1993L0049 — MT — 31.12.1999 — 002.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 93/49/KEE

tat-23 ta’ Ġunju 1993

li tistabbilixxi l-iskeda li tindika l-kondizzjonijiet li għandhom ikunu milħuqa mill-materjal propagattiv ta’ pjanti ornamentali u mill-pjanti ornamentali permezz tad-Direttiva tal-Kunsill 91/682/KEE

(ĠU L 250, 7.10.1993, p.9)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

►M1

ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 1999/67/KEE tat-28 ta’ Ġunju 1999

  L 164

78

30.6.1999
▼B

ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 93/49/KEE

tat-23 ta’ Ġunju 1993

li tistabbilixxi l-iskeda li tindika l-kondizzjonijiet li għandhom ikunu milħuqa mill-materjal propagattiv ta’ pjanti ornamentali u mill-pjanti ornamentali permezz tad-Direttiva tal-Kunsill 91/682/KEEIL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunittà Ekonomika Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/682/KEE tad-19 ta’ Diċembru 1991 dwar il-marketing ta’ materjal propagattiv ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti ornamentali ( 1 ), u partikolarment l-Artikolu 4 tagħha,

Billi, fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, hu xieraq li jittieħed kont taċ-ċikli tal-produzzjoni tal-materjali differenti;

Billi, il-kondizzjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva għandhom ikunu meqjusa bħala l-istandard minimu aċċettabbli bħalissa meta jittieħed kont tal-kondizzjonijiet kurrenti tal-produzzjoni fil-Komunità; billi huma dawn għandhom ikunu progressivament żviluppati u raffinati sabiex fl-aħħar mill-aħħar jilħqu standards għolja ta’ kwalità aħjar;

Billi l-miżuri li hemm provediment dwarhom f’din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Materjal Propagattivi u Pjanti Ornamentali,,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:▼M1 —————

▼B

Artikolu 3

1.  Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 2, il-materjal, għandu mill-anqas fuq spezzjoni viżiva, ikun sostanzjalment ħieles minn kull organiżmu jew marda li ttellef il-kwalità tajba, jew minn sinjali jew sintomi tagħom, li jnaqqsu s-siwi tal-materjal propagattiv jew pjanti ornamentali u partikolarment ikun ħieles minn organiżmi jew mard elenkati fl-Anness rigward il-ġeneri jew l-ispeċi koncernati.

▼M1 —————

▼B

Artikolu 4

1.  Il-materjal għandu ikollu identità u purittà relattiva għall ġeneri jew l-ispeċi kkonċernati jew meta xieraq, il-grupp ta’ pjanti u, meta marketed jew intiż li jkun marketed b’referenza għall-varjetà permeżż ta’ l-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 91/682/KEE, għandu jkollu wkoll identità u purità fir-riward il-varjetà nnifisha.

▼M1 —————

▼B

Artikolu 7

Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 315/68 ( 2 ).

Artikolu 8

1.  L-Istati Membri ghandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma din id-Direttiva mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 1993. Huma għandhom minufih jinformaw b’dan lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b’referenza bħal dan meta jkunu uffiċjalment ippubblikati. Il-proċedura għal referiment bħal dan għandha tkun adottata mill-Istati Membri.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lejn il-Kummissjoni it-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi domestika li huma jadottat fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.

Artikolu 9

Din id-Direttiva hija ndirizzata lill-Istati Membri.
L-ANNESS

LISTA TA’ L-ORGANIŻMI SPEĊIFIĊI TA’ ĦSARA U TAL-MARD LI JISTGĦU SINIFIKAMENT JAFFETTWAW IL-KWALITÀGenus jew speċi

Organiżmi ta' ħsara u ta' mard speċifiċi

—  Begonia x hiemalis

Fotsch

Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom

— Aleurodidae, partikularment Bermisia tabaci

— Aphelenchoides spp.

— Ditylenchus destructor

— Meloidogyne spp.

— Myzus ornatus

— Otiorhychus sulcatus

— Sciara

— Thysanopetreera, partikularment

— Frankliniella occidentalis

Batterja

— Erwinia chrisanthemi

— Xanthomonas campestris pv. begoniae

— Rhodococcus fascians

Fungi (faqqiegħ)

— Moffa tat-trab

— Patoġeni tat-tħasir taz-zokk (phytophthora spp., Pythium spp. u Rhizoctonia spp.)

Virus u organiżmi li jixbħu l-virus, u partikolarment

— il-marda tal-weaq mibruma

— tospoviruses (Tadam ittikjat bil-virus tat-tnixxif, Impatiens necrotic virustat-tikek)

—  Citrus

Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom

— Aleurothrixus floccosus (Mashell)

— Meloidogyne spp.

