31.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 199/1


REGOLAMENT (KE) NRU 861/2007 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta’ Lulju 2007

li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 61(ċ) u 67 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Il-Komunità stabbilixxiet għaliha nnifisha l-għan li żżomm u tiżviluppa spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja li fih ikun żgurat il-moviment liberu tal-persuni. Għall-istabbiliment gradwali ta’ tali spazju, huwa meħtieġ li l-Komunità tadotta, inter alia, miżuri fil-qasam tal-koperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili li jkollhom implikazzjonijiet transkonfinali u li jkunu meħtieġa għall-funzjonament korrett tas-suq intern.

(2)

Skond l-Artikolu 65(ċ) tat-Trattat, dawk il-miżuri għandhom jinkludu miżuri li jeliminaw l-ostakoli għall-funzjonament korrett ta’ proċedimenti ċivili, jekk meħtieġ permezz tal-promozzjoni tal-kompatibbiltà ta’ regoli dwar proċedura ċivili applikabbli fl-Istati Membri.

(3)

F’dan ir-rigward, il-Komunità diġà adottat, fost miżuri oħra, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1348/2000 tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (3), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (4), id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE tat-28 ta’ Mejju 2001 li tistabbilixxi Network Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali (5), ir-Regolament (KE) Nru 805/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 li joħloq Ordni Ewropew ta’ Infurzar għal talbiet mhux kontestati (6) u r-Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea (7).

(4)

Il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew f’Tampere fil-15 u s-16 ta’ Ottubru 1999 stiednet lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex jistabbilixxu regoli proċedurali komuni għal-litigazzjoni transkonfinali simplifikata u aċċelerata dwar talbiet żgħar imressqa mill-konsumaturi jew dawk kummerċjali.

(5)

Fit-30 ta’ Novembru 2000, il-Kunsill adotta programm konġunt tal-Kummissjoni u tal-Kunsill ta’ miżuri għall-implimentazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku ta’ deċiżjonijiet f’materji ċivili u kummerċjali (8). Il-programm jirriferi għas-simplifikazzjoni u aċċelerament tar-risoluzzjoni tal-litigazzjoni transkonfinali dwar talbiet żgħar. Dan tmexxa ‘l quddiem mill-Programm ta’ l-Aja (9), adottat mill-Kunsill Ewropew fil-5 ta’ Novembru 2004, li sejjaħ sabiex ix-xogħol marbut mat-talbiet żgħar jitmexxa ‘l quddiem b’mod attiv.

(6)

Fl-20 ta’ Diċembru 2002, il-Kummissjoni adottat Green Paper dwar proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropew u dwar miżuri maħsuba sabiex jissimplifikaw u jaċċeleraw il-litigazzjoni dwar talbiet żgħar. Il-Green Paper varat konsultazzjoni dwar miżuri li jikkonċernaw is-simplifikazzjoni u l-aċċelerament ta’ litigazzjoni dwar talbiet żgħar.

(7)

Bosta Stati Membri introduċew proċeduri ċivili simplifikati għal talbiet żgħar billi l-ispejjeż, id-dewmien u l-komplessitajiet konnessi mal-litigazzjoni mhux neċessarjament jonqsu b’mod proporzjonali mal-valur tat-talba. L-ostakli għall-kisba ta’ deċiżjoni rapida u mhux għalja huma aggravati f’każijiet transkonfinali. B’hekk jeħtieġ li tiġi stabbilita Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar. Huwa meħtieġ li l-għan ta’ tali proċedura jkun il-faċilitazzjoni ta’ l-aċċess għall-ġustizzja. Id-distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq intern ikkawżata mill-iżbilanċi fir-rigward tal-funzjonament tal-mezzi proċedurali mogħtija lill-kredituri fi Stati Membri differenti toħloq il-ħtieġa ta’ leġislazzjoni Komunitarja li tiggarantixxi l-parità fil-kondizzjonijiet għall-kredituri u d-debituri fl-Unjoni Ewropea kollha. Meta jiġu ffissati l-ispejjeż imposti għat-trattament ta’ talba taħt il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, għandu jkun meħtieġ li jiġu kkunsidrati l-prinċipji tas-sempliċità, tar-rapidità u tal-proporzjonalità. Huwa kunsiljabbli li jkollhom isiru pubbliċi d-dettalji ta’ l-ispejjeż li jiġu imposti, u li jkunu trasparenti l-mezzi li bihom tiġi stabbilita kwalunkwe spiża bħal dawn.

(8)

Il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għandha tissimplifika u taċċelera l-litigazzjoni dwar talbiet żgħar f’każijiet transkonfinali, filwaqt li tnaqqas l-ispejjeż, billi toffri strument fakultattiv addizzjonali għall-possibbiltajiet li jeżistu taħt il-liġijiet ta’ l-Istati Membri, li mhumiex sejrin jintlaqtu. Dan ir-Regolament għandu wkoll jagħmilha aktar sempliċi li jinkiseb ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenza mogħtija fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar fi Stat Membru ieħor.

(9)

Dan ir-Regolament huwa maħsub sabiex jippromwovi d-drittijiet fundamentali u jieħu kont, partikolarment, tal-prinċipji rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea. Huwa meħtieġ li l-qorti jew it-tribunal jirrispettaw id-dritt għal smigħ ġust u l-prinċipju ta’ proċess kontenzjuż, b’mod partikolari meta jiddeċiedu dwar il-ħtieġa ta’ seduta u dwar il-mezzi tal-prova u l-limiti xierqa għat-teħid tal-prova.

