01978A1024(01) — MT — 17.03.1981 — 001.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

IL-KONVENZJONI DWAR IL-KOOPERAZZJONI MULTI-LATERALI FIL-ĠEJJIENI DWAR IS-SAJD FL-ATLANTIKU TAL-MAJJISTRAL

(ĠU L 378 30.12.1978, p. 2)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KEE) Nru 654/81 ta' l-10 ta' Marzu 1981

  L 69

1

14.3.1981


Ikkoreġut bi:

►C1

Rettifika, ĠU L 193, 16.7.1981, p.  37  (3179/1978)
▼B

IL-KONVENZJONI DWAR IL-KOOPERAZZJONI MULTI-LATERALI FIL-ĠEJJIENI DWAR IS-SAJD FL-ATLANTIKU TAL-MAJJISTRALIL-PARTIJIET KONTRAENTI,

Filwaqt li jinnotaw illi l-Istati fuq il-kosta ta' l-Oċean Atlantiku tal-Majjistral kabbru, skond il-prinċipji rilevanti tal-liġijiet internazzjonali, il-ġurisdizzjoni tagħhom fuq ir-riżorsi ħajjin ta' l-ibħra li jmissu magħhom għal-limitu ta' 200 mil nawtiku mil-linji-bażi li minnhom il-wisgha tal-baħar territorjali jiġi mkejjel, u jeżerċitaw ġewwa dawn iż-żoni drittijiet sovrani bil-għan li jesploraw u jisfruttaw, jikkonservaw u jimmaniġġjaw dawn ir-riżorsi;

Filwaqt li jqisu x-xogħol tat-Tielet Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar fil-qasam tas-sajd;

Xewqana li jmexxu 'l quddiem il-konservazzjoni u l-użu ottimu tar-riżorsi tas-sajd taż-żona ta' l-Atlantiku tal-Majjistral fil-qafas xieraq tar-reġim tal-ġurisdizzjoni estiża tas-sajd ta' l-Istati ta' fuq il-kosta, u b'hekk jinkoraġġixxu kif xieraq il-kooperazzjoni u l-konsultazzjoni internazzjonali rigward dawn ir-riżorsi,

FTIEHMU DAN LI ĠEJ:Artikolu 1

1.  Iż-żona tal-baħar li għaliha tapplika din il-Konvenzjoni, minn issa 'l quddiem imsejħa “iż-Żona tal-Konvenzjoni”, għandha tkun l-ibħra ta' l-Oċjan Atlantiku tal-Majjistral fit-tramuntana tal-latitudni 35° 00' N u fil-punent ta' linja li tinfirex lejn it-tramuntana mill-latitudni 35° 00' N u l-lonġitudni 42° 00' W sal-latitudni 59° 00' N, imbagħad minn hemm lejn il-punent għal-lonġitudni 44° 00' W, u minn hemm lejn it-tramuntana sal-kosta tal-Grenlandja, u l-ibħra tal-Golf ta' San Lawrenz, l-Istrett Davis u l-Bajja Baffin fin-nofs-in-nhar tal-latitudni 78° 10' N.

2.  Il-firxa riferita f'din il-Konvenzjoni bħala “iż-Żona Regolatorja” hija dik il-parti taż-Żona tal-Konvenzjoni li tiġi lil hemm miż-żoni li fihom l-Istati ta' fuq il-kosta jeżerċitaw ġurisdizzjoni fuq is-sajd.

3.  Għall-għanijiet ta' din il-Konvenzjoni, “Stat fuq il-kosta (kostali)” għandu minn issa 'l quddiem ifisser Parti Kontraenti li teżerċita ġurisdizzjoni fuq is-sajd fl-ibħra li jiffurmaw parti miż-Żona tal-Konvenzjoni.

4.  Din il-Konvenzjoni tapplika għar-riżorsi kollha tas-sajd taż-żona tal-Konvenzjoni, bl-eċċezzjonijiet li ġejjin: is-salamur, it-tonn/tuna u l-marlin, ħażniet taċ-ċetaċi (balieni) maniġġjati mill-Kummissjoni Internazzjonali tas-Sajd tal-Balieni jew kull organizzazzjoni suċċessur, u l-ispeċi li ma jpassux fuq il-Blata Kontinentali, jiġifieri, l-organiżmi li, fl-istadju ta' l-istagun tas-sajd u meta jinqabad il-ħut, jew ikunu immobbli fuq jew taħt il-qiegħ tal-baħar jew ma jkunux jistgħtu jiċċaqalqu għajr f'kuntatt kontinwu fiżiku mal-qiegħ tal-baħar jew mas-sub-swol.

5.  Xejn f'din il-Konvenzjoni ma għandu jitqies li jaffettwa jew jippreġudika l-posizzjonijiet jew il-pretensjonijiet ta' kull Parti Kontraenti rigward l-ibħra interni, il-baħar territorjali, jew il-limiti jew iż-żona taħt il-ġurisdizzjoni ta' kull parti fuq is-sajd; jew li taffettwa jew tippreġudika l-veduti jew il-posizzjonijiet ta' kull Parti Kontraenti rigward il-liġi tal-baħar.

Artikolu II

1.  Il-Partijiet Kontraenti jaqblu li jistabblixxu u jżommu organizzazzjoni internazzjonali li l-għan tagħha għandu jkun li tikkontribwixxi permezz tal-konsultazzjoni u l-kooperazzjoni għall-utilizzazzjoni ottima, l-immaniġġjar u l-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd taż-żona tal-Konvenzjoni. Din l-organizzazzjoni għandha tkun magħrufa bħala l-Organizzazzjoni tas-Sajd ta' l-Atlantiku tal-Majjistral, minn issa 'l quddiem imsejħa “l-Organizzazzjoni”, u għandha twettaq il-funzjonijiet iddikjarati f'din il-Konvenzjoni.

2.  L-Organizzazzjoni għandha tikkonsisti minn:

(a) 

Kunsill Ġenerali,

(b) 

Kunsill Xjentifiku,

(ċ) 

Kummissjoni tas-Sajd, u

(d) 

Segretarjat.

3.  L-Organizzazzjoni għandha jkollha personalità legali u għandha tgawdi fir-relazzjonijiet tagħha ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra u fit-territorji tal-Partijiet Kontraenti dik il-kapaċità legali li tista' tkun meħtieġa biex twettaq il-funzjonjiet tagħha u tikseb l-iskopijiet tagħha.L-immunitajiet u l-privileġġi li l-Organizzazzjoni u l-uffiċjali tagħha għandhom igawdu fit-territorju tal-Partijiet Kontraenti u għandom ikunu bla ħsara għal ftehim bejn l-Organizzazzjoni u l-Parti Kontraenti interessata.

4.  Il-kwartier ġenerali ta' l-Organizzazzjoni għandu jkun f'Dartmouth, fin-Nova Scotia, gewwa l-Kanada, jew f'kull post ieħor bħal dan li jista' jiġi deċiż mill-Kunsill Ġenerali.

Artikolu III

Il-funzjonijiet tal-Kunsill Ġenerali għandhom ikunu:

(a) 

li jissorvelja u jikkoordina l-affarijiet dwar l-organizzazzjoni, l-amministrazzjoni, il-finanzi u materji oħra interni ta' l-Organizzazzjoni, inklużi r-relazzjonijiet fost il-korpi kostitwenti tagħha;

(b) 

li tikkoordina r-relazzjonijiet esterni ta' l-Organizzazzjoni;

(ċ) 

li tirrevedi u tistabbilixxi s-sħubija tal-Kummissjoni tas-Sajd skond l-artikolu XIII; u

(d) 

li tezerċita kull awtorità oħra minn dawn ikkonferita fuqha b'din il-Konvenzjoni.

Artikolu IV

1.  Kull waħda mill-Partijiet Kontraenti għandha tkun membru tal-Kunsill Ġenerali u għandha taħtar għall-Kunsill mhux iktar minn tliet rappreżentanti li jistgħu jkunu akkumpanjati f'kull waħda mil-laqgħat tiegħu minn sostituri, esperti u konsulenti.

2.  Il-Kunsill Ġenerali għandu jeleġġi President u Viċi-President, li kull wieħed minnhom għandu jservi għal skond ta' sentejn u għandu jkun eliġibbli li jerġa' jiġi elett imma ma għandhomx iservu għal iktar minn erba' snin wara xulxin. Il-President għandu jkun rappreżenant ta' Parti Kontraenti li tkun membru tal-Kummissjoni tas-Sajd u l-President u l-Viċi-President għandhom ikunu rappreżentanti ta' Partijiet Kontraenti differenti.

3.  Il-President għandu jippresiedi l-Organizzazzjoni u għandu jkun ir-rappreżentant ewlieni tagħha.

4.  Il-President tal-Kunsill Ġenerali għandu jsejjaħ laqgħa regolari ta' kull sena ta' l-Organizzazzjoni f'post li jiġi deċiż mill-Kunsill Ġenerali u li normalment ikun fl-Amerika ta' Fuq.

5.  Kull laqgħa tal-Kunsill Ġenerali, għajr il-laqgħa annwali, tista' tissejjaħ mill-President fil-ħin u fil-post li jistabbilixxi l-President, fuq it-talba ta' parti Kontraenti bi ftehim ma' Parti Kontraenti oħra.

6.  Il-Kunsill Ġenerali jista' jwaqqaf dawk il-kumitati u sub-kumitati li jikkunsidra mixtieqa sabiex jeżerċita d-dmirijiet u l-funzjonijiet tiegħu.

Artikolu V

1.  Kull Parti Kontraenti għandu jkollha vot wieħed fil-proċeduri tal-Kunsill Ġenerali.

2.  Għajr fejn provdut xorta oħra, d-deċiżjonijiet tal-Kunsill Ġenerali għandhom jittieħdu b'maġġoranza tal-voti tal-Partijiet Kontraenti kollha preżenti u billi jitfgħu voti fl-affermattiv jew fin-negattiv, sakemm ma għandha tittieħed l-ebda votazzjoni għajr jekk ikun hemm quorum ta' mill-inqas żewġ terzi tal-Partijiet Kontraenti.

3.  Il-Kunsill Ġenerali għandu jadotta, u jemenda skond kif teħtieġ l-okkażjoni, r-regoli tat-tmexxija tal-laqgħat tiegħu u għalbiex jeżerċizta l-funzjonijiet tiegħu.

4.  Il-Kunsill Ġenerali għandu jissottometti lill-Partijiet Kontraenti rapport annwali dwar l-attivitajiet ta' l-Organizzazzjoni.

Artikolu VI

1.  Il-funzjonijiet tal-Kunsill Xjentifiku għandhom ikunu:

(a) 

li jipprovdi forum għall-konsultazzjonijiet u l-kooperazzjoni fost il-Partijiet Kontraenti dwar l-istudju, l-valutazzjoni u l-iskambju ta' tagħrif xjentifiku u veduti li jkollhom x‘jaqsmu mas-sajd fiż-żona tal-Konvenzjoni, inklużi l-fatturi ambjentali u ekoloġiċi li jaffettwaw dan is-sajd, u biex jinkoraġġixxi u jmexxi 'l quddiem il-kooperazzjoni bejn il-Partijiet Kontraenti fir-riċerka xjentifika mfassla biex timla l-vojt fil-għerf dwar dawn il-materji:

(b) 

li jibni u jżomm statistika u tagħrif miġbur u materjal dwar is-sajd fiż-żona tal-Konvenzjoni, inklużi l-fatturi ambjentali u ekoloġiċi li jaffettwaw dan is-sajd;

(ċ) 

li jipprovdi pariri xjentifiċi lill-Istati ta' fuq il-kosta, fejn mitlub biex jagħmel dan skond l-artikolu VII; u

(d) 

li ji pprovdi pariri xjentifiċi lill-Kummissjoni tas-Sajd, skond l-Artikolu VIII jew minn rajh kif meħtieġ għall-għanijiet tal-Kummissjoni.

2.  Il-funzjonijiet tal-Kunsill Xjentifiku jistgħu, fejn xieraq, jitwettqu b'kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet oħra pubbliċi jew privati li jkollhom għanijiet relattati.

3.  Il-Partijiet Kontraenti għandhom ifornu lill-Kunsill Xjentifiku b'kull tagħrif statistiku u xjentifiku mitlub mill-Kunsill għall-għan ta' dan l-Artikolu.

Artikolu VII

1.  Il-Kunsill Xjentifiku għandu, fuq it-talba ta' Stat ta' fuq il-kosta, jikkunsidra u jirrapporta dwar kull kwistjoni li jkollha x'taqsam mal-bażi xjentifiku għall-maniġġjar u l-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd fl-ibħra taħt il-ġurisdizzjoni ta' dan l-Istat ta' fuq il-kosta ġewwa ż-żona tal-Konvenzjoni.

2.  L-Istat ta' fuq il-kosta, f'konsultazzjoni mal-Kunsill Xjentifiku, għandu jispeċifika t-termini tar-riferiment li jridu jiġu kunsidrati dwar kull kwistjoni riferita lill-Kunsill skond il-paragrafu 1. Dawn it-termini tar-riferiment għandhom jinkludu, flimkien ma' materji oħra meqjusa xierqa, dawn mill-materji li ġejjin skond kif japplikaw:

(a) 

prospett dwar il-kwistjoni riferita, inkluża deskrizzjoni tas-sajd u taż-żona li trid tiġi kunsidrata;

(b) 

fejn jiġu mitluba estimi jew tbassir, deskrizzjoni ta' kull fattur jew supposizzjoni rilevanti li jridu jitqiesu; u

(c) 

meta tapplika, deskrizzjoni dwar kull għan li l-Istat ta' fuq il-kosta jkun qiegħed ifittex li jikseb u indikazzjoni dwar jekk għandhomx jiġu provduti l-parir speċifiku jew il-firxa ta' għażliet.

