1997R0338 — MT — 20.12.2014 — 018.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 338/97

tad-9 ta' Diċembru 1996

dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom

(ĠU L 061, 3.3.1997, p.1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 938/97 of 26 May 1997 (*)

  L 140

1

30.5.1997

 M2

COMMISSION REGULATION (EC) No 2307/97 of 18 November 1997 (*)

  L 325

1

27.11.1997

 M3

COMMISSION REGULATION (EC) No 2214/98 of 15 October 1998 (*)

  L 279

3

16.10.1998

 M4

COMMISSION REGULATION (EC) No 1476/1999 of 6 July 1999 (*)

  L 171

5

7.7.1999

 M5

COMMISSION REGULATION (EC) No 2724/2000 of 30 November 2000 (*)

  L 320

1

18.12.2000

 M6

COMMISSION REGULATION (EC) No 1579/2001 of 1 August 2001 (*)

  L 209

14

2.8.2001

 M7

COMMISSION REGULATION (EC) No 2476/2001 of 17 December 2001 (*)

  L 334

3

18.12.2001

 M8

IR-REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1497/2003 tat-18 ta' Awissu 1997

  L 215

3

27.8.2003

►M9

IR-REGOLAMENT (KE) Nru 1882/2003 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tad-29 ta' Settembru 2003

  L 284

1

31.10.2003

 M10

IR-REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 834/2004 tat-28 ta’ April 2004

  L 127

40

29.4.2004

 M11

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1332/2005 tad-9 ta’ Awwissu 2005

  L 215

1

19.8.2005

 M12

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 318/2008 tal-31 ta’ Marzu 2008

  L 95

3

8.4.2008

 M13

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 407/2009 tal-14 ta’ Mejju 2009

  L 123

3

19.5.2009

►M14

REGOLAMENT (KE) Nru 398/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tat-23 ta' April 2009

  L 126

5

21.5.2009

 M15

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 709/2010 tat-22 ta’ Lulju 2010

  L 212

1

12.8.2010

 M16

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 101/2012 tas-6 ta’ Frar 2012

  L 39

133

11.2.2012

 M17

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1158/2012 tas-27 ta’ Novembru 2012

  L 339

1

12.12.2012

 M18

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 750/2013 tad-29 ta’ Lulju 2013

  L 212

1

7.8.2013

►M19

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1320/2014 tal-1 ta' Diċembru 2014

  L 361

1

17.12.2014


Ikkoreġut b'

 C1

Rettifika, ĠU L 084M, 31.3.2009, p. 119 (1332/2005)

 C2

Rettifika, ĠU L 139, 5.6.2009, p. 35 (407/2009)(*)

Dan l-att qatt ma ġie ppubblikat bil-Malti.
▼B

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 338/97

tad-9 ta' Diċembru 1996

dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihomIL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 130s (1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni ( 1 ),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali ( 2 ),

Waqt li jaġixxi skond il-proċedura preskritta fl-Artikolu 189c tat-Trattat ( 3 ),

(1)

Billi r-Regolament (KEE) Nru 3626/82 ( 4 ) japplika l-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċi fil-Periklu ta' Fawna u Flora Salvaġġi fil-Komunità b'effett mill-1 ta' Jannar 1984; billi l-iskop tal-Konvenzjoni huwa li jipproteġi l-ispeċi fil-periklu ta' fawna u flora salvaġġi permezz ta' kontrolli fiq il-kummerċ internazzjonali ta' kampjuni ta' dawk l-ispeċi;

(2)

Billi, sabiex titjieb il-protezzjoni ta' l-ispeċi ta' fawna u flora salvaġġi li huma mhedda mill-kummerċ jew li x'aktarx jiġu mhedda, ir-Regolament (KEE) Nru 3626/82 għandu jkun sostitwit b'Regolament li jqis it-tagħrif xjentifiku akkwistat sa mill-adozzjoni tiegħu u l-istruttura tal-kummerċ fil-preżent; billi, aktar minn hekk, l-abolizzjoni ta' kontrolli fil-fruntieri interni li rriżultaw mis-Suq Wahdieni titlob l-adozzjoni ta' miżuri aktar stretti ta' kontroll fil-kummerċ fuq il-fruntieri esterni tal-Komunità, bid-dokumenti u oġġetti jkunu verifikati mill-uffiċċju doganali tal-fruntiera fejn dawn ikunu introdotti;

(3)

Billi d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament ma jippreġudikawx miżuri aktar stretti li jistgħu jittieħdu jew jinżammu fis-sehh minn Stati Membri, b'konformità mat-Trattat, partikolarment f'dak li għandu x'jaqsam maż-żamma ta' kampjuni ta' speċi koperti b'dan ir-Regolament;

(4)

Billi huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti kriterji oġġettivi dwar l-inklużjoni ta' speċi ta' fawna u flora salvaġġi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament;

(5)

Billi l-implimentazjoni ta' dan ir-Regolament titlob li jiġu applikati kondizzjonijiet komuni għall-ħruġ, użu u preżentazzjoni ta' dokumenti li għandhom x'jaqsmu ma' l-awtorizzazzjoni għall-introduzzjoni fil-Komunità u ma' l-esportazzjoni jew ir-ri-esportazzjoni mill-Komunità tal-kampjuni ta' speċi koperti b'dan ir-Regolament; billi huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi li għandhom x'jaqsmu mal-ġarr ta' kampjuni fil-Komunità;

(6)

Billi huwa għal awtorità amministrattiva ta' l-Istat Membru destinatarju, megħjun minn awtorità xjentifika ta' dak l-Istat Membru u, fejn xieraq, b'kunsiderazzjoni ta' kull opinjoni tal-Grupp ta' Reviżjoni Xjentifika, biex jiddeċiedi dwar talbiet għall-introduzzjoni ta' kampjuni fil-Komunità;

(7)

Billi huwa meħtieġ li d-dispożizzjonijiet dwar ri-esportazzjoni ikunu supplimentati bi proċedura ta' konsultazzjoni, sabiex ikun limitat ir-riskju ta' ksur ta' regolamenti;

(8)

Billi, biex tkun garantita l-protezzjoni aktar effettiva ta' l-ispeċi ta' fawna u flora salvaġġi, restrizzjonijiet addizzjonali jistgħu jkunu mposti fuq l-introduzzjoni ta' kampjuni fil-, u l-esportazjoni tagħhom mill-Komunità; billi, f'dak li għandu x'jaqsam ma' kampjuni ħajjin, dawn ir-restrizzjonijiet jistgħu jkunu supplimentati b'restrizzjonijiet fil-livell ta' Komunità dwar iż-żamma jew il-moviment ta' kampjuni bħal dawn fil-Komunità;

(9)

Billi huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi applikabbli għal kampjuni li jkunu twieldu u trabbew fil-magħluq, jew ta' kampjuni mnissla artifiċjalment, għal kampjuni li huma oġġetti personali jew domestiċi, u għal self li ma jkunx kummerċjali, donazzjonijiet, skambji bejn xjenzjati reġistrati u istituzzjonijiet xjentifiċi;

(10)

Billi hemm il-ħtieġa, sabiex tkun assigurata l-aktar protezzjoni wiesgħa possibbli għal kampjuni koperti b'dan ir-Regolament, li jkunu stabbiliti dispożizzjonijiet biex ikunu kontrollati l-kummerċ u l-moviment ta' kampjuni fil-Komunità, u l-kondizzjonijiet dwar fejn jinżammu dawn il-kampjuni; billi ċ-ċertifikati maħruġa permezz ta' dan ir-Regolament, li jikkontribwixxu għall-kontroll ta' dawn l-attivitajiet, għandhom ikunu regolati b'regoli komuni dwar il-ħruġ, validità u l-użu tagħhom;

(11)

Billi għandhom jittieħdu miżuri biex jimminimizzaw l-effetti ħżiena fuq kampjuni ħajjin waqt it-trasport lejn id-destinazzjoni tagħhom, mill-u fil-Komunità;

(12)

Billi, biex ikunu assigurati kontrolli effettivi u jkunu faċilitati proċeduri doganali, uffiċċji doganali għandhom ikunu nominati, b'persunal imħarreġ li jkun responsabbli għat-twettiq tal-formalitajiet meħtieġa u tal-verifiki korrispondenti meta kampjuni jkunu introdotti fil-Komunità, sabiex jingħatalhom trattament jew użu approvat mid-dwana fis-sens tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità ( 5 ), jew meta dawn ikunu esportati jew ri-esportati mill-Komunità; billi għandu jkun hemm ukoll faċilitajiet biex jiggarantixxu li kampjuni ħajjin ikunu miżmuma kif xieraq u ndukrati;

(13)

Billi l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament titlob ukoll in-nominazzjoni ta' awtoritajiet amministrattivi u xjentifiċi mill-Istati Membri;

(14)

Billi l-fatt li jkun infurmat il-pubbliku u li jsir konxju tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, partikolarment fil-postijiet fejn jiltaqgħu il-fruntieri, x'aktarx jinkoraġġixxi l-konformità ma dawn id-dispożizzjonijiet;

(15)

Billi, sabiex ikun assigurat it-twettiq effettiv ta' dan ir-Regolament, Stati Membri għandhom jissorveljaw mill-qrib il-konformità mad-dispożizzjonijiet tiegħu u, għal dak il-għan, jikkooperaw mill-qrib bejniethom u mal-Kummissjoni; billi dan jeħtieġ il-komunikazzjoni ta' informazjoni li għandha x'taqsam ma' l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament;

(16)

Billi l-monitoraġġ tal-livelli tal-kummerċ fi speċi ta' fawna u flora salvaġġi koperti b'dan ir-Regolament huwa ta' importanza kruċjali għall-istudju dwar l-effetti fuq il-kummerċ u l-konservazzjoni ta' l-istatus ta' l-ispeċi; billi rapporti dettaljati annwali għandhom jittħejjew b'format komuni;

(17)

Billi, sabiex tkun assigurata konformità ma dan ir-Regolament, huwa importanti li Stati Membri jimponu sanzjonijiet dwar xi ksur b'mod li jkun kemm suffiċjenti u kemm xieraq għan-natura u l-gravità tal-ksur;

(18)

Billi huwa essenzjali li tkun stabbilita proċedura tal-Komunità li tawtorizza d-dispożizzjonijiet dwar l-implimentazzjoni u emendi għall-Annessi ta' dan ir-Regolament biex ikunu adottati fi żmien xieraq; billi Kumitat għandu jkun stabbilit biex johloq kooperazzjoni mill-qrib u effettiva bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni f'dan il-qasam;

(19)

Billi l-kwantità ta' aspetti bijoloġiċi u ekoloġiċi li għandhom ikunu kkunsidrati fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament tinhtieġ il-holqien ta' Grupp ta' Reviżjoni Xjentifika, li l-opinjonijiet tiegħu għandhom ikunu mwassla mill-Kummissjoni lill-Kumitat u lill-korpi amministrattivi ta' l-Istati Membri, biex jgħinuhom jaslu għad-deċiżjonijiet tagħhom,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:Artikolu 1

L-Għan

L-għan ta' dan ir-Regolament hu li jipproteġi l-ispeċi ta' fawna u flora salvaġġi u li jiggarantixxi l-konservazzjoni tagħhom billi jirregola l-kummerċ fihom skond l-Artikoli li ġejjin.

Dan ir-Regolament għandu japplika f'konformità ma' l-għanijiet, il-prinċipji u d-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni imfissra fl-Artikolu 2.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament:

(a) “Kumitat” għandu jfisser il-Kumitat dwar il-Kummerċ ta' Fawna u Flora Salvaġġi, stabbilit bl-Artikolu 18;

(b) “Konvenzjoni” għandha tfisser il-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fi Speċi fil-Periklu ta' Fawna u Flora Salvaġġi (Cites);

(ċ) “pajjiż ta' l-oriġini” għandu jfisser il-pajjiż li fih kampjun ikun ittieħed, twieled u trabba fl-ambjent naturali tiegħu jew tnissel artifiċjalment;

(d) “notifikazzjoni ta' importazzjoni” għandha tfisser in-notifika mogħtija mill-importatur jew l-aġent jew rappreżentant tiegħu, waqt l-introduzzjoni fil-Komunità ta' kampjun ta' speċi inkluża fl-Annessi C jew D, fuq formola preskritta mill-Kummissjoni skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18;

(e) “introduzzjoni mill-baħar” għandha tfisser l-introduzzjoni fil-Komunità ta' kull kampjun li jkun ittieħed fil-, u li jkun qiegħed jiġi ntrodott direttament mill-ambjent marittimu li ma jkunx taħt il-ġurisdizzjoni ta' xi Stat, inkluż l-ispazju ta' l-ajru ta' fuq il-baħar u l-qiegħ tal-baħar u s-sediment ta' taħt il-baħar;

(f) “il-ħruġ” għandu jfisser it-tkomplija tal-proċeduri kollha nvoluti fit-tħejjija u l-validazzjoni ta' permess jew ċertifikat u t-twassil tiegħu lill-applikant;

(g) “awtorità amministrattiva” għandha tfisser awtorità amministrattiva nazzjonali nominata, fil-każ ta' Stat Membru, skond l-Artikolu 13(1)(a) jew, fil-każ ta' Parti minn pajjiż terz tal-Konvenzjoni, skond l-Artikolu IX tal-Konvenzjoni;

(h) “Stat Membru destinatarju” għandu jfisser l-Istat Membru destinatarju msemmi fid-dokument użat għall-esportazzjoni jew ri-esportazzjoni ta' kampjun; fil-każ ta' imtroduzzjoni mill-baħar, għandu jfisser l-Istat Membru li fil-ġurisdizzjoni tiegħu jkun jinsab il-post tad-destinazzjoni tal-kampjun;

(i) “offerta għal bejgħ” għandha tfisser l-offerta għal bejgħ u kull azzjoni li raġonevolment tista tkun meqjusa bħala tali, inkluż ir-reklamanr jew kaġun ta' reklamar għal bejgħ u stedina għal trattament;

(j) “oġġetti personali jew domestiċi” għandha tfisser kampjuni mejta, partijiet jew derivattivi minnhom, li jkunu l-proprjetà ta' individwu privat u li jiffurmaw, jew li huma mahsuba biex jiffurmaw, parti mill-oġġetti u l-proprjetà mobbli tiegħu;

(k) “post destinatarju” għandu jfisser il-post mahsub li fih il-kampjuni għandhom normalment jinżammu fil-hin ta' l-introduzzjoni fil-Komunità; fil-każ ta' kampjuni ħajjin, dan għandu jkun l-ewwel post fejn il-kampjuni jkun mahsub li jinżammu wara xi perjodu ta' kwarantina jew xi għeluq iehor għal skopijiet ta' verifiki u kontrolli sanitarji;

(l) “popolazzjoni” għandha tfisser in-numru totali ta' individwi bijoloġikament jew ġeografikament distinti;

(m) “skopijiet primarjament kummerċjali” għandha tfisser l-iskopijiet kollha li l-aspetti mhux kommerċjali tagħhom ma jkunux jippredominaw b'mod ċar;

(n) “ri-esportazzjoni mill-Komunità” għandha tfisser esportazzjoni mill-Komunità ta' kull kampjun li jkun ġie introdott qabel;

(o) “introduzzjoni mill-ġdid fill-Komunità” għandha tfisser introduzzjoni fill-Komunità ta' xi kampjun li kien esportat jew ri-esportat qabel;

(p) “bejgħ” għandu jfisser kull tip ta' bejgħ. Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament, kiri, tpartit jew tibdil għandu jkun meqjus bħala bejgħ; espressjonijiet li jixxiebhu għandhom ikunu meqjusa bl-istess mod;

(q) “awtorità xjentifika” għandha tfisser awtorità xjentifika nominata, fil-każ ta' Stat Membru, skond l-Artikolu 13(1)(b) jew, fil-każ ta' Parti minn pajjiż terz tal-Konvenzjoni, skond l-Artikolu IX tal-Konvenzjoni;

(r) “Grupp ta' Reviżjoni Xjentifika” għandu jfisser korp kunsultattiv stabbilit skond l-Artikolu 17;

(s) “speċi” għandha tfisser speċi, sub-speċi jew il-popolazzjoni tagħhom;

(t) “kampjun” għandu jfisser kull annimal jew xitla, sew jekk haj/ħajja u sew jekk mejjet/mejta, ta' l-ispeċi elenkati fl-Annessi A sa D, xi parti jew derivattiva minnhom, kemm jekk tkun f'xi oġġetti ohra u kemm le, kif ukoll kull oġġett iehor li jitfaċċa minn xi dokument li jkun hemm magħhom, l-ippakkjar jew xi marka jew tikketta jew minn xi ċirkostanzi oħra, li huma jew li jkun fihom partijiet jew derivattivi ta' annimali jew pjanti ta' dawk l-ispeċi, sakemm dawk il-pjanti jew derivattivi ma jkunux speċifikament eżentati mid-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament jew minn xi dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-Anness li fih l-ispeċi kkonċernata hi elenkata permezz ta' indikazzjoni għal dak il-għan fl-Annessi konċernati.

Kampjun għandu jkun meqjus bħala kampjun ta' speċi elenkati fl-Annessi A sa D jekk ikun, jew jifforma parti minn jew ikun derivat minn, annimal jew pjanta li mill-anqas wieħed mill-“ġenituri” tiegħu/tagħha jkun mill-ispeċi hekk elenkata. Fil-każi fejn il-“ġenituri” ta' annimal jew pjanta bħal din huma ta' speċi elenkati f'L-Annessi diversi, jew ta' speċi li wieħed minnhom biss ikun elenkat, id-dispożizzjonijiet ta' l-Anness aktar restrittiv għandhom ikunu applikabbli. Madankollu, fil-każ ta' kampjuni ta' pjanti ibridi, jekk wieħed mill-“ġenituri” jkun ta' speċi elenkata fl-Anness A, id-dispożizzjonijiet ta' l-Anness l-aktar restrittiv għandhom ikunu applikabbli biss jekk dak l-ispeċi jkun annottat fl-Anness għal dak il-għan;

(u) “kummerċ” għandu jfisser l-introduzzjoni fil-Komunità, inkluża l-introduzzjoni mill-baħar, u l-esportazzjoni u ri-esportazzjoni minn hemm, kif ukoll l-użu, il-moviment u t-trasferiment tal-pussess fil-Komunità, inkluż fi Stat Membru, ta' kampjuni suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament;

(v) “ġarr” għandu jfisser it-trasport ta' kampjuni bejn żewġ postijiet barra mil-Komunità li jgħaddi minn gol-Komunità u li jkunu mibgħuta lil xi kunsinnatarju nominat u li matulu kull interruzzjoni fil-moviment tinholoq biss mill-arranġamenti meħtieġa għal dan it-tip ta' traffiku;

(w) “kampjuni maħduma li nkisbu aktar minn 50 sena qabel” għandha tfisser kampjuni li kienu nbidlu sostanzjalment mill-istat naturali tagħhom f'ġojjelli, tiżjin, arti, utilità, jew strumenti mużikali, aktar minn 50 sena qabel id-dħul fis-sehh ta' dan ir-Regolament u li kienu, għas-sodisfazzjoni ta' l-awtorità ta' l-amministrazzjoni ta' l-Istat Membru ikkonċernat, akkwistati b'dawk il-kondizzjonijiet. Kampjuni bħal dawn għandhom ikunu meqjusa bhala mahduma biss jekk ikun car li kienu f'waħda mill-kategoriji msemmija qabel u li ma jenħtiġux aktar tqattigħ, xogħol jew manifattura biex iwettqu l-iskop tagħhom;

(x) “verifiki filwaqt ta' l-introduzzjoni, esportazzjoni, ri-esportazzjoni u ġarr” għandha tffisser verifiki dokumentati taċ-ċertifikati, permessi u notifikazzjonijiet previsti f'dan ir-Regolament u — fil-każijiet fejn id-dispożizzjonijiet tal-Komunità hekk jiddisponu jew f'każijiet oħra b'kampjunarju rappreżentattiv tal-konsenji — eżami tal-kampjuni, meta jkun il-każ akkumpanjat bit-teħid ta' kampjuni bil-għan ta' analiżi u verifiki aktar dettaljati.

Artikolu 3

L-għan

1.  L-Anness A għandu jkun fih:

(a) l-ispeċi elenkati fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni li dwarhom l-Istati Membri m'għamlux riserva;

(b) kull speċi:

(i) li tkun, jew li tista' tkun, fid-domanda għal utilizzazzjoni fil-Komunità jew għal kummerċ internazzjonali u li tkun jew mhedda bl-estinzjoni jew hekk rari li kull livell ta' kummerċ jista jipperikola s-sopravivenza ta' l-ispeċi;

jew

(ii) li tkun f'ġeneru li l-parti l-kbira ta' l-ispeċi tiegħu jew li tkun speċi li l-parti l-kbira tagħhom ikunu subspeċi elenkati fl-Anness A skond il-kriterji fis-subparagrafi (a) u (b) (i) u li l-elenku tagħhom fl-Anness ikun essenzjali għall-protezzjoni effettiva ta' dawk it-taxa.

2.  L-Anness B għandu jkun fih:

(a) l-ispeċi elenkati fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni, għajr dawk elenkati fl-Anness A, li dwarhom l-Istati Membri ma kienux għamlu riserva;

(b) l-ispeċi elenkati fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni li dwarhom tkun saret riserva;

(ċ) xi speċi oħra li mhix elenkata fl-Appendiċi I jew II tal-Konvenzjoni:

(i) li tkunu suġġetta għal livelli ta' kummerċ internazzjonali li jistgħu ma jkunux kompatibbli:

 mas-sopravivenza tagħha jew mas-sopravivenza tal-popolazzjoni f'ċerti pajjiżi, jew

 maż-żamma tal-popolazzjoni totali f'livell konsistenti mar-rwol ta' l-ispeċi fl-eko-sistemi li fih tkun tinstab:

jew

(ii) li l-elenkar tagħha fl-Anness għal raġunijiet ta' xebh fid-dehra ma' speċi oħra elenkati fl-Anness A jew l-Anness B, ikun essenzjali sabiex ikunu assigurati l-kontrolli effettivi fuq il-kummerċ tal-kampjuni ta' speċi bħal dawk;

(d) speċi li dwarhom ikun ġie stabbilit li l-introduzzjoni ta' kampjuni ħajjin fl-ambjent naturali tal-Komunità tkun tohloq theddida ekoloġika għall-fawna u l-flora salvaġġi indiġeni tal-Komunità.

3.  L-Anness C għandu jkun fih:

(a) l-ispeċi elenkati fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni, għajr dawk elenkati fl-Annessi A jew B, li dwarhom l-Istati Membri ma għamlux riserva;

(b) l-ispeċi elenkati fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni li dwarhom tkun saret riserva.

4.  L-Anness D għandu jkun fih:

(a) speċi li mhumiex elenkati fl-Annessi A sa C li jkunu impurtati fil-Komunità fi kwantitajiet li jkunu jinħtieġu monitoraġġ;

(b) l-ispeċi elenkati fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni li dwarhom tkun saret riserva.

5.  Fejn l-istatus ta' konservazzjoni ta' speċi koperti b'dan ir-Regolament jiġġustifika li jkunu inklużi f'wieħed mill-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni, l-Istati Membri għandhom jikkontribwixxu għall-emendi meħtieġa.

