32000R2787Official Journal L 330 , 27/12/2000 P. 0001 - 0086


Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2787/2000

tal-15 ta' Diċembru 2000

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2454/93 li jistabilixxi d-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità [1], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 2700/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [2], (hawnhekk iżjed "l quddiem imsejjaħ" il-kodiċi'), u b'mod partikolari l-Artikolu 249 tiegħu,

Billi:

(1) L-Istati Membri jistgħu jixtiequ li jingaġġaw programmi ta' simplifikazzjoni ta' test biex jevalwaw l-inizjattivi meħuda b'mod partikolari fil-livell internazzjonali, biex jarmonizzaw u jissimplifikaw il-proċeduri doganali. mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/95 tat-22 ta' Mejju 1995 dwar statistiċi dwar il-kummerċ ta' oġġetti mill-Komunità u l-Istati Membri tagħha ma' pajjiżi li mhumiex membri [3], kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 374/98 [4], din it-tip t'inizjattiva tista' tinħtieġ derogi mill-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2454/93 [5], kif l-aħħar emendat bir-Regulation (KE) Nru 1602/2000 [6], għall-perjodu meħtieġ biex jitwettqu dawk il-programmi ta' test.

(2) L-esperjenza wriet li xi wħud mid-dispożizzjonijiet li jawtorizzaw ta' l-operazzjoni ta' servizzi ta' imbarkazzjoni regolari għandhom jiġu aġġustati.

(3) Regoli tal-Komunità ta' transitu iktar sempliċi u iktar ċari jkunu ta' benefiċċju għan-negozju kif ukoll għas-servizzi doganali.

(4) Il-problemi inkontrati fi snin reċenti li għandhom x'jaqsmu mal-proċeduri ta' transitu ikkawżaw telf sinifikanti għall-estimi ta' l-Istati Membri u tal-Komunità u irrapreżentaw theddida kostanti għan-negozju u n-negozjanti Ewropej.

(5) Dawn il-proċeduri għalhekk għandhom ikunu modernizzati biex isiru iktar orjentati għan-negozju waqt li jiżguraw protezzjoni effettiva għall-interessi pubbliċi ta' l-Istati Membri u tal-Komunità.

(6) Iċ-ċirkostanzi li fihom huwa mandatorju l-użu tal-proċedura ta' transitu tal-Komunità għandhom ikunu definiti b'mod iktar ċar.

(7) Distinzjoni ċara għandha wkoll issir bejn il-proċedura standard applikabbli għan-negozjanti kollha u s-simplifikazzjonijiet applikabbli biss għan-negozjanti li jikkonformaw ma' ċerti kondizzjonijiet. Dan jitlob attitudni bilanċjata li tagħti kont tar-riskju u jibbenefikaw negozjanti ta' min jorbot fuqhom billi tawtoriżżhom speċifikament biex jużaw simplifikazzjonijiet waqt li jinżamm il-prinċipju ta' aċċess liberu għall-proċedura ta' transitu bażiku.

(8) Biex tiġi assigurata l-applikazzjoni uniformi ta' l-Artikolu 94(4) tal-Kodiċi, regoli u kondizzjonijiet għandhom ikunu stabbiliti għat-tnaqqis ta' l-ammont ta' garanzija komprensiva u għat-tneħħija ta' garanziji. Ir-regoli u l-kondizzjonijiet għandhom jagħtu kont kemm ta' l-affidabiltà ta' l-operatur u kemm tar-riskji marbuta ma' l-oġġetti.

(9) Iċ-ċirkostanzi li fihom użu ta' garanzija komprensiva iktar baxxa jew ta' garanzija komprensiva jistgħu jkun pprojbiti għal oġġetti li jinvolvu riskju ikbar għandhom ikunu wkoll stabbiliti.

(10) Sakemm tiddaħħal is-sistema kollha ta' transitu komputerizzata, l-amministrazzjoni ta' u l-kontrolli fuq il-proċedura ta' transitu tal-Komunità tista' tittejjeb bl-inkorporazzjoni fid-dispożizzjonijiet ta' numru ta' regoli li jgħidu ċar u tond il-proċeduri li għandhom ikunu applikati u l-limitu ta' żmien li għandu jkun osservat biex jassigura kwalità ta' servizz għall-utenti tat-transitu.

(11) Dispożizzjonijiet ġodda għandhom ikunu miżjuda fil-leġislazzjoni tat-transitu tal-Komunità biex jiffaċilitaw u jħaffu l-irkuprar tad-dejn.

(12) Ċerti korrezzjonijiet għandhom isiru lill-kontenut fejn jidħlu riferenzi għall-Konvenzjoni tat-TIR.

(13) Minħabba l-progress tekniku fil-produzzjoni tax-xgħir, ir-rati standard tal-produzzjoni fejn jidħol ix-xgħir mhux inkaljat u inklajat għandhom ikunu aġġustati.

(14) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru No 2513/98 [7] jaġġorna l-Anness I li jinsab mar-Regolament (KE) Nru 1501/95 [8] li jistabbilixxi l-koefiċjenti ta' l-ipproċessar għall-produzzjoni tax-xgħir mhux inkaljat u inklajat użat sabiex ikunu kkalkulati ir-rifusjonijiet ta' esportazzjoni fuq prodotti pproċessati. Ir-rati standard ta' produzzjoni għalhekk għandhom ikunu kalkolati fuq il-bażi ta' dawk il-koefiċjenti.

(15) Biex ikunu evitati żvantaġġi fejn jidħol il-ħlas bil-quddiem ta' rifużjonijiet ta' esportazzjoni skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 565/80 [9], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 2026/83 [10], għandha ssir dispożizzjoni għar-rati standard ġodda ta' produzzjoni għal oġġetti prefinanzjati li jkunu japplikaw minn l-1 ta' Settembru 1998.

(16) Ir-Regolament (KEE) Nru 2454/93 għandu jkun hekk emendat.

(17) Ċerti dispożizzjonijiet transitorji tar-Regolament presenti għandhom jissostitwixxu dawk ta' l-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 502/1999 [11]. Għal raġunijiet ta' kjarezza, dan ta' l-aħħar għandu għalhekk jiġi mħassar.

(18) Il-miżuri li għalihom jipprovdi dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADDOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

L-Artikolu 1

Ir-Regolament (KEE) Nru 2454/93 huwa emendat kif ġej:

1. L-Artikolu 4ċ li ġej huwa miżjud fit-Taqsima I, Titolu I, Kapitolu 3:

"L-Artikolu 4ċ

Għal programmi ta' test li jużaw tekniki ta' pproċessar tad-data maħsuba biex jevalwaw simplifikazzjonijiet possibbli, l-awtoritajiet doganali jistgħu, għall-perjodu strettament meħtieġ biex jitwettaq il-programm, jirrinunzjaw għall-ħtiġiet tal-provvista ta' l-informazzjoni li ġejja-:

(a) id-dikjarazzjoni li hemm provdut għaliha fl-Artikolu 178(1);

(b) permezz ta' deroga mill-Artikolu 222(1), il-partikolaritajiet relatati għal ċerti kaxxi tad-Dokument Amministrattiv Waħdieni li m'humiex meħtieġa għall-identifikazzjoni ta' l-oġġetti u li m'humiex il-fatturi li a bażi tagħhom huma applikati d-dazji ta' importazzjoni jew esportazzjoni.

Madankollu, l-informazzjoni għandha tkun disponibbli fuq talba fil-qafas ta' l-operazzjoni ta' kontroll.

L-ammont ta' dazji ta' importazzjoni li għandu jitħallas fil-perjodu kopert minn deroga mogħtija skond l-ewwel subparagrafu ma jkunx iktar baxx minn dak li kien ikun mitlub fl-assenza ta' deroga.

Stati Membri li jixtiequ li jieħdu sehem f'dawk il-programmi ta' test għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bil-quddiem bid-dettalji kollha tal-programm ta' test propost, inkluż it-tul intenzjonat tiegħu. Huma jżommu wkoll lill-Kummissjoni infurmata bl-implimentazzjoni attwali u bir-riżultati. Il-Kummissjoni tinforma lill-Istati Membri l-oħra kollha."

2 Fl-Artikolu 215(1), fit-tieni subparagrafu, il-figuri "(1, 4, 5 u 7)" huma sostitwiti bil-figuri "(1, 4 u 5)".

3 Fl-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 263, il-kelmiet "L-Artikoli 406 sa 409" huma sostitwiti bil-kelmiet "L-Artikoli 406, 407 u 408".

4 L-intestatura tat-Taqsima II, Titolu II hija sostitwita bi:

"STATUS DOGANALI TA' OĠĠETTI U TRANSITU"

5 Il-Kapitoli 1 u 2 tat-Taqsima II, Titolu II huma mħassra.

6 L-Artikolu 313(2) huwa emendat kif ġej:

(a) fl-ewwel subparagrafu, il-punt (a) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(a) oġġetti miġjuba fit-territorju doganali tal-Komunità skond l-Artikolu 37 tal-Kodiċi.

Madankollu skond l-Artikolu 38(5) tal-Kodiċi, oġġetti mdaħħla fit-territorju doganali tal-Komunità għandhom jitqiesu li huma oġġetti tal-Komunità sakemm ma jkunx stabbilit li m'għandhomx status tal-Komunità:

- fejn, kemm-il darba jinġarru bl-ajru, l-oġġetti kienu mgħobbija jew trasbordati f'ajruport fit-territorju doganali tal-Komunità, għall-konsinja lil ajruport ieħor fit-territorju doganali tal-Komunità, sakemm jinġarru taħt koperta ta' dokument ta' trasport waħdieni maħruġ fi Stat Membru, jew

- fejn, kemm il-darba jiġarru bil-baħar, l-oġġetti jkunu mbarkati bejn portijiet fit-territorju doganali tal-Komunità minn servizz ta' mbarkazzjoni regolari awtorizzat skond l-Artikoli 313a u 313b";

(b) it-tieni subparagrafu huwa mħassar.

7 L-Artikolu 313b huwa emendat kif ġej:

(a) Il-paragrafi 1 u 2 huma sostitwiti b'dan li ġej:

"1. Fejn kumpannija ta' mbarkazzjoni li tiddefenixxi s-servizz tagħha, tagħmel applikazzjoni, l-awtoritajiet doganali ta' Stat Membru li fit-territorju tiegħu dik il-kumpannija hija stabbilita tista' bi ftehim ma' l-Istat Membru l-ieħor konċernat, tawtorizza l-istabbiliment ta' servizz ta' imbarkazzjoni regolari.

2. L-applikazzjoni għandu jkun fiha id-dettalji li ġejjin:

(a) il-portijiet konċernati,

(b) l-ismijiet tal-bastimenti assenjati għas-servizz regolari, u

(ċ) kull informazzjoni oħra meħtieġa mill-awtoritajiet doganali, b'mod partikolari l-iskeda tas-servizz ta' imbarkazzjoni."

(b) Fil-paragrafu 3, il-punti (a) u (b) huma sostitwiti b'dan li ġej:

"(a) huma stabbiliti fil-Komunità u li r-rekords tagħhom jkunu disponibbli għall-awtoritajiet doganali kompetenti;

(b) ma jkunux ikkommettew xi reati serji jew ripetuti in konnessjoni ma' l-operazzjoni ta' servizz ta' imbarkazzjoni regolari."

(ċ) Fil-paragrafu 6, l-aħħar sentenza, il-kliem "li jużaw il-proċedura ipprovdut għaliha fil-paragrafu 4" huma mħassra u is-sentenza ġdida li ġejja hija miżjuda "kemm-il darba d-dettalji meħtieġa fil-paragrafu 2(a) jinbidlu, għandha tapplika il-proċedura pprovdut għaliha fil-paragrafu 4."

8. L-Artikolu 314 huwa emendat kif ġej:

(a) Fil-paragrafu 1, l-ewwel sentenza, il-kelmiet "taħt paragrafu 2" huma sostitwiti minn "skond l-Artikolu 314ċ(1)".

(b) Iil-aragrafu 2 huwa mħassar.

(ċ) Fil-paragrafu 3, il-frażi "fil-paragrafu 2" hija sostitwita bil-frażi "fl-Artikolu 314ċ(1)".

(d) Il-paragrafu 4 huwa mħassar.

8 It-test li ġej huwa mdaħħal wara l-Artikolu 314:

"L-Artikolu 314a

L-amministrazzjonijiet doganali ta' l-Istati Membri għandhom jgħinu lil xulxin fl-ivverifikar ta' l-awtentiċità u l-eżattezza tad-dokumenti u jivverifikaw li l-proċeduri wżati skond id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu biex jippruvaw li l-istatus tal-Komunità ta' l-oġġetti kien applikat sewwa.

Taqsima 2

Prova ta' l-Istatus tal-Komunità

L-Artikolu 314b

Għall-finijiet ta' din it-Taqsima, "uffiċċji kompetenti" tfisser l-awtoritajiet doganali responsabbli li ċċertifikaw l-istatus tal-Komunità ta' oġġetti.

L-Artikolu 314ċ

1. Mingħajr preġudizzju għal oġġetti mqegħda taħt il-proċedura ta' transitu intern tal-Komunità, prova li l-oġġetti għandhom status tal-Komunità tista' tkun stabbilita biss b'waħda mill-mezzi li ġejjin:

(a) b'wieħed mid-dokumenti li hemm provdut għalih fl-Artikoli 315 sa 317b;

(b) skond ir-regoli stabbiliti fl-Artikoli 319 sa 323;

(ċ) mid-dokument li jakkumpanja msemmi fir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2719/92 [12];

(d) bid-dokument li hemm pprovdut għalih fl-Artikolu 325;

(e) bit-tikketta li hemm provdut għaliha fl-Artikolu 462a(2);

(f) bid-dokument li hemm provdut għalih fl-Artikolu 816 li jiċċertifika l-istatus tal-Komunità ta' l-oġġetti; jew

(g) bil-kopja tal-kontroll T5 deskritta fl-Artikolu 843.

2. Fejn id-dokumenti jew regoli li hemm riferenza għalihom fil-paragrafu 1 huma wżati għal oġġetti tal-Komunità bl-ippakkjar li m'għandux status tal-Komunità, id-dokument li jiċċertifika l-istatus tal-Komunità ta' l-oġġetti jrid ikollu waħda mill-approvazzjonijiet li ġejjin:

(a) envases N

(b) N-emballager

(c) N-Umschließungen

(d) Συσκευασία Ν

(e) N packaging

(f) emballages N

(g) imballaggi N

(h) N-verpakkingen

(i) embalagens N

(j) N-pakkaus

(k) N förpackning.

3. Bla ħsara għall-kondizzjonijiet għall-ħruġ tad-dokumenti jitħarsu, d-dokumenti msemmija fl-Artikoli 315 sa 323 jistgħu jinħarġu retroattivament. Fejn dan ikun il-każ, huma jrid ikollhom waħda mill-frażijiet li ġejjin bl-aħmar:

(l) Expedido a posteriori,

(m) Udstedt efterfoelgende,

(n) Nachträglich ausgestellt,

(o) Εκδοθέν εκ των υστέρων,

(p) Issued retroactively,

(q) Délivré a posteriori,

(r) Rilasciato a posteriori,

(s) Achteraf afgegeven,

(t) Emitido a posteriori,

(u) Annettu jälkikäteen,

(v) Utfärdat i efterhand.

Subsezzjoni 1

Dokument T2L"

10. L-Artikolu 315 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 315

1. Prova ta' l-istatus tal-Komunità ta' oġġetti tinħareġ bil-produzzjoni ta' dokument T2L. Dak id-dokument għandu jirtħejja skond il-paragrafi 3 sa 5.

2. Prova ta' l-istatus tal-Komunità ta' oġġetti konsenjati lil jew li jifformaw parti mit-territorju doganali tal-Komunità, fejn ma tapplikax id-Direttiva 77/388/KEE, tingħata mill-produzzjoni ta' dokument T2LF.

Paragrafi 3 sa 5 ta' dan l-Artikolu u l-Artikoli 316 sa 324f japplikaw mutatis mutandis għad-dokument T2LF.

3. Id-dokument T2L għandu jsir fuq formula korrispondenti għal Kopja 4 jew Kopja 4/5 tal-mudell fl-Annessi 31 u 32.

Fejn meħtieġ, l-imsemmija formula tista' tkun suplimentata minn folja waħda jew iktar ta' kontinwazzjoni korrispondenti għall-Kopja 4 jew Kopja 4/5 tal-mudell fl-Annessi 33 u 34.

Fejn Stati Membri ma jawtorizzawx l-użu tal-paġni ta' kontinwazzjoni meta tintuża sistema komputerizzata biex tipproduċi d-dikjarazzjonijiet, il-formula għandha tkun suplimentata b'formula waħda jew iktar korrispondenti għall-Kopja 4 jew Kopja 4/5 tal-mudelli fl-Annessi 31 u 32.

4. Il-persuna konċernata għandha ddaħħal "T2L" fis-suddiviżjoni tal-lemin fil-kaxxa 1 tal-formula u "T2Lbis"' fis-suddiviżjoni tal-lemin fil-kaxxa 1 ta' kull paġna ta' kontinwazzjoni użata.

5. Listi ta' tagħbija imħejjija skond il-mudell fl-Anness 45 u magħmulin skond l-Anness 44a jistgħu jintużaw minflok il-paġni ta' kontinwazzjoni bħala l-parti deskrittiva tad-dokument T2L."

11. L-Artikolu 315a li ġej huwa mdaħħal:

"Artikolu 315a

L-awtoritajiet doganali jistgħu jawtorizzaw kwalunkwe persuna li tissodisfa l-kondizzjonijiet ta' l-Artikolu 373 biex tuża bħala listi ta' tagħbija listi li ma jimxux mal-ħtiġiet kollha ta' l-Annessi 44a u 45.

L-Artikolu 385(1), it-tieni paragrafu, (2) u (3) japplikaw mutatis mutandis."

12. L-Artikolu 316 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 316

1. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 324f, dokument T2L għandu jimtela f'oriġinal singolu.

2. Fuq talba tal-persuna konċernata, dokumenti T2L u, fejn meħtieġ, kwalunkwe paġni ta' kontinwazzjoni jew listi ta' tagħbija wżati, għandhom ikunu approvati mill-UFFIĊĊJU kompetenti. Tali approvazzjonijiet jrid ikun fihom dan li ġej, li sa fejn hu possibbli, għandu jidher fil-kaxxa "Ċ. UFFIĊĊJU tat-tluq":

(a) fil-każ ta' dokumenti T2L, l-isem u t-timbru ta' l-UFFIĊĊJU kompetenti, il-firma ta' uffiċċjal ta' dak l-UFFIĊĊJU, id-data ta' l-approvazzjoni u jew in-numru tar-reġistrazzjoni jew in-numru tad-dikjarazzjoni tad-dispaċċ, fejn din hija meħtieġa;

(b) fil-każ ta' paġni ta' kontinwazzjoni jew listi tat-tagħbija, in-numru li jidher fuq id-dokument T2L, li għandu jkun imdaħħal permezz ta' timbru li jinkludi l-isem ta' l-UFFIĊĊJU kompetenti, jew bl-idejn; fejn jiddaħħal bl-idejn, dan għandu ikun ikkumpanjat minn timbru uffiċċjali ta' l-imsemmi UFFIĊĊJU.

Id-dokumenti jkunu rritornati lill-persuna konċernata."

13. Dan l-ġej għandu jidħol wara l-Artikolu 316:

"Subsezzjoni 2

Dokumenti kummerċjali"

.

14. L-Artikolu 317(2), (3) u (4) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2. Il-fattura jew dokument ta' trasport imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jinkludi għall-inqas l-isem sħiħ u l-indirizz tal-konsenjant, jew il-persuna konċernata fejn m'hemmx konsenjant, in-numru u t-tip, marki u numri ta' riferenza tal-pakketti, deskrizzjoni ta' l-oġġetti, il-massa grossa f'kilogrammi u, fejn meħtieġ, in-numri tal-kontenitur.

Il-persuna konċernata għandha timmarka kjarament l-imsemmi dokument bis-simbolu "T2L", akkumpanjat mill-firma tagħha miktuba bl-idejn.

3. Fuq talba tal-persuna konċernata, l-fattura jew id-dokument tat-trasport mimli kif imiss u ffirmat minnha għandu jkun approvat mill-UFFIĊĊJU kompetenti. L-approvazzjoni għandha tinkludi l-isem u t-timbru ta' l-UFFIĊĊJU kompetenti, il-firma ta' uffiċċjal ta' dak l-UFFIĊĊJU, id-data ta' l-approvazzjoni u jew in-numru tar-reġistrazzjoni jew in-numru tad-dikjarazzjoni tad-dispaċċ fejn tali dikjarazzjoni hija meħtieġa.

4. Jekk il-valur totali ta' l-oġġetti tal-Komunità koperti mill-fattura jew mid-dokument tat-trasport, mimlija u ffirmati skond il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu jew ta' l-Artikolu 224, ma jeċċedix l-10000 EWRO, il-persuna konċernata ma tkunx meħtieġa li tissottometti dak id-dokument għall-approvazzjoni mill-UFFIĊĊJU kompetenti.

F'dak il-każ, il-fattura jew id-dokument tat-trasport għandu jinkludu, flimkien ma' l-informazzjoni stipulata fil-paragrafu 2, il-partikolaritajiet ta' l-UFFIĊĊJU kompetenti."

15. L-Artikolu 317a huwa emendat kif ġej:

(a) Fil-paragrafu 2, it-tieni subparagrafu, huwa emendat kif ġej:

(i) Il-Punt (ċ) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(c) id-deskrizzjoni normali tal-kummerċ ta' l-oġġetti inkluż dettal suffiċjenti li jippermetti l-identifikazzjoni tagħhom;".

(ii) Il-Punt (f) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(f) Id-daħliet li ġejjin għall-istatus ta' l-oġġetti:

- l-ittra "Ċ" (ekwivalenti għal "T2L") għal oġġetti li l-istatus tagħhom tal-Komunità jista' jkun ipprovat,

- l-ittra "F"(ekwivalenti għal "T2LF"') għal oġġetti li l-istatus tagħhom tal-Komunità jista' jkun ipprovat, ikkonsenjat lil jew li joriġina f'parti tat-territorju doganali tal-Komunità fejn ma japplikawx id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 77/388/KEE,

- l-ittra "N"' għall-oġġetti l-oħra kollha."

(b) il-Paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"3. Fuq talba tal-kumpannija ta' imbarkazzjoni, il-manifest li hija debitament ħejjiet u ffirmat għandu jkun approvat mill-UFFIĊĊJU kompetenti. L-approvazzjoni għandha tinkludi l-isem u t-timbru ta' l-UFFIĊĊJU kompetenti, il-firma ta' uffiċċjal ta' dak l-UFFIĊĊJU u d-data ta' l-approvazzjoni."

16. L-Artikolu 317b li ġej huwa mdaħħal:

"Artikolu 317b

Fejn il-proċeduri ssimplifikati ta' transitu tal-Komunità ipprovdut għalihom fl-Artikoli 444 u 448 huma wżati, prova ta' l-istatus tal-Komunità għandha tingħata billi tiddaħħal l-ittra "Ċ" (ekwivalenti għal "T2L") flimkien mal-partiti relevanti fuq il-manifest."

17. L-Artikolu 318 huwa mħassar u dan l-ġej imdaħħal:

"Subsezzjoni 3

Provi oħra speċifiċi għal ċerti operazzjonijiet"

18. Fl-Artikolu 319(1), l-ewwel sentenza, il-kliem "u suġġetti għall-Artikolu 314(2)" huma mħassra.

19. Fl-Artikolu 320, il-punt (b) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(b) f'każijiet oħra, skond l-Artikoli 315 sa 319 u 321, 322 u 323."

20 Fl-Artikolu 321, il-kliem "L-Artikoli 315 sa 318" huma sostitwiti bil-kelmiet "L-Artikoli 315 sa 317b".

21. L-Artikoli 323a u 324 huma mħassra u subsezzjoni 4 li ġejja hija mdaħħla.

"Subsezzjoni 4

Prova ta' status tal-Komunità ta' oġġetti provduti minn konsenjatur awtorizzat

L-Artikolu 324a

1. L-awtoritajiet doganali ta' kull Stat Membru jistgħu jawtorizzaw kwalunkwe persuna, hawnhekk iżjed 'l quddiem imsejjħa "konsenjatur awtorizzat", li tissodisfa l-ħtiġiet ta' l-Artikolu 373 u li tipproponi li tistabilixxi l-istatus tal-Komunità ta' oġġetti permezz ta' dokument T2L skond l-Artikolu 315, jew permezz ta' wieħed mid-dokumenti stipulati fl-Artikoli 317 sa 317b, hawnhekk iżjed 'l quddiem imsejjħa "dokumenti kummerċjali"', biex tuża tali dokumenti mingħajr ma jkollha bżonn tippresentahom għall-approvazzjoni ta' l-UFFIĊĊJU kompetenti.

2. Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 374 sa 378 japplikaw, mutatis mutandis, għall-awtorizzazzjonimsemmija fil-paragrafu 1.

L-Artikolu 324b

L-awtorizzazzjonitispeċifika, b'mod partikolari:

(a) ir-responsabbiltà assenjata ta' l-UFFIĊĊJU għal pri-awtentiċità tal-forom użati biex jimtlew id-dokumenti konċernati, għall-finijiet ta' l-Artikolu 324ċ(1)(a);

(b) il-manjiera li fiha l-konsenjant awtorizzat jistabbilixxi li l-forom kienu wżati kif imiss;

(ċ) il-kategoriji jew movimenti esklużi ta' l-oġġetti;

(d) il-perjodi li fihom u l-manjiera li fiha l-konsenjant awtorizzat għandu jinnotifika lill-UFFIĊĊJU kompetenti sabiex jippermettilu jwettaq il-kontrolli meħtieġa qabel it-tluq ta' l-oġġetti.

L-Artikolu 324c

1. L-awtorizzazzjonigħandha tistipula li l-faċċata tad-dokumenti kummerċjali konċernati jew il-kaxxa "Ċ ¬. UFFIĊĊJU tat-tluq" fuq il-faċċata tal-formoli użati għall-iskop tal-kompilazzjoni tad-dokument T2L u, fejn suppost, il-paġni ta' kontinwazzjoni, għandhom ikunu:

(a) ttimbrati bil-quddiem bit-timbru ta' l-UFFIĊĊJU msemmi fl-Artikolu 324b(a) u ffirmat minn uffiċċjal ta' dak l-UFFIĊĊJU; jew

(b) ittimbrat mill-konsenjant awtorizzat b'timbru speċjali tal-metall approvat mill-awtoritajiet doganali u li jikkorrispondi mal-mudell fl-Anness 62. It-timbru jista' jkun ittimbrat minn qabel fuq il-formoli fejn l-istampar jiġi fdat lil stampatur approvat għal dak il-għan.

Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 401 għandhom japplikaw mutatis mutandis.

2. Mhux iktar tard mill-konsenja ta' l-oġġetti, il-konsenjant awtorizzat għandu jimla u jiffirma l-formola. Huwa għandu wkoll idaħħal fil-kaxxa "D. Kontroll mill-UFFIĊĊJU tat-tluq" tad-dokument T2L, jew inkella fi spazju identifikabbli kjarament fuq id-dokument kummerċjali użat, l-isem ta' l-UFFIĊĊJU kompetenti, id-data tal-mili tad-dokument, u waħda mill-approvazzjonijiet segwenti:

- Expedidor autorizado

- Godkendt afsender

- Zugelassener Versender

- Εγκεκριμένος αποστολέας

- Authorised consignor

- Expéditeur agréé

- Speditore autorizzato

- Toegelaten afzender

- Expedidor autorizado

- Hyväksytty lähettäjä

- Godkänd avsändare.

Artikolu 324d

1. Il-konsenjant awtorizzat jista' jkun awtorizzat biex ma jiffirmax id-dokument T2L jew dokumenti kummerċjali wżati li jkollhom it-timbru speċjali msemmi fl-Anness 62 li huma mimlija minn sistema elettronika jew ta' pproċessar awtomatiku ta' data. Tali awtorizzazzjonigħandha tkun suġġetta għall-kondizzjoni li l-konsenjant awtorizzat jkun ta minn qabel lil dawk l-awtoritajiet obbligazzjoni bil-miktub li biha jagħraf il-lijabiltà tiegħu għall-konsegwenzi legali li jinqalgħu mid-dokumenti T2L kollha jew mid-dokumenti kummerċjali maħruġa li jkollhom it-timbru speċjali.

2. Id-dokumenti T2L jew id-dokumenti kummerċjali mimlijin skond il-paragrafu 1 għandu jkun fihom minflok il-firma tal-konsenjanr awtorizzat waħda mill-approvazzjonijiet li ġejjin:

- Dispensa de firma

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Δεν απαιτείται υπογραφή

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Van ondertekening vrijgesteld

- Dispensada a assinatura

- Vapautettu allekirjoituksesta

- Befriad från underskrift.

Artikolu 324e

1. L-awtoritajiet doganali ta' l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw kumpanniji ta' imbarkazzjoni biex ma jimlewx il-manifest li jservi biex juri l-istatus tal-Komunità ta' l-oġġetti sakemm, l-iktar tard, il-jum wara t-tluq tal-bastiment u, fi kwalunkwe każ, qabel il-wasla tiegħu fil-port tad-destinazzjoni.

