1971R1408 — MT — 07.07.2008 — 008.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

IR-REGOLAMENT (KEE) Nru 1408/71 TAL-KUNSILL

ta' l-14 ta' Ġunju 1971

dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-siġurtà soċjali għall-persuni impjegati u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità

(ĠU L 149, 5.7.1971, p.2)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

►M1

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1290/97 tas-27 ta' Ġunju 1997

  L 176

1

4.7.1997

►M2

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1223/98 ta' l-4 ta' Ġunju 1998

  L 168

1

13.6.1998

►M3

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1606/98 tad-29 ta' Ġunju 1998

  L 209

1

25.7.1998

►M4

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 307/1999 tat-8 ta' Frar 1999

  L 38

1

12.2.1999

►M5

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1399/1999 tad-29 ta' April 1999

  L 164

1

30.6.1999

►M6

IR-REGOLAMENT (KE) Nru 1386/2001 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-5 ta’ Ġunju 2001

  L 187

1

10.7.2001

►M7

IR-REGOLAMENT (KE) Nru 631/2004 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-31 ta’ Marzu 2004

  L 100

1

6.4.2004

►M8

IR-REGOLAMENT (KE) Nru. 647/2005 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tat-13 ta' April 2005

  L 117

1

4.5.2005

►M9

REGOLAMENT (KE) Nru 629/2006 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-5 ta' April 2006

  L 114

1

27.4.2006

►M10

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1791/2006 ta' l-20 ta’ Novembru 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M11

REGOLAMENT (KE) Nru 1992/2004 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tat-18 ta' Diċembru 2006

  L 392

1

30.12.2006

►M12

REGOLAMENT (KE) Nru 592/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-17 ta' Ġunju 2008

  L 177

1

4.7.2008


Emendat bi:

►A1

  L 236

17

23.9.2003
▼B

IR-REGOLAMENT (KEE) Nru 1408/71 TAL-KUNSILL

ta' l-14 ta' Ġunju 1971

dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-siġurtà soċjali għall-persuni impjegati u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-KomunitàIL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikoli 51 u 235 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali,

Billi d-dispożizzjonijiet għall-koordinament tal-leġislazzjonijiet tas-sigurtà soċjali nazzjonali jaqgħu fl-ambitu tal-libertà tal-moviment għall-ħaddiema li huma ċittadini ta' l-Istati Membri u għandhom jikkontribwixxu għat-titjib fil-livell tal-għixien u tal-kondizzjonijiet ta' l-impjieg;

Billi l-libertà tal-moviment għall-persuni, li hija waħda mill-pedamenti tal-Komunità, mhix konfinata għan-nies impjegati imma tinfirex ukoll għall-persuni li jaħdmu għal rashom fl-ambitu tal-libertà ta' l-istabbiliment u tal-libertà tas-servizzi supplenti;

Billi d-differenzi konsiderevoli li jeżistu bejn il-leġislazzjonijiet nazzjonali dwar il-persuni li għalihom japplikaw jagħmluha preferibbli li jistabbilixxu l-prinċipju li r-Regolament japplika għall-persuni kollha assigurati taħt l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati u għal dawk li jaħdmu għal rashom jew permezz tat-tfittxija ta' l-impjieg jew ta' l-impjieg għal rashom;

Billi huwa meħtieġ li jkunu rispettati l-karatteristiċi speċjali tal-leġislazzjonijiet tas-sigurtà soċjali nazzjonali u biex titwaqqaf biss sistema ta' koordinazzjoni;

Billi huwa meħtieġ, fl-ambitu ta' dak il-koordinament, li tkun iggarantita fl-ugwaljanza tat-trattament tal-Komunità taħt il-leġislazzjonijiet varji nazzjonali lill-ħaddiema li jgħixu fl-Istati Membri u d-dipendenti tagħhom u dawk li jkomplu jgħixu warajhom;

Billi d-dispożizzjonijiet għall-koordinament iridu jiggarantixxu li l-ħaddiema li jiċċaqilqu fil-Komunità u d-dipendenti tagħhom u dawk li jibqgħu warajhom iżommu d-drittijiet u l-vantaġġi li jkunu kisbu u li jkunu fi triqthom biex jiksbu;

Billi dawn l-għanijiet jridu jinkisbu partikolarment bl-aggregazzjoni tal-perjodi kollha meqjusa taħt il-leġislazzjonijiet varji nazzjonali bl-iskop tal-kisba u ż-żamma tad-dritt tal-benefiċċji u tal-kalkulazzjoni ta' l-ammont tal-benefiċċji, u bid-disponibbiltà tal-benefiċċji għall-kategoriji varji tal-persuni koperti bir-Regolament minkejja l-post ta' l-abitazzjoni tagħhom fil-Komunità;

Billi l-persuni impjegati u dawk impjegati għal rashom li qegħdin jiċċaqilqu fil-Komunità għandhom ikunu suġġetti għall-iskema tas-sigurtà soċjali ta' Stat Membru wieħed biss biex ikun evitat t-taħwid fil-leġislazzjonijiet nazzjonali applikabbli u l-kumplikazzjonijiet li jirriżultaw minħabba f'hekk;

Billi l-okkażjonijiet li fihom persuna tkun suġġetta simultanjament għal-leġislazzjonijiet ta' żewġ Stati Membri bħala eċċezzjoni għar-regola ġenerali għandhom ikunu limitati kemm jista' jkun fin-numru u fl-iskop;

Billi minħabba l-garanzija ta' l-ugwaljanza fit-trattament tal-ħaddiema kollha okkupati fit-territorju ta' l-Istat Membru jkun effettiv kemm jista' jkun, huwa sewwa li tkun determinata bħala l-leġislazzjoni applikabbli, bħala regola ġenerali, dik ta' l-Istat Membru li fih il-persuna kkonċernata tfittex impjieg jew impjieg għal rasha;

Billi f'ċerti sitwazzjonijiet li jiġġustifikaw kriterja oħra ta' applikabbiltà, huwa possibbli li tidderoga mir-regola ġenerali;

Billi ċerti benefiċċji pronostikati taħt liġijiet nazzjonali jistgħu jaqgħu simultanjament fl-ambitu tas-sigurtà soċjali u ta' l-assistenza soċjali, minħabba l-iskop personali ta' l-applikazzjoni tagħhom, l-oġġettivi tagħhom u l-mod ta' applikazzjoni tagħhom, huwa neċessarju li titfassal sistema ta' koordinazzjoni, li tieħu inkonsiderazzjoni l-karatteristiċi speċjali tal-benefiċċji kkonċernati, li jmisshom jinkludu r-Regolament sabiex jipproteġu l-interessi tal-ħaddiema migranti skond id-dispożizzjonijiet tat-Trattat;

Billi tali benefiċċji għandhom jingħataw, fejn jidħlu persuni li jaqgħu fl-ambitu ta' l-iskop ta' dan ir-Regolament, biss skond il-leġislazzjoni tal-pajjiż tar-residenza tal-persuna kkonċernata jew tal-membri tal-familja tiegħu jew tagħha, b'tali aggregazzjoni tal-perjodi ta' residenza kompluti f'xi Stat Membru ieħor kif meħtieġ u mingħajr diskriminazzjoni abażi ta' nazzjonalità;

Billi huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti regoli speċifiċi, partikolarment fil-qasam tal-mard u tan-nuqqas ta' impjieg, għall-ħaddiema tal-fruntieri u dawk staġġjonali, waqt li jieħdu inkonsiderazzjoni n-natura speċifika tas-sitwazzjoni tagħhom;

Billi fil-qasam tal-mard u tal-benefiċċji tal-maternità, huwa meħtieġ li tkun iggarantita l-protezzjoni tal-persuni li jgħixu jew li joqogħdu fi Stat Membru ieħor għajr l-Istat Membru kompetenti;

Billi l-pożizzjoni speċifika ta' min jitlob pensjoni u tal-pensjonanti u l-membri tal-familji tagħhom titlob li d-dispożizzjonijiet li jmexxu s-sigurtà ta' l-imsemmi mard tkun adatta għas-sitwazzjoni tagħhom;

Billi għall-benefiċċji ta' l-invalidità hemm bżonn li ssir sistema ta' koordinament li tirrispetta l-karatteristiċi speċifiċi tal-leġislazzjonijiet nazzjonali; billi għalhekk huwa meħtieġ li ssir distinzjoni bejn leġislazzjonijiet li taħthom l-ammont ta' benefiċċju ta' l-invalidità huwa indipendenti mit-tul tas-sigurtà u tal-leġislazzjonijiet taħt liema l-ammont jiddependi fuq it-tul imsemmi qabel;

Billi d-differenzi bejn l-iskemi fl-Istati Membri jitolbu għall-adozzjoni ta' regoli ta' koordinazzjoni li huma applikabbli fil-każ ta' aggravazzjoni ta' l-invalidità;

Billi huwa vantaġġuż li sistema għall-għoti ta' benefiċċji għax-xjuħija u għall-benefiċċji għas-superstiti tinħadem fejn l-impjegati u dawk impjegati għal rashom kienu suġġetti għall-Istat Membru wieħed jew iktar;

Billi hemm bżonn li jkun iddeterminat l-ammont ta' pensjoni kkalkulata skond il-metodu użat għall-aggregazzjoni u l-kalkolu pro rata u jkun garantit mil-liġi tal-Komunità fejn l-applikazzjoni tal-leġislazzjoni nazzjonali, inklużi d-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw ir-riduzzjoni, is-sospensjoni u t-tneħħija, tkun inqas favorevoli mill-metodu msemmi qabel;

Billi, biex ikunu protetti l-ħaddiema migranti u s-superstiti tagħhom kontra l-applikazzjoni strinġenti eċċessivament tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li jikkonċernaw it-tnaqqis, is-sospensjoni u t-tneħħija, huwa meħtieġ li jkunu inklużi dispożizzjonijiet li jistabbilixxu regoli stretti għall-applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet;

Billi, fejn jidħlu l-benefiċċji ta' l-inċidenti fuq ix-xogħol u l-mard okkupazzjonali, hemm bżonn, li biex tkun affordjata protezzjoni, li regoli jiġu stabbiliti li jkopru s-sitwazzjoni ta' persuni li jgħixu jew joqogħdu fi Stat Membru għajr dak l-Istat Membru kompetenti;

Billi huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi għall-għotjiet tal-mewt;

Billi, sabiex tkun assigurata l-mobilità tax-xogħol taħt kondizzjonijiet imtejba, hemm bżonn li minn issa 'l quddiem tkun assigurata koordinazzjoni eqreb bejn l-iskemi tas-sigurtà tan-nuqqas ta' impjieg u l-iskemi ta' l-assistenza tan-nuqqas ta' impjieg ta' l-Istati Membri kollha;

Billi minħabba f'hekk huwa neċessarjament xieraq, sabiex ikun imħaffef t-tiftix ta' l-impjieg fl-Istati Membri varji, li jingħataw lill-ħaddiem mhux bla mpieg, għal perjodu limitat, il-benefiċċji tan-nuqqas ta' impjieg pprovduti mil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li għalih kien suġġett l-aħħar;

Billi, sabiex tkun ddeterminata l-leġislazzjoni applikabbli għall-benefiċċji tal-familja, il-kriterja ta' l-impjieg tassigura trattament ugwali bejn il-ħaddiema kollha suġġetti għall-istess leġislazzjoni;

Billi, sabiex ikun evitat taħwid mhux mixtieq fil-benefiċċji, hemm bżonn li jkunu pprovduti regoli ta' prijorità fil-każ ta' taħwid tad-dritt tal-benefiċċji tal-familja taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti tal-pajjiż tar-residenza tal-membri tal-familja;

Billi l-leġislazzjonijiet ta' l-Istati Membri huma differenti minn xulxin u huma speċifiċi fin-natura, huwa kkunsidrat meħtieġ li jkunu stabbiliti regoli ta' koordinament ta' l-iskemi nazzjonali li jipprovdu benefiċċji għat-tfal dipendenti tal-pensjonanti u ta' l-iltiema;

Billi huwa meħtieġ li titwaqqaf Kummissjoni Amministrattiva li tikkonsisti f'rappreżentant tal-gvern għal kull wieħed mill-Istati Membri, li jkollu l-inkarigu li partikolarment jieħu ħsieb ta' kwistjonijiet amministrattivi jew kwistjonijiet ta' interpretazzjoni li jitqanqlu mid-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, u biex iħeġġeġ iktar kooperazzjoni bejn l-Istati Membri;

Billi huwa desiderabbli, fl-ambitu ta' Kumitat Konsultattiv, li r-rappreżentanti tal-ħaddiema u ta' min iħaddem jeżaminaw l-kwistjonijiet ttrattati mill-Kummissjoni Amministrattiva;

Billi huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti dispożizzjonijiet speċjali li jikkorrispondu mal-karatteristiċi speċjali tal-leġislazzjonijiet nazzjonali sabiex jiffaċilitaw l-applikazzjoni tar-regoli tal-koordinazzjoni,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:IT-TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET GENERALI

L-Artikolu 1 (10) (15)

Definizzjonijiet

Għall-iskop ta' dan ir-Regolament:

(a)  persuna impjegata u persuna li taħdem għal rasha jfissru rispettivament:

▼M3

(i) kull persuna li hija assigurata, mingħajr għażla jew fuq bażi volontarja kontinwa, għal kontinġenza waħda jew aktar koperti minn fergħat ta' skema ta' sigurtà soċjali għal persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom jew bi skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili;

▼B

(ii) kwalunkwe persuna assigurata bilfors għall-kontinġenza waħda jew iktar koperti mill-friegħi tas-sigurtà soċjali li jaqgħu taħt dan ir-Regolament, taħt sigurtà soċjali li taqa' taħt dan ir-Regolament, taħt skema ta' sigurtà soċjali għar-residenti kollha jew għall-popolazzjoni kollha li taħdem, jekk tali persuna:

 tista' tkun identifikata bħala impjegata jew taħdem għal rasha minħabba l-metodu li bih tali skema hija amministrata jew iffinanzjata, jew,

 jekk ma taqax taħt tali kriterja, hija assigurata għal xi kontinġenza oħra speċifikata fl-Anness I taħt skema għall-impjegati jew dawk li jaħdmu għal rashom, jew taħt skema li għaliha hemm riferenza fi (iii), sew jekk bilfors u sew jekk fuq bażi b'għażla kontinwu, jew, fejn ebda skema ma teżisti fl-Istat Membru konċernat, taqbel mad-definizzjoni mogħtija fl-Anness I;

(iii) kwalunkwe persuna li hija assigurata bilfors għal diversi kontinġenzi koperti mill-friegħi li jaqgħu f'dan ir-Regolament, taħt skema soċjali standardizzata għall-popolazzjoni rurali kollha skond il-kriterja stipulata fl-Anness I;

(iv) kwalunkwe persuna li hija volontarjament assigurata għall-kontinġenza waħda jew iktar koperti mill-friegħi li tkellimna dwarhom f'dan ir-Regolament, taħt skema ta' sigurtà soċjali ta' Stat Membru għall-impjegati jew dawk li jaħdmu għal rashom jew għar-residenti kollha inkella għal ċerti kategoriji ta' residenti:

 jekk tali persuna twettaq xi attività bħala impjegata jew taħdem għal rasha, jew

 jekk tali persuna kienet qabel assigurata bilfors għall-istess kontinġenza taħt skema għall-persuni impjegati jew jaħdmu għal rashom għall-istess Stat Membru;

(b)  ħaddiem tal-fruntiera jfisser kull impjegat jew wieħed li jaħdem għal rasu li jkollu mpieg fit-territorju ta' Stat Membru u joqgħod fit-territorju ta' Stat Membru ieħor li fih jirritorna bħala regola jew għall-inqas darba fil-ġimgħa; madankollu, ħaddiem tal-fruntiera li jintbagħad x'imkien ieħor fit-territorju ta' l-istess Stat Membru jew fi Stat Membru ieħor mill-impriża li soltu jaħdem magħha, jew inkella li jmur iwettaq servizz x'imkien fit-territorju ta' l-istess Stat Membru jew f'ieħor, huwa jżomm l-Istatus ta' ħaddiem tal-fruntiera għal perjodu li ma jaqbiżx erba' xhur, anke jekk ma jitħalliex, matul dak il-perjodu milli jirritorna kuljum jew għall-inqas darba fil-ġimgħa fil-post fejn joqgħod;

(ċ)  ħaddiem staġġjonali tfisser kwalunkwe persuna impjegata li tmur fit-territorju ta' Stat Membru għajr dak li fih huwa residenti biex iwettaq xogħol hemm ta' natura staġġjonali għal impriża jew għal imprenditur ta' dak l-Istat għal perjodu li għal ebda raġuni m'għandu jaqbeż it-tmien xhur, u li joqgħod fit-territorju ta' l-imsemmi Stat għalkemm idum għaddej ix-xogħol li, billi huwa dipendenti fuq is-suċċessjoni ta' l-istaġuni, awtomatikament jirripeti ruħu kull sena;

▼M4

(ca)  student tfisser persuna li mhijiex persuna impjegata jew li taħdem għal rasha jew membru tal-familja tiegħu jew sopravissut fis-sens ta dan ir-Regolament li tistudja jew tirċievi taħriġ vokazzjonali li jwassal għal kwalifika uffiċjalment rikonoxxuta mill-awtoritajiet ta' Stat Membru, u hija assigurata taħt skema ġenerali ta' sigurtà soċjali jew skema speċjali ta' sigurtà soċjali applikabbli għal studenti;

▼B

(d)  refuġjat ikollu l-istess tifsira assenjata lilu fl-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni ta' l-Istatus tar-Rifuġjati, iffirmata f'Ġinevra fit 28 ta' Lulju 1951;

(e)  persuni bla Stat jkollha t-tifsira assenjata lilha fl-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni dwar l-Istatus tal-Persuni bla Stat, iffirmata fi New York fit-28 ta' Settembru 1954;

(f) 

(i)  membru tal-familja tfisser kwalunkwe persuna definita jew magħrufa bħala membru tal-familja jew iddisinjat bħala membru ta' dar bil-leġislazzjoni taħt liema benefiċċji huma pprovduti jew, fil-każijiet riferuti fl-Artikoli 22(1)(a) u 31, bil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fit-territorju ta' liema tali persuna toqgħod; fejn, madanakollu, l-imsemmija leġislazzjonijiet iqisu bħala membru ta' familja jew membru ta' dar biss persuna li tgħix taħt l-istess ►M4  persuna impjegata jew li taħdem għal rasha jew student ◄ , din il-kondizzjoni tkun ikkunsidrata sodisfatta jekk il-persuna inkwestjoni tkun prinċipalment dipendenti fuq dik il-persuna. ►M1  Pokud právní předpisy členského státu neumožňují odlišit rodinné příslušníky od ostatních osob, na které se vztahují, má pojem “rodinný příslušník” význam uvedený v příloze I ◄ ;

(ii) billi, madanakollu, il-benefiċċji kkonċernati huma benefiċċji għall-persuni b'diżabbiltà mogħtija taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru liċ-ċittadini kollha ta' dak l-Istat li jissodisfaw il-kondizzjonijiet kollha preskritti, it-terminu “membru tal-familja” jfisser għallinqas il-mara jew ir-raġel ta' ►M4  persuna impjegata jew li taħdem għal rasha jew student ◄ u t-tfal ta' tali persuna jew dipendenti fuq tali persuna;

(g)  superstitu tfisser kwalunkwe persuna ddefinita jew magħrufa bħala tali bil-leġislazzjoni taħt liema l-benefiċċji huma mogħtija, madankollu, l-imsemmija leġislazzjoni tqis bħala superstitu biss persuna li kienet tgħix taħt l-istess saqaf bħall-mejjet, din il-kondizzjoni tkun ikkunsidrata ssodisfata jekk tali persuna kienet prinċipalment dipendenti fuq il-mejjet;

(h)  residenza tfisser dar fejn normalment joqogħdu;

(i)  soġġorn tfisser residenza temporanja;

(j)  leġislazzjoni tfisser fejn jidħlu l-Istatuti ta' kull Stat Membru, ir-Regolamenti u dispożizzjonijiet oħra u l-miżuri l-oħra kollha implimentati, preżenti u futuri, marbutin mal-friegħi ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali koperti bl-Artikolu 4(1) u (2) jew dawk il-benefiċċji non- kontributorji speċjali koperti bl-Artikolu 4(2a).

It-terminu jeskludi d-dispożizzjonijiet tal-ftehim industrijali eżistenti jew futuri, kemm jekk kienu jew ma kinux suġġetti għal deċiżjoni mill-awtoritajiet li rrendewhom bilfors jew li jestendu l-iskop tagħhom. Madankollu, dement li tali dispożizzjonijiet:

(i) iservu biex tidħol fis-seħħ sigurtà bilfors imposta bil-liġijiet u r-Regolamenti li għalihom saret riferenza fis-sottoparagrafu preċedenti; jew

(ii) titwaqqaf skema amministrata mill-istess istituzzjoni bħal dik li tamministra l-iskemi mwaqqfa bil-liġijiet u r-Regolamenti li għalihom saret riferenza fis-sottoparagrafu preċedenti,

il-limitazzjoni fuq it-terminu tista' titneħħa f'kull ħin b'dikjarazzjoni ta' l-Istat Membru kkonċernat li tispeċifika l-iskemi ta' tali tip li għalih japplika dan ir-Regolament. tali dikjarazzjoni tkun innotifikata u ppubblikata skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 97.

Id-dispożizzjonijiet tas-sottoparagrafu preċedenti ma jkollhom l-effett li jeżentaw mill-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament l-iskemi li għalihom applika r-Regolament Nru 3.

It-terminu “leġislazzjoni” jeskludi wkoll dispożizzjonijiet marbutin ma' skemi speċjali għall-persuni li jaħdmu għal rashom il-ħolqien ta' liema huwa mħolli għal dawk ikkonċernati jew li japplikaw biss għall-parti mit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat, irrispettivament jekk l-awtoritajiet jiddeċidux jew le li jagħmluhom bilfors jew jestendu l-iskop tagħhom. L-iskemi speċjali inkwestjoni huma speċifikati fl-Anness II;

▼M3

(ja)  skema speċjali għal persuna fis-servizz ċivili tfisser kull skema ta' sigurtà soċjali li hija differenti mill-iskema ġenerali ta' sigurtà soċjali applikabbli għal persuni impjegati fl-Istati Membri kkonċernati u li għalihom huma soġġetti direttament il-kategoriji kollha, jew uħud minnhom, ta' persuni fis-servizz ċivili jew persuni ttttrattati bħala tali;

▼B

(k)  Konvenzjoni tas-Sigurtà Soċjali tfisser kwalunkwe strument bilaterali jew multilaterali li jorbot jew li jista' jorbot żewġ Stati Membri jew iktar esklussivament, u kwalunkwe strument bilaterali u multilaterali li jorbot jew jista' jorbot ta' l-inqas żewġ Stati Membri u Stat jew iktar fil-qasam tas-sigurtà soċjali, għall-friegħi u skemi kollha stipulati fl-Artikolu 4(1) u (2), flimkien mal-ftehim, ta' kull tip, konklużi insegwitu għall-imsemmija strumenti;

(l)  awtorità kompetenti tfisser, fejn jidħol kull Stat Membru, il-Ministru, il-Ministri jew awtorità oħra ekwivalenti responsabbli mill-iskemi tas-sigurtà soċjali fit-territorju kollu jew f'parti minnu ta' l-Istat inkwestjoni;

(m)  Kummissjoni Amministrattiva tfisser il-kummissjoni li saret riferenza għaliha fl-Artikolu 80;

(n)  istituzzjoni tfisser, fejn jidħol kull Stat Membru, il-korp jew awtorità responsabbli biex tamministra parti jew il-leġislazzjoni kollha;

(o)  istituzzjoni kompetenti tfisser:

(i) l-istituzzjoni li magħha l-persuna kkonċernata hija assigurata fiż-żmien ta' l-applikazzjoni għall-benefiċċji; jew

(ii) l-istituzzjoni li mingħandha l-persuna kkonċernata hija intitolata jew se tkun intitolata għall-benefiċċji jekk hi jew membru inkella membri tal-familja tagħha kienu residenti fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih tinsab l-istituzzjoni; jew

(iii) l-istituzzjoni ddisinjata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru kkonċernat; jew

(iv) fil-każ ta' skema li għandha x'taqsam mal-lijabbiltà ta' min iħaddem fejn jidħlu l-benefiċċji stipulati fl-Artikolu 4(1), jew min iħaddem jew l-assiguratur involut jew, fin-nuqqas ta' dawn, korp jew awtorità ddisinjata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru kkonċernat;

(p) istituzzjoni tal-post ta' residenza u istituzzjoni tal-post ta' soġġorn tfisser rispettivament l-istituzzjoni li hija kompetenti biex tipprovdi benefiċċji fil-post fejn il-persuna kkonċernata tabita u l-istituzzjoni li hija kompetenti biex tipprovdi benefiċċji fejn il-persuna kkonċernata qiegħda toqgħod, taħt il-leġislazzjoni amministrata minn dik l-istituzzjoni jew, fejn ma jeżistux tali sitwazzjonijiet, l-istituzzjoni ddisinjata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru inkwestjoni;

(q)  Stat kompetenti jfisser l-Istat Membru fit-territorju ta' liema tinsab l-istituzzjoni kompetenti;

(r)  perjodi ta' assigurazzjoni jfissru perjodi ta' kontribuzzjoni jew perjodu ta' impjieg jew ta' xogħol għal rasu kif iddefiniti u magħrufa bħala perjodi ta' assigurazzjoni bil-leġislazzjoni taħt liema kienu kompluti jew ikkunsidrati bħala kompluti, u l-perjodi kollha meqjusa bħala tali, fejn huma meqjusa mill-imsemmija leġislazzjoni bħala ekwivalenti għall-perjodi ta' assigurazzjoni; ►M3   skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili huma kkunsidrati wkoll bħala perijodi ta' assigurazzjoni; ◄

(s)  perjodi ta' impjieg u perjodi ta' xogħol għal rasu jfissru perjodi definiti jew magħrufa bħala tali mil-leġislazzjoni taħt liema kienu kompluti, u l-perjodi kollha ttrattati bħala tali, fejn huma meqjusa mill-imsemmija leġislazzjoni bħala ekwivalenti għall-perjodi ta' impjieg jew impjieg għal rasu; ►M3   kompletati taħt skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili huma kkunsidrati wkoll bħala perijodi ta'xogħol; ◄

(sa)  perjodi ta' residenza jfissru perjodi kif definiti jew magħrufa bħala tali mill-leġislazzjoni taħt liema kienu kompluti jew ikkunsidrati bħala kompluti;

(t)  benefiċċji u pensjonijiet ifissru l-benefiċċji u l-pensjonijiet kollha, inklużi l-elementi kollha li jitnisslu minnhom li jitħallsu mill-fondi pubbliċi, żidiet ta' rivalutazzjoni u kumpensi supplementari, suġġetti għad-dispożizzjonijiet tat-Titolu III, u anke benefiċċji f'somma li tista' titħallas minflok il-pensjonijiet, u pagamenti mwettqa permezz tar-rimborsament tal-kontribuzzjonijiet;

(u) 

(i) it-terminu benefiċċju tal-familja jfisser il-benefiċċji kollha in natura u fi flus intenzjonati li jlaħħqu ma' l-ispejjeż tal-familja taħt il-leġislazzjoni li hemm ipprovdut għaliha fl-Artikolu 4(1)(h), li teskludi l-kumpensi speċjali tat-twelid jew adozzjoni tat-tfal irreferuti fl-Anness II;

(ii) kumpensi tal-familja jfissru l-benefiċċji perjodiċi fi flus mogħtija esklussivament b'riferenza għan-numru u, fejn meħtieġ, bl-età tal-membri tal-familja;

(v) għotjiet tal-mewt ifissru kwalunkwe pagament ta' darba fil-każ tal-mewt esklussiv mill-benefiċċji tas-somma li rreferejna għaliha fis-sottoparagrafu (t).

▼M4

L-Artikolu 2

Persuni koperti

1.  Dan ir-Regolament għandu japplika għall-persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom u għall-istudenti li huma jew kienu soġġetti għal-liġijiet ta' Stat Membru jew aktar u li huma persuni ta' nazzjonalità ta' wieħed mill-Istati Membri jew li huma persuni bla stat jew refuġjati li jgħixu ġewwa t-territorju ta' wieħed mill-Istati Membri, kif ukoll il-membri tal-familji tagħhom jew is-sopravissuti tagħhom.

2.  Dan ir-Regolament għandu japplika għas-sopravissuti ta' persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom u għal studenti li kienu soġġetti għal-liġijiet ta' Stat Membru jew aktar, irrispettivament min-nazzjonalità ta' dawn il-persuni, fejn is-sopravissuti tagħhom huma persuni ta' nazzjonalità ta' wieħed mill-Istati Membri, jew persuni bla Stat jew refuġjati li jgħixu ġewwa t-territorju ta' wieħed mill-Istati Membri.

▼B

L-Artikolu 3

Ugwaljanza ta' trattament

1.  Suġġetti għad-dispożizzjonijiet speċjali ta' dan ir-Regolament, persuni ►M8  ————— ◄ li għalih japplika dan ir-Regolament jkunu suġġetti għall-istess obbligazzjonijiet u jgawdu l-istess benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru bħaċ-ċittadini ta' dak l-Istat.

2.  Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1i jkunu japplikaw għad-dritt li jeleġġu membri ta' l-organi ta' l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jew li jipparteċipaw fin-nominazzjonijiet tagħhom, imma ma jkunux jaffettwaw id-dispożizzjonijiet leġislattivi ta' l-ebda Stat Membru fejn jidħlu l-eliġibiltà u l-metodi tan-nominazzjoni tal-persuni kkonċernati għal dawk l-organi.

3.  Għajr għal kif pprovdut fl-Anness III, id-dispożizzjonijiet tal-konvenzjonijiet tas-sigurtà soċjali li jibqgħu fis-seħħ insegwitu għall-Artikolu 7 2. (ċ) ►M8  —————insegwitu————— ◄ , jkunu japplikaw għall-persuni kollha li għalihom japplika dan ir-Regolament.

L-Artikolu 4 (10)

Materji koperti

1.  Dan ir-Regolament jkun japplika għal-leġislazzjoni kollha li tikkonċerna l-friegħi segwenti tas-sigurtà soċjali:

(a) il-benefiċċji tal-mard u tal-maternità;

(b) il-benefiċċji ta' l-invalidità, inklużi dawk intenzjonati għall-manteniment u l-miljorament tal-kapaċità tal-qliegħ;

(ċ) il-benefiċċji tax-xjuħija;

(d) il-benefiċċji tas-superstiti;

(e) benefiċċji fejn jidħlu inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali;

(f) għotjiet tal-mewt;

(g) benefiċċji tad-disimpjieg;

(h) benefiċċji tal-familja.

2.  Dan ir-Regolament ikun japplika għall-iskemi kollha tas-sigurtà soċjali ġenerali u speċjali, kemm dawk kontributorji kif ukoll dawk non-kontributorji, u għal skemi li għandhom x'jaqsmu mal-lijabiltà ta' xi ħadd li jħaddem jew sid ta' vapur fejn jidħlu l-benefiċċji li għalihom hemm riferenza fil-paragrafu 1.

▼M8

2a.  Dan l-Artikolu għandu japplika għall-benefiċċji ta' flus speċjali u mhux kontributorji provduti f'liġi li, minħabba l-ambitu personali tagħha, l-għanijiet tagħha u/jew il-kundizzjonijiet għal dritt taħtha, għandha l-karatteristiċi kemm tal-liġi dwar is-sigurtà soċjali msemmija fil- paragrafu 1 kif ukoll ta' assistenza soċjali.

“Benefiċċji ta' flus speċjali u mhux kontributorji” tfisser dawk li:

(a) huma ntiżi sabiex jipprovdu jew:

(i) assigurazzjoni supplimentari, sostituttiva jew anċillari kontra r-riskji koperti mill-oqsma tas-sigurtà soċjali msemmija fil-paragrafu 1, u li jiggarantixxu lill-persuni kkonċernati dħul minimu għas-sussistenza waqt li jittieħed kont tas-sitwazzjoni ekonomika u soċjali fl-Istat Membru ikkonċernat;

jew

(ii) protezzjoni speċifika biss għal persuni b'diżabbiltà, li jkollha x'taqsam mill-qrib ma' l-ambjent soċjali tal-persuna msemmija fl-Istat Membru kkonċernat,

u

(b) fejn il-finanzjament ikun derivat esklużivament minn tassazzjoni obbligatorja maħsuba sabiex tkopri l-infiq ġenerali pubbliku u l-kondizzjonijiet sabiex jipprovdu u jikkalkolaw il-benefiċċji mhumiex dipendenti minn kwalunkwe kontribuzzjoni fir-rigward tal-benefiċjarju. Madankollu, il-benefiċċji provduti sabiex jiġi supplimentat benefiċċju kontributorju m'għandhomx jiġu kkunsidrati bħala benefiċċji kontributorji għal din ir-raġuni waħedha;

u

(ċ) huma elenkati fl-Anness IIa.

▼B

2b.  Dan ir-Regolament ma jkunx japplika għad-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru rigward l-benefiċċji speċjali non-kontributorji, li għalihom saret riferenza fl-Anness II, It-taqsima III, li l-validità tiegħu hija konfinata għall-parti mit-territorju tiegħu.

3.  Id-dispożizzjonijiet tat-Titolu III ta' dan ir-Regolament ma jkunu, madanakollu jaffettwaw id-di pożizzjonijiet leġislattivi ta' l-ebda Stat Membru fejn tidħol il-lijabiltà tas-sid tal-vapur.

4.  Dan ir-Regolament ma jkunx japplika għall-assistenza medika u soċjali, għall-iskemi tal-benefiċċji għall-vittmi tal-gwerra jew tal-konsegwenzi tagħha ►M3  ————— ◄ .

L-Artikolu 5 (10)

Dikjarazzjonijiet mill-Istati Membri dwar l-iskop ta' dan ir-Regolament

l-Istati Membri jispeċifikaw il-leġislazzjoni u l-iskemi li għalihom saret riferenza fl-Artikolu 4 (1) u (2), il-benefiċċji non-kontributorji speċjali li għalihom saret riferenza fl-Artikolu 4 (2a), il-benefiċċji minimi li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 50 u l-benefiċċji li għalihom hemm riferenza fl-Artikoli 77 u 78 fid-dikjarazzjonijiet li għandhom ikunu notifikati u ppubblikati skond l-Artikolu 97.

L-Artikolu 6

Il-Konvenzjonijiet tas-sigurtà soċjali rimpjazzati minn dan ir-Regolament.

Suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 7, 8 u 46(4) dan ir-Regolament jirrimpjazza, fejn jidħlu persuni u materji li jkopri, id-dispożizzjonijiet ta' kwalunkwe konvenzjoni tas-sigurtà soċjali li torbot;

(a) żewġ Stati Membri jew iktar esklussivament, jew

(b) ta' l-inqas żewġ Stati Membri u Stat ieħor jew iktar, fejn l-issetiljar tal-każijiet kkonċernati ma jinvolvi ebda sitwazzjoni ta' wieħed mill-Istati ta' l-aħħar.

L-Artikolu 7

Dispożizzjonijiet Internazzjonali mhux effettwati minn dan ir-Regolament

1.  Dan ir-Regolament ma jaffettwax obbligazzjonijiet ġejjin minn:

(a) kwalunkwe Konvenzjoni adottata mill-Konferenza Internazzjonali tax-Xogħol li daħlet fis-seħħ wara r-ratifikazzjoni minn wieħed jew iktar Stati Membri;

(b) il-Ftehim Interim Ewropej dwar is-Sigurtà Soċjali tal-11 ta' Diċembru 1953 milħuqa bejn l-Istati Membri u l-Kunsill ta' l-Ewropa.

2.  Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 6 minkejja, li dan li ġej ikompli japplika:

(a) id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim tas-27 ta' Lulju 1950 u tat-30 ta' Novembru 1979 rigward is-Sigurtà Soċjali għall-baħrin tad-dgħajjes tax-Xmara Rhine;

(b) id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Ewropea tad-9 ta' Lulju 1956 rigward is-sigurtà soċjali għall-ħaddiema tat-trasport internazzjonali;

▼M8

(ċ) ċerti dispożizzjonijiet tal-konvenzjonijiet dwar is-sigurtà soċjali konklużi mill-Istati Membri qabel id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament kemm-il darba jkunu aktar favorevoli għall-benefiċjarji jew jekk jinħolqu minn ċirkostanzi storiċi speċifiċi u l-effett tagħhom hu limitat fiż-żmien jekk dawn id-dispożizzjonijiet huma elenkati fl-Anness III.

▼B

L-Artikolu 8

Konklużjoni tal-Konvenzjoni bejn l-Istati Membri

1.  Tnejn jew iktar mill-Istati Membri jistgħu, skond il-bżonn, jikkonkludu konvenzjonijiet ma' xulxin ibbażati fuq il-prinċipji u fl-ispirtu ta' dan ir-Regolament.

2.  Kull Stat Membru jrid jinnotifika, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 97(1), bi kwalunkwe konvenzjoni konkluża ma' Stat Membru ieħor taħt id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1.

L-Artikolu 9

Ammissjoni għal sigurtà volontarja jew b'għażla kontinwata

1.  Id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru li jagħmlu ammissjoni għal sigurtà volontarja jew b'għażla kontinwata kondizzjonata fuq ir-residenza fit-territorju ta' dak l-Istat ma tkunx tapplika għall-persuni residenti fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, basta li f'xi żmien fil-ħajja passata tax-xogħol tagħhom huma kienu suġġetti għal-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat bħala persuni impjegati jew jaħdmu għal rashom.

2.  Billi taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, l-ammissjoni għas-sigurtà soċjali volontarja jew b'għażla kontinwata hija kkondizzjonata fuq il-kompliment ta' perjodi ta' sigurtà, il-perjodi ta' sigurtà jew residenza kompluti taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni, sa fejn hemm bżonn, bħallikieku dawn kienu kompluti taħt il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat.

▼M8

Artikolu 9a

Estensjoni tal-perijodu ta' referenza

Jekk il-liġi ta' Stat Membru tirrikonoxxi d-dritt għal benefiċċju bil-kundizzjoni li jintlaħaq perijodu minimu ta' assikurazzjoni matul żmien determinat qabel ma sseħħ il-kontinġenza li kontriha tkun l-assikurazzjoni (perijodu ta' riferenza) u tistabbilixxi li l-perijodi li matulhom tħallsu l-benefiċċji skond il-liġi ta' dak l-Istat Membru jew perjodi ddedikati għat-trobbija tat-tfal fit-territorju ta' dak l-Istat Membru għandu jestendi dan il-perijodu ta' riferenza, il-perijodi li matulhom tħallsu pensjonijiet ta' l-anzjanità jew invalidità jew tħallsu benefiċċji ta' mard, qgħad, inċidenti industrijali jew mard assoċjat max-xogħol skond il-liġi ta' Stat Membru ieħor u perjodi ddedikati għat-trobbija tat-tfal fit-territorju ta' Stat Membru ieħor għandhom ukoll jestendu dan il-perijodu ta' riferenza.

▼B

L-Artikolu 10

Tneħħija tal-klawsoli ta' residenza — L-effett tas-sigurtà bilfors wara r-rimborsament tal-kontribuzzjonijiet

1.  Barra fejn hu pprovdut mod ieħor f'dan ir-Regolament il-benefiċċji għall-invalidità, għax-xjuħija u għall-ħlas tas-superstiti, il-pensjoni għall-inċidenti fuq ix-xogħol jew għall-mard u l-mewt okkupazzjonali akkwistati taħt il-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar Stati Membri ma jkunu suġġetti għall-ebda tnaqqis, modifika, sospensjoni, tneħħija jew konfiska minħabba l-fatt li r-reċipjent jabita fit-territorju ta' Stat membru għajr dak li fih tinsab l-istituzzjoni responsabbli għall-ħlas.

L-ewwel sottoparagrafu jkun japplika wkoll għall-benefiċċji mħallsa f'somma waħda mogħtija fil-każijiet ta' żwieġ mill-ġdid tal-parti li tibqa' ħajja u li kienet intitolata għall-pensjoni tas-superstiti.

2.  Billi taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ir-rimborsament tal-kontribuzzjonijiet huwa kkondizzjonat fuq il-fatt li l-persuna kkonċernata ma baqgħetx iktar suġġetta għas-sigurtà bilfors, din il-kondizzjoni ma titqiesx bħala sodisfatta sakemm il-persuna kkonċernata hija suġġetta għas-sigurtà bilfors ►M4  ————— ◄ taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor.

L-Artikolu 10a (10)

Benefiċċji non-kontributorji speċjali

▼M8

1.  Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 10 u tat-Titolu III m'għandhomx japplikaw għall-benefiċċji ta' flus speċjali u mhux kontributorji msemmija fl-Artikolu 4(2a). Il-persuni li għalihom japplika dan ir-Regolament għandhom jirċievu dawn il-benefiċċji esklużivament fit-territorju ta' l-Istat Membru fejn jirrisjedu u skond il-liġi ta' dak l-Istat, sakemm dawn il-benefiċċji jkunu msemmija fl-Anness IIa. Il-benefiċċji għandhom jitħallsu mill-istituzzjoni tal-post tar-residenza u bi spejjeż tagħha.

▼B

2.  L-istituzzjoni ta' Stat Membru taħt liema leġislazzjoni wieħed huwa intitolat għall-benefiċċji koperti mill-paragrafu 1 hija suġġetta għall-kompliment ta' perjodi ta' impieg, ta' impieg għal rasu jew residenza kompluta fit-territorju ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor bħala perjodi kompluti fit-territorju ta' l-ewwel Stat Membru.

3.  Billi intitolar għall-benefiċċju kopert bil-paragrafu 1 imma mogħti taħt forma ta' suppliment huwa suġġett, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, għal riċeviment ta' benefiċċju kopert mill-Artikolu 4(1) sa (h), u ebda tali benefiċċju mhuwa dovut taħt dik il-leġislazzjoni, kwalunkwe benefiċċju korrispondenti mogħti taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor ikun ttrattat bħala benefiċċju mogħti taħt il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru għall-iskop ta' l-intitolar għas-suppliment.

4.  Billi l-għoti għall-benefiċċju għal invalidità jew diżabbiltà kopert mill-paragrafu 1 huwa suġġett, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, għall-kondizzjoni li d-diżabbiltà jew l-invalidità jkunu skoperti l-ewwel darba fit-territorju ta' l-Istat Membru, din il-kondizzjoni titqies bħala sodisfatta fejn tali dijanjosi ssir għall-ewwel darba fit-territorju ta' Stat Membru ieħor.

L-Artikolu 11

Rivalutazzjoni tal-benefiċċji

Regoli għar-rivalutazzjoni pprovduti mil-leġislazzjoni ta' Stat Membru japplikaw għall-benefiċċji dovuti taħt dik il-leġislazzjoni waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

L-Artikolu 12 (9) (11)

Prevenzjoni ta' taħwid tal-benefiċċji

1.  Dan ir-Regolament la jista' jagħti u lanqas iżomm id-dritt għal diversi benefiċċji ta' l-istess tip għall-istess perjodu ta' assigurazzjoni. Biss, din id-dispożizzjoni ma tapplikax għall-benefiċċji fejn jidħlu, l-invalidità, ix-xjuħija, il-mewt (pensjonijiet) jew il-mard okkupazzjonali li jingħataw mill-istituzzjonijiet ta' tnejn jew iktar Stati Membri, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 41, 43 2. u (3), 46, 50 u 51 jew l-Artikolu 60(1)(b).

2.  Barra fejn hu pprovdut mod ieħor f'dan ir-Regolament, id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjonijiet ta' Stat Membru li jikkontrollaw ir-riduzzjoni, is-sospensjoni jew it-tneħħija tal-benefiċċji f'każijiet ta' taħwid ma' benefiċċji tas-sigurtà soċjali oħra jew kwalunkwe forma ta' dħul jistgħu jinvokaw anke fejn tali benefiċċji kienu akkwistati taħt leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor jew fejn tali dħul kien akkwistat fit-territorju ta' Stat Membru ieħor.

3.  Id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' Stat Membru għar-riduzzjoni, sospensjoni jew irtirar tal-benefiċċju f'każ ta' persuna li tirċievi benefiċċji ta' invalidità jew benefiċċji tax-xjuħija antiċipati waqt li jsegwi attività professjonali jew kummerċjali jistgħu jkunu invokati kontra tali persuna anke jekk tkun qiegħda twettaq din l-attività fit-territorju ta' Stat Membru ieħor.

4.  Pensjoni ta' invalidità mħallsa taħt il-leġislazzjoni tan-Netherlands (Olandiża), f'każ fejn l-istituzzjoni Olandiża hija marbuta taħt id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 57(5) jew 60(29)(b) biex tikkontribwixxi wkoll għall-ispejjeż tal-benefiċċji għall-mard okkupazzjonali mogħtija taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, tkun imnaqqsa mill-ammont imħallas lill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru l-ieħor li huwa responsabbli għall-għoti tal-benefiċċji għall-mard okkupazzjonali.IT-TITOLU II

DETERMINAZZJONI TAL-LEĠISLAZZJONI APPLIKABBLI

L-Artikolu 13 (9)

Regoli ġenerali

▼M3

1.  Bla ħsara għall-Artikoli 14ċ u 14f, persuni li għalihom japplika dan ir-Regolament għandhom ikunu soġġetti għall-liġijiet ta' Stat Membru wieħed biss. Dawk il-liġijiet għandhom jiġu stabbiliti skond id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu.

▼B

2.  Suġġetti għall-Artikoli 14 sa 17:

(a) persuna impjegata fit-territorju ta' Stat Membru wieħed tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat anke jekk ikun jabita fit-territorju ta' Stat Membru ieħor jew jekk l-uffiċċju reġistrat inkella post tan-negozju ta' l-impriża jew ta' l-individwu li jimpjegah huwa stabbilit fit-territorju ta' Stat Membru ieħor;

(b) persuna li taħdem għal rasha fit-territorju ta' Stat Membru wieħed tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat anke jekk tabita fit-territorju ta' Stat Membru ieħor;

(ċ) persuna impjegata abbord vapur li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat;

(d) impjegati ċivili u persuni ttrattati bħala tali jkunu suġġetti għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li għalih l-amministrazzjoni li timpjegahom hija suġġetta;

(e) persuna msejħa għas-servizz jew li terġa tissejjaħ għas-servizz fil-forzi armati, jew għas-servizz ċivili, ta' Stat Membru tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat. Jekk l-intitolament taħt dik il-leġislazzjoni jkun suġġett għall-kompliment ta' perjodi ta' assikurazzjoni qabel id-dħul jew wara li jispiċċa minn tali servizz militari jew ċivili, il-perjodi ta' assikurazzjoni kompluti taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru jittieħdu inkonsiderazzjoni, sa fejn hu meħtieġ, bħallikieku kienu perjodi ta' assikurazzjoni kompluta taħt il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat. Il-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha msejħa jew imsejħa mill-ġdid għas-servizz fil-forzi armati jew għas-servizz ċivili żżomm l-Istatus ta' impjegata jew li taħdem għal rasha;

(f) persuna li għaliha tispiċċa li tkun valida il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, mingħajr ma ssir applikabbli għaliha leġislazzjoni ta' Stat ieħor skond waħda mir-regoli stipulata fis-sottoparagrafi li għaddew jew skond waħda mill-eċċezzjonijiet jew dispożizzjonijiet speċjali stipulati fl-Artikoli 14 u 17 tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tkun tabita skond id-dispożizzjonijiet ta' dik il-leġislazzjoni biss.

L-Artikolu 14

Regoli speċjali applikabbli għall-persuni, minbarra l-baħrin, ingaġġati fi mpieg imħallas

l-Artikolu 13(2)(a) japplika suġġett għall-eċċezzjonijiet u ċ-ċirkustanzi li ġejjin:

1. 

(a) Persuna impjegata fit-territorju ta' Stat Membru minn impriża li magħha normalment ikollu x'jaqsam li tkun ippostjata minn dik l-impriża fit-territorju ta' Stat ieħor biex twettaq xogħol hemm minn dik l-impriża tkompli tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru, basta li t-tul antiċipat ta' dak ix-xogħol ma jkunx jaqbeż tnax-il xahar u li ma tkunx intbagħtet hemm biex tieħu post persuna oħra li tkun temmet iż-żmien tal-postazzjoni tagħha.

(b) Jekk it-tul tax-xogħol li jkollu jsir jaqbeż iż-żmien oriġinarjament antiċipat, minħabba ċirkustanzi imprevedibbli, u jaqbeż tnax-il xahar, il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru tkompli tapplika sakemm jintemm it-tali xogħol, basta l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-territorju tagħha tkun intbagħtet il-persuna kkonċernata jew il-korp maħtur minn dik l-awtorità jagħtu l-kunsens tagħhom; it-tali kunsens irid ikun mitlub qabel it-tmiem tal-perjodu tat-tnax-il xahar inizjali. It-tali kunsens, madanakollu, ma jistax jingħata għall-perjodu li jaqbeż it-tnax-il xahar.

2. Persuna normalment impjegata fit-territorju ta' żewġ Stati Membri jew iktar tkun suġġetta għal-leġislazzjoni li tkun determinata kif ġej:

(a) Persuna li tifforma parti minn “personnel” vjaġġanti jew tat-titjir ta' impriża li, b'kera jew b'għoti jew inkella minn jedda, topera servizzi ta' trasport internazzjonali għall-passiġġieri jew għall-merċa bit-tren, fuq it-triq, bl-ajru jew fuq il-kanali u li għandha l-uffiċċju tagħha reġistrat jew post tan-negozju fit-territorju ta' Stat Membru tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat ta' l-aħħar, bir-restrizzjonijiet li ġejjin:

(i) fejn l-imsemmija impriża jkollha fergħa jew rappreżentazzjoni permanenti fit-territorju ta' Stat Membru għajr dak li fih għandha l-uffiċċju reġistrat jew il-post tan-negozju, persuna impjegata minn tali fergħa jew rappreżentazzjoni permanenti tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu rinsab it-tali fergħa jew rappreżentazzjoni permanenti;

(ii) fejn persuna hija impjegata prinċipalment fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih tabita, hija tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat, anke jekk l-impriża li timpjegah m'għandha ebda uffiċċju reġistrat jew post tan-negozju jew fergħa jew rappreżentazzjoni permanenti fit-territorju.

(b) Persuna għajr dik li hemm referenza għaliha f(a) tkun suġġetta:

(i) għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fih tabita, jekk twettaq l-attività tagħha parzjalment fit-territorju jew jekk hija marbuta ma diversi impriżi u diversi persuni li jimpjegawha li għandhom l-uffiċċji reġistrati jew il-postijiet tan-negozju tagħhom fit-territorju ta' Stati Membri differenti;

(ii) għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru li fit-territorju tiegħu jinsab l-uffiċċju reġistrat jew post tan-negozju ta' l-impriża jew ta' l-individwu li jimpjegaha, jekk ma tabitax fit-territorju ta' kwalunkwe Stati Membri fejn hija tkun qed twettaq l-attività tagħha.

3. Persuna li hija impjegata fit-territorju ta' Stat Membru wieħed minn impriża li għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha jew post tan-negozju fit-territorju ta' Stat Membru ieħor u li taqsam il-fruntiera komuni ta' dawn l-Istati tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-impriża għandha l-uffiċċju reġistrat jew il-post tan-negozju.

L-Artikolu 14a

Regoli speċjali applikabbli għall-persuni, barra dawk li jaħdmu fuq il-baħar, li jaħdmu għal rashom

L-Artikolu 13(2)(b) jkun japplika suġġett għall-eċċezzjonijiet u ċirkustanzi segwenti:

1. 

(a) Persuna normalment impjegata għal rasha fit-territorju ta' Stat Membru u li twettaq xogħol f'territorju ta' Stat Membru ieħor tkompli tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru, basta t-tul antiċipat tax-xogħol ma jaqbiżx it-12-il xahar.

(b) Jekk it-tul tax-xogħol li jkun irid isir jaqbeż iż-żmien antiċipat oriġinali, minħabba ċirkustanzi imprevisti, u jaqbeż 12-il xahar, il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru tkompli tapplika sakemm it-tali xogħol jintemm, basta l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-persuna kkonċernata tkun daħlet biex twettaq ix-xogħol inkwestjoni jew il-korp maħtur mill-awtorità jagħti l-kunsens tiegħu; tali kunsens jrid jintalab qabel it-tmiem tal-perjodu ta' 12-il xahar inizjali. tali kunsens, iżda, ma jistax jingħata għall-perjodu li jaqbeż 12-il xahar.

2. Persuna normalment impjegata għal rasha fit-territorju ta' tnejn jew iktar Stati Membri tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tabita kemm-il darba hija twettaq xi parti mill-attività tagħha fit-territorju ta' dak l-Istat Membru. Jekk ma twettaqx xi attività fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih tabita, hija tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu twettaq l-attività tagħha prinċipali. Il-kriterji użati biex tiddetermina l-attività prinċipali huma stipulata fir-Regolament li hemm riferenza għaliha fl-Artikolu 98.

3. Persuna li taħdem għal rasha f'impriża li għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha jew post tan-negozju fit-territorju ta' Stat Membru wieħed u li taqsam il-fruntiera komuni ta' żewġ Stati Membri tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-impriża għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha jew il-post tan-negozju.

4. Jekk il-leġislazzjoni li għaliha l-persuna għandha tkun suġġetta skond il-paragrafu 2 jew 3 ma tawtorizzax lil dik il-persuna, anke fuq bażi voluntarja, li tidħol fi skema ta' pensjoni, il-persuna kkonċernata tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru l-ieħor li jkun japplika apparti minn dawn id-dispożizzjonijiet partikolari, jew kemm-il darba il-leġislazzjonijiet ta' tnejn jew iktar Stati Membri japplikaw b'dan il-mod, hija tkun suġġetta għal-leġislazzjoni deċiża bi ftehim komuni fost l-Istati Membri kkonċernati jew l-awtoritajiet kompetenti tagħhom.

L-Artikolu 14b

Applikazzjoni ta' regoli speċjali għan-nies tal-baħar

l-Artikolu 13(2)(ċ) jkun japplika suġġett għall-eċċezzjonijiet u ċirkustanzi segwenti:

1. Persuna impjegata minn impriża li magħha hija normalment marbuta, jew f'territorju ta' Stat Membru jew abbord vapur li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru, li tkun ippustjata minn dik l-impriża abbord vapur li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru ieħor biex twettaq xogħol hemm għal dik l-impriża hija tkompli, suġġetta għall-kondizzjonijiet ipprovduti fl-Artikolu 14(1), tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru.

2. Persuna li normalment taħdem għal rasha, jew f'territorju ta' Stat Membru jew abbord vapur li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru u li twettaq xogħol għal rasha abbord vapur li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru ieħor tkompli, suġġetta għall-kondizzjonijiet pprovduti fl-Artikolu 14a(1), tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru.

3. Persuna li, waqt li ma tkunx normalment impjegata fuq il-baħar, twettaq xogħol fl-ilmijiet territorjali jew f'port ta' Stat Membru fuq vapur li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru ieħor f'dawk l-ilmijiet territorjali jew f'dak il-port, imma mhix membru ta' l-ekwipaġġ tal-vapur, tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru.

4. Persuna impjegata abbord vapur li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru u li mħallsa għal tali impieg minn impriża jew persuna li l-uffiċċju reġistrat tagħha jew il-post tan-negozju jinsab fit-territorju ta' Stat Membru ieħor tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-aħħar Stat kemm-il darba hija residenti fit-territorju ta' dak l-Istat; l-impriża jew persuna li jħallsu r-rimunerazzjoni tkun ikkunsidrata bħala dik li tħaddem għall-iskop ta' l-imsemmija leġislazzjoni.

L-Artikolu 14ċ (5)

Regoli speċjali applikabbli għall-persuni li huma simultanjament impjegati fit-territorju ta' Stat Membru wieħed u jaħdmu għal rashom fit-territorju ta' Stat Membru ieħor

Persuna li hija simultanjament impjegata fit-territorju ta' Stat Membru wieħed u taħdem għal rasha fit-territorju ta' Stat Membru ieħor tkun suġġetta:

(a) barra milli kif inhu pprovdut fis-sottoparagrafu (b) tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fit-territorju ta' liema huwa impenjat f'impjieg imħallas jew, fejn huwa jwettaq tali attività fit-territorju ta' tnejn jew iktar Stati Membri, għal-leġislazzjoni determinata skond l-Artikolu 14(2) or (3);

(b) fil-każijiet imsemmija fl-Anness VII:

 għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fit-territorju ta' liema huwa mpenjat f'impjieg imħallas, billi dik il-leġislazzjoni kienet iddeterminata skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 14(2) jew (3), fejn hija twettaq tali attività fit-territorju ta' tnejn jew iktar Stati Membri,

 u

 għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu hija impjegata għal rasha, billi dik il-leġislazzjoni kienet iddeterminata skond l-Artikolu 14a(2), (3) jew (4), fejn twettaq tali attività fit-territorju ta' tnejn jew iktar Stati Membri.

L-Artikolu 14d (5)

Dispożizzjonijiet oħra

▼M3

1.  Il-persuna msemmija fl-Artikolu 14(2) u (3), l-Artikolu 14a(2), (3) u (4), l-Artikolu 14ċ(a) u l-Artikolu 14e għandha titqies b'mod, għall-għanijiet ta' l-applikazzjoni tal-liġijiet magħmula skond id-dispożizzjonijiet, daqs li kieku hija segwiet l-attività jew l-attivitajiet professjonali kollha tagħha fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat.

▼B

2.  Il-persuna li għaliha saret riferenza fl-Artikolu 14ċ(b) tkun ittrattata, għall-iskopijiet ta' ddeterminar tar-rati tal-kontribuzzjonijiet li jridu jitħallsu minn ħaddiema li jaħdmu għal rashom taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fit-territorju ta' liema tkun taħdem għal rasha, bħallikieku wettqet l-impjieg imħallas tagħha fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat.

3.  Id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru taħt liema pensjonant li qed iwettaq attività professjonali jew kummerċjali mhux suġġett għal sigurtà ta' bilfors fejn tidħol tali attività tkun tapplika wkoll għall-pensjonant li l-pensjoni tiegħu kienet akkwistata taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, sakemm il-persuna kkonċernata ma titlobx espressament li tkun suġġetta billi tapplika lill-istituzzjoni ddisinjata mill-awtorità kompetenti ta' l-ewwel Stat Membru u msemmija fl-Anness 10 għar-Regolament li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 98.

▼M3

L-Artikolu 14e

Regoli speċjali applikabbli għal persuni assigurati fi skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili li huma fl-istess ħin impjegati u/jew li jaħdmu għal rashom fit-territorju ta' Stat Membru jew aktar

Persuna li hija fl-istess ħin impjegata fis-servizz ċivili jew persuna tttrattata bħala tali assigurata fi skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili fi Stat Membru u li hija mpjegata u/jew li taħdem għal rasha fit-territorju ta' Stat Membru jew aktar għandha tkun soġġetta għall-liġijiet ta' l-Istat Membru li fih hija assigurata fi skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili.