Artikolu 4

Introduzzjoni fil-Komunità

1.  L-introduzzjoni fil-Komunità ta' kampjuni ta' speċi elenkati fl-Anness A għandha tkun suġġetta għat-twettiq tal-verifiki meħtieġa u l-preżentazzjoni minn qabel, fl-uffiċċju doganali tal-fruntiera fil-post ta' l-introduzzjoni, ta' permess ta' importazzjoni maħruġ mill-awtorità amministrattiva ta' l-Istat Membru destinatarju.

Il-permess ta' importazzjoni jista jkun maħruġ biss skond ir-restrizzjonijiet stabbiliti skond il-paragrafu 6 u meta dawn il-kondizzjonijiet ikunu ġew imharsa:

(a) l-awtorità xjentifika kompetenti, wara li tkun ikkunsidrat kull opinjoni mill-Grupp Xjentifiku tar-Reviżjoni, tkun avżat li l-introduzzjoni fil-Komunità:

(i) ma jkollhiex effett ħażin fuq l-istatus ta' konservazzjoni ta' l-ispeċi jew fuq il-medda territorjali okkupata mill-popolazzjoni relevanti ta' l-ispeċi;

(ii) tkun qed isseħħ:

 għall wieħed mill-għanijiet imsemmijin fl-Artikolu 8(3)(e), (f) u (g), jew

 għal għanijiet oħra li ma jkunux detrimentali għas-sopravivenza ta' l-ispeċi konċernati;

(b) 

(i) l-applikant jipprovdi evidenza dokumentata li l-kampjuni nkisbu skond il-leġislazzjoni dwar il-protezzjoni ta' l-ispeċi konċernati li, fil-każ ta' importazzjoni minn pajjiż terz ta' kampjun ta' speċi elenkati fl-Appendiċi tal-Konvenzjoni, għandha tkun permess ta'esportazzjoni jew ri-esportazzjoni, jew kopja tagħhom, maħruġ skond il-Konvenzjoni mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż esportatur jew ri-esportatur;

(ii) madankollu, il-ħruġ ta' permessi ta' importazzjoni għal speċi elenkati fl-Anness A skond l-Artikolu 3(1)(a) m'għandux jeħtieġ din l-evidenza dokumentata, imma l-oriġinali ta' kull permess ta' importazzjoni m'għandux jingħata lill-applikant qabel ma jkun ippreżentat il-permess ta' l-esportazzjoni jew iċ-ċertifikat tar-ri-esportazzjoni;

(ċ) l-awtorità xjentifika kompetenti tkun sodisfatta li l-post mahsub li fih ikun ser jinżamm il-kampjun ħaj fil-post destinatarju jkun mgħammar adegwatament biex ikun ikkonservat u mhares kif għandu jkun;

(d) l-awtorità amministrattiva tkun sodisfatta li l-kampjun ma jkunx użat primarjament għal skopijiet kummerċjali;

(e) l-awtorità amministrattiva tkun sodisfatta, wara konsultazzjoni ma' l-awtorità xjentifika kompetenti, li ma jkunx hemm fatturi oħra li għandhom x'jaqsmu mal-konservazzjoni ta' l-ispeċi li jkunu opposti għall-ħruġ tal-permess ta' importazzjoni; u

(f) fil-każ ta' introduzzjoni mill-baħar, l-awtorità amministrattiva tkun sodisfatta li kull kampjun ħaj ikun imħejji u mibgħut bil-bahar b'mod li jnaqqaslu kemm jista' jkun ir-riskju ta' hsara, dannu għas-saħħa jew trattament ħażin.

2.  L-introduzzjoni fil-Komunità ta' kampjuni ta' l-ispeċi elenkati fl-Anness B għandha tkun suġġetta għat-twettiq tal-verifiki kollha meħtieġa u l-preżentazzjoni minn qabel, fl-uffiċju doganali tal-fruntiera fil-post ta' l-introduzzjoni, ta' permess ta' importazzjoni maħruġ mill-awtorità amministrattiva ta' l-Istat Membru destinatarju.

Il-permess ta' importazzjoni jista jinhareġ biss skond ir-restrizzjonijiet stabbiliti skond il-paragrafu 6 u meta:

(a) l-awtorità xjentifika kompetenti, wara li tkun eżaminat id — data disponibbli u kkkunsidrat kull opinjoni mill-Grupp ta' Reviżjoni Xjentifika, tkun ta' l-opinjoni li l-introduzzjoni fil-Komunità ma jkollhiex effetti ħżiena fuq l-istatus ta' konservazzjoni ta' l-ispeċi jew dwar il-medda territorjali okkupata mill-popolazzjoni relevanti ta' l-ispeċi, waqt li jkunu meqjusa l-livelli kummerċjali tal-preżent u tal-ġejjieni. Din l-opinjoni għandha tkun valida għal importazzjonijiet sussegwenti sakemm l-aspetti msemmija hawn fuq ma jkunux tbiddlu sinifikament;

(b) l-applikant jagħti evidenza dokumentata li l-post mahsub biex jinżamm fih il-kampjun ħaj fil-post destinatarju jkun mgħammar adegwatament biex ikun ikkonservat u mhares kif għandu jkun;

(ċ) il-kondizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 (b) (i), (e) u (f) ikunu ġew imharsa.

3.  L-introduzzjoni fil-Komunità ta' kampjuni ta' speċi elenkati fl-Anness C għandha tkun suġġetta għat-twettiq tal-verifiki kollha meħtieġa u l-preżentazzjoni minn qabel, fl-uffiċċju doganali tal-fruntiera fil-post ta' l-introduzzjoni, ta' notifika ta' importazzjoni u:

(a) fil-każ ta' esportazzjoni minn pajjiż imsemmi f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-ispeċi kkonċernat fl-Anness C, l-applikant għandu jagħti evidenza dokumentata, permezz ta' permess ta' esportazzjoni maħruġ skond il-Konvenzjoni minn awtorità ta' dak il-pajjiż li tkun kompetenti għal dak il-għan, li l-kampjuni jkunu nkisbu skond il-leġislazzjoni nazzjonali dwar il-konservazzjoni ta' l-ispeċi ikkonċernati; jew

(b) fil-każ ta' esportazzjoni minn pajjiż li mhux imsemmi fir-rigward ta' l-ispeċi kkonċernati fl-Anness C jew ta' ri-esportazzjoni minn xi pajjiż, l-applikant għandu jippreżenta permess ta' esportazzjoni, ċertifikat ta' ri-esportazzjoni jew ċertifikat ta' oriġini maħruġ skond il-Konvenzjoni minn awtorità tal-pajjiż esportatur jew ri-esportatur li tkun kompetenti għal dak il-għan.

4.  L-introduzzjoni fil-Komunità ta' kampjuni ta' l-ispeċi elenkati fl-Anness D għandha tkun suġġett għat-twettiq tal-verifiki kollha meħtieġa u l-preżentazzjoni minn qabel ta' notifika ta' importazzjoni fl-uffiċċju doganali tal-fruntiera fil-post ta' l-introduzzjoni.

5.  Il-kondizzjonijiet għal ħruġ ta' permess ta' importazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1 (a) u (d) u fil-paragrafu 2 (a), (b) u (c) m'għandhomx ikunu applikabbli għal kampjuni li dwarhom l-applikant ikun ta evidenza dokumentata:

(a) li kienu ġew introdotti legalment qabel fil-Komunità jew li nkisbu fiha u li dawn huma, sew jekk immodifikati u anki jekk le, qegħdin jerġgħu jiddaħhlu mill-ġdid fil-Komunità; jew

(b) li jkunu kampjuni maħduma li nkisbu aktar minn 50 sena qabel.

▼M14

6.  B'konsultazzjoni mal-pajjiżi tal-oriġini kkonċernati, skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 18(2) u b'kont meħud ta' kull opinjoni mill-Grupp ta' Reviżjoni Xjentifika, il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi restrizzjonijiet ġenerali, jew restrizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' ċerti pajjiżi ta' oriġini, dwar l-introduzzjoni fil-Komunità:

▼B

(a) fuq il-bażi tal-kondizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 (a) (i) jew (e), ta' kampjuni ta' speċi elenkati fl-Anness A;

(b) fuq il-bażi tal-kondizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 (e) jew paragrafu 2 (a), ta' kampjuni ta' speċi elenkati fl-Anness B; u

(ċ) ta' kampjuni ħajjin ta' speċi elenkati fl-Anness B li jkollhom rata għolja ta' mortalità waqt il-ġarr bil-bahar jew li dwarhom ikun ġie stabbilit li dawn aktarx ma jkampawx fil-magħluq għal proporzjon konsiderevoli tat-tul tal-ħajja potenzjali tagħhom; jew

(d) ta' kampjuni ħajjin ta' speċi li dwarhom ikun ġie stabbilit li l-introduzzjoni tagħhom fl-ambjent naturali tal-Komunità toħloq theddida ekoloġika għall-ispeċi ta' fawna u flora salvaġġi li jkunu indiġeni għall-Komunità.

Il-Kummissjoni għandha fuq bażi ta' kull tlett xhur tippubblika lista ta' restrizzjonijiet bħal dawn, jekk ikun hemm, fil-Gurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

▼M14

7.  Fil-każi speċjali meta trasbord, trasferiment bl-ajru jew trasport bil-ferrovija jseħħu wara l-introduzzjoni fil-Komunità, derogi mit-twettiq tal-verifiki u l-preżentazzjonijiet ta' dokumenti ta' importazzjoni fl-uffiċċju doganali tal-fruntiera fil-post tal-introduzzjoni msemmijin fil-paragrafi 1 sa 4 għandhom jingħataw mill-Kummissjoni, sabiex jippermettu li jsiru verifiki u preżentazzjonijiet bħal dawk f'uffiċċju doganali ieħor nominat skont l-Artikolu 12(1).

Dawk il-miżuri, mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18 (3).

▼B

Artikolu 5

Esportazzjoni jew ri-esportazzjoni mill-Komunità

1.  L-esportazzjoni jew ri-esportazzjoni mill-Komunità ta' kampjuni ta' l-ispeċi elenkati fl-Anness A għandhom ikunu suġġetti għat-twettiq tal-verifiki meħtieġa u l-preżentazzjoni minn qabel, fl-uffiċċju doganali li fihom ikunu saru l-formalitajiet ta' esportazzjoni, ta' permess ta' esportazzjoni jew ċertifikat ta' ri-esportazzjoni maħruġ minn awtorità amministrattiva ta' l-Istat Membru li fih jinsabu l-kampjuni.

2.  Permess ta' esportazzjoni ta' kampjuni ta' l-ispeċi elenkati fl-Anness A jista jinħareġ biss meta l-kondizzjonijiet li ġejjin ikunu mharsa:

(a) l-awtorità xjentifika kompetenti tkun avżat bil-miktub li l-qbid jew il-ġbir tal-kampjuni fl-ambjent naturali jew l-esportazzjoni tagħhom ma jkollux effett ħażin fuq l-istatus ta' konservazzjoni ta' l-ispeċi jew fuq il-medda territorjali okkupata mill-popolazzjoni relevanti ta' l-ispeċi;

(b) l-applikant jipproduċi evidenza dokumentata li l-kampjuni jkunu nkisbu skond il-leġislazzjoni fis-sehh dwar il-protezzjoni ta' l-ispeċi in kwistjoni; meta l-applikazzjoni ssir lil Stat Membru għajr l-Istat Membru ta' l-oriġini, evidenza dokumentata bħal din għandha tingħata permezz ta' ċertifikat li jgħid li l-kampjun kien ittiehed mill-ambjent naturali skond il-leġislazzjoni fis-sehh fit-territorju tiegħu;

(ċ) l-awtorità amministrattiva tkun sodisfatta li:

(i) kull kampjun ħaj ikun imħejji u mibgħut bil-bahar b'mod li jnaqqaslu r-riskju ta' ħsara, dannu għas-saħħa jew trattament ħażin; u

(ii) 

 il-kampjuni ta' speċi mhux elenkati fl-Anness I tal-Konvenzjoni ma jkunux sejrin jintużaw primarjament għal skopijiet kummerċjali, jew

 fil-każ ta' esportazzjoni lejn Stat li jkun Parti għall-Konvenzjoni ta' kampjuni ta' l-ispeċi msemmijin fl-Artikolu 3(1)(a) ta' dan ir-Regolament, permess ta' importazzjoni jkun inhareġ;

u

(d) l-awtorità amministrattiva ta' l-Istat Membru tkun sodisfatta, wara konsultazzjoni ma' l-awtorità xjentifika kompetenti, li ma jkunx hemm fatturi oħra li għandhom x'jaqsmu mal-konservazzjoni ta' l-ispeċi li jkunu opposti għall-ħruġ tal-permess ta' esportazzjoni.

3.  Ċertifikat ta' ri-esportazzjoni jista jinħareġ biss meta l-kondizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 2 (c) u (d) ikunu tħarsu u meta l-applikant jipproduċi evidenza dokumentata li l-kampjuni:

(a) iddahhlu fil-Komunità skond id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament;

(b) jekk iddahhlu fil-Komunità qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, kienu ddaħħlu skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (EKE) Nru 3626/82; jew

(ċ) jekk iddaħħlu fil-Komunità qabel l-1984, daħlu fil-kummerċ internazzjonali skond id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni; jew

(d) kienu ddaħħlu legalment fit-territorju ta' Stat Membru qabel ma d-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti msemmijin f' (a) u (b) tal-Konvenzjoni kienu saru applikabbli għalihom, jew li jkunu saru applikabbli f'dak l-Istat Membru.

4.  L-esportazzjoni jew ri-esportazzjoni mill-Komunità ta' kampjuni ta' l-ispeċi elenkati fl-Annessi B u C għandhom ikunu suġġetti għat-twettiq tal-verifiki meħtieġa u l-preżentazzjoni minn qabel, fl-uffiċċju doganali li fih ikunu saru l-formalitajiet ta' l-esportazzjoni, ta' permess ta' esportazzjoni jew ċertifikat ta' ri-esportazzjoni maħruġ minn awtorità amministrattiva ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jinsabu l-kampjuni.

Permess ta' esportazzjoni jista jinħareġ biss meta l-kondizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 2 (a), (b), (c) (i) u (d) ikunu ġew imharsa.

Ċertifikat ta' ri-esportazzjoni jista jinħareġ biss meta l-kondizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 2 (c) u (d) u fil-paragrafu 3 (a) sa (d) jkunu ġew imharsa.

▼M14

5.  Meta applikazzjoni għal ċertifikat ta' ri-esportazzjoni tkun dwar kampjuni introdotti fil-Komunità permezz ta' permess ta' importazzjoni maħruġ minn xi Stat Membru ieħor, l-awtorità amministrattiva għandha l-ewwel tikkonsulta mal-awtorità amministrattiva li tkun ħarġet il-permess. Il-proċeduri ta' konsultazzjoni u l-każi li dwarhom tkun meħtieġa konsultazzjoni għandhom ikunu stabbiliti mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu18 (3).

▼B

6.  Il-kondizzjonijiet għall-ħruġ ta' permess ta' esportazzjoni jew ċertifikat ta' ri-esportazzjoni kif imsemmijin fil-paragrafu 2 (a) u (c) (ii) m'għandhomx ikunu applikabbli għal:

(i) kampjuni mahduma li kienu nkisbu aktar minn 50 sena qabel; jew

(ii) kampjuni mejta u partijiet u derivattivi minnhom li dwarhom l-applikant jipproduċi evidenza dokumentata li dawn kienu nkisbu legalment qabel ma d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, jew tar-Regolament (KEE) Nru 3626/82 jew tal-Konvenzjoni, kienu saru applikabbli għalihom.

7.  

(a) L-awtorità xjentifika kompetenti ta' kull Stat Membru għandha timmonitorja l-ħruġ ta' permessi ta' esportazzjoni minn dak l-Istat Membru dwar kampjuni elenkati fl-Anness B u esportazzjonijiet attwali ta' dawk il-kampjuni. Kull meta awtorità xjentifika bħal din tiddeċiedi li l-esportazzjoni ta' kampjuni ta' xi speċi għandha tkun limitata sabiex dik l-ispeċi tinżamm fil-gruppi kollha tagħha f'livell konsistenti mar-rwol tagħha fl-eko-sistema li tkun fiha, u 'l fuq sew mill-livell li fih dik l-ispeċi tista' tkun eliġibbli biex tkun inkluża fl-Anness A skond l-Artikolu 3(1)(a) jew (b) (i), l-awtorità xjtentifika għandha tagħti parir lill-awtorità amministrattiva kompetenti, bil-miktub, dwar miżuri xierqa li għandhom jittieħdu biex tillimita l-ħruġ ta' permessi għal kampjuni ta' dak l-ispeċi.

▼M14

(b) Kull meta awtorità amministrattiva tkun infurmata bil-miżuri msemmijin f'(a), din għandha tinforma u tibgħat kummenti lill-Kummissjoni li trid, jekk xieraq, tirrakkomanda restrizzjonijiet dwar esportazzjonijiet tal-ispeċi konċernata skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 18(2).

▼B

Artikolu 6

Rifjut ta' applikazzjonijiet għal permessi u ċertifikati imsemmijin fl-Artikoli 4, 5 u 10

1.  Meta Stat Membru jirrifjuta applikazzjoni għal permess jew ċertifikat f'każ sinifikattiv rigward l-għanijiet ta' dan ir-Regolament, hu għandu immedjatament jinforma lill-Kummissjoni bir-rifjut u r-raġunijiet tar-rifjut.

2.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-informazzjoni li tkun irċeviet skond il-paragrafu 1 lill-Istati Membri l-oħra sabiex tassigura li r-Regolament ikun applikat b'uniformità.

3.  Meta ssir applikazzjoni għal permess jew ċertifikat li għandha x'taqsam mal-kampjuni li dwarhom applikazzjoni bħal din tkun ġiet miċħuda qabel, l-applikant għandu jinforma lill-awtorità kompetenti li jkun bgħatilha l-applikazzjoni dwar ir-rifjut ta' qabel.

4.  

(a) Stati Membri għandhom jirrikonoxxu r-rifjut ta' applikazzjonijiet mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri l-oħra, meta rifjuti bħal dawn ikunu ibbażati fuq id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

(b) Madankollu, dan m'għandux japplika bilfors meta ċ-ċirkostanzi jkunu nbidlu sinifikament jew meta evidenza ġdida ta' appoġġ għall-applikazzjoni tkun saret disponibbli. F'każi bħal dawn, jekk l-awtorità amministrattiva toħroġ permess jew ċertifikat, għandha tinforma lill-Kummissjoni dwar dan, u tagħti r-raġunijiet għall-ħruġ.

Artikolu 7

Derogi

1.  Kampjuni mwielda u mrobbija fil-magħluq jew imnissla artifiċjalment

(a) Ħlief meta l-Artikolu 8 ikun applikabbli, kampjuni ta' speċi elenkati fl-Anness A li kienu twieldu u trabbew fil-magħluq jew tnisslu artifiċjalment għandhom ikunu ttrattati skond id-dispożizzjonijiet applikabbli għal kampjuni ta' l-ispeċi elenkati fl-Anness B.

(b) Fil-każ ta' pjanti mnissla artifiċjalment, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 4 u 5 jistgħu jitwarrbu permezz ta' kondizzjonijiet speċjali preskritti mill-Kummissjoni, li għandhom x'jaqsmu ma:

(i) l-użu ta' ċertifikati fitosanitarji;

(ii) negozju minn negozjanti kummerċjali reġistrati u mil-istituzzjonijiet xjentifiċi msemmijin fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu; u

(iii) negozju f'ibridi.

▼M14

(ċ) Il-kriterji biex ikun determinat jekk kampjun ikunx twieled jew trabba fil-magħluq jew jekk ikunx tnissel artifiċjalment u jekk huwiex għal għanijiet kummerċjali, kif ukoll il-kundizzjonijiet speċjali msemmijin f'(b), għandhom ikunu speċifikati mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18 (3).

▼B

2.  Transitu

(a) B'deroga mill-Artikolu 4, meta kampjun ikun fi transitu fil-Komunità, verifiki u preżentazzjoni fl-uffiċċju doganali tal-fruntiera fil-post ta' l-introduzzjoni preskritt fuq il-permessi, ċertifikati u notifiki m'għandhomx ikunu meħtieġa.

(b) Fil-każ ta' l-ispeċi elenkati fl-Annessi skond l-Artikolu 3(1) u l-Artikolu 3(2)(a) u (b), id-deroga msemmija f' (a) għandha tkun applikabbli biss meta dokument validu ta' esportazzjoni jew ri-esportazzjoni li hemm dispożizzjoni dwaru mill-Konvenzjoni, li għandu x'jaqsam ma kampjuni li jkunu flimkien miegħu u li jispeċifika d-destinazzjoni tal-kampjuni, ikun inhareġ mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz esportatur jew ri-esportatur.

▼M14

(ċ) Jekk id-dokument imsemmi f'(b) ma jkunx inħareġ qabel l-esportazzjoni jew ri-esportazzjoni, il-kampjun għandu jinqabad u jista', fejn applikabbli, jiġi kkonfiskat sakemm id-dokument ma jintbgħatx retrospettivament bi qbil mal-kundizzjonijiet speċifikati mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18 (3).

3.  Oġġetti personali jew domestiċi

B'deroga mill-Artikoli 4 u 5, id-dispożizzjonijiet li hemm fihom m'għandhomx ikunu applikabbli għal kampjuni mejta, partijiet u derivattivi ta' speċi msemmija fl-Annessi A sa D li jkunu oġġetti personali jew domestiċi li jkunu qed jiddaħħlu fil-Komunità, jew esportati jew ri-esportati minnha, b'konformità mad-dispożizzjonijiet li għandhom ikunu speċifikati mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18 (3).

4.  Istituzzjonijiet xjentifiċi

Id-dokumenti msemmijin fl-Artikoli 4, 5, 8 u 9 m'għandhomx ikunu meħtieġa fil-każ ta' self mhux kummerċjali, donazzjonijiet u skambji bejn xjenzjati u istituzzjonijiet xjentifċi, reġistrati mill-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati li fihom ikunu jinsabu, ta' kampjuni ta' erbarju u kampjuni oħra priżervati, imnixxfa jew kampjuni mwaħħlin f'mużewijiet, u ta' materjal ħaj ta' pjanti, li jkollu tikketta, li l-mudell tagħha kien ġie determinat skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 18(2) jew tikketta simili maħruġa jew approvata mill-awtorità amministrattiva ta' pajjiż terz.

▼B

Artikolu 8

Dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kontroll ta' attivitajiet kummerċjali

1.  Ix-xiri, l-offerta għax-xiri, il-ksib għal għanijiet kummerċjali, il-wiri fil-pubbliku għal skopijiet kummerċjali, l-użu għal qliegħ u l-bejgħ kummerċjali, iż-żamma għall-bejgħ, l-offerta għal bejgħ jew it-trasport għal bejgħ ta' kampjuni ta' l-ispeċi elenkati fl-Anness A għandu jkun projbit.

2.  Stati Membri jistgħu jipprojbixxu li wiehed iżomm kampjuni, partikolarment ta' annimali ħajjin ta' l-ispeċi elenkati fl-Anness A.