2. L-awtorizzazzjonimsemmija fil-paragrafu 1 għandha tingħata biss lil kumpanniji ta' imbarkazzjoni internazzjonali li:

(a) jikkonformaw mal-kondizzjonijiet ta' l-Artikolu 373; permezz ta' deroga mill-Artikolu 373(1)(a) kumpanniji ta' imbarkazzjoni jistgħu ma jkunux stabbiliti fil-Komunità kemm-il darba jkollhom UFFIĊĊJU reġjonali hemm, u

(b) jużaw sistemi ta' skambju ta' data elettroniku biex jittrasmettu informazzjoni bejn il-portijiet tat-tluq u tad-destinazzjoni fil-Komunità, u

(ċ) twettaq numru sinifikanti ta' vjaġġi bejn l-Istati Membri fuq rotot magħrufa.

3. Malli jirċievu applikazzjoni, l-awtoritajiet doganali ta' l-Istati Membri fejn il-kumpannija ta' imbarkazzjoni hija stabbilita għandhom jinnotifikaw b'dik l-applikazzjoni lill-Istati Membri l-oħra li fihom jinsabu rispettivament il-portijiet tat-tluq u tad-destinazzjoni.

Jekk ma tkun riċevuta ebda oġġezzjoni fi żmien sittin jum mid-data tan-notifika, l-awtoritajiet doganali jawtorizzaw l-użu tal-proċedura simplifikata deskritta fil-paragrafu 4.

Din l-awtorizzazzjonigħandha tkun valida fl-Istati Membri konċernati u tkun tapplika biss għal operazzjonijiet ta' transitu bejn il-portijiet li għalihom tirreferi.

4. Is-simplifikazzjoni għandha operata kif ġej:

(a) il-manifest għall-port tat-tluq għandu jkun trasmess b'sistema ta' skambju ta' data elettronika lill-port tad-destinazzjoni;

(b) il-kumpannija ta' imbarkazzjoni għandha ddaħħal fil-manifest l-informazzjoni indikata fl-Artikolu 317a(2);

(ċ) fuq talba, kopja tal-manifest trasmess b'sistema ta' skambju ta' data elettronika għandha tkun ippresentata lill-awtoritajiet doganali fil-port tat-tluq l-iktar tard fil-jum tax-xogħol li jiġi wara t-tluq tal-bastiment u f'kull każ qabel ma jasal fil-port tad-destinazzjoni;

(d) kopja tal-manifest ta' skambju tad-data għandha tkun ippreżentata lill-awtoritajiet doganali fil-port tad-destinazzjoni.

5. L-Artikolu 448(4) għandu japplika mutatis mutandis.

Artikolu 324f

Il-konsenjant awtorizzat għandu jagħmel kopja ta' kull dokument T2L jew ta' kull dokument kummerċjali maħruġ taħt din is-subsezzjoni. L-awtoritajiet doganali jispeċifikaw il-kondizzjonijiet li taħthom il-kopja għandha tkun ippresentata għall-finijiet ta' kontroll u tinżamm għal ta' l-inqas sentejn."

22. Fl-intestatura "Sezzjoni 2 - Dispożizzjonijiet speċifiċi rigward prodotti ta' sajd fil-baħar u prodotti oħra meħudin mill-baħar permezz ta' dgħajjes", fil-Kapitolu 3 tat-Titolu II tat-Taqsima II, il-kliem "Sezzjoni 2" huma sostitwiti bil-kliem "Subsezzjoni 5".

23. Fl-Artikolu 325(1), l-ewwel sentenza, il-kliem "Għall-finijiet ta' din is-sezzjoni" huma sostitwiti bil-kliem "Għall-finijiet ta' din is-subsezzjoni".

24. L-Artikolu 337 huwa mħassar.

25. Il-Kapitoli 4 sa 6a tat-Taqsima II, Titolu II huma sostitwiti b'dan li ġej:

"KAPITOLU 4

Transitu tal-Komunità

Sezzjoni 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 340a

Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-kapitolu għandhom japplikaw għat-transitu tal-Komunità intern u estern, minbarra jekk ikun pprovdut xort'oħra.

L-oġġetti li jinvolvu riskju ogħla ta' frodi huma elenkati fl-Anness 44c. Meta dispożizzjoni tar-Regolament presenti tirreferi għal dak l-Anness, kull miżura relatata ma' oġġetti f'dak l-Anness għanda tapplika biss meta l-kwantità ta' dawk l-oġġetti teċċedi il-minimu korrispondenti. L-Anness 44c għandu jkun rivedut ta' l-inqas darba fis-sena.

Artikolu 340b

"UFFIĊĊJU tat-tluq" : tfisser l-UFFIĊĊJU doganali fejn dikjarazzjonijiet li jqiegħdu oġġetti taħt il-proċedura ta' transitu tal-Komunità huma aċċettati;

"UFFIĊĊJU ta' transitu" tfisser (a) l-UFFIĊĊJU doganali fil-punt tal-ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità meta konsenja tkun qiegħda tħalli dak it-territorju fil-kors ta' operazjjoni ta' transitu permezz ta' fruntiera bejn Stat Membru u pajjiż barra l-Komunità għajr pajjiż ta' l-EFTA, jew

(b) l-UFFIĊĊJU doganali fil-punt tad-dħul fit-territorju doganali tal-Komunità meta l-oġġetti jkunu qasmu t-territorju ta' pajjiż barra l-Komunità fil-kors ta' operazzjoni ta' transitu;

"UFFIĊĊJUta' deskrizzjoni" : tfisser l-UFFIĊĊJU doganali fejn oġġetti mqiegħda taħt il-proċedura ta' transitu tal-Komunità għandhom ikunu ppresentati sabiex tintemm il-proċedura;

"UFFIĊĊJUta' garanzija" : tfisser l-UFFIĊĊJU fejn l-awtoritajiet doganali ta' kull Stat Membru jiddeċiedu li garanziji provduti minn garanti għandhom jiġu depositati;

"Pajjiżi ta'. l-EFTA" : tfisser il-pajjiżi kollha ta' l-EFTA u kull pajjiż ieħor li aċċeda għall-Konvenzjoni ta' l-20 ta' Mejju 1987 dwar proċedura komuni ta' transitu [13]

L-Artikolu 340c

1. Oġġetti tal-Komunità għandhom jitqiegħdu taħt proċedura ta' transitu tal-Komunità interna kemm-il darba huma jkunukonsenjati:

(a) minn parti tat-terrirorju doganali tal-Komunità fejn id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 77/388/KEE japplikaw, għal parti mit-territorju doganali tal-Komunità fejn dawk id-dispożizzjonijiet ma japplikawx; jew

(b) minn parti tat-territorju doganali tal-Komunità fejn id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 77/388/KEE ma japplikawx, għal parti mit-territorju doganali tal-Komunità fejn dawk id-dispożizzjonijiet japplikaw; jew

(ċ) minn parti tat-territorju doganali tal-Komunità fejn id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 77/388/KEE ma japplikawx, għal parti tat-territorju doganali tal-Komunità fejn dawk id-dispożizzjonijiet ma japplikawx ukoll.

2. mingħajr preġudizzju għal Paragrafu 3, oġġetti tal-Komunità li jkunu konsenjati minn punt fit-territorju doganali tal-Komunità għal ieħor minn ġo t-territorju ta' pajjiż wieħed jew iktar ta' l-EFTA skond il-Konvenzjoni dwar proċedura ta' transitu komuni, għandhom jitqiegħdu taħt il-proċedura ta' transitu tal-Komunità interna.

Oġġetti koperti mill-ewwel subparagrafu li jinġarru interament bil-baħar jew bl-ajru ma jkollhomx bżonn jitqiegħdu taħt il-proċedura ta' transitu tal-Komunità interna.

3. Fejn oġġetti tal-Komunità jiġu esportati għal pajjiż ta' l-EFTA jew jgħaddu mit-territorju ta' pajjiż wieħed jew iktar ta' l-EFTA u d-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni dwar proċedura ta' transitu komuni japplikaw, dawn għandhom jitqiegħdu taħt il-proċedura ta' transitu tal-Komunità estern taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) jekk ikunu għaddew minn formalitajiet ta' esportazzjoni doganali minħabba l-għoti ta' rifużjonijiet fuq esportazzjoni lejn pajjiżi terzi taħt il-politika agrikola komuni; jew

(b) jekk ikunu ġejjin minn ħażniet ta' intervent, huma suġġetti għal miżuri ta' kontroll dwar użu u/jew destinazzjoni, u jkunu għaddew minn formalitajiet doganali dwar esportazzjoni pajjiżi terzi taħt il-politika agrikola komuni; jew

(ċ) jekk ikunu eliġibbli għal ħlas mill-ġdid jew remissjoni ta' dazji ta' importazzjoni bil-kondizzjoni li huma jkunu esportati mit-territorju doganali tal-Komunità; jew

(d) jekk fil-forma ta' prodotti jew oġġetti kompensatorji fl-istat inolterat, ikunu għaddew formalitajiet doganali ma' l-esportazzjoni għall-pajjiżi terzi sabiex jiskargaw il-proċedura ta' ipproċessar intern, sistema ta' rtirar, bil-ħsieb li jiġi akkwistat ħlas lura jew remissjoni ta' dazju doganali.

L-Artikolu 340d

Oġġetti li għalihom tapplika l-proċedura ta' transitu tal-Komunità jistgħu jinġarru bejn żewġ punti fit-territorju doganali tal-Komunità parmezz tat-territorju ta' pajjiż terz minbarra pajjiż ta' l-EFTA sakemm huma jinġarru minn dak il-pajjiż terz koperti minn dokument waħdiena ta' trasport magħmul fi Stat Membru. Fejn dan huwa l-każ, l-effett tal-proċedura tat-transitu ikun sospiż fit-territorju tal-pajjiż terz.

Artikolu 340e

1. Il-proċedura ta' transitu tal-Komunità għandha tkun obbligatirja fejn jidħlu oġġetti mġarrin bl-ajru biss kemm-il darba jkunu tgħabbew jew tgħabbew mill-ġdid f'ajruport fil-Komunità.

2. Mingħajr preġudizzju għal l-Artikolu 91(1) tal-Kodiċi, użu tal-proċedura ta' transitu tal-Komunità għandu jkun obbligatorju għal oġġetti li jinġarru bil-baħar kemm-il darba jinġarru minn servizz ta' imbarkazzjoni regolari awtorizzat skond l-Artikoli 313a u 313b.

L-Artikolu 341

Id-dispożizzjonijiet tal-Kapitoli 1 u 2 tat-Titolu VII tal-Kodiċi u d-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu għandhom japplikaw mutatis mutandis għal ħlasijiet oħra skond it-tifsira ta' l-Artikolu 91(1)(a) tal-Kodiċi.

Artikolu 342

1. Il-garanzija pprovduta mill-prinċipal għandha tkun validamal-Komunità kollha.

2. Fejn il-garanzija hija provduta minn garanti, il-garanti għandu jindika indirizz għas-servizz jew jaħtar aġent f'kull Stat Membru.

3. Garanzija hemm bżonn li tkun provduta għal operazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità mwettqa minn kumpanniji ferrovjarji ta' l-Istati Membri taħt proċedura minbarra proċedura simplifikata msemmija fl-Artikolu 372(1)(g)(i).

Artikolu 343

Kull Stat Membru jipprovdi lill-Kummissjoni b'lista, fil-format miftiehem, ta' l-uffiċċi kompetenti doganali li jmexxu operazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità, waqt li jindikaw in-numri ta' identifikazzjoni tagħhom u d-dmirijiet u jiddokjaraw il-jiem u s-sigħat meta jkunu miftuħin. Kwalunkwe tibdil għal din l-informazzjoni għandu jkun ikkomunikat lill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni tikkomunika din l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 344

Il-karatteristiċi tal-formoli minbarra mid-Dokument Amministrattiv Waħdiena użati fis-sistema ta' transitu tal-Komunità għandhom ikunu stabbiliti fl-Anness 44b.

Sezzjoni 2

Proċedura

Subsezzjoni 1

Garanzija ndividwali

Artikolu 345

1. Il-garanzija ndividwali tkopri l-ammont sħiħ tad-dejn doganali li jista' jkun dovut, ikkalkolat fuq bażi ta' l-ogħla rati applikabbli għall-oġġetti fl-Istat Membru tat-tluq.

Madankollu, ir-rati li jittieħdu in konsiderazzjoni għall-kalkolu tal-garanzija ndividwali ma jistgħux ikunu inqas mir-rata minima, meta tali rata tkun imsemmija fil-kolonna ħamsa ta' l-Anness 44c.

2. Garanziji individwali fil-forma ta' depositu fi flus kontanti għandhom ikunu depsoitati fl-UFFIĊĊJU tat-tluq. Dawn għandhom jitħallsu lura meta l-proċedura tkun tlestiet.

3. Garanzija ndividwali pprovduta minn garanti tista' tkun fil-forma ta' kupuni ta' garanzija ndividwali għal ammont ta' 7000 Euro, maħruġa mill-garanti lill-persuni li jkollhom il-ħsieb li jaġixxu ta' prinċipal.

Il-garanti jkun responsabbli għal 7000 Euro għal kull voucher.

Artikolu 346

1. Garanzija ndividwali provduta minn garanti sħandha tkun tikkorrispondi għall-mudell fl-Anness 49.

Fejn l-UFFIĊĊJU tat-tluq ma jkunx l-UFFIĊĊJU ta' garanzija, dan ta' l-aħħar għandu jżomm kopja ta' l-istrument li bih ikun aċċetta l-garanzija tal-garanti. Il-prinċipal għandu jippresenta l-oriġinal fl-UFFIĊĊJU tat-tluq, fejn dan għandujinżamm. Fejn meħtieġa dan l-UFFIĊĊJU jista' jitlob traduzzjoni fil-lingwa uffiċjali, jew waħda mill-lingwi uffiċjali, ta' l-Istati Membri konċernati.

2. Fejn meħtieġ mill-liġi nazzjonali, regolament jew dispożizzjoni amministrattiva, jew bi prattika komuni, kull Stat Membru jista' jippermetti l-obbligazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 biex tieħu forma differenti sakemm hi jkollha l-istess effett legali bħall-obbligazzjoni murija fil-mudell.

Artikolu 347

1. Fil-każ imsemmi fl-Artikolu 345(3), il-garanzija ndividwali għandha tkun tikkorispondi mal-mudell fl-Anness 50.

L-Artikolu 346(2) għandu jkun japplika mutatis mutandis.

2. Il-kupun tal-garanzija ndividwali għandu jimtela fuq formula korrispondenti għall-mudell fl-Anness 54. Il-garanti għandu jindika fuq il-kupun l-aħħar data li fiha jista' jintuża, li ma tistax tkun aktar tard minn sena mid-data tal-ħruġ.

3. Il-garanti jista' joħroġ kupuni tal-garanzija ndividwali li mhumiex validi għal operazzjoni ta' transitu tal-Komunità li jinvolvi oġġetti elenkati fl-Anness 44c.

Biex jagħmel hekk, il-garanti għandu jirratifika kull kupun tal-garanzija ndividwali dijagonalment b'waħda mill-frażijiet li ġejjin:

- Validez limitada

- Begrænset gyldighed

- Beschränkte Geltung

- Περιορισμένη ισχύς

- Limited validity

- Validité limitée

- Validità limitata

- Beperkte geldigheid

- Validade limitada

- Voimassa rajoitetusti

- Begränsad giltighet.

4. Il-prinċipal għandu jwassal fl-UFFIĊĊJU tat-tluq in-numru ta' kupuni tal-garanzija ndividwali korrispondenti f'multipli ta' 7000 Euro meħtieġa biex ikopru l-ammont totali msemmi fl-Artikolu 345(1). Il-kupuni għandhom jinżammu mill-UFFIĊĊJU tat-tluq.

Artikolu 348

1. L-UFFIĊĊJU ta' garanzija għandu jirrevoka d-deċiżjoni tiegħu li taċċetta l-obbligazzjoni tal-garanti kemm-il darba l-kondizzjonijiet stipulati fiż-żmien tal-ħruġ ma jkunux jokkonformaw aktar.

Ugwalment, il-garanti jista' jħassar l-obbligazzjoni tiegħu meta jrid.

2. Ir-revoka jew kanċellazzjoni għandha ssir effettiva fis-sittax-il jum wara d-data li fiha l-garanti jew l-UFFIĊĊJU ta' garanzija, kif xieraq, ikun innotifikat.

Mid-data li fiha r-revoka jew kanċellazzjoni ssir effettiva, ebda kupun tal-garanzija ndividwali maħruġ iktar kmieni ma jista jintuża biex jitqiegħdu l-oġġetti taħt il-proċedura ta' transitu tal-Komunità.

3. l-Istat Membru responsabbli għall-UFFIĊĊJU rilevanti tal-garanzija għandu jgħarraf lill-Kummissjoni minnufih bi kwalunkwe revoka jew kanċellazzjoni u bid-data li fiha ssir effettiva. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Istati Membri l-oħra.

Subsezzjoni 2

Mezzi ta' trasport u dikjarazzjonijiet

Artikolu 349

1. Kull dikjarazzjoni ta' transitu għandha tinkludi biss l-oġġetti mgħobbija jew li għandhom jitgħabbew fuq mezz waħdiena ta' trasport biex jinġarru minn UFFIĊĊJU tat-tluq għal wieħed ta' destinazzjoni.

Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, dawn li ġejjin għandhom ikunu meqjusa bħala li jikkostitwixxu mezz waħdieni ta' trasport, bil-kondizzjoni li l-oġġetti miġrura għandhom jintbagħtu flimkien:

(a) vettura tat-triq akkumpanjata bil-karru/karrijiet tagħha jew nofs karrijiet;

(b) set ta' vaguni doppji tal-ferrovija;

(ċ) dgħajjes li jikkostitwixxu katina waħda;

(d) kontenituri mgħobbija fuq mezz waħdieni ta' trasport skond it-tifsira ta' dan l-Artikolu.

2. Mezz waħdieni ta' trasport jista' jintuża għat-tgħabija ta' oġġetti f'iktar minn UFFIĊĊJU wieħed tat-tluq u sabiex jinħattu f'iktar minn UFFIĊĊJU wieħed ta' destinazzjoni.

Artikolu 350

Listi tat-tgħabija mimlijin skond l-Anness 44a u korrispondenti mal-mudell ta' l-Anness 45 jistgħu jintużaw minflok il-paġni ta' kontinwazzjoni bħala l-parti deskrittiva tad-dikjarazzjonijiet ta' transitu, li minnhom ikunu jiffurmaw parti integrali.

Artikolu 351

F'każ ta' konsenji li jkun fihom kemm oġġetti li għandhom jitqiegħdu taħt il-proċedura esterna ta' transitu tal-Komunità kif ukoll oġġetti li għandhom jitqiegħdu taħt il-proċedura interna ta' transitu tal-Komunità, id-dikjarazzjoni ta' transitu li jkun fiha s-simbolu "T" għandha tkun suplimentata minn:

(a) paġni ta' kontinwazzjoni li jkun fihom is-simbolu "T1bis", "T2bis" jew "T2Fbis" kif xieraq, jew

(b) listi ta' tagħbija li jkun fihom is-simbolu "T1", "T2" or "T2F", kif xieraq.

Artikolu 352

Fejn is-simboli "T1", "T2" jew "T2F" jkunu tħallew barra mis-suddiviżjoni tal-kaxxa 1 fuq il-lemin tad-dikjarazzjoni ta' transitu jew fejn, fil-każ ta' konsenji li jkun fihom kemm oġġetti mqiegħda taħt il-proċedura interna ta' transitu tal-Komunità kif ukoll oġġetti mqiegħda taħt il-proċedurae sterna ta' transitu tal-Komunità, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 351 ma jkunux ġew imħarsa, l-oġġetti għandhom jitqiesu li jkunu ġew imqiegħda taħt il-proċedura esterna ta' transitu tal-Komunità.

Madankollu, għall-iskopijiet ta' ħlas ta' dazju ta' esportazzjoni jew għall-implimentazzjoni ta' kwalunwe miżuri ta' esportazzjoni ta' politika kummerċjali komuni, tali oġġetti għandhom jitqiesu li jkunu mexjin taħt proċedura interna ta' transitu tal-Komunità.

Artikolu 353

1. B'deroga mill-Artikolu 222(1), dikjarazzjoni ta' transitu depositati permezz ta' teknika ta' ipproċessar tad-data, kif definita fl-Artikolu 4a(1)(a), għandha tikkonforma ma' l-istruttura u n-noti stipulati fl-Anness 37 a.

2. Bla ħsara għall-kondizzjonijiet u bil-manjiera li huma għandhom jistabbilixxu, u wara li jingħata kont debitu tal-prinċipji stipulati mir-regoli doganali, l-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu li jintużaw listi tat-tagħbija biex jintużaw bħala l-parti deskrittiva tad-dikjarazzjonijiet ta' transitu depositata permezz ta' teknika ta' ipproċessar tad-data.

Artikolu 354

Bla ħsara għall-kondizzjonijiet u bil-manjiera li huma jistabbilixxu, u wara li jingħata kont debitu tal-prinċipji stipulati bir-regoli doganali, l-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu dikjarazzjonijiet ta' transitu, jew xi wħud mill-partikolaritajiet li joħorġu minnhom, li jiġu depsoitati permezz ta' diski, tejp manjetiku jew medja tad-data simili oħra, kif xieraq f'forma ta' kodiċi.

Subsezzjoni 3

Formalitajiet fl-UFFIĊĊJU tat-tluq

Artikolu 355

1. Oġġetti mqiegħda taħt il-proċedura ta' transitu tal-Komunità għandhom jinġarru lejn l-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni fuq rotta ekonomikament ġustifikata.

2. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 387, għal oġġetti fuq il-lista fl-Anness 44c, jew meta l-awtoritajiet doganali jew il-prinċipal jikkonsidraw bħala meħtieġ, l-UFFIĊĊJU tat-tluq għandu jippreskrivi itinerarju u jdaħħal fil-kaxxa 44 tad-dikjarazzjoni tat-transitu għall-inqas l-Istati Membri li minnhom iridu jgħaddu, waqt li jingħata kont ta' kwalunkwe dettalji kkomunikati mill-prinċipal.

Artikolu 356

1. L-UFFIĊĊJU tat-tluq għandu jiffissa limitu ta' żmien li fih l-oġġetti għandhom ikunu ppresentati fl-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni, waqt li jingħata kont ta' l-itinerarju, kwalunkwe trasport kurrenti jew leġislazzjoni oħra u, fejn xieraq, id-dettalji komunikati mill-prinċipal.

2. Il-limitu ta' żmien preskritt mill-UFFIĊĊJU tat-tluq għandu jkun jorbot fuq l-awtoritajiet doganali ta' l-Istati Membri li l-operazzjoni ta' transitu tal-Kumunità tgħaddi mit-territorju tagħhom u ma għandux ikun alterat minn dawk l-awtoritajiet.

3. Fejn l-oġġetti jkunu presentati fl-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni wara l-għeluq tal-limitu taż-żmien preskritt mill-UFFIĊĊJU tat-tluq u fejn dan in-nuqqas ta' konformità mal-limitu taż-żmien huwa dovut għal ċirkustanzi li jkunu spjegati għas-sodisfazzjoni ta' l-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni u mhumiex attribbwibbli għall-kurrier jew il-prinċipal, dan ta' l-aħħar ikun meqjus li jkun ikkonforma mal-limitu ta' żmien preskritt.

Artikolu 357

1. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 4, oġġetti li għandhom jitpoġġew taħt il-proċedura ta' transitu tal-Komunità ma għandhomx ikunu rilaxxati jekk ma jkunux issiġillati.

2. Dan li ġej għandu jkun issiġillat:

(a) l-ispazju li jkun fih l-oġġetti, fejn il-mezz tat-trasport jkun ġie approvat taħt regoli oħra jew rikonoxxut mill-UFFIĊĊJU tat-tluq bħala adattat għall-issiġillar;

(b) kull pakkett individwali, f'każijiet oħra.

Is-siġilli jrid ikollhom il-karatteristiċi stipulati fl-Anness 46a.

3. Mezzi tat-trasport jistgħu jkunu rikonoxxuti bħala adattati għall-issiġillar bil-kondizzjoni li:

(a) s-siġilli jistgħu jitwaħħlu magħhom b'mod sempliċi u effettiv;

(b) huma jkunu hekk magħmula li ebda oġġetti ma jistgħu jitneħħew jew jiddaħħlu mingħajr ma jħallu traċċi viżibbli jew mingħajr ma jinkisru s-siġilli;

(ċ) ma jkun fihom ebda spazji moħbija fejn ikunu jistgħu jinħbew l-oġġetti;

(d) l-ispazji riservati għat-tagħbija jkunu aċċessibbli faċilment għall-ispezzjoni mill-awtoritajiet doganali.

Kull vettura tat-triq, karru, nofs karru jew kontenitur approvat għall-ġarr ta' oġġetti taħt is-siġill doganali skond ftehim internazzjonali li tiegħu il-Komunità Ewropea hija parti għandu jitqies bħala adattat għall-issiġillar.

4. L-UFFIĊĊJU tat-tluq jista jiddisponi mill-issiġillar, kemm-il darba, wara li jkun ta' każ ta' miżuri oħra possibbli għall-identifikazzjoni, id-deskrizzjoni ta' l-oġġetti fid-dikjarazzjoni ta' transitu jew id-dokumenti supplimentari jagħmlu l-oġġetti faċilment identifikabbli.

Deskrizzjoni ta' l-oġġetti għandha titqies li tippermetti l-identifikazzjoni ta' l-oġġetti fejn hija suffiċjentement preċiża li tippermetti identifikazzjoni faċli tal-kwantità u n-natura ta' l-oġġetti.

Fejn l-UFFIĊĊJU tat-tluq jagħti rinunzja mill-issiġillar, huwa għandu jdaħħal waħda mill-approvazzjonijiet li ġejjin fid-dikjarazzjoni tat-transitu, in-naħa l-oħra ta' l-intestatura "siġilli mwaħħla" tal-kaxxa "D. Kontrol mill-UFFIĊĊJU tat-Tluq":

- Dispensa

- Fritaget

- Befreiung

- Απαλλαγή

- Waiver

- Dispense

- Dispensa

- Vrijstelling

- Dispensa

- Vapautettu

- Befrielse.

Artikolu 358

1. Fejn id-dikjarazzjoni ta' transitu tiġi pproċessata f'UFFIĊĊJU tat-tluq minn sistema komputerizzata, il-kopji Nru 4 u Nru 5 tad-dikjarazzjoni għandhom ikunu sostitwiti minn dokument li jakkumpanja ta' transitu korrispondenti għall-mudell u n-noti fl-Anness 45a.

2. Fejn xieraq, id-dokument li jakkompanjar ta' transitu għandu jkun issuplimentat minn lista ta' partikolaritajiet korrispondenti għall-mudell u noti fl-Anness 45c, jew lista tat-tagħbija. Dawn il-listi għandhom jiffurmaw parti integrali mid-dokument li jakkumpanja ta' transitu.

3. Fiċ-ċirkustanzi msemmija fil-paragrafu 1 l-UFFIĊĊJU tat-tluq għandu jżomm id-dikjarazzjoni u jawtorizza r-rilaxx ta' l-oġġetti billi joħroġ id-dokument li jakkompanja ta' transitu lill-prinċipal.

4. Fejn awtorizzat, id-dokument li jakkompanja ta' transitu jista' jkun stampat mis-sistema tal-kompjuter tal-prinċipal.

5. Fejn id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu jirriferu għal kopji tad-dikjarazzjoni li takkumpanja konsenja, dawn id-dispożizzjonijiet japplikaw, mutatis mutandis, għad-dokument li jakkumpanja ta' transitu.

Subsezzjoni 4

Formalitajiet en route

Artikolu 359

1. Oġġetti mqiegħda taħt proċedura ta' transitu tal-Komunità għandhom jinġarru taħt koperta ta' kopji Nru 4 u Nru 5 tad-dikjarazzjoni ta' transitu mogħtija lura lill-prinċipal mill-UFFIĊĊJU tat-tluq.

Il-konsinja u l-kopji Nru 4 u Nru 5 tad-dikjarazzjoni ta' transitu għanfhom jkunu presentati lil kull UFFIĊĊJU ta' transitu.

2. Il-kurrier għandu jippresenta nota ta' avviż ta' transitu magħmula fuq formola korrispondenti għall-mudell fl-Anness 46 lil kull UFFIĊĊJU ta' transitu, li għandu jżommha.

3. Fejn l-oġġetti jinġarru permezz ta' UFFIĊĊJU ta' transitu differenti minn dak imsemmi fil-kopji Nru 4 u Nru 5 tad-dikjarazzjoni ta' transitu, l-UFFIĊĊJU ta' transitu użat għandu jibgħat nota ta' avviż ta' transitu bla dewmien lill-UFFIĊĊJU ta' transitu maħsub inizjalment.

Artikolu 360

1. Il-kurrier għandu jkun meħtieġ li jwettaq l-entraturi meħtieġa fil-kopji Nru 4 u Nru 5 tad-dikjarazzjoni ta' transitu u jippresentahom flimkien mal-konsenja lill-awtoritajiet doganali ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jinsab lokat il-mezz ta' trasport:

(a) jekk l-itinerarju preskritt ikun mibdul u japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 355(2);

(b) jekk jinkisru s-siġilli fil-kors ta' l-operazzjoni tat-trasport għal raġunijiet ‘il hemm mill-kontroll tal-kurrier;

(ċ) jekk l-oġġetti jkunu trasferiti għal mezz ieħor ta' trasport; kwalunkwe tali trasferiment irid isir taħt sorveljanza ta' l-awtoritajiet doganali li jistgħu, iżda, jawtorizzaw trasferimenti li jistgħu jsiru mingħajr is-sorveljanza tagħhom;

(d) fil-każ ta' periklu imminienti li jkun jeħtieġ ħatt parzjali jew totali immedjat tal-mezz tat-trasport;

(e) fil-każ ta' kull inċident jew aċċident li jista' jaffettwa l-abbilità tal-prinċipal jew tal-kurrier li jikkonforma ma' l-obligazzjonijiet tiegħu.

