

30131700-3

Magni għall-ikkanċellar tal-bolol.

30131800-4

Magni għat-twaħħil tal-bolol.

30132000-3

Makkinarju ta' l-għażla.

30132100-4

Makkinarju ta' l-għażla ta' l-ittri.

30132200-5

Magni għall-għadd tal-karti tal-flus.

30132300-6

Magni għall-issortjar.

30133000-0

Makkinarju ta' l-impustar.

30133100-1

Makkinarju ta' l-impustar bil-massa.

30140000-2

Makkinarju tal-kalkolazzjoni u tal-kontijiet.

30141000-9

Makkinarju tal-kalkolazzjoni.

30141100-0

Kalkolaturi tal-but.

30141200-1

Kalkulaturi għal fuq l-iskrivanija.

30141300-2

Kalkulaturi li jistampaw.

30141400-3

Magni ta' l-għadd.

30142000-6

Magni għall-kontabbiltà u cash registers.

30142100-7

Makkinarju tal-kontijiet.

30142200-8

Makkinarju tal-kexxun tal-flus (tal-ħwienet).

30144000-0

Makkinarju tat-tip tal-kalkolazzjoni.

30144100-1

Makkinarju li jittimbra l-bolol.

30144200-2

Makkinarju għall-ħruġ tal-biljetti.

30144300-3

Makkinarju li jgħodd il-vetturi.

30144400-4

Apparat awtomatiku għall-ġbir tan-noll.

30145000-7

Partijiet u aċċessorji tal-makkinarju tal-kalkolazzjoni.

30145100-8

Rollijiet tal-kalkulatur.

30150000-5

Typewriters.

30151000-2

Typewriters elettroniċi.

30152000-9

Partijiet u aċċessorji tat-typewriters.

30160000-8

Kartolini manjetiċi.

30161000-5

Karti tal-kreditu.

30162000-2

Karti smart.

30163000-9

Karti tal-ħlas elettroniku.

30163100-0

Kartolini ta' l-aġenzija tal-karburanti.

30170000-1

Magni għat-tikkettar.

30171000-8

Magni għad-datar jew għan-numerar.

30172000-5

Magni bil-pressa għall-karti ta' l-identità.

30173000-2

Magni għat-twaħħil tat-tikketti.

30174000-9

Magni li jagħmlu t-tikketti.

30175000-6

Tagħmir li jagħmel l-ittri.

30176000-3

Apparat li jistampa mqabbeż fuq it-tejp.

30177000-0

Sistemi ta' tikkettar awtomatiċi.

30178000-7

Sistemi ta' tikkettar semijawtomatiċi.

30179000-4

Magni għall-ħruġ tat-tikketti.

30180000-4

Magni għall-endorsjar u l-kitba taċ-ċekkijiet.

30181000-1

Magni għall-endorsjar taċ-ċekkijiet.

30182000-8

Magni għall-kitba taċ-ċekkijiet.

30190000-7

Apparat u fornimenti varji għall-uffiċini.

30191000-4

Tagħmir għall-uffiċċju għajr għamara.

30191100-5

Apparat ta' l-iffaljar.

30191110-8

Sistemi ta' carousel tal-biljetti di visita.

30191120-1

Xtillieri għar-rivisti.

30191130-4

Clipboards.

30191140-7

Aċċessorji għall-identifikazzjoni personali.

30191200-6

Projetturi “overhead”.

30191400-8

Apparat għat-tqattiegħ tal-karti.

30192000-1

Fornimenti ta' l-uffiċini.

30192100-2

Gomom (għat-tħassir).

30192110-5

Prodotti tal-linka.

30192111-2

Kuxxini tal-linka.

30192112-9

Sorsi tal-linka għall-makkinarju ta' l-istampar.

30192113-6

Kartuċċi tal-linka.

30192121-5

Pinen “ballpoint”.

30192122-2

Pinen “fountain”.

30192123-9

Pinen bil-fibra.

30192124-6

Pinen bil-ponta tal-pannu.

30192125-3

Markaturi.

30192126-0

Pinen tekniċi.

30192127-7

Reċipjenti jew aċċessorji għaż-żamma tal-pinen.

30192130-1

Lapsijiet.

30192131-8

Lapsijiet propellanti jew bil-ponta tiżżerżaq.

30192132-5

Mili taċ-ċomb għal-lapsijiet.

30192133-2

Temprini għal-lapsijiet.

30192134-9

Reċipjenti jew aċċessorji għaż-żamma tal-lapsijiet

30192150-7

Timbri bid-data.

30192151-4

Timbri għas-siġillar.

30192152-1

Timbri għan-numerar.

30192153-8

Timbri tal-kliem.

30192154-5

Pads tal-linka għat-timbri.

30192155-2

Aċċessorji jew reċipjenti għaż-żamma tat-timbri.

30192160-0

Korretturi u ħassara.

30192170-3

Avviżieri (notice boards).

30192200-3

Żigarelli tal-kejl.

30192300-4

Żigarelli tal-linka.

30192310-7

Żigarelli tat-typewriters.

30192320-0

Żigarelli tal-linka tal-printer.

30192330-3

Żigarelli tal-linka u rollijiet tal-kalkulatur.

30192340-6

Żigarelli ta' l-ipprintjar tal-feks.

30192350-9

Żigarelli ta' l-ipprintjar tal-cash register.

30192400-5

Fornimenti reprografiċi.

30192500-6

Stampi tat-tip trasparenti għall-użu mal-projetturi “overhead”.

30192600-7

Pjanċi tat-tpinġija.

30192700-8

Oġġetti tal-kartolerija.

30192800-9

Tiketti bil-kolla magħhom.

30192900-0

Mezzi għall-korrezzjoni u t-tħassir.

30192910-3

Film jew tejp għall-korrezzjoni.

30192920-6

Likwidu għall-korrezzjoni.

30192930-9

Pinen għal korrezzjoni.

30192940-2

Mili għall-pinen għal korrezzjoni.

30192950-5

Ħassara elettriċi.

30193000-8

Organizzaturi u aċċessorji.

30193100-9

Xtillieri għall-kxaxen ta' l-iskrivanija.

30193200-0

Trejs jew organizzaturi għall-iskrivanija.

30193300-1

Organizzaturi mdendla.

30193400-2

Waqqafa tal-kotba.

30193500-3

Xkakef għar-rivisti.

30193600-4

Appoġġi għad-djarji u l-kalendarji.

30193700-5

Kaxxa għall-ħżin tal-fajls.

30193800-6

Reċipjenti jew aċċessorji għaż-żamma tal-messaġġi.

30193900-7

Aċċessorji biex iżommu l-karti wieqfa għall-qari (copy holders).

30194000-5

Provvisti għad-disinn.

30194100-6

Kurvi.

30194200-7

Tikek, tejp u film għad-disinn.

30194210-0

Tikek jew tejp għad-disinn.

30194220-3

Pellikoli għad-disinn.

30194300-8

Kitts, settijiet jew karti għad-disinn.

30194310-1

Kitts jew settijiet għad-disinn.

30194320-4

Karti għad-disinn.

30194400-9

Għatjiet għall-imwejjed tad-disinn.

30194500-0

Għodod għall-ħolqien grafiku ta' l-ittri.

30194600-1

Grafometri (protactors).

30194700-2

Galvi.

30194800-3

Skwerer T u trijangoli.

30194810-6

Skwerer T.

30194820-9

Trijangoli.

30194900-4

Għatjiet ta' protezzjoni għall-wiċċ tax-xogħol.

30195000-2

Bords.

30195100-3

Bords għall-ippjanar u aċċessorji.

30195200-4

Copyboards elettroniċi u aċċessorji.

30195300-5

Avviżieri ta' l-ittri jew aċċessorji.

30195400-6

Bords li jitħassru bin-niexef jew aċċessorji.

30195500-7

Bords għall-ġips jew aċċessorji.

30195600-8

Bords għall-avviżi jew aċċessorji.

30195700-9

Kitts jew aċċessorji għat-tinidf tal-bords.

30195800-0

Listi li ddendel magħhom jew holders.

30195900-1

Lavanji bojod (whiteboards) u manjetiċi.

30195910-4

Pjanċi bojod.

30195911-1

Aċċessorji għal-lavanji bojod.

30195912-8

Kavalletti għal-lavanji bojod.

30195913-5

Kavalletti għall-flipcharts.

30195920-7

Bords manjetiċi.

30195921-4

Ħassara għall-bords manjetiċi.

30196000-9

Sistemi ta' ppjanar.

30196100-0

Pjanifikaturi tal-laqgħat.

30196200-1

Kotba ta' l-appuntamenti jew il-mili għalihom.

30196300-2

Kaxxa għas-suġġerimenti.

30197000-6

Apparat żgħir ta' l-uffiċċju.

30197100-7

Stejpils, taċċi, pinns.

30197110-0

Staples.

30197120-3

Taċċi.

30197130-6

Dwaring pins.

30197200-8

Bajnders biċ-ċrieki u klipps għall-karti.

30197210-1

Binders tal-karti, biċ-ċrieki.

30197220-4

Clips tal-karti.

30197221-1

Reċipjenti għall-klipps għall-karti.

30197300-9

Taljakarti, stejplers u panċers.

30197310-2

Taljakarti.

30197320-5

Stejplers.

30197321-2

Apparat għat-tneħħija ta' l-istejpils.

30197330-8

Taqqaba tal-karti.

30197400-0

Sponża għall-bolol.

30197500-1

Xemgħa tas-siġilli.

30197510-4

Aċċessorji tax-xemgħa tas-siġilli.

30197600-2

Karta u kartun ipproċessati.

30197610-5

Karta u kartun komposti.

30197620-8

Karta tal-kitba.

30197621-5

Ktieb tal-flipcharts.

30197630-1

Karta ta' l-istampar.

30197640-4

Karta li tikkopja lilha nnifisha jew parta oħra ta' l-ikkuppjar.

30197641-1

Karta termografika.

30197642-8

Karta tal-foto-kopji u karta xerografika.

30197643-5

Karta tal-foto-kopji.

30197644-2

Karta xerografika.

30197645-9

Kard għall-istampar.

30198000-3

Magni tal-lotterija.

30198100-4

Kaxxi tal-logħob bil-manku jinġibed 'l isfel (eż. magni tal-jackpot).

30199000-0

Kartolerija tal-karta u oġġetti simili.

30199100-1

Karta saħħara, karta li tikkopja lilha nnifisha, karta ta' l-istencils tad-duplicator u karta mhux saħħara.

30199110-4

Karta saħħara.

30199120-7

Karta li tikkopja lilha nnifisha.

30199130-0

Karta mhux saħħara.

30199140-3

Karta ta' l-istencils tad-duplicator.

30199200-2

Busti, kartolini ta' l-ittri u kartolini lixxi.

30199210-5

Kartolini ta' l-ittri.

30199220-8

Kartolini lixxi.

30199230-1

Busti.

30199240-4

Kitt għall-posta.

30199300-3

Karta mbuzzata jew imtaqqba.

30199310-6

Karta mbuzzata jew imtaqqba, għall-istampar.

30199320-9

Karta mbuzzata jew imtaqqba, għall-kitba.

30199330-2

Karta kontinwa għall-pronters tal-kompjuter.

30199340-5

Formoli kontinwi.

30199400-4

Karta bil-kolla jew b'adessiv.

30199410-7

Karta b'adessiv minnha nnifisha.

30199500-5

Kaxxi għad-dokumenti, tilari għall-ittri, kaxxi tal-ħażna u oġġetti simili.

30199600-6

Farrada għall-kartolerija.

30199700-7

Kartolerija stampata apparti milli formoli.

30199710-0

Busti stampati.

30199711-7

Busti bit-tieqa, stampati.

30199712-4

Busti mingħajr tieqa, stampati.

30199713-1

Busti stampati għall-X-rays.

30199720-3

Karta tan-noti.

30199730-6

Biljetti tan-negozju.

30199731-3

Reċipjenti għall-biljetti ta' kuntatt.

30199740-9

Fuljettini bħala rikonoxximent.

30199750-2

Kupuni.

30199760-5

Tikketti.

30199761-2

Tikketti bil-bar-code.

30199762-9

Tikketti għall-bagalji.

30199763-6

Tikketti għall-ħarsien mis-serq.

30199770-8

Fatturi b'għelm għall-ikel.

30199780-1

Karta-xuga.

30199790-4

Karti għaż-żamma tal-ħin.

30199791-1

Pjanċi ta' l-ippjanar għal mal-ħajt.

30199792-8

Kalendarji.

30199793-5

Xkafef għad-djarji.

30200000-1

Apparat u aċċessorji tal-kompjuter.

30210000-4

Magni għall-ipproċessar tad-dejta (ħardwer).

30211000-1

Kompjuter tip “mainframe”.

30211100-2

Kompjuter ta' qawwa kbira.

30211200-3

Mainframe hardware.

30211300-4

Pjattaformi għall-kompjuter.

30211400-5

Konfigurazzjonijiet tal-kompjuter.

30211500-6

Unità ta' pproċessar ċentrali (CPU) jew proċessuri.

30212000-8

Hardware ta' minikompjuters.

30212100-9

Unitajiet ta' l-ipproċċessar ċentrali għall-minikompjuters.

30213000-5

Kompjuters personali.

30213100-6

Kompjuters portabbli.

30213200-7

Kompjuter tablet.

30213300-8

Kompjuter desktop.

30213400-9

Unitajiet ta' l-ipproċċessar ċentrali għall-kompjuters personali.

30213500-0

Kompjuter tal-but.

30214000-2

Stazzjonijiet tax-xogħol.

30215000-9

Hardware ta' microkompjuters.

30215100-0

Unitajiet ta' l-ipproċċessar ċentrali għall-microkompjuters.

30216000-6

Qarrejja bil-kalamita jew ottiċi.

30216100-7

Qarrejja ottiċi.

30216110-0

Scanners għall-użu mal-kompjuter.

30216120-3

Apparat għar-rikonoxximent ottiku ta' karattri.

30216130-6

Qarreja tal-“barcode”.

30216200-8

Qareji tal-kartolini manjetiċi.

30216300-9

Qarreja tal-kartolini bit-toqob.

30220000-7

Apparat tal-karigrafija diġitali.

30221000-4

Mapep kadastrali diġitali.

30230000-0

Tagħmir relatat mal-kompjuter.

30231000-7

Skrins u consoles tal-kompjuter.

30231100-8

Terminali tal-kompjuter.

30231200-9

Consoles.

30231300-0

Display screens.

30231310-3

Skrins ċatti.

30231320-6

Moniters bil-funzjoni tal-mess.

30232000-4

Tagħmir periferiku.

30232100-5

Printers u plotters.

30232110-8

Printers bil-laser.

30232120-1

Printers tip dot-matrix.

30232130-4

Printers tal-grafika bil-kulur.

30232140-7

Plotters.

30232150-0

Printers inkjet.

30232600-0

Encoders.

30232700-1

Unità tal-kontroll ċentrali.

30233000-1

Mezzi ta' ħżin u qari ta' midja.

30233100-2

Unitajiet tal-ħażna tal-kompjuters.

30233110-5

Unitajiet tal-ħażna tal-kartolini manjetiċi.

30233120-8

Unitajiet tal-ħażna taż-żigarella manjetika.

30233130-1

Unitajiet tal-ħażna tad-diski manjetiċi.

30233131-8

Floppy-disc drives.

30233132-5

Hard-disc drives.

30233140-4

Apparat tal-ħażna b'aċċess dirett (DASD).

30233141-1

Redundant Array of Independent Disk (RAID).

30233150-7

Drives tad-diski ottiċi.

30233151-4

Apparat li jaqra u/jew jaħraq is-CDs.

30233152-1

Apparat li jaqra u/jew jaħraq id-DVDs.