3.  Skond il-ħtiġijiet ta' leġislazzjoni oħra tal-Komnunità dwar il-konservazzjoni ta' fawna u flora salvaġġi, eżenzjoni mill-projbizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 tista' tingħata bil-ħruġ ta' ċertifikat għal dak l-iskop mill-awtorità amministrattiva ta' l-Istat Membru li fih ikunu jinsabu l-kampjuni, fuq il-bażi ta' każ każ meta l-kampjuni:

(a) kienu nkisbu jew iddaħħlu fil-Komunità qabel ma d-dispożizzjonijiet dwar l-ispeċi elenkati fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni jew fl-Anness C1 tar-Regolament (KEE) Nru 3626/82 jew fl-Anness A, kienu saru applikabbli għall-kampjuni; jew

(b) huma kampjuni mahduma li kienu nkisbu aktar minn 50 sena qabel; jew

(ċ) kienu ġew introdotti fil-Komunità skond id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u li ser ikunu wżati għal skopijiet li mhumiex detrimentali għas-sopravivenza ta' l-ispeċi kkonċernati; jew

(d) kienu kampjuni li twieldu u trabbew fil-magħluq ta' speċi ta' annimali jew kampjuni ta' speċi mnisslin artifiċjalment jew partijiet jew derivattivi ta' kampjuni bħal dawk; jew

(e) ikunu meħtieġa f'ċirkostanzi eċċezzjonali għall-progress tax-xjenza jew għal skopijiet bijomediċi essenzjali skond id-Direttiva tal-Kunsill 86/609/KEE ta' l-24 ta' Nobembru 1986 dwar l-approssimazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri rigward il-protezzjoni ta' annimali użati għal għanijiet sperimentali u għanijiet xjentifiċi oħra ( 6 ) meta l-ispeċi in kwistjoni turi li tkun l-unika wahda addattata għal dawk l-għanijiet u meta ma jkunx hemm kampjuni ta' l-ispeċi li jkunu twieldu u trabbew fil-magħluq; jew

(f) ikunu mahsuba għal għanijiet ta' trobbija jew tnissil li bihom jiżdiedu l-benefiċċji ta' konservazzjoni għall-ispeċi kkonċernati; jew

(g) ikunu mahsuba għal riċerka jew edukazzjoni immirata lejn il-priservazzjoni jew konservazzjoni ta' l-ispeċi; jew

(h) joriġinaw fi Stat Membru u jkunu ttiehdu mill-ambjent naturali skond il-leġislazzjoni fis-seħħ ta' dak l-Istat Membru.

▼M14

4.  Derogi ġenerali mill-projbizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 ibbażati fuq il-kundizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 3, kif ukoll derogi ġenerali dwar speċi elenkati fl-Anness A skont il-punt (ii) tal-Artikolu 3(1)(b) jistgħu jkunu definiti mill-Kummissjoni. Tali derogi għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti ta' liġijiet Komunitarji oħra dwar il-konservazzjoni ta' fawna u flora salvaġġi. Dawk il-miżuri mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(3).

▼B

5.  Il-projbizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 għandhom ukoll ikunu applikabbli għal kampjuni ta' l-ispeċi elenkati fl-Anness B ħlief meta jkun jista jiġi ppruvat għas-sodisfazzjon ta' l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru konċernat li dawk il-kampjuni kienu nkisbu u, jekk kienu joriġinaw minn barra l-Komunità, li kienu ġew introdotti fiha, skond il-leġislazzjoni fis-seħħ dwar il-konservazzjoni ta' fawna u flora salvaġġi.

6.  L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandu jkollhom id-diskrezzjoni li jbiegħu kull kampjun ta' l-ispeċi elenkati fl-Annessi B sa D li jkunu kkonfiskaw permezz ta' dan ir-Regolament, basta li b'hekk ma jerġax ikun mogħti lura lill-dik il-persuna jew entità li minn għandha jkun ġie kkonfiskat jew li kienet parti fl-offiża. Kampjuni bħal dawn jistgħu imbagħad ikunu kkunsidrati għall-għanijiet kollha bhallikieku kienu nkisbu legalment.

Artikolu 9

Moviment ta' kampjuni ħajjin

1.  Kull moviment fil-Komunità ta' kampjuni ħajjin ta' xi speċi elenkati fl-Anness A mill-post indikat fil-permess ta' importazzjoni jew f'kull ċertifikat maħruġ skond dan ir-Regolament għandu jkun jeħtieġ awtorizzazzjoni minn qabel ta' awtorità ta' amministrattiva ta' l-Istat Membru li l-kampjun ikun jinsab fih. F'każi oħra ta' moviment, il-persuna risponsabbli għall-moviment tal-kampjun għandha tkun tista', meta applikabbli, tipproduċi prova ta' l-oriġini legali tal-kampjun.

2.  Awtorizzazzjoni bħal din għandha:

(a) tingħata biss meta l-awtorità xjentifika kompetenti ta' dak l-Istat Membru jew, meta l-moviment ikun lejn Stat Membru ieħor, l-awtorità xjentifika kompetenti ta' dan ta' l-aħħar, tkun sodisfatta li fejn se jinżamm il-kampjun ħaj fil-post destinatarju jkun mgħammar kif xieraq biex ikun ikkonservat u biex jingħata l-kura meħtieġa;

(b) tkun ikkonfermata bil-ħruġ ta' ċertifikat; u

(ċ) meta applikabbli, tkun immedjetament ikkomunikata lil xi awtorità amministrattiva ta' l-Istat Membru li l-kampjun ikun jinsab fih.

3.  Madankollu, l-ebda awtorizzazzjoni bhal din m'għandha tkun meħtieġa jekk annimal ħaj ikun hemm bżonn li jiġi mċaqlaq għal skopijiet urġenti ta' trattament veterinarju u jkun mibgħut lura direttament lejn il-post awtorizzat tiegħu.

4.  Meta kampjun ħaj ta' speċi elenkata fl-Anness B jiġi mċaqlaq fil-Komunità, id-detentur tal-kampjun jista jitilqu biss wara li jassigura li min ser jirċevih ikun infurmat adegwatament bl-akkomodazzjoni, tagħmir u prattiċi meħtieġa biex ikun żgurat li l-kampjun ikun imħares kif xieraq.

5.  Meta xi kampjuni ħajjin jinġarru lejn, minn jew fil-Komunità jew ikunu miżmuma għal xi perjodu ta' transitu jew trasbord, dawn għandhom ikunu tħejjew, imċaqalqa u mogħtija lura b'mod li jnaqqas kemm jista' jkun ir-riskju ta' ħsara, dannu għas-saħħa jew trattament ħażin u, fil-każ ta' annimali, skond il — leġislazzjoni tal-Komunità dwar il-protezzjoni ta' annimali waqt it-trasport.

▼M14

6.  Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi restrizzjonijiet dwar iż-żamma jew il-moviment ta' kampjuni ħajjin ta' speċi li fir-rigward tagħhom ir-restrizzjonijiet dwar l-introduzzjoni fil-Komunità jkunu ġew stabbiliti skont l-Artikolu 4(6). Dawk il-miżuri mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(3).

▼B

Artikolu 10

Ċertifikati li għandhom jinħarġu

Meta tirċievi applikazzjoni, flimkien mad-dokumenti rekwiżiti ta' appoġġ, mill-persuna konċernata u sakemm il-kondizzjonijiet kollha li jirregolaw il-ħruġ tagħhom ikunu ġew imharsa, awtorità amministrattiva ta' Stat Membru tista toħroġ ċertifikat għall-għanijiet imsemmijin fl-Artikolu 5(2)(b), 5 (3) u (4), l-Artikolu 8(3) u l-Artikolu 9(2)(b).

Artikolu 11

Validità u kondizzjonijiet speċjali għal permessi u ċertifikati

1.  Bla hsara għal miżuri aktar stretti li l-Istati Membri jistgħu jadottaw jew iżommu fis-seħħ, permessi u ċertifikati maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri skond dan ir-Regolament għandhom ikunu validi fil-Komunità kollha.

2.  

(a) Madankollu, permess jew ċertifikat bħal dan, kif ukoll xi permess jew ċertifikat maħruġ fuq il-bażi tiegħu, għandu jkun meqjus li ma jiswiex jekk l-awtorità kompetenti jew il-Kummissjoni, b'konsultazzjoni ma' l-awtorità kompetenti li tkun ħarġet il-permess jew iċ-ċertifikat, tistabbilixxi li dan kien maħruġ fuq il-premessa falza li l-kondizzjonijiet għal-ħruġ tiegħu kienu ġew imharsa.

(b) Kampjuni li jinsabu fit-territorju ta' Stat Membru u koperti b'dokumenti bħal dawn għandom jiġu maqbuda mill-awtoritajiet kompetenti ta' dak l-Istat Membru u jistgħu jkunu kkonfiskati.

3.  Kull permess jew ċertifikat maħruġ skond dan ir-Regolament jista' jistipula kondizzjonijiet u ħtiġijiet imposti mill-awtorità tal-ħruġ biex tkun assigurata l-konformità mad-dispożizzjonijiet tiegħu. Meta kondizzjonijiet jew ħtiġijiet bħal dawn ikun hemm il-bżonn li jiġu nkorporati fid-disinn tal-permessi jew ċertifikati, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw b'dan lill-Kummissjoni.

4.  Kull permess ta' importazzjoni maħruġ fuq il-bażi ta' kopja ta' permess ta' l-esportazzjoni korrispondenti jew ta' ċertifikat ta' ri-esportazzjoni għandu jkun validu għall-introduzzjoni ta' kampjuni fil-Komunità biss meta jkollu miegħu l-oriġinal tal-permess validu ta' esportazzjoni jew taċ-ċertifikat ta' ri-esportazzjoni.

▼M14

5.  Il-Kummissjoni għandha tistabblixxi l-limiti ta’ żmien għall-ħruġ tal-permess u ċ-ċertifikati. Dawk il-miżuri mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18 (3).

▼B

Artikolu 12

Postijiet ta' introduzzjoni u esportazzjoni

1.  Stati Membri għandhom jinnominaw l-uffiċċji doganali għat-twettiq tal-verifiki u l-formalitajiet għall-introduzzjoni fil-u l-esportazzjoni mill-Komunità, sabiex jingħatalhom trattament jew użu approvat mid-dwana, fis-sens tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92, ta' kampjuni ta' speċi koperti b'dan ir-Regolament u għandhom jgħidu liema uffiċċji jkunu speċifikament mahsuba biex jiehdu hsieb kampjuni ħajjin.

2.  L-uffiċji kollha nominati skond il-paragrafu 1 għandhom ikunu provduti b'numru suffiċjenti ta' persunal adegwatament imharrġa. Stati Membri għandhom jassiguraw li l-akkomodazzjoni tkun provduta skond il-leġislazzjoni relevanti tal-Komunità f'dak li għandu x'jaqsam mat-trasport u l-akkomodazzjoni ta' annimali ħajjin u li, fejn meħtieġ, passi adegwati jittiehdu dwar pjanti ħajjin.

3.  L-uffiċċji kollha nominati skond il-paragrafu 1 għandhom ikunu notifikati lill-Kummissjoni li għandha tippubblika lista tagħhom fil-Gurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

▼M14

4.  F'każi eċċezzjonali u skont kriterji definiti mill-Kummissjoni, awtorità amministrattiva tista' tawtorizza l-introduzzjoni fil-Komunità jew l-esportazzjoni jew ri-esportazzjoni minnha f'uffiċċju doganali barra minn dak nominat skont il-paragrafu 1. Dawk il-miżuri mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(3).

▼B

5.  Stati Membri għandhom jassiguraw li fil-postijiet minn fejn tinqasam il-fruntiera, il-pubbliku jkun infurmat bid-dispożizzjonijiet li jimplimentaw dan ir-Regolament.

Artikolu 13

Awtoritajiet amministrattivi u xjentifiċi u awtoritajiet kompetenti oħra

1.  

(a) Kull Stat Membru għandu jinnomina awtorità amministrattiva b'risponsabbiltà primarja għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament u għal komunikazzjoni mall-Kummissjoni.

(b) Kull Stat Membru jista' wkoll jinnomina awtoritajiet amministrattivi oħra u awtoritajiet kompetenti oħra biex jgħinu fl-implimentazzjoni, f'liema każ l-awtorità amministrattiva primarja għandha tkun responsabbli biex tipprovdi lil-awtoritajiet addizzjonali bl-informazzjoni kollha meħtieġa għall-applikazzjoni tajba ta' dan ir-Regolament.

2.  Kull Stat Membru għandu jinnomina awtorità xjentifika wahda jew aktar bi kwalifiki xierqa li d-doveri tagħhom għandhom ikunu separati minn dawk ta' kull awtorità amministrattiva innominata.

3.  

(a) Mhux aktar tard minn tlett xhur qabel id-data ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, Stati Membri għandhom jibagħtu l-ismijiet u l-indirizzi ta' l-awtoritajiet amministrattivi innominati, ta' xi awtoritajiet oħra kompetenti biex johorġu permessi jew ċertifikati u ta' awtoritajiet xjentifiċi lill-Kummissjoni, li għandha tippubblika din l-informazzjoni fil-Gurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, fi żmien xhar.

(b) Kull awtorità amministrattiva msemmija fil-paragrafu 1 (a) għandha, jekk tkun mitluba mill-Kummissjoni, tikkomunikalha fi żmien xahrejn l-ismijiet u kampjuni tal-firem tal-persuni awtorizzati li jiffirmaw il-permessi jew ċertifikati, u impressjonijiet tat-timbri, siġilli jew meżżi oħra wżati biex jawtentikaw il-permessi jew ċertifikati.

(ċ) Stati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni kull tibdiliet fl-informazzjoni diġà mogħtija, mhux aktar tard minn xahrejn wara l-implimentazzjoni ta' tibdil bħal dan.

Artikolu 14

Monitoraġġ dwar konformità u investigazzjonijiet ta' ksur ta' regolamenti

1.  

(a) L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw il-harsien tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

(b) Jekk, f'xi żmien., l-awtoritajiet kompetenti jkollhom għaliex jemmnu li dawn id-dispożizzjonijiet ikunu qegħdin jiġu miksura, għandhom jieħdu l-passi xierqa biex jassiguraw konformità jew biex jiehdu azzjoni legali.

(ċ) Stati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u, fil-każ ta' speċi elenkati fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni, lis-Segretarjat tal-Konvenzjoni, dwar xi passi meħuda mill-awtoritajiet kompetenti f'dak li għandu x'jaqsam ma ksur sinifikanti ta' dan ir-Regolament, inklużi qbid u konfiski.

2.  Il-Kummissjoni għandha tiġbed l-attenzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri dwar materji li għalihom tħoss il-ħtieġa ta' investigazzjoni skond dan ir-Regolament. Stati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u, fil-każ ta' speċi elenkati fl-Appendiċi għall-Konvenzjoni, lis-Segretarjat tal-Konvenzjoni, bir-riżultat ta' xi investigazzjoni sussegwenti.

3.  

(a) Grupp ta' infurzar għandu jkun stabbilit li jkun jikkonsisti f'rappreżentanti ta' l-awtoritajiet ta' kull Stat Membru b'responsabbiltà biex jassiguraw l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Il-grupp għandu jkun taht il-preidenza tar-rappreżentant tal-Kummissjoni.

(b) Il-grupp ta' infurzar għandu jeżamina kull kwistjoni teknika li għandha x'taqsam ma' l-infurzar ta' dan ir-Regolament li titqajjem mill-president, jew fuq l-inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba tal-membri tal-grupp jew tal-kumitat.

(ċ) Il-Kummissjoni għandha twassal l-opinjonijiet espressi fil-grupp ta' infurzar lill-kumitat.

Artikolu 15

Komunikazzjoni ta' informazzjoni

1.  L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkomunikaw lil xulxin l-informazzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jassiguraw li jittiehdu l-passi meħtieġa biex il-pubbliku jsir jaf u biex jinfurmawh bid-dispożizzjonijiet rigward l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni u ta' dan ir-Regolament u dwar il-miżuri ta' implimentazzjoni ta' dan ta' l-aħħar.

2.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika mas-Segretarjat tal-Konvenzjoni sabiex tassigura li l-Konvenzjoni tkun implimentata effettivament fit-territorju kollu li għalih japplika dan ir-Regolament.

3.  parir mill-Grupp tar-Reviżjoni Xjentifika lill-awtoritajiet amministrattivi ta' l-Istati Membri konċernati.

4.  

(a) L-awtoritajiet amministrattivi ta' l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni qabel il-15 ta' Ġunju ta' kull sena l-informazzjoni kollha dwar is-sena ta' qabel li tkun mehtieġa għat-tħejjija tar-rapporti msemmijin fl-Artikolu VIII.7 (a) tal-Konvenzjoni u informazzjoni ekwivalenti dwar kummerċ internazzjonali tal-kampjuni kollha ta' l-ispeċi elenkati fl-Annessi A, B u C u dwar l-introduzzjoni fil-Komunità ta' kampjuni ta' l-ispeċi elenkati fl-Anness D. ►M14  L-informazzjoni li għandha tkun ikkomunikata u l-format tal-preżentazzjoni tagħha għandhom ikunu speċifikati mill-Kummissjoni skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 18(2). ◄

(b) Fuq il-bażi ta' l-informazzjoni msemmija f' (a), il-Kummissjoni għandha tippubblika qabel il-31 ta' Ottubru ta' kull sena rapport statistiku dwar l-introduzzjoni fil-, u l-esportazzjoni u r-ri-esportazzjoni mill-, Komunità ta' kampjuni ta' l-ispeċi li għalihom japplika dan ir-Regolament u għandha tgħaddi lis-Segretarjat tal-Konvenzjoni informazzjoni dwar l-ispeċi li l-Konvenzjoni tapplika għalihom.

(ċ) Bla hsara għall-Artikolu 20, l-awtoritajiet amministrattivi ta' l-Istati Membri għandhom, qabel il-15 ta' Ġunju ta' kull tieni sena, u għall-ewwel darba fl-1999, jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha li għandha x'taqsam mas-sentejn preċedenti li tkun meħtieġa biex jitħejjew ir-rapporti msemmijin fl-Artikolu VIII.7 (b) tal-Konvenzjoni u informazzjoni ekwivalenti dwar id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament li huma barra mill-iskop tal-Konvenzjoni. ►M14  L-informazzjoni li għandha tkun ikkomunikata u l-format tal-preżentazzjoni tagħha għandhom ikunu speċifikati mill-Kummissjoni skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 18(2). ◄

(d) Fuq il-bażi ta' l-informazzjoni msemmija f' (c), il-Kummissjoni għandha, qabel il-31 ta' Ottubru ta' kull tieni sena, u għall-ewwel darba fl-1999, tħejji rapport dwar l-implimentazzjoni u l-infurzar ta' dan ir-Regolament.

▼M14

5.  Bil-għan li jiġu ppreparati emendi għall-Annessi, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jgħaddu l-informazzjoni relevanti kollha lill-Kummissjoni. Il-Kumissjoni għandha tispeċifika l-informazzjoni kollha meħtieġa, skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 18(2).

▼B

6.  Skond id-Direttiva tal-Kunsill 90/313/KEE tas-7 ta' Ġunju 1990 dwar l-aċċess liberu għal informazzjoni dwar l-ambjent ( 7 ), il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri xierqa biex tipproteġi l-konfidenzjalità ta' informazzjoni miksuba fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 16

Sanzjonijiet

1.  Stati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex jassiguraw l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet mill-anqas dwar il-ksur li ġej ta' dan ir-Regolament:

(a) l-introduzzjoni fil-, jew l-esportazzjoni jew ir-ri-esportazzjoni mill-Komunità ta' kampjuni mingħajr il-permess jew ċertifikat indikat jew b'xi permess jew ċertifikat falz, iffalzifikat jew invalidu jew wieħed li jkun alterat mingħajr awtorizzazzjoni ta' l-awtorità tal-ħruġ;

(b) nuqqas ta' konformità ma' l-istipulazzjonijiet speċifikati fuq xi permess jew ċertifikat maħruġ skond dan ir-Regolament;

(ċ) dikjarazzjoni falza jew l-għoti b'qerq ta' informazzjoni falza għall-ksib ta' permess jew ċertifikat;

(d) l-użu ta' permess jew ċertifikat falz, iffalzifikat jew invalidu jew wieħed li jkun alterat mingħajr awtorizzazzjoni bħala bażi għall-ksib ta' permess jew ċertifikat tal-Komunità jew għal xi skop uffiċjali ieħor b'konnessjoni ma' dan ir-Regolament;

(e) nuqqas ta' notifika ta' importazzjoni jew notifika falza ta' importazzjoni;

(f) tagħbija bil-bahar ta' kampjuni ħajjin li ma jkunux imħejjija kif xieraq biex jitnaqqsu r-riskji ta' ħsara, id-dannu għas-saħħa jew trattament ħażin;

(g) l-użu ta' kampjuni ta' speċi elenkati fl-Anness A li mhux skond l-awtorizzazzjoni mogħtija waqt il-ħruġ tal-permess ta' importazzjoni jew sussegwentament;

(h) in-negozju fi pjanti mnisslin artifiċjalment kuntrarju għad-dispożizzjonijiet preskritti skond l-Artikolu 7(1)(b);

(i) tagħbija ta' kampjuni fi, jew 'il barra minn, jew fi transitu fit-territorju tal-Komunità mingħajr il-permess jew ċertifikat mehtieġ maħruġ skond dan ir-Regolament u, fil-każ ta' esportazzjoni jew ri-esportazzjoni minn pajjiż terz Parti għall-Konvenzjoni, skond dan, jew mingħajr prova sodisfaċenti dwar l-eżistenza ta' permess jew ċertifikat bħal dak;

(j) ix-xiri, l-offerta għax-xiri, il-ksib għal skopijiet kummerċjali, l-użu għal qliegħ kummerċjali, il-wiri fil-pubbliku għal skopijiet kummerċjali, il-bejgħ, iż-żamma għall-bejgħ, l-offerta għal bejgħ jew it-trasport għal bejgħ ta' kampjuni b'kontravenzjoni ta' l-Artikolu 8;

(k) l-użu ta' permess jew ċertifikat għal xi kampjun għajr dak li għalih ikun inħareġ;

(l) il-falzifikazzjoni jew alterazzjoni ta' xi permess jew ċertifikat maħruġ skond dan ir-Regolament;

(m) in-nuqqas li jkun dikjarat ir-rifjut ta' applikazzjoni għal permess jew ċertifikat ta' importazzjoni fi, jew esportazzjoni jew ri-esportazzjoni mill-Komunità, skond l-Artikolu 6(3).

2.  Il-miżuri msemmijin fil-paragrafu 1 għandhomn jixirqu lin-natura u l-gravità tal-ksur u għandhom jinkludu dispożizzjonijiet rgward il-qbid u, fejn xieraq, il-konfiska tal-kampjuni.