L-Artikolu 14f

Regoli speċjali applikabbli għal persuni fis-servizz ċivili impegati simultanjament f'iktar minn Stat Membru wieħed u assigurati f'wieħed minn dawn l-Istati fi skema speċjali.

Persuna li hija impjegata f'żewġ Stati Membri jew aktar fl-istess ħin bħala persuna fis-servizz ċivili jew persuna tttrattata bħala tali u assigurata mill-inqas f'wieħed minn dawk l-Istati Membri taħt skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili għandha tkun soġġetta għal-liġijiet ta' kull wieħed minn dawk l-Istati Membri.

▼B

L-Artikolu 15

Regoli li jikkonċernaw s-sigurtà voluntarja jew is-sigurtà b'għażla kontinwata

1.  l-Artikolu 13 sa 14d ma japplikawx għas-sigurtà voluntarja jew għas-sigurtà b'għażla kontinwata kemm-il darba, fejn tidħol waħda mill-friegħi li għalihom saret riferenza fl-Artikolu 4, teżisti f'xi Stat Membru skema ta' sigurtà voluntarja biss.

2.  Fejn l-applikazzjoni tal-leġislazzjonijiet ta' tnejn jew iktar Stati Membri tinvolvi aktar minn assigurazzjoni waħda:

 taħt skema ta' assigurazzjoni bilfors u waħda jew iktar voluntarji jew skema ta' assigurazzjoni b'għażla kontinwata, il-persuna kkonċernata tkun suġġetta esklussivament għall-iskema ta' assigurazzjoni ta' bilfors;

 taħt skema ta' assigurazzjoni waħda jew iktar voluntarji jew b'għażla kontinwata, il-persuna kkonċernata tista' tingħaqad biss f'dik l-iskema ta' assigurazzjoni voluntarja jew b'għażla kontinwata li tkun talbet għaliha.

3.  Madankollu, fejn jidħlu l-invalidità, ix-xjuħija u l-mewt (Pensjonijiet), il-persuna kkonċernata tista' tingħaqad ma skema ta' assigurazzjoni voluntarja jew b'għażla kontinwata ta' Stat Membru, anke jekk hija bilfors suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, anke jekk tali tagħqid fl-assigurazzjoni huwa espliċitament u impliċitament ammess fl-ewwel Stat Membru.

L-Artikolu 16

Regoli speċjali fejn jidħlu persuni impjegati minn missjonijiet diplomatiċi u postijiet konsulari, u staff awżiljarju tal-Komunitajiet Ewropej

1.  Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 13(2)(a) jkunu japplikaw għall-persuni impjegati minn missjonijiet diplomatiċi u postijiet konsulari u għal staff domestiku privat ta' aġenti ta' tali missjonijiet u postijiet.

2.  Madankollu, il-persuni impjegati koperti mill-paragrafu 1 li huma ċittadini ta' l-Istat Membru li huwa l-Istat akkredenti jew mittenti jistgħu jagħżlu li jkunu suġġetti għal-leġislazzjoni ta' l-Istat. tali dritt ta' l-għażla jista' jiġġedded fi tmiem kull sena kalendarja u ma jkollux effett retrospettiv.

3.  staff awżiljarju tal-Komunitajiet Ewropej jista' jagħżel li jkun suġġett għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fit-territorju ta' liema jkun impjegat, għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li tiegħu kienu l-aħħar suġġetti jew għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li tiegħu huma ċittadini, fejn jidħlu dispożizzjonijiet barra dawk relatati ma l-allowances familjari, l-għoti ta' liema huwa deċiż bil-kondizzjonijiet ta' l-impjieg applikabbli għal tali staff. Dan id-dritt ta' l-għażla, li jista' jkun biss eżerċitat darba, jidħol fis-seħħ mid-data tad-dħul fl-impjieg.

L-Artikolu 17 (9)

Eċċezzjonijiet għall-Artikoli 13 sa 16

Tnejn jew iktar Stati Membri, l-awtoritajiet kompetenti ta' dawn l-Istati jew il-korpi ddisinjati minn dawn l-awtoritajiet jistgħu bi ftehim komuni jipprovdu għall-eċċezzjonijiet għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 13 sa 16 fl-interess ta' ċerti kategoriji ta' persuni jew ta' ċerti persuni.

L-Artikolu 17a (9)

Regoli speċjali li jikkonċernaw dawk li jirċievu l-pensjoni dovuta taħt il-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar Stati Membri

Ir-riċevitur ta' pensjoni dovuta taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru jew ta' pensjonijiet dovuti taħt il-leġislazzjoni ta' diversi Stati Membri li jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru ieħor jista' fuq talba tiegħu jkun eżentat mil-leġislazzjoni ta' l-aħħar Stat basta ma jkunx suġġett għal dik il-leġislazzjoni minħabba t-twettiq ta' xi okkupazzjoni.IT-TITOLU III

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR ID-DIVERSI KATEGORIJI TA' BENEFIĊĊJIIL-KAPITOLU I

MARD U MATERNITÀIt-Taqsima 1

Dispożizzjonijiet komuni

L-Artikolu 18

Aggregazzjoni ta' perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg jew residenza

1.  L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tagħmel l-akkwist, ir-retenzjoni u l-irkuprar tad-dritt tal-benefiċċji kkondizzjonat mit-tkomplija ta' perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg jew residenza, sa fejn hu neċessarju, tieħu inkonsiderazzjoni l-perjodi ta' assigurazzjoni, l-impjieg u r-residenza kompluti taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor bħallikieku kienu perjodi kompluti taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra.

2.  Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 jkunu japplikaw għal ħaddiema staġġjonali, anke fejn jidħlu perjodi qabel kwalunkwe qtugħ fl-assigurazzjoni li jeċċedu l-perjodu mogħti mil-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti, basta, però, dik il-persuna ma tkunx qatgħet li tkun assigurata għall-perjodu li jaqbeż erba xhur.It-Taqsima 2

Persuni impjegati jew jaħdmu għal rashom u membri tal-familji tagħhom

L-Artikolu 19

Residenza fi Stat Membru għajr l-Istat kompetenti — Regoli ġenerali

1.  Persuna impjegata jew taħdem għal rasha li tabita fit-territorju ta' Stat Membru li mhux l-Istat kompetenti, li tissodisfa l-kondizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti għall-intitolar tal-benefiċċji, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni fejn hemm bżonn tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 18, tirċievi fl-Istat li qiegħda tabita:

(a) benefiċċji b'xi mod ipprovduti f'isem l-istituzzjoni kompetenti mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni amministrata mill-istituzzjoni bħallikieku kienet assigurata magħha;

(b) benefiċċji fi flus ipprovduti mill-istituzzjoni kompetenti skond il-leġislazzjoni li hija tamministra. Madankollu, bi ftehim bejn l-istituzzjoni kompetenti u l-istituzzjoni tal-post ta' residenza, tali benefiċċji jistgħu jkunu pprovduti mill-istituzzjoni ta' l-aħħar f'isem ta' l-ewwel, skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti.

2.  Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 jkunu japplikaw b'similarità għall-membri tal-familja li jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru ieħor barra l-Istat kompetenti sakemm mhumiex intitolati għal tali benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat li fit-territorju tiegħu qegħdin jabitaw.

Fejn il-membri tal-familja jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru taħt il-leġislazzjoni ta' liema d-dritt li jirċievu benefiċċji b'xi mod mhux suġġett għall-kondizzjoni ta' l-assigurazzjoni jew ta' l-impjieg, benefiċċji b'xi mod li huma jirċievu jkunu kkunsidrati f'isem l-istituzzjoni li magħha l-impjegat jew dak li jaħdem għal rasu huma nxurjati, sakemm il-parti l-oħra tal-koppja jew il-persuna li tieħu ħsieb l-ulied ma twettaqx attività professjonali jew kummerċjali fit-territorju ta' l-imsemmi Stat Membru.

L-Artikolu 20

Ħaddiema tal-fruntiera u l-membri tal-familji tagħhom — Regoli speċjali

Ħaddiem tal-fruntiera jista' wkoll jikseb benefiċċji fit-territorju ta' l-Istat kompetenti. tali benefiċċji jkunu pprovduti mill-istituzzjoni kompetenti skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat, bħallikieku l-persuna kkonċernata kienet residenti f'dak l-Istat. Membri tal-familja tiegħu jistgħu jirċievu benefiċċji taħt l-istess kondizzjonijiet; però, ir-riċeviment ta' tali benefiċċji jkun ikkondizzjonat, ħlief f'każi urġenti, minn ftehim bejn l-Istati kkonċernati jew bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati jew, fl-assenza tagħhom, fuq awtorizzazzjoni minn qabel ta' l-istituzzjoni kompetenti.

L-Artikolu 21

Rimanenza jew trasferiment ta' residenza għall-Istat kompetenti

1.  Il-persuna impjegata jew dik li taħdem għal rasha li għaliha saret riferenza fl-Artikolu 19(1) li qiegħda toqgħod fit-territorju ta' l-Istat kompetenti tirċievi l-benefiċċji skod id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat bħallikieku kienet residenti hemm, anke jekk hija diġà tirċievi benefiċċji għall-istess każ ta' mard jew maternità qabel ma bdiet toqgħod hemm.

2.  Il-paragrafu 1 ikun japplika b'similarità għall-membri tal-familja li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 19(2).

Madankollu, fejn ta' l-aħħar joqogħdu fit-territorju ta' Stat Membru barra l-wieħed li fit-territorju tiegħu l-persuna impjegata jew dik li taħdem għal rasha tabita, il-benefiċċji b'xi mod ikunu pprovduti mill-istituzzjoni tal-post fejn toqgħod f'isem l-istituzzjoni tal-post ta' residenza tal-persuni kkonċernati.

3.  Il-paragrafi 1 u 2 ma jkunux japplikaw għall-ħaddiema tal-fruntieri u l-membri tal-familji tagħhom.

4.  Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha u l-membri tal-familja tagħha li għalihom saret riferenza fl-Artikolu 19 li jittrasferixxu r-residenza tagħhom għat-territorju ta' l-Istat kompetenti jirċievu benefiċċji skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat anke jekk huma diġà kienu jirċievu benefiċċji għall-istess każ ta' mard jew maternità qabel it-trasferiment tar-residenza.

L-Artikolu 22

Rimanenza barra l-Istat kompetenti — Ritorn lejn jew trasferiment ta' residenza għall-Istat Membru ieħor waqt il-mard jew il-maternità — Bżonn ta' mawra fi Stat Membru ieħor sabiex jirċievu l-kura neċessarja

1.  Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li tissodisfa l-kondizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti għall-intitolar tal-benefiċċji, billi tieħu inkonsiderazzjoni fejn suppost tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 18, u:

▼M7

(a) li l-kondizzjoni tiegħu teħtieġ benefiċċji in natura li jsiru meħtieġa minħabba raġunijiet mediċi matul qagħda fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor, waqt li tingħata konsiderazzjoni lin-natura tal-benefiċċji u t-tul mistenni tal-qagħda fil-post;

▼B

(b) li, wara li saret intitolata għall-benefiċċji li għandhom ikunu ċċarġjati lill-istituzzjoni kompetenti, hija awtorizzata minn dik l-istituzzjoni biex tirritorna fit-territorju ta' l-Istat Membru fejn tabita, jew li tittrasferixxi r-residenza tagħha fit-territorju ta' Stat Membru ieħor;

jew

(ċ) li hija awtorizzata mill-istituzzjoni kompetenti biex tmur fit-territorju ta' Stat Membru ieħor biex hemmhekk tirċievi l-kura meħtieġa għall-kondizzjoni tagħha,

tkun intitolata:

(i) għall-benefiċċji b'xi mod ipprovduti f'isem l-istituzzjoni kompetenti mill-istituzzjoni tal-post tar-rimanenza jew residenza skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra, bħallikieku kienet assigurata magħha; it-tul tal-perjodu li matulu l-benefiċċji jkunu pprovduti jkun deċiż, però, mil-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti;

(ii) għall-benefiċċji fi flus ipprovduti mill-istituzzjoni kompetenti skod id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra. Madankollu, bi ftehim bejn l-istituzzjoni kompetenti u l-istituzzjoni tal-post tar-rimanenza jew residenza, tali benefiċċji jistgħu jkunu pprovduti mill-istituzzjoni ta' l-aħħar f'isem ta' l-ewwel, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti.

▼M7

1a.  Il-Kummissjoni Amministrattiva għandha tistabbilixxi lista tal-benefiċċji in natura li, sabiex ikunu pprovduti matul il-qagħda fi Stat Membru ieħor, jeħtieġu, għal raġunijiet prattiċi, ftehim minn qabel bejn il-persuna konċernata u l-istituzzjoni li tipprovdi l-kura.

▼B

2.  L-awtorizzazzjoni meħtieġa taħt il-paragrafu 1(b) tista' tkun miċħuda biss jekk ikun stabbilit li l-moviment tal-persuna kkonċernata jkun ta' preġudizzju għall-Istat ta' saħħitha jew għar-riċeviment tal-kura medika.

L-awtorizzazzjoni meħtieġa taħt il-paragrafu 1(ċ) tista' tkun irrifjutata fejn il-kura inkwistjoni hija fost il-benefiċċji pprovduti mil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu kienet residenti l-persuna kkonċernata u fejn hija ma tistax tingħata tali kura fiż-żmien normali neċessarju għall-ksib tal-kura inkwistjoni fl-Istat Membru tar-residenza waqt li tieħu inkonsiderazzjoni l-Istat ta' saħħitha u l-kors probabbli tal-marda.

 

Il-paragrafi 1, 1a u 2 għandhom japplikaw b’analoġija għall-membri tal-familja ta’ persuna impjegata jew li taħdem għal rasha.

 ◄

Madankollu għall-iskop ta' l-applikazzjoni tal-paragrafu 1(a) u (ċ) (i) għall-membri tal-familja li saret riferenza għalih fl-Artikolu 19(2) li jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru ieħor barra l-wieħed li fit-territorju tiegħu l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha tabita:

(a) il-benefiċċji b'xi mod ikunu pprovduti f'isem l-istituzzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-membri tal-familja qegħdin jabitaw mill-istituzzjoni tal-post tar-rimanenza skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra daqs li kieku l-persuna impjegata jew taħdem għal rasha kienet assigurata hemm. Il-perjodu li matulu jkunu pprovduti l-benefiċċji, madanakollu, jkun dak stipulat taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-membri tal-familja jkunu jabitaw;

(b) l-awtorizzazzjoni meħtieġa taħt il-paragrafu 1(ċ) tinħareġ mill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-membri tal-familja jkunu jabitaw.

4.  Il-fatt li d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 japplikaw għall-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha ma jaffettwax id-dritt għall-benefiċċji tal-membri tal-familja tagħha.

▼M7

L-Artikolu 22a

Regoli speċjali għal ċerti kategoriji ta’ persuni

Minkejja l-Artikolu 2, l-Artikolu 22(1) (a) u (ċ) and (1a) għandhom ukoll japplikaw għall-persuni li jkunu ċittadini ta’ wieħed mill-Istati Membri u li jkunu assigurati taħt il-leġislazzjoni ta’ Stat Membru u għall-membri tal-familji tagħhom li jirrisjedu magħhom.

▼M7 —————

▼M4 —————

▼B

L-Artikolu 23 (a)

Kalkulazzjoni u benefiċċji fi flus

1.  L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tipprovdi li l-kalkulazzjoni tal-benefiċċji fi flus tkun ibbażata fuq il-qligħ medju u jew fuq il-kontribuzzjonijiet medji, tiddetermina tali qligħ medju jew kontribuzzjonijiet esklussivament b'riferenza għall-qligħ jew kontribuzzjonijiet kompluti taħt l-imsemmija leġislazzjoni.

2.  L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tipprovdi li l-kalkulazzjoni tal-benefiċċji fi flus tkun ibbażata fuq il-qligħ standardizzat, tieħu inkonsiderazzjoni esklussivament il-qligħ standardizzat jew, fejn meħtieġ, tal-medja tal-qligħ standardizzat għall-perjodi kompluti taħt l-imsemmija leġislazzjoni.

▼M8

2a.  Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw ukoll meta l-liġi applikata mill-istituzzjoni kompetenti tipprovdi għal perijodu ta' riferenza speċifiku u dan il-perijodu jikkoinċidi, fejn xieraq, mal-perjodi sħaħ jew parzjali kompletati mill-persuna kkonċernata skond il-liġi ta' wieħed jew aktar mill-Istati Membri l-oħra.

▼B

3.  L-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li taħt il-leġislazzjoni tiegħu l-ammont ta' benefiċċji fi flus ivarja man-numru tal-membri tal-familja, tieħu wkoll inkonsiderazzjoni il-membri tal-familja tal-persuna kkonċernata li huma residenti fit-territorju ta' Stat Membru ieħor bħallikieku kienu residenti fit-territorju ta' l-Istat kompetenti.

L-Artikolu 24

Benefiċċji sostanzjali b'xi mod

1.  Fejn id-dritt ta' persuna impjegata jew li taħdem għal rasha jew membru tal-familja tagħha għall-prosteżi, applikazzjoni maġġura jew benefiċċji sostanzjali oħra b'xi mod kienu magħrufa mill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru qabel ma tinxurja ruħha ma l-istituzzjoni ta' ta' Stat Membru ieħor, l-imsemmija persuna impjegata jew li taħdem għal rasha tirċievi tali benefiċċji aspejjeż ta' l-ewwel istituzzjoni, anke jekk dawn jingħataw wara li hija tkun assigurat ruħha mat-tieni istituzzjoni.

2.  Il-Kummissjoni Amministrattiva tagħmel lista tal-benefiċċji li għalihom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1.It-Taqsima 3

Persuni disimpjegati u l-membri tal-familji tagħhom

L-Artikolu 25

▼M7

1.  Persuna bla xogħol li qabel kienet impjegata jew taħdem għal rasha u li japplikaw għaliha d-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 69(1) jew l-Artikolu 71(1)(b), it-tieni sentenza u li tkun tissodisfa l-kondizzjonijiet stipulati fil-leġislazzjoni ta’ l-Istat kompetenti biex ikollha d-dritt għall-benefiċċji in natura u benefiċċji fi flus, waqt li tingħata konsiderazzjoni meta jkun meħtieġ lid-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 18, għandha tirċievi għall-perijodu ta’ żmien imsemmi fl-Artikolu 69(1)(ċ):

(a) il-benefiċċji in natura li din il-persuna ssir teħtieġ għal raġunijiet mediċi matul il-qagħda tagħha fit-territorju ta’ l-Istat Membru fejn tkun qed tfittex ix-xogħol, waqt li tingħata konsiderazzjoni lin-natura tal-benefiċċji u t-tul mistenni tal-qagħda fil-post. Dawn il-benefiċċji in natura għandhom ikunu pprovduti f’isem l-istituzzjoni kompetenti mill-istituzzjoni ta’ l-Istat Membru li fih il-persuna tkun qed tfittex l-impieg, skond id-disposizzjonijiet tal-leġislazzjoni li l-istituzzjoni ta’ l-aħħar tamministra, daqs li kieku din il-persuna kienet assigurata magħha;

(b) il-benefiċċji fi flus li l-istituzzjoni kompetenti tipprovdi skond id-disposizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra. Madankollu, bi ftehim bejn l-istituzzjoni kompetenti u l-istituzzjoni ta’ l-Istat Membru li fih il-persuna bla xogħol tfittex ix-xogħol, il-benefiċċji jistgħu jingħataw mill-istituzzjoni ta’ l-aħħar f’isem l-istituzzjoni ta’ l-ewwel skond id-disposizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta’ l-Istat kompetenti. Il-benefiċċji tal-qgħad taħt l-artikolu 69(1) m’għandhomx jingħataw għal dak il-perijodu li matulu jkunu rċevuti benefiċċji fi flus.

▼M7

1a.  L-Artikolu 22(1a) għandu japplika b’analoġija.

▼B

2.  Persuna assolutament bla xogħol li qabel kienet impjegata u li għaliha japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 71(1)(a)(ii) jew l-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 71(1)(b)(ii), tirċievi benefiċċji b'xi mod jew fi flus skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tabita, bħallikieku hija kienet suġġetta għal dik il-leġislazzjoni matul l-aħħar impjieg tagħha, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni fejn suppost tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 18; l-ispejjeż ta' tali benefiċċji jsiru mill-istituzzjoni tal-pajjiż tar-residenza.

3.  fejn persuna bla xogħol tissodisfa l-kondizzjoni tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li huwa responsabbli għall-ispejjeż tal-benefiċċji tad-disimpjieg għall-intitolar tal-benefiċċji tal-mard u tal-maternità, waqt li jieħu inkonsiderazzjoni fejn suppost tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 18, il-membri tal-familja tagħha jirċievu dawk il-benefiċċji, irrispettivament mill-Istat Membru li fit-territorju tiegħu qegħdin jabitaw jew jinsabu. tali benefiċċji jkunu pprovduti:

(i) fejn għandhom x'jaqsmu l-benefiċċji b'xi mod, mill-istituzzjoni tal-post tar-residenza jew rimanenza skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra, f'isem l-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li huwa responsabbli għall-ispejjeż tal-benefiċċji tad-disimpjieg;

(ii) fejn jidħlu l-benefiċċji fi flus, mill-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li huwa responsabbli għall-ispejjeż tal-benefiċċji tad-disimpjieg, skond il-leġislazzjoni li hija tamministra.

4.  Mingħajr preġudizzju għal xi dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' Stat Membru li jippermetti estensjoni tal-perjodu li matulu jingħataw il-benefiċċji tal-mard, il-perjodu pprovdut fil-paragrafu 1 jista', f'każijiet ta' forzi maġġuri, jkun estiż mill-istituzzjoni kompetenti fil-limitu ffissat mil-leġislazzjoni amministrata minn dik l-istituzzjoni.

L-Artikolu 25a (12)

Kontribuzzjonijiet li jridu jitħallsu minn persuni assolutament bla mpieg

L-istituzzjoni li hija responsabbli mill-għoti ta' benefiċċji b'xi mod u fi flus lill-persuni bla xogħol li għaliha saret riferenza fl-Artikolu 25(2) u li tappartjeni għall-Istat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tipprovdi għat-tnaqqis ta' kontribuzzjonijiet li jridu jitħallsu mill-persuni bla xogħol sabiex ikopru l-benefiċċji tal-mard u l-maternità tkun awtorizzata biex twettaq tali tnaqqis skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni tagħha.It-Taqsima 4

Persuni li jitolbu pensjoni u l-membri tal-familji tagħhom

L-Artikolu 26

Dritt għall-benefiċċji b'xi mod f'każijiet ta' tmiem tad-dritt għall-benefiċċji mill-istituzzjoni li kienet l-aħħar kompetenti

1.  Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha, membri tal-familja tagħha jew is-superstiti, waqt l-investigazzjoni għad-dritt tal-pensjoni, ma jibqgħux intitolati għall-benefiċċji b'xi mod taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru l-aħħar kompetenti, madankollu xorta jibqgħu jirċievu tali benefiċċji taħt il-kondizzjonijiet segwenti: il-benefiċċji b'xi mod jkunu pprovduti skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-persuna jew persuni kkonċernati jabitaw, basta jkunu intitolati għal tali benefiċċji taħt il-leġislazzjoni jew se jkunu intitolati għalihom taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor jekk kienu jabitaw fit-territorju ta' dak l-Istat, waqt li fejn suppost jittieħdu inkonsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 18.

2.  Pretendur ta' pensjoni li huwa intitolat għall-benefiċċji b'xi mod taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru li jobliga lill-persuna kkonċernata biex tħallas kontribuzzjonijiet tas-sigurtà tal-mard hija stess waqt l-investigazzjoni tat-talba tal-pensjoni tagħha ma tibqax intitolata għall-benefiċċji b'xi mod fl-aħħar tat-tieni xahar li fih ma tkunx ħallset il-kontribuzzjonijiet dovuti.

3.  Il-benefiċċji b'xi mod ipprovduti skond id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 jistgħu jkunu ċċarġjati lill-istituzzjoni li tkun ġabret il-kontribuzzjonijiet skond id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2; fejn m'għandhom jitħallsu ebda kontribuzzjonijiet taħt id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2, l-istituzzjoni responsabbli għall-ispiża tal-benefiċċji b'xi mod wara li tkun ingħatat il-pensjoni skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 28 trid tirrifondi l-ammont tal-benefiċċji pprovduti lill-istituzzjoni tal-post tar-residenza.It-Taqsima 5

Il-pensjonanti u l-membri tal-familji tagħhom

L-Artikolu 27

Il-pensjonijiet pagabbli taħt il-leġislazzjoni ta' diversi Stati fejn hemm id-dritt tal-benefiċċji fil-pajjiż tar-residenza

Pensjonant li huwa intitolat biex jiġbed il-pensjoni taħt il-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri, li minnhom waħda hija dik ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jabita, u li huwa intitolat għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru ta' l-aħħar, waqt li fejn suppost jittieħdu inkonsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 18 u ta' l-Anness VI, jirċievi, flimkien mal-membri tal-familja tiegħu, tali benefiċċji mill-istituzzjoni tal-post tar-residenza u aspejjeż ta' dik l-istituzzjoni bħallikieku l-persuna kkonċernata kienet pensjonant li l-pensjoni tiegħu kienet pagabbli biss taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru ta' l-aħħar.

L-Artikolu 28

Pensjonijiet pagabbli taħt il-leġislazzjoni ta' Stat jew iktar, f'każijiet fejn m'hemm ebda dritt għall-benefiċċji fil-pajjiż tar-residenza

1.  Pensjonant li huwa intitolat għall-pensjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jew għall-pensjonijiet taħt il-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri u li huwa intitolat għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorji tiegħu huwa jabita xorta jirċievi tali benefiċċji għalih innifsu u għall-membri tal-familja tiegħu, dment li huwa jkun intitolat, waqt li kif suppost jittieħdu inkonsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 18 u ta' l-Anness VI, taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru jew għallinqas ta' wieħed mill-Istati Membri kompetenti fejn jidħlu l-pensjonijiet kemm-il darba huwa kien jabita fit-territorju ta' tali Stat. Il-benefiċċji jkunu pprovduti taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) il-benefiċċji b'xi mod ikunu pprovduti f'isem l-istituzzjoni li għaliha saret riferenza fil-paragrafu 2 mill-istituzzjoni tal-post tar-residenza bħallikieku l-persuna kkonċernata kienet pensjonant taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat li fit-territorju tiegħu huwa jabita u kien intitolat għal tali benefiċċji;

(b) il-benefiċċji fi flus, fejn suppost, ikunu pprovduti mill-istituzzjoni kompetenti kif iddeterminat mir-regoli tal-paragrafu 2, skond il-leġislazzjoni li hija tamministra. Madankollu, bi ftehim bejn l-istituzzjoni kompetenti u l-istituzzjoni tal-post tar-residenza, tali benefiċċji jistgħu jkunu pprovduti mill-istituzzjoni ta' l-aħħar f'isem ta' l-ewwel, skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti.

2.  Fil-każijiet koperti mill-paragrafu 1, l-ispiża tal-benefiċċji b'xi mod issir mill-istituzzjoni kif stabbilit skond ir-regoli li ġejjin:

(a) fejn il-pensjonant huwa intitolat għall-imsemmija benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru singlu, l-ispiża ssir mill-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat;

(b) fejn il-pensjonant huwa intitolat għall-imsemmija benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri, l-ispiża ta' dan ssir mill-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li għal-leġislazzjoni tiegħu kien suġġett il-pensjonant għall-itwal perjodu ta' żmien; kemm-il darba l-applikazzjoni ta' din ir-regola tirriżulta li diversi istituzzjonijiet huma responsabbli għall-ispiża tal-benefiċċji, din l-ispiża ssir mill-istituzzjoni li tkun tamministra l-leġislazzjoni li għaliha l-pensjonant kien suġġett l-aħħar.

L-Artikolu 28a

Pensjonijiet pagabbli taħt il-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar Stati Membri barra dak il-pajjiż tar-residenza fejn hemm dritt għall-benefiċċji fil-pajjiż ta' l-aħħar

Fejn il-pensjonant intitolat għall-pensjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed, jew għall-pensjonijiet taħt il-leġislazzjonijiet ta' tnejn jew iktar Stati Membri, jabita fit-territorju taħt Stat Membru li taħt il-leġislazzjoni tiegħu id-dritt tar-riċeviment tal-benefiċċji b'xi mod mhux suġġett għall-kondizzjonijiet ta' l-assigurazzjoni jew ta' l-impjieg, anqas mhi pagabbli ebda pensjoni, l-ispiża tal-benefiċċji b'xi mod pprovdut lilu u lill-membri tal-familja tiegħu jsiru mill-istituzzjoni ta' wieħed mill-Istati Membri kompetenti fejn jidħlu l-pensjonijiet, stabbiliti skond ir-regoli stipulati fl-Artikolu 28(2), sa tali punt li l-pensjonant u l-membri tal-familja tiegħu kienu jkunu intitolati għal tali benefiċċji taħt il-leġislazzjoni amministrata mill-imsemmija istituzzjoni li kieku kienu jabitaw fit-territorju ta' l-Istat Membru fejn tinsab l-istituzzjoni.

L-Artikolu 29

Ir-residenza tal-membri tal-familja fi Stat ieħor barra l-wieħed fejn jabita l-pensjonant -Trasferiment tar-residenza għall-Istat fejn jabita l-pensjonant

1.  Il-membri tal-familja ta' pensjonant intitolat għall-pensjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jew għall-pensjoni taħt il-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri li jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru differenti minn dak li fih jabita l-pensjonant jirċievu, fejn hu intitolat għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed, benefiċċji bħallikieku l-pensjonant kien residenti fl-istess territorju bħalhom. Il-benefiċċji jkunu pprovduti skond il-kondizzjonijiet li ġejjin:

▼M2

(a) benefiċċji innatura għandhom ikunu pprovduti mill-istituzzjoni tal-post tar-residenza tal-membri tal-familja skond id-dispożizzjonijiet tal-liġijiet li dik l-istituzzjoni tamministra, bl-ispejjeż maħruġa mill-istituzzjoni stabbilità skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 27 jew l-Artikolu 28(2); jekk il-post tar-residenza jinsab fi Stat Membru kompetenti, benefiċċji innatura għandhom ikunu pprovduti, u l-ispejjeż maħruġa mill-istituzzjoni kompetenti;

▼B

(b) Il-benefiċċji fi flus ikunu pprovduti, kif suppost, mill-istituzzjoni kompetenti kif stabbilit bid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 27 jew 28(2), skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra. Madanakollu, bi ftehim bejn l-istituzzjoni kompetenti u l-istituzzjoni tal-post tar-residenza tal-membri tal-familja, tali benefiċċji jistgħu jkunu pprovduti mill-istituzzjoni ta' l-aħħar f'isem ta' l-ewwel, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti.

2.  Il-membri tal-familja li għalihom saret riferenza fil-paragrafu 1 li jittrasferixxu r-residenza tagħhom għat-territorju ta' l-Istat Membru fejn jabita l-pensjonant, jirċievu:

(a) il-benefiċċji b'xi mod taħt id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat, anke jekk huma jkunu diġà rċivew benefiċċji għall-istess każ ta' mard jew maternità qabel it-trasferiment tar-residenza;

(b) il-benefiċċji fi flus pprovduti kif suppost mill-istituzzjoni kompetenti stabbiliti bid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 27 jew 28(2), skond il-leġislazzjoni li hija tamministra. Madankollu, bi ftehim bejn l-istituzzjoni kompetenti u l-istituzzjoni tal-post tar-residenza tal-pensjonant, tali benefiċċji jistgħu jkunu pprovduti mill-istituzzjoni ta' l-aħħar f'isem ta' l-ewwel, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti.

L-Artikolu 30

Benefiċċji b'xi mod sostanzjali

Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 24 ikunu japplikaw b'analoġija għall-pensjonanti.

▼M7

L-Artikolu 31

Il-qagħda ta’ pensjonant u/jew ta’ membri tal-familja tiegħu fi Stat Membru li ma jkunx l-Istat li fih ikollhom ir-residenza tagħhom

1.  Pensjonant li jkollu d-dritt għal pensjoni jew pensjonijiet taħt il-leġislazzjoni ta’ Stat Membru wieħed jew għal pensjonijiet taħt il-leġislazzjoni ta’ tnejn jew aktar mill-Istati Membri u li jkollu d-dritt għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta’ wieħed minn dawk l-Istati għandu, flimkien mal-membri tal-familja tiegħu li jkunu qed joqogħdu fit-territorju ta’ Stat Membru li ma jkunx l-Istat li fih ikollhom ir-residenza tagħhom, jirċievi:

(a) il-benefiċċji in natura li jsiru meħtieġa għal raġunijiet mediċi matul il-qagħda fit-territorju ta’ l-Istat Membru li ma jkunx l-Istat ta’ residenza, waqt li tingħata konsiderazzjoni lin-natura tal-benefiċċji u t-tul mistenni tal-qagħda fil-post. Dawn il-benefiċċji in natura għandhom ikunu pprovduti mill-istituzzjoni tal-post fejn ikun qiegħed, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li tamministra, f’isem l-istituzzjoni tal-post ta’ residenza tal-pensjonant jew tal-membri tal-familja tiegħu;

(b) il-benefiċċji fi flus li l-istituzzjoni kompetenti, meta jkun xieraq, tipprovdi kif stabbilit bl-Artikolu 27 jew 28(2), skond id-disposizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra. Madankollu, bi ftehim bejn l-istituzzjoni kompetenti u l-istituzzjoni fejn ikun qiegħed, dawn il-benefiċċji jistgħu jkunu pprovduti mill-istituzzjoni ta’ l-aħħar f’isem dik ta’ l-ewwel, skond id-disposizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta’ l-Istat kompetenti.

2.  L-Artikolu 22(1a) għandu japplika b’anoloġija.

▼B

L-Artikolu 32 (15)

L-Artikolu 33 (7)

Kontribuzzjonijiet pagabbli mill-pensjonanti

1.  L-istituzzjoni ta' Stat Membru li hija responsabbli għall-pagament ta' pensjoni u li tamministra l-leġislazzjoni li tipprovdi għal tnaqqis mill-pensjoni minħabba l-kontribuzzjonijiet għall-mard u l-maternità tkun awtorizzata tagħmel tali tnaqqis, ikkalkulat skond il-leġislazzjoni kkonċernata, mill-pensjoni pagabbli minn tali istituzzjoni, sa tali punt li l-ispiża tal-benefiċċji taħt l-Artikolu 27, 28, 28a, 29, 31 u 32 issir mill-istituzzjoni ta' l-imsemmi Stat Membru.

2.  Fejn, fil-każijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 28a, l-akkwist tal-benefiċċji fejn jidħlu l-mard u l-maternità huma suġġetti għall-pagament ta' kontribuzzjonijiet jew pagamenti simili taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru li fit-territorju tiegħu il-pensjonant inkwistjoni jabita, b'riħet tali residenza, dawn il-kontribuzzjonijiet ikunu pagabbli.

L-Artikolu 34

Dispożizzjonijiet

1.  Għall-iskopijiet ta' l-Artikoli 28, 28a, 29 u 31, pensjonant li qed jirċievi żewġ pensjonijiet jew iktar dovuti taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru singolu jkun meqjus bħala pensjonant intitolat li jiġbed pensjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed, fl-ambitu tat-tifsira ta' dawn id-dispożizzjonijiet.

2.  L-Artikoli 27 sa 33 ma jkunux japplikaw għall-pensjonant jew għall-membri tal-familja tiegħu li huma intitolati għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru bħala riżultat ta' twettiq ta' attività professjonali jew kummerċjali. F'tali każijiet, il-persuna kkonċernata tkun ikkunsidrata, għall-iskopijiet ta' l-implimentazzjoni, bħala persuna impjegata jew li taħdem għal rasha jew bħala membru tal-familja ta' persuna impjegata jew li taħdem għal rasha.

▼M4It-Taqsima 5a

Persuni li jistudjaw jew jirċievu taħriġ vokazzjonali u l-membri tal-familja tagħhom

▼M7

L-Artikolu 34a

Disposizzjonijiet speċjali għall-istudenti u membri tal-familji tagħhom

L-Artikoli 18, 19, 22(1)(a) u (ċ) u (1a), 22(2), it-tieni subparagrafu, 22(3), 23 u 24 u t-taqsimiet 6u 7 għandhom japplikaw b’anoloġija għall-istudenti u għall-membri tal-familji tagħhom kif ikun meħtieġ.

▼M7 —————

▼BIt-Taqsima 6

Dispożizzjonijiet oħra

L-Artikolu 35

Skema applikabbli fejn hemm numru ta' skemi fil-pajjiż ta' residenza jew rimanenza — Mard ta' qabel — Perjodu massimu matul liema kienu mogħtija benefiċċji

1.  Suġġeti għall-paragrafu 2, fejn il-leġislazzjoni tal-pajjiż tar-rimanenza jew residenza fiha diversi skemi ta' assigurazzjoni għall-mard u l-maternità, id-dispożizzjonijiet applikabbli taħt l-Artikolu 19, 21(1), 22, 25, 26, 28(1), 29(1) jew 31 jkunu dawk ta' l-iskema li tkopri x-xogħol manwali fl-industrija ta' l-azzar. Fejn, iżda, l-imsemmija leġislazzjoni tinkludi skema speċjali għall-ħaddiema fil-minjieri u impriżi simili, id-dispożizzjonijiet ta' tali skema jkunu japplikaw għal dik il-kategorija ta' ħaddiema u membri tal-familji tagħhom basta l-istituzzjoni tal-post tar-rimanenza jew residenza li lilha ssir l-applikazzjoni hija kompetenti biex tamministra tali skema.

▼M8 —————

▼B

3.  Fejn, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, l-għoti ta' benefiċċji huwa kkondizzjonat fuq l-oriġini tal-mard, dik il-kondizzjoni ►M4  m'għandux japplika għal persuni ◄ li għalihom japplika dan ir-Regolament, minkejja l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jabitaw.

4.  Fejn il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tiffissa perjodu massimu għall-għoti ta' benefiċċji, l-istituzzjoni li tamministra dik il-leġislazzjoni tista', fejn suppost, tieħu inkonsiderazzjoni tal-perjodu li matulu diġa kienu pprovduti l-benefiċċji mill-istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor għall-istess każ ta' mard jew maternità.It-Taqsima 7

Rimborżiment bejn istituzzjonijiet

L-Artikolu 36 (15)

1.  Il-benefiċċji b'xi mod ipprovduti skond id-dispożizzjonijiet ta' dan il-kapitolu mill-istituzzjoni ta' Stat Membru wieħed f'isem l-istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor tkun mogħtija kollha kemm hi lura.

2.  L-għoti lura li għalih hemm riferenza fil-paragrafu 1 jkun deċiż u magħmul skond il-proċedura pprovduta għaliha mir-Regolament ta' implimentazzjoni li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 98, jew fuq il-produzzjoni ta' prova tan-nefqa attwali inkella abażi tal-pagamenti f'somma waħda.

Fil-każ ta' l-aħħar, il-pagamenti f'somma waħda jkunu tali li jassiguraw li r-rifużjoni huwa qrib kemm jista' jkun tan-nefqa attwali.

3.  Tnejn jew iktar Stati Membri, jew awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati, jistgħu jipprovdu għall-metodi oħra ta' rimborżiment jew jistgħu jwarrbu r-rimborżiment kollu bejn l-istituzzjonijiet taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom.IL-KAPITOLU 2(11)

L-INVALIDITÀIt-Taqsima 1

Il-persuni impjegati jew dawk li jaħdmu għal rashom suġġetti biss għal-leġislazzjoni taħt liema l-ammont tal-benefiċċji għall-invalidità huwa indipendenti mit-tul tal-perjodi ta' l-assigurazzjoni

L-Artikolu 37 (11)

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.  Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li kienet suċċessivament jew b'mod alternattiv suġġetta għal-leġislazzjoni ta' żewġ jew iktar Stati Membri u li kompliet perjodi ta' assigurazzjoni esklussivament taħt leġislazzjoni skond liema l-ammont ta' benefiċċji għall-invalidità huwa indipendenti mit-tul tal-perjodi ta' assigurazzjoni tirċievi benefiċċji skond l-Artikolu 39. Dan l-Artikolu ma jaffettwax iż-żidiet jew is-supplimenti tal-pensjoni fejn jidħlu t-tfal, mogħtija skond il-Kapitolu 8.

2.  L-Anness VI, il-Parti A, jillistja legislazzjonijiet tat-tip imsemmija fil-paragrafu 1 li huma fis-seħħ fit-territorju ta' kull wieħed mill-Istati Membri kkonċernati.

L-Artikolu 38 (11)

Konsiderazzjoni tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew ta' residenza kompluta taħt il-leġislazzjoni li għaliha persuna impjegata jew persuna li taħdem għal rasha kienet suġġetta għall-akkwist, ir-retenzjoni u l-irkupru tad-drittijiet ta' benefiċċji

1.  Fejn il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tagħmel l-akkwist, ir-retenzjoni jew l-irkupru tad-dritt ta' benefiċċji, taħt skema li mhix skema speċjali fl-ambitu tat-tifsira tal-paragrafu 2 jew 3, suġġett għall-kompliment ta' perjodi ta' assigurazzjoni jew ta' residenza, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat Membru tieħu inkonsiderazzjoni, fejn suppost, il-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza kompluti taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor, sew jekk ikun taħt skema ġenerali kif ukoll jekk taħt skema speċjali u sew jekk bħala persuna impjegata kif ukoll bħala persuna li taħdem għal rasha. Għal dak l-iskop, hija tieħu inkonsiderazzjoni dawk il-perjodi bħallikieku huma komplewhom taħt il-leġislazzjoni tagħha stess.

2.  Fejn il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tikkondizzjona l-għoti ta' ċerti benefiċċji fuq il-perjodi ta' assigurazzjoni li tkomplew sa l-aħħar biss f'okkupazzjoni li hija suġġetta għal skema speċjali għall-persuni impjegati jew, fejn suppost, f'impjieg speċifiku, il-perjodi kompluti taħt il-leġislazzjoni ta' Stati Membri oħra jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-għoti ta' dawn il-benefiċċji biss jekk ikunu kompluti taħt skema korrispondenti jew, jekk dan ma jkunx hekk, fl-istess okkupazzjoni jew, fejn suppost, fl-istess impjieg.

inkonsiderazzjoni, il-persuna kkonċernata ma tissodisfax il-kondizzjonijiet għar-riċeviment ta' dawn il-benefiċċji, dawn il-perjodi jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-għoti ta' benefiċċji taħt l-iskema ġenerali jew, jekk dan ma jseħħx, taħt l-iskema applikabbli għall-ħaddiema manwali jew klerikali, kif ikun il-każ, suġġett għall-kondizzjoni li l-persuna kkonċernata kienet affiljata f'waħda jew iktar minn dawn l-iskemi.

3.  Fejn il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tikkondizzjona l-għoti ta' ċerti benefiċċji fuq li l-perjodu ta' assigurazzjoni jkun twettaq biss f'okkupazzjoni suġġetta għal skema speċjali għall-persuni li jaħdmu għal rashom, il-perjodi mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stati Membri oħra jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-għoti ta' dawn il-benefiċċji biss jekk ikunu twettqu taħt skema korrispondenti jew, jekk dan ma jkunx hekk, fl-istess okkupazzjoni. L-iskemi speċjali għall-persuni li jaħdmu għal rashom li għalihom hemm riferenza f'dan il-paragrafu huma mniżżla fl-Anness IV, parti B, għal kull Stat Membru kkonċernat.

Jekk, wara li jittieħdu inkonsiderazzjoni il-perjodi hekk imwettqa, il-persuna kkonċernata ma tissodisfax il-kondizzjonijiet għar-riċeviment ta' dawn il-benefiċċji, dawn il-perjodi jittieħdu inkonsiderazzjoni għal għoti ta' benefiċċji taħt l-iskema ġenerali jew, jekk dan ma jseħħx, taħt l-iskema applikabbli għall-ħaddiema manwali jew klerikali, kif ikun il-każ, suġġetta għall-kondizzjoni li l-persuna kkonċernata kienet affiljata f'waħda jew iktar minn dawn l-iskemi.

L-Artikolu 39 (11) (14)

Għoti ta' benefiċċji

1.  L-istituzzjoni ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu kienet applikabbli fiż-żmien meta l-inkapaċità għax-xogħol segwita minn invalidità seħħet, tiddetermina, skond il-leġislazzjoni, jekk il-persuna kkonċernata tissodisfax il-kondizzjonijiet għall-intitolar għall-benefiċċji, billi, fejn suppost, tieħu inkonsiderazzjoni l-Artikolu 38.

2.  Persuna li tissodisfa l-kondizzjonijiet li rriferejna għalihom fil-paragrafu 1 tirċievi l-benefiċċji biss mill-imsemmija istituzzjoni, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra.

3.  Persuna li mhix intitolata għall-benefiċċji taħt il-paragrafu 1 tirċievi l-benefiċċji li għaihom għadha intitolata taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor billi tieħu inkonsiderazzjoni, kif xieraq, ta' l-Artikolu 38.

4.  Jekk il-leġislazzjoni li għaliha saret riferenza fil-paragrafu 2 jew 3 tipprovdi li l-ammont ta' benefiċċji jkun determinat bl-itteħid inkonsiderazzjoni ta' l-eżistenza ta' membri tal-familja barra t-tfal, l-istituzzjoni kompetenti tieħu wkoll inkonsiderazzjoni dawk il-membri tal-familja tal-persuna kkonċernata li jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, bħallikieku kienu jabitaw fit-territorju ta' l-Istat kompetenti.

5.  Jekk il-leġislazzjoni li għaliha saret riferenza fil-paragrafu 2 jew 3 tistipula dispożizzjonijiet għat-tnaqqis, sospensjoni jew tneħħija ta' benefiċċji fil-każ ta' rkib fuq dħul ieħor jew fuq benefiċċji ta' tip differenti fl-ambitu tat-tifsira ta' l-Artikolu 461(2), l-Artikolu 46a(3) u l-Artikolu 46ċ(5) hija tapplika mutatis mutandis.

6.  Persuna assolutament bla xogħol li għaliha japplika l-Artikolu 71(1)(a)(ii) jew l-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 71(1)(b)(ii) tirċievi l-benefiċċji għall-invalidità pprovduti mill-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tabita, skond il-leġislazzjoni li hija tamministra, bħallikieku hija kienet suġġetta għal dik il-leġislazzjoni matul l-aħħar impjieg, bit-teħid inkonsiderazzjoni, fejn xieraq, ta' l-Artikolu 38 u/jew l-Artikolu 25(2). L-istituzzjoni tal-pajjiż tar-residenza tkun responsabbli għall-ħlas ta' dawn il-benefiċċji.

Fejn dik l-istituzzjoni tapplika leġislazzjoni li tipprovdi għal tnaqqis tal-kontribuzzjonijiet pagabbli minn persuni impjegati biex ikopru l-benefiċċji ta' l-invalidità, hija tawtorizza biex twettaq tali tnaqqis skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni tagħha.

Jekk il-leġislazzjoni li dik l-istituzzjoni tamministra tipprovdi biex il-kalkolu tal-benefiċċji jkun ibbażat fuq il-pagi u s-salarji, l-istituzzjoni tieħu inkonsiderazzjoni l-pagi u s-salarji rċevuti fl-aħħar pajjiż ta' l-impjieg u fil-pajjiż tar-residenza skond il-leġislazzjoni li hija tamministra. Fejn il-paga u s-salarju kien irċevut fil-pajjiż tar-residenza, l-istituzzjoni kompetenti tirreferi, kif meħtieġ u skond ir-regoli stipulati fil-leġislazzjoni tagħha, għas-salarji riċevuti fl-aħħar pajjiż ta' l-impjieg.It-Taqsima 2

Persuni impjegati jew persuni li jaħdmu għal rashom suġġetti jew għal-leġislazzjoni biss taħt liema l-ammont tal-benefiċċju għall-invalidità jiddependi fuq it-tul tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew fuq ir-residenza jew fuq il-leġislazzjoni ta' dan it-tip jew tat-tip li għalih saret riferenza fIt-taqsima 1

L-Artikolu 40 (11)

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.  Persuna impjegata jew persuna li taħdem għal rasha li kienet suċċessivament jew alternattivament suġġetta għal-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri, jew li għallinqas waħda mhix tat-tip li għalih saret referenza fl-Artikolu 37(1), tirċievi benefiċċji taħt id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 3, li japplika mutatis mutandis, waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 4.

2.  Madankollu, persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li ġġarrab inkapaċità waqt ix-xogħol li twassal għall-invalidità waqt li tkun suġġetta għal-leġislazzjoni mniżżla fl-Anness IV, il-Parti A, tirċievi benefiċċji skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 37(1) fuq dawn il-kondizzjonijiet:

 li hija tissodisfa l-kondizzjonijiet ta' dik il-leġislazzjoni jew ta' leġislazzjonijiet oħra ta' l-istess tip, waqt li tittieħed konsiderazzjoni ta' l-Artikolu 38, imma mingħajr ma tirrikorri għall-perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt leġislazzjoni li mhix imniżżla fl-Anness IV, il-Parti A, u

 li hija ma tissodisfax il-kondizzjonijiet meħtieġa għall-akkwist tad-dritt għall-benefiċċji ta' l-invalidità taħt leġislazzjoni li mhix imniżżla fl-Anness IV, il-Parti A, u

 li hija ma ssostni ebda dritt għall-benefiċċji tax-xjuħija, bit-teħid inkonsiderazzjoni tat-tieni sentenza ta' l-Artikolu 44(2).

3.  

(a) Għall-iskop ta' l-istabbiliment tad-dritt għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, mniżżla fl-Anness IV, il-Parti A, li tikkondizzjona l-għoti tal-benefiċċji għall-invalidità fuq li l-persuna kkonċernata li tkun irċeviet benefiċċji fi flus għall-mard jew li ma kinetx kapaċi għax-xogħol waqt perjodu speċifiku, fejn persuna impjegata jew persuna li taħdem għal rasha li kienet suġġetta għal dik il-leġislazzjoni ġġarrab inkapaċità fuq ix-xogħol li twassal għal invalidità waqt li tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, waqt li tingħata konsiderazzjoni li dan li ġej, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 37(1):

(i) kwalunkwe perjodu li matulu, fejn tidħol dik l-inkapaċità waqt ix-xogħol, hija rċeviet, taħt il-leġislazzjoni tat-tieni Stat Membru, benefiċċji għall-mard fi flus, jew, minflok dan, kompliet tieħu paga jew salarju;

(ii) kwalunkwe perjodu li, fejn tidħol l-invalidità li segwiet dik l-inkapaċità waqt ix-xogħol, hija rċeviet benefiċċji fl-ambitu tat-tifsira ta' dan il-Kapitolu 2 u tal-Kapitolu 3 li jsegwi, tar-Regolament mogħtija fejn tidħol l-invalidità taħt il-leġislazzjoni tat-tieni Stat Membru

bħallikieku kien perjodu matul liema tħallset benefiċċji fi flus għall-mard taħt il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru jew matul liema ma kinitx kapaċi għax-xogħol fl-ambitu tat-tifsira ta' dik il-leġislazzjoni.

(b) Id-dritt għall-benefiċċji ta' l-invalidità taħt il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru jkun akkwistat jew ma l-għeluq tal-perjodu preliminari tal-kumpens għall-mard, kif mitlub minn dik il-leġislazzjoni, jew ma l-għeluq tal-perjodu preliminari ta' l-inkapaċità għax-xogħol kif mitlub minn dik il-leġislazzjoni, imma mhux qabel:

(i) id-data ta' l-akkwist tad-dritt għall-benefiċċji ta' l-invalidità li għalihom saret riferenza fis-sottoparagrafu (a)(ii) taħt il-leġislazzjoni tat-tieni Stat Membru,

jew

(ii) il-jum ta' wara l-aħħar jum li fih il-persuna kkonċernata hija intitolata għall-benefiċċji tal-mard fi flus taħt il-leġislazzjoni tat-tieni Stat Membru.

4.  Deċiżjoni meħuda minn istituzzjoni ta' Stat Membru dwar il-grad ta' l-invalidità da parti ta' min jitlobha tkun torbot fuq l-istituzzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor ikkonċernat, basta li l-konkordanza bejn il-leġislazzjoni ta' dawn l-Istati fuq il-kondizzjonijiet marbuta mal-grad ta' l-invalidità tkun magħrufa fl-Anness V.It-Taqsima 3

Aggravament ta' l-invalidità

L-Artikolu 41 (11)

1.  Fil-każ ta' aggravament ta' invalidità li għaliha l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha tkun qiegħda tirċievi benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru singolu, ikunu japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) jekk il-persuna kkonċernata ma kinitx suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor minn mindu bdiet tirċievi l-benefiċċji, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-ewwel Stat toħroġ il-benefiċċji, billi tieħu l-aggravament inkonsiderazzjoni, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra;

(b) jekk il-persuna kkonċernata kienet suġġetta għal-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar mill-Istati Membri l-oħra mindu rċeviet il-benefiċċji, il-benefiċċji jinħarġu lilha, waqt li jittieħed inkonsiderazzjoni l-aggravament, skond l-Artikolu 37(1) jew 40(1) jew (2), kif xieraq;

(ċ) jekk in-numru totali tal-benefiċċju jew tal-benefiċċji pagabbli taħt is-sottoparagrafu (b) huwa inqas mill-ammont tal-benefiċċju li l-persuna kkonċernata kienet qed tirċievi aspejjeż ta' l-istituzzjoni li qabel kellha tagħmel il-pagament, tali istituzzjoni tħallasha suppliment ugwali għad-differenza bejn iż-żewġ ammonti;

(d) jekk, fil-każ li għalih hemm riferenza fis-sottoparagrafu (b), l-istituzzjoni responsabbli għall-inkapaċità inizjali hija istituzzjoni Olandiża, u jekk:

(i) il-marda li kkawżat l-aggravament hija l-istess bħal dik li wasslet għall-għoti tal-benefiċċji taħt leġislazzjoni Olandiża,

(ii) din il-marda hija marda okkupazzjonali fl-ambitu tat-tifsira tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li għalih il-persuna kkonċernata kienet l-aħħar suġġetta u jintitolaha għall-pagament tas-suppliment li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 60(1)(b), u

(iii) il-leġislazzjoni jew leġislazzjonijiet li għalihom il-persuna kkonċernata kienet suġġetta mindu rċeviet il-benefiċċji hija jew huma mniżżla fl-Anness IV, il-Parti A,

l-istituzzjoni Olandiża tkompli tipprovdi l-benefiċċju inizjali wara li jseħħ l-aggravament, u l-benefiċċju dovut taħt il-leġislazzjoni ta' l-aħħar Stat Membru li għalih il-persuna kkonċernata kienet suġġetta jkun imnaqqas bl-ammont tal-benefiċċju Olandiż;

(e) jekk, fil-każ li għalih hemm riferenza fis-sottoparagrafu (b), il-persuna kkonċernata mhix intitolata għall-benefiċċji a spejjeż ta' istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-ewwel Stat toħroġ il-benefiċċji, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni l-aggravament u, fejn xieraq, l-Artikolu 38.

2.  Fil-każ ta' l-aggravament ta' invalidità li għaiha l-persuna impjegata jew dik li taħdem għal rasha qiegħda tirċievi benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri, il-benefiċċji jingħatawlha, billi jittieħed inkonsiderazzjoni l-aggravament, skond l-Artikolu 40(1).It-Taqsima 4

Bidu mill-ġdid tad-dispożizzjonijiet tal-benefiċċji wara suspensjoni jew tneħħija — Bdil ta' benefiċċji għall-invalidità f'benefiċċji tax-xjuħija — Rikalkulazzjoni tal-benefiċċji mogħtija taħt l-Artikolu 39

L-Artikolu 42 (11)

Determinazzjoni tal-istituzzjoni responsabbli għad-dispożizzjoni tal-benefiċċji fejn id-dispożizzjoni tal-benefiċċji ta' invalidità terġa tibda

1.  Jekk id-dispożizzjoni tal-benefiċċji terġa tingħata wara suspensjoni, tali dispożizzjoni tkun, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 43, ir-responsabbiltà ta' l-istituzzjoni jew ta' l-istituzzjonijiet li kienet/kienu responsabbli għad-dispożizzjoni tal-benefiċċji fiż-żmien tas-sospensjoni.

2.  Jekk, wara t-tneħħija tal-benefiċċji, il-kondizzjoni tal-persuna kkonċernata tiggarantixxi l-għoti ta' iktar benefiċċji, dawn jingħataw skond l-Artikolu 37(1) jew l-Artikolu 40(1) jew (2), kif jixraq.

L-Artikolu 43 (11)

Konverżjoni tal-benefiċċji ta' l-invalidità f'benefiċċji tax-xjuħija — Rikalkulazzjoni tal-benefiċċji mogħtija taħt l-Artikolu 39

1.  Il-benefiċċji ta' invalidità jinbidlu f'benefiċċji tax-xjuħija, kif jixraq, taħt il-kondizzjoni stipulata mil-leġislazzjoni jew leġislazzjonijiet taħt liema kienu ngħataw, u skond il-Kapitolu 3.

2.  Fejn persuna li tirċievi l-benefiċċji ta' l-invalidità tista' tistabbilixxi talba għall-benefiċċji tax-xjuħija taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jew iktar, skond l-Artikolu 49, kwalunkwe istituzzjoni li hija responsabbli biex tipprovdi benefiċċji ta' invalidità taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tkompli tipprovdi tali persuna bil-benefiċċji ta' invalidità li hija intitolata għalihom taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra sakemm id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 jsiru applikabbli fejn tidħol dik l-istituzzjoni jew sakemm il-persuna kkonċernata twettaq il-kondizzjonijiet għal tali benefiċċji.

3.  Fejn il-benefiċċji ta' invalidità mogħtija skond l-Artikolu 39 taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru jinbidlu f'benefiċċji tax-xjuħija u fejn il-persuna kkonċernata għadha ma tissodisfax il-kondizzjonijiet mitluba minn waħda jew iktar leġislazzjonijiet nazzjonali biex tirċievi dawn il-benefiċċji, il-persuna kkonċernata tirċievi, mingħand dan jew dawn l-Istati Membri. mid-data tal-qlib, benefiċċji ta' invalidità mogħtija skond il-Kapitolu 3 bħallikieku dak il-kapitolu kien applikabbli fiż-żmien meta seħħet l-inkapaċità fuq ix-xogħol li wasslet għall-invalidità, sakemm il-persuna kkonċernata tissodisfa l-kondizzjonijiet kwalifikanti għall-benefiċċji tax-xjuħija stipulati mil-leġislazzjonijiet nazzjonali kkonċernati jew, fejn tali bidla mhix pprovduta, sakemm hija jkollha d-dritt għall-benefiċċji ta' invalidità taħt il-leġislazzjoni jew leġislazzjonijiet ikkonċernati.