— Parbemisia myricae (Kuwana)

— Tylenchulus semipenetrans

Fungi (faqqiegħ)

— phytophthora spp

Virus u organiżmi bħal virus u partikolarment

— virojdi tali bħal ma huma exocortis, cachexia-xyloporosis

— mard li jwassal għal psorosis - bħal sintomi tal-werraq żgħar tali

— 

: psorosis, tikek forma ta' ċrieki, cristacortis, gomma konkavi

— varjegazzjoni infettiva

— Ir-rugożju tal-werqa taċ-ċitrus leaf

—  Dendranthema x Grandiflorum

(Ramat) Kitam

Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom

— Agromyzidae

— Aleurodidae, partikolarment Bemisia tabaci

— Aphelencoides spp.

— Diarthronomia chrysantemi

— Lepidoptera, partikolarment

— Cacoecimorpha pronubana

— Epichoristodes Acerbella

— Thysanoptera, partikolarment

— Frankliniella occidentalis

Batterja

— Agrobacterium tumefaciens

— Erwinia Chrisanthemi

Fungi (faqqiegħ)

— fusarium oxisporum spp. chrysanthemi

— puccinia Chrysanthemi

— Pythium spp.

— Rhizoctonia solani

— Verticillium spp.

Virus u oraganiżmi bħal virus, u partikolarment

— Il-virus tal-mozajk tal-kriżantenjum B virus

— Aspermy cucumvirus tat-tadam

—  Dianthus Caryophyllus L.

u l-hybrids tagħhom

Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom

— Agromyzidae

— Aleurodidae, partikolarment

— Bemisia tabaci

— Thysanoptera, partikularment

— Frankliniella occidentalis

— Lepidoptera, partikolarment

— Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella

Fungi Àfaqqiegħà

— Alternaria dianthi

— Alternaria dianthicola

— Fusarium oxisporum f. spp. parasitica

— Mychosfaerella dianthi

— phytophthora nicotiana spp. parasitica

— Rhizoctonia solani

— Tħasir taz-zokk: Fusarium spp. u Pythium spp.

— Uromyces dianthi

Virus u organiżmi li jixbħu l-virus, u partikolarment

— ¬rieki mħaffra caulimovirus fuq il-qronfol

— Klosterovirus nekrotiku tat-tbgħajja tal-qronfol

— Carmovirus tat-tinqix tal-qronfol

— Tospoviruses (Virus ittikkjat tat-tnixxif tat-tadam, Impatiens necrotic)

—  Euphorbia pulcherrima

(Wild ex Kletch)

Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom

— Aleurodidae, partikolarment Bemisia tabaci

Batterja

— Erwinia Chrysanthemi

Fungi (faqqiegħ)

— Fusarium spp.

— Pythium ultimum

— Phytophthora spp.

— Rhizoctonia solani

— Thielaviopsis basicola

Virus u organiżmi bħal virus, u partikolarment

Tospoviruses (Virus ittikkjat tat-tnixxif tat-tadam, Impatiens necrotic)

—  Gerbera L.

Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom

— Agromyzidae

— Aleurodidae, partikolarment

— Bemisia tabaci

— Alphelenchoides spp.

— Lepidoptera

— Meloidogyne

— Thysanoptera, partikolarment

— Frankliniella occidentalis

Fungi (faqqiegħ)

— Fusarium spp.

— Phytophthora cryptogea

— Moffa tat-trab

— Rhizoctonia solani

— Verticillum spp.

Virus u organiżmi bħal viruses, u partikolarment

Tospoviruses (Virus ittikkjat tat-tnixxif tat-tadam, Impatiens necrotic)

—  Gladiolus

Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom

— Ditilenchus dipsaci

— Thysanoptera, partikolarment

— Frankiniella occidentalis

Batterja

— Pseudonomas marginata

— Rhodococcus fascians

Fungi (faqqiegħ)

— Botrytis gladiolorum

— Curvolaria trifolii

— Fusarium oxisporum spp. gladioli

— Penicillium gladioli

— Sclerotinia spp.

— Septoria gladioli

— Urocystis gladiolicola

— Uromyces trasversalis

Virus u organiżmi bħal virus, u partikolarment

— Il-mikoplażma safra ta' l-asteri

— L-aġent tal-hoffra tas-sufra

— Il-virus tal-mużajk tal-ħjar

— Il-virus tat-tikek forma ta' ċrieki fuq il-gladjoli (syn. Narcissus Latent virus)

— Virus taċ-ċaqċieq tat-tabakk

Organiżmi oħrajn li jagħmlu ħsara

— Cyperus esculentus

—  Lilium L.

Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom

— Aphelenchoides spp.

— Rhyzoglyphus spp.

— Partylenchus penetrans

— Rotylenchus robustus

— Thysanoptera, partikolarment

— Frankliniella occidentalis

Batterja

— Erwinia cartovora subsp. cartovora

— Rhodococcus fascians

Fungi (faqqiegħ)

— Cylindrocarpon destructans

— Fusarium oxisporum f. sp. lilii

— Pythium spp.