3.  Meta kampjun ikun ikkonfiskat, dan għandu jitħalla f'idejn l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru tal-konfiska li:

(a) wara konsultazzjoni ma' l-awtorità xjentifika ta' dak l-Istat Membru, għandu jqiegħed jew b'mod ieħor jiddisponi minn kampjun taht kondizzjonijiet li hu jħoss li jkunu xierqa u konsistenti ma' l-iskopijiet u d-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni u ta' dan ir-Regolament; u

(b) fil-każ ta' kampjun ħaj li jkun ġie introdott fil-Komunità, jista', wara konsultazzjoni ma' l-Istat esportatur, jibgħat il-kampjun lura lejn dak l-Istat spejjeż tal-persuna misjuba ħatja.

4.  Meta kampjun ħaj ta' speċi elenkata fl-Anness B jew C jasal fil-post ta' l-introduzzjoni fil-Komunità mingħajr il-permess jew ċertifikat validu kif mehtieġ, il-kampjun għandu jinqabad u jista jkun ikkonfiskat jew, jekk il-kunsinnatarju jirrifjuta li jaċċetta l-kampjun, l-awtortajiet kompetenti ta' l-Istat Membru responsabbli għall-post ta' l-introduzzjoni jista', jekk ikun il-każ, jirrifjuta li jaċċetta l-konsenja u jobbliga lil min iġorr biex jieħu lura l-kampjun lejn il-post mnejn telqu.

Artikolu 17

Il-Grupp ta' Reviżjoni Xjentifika

1.  Grupp ta' Reviżjoni Xjentifika huwa hawnhekk stabbilit, li jikkonsisti f'rappreżentanti ta' l-awtorità jew awtoritajiet xjentifiċi ta' kull Stat Membru u taht il-preidenza tar-rappreżentant tal-Kummissjoni.

2.  

(a) Il-Grupp ta' Reviżjoni Xjentifika għandu jeżamina kull kwistjoni xjentifika li għandha x'taqsam ma' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament — partikolarment f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-Artikolu 4(1)(a), (2) (a) u (6) — li jitqajmu mill-president, jew fuq l-inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba tal-membri tal-Grupp jew tal-Kunitat.

(b) Il-Kummissjoni għandha twassal l-opinjonijiet espressi fil-Grupp ta' Reviżjoni Xjentifika lill-Kumitat.

▼M9

Artikolu 18

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2.  Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE ( 8 ) għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur. F'dak li jirrigwardja id-doveri tal-Kumitat referuti fil-punti 1 u 2 ta' l-Artikolu 19, jekk, ma l-iskadenza tal-perijodu ta' tlett xhur mid-data tar-referemza lejn il-Kunsill, il-Kunsill ikun għadu ma aġixxix, il-miżuri proponuti għandhom ikunu adottati mill-Kummissjoni.

▼M14

3.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

▼M14

4.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a (1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Il-limiti ta’ żmien stabbiliti fl-Artikolu 5a(3)(c) u (4)(b) u (e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu ta’ xahar, xahar u xahrejn rispettivament.

▼M14

Artikolu 19

1.  Skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 18(2), il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri msemmijin fl-Artikolu 4(6) l-Artikolu 5(7) (b), l-Artikolu 7(4), l-Artikolu 15(4) (a) u (c), l-Artikolu 15(5) u l-Artikolu 21(3).

Il-Kummissjoni għandha tiddetermina t-tfassil tad-dokumenti msemmija fl-Artikoli 4, 5, 7(4) u 10 skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 18(2).

2.  Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri msemmija fl-Artikolu 4(7), l-Artikolu 5(5), l-Artikolu 7(1)(c), (2) (c) u (3), l-Artikolu 8(4), l-Artikolu 9(6), u l-Artikolu 11(5) u l-Artikolu 12(4). Dawk il-miżuri mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(3).

3.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi kundizzjonijiet u kriterji uniformi dwar:

(a) il-ħruġ, il-validità u l-użu tad-dokumenti msemmijin fl-Artikoli 4, 5, 7(4) u 10;

(b) l-użu ta' ċertifikati fitosanitarji msemmija fl-Artikolu 7(1)(b)(i);

(c) l-istabbiliment ta' proċeduri, meta meħtieġ, biex ikunu mmarkati kampjuni sabiex tkun iffaċilitata l-identifikazzjoni u biex ikun assigurat l-infurzar tad-dispożizzjonijiet;

Dawk il-miżuri mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(3).

4.  Il-Kummissjoni għandha tadotta, meta meħtieġ, miżuri addizzjonali biex timplimenta riżoluzzjonijiet tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni, deċiżjonijiet jew rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Permanenti tal-Konvenzjoni u rakkomandazzjonijiet tas-Segretarjat tal-Konvenzjoni. Dawk il-miżuri mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(3).

5.  Il-Kummissjoni għandha temenda l-Annessi A sa D ħlief fil-każ ta' emendi għall-Anness A li ma jirriżultawx minn deċiżjonijiet tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni. Dawk il-miżuri mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(4).

▼B

Artikolu 20

Dispożizzjonijiet Finali

Kull Stat Membri għandu jgħarraf lill-Kummissjoni u lis-Segretarjat tal-Konvenzzjoni bid-dispożizzjonijiet li hu jadotta speċifikament għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament u bl-istrumenti legali kollha użati u l-miżuri meħuda għall-implimentazzjoni u l-infurzar tiegħu.

Il-Kummissjoni għandha tgħaddi din l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 21

1.  Ir-Regolament (KEE) Nru 3626/82 huwa hawnhekk imħassar.

2.  Sakemm il-miżuri previsti fil-punti 1 u 2 ta' l-Artikolu 19 ikunu ġew adottati, Stati Membri jistgħu iżommu fis-seħħ jew ikomplu japplikaw il-miżuri adottati skond ir-Regolament (KEE) Nru 3626/82 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3418/83 tat-28 ta' Novembru 1983 li jippreskrivu id-dispożizzjonijiet dwar il-ħruġ u l-użu uniformi ta' dokumenti meħtieġa għall-implimentazzjoni fil-Komunità tal-Konvenzjoni Internazzjonali tal-Kummerċ fi Speċi fil-Periklu ta' Fawna u Flora Salvaġġi ( 9 ).

▼M14

3.  Xahrejn qabel dan ir-Regolament jiġi implimentat, il-Kummissjoni, skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 18(2) u b'konsultazzjoni mal-Grupp ta' Reviżjoni Xjentifika:

▼B

(a) għanduha tivverifika li ma jkun hemm l-ebda ġustifikazzjoni għal restrizzjonijiet dwar l-introduzzjoni fil-Komunità ta' l-ispeċi elenkati fl-Anness C1 tar-Regolament (KEE) Nru 3626/82 li ma jkunux inklużi fl-Anness A ta' dan ir-Regolament;

(b) għandha tadotta Regolament li jemenda l-Anness D f'lista rappreżentattiva ta' speċi li jissodisfaw il-kriterji preskritti fl-Artikolu 3(4)(a).

Artikolu 22

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Gurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Għandu japplika mill-1 ta' Ġunju 1997.

L-Artikoli 12, 13, 14 (3), 16, 17, 18 19 u 21 (3) għandhom japlikaw mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼M19
ANNESS

Noti dwar l-interpretazzjoni tal-Annessi A, B, C u D

1. L-ispeċijiet inklużi fl-Annessi A, B, C u D jissemmew:

(a) bl-isem tal-ispeċi; jew

(b) bħala li huma l-ispeċijiet kollha inklużi fi grupp tassonomiku ogħla jew parti denominata tiegħu.

2. It-taqsira “spp.” tintuża sabiex tindika l-ispeċijiet kollha ta' grupp tassonomiku ogħla.

3. Referenzi oħrajn għal gruppi tassonomiċi ogħla mill-ispeċi huma għall-finijiet ta' informazzjoni jew ta' klassifika biss.

4. L-ispeċijiet stampati b'tipi grassa fl-Anness A huma elenkati hemm b'konsistenza mal-protezzjoni tagħhom kif previst fid-Direttiva tal-Kunsill 2009/147/KE tal-Parlament u tal-Kunsill ( 10 ) jew id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE ( 11 ).

5. It-taqsiriet li ġejjin jintużaw għal gruppi tassonomiċi tal-pjanti taħt il-livell ta' speċi:

(a) “ssp.” tintuża sabiex tindika sottospeċi;

(b) “var(s).” tintuża sabiex tindika varjetà (varjetajiet); u

(c) “fa.” tintuża sabiex tindika forma.

6. Is-simboli “(I)”, “(II)” u “(III)” imqiegħda mal-isem ta' speċi jew grupp tassonomiku ogħla jirreferu għall-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni fejn l-ispeċijiet ikkonċernati huma elenkati kif indikat fin-noti 7, 8 u 9. Meta ma tidher l-ebda waħda minn dawn l-annotazzjonijiet, l-ispeċijiet ikkonċernati ma jkunux elenkati fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni.

7. (I) ma' isem ta' speċi jew ta' grupp tassonomiku ogħla jindika illi l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku ogħla kkonċernat huma inklużi fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni.

8. (II) mal-isem ta' speċi jew ta' grupp tassonomiku ogħla jindika li l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku ogħla kkonċernat huma inklużi fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni.

9. (III) mal-isem ta' speċi jew ta' grupp tassonomiku ogħla jindika li huma inklużi fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni. F'dan il-każ jiġi indikat ukoll il-pajjiż li fir-rigward tiegħu huma inklużi fl-Appendiċi III l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku ogħla.

10. “Kultivar” tfisser, b'segwitu għad-definizzjoni tat-8 edizzjoni tal-International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, grupp ta' pjanti li (a) ingħażel minħabba karatteristika jew tagħqida ta' karatteristiċi partikolari, (b) huwa distint, uniformi u stabbli f'dawn il-karatteristiċi, u (c) meta ppropagat b'mezzi xierqa, iżomm dawk il-karatteristiċi. L-ebda grupp tassonomiku ġdid ta' kultivar ma jista' jitqies hekk sakemm l-isem tal-kategorija u ċ-ċirkoskrizzjoni tiegħu jkunu ġew formalment ippubblikati fl-aħħar edizzjoni tal-International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.

11. L-ibridi jistgħu jiġu inklużi speċifikament fl-Appendiċijiet iżdaa biss jekk jiffurmaw popolazzjonijiet distinti u stabbli fis-selvaġġ. L-annimali ibridi li, fl-erba' ġenerazzjonijiet preċedenti fil-linja tan-nisel tagħhom, għandhom eżemplar wieħed jew aktar tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A jew B, għandhom ikunu soġġetti għal dan ir-Regolament daqs li kieku kienu speċijiet kompluti, anke jekk l-ibridu kkonċernat ma jkunx inkluż speċifikament fl-Annessi.

12. Meta xi speċi jkun inkluż fl-Anness A, B jew C, il-partijiet u d-derivati kollha tal-ispeċi jiġu inklużi wkoll fl-istess Anness, għajr fil-każ meta l-ispeċi tkun annotata b'indikazzjoni li huma inklużi biss partijiet u derivati speċifiċi. Skont l-Artikolu 2(t), is-simbolu “#” segwit minn numru mqiegħed mal-isem ta' speċi jew grupp tassonomiku ogħla inkluż fl-Anness B jew C jiddenomina partijiet jew derivati li huma speċifikati fir-rigward tagħhom għall-finijiet tar-Regolament kif ġej:

#1 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:

(a) żrieragħ, spori u għabra tad-dakra (inkluż l-pollinja);

(b) kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;

(c) fjuri maqtugħa tal-pjanti ppropagati b'mod artifiċjali; u

(d) frott u partijiet u derivati tagħhom ta' pjanti tal-ġeneru Vanilla ppropagati b'mod artifiċjali.

#2 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:

(a) żrieragħ u għabra tad-dakra; u

(b) prodotti lesti, ippakkjati u lesti għall-bejgħ bl-imnut.

#3 Jiddenomina għeruq sħaħ jew maqtugħin jew partijiet ta' għeruq, bl-esklużjoni tal-partijiet u d-derivati manifatturati, bħall-frak, pilloli, estratti, toniċi, tejiet u konfezzjonijiet.

#4 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:

(a) żrieragħ (inkluż il-kapsoli taż-żrieragħ tal-Orchidaceae), spori u għabra tad-dakra (inkluż il-pollinja). L-eżenzjoni ma tapplikax għal żrieragħ mill-Cactaceae spp. esportati mill-Messiku, u għaż-żrieragħ minn Beccariophoenix madagascariensis u Neodypsis decaryi esportati mill-Madagaskar;

(b) kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;

(c) fjuri maqtugħa tal-pjanti ppropagati b'mod artifiċjali;

(d) frott u partijiet u derivati tagħhom, ta' pjanti naturalizzati jew ippropagati b'mod artifiċjali tal-ġeneru Vanilla (Orchidaceae) u l-familja Cactaceae;

(e) zkuk, fjuri, u partijiet u derivati tagħhom ta' pjanti tal-ġeneru Opuntia subġeneru Opuntia u Selenicereus (Cactaceae) naturalizzati jew ippropagati b'mod artifiċjali; u

(f) prodotti lesti ta' Euphorbia antisyphilitica ppakkjati u lesti għall-bejgħ bl-imnut.

#5 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetta.

#6 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta u l-plywood.

#7 Jiddenomina z-zkuk, il-biċċiet tal-injam, il-frak u l-estratti.

#8 Jiddenomina il-partijiet ta' taħt wiċċ l-art (jiġifieri l-għeruq, ir-riżomi): sħaħ, partijiet u frak.

#9 Jiddenomina il-partijiet u d-derivati kollha, għajr dawk li għandhom it-tikketta “Prodott minn materjal Hoodia spp. miksub permezz ta' ħsad u produzzjoni kontrollati skont it-termini tal-ftehim mal-Awtorità ta' Ġestjoni rilevanti tas-CITES tal-[Botswana skont il-ftehim Nru BW/xxxxxx] [in-Namibja skont il-ftehim Nru NA/xxxxxx] [l-Afrika t'Isfel skont il-Ftehim Nru ZA/xxxxxx]”.

#10 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, inkluż oġġetti tal-injam mhux kompluti li jintużaw għall-manifattura ta' arkijiet ta' strumenti mużikali tal-korda.

#11 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, il-plywood, il-frak u l-estratti.

#12 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, il-plywood u l-estratti. Prodotti lesti li fihom tali estratti bħall-ingredjenti, inkluż il-fwejjaħ, mhumiex ikkunsidrati li huma koperti minn din l-annotazzjoni.

#13 Jiddenomina l-qalba (magħrufa wkoll bħala “endosperma”, “polpa” jew “kopra”) u kull derivat tagħha.

#14 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:

(a) żrieragħ u għabra tad-dakra;

(b) kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;

(c) frott;

(d) weraq;

(e) frak tal-injam tal-agar spiċċut, inkluż frak kompressat f'kull tip ta' forma; u

(f) prodotti lesti ppakkjati u lesti għall-kummerċ bl-imnut, din l-eżenzjoni ma tapplikax għaż-żibeġ, żibeġ tat-talb u tinqix.

13. It-termini u l-espressjonijiet hawn taħt, użati fl-Annotazzjonijiet f'dawn l-Annessi, huma definiti kif ġej:

Estratt

Kwalunkwe sustanza miksuba direttament mill-materjal tal-pjanti permezz ta' mezzi fiżiċi jew kimiċi jkun xi jkun il-proċess ta' manifattura. Estratt jista' jkun solidu (eż. kristalli, reżina, partikoli fini jew raffi), semi solidu (eż. gomma, xemgħa) jew likwidu (eż. soluzzjonijiet, tinturi, żejt u żjut essenzjali).

Prodotti lesti, ippakkjati u lesti għall-bejgħ bl-imnut.

Prodotti, ittrasportati waħedhom jew bl-ingrossa, li ma jirrikjedux iktar proċessar, ippakkjar, tikkettati għall-użu finali jew il-bejgħ bl-imnut fi stat li huwa tajjeb għall-bejgħ jew użati mill-pubbliku ġenerali.

Frak

Sustanza niexfa, solida fil-forma ta' partikoli fini jew raffi.

Biċċiet tal-injam

Injam li tkisser f'biċċiet żgħar.

14. Billi l-ebda mill-ispeċijiet jew gruppi tassonomiċi ogħla ta' FLORA inklużi fl-Anness A ma huma annotati biex l-ibridi tagħhom jiġu ttrattati skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4(1), dan ifisser li l-ibridi ppropagati b'mod artifiċjali prodotti minn wieħed jew iktar minn dawn l-ispeċijiet jew gruppi tassonomiċi jistgħu jiġu nnegozjati b'ċertifikat ta' propagazzjoni artifiċjali, u li ż-żrieragħ u l-għabra tad-dakra (inkluż il-pollinja), il-fjuri maqtugħa, il-kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, f'medja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili ta' dawn l-ibridi mhumiex soġġetti għal dan ir-Regolament.

15. L-urina, il-feċi u l-ambra griża li huma prodotti tal-iskart u miksuba mingħajr il-manipulazzjoni tal-annimal konċernat, mhumiex soġġetti għal dan ir-Regolament.

16. Fir-rigward tal-ispeċijiet tal-fawna elenkati fl-Anness D, dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-eżemplari ħajjin u sħaħ, jew sostanzjalment sħaħ, eżemplari mejtin għajr għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru li huma koperti wkoll partijiet u derivati oħrajn:

§ 1 Kwalunkwe ġilda sħiħa, jew sostanzjalment sħiħa, mhux maħduma jew ikkunzata.

§ 2 Kwalunkwe rix jew kwalunkwe ġilda jew parti oħra bir-rix fuqha.

17. Fir-rigward tal-ispeċijiet tal-flora elenkati fl-Anness D, dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-eżemplari ħajjin, għajr għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru li huma koperti wkoll partijiet u derivati oħrajn:

§ 3 Pjanti mnixxfa jew friski, inklużi, meta xieraq; weraq, għeruq/għeruq li jintużaw għat-tilqim (rootstock), żrieragħ/spori, qoxra u frott.

§ 4 Zkuk, injam isserrat u fuljetta. 

Anness A

Anness B

Anness C

Isem komuni

FAWNA

CHORDATA (KORDATI)

MAMMALIA

 
 
 

Mammiferi

ARTIODACTYLA

 
 
 
 

Antilocapridae

 
 
 

Antilop mogħża muqran (pronghorn)

 

Antilocapra americana (I) (Il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-ebda popolazzjoni oħra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)

 
 

Antilop mogħża muqran Messikan

Bovidae

 
 
 

Antilopi, bhejjem tal-ifrat, duikers, għażżiela, mogħoż, nagħaġ, eċċ.

 

Addax nasomaculatus (I)

 
 

Addax

 
 

Ammotragus lervia (II)

 

Nagħaġ tal-Barberija

 
 
 

Antilope cervicapra (III in-Nepal/il-Pakistan)

Antilop Indjan (blackbuck)

 
 

Bison bison athabascae (II)

 

Gemus tal-muntanji (wood bison)

 

Bos gaurus (I) (Jeskludi l-forma domestikata magħrufa bħala Bos frontalis, li mhix suġġetta għal dan ir-Regolament)

 
 

Gaur

 

Bos mutus (I) (Jeskludi l-forma domestikata magħrufa bħala Bos grunniens, li mhix suġġetta għal dan ir-Regolament)

 
 

Jakk selvaġġ

 

Bos sauveli (I)

 
 

Kouprey

 
 
 

Boselaphus tragocamelus (III il-Pakistan)

Nilgai

 
 
 

Bubalus arnee (III in-Nepal) (Jeskludi l-forma domestikata magħrufa bħala Bubalus bubalis, li mhix suġġetta għal dan ir-Regolament)

Buflu Asjatiku selvaġġ

 

Bubalus depressicornis (I)

 
 

Anoa tal-pjanura

 

Bubalus mindorensis (I)

 
 

Tamarau

 

Bubalus quarlesi (I)

 
 

Anoa tal-muntanji

 
 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

 

Capra falconeri (I)

 
 

Markhor

 
 
 

Capra hircus aegagrus (III il-Pakistan) (Eżemplari tal-forma domestika mhumiex suġġetti għal dan ir-Regolament)

Mogħża selvaġġa

 
 
 

Capra sibirica (III il-Pakistan)

Ibex tas-Siberja

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 
 

Serow Ċiniż

 

Capricornis rubidus (I)

 
 

Serow aħmar

 

Capricornis sumatraensis (I)

 
 

Serow tas-Sumatra

 

Capricornis thar (I)

 
 

Serow tal-Ħimalaja

 
 

Cephalophus brookei (II)

 

Duiker ta' Brooke

 
 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Duiker tal-bajja

 

Cephalophus jentinki (I)

 
 

Duiker ta' Jentink

 
 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Duiker ta' Ogilby

 
 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Duiker dahru isfar

 
 

Cephalophus zebra (II)

 

Duiker żebra

 
 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

 
 
 

Gazella bennettii (III il-Pakistan)

Chinkara

 

Gazella cuvieri (I)

 
 

Għażżiela ta' Cuvier

 
 
 

Gazella dorcas (III l-Alġerija/it-Tuneżija)

Għażżiela Dorcas

 

Gazella leptoceros (I)

 
 

Għażżiela qrunha rqajjaq

 

Hippotragus niger variani (I)

 
 

Antilop ġgant iswed

 
 

Kobus leche (II)

 

Lechwe

 

Naemorhedus baileyi (I)

 
 

Goral aħmar

 

Naemorhedus caudatus (I)

 
 

Goral denbu twil

 

Naemorhedus goral (I)

 
 

Goral tal-Ħimalaja

 

Naemorhedus griseus (I)

 
 

Goral Ċiniż

 

Nanger dama (I)

 
 

Għażżiela Dama

 

Oryx dammah (I)

 
 

Oriċi qrunu ximitarra

 

Oryx leucoryx (I)

 
 

Oriċi tal-Għarabja

 
 

Ovis ammon (II) (Għajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Argali

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 
 

Argali Tibetan

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 
 

Argali Kara Tau

 
 

Ovis canadensis (II) (Il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-ebda popolazzjoni oħra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)

 

Nagħġa qrunha kbir tal-Messiku

 

Ovis orientalis ophion (I)

 
 

Muflun ta' Ċipru

 
 

Ovis vignei (II) (Għajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Urial

 

Ovis vignei vignei (I)

 
 

Urial tal-Ladakh

 

Pantholops hodgsonii (I)

 
 

Chiru

 
 

Philantomba monticola (II)

 

Duiker ikħal

 
 
 

Pseudois nayaur (III il-Pakistan)

Bharal

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 
 

Saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 
 

Kamoxx tal-Abruzzo

 
 

Saiga borealis (II)

 

Saiga tal-Mongolja

 
 

Saiga tatarica (II)

 

Saiga tal-isteppa

 
 
 

Tetracerus quadricornis (III in-Nepal)

Antilop b'erbat iqrun

Camelidae

 
 
 

Iġmla, guanaco, vicuña

 
 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaco

 

Vicugna vicugna (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet ta': l-Arġentina [il-popolazzjoni tal-Provinċji ta' Jujuy u Catamarca u l-popolazzjonijiet f'semi-kattività fil-Provinċji ta' Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; il-Bolivja [il-popolazzjoni kollha]; iċ-Ċili [il-popolazzjoni tal-Primera Región]; l-Ekwador [il-popolazzjoni kollha] u l-Peru [il-popolazzjoni kollha]; li huma inklużi fl-Anness B)