4.  Il-benefiċċji ta' invalidità pprovduti taħt l-Artikolu 39 ikunu rikalkulati insegwitu għall-Kapitolu 3 hekk kif il-benefiċjarju jissodisfa l-kondizzjonijiet kwalifikanti għall-benefiċċji ta' invalidità stipulati bil-leġislazzjoni li mhix imniżżla fl-Anness IV, il-Parti A, jew hekk kif huwa jirċievi l-benefiċċji tax-xjuħija taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor.

▼M3It-Taqsima 5

Persuni koperti bi skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili

L-Artikolu 43a

1.  Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 37, 38(1), 39 u t-Taqsimiet 2, 3 u 4 għandhom japplikaw b'analoġija għal persuni koperti bi skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili.

2.  Madankollu, jekk il-liġijiet ta' Stat Membru tissoġġetta l-akkwist, il-likwidazzjoni, iż-żamma jew l-irkupru ta' drittijiet għal benefiċċji taħt skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili għall-kondizzjoni li l-perijodi kollha ta' assigurazzjoni kienu kkompletati taħt skema speċjali jew aktar għal persuni fis-servizz ċivili f'dak l-Istat Membru, jew huma kkunsidrati mill-liġijiet ta' dak l-Istat Membru bħala ekwivalenti għal perijodi bħal dawn, għandu jittieħed akkont biss tal-perijodi li jistgħu jkunu rikonoxxuti taħt il-liġijiet ta' dak l-Istat Membru.

Jekk, tenut kont tal-perijodi hekk ikkompletati, il-persuna kkonċernata ma tissodisfax il-kondizzjonijiet biex tirċievu dawn il-benefiċċji, dawn il-perijodi għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-għoti tal-benefiċċji taħt skema ġenerali jew, fin-nuqqas ta' din, l-iskema applikabbli għal ħaddiema manwali jew klerikali, skond kif ikun il-każ.

3.  Billi, taħt il-liġijiet ta' Stat Membru, il-benefiċċji huma kkalkolati fuq bażi ta' l-aħħar salarju jew salarji irċevuti matul il-perijodu ta' referenza, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat għandha tqis għal raġunijiet ta' kalkolu dawk is-salarji biss, ivvalorizzati mill-ġdid kif suppost, irċevuti matul il-perijodu jew perijodi li għalihom il-persuna kkonċernata kienet soġġetta għal dik il-liġi.

▼BIL-KAPITOLU 3(11)

(PENSJONIJIET) TAX-XJUĦIJA U TAL-MEWT

L-Artikolu 44 (11)

Dispożizzjonijiet ġenerali għall-għoti tal-benefiċċji meta persuna impjegata jew li taħdem għal rasha kienet suġġetta għal-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri

1.  Id-drittijiet għall-benefiċċji ta' persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li kienet suġġetta għal-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri, jew tas-superstiti tagħha, tkun determinata skond id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu.

2.  Ħlief jekk mhux pprovdut mod ieħor fl-Artikolu 49, il-proċess għal talba għall-għoti sottomessa mill-persuna kkonċernata jieħu inkonsiderazzjoni l-leġislazzjonijiet kollha li għalihom kienet suġġetta l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha. Eċċezzjoni għal din ir-regola ssir jekk il-persuna kkonċernata espressament titlob posponiment ta' l-għoti tal-benefiċċji tax-xjuħija li għalihom tkun intitolata taħt il-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar Stati Membri.

▼M5

3.  Dan il-kapitolu m'għandux japplika għal żjidiet jew supplementi għall-pensjonijiet tat-tfal jew pensjonijiet ta' l-orfni li jingħataw skond id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 8.

▼B

L-Artikolu 45 (11) (14)

Konsiderazzjoni ta' perjodi ta' assigurazzjoni jew ta' residenza mwettqa taħt il-leġislazzjonijiet li għalihom kienet suġġetta l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha, għall-akkwist, ir-retenzjoni jew l-irkuprar tad-dritt tal-benefiċċji

1.  Fejn il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru tagħmel l-akkwist, ir-retenzjoni u l-irkuprar tad-dritt tal-benefiċċji, taħt skema li mhix skema speċjali fl-ambitu tat-tifsira tal-paragrafu 2 jew 3, suġġetti għat-twettiq ta' perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat Membru tieħu inkonsiderazzjoni, fejn meħtieġ, tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor, sew jekk taħt skema ġenerali jew taħt skema speċjali u sew jakk bħala persuna impjegata kif ukoll jekk persuna li taħdem għal rasha. Għal dan l-iskop, hija tieħu inkonsiderazzjoni dawn il-perjodi bħallikieku twettqu taħt il-leġislazzjoni tagħha.

2.  Fejn il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tikkondizzjona l-għoti ta' ċerti benefiċċji fuq li l-perjodi ta' assigurazzjoni kienu twettqu biss f'okkupazzjoni li hija suġġetta għal skema speċjali għall-persuni impjegati jew, fejn xieraq, f'impieg speċifiku, il-perjodi mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stati Membri oħra tittieħed inkonsiderazzjoni għall-għoti ta' dawn il-benefiċċji biss jekk imwettqa taħt skema korrispondenti jew, jekk dan mhux hekk, fl-istess okkupazzjoni jew, fejn xieraq, fl-istess impjieg. Jekk, wara li jittieħdu inkonsiderazzjoni l-perjodi hekk imwettqa, il-persuna kkonċernata ma tissodisfax il-kondizzjonijiet għar-riċeviment ta' dawn il-benefiċċji, dawn il-perjodi jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-għoti tal-benefiċċji taħt l-iskema ġenerali jew, jekk dan ma jseħħx, taħt l-iskema applikabbli għall-ħaddiema manwali jew klerikali, kif ikun il-każ, suġġetti għall-kondizzjoni li l-persuna kienet affiljata f'waħda jew iktar minn dawn l-iskemi.

3.  Fejn il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru tikkondizzjona l-għoti ta' ċerti benefiċċji fuq li l-perjodi ta' assigurazzjoni twettqu biss f'okkupazzjoni suġġetta għal skema speċjali għal persuni li jaħdmu għal rashom, il-perjodi mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stati Membri oħra jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-għoti ta' dawn il-benefiċċji biss jekk imwettqa taħt skema korrispondenti jew, jekk dan ma jseħħx, fl-istess okkupazzjoni. L-iskemi speċjali għall-persuni jaħdmu għal rashom li hemm riferenza għalihom f'dan il-paragrafu huma mniżżla fl-Anness IV il-Parti B, għal kull Stat Membru kkonċernat. Jekk, wara li jkunu ttieħdu inkonsiderazzjoni l-perjodi li għalihom saret riferenza f'dan il-paragrafu, il-persuna kkonċernata ma tissodisfax il-kondizzjonijiet għar-riċeviment ta' dawn il-benefiċċji, dawn il-perjodi jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-għoti tal-benefiċċji taħt l-iskema ġenerali jew, jekk dan ma jseħħx, taħt l-iskema applikabbli għall-ħaddiema manwali jew klerikali, kif jista' jkun il-każ, suġġett għall-kondizzjoni li l-persuna kkonċernata kienet affiljata għal waħda jew oħra minn dawn l-iskemi.

4.  Il-perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt skema speċjali ta' Stat Membru jittieħdu inkonsiderazzjoni taħt l-iskema ġenerali jew, jekk dan ma jseħħx, taħt l-iskema applikabbli għall-ħaddiema manwali jew klerikali, skond kif ikun il-każ, ta' Stat Membru ieħor għall-akkwist, ir-ritensjoni jew l-irkuprar tad-dritt għall-benefiċċji, suġġett għall-kondizzjoni li l-persuna kkonċernata kienet affiljata f'waħda jew oħra minn dawn l-iskemi, anke jekk dawn il-perjodi kienu diġà ttieħdu inkonsiderazzjoni fl-Istat ta' l-aħħar taħt skema li hemm riferenza għaliha fil-paragrafu 2 jew fl-ewwel sentenza tal-paragrafu 3.

5.  Fejn il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tikkondizzjoni l-akkwist, ir-ritensjoni u l-irkuprar tad-dritt għall-benefiċċji fuq li l-persuna kkonċernata kienet assigurata fiż-żmien tal-materjalizzazzjoni tar-riskju, din il-kondizzjoni titqies li kienet issodisfata fil-każ ta' assigurazzjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, skond il-proċeduri approvati fl-Anness VI għal kull Stat Membru kkonċernat.

6.  Perjodu ta' impieg sħiħ ta' ħaddiem li għalih tapplika l-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 81(1)(a)(ii) jew (b)(ii), jittieħed inkonsiderazzjoni mill-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-ħaddiem ikkonċernat jabita skond il-leġislazzjoni amministrata minn dik l-istituzzjoni, bħallikieku dik il-leġislazzjoni applikat għalih matul l-aħħar impjieg.

Fejn l-istituzzjoni tapplika leġislazzjoni li tipprovdi għal tnaqqis tal-kontribuzzjonijiet pagabbli minn persuni bla xogħol biex ikopru l-pensjoni tax-xjuħija jew tal-mewt, din tkun awtorizzata li twettaq tnaqqis skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni tagħha.

Jekk il-perjodu ta' impjieg sħiħ fil-pajjiż tar-residenza tal-persuna kkonċernata jista' biss jittieħed inkonsiderazzjoni jekk il-perjodu ta' kontribuzzjoni twettaq kollu f'dak il-pajjiż, din il-kondizzjoni titqies li twettqet jekk il-perjodi ta' kontribuzzjoni jkunu twettqu fi Stat Membru ieħor.

L-Artikolu 46 (11)

Għoti ta' benefiċċji

1.  Fejn il-kondizzjonijiet meħtieġa mil-leġislazzjoni ta' Stat Membru għall-intitolar tal-benefiċċji jkunu ġew sodisfatti mingħajr ma jkollu jkun applikat l-Artikolu 45 jew l-Artikolu 40(3), jkunu japplikaw ir-regoli li ġejjin:

(a) l-istituzzjoni kompetenti tikkalkula l-ammont tal-benefiċċji li jkunu dovuti:

(i) fuq naħa waħda, taħt id-dispożizzjonijiet biss tal-leġislazzjoni li hija tamministra;

(ii) fuq in-naħa l-oħra, insegwitu għall-paragrafu 2;

b) l-istituzzjoni kompetenti tista', madanakollu, twarrab il-kalkolu li jrid jitwettaq skond (a)(ii) jekk ir-riżultat ta' din il-kalkulazzjoni, barra mid-differenzi li joħorġu mill-użu tal-figuri sħaħ, ikun ugwali għal jew inqas mir-riżultat tal-kalkulazzjoni mwettqa skond (a)(i), sakemm dik l-istituzzjoni ma tapplika ebda leġislazzjoni li jkun fiha regoli kontra l-irkib (overlapping) kif kien hemm riferenza fl-Artikoli 46b u 46ċ jew jekk l-istituzzjoni msemmija qabel tapplika leġislazzjoni li jkun fiha regoli kontra l-irkib (overlapping) fil-każ li kien irreferut fl-Artikolu 46ċ, basta li l-imsemmija leġislazzjoni tistipula li benefiċċji ta' tip differenti jittieħdu inkonsiderazzjoni biss abażi tar-relazzjoni tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew ta' residenza mitluba minn dik il-leġislazzjoni sabiex tikkwalifika għall-intitolament ta' benefiċċju sħiħ.

L-Anness IV, il-Parti Ċ, tillistja għal kull Stat Membru kkonċernat il-każijiet fejn iż-żewġ kalkulazzjonijiet iwasslu għal riżultat ta' dan it-tip.

2.  Fejn il-kondizzjonijiet mitluba mil-leġislazzjoni ta' Stat Membru għall-intitolar ta' benefiċċji jissodisfaw biss wara l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 45 jew ta' l-Artikolu 40(3), japplikaw ir-regoli li ġejjin:

(a) l-istituzzjoni kompetenti tikkalkula l-ammont teoretiku tal-benefiċċju li għalih il-persuna kkonċernata tkun tista' tagħmel it-talba basta l-perjodi kollha ta' l-assigurazzjoni u/jew tar-residenza, li kienu mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istati Membri li għalihom il-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha kienet suġġetta, jkunu ġew imwettqa fl-Istat inkwistjoni taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra fil-jum tal-għoti tal-benefiċċju. Jekk, taħt din il-leġislazzjoni, l-ammont tal-benefiċċju huwa indipendenti mit-tul tal-perjodi mwettqa, l-ammont jitqies bħala li jkun l-ammont teoretiku li għalih hemm riferenza f'dan il-paragrafu;

(b) l-istituzzjoni kompetenti sussegwentement tiddetermina l-ammont attwali tal-benefiċċju abażi tal-ammont teoretiku li għalih hemm riferenza fil-paragrafu preċedenti skond il-proporzjon tat-tul taż-żmien tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew tar-residenza mwettqa qabel il-materjalizzazzjoni tar-riskju taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra mat-tul taz-żmien totali tal-perjodi ta' assigurazzjoni u tar-residenza mwettqa qabel il-materjalizzazzjoni tar-riskju taħt il-leġislazzjonijiet ta' l-Istati Membri kollha kkonċernati.

3.  Il-persuni kkonċernati jkunu intitolati għall-ogħla ammont ikkalkulat skond il-paragrafu 1 u 2 mill-istituzzjoni kompetenti ta' kull Stat Membru mingħajr preġudizzju għal xi applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rigward riduzzjoni, sospensjoni jew tneħħija pprovdut għalihom bil-leġislazzjoni taħt liema huwa dovut il-benefiċċju.

Fejn dak huwa l-każ, it-taqbil li għandu jitwettaq għandu jirrelata ma' l-ammonti ddeterminati wara l-applikazzjoni ta' l-imsemmija dispożizzjonijiet.

4.  meta, fil-każ tal-pensjonijiet ta' l-invalidità, tax-xjuħija jew tas-superstiti, it-total tal-benefiċċji dovuti mill-istituzzjonijiet kompetenti ta' tnejn jew iktar Stati Membri taħt id-dispożizzjonijiet tal-konvenzjoni tas-sigurtà soċjali multilaterali li għaliha saret riferenza fl-Artikolu 6(b) ma jaqbżux it-total li kien ikun dovut minn tali Stat Membru taħt il-paragrafi 1 sa 3, il-persuna kkonċernata tibbenefika mid-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu.

L-Artikolu 46a (11)

Dispożizzjonijiet ġenerali rigward it-tnaqqis, is-sospensjoni u t-tneħħija applikabbli għall-benefiċċji fejn jidħlu l-invalidità, ix-xjuħija u s-superstiti taħt il-leġislazzjonijiet ta' l-Istati Membri

1.  Għall-iskopijiet tal-Kapitolu, l-irkib (overlapping) ta' benefiċċji ta' l-istess tip ikollhom it-tifsira segwenti: l-irkib (overlapping) tal-benefiċċji rigward l-invalidità, ix-xjuħija u s-superstiti kkalkulat jew ipprovdut abażi ta' perjodi ta' assigurazzjoni u/jew residenza mwettqa minn waieħed u l-istess persuna.

2.  Għall-iskopijiet tal-Kapitolu, l-irkib (overlapping) ta' benefiċċji ta' tipi differenti tfisser kull irkib (overlapping) ta' benefiċċji li majistgħux ikunu meqjusa ta' l-istess tip fl-ambitu tat-tifsira tal-paragrafu 1.

3.  Ir-regoli segwenti jkunu applikabbli għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar ir-riduzzjoni, is-sospensjoni u t-tneħħija stipulati mil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fil-każ ta' irkib (overlapping) ta' benefiċċju fejn jidħlu l-invalidità, ix-xjuħija jew is-superstiti ma benefiċċju ta' l-istess tip jew benefiċċju ta' tip differenti jew ma dħul ieħor:

(a) għandha tittieħed konsiderazzjoni tal-benefiċċji akkwistati taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor jew ta' dħul ieħor akkwistat fi Stat Membru ieħor biss fejn il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru tipprovdi għat-teħid inkonsiderazzjoni ta' benefiċċji jew dħul akkwistat barra l-pajjiż;

(b) għandha tittieħed konsiderazzjoni ta' l-ammont ta' benefiċċji li se jingħataw minn Stat Membru ieħor qabel it-tnaqqis tat-taxxi, il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u taxxi u tnaqqis individwali ieħor;

(ċ) m'għandha tittieħed ebda konsiderazzjoni ta' l-ammont ta' benefiċċji akkwistati taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor li jingħataw abażi ta' assigurazzjoni voluntarja jew ta' assigurazzjoni b'għażla kontinwata;

(d) Fejn id-dispożizzjonijiet dwar ir-riduzzjoni, is-sospensjoni jew it-tneħħija huma applikabbli taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed biss minħabba l-fatt li l-persuna kkonċernata tirċievi benefiċċji ta' tip simili jew differenti pagabbli taħt il-leġislazzjoni ta' Stati Membri oħra jew dħul ieħor akkwistat fit-territorju ta' Stati Membri oħra, il-benefiċċju pagabbli taħt il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru jista' jkun imnaqqas biss fil-limiti ta' l-ammont tal-benefiċċji pagabbli taħt il-leġislazzjoni jew id-dħul akkwistat fit-territorju ta' Stati Membri oħra.

L-Artikolu 46b (11)

Dispożizzjonijiet speċjali applikabbli fil-każ ta' rkib (overlapping) ta' benefiċċji ta' l-istess tip taħt il-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri

1.  Id-dispożizzjonijiet dwar ir-riduzzjoni, is-sospensjoni jew it-tneħħija stipulati bil-leġislazzjoni ta' Stat Membru ma jkunux applikabbli għall-benefiċċju kkalkulat skond l-Artikolu 46(2).

2.  Id-dispożizzjonijiet dwar ir-riduzzjoni, is-sospensjoni u t-tnaqqis stipulati mil-leġislazzjoni ta' Stat Membru jkunu japplikaw għall-benefiċċju kkalkulat skond l-Artikolu 46(1)(a)(i) biss jekk il-benefiċċju kkonċernat huwa:

(a) jew benefiċċju, li hemm riferenza għalih fl-Anness IV, il-Parti D, li l-ammont tiegħu ma jiddependix fuq it-tul tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa,

jew

(b) benefiċċju, li l-ammont tiegħu huwa ddeterminat abażi ta' perjodu akkreditat meħud li twettaq bejn id-data li fiha r-riskju mmaterjalizza u data iktar tard. Fil-każ ta' l-aħħar, l-imsemmija dispożizzjonijiet japplikaw fil-każ ta' rkib (overlapping) ta' tali benefiċċju:

(i) jew b'benefiċċju ta' l-istess tip, għajr fejn ftehim kien milħuq bejn tnejn jew iktar Stati Memmbri li jipprovdi li wieħed u l-istess perjodu akkreditat jista' ma jeħux inkonsiderazzjoni darba jew darbtejn;

(ii) jew b'benefiċċju tat-tip li saret riferenza għalih f'(a).

Il-benefiċċji li għaihom saret riferenza f'(a) u (b) u l-ftehim imsemmi fl-Anness IV, il-Parti D.

L-Artikolu 46ċ (11)

Dispożizzjonijiet speċjali applikabbli fil-każ ta' rkib (overlapping) ta' wieħed jew iktar benefiċċji li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 46a(1) ma wieħed jew iktar benefiċċji ta' tip differenti jew ma dħul ieħor, fejn tnejn jew iktar Stati Membri huma kkonċernati

1.  Jekk ir-riċeviment ta' benefiċċji ta' tip differenti jew dħul ieħor jitolbu r-riduzzjoni, is-sospensjoni jew it-twaqqif ta' tnejn jew iktar benefiċċji li għalihom saret riferenza fl-Artikolu 46(1)(a)(i), l-ammonti li ma jkunux imħallsa b'applikazzjoni stretta tad-dispożizzjonijiet rigward ir-riduzzjoni, is-sospensjoni u t-tneħħija pprovdut għalihom bil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru kkonċernat ikun diviż minn-numru ta' benefiċċji suġġetti għar-riduzzjoni, is-sospensjoni jew it-tneħħija.

2.  Fejn il-benefiċċju inkwistjoni huwa kkalkulat skond l-Artikolu 46(2), il-benefiċċju jew benefiċċji ta' tip differenti minn ta' StatiMembri oħra jew dħul ieħor jew l-elementi l-oħra kollha pprovdut għalihom bil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet fejn tidħol ir-riduzzjoni, is-sospensjoni u t-tneħħija jittieħdu inkonsiderazzjoni aproporzjon tal-perjodi ta' assigurazzjoni u/jew residenza li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 46(2)(b), u jkunu użati għall-kalkolu ta' l-imsemmi benefiċċju.

3.  Jekk ir-riċeviment ta' benefiċċji ta' tip differenti jew ta' dħul ieħor jitlob ir-riduzzjoni, is-sospensjoni jew it-tneħħija ta' wieħed jew iktar benefiċċji li għalihom saret riferenza fl-Artikolu 46(1)(a)(i), u ta' wieħed jew iktar bebefiċċji li għalihom saret riferenza fl-Artikolu 46(2), jkunu applikati r-regoli segwenti:

(a) fejn fil-każ ta' benefiċċju jew benefiċċji li għalihom saret riferenza fl-Artikolu 46(1)(a)(i), l-ammonti li ma jkunux imħallsa b'applikazzjoni stretta tad-dispożizzjonijiet rigward ir-riduzzjoni, is-sospensjoni jew it-tneħħija pprovdut għalihom bil-leġislazzjoni ta' l-Istati Membri kkonċernati jkunu diviżi bin-numru ta' benefiċċji suġġetti għar-riduzzjoni, is-sospensjoni jew it-tneħħija;

(b) fejn fil-każ ta' benefiċċju jew benefiċċji kkalkulati skond l-Artikolu 46(2), ir-riduzzjoni, is-sospensjoni jew it-tneħħija jitwettqu skond il-paragrafu 2.

4.  Fejn, fil-każ li għalih hemm riferenza fil-paragrafi 1 u 3(a), il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tipprovdi li, għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rigward riduzzjoni, sospensjoni jew tneħħija, tittieħed konsiderazzjoni ta' benefiċċji ta' tip differenti u/jew dħul ieħor u ta' l-elementi l-oħra kollha bi proporzjon għall-perjodi ta' assigurazzjoni li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 46(2)(b), id-diviżjoni pprovdut għaliha fl-imsemmija paragrafi ma tapplikax fejn jidħol dak l-Istat Membru.

5.  Id-dispożizzjonijiet kollha msemmija hawn fuq japplikaw mutatis mutandis fejn il-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar Stati Membri tipprovdi li d-dritt għall-benefiċċju ma jistax ikun akkwistat fejn il-persuna kkonċernata tkun qiegħda tirċievi benefiċċju ta' tip differenti, pagabbli taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, jew ta' dħul ieħor.

L-Artikolu 47 (11)

Dispożizzjonijiet addizzjonali għall-kalkolu tal-benefiċċji

1.  Għall-kalkolu ta' l-ammonti teoretiċi u pro rata msemmija fl-Artikolu 46(2), jkunu japplikaw ir-regoli li ġejjin:

(a) Fejn it-tul totali tal-perjodi ta' assigurazzjoni u tar-residenza mwettqa qabel ma mmaterjalizza r-riskju taħt il-leġislazzjonijiet ta' l-Istati Membri kollha kkonċernati mhux itwal mill-perjodu massimu mitlub mil-leġislazzjoni ta' wieħed minn dawn l-Istati Membri għar-riċeviment tal-benefiċċju, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat tieħu inkonsiderazzjoni il-perjodu massimu minflok it-tul totali tal-perjodi mwettqa; dan il-metodu ta' kalkolu m'għandux jirriżulta fl-impożizzjoni fuq dik l-istituzzjoni ta' l-ispiża ta' benefiċċju ikbar mill-benefiċċju sħiħ ipprovdut għalih bil-leġislazzjoni li hija tamministra. Din id-dispożizzjoni ma tapplikax għall-benefiċċji, li l-ammont tagħhom ma jiddependix fuq it-tul ta' l-assigurazzjoni;

(b) il-proċedura biex jittieħdu inkonsiderazzjoni l-perjodi ta' irkib (overlapping) stipulati fir-Regolament implimentat li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 98;

(ċ) fejn, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, il-benefiċċji huma kkalkulati abażi tal-qligħ medju, kontribuzzjoni medja, żieda medja jew fuq ir-relazzjoni li teżisti, matul il-perjodi ta' assigurazzjoni, bejn id-dħul gross ta' dak li jagħmel it-talba u l-qligħ gross medju tal-persuni kollha nxurjati minbarra l-apprendisti, tali figuri medji iddeterminati mill-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat biss abażi tal-perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' l-imsemmi Stat, jew tal-qligħ gross riċevut mill-persuna kkonċernata matul dawk il-perjodi biss;

(d) fejn, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, il-benefiċċji huma kkalkulati abażi ta' l-ammont ta' qligħ, kontribuzzjonijiet jew żidiet, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat tiddetermina l-qligħ, il-kontribuzzjonijiet u ż-żidiet li għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni fejn jidħlu l-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stati Membri oħra abażi tal-qligħ medju, il-kontribuzzjonijiet u ż-żidiet fejn jidħlu l-perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra;

(e) fejn, taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru, il-benefiċċji huma kkalkulati abażi tal-qligħ standardizzat jew ammont fiss, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat jikkonsidraw l-qligħ standardizzat jew ammont fiss biex jittieħed inkonsiderazzjoni minnha fejn jidħlu l-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjonijiet ta' Stati Membri oħra bħala ugwali għall-qligħ standardizzat jew ammont fiss jew, fejn xieraq, għall-medja tal-qligħ standardizzat jew ammont fiss korrispondenti għall-perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra;

(f) fejn, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, il-benefiċċji huma kkalkulati għal xi perjodi a bażi tal-ammont ta' qligħ u, għal perjodi oħra, a bażi tal-qligħ standardizzat jew ammont fiss, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat, rigward il-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjonijiet ta' Stati Membri oħra, tieħu inkonsiderazzjoni l-qligħ jew l-ammonti fissi ddeterminati skond id-dispożizzjonijiet msemmija f(d) jew (e) jew, kif xieraq, il-medja ta' dan il-qligħ jew ammonti fissi għall-perjodi kollha mwettqa taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra, l-istituzzjoni kompetenti tikkonsidra l-qligħ li għandu jittieħed inkonsiderazzjoni rigward il-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjonijiet ta' Stati Membri oħra bħala ugwali għall-qligħ nazzjonali korrispondenti għall-qligħ standardizzat jew l-ammonti fissi;

(g) fejn, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, il-benefiċċji huma kkalkulati abażi ta' kontribuzzjonijiet medji, l-istituzzjoni kompetenti tiddetermina dik il-medja b'riferenza biss għal dawk il-perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat imsemmi.

2.  Id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' Stat Membru rigward ir-rivalutazzjoni tal-fatturi meħuda inkonsiderazzjoni għall-kalkolu tal-benefiċċji japplikaw, kif xieraq, għall-fatturi li għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni mill-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat, skond il-paragrafu 1, fejn jidħlu l-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stati Membri oħra.

3.  Jekk, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, l-ammont tal-benefiċċji huwa ddeterminat billi tittieħed inkonsiderazzjoni l-eżistenza ta' membri tal-familja barra t-tfal, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat tieħu wkoll inkonsiderazzjoni dawk il-membri tal-familja tal-persuna kkonċernata li kieneu jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru ieħor bħallikieku kienu jabitaw fit-territorju ta' l-Istat kompetenti.

4.  Jekk il-leġislazzjoni li l-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru tamministra titlob salarju biex jittieħed inkonsiderazzjoni għall-kalkolu tal-benefiċċji, fejn l-ewwel u t-tieni paragrafi ta' l-Artikolu 45(6) ġew applikati, u jekk, f'dan l-Istat Membru, perjodi biss ta' impjieg sħiħ bil-benefiċċju skond l-Artikolu 71(1)(a)(ii) jew l-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 71(b)(ii) jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-ħlas ta' pensjonijiet, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat Membru tħallas il-pensjoni a bażi tas-salarju li hija użat biex tipprovdi dak il-benefiċċju tad-disimpjieg skond il-leġislazzjoni li hija tamministra.

L-Artikolu 48 (11)

Perijodi ta' assigurazzjoni jew ta' residenza ta' inqas minn sena

1.  Minkejja l-Artikolu 46(2), l-istituzzjoni ta' Stat Membru ma tkunx mistennija li tagħti benefiċċji rigward perjodi mwettqa taħt il-leġislazzjoni li tamministra li jittieħdu inkonsiderazzjoni meta r-riskju jimmaterjalizza, kemm-il darba:

 it-tul ta' l-imsemmija perjodi ma jammontax għal sena,

 u

 waqt li jittieħdu dawn il-perjodi biss inkonsiderazzjoni, ebda dritt ta' benefiċċju ma jinkiseb bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet ta' dik il-leġislazzjoni.

2.  L-istituzzjoni kompetenti ta' kull wieħed mill-Istati Membri kkonċernati tieħu inkonsiderazzjoni il-perjodi msemmija fil-paragrafu 1, għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 46(2) bl-eċċezzjoni tas-sottoparagrafu (b).

3.  Jekk l-effett ta' l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 jeħles mill-obligazzjoni tagħhom lill-istituzzjonijiet kollha ta' l-Istati Membri kkonċernati, il-benefiċċji jingħataw esklussivament taħt il-leġislazzjoni ta' l-aħħar minn dawk l-Istati li tiegħu jkunu sodisfatti l-kondizzjonijiet, bħallikieku l-perjodi kollha ta' assigurazzjoni u residenza mwettqa u meħuda inkonsiderazzjoni skond l-Artikolu 45(1) sa (4) kienu mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat.

L-Artikolu 49 (11) (15)

Il-kalkolu tal-benefiċċji fejn persuna ma tissodisfax simultanjament il-kondizzjonijiet stipulati mil-leġislazzjonijiet kollha taħt liema perjodi ta' assigurazzjoni jew ta' residenza kienu mwettqa jew meta espressament talbet posponiment ta' l-għoti tal-benefiċċji tax-xjuħija

1.  Jekk, fi żmien mogħti, il-persuna kkonċernata ma tissodisfax il-kondizzjonijiet stipulati għad-dispożizzjonijiet tal-benefiċċji mil-leġislazzjonijiet kollha ta' l-Istati Membri li tagħhom huwa kien suġġett, waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni kif xieraq l-Artikolu 45 u/jew l-Artikolu 40(3), imma tissodisfa l-kondizzjonijiet ta' wieħed jew iktar minnhom biss, japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) kull istituzzjoni kompetenti li tamministra leġislazzjoni li l-kondizzjonijiet tagħha huma ssodisfati tikkalkula l-ammont tal-benefiċċju dovut, skond l-Artikolu 46;

(b) madanakollu:

(i) jekk il-persuna kkonċernata tissodisfa l-kondizzjonijiet ta' l-inqas ta' żewġ leġislazzjonijiet mingħajr ma jkollha tirrikorri għall-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjonijiet li l-kondizzjonijiet tagħhom mhumiex issodisfati, dawn il-perjodi ma jittiħdux inkonsiderazzjoni għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 46 2) sakemm it-teħid inkonsiderazzjoni ta' l-imsemmija perjodi ma jwassalx biex ikun iddeterminat ammont ogħla ta' benefiċċju;

(ii) jekk il-persuna kkonċernata tissodisfa l-kondizzjonijiet ta' leġislazzjoni waħda biss mingħajr ma jkollha tirrikorri għall-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt leġislazzjonijiet li l-kondizzjonijiet tagħhom mhumiex issodisfati, l-ammont ta' benefiċċji dovut, skond l-Artikolu 46(1)(a)(i), ikun ikkalkulat biss skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li l-kondizzjonijiet tagħha huma ssodisfati, waqt li jitqiesu l-perjodi mwettqa taħt dik il-leġislazzjoni biss, sakemm it-teħid inkonsiderazzjoni tal-perjodi mwettqa taħt il-leġislazzjonijiet li l-kondizzjonijiet tagħhom mhumiex issodisfati ma jwasslux, skond l-Artikolu 46(1)(a)(ii), biex jiddeterminaw ammont ogħla ta' benefiċċju.

Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu japplika mutatis mutandis fejn il-persuna kkonċernata espressament talbet il-posponiment ta' l-għoti tal-benefiċċji tax-xjuħija, skond it-tieni sentenza ta' l-Artikolu 44(2).

2.  Il-benefiċċju jew benefiċċji rikalkulati awtomatikament skond l-Artikolu 46, kif u meta l-kondizzjonijiet mitluba minn waħda jew iktar mil-leġislazzjonijiet l-oħra li għalihom il-persuna kkonċernata kienet issuġġettata huma ssodisfati, waqt li jittieħed inkonsiderazzjoni, fejn xieraq, l-Artikolu 45 u waqt li jittieħed mill-ġdid inkonsiderazzjoni, fejn xieraq, il-paragrafu 1. Dan il-paragrafu japplika mutatis mutandis fejn il-persuna titlob l-għoti tal-benefiċċji tax-xjuħija akkwistati taħt il-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar Stati Membri li sa dak il-waqt kienu ġew posposti skond it-tieni sentenza ta' l-Artikolu 44(2).

3.  Rikalkulazzjoni ssir awtomatikament skond il-paragrafu 1, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 40(2), fejn il-kondizzjonijiet mitluba minn waħda jew iktar mil-leġislazzjonijiet ikkonċernati mhumiex aktar issodisfati.

L-Artikolu 50 (11)

L-għoti ta' suppliment fejn it-total tal-benefiċċji pagabbli taħt il-leġislazzjonijiet ta' diversi Stati Membri ma jammontax għall-minimu stipulat bil-leġislazzjoni ta' l-Istat li fit-territorju tiegħu jabitaw ir-reċipjenti

Reċipjent tal-benefiċċji li għalih japplika dan il-Kapitolu ma jistax jingħata, fl-Istat li fit-territorju tiegħu jabita u li taħt il-leġislazzjoni tiegħu huwa pagabbli lilu benefiċċju, benefiċċju li huwa inqas mill-benefiċċju minimu ffissat mil-leġislazzjoni għall-perjodu ta' assigurazzjoni jew residenza ugwali għall-perjodi kollha ta' assigurazzjoni jew residenza ugwali għall-perjodi kollha ta' assigurazzjoni meħuda inkonsiderazzjoni għall-pagament skond l-Artikoli preċedenti. L-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat, jekk ikun hemm bżonn, tħallsu matul il-perjodu tar-residenza tiegħu fit-territorju tagħha suppliment ugwali għad-differenza bejn it-total tal-benefiċċji pagabbli taħt dan il-Kapitolu u l-ammont tal-benefiċċju minimu.

L-Artikolu 51 (11)

rivalutazzjoni u rikalkulazzjoni tal-benefiċċji

1.  Jekk, minħabba żieda fil-prezz ta' l-għixien jew bidliet fil-livell tal-pagi u s-salarji jew raġunijiet oħra għall-aġġustament, il-benefiċċji ta' l-Istati kkonċernati jinbidlu b'persentaġġ fiss jew ammont, tali persentaġġ jew ammont jridu jkunu applikati direttament fil-benefiċċji ddeterminati taħt l-Artikolu 46, mingħajr bżonn għal rikalkolu skond dak l-Artikolu.

2.  Mill-banda l-oħra, jekk il-metodu ta' l-iddeterminar tal-benefiċċji, jew ir-regoli għall-kalkolu tal-benefiċċji jinbidlu, issir rikalkolazzjoni skond l-Artikolu 46.

▼M3

L-Artikolu 51a

Persuni koperti bi skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili

1.  Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 44, l-Artikolu 45(1), (5) u (6) u l-Artikoli 46 sa 51 għandhom japplikaw b'analoġija għal persuni koperti bi skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili.

2.  Madankollu, jekk il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tissoġġetta l-akkwist, il-likwidazzjoni, iż-żamma jew l-irkupru ta' drittijiet għal benefiċċji taħt skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili għall-kondizzjoni li l-perijodi kollha ta' assigurazzjoni kienu kkompletati taħt skema speċjali jew aktar għal persuni fis-servizz ċivili f'dak l-Istat Membru, jew huma kkunsidrati mil-liġijiet ta' dak l-Istat Membru bħala ekwivalenti għal perijodi bħal dawn, għandu jittieħed akkont biss tal-perijodi li jistgħu jkunu rikonoxxuti taħt il-liġijiet ta' dak l-Istat Membru.

Jekk, kont tenut tal-perijodi hekk ikkompletati, il-persuna kkonċernata ma tissodisfax il-kondizzjonijiet biex tirċievi dawn il-benefiċċji, dawn il-perijodi għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-għoti tal-benefiċċji taħt skema ġenerali jew, fin-nuqqas ta' dak, l-iskema applikabbli għal ħaddiema manwali jew klerikali, skond il-każ.

3.  Billi, taħt il-liġijiet ta' Stat Membru, il-benefiċċji huma kkalkolati fuq bażi ta' l-aħħar salarju jew salarji rċevuti matul il-perijodu ta' referenza, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat għandha tqis għal raġunijiet ta' kalkolu dawk is-salarji biss, ivvalorizzati mill-ġdid kif suppost, irċevuti matul il-perijodu jew perijodi li għalihom il-persuna kkonċernata kienet soġġetta għal dik il-liġi.

▼BIL-KAPITOLU 4

INĊIDENTI FUQ IX-XOGĦOL U MARD OKKUPAZZJONALIIt-Taqsima 1

Dritt għall-benefiċċji

L-Artikolu 52

Residenza fi Stat Membru barra l-Istat kompetenti — Regoli ġenerali

Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li ġġarrab inċident fuq ix-xogħol jew li tlaqqat marda okkupazzjonali, u li qiegħda tgħix fit-territorju ta' Stat Membru barra mill-Istat kompetenti, tirċievi fl-Istat li qiegħda tgħix:

(a) benefiċċji in natura, ipprovduti f'isem l-istituzzjoni kompetenti mill-istituzzjonijiet tal-post tar-residenza skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li din tamministra bħallikieku kienet assigurata magħha;

(b) benefiċċji fi flus ipprovduti mill-istituzzjoni kompetenti skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra. Madankollu bi ftehim bejn l-istituzzjoni kompetenti u l-istituzzjoni tal-post tar-residenza, dawn il-benefiċċji jistgħu jkunu pprovduti mill-istituzzjoni ta' l-aħħar f'isem ta' l-ewwel skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti.

L-Artikolu 53

Ħaddiema tal-fruntieri — Regoli speċjali

Ħaddiem tal-fruntiera jista' wkoll jakkwista benefiċċji fit-territorju ta' l-Istat kompetenti. tali benefiċċji jkunu pprovduti mill-istituzzjoni kompetenti skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat, bħallikieku l-persuna kkonċernata kienet tabita hemm.

L-Artikolu 54

Abitazzjoni jew trasferiment ta' residenza għall-Istat kompetenti

1.  Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha koperta mill-Artikolu 52 li qiegħda tabita fit-territorju ta' l-Istat kompetenti tirċievi benefiċċji skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat, anke jekk hija diġà kienet irċeviet benefiċċji qabel kienet tabita hemm. Din id-dispożizzjoni, iżda, ma tapplikax għall-ħaddiema tal-fruntiera.

2.  Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha koperta mill-Artikolu 52 li tittrasferixxi l-post ta' abitazzjoni għat-territorju ta' l-Istat kompetenti tirċievi benefiċċji skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat, anke jekk diġà tkun irċeviet benefiċċji qabel it-trasferiment ta' l-abitazzjoni.

L-Artikolu 55

Abitazzjoni barra l-Istat kompetenti — Ir-ritorn lejn jew it-trasferiment ta' l-abitazzjoni għall-Istat Membru ieħor wara t-tiġrib ta' inċident jew il-qbid ta' marda okkupazzjonali — Il-bżonn li tmur fi Stat Membru ieħor biex tirċievi l-kura meħtieġa

1.  Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li ġġarrab inċident fuq ix-xogħol jew li tinħakem minn marda okkupazzjonali u:

(a) li qiegħda tabita fit-territorju ta' Stat Membru barra l-Istat kompetenti; jew

(b) li, wara li tkun saret intitolata għall-benefiċċji li jinħarġu mill-istituzzjoni kompetenti, hija awtorizzata minn dik l-istituzzjoni biex terġa lura lejn it-territorju ta' l-Istat Membru fejn hija residenti, jew biex tittrasferixxi l-post tal-abitazzjoni tagħha fit-territorju ta' Stat Membru ieħor;

jew

(ċ) li hija awtorizzata mill-istituzzjoni kompetenti biex tmur fit-territorju ta' Stat Membru ieħor sabiex tirċievi hemm il-kura meħtieġa għall-kondizzjoni tagħha;

tkun intitolata:

(i) għall-benefiċċji in natura pprovduti f'isem l-istituzzjoni kompetenti mill-istituzzjoni tal-post tal-permanenza jew abitazzjoni skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni amministrata minn dik l-istituzzjoni bħallikieku hija kienet assigurata magħha, il-perjodu li matulu jkunu pprovduti l-benefiċċji, madanakollu, jkunu rregolati mil-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti;

(ii) għall-benefiċċji fi flus pprovduti mill-istituzzjoni kompetenti skond il-leġislazzjoni li hija tamministra. Madanakollu bi ftehim bejn l-istituzzjoni kompetenti u l-istituzzjoni tal-post tal-permanenza jew residenza, dawk il-benefiċċji jistgħu jkunu pprovduti mill-istituzzjoni ta' l-aħħar f'isem ta' l-ewwel, skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti.

2.  L-awtorizazzjoni meħtieġa taħt il-paragrafu 1(b) tista' tkun biss irrifjutata jekk ikun stabbilit li l-moviment tal-persuna kkonċernata jkun ta' preġudizzju għall-Istat ta' saħħitha jew tal-kura medika li tkun qiegħda tingħata.

L-awtorizazzjoni meħtieġa taħt il-paragrafu 1(ċ) tista' tkun rifjutata fejn il-kura inkwistjoni ma tkunx tista' tingħata lill-persuna kkonċernata fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih tkun tabita.

L-Artikolu 56

Inċidenti waqt l-ivvjaġġar

Inċident waqt l-ivvjaġġar li jseħħ fit-territorju ta' Stat Membru barra l-Istat kompetenti jitqies li seħħ fit-territorju ta' l-Istat kompetenti.

L-Artikolu 57 (7)

Benefiċċji għall-marda okkupazzjonali fejn il-persuna kkonċernata tkun ġiet esposta għall-istess riskju f'diversi Stati Membri

1.  meta persuna li laqqtet marda okkupazzjonali, taħt il-leġislazzjoni ta' żewġ jew iktar Stati Membri, wettqet attività li n-natura setgħet tikkawżalha dik il-marda, il-benefiċċji li hija jew is-superstiti tagħha jistgħu jitolbu jingħataw esklussivament taħt il-leġislazzjoni ta' l-aħħar fost dawk l-Istati li l-kondizzjonijiet tiegħu ġew issodisfati, waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni, fejn meħtieġ, il-paragrafi 2 sa 5.

2.  Jekk, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat membru, l-għoti tal-benefiċċji minħabba mard okkupazzjonali huwa suġġett għall-kondizzjoni li l-mard inkwistjoni kien għall-ewwel darba misjub fit-territorju tiegħu, tali kondizzjoni titqies li giet issodisfata jekk il-marda tkun instabet fit-territorju ta' Stat Membru ieħor.

3.  Jekk, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, l-għoti tal-benefiċċji għall-mard okkupazzjonali huwa suġġett għall-kondizzjoni li l-mard inkwistjoni kien misjub f'limitu speċifiku ta' żmien wara t-tmiem ta' l-aħħar attività li setgħet ikkawżat il-mard, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat, meta tkun qiegħda tiċċekkja iż-żmien meta kienet qiegħda titwettaq dik l-attività, tieħu inkonsiderazzjoni, sa fejn hu meħtieġ, attivitajiet simili mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stati Membri oħra, bħallikieku dawn kienu mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat.

4.  Jekk, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, l-għoti tal-benefiċċji minħabba marda okkupazzjonali huwa suġġett għall-kondizzjoni li attività li setgħet ikkawżat il-marda inkwistjoni twettqet għal ċertu perjodu ta' żmien, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat tieħu inkonsiderazzjoni, sa fejn ikun meħtieġ, perjodi li matulhom tali attività twettqet taħt il-leġislazzjoni ta' xi Stat Membru ieħor, bħallikieku din kienet twettqet taħt il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat.

5.  F'każijiet ta' “sclerogenic pneumoconiosis”, l-ispejjeż ta' benefiċċji fi flus, inklużi l-pensjonijiet, jkunu maqsuma fost l-istituzzjonijiet ta' l-Istati Membri li fit-territorji tagħhom il-persuna kkonċernata tkun wettqet attività li setgħet tikkawża l-marda. Dan il-qsim isir abażi tar-razzjonalità li t-tul tal-perjodi tal-assigurazzjoni tax-xjuħija jew tar-residenza li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 45(1) mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' kull wieħed mill-Istati twassal għat-tul totali tal-perjodi ta' l-assigurazzjoni tax-xjuħija jew tar-residenza kompluti taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istati kollha fid-dati li fihom bdew il-benefiċċji.

6.  Il-Kunsill jistabbilixxi unanimament, fuq proposta mill-Kummissjoni, il-mard okkupazzjonali li għalihom ikunu estiżi d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 5.

L-Artikolu 58

Il-Kalkolu tal-benefiċċji fi flus

1.  L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tiegħu tipprovdi li l-kalkolu tal-benefiċċji fi flus jkun ibbażat fuq il-qligħ medju tiddetermina tali qligħ medju esklussivament b'riferenza għall-qligħ ikkonfermat bħala li tħallas matul il-perjodi kompluti taħt l-imsemmija leġislazzjoni.

2.  L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tipprovdi li l-kalkolu tal-benefiċċji fi flus ikun ibbażat fuq il-qligħ standardizzat tieħu inkonsiderazzjoni esklussivament, jew fejn suppost, il-medja tal-qligħ standardizzat għall-perjodi kompluti taħt l-imsemmija leġislazzjoni.

3.  L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tipprovdi li l-ammont ta' benefiċċji fi flus ivarja skond in-numru ta' membri tal-familja tieħu inkonsiderazzjoni anke l-membri tal-familja tal-persuna kkonċernata li qegħdin jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, bħallikieku dawn ikunu qegħdin jabitaw fit-territorju ta' l-Istat kompetenti.

L-Artikolu 59

Spejjeż għat-trasport ta' persuna li ġarrbet inċident fuq ix-xogħol jew li qiegħda ssofri minn mard okkupazzjonali

1.  L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tipprovdi li tħallas l-ispejjeż għat-trasport ta' persunali ġarrbet inċident fuq ix-xogħol jew li qiegħda ssofri minn marda okkupazzjonali, kemm għall-post tar-residenza kif ukoll għall-isptar, tħallas tali spejjeż lill-post korrispondenti fit-territorju ta' Stat Membru ieħor fejn il-persuna tabita, basta li l-istituzzjoni tagħti awtorizzazzjoni minn qabel għal tali trasport, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni kif suppost tar-raġunijiet li jiġġustifikawh. tali awtorizzazzjoni mhix meħtieġa fil-każ ta' ħaddiem tal-fruntiera.

2.  L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tipprovdi għall-ħlas ta' l-ispejjeż tat-trasport tal-katavru ta' persuna maqtula f'inċident fuq il-post tax-xogħol għall-post tad-difna, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra, tħallas tali spejjeż lill-post korrispondenti fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, fejn il-persuna kienet tabita fiż-żmien ta' l-inċident.It-Taqsima 2

Aggravament ta' marda okkupazzjonali li għaliha ngħata l-benefiċċju

L-Artikolu 60 (7) (11)

1.  F'każ ta' aggravament ta' marda okkupazzjonali li għaliha l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha irċeviet jew qiegħda tirċievi benefiċċju taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, japplikaw ir-regoli li ġejjin:

(a) jekk il-persuna kkonċernata ma tkunx, waqt li qiegħda tirċievi l-benefiċċju, ingaġġata f'xogħol taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor li jista' jikkawża jew jiggrava il-marda inkwistjoni, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-ewwel Stat Membru tkun marbuta li tħallas l-ispejjeż tal-benefiċċji taħt id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra waqt li tieħu inkonsiderazzjoni l-aggravament;

(b) jekk il-persuna kkonċernata, waqt li tkun tirċievi l-benefiċċji, tkun wettqet tali attività taħt il-leġislazzjoni ta' Stat membru ieħor, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-ewwel Stat Membru tkun marbuta li tħallas l-ispejjeż tal-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra mingħajr ma tieħu inkonsiderazzjoni l-aggravament. L-istituzzjoni kompetenti tat-tieni Stat Membru tagħti suppliment lill-persuna kkonċernata, l-ammont ta' liema jkun ugwali għad-differenza bejn l-ammont tal-benefiċċji dovuti wara l-aggravament u l-ammont li kien ikun dovut qabel l-aggravament taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra jekk il-marda inkwistjoni tkun seħħet taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru;

(ċ) jekk, fil-każ kopert mis-sottoparagrafu (b), persuna impjegata jew li taħdem għal rasha tbati minn “sclerogenic pneumoconiosis” jew minn marda determinata taħt l-Artikolu 57 (6) ma tkunx intitolata għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni tat-tieni Stat Membru, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-ewwel Stat tkun marbuta li tipprovdi benefiċċji taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni l-aggravament. L-istituzzjoni kompetenti tat-tieni Stat Membru, iżda, trid tħallas l-ispejjeż tad-differenza bejn l-ammont tal-benefiċċji fi flus, inklużi l-pensjonijiet, dovuti mill-istituzzjoni kompetenti ta' l-ewwel Stat Membru, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni l-aggravament, u l-ammont tal-benefiċċji korrispondenti li kienu dovuti qabel l-aggravament;

(d) id-dispożizzjonijiet għat-tnaqqis, sospensjoni jew tneħħija stipulati mil-leġislazzjoni ta' Stat Membru ma jkunux japplikaw għall-persuna li tirċievi benefiċċji mogħtija minn istituzzjonijiet ta' żewġ Stati Membri skond is-sottoparagrafu (b).

2.  F'każ ta' aggravament ta' marda okkupazzjonali li jwassal għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 57(5), ikunu japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) l-istituzzjoni kompetenti li tat il-benefiċċji skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 57(1) tkun marbuta li tipprovdi benefiċċji taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra waqt li tieħu inkonsiderazzjoni l-aggravament;

(b) l-ispejjeż tal-benefiċċji fi flus, inklużi l-pensjonijiet, ikomplu jinqasmu bejn l-istituzzjonijiet li qasmu l-ispejjeż tal-benefiċċji ta' qabel skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 57(5). Fejn, madanakollu, il-persuna tkun wettqet attività li setgħet ikkawżat jew iggravat il-marda okkupazzjonali inkwistjoni, kemm taħt il-leġislazzjoni ta' wieħed mill-Istati Membri li fihom tkun ġa wettqet attività ta' l-istess natura, kif ukoll taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, l-istituzzjoni kompetenti ta' tali Stat trid tħallas l-ispejjeż tad-differenza bejn l-ammonti ta' benefiċċji dovuti, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni l-aggravament, u l-ammont ta' benefiċċji dovut qabel l-aggravament.It-Taqsima 3

Dispożizzjonijiet oħra

L-Artikolu 61

Regoli biex jittieħdu inkonsiderazzjoni l-fatturi speċjali ta' ċerti leġislazzjonijiet

1.  Jekk m'hemmx ebda assigurazzjoni kontra l-inċidenti fuq ix-xogħol jew il-mard okkupazzjonali fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih il-persuna kkonċernata tinzerta tkun, jew jekk tali assigurazzjoni teżisti imma mhemm ebda istituzzjoni responsabbli għall-provediment tal-benefiċċji tat-tip, dawk il-benefiċċji jkunu pprovduti mill-istituzzjoni tal-post tal-permanenza jew residenza responsabbli li tipprovdi benefiċċju tat-tip fil-każ ta' mard.

2.  Fejn il-leġislazzjoni tal l-Istat kompetenti tagħmel il-benefiċċji tat-tip kollha kemm huma b'xejn kondizzjonati fuq l-użu tas-servizz mediku organizzat minn min jimpjega, benefiċċji tat-tip pprovduti fil-każijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikoli 52 u 55(1) jitqiesu li kienu pprovduti minn tali servizz mediku.

3.  Fejn il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti tinkludi skema relatata ma l-obbligi ta' min iħaddem, benefiċċji tat-tip pprovduti fil-każ li għalih hemm riferenza fl-Artikoli 52 u 55(1) jitqiesu li kienu pprovduti fuq talba ta' l-istituzzjoni kompetenti.

4.  fejn in-natura ta' l-iskema ta' l-Istat kompetenti relatata mal-kumpens għall-inċidenti fuq ix-xogħol mhix assigurazzjoni ta' bilfors, il-provediment tal-benefiċċji tat-tip tkun magħmula direttament minn min iħaddem jew mill-assiguratur involut.

5.  Fejn il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tipprovdi espressament jew b'implikazzjoni li inċidenti fuq ix-xogħol jew mard okkupazzjonali li jkunu seħħew jew kienu kkonfermati qabel jittieħdu inkonsiderazzjoni sabiex ikun assessjat il-grad ta' l-inkapaċità, biex ikun stabbilit id-dritt għal kwalunkwe benefiċċju, jew biex ikun iddeterminat l-ammont ta' benefiċċju, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat Membru tieħu wkoll inkonsiderazzjoni inċidenti fuq ix-xogħol jew mard okkupazzjonali li jkunu seħħew jew ġew konfermati qabel taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor bħallikieku dawn ikunu seħħew jew ġew ikkonfermati taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra.

6.  Fejn il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tipprovdi espressament jew b'implikazzjoni li inċidenti fuq ix-xogħol jew mard okkupazzjonali li jkunu seħħew jew ġew ikkonfermati sussegwentement jittieħdu inkonsiderazzjoni sabiex ikun assessjat il-grad ta' l-inkapaċità, biex ikun stabbilit id-dritt għal kwalunkwe benefiċċju jew biex ikun determinat l-ammont ta' tali benefiċċju, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru tieħu wkoll inkonsiderazzjoni inċidenti fuq ix-xogħol jew mard okkupazzjonali li jkunu seħħew jew kienu kkonfermati sussegwentement taħt leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, bħallikieku dawn ikunu seħħew jew kienu kkonfermati taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra, imma biss fejn:

(1) ebda kumpens mhu dovut fejn jidħol inċident fuq ix-xogħol jew marda okkupazzjonali li jkunu seħħu jew ġew ikkonfermati qabel taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra;

u

(2) ebda kumpens mhu dovut bis-saħħa tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru l-ieħor li taħtha seħħ l-inċident fuq ix-xogħol jew kienet seħħet jew ikkonfermata l-marda okkupazzjonali sussegwentement, waqt li tkun ittieħdet konsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 5, fejn jidħol l-inċident fuq ix-xogħol jew il-marda okkupazzjonali:

L-Artikolu 62

Skema applikabbli fejn hemm diversi skemi fil-pajjiż tal-permanenza jew tar-residenza — Żmien massimu tal-benefiċċji

1.  Jekk il-leġislazzjoni tal-pajjiż ta' permanenza jew residenza jkollu diversi skemi ta' assigurazzjoni, id-dispożizzjonijiet applikabbli tal-persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom koperti mill-Artikoli 52 jew 55(1) ikunu dawk ta' l-iskema għall-ħaddiema manwali fl-industrija ta' l-azzar. Madanakollu, jekk dik il-leġislazzjoni tinkludi skema speċjali għall-ħaddiema tal-minjieri jew xogħol simili, id-dispożizzjonijiet ta' dik l-iskema japplikaw għal dik il-kategorija ta' ħaddiema fejn l-istituzzjoni tal-post ta' permanenza jew residenza li lilha huma jissottomettu t-talba tagħhom hija kompetenti li tamministra dik l-iskema.

2.  Jekk il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru tistabbilixxi perjodu massimu li matulu jistgħu jingħataw il-benefiċċji, l-istituzzjoni li tamministra dik il-leġislazzjoni tista' tieħu inkonsiderazzjoni kwalunkwe perjodu matul liema il-benefiċċji jkunu diġà ġew ipprovduti mill-istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor.It-Taqsima 4

Rimborsament bejn l-istituzzjonijiet

L-Artikolu 63

1.  L-istituzzjoni kompetenti tkun obbligata li tirrimborsa l-ammont ta' benefiċċji tat-tip pprovduti f'isimha skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 52 u 55(1).

2.  Ir-rimborsiment li għalih hemm riferenza fil-paragrafu 1 ikun determinat u magħmul skond il-proċeduri stipulati mir-Regolament ta' implimentazzjoni li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 98, dwar il-prova tan-nefqa attwali.

3.  Tnejn jew iktar Stati Membri, jew awtoritajiet kompetenti ta' tali Stati, jistgħu jipprovdu għall-metodi oħra ta' rimborsiment jew ta' rinunzja tar-rimborz bejn l-istituzzjonijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom.

▼M4It-Taqsima 5

Studenti

L-Artikolu 63a

Id-dispożizzjonijiet tat-Taqsimiet 1 sa 4 għandhom japplikaw b'analoġija għall-istudenti.

▼BIL-KAPITOLU 5

GĦOTJIET TAL-MEWT

L-Artikolu 64

Aggregazzjoni tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza

L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tagħmel akkwist, retenzjoni jew irkupru tad-dritt ta' l-għotjiet tal-mewt suġġetti għall-kompliment ta' perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza tieħu inkonsiderazzjoni, sa fejn ikun meħtieġ, tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor bħallikieku dawn twettqu taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra.

L-Artikolu 65

Dritt għall-għotjiet fejn il-mewt tiġri fi, jew fejn il-persuna intitolata tabita fi, Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti

1.  meta persuna impjegata jew li taħdem għal rasha, pensjonanta jew waħda li qiegħda titlob pensjoni, jew membru tal-familja tagħha, tmut fit-territorju ta' Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti, il-mewt titqies li seħħet fit-territorju ta' l-Istat kompetenti.

2.  L-istituzzjoni kompetenti tkun obbligata tagħti għotjiet tal-mewt pagabbli taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra, anke jekk il-persuna intitolata tabita fit-territorju ta' Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti.

3.  Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 ikunu wkoll applikati meta l-mewt hija r-riżultat ta' inċident fuq ix-xogħol jew ta' marda okkupazzjonali.