30233153-8

Apparat li jaqra u/jew jaħraq is-CDs u d-DVDs.

30233160-0

Tape streamers.

30233161-7

Apparat ta' l-immaniġġjar tal-kartuċċi.

30233170-3

Unitajiet tal-carousel.

30233180-6

Mezzi għall-ħżin ta' memorja flash.

30233190-9

Kontrollur tad-diski.

30233300-4

Magni għall-qari tal-kards intelliġenti (smart cards).

30233310-7

Magni għall-qari tal-marki tas-swaba'.

30233320-0

Magni li jaqraw kemm l-ismart cards u kemm il-marki tas-swaba'.

30234000-8

Medj tal-ħażna.

30234100-9

Diska manjetika.

30234200-0

Diski ottiċi.

30234300-1

CDs.

30234400-2

DVDs.

30234500-3

Mezzi għall-ħżin tal-memorja.

30234600-4

Memorja flash.

30234700-5

Żigarelli manjetiċi.

30236000-2

Apparat varju tal-kompjuter.

30236100-3

Apparat għat-tkabbir tal-memorja.

30236110-6

Memorji RAM.

30236111-3

Memorji DRAM.

30236112-0

Memorji SRAM.

30236113-7

Memorji SDRAM.

30236114-4

Memorji RDRAM.

30236115-1

Memorji SGRAM.

30236120-9

Memorji ROM.

30236121-6

Memorji PROM.

30236122-3

Memorji EPROM.

30236123-0

Memorji EEPROM.

30236200-4

Apparat ta' l-ipproċessar tad-data.

30237000-9

Partijiet, aċċessorji u fornimenti għall-kompjuters.

30237100-0

Partijiet tal-kompjuters.

30237110-3

Network interfaces.

30237120-6

Portijiet tal-kompjuters.

30237121-3

Ports serjali bl-infra aħmar.

30237130-9

Kartolini tal-kompjuters.

30237131-6

Kartolini elettroniċi.

30237132-3

Interfaces USB.

30237133-0

Adatturi u interfaces Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA).

30237134-7

Kards ta' l-aċċeleratur grafiku.

30237135-4

Kards għall-interfaces tan-netwerk.

30237136-1

Kards awdjo.

30237140-2

Motherboards.

30237200-1

Aċċessorji tal-kompjuter.

30237210-4

Screens ta' kontra r-riflessjoni.

30237220-7

Mousepads.

30237230-0

Caches.

30237240-3

Kamera web.

30237250-6

Aċċessorji għat-tindif tal-kompjuter.

30237251-3

Kitts għat-tindif tal-kompjuter.

30237252-0

Apparat li jneħħi t-trab bl-arja kkumpressata.

30237253-7

Għatjiet kontra t-trab għat-tagħmir tal-kompjuter.

30237260-9

Idejn immuntati mal-ħajt biex iżommu l-moniter.

30237270-2

Bagalji għall-ġarr ta' kompjuters portabbli.

30237280-5

Aċċessorji għall-provvisti ta' l-elettriku.

30237290-8

Serħ mat-tastiera għall-polz.

30237295-3

Protezzjoni għat-tastiera.

30237300-2

Fornimenti tal-kompjuter.

30237310-5

Kartuċi ta' tipi differenti għall-istampaturi.

30237320-8

Disketti.

30237330-1

Cartridges tad-Digital Audio Tape (DAT).

30237340-4

Cartridges tad-Digital Linear Tape (DLT).

30237350-7

Cartridges għad-dejta.

30237360-0

Cartridges tal-Linear Tape-Open (LTO).

30237370-3

Cartridges għar-rekordjar.

30237380-6

CD-ROM.

30237400-3

Aċċessorji għall-entrar tad-dejta.

30237410-6

Maws tal-kompjuter.

30237420-9

Joysticks.

30237430-2

Pinen tad-dawl.

30237440-5

Trackballs.

30237450-8

Twavel grafiċi.

30237460-1

Keyboards (tastieri) tal-kompjuter.

30237461-8

Tastieri programmabbli.

30237470-4

Kuxxini tal-Bralile.

30237475-9

Sensers elettriċi.

30237480-7

Unitajiet tad-dħul.

30238000-6

Apparat ta' l-awtomazzjoni tal-libreriji.

31000000-6

Makkinarju, appart, tagħmir u oġġetti tal-konusm elettriċi. Dawl.

31100000-7

Muturi, ġeneraturi u trasformaturi ta' l-elettriku.

31110000-0

Muturi elettriċi.

31111000-7

Adatturi.

31120000-3

Ġeneraturi.

31121000-0

Settijiet tal-ġenerazzjoni.

31121100-1

Settijiet tal-ġenerazzjoni bil-magni tat-tkebbis bil-kompressjoni.

31121110-4

Konvertituri ta' l-enerġija.

31121111-1

Konvertituri elettriċi rotanti.

31121200-2

Settijiet tal-ġenerazzjoni bil-magni tat-tkebbis bix-xrar.

31121300-3

Ġeneraturi b'enerġija tar-riħ.

31121310-6

Imtieħen tar-riħ.

31121320-9

Turbini tar-riħ.

31121330-2

Ġeneraturi tat-turbini tar-riħ.

31121331-9

L-iskrejjen tat-turbini.

31121340-5

Għalqa tal-ġenerazzjoni bir-riħ.

31122000-7

Unitajiet tal-ġenerazzjoni.

31122100-8

Ċelloli tal-karburanti.

31124000-1

Ġeneraturi bit-turbini tal-fwar u l-apparat relatat.

31124100-2

Settijiet tat-turbini tal-ġenerazzjoni.

31124200-3

Apparat għall-kontroll tat-turbini tal-ġenerazzjoni.

31126000-5

Dynamos.

31127000-2

Ġeneraturi ta' l-emerġenza.

31128000-9

Turbo-ġeneraturi.

31130000-6

Alternaturi.

31131000-3

Muturi ta' fażi waħda.

31131100-4

Attwatturi.

31131200-5

Anodi.

31132000-0

Muturi ta' fażijiet multipli.

31140000-9

Torrijiet tat-tberrid.

31141000-6

Tberrid ta' l-ilma.

31150000-2

Bilanċjaturi għal-lampi u t-tubi tip “discharge”.

31151000-9

Konvertituri statiċi.

31153000-3

Rettifikaturi.

31154000-0

Fornimenti ta' l-enerġija mingħajr interruzzjoni.

31155000-7

Invertituri.

31156000-4

Fornimenti ta' l-enerġija bl-interruzzjoni.

31157000-1

Indutturi.

31158000-8

Chargers.

31158100-9

Chargers tal-batteriji.

31158200-0

Superċarger.

31158300-1

Turboċarger.

31160000-5

Partijiet ta' muturi, ġeneraturi u trasformaturi elettriċi.

31161000-2

Partijiet ta' muturi, u ġeneraturi elettriċi.

31161100-3

Sistemi ta' l-eċitazzjoni.

31161200-4

Sistemi tat-tberrid tal-gass.

31161300-5

Rotanti tal-ġeneraturi.

31161400-6

Sistemi primarji ta' l-ilma.

31161500-7

Sistemi tas-siġillar taż-żejt.

31161600-8

Sistemi ta' l-istator tat-tberrid ta' l-ilma.

31161700-9

Partijiet tal-ġeneraturi bil-fwar.

31161800-0

Partijiet tal-ġeneraturi bil-gass.

31161900-1

Sistemi tal-kontroll tal-vultaġġ.

31162000-9

Partijiet tat-trasformaturi, indutturi u konvertaturi statiċi.

31162100-0

Partijiet tal-kondensaturi.

31170000-8

Trasformaturi.

31171000-5

Trasformaturi bil-likwidu di-elettriku.

31172000-2

Trasformaturi tal-vultaġġ.

31173000-9

Trasformaturi ta' l-istrumenti.

31174000-6

Transformers għall-provvisti ta' l-elettriku.

31200000-8

Distribuzzjoni ta' l-elettriku u l-apparat tal-kontroll.

31210000-1

Apparat ta' l-elettriku għal switching jew għall-protezzjoni taċ-ċirkwiti elettriċi.

31211000-8

Panewwijiet u kaxxi tal-fuses.

31211100-9

Panewwijiet u apparati elettriċi.

31211110-2

Panewwijiet tal-kontroll.

31211200-0

Kaxxi tal-fuses.

31211300-1

Fuses.

31211310-4

Cut-outs.

31211320-7

Blokki ta' fjużis.

31211330-0

Wajers tal-fjuż.

31211340-3

Klipps tal-fjuż.

31212000-5

Circuit breakers.

31212100-6

Circuit breakers tat-tip overhead.

31212200-7

Testijiet taċ-ċirkwiti.

31212300-8

Salvaviti manjetiċi.

31212400-9

Salvaviti minjatura.

31213000-2

Apparat tad-distribuzzjoni.

31213100-3

Kaxxi tad-distribuzzjoni.

31213200-4

Trasformaturi tad-distribuzzjoni.

31213300-5

Armarji tal-cables tad-distribuzzjoni.

31213400-6

Sistemi tad-distrubuzzjoni.

31214000-9

Apparat ta' l-iswitches.

31214100-0

Switches.

31214110-3

Switches ta' l-iżolazzjoni.

31214120-6

Switches ta' l-earth.

31214130-9

Swiċċis ta' sikurezza.

31214140-2

Swiċċis dimmer.

31214150-5

Swiċċis tanbur (drum).

31214160-8

Swiċċis bi pressjoni.

31214170-1

Swiċċis bil-lieva (toggle).

31214180-4

Swiċċis jiżżerżqu.

31214190-7

Swiċċis tal-limitu.

31214200-1

Switches tad-diskonnessjoni.

31214300-2

Stallazzjonijiet esterni ta' l-iswitches.

31214400-3

Switch għat-tneħħija tal-konnessjoni tal-fuse.

31214500-4

Panewijiet ta' l-iswitches elettriċi.

31214510-7

Panewijiet ta' l-iswitches għad-distribuzzjoni.

31214520-0

Panewijiet ta' l-iswitches tal-vultaġġ medju.

31215000-6

Limitaturi tal-vultaġġ.

31216000-3

Arrestaturi tas-sajjetti.

31216100-4

Apparat tal-protezzjoni mis-sajjetti.

31216200-5

Kondutturi tas-sajjetti.

31217000-0

Suppressuri ta' kurrent żejjed.

31218000-7

Busbars.

31219000-4

Kaxxi tal-protezzjoni.

31220000-4

Komponenti taċ-ċtkwit elettriku.

31221000-1

Relays elettriċi.

31221100-2

Rilejs tal-qawwa elettrika.

31221200-3

Rilejs għal għanijiet ġenerali.

31221300-4

Rilejs b'sokit.

31221400-5

Rilejs b'vultaġġ jalterna.

31221500-6

Rilejs tal-merkurju.

31221600-7

Rilejs bil-ħin.

31221700-8

Rilejs għal tagħbijiet żejda ta' elettriku.

31223000-5

Ħolders tal-lampi.

31224000-2

Konnessjonijiet u elemnti tal-kuntatt.

31224100-3

Plugs u sockets.

31224200-4

Konnetturi ko-assjali.

31224300-5

Kaxxi tal-konnessjoni.

31224400-6

Cables tal-konnessjoni.

31224500-7

Terminali.

31224600-8

Apparat sabiex ibaxxi d-dawl.

31224700-9

Kaxxi għall-ġonot.

31224800-0

Settijiet tal-ġonot tal-cables.

31224810-3

Kejbils ta' estensjoni.

31230000-7

Partijiet mill-apparat tad-distribuzzjoni ta' l-elettriku u l-apparat tal-kontroll.

31300000-9

Wire u cables insulati.

31310000-2

Wire tal-mains.

31311000-9

Konnessjonijiet tal-mains.

31320000-5

Cables tad-distribuzzjoni ta' l-enerġija.

31321000-2

Linji ta' l-enerġija elettrika.

31321100-3

Linji ta' l-enerġija li jgħaddu ma' l-arbli.

31321200-4

Cable tal-vultaġġ baxx jew medju.

31321210-7

Cable tal-vultaġġ baxx.

31321220-0

Cable tal-vultaġġ medju.

31321300-5

Cable tal-vultaġġ għoli.

31321400-6

Cable ta' taħt l-ilma.

31321500-7

Cable ta' taħt il-baħar.

31321600-8

Cable ikkorazzat.

31321700-9

Cable tas-sinjalizzar.

31330000-8

Cable ko-assjali.

31340000-1

Aċċessorji insulati tal-cable.

31341000-8

Rombli tal-cables insulati.

31342000-5

Irbit tal-cables insulati.

31343000-2

Ġonot tal-cables insulati.

31344000-9

Glandoli tal-cables insulati.

31350000-4

Kontrutturi elettriċi għall-iskopijiet ta' data u kontroll.

31351000-1

Kontrutturi elettriċi għall-sistemi tal-kontroll ta' l-aċċess.

31400000-0

Akkumulaturi, ċelloli primarji u batteriji primarji.

31410000-3

Ċelloli primarji.

31411000-0

Batteriji alkalini.

31420000-6

Batteriji primarji.

31421000-3

Batteriji taċ-ċomb.

31422000-0

Pakki tal-batteriji.

31430000-9

Akkumulaturi elettriċi.

31431000-6

Akkumulaturi ta' l-aċidu biċ-ċomb.

31432000-3

Akkumulaturi tan-nikil bil-kadmju.

31433000-0

Akkumulaturi tan-nikil-ħadid.

31434000-7

Akkumulaturi tal-litju.

31440000-2

Batteriji.

31500000-1

Apparat tad-dawl u lampi elettriċi.

31510000-4

Lampi elettriċi bil-filament.

31511000-1

Unitajiet ta' lampi bir-raġġ issiġġilat.

31512000-8

Lampi tal-filament tat-tip tungsen u ħaloġen.

31512100-9

Bozoz aloġeni, lineari.

31512200-0

Bozoz aloġeni, b'żewġ pinnijiet.

31512300-1

Bozoz aloġeni, dikrojki.

31514000-2

Lampi tat-tiġ discharge.

31515000-9

Lampi ultra vjola.

31516000-6

Lampi infra-ħomor.

31517000-3

Lampi ta' l-arka tal-faħam.

31518000-0

Dwal tas-sinjalar.

31518100-1

Dwal li jdawwli medda kbira.

31518200-2

Apparat għad-dawl ta' l-emerġenza.

31518210-5

Dwal ta' emerġenza.

31518220-8

Stikka tad-dawl.

31518300-3

Dwalijiet tas-soqfa.

31518500-5

Lampi bil-fwar tal-merkurju.

31518600-6

Searchlights.

31519000-7

Bozoz inkandexxenti u bozoz tan-neon.

31519100-8

Bozoz inklandexxenti.

31519200-9

Bozoz tan-neon.

31520000-7

Lampi u apparat tad-dawl.

31521000-4

Lampi.

31521100-5

Lampi ta' l-iskrivaniji.

31521200-6

Lampi fuq pedestalli fl-art.

31521300-7

Lampi elettriċi portabili.

31521310-0

Dwal tat-twissija.

31521320-3

Torches.

31521330-6

Bozoz elettriċi portabbli li jistgħu jiġu ċċarġjati.

31522000-1

Dwal tas-siġra tal-Milied.

31523000-8

Sinjalui u pjanċi ta' l-isimijiet, bid-dawl.

31523100-9

Dwal tan-nejon għar-reklamar.

31523200-0

Sinjali b'messaġġi permanenti.

31523300-1

Pjanċi ta' l-ismijiet, bid-dawl.

31524000-5

Apparat tad-dawl mas-soqfa jew mal-ħitan.

31524100-6

Apparat tad-dawl mas-soqfa.