Artikolu VIII

Il-Kunsill Xjentifiku għandu jikkunsidra u jirrapporta dwar kull kwistjoni riferita lilu mill-Kummissjoni tas-Sajd li jkollha x'taqsam ma' bażi xjentifiku għall-immaniġġjar u l-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona Regolatorja u għandu jqis it-termini tar-riferiment speċifikati mill-Kummissjoni tas-Sajd rigward din il-kwistjoni.

Artikolu IX

1.  Kull waħda mill-Partijiet Kontraenti għandha tkun membru tal-Kunsill Xjentifiku u għandha taħtar fuq il-Kunsill ir-rappreżentanti tagħha li jistgħu jkunu akkumpanjati f'kull laqgħa tiegħu minn sostituti, esperti u konsulenti.

2.  Il-Kunsill Xjentifiku għandu jeleġġi President u Viċi-President, li kull wieħed minnhom għandu jservi għal skond ta' sentejn u li għandhom ikunu eliġibbli li jerġgħu jiġu eletti imma ma għandhomx iservu għal aktar minn erba' snin wara xulxin. Il-President u l-Viċi-President għandhom ikunu rappreżentanti ta' Partijiet Kontraenti differenti.

3.  Kull laqgħa tal-Kunsill Xjentifiku, għajr il-laqgħa annwali mlaqqa' skond l-Artikolu IV, tista' tissejjaħ mill-President f'ħin u f'post kif jiġu stabbiliti mill-President, fuq it-talba ta' Stat ta' fuq il-kosta jew fuq it-talba ta' Parti Kontraenti bi ftehim ma' Parti Kontraenti oħra.

4.  Il-Kunsill Xjentifiku jista' jwaqqaf dawk il-kumitati u sotto-kumitati li jikkunsidra mixtieqa għall-eżerċizzju tad-dmirijiet u l-funzjonijiet tiegħu.

Artikolu X

1.  Il-pariri xjentifiċi li jridu jiġu provduti mill-Kunsill Xjentifiku skond din il-Kovenzjoni għandhom jiġu stabbiliti bil-qbil unanimu bejn il-Partijiet. Fejn dan il-qbil unanimu ma jistax jintlaħaq, il-Kunsill għandu jiddikjara fir-rapport tiegħu l-veduti kollha mressqa dwar il-materja f'konsiderazzjoni.

2.  Id-deċiżjonijiet tal-Kunsill Xjentifiku dwar l-elezzjoni ta' l-uffiċjali, l-adozzjoni u l-emendi tar-regoli u materji oħra li għandhom x'jaqsmu ma' l-organizzazzjoni tax-xogħol tiegħu għandhom jittieħdu bil-maggoranza tal-voti tal-Partijiet Kontraenti kollha preżenti u bit-tfigħ ta' voti fl-affermattiv jew fin-negattiv, u għal dan l-iskop kull Parti Kontraenti għandu jkollha vot wieħed. Ma għandha tittieħed l-ebda votazzjoni jekk ma jkunx hemm quorum ta' mill-inqas żewġ terzi tal-Partijiet Kontraenti.

3.  Il-Kunsill Xjentifiku għandu jadotta, u jemenda skond kif teħtieġ l-okkażjoni, r-regoli tat-tmexxija tal-laqgħat tiegħu u għall-eżrċizzju tal-funzjonijiet tiegħu.

Artikolu XI

1.  Il-Kummissjoni tas-Sajd, minn issa 'l quddiem imsejħa “il-Kummissjoni”, għandha tkun responsabbili mill-immaniġġjar u l-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd taż-żona Regolatorja skond id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni tista' tadotta l-proposti għall-azzjoni konġunta tal-Partijiet Kontraenti mfassla biex tinkiseb l-utilizzazzjoni ottima tar-riżorsi tas-sajd taż-żona Regolatorja. Hija u tikkunsidra dawn il-proposti, il-Kummissjoni għandha tqis kull tagħrif jew parir rilevanti provduti lilha mill-Kunsill Xjenifiku.

3.  Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha skond il-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha tfittex li tiżgura l-konsistenza bejn:

(a) 

kull proposta li tapplika għal ħażna jew għal grupp ta' ħażniet tal-ħut li jkunu jinsabu ġewwa ż-żona Regolatroja u f'żona tal-baħar taħt il-ġurisdizzjoni tas-sajd ta' Stat ta' fuq il-kosta, jew kull proposta li jista’ jkollha effett permezz ta' relazzjonijiet reċiproċi bejn l-ispeċji tal-ħut fuq ħażna jew grupp ta' ħażniet li jkunu jinsabu fl-intier tagħhom jew f'parti minnhom ġewwa żona tal-baħar taħt il-ġurisdizzjoni tas-sajd ta' Stat Membru kostali, u

(b) 

kull miżura jew deċiżjoni meħuda mill-Istat kostali għall-maniġġjar u l-konservazzjoni ta' din il-ħażna jew grupp ta' ħażniet rigward l-attivitajiet tas-sajd kondotti ġewwa ż-żona taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu tas-sajd.

L-Istat kostali xieraq u l-Kummissjoni għandhom għalhekk imexxu 'l quddiem il-kordinazzjoni ta' dawn il-proposti, miżuri u deċiżjonijiet. Kull Stat kostali għandu jżomm lill-Kummissjoni mgħarrfa bil-miżuri u d-deċiżjonijiet tiegħu bil-għan ta' dan l-Artikolu.

4.  Il-proposti adottati mill-Kummissjoni dwar l-allokazzjoni tal-qabdiet tal-ħut fiż-żona Regolatorja għandhom iqisu l-interessi tal-membri tal-Kummissjoni li l-bastimenti tagħhom ikunu stadu skond id-drawwa ġewwa din iż-żona, u, fl-allokazzjoni tal-qabdiet tal-ħut mill-Grand Banks u l-Kap Fjamming, il-membri tal-Kummissjoni għandhom jagħtu każ speċjali tal-Parti Kontraenti li l-komunitajiet kostali tagħha jkunu dipendenti primarjament mis-sajd ta' ħażniet li jkollhom x'jaqsmu ma’ dawn is-sikek u li jkunu ndaħlu għal sforzi estensivi sabiex jiżguraw il-konservazzjoni ta' dawn il-ħażniet permezz ta' azzjoni internazzjonali, b'mod partikolari billi jipprovdu sorveljanza u spezzjon tas-sajd internazzjonali fuq dawn is-sikek skond skema internazzjonali ta' infurzar konġunt.

5.  Il-Kummissjoni tista’ wkoll tadotta proposti għal miżuri internazzjonali ta' kontroll u ta' infurzar ġewwa ż-żona Regolatorja bil-għan li tiżgura ġewwa din iż-żona l-applikazzjoni ta' din il-Konvenzjoni u l-miżuri fis-seħħ tagħha.

6.  Kull waħda mill-proposti adottati mill-Kummissjoni għandha tiġi trasmessa mis-Segretarjat Eżekuttiv lill-Partijiet Kontraenti kollha, fejn jispeċifikaw id-data tat-trasmissjoni għall-għanijiet tal-paragrafu 1 ta' l-Artikolu XII.

7.  Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu XII, kull waħda mill-proposti adottata mill-Kummissjoni skond dan l-Artikolu għandha ssir miżura li torbot lill-Partijiet Kontraenti kollha u li tidħol fis-seħħ f'data li trid tiġi stabbilita mill-Kummissjoni.

8.  Il-Kummissjoni tista' tirreferi lill-Kunsill Xjentifiku kull kwistjoni li jkollha x'taqsam mal-bażi xjentifiku dwar il-maniġġjar u l-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd ġewwa ż-żona Regolatorja u għandha tispeċifika t-termini tar-riferiment dwar kull konsiderazzjoni rigward din il-kwistjoni.

9.  Il-Kummissjoni tista' tiġbed l-attenzjoni tal-membri kollha tal-Kummissjoni jew ta' parti minnhom dwar kull materja li jkollha x'taqsam mal-għanijiet immedjati u l-għanijiet ta' din il-Konvenzjoni ġewwa ż-żona Regolatorja.

Artikolu XII

1.  Jekk membru tal-Kummissjoni jippreżenta lis-Segretarju Eżekuttiv oġġezzjoni dwar proposta fi żmien 60 jum mid-data tat-trasmissjoni tagħha speċifikata fin-notifika tal-proposta mis-Segretarju Eżekuttiv, il-proposta ma għandhiex issir miżura li torbot sakemm itemmu 40 jum mid-data tat-trasmissjoni speċifikata fin-notifika ta' din l-oġġezzjoni lill-Partijiet Kontraenti. Wara dan, kull membru ieħor tal-Kummissjoni jista' joġġezzjoni bl-istess mod qabel ma jagħlaq perjodu addizzjonali taż-żmien ta' 40 jum, jew fi żmien 30 jum mid-data tat-trasmissjoni speċifikata fin-notifika lill-Partijiet Kontraenti dwar kull oġġezzjoni preżentata ġewwa dan il-perjodu addizzjonali taż-żmien ta' 40 jum, liema minnhom tkun l-iktar waħda tard. Il-proposta għandha mbagħad issir miżura li torbot lill-Partijiet Kontraenti kollha, għajr lil dawk li jkunu preżentaw l-oġġezzjonijiet, mat-tmiem tal-perjodu jew tal-perjodi mtawwla taż-żmien għall-oġġezzjonijiet. Jekk, madankollu, mat-tmiem ta' dan il-perjodu jew dawn il-perjodi mtawla taż-żmien, ikunu ġew ippreżentati u sostenuti oġġezzjonijiet mill-maġġoranza tal-membri tal-Partijiet Kontraenti, l-proposta ma għandhiex issir miżura li torbot, għajr jekk il-membri kollha tal-Kummissjoni jew xi wħud minnhom madankollu jiftiehmu bejniethom li jintrabtu biha f'data miftiehma.

2.  Kull membru tal-Kummissjoni li jkun qajjem oġġezzjoni dwar proposta jista' f'kull ħin jirtira din l-oġġezzjoni u l-proposta għandha ssir miżura li torbot fuq dan il-membru, bla ħsara għall-proċedura dwar l-oġġezzjonijiet provvduta f'dan l-Artikolu.

3.  F'kull ħin wara t-tmiem ta' sena mid-data li fiha miżura tidħol fis-seħħ, kull membru tal-Kummissjoni jista' javża lis-Segretarju Eżekuttiv bl-intenzjoni tiegħu li ma jintrabatx bil-miżura, u, jekk dan l-avviż ma jiġix irtirat, il-miżura ma tibqax torbot lil dan il-membru wara li tgħaddi sena mid-data li fiha s-Segretarju Eżekuttiv ikun irċieva l-avviż. F'kull ħin wara li miżura ma tibqax torbot iktar lil membru tal-Kummissjoni skond dan il-paragrafu, l-miżura ma għandha tibqa' torbot lill-ebda membru ieħor tal-Kummissjoni mid-data li s-Segretarju Eżekuttiv jirċievi avviż minn għandu li ma jkunx beħsiebu jibqa marbut.

4.  Is-Segretarju Eżekuttiv għandu jinnotifika fil-pront lil kull waħda mill-Partijiet Kontraenti dwar:

(a) 

l-irċevuta ta' kull oġġezzjoni u l-irtirar ta' oġġezzjoni skond il-paragafi 1 u 2;

(b) 

id-data li fiha kull proposta ssir miżura li torbot skond id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1; u

(ċ) 

l-irċevuta ta' kull avviż skond il-paragrafu 3.

Artikolu XIII

1.  Is-sħubija fil-Kummissjoni għandha tiġi rivista u stabbilita mill-Kunsill Ġenerali fil-laqgħa annwali tiegħu u għandha tikkonsisti minn:

(a) 

kull waħda mill-Partijiet Kontraenti li tipparteċipa fis-sajd fiż-żona Regolatorja, u

(b) 

kull waħda mill-Partijiet Kontraenti li tkun ipprovvdiet xhieda sodisfaċenti lill-Kunsill Ġenerali illi tistenna li tipparteċipa fis-sajd fiż-żona Regolatorja matul is-sena ta' dik il-laqgħa annwali jew matul is-sena kalendarja ta' wara.

2.  Kull wieħed mill-membri tal-Kummissjoni għandu jaħtar fil-Kummissjoni mhux iktar minn tliet rappreżentanti li jistgħu jiġu akkumpanjati f'kull laqgħa minn sostituti, esperti u konsulenti.

3.  Kull Parti Kontraenti li mhix membru tal-Kummissjoni tista' tattendi l-laqgħat tal-Kummisjoni bħala osservatur.

4.  Il-Kummissjoni għandha teleġġi President u Viċi-President, li kull wieħed minnhom għandu jservi għal skond ta' sentejn u għandu jkun eliġibbli li jerġa' jiġi elett imma ma għandux iservi għal iktar minn erba' snin wara xulxin. Il-President u l-Viċi-President għandhom ikunu rappreżentanti ta' membri differenti tal-Kummissjoni.