L-Artikolu 66

Dispożizzjonijiet ta' benefiċċji fil-każ tal-mewt ta' pensjonant li jabita fi Stat Membru differenti minn dak li l-istituzzjoni tiegħu kienet responsabbli għall-provediment ta' benefiċċji tat-tip

Fil-każ tal-mewt ta' pensjonant li kien intitolat għall-pensjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed, jew għall-pensjonijiet taħt il-leġislazzjonijiet ta' żewġ Stati Membri jew iktar, meta tali pensjonant kien qiegħed jabita fit-territorju ta' Stat Membru differenti minn dak li l-istituzzjoni tiegħu kienet responsabbli li tipprovdilu l-benefiċċji tat-tip taħt id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 28, l-għotjiet tal-mewt pagabbli taħt il-leġislazzjoni amministrata minn dik l-istituzzjoni jkunu pprovduti minn dik l-istituzzjoni a spejjeż tagħha bħallikieku l-pensjonant kien jabita fit-territorju ta' l-Istat Membru ta' dik l-istituzzjoni fiż-żmien tal-mewt tiegħu.

Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu preċedenti jkunu japplikaw b'analoġija għall-membri tal-familja tal-pensjonant.

▼M4

L-Artikolu 66a

Studenti

Id-dispożizzjonijiet ta' l- Artikoli 64 sa 66 għandhom japplikaw b'analoġija għal studenti u l-membri tal-familja tagħhom.

▼BIL-KAPITOLU 6

BENEFIĊĊJI TAD-DISIMPJIEGIt-Taqsima 1

Dispożizzjonijiet komuni

L-Artikolu 67

Aggregazzjoni ta' perjodi ta' assigurazzjoni jew ta' impjieg

1.  L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tagħmel l-akkwist, ir-retenzjoni jew l-irkupru tad-dritt tal-benefiċċji suġġett għall-kompliment ta' perjodi ta' assigurazzjoni tieħu inkonsiderazzjoni, sa fejn meħtieġ, il-perjodi ta' assigurazzjoni jew ta' l-impjieg imwettqa bħala persuna impjegata taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor, bħallikieku kienu perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra, basta, madanakollu, li l-perjodi ta' l-impjieg jkunu ġew magħduda bħala perjodi ta' assigurazzjoni li kieku ġew imwettqa taħt dik il-leġislazzjoni.

2.  L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu twettaq akkwist, retenzjoni jew irkupru tad-dritt tal-benefiċċji suġġett għat-twettiq ta' perjodi ta' impjieg tieħu inkonsiderazzjoni, sa fejn meħtieġ, perjodi ta' assigurazzjoni jew ta' impjieg imwettqa bħala persuna impjegata taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor, bħallikieku dawn kienu perjodi ta' l-impjieg imwettqa taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra.

3.  Għajr għall-każijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 71(1)(a)(ii) u (b)(ii), l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 tkun suġġetta għall-kondizzjoni li l-persuna kkonċernata tkun wettqet l-aħħar:

 fil-każ tal-paragrafu 1, perjodi ta' assigurazzjoni,

 fil-każ tal-paragrafu 2, perjodi ta' impjieg,

skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni taħt liema l-benefiċċji ġew mitluba.

4.  fejn it-tul tal-perjodu li matulu l-benefiċċji jistgħu jingħataw jiddependi fuq it-tul ta' perjodi ta' assigurazzjoni jew ta' impjieg, id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 japplikaw, kif suppost.

L-Artikolu 68

Kalkolu tal-benefiċċji

1.  L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tipprovdi li l-kalkolu tal-benefiċċji jkun ibbażat fuq l-ammont tal-paga jew salarju ta' qabel din tieħu inkonsiderazzjoni esklussivament il-paga jew salarju riċevut mill-persuna kkonċernata matul l-aħħar impjieg tagħha fit-territorju ta' dak l-Istat. Madanakollu, jekk il-persuna kkonċernata kien ilu fl-impjieg f'dak it-territorju inqas minn erba xhur, il-benefiċċji jkunu kkalkulati abażi tal-paga jew salarju normali korrispondenti, fil-post fejn il-persuna impjegata tkun tabita jew qiegħda, għall-impjieg ekwivalenti jew simili għall-aħħar wieħed tagħha fit-territorju ta' Stat Membru ieħor.

2.  L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tipprovdi li l-ammont ta' benefiċċji jvarja man-numru tal-membri tal-familja, din tieħu inkonsiderazzjoni wkoll il-membri tal-familja tal-persuna kkonċernata li jkunu jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, bħallikieku huma jkunu jabitaw fit-territorju ta' l-Istat kompetenti. Dawn id-dispożizzjonijiet ma japplikawx kemm-il darba, fil-pajjiż ta' residenza tal-membri tal-familja, persuna oħra hija intitolata għall-benefiċċji tad-disimpjieg li għall-kalkolu tagħhom il-membri tal-familja jkunu ttieħdu inkonsiderazzjoni.It-Taqsima 2

Persuni disimpjegati li jmorru fi Stat Membru differenti minn dak kompetenti

L-Artikolu 69

Kondizzjonijiet u limiti għar-retenzjoni tad-dritt tal-benefiċċji

1.  Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li hija impjegata kompletament u li tissodisfa l-kondizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' Stat Membru għall-intitolar tal-benefiċċji u li tmur f'wieħed jew f'iktar Stati Membri biex tfittex impjieg hemm iżżomm l-intitolar għal tali benefiċċji taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin u fil-limiti segwenti:

(a) Qabel it-tluq tagħha, din trid tkun ireġistrata bħala persuna li qiegħda tfittex ix-xogħol u li tkun baqgħet għad-dispożizzjoni tas-servizzi ta' l-impjiegi ta' l-Istat kompetenti għal ta' l-inqas erba' ġimgħat wara li tkun spiċċat bla xogħol, madanakollu, is-servizzi kompetenti jew l-istituzzjonijiet jistgħu jawtorizzaw it-tluq tagħha qabel ma jkun għalaq tali żmien.

(b) Trid tirreġistra bħala persuna li qiegħda tfittex ix-xogħol mas-servizzi ta' l-impjiegi ta' kull Stat Membru li fih tmur u tkun suġġetta għall-proċeduri ta' komtroll organizzati hemmhekk. Din il-kondizzjoni titqies bħala sodisfatta għall-perjodu ta' qabel ir-reġistrazzjoni kemm-il darba l-persuna kkonċernata tkun irreġistrat fi żmien sebat ijiem mid-data li spiċċat tkun disponibbli għas-servizzi ta' l-impjiegi ta' l-Istat li tkun ħalliet. F'każijiet eċċezzjonali, dan il-perjodu jista' jkun estiż mis-servizzi kompetenti jew istituzzjonijiet.

(ċ) L-intitolar għall-benefiċċji jkompli għall-perjodu massimu ta' tliet xhur mid-data minn meta l-persuna kkonċernata tieqaf tkun disponibbli għas-servizzi ta' l-impjiegi ta' l-Istat li ħelliet, basta li l-perjodu tal-benefiċċji ma jeċċedix dak tal-benefiċċji li kienet intitolata għalihom taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat. Fil-każ ta' ħaddiem staġġjonali tali perjodu, barra minn hekk, ikun limitat għall-perjodu li jifdal sa tmiem l-istaġun li għalih kien imqabbad biex jaħdem.

2.  Jekk il-persuna kkonċernata terġa lura fl-Istat kompetenti qabel it-tmiem tal-perjodu li matulu hija intitolata għall-benefiċċji taħt id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1(ċ), din tkompli tkun intitolata għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat, hija titlef kull intitolar għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti jekk ma terġax lura qabel it-tmiem ta' dak il-perjodu. F'każijiet eċċezzjonali, dan il-limitu ta' żmien jista' jkun estiż mis-servizzi jew l-istituzzjonijiet kompetenti.

3.  Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 jistgħu jkunu invokati darba biss bejn iż-żewġ perjodi ta' l-impjieg.

▼M8 —————

▼B

L-Artikolu 70

Dispożizzjonijiet tal-benefiċċji u tar-rimborsamenti

1.  Fil-każijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 69(1), il-benefiċċji jkunu pprovduti mill-istituzzjoni ta' kull wieħed mill-Istati li fihom persuna mhux impjegata tmur tfittex impjieg.

L-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li għal-leġislazzjoni tiegħu persuna impjegata jew li taħdem għal rasha tkun suġġetta fiż-żmien ta' l-aħħar impjieg tagħha tkun obbligata tirrimborsa l-ammont ta' tali benefiċċji.

2.  Ir-rimborsamenti li hemm riferenza għalihom fil-paragrafu 1 ikunu ddeterminati u magħmula skond il-proċeduri stipulati mir-Regolament ta' l-implimentazzjoni li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 98, fuq prova tan-nefqa attwali, jew ta' pagamenti f'somom sħaħ.

3.  Tnejn jew iktar Stati Membri, jew awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati, jistgħu jipprovdu għall-metodi oħra ta' rimborsament jew pagament, jew jistgħu jwarrbu kull rimborsament bejn l-istituzzjonijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom.It-Taqsima 3

Persuni disimpjegati li, matul l-aħħar impjieg tagħhom, kienu jabitaw fi Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti

L-Artikolu 71

1.  Persuna disimpjegata li qabel kienet impjegata u li, matul l-aħħar impjieg tagħha, kienet tabita fit-territorju ta' Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti tirċievi benefiċċji skond id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

(i) Ħaddiem tal-fruntiera li huwa bla xogħol parzjalment jew minn żmien għal ieħor fl-intrapriża li timpjegah, jirċievi benefiċċji skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti bħallikieku huwa kien jabita fit-territorju ta' dak l-Istat; dawn il-benefiċċji jkunu pprovduti mill-istituzzjoni kompetenti.

(ii) Ħaddiem tal-fruntiera li huwa kompletament impjegat jirċievi benefiċċji skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jabita bħallikieku huwa kien suġġett għal dik il-leġislazzjoni waqt l-aħħar impjieg, dawn il-benefiċċji jkunu pprovduti mill-istituzzjoni tal-post tar-residenza aspejjeż tagħha.

(b) 

(i) Persuna impjegata, differenti minn ħaddiem tal-fruntiera, li huwa parzjalment, jew minn żmien għal żmien inkella kompletament impjegata u li tibqa disponibbli għal min iħaddimha jew għas-servizzi ta' l-impjieg fit-territorju ta' l-Istat kompetenti tirċievi benefiċċji skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat bħallikieku hija kienet tabita fit-territorju tiegħu, dawn il-benefiċċji jkunu pprovduti mill-istituzzjoni kompetenti.

(ii) Persuna impjegata, mhux bħala ħaddiem tal-fruntiera, li hija kompletament impjegata u li tagħmel lilha nfisha disponibbli għax-xogħol mas-servizzi ta' l-impjieg fit-territorju ta' Stat Membru li fih hija tabita, jew li terġa lura f'dak it-territorju, tirċievi benefiċċji skond il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat bħallikieku l-aħħar li kienet impjegata kien hemm; l-istituzzjoni tal-post ta' residenza tipprovdi tali benefiċċji a spejjeż tagħha. Madanakollu, jekk tali persuna impjegata tkun saret intitolata għall-benefiċċji a spejjeż ta' l-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li għal-leġislazzjoni tiegħu kienet suġġetta, din tirċievi benefiċċji taħt id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 69. Ir-riċeviment ta' benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat li fih tabita jkun sospiż għal kwalunkwe perjodu matul liema l-persuna impjegata tista', taħt id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 69, tagħmel talba għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni li għaliha hija kienet suġġetta.

2.  Persuna mhix impjegata ma tistax tagħmel talba għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fit-territorju ta' liema hija tabita waqt li hija intitolata għall-benefiċċji taħt id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1(a)(i) jew (b)(i).

▼M3It-Taqsima 4

Persuni koperti bi skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili

L-Artikolu 71a

1.  Id-dispożizzjonijiet tat-Taqsimiet 1 u 2 għandhom japplikaw b'analoġija għal persuni koperti bi skema speċjali għall-qagħda għal persuni fis-servizz ċivili.

2.  Id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 3 m'għandhomx japplikaw għal persuni koperti bi skema speċjali għall-qagħda għal persuni fis-servizz ċivili. Persuna qiegħda li hija koperta bi skema speċjali għal persuni qiegħda fis-servizz ċivili, li hija qiegħda parzjalment jew totalment, u li, matul l-aħħar impjieg, kienet residenti fit-territorju ta' Stat Membru li mhuwiex l-Istat kompetenti, għandha tirċievi benefiċċji skond id-dispożizzjonijiet tal-liġijiet ta' l-Istat kompetenti daqs li kieku kienet residenti fit-territorju ta' dak l-Istat; dawn il-benefiċċji għandhom ikunu pprovduti mill-istituzzjoni kompetenti, spejjeż tagħha.

▼BIL-KAPITOLU 7(8)

BENEFIĊĊJI TAL-FAMILJA

L-Artikolu 72 (8)

Aggregazzjoni ta' perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg jew impjieg għar-ras (self-employment)

Fejn il-leġislazzjoni ta' Stat Membru twettaq akkwist tad-dritt tal-benefiċċji kondizzjonat fuq it-twettiq ta' perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg jew impjieg għar-ras, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat tieħu inkonsiderazzjoni għal dan l-iskop, sa fejn ikun hemm bżonn, perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg u impjieg għar-ras imwettqa fi kwalunkwe Stat Membru, bħallikieku dawn kienu perjodi mwettqa taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra.

L-Artikolu 72a (9) (14)

Persuni impjegati li sabu ruħħom kompletament bla xogħol

Persuna impjegata li sabet ruħha kompletament bla xogħol u għal-liema l-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 71(1)(a)(ii) jew (b)(ii) tapplika għall-membri tal-familja tagħha abitanti fit-territorju ta' l-istess Stat Membru bħalha, jirċievu benefiċċji tal-familja skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat, bħallikieku hija kienet suġġetta għal dik il-leġislazzjoni matul l-aħħar impjieg tagħha, waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni, sa fejn meħtieġ, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 72. Dawn il-benefiċċji jkunu pprovduti minn, u aspejjeż ta', l-istituzzjoni tal-post tar-residenza.

Fejn dik l-istituzzjoni tapplika leġislazzjoni li tipprovdi għat-tnaqqis ta' kontribuzzjonijiet pagabbli mill-persuna mhix impjegata biex tkopri l-benefiċċji tal-familja, din tkun awtorizzata biex tagħmel tali tnaqqis skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni tagħha.

L-Artikolu 73 (8)

Persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom li l-membri tal-familji tagħhom jabitaw fi Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti

Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru tkun intitolata, fejn jidħlu l-membri tal-familja tagħha li qegħdin jabitaw fi Stat Membru ieħor, għall-benefiċċji tal-familja pprovduti mill-leġislazzjoni ta' l-Istat ta' l-ewwel, bħallikieku huma kienu jabitaw f'dak l-Istat, suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' l-Anness VI.

L-Artikolu 74 (8)

Persuni disimpjegati li l-membri tal-familji tagħhom jabitaw fi Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti

Persuna disimpjegata li qabel kienet impjegata jew taħdem għal rasha u li taqbad il-benefiċċji tad-disimpjieg taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tkun intitolata, fejn jidħlu l-membri tal-familja tagħha li jabitaw fi Stat Membru ieħor, għall-benefiċċji tal-familja pprovduti mil-leġislazzjoni ta' l-Istat ta' l-ewwel, bħallikieku kienu jabitaw f'dak l-Istat, suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' l-Anness VI.

L-Artikolu 75 (8)

Id-dispożizzjonijiet tal-benefiċċji

1.  Il-benefiċċji tal-familja jkunu pprovduti, fil-każijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 73, mill-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat għall-leġisdlazzjoni li għaliha l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha hija suġġetta u, fil-każijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 74, mill-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat taħt il-leġislazzjoni ta' liema persuna disimpjegata qabel kienet impjegata jew taħdem għal rasha tirċievi benefiċċji tad-disimpjieg. Dawn ikunu pprovduti skond id-dispożizzjonijiet amministrati minn tali stituzzjonijiet, kemm jekk jew le l-persuna naturali jew legali li lilha jitħallsu tali benefiċċji qiegħda tabita jew toqgħod fit-territorju ta' l-Istat kompetenti jew f'dak ta' Stat Membru ieħor.

2.  Madanakollu, jekk il-benefiċċji tal-familja ma jintużawx mill-persuna li lilha suppost ikunu pprovduti għall-manteniment tal-membri tal-familja, l-istituzzjoni kompetenti tuża l-obbligi legali tagħha billi tipprovdi l-imsemmija benefiċċji lill-persuna naturali jew legali li attwalment tkun tmantni l-membri tal-familja, fuq it-talba ta', u permezz ta' aġenzija, l-istituzzjoni tal-post tagħhom ta' abitazzjoni jew ta' l-istituzzjoni ddisinjata jew ta'; korp maħtur għal dan l-iskop mill-awtorità kompetenti tal-pajjiżi ta' l-abitazzjoni tagħhom.

3.  Tnejn jew iktar Stati Membri jistgħu jiftehmu, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8, li l-istituzzjoni kompetenti tipprovdi l-benefiċċji tal-familja dovuti taħt il-leġislazzjoni ta' dawk l-Istati jew ta' wieħed minn dawk l-Istati lill-persuna naturali jew legali li tmantni attwalment lill-membri tal-familja, kemm direttament kif ukoll permezz ta' aġenzija ta' l-istituzzjoni tal-post tar-residenza tagħhom.

L-Artikolu 76 (8)

Regoli jew prijorità fil-każijiet ta' intitolamenti sovrapposti (overlapping) għall-benefiċċji tal-familja taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti u taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru tar-residenza tal-membri tal-familja

1.  Fejn, matul l-istess perjodu, għall-istess membru tal-familja u minħabba t-twettiq ta' okkupazzjoni, il-benefiċċji tal-familja jkunu pprovduti mil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu il-familja tabita, l-intitolament tal-benefiċċji tal-familja dovuti skond il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, jekk ikun xieraq taħt l-Artikolu 73 jew 74, jiġu sospiżi sa l-ammont ipprovdut fil-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru.

2.  Jekk applikazzjoni għall-benefiċċji ma ssirx fl-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jabitaw il-membri tal-familja, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru l-ieħor tista' tapplika d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 bħallikieku l-benefiċċji jkunu ngħataw fl-ewwel Stat Membru.

▼M4

L-Artikolu 76a

Studenti

Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 72 għandhom japplikaw b'analoġija għall-studenti.

▼BIL-KAPITOLU 8

BENEFIĊĊJI GĦALL-ULIED DIPENDENTI TA' PENSJONANTI U GĦALL-ILTIEMA

L-Artikolu 77

Ulied dipendenti ta' pensjonanti

1.  It-terminu “benefiċċji”, għall-iskopijiet ta' dan L-Artikolu, ikun ifisser l-allowances tal-familja għall-persuni li jirċievu pensjonijiet tax-xjuħija, invalidità jew inċident fuq ix-xogħol inkella mard okkupazzjonali, u żidiet jew supplimenti għal tali pensjonijiet fejn jidħlu l-ulied ta' tali pensjonanti, bl-eċċezzjoni tas-supplimenti mogħtija taħt skemi ta' assigurazzjoni għal inċidenti fuq ix-xogħol jew mard okkupazzjonali.

2.  Benefiċċji jingħataw skond ir-regoli segwenti, irrispettivament mill-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-pensjonant jew uliedu qegħdin jabitaw:

(a) għall-pensjonant li jiġbed pensjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed biss, skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru responsabbli għall-pensjoni;

(b) għall-pensjonant li jiġbed pensjoni taħt leġislazzjoni ta' iktar minn Stat Membru wieħed:

(i) skond il-leġislazzjoni ta' liema jkun minn dawn l-Istati li fihom jabita basta, li jittieħdu inkonsiderazzjoni, fejn suppost, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 79(1)(a), jinkiseb dritt ta' wieħed mill-benefiċċji li għalihom hemm riferenza fil-paragrafu 1 ikun taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat;

jew

ii) f'każijiet oħra skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li għalih kien suġġett għall-itwal perjodu ta' żmien, basta, li waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni, fejn suppost, tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 79(1)(a), jinkiseb dritt għal wieħed mill-benefiċċji li għalihom saret riferenza fil-paragrafu 1 taħt tali leġislazzjoni; jekk ebda dritt għal benefiċċju ma jinkiseb taħt dik il-leġislazzjoni, il-kondizzjonijiet għall-ksib ta' tali dritt taħt il-leġislazzjonijiet ta' l-Istati Membri l-oħra kkonċernati jkunu eżaminati f'ordni nieżel skond it-tul tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjonijiet ta' dawk l-Istati Membri.

L-Artikolu 78

L-iltiema

▼M5

1.  Il-kelma “benefiċċji” għall-finijiet ta' dan l-Artikolu tfisser benefiċċju għall-familji u fejn ikun approprjat benefiċċji supplementari jew speċjali għall-orfni.

▼B

2.  Il-benefiċċji ta' l-iltiema jingħataw skond ir-regoli segwenti, irrispettivament mill-Istat Membru fit-territorju ta' liema l-iltim, jew il-persuna naturali jew legali li attwalment tmantnih tabita:

(a) għall-iltim ta' persuna mejta li kienet impjegata jew taħdem għal rasha li kienet suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed biss skond il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat;

(b) għall-iltim ta' persuna mejta li kienet impjegata jew taħdem għal rasha li kienet suġġetta għal-leġislazzjoni ta' diversi Stati Membri:

(i) skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-iltim jabita basta li, waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni, fejn meħtieġ, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 78(1)(a), ikun akkwistat dritt għal wieħed mill-benefiċċji li għalihom hemm riferenza fil-paragrafu 1 taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat;

(ii) f'każijiet oħra skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li għalih kien suġġett il-mejjet għall-itwal perjodu ta' żmien, basta li, waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni, fejn meħtieġ, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 79(1)(a), ikun akkwistat id-dritt ta' wieħed mill-benefiċċji li għalihom hemm riferenza fil-paragrafu 1 taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat; jekk ebda dritt ma jinkiseb taħt dik il-leġislazzjoni, il-kondizzjonijiet ta' l-akkwist ta' tali dritt taħt il-leġislazzjonijiet ta' l-Istati Membri l-oħra jkun eżaminat f'ordni nieżla skond it-tul tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' dawk l-Istati.

Madanakollu, il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru applikabbli fejn jidħlu d-dispożizzjonijiet tal-benefiċċji li għalihom saret riferenza fl-Artikolu 77 għal ulied pensjonant tibqa applikabbli wara l-mewt ta' l-imsemmi pensjonant fejn jidħlu d-dispożizzjonijiet tal-benefiċċji lill-iltiema tiegħu.

▼M5

L-Artikolu 78a

Il-pensjonijiet ta' l-orfni, ħlief dawk mogħtija taħt skemi ta' assigurazzjoni għal inċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard minħabba n-natura tax-xogħol, għandhom jiġu ttrattati bħala “benefiċċji” taħt l-ambitu ta' l-Artikolu 78(1) jekk il-mejjet kien f'xi ħin kopert bi skema illi tipprovdi biss benefiċċju tal-familja jew benefiċċji supplementari jew speċjali għall-orfni. Dawn l-iskemi huma elenkati fl-AnnessVIII.

▼B

L-Artikolu 79 (7)

Id-dispożizzjonijiet komuni tal-benefiċċji għall-ulied dipendenti ta' pensjonanti u għall-iltiema

1.  Il-benefiċċji, fit-tifsira ta' l-Artikoli ►M5  77, 78 u 78a ◄ , jkunu pprovduti skond il-leġislazzjoni ddeterminata mill-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dawk l-Artikoli mill-istituzzjoni responsabbli għall-amministrazzjoni ta' tali leġislazzjoni u b'ispejjeż tagħha bħallikieku l-pensjonant jew il-mejjet kien suġġett biss għal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti.

Madanakollu:

(a) jekk dik il-leġislazzjoni tipprovdi li l-akkwist, ir-retenzjoni jew l-irkupru tad-dritt tal-benefiċċji jkun dipendenti fuq it-tul tal-perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg, xogħol għar-ras jew residenza tali tul jkun ddeterminat billi jittieħdu inkonsiderazzjoni, fejn meħtieġ, tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 45 jew, kif jista' jkun il-każ, ta' l-Artikolu 72;

(b) Jekk dik il-leġislazzjoni tipprovdi li l-ammont tal-benefiċċji jkun ikkalkulat abażi ta' l-ammont tal-pensjonijiet, jew li jkun jiddependi fuq it-tul tal-perjodi ta' assigurazzjoni l-ammont ta' dawn il-benefiċċji jkun ikkalkulat abażi ta' l-ammont teoretiku ddeterminat skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 46(2).

2.  Fil-każ fejn l-effett ta' l-applikar tar-regola stipulata fl-Artikli 77(2)(b)(ii) u 78(2)(b)(ii) jkun li jagħmel kompetenti diversi Stati Membri, bit-tul tal-perjodi jkun ugwali, il-benefiċċji fit-tifsira ta' l-Artikoli ►M5  77, 78 jew 78a ◄ , kif jista' jkun il-każ, jingħataw skond il-leġislazzjoni ta' l-Istati Membri li għalihom kien suġġett il-pensjonant jew il-mejjet.

3.  Id-dritt tal-benefiċċji dovut biss taħt il-leġislazzjoni nazzjonali jew taħt id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2 u taħt l-Artikoli ►M5  77, 78 u 78a ◄ ikunu sospiżi kemm-il darba l-ulied jsiru intitolati għall-benefiċċji tal-familja jew għall-allowances tal-familja permezz tat-twettiq ta' attività professjonali jew kummerċjali. F'tali każ, il-persuni kkonċernati jkunu kkunsidrati bħala membri tal-familja ta' persuna impjegata jew li taħdem għal rasha.

▼M3

L-Artikolu 79a

Dispożizzjonijiet dwar il-benefiċċji għall-orfni li għandhom dritt għall-benefiċċji taħt skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili

1.  Minkejja id-dispożizzjonijiet ta' ►M5  l-Artikolu 78a ◄ , pensjonijiet għall-orfni meħuda taħt skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili għandhom ikunu kkalkolati skond id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 3.

2.  Billi, f'każ ipprovdut fil-paragrafu 1, perijodi ta' assigurazzjoni, impjieg, persuni li jaħdmu għal rashom jew residenza kienu kkompletati taħt skema ġenerali, benefiċċji li skadew taħt dik l-iskema ġenerali għandhom jitħallsu skond id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 8 ►M5   kemm-il darba mhux provdut mod ieħor fl-Artikolu 44(3) ◄ . Iż-żmien ta' assigurazzjoni, ta' persuni li jaħdmu għal rashom jew ta' impjieg kompletati skond il-liġijiet ta' skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili jew perijodi li huma meqjusa bħala ekwivalenti għal perijodi bħal dawn mill-liġijiet ta' l-Istat Membru, għandhom, fejn ikun xieraq, jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-akkwist, il-likwidazzjoni, iż-żamma jew l-irkupru ta' drittijiet għal benefiċċji skond il-liġijiet ta' l-iskema ġenerali.

▼BIT-TITOLU IV

KUMMISSJONI AMMINISTRATTIVA DWAR IS-SIGURTÀ SOĊJALI GĦALL-ĦADDIEMA MIGRANTI

L-Artikolu 80

Kompożizzjoni u metodi tat-tħaddim

1.  Ikun hemm marbuta mal-Kummissjoni Kummissjoni Amministrattiva għas-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Migranti (hawn taħt imsejħa “Il-Kummissjoni Amministrattiva) magħmula minn rappreżentant tal-gvern ta'” kull Stat Membru, assistit, fejn meħtieġ, minn kunsillieri esperti. Rappreżentant tal-Kummissjoni jattendi l-laqgħat tal-Kummissjoni Amministrattiva f'kapaċità ta' kunsillier.

2.  Il-Kummissjoni Amministrattiva tkun assistita f'materji tekniċi mill-Uffiċċju Internazzjonali tax-Xogħol taħt it-termini tal-ftehim konklużi għal dak l-iskop bejn il-Komunità Ewropea u l-Organizazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol.

3.  Ir-regoli tal-Kummissjoni Amministrattiva jsiru permezz ta' ftehim mutwu fost il-membri.

Id-Deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet ta' interpretazzjoni li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 81(a) jkunu unanimi. Dawn jingħataw il-pubblikazzjoni neċessarja.

4.  Is-servizzi segretarjali jkunu pprovduti għall-Kummissjoni Amministrattiva mill-Kummissjoni.

L-Artikolu 81

Ix-Xogħol tal-Kummissjoni Amministrattiva

Il-Kummissjoni Amministrattiva jkollha d-dmirijiet li ġejjin:

(a) li tieħu ħsieb il-kwistjonijiet amministrattivi u l-kwistjonijiet ta' interpretazzjoni li jinqalgħu mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament u tar-Regolamenti sussegwenti, jew minn kwalunkwe ftehim jew arraġament konklużi minn dan, bla ebda preġudizzju għad-dritt ta' l-awtoritajiet, l-istituzzjonijiet u l-persuni kkonċernati li jagħmlu rikors għall-proċeduri u t-tribunali li hemm ipprovdut għalihom mil-leġislazzjonijiet ta' l-Istati Membri, permezz ta' dan ir-Regolament jew bit-Trattat;

(b) li twettaq it-traduzzjonijiet kollha tad-dokumenti li għandhom x'jaqsmu ma l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fuq talba tal-awtoritajiet, istituzzjonijiet u tribunali kompetenti ta' l-Istati Membri, u partikolarment traduzzjonijiet ta' talbiet sottomessi minn persuni li jistgħu jkunu intitolati għall-benefiċċju taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament;

(ċ) biex trawwem u tiżviluppa koperazzjoni bejn l-Istati Membri fil-materji tas-Sigurtà Soċjali, partikolarment fejn jidħlu l-miżuri tas-saħħa u soċjali ta' interess komuni;

▼M1

(d) sabiex tiġi mrawma u u żviluppata l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri permezz ta' l-immodernizzazzjoni tal-proċeduri għall-iskambju ta' informazzjoni, partikolarment billi jaddattaw iċ-ċirkolazzjoni ta' informazzjoni bejn l-istituzzjonijiet għall-iskambji telematiċi, billi jitqies l-iżvilupp ta' l-ipproċessar ta' data f'kull Stat Membru. L-għan ewlieni ta' dan l-immodernizzar għandu jkun li jħaffef l-konċessjoni tal-benefiċċji;

▼B

(e) biex tiġbor il-fatturi li għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-ġbir ta' rendikonti marbutin ma l-ispejjeż li għandhom isiru mill-istituzzjonijiet ta' l-Istati Membri taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u biex tadotta r-rendikonti annwali bejn l-imsemmija istituzzjonijiet;

(f) biex twettaq kwalunkwe funzjoni oħra li taqa fil-kompetenza tagħha taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan u ta' ir-Regolamenti sussegwenti jew ta' xi ftehim jew arranġament li joħroġ minnhom;

(g) biex tissottometti proposti lill-Kummissjoni biex isiru ir-Regolamenti sussegwenti u għar-reviżjoni ta' dan ir-Regolament u ta' oħrajn sussegwenti.IT-TITOLU V

KUMITAT KONSULTATTIV DWAR IS-SIGURTÀ SOĊJALI GĦALL-ĦADDIEMA MIGRANTI

L-Artikolu 82 (B)

Metodi ta' twaqqif, kompożizzjoni u ħidma

1.  Kumitat konsultattiv dwar is-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Migranti (hawn taħt imsejjaħ “il-Kumitat Konsultattiv”) huwa stabbilit, b' ►M10  162 ◄ membru ġejjin minn kull Stat Membru:

(a) żewġ rappreżentanti tal-gvern, li minnhom ta' l-inqas wieħed irid ikun membru tal-Kummissjoni Amministrattiva;

(b) żewġ rappreżentanti tat-“trade unions”;

(ċ) żewġ rappreżentanti ta' l-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem.

Għal kull kategorija li hemm referenza għaliha hawn fuq, membru alternattiv ikun maħtur għal kull Stat Membru.

2.  Il-membri tal-Kumitat Konsultattiv u l-membri alternattivi tagħhom ikunu maħtura mill-Kunsill li jagħmel l-almu tiegħu, meta jkun qiegħed jagħżel ir-rappreżentanti tat-“trade unions” u ta' l-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem, biex ikollu rappreżentanza ekwa fuq il-kumitat tas-setturi varji kkonċernati.

Il-lista tal-membri u l-alternattivi tagħhom tkun ippubblikata mill-Kunsill fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

3.  It-terminu tal-ħatra għall-membri u l-alternattivi tagħhom ikun ta' sentejn. Il-ħatra tagħhom tista' tkun mġedda. Ma tmiem it-terminu tal-ħatra tagħhom, il-membri u l-alternattivi tagħhom jibqgħu fil-ħatra sakemm ikunu rimpjazzati jew sakemm il-ħatra tagħhom tkun imġedda.

4.  Il-Kumitat Konsultattiv ikun immexxi minn rappreżentant tal-Kummissjoni. Il-President ma jivvutax.

5.  Il-Kumitat Konsultattiv jiltaqa ta' l-inqas darba fis-sena. Dan jissejjaħ mill-president tiegħu, jew fuq inizjattiva tiegħu jew fuq applikazzjoni miktuba lilu minn ta' l-inqas terz mill-membri. tali applikazzjoni trid tinkludi proposti konkreti dwar l-aġenda.

6.  Waqt li jaġixxi fuq proposta tal-president tiegħu, il-Kumitat Konsultattiv jista' jiddeċiedi, f'każijiet eċċezzjonali, li jieħu parir mingħand kwalunkwe persuna jew rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet b'esperjenza estensiva fil-materji tas-sigurtà soċjali. Barra minn hekk, il-Kumitat jirċievi assistenza teknika mill-Uffiċċju Internazzjonali tax-Xogħol taħt l-istess kondizzjonijiet bħall-Kummissjoni Amministrattiva, taħt it-termini tal-ftehim konkluż bejn il-Komunità Ewropea u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol.

7.  L-opinjonijiet u l-proposti tal-Kumitat Konsultattiv iridu jasserixxu r-raġunijiet li fuqhom ikunu bbażati. Dawn iridu joħorġu b'maġġoranza assoluta tal-voti validi mixħuta.

Il-Kumitat, permezz ta' maġġoranza tal-membri tiegħu, jagħmel ir-regoli tal-proċedura tiegħu li jkunu approvati mill-Kunsill, wara li dan ikun irċieva l-opinjoni tal-Kummissjoni.

8.  Is-servizzi segretarjali jkunu pprovduti lill-Kumitat Konsultattiv mill-Kummissjoni.

L-Artikolu 83

Ix-xogħlijiet tal-Kumitat Konsultattiv

Il-Kumitat Konsultattiv ikun awtorizzat, fuq talba tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, mill-Kummissjoni Amministrattiva jew fuq l-inizjattiva tiegħu stess:

(a) biex jeżamina kwistjonijiet ġenerali jew kwistjonijiet ta' prinċipju u problemi li jqumu mill-implimentazzjoni tar-Regolamenti adottati fl-ambitu tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 51 tat-Trattat;

(b) biex jifformula opinjonijiet dwar is-suġġett għall-Kummissjoni Amministrattiva u proposti għal xi reviżjoni tar-Regolamenti.IT-TITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET OĦRA

L-Artikolu 84 (7)

Koperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti

1.  L-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru jikkomunikaw lil xulxin informazzjoni oħra rigward:

(a) miżuri meħuda biex ikun implimentat dan ir-Regolament:

(b) bidliet fil-leġislazzjoni tagħhom li jistgħu jaffettwaw l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

2.  Għall-iskopijiet ta' l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, l-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet ta' l-Istati Membri jisilfu l-uffiċċji ta'jba tagħhom u jaġixxu bħallikieku qegħdin jimplimentaw il-leġislazzjoni tagħhom stess. L-assistenza amministrattiva fornuta mill-imsemmija awtoritajiet u istituzzjonijiet tkun, bħala regola, bla ebda ħlas. Madankollu, l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jistgħu jaqblu li ċerti spejjeż ikunu rimborsati.

3.  L-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet ta' l-Istati Membri jistgħu, għall-iskop ta' l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, jikkomunikaw direttament ma xulxin u mal-persuni kkonċernati jew mar-rappreżentanti tagħhom.

4.  L-awtoritajiet, l-istituzzjonijiet u t-tribunali ta' Stat Membru wieħed ma jistgħux jiċħdu talbiet jew dokumenti oħra sottomessi lilhom abażi li huma miktubin b'lingwa uffiċjali ta' Stat Membru ieħor. Dawn jkunu jridu jirrikorru fejn xieraq għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 81(b).

5.  

(a) Fejn, taħt dan ir-Regolament jew taħt ir-Regolament implimentat li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 98, l-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet ta' Stat Membru jikkomunikaw informazzjoni personali lill-awtoritajiet jew l-istituzzjonijiet ta' Stat Membru ieħor, il-komunikazzjoni tkun suġġetta għad-dispożizzjonijiet legali li jirregolaw il-protezzjoni ta' l-informazzjoni stipulata mill-IstatMembru li qiegħed jipprovdi l-informazzjoni.

Kwalunkwe trasmissjoni sussegwenti kif ukoll il-ħażna, l-alterazzjoni u l-qerda ta' l-informazzjoni tkun suġġetta għad-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni dwar il-protezzjoni ta' l-informazzjoni ta' l-Istat Membru riċeventi.

(b) L-użu ta' l-informazzjoni personali għal skopijiet għajr dawk dwar is-sigurtà soċjali jkunu suġġetti għall-approvazzjoni tal-persuna kkonċernata jew skond il-garanziji l-oħra pprovdut għalihom mil-leġislazzjoni nazzjonali.

▼M7

L-Artikolu 84a

Ir-relazzjonijiet bejn l-istituzzjonijiet u l-persuni koperti minn dan ir-Regolament

1.  L-istituzzjonijiet u l-persuni koperti minn dan ir-Regolament għandhom id-dmir ta’ informazzjoni u koperazzjoni reċiproċi biex jiżguraw l-implimentazzjoni korretta ta’ dan ir-Regolament.

L-istituzzjonijiet, skond il-prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba, għandhom iwieġbu għall-mistoqsijiet kollha f’perijodu ta’ żmien raġonevoli u f’dan ir-rigward għandhom jipprovdu lill-persuni konċernati b’kull informazzjoni meħtieġa biex huma jeżerċitaw id-drittijiet mogħtija lilhom minn dan ir-Regolament.

Il-persuni konċernati għandhom jinformaw lill-istituzzjonijiet ta’ l-Istat kompetenti u ta’ l-Istat ta’ residenza malajr kemm jisa’ jkun bil-bidliet kollha fis-sitwazzjoni personali jew tal-familja tagħhom li jolqtu d-dritt tagħhom għall-benefiċċji taħt dan ir-Regolament.

2.  In-nuqqas ta’ rispett ta’ l-obbligu ta’ informazzjoni msemmi fil-paragrafu 1, it-tielet subparagrafu, jista’ jirriżulta fl-applikazzjoni ta’ miżuri proporzjonali skond il-leġislazzjoni nazzjonali. Madankollu, dawn il-miżuri għandhom ikunu ekwivalenti għal dawk applikabbli f’sitwazzjonijiet simili taħt il-liġi domestika u m’għandhomx jagħmluha impossibbli jew diffiċli b’mod eċċessiv fil-prattika għal dawk li jagħmlu t-talba li jeżerċitaw d-drittijiet li jagħtihom dan ir-Regolament.

3.  Fil-każ ta’ diffikultajiet fl-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament li jistgħu jipperikolaw id-drittijiet ta’ persuna koperta minnu, l-istituzzjoni ta’ l-Istat kompetenti jew ta’ l-Istat ta’ residenza tal-persuna involuta għandha tikkuntattja l-istituzzjoni jew l-istituzzjonijiet ta’ l-Istat jew Stati Membri konċernati. Jekk ma tkunx tista’ tinstab soluzzjoni f’perijodu raġonevoli, l-awtoritajiet konċernati jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni biex tintervjeni.

▼B

L-Artikolu 85

Eżenzjonijiet minn jew riduzzjonijiet tat-taxxi — Eżenzjoni minn konferma

1.  Kwalunkwe eżenzjoni jew riduzzjoni tat-taxxi, bolli, ħlasijiet notarili jew ta' reġistrazzjoni pprovdut għalihom fil-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed fejn jidħlu ċertifikati jew dokumenti meħtieġa li jkunu ppreżentati għall-iskopijiet tal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat, ikunu estiżi għal dokumenti simili li jkun hemm bżonn li jkunu ppreżentati għall-iskopijiet ta' Stat Membru ieħor jew ta' dan ir-Regolament.

2.  Il-prospetti, dokumenti u ċertifikati kollha ta' kull xorta meħtieġa li jkunu ppreżentati għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament ikunu eżentati mill-konferma mill-awtoritajiet diplomatiċi u konsulari.

▼M1

3.  Messaġġ elettroniku mibgħut minn istituzzjoni skond id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u r-Regolament implimentattiv ma jistax ikun miċħud minn kwalunkwe awtorità jew istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor għar-raġuni li kien riċevut permezz ta' mezz elettroniku, ġaladarba l-istituzzjoni li qed tirċievi tkun iddikjarat il-kapaċità tagħha li tirċievi messaġġi elettroniċi. Ir-riproduzzjoni u l-irrekordjar ta' messaġġi bħal dawn għandhom jitqiesu bħala riproduzzjoni korretta u preċiża tad-dokument jew rekord oriġinali ta' l-informazzjoni li għaliha tirreferi, sakemm ma jkunx hemm prova kontrarja.

Messaġġ elettroniku għandu jitqies validu jekk is-sistema tal-kompjuter li fuqu l-messaġġ jiġi rrekordjat ikun fih is-salvagwardji meħtieġa sabiex tiġi evitata kull bidla, żvelar jew aċċess għall-messaġġ irrekordjat. Għandu jkun possibbli f'kull ħin illi jiġi riprodott it-tagħrif irrekordjat f'għamla leġibbli direttament. Meta messaġġ elettroniku huwa trasferit minn istituzzjoni tas-sigurtà soċjali għall-oħra, għandhom jittieħdu l-miżuri xierqa tas-sigurtà skond id-dispożizzjonijiet rilevanti Komunitarji.

▼B

L-Artikolu 86 (14)

Talbiet, dikjarazzjonijiet jew appelli sottomessi lill-awtorità, istituzzjoni jew tribunal ta' Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti

1.  Kwalunkwe talba, dikjarazzjoni jew appell li jmissu kien sottomess, sabiex jaqbel mal-leġislazzjoni ta' Stat Membru, fi żmien speċifiku lill-awtorità, istituzzjoni jew tribunal ta' dak l-Istat ikun ammissibbli kemm-il darba jkun sottomess fi żmien l-istess perjodu lill-awtorità, istituzzjoni jew tribunal korrispondenti ta' Stat Membru ieħor. F'tali każ l-awtorità, l-istituzzjoni jew it-tribunal li jirċievi t-talba, id-dikjarazzjoni jew l-appell irid jibagħtu bla telf ta' żmien lill-awtorità, istituzzjoni jew tribunal kompetenti ta' l-Istat ta' l-ewwel jew direttament jew inkella permezz ta' l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru kkonċernat. L-informazzjoni li fuqha kienu sottomessi t-talbiet, id-dikjarazzjonijiet jew l-appelli lill-awtorità, istituzzjoni jew tribunal tat-tieni Stat tkun ikkunsidrata bħala l-informazzjoni li huma ssottomettew lill-awtorità, istituzzjoni jew tribunal kompetent.

2.  Fejn persuna intitolata li tagħmel dan taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tissottometti lil dak l-Istat talba għall-benefiċċji tal-familja anke jekk dak l-Istat mhux kompetenti bi dritt ta' prijorità, id-data li fiha tkun saret dik l-ewwel applikazzjoni tkun ikkunsidrata bħala d-data li fiha kienet sottomessa lill-awtorità, istituzzjoni jew tribunal kompetenti, basta tkun sottomessa applikazzjoni ġdida lill-Istat Membru li huwa kompetenti bi dritt ta' prijorità minn persuna intitolata li tagħmel hekk taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat. It-tieni applikazzjoni trid tkun sottomessa fi żmien sena wara n-notifika taċ-ċaħda ta' l-ewwel applikazzjoni jew tal-qtugħ tal-pagament tal-benefiċċji fl-ewwel Stat Membru.

L-Artikolu 87

Eżamijiet mediċi

1.  Eżamijiet mediċi pprovdut għalihom mill-leġislazzjoni ta' Stat Membru jistgħu jsiru fuq talba ta' l-istituzzjoni kompetenti, fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, mill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza jew residenza tal-persuna intitolata għall-benefiċċji, taħt il-kondizzjonijiet stipulati fl-implimentazzjoni tar-Regolament li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 98 jew, jekk dan ma jistax ikun, taħt il-kondizzjonijiet li hemm qbil fuqhom bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri kkonċernati.

2.  Eżamijiet mediċi mwettqa taħt il-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1 jkunu kkunsidrati bħala li twettqu fit-territorju ta' l-Istat kompetenti.

L-Artikolu 88

Transferimenti minn Stat Membru għall-ieħor ta' somom ta' flus pagabbli insegwitu għal dan ir-Regolament

Fejn ikun hemm bżonn, trasferimenti ta' flus affettwati skond dan ir-Regolament isiru skond il-ftehim rilevanti fis-seħħ bejn l-Istati Membri kkonċernati fi żmien it-trasferimentbilli. Fejn tali ftehim ma jeżistux bejn żewġ Stati Membri, l-awtoritajiet kompetenti ta' l-imsemmija Stati jew awtoritajiet responsabbli għall-pagamenti internazzjonali, bi ftehim mutwu, jiddeterminaw il-miżuri neċessarji għat-twettiq ta' tali trasferimenti.

L-Artikolu 89

Proċeduri speċjali għall-implimentazzjoni ta' ċerti leġislazzjonijiet

Proċeduri speċjali għall-implimentazzjoni tal-leġislazzjonijiet ta' ċerti Stati Membri jinsabu fl-Anness VI.

L-Artikolu 90 (8)

L-Artikolu 91

Kontribuzzjonijiet li jitħallsu lil min iħaddem jew lil intrapriżi fl-Istat kompetenti

Wieħed li jħaddem ma jkunx marbut li jħallas kontribuzzjonijiet miżjuda minħabba l-fatt li l-post tal-kummerċ tiegħu, jew l-uffiċċju rreġistrat inkella l-post tan-negozju ta' l-intrapriża tiegħu jinsab fit-territorju ta' Stat Membru differenti minn dak ta' l-Istat kompetenti.

L-Artikolu 92

Kollezzjoni ta' kontribuzzjonijiet

1.  Kontribuzzjonijiet pagabbli lill-istituzzjoni ta' Stat Membru jistgħu jinġabru fit-territorju ta' Stat Membru ieħor skond il-proċedura amministrattiva u l-garanziji u l-privileġġi applikabbli għall-ġbir tal-kontribuzzjonijiet pagabbli lill-istituzzjoni korrispondenti ta' l-Istat ta' l-aħħar.

2.  Il-proċedura għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 ikunu regolati, sa fejn hu possibbli, mill-implimentazzjoni tar-Regolament li għalih saret riferenza fl-Artikolu 98 jew permezz tal-ftehim bejn l-Istati Membri. tali proċeduri ta' l-implimentazzjoni jistgħu jkopru wkoll biex ikunu infurzati l-pagamenti.

L-Artikolu 93

Drittijiet ta' l-istituzzjonijiet responsabbli għall-benefiċċji kontra terzi partijiet responsabbli

1.  Jekk persuna tirċievi benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru minħabba korriment imġarrab minn episodju li seħħ fit-territorju ta' Stat ieħor, kwalunkwe drittijiet ta' l-istituzzjoni responsabbli għall-benefiċċji kontra terza parti marbuta li tikkompensa għall-korriment ikunu rregolati mir-regoli li ġejjin:

(a) fejn l-istituzzjoni responsabbli mill-benefiċċji hija, bis-saħħa tal-leġislazzjoni li hija tamministra, surrogata mad-drittijiet li ir-riċipjent għandu kontra t-terza parti, tali surrogazzjoni tkun magħrufa minn kull Stat Membru.

(b) fejn l-imsemmija istituzzjoni għandha drittijiet diretti kontra t-terza parti, tali drittijiet ikunu magħrufa minn kull Stat Membru.

2.  Jekk persuna tirċievi benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru minħabba korriment imġarrab minn episodju li seħħ fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, id-dispożizzjonijiet ta' l-imsemmija leġislazzjoni li jiddeterminaw f'liema każijiet ir-responsabbiltà ċivili ta' min iħaddem jew tal-persuni impjegati minnhom għandha tkun eskluża jkunu applikati fejn għandha x'taqsam l-imsemmija persuna jew l-istituzzjoni kompetenti.

Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 japplikaw ukoll għal kwalunkwe drittijiet ta' l-istituzzjoni responsabbli għall-benefiċċju kontra wieħed li jħaddem jew il-persuni mħaddma minnu f'każijiet fejn ir-responsabbiltà tagħhom mhix eskluża.

3.  Fejn, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 36(3) u/jew l-Artikolu 63(3), tnejn jew iktar Stati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati jkunu kkonkludew ftehim biex iwarrbu r-rimborsament bejn istituzzjonijiet taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom, kwalunkwe drittijiet kontra terza parti responsabbli jkunu regolati mir-regoli li ġejjin:

(a) fejn l-istituzzjoni ta' l-Istat Membru ta' permanenza jew residenza jagħtu benefiċċji lill-persuna minħabba korriment li hija tkun ġarrbet fit-territorju tagħha, dik l-istituzzjoni, skond il-leġislazzjoni li hija tamministra, teżerċita id-dritt tas-surroga jew ta' l-azzjoni diretta kontra t-terza parti responsabbli li tipprovdi kumpens għall-korriment.

(b) Għall-iskop ta' l-implimentazzjoni (a):

(i) il-persuna riċeventi tal-benefiċċji titqies li tkun assigurata ma l-istituzzjoni tal-post ta' permanenza jew residenza,

u

(ii) dik l-istituzzjoni titqies li hija l-istituzzjoni debitriċi.

(ċ) Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 jibqgħu applikabbli fejn jidħlu kwalunkwe benefiċċji mhux koperti mill-ftehim imwarrab li għalih hemm riferenza f'dan il-paragrafu.IT-TITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET TRANSIZZJONALI U FINALI

L-Artikolu 94 (7) (8) (11) (12)

Dispożizzjonijiet transizzjonali għall-persuni impjegati

1.  Ebda dritt ma jkun akkwistat taħt dan ir-Regolament fejn jidħol perjodu qabel l-ewwel ta' Ottubru 1972 jew għad-data ta' l-applikazzjoni tiegħu fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat.

2.  Il-perjodi kollha ta' l-assigurazzjoni, fejn xieraq, il-perjodi kollha ta' l-impjieg jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru qabel l-1 ta' Ottubru 1972 jew qabel id-data ta' applikazzjoni fit-territorju ta' dak l-Istat Membru jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat jittieħdu inkonsiderazzjoni għad-determinazzjoni tad-drittijiet akkwistati taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

3.  Suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, dritt ikun akkwistat taħt dan ir-Regolament anke jekk għandu x'jaqsmu ma kontinġenza li mmaterjalizzat qabel l-1 ta' Ottubru 1972 jew għad-data ta' l-applikazzjoni tiegħu fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat.

4.  Kwalunkwe benefiċċju li ma ngħatax jew li kien sospiż minħabba n-nazzjonalità jew il-post ta' residenza tal-persuna kkonċernata jkun mogħti jew jerġa jingħata, wara l-applikazzjoni tal-persuna kkonċernata, b'effett mill-1 ta' Ottubru 1972 jew mid-data ta' l-applikazzjoni fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat, basta li d-drittijiet determinati qabel ma jagħtux lok għall-pagament ta' somma f'daqqa.

5.  Id-drittijiet ta' persuna li ngħatat pensjoni qabel l-1 ta' Ottubru 1972 jew sad-data ta' l-applikazzjoni tiegħu fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat jistgħu, wara applikazzjoni tal-persuna kkonċernata, jkunu riveduti, waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Din id-dispożizzjoni tkun tapplika wkoll għall-benefiċċji oħra li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 78.

6.  Jekk applikazzjoni li għaliha saret riferenza fil-paragrafi 4 jew 5 tkun sottomessa fi żmien sentejn mill-1 ta' Ottubru 1972 jew mid-data tal-applikazzjoni tiegħu fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat, ifd-drittijiet akkwistati taħt dan ir-Regolament jkollhom effett minn dik id-data, u d-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru li tikkonċerna t-telf jew il-limitazzjoni ta' drittijiet ma jistgħux ikunu invokati kontra l-persuna kkonċernata.

L-istess dispożizzjonijiet japplikaw fejn tidħol l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'dawk it-territorji li jsiru parti mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja fit-3 ta' Ottubru 1990 basta li dik l-applikazzjoni li għaliha hemm riferenza fil-paragrafi 4 u 5 tkun sottomessa fi żmien sentejn mill-1 ta' Ġunju 1992.

7.  Jekk applikazzjoni li saret riferenza għaliha fil-paragrafi 4 u 5 tkun sottomessa wara d-data ta' l-għeluq tal-perjodu ta' sentejn wara l-1 ta' Ottubru 1972 jew insegwitu għad-data ta' l-applikazzjoni tiegħu fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat, drittijiet li ma ntilfux jew li ma kinux miżmuma minħabba ż-żmien jidħlu fl-effett mid-data li fiha tkun sottomessa l-applikazzjoni, għajr fejn japplikaw dispożizzjonijiet iktar favorevoli tal-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru.

L-istess dispożizzjonijiet japplikaw fejn tidħol l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'dawk it-territorji li jsiru parti mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja fit-3 ta' Ottubru 1990 basta li l-applikazzjoni li għaliha saret riferenza fil-paragrafi 4 u 5 tkun sottomessa wara li jkunu għaddew sentejn mill-1 ta' Ġunju 1992.

8.  Fil-każ ta' “sclerogenic pneumoconiosis”, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 57(5) japplikaw għall-benefiċċji fi flus għall-marda okkupazzjonali li l-ispejjeż tagħha, fl-assenza ta' ftehim bejn l-istituzzjonijiet ikkonċernati, ma jkunux jistgħu jinqasmu bejn l-istituzzjonijiet qabel l-1 ta' Ottubru 1972.

9.  L-allowances tal-familja rċevuti minn persuni impjegati, impjegati fi Franza jew ħaddiema disimpjegati li qegħdin jirċievu benefiċċji tad-disimpjieg taħt il-leġislazzjoni Franċiża f'isem il-membri tal-familja tagħhom li jabitaw fi Stat Membru ieħor fid-data tal-15 ta' Novembru 1989 jkomplu jitħallsu bir-rati, fil-limiti u skond il-proċeduri applikabbli f'dik id-data sakemm l-ammonti tagħhom jeċċedu dak tal-benefiċċji li jkunu dovuti mid-data tas-16 ta' Novembru 1989 u sakemm il-persuni kkonċernati jkunu suġġetti għal-leġislazzjoni Franċiża. Ma jitteħdux inkonsiderazzjoni l-interruzzjonijiet ta' inqas minn xahar lanqas il-perjodi li matulhom jidħlu d-disimpjieg jew il-mard.

Il-proċedura għall-implimentazzjoni ta' dan il-paragrafu u partikolarment il-qsim ta' l-ispejjeż ta' dawn il-“allowances” tkun determinata bi ftehim mutwu bejn l-Istati Membri kkonċernati jew mill-awtoritajiet kompetenti tagħhom wara li l-Kummissjoni Amministrattiva tkun tat l-opinjoni tagħha.

10.  Id-drittijiet tal-persuni li lilhom ingħatat pensjoni qabel id-dħul fis-seħħ ta' l-Artikolu 45(6) jistgħu jkunu riveduti fuq talba tagħhom suġġetta għall-Artikolu 45(6).

L-Artikolu 95 (6) (12)

Dispożizzjonijiet transizzjonali għall-persuni li jaħdmu għal rashom

1.  Ebda dritt ma jkun akkwistat taħt dan ir-Regolament fejn jidħol perjodu qabel l-1 ta' Lulju 1982 jew sad-data ta' l-implimentazzjoni tiegħu fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat.

2.  Il-perjodi kollha ta' assigurazzjoni, fejn xieraq, il-perjodi kollha ta' impjieg, jew ta' impjieg għar-ras jew ta' residenza taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru qabel l-1 ta' Lulju 1982 jew qabel id-data ta' implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fit-territorju ta' dak l-Istat Membru jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat jittieħdu inkonsiderazzjoni għad-determinazzjoni tad-drittijiet akkwistati taħt dan ir-Regolament.

3.  Suġġett għall-paragrafu 1, dritt ikun akkwistat taħt dan ir-Regolament anke jekk jirrelata għall-kontinġenza li mmaterjalizzat qabel l-1 ta' Lulju 1982 jew sad-data ta' l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat.

4.  Kwalunkwe benefiċċju li ma ngħatax jew li kien sospiż minħabba nazzjonalità jew post ta' residenza tal-persuna kkonċernata jingħata jew jerġa jinbeda, fuq applikazzjoni tal-persuna kkonċernata, b'effett mill-1 ta' Lulju 1982 jew mid-data ta' implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat, basta li d-drittijiet iddeterminati qabel ma jwasslux għall-pagament ta' somma f'daqqa.

5.  Id-drittijiet ta' persuna li lilha ngħatat pensjoni qabel l-1 talulju 1982 jew sad-data ta' implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat jistgħu, fuq applikazzjoni tal-persuna kkonċernata, ikunu riveduti, waqt li jittieħed inkonsiderazzjoni dan ir-Regolament. Din id-dispożizzjoni tapplika wkoll għall-benefiċċji l-oħra li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 78.

6.  Jekk applikazzjoni li għaliha hemm riferenza fil-paragrafi 4 u 5 tkun sottomessa fi żmien sentejn mill-1 ta' Lulju 1982 jew mid-data ta' implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat, id-drittijiet akkwistati taħt dan ir-Regolament jidħlu fis-seħħ minn dik id-data, u d-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru dwar it-telf jew il-limitu tad-drittijiet ma jistgħux jkunu invokati kontra l-persuni kkonċernati.

L-istess dispożizzjonijiet japplikaw fejn tidħol l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'dawk it-territorji li saru parti mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja fl-4 ta' Ottubru 1990 basta li l-applikazzjoni li għaliha saret riferenza fil-paragrafi 4 u 5 tkun sottomessa fi żmien sentejn mill-1 ta' Ġunju 1992.

7.  Jekk applikazzjoni li għaliha saret riferenza fil-paragrafi 4 u 5 tkun sottomessa wara d-data ta' l-għeluq tal-perjodu ta' sentejn mill-1 ta' Lulju 1982 jew wara d-data ta' implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat, drittijiet li ma ntilfux jew li mhumiex miżmuma mil-limitu jidħlu f'effett mid-data li fiha ġiet sottomessa l-applikazzjoni, għajr fejn japplikaw dispożizzjonijiet iktar favorevoli tal-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru.

L-istess dispożizzjonijiet japplikaw fejn tidħol l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'dawk it-territorji li saru parti mir-Repubblika Federaali tal-Ġermanja fit-3 ta' Ottubru 1990 basta li l-applikazzjoni li għaliha saret riferenza fil-paragrafi 4 u 5 tkun sottomessa wara li jkunu għaddew sentejn mill-1 ta' Ġunju 1992.