31524110-9

Lampi tat-teatru ta' l-operazzjonijiet.

31524120-2

Dwal mas-soqfa.

31524200-7

Apparat tad-dawl għal mal-ħitan.

31524210-0

Dwal ta' mal-ħitan.

31527000-6

Spotlights.

31527200-8

Dwal esterni.

31527210-1

Lanterni.

31527260-6

Sistemi tad-dwal.

31527270-9

Dwal tal-pjattaformi.

31527300-9

Dwal domestiċi.

31527400-0

Dwal għal taħt l-ilma.

31530000-0

Partijiet tal-lampi u l-apparat tad-dawl.

31531000-7

Bozoz tad-dawl.

31531100-8

Tubi elettriċi.

31532000-4

Partijiet tal-lampi u l-apparat tad-dawl.

31532100-5

Tubi tad-dawl.

31532110-8

Tubi fluworexxenti.

31532120-1

Tubi fluworexxenti kumpatti.

31532200-6

Bozoz ċirku.

31532210-9

Bozoz ċirku fluworexxenti.

31532300-7

Bozoz globu.

31532310-0

Bozoz globu fluworexxenti kumpatti.

31532400-8

Sokits għall-bozoz.

31532500-9

Starters għall-bozoz.

31532510-2

Starters għall-bozoz fluworexxenti.

31532600-0

Reatturi għall-bozoz.

31532610-3

Reatturi għall-bozoz fluworexxenti.

31532700-1

Għata għall-bozoz u l-lampi.

31532800-2

Idejn għall-lampi.

31532900-3

Dwal florixxenti.

31532910-6

Tubi florixxenti.

31532920-9

Bozoz u lampi florixxenti.

31600000-2

Tagħmir u apparat tad-dwal.

31610000-5

Tagħmir u apparat għall-magni u l-vetturi.

31611000-2

Settijiet tal-wires.

31612000-9

Newl tal-wire elettriku għall-magni.

31612200-1

Muturi ta' l-istartjar.

31612300-2

Apparat elettriku tas-sinjalar għall-magni.

31612310-5

Blinkers (teptip).

31620000-8

Apparat tas-sinjalar bil-ħoss jew viżwali.

31625000-3

Allarmi tal-ħallelin u tan-nar.

31625100-4

Sistemi tas-sejbien tan-nar.

31625200-5

Sistemi ta' l-allarmi tan-nar.

31625300-6

Sistemi ta' l-allarmi tas-serq.

31630000-1

Kalamiti.

31640000-4

Magni u apparat b'funzjonijiet individwali.

31642000-8

Apparat tas-sejba ta' l-elettroni.

31642100-9

Apparat tas-sejba tal-pajpijiet tal-metall.

31642200-0

Apparat tas-sejba tal-mini.

31642300-1

Apparat tas-sejba tal-plastika.

31642400-2

Apparat tas-sejba ta' oġġetti mhux metalliċi.

31642500-3

Apparat tas-sejba ta' l-injam.

31643000-5

Aċċelleraturi tal-partiċelli.

31643100-6

Aċċeleraturi lineari.

31644000-2

Reġistraturi varji tad-data.

31645000-9

Magni tal-flippers (pinball).

31650000-7

Apparat ta' l-insulazzjoni.

31651000-4

Tejp ta' l-elettriku.

31660000-0

Elettrodi tal-karbonju.

31670000-3

Partijiet elettriċi tal-makkinarju jew l-apparat.

31671000-0

Busti tal-ħġieġ u tubi tal-cathode-ray.

31671100-1

Busti tal-ħġieġ.

31671200-2

Tubi tal-cathode-ray.

31680000-6

Fornimenti u aċċessorji elettriċi.

31681000-3

Aċċessorji elettriċi.

31681100-4

Kuntatti elettriċi.

31681200-5

Pompi elettriċi.

31681300-6

Ċirkwiti elettriċi.

31681400-7

Komponenti elettriċi.

31681410-0

Materjali elettriċi.

31681500-8

Rechargers.

31682000-0

Fornimenti elettriċi.

31682100-1

Kaxxi elettriċi.

31682110-4

Għata għall-kaxxa ta' l-elettriku.

31682200-2

Panewijiet ta' l-istrumenti.

31682210-5

Apparat ta' l-istrumentazzjoni u l-kontroll.

31682220-8

Panewijiet tat-taħlit.

31682230-1

Panewijiet tal-wirja grafika.

31682300-3

Apparat tal-vultaġġ medju.

31682310-6

Panewijiet tal-vultaġġ medju.

31682400-4

Apparat tad-distribuzzjoni ta' l-elettriku minn fuq l-arbli.

31682410-7

Mezzi tal-ġarr tal-cables minn fuq l-arbli.

31682500-5

Apparat ta' l-elettriku f'każ ta' emerġanza.

31682510-8

Sistemi ta' l-enerġija f'każ ta' emerġenza.

31682520-1

Sistemi ta' waqfien f'każ ta' emerġenza.

31682530-4

Fornimenti ta' l-enerġija f'każ ta' emerġenza.

31682540-7

Apparat tas-substazzjonijiet.

31700000-3

Fornimenti elettroniċi, elettro mekkaniċi u elettro tekniċi.

31710000-6

Apparat elettroniku.

31711000-3

Fornimenti elettroniċi.

31711100-4

Komponenti elettroniċi.

31711110-7

Trans-riċevituri.

31711120-0

Trans-duċenti.

31711130-3

Reżistenzi.

31711131-0

Reżistenza elettrika.

31711140-6

Elettrodi.

31711150-9

Kapaċitaturi elettriċi.

31711151-6

Kapaċitaturi fissi.

31711152-3

Kapaċitaturi varjabli jew aġġustabbli.

31711154-0

Ġabra ta' kondensaturi (capacitor bank).

31711155-7

Netwerks ta' kondensaturi.

31711200-5

Panewijiet li jzomm il-punti tal-logħob, elettroniċi.

31711300-6

Sistemi elettroniċi għaż-żamma tal-ħin.

31711310-9

Sistemi għar-reġistrazzjoni ta' l-attendenza.

31711400-7

Valvoli u tubi.

31711410-0

Tubi ta' l-istampa tat-televiżjoni tat-tip cathode-ray.

31711411-7

Tubi tal-cameras tat-televiżjoni.

31711420-3

Tubi u apparat tal-microwave.

31711421-0

Magnetroni.

31711422-7

Apparat tal-microwave.

31711423-4

Apparat microwave tar-radjo.

31711424-1

Klistroni.

31711430-6

Tubi tal-valvoli.

31711440-9

Valvoli u tubi tar-riċevitur u l-amplifikatur.

31711500-8

Partijiet ta' asembleji elettroniċi.

31711510-1

Partijiet ta' kappaċitaturi elettriċi.

31711520-4

Partijiet ta' reżisturi, reostati u potenzjometri elettriċi.

31711530-7

Partijiet ta' valvoli u tubi elettroniċi.

31712000-0

Makkinarju, u apparat, mikro-elettroniku u mikro-sistemi.

31712100-1

Makkinarju, u apparat, mikro-elettroniku.

31712110-4

Ċirkwiti elettroniċi integrati u mikro-assembleji.

31712111-1

Biljetti tat-telefon.

31712112-8

Biljetti SIM.

31712113-5

Biljetti li jkun fihom ċirkwiti integrati.

31712114-2

Ċirkwiti integrati elettroniċi.

31712115-9

Mikro-assembleji.

31712116-6

Mikro-proċessaturi.

31712117-3

Pakketti ta' ċirkwiti integrati.

31712118-0

Sokits u mmuntar għal ċirkwiti integrati.

31712119-7

Għotjien għaċ-ċirkwiti integrati.

31712200-2

Mikro-sistemi.

31712300-3

Ċirkwiti stampati.

31712310-6

Pjanċi populati taċ-ċirkwiti stampati.

31712320-9

Pjanċi mhux-populati taċ-ċirkwiti stampati.

31712330-2

Semi-kundutturi.

31712331-9

Ċelloli fotovoltajċi.

31712332-6

Tajrister.

31712333-3

Diacs.

31712334-0

Triacs.

31712335-7

Iżolaturi ottiċi akkopjati.

31712336-4

Oxxillaturi bil-kristall.

31712340-5

Diodi.

31712341-2

Diodi li jagħtu d-dawl.

31712342-9

Dajowds majkrowejv jew b'sinjali żgħar.

31712343-6

Dajowds Zener.

31712344-3

Dajowds Schottky.

31712345-0

Dajowds tunnel.

31712346-7

Dajowds fotosensittivi.

31712347-4

Dajowds ta' qawwi jew solari.

31712348-1

Dajowds lejżer.

31712349-8

Dajowds li jaħdmu bil-frekwenza tar-radju.

31712350-8

Transisturi.

31712351-5

Tranżisters fotosensittivi.

31712352-2

Tranżisters FET.

31712353-9

Tranżisters MOSFET.

31712354-6

Ċipep tat-tranżister.

31712355-3

Dajowds bipolari darlington li jaħdmu bil-frekwenz tar-radju (RF).

31712356-0

Tranżisters unijunction.

31712357-7

Tranżisters bipolari b'gate iżolata (IGBT).

31712358-4

Tranżisters JFET.

31712359-1

Tranżisters BJT.

31712360-1

Kristalli pieżo-elettriċi, immuntati.

31720000-9

Apparat elettro-mekkaniku.

31730000-2

Apparat elettro-tekniku.

31731000-9

Fornimenti elettro tekniċi.

31731100-0

Moduli.

32000000-3

Tagħmir tar-radju, tat-televiżjoni, tal-komunikazzjoni, tat-telekomunikazzjoni u tagħmir relatat.

32200000-5

Apparat tat-trasmissjoni għar-radjo-telefonija, radjo-telegrafija, xandir bir-radjo u t-televiżjoni.

32210000-8

Apparat tax-xandir.

32211000-5

Apparat tal-produzzjoni tax-xandir.

32220000-1

Apparat tat-trasmissjoni tat-televiżjoni mingħajr l-apparat tar-riċeviment.

32221000-8

Beacons tar-radjo.

32222000-5

Magni ta' l-ikkodifikar tas-sinjal tal-video.

32223000-2

Apparat tat-trasmissjoni tal-video.

32224000-9

Apparat tat-trasmissjoni tat-televiżjoni.

32230000-4

Apparat tat-trasmissjoni bir-radjo mingħajr l-apparat tar-riċeviment.

32231000-1

Apparat tat-televiżjoni b'ċirkwit magħluq.

32232000-8

Apparat għal konferenza bil-video.

32233000-5

Stazzjonijiet tat-tisħieħ tal-frekwenza tar-radjo.

32234000-2

Cameras tat-televiżjoni b'ċirkwit magħluq.

32235000-9

Sistema ta' sorveljanza b'ċirkwit magħluq.

32236000-6

Telefoni bir-radjo.

32237000-3

Walkie-talkies.

32240000-7

Cameras tat-televiżjoni.

32250000-0

Telefoni portabili.

32251000-7

Telefoni tal-karozzi.

32251100-8

Sett tat-telefown “idejn ħielsa”.

32252000-4

Telefoni GSM.

32252100-5

Mowbajls “idejn ħielsa”.

32252110-8

Mowbajls “idejn ħielsa”.

32260000-3

Apparat tat-trasmissjoni tad-data.

32270000-6

Apparat tat-trasmissjoni diġitali.

32300000-6

Riċevituri tat-televiżjoni u tar-radjo, u apparat tar-reġistrazzjoni tal-ħoss u tal-video jew tar-riproduzzjoni.

32310000-9

Riċevituri tax-xandir bir-radjo.

32320000-2

Apparat tat-televiżjoni u l-awdjo-viżiva.

32321000-9

Apparat tal-projezzjoni tat-televiżjoni.

32321100-0

Appart tal-pellikola.

32321200-1

Apparat awdjo-viżiv.

32321300-2

Materjali awdjo-viżivi.

32322000-6

Apparat tal-multi-medja.

32323000-3

Minitors tal-video.

32323100-4

Minotors tal-video bil-kulur.

32323200-5

Monitors tal-video b'kulur wieħed.

32323300-6

Apparat tal-video.

32323400-7

Apparat għall-wiri mill-ġdid tal-video.

32323500-8

Sistema ta' sorveljanza bil-video.

32324000-0

Televiżjonijiet.

32324100-1

Televiżjonijiet bil-kulur.

32324200-2

Televiżjonijiet b'kulur wieħed.

32324300-3

Apparat tat-televiżjoni.

32324310-6

Antenni tas-satellita.

32324400-4

Antenni tat-televiżjoni.

32324500-5

Tuners tal-video.

32324600-6

Kaxex tat-TV diġitali.

32330000-5

Apparat għall-ħoss, reġistrar tal-video u riproduzzjoni.

32331000-2

Turntables (gramafoni).

32331100-3

Daqqaqa tad-diski.

32331200-4

Daqqaqa tal-casettes.

32331300-5

Apparat għar-riproduzzjoni tal-ħoss.

32331500-7

Rikorders.

32331600-8

MP3-player.

32332000-9

Reġistraturi taż-żigarella manjetika.

32332100-0

Magni ta' l-iddettar.

32332200-1

Magni li jwieġbu t-telefon.

32332300-2

Reġistraturi tal-ħoss.

32333000-6

Apparat tar-reġistrazzjoni u r-riproduzzjoni tal-video.

32333100-7

Reġistraturi tal-video.

32333200-8

Camcorders tal-video.

32333300-9

Apparat tar-riproduzzjoni tal-video.

32333400-0

Video-players.

32340000-8

Mikrofoni u loudspeakers.

32341000-5

Mikrofoni.

32342000-2

Loudspeakers.

32342100-3

Headphones.

32342200-4

Earphones.

32342300-5

Settijiet tal-mikrofonu u speaker.

32342400-6

Apparati akustiċi.

32342410-9

Apparat tal-ħoss.

32342411-6

Spikers żgħar.

32342412-3

Spikers.

32342420-2

Console għal taħlit fl-istudio.

32342430-5

Sistema tal-kompressjoni tal-kliem.

32342440-8

Sistema ta' posta bil-vuċi.

32342450-1

Reġistraturi bil-vuċi.

32343000-9

Amplifikaturi.

32343100-0

Amplifikaturi tal-frekwanza awdjo.

32343200-1

Megafoni.

32344000-6

Apparat għar-riċeviment tar-radjo-telefonija u r-radjo-telegrafija.

32344100-7

Riċevituri portabbli għal-sejħiet u avviżi.

32344110-0

Sistema ta' tal-ħażna tal-vuċi.

32344200-8

Riċevituri tar-radjo.

32344210-1

Apparat tar-radjo.

32344220-4

Sejħiet bir-radjo.

32344230-7

Stazzjonijiet tar-radjo.

32344240-0

Torrijiet tar-radjo.

32344250-3

Stallazzjonijiet tar-radjo.

32344260-6

Apparat tar-radju u multiplex.

32344270-9

Sistemi tal-kontroll tar-radjo u l-telefonija.

32344280-2

Radjijiet portabbli.

32350000-1

Partijiet minn apparat tal-ħoss u tal-video.

32351000-8

Aċċessorji ta' l-apparat tal-ħoss u tal-video.

32351100-9

Apparat ta' l-editjar tal-video.

32351200-0

Lożor (tal-projezzjoni).

32351300-1

Aċċessorji għat-tagħmir awdjo.

32351310-4

Kasetts awdjo.

32352000-5

Antenni u rifletturi.

32352100-6

Partijiet tal-apparat tar-radjo u r-radar.

32352200-7

Spare parts u aċċesorji tar-radar.

32353000-2

Rekordjar (diski) tal-ħoss.

32353100-3

Diski.

32353200-4

Kassetti tal-mużika.