5.  Kull laqgħa tal-Kummissjoni, għajr il-laqgħa annwali mlaqqa' skond l-Artikolu IV, tista' tissejjaħ mill-President f'kull ħin u post li jista' jistabbilixxi l-President, fuq it-talba ta' kull membru tal-Kummissjoni.

6.  Il-Kummissjoni tista' titbbilixxi dawk il-kumitati u sub-kumitati li tikkunsidra mixtieqa għall-eżerċizzju tad-dmirijiet u l-funzjonijiet tagħha.

Artikolu XIV

1.  Kull wieħed mill-membri tal-Kummissjoni għandu jkollu vot wieħed fil-proċedimenti tal-Kummissjoni.

2.  Id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni għandhom jittieħdu bil-maġġoranza tal-voti tal-membri kollha tal-Kummissjoni u billi jitfgħu voti fl-affermattiv jew fin-negattiv, sakemm l-ebda votazzjoni ma għandha tittieħed għajr jekk ikun hemm quorum ta' mill-inqas żewġ terzi tal-membri tal-Kummissjoni.

3.  Il-Kummissjoni għandha tadotta, u fejn ikun meħtieġ temenda, r-regoli tat-tmexxija tal-laqgħat tagħha u għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha.

Artikolu XV

1.  Is-Segretarjat għandu jipprovdi servizzi lill-Organizzazzjoni fl-eżerċizzju tad-dmirijiet u l-funzjonijiet tagħha.

2.  L-uffiċjal ewlieni amministrattiv tas-Segretarjat għandu jkun is-Segretarju Eżekuttiv, li għandu jiġi maħtur mill-Kunsill Ġenerali skond dawk il-proċeduri u b'dawk it-termini li l-Kunsill jista' jistabbilixxi.

3.  Il-personal tas-Segretarjat għandu jiġi maħtur mis-Segretarju Eżekuttiv skond dawk ir-regoli u l-proċeduri li jista' jistabbilixxi l-Kunsill Ġenerali.

4.  Is-Segretarju Ġenerali għandu, bla ħsara għas-sorveljanza ġenerali tal-Kunsill Ġenerali, ikollu l-poteri u l-awtorità kollha fuq il-personal tas-Segretarjat u għandu jwettaq dawk il-funzjonijiet li għandu jistabbilixi l-Kunsill Ġenerali.

Artikolu XVI

1.  Kull waħda mill-Partijiet Kontraenti għandha tħallas l-ispejjeż tad-delegazzjoni tagħha għal-laqgħat kollha miżuma skond din il-Konvenzjoni.

2.  Il-Kunsill Ġenerali għandu jadotta l-estimi annwali ta' l-Orgnizzazzjoni.

3.  Il-Kunsill Ġenerali għandu jistabbilixxi l-kontribuzzjonijiet mistħoqqa minn kull waħda mill-Partijiet Kontraenti skond l-estimi annwali fuq il-bażi li ġej:

(a) 

10 % mill-estimi għandhom jiġu maqsuma fost l-Istati kostali skond il-proporzjon tal-qabdiet nominali tagħhom flż-żona tal-Konvenzjoni fis-sena li tagħlaq sentejn qabel il-bidu tas-sena ta' l-estimi;

(b) 

30 % mill-estimi għandhom jiġu maqsuma daqs insew fost il-Partijiet Kontraenti kollha; u

(ċ) 

60 % mill-estimi għandhom jiġu maqsuma fost il-Partijiet Kontraenti fil-proporzjon tal-qabdiet nominali fiż-żona tal-Kovenzjoni fis-sena li tagħlaq sentejn qabel il-bidu tas-sena ta' l-estimi.

Il-qabdiet nominali riferiti hawn fuq għandhom ikunu l-qabdiet irrappurtati ta' l-ispeċi tal-ħut elenkat fl-Anness I, li jagħmlu parti integrali minn din il-Konvenzjoni.

4.  Is-Segretarju Eżekuttiv għandu jgħarraf lil kull waħda mill-Partijiet Kontraenti dwar il-kontribuzzjoni minn din il-Parti kalkolata skond il-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, u malajr kemm jista' jkun wara dan, kull waħda mill-Partijiet Kontraenti għandha tħallas il-kontribuzzjoni tagħha lill-Organizzazzjoni.

5.  Il-kontribuzzjonijiet għandhom jitħallsu fil-flus korrenti tal-pajjiż li fih ikunu lokati l-kwartieri ġenerali ta' l-Organizzazzjoni, għajr jekk awtorizzat xorta oħra mill-Kunsill Ġenerali.

6.  Bla ħsara għall-paragrafu 11 ta' dan l-Artikolu, il-Kunsill Ġenerali għandu, fl-ewwel laqgħa tiegħu, japprova estimi finanzjarji rigward il-bilanċ ta' l-ewwel sena finanzjarja li fiha l-Organizzazzjoni tibda tiffunzjona u s-Segretarju Eżekuttiv għandu jittrasmetti lill-Partijiet Kontraenti kopji ta' dawn l-estimi finanzjarji bl-avviżi dwar il-kontribuzzjonijiet tagħhom rispettivi.

7.  Għas-snin finanzjarji ta' wara, l-abbozzi ta' l-estimi finanzjarji għandhom jiġu sottomesssi lil kull Parti Kontraenti flimkien ma' skeda tal-kontribuzzjonijiet, mhux inqas minn 60 jum qabel il-laqgħa annwali ta' l-Organizzazzjoni li fiha jiġu kunsidrati l-estimi finanzarji.

8.  Parti Kontraenti li tissieħeb f'din il-Konvenzjoni matul il-kors ta' sena finanzjarja għandha tikkontribwixxi rigward din is-sena parti kalkolata skond id-disposizzjonijiet ta' dan l-Artikolu, li tkun ipproporzjonata man-numru tax-xhur sħaħ li jkun jifdal mis-sena.

9.  Parti Kontraenti li ma tkunx ħallset il-kontribuzzjonijiet tagħha għal sentejn wara xulxin ma għandha tgawdi l-ebda dritt dwar it-tfigħ tal-vot u l-preżentazzjoni ta' l-oġġezzjonijiet skond din il-Konvenzjoni sakemm twettaq l-obbligi tagħha, għajr jekk il-Kunsill Ġenerali jiddeċiedi xorta oħra.

10.  L-affarijiet finanzjarji ta' l-Organizzazzjoni għandhom jiġu rivisti kull sena minn awdituri barranin li jridu jiġu magħżula mill-Kunsill Ġenerali.

11.  Jekk il-Konvenzjoni tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 1979, għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet ta' l-Anness II, li jagħmel parti integrali minn din il-Konvenzjoni, minflok id-disposizjonijiet tal-paragrafu 6.

Artikolu XVII

Il-Partijiet Kontraenti jaqblu bejniethom li jieħdu din l-azzjoni, inkluża l-imposizzjoni ta' sanzjonijiet adegwati fil-konfront ta' abbuzi kif ikun meħtieġ biex idaħħlu fis-seħħ id-disposizzjonijiet tal-Konvenzjoni u biex jimplimentaw kull miżura li ssir torbot skond il-paragrafu 7 ta' l-Artikolu XI u kull miżura li tkun fis-seħħ skond l-Artikolu XXIII. Kull waħda mill-Partijiet Kontraenti għandha tibgħat lill-Kummissjoni prospett annwali ta' l-azzjonijiet meħuda minnha skond dawn il-għanijiet.

Artikolu XVIII

Il-Partijiet Kontraenti jaqblu bejniethom li jżommu fis-seħħ u jimplimentaw ġewwa ż-żona Regolatorja skema konġunta ta' infurzar internazzjonali kif tapplika skond l-Artikolu XXIII jew kif immodifikata bil-miżuri riferiti fil-paragrafu 5 ta' l-Artikolu XI. Din l-iskema għandha tinkludi dispożizzjoni għad-drittijiet reċiproċi tat-tlugħ abbord u ta' l-ispezzjoni mill-Partijiet Kontraenti u għall-prosekuzzjoni u s-sanzjonijiet ta' l-Istat tal-bandiera fuq il-bażi tax-xiehda li tirriżulta minn dan it-tlugħ abbord u dawn l-ispezzjonijiet. Għandu jkun inkluż rapport dwar dawn il-prosekuzzjonijiet u sanzjonijiet fil-prospett annwali riferit fl-Artikolu XVII.

Artikolu XIX

Il-Partijiet Kontraenti jaqblu bejniethom li jiġbdu l-attenzjoni ta' kull Stat li mhux parti minn din il-Konvenzjoni dwar kull materja li jkollha x'taqsam ma' l-attivitajiet tas-sajd fiż-żona Regolatorja minn ċittadini jew bastimenti ta' dan l-Istat li jidhru li jaffettwaw avversament il-kisba tal-għanijieti ta' din il-Konvenzjoni. Il-Partijiet Kontraenti jaqblu barra minhekk li meta jkun xieraq jiddiskutu bejniethom dwar il-passi li jridu jittieħdu biex ma jħallux li jiġru dawn l-effetti negattivi.

Artikolu XX

1.  Iz-żona tal-Konvenzjoni għandha tiġi maqsuma f'sub-żoni xjentifiċi u statistiċi, taqsimiet u sub-taqsimiet, li l-limiti tagħhom għandhom ikunu dawk iddefiniti fl-Anness III ma' din il-Konvenzjoni.

2.  Fuq it-talba tal-Kunsill Xjentifiku, il-Kunsill Ġenerali jista' bil-maġġoranza tal-voti ta' żewġ terzi tal-Partijiet Kontraenti kollha, jekk jidhirlu hekk meħtieġ għal għanijiet xjentifiċi u statistiċi, jimmodifika l-limiti tas-sub-żoni xjentifiċi u statistiċi, t-taqsimiet u s-sub-taqsimiet iddikjarati fl-Anness III, sakemm kull Stat kostali li jeżerċita ġurisdizzjoni fuq is-sajd f'kull parti taż-żona affettwata jaqbel ma din l-azzjoni.

3.  Fuq it-talba tal-Kummissjoni tas-Sajd u wara li jkun ikkonsulta l-Kunsill Xjentifiku, il-Kunsill Ġenerali jista' bil-vot tal-maġġoranza taż-żewġ terzi tal-Partijiet Kontraenti kollha, jekk jidhirlu hekk meħtieġ għall-għanijiet ta‘l-immaniġġjar, jaqsam iż-żona Regolatorja f'taqsimiet u sub-taqsimiet regolatorji xierqa. Dawn jistgħu iktar tard jiġu modifikati skond l-istess proċedura. Il-limiti ta' dawn it-taqsimiet u sub-taqsimiet għandhom jiġu definiti fl-Anness III.

4.  L-Anness III ma' din il-Konvenzjoni, jew skond it-termini preżenti jew kif immodifikat minn żmien għal żmien skond dan l-Artikolu, jifforma parti integrali minn din il-Konvenzjoni.

Artikolu XXI

1.  Kull Parti Kontraenti tista' tipproponi emendi għal din il-Konvenzjoni biex jiġu kunsidrati u tittieħed azzjoni fuqhom mill-Kunsill f'laqgħa annwali jew f'laqgħa speċjali. Kull emenda minn dawn proposta għandha tintbagħat lis-Segretarju Eżekuttiv mill-inqas 90 jum qabel il-laqgħa li fiha tiġi diskussa l-proposta li tkun sejra tittieħed azzjoni fuqha, u s-Segretarju Ġenerali għandu jittrasmetti fil-pront il-proposta lill-Partijiet Kontraenti kollha.

2.  L-adozzjoni ta' emenda proposta għall-Konvenzjoni mill-Kunsill Ġenerali għandha teħtieġ maġġoranza ta' tliet kwarti tal-voti tal-Partijiet Kontraenti kollha. It-test ta' kull emenda proposta hekk adottata għandu jiġi trasmess mid-Depożitarju lill-Partijiet Kontraenti kollha.

3.  Emenda għandha tidħol fis-seħħ għall-Partijiet Kontraenti kollha 120 jum wara d-data tat-trasmissjoni tagħha speċifikata fin-notifika mid-Depożitarju li jkun irċieva n-notifika miktuba ta' l-approvazzjoni minn tliet kwarti tal-Partijiet kollha Kontraenti għajr jekk waħda mill-Partijiet Kontraenti tinnotifika lid-Depożitarju illi toġġezzjona għall-emenda fi żmien 90 jum mid-data tat-trasmissjoni lilha kif speċifikat fin-notifika mid-Depożitarju dwar li jkun irċieva din in-notifika, li fil-każ tagħha l-emenda ma għandha tidħol fis-seħħ għall-ebda waħda mill-Partijiet Kontraenti. Kull Parti Kontraenti li tkun qajmet oġġezzjoni għal emenda tista' tirtira din l-oġġezzjoni f'kull ħin. Jekk jiġu rtirati l-oġġezzjonijiet kollha għal emenda, l-emenda għandha tidhol fis-seħħ għall-Partijiet Kontraenti kollha fi żmien 120 jum mid-data tat-trasmissjoni speċifikata fin-notifika mid-Depożitarju li jkun irċieva l-aħħar irtitrar.

4.  Kull parti li ssir Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni wara li tkun ġiet adottata emenda skond il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għandha titqies li tkun approvat l-emenda msemmija.

5.  Id-Depożitarju għandu jinnotifika minnufih lill-Partijiet Kontraenti kollha li jkun irċieva n-notifika ta' l-approvazzjoni għall-emendi, li jkun irċieva n-notifiki ta' l-oġġezzjoni jew l-irtirar ta' l-oġġezzjonijiet, u bid-dħul fis-seħħ ta' l-emendi.