L-Artikolu 95a (11)

Dispożizzjonijiet trasizzjonali għall-applikazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1248/92 ( 1 )

1.  taħt ir-Regolament (KEE) Nru 1248/92 ebda dritt ma jkun akkwistat għall-perjodu qabel l-1 ta' Ġunju 1992.

2.  Il-perjodi ta' l-assigurazzjoni kollha jew il-perjodi ta' residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru qabel l-1 ta' Ġunju 1992 jittieħdu inkonsiderazzjoni għad-determinazzjoni tad-drittijiet ta' benefiċċji insegwitu għar-Regolament (KEE) Nru 1248/92.

3.  Suġġett għall-paragrafu 1, dritt ikun akkwistat taħt ir-Regolament (KEE) Nru 1248/92 anke jekk jirrelata ma kontinġenza li mmaterjalizzat qabel l-1 ta' Ġunju 1992.

4.  Id-drittijiet ta' persuna li tkun ingħatat pensjoni qabel l-1 ta' Ġunju 1992 jistgħu, wara applikazzjoni tal-persuna kkonċernata, jkunu riveduti, waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 1248/92.

5.  Jekk applikazzjoni li għaliha hemm riferenza fil-paragrafu 4 tkun sottomessa fi żmien sentejn mill-1 Ġunju 1992 id-drittijiet miksuba taħt ir-Regolament (KEE) Nru 1248/92 jidħlu fis-seħħ minn dik id-data, u d-dispożizzjonijiet leġislattivi ta' xi Stat Membru li jikkonċernaw it-telfa jew il-limitazzjoni tad-drittijiet ma jistgħux jiġu invokati kontra l-persuna kkonċernata.

6.  Jekk applikazzjoni li għaliha hemm riferenza fil-paragrafu 4 tkun sottomessa wara d-data ta' l-għeluq tal-perjodu ta' sentejn wara l-1 ta' Ġubju 1992, drittijiet li setgħu ntilfu jew inżammu mil-limitu jkollhom effett mid-data li fiha l-applikazzjoni tkun sottomessa, għajr fejn japplikaw dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru iktar favorevoli.

L-Artikolu 95b (14)

Dispożizzjonijiet transizzjonali għall-applikazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1247/92 ( 2 )

1.  Ir-Regolament (KEE) Nru 1247/92 ma jintitolax għall-benefiċċji għall-perjodi qabel l-1 ta' Ġunju 1992.

2.  Il-perjodi ta' residenza u l-perjodi ta' impjieg jew impjieg għar-ras imwettqa fit-territorju ta' Stat Membru qabel l-1 ta' Ġunju 1992 jittieħdu inkonsiderazzjoni għad-determinazzjoni tad-drittijiet akkwistati taħt id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 1247/92.

3.  Suġġett għall-paragrafu 1, dritt ikun akkwistat insegwitu għar-Regolament (KEE) Nru 1247/92 anke fejn dan jirrelata ma kontinġenza li seħħet qabel l-1 ta' Ġunju 1992.

4.  Il-benefiċċji speċjali non kontributorji kollha li ma jkunux ingħataw jew li ġew sospiżi minħabba raġuni ta' nazzjonalità tal-persuna kkonċernata jkunu, wara applikazzjoni tal-persuna kkonċernata, mogħtija jew jerġgħu jibdew b'effett mill-1 ta' Ġunju 1992, basta li d-drittijiet determinati qabel ma jagħtux lok għall-għoti ta' somma globali.

5.  Id-drittijiet ta' persuni li lilhom ingħatat pensjoni qabel l-1 ta' Ġunju 1992, jistgħu, wara applikazzjoni tal-persuni kkonċernati, jkunu riveduti, waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 1247/92.

6.  Jekk applikazzjoni li għaliha saret riferenza fil-paragrafi 4 u 5 tkun sottomessa fi żmien sentejn mill-1 ta' Ġunju 1992, id-drittijiet akkwistati insegwitu għar-Regolament (KEE) Nru 1247/92 jidħlu fis-seħħ minn dik id-data, u d-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru li jikkonċernaw it-telf jew il-limitu tad-drittijiet ma jistgħux ikunu invokati kontra l-persuni kkonċernati.

7.  Jekk applikazzjoni li għaliha hemm riferenza fil-paragrafi 4 u 5 tkun sottomessa wara d-data tal-għeluq tal-perjodu ta' sentejn wara l-1 ta' Ġunju 1992, drittijiet li ma jkunux intilfu jew li ma jkunux miżmuma minħabba ż-żmien jidħlu fis-seħħ mid-data li fiha tkun ġiet sottomessa l-applikazzjoni, għajr fejn japplikaw dispożizzjonijiet aktar favorevoli tal-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru.

8.  L-applikazzjoni ta' l-Artikolu 1 tar-Regolament (KEE) Nru 1247/92 tista' ma tirriżultax fit-tneħħija ta' benefiċċji li kienu ngħataw qabel l-1 ta' Ġunju 1992 mill-istituzzjonijiet kompetenti ta' l-Istati Membri taħt it-Titolu III tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 li għalih huwa applikabbli l-Artikolu 10 tar-Regolament ta' l-aħħar.

9.  L-applikazzjoni ta' l-Artikolu 1 tar-Regolament (KEE) Nru 1247/92 tista' ma tirriżultax fiċ-ċaħda ta' applikazzjoni għall-benefiċċju speċjali non-kontributorju mogħti bħala suppliment għall-pensjoni, li kienet sottomessa mill-persuna kkonċernata li kienet issodisfat il-kondizzjonijiet għall-għotja ta' dan il-benefiċċju qabel l-1 ta' Ġunju 1992, anke fejn il-persuni kkonċernata tabita fit-territorju ta' Stat Membru ieħor differenti mill-IstatMembru kompetenti, basta li dik l-applikazzjoni għall-benefiċċju tkun sottomessa fi żmien perjodu ta' ħames snin li jibdew fl-1 ta' Ġunju 1992.

10.  Minkejja id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, kwalunkwe benefiċċju speċjali non kontributorju, mogħti bħala suppliment għall-pensjoni, li ma kienx ingħata jew li kien sospiż minħabba residenza tal-persuna kkonċernata fit-territorju ta' Stat Membru differenti mill-Istat Membru kompetenti jkun mogħti, wara s-sottomissjoni ta' applikazzjoni mill-persuna kkonċernata, jew mibdi mill-ġdid b'effett mill-1 ta' Ġunju 1992, fl-ewwel każ mid-data li fiha l-benefiċċju kellu jkun mogħti, u fit-tieni każ mid-data tas-sospensjoni tal-benefiċċju.

11.  Fejn benefiċċji non-kontributorji speċjali kif hemm riferenza fl-Artikolu 4(2a) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 jistgħu, matul l-istess perjodu jew għall-istess persuna, jkunu mogħtija insegwitu għall-Artikolu 10a ta' dak ir-Regolament mill-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu dik il-persuna tabita u insegwitu għall-paragrafi 1 sa 10 ta' dan l-Artikolu mill-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru ieħor, il-persuna kkonċernata tista' biss tiġbor flimkien dawk il-benefiċċji sal-limitu ta' l-ogħla ammont tal-benefiċċji speċjali li tista' titlob taħt waħda mil-leġislazzjonijiet inkwistjoni.

12.  Ir-regoli ddettaljati ta' l-applikazzjoni tal-paragrafu 11, u partikolarment l-applikazzjoni, li għandha x'taqsam mal-benefiċċji li għalihom saret riferenza f'dak il-paragrafu, tal-klawsoli għat-tnaqqis, is-sospensjoni jew l-abolizzjoni li għaliha hemm ipprovdut taħt il-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar Stati Membri u l-allokazzjoni ta' l-ammonti addizzjonali differenzjati jsiru b'deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva dwar is-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Migranti, bi ftehim komuni ta' l-Istati Membri kkonċernati jew nill-awtoritajiet kompetenti tagħhom.

▼M3

L-Artikolu 95ċ

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1606/98

1.  L-ebda dritt ma jista' jiġi akkwistat taħt ir-Regolament (KE) Nru 1606/98 ( 3 ) għal kull perijodu qabel il-25 ta' Ottubru 1998.

2.  Kull perijodu ta' assigurazzjoni u, fejn ikun xieraq, kull perijodu ta' impjieg, persuni li jaħdmu għal rashom jew residenza kompletati taħt il-liġijiet ta' Stat Membru qabel il-25 ta' Ottubru 1998 għandu jittieħed in konsiderazzjoni sabiex jiġu ddeterminati d-drittijiet akkwistati skond id-dispożizzjonijiet ta' Regolament (KE) Nru 1606/98.

3.  Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, dritt għandu jiġi akkwistat taħt ir-Regolament (KE) Nru 1606/98 anke jekk jirreferi għal kontinġenza li nqalgħet qabel il-25 ta' Ottubru 1998.

4.  Kull benefiċċju li ma ġiex mogħti jew li kien sospiż minħabba n-nazzjonalità jew ir-residenza tal-persuna kkonċernata għandu, fuq talba ta' dan ta' l-aħħar, jingħata jew jibda mill-ġdid fil-25 ta' Ottubru 1998, basta d-drittijiet li għalihom il-benefiċċji kienu mogħtija qabel ma tawx lok għal ħlas ta' somma sħiħa f'daqqa.

5.  Id-drittijiet ta' persuni li qabel il-25 ta' Ottubru 1998, kisbu l-għotja ta' pensjoni jistgħu jkunu riveduti fuq it-talba tagħhom stess, wara li jitqiesu d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1606/98. Id-dispożizzjonijiet jistgħu ukoll japplikaw għal benefiċċji oħra msemmija fl-Artikoli 78 u 79 sa fejn dan japplika għall-Artikoli 78 u 79a.

6.  Jekk it-talba msemmija fil-paragrafu 4 jew 5 issir fi żmien sentejn mill-25 ta' Ottubru 1998, id-drittijiet mnisslin mir-Regolament (KE) Nru 1606/98 għandhom ikunu akkwistati minn dik id-data u d-dispożizzjonijiet tal-liġijiet ta' kull Stat Membru dwar it-telf jew il-preskrizzjoni tad-drittijiet ma jistgħux jiġu applikati għall-persuni kkonċernati.

7.  Jekk it-talba msemmija fil-paragrafu 4 jew 5 isir wara t-tmiem tal-perijodu ta' sentejn mill-25 ta' Ottubru 1998, drittijiet li ma ntilfux u li ma ġewx preskritti jistgħu jiġu akkwistati mid-data ta' dik it-talba, bla ħsara għal dispożizzjonijiet aktar favorevoli fil-liġijiet ta' kull Stat Membru.

▼M4

L-Artikolu 95d

Dispożizzjonijiet transizzjonali applikabbli għall-istudenti

1.  L-ebda dritt m'għandu jiġi akkwistat taħt dan ir-Regolament minn studenti, membri tal-familja tagħhom jew sopravissuti tagħhom għal kull perjodu qabel l-1 ta' Mejju 1999.

2.  Kull perjodu ta' assigurazzjoni u, fejn ikun xieraq, kull perjodu ta' impieg, xogħol li persuni jagħmlu għal rashom jew residenza kompletati taħt il-liġijiet ta' Stat Membru qabel l-1 ta' Mejju 1999 għandu jittieħed inkonsiderazzjoni biex jiġu ddeterminati id-drittijiet akkwistati skond id- dispożizzjonijiet ta' dan ir-r-Regolament.

3.  Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, dritt għandu jiġi akkwistat taħt dan ir-Regolament anke jekk jirreferi għall-kontinġenza li nqalgħet qabel l-1 ta' Mejju 1999.

4.  Kull benefiċċju li ma ġiex mogħti jew li kien sospiż minħabba n-nazzjonalità jew ir-residenza tal- persuna kkonċernata għandu, fuq talba ta' dan ta' l-aħħar, jingħata jew jerga' jibda jingħata mill-1 ta' Mejju 1999, basta li d-drittijiet li għalihom il-benefiċċji kienu mogħtija qabel ma tawx lok għal ħlas ta' flus f'somma sħiħa.

5.  Jekk it- talba msemmija fil-paragrafu 4 issir fi żmien sentejn mill-1 ta' Mejju 1999, id-drittijiet imnisslin minn dan ir-Regolament a favur ta' studenti, membri tal-familja tagħhom u sopravissuti tagħhom għandhom ikunu akkwistati minn dik id-data 'l quddiem u d- dispożizzjonijiet tal-liġijiet ta' kwalunkwe Stat Membru dwar it-telf jew il-preskrizzjoni ta' drittijiet ma jistgħux jiġu applikati għall-persuni kkonċernati.

6.  Jekk it- talba msemmija fil-paragrafu 4 issir wara t-tmiem tal-perjodu ta' sentejn mill-1 ta' Mejju 1999, dirttijiet li ma ntilfux u li ma skadewx jistgħu jiġu akkwistati mid-data ta' din it- talba, bla ħsara għal dispożizzjonijiet aktar favorevoli fil-liġijiet ta' kwalunkwe Stat Membru.

▼M5

L-Artikolu 95e

Id-dispożizzjonijiet transitorji għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1399/1999 ( 4 )

1.  Ir-Regolament (KE) Nru 1399/1999 japplika għad-drittijiet ta' l-orfni meta l-ġenitur li permezz tiegħu l-orfni huwa intitolat miet wara l-1 ta' Settembru 1999.

2.  Kull perjodu ta' assigurazzjoni jew residenza mitmuma skond il-leġislazzjoni ta' Stat Membru qabel l-1 ta' Settembru 1999 għandu jittieħed inkonsiderazzjoni sabiex jiġu ddeterminati d-drittijiet akkwistati skond ir-Regolament (KE) Nru 1399/1999.

3.  Id-drittijiet ta' l-orfni meta il-ġenitur li permezz tiegħu huwa intitolat għal benefiċċji miet qabel l-1 ta' Settembru 1999 jistgħu jiġu riveduti wara talba skond ir-Regolament (KE) Nru 1399/1999.

4.  Jekk it-talba imsemmija fil-paragrafu 3 tkun magħmula fi żmien sentejn mill-1 ta' Settembru 1999, id-drittijiet skond ir-regolament (KE) Nru 1399/1999 jiġu akkwistati minn dik id-data u d-dispożizzjonijiet ta' Stat Membru dwar l-iskadenza jew il-preskrizzjoni ta' drittijiet ma jistgħux jiġu opposti għall-persuni ikkonċernati.

5.  Jekk it-talba msemmija fil-paragrafu 3 hija magħmula iktar minn sentejn wara l-1 ta' Settembru 1999, dawk id-drittijiet li ma skadewx jew li ma ġewx preskritti jiġu akkwistati mid-data ta' dik it-talba, mingħajr ħsara għall-ebda dispożizzjoni iktar favorevoli taħt il-liġi ta' xi Stat Membru.

▼M8

Artikolu 95f

Dispożizzjonijiet transitorji dwar l-Anness II, sezzjoni I, taħt l-intestaturi “D. ĠERMANJA” u “R. AWSTRIJA”

1.  Anness II, sezzjoni I, taħt l-intestaturi “D. ĠERMANJA” u “R. AWSTRIJA”, kif emendati bir-Regolament (KE) Nru. 467/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' April 2005 li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' skemi ta' sigurta' socjali għal persuni impjegati, għal-persuni li jaħdmu għal-rashom u għall-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u (KEE) Nru 574/72 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament Nru 1408/71 ( 5 ), m'għandu jistabbilixxi ebda dritt għall-perijodu qabel l-1 ta' Jannar 2005.

2.  Kwalunkwe perijodu ta' assikurazzjoni u, fejn xieraq, kwalunkwe perijodu ta' impjieg, impjieg awtonomu jew residenza taħt il-liġi ta' Stat Membru qabel l-1 ta' Jannar 2005 għandu jiġi kkunsidrat fid-determinazzjoni tad-drittijiet miksuba skond id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

3.  Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, skond dan ir-Regolament dritt għandu jinkiseb anki meta jkun jirrelata għal kontinġenza li tkun seħħet qabel l-1 ta' Jannar 2005.

4.  Kwalunkwe benefiċċju li ma jkunx ingħata jew li jkun ġie sospiż minħabba n-nazzjonalità jew r-residenza tal-persuna ikkonċernata għandu, fuq talba ta' dan ta' l-aħħar, jingħata jew jitkompla mill-1 ta' Jannar 2005, kemm-il darba d-drittijiet li għalihom kienu qabel ingħataw il-benefiċċji ma jkunux wasslu għal pagament ta' somma globali.

5.  Id-drittijiet ta' persuna li lilha tkun ingħatat pensjoni jew annwalita' qabel l-1 ta' Jannar 2005 tista', wara applikazzjoni mill-persuni ikkonċernati, tiġi riveduta, filwaqt li jittieħed kont tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Dan għandu japplika wkoll għal benefiċċji oħrajn skond l-Artikolu 78.

6.  Jekk applikazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 4 jew 5 tkun preżentata fi żmien sentejn mill-1 ta' Jannar 2005, id-drittijiet miksuba taħt dan ir-Regolament għandhom ikollhom effett minn dik id-data, u d-dispożizzjonijiet tal-liġi ta' kwalunkwe Stat Membru dwar it-tneħħija jew limitazzjoni tad-drittijiet ma jistgħux jiġu nvokati kontra l-persuni kkonċernati.

7.  Jekk l-applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 4 jew 5 tiġi preżentata wara li jkun skada l-perijodu ta' sentejn wara l-1 ta' Jannar 2005, id-drittijiet li ma jkunux intilfu jew ġew preskritti għandhom ikollhom effett mid-data li fiha l-applikazzjoni ġiet preżentata, ħlief fejn japplikaw dispożizzjonijiet tal-liġi aktar favorevoli ta' kwalunkwe Stat Membru.

Artikolu 95g

Dispożizzjonijiet transitorji dwar it-tħassir tal-partita fl-Anness IIa dwar l-Allowance Awstrijaka għall-kura (Pflegegeld).

Fil-każ ta' applikazzjonijiet għal sussidji għall-kura taħt il-liġi federali Awstrijaka (Bundespflegegeldgesetz) preżentati mhux aktar tard mit-8 ta' Marzu 2001 abbażi ta' l-Artikolu 10a(3) ta' dan ir-Regolament, għandha tibqa' tapplika din id-dispożizzjoni sakemm il-benefiċjarju tas-sussidju għall-kura jibqa' jirrisjedi fl-Awstrija wara t-8 ta' Marzu 2001.

▼B

L-Artikolu 96

Ftehim relatati mar-rimborsiment bejn l-istituzzjonijiet

Il-ftehim konklużi insegwitu għall-Artikoli l-Artikolu 36(3), 63(3) u 70(3) qabel l-1 ta' Lulju 1982 japplikaw bl-istess mod għall-persuni li għalihom l-iskop tar-Regolament preżenti kien estiż f'dik id-data, għajr fil-każ ta' oġġezzjoni minn wieħed mill-Istat Membri marbuta minn dawn il-ftehim.

Din l-oġġezzjoni tittieħed inkonsiderazzjoni jekk l-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru tinforma lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat/i l-ieħor/l-oħra kkonċernat/i bil-miktub qabel l-1 ta' Ottubru 1983. Kopja ta' din il-komunikazzjoni tintbagħat lill-Kummissjoni Amministrattiva.

L-Artikolu 97

Notifikazzjoni insegwitu għal ċerti dispożizzjonijiet

1.  In-notifikazzjonijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikoli 1(j), 5 u 8(2) jkunu indirizzati lill-President tal-Kunsill. Dawn jindikaw id-data tad-dħul fis-seħħ tal-liġijiet u l-iskemi inkwistjoni jew, fil-każ tan-notifikazzjonijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 1(j), id-data li minnha japplika dan ir-Regolament għall-iskemi msemmija fid-dikjarazzjonijiet ta' l-Istati Membri.

2.  In-notifikazzjonijiet riċevuti skond id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 ikunu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

L-Artikolu 98

L-implimentazzjoni tar-Regolament

Regolament ieħor ser jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.
L-ANNESS I (A) (B) (8) (9) (13) (14) (15)

PERSUNI KOPERTI MIR-REGOLAMENT

I.    Persuni impjegati jew persuni li jaħdmu għal rashom (L-Artikolu 1(a)(ii) u (iii) tar-Regolament)

A.   IL-BELĠJU

Ma japplikax.

▼M10

B.   BULGARIJA

Kwalunkwe persuna li taħdem mingħajr kuntratt ta' l-impjieg fit-tifsira tal-punti 5 u 6 ta' l-Artikolu 4(3) tal-Kodiċi tas-Sigurtà Soċjali għandha tkun ikkunsidrata persuna li taħdem għal rasha fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament.

▼M10

Ċ.   IR-REPUBBLIKA ĊEKA

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

D.   ID-DANIMARKA

▼B

1. Kwalunkwe persuna, mill-fatt li twettaq attività bħala persuna impjegata, hija suġġetta:

(a) għal-leġislazzjoni dwar inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali għall-perjodu qabel l-1 ta' Settembru 1977;

(b) għal-leġislazzjoni dwar il-pensjoni supplimentari għall-persuni impjegati (arbejdsmarkedets tillaegspension, ATP) għall-perjodu li jibda wara l-1 ta' Settembru 1977, tkun ikkunsidrata bħala persuna impjegata fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament.

2. Kwalunkwe persuna, insegwitu għal-liġi dwar il-benefiċċji fi flus ta' kuljum fil-każ ta' mard jew maternità, hija ntitolata għal tali benefiċċji a bażi ta' flus maqlugħa barra mill-paga jew is-salarju tkun ikkunsidrata bħala persuna li taħdem għal rasha fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament.

▼M10

E.   IL-ĠERMANJA

▼B

Jekk l-istituzzjoni kompetenti biex tagħti benefiċċji tal-familja skond il-Kapitolu 7 tat-Titolu III tar-Regolament hija istituzzjoni Ġermaniża, allura fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament:

(a) “persuna impjegata” tfisser assigurata bil-fors kontra d-disimpjieg jew kwalunkwe persuna li, bħala riżultat ta' tali assigurazzjoni, tottjeni benefiċċji fi flus taħt assigurazzjoni għal mard jew benefiċċji komparabbli ►M5   jew kwalunkwe impjegat fis-servizz ċivili stabbilit salarjat minħabba l-pożizzjoni tiegħu/tagħha fis-servizz ċivili li huwa mill-inqas ekwivalenti għal dak illi fil-każ ta' persuna impjegata tirriżulta f'assikurazzjoni obbligatorja kontra d-disimpjieg ◄ ;

(b) “persuna li taħdem għal rasha” tfisser kwalunkwe persuna li taħdem għal rasha li hija marbuta:

 li tingħaqad, jew tħallas kontribuzzjonijiet fejn tidħol, assigurazzjoni tax-xjuħija fi skema għall-persuni li jaħdmu għal rashom,

 jew

 li tingħaqad fi skema fl-ambitu ta' assigurazzjoni bil-fors tal-pensjoni.

▼M10

F.   L-ESTONJA

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

G.   IL-GREĊJA

▼B

1. Persuni inxurjati taħt l-iskema OGA li jwettqu attivitajiet esklussivi ta' persuni impjegati jew li huma jew kienu suġġetti għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor u li konsegwentement huma jew kienu “persuni impjegati” fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a) tar-Regolament huma kkunsidrati bħala persuni impjegati fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(iii) tar-Regolament.

2. Għall-iskop tal-għoti tal-“allowance” tal-familja nazzjonali, il-persuni li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 1 (a) (i) u (iii) tar-Regolament huma kkunsidrati persuni impjegati fit-tifsira ta' l-Artikolu 1 (a) (ii) tar-Regolament.

▼M10

H.   SPANJA

▼B

Ma tapplikax.

▼M10

I.   FRANZA

▼B

Jekk istituzzjoni Franċiża hija l-istituzzjoni kompetenti għall-għoti tal-benefiċċji tal-familja skond it-Titolu III, Kapitolu 7 tar-Regolament:

1. “persuna impjegata” fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament tkun meqjusa li tfisser kwalunkwe persuna li hija assigurata bil-fors taħt l-iskema tas-sigurtà soċjali skond l-Artikolu L311–2 tal-kodiċi tas-Sigurtà Soċjali u li tissodisfa l-kondizzjonijiet minimi rigward xogħol jew remunerazzjoni pprovdut għalihom fl-Artikolu L313–1 tal-kodiċi tas-Sigurtà Soċjali biex tibbenefika minn benefiċċji fi flus taħt l-assigurazzjoni tal-mard, maternità jew invalidità jew il-persuna li tibbenefika minn dawn il-benefiċċji fi flus;

2. “persuna li taħdem għal rasha” fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament titqies li tfisser kwalunkwe persuna li twettaq attività għal rasha u li trid ikollha assigurazzjoni u tħallas il-kontribuzzjonijiet tal-benefiċċju tax-xjuħija lil skema tal-persuni li jaħdmu għal rashom.

▼M10

J.   L-IRLANDA

▼M12

1. Kull persuna li, b’mod obbligatorju jew volontarju, hija assigurata skond id-dispożizzjonijiet tat-Taqsimiet 12, 24 u 70 ta' l-Att Konsolidat dwar il-Protezzjoni Soċjali tal-2005 (Social Welfare Consolidation Act 2005) għandha tkun kkunsidrata bħala ħaddiem impjegat, fis-sens ta' l-Artikolu 1 punt a) ii) tar-Regolament.

2. Kull persuna li, b’mod obbligatorju jew volontarju, hija assigurata skond id-dispożizzjonijiet tat-Taqsimiet 20 u 24 ta' l-Att Konsolidat dwar il-Protezzjoni Soċjali tal-2005 (Social Welfare Consolidation Act 2005) għandha tkun kkunsidrata bħala ħaddiem li jaħdem għal rasu, fis-sens ta' l-Artikolu 1 punt a) ii) tar-Regolament.

▼M10

K.   L-ITALJA

▼B

Ma japplikax.

▼M10

L.   ĊIPRU

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

M.   IL-LATVJA

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

N.   IL-LITWANJA

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

O.   IL-LUSSEMBURGU

▼B

Ma japplikax.

▼M10

P.   L-UNGERIJA

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Kull persuna li timpjega lilha nnifisha jew li taħdem għaliha nnifisha fit-tifsira ta' l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318) 1987 għandha tiġi kkonsidrata bħala persuna li timpjega lilha nnifisha fit-tifsira ta' l-Artikolu 1 (a) (ii) tar-Regolament.

▼M10

R.   L-OLANDA

▼B

Kwalunkwe persuna li twettaq attività jew okkupazzjoni mingħajr kuntratt ta' l-impjieg tkun ikkunsidrata bħala persuna li taħdem għal rasha fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament.

▼M10

S.   L-AWSTRIJA

▼B

Ma japplikax.

▼M10

T.   IL-POLONJA

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

U.   IL-PORTUGALL

▼B

Ma japplikax.

▼M10

V.   RUMANIJA

Ma japplikax.

▼M10

W.   IS-SLOVENJA

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

X.   IS-SLOVAKKJA

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

Y.   IL-FINLANDJA

▼B

Kwalunkwe persuna li hija impjegata jew li taħdem għal rasha fit-tifsira tal-leġislazzjoni ta' l-Iskema tal-Pensjonijiet ta' l-impjieg tkun ikkunsidrata rispettivament bħala impjegata jew li taħdem għal rasha fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament.

▼M10

Z.   L-ISVEZJA

▼M11

Persuni li jkunu qed jaħdmu f’attività bi qligħ u li jħallsu l-kontribuzzjonijiet tagħhom stess fuq dan id-dħul konformi mal-Kapitolu 3, il-paragrafu 3 ta’ l-Att tal-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali (2000:980) għandhom ikunu kkunsidrati bħala persuni li jaħdmu għal rashom.

▼M10

AA.   IR-RENJU UNIT

▼B

Kwalunkwe persuna li “taħdem bi qligħ” jew “li taħdem għal rasha” fit-tifsira tal-leġislazzjoni tal-Gran Brittanja jew tal-leġislazzjoni ta' l-Irlanda ta' Fuq tkun meqjusa rispettivament bħala persuna impjegata jew li taħdem għal rasha fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament. Kwalunkwe persuna li f'isimha jitħallsu kontribuzzjonijiet bħala “persuna impjegata” jew “persuna li taħdem għal rasha” skond il-leġislazzjoni ta' Ġibiltà tkun meqjusa bħala impjegata jew li taħdem għal rasha fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament.

II.    Membri tal-familja (It-tieni sentenza ta' l-Artikolu 1(f) tar-Regolament)

A.   IL-BELĠJU

Ma japplikax.

▼M10

B.   BULGARIJA

Ma japplikax.

▼M10

Ċ.   Ir-REPUBBLIKA ĊEKA

▼A1

Bil-għan li jiġi determinat l-intitolar għall-benefiċċji in natura skond id-disposizzjonijiet tal-Kapitolu 1 ta' l-intestatura III tar-Regolament, l-espressjoni “membru tal-familja” tfisser xi ħadd mill-miżżewġin u/jew tifel/tifla dipendenti kif definit fl-Att dwar l-Għajnuna Soċjali mill-Istat Nru.117/1195 Sb.

▼M10

D.   ID-DANIMARKA

▼B

Għall-iskop tad-determinazzjoni ta' dritt ta' benefiċċji ta' mard jew maternità li b'xi mod jeżistu insegwitu għall-Artikoli 22(1)(a) u 31 tar-Regolament, l-espressjoni “membru tal-familja” tkun tfisser:

1. żewġ il-persuna impjegata, persuna li taħdem għal rasha jew persuni oħra intitolati taħt it-termini tar-Regolament, sakemm mhumiex huma nnifishom persuni intitolati taħt it-termini tar-Regolament; jew

2. wild taħt it-18-il sena taħt il-kura ta' xi ħadd li huwa persuna intitolata taħt it-termini tar-Regolament.

▼M10

E.   IL-ĠERMANJA

▼B

Ma japplikax.

▼M10

F.   L-ESTONJA

▼A1

Nu se aplică.

▼M10

G.   IL-GREĊJA

▼B

Ma japplikax.

▼M10

H.   SPANJA

▼B

Ma japplikax.

▼M10

I.   FRANZA

▼M1

Sabiex jiġi stabbilit id-dritt għall-allowances tal-familja jew benefiċċji tal-familja, it-terminu “membru tal-familja” ifisser kull persuna msemmija fl-Artikolu L 512-3 tal-Kodiċi ta' Sigurtà Soċjali.

▼M10

J.   L-IRLANDA

▼M12

Fl-applikazzjoni tar-Regolament u sabiex jiġi ddeterminat id-dritt għall-benefiċċji in natura għal mard u l-maternità, it-terminu “membru tal-familja” għandu jfisser kull persuna kkunsidrata bħala dipendenti fuq persuna impjegata jew persuna li taħdem għal rasha għall-applikazzjoni ta' l-Atti dwar is-Saħħa 1947 sa 2004.

▼M10

K.   L-ITALJA

▼B

Ma japplikax.

▼M10

L.   ĊIPRU

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

M.   IL-LATVJA

▼A1

Bil-għan li jiġi determinat l-intitolar għall-benefiċċji in natura skond id-disposizzjonijiet tal-Kapitolu 1 ta' l-intestatura III tar-Regolament, “membru tal-familja” tfisser xi ħadd mill-miżżewġin jew tifel/tifla taħt it-18 il-sena.

▼M10

N.   IL-LITWANJA

▼A1

Bil-għan li jiġi determinat id-dritt għal benefiċċji in natura skond id-disposizzjonijiet tal-Kapitolu 1 ta' l-intestatura III tar-Regolament, “membru tal-familja” tfisser xi ħadd mill-miżżewġin jew tifel/tifla taħt it-18 il-sena.

▼M10

O.   IL-LUSSEMBURGU

▼B

Ma japplikax.

▼M10

P.   L-UNGERIJA

▼M12

Sabiex jiġi determinat id-dritt għall-benefiċċji in natura skond id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament, it-terminu “membru tal-familja” għandu jfisser konjugu jew wild dipendenti kif definit fl-Artikolu 685 (b) tal-Kodiċi Civili.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

R.   L-OLANDA

▼M11

Għall-iskop li jkun iddeterminat il-jedd għall-benefiċċji konformi mal-Kapitoli 1 u 4 tat-Titolu III ta' dan ir-Regolament, “membru tal-familja” tfisser wieħed mill-konjuġi, sieħ(eb)/(ba) reġistrat(a) jew wild taħt l-età ta’18.

▼M10

S.   L-AWSTRIJA

▼B

Ma japplikax.

▼M10

S.   IL-POLONJA

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

U.   IL-PORTUGALL

▼B

Ma japplikax.

▼M10

V.   RUMANIJA

Għall-finijet li jiġi determinat l-intitolar għall-benefiċċji innatura skond id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 1 ta' Titolu III tar-Regolament, “membru tal-familja” tfisser mara/raġel u/jew tfal dipendenti kif definit mill-Att dwar l-allowance għat-tfal.

▼M10

W.   IS-SLOVENJA

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

X.   SLOVAKKJA

▼M9

Għall-iskopijiet li jiġi determinat dritt għall-benefiċċji mhux fi flus skond id-id-disposizzjonijiet tal-Kapitolu 1 tat-titolu III tar-Regolament, “membru tal-familja” tfisser mara/raġel u/jew tfal dipendenti kif definit mill-Att dwar l-allowance għat-tfal.

▼M10

Y.   IL-FINLANDJA

▼B

Għall-iskop tad-determinazzjoni ta' l-intitolar tal-benefiċċji b'xi mod insegwitu għad-dispożizzjonijiet tal-kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament, “membru tal-familja” tfisser żewġ jew wild kif imfisser mill-Att ta' l-Assigurazzjoni tal-Mard.

▼M10

Z.   L-ISVEZJA

▼B

Għall-iskop tad-determinazzjoni ta' l-intitolar għall-benefiċċji b'xi mod insegwitu għall-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament, “membru tal-familja” tfisser żewġ jew wild taħt it-18-il sena.

▼M10

AA.   IR-RENJU UNIT

▼B

Għall-iskop tad-determinazzjoni ta' l-intitolar tal-benefiċċji b'xi mod it-terminu “membru tal-familja” jfisser:

1. Fejn tidħol il-leġislazzjoni tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq:

(1) iż-żewġ, basta li:

(a) dik il-persuna, kemm jekk impjegata kif ukoll jekk taħdem għal rasha, jew persuna oħra intitolata taħt ir-Regolament, hija:

(i) residenti ma' żewġha; jew

(ii) tikkontribwixxi għall-manteniment ta' żewġha;

u

(b) żewġha ma:

(i) għandux qligħ bħala impjegat jew bħala li jaħdem għal rasu jew dħul bħala persuna intitolata taħt ir-Regolament; jew

(ii) jirċievi benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali jew pensjoni bbażata fuq l-assigurazzjoni ta żewġha;

(2) persuna li tieħu ħsieb wild, basta li:

(a) l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha jew li hija intitolata taħt ir-Regolament hija:

(i) tgħix flimkien mal-persuna bħallikieku raġel u mara miżżewġin; jew

(ii) tikkontribwixxi għall-manteniment tal-persuna;

u

(b) il-persuna ma jkollhiex:

(i) qligħ bħala impjegata jew bħala ħaddiem għal rasha inkella dħul bħala persuna intitolata taħt ir-Regolament; jew

(ii) tirċievi benefiċċju tas-sigurtà soċjali jew pensjoni bbażat fuq l-assigurazzjoni tal-persuna nnifisha;

(3) wild f'isem min dik il-persuna, il-persuna impjegata jew dik

2. Fejn tidħol il-leġislazzjoni ta' Ġibiltà: kwalunkwe persuna meqjusa bħala dipendenti fit-tifsira ta' l-Ordinanza ta' l-1973 ta' l-Iskema tal-Prattika tal-Grupp.
L-ANNESS II (A) (B) (8) (10) (15)

(L-Artikolu 1(j) u (u) tar-Regolament)

1.   Skemi speċjali għall-persuni impjegati għal rashom esklużi mill-iskop tar-Regolament insegwitu tar-raba' sottoparagrafu ta' l-Artikolu 1(j)

A.   IL-BELĠJU

Ma japplikax.

▼M10

B.   BULGARIJA

Ma japplikax.

▼M10

Ċ.   IR-REPUBBLIKA ĊEKA

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

D.   ID-DANIMARKA

▼B

Ma japplikax.

▼M10

E.   IL-ĠERMANJA

▼M8

Ma japplikax.

▼M10

F.   L-ESTONJA

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

G.   IL-ĠREĊJA

▼B

Ma japplikax.

▼M10

H.   SPANJA

▼M1

1. Persuni li jaħdmu għal rashom kif imsemmija fl-Artikolu 10(2)(ċ) tat-Test Konsolidat tal-Liġi Ġenerali dwar is-Sigurtà Soċjali (Digriet Leġislattiv Irjali Nru 1/1994 ta' l-20 ta' Ġunju 1994) u fl-Artikolu 3 ta' Digriet No 2530/1970 ta' l-20 ta' Awissu 1970 li jirregola l-iskema speċjali għall-persuni li jaħdmu għal rashom li jingħaqdu ma'assoċjazzjoni professjonali u jiddeċiedu li jsiru membri ta' soċjetà ta' l-assigurazzjoni reċiproka stabbilita mill-assoċjazzjoni msemmija minflok li jingħaqdu ma' skema speċjali tas-sigurtà soċjali għall-persuni li jaħdmu għal rashom.

▼B

2. Sistema tal-Welfare u/jew bil-karattru ta' l-assistenza soċjali jew karità, immexxija mill-istituzzjonijiet li mhumiex suġġetti għal-Liġi Ġenerali tas-Siġurtà Soċjali jew għal-Liġi tas-6 ta' Diċembru 1941.

▼M10

I.   FRANZA

▼M12

L-iskemi ta' benefiċċji supplimentari għal persuni li jaħdmu għal rashom fix-xogħol artiġanali, industrijali, kummerċjali jew professjonisti, l-iskemi supplimentari ta' l-assigurazzjoni tax-xjuħ għall-persuni professjonisti li jaħdmu għal rashom, l-iskemi supplimentari ta' assigurazzjoni li jkopru l-invalidita’ u l-mewt ta' persuni professjonisti li jaħdmu għal rashom u l-iskemi ta' benefiċċji supplimentari tax-xjuħ għat-tobba u l-awżiljarji mediċi b’kuntratt kif imsemmija rispettivament fl-Artikoli L.615-20, L.644-1, L.644-2, L.645-1 u L.723-14 tal-Kodiċi tas-Sigurtà Soċjali.

▼M10

I.   L-IRLANDA

▼B

Ma japplikax.

▼M10

K.   L-ITALJA

▼B

Ma japplikax.

▼M10

L.   ĊIPRU

▼A1

1. Skema ta' pensjoni għal tobba fil-prattika privata stabbilita taħt ir-Regolamenti Mediċi (Pensjonijiet u Allokazzjonijiet) ta' l-1999 (P.I 295/99) maħruġa taħt il-Liġi Medika (Assoċjazzjonijiet, Dixxiplina u Fond ta' Pensjoni) ta' l-1967 (Liġi 16/67), kif emendata.

2. Skema ta' pensjoni għall-avukati stabbilita taħt ir-Regolamenti (Pensjonijiet u Allokazzjonijiet) ta' l-Avukati ta' l-1996 (P.I 642/66), kif emendata, maħruġa taħt il-Liġi ta' l-Avukati, Kap. 2, kif emendata.

▼M10

M.   IL-LATVJA

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

N.   IL-LITWANJA

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

O.   IL-LUSSEMBURGU

▼B

Ma japplikax.

▼M10

P.   L-UNGERIJA

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

R.   L-OLANDA

▼B

Ma japplikax.

▼M10

S.   L-AWSTRIJA

▼M8

Ma japplikax.

▼M10

T.   POLANDIL-POLONJA

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

U.   IL-PORTUGALL

▼B

Ma japplikax.

▼M10

V.   RUMANIJA

Ma japplikax.

▼M10

W.   IS-SLOVENJA

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

X.   IS-SLOVAKKJA

▼A1

Ma japplikax.

▼M10

Y.   IL-FINLANDJA

▼B

Ma japplikax.

▼M10

Z.   L-ISVEZJA

▼B

Ma japplikax.

▼M10

AA.   IR-RENJU UNIT

▼B

Ma japplikax.

II.   L-allowances għal twelid speċjali jew adozzjoni esklużi mill-iskop tar-Regolament taħt it-termini ta' l-Artikolu 1(u)(i)

A.   IL-BELĠJU

(a) L-allowance tat-twelid;

(b)  Premium għall-adozzjoni.

▼M10

B.   BULGARIJA

Allokazzjoni għall-maternità f'għamla ta' somma globali (Liġi dwar Allokazzjonijiet tal-Familja għat-Tfal).

▼M10

Ċ.   IR-REPUBBLIKA ĊEKA

▼A1

Allokazzjoni għat-twelid.

▼M10

D.   ID-DANIMARKA

▼B

Xejn.

▼M10

E.   IL-ĠERMANJA

▼B

Xejn.

▼M10

F.   ESTONJA

▼M9

(a)  Allowance għat-twelid.

(b)  Allowance għall-adozzjoni.

▼M10

G.   IL-GREĊJA

▼B

Xejn.

▼M10

H.   SPANJA

▼M8

Allowances għat-twelid (benefiċċji ta' flus ta' darba biss għat-twelid tat-tielet wild u wild sussegwenti u benefiċċji ta' flus ta' darba biss fil-każ ta' twelid multiplu).

▼M10

I.   FRANZA

▼M8

Għotja għal twelid jew għal adozzjoni (benefiċċju għall-infanzja).

▼M10

J.   L-IRLANDA

▼B

Xejn.

▼M10

K.   L-ITALJA

▼B

Xejn.

▼M10

L.   ĊIPRU

▼A1

Xejn

▼M10

M.   LATVJA

▼M9

(a) Għotja ta’ flus għat-twelid.

(b)  Allowance għat-twelid tat-trabi.

▼M10

N.   IL-LITWANJA

▼A1

Konċessjoni għat-twelid.

▼M10

O.   IL-LUSSEMBURGU

▼B

(a) L-allowance qabel it-twelid;

(b) L-allowance għat-twelid.

▼M10

P.   L-UNGERIJA

▼A1

Konċessjoni tal-maternità.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Xejn.

▼M10

R.   L-OLANDA

▼B

Xejn.

▼M10

S.   L-AWSTRIJA

▼M2

Xejn.

▼M10

T.   POLONJA

▼M12

Għotja unika għal twelid (l-Att dwar il-benefiċċji għall-Familja).

▼M10

U.   IL-PORTUGALL

▼B

Xejn.

▼M10

V.   RUMANIJA

Allokazzjoni għat-twelid.

▼M10

W.   IS-SLOVENJA

▼A1

Għotja għat-twelid tat-tfal.

▼M10

V.   IS-SLOVAKKJA

▼A1

Allokazzjoni għat-twelid.

▼M10

Y.   IL-FINLANDJA

▼M8

Pakkett tal-maternità, sussidju għall-maternità fl-għamla ta' somma globali u assistenza fl-għamla ta' somma globali intiża sabiex tagħmel tajjeb għan-nefqa ta' adozzjoni internazzjonali skond l-Att dwar s-Sussidji għall-Maternità.

▼M10

Z.   L-ISVEZJA

▼B

Xejn.

▼M10

AA.   IR-RENJU UNIT

▼B

Xejn.

III.   Benefiċċji speċjali non-kontributorji fit-tifsira ta' l-Artikolu 4(2b) li ma jaqgħux taħt l-iskop tar-Regolament

A.   IL-BELĠJU

Xejn.

▼M10

B.   BULGARIJA

Xejn.

▼M10

Ċ.   IR-REPUBBLIKA ĊEKA

▼A1

Xejn.

▼M10

D.   ID-DANIMARKA

▼B

Xejn.

▼M10

E.   IL-ĠERMANJA

▼B

(a) Benefiċċji mogħtija taħt il-leġislazzjoni Länder għall-inkapaċitati, partikolarment l-għomja.

▼M8 —————

▼M10

F.   L-ESTONJA

▼A1

Xejn.

▼M10

G.   IL-GREĊJA

▼B

Xejn.

▼M10

H.   SPANJA

▼B

Xejn.

▼M10

I.   FRANZA

▼B

Xejn.

▼M10

J.   L-IRLANDA

▼B

Xejn.

▼M10

K.   L-ITALJA

▼B

Xejn.

▼M10

L.   ĊIPRU

▼A1

Xejn.

▼M10

M.   IL-LATVJA

▼A1

Xejn.

▼M10

N.   IL-LITWANJA

▼A1

Xejn.

▼M10

O.   IL-LUSSEMBURGU

▼B

Xejn.

▼M10

P.   L-UNGERIJA

▼A1

Xejn.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Xejn.

▼M10

R.   L-OLANDA

▼B

Xejn.

▼M10

S.   L-AWSTRIJA

▼M11

Xejn.

▼M10

T.   IL-POLONJA

▼A1

Xejn.

▼M10

U.   IL-PORTUGALL

▼B

Xejn.

▼M10

V.   RUMANIJA

Xejn.

▼M10

W.   IS-SLOVENJA

▼A1

Xejn.

▼M10

X.   IS-SLOVAKKJA

▼A1

Xejn.

▼M10

Y.   IL-FINLANDJA

▼B

Xejn.

▼M10

Z.   L-ISVEZJA

▼B

Xejn.

▼M10

AA.   IR-RENJU UNIT

▼B

Xejn.

▼M8
ANNESS IIa

Benefiċċji ta' flus speċjali u mhux kontributorji

Artikolu 10a

A.   BELĠJU

(a)  Allowance bħala sostitut għall-dħul (Liġi tas-27 ta' Frar 1987)

(b)  Dħul garantit għall-anzjani (Liġi tat-22 ta' Marzu 2001).

▼M10

B.   BULGARIJA

Pensjoni Soċjali għax-xjuħija (Artikolu 89 tal-Kodiċi tas-Sigurtà Soċjali).

▼M10

Ċ.   REPUBBLIKA ĊEKA

▼M8

Allowance soċjali (Att dwar is-Sostenn Soċjali mill-Istat Nru. 117/1995 Sb.).

▼M10

D.   DANIMARKA

▼M8

Spejjeż ta' akkomodazzjoni għall-pensjonanti (Liġi dwar l-assistenza għall-akkomodazzjoni individwali, ikkonsolidata bil-Liġi Nru. 204 tad-29 ta' Marzu 1995).

▼M10

E.   ĠERMANJA

▼M9

Benefiċċji biex ikopru spejjeż tas-sussistenza taħt il-provvediment bażiku għal min qed ifittex xogħol, kemm-il darba, rigward dawn il-benefiċċji, ir-rekwiżiti dwar l-eliġbilità għal suppliment temporanju wara rċevuta ta’ benefiċċju għall-qgħad (Artikolu 24 (1) tal-Ktieb II tal-Kodiċi Soċjali) huma sodisfatti.

▼M10

F.   ESTONJA

▼M8

(a)  Allowance għall-adulti diżabbli (Att dwar il-Benefiċċji Soċjali għal Persuni b'Diżabbiltà tas-27 ta' Jannar 1999).

(b)  Allowance statali għal qgħad (Att dwar il-Protezzjoni Soċjali tal-Persuni Qiegħda ta' l-1 ta' Ottubru 2000).

▼M10

G.   GREĊJA

▼M8

Benefiċċji speċjali għall-anzjani (Liġi 1296/82).

▼M10

H.   SPANJA

▼M8

(a) Garanzija ta' dħul minimu (Liġi Nru. 13/82 tas-7 ta' April 1982);

(b) Benefiċċji fi flus bħala għajnuna għall-anzjani u għall-invalidi li ma jistgħux jaħdmu (Digriet Irjali Nru. 2620/81 ta' l-24 ta' Lulju 1981);

(ċ) Pensjonijiet mhux kontributorji ta' invalidità u ta' rtirar kif previsti fl-Artikolu 38(1) tat-Test Konsolidat tal-Liġi Ġenerali dwar is-Sigurtà Soċjali, approvat bid-Digriet Irjali Leġiżlattiv Nru. 1/1994 ta' l-20 ta' Ġunju 1994;

(d)  Allowances li jippromovu l-mobbiltà u jikkumpensaw għal spejjeż ta' trasport (Liġi Nru. 13/1982 tas-7 ta' April 1982).

▼M10

I.   FRANZA

▼M8

(a)  Allowances supplimentari tal-Fond Speċjali ta' l-Invalidità u l-Fond ta' Solidarjetà ta' l-Anzjani (Liġi tat-30 ta' Ġunju 1956, kodifikata fil-Ktieb VIII tal-Kodiċi tas-Sigurtà Soċjali);

(b)  Allowances għall-adulti diżabbli (Liġi tat-30 ta' Ġunju 1975, kodifikata fil-Ktieb VIII tal-Kodiċi tas-Sigurtà Soċjali);

(ċ)  Allowances speċjali (Liġi ta' l-10 ta' Lulju 1952, kodifikata fil-Ktieb VIII tal-Kodiċi tas-Sigurtà Soċjali).

▼M10

J.   IRLANDA

▼M12

(a) Allowance għal min qed ifittex xogħol (l-Att konsolidat ta' l-2005 dwar il-protezzjoni soċjali, Parti 3, Kapitolu 2);

(b) Pensjoni ta' l-Istat (mhux kontributorja) (l-Att konsolidat ta' l-2005 dwar il-protezzjoni soċjali, Parti 3, Kapitolu 4);

(ċ) Pensjoni ta' l-armla (mhux kontributorja) u ta' l-armel (mhux kontributorja) (l-Att konsolidat ta' l-2005 dwar il-protezzjoni soċjali, Parti 3, Kapitolu 6);

(d) Allowance għal diżabbiltà (l-Att konsolidat ta' l-2005 dwar il-protezzjoni soċjali, Parti 3, Kapitolu 10);

(e) Allowance għall-mobilità (l-Att ta' l-1970 dwar is-saħħa, Taqsima 61);

(f) Pensjoni għall-għomja (l-Att konsolidat ta' l-2005 dwar il-protezzjoni soċjali, Parti 3, Kapitolu 5).

▼M10

K.   ITALJA

▼M8

(a) Pensjonijiet għal persuni mingħajr mezzi (Liġi Nru. 153 tat-30 ta' April 1969);

(b) Pensjonijiet u Allowances għal ċivili diżabbli jew invalidi (Liġijiet Nru. 118 tat-30 ta' Marzu 1974, Nru. 18 tal-11 ta' Frar 1980 u Nru. 508 tat-23 ta' Novembru 1988);

(ċ) Pensjonijiet u Allowances għal min huwa trux u mutu (Liġijiet Nru. 381 tas-26 ta' Mejju 1970 u Nru. 508 tat-23 ta' Novembru 1988);

(d) Pensjonijiet u Allowances għal ċivili għomja (Liġijiet Nru. 382 tas-27 ta' Mejju 1970 u Nru. 508 tat-23 ta' Novembru 1988);

(e) Benefiċċji li jissupplimentaw il-pensjonijiet minimi (Liġijiet Nru. 218 ta' l-4 ta' April 1952, Nru. 638 tal-11 ta' Novembru 1983 u Nru. 407 tad-29 ta' Diċembru 1990);

(f) Benefiċċji li jissupplimentaw l-Allowances għal diżabbiltà (Liġi Nru. 222 tat-12 ta' Ġunju 1984);

(g)  Allowance soċjali (Liġi Nru. 335 tat-8 ta' Awwissu 1995);

(h) Żieda soċjali (Artikolu 1 (1) u (12) tal-Liġi Nru. 544 tad-29 ta' Diċembru 1988 u emendi suċċessivi).

▼M10

L.   ĊIPRU

▼M8

(a) Pensjoni Soċjali (Liġi dwar il-Pensjoni Soċjali ta' l-1995 (Liġi 25(I)/95), kif emendata);

(b)  Allowance għal diżabbiltà motorja severa (Deċiżjonijiet tal-Kunsill tal-Ministri Nri. 38 210 tas-16 ta' Ottubru 1992, 41 370 ta' l-1 ta' Awwissu 1994, 46 183 tal-11 ta' Ġunju 1997 u 53 675 tas-16 ta' Mejju 2001);

(ċ) Għotja speċjali għal persuni għomja (Liġi dwar Għotjiet Speċjali ta' l-1996 (Liġi 77(I)/96), kif emendata).

▼M10

M.   LATVJA

▼M9

(a) Benefiċċju tas-Sigurtà Soċjali ta’ l-Istat (Liġi dwar Benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali ta’ l-Istat ta’ l-1 ta’ Jannar 2003)

(b)  Allowance għall-kumpens ta’ spejjeż ta’ trasport għal persuni b’diżabilità b’mobbiltà ristretta (Liġi dwar Benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali ta’ l-Istat ta’ l-1 ta’ Jannar 2003).

▼M10

N.   LITWANJA

▼M11

(a) Pensjoni ta’ l-assistenza soċjali (il-Liġi ta’ l-2005 dwar is-Sussidji Soċjali ta’ l-Istat, l-Artikolu 5).

(b) Kumpens speċjali ta’ għajnuna (il-Liġi ta’ l-2005 dwar is-Sussidji Soċjali ta’ l-Istat, l-Artikolu 15).

(ċ) Kumpens speċjali tat-trasport għall-persuni b’diżabilità li għandhom problemi ta’ mobilità (il-Liġi ta’ l-2000 dwar il-Kumpens tat-Trasport, l-Artikolu 7).

▼M10

O.   LUSSEMBURGU

▼M8

Dħul għal persuni serjament diżabbli (Artikolu 1(2), Liġi tat-12 ta' Settembru 2003), bl-eċċezzjoni ta' persuni rikonoxxuti bħala ħaddiema diżabbli u impjegati fis-suq prinċipali tax-xogħol jew f'ambjent protett.

▼M10

P.   UNGERIJA

▼M8

(a) Vitalizju ta' l-invalidità (Digriet Nru. 83/1987 (XII 27) tal-Kunsill tal-Ministri dwar il-Vitalizju ta' l-Invalidità);

(b)  Allowance non-kontributorja ta' l-anzjanità (Att III ta' l-1993 dwar l-Amministrazzjoni Soċjali u l-Benefiċċji Soċjali);

(ċ)  Allowance tat-trasport (Digriet tal-Gvern Nru. 164/1995 (XII 27) dwar Allowances tat-Trasport għal Persuni b'Diżabbiltà Fiżika Serja).

▼M10

Q.   MALTA

▼M8

(a)  Allowance supplimentari (Artikolu 73 ta' l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318) 1987);

(b) Pensjoni ta' l-età (Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318) 1987).

▼M10

R.   OLANDA

▼M8

(a) Att dwar l-għajnuna għad-disabilta' għal żgħażagħ diżabbli, tat-24 ta' April 1997 (Wajong);

(b) Att dwar Benefiċċji Supplimentari tas-6 ta' Novembru 1986 (TW).

▼M10

S.   AWSTRIJA

▼M8

Suppliment kumpensattiv (Att Federali tad-9 ta' Settembru 1955 dwar Assigurazzjoni Soċjali Ġenerali - ASVG, Att Federali tal-11 ta' Ottubru 1978 dwar Assigurazzjoni Soċjali għal Persuni fin-Negozju u l-Kummerċ - GSVG u Att Federali tal-11 ta' Ottubru 1978 dwar Assigurazzjoni Soċjali għall-Bdiewa - BSVG).

▼M10

T.   POLONJA

▼M9

Pensjoni soċjali (Att tas-27 ta’ Ġunju 2003 dwar pensjoni soċjali).

▼M10

U.   PORTUGALL

▼M8

(a) Pensjoni statali mhux kontributorja ta' l-anzjanità u ta' l-invalidità (Digriet-Liġi Nru. 464/80 tat-13 ta' Ottubru 1980);

(b) Pensjoni mhux kontributorja tar-romol (Digriet Regolatur Nru. 52/81 tal-11 ta' Novembru 1981).

▼M10

V.   RUMANIJA

Allokazzjoni fix-xahar għal persuni b'diżabbiltà (Ordinanza ta' Emerġenża Nru 102/1999 dwar protezzjoni speċjali u impjieg ta' persuni b'diżabbiltà, approvati bil-Liġi Nru 519/2002).

▼M10

W.   SLOVENJA

▼M8

(a) Pensjoni statali (Att dwar il-Pensjonijiet u l-Assigurazzjoni tad-Diżabbiltà tat-23 ta' Diċembru 1999);

(b) Sostenn għall-dħul tal-pensjonanti (Att dwar il-Pensjonijiet u l-Assigurazzjoni tad-Diżabbiltà tat-23 ta' Diċembru 1999);

(ċ)  Allowance ta' manteniment (Att dwar il-Pensjonijiet u l-Assigurazzjoni tad-Diżabbiltà tat-23 ta' Diċembru 1999).

▼M10

X.    SLOVAKKJA

▼M11

(a) Aġġustament mogħti qabel l-1 ta’ Jannar 2004 ta’ pensjonijiet bħala l-uniku għajn ta’ dħul.

▼M11

(b) Il-pensjoni soċjali li ngħatat qabel l-1 ta’ Jannar 2004.

▼M10

Y.   FINLANDJA

▼M8

(a)  Allowance tad-diżabbiltà (Att dwar l-Allowance tad-Diżabbiltà, 124/88);

(b)  Allowance għall-kura tat-tfal (Att dwar l-Allowance għall-Kura tat-Tfal, 444/69);

(ċ)  Allowance għall-akkomodazzjoni tal-pensjonanti (Att dwar l-Allowance għall-Akkomodazzjoni tal-Pensjonanti, 591/78);

(d) Sostenn għas-suq tax-xogħol (Att dwar il-benefiċċji għall-qgħad 1290/2002);

(e) Assistenza speċjali għall-immigranti (Att dwar l-Assistenza Speċjali għall-Immigranti, 1192/2002).

▼M10

Z.   ŻVEZJA

▼M8

(a) Supplimenti tad-dar għal persuni li jirċievu pensjoni (Liġi 2001: 761);

(b) Sostenn finanzjarju għall-anzjani (Ligi 2001: 853);

(ċ)  Allowance tad-diżabbiltà u Allowance għal kura għal tfal diżabbli (Liġi 1998: 703).