32354000-9

Prodotti tal-pellikola.

32354100-0

Pellikola radjoloġika.

32354110-3

Pellikola tar-raġġi X.

32354120-6

Pellikola diażjo kaħlani.

32354200-1

Pellikola ċinematografika.

32354300-2

Pellikola fotografika.

32354400-3

Pellikola għall-istampar immedjat (Polaroid).

32354500-4

Films tal-video.

32354600-5

Kasetti tal-video.

32354700-6

Rigarelli tal-video.

32354800-7

Cling film (rita li teħel).

32360000-4

Apparat ta' l-intercom.

32400000-7

Networks.

32410000-0

Network taż-żona lokali.

32411000-7

Network tat-tip token-ring.

32412000-4

Network tal-komunikazzjonijiet.

32412100-5

Network tat-telekomunikazzjonijiet.

32412110-8

Network ta' l-internet.

32412120-1

Network ta' l-intranet.

32413000-1

Network integrata.

32413100-2

Rotot tan-networks.

32415000-5

Network ethernet.

32416000-2

Network ISDN.

32416100-3

Network ISDX.

32417000-9

Network multi-medja.

32418000-6

Network tar-radjo.

32420000-3

Apparat tan-network.

32421000-0

Cables tan-network.

32422000-7

Komponenti tan-network.

32423000-4

Ċentri tan-network.

32424000-1

Infrastruttura tan-network.

32425000-8

Sistema ta' l-operazzjoni tan-network.

32426000-5

Sistema tal-pubblikazzjoni tan-network.

32427000-2

Sistema tan-network.

32428000-9

Aġġornament tan-network.

32429000-6

Apparat tan-network tat-telefonija.

32430000-6

Network fuq żona estensiva.

32440000-9

Apparat tat-telemetrija u terminali.

32441000-6

Apparat tat-telemetrija.

32441100-7

Sistema ta' sorveljanza bit-telemetrija.

32441200-8

Apparat tat-telemetrija u l-kontroll.

32441300-9

Sistema telematika.

32442000-3

Apparat terminali.

32442100-4

Panewijiet terminali.

32442200-5

Kaxxi terminali.

32442300-6

Emolaturi terminali.

32442400-7

Blokok tat-terminazzjoni.

32500000-8

Apparat u fornimenti tat-telekomunikazzjoni.

32510000-1

Sistema tat-telekomunikazzjoni mingħajr fili.

32520000-4

Cable u apparat tat-telekomunikazzjoni.

32521000-1

Cable tat-telekomunikazzjoni.

32522000-8

Apparat tat-telekomunikazzjoni.

32523000-5

Faċilitajiet tat-telekomunikazzjoni.

32524000-2

Sistema tat-telekomunikazzjoni.

32530000-7

Apparat tat-telekomunikazzjoni relatat mas-satellita.

32531000-4

Apparat tat-telekomunikazzjoni bis-satellita.

32532000-1

Dixxijiet tas-satellita.

32533000-8

Stazzjonijiet fl-art tas-satellita.

32534000-5

Pjattaformi tas-satellita.

32540000-0

Switchboards.

32541000-7

Apparat tas-switchboards.

32542000-4

Panewijiet tas-switchboards.

32543000-1

Switchboards tat-telefonija.

32544000-8

Apparat tal-PABX.

32545000-5

Sistemi tal-PABX.

32546000-2

Apparat għal switching diġitali.

32546100-3

Switchboards diġitali.

32547000-9

Switchboards bil-vakwu.

32550000-3

Apparat tat-telefonija.

32551000-0

Cables tat-telefon u apparat relatat.

32551100-1

Konnessjonijiet tat-telefonija.

32551200-2

Exchanges tat-telefonija.

32551300-3

Headsets tat-telefonija.

32551400-4

Network tat-telefonija.

32551500-5

Cables għat-telefonija.

32552000-7

Apparat elettriku għal telefonija bil-linja jew telegrafija bil-linja.

32552100-8

Settijiet tat-telefon.

32552110-1

Telefoni mingħajr fili.

32552120-4

Telfoni ta' l-emerġenza.

32552130-7

Telefoni pubbliċi.

32552140-0

Apparat tat-telefon bil-muniti.

32552150-3

Telefowns għall-persuni neqsin mid-dawl.

32552160-6

Telefowns għall-persuni neqsin mis-smigħ.

32552200-9

Teleprinters.

32552300-0

Apparat għal switching telefoniku jew telegrafiku.

32552310-3

Exchanges tat-telefonija diġitali.

32552320-6

Multiplexaturi.

32552330-9

Apparat għal-switching telefoniku.

32552400-1

Apparat tal-konverżjoni tas-sinjal awdjo-frekwenza.

32552410-4

Modems.

32552420-7

Konvertatura tal-frekwenza.

32552430-0

Apparat tal-kodifikar.

32552500-2

Apparat tat-teletext.

32552510-5

Terminali tal-video-text.

32552520-8

Apparat tat-telex.

32552600-3

Telefoni tal-bibien.

32553000-4

Partijiet ta' l-apparat elettriku telefoniku jew telegrafiku.

32560000-6

Materjali tal-fibra ottika.

32561000-3

Konnessjonijiet tal-fibra ottika.

32562000-0

Cables bil-fibra ottika.

32562100-1

Cables bil-fibra ottika għat-trasmissjoni ta' l-informazzjoni.

32562200-2

Cables ottiċi tat-telekommunikazzjoni.

32562300-3

Cables bil-fibra ottika għat-trasmissjoni tad-data.

32570000-9

Apparat tat-telekomunikazzjoni.

32571000-6

Infrastuttura tat-telekomunikazzjoni.

32572000-3

Cable tat-telekomunikazzjoni.

32572100-4

Cable tat-telekomunikazzjoni b'kondutturi elettriċi multipli.

32572200-5

Cable tat-telekomunikazzjoni b'kondutturi ko-assjali.

32572300-6

Cable tat-telekomunikazzjoni għal applikazzjonijiet speċjali.

32573000-0

Sistema tal-kontroll tat-telekomunikazzjoni.

32580000-2

Apparat tad-data.

32581000-9

Apparat tal-komunikazzjoni tad-data.

32581100-0

Cable tat-trasmissjoni tad-data.

32581110-3

Cable tat-trasmissjoni tad-data b'kondutturi elettriċi multipli.

32581120-6

Cable tat-trasmissjoni tad-data b'kondutturi ko-assjali.

32581130-9

Cable tat-trasmissjoni tad-data għal applikazzjonijiet speċjali.

32581200-1

Tagħmir tal-feks.

32581210-4

Aċċessorji u komponenti għat-tagħmir tal-feks.

32582000-6

Ġarrara tad-data.

32583000-3

Medja tad-data u l-leħen.

32584000-0

Medja li ġġorr id-data.

33000000-0

Tagħmir mediku, farmaċewtiċi u prodotti għall-kura personali.

33100000-1

Tagħmir mediku.

33110000-4

Apparat ta' l-imaġini għall-użu mediku, dentali u veterinarju.

33111000-1

Apparat tar-raġġi X.

33111100-2

Imwejjed tar-raġġi X.

33111200-3

Postijiet tax-xogħol relatati mar-raġġi X.

33111300-4

Apparat għall-ipproċessar tar-raġġi X.

33111400-5

Apparati tal-floroskopija tar-raġġi X.

33111500-6

Raġġi X dentali.

33111600-7

Apparati tar-radjo-grafija.

33111610-0

Unità tar-reżonanza manjetika.

33111620-3

Cameras tat-tip gamma.

33111640-9

Termografi.

33111650-2

Apparati tal-mammografija.

33111660-5

Densitometri ta' l-għadam.

33111700-8

Kamra ta' l-anġjografija.

33111710-1

Fornimenti ta' l-anġjografija.

33111720-4

Apparati ta' l-anġjografija.

33111721-1

Apparati diġitali ta' l-anġjografija.

33111730-7

Fornimanti ta' l-anġjo-plastika.

33111740-0

Apparati ta' l-anġjo-plastika.

33111800-9

Sistema tar-raġġi X dijanjonistika.

33112000-8

Apparat ta' l-eku, ultrasoniku u ta' l-immaġini dobler.

33112100-9

Sejbien ultrasoniku tal-qalb.

33112200-0

Unità ultrasonika.

33112300-1

Scanners ta' l-utrasonika.

33112310-4

Doppler tan-nixxija tal-kulur.

33112320-7

Apparat tad-doppler.

33112330-0

Enċe-eku-falografi.

33112340-3

Enċe-kardjografi.

33113000-5

Apparat ta' l-immaġini permezz tar-reżonanza manjetika.

33113100-6

Scanners tar-reżonanza manjetika.

33113110-9

Scanners nukleari tar-reżonanza manjetika.

33114000-2

Apparati ta' l-ispektrografija.

33115000-9

Apparati tat-tomografija.

33115100-0

Scanners tip CT.

33115200-1

Scanners tip CAT.

33120000-7

Sistemi ta' rrekordjar u mezzi ta' esplorazzjoni.

33121000-4

Sistema tar-reġistrazzjoni ambulatorja fuq terminu fit-tul.

33121100-5

Enċefalografi-elettriċi, (ECG).

33121200-6

Apparati tas-sintigrafija.

33121300-7

Mi-ografi elettriċi.

33121400-8

Arloġġi ta' l-awdjo.

33121500-9

Kardjogrami elettriċi.

33122000-1

Tagħmir għall-oftalmoloġija.

33123000-8

Apparati tal-kardjo-vaskulari.

33123100-9

Arloġġi tat-tenzjoni.

33123200-0

Apparati elettro-kardjografija.

33123210-3

Apparat tal-monitoraġġ kardjaku.

33123220-6

Apparat tal-kardjo-anġjografija.

33123230-9

Kardjografi.

33124000-5

Apparat u fornimenti tad-dianjożi u radjo-dianjożi.

33124100-6

Apparati tad-dianjożi.

33124110-9

Sistemi tad-dianjożi.

33124120-2

Apparati tad-dianjożi bl-ultra-ħoss.

33124130-5

Fornimenti tad-dianjożi.

33124131-2

Strixxi tar-reaġenti.

33124200-7

Apparati tar-radjo-dianjożi.

33124210-0

Fornimenti tar-radjo dianjożi.

33125000-2

Apparat ta' l-esplorazzjoni uroloġika.

33126000-9

Apparati ta' l-istomatoloġija.

33127000-6

Apparati ta' l-immunoloġija.

33128000-3

Lejżer mediku għajr għall-kirurġija.

33130000-0

Strumenti u apparat għall-qasam dentali u subspeċjalizzazzjonijiet tiegħu.

33131000-7

Strumenti ta' l-idejn għall-użu fid-dentistrija.

33131100-8

Strumenti tal-kirurġija dentali.

33131110-1

Tnaljetti (nippers), xkupilji, retratturi (retractors) u imbornituri (burnishers) dentali.

33131111-8

Tnaljetti (nippers) dentali.

33131112-5

Xkupilji operattivi dentali.

33131113-2

Retratturi dentali.

33131114-9

Imbornituri (burnishers) dentali.

33131120-4

Gejġis, elevaturi u ħaffiera krijokirurġiċi dentali.

33131121-1

Unitajiet krijokirurġiċi dentali.

33131122-8

Gejġis tal-profondità dentali.

33131123-5

Elevaturi dentali.

33131124-2

Ħaffiera dentali.

33131130-7

Protezzjonijiet għas-swaba' tad-dentisti u forċipi dentali.

33131131-4

Protezzjonijiet għas-swaba' tad-dentisti.

33131132-1

Forċipi dentali.

33131140-0

Mirja u rajmiet (reamers) dentali.

33131141-7

Mirja dentali.

33131142-4

Rajmiet (reamers) dentali.

33131150-3

Strumenti dentali għat-trattament ta' l-għeruq (root tip picks), strumenti għat-tneħħija tat-tartru.

33131151-0

Strumenti dentali għat-trattament ta' l-għeruq (root tip picks).

33131152-7

Strumenti dentali għat-tneħħija tat-tartru (scalers).

33131153-4

Miżien tas-snien.

33131160-6

Mqassijiet u skieken dentali.

33131161-3

Mqassijiet dentali.

33131162-0

Skieken dentali.

33131170-9

Spatuli, pinzetti u furmaturi għax-xemgħa, dentali.

33131171-6

Spatuli dentali.

33131172-3

Pinzetti dentali.

33131173-0

Furmaturi għax-xemgħa, dentali.

33131200-9

Il-labra tal-ħjata fl-użu tad-dentistrija.

33131300-0

Strumenti dentali li jintużaw darba biss.

33131400-1

Sonda dentali.

33131500-2

Strumenti dentali għall-qlugħ tas-snin.

33131510-5

Berrini dentali.

33131600-3

Strumenti dentali tal-mili tas-snin.

33132000-4

Impjanti dentali.

33133000-1

Aċċessorji ta' l-impressjoni dentali.

33134000-8

Aċċessorji ta' l-endodestrija.

33135000-5

Apparati ta' l-ortodentrija.

33136000-2

Strumenti rotanti u abbressivi.

33137000-9

Aċċessorji dentali u profilassiċi.

33138000-6

Prodotti prostodontiċi u tal-kisi.

33138100-7

Dentaturi.

33140000-3

Oġġetti ta' konsum mediċi.

33141000-0

Konsumabbli medikali mhux kimiċi li jintużaw darba biss u konsumabbli ħematoloġikali.

33141100-1

Garżi, fornimenti tal-molol, sutura, ligatura.

33141110-4

Garżi.

33141111-1

Garżi adessivi.

33141112-8

Sticks.

33141113-4

Faxxex.

33141114-2

Garża medika.

33141115-9

Tajjar mediku.

33141116-6

Pakki tal-garżi.

33141117-3

Tajjar tal-qoton.

33141118-0

Biċċiet ta' l-imsieħ.

33141119-7

Kompressi.

33141120-7

Fornimenti tal-molol, sutura, ligatura.

33141121-4

Suturi kirurġiċi.

33141122-1

Irbit kirurġiku.

33141123-8

Kontenituri tal-frak.

33141124-5

Sharps pad.

33141125-2

Materjal għal suturi kirurġiċi.

33141126-9

Ligaturi.

33141127-6

Ħemostatiċi assorbibbli.

33141128-3

Labar għas-suturi.

33141200-2

Kateraturi.

33141210-5

Kateraturi bil-bużżieqa.

33141220-8

Cannulae.

33141230-1

Dilaturi.

33141240-4

Aċċessorji tal-kateraturi.

33141300-3

Venepuntura, apparat għall-kampjunar tad-demm.

33141310-6

Siringi.

33141320-9

Labar mediċinali.

33141321-6

Labar għall-anesteżija

33141322-3

Labar arterjali.

33141323-0

Labar għall-biopsija.

33141324-7

Labar għad-dijaliżi.

33141325-4

Labar għall-fistula.

33141326-1

Labar proċedurali għar-radjoloġija.

33141327-8

Labar ivventjati.

33141328-5

Labar epidurali.

33141329-2

Labar għall-amnijoċenteżija.

33141400-4

Tnalja li taqta' l-wire u bistowra; ingwanti tal-kirurġija.

33141410-7

Tnalja li taqta' l-wire u bistowra.

33141411-4

Skieken tat-toba u x-xfafar.

33141420-0

Ingwanti tal-kirurġija.

33141500-5

Konsumabbli ħematoloġiċi.

33141510-8

Prodotti tad-demm.

33141520-1

Estratti tal-plasma.

33141530-4

Koġulanti tad-demm.

33141540-7

Albumina.

33141550-0

Ħeparin.

33141560-3

Organi umani.

33141570-6

Demm uman.

33141580-9

Demm ta' l-annimali.

33141600-6

Ġbir u boroż tal-ġbir, tisfija u settijiet.