Artikolu XXII

1.  Din il-Konvenzjoni għandha tkun miftuħa għall-firem f'Ottawa sal-31 ta' Diċembru 1978, mill-Partijiet irrappreżentati fil-Konferenza Diplomatika dwar il-Ġejjieni tal-Koperazzjoni Multi-laterali fis-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral, miżmuma f'Ottawa mill-11 sal 21 ta' Ottubru 1977. Wara dan għandha tinfetaħ għas-sħubija.

2.  Din il-Konvenzjoni għandha tkun bla ħsara għar-ratifika, l-aċċettazzjoni jew l-approvazzjoni tal-Firmatarji u l-istrumenti tar-ratifika, l-aċċettazzjoni jew l-approvazzjoni għandhom jiġu depożitati għand il-Gvern tal-Kanada, imsejjaħ f'din il-Konvenzjoni “id-Depożitarju”.

3.  Din il-Konvenzjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum ta' Jannar wara d-depożitu ta' l-istrumenti ta' ratifika, aċċettazzjoni jew approvazzjoni minn mhux inqas minn sitt Firmatarji li mill-inqas wieħed minnhom jeżerċita ġurisdizzjoni fuq is-sajd fl-ibħra li jiffurnaw parti miż-żona tal-Konvenzjoni.

4.  Kull Parti li ma tkunx iffirmat din il-Konvenzjoni tkun tista' tidħol fiha b'notifika bil-miktub lid-Depożitarju. Is-sħubiji rċevuti mid-Depożitarju qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din il-Konvenzjoni għandhom isiru effettivi fid-data li fiha din il-Konvenzjoni tidħol fis-seħħ. Is-sħubiji rċevuti mid-Depożitarju wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din il-Konvenzjoni għandhom isiru effettivi fid-data li fiha d-Depożitarju jkun irċevihom.

5.  Id-Depożitarju għandu jgħarraf lill-Firmatarji kollha u lill-Partijiet kollha li jissieħbu bir-ratifiki, l-aċċettazzzjonijiet jew l-approvazzjonijiet kollha depożitati u s-sħubiji rċevuti.

6.  Id-Depożitarju għandu jsejjaħ il-laqgħa tal-bidu ta' l-Organizzazzjoni li trid issir mhux iktar tard minn sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni, u għandu jikkomunika l-aġenda proviżorja lill kull waħda mill-Partijiet Kontraenti mhux inqas minn xahar qabel id-data tal-laqgħa.

Artikolu XXIII

Mad-dħul fis-seħħ ta' din il-Konvenzjoni, kull proposta li tkun ġiet trasmessa jew tkun fis-seħħ f'dan iż-żmien skond l-Artikolu VIII tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar is-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral ta' l-1949, (“il-Konvenzjoni ICNAF”) għandha, bla ħsara għad-dispossizzjonijiet tal-Konvenzjoni ICNAF issir miżura li torbot immedjatament lil kull waħda mill-Partijiet Kontraenti rigward iż-żona Regolatorja, jekk il-proposta tkun daħlet fis-seħħ skond il-Konvenzjoni ICNAF, jew f'dak il-waqt li tidħol fis-seħħ. Bla ħsara għall-paragrafu 3 ta' l-Artikolu XII, kull waħda minn dawn il-miżuri għandha tibqa' torbot lil kull waħda mill-Partijiet Kontraenti, sakemm ittemm jew tiġi mibdula b'miżura li tkun saret torbot skond l-Artikolu XI ta' din il-Konvenzjoni, sakemm l-ebda bdil ma għandu jsir qabel ma din il-Konvenzjoni tkun ilha li daħlet fis-seħħ għal sena.

Artikolu XXIV

1.  Kull Parti Kontraenti tista' tirtira mill-Konvenzjoni fil-31 ta' Diċembru ta' kull sena billi tagħti avviż fit-30 ta' Ġunju jew qabel din id-data lid-Depożitarju, li għandu jikkomunika kopji ta' dan l-avviż lill-Partijiet Kontraenti.

2.  Kull Parti Kontraenti oħra tista', għal daqshekk, tirtira mill-Konvenzjoni fl-istess 31 ta' Diċembru billi tagħti lid-Depożitarju fi żmien xahar mill-irċevuta kopja ta' l-avviż ta' l-irtirar mogħti skond il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu XXV

1.  Il-kopja oriġinali tal-Konvenzjoni għandu jiġi depożitat għand il-Gvern tal-Kanada, li għandu jikkomunika kopji attestati tagħhom lill-Firmatarji kollha u lill-Partijiet kollha li jkunu sejrin jissieħbu.

2.  Id-Depożitarju għandu jirreġistra l-Konvenzjoni mas-Segretarjat tan-Nazzjonijiet Uniti.

B'xiehda ta' dan, dawn hawn taħt iffirmati, awtorizzati kif mistħoqq, iffirmaw din il-Konvenzjoni.

Magħmulha f'Ottawa, f'dan il-24 jum ta' Ottubru 1978, f'oriġinali waħda, fl-ilsien Ingliż u Franċiż, b'kull test awtentiku indaqs,

L-ANNESS I MAL-KONVENZJONIIl-lista ta' l-ispeċi biex jiġu stabbiliti l-qabdiet nominali tal-ħut li jridu jiġu wżati fil-kalkolu ta' l-estimi finanzarji annwali skond l-Artikolu XVI

Il-Merluzz ta' l-Atlantiku …

Gadus morrhua

Il-Bakkaljaw żgħir …

Melanogrammus aeglefinus

Ir-'redfish ta' l-Atlantiku …

Sebastes marinus

Il-Marlozz fiddien …

Merluccius bilinearis

Il-Marlozz aħmar …

Urophycis chuss

Il-Pollakkju …

Pollachius virens

Il-Barbun tat-tbajja' Amerikan …

Hippoglossoides platessoides

Il-Barbun tal-għajnejn imbiegħda saħħar …

Glyptocephalus cynoglossus

Il-Barbun tal-għajnejn imbiegħda ta' denbu isfar …

Limanda ferruginea

L-Alibatt tal-Grenlandja …

Reinhardtius hippoglossoides

Il-Grenadier ta' mneħirha tond …

Macrourus rupestris

L-Aringi ta' l-Atlantiku …

Clupea harengus

Il-Kavalli ta' l-Atlantiku …

Scomber scombrus

Il-Budakkra tal-għajn ta' l-Atlantiku …

Peprilus triacanthus

L-Aringi tax-xmajjar (“alewife”) …

Alosa pseudoharengus

L-Arġentina ta' l-Atlantiku …

Argentina silus

Il-Kapelin …

Mallotus villosus

Il-Klamar ta' denbu twil …

Loligo pealei

Il-Klamar ta' denbu qasir…

Illex illecebrosus

Il-Gambli …

Pandalus sp.

L-ANNESS II MAL-KONVENZJONI

L-arranġamenti finanzjarji transitorji

1. Parti Kontraenti li kienet ukoll Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni Internazzjonali tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral matul is-sena 1979 kollha ma għandhiex tikkontribwixxi għall-ispejjeż ta' l-Organizzazzjoni għal matul din is-sena. Il-Partijiet Kontraenti l-oħra li jkunu depożitaw l-istrumenti tagħhom ta' ratifika, aċċettazzjoni jew approvazzjoni jew li jkunu sieħbu fil-Konvenzjoni qabel il-31 ta' Diċembru 1979 għandhom jikkontribwixxu l-ammont indikat fl-Appendiċi ta' ma’ hawn. Il-kontribuzzjoni ta' kull Parti Kontraenti mhux inkluża fl-Appendiċi għandha tiġi stabbilita mill-Kunsill Ġenerali.

2. Il-kontribuzzjonijiet mistħoqqa skond il-paragrafu 1 għandhom jitħallsu minn kull waħda mill-Partijiet Kontraenti malajr kemm jista’ jkun wara l-1 ta' Jannar 1979 jew wara li jissieħbu fil-Konvenzjoni, liema waħda minnhom tiġi l-aħħar.

L-Appendiċi ma’ l-Anness II mal-Konvenzjoni.Il-kontribuzzjoni tal-Partijiet

Kontraenti għas-sena 1979

(f'Dollari)

Il-Bulgarija

16 325

Il-Kanada

82 852

Il-Kuba

20 211

Id-Danimarka (Gżejjer Faroe)

6 473

Il-KomunitàEkonomika Ewropea

74 254

Ir-Repubblika Demokratika tal-Ġermanja

19 266

L-Islanda

12 293

Il-Ġappun

16 697

In-Norveġja

21 107

Il-Polonja

29 316

Il-Portugall

22 716

Ir-Rumanija

15 472

Spanja

26 224

L-URSS

72 133

Il-USA

29 947

L-ANNESS III MAL-KONVENZJONI

Is-sub-żoni, it-taqsimiet u s-sub-taqsimiet xjentifiċi u statistiċi

Is-sub-żoni, it-taqsimiet u s-sub-taqsimiet xjentifiċi u statistiċi provvduti fl-Artikolu XX ta' din il-Konvenzjoni għandhom ikunu kif ġej:

▼M1

1. (a) 
Is-Sottożona 0 — 

dak il-porzjon taż-Żona tal-Konvenzjoni magħluqa man-nofs in-nhar b' linja li testendi għall-lvant minn punt 61°00′ latitudni tramuntana u 65°00′ lonġitudni punent sa punt 61°00′ latitudni tramuntana u 59°00′ lonġitudni punent, imbagħad f' direzzjoni lejn l-ixlokk tul linja sa punt 60°12′ latitudni tramuntana u 57°13′ lonġitudni punent; imbagħad magħluqa mill-lvant b'serje ta' linji ġeodesiċi li jġonġu l-punti li ġejjin:Numru tal-punt

Latitudini

Lonġitudini

1

60°12′0

57°13′0

2

61°00′0

57°13′1

3

62°00′5

57°21′1

4

62°02′3

57°21′8

5

62°03′5

57°22′2

6

62°11′5

57°25′4

7

62°47′2

57°41′0

8

63°22′8

57°57′4

9

63°28′6

57°59′7

10

63°35′0

58°02′0

11

63°37′2

58°01′2

12

63°44′1

57°58′8

13

63°50′1

57°57′2

14

63°52′6

57°56′6

15

63°57′4

57°53′5

16

64°04′3

57°49′1

17

64°12′2

57°48′2

18

65°06′0

57°44′1

19

65°08′9

57°43′9

20

65°11′6

57°44′4

21

65°14′5

57°45′1

22

65°18′1

57°45′8

23

65°23′3

57°44′9

24

65°34′8

57°42′3

25

65°37′7

57°41′9

26

65°50′9

57°40′7

27

65°51′7

57°40′6

28

65°57′6

57°40′1

29

66°03′5

57°39′6

30

66°12′9

57°38′2

31

66°18′8

57°37′8

32

66°24′6

57°37′8

33

66°30′3

57°38′3

34

66°36′1

57°39′2

35

66°37′9

57°39′6

36

66°41′8

57°40′6

37

66°49′5

57°43′0

38

67°21′6

57°52′7

39

67°27′3

57°54′9

40

67°28′3

57°55′3

41

67°29′1

57°56′1

42

67°30′7

57°57′8

43

67°35′3

58°02′2

44

67°39′7

58°06′2

45

67°44′2

58°09′9

46

67°56′9

58°19′8

47

68°01′8

58°23′3

48

68°04′3

58°25′0

49

68°06′8

58°26′7

50

68°07′5

58°27′2

51

68°16′1

58°34′1

52

68°21′7

58°39′0

53

68°25′3

58°42′4

54

68°32′9

59°01′8

55

68°34′0

59°04′6

56

68°37′9

59°14′3

57

68°38′0

59°14′6

58

68°56′8

60°02′4

59

69°00′8

60°09′0

60

69°06′8

60°18′5

61

69°10′3

60°23′8

62

69°12′8

60°27′5

63

69°29′4

60°51′6

64

69°49′8

60°58′2

65

69°55′3

60°59′6

66

69°55′8

61°00′0

67

70°01′6

61°04′2

68

70°07′5

61°08′1

69

70°08′8

61°08′8

70

70°13′4

61°10′6

71

70°33′1

61°17′4

72

70°35′6

61°20′6

73

70°48′2

61°37′9

74

70°51′8

61°42′7

75

71°12′1

62°09′1

76

71°18′9

62°17′5

77

71°25′9

62°25′5

78

71°29′4

62°29′3

79

71°31′8

62°32′0

80

71°32′9

62°33′5

81

71°44′7

62°49′6

82

71°47′3

62°53′1

83

71°52′9

62°03′9

84

72°01′7

63°21′1

85

72°06′4

63°30′9

86

72°11′0

63°41′0

87

72°24′8

64°13′2

88

72°30′5

64°26′1

89

72°36′3

64°38′8

90

72°43′7

64°54′3

91

72°45′7

64°58′4

92

72°47′7

65°00′9

93

73°50′8

65°07′6

94

73°18′5

66°08′3

95

73°25′9

66°25′3

96

73°31′1

67°15′1

97

73°36′5

68°05′5

98

73°37′9

68°12′3

99

73°41′7

68°29′4

100

73°46′1

68°48′5

101

73°46′7

68°51′1

102

73°52′3

69°11′3

103

73°57′6

69°31′5

104

74°02′2

69°50′3

105

74°02′6

69°52′0

106

74°06′1

70°06′6

107

74°07′5

70°12′5

108

74°10′0

70°23′1

109

74°12′5

70°33′7

110

74°24′0

71°25′7

111

74°28′6

71°45′8

112

74°44′2

72°53′0

113

74°50′6

73°02′8

114

75°00′0

73°16′3

115

75°05′

73°30′

u mbagħad lejn it-tramuntana paralleli ma' 78°10′ latitudni tramuntana; u magħluqa mill-punent b'linja li tibda 61°00′ latitudni tramuntana u 65°00′ lonġitudni punent u testendi f' direzzjoni lejn il-majjistral tul ta' linja rhumb sal-kosta tal-Gżira Baffin fi Bluff tal-Lvant (61°55′ latitudni tramuntana u 66°20′ lonġitudni punent), u mbagħad f'direzzjoni lejn it-tramuntana tul il-kosta tal-Gżira Baffin, il-Gżira Bylot, il-Gżira Devon u l-Gżira Ellesmere u tul il-meridjan ta' 80° punent lonġitudni fl-ilmijiet bejn dawk il-gżejjer 78°10′ tramuntana latitudni; u magħluq mat-tramuntana bil-paralelli ta' 78°10′ tramuntana latitudni.