— Rhizoctonia spp.

— Rhizopus spp.

— Sclerotium spp.

Virus u organiżmi bħal virus, u partikolarment

— Il-virus tal-mużajk tal-ħjar

— Il-virus mingħajr sintoli tal-ġilju

— IL-virus X tal-ġilju

— Il-virus taċ-ċaqċieq tat-tabakk

— Il-virus tal-qsim tat-tulipani

Organiżmi oħrajn li jagħmlu ħsara

— Cyperus esculentus

—  Malus Miller

Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom

— Anarsia lineatella

— Eriosoma lanigerum

— Insetti tal-qoxra, partikolarment

— Epidiapsis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Batterja

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseodomonas syringae pv. syringae

Fungi (faqqiegħ)

— Armillariella mellea

— Chrondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Phytophtora cavtorum

— Roselinia necatrix

— Venturia spp.

— Verticillium spp.

Virus u organiżmi bħal virus

Kollha

—  Narcissus L.

Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom

— Aphelenchoides subtenuis

— Ditylenchus destructor

— Eumerus spp.

— Merodon equestris

— Pratylenchus penetrans

— Rhizoglyphidae

— Tarsonemidae

Fungi (faqqiegħ)

— Fusarium oxysporum f. sp. barcisi

— Sclerotinia spp.

— Sclerotium bilborum

Virus u organiżmi bħal virus, u partikolarment

— Il-virus taċ-ċaqċieq tat-tabakk

— L-aġent tas-sinjali bojod tan-narċiż

— Il-virus tas-sinjali sofor tan-narċiż

Organiżmi oħrajn li jagħmlu ħsara

— Cyperus esculentus

—  Pelargonium L.

Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom

— Aleurodidae, partikolarment

— Bemisia tabaci

— Lepidopter

Batteria

— Rhodococcus fascians

— Xanthomonas campestris pv. pelargonii

Fungi (faqiegħ)

— Puccinia pelargonii zonalis

— Il-patoġeni tat-tħassir taz-zokk (Botrytis spp. Pythium spp.)

— Verticillium spp.

Virus u organiżmi bħal viruses, u partikolarment

— Pelargonium carmovirus tal-kisra tal-fjuri

— Pelargonium tombusvirus tal-brim tal-werqa

— Pelargonium virus b'disinn tal-linji

— Tospoviruses (Virus ittikkjat tat-tnixxif tat-tadam, Impatiens necrotic)

—  Phoenix

Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom

— Thysanoptera

Fungi (faqqiegħ)

— Exosporium palmivorum

— Gliocladium wermoeseni

— Graphiola phoenicis

— Pestalozzia Phoenicis

— Pythium spp.

Virus u organiżmi bħal virus.

Kollha

—  Pinus Nigra

Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom

— Blastophaga spp.

— Rhyacionia buoliana

Fungi (faqqiegħ)

— Ophodermium seditiosum

Viruse u organiżmi bħal viruses

Kollha

Prunus L.

Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom

— Capnodis tenebrionis

— Meloidogyne spp.

— Insetti tal-qoxra, partikolarment

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspiodotus perniciosus

Batteria

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. Mors prunorum

— Pseudomonas syringae py. syringae

Fungi (faqqiegħ)

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Necteria galligena

— Rosellinia necatrix

— Taphrina deformans

— Verticillium spp.

Virus u organiżmi bħal virus, partikolarment

— Il-virus tal-pruna nana

— Prunus necrotic, virus tat-tikek forma ta' ċrieki

—  Pyrus L.

Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom

— Anarsia lineatella

— Eriosoma lanigerum

— Insetti tal-qoxra, partikolarment

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Batteria

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Fungi (faqqiegħ)

— Armillariella mellea

— Chondrotereum purpureum

— Nectria galligena

— Phytophthora spp.

— Rosdellinia necatrix

— Verticillium spp.

Virus u organiżmi bħal virus

Kollha

—  Rosa

Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom

— Lepidoptera, partikolarment

— Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana

— Meloidogyne spp.

— Pratylenchus spp.

— Tetranychus urticae

Batteria

— Agrobacterium tumefaciens

Fungi (faqqiegħ)

— Chondostereum purpureum

— Coniothyrium spp.

— Diplocarpon rosae

— Peronospora sparsa

— Phragmidium spp.

— Rosellinia necatrix

— Sphaeroteca pannosa

— Verticillium spp.

Virus u organiżmi bħal virus, u partikolarment

— Apple mosaic virus

— Arabis mosaic nepovirus

— Prunus necrotic ringspot virus( 1 ) ĠU L 376, tal-31.12.1991, p. 21.

( 2 ) ĠU L 71, tal-21.3.1968, p. 1.