33141610-9

Boroż tal-ġbir.

33141613-0

Boroż tad-demm.

33141614-7

Boroż tal-plażma.

33141615-4

Boroż għall-awrina.

33141620-2

Settijiet mediċi.

33141621-9

Sett ta' l-inkontennza.

33141622-6

Settijiet tal-preżenzjoni AIDS.

33141623-3

Kaxxi ta' l-ewwel għajnuna.

33141624-0

Settijiet tal-amministrazzjoni.

33141625-7

Settijiet tad-dianjożi.

33141626-4

Settijiet tad-dożaġġ.

33141630-5

Filtri tal-plasma tad-demm.

33141640-8

Tisfija.

33141641-5

Probi.

33141642-2

Aċċessorji tat-tisfija.

33141700-7

Fornimenti ortopaediċi.

33141710-0

Strinġaturi.

33141720-3

Għajnuniet għall-mixi.

33141730-6

Għenuq kirurġiċi.

33141740-9

Żraben otopediċi.

33141750-2

Partijiet mill-ġisem, artifiċjali.

33141760-5

Strixxi għall-għadam.

33141770-8

Apparati għall-ksur, pinnijiet u pjanċi.

33141800-8

Konsumabbli dentali.

33141810-1

Materjali għall-mili dentali.

33141820-4

Snin.

33141821-1

Snin tal-proċellana.

33141822-8

Snin akriliċi.

33141830-7

Siment bażiku.

33141840-0

Ħaemostatiċi dentali.

33141850-3

Prodotti ta' l-iġjene dentali.

33141900-9

Lanzetti tad-demm.

33150000-6

Mezzi għar-radjuterapija, mekkanoterapija, elettroterapija u terapija fiżika.

33151000-3

Apparati u fornimenti tar-radjoterapija.

33151100-4

Apparati tat-terpija bil-gamma.

33151200-5

Apparati tat-terapija tar-raġġi X.

33151300-6

Spektografi.

33151400-7

Fornimeti tar-radjoterapija.

33152000-0

Onkubaturi.

33153000-7

Lithotripter.

33154000-4

Apparati mekkano-terapija.

33155000-1

Apparati tat-terapija fiżika.

33156000-8

Apparati tal-prova psikoloġika.

33157000-5

Apparati tat-terapija tal-gass u respiratorji.

33157100-6

Maskli mediċi tal-gass.

33157110-9

Maskli ta' l-ossiġenu.

33157200-7

Settijiet ta' l-ossiġenu.

33157300-8

Tined ta' l-ossiġenu.

33157400-9

Apparati mediċi tan-nifs.

33157500-0

Kabini iperbarbariċi.

33157700-2

Flixkien ta' l-infieħ.

33157800-3

Unità ta' l-amministrazzjoni ta' l-ossiġenu.

33157810-6

Unità tat-terapija ta' l-ossiġenu.

33158000-2

Trattament elettriku, mikromanjetiku u mekkaniku.

33158100-3

Unità elettromanjetika.

33158200-4

Apparati ta' l-elettroterapija.

33158210-7

Simulaturi.

33158300-5

Apparati mediċi ultra-vjola.

33158400-6

Unità mekkanika tat-terapija.

33158500-7

Apparati mediċi infra-aħmar.

33159000-9

Sistemi tal-kenistrija klinika.

33160000-9

Teknika ta' l-operazzjonijiet.

33161000-6

Unità elettro-kirurġika.

33162000-3

Apparti u strumenti tat-teatru ta' l-operazzjoni.

33162100-4

Apparti tat-teatru ta' l-operazzjoni.

33162200-5

Strumenti tat-teatru ta' l-operazzjoni.

33163000-0

Tined għall-użu mediku.

33164000-7

Apparti ċeljoskopju.

33164100-8

Kalposkopju.

33165000-4

Apparti ċirokirurġiċi u kroterapija.

33166000-1

Apparati dermatoloġiċi.

33167000-8

Dwal kirurġiċi.

33168000-5

Eddoskopija, apparato ta' l-endukirurġija.

33168100-6

Endoskopji.

33169000-2

Strumenti kirurġiċi.

33169100-3

Laser tal-kirurġija.

33169200-4

Basktijiet kirurġiċi.

33169300-5

Trejs kirurġiċi.

33169400-6

Reċipjenti kirurġiċi.

33169500-7

Sistemi kirurġiċi għat-traċċar u r-rintraċċar kirurgiku.

33170000-2

Anastesija u risuxxitazzjoni.

33171000-9

Strumenti għall-anastesija u risuxxitazzjoni.

33171100-0

Strumenti għall-anastesija.

33171110-3

Maskli ta' l-anastesija.

33171200-1

Strumenti għar-risuxxitazzjoni.

33171210-4

Maskli għar-risuxxitazzjoni.

33171300-2

Kitts jew pakketti epidurali.

33172000-6

Apparati għall-anastesija u risuxxitazzjoni.

33172100-7

Apparati għall-anastesija.

33172200-8

Apparati għar-risuxxitazzjoni.

33180000-5

Sostenn funzjonali.

33181000-2

Apparati tas-sostenn renali.

33181100-3

Apparati tal-ħaemodialażi.

33181200-4

Filtri tad-dialiżi.

33181300-5

Monitor individwali tal-ħaemodialażi.

33181400-6

Ħaemodialażi tal-multi-posizzjoni.

33181500-7

Konsumabbli renali.

33181510-0

Fluwidu renali.

33181520-3

Konsumabbli tad-dialiżi renali.

33182000-9

Apparati tas-sostenn kardijaku.

33182100-0

Defibrillatur.

33182200-1

Apparati tas-simulazzjoni kardijaka.

33182210-4

Pacemaker (apparat li jikkontrolla t-taħbita tal-qalb).

33182220-7

Valvola kardijaka.

33182230-0

Vetrikula.

33182240-3

Partijiet u aċċessorji tal-pacemaker.

33182241-0

Batteriji għall-pacemaker.

33182300-2

Apparati kirurġiċi kardijaki.

33182400-3

Sistema kardijaka tar-raġġi X.

33183000-6

Apparat tas-sostenn ortopediku.

33183100-7

Impjanti ortopediċi.

33183200-8

Prostesi ortopedika.

33183300-9

Apparati ta' l-osteosintesi.

33184000-3

Partijiet artifiċjali tal-ġisem.

33184100-4

Impjanti kirurġiċi.

33184200-5

Prostesi vaskulari.

33184300-6

Partijiet artifiċjali tal-qalb.

33184400-7

Prostesi tas-sider.

33184410-0

Proteżi interni tas-sider.

33184420-3

Proteżi esterni tas-sider.

33184500-8

Endoprostesi koronarja.

33184600-9

Għajnejn foloz.

33185000-0

Għajnuniet tas-smiegħ.

33185100-1

Partijiet u aċċessorji ta' l-għajnuniet tas-smiegħ.

33185200-2

Impjanti kokleari.

33185300-3

Impjanti otolaringoloġiċi.

33185400-4

Gerżuma artifiċjali.

33186000-7

Unità ċirkolatorja extrakorporali.

33186100-8

Ossiġinatur.

33186200-9

Apparat għat-tisħin tad-demm u l-fluwidi.

33190000-8

Apparat u prodotti mediċi varji.

33191000-5

Apparati ta' l-isterilizzazzjoni, id-disinfettazzjoni u l-iġjene.

33191100-6

Sterilizzatur.

33191110-9

Awtoklavi.

33192000-2

Għamara medika.

33192100-3

Sodod għall-użu mediku.

33192110-6

Sodod ortopediċi.

33192120-9

Sodod ta' l-isptarijiet.

33192130-2

Sodod motorizzati.

33192140-5

Kruċetti psikjatriċi.

33192150-8

Sodod tat-terapija.

33192160-1

Stretchers.

33192200-4

Imwejjed mediċi.

33192210-7

Imwejjed ta' l-eżaminazzjoni.

33192230-3

Imwejjed ta' l-operazzjoni.

33192300-5

Għamara medika apparti milli sodod u mwejjed.

33192310-8

Apparati għat-trazzjoni jew is-sospenzjoni għal sodod mediċi.

33192320-1

Sparralieri għall-flixkien ta' l-awrina.

33192330-4

Baċelli tat-trasfużjoni.

33192340-7

Għamara tat-teatri ta' l-operazzjoni apparti milli l-imwejjed.

33192350-0

Kabinett għall-koltivazzjoni medika.

33192400-6

Stazzjonijiet tax-xogħol għal skop dentali.

33192410-9

Siġġijiet dentali.

33192500-7

Tubi tat-testijiet (fjali).

33192600-8

Tagħmir tar-rfigħ għas-settur tas-saħħa.

33193000-9

Karreġġi għall-invalidi, siġġijiet tar-roti u l-apparati assoċċjati.

33193100-0

Karreġġi għall-invalidi u siġġijiet tar-roti.

33193110-3

Karreġġi għall-invalidi.

33193120-6

Siġġijiet tar-roti.

33193121-3

Siġġijiet tar-roti motorizzati.

33193200-1

Partijiet u aċċessorji għall-karreġġi għall-invalidi u siġġijiet tar-roti.

33193210-4

Partijiet u aċċessorji għall-karreġġi għall-invalidi.

33193211-1

Muturi għall-karreġġi għall-invalidi.

33193212-8

Apparati tad-dawrien għall-karreġġi għall-invalidi.

33193213-5

Apparati tal-kontroll għall-karreġġi għall-invalidi.

33193214-2

Qafas għall-karreġġi għall-invalidi.

33193220-7

Partijiet u aċċessorji għas-siġġijiet tar-roti.

33193221-4

Imħaded għas-siġġijiet tar-roti.

33193222-1

Gwarniċi għas-siġġijiet tar-roti.

33193223-8

Sedili għas-siġġijiet tar-roti.

33193224-5

Roti għas-siġġijiet tar-roti.

33193225-2

Tyres għas-siġġijiet tar-roti.

33194000-6

Apparati u strumenti għat-trasfużjoni u l-infużjoni.

33194100-7

Apparati u strumenti għall-infużjoni.

33194110-0

Pompi ta' l-infużjoni.

33194120-3

Provvisti ta' l-infużjoni.

33194200-8

Apparati u strumenti għat-trasfużjoni.

33194210-1

Apparati tat-trasfużjoni tad-demm.

33194220-4

Fornimenti tat-trasfużjoni tad-demm.

33195000-3

Sistema tal-monitoraġġ tal-pazjent.

33195100-4

Monitors.

33195110-7

Monitoraġġ respiratorju.

33195200-5

Stazzjon ċentrali tal-monitoraġġ.

33196000-0

Għajnuniet mediċi.

33196100-1

Apparati għal nies anzjani.

33196200-2

Apparati għal nies diżabilitati.

33197000-7

Apparat mediku kompjuterizzat.

33198000-4

Oġġetti tal-karta għall-isptarijiet.

33198100-5

Kompressi tal-karta.

33198200-6

Boroż u faxex sterilizzati, tal-karta.

33199000-1

Ħwejjeġ marbuta mal-mediċina.

33600000-6

Prodotti farmaċewtiċi.

33610000-9

Prodotti mediċinali għall-passaġġ alimentari tan-nifs u tal-metaboliżmu.

33611000-6

Prodotti mediċinali għal diżordnijiet relatati ma' l-aċidu.

33612000-3

Prodotti mediċinali għal diżordnijiet gastro-intestinali funzjonali.

33613000-0

Lassattivi.

33614000-7

Mediċina kontra d-dijarrea, aġenti ta' kontra l-iffjammazzjoni intestinali/kontra l-infezzjoni.

33615000-4

Prodotti mediċinali użati għad-diabete.

33615100-5

Insulina.

33616000-1

Vitamini.

33616100-2

Provitamini.

33617000-8

Fornimenti minerali.

33620000-2

Prodotti mediċinali għad-demm, organi li jiffurmaw id-demm u s-sistema kardjo-vaskulari.

33621000-9

Prodotti mediċinali għad-demm, organi li jiffurmaw id-demm.

33621100-0

Aġenti antitrombotiċi.

33621200-1

Mediċina kontra l-emorroloġija.

33621300-2

Preparazzjonijiet kontra l-anemija.

33621400-3

Sostituti għad-demm u soluzzjonijiet tal-perfużjoni.

33622000-6

Prodotti mediċinali għas-sistema kardjo-vaskulari.

33622100-7

Prodotti mediċinali tat-terapija kardjaka.

33622200-8

Antipertensivi.

33622300-9

Djuretiċi.

33622400-0

Vasoprotettivi.

33622500-1

Anti-emoradjali għall-użu topiku.

33622600-2

Aġenti ta' l-ibblokkar beta.

33622700-3

Blokkaturi tal-kanal tal-kalċju.

33622800-4

Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema tar-renin-anġjotensin.

33630000-5

Prodotti mediċinali għad-dermatoloġija u għas-sistema muskolo-skelitali.

33631000-2

Prodotti mediċinali għad-dermatoloġija.

33631100-3

Anti-funġikali għall-użu dermatoloġiku.

33631110-6

Aċidi Saliċiki.

33631200-4

Emolljenti u protettivi.

33631300-5

Antipsorjatiċi.

33631400-6

Antibijotiċi u kematerapewtiċi għall-użu dermatoloġiku.

33631500-7

Kortikosterojdi għall-użu dermatoloġiku u l-preprazzjonijiet dermatoloġiċi.

33631600-8

Antisettiċi u disinfettanti.

33631700-9

Preparazzjonijiet kontra l-akne.

33632000-9

Prodotti mediċinali għas-sistema muskolo-skelitali.

33632100-0

Prodotti kontra l-infamazzjoni u anti-rewmatiċi.

33632200-1

Rilaxxanti tal-muskoli.

33632300-2

Preparazzjonijiet kontra l-gotta.

33640000-8

Prodotti mediċinali għas-sistema ġenito-jurinali u ormoni.

33641000-5

Prodotti mediċinali għas-sistema ġenito-jurinali u ormoni tas-sess.

33641100-6

Anti-infettivi u anti-settiċi ginekaloġiċi.

33641200-7

Ginekaloġiċi oħrajn.

33641300-8

Ormoni tas-sess u modulaturi tas-sistema ġenitali.

33641400-9

Kontraċettivi.

33641410-2

Kontraċettivi orali.

33641420-5

Kontraċettivi kimiċi.

33642000-2

Preparazzjonijiet għas-sistema ormonali, esklużi l-ormoni tas-sess.

33642100-3

Pitzwarji, ipotalamiċi, ormoni u analogi.

33642200-4

Kortikosterojdi għal użu sistematiku.

33642300-5

Prodotti mediċinali għat-terapija tal-qarquċa tirodjali.

33650000-1

Anti-infettivi ġenerali għall-użu sistematiku, vaċċini, antineoplastika u aġenti immunomodulaturi.

33651000-8

Anti-infettivi ġenerali għall-użu sistematiku, u vaċċini.

33651100-9

Anti batterjali għall-użu sistematiku.

33651200-0

Anti mikotiċi għall-użu sistematiku.

33651300-1

Anti-miko-batterjali.

33651400-2

Anti virali għall-użu sistematiku.

33651500-3

Sera immuloġika u immunoglobulini.

33651510-6

Antisera.

33651520-9

Immunoglobulini.

33651600-4

Vaċċini.

33651610-7

Vaċċini tad-difterja-pertussis-tetanus.

33651620-0

Vaċċini tad-difterja-tetanus.

33651630-3

Vaċċini BCG (imqadda).

33651640-6

Vaċċini tal-ħożba, il-gattone u r-rubella.

33651650-9

Vaċċini tat-tifojde.

33651660-2

Vaċċini ta' l-influwenza.

33651670-5

Vaċċini tal-poljo.