▼B

1. (b) 

Is-Sub-żona 0 hija komposta minn żewġ taqsimiet:

It-Taqsima 0A 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi fit-tramuntana tal-parallel tal-latitudni 66° 15' N;

It-Taqsima 0B 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi fin-nofs in-nhar tal-parallel tal-latitudni 65° 15' N.

▼M1

2. (a) 
Is-Sottożona 1 — 

dak il-porzjon taż-Żona tal-Konvenzjoni li qiegħda lejn il-lvant tas-Sottożona 0 u lejn it-tramuntana u l-lvant ta' linja rhumb li tgħaqqad punt 60°12′ latitudni tramuntana u 57°13′ lonġitudni punent ma' punt 52°15′ latitudni tramuntana u 42°00′ lonġitudni punent.

▼B

2. (b) 

Is-sub-żona 1 hija komposta minn sitt taqsimiet:

It-Taqsima 1A 

Dak il-porzjoni tas-sub-żona li jiġi fit-tramuntana tal-parallel tal-latitudni 68° 50' N (Christianshaab);

It-Taqsima 1B 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi bejn il-parallel tal-latitudni 66° 15' N (ħames mili nawtiċi fit-tramuntana ta' Umanarsugssuak) u l-parallel tal-latitudni 68° 50' N (Christianshaab);

It-Taqsima 1C 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi bejn il-parallel tal-latitudni 64° 15' N (erba' mili nawtiċi fit-tramuntana ta' Godthaab) u l-parallel tal-latitudni 66° 15' N (ħames mili nawtiċi fit-tramuntana ta' Umanarsugssuak);

It-Taqsima 1D 

Dak il-prozjon tas-sub-żona li jiġi bejn il-parallel tal-latitudni 62° 30' N (il-Glaċjiera Frederikshaab) u l-parallel tal-latitudni 64° 15' N (erba' mili nawtiċi fit-tramuntana ta' Godthaab);

It-Taqsima 1E 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi bejn il-parallel tal-latitudni 60° 45' N (Kap Deżolazzjoni) u l-parallel tal-latitudni 62° 30' N (il-Glaċjiera Frederikshaab);

It-Taqsima 1F 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi fin-nofs in-nhar tal-parallel tal-latitudni 60° 45' N (Kap Deżolazzjoni).

3. (a) 
Is-Sub-żona 2 

Dak il-porzjon tal-żona tal-Konvenzjoni li jiġi lejn il-lvant tal-meridjan tal-lonġitudni 64° 30' W fil-firxa baħar ta' l-Istrett ta' Hudson, lejn in-nofs in-nhar tas-Sub-żona 0, lejn in-nofs in-nhar u l-punent tas-Sub-żona 1 u lejn it-tramuntana tal-parallel tal-latitudni 52° 15' N.

3. (b) 

Is-Sub-żona 2 fiha tliet taqsimiet:

It-Taqsima 2G 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi fit-tramuntana tal-parallel tal-latutudni 57° 40' N (Kap Mugford);

It-Taqsima 2H 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi bejn il-parallel tal-latitudni 55° 20' N (Hopedale) u l-parallel tal-latitudni 57° 40' N (Kap Mugford);

It-Taqsima 2J 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi lejn in-nofs in-nhar tal-parallel tal-latitudni 55° 20' N (Hopedale).

4. (a) 
Is-Sub-żona 3 

Dak il-porzjon taz-żona tal-Konvenzjoni li qiegħed fin-nofsinhar tal-parallel tal-latitudni 52° 15' N; u lejn il-lvant ta' linja li testendi lejn it-tramuntana minn Kap Bauld fuq il-kosta tat-tramuntana ta' Newfoundland sal-latitudni 52° 15' N; lejn it-tramuntana tal-parallel tal-latitudni 39° 00' N; u lejn il-lvant u t-tramuntana ta' linja ta' rombu li tibda mil-latitudni 39° 00' N, lonġitudni 50° 00' W u li testendi fid-direzzjoni lejn il-majjistral biex tgħaddi minn ġo ponta fil-latitudni 43° 30' N, lonġitudni 55° 00' W fid-direzzjoni lejn ponta fil-latitudni 47° 50' N, lonġitudni 60° 00' W sakemm taqsam linja dritta li tgħaqqad lil Kap Ray, fuq il-kosta ta' Newfoundland, mal-Kap Nord fuq il-Gżira Cape Breton; minn hemm f'direzzjoni lejn il-grigal matul il-linja msemmija sal-Kap Ray.

4. (b) 

Is-Sub-żona 3 fija sitt taqsimiet:

It-Taqsima 3K 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi fit-tramuntana tal-parallel tal-latutudni 49° 15' N (Kap Freels, fi Newfoundland);

It-Taqsima 3L 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi bejn il-kosta ta' Newfoundland minn Kap Freels sa Kap Sta Marija u linja deskritta kif ġej: Tibda minn Kap Freels, imbagħad lejn il-lvant sal-meridjan tal-lonġitudni 46° 30' W, minn hemm lejn in-nofs in-nhar sal-parallel tal-latitudni 46° 00' N, imbagħad lejn il-punent sal-meridjan tal-lonġitudni 54° 30' W, u minn hemm matul linja ta' rombu sal-Kap Sta Marija, fi Newfoundland;

It-Taqsima 3M 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi fin-nofs in-nhar tal-parallel tal-latitudni 49° 15' N u fil-lvant tal-meridjan tal-lonġitudni 46° 30' W;

It-Taqsima 3N 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi fin-nofs in-nhar tal-parallel tal-latitudni 46° 00' N u bejn il-meridjan tal-lonġitudni 46° 30' W u l-meridjan tal-lonġitudni 51° 00' W;

It-Taqsima 3 O 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi fin-nofs in-nhar tal-parallel tal-latitudni 46° 00' N u bejn il-meridjan tal-lonġitudni 51° 00' W u l-meridjan tal-lonġitudni 54° 30' W;

It-Taqsima 3P 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi fin-nofs in-nhar tal-kosta ta' Newfoundland u fil-punent ta' linja minn Kap Sta Marija, fi Newfoundland, sa ponta fil-latitudni 46° 00' N u l-lonġitudni 54° 30' W, u minn hemm lejn in-nofs in-nhar sa tarf is-sub-żona;

It-Taqsima 3P hija maqsuma f'żewġ sotto-taqsimiet:

3Pn - 

Is-Sub-taqsima tal-Majjistral

Dak il-porzjon tat-Taqsima 3P li qiegħda fil-majjistral ta' linja li testendi mill-Gżira Burgeo, fi Newfoundland, bejn wieħed u ieħor fil-lbiċ ta' ponta fil-latitudni 46° 50' N u l-lonġitudni 58° 50' W;

3Ps - 

Is-Sub-taqsima tax-Xlokk

Dak il-porzjon tat-Taqsima 3P li qiegħed fix-xlokk tal-linja ddefinita għas-Sub-taqsima 3Pn.

5. (a) 
Is-Sub-żona 4 

Dak il-porzjon taż-żona tal-Kovenzjoni li jiġi fit-tramuntana tal-parallel tal-latitudni 39° 00' N, lejn il-punent tas-Sub-żona 3, u lejn il-lvant ta' linja deskritta kif ġej: Tibda fit-tarf tal-fruntiera internazzjonali bejn l-Istati Uniti ta' l-Amerika u l-Kanada fil-Fliegu Gran Manan, f'ponta fil-latitudni 44° 46' 35° 346″ N; lonġitudni 66° 54' 11° 253″ W; minn hawn lejn in-nofs-inhar sal-parallel tal-latitudni 43° 50' N; minn hawn lejn il-puntent sal-meridjan tal-lonġitudni 67° 40' W; imbagħad lejn in-nofs-in-nhar sal-parallel tal-latitudni 42° 20' N; minn hawn lejn il-lvant sa ponta fil-lonġitudni 66° 00' W; minn hawn matul linja ta' rombu fid-direzzjoni lejn ix-xlokk sa ponta fil-latitudni 42° 00' N u l-lonġitudni 65° 40' W; u minn hawn lejn in-nofs in-nhar sal-parallel tal-latitudni 39° 00' N.

5. (b) 

Is-Sub-żona 4 tinqasam f'sitt taqsimiet:

It-Taqsima 4R 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi bejn il-kosta ta' Newfoundland minn Kap Bauld sa Kap Ray u linja desktitta kif ġej:

Tibda minn Kap Bauld, minn hawn lejn it-tramuntana sal-parallel tal-latitudni 52° 15' N, minn hawn lejn il-punent sal-kosta tal-Labrador, imbagħad matul il-kosta tal-Labrador sa' tarf il-fruntiera bejn il-Labrador u l-Quebec, minn hawn matul linja ta' rombu fid-direzzjoni lejn il-lbiċ sa ponta fil-latutudni 49° 25' N, lonġitudni 60° 00' W, imbagħad lejn in-nofs in-nhar sa ponta fil-latitudni 47° 50' N, lonġitudni 60° 00' W, imbagħad matul linja ta' rombu fid-direzzjoni lejn ix-xlokk sal-ponta fejn il-limitu tas-Sub-żona 3 taqsam il-linja dritta li tgħaqqad il-Kap Nord, fin-Nova Scotia mal-Kap Ray fi Newfoundland, imbagħad sal-Kap Ray fi Newfoundland;

It-Taqsima 4S 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi bejn il-kosta tan-nofs in-nhar tal-provinċja tal-Quebec mit-tarf tal-fruntiera bejn il-Labrador u l-Kanada sa Pte. des Monts u linja deskritta kif ġej: Tibda minn Pte. des Monts, minn hemm lejn il-lvant sa ponta fil-latitudni 49° 25' N, lonġitudni 64° 40' W, minn hemm matul linja ta' rombu fid-direzzjoni lejn ix-xlokk sa ponta fil-latitudni 47° 50' N, lonġitudni 60° 00' W, imbagħad lejn it-tramuntana sa ponta fil-latitudni 49° 25' N, lonġitudni 60° 00' W, u minn hawn matul linja ta' rombu fid-direzzjoni lejn il-grigal sat-tarf tal-fruntiera bejn il-Labrador u l-Quebec;

It-Taqsima 4T 

Dak il-prozjon tas-sub-żona bejn il kosta ta' Nova Scotia, dik ta' New Brunswick, u dik tal-Quebec mill-Kap Nord sa Pte. des Monts u linja deskritta kif ġej: Tibda minn Pte. des Monts, imbagħad lejn il-lvant sa ponta fil-latitudni 49° 25' N, lonġitudni 64° 40' W, minn hawn matul linja ta' romblu fid-direzzjoni lejn ix-xlokk sa ponta fil-latitudni 47° 50' N, lonġitudni 60° 00' W, u minn hawn matul linja ta' rombu fid-direzzjoni lejn in-nofs in-nhar sa Kap Nord, fin-Nova Scotia;

It-Taqsima 4V 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi bejn il-kosta tan-Nova Scotia bejn il-Kap Nord u Fourchu u linja deskritta kif ġej: Tibda f'Fourchu, imbagħad matul linja ta' rombu fid-direzzjoni lejn il-lvant sa ponta fil-latitudni 45° 40' N, lonġitudni 60° 00' W, imbagħad lejn in-nofsinhar matul il-meridjan tal-lonġitudni 60° 00' W, sal-parallel tal-latitudni 44° 10' N, minn hawn lejn il-lvant sal-meridjan tal-lonġitudni 59° 00' W, minn hawn lejn in-nofsinhar sal-parallel tal-latitudni 39° 00' N, imbagħad lejn il-lvant sal-ponta fejn il-limiti fejn is-Sub-żoni 3 u 4 jiltaqgħu mal-prallel tal-latitudni 39° 00' N, imbagħad matul il-limiti tas-Sub-żonit 3 u 4 u linja li tissokta fid-direzzjoni lejn il-majjistral sa ponta fil-latitudni 47° 50' N, lonġitudni 60° 00' W, u minn hemm matul linja ta' rombu fid-direzzjoni lejn in-nofs in-nhar sa Kap Nord fin-Nova Scotia;

It-Taqsima 4V hija maqsuma f'żewġ sub-taqsimiet:

