1996D0409 — MT — 01.07.2013 — 003.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

ID-DEĊIŻJONI TAR-RAPPREŻENTANTI TAL-GVERNIJIET TA' L-ISTATI MEMBRI FIL-KUNSILL

tal-25 Ġunju 1996

dwar l-istabbiliment ta' dokument proviżorju ta' l-ivvjaġġar

(96/409/CFSP)

(ĠU L 168, 6.7.1996, p.4)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

►M1

DEĊIŻJONI TAR-RAPPREŻENTANTI TAL-GVERNIJIET TA' L-ISTATI MEMBRI, IMLAQQGĦIN FI ĦDAN IL-KUNSILL, tat-30 ta' Novembru 2006

  L 363

422

20.12.2006

►M2

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 517/2013 tat-13 ta’ Mejju 2013

  L 158

1

10.6.2013


Emendat bi:

►A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

ID-DEĊIŻJONI TAR-RAPPREŻENTANTI TAL-GVERNIJIET TA' L-ISTATI MEMBRI FIL-KUNSILL

tal-25 Ġunju 1996

dwar l-istabbiliment ta' dokument proviżorju ta' l-ivvjaġġar

(96/409/CFSP)IR-RAPPREŻENTANTI TAL-GVERNIJIET TA' L-ISTATI MEMBRI TA' L-UNJONI EWROPEA, F'LAQGĦA FIL-KUNSILL,

L-Istati Membri konxji li l-ħolqien ta' dokument proviżorju ta' l-ivvjaġġar b'format komuni liċ-ċittadini ta' l-Unjoni f'postijiet fejn dawk iċ-ċittadini ta' Stat Membru fil-bidu ma għandux rappreżentazzjoni diplomatika permanenti jew konsulari, jew f'ċirkostanzi oħra kif deskritti fir-regoli fl-Anness II ta' din id-Deċiżjoni skond l-Artikolu 8ċ tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Jikkunsidra li l-ħolqien ta' dokument proviżorju komuni ta' l-ivvjaġġar għandu jipprovdi għajnuna ġenwina liċ-cittadini ta' l-Unjoni fil-bżonn.

Konfidenti li l-ħolqien ta' tali dokument għalhekk jipprovdi prova ċara tal-vantaġġi li tkun ċittadin ta' l-Unjoni,

IDDEĊIDEW DAN LI ĠEJ:Artikolu 1

Sstabbilit dokument proviżorju ta' l-ivvjaġġar, bil-format uniformi deskritt fl-Anness I, li jifforma parti integrali ta' din id-Deċiżjoni.

Ir-regoli li jirregolaw il-ħruġ tad-dokument proviżorju ta' l-ivvjaġġar u l-miżuri ta' sigurtà dwaru huma mniżżla fl-Annessi II u III u jiffurmaw parti integrali ta' din id-Deċiżjoni. Ir-regoli u l-miżuri jistgħu jinbidlu bi ftehim unanimu ta' l-Istati Membri; liema emendi jiġu b'effett wara xahar ta' l-adozzjoni tagħhom kemm-il darba xi Stat Membru ma jagħmilx talba għal reviżjoni f'livell ministerjali.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tidħol f'effett meta l-Istati Membri jkunu nnotifikaw lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill li l-proċeduri mitluba mis-sistemi legali tagħhom għall-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni jkunu tlestew.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
ANNEX I — ANNEXE I — ANEXO I — BILAG I — ANLAGE I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — IARSCRÍBHINN I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGE I ►A1   — PŘÍLOHA I — I LISA — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — ZAŁĄCZNIK 1 — PRILOGA I — PRÍLOHA I ◄ ►M1  — ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I ◄ ►M2   — PRILOG I ◄

image

►(3) A1  

►(3) M1  

►(3) M2  

image

image

image

►(7) A1  

►(7) A1  

►(7) A1  

►(7) M1  

►(7) M1  

►(7) M2  

►(7) M2  

image

►(3) A1  

►(3) M1  

►(3) M2  
ANNESS II

REGOLI LI JIRREGOLAW IL-ĦRUĠ TAD-DOKUMENT PROVIŻORJU TA' L-IVVJAĠĠAR

1.

Dokument proviżorju ta' l-ivvjaġġar (ETD) il-format komuni tiegħu hu muri fl-Anness I hu dokument ta' l-ivvjaġġar li jista' jinħareġ għal vjaġġ wieħed lill-applikant għal Stat Membru ta' l-oriġini, pajjiż ta' residenza permanenti jew, eċċezjonalment, destinazzjoni oħra. Jista' jinħareġ lil ċittadini ta' nazzjonalità ta' l-Istati Membri bl-awtorità ta' l-Istat li ċ-ċittadin ikun ċittadin tiegħu'.

2.

ETD jistgħu jinħarġu meta dawn il-kondizzjonijiet ikunu milqugħa:

(a) ir-riċevitur għandu jkun ċittadin ta' Stat Membru li l-passaport tiegħu jkun tilfu, insteraq jew tqatta' jew temporjarjament mhux disponibbli.

(b) hu/hi tkun fit-territorju ta' pajjiż fejn l-Istat Membru ta' oriġini tal-persuna ma jkollhiex l-ebda aċċess diplomatiku jew rappreżentanza konsulari bil-kapaċità li toħroġ dokument ta' l-ivvjaġġar jew, fejn l-Istat mhux b' mod ieħor rappreżentat, u

(ċ) liċenza mill-awtoritajiet ta' l-Istat Membru ta' l-oriġini tal-persuna tkun ingħatat.

3

Mhux ikun l-eqreb wieħed jekk awtorità oħra fir-reġjun tkun aktar xierqa. L-uffiċċju tal-ħruġ jiġbor mingħand l-applikant u jżomm dawk il-ħlasijiet u spejjeż li normalment jiġbru huma meta joħorġu passaport ta' emerġenza. Applikanti b'fondi insuffiċjenti biex ikopru spejjeż oħra lokali jirċievu, fejn jaqbel, il-fondi neċessarji bi ftehim ma' l-istruzzjonijiet mogħtija mill-Istat Membru ta' oriġini fil-ħin ta' l-applikazzjoni.

4.

ETD għandu jkun validu għal ftit aktar miż-żmien meħtieġ għat-tkomplija tal-vjaġġ li għalih ikun inħareġ. Fil-kalkulazzjoni taż-żmien, kompens għandu jingħata għall-waqfien neċessarju bil-lejl u sabiex isiru l-konnezzjonijiet ta' l-ivvjaġġar.

5.

Għal skopijiet ta' reġistri, fotokopja ta' kull dokument maħruġ għandu jinżamm fl-uffiċċju tal-ħruġ u ieħor għandu jintbagħat lill-awtorità ta' l-Istat Membru ta' oriġini ta' l-applikant.

6.

Kull Stat Membru jista' jestendi l-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli lill-persuni oħra b'konnessjonijiet miegħu u liema hu jixtieq li jdaħħal.
ANNESS III

MIŻURI TA’ SIGURTÀ GHAL DOKUMENTI PROVIŻORJI TA’ L-IVVJAĠĠAR

Dokumenti proviżorji ta’ l-ivvjaġġar (ETDs) ikunu magħmula u maħruġa b’konformità ma’ dawn il-miżuri ta’ sigurtà:

1.   QiesMiftuħ:

18 × 13 cm,

Magħluq:

9 × 13 cm.

2.   Karta

L-ETD għandhom ikunu stampati fuq karta ta’ sigurtà, mingħajr tlellix ottikali (approssimament 90 g/m2), tintuża filograna standard “CHAIN WIRES” legalment protetta għall-fabbrikazzjoni tad-dokument, b’żewġ ħjatiet invisibbli (blu u isfar, SSI/05) li jixgħel taħt dawl ultraviolet u reaġġent kontra tħassir kimiku.

3.   Sistema ta’ numerazzjoni

Kull Stat Membru għandu jipprovdi d-dokumenti b’sistema ċentrali numerika, flimkien ma’ l-inizjali ta’ l-Istat Membru li qiegħed joħorġu, kif ġej:

▼M2Il-Belġju

=

B

[OOOOO]

Il-Bulgarija

=

BG

[OOOOO]

Ir-Repubblika Ċeka

=

CZ

[OOOOO]

Id-Danimarka

=

DK

[OOOOO]

Il-Ġermanja

=

D

[OOOOO]

L-Estonja

=

EE

[OOOOO]

Il-Greċja

=

GR

[OOOOO]

Spanja

=

E

[OOOOO]

Franza

=

F

[OOOOO]

Il-Kroazja

=

HR

[OOOOO]

L-Irlanda

=

IRL

[OOOOO]

L-Italja

=

I

[OOOOO]

Ċipru

=

CY

[OOOOO]

Il-Latvja

=

LV

[OOOOO]

Il-Litwanja

=

LT

[OOOOO]

Il-Lussemburgu

=

L

[OOOOO]

L-Ungerija

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Il-Pajjiżi l-Baxxi

=

NL

[OOOOO]

L-Awstrija

=

A

[OOOOO]

Il-Polonja

=

PL

[OOOOO]

Il-Portugall

=

P

[OOOOO]

Ir-Rumanija

=

RO

[OOOOO]

Is-Slovenja

=

SI

[OOOOO]

Is-Slovakkja

=

SK

[OOOOO]

Il-Finlandja

=

FIN

[OOOOO]

L-Isvezja

=

S

[OOOOO]

Ir-Renju Unit

=

UK

[OOOOO]

▼B

In-numru jrid ikun stampat b’tipi mbozzati f’paġni 1 u 4 tad-dokument, jintużaw karattri OCR-B, b’kulur iswed florixxenti taħt dawl UV.

4.   It-twaħħil tar-ritratt tat-titular

Ir-ritratt tat-titular għandu jitwaħħal sew mad-dokument li ma ma jkunx jista’ jitneħħa faċilment. Ir-ritratt għandu ikun laminat skond kif inhi l-prattika nazzjonali. Huwa mifhum li l-Istati Membri jieħdu l-passi neċessarji sabiex jiżguraw ammont xieraq ta’ sigurtà għad-dokument

5.   Ir-reġistrazzjoni tad-dettalji personali tat-titular

Għandu ikun hemm trattament konsistenti fir-reġistrazzjoni tad-dettalji personali tat-titular fid-dokument ETD. Dawn id-dettalji jridu jiddaħħlu jew bil-kitba jew ittajpjati fuq il-foma, u għandha tkun laminata

6.   Siġill ta’ l-awtorità tal-ħruġ

Meta jinħareġ ETD, is-siġill ta’ l-awtorità tal-ħruġ għandu jsir parti fuq id-dokument u parti fuq ir-ritratt tat-titular

7.   Karatteristiċi addizzjonali ta’ sigurtà

L-ETD għandu jkollhom guilloche protettiv bi stampar imbozzat indirett f’erba’ kuluri fil-paġni tal-Fatti magħrufa li ghandha tiddaħħal b’attenzjoni għal stampar b’tiżwiq ta’ kuluri

Din it-teknoloġija ta’ l-istampar għandha tintuża’:

 INĊIŻJONI, recto kif ukoll il-kliem f’paġna 1, figura moħbija u stampar mikro b’inka blu riflerssa,

 OFFSET, recto u verso, f’żewġ kuluri u IRIS,

 l-ewwel: kliem, b’blu rifless,

 it-tieni: sfond antiscanner b’blu ċar,,

 it-tielet: sfond guilloche b’effett IRIS b’żewġ kuluri, aħdar u vjola, it-tieni wieħed bl-isfar florexxenti taħt dawl UV.

L-inek użati jridu jkunu reżistenti għall-ikkuppjar u kull attentat li jsir biex issir kopja kulurita jrid jirriżulta f’tibdil fil-kulur li jingħaraf b’faċilità. Ma’ dan, għall-inqas kulur wieħed għandu jkollu aġenti flworexxenti. L-inek għandu jkollhom ukoll reaġġenti kontra taħsir kimiku.

8.   Stampar ta’ Forom:

Għal dan id-dokument għandhom jintużaw forom bi sfond guilloche bi proċess multikulurit, disinjat apposta għalih

9.   Il-ħażna tal-forom vojta tal-ETD:

Sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ falsifikar u imitazzjoni, l-Istati Membri kollha għandhom jiżguraw ħażna li minnu ma jistax jinsteraq forom vojta ta’ l-ETD.