33651680-8

Vaċċina tal-ħepatiti-B.

33651690-1

Vaċċina għall-mediċina veterinarja.

33652000-5

Aġenti ta' l-antineoplastika u ta' l-immunomodulaturi.

33652100-6

Aġenti ta' l-antineoplastika.

33652200-7

Prodotti mediċinali għat-terapija endokrina.

33652300-8

Aġenti immunosupressivi.

33660000-4

Prodotti mediċinali għas-sistema nervuża u l-organi sensitorji.

33661000-1

Prodotti mediċinali għas-sistema nervuża.

33661100-2

Anestetiċi.

33661200-3

Analġesiċi.

33661300-4

Antipileptiċi.

33661400-5

Prodotti mediċinali kontra l-marda Parkinson.

33661500-6

Psikoleptiċi.

33661600-7

Psikolaneptiċi.

33661700-8

Prodotti mediċinali oħrajn għas-sistema nervuża.

33662000-8

Prodotti mediċinali għall-organi sensittorji.

33662100-9

Optalmoloġikali.

33670000-7

Prodotti mediċinali għas-sistema respiratorja.

33673000-8

Prodotti mediċinali għall-mard ta' l-ostakolu tal-passaġġ tan-nifs.

33674000-5

Preparazzjonijiet għat-tqaħqiħa u l-irjiħat.

33675000-2

Anti-istamini għal użu sistematiku.

33680000-0

Oġġetti farmaċewtiċi.

33681000-7

Gażażi, koperti għall-gażażi u oġġetti simili għat-trabi.

33682000-4

Madum tal-lastiku.

33683000-1

Kuxxini tal-lastiku.

33690000-3

Prodotti mediċinali varji.

33691000-0

Prodotti antiparassitiċi, insettiċidi u ripellanti.

33691100-1

Anti-protożali.

33691200-2

Anti-elminitiċi.

33691300-3

Ektoparassitiċidi, inklużi s-skabiċidi, l-isettiċidi u r-ripellanti.

33692000-7

Soluzzjoni mediċinali.

33692100-8

Soluzzjonijiet ta' l-infużjoni.

33692200-9

Prodotti tan-nutriment paternali.

33692210-2

Soluzzjonijiet għall-irdiegħ paternali.

33692300-0

Ikel enterali.

33692400-1

Soluzzjonijiet tal-perfużjoni.

33692500-2

Soluzzjonijiet injettabbli.

33692510-5

Fluwidi intraviniċi.

33692600-3

Soluzzjonijiet galenikali.

33692700-4

Soluzzjonijiet tal-glukożju.

33692800-5

Soluzzjonijiet Dijaljażi.

33693000-4

Prodotti terapewtiċi oħrajn.

33693100-5

Tossini.

33693200-6

Sostituti tan-nikotina.

33693300-7

Trattament għad-dipendenza.

33694000-1

Aġenti diagnostiċi.

33695000-8

Il-prodotti l-oħrajn kollha mhux terapewtiċi.

33696000-5

Reaġenti u medja kontrastanti.

33696100-6

Reaġenti ta' l-aggruppar tad-demm.

33696200-7

Reaġenti tat-testijiet tad-demm.

33696300-8

Reaġenti kimiċi.

33696400-9

Reaġenti iżotopiċi.

33696500-0

Reaġenti tal-laboratorju.

33696600-1

Reaġenti għall-elettroforeżiċi.

33696700-2

Reaġenti uroloġiċi.

33696800-3

Medja tal-kuntrast tar-raġġi X.

33697000-2

Preparazzjonijiet mediċinali esklużi l-konsumabbli dentali.

33697100-3

Preparazzjonijiet ta' l-ekżema.

33697110-6

Simenti tal-kostruzzjoni ta' l-għadam.

33698000-9

Prodotti kliniċi.

33698100-0

Kulturi mikrobijoloġiċi.

33698200-1

Glandoli u l-estratti tagħhom.

33698300-2

Sustanzi peptiċi.

33700000-7

Prodotti għall-kura personali.

33710000-0

Fwejjaħ, oġġetti tat-twaletta u kondoms.

33711000-7

Fwejjaħ u prodotti tat-twaletta.

33711100-8

Ilmijiet tat-twaletta.

33711110-1

Deodoranti.

33711120-4

Antiperspiranti.

33711130-7

Cologne.

33711140-0

Fwejjaħ.

33711150-3

Ilma tal-ward.

33711200-9

Preperazzjonijiet tal-make-up.

33711300-0

Preparazzjonijiet tal-manikura u pedikura.

33711400-1

Prodotti tas-sbuħija.

33711410-4

Tajjar.

33711420-7

Kitts għall-irtokk.

33711430-0

Wipes personali li jintużaw darba.

33711440-3

Balzmu għax-xufftejn (lip balm).

33711450-6

Tpinġijiet (tatù).

33711500-2

Prosotti tal-kura tal-ġilda.

33711510-5

Prodotti għall-ħarsien mix-xemx.

33711520-8

Sapun ġell għall-banju.

33711530-1

Brieret għad-doċċa.

33711540-4

Kremi jew ingwenti parafarmaċewtiċi.

33711600-3

Preparazzjonijiet u oġġetti għax-xagħar.

33711610-6

Shampoo.

33711620-9

Pettnijiet.

33711630-2

Parrokki.

33711640-5

Settijiet ta' l-irtokk (vanity kits).

33711700-4

Oġġetti u preparazzjonijiet għall-iġene tal-ħalq jew tas-snien.

33711710-7

Xkupilji tas-snin.

33711720-0

Krema għat-tindif tas-snien (toothpaste).

33711730-3

Tuwtpikks.

33711740-6

Ħasil il-ħalq (mouthwash).

33711750-9

Prodotti biex jiffriskaw il-ħalq.

33711760-2

Floss dentali.

33711770-5

Gażażi għat-tfal.

33711780-8

Pilloli għall-ħasil tas-snien.

33711790-1

Kitts dentali.

33711800-5

Preparazzjoni għat-tqaxxir tal-leħja.

33711810-8

Kremi għat-tqaxxir.

33711900-6

Sapun.

33712000-4

Condoms.

33713000-1

Prodotti għall-kura tas-saqajn.

33720000-3

Xfafar u settijiet tal-manicure jew pedicure.

33721000-0

Mwies tal-leħja.

33721100-1

Xfafar tal-leħja.

33721200-2

Apparat għat-tqaxxir tal-leħja.

33722000-7

Settijiet tal-manikura u tal-pedikura.

33722100-8

Settijiet għall-manicure.

33722110-1

Għodod għall-manicure.

33722200-9

Settijiet għall-pedicure.

33722210-2

Għodod għall-pedicure.

33722300-0

Klipps tax-xagħar (barrettes).

33730000-6

Prodotti għall-kura ta' l-għajnejn u lentijiet korrettivi.

33731000-3

Lentijiet tal-kuntatt.

33731100-4

Lentijiet korrettivi.

33731110-7

Lentijiet intra-okulari.

33731120-0

Lentijiet tan-nuċċalijiet.

33732000-0

Lozjonijiet għall-lentjiet ta' kuntatt.

33733000-7

Nuċċalijiet tax-xemx.

33734000-4

Nuċċalijiet.

33734100-5

Il-gwarniċi u l-immuntar tan-nuċċalijiet.

33734200-6

Ħġieġ għan-nuċċalijiet.

33735000-1

Goggles.

33735100-2

Goggles tal-protezzjoni.

33735200-3

Il-gwarniċi u l-immuntar għall-goggles.

33740000-9

Prodotti għall-kura ta' l-idejn u tad-dwiefer.

33741000-6

Prodotti għall-kura ta' l-idejn.

33741100-7

Prodott għat-tindif ta' l-idejn.

33741200-8

Lozjonijiet għall-idejn jew għall-ġisem.

33741300-9

Iġenizzanti għall-idejn.

33742000-3

Prodotti għall-kura tad-dwiefer.

33742100-4

Qattiegħa tad-dwiefer.

33742200-5

Żebgħa tad-dwiefer (nail polish).

33750000-2

Prodotti għall-kura tat-trabi.

33751000-9

Ħrieqi li jintużaw darba biss.

33752000-6

Pads tat-treddigħ.

33760000-5

Karta tat-twaletta, imkatar, xugamani ta' l-idejn u srievet.

33761000-2

Karta tat-twaletta.

33762000-9

Imkatar tal-karta.

33763000-6

Xugamani ta' l-idejn, tal-karta.

33764000-3

Srievet tal-karta.

33770000-8

Karta iġenika.

33771000-5

Prodotti sanitarji tal-karta.

33771100-6

Xugamani u tampoons tal-karta.

33771200-7

Qlejbiet tal-ħrieqi, tal-karta.

33772000-2

Prodotti tal-karta li jintużaw darba biss.

33790000-4

Oġġetti tal-ħġieġ għal-laboratorju, użu iġeniku jew farmakewtiku.

33791000-1

Oġġetti iġjeniċi tal-ħġieġ.

33792000-8

Oġġetti tal-ħġieġ għal użu farmakewtiku.

33793000-5

Oġġetti tal-ħġieġ għal-laboratorju.

33900000-9

Tagħmir u provvisti postmortem u għall-kamra mortwarja.

33910000-2

Strumenti u provvisti għad-dissezzjoni tal-patoloġija.

33911000-9

Mqassijiet ta' l-awtopsja.

33912000-6

Kitts għad-dissezzjoni ta' l-awtopsja.

33912100-7

Forċipi għad-dissezzjoni ta' l-awtopsja.

33913000-3

Sondi ta' l-awtopsji għall-balal.

33914000-0

Ħajt, labar jew klipps għall-inċiżjonijiet għall-postmortem.

33914100-1

Ħajt għall-postmortem.

33914200-2

Labar għall-postmortem.

33914300-3

Klipps għall-inċiżjonijiet għall-postmortem.

33915000-7

Għodod għall-awtopsja għall-vini (vein directors).

33916000-4

Xfafar tas-segi ta' l-awtopsja jew aċċessorji.

33916100-5

Segi għall-awtopsja.

33917000-1

Twavel jew imwejjed għad-dissessjoni.

33918000-8

Kaxxi, kontenituri jew valiġġi varji għal strumenti jew aċċessorji kirurġiċi tal-postmortem.

33919000-5

Rollijiet għall-strumenti jew aċċessorji kirurġiċi tal-postmortem.

33920000-5

Tagħmir u provvisti għall-awtopsja.

33921000-2

Magna għall-ġbir tat-trab ta' l-għadam.

33922000-9

Boroż għat-trasport tal-kadavri.

33923000-6

Maqgħad għar-ras, twavel għall-ġisem jew imwieżen jiddendlu, għall-awtopsja.

33923100-7

Maqgħad għar-ras għall-awtopsji.

33923200-8

Twavel għall-awtopsji.

33923300-9

Mwieżen jiddendlu għall-awtopsja.

33924000-3

Kitts ta' l-awtopsja għall-mard infettiv.

33925000-0

Tikketti jew brazzuletti għall-identifazzjoni postmortme.

33926000-7

Aspiraturi jew tubi vakum għall-ġbir tal-fluwidi ta' l-awtopsja.

33927000-4

Termometri rettali għall-postmortem.

33928000-1

Għodda għad-drittar tas-swaba' għall-użu fl-awtopsja.

33929000-8

Kitts għall-bini tat-tessuti tal-kadavri.

33930000-8

Għamara għall-awtopsji.

33931000-5

Stazzjonijiet ta' ħidma jew aċċessorji għall-analiżi preliminari fl-awtopsji.

33932000-2

Sinkijiet ta' l-awtopsja jew aċċessorji.

33933000-9

Mwejjed ta' l-awtopsja jew aċċessorji.

33933100-0

Imwejjed ta' l-awtopsja.

33934000-6

Mwejjed tan-nekropsija jew aċċessorji.

33935000-3

Mwejjed jew aċċessorji għad-dissezzjoni postmortem ta' l-annimali.

33936000-0

Postijiet ta' ħidma jew aċċessorji għall-ibbalzmar.

33937000-7

Stazzjonijiet ta' ħidma down draft għall-awtopsja jew aċċessorji.

33940000-1

Tagħmir u provvisti għat-trasport u l-ħżin tal-kadavri.

33941000-8

Xkakfef għall-ħżin tal-kadavari.

33942000-5

Apparat għall-ġarr tal-kadavri.

33943000-2

Trolis b'lift imqass għall-kadavri.

33944000-9

Friġġis u friżi għall-kamra mortwarja.

33945000-6

Friġġis walk-in għall-kamra mortwarja.

33946000-3

Karretti għall-awtopsja.

33947000-0

Trejs għall-kadavri.

33948000-7

Mezzi għall-irfigħ jew it-trasferiment tal-kadavri.

33949000-4

Kontenituri għat-trasport ta' l-iġsma.

33950000-4

Tagħmir u provvisti għall-forensika klinika.

33951000-1

Materjali għall-marka tas-swaba' jew l-impressjonijiet postmortem.

33952000-8

Maskri kontra l-putrefazzjoni.

33953000-5

Kitts jew provvisti tal-postmortem għal-lokalizzazzjoni tad-demm.

33954000-2

Kitts għall-ġbir ta' l-evidenza bijoloġika.

33960000-7

Tagħmir u provvisti ta' l-ibbalzmar.

33961000-4

Injetturi tal-ħofor għall-ibbalzmar.

33962000-1

Tubi għat-tbattil tal-vini għall-ibbalzmar.

33963000-8

Fluwidi jew trattamenti kiniċi għall-ibbalzmar.

33964000-5

Tubi ta' l-injezzjoni għall-ibbalzmar.

33965000-2

Sinks jew aċċessorji għall-ibbalzamar.

33966000-9

Kitts ta' l-ibbalzmar.

33967000-6

Labar ta' l-injetturi għall-ibbalzmar.

33968000-3

Kapsuli ta' l-għajnejn.

33970000-0

Tagħmir u provvisti għall-kamra mortwarja.

33971000-7

Ilbies għall-kamra mortwarja.

33972000-4

Pakketti għall-kamra mortwarja.

33973000-1

Ikfna mortwarji.

33974000-8

Aspiraturi għall-kamra mortwarja.

33975000-5

Kompost għat-twebbis għall-kamra mortwarja.

34000000-7

Tagħmir tat-trasport u prodotti awżiljari għat-trasport.

34100000-8

Vetturi bil-magna.

34110000-1

Karozzi tal-passiġġieri.

34111000-8

Karozzi estatesaloon.

34111100-9

Karozzi tit “estate”.

34111200-0

Karozzi tip “saloon”.

34113000-2

Vetturi bis-sewqan fuq l-erba' roti.

34113100-3

Jeeps.

34113200-4

Vetturi għat-tipi kollha ta' l-artijiet.

34113300-5

Vtturi għall-użu 'l barra mit-toroq.

34114000-9

Vetturi speċjalizzati.

34114100-0

Vetturi ta' l-emerġenza.

34114110-3

Vetturi tas-salvataġġ.

34114120-6

Vetturi paramediċi.

34114121-3

Ambulanzi.

34114122-0

Vetturi għat-trasport tal-pazjenti.

34114200-1

Karozzi tal-pulizija.

34114210-4

Vetturi għat-trasport tal-priġunieri.

34114300-2

Vetturi għal aspetti soċjali.

34114400-3

Minibusses.

34115000-6

Karozzi oħra tal-passiġġieri.

34115200-8

Vetturi bil-magna għat-trasportazzjoni ta' anqas minn 10 persuni.

34115300-9

Vetturi tat-trasport, użati.

34120000-4

Vetturi bil-magna għat-trasportazzjoni ta' 10 persuni jew aktar.

34121000-1

Xarabanks u Kowċiż.

34121100-2

Buses tas-servizz pubbliku.