4Vn - 

Is-Sub-taqsima tat-Tramuntana

Dak il-porzjon tat-Taqsima 4V li jinsab fit-tramuntana tal-parallel tal-latitudni 45° 40' N;

4Vs - 

Is-Sub-taqsima tan-Nofsinhar

Dak il-porzjon tat-Taqsima 4V li jinsab fin-nofs in-nhar tal-parallel tal-latitudni 45° 40' N;

It-Taqsima 4W 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li tinsab bejn il-kosta tan-Nova Scotia bejn Halifax u Fourchu u linja deskritta kif ġej:Tibda f'Fourchu, minn hawn matul linja ta' rombu fid-direzzjoni lejn il-lvant sa ponta fil-latitudni 45° 40' N, lonġitudni 60° 00' W, minn hawn lejn in-nofs in-nhar matul il-meridjan tal-lonġitudni 60° 00' W sal-parallel tal-latitudni 44° 10' N, imbagħad lejn il-lvant sal-meridjan tal-lonġitudni 59° 00' W, minn hawn lejn in-nofs in-nhar sal-parallel tal-latitudni 39° 00 N, imbagħad lejn il-punenti sal-meridjan tal-lonġitudni 63° 20' W, minn hawn lejn it-tramuntana sa ponta fuq dan il-meridjan tal-lonġitudni 44° 20' N, u mbagħad matul linja ta' rombu fid-direzzjoni lejn il-grigal sa Halifax fin-Nova Scotia;

It-Taqsima 4X 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi bejn il-limiti tas-Sub-żona 4 u l-kosta ta' New Brunswick u dik tan-Nova Scotia mit-tarf tal-limiti ta' New Brunswick u tal-Maine sa Halifax, u linja deskritta kif ġej:

Tibda minn Halifax, minn hemm matul linja ta' rombu fid-direzzjoni lejn ix-xlokk sa ponta fil-latitudni 44° 20' N, lonġitudni 63° 20' W, minn hemm lejn in-nofs in-nhar sal-parellel tal-latitudni 39° 00' N, u imbagħad lejn il-punent sal-meridjan tal-lonġitudni 65° 40' W.

6. (a) 
Is-Sub-żona 5 

Dak il-porzjon taż-żona tal-Konvenzjoni li jiġi fil-punent tal-limiti tal-punent tas-Sub-żona 4, lejn it-tramuntana tal-parallel tal-latitudni 39° 00' N, u lejn il-lvant tal-meridjan tal-lonġitudni 71° 40' W.

6. (b) 

Is-Sub-żona 5 hija komposta minn żewġ taqsimiet:

It-Taqsima 5Y 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi ben il-kosta tal-Maine, dik ta' New Hampshire u dik tal-Massachusetts mill-linja bejn il-Maine u n-New Brunswick sal-lonġitudni 70° 00' W fuq Kap Cod (bejn wieħed u ieħor fil-latitudni 42° 00' N) u linja deskritta kif ġej:

Tibda minn ponta fuq Kap Cod fil-lonġitudni 70° 00' W (bejn wieħed u ieħor fil-latitudni 42° 00' N), imbagħad lejn it-tramuntana sal-latitudni 42° 20' N, imbagħad lejn il-lvant sal-lonġitudni 67° 40' W mal-limiti tas-Sub-żoni 4 u 5, u minn hawn matul dawn il-limiti sal-fruntiera bejn il-Kanada u l-Istati Uniti;

It-Taqsima 5Z 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi lejn in-nofs in-nhar u l-lvant tat-Taqsima 5Y.

It-Taqsima 5Z hija maqsuma f'żewġ porzjonijiet:porzjon fil-lvant u ieħor fil-punent kif ġej:

5Ze - 

Il-porzjon tal-lvant

Dak il-porzjon tat-Taqsima 5Z li qiegħed fil-lvant tal-meridjan tal-lonġitudni 70° 00' W;

5Zw - 

Il-porzjon tal-punent

Dak il-porzjoni tat-Taqsima 5Z li qiegħed fil-punent tal-meridjan tal-lonġitudni 70° 00' W;

7. (a) 
Is-Sub-żona 6 

Dik il-parti taż-żona tal-Konvenzjoni mdawra b'linja li tibda fil-ponta fuq il-kosta tal-Gżira Rhode fil-lonġitudni 71° 40' W; minn hemm lejn n-nofsinhar sal-latitudni 39° 00' N; imbagħad lejn il-lvant sal-lonġitudni 42° 00' W; imbagħad lejn in-nofs in-nhar sal-latitudni 35° 00' N; imbagħad lejn il-punent sal-kosta ta' l-Amerika ta' Fuq sal-ponta tal-Gżira Rhode fil-lonġitudni 71° 40' W.

7. (b) 

Is-Sub-żona 6 hija magħmula minn tmien taqsimiet:

It-Taqsima 6A 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi lejn it-tramuntana tal-parallel tal-latitudni 39° 00' N u lejn il-punent tas-Sub-żona 5;

It-Taqsima 6B 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi fil-punent tal-lonġitudni 70° 00 W, u fin-nofsinhar tal-latitudni 39° 00' N, u lejn it-tramuntana u l-punent ta' linja li tgħaddi lejn il-punent matul il-parallel tal-latitudni 37° 00' N sal-lonġitudni 76° 00' W u minn hawn lejn in-nofs in-nhar sa Kap Henry, fil-Virginia;

It-Taqsima 6C 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi lejn il-punent tal-lonġitudni 70° 00' W u lejn in-nofs in-nhar tal-parallel tal-latitudni 35° 00 N;

It-Taqsima 6D 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi lejn il-lvant tat-Taqsimiet 6B u 6C u lejn il-punent tal-lonġitudni 65° 00' W;

It-Taqsima 6E 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi fil-lvant tat-Taqsima 6D lejn il-punent tal-lonġitudni 60° 00' W;

It-Taqsima 6F 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi fil-lvant tat-Taqsima 6E u lejn il-punent tal-lonġitudni 55° 00' W;

It-Taqsima 6G 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi lejn il-lvant tat-Taqsima 6F u lejn il-punent tal-lonġitudni 50° 00' W;

It-Taqsima 6H 

Dak il-porzjon tas-sub-żona li jiġi lejn il-lonġitudni.

CONVENTION ON FUTURE MULTILATERAL COOPERATION IN THE NORTH-WEST ATLANTIC FISHERIESTHE CONTRACTING PARTIES,

Noting that the coastal States of the Northwest Atlantic have, in accordance with relevant principles of international law, extended their jurisdiction over the living resources of their adjacent waters to limits of up to 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, and exercise within these areas sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing these resources;

Taking into account the work of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea in the field of fisheries;

Desiring to promote the conservation and optimum utilization of the fishery resources of the Northwest Atlantic area within a framework appropriate to the regime of extended coastal State jurisdiction over fisheries, and accordingly to encourage international cooperation and consultation with respect to these resources,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:Article I

1.  The area to which this Convention applies, hereinafter referred to as ‘the Convention Area’, shall be the waters of the Northwest Atlantic Ocean north of 35o00' north latitude and west of a line extending due north from 35o00' north latitude and 42o00' west longitude to 59o00' north latitude, thence due west to 44o00' west longitude, and thence due north to the coast of Greenland, and the waters of the Gulf of St Lawrence, Davis Strait and Baffin Bay south of 78o10' north latitude.

2.  The area referred to in this Convention as ‘the Regulatory Area’ is that part of the Convention Area which lies beyond the areas in which coastal States exercise fisheries jurisdiction.

3.  For the purposes of this Convention, ‘coastal State’ shall hereinafter mean a Contracting Party exercising fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  This Convention applies to all fishery resources of the Convention area, with the following exceptions: salmon, tuna and marlin, cetacean stocks managed by the International Whaling Commission or any successor organization, and sedentary species of the Continental Shelf, i.e., organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.

5.  Nothing in this Convention shall be deemed to affect or prejudice the positions or claims of any Contracting Party in regard to internal waters, the territorial sea, or the limits or extent of the jurisdiction of any party over fisheries; or to affect or prejudice the views or positions of any Contracting Party with respect to the law of the sea.

Article II

1.  The Contracting Parties agree to establish and maintain an international organization whose object shall be to contribute through consultation and cooperation to the optimum utilization, rational management and conservation of the fishery resources of the Convention Area. This organization shall be known as the Northwest Atlantic Fisheries Organization, hereinafter referred to as ‘the Organization’, and shall carry out the functions set forth in this Convention.

2.  The Organization shall consist of:

(a) 

a General Council,

(b) 

a Scientific Council,

(c) 

a Fisheries Commission, and

(d) 

a Secretariat.

3.  The Organization shall have legal personality and shall enjoy in its relations with other international organizations and in the territories of the Contracting Parties such legal capacity as may be necessary to perform its functions and achieve its ends. The immunities and privileges which the Organization and its officers shall enjoy in the territory of a Contracting Party shall be subject to agreement between the Organization and the Contracting Party concerned.

4.  The headquarters of the Organization shall be at Dartmouth, Nova Scotia, Canada, or at such other place as may be decided by the General Council.

Article III

The functions of the General Council shall be:

(a) 

to supervise and coordinate the organizational, administrative, financial and other internal affairs of the Organization, including the relations among its constituent bodies;

(b) 

to coordinate the external relations of the Organization;

(c) 

to review and determine the membership of the Fisheries Commission pursuant to Article XIII; and

(d) 

to exercise such other authority as is conferred upon it by this Convention.

Article IV

1.  Each Contracting Party shall be a member of the General Council and shall appoint to the Council not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The General Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman shall be a representative of a Contracting Party that is a member of the Fisheries Commission and the chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  The chairman shall be the president of the Organization and shall be its principal representative.

4.  The chairman of the General Council shall convene a regular annual meeting of the Organization at a place decided upon by the General Council and which shall normally be in North America.

5.  Any meeting of the General Council, other than the annual meeting, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

6.  The General Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article V

1.  Each Contracting Party shall have one vote in proceedings of the General Council.

2.  Except where otherwise provided, decisions of the General Council shall be taken by a majority of the votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The General Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

4.  The General Council shall submit to the Contracting Parties an annual report of the activities of the Organization.

Article VI

1.  The functions of the Scientific Council shall be:

(a) 

to provide a forum for consultation and cooperation among the Contracting Parties with respect to the study, appraisal and exchange of scientific information and views relating to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries, and to encourage and promote cooperation among the Contracting Parties in scientific research designed to fill gaps in knowledge pertaining to these matters;

(b) 

to compile and maintain statistics and records and to publish or disseminate reports, information and materials pertaining to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries;

(c) 

to provide scientific advice to coastal States, where requested to do so pursuant to Article VII; and

(d) 

to provide scientific advice to the Fisheries Commission, pursuant to Article VIII or on its own initiative as required for the purposes of the Commission.

2.  The functions of the Scientific Council may, where appropriate, be carried out in cooperation with other public or private organizations having related objectives.

3.  The Contracting Parties shall furnish to the Scientific Council any available statistical and scientific information requested by the Council for the purpose of this Article.

Article VII

1.  The Scientific Council shall, at the request of a coastal State, consider and report on any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources in waters under the fisheries jurisdiction of that coastal State within the Convention Area.

2.  The coastal State shall, in consultation with the Scientific Council, specify terms of reference for the consideration of any question referred to the Council pursuant to paragraph 1. These terms of reference shall include, along with any other matters deemed appropriate, such of the following as are applicable:

(a) 

a statement of the question referred, including a description of the fisheries and area to be considered;

(b) 

where scientific estimates or predictions are sought, a description of any relevant factors or assumptions to be taken into account; and

(c) 

where applicable, a description of any objectives the coastal State is seeking to attain and an indication of whether specific advice or a range of options should be provided.

Article VIII

The Scientific Council shall consider and report on any question referred to it by the Fisheries Commission pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall take into account the terms of reference specified by the Fisheries Commission in respect of that question.

Article IX

1.  Each Contracting Party shall be a member of the Scientific Council and shall appoint to the Council its own representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The Scientific Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  Any meeting of the Scientific Council, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a coastal State or upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

4.  The Scientific Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article X

1.  Scientific advice to be provided by the Scientific Council pursuant to this Convention shall be determined by consensus. Where consensus cannot be achieved, the Council shall set out in its report all views advanced on the matter under consideration.

2.  Decisions of the Scientific Council with respect to the election of officers, the adoption and the amendment of rules and other matters pertaining to the organization of its work shall be taken by a majority of votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, and for these purposes each Contracting Party shall have one vote. No vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The Scientific Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XI

1.  The Fisheries Commission, hereinafter referred to as ‘the Commission’, shall be responsible for the management and conservation of the fishery resources of the Regulatory Area in accordance with the provisions of this Article.

2.  The Commission may adopt proposals for joint action by the Contracting Parties designed to achieve the optimum utilization of the fishery resources of the Regulatory Area. In considering such proposals, the Commission shall take into account any relevant information or advice provided to it by the Scientific Council.

3.  In the exercise of its functions under paragraph 2, the Commission shall seek to ensure consistency between:

(a) 

any proposal that applies to a stock or group of stocks occurring both within the Regulatory Area and within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, or any proposal that would have an effect through species interrelationships on a stock or group of stocks occurring in whole or in part within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, and

(b) 

any measures or decisions taken by the coastal State for the management and conservation of that stock or group of stocks with respect to fishing activities conducted within the area under its fisheries jurisdiction.