Vicugna vicugna (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Arġentina (1) biss [il-popolazzjonijiet tal-Provinċji ta' Jujuy u Catamarca u l-popolazzjonijiet f'semi-kattività fil-Provinċji ta' Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; il-Bolivja (2) [il-popolazzjoni kollha]; iċ-Ċili (3) [il-popolazzjoni tal-Primera Región]; l-Ekwador (4) [il-popolazzjoni kollha] u l-Peru (5) [il-popolazzjoni kollha]; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness A)

 

Vicuña

Cervidae

 
 
 

Ċerv, huemul, muntjak, pudu

 

Axis calamianensis (I)

 
 

Ċerv tal-Kalamjan

 

Axis kuhlii (I)

 
 

Ċerv ta' Bawean

 
 
 

Axis porcinus (III il-Pakistan (Għajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A))

Ċerv porċin

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 
 

Ċerv porċin tal-Indoċina

 

Blastocerus dichotomus (I)

 
 

Ċerv tal-bur

 
 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Ċerv Baktrijan

 
 
 

Cervus elaphus barbarus (III l-Alġerija/it-Tuneżija)

Ċerv tal-Barberja

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 
 

Hangul

 

Dama dama mesopotamica (I)

 
 

Ċerv ħamrani Persjan

 

Hippocamelus spp. (I)

 
 

Huemuls

 
 
 

Mazama temama cerasina (III il-Gwatemala)

Mażama ħamra tal-Amerika Ċentrali

 

Muntiacus crinifrons (I)

 
 

Muntjak iswed

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 
 

Muntjak ġgant

 
 
 

Odocoileus virginianus mayensis (III il-Gwatemala)

Ċerv denbu abjad tal-Gwatemala

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 
 

Ċerv tal-Pampas

 
 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu tat-Tramuntana

 

Pudu puda (I)

 
 

Pudu tan-Nofsinhar

 

Rucervus duvaucelii (I)

 
 

Barasingha

 

Rucervus eldii (I)

 
 

Ċerv ta' Eld

Hippopotamidae

 
 
 

Ippopotami

 
 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Ippopotamu pigmew

 
 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Ippopotamu komuni

Moschidae

 
 
 

Ċerv tal-misk

 

Moschus spp. (I) (Il-popolazzjonijiet biss tal-Afganistan, il-Butan, l-Indja, il-Mjanmar, in-Nepal u l-Pakistan; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)

Moschus spp. (II) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Afganistan, il-Butan, l-Indja, il-Mjanmar, in-Nepal u l-Pakistan, li huma inklużi fl-Anness A)

 

Ċerv tal-misk

Suidae

 
 
 

Babirusa, qżieqeż, ħnieżer

 

Babyrousa babyrussa (I)

 
 

Babirusa ta' Buru

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 
 

Babirusa ta' Bola Batu

 

Babyrousa celebensis (I)

 
 

Babirusa tas-Sulawesi tat-Tramuntana

 

Babyrousa togeanensis (I)

 
 

Babirusa ta' Malenge

 

Sus salvanius (I)

 
 

Qażquż pigmew

Tayassuidae

 
 
 

Pekari

 
 

Tayassuidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u esklużi l-popolazzjonijiet ta' Pecari tajacu tal-Messiku u l-Istati Uniti, li mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)

 

Pekari

 

Catagonus wagneri (I)

 
 

Pekari Ċakoan

CARNIVORA

 
 
 
 

Ailuridae

 
 
 
 
 

Ailurus fulgens (I)

 
 

Panda ħamra

Canidae

 
 
 

Klieb, volpi, lupi

 
 
 

Canis aureus (III l-Indja)

Ġakall dehbi

 

Canis lupus (I/II)

(Il-popolazzjonijiet kollha għajr dawk li jinsabu fit-Tramuntana tax-xmara Duero fi Spanja u fit-Tramuntana tad-39 parallel fil-Greċja. Il-popolazzjonijiet tal-Butan, l-Indja, in-Nepal u l-Pakistan kif elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma elenkati fl-Appendiċi II. Jeskludi l-forma domestikata u d-dingo li huma magħrufa bħala Canis lupus familiaris u Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Il-popolazzjonijiet ta' Spanja fit-Tramuntana tax-xmara Duero fit-Tramuntana tad-39 parallel fil-Greċja. Jeskludi l-forma domestikata u d-dingo li huma magħrufa bħala Canis lupus familiaris u Canis lupus dingo)

 

Lupu griż

 

Canis simensis

 
 

Lupu tal-Etjopja

 
 

Cerdocyon thous (II)

 

Volpi wikkiel il-granċi

 
 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Lupu tal-kriniera

 
 

Cuon alpinus (II)

 

Kelb selvaġġ tal-Asja (Dhole)

 
 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Culpeo

 
 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Volpi ta' Darwin

 
 

Lycalopex griseus (II)

 

Volpi griż tal-Amerika t'Isfel

 
 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Volpi tal-pampas

 

Speothos venaticus (I)

 
 

Kelb tal-buxx

 
 
 

Vulpes bengalensis (III l-Indja)

Volpi Bengali

 
 

Vulpes cana (II)

 

Volpi ta' Blanford

 
 

Vulpes zerda (II)

 

Volpi fennec

Eupleridae

 
 
 
 
 
 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 
 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanouc

 
 

Fossa fossana (II)

 

Żibett tal-Malagasy

Felidae

 
 
 

Qtates, ċiti, leopardi, iljuni, tigri, eċċ.

 
 

Felidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A. Eżemplari tal-forma domestikata mhumiex soġġetti għal dan ir-Regolament)

 

Qtates

 

Acinonyx jubatus (I) (Kwoti għall-esportazzjoni annwali ta' eżemplari ħajjin u ta' trofej tal-kaċċa jingħataw kif ġej: il-Botswana: 5; in-Namibja: 150; iż-Żimbabwe: 50. Il-kummerċ f'tali eżemplari huwa soġġett għall-Artikolu 4(1))

 
 

Ċita

 

Caracal caracal (I) (Il-popolazzjoni tal-Asja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)

 
 

Karakall tal-Asja

 

Catopuma temminckii (I)

 
 

Qattus dehbi tal-Asja

 

Felis nigripes (I)

 
 

Qattus saqajh suwed

 

Felis silvestris (II)

 
 

Qattus selvaġġ

 

Leopardus geoffroyi (I)

 
 

Qattus ta' Goeffroy

 

Leopardus jacobitus (I)

 
 

Qattus tal-muntanji Andini

 

Leopardus pardalis (I)

 
 

Oselot

 

Leopardus tigrinus (I)

 
 

Onċilla

 

Leopardus wiedii (I)

 
 

Margay

 

Lynx lynx (II)

 
 

Linċi tal-Eurasja

 

Lynx pardinus (I)

 
 

Linċi tal-Iberja

 

Neofelis nebulosa (I)

 
 

Leopard musħab

 

Panthera leo persica (I)

 
 

Iljun tal-Asja

 

Panthera onca (I)

 
 

Ġagwar

 

Panthera pardus (I)

 
 

Leopard

 

Panthera tigris (I)

 
 

Tigra

 

Pardofelis marmorata (I)

 
 

Qattus imraħħam

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Bangladexx, l-Indja u t-Tajlandja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)

 
 

Qattus leopard tal-Bengal

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 
 

Qattus ta' Iriomote

 

Prionailurus planiceps (I)

 
 

Qattus ta' rasu ċatta

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Il-popolazzjoni tal-Indja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)

 
 

Qattus bit-tikek lewn is-sadid

 

Puma concolor coryi (I)

 
 

Kugar ta' Florida

 

Puma concolor costaricensis (I)

 
 

Kugar tal-Kosta Rika

 

Puma concolor couguar (I)

 
 

Kugar tal-Lvant

 

Puma yagouaroundi (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Amerika Ċentrali u tal-Amerika ta' fuq biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)

 
 

Jaguarundi

 

Uncia uncia (I)

 
 

Leopard tas-silġ

Herpestidae

 
 
 

Mangusi

 
 
 

Herpestes edwardsi (III l-Indja/il-Pakistan)

Mangus griż tal-Indja

 
 
 

Herpestes fuscus (III l-Indja)

Mangus kannella tal-Indja

 
 
 

Herpestes javanicus (III il-Pakistan)

Mangus żgħir tal-Asja

 
 
 

Herpestes javanicus auropunctatus (III l-Indja)

Mangus żgħir tal-Indja

 
 
 

Herpestes smithii (III l-Indja)

Mangus ħamrani

 
 
 

Herpestes urva (III l-Indja)

Mangus wikkiel il-granċijiet

 
 
 

Herpestes vitticollis (III l-Indja)

Mangus għonqu strixxat

Hyaenidae

 
 
 

Proteli, jeni

 
 
 

Hyaena hyaena (III il-Pakistan)

Jena bl-istrixxi

 
 
 

Proteles cristata (III il-Botswana)

Proteli

Mephitidae

 
 
 

Skanks

 
 

Conepatus humboldtii (II)

 

Skank ta' Humboldt

Mustelidae

 
 
 

Baġers, martori, ballottri, eċċ.

Lutrinae

 
 
 

Lontri

 
 

Lutrinae spp.(II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Lontri

 

Aonyx capensis microdon (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Kamerun u n-Niġerja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)

 
 

Lontra bla dwiefer tal-Kamerun

 

Enhydra lutris nereis (I)

 
 

Lontra tal-Baħar tan-Nofsinhar

 

Lontra felina (I)

 
 

Lontra tal-baħar

 

Lontra longicaudis (I)

 
 

Lontra neotropikali

 

Lontra provocax (I)

 
 

Lontra tax-xmara tan-Nofsinhar

 

Lutra lutra (I)

 
 

Lontra tal-Ewropa

 

Lutra nippon (I)

 
 

Lontra Gappuniża

 

Pteronura brasiliensis (I)

 
 

Lontra ġganta

Mustelinae

 
 
 

Griġjuni, martori, tayra, ballottri

 
 
 

Eira barbara (III il-Ħonduras)

Tayra

 
 
 

Galictis vittata (III il-Kosta Rika)

Griġjun kbir

 
 
 

Martes flavigula (III l-Indja)

Martori ta' għonqu isfar

 
 
 

Martes foina intermedia (III l-Indja)

Martora foina

 
 
 

Martes gwatkinsii (III l-Indja)

Martori tan-Nilgiri

 
 
 

Mellivora capensis (III il-Botswana)

Baġer tal-għasel

 

Mustela nigripes (I)

 
 

Nemes ta' saqajh suwed

Odobenidae

 
 
 

Walrus

 
 

Odobenus rosmarus (III il-Kanada)

 

Walrus

Otariidae

 
 
 

Foki muswafa, iljuni tal-baħar

 
 

Arctocephalus spp.(II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Foki muswafa

 

Arctocephalus philippii (II)

 
 

Foki muswafa ta' Juan Fernández

 

Arctocephalus townsendi (I)

 
 

Foki muswafa ta' Gwadalupe

Phocidae

 
 
 

Foki

 
 

Mirounga leonina (II)

 

Mirunga tan-Nofsinhar

 

Monachus spp. (I)

 
 

Bumerini

Procyonidae

 
 
 

Coati, olingo

 
 
 

Bassaricyon gabbii (III il-Kosta Rika)

Olingo

 
 
 

Bassariscus sumichrasti (III il-Kosta Rika)

Cacomistle

 
 
 

Nasua narica (III il-Ħonduras)

Koati ta' mnieħru abjad

 
 
 

Nasua nasua solitaria (III l-Urugwaj)

Koati tal-Brażil tan-Nofsinhar

 
 
 

Potos flavus (III il-Ħonduras)

Kinkajou

Ursidae

 
 
 

Orsijiet

 
 

Ursidae spp.(II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Orsijiet

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 
 

Panda ġgant

 

Helarctos malayanus (I)

 
 

Ors tax-xemx

 

Melursus ursinus (I)

 
 

Ors slott

 

Tremarctos ornatus (I)

 
 

Ors tan-nuċċali

 

Ursus arctos (I/II)

(Il-popolazzjonijiet tal-Butan, iċ-Ċina, il-Messiku u l-Mongolja u s-sottospeċi Ursus arctos isabellinus biss huma elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma elenkati fl-Appendiċi II)

 
 

Ors kannella

 

Ursus thibetanus (I)

 
 

Ors iswed tal-Asja

Viverridae

 
 
 

Binturong, żibetti, linsangs, żibetti lontri, żibetti tal-palmi

 
 
 

Arctictis binturong (III l-Indja)

Binturong

 
 
 

Civettictis civetta (III il-Botswana)

Żibett tal-Afrika

 
 

Cynogale bennettii (II)

 

Żibett lontra

 
 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Żibett tal-palmi strixxat

 
 
 

Paguma larvata (III l-Indja)

Żibett tal-palmi maskerat

 
 
 

Paradoxurus hermaphroditus (III l-Indja)

Żibett tal-palmi Asjatiku

 
 
 

Paradoxurus jerdoni (III l-Indja)

Żibett tal-palmi ta' Jerdon

 
 

Prionodon linsang (II)

 

Linsang strixxat

 

Prionodon pardicolor (I)

 
 

Linsang bit-tikek

 
 
 

Viverra civettina (III l-Indja)

Żibett tal-Malabar b'tikek kbar

 
 
 

Viverra zibetha (III l-Indja)

Żibett kbir tal-Indja

 
 
 

Viverricula indica (III l-Indja)

Żibett żgħir tal-Indja

CETACEA

 
 
 

Ċetaċei (dniefel, foċeni, balieni)

 

CETACEA spp. (I/II) (6)

 
 

Ċetaċei

CHIROPTERA

 
 
 
 

Phyllostomidae

 
 
 

Friefet il-lejl imneħirhom wiesa'

 
 
 

Platyrrhinus lineatus (III l-Urugwaj)

Farfett il-lejl b'faxx abjad

Pteropodidae

 
 
 

Friefet il-lejl tal-frott, volpi jtiru

 
 

Acerodon spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Volpi jtiru

 

Acerodon jubatus (I)

 
 

Farfett il-lejl tal-frott rasu dehbija

 
 

Pteropus spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u għajr għal Pteropus brunneus.)

 

Volpi jtiru

 

Pteropus insularis (I)

 
 

Volpi jtir ta' Ruck

 

Pteropus livingstonii (II)

 
 

Volpi jtir tal-Komoro

 

Pteropus loochoensis (I)

 
 

Volpi jtir Ġappuniż

 

Pteropus mariannus (I)

 
 

Volpi jtir tal-Marianas

 

Pteropus molossinus (I)

 
 

Volpi jtir Caroline

 

Pteropus pelewensis (I)

 
 

Volpi jtir tal-Gżejjer Pelew

 

Pteropus pilosus (I)

 
 

Volpi jtir kbir tal-Gżejjer Pelew

 

Pteropus rodricensis (II)

 
 

Volpi jtir ta' Rodrigues

 

Pteropus samoensis (I)

 
 

Volpi jtir tas-Samoa

 

Pteropus tonganus (I)

 
 

Volpi jtir tal-Paċifiku

 

Pteropus ualanus (I)

 
 

Volpi jtir ta' Kosrae

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 
 

Volpi jtir ta' Pemba

 

Pteropus yapensis (I)

 
 

Volpi jtir ta' Yap

CINGULATA

 
 
 
 

Dasypodidae

 
 
 

Armadilli

 
 
 

Cabassous centralis (III il-Kosta Rika)

Armadillo denbu għeri tat-Tramuntuna

 
 
 

Cabassous tatouay (III l-Urugwaj)

Armadillo kbir ta' denbu għeri

 
 

Chaetophractus nationi (II) (Ġiet stabbilita kwota ta' esportazzjoni annwali ta' “żero”. L-eżemplari kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan)

 

Armadillo muxgħar tal-Andi

 

Priodontes maximus (I)

 
 

Armadillo ġgant

DASYUROMORPHIA

 
 
 
 

Dasyuridae

 
 
 

Dunnarts, ġrieden marsupjali, planigales

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 
 

Dunnart ta' denbu twil

 

Sminthopsis psammophila (I)

 
 

Dunnart tad-deżert

DIPROTODONTIA

 
 
 
 

Macropodidae

 
 
 

Kangurijiet, wallabies

 
 

Dendrolagus inustus (II)

 

Kanguru tas-siġar griż

 
 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Kanguru tas-siġar orsin

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 
 

Wallaby liebru ta' Rufous

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 
 

Wallaby liebru strixxat

 

Onychogalea fraenata (I)

 
 

Wallaby denbu mdiffer strixxat

Phalangeridae

 
 
 

Kuskus

 
 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Kuskus komuni tal-Lvant

 
 

Phalanger mimicus (II)

 

Kuskus komuni tan-Nofsinhar

 
 

Phalanger orientalis (II)

 

Kuskus komuni tat-Tramuntana

 
 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Kuskus tal-Gżira Admiralty

 
 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Kuskus komuni bit-tikek

 
 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Kuskus ta' Waigeou

Potoroidae

 
 
 

Kangurijiet far

 

Bettongia spp. (I)

 
 

Bettongi

Vombatidae

 
 
 

Wombats

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 
 

Wombat imnieħru muxgħar tat-Tramuntana

LAGOMORPHA

 
 
 
 

Leporidae

 
 
 

Liebri, fniek

 

Caprolagus hispidus (I)

 
 

Liebru mlanżat

 

Romerolagus diazi (I)

 
 

Fenek tal-vulkan

MONOTREMATA

 
 
 
 

Tachyglossidae

 
 
 

Echidnas, wikkiela n-nemel imxewwek

 
 

Zaglossus spp. (II)

 

Echidna geddumu twil

PERAMELEMORPHIA

 
 
 
 

Peramelidae

 
 
 
 
 

Perameles bougainville (I)

 
 

Bandicoot strixxat tal-Punent

Thylacomyidae

 
 
 
 
 

Macrotis lagotis (I)

 
 

Bilby kbir

PERISSODACTYLA

 
 
 
 

Equidae

 
 
 

Żwiemel, ħmir selvaġġi, żebri

 

Equus africanus (I) (Jeskludi l-forma domestikata magħrufa bħala Equus asinus, li mhix soġġetta għal dan ir-Regolament)

 
 

Ħmar selvaġġ tal-Afrika

 

Equus grevyi (I)

 
 

Żebra ta' Grévy

 

Equus hemionus (I/II) (L-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II iżda s-sottospeċijiet Equus hemionus hemionus u Equus hemionus khur huma elenkati fl-Appendiċi I)

 
 

Ħmar selvaġġ tal-Asja

 

Equus kiang (II)

 
 

Kiang

 

Equus przewalskii (I)

 
 

Żiemel ta' Przewalski

 
 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Żebra tal-muntanji ta' Hartmann

 

Equus zebra zebra (I)

 
 

Żebra tal-muntanji tal-Kap tal-Afrika

Rhinocerotidae

 
 
 

Rinoċeronti

 

Rhinocerotidae spp. (I) (Għajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness B)

 
 

Rinoċeronti

 
 

Ceratotherium simum simum (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Afrika t'Isfel u s-Sważiland biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness A. Għall-għan esklussiv li jippermetti l-kummerċ internazzjonali ta' annimali ħajjin lejn destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli u l-kummerċ ta' trofej tal-kaċċa. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan)

 

Rinoċeronti abjad tan-Nofsinhar

Tapiridae

 
 
 

Tapiri

 

Tapiridae spp. (I) (Għajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness B)

 
 

Tapiri

 
 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapir tal-Amerika t'Isfel

PHOLIDOTA

 
 
 
 

Manidae

 
 
 

Pangolini

 
 

Manis spp. (II)

(Ġiet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero għal Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica u Manis pentadactyla għall-eżemplari li jitneħħew mis-selvaġġ u jinbiegħu għal skopijiet primarjament kummerċjali)

 

Pangolini

PILOSA

 
 
 
 

Bradypodidae

 
 
 

Folivori bi tliet iswaba'

 
 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Folivoru pigmew bi tliet iswaba'

 
 

Bradypus variegatus (II)

 

Folivoru għonqu kannella

Megalonychidae

 
 
 

Folivori b'żewġt iswaba'

 
 
 

Choloepus hoffmanni (III il-Kosta Rika)

Folivoru ta' Hoffmann b'żewġt iswaba'

Myrmecophagidae

 
 
 

Wikkiela n-nemel tal-Amerika

 
 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Wikkiel in-nemel kbir

 
 
 

Tamandua mexicana (III il-Gwatemala)

Tamandua tat-Tramuntana

PRIMATI

 
 
 

Primati (xadin u xadini)

 
 

PRIMATES spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Primati

Atelidae

 
 
 

Miċeti, ateli

 

Alouatta coibensis (I)

 
 

Miċete tal-Gżira ta' Coiba

 

Alouatta palliata (I)

 
 

Miċete tal-mantell

 

Alouatta pigra (I)

 
 

Miċete iswed tal-Gwatemala

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 
 

Atele ta' ħuġbejh suwed

 

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 
 

Atele brimba aħmar

 

Brachyteles arachnoides (I)

 
 

Muriqui tan-Nofsinhar

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 
 

Muriqui tat-Tramuntana

 

Oreonax flavicauda (I)

 
 

Xadin sufi ta' denbu isfar

Cebidae

 
 
 

Marmosetti, tamarini, u xadini tad-Dinja l-Ġdida

 

Callimico goeldii (I)

 
 

Marmoset ta' Goeldi

 

Callithrix aurita (I)

 
 

Marmoset tat-troffa lewnha baffa

 

Callithrix flaviceps (I)

 
 

Marmoset rasu lewnha baff

 

Leontopithecus spp. (I)

 
 

Tamarin iljun

 

Saguinus bicolor (I)

 
 

Tamarin baqri

 

Saguinus geoffroyi (I)

 
 

Tamarin ta' Goeffroy

 

Saguinus leucopus (I)

 
 

Tamarin ta' saqajħ bojod

 

Saguinus martinsi (I)

 
 

Tamarin wiċċu mikxuf ta' Martins

 

Saguinus oedipus (I)

 
 

Tamarin cottontop

 

Saimiri oerstedii (I)

 
 

Xadin skwiril tal-Amerika Ċentrali

Cercopithecidae

 
 
 

Xadini tad-Dinja l-Qadima

 

Cercocebus galeritus (I)

 
 

Mangabey tax-Xmara Tana

 

Cercopithecus diana (I)

 
 

Xadina Diana

 

Cercopithecus roloway (I)

 
 

Xadina Roloway

 

Cercopithecus solatus (II)

 
 

Xadina denbha xemx

 

Colobus satanas (II)

 
 

Colobus iswed

 

Macaca silenus (I)

 
 

Makakku denb l-iljun

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 
 

Drill

 

Mandrillus sphinx (I)

 
 

Mandrill

 

Nasalis larvatus (I)

 
 

Xadina Proboscis

 

Piliocolobus foai (II)

 
 

Colobus aħmar tal-Afrika Ċentrali

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 
 

Colobus aħmar tal-Uzungwa

 

Piliocolobus kirkii (I)

 
 

Colobus aħmar ta' Żanżibar

 

Piliocolobus pennantii (II)

 
 

Colobus aħmar ta' Pennant

 

Piliocolobus preussi (II)

 
 

Colobus aħmar ta' Preuss

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 
 

Colobus aħmar tax-Xmara Tana

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 
 

Colobus aħmar tal-Uganda

 