▼M10

AA.   RENJU UNIT

▼M8

(a) Kreditu Statali tal-Pensjoni (Att dwar Kreditu Statali tal-Pensjoni 2002);

(b)  Allowances ibbażati fuq l-dħul għal persuni li jfittxu impieg (Att dwar persuni li jfittxu impieg 1995, 28 ta' Ġunju 1995, Sezzjonijiet 1, (2) (d) (ii) u 3, u Ordni dwar persuni li jfittxu impieg (Irlanda ta' Fuq) 1995, 18 ta' Ottubru 1995, Artikoli 3(2)(d)(ii) u 5);

(ċ) Sostenn għall-dħul (Att dwar is-Sigurtà Soċjali 1986 tal-25 ta' Lulju 1986, Sezzjoni 20 sa 22 u Sezzjoni 23, Ordni dwar is-Sigurtà Soċjali (Irlanda ta' Fuq) 1986 tal-5 ta' Novembru 1986, Artikoli 21 sa 24);

(d)  Allowance ta' l-Għajxien għal Persuni Diżabbli (Att dwar Allowances ta' l-Għajxien u ta' l-Impieg għal Persuni Diżabbli 1991 tas-27 ta' Ġunju 1991, Sezzjoni 1 u Ordni dwar Allowances ta' l-Għajxien u ta' l-Impieg għal Persuni Diżabbli (Irlanda ta' Fuq) 1991 ta' l-24 ta' Lulju 1991, Artikolu 3);

(e)  Allowance għall-Assistenza (Att dwar is-Sigurtà Soċjali 1975 ta' l-20 ta' Marzu 1975, Sezzjoni 35, u Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Irlanda ta' Fuq) 1975 ta' l-20 ta' Marzu 1975, Sezzjoni 35);

(f)  Allowance għal Persuni li jipprovdu Kura (Att dwar is-Sigurtà Soċjali 1975 ta' l-20 ta' Marzu 1975, Sezzjoni 37, u Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Irlanda ta' Fuq) 1975 ta' l-20 ta' Marzu 1975, Sezzjoni 37).

▼B
L-ANNESS III (A) (B) (6) (7) (12) (14) (15)

KONVENZJONIJIET DWAR ID-DISPOŻIZZJONIJIET TAS-SIGURTÀ SOĊJALI LI GĦADHOM APPLIKABBLI MINKEJJA L-ARTIKOLU 6 TAR-REGOLAMENT — KONVENZJONIJIET DWAR ID-DISPOŻIZZJONIJIET TAS-SIGURTÀ SOĊJALI LI MA JAPPLIKAWX GĦALL-PERSUNI KOLLHA LI GĦALIHOM JAPPLIKA R-REGOLAMENT

(L-Artikoli 7(2)(ċ) u 3(3) tar-Regolament)

Kummenti ġenerali

1. Safejn id-dispożizzjonijiet li hemm f'dan l-Anness jipprovdu għar-riferenzi għad-dispożizzjonijiet ta' konvenzjonijiet oħra, dawk ir-riferenzi jkunu rimpjazzati mid-dispożizzjonijiet korrispondenti ta' dan ir-Regolament, sakemm id-dispożizzjonijiet tal-konvenzjonijiet inkwistjoni ma jinsabux huma stess f'dan l-Anness.

2. Il-klawsola tat-tmiem li hemm ipprovdut għaliha fil-konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali, li xi wħud mid-dispożizzjonijiet tagħha jinsabu f'dan l-Anness, tkompli tapplika fejn jidħlu dawk id-dispożizzjonijiet.

▼M8

3. Wara li jittieħed kont tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 6 ta' dan ir-Regolament, ta' min jinnota li d-dispożizzjonijiet ta' Konvenzjonijiet bilaterali li ma jaqgħux fl-ambitu ta' dan ir-Regolament u li jibqgħu fis-seħħ bejn l-Istati Membri mhumiex elenkati f'dan l-Anness, inter alia, dispożizzjonijiet li jipprovdu għall-aggregazzjoni ta' perjodi ta' assikurazzjoni mwettqa f'pajjiż terz.

▼B

A.   Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali li jibqgħu applikabbli minkejja l-Artikolu 6 tar-Regolament. (l-Artikolu 7(2)(ċ) tar-Regolament)

▼M9 —————

▼A1

►M9  1 ◄ .   IL-BELĠJU — IL-ĠERMANJA

▼M8

Artikoli 3 u 4 tal-Protokoll Finali tas-7 ta' Diċembru 1957 għall-Konvenzjoni Ġenerali ta' dik id-data, kif jidhru fil-Protokoll Komplimentarju ta' l-10 ta' Novembru 1960 (stimar tal-perijodi ta' assigurazzjoni kompletati f'xi reġjuni fruntaljieri qabel, matul u wara t-Tieni Gwerra Dinjija).

▼M8 —————

▼M10

2.   BULGARIJA — ĠERMANJA

(a) L-Artikolu 28(1)(b) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-17 ta' Diċembru 1997.

(b) Punt 10 tal-Protokoll Finali tal-Konvenzjoni msemmija.

3.   BULGARIJA — AWSTRIJA

L-Artikolu 38 (3) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-14 ta’ April 2005.

4.   BULGARIJA — SLOVENJA

L-Artikolu 32 (2) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-18 ta' Diċembru 1957.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼A1

►M10  5 ◄ .   IR-REPUBBLIKA ĊEKA — IL-ĠERMANJA

▼M9

Artikolu 39 (1) (b) u (ċ) tal-Ftehim dwar Sigurtà Soċjali tas-27 ta’ Lulju 2001.

Punt 14 tal-Protokoll Finali tal-Ftehim dwar Sigurtà Soċjali tas-27 ta’ Lulju 2001.

▼M9 —————

▼M10

6.   REPUBBLIKA ĊEKA — ĊIPRU

▼M9

Artikolu 32 (4) tal-Ftehim dwar Sigurtà Soċjali tad-19 ta’ Jannar 1999.

▼M9 —————

▼M10

7.   REPUBBLIKA ĊEKA — LUSSEMBURGU

▼M9

Artikolu 52 punt 8 tal-Ftehim tas-17 ta’ Novembru 2000.

▼M9 —————

▼M10

8.   REPUBBLIKA ĊEKA — AWSTRIJA

▼A1

L-Artikolu 32 (3) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-20 ta' Lulju 1999.

▼M9 —————

▼M10

9.   REPUBBLIKA ĊEKA — SLOVAKKJA

▼M9

Artikoli 12, 20 u 33 tal-Ftehim dwar Sigurtà Soċjali tad-29 ta’ Ottubru 1992.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

10.   DANIMARKA — FINLANDJA

▼M8

Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992, li jikkonċerna l-kopertura ta' spejjeż żejda ta' vjaġġar minħabba mard matul soġġorn f'pajjiż Nordiku ieħor li jwassal għan-neċessità ta' vjaġġ ta' ritorn għola lejn il-pajjiż ta' residenza.

▼M10

11.   DANIMARKA — SVEZJA

▼M8

Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992, li jikkonċerna l-kopertura ta' spejjeż żejda ta' vjaġġar minħabba mard matul soġġorn f'pajjiż Nordiku ieħor li jwassal għan-neċessità ta' vjaġġ ta' ritorn għola lejn il-pajjiż ta' residenza.

▼M8 —————

▼M10

12.   ĠERMANJA — GREĊJA

▼M8 —————

▼M8

L-Artikoli 8(1), (2)(b) u (3), 9 sa 11 u Kapitoli I u IV, sa fejn jikkonċernaw dawn l-Artikoli, tal-Konvenzjoni dwar assigurazzjoni għall-qgħad tal-31 ta' Mejju 1961, flimkien man-nota fil-minuti ta' l-14 ta' Ġunju 1980 (stimar ta' perijodi ta' assigurazzjoni għall-benefiċċji tal-qgħad fil-każ ta' trasferiment ta' residenza minn Stat għall-ieħor)

▼M10

13.   ĠERMANJA — SPANJA

▼M8

Artikolu 45(2) tal-Konvenzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali ta' l-4 ta' Diċembru 1973 (rappreżentazzjoni minn awtoritajiet diplomatiċi u konsulari).

▼M10

14.   ĠERMANJA — FRANZA

▼M8 —————

▼M8

(a) Ftehim Komplimentarju Nru. 4 ta' l-10 ta' Lulju 1950 għall-Konvenzjoni Ġenerali ta' l-istess data, kif jidher fil-Ftehim Supplimentari Nru. 2 tat-18 ta' Ġunju 1955 (stimar ta' perijodi ta' assigurazzjoni kompletati bejn l-1 ta' Lulju 1940 u t-30 ta' Ġunju 1950);

(b) Titolu I ta' l-imsemmi Ftehim supplimentari Nru. 2 (stimar ta' perijodi ta' assigurazzjoni kompletati qabel it-8 ta' Mejju 1945);

(ċ) Punti 6, 7 u 8 tal-Protokoll Ġenerali ta' l-10 ta' Lulju 1950 għall-Konvenzjoni Ġenerali ta' l-istess data (arranġamenti amministrattivi);

(d) Titoli II, III u IV tal-Ftehim ta' l-20 ta' Diċembru 1963 (sigurtà soċjali fis-Saar).

▼M8 —————

▼M10

15.   ĠERMANJA — LUSSEMBURGU

▼M8

Artikoli 4, 5, 6 u 7 tat-Trattat tal-11 ta' Lulju 1959 (stimar ta' perijodi ta' assigurazzjoni kompletati bejn Settembru 1940 u Ġunju 1946).

▼M10

16.   ĠERMANJA — UNGERIJA

▼M12

(a) L-Artikolu 40(1), punt b), tal-Konvenzjoni dwar is-Siġurtà Soċjali tat-2 ta' Mejju 1998.

(b) punt 16 tal-Protokoll Konkludenti ta' l-imsemmija Konvenzjoni.

▼M10

17.   ĠERMANJA — OLANDA

▼B

(a) l-Artikolu 3(2) tal-Konvenzjoni tad-29 ta' Marzu 1951.

(b) l-Artikoli 2 and 3 tal-Ftehim Komplimentari Nru 4 tal-21 ta' Diċembru 1956 lill-Konvenzjoni tad-29 ta' Marzu 1951 (issetiljar tad-drittijiet akkwistati taħt l-iskema tas-sigurtà soċjali Ġermaniża mill-ħaddiema Olandiżi bejn it-13 ta' Mejju 1940 u l-1 ta' Settembru 1945).

▼M10

18.   ĠERMANJA — AWSTRIJA

▼M8 —————

▼M8

L-Artikolu 1(5) u l-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni dwar Assigurazzjoni għall-Qgħad tad-19 ta' Lulju 1978 u Nru. 10 tal-Protokoll Finali għal din il-Konvenzjoni (għoti ta' Allowances għall-qgħad lil ħaddiema tal-fruntiera mill-Istat ta' l-impjieg preċedenti) għandhom jkomplu japplikaw għal persuni li eżerċitaw attività bħala ħaddiema tal-fruntiera f' l-1 ta' Jannar 2005 jew qabel u spiċċaw qiegħda qabel l-1 ta' Jannar 2011.

▼M10

19.   ĠERMANJA — POLONJA

▼A1

(a) Il-Konvenzjoni tad-9 ta' Ottubru 1975 dwar id-disposizzjonijiet dwar ix-xjuħija u l-korriment fuq ix-xogħol, taħt il-kondizzjonijiet u l-iskop definiti mill-Artikolu 27 (2) sa (4) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-8 ta' Diċembru 1990.

(b) L-Artikoli 11 (3), 19 (4), 27 (5) u 28 (2) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-8 ta' Diċembru 1990.

▼M10

20.   ĠERMANJA — RUMANIJA

(a) L-Artikolu 28(1)(b) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-8 ta' April 2005.

(b) Il-Punt 13 tal-Protokoll Finali għall-Konvenzjoni msemmija.

▼M8 —————

▼A1

►M10  21 ◄ .   IL-ĠERMANJA — IS-SLOVENJA

(a) L-Artikolu 42 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-24 ta' Settembru 1997.

(b) Punt 15 tal-Protokoll Finali tal-Konvenzjoni msemmija.

▼M10

22.   ĠERMANJA — SLOVAKKJA

▼M9

Artikolu 29 (1) punti 2 u 3 tal-Ftehim tat-12 ta’ Settembru 2002.

Paragrafu 9 tal-Protokoll Finali tal-Ftehim tat-12 ta’ Settembru 2002.

▼M10

23.   ĠERMANJA — RENJU UNIT

▼M8

(a) Artikoli 7(5) u 7(6) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-20 ta' April 1960 (liġijiet applikabbli għal ċivili li qegħdin jaqdu lis-servizzi armati);

(b) Artikoli 5(5) u 5(6) tal-Konvenzjoni dwar assigurazzjoni għall-qgħad ta' l-20 ta' April 1960. (liġijiet applikabbli għal ċivili li qegħdin jaqdu lis-servizzi armati).

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

24.   SPANJA — PORTUGALL

▼M8

Artikolu 22 tal-Konvenzjoni Ġenerali tal-11 ta' Ġunju 1969 (esportazzjoni tal-benefiċji tal-qgħad).

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

25.   IRLANDA — RENJU UNIT

▼M8

Artikolu 8 tal-Ftehim ta' l-14 ta' Settembru 1971 dwar s-sigurtà soċjali (fir-rigward tat-trasferiment u l-istimar ta' ċerti krediti ta' diżabbiltà).

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M11 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

26.   ITALJA — SLOVENJA

▼A1

(a) Ftehim dwar ir-regolamentazzjoni ta' l-obligazzjonijiet reċiproki fl-assigurazzjoni soċjali b'referenza għall-paragrafu 7 ta' l-Anness XIV tat-Trattat tal-Paċi (konkluż permezz ta' skambju ta' noti fil-5 ta' Frar 1959).

(b) L-Artikolu 45(3) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-7 ta' Lulju 1997 li tikkonċerna l-ex-Żona B tat-Territorju Ħieles ta' Trieste.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

27.   LUSSEMBURGU — SLOVAKKJA

▼M9

Artikolu 50 paragrafu 5 tat-Trattat dwar Sigurtà Soċjali tat-23 ta’ Mejju 2002.

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

28.   UNGERIJA — AWSTRIJA

▼M12

L-Artikolu 36(3) tal-Konvenzjoni dwar is-Siġurtà Soċjali tal-31 ta' Marzu 1999.

▼M9 —————

▼M10

29.   UNGERIJA — SLOVENJA

▼A1

L-Artikolu 31 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-7 ta' Ottubru 1957.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

30.   OLANDA — PORTUGALL

▼M8

Artikolu 31 tal-Konvenzjoni tad-19 ta' Lulju 1979 (esportazzjoni tal-benefiċji tal-qgħad).

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

31.   AWSTRIJA — POLONJA

▼A1

L-Artikolu 33 (3) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-7 ta' Settembru 1998.

▼M8 —————

▼M10

32.   AWSTRIJA — SLOVENJA

▼A1

L-Artikolu 37 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-10 ta' Marzu 1997.

▼M10

33.   AWSTRIJA — SLOVAKKJA

▼M9

Artikolu 34 (3) tal-Ftehim tal-21 ta’ Diċembru 2001 dwar sigurtà soċjali.

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

34.   POLONJA — RENJU UNIT

▼B

(a) l-Artikolu 2(1) tal-Protokoll dwar il-kura medika tal-15 ta' Novembru 1978.

(b) Fejn jidħlu persuni impjegati Portugiżi, u għall-perjodu mit-22 ta' Ottubru 1987 sat-tmiem tal-perjodu transitorju ipprovdut għalih fl-Artikolu 220(1) ta' l-Att dwar il-kondizzjonijiet tad-dħul ta' Spanja u l-Portugall: l-Artikolu 26 tal-Konvenzjoni tas-sigurtà soċjali tal-15 ta' Novembru 1978, kif emendat bl-iskambju ta' ittri tat-28 ta' Settembru 1987.

▼M10

35.   FINLANDJA — SVEZJA

▼M8

Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992, li jikkonċerna l-kopertura ta' spejjeż ta' vjaġġar żejda minħabba mard matul soġġorn f'pajjiż Nordiku ieħor li jwassal għan-neċessità ta' vjaġġ ta' ritorn għola lejn il-pajjiż ta' residenza.

▼M8 —————

▼B

B.   Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni li ma japplikawx għall-persuni kollha li għalihom japplikaw ir-Regolamenti (l-Artikolu 3(3) tar-Regolament)

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

1.   BULGARIJA — AWSTRIJA

L-Artikolu 38 (3) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-14 ta' April 2005.

▼A1

►M10  2 ◄ .   IR-REPUBBLIKA ĊEKA — ĊIPRU

▼M9

Artikolu 32 (4) tal-Ftehim dwar is-sigurtà Soċjali tad-19 ta’ Jannar 1999.

▼M9 —————

▼M10

3.   REPUBBLIKA ĊEKA — AWSTRIJA

▼A1

L-Artikolu 32 (3) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-20 ta' Lulju 1999.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

4.   ĠERMANJA — UNGERIJA

▼A1

Punt 16 tal-Protokoll ta' l-Għeluq għall-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-2 ta' Mejju 1998.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

5.   ĠERMANJA — SLOVENJA

▼A1

(a) L-Artikolu 42 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-24 ta' Settembru 1997.

(b) Punt 15 tal-Protokoll Finali tal-Konvenzjoni msemmija.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

6.   ITALJA — SLOVENJA

▼A1

a) Ftehim dwar ir-regolamentazzjoni ta' l-obligazzjonijiet reċiproki fl-assigurazzjoni soċjali b'referenza għall-paragrafu 7 ta' l-Anness XIV tat-Trattat tal-Paċi (konkluż permezz ta' skambju ta' noti fil-5 ta' Frar 1959).

b) l-Artikolu 45(3) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-7 ta' Lulju 1997 li tikkonċerna l-ex-Żona B tat-Territorju Ħieles ta' Trieste.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

7.   UNGERIJA — AWSTRIJA

▼A1

L-Artikolu 36 (3) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-31 ta' Marzu 1999.

▼M9 —————

▼M10

8.   UNGERIJA — SLOVENJA

▼A1

L-Artikolu 31 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-7 ta' Ottubru 1957.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

9.   AWSTRIJA — POLONJA

▼A1

L-Artikolu 33 (3) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-7 ta' Settembru 1998.

▼M8 —————

▼M10

10.   AWSTRIJA — SLOVENJA

▼A1

L-Artikolu 37 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-10 ta' Marzu 1997.

▼M10

11.   AWSTRIJA — SLOVAKKJA

▼M9

Artikolu 34 (3) tal-Ftehim tal-21 ta’ Diċembru 2001 dwar is-sigurtà Soċjali.

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼B
L-ANNESS IV (B) (11) (13) (15)

(l-Artikoli 37(2), 38(3), 45(3), 46(1)(b) u 46b(2) tar-Regolament)

A.   Leġislazzjonijiet li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 37(1) tar-Regolament taħt liema l-ammont tal-benefiċċji ta' l-invalidità huwa indipendenti mit-tul tal-perjodi ta' l-assigurazzjoni

A.   IL-BELĠJU

(a) Leġislazzjoni li għandha x'taqsam ma' l-iskema ġenerali ta' l-invalidità, l-iskema speċjali ta' l-invalidità għall-ħaddiema fil-minjieri u l-iskema speċjali tal-baħrin tal-flotta merkantili.

(b) Leġislazzjoni dwar is-sigurtà ta' persuni li jaħdmu għal rashom kontra inkapaċità fuq ix-xogħol.

(ċ) Leġislazzjoni li għandha x'taqsam ma' invalidità fl-iskema tas-sigurtà soċjali barra l-pajjiż u l-iskema ta' l-invalidità għall-impjegati li kienu fil-Kongo Belġjan u fir-Rwanda Urundi.

▼M10

B.   BULGARIJA

Xejn.

▼M10

Ċ.   IR-REPUBBLIKA ĊEKA

▼M9

Pensjoni għal diżabilità sħiħa għal persuni li d-diżabilità sħiħa tagħhom seħħet qabel ma laħqu t-tmintax-il sena u li ma kinux assikurati għaż-żmien meħtieġ (Taqsima 42 ta’ l-Att dwar l-Assikurazzjoni tal-Pensjoni Nru 155/1995 Coll.)

▼M10

D.   ID-DANIMARKA

▼B

Xejn.

▼M10

E.   IL-ĠERMANJA

▼B

Xejn.

▼M10

F.   L-ESTONJA

▼A1

(a) Pensjonijiet għall-invalidità mogħtija qabel l-1 ta' April 2000 taħt l-Att ta' l-Għotjiet ta' l-Istat u li jibqgħu taħt l-Att ta' l-Assigurazzjoni tal-Pensjoni ta' l-Istat.

(b) Pensjonijiet nazzjonali mogħtija abbażi ta' invalidità skond l-Att ta' l-Assigurazzjoni tal-Pensjoni ta' l-Istat.

(ċ) Pensjonijiet għall-invalidità mogħtija skond l-Att dwar is-Servizz tal-Forzi tad-Difiża, l-Att dwar is-Servizz tal-Pulizija, l-Att dwar l-Uffiċju tal-Prosekutur, l-Att dwar l-Istatus ta' l-Imħallfin, l-Att dwar is-Salarji, l-Pensjonijiet u Garanziji Soċjali oħra tal-Membri tar-Riigikogu u l-Att dwar il-Benefiċċji Uffiċjali tal-President tar-Repubblika.

▼M10

G.   IL-GREĊJA

▼B

Leġislazzjoni li tirrigwarda l-iskema għas-sigurtà ta' l-Agrikoltura.

▼M10

H.   SPANJA

▼M3

Liġijiet dwar l-assigurazzjoni ta' l-invalidità taħt skema ġenerali u taħt skemi speċjali, ħlief skemi speċjali għal persuni fis-servizz ċivili, il-forzi armati u l-amministrazzjoni ġudizzjarja.

▼M10

I.   FRANZA

▼B

1.  Persuni impjegati

Il-leġislazzjonijiet kollha dwar l-assigurazzjoni ta' l-invalidità, għajr għal-leġislazzjoni li tirrigwarda l-assigurazzjoni ta' l-invalidità ta' l-iskema tas-sigurtà soċjali għall-ħaddiema fil-minjieri.

2.  Persuni li jaħdmu għal rashom

Il-leġislazzjoni dwar l-assigurazzjoni ta' l-invalidità għal persuni li jaħdmu għal rashom fl-Agrikoltura.

▼M10

J.   L-IRLANDA

▼M12

Parti 2, Kapitolu 17, l-Att konsolidat ta' l-2005 dwar il-protezzjoni soċjali.

▼M10

K.   L-ITALJA

▼B

Xejn.

▼M10

L.   ĊIPRU

▼A1

Xejn.

▼M10

M.   IL-LATVJA

▼A1

L-Artikolu 16 (1) (2) tal-Liġi dwar il-Pensjonijiet Soċjali ta' l-1 ta' Jannar 1996.

▼M10

N.   IL-LITWANJA

▼A1

Xejn.

▼M10

O.   IL-LUSSEMBURGU

▼B

Xejn.

▼M10

P.   L-UNGERIJA

▼A1

Xejn.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Xejn.

▼M10

R.   L-OLANDA

▼B

(a) Il-liġi tat-18 ta' Frar 1966 dwar l-assigurazzjoni kontra l-inkapaċità fuq ix-xogħol, kif emendata.

▼M2

(b) Il-Liġi ta' l-24 ta' April 1997 dwar assigurazzjoni kontra l-inkapaċità għax-xogħol minn persuni li jaħdmu għal rashom (WAZ), skond kif emendat.

▼M12

(ċ) de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen – (ix-Xogħol u l-Introjtu skond l-Att dwar il-Kapaċita’ tax-Xogħol) (WIA) ta' l-10 ta' Novembru 2005.

▼M10

S.   L-AWSTRIJA

▼B

Xejn.

▼M10

T.   IL-POLONJA

▼A1

Xejn.

▼M10

U.   IL-PORTUGALL

▼B

Xejn.

▼M10

V.   RUMANIJA

Xejn.

▼M10

W.   IS-SLOVENJA

▼A1

Xejn.

▼M10

X.   IS-SLOVAKKJA

▼M11

Pensjoni ta’ invalidità għal persuna li tkun daħlet f'invalidità bħala wild dipendenti u li dejjem kienet meqjusa li ssodisfat il-perjodu meħtieġ ta’ assigurazzjoni (l-Artikolu 70(2), l-Artikolu 72(3) u l-Artikolu 73(3) u (4) ta’ l-Att Nru 461/2003 dwar is-sigurtà soċjali, kif emendat).

▼M10

Y.   IL-FINLANDJA

▼B

Pensjonijiet nazzjonali lil persuni mwielda b'diżabilità jew li saru diżabbli f'età żgħira (Att tal-Pensjonijiet Nazzjonali (547/93)).

▼M10

Z.   L-ISVEZJA

▼M9

Il-leġiżlazzjoni dwar il-benefiċċji ta’invalidità fit-tul li għandhom x’jaqsmu mad-dħul (Kapitolu 8 ta’ Liġi 1962: 381 dwar assikurazzjoni ġenerali kif emendata).

▼M10

AA.   IR-RENJU UNIT

▼B

(a)  Il-Gran Brittanja

It-Taqsimiet 15 u 36 ta' l-Att tas-Sigurtà Soċjali ta' l-1975.

It-Taqsimiet 14, 15 and 16 ta' l-Att tas-Sigurtà Soċjali ta' l- 1975.

(b)  l-Irlanda ta' fuq

It-Taqsimiet 15 u 36 ta' l-Att tas-Sigurtà Soċjali (l-Irlanda ta' Fuq) ta' l-1975.

L-Artikoli 16, 17 u 18 tal-Pensjonijiet ta' l-Ordni tas-Sigurtà Soċjali (l-Irlanda ta' Fuq) ta' l-1975.

B.   Skemi speċjali għal persuni li jaħdmu għal rashom fit-tifsira ta' l-Artikoli 38(3) u 45(3) tar-Regolament Nru 1408/71

A.   IL-BELĠJU

Xejn.

▼M10

B.   BULGARIJA

Xejn.

▼M10

Ċ.   IR-REPUBBLIKA ĊEKA

▼A1

Xejn.

▼M10

D.   ID-DANIMARKA

▼B

Xejn.

▼M10

E.   IL-ĠERMANJA

▼M8

Assikurazzjoni ta' l-anzjanità tal-bdiewa (Alterssicherung der Landwirte)

▼M10

F.   L-ESTONJA

▼A1

Xejn.

▼M10

G.   IL-GREĊJA

▼A1

Xejn.

▼M10

H.   SPANJA

▼M11

Skema biex titbaxxa l-età ta’ l-irtirar mix-xogħol tal-persuni li jaħdmu għal rashom imqabbda f’attivitajiet tat-tbaħħir kif deskritti fid-Digriet Irjali Nru 2930/2004 tat-30 ta’ Diċembru 2004.

▼M10

I.   FRANZA

▼B

Xejn.

▼M10

J.   L-IRLANDA

▼B

Xejn.

▼M10

K.   L-ITALJA

▼M8

Skemi ta' assikurazzjoni tal-pensjoni għal (Assicurazione pensioni per):

 tobba (medici)

 spiżjara (farmacisti)

 veterinarji (veterinari)

 infermiera, awżiljarji mediċi, infermiera tat-tfal (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia)

 psikoloġi (psikologi)

 inġiniera u periti (ingegneri ed architetti)

 surveyors (geometri)

 avukati (avvocati)

 ekonomisti (dottori commercialisti)

 accountants u esperti kummerċjali (ragionieri e periti commerciali)

 konsulenti dwar l-impieg (consulenti del lavoro)

 nutara (notai)

 aġenti tad-dwana (spedizionieri doganali)

 bijoloġisti (biologi)

 tekniċi agrikoli u xjentisti (agrotecnici e periti agrari)

 rappreżentanti kummerċjali (agenti e rappresentanti di commercio)

 ġurnalisti (giornalisti)

 tekniċi industrijali (periti industriali)

 attwarji, kimiċi, agronomisti, speċjalisti forestali, ġeoloġi (attuari, chimici, dottori, agronomi, dottori forestali, geologi).

▼M10

L.   ĊIPRU

▼A1

Xejn.

▼M10

M.   IL-LATVJA

▼A1

Xejn.

▼M10

N.   IL-LITWANJA

▼A1

Xejn.

▼M10

O.   IL-LUSSEMBURGU

▼B

Xejn.

▼M10

P.   L-UNGERIJA

▼A1

Xejn.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Xejn.

▼M10

R.   L-OLANDA

▼B

Xejn.

▼M10

S.   L-AWSTRIJA

▼M8

Skemi ta' pensjonijiet ta' istituzzjonijiet tal-pensjoni ta' assoċjazzjonijiet tal-professjonijiet liberi (Kammern der Freien Berufe).

▼M10

T.   IL-POLONJA

▼A1

Xejn.

▼M10

U.   IL-PORTUGALL

▼B

Xejn.

▼M10

V.   RUMANIJA

Xejn.

▼M10

W.   IS-SLOVENJA

▼A1

Xejn.

▼M10

X.   IS-SLOVAKKJA

▼A1

Xejn.

▼M10

Y.   IL-FINLANDJA

▼B

Xejn.

▼M10

Z.   L-ISVEZJA

▼B

Xejn.

▼M10

AA.   IR-RENJU UNIT

▼B

Xejn.

Ċ.   Każijiet li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 46(1)(b) tar-Regolament fejn il-kalkolu tal-benefiċċju skond l-Artikolu 46(2) tar-Regolament jista' jkun rinunzjat

A.   IL-BELĠJU

Xejn.

▼M10

B.   BULGARIJA

L-applikazzjonijiet kollha għal pensjonijiet għal perijodi ta' assigurazzjoni u xjuħija, pensjonijiet ta' invalidità minħabba mard ġenerali, u pensjonijiet ta' min jibqa' ħaj li ġejjin mill-pensjonijiet imsemmijin hawn fuq.

▼M10

Ċ.   IR-REPUBBLIKA ĊEKA

▼M9

Pensjonijiet ta’ l-invalidità (sħiħa u parzjali) u tas-superstiti (romol u orfni) fil-każijiet li mhumiex derivati mill-pensjoni ta’ l-età anzjana li għalihom id-deċedut ikun intitolat fil-ħin tal-mewt

▼M10

D.   ID-DANIMARKA

▼B

L-applikazzjonijiet kollha għall-pensjonijiet li għalihom hemm riferenza fil-liġi tal-pensjonijiet soċjali msemmija fl-Anness IV il-Parti D.

▼M10

E   IL-ĠERMANJA

▼B

Xejn.

▼M10

F.   L-ESTONJA

▼M9

L-applikazzjonijiet kollha għall-pensjonijiet ta’ l-invalidità, ta’ l-età anzjana u tas-superstiti li għalihom

 termini ta’ assikurazzjoni fl-Estonja ġew kompletati sal-31 ta’ Diċembru 1998

 it-taxxa soċjali reġistrata individwalment ta’ l-applikant imħallsa skond il-leġiżlazzjoni ta’ l-Estonja hija għall-inqas daqs it-taxxa soċjali medja għas-sena rilevanti ta’ l-assikurazzjoni

▼M10

G.   IL-GREĊJA

▼B

Xejn.

▼M10

H.   SPANJA

▼B

Xejn.

▼M10

I.   FRANZA

▼M6

L-Applikazzjonijiet kollha għall-benefiċċji ta’ pensjoni jew benefiċċji ta’ min jibqa’ ħaj taħt l-iskemi ta’ pensjoni supplimentari għal impjegati, ħlief għal applikazzjonijiet għal pensjonijiet ta’ l-anzjanità jew tar-romol taħt l-iskema ta’ pensjoni supplimentari għal ħaddiema ta’ l-ajru impjegati fl-avjazzjoni ċivili.

▼M10

J.   L-IRLANDA

▼M2

L-applikazzjonijiet kollha għal pensjonijiet dwar irtirar, pensjonijiet (kontributorji) dwar il-pensjonijiet il-pensjonijiet (kontributorji) għar-romol nisa u l-pensjonijiet (kontributorji) għar-romol irġiel

▼M10

K.   L-ITALJA

▼B

Il-pensjonijiet ta' l-invalidità, ta' l-irtirar u tas-sopravissuti għall-persuni impjegati u għall-kategoriji li ġejjin tal-persuni li jaħdmu għal rashom: bdiewa li jaħdmu direttament fil-biedja, share-croppers, bdiewa, nies tas-sengħa u persuni ingaġġati f'attivitajiet kummerċjali.

▼M10

L.   ĊIPRU

▼A1

L-applikazzjonijiet kollha għal pensjonijiet tax-xjuħija, għall-invalidità u tar-romol.

▼M10

M.   IL-LATVJA

▼A1

Xejn.

▼M10

N.   IL-LITWANJA

▼A1

Xejn.

▼M10

O.   IL-LUSSEMBURGU

▼B

Xejn.

▼M10

P.   L-UNGERIJA

▼M12

Xejn.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Xejn.

▼M10

R.   L-OLANDA

▼B

L-applikazzjonijiet kollha għall-pensjonijiet tax-xjuħ taħt il-liġi tal-31 ta' Mejju 1956 li jirregolaw l-assigurazzjoni ġenerali tax-xjuħija, kif emendata.

▼M10

S.   L-AWSTRIJA

▼M12

1. Kull applikazzjoni għal benefiċċju skond l-Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – (l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali Ġenerali) (ASVG), il- Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz – (l-Att dwar l-Assigurazzjoni Soċjali għal Persuni li jaħdmu fl-Industrija) (GSVG) u l- Bauern-Sozialversicherungsgesetz (l-Att dwar l-Assigurazzjoni Soċjali għall-Bdiewa) (BSVG), sakemm l-Artikoli 46b u 46c tar-Regolament ma japplikawx.

2. L-applikazzjonijet kollha relatati mal-benefiċċji li ġejjin abbażi ta' kont pensjonistiku taħt l-Allgemeines Pensionsgesetz (l-Att dwar il-Pensjonijiet Ġenerali) (APG), sakemm l-Artikoli 46b u 46c tar-Regolament ma japplikawx.

(a) pensjonijiet tax-xjuħija;

(b) pensjonijiet ta' invalidità;

(ċ) pensjonijiet għas-superstiti, b’riserva li ebda żieda tal-benefiċċju li tirriżulta f’xhur ta' assigurazzjoni addizzjonali ma għandha tiġi kkalkulata taħt l-Artikolu 7(2) ta' l-APG.

▼M10

T.   IL-POLONJA

▼A1

L-applikazzjonijiet kollha għall-pensjonijiet tax-xjuħija, għal disabilità u għas-superstiti.

▼M10

U.   IL-PORTUGALL

▼B

Pensjonijiet ta' l-invalidità, tax-xjuħija u tar-romol.

▼M10

V.   RUMANIJA

Xejn.

▼M10

W.   IS-SLOVENJA

▼A1

Xejn.

▼M10

X.   IS-SLOVAKKJA

▼M11

Il-pensjoni tal-persuna superstiti (il-pensjoni ta’ l-armla, ta’ l-armel u ta’ l-orfni) li s-somma tagħha tkun ġejja mill-pensjoni tax-xjuħija, il-pensjoni tax-xjuħija ta’ qabel l-irtirar mix-xogħol jew il-pensjoni ta’ invalidità li kienet titħallas lill-mejjet.

▼M10

Y.   IL-FINLANDJA

▼B

Xejn.

▼M10

Z.   L-ISVEZJA

▼M11

Pensjonijiet ta’ xjuħija bbażati fuq id-dħul (l-Att 1998:674) u pensjonijiet ta' garanzija fil-forma ta’ pensjonijiet tax-xjuħija (l-Att 1998:702).

▼M10

AA.   IR-RENJU UNIT

▼B

L-applikazzjonijiet kollha għall-pensjoni ta' l-irtirar u tar-romol determinati insegwitu għad-dispożizzjonijiet tat-Titolu III, il-Kapitolu 3 tar-Regolament, bl-eċċezzjoni ta' dawk li:

(a) matul sena ta' taxxa li tibda fi jew wara s-6 ta' April 1975:

(i) il-parti kkonċernata tkun wettqet perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg jew residenza taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit u ta' Stat Membru ieħor; u

(ii) wieħed (jew iktar) mis-snin tat-taxxa li saret rifernza għalihom f'(i) ma kienx ikkunsidrat sena ta' kwalifika fit-tifsira tal-leġislazzjoni tar-Renju Unit;

(b) il-perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni fis-seħħ fir-Renju Unit għall-perjodi qabel il-5 ta' Lulju 1948 jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 46(2) tar-Regolament bl-applikazzjoni tal-perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg jew residenza taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor.

▼A1

D.   Benefiċċji u ftehim imsemmija fl-Artikolu 46b (2) tar-Regolament

1. Benefiċċji msemmija fl-Artikolu 46b (2)(a) tar-Regolament, li l-ammont tagħhom huwa indipendenti mit-tul tal-perijodi ta' l-assigurazzjoni jew ta' residenza kompluti:

(a) Il-benefiċċji għall-invalidità provduti mil-leġislazzjoni msemmija f'Parti A ta' dan l-Anness.

(b) Il-pensjoni sħiħa nazzjonali Daniża tax-xjuħija akkwistata wara 10 snin ta' residenza minn persuni li jkunu ingħataw pensjoni sa mhux aktar tard mill-1 ta' Ottubru 1989.

(ċ) Il-pensjoni nazzjonali ta' l-Estonja mogħtija skond l-Att ta' l-Assigurazzjoni tal-Pensjoni ta' l-Istat, il-pensjonijiet tax-xjuħija mogħtija skond l-Att tal-Verifika tal-kontjiet ta' l-Istat, l-Att dwar is-Servizz tal-Pulizija u l-Att dwar l-Uffiċju tal-Prosekutur u pensjonijiet tax-xjuħija u tas-superstiti mogħtija skond l-Att tal-Kanċillier Legali, l-Att dwar is-Servizz tal-Forzi tad-Difiża, l-Att dwar l-Istatus ta' l-Imħallfin, l-Att dwar is-Salarji, l-Pensjonijiet u Garanziji Soċjali oħra tal-Membri tar-Riigikogu u l-Att dwar il-Benefiċċji Uffiċjali tal-President tar-Repubblika.

(d) L-għotjiet għal mewt u l-pensjonijiet tas-superstiti Spanjoli mogħtija taħt l-iskemi ġenerali u speċjali.

(e) L-allokazzjoni tar-romol taħt l-assigurazzjoni tar-romol tas-sistema ta' sigurtà soċjali ġenerali Franċiza jew is-sistema tal-ħaddiema agrikoli.

(f) Il-pensjoni għall-invalidità tar-romol taħt is-sistema ta' sigurtà soċjali ġenerali Franċiza jew is-sistema tal-ħaddiema agrikoli, meta kalkolata abbażi tal-pensjoni għall-invalidità tar-ragel jew il-mara mejjet/mejta, mħallsa skond l-Artikolu 46 (1) (a) (i).

(g) Il-pensjoni għas-superstiti Olandiża taħt il-Liġi tal-21 ta' Diċembru 1995 dwar l-assigurazzjoni ġenerali għal dipendenti superstiti.

(h) Pensjonijiet nazzjonali Finlandiżi determinati skond l-Att tal-Pensjonijiet Nazzjonali tat-8 ta' Ġunju 1956 u mogħtija taħt ir-regoli transitorji ta' l-Att tal-Pensjonijiet Nazzjonali (547/93) u l-ammont addizzjonali tal-pensjoni tat-tifel/tifla skond l-Att tal-Pensjoni tas-Superstiti tas-17 ta' Jannar 1969.

▼M11

(i) Il-pensjoni ta' garanzija Svediża u l-kumpens iggarantit li ħadu post il-pensjonijiet Svediżi sħaħ ta’ l-istat li hemm dispożizzjonijiet dwarhom taħt il-leġiżlazzjoni fuq il-pensjoni ta’ l-istat li kienu qed jiġu applikati qabel l-1 ta’ Jannar 1993, il-pensjoni sħiħa ta’ l-istat li tingħata taħt ir-regoli transizzjonali tal-leġiżlazzjoni li japplikaw minn dik id-data, u l-kumpens Svediż tal-mard li għandu x’jaqsam mad-dħul u l-kumpens ta’ l-attività.

▼A1

2. Benefiċċji msemmija fl-Artikolu 46b(2)(b) tar-Regolament, li l-ammont tagħhom huwa determinat b'referenza għal perijodu fittizju li jitqies komplut bejn id-data li fiha seħħ ir-riskju u data oħra aktar tard:

(a) Pensjonijiet ta' irtirar kmieni, li l-ammont tagħhom jiġi determinat skond leġislazzjoni fis-seħħ qabel l-1 ta' Ottubru 1984.

(b) Pensjonijiet għall-invalidità u tas-superstiti Ġermaniżi, li għalihom jiġi kkonsidrat perijodu supplimentari, u pensjonijiet tax-xjuħija Ġermaniżi, li għalihom jiġi kkonsidrat perijodu supplimentari diġà mgħoddi.

(ċ) Pensjonijiet Taljani għall-inkapaċità totali għax-xogħol (inabilità).

(d) Pensjonijiet għall-invalidità u tas-superstiti tal-Latvja li għalihom jiġi kkonsidrat perijodu fittizju ta' assigurazzjoni.

(e) Pensjonijiet ta' sigurtà soċjali għall-invalidità u tas-superstiti tal-Litwanja.

(f) Pensjonijiet għall-invalidità u tas-superstiti tal-Lussemburgu.

▼M9

(g) Pensjoni Slovakka ta’ l-invalidità u tas-superstiti derivata minnhom

▼A1

(h) Pensjonijiet ta' l-impjieg Finlandiżi li għalihom jiġu kkonsidrati perijodi futuri skond il-leġislazzjoni nazzjonali.

▼M11

(i) Il-kumpens tal-mard Svediż u l-kumpens ta’ l-attività fil-forma ta’ kumpens iggarantit (l-Att 1962:381, kif emendat bl-Att 2001:489), il-pensjoni ta’ persuna superstiti, kif ikkalkulata a bażi tal-perjodi li jistgħu jitqiesu (l-Atti 2000:461 u 2000:462) u l-pensjoni tax-xjuħija Svediża fil-forma ta’ pensjoni ta' garanzija kkalkulata a bażi tal-perjodi akkreditati qabel (l-Att 1998:702).

▼A1

3. Ftehim imsemmi fl-Artikolu 46b(2)(b)(i) tar-Regolament maħsub sabiex jipprevjeni l-istess perijodu fittizju milli jiġi kkonsidrat darbtejn jew aktar drabi:

▼M11

(a) Il-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tat-18 ta’ Awissu 2003

▼A1

(b) Il-Ftehim dwar is-Sigurtà Soċjali tat-28 ta' April 1997 bejn ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u l-Finlandja.

▼M11

(ċ) Il-Ftehim tas-Sigurtà Soċjali ta’ l-10 ta’ Novembru 2000 bejn ir-Repubblika tal-Finlandja u l-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

▼B
L-ANNESS V (15)

KONKORDANZA BEJN IL-LEĠISLAZZJONIJIET TA' L-ISTATI MEMBRI FUQ IL-KONDIZZJONIJIET RIGWARD ID-DIGRIET TA' L-INVALIDITÀ

(L-Artikolu 40(4) tar-Regolament)IL-BELĠJU

Stati Membri

Skemi amministrati minn istituzzjonijiet ta' Stati Membri li ħadu deċiżjoni li tirrikonoxxi l-grad ta' invalidità

Skemi amministrati minn istituzzjonijiet Belġjani li d-deċiżjoni torbot fuqhom f'każijiet ta' konkordanza

Skema ġenerali

Skema ta' dawk li jaħdmu fil-minjieriii

Skema tal-baħħara

Ossom

Invalidità ġeneraliii

Invalidità tax-xogħol

FRANZA

1. Skema ġenerali

— Grupp III (attendenza kostanti)

Konkordanza right accolade

Konkordanza

Konkordanza

Konkordanza

Ebda konkordanza

— Grupp II

— Grupp I

2. Skema agrikola:

— invalidità totali, generali

Konkordanza right accolade

Konkordanza

Konkordanza

Konkordanza

Ebda konkordanza

— żewġ terzi invalidità ġenerali

— attendenza kostanti

3. Skema għal min jaħdem fil-minjieri:

— Invalidità parzjali, ġenerali

Konkordanza right accolade

Konkordanza

Konkordanza

Konkordanza

Ebda konkordanza

— Attendenza kostanti

— invalidità tax-xogħol

Ebda konkordanza

Ebda konkordanza

Ebda konkordanza

Ebda konkordanza

Ebda konkordanza

4. Skema tal-baħħara:

— invalidità ġenerali

Konkordanza right accolade

Konkordanza

Konkordanza

Konkordanza

Ebda konkordanza

— attendenza kostanti

— Invalidità tax-xogħol

Ebda konkordanza

Konkordanza

Ebda konkordanza

Ebda konkordanza

Ebda konkordanza

L-ITALJA

1. Skema ġenerali;

— Invalidità — ħaddiema manwali

Ebda konkordanza right accolade

Konkordanza

Konkordanza

Konkordanza

Ebda konkordanza

— Invalidità — persunal klerikali

2. Skema tal-baħħara:

— Nuqqas ta' adattabilità għat-tbaħħir

Ebda konkordanza

Ebda konkordanza

Ebda konkordanza

Ebda konkordanza

Ebda konkordanza

IL-LUSSEMBURGU

Invalidità tal-ħaddiema — ħaddiema manwali

Konkordanza right accolade

Konkordanza

Konkordanza

Konkordanza

Ebda konkordanza

Invalidità — persunal klerikaliFRANZA

Stati Membri

Skemi amministrati minn istituzzjonijiet ta' Stati Membri li jkunu ħadu deċiżjoni li tirrikonoxxi l-grad ta' invalidità

Skemi amministrati minn istituzzjonijiet Franċiżi li torbot fuqhom id-deċiżjoni f'każijiet ta' konkordanza

Skema ġenerali

Skema agrikola

Skema ta' min jaħdem fil-minjieri

Skema tal-baħħara

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Attendenza kostanti

2/3 invalidità

Invalidità totali

Attendenza kostanti

2/3 Invalidità Generali

Attendenza kostanti

Invalidità tax-xogħol

2/3 Invalidità ġenerali

Invalidità totali tax-xogħol

Attendenza kostanti

IL-BELĠJU

1. Skema ġenerali

Konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

Konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

Konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

2. Skema tal-baħħara

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—  invalidità parzjali ġenerali

Konkordanza

L-ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

Konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

Konkordanzas

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

— invalidità tax-xogħol

L-Ebda konkordanza

L-ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

Konkordanza (2)

 
 
 

3. Skema tal-baħħaraEbda konkordanza

Konkordanza (1)

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

Konkordanza (1)

L-Ebda konkordanza

L-ebda konkordanza

Konkordanza (1)

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-ITALJA

1. Skema ġenerali

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—  invalidità — ħaddiema manwali

Konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

Konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

Konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

—  invalidità — persunal klerikali

Konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

Konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

Konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

2. Skema tal-baħħara:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—  inadattabilità għat-tbaħħir

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

IL-LUSSEMBURGU

Invalidità — ħaddiema manwali

Konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

Konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

Konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

Invalidità — persunal klerikali

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

(1)   Sakemm l-invalidità rikonoxxuta mill-istituzzjonijiet Belġjani hija invalidità ġenerali.

(2)   Biss jekk l-istituzzjoni Belġjana tkun rikonoxxiet li l-Ħaddiem mhuwiex b'saħħtu għax-xogħol taħt l-art jew fuq l-art.L-ITALJA

Stati Membri

Skemi amministrati minn istituzzjonijiet ta' Stati Membri li ħadu deċiżjoni li tirrikonoxxi l-grad ta' invalidità

Skemi amministrati minn istituzzjonijiet Taljani li d-deċiżjoni torbot fuqhom f'każijiet ta' konkordanza

Skema ġenerali

Baħħara

Mhux tajbin għan-navigazzjoni

Ħaddiema manwali

Personal klerikali

IL-BELĠJU

1. Skema ġenerali

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

2. Skema għal dawk li jaħdmu fil-minjieri

— invalidità parzjali ġenerali

Konkordanza

Konkordanza

L-Ebda konkordanza

— invalidità tax-xogħol

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

3. Skema tal-baħħara

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

FRANZA

1. Skema ġenerali:

 
 
 

— Grupp III (attendenza kostanti)

Konkordanza right accolade

Konkordanza

L-Ebda konkordanza

— Grupp II

— Grupp I

2. Skema agrikola:

 
 
 

— invalidità totali ġenerali

Konkordanza right accolade

Konkordanza

L-Ebda konkordanza

— invaldità ġenerali parzjali

— attendenza kostanti

3. Skema ta' min jaħdem fil-minjieri:

 
 
 

— invalidità ġenerali parzjali

Konkordanza right accolade

Konkordanza

L-Ebda konkordanza

— attendenza kostanti

— invalidità tax-xogħol

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

4. Skema tal-baħħara:

 
 
 

— invaldità ġenerali parzjali

L-Ebda konkordanza right accolade

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

— attendenza kostanti

— invalidità tax-xogħol

 
 
 IL-LUSSEMBURGU

Stati Membri

Skemi amministrati minn istituzzjonijiet ta' Stati Membri li ħadu deċiżjoni li tirrikonoxxi l-grad ta' invalidità

Skemi amministrati minn istituzzjonijiet tal-Lussemburgu li d-deċiżjoni torbot fuqhom f'każijiet ta' konkordanza

Invalidità — ħaddiema manwali

Invalidità — persunal klerikali

IL-BELĠJU

1. Skema ġenerali

Konkordanza

Konkordanza

2. Skema ta' dawk li jaħdmu fil-minjieri

— invalidità ġenerali parzjali

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

— invalidità tax-xogħol

L-Ebda konkordanza

L-Ebda konkordanza

3. Skema tal-baħħara

Konkordanza (1)

Konkordanza (1)

FRANZA

1. Skema ġenerali

— Grupp III (attendenza kostanti)

Konkordanza right accolade

Konkordanza

— Grupp II

— Grupp I

2. Skema agrikola

— invalidità ġenerali totali

Konkordanza right accolade

Konkordanza

— invalidità ġenerali ta' żewġ terzi

— attendenza kostanti

3. Skema ta' min jaħdem fil-minjieri

— invalidità ġenerali ta' żewġ terzi

Konkordanza right accolade

Konkordanza

— attendenza kostanti

— invalidità tax-xogħol

L-Ebda Konkordanza

L-Ebda Konkordanza

4. Skema tal-baħħara:

— invalidità ġenerali parzjali

Konkordanza right accolade

Konkordanza

— attendenza kostanti

— invalidità tax-xogħol

L-Ebda Konkordanza

L-Ebda Konkordanza

(1)   Sa fejn l-invalidità rikonoxxuta mill-istituzzjoni Belġjana hija invalidità ġenerali.
L-ANNESS VI (A) (B) (2) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)

PROĊEDURI SPEĊJALI GĦALL-APPLIKAZZJONI TAL-LEĠISLAZZJONIJIET TA' ĊERTI STATI MEMBRI

(L-Artikolu 89 tar-Regolament)

A.   IL-BELĠJU

1. Persuni li l-intitolament tagħhom għall-benefiċċji in natura ta' l-assigurazzjoni tal-mard joħorġu mid-dispożizzjonijiet ta' l-iskema bil-fors tal-mard u l-invalidità Belġjana applikabbli għall-persuni li jaħdmu għal rashom tkun eliġibbli taħt id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament, inkluż l-Artikolu 35(1), taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) Fil-każ li huma temporanjament residenti fit-territorju ta' Stat Membru barra mill-Belġju, il-persuni kkonċernati jkunu intitolati:

(i) għall-benefiċċji in natura pprovdut għalihom taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru tar-residenza temporanja skond il-kura ta' l-ospitalità;

(ii) għal rimborsament skond il-benefiċċji in natura l-oħra ipprovdut għalihom taħt l-iskema Belġjana mill-istituzzjoni rilevanti Belġjana bir-rata ipprovdut għaliha taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru tar-residenza temporanja.

(b) F'kaz li huma permanentement residenti fit-territorju ta' Stat Membru differenti mill-Belġju, il-persuni kkonċernati jkunu intitolati għall-benefiċċji in natura ipprovdut għalihom taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru ta' residenza permanenti basta li jħallsu lill-istituzzjoni Belġjana rilevanti l-kontribuzzjoni addizzjonali proprja ipprovdut għaliha taħt ir-Regolamenti Belġjani.

2. Għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Kapitoli 7 u 8 tat-Titolu III tar-Regolament mill-istituzzjoni kompetenti Belġjana, wild ikun meqjus li trabba fl-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jabita.

3. Għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 46(2) tar-Regolament, perjodi ta' l-assigurazzjoni tax-xjuħ mwettqa taħt il-leġislazzjoni Belġjana qabel l-1 ta' Jannar 1945 jkunu wkoll ikkunsidrati bħala perjodi ta l-assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni Belġjana fuq l-iskema ta' invalidità ġenerali u l-iskema tal-baħrin.

4. Fl-applikazzjoni ta' l-Artikolu 40(3)(a)(ii), konsiderazzjoni tittieħed biss tal-perjodi matul liema l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha ma kinitx kapaċi għax-xogħol fit-tifsira tal-leġislazzjoni Belġjana.

5. Għall-iskop ta' l-Artikolu 46(2) tar-Regolament, perjodi ta' assigurazzjoni tax-xjuħ imwettqa minn persuni li jaħdmu għal rashom taħt il-leġislazzjoni Belġjana, qabel id-dħul fis-seħħ tal-leġislazzjoni ta' l-inkapaċità għax-xogħol tal-persuna li taħdem għal rasha, jkunu ikkunsidrati bħala perjodi mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' l-aħħar.

6. Biex ikun stabbilit jekk in-neċessitajiet imposti mil-leġislazzjoni Belġjana għall-intitolar tal-benefiċċji għad-disimpjieg ikunux imwettqa, jittieħdu biss inkonsiderazzjoni tal-jiem ta' disimpjieg imħallas; madanakollu, jittieħdu inkonsiderazzjoni l-jiem aċċettati bħala ekwivalenti fit-tifsira ta' l-imsemmija leġislazzjoni biss sakemm il-jiem maħduma li ppreċedewhom kienu jiem ta' disimpjieg imħallas.

7. Insegwitu għall-Artikoli 72 u 79(1)(a) tar-Regolament, tittieħed konsiderazzjoni tal-perjodi ta' disimpjieg u/jew tal-perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor fejn l-intitolament għall-benefiċċju taħt il-leġislazzjoni Belġjana huwa suġġett għall-kondizzjoni li, għall-perjodu speċifiku qabel, il-kondizzjonijiet kwalifikanti għall-benefiċċji tal-familja fl-ambitu ta' l-iskema għall-persuni impjegati kienu mwettqa.

8. Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 14a(2), (3) and (4), 14ċ(a) u 14d tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71, id-dħul mill-kummerċ fis-sena ta' riferenza li sservi ta' bażi għad-determinazzjoni tal-kontribuzzjonijiet bis-saħħa ta' l-arranġamenti soċjali għall-persuni li jaħdmu għal rashom ikunu kkalkulati bl-użu ta' l-inqas rata annwali għas-sena li fiha dan id-dħul kien riċevut.

Ir-rata tal-konverżjoni hija l-inqas rata annwali tar-rati tal-konverżjoni ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej insegwitu għall-Artikolu 107(5) tar-Regolament (KEE) Nru 547/72.

9. Fil-kalkulazzjoni ta' l-ammont teoretiku tal-pensjoni ta' l-invalidità, kif riferut għaliha fl-Artikolu 46(2) tar-Regolament, l-istituzzjoni Belġjana kompetenti tieħu bħala l-bażi tagħha d-dħul riċevut fil-professjoni l-aħħar eżerċitata mill-persuna kkonċernata.

10. Kull persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li fil-Belġju m'għadhiex iktar assigurata taħt il-leġislazzjoni ta' l-assigurazzjoni tal-mard u l-invalidità — li twettaq ukoll l-għotja tad-dritt tal-benefiċċji kondizzjonata fuq li l-persuna kkonċernata tkun assigurata meta jimmaterjalizza r-riskju — tkun ikkunsidrata li għadha assigurata meta jimmaterjalizza r-riskju, għall-iskop ta' l-implimentazzjoni tal-Kapitlu 3 tat-Titolu III tar-Regolament, jekk hija tkun assigurata għall-istess riskji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor.

11. Jekk il-persuna kkonċernata hija intitolata għall-benefiċċju ta' l-invalidità Belġjan taħt l-Artikolu 45 tar-Regolament, dak il-benefiċċju jingħata skond ir-regoli stipulati fl-Artikolu 46(2) tar-Regolament:

(a) Skond id-dispożizzjonijiet stipulati bil-liġi tad-9 ta' Awissu 1963 dwar l-istabbiliment u l-organizzazzjoni ta' l-iskema tas-sigurtà bil-fors tal-mard u l-invalidità, jekk, fiż-żmien ta' l-okkurrenza ta' l-inkapaċità għax-xogħol, kienet assigurata għall-istess riskju taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor bħala persuna impjegata fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a) tar-Regolament.

(b) Skond id-dispożizzjonijiet stipulati bid-Digriet Irjali ta' l-20 ta' Lulju 1971 dwar l-istabbiliment ta' l-iskema ta' l-assigurazzjoni kontra inkapaċità għax-xogħol għall-persuni li jaħdmu għal rashom jekk, fiż-żmien ta' l-okkurrenza ta' l-inkapaċità għax-xogħol, kienet persuna li taħdem għal rasha fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a) tar-Regolament.

▼M3

12. L-inċident dannuż imsemmi fl-Artikolu 1 tal-Liġi tad-9 ta' Marzu 1953 li tagħmel ċerti aġġustamenti għall-pensjonijiet militari u l-għoti ta' kura medika b'xejn lil persuni fis-servizz li sfaw invalidi fi żmien ta' paċi għandu jikkostitwixxi inċident fuq il-post tax-xogħol jew mard fuq ix-xogħol fis-sens tal-Kapitolu 4 tat-Titolu III tar-Regolament.

▼M10

B.   BULGARIJA

Xejn.

▼M10

Ċ.   IR-REPUBBLIKA ĊEKA

▼A1

Xejn.

▼M10

D.   ID-DANIMARKA

▼M2 —————

▼M1

2. Persuni li, skond il-Kapitolu 1, it-Titolu III tar-Regolament, għandhom dritt għall-benefiċċji in natura matul il-perijodu li fih joqogħdu jew jirresjedu fid-Danimarka għandu jkollhom dritt għal dawn il-benefiċċji fuq l-istess termini kif stabiliti bil-leġislazzjoni Daniża għall-persuni li, skond il-liġi dwar l-assigurazzjoni għas-saħħa pubblika (lov om offentlig sygesikring), jappartjenu għall-Klassi 1. Madankollu, persuni li jistabbilixxu r-residenza tagħhom fid-Danimarka u jidħlu fi skema ta' l-assigurazzjoni Daniża għas-saħħa jistgħu, fl-istess manjiera bħall-persuni assigurati ta' nazzjonalità Daniża, jagħżlu li jappartjienu, l-istess mod bħal persuni assigurati ta' nazzjonalità Daniża, jagħżlu li jappartjenu għall-Klassi 2.

▼B

3. 

(a) Id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni Daniża dwar il-pensjonijiet soċjali li jistipulaw li d-dritt għall-pensjoni huwa suġġett li dak li jitolbu jkun residenti fid-Danimarka mhumiex applikabbli għall-persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom jew għas-sopravissuti tagħhom li jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru differenti mid-Danimarka.

(b) Għall-iskop tal-kalkulazzjoni tal-pensjoni, perjodi ta' impieg jew ta' xogħol għar-ras mwettqa fid-Danimarka minn ħaddiem tal-fruntiera jew minn ħaddiem staġjonali huma meqjusa bħala perjodi ta' residenza mwettqa fid-Danimarka mill-parti tal-koppja sopravissuta dment li l-parti tal-koppja sopravissuta kienet matul dawn il-perjodi, marbuta mal-ħaddiem tal-fruntiera jew mal-ħaddiem staġġjonali bi żwieġ mingħajr separazzjoni mis-sodda u l-alloġġ jew de facto separazzjoni abażi ta' inkompatibiltà u basta li matul dawn il-perjodi l-parti tal-koppja kienet tabita fit-territorju ta' Stat Membru ieħor.

(ċ) Għall-iskop tal-kalkolu tal-pensjoni, il-perjodi ta' impieg jew ta' xogħol għar-ras imwettqa fid-Danimarka qabel l-1 ta' Jannar 1984 minn persuna impjegata jew li taħdem għal rasha barra minn ħaddiem tal-fruntiera jew ħaddiem staġġjonali jkunu meqjusa bħala perjodi ta' residenza mwettqa fid-Danimarka mill-parti tal-kopja sopravissuta, dement li din kienet matul dawn il-perjodi, marbuta mal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha mingħajr separazzjoni mis-sodda u l-alloġġ jew separazzjoni de facto abażi ta' inkompatibiltà, u basta li matul dawn il-perjodi l-parti tal-koppja kienet tabita fit-territorju ta' Stat Membru ieħor.

(d) Perijodi li għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni taħt it-termini ta' (b) u (ċ) ma jittiħdux inkonsiderazzjoni kemm-il darba jikkoinċidu ma' perjodi meħuda inkonsiderazzjoni għall-kalkolu tal-pensjoni dovuta lill-persuna kkonċernata taħt il-leġislazzjoni ta' l-assigurazzjoni bil-fors ta' Stat Membru ieħor jew ma' perjodi matul liema l-persuna kkonċernata rċeviet pensjoni taħt tali leġislazzjoni.

Dawn il-perjodi, madanakollu, jittieħdu inkonsiderazzjoni jekk l-ammont annwali ta' l-imsemmija pensjoni huwa inqas minn nofs ta' l-ammont bażiku tal-pensjoni soċjali.

4. It-termini tar-Regolament ikunu mingħajr preġudizzju għar-regoli proviżorji taħt il-liġi Daniża tas-7 ta' Ġunju 1972 dwar id-drittijiet tal-pensjoni taċ-ċittadini Daniżi li għandhom ir-residenza effettiva tagħhom fid-Danimarka għall-perjodu speċifikat immedjatament qabel id-data tat-talba. Madanakollu, pensjoni tingħata taħt dawk il-kondizzjonijiet stipulati għaċ-ċittadini Daniżi lil ċittadini ta' Stati Membri oħra li kellhom ir-residenza tagħhom fid-Danimarka matul is-sena immedjatament qabel id-data tat-talba.

5. 

(a) Il-perjodi matul liema ħaddiem tal-fruntiera li jabita fit-territorju ta' Stat Membru differenti mid-Danimarka jkun wettaq il-professjoni jew attività kummerċjali tiegħu fid-Danimarka għandhom ikunu kkunsidrati bħala Perijodi ta' residenza għall-iskopijiet tal-leġislazzjoni Daniża. L-istess japplika għall-perjodi li fihom ħaddiem tal-fruntiera kien ippustjat jew inkella pprovda servizzi lil Stat Membru differenti mid-Danimarka.

(b) Il-perjodi li matulhom ħaddiem staġjonali li jabita fit-territorju ta' Stat Membru differenti mid-Danimarka wettaq l-okkupazzjoni tiegħu fid-Danimarka għandhom ikunu kkunsidrati bħala perjodi ta' residenza għall-iskopijiet tal-leġislazzjoni Daniża. L-istess japplika għall-perjodi li matulhom ħaddiem staġjonali jkun ippustjat fit-territorju ta' Stat Membru differenti mid-Danimarka.

6. Biex ikun determinat jekk il-kondizzjonijiet għall-intitolar għall-allowances ta' kuljum fil-każ ta' mard jew maternità stipulati bil-liġi ►M12  ————— ◄ dwar l-allowances ta' kuljum f'każ ta' mard jew maternità ġewx sodisfatti jew le, fejn il-persuna kkonċernata mhix iktar suġġetta għal-leġislazzjoni Daniża matul il-perjodi ta' riferenza ffissati mil-liġi msemmija hawn fuq:

(a) għandha tingħata konsiderazzjoni lill-perjodi ta' assigurazzjoni u lill-perjodi ta' impjieg mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru differenti mid-Danimarka matul il-perjodi riferenzjali msemmija hawn fuq matul liema l-persuna kkonċernata ma kinitx koperta mil-leġislazzjoni Daniża, bħallikieku huma perjodi mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' l-aħħar,

u

▼M8 —————

▼B

7. l-Artikolu 46a(3)(d) u l-Artikolu 46ċ(1) u (3) tar-Regolament u l-Artikolu 7(1) tar-Regolament implimentat ma jkunux applikati għall-għoti tal-pensjonijiet fil-kuntest tal-leġislazzjoni Daniża.

8. Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 67 tar-Regolament, benefiċċji tad-disimpjieg għall-persuni li jaħdmu għal rashom assigurati fid-Danimarka jkunu kkalkulati skond il-leġislazzjoni Daniża.

9. fejn il-benefiċjarji ta' pensjoni ta' l-irtirar Daniża jew ta' pensjoni ta' l-irtirar bikri huwa wkoll intitolat għall-pensjoni tas-sopravissuti minn Stat Membru ieħor, dawn il-pensjonijiet, għall-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni Daniża jitqiesu bħala benefiċċji ta' l-istess tip fit-tifsira ta' l-Artikolu 46(2) tar-Regolament, suġġett għall-kondizzjoni, madanakollu, li l-persuni l-perjodi ta' assigurazzjoni jew ta' residenza ta' liema jservu ta' bażi għall-kalkolu tal-pensjoni tas-sopravissuti tkun wettqet ukoll perjodi ta' residenza fid-Danimarka.

▼M3

10. Mingħand persuna koperta bi skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili li hija residenti fid-Danimarka u

(a) li għaliha id-dispożizzjonijiet tat-Titolu III, il-Kapitolu 1, it-Taqsimiet 2 sa 7 ma japplikawx; u

(b) li m'għandhomx dritt għal pensjoni Daniża,

l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu ħlas għall-ispejjeż ta' benefiċċji in natura mogħtija fid-Danimarka, sa fejn dawn il-benefiċċji in natura huma koperti bl-iskema speċjali kkonċernata u/jew bl-iskema ta' assigurazzjoni personali li tissupplementaha. Dan japplika wkoll għall-konjuġi u tfal taħt l-età ta' 18-il sena ta' din il-persuna.

▼M12

11. Il-benefiċċju temporanju mogħti lil dawk qiegħda li kienu ibbenefikaw mill-iskema “flexjob” (ledighedsydelse) (skond l-Att dwar il-Politika Soċjali Attiva) taqa’ taħt id-dispożizzjonijiet tat-Titolu III, Kapitolu 6 (benefiċċji għall-qgħad). F’dak li jikkonċerna lil dawk li huma qiegħda li jmorru fi Stat Membru ieħor, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 69 u 71 tar-Regolament japplikaw meta l-Istat Membru kkonċernat għandu skemi simili li japplikaw għall-istess kategorija ta' persuni.

▼M10

E.   IL-ĠERMANJA

▼B

1. Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 10 tar-Regolament huma mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet taħt liema inċidenti (u mard okkupazzjonali) li jseħħu barra t-territorju tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, u perjodi mwettqa barra t-territorju, ma jagħtux lok għal benefiċċji, jew jagħmlu dan suġġetti għal ċerti kondizzjonijiet, meta l-persuni kkonċernati huma residenti barra t-territorju tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja.

2. 

(a) Il-perjodu standard għall-allokazzjoni (pausċhale Anreċhnungszeit) jkun stabbilit esklussivament b'riferenza għall-perjodi Ġermaniżi.

(b) Għall-iskop tat-teħid inkonsiderazzjoni tal-perjodi tal-pensjoni Ġermaniża għall-assigurazzjoni tal-pensjoni tal-ħaddiema fil-minjieri, il-leġislazzjoni Ġermaniża biss tkun tapplika.

(ċ) Għall-iskop tat-teħid inkonsiderazzjoni tal-perjodi sostituti Ġermaniżi (Ersatzzeiten), il-leġislazzjoni Ġermaniża biss tapplika.

▼M8 —————

▼B

4. L-Artikolu 7 tal-Ktieb VI tal-Kodiċi Soċjali japplikaw għaċ-ċittadini ta' l-Istati Membri l-oħra u għall-persuni bla stat u għar-rifuġjati li jabitaw fit-territorju ta' Stati Membri oħra, skond ir-regoli li ġejjin.

Jekk il-kondizzjonijiet ġenerali jitwettqu, kontribuzzjonijiet voluntarji jistgħu jitħallsu lill-iskemi tal-assigurazzjoni tal-pensjoni Ġermaniża:

(a) jekk il-persuna kkonċernata hija domiċiljata jew residenti fit-territorju tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja;

(b) jekk il-parti kkonċernata hija domiċiljata jew residenti fit-territorju ta' Stat Membru ieħor u f'xi punt kienet qabel ikkontribwiet, sew bilfors kif ukoll voluntarjament, għall-iskema ta'l-assigurazzjoni tal-pensjoni Ġermaniża;

(ċ) jekk il-parti kkonċernata hija ċittadina ta' Stat Membru ieħor, hija domiċiljata jew residenti fit-territorju ta' tielet Stat Membru, ikkontribwiet għallinqas għal sittin xahar lil skema ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni Ġermaniża jew kienet eliġibbli għall-assigurazzjoni voluntarja insegwitu għall-Artikolu 232 tal-Ktieb VI tal-Kodiċi Soċjali, u mhux bil-fors jew voluntarjament assigurata taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor.

5. 

6. 

7. 

8. 

9. Fejn l-ispejjeż tal-benefiċċji in natura li jingħataw mill-istituzzjonijiet Ġermaniżi tal-post ta' residenza lill-pensjonanti jew lill-membri tal-familji tagħhom li huma inxurjati ma' istituzzjonijiet kompetenti ta' Stati Membri oħra jridu jkunu rrifondati abażi ta'somom sħaħ ta' kull xahar, tali spejjeż, għall-iskop ta' ugwaljanza finanzjarja fost l-istituzzjonijiet Ġermaniżi ta' l-assigurazzjoni tal-mard għall-pensjonanti, jkunu ttrattati bħala nfiq fuq l-iskemi ta' l-assigurazzjoni tal-mard Ġermaniża għall-pensjonanti. Is-somma f'daqqa rifondata lill-istituzzjonijiet Ġermaniżi tal-post ta' residenza mill-istituzzjonijiet kompetenti ta' l-Istati Membri l-oħra jitqiesu bħala rċevuti li jridu jittieħdu inkonsiderazzjoni fl-ugwaljanza finanzjarja msemmija qabel.

10. Fil-każ tal-persuni li jaħdmu għal rashom, l-għoti ta' l-assistenza għad-disimpjieg (Arbeitslosenhilfe) tkun kondizzjonali fuq il-persuna kkonċernata, li qabel ma rrapurtat lilha nnifisha bla xogħol, tkun ħadmet għal ta' l-inqas sena prinċipalment bħala persuna li taħdem għal rasha fit-territorju tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, u mhux li sempliċement telqet ix-xogħol temporanjament.

▼M8 —————

▼B

12. Perijodi ta' l-assigurazzjoni bil-fors imwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, jew taħt skema speċjali għan-nies tas-sengħa, jew, jekk tai skemi ma jeżistux għall-persuni li jaħdmu għal rashom jew taħt l-iskema ġenerali, jittieħdu inkonsiderazzjoni biex jiġġustifikaw l-eżistenza tat-18-il sena ta' kontribuzzjonijiet bilfors meħtieġa għall-eżenzjoni mill-affiljazzjoni bil-fors fl-assigurazzjoni tal-pensjoni għan-nies tas-sengħa li jaħdmu għal rashom.

13. Għall-iskop ta' l-applikar tal-leġislazzjoni Ġermaniża dwar l-assigurazzjoni tal-mard bilfors lill-pensjonanti kif ipprovdut għaliha fl-Artikolu 5(I)(ii) tal-Volum V tal-Kodiċi ta' l-Assigurazzjoni Soċjali (Fünftes Sozialgesetzbuch — SGB V) u l-Artikolu 56 tal-Liġi tar-Riforma ta' l-Assigurazzjoni tal-Mard (Gesundheitsreformgesetz), perjodi ta' l-assigurazzjoni ta' residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor matul liema l-persuna kkonċernata kienet intitolata għall-benefiċċji tal-mard in natura jittieħdu inkonsiderazzjoni, sa fejn hu meħtieġ, bħala perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni Ġermaniża basta huma ma jintrikbux ma' perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt dik il-leġislazzjoni.

14. Għall-għoti tal-benefiċċji fi flus insegwitu għall-Artikolu 47(1) tal-Volum V tal-Kodiċi ta' l-assigurazzjoni Soċjali Ġermaniża (SGB V) u l-Artikoli 200(2) u 561(1) tal-Liġi Ġermaniża dwar l-assigurazzjoni Soċjali (Reiċhsversicherungsordnung — RVO), l-istituzzjonijiet Ġermaniżi jiddeterminaw ir-rimunerazzjoni netta li għandha tittieħed inkonsiderazzjoni għall-kalkolu tal-benefiċċji bħallikieku l-persuni nxurjati kienu jabitaw fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja.

15. L-għalliema Griegi li għandhom status ta' impjegati fiċ-ċivil u li, bil-fatt li huma għallmu fi skejjel Ġermaniżi, kkontribwew għall-iskema ta' l-assigurazzjoni bilfors tal-pensjoni Ġermaniża kif ukoll għall-iskema speċjali tas-servizz ċivili Griega u li ma baqgħux ikunu koperti mill-assigurazzjoni bilfors Ġermaniża wara l-31 ta' Diċembru 1978 jistgħu, wara talba, jkollhom rimborsati l-kontribuzzjonijiet bil-fors skond l-Artikolu 210 tal-Ktieb VI tal-Kodiċi Soċjali. Applikazzjonijiet għar-rimborsiment tal-kontribuzzjonijiet għandhom ikunu introdotti matul il-korsa tas-sena segwenti d-data tad-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjoni. Il-parti kkonċernata tista' wkoll tħeġġeġ it-talba tagħha fi żmien sitt xhur insegwitu għad-data li fiha hija ma tkunx baqgħet suġġetta għall-assigurazzjoni bilfors.

l-Artikolu 210(6) tal-Ktieb VI tal-Kodiċi Soċjali japplika biss fejn jidħlu l-perjodi matul liema l-kontribuzzjonijiet bil-fors għall-iskema ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni kienu mħallsa bi żjieda mal-kontribuzzjonijiet għall-iskema speċjali tas-servizz ċivili Grieg u fejn jidħlu l-perjodi ta' allokazzjoni immedjatament segwenti għall-perjodi matul liema dawn il-kontribuzzjonijiet bil-fors kienu mħallsa.

16. 

▼M8 —————

▼B

18. Persuni li qegħdin jirċievu pensjoni taħt il-leġislazzjoni Ġermaniża u pensjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor titqies, għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 27 tar-Regolament, li jkun intitolat għall-benefiċċji tal-mard u l-maternità in natura jekk, taħt l-Artikolu 8(1), il-punt 4, tal-Volum V tal-Kodiċi ta' l-Assigurazzjoni Soċjali Ġermaniża (SGB V), dik il-persuna tkun eżentata mill-assigurazzjoni bilfors tal-mard (Krankenversicherung).

19. Perjodu ta' l-assigurazzjoni għat-trobbija ta' wild taħt il-leġislazzjoni Ġermaniża huwa validu anke għall-perjodu matul liema l-persuna impjegata kkonċernata rabbiet wild fi Stat Membru ieħor basta dik il-persuna ma rnexxilhiex tingaġġa ruħha f'attività okkupazzjonali bis-saħħa ta' l-Artikolu 6(1) tal-Liġi tal-Protezzjoni ta' l-Ommijiet (Muttersċhutzgesetz) jew ħadet il-parental leave taħt l-Artikolu 15 tal-Liġi federali għall-allowance għat-trobbija ta' l-Ulied (Bundeserziehungsgeldgesetz) u ma għamlet ebda mpieg minuri (geringfügig) fit-tifsira ta' l-Artikolu 8 tal-SGB IV.

20. Fejn japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-pensjoni Ġermaniża fis-seħħ mill-31 ta' Diċembru 1991, id-dispożizzjonijiet ta' l-Anness VI japplikaw ukoll minn hemm fis-seħħ tal-31 ta' Diċembru 1991.

▼M3

21. 

(a) Sa fejn jikkonċernaw benefiċċji in natura, it-Titolu III, il-Kapitolu 1, it-Taqsimiet 2 sa 7 ma japplikawx għal persuni li għandhom dritt għal benefiċċji in natura taħt skema għal persuni fis-servizz ċivili jew persuni meqjusa hekk u li mhumiex assigurati taħt sistema statutarja ta' assigurazzjoni dwar mard.

(b) Billi, madankollu, persuna koperta bi skema għal persuni fis-servizz ċivili tirrisjedi fi Stat Membru li taħt il-liġijiet tiegħu:

 id-dritt li tirċievi benefiċċji in natura mhux soġġett għal kondizzjonijiet ta' assigurazzjoni jew impjieg, u

 l-ebda pensjoni ma titħallas,

għandha tkun avżata mill-istituzzjoni għall-mard sabiex tavża l-awtoritajiet xierqa ta' l-Istati Membri fejn għandha r-residenza li ma tixtieqx tagħmel użu tad-drittijiet għal benefiċċji in natura mogħtija taħt liġijiet nazzjonali fl-Istat Membru fejn għandha r-residenza. Fejn ikun xieraq, dan jista' jsir b'riferenza għall-Artikolu 17a tar-Regolament.

22. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-punt 21, fir-rigward benefiċċji in natura, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 27 tar-Regolament għandhom jitqiesu li japplikaw għal kull persuna li għandha dritt kemm għal pensjoni taħt il-Beamtenversorgungsrecht kif ukoll għal pensjoni taħt il-liġijiet ta' Stat Membru ieħor.

23. Il-Kapitolu 4 ma japplikax għal persuni li għandhom dritt għal benefiċċji in natura provduti minn assigurazzjoni għall-inċidenti għal persuni fis-servizz ċivili u persuni meqjusa bħala tali.

▼M8

24. Għall-kalkolu ta' l-ammont teoretiku msemmi fl-Artikolu 46(2)(a) tar-Regolament, fi skemi pensjonistiċi għall-professjonijiet liberi, l-istituzzjoni kompetenti għandha tieħu bħala l-bażi, fir-rigward ta' kull waħda mis-snin ta' previdenza kompjuti taħt il-liġi ta' xi Stat Membru ieħor, d-dritt pensjonistiku annwu medju miksub matul il-perijodu ta' sħubija fl-istituzzjoni kompetenti permezz tal-ħlas ta' kontribuzzjonijiet.

25. L-Artikolu 79a tar-Regolament għandu japplika mutatis mutandis għall-kalkolu tal-pensjonijiet ta' l-orfni u ż-żidiet jew supplimenti fir-rigward ta' tfal minn skemi pensjonistiċi għall-professjonijiet liberi.

▼M10

F.   L-ESTONJA

▼M11

Għall-iskop tal-kalkulazzjoni tal-benefiċċju tal-ġenituri l-perjodi ta’ l-impjieg fl-Istati Membri barra l-Estonja għandhom ikunu kkunsidrati li huma bbażati fuq l-istess ammont medju ta’ taxxa soċjali li tkun tħallset matul il-perjodi ta’ l-impjieg fl-Estonja, li magħhom ikunu aggregati. Jekk matul is-sena ta’ referenza l-persuna kienet impjegata biss fi Stati Membri oħra l-kalkulazzjoni tal-benefiċċju għandha tkun kkunsidrata li hi bbażata fuq it-taxxa soċjali medja li tkun tħallset fl-Estonja bejn is-sena ta’ referenza u l-leave tal-maternità.

▼M10

G.   IL-GREĊJA

▼B

1. 

2. Il-Liġi Nru 1469/84 dwar l-affiljazzjoni voluntarja fl-iskema ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni għall persuni ta' nazzjonalità Griega ta' oriġni Griega, hija applikabbli għal dawk ta' nazzjonalità ta' Stati Membri oħra, persuni bla stat u rifuġjati li jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru skond it-tieni sottoparagrafu.

Suġġett li l-kondizzjonijiet l-oħra ta' din il-liġi ntlaħqu, il-kontribuzzjonijiet jistgħu jsiru:

(a) fejn il-persuna kkonċernata hija domiċiljata jew tabita fit-territorju ta' Stat Membru u f'xi żmien fl-imgħoddi kien affiljat bil-fors fl-iskema tal-assigurazzjoni tal-pensjoni Griega,

jew

(b) mingħajr ma jittieħed inkonsiderazzjoni l-post tad-domiċilju jew residenza, fejn il-persuna kkonċernata jew kienet abitat fil-Greċja għal 10 snin, sew konsekuttivament kemm le, jew kienet qabel suġġetta għal-leġislazzjoni Griega kemm bilfors kif ukoll voluntarjament għall-perjodu ta' 1500 jum.

3. Minkejja d-dispożizzjonijiet rilevanti applikati mir-Regulamenti ta' l-OGA, il-perjodi li matulhom il-benefiċċji pagabbli fejn jidħol inċident fuq ix-xogħol jew marda okkupazzjonali kif definit fil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru, li jagħmel dispożizzjoni separata għal tali riskji, basta li huma jikkoinċidu mal-perjodi ta' impjieg fis-settur Agrikolu fil-Greċja, jitqiesu bħala perjodi ta' l-assigurazzjoni taħt il-leġislazzjoni applikata mill-OGA fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(r) tar-Regolament.

4. Fil-kuntest tal-leġislazzjoni Griega, l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 49(2) tar-Regolament hija suġġetta għall-kondizzjoni li l-kalkulazzjoni l-ġdida li għaliha hemm riferenza fl-Artikolu msemmi qabel ma jaffettwax b'mod avvers l-interessi tal-persuna kkonċernata.

5. Fejn ir-regoli tal-fondi tal-pensjoni awżiljari Griegi “επικουρικά ταμεία” jagħmlu dispożizzjoni għall-għarfien tal-perjodi ta' l-assigurazzjoni bilfors tax-xjuħija mwettqa ma' istituzzjonijiet ta'l-assigurazzjoni statutorji Griegi “κύριας ασφάλισης” dawn ir-regoli jkunu japplikaw ukoll għall-perjodi ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni bilfors fil-fergħa tal-pensjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor li jaqa' fil-limiti ta' l-iskop tar-Regolament.

6. Persuni impjegati li kienu affiljati bilfors sal-31 ta' Diċembru 1992 fi skema ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni ta' Stat Membru ieħor differenti mill-Greċja u li huma suġġetti għall-assigurazzjoni soċjali bilfors Griega (skema statutorja bażika) għall-ewwel darba wara l-1 ta' Jannar 1993, jitqiesu bħala “persuni assigurati qabel” skond id-dispożizzjonijiet tal-Liġi Nru 2084/92.

▼M1

7. L-impjegati fis-servizz ċivili irtirati jew li għadhom iservu, il-persuni ttrattati ta' hekk u l-membri tal-familja tagħhom, koperti minn skema speċjali għall-kura tas-saħħa, jistgħu jirċievu benefiċċji in natura għall-mard u għall-maternità fil-każ ta' ħtieġa immedjata matul il-perijodu li fih joqogħdu fit-territorju ta' Stat Membru ieħor jew meta jivvjaġġaw għal hemmhekk sabiex jirċievu kura xierqa skond l-istat ta' saħħa tagħhom bl-awtorizzazzjoni minn qabel ta' l-istituzzjoni kompetenti Griega, skond il-proċeduri mniżżla fl-Artikolu 22(1)(a) u (ċ), l-Artikolu 22(3), u fl-Artikolu 31(a) ta' dan ir-Regolament, taħt l-istess kondizzjonijiet bħall-persuni mpjegati jew li jaħdmu għal rashom li jaqgħu taħt il-liġijiet dwar is-sigurtà soċjali Griegi (skemi statutorji).

8. L-Artikolu 22b għandu japplika analoġikament għall-impjegati ċivili kollha, persuni ttrattati ta' hekk u l-membri tal-familja tagħhom li jaqgħu taħt l-iskema speċjali Griega għall-kura tas-saħħa.

▼M3

7. Fir-rigward ta' persuni fis-servizz ċivili u persuni meqjusa bħala tali reklutati sal-31 ta' Diċembru 1982, id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 2 u 3 tat-Titolu III tar-Regolament għandhom japplikaw b'analoġija jekk il-persuni kkonċernati kkompletaw il-perijodi ta' assigurazzjoni fi Stat Membru ieħor f'qafas jew ta' skema ta' pensjoni speċjali għal persuni fis-servizz ċivili jew persuni tttrattati bħala tali, inkella ta' skema ġenerali, bil-kondizzjoni li l-persuni kkonċernati kienu oimpjegati bħala persuni fis-servizz ċivili jew bħala persuni tttrattati bħala tali skond id-dispożizzjonijiet tal-liġijiet Griegi.

8. L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 43a(2) u 51a(2), fejn l-ebda dritt għal pensjoni ma ġie akkwistat taħt skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili jew persuni ttttrattati bħala tali, m'għandhiex tippreġudika l-applikazzjoni tal-liġijiet Griegi (Kodiċi għal pensjonijiet ċivili u militari) dwar it-trasferiment ta' perijodi ta' assigurazzjoni minn skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili għal skema ta' assigurazzjoni ġenerali għal persuni impjegati permezz tal-ħlas tal-kontribuzzjoni mitluba.

▼M10

H.   SPANJA

▼M1

1. Il-kondizzjoni jew li titkompla l-attività ta' persuna impjegata jew taħdem għal rasha, jew il-kondizzjoni li tkun obbligata tassigura minn qabel kontra l-istess kontinġenza taħt skema organizzata għall-benefiċċju ta' persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom ta' l-istess Stat Membru, imniżżel fl-Artikolu 1(a)(iv) ta' dan ir-Regolament, mhux se tkun mitluba minn persuni li, skond id- dispożizzjonijiet tad-Digriet Rjali Nru 317/1985 tas-6 ta' Frar 1985, huma affiljati volontarjament ma' l-iskema ġenerali ta' sigurtà soċjali fil-kapaċità tagħhom bħala uffiċjali jew impjegati li jservu f'organizzazzjoni internazzjonali intergovernattiva.

2. Skond il-prinċipju ta' trattament ugwali, il-benefiċċji pprovduti bid-Digriet Irjali Nru 2805/79 tas-7 ta' Diċembru 1979 dwar affiljazzjoni volontarja ma' l-iskemi ġenerali ta' sigurtà soċjali għandhom ikunu estiżi għall-persuni ta' nazzjonalità ta' l-Istati Membri l-oħra, refuġjati u persuni bla Stat li jirresjedu fit-territorju tal-Komunità li, permezz ta' xogħol ma' entità internazzjonali, ma jibqgħux affiljati obbligatorjament mas-sistema tas-sigurtà soċjali Spanjola.

▼M3

3. 

(a) Fl-iskemi ta' sigurtà soċjali Spanjoli kollha, bl-eċċezzjoni ta' l-iskemi għal persuni fis-servizz ċivili, il-forzi armati u l-amministrazzjoni ġudizzjarja, kull persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li mhijiex aktar assigurata taħt il-liġijiet Spanjoli għandha tkun ikkunsidrata li għadha assigurata, meta r-riskju jimmaterjalizza, għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament, jekk hija assigurat, taħt il-liġijiet ta' Strat Membru ieħor fiż-żmien li jimmaterjalizza r-riskju jew, fin-nuqqas ta' dak, fil-każ li benefiċċju jkun dovut għall-istess riskju skond il-liġijiet ta' Stat Membru ieħor. Din l-aħħar kondizzjoni għandha titqies li kienet sodisfatta, madankollu fil-każ imsemmi fl-Artikolu 48(1).

(b) Sabiex jiġu implimentati d-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament, is-snin li jonqsu biex il-ħaddiem jilħaq l-età għall-pensjoni jew l-irtirar obbligatorju mix-xogħol stipulata fil-punt 4 ta' l-Artikolu 31 tat-test konsolidat tal-Liġi dwar il-Pensjonanti ta' l-Istat jittieħdu inkonsiderazzjoni bħala servizz mogħti biss jew fiż-żmien li jimmaterjalizza r-riskju li għalih tinħareġ pensjoni għall-invalidità jew il-mewt, il-benefiċjarju kien kopert bi skema speċjali Spanjola għal persuni fis-servizz ċivili jew f'attività mogħtija trattament simili taħt dik l-iskema.

▼B

4. 

(a) Taħt l-Artikolu 47 tar-Regolament, il-kalkolu tal-benefiċċju teoretiku Spanjol isir abażi tal-kontribuzzjonijiet attwali tal-persuna assigurata matul is-snin immedjatament qabel il-pagament ta' l-aħħar kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali Spanjola.

▼M2

(b) l-ammont tal-pensjoni miksuba għandu jiżdied bl-ammont ta' żidiet u rivalorizzazzjonijiet ikkalkolati għal kul sena sussegwenti, għal pensjonijiet ta' l-istess natura

▼M3

5. Perijodi kkompletati fi Stati Membri oħra li għandhom ikunu kkalkolati fl-iskema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili, il-forzi armati u l-amministrazzjoni ġudizzjarja, għandhom ikunu ttttrattati bl-istess mod, għar-raġunijiet ta' l-Artikolu 47 tar-Regolament, bħala l-perijodi l-aktar qrib taż-żmien kopert bħala persuna fis-servizz ċivili fi Spanja.

6. Fl-iskema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili, il-forzi armati u l-amministrazzjoni ġudizzjarja, l-espressjoni “acto de servicio” (att ta' servizz) tirreferi għal inċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard okkupazzjonali fis-sens ta' u għal raġunijiet ta' implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 4 tat-Titolu III tar-Regolament.

7. 

(a) Sa fejn jikkonċerna l-benefiċċji in natura, it-Titolu III, Kapitolu 1, it-Taqsimiet 2 sa 7 ma japplikawx għal benefiċċjarji ta' skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili, il-forzi armati u l-amministrazzjoni ġudizzjarja u li huma koperti taħt il- Spanjol.“Mutualismo administrativo

(b) Fejn, madankollu, persuna koperta b'waħda minn dawn l-iskemi tirrisjedi fi Stat Membru li taħt il-liġijiet tiegħu:

 id-dritt li tirċievi benefiċċji in natura mhux soġġett għal kondizzjonijiet ta' assigurazzjoni jew impjieg, u

 l-ebda pensjoni ma titħallas,

għandha tkun avżata mill-istituzzjoni għall-mard sabiex tavża l-awtoritajiet xierqa ta' l-Istati Membri fejn għandha r-residenza li ma tixtieqx tibbenefika mid-drittijiet għal benefiċċji in natura mogħtija taħt liġijiet nazzjonali fl-Istat Membru fejn għandha r-residenza. Fejn ikun xieraq, dan jista' jsir b'riferenza għall-Artikolu 17a tar-Regolament.

8. Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' punt 7, fir-rigward tal-benefiċċji in natura, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 27 tar-Regolament għandhom jitqiesu li japplikaw għal kull persuna li għandha dritt kemm għal pensjoni taħt skemi speċjali għal persuni fis-servizz ċivili, il-forzi armati u l-amministrazzjoni ġudizzjarja kif ukoll għal pensjoni taħt il-liġijiet ta' Stat Membru ieħor.

▼M4

9. L-iskema speċjali Spanjola għall-istudenti (“Seguro Escolar”;) mhijiex ibbażata, rigward ir-rikonoxximent ta benefiċċji, fuq il-kompletar ta' perjodi ta' assigurazzjoni, xogħol jew residenza kif dawn l-espressjonijiet huma definiti fl- Artikolu 1(r), (s) u (sa) tar-Regolament. Għalhekk l-istituzzjonijiet Spanjoli ma jistgħux joħorġu ċ-ċertifikati rilevanti sabiex jingħaqdu flimkien perjodi differenti.

Minkejja dan, l-iskema speċjali spanjola għall-istudenti ser tapplika għall-istudenti li huma ta' nazzjonalità ta' Stati Membri oħra li qed jistudjaw fi Spanja, taħt l-istess kondizzjonijiet għall-istudenti ta' nazzjonalità Spanjola

▼M10

I.   FRANZA

▼B

1. 

(a) L-allowance għall-persuni anzjani impjegati, flimkien ma' l-allowance għall-persuni anzjani li jaħdmu għal rashom, u l-allowance għax-xjuħija agrikola jingħataw, taħt il-kondizzjonijiet stipulati għall-ħaddiema Franċiżi mil-leġislazzjoni Franċiża lill-persuni kollha impjegati jew li jaħdmu għal rashom li huma ta' nazzjonalità ta' Stati Membri oħra u li, fiż-żmien li saret it-talba, kienu residenti f'territorju Franċiż.

(b) L-istess japplika għar-rifuġjati u għall-persuni bla Stat.

(ċ) Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament ma jaffettwax id-dispożizzjonijiet tal-Leġislazzjoni Franċiża taħt liema perjodi tax-xogħol biss bħala persuni impjegati jew perjodi meqjusin bħala tali jew, kif suppost, perjodi ta' xogħol bħala persuni li jaħdmu għal rashom fit-territorji tad-dipartimenti Ewropej u d-dipartimenti barra l-pajjiż (Guadeloupe, Guyana, Martinique and Réunion) tar-Repubblika Fraċiża jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-akkwist tad-dritt għall-allowance għall-persuni anzjani impjegati.

2. L-allowance speċjali u l-indennità kumuluttiva ipprovdut għalihom bil-leġislazzjoni speċjali tas-sigurtà soċjali fil-minjieri jkunu pprovduti biss għall-ħaddiema impjegati fil-minjieri Franċiżi.

3. Il-Liġi Nru 65-555 ta' l-10 ta' Lulju 1965 li tagħti lill-Persuni ta' nazzjonalità Franċiża, li qegħdin iwettqu, jew li wettqu, professjoni jew sengħa barra l-pajjiż, id-dritt li jingħaqdu fl-iskema tal-assigurazzjoni voluntarja tax-xjuħija, tapplika wkoll għaċ-aittadini ta' Stati Membri oħra taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin:

 l-attività professjonali jew sengħa li tagħti lok għall-assigurazzjoni voluntarja taħt is-sistema Franċiża m'għandhiex tkun, jew kienet, imwettqa jew f'territorju Franċiża jew f'territorju ta' l-Istat Membru li tiegħu l-persuna impjegata lew li taħdem għal rasha hija ċittadina,

 il-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha trid tipproduċi evidenza, meta tagħmel it-talba, jew li hija abitat fi Franza għall-inqas għaxar snin, konsekuttivi jew le, jew li hija kienet suġġetta kontinwament għal-leġislazzjoni Franċiża fuq bażi bilfors jew b'għażla għall-istess perjodu ta' żmien.

Il-kundizzjonijiet ta’ qabel dan għandhom jgħoddu wkoll meta jkunu applikati għal ċittadini ta’ Stati Membri oħra d-dispożizzjonijiet li jħallu ħaddiem impjegat Franċiż li jagħmel xogħol barra minn Franza biex minn jeddu jidħol fi skema ta’ pensjoni supplimentari Franċiża għal ħaddiema impjegati jew direttament jew permezz ta’ min iħaddmu.

4. Persuna li hija suġġetta għal-leġislazzjoni Franċiża insegwitu ta' l-Artikolu 14(1) jew l-Artikolu 14a(1) tar-Regolament tkun intitolata, fejn jidħlu l-membri tal-familja tagħha li jakkumpanjawha fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih qiegħda twettaq okkupazzjoni, għall-benefiċċji segwenti:

(a) l-allowance għat-tfal żgħar ipprovduta sa l-età ta' tliet xhur;

(b) il-benefiċċji tal-familja pprovduti skond l-Artikolu 73 tar-Regolament.

▼M6

5. Biex ikun ikkalkulat l-għadd teoretiku msemmi fl-Artikolu 46(2)(a) tar-Regolament, fi skemi bażiċi jew supplimentari li fihom pensjonijiet ta’ l-anzjanità ikunu kkalkulati fuq il-bażi ta’ punti ta’ rtirar, l-istituzzjoni kompetenti għandha tqis, dwar is-snin kollha ta’ assigurazzjoni magħmula taħt il-liġijiet ta’ kull Stat Membru ieħor, l-għadd ta’ punti ta’ rtirar li jkunu ntlaħqu billi tiddividi l-għadd ta’ punti ta’ rtirar miksuba taħt il-liġijiet li hija tapplika bl-għadd ta’ snin li jikkorrispondu għal dawk il-punti.

▼B

6. 

(a) Il-ħaddiema tal-fruntiera li jsegwu attivitajiet ta' persuni impjegati fit-territorju ta' Stat Membru differenti minn dak Franċiż u li jabitaw fid-dipartimenti Franċiżi ta' Haut-Rhin, Bas-Rhin u Moselle, jkunu intitolati fit-territorju ta' dawk id-dipartimenti għall-benefiċċji in natura ipprovdut għalihom mill-iskema Lokali ta' Alsace-Lorraine mwaqqfa bil-Liġijiet Nru 46-1428 tat-12 ta' Ġunju 1946 u Nru 67-814 tal-25 ta' Settembru 1967, insegwitu għall-Artikolu 19 tar-Regolament.

(b) Dawn id-dispożizzjonijiet ikunu japplikaw b'analoġija għal dawk intitolati taħt l-Artikoli 25(2) u (3) u 28 u 29 tar-Regolament.

▼M2

7.  ►M8  Minkejja l-Artikoli 73 u 74 ta' dan ir-Regolament, l-Allowances għall-akkomodazzjoni u s-suppliment għall-kura tat-tfal skond l-għażla tal-ġenituri (il-benefiċċju ta' l-infanzja) għandhom jingħataw biss lil persuni konċernati u lil membri tal-familji tagħhom li jirrisjedu f'territorju Franċiż. ◄

▼B

8. Kwalunkwe persuna impjegata li m'għadhiex iktar suġġetta għal-leġislazzjoni Franċiża li tirregola l-assigurazzjoni tar-romol taħt is-sistema tas-sigurtà ġenerali Franċiża jew tas-sistema tal-ħaddiema Agrikoli titqies li għandha l-istatus ta' persuna assigurata taħt tali leġislazzjoni meta jimmaterjalizza r-riskju, għall-iskopijiet ta' l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament, jekk dik il-persuna hija assigurata bħala persuna impjegata taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor fiż-żmien tal-materjaliżazzjoni tar-riskju jew, jekk dan mhux hekk, fil-każ fejn huwa dovut benefiċċju tas-sopravissuti insegwitu tal-leġislazzjoni dwar persuni impjegati ta' Stat Membru ieħor. Din il-kondizzjoni titqies li twettqet, madanakollu, fil-każ li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 48(1).

▼M6

9. Il-liġijiet Franċiżi li japplikaw għal ħaddiem impjegat jew li kien impjegat għall-fini ta’ l-applikazzjoni tal-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament jitqiesu li japplikaw kemm għal skema jew skemi ta’ assikurazzjoni bażika ta’ l-anzjanità, kif ukoll għal skema jew skemi ta’ pensjoni supplimentari li għalihom il-persuna li jkollha x’taqsam kienet soġġetta.

▼M10

J.   L-IRLANDA

▼B

1. Persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom, persuni bla mpieg, persuni li qed jitolbu pensjoni u pensjonanti, flimkien mal-membri tal-familji tagħhom, li hemm riferenza għalihom fl-Artikoli 19(1), 22(1) u (3), 25(1) u (3), 26(1), 28a, 29 u 31 tar-Regolament, li jabitaw jew li jinsabu fl-Irlanda, jkunu intitolati għall-kura kollha medika meħtieġa b'xejn ipprovdut għaliha fil-leġislazzjoni Irlandiża fejn l-ispejjeż ta' din il-kura huma pagabbli mill-istituzzjoni ta Stat Membru ieħor differenti mill-Irlanda.

2. Il-membri tal-familja ta' persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li hija suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor barra l-Irlanda u li tissodisfa l-kondizzjonijiet stipulati minn dik l-leġislazzjoni għall-intitolament għall-benefiċċji, waqt li jittieħed inkonsiderazzjoni, fejn hemm bżonn, l-Artikolu 18 tar-Regolament, jkunu intitolati bla ebda ħlas, jekk huma residenti fl-Irlanda, għall-kura medika ipprovdut għaliha fil-leġislazzjoni Irlandiża.

L-ispejjeż ta' tali benefiċċji jkunu pagabbli mill-istituzzjoni li magħha hija assigurata l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha.

Madanakollu, fejn il-parti l-oħra tal-koppja tal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha jew il-persuna li tieħu ħsieb it-tfal twettaq attività professjonali jew kummerċjali fl-Irlanda, il-benefiċċji għall-membri tal-familja jibqgħu pagabbli mill-istituzzjoni Irlandiża sal-punt li l-intitolar għal tali benefiċċji jingħata biss taħt id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni Irlandiża.

3. Jekk persuna impjegata suġġetta għal-leġislazzjoni Irlandiża ħalliet it-territorju ta' Stat Membru biex tmur, waqt l-impjieg tagħha, fit-territorju ta' Stat Membru ieħor u ġġarrab inċident qabel tasal hemm, l-intitolament tagħha għall-benefiċċji fejn jidħol l-imsemmi inċident jkun stabbilit:

(a) bħallikieku l-inċident seħħ fit-territorju ta' l-Irlanda,

u

(b) mingħajr ma tittieħed inkonsiderazzjoni l-assenza tagħha mit-territorju ta' l-Irlanda, meta jkun determinat jekk, bis-saħħa ta' l-impjieg tagħha, kinitx assigurata taħt l-imsemmija leġislazzjoni.

4. 

▼M2

5. Sabiex jiġi kkalkolat l-qligħ għall-allokazzjonijiet ta' benefiċċju għall-mard jew benefiċċju għall-qgħad taħt il-liġijiet Irlandiżi, ammont daqs il-paga medja ta' ġimgħa f'dik is-sena, ta' impjegati rġiel u nisa, skond kif ikun applikabbli, għandu, minkejja l-Artikoli 23(1) u 68(1) tar-Regolament, ikun mogħti lill-persuna impjegata skond kull ġimgħa ta' xogħol kompletata bħala persuna impjegata taħt il-liġijiet ta' Stat Membru ieħor matul il-perijodu preskritt.

▼B

6. Fl-applikazzjoni ta' l-Artikolu 40(3)(a)(ii), tingħata konsiderazzjoni biss tal-perjodi matul liema l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha ma kinitx kapaċi għax-xogħol fit-tifsira tal-leġislazzjoni Irlandiża.

7. Għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 44(2), persuna impjegata titqies li espressament talbet għall-posponiment ta' l-għoti tal-pensjoni tax-xjuħ li għaliha tkun intitolata taħt il-leġislazzjoni ta' l-Irlanda, fejn l-irtirar huwa kondizzjoni għar-riċeviment tal-pensjoni tax-xjuħ, jekk hija ma rtiratx.

8. 

9. Persuna bla xogħol li terġa lura fl-Irlanda fi tmiem perjodu ta' tliet xhur li għalihom kompliet tirċievi l-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' l-Irlanda bl-applikazzjoni ta' l-Artikolu 69(1) tar-Regolament tkun intitolata li tapplika għall-benefiċċji tad-disimpjieg minkejja l-Artikolu 69(2) jekk hija tissodisfa l-kondizzjonijiet stipulati fil-leġislazzjoni msemmija qabel.

10. Perjodu ta' suġġettazzjoni għal-leġislazzjoni Irlandiża skond l-Artikolu 13(2)(f) tar-Regolament jistgħu ma:

(i) jkunux meħuda inkonsiderazzjoni taħt id-dispożizzjoni ta' perjodu ta' suġġettazzjoni għal-leġislazzjoni Irlandiża għall-iskopijiet tat-Titolu III tar-Regolament,

lanqas

(ii) ma tagħmel l-Irlanda l-Istat kompetenti għad-dispożizzjoni tal-benefiċċji ipprovdut għalihom fL-Artikolu18, 38 or 39(1) tar-Regolament.

▼M10

K.   L-ITALJA

▼B

Xejn.

▼M10

L.   ĊIPRU

▼A1

Bil-għan li jiġu applikati id-disposizzjonijiet ta' l-Artikoli 18 (1), 38, 45 (1) sa (3), 64, 67 (1) u (2) u 72 tar-Regolament, għal kull perijodu li jibda wara jew fis-6 ta' Ottubru 1980, ġimgħa ta' assigurazzjoni taħt il-leġislazzjoni tar-Repubblika ta' Ċipru tiġi determinata billi jiġi diviz id-dħul totali assigurabbli għall-perijodu relevanti bl-ammont ta' kull ġimgħa tad-dħul bażiku assigurabbli applikabbli fis-sena ta' kontribuzzjoni relevanti, sakemm in-numru ta' ġimgħat hekk determinat ma jaqbiżx in-numru ta' ġimgħat fil-kalendarju fil-perijodu relevanti.

▼M10

M.   IL-LATVJA

▼A1

Xejn.

▼M10

N.   IL-LITWANJA

▼A1

Xejn.

▼M10

O.   IL-LUSSEMBURGU

▼B

1. Minkejja l-Artikolu 94(2) tar-Regolament, perjodi ta' l-assigurazzjoni u perjodi meqjusa bħala mwettqa minn persuni impjegati jew persuni li jaħdmu għal rashom taħt il-leġislazzjoni tal-Lussemburgu għall-assigurazzjoni tal-pensjoni ta' l-invalidità, ix-xjuħija jew tal-mewt jew qabel l-1 ta' Jannar 1946 jew qabel data iktar kmieni stipulata minn konvenzjoni bilaterali jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' din il-leġislazzjoni biss jekk il-persuna kkonċernata turi li hija kompliet sitt xhur ta l-assigurazzjoni taħt l-iskema tal-Lussemburgu wara d-data inkwistjoni. Fejn japplikaw diversi konvenzjonijiet bilaterali, il-perjodi inxurjati jew il-perjodi meqjusa bħala tali jittieħdu inkonsiderazzjoni mill-iktar kmieni fost dawn id-dati.

2. Għall-iskop ta' l-għoti tal-parti fissa tal-pensjonijiet tal-Lussemburgu, il-perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni Lussumburgiża minn persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom li ma jabitawx fit-territorju Lussumburgiż, mill-1 ta' Ottubru 1972 jitqiesu bħala perjodi ta' residenza.

3. It-tieni sottoparagrafu ta' l-Artikolu 22(2) tar-Regolament ma jaffettwax id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni tal-Lussemburgu insegwitu ta' liema awtorizzazzjoni mill-Fond tal-Mard għall-kura barra l-pajjiż ma tistax tkun irrifjutata fejn il-kura meħtieġa ma tkunx tista' tiġi pprovduta fil-Gran Dukat.

4. Għall-iskop tat-teħid inkonsiderazzjoni tal-perjodu ta' l-assigurazzjoni pprovdut għalih fl-Artikolu 171(7) tal-Kodiċi ta' l-Assigurazzjoni Soċjali (Code des Assurances Sociales) l-istituzzjoni Lussumburgiża tagħraf il-perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa mill-persuna kkonċernata taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor bħallikieku kienu perjodi mwettqa taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra. L-applikazzjoni tad-dispożizzjoni ta' hawn fuq tkun suġġetta għall-kondizzjoni li l-persuna kkonċernata wettqet l-aħħar perjodi ta' l-assigurazzjoni taħt il-leġislazzjoni Lussumburgiża.

▼M3

5. Għal persuna fis-servizz ċivili li mhijiex soġġetta għal liġijiet tal-Lussemburgu fiż-żmien li tħalli s-servizz, il-bażi għall-kalkolazzjoni ta' l-għotja ta' pensjoni għandu jkun is-salarju finali tal-persuna kkonċernata meta titlaq is-servizz ċivili tal-Lussemburgu, li jiġi stabbilit skond il-liġijiet in vigore fiż-żmien li l-pensjoni timmatura.

6. Fejn hemm ċaqliq minn skema statutorja ta' skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili jew persuni ttrattati bħala tali fi Stat Membru ieħor, id-dispożizzjonijiet tal-liġijiet tal-Lussemburgu dwar l-assigurazzjoni retroattiva għandhom jiġu sospiżi.

7. L-approvazzjoni tal-perijodi mill-iskema statutorja tal-Lussemburgu għandha tkun ibbażata fuq il-perijodi kompletati fil-Lussemburgu biss.

▼M4

8. Persuni li huma koperti permezz ta' assigurazzjoni tas-saħħa fil-Gran Dukat tal- Lussemburgu li jistudjaw fi Stat Membru ieħor huma eżentati milli jissieħbu bħala studenti taħt il-liġijiet tal-pajjiż fejn qed jistudjaw.

▼M10

P.   L-UNGERIJA

▼A1

Xejn.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Xejn.

▼M10

R.   L-OLANDA

▼M11

1. L-assigurazzjoni tal-kura tas-saħħa

(a) Għal dak li għandu x’jaqsam mal-jedd għal benefiċċji f’beni taħt il-leġiżlazzjoni ta’ l-Olanda, persuni intitolati għal benefiċċji f’beni għall-iskop ta’ l-implimentazzjoni tal-Kapitoli 1 u 4 tat-Titolu III ta’ dan ir-Regolament għandha tfisser:

(i) persuni li, skond l-Artikolu 2 taz-Zorgverzekeringswet (l-Att ta’ l-Assigurazzjoni tal-Kura tas-Saħħa), huma obbligati li jkunu koperti b’assigurazzjoni ma’ kumpanija tal-assigurazzjoni tal-kura tas-saħħa,

u

(ii) sakemm m’humiex inklużi fil-punt (i), il-membri tal-familja ta' persunal militari attiv li qed jgħixu fi Stat Membru ieħor u persuni li huma residenti fi Stat Membru ieħor u li skond ir-Regolament huma intitolati għall-kura tas-saħħa fl-istat ta' residenza tagħhom, l-Olanda tkun responsabbli għall-ispejjeż.

(b) Il-persuni li hemm referenza għalihom fil-punt (a)(i) għandhom, skond id-dispożizzjonijiet taz-Zorgverzekeringswet (l-Att ta’ l-Assigurazzjoni tal-Kura tas-Saħħa) ikun assigurati ma’ kumpanija ta’ l-assigurazzjoni tal-kura tas-saħħa, u l-persuni li hemm referenza għalihom fil-punt a(ii) għandhom ikunu rreġistrati mal-College voor zorgverzekeringen (il-Bord ta’ l-Assigurazzjoni tal-Kura tas-Saħħa).

▼M12

(ċ) Id-dispożizzjonijiet taż-Zorgverzekeringswet (l-Att dwar l-Assigurazzjoni tal-Kura tas-Saħħa) u ta' l-Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (l-Att Ġenerali dwar Spejjeż Mediċi Eċċezzjonali) li jikkonċernaw ir-responsabilità għall-pagamenti ta' kontribuzzjonijiet għandhom japplikaw għall-persuni msemmija fil-punt (a) u għall-membri tal-familji tagħhom. Fir-rigward ta' membri tal-familja, il- kontribuzzjonijiet jitħallsu mill-persuna li mingħandha joriġina d-dritt għall-kura tas-saħħa, bl-eċċezzjoni tal-membri tal-familja ta' staff militari li jgħixu fi Stat Membru ieħor li se jħallsu direttament.

▼M11

(d) Id-dispożizzjonijiet taz-Zorgverzekeringswet (l-Att ta’ l-Assigurazzjoni tal-Kura tas-Saħħa) li jikkonċernaw assigurazzjoni trattenuta għandhom japplikaw mutatis mutandis fil-każ ta’ reġistrazzjoni trattenuta mal-College voor zorgverzekeringen (il-Bord ta’ l-Assigurazzjoni tal-Kura tas-Saħħa) għal dak li għandu x’jaqsam mal-persuni li hemm referenza għalihom fil-punt a(ii).

(e) Persuni intitolati għal benefiċċji f’beni bis-saħħa tal-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru barra dak ta’ l-Olanda li jkunu joqogħdu l-Olanda jew ikunu qegħdin joqogħdu l-Olanda għal żmien temporanju għandhom ikunu intitolati għal benefiċċji f’beni skond il-polza li tkun ipprovduta lill-persuni assigurati fl-Olanda mill-istituzzjoni tal-post tar-residenza jew tal-post taż-żjara, fil-waqt li jkunu kkunsidrati l-Artikolu 11(1), (2) u (3) u l-Artikolu 19(1) taz-Zorgverzekeringswet (l-Att ta’ l-Assigurazzjoni tal-Kura tas-Saħħa), kif ukoll għal benefiċċji f’beni li dwarhom hemm dispożizzjonijiet fl-Algemene wet bijzondere ziektekosten (il-Liġi dwar l-Assigurazzjoni Ġenerali Kontra Spejjeż Mediċi Speċjali).

(f) Għall-iskopijiet ta’ l-Artikoli 27 u 34 ta’ dan ir-Regolament, il-pensjonijiet li għandhom ikunu trattati bħala pensjonijiet li jitħallsu skond id-dispożizzjonijiet legali msemmija fis-subparagrafi b (invalidità) u c (xjuħija) tad-dikjarazzjoni tar-Renju ta' l-Olanda skond l-Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu:

 il-pensjonijiet li qed jingħataw skond il-Liġi tas-6 ta’ Jannar 1996 dwar il-pensjonijiet għall-ħaddiema tal-gvern u s-superstiti tagħhom (l-Algemene burgerlijke pensioenwet) (l-Att ta’ Pensjonijiet għas-Servizz Ċivili ta’ l-Olanda);

 il-pensjonijiet li qed jingħataw skond il-Liġi tas-6 ta’ Ottubru 1966 dwar il-pensjonijiet għall-personàl militari u s-superstiti tagħhom (l-Algemene militaire pensioenwet) (l-Att tal-Pensjonijiet Militari);

 il-pensjonijiet li qed jingħataw skond il-Liġi tal-15 ta’ Frar 1967 dwar pensjonijiet għall-impjegati tal-Kumpanija tal-Ferroviji ta’ l-Olanda (NV Nederlandse Spoorwegen) u s-superstiti tagħhom (l-iSpoorwegpensioenwet) (l-Att tal-Pensjonijiet tal-Ferroviji);

 il-pensjonijiet li qed jingħataw skond ir-Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen (ir-Regolament li jiddetermina l-kondizzjonijiet ta’ l-impjieg tal-Kumpanija tal-Ferroviji ta’ l-Olanda);

 il-benefiċċji li qed jingħataw lill-persuni rtirati mix-xogħol qabel ikunu laħqu l-età tal-pensjoni ta’ 65 sena taħt skema tal-pensjoni mfassla biex tipprovdi dħul għal persuni fix-xjuħija tagħhom li qabel kienu impjegati, jew benefiċċji pprovduti fil-każ ta’ ħruġ prematur mis-suq tax-xogħol taħt skema mfassla mill-istat jew minn ftehim industrijali għall-persuni li għandhom 55 sena jew iktar;

 benefiċċji li jingħataw lil persunal militari u lill-ħaddiema taċ-ċivil skond skema applikabbli fil-każ ta' redundancy, superannwazzjoni u irtirar kmieni;

(g) Għall-iskopijiet tal-Kapitoli 1 u 4 tat-Titolu III ta’ dan ir-Regolament, ir-rifużjoni li tingħata meta ma ssir l-ebda talba li hemm provvedimenti għaliha fl-iskema Olandiża fil-każ ta’ użu limitat ta’ faċilitajiet tal-kura tas-saħħa għandha titqies bħala benefiċċju tal-mard fi flus kontanti.

▼B

2.  Applikazzjoni tal-leġislazzjoni Olandiża dwar l-assigurazzjoni ġenerali tax-xjuħija (Toepassing van de Nederlandse Algemene Ouderdomswet) (AOW)

(a) Ir-riduzzjoni li hemm riferenza għaliha fl-Artikolu 13(1) ta' l-AOW ma jkunux applikati għas-snin kalendarji jew partijiet minnhom qabel l-1 ta'1 Jannar 1957 matul liema reċipjent, li ma jissodisfax l-kondizzjonijiet li jippermettulu li jkollu tali snin meqjusa bħala perjodi ta' assigurazzjoni, li kien jabita fit-territorju ta' l-Olanda bejn l-etajiet ta' 15 u 65 sena, jew li matul liema, waqt li kien jabita fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, kien iwettaq attività bħala persuna impjegata fl-Olanda għal sid stabbilit f'dak il-pajjiż.

Permezz ta' deroga mill-Artikolu 7 ta' l-AOW, persuni li kienu jabitaw jew jaħdmu skond il-kondizzjonijiet msemmija hawn fuq biss qabel l-1 ta'1 Jannar 1957 ikunu wkoll meqjusa bħala intitolati għall-pensjoni.

(b) Ir-riduzzjoni li hemm ir-riferenza għaliha fl-Artikolu 13(1) ta' l-AOW ma tapplikax għas-snin kalendarji jew partijiet minnhom qabel it-2 ta' Awissu 1989 matul liema, bejn il-15 u l-65 sena tagħha il-persuna li hija jew kienet miżżewġa ma kinitx assigurata taħt il-leġislazzjoni msemmija fuq avolja kienet tabita fit-territorju ta' Stat Membru ieħor barra l-Olanda, jekk dawn is-snin kalendarji jew partijiet minnhom jikkonċedu, fuq naħa, mal-perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa mill-parti l-oħra tal-koppja tal-persuna taħt dik il-leġislazzjoni basta ż-żwieġ tal-koppja baqa' matul dawn il-perjodi, u, fuq in-naħa l-oħra, mas-snin kalendarji jew partijiet minnhom li għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni taħt is-sottoparagrafu (a).

Permezz ta' deroga mill-Artikolu 7 ta' l-AOW, din il-persuna titqies bħala pensjonata.

(ċ) Ir-riduzzjoni li hemm riferenza għaliha fl-Artikolu 13(2) ta'l-AOW ma japplikawx għas-snin kalendarji jew partijiet minnhom qabel l-1 ta' Jannar 1957 matul liema mart pensjonant li tonqos li tissodisfa l-kondizzjonijiet li jkollha dawn is-snin meqjusa bħala perjodi ta' l-assigurazzjoni abitati fl-Olanda bejn il-15 u l-65 tal-mara jew matul liema, minkejja li kienet residenta fit-territorju ta' Stat Membru ieħor il-mara wettqet attività bħala persuna impjegata fl-Olanda għal sid stabbilit fl-Olanda.

(d) Ir-riduzzjoni li għaliha hemm riferenza fl-Artikolu 13(2) tal-AOW ma japplikawx għas-snin kalendarji jew partijiet minnhom qabel it-2 ta' Awissu 1989 matul liema, bejn il-15 u l-65 sena tiegħu, mart pensjonant kienet residenta fi Stat Membru ieħor barra l-Olanda u ma kinitx assigurata taħt il-leġislazzjoni msemmija fuq jekk dawn is-snin kalendarji jew partijiet minnhom jikkoinċedu, fuq naħa, mal-perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa mill-mara taħt dik il-leġislazzjoni basta ż-żwieġ tal-koppja baqa' fis-seħħ matul dawn il-perjodi, u, fuq in-naħa l-oħra, mas-snin kalendarji jew partijiet minnhom li jridu jittieħdu inkonsiderazzjoni taħt is-sottoparagrafu (a).