34121200-3

Buses artikulati.

34121300-4

Buses b'żewġ sulari.

34121400-5

Buses bl-art baxxa.

34121500-6

Coaches.

34130000-7

Vetturi bil-magna għat-trasport ta' merkanzija.

34131000-4

Pick-ups.

34132000-1

Slitet bil-mutur.

34133000-8

Trakkijiet artikulati.

34133100-9

Trakkijiet bit-tankijiet.

34133110-2

Trakkijiet bit-tankijiet għall-ġarr tal-karburanti.

34134000-5

Trakkijiet bil-kaxxa u trakkijiet bil-kaxx tinqaleb.

34134100-6

Trakkijiet bil-kaxxa.

34134200-7

Trakkijiet tip “tipper”.

34136000-9

Vannijiet.

34136100-0

Vannijiet żgħar.

34136200-1

Vannijiet bil-panewijiet.

34137000-6

Veturi għat-trasport tal-merkanzija, diġà użati.

34138000-3

Unitajiet tractor tat-toroq.

34139000-0

Chassis.

34139100-1

Kabini tax-chassis.

34139200-2

Qafas tax-chassis.

34139300-3

Chassis kompluti.

34140000-0

Vetturi mil-magna ta' użu qawwi.

34142000-4

Trakkijiet bil-krejn u trakkijiet dumper.

34142100-5

Trakkijiet bil-pjattaformi elevaturi.

34142200-6

Trakkijiet li jħabu l-iskips.

34142300-7

Trakkijiet tat-tip “dumper”.

34143000-1

Vetturi għal manutenzjoni matul il-xitwa.

34144000-8

Vetturi bil-magna għal skopijiet speċjali.

34144100-9

Derricks ambulanti għat-tħaffir.

34144200-0

Vetturi għal servizzi ta' l-emerġenza.

34144210-3

Vetturi għat-tifi tan-nar.

34144211-0

Trakkijiet bis-slielen fuq pjattaforma li ddur.

34144212-7

Vetturi bit-tankijiet ta' l-ilma.

34144213-4

Magni tat-tifi tan-nar.

34144220-6

Vetturi għall-għajnuna ta' karozzi bil-ħsara.

34144300-1

Pontijiet ambulanti.

34144400-2

Vetturi għall-manutenzjoni tat-toroq.

34144410-5

Vetturi għat-tindif tal-gandotti.

34144420-8

Vetturi li jxerrdu l-melħ.

34144430-1

Vetturi li jikinsu t-toroq.

34144431-8

Vetturi tal-knis li jiġbru t-trab għal ġol-kaxxa.

34144440-4

Vetturi li jxerrdu r-ramel.

34144450-7

Vetturi tat-tbexxix.

34144500-3

Vetturi għall-iskart u d-drenaġġ.

34144510-6

Vetturi għall-ġbir taż-żibel.

34144511-3

Vetturi għaż-żibel.

34144512-0

Vetturi li jgħaffġu ż-żibel.

34144520-9

Tankijiet tad-drenaġġ.

34144700-5

Vetturi ta' utilità.

34144710-8

Vetturi għat-tagħbija.

34144730-4

Vetturi sabiex jagħtu l-karburanti lill-ajruplani.

34144740-7

Vetturi sabiex jirmunkaw l-ajruplani.

34144750-0

Vetturi għall-ġarr tal-merkanzija.

34144751-7

Vetturi li jġorru t-tagħbija mdendla.

34144760-3

Vetturi ta' libreriji ambulanti.

34144800-6

Djar mobbli.

34144900-7

Vetturi li jaħdmu bl-elettriku.

34144910-0

Xarabank bl-elettriku.

34150000-3

Simulaturi.

34151000-0

Simulaturi tas-sewqan.

34152000-7

Simulaturi tat-taħriġ.

34200000-9

Il-karozzerija ta' vetturi, karrijiet u nofs-karrijiet.

34210000-2

Il-karozzerija ta' vetturi.

34211000-9

Karrozzerija tax-xarabanks, bodis ta' l-ambulanza u bodis ta' vetturi għall-vetturi tal-merkanzija.

34211100-9

Il-karozzerija tax-xarabank.

34211200-9

Il-karozzerija ta' l-ambulanzi.

34211300-9

Il-karozzerija għal vetturi tal-vetturi tal-merkanzija.

34220000-5

Karrijiet, nofs-karrijiet u kontenituri ambulanti.

34221000-2

Kontenituri ambulanti għal skopijiet speċjali.

34221100-3

Unitajiet ambulanti f'każ ta' inċidenti.

34221200-4

Unitajiet ambulanti f'każ ta' emerġenza.

34221300-5

Unità għall-użu f'każ ta' inċident tal-kimika.

34223000-6

Karrijiet u nofs-karrijiet.

34223100-7

Nofs-karrijiet.

34223200-8

Bowsers (vetturi b'tankijiet kbar).

34223300-9

Karrijiet.

34223310-2

Karrijiet għal skop ġenerali.

34223320-5

Karrijiet taż-żwiemel.

34223330-8

Unitajiet mobli fuq karrijiet oħrajn.

34223340-1

Karraijiet bit-tankijiet.

34223350-4

Karrijiet b'sellun fuq pjattaforma li ddur.

34223360-7

Karrijiet ta' l-għoti tal-karburanti.

34223370-0

Karijiet li jaqilbu t-tagħbija.

34223400-0

Karrijiet u nofs karrijiet tat-tip tal-karovani.

34224000-3

Partijiet ta' karrijiet, nofs-karrijiet u vetturi oħrajn.

34224100-4

Parts ta' trejlers u semitrejlers.

34224200-5

Parts ta' vetturi oħra.

34300000-0

Partijiet u aċċessorji għall-vetturi u l-magni tagħhom.

34310000-3

Magni u partijiet tal-magni.

34311000-0

Magni.

34311100-1

Magni bil-kombustjoni nterna għall-vetturi bil-magna u l-motoċikletti.

34311110-4

Magni tat-tkebis bix-xrar.

34311120-7

Magni tal-kompressjoni biċ-ċilindri.

34312000-7

Partijiet ta' magni.

34312100-8

Ċintroini tal-fannijiet.

34312200-9

Spark plugs.

34312300-0

Radjaturi tal-vetturi.

34312400-1

Pistuni.

34312500-2

Gaskets.

34312600-3

Ċineg tal-lastiku għall-conveyor.

34312700-4

Ċineg tal-lastiku għat-trasmissjoni.

34320000-6

Spare parts mekkaniċi apparti milli l-magni u partijiet tal-magni.

34321000-3

Fusien u Gerboksis.

34321100-4

Fusien.

34321200-5

Kaxxi ta' l-ingranaġġi.

34322000-0

Brejkijiet u partijiet tal-brejkijiet.

34322100-1

Apparat tal-brejkijiet.

34322200-2

Brejkijiet tad-diski.

34322300-3

Inforra tal-brejkijiet.

34322400-4

Kuxxini tal-brejkijiet.

34322500-5

Il-pettijiet tal-brejkijiet.

34324000-4

Roti, partijiet u aċċessorji.

34324100-5

Apparat għall-ibilanċjar tar-roti.

34325000-1

Silencers u partijiet ta' l-exhaust.

34325100-2

Sajlensers.

34325200-3

Pajpijiet ta' l-egżost.

34326000-8

Ġakkijiet tal-vetturi, klaċċijiet u parts assoċjati.

34326100-9

Clutches u partijiet assoċċjati.

34326200-0

Ġakkijiet tal-vetturi.

34327000-5

Roti, kolonni u kaxxi ta' l-isteering.

34327100-6

Rota ta' l-istering.

34327200-7

Kolonni u kaxex.

34328000-2

Test benches, kitts għall-konverżjoni tal-vetturi u ċintorini tas-sigurtà.

34328100-3

Banek tat-testijiet.

34328200-4

Settijiet għall-konverżjoni ta' vetturi.

34328300-5

Ċintorini tas-sedili.

34330000-9

Parts għal vetturi, vannijiet u karozzi.

34350000-5

Tajers lightheavy-duty.

34351000-2

Tajers light duty.

34351100-3

Tyres għall-karozzi bil-magna.

34352000-9

Tyres ta' użu qawwi.

34352100-0

Tyres għat-trakkijiet.

34352200-1

Tyres għax-xarabank.

34352300-2

Tyres agrarji.

34360000-8

Sedili għal ajruplani ċivili.

34370000-1

Sedili għal vetturi bil-magna.

34390000-7

Aċċessorji tat-tractors.

34400000-1

Motoċikletti, biċiklettu u l-kabini tal-ġemb.

34410000-4

Motoċikletti.

34411000-1

Partijiet u aċċessorji tal-motoċikletti.

34411100-2

Kabini tal-ġenb għall-motoċikletti.

34411110-5

Partijiet u aċċessorji għall-kabini tal-ġenb għall-motoċikletti.

34411200-3

Tyres għall-motoċikletti.

34420000-7

Skuters u muturi b'magni awżiljari.

34421000-7

Scooters b'magna.

34422000-7

Ċikletti b'magna awżiljarja.

34430000-0

Biċikletti.

34431000-7

Biċikletti mhux motorizzati.

34432000-4

Partijiet u aċċessorji għall-biċikletti.

34432100-5

Tyres għall-biċikletti.

34500000-2

Vapuri u dgħajjes.

34510000-5

Vapuri.

34511100-3

Dgħajjes għall-patroll marittimu.

34512000-9

Vapuri u dgħajjes simili għat-trasport ta' persuni jew merkanzija.

34512100-0

Laneċ.

34512200-1

Vapuri tat-tip “cruise”.

34512300-2

Vapuri għall-ġarr fil-massa.

34512400-3

Vapuri tal-merkanzija.

34512500-4

Vapuri għat-trasport ta' merkanzija.

34512600-5

Vapuri għall-ġarr ta' containers.

34512700-6

Vapuri tat-tip “ro-ro”.

34512800-7

Vapuri “tankers”.

34512900-8

Vapuri li jġorru l-karozzi.

34512950-3

Vapuri refriġerati.

34513000-6

Bastimenti għas-sajd, għall-emerġenza u bastimenti speċjali oħra.

34513100-7

Dgħajjes tas-sajd.

34513150-2

Vapuri “fabbrika”.

34513200-8

Laneċ ta' l-irmonk.

34513250-3

Vapuri geriemi għat-tindif tal-portijiet.

34513300-9

Floating-docks li jbaħħru f'ibħra miftuħa.

34513350-4

Vapuri għall-appoġġ tal-bugħaddasa.

34513400-0

Cranes fuq ċattri.

34513450-5

Vapuri tal-produzzjoni.

34513500-1

Vapuri ta' l-istħarriġ sismiku.

34513550-6

Vapuri ta' l-istħarriġ.

34513600-2

Vapuri għall-kontroll tat-tniġġiż.

34513650-7

Vapuri għat-tifi tan-nar.

34513700-3

Vapuri tas-salvataġġ.

34513750-8

Vapuri żgħar.

34514000-3

Pjattaformi tat-tħaffir jew tal-produzzjoni kemm sommerġibbli jew li jżommu fil-wiċċ.

34514100-4

Vapuri tat-tħaffir.

34514200-5

Rigijiet li jistrieħu fuq qiegħ il-baħar.

34514300-6

Rigijiet bi pjattaformi għat-tħaffir.

34514400-7

Pjattaformi għat-tħaffir li jżommu fil-wiċċ.

34514500-8

Faċilitajiet tal-produzzjoni li jżommu fil-wiċċ.

34514600-9

Rigijiet parzjalment sommerġibbli.

34514700-0

Pjattaformi ambulanti.

34514800-1

Pjattaformi għall-użu 'l bogħod mix-xtut.

34514900-2

Pjattaformi għat-tħaffir.

34515000-0

Stutturi li jżommu fil-wiċċ.

34515100-1

Bagi użati bħala marki.

34515200-2

Ċattri li jintefħu.

34516000-7

Bampers tad-dgħajjes.

34520000-8

Dgħajjes.

34521000-5

Dgħajjes speċjalizzati.

34521100-6

Dgħajjes ta' l-għassa.

34521200-7

Dgħajjes tal-patrol tad-dwana.

34521300-8

Dgħajjes tal-patrol tal-pulizija.

34521400-9

Dgħajjes tas-sopravivenza.

34522000-2

Dgħajjes tal-pjaċir jew sportivi.

34522100-3

Dgħajjes bil-qlugħ.

34522150-8

Dgħajjes “catamaran” bil-qlugħ.

34522200-4

Frejgatini tas-salvataġġ.

34522250-9

Frejgatini bil-qlugħ.

34522300-5

Dgħajjes żgħar.

34522350-0

Frejgatini tal-fibreglass.

34522400-6

Frejgatini parzjalment riġidi.

34522450-1

Frejgantini li jintefħu.

34522500-7

Frejgatini tal-lastiku.

34522550-2

Kenuri.

34522600-8

Dgħajjes bl-imqadef.

34522700-9

Dgħajjes bil-pedali (pedal boats).

34600000-3

Lokomottivi u vaguni ambulanti tal-ferroviji u t-trammijiet, u l-partijiet assoċċjati.

34610000-6

Lokomottivi u l-karrijiet tal-ferroviji.

34611000-3

Lokomotivi.

34612000-0

Tenders tal-lokomotiva u kabini tal-funikular.

34612100-1

Karrijiet ta' mal-lokomottivi.

34612200-2

Kabini miġbuda mil-cables.

34620000-9

Vaguni ambulanti.

34621000-6

Manutenzjoni ta' vetturi ferrovjarji jew ta' servizzi, u vaguni ferrovjarji tal-merkanizja.

34621100-7

Vaguni tal-ferrovija għall-merkanzija.

34621200-8

Vaguni għas-sorveljanza u l-manutenzjoni tal-ferroviji.

34622000-3

Vaguni għall-passiġġieri tal-ferrovija jew it-trammijiet u xarabank tat-tip “trolley”.

34622100-4

Vaguni għall-passiġġieri tat-trammijiet.

34622200-5

Vaguni għall-passiġġieri tal-ferrovija.

34622300-6

Xarabank tat-tip “trolley”.

34622400-7

Vaguni tal-ferrovija.

34622500-8

Vannijiet tal-bagali u vannijiet għal skopijiet speċjali.

34630000-2

Parts ta' lokomotivi tal-ferrovija jew tat-tramm jew materjal ferrovjarju mobbli (rolling stock); tagħmir għall-kontroll tat-traffiku ferrovjarju.

34631000-9

Partijiet tal-lokomottivi u vaguni ambulanti tal-ferroviji.

34631100-0

Roti ta' mono-blokka.

34631200-1

Ilqugħ b'ħarsien u drawgear.

34631300-2

Sedili tal-vaguni ambulanti.

34631400-3

Fusien tar-roti, u tyres, u partijiet oħrajn tal-lokomottivi jew tal-vaguni ambulanti.

34632000-6

Tagħmir għall-kontroll tat-traffiku tal-ferroviji.

34632100-7

Sinjalar mekkaniku.

34632200-8

Apparat tas-sinjalar bl-elettriku għall-ferroviji.

34632300-9

Stallazzjonijiet elettriċi għall-ferroviji.

34640000-5

Elementi awtomotivi.

34700000-4

Arjuplani u vapuri ta' l-ispazju.

34710000-7

Ħelikopters, ajruplani, vetturi spazjali u inġenji ta' l-ajru oħrajn bil-magna.

34711000-4

Elikotteri u ajruplani.

34711100-5

Ajruplani.

34711200-6

Arjuplani mingħajr il-bdot.

34711300-7

Arjuplani bil-bdot.

34711400-8

Ajrupjanti għal skopijiet speċjalizzati.

34711500-9

Elikotteri.