Piliocolobus tholloni (II)

 
 

Colobus aħmar ta' Thollon

 

Presbytis potenziani (I)

 
 

Langur ta' Mentawai

 

Pygathrix spp. (I)

 
 

Languri Douc

 

Rhinopithecus spp. (I)

 
 

Xadini mneħirhom imbuzzat

 

Semnopithecus ajax (I)

 
 

Langur griż tal-Kaxmir

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 
 

Langur griż tal-Pjanuri ta' Isfel

 

Semnopithecus entellus (I)

 
 

Langur griż tan-Pjanuri ta' Fuq

 

Semnopithecus hector (I)

 
 

Langur griż tat-Tarai

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 
 

Langur griż saqajh suwed

 

Semnopithecus priam (I)

 
 

Langur tat-troffa griża

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 
 

Langur griż tan-Nepal

 

Simias concolor (I)

 
 

Simakobou

 

Trachypithecus delacouri (II)

 
 

Langur ta' Delacour

 

Trachypithecus francoisi (II)

 
 

Langur ta' François

 

Trachypithecus geei (I)

 
 

Langur dehbi ta' Gee

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 
 

Langur Hatinh

 

Trachypithecus johnii (II)

 
 

Langur tan-Nilgiri

 

Trachypithecus laotum (II)

 
 

Langur tal-Laos

 

Trachypithecus pileatus (I)

 
 

Langur bit-troffa

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 
 

Langur rasu bajda

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 
 

Langur ta' Shortridge

Cheirogaleidae

 
 
 

Lemuri nani u Lemuri ġrieden

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 
 

Lemuri nani u Lemuri ġrieden

Daubentoniidae

 
 
 

Aye-aye

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 
 

Aye-aye

Hominidae

 
 
 

Ximpanzi, gorilli, orangutan

 

Gorilla beringei (I)

 
 

Gorilla tal-Lvant

 

Gorilla gorilla (I)

 
 

Gorilla tal-Punent

 

Pan spp. (I)

 
 

Ximpanzi u bonobo

 

Pongo abelii (I)

 
 

Orangutan ta' Sumatra

 

Pongo pygmaeus (I)

 
 

Orangutan ta' Borneo

Hylobatidae

 
 
 

Ġibbuni

 

Hylobatidae spp. (I)

 
 

Ġibbuni

Indriidae

 
 
 

Indri, sifakas u lemuri sufin

 

Indriidae spp. (I)

 
 

Indri, sifakas u lemuri sufin

Lemuridae

 
 
 

Lemuri kbar

 

Lemuridae spp. (I)

 
 

Lemuri kbar

Lepilemuridae

 
 
 

Lemuri sportivi

 

Lepilemuridae spp. (I)

 
 

Lemuri sportivi

Lorisidae

 
 
 

Loris

 

Nycticebus spp. (I)

 
 

Loris kajman

Pitheciidae

 
 
 

Wakari, titi, saki

 

Cacajao spp. (I)

 
 

Wakari

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 
 

Titi ta' Barbara Brown

 

Callicebus melanochir (II)

 
 

Titi kostali idejh suwed

 

Callicebus nigrifrons (II)

 
 

Titi sidru iswed

 

Callicebus personatus (II)

 
 

Titi tal-Atlantiku

 

Chiropotes albinasus (I)

 
 

Saki mnieħru abjad

Tarsiidae

 
 
 

Tarsiers

 

Tarsius spp. (II)

 
 

Tarsiers

PROBOSCIDEA

 
 
 
 

Elephantidae

 
 
 

Iljunfanti

 

Elephas maximus (I)

 
 

Iljunfant Asjatiku

 

Loxodonta africana (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe, li huma inklużi fl-Anness B)

Loxodonta africana (II)

(Il-popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe biss (7); il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness A)

 

Iljunfant Afrikan

RODENTIA

 
 
 
 

Chinchillidae

 
 
 

Ċinċilla

 

Chinchilla spp. I) (Eżemplari tal-forma domestikata mhumiex soġġetti għal dan ir-Regolament)

 
 

Ċinċilla

Cuniculidae

 
 
 

Paka

 
 
 

Cuniculus paca (III il-Ħonduras)

Paka tal-pjanura

Dasyproctidae

 
 
 

Aguti

 
 
 

Dasyprocta punctata (III il-Ħonduras)

Aguti tal-Amerika Ċentrali

Erethizontidae

 
 
 

Porkuspini tad-Dinja l-Ġdida

 
 
 

Sphiggurus mexicanus (III il-Ħonduras)

Porkuspin nanu muswaf Messikan

 
 
 

Sphiggurus spinosus (III l-Urugwaj)

Porkuspin nanu muswaf tal-Paragwaj

Hystricidae

 
 
 

Porkuspin tad-Dinja l-Qadima

 

Hystrix cristata

 
 

Porkupsin bl-għalla

Muridae

 
 
 

Ġrieden, firien

 

Leporillus conditor (I)

 
 

Far perit

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 
 

Ġurdien ta' Shark Bay

 

Xeromys myoides (I)

 
 

Far tal-ilma

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 
 

Far tal-blat tal-Awstralja Ċentrali

Sciuridae

 
 
 

Skwirils tal-art, skwirils tas-siġar

 
 

Callosciurus erythraeus (Eżemplari ħajjin biss)

 

Skwiril ta' Pallas

 

Cynomys mexicanus (I)

 
 

Kelb tal-praterija Messikan

 
 
 

Marmota caudata (III l-Indja)

Far il-ġebel denbu twil

 
 
 

Marmota himalayana (III l-Indja)

Far il-ġebel tal-Ħimalaja

 
 

Ratufa spp. (II)

 

Skwirils ġganti

 
 

Sciurus carolinensis (Eżemplari ħajjin biss)

 

Skiwril griż

 
 
 

Sciurus deppei (III il-Kosta Rika)

Skwiril ta' Deppe

 
 

Sciurus niger (Eżemplari ħajjin biss)

 

Skwiril volpi tal-lvant

SCANDENTIA

 
 
 
 
 
 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Ġrieden geddumhom twil tas-siġar

SIRENIA

 
 
 
 

Dugongidae

 
 
 

Dugong

 

Dugong dugon (I)

 
 

Dugong

Trichechidae

 
 
 

Lamantini

 

Trichechus inunguis (I)

 
 
 
 

Trichechus manatus (I)

 
 
 
 

Trichechus senegalensis (I)

 
 
 

AVES

 
 
 

Għasafar

ANSERIFORMES

 
 
 
 

Anatidae

 
 
 

Papri, wiżż, ċinji, eċċ.

 

Anas aucklandica (I)

 
 

Sarsella tal-Gżejjer ta' Auckland

 
 

Anas bernieri (II)

 

Sarsella tal-Madagaskar

 

Anas chlorotis (I)

 
 

Sarsella kannella

 
 

Anas formosa (II)

 

Sarsella tal-Bajkal

 

Anas laysanensis (I)

 
 

Papra ta' Laysan

 

Anas nesiotis (I)

 
 

Sarsella tal-Gżira ta' Campbell

 

Anas querquedula

 
 

Sarsella ħamra

 

Asarcornis scutulata (I)

 
 

Papra bil-ġwienaħ bojod

 

Aythya innotata

 
 

Pochard tal-Madagaskar

 

Aythya nyroca

 
 

Papra lewn is-sadid

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 
 

Wiżża Alewtina

 

Branta ruficollis (II)

 
 

Wiżża sidirha aħmar

 

Branta sandvicensis (I)

 
 

Nene

 
 
 

Cairina moschata (III il-Ħonduras)

Papra Muscovy

 
 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Ċinju Coscoroba

 
 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Ċinju għonqu iswed

 
 

Dendrocygna arborea (II)

 

Papra ssaffar tal-Indja tal-Punent

 
 
 

Dendrocygna autumnalis (III il-Ħonduras)

Papra ssaffar żaqqha sewda

 
 
 

Dendrocygna bicolor (III il-Ħonduras)

Papra ssaffar ħamra fl-isfar

 

Mergus octosetaceus

 
 

Mergante Brażiljana

 
 

Oxyura jamaicensis (Eżemplari ħajjin biss)

 

Papra ħamranija

 

Oxyura leucocephala (II)

 
 

Papra rasha bajda

 

Rhodonessa caryophyllacea (possibbilment estinta) (I)

 
 

Papra rasha roża

 
 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Papra bl-għalla

 

Tadorna cristata

 
 

Tadorna bil-għalla

APODIFORMES

 
 
 
 

Trochilidae

 
 
 

Kolibri

 
 

Trochilidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kolibri

 

Glaucis dohrnii (I)

 
 

Eremita munqaru ganċ

CHARADRIIFORMES

 
 
 
 

Burhinidae

 
 
 

Okkjuni

 
 
 

Burhinus bistriatus (III il-Gwatemala)

Okkjun b'żewġ strixex

Laridae

 
 
 

Gawwi, ċirlewwi

 

Larus relictus (I)

 
 

Gawwi relitt

Scolopacidae

 
 
 

Gurlini, ċewċewwi

 

Numenius borealis (I)

 
 

Gurlin boreali

 

Numenius tenuirostris (I)

 
 

Gurlin munqaru rqiq

 

Tringa guttifer (I)

 
 

Ċewċewwa ta' Nordmann

CICONIIFORMES

 
 
 
 

Ardeidae

 
 
 

Agretti, russetti

 

Ardea alba

 
 

Agrett kbir

 

Bubulcus ibis

 
 

Agrett tal-Bhejjem

 

Egretta garzetta

 
 

Agrett żgħir

Balaenicipitidae

 
 
 

Shoebill, Ċikonja ras baliena

 
 

Balaeniceps rex (II)

 

Shoebill

Ciconiidae

 
 
 

Ċikonji

 

Ciconia boyciana (I)

 
 

Ċikonja orjentali

 

Ciconia nigra (II)

 
 

Ċikonja sewda

 

Ciconia stormi

 
 

Ċikonja ta' Storm

 

Jabiru mycteria (I)

 
 

Jabiru

 

Leptoptilos dubius

 
 

Ċikonja ajjutant kbira

 

Mycteria cinerea (I)

 
 

Ċikonja bajda

Phoenicopteridae

 
 
 

Flamingi

 
 

Phoenicopteridae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Flamingi

 

Phoenicopterus ruber (II)

 
 

Flamingo kbir

Threskiornithidae

 
 
 

Ibis, spatuli

 
 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis skarlat

 

Geronticus calvus (II)

 
 

Ibis qargħi

 

Geronticus eremita (I)

 
 

Ibis eremita (waldrapp)

 

Nipponia nippon (I)

 
 

Ibis Ġappuniż

 

Platalea leucorodia (II)

 
 

Spatula bajda tal-Eurasja

 

Pseudibis gigantea

 
 

Ibis ġgant

COLUMBIFORMES

 
 
 
 

Columbidae

 
 
 

Bċieċen, Ħamiem

 

Caloenas nicobarica (I)

 
 

Ħamiema ta' Nicobar

 

Claravis godefrida

 
 

Beċċun tal-art ġwenħajh vjola

 

Columba livia

 
 

Ħamiema tal-blat

 

Ducula mindorensis (I)

 
 

Beċċun ta' Mindoro

 
 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Ħamiema ta' Luzon

 
 

Goura spp. (II)

 

Ħamiem tal-kuruna

 

Leptotila wellsi

 
 

Beċċun ta' Grenada

 
 
 

Nesoenas mayeri (III il-Mawrizju)

Ħamiema roża

 

Streptopelia turtur

 
 

Gamiema Ewropea

CORACIIFORMES

 
 
 
 

Bucerotidae

 
 
 

Buċeri

 
 

Aceros spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Buċeri

 

Aceros nipalensis (I)

 
 

Buċeru b'għonqu kannella fl-aħmar

 
 

Anorrhinus spp. (II)

 

Buċeri

 
 

Anthracoceros spp. (II)

 

Buċeri

 
 

Berenicornis spp. (II)

 

Buċeri

 
 

Buceros spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Buċeri

 

Buceros bicornis (I)

 
 

Buċeru kbir

 
 

Penelopides spp. (II)

 

Buċeri

 

Rhinoplax vigil (I)

 
 

Buċeru bl-elmu

 
 

Rhyticeros spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Buċeri

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 
 

Buċeru bil-gangala ċara

CUCULIFORMES

 
 
 
 

Musophagidae

 
 
 

Turako

 
 

Tauraco spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Turaki

 

Tauraco bannermani (II)

 
 

Purple-crested turaco

FALCONIFORMES

 
 
 

Tjur tal-priża ta' bi nhar (ajkli, falkuni, isqra, avultuni)

 
 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A; għajr għal speċi waħda tal-familja Cathartidae inkluż fl-Anness C; l-ispeċijiet l-oħrajn ta' dik il-familja mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament; u għajr għal Caracara lutosa)

 

Tjur tal-priża ta' bi nhar

Accipitridae

 
 
 

Isqra, ajkli

 

Accipiter brevipes (II)

 
 

Seqer Levantin

 

Accipiter gentilis (II)

 
 

Northern goshawk

 

Accipiter nisus (II)

 
 

Seqer tal-Ewrasja

 

Aegypius monachus (II)

 
 

Avultun iswed

 

Aquila adalberti (I)

 
 

Ajkla ta' Adalbert

 

Aquila chrysaetos (II)

 
 

Ajkla mdiehba

 

Aquila clanga (II)

 
 

Ajkla kbira ttikjata

 

Aquila heliaca (I)

 
 

Ajkla imperjali

 

Aquila pomarina (II)

 
 

Ajkla żgħira ttikjata

 

Buteo buteo (II)

 
 

Bies komuni

 

Buteo lagopus (II)

 
 

Bies saqajh ħorox

 

Buteo rufinus (II)

 
 

Bies saqajh twal

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 
 

Astun Kuban munqaru ganċ

 

Circaetus gallicus (II)

 
 

Ajkla tas-sriep

 

Circus aeruginosus (II)

 
 

Bagħdan aħmar tal-Punent

 

Circus cyaneus (II)

 
 

Bagħdan tat-Tramuntana

 

Circus macrourus (II)

 
 

Bagħdan pallidu

 

Circus pygargus (II)

 
 

Bagħdan griż

 

Elanus caeruleus (II)

 
 

Astun ġwenħajh suwed

 

Eutriorchis astur (II)

 
 

Ajkla tal-Madagaskar

 

Gypaetus barbatus (II)

 
 

Lammergeier

 

Gyps fulvus (II)

 
 

Grifun tal-Ewrasja

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla hija elenkata fl-Appendiċi I; l-ispeċijiet l-oħrajn huma elenkati fl-Appendiċi II)

 
 

Ajkla tal-baħar

 

Harpia harpyja (I)

 
 

Ajkla harpy

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 
 

Ajkla ta' Bonelli

 

Hieraaetus pennatus (II)

 
 

Ajkla pennata

 

Leucopternis occidentalis (II)

 
 

Seqer dahru griż

 

Milvus migrans (II) (Għajr għal Milvus migrans lineatus li huwa inkluż fl-Anness B)

 
 

Astun iswed

 

Milvus milvus (II)

 
 

Astun aħmar

 

Neophron percnopterus (II)

 
 

Avoltun Eġizzjan

 

Pernis apivorus (II)

 
 

Kuċċarda tal-Ewropa

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 
 

Ajkla kbira tal-Filippini

Cathartidae

 
 
 

Avoltuni tad-Dinja l-Ġdida

 

Gymnogyps californianus (I)

 
 

Kondor ta' California

 
 
 

Sarcoramphus papa (III il-Ħonduras)

Avultun re

 

Vultur gryphus (I)

 
 

Kondor tal-Andi

Falconidae

 
 
 

Falkuni

 

Falco araeus (I)

 
 

Spanjulett tas-Seychelles

 

Falco biarmicus (II)

 
 

Falkun Lanner

 

Falco cherrug (II)

 
 

Falkun Saker

 

Falco columbarius (II)

 
 

Merlin

 

Falco eleonorae (II)

 
 

Falkun ta' Eleonora

 

Falco jugger (I)

 
 

Falkun Laggar

 

Falco naumanni (II)

 
 

Spanjulett żgħir

 

Falco newtoni (I) (Il-popolazzjoni tas-Seychelles biss)

 
 

Spanjulett ta' Newton

 

Falco pelegrinoides (I)

 
 

Falkun tal-Barberija

 

Falco peregrinus (I)

 
 

Falkun tal-Peregrin

 

Falco punctatus (I)

 
 

Spanjulett tal-Mawrizju

 

Falco rusticolus (I)

 
 

Gyrfalcon

 

Falco subbuteo (II)

 
 

Seqer tal-ħannieq

 

Falco tinnunculus (II)

 
 

Spanjulett komuni

 

Falco vespertinus (II)

 
 

Falkun ta' saqajgħ ħomor

Pandionidaie

 
 
 

Arpa

 

Pandion haliaetus (II)

 
 

Arpa

GALLIFORMES

 
 
 
 

Cracidae

 
 
 
 
 

Crax alberti (III il-Kolombja)

 
 

Kurassow munqaru blu

 

Crax blumenbachii (I)

 
 

Kurassow munqaru aħmar

 
 
 

Crax daubentoni (III il-Kolombja)

Kurassow munqaru isfar

 
 

Crax fasciolata

 

Kurassow wiċċu mikxuf

 
 
 

Crax globulosa (III il-Kolombja)

Kurassow bl-għalla

 
 
 

Crax rubra (III il-Kolombja/il-Kosta Rika/il-Gwatemala/il-Ħonduras)

Kurassow kbir

 

Mitu mitu (I)

 
 

Kurassow alagoas

 

Oreophasis derbianus (I)

 
 

Gwan bil-qrun

 
 
 

Ortalis vetula (III il-Gwatemala/il-Honduras)

Chachalaca sempliċi

 
 
 

Pauxi pauxi (III il-Kolombja)

Kurassow bl-elmu

 

Penelope albipennis (I)

 
 

Gwan gwenħajh bojod

 
 
 

Penelope purpurascens (III il-Ħonduras)

Gwan bl-għalla

 
 
 

Penelopina nigra (III il-Gwatemala)

Gwan iswed

 

Pipile jacutinga (I)

 
 

Gwan sidru iswed

 

Pipile pipile (I)

 
 

Gwan tat-Trinidad

Megapodiidae

 
 
 

Megapodi, scrubfowl

 

Macrocephalon maleo (I)

 
 

Maleo

Phasianidae

 
 
 

Faġani, ħaġliet, fargħuni, perniċi, tragopani

 
 

Argusianus argus (II)

 

Argus kbir

 

Catreus wallichii (I)

 
 

Faġan ta' Wallich

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 
 

Summiena bobwhite

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 
 

Faġan widnejh bojod

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 
 

Faġan widnejh kannella

 
 

Gallus sonneratii (II)

 

Serduk griż

 
 

Ithaginis cruentus (II)

 

Faġan aħmar demm

 

Lophophorus impejanus (I)

 
 

Monal tal-Ħimalaja

 

Lophophorus lhuysii (I)

 
 

Monal Ċiniż

 

Lophophorus sclateri (I)

 
 

Monal ta' Sclater

 

Lophura edwardsi (I)

 
 

Faġan ta' Edwards

 
 

Lophura hatinhensis

 

Faġan tal-Vjetnam

 
 
 

Lophura leucomelanos (III il-Pakistan)

Faġan Kalij

 

Lophura swinhoii (I)

 
 

Faġan ta' Swinhoe

 
 
 

Meleagris ocellata (III il-Gwatemala)

Dundjan oċċellat

 

Odontophorus strophium

 
 

Summiena tal-foresti

 

Ophrysia superciliosa

 
 

Summiena tal-Ħimalaja

 
 
 

Pavo cristatus (III il-Pakistan)

Pagun Indjan

 
 

Pavo muticus (II)

 

Pagun aħdar

 
 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Pagun faġan griż

 
 

Polyplectron germaini (II)

 

Pagun faġan ta' Germain

 
 

Polyplectron malacense (II)

 

Pagun faġan Malajan

 

Polyplectron napoleonis (I)

 
 

Pagun faġan tal-Palawan

 
 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Pagun faġan tal-Borneo

 
 
 

Pucrasia macrolopha (III il-Pakistan)

Faġan ta' Koklass

 

Rheinardia ocellata (I)

 
 

Argus bl-għalla

 

Syrmaticus ellioti (I)

 
 

Faġan ta' Elliot

 

Syrmaticus humiae (I)

 
 

Faġan ta' Hume

 

Syrmaticus mikado (I)

 
 

Faġan Mikado

 

Tetraogallus caspius (I)

 
 

Faġan tas-silġ tal-Kaspju

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 
 

Faġan tas-silġ tat-Tibet

 

Tragopan blythii (I)

 
 

Tragopan ta' Blyth

 

Tragopan caboti (I)

 
 

Tragopan ta' Cabot

 

Tragopan melanocephalus (I)

 
 

Tragopan tal-Punent

 
 
 

Tragopan satyra (III in-Nepal)

Tragopan satiru

 
 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Tiġieġa tal-praterija ta' Attwater

GRUIFORMES

 
 
 
 

Gruidae

 
 
 

Għerieneq

 
 

Gruidae spp.(II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Għerieneq

 

Grus americana (I)

 
 

Għarnuq Amerikan

 

Grus canadensis (I/II) (Din l-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II imma s-sottospeċijiet Grus canadensis nesiotes u Grus canadensis pulla huma elenkati fl-Appendiċi I).

 
 

Għarnuq Kanadiż

 

Grus grus (II)

 
 

Għarnuq komuni

 

Grus japonensis (I)

 
 

Għarnuq rasu ħamra

 

Grus leucogeranus (I)

 
 

Grus monacha (I)

 

Grus monacha (I)

 
 

Grus nigricollis (I)

 

Grus nigricollis (I)

 
 

Għarnuq għonqu iswed

 

Grus vipio (I)

 
 

Għarnuq għonqu abjad

Otididae

 
 
 

Pitarruni

 
 

Otididae spp.(II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Pitarruni

 

Ardeotis nigriceps (I)

 
 

Pitarrun Indjan

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 
 

Pitarrun ta' Macqueen

 

Chlamydotis undulata (I)

 
 

Pitarrun ta' Houbara

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 
 

Florikan Bengaliż

 

Otis tarda (II)

 
 

Pitarrun kbir

 

Sypheotides indicus (II)

 
 

Florikan żgħir

 

Tetrax tetrax (II)

 
 

Pitarrun żgħir

Rallidae

 
 
 

Tiġieġ tal-baħar, ralli

 

Gallirallus sylvestris (I)

 
 

Rallu ta' Lord Howe

Rhynochetidae

 
 
 

Kagu

 

Rhynochetos jubatus (I)

 
 

Kagu

PASSERIFORMES

 
 
 
 

Atrichornithidae

 
 
 

Atrikorni

 

Atrichornis clamosus (I)

 
 

Atrikornu storbjuż

Cotingidae

 
 
 

Cotingas

 
 
 

Cephalopterus ornatus (III il-Kolombja)

Għasfur umbrella tal-Amażonja

 
 
 

Cephalopterus penduliger (III il-Kolombja)

Għasfur umbrella bl-imsielet twal

 

Cotinga maculata (I)

 
 

Cotinga bl-istrixxi

 
 

Rupicola spp. (II)

 

Sriedak il-blat

 

Xipholena atropurpurea (I)

 
 

Cotinga gwenħajha bojod

Emberizidae

 
 
 

Kardinali, tanaġeri

 
 

Gubernatrix cristata (II)

 

Kardinal isfar

 
 

Paroaria capitata (II)

 

Kardinal munqaru isfar

 
 

Paroaria coronata (II)

 

Kardinal tal-għalla ħamra

 
 

Tangara fastuosa (II)

 

Tanaġer seba' lwien

Estrildidae

 
 
 

Manikini, waxbills

 
 

Amandava formosa (II)

 

Avadavat aħdar

 
 

Lonchura fuscata

 

Għammiel ta' Timor

 
 

Lonchura oryzivora (II)

 

Għammiel ta' Java

 
 

Poephila cincta cincta (II)

 

Sponsun tan-Nofsinhar għonqu iswed

Fringillidae

 
 
 

Sponsuni

 

Carduelis cucullata (I)

 
 

Ekru aħmar

 
 

Carduelis yarrellii (II)

 

Ekru wiċċu isfar

Hirundinidae

 
 
 

Ħawwief

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 
 

Ħawwief tax-xmajjar għajnejh bojod

Icteridae

 
 
 

Malvizzi suwed tad-Dinja l-Ġdida

 

Xanthopsar flavus (I)

 
 

Malvizz lewn iż-żagħfran

Meliphagidae

 
 
 

Wikkiela l-għasel

 

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 
 

Wikkiel l-għasel bl-elmu

Muscicapidae

 
 
 

Ħattafa d-dubbien tad-Dinja l-Qadima, timalidi, eċċ.

 

Acrocephalus rodericanus (III il-Mawrizju)

 
 

Bagħal ta' Rodrigues

 
 

Cyornis ruckii (II)

 

Pappamosk blu ta' Rueck

 

Dasyornis broadbenti litoralis (possibbilment estint) (I)

 
 

Rufous bristlebird tal-Punent

 

Dasyornis longirostris (I)

 
 

Dasijornu munqaru twil

 
 

Garrulax canorus (II)

 

Ħwamei Ċiniż

 
 

Garrulax taewanus (II)

 

Ħwamei tat-Tajwan

 
 

Leiothrix argentauris (II)

 

Mesja widnejha fiddiena

 
 

Leiothrix lutea (II)

 

Leiothrix munqaru aħmar

 
 

Liocichla omeiensis (II)

 

Liochicla Omei Shan

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 
 

Pikatarti għonqu abjad

 

Picathartes oreas (I)

 
 

Pikatarti għonqu griż

 
 
 

Terpsiphone bourbonnensis (III il-Mawrizju)

Pappamosk Maskaren

Paradisaeidae

 
 
 

Għasafar il-ġenna

 
 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Għasafar il-ġenna

Pittidae

 
 
 

Pittas

 
 

Pitta guajana (II)

 

Pitta strixxat

 

Pitta gurneyi (I)

 
 

Pitta ta' Gurney

 

Pitta kochi (I)

 
 

Pitta bil-mustaċċi

 
 

Pitta nympha (II)

 

Pitta ninfa

Pycnonotidae

 
 
 

Bulbul

 
 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Bulbul rasu tibnija

Sturnidae

 
 
 

Majna

 
 

Gracula religiosa (II)

 

Majna tal-għoljiet

 

Leucopsar rothschildi (I)

 
 

Majna ta' Bali

Zosteropidae

 
 
 

Għajnejn-bojod

 

Zosterops albogularis (I)

 
 

Għajnejn-bojod sidru abjad

PELECANIFORMES

 
 
 
 

Fregatidae

 
 
 

Għasafar pirati

 

Fregata andrewsi (I)

 
 

Għasfur pirata tal-Milied

Pelecanidae

 
 
 

Pelikani

 

Pelecanus crispus (I)

 
 

Pelikan tad-Dalmazja

Sulidae

 
 
 

Suli

 

Papasula abbotti (I)

 
 

Suli ta' Abbott

PICIFORMES

 
 
 
 

Capitonidae

 
 
 

Barbji

 
 
 

Semnornis ramphastinus (III il-Kolombja)

Barbju Tukan

Picidae

 
 
 

Tektiek is-siġar

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 
 

Tektiek is-siġar ta' Tristram

Ramphastidae

 
 
 

Tukani

 
 
 

Baillonius bailloni (III l-Arġentina)

Tukanett lewn iż-żagħfran

 
 

Pteroglossus aracari (II)

 

Arakari għonqu iswed

 
 
 

Pteroglossus castanotis (III l-Arġentina)

Arakari widnejh lewn il-qastan

 
 

Pteroglossus viridis (II)

 

Arakari aħdar

 
 
 

Ramphastos dicolorus (III l-Arġentina)

Tukan sidru aħmar

 
 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Tukan munqaru karina

 
 

Ramphastos toco (II)

 

Tukan Toco

 
 

Ramphastos tucanus (II)

 

Tukan munqaru aħmar

 
 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Tukan munqaru kanal

 
 
 

Selenidera maculirostris (III l-Arġentina)

Tukanett munqaru bit-tikka

PODICIPEDIFORMES

 
 
 
 

Podicipedidae

 
 
 

Blonġuni

 

Podilymbus gigas (I)

 
 

Blonġun Atitlan

PROCELLARIIFORMES

 
 
 
 

Diomedeidae

 
 
 

Albatross

 

Phoebastria albatrus (I)

 
 

Albatross denbu qasir

PSITTACIFORMI

 
 
 

Kakatuwi, lori, makawi, parrukketti, pappagalli, eċċ.

 
 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u esklużi Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus u Psittacula krameri, li mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)

 

Pappagalli, eċċ.

Cacatuidae

 
 
 

Kakatuwi

 

Cacatua goffiniana (I)

 
 

Kakatu Tanimbar

 

Cacatua haematuropygia (I)

 
 

Kakatu tal-Filippini

 

Cacatua moluccensis (I)

 
 

Kakatu bl-għalla lewn is-salamun

 

Cacatua sulphurea (I)

 
 

Kakatu bl-għalla safra

 

Probosciger aterrimus (I)

 
 

Kakatu tal-palmi

Loriidae

 
 
 

Lories, lorikeets

 

Eos histrio (I)

 
 

Lori aħmar u blu

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina huwa elenkat fl-Appendiċi I, l-ispeċjiet l-oħrajn huma elenkati fl-Appendiċi II)

 
 

Lorikiti blu

Psittacidae

 
 
 

Amażoni, makaw, parruketti, pappagalli

 

Amazona arausiaca (I)

 
 

Pappagall għonqu aħmar

 

Amazona auropalliata (I)

 
 

Pappagall raqabtu safra

 

Amazona barbadensis (I)

 
 

Pappagall spalltu safru

 

Amazona brasiliensis (I)

 
 

Pappagall denbu aħmar

 

Amazona finschi (I)

 
 

Pappagall qurriegħtu lelà

 

Amazona guildingii (I)

 
 

Pappagall ta' St Vincent

 

Amazona imperialis (I)

 
 

Pappagall imperjali

 

Amazona leucocephala (I)

 
 

Pappagall Kuban

 

Amazona oratrix (I)

 
 

Pappagall rasu safra

 

Amazona pretrei (I)

 
 

Pappagall dawret għajnejh ħomor

 

Amazona rhodocorytha (I)

 
 

Pappagall ħuġbejh ħomor

 

Amazona tucumana (I)

 
 

Pappagall ta' Tucuman

 

Amazona versicolor (I)

 
 

Pappagall ta' Saint Lucia

 

Amazona vinacea (I)

 
 

Pappagall vinaċeu

 

Amazona viridigenalis (I)

 
 

Pappagall ħaddejh ħodor

 

Amazona vittata (I)

 
 

Pappagall Puerto Rikan

 

Anodorhynchus spp. (I)

 
 

Makawi blu

 

Ara ambiguus (I)

 
 

Makaw aħdar kbir

 

Ara glaucogularis (I)

 
 

Makaw ġerżumtu blu

 

Ara macao (I)

 
 

Makaw skarlat

 

Ara militaris (I)

 
 

Makaw militari

 

Ara rubrogenys (I)

 
 

Makaw ġbinu aħmar

 

Cyanopsitta spixii (I)

 
 

Makaw ta' Spix

 

Cyanoramphus cookii (I)

 
 

Parrukkett tal-Gżira ta' Norfolk

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 
 

Parrukkett tal-Gżira ta' Chatham ġbinu isfar

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 
 

Parrukkett ġbinu aħmar

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 
 

Parrukkett bil-kuruna ħamra

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 
 

Pappagall ta' Coxen

 

Eunymphicus cornutus (I)

 
 

Pappagall muqran

 

Guarouba guarouba (I)

 
 

Pappagall dehbi

 

Neophema chrysogaster (I)

 
 

Pappagall żaqqu oranġjo

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 
 

Pappagall widnejh sofor

 

Pezoporus occidentalis (possibbilment estint) (I)

 
 

Pappagall tal-lejl

 

Pezoporus wallicus (I)

 
 

Pappagall tal-art

 

Pionopsitta pileata (I)

 
 

Pappagall bil-kappell

 

Primolius couloni (I)

 
 

Makaw rasu blu

 

Primolius maracana (I)

 
 

Makaw ġwenħajh blu

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 
 

Pappagall spalltu dehbija

 

Psephotus dissimilis (I)

 
 

Pappagall bil-kappa

 

Psephotus pulcherrimus (possibbilment estint) (I)

 
 

Pappagall tal-ġenna

 

Psittacula echo (I)

 
 

Parrukkett tal-Mawrizju

 

Pyrrhura cruentata (I)

 
 

Parrukkett gerżumtu blu

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 
 

Pappagalli munqarhom oħxon

 

Strigops habroptilus (I)

 
 

Kakapo

RHEIFORMES

 
 
 
 

Rheidae

 
 
 

Rhea

 

Pterocnemia pennata (I) (Għajr Pterocnemia pennata pennata li hija inkluża fl-Anness B)

 
 

Rhea żgħira

 
 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Rhea żgħira

 
 

Rhea americana (II)

 

Rhea kbira

SPHENISCIFORMES

 
 
 
 

Spheniscidae

 
 
 

Pingwini

 
 

Spheniscus demersus (II)

 

Pingwin Jackass

 

Spheniscus humboldti (I)

 
 

Pingwin Humboldt

STRIGIFORMI

 
 
 

Kokki

 
 

STRIGIFORMES spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u għajr għal Sceloglaux albifacies)

 

Kokki

Strigidae

 
 
 

Kokki

 

Aegolius funereus (II)

 
 

Kokka boreali

 

Asio flammeus (II)

 
 

Kokka tax-xagħri

 

Asio otus (II)

 
 

Kokka widnejha twal

 

Athene noctua (II)

 
 

Kokka żgħira

 

Bubo bubo (II) (Għajr għal Bubo bubo bengalensis li huwa inkluż fl-Anness B)

 
 

Kokka ajkla tal-Ewrasja

 

Glaucidium passerinum (II)

 
 

Kokka pigmea tal-Ewrasja

 

Heteroglaux blewitti (I)

 
 

Kokka ċkejkna tal-foresta

 

Mimizuku gurneyi (I)

 
 

Kokka ajkla żgħira

 

Ninox natalis (I)

 
 

Kokka seqer tal-Milied

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 
 

Boobook ta' Norfolk

 

Nyctea scandiaca (II)

 
 

Kokka tas-silġ

 

Otus ireneae (II)

 
 

Kokka scops Sokoke

 

Otus scops (II)

 
 

Kokka scops tal-Ewrasja

 

Strix aluco (II)

 
 

Omm is-subien

 

Strix nebulosa (II)

 
 

Kokka kbira griża

 

Strix uralensis (II) (Għajr għal Strix uralensis davidi li hija inkluża fl-Anness B)

 
 

Kokka tal-Urali

 

Surnia ulula (II)

 
 

Kokka seqer tat-Tramuntana

Tytonidae

 
 
 

Barbaġanni

 

Tyto alba (II)

 
 

Barbaġann

 

Tyto soumagnei (I)

 
 

Barbaġann ta' Soumagne

STRUTHIONIFORMES

 
 
 
 

Struthionidae

 
 
 

Nagħma

 

Struthio camelus (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Alġerija, il-Burkina Faso, il-Kamerun, ir-Repubblika Afrikana Ċentrali, iċ-Ċad, il-Mali, il-Mawritanja, il-Marokk, in-Niġer, in-Niġerja, is-Senegal u s-Sudan biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)

 
 

Nagħma

TINAMIFORMES

 
 
 
 

Tinamidae

 
 
 

Tinamù

 

Tinamus solitarius (I)

 
 

Tinamù solitarju

TROGONIFORMES

 
 
 
 

Trogonidae

 
 
 

Quetzals

 

Pharomachrus mocinno (I)

 
 

Quetzal middi

REPTILIA

 
 
 

Rettili

CROCODYLIA

 
 
 

Alligaturi, kajmani, kukkudrilli

 
 

CROCODYLIA spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Alligaturi, kajmani, kukkudrilli

Alligatoridae

 
 
 

Alligaturi, kajmani

 

Alligator sinensis (I)

 
 

Alligatur Ċiniż

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 
 

Kajman ta' Rio Apaporis bit-tikki

 

Caiman latirostris (I) (Għajr għall-popolazzjoni tal-Arġentina, li hija inkluża fl-Anness B)

 
 

Kajman imnieħru wiesa'

 

Melanosuchus niger (I) (Għajr għall-popolazzjoni tal-Brażil, li hija inkluża fl-Anness B, u l-popolazzjoni tal-Ekwador, li hija inkluża fl-Anness B u soġġetta għal kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero sakemm tiġi approvata kwota annwali tal-esportazzjoni mis-Segretarjat tas-CITES u l-Grupp ta' Speċjalisti tal-Kukkudrilli IUCN/SSC)

 
 

Kajman iswed

Crocodylidae

 
 
 

Kukkudrilli

 

Crocodylus acutus (I) (Għajr għall-popolazzjoni ta' Kuba, li hija inkluża fl-Anness B)

 
 

Kukkudrill Amerikan

 

Crocodylus cataphractus (I)

 
 

Kukkudrill Afrikan geddumu rqiq

 

Crocodylus intermedius (I)

 
 

Kukkudrill tal-Orinoco

 

Crocodylus mindorensis (I)

 
 

Kukkudrill Filippin

 

Crocodylus moreletii (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Belize u l-Messiku, li huma inklużi fl-Anness B, bi kwota ta' żero għall-eżemplari selvaġġi li jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)

 
 

Kukkudrill ta' Morelet

 

Crocodylus niloticus (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, l-Eġittu [soġġett għal kwota ta' żero għall-eżemplari nnegozjati għall-skopijiet kummerċjali], l-Etjopja, il-Kenja, il-Madagaskar, il-Malawi, il-Możambik, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel, l-Uganda, ir-Repubblika Magħquda tat-Tanzanija [soġġett għal kwota annwali tal-esportazzjoni ta' mhux aktar minn 1 600 eżemplar selvaġġ inklużi trofej tal-kaċċa, flimkien ma' eżemplari mrobbija fil-magħluq], iż-Żambja u ż-Żimbabwe; dawn il-popolazzjonijiet huma inklużi fl-Anness B)

 
 

Kukkudrill tan-Nil

 

Crocodylus palustris (I)

 
 

Kukkudrill Mugger

 

Crocodylus porosus (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Awstralja, l-Indoneżja u l-Papwa Ginea l-Ġdida, li huma inklużi fl-Anness B)

 
 

Kukkudrill tal-ilma salmura

 

Crocodylus rhombifer (I)

 
 

Kukkudrill Kuban

 

Crocodylus siamensis (I)

 
 

Kukkudrill Sjamiż

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 
 

Kukkudrill nanu tal-Afrika tal-Punent

 

Tomistoma schlegelii (I)

 
 

Gharial falz

Gavialidae

 
 
 

Gavial jew gharial

 

Gavialis gangeticus (I)

 
 

Gharial

RHYNCHOCEPHALIA

 
 
 
 

Sphenodontidae

 
 
 

Tuatara

 

Sphenodon spp. (I)

 
 

Tuatara

SAURIA

 
 
 
 

Agamidae

 
 
 

Gremxul denbhom imxewwek (Agama, mastiguri)

 
 

Saara spp. (II)

 
 
 
 

Uromastyx spp. (II)

 

Gremxul denbhom imxewwek

Chamaeleonidae

 
 
 

Kamaleonti

 
 

Archaius spp. (II)

 
 
 
 

Bradypodion spp. (II)

 

Kamaleonti nani

 
 

Brookesia spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kamaleonti nani

 

Brookesia perarmata (I)

 
 

Kamaleonti nani denbhom ixewwek

 
 

Calumma spp. (II)

 

Kamaleonti tal-Madagaskar

 
 

Chamaeleo spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kamaleonti

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 
 

Kamaleonte Ewropew

 
 

Furcifer spp. (II)

 

Kamaleonti tal-Madagaskar

 
 

Kinyongia spp. (II)

 

Kamaleonti nani

 
 

Nadzikambia spp. (II)

 

Kamaleonti nani

 
 

Trioceros spp. (II)

 
 

Cordylidae

 
 
 

Gremxul denbhom imxewwek

 
 

Cordylus spp. (II)

 

Gremxul imħażżma

Gekkonidae

 
 
 

Wiżgħat

 
 
 

Hoplodactylus spp. (III in-New Zealand)

Wiżgħat bis-swaba' iwaħħlu

 
 

Lygodactylus williamsi

 

Wiżgħa nana turkważ

 
 

Nactus serpensinsula (II)

 

Wiżgħa tal-Gżira ta' Serpent

 
 

Naultinus spp. (II)

 

Wiżgħat tas-siġar tan-New Zealand

 
 

Phelsuma spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Wiżgħat ta' bi nhar

 

Phelsuma guentheri (II)

 
 

Wiżgħat ta' bi nhar tal-Gżira t-Tonda

 
 

Uroplatus spp. (II)

 

Wiżgħat ta' denbhom ċatt

Helodermatidae

 
 
 

Mostru ta' ġila u gremxula taż-żibeġ

 
 

Heloderma spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Mostru ta' ġila u gremxula taż-żibeġ

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 
 

Iguanidae

Iguanidae

 
 
 

Igwani

 
 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Igwani tal-baħar tal-Galapagos

 

Brachylophus spp. (I)

 
 

Igwani tal-Fiġi

 
 

Conolophus spp. (II)

 

Igwani tal-art tal-Galapagos

 
 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Igwana b'denbha bil-ponot tal-Gżira ta' Utila

 
 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Igwana b'denbha bil-ponot ta' Rio Aguan Valley

 
 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Igwana b'denbha bil-ponot Roatan

 
 

Ctenosaura palearis (II)

 

Igwana b'denbha bil-ponot tal-Gwatemala

 

Cyclura spp. (I)

 
 

Igwani tal-art

 
 

Iguana spp. (II)

 

Igwani

 
 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

Gremxula muqrana Blaineville

 
 

Phrynosoma cerroense (II)

 

Gremxula muqrana tal-gżira ta' Cedros

 
 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Gremxula muqrana tal-kosta

 
 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

Gremxula muqrana tal-kosta tal-Golf

 

Sauromalus varius (I)

 
 

Chuckwalla tal-Gżira ta' San Esteban

Lacertidae

 
 
 

Wiżgħat

 

Gallotia simonyi (I)

 
 

Gremxula ġganta ta' Hierro

 

Podarcis lilfordi (II)

 
 

Gremxula ta' Lilford

 

Podarcis pityusensis (II)

 
 

Gremxula ta' Ibiża

Scincidae

 
 
 

Xaħmet l-art

 
 

Corucia zebrata (II)

 

Xaħmet l-art b'denbu qabbadi

Teiidae

 
 
 

Gremxul kajman, gremxul tegu

 
 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Gremxula dragun

 
 

Dracaena spp. (II)

 

Gremxul kajman

 
 

Tupinambis spp.(II)

 

Tegi

Varanidae

 
 
 

Varani

 
 

Varanus spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Varani

 

Varanus bengalensis (I)

 
 

Varan Indjan

 

Varanus flavescens (I)

 
 

Varan isfar

 

Varanus griseus (I)

 
 

Varan tad-deżert

 

Varanus komodoensis (I)

 
 

Dragun komodo

 

Varanus nebulosus (I)

 
 

Varan musħab

 

Varanus olivaceus (II)

 
 

Varan ta' Gray

Xenosauridae

 
 
 

Gremxula kukkudrill Ċiniża

 
 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Gremxula kukkudrill Ċiniża

SERPENTES

 
 
 

Sriep

Boidae

 
 
 

Boa

 
 

Boidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Boa

 

Acrantophis spp. (I)

 
 

Boas tal-art tal-Madagaskar

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 
 

Boa kostrittur Arġentin

 

Epicrates inornatus (I)

 
 

Boa Puerto Rikan

 

Epicrates monensis (I)

 
 

Boa tas-Siġar tal-Gżejjer Verġni

 

Epicrates subflavus (I)

 
 

Boa Ġamajkan

 

Eryx jaculus (II)

 
 

Boa tar-ramel bit-tikek

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 
 

Boa tas-siġar tal-Madagaskar

Bolyeriidae

 
 
 

Boa tal-Gżira t-Tonda

 
 

Bolyeriidae spp.(II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Boa tal-Gżira t-Tonda

 

Bolyeria multocarinata (I)

 
 

Boa tal-Gżira t-Tonda

 

Casarea dussumieri (I)

 
 

Boa bil-qxur imrikkba tal-Gżira t-Tonda

Colubridae

 
 
 

Sriep tipiċi, sriep tal-ilma, sriep frosta

 
 
 

Atretium schistosum (III l-Indja)

Serp ta' dahru aħrax lewn iż-żebbuġ

 
 
 

Cerberus rynchops (III l-Indja)

Serp tal-ilma wiċċ ta' kelb

 
 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 
 

Cyclagras gigas (II)

 

Kobra falz

 
 

Elachistodon westermanni (II)

 

Serp Indjan wikkiel il-bajd

 
 

Ptyas mucosus (II)

 

Serp komuni wikkiel il-firien

 
 
 

Xenochrophis piscator (III l-Indja)

Serp ta' dahru aħrax iċċangjat

Elapidae

 
 
 

Kobri, sriep koralli

 
 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Serp rasu wiesgħa

 
 
 

Micrurus diastema (III il-Ħonduras)

Serp korall tal-Atlantiku

 
 
 

Micrurus nigrocinctus (III il-Ħonduras)

Serp korall tal-Amerika Ċentrali

 
 

Naja atra (II)

 

Kobra jobżoq taċ-Ċina

 
 

Naja kaouthia (II)

 

Kobra monoċellat

 
 

Naja mandalayensis (II)

 

Kobra jobżoq ta' Burma

 
 

Naja naja (II)

 

Kobra Indjan

 
 

Naja oxiana (II)

 

Kobra tal-Asja Ċentrali

 
 

Naja philippinensis (II)

 

Kobra jobżoq tal-Filippini ta' Fuq

 
 

Naja sagittifera (II)

 

Kobra Andaman

 
 

Naja samarensis (II)

 