(10)

Sabiex jiġi ffaċilitat il-kalkolu tal-valur ta’ talba, m’għandhomx jitqiesu l-interessi, l-ispejjeż u l-infiq kollha. Dan ma għandu jinċidi la fuq is-setgħa tal-qorti jew tat-tribunal li jimponuhom fis-sentenzi tagħhom u lanqas fuq ir-regoli nazzjonali dwar il-kalkolu ta’ l-interessi.

(11)

Huwa meħtieġ, sabiex tiġi ffaċilitata l-introduzzjoni tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, li l-attur jibda l-applikazzjoni billi jimla formola tat-talba standard u jippreżentaha fil-qorti jew fit-tribunal. Il-formola tat-talba għandha tiġi ppreżentata biss lil qorti jew tribunal li jkollhom ġurisdizzjoni.

(12)

Huwa meħtieġ li l-formola tat-talba tkun akkumpanjata, fejn ikun il-każ, minn kwalunkwe dokument rilevanti ta’ sostenn. Madankollu, huwa meħtieġ li dan ma jwaqqafx lill-attur milli jippreżenta, fejn ikun il-każ, provi ulterjuri matul il-proċedura. L-istess prinċipju għandu japplika għar-risposta mill-konvenut.

(13)

Huwa meħtieġ li l-kunċetti ta’ “manifestament mingħajr bażi” u “inammissibbli” fil-kuntest taċ-ċaħda ta’ talba jew ta’ applikazzjoni jiġu determinati b’mod konformi mal-liġi nazzjonali.

(14)

Huwa kunsiljabbli li l-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar tkun bil-miktub, sakemm seduta orali ma tkunx kunsidrata meħtieġa mill-qorti jew tribunal jew sakemm ma tiġix mitluba minn xi parti. Huwa meħtieġ li l-qorti jew it-tribunal ikunu jistgħu jiċħdu tali rikjesta. M’għandux ikun possibbli li tali ċaħda tiġi kkontestata separatament.

(15)

Il-partijiet ma għandhomx ikunu obbligati li jkunu rappreżentati minn avukat jew minn xi professjonist legali ieħor.

(16)

Huwa meħtieġ li l-kunċett ta’ “kontrotalba” jiġi interpretat fis-sens ta’ l-Artikolu 6(3) tar-Regolament (KE) Nru 44/2001 fis-sens li din tibbaża ruħha fuq l-istess kuntratt jew fatti li fuqhom kienet ibbażata t-talba oriġinali. L-Artikoli 2 u 4 kif ukoll l-Artikolu 5(3), (4) u (5) għandhom japplikaw mutatis mutandis għal kontrotalbiet.

(17)

F’każijiet fejn il-konvenut jallega dritt ta’ tpaċija, tali talba m’għandhiex tikkostitwixxi kontrotalba għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament. Għalhekk, il-konvenut m’għandux ikun obbligat juża l-formola standard A, kif tinsab fl-Anness I, sabiex jinvoka tali drittijiet.

(18)

L-Istat Membru destinatarju għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 6 ikun l-Istat Membru fejn għandha ssir in-notifika jew fejn għandu jintbagħat id-dokument. Sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż u d-dewmien, huwa meħtieġ li n-notifika tad-dokumenti ssir lill-partijiet primarjament permezz tas-servizz postali attestata permezz ta’ riċevuta, inkluża d-data tar-riċevuta.

(19)

Huwa kunsiljabbli li parti tkun tista’ tirrifjuta li taċċetta dokument fil-ħin tan-notifika jew billi tirritorna d-dokument fi żmien ġimgħa jekk ma jkunx miktub bil-lingwa uffiċjali, jew akkumpanjat minn traduzzjoni bil-lingwa uffiċjali, ta’ l-Istat Membru destinatarju (jew, jekk ikun hemm diversi lingwi uffiċjali f’dak l-Istat Membru, bil-lingwa uffiċjali jew b’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-post fejn in-notifika jkollha isseħħ jew fejn id-dokument ikollu jintbagħat) jew b’lingwa li d-destinatarju jifhem.

(20)

Huwa meħtieġ li fil-kuntest tas-seduta orali u tat-teħid tal-prova, l-Istati Membri jinkoraġġixxu l-użu tat-teknoloġija moderna tal-komunikazzjoni suġġett għal-liġi nazzjonali ta’ l-Istat Membru fejn il-qorti jew it-tribunal ikollhom is-sede. Il-qorti jew it-tribunal għandhom jużaw mezzi ta’ teħid ta’ provi li jkunu l-aktar sempliċi u li jiswew l-inqas.

(21)

Huwa meħtieġ li l-assistenza prattika, li għandha tkun disponibbli lill-partijiet sabiex jimlew il-formoli ta’ applikazzjoni, tinkludi informazzjoni teknika dwar id-disponibbiltà u l-mili tagħhom.

(22)

Huwa meħtieġ li l-persunal tal-qorti jew tat-tribunal ikun jista’ jagħti informazzjoni dwar kwistjonijiet proċedurali b’mod konformi mal-liġi nazzjonali.

(23)

Fid-dawl ta’ l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament li jissimplifika u li jaċċelera l-litigazzjoni dwar talbiet żgħar f’każijiet transkonfinali, huwa meħtieġ li l-qorti jew it-tribunal jaġixxu malajr kemm jista’ jkun anki f’każijiet fejn dan ir-Regolament ma jippreskrivi l-ebda limitu ta’ żmien għal xi fażi speċifika tal-proċedura.