The appropriate coastal State and the Commission shall accordingly promote the coordination of such proposals, measures and decisions. Each coastal State shall keep the Commission informed of its measures and decisions for the purpose of this Article.

4.  Proposals adopted by the Commission for the allocation of catches in the Regulatory Area shall take into account the interests of Commission members whose vessels have traditionally fished within that Area, and, in the allocation of catches from the Grand Banks and Flemish Cap, Commission members shall give special consideration to the Contracting Party whose coastal communities are primarily dependent on fishing for stocks related to these fishings banks and which has undertaken extensive efforts to ensure the conservation of such stocks through international action, in particular, by providing surveillance and inspection of international fisheries on these banks under an international scheme of joint enforcement.

5.  The Commission may also adopt proposals for international measures of control and enforcement within the Regulatory Area for the purpose of ensuring within that Area the application of this Convention and the measures in force thereunder.

6.  Each proposal adopted by the Commission shall be transmitted by the Executive Secretary to all Contracting Parties, specifying the date of transmittal for the purposes of paragraph 1 of Article XII.

7.  Subject to the provisions of Article XII, each proposal adopted by the Commission under this Article shall become a measure binding on all Contracting Parties to enter into force on a date determined by the Commission.

8.  The Commission may refer to the Scientific Council any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall specify terms of reference for the consideration of that question.

9.  The Commission may invite the attention of any or all Commission members to any matters which relate to the objectives and purposes of this Convention within the Regulatory Area.

Article XII

1.  If any Commission member presents to the Executive Secretary an objection to a proposal within 60 days of the date of transmittal specified in the notification of the proposal by the Executive Secretary, the proposal shall not become a binding measure until the expiration of 40 days following the date of transmittal specified in the notification of that objection to the Contracting Parties. Thereupon any other Commission member may similarly object prior to the expiration of the additional 40-day period, or within 30 days after the date of transmittal specified in the notification to the Contracting Parties of any objection presented within that additional 40-day period, whichever shall be the later. The proposal shall then become a measure binding on all Contracting Parties, except those which have presented objections, at the end of the extended period or periods for objecting. If, however, at the end of such extended period or periods, objections have been presented and maintained by a majority of Commission members, the proposal shall not become a binding measure, unless any or all of the Commission members nevertheless agree as among themselves to be bound by it on an agreed date.

2.  Any Commission member which has objected to a proposal may at any time withdraw that objection and the proposal immediately shall become a measure binding on such a member, subject to the objection procedure provided for in this Article.

3.  At any time after the expiration of one year from the date on which a measure enters into force, any Commission member may give to the Executive Secretary notice of its intention not to be bound by the measure, and, if that notice is not withdrawn, the measure shall cease to be binding on that member at the end of one year from the date of receipt of the notice by the Executive Secretary. At any time after a measure has ceased to be binding on a Commission member under this paragraph, the measure shall cease to be binding on any other Commission member upon the date a notice of its intention not to be bound is received by the Executive Secretary.

4.  The Executive Secretary shall immediately notify each Contracting Party of:

(a) 

the receipt of each objection and withdrawal of objection under paragraphs 1 and 2;

(b) 

the date on which any proposal becomes a binding measure under the provisions of paragraph 1; and

(c) 

the receipt of each notice under paragraph 3.

Article XIII

1.  The membership of the Commission shall be reviewed and determined by the General Council at its annual meeting and shall consist of:

(a) 

each Contracting Party which participates in the fisheries of the Regulatory Area, and

(b) 

any Contracting Party which has provided evidence satisfactory to the General Council that it expects to participate in the fisheries of the Regulatory Area during the year of that annual meeting or during the following calendar year.

2.  Each Commission member shall appoint to the Commission not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

3.  Any Contracting Party that is not a Commission member may attend meetings of the Commission as an observer.

4.  The Commission shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Commission members.

5.  Any meeting of the Commission, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of any Commission member.

6.  The Commission may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article XIV

1.  Each Commission member shall have one vote in proceedings of the Commission.

2.  Decisions of the Commission shall be taken by a majority of the votes of all Commission members present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Commission members.

3.  The Commission shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XV

1.  The Secretariat shall provide services to the Organization in the exercise of its duties and functions.

2.  The chief administrative officer of the Secretariat shall be the Executive Secretary, who shall be appointed by the General Council according to such procedures and on such terms as it may determine.

3.  The staff of the Secretariat shall be appointed by the Executive Secretary in accordance with such rules and procedures as may be determined by the General Council.

4.  The Executive Secretary shall, subject to the general supervision of the General Council, have full power and authority over staff of the Secretariat and shall perform such other functions as the General Council shall prescribe.

Article XVI

1.  Each Contracting Party shall pay the expenses of its own delegation to all meetings held pursuant to this Convention.

2.  The General Council shall adopt an annual budget for the Organization.

3.  The General Council shall establish the contributions due from each Contracting Party under the annual budget on the following basis:

(a) 

10 % of the budget shall be divided among the coastal States in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year;

(b) 

30 % of the budget shall be divided equally among all the Contracting Parties; and

(c) 

60 % of the budget shall be divided among all Contracting Parties in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year.

The nominal catches referred to above shall be the reported catches of the species listed in Annex I, which forms an integral part of this Convention.

4.  The Executive Secretary shall notify each Contracting Party of the contribution due from that Party as calculated under paragraph 3 of this Article, and as soon as possible thereafter each Contracting Party shall pay to the Organization its contribution.

5.  Contributions shall be payable in the currency of the country in which the headquarters of the Organization is located, except if otherwise authorized by the General Council.

6.  Subject to paragraph 11 of this Article, the General Council shall, at its first meeting, approve a budget for the balance of the first financial year in which the Organization functions and the Executive Secretary shall transmit to the Contracting Parties copies of that budget together with notices of their respective contributions.

7.  For subsequent financial years, drafts of the annual budget shall be submitted by the Executive Secretary to each Contracting Party together with a schedule of contributions, not less than 60 days before the annual meeting of the Organization at which the budgets are to be considered.

8.  A Contracting Party acceding to this Convention during the course of a financial year shall contribute in respect of that year a part of the contribution calculated in accordance with the provisions of this Article, that is proportional to the number of complete months remaining in the year.

9.  A Contracting Party which has not paid its contributions for two consecutive years shall not enjoy any right of casting votes and presenting objections under this Convention until it has fulfilled its obligations, unless the General Council decides otherwise.

10.  The financial affairs of the Organization shall be audited annually by external auditors to be selected by the General Council.

11.  If the Convention enters into force on 1 January 1979, the provisions of Annex II, which forms an integral part of this Convention, shall apply in place of the provisions of paragraph 6.

Article XVII

The Contracting Parties agree to take such action, including the imposition of adequate sanctions for violations, as may be necessary to make effective the provisions of the Convention and to implement any measures which become binding under paragraph 7 of Article XI and any measures which are in force under Article XXIII. Each Contracting Party shall transmit to the Commission an annual statement of the actions taken by it for these purposes.

Article XVIII

The Contracting Parties agree to maintain in force and to implement within the Regulatory Area a scheme of joint international enforcement as applicable pursuant to Article XXIII or as modified by measures referred to in paragraph 5 of Article XI. This scheme shall include provision for reciprocal rights of boarding and inspection by the Contracting Parties and for flag state prosecution and sanctions on the basis of evidence resulting from such boardings and inspections. A report of such prosecutions and sanctions imposed shall be included in the annual statement referred to in Article XVII.

Article XIX

The Contracting Parties agree to invite the attention of any State not a party to this Convention to any matter relating to the fishing activities in the Regulatory Area of the nationals or vessels of that State which appear to affect adversely the attainment of the objectives of this Convention. The Contracting Parties further agree to confer when appropriate upon the steps to be taken towards obviating such adverse effects.

Article XX

1.  The Convention Area shall be divided into scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions, the boundaries of which shall be those defined in Annex III to this Convention.

2.  On the request of the Scientific Council, the General Council may be a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for scientific or statistical purposes, modify the boundaries of the scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions set out in Annex III, provided that each coastal State exercising fisheries jurisdiction in any part of the area affected concurs in such action.

3.  On the request of the Fisheries Commission and after having consulted the Scientific Council, the General Council may by a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for management purposes, divide the Regulatory Area into appropriate regulatory divisions and subdivisions. These may subsequently be modified in accordance with the same procedure. The boundaries of any such divisions and subdivisions shall be defined in Annex III.

4.  Annex III to this Convention, either in its present terms or as modified from time to time pursuant to this Article, forms an integral part of this Convention.

Article XXI

1.  Any Contracting Party may propose amendments to this Convention to be considered and acted upon by the General Council at an annual or a special meeting. Any such proposed amendment shall be sent to the Executive Secretary at least 90 days prior to the meeting at which it is proposed to be acted upon, and the Executive Secretary shall immediately transmit the proposal to all Contracting Parties.

2.  The adoption of a proposed amendment to the Convention by the General Council shall require a three-fourths majority of the votes of all Contracting Parties. The text of any proposed amendments so adopted shall be transmitted by the Depositary to all Contracting Parties.

3.  An amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days following the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of written notification of approval by three-fourths of all Contracting Parties unless any other Contracting Party notifies the Depositary that it objects to the amendment within 90 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of such receipt, in which case the amendment shall not take effect for any Contracting Party. Any Contracting Party which has objected to an amendment may at any time withdraw that objection. If all objections to an amendment are withdrawn, the amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of the last withdrawal.

4.  Any party which becomes a Contracting Party to the Convention after an amendment has been adopted in accordance with paragraph 2 of this Article shall be deemed to have approved the said amendment.

5.  The Depositary shall promptly notify all Contracting Parties of the receipt of notifications of approval of amendments, the receipt of notifications of objection or withdrawal of objections, and the entry into force of amendments.

Article XXII

1.  This Convention shall be open for signature at Ottawa until 31 December 1978, by the parties represented at the Diplomatic Conference on the Future of Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, held at Ottawa from 11 October to 21 October 1977. It shall thereafter be open for accession.

2.  This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Canada, referred to in this Convention as ‘the Depositary’.

3.  This Convention shall enter into force upon the first day of January following the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by not less than six Signatories at least one of which exercises fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  Any party which has not signed this Convention may accede thereto by a notification in writing to the Depositary. Accessions received by the Depositary prior to the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date this Convention enters into force. Accessions received by the Depositary after the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date of receipt by the Depositary.

5.  The Depositary shall inform all Signatories and all acceding Parties of all ratifications, acceptances or approvals deposited and accessions received.

6.  The Depositary shall convene the initial meeting of the Organization to be held not more than six months after the coming into force of the Convention, and shall communicate the provisional agenda to each Contracting Party not less than one month before the date of the meeting.

Article XXIII

Upon the entry into force of this Convention, each proposal that has been transmitted or is effective at that time under Article VIII of the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries, 1949, (‘the ICNAF Convention’) shall, subject to the provisions of the ICNAF Convention, become a measure binding on each Contracting Party with respect to the Regulatory Area immediately, if the proposal has become effective under the ICNAF Convention, or at such time as it becomes effective thereunder. Subject to paragraph 3 of Article XII, each such measure shall remain binding on each Contracting Party, until such time as it expires or is replaced by a measure which has become binding pursuant to Article XI of this Convention, provided that no such replacement shall take effect before this Convention has been in force for one year.

Article XXIV

1.  Any Contracting Party may withdraw from the Convention on 31 December of any year by giving notice on or before the preceding 30 June to the Depositary, which shall communicate copies of such notice to other Contracting Parties.

2.  Any other Contracting Party may thereupon withdraw from the Convention on the same 31 ►C1  December by giving notice to the Depositary within one ◄ month of the receipt of a copy of a notice of withdrawal given pursuant to paragraph 1 of this Article.

Article XXV

1.  The original of the Convention shall be deposited with the Government of Canada, which shall communicate certified copies thereof to all the Signatories and to all the acceding Parties.

2.  The Depositary shall register the Convention with the Secretariat of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Ottawa, this 24th day of October 1978, in a single original, in the English and French languages, each text being equally authentic.

ANNEX 1 TO THE CONVENTION

List of species for the determination of the nominal catches to be used in calculating the annual budget pursuant to Article XVIAtlantic cod ...

Gadus morrhua

Haddock ...

Melanogrammus aeglefinus

Atlantic redfish ...

Sebastes marinus

Silver hake ...

Merluccius bilinearis

Red hake ...

Urophycis chuss

Pollock ...

Pollachius virens

American plaice ...

Hippoglossoides platessoides

Witch flounder ...

Glyptocephalus cynoglossus

Yellowtail flounder ...

Limanda ferruginea

Greenland halibut ...

Keinhardtius hippoglossoides

Roundnose grenadier ...

Macrourus rupestris

Atlantic herring ...

Clupea harengus

Atlantic mackerel ...

Scomber scombrus

Atlantic butterfish ...

Peprilus triacanthus

River herring (alewife) ...

Alosa pseudoharengus

Atlantic argentine ...

Argentina silus

Capelin ...

Mallotus villosus

Long-finned squid ...

Loligo pealei

Shortr-finned squid ...

Illex illecebrosus

Shrimps ...

Pandalus sp.

ANNEX II TO THE CONVENTION

Transitional financial arrangements

1. A Contracting Party which is also a Contracting Party to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries throughout the year 1979 shall not contribute to the expenses of the Organization in that year. Other Contracting Parties which have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval or acceded to the Convention before 31 December 1979 shall contribute the amount indicated in the Appendix hereto. The contribution of any Contracting Party not included in the Appendix shall be determined by the General Council.