(e) Id-dispożizzjonijiet li hemm riferenza għalihom f'(a), (b), (ċ) and (d) jkunu applikati biss jekk il-persuna kkonċernata abitat għal sitt snin fit-territorju ta' wieħed jew iktar Stati Membri wara l-età ta' 59 u għal kemm snin dik il-persuna qiegħda tabita fit-territorju ta' wieħed minn dawn l-Istati Membri.

(f)  ►M2  bħala deroga mid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 45(1) tal-liġi dwar l-assigurazzjoni ġenerali għall-età anzjana (AOW) u l-Artikolu 63(1) tal-liġi ġenerali dwar l-assigurazzjoni ta' dipendenti sopravissuti (ANW), il-konjuġi ta' persuna impegata jew ta' persuni li taħdem għal rasha koperta minn skema ta' assigurazzjoni obbligatorja, li jgħix fi Stat Membru li mhuwiex l-Olanda, għandu jkun awtorizzat jieħu assigurazzjoni volontarja taħt dawk il-liġijiet, iżda biss għall-perjodi wara t-2 ta' Awissu 1989 matul liema l-persuna impjegata jew il-persuna li taħdem għal rasha huwa jew kien assigurat b'mod obligatorju taħt il-liġijiet imsemmija hawn fuq. Din l-awtorizzazzjoni tintemm fid-data tat-tmiem ta' l-assigurazzjoni obligatorja ta' persuna impjegata jew persuna li taħdem għal rasha ◄

L-awtorizzazzjoni msemmija qabel ma tispiċċax, madanakollu, fejn l-assigurazzjoni ta' bilfors tal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha jkun terminat minħabba mewtha u fejn l-armla tagħha tirċievi biss pensjoni taħt il-leġislazzjoni Olandiża fuq ►M2  liġi ġenerali għal dipendenti sopravissuti ◄ (AWW).

Fi kwalunkwe każ, l-awtorizazzjoni fejn tidħol l-assigurazzjoni voluntarja tispiċċa fid-data li fiha l-persuna voluntarjament assigurata tilħaq l-età ta' 65 sena.

Il-kontribuzzjoni li trid titħallas għall-assigurazzjoni voluntarja msemmija qabel tkun determinata għall-parti l-oħra tal-koppja tal-persuna impjegata jew ta' dik li taħdem għal rasha li hija assigurata bilfors taħt il-leġislazzjoni ta' l-Olanda dwar l-assigurazzjoni ġenerali tax-xjuħija (AOW) u l-leġislazzjoni Olandiża dwar ►M2  liġi ġenerali għal dipendenti sopravissuti ◄ (AWW) skond id-dispożizzjonijiet marbutin mad-determinazzjoni tal-kontribuzzjoni ta' l-assigurazzjoni bilfors, suġġetta għall-kondizzjoni li d-dħul tagħha/tiegħu jkun meqjus li kien riċevut fl-Olanda.

Għall-parti l-oħra tal-koppja tal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li kienet assigurata bilfors fi u wara t-2 ta' Awissu 1989 il-kontribuzzjoni tkun stabbilita skond id-dispożizzjonijiet marbuta mad-determinazzjoni tal-kontribuzzjoni għall-assigurazzjoni voluntarja taħt il-leġislazzjoni Olandiża dwar l-assigurazzjoni ġenerali tax-xjuħija u l-leġislazzjoni Olandiża dwar ►M2  liġi ġenerali għal dipendenti sopravissuti ◄ .

(g) L-awtorizzazzjoni li għaliha hemm riferenza f'(f) tingħata biss jekk il-parti l-oħra tal-koppja tal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha tkun infurmat lis-Sociale Verzekeringsbank (il-Bank tal-Assigurazzjoni Soċjali) mhux iktar tard minn sena wara l-bidu tal-perjodu tal-assigurazzjoni bilfors tagħha/tiegħu ta' l-intenzjoni li tieħu assigurazzjoni voluntarja.

Għall-parti l-oħra tal-koppja tal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li kienet assigurata bilfors immedjatament qabel it-2 ta' Awissu 1989, il-perjodu ta' sena jibda fid-data tat-2 ta' Awissu 1989.

L-awtorizzazzjoni li għaliha hemm riferenza fil-punt 4 ta' (f) tista' ma tingħatax lill-parti l-oħra tal-koppja tal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li ma tkunx tabita fl-Olanda li għaliha japplikaw l-Artikolu 14(1), l-Artikolu 14a(1) jew l-Artikolu 17 tar-Regolament kemm-il darba l-parti l-oħra tal-koppja, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni Olandiża weħedha, hija jew kienet awtorizzata li tieħu l-assigurazzjoni voluntarja.

(h) Il-Punti (a), (b), (ċ), (d) u (f) ma japplikawx jew għal dawk il-perjodi li jikkoinċidu ma' perjodi li jistgħu jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-kalkolu tad-drittijiet tal-pensjoni taħt il-leġislazzjoni ta' l-assigurazzjoni tax-xjuħija ta' Stat Membru ieħor differenti mill-Olanda jew għal dawk il-perjodi li matulhom il-persuna kkonċernata ġibdet pensjoni tax-xjuħija taħt tali leġislazzjoni.

(i) Għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 46 2) tar-Regolament, perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa biss wara l-età ta' 15-il sena taħt il-Liġi Ġenerali Olandiża ta'l-Assigurazzjoni tax-Xjuħija (QOW) jittieħdu inkonsiderazzjoni bħala perjodi ta' assigurazzjoni.

▼M2

3. L-applikazzjoni tal-liġi ġenerali ta' l-Olanda dwar l-assigurazzjoni ta' dipendenti sopravissuti

▼M2

(a) kwalunkwe persuna impjegata jew persuna li taħdem għal rasha li mhijiex aktar soġġetta għal-liġijiet Olandiżi dwar l-assigurazzjoni ġenerali għal dipendenti sopravissuti għandha titqies bħala assigurata taħt dawk il-liġijiet meta r-riskju jimmaterjalizza, sabiex jiġu implimentati d-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu III tat-Titolu III tar-Regolament, jekk dik il-persuna hija assigurata taħt il-liġijiet ta' Stat Membru ieħor għall-istess riskju, jew fin-nuqqas ta' dan, fil-każ fejn skada ż-żmien li fih benefiċċju għal sopravissut/a kellu jitħallas skond il-liġijiet ta' Stat Membru ieħor. Din l-aħħar kundizzjoni għandha titqies li ġiet imwettqa, madankollu, fil-każ imsemmi fl-Artikolu 48(1)

(b) fejn, skond is-subparagrafu (a), armla għandha dritt għal pensjoni tar-romol taħt il-liġi Olandiża dwar l-assigurazzjoni ġenerali għal dipendenti sopravissuti, dik il-pensjoni għandha tiġi kkalkolata skond l-Artikolu 46(2) tar-Regolament

Għall-applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet, il-perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa qabel l-1 ta' Ottubru 1959 matul liema l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha kienet tabita fit-territorju ta' l-Olanda qabel ma laħqet l-età ta' 15-il sena jew matul liema, waqt li kienet tabita fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, wettqet attività bi qligħ fl-Olanda għal sid stabbilit f'dak il-pajjiż, jkunu wkoll meqjusin bħala perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni Olandiża msemmija qabel.

(ċ) Ma jittiħdux inkonsiderazzjoni l-perjodi li għanhom jittieħdu inkonsiderazzjoni taħt is-sottoparagrafu (b), li jikkoinċidu ma' perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor fejn jidħlu l-pensjonijiet tas-sopravissuti.

▼M2

(d) għall-għanijiet ta' l-Artikolu 46(2) tar-Regolament, huma biss il-perijodi ta' assigurazzjoni kompletati wara l-età ta' 15-il sena taħt il-liġijiet Olandiżi li għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni bħala perjodi ta' assigurazzjoni

▼M12

4. L-applikazzjoni tal-liġi Olandiża relatata ma' l-invalidità tax-xogħol

(a) Kull ħaddiem impjegat jew li jaħdem għal rasu li ma jkunx għadu assigurat taħt l-Algemene Arbeidsongeschiktheidswet – (l-Att dwar id-Diżabbilta’ Ġenerali) (AAW) tal-11 ta' Diċembru 1975, il-Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (l-Att dwar Benefiċċji ta' Diżabbilta’ għal Persuni li jaħdmu għal rashom) (WAZ) ta' l-24 ta' April 1997, il-Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (l-Att dwar l-Assigurazzjoni ta' diżabbilta’) (WAO) tat-18 ta' Frar 1966 jew il-Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (l-Att dwar ix-Xogħol u d-Dħul skond il-Kapaċita’ tax-Xogħol) (WIA) ta' l-10 ta' Novembru 2005 hu kkunsidrat li huwa meta r-riskju jimmaterjalizza, għall-finijiet ta' l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Titolu III Kapitolu 3 tar-Regolament, jekk dik il-persuna tkun assigurata għal dan l-istess riskju skond il-liġi ta' Stat Membru ieħor jew, fin-nuqqas ta' dan, f’każ fejn il-benefiċċju ikun dovut għall-istess riskju skond il-liġi ta' Stat Membru ieħor. Madankollu, din il-kondizzjoni ta' l-aħħar għandha titqies imwettqa fil-każ imsemmi fl-Artikolu 48(1).

(b) Jekk skond punt a), il-persuna kkonċernata jkollha dritt għal benefiċċju ta' invalidità Olandiża, dan il-benefiċċju għandu jitħallas, skond ir-regoli previsti fl-Artikolu 46(2), tar-Regolament:

(i) skond id-dispożizzjonijiet tal-WAO jekk l-aħħar attività mwettqa mill-persuna kkonċernata, qabel ma seħħet l-invalidità tax-xogħol, kienet bħala persuna impjegata skond l-Artikolu 1, punt a), tar-Regolament, jekk l-invalidità tax-xogħol seħħet qabel l-1 ta' Jannar 2004. Jekk l-invalidità tax-xogħol seħħet fl-1 ta' Jannar 2004 jew wara din id-data, l-ammont ta' dan il-benefiċċju jiġi kkalkulat abbażi tal-WIA;

(ii) skond id-dispożizzjonijiet tal-WAZ jekk l-aħħar attività mwettqa mill-persuna kkonċernata, qabel ma seħħet l-invalidità tax-xogħol, ma kinetx bħala persuna impjegata skond l-Artikolu 1(a) tar-Regolament.

(ċ) Għall-kalkolu tal-benefiċċji mħallsa skond il-WAO, skond il-WIA jew skond il-WAZ, l-istituzzjonijiet Olandiżi għandhom jikkunsidraw:

 perjodi ta' xogħol b’salarju u perjodi kkunsidrati bħala tali imwettqa fl-Olanda qabel l-1 ta' Lulju 1967;

 perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt il-WAO;

 perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa mill-persuna kkonċernata wara l-età ta' ħmistax-il sena taħt l-AAW sakemm dawn ma jikkoinċidux ma' perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt il-WAO;

 perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa skond il-WAZ;

 perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa skond il-WIA.

(d) Fil-kalkolu tal-benefiċċju ta' invalidità Olandiż skond l-Artikolu 40(1) tar-Regolament, l-istituzzjonijiet Olandiżi, ma jikkunsidrawx bħala supplimenti dawk is-supplimenti mogħtija taħt il-liġi dwar is-supplimenti. Id-dritt għal dan is-suppliment u l-ammont tiegħu huma kalkulati esklussivament abbażi tad-dispożizzjonijiet tal-Liġi dwar is-Supplimenti.

▼B

5.  L-Applikazzjoni tal-leġislazzjoni Olandiża dwar l-allowances tal-familja

(a) Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li għaliha l-leġislazzjoni Olandiża dwar il-benefiċċji tal-familja ssir applikabbli matul kwart u li kienet, fl-ewwel jum ta' dak il-kwart, suġġetta għal-leġislazzjoni korrispondenti ta' Stat Membru ieħor, tkun ikkunsidrata li kienet assigurata sa mill-ewwel jum taħt il-Liġi Olandiża.

(b) L-ammont tal-benefiċċji tal-familja li jistgħu jintalbu minn persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li hija kkunsidrata, insegwitu għal (a), bħala li hija assigurata taħt il-leġislazzjoni Olandiża dwar il-benefiċċji tal-familja jkun iffissat skond l-arranġament iddettaljat stipulat fIr-Regolament ta' l-implimentazzjoni li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 98 tar-Regolament.

6.  L-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet transizzjonali

l-Artikolu 45(1) ma jkunx japplika għall-istima ta' l-intitolament ta' benefiċċji taħt id-dispożizzjonijiet transizzjonali tal-leġislazzjonijiet dwar l-assigurazzjoni tax-xjuħija (l-Artikolu 46), dwar l-assigurazzjoni ġenerali għar-romol u l-orfni u dwar l-assigurazzjoni ġenerali kontra l-inkapaċità għax-xogħol.

▼M9

7. Għall-iskopijiet ta’ l-applikazzjoni tat-Titolu II tar-Regolament, persuna meqjusa bħala persuna impjegata fis-sens ta’ l-Att dwar it-Taxxa fuq il-paga ta’ l-1964 u li hija assikurata fuq dan il-bażi għall-assikurazzjoni nazzjonali, titqies li qiegħda tagħmel attivitajiet f’impieg imħallas.

▼M10

S.   L-AWSTRIJA

▼M3

1. Sabiex jiġi applikat ir-Regolament, il-liġijiet ta' l-Awstrija li jirrigwardaw it-trasferiment ta' perijodi ta' assigurazzjoni permezz tal-ħlas ta' somma ta' trasferiment għandha tibqa infurzata meta jkun hemm tibdil bejn skema ġenerali u skema speċjali għal persuna fis-servizz ċivili.

▼B

2. Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 46(2) tar-Regolament, l-increments għall-kontibuzzjonijiet għall-assigurazzjoni supplimentari u l-benefiċċju supplimentari tal-ħaddiema fil-minjieri taħt il-leġislazzjoni Awstrijaka jkunu mwarrba. F'dawn il-każijiet l-ammont ikkalkulat skond l-Artikolu 46(2) tar-Regolament jkun miżjud iż-żidiet għall-kontribuzzjonijiet għall-assigurazzjoni supplimentari u l-benefiċċju supplimentari tal-ħaddiema fil-minjieri.

3. Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 46(2) tar-Regolament, fl-applikazzjoni tal-leġislazzjoni Awstrijaka il-jum rilevanti għall-pensjoni (Stichtag) ikun ikkunsidrat bħala d-data meta r-riskju jimmaterjalizza.

4. L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament ma jkollux l-effett li jnaqqas kwalunkwe intitolament għall-benefiċċji bis-saħħa tal-leġislazzjoni Awstrijaka fejn jidħlu l-persuni li sofrew fis-sitwazzjoni tas-sigurtà soċjali tagħhom għal raġunijiet reliġjużi u politiċi jew għall-raġunijiet ta' l-arblu tar-razza tagħhom.

▼M2

5. Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 22(1)(a) tar-Regolament għandhom japplikaw wkoll għal persuni b'kopertura ta' assigurazzjoni tal-mard taħt il-liġi Awstrijaka dwar il-protezzjoni ta' vittmi speċjali (Versorgungsgesetze)

▼M3

6. Sabiex jiġi applikat ir-Regolament, benefiċċji li jaqgħu taħt il-Liġi dwar il-protezzjoni tal-forzi armati (Heeresversorgungsgesetz — HVG) għandhom jiġu ttttrattati bħala benefiċċji għall-inċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard tax-xogħol.

▼M6

7. Għajnuna speċjali taħt l-Att dwar l-Għajnuna Speċjali (“Sonderunterstützungsgesetz”) tat-30 ta’ Novembru, 1973, għandha titqies bħala pensjoni ta’ l-anzjanità għall-fini ta’ l-applikazzjoni tar-Regolament.

▼M8

8. Għall-kalkolu ta' l-ammont teoretiku skond l-Artikolu 46(2)(a) ta' dan ir-Regolament li jikkonċerna benefiċċji jew partijiet minn benefiċċji ta' skema pensjonistika ta' l-assoċjazzjonijiet tal-professjonijiet liberi (Kammern der Freien Berufe), finanzjata esklussivament bil-metodu ta' skema finanzjata jew ibbażata fuq sistema ta' kont pensjonistiku, l-istituzzjoni kompetenti għandha tieħu kont, fir-rigward ta' kull xahar ta' assikurazzjoni kompjut taħt il-liġi ta' xi Stat Membru ieħor, il-kapital proporzjonali għall-kapital tabilħaqq maturat fl-iskema pensjonistika konċernata, jew ikkunsidrat maturat fl-iskema ta' kont pensjonistiku, u n-numru ta' xhur tal-perjodi ta' assikurazzjoni fl-iskema pensjonistika konċernata.

9. L-Artikolu 79a tar-Regolament għandu japplika mutatis mutandis għall-kalkolu tal-pensjonijiet ta' l-orfni u ż-żidiet jew supplimenti ta' pensjonijiet fir-rigward ta' tfal minn skema pensjonistika ta' l-assoċjazzjonijiet ta' professjonijiet liberi (Kammern der Freien Berufe).

▼M12

10. Għall-kalkolu ta' l-ammont teoretiku f’dawk li huma l-benefiċċji bbażati fuq il-kont pensjonistiku skond l-Allgemeines Pensionsgesetz (l-Att dwar il-Pensjonijiet Ġenerali) (APG) għall-finijet ta' l-Artikolu 46(2), l-istituzzjoni kompetenti tikkunsidra, għal kull xahar imwettaq ta' assigurazzjoni taħt il-liġi ta' Stati Membri oħra, dak il-porzjon ta' kreditu totali determinat skond l-APG fid-data ta' referenza li tikkorrispondi mal-kwozjent tal-kreditu totali u tan-numru tax-xhur ta' assigurazzjoni li fuqu jiġi bbażat il-kreditu totali.

▼M10

T.   IL-POLONJA

▼A1

Bil-għan li jiġi applikat l-Artikolu 88 tal-Karta ta' l-Għalliema tas-26 ta' Jannar 1982, fir rigward ta' l-intitolar ta' l-għalliema għal irtirar kmieni, il-perijodi ta' mpjieg bħala għalliem/a kompluti taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor għandhom jitqiesu bħala perijodi ta' impjieg bħala għalliem/a kompluti taħt il-leġislazzjoni Pollakka, u t-tmiem ta' relazzjoni ta' mpjieg bħala għalliem/a effetwat taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, għandu jitqies bħala t-tmiem ta' relazzjoni ta' mpjieg bħala għalliem/a taħt il-leġislazzjoni Pollakka.

▼M10

U.   IL-PORTUGALL

▼M3

Fir-rigward ta' persuni koperti bi skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili u persuni ttrattati bħala tali li ma jaħdmux aktar għall-amministrazzjoni Portugiża meta jirtiraw jew meta jiġu stabbiliti d-drittijiet għal pensjoni tagħhom, l-aħħar salarju li rċevew mill-amministrazzjoni għandu jittieħed inkonsiderazzjoni sabiex tiġi kkalkolata l-pensjoni.

▼M10

V.   RUMANIJA

Għall-kalkolu ta' l-ammont teoretiku msemmi fl-Artikolu 46(2)(a) tar-Regolament, fi skemi li fihom pensjonijiet huma kkalkolati abbażi ta' punti ta' pensjoni, l-istituzzjoni kompetenti għandha tieħu kont, fir-rigward ta' kull waħda mis-snin ta' assigurazzjoni kompluta taħt il-leġiżlazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor, tan-numru ta' punti ta' pensjoni milħuqa bid-diviżjoni tan-numru ta' punti ta' pensjoni miksuba taħt il-leġiżlazzjoni li huwa japplika bin-numru ta' snin li jikkorrispondu għal dawn il-punti.

▼M10

W.   IS-SLOVENJA

▼A1

Xejn.

▼M10

X.   IS-SLOVAKKJA

▼A1

Xejn.

▼M10

Y.   IL-FINLANDJA

▼M11

1. Meta jkun qed jiġi applikat l-Artikolu 46(2)(a) għall-iskop tal-kalkulazzjoni tal-qligħ għall-perjodu akkreditat taħt il-leġiżlazzjoni Finlandiża dwar pensjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-qligħ, fejn individwu għandu perjodi ta’ assigurazzjoni tal-pensjoni bbażati fuq impjieg fi Stat Membru ieħor għall-parti mill-perjodu ta’ referenza skond il-leġiżlazzjoni Finlandiża, il-qligħ għall-perjodu akkreditat għandu jkun ekwivalenti għas-somma tal-qligħ akkwistat matul il-parti tal-perjodu ta’ referenza fil-Finlandja diviża bin-numru tax-xhur li għalihom kien hemm perjodi ta’ assigurazzjoni fil-Finlandja matul il-perjodu ta’ referenza.

▼B

►M11  2. ◄  Meta, taħt il-leġislazzjoni tal-Finlandja, żieda hija pagabbli minn istituzzjoni Finlandiża minħabba dewmien fl-ipproċessar ta' talba għal benefiċċju, talba sottomessa lil istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor tkun ikkunsidrata, għall-iskop ta' l-applikar tad-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni Finlandiża relatati ma' tali żieda, li kienet ippreżentata fid-data li fiha dik it-talba, flimkien ma' l-affarijiet meħtieġa, tasal għand l-istituzzjoni kompetenti fil-Finlandja.

▼M2

►M11  3. ◄  Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li mhijiex aktar assigurata taħt l-iskema Nazzjonali tal-Pensjonijiet hija meqjusa, meta jiġu applikati d-dispożizzjonijiet tat-Titolu III, Kapitolu 3 ta' dan ir-Regolament, bħala waħda li żżomm l-istat ta' persuna assigurata jekk, meta r-riskju jimmaterjalizza, hu jew hi kien/et assigurat/a taħt il-liġijiet ta' Stat Membru ieħor, jekk dan ma kienx il-każ, hu jew hi jkun/tkun intitolat/a, rigward l-istess riskju, għal pensjoni taħt il-liġijiet ta' Stat Membru ieħor. Madankollu, din il-ħtieġa ta' l-aħħar hija meqjusa bħala sodisfatta fil-każ imsemmi fl-Artikolu 48(1)

▼M3

►M11  4. ◄  Fejn persuna tappartjeni għal skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili hija residenti fil-Finlandja u:

(a) id-dispożizzjonijiet tat-Titolu III, tal-Kapitolu I, it-Taqsimiet 2 sa 7 ma japplikawx; u

(b) il-persuna inkwistjoni m'għandhiex dritt għal pensjoni mill-Finlandja,

għandha tkun responsabbli għall-ispejjeż tal-benefiċċji in natura mogħtija lilha u lill-membri tal-familja tagħha fil-Finlandja sa fejn dawn huma koperti bi skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili u mill-arranġament ta' assigurazzjoni personali li jissupplementaha.

▼M10

Z.   L-ISVEZJA

▼M11 —————

▼M11

1. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament dwar l-aggregazzjoni ta’ perjodi ta’ assigurazzjoni jew ta' perjodi ta' residenza m’għandhomx japplikaw għad-dispożizzjonijiet transitorji fil-leġiżlazzjoni Svediża dwar il-jedd ta’ pensjoni ggarantita ta’ persuni mwielda fl-1937 jew qabel li kienu residenti fl-Isvezja għall-perjodu speċifikat qabel applikaw għal pensjoni (l-Att 2000:798).

2. Għall-iskop ta’ kalkolu ta’ dħul spekulattiv għal kumpens tal-mard li għandu x’jaqsam mad-dħul u l-kumpens ta’ l-attività skond il-Kapitolu 8 tal-Lag (1962:381) om allmän försäkrings (l-Att tas-Sigurtà Nazzjonali), għandu jiġi applikat dan li ġej:

(a) fejn il-persuna assigurata, matul il-perjodu ta’ referenza, kienet ukoll suġġetta għal-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru wieħed jew iktar minħabba attività bħala persuna impjegata jew li taħdem għal rasha, id-dħul fl-Istat(i) Membru(i) ikkonċernat(i) għandu jitqies bħala ekwivalenti għad-dħul gross medju tal-persuna assigurata fl-Isvezja matul il-parti tal-perjodu ta’ referenza fl-Isvezja, ikkalkulat billi jiġi diviż il-qligħ fl-Isvezja bin-numru tas-snin li fihom ikun akkumula dan il-qligħ;

(b) meta l-benefiċċji huma kkalkulati konformi ma’ l-Artikolu 40 tar-Regolament u l-persuni mhumiex assigurati fl-Isvezja, il-perjodu ta’ referenza għandu jkun iddeterminat skond il-Kapitolu 8(2) u (8) ta’ l-Att imsemmi hawn fuq daqs li kieku l-persuna kkonċernata kienet assigurata fl-Isvezja. Jekk il-persuna kkonċernata ma jkollhiex dħul li jista’ jiġġenera pensjoni matul dan il-perjodu skond l-Att dwar il-pensjoni tax-xjuħija li għandha x’taqsam mad-dħul (1998:674), il-perjodu ta’ referenza jitħalla jibda mill-punt fiż-żmien iktar kmieni meta l-persuna assigurata kellha d-dħul minn attività bi qligħ fl-Isvezja.

3. 

(a) Għall-iskop tal-kalkolu ta' l-attiv spekulattiv għal pensjoni ta’ persuna superstiti li għandha x’taqsam mad-dħul (l-Att 2000:461), jekk ma tkunx issodisfata l-kondizzjoni meħtieġa fil-leġiżlazzjoni Svediża għall-jedd tal-pensjoni għal dak li għandu x’jaqsam ma’ mill-inqas tlieta minn ħames snin kalendarji eżatt qabel il-mewt tal-persuna assigurata (il-perjodu ta’ referenza), għandhom ikunu rrikonoxxuti ukoll il-perjodi ta’ assigurazzjoni li wieħed ikun għamel fi Stati Membri oħra daqs li kieku jkun għamilhom fl-Isvezja. Il-perjodi ta’ assigurazzjoni fi Stati Membri oħra għandhom jitqiesu li huma bbażati fuq il-medja tal-bażi tal-pensjoni Svediża. Jekk il-persuna kkonċernata għandha fl-Isvezja biss sena b’bażi ta’ pensjoni, kull perjodu ta’ assigurazzjoni fi Stat Membru ieħor għandu jitqies li jikkostitwixxi l-istess ammont.

(b) Għall-iskop tal-kalkulazzjoni ta’ krediti ta’ pensjoni spekulattiva għall-pensjonijiet tar-romol li għandhom x’jaqsmu ma’ mwiet fl-1 ta’ Jannar 2003 jew wara, jekk ma tkunx issodisfata l-kondizzjoni meħtieġa fil-leġiżlazzjoni Svediża għall-krediti tal-pensjoni għal dak li għandu x’jaqsam ma’ mill-inqas tnejn mill-erba’ snin eżatt qabel il-mewt tal-persuna assigurata (il-perjodu ta’ referenza) u wieħed ikun għamel il-perjodi ta’ l-assigurazzjoni fi Stat Membru ieħor matul il-perjodu ta’ referenza, dawk is-snin għandhom jitqiesu bħala bbażati fuq l-istess krediti tal-pensjoni bħas-sena Svediża.

▼M3

5. Persuna koperta bi skema speċjali għal persuni fis-servizz ċivili li hija residenti fl-Isvezja, u:

(a) li għaliha d-dispożizzjonijiet tat-Titolu III, Kapitolu 1, it-Taqsimiet 2 sa 7 ma japplikawx; u

(b) li m'għandhomx dritt għal pensjoni Svediża,

għandha tkun responsabbli għall-ħlas tal-kura medika mogħtija fl-Isvezja bir-rati li skond il-liġijiet Svediżi japplikaw għal persuni li mhumiex residenti sa fejn il-kura mogħtija hija koperta bl-iskema speċjali kkonċernata u/jew bi skema ta' assigurazzjoni personali li tissupplimentaha. Dan japplika wkoll għall-konjuġi u tfal taħt l-età ta' 18-il sena ta' persuna bħal din.

▼M10

AA.   IR-RENJU UNIT

▼B

1. Meta persuna li normalment hija residenta ta' Ġibiltà, jew li kellha, minn mindu waslet Ġibiltà, tħallas kontribuzzjonijiet taħt il-leġislazzjoni ta' Ġibiltà bħala persuna impjegata, tapplika, bħala riżultat ta' inkapaċità għax-xogħol, maternità jew disimpjieg, għal eżenzjoni mill-ħlas tal-kontribuzzjonijiet għal ċertu perjodu, u titlob li l-kontribuzzjonijiet għal dak il-perjodu biex ikunu akkreditati lilha, kwalunkwe perjodu matul liema dik il-persuna kienet taħdem fit-territorju ta' Stat Membru ieħor barra r-Renju Unit jitqies, għall-iskop ta' l-applikazzjoni, bħala perjodu matul liema kienet impjegata f'Ġibilta u għal liema hija ħallset kontribuzzjonijiet bħala persuna impjegata skond il-leġislazzjoni ta' Ġibiltà.

2. Fejn, skond il-leġislazzjoni tar-Renju Unit, persuna tista' tkun intitolata għal pensjoni ta' l-irtirar kemm-il darba:

(a) il-kontribuzzjonijiet ta' ex-parti mill-koppja jittieħdu inkonsiderazzjoni bħallikieku kienu l-kontribuzzjonijiet tal-persuna nnifisha,

jew

(b) il-kondizzjonijiet tal-kontribuzzjoni rilevanti huma ssodisfati minn żewġ il-persuna jew minn ex-parti tal-koppja,

imbagħad basta, f'kull każ, li ż-żewġ jew l-ex-parti tal-koppja hija jew kienet persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li kienet suġġetta għal-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri, id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament japplikaw biex ikun determinat l-intitolar taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit. F'dan il-każ, riferenzi fl-imsemmi Kapitolu 3 għal “perjodi ta” l-assigurazzjoni' jkunu interpretati bħala riferenzi għal perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa minn:

(i) konjuġi jew ex konjuġi meta qiegħda ssir talba minn:

 mara miżżewġa jew

 persuna li ż-żwieġ tagħha ġie terminat minħabba kawża li mhix il-mewt tal-konjuġi, jew

(ii) ex konjuġi, meta qiegħda ssir talba minn:

 minn armel li eżatt qabel l-età pensjonabbli ma jkunx intitolat għall-allowance ta' ġenitur armel; jew

 armla li eżatt qabel l-età pensjonabbli ma tkunx intitolata għall-allowance ta' omm armla, għall-allowance ta' ġenitur armel jew għall-pensjoni tar-romol, jew li tkun intitolata biss għal pensjoni ta' armla relatata ma' l-età ikkalkulata skond l-Artikolu 46(2) tar-Regolament, u għal dan l-iskop “pensjoni ta' armla relatata ma' l-età” tfisser pensjoni ta' armla pagabbli b'rata imnaqqsa skond l-Artikolu 39(4) ta' l-Att dwar il-Kontribuzzjonijiet u l-Benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali 1992.

▼B

3. 

(a) Jekk benefiċċju tad-disimpjieg pprovdut taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit jitħallas lill-persuna insegwitu għall-Artikolu 71(1)(a)(ii) jew (b)(ii) tar-Regolament, allura għall-iskop ta' l-issodisfar tal-kondizzjonijiet imposti mil-leġislazzjoni tar-Renju Unit fejn jidħol benefiċċju tal-wild rigward perjodu ta' preżenza fil-Gran Brittanja, jew, bħal fil-każ ta' l-Irlanda ta' Fuq, perjodi ta' l-assigurazzjoni, impjieg jew impjieg għar-ras imwettqa minn persuna taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor jitqiesu bħala perjodi ta' preżenza fil-Gran Brittanja, jew, kif jista' jkun il-każ, fl-Irlanda ta' Fuq.

(b) Jekk, insegwitu għat-Titolu II tar-Regolament, minbarra l-Artikolu 13(2)(f), il-leġislazzjoni tar-Renju Unit hija applikabbli fejn tidħol persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li ma tissodisfax il-kondizzjoni imposta mil-leġislazzjoni tar-Renju Unit inrelazzjoni ma' benefiċċju tal-wild li jikkonċerna:

(i) preżenza fil-Gran Brittanja jew, kif jista' jkun il-każ, fl-Irlanda ta' Fuq, tkun meqjusa, għall-iskop ta' l-issodisfar ta' tali kondizzjoni, bħala li kienet hekk preżenti;

(ii) perjodu ta' preżenza fil-Gran Brittanja, jew, kif jista' jkun il-każ, fl-Irlanda ta' Fuq, perjodi ta' l-assigurazzjoni, impjieg jew impjieg għar-ras imwettqa mill-imsemmi ħaddiem taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor jkunu meqjusa, għall-iskop ta' l-issodisfar ta' tali kondizzjonijiet, bħala perjodi ta' preżenza fil-Gran Brittanja jew, kif jista' jkun il-każ, fl-Irlanda ta' Fuq.

(ċ) Fejn jidħlu talbiet għall-allowances tal-familja taħt il-leġislazzjoni ta' Ġibiltà id-dispożizzjonijiet li ġejjin tas-sottoparagrafi (a) u (b) japplikaw b'analoġija.

4. Il-pagament tar-romol ipprovdut taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit ikun ittrattat, għall-iskopijiet tal-Kapitolu 3 tar-Regolament, bħala pensjoni tas-sopravissuti.

5. Għall-iskopijiet tal-applikazzjoni ta' l-Artikolu 10a(2) tad-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-intitolar tal-allowance ta' l-attendenza, l-allowance tal-kura ta' invalidità u l-allowance tal-għixien b'disabbilità, perjodi ta' mpieg, ta' mpieg għar-ras jew ta' residenza mwettaq fit-territorju ta' Stat Membru ieħor differenti mir-Renju Unit jittieħed inkonsiderazzjoni sakemm ikun meħtieġ biex jissodisfa l-kondizzjonijiet bħala preżenza fir-Renju Unit, qabel il-jum li fih jitqanqal għall-ewwel darba l-intitolament għall-benefiċċju inkwistjoni.

6. Fil-każ ta' persuna impjegata suġġetta għal-leġislazzjoni tar-Renju Unit li tkun il-vittma ta' inċident wara li tħalli t-territorju ta' Stat Membru wieħed waqt li tkun tivvjaġġa, fil-korsa ta' dan l-impjieg, għat-territorju ta' Stat Membru ieħor, imma qabel ma tasal hemm, l-intitolament għall-benefiċċji fejn jidħol dan l-inċident ikun stabbilit:

(a) bħallikieku l-inċident kien seħħ fit-territorju tar-Renju Unit,

u

(b) għall-iskop tad-determinazzjoni jekk kienx impjegat bi qligħ taħt il-leġislazzjoni tal-Gran Brittanja jew taħt il-leġislazzjoni ta' l-Irlanda ta' Fuq jew persuna impjegata taħt il-leġislazzjoni ta' Ġibiltà, billi ma titteħidx konsiderazzjoni ta' l-assenza tagħha minn dawk it-territorji.

7. Ir-Regolament ma japplikax għal dawk id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni tar-Renju Unit li huma ntenzjonati li jġibu fis-seħħ kwalunkwe ftehim tas-sigurtà soċjali konkluż bejn ir-Renju Unit u tielet Stat.

8. Għall-iskopijiet tal-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament ebda konsiderazzjoni ma tittieħed ta' kontribuzzjonijiet gradwati mħallsa mill-persuna assigurata taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit jew tal-benefiċċji ta' l-irtirar gradwat pagabbli taħt dik il-leġislazzjoni. L-ammont tal-benefiċċji gradwati jkunu miżjuda ma' l-ammont tal-benefiċċji dovuti taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit kif determinat skond l-imsemmi kapitolu. It-total ta' dawn iż-żewġ ammonti jkun jikkostitwixxi l-benefiċċju attwalment dovut lill-persuna kkonċernata.

9. 

10. Għall-iskop tal-applikar tal-Benefiċċju ta' l-Assigurazzjoni Soċjali Non-Kontributorja u ta' l-Ordinanza tas-Sigurtà tad-Disimpjieg (Ġibiltà), kwalunkwe persuna li għaliha huwa applikabbli dan ir-Regolament, tkun meqjusa li hija ordinarjament residenta f'Ġibiltà jekk hija tabita fi Stat Membru.

▼M1

11. Għall-għan ta' l-Artikoli 27, 28, 28a, 29, 30 u 31 ta' dan ir-Regolament, benefiċċji li jitħallsu barra mir-Renju Unit biss minħabba l-Artikolu 95b(8) tar-Regolament għandhom jitqiesu benefiċċji għall-invalidità.

▼B

12. Għall-iskop ta' l-Artikolu 10(1) tar-Regolament kwalunkwe benefiċjarju taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit li jinsab fit-territorju ta' Stat Membru ieħor jkun, waqt dik il-permanenza, meqjus li bħallikieku kien residenti fit-territorju ta' dak l-Istat Membru l-ieħor.

13.1 Għall-iskop tal-kalkolu tal-fattur tal-qligħ biex ikun determinat id-dritt għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit, duġġett għall-punt 15, kull ġimgħa matul liema persuna impjegata jew li taħdem għal rasha kienet suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor u li bdiet matul is-sena tat-taxxa tal-qligħ rilevanti fit-tifsira tal-leġislazzjoni tar-Renju Unit, tittieħed inkonsiderazzjoni b'dan il-mod li ġej:

(a) Perjodi bejn is-6 ta' April 1975 u l-5 ta' April 1987:

(i) għal kull ġimgħa assigurazzjoni, impjieg jew residenza bħala persuna impjegata, il-persuna kkonċernata titqies li ħallset kontribuzzjonijiet bħala impjegata bi qligħ abażi tal-qligħ ekwivalenti għal żewġ terzi tal-limitu ta' l-ogħla qligħ ta' dik is-sena;

(ii) għal kull ġimgħa assigurazzjoni, impjieg għar-ras jew residenza bħala persuna li taħdem għal rasha il-persuna kkonċernata titqies li ħallset kontribuzzjonijiet tat-tieni klassi bħala impjegat għal rasha bi qligħ.

(b) Perijodi mis-6 ta' April 1987 'il quddiem:

(i) għal kull ġimgħa assigurazzjoni, impjieg jew residenza bħala persuna impjegata, il-persuna kkonċernata titqies li rċeviet, u ħallset kontribuzzjonijiet bħala impjegata bi qligħ, għall-qligħ tal-ġimgħa ekwivalenti għal żewġ terzi tal-limitu tal-qligħ l-iktar għal dik il-ġimgħa;

(ii) għal kull ġimgħa ta' assigurazzjoni, impjieg għar-ras jew residenza bħala persuna li taħdem għal rasha, il-persuna kkonċernata titqies li ħallset kontribuzzjonijiet tat-tieni klassi bħala impjegata li taħdem għal rasha bi qligħ.

(ċ) Għal kull ġimgħa matul liema hija wettqet perjodu trattat bħala perjodu ta' l-assigurazzjoni, impjieg, jew impjieg għar-ras inkella residenza, il-persuna kkonċernata titqies li kien kellha kontribuzzjonijiet jew qligħ akkreditat għaliha kif suppost, imma biss sa fejn huwa meħtieġ biex jinġieb il-fattur totali tal-qligħ tagħha għal dik is-sena ta' taxxa sal-livell meħtieġ biex dik is-sena ta' taxxa ssir sena magħrufa fit-tifsira tal-leġislazzjoni tar-Renju Unit li jirregola l-akkreditar tal-kontribuzzjonijiet jew qligħ.

13.2. Għall-iskop ta' l-Artikolu 46(2)(b) tar-Regolament, fejn:

(a) jekk f'xi sena tat-taxxa tal-qligħ li tibda fi jew wara s-6 ta' April 1975, persuna impjegata wettqet perjodi ta' l-assigurazzjoni, impjieg jew residenza esklussivament fi Stat Membru differenti mir-Renju Unit, u l-applikazzjoni tal-paragrafu 1(a)(i) jew tal-paragrafu 1(b)(i) tirriżulta f'dik is-sena meqjusa bħala sena kwalifikanti fit-tifsira tal-leġislazzjoni tar-Renju Unit għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 46(2)(a) tar-Regolament, hija titqies li kienet assigurata għal 52 ġimgħa f'dik is-sena fi Stat Membru ieħor:

(b) kwalunkwe sena ta' qligħ li tibda fi jew wara s-6 ta' April 1975 ma tgħoddx bħala sena kwalifikanti fit-tifsira tal-leġislazzjoni tar-Renju Unit għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 46(2)(a) tar-Regolament, kwalunkwe perjodi ta' l-assigurazzjoni, impjieg jew residenza mwettqa f'dik is-sena jkunu mwarrba.

13.3. Għall-finijiet tal-konverżjoni ta' fattur ta' qligħ f' perjodi ta' sigurtà l-fattur ta' qligħ miksub fis-sena rilevanti ta' taxxa fuq id-dħul fit-tifsira tal-leġislazzjoni tar-Renju Unit għandha tiġi divisa bl-anqas limitu ta' qligħ ta' dik is-sena. Ir-riżultat ikun espress bħala numru sħiħ, xi frazzjoni li tibqa' tkun injorata. Il-figura kkalkulata b'dan il-mod tkun trattata bħala li tirrapreżenta n-numru ta' ġimgħat ta' l-assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit matul dik is-sena basta li tali figura ma teċċedix in-numru ta' ġimgħat matul liema f'dik is-sena l-persuna kienet suġġetta għal dik il-leġislazzjoni.

14. Fl-applikazzjoni ta' l-Artikolu 40(3)(a)(ii), konsiderazzjoni tittieħed tal-perjodi matul liema l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha ma kinitx tajba għax-xogħol fit-tifsira tal-leġislazzjoni tar-Renju Unit.

15.1. Għall-iskop tal-kalkolu, taħt l-Artikolu 46(2)(a) tar-Regolament, l-ammont teoretiku ta' dik il-parti tal-pensjoni li tikkonsisti f'komponent addizzjonali taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit:

(a) l-espressjoni “qliegħ, kontribuzzjonijiet jew żidiet” fl-Artikolu 47(1)(b) tar-Regolament tkun interpretata li tfisser eċċessi fil-fatturi tal-qligħ kif definit fl-Att tal-Pensjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tal-1975 jew, kif jista' jkun il-każ, l-Ordni tal-1975 tal-Pensjonijiet tas-Sigurtà Soċjali (L-Irlanda ta' Fuq);

(b) medja ta' eċċessi fil-fattur tal-qligħ tkun ikkalkulata skond l-Artikolu 47(1)(b) tar-Regolament kif interpretat fis-sottoparagrafu (a) ta' hawn fuq bid-diviżjoni tal-eċċessi aggregati rrikordjati taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit bin-numru tas-snin tat-taxxa tal-qligħ fit-tifsira tal-leġislazzjoni tar-Renju Unit (inkluża parti tas-snin tat-taxxi tal-qligħ) imwettqa taħt il-leġislazzjoni mis-6 ta' April 1978 li jseħħu f'perjodu rilevanti ta' l-assigurazzjoni.

15.2. L-espressjoni “perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza” fl-Artikolu 46(2) tar-Regolament tkun interpretata, għall-iskop tal-assessjar tal-ammont ta' dik il-parti tal-pensjoni li tikkonsisti f'komponent addizzjonali taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit, bħala li tfisser perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza li kienu mwettqa mis-6 ta' April 'l hawn.

16. Persuna disimpjegata rieġa lura lejn ir-Renju Unit wara t-tmiem tal-perjodu ta' tliet xhur matul liema kompliet tirċievi benefiċċji taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit insegwitu għall-Artikolu 69(1) tar-Regolament tkompli tkun intitolata għall-benefiċċji tad-disimpjieg minħabba d-deroga mill-Artikolu 69(2) jekk tissodisfa l-kondizzjonijiet fil-leġislazzjoni msemmija qabel.

17. Għall-iskop tal-intitolar għall-allowance ta' inkapaċità severa kwalunkwe persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li hija, jew kienet, suġġetta għal-leġislazzjoni tar-Renju Unit skond it-Titolu II tar-Regolament, eskluż l-Artikolu 13(2)(f):

(a) tkun ittrattata, għall-perjodu kollu li matulu kienet impjegata jew taħdem għal rasha u suġġetta għal-leġislazzjoni tar-Renju Unit waqt il-preżenza u l-permanenza fi Stat Membru ieħor, bħallikieku kienet preżenti u residenti fir-Renju Unit;

(b) tkun intitolata li jkollha perjodi ta' assigurazzjoni bħala persuna impjegata jew li taħdem għal rasha mwettqa fit-territorju u taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor ttrattati bħala perjodi ta' preżenza jew residenza fir-Renju Unit.

18. Perjodu ta' suġġezzjoni għal-leġislazzjoni tar-Renju Unit skond l-Artikolu 13(2)(f) tar-Regolament jista' ma:

(i) jitteħidx inkonsiderazzjoni taħt dik id-dispożizzjoni bħala perjodu ta' suġġezzjoni għal-leġislazzjoni tar-Renju Unit għall-iskopijiet tat-Titolu III tar-Regolament,

lanqas ma

(ii) jagħmel lir-Renju Unit l-Istat kompetenti għad-dispożizzjoni tal-benefiċċji pprovdut għalihom fl-Artikolu 18, 38 jew 39 (1) tar-Regolament.

19. Suġġetta għall-konvenzjonijiet konklużi ma' Stati Membri individwali, għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 13(2)(f) tar-Regolament u l-Artikolu 10b tar-Regolament implimentattiv, il-leġislazzjoni tar-Renju Unit ma tibqax tapplika fl-aħħar mill-aħħar ta' l-iktar tard tat-tlett ijiem segwenti għal kwalunkwe persuna suġġetta għal-leġislazzjoni tar-Renju Unit bħala persuna impjegata jew li taħdem għal rasha:

(a) il-jum li fih tkun ittrasferita r-residenza għall-Istat Membru li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 13(2)(f);

(b) il-jum tat-tmiem ta' l-impjieg jew impjieg għar-ras, kemm jekk permanenti kif ukoll temporanju, matul liema l-persuna kienet suġġetta għal-leġislazzjoni tar-Renju Unit;

(ċ) l-aħħar jum ta' kwalunkwe perjodu tar-riċeviment tal-benefiċċju tal-mard jew maternità tar-Renju Unit (inklużi l-benefiċċji in natura li għalihom ir-Renju Unit huwa l-Istat kompetenti) jew tal-benefiċċju tad-disimpjieg li

(i) beda qabel id-data tat-trasferiment tar-residenza għal Stat Membru ieħor jew jekk wara,

(ii) segwa immedjatament l-impjieg jew l-impjieg għar-ras fi Stat Membru ieħor waqt li l-persuna kienet suġġetta għal-leġislazzjoni tar-Renju Unit.

20. Il-fatt li persuna saret suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor skond l-Artikolu 13(2)(f) tar-Regolament, l-Artikolu 10b tar-Regolament implimentattiv u l-punt 19 ta' hawn fuq, ma jżommux:

(a) l-applikazzjoni għaliha mir-Renju Unit bħala l-Istat kompetenti tad-dispopżizzjonijiet relatati mal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha tat-Titolu III, il-Kapitolu 1 u l-Kapitolu 2, It-Taqsima 1 jew l-Artikolu 40(2) tar-Regolament jekk hija tibqa' persuna impjegata jew taħdem għal rasha għal dawk l-iskopijiet u kienet assigurata l-aħħar taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit;

(b) it-trattament tagħha bħala persuna impjegata jew li taħdem għal rasha għall-iskopijiet tal-Kapitoli 7 u 8 tat-Titolu III tar-Regolament jew l-Artikoli 10 jew 10a tar-Regolament implimentattiv, basta l-benefiċċju taħt il-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Renju Unit huwa pagabbli lilha skond il-paragrafu (a).

▼M4

21. Fil-każ kemm ta' studenti kif ukoll tal-membri tal-familja tagħhom jew is-sopravissuti ta' student, l-Artikolu 10a(2) tar-Regolament ma għandux japplika għall-benefiċċji maħsuba biss għall-protezzjoni speċifika ta' persuni b'diżabilità.

▼M8 —————

▼M10
ANNESS VII

KAŻIJIET FEJN PERSUNA GĦANDHA TKUN SOĠĠETTA FL-ISTESS WAQT GĦAL-LEĠIŻLAZZJONI TA' ŻEWĠ STATI MEMBRI

(l-Artikolu 14ċ(1)(b) tar-Regolament)

1. Fejn din tkun taħdem għal rasha fil-Belġju u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

2. Fejn persuna tkun taħdem għal rasha fil-Bulgarija u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

3. Fejn persuna tkun taħdem għal rasha fir-Repubblika Ċeka u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

4. Fejn persuna residenti fid-Danimarka tkun taħdem għal rasha fid-Danimarka u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

5. Għall-iskema ta’ assigurazzjoni ta’ l-inċidenti agrikoli u għall-iskema ta’ assigurazzjoni tax-xjuħija għall-bdiewa: fejn il-persuna tkun impjegata għal rasha fil-biedja fil-Ġermanja u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

6. Fejn persuna residenti fl-Estonja tkun taħdem għal rasha fl-Estonja u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

7. Għall-iskema ta’ assigurazzjoni tal-pensjoni għall-persuni li jaħdmu għal rashom: fejn persuna taħdem għal rasha fil-Ġreċja u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

8. Fejn persuna residenti fi Spanja tkun taħdem għal rasha fi Spanja u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

9. Fejn persuna tkun taħdem għal rasha fi Franza u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor, minbarra l-Lussemburgu.

10. Fejn persuna tkun taħdem għal rasha fil-biedja fi Franza u mpjegata bi qliegħ fil-Lussemburgu.

11. Fejn persuna tkun taħdem għal rasha fl-Italja u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

12. Fejn persuna residenti f’ Ċipru tkun taħdem għal rasha f’Ċipru u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

13. Fejn persuna tkun taħdem għal rasha f’Malta u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

14. Fejn persuna tkun taħdem għal rasha fil-Portugall u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

15. Fejn persuna taħdem għal rasha fir-Rumanija u hija mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

16. Fejn persuna residenti fil-Finlandja tkun taħdem għal rasha fil-Finlandja u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

17. Fejn persuna tkun taħdem għal rasha fis-Slovakkja u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

18. Fejn persuna residenti fl-Isvezja tkun taħdem għal rasha fl-Isvezja u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

▼M5
L-ANNESS VIII

(l-Artikolu 78a tar-Regolament)

Skemi li jipprovdu biss għall-benefiċċji għall-familji jew benefiċċji supplementarji jew speċjali għall-orfni

A.   IL-BELĠJU

(a) Il-benefiċċji għall-familji ipprovduti permezz ta' liġijiet ikkoordinati dwar il-benefiċċji għall-familji għall-impjegati.

(b) Il-benefiċċji għall-familji ipprovduti permezz ta' liġijiet dwar il-benefiċċji familjari ta' ħaddiema indipendenti.

(ċ) Il-benefiċċji għad-dipendenti ipprovduti permezz ta' skemi għall-impjegati antiki mill-Kongo Belġjan u mir-Rwanda-Urundi.

▼M10

B.   BULGARIJA

Xejn.

▼M10

Ċ.   IR-REPUBBLIKA ĊEKA

▼A1

Xejn.

▼M10

D.   ID-DANIMARKA

▼M5

“Benefiċċji speċjali għall-familja u l-benefiċċji ordinarji u supplementari għall-familja mogħtija jekk il-persuna li għandha l-kustodja hija l-unika persuna li tipprovdi għall-familja.

Barra minn hekk il-benefiċċji għat-tfal dipendenti mogħtija lit-tfal kollha ta' taħt it-18-il sena jekk jgħixu fid-Danimarka jew jekk il-persuna li għandha l-kustodja tagħhom hija taxxabbli totalment skond il-liġi Daniża.”

▼M10

E.   IL-ĠERMANJA

▼M5

Xejn

▼M10

F.   L-ESTONJA

▼A1

Xejn.

▼M10

G.   IL-GREĊJA

▼M5

Xejn

▼M10

H.   SPANJA

▼M5

Xejn

▼M10

I.   FRANZA

▼M5

Il-ġabra ta' skemi kollha bażiċi tas-sigurtà soċjali bl-eċċezzjoni ta' l-iskemi speċjali għall-impjegati salarjati (uffiċċjali, ħaddiema tal-Gvern, baħħara, skrivana tan-nutara, aġenti ta' l-EDG-GDF, SNCF u RATP, impjegati ta' l-Opera u l- Comédie française, eċċ.) minbarra l-iskema għal dawk li jaħdmu fil-minjieri.

▼M10

J.   IRLANDA

▼M12

Il-benefiċċju għat-tfal, il-ħlas tat-tutur (kontributorju) u ż-żiediet tal-pensjoni tan-nisa romol (kontributorja) u tal-pensjoni ta' l-irġiel romol (kontributorja) dovuti għat-tfal eliġibbli taħt l-Att Konsolidat dwar il-Protezzjoni Soċjali tal-2005 u l-emendi sussegwenti tieghu.

▼M10

K.   L-ITALJA

▼M5

Xejn

▼M10

L.   ĊIPRU

▼A1

Xejn.

▼M10

M.   IL-LATVJA

▼A1

Xejn.

▼M10

N.   IL-LITWANJA

▼A1

Xejn.

▼M10

O.   IL-LUSSEMBURGU

▼M5

Xejn

▼M10

P.   L-UNGERIJA

▼A1

Xejn.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Xejn.

▼M10

R.   L-OLANDA

▼M5

Xejn

▼M10

S.   L-AWSTRIJA

▼M5

Xejn

▼M10

T.   IL-POLONJA

▼A1

Xejn.

▼M10

U.   IL-PORTUGALL

▼M5

Xejn

▼M10

V.   RUMANIJA

Xejn.

▼M10

W.   IS-SLOVENJA

▼A1

Xejn.

▼M10

X.   IS-SLOVAKKJA

▼A1

Xejn.

▼M10

Y.   IL-FINLANDJA

▼M5

Xejn

▼M10

Z.   L-ISVEZJA

▼M5

Xejn

▼M10

AA.   IR-RENJU UNIT

▼M5

1.   Il-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' fuq

Dispożizzjonijiet taħt l-Att dwar il-Kontribuzzjonijiet għas-Sigurtà Socjali u l-Benefiċċji tal-1992 u l-Att dwar il-Kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u l-benefiċċji (l-Irlanda ta' Fuq) 1992 dwar il-benefiċċji tat-tfal (inklużi rati ogħla għall-ġenitur waħdu); benefiċċji għat-tfal dipendenti mħallsa lill-pensjonanti u l-benefiċċji tat-tuturi.

2.   Ġibiltà

Dispożizzjonijiet taħt is- Social Security (Open Long-Term Benefits Scheme) Ordinance 1997 u s- Social Security (Closed Long-Term Benefits Scheme) Ordinance 1996 dwar żjidiet għat-tfal dipendenti mħallsa lill-pensjonanti u l-benefiċċji tat-tuturi.

▼B
L-ANNESS B

LISTI TA' ATTI LI JEMENDAW IR-REGOLAMENTI (KEE) Nru 1408/71 u (KEE) Nru 574/72

A. Att ta' Aċċessjoni ta' Spanja u l-Portugall (ĠU L 302, tal-15.11.1985, p.23)

B. Att ta' Aċċessjoni ta' l-Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja (ĠU Nru C 241, tad-29.8.1994, p. 9) kif aġġustat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/1/KE (ĠU L 1, ta' l-1.1.1995, p. 1)

1. Aġġornar bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2001/83 tat-2 ta' Ġunju 1983 (ĠU L 230, tat-22.8.1983, p. 6)

2. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1660/85 tat-13 ta' Ġunju 1985 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali lill-persuni impjegati, lill-persuni li jaħdmu għal rashom u lill-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 160, ta' l-20.6.1985, p. 1; test Spanjol: DO Edicíon especial, 1985 (05. V4), p. 142; test Portugiż; OJ DO Edição Especial, 1985 (05. F4), p. 142; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), p. 61; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), p.61)

3. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1661/85 tat-13 ta' Ġunju 1985 li jistipula l-adattazzjonijiet tekniċi għar-regoli tal-Komunità dwar is-sigurtà soċjali għall-ħaddiema migranti fejn tidħol Greenland (ĠU L 160, ta'l-20.6.1985, p. 7; test Spanjol: DO Edicíon especial, 1985 (05.04), p. 148; test Portugiż: OJ Edição Especial, 1985 (05.04), p. 148; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), p. 67; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), p. 67)

4. Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 513/86 tas-26 ta' Frar 1986 li jemenda l-annessi 1, 4, 5 u 6 għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-Applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità (ĠU L 51, tat-28.2.1986, p. 44; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), p. 73; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), p. 73)

5. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3811/86 tal-11 ta' Diċembru 1986 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali lill-persuni impjegati, lill-persuni li jaħdmu għal rashom u lill-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 355, tas-16.12.1986, p. 5; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), p. 86; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), p. 86)

6. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1305/89 tal-11 ta' Mejju 1989 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għal membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 131, tat-3.5.1985, p. 1; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), p. 143; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), p. 143)

7. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2332/89 tat-18 ta' Lulju 1989 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 224, tat-2.8.1989, p. 1; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), p. 154; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), p. 154)

8. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3427/89 tat-30 ta' Ottubru 1989 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 331, tas-16.11.1989, p. 1; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), p. 165; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), p. 165)

9. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2195/91 tal-25 ta' Ġunju 1991 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 206, tad-29.7.1991, p. 2; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05(05), p. 46; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05(05), p. 46)

10. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1247/92 tat-30 ta' April 1992 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 136, tad-19.5.1992, p. 1; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), p. 124; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), p. 124)

11. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1248/92 tat-30 ta' April 1992 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 136, tad-19.5.1992, p. 7; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), p. 130; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), p. 130)

12. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1249/92 tat-30 ta' April 1992 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 136, tad-19.5.1992, p. 28; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), p. 151; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), p. 151)

13. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1945/93 tat-30 ta' Ġunju 1993 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 u r-Regolament (KEE) Nru 1247/92 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 181, tat-23 7.1993, p. 1; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (06), p. 63; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (06), p. 63)

14. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru) 3095/95 tat-22 ta' Diċembru 1995 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità, ir-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jiffissa l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71, ir-Regolament (KEE) Nru 1247/92 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 u r-Regolament (KEE) Nru 1945/93 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1247/92 (ĠU L 335, tat-30.12.1995, p. 1)

15. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3096/95 tat-22 ta'Diċembru 1995 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 335, tat-30.12.1995, p. 10)( 1 ) ĠU L 136, tad-19.5.1992, p. 7.

( 2 ) ĠU L 136, tad-19.5.1992, p. 1.

( 3 ) ĠU L 209, tal-25.7.1998, p. 1.

( 4 ) ĠU L 164, tat-30.6.1999, p.1.

( 5 ) ĠU L 117, 4.5.2005, p. 1.