(24)

Għall-finijiet tal-kalkolu tal-limiti ta’ żmien previsti f’dan ir-Regolament, għandu jiġi applikat ir-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tal-Kunsill tat-3 ta’ Ġunju 1971 li jistabbilixxi r-regoli applikabbli għal perijodi, dati u limiti ta’ żmien (10).

(25)

Huwa meħtieġ, sabiex jiġi aċċelerat l-irkupru fir-rigward ta’ talbiet żgħar, li s-sentenza tkun eżegwibbli minkejja kull possibbiltà ta’ appell u mingħajr il-kondizzjoni ta’ l-għotja ta’ garanzija ħlief skond kif inhu previst f’dan ir-Regolament.

(26)

Huwa meħtieġ li kwalunkwe referenza f’dan ir-Regolament għal appell tinkludi kull mezz possibbli ta’ appell disponibbli taħt il-liġi nazzjonali.

(27)

Huwa meħtieġ li l-qorti jew it-tribunal jinkludu persuna kwalifikata sabiex isservi bħala imħallef skond il-liġi nazzjonali.

(28)

Huwa meħtieġ li kull meta l-qorti jew it-tribunal ikunu meħtieġa jistabbilixxu skadenza, il-parti konċernata tiġi mgħarrfa bil-konsegwenzi jekk ma tiġix rispettata dik l-iskadenza.

(29)

Huwa xieraq li l-parti telliefa tħallas l-ispejjeż tal-kawża. L-ispejjeż tal-kawża għandhom jiġu stabbiliti b’mod konformi mal-liġi nazzjonali. B’kont meħud ta’ l-objettivi tas-sempliċità u ta’ l-effikaċja meta mqabbla ma’ l-ispejjeż, huwa kunsiljabbli li l-qorti jew it-tribunal jordnaw li parti telliefa tkun obbligata tħallas biss għall-ispejjeż tal-kawża, inkluża per eżempju kwalunkwe spiża li tirriżulta mill-fatt li l-parti l-oħra kienet rappreżentata minn avukat jew professjonist legali ieħor, jew kwalunkwe spiża li tirriżulta min-notifika jew mit-traduzzjoni ta’ dokumenti, li jkunu proporzjonati għall-valur tat-talba jew li jkunu neċessarjament tħallsu.

(30)

Sabiex jiġu ffaċilitati r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni, huwa meħtieġ li sentenza mogħtija fi Stat Membru fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar tiġi rikonoxxuta u eżegwita fi Stat Membru ieħor mingħajr il-bżonn ta’ dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà u mingħajr l-ebda possibbiltà li jiġi oppost ir-rikonoxximent tagħha.

(31)

Hemm il-ħtieġa ta’ standard minimi għar-reviżjoni ta’ sentenza f’sitwazzjonijiet fejn il-konvenut ma setax jikkontesta t-talba.

(32)

B’kont meħud ta’ l-objettivi ta’ sempliċità u ta’ effikaċja meta mqabbla ma’ l-ispejjeż, il-parti li titlob l-eżekuzzjoni m’għandhiex tkun meħtieġa li jkollha rappreżentant awtorizzat jew indirizz postali fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni, ħlief fir-rigward ta’ aġenti bil-kompetenza għall-proċedura ta’ l-eżekuzzjoni skond il-liġi nazzjonali ta’ dak l-Istat Membru.

(33)

Huwa meħtieġ li l-Kapitolu III ta’ dan ir-Regolament japplika wkoll għad-determinazzjoni ta’ l-ispejjeż u l-infiq li jkunu saru minn uffiċjali tal-qorti jew tat-tribunal minħabba sentenzi mogħtija skond il-proċedura speċifikata f’dan ir-Regolament.

(34)

Huwa meħtieġ li l-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (11).

(35)

B’mod partikolari huwa meħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta l-miżuri meħtieġa sabiex taġġorna jew tagħmel emendi tekniċi fil-formoli li jinsabu fl-Annessi. Billi dawk il-miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u huma mfasslin sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament u/jew sabiex jissupplimentaw dan ir-Regolament biż-żieda ta’ elementi mhux essenzjali ġodda, huma għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(36)

Ladarba l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri l-istabbiliment ta’ proċedura li tissimplifika u taċċelera l-litigazzjoni dwar talbiet żgħar f’każijiet transkonfinali, u li tnaqqas l-ispejjeż, ma jistgħux jintlaħqu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti ta’ dan ir-Regolament, jintlaħqu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta’ proporzjonalità kif stabbilit f’dan l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(37)

Ir-Renju Unit u l-Irlanda, konformement ma’ l-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u ta’ l-Irlanda anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, taw avviż dwar ix-xewqa tagħhom li jieħdu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(38)

Konformement ma’ l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, id-Danimarka ma tipparteċipax fl-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament, u lanqas ma hija marbuta bih jew suġġetta għall-applikazzjoni tiegħu,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

SUĠĠETT U KAMP TA’ APPLIKAZZJONI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi proċedura Ewropea għal talbiet żgħar (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar”), bil-ħsieb li tissimplifika u taċċelera l-litigazzjoni dwar talbiet żgħar f’każijiet transkonfinali, u li tnaqqas l-ispejjeż. Il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għandu jkun disponibbli għal-litiganti bħala alternattiva għall-proċeduri eżistenti taħt il-liġijiet ta’ l-Istati Membri.

Dan ir-Regolament jelimina wkoll il-proċedimenti intermedji meħtieġa għar-rikonoxximent u għall-eżekuzzjoni, fi Stati Membri oħra, ta’ sentenzi mogħtija fi Stat Membru fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar.

Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika, f’każijiet transkonfinali, għal materji ċivili u kummerċjali, irrispettivament min-natura tal-qorti jew tat-tribunal, fejn il-valur ta’ talba ma jaqbiżx l-EUR 2 000 fiż-żmien meta l-qorti jew it-tribunal kompetenti jirċievu l-formola tat-talba, esklużi l-interessi, l-ispejjeż u l-infiq kollha. M’għandux japplika, b’mod partikolari, għal kwistjonijiet ta’ dħul pubbliku, dwana jew għal materji amministrativi jew għar-responsabbiltà ta’ l-Istat għal atti u ommissjonijiet fl-eżerċizzju ta’ l-awtorità ta’ l-Istat (“acta jure imperii”).

2.   Dan ir-Regolament m’għandux japplika għal materji li jirrigwardaw:

(a)

l-istatus jew il-kapaċità ġuridika ta’ persuni fiżiċi;

(b)

drittijiet ta’ proprjetà derivanti minn relazzjonijiet matrimonjali, obbligi ta’ manteniment u suċċessjoni;

(ċ)

il-falliment, proċedimenti relatati ma’ l-istralċ ta’ kumpanniji insolventi jew ta’ persuni ġuridiċi oħra, arranġamenti ġudizzjali, kompożizzjonijiet u proċedimenti analogi;

(d)

is-sigurtà soċjali;

(e)

l-arbitraġġ;

(f)

il-liġi dwar l-impjiegi;

(g)

il-kiri ta’ proprjetà immobbli, ħlief azzjonijiet dwar talbiet monetarji;

(h)

il-ksur tad-dritt għall-ħajja privata u ta’ drittijiet relatati mal-personalità, inkluża d-diffamazzjoni.

3.   F’dan ir-Regolament, it-terminu “Stat Membru” għandu jfisser Stati Membri bl-eċċezzjoni tad-Danimarka.

Artikolu 3

Każijiet transkonfinali

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, każ transkonfinali huwa wieħed fejn mill-inqas waħda mill-partijiet hija domiċiljata jew abitwalment residenti fi Stat Membru divers mill-Istat Membru tal-qorti jew tat-tribunal fejn tkun saret it-talba.

2.   Id-domiċilju għandu jiġi stabbilit skond l-Artikoli 59 u 60 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001.

3.   Il-mument rilevanti sabiex jiġi ddeterminat jekk hemmx każ transkonfinali għandu jkun id-data li fiha tiġi riċevuta l-formola tat-talba mill-qorti jew mit-tribunal kompetenti.

KAPITOLU II

IL-PROĊEDURA EWROPEA GĦAL TALBIET ŻGĦAR

Artikolu 4

Bidu tal-Proċedura

1.   L-attur għandu jagħti bidu għall-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar billi jimla l-formola tat-talba standard A, kif tinsab fl-Anness I, u jippreżentaha fil-qorti jew fit-tribunal kompetenti direttament, bil-posta jew bi kwalunkwe mezz ieħor ta’ komunikazzjoni, bħall-fax jew bħall-posta elettronika, aċċettabbli għall-Istat Membru fejn tinbeda l-proċedura. Il-formola tat-talba għandha tinkludi deskrizzjoni tal-provi li jappoġġaw it-talba u tkun akkumpanjata, skond il-każ, minn kwalunkwe dokumenti rilevanti ta’ sostenn.

2.   L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni dwar liema mezzi ta’ komunikazzjoni ikunu aċċettabbli għalihom. Il-Kummissjoni għandha tagħmel tali informazzjoni disponibbli għall-pubbliku.

3.   Fejn talba ma taqax fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament, il-qorti jew it-tribunal għandhom jgħarrfu lill-attur b’dan. Sakemm l-attur ma jirtirax it-talba, il-qorti jew it-tribunal għandhom jipproċedu bit-talba skond il-liġi proċedurali rilevanti applikabbli fl-Istat Membru fejn titmexxa l-proċedura.

4.   Fejn il-qorti jew it-tribunal jikkunsidraw li l-informazzjoni pprovduta mill-attur ma tkunx suffiċjentement ċara jew adegwata jew jekk il-formola tat-talba ma tkunx ġiet mimlija sew, u sakemm it-talba ma tkunx tidher manifestament mingħajr bażi jew l-applikazzjoni ma tkunx tidher inammissibbli, huma għandhom jagħtu lill-attur l-opportunità li jimla jew jirrettifika l-formola tat-talba jew li jipprovdi informazzjoni jew dokumenti supplimentari jew li jirtira t-talba, f’tali perijodu li huma jispeċifikaw. Il-qorti jew it-tribunal għandhom jużaw il-formola standard B, kif tinsab fl-Anness II, għal dan il-għan.

Fejn it-talba tkun tidher manifestament mingħajr bażi jew l-applikazzjoni tkun tidher inammissibbli jew l-attur jonqos milli jimla jew jirrettifika l-formola tat-talba fiż-żmien speċifikat, l-applikazzjoni għandha tiġi miċħuda.

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-formola tat-talba tkun disponibbli fil-qrati u tribunali kollha li fihom tista’ tinbeda l-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar.

Artikolu 5

Tmexxija tal-Proċedura

1.   Il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għandha tkun proċedura bil-miktub. Il-qorti jew it-tribunal għandhom jagħmlu seduta orali jekk huma jikkunsidraw li dan ikun meħtieġ jew jekk parti titlob dan. Il-qorti jew it-tribunal jistgħu jiċħdu tali talba jekk huma jikkunsidraw li fir-rigward taċ-ċirkostanzi tal-każ, seduta orali tkun manifestament mhux meħtieġa għat-tmexxija ġusta tal-kawża. Ir-raġunijiet għaċ-ċaħda għandhom jingħataw bil-miktub. Iċ-ċaħda ma tistax tiġi kkontestata separatament.

2.   Wara li jirċievu l-formola tat-talba korrettament mimlija, il-qorti jew it-tribunal għandhom jimlew il-Parti I tal-formola ta’ risposta standard C, kif tinsab fl-Anness III.

Għandhom jiġu nnotifikati lill-konvenut, skond l-Artikolu 13, kopja tal-formola tat-talba, u fejn applikabbli, tad-dokumenti ta’ sostenn, flimkien mal-formola ta’ risposta hekk mimlija. Dawn id-dokumenti għandhom jintbagħtu fi żmien 14-il jum mir-riċezzjoni tal-formola tat-talba debitament mimlija.

3.   Il-konvenut għandu jippreżenta r-risposta tiegħu fi żmien 30 jum min-notifika tal-formola tat-talba u tal-formola ta’ risposta, billi jimla l-Parti II tal-formola standard ta’ risposta C, akkumpanjata, fejn ikun il-każ, minn kwalunkwe dokument ta’ sostenn rilevanti u jibgħatha lura lill-qorti jew lit-tribunal, jew bi kwalunkwe mod adegwat ieħor li ma jinvolvix l-użu tal-formola ta’ risposta.

4.   Fi żmien 14-il jum mir-riċezzjoni tar-risposta mill-konvenut, il-qorti jew it-tribunal għandha tintbagħat lill-attur kopja tagħha, flimkien ma’ kwalunkwe dokument rilevanti ta’ sostenn.

5.   Jekk, fir-risposta tiegħu, il-konvenut jiddikjara li l-valur ta’ talba mhux monetarja jeċċedi l-limitu stabbilit fl-Artikolu 2(1), il-qorti jew it-tribunal għandhom jiddeċiedu fi żmien 30 jum minn meta jibagħtu r-risposta lill-attur jekk it-talba taqax fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament. Din id-deċiżjoni ma tistax tiġi kkontestata separatament.

6.   Kwalunkwe kontrotalba, li għandha tiġi ppreżentata bl-użu tal-formola standard A, u kwalunkwe dokument rilevanti ta’ sostenn għandhom jiġu nnotifikati lill-attur skond l-Artikolu 13. Dawk id-dokumenti għandhom jintbagħtu fi żmien erbatax-il jum mir-riċezzjoni.

L-attur għandu jkollu 30 jum mid-data tan-notifika sabiex jirrispondi għal kwalunkwe kontrotalba.

7.   Jekk il-kontrotalba teċċedi l-limitu stabbilit fl-Artikolu 2(1), it-talba u l-kontrotalba m’għandhomx jipproċedu fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar iżda għandhom jiġu ttrattati skond il-liġi proċedurali rilevanti li tkun applikabbli fl-Istat Membru fejn titmexxa l-proċedura.

L-Artikoli 2 u 4 kif ukoll il-paragrafi 3, 4 u 5 ta’ dan l-Artikolu għandhom japplikaw, mutatis mutandis, għall-kontrotalbiet.

Artikolu 6

Lingwi

1.   Il-formola tat-talba, ir-risposta, kwalunkwe kontrotalba, kwalunkwe risposta għal kontrotalba u kwalunkwe deskrizzjoni ta’ dokumenti rilevanti ta’ sostenn għandhom jiġu preżentati bil-lingwa jew waħda mil-lingwi tal-proċedimenti tal-qorti jew tat-tribunal.

2.   Jekk xi dokument ieħor li l-qorti jew it-tribunal ikunu rċevew ma jkunx b’lingwa li biha jitmexxew il-proċedimenti, il-qorti jew it-tribunal jistgħu jesiġu traduzzjoni ta’ dak id-dokument fil-każ biss fejn ikun jidher li t-traduzzjoni tkun meħtieġa sabiex tingħata s-sentenza.

3.   Fejn parti tirrifjuta li taċċetta dokument minħabba li dan ma jkun fl-ebda waħda mil-lingwi li ġejjin:

(a)

il-lingwa uffiċjali ta’ l-Istat Membru destinatarju jew, jekk ikun hemm diversi lingwi uffiċjali f’dak l-Istat Membru, il-lingwa uffiċjali jew waħda mil-lingwi uffiċjali tal-post fejn għandha tingħata n-notifika jew fejn id-dokument għandu jintbagħat; jew

(b)

lingwa li d-destinatarju jifhem,

il-qorti jew it-tribunal għandhom jinformaw lill-parti l-oħra b’dan, bil-ħsieb li dik il-parti tipprovdi traduzzjoni tad-dokument.

Artikolu 7

Konklużjoni tal-Proċedura

1.   Fi żmien 30 jum wara r-riċezzjoni tar-risposta mill-konvenut jew mill-attur fil-limiti ta’ żmien stabbiliti fl-Artikolu 5(3) jew (6), il-qorti jew it-tribunal għandhom jagħtu sentenza, jew:

(a)

jesiġu dettalji ulterjuri dwar it-talba mill-partijiet f’perijodu speċifikat ta’ żmien, li ma jeċċedix 30 jum;

(b)

jieħdu l-provi skond l-Artikolu 9; jew

(ċ)

jordnaw l-attendenza tal-partijiet għal seduta orali li għandha tinżamm fi żmien 30 jum miċ-ċitazzjoni.

2.   Il-qorti jew it-tribunal għandhom jagħtu s-sentenza fi żmien 30 jum minn kwalunkwe seduta orali jew wara li jkunu rċevew l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex tingħata s-sentenza. Is-sentenza għandha tiġi nnotifikata lill-partijiet skond l-Artikolu 13.

3.   Jekk il-qorti jew it-tribunal ma jkunux irċevew risposta mill-parti rilevanti fil-limiti ta’ żmien stabbiliti fl-Artikolu 5 (3) jew (6), għandhom jagħtu s-sentenza fir-rigward tat-talba jew tal-kontrotalba.

Artikolu 8

Seduta orali

Il-qorti jew it-tribunal jistgħu jagħmlu seduta orali permezz ta’ konferenza video jew ta’ xi teknoloġija oħra ta’ komunikazzjoni jekk il-mezzi tekniċi jkunu disponibbli.

Artikolu 9

It-teħid tal-prova

1.   Il-qorti jew it-tribunal għandhom jiddeterminaw il-mezzi għat-teħid tal-prova u l-entità meħtieġa tal-prova għas-sentenza tagħhom skond ir-regoli applikabbli għall-ammissibbiltà tal-prova. Il-qorti jew it-tribunal jistgħu jaċċettaw it-teħid tal-prova permezz ta’ stqarrijiet ta’ xhieda, ta’ esperti jew tal-partijiet bil-miktub. Jistgħu jaċċettaw ukoll it-teħid tal-prova permezz ta’ konferenza video jew ta’ xi teknoloġija oħra ta’ komunikazzjoni jekk il-mezzi tekniċi jkunu disponibbli.

2.   Il-qorti jew it-tribunal jistgħu jisimgħu x-xiehda ta’ esperti jew xiehda orali biss jekk dan ikun meħtieġ għas-sentenza. Fit-teħid tad-deċiżjoni, il-qorti jew it-tribunal għandhom jieħdu kont ta’ l-ispejjeż.

3.   Il-qorti jew it-tribunal għandhom jagħżlu l-metodu ta’ teħid tal-prova li jkun l-aktar sempliċi u li jkun l-inqas oneruż.

Artikolu 10

Rappreżentanza tal-partijiet

Ir-rappreżentanza minn avukat jew minn professjonist legali ieħor ma’ għandhiex tkun obbligatorja.

Artikolu 11

Assistenza lill-partijiet

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tkun disponibbli għall-partijiet assistenza prattika sabiex jimlew il-formoli.

Artikolu 12

L-ambitu ta’ l-awtorità tal-qorti jew tat-tribunal

1.   Il-qorti jew it-tribunal m’għandhomx jesiġu li l-partijiet jagħmlu xi valutazzjoni ġuridika tat-talba.

2.   Jekk ikun meħtieġ, il-qorti jew it-tribunal għandhom jinformaw lill-partijiet dwar kwistjonijiet proċedurali.

3.   Kull meta jkun xieraq, il-qorti jew it-tribunal għandhom ifittxu soluzzjoni bonarja bejn il-partijiet.

Artikolu 13

Notifika ta’ dokumenti

1.   Id-dokumenti għandhom jiġu nnotifikati permezz ta’ servizz postali attestat b’konferma tar-riċevuta inkluża d-data tar-riċevuta.

2.   Jekk ma tkunx possibbli n-notifika skond il-paragrafu 1, in-notifika tista’ ssir bi kwalunkwe metodu previst fl-Artikoli 13 jew 14 tar-Regolament (KE) Nru 805/2004.

Artikolu 14

Limiti ta’ żmien

1.   Fejn l-qorti jew it-tribunal jiffissaw skadenza, il-parti konċernata għandha tiġi informata bil-konsegwenzi jekk ma tiġix rispettata dik l-iskadenza.

2.   Il-qorti jew it-tribunal jistgħu jestendu l-limiti ta’ żmien previsti fl-Artikolu 4(4), fl-Artikolu 5(3) u (6) u fl-Artikolu 7(1), f’ċirkostanzi eċċezzjonali, jekk dan ikun meħtieġ sabiex jiġu salvagwardati d-drittijiet tal-partijiet.

3.   Jekk, f’ċirkostanzi eċċezzjonali, ma jkunx possibbli għall-qorti jew għat-tribunal li jirrispettaw il-limiti ta’ żmien previsti fl-Artikolu 5(2) sa (6), kif ukoll fl-Artikolu 7, huma għandhom jieħdu l-passi meħtieġa minn dawk id-dispożizzjonijiet mill-aktar fis possibbli.

Artikolu 15

L-eżekutorjetà tas-sentenza

1.   Is-sentenza għandha tkun eżegwibbli minkejja kwalunkwe appell possibbli. Ma’ għandux ikun meħtieġ l-għoti ta’ garanzija.

2.   L-Artikolu 23 għandu japplika wkoll fil-każ li s-sentenza jkollha tiġi eżegwita fl-Istat Membru fejn ingħatat is-sentenza.

Artikolu 16

Spejjeż

Il-parti telliefa għandha tħallas l-ispejjeż tal-kawża. Madankollu, il-qorti jew it-tribunal m’għandhomx jaġġudikaw l-ispejjeż lill-parti li favur tagħha tinqata’ l-kawża safejn dawn ma jkunux saru mingħajr ħtieġa jew ma jkunux proporzjonati għat-talba.

Artikolu 17

Appell

1.   L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni jekk appell ikunx disponibbli skond il-liġi proċedurali tagħhom kontra sentenza mogħtija fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u f’liema limitu ta’ żmien għandu jsir tali appell. Il-Kummissjoni għandha tagħmel dik l-informazzjoni disponibbli pubblikament.

2.   L-Artikolu 16 għandu japplika għal kwalunkwe appell.

Artikolu 18

Standards minimi għar-reviżjoni tas-sentenza

1.   Il-konvenut għandu jkun intitolat li japplika għar-reviżjoni tas-sentenza mogħtija fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar quddiem il-qorti jew tribunal kompetenti ta’ l-Istat Membru fejn ingħatat is-sentenza fejn:

(a)

(i)

il-formola tat-talba jew iċ-ċitazzjoni għal seduta orali ġew notifikati b’metodu mingħajr prova ta’ riċevuta mogħtija minnu personalment, kif previst fl-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 805/2004, u

(ii)

in-notifika ma saritx fi żmien suffiċjenti li jippermettilu li jipprepara d-difiża tiegħu bla ebda nuqqas min-naħa tiegħu,

jew

(b)

il-konvenut ġie impedit milli joġġezzjona għat-talba għal raġuni ta’ force majeure, jew minħabba ċirkostanzi straordinarji mingħajr l-ebda nuqqas min-naħa tiegħu,

sakemm huwa jaġixxi fil-pront.

2.   Jekk il-qorti jew it-tribunal jiċħdu r-reviżjoni abbażi li ma tkun tapplika ebda waħda mir-raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 1, is-sentenza għandha tibqa’ fis-seħħ.

Jekk il-qorti jew it-tribunal jiddeċiedu li r-reviżjoni tkun ġustifikata abbażi ta’ xi waħda mir-raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 1, is-sentenza mogħtija fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għandha tkun nulla.

Artikolu 19

Liġi proċedurali applikabbli

Suġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għandha tkun regolata mil-liġi proċedurali ta’ l-Istat Membru li fih titmexxa l-proċedura.

KAPITOLU III

RIKONOXXIMENT U EŻEKUZZJONI FI STAT MEMBRU IEĦOR

Artikolu 20

Rikonoxximent u eżekuzzjoni

1.   Sentenza mogħtija fi Stat Membru fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għandha tiġi rikonoxxuta u eżegwita fi Stat Membru ieħor mingħajr il-ħtieġa ta’ dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà u mingħajr l-ebda possibbiltà li jiġi oppost ir-rikonoxximent tagħha.

2.   Fuq talba ta’ waħda mill-partijiet, il-qorti jew it-tribunal għandhom joħorġu ċertifikat dwar sentenza fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar bl-użu tal-formola standard D, kif tinsab fl-Anness IV, mingħajr ma jintalab xi ħlas addizzjonali.

Artikolu 21

Proċedura ta’ eżekuzzjoni

1.   Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu, il-proċeduri ta’ eżekuzzjoni għandhom ikunu regolati mil-liġi ta’ l-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni.

Sentenza li tingħata fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għandha tiġi eżegwita taħt l-istess kondizzjonijiet bħal sentenza mogħtija fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni.

2.   Il-parti li titlob l-eżekuzzjoni għandha tipproduċi:

(a)

kopja tas-sentenza li tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa sabiex tiġi stabbilita l-awtentiċità tagħha; u

(b)

kopja taċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 20(2) u, fejn meħtieġ, it-traduzzjoni tiegħu bil-lingwa uffiċjali ta’ l-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni jew, jekk ikun hemm diversi lingwi uffiċjali f’dak l-Istat Membru, bil-lingwa uffiċjali jew b’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-proċedimenti tal-qorti jew tribunal tal-post fejn tintalab l-eżekuzzjoni skond il-liġi ta’ dak l-Istat Membru, jew b’lingwa oħra li l-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni jkun indika li jista’ jaċċetta. Kull Stat Membru jista’ jindika l-lingwa jew il-lingwi uffiċjali ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea, diversi minn tiegħu stess li hu jkun jista’ jaċċetta għall-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar. Il-kontenut tal-formola D għandu jiġi tradott minn persuna kwalifikata sabiex tagħmel it-traduzzjonijiet f’wieħed mill-Istati Membri.

3.   Il-parti li titlob l-eżekuzzjoni ta’ sentenza mogħtija fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar fi Stat Membru ieħor m’għandhiex tkun meħtieġa li jkollha:

(a)

rappreżentant awtorizzat; jew

(b)

indirizz postali

fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni, minbarra aġenti bil-kompetenza fil-proċedura ta’ l-eżekuzzjoni.

4.   L-ebda garanzija, pleġġ jew depożitu, irrispettivament mid-deskrizzjoni tagħhom, m’għandhom ikunu meħtieġa minn xi parti li, fi Stat Membru wieħed, tapplika għall-eżekuzzjoni ta’ sentenza mogħtija fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar fi Stat Membru ieħor minħabba li tkun ċittadin barrani jew li ma jkollhiex id-domiċilju tagħha jew ir-residenza fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni.

Artikolu 22

Ċaħda ta’ l-eżekuzzjoni

1.   L-eżekuzzjoni, ma’ l-applikazzjoni mill-persuna li kontriha tintalab l-eżekuzzjoni, għandha tiġi miċħuda mill-qorti jew mit-tribunal kompetenti fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni jekk is-sentenza mogħtija fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar tkun irrikonċiljabbli ma’ sentenza preċedenti mogħtija fi kwalunkwe Stat Membru ieħor jew f’pajjiz terz, sakemm:

(a)

is-sentenza preċedenti tkun involviet l-istess kawża ta’ azzjoni u kienet bejn l-istess partijiet;

(b)

is-sentenza preċedenti ngħatat fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni jew tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa għar-rikonoxximent tagħha fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni; u

(ċ)

l-irrikonċiljabbiltà ma tqajmitx u ma setgħetx titqajjem bħala oġġezzjoni fil-proċedimenti tal-qorti jew tribunal fl-Istat Membru fejn ingħatat is-sentenza fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar.

2.   Sentenza mogħtija fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar ma’ għandha taħt l-ebda ċirkostanza tiġi riveduta fir-rigward tas-sustanza tagħha fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni.

Artikolu 23

Sospensjoni jew limitazzjoni ta’ l-eżekuzzjoni

Fejn parti kkontestat sentenza mogħtija fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar jew tali kontestazzjoni għadha possibbli, jew fejn parti għamlet applikazzjoni għal reviżjoni fis-sens ta’ l-Artikolu 18, il-qorti, it-tribunal jew l-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni jistgħu, fuq applikazzjoni mill-parti li kontriha tintalab l-eżekuzzjoni:

(a)

jillimitaw l-proċedimenti ta’ l-eżekuzzjoni għal miżuri protettivi;

(b)

jagħmlu l-eżekuzzjoni kondizzjonali fuq l-għoti ta’ tali garanzija kif huma jiddeterminaw; jew

(ċ)

taħt ċirkostanzi eċċezzjonali, jissospendu l-proċedimenti ta’ l-eżekuzzjoni.

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 24

Informazzjoni

L-Istati Membri għandhom jikkoperaw sabiex jipprovdu lill-pubbliku ġenerali u lill-ambjenti professjonali b’informazzjoni dwar il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, inklużi l-ispejjeż, b’mod partikolari permezz tan-Network Ġudizzjarju Ewropew f’Materji Ċivili u Kummerċjali stabbilit skond id-Deċiżjoni 2001/470/KE.

Artikolu 25

Informazzjoni relatata ma’ ġurisdizzjoni, mezzi ta’ komunikazzjoni u appelli

1.   Sa l-1 ta’ Jannar 2008 l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni:

(a)

liema qrati jew tribunali jkollhom il-ġurisdizzjoni sabiex jagħtu sentenza fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar;

(b)

il-mezzi ta’ komunikazzjoni aċċettati għall-finijiet tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u disponibbli għall-qrati jew tribunali skond l-Artikolu 4(1);

(ċ)

jekk appell ikunx disponibbli taħt il-liġi proċedurali tagħhom skond l-Artikolu 17 u f’liema qorti jew tribunal dan jista’ jsir;

(d)

lingwi aċċettati skond l-Artikolu 21 (2)(b); u

(e)

liema awtoritajiet ikollhom il-kompetenza fir-rigward ta’ l-eżekuzzjoni u liema awtoritajiet ikollhom il-kompetenza għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 23.

L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe tibdil sussegwenti ta’ din l-informazzjoni.

2.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-informazzjoni notifikata skond il-paragrafu 1 disponibbli għall-pubbliku permezz ta’ pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea u permezz ta’ kwalunkwe mezz adegwat ieħor.

Artikolu 26

Miżuri implimentattivi

Il-miżuri maħsuba sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, inklużi dawk li jissuplimentawh, relatati ma’ aġġornamenti jew emendi tekniċi tal-formoli fl-Annessi għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2).

Artikolu 27

Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn Kumitat.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 28

Reviżjoni

Sa l-1 ta’ Jannar 2014 il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rapport dettaljat li jirrivedi l-operazzjoni tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, anke dwar il-limitu tal-valur tat-talba msemmi fl-Artikolu 2(1). Dak ir-rapport għandu jkun fih valutazzjoni tal-proċedura kif ġiet operata u stima estiża ta’ l-impatt għal kull Stat Membru.

Għal dak il-għan u sabiex jiġi żgurat li l-aħjar prattika fl-Unjoni Ewropea tkun debitament meqjusa u tirrifletti l-prinċipji ta’ leġislazzjoni aħjar, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni b’informazzjoni relatata ma’ l-operazzjoni transkonfinali tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar. Din l-informazzjoni għandha tkopri l-miżati tal-qorti, ir-rapidità tal-proċedura, l-effikaċja, il-faċilità ta’ l-użu u l-proċeduri interni għal talbiet żgħar ta’ l-Istati Membri.

Ir-rapport tal-Kummissjoni għandu jkun akkumpanjat, fejn ikun il-każ, bi proposti għall-adattament.

Artikolu 29

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2009, bl-eċċezzjoni ta’ l-Artikolu 25, li għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha skond it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

Magħmul fi Strasburgu, 11 ta’ Lulju 2007.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

M. LOBO ANTUNES


(1)  ĠU C 88, 11.4.2006, p. 61.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta’ l-14 ta’ Diċembru 2006 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Ġunju 2007.

(3)  ĠU L 160, 30.6.2000, p. 37.

(4)  ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1. Ir-Regolament kif emendat mir-Regolament (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).

(5)  ĠU L 174, 27.6.2001, p. 25.

(6)  ĠU L 143, 30.4.2004, p. 15. Ir-Regolament kif emendat mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1869/2005 (ĠU L 300, 17.11.2005, p. 6).

(7)  ĠU L 399, 30.12.2006, p. 1.

(8)  ĠU C 12, 15.1.2001, p. 1.

(9)  ĠU C 53, 3.3.2005, p. 1.

(10)  ĠU L 124, 8.6.1971, p. 1.

(11)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Id-Deċiżjoni kif emendata mid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).


KAPITOLU I

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS II

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS III

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS IV

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni