29.1.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 24/8


DIRETTIVA 2008/1/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta’ Jannar 2008

dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġiż

(Verżjoni kodifikata)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 175 (1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw mal-Kumitat tar-Reġjuni,

Waqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE ta’ l-24 ta’ Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġiż (3) ġiet emendata diversi drabi (4) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmija Direttiva għandha tiġi kkodifikata.

(2)

L-għanijiet u l-prinċipji tal-politika tal-Komunità dwar l-ambjent, kif stabbiliti fl-Artikolu 174 tat-Trattat, jikkonsistu b’mod partikolari fil-prevenzjoni, it-tnaqqis u safejn hu possibbli l-eliminazzjoni tat-tniġġiż billi tingħata prijorita għal intervent fis-sors u jiġi żgurat l-immaniġġar prudenti tar-riżorsi naturali, b’konformita mal-prinċipju ta’ “min iniġġes iħallas” u l-prinċipju tal-prevenzjoni tat-tniġġiż.

(3)

Il-Ħames Programm ta’ Azzjoni Ambjentali, li l-punti prinċipali tiegħu ġew approvati mill-Kunsill u r-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta’ l-Istati Membri, li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill, fir-riżoluzzoni ta’ l-1 ta’ Frar 1993 dwar programm tal-Komunità ta’ politika u azzjoni b’relazzjoni ma’ l-ambjent u l-iżvilupp sostenibbli (5), ta prijorita lill-kontroll integrat tat- tniġġiż bħala parti importanti mill-mixja lejn bilanċ aktar sostenibbli bejn l-attivita umana u l-iżvilupp soċjo-ekonomiku, min-naħa l-waħda, u r-riżorsi u l-kapaċita riġenerattiva tan-natura, mill-oħra.

(4)

L-implimentazzjoni ta’ azzjoni integrata sabiex jitnaqqas it-tniġġiż teħtieġ azzjoni fil-livell tal-Komunità sabiex tiġi modifikata u supplimentata l-leġislazzjoni eżistenti tal-Komunità dwar il-prevenzjoni u l-kontroll tat-tniġġiż minn impjanti industrijali.

(5)

Id-Direttiva tal-Kunsill 84/360/KEE tat-28 ta’ Ġunju 1984 dwar il-ġlieda kontra t-tniġġiż fl-arja minn impjanti industrijali (6) introduċiet qafas ġenerali li jeħtieġ awtorizzazzjoni qabel xi operazzjoni jew modifikazzjoni sostanzjali fl-installazzjonijiet industrijali li jistgħu jikkawżaw it-tniġġiż fl-arja.

(6)

Id-Direttiva 2006/11/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Frar 2006 dwar tniġġiż ikkawżat minn ċerti sustanzi perikolużi mitfugħa fl-ambjent akwatiku tal-Komunità (7) tipprevedi r-rekwiżit ta’ awtorizzazzjoni għar-rimi ta’ dawk is-sustanzi.

(7)

Għalkemm teżisti leġislazzjoni tal-Komunità dwar il-ġlieda kontra t-tniġġiż ta’ l-arja u l-prevenzjoni jew tnaqqis tar-rimi ta’ sustanzi perikolużi fl-ilma, ma hemm ebda leġislazzjoni paragunabbli tal-Komunità immirata lejn il-prevenzjoni jew it-tnaqqis ta’ emissjonijiet fil-ħamrija.

(8)

Id-diversi approċċi għall-kontroll ta’ l-emissjonijiet fl-arja, fl-ilma u fil-ħamrija separatament jistgħu jinkoraġixxu ċ-ċaqliq tat-tniġġiż bejn id-diversi mezzi ambjentali minflok jipproteġu l-ambjent kollu kemm hu.

(9)

L-għan ta’ approċċ integrat li jwassal għal kontroll ta’ tniġġiż huwa l-prevenzjoni ta’ emissjonijiet fl-arja, fl-ilma u fil-ħamrija kulfejn dan ikun prattiku, waqt li jitqies l-immaniġġar ta’ l-iskart, u, meta dan ma jkunx il-każ, li jitnaqqsu sabiex jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni għall-ambjent kollu kemm hu.

(10)

Din id-Direttiva għandha tistabbilixxi qafas ġenerali għall-prevenzjoni u l-kontroll integrati ta’ tniġġiż. Għandha tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ prevenzjoni u kontroll integrati sħiħ tat- tniġġiż sabiex jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni ta’ l-ambjent kollu kemm hu. L-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ żvilupp sostenibbli għandu jiġi promoss permezz ta’ approċċ integrat ta’ kontroll tat-tniġġiż.

(11)

Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għandhom japplikaw bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar il-valutazzjoni ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (8). Meta informazzjoni u konklużjonijiet miksuba bħala riżultat ta’ l-applikazzjoni ta’ dik id-Direttiva għandhom jiġu meqjusa fl-għoti ta’ awtorizzazzjoni, din id-Direttiva m’għandhiex taffettwa l-implimentazzjoni tad-Direttiva 85/337/KEE.

(12)

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa sabiex jiġi żgurat li l-operatur ta’ l-attivitajiet industrijali imsemmijin f’din id-Direttiva jikkonforma mal-prinċipji ġenerali ta’ ċerti obbligi bażiċi. Għal dak il-għan għandu jkun biżżejjed għall-awtoritajiet kompetenti li jqisu dawk il-prinċipji ġenerali meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet ta’ l-awtorizzazzjoni.

(13)

Uħud mid-dispożizzjonijiet adottati skond din id-Direttiva għandhom jiġu applikati għall-installazzjonijiet eżistenti wara t-30 ta’ Ottubru 2007 u oħrajn kellhom jiġu applikati mit-30 ta’ Ottubru 1999.

(14)

Biex jingħelbu l-problemi tat-tniġġiż b’mod aktar effettiv u effiċjenti, għandha tingħata konsiderazzjoni għall-aspetti ambjentali mill-operatur. Dawk l-aspetti għandhom jiġu komunikati lill-awtorità jew awtoritajiet kompetenti sabiex ikunu sodisfatti, qabel ma jagħtu l-permess, li l-miżuri xierqa kollha ta’ prevenzjoni jew ta’ kontroll tat-tniġġiż ikunu ġew stabbiliti. Proċeduri differenti ħafna ta’ applikazzjoni jistgħu jagħtu lok għal livelli differenti ta’ protezzjoni ta’ l-ambjent u kuxjenza pubblika. Għalhekk, applikazzjonijiet għall-permessi skond din id-Direttiva għandhom jinkludu data minima.

(15)

Il-koordinazzjoni sħiħa tal-proċedura ta’ awtorizzazzjoni u kundizzjonijiet bejn l-awtoritajiet kompetenti għandha tagħmilha possibbli li jinkiseb l-ogħla livell prattiku ta’ protezzjoni għall-ambjent kollu kemm hu.

(16)

L-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti għandhom jagħtu jew jemendaw permess biss meta l-miżuri integrati ta’ protezzjoni ambjentali għall-arja, l-ilma u l-art ikunu ġew stabbiliti.

(17)

Il-permess għandu jinkludi l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jitħarsu l-kundizzjonijiet ta’ l-awtorizzazzjoni u b’hekk jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni ta’ l-ambjent kollu kemm hu. Bla ħsara għall-proċedura ta’ l-awtorizzazzjoni, dawk il-miżuri jistgħu wkoll ikunu s-suġġett ta’ rekwiżiti ġenerali obbligatorji.

(18)

Il-valuri tal-limiti ta’ l-emissjonijiet, parametri jew miżuri tekniċi ekwivalenti għandhom ikunu bbażati fuq l-aħjar teknika disponibbli, mingħajr ma jiġi preskritt l-użu ta’ xi teknika jew teknoloġija speċifika u billi jkunu meqjusa l-karatteristiċi tekniċi ta’ l-installazzjoni konċernata, il-pożizzjoni ġeografika tagħha u l-kundizzjonijiet ambjentali lokali. Fil-każijiet kollha l-kundizzjonijiet ta’ l-awtorizzazzjoni għandhom jistabbilixxu dispożizzjonijiet dwar it-tnaqqis tat-tniġġiż fuq distanzi twal jew bejn il-fruntieri u jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni għall-ambjent kollu kemm hu.

(19)

Għandhom ikunu l-Istati Membri li jistabbilixxu kif il-karatteristiċi tekniċi ta’ l-installazzjoni konċernata, il-pożizzjoni ġeografika tagħha u l-kundizzjonijiet lokali ambjentali jistgħu, meta xieraq, jiġu meqjusa.

(20)

Meta livell ta’ kwalità ambjentali jeħtieġ kundizzjonijiet aktar stretti minn dawk li jistgħu jinkisbu bl-użu ta’ l-aħjar teknika disponibbli, fil-permess għandhom ikunu meħtieġa b’mod partikolari, kundizzjonijiet supplimentari, bla ħsara għal miżuri oħra li jistgħu jittieħdu sabiex jitħarsu l-livelli ta’ kwalità ambjentali.

(21)

Minħabba li l-aħjar teknika disponibbli tinbidel maż-żmien, partikolarment fid-dawl ta’ l-avanzi tekniċi, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jimmonitorjaw jew ikunu infurmati b’tali progress.

(22)

Bdil f’installazzjoni jista’ jagħti lok għal tniġġiż. L-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti għandhom għalhekk jiġu notifikati b’kull bidla li tista’ taffettwa l-ambjent. Tibdil sostanzjali f’impjant għandu jkun suġġett għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni minn qabel skond din id-Direttiva.

(23)

Il-kundizzjonijiet ta’ l-awtorizzazzjoni għandhom perjodikament jiġu riveduti u fejn meħtieġ aġġornati. Taħt ċerti kundizzjonijiet, għandhom f’kull każ jiġu eżaminati mill-ġdid.

(24)

Il-parteċipazzjoni pubblika effettiva fit-teħid tad-deċiżjonijiet għandha tgħin lill-pubbliku li jesprimi, u lil min jagħmel id-deċiżjoni li jqis, l-opinjonijiet u t-tħassib li jistgħu jkunu rilevanti għal dawn id-deċiżjonijiet, sabiex b’hekk jiżdiedu l-kontabbiltà u t-trasparenza tal-proċess tal-għemil tad-deċiżjonijiet u jikkontribwixxu għall-konoxxenza tal-kwistjonijiet ambjentali u l-appoġġ għad-deċiżjonijiet meħuda. Partikolarment, il-pubbliku għandu jkollu aċċess għall-informazzjoni dwar l-operazzjoni ta’ l-installazzjonijiet u l-effett potenzjali tagħhom fuq l-ambjent, u, qabel ma tittieħed kwalunkwe deċiżjoni, għall-informazzjoni relatata ma’ applikazzjonijiet għall-permessi għal installazzjonijiet ġodda jew għal tibdil sostanzjali u relatata ma’ l-istess permessi, ma’ l-aġġornament tagħhom u mad-data rilevanti għas-sorveljanza.

(25)

Il-parteċipazzjoni, inkluża l-parteċipazzjoni mill-assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet u l-gruppi, b’mod partikolari l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu l-protezzjoni ambjentali, għandha għalhekk tiġi inkoraġġita, inkluża l-edukazzjoni tal-pubbliku li tippromwovi l-ambjent.

(26)

Fil-25 ta’ Ġunju 1998 il-Komunità ffirmat il-Konvenzjoni tan-NUECE dwar l-Aċċess għat-Tagħrif, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Tiswir tad-Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja f’Materji Ambjentali (“il-Konvenzjoni ta’ Århus”). Fost il-miri tal-Konvenzjoni ta’ Århus hemm ix-xewqa li jiġu ggarantiti d-drittijiet tal-parteċipazzjoni pubblika fit-tfassil tad-deċiżjonijiet f’materji ambjentali sabiex jikkontribwixxu għall-protezzjoni tad-dritt għall-għixien f’ambjent li huwa adegwat għas-saħħa u l-benesseri personali.

(27)

L-iżvilupp u l-iskambju ta’ tagħrif fil-livell tal-Komunità dwar l-aħjar teknika disponibbli għandhom jgħinu sabiex jiġu raddrizzati l-iżbilanċi teknoloġiċi fil-Komunità, għandhom jippromwovu t-tixrid mad-dinja kollha tal-valuri ta’ limiti u teknika użati fil-Komunità u għandhom jgħinu lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni effikaċi ta’ din id-Direttiva.

(28)

Għandhom isiru regolarment rapporti dwar l-implimentazzjoni u l-effettivita ta’ din id-Direttiva.

(29)

Din id-Direttiva tikkonċerna installazzjonijiet li l-potenzjal tagħhom għat-tniġġiż, u għalhekk għal tniġġiż bejn il-fruntieri, huwa sinifikanti. Konsultazzjoni ta’ bejn il-fruntieri għandha tiġi organizzata meta applikazzjonijiet jirrelataw ma’ ħruģ ta’ liċenzji għal installazzjoniiet ġodda jew għal tibdil sostanzjali f’installazzjonijiet li x’aktarx jista’ jkollhom effetti ambjentali negattivi sinifikanti. L-applikazzjonijiet li jirrelataw ma’ dawk il-proposti jew ma’ tibdil sostanzjali għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku ta’ l-Istat Membru li x’aktarx jista’ jiġi affettwat.

(30)

Il-ħtieġa għal azzjoni tista’ tiġi identifikata fil-livell tal-Komunità sabiex jiġu stabbiliti valuri ta’ limiti ta’ emissjonijiet għal ċerti kategoriji ta’ installazzjonijiet u mezzi ta’ tniġġiż koperti b’din id-Direttiva. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jiffissaw il-valuri ta’ limiti ta’ emissjonijiet bħal dawk skond id-dispożizzjonijiet tat-Trattat.

(31)

Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għandhom japplikaw bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Komunità dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

(32)

Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-obbligi ta’ l-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-trażpożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi kif imniżżla fl-Anness VI, Parti B,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Għan u kamp ta’ applikazzjoni

L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li tinkiseb prevenzjoni u kontroll sħiħ ta’ tniġġiż li jinħoloq mill-attivitajiet elenkati fl-Anness I. Tistabbilixxi miżuri maħsuba għall-prevenzjoni jew, meta dan ma jkunx prattiku, għal tnaqqis ta’ emissjonijiet fl-arja, fl-ilma u fl-art mill-attivitajiet imsemmija hawn fuq, inklużi miżuri dwar skart, sabiex jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni ta’ l-ambjent kollu kemm hu, bla ħsara għad-Direttiva 85/337/KEE u għad-dispożizzjonijiet oħra rilevanti tal-Komunità.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

(1)

“sustanza” tfisser kull element kimiku u l-komposti tiegħu, bl-eċċezzjoni ta’ sustanzi radjuattivi fis-sens tad-Direttiva tal-Kunsill 96/29/Euratom tat-13 ta’ Mejju 1996 li tistabbilixxi standards bażiċi ta’ sigurtà għall-ħarsien tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali kontra l-perikli li jiġu minn radjazzjoni jonizzanti (9) u organiżmi ġenetikament modifikati fis-sens tad-Direttiva tal-Kunsill 90/219/KEE tat-23 ta’ April 1990 dwar l-użu fil-magħluq ta’ mikro-organiżmi modifikati ġenetikament (10) u d-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament (11);

(2)

“tniġġiż” tfisser l-introduzzjoni diretta jew indiretta, bħala riżultat ta’ attivita umana, ta’ sustanzi, vibrazzjonijiet, sħana jew ħsejjes fl-arja, fl-ilma jew fl-art li jistgħu jkunu ta’ ħsara għas-saħħa tal-bniedem jew għall-kwalità ta’ l-ambjent, li tirriżulta fi ħsara għal proprjetà materjali, jew tgħarraq jew tfixkel il-kumditajiet u l-użi oħra leġittimi ta’ l-ambjent;

(3)

“installazzjoni” tfisser unità teknika stazzjonarja li fiha titwettaq attivita waħda jew aktar minn dawk elenkati fl-Anness I, u kull attivita oħra direttament assoċjata li jkollha konnessjoni teknika ma’ l-attivitajiet imwettqa fuq dak is-sit u li jista’ jkollha effett fuq emissjonijiet u tniġġiż;

(4)

“installazzjoni eżistenti” tfisser installazzjoni li fit-30 ta’ Ottubru 1999, skond il-leġislazzjoni eżistenti qabel dik id-data’, kienet operata jew awtorizzata jew, skond il-fehma ta’ l-awtorità kompetenti kienet is-suġġett ta’ talba sħiħa għall-awtorizzazzjoni, sakemm dik l-installazzjoni bdiet tiġi operata mhux aktar tard mit-30 ta’ Ottubru 2000;

(5)

“emissjoni” tfisser ir-rilaxx dirett jew indirett ta’ sustanzi, vibrazzjonijiet, sħana jew ħsejjes minn għejun individwali jew diffużi fl-installazzjoni għal ġo l-arja, l-ilma jew l-art;

(6)

“valuri ta’ limiti ta’ emissjonijiet” tfisser il-massa, espressa f’termini ta’ ċerti parametri speċifiċi, konċentrament u/jew livell ta’ emissjoni, li ma jistgħux jinqabżu matul perijodu wieħed jew aktar ta’ żmien; valuri ta’ limiti ta’ emissjonijiet jistgħu wkoll jiġu stabbiliti għal ċerti gruppi, familji jew kategoriji ta’ sustanzi, b’mod partikolari għal dawk elenkati fl-Anness III. Il-valuri ta’ limiti ta’ emissjonijiet ta’ sustanzi għandhom normalment japplikaw fil-punt meta l-emissjonijiet iħallu l-installazzjoni, b’kull taħlit jiġi injorat meta dawn ikunu qed jiġu stabbiliti; fir-rigward ta’ rilaxx indirett fl-ilma, jista’ jitqies l-effett ta’ impjant ta’ trattament ta’ l-ilma meta jiġu stabbiliti l-valuri ta’ limiti ta’ emissjoni ta’ l-installazzjoni involuta, iżda li jiġi garantit livell ekwivalenti ta’ protezzjoni ta’ l-ambjent kollu kemm hu u sakemm dan ma jwassalx għal livelli għola ta’ tniġġiż fl-ambjent, bla ħsara għad-Direttiva 2006/11/KE jew għad-Direttivi li jimplimentawha;

(7)

“livell ta’ kwalità ambjentali” tfisser is-sett ta’ rekwiżiti li għandhom jitwettqu fi żmien partikolari minn ambjent partikolari jew parti partikolari minnu, kif stabbilit fil-leġislazzjoni tal-Komunità;

(8)

“awtorità kompetenti” tfisser l-awtorità jew l-awtoritajiet jew korpi responsabbli skond id-dispożizzjonijiet legali ta’ l-Istati Membri għat-twettiq ta’ l-obbligi li joħorġu minn din id-Direttiva;

(9)

“permess” tfisser dik il-parti minn deċiżjoni bil-miktub jew id-deċiżjoni bil-miktub kollha kemm hi (jew diversi deċiżjonijiet bħal dawk) li tagħti l-awtorizzazzjoni sabiex tiġi operata installazzjoni sħiħa jew parti minnha, bla ħsara għal ċerti kundizzjonijiet li jiggarantixxu li l-installazzjoni tkun tikkonforma mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva. Permess wieħed jista’ jkopri installazzjoni waħda jew aktar jew partijiet minn installazzjonijiet fuq l-istess sit imħaddma mill-istess operatur;

(10)

“bidla fl-operazzjoni” tfisser bidla fin-natura jew funzjonament, jew estensjoni, ta’ l-installazzjoni li jista’ jkollha konsegwenzi fuq l-ambjent;

(11)

“bidla sostanzjali” tfisser bidla fl-operazzjoni li, fl-opinjoni ta’ l-awtorità kompetenti, jista’ jkollha effetti negattivi sinifikanti fuq il-bniedem jew l-ambjent; għall-għanijiet ta’ din id-definizzjoni, kull bidla jew estensjoni ta’ ħidma għandhom jitqiesu li jkunu sostanzjali jekk il-bidla jew l-estensjoni fihom infushom jissodisfaw l-għetiebi, jekk ikun hemm minnhom, iddikjarati fl-Annes I;

(12)

“l-aħjar teknika disponibbli” tfisser l-istadju l-aktar effettiv u avanzat fl-iżvilupp ta’ attivitajiet u l-metodi tagħhom ta’ operazzjoni li jindikaw l-adattabbiltà prattika ta’ teknika partikolari li tipprovdi fil-prinċipju l-bażi għall-valuri ta’ limiti ta’ emissjonijiet maħsuba sabiex jiġu evitati u, fejn dan ma jkunx prattiku, jitnaqqsu b’mod ġenerali l-emissjonijiet u l-impatt fuq l-ambjent kollu kemm hu:

(a)

“teknika” tinkludi kemm it-teknoloġija użata u l-mod li bih l-installazzjoni tkun diżinjata, mibnija, operata u dekommissjonata;

(b)

“teknika disponibbli” tfisser dawk il-mezzi tekniċi żviluppati fuq skala li tippermetti l-implimentazzjoni fis-settur rilevanti industrijali, taħt kundizzjonijiet ekonomiċi u teknikament vijabbli, b’kont meħud tan-nefqiet u l-vantaġġi, sew jekk il-mezzi tekniċi jkunu użati u prodotti ġewwa l-Istat Membru in kwistjoni sew jekk le, sal-limitu li dawn ikunu raġjonevolment aċċessibbli għall-operatur;

(ċ)

“l-aħjar” tfisser l-aktar waħda effettiva sabiex jinkiseb livell ġenerali għoli ta’ protezzjoni ta’ l-ambjent kollu kemm hu.

Fid-determinazzjoni ta’ l-aħjar teknika disponibbli, għandha tingħata konsiderazzjoni speċjali lill-elementi elenkati fl-Anness IV;

(13)

“operatur” tfisser kull persuna naturali jew legali li topera jew tikkontrolla l-installazzjoni jew, meta jkun hemm dispożizzjoni dwar dan fil-leġislazzjoni nazzjonali, il-persuna li lilha tiġi delegata s-setgħa ekonomika deċiżiva għat-thaddim tekniku ta’ l-installazzjoni;

(14)

“il-pubbliku” tfisser persuna jew iktar naturali jew legali, u, skond il-leġislazzjoni jew il-prattika nazzjonali, l-assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet jew il-gruppi tagħhom;

(15)

“il-pubbliku interessat” tfisser il-pubbliku affettwat jew x’aktarx li jiġi affettwat bit-teħid ta’ deċiżjoni dwar il-ħruġ jew l-aġġornar ta’ permess jew ta’ kundizzjonijiet ta’ permess jew li għandu interess fihom; għall-għanijiet ta’ din id-definizzjoni, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu l-protezzjoni ta’ l-ambjent u jissodisfaw kull ħtieġa taħt il-liġijiet nazzjonali għandhom jitqiesu li għandhom interess.

Artikolu 3

Prinċipji ġenerali li jirregolaw l-obbligi bażiċi ta’ l-operatur

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa li jiddisponu li l-awtoritajiet kompetenti jiżguraw li l-installazzjonijiet jitħaddmu b’mod illi:

(a)

il-miżuri kollha xierqa preventivi jittieħdu kontra t-tniġġiż, b’mod partikolari permezz ta’ l-applikazzjoni ta’ l-aħjar tekniċi disponibbli;

(b)

ma jiġi kawżat ebda tniġġiż sinifikanti;

(ċ)

tiġi evitata l-produzzjoni ta’ skart skond id-Direttiva 2006/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2006 dwar l-iskart (12); fejn jiġi prodott l-iskart, dan jinġabar lura jew, fejn dan mhux teknikament u ekonomikament possibbli, jintrema waqt li jiġi evitat jew jitnaqqas kull impatt fuq l-ambjent;

(d)

l-enerġija tintuża b’mod effiċjenti;

(e)

għandhom jittieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiġu evitati aċċidenti u jiġu limitati l-konsegwenzi tagħhom;

(f)

jittieħdu l-miżuri meħtieġa fuq il-waqfien definittiv ta’ attivitajiet sabiex jiġi evitat kull riskju ta’ tniġġiż u sabiex is-sit ta’ l-operazzjoni jiġi lura għal stat sodisfaċenti.

2.   Għall-għanijiet ta’ konformita ma’ dan l-Artikolu, għandu jkun biżżejjed jekk l-Istati Membri jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jqisu l-prinċipji ġenerali preskritti f’ paragrafu 1 meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-permess.

Artikolu 4

Permessi għal installazzjonijiet ġodda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li ebda installazzjoni ġdida ma tiġi operata mingħajr ma jkun inħareġ permess skond din id-Direttiva, bla ħsara għall-eċċezzjonijiet previsti fid-Direttiva 2001/80/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2001 dwar il-limitazzjoni ta’ l-emissjonijiet ta’ ċerti sustanzi li jniġġżu l-arja minn impjanti kbar tal-kombustjoni (13).

Artikolu 5

Rekwiżiti għall-għoti ta’ permessi għal installazzjonijiet eżistenti

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti josservaw, permezz ta’ permessi skond l-Artikoli 6 u 8 jew, kif xieraq, billi jikkunsidraw mill-ġdid u, fejn meħtieġ, billi jaġġornaw il-kundizzjonijiet, li l-installazzjonijiet eżistenti joperaw skond ir-rekwiżiti ta’ l-Artikoli 3, 7, 9, 10 u 13, l-Artikolu 14(a) u (b) u l-Artikolu 15 (2) mhux aktar tard mit-30 ta’ Ottubru 2007, bla hsara għall-leġislazzjoni speċifika tal-Komunità.

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 1, 2, 11 u 12, l-Artikolu 14(ċ), l-Artikoli 15(1) u (3), l-Artikoli 17, 18 u l-Artikolu 19(2) għal installazzjonijiet eżistenti mit-30 ta’ Ottubru 1999.

Artikolu 6

Applikazzjonijiet għal permessi

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li applikazzjoni lill-awtorità kompetenti għal permess tkun tinkludi deskrizzjoni ta’:

(a)

l-installazzjoni u l-attivitajiet tagħha;

(b)

il-materja prima u dik awżiljari, sustanzi oħra u l-enerġija użata fi jew ġenerata mill-installazzjoni;

(ċ)

l-għejun ta’ emissjoni mill-installazzjoni;

(d)

il-kundizzjonijiet tas-sit ta’ l-installazzjoni;

(e)

in-natura u l-kwantitajiet ta’ emissjonijiet imbassra mill-installazzjoni f’kull mezz kif ukoll l-identifikazzjoni ta’ l-effetti sinifikanti ta’ l-emissjonijiet fuq l-ambjent;

(f)

it-teknoloġija proposta u teknika oħra għall-prevenzjoni jew, fejn dan ma jkunx possibbli, għat-tnaqqis ta’ emissjonijiet mill-installazzjoni;

(ġ)

fejn meħtieġ, il-miżuri għall-prevenzjoni u l-irkupru ta’ l-iskart ġenerat mill-installazzjoni;

(h)

miżuri oħra maħsuba għat-tħaris tal-prinċipji ġenerali ta’ l-obbligi bażiċi ta’ l-operatur kif previsti fl-Artikolu 3;

(i)

miżuri maħsuba għall-osservazzjoni ta’ l-emissjonijiet fl-ambjent;

(j)

l-alternattivi prinċipali, jekk ikun hemm minnhom, studjati f’deskrizzjoni fil-qosor mill-applikant.

Applikazzjoni għal permess għandha tinkludi wkoll sommarju mhux tekniku tad-dettalji msemmijin f’punti (a) sa (ħ).

2.   Meta tagħrif mogħti skond ir-rekwiżiti previsti fid-Direttiva 85/337/KEE jew rapport ta’ sigurtà mħejji skond id-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE tad-9 ta’ Diċembru 1996 dwar il-kontroll ta’ perikoli ta’ aċċidenti kbar fl-użu ta’ sustanzi perikolużi (14) jew tagħrif ieħor mogħti b’konformità ma’ leġislazzjoni oħra jkun jissodisfa kwalunkwe wieħed mir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu, dak it-tagħrif jista’ jiġi inkluż fi, jew mehmuż ma’, l-applikazzjoni.

Artikolu 7

Trattament sħiħ dwar il-ħruġ ta’ permessi

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li l-kundizzjonijiet u l-proċedura dwar l-għoti ta’ permess jiġu koordinati kollha kemm huma meta aktar minn awtorità kompetenti waħda tkun involuta, sabiex jiġi garantit mod sħiħ u effettiv mill-awtoritajiet kompetenti kollha għal din il-proċedura.

Artikolu 8

Deċiżjonijiet

Bla ħsara għar-rekwiżiti l-oħra stabbiliti fil-leġislazzjoni nazzjonali jew dik tal-Komunità, l-awtorità kompetenti għandha tagħti permess li jkun fih kundizzjonijiet li jiggarantixxu li l-installazzjoni tikkonforma mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva jew, jekk ma tkunx, għandha tirrifjuta li tagħti l-permess.

Il-permessi kollha mogħtija u l-permessi modifikati għandhom jinkludu dettalji ta’ l-arranġamenti magħmula għall-protezzjoni ta’ l-arja, l-ilma u l-art kif imsemmi f’din id-Direttiva.

Artikolu 9

Kundizzjonijiet tal-permess

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-permess ikun jinkludi l-miżuri kollha meħtieġa għall-konformita mar-rekwiżiti ta’ l-Artikoli 3 u 10 għall-għoti ta’ permessi sabiex jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni għall-ambjent kollu kemm hu permess tal-protezzjoni ta’ l-arja, l-ilma u l-art.

2.   Fil-każ ta’ installazzjoni ġdida jew bidla sostanzjali fejn japplika l-Artikolu 4 tad-Direttiva 85/337/KEE kull informazzjoni rilevanti miksuba jew konklużjonijiet milħuqa skond l-Artikoli 5, 6 u 7 ta’ dik id-Direttiva għandhom jiġu meqjusa għall-għanijiet ta’ l-għoti tal-permess.

3.   Il-permess għandu jinkludi l-limiti tal-valuri ta’ emissjoni għal sustanzi li jniġġżu, b’mod partikolari dawk elenkati fl-Anness III, li x’aktarx joħorġu mill-installazzjoni konċernata fi kwantitajiet sinifikanti, wara li tkun ikkunsidrata n-natura u l-potenzjal tagħhom li jitrasferixxu t-tniġġiż minn mezz għal ieħor (ilma, arja u art). Jekk ikun meħtieġ, il-permess għandu jinkludi rekwiżiti adatti li jiżguraw il-protezzjoni tal-ħamrija u l-ilma ta’ taħt l-art u miżuri li jikkonċernaw l-immaniġġar ta’ l-iskart ġenerat mill-installazzjoni. Fejn xieraq, il-limiti tal-valuri jistgħu jiġu supplimentati jew mibdula b’parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi.

Għal installazzjonijiet li jaqgħu taħt punt 6.6 fl-Anness I, il-valuri tal-limiti ta’ emissjoni stabbiliti skond dan il-paragrafu għandhom jieħdu f’konsiderazzjoni l-prattiċi adattati għal dawn il-kategoriji ta’ installazzjonijiet.

Meta l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra tad-dinja minn installazzjoni jiġu speċifikati fl-Anness I mad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità (15) fir-rigward ta’ attività mwettqa f’dik l-installazzjoni, il-permess ma għandux jinkludi valur tal-limitu ta’ l-emissjonijiet għall-emissjonijiet diretti ta’ dan il-gass għajr jekk meħtieġ sabiex jiġi żgurat li ma jiġi kkawżat l-ebda tniġġiż lokali sinifikanti.

Għall-attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-Direttiva 2003/87/KE, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li ma jimponux rekwiżiti relatati ma’ l-effiċjenza ta’ l-enerġija rigward l-unitajiet tal-kombustjoni jew emissjonijiet oħra li jitfgħu id-dijossidu tal-karbonju fuq is-sit.

Meta xieraq, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jemendaw il-permess kif xieraq.

It-tielet, ir-raba’ u l-ħames subparagrafi ma għandhomx japplikaw għall-installazzionijiet esklużi temporanjament mill-iskema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjoni tal-gassijiet serra ġewwa l-Komunità skond l-Artikolu 27 tad-Direttiva 2003/87/KE.

4.   Bla ħsara għall-Artikolu 10, il-valuri tal-limiti ta’ emissjoni u l-parametri ekwivalenti u l-miżuri tekniċi msemmijin fil-paragrafu 3 għandhom jiġu bażati fuq l-aħjar teknika disponibbli, mingħajr ma jiġi preskritt l-użu ta’ xi teknika jew teknoloġija speċifika, iżda billi jkunu meqjusa l-karatteristiċi tekniċi ta’ l-installazzjoni konċernata, il-lokazzjoni ġeografika tagħha, u l-kundizzzjonijiet lokali ambjentali. Fiċ-ċirkostanzi kollha, il-kundizzjonijiet tal-permess għandu jkun fihom dispożizzjonijiet dwar it-tnaqqis ta’ tniġġiż f’distanzi fit-tul jew bejn il-fruntieri u jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni għall-ambjent kollu kemm hu.

5.   Il-permess għandu jkun fih ir-rekwiżiti adattati għall-osservazzjoni tar-rilaxx, li jispeċifikaw il-metodoloġija u l-frekwenza tal-kejl, il-proċedura ta’ valutazzjoni u obbligu li l-awtorità kompetenti tingħata d-data meħtieġa għall-ivverifikar tal-konformita mal-permess.

Għal installazzjonijiet taħt punt 6.6 fl-Anness I, il-miżuri msemmijin f’dan il-paragrafu jistgħu iqisu n-nefqiet u l-benefiċċji.

6.   Il-permess għandu jkun fih miżuri li jirrelataw għal kundizzjonijiet barra minn dawk il-kundizzjonijiet dwar l-operazzjoni normali. B’hekk, meta jkun hemm riskju li l-ambjent jista’ jiġ affettwat, għandha ssir dispożizzjoni xierqa għall-bidu tat-tħaddim, tnixxijiet, tħaddim ħażin, waqfien momentanju, u waqfien definittiv ta’ l-operazzjonijiet.

Il-permess jista’ wkoll ikun fih derogi temporanji mir-rekwiżiti tal-paragrafu 4 jekk pjan ta’ rijabilitazzjoni approvat mill-awtorità kompetenti jiżgura li dawn ir-rekwiżiti jiġu sodisfatti fi żmien sitt xhur u jekk il-proġett iwassal għal tnaqqis fit-tniġġiż.

7.   Il-permess jista’ jkun fih kundizzjonijiet speċifiċi oħra għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva skond kif l-Istat Membru jew l-awtorità kompetenti jqisuh xieraq.

8.   Bla ħsara għall-obbligu li tkun implimentata proċedura ta’ permess skond din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu jippreskrivu ċerti rekwiżiti għal ċerti kategoriji ta’ installazzjonijiet b’regoli li jorbtu b’mod ġenerali minflok li jinkluduhom fil-kundizzjonijiet tal-permessi individwali, sakemm ikun hemm approċċ integrat u jiġi żgurat livell għoli ekwivalenti ta’ protezzjoni għall-ambjent kollu kemm hu.

Artikolu 10

L-aħjar teknika disponibbli u livelli ambjentali ta’ kwalità

Meta l-livell ta’ kwalità ambjentali jeħtieġ kundizzjonijiet aktar stretti minn dawk li jistgħu jinkisbu bl-użu ta’ l-aħjar teknika disponibbli, għandhom b’mod partikolari ikunu meħtieġa, fil-permess, miżuri addizzjonali, bla ħsara għal miżuri oħra li jistgħu jittieħdu sabiex jitħarsu l-livelli ta’ kwalità ambjentali.

Artikolu 11

Żviluppi fl-aħjar teknika disponibbli

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità kompetenti ssegwi jew tkun infurmata bl-aħjar teknika disponibbli.

Artikolu 12

Bidliet minn operaturi għal installazzjonijiet

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-operatur jinforma lill-awtoritajiet kompetenti b’kull bidla pjanata fl-operazzjoni. Meta jkun il-każ, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jaġġornaw il-permess jew il-kundizzjonijiet.

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li ebda tibdil sostanzjali ma jsir mingħajr permess maħruġ skond din id-Direttiva. L-applikazzjoni għal permess u d-deċiżjoni mill-awtorità kompetenti għandhom ikopru dawk il-partijiet ta’ l-installazzjoni u dawk l-aspetti elenkati fl-Artikolu 6 li jistgħu jiġu affettwati mill-bidla. Id-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ l-Artikolu 3, l-Artikoli 6 sa 10 u l-Artikoli 15(1), (2) u (3) għandhom jgħoddu mutatis mutandis.

Artikolu 13

Kunsiderazzjoni mill-ġdid u aġġornament tal-kundizzjonijiet tal-permess mill-awtorità kompetenti

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti perjodikament jikkunsidraw mill-ġdid u, fejn meħtieġ, jaġġornaw il-kundizzjonijiet tal-permess.

2.   Il-kunsiderazzjoni mill-ġdid għandha f’kull każ titwettaq meta:

(a)

it-tniġġiż ikkawżat mill-installazzjoni ikun tant kbir li l-valuri eżistenti tal-limiti ta’ emissjoni tal-permess ikunu jeħtieġu li jiġu riveduti jew valuri ġodda bħal dawk jeħtieġu li jkunu inklużi fil-permess;

(b)

bidliet sostanzjali fl-aħjar tekniċi disponibbli jagħmluha possibbli li jitnaqqsu l-emissjonijiet b’mod sinifikanti mingħajr ma jimponu spejjeż eċċessivi;

(ċ)

is-sigurtà operattiva tal-proċess jew ta’ l-attivita teħtieġ li jintużaw tekniċi oħra;

(d)

dispożizzjonijiet ġodda fil-leġislazzjoni tal-Komunità jew dik nazzjonali hekk jitolbu.

Artikolu 14

Konformità mal-kundizzjonijiet tal-permess

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li:

(a)

il-kundizzjonijiet tal-permess jiġu mħarsa mill-operatur waqt l-operazzjoni ta’ l-installazzjoni;

(b)

l-operatur regolarment jinforma lill-awtorità kompetenti bir-riżultati ta’ l-osservazzjoni ta’ ħruġ u, mingħajr dewmien, b’kull inċident jew aċċident li jaffettwa l-ambjent b’mod sinifikanti;

(ċ)

l-operaturi ta’ installazzjonijiet joffru lir-rappreżentanti ta’ l-awtorità kompetenti l-għajnuna kollha meħtieġa sabiex jippermettulhom li jwettqu kull spezzjoni ġewwa l-installazzjoni, sabiex jieħdu kampjuni u sabiex jiġbru kull tagħrif meħtieġ għat-twettiq tad-dmirijiet tagħhom għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 15

Aċċess għal informazzjoni u parteċipazzjoni pubblika fil-proċedura tal-permess

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-pubbliku interessat jingħata opportunitajiet minn kmieni u effettivi sabiex jipparteċipa fil-proċedura għal:

(a)

il-ħruġ ta’ permess għal installazzjonijiet ġodda;

(b)

il-ħruġ ta’ permess għal kull bidla sostanzjali;

(ċ)

l-aġġornament ta’ permess jew il-kundizzjonijiet ta’ permess għal installazzjoni skond l-Artikolu 13(2)(a).

Il-proċedura ddikjarata fl-Anness V għandha tapplika għall-għanijiet ta’ din il-parteċipazzjoni.

2.   Ir-riżultati ta’ l-osservazzjoni ta’ ċirkolari kif meħtieġ skond il-kundizzjonijiet tal-permess imsemmijin fl-Artikolu 9 u miżmumin mill-awtorità kompetenti għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw bla ħsara għar-restrizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 4(1), (2) u (4) tad-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali (16).

4.   Meta tkun ittieħdet deċiżjoni, l-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lill-pubbliku skond il-proċeduri xierqa u għandha tagħmel disponibbli lill-pubbliku t-tagħrif li ġej:

(a)

il-kontenut tad-deċiżjoni, inkluża kopja tal-permess u ta’ kull kundizzjoni u ta’ kull aġġornament sussegwenti; u

(b)

wara li tkun eżaminat it-tħassib u l-opinjonijiet espressi mill-pubbliku interessat, ir-raġunijiet ewlenin u l-konsiderazzjonijiet li fuqhom tkun imsejsa d-deċiżjoni, inkluż it-tagħrif dwar il-proċess tal-parteċipazzjoni tal-pubbliku.

Artikolu 16

L-aċċess għall-ġustizzja

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi, skond is-sistema legali nazzjonali rilevanti, il-membri tal-pubbliku interessat ikollhom aċċess għal rivista quddiem qorti tal-ġustizzja jew korp ieħor indipendenti u imparzjali stabbilit bil-liġi sabiex jisfida l-legalità sostanzjali jew proċedurali tad-deċiżjonijiet, l-atti jew l-omissjonijiet bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta’ din id-Direttiva dwar il-parteċipazzjoni tal-pubbliku meta:

(a)

ikollhom interess biżżejjed, jew,

(b)

izommu l-indebboliment ta’ dritt, meta l-liġi amministrattiva proċedurali ta’ Stat Membru teħtieġ dan bħala pre-kundizzjoni.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu f’liema stadju jistgħu jiġu rrikużati d-deċiżjonijiet, l-atti jew l-omissjonijiet.

3.   Dak li jikkostiwixxi interess suffiċjenti u l-indebboliment ta’ dritt għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri, b’mod konsistenti mal-mira li jingħata aċċess għall-ġustizzja lill-pubbliku interessat. Għal dan il-fini, l-interess ta’ kull organizzazzjoni mhux governattiva li tippromwovi l-protezzjoni ta’ l-ambjent u li tiltaqa’ ma’ rekwiżiti imposti skond il-liġijiet nazzjonali għandu jitqies biżżejjed għall-għan ta’ punt (a) ta’ paragrafu 1.

Dawn l-organizzazzjonijiet għandhom jitqiesu wkoll li għandhom drittijiet kapaċi li jiġu indebboliti għall-għan ta’ punt (b) ta’ paragrafu 1.

4.   Id-disposizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu ma għandhomx jeskludu l-possibbiltà ta’ proċedura ta’ rivista preliminari quddiem awtorità amminisrattiva u ma għandhomx jaffettwaw ir-rekwiżit ta’ l-eżawriment tal-proċeduri tar-reviżjoni amministrattiva qabel ir-rikors għall-proċeduri tar-reviżjoni ġudizzjarja, meta jeżisti dan ir-rekwiżit taħt il-liġijiet nazzjonali.

Kull proċedura bħal din għandha tkun ġusta, retta, f’waqtha u ma tiswiex tant li tkun projbittiva.

5.   Sabiex iżidu l-effettività tad-disposizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jsir disponibbli tagħrif prattiku lill-pubbliku dwar l-aċċess għall-proċeduri amministrativi u ġudizzjarji tar-reviżjoni.

Artikolu 17

Skambju ta’ tagħrif

1.   Bil-ħsieb li jsir skambju ta’ tagħrif, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jibagħtu lill-Kummissjoni kull tliet snin, u għall-ewwel darba qabel it-30 ta’ April 2001, id-data rappreżentattiva disponibbli dwar il-valuri ta’ limiti stabbiliti minn kategorija speċifika ta’ attivitajiet skond l-Anness I u, jekk xieraq, l-aħjar tekniki disponibbli li minnhom ikunu derivati dawk il-valuri skond, b’mod partikolari, l-Artikolu 9. F’okkażjonijiet sussegwenti id-data għandha tkun supplimentata skond il-proċeduri preskritti fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Il-Kummissjoni għandha torganizza l-iskambju ta’ tagħrif bejn l-Istati Membri u l-industriji konċernati dwar l-aħjar tekniki disponibbli, osservazzjoni assoċjata u żviluppi fihom.

Kull tliet snin il-Kummissjoni għandha tippubblika r-riżultati ta’ l-iskambju ta’ tagħrif.

3.   F’intervalli ta’ tliet snin, u l-ewwel darba għall-perijodu 30 ta’ Ottubru 1999 sat-30 ta’ Ottubru 2002 inklussivament, l-Istati Membri għandhom jibagħtu informazzjoni lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, permezz ta’ rapport. Ir-rapport għandu jkun imsejjes fuq kwestjonarju jew punti prinċipali magħmula mill-Kummissjoni skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 6(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/692/KEE tat-23 ta’ Diċembru 1991 li tistandardizza u tirrazzjonalizza rapporti dwar l-implimentazzjoni ta’ ċerti direttivi fuq l-ambjent (17). Il-kwestjonarju jew punti prinċipali għandhom jintbagħtu lill-Istati Membri sitt xhur qabel ma jibda l-perijodu kopert mir-rapport. Ir-rapport għandu jiġi sottomess lill-Kummissjoni fi żmien disa’ xhur mit-tmiem tal-perijodu ta’ tliet snin kopert minnu.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport Komunitàrju dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva fi żmien disa’ xhur minn meta tirċievi r-rapporti mill-Istati Membri.

Il-Kummissjoni għandha tibgħat ir-rapport Komunitàrju lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, flimkien ma’ proposti jekk ikun meħtieġ.

4.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu jew jinnominaw awtorità jew awtoritajiet li għandhom ikunu responsabbli għall-iskambju ta’ tagħrif skond il-paragrafi 1, 2 u 3 u għandhom jinfurmaw b’dan lill-Kummissjoni.

Artikolu 18

Effetti transkonfinali

1.   Meta Stat Membru jkun konxju li l-ħidma ta’ installazzjoni x’aktarx li jkollha effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent ta’ Stat Membru ieħor, jew meta Stat Membru li x’aktarx li jiġi affettwat b’mod sinifikanti hekk jitlob, l-Istat Membru li fit-territordju tiegħu kienet issottomessa l-applikazzjoni għal permess skond l-Artikolu 4 jew l-Artikolu 12(2) għandu jibgħat lill-Istat Membru l-ieħor kull tagħrif meħtieġ li jrid jingħata jew isir disponibbli skond l-Anness V fl-istess waqt li jagħmlu disponibbli liċ-ċittadini tiegħu. Dan it-tagħrif għandu jservi bħala bażi għal kull konsultazzjoni meħtieġa fil-qafas tar-relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ Stati Membri fuq bażi reċiproka u ekwivalenti.

2.   Fil-qafas tar-relazzjonijiet bilaterali tagħhom, l-Istati Membru għandhom jaraw li fil-każi msemmijin fil-paragrafu 1 l-applikazzjonijiet jitqiegħdu wkoll għal perijodu xieraq ta’ żmien għad-dispożizzjoni tal-pubbliku ta’ l-Istat Membru li x’aktarx jiġi affettwat sabiex ikollu d-dritt li jikkummenta dwarhom qabel ma’ l-awtorità kompetenti tasal għad-deċiżjoni tagħha.

3.   Iridu jitqiesu r-riżultati ta’ kull konsultazzjoni skond il-paragrafi 1 u 2 meta l-awtorità kompetenti tasal għal deċiżjoni dwar l-applikazzjoni.

4.   L-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lil kull Stat Membru, li jkun ġie kkonsultat skond il-paragrafu 1, bid-deċiżjoni meħuda dwar l-applikazzjoni u għandha tibgħatlu t-tagħrif riferit fl-Artikolu 15(4). Dan l-Istat Membui għandu jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżgura li dan it-tagħrif jiġi magħmul disponibbli b’mod xieraq lill-pubbliku interessat fit-territorju tiegħu nnifsu.

Artikolu 19

Valuri Komunitarji dwar limiti ta’ emissjonijiet

1.   Fejn tkun ġiet identifikata l-ħtieġa ta’ azzjoni mill-Komunità, fuq il-bażi, b’mod partikolari, ta’ l-iskambju ta’ tagħrif kif previst fl-Artikolu 17, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, waqt li jaġixxu fuq proposta mill-Kummissjoni, għandhom jiffissaw il-valuri tal-limiti ta’ emissjonijiet skond il-proċeduri preskritti fit-Trattat, għal dawn li ġejjin:

(a)

il-kategoriji ta’ installazzjonijiet elenkati fl-Anness I ħlief għal kull radam kopert mill-punti 5.1 u 5.4 ta’ dak l-Anness,

u

(b)

is-sustanzi ta’ tniġġiż imsemmijin fl-Anness III.

2.   Fin-nuqqas ta’ valuri Komunitàrji dwar limiti ta’ emissjonijiet definiti skond din id-Direttiva, il-valuri tal-limiti rilevanti ta’ emissjonijiet li jinsabu fid-Direttivi elenkati fl-Anness II u f’leġislazzjoni oħra Komunitàrja għandhom jiġu applikati bħala l-valuri minimi ta’ limiti ta’ emissjonijiet skond din id-Direttiva għall-installazzjonijiet elenkati fl-Anness I.

3.   Bla ħsara għar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva, ir-rekwiżiti tekniċi applikabbli għal kull radam kopert mill-punti 5.1 u 5.4 ta’ l-Anness I, ġew fissati fid-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta’ April ta’ l-1999 dwar ir-rimi ta’ skart f’terraferma (18).

Artikolu 20

Dispożizzjonijiet transitorji

1.   Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 84/360/KEE, id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 4, 5 u 6(2) tad-Direttiva 2006/11/KE u d-dispożizzjonijiet rilevanti li jikkonċernaw sistemi ta’ awtorizzazzjoni fid-Direttivi elenkati fl-Anness II għandhom japplikaw, bla ħsara għall-eċċezzjonijiet li tiddisponi għalihom id-Direttiva 2001/80/KE, għal installazjonijiet eżistenti dwar l-attivitajiet elenkati fl-Anness I sakemm il-miżuri meħtieġa skond l-Artikolu 5 ta’ din id-Direttiva jkunu ttieħdu mill-awtoritajiet kompetenti.

2.   Id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar sistemi ta’ awtorizzazzjoni fid-Direttivi elenkati fl-Anness II m’għandhomx, fir-rigward ta’ l-attivitajiet elenkati fl-Anness I, japplikaw għal installazzjonijiet li ma jeżistux bħala installazzjonijiet fis-sens tal-punt 4 ta’ l-Artikolu 2.

3.   Id-Direttiva 84/360/KEE għandha titħassar fit-30 ta’ Ottubru 2007.

Waqt li jaġixxu fuq proposta mill-Kummissjoni, il-Kunsill jew il-Parlament Ewropew u il-Kunsill għandhom, fejn meħtieġ, jemendaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttivi elenkati fl-Anness II sabiex jadattawhom għar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva qabel it-30 ta’ Ottubru 2007.

Artikolu 21

Komunikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw mal-Kummissjoni t-testi tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 22

Tħassir

Id-Direttiva 96/61/KE, kif emendata mill-atti elenkati fil-Parti A ta’ l-Anness VI, hija b’dan imħassra, bla ħsara għall-obbligi ta’ l-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi kif imniżżla fl-Anness VI, Parti B.

Referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness VII.

Artikolu 23

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 24

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, 15 ta’ Jannar 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

J. LENARČIČ


(1)  ĠU C 97, 28.4.2007, p. 12.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta’ Ġunju 2007 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2007.

(3)  ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1).

(4)  Ara l-Anness VI, Parti A.

(5)  ĠU C 138, 17.5.1993, p. 1.

(6)  ĠU L 188, 16.7.1984, p. 20. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva 91/692/KEE (ĠU L 377, 31.12.1991, p. 48).

(7)  ĠU L 64, 4.3.2006, p. 52.

(8)  ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17).

(9)  ĠU L 159, 29.6.1996, p. 1.

(10)  ĠU L 117, 8.5.1990, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/174/KE (ĠU L 59, 5.3.2005, p. 20).

(11)  ĠU L 106, 17.4.2001, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1830/2003 (ĠU L 268, 18.10.2003, p. 24).

(12)  ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9.

(13)  ĠU L 309, 27.11.2001, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kunsill 2006/105/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 368).

(14)  ĠU L 10, 14.1.1997, p. 13. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(15)  ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2004/101/KE (ĠU L 338, 13.11.2004, p. 18).

(16)  ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26.

(17)  ĠU L 377, 31.12.1991, p. 48. Id-Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(18)  ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1. Id-Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.


ANNESS I

KATEGORIJI TA’ ATTIVITAJIET INDUSTRIJALI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 1

1.   Installazzjonijiet jew partijiet minn installazzjonijiet użati għar-riċerka, żvilupp u testjar ta’ prodotti ġodda u proċessi li m’humiex koperti b’din id-Direttiva.

2.   Il-valuri ta’ limitu mogħtija hawn taħt ġeneralment jirreferu għal kapaċitajiet ta’ produzzjoni jew ta’ output. Meta operatur wieħed iwettaq diversi attivitajiet li jaqgħu taħt l-istess subintestatura fl-istess installazzjoni jew fuq l-istess sit, il-kapaċitajiet ta’ dawk l-attivitajiet jingħaddu flimkien.

1.   Industriji ta’ l-enerġija

1.1.   Installazzjonijiet ta’ kombustjoni b’rated thermal input li jeċċedi l-50 MW

1.2.   Raffineriji taż-żejt minerali u gass

1.3.   Fran tal-faħam

1.4.   Impjanti tal-gassifikazzjoni u tidwib tal-faħam

2.   Produzzjoni u proċessar ta’ metalli

2.1.   Installazzjonijiet li jsaħħnu jew jgħaqqdu l-minerali tal-metall (inkluż il-mineral tas-sulfid)

2.2.   Installazzjonijiet għal produzzjoni ta’ ħadid mill-forġa jew azzar (fużjoni primarja jew sekondarja) inkluż l-ikkastjar kontinwu, b’kapaċita li teċċedi t-2,5 tunellati metriċi fis-siegħa

2.3.   Installazzjonijiet għall-ipproċessar ta’ metalli tal-ħadid:

(a)

hot-rolling mills b’kapaċita li teċċedi l-20 tunellata metrika ta’ azzar mhux maħdum fis-siegħa

(b)

foroġ bl-imrietel li l-enerġija tagħhom teċċedi l-50 kilojoule kull martell, meta l-enerġija kalorifika wżata teċċedi l-20 MW

(ċ)

l-applikazzjoni ta’ passati protettivi ta’ metall magħqud b’input li jeċċedi ż-2 tunellati metriċi ta’ azzar mhux maħdum fis-siegħa

2.4.   Funderiji ta’ metall tal-ħadid b’kapaċita ta’ produzzjoni li teċċedi l-20 tunnellata metrika kuljum

2.5.   Installazzjonijiet

(a)

għall-produzzjoni ta’ metalli mhux tal-ħadid mis-sors ta’ metall mhux maħdum, konċentrati jew materja prima sekondarja bi proċessi metallurġiċi, kimiċi jew elettrolitiċi

(b)

għat-tidwib, inkluż it-taħlit ma’ metalli oħra, ta’ metalli mhux tal-ħadid, inklużi prodotti rkuprati (raffinar, ikkastjar ġo forġa, eċċ.) b’kapaċita ta’ tidwib li teċċedi l-4 tunnellati metriċi kuljum għal ċomb u kadmju jew 20 tunnellata metrika kuljum għall-metalli l-oħra kollha

2.6.   Installazzjonijiet għat-trattament mill-wiċċ ta’ metalli u materjali tal-plastik bl-użu ta’ proċess elettrolitiku jew kimiku fejn il-volum tal-btieti tat-trattament jeċċedi t-30 m3

3.   Industrija minerali

3.1.   Installazzjonijiet għall-produzzjoni ta’ siment clinker fi fran li jduru b’kapaċita ta’ produzzjoni li teċċedi l-500 tunnellata metrika kuljum jew ta’ ġir fi fran li jduru b’kapaċita ta’ produzzjoni li teċċedi l-50 tunellata metrika kuljum jew fi fran oħra b’kapaċita ta’ produzzjoni li teċċedi l-50 tunnellata metrika kuljum

3.2.   Installazzjonjiet għall-produzzjoni ta’ l-asbestos u l-manifattura ta’ prodotti bażati fuq l-asbestos

3.3.   Installazzjonijiet għall-manifattura tal-ħġieġ inkluża fibra tal-ħġieġ b’kapaċita ta’ tidwib li teċċedi l-20 tunnellata metrika kuljum

3.4.   Installazzjonijiet għat-tidwib ta’ sustanzi minerali inkluża l-produzzjoni ta’ fibra minerali b’kapaċita ta’ tidwib li teċċedi l-20 tunnellata metrika kuljum

3.5.   Installazzjonijiet għall-manifattura bin-nar ta’ prodotti taċ-ċeramika, mod partikolari madum tal-bjut, knaten, katen ta’ tip refractory, madum, oġġetti tal-ġebel jew porċellana, b’kapaċita ta’ produzzjoni li teċċedi l-75 tunnellata metrika kuljum, u/jew b’kapaċita ta’ forn li teċċedi l-4 m3 u b’densita issettjata għal kull forn li teċċedi t-300 kg/m3

4.   Industrija kimika

Produzzjoni skond it-tifsira tal-kategoriji ta’ attivitajiet li jinsabu f’din it-taqsima tfisser il-produzzjoni fuq skala industrijali permezz ta’ ipproċessar kimiku tas-sustanzi jew gruppi ta’ sustanzi elenkati f’punti 4.1 sa 4.6

4.1.   Installazzjonijiet kimiċi għal produzzjoni ta’ kimiċi bażiċi organiċi, bħal:

(a)

idrokarburi sempliċi (linejari jew ċikliċi, saturati jew mhux saturati, alifatiċi jew aromatiċi)

(b)

idrokarburi li jkun fihom l-idrossiġni bħal alkoħol, aldeidi, ketoni, aċidi karboksiliċi, esteri, aċetati, eteri, perossidi, reżini epossidiċi

(ċ)

idrokarburi bil-kubrit

(d)

idrokarburi tan-nitroġenu bħal amini, amidi, komposti nitrużi, komposti nitro jew komposti tan-nitrati, nitrili, ċjanati, isoċjanati

(e)

idrokarburi li jkun fihom il-fosfru

(f)

idrokarburi aloġeniċi

(g)

komposti organometalliċi

(h)

materjali bażiċi tal-plastik (polimeri, fibri sintetiċi u fibri b’bażi taċ-ċellulojde)

(i)

lastiku sintetiku

(j)

koloranti u pigmenti

(k)

aġenti attivi tal-wiċċ u surfattanti

4.2.   Installazzjonijiet kimiċi għal produzzjoni ta’ kimiċi bażiċi inorganiċi, bħal:

(a)

gassijiet, bħall-ammonja, il-klorin jew klorur ta’ l-idroġenu, fluworin jew fluworidu ta’ l-idroġenu, ossidi tal-faham, komposti tal-kubrit, ossidi tan-nitroġenu, idroġenu, dijossidu tal-kubrit, klorur tal-karbonil

(b)

aċidi, bħal aċidu kromiku, aċidu idrofluworiku, aċidu fosforiku, aċidu nitriku, aċidu idrokloriku, aċidu tal-kubrit, oleu, aċidi bil-kubrit

(ċ)

bażijiet bħal idrossidu ta’ l-ammonju, idrossidu tal-potassju, idrossidu tas-sodju

(d)

melħ, bħal klorut ta’ l-ammonju, klorat tal-potassju, karbonat tal-potassju, karbonat tas-sodju, perborat, nitrat tal-fidda

(e)

non-metalli, ossidi tal-metall jew komposti inorganiċi oħra bħal karbur tal-kalċju, silikon, karbur tas-silikon

4.3.   Installazzjonijiet kimiċi għall-produzzjoni ta’ fertilizzanti bażati fuq il-fosfru, in-nitroġenu jew il-potassju (fertilizzanti sempliċi jew komposti)

4.4.   Installazzjonijiet kimiċi għal produzzjoni ta’ prodotti bażiċi għas-saħħa tal-pjanti u bijoċidi

4.5.   Installazzjonijiet li jużaw proċess kimiku jew bijoloġiku għal produzzjoni ta’ prodotti bażiċi farmaċewtiċi

4.6.   Installazzjonijiet kimiċi għal produzzjoni ta’ splussivi

5.   Maniġġar ta’ l-iskart

Bla ħsara għall-Artikolu 11 tad-Direttiva 2006/12/KE jew l-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE tat-12 ta’ Diċembru 1991 dwar skart perikoluż (1):

5.1.   Installazzjonijiet għar-rimi jew ġbir lura ta’ skart perikoluż kif definit fil-lista msemmija fl-Artikolu 1(4) tad-Direttiva 91/689/KEE, kif definit fl-Annessi II A u II B (operazzjonijiet R1, R5, R6, R8 u R9) li jinsabu mad-Direttiva 2006/12/KE u fid-Direttiva tal-Kunsill 75/439/KEE tas-16 ta’ Ġunju 1975 dwar ir-rimi ta’ żejt użat (2), b’kapaċita li teċċedi l-10 tunnellati metriċi kull jum

5.2.   Installazzjonijiet għall-ħruq ta’ skart muniċipali (skart muniċipali u skart simili li jkun skart kummerċjali, industrijali u istituzzjonali) b’kapaċita li teċċedi t-3 tunnellati metriċi fis-siegħa

5.3.   Installazzjonijiet għar-rimi ta’ skart mhux perikoluż kif definit fl-Anness II A tad-Direttiva 2006/12/KE taħt l-intestaturi D8 u D9, b’kapaċita li teċċedi l-50 tunnellata metrika kuljum

5.4.   Postijiet ta’ radam li jirċievu aktar minn 10 tunnellati metriċi kuljum b’kapaċita totali li teċċedi l-25 000 tunnellata metrika, esklużi postijiet ta’ radam għal skart inert

6.   Attivitajiet oħra

6.1.   Impjanti industrijali għall-produzzjoni ta’:

(a)

polpa minn injam jew materjali fibrużi oħra

(b)

karta u kartun b’kapaċita ta’ produzzjoni li teċċedi l-20 tunnellata metrika kuljum

6.2.   Impjanti għat-trattament minn qabel (operazzjonijiet ta’ ħasil, ibbliċjar, illustrar) jew tiżbigħ ta’ fibri jew tessuti fejn il-kapaċita tat-trattament teċċedi l-10 tunnellati metriċi kuljum

6.3.   Impjanti għall-ikkunzar tal-ġlud fejn il-kapaċita tat-trattament teċċedi t-12-il tunnellata metrika ta’ prodotti lesti kuljum

(a)

Biċċeriji b’kapaċita ta’ produzzjoni ta’ karkassi ta’ aktar minn 50 tunnellata metrika kuljum

(b)

Trattament u proċessar maħsub għall-produzzjoni ta’ prodotti ta’ l-ikel minn:

materja prima ta’ l-annimali (barra minn ħalib) b’kapaċita ta’ produzzjoni ta’ prodotti lesti akbar minn 75 tunnellata metrika kuljum

materja prima veġetali b’kapaċita ta’ produzzjoni ta’ prodotti lesti akbar minn 300 tunellata metrika kuljum (valur medju fuq bażi ta’ tliet xhur)

(ċ)

Trattament u proċessar ta’ ħalib, fejn il-kwantita ta’ ħalib riċevut tkun aktar minn 200 tunnellata metrika kuljum (valur medju fuq bażi ta’ kull sena)

6.5.   Installazzjonijiet għar-rimi jew riċiklaġġ ta’ karkassi ta’ annimali u skart ta’ l-annimali b’kapaċita ta’ trattament li teċċedi l-10 tunnellati metriċi kuljum

6.6.   Installazzjonijiet għat-trobbija intensiva tat-tjur jew majjali b’aktar minn:

(a)

40 000 post għat-tjur

(b)

2 000 post għal majjali ta’ produzzjoni (aktar minn 30 kg), jew

(ċ)

750 post għal qżieqeż nisa

6.7.   Installazzjonijiet għat-trattament fil-wiċċ ta’ sustanzi, oġġetti jew prodotti bl-użu ta’ solventi orġaniċi, b’mod partikolari għat-tiżjin, stampar, kisi, tneħħija tal-grass, waterproofing u sizing, tiżbigħ, tindif jew mili, b’kapaċita ta’ konsum ta’ aktar minn 150 kg fis-siegħa jew aktar minn 200 tunellata metrika fis-sena

6.8.   Installazzjonijiet għal produzzjoni ta’ faħam (faħam hard-burnt) jew elettrografit permezz ta’ ħruq jew grafitizzazzjoni


(1)  ĠU L 377, 31.12.1991, p. 20. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1).

(2)  ĠU L 194, 25.7.1975, p. 23. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 332, 28.12.2000, p. 91).


ANNESS II

LISTA TAD-DIRETTIVI MSEMMIJA FL-ARTIKOLI 18(2) U 20

1.

Direttiva tal-Kunsill 87/217/KEE tad-19 ta’ Marzu 1987 dwar il-prevenzjoni u t-tnaqqis ta’ tniġġiż ambjentali mill-asbestos

2.

Direttiva tal-Kunsill 82/176/KEE tat-22 ta’ Marzu 1982 dwar il-valuri ta’ limiti u għanijiet ta’ kwalità għall-hruġ ta’ merkurju mill-industrija ta’ elettroliżi chlor-alkali

3.

Direttiva tal-Kunsill 83/513/KEE tas-26 ta’ Settembru 1983 dwar il-valuri ta’ limiti u għanijiet ta’ kwalità għall-hruġ ta’ kadmju

4.

Direttiva tal-Kunsill 84/156/KEE tat-8 ta’ Marzu 1984 dwar il-valuri ta’ limiti u għanijiet ta’ kwalità għall-ħruġ ta’ merkurju minn setturi għajr l-industrija ta’ elettroliżi chlor-alkali

5.

Direttiva tal-Kunsill 84/491/KEE tad-9 ta’ Ottubru 1984 dwar il-valuri ta’ limiti u għanijiet ta’ kwalità għall-ħruġ ta’ hexachlorocyclohexane

6.

Direttiva tal-Kunsill 86/280/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1986 dwar il-valuri ta’ limiti u l-għanijiet ta’ kwalità għall-ħruġ ta’ ċerti sustanzi perikolużi inklużi fil-Lista I ta’ l-Anness mad-Direttiva 76/464/KEE

7.

Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-4 ta’ Diċembru 2000 dwar il-ħruq ta’ skart

8.

Direttiva tal-Kunsill 92/112/KEE tal-15 Diċembru 1992 dwar proċeduri għall-armonizzazzjoni tal-programmi għat-tnaqqis u l-eliminazzjoni eventwali ta’ tniġġiż ikkawżat minn skart ta’ l-industrija tad-diossidu tat-titanju

9.

Direttiva 2001/80/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2001 dwar il-limitazzjoni ta’ emissjonijiet ta’ ċerti oġġetti li jniġġżu l-arja minn impjanti kbar ta’ kombustjoni

10.

Direttiva 2006/11/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Frar 2006 dwar tniġġiż ikkawżat minn ċerti sustanzi perikolużi mormija fl-ambjent akwatiku tal-Komunità

11.

Direttiva 2006/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2006 dwar l-iskart

12.

Direttiva tal-Kunsill 75/439/KEE tas-16 ta’ Ġunju 1975 dwar ir-rimi ta’ skart taż-żjut

13.

Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE tat-12 ta’ Diċembru 1991 dwar skart perikoluż

14.

Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta’ April 1999 dwar l-irdim ta’ skart


ANNESS III

LISTA INDIKATTIVA TAS-SUSTANZI PRINĊIPALI TA’ TNIĠĠIŻ LI GĦANDHOM IKUNU MEQJUSA JEKK IKUNU RILEVANTI GĦALL-IFFISSAR TAL-VALURI TA’ LIMITI TA’ EMISSJONIJIET

Arja

1.

Dijossidu tal-kubrit u komposti oħra tal-kubrit

2.

Ossidi tan-nitroġenu u komposti oħra tan-nitroġenu

3.

Monossidu tal-karbonju

4.

Komposti volatili orġaniċi

5.

Metalli u l-komposti tagħhom

6.

Trab

7.

Asbestos (partikoli imdendla, fibri)

8.

Klorin u l-komposti tiegħu

9.

Fluworin u l-komposti tiegħu

10.

Arseniku u l-komposti tiegħu

11.

Ċjanur

12.

Sustanzi u preparazzjonijiet li jkun ġie ppruvat li jkun fihom proprjetajiet karċinoġeniċi jew mutaġeniċi jew proprjetajiet li jistgħu jaffettwaw ir-riproduzzjoni permezz ta’ l-arja

13.

Polychlorinated dibenzodioxins u polychlorinated dibenzofurans

Ilma

1.

Komposti organoaloģeni u sustanzi li jistgħu jiffurmaw komposti bhal dawn fl-ambjent akwatiku

2.

Komposti organofosforużi

3.

Komposti organotini

4.

Sustanzi u preparazzjonijiet li jkun ġie ppruvat li fihom proprjetajiet karċinoġeniċi jew mutaġeniċi jew proprjetajiet li jistgħu jaffettwaw ir-riproduzzjoni permezz ta’ l-ambjent akwatiku

5.

Idrokarburi persistenti u sustanzi organiċi tossiċi persistenti u bijoakkumulabbli

6.

Ċjanuri

7.

Metalli u l-komposti tagħhom

8.

Arseniku u l-komposti tiegħu

9.

Bijoċidi u prodotti għas-saħħa tal-pjanti

10.

Materjali imdendla

11.

Sustanzi li jikkontribwixxu għall-ewtrofikazzjoni (b’mod partikolari, nitrati u fosfati)

12.

Sustanzi li għandhom influwenza negattiva fuq il-bilanċ ta’ l-ossiġnu (u li jistgħu jitkejlu bl-użu ta’ parametri bħal BOD, COD, eċċ.).


ANNESS IV

Kunsiderazzjonijiet li għandhom jitqiesu ġeneralment jew f’każi speċifiċi meta jkunu qed jiġu stabbiliti l-aħjar tekniċi disponibbli, kif definit fl-Artikolu 2(12), waqt li tingħata attenzjoni għall-ispejjeż probabbli u l-benefiċċji ta’ xi miżura u l-prinċipji ta’ prekawzjoni u prevenzjoni:

1.

l-użu ta’ teknoloġija ta’ skart bil-ftit;

2.

l-użu ta’ sustanzi anqas perikolużi;

3.

it-tkomplija tal-ġbir lura u r-riċiklaġġ ta’ sustanzi ġenerati u wżati fil-proċess u ta’ skart, fejn xieraq;

4.

proċessi paragunabbli, faċilitajiet u metodi għall-operazzjoni li jkunu ġew ippruvati b’suċċess fuq skala industrijali;

5.

avanzi teknoloġiċi u bidliet fl-għerf xjentifiku u l-ftehim;

6.

in-natura, effetti u volumi ta’ l-emissjonijiet ikkonċernati;

7.

id-dati ta’ l-ikkumissjonar ta’ installazzjonijiet ġodda jew eżistenti;

8.

it-tul ta’ żmien meħtieġ għall-introduzzjoni ta’ l-aħjar teknika disponibbli;

9.

il-konsum u n-natura tal-materja prima (inkluż l-ilma) użata fil-proċess u l-effiċjenza ta’ enerġija;

10.

il-ħtieġa tal-prevenzjoni jew tnaqqis għall-minimu ta’ l-impatt ġenerali ta’ emissjonijiet fuq l-ambjent u r-riskji għalih;

11.

il-ħtieġa ta’ prevenzjoni ta’ aċċidenti u l-imminimizzar tal-konsegwenzi għall-ambjent;

12.

l-informazzjoni ppubblikata mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 17(2), it-tieni subparagrafu, jew minn organizzazzjonijiet internazzjonali.


ANNESS V

IL-PARTEĊIPAZZJONI TAL-PUBBLIKU FIT-TFASSIL TAD-DEĊIŻJONIJIET

1.

Il-pubbliku għandu jiġi mgħarraf (b’avviżi pubbliċi jew b’mezzi oħra approprjati bħalma hija l-medja elettronika meta disponibbli) dwar il-materji li ġejjin kmieni fil-proċeduri tat-teħid ta’ deċiżjonijiet jew, l-iktar tard hekk kif dan it-tagħrif ikun jista’ jiġi pprovvdut b’mod raġjonevoli:

(a)

l-applikazzjoni għal permess jew, skond kif ikun il-każ, il-proposta għall-aġġornament ta’ permess jew tal-kundizzjonijiet ta’ permess skond l-Artikolu 1(1), inkluża d-deskrizzjoni ta’ l-elementi elenkati fl-Artikolu 6(1);

(b)

meta japplika, il-fatt li deċiżjoni hija bla ħsara għal stima ta’ l-impatt ambjentali nazzjonali jew li jaqsam il-fruntieri jew għal konsultazzjonijiet bejn l-Istati Membri skond l-Artikolu 18;

(ċ)

id-dettalji ta’ l-awtoritajiet kompetenti responsabbli mit-teħid tad-deċiżjonijiet, dawk li minnhom jista’ jinkiseb tagħrif rilevanti, dawk li lilhom jistgħu jiġu ssottomessi kummenti jew mistoqsijiet, u d-dettalji dwar l-iskeda taż-żmien għat-trasmissjoni tal-kummenti jew il-mistoqsijiet;

(d)

in-natura tad-deċiżjonijiet possibbli jew, meta jkun hemm wieħed, l-abbozz tad-deċiżjoni;

(e)

meta japplikaw, id-dettalji li għandhom x’jaqsmu ma’ proposta sabiex jiġu aġġornati permess jew il-kundizzjonijiet ta’ permess;

(f)

indikazzjoni dwar iż-żminijiet jew il-postijiet meta, u li permezz tagħhom. it-tagħrif irid jiġi magħmul disponibbli;

(ġ)

id-dettalji ta’ l-arranġamenti għall-parteċipazzjoni u l-konsultazzjoni tal-pubbliku magħmula skond il-punt 5.

2.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi, fi kwadri approprjati taż-żmien, dan li jintgħamel disponibbli lill-pubbliku interesat:

(a)

skond il-leġislazzjoni nazzjonali, ir-rapporti prinċipali u l-pariri maħruġa lill-awtorità jew lill-awtoritajiet kompetenti fiż-żmien meta l-pubbliku interessat jiġi mgħarraf skond il-punt 1;

(b)

skond id-disposizzjonijiet tad-Direttiva 2003/4/KE, it-tagħrif għajr dak riferit fil-punt 1 li jkun rilevanti għad-deċiżjoni skond l-Artikolu 8 u li jsir disponibbli biss wara ż-żmien li l-pubbliku interessat ikun ġie mgħarraf skond il-punt 1.

3.

Il-pubbliku interessat għandu jkun intitolat li jesprimi kummenti u opinjonijiet lill-awtorità kompetenti qabel ma tittieħed deċiżjoni.

4.

Ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet miżmuma skond dan l-Anness iridu jitqiesu kif mistħoqq fit-teħid ta’ deċiżjoni.

5.

L-arranġamenti ddettaljati sabiex il-pubbliku jiġi mgħarraf (per eżempju bit-twaħħil tal-kartelluni f’ċertu raġġ jew bil-pubblikazzjoni fil-gazzetti lokali) u sabiex il-pubbliku interessat jiġi kkonsultat (per eżempju b’sottomissjonijiet bil-miktub jew permezz ta’ inkjesta pubblika) għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri. Għandhom jiġu pprovvduti kwadri raġjonevoli taż-żmien għall-fażijiet differenti, billi jiġi permess żmien biżżejjed sabiex il-pubbliku u l-pubbliku interessat jiġu mgħarrfa sabiex iħejju ruħhom u jipparteċipaw b’mod effettiv fit-tfassil tad-deċiżjonijiet dwar l-ambjent bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness.


ANNESS VI

PARTI A

Direttiva mħassra flimkien ma’ l-emendamenti suċċessivi tagħha (imsemmija fl-Artikolu 22)

Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE

(ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26)

 

Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17)

Artikolu 4 u Anness II biss

Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32)

Artikolu 26 biss

Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1)

punt (61) ta’ Anness III biss

Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1)

Artikolu 21(2) biss


PARTI B

Lista tal-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali (imsemmi fl-Artikolu 22)

Direttiva

Limitu ta’ żmien għat-traspożizzjoni

96/61/KE

fit-30 ta’ Ottubru 1999.

2003/35/KE

fil-25 ta’ Ġunju 2005.

2003/87/KE

fil-31 ta’ Diċembru 2003.


ANNESS VII

TABELLA TA’ KORRELAZZJONI

Direttiva 96/61/EC

Din id-Direttiva

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2, kliem introduttorju

Artikolu 2, kliem introduttorju

Artikoli 2(1) sa (9)

Artikoli 2(1) sa (9)

Artikolu 2(10)(a)

Artikolu 2(10)

Artikolu 2(10)(b)

Artikolu 2(11)

Artikolu 2(11), l-ewwel subparagrafu, kliem introduttorju

Artikolu 2(12), l-ewwel subparagrafu, kliem introduttorju

Artikolu 2(11), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 2(12), l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 2(11), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 2(12), l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Artikolu 2(11), l-ewwel subparagrafu, it-tielet indent

Artikolu 2(12), l-ewwel subparagrafu, punt (ċ)

Artikolu 2(11), it-tieni subparagrafu

Artikolu 2(12), it-tieni subparagrafu

Artikolu 2(12)

Artikolu 2(13)

Artikolu 2(13)

Artikolu 2(14)

Artikolu 2(14)

Artikolu 2(15)

Artikolu 3, l-ewwel subparagrafu

Artikolu 3(1)

Artikolu 3, it-tieni subparagrafu

Artikolu 3(2)

Artikolu 4

Artikolu 4

Artikolu 5

Artikolu 5

Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu, kliem introduttorju

Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu, kliem introduttorju

Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu, mill-ewwel sa l-għaxar inċiż

Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu, punti (a) sa (j)

Artikolu 6(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 6(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 6(2)

Artikolu 6(2)

Artikoli 7 sa 12

Artikoli 7 sa 12

Artikolu 13(1)

Artikolu 13(1)

Artikolu 13(2), kliem introduttorju

Artikolu 13(2), kliem introduttorju

Artikolu 13(2), mill-ewwel sar-raba’ inċiż

Artikoli 13(2)(a) sa (d)

Artikolu 14, kliem introduttorju

Artikolu 14, kliem introduttorju

Artikolu 14, l-ewwel sat-tielet inċiż

Artikolu 14(a) sa (ċ)

Artikolu 15(1), l-ewwel subparagrafu, kliem introduttorju

Artikolu 15(1), l-ewwel subparagrafu, kliem introduttorju

Artikolu 15(1), l-ewwel subparagrafu, mill-ewwel sat-tielet inċiż

Artikolu 15(1), l-ewwel subparagrafu, punti (a) sa (ċ)

Artikolu 15(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 15(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 15(2)

Artikolu 15(2)

Artikolu 15(4)

Artikolu 15(3)

Artikolu 15(5)

Artikolu 15(4)

Artikolu 15a, l-ewwel subparagrafu, kliem introduttorju u finali

Artikolu 16(1)

Artikolu 15a, l-ewwel subparagrafu, (a) u (b)

Artikoli 16(1)(a) u (b)

Artikolu 15a, it-tieni subparagrafu

Artikolu 16(2)

Artikolu 15a, it-tielet subparagrafu, l-ewwel u t-tieni sentenza

Artikolu 16(3), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 15a, it-tielet subparagrafu, it-tielet sentenza

Artikolu 16(3), it-tieni subparagrafu

Artikolu 15a, ir-raba’subparagrafu

Artikolu 16(4), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 15a, il-ħames subparagrafu

Artikolu 16(4), it-tieni subparagrafu

Artikolu 15a, is-sitt subparagrafu

Artikolu 16(5)

Artikolu 16

Artikolu 17

Artikolu 17

Artikolu 18

Artikolu 18(1), kliem introduttorju u finali

Artikolu 19(1)

Artikolu 18(1), l-ewwel u t-tieni inċiż

Artikoli 19(1)(a) u (b)

Artikolu 18(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 19(2)

Artikolu 18(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 19(3)

Artikolu 19

Artikolu 20(1)

Artikolu 20(1)

Artikolu 20(2)

Artikolu 20(2)

Artikolu 20(3), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 20(3), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 20(3), it-tieni subparagrafu

Artikolu 20(3), it-tielet subparagrafu

Artikolu 20(3), it-tieni subparagrafu

Artikolu 21(1)

Artikolu 21(2)

Artikolu 21

Artikolu 22

Artikolu 22

Artikolu 23

Artikolu 23

Artikolu 24

Anness I

Anness I

Anness II

Anness II

Anness III

Anness III

Anness IV

Anness IV

Anness V

Anness V

Anness VI

Anness VII