Kobra jobżoq tal-Filippini tax-Xlokk

 
 

Naja siamensis (II)

 

Kobra jobżoq tal-Indoċina

 
 

Naja sputatrix (II)

 

Kobra jobżoq tal-Indoneżja tan-Nofsinhar

 
 

Naja sumatrana (II)

 

Kobra dehbi jobżoq

 
 

Ophiophagus hannah (II)

 

Kobra re

Loxocemidae

 
 
 

Boa re Messikan

 
 

Loxocemidae spp. (II)

 

Boa nanu Messikan

Pythonidae

 
 
 

Pituni

 
 

Pythonidae spp. (II) (Għajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Pituni

 

Python molurus molurus (I)

 
 

Pitun Indjan

Tropidophiidae

 
 
 

Boa tal-foresti

 
 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Boas tal-foresti

Viperidae

 
 
 

Lifgħat

 
 
 

Crotalus durissus (III il-Ħonduras)

Serp ċekċieki neotropikali

 
 

Crotalus durissus unicolor

 

Serp ċekċieki ta' Aruba

 
 
 

Daboia russelii (III l-Indja)

Lifgħa ta' Russell

 
 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

Lifgħa tal-pitt Mangshan

 

Vipera latifii

 
 

Lifgħa ta' Latifi

 

Vipera ursinii (I) (Il-popolazzjoni tal-Ewropa biss, għajr iż-żona li qabel kienet tikkostitwixxi l-Unjoni Sovjetika; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)

 
 

Lifgħa ta' Orsini

 
 

Vipera wagneri (II)

 

Lifgħa ta' Wagner

TESTUDINES

 
 
 
 

Carettochelyidae

 
 
 

Fekruna b'imnieħer ħanżir

 
 

Carettochelys insculpta (II)

 

Fekruna b'imnieħer ħanżir

Chelidae

 
 
 

Fkieren kelidi Awstro-Amerikani

 
 

Chelodina mccordi (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitneħħew mis-selvaġġ)

 

Fekruna kelidi Roti

 

Pseudemydura umbrina (I)

 
 

Fekruna tal-għadajjar tal-Punent

Cheloniidae

 
 
 

Fkieren tal-baħar

 

Cheloniidae spp. (I)

 
 

Fkieren tal-baħar

Chelydridae

 
 
 

Fkieren serpentini

 
 
 

Macrochelys temminckii (III l-Istati Uniti tal-Amerika)

Fekruna alligatur serpentina

Dermatemydidae

 
 
 

Fekruna tax-xmajjar tal-Amerika Ċentrali

 
 

Dermatemys mawii (II)

 

Fekruna tax-xmajjar tal-Amerika Ċentrali

Dermochelyidae

 
 
 

Fkieren dahar il-ġilda

 

Dermochelys coriacea (I)

 
 

Fekruna dahar il-ġilda

Emydidae

 
 
 

Fkieren kaxxa, fkieren tal-ilma ħelu

 
 

Chrysemys picta (Eżemplari ħajjin biss)

 

Fekruna mpittra

 
 

Clemmys guttata (II)

 

Fekruna bit-tikek

 
 

Emydoidea blandingii (II)

 

Fekruna ta' Blanding

 
 

Glyptemys insculpta (II)

 

Fekruna tal-bosk

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 
 

Fekruna tal-għadajjar

 
 
 

Graptemys spp. (III l-Istati Uniti tal-Amerika)

Fkieren mappa

 
 

Malaclemys terrapin (II)

 

Terapin b'dahru djamant

 
 

Terrapene spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Fkieren kaxxa

 

Terrapene coahuila (I)

 
 

Fekruna kaxxa akkwatika

 
 

Trachemys scripta elegans (Eżemplari ħajjin biss)

 

Terapin widnejh ħomor

Geoemydidae

 
 
 
 
 

Batagur affinis (I)

 
 

Terapin tax-Xmara tan-Nofsinhar

 

Batagur baska (I)

 
 

Batagur

 
 

Orlitia borneensis (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitneħħew mis-selvaġġ u jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)

 
 
 
 

Batagur dhongoka (II)

 
 
 
 

Batagur kachuga (II)

 
 
 
 

Batagur trivittata (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitneħħew mis-selvaġġ u jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)

 
 
 
 

Cuora spp. (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għal Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis u C. zhoui għall-eżemplari li jitneħħew mis-selvaġġ u jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)

 

Fkieren kaxxa Asjatiċi

 
 

Cyclemys spp. (II)

 

Fkieren tal-weraq Asjatiċi

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 
 

Fekruna tal-ħawt sewda

 
 

Geoemyda japonica (II)

 

Fekruna tal-weraq sidirha iswed ta' Ryukyu

 
 

Geoemyda spengleri (II)

 

Fekruna tal-weraq sidirha iswed

 
 

Hardella thurjii (II)

 

Fekruna tax-xmara bil-kuruna

 
 

Heosemys annandalii (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitneħħew mis-selvaġġ u jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)

 

Fekruna tat-tempji rasha safra

 
 

Heosemys depressa (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitneħħew mis-selvaġġ u jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)

 

Fekruna tal-foresta Arakan

 
 

Heosemys grandis (II)

 

Fekruna ġganta Asjatika

 
 

Heosemys spinosa (II)

 

Fekruna mxewka

 
 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Fekruna tal-foresta tas-Sulaweżi

 
 

Malayemys macrocephala (II)

 

Fekruna wikkiela l-bebbux

 
 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Fekruna tal-għelieqi tar-ross

 
 

Mauremys annamensis (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitneħħew mis-selvaġġ u jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)

 

Fekruna tal-ħawt Annam

 
 
 

Mauremys iversoni (III iċ-Ċina)

Fekruna tal-ħawt ta' Fuji

 
 

Mauremys japonica (II)

 

Fekruna tal-ħawt Ġappuniża

 
 
 

Mauremys megalocephala (III iċ-Ċina)

Fekruna tal-ħawt buras

 
 

Mauremys mutica (II)

 

Fekruna tal-ħawt safra

 
 

Mauremys nigricans (II)

 

Fekruna tal-ħawt b'għonqha aħmar

 
 
 

Mauremys pritchardi (III iċ-Ċina)

Fekruna tal-ħawt ta' Pritchard

 
 
 

Mauremys reevesii (III iċ-Ċina)

Fekruna ta' Reeves

 
 
 

Mauremys sinensis (III iċ-Ċina)

Fekruna Ċiniża għonqha strixxi

 

Melanochelys tricarinata (I)

 
 

Fekruna tal-art tat-tliet saffi

 
 

Melanochelys trijuga (II)

 

Fekruna sewda Indjana

 

Morenia ocellata (I)

 
 

Fekruna tal-għadajjar Burmiża

 
 

Morenia petersi (II)

 

Fekruna b'għajnejn Indjani

 
 

Notochelys platynota (II)

 

Fekruna Malajjana tal-qoxra ċatta

 
 
 

Ocadia glyphistoma (III iċ-Ċina)

Fekruna għonqha strixxi ħalqha ganċ

 
 
 

Ocadia philippeni (III iċ-Ċina)

Fekruna għonqha strixxi ta' Philippen

 
 

Orlitia borneensis (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitneħħew mis-selvaġġ u jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)

 

Fekruna Malajjana tal-qoxra ċatta

 
 

Pangshura spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Fekruna msaqqfa

 

Pangshura tecta (I)

 
 

Fekruna msaqqfa Indjana

 
 

Sacalia bealei (II)

 

Fekruna ta' Beal

 
 
 

Sacalia pseudocellata (III iċ-Ċina)

Fekruna Ċiniża għajnejha foloz

 
 

Sacalia quadriocellata (II)

 

Fekruna b'erba' għajnejn

 
 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Fekruna sewda tal-bur

 
 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Fekruna tal-ħawt Filippina

 
 

Vijayachelys silvatica (II)

 

Fekruna tal-qasab tal-foresta ta' Cochin

Platysternidae

 
 
 

Fekruna buras

 

Platysternidae spp. (I)

 
 

Fekruna buras

Podocnemididae

 
 
 

Fkieren kelidi Afro-Amerikani

 
 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Fekruna kelidi tal-Madagaskar

 
 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Fekruna kelidi buras

 
 

Podocnemis spp. (II)

 

Fkieren kelidi

Testudinidae

 
 
 

Fkieren

 
 

Testudinidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) ġiet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero għal Geochelone sulcata għall-eżemplari li jitneħħew mis-selvaġġ u jinbiegħu għal skopijiet kummerċjali)

 

Fkieren

 

Astrochelys radiata (I)

 
 

Fekruna raġġata

 

Astrochelys yniphora (I)

 
 

Angonoka

 

Chelonoidis nigra (I)

 
 

Fekruna ġganta tal-Galapagos

 

Geochelone platynota (I)

 
 

Fekruna stilla Burmiża

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 
 

Fekruna Bolson

 

Malacochersus tornieri (II)

 
 

Fekruna ċatta

 

Psammobates geometricus (I)

 
 

Fekruna ġeometrika

 

Pyxis arachnoides (I)

 
 

Fekruna brimba tal-Madagaskar

 

Pyxis planicauda (I)

 
 

Fekruna qoxritha ċatta tal-Madagaskar

 

Testudo graeca (II)

 
 

Fekruna bl-ixpruni

 

Testudo hermanni (II)

 
 

Fekruna ta' Hermann

 

Testudo kleinmanni (I)

 
 

Fekruna Eġizzjana

 

Testudo marginata (II)

 
 

Fekruna marġinata

Trionychidae

 
 
 

Fkieren qoxrithom ratba, terappins

 
 

Amyda cartilaginea (II)

 

Fekruna qoxritha ratba tal-Asja tax-Xlokk

 

Apalone spinifera atra (I)

 
 

Fekruna qoxritha ratba ta' Cuatro Cienagas

 
 

Chitra spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Fkieren qoxrithom ratba ta' rashom dejqa

 

Chitra chitra (I)

 
 

Fekruna Asjatika qoxritha ratba u rasha dejqa

 

Chitra vandijki (I)

 
 

Fekruna Burmiża qoxritha ratba u rasha dejqa

 
 

Dogania subplana (II)

 

Fekruna Malajjana qoxritha ratba

 
 

Lissemys ceylonensis (II)

 

Fekruna flapshell tas-Sri Lanka

 
 

Lissemys punctata (II)

 

Fekruna flapshell Indo-Ganġetika

 
 

Lissemys scutata (II)

 

Fekruna flapshell Burmiża

 
 

Nilssonia formosa (II)

 

Fekruna pagun Burmiż qoxritha ratba

 

Nilssonia gangetica (I)

 
 

Fekruna qoxritha ratba Indjana

 

Nilssonia hurum (I)

 
 

Fekruna pagun qoxritha ratba

 
 

Nilssonia leithii (II)

 

Fekruna qoxritha ratba ta' Leith

 

Nilssonia nigricans (I)

 
 

Fekruna sewda qoxritha ratba

 
 

Palea steindachneri (II)

 

Fekruna qoxritha ratba għonqha bl-imsielet

 
 

Pelochelys spp. (II)

 

Fkieren ġganti qoxrithom ratba

 
 

Pelodiscus axenaria (II)

 

Fekruna qoxritha ratba ta' Hunan

 
 

Pelodiscus maackii (II)

 

Fekruna qoxritha ratba ta' Amur

 
 

Pelodiscus parviformis (II)

 

Fekruna qoxritha ratba Ċiniża

 
 

Rafetus swinhoei (II)

 

Fekruna qoxritha ratba tal-Yangtze

AMPHIBIA

 
 
 

Amfibji

ANURA

 
 
 

Żrinġijiet u rospi

Aromobatidae

 
 
 

Żrinġijiet tal-foresta kriptiċi

 
 

Allobates femoralis (II)

 

Żrinġ velenuż saqajh ileqqu

 
 

Allobates hodli (II)

 
 
 
 

Allobates myersi (II)

 

Żrinġ velenuż ta' Myers

 
 

Allobates rufulus (II)

 

Żrinġ velenuż ta' Chimanta

 
 

Allobates zaparo (II)

 

Żrinġ velenuż sangwin

Bufonidae

 
 
 

Rospi

 

Altiphrynoides spp. (I)

 
 

Rospi Etjopiċi ta' Malcolm

 

Amietophrynus superciliaris (I)

 
 

Rospu tal-Kamerun

 

Atelopus zeteki (I)

 
 

Żrinġ dehbi

 

Incilius periglenes (I)

 
 

Rospu dehbi

 

Nectophrynoides spp. (I)

 
 

Rospi vivipari Afrikani

 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 
 

Rospi Nimba

Calyptocephalellidae

 
 
 
 
 
 
 

Calyptocephalella gayi (III Iċ-Ċili)

Rospu tal-ilma bl-elmu Ċilean

Conrauidae

 
 
 

Żrinġijiet

 
 

Conraua goliath

 

Żrinġ Gulija

Dendrobatidae

 
 
 

Żrinġijiet velenużi

 
 

Adelphobates spp. (II)

 
 
 
 

Ameerega spp. (II)

 
 
 
 

Andinobates spp. (II)

 
 
 
 

Dendrobates spp. (II)

 

Żringijiet tal-vleġġa velenuża

 
 

Epipedobates spp. (II)

 

Żringijiet tal-vleġġa velenuża

 
 

Excidobates spp. (II)

 
 
 
 

Hyloxalus azureiventris (II)

 

Żrinġ velenuż ikħal tas-sema

 
 

Minyobates spp. (II)

 

Żrinġijiet velenużi ddimunjati

 
 

Oophaga spp. (II)

 
 
 
 

Phyllobates spp. (II)

 

Żringijiet tal-vleġġa velenuża

 
 

Ranitomeya spp. (II)

 
 

Dicroglossidae

 
 
 

Żrinġijiet

 
 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Żrinġ ta' sitt iswaba'

 
 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Żrinġ tigra

Hylidae

 
 
 

Żrinġijiet tas-siġar

 
 

Agalychnis spp. (II)

 
 

Mantellidae

 
 
 

Żrinġijiet mantella

 
 

Mantella spp. (II)

 

Żrinġijiet mantella

Microhylidae

 
 
 

Żrinġijiet tadama

 

Dyscophus antongilii (I)

 
 

Żrinġ tadama

 
 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Żrinġ aħmar tax-xita

Myobatrachidae

 
 
 

Żrinġijiet li jrabbu f'żaqqhom

 
 

Rheobatrachus spp. (II) (Għajr għalRheobatrachus silus u Rheobatrachus vitellinus)

 

Żrinġ li jrabbi f'żaqqu

Ranidae

 
 
 

Żrinġijiet

 
 

Lithobates catesbeianus (Eżemplari ħajjin biss)

 

Żrinġ barri Amerikan

CAUDATA

 
 
 
 

Ambystomatidae

 
 
 

Axolotls

 
 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Salamandra tal-Lag Patzcuaro

 
 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Axolotl

Cryptobranchidae

 
 
 

Salamandri ġganti

 

Andrias spp. (I)

 
 

Salamandri ġganti

 
 
 

Cryptobranchus alleganiensis (III l-Istati Uniti tal-Amerika)

Hellbender

Hynobiidae

 
 
 

Salamandri Asjatiċi

 
 
 

Hynobius amjiensis (III iċ-Ċina)

 

Salamandridae

 
 
 

Salamandri u gremxul tal-ilma denbu qasir (newts)

 

Neurergus kaiseri (I)

 
 

Kaiser's spotted newt

ELASMOBRANCHII

 
 
 

Klieb-il baħar u raji

CARCHARHINIFORMES

 
 
 
 

Carcharhinidae

 
 
 

Klieb il-baħar requiem

 
 

Carcharhinus longimanus (II)

 

Kelb il-baħar oċeaniku bil-ponta bajda

Sphyrnidae

 
 
 

Klieb-il baħar ras il-martell

 
 

Sphyrna lewini (II)

 

Kelb-il baħar ras il-martell minqux

 
 

Sphyrna mokarran (II)

 

Kelb-il baħar ras il-martell kbir

 
 

Sphyrna zygaena (II)

 

Kelb-il baħar ras il-martell lixx

LAMNIFORMES

 
 
 
 

Cetorhinidae

 
 
 

Gabdoll

 
 

Cetorhinus maximus (II)

 

Gabdoll Lamnidae

Lamnidae

 
 
 

Klieb il-baħar bojod

 
 

Carcharodon carcharias (II)

 

Kelb-il baħar ġgant abjad

 
 

Lamna nasus (II)

 

Pixxiplamtu

ORECTOLOBIFORMES

 
 
 
 

Rhincodontidae

 
 
 

Kelb-il-baħar baliena

 
 

Rhincodon typus (II)

 

Kelb-il baħar baliena

PRISTIFORMES

 
 
 
 

Pristidae

 
 
 

Sawfishes

 

Pristidae spp. (I)

 
 

Sawfishes

RAJIFORMES

 
 
 
 

Mobulidae

 
 
 

Raja mobulid

 
 

Manta spp. (II)

 

Raji manta

ACTINOPTERYGII

 
 
 

Ħut

ACIPENSERIFORMES

 
 
 
 
 
 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Sturjuni u ħut spatula

Acipenseridae

 
 
 

Sturjuni

 

Acipenser brevirostrum (I)

 
 

Sturjun imnieħru qasir

 

Acipenser sturio (I)

 
 

Sturjun komuni

ANGUILLIFORMES

 
 
 
 

Anguillidae

 
 
 

Salluri tal-ilma ħelu

 
 

Anguilla anguilla (II)

 

Sallura Ewropea

CYPRINIFORMES

 
 
 
 

Catostomidae

 
 
 

Cui-ui

 

Chasmistes cujus (I)

 
 

Cui-ui

Cyprinidae

 
 
 

Karpjuni għomja, plaeesok

 
 

Caecobarbus geertsii (II)

 

Barbu għami Afrikan

 

Probarbus jullieni (I)

 
 

Ikan temoleh

OSTEOGLOSSIFORMES

 
 
 
 

Arapaimidae

 
 
 
 
 
 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

Osteoglossidae

 
 
 

Arapaimas, ilsien għadmi

 

Scleropages formosus (I) (8)

 
 

Arowana Asjatika

PERCIFORMES

 
 
 
 

Labridae

 
 
 

Tird

 
 

Cheilinus undulatus (II)

 

Tirda bil-gundalla

Sciaenidae

 
 
 

Totoaba

 

Totoaba macdonaldi (I)

 
 

Totoaba

SILURIFORMES

 
 
 
 

Pangasiidae

 
 
 

Ħut qattus pangasidu

 

Pangasianodon gigas (I)

 
 

Ħuta qattus ġganta

SYNGNATHIFORMES

 
 
 
 

Syngnathidae

 
 
 

Gremxul tal-baħar, żwiemel tal-baħar

 
 

Hippocampus spp. (II)

 

Żwiemel tal-baħar

SARCOPTERYGII

 
 
 

Ħut salamandru

CERATODONTIFORMES

 
 
 
 

Ceratodontidae

 
 
 

Ħut salamandru Awstraljan

 
 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Ħuta salamandra Awstraljana

COELACANTHIFORMES

 
 
 
 

Latimeriidae

 
 
 

Ċelakanti

 

Latimeria spp. (I)

 
 

Ċelakanti

ECHINODERMATA (STILEL, STILEL FRAĠLI, RIZZI U ĦJAR TAL-BAĦAR)

HOLOTHUROIDEA

 
 
 

Ħjar tal-baħar

ASPIDOCHIROTIDA

 
 
 
 

Stichopodidae

 
 
 

Ħjar tal-baħar

 
 
 

Isostichopus fuscus (III l-Ekwador)

Ħjar tal-baħar kannella

ARTHROPODA (ARTROPODI)

ARACHNIDA

 
 
 

Brimb u skorpjuni

ARANEAE

 
 
 
 

Theraphosidae

 
 
 

Tarantuli rkobbthom ħamra, tarantuli

 
 

Aphonopelma albiceps (II)

 
 
 
 

Aphonopelma pallidum (II)

 

Tarantula roża-griża ta' Chihuahua

 
 

Brachypelma spp. (II)

 

Tarantuli tal-Amerika Ċentrali

SCORPIONES

 
 
 
 

Scorpionidae

 
 
 

Skorpjuni

 
 

Pandinus dictator (II)

 
 
 
 

Pandinus gambiensis (II)

 

Skorpjun ġgant tas-Senegal

 
 

Pandinus imperator (II)

 

Skorpjun imperatur

INSECTA

 
 
 

Insetti

COLEOPTERA

 
 
 

Ħanfus

Lucanidae

 
 
 

Ħanfus ċerv

 
 
 

Colophon spp. (III l-Afrika t'Isfel)

Ħniefes ċerv tal-Kap tal-Afrika

Scarabaeidae

 
 
 

Ħanfus skarab

 
 

Dynastes satanas (II)

 

Ħanfusa ta' Satana

LEPIDOPTERA

 
 
 

Friefet

Nymphalidae

 
 
 
 
 
 
 

Agrias amydon boliviensis (III il-Bolivja)

 
 
 
 

Morpho godartii lachaumei (III il-Bolivja)

 
 
 
 

Prepona praeneste buckleyana (III il-Bolivja)

 

Papilionidae

 
 
 

Friefet birdwing u swallowtail

 
 

Atrophaneura jophon (II)

 

Warda ta' Sri Lanka

 
 

Atrophaneura palu

 

Farfett swallowtail ta' Palu

 
 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

Warda ta' Malabar

 
 

Bhutanitis spp. (II)

 

Friefet swallowtail

 
 

Graphium sandawanum

 

Farfett swallowtail ta' Apo

 
 

Graphium stresemanni

 

Swallowtail ta' Seram

 
 

Ornithoptera spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Friefet birdwing

 

Ornithoptera alexandrae (I)

 
 

Birdwing tar-Reġina Alessandra

 
 

Papilio benguetanus

 
 
 

Papilio chikae (I)

 
 

Swallowtail pagun ta' Luzon

 
 

Papilio esperanza

 
 
 

Papilio homerus (I)

 
 

Swallowtail Homerus

 

Papilio hospiton (II)

 
 

Swallowtail Korsikan

 
 

Papilio morondavana

 

Swallowtail imperatur Madagaskan

 
 

Papilio neumoegeni

 
 
 
 

Parides ascanius

 

Farfett swallowtail ta' Fluminense

 
 

Parides hahneli

 

Farfett swallowtail amażonu ta' Hahnel

 

Parnassius apollo (II)

 
 

Farfett apollo tal-muntanja

 
 

Teinopalpus spp. (II)

 

Friefet Kaiser-I-Hind

 
 

Trogonoptera spp. (II)

 

Friefet birdwing

 
 

Troides spp. (II)

 

Friefet birdwing

ANNELIDA (DUD MAQSUM U SANGISUGI)

HIRUDINOIDEA

 
 
 

Sangisugi

ARHYNCHOBDELLIDA

 
 
 
 

Hirudinidae

 
 
 

Sangisugi

 
 

Hirudo medicinalis (II)

 

Sangisuga mediċinali tat-Tramuntana

 
 

Hirudo verbana (II)

 

Sangisuga mediċinali tan-Nofsinhar

MOLLUSCA (MOLLUSKI)

BIVALVIA

 
 
 

Molluski bivalvi (arzell, muskli, eċċ.)

MYTILOIDA

 
 
 
 

Mytilidae