34712000-1

Vapuri ta' l-ispazju, satelliti u l-vetturi għat-tlugħ fl-ispazju.

34712100-2

Vapuri ta' l-ispazju.

34712200-3

Satelliti.

34712300-4

Vetturi għat-tlugħ fl-ispazju.

34720000-0

Baloons, diriġibbili, u ajruplani oħrajn mingħajr enerġija.

34721000-7

Gliders.

34721100-8

Gliders li jiddendlu bl-idejn.

34722000-4

Blalen ta' l-ajru u blalen ta' l-ajru diriġibbli;

34722100-5

Baloons.

34722200-6

Diriġibbli.

34730000-3

Parts għall-inġenji ta' l-ajru, vetturi spazjali u ħelikopters.

34731000-0

Partijiet għall-ajruplani.

34731100-1

Magni għall-ajruplani.

34731200-2

Turbojets.

34731300-3

Turbopropellers.

34731400-4

Magni tal-ġett.

34731500-5

Partijiet għall-magni ta' l-ajruplani.

34731600-6

Partijiet għal turbojets u turbopropellers.

34731700-7

Partijiet għall-elikotteri.

34731800-8

Tyres għall-ajruplani.

34740000-6

Apparat, taħriġ, simulatri u partijiet assoċċjali ta' l-ajruplani u l-vapuri ta' l-ispazju.

34741000-3

Apparat ta' l-ajruplani.

34741100-4

Apparat li jtajjar l-ajruplani.

34741200-5

Sistemi ta' l-iżbandoli għall-ajruplani.

34741300-6

Apparat li jwaqqaf l-ajruplani fuq il-gverta ta' vapuri.

34741400-7

Simulaturi tat-titjir.

34741500-8

Apparat għal taħriġ minn fuq l-art tat-titjir.

34741600-9

Boroż għad-deni fl-ajru.

34900000-6

Tagħmir varju għat-trasport u parts.

34910000-9

Karettuni miġbuda biż-żiemel jew bl-idejn, vetturi oħra mingħajr magna jew mutur, karretti għall-bagalji u parts varji.

34911000-6

Karettuni miġbuda biż-żwiemel jew bl-idejn u vetturi oħrajn mhux imħaddma b'mod mekkaniku.

34911100-7

Karrijiet.

34912000-3

Karrijiet tal-bagalji.

34912100-4

Pushchairs.

34913000-0

Parts varji.

34913100-1

Tyres użati.

34913200-2

Tyres mogħtija r-rigi mill-ġdid.

34913300-3

Ilqugħ tal-karozzi.

34913400-4

Arloġġi għall-vetturi.

34913500-5

Serraturi tal-karozzi.

34913510-8

Serraturi tal-biċikletti.

34913600-6

Skrejjen tal-vapuri.

34913700-7

Slielen tal-vetturi tat-tifi tan-nar.

34913800-8

Anki.

34920000-2

Apparat tat-toroq.

34921000-9

Apparat għall-manutenzjoni tat-toroq.

34921100-0

Xkupi mekkaniċi tat-toroq.

34921200-1

Xkupi mekkaniċi tal-mitjar.

34922000-6

Apparat għall-immarkar tat-toroq.

34922100-7

Immarkar tat-toroq.

34922110-0

Żibeġ tal-ħġieġ għall-immarkat tat-toroq.

34923000-3

Tagħmir għall-kontroll tat-traffiku tat-triq.

34924000-0

Diversi sinjali tal-messaġġi.

34926000-4

Tagħmir għall-kontroll tal-parkeġġi.

34927000-1

Apparat tal-ġbir tal-miżati ta' l-użu tat-toroq.

34927100-2

Melħ għat-toroq.

34928000-8

Għamara tat-toroq.

34928100-9

Barrieri ta' kontra l-ħbit.

34928110-2

Barrieri tat-toroq.

34928120-5

Komponenti tal-barrieri.

34928200-0

Irpar.

34928210-3

Pilastri ta' l-injam.

34928220-6

Komponenti ta' l-irpar.

34928230-9

Barrieri għall-istorbju.

34928300-1

Barriera tas-sigurtà.

34928310-4

Irper tas-sigurtà.

34928320-7

Poġġamani tal-ħarsien.

34928330-0

Mezzi għal kontra l-valangi.

34928340-3

Barrieri għall-borra.

34928400-2

Għamara urbana.

34928410-5

Pilastri ta' l-immarkar.

34928420-8

Lampi tal-periklu fit-toroq.

34928430-1

Antenni bid-dawl.

34928440-4

Arbli ta' fejn jieqfu l-karozzi tal-linja.

34928450-7

Mrabat qawwija.

34928460-0

Koni tat-toroq.

34928470-3

Sinjalaġġ.

34928471-0

Materjali tas-sinjalar.

34928472-7

Arbli tas-sinjalar.

34928480-6

Reċipjenti u laned għaż-żibel u l-iskart.

34928500-3

Apparat għad-dwal tat-toroq.

34928510-6

Kolonni għad-dwal tat-toroq.

34928520-9

Arbli tad-dawl.

34928530-2

Lampi tat-toroq urbani.

34929000-5

Materjali tat-toroq ewlenija.

34930000-5

Apparat marittimu.

34931000-2

Apparat tal-portijiet.

34931100-3

Stallazzjonijiet ta' l-irmiġġ.

34931200-4

Pontijiet biex il-passiggieri jitilgħu fuq il-vapuri.

34931300-5

Taraġ biex il-passiggieri jitilgħu fuq il-vapuri.

34931400-6

Simulaturi ta' pont ta' vapur.

34931500-7

Tagħmir għall-kontroll tat-traffiku tal-bastimenti.

34932000-9

Settijiet tar-radar.

34933000-6

Apparat tan-navigazzjoni.

34934000-3

L-iskrejjen propellanti.

34940000-8

Apparat tal-ferroviji.

34941000-5

Linji u aċċessorji.

34941100-6

Virgi.

34941200-7

Lini tal-binarji.

34941300-8

Linji tat-trammijiet.

34941500-0

Crossheads.

34941600-1

Crossovers.

34941800-3

Virgi tal-linji tal-ferrovija.

34942000-2

Apparat tas-sinjalar.

34942100-3

Kabini tas-sinjalar.

34942200-4

Kaxxi tas-sinjalar.

34943000-9

Sistemi tal-monitoraġġ tal-ferroviji.

34944000-6

Sistema tas-sħana tal-virgi.

34945000-3

Makkinarju għall-abbinar tal-binarji.

34946000-0

Materjali u provvisti għall-bini tal-binarji tal-ferrovija.

34946100-1

Materjali tal-kostruzzjoni għall-binarji tal-ferrovija.

34946110-4

Binarji tal-ferrovija.

34946120-7

Materjali tal-ferrovja.

34946121-4

Pjanċi f'għamla tax-xewka tal-ħur u pjanċi catti.

34946122-1

Check rails. (ferroviji).

34946200-2

Fornimenti tal-kostruzzjoni għall-binarji tal-ferrovija.

34946210-5

Linji li jwasslu l-kurrent elettriku.

34946220-8

Pjanċi tal-kambjamenti, liwjiet tal-qsim, virgi tal-kambjamenti u biċċiet tal-qsim.

34946221-5

Switch blades.(ferroviji).

34946222-2

Crossing frogs.(ferroviji).

34946223-9

Point rods.(ferroviji).

34946224-6

Crossing pieces.(ferroviji).

34946230-1

Morsi tal-linji, pjanċi ta' taħt u rbit.

34946231-8

Rail clips.(ferroviji).

34946232-5

Bedplates u ties.(ferroviji).

34946240-4

Pedestalli u filsiet tal-pedestalli.

34947000-7

Irfid tal-binarji u partijiet minnhom (sleepers).(ferroviji).

34947100-8

Trabersi.

34947200-9

Partijiet tat-traversi.

34950000-1

Apparat tal-kalkolazzjoni tat-tgħabija.

34951000-8

Pjattaformi ta' l-aċċess.

34951200-0

Apparat għat-tqandil tal-ħama'.

34951300-1

Stallazzjoni tat-tnixxif tal-ħama'.

34952000-5

Paranki tal-pjattaformi idrawliċi.

34953000-2

Rampi ta' l-aċċess.

34953100-3

Rampi tal-laneċ.

34953300-5

Passaġġi tal-passiġġieri.

34954000-9

Paranki tal-vapuri.

34955000-6

Floating dock (baċir li jmewweġ).

34955100-7

Unità għall-ħażna tat-tmewwiġ.

34960000-4

Apparat ta' l-ajruporti.

34961000-1

Sistemi għat-tqandil tal-bagalji.

34961100-2

Apparat għat-tqandil tal-bagali.

34962000-8

Apparat għall-kontroll tat-traffiku bl-ajru.

34962100-9

Apparat tat-torri tal-kontroll.

34962200-0

Kontroll tat-traffiku ta' l-ajru.

34962210-3

Simulazzjoni tal-kontroll tat-traffiku ta' l-ajru.

34962220-6

Sistemi tal-kontroll tat-traffiku ta' l-ajru.

34962230-9

Taħriġ fil-kontroll tat-traffiku ta' l-ajru.

34963000-5

Sistema għall-inżul ta' l-ajruplani (ILS).

34964000-2

Doppler VOR (DVOR).

34965000-9

Tagħmir għall-Kejl tad-Distanza (DME).

34966000-6

Radio Direction Finder u Non Directional Beacon.

34966100-7

Radio Direction Finder (RDF).

34966200-8

Non Directional Beacon (NDB).

34967000-3

Sistema ta' Komunikazzjoni ta' l-Ajruporti (COM).

34968000-0

Sistema ta' Sorveljanza ta' l-Ajruporti u Sistema tad-Dawl ta' l-Ajruporti.

34968100-1

Sistema ta' Sorveljanza ta' l-Ajruporti (SUR).

34968200-2

Sistema tad-Dawl ta' l-Ajruporti (PAPI).

34969000-7

Pontijiet u taraġ għat-tlugħ tal-passiġġieri fuq l-ajruplani.

34969100-8

Pontijiet għat-tlugħ tal-passiġġieri fuq l-ajruplani.

34969200-9

Taraġ għat-tlugħ tal-passiġġieri fuq l-ajruplani.

34970000-7

Apparat tal-monitoraġġ tat-traffiku.

34971000-4

Apparat tal-cameras tal-veloċità.

34972000-1

Sistema tal-kejl tal-moviment tat-traffiku.

34980000-0

Biljetti tat-trasport.

34990000-3

Tagħmir għall-kontroll, sigurtà, sinjalar u għad-dawl.

34991000-0

Dwal ta' l-opeta f'qasa, fil-beraħ.

34992000-7

Sinjali u sinjali mdawla.

34992100-8

Sinjali tat-traffiku, bid-dawl.

34992200-9

Sinjali tat-toroq.

34992300-0

Sinjali tat-toroq urbani.

34993000-4

Dwal tat-toroq.

34993100-5

Dwal għall-mini.

34994000-1

Dwal għall-gwida tal-vapuri u għall-illuminazzjoni.

34994100-2

Dwal għall-gwida matul ix-xmajjar u għall-illuminazzjoni.

34995000-8

Dwal għall-gwida ta' l-ajruplani u għall-illuminazzjoni.

34996000-5

Apparat tal-kontroll, sigurtà u sinjalar tat-toroq.

34996100-6

Dwal tat-traffiku.

34996200-7

Apparat tal-kontroll, sigurtà u sinjalar għal kanali nterni.

34996300-8

Apparat tal-kontroll, sigurtà u sinjalar għal faċilitajiet ta' l-ipparkjar.

34997000-2

Apparat tal-kontroll, sigurtà u sinjalar għall-ajruporti.

34997100-3

Reġistraturi tat-titjira.

34997200-4

Dwal ta' l-ajruporti.

34997210-7

Dwalijiet tal-ferroviji.

34998000-9

Apparat tal-kontroll, sigurtà u sinjalar għall-istallazzjonijiet tal-portijiet.

34999000-6

Ġeneraturi tas-sinjali, splitters tas-sinjali ta' l-ajru u magni għall-elettroplejtjar.

34999100-7

Ġeneraturi tas-sinjalar.

34999200-8

Splittera tas-sinjali mill-aerial.

34999300-9

Magni tal-galvanizzar (electro-plating).

34999400-0

Mudelli fuq skala.

34999410-3

Mudelli fuq skala ta' inġenji ta' l-ajru.

34999420-6

Mudelli fuq skala ta' dgħajjes.

35000000-4

Tagħmir għas-sigurtà, tifi tan-nar, pulizija u difiża.

35100000-5

Apparat ta' l-emerġenza u s-sigurtà.

35110000-8

Tagħmir għat-tifi tan-nar, salavataġġ u sigurtà.

35111000-5

Apparat għat-tifi tan-nar.

35111100-6

Apparat tan-nifs għall-użu fit-tifi tan-nar.

35111200-7

Materjali tat-tifi tan-nar.

35111300-8

Apparat li jitfi n-nar (estinturi).

35111310-1

Pakkeġġi tar-rgħawwa.

35111320-4

Estingwituri portabbli tan-nar.

35111400-9

Tagħmir għall-ħrib min-nar.

35111500-0

Sistema ta' trażżin tan-nar.

35111510-3

Għodod ta' l-idejn għat-trażżin tan-nar.

35111520-6

Ragħwa għat-trażżin tan-nar u komposti simili.

35112000-2

Tagħmir tas-salvataġġ u l-emerġenza.

35112100-3

Manikini għat-taħriġ fl-emerġenza.

35112200-4

Doċċa ta' emerġenza.

35112300-5

Doċċa ta' l-għajnejn.

35113000-9

Apparat tas-sigurtà.

35113100-0

Apparat tas-sigurtà tas-sit.

35113110-0

Sistemi tal-protezzjoni tar-reatturi nukleari.

35113200-1

Tagħmir protettiv nukleari, bioloġiku, kimiku u radjoloġiku.

35113210-4

Apparat tas-sigurtà nukleari.

35113300-2

Stallazzjonijiet tas-sigurtà.

35113400-3

Ħwejjeġ protettivi u tas-sigurtà.

35113410-6

Ħwejjeġ għall-protezzjoni bioloġika u kemikali.

35113420-9

Ilbies protettiv nukleari u radjoloġiku.

35113430-2

Flokkijiet tas-sigurtà.

35113440-5

Flokkijiet riflettivi.

35113450-8

Kowtijiet jew ponchos protettivi.

35113460-1

Kalzetti jew maljerija protettivi.

35113470-4

Qomos jew qliezet protettivi.

35113480-7

Ċpiepet tal-polz protettivi.

35113490-0

Ġagaga protettiva.

35120000-1

Sistemi u mezzi ta' sorveljanza u sigurtà.

35121000-8

Apparat tas-sigurtà.

35121100-9

Bażers.

35121200-0

Appart għall-għarfien ta' flus foloz.

35121300-1

Tagħmir tas-sigurtà.

35121400-2

Boroż tas-sigurtà.

35121500-3

Siġilli.

35121600-4

Tikketti mdendla.

35121700-5

Sistemi ta' allarm.

35121800-6

Mirja ta' sigurtà kunvessi.

35121900-7

Lokalizzaturi tar-radar.

35123000-2

Apparat ta' l-identifikazzjoni tas-sit.

35123100-3

Sistema tal-kartolini manjetiċi.

35123200-4

Apparat għal-siegħat flessibbli tax-xogħol.

35123300-5

Sistema taż-żamma tal-ħin.

35123400-6

Tesseri ta' identifikazzjoni.

35123500-7

Sistema ta' identifikazzjoni bil-vidjo.

35124000-9

Sejjieba tal-metalli.

35125000-6

Sisytema tas-sorveljanza.

35125100-7

Sensuri.