2. The contributions due pursuant to paragraph 1 shall be paid by each Contracting Party as soon as possible after 1 January 1979 or after its accession to the Convention, whichever is later.

Appendix to Annex II to the ConventionContracting Party

Contribution for 1979

(in $)

Bulgaria

16 325

Canada

82 852

Cuba

20 211

Denmark (Faroe Islands)

6 473

European Economic Community

74 254

German Democratic Republic

19 266

Iceland

12 293

Japan

16 697

Norway

21 107

Poland

29 316

Portugal

22 716

Romania

15 472

Spain

26 224

USSR

72 133

USA

29 947

ANNEX III TO THE CONVENTION

Scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions

The scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions provided for by Article XX of this Convention shall be as follows:

▼M1

1. (a) 

Subarea 0

that portion of the Convention Area bounded on the south by a line extending due east from a point at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude to a point at 61o00' north latitude and 59o00' west longitude, thence in a south-easterly direction along a rhumb line to a point at 60o 12' north latitude and 57o 13' west longitude; thence bounded on the east by a series of geodesic lines joining the following points:Point No

Latitude

Longitude

1

60o12'0

57o13'0

2

61o00'0

57o13'1

3

62o00'5

57o21'1

4

62o02'3

57o 21'8

5

62o03'5

57o22'2

6

62o11'5

57o25'4

7

62o47'2

57o41'0

8

63o22'8

57o57'4

9

63o28'6

57o59'7

10

63o35'0

58o02'0

11

63o37'2

58o01'2

12

63o44'1

57o58'8

13

63o50'1

57o57'2

14

63o52'6

57o56'6

15

63o57'4

57o53'5

16

64o04'3

57o49'1

17

64o12'2

57o48'2

18

65o06'0

57o44'1

19

65o08'9

57o43'9

20

65o11'6

57o44'4

21

65o14'5

57o45'1

22

65o18'1

57o45'8

23

65o23'3

57o44'9

24

65o34'8

57o42'3

25

65o37'7

57o41'9

26

65o50'9

57o40'7

27

65o51'7

57o40'6

28

65o57'6

57o40'1

29

66o03'5

57o39'6

30

66o12'9

57o38'2

31

66o18'8

57o37'8

32

66o24'6

57o37'8

33

66o30'3

57o38'3

34

66o36'1

57o39'2

35

66o37'9

57o39'6

36

66o41'8

57o40'6

37

66o49'5

57o43'0

38

67o21'6

57o52'7

39

67o27'3

57o 54'9

40

67o28'3

57o55'3

41

67o29'1

57o56'1

42

67o 307

57o57'8

43

67o35'3

58o02'2

44

67o39'7

58o06'2

45

67o44'2

58o09'9

46

67o56'9

58o19'8

47

68o01'8

58o23'3

48

68o04'3

58o25'0

49

68o06'8

58o26'7

50

68o07'5

58o27'2

51

68o16'1

58o34'1

52

68o21'7

58o39'0

53

68o25'3

58o42'4

54

68o32'9

59o01'8

55

68o34'0

59o04'6

56

68o37'9

59o14'3

57

68o38'0

59o14'6

58

68o56'8

60o02'4

59

69o00'8

60o09'0

60

69o06'8

60o18'5

61

69o10'3

60o23'8

62

69o12'8

60o27'5

63

69o29'4

60o51'6

64

69o49'8

60o58'2

65

69o55'3

60o59'6

66

69o55'8

61o00'0

67

70o01'6

61o04'2

68

70o07'5

61o08'1

69

70o08'8

61o08'8

70

70o13'4

61o10'6

71

70o33'1

61o17'4

72

70o35'6

61o20'6

73

70o48'2

61o37'9

74

70o51'8

61o42'7

75

71o12'1

62o09'1

76

71o18'9

62o17'5

77

71o25'9

62o25'5

78

71o29'4

62o29'3

79

71o31'8

62o32'0

80

71o32'9

62o33'5

81

71o44'7

62o49'6

82

71o47'3

62o53'1

83

71o52'9

63o03'9

84

72o01'7

63o21'1

85

72o06'4

63o30'9

86

72o11'0

63o41'0

87

72o24'8

64o13'2

88

72o30'5

64o26'1

89

72o36'3

64o38'8

90

72o 437

64o54'3

91

72o 457

64o58'4

92

72o 477

65o00'9

93

72o50'8

65o07'6

94

73o18'5

66o08'3

95

73o25'9

66o25'3

96

73o31'1

67o15'1

97

73o36'5

68o05'5

98

73o37'9

68o12'3

99

73o417

68o29'4

100

73o46'1

68o48'5

101

73o46'7

68o51'1

102

73o52'3

69o11'3

103

73o57'6

69o31'5

104

74o02'2

69o50'3

105

74o02'6

69o52'0

106

74o06'1

70o06'6

107

74o07'5

70o12'5

108

74o10'0

70o23'1

109

74o12'5

70o33'7

110

74o24'0

71o25'7

111

74o28'6

71o45'8

112

74o44'2

72o53'0

113

74o50'6

73o02'8

114

75o00'0

73o16'3

115

75o05'

73o30'

and thence due north to the parallel of 78o 10' north latitude; and bounded on the west by a line beginning at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude and extending in a north-westerly direction along a rhumb line to the coast of Baffin Island at East Bluff (61o55' north latitude and 66o 20' west longitude), and thence in a northerly direction along the coast of Baffin Island, Bylot Island, Devon Island and Ellesmere Island and following the meridian of 80o west longitude in the waters between those islands to 78o 10' north latitude; and bounded on the north by the parallel of 78o 10' north latitude.

▼B

1. (b) 

Subarea 0 is composed of two divisions:Division 0A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 66o15' north latitude;

Division OB

—  That portion of the subarea lying to the south of the parallel of 65o15' north latitude.

▼M1

2. (a) 

Sub-area 1

that portion of the Convention Area lying to the east of Sub-area 0 and to the north and east of a rhumb line joining a point at 60o12' north latitude and 57o13' west longitude with a point at 52o15' north latitude and 42o00' west longitude.

▼B

2. (b) 

Subarea 1 is composed of six divisions:Division 1A

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1B

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak) and the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1C

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab) and the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak);

Division 1D

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier) and the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab);

Division IE

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation) and the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier);

Division 1F

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation).

3. (a) 

Subarea 2

That portion of the Convention Area lying to the east of the meridian of 64o30' west longitude in the area of Hudson Strait, to the south of Subarea 0, to the south and west of Subarea 1 and to the north of the parallel of 52o15' north latitude.

3. (b) 

Subarea 2 is composed of three divisions:Division 2G

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2H

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale) and the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2J

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale).

4. (a) 

Subarea 3

That portion of the Convention Area lying south of the parallel of 52o15' north latitude; and to the east of a line extending due north from Cape Bauld on the north coast of Newfoundland to 52o15' north latitude; to the north of the parallel of 39o00' north latitude; and to the east and north of a rhumb line commencing at 39o00' north latitude, 50o00' west longitude and extending in a northwesterly direction to pass through a point at 43o30' north latitude, 55o00' west longitude in the direction of a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude until it intersects a straight line connecting Cape Ray, on the coast of Newfoundland, with Cape North on Cape Breton Island; thence in a northeasterly direction along said line to Cape Ray.

4. (b) 

Subarea 3 is composed of six divisions:Division 3K

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 49o15' north latitude (Cape Freels, Newfoundland);

Division 3L

—  That portion of the subarea lying between the Newfoundland coast from Cape Freels to Cape St Mary and a line described as follows: Beginning at Cape Freels, thence due east to the meridian of 46o30' west longitude, thence due south to the parallel of 46o00' north latitude, thence due west to the meridian of 54o30' west longitude, thence along a rhumb line to Cape St Mary, Newfoundland;

Division 3M

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 49o15' north latitude and east of the meridian of 46o30' west longitude;

Division 3N

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 46o30' west longitude and the meridian of 51o00' west longitude;

Division 30

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 51o00' west longitude and the meridian of 54o30' west longitude;

Division 3P

—  That portion of the subarea lying south of the Newfoundland coast and west of a line from Cape St Mary, Newfoundland to a point at 46o00' north latitude, 54o30' west longitude, thence due south to the limit of the subarea;

Division 3P is divided into two subdivisions:3Pn

—  Northwestern subdivision — That portion of Division 3P lying north-west of a line extending from Burgeo Island, Newfoundland, approximately southwest to a point at 46o50' north latitude and 58o50' west longitude;

3Ps

—  Southeastern subdivision — That portion of Division 3P lying south-east of the line defined for Subdivision 3Pn.

5. (a) 

Subarea 4

That portion of the Convention Area lying north of the parallel of 39o00' north latitude, to the west of Subarea 3, and to the east of a line described as follows: Beginning at the terminus of the international boundary between the United States of America and Canada in Grand Manan Channel, at a point at 44o46' 35·346" north latitude; 66o54' 11·253" west longitude; thence due south to the parallel of 43o50' north latitude; thence due west to the meridian of 67o40' west longitude; thence due south to the parallel of 42o20' north latitude; thence due east to a point in 66o00' west longitude; thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 42o00' north latitude and 65o40' west longitude; and thence due south to the parallel of 39o00' north latitude.

5. (b) 

Subarea 4 is divided into six divisions:Division 4R

—  That portion of the subarea lying between the coast of Newfoundland from Cape Bauld to Cape Ray and a line described as follows: Beginning at Cape Bauld, thence due north to the parallel of 52o15' north latitude, thence due west to the Labrador coast, thence along the Labrador coast to the terminus of the Labrador-Quebec boundary, thence along a rhumb line in a southwesterly direction to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to the point at which the boundary of Subarea 3 intersects the straight line joining Cape North, Nova Scotia with Cape Ray, Newfoundland, thence to Cape Ray, Newfoundland;

Division 4S

—  That portion of the subarea lying between the south coast of the Province of Quebec from the terminus of the Labrador-Quebec boundary to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in an east-southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence due north to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a northeasterly direction to the terminus of the Labrador-Quebec boundary;

Division 4T

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Nova Scotia, New Brunswick, and Quebec from Cape North to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Cape North and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude, to the parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due east to a point where the boundary between Subareas 3 and 4 meets the parallel of 39o00' north latitude, thence along the boundary between Subareas 3 and 4 and a line continuing in a northwesterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, and thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V is divided into two subdivisions:4Vn

—  Northern subdivision — That portion of Division 4V lying north of the parallel of 45o40' north latitude;

4Vs

—  Southern subdivision — That portion of Division 4V lying south of the parallel of 45o40' north latitude;Division 4W

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Halifax and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude to a parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due west to the meridian of 63o20' west longitude, thence due north to a point on that meridian in 44o20' north latitude, thence along a rhumb line in a northwesterly direction to Halifax, Nova Scotia;

Division 4X

—  That portion of the subarea lying between the western boundary of Subarea 4 and the coasts of New Brunswick and Nova Scotia from the terminus of the boundary between New Brunswick and Maine to Halifax, and a line described as follows: Beginning at Halifax, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 44o20' north latitude, 63o20' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, and thence due west to the meridian of 65o40' west longitude.

6. (a) 

Subarea 5

That portion of the Convention Area lying to the west of the western boundary of Subarea 4, to the north of the parallel of 39o00' north latitude, and to the east of the meridian of 71o40' west longitude.

6. (b) 

Subarea 5 is composed of two divisions:Division 5Y

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Maine, New Hampshire and Massachusetts from the border between Maine and New Brunswick to 70o00' west longitude on Cape Cod (at approximately 42o00' north latitude) and a line described as follows: Beginning at a point on Cape Cod at 70o00' west longitude (at approximately 42o00' north latitude), thence due north to 42o20' north latitude, thence due east to 67o40' west longitude at the boundary of Subareas 4 and 5, and thence along that boundary to the boundary of Canada and the United States;

Division 5Z

—  That portion of the subarea lying to the south and east of Division 5Y.

Division 5Z is divided into two portions: an eastern and a western portion defined as follows:5Ze —

Eastern portion — That portion of Division 5Z lying east of the meridian of 70o00' west longitude;

5Zw —

Western portion — That portion of Division 5Z lying west of the meridian of 70o00' west longitude;

7. (a) 

Subarea 6

That part of the Convention Area bounded by a line beginning at a point on the coast of Rhode Island at 71o40' west longitude; thence due south to 39o00' north latitude; thence due east to 42o00' west longitude; thence due south to 35o00' north latitude; thence due west to the coast of North America; thence northwards along the coast of North America to the point on Rhode Island at 71o40' west longitude.

7. (b) 

Subarea 6 is composed of eight divisions:Division 6A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 39o00' north latitude and to the west of Subarea 5;

Division 6B

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude, to the south of the parallel of 39o00' north latitude, and to the north and west of a line running westward along the parallel of 37o00' north latitude to 76o00' west longitude and thence due south to Cape Henry, Virginia;

Division 6C

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude and to the south of the parallel of 35o00' north latitude;

Division 6D

—  That portion of the subarea lying to the east of Divisions 6B and 6C and to the west of 65o00' west longitude;

Division 6E

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6D to the west of 60o00' west longitude;

Division 6F

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6E and to the west of 55o00' west longitude;

Division 6G

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6F and to the west of 50o00' west longitude;

Division 6H

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6G and to the west of 42o00' west longitude.