2. Fejn l-awtoritajiet doganali jikkonsidraw li l-operazzjoni ta' transitu tal-Komunità konċernata tista' tkompli bil-mod normali huma għandhom jieħdu kwalunkwe passi li jistgħu jkunu meħtieġa u mbagħad japprovaw il-kopji Nru 4 u Nru 5tad-dikjarazzjoni ta' transitu.

Subsezzjoni 5

Formalitajiet f l-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni

Artikolu 361

1. L-oġġetti u l-kopji Nru 4 u Nru 5 tad-dikjarazzjoni ta' transitu għandhom ikunu presentati fl-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni.

2. L-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni għandu jirreġistra l-kopji Nru 4 u Nru 5 tad-dikjarazzjoni ta' transitu, jirrekordja fuqhom id-data tal-wasla tagħhom u jdaħħal id-dettalji ta' kwalunkwe kontrolli li jkunu saru.

3. Fuq talba tal-Prinċipal, u biex jipprovdu xiehda tal-proċedura li tkun ntemmet skond l-Artikolu 365(2), l-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni għandu jittimbra kopja żejda tan-Nru 5 jew kopja tal-kopja Nru 5 tad-dikjarazzjoni ta' transitu b'waħda mill-frażijiet li ġejjin:

- Prueba alternativa

- Alternativt bevis

- Alternativnachweis

- Εναλλακτική απόδειξη

- Alternative proof

- Preuve alternative

- Prova alternativa

- Alternatief bewijs

- Prova alternativa

- Vaihtoehtoinen todiste

- Alternativt bevis.

4. Operazzjoni ta' transitu tista' tintemm f'UFFIĊĊJU differenti minn dak imdaħħal fid-dikjarazzjoni ta' transitu. Dak l-UFFIĊĊJU allura jsir l-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni.

Fejn l-UFFIĊĊJU l-ġdid tad-destinazzjoni jidħol taħt il-ġurisdizzjoni ta' Stat Membru differenti minn dak li jkollu l-ġurisdizzjoni fuq l-UFFIĊĊJU maħsub oriġinarjament, l-UFFIĊĊJU l-ġdid tad-destinazzjoni għandu jdaħħal fil-kaxxa "I. Kontroll mill-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni" tal-kopja Nru 5 tad-dikjarazzjoni ta' transitu wieħed mit-timbri li ġejjin flimkien ma' l-osservazzjonijiet normali li huwa meħtieġ jagħmel:

Diferencias: mercancías presentadas en la oficina (nombre y país)

Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt (navn og land)

Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte (Name und Land)

Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο (Όνομα και χώρα)

Differences: office where goods were presented (name and country)

Différences: marchandises présentées au bureau (nom et pays)

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese)

Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht (naam en land)

Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia (nome e país)

Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty (nimi ja maa)

Avvikelse: varorna uppvisade för kontor (namn, land).

Artikolu 362

1. L-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni għandu joħroġ irċevuta fuq talba tal-persuna li tippresenta l-kopji Nru 4 u Nru 5 tad-dikjarazzjoni ta' transitu.

2. Il-formola għall-irċevuta għandha tkun tikkorrispondi għall-mudell fl-Anness 47. Alternattivament, l-irċevuta tista' ssir fuq il-mudell fuq in-naħa ta' wara tal-kopja Nru 5 tad-dikjarazzjoni ta' transitu.

3. L-irċevuta għandha titlesta bil-quddiem mill-persuna konċernata. Jista' jkun fiha partikolaritajiet oħra relatati mal-konsenja, għajr fl-ispazju riservat għall-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni. L-irċevuta ma tkunx użata bħala prova tal-proċedura li ntemmet skond it-tifsira ta' l-Artikolu 365(2).

Artikolu 363

L-awtoritajiet doganali ta' l-Istat Membru tad-destinazzjoni għandhon jirritoirnaw il-kopja Nru 5 tad-dikjarazzjoni ta' transitu lill-awtoritajiet doganali ta' l-Istat Membru tat-tluq mingħajr dewmien u l-iktar fi żmien xahar mid-data li fiha tkun intemmet il-proċedura.

Artikolu 364

Kull Stat Membru jinnotifika lill-Kummissjoni liema uffiċċji inħolqu għar-riċeviment u t-trasmissjoni ċentralizzati tad-dokumenti u t-tipi ta' dokumenti nvoluti, kif ukoll bir-reponsabbiltajiet mogħtija lil dawk l-uffiċċji. Il-Kummissjoni tinforma lill-Istati Membri l-oħra.

Subsezzjoni 6

Verifikar tat-tmiem tal-proċedura

Artikolu 365

1. Jekk il-kopjas Nru 5 tad-dikjarazzjoni ta' transitu ma tkunx rritornata lill-awtoritajiet dognali ta' l-Istat Membru tat-tluq fi żmien xahrejn mid-data ta' l-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni, dawk l-awtoritajiet għandhom jinformaw lill-prinċipal u jitolbuh biex ifornihom bi prova li l-proċedura ntemmet.

2. Il-prova msemmija fil-paragrafu 1 tista' tkun fornuta għas-sodisfazzjoni ta' l-awtoritajiet doganali fil-forma ta' dokument iċĊertifikat mill-awtoritajiet doganali ta' l-Istat Membru tad-destinazzjoni li jidentifika l-oġġetti u li jistabilixxi li dawn ġew ippresentati fl-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni jew, fejn japplika l-Artikolu 406, lill-konsenjatur awtorizzat.

3. Il-proċedura ta' transitu tal-Komunità għandha tkun ukoll meqjusa bħala li ntemmet fejn il-prinċipal jippresenta, għas-sodisfazzjopn ta' l-awtoritajiet doganali, dokument doganali maħruġ minn pajjiż terz li jdaħħal l-oġġetti għal trattament jew użu doganali approvat, jew kopja jew foto-kopja tiegħu, li tidentifika l-oġġetti. Kopji jew foto-kopji għandhom ikunu attestati bħala kopji veri mill-korp li ċċertifika d-dokumenti oriġinali, mill-awtoritajiet tal-pajjiż terz konċernat jew mill-awtoritajiet ta' wieħed mill-Istati Membri.

Artikolu 366

1. Fejn l-awtoritajiet doganali ta' l-Istat Membru tat-tluq ma jkunux rċivew prova fi żmien erba' xhur mid-data ta' l-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni ta' transitu li l-proċedura ntemmet, dawn jibdew proċedura ta' inkjesta immedjatament sabiex tinkiseb l-informazzjoni meħtieġa biex tinħeles il-proċedura jew, fejn dan mhux possibbli, biex ikun stabbilit jekk ikunx sar dejn doganali, ħalli jkun identifikat id-debitur u biex ikunu stabbiliti l-awtoritajiet doganali responsabbli għad-dħul fil-kontijiet.

Jekk l-awtoritajiet doganali jirċievu nformazzjoni iktar kmieni li l-proċedura tat-transitu ma ntemmitx, jew jissuspettaw li dan kien il-każ, il-proċedura ta' inkjesta għandha tinbeda minnufih.

2. Il-proċedura ta'inkjesta għandha tkun ukoll inizjata kemm-il darba jsir magħruf li prova tat-tmiem tal-proċedura kienet iffalsifikata u l-proċedura ta' inkjesta hija meħtieġa biex jinkisbu l-oġġettivi tal-paragrafu 1.

3. Biex tinbeda l-proċedura ta' inkjesta, l-awtoritajiet doganali ta' l-Istat Membru tat-tluq għandhom jibagħtu lill-awtoritajiet doganali tad-destinazzjoni talba flimkien ma' l-informazzjoni meħtieġa.

4. L-awtoritajiet doganali ta' l-Istat Membru tad-destinazzjoni u, fejn xieraq, l-uffiċċji ta' transitu msejħa biex jaġixxu fil-kuntest tal-proċedura ta' inkjesta għandhom jirrispondu mill-iktar fis.

5. Fejn l-inkjesta tistabilixxi li l-proċedura ta' transitu spiċċat kif imiss, l-awtoritajiet doganali ta' l-Istat Membru tat-tluq għandhom immedjatament jinformaw lill-prinċipal u, fejn xieraq, kwalunkwe awtoritajiet doganali li setgħu ikunu bdew proċedura ta' rkupru skond l-Artikoli 217 sa 232 tal-Kodiċi.

Sub-sezzjoni 7

Dispożizzjonijiet addizzjonali applikabbli fejn data ta' transitu tkun inbidlet bejn awtoritajiet doganali li jużaw teknoloġija ta' informazzjoni u networks tal-kompjuter

Artikolu 367

1. Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe ċirkustanzi speċjali u għad-dispożizzjonijiet tal-proċedura ta' transitu tal-Komunità li, fejn xieraq, japplikaw, mutatis mutandis, l-awtoritajiet doganali għandhom jużaw teknoloġija ta' informazzjoni u networks tal-kompjuter għat-tip ta' skambju ta' informazzjoni deskritt f'din is-subsezzjoni.

2. Id-dispożizzjonijiet ta' din is-subsezzjoni ma japplikawx għall-proċeduri simplifikati speċifiċi għall-modi ta' trasport imsemmijin fl-Artikolu 372(1)(g).

Artikolu 368

1. Flimkien mal-ħtiġiet tas-sigurtà msemmija fl-Artikolu 4a(2), l-awtoritajiet doganali għandhom jistabilixxu u jżommu arranġamenti ta' sigurtà adekwati għall-operazzjoni effettiva, ta' min jorbot fuqha u sigura tas-sistema ta' transitu kollha.

2. Biex ikun żgurat il-livell imsemmi ta' sigurtà kull dħul, modifikazzjoni u tħassir ta' data għandu jkun irrekordjat flimkien ma' l-informazzjoni li tagħti r-raġuni għal, u l-ħin eżatt ta, tali pproċessar u identifikazzjoni tal-persuna li wettqitu. Barra minn dan, id-data oriġinali jew kwalunkwe data hekk ipproċessata għandha tinżamm għall-inqas għal tliet snin kalendarji minn tmiem is-sena li għaliha tirreferi tali data, jew għal iktar jekk hekk ikun mitlub x'imkien ieħor.

3. L-awtoritajiet doganali għandhom jimmonitorjaw is-sigurtà regolarment.

4. L-awtoritajiet doganali għandhom jinfurmaw lil xulxin b'kull ksur suspettat tas-sigurtà.

Artikolu 369

Mar-rilaxx ta' l-oġġetti, l-UFFIĊĊJU tat-tluq għandu jinnotifika l-operazzjoni ta' transitu tal-Komunità lill-UFFIĊĊJU dikjarat tad-destinazzjoni billi juża il-messaġġ "Rekord ta' wasla antiċipata". Dan il-messaġġ ikun ibbażat fuq id-data derivata mid-dikjarazzjoni ta' transitu, emendata, fejn xieraq, u mimlija sewwa. Il-messaġġ għandu jikkonforma ma' l-istruttura u l-partikolaritajiet definiti mill-awtoritajiet doganali bi ftehim ma' xulxin.

Artikolu 370

1. L-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni għandu jżomm id-dokument li akkumpanja ta' transitu u, waqt li juża il-"Messaġġ ta' avviż tal-wasla", jinnotifika l-UFFIĊĊJU tat-tluq bil-wasla ta' l-oġġetti fil-jum li jkunu ppresentati fl-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni. Il-messaġġ ma jistgħax jintuża bħala prova li l-proċedura tkun intemmet għall-iskop ta' l-Artikolu 365(2).

2. Għajr fejn ġustifikat, l-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni jibgħat il-messaġġ "Riżultati tal-Kontroll" lill-UFFIĊĊJU tat-tluq l-iktar tard fil-jum tax-xogħol ta' wara l-jum li fih jkunu ppresentati fl-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni.

3. Il-messaġġi għandhom jikkonformaw ma' l-istruttura u l-partikolari ddefiniti mill-awtoritajiet doganali bi ftehim ma' xulxin.

Artikolu 371

L-eżami ta' l-oġġetti għandu ssir bl-użu tal-messaġġ "Rekord ta' wasla antiċipata" riċevut mill-UFFIĊĊJU tat-tluq bħala bażi ta' tali eżami.

Sezzjoni 3

Simplifikazzjonijiet

Subsezzjoni 1

Dispożizzjonijiet ġenerali fir-rigward tas-simplifikazzjonijiet

Artikolu 372

1. Wara applikazzjoni mill-prinċipal, jew il-konsenjatur, kif xieraq, l-awtoritajiet doganali jistgħu jawtorizzaw is-simplifikazzjonijiet li ġejjin:

(a) użu ta' garanzija komprensiva jew tneħħija ta' garanzija;

(b) użu ta' listi speċjali ta' tagħbija:

(ċ) użu ta' siġilli ta' tip speċjali;

(d) eżenzjoni mill-ħtieġa li jintuża itinerarju preskritt;

(e) status ta' konsenjatur awtorizzat;

(f) status ta' konsenjatarju awtorizzat;

(g) applikazzjoni ta' proċedura simplifikata speċifika għall-oġġetti:

(i) mġorrin bil-ferrovija jew f'kontenitur kbir;

(ii) mġorrin bl-ajru;

(iii) mġorrin bil-baħar;

(iv) mgħoddija minn pajpline;

(h) użu ta' proċeduri simplifikati oħra bbażati fuq l-Artikolu 97(2) tal-kodiċi.

2. Għajr fejn ipprovdut mod ieħor f'din is-sezzjoni jew l-awtoriżazzjoni, fejn awtorizzazzjonibiex tintużaw is-simplifikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, il-punti (a), (b) u (g) hija mogħtija, is-simplifikazzjonijiet għandhom japplikaw fl-Istati Membri kollha. Fejn awtorizzazzjonibiex jintużaw is-simplifikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, il-punti (c), (d), u (e) hija mogħtija, is-simplifikazzjonijiet għandhom ikunu japplikaw biss għal operazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità li jibdew fl-Istat Membru fejn tingħata l-awtoriżazzjoni. Fejn tingħata l-awtorizzazzjonibiex tintuża s-simplifikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, il-punt (f), is-simplifikazzjoni għandha tkun tapplika biss fl-Istat Membru fejn tkun ingħatat l-awtoriżazzjoni.

Artikolu 373

1. L-awtorizzazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 372(1) għandhom jingħataw biss lil persuni li:

(a) huma stabbiliti fil-Komunità, bil-proviso li awtorizzazzjonibiex tintuża garanzija komprensiva tista' tingħata biss lil persuni stabbiliti fl-Istat Membru fejn il-garanzija tkun fornuta,

(b) regolarment jużaw l-arranġamenti ta' transitu tal-Komunità, jew li l-awtoritajiet doganali tagħhom jafu li jistgħu jilħqu l-obligazzjonijiet taħt il-ftehim jew, in konnessjoni mas-simplifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 372(1)(f), regolarment jirċievu oġġetti li jkunu ddaħħlu għall-proċedura ta' transitu tal-Komunità, u

(ċ) ma jkunux ikkommettew xi offiżi serji jew ripetuti kontra l-leġislazzjoni doganali jew tat-taxxa.

2. Biex ikun assigurat l-immaniġġar propju tas-simplifikazzjonijiet, l-awtorizzazzjonijiet għandhom jingħataw biss fejn:

(a) l-awtoritajiet doganali huma f'pożizzjoni li jissorveljaw il-proċedura u jwettqu kontrolli mingħajr sforz amministrattiv disproporzjonat għall-ħtiġiet tal-persuna konċernata, u

(b) il-persuni konċernati jżommu rekords li jippermettu lill-awtoritajiet doganali biex iwettqu kontrolli effettivi.

Artikolu 374

1. Applikazzjoni għal awtorizzazzjonibiex jintużaw simplifikazzjonijiet, hawnhekk iżje 'l quddiem imsejjħa "l-applikazzjoni", għandha ssir bil-miktub. Din tkun iddatata u ffirmata.

2. L-applikazzjoni għandha tinkludi l-fatti kollha li jippermettu lill-awtoritajiet doganali biex jivverifikar li l-kondizzjonijiet għal liema użu tas-simplifikazzjonijiet jista' jingħata ġew milħuqa.

Artikolu 375

1. L-applikazzjoni għandha tiġi depositata ma' l-awtoritajiet doganali ta' l-Istat Membru li fih huwa stabbilit l-applikant.

2. L-awtorizzazzjoni għandha tinħareġ jew l-applikazzjoni rifjutata fi żmien tliet xhur l-iktar mid-data li fiha tkun intefgħet l-applikazzjoni.

Artikolu 376

1. L-oriġinal iddatat u ffirmat ta' l-awtorizzazzjoni u kopja waħda jew iktar tagħha għandhom jingħataw lid-detentur.

2. L-awtorizzazzjoni għandha tispeċifika l-kondizzjonijiet għall-użu tas-simplifikazzjonijiet u tistabilixxi l-metodi ta' operazzjoni u ta' kontroll. Din għandha tkun valida mid-data tal-ħruġ.

3. Fil-każ tas-simplifikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 372(1)(c), (d) u (g), l-awtorizazzjonijiet għandhom ikunu ppresentati kull meta hekk jitlob l-UFFIĊĊJU tat-tluq.

Artikolu 377

1. Id-detentur ta' awtorizzazzjoni għandu jgħarraf lill-awtoritajiet doganali dwar kwalunkwe fattur li jinqala' wara li tingħata l-awtorizzazzjoni li jista' jinfluwenza il-kontinwazzjoni jew il-kontenut tagħha.

2. Id-data li fiha id-deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ għandha tkun indikata f'deċiżjoni li tirrevoka jew temenda l-awtorizzazzjoni.

Artikolu 378

1. L-awtoritajiet doganali għandhom jżommu applikazzjonijiet u dokumenti ta' sostenn mehmużin, flimkien ma' koppja ta' kwalunkwe awtorizzazzjonijiet maħruġa.

2. Fejn applikazzjoni ma tintlaqax jew awtorizzazzjoni titħassar jew tkun revokata, l-applikazzjoni u d-deċiżjoni li ma tilqax, jew tħassar jew tirrevoka l-applikazzjoni, skond il-każ, u d-dokumenti kollha ta' sostenn mehmużin għandhom jinżammu għall-inqas għal tliet snin mill-aħħar tas-sena kalendarja li fiha l-applikazzjoni ma tkunx intlaqgħet jew l-awtorizzazzjoni tkun tħassret jew ġiet revokata.

Subsezzjoni 2

Garanzija komprensiva jew garanzija rinunzjata

Artikolu 379

1. Il-prinċipal jista' juża garanzija komprensiva, jew garanzija rinunzjata, sa ammont ta' riferenza.

2. L-ammont ta' riferenza għandu jkun l-istess bħall-ammont ta' dejn doganali li jista' jsir fejn jidħlu l-oġġetti li l-prinċipal iqiegħed taħt il-proċedura ta' transitu tal-Komunità matul perijodu ta' l-inqas ta' ġimgħa.

L-UFFIĊĊJU ta' garanzija għandu jistabilixxi l-ammont f'kollaborazzjoni mal-parti konċernata a bażi ta' l-informazzjoni dwar l-oġġetti li hija ġarret fl-imgħoddi u stima tal-valur ta' l-operazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità maħsuba kif muri, fost ħwejjeġ oħra, bid-dokumentazzjoni u l-kontijiet kummerċjali tagħha.

Fl-istabbiliment ta' l-ammont ta' riferenza, għandha tittieħed konsiderazzjoni ta' l-ogħla rati ta' dazju u spejjeż applikabbli għall-oġġetti fl-Istat Membru ta' l-UFFIĊĊJU tal-garanzija.

3. L-UFFIĊĊJU tal-garanzija għandu jirrevedi l-ammont ta' referenza annwalment, partikolarment fid-dawl ta' l-informazzjoni miksuba mill-UFFIĊĊJU jew uffiċċi tat-tluq, u għandu jaġġustah jekk ikun hemm bżonn.

4. Il-prinċipal għandu jassigura li l-ammont in kwistjoni ma jeċċedix l-ammont ta' referenza, waqt li jieħu in konsiderazzjoni ta' kwalunkwe operazzjonijiet li għalihom il-proċedura tkun għadha ma ntemmitx.

Il-prinċipal għandu jinforma lill-UFFIĊĊJU tal-garanzija meta l-ammont ta' referenza jaqa' taħt livell suffiċjenti biex ikopri l-operazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità tiegħu.

Artikolu 380

1. L-ammont li jrid ikun kopert mill-garanzija komprensiva għandu jkun l-istess bħall-ammont ta' referenza msemmi fl-Artikolu 379.

2. L-ammont li jrid ikun kopert mill-garanzija komprensiva jista' jitnaqqas:

(a) għal 50 % ta' l-ammont ta' referenza fejn il-prinċipal juri li l-finanzi tiegħu huma sodi u li għandu biżżejjed esperjenza tal-proċedura ta' transitu tal-Komunità;

(b) għal 30 % ta' l-ammont ta' referenza fejn il-prinċipal juri li l-finanzi tiegħu huma sodi, li għandu esperjenza biżżejjed tal-proċedura ta' transitu tal-Komunità u li huwa jikkopera mill-qrib ħafna ma' l-awtoritajiet doganali.

3. Garanzija rinunzjata tista' tingħata fejn il-prinċipal juri li huwa jżomm l-i standards ta' fiduċja deskritti fil-paragrafu 2(b), għandu t-tmexxija ta' l-operazzjonijiet tat-trasport u għandu riżorsi finanzjarji biżżejjed biex iwettaq l-obligazzjonijiet tiegħu.

4. Għall-fini tal-paragrafi 2 u 3, l-Istati Membri għandhom jieħdu in konsiderazzjoni il-kriterji stabbiliti fl-Anness 46b.

Artikolu 381

1. Biex ikun awtorizzat iforni garanzija komprensiva fir-rigward tat-tip ta' oġġetti msemmija fl-Anness 44c, prinċipal irid juri, mhux biss li huwa jikkonforma mal-kondizzjonijiet ta' l-Artikolu 373, imma wkoll li l-finanzi tiegħu huma sodi, li għandu esperjenza biżżejjed tal-proċedura ta' transitu tal-Komunità u jew li huwa jikkopera mill-qrib ħafna ma' l-awtoritajiet doganali jew li huwa fit-tmexxija ta' l-operazzjonijiet tat-trasport.

2. L-ammont li jrid ikun kopert mill-garanzija komprensiva msemmi fil-paragrafu 1 jista jkun imnaqqas:

(a) għal 50 % ta' l-ammont ta' referenza fejn il-prinċipal juri li huwa jikkopera mill-qrib ħafna ma' l-awtoritajiet doganali u għandu t-tmexxija ta' l-operazzjonijiet tat-trasport f'idejh;

(b) għal 30 % ta' l-ammont ta' referenza fejn il-prinċipal juri li huwa jikkopera mill-qrib ħafna ma' l-awtoritajiet doganali, għandu f'idejh it-tmexxija ta' l-operazzjonijiet tat-trasport, u li għandu riżorsi finanzjarji biżżejjed biex iħares l-obligazzjonijiet tiegħu.

3. Għall-finijiet ta' l-applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2, l-awtoritajiet doganali għandhom jieħdu in konsiderazzjoni il-kriterji stipulati fl-Anness 46b.

4. Ir-regoli ta' implimentazzjoni li jikkonċernaw il-projbizzjoni temporanja ta' l-użu tal-garanzija komprensiva għal ammont imnaqqas jew il-garanzija komprensiva, kif ipprovdut għaliha fl-Artikolu 94(6) u (7) tal-kodiċi huma stabbiliti fl-Anness 47a tar-Regolament.

Artikolu 382

Il-garanzija komprensiva għandha tkun fornuta minn garanti.

Din għandha tkun is-suġġett ta' dokument ta' garanzija li jikkonforma mal-mudell fl-Anness 48.

L-Artikolu 346(2) għandha japplika mutatis mutandis.

Artikolu 383

1. Fuq il-bażi ta' l-awtorizzazzjoni, l-awtoritajiet doganali għandhom joħorġu lill-prinċipal Ċertifikati ta'garanzija komprensiva wieħed jew iktar jew Ċertifikati ta' garanzija rinunzjata, hawnhekk iżjed 'l quddiem imsejjħa "Ċertifikati", mimlija kif suppost fuq formola korrispondenti mal-mudell fl-Anness 51 jew l-Anness 51a u ssupplimentati skond l-Anness 51b, biex jippermettu lill-prinċipal li jipprovdi prova tal-garanzija komprensiva jew tal-garanzija rinunzjata.

2. Iċ-Ċertifikat għandu jkun ippresentat fl-UFFIĊĊJU tat-tluq. Partikolaritajiet taċ-Ċertifikat għandhom jiddaħħlu fid-dikjarazzjoni tat-transitu.

3. Il-perjodu ta' validità taċ-Ċertifikat m'għandux jaqbeż is-sentejn. Dak il-perijodu jista' jkun estiż mill-UFFIĊĊJU tal-garanzija b'perijodu ieħor li ma jaqbiżx is-sentejn.

Artikolu 384

1. L-Artikolu 348(1) u l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 348(2) għandhom japplikaw mutatis mutandis għar-revoka u l-kanċellazzjoni tal-garanzija komprensiva.

2. Mid-data effettiva ta' revoka ta' awtorizzazzjoni biex tintuża garanzija komprensiva jew garanzija rinunzjata mill-awtoritajiet doganali, mid-data effettiva ta' revoka mill-UFFIĊĊJU ta' garanzija ta' l-aċċettazzjoni ta' l-obbligazzjoni ta' garanti, jew mid-data effettiva ta' kanċellazzjoni ta' obbligazzjoni minn garanti, Ċertifikati maħruġa iktar kmieni ma jistgħux jintużaw biex iqiegħdu oġġetti taħt il-proċedura ta' transitu tal-Komunità u għandhom jkunu ritornati mill-prinċipal lill-UFFIĊĊJU ta' garanzija bla dewmien.

3. Kull Stat Membru għandu jibgħat lill-Kummissjoni il-mezzi li permezz tagħhom jkunu jistgħu jiġu identifikati Ċertifikati li jibqgħu validi u ma jkunux għadhom ġew rritornati. Il-Kummissjoni tgħarraf lill-Istati Membri l-oħra.

4. Il-paragrafu 3 għandu japplika wkoll għal Ċertifikati li jkunu ġew iddikjarati misruqa, mitlufa jew iffalsifikati.

Subsezzjoni 3

Listi speċjali ta' tagħbija

Artikolu 385

1. L-awtoritajiet doganali jistgħu jawtorizzaw prinċipali biex jużaw bħala listi ta' tagħbija listi li ma jikkonformawx mal-ħtiġiet ta' l-Annessi 44a u 45.

L-użu ta' tali listi għandu jkun awtorizzat biss fejn:

(a) huma prodotti minn ditti li jużaw sistema elettronikament integrata jew li tipproċessa d-data awtomatikament biex iżommu r-rekords tagħhom;

(b) huma maħsuba u mimlija b'tali mod li jkunu jistgħu jintużaw bla diffikulta mill-awtoritajiet doganali;

(ċ) huma jinkludu, għal kull partikolarità, l-informazzjoni meħtieġa taħt l-Anness 44a.

2. Listi deskrittivi mimlija għall-finijiet tattwettieq ta' formalitajiet ta'dispaċċ/esportazzjoni jistgħu jkunu wkoll awtorizzati għall-użu bħala listi ta'tagħbija taħt il-paragrafu 1, ukoll fejn tali listi huma prodotti minn ditti li ma jużawx sistema elettronika integrata jew ta' ipproċessar ta' data awtomatikament biex iżommu r-rekords tagħhom.

3. Ditti li jużaw sistema elettronika integrata jew ta' pproċessar ta' data awtomatikament biex iżommu r-rekords tagħhom u diġà huma awtorizzati taħt il-paragrafi 1 u 2 biex jużaw listi ta' tagħbija ta' tip speċjali jistgħu jkunu wkoll awtorizzati li jużaw tali listi għal operazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità li jinvolvu biss tip wieħed ta' oġġetti kemm-il darba din il-faċilità tintgħamel meħtieġa mill-programmi komputerizzati tad-ditti kkonċernati.

Subsezzjoni 4

Użu ta' siġilli ta' tip speċjali

Artikolu 386

1. L-awtoritajiet doganali jistgħu jawtorizzaw prinċipali biex jużaw tipi speċjali ta' siġilli fuq il-mezzi tat-trasport jew fuq il-pakketti sakemm l-awtoritajiet doganali japprovaw li s-siġilli jaqblu mal-karatteristiċi stipulati fl-Anness 46a.

2. Il-prinċipali għandhom idaħħlu, fuq in-naħa opposta tat-titolu "siġilli mwaħħla" fil-kaxxa "D. Kontroll mill-UFFIĊĊJU tat-tluq"' tad-dikjarazzjoni tat-transitu, it-tip, in-numru u l-għamla tas-siġilli wżati.

Il-prinċipali għandhom iwaħħlu s-siġilli mhux iktar tard mir-rilaxx ta' l-oġġetti.

Subsezzjoni 5

Eżenzjoni fir-rigward ta' itinerarju preskritt

Artikolu 387

1. L-awtoritajiet doganali jistgħu jagħtu eżenzjoni mill-ħtieġa li jkun segwit itinerarju preskritt lill-prinċipali li jassiguraw li l-awtoritajiet doganali jkunu jistgħu jaċċertaw il-post tal-konsenji konċernati f'kull żmien.

2. Detenturi ta' tali eżenzjonijiet għandhom idaħħlu waħda mill-approvazzjonijiet li ġejjin fil-kaxxa 44 tad-dikjarazzjoni ta' transitu:

- Dispensa de itinerario obligatorio

- fritaget for bindende transportrute

- Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

- Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής

- Prescribed itinerary waived

- Dispense d'itinéraire contraignant

- Dispensa dall'itinerario vincolante

- Geen verplichte route

- Dispensa de itinerário vinculativo

- Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta

- Befrielse från bindande färdväg."

26. Fil-Taqsima II, Titolu II, l-Intestatura "Kapitolu 7, Simplifikazzjonijiet", l-intestatura "Sezzjoni 1, Proċedura simplifikata għall-ħruġ tad-dokument użat biex jistabilixxi l-istatus tal-Komunità ta' l-oġġetti", l-Artikoli 389 sa 396, l-intestatura "Sezzjoni 2, Simplifikazzjoni tal-formalitajiet ta' transitu li għandhom jitwettqu fl-uffiċċji tat-tluq u d-destinazzjoni" u l-Artikolu 397 huma mħassra.

27. Fit-Taqsima II, Titolu II, l-intestatura "Subsezzjoni 1, Formalitajiet fl-UFFIĊĊJU tat-tluq" u l-Artikoli 398 sa 404 huma sostitwiti bi:

"Subsezzjoni 6

L-istatus tal-konsenjatur awtorizzat

Artikolu 398

Persuni li jixtiequ jwettqu operazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità mingħajr ma jippresentaw l-oġġetti u d-dikjarazzjoni ta' transitu korrispondenti fl-UFFIĊĊJU tat-tluq jistgħu jingħataw l-istatus ta' konsenjatur awtorizzat.

Din is-simplifikazzjoni għandha tingħata unikament lil persuna awtorizzata biex tuża garanzija komprensiva jew mogħtija garanzija rinunzjata.

Artikolu 399

L-awtorizzazzjoni għandha tispeċifika b'mod partikolari:

(a) l-UFFIĊĊJU jew uffiċċji tat-tluq responsabbli għal operazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità li jkunu se jsiru;

(b) kif, u sa meta, l-konsenjatur awtorizzat għandu jinforma l-UFFIĊĊJU tat-tluq bl-operazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità li jkunu se jsiru, sabiex dak l-UFFIĊĊJU jkun jista' jwettaq il-kontrolli meħtieġa qabel it-tluq ta' l-oġġetti;

(ċ) il-miżuri ta' identifikazzjoni li għandhom jittieħdu, f'liema każ l-awtoritajiet doganali jistgħu jippreskrivu li l-meżżi tat-trasport jew il-pakkett jew pakketti għandu jikollhom siġilli speċjali approvati mill-awtoritajiet doganali bħala li jikkonformaw mal-karatteristiċi stipulati fl-Anness 46a u mwaħħla mill-konsenjatur awtorizzat;

(d) il-kategoriji esklużi jew movimenti ta' oġġetti.

Artikolu 400

1. L-awtorizzazzjoni għandha tistipula li l-kaxxa "C. UFFIĊĊJU tat-tluq" tal-formoli tad-dikjarazzjoni tat-tluq għandha:

(a) tkun ittimbrata bil-quddiem bit-timbru ta' l-UFFIĊĊJU tat-tluq u ffirmata minn uffiċjal ta' dak l-UFFIĊĊJU, jew

(b) tkun ittimbrata mill-konsenjatur awtorizzat b'timbru speċjali tal-metall approvat mill-awtoritajiet doganali u korrispondenti għall-mudell fl-Anness 62 fejn l-istampar huwa fdat lil stampatur approvat għal dak l-iskop.

Il-konsenjatur awtorizzat għandu jimla l-kaxxa billi jdaħħal id-data li fiha l-oġġetti jkunu konsenjati u jalloka numru lid-dikjarazzjoni ta' transitu skond ir-regoli stabbiliti fl-awtorizzazzjoni.

2. L-awtoritajiet doganali jistgħu jippreskrivu l-użu ta' formoli li jkun fihom marka distinta bħala mezz ta' identifikazzjoni.

Artikolu 401

1. Il-konsenjatur awtorizzat għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jassigura s-sigurtà tat-timbri u l-formoli speċjali li jkollhom it-timbru ta' l-UFFIĊĊJU tat-tluq jew timbru speċjali.

Huwa għandu jinforma lill-awtoritajiet doganali dwar il-miżuri ta' sigurtà meħuda skond l-ewwel subparagrafu.

2. Fil-każ ta' użu ħażin minn kwalunkwe persuna ta' formoli ttimbrati bil-quddiem bit-timbru ta' l-UFFIĊĊJU tat-tluq jew bit-timbru speċjali, il-konsenjatur awtorizzat jkun responsabbli, mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe proċedimenti kriminali, għall-ħlas ta' dazji u spejjeż oħra pagabbli fi Stat Membru partikolari fejn jidħlu l-oġġetti miġrura taħt koperta ta' tali formoli sakemm ma jkunx jista' jissodisfa lill-awtoritajiet doganali li minnhom huwa kien awtorizzat li huwa ħa l-miżuri meħtieġa minnu taħt il-paragrafu 1.

Artikolu 402

1. Mhux iktar tard mill-konsonja ta' l-oġġetti, konsenjaturi awtorizzati għandhom jimlew id-dikjarazzjoni ta' transitu u, fejn meħtieġ, jimlew fil-kaxxa 44 l-itinerarju preskritt skond l-Artikolu 355(2) u, fil-kaxxa "D. kontroll mill-UFFIĊĊJU tat-tluq", il-perijodu preskritt skond l-Artikolu 356 li fih l-oġġetti jridu jkunu ppresentati fl-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni, il-miżuri ta' identifikazzjoni applikati u waħda mill-approvazzjonijiet segwenti:

- Expedidor autorizado

- Godkendt afsender

- Zugelassener Versender

- Εγκεκριμένος αποστολέας

- Authorised consignor

- Expéditeur agréé

- Speditore autorizzato

- Toegelaten afzender

- Expedidor autorizado

- Hyväksytty lähettäjä

- Godkänd avsändare.

2. Fejn l-awtoritajiet doganali ta' l-Istat Membru tat-tluq jivverifikaw konsenja qabel it-tluq tagħha, huma għandhom jirrekordjaw il-fatt fil-kaxxa "D. Kontroll mill-UFFIĊĊJU tat-Tluq" tad-dikjarazzjoni ta' transitu.

3. Wara l-konsenja, l-kopja Nru 1 tad-dikjarazzjoni ta' transitu għandha tintbagħat bla dewmien lill-UFFIĊĊJU tat-tluq. L-awtoritajiet doganali jistgħu jipprovdu fl-awtorizzazzjoni li l-kopja Nru 1 tintbagħat lill-awtoritajiet doganali ta' l-Istat Membru tat-tluq hekk kif timtela d-dikjarazzjoni ta' transitu. Il-kopji l-oħra għandhom jakkumpanjaw l-oġġetti.

L-Artikolu 403

1. Il-konsenjatur awtorizzat jista' jkun awtorizzat biex ma jiffirmax id-dikjarazzjonijiet ta' transitu li jkun fihom it-timbru speċjali msemmi fl-Anness 62 li huma magħmulin minn sistema elettronika integrata jew ta' pproċessar ta' data awtomatika. Din ir-rinunzja għandha tkun suġġetta għall-kondizzjoni li l-konsenjatur awtorizzat jkun ta qabel lill-awtoritajiet doganali għarfien ta' l-obbligazzjoni bil-miktub li huwa il-prinċipal għall-operazzjonijiet kollha ta' transitu tal-Komunità mwettqa taħt koperta tad-dikjarazzjonijiet ta' transitu li jkollhom it-timbru speċjali.

2. Id-dikjarazzjonijiet ta' transitu magħmula skond il-paragrafu 1 għandu jkollhom, fil-kaxxa riservata għall-firma tal-prinċipal, waħda mill-approvazzjonijiet li ġejjin:

- Dispensa de firma

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Δεν απαιτείται υπογραφή

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Van ondertekening vrijgesteld

- Dispensada a assinatura

- Vapautettu allekirjoituksesta

- Befriad från underskrift.

L-Artikolu 404

1. Fejn dikjarazzjonijiet ta' transitu jiġu depositati fl-uffiċċji tat-tluq li japplikaw id-dispożizzjonijiet tas-sezzjoni 2, subsezzjoni 7, persuni jistgħu jingħataw l-istatus ta' konsenjatur awtorizzat kemm-il darba, minbarra li huma jikkonformaw mal-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 373 u 398, huma jiddepositaw id-dikjarazzjonijiet ta' transitu u jikkomunikaw ma' l-awtoritajiet doganali waqt li jużaw teknika ta'ipproċessar tad-data.

2. Konsenjatur awtorizzat jitfa' dikjarazzjoni ta' transitu fl-UFFIĊĊJU tat-tluq qabel il-ħelsien ta' l-oġġetti.

3. L-awtorizzazzjoni għandha tindika, fost ħwejjeġ oħra, l-limitu ta' żmien li fih konsenjatur awtorizzat għandu jiddeposita dikjarazzjoni ta' transitu sabiex l-awtoritajiet doganali jkunu jistgħu, jekk ikun meħtieġ, iwettqu verifiki qabel ir-rilaxx ta' l-oġġetti."

28. L-Artikolu 405 huwa mħassar.

29. Fit-Taqsima II, Titolu II, l-intestatura "Subsezzjoni 2 – Formalitajiet fl-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni" u l-Artikoli 406 sa 408 huma sostitwiti bi:

"Subsezzjoni 7

Status ta' konsenjant awtorizzat

Artikolu 406

1. Persuni li jixtiequ jirċievu fil-post tagħhom jew fi kwalunkwe post ieħor speċifikat oġġetti mdaħħla għall-proċedura ta' transitu tal-Komunità bla ma jippresentawhom u l-kopji Nru 4 u Nru 5 tad-dikjarazzjoni ta' transitu fl-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni jistgħu jingħataw status ta' konsenjant awtorizzat.

2. Il-prinċipal għandu jkun wettaq l-obligazzjonijiet tiegħu taħt l-Artikolu 96(1)(a) tal-Kodiċi, u l-proċedura ta' transitu tal-Komunità tkun meqjusa li ntemmet, meta l-kopji Nru 4 u Nru 5 tad-dikjarazzjoni ta' transitu li jkunu akkumpanjaw il-konsenja, flimkien ma' l-oġġetti ntatti, jkunu twasslu fiż-żmien preskritt lill-konsenjant awtorizzat fil-post tiegħu jew fil-post speċifikat fl-awtoriżazzjoni, bil-miżuri ta' identifikazzjoni mwettqa kif imiss.

3. Fuq talba tal-kurrier il-konsenjant awtorizzat għandu joħroġ l-irċevuta li hemm ipprovdut għaliha fl-Artikolu 362, li tkun tapplika mutatis mutandis, fejn tidħol kull konsenja mwassla skond il-paragrafu 2.

Artikolu 407

1. L-awtorizzazzjoniti għandha speċifika b'mod partikolari:

(a) l-UFFIĊĊJU jew luffiċċji responsabbli tad-destinazzjoni għall-oġġetti riċevuti mill-konsenjant awtorizzat;

(b) kif u sa meta l-konsenjant awtorizzat għandu jinforma lill-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni bil-wasla ta' l-oġġetti sabiex dak l-UFFIĊĊJU jkun jista' jwettaq il-kontrolli meħtieġa mal-wasla ta' l-oġġetti;

(ċ) il-kategoriji esklużi jew il-movimenti ta' l-oġġetti.

2. L-awtoritajiet doganali għandhom jispeċifikaw fl-awtorizzazzjoni jekk tkunx meħtieġa xi azzjoni mill-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni qabel ma' l-konsenjant awtorizzat ikun jista' jiddisponi mill-oġġetti riċevuti.

Artikolu 408

1. Meta l-oġġetti jaslu fil-post tiegħu jew fil-postijiet speċifikati fl-awtoriżazzjoni, il-konsenjant awtorizzat għandu:

(a) immedjatament jinforma lill-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni, skond il-proċedura stipulata fl-awtoriżazzjoni, b'xi eċċess ta' kwantitajiet, nuqqasijiet, sostituzzjonijiet jew irregolaritajiet oħra bħal siġilli miksura;

(b) mingħajr dewmien, jibgħat lill-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni il-kopji Nru 4 u Nru 5 tad-dikjarazzjoni ta' transitu li tkun akkumpanjat l-oġġetti, waqt li jindika d-data tal-wasla u l-kondizzjoni ta' kull siġilli mwaħħla.

2. L-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni għandu jagħmel id-dħul kollu meħtieġ skond l-Artikolu 361 fuq il-kopji Nru 4 u Nru 5 tad-dikjarazzjoni ta' transitu."

30. L-Artikolu 409, l-intestatura "Subsezzjoni 3 - Dispożizzjonijiet oħra" u l-Artikoli 410 u 411 huma mħassra.

31. L-Intestatura "Sezzjoni 3, "Simplifikazzjoni tal-formalitajiet għal oġġetti trasportati bil-ferrovija"" hija sostitwita bit-test li ġej:

"Subsezzjoni 8

Proċeduri simplifikati għal oġġetti mġorrin bil-ferrovija jew f'kontenituri kbar"

32. L-Intestatura "Subsezzjoni 1 – Dispożizzjonijiet ġenerali rigward ġarr bil-ferrovija" hija sostitwita bi:

"A. Dispożizzjonijiet ġenerali rigward ġarr bil-ferrovija."

33. L-Artikolu 412 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 412

L-Artikolu 359 ma għandux japplika għall-ġarr ta' oġġetti bil-ferrovija."

34. L-Artikolu 414 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 414

In-nota CIM tal-konsenja għandha tkun ekwivalenti għad-dikjarazzjoni ta' transitu tal-Komunità."

35 Fl-Artikolu 416, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"1. Kumpannija tal-ferrovija li taċċetta ġarr taħt kopertura ta' nota ta' konsenja CIM li sservi bħala dikjarazzjoni ta' transitu tal-Komunità għandha tkun il-prinċipal għal dik l-operazzjoni."

36. L-Artikolu 419 huwa emendat kif ġej:

(a) Fil-paragrafu 2, l-ewwel subparagrafu, il-punti (b) u (ċ), il-frażi "L-Artikolu 311(c)" hija sostitwita bi "L-Artikolu 340c(1)".

(b) Fil-paragrafu 4, l-ewwel sentenza, u l-paragrafu 5, it-tieni subparagrafu, il-frażi "L-Artikolu 311(a)" hija sostitwita bi "L-Artikolu 340c(2)".

37. Wara l-Artikolu 425, l-intestatura "Subsezzjoni 2 - Dispożizzjonijiet dwar oġġetti mġorrin f'kontenituri kbar" hija sostitwita bi "B. Dispożizzjonijiet dwar oġġetti mġorrin f'konteturi kbar".

38. L-Artikolu 428 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 428

Noti ta' trasferiment TR użati minn impriżi tat-trasport għandu jkollhom l-istess saħħa legali bħad-dikjarazzjonijiet ta' transitu."

39. Fl-Artikolu 429(3), il-frażi "dikjarazzjonijiet jew dokumenti T1 jew T2" hija sostitwita bi "dikjarazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità".

40. L-Artikolu 434 huwa emendat kif ġej:

(a) Fil-paragrafu 2, l-ewwel subparagrafu, il-punti (b) u (ċ) u l-paragrafu 3(b) u (ċ), il-frażi "L-Artikolu 311(c)" hija sostitwita bi "L-Artikolu 340c(1)".

(b) Fl-ewwel sentenza tal-paragrafu 6 u t-tieni subparagrafu tal-paragrafu 7, il-frażi "L-Artikolu 311(a)" hija sostitwita bi "l-Artikolu 340c(2)".

41 Fl-Artikolu 435, il-kliem "L-Artikolu 349" huma sostitwiti bil-kliem "L-Artikolu 357".

42 Wara l-Artikolu 440, l-intestatura "Subsezzjoni 3 – Dispożizzjonijiet oħra" hija sostitwita bi "C. Dispożizzjonijiet oħra".

43 Fl-Artikolu 441(1), il-kliem "it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 341(2) u ta' l-Artikoli 342 sa 344" huma sostitwiti bi "l-Artikoli 350 u 385".

44 Wara l-Artikolu 441, l-intestatura "Subsezzjoni 4 – Kamp ta' applikazzjoni tal-proċeduri normali u l-proċeduri simplifikati" hija sostitwita bi "D. Kamp ta' applikazzjoni tal-proċeduri normali u l-proċeduri simplifikati".

45 Fl-Artikolu 442(1), il-kliem "fl-Artikoli 341 sa 380" huma sostitwiti bi "fl-Artikoli 344 sa 362, 367 sa 371 u 385".

46 L-Artikolu 442a li ġej huwa mdaħħal:

"L-Artikolu 442a

1. Fejn il-produzzjoni tad-dikjarazzjoni ta' transitu tal-Komunità fl-UFFIĊĊJU tat-tluq mhix meħtieġa fejn jidħlu oġġetti li għandhom jintbagħtu taħt koperta ta' nota ta' konsenja CIM jew nota ta' trasferiment TR skond l-Artikoli 413 sa 442, l-awtoritajiet doganali għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jassiguraw li l-kopji Nru 1, Nru 2 u Nru. 3 tan-nota ta' konsenja CIM jew kopji Nru 1, Nru. 2, Nru 3A u Nru 3B tan-nota ta' trasferiment TR jkollhom is-simbolu "T1", "T2" jew "T2F", skond il-każ.

2. Fejn oġġetti mġorrin skond l-Artikoli 413 sa 442 huma maħsuba għal konsenjant awtorizzat, l-awtoritajiet doganali jistgħu jipprovdu li, permezz ta' deroga mill-Artikolu 406(2) u l-Artikolu 408(1)(b), il-kopji Nru 2 u Nru 3 tan-nota ta' konsenja CIM, jew il-kopji Nru1, Nru 2 u Nru 3A tan-nota ta' trasferiment TR għandhom jitwasslu direttament mill-kumpannija ferrovjarja jew mill-impriża tat-trasport fl-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni."

47. L-intestatura "Kapitolu 8, Dispożizzjonijiet speċjali applikabbli għal ċerti modi ta' trasport" hija mħassra u l-intestatura "Sezzjoni 1, Trasport bl-ajru" hija sostitwita bit-test li ġej:

"Subsezzjoni 9

Proċeduri simplifikati għat-trasport bl-ajru."

48. L-Artikolu 443 huwa mħassar.

49. L-Artikoli 444 u 445 huma sostitwit bi:

"Artikolu 444

1. Linja ta' l-ajru tista' tkun awtorizzata li tuża l-oġġetti murija bħala dikjarazzjoni ta' trasitu fejn hija tikkorrispondi fis-sustanza mal-mudell fl-Appendiċi 3 ta' l-Anness 9 tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni ¬ivili (proċedura simplifikata - l-1 livell).

Għal operazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità, l-awtorizzazzjoni għandha tkun tindika il-formola tal-manifest u l-ajruporti tat-tluq u tad-destinazzjoni. Il-linja ta' l-ajru għandha tibgħat lill-awtoritajiet doganali ta' kull ajruport konċernat kopja awtentikata ta' l-awtoriżazzjoni.

2. Fejn operazzjoni tat-trasport tinvolvi oġġetti li għandhom ikunu mqiegħda taħt proċedura esterna ta' transitu tal-Komunità u oġġetti li għandhom jitqiegħdu taħt proċedura nterna ta' transitu tal-Komunità li hemm provdut għaliha fl-Artikolu 340c(1), dawk l-oġġetti għandhom ikunu elenkati fuq manifesti separati.

3. Kull manifest għandu ikollu l-approvazzjoni ddatata u ffirmata mil-linja ta' l-ajru, li tidentifikaha:

- bis-simbolu "T1" fejn l-oġġetti jkunu mqiegħda taħt proċedura esternata' transitu tal-Komunità; jew

- bis-simbolu "T2F" fejn l-oġġetti jkunu mqiegħda taħt proċedura nterna ta' transitu tal-Komunità, li hemm ipprovdut għaliha fl-Artikolu 340c(1).

4. Il-manifest ikun jinkludi wkoll l-informazzjoni li ġejja:

(a) L-isem tal-linja ta' l-ajru li tittrasporta l-oġġetti;

(b) in-numru tat-titjira;

(ċ) id-data tat-titjira;

(d) l-isem ta' l-ajruport tat-tagħbija(ajruport tat-tluq) u tal-ħatt(ajruport tad-destinazzjoni).

Huwa għandu jindika wkoll, għal kull konsenja:

(a) in-numru tal-kont ta' l-ajru;

(b) in-numru ta' pakketti;

(ċ) id-deskrizzjoni normali tal-kummerċ ta' l-oġġetti inklużi d-dettalji kollha meħtieġa għall-identifikazzjoni tagħhom;

(d) il-massa grossa.

Fejn l-oġġetti jkunu ggrupjati, id-deskrizzjoni tagħhom għandha tkun sostitwita, fejn xieraq, bil-kelma "Konsolidazzjoni" li tista' tkun imqassra. F'dawk il-każijiet il-kontijiet ta' l-ajru għall-konsinni fuq il-manifest għandhom jinkludu d-deskrizzjoni normali tal-kummerċ ta' l-oġġetti nklużi d-dettalji kollha meħtieġa għall-identifikazzjoni tagħhom.

5. Ta' l-inqas żewġ kopji tal-manifest għandhom ikunu ppresentati lill-awtoritajiet doganali fl-ajruport tat-tluq, li għandu jżomm waħda minnhom.

6. Kopja tal-manifest għandha tkun ippresentata lill-awtoritajiet doganali ta' l-ajruport tad-destinazzjoni.

7. Darba fix-xahar wara li l-lista tkun ġiet awtentikata, l-awtoritajiet doganali ta' kull ajruport tad-destinazzjoni għandhom jittrasmettu lill-awtoritajiet doganali ta' kull ajruport tat-tluq lista mħejjija mil-linji ta' l-ajru tal-manifesti li kienu ppresentati lilhom matul ix-xahar ta' qabel.

Id-deskrizzjoni ta' kull manifest f'dik il-lista għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a) in-numru ta' riferenza tal-manifest;

(b) is-simbolu li jidentifika l-manifest bħala dikjarazzjoni ta' transitu skond il-paragrafu 3;

(ċ) l-isem (li jista jkun imqassar) tal-linja ta' l-ajru li ġarret l-oġġetti;

(d) in-numru tat-titjira, u

(e) id-data tat-titjira.

L-awtorizzazzjoni tista' wkoll tipprovdi li l-linji ta' l-ajru nfushom jittrasmettu l-informazzjoni li hemm riferenza għaliha fl-ewwel subparagrafu.

Fil-każ li jinstabu irregolaritajiet fejn tidħol l-informazzjoni fuq il-manifesti li jidhru fuq l-imsemmija lista, l-awtoritajiet doganali ta' l-ajruport tad-destinazzjoni għandu jinforma lill-awtoritajiet doganali ta' l-ajruport tat-tluq u l-awtorità li tkun tat l-awtorizzazzjoni, waqt li jirreferu b'mod partikolari għall-kontijiet ta' l-ajru għall-oġġetti in kwistjoni.

Artikolu 445

1. Linja ta' l-ajru tista' tkun awtorizzata li tuża manifest trasmess b'sistemi ta' skambju tad-data bħala dikjarazzjoni ta' transitu kemm-il darba hija topera numru sinifikanti ta' titjiriet bejn l-Istati Membri (proċedura simplifikata - livell 2).

Permezz ta' deroga mill-Artikolu 373(1)(a), il-linji ta' l-ajru m'għandhomx il-ħtieġa li jkunu stabbiliti fil-Komunità kemm-il darba jkollhom UFFIĊĊJU reġjonali hemm.

2. Mar-riċeviment ta' applikazzjoni għal awtoriżazzjoni, l-awtoritajiet doganali għandhom jgħarrfu lill-Istati Membri l-oħra li fit-territorji tagħhom ikunu jinsab l-ajruporti tat-tluq u d-destinazzjoni mqabbda b'sistemi ta' skambju tad-data elettroniċi.

Sakemm ebda oġġezzjoni ma tkun riċevuta fi żmien sittin jum mid-data tan-notifika, l-awtoritajiet doganali għandhom joħorġu l-awtorizzazzjoni.

Din l-awtorizzazzjoni għandha tkun valida fl-Istati Membri kollha kkonċernati u għandha tapplika biss għal operazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità bejn l-ajruporti li għalihom tirreferi.

3. Għall-finijiet tas-simplifikazzjoni, il-manifest imħejji fl-ajruport tat-tluq għandu jkun trasmess lill-ajruport tad-destinazzjoni b'sistema ta' skambju ta' data elettronika.

Il-linja ta' l-ajru għandha ddaħħal kontra l-partiti relevanti fil-manifest:

(a) is-simbolu "T1" fejn l-oġġetti huma mqiegħda taħt proċedura esterna ta' transitu tal-Komunità;

(b) is-simbolu "TF" fejn l-oġġetti huma mqiegħda taħt il-proċedura nterna ta' transitu tal-Komunità li hemm ipprovdut għaliha fl-Artikolu 340c(1);

(ċ) l-ittri "TD" għal oġġetti diġà mqiegħda taħt proċedura ta' transitu, jew mġorrin taħt ipproċessar intern, magazzinaġġ doganali jew proċedura ta' ammissjoni temporanja. F'dawk il-każijiet, il-linja ta' l-ajru għandha ddaħħal ukoll l-ittri "TD" fil-kont ta' l-ajru korrispondenti kif ukoll riferenza għall-proċedura wżata, in-numru tar-riferenza u d-data tad-dikjarazzjoni ta' transitu jew dokument ta' trasferiment u l-isem ta' l-UFFIĊĊJU li ħarġu;

(d) l-ittra "Ċ" (ekwivalenti għal "T2L") għal oġġetti li l-istatus tal-Komunità tagħhom jista' jkun ipprovat;

(e) l-ittra "X" għal oġġetti tal-Komunità li għandhom ikunu esportati u li m' humiex imqiegħda taħt proċedura ta' transitu.

Il-manifest għandu jinkludi wkoll l-informazzjoni li hemm ipprovdut għaliha fl-Artikolu 444(4).

4. Il-proċedura ta' transitu tal-Komunità tkun meqjusa magħluqa meta l-manifest trasmess mis-sistema ta' skambju elettroniku ta' data jkun disponibbli għall-awtoritajiet doganali ta' l-ajruport tad-destinazzjoni u l-oġġetti jkunu ġew ippresentati lilhom.

ir-rekords miżmuma mil-linja ta' l-ajru għandu jkun fihom għall-inqas l-informazzjoni li hemm riferenza għaliha fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3.

Jekk ikun meħtieġ l-awtoritajiet doganali ta' l-ajruport tad-destinazzjoni għandhom jittrasmettu lill-awtoritajiet doganali ta' l-ajruport tat-tluq, għall-verifika, id-dettalji rilevanti tal-manifesti riċevuti bis-sistema ta' skambju elettroniku ta' data.

5. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 365 u 366, l-Artikoli 450a sa 450d u t-Titolu VII tal-Kodiċi:

(a) il-linja ta' l-ajru għandha tgħarraf lill-awtoritajiet doganali bl-offiżi u bl-irregolaritajiet kollha;

(b) l-awtoritajiet doganali fl-ajruport tad-destinazzjoni għandhom jgħarrfu lill-awtoritajiet doganali fl-ajruport tat-tluq u lill-awtorità li ħarġet l-awtorizzazzjoni bl-offiżi u l-irregolaritajiet kollha ma' l-ewwel opportunità"

50. Wara l-Artikolu 445, l-intestatura "Sezzjoni 2 - Trasport bil-baħar" hija sostitwita bit-test li ġej:

"Subsezzjoni 10

Proċeduri simplifikati għat-trasport marittimu"

.

51. L-Artikoli 446 sa 448 huma sostitwiti bi:

"Artikolu 446

Fejn l-Artikoli 447 u 448 japplikaw, ma għandux ikun meħtieġ li tkun fornuta garanzija.

Artikolu 447

1. Kumpanniji ta' imbarkazzjoni jistgħu jkunu awtorizzati li jużaw manifest ta' l-oġġetti bħala dikjarazzjoni ta' transitu (proċedura simplifikata - livell 1).

Għal operazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità, l-awtorizzazzjoni għandha tkun tindika l-formo tal-manifest u l-portijiet tat-tluq u tad-destinazzjoni. Il-kumpannija ta' imbarkazzjoni għandha tibgħat lill-awtoritajiet doganali ta' kull wieħed mill-portijiet konċernati kopja awtentika ta' l-awtoriżazzjoni.

2. Fejn operazzjoni tat-trasport tinvolvi oġġetti li għandhom ikunu mqiegħda taħt proċedura esterna ta' transitu tal-Komunità u oġġetti li għandhom jkunu mqiegħda taħt proċedura nterna ta' transitu tal-Komunità skond l-Artikolu 340c(1), dawk l-oġġetti għandhom jkunu elenkati fuq manifesti separati.

3. Kull manifest għandu jkollu approvazzjoni datata u ffirmata mill-kumpannija ta' imbarkazzjoni, li tidentifikahom:

(a) bis-simbolu "T1" fejn l-oġġetti jkunu mqiegħda taħt proċedura esterna ta' transitu tal-Komunità; jew

(b) bis-simbolu "T2F" fejn l-oġġetti jkunu mqiegħda taħt proċedura nterna ta' transitu tal-Komunità skond l-Artikolu 340c(1).

4. Il-manifest jkun ukoll jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a) l-isem u l-indirizz sħiħ tal-kumpannija ta' imbarkazzjoni li ġġorr l-oġġetti;

(b) l-identità tal-bastiment;

(ċ) il-post tat-tagħbija;

(d) il-post tal-ħatt.

Dan għandu jindika wkoll, għal kull konsenja:

(a) ir-riferenza għad-dokument ta' imbarkazzjoni;

(b) in-numru, tip, marki u numri ta' identifikazzjoni tal-pakketti;

(ċ) id-deskrizzjoni normali ta' l-oġġetti inklużi d-dettalji kollha meħtieġa għall-identifikazzjoni tagħhom:

(d) il-massa grossa f'kilogrammi;

(e) fejn xieraq, in-numri ta' identifikazzjoni tal-kontenituri.

5. Ta' l-inqas żewġ kopji tal-manifest iridu jkunu ppresentati lill-awtoritajiet doganali fil-port tat-tluq li minnhom tinżamm kopja.

6. Kopja tal-manifest għandha tkun ippresentata lill-awtoritajiet doganali fil-port tad-destinazzjoni.

7. Darba fix-xahar, wara li l-lista tkun ivverifikata, l-awtoritajiet doganali f'kull port tad-destinazzjoni għandhom jittrasmettu lill-awtoritajiet doganali f'kull port tat-tluq lista mħejjija mill-kumpanniji ta' imbarkazzjoni tal-manifesti li kienu ppresentati lilhom matul ix-xahar ta' qabel.

Id-deskrizzjoni ta' kull manifest f'dik il-lista għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a) in-numru tar-referenza tal-manifest;

(b) is-simbolu li jidentifika l-manifest bħala dikjarazzjoni ta' transitu skond il-paragrafu 3;

(ċ) l-isem (li jista' jkun imqassar) tal-kumpannija ta' imbarkazzjoni li ġarret l-oġġetti;

(d) id-data ta' l-operazzjoni tat-trasport marittimu.

L-awtorizzazzjonitista' wkoll tipprovdi għall-kumpanniji ta' imbarkazzjoni nfushom li jittrasmettu l-informazzjoni li hemm riferenza għaliha fl-ewwel subparagrafu.

F'każ li jinstabu irregolaritajiet rigward l-informazzjoni fil-manifesti li jidhru fl-imsemmija lista, l-awtoritajiet doganali tal-port tad-destinazzjoni għandhom jinfurmaw lill-awtoritajiet doganali tal-port tat-tluq u lill-awtorità li tkun ħarġet l-awtoriżazzjoni, waqt li jirreferu b'mod partikolari għad-dokumenti ta' l-imbarkazzjoni għall-oġġetti in kwistjoni.

Artikolu 448

1. Kumpannija ta' imbarkazzjoni tista' tkun awtorizzata li tuża manifest waħdieni bħala dikjarazzjoni ta' transitu kemm-il darba hija topera numru sinifikanti ta' vjaġġi regolari bejn l-Istati Membri (proċedura simplifikata - livell 2).

Permezz ta' deroga mill-Artikolu 373(1)(a), kumpanniji ta' imbarkazzjoni m'humiex meħtieġa li jkunu stabbiliti fil-Komunità kemm-il darba jkollhom UFFIĊĊJU reġjonali hemm.

2. Malli jirċievu applikazzjoni għal awtoriżazzjoni, l-awtoritajiet doganali għandhom jinfurmaw lill-Istati Membri l-oħra li fit-territorju tagħhom jkun hemm il-portijiet tat-tluq u tad-destinazzjoni.

Sakemm ebda oġġezzjoni ma tkun riċevuta fi żmien sittin jum mid-data tan-notifikazzjoni, l-awtoritajiet doganali għandhom joħorġu l-awtoriżazzjoni.

Din l-awtorizzazzjoni għandha tkun valida fl-Istati Membri kollha konċernati u tapplika biss għal operazzjonijiet ta' transitu fil-Komunità bejn il-portijiet li tirreferi għalihom.

3. Għall-finijiet tas-simplifikazzjoni, il-kumpannija ta' imbarkazzjoni tista' tuża manifest waħdieni għall-oġġetti kollha mġorrin; fejn din tagħmel dan, hija għandha ddaħħal kontra l-partiti rilevanti fil-manifest:

(a) is-simbolu "T1" fejn l-oġġetti huma mqiegħda taħt proċedura esterna ta' transitu tal-Komunità;

(b) is-simbolu "TF" fejn l-oġġetti huma mqiegħda taħt proċedura nterna ta' transitu tal-Komunità skond l-Artikolu 340c(1);

(ċ) l-ittri "TD" għal oġġetti diġà mqiegħda taħt proċedura ta' transitu, jew mġorrin taħt l-ipproċessar internmagazzinaġġ doganali jew proċedura ta' ammissjoni temporanja. F'dawk każijiet, il-kumpannija ta' imbarkazzjoni għandha iddaħħal ukoll l-ittri "TD" fid-dokument ta' imbarkazzjoni korrispondenti jew dokument kummerċjali ieħor xieraq kif ukoll bħala riferenza għall-proċedura wżata, in-numru tar-riferenza u d-data tad-dikjarazzjoni ta' transitu jew d-dokument tat-trasferiment u l-isem ta' l-UFFIĊĊJU li ħarġu;

(d) l-ittra "Ċ" (ekwivalenti għal "T2L") għal oġġetti li l-istatus tal-Komunità tagħhom jista' jiġi ppruvat;

(e) l-ittra "X" għal oġġetti tal-Komunità li għandhom ikunu esportati u li ma kinux mqiegħda taħt proċedura ta' transitu.

Il-manifest għandu ukoll jinkludi l-informazzjoni li hemm ipprovdut għaliha fl-Artikolu 447(4).

4. Il-proċedura ta' transitu tal-Komunità għandha tkun ikkunsidrata magħluqa meta l-manifest u l-oġġetti jkunu ppresentati lill-awtoritajiet doganali fil-port tad-destinazzjoni.

Ir-rekords miżmuma mill-kumpannija ta' imbarkazzjoni skond l-Artikolu 373(2)(b) għandu jkun fihom ta' l-inqas l-informazzjoni li hemm riferenza għaliha fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3.

Fejn meħtieġ, l-awtoritajiet doganali fil-port tad-destinazzjoni għandhom jittrasmettu d-dettalji rilevanti tal-manifesti lill-awtoritajiet doganali fil-port tat-tluq għall-verifika.

5. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 365 u 366, l-Artikoli 450a sa 450d u t-Titolu VII tal-Kodiċi, għandhom isiru n-notifikazzjonijiet li ġejjin:

(a) il-kumpannija ta' imbarkazzjoni għandha tinnotifika lill-awtoritajiet doganali bl-offiżi u bl-irregolaritajiet kollha;

(b) l-awtoritajiet doganali fil-port tad-destinazzjoni għandhom jgħarrfu lill-awtoritajiet doganali fil-port tat-tluq u lill-awtorità li ħarġet l-awtorizzazzjoni bl-offiżi u l-irregolaritajiet kollha ma' l-ewwel opportunità."

52. Wara l-Artikolu 448, l-intestatura "Sezzjoni 3 - Trasport bil-pajpline" hija sostitwita bi:

"Subsezzjoni 11

Proċedura simplifikata għat-trasport bil-pajpline"

53. Wara l-Artikolu 450, is-Sezzjoni 4 li ġejja hija mdaħħla:

"Sezzjoni 4

Dejn doanali u irkupru

Artikolu 450a

Il-limitu ta' żmien imsemmi fit-tielet inċiż ta' l-Artikolu 215(1) tal-Kodiċi għandu jkun ta' 10 xhur mill-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni ta' transitu.

Artikolu 450b

1. Fejn, wara l-inizjazzjoni ta' proċedimenti ta' rkupru ta' spejjeż oħra, l-awtoritajiet doganali jkunu stabbilew skond l-Artikolu 215 tal-Kodiċi (hawnhekk iżjed 'quddiem imsejjħa "l-awtoritajiet li jagħmlu t-talba") jiksbu evidenza b'liema mezz ikun fir-rigward tal-post fejn seħħew il-ġrajjiet li taq lok għad-dejn doganali, dawk l-awtoritajiet għandhom minnufih jibgħatu d-dokumenti kollha meħtieġa, inkluża kopja awtentikata ta' l-evidenza, lill-awtoritajiet kompetenti ta' dak il-post (hawnhekk iżjed 'l quddiem imsejjħa "l-awtoritajiet li jirċievu t-talba").

L-awtoritajiet li jirċievu t-talba għandhom jikkonfermaw ir-riċeviment tal-komunikazzjoni u jindikaw jekk kienux responsabbli għall-irkupru. Jekk ebda tweġiba ma tkun riċevuta fi żmien tliet xhur, l-awtoritajiet li jagħmlu t-talba għandhom minnufih ikomplu bil-proċedimenti ta' l-irkupru li jkun bdew.

2. Fejn l-awtoritajiet li jirċievu t-talba jkunu kompetenti, huma għandhom jibdew proċedimenti ġodda għall-irkupru ta' spejjeż oħra, fejn xieraq wara l-perijodu ta' tliet xhur imsemmi fil-paragrafu 1, it-tieni subparagrafu u bil-kondizzjoni li l-awtoritajiet li jagħmlu t-talba jkunu minnufih infurmati.

Kwalunkwe proċedimenti inkompleti għall-irkupru ta' spejjeż oħra mibdija mill-awtoritajiet li jagħmlu t-talba għandhom ikunu sospiżi hekk kif l-awtoritajiet li jirċievu t-talba jinfurmawhom li huma ddeċidew li jieħdu azzjoni għall-irkupru.

Hekk kif l-awtoritajiet li jirċievu t-talba jagħtu prova li huma rkupraw is-somom in kwistjoni, l-awtoritajiet li jagħmlu t-talba għandhom iħallsu lura kwalunkwe spejjeż oħra diġà miġbura jew jikkanċellaw il-proċedimenti għall-irkupru.

Artikolu 450c

1. Fejn il-proċedura ma tkunx disċarġjata, l-awtoritajiet doganali, stabbiliti skond l-Artikolu 215 tal-Kodiċi, għandhom jwettqu n-notifikazzjonijiet li ġejjin:

(a) fi żmien tnax-il xahar mid-data ta' l-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni ta' transitu, huma għandhom jinnotifikaw lill-garanti li l-proċeduri ma kinux iddisċarġjati;

(b) fi żmien tliet snin mid-data ta' l-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni ta' transitu, huma għandhom jinnotifikaw lill-garanti li huwa għandu jew jista' jkun meħtieġ li jħallas id-dejn li għalih huwa responsabbli skond l-operazzjoni ta' transitu tal-Komunità in kwestjoni; in-notifikazzjoni għandha turi n-numru u d-data tad-dikjarazzjoni, l-isem ta' l-UFFIĊĊJU tat-tluq, l-isem tal-prinċipal u l-ammont involut.

2. Il-garanti jkun maħlul mill-obligazzjonijiet tiegħu kemm-il darba xi waħda min-notifikazzjonijiet li hemm ipprovdut għalihom fil-paragrafu 1 ma tkunx ġiet maħruġa lilu qabel l-għeluq tal-limitu taż-żmien.

3. Fejn waħda min-notifikazzjonijiet tkun inħarġet, il-garanti għandu jkun infurmat bl-irkupru tad-dejn jew tad-disċarġjar tal-proċedura.

Artikolu 450d

L-Istati Membri għandhom jassistu lil xulxin fl-istabbiliment ta' l-awtoritajiet kompetenti għall-irkupru.

Dawk l-awtoritajiet għandhom jinfurmaw lill-UFFIĊĊJU tat-tluq u lill-UFFIĊĊJU tal-garanzija bil-każijiet kollha li fihom ikun sar dejn doganali fejn jidħlu d-dikjarazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità aċċettati mill-UFFIĊĊJU tat-tluq, u bl-azzjoni meħuda kontra d-debitur biex ikunu rkuprati s-somom konċernati."

54. Fl-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 454(3), il-kliem "l-Artikolu 455(1)" huma sostitwiti bil-kliem "l-Artikolu 455(2)".

55. Fl-Artikolu 455(2), il-kliem "l-Artikolu 11(2) tal-Konvenzjoni TIR" huma sostitwiti bil-kliem "l-Artikolu 11(3) tal-Konvenzjoni TIR".

56. Fl-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 457b(1), il-kliem "bl-Artikolu 362" huma sostitwiti bil-kliem "bl-Anness 44c".

57. Wara l-Artikolu 462, il-Kapitolu 10a li ġej huwa jiddaħħal:

"Kapitolu 10a

Proċedura għall-kunsinni postali

L-Artikolu 462a

1. Fejn taħt l-Artikolu 91(2)(f) tal-Kodiċi, oġġetti mhux tal-Komunità jinġarru minn punt għal ieħor fit-territorju doganali tal-Komunità bil-posta (inkluża l-posta tal-pakketti), l-awtoritajiet doganali ta' l-Istat Membru tad-dispaċċ għandhom ikunu meħtieġa li jwaħħlu fuq il-pakketti u fuq id-dokumenti li jakkumpanjaw tikketta tat-tip muri fl-Anness 42, jew ikollhom tikketta ta' dat-tip hekk imwaħħla.

2. Fejn oggetti tal-Komunità jinġarru bil-posta (inkluża l-posta tal-pakketti) lejn jew minn parti tat-territorju doganali tal-Komunità fejn id-Direttiva 77/388/KEE ma tapplikax, l-awtoritajiet doganali ta' l-Istat Membru tad-dispaċċ għandhom ikunu meħtieġa li jwaħħlu fuq il-pakketti u fuq id-dokumenti li jakkumpanjaw tikketta tat-tip muri fl-Anness 42b, jew ikollhom tikketta ta' dan it-tip hekk imwaħħla."

58. Fl-Anness 35, in-nota fl-aħħar tal-paġna 1 hija sostitwiti bit-test li ġej:

"(1) Taħt l-ebda ċirkustanza ma għandhom l-utenti jkunu meħtieġa li jkomplu dawn il-kaxxi fuq il-Kopja Nru 5 għall-finijiet ta' transitu."

59. L-Anness 37 huwa emendat skond l-Anness I li jinsab ma' dan ir-Regolament.

60. L-Anness 37a huwa mibdul bit-test fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

61. L-Anness 37b huwa mħassar.

62. L-Anness 37c huwa sostitwiti bit-test fl-Anness III li jinsab ma' dan ir-Regolament.

63. L-Anness 38 huwa emendat skond l-Anness IV li jinsab ma' dan ir-Regolament.

64. L-Anness 44a, li t-test tiegħu huwa muri fl-Anness V li jinsab ma' dan ir-Regolament, huwa mdaħħal.

65. L-Anness 44b, li t-test tiegħu huwa muri fl-Anness VI li jinsab ma' dan ir-Regolament, huwa mdaħħal.

66. L-Anness 44c, li t-test tiegħu huwa muri fl-Anness VII li jinsab ma' dan ir-Regolament, huwa mdaħħal.

67. L-Anness 45a huwa emendat skond l-Anness VIII li jinsab ma' dan ir-Regolament.

68. L-Anness 45b huwa emendat b'mod konformi ma' l-Anness IX għal dan ir-Regolament.

69. L-Anness 46 huwa sostitwiti bl-Anness X li jinsab ma' dan ir-Regolament.

70. L-Anness 46a, li t-test tiegħu huwa muri fl-Anness XI li jinsab ma' dan ir-Regolament, huwa mdaħħal.

71. L-Anness 46b, li t-test tiegħu huwa muri fl-Anness XII li jinsab ma' dan ir-Regolament, huwa mdaħħal.

72. L-Anness 47 huwa sostitwiti bit-test fl-Anness XIII li jinsab ma' dan ir-Regolament.

73. L-Anness 47a, li t-test tiegħu huwa muri fl-Anness XIV li jinsab ma' dan ir-Regolament, huwa mdaħħal.

74. L-Annessi 48, 49 u 50 huma sostitwiti bit-testi fl-Annessi XV, XVI u XVII li jinsab ma' dan ir-Regolament.

75. L-Anness 51 huwa sostitwit bit-test fl-Anness XVIII li jinsab ma' dan ir-Regolament.

76. L-Anness 51a, li t-test tiegħu huwa muri fl-Anness XIX li jinsab ma' dan ir-Regolamenr, huwa mdaħħal.

77. L-Anness 51b, li t-test tiegħu huwa muri fl-Anness XX li jinsab ma' dan ir-Regolament, huwa mdaħħal.

78. L-Anness 52 huwa mħassar.

79. L-Anness 54 huwa sostitwit bit-test fl-Anness XXI li jinsab ma' dan ir-Regolament.

80 L-Annessi 55 u 57 huma mħassra.

81. Fl-Anness 77, ir-rati standard ta' produzzjoni "75,19", "76,92" u "64,52" fil-kolonna 5, ordni numeriku 15, 37 u 38 huma sostitwiti bi "78,74", "78,74" u "67,11", rispettivament.

Artikolu 2

Kwalunkwe formuli li msemmija fl-Artikolu 1(69), (72), (75) u (79) fl-użu qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament jistgħu jkomplu jintużaw, suġġetti għal-bdil editorjali meħtieġ li jsir, sakemm jispiċċaw il-ħażniet jew sal-31 ta' Diċembru 2002.

Bla ħsara għall-kondizzjonijiet stipulati fl-ewwel subparagrafu, il-formula TC32 (dokument ta' garanzija b'rata waħdiena) jista' jintuża bħala dokument ta' garanzija ndividwali skond it-tifsira ta' l-Artikolu 347(2) tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93. Fejn hekk jintuża, il-kliem "rata fissa" fin-naħa ta' fuq tal-formola għandhom jiġi ngassati u sostitwiti bil-kelma "individwali".

Artikolu 3

Qabel l-1 ta' Jannar 2003, fuq il-bażi tar-rapport magħmul b'konsultazzjoni mal-korpi li jirrappreżentaw l-operaturi involuti, il-Kummissjoni għandha tirrevedi id-dispożizzjoni rigward il-forniment tal-kodiċi HS biex tidentifika l-oġġetti. Fejn xieraq, il-Kummissjoni għandha tiddefenixxi meta u suġġetta għal liema kondizzjonijiet l-obligazzjoni li jintuża dan il-Kodiċi u possibbilment, informazzjoni oħra biex tidentifika oġġetti mqiegħda taħt il-proċedura ta' transitu tal-Komunità tista' tkun estiża bl-iktar mod wiesa' possibbli ta' l-operazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità. Ir-reviżjoni għandha tieħu in konsiderazzjoni il-komputeriżazzjoni tal-proċedura ta' transitu tal-Komunità.

Artikolu 4

1. Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fis-seba' jum mill-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

2. Il-punti 2 sa 80 ta' l-Artikolu 1 għandhom japplikaw minn l-1 ta' Lulju 2001.

Iżda, mill-1 ta' 1 Jannar 2001 l-operazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità dwar oġġetti elenkati fl-Anness 44C li jinsab mar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 jistgħu biss isiru taħt opertura ta' garanzija komprensiva kemm-il darba kienet awtorizzata skond l-Artikoli 372 sa 384 ta' dak ir-Regolament.

L-Artikolu 404 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93, kif ukoll id-dispożizzjonijiet transitorji mniżżla fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu għandhom ikunu applikabbli mill-1 ta' Jannar 2001.

Għall-finijiet ta' l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KEE) Nru 565/80, il-punt 81 ta' l-Artikolu 1 għandu jkun japplika b'effett mill-1 ta' Settembru 1998.

3. Id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament ma għandhomx japplikaw għal oġġetti mqiegħda taħt il-proċedura ta' transitu tal-Komunità qabel id-data ta' l-applikazzjoni tiegħu.

4. L-Artikolu 358(1) tar-Regolament (KEE) Nru No 2454/93 għandu japplika għal uffiċċji tat-tluq mhux iktar tard minn meta japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 367 sa 371 ta' dak ir-Regolament.

5. Fir-rigward ta' l-awtorizzazzjonijiet ipprovdut għalihom fit-Taqsima II, it-Titolu II, il-Kapitolu 4, Sezzjoni 3 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93, awtorizzazzjonijiet li jkunu validi fid-data ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jistgħu jibqgħu applikabbli l-iktar tard sal-31 ta' Diċembru 2001.

Kull awtorizzazzjoni li tagħti l-istatus ta' konsenjatur awtorizzat għandha tikkonforma ma' l-Artikolu 404 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 malli l-UFFIĊĊJU tat-tluq konċernat japplika d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 367 sa 371 ta' dak ir-Regolament. Iżda, awtorizzazzjonijiet validi qabel il-31 ta' Marzu 1999 għandhom ikunu jikkonformaw ma' l-Artikolu 404 sa data kif deċiża mill-awtoritajiet doganali u l-iktar tard sal-31 ta' Marzu 2004.

Is-simplifikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 372(1)(g)(i) u (iv) għandhom jeħtieġu awtorizzazzjonisa minn data u suġġetti għal kondizzjonijiet li għandhom jiġu stabbiliti mill-proċedura tal-kumitat.

6. It-tieni sentenza tat-tieni subparagrafu u t-tielet subparagrafu ta' l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 502/1999 huma mħassra.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fil-15 ta' Diċembru 2000.

Għall-Kummissjoni

Frederik Bolkestein

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 302, ta' l-19.10.1992, p. 1.

[2] ĠU L 311, tat-12.12.2000, p. 17.

[3] ĠU L 118, tal-25.5.1995, p. 10.

[4] ĠU L 48, tad-19.2.1998, p. 6.

[5] ĠU L 253, tal-11.10.1993, p. 1.

[6] ĠU L 188, tas-26.7.2000, p. 1.

[7] ĠU L 313, tal-21.11.1998, p. 16.

[8] ĠU L 147, tat-30.6.1995, p. 7.

[9] ĠU L 62, tas-7.3.1980, p. 5.

[10] ĠU L 199, tat-22.7.1983, p. 12.

[11] ĠU L 65, tat-12.3.1999, p. 1.

[12] ĠU L 276, tad-19.9.1992, p. 1.10.

[13] ĠU L 226, tat-13.8.1987, p. 2.

--------------------------------------------------

L-ANNESS I

L-Anness 37 huwa emendat kif ġej:

1.(a)(b) It-Titolu I, Sezzjoni A, hija emendata kif ġej:

fis-seba' inċiż tat-tieni paragrafu, it-test bejn il-parentesi huwa mibdul bi: .

"(għal formalitajiet tal-wasla)"

.

It-tieni inċiż tat-tielet paragrafu huwa sostitwit bi:

"— Transitu tal-Komunità: kopji 1, 4 u 5,".

2.(a)(b) Tt-Iitolu I, Sezzjoni B, huwa emendat kif ġej:

it-tieni inċiż tat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 huwa sostitwit bi:

"— formalitajiet ta' transitu tal-Komunità:

il-kaxxi 1 (it-tielet subdiviżjoni), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33 (l-ewwel subdiviżjoni), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 u 56 (jiġifieri minbarra l-kaxxa 26, dawk bi sfond aħdar)."

Il-Paragrafu 2(c) huwa sostitwit bi:

"(c) il-kaxxi li għandhom jintużaw għal dikjarazzjoni ta' transitu huma kif ġej:

il-kaxxi 1 (it-tielet subdiviżjoni), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33 (l-ewwel subdiviżjoni), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 u 56 (i.e. dawk bi sfond aħdar);"

3.(a)(b)(ċ)(d)(e) Tt-Iitolu II, Sezzjoni A, hija emendat kif ġej:

Il-kliem fil-kaxxa 33 huwa sostitwit bi:

"Agħti l-kodiċi għall-oġġett konċernat.

Għat-transitu tal-Komunità, din il-kaxxa mhix obbligatorja. Madankollu, l-ewwel subdiviżjoni ta' din il-kaxxa trid tintela' fejn:

- id-dikjarazzjoni ta' transitu hija magħmula mill-istess persuna fl-istess ħin li, jew wara, d-dikjarazzjoni doganali li tinkludi l-kodiċi tal-komodità, jew

- fejn d-dikjarazzjoni ta' transitu tkopri oġġetti fil-lista fl-Artikolu 44 Ċ, jew

- fejn il-leġislazzjoni tal-Komunità hekk tipprovdi."

Għall-kaxxa 40, dan li ġej huwa mdaħħal bħala r-raba' paragrafu:

"Il-mili ta' din il-kaxxa huwa obbligatorju kemm-il darba tkun tapplika l-proċedura ta' transitu tal-Komunità. Agħti r-referenza għad-destinazzjoni doganali ta' qabel jew id-dokumenti doganali korrispondenti. Fejn għandha tiddaħħal aktar minn riferenza waħda, l-Istat Membru jista' jipprovdi li l-kelma "varji" tiddaħħal f'din il-kaxxa u lista tar-riferenzi konċernati takkumpanja d-dikjarazzjoni ta' transitu."

Għall-kaxxa 51 l-aħħar sentenza ta' l-ewwel subparagrafu hija sostitwita bi:

"L-UFFIĊĊJU ta' transitu jidher fil-lista ta' uffiċċji kompetenti għall-operazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità."

Il-kliem tal-kaxxa 52 huwa sostitwit bi:

"Uża l-kodiċi tal-Komunità stipulati għal dan l-iskop biex iddaħħal it-tip ta' garanzija jew ta' rinunzja ta' garanzija użata għall-operazzjoni segwita, kif xieraq, min-numru taċ-Ċertifikat tal-garanzija komprensiva, iċ-Ċertifikat tar-rinunzja tal-garanzija, jew id-dokument tal-garanzija ndividwali u l-UFFIĊĊJU tal-garanzija.

Fejn garanzija komprensiva, garanzija rinunzjata jew garanzija ndividwali pprovduti minn garanti ma tkunx valida għall-pajjiżi kollha ta' l-EFTA, żid "mhux valida għal" segwiti mill-kodiċi tal-pajjiż jew pajjiżi ta' l-EFTA konċernati."

Għall-kaxxa 53 l-aħħar sentenza ta' l-ewwel subparagrafu hija sostitwita bi:

"L-Uffiċċji tad-destinazzjoni jidhru fil-lista ta' uffiċċji kompetenti ta' l-operazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità."

4. Fit-Titolu II, Sezzjoni B, tal-kaxxa 55, it-tieni u t-tielet paragrafi huma sostitwiti bi:

"Il-kurrier jista' biss jittrasborda oġġetti wara l-kisba ta' l-awtorizzazzjoni ta' l-awtoritajiet doganali ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jsir it-trasbord.

Fejn dawk l-awtoritajiet jikkonsidraw li l-operazzjoni ta' transitu tista' tkompli bil-mod normali, huma għandhom, ġaladarba jkunu ħadu kull passi li jistgħu jkunu meħtieġa, jiffirmaw b'approvazzjoni il-kopji Nru 4 u Nru 5 tad-dikjarazzjoni ta' transitu."

5. Fit-Titolu III, Sezzjoni B, l-ewwel inċiż huwa sostitwit bi:

"— Is-simboli "IM/c", "EX/c" jew "EU/c" (jew "COM/c" fejn applikabbli), għandhom jidhru fl-ewwel subdiviżjoni tal-kaxxa 1, iżda ebda simbolu m'għandu jidher f'din is-subdiviżjoni fejn:

- il-formola tintuża biss għal transitu tal-Komunità, f'liema każ, jiddependi fuq il-proċedura ta' transitu komuni applikabbli għall-oġġetti konċernati, daħħal "T1bis", "T2bis" jew "T2Fbis" fit-tielet subdiviżjoni tal-kaxxa 1,

- il-formola tintuża unikament biex tforni prova ta' l-istatus tal-Komunità ta' l-oġġetti, f'liema każ, jiddependi fuq l-istatus ta' l-oġġetti konċernati, daħħal "T2Lbis" jew "T2LFa" fit-tielet subdiviżjoni tal-kaxxa."

6. Fit-Titolu III, Sezzjoni Ċ hija sostitwita b'dan li ġej:

"C. Kemm-il darba jintużaw paġni ta' kontinwazzjoni,

- kwalunkwe kaxxi għad- "deskrizzjoni ta' l-oġġetti" li ma ġewx użati jridu jinqatgħu biex jiġi evitat li jsir użu minnhom wara,

- il-kaxxi 32 (numru ta' l-oġġett), 33 (Kodiċi ta' komodità), 35 (Massa grossa (kg)), 38 (Massa netta (kg)) u 44 (Informazzjoni addizzjonali, dokumenti prodotti, Ċertifikati u awtorizzazzjonijiet) tad-dikjarazzjoni ta' transitu, il-formola T2L jew T2LF użata trid tinqata' u l-kaxxa 31 (Deskrizzjoni tal-pakketti jew ta' l-oġġetti) tista' ma tintużax biex jidħlu l-marki, in-numri, in-numru u l-marka tad-deskrizzjoni tal-pakketti jew ta' l-oġġetti. Riferenza għan-numru tas-serje u s-simbolu tal-paġni tal-kontinwazzjoni differenti għandhom jiddaħħlu fil-kaxxa 31 (Deskrizzjoni tal-pakketti u l-oġġetti) tad-dikjarazzjoni ta' transitu, il-formola użata T2L jew T2LF."

--------------------------------------------------

L-ANNESS II

"

L-ANNESS 37a

NOTA TA' SPJEGA DWAR L-UŻU TA' DIKJARAZZJONIJIET TA' TRANSITU BL-ISKAMBJU TA' MESSAĠĠI STANDARD EDI

(DIKJARAZZJONI TA' TRANSITU EDI)

IT-TITOLU I

Ġenerali

Id-dikjarazzjoni ta' transitu EDI hija bbażata fuq il-partikolaritajiet imdaħħla fil-kaxxi differenti tad-Dokument Amministrattiv Waħdieni (SAD) kif definit fl-Annessi 37 u 38, b'assoċjazzjoni ma' sostitwit bil-kodiċi jekk xieraq.

Dan l-Anness fih esklussivament il-ħtiġijiet bażiċi speċjali, li japplikaw meta jitwettqu l-formalitajiet permezz ta' l-iskambju ta' messaġġi standard EDI. Barra minn dan il-kodiċi addizzjonali presentati fl-Anness 37c huma applikabbli. L-Annessi 37 u 38 japplikaw għad-dikjarazzjoni ta' transitu EDI sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor f'dan l-Anness jew fl-Anness 37ċ.

L-istruttura dettaljata u l-kontenut tad-dikjarazzjoni ta' transitu EDI jsegwu l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li l-awtoritajiet kompetenti jikkomunikaw lill-prinċipal sabiex jassiguraw l-iffunzjonar proprju tas-sistema. Dawn l-ispeċifikazzjonijiet huma bbażati fuq il-ħtiġiet stipulati f'dan l-Anness.

Dan l-Anness jiddeskrivi l-istruttura ta' l-iskambju ta' informazzjoni. Id-dikjarazzjoni ta' transitu hija organizzata fi gruppi ta' data, li jkun fihom attribwiti tad-data. L-attribwiti huma ggruppjati flimkien b'tali mod li jiffurmaw blokki loġiċi koerenti fl-iskop tal-messaġġ. Indentazzjoni ta' grupp tad-data tindika li l-grupp tad-data jiddependi fuq grupp ta' data ta' inċiż iktar baxx.

Meta jkun presenti, in-numru proprju tal-kaxxa fuq is-SAD huwa nnotat.

L-espressjoni "numru" fl-ispjega ta' grupp tad-data tindika kemm-il darba il-grupp tad-data jista' jontuża fid-dikjarazzjoni ta' transitu.

L-espressjoni "tip/tul" fl-ispjega ta' attribwit tindika l-ħtiġiet għat-tip ta' data u t-tul tad-data. Il-kodiċi għat-tipi ta' data huwa kif ġej:

a alfabetiċi

n numeriċi

an alfanumeriċi

In-numru ta' wara l-kodiċi jindika it-tul ta' data ammissibbli. Japplika dan li ġej.

Iż-żewġ tikek mhux obbligatorji qabel l-indikatur tat-tul ifissru li d-data m'għandhiex tul fiss, imma jista' jkollha numru ta' numri, kif speċifikat mill-indikatur tat-tul. Vigola fit-tul tad-data tfisser li l-attribwit jista' jkollu deċimali, in-numru qabel il-virgola jindika it-tul totali ta' l-attribwit, in-numru wara l-virgola jindika n-numru massimu ta' numri wara l-punt deċimali.

IT-TITOLU II

Struttura tad-dikjarazzjoni ta' transitu EDI

A. Tabella tal-gruppi tad-data

OPERAZZJONI TA' TRANSITU

Konsenjatur KUMMERĊJALI

Konsenjant KUMMERĊJALI

OĠĠETTI

- Konsenjatur KUMMERĊJALI

- Konsenjant KUMMER¬JALI

- KONTENTURI

- KODI¬I SGI

- PAKKETTI

- RIFERENZI AMMINISTRATTIVI PREĊEDENTI

- DOKUMENTI/ĊERTIFIKATI PRODOTTI

- IMSEMMIJA SPEĊJALI

UFFIĊĊJU DOGANALI TAT-TLUQ

KUMMERĊJANT prinċipali

RAPPRESENTANT

UFFIĊĊJU DOGANALI TA' TRANSITU

UFFIĊĊJU DOGANALI TAD-DESTINAZZJONI

KUMMERĊJANT konsenjant awtorizzat

RIŻULTAT TAL-KONTROLL

INFORMAZZJONI TAS-SIĠILLI

- ID TAS-SIĠILLI

GARANZIJA

- RIFERENZA TAL-GARANZIJA

- LIMITAZZJONI (KE) TAL-VALIDITÀ

- LIMITAZZJONI (MHUX-KE) TAL-VALIDITÀ

B. Partikolari dwar id-data tad-dikjarazzjoni ta' transitu

OPERAZZJONI TA' TRANSITU

Numru:

Il-grupp tad-data għandu jintuża.

LRN

Tip/Tul: an..22

J-In-numru ta' riferenza lokali (LRN) għandu jintuża. Huwa definit nazzjonalment u allokat mill-utent bi ftehim ma' l-awtoritajiet kompetenti li jidentifikaw kull dikjarazzjoni waħdiena.

Tip ta' dikjarazzjoni

(kaxxa 1)

Tip/Tul: an..5

L-attribwit għandu jintuża.

Numru ta' listi tat-tagħbija

(kaxxa 4)

Tip/Tul: n..5

L-attribwit għandu jintuża meta jkunu presenti l-listi tat-tagħbija. Fil-każ ta' listi tat-tagħbija għandhom ikunu applikati ir-regoli li ġejjin:

- l-attribwit meħtieġ "Pajjiż tad-dispaċċ" tal-grupp tad-data"OPERAZZJONI TA' TRANSITU" huwa ssettjat għal "-",

- hemm biss okkurrenza waħda tal-grupp tad-data"PARTITA TA' L-OĠĠETTI" u fejn meħtieġ il-gruppi tas-subdata"RIFERENZI AMMINISTRATTIVI PREĊEDENTI", u "DOKUMENTI/ĊERTIFIKATI PRODOTTI" u "IMSEMMIJA SPEĊJALI". Il-gruppi l-oħra kollha tas-subdata tal-"PARTITA TA' l-OĠĠETTI" ma jistgħux jintużaw,

- l-attribwit "Deskrizzjoni testwali" fiha riferenza għal-listi tat-tgħabbija mehmusa, "Deskrizzjoni Testwali LNG" fiha l-kodiċi tal-lingwa (LNG) użat għal dawk ir-riferenzi. Il-kontenut tar-riferenzi jista jkun:

għat-"Tip ta' Dikjarazzjoni" = "T1" : "Ara l-lista(i) tat-tagħbija",

għat-"Tip ta dikjarazzjoni" = "T2" : "Ara l-lista (i) tat-tagħbija",

għat-"Tip ta' dikjarazzjoni" = "T2F" : "Ara l-lista(i) tat-tagħbija",

għat-"Tip ta' dikjarazzjoni" = "T-" - "T1: Ara l-lista(i) tat-tagħbija minn.… sa.…",

- "T2: Ara l-lista(i) tat-tagħbija minn.… sa.…",

- "T2F: Ara l-lista(i) tat-tagħbija minn.… sa.…",

- l-attribwit "Numru tal-partita" jimtela bi "-",

- l-attribwiti l-oħra kollha tal-grupp tad-data"PARTITA TA' L-OĠĠETTI" ma jistgħux jintużaw.

Numru totali ta' Partiti

(kaxxa 5)

Tip/Tul: n..5

Gġandu jintuża l-attribwt.

Numru totali ta' pakketti

(kaxxa 6)

Tip/Tul: n..7

L-attribwit għandu jintuża kemm-il darba jintuża l-attribwiut "Numru ta' listi tat-tagħbija". F'każijiet oħra l-użu m'huwiex obbligatorju. In-numru totali ta' pakketti huwa ugwali għas-somma tan- "Numru ta' pakketti" kollha, "in-numru ta' biċċiet" kollha u l-valur ta' "1" minn kull "kwantità" iddikjarat.

Pajjiż tad-dispaċċ

(kaxxa 15a)

TIP/TUL: a2

L-attribwit għandu jintuża kemm-il darba pajjiż tad-dispaċċ wieħed biss ikun iddikjarat. Il-kodiċi tal-pajjiż ippresentati fl-Anness 37c għandhom jntużaw. F'dan il-każ l-attribwit "Pajjiż tad-Dispaċċ" tal-grupp tad-data"PARTITA TA' L-OĠĠETTI" ma jistax jintuża. Jekk ikun iddikjarat iktar minn pajjiż wieħed tad-dispaċċ, dan l-attribwit tal-grupp tad-data"OPERAZZJONI TA' TRANSITU" ma jistax jintuża. F'dan il-każ għandu jintuża l-attribwit "Pajjiż tad-dispaċċ" tal-grupp tad-data"PARTITA TA' L-OĠĠETTI".

Pajjiż tad-destinazzjoni

(kaxxa 17a)

Tip/Tul: a2

L-attribwit għandu jintuża, kemm-il darba jkun iddikjarat pajjiż wieħed biss tad-destinazzjoni. Il-kodiċi tal-pajjiż ippresentati fl-Anness 37c għandhom jintużaw. F'dan il-każ l-attribwit "pajjiż tad-destinazzjoni" tal-grupp tad-data"PARTOTA TA' L-OĠĠETTI" ma jistax jintuża. Jekk ikun iddikjarat iktar minn pajjiż wieħed tad-destinazzjoni, dan l-attribwit tal-grupp tad-data"OPERAZZJONI TA' TRANSITU" ma jistax jintuża. F'dan il-każ għandu jintuża l-attribwit "Pajjiż tad-destinazzjoni" tal-grupp tad-data"PARTITA TA' L-OĠĠETTI".

Identità tat-tluq

(kaxxa 18)

Tip/Tul: an..27

L-attribwit għandu jintuża skond l-Anness 37.

Identità mat-tluq LNG

Tip/Tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppresentat fl-Anness 37c għandu jintuża biex jiddefenixxi l-lingwa (LNG) kemm-il darba jintuża il-qasam tat-test ħieles korrispondenti.

In-nazzjonalità mat-tluq

(kaxxa 18)

Tip/Tul: a2

Il-kodiċi tal-pajjiż ippresentat fl-Anness 37c għandu jintuża skond l-Anness 37.

Kontentur

(kaxxa 19)

Tip/Tul: n1

Il-kodiċi li ġejjin għandhom jintużaw

0 : le

1 : iva.

Nazzjonalità tal-fruntieri maqsuma

(kaxxa 21)

Tip/Tul: a2

Il-kodiċi tal-pajjiż ippresentat fl-Anness 37c għandu jintuża skond l-Anness 37.

Identità tal-fruntiera maqsuma

(kaxxa 21)

Tip/Tul: an..27

L-użu ta' l-attribwit mhux obbligatorju għall-Istati Membri skond l-Anness 37.

Identità tal-Fruntiera maqsuma LNG

Tip/Tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppresentat fl-Anness 37c għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa (LNG) kemm-il-darba jintuża l-qasam tat-test ħieles korrispondenti.

Tip ta' trasport li jaqsam il-fruntiera

(kaxxa 21)

Tip/Tul: n..2

L-użu ta' l-attribwit m'huwiex obbligatorju għall-Istati Membri skond l-Anness 37.

Mezz ta' trasport fil-fruntiera

(kaxxa 25)

Tip/Tul: n..2

L-użu ta' l-attribwit m'huwiex obbligatorju għall-Istati Membri skond l-Anness 37.

Mezz ta' trasport fuq l-art

(kaxxa 26)

Tip/Tul: n..2

L-użu ta' l-attribwit m'huwiex obbligatorju għall-Istati Membri. Irid jintuża skond in-nota ta' spjegazzjoni rigward il-kaxxa 25 ippresentata fl-Anness 38.

Post tat-tagħbija

(kaxxa 27)

Tip/Tul: an..17

L-użu ta' l-attribwit m'huwiex obbligatorju għall-Istati Membri.

Kodiċi miftiehem tal-lokalità

(kaxxa 30)

Tip/Tul: an..17

L-attribwit ma jistax jintuża kemm-il darba jintuża l-grupp tad-data"RIŻULTAT TAL-KONTROLL". Jekk dan il-grupp tad-data ma jintużax allura l-attribwit m'huwiex obbligatorju. Jekk dan l-attribwit jintuża tkun meħtieġa l-indikazzjoni preċiża tal-post f'forma kodifikata fejn l-oġġetti jistgħu jkunu eżaminati jekk meħtieġ. L-attribwiti "Lokazzjoni miftehma ta' l-oġġetti"/"il-kodiċi miftiehem tal-lokazzjoni", "Lokazzjoni awtorizzata ta' l-oġġetti" u "Subpost doganali" ma jistgħux jintużaw fl-istess waqt.

Lokazzjoni miftehma ta' l-oġġetti

(kaxxa 30)

Tip/Tul: an..35

L-attribwit ma jistax jintuża, jekk jintuża l-grupp tad-data"RIŻULTAT TAL-KONTROLL". Jekk dan il-grupp tad-data ma jintużax l-attribwit m'huwiex obbligatorju. Jekk jintuża dan l-attribwit l-indikazzjoni preċiża tal-post fejn l-oġġetti jistgħu jkunu eżaminati tkun meħtieġa. L-Attributi "Lokazzjoni miftehma ta' l-oġġettii"/"Il-kodiċi tal-lokazzjoni miftehma", "Lokazzjoni awtorizzata ta' l-oġġetti" u "Sottupost doganali" ma jistgħux jintużaw fl-istess ħin.

Lokazzjoni miftehma ta' l-oġġetti LNG

Tip/Tu/: a2

Il-kodiċi tal-lingwa presentat fl-Anness 37c għandu jintuża biex jiddefenixxi l-lingwa (LNG) jekk jintuża l-qasam tat-test ħieles korrispondenti.

Lokazzjoni awtorizzata ta' l-oġġetti

(kaxxa 30)

Tip/Tul: an..17

L-attribwit m'huwiex obbligatorju kemm-il darba jintuża l-grupp tad-data"RIŻULTAT TAL-KONTROLL". Jekk jintuża l-attribwit il-lokazzjoni preċiża tal-post fejn l-oġġetti jistgħu jiġu eżaminati hija meħtieġa. Jekk il-grupp tad-data"RIŻULTAT TAL-KONTROLL" ma jintużax l-attribwit ma jkunx jista' jintuża. L-attribwiti "Lokazzjoni miftehma ta' l-oġġetti"/"Kodiċi tal-lokazzjoni miftehma", "Lokazzjoni awtorizzata ta' l-oġġetti" u "Subpost doganali" ma jistgħux jintużaw fl-istess ħin.

Subpost doganali

(kaxxa 30)

ip/ul: an..17

L-attribwit ma jistax jintuża, jekk jintuża l-grupp tad-data"RIŻULTAT TAL-KONTROLL". Jekk dan il-grupp tad-data ma jintużax l-attribwit m'huwiex obbligatorju. Jekk dan l-attribwit jintuża tkun meħtieġa l-indikazzjoni preċiża fejn l-oġġetti jkunu jistgħu jiġu eżaminati. L-attribwiti "Lokazzjoni miftehma ta' l-oġġetti"/"Kodiċi tal-Lokazzjoni miftehma", "Lokazzjoni awtorizzata ta' l-oġġetti" u "subpost doganali" ma jistgħux jintużaw fl-istess ħin.

Massa grossa totali

(kaxxa 35)

Tip/Tul: n..11,3

L-attribut għandu jintuża.

Dokument li jakkumpanja NCTS tal-kodiċi tal-lingwa

Tip/Tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa presentat fl-Anness 37c għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa tad-dokument li jakkumpanja ta' transitu (Dokument li jakkumpanja NCTS).

Indikatur tal-lingwa djalogata fit-tluq

Tip/Tul: a2

L-użu tal-kodiċi tal-lingwa presentat fl-Anness 37c m'huwiex obbligatorju. Jekk dan l-attribwit ma jintużax is-sistema tuża l-lingwa kuntrattata ta' l-UFFIĊĊJU tat-tluq.

Data tad-dikjarazzjoni

(kaxxa 50)

Tip/Tul: n8

L-attribwit għandu jintuża.

Post tad-dikjarazzjoni

(kaxxa 50)

Tip/Tul: an..35

L-attribwit għandu jintuża.

LNG tal-post tad-dikjarazzjoni

Tip/Tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa presentat fl-Anness 37c għandu jintuża biex jiddefinixxi il-lingwa (LNG) tal-qasam tat-test ħieles korrispondenti.

KUMMERĊJANT konsenjatur

(kaxxa 2)

Numru: 1

Dan il-grupp tad-data jintuża, meta jkun hemm biss konsenjatur wieħed iddikjarat. F'dan il-kaz il-grupp tad-data"KUMMERĊJANT konsenjatur" tal-grupp tad-data"PARTITA TA' L-OĠĠETTI" ma jistax jintuża.

Isem

(kaxxa 2)

Tip/Tul: an..35

L-attribwit għandu jintuża.

Triq u numru

(kaxxa 2)

Tip/Tul: an..35

Jintuża l-attribut.

Pajjiż

(kaxxa 2)

Tip/Tul: a2

Il-kodiċi tal-pajjiż ipresentat fl-Anness 37ċ għandu jintuża.

Kodiċi postali

(kaxxa 2)

Tip/Tul: an..9

L-attribwit għandu jintuża.

Belt

(kaxxa 2)

Tip/Tul: an..35

L-attribwit għandu jintuża.

NAD LNG

Tip/Tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa presentat fl-Anness 37c għandu jintuża biex jiddefinixxi l-isem u l-indirizz (NAD LNG).

TIN

(kaxxa 2)

Tip/Tul: an..17

L-użu ta' l-attribwit biex jiddaħħal in-numru ta' l-identifikazzjoni tal-KUMMERĊJANT (TIN) m'huwiex obbligatorju għall-Istati Membri.

KUMMERĊJANT Konsenjant

(kaxxa 8)

Numru: 1

Il-grupp tad-data għandu jintuża, meta jkun hemm biss konsenjant wieħed iddikjarat u l-attribwit "pajjiż tad-destinazzjoni" tal-grupp tad-data"OPERAZZJONI TA' TRANSITU" jkun fiha Stat Membru jew pajjiż ta' l-EFTA. F'dan il-każ il-grupp tad-data"KUMMERĊJANT KONSENJANT" tal-grupp tad-data"PARTITA TA' L-OĠĠETTI" ma jistax jintuża.

Isem

(kaxxa 8)

Tip/Tul: an..35

L-attribwit għandu jintuża.

Triq u numru

(kaxxa 8)

Tip/Tul: an..35

L-attribwit għandu jintuża.

Pajjiż

(kaxxa 8)

Tip/Tul: a2

Il-kodiċi tal-pajjiż presentat fl-Anness 37ċ għandu jintuża.

Kodiċi postali

(kaxxa 8)

Tip/Tul: an..9

L-attribwit għandu jintuża.

Belt

(kaxxa 8)

Tip/Tul: an..35

L-attribwit għandu jintuża.

NAD LNG

Tip/Tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa presentat fl-37ċ għandu jintuża biex jiddefinixxi il-lingwa ta' l-isem u l-indirizz (NAD LNG).

TIN

(kaxxa 8)

Tip/Tul: an..17

L-użu ta' dan l-attribwit biex jiddaħħal in-numru ta' l-identifikazzjoni tal-KUMMERĊJANT (TIN) m'huwiex obbligatorju fl-Istati Membri.

PARTITA TA' L-OĠĠETTI

Numru: 999

Il-grupp tad-data għandu jintuża. Fil-każ ta' listi tat-tagħbija r-regoli ġejjin huma applikati:

- l-attribwit meħtieġ "Pajjiż tad-dispaċċ" tal-grupp tad-data"OPERAZZJONI TA' TRANSITU '" huwa ssettjat għal "-",

- hemm biss okkurrenza waħda tal-grupp tad-data"PARTITA TA' L-OĠĠETTI", u fejn meħtieġa il-gruppi tas-subdata"REFERENZI AMMINISTRATTIVI PRE¬EDENTI", "DOKUMENTI/ĊERTIFIKATI PRODOTTI" u "IMSEMMIJA SPE¬JALI". Il-gruppi tas-subdata l-oħra kollha ta' l-"PARTITA TA' L-OĠĠETTI" ma jistgħux jintużaw,

- L-attribwit "Deskrizzjoni testwali" fiha referenzi għal-listi mehmusa tat-tagħbija, "Deskrizzjoni testwali LNG" fiha l-kodiċi tal-lingwa (LNG) użat għal dawk ir-referenzi. Il-kontenut tar-riferenzi jista jkun:

għat-"Tip ta' dikjarazzjoni" = "T1" : "Ara l-lista(i) tat-tagħbija",

għat-"Tip ta' dikjarazzjoni" = "T2" : "Ara l-lista(i) tat-tagħbija",

-għat "Tip ta' dikjarazzjoni" = "T2F" : "Ara l-lista(i) tat-tagħbija",

għat-"Tip ta' dikjarazzjoni" = "T-" - "T1: Ara l-lista (i) tat-tagħbija minn.… sa…",

- "T2: Ara l-lista(i) tat-tagħbija minn.… sa…",

- "T2F: Ara l-lista(i) tat-tagħbija minn.… sa…",

- l-attribwit "Numru ta' l-oġġett" huwa mimli bi "-",

- l-attribwiti kollha l-oħra tal-grupp tad-data"PARTITA TA' L-OĠĠETTI" ma jistgħux jintużaw.

Tip ta' dikjarazzjoni

(ex kaxxa 1)

Tip/Tul: an..5

L-attribwit għandu jintuża, jekk il-kodiċi "T-" kien użat għall-attribut "Tip ta' dikjarazzjoni" tal-grupp tad-data"OPERAZZJONI TA' TRANSITU". Fil-każijiet l-oħra kollha dan l-attribwit ma jistax jintuża.

Pajjiż tad-dispaċċ

(ex kaxxa 15a)

Tip/Tul: a2

L-attribwit għandu jintuża, jekk ikunu ddikjarati iktar minn pajjiż wieħed tad-dispaċċ. Il-kodiċi tal-pajjiż ippresentati fl-Anness 37ċ għandhom jintużaw. L-attribwit "Pajjiż tad-dispaċċ" tal-grupp tad-data"OPERAZZJONI TA' TRANSITU"' ma jistax jintuża. Jekk ikun iddikjarat biss pajjiż wieħed tad-dispaċċ l-attribwit korrispondenti tal-grupp tad-data"OPERAZZJONI TA' TRANSITU" għandu jintuża.

Pajjiż tad-destinazzjoni

(ex kaxxa 17a)

Tip/Tul: a2

L-attribwit għandu jintuża, jekk ikun iddikjarat iktar minn pajjiż wieħed tad-destinazzjoni. Il-kodiċi tal-pajjiż ippresentati fl-Anness 37ċ għandhom jintużaw. L-attribwit "pajjiż tad-destinazzjoni" tal-grupp tad-data"OPERAZZJONI TA' TRANSITU" ma jistax jintuża. Jekk pajjiż wieħed biss tad-destinazzjoni jkun iddikjarat għandu jintuża l-attribwit korrispondenti tal-grupp tad-data"OPERAZZJONI TA' TRANSITU".

Deskrizzjoni testwali

(kaxxa 31)

Tip/Tul: an..140

L-attribwit għandu jintuża.

Deskrizzjoni testwali LNG

Tip/Tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppresentat fl-Anness 37ċ għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa (LNG) tal-qasam tat-test ħieles korrispondenti.

Numru ta' l-oġġett

(kaxxa 32)

Tip/Tul: n..5

L-attribwit għandu jintuża, wkoll jekk in-numru "1" kien użat għall-attribwit "Numru totali ta' oġġetti" tal-grupp tad-data"OPERAZZJONI TA' TRANSITU". F'dan il-każ in-numru "1" għandu jintuża għal dan l-attribwit. Kull numru tal-partita huwa uniku mad-ikjarazzjoni kollha.

Kodiċi tal-komodità

(kaxxa 33)

Tip/Tul: n..8

L-attribwit għandu jintuża b'ta' l-inqas erba' u sa tmien numri skond l-Anness 37.

Il-massa grossa

(kaxxa 35)

Tip/Tul: n..11,3

Dan l-attribut m'huwiex obbligatorju meta oġġetti ta' tip differenti koperti mill-istess dikjarazzjoni jiġu ppakkjati flimkien b'tali mod li jkun impossibbli li tistabilixxi l-massa grossa ta' kull tip ta' oġġetti.

Il-massa netta

(kaxxa 38)

Tip/Tul: n..11,3

L-użu ta' l-attribut m'huwiex obbligatorju skond l-Anness 37.

KUMMERĊJANT konsenjatur

(ex kaxxa 2)

Numru: 1

Il-grupp tad-data"KUMMERĊJANT konsenjatur" ma jistax jintuża meta jkun hemm iddikjarat konsenjatur wieħed biss. F'dan il-każ il-grupp tad-data"KUMMERĊJANT konsenjatur" huwa wżat fuq il-livel ta' "OPERAZZJONI TA' TRANSITU".

Isem

(ex kaxxa 2)

TIP/TUL: an..35

L-attribwit għandu jintuża.

Triq u numru

(ex kaxxa 2)

Tip/Tul: an..35

L-attribwit għandu jintuża.

Pajjiż

(ex kaxxa 2)

Tip/Tul: a2

Għandu jintuża l-kodiċi tal-pajjiż ippresentat fl-Anness 37ċ.

Kodiċi postali

(ex kaxxa 2)

Tip/Tul: an..9

L-attribwit għandu jintuża.

Belt

(ex kaxxa 2)

Tip/Tul: an..35

L-attribwit għandu jintuża.

NAD LNG

Tip/Tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppresentat fl-Anness 37ċ jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa ta' l-isem u l-indirizz (NAD LNG).

TIN

(ex kaxxa 2)

Tip/Tul: an..17

L-użu ta' dan l-attribwit biex jiddaħħal in-numru ta' l-identifikazzjoni tal-KUMMERĊJANT (TIN) m'huwiex obbligatorju għall-Istati Membri.

KUMMERĊJANT konsenjant

(ex kaxxa 8)

Numru: 1

Il-grupp tad-data għandu jintuża meta iktar minn konsenjant wieħed ikun iddikjarat u l-attribwit "Pajjiż tad-destinazzjoni" tal-grupp tad-data"PARTITA TA' L-OĠĠETTI" jkun fih Stat Membru inkella pajjiż ta' l-EFTA. Meta jkun iddikjarat konsenjant wieħed biss, il-grupp tad-data "KUMMERĊJANT konsinjant" tal-grupp tad-data"PARTITA TA' L-OĠĠETTI" ma jistax jintuża.

Isem

(ex kaxxa 8)

Tip/Tul: an..35

L-attribwit għandu jintuża.

Triq u numru

(ex kaxxa 8)

Tip/Tul: an..35

L-attribwit għandu jintuża.

Pajjiż

(ex kaxxa 8)

Tip/Tul: a2

Għandu jintuża l-kodiċi tal-pajjiż ippresentat fl-Anness 37ċ.

Kodiċi postali

(ex kaxxa 8)

Tip/Tul: an..9

L-attribwit għandu jintuża.

Belt

(ex kaxxa 8)

Tip/Tul: an..35

L-attribwit għandu jintuża.

NAD LNG

Tip/Tul: a2

Għandu jintuża l-kodiċi tal-lingwa ppresentat fl-Anness 37ċ biex jiddefinixxi l-lingwa ta' l-isem u l-indirizz (NAD LNG).

TIN

(ex kaxxa 8)

Tip/Tul: an..17

L-użu ta' dan l-attribwit biex jiddaħħal in-numru ta' l-identifikazzjoni tal-KUMMERĊJANT (TIN) m'huwiex obbligatorju għall-Istati Membri.

KONTENITURI

(kaxxa 31)

Numru: 99

Jekk l-attribwit "Kontenitur" tal-grupp tad-data"OPERAZZJONI TA' TRANSITU" jkun fih il-kodiċi "1" għandu jintuża l-grupp tad-data.

Numri tal-kontenitur

(kaxxa 31)

Tip/Tul: an..11

L-attribwit għandu jintuża.

Kodiċi SGI

(kaxxa 31)

Numru: 9

Il-grupp tad-data għandu jintuża biex tiddaħħal l-identifikazzjoni ta' oġġetti sensittivi (SGI) jekk id-dikjarazzjoni ta' transitu tikkonċerna oġġetti ta' l-Anness 44ċ.

Kodiċi ta' oġġetti sensittivi

(kaxxa 31)

Tip/Tul: n..2

Il-kodiċi ppresentat fl-Anness 37ċ għandu jintuża jekk il-kodiċi tal-komodità mhux biżżejjed biex jidentifika unikament oġġetti ta' l-Anness 44ċ.

Kwantità sensittiva

(kaxxa 31)

Tip/Tul: n..11,3

L-attribwit għandu jintuża meta d-dikjarazzjoni ta' transitu tikkonċerna oġġetti ta' l-Anness 44ċ.

PAKKETTI

(kaxxa 31)

Numru: 99

Għandu jintuża l-grupp tad-data.

Marki u numri tal-pakketti

(kaxxa 31)

Tip/Tul: an..42

L-attribwit għandu jintuża jekk l-attribwit "Tip ta' pakketti" jkun fih kodiċi oħra ppresentati fl-Anness 37ċ minbarra dawk għall-kwantità (VQ, VG, VL, VY, VR or VO) jew għal "Mhux ippakkjati" (NE). M'huwiex obbligatorju jekk l-attribwit "Tip ta' pakketti" jkun fih wieħed mill-kodiċi msemmija qabel.

Marki u numri ta' pakketti LNG

Tip/Tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppresentat fl-Anness 37ċ għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa (LNG) jekk jintuża l-qasam tat-test ħieles korrispondenti.

Tip ta' pakketti

(kaxxa 31)

Tip/Tul: a2

Għandu jintuża l-kodiċi ta' l-ippakkjar ippresentat fl-Anness 37ċ.

Numru tal-pakketti

(kaxxa 31)

Tip/Tul: n..5

L-attribwit għandu jintuża jekk l-attribwit "Tip ta' pakketti" jkun fih kodiċi oħra ppresentati fl-Anness 37ċ minbarra dawk għall-kwantità (VQ, VG, VL, VY, VR or VO) jew għal "Mhux ippakkjati" (NE). Ma jkunx jista' jintuża jekk l-attribwit "Tip ta' pakketti" jkun fih wieħed mill-kodiċi msemmija qabel.

Numru ta' biċċiet

(kaxxa 31)

Tip/Tul: n..5

L-attribwit għandu jintuża jekk l-attribwit "Tip ta' pakketti" jkun fih kodiċi ppresentat fl-Anness 37ċ għal "Mhux ippakkjati" (NE). F'każijiet oħra dan l-attribwit ma jistax jintuża.

RIFERENZI AMMINISTRATTIVI PREĊEDENTI

(kaxxa 40)

Numru: 9

Jintuża l-grupp tad-data skond l-Anness 37.

Tip ta' dokument preċedenti

(kaxxa 40)

Tip/Tul: an..6

Jekk jintuża l-grupp tad-data ta' l-inqas tip ta' dokument wieħed preċedenti għandu jintuża.

Riferenza ta' dokument preċedenti

(kaxxa 40)

Tip/Tul: an..20

Għandha tintuża r-riferenza tad-dokument preċedenti.

Riferenza LNG tad-dokument preċedenti

Tip/Tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppresentat fl-Anness 37ċ għandu jintuża biex jiddefinixxi il-lingwa (LNG) tal-qasam tat-test ħieles korrispondenti.

Kompliment ta' l-informazzjoni

(kaxxa 40)

Tip/Tul: an..26

L-użu ta' l-attribwit m'huwiex obbligatorju għall-Istati Membri.

Ikompliment ta' l-informazzjoni LNG

Tip/Tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppresentat fl-Anness 37ċ għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa (LNG) jekk jintuża l-qasam tat-test ħieles korrispondenti.

DOKUMENTI/ĊERTIFIKATI PRODOTTI

(kaxxa 44)

Numru: 99

Il-grupp tad-data għandu jintuża skond l-Anness 37. Jekk jintuża l-grupp tad-data ta' l-inqasgħandu jintuża wieħed mill-attribwiti li ġejjin.

Tip ta' dokument

(kaxxa 44)

Tip/tul: an..3

Għandu jintuża l-kodiċi ppresentat fl-Anness 37ċ.

Riferenza tad-dokument

(kaxxa 44)

Tip/Tul: an..20

Riferenza LNG tad-dokument

Tip/Tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppresentat fl-Anness 37ċ għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa (LNG) jekk jintuża l-qasam tat-test ħieles korrispondenti.

Kompliment ta' informazzjoni

(kaxxa 44)

Tip/Tul: an..26

Kompliment ta' informazzjoni LNG

Tip/Tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppresentat fl-Anness 37ċ għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa (LNG) jekk jintuża l-qasam tat-test ħieles korrispondenti.

IMSEMMIJA SPEĊJALI

(kaxxa 44)

Numru: 99

Il-grupp tad-data għandu jintuża skond l-Anness 37. Jekk jintuża l-grupp tad-data għandu jintuża jew l-attribwit "Informazzjoni id addizzjonali" jew "Test".

Informazzjoni id addizzjonali

(kaxxa 44)

Tip/Tul: an..3

Il-kodiċi ppresentat fl-Anness 37ċ għandu jintuża biex tiddaħħal l-identifikazzjoni (id) ta' l-informazzjoni addizzjonali.

Esportazzjoni mill-KE

(kaxxa 44)

Tip/Tul: n1

Jekk l-attribwit "Informazzjoni id addizzjonali" jkun fih il-kodiċi "DG0" jew "DG1" għandu jintuża l-attribwit "Esportazzjoni mill-KE" jew "Esportazzjoni minn pajjiż". Ma jistgħux jintużaw iż-żewġ attribwiti f'daqqa. F'każijiet oħra l-attribwit ma jistax jintuża. Jekk jintuża dan l-attribwit iridu jintużaw l-kodiċi li ġejjin:

0 = le

1 = iva.

Esportazzjoni minn pajjiż

(kaxxa 44)

Tip/Tul: a2

Jekk l-attribwit "Informazzjoni id addizzjonali" jkun fih il-kodiċi "DG0" jew "DG1" għandu jintuża l-attribwit "Esportazzjoni mill-KE" jew "Esportazzjoni minn pajjiż". Ma jistgħux jintużaw iż-żewġ attribwiti f'daqqa. F'każijiet oħra ma jistax jintuża l-attribwit. Jekk jintuża dan l-attribwit għandu jintuża l-kodiċi tal-pajjiż ippresentat fl-Anness 37ċ.

Test

(kaxxa 44)

Tip/Tul: an..70

Test LNG

Tip/Tul: a2

Jil-kodiċi tal-lingwa ppresentat fl-Anness 37ċ għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa (LNG) jekk jintuża l-qasam tat-test ħieles korrispondenti.

UFFIĊĊJU DOGANALI tat-tluq

(kaxxa C)

Numru: 1

Il-grupp tad-data għandu jintuża.

Numru tar-riferenza

(kaxxa C)

Tip/Tul: an8

Għandu jintuża l-kodiċi ppresentat fl-Anness 37ċ.

KUMMERĊJANT prinċipal

(kaxxa 50)

Numru: 1

Għandu jintuża l-grupp tad-data.

TIN

(kaxxa 50)

Tip/Tul: an..17

L-attribwit għandu jintuża biex jiddaħħal in-numru ta' l-identifikazzjoni tal-KUMMERĊJANT (TIN) jekk il-grupp tad-data"Riżultat tal-Kontroll" jkun fih il-kodiċi A3.

Isem

(kaxxa 50)

Tip/Tul: an..35

Lattribwit għandu jintuża jekk jintuża l-attribwit "TIN" u l-attribwiti l-oħra ta' dan il-grupp tad-data ma jkunux diġà magħrufa mis-sistema.

Triq u numru

(kaxxa 50)

Tip/tul: an..35

L-attribwit għandu jintuża jekk jintuża l-attribwit "TIN" u l-attribwiti l-oħra ta' dan il-grupp tad-data ma jkunux diġà magħrufa mis-sistema.

Pajjiż

(kaxxa 50)

Tip/Tul: a2

Il-kodiċi tal-pajjiż ppresentat fl-Anness 37ċ għandu jintuża jekk jintuża l-attribwit "TIN" u l-attribwiti l-oħra ta' dan il-grupp tad-data ma jkunux diġà magħrufa mis-sistema.

Kodiċi postali

(kaxxa 50)

Tip/Tul: an..9

L-attribwit għandu jintuża jekk jintuża l-attribwit "TIN" u l-attribwiti l-oħra ta' dan il-grupp tad-data ma jkunux diġà magħrufa mis-sistema.

Belt

(kaxxa 50)

Tip/Tul: an..35

L-attribwit għandu jintuża jekk jintuża l-attribwit "TIN" u l-attribwiti l-oħra ta' dan il-grupp tad-data ma jkunux diġà magħrufa mis-sistema.

NAD LNG

Tip/Tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppresentat fl-Anness 37ċ għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa ta' l-isem u l-indirizz (NAD LNG) jekk jintuża l-qasam tat-test ħieles korrispondenti.

RAPPRESENTANT

(kaxxa 50)

Numru: 1

Għandu jintuża l-grupp tad-data jekk il-prinċipal jagħmel użu minn rappresentant awtorizzat.

Isem

(kaxxa 50)

Tip/Tul: an..35

L-attribwit għandu jintuża.

Kapaċità tar-rappresentattiva

(kaxxa 50)

Tip/Tul: a..35

L-użu ta' dan l-attribut m'huwiex obbligatorju.

Kapaċità LNG tar-rappresentattiva

Tip/Tul: a2

Il-kodiċi tal-lingwa ppresentat fl-Anness 37ċ għandu jintuża biex jiddefinixxi l-lingwa (LNG) jekk jintuża l-qasam tat-test ħieles korrispondenti.

UFFIĊĊJU DOGANALI ta' transitu

(kaxxa 51)

Numru: 9

Il-grupp tad-data għandu jintuża skond l-Anness 37.

Numru tar-riferenza

(kaxxa 51)

Tip/Tul: an8

Għandu jintuża l-kodiċi ppresentat fl-Anness 37ċ.

UFFIĊĊJU DOGANALI tad-destinazzjoni

(kaxxa 53)

Numru: 1

Jgandi jntuża l-grupp tad-data.

Numru ta' riferenza

(kaxxa 53)

Tip/Tul: an8

Għandu jintuża l-kodiċi ppresentat fl-Anness 37ċ.

KUMMERĊJANT konsinjant awtorizzat

(kaxxa 53)

Numru: 1

Il-grupp tad-data jista' jintuża biex jindika li l-oġġetti jkunu mwassla lil konsenjant awtorizzat.

TIN konsenjant awtorizzat

(kaxxa 53)

Tip/Tul: an..17

L-attribwit għandu jintuża biex jiddaħħal in-numru ta' l-identifikazzjoni tal-KUMMERĊJANT (TIN).

RIŻULTAT TAL-KONTROLL

(kaxxa D)

Numru: 1

Il-grupp tad-data għandu jintuża jekk konsenjatur awtorizzat jiddeposita d-dikjarazzjoni.

Kodiċi tar-riżultat tal-kontroll

(kaxxa D)

Tip/Tul: an2

Gġaħandu jintuża l-kodiċi A3.

Limitu tad-data

(kaxxa D)

Tip/Tul: n8

Għandu jintuża l-attribwit.

INFORMAZZJONI TAS-SIĠILLI

(kaxxa D)

Numru: 1

Il-grupp tad-data għandu jintuża jekk konsenjatur awtorizzat jiddeposita dikjarazzjoni li għaliha l-awtorizzazzjoni tiegħu tinħtieġ l-użu tas-siġilli jew prinċipal jingħata l-użu ta' siġilli ta' tip speċjali.

Numru tas-siġilli

(kaxxa D)

Tip/Tul: n..4

Għandu jintuża l-attribwit.

ID TAS-SIĠILLI

(kaxxa D)

Numru: 99

Il-grupp tad-data għandu jintuża għall-identifikazzjoni (id) tas-siġilli.

Identita tas-siġilli

(kaxxa D)

Tip/Tul: an..20

Għandu jintuża l-attribwit.

Identità LNG tas-siġilli

Tip/Tul: a2

Għandu jintuża l-kodiċi tal-lingwa (LNG) ppresentat fl-Anness 37ċ.

GARANZIJA

Numru: 9

Għandu jintuża l-grupp tad-data.

Tip ta' garanzija

(kaxxa 52)

Tip/Tul: n1

Għandu jintuża l-kodiċi ppresentat fl-Anness 38.

RIFERENZA TAL-GARANZIJA

(kaxxa 52)

Numru: 99

Il-grupp tad-data għandu jintuża jekk l-attribwit "Tip ta' garanzija" jkun fih il-kodiċi "0", "1","4" jew "9".

GRN

(kaxxa 52)

Tip/Tul: an24

L-attribwit għandu jintuża biex jiddaħħal in-numru tar-referenza tal-garanzija (GRN) jekk l-attribwit "Tip ta' Garanzija" jkun fih il-kodiċi "0", "1", "4" jew "9". F'dan il-każ l-attribwit "Referenza ta' garanzija oħra" ma jistax jintuża.

Referenza oħra ta' garanzija

(kaxxa 52)

Tip/Tul: an..35

L-attribwit għandu jintuża jekk l-attribwit "Tip ta' garanzija" jkun fih kodiċi oħra għajr "0", "1", "4" jew "9". F'dan il-każ l-attribwit "GRN" ma jistax jintuża.

Aċċess għall-kodiċi

Tip/Tul: an4

Din l-informazzjoni mhix obbligatorja għall-Istati Membri. Jekk jintuża l-attribwit l-informazzjoni għandhom tintuża fil-każ li l-attribwit "Tip ta' garanzija" jkun fih il-kodiċi "0", "1", "4" jew "9".

LIMITAZZJONI (KE) TAL-VALIDITÀ

Numru: 1

Mhux validu għall-KE

(kaxxa 52)

Tip/Tul: n1

Il-kodiċi 0 = m'għandux jintuża għat-transitu tal-Komunità.

LIMITAZZJONI (NON-KE) TAL-VALIDITÀ

Numru: 99

Mhux validu għal partijiet kontraenti oħra

(kaxxa 52)

Tip/Tul: a2

Għandu jintuża l-kodiċi tal-pajjiż ippresentat fl-Anness 37ċ biex jindika l-pajjiż ta' l-EFTA konċernat.

"

--------------------------------------------------

L-ANNESS III

"

L-Anness 37c

KODIĊI ADDIZZJONALI GĦAS-SISTEMA TA' TRANSITU KOMPUTERIZZATA

1. Kodiċi tal-pajjiżi (CNT)

Qasam | Kontenut | Tip ta' qasam | Eżempju |

1 | Kodiċi tal-pajjiż ISO alpha 2. | Alfabetiku 2 | IT |

JIl-kodiċi tal-pajjiż ISO alpha 2 għandu jintuża (Ara l-Anness 38).

2. Kodiċi tal-lingwa

Kodifikazzjoni ISO alpha 2 kif speċifikat fl-ISO - 639: għandu japplika l-1988.

3. Kodiċi (COM) tal-Komodità

Qasam | Kontenut | Tip ta' qasam | Eżempji |

1 | HS6 | Numeriku 6 (allinejat fuq ix-xellug) | 010290 |

Is-sitt numri tas-Sistema Armonizzata jridu jiddaħħlu (HS6). Il-kodiċi tal-komodità jista' jkun estiż għal tmien numri għall-użu nazzjonali.

4. Kodiċi ta' oġġetti sensittivi

Qasam | Kontenut | Tip ta' qasam | Eżempji |

1 | Identifikatur addizzjonali għal oġġetti sensittivi | Numeriku..2 | 2 |

Il-kodiċi jintuża bħala estensjoni tal-HS6, kif muri fl-Anness 44c, fejn oġġett sensittiv ma jkunx jista' jiġi identifikat biżżejjed bl-HS6.

5. Kodiċi ta' l-ippakkjar

Ajrusol | AE |

Ampolla, mhux protetta | AM |

Ampolla, protetta | AP |

Atomizzatur | AT |

Borża | BG |

Balla, kompressata | BL |

Balla, mhux kompressata | BN |

Bużżieqa, mhux protetta | BF |

Bużżieqa, protetta | BP |

Virga | BR |

Bettija | BA |

Vireg, f'mazzi/gzuz/marbuta | BZ |

Qoffa | BK |

Kaxxa tal-birra | CB |

Kontenitur | BI |

Twavel | BD |

Twavel, f'mazzi/gzuz/marbuta | BY |

Bobbin | BB |

Boltijiet | BT |

Flixken, mhux protetti, ċilindriċi | BO |

Flixken, mhux protetti, forma ta' bozza | BS |

Flixken, protetti ċilindriċi | BQ |

Flixken, protetti forma ta' bozza | BV |

Kaxxi tal-birra, xtillieri tal-flixken | BC |

Kaxxi | BX |

Bramel | BJ |

Fi kwantità gass likwifikat (f'temperatura/pressa annormali) | VQ |

Fi kwantità, gass (f'1031 mbar u 15 °C) | VG |

Fi kwantità, likwidu | VL |

Fi kwantità, solidi, frak fin (trab) | VY |

Fi kwantità, solidi, bċejjeċ ta' frak oħxon (frak) | VR |

Fi kwantità, solidi, frak kbir (għoqod) | VO |

Bukketti | BH |

Sarar | BE |

Btieti kbar | BU |

Gaġeġ | CG |

Laned, rettangolari | CA |

Laned, ċilindriċi | CX |

Bottijiet | CI |

Kanvas | CZ |

Damiġġani, mhux protetti | CO |

Damiġġani, protetti | CP |

Kaxxi tal-kartun | CT |

Kaxxi | CS |

Btieti | CK |

Kaxxi kbar | CH |

Żinġli | CC |

Sniedaq | CF |

Twiebet | CJ |

Kolji | CL |

Tubi li jikkollassaw | TD |

Koperturi | CV |

Kaxxi | CR |

Kannestri | CE |

Kikkri | CU |

¬ilindri | CY |

Damiġġani, mhux protetti | DJ |

Damiġġani, protetti | DP |

Tankijiet | GRD |

Envilopsi | EN |

8. Filmpack | FP |

Btieti żgħarrkin | FI |

Fjaskuni | FL |

9. Footlocker | FO |

Frejmijiet | FR |

Kaxxi ffrejmjati | FD |

Kaxxi tal-frott | FC |

¬ilindri tal-gass | GB |

Travi | GI |

Travi, f'mazzi/gzuz/marbuta | GZ |

Hampers | HR |

Btieti kbar tal-birra | HG |

Ingotti | IN |

Ingotti, f'mazzi/gzuz/marbuta | IZ |

Vażetti | JR |

Kontenituri, rettangolari | JC |

Kontenituri, ċilindriċi | JY |

Buqari | JG |

Xkejjer tal-ġuta | JT |

Bramel żgħar | KG |

Zkuk | LG |

Zkuk, f'mazzi/gzuz/marbuta | LZ |

Kaxxi tal-ħalib | MC |

10. Multiply bag | MB |

Xkejjer b'ħafna ħitan | MS |

Twapet żgħar | MT |

Kaxxi tas-suffarini | MX |

Qfief | NS |

Xbieki | NT |

Pakkeġġar | PK |

Pakketti | PA |

Bramel | PL |

Pakketti żgħar | PC |

Pajpijiet | PI |

Pajpijiet, f'mazzi/gzuz/marbuta | PZ |

Bombli | PH |

Twavel | PN |

Twavel, f'mazzi/gzuz/marbuta | PZ |

Platti | PG |

Platti, f'mazzi/gzuz/marbuta | PY |

Borom | PT |

Boroż żgħar | PO |

11. Rednet | RT |

Irkiekel | RL |

Crieki | RG |

Vireg | RD |

Vireg, f'mazzi/gzuz/marbuta | RZ |

Rollijiet | RO |

Qratas | SH |

Xkejjer | SA |

Sniedaq | SE |

Kaxxi baxxi | SC |

Folji | ST |

Folji tal-metall | SM |

Folji, f'mazzi/gzuz/marbuta | SZ |

12. Shrinkwrapped | SW |

13. Skeleton case | SK |

Folji vojta tal-karta | SL |

Magħżel | SD |

Bagolli | SU |

Tank, rettangolari | TK |

Tank, ċilindriku | TY |

Senduq | TC |

Landa | TN |

Tilar | PU |

Pakki ta' tilari | PU |

Bagalja | TR |

Riffieda | TS |

Banju | TB |

Tubu | TU |

Tubu, li jikkollassa | TD |

Tubi, f'mazzi/gzuz/marbuta | TZ |

Bittija kbira | TO |

Mhux pakkjat jew mhux pakkeġġat | NE |

Ippakkjat f'vakwu | VP |

Bittijiet | VA |

Kunjett | VI |

14. Wickerbottle | WB |

6. Kodiċi tad-dokumenti/Ċertifikati prodotti

Ċertifikat ta' konformità | 2 |

Ċertifikat ta' kwalità | 3 |

Ċertifikat ta' moviment A.TR.1 | 18 |

Lista ta' kontenituri | 235 |

Lista ta' ppakkjar | 271 |

Fattura proforma | 325 |

Fattura kummerċjali | 380 |

Lista ta' pakki | 703 |

Polza prinċipali ta' kargu | 704 |

Polza ta' kargu | 705 |

House polza ta' kargu | 714 |

Lista tat-Triq-SMGS | 722 |

Nota ta' kunsinna tat0triqRoad consignment note | 730 |

Lista ta' pakki bl-ajru | 740 |

Lista prinċipali ta' pakki bl-ajru | 741 |

Nota ta' dispaċċ (pakketti bil-posta) | 750 |

Multimodal/dokument kombinat tat-trasport (ġeneriku) | 760 |

Manifest tal-merkanzijaCargo manifest | 785 |

16. Bordereau | 787 |

Nota ta' dispaċċ mudell T | 820 |

Nota ta' dispaċċ mudell T1 | 821 |

Nota ta' dispaċċ mudell T2 | 822 |

Dokument ta' kontroll T5 | 823 |

Nota ta' dispaċċ mudell T2L | 825 |

Oġġetti dikjarati għall-esporatzzjoni | 830 |

Ċertifikat pitosanitarju | 851 |

Ċertifikat sanitarju | 852 |

Ċertifikat veterinarju | 853 |

Ċertifikat ta' oriġini | 861 |

Dikjarazzjoni ta' oriġini | 862 |

Ċertifikat ta' preferenza ta' oriġini | 864 |

Formola GSP taċ-Ċertifikat ta' oriġini | 865 |

Liċenza ta' importazzjoni | 911 |

Dikjarazzjoni tal-merkanzija (wasla) | 933 |

Peremess ta' l-embargo | 941 |

Formola TIF | 951 |

Karnà TIR | 952 |

Ċertifikat ta' oriġini EUR 1 | 954 |

Karnà ATA | 955 |

Oħrajn | zzz |

7. Kodiċi ta' informazzjoni addizzjonali/Indikazzjoni speċjali

Il-kodiċi applikabbli huma kif ġej:

DG0 = Esportazzjoni għal wieħed mill-pajjiżi ta' l-EFTA suġġetta għal restrizzjoni jew esportazzjoni mill-KE suġġetta għal restrizzjoni.

DG1 = Esportazzjoni minn wieħed mill-pajjiżi ta' l-EFTA suġġetta għal dazji jew esportazzjoni mill-KE suġġetta għal dazji.

DG2 = Esportazzjoni.

Kodiċi ta' indikazzjoni speċjali addizzjonali jistgħu wkoll ikunu definiti fil-livell tad-dominju nazzjonali.

8. Numru tar-riferenza ta' l-UFFIĊĊJU doganali (COR)

Qasam | Kontenut | Tip ta' qasam | Eżempju |

1 | Identifikatur tal-pajjiż li tiegħu jagħmel parti l-UFFIĊĊJU doganali (ara CNT) | Alphabetiku 2 | IT |

2 | Numru nazzjonali ta' l-UFFIĊĊJU doganali | Alfanumeriku 6 | 0830AB |

Qasam 1 kif spjegat hawn fuq.

Qasam 2 irid ikun mimli b'mod ħieles b'kodiċi alfanumeriku ta' sitt karattri. Is-sitt karattri jippermettu amministrazzjonijiet nazzjonali, fejn meħtieġ, li jiddefinixxu ġerarkija ta' uffiċċi doganali.

"

--------------------------------------------------

L-ANNESS IV

l-Anness 38 huwa emendat kif ġej:

1 Il-kliem tat-tielet subdiviżjoni tal-kaxxa 1 huwa sostitwit bi:

"Din is-subdiviżjoni m'hemmx bżonn timtela sakemm ma tintużax il-formola għall-iskopijiet ta' transitu tal-Komunità jew bħala dokument li jforni prova ta' l-istatus tal-Komunità ta' l-oġġetti.

F'dak il-każ, jintużaw is-simboli li ġejjin:

T1 : għal oġġetti meħtieġa li jimxu taħt il-proċedura esterna ta' transitu tal-Komunità;

T2 : għal oġġetti meħtieġa li jimxu taħt il-proċedura interna ta' transitu tal-Komunità skond l-Artikolu 163 jew 165 tal-Kodiċi, sakemm ma japplikax l-Artikolu 340ċ(2);

T2F : għal oġġetti meħtieġa li jimxu taħt il-proċedura interna ta' transitu, skond l-Artikolu 340c(1);

T :

għall-kunsinni mħallta koperti mill-Artikolu 351,

meta l-ispazju li jsegwi t-"T" jrid ikun rrekordjat kollu kemm hu;

T2L : meta l-formola tintuża biex tforni l-prova ta' l-istatus tal-Komunità ta' l-oġġettii;

T2LF : meta l-formola tintuża biex tforni prova ta' l-istatus tal-Komunità ta' l-oġġetti konsenjati lil, jew minn, parti tat-territorju doganali tal-Komunità fejn id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 77/388/KEE ma japplikawx."

2 Il-kliem fuq il-kodiċi li jridu jintużaw għat-tkomplija ta' l-ewwel subdiviżjoni tal-kaxxa 33 huma sostitwiti bi:

"L-ewwel subdiviżjoni (8 figuri)

Biex timtela bl-użu ta' l-intestaturi tan-Nomenklatura Maqgħuda.

Fejn il-formula tintuża għall-finijiet tal-proċedura ta' transitu tal-Komunità, il-kodiċi tal-komodità magħmul minn ta' l-inqas sitt numri tad-Deskrizzjoni Armonizzata tal-Komodità u tas-Sistema ta' Kodifikar għandhom jiddaħħlu f'din is-subdiviżjoni. Iżda, fejn il-leġislazzjoni tal-Komunità hekk titlob, għandha tintuża l-intestatura tan-Nomenklatura Maqgħuda."

3 Il-kliem tal-kaxxa 51 huwa sostitwit bi:

"Kaxxa 51: Uffiċċji (u pajjiżi) maħsuba ta' transitu

Kodiċi tal-pajjiżi

Dan il-kodiċi tal-pajjiżi huwa l-kodiċi ISO alpha 2 (ISO 3166).

Il-kodiċi applikabbli huma:

Belġju | BE |

Danimarka | DK |

Ġermanja | DE |

GreċjA | GR |

sPANJA | ES |

FranZA | FR |

IrlandA | IE |

Italja | IT |

Lussemburgu | LU |

Olanda | NL |

Awstrija | AT |

Portugall | PT |

Finlandja | FI |

Svezja | SE |

Renju Unit | GB |

Ungerija | HU |

Islanda | IS |

Norveġja | NO |

Polonja | PL |

Slovakkja | SK |

Svizzera | CH |

Repubbilka Ċeka | CZ'" |

4 Il-kliem tal-kaxxa 52 huwa sostitwit bi:

"Kaxxa 52: Garanzija

Kodiċi tal-Garanzija

Il-kodiċi applikabbli huma:

Sitwazzjoni | Kodiċi | Dħul ieħor |

Għar-rinunzja tal-garanzija (L-Artikolu 380(3)) | 0 | — numru taċ-Ċertifikat tar-rinunzja tal-garanzija |

Għal garanzija komprensiva | 1 | — numru taċ-Ċertifikat tal-garanzija komprenssiva |

— UFFIĊĊJU tal-garanzija |

Għal garanzija individwali minn garanti | 2 | |

Għal garanzija individwali fi flus kontonanti | 3 | |

Għal garanzija individwali fil-forma ta' kambjali | 4 | — numru tal-kambjala tal-garanzija individwali |

Għal garanzija mhux meħtieġa (L-Artikolu 95 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92) | 6 | |

Għal garanzija mhux meħtieġa għal ċerti korpi pubbliċi | 8 | |

Għal garanzija individwali tat-tip taħt il-punt 3 ta' l-Anness 47a | 9 | — referenza għall-obbligu ta' garanzija |

— UFFIĊĊJU tal-garanzija" |

--------------------------------------------------

L-ANNESS V

"

L-ANNESS 44a

NOTA TA SPJEGAZZJONI TAL-LISTA TAT-TAGĦBIJA

IT-TITOLU I

Ġenerali

1. Definizzjoni

Il-lista tat-tagħbija tfisser dokument li jkollu l-karatteristiċi deskritti f'dan l-Anness.

2. ormola tal-lista tat-tagħbija

2.1. l-faċċata biss tal-formola tista' tintuża bħala lista tat-tagħbija.

2.2. l-fatturi ta' lista tat-tagħbija huma:

(a) l-intestatura "Lista tat-tagħbija";

(b) kaxxa ta' 70 × 55 millimetru maqsuma fil-parti ta' fuq ta' 70 bi 15-il millimetru u l-parti ta' taħt ta'70 b' 40 millimetru;

(ċ) kolonni bl-intestaturi li ġejjin fl-ordni li ġej:

- numru tas-serje,

- marki, numri, numru u tip ta' pakketti, deskrizzjoni ta' l-oġġetti,

- pajjiż tad-dispaċċ/esportazzjoni,

- massa grossa f'kilogrammi,

- riservat għall-amministrazzjoni.

l-utenti jistgħu jaġġustaw il-wisa' tal-kolonni għall-bżonnijiet tagħhom. Iżda, l-kolonna intestata "riservata għall-amministrazzjoni" trid dejjem tkun ta' l-inqas 30 millimetru wiesa'. L-utenti jistgħu wkoll jiddeċiedu għalihom infushom kif jużaw l-ispazji minbarra dawk imsemmija fil-punti (a), (b) u (ċ).

2.3. Linja oriżżontali trid tinġibed immedjatament taħt l-aħħar dħul u kwalunkwe spazji mhux użati jridu jinqatgħu kollha kemm huma biex jevitaw addizzjonijiet wara.

TITOLU II

Partikolaritajiet li jridu jiddaħħlu fl-intestaturi differenti

1. Kaxxa

1.1. Parti ta' Fuq

Fejn lista tat-tagħbija takkumpanja dikjarazzjoni ta' transitu, il-prinċipal irid idaħħal "T1", "T2" jew "T2F" fil-parti ta' fuq tal-kaxxa.

Fejn lista tat-tagħbija takkumpanja dokument T2L, il-persuna konċernata trid iddaħħal "T2L" jew "T2LF" fil-parti ta' fuq tal-kaxxa.

1.2. Parti ta' fuq

Il-partikolaritajiet imniżżla fil-paragrafu 4 tat-Titolu III hawn taħt iridu jiddaħħlu f'din il-parti tal-kaxxa.

2. Kolonni

2.1. Numru tas-serje

Kull oġġett muri fuq il-lista tat-tagħbija irid ikun preċedut minn numru tas-serje.

2.2. Marki, numri, numru u tip tal-pakketti, deskrizzjoni ta' l-oġġetti

Il-partikolaritajiet meħtieġa jingħataw skond l-Annessi 37 u 38.

Fejn lista tat-tagħbija takkumpanja dikjarazzjoni ta' transitu, il-partikolaritajiet mdaħħla fil-kaxxi 31 (Pakketti u deskrizzjoni ta' l-oġġetti), 44 (Informazzjoni addizzjonali, dokumenti prodotti, Ċertifikati u awtorizzazzjonijiet) u fejn xieraq 33 (Kodiċi tal-komodita) u 38 (Massa netta) iridu jiddaħħlu f'din il-kolonna.

2.3. Pajjiż tad-dispaċċ/esportazzjoni

Daħħal l-isem ta' l-Istat Membru li minnu l-oġġetti qed ikunu konsinjati jew esportati.

Tużax din il-kolonna fejn lista tat-tagħbija takkumpanja dokument T2L.

2.4. Massa grossa (kg)

Daħħal id-dettalji mdaħħlin fil-kaxxa 35 tas-SAD (Ara l-Anness 37).

TITOLU III

L-użu tal-listi tat-tagħbija

1. Dikjarazzjoni ta' transitu jista' ma jkollhiex kemm lista tat-tagħbija u waħda jew iktar paġni ta' kontinwazzjoni mehmużin magħha.

2. Fejn tintuża lista tat-tagħbija, il-kaxxi 15 (Pajjiż tad-dispaċċ/esportazzjoni), 32 (Numru tal-partita), 33 (Kodiċi tal-Komodità), 35 (Massa grossa (kg)), 38 (Massa netta (kg)) u fejn xieraq, 44 (Informazzjoni addizzjonali, dokumenti prodotti, Ċertifikati u awtorizzazzjonijiet) tal-formola tad-dikjarazzjoni ta' transitu għandhom jinqatgħu għal kollox u l-kaxxa 31 (Pakketti u deskrizzjoni ta' l-oġġetti) tista' ma tintużax biex jiddaħħli l-marki, in-numri, in-numru u t-tip tal-pakketti jew deskrizzjoni ta' l-oġġetti. Riferenza għan-numru tas-Serje u s-simbolu tal-listi tat-tagħbija differenti jiddaħħlu fil-kaxxa 31 (Pakketti u deskrizzjoni ta' l-oġġetti) tal-formola tad-dikjarazzjoni ta' transitu wżata.

3. Il-lista tat-tagħbija trid tkun prodotta fl-istess numru ta' kopji bħall-formola li magħha tirrelata.

Kopja singola tal-lista tat-tagħbija tiġi depositata ma' l-UFFIĊĊJU tat-tluq fejn id-dikjarazzjoni ta' transitu tkun ġiet ipproċessata bl-użu tas-sistema ta' ipproċessar tad-data u l-partikolaritajiet tal-lista tat-tagħbija jkunu maħżuna fis-sistema f'dak l-UFFIĊĊJU. Mod ieħor, ta' l-anqas għandhom jiġu depositati tliet kopji tal-lista tat-tagħbija.

4. Meta tkun irreġistrata dikjarazzjoni ta' transitu il-lista tat-tagħbija trid tingħata l-istess numru tar-reġistrazzjoni tal-formola li għaliha tirrelata. Dan in-numru jrid jiddaħħal bl-użu ta' timbru li jinkludi l-isem ta' l-UFFIĊĊJU tat-tluq, jew bl-idejn. Jekk jiddaħħal bl-idejn irid ikun ittimbrat bit-timbru uffiċċjali ta' l-UFFIĊĊJU tat-tluq.

Mhux obligatorju għal uffiċjal ta' l-UFFIĊĊJU tat-tluq li jittimbra l-formoli.

5. Fejn diversi listi tat-tagħbija jkunu mehmużin ma' formola waħda wżata għall-iskop ta' transitu tal-Komunità, il-listi jrid ikun fihom in-numru tas-serje allokat mill-prinċipal, u n-numru tal-listi tat-tagħbija mehmużin jridu jkunu mdaħħla fil-kaxxa 4 (Listi tat-tagħbija) ta' l-imsemmija formola.

6. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 sa 5 għandhom japplikaw, kif xieraq, fejn lista tat-tagħbija tinhemeż ma' dokument T2L jew T2LF.

"

--------------------------------------------------

L-ANNESS VI

"

L-ANNESS 44b

DISPOSIZZJONIJIET RIGWARD FORMOLI WŻATI FI TRANSITU TAL-KOMUNITÀ

Dan l-Anness jistipula l-karatteristiċi tal-formoli minbarra d-dokument amministrattiv singolu użat fi transitu tal-Komunità.

1. Listi tat-tagħbija

1.1. Il-formoli għandhom ikunu stampati fuq karta mħejjija għall-iskopijiet ta' kitba, tiżen ta' l-inqas 40 g/m2 u b'saħħitha biżżejjed biex tevita tqattigħ faċli jew tikmix fl-użu normali. Il-kulur jista' jkun deċiż minn dawk konċernati.

1.2. Il-format tal-formoli jkun 210 bi 297 millimetri, b'massimu ta' tolleranza ta' 5 millimetri inqas u 8 millimetri iktar fuq it-tul.

2. Nota ta' avviż ta' transitu

2.1. Il-formoli għandhom ikunu stampati fuq karta mħejjija għall-iskopijiet ta' kitba, tiżen ta' l-inqas 40 g/m2 u b'saħħitha biżżejjed li tevita tqattigħ faċli jew tikmix taħt użu normali. Il-karta għandha tkun bajda.

2.2. Il-format tal-formoli għandu jkun ta' 210 b'148 millimetru.

3. Riċevuta

3.1. Il-formoli għandhom ikunu stampati fuq karta mħejjija għall-iskopijiet ta' kitba, tiżen mhux inqas minn 40 g/m2 u b'saħħitha biżżejjed li tevita tqattigħ u tikmix faċli taħt użu normali. Il-karta tkun bajda.

3.2. Il-format tal-formoli għandu jkun ta' 148 b'105 millimetri.

4. Garanzija individwali

4.1. Il-formoli għandhom ikunu stampati fuq karta ħielsa minn polpa mekkaniku, mħejjija għall-iskopijiet ta' kitba u tiżen ta' l-inqas 55 g/m2. Għandu jkollha sfond ta' disinn guilloche stampat bl-aħmar biex jikxef kwalunkwe falsifikazzjoni b'mezzi mekkaniċi u kimiċi. Il-karta tkun bajda.

4.2. Il-format tal-formoli għandu jkun ta' 148 b'105 millimetri.

4.3. Il-formoli għandhom juru l-isem u l-indirizz ta' l-istampatur, jew marka li permezz tagħha jista' jkun identifikat u numru ta' identifikazzjoni tas-serje.

5. Ċertifikati ta' Garanzija komprensiva u garanzija rinunzjata

5.1. Il-formoli għaċ-Ċertifikati ta' garanzija komprensiva u garanzija rinunzjata, hawnhekk iżjed 'l quddiem imsejjħa "Ċertifikati", għandhom ikunu stampati fuq karta bajda ħielsa mill-polpa mekkaniku u tiżen ta' l-inqas 100 g/m2. Iż-żewġ naħat għandu jkollhom sfond b'disinn guilloche stampat biex jirrivela kwalunkwe falisifikazzjoni b'mezzi mekkaniċi u kimiċi. L-istampar ikun:

- aħdar għaċ-Ċertifikati ta' garanzija,

- blu ċar għaċ-Ċertifikati ta' garanzija rinunzjata.

5.2. Il-format tal-formoli għandu jkun ta' 210 b'148 millimetru.

5.3. L-Istati Membri jkunu responsabbli għall-istampar tal-formoli jew biex jaraw li jkunu stampati. Kull Ċertifikat għandu jkollu numru ta' identifikazzjoni tas-serje.

6. Dispożizzjonijiet komuni għat-Titolu II kollu

6.1. Il-formoli għandhom jimtlew bl-użu ta' tajprajter jew proċess mekanografiku ieħor jew simili. Il-formoli tal-lista tat-tagħbija, ta' l-avviż ta' transitu u l-irċevuta jistgħu ukoll ikunu leġibilment mimlija bil-miktub, f'liema każ jkunu mimlija bil-linka u b'ittri kbar.

6.2. Il-formoli jridu jimtlew b'waħda mil-lingwi uffiċċjali ta' l-Istati Membri li tkun aċċettabbli għall-awtoritajiet doganali ta' l-Istat Membru tat-tluq. Din id-dispożizzjoni ma tapplikax għall-kambjali tal-garanzija b'rata fisa.

6.3. L-awtoritajiet doganali ta' Stat Membru li fih iridu jkunu prodotti l-formoli jistgħu jekk ikun hemm il-ħtieġa jitlobu traduzzjoni fil-lingwa uffiċċjali, jew f'waħda mil-lingwi uffiċċjali, ta' dak l-Istat Membru.

6.4. Il-lingwa li għandha tintuża għaċ-Ċertifikati tal-garanzija komprensiva u tal-garanzija rinunzjata għandha tkun nominata mill-awtoritajiet doganali ta' l-Istat Membru responsabbli għall-UFFIĊĊJU tal-garanzija.

6.5. M'għandu jsir l-ebda tħassir u l-ebda alterazzjoni. L-emendi għandhom isiru permezz tal-qtugħ tal-partikolaritajiet inkorretti u, fejn xieraq, biż-żieda ta' dawk meħtieġa. Kwalunkwe emendi bħal dawk għandhom ikunu inizjalati mill-persuna li tagħmel l-emendi u espressament ittimbrati mill-awtoritajiet doganali.

"

--------------------------------------------------

L-ANNESS VII

"

L-ANNESS 44ċ

OĠĠETTI LI JINVOLVU RISKJU IKBAR TA' FRODI

Kodiċi HS | Deskrizzjoni ta' l-oġġetti | Kwantitajiet minimi | Kodiċi ta' oġġetti sensittivi | Rata minima ta' garanzija individwali |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ex010290 | Annimali oħra ħajjin ta' l-ispeċji ta' bovini domestiċi | 4000 kg | 1 | 1500 EUR/t |

020110 020120 020130 | laħam ta' annimali bovini, frisk jew imkessaħ | 3000 kg | | 2700 EUR/t 2900 EUR/t 5200 EUR/t |

020210 020220 020230 | Laħam ta' annimali bovini, tal-friża | 3000 kg | | 2700 EUR/t 2900 EUR/t 3900 EUR/t |

040210 040221 040229 040291 040299 | Ħalib u krema, konċentrati jew li jkun fihom zokkor miżjud jew xi materjal ieħor li jagħti l-ħlewwa | 2500 kg | | 1600 EUR/t 1900 EUR/t 2500 EUR/t 1400 EUR/t 1600 EUR/t |

040510 040590 | Butir u xaħmjiet oħra u żjut miksuba mill-ħalib | 3000 kg | | 2600 EUR/t 2800 EUR/t |

ex080300 | Banana friska esklużi plantains | 8000 kg | 1 | 800 EUR/t |

170111 170112 170191 170199 | Zokkor tal-kannamieli jew tal-pitravi u sukrożju kimikament pur, f'forma solida | 7000 kg | | |

220710 | Ethyl alcohol snaturat ta' saħħa alkoħolika skond il-volum ta' 80 % vol jew ogħla | 3 hl | | 2500 EUR/hl alkoħol pur |

220820 220830 220840 220850 220860 220870 ex220890 | Spirti, likuri u xorb ieħor spirituż | 5 hl | | 2500 EUR/hl alkoħol pur |

240220 | Sigaretti li jkun fihom it-tabakk | 35000 pieces | | 120 EUR/1000 biċċa |

"

--------------------------------------------------

L-ANNESS VII

Il-Kapitolu II ta' l-Anness 45a huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Kapitolu II

Noti ta' spjegazzjoni u partikolaritajiet (data) għad-Dokument li Jakkompanja ta' Transitu

A. Noti ta' spjegazzjoni għall-mili tad-dokument li jakkompanja ta' transitu

Id-dokument li jakkompanja ta' transitu għandu jkun stampat ibbażat fuq data miksuba mid-dikjarazzjoni ta' transitu, fejn iseħħ il-każ emendat mill-prinċipal u/jew verifikat mill-UFFIĊĊJU tat-tluq, u mimli bi:

1 MRN (Numru tar-referenza tal-moviment)

Qasam | Kontenut | Tip ta' qasam | Eżempji |

1 | L-aħħar żewġ numri tas-sena ta' l-aċċettazzjoni formali tal-moviment ta' transitu (YY) | Numeriku 2 | 97 |

2 | Identifikatur tal-pajjiż li minnu joriġina l-moviment. (ISO alpha 2 kodiċi tal-pajjiż) | Alfabetiku 2 | IT |

3 | Identifikatur uniku għall-moviment ta' transitu kull sena u pajjiż | Alfanumeriku 13 | 9876AB8890123 |

4 | Numru ta' verifika | Alfanumeriku 1 | 5 |

-oqsma 1 u 2 kif spjegat hawn fuq.

Il-qasam 3 jrid jimtela b'identifikatur għat-transazzjoni ta' transitu. Il-mod li jintuża dak il-qasam huwa taħt ir-responsabbiltà ta' l-amministrazzjonijiet nazzjonali iżda kull transazzjoni ta' transitu mwettqa matul sena fil-pajjiż partikolari għandu jkollha numru uniku. L-amministrazzjonijiet nazzjonali li jridu li jkollhom in-numru tar-referenza ta' l-UFFIĊĊJU ta' l-awtoritajiet kompetenti inkluż fl-MRN, jistgħu jużaw sa l-ewwel sitt karattri biex idaħħlu n-numru nazzjonali ta' l-UFFIĊĊJU.

Il-qasam 4 jrid jimtela b'valur li huwa numru ta' verifika għall-MRN kollu. Dan il-qasam jippermetti għall-kxif ta' żball meta taqbad l-MRN kollu.

2 Kaxxa 3:

- l-ewwel subdiviżjoni: numru tas-serje tal-paġna stampata kurrenti,

- it-tieni subdiviżjoni: numru ta' totali ta' paġni stampati (inkluża lista ta' l-oġġetti),

- m'għandux jintuża meta jkun hemm oġġett wieħed biss.

3 Fl-ispazju fuq il-lemin tal-kaxxa 8:

Isem u indirizz ta' l-UFFIĊĊJU doganali li lilu trid tkun ritornata il-kopja tar-ritorn tad-dokument li jakkompanja ta' transitu.

4 Kaxxa ¬:

- l-isem ta' l-UFFIĊĊJU tat-tluq,

- numru ta' referenza ta' l-UFFIĊĊJU tat-tluq,

- data ta' l-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni ta' transitu,

- l-isem u n-numru ta' l-awtorizzazzjoni tal-konsenjatur awtorizzat (jekk ikun hemm).

5 Kaxxa D:

- riżultati tal-kontroll,

- l-indikazzjoni "Itinerarju li jorbot", fejn xieraq.

Id-dokument li jakkompanja ta' transitu ma għandux ikun modifikat lanqas ma għandu jsir fih xi addizzjoni jew tħassir sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor f'dan ir-regolament.

B. Noti ta' spjegazzjoni għall-istampar

Il-possibiltajiet li ġejjin jeżistu għall-istampar tad-dokument li jakkompanja ta' transitu.

1 L-UFFIĊĊJU ddikjarat tad-destinazzjoni huwa marbut mas-sistema ta' transitu komputerizzata u ma jintużaw ebda listi tat-tagħbija:

- stampa kopja waħda biss A (dokument li jakkompanja).

2 L-UFFIĊĊJU ddikjarat tad-destinazzjoni huwa mqabbad mas-sistema ta' transitu komputerizzata u jintużaw il-listi tat-tagħbija:

- stampa kopja A (dokument li jakkompanja), u

- stampa kopja B (kopja tar-ritorn).

3 L-UFFIĊĊJU ddikjarat tad-destinazzjoni huwa mqabbad mas-sistema ta' transitu komputerizzata (sew fejn il-listi tat-tagħbija huma użati jew le):

- stampa kopja A (dokument li jakkompanja), u

- stampa kopja B (kopja tar-ritorn).

C. Noti ta' spjegazzjoni għar-ritorn tar-riżultati tal-kontroll mill-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni

Il-possibbiltajiet li ġejjin jeżistu għar-ritorn tar-riżultati tal-kontroll mill-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni:

1 L-UFFIĊĊJU attwali tad-destinazzjoni huwa dak dikjarat u huwa mqabbad mas-sistema ta' transitu komputerizzata:

- ir-riżultati tal-kontroll għandhom jintbagħtu lill-UFFIĊĊJU tat-tluq b'mezzi eletroniċi jekk ma jintużawx listi tat-tagħbija,

- ir-riżultati tal-kontroll għandhom jintbagħtu lill-UFFIĊĊJU tat-tluq bl-użu tal-kopja B tad-dokument li jakkompanjar ta' transitu (inklużi l-listi tat-tagħbija) jekk dawn jintużaw.

2 L-UFFIĊĊJU attwali tad-destinazzjoni huwa dak dikjarat u huwa mqabbad mas-sistema ta' transitu komputerizzata:

- ir-riżultati tal-kontroll għandhom jintbagħtu lill-UFFIĊĊJU tat-tluq bl-użu tal-kopja tar-ritorn B tad-dokument li jakkompanja ta' transitu (inklużi l-listi tat-ragħbija jew il-listi ta' l-oġġetti) sew jekk jintużaw il-listi tat-tagħbija sew jekk le.

3 L-UFFIĊĊJU ikjarat tad-destinazzjoni huwa mqabbad mas-sistema ta' transitu komputerizzata iżda l-UFFIĊĊJU attwali tad-destinazzjoni mhux imqabbad mas-sistema ta' transitu komputerizzata (bdil ta' l-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni):

- ir-riżultati tal-kontroll għandhom jintbagħtu lill-UFFIĊĊJU tat-tluq bl-użu ta' fotokopja tad-dokument li jakkompanja ta' transitu, kopja A (inkluża, jekk ikun hemm, lista ta' l-oġġetti) fejn ma jintużawx listi tat-tagħbija,

- ir-riżultati tal-kontroll għandhom jintbagħtu lill-UFFIĊĊJU tat-tluq bl-użu tal-kopja tar-ritorn B tad-dokument li jakkumpanja ta' transitu (inklużi l-listi tat-tagħbija) fejn dawn jintużaw.

4 L-UFFIĊĊJU ddikjarat tad-destinazzjoni mhux imqabbad mas-sistema ta' transitu komputerizzata iżda l-UFFIĊĊJU attwali tad-destinazzjoni huwa mqabbad mas-sistema ta' transitu komputerizzata (bdil ta' l-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni):

- ir-riżultati tal-kontroll għandhom jintbagħtu lill-UFFIĊĊJU tat-tluq b'mezzi elettroniċi fejn ma jintużawx listi tat-tagħbija,

- ir-riżultati tal-kontroll għandhom jintbagħtu lill-UFFIĊĊJU tat-tluq bl-użu tal-kopja tar-ritorn B tad-dokument li jakkumpanja ta' transitu (inklużi listi tat-tagħbija) fejn dawn jintużaw.

D. Noti esplanatorji għall-użu tal-listi tat-tagħbija

Fejn jintużaw il-listi tat-tagħbija il-kopji A u B tad-dokument li jakkumpanja ta' transitu għandhom ikunu stampati mis-sistema. F'dan il-każ għandha tiddaħħal id-data li ġejja:

1 Indikazzjoni tan-numru totali tal-listi tat-tagħbija (kaxxa 4) minflok in-numru totali tal-lista ta' l-oġġetti (kaxxa 3).

2 Il-kaxxa "Deskrizzjoni ta' l-oġġetti" (kaxxa 31) għandu jkun fiha biss:

- jekk oġġetti T1, T2 jew T2F: "Ara l-listi tat-tagħbija"

- -jekk oġġetti T1, T2 u T2F:

- "Oġġetti T1": "Ara l-listi tat-tagħbija Nru… sa…"

- "Oġġetti T2": "Ara listi tat-tagħbija Nru… sa…"

- "Oġġetti T2F": "Ara listi tat-tagħbija Nru… sa…"

3 Il-kaxxa "Informazzjoni Addizzjonali" għandha tkun stampata wkoll,

4 L-informazzjoni l-oħra kollha speċifika għal oġġetti fil-livell ta' partiti għandha tidher fuq il-listi tat-tagħbija korrispondenti li jkunu mehmużin mad-dokument li jakkumpanja ta' transitu."

--------------------------------------------------

L-ANNESS IX

Il-Kapitolu II ta' l-Anness 45b huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Il-Kapitolu II

Noti ta' spjegazzjoni u partikolaritajiet (data) għal-Lista ta' l-Oġġetti

Meta moviment jikkonsisti f'iktar minn oġġett wieħed, allura l-paġna A tal-lista ta' oġġetti għandha tkun dejjem stampata bis-sistema tal-komputer u tinhemeż mal-kopja A tad-dokument li jakkumpanja ta' transitu.

Fejn id-dokument li jakkumpanja ta' transitu huwa stampat f'żewġ kopji, A u B, allura wkoll il-paġna B tal-lista ta' oġġetti għandha tkun stampata u mehmuża mal-kopja B tad-dokument li jakkumpanja ta' transitu.

Il-kaxxi tal-lista ta' oġġetti jistgħu jespandu vertikalment.

Il-partikolaritajiet jridu jkunu stampati kif ġej:

1. Fil-kaxxa ta' l-identifikazzjoni (rokna ta' fuq fuq ix-xellug):

(a) lista ta' l-oġġetti;

(b) paġna A/B;

(ċ) numru tas-serje tal-paġna kurrenti u n-numru totali ta' paġni (inkluż id-dokument li jakkumpanja ta' transitu).

2. OoDep - isem ta' l-UFFIĊĊJU tat-tluq.

3. Data - data ta' l-aċċettazzjoni tad-dokument tat-transitu.

4. MRN - numru tar-referenza tal-moviment kif definit fl-Anness 45a.

5. Il-partikolaritajiet tal-kaxxi differenti f'livel ta' oġġetti għandhom ikunu stampati kif ġej:

(a) Nru ta' l-oġġett - numru tas-serje ta' l-oġġett kurrenti;

(b) reġim - jekk l-istatus ta' l-oġġetti għad-dikjarazzjoni sħiħa huwa uniformi, il-kaxxa ma tintużax;

(ċ) f'każ ta' kunsinni mħallta, l-istatus attwali, T1, T2 jew T2F, għandu jkun stampat;

(d) il-kaxxi li jifdal huma mimlija kif deskritt fl-Anness 37, jekk xieraq f'forma kodifikata."

--------------------------------------------------

L-ANNESS X

"

L-ANNESS 46

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

L-ANNESS XI

"

L-ANNESS 46a

KARATTERISTIĊI TAS-SIĠILLI

Is-siġilli msemmija fl-Artikolu 357 għandu jkollhom ta' l-inqas il-karatteristiċi li ġejjin u jikkonformaw ma' l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li ġejjin:

(a) Karatteristiċi essenzali:

Is-siġilli jridu:

1. jibqgħu assigurati taħt użu normali;

2. jistgħu jkunu verifikati u jingħarfu faċilment;

3. jkunu hekk manifatturati li kull ksur jew tneħħija jħalli traċċi viżibbli għall-għajnejn;

4. jkunu disinjati għal użu singolu jew, jekk maħsuba għal użu moltipliku, jkunu hekk iddisinjati li jkunu jistgħu jingħataw marka ta' identifikazzjoni individwali kull darba li jerġgħu jintużaw.

5. jkollhom marki ta' identifikazzjoni.

(b) Speċifikazzjonijiet tekniċi:

1 il-forma u d-dimensjoni tas-siġilli tista' tvarja skond il-metodu ta' l-issiġillar użat imma d-dimensjonijiet jridu jkunu tali li jassiguraw li marki ta' l-identifikazzjoni jkunu jistgħu jinqraw faċilment;

2 il-marki ta' l-identifikazzjoni tas-siġilli għandhhom ikunu mpossibbli li tiffalsifikhom u diffiċli li tirriproduċihom;

3 il-materjal użat għandu jkun resistenti għal ksur aċċidentali u tali li jevita falsifikazzjoni li ma tistax tkun mikxufa jew li tkun tista' terġgħa tintuża.

"

--------------------------------------------------

L-ANNESS XII

"

L-ANNESS 46b

IL-KRITERJI MSEMMIJA FL-ARTIKOLI 380 U 381

Kriterju | Osservazzjonijiet |

1.Esperjenza suffiċjenti | Prova ta' esperjenza suffiċjenti hija provduta bl-użu korrett tal-proċedura ta' transitu tal-Komunità, fil-kapaċità ta' prinċipal, matul wieħed mill-perjodi li ġejjin, qabel ma jintalab tnaqqis: sena waħda, għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 380(2)(a) u l-Artikolu 381(1),sentejn għall-applikazzjoni ta'l-Artikolu 380(2)(b) u l-Artikolu 381(2)(a),tlett snin għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 380(3) u l-artikolu 381(2)(b).Dawn il-perjodi għandhom jitnaqqsu b'sena għal applikanti li jużaw il-metodi ta' pproċessar ta' data għall-iddepositar ta' dikjarazzjonijiet ta' transitu. |

2.Livell għoli ta' kooperazzjoni ma'l-awtoritajiet doganali | Prinċipal jikseb livell għoli ta' kooperazzjoni ma' l-awtoritajiet doganali billi jinkorpora fl-amministrazzjoni ta' l-operazzjonijiet tiegħu miżuri speċifiċi li bihom jagħmilha aktar faċli għall-awtoritajiet li jwettqu verifiki u jipproteġu l-interessi nvoluti. Sakemm ikunu jissodisfaw lill-awtoritajiet doganali, dawk il-miżuri jistgħu jirrelataw ma', fost ħwejjeġ oħra: metodi partikolari għal mili ta' dikjarazzjonijiet ta' transitu (b'mod partikolari l-użu ta' metodi ta' pproċessar ta' data), jewil-kontenut ta' dawk id-dikjarazzjonijiet, bil-prinċipali jipprovdi informazzjoni addizzjonali, ukoll meta dan ma jkunx obbligatorju, jewmetodi għat-tlestija ta' formalitajiet għat-tqegħid ta' oġġetti taħt il-proċedura (per eżempju il-prinċipal dejjem jippresenta d-dikjarazzjoniiet tiegħu lill-istess UFFIĊĊJU doganali). |

3.Ikun hemm il-kmand ta' l-operazzjonijiet tat-trasport | Il-prinċipal juri li huwa għandu l-kmand ta' l-operazzjonijiet tat-trasport, fost ġwejjeġ oħra: (a)billi jwettaq l-operazzjoni tat-trasport huwa stess u japplika standards għolja ta' sigurtà, jew(b)juża kurrier li miegħu jkollu relazzjonijiet kuntrattwali fuq tul ta' żmien u li jipprovdi servizz li jilħaq standards għolja ta' sigurtà, jew(ċ)juża intermedjarju marbut b'kuntratt ma kurrier li jipprovdi servizz li jilħaq standards għolja ta' sigurtà. |

4.Riżorsi finanzjarji suffiċjenti biex ikopri l-obbligi | Il-prinċipal juri li għandu riżorsi finanzjarji biex ikopri l-obbligi tiegħu billi jipprovdi lill-awtoritajiet doganali b'evidenza li turi li huwa għandu l-mezzi biex iħallas id-dejn doganali li x'aktarx jista' jinħoloq b'konnessjoni ma' l-oġġetti konċernati. |

"

--------------------------------------------------

L-ANNESS XIII

"

L-ANNESS 47

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

L-ANNESS XIV

"

L-ANNESS 47a

L-APPLIKAZZJONI TA' L-ARTIKOLU 94(6) u (7) TAL-KODIĊI

Projbizzjoni temporanja ta' l-użu tal-garanzija komprensiva għal ammont ridott jew tal-garanzija komprensiva

1. Sitwazzjonijiet fejn l-użu tal-garanzija komprensiva għal ammont ridott jew tal-garanzija komprensiva jista' jkun projbit temporanjament

1.1. Projbizzjoni temporanja ta' l-użu tal-garanzija komprensiva għal ammont ridott

Iċ-"ċirkustanzi speċjali" msemmija fl-Artikolu 94(6) tal-Kodiċi jfissru sitwazzjoni li fiha jkun stabbilit, f'numru sinifikanti ta' każijