1993R0339 — MT — 01.01.2010 — 005.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KEE) Nru. 339/93

tat-8 ta' Frar 1993

dwar kontrolli għall-konformità mar-regoli dwar is-sigurtà tal-prodotti fil-każ ta' prodotti importati minn pajjiżi terzi

(ĠU L 040, 17.2.1993, p.1)

imħassar bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

Nru

Paġna

Data

 

Regolament (KE) 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008

L 218

30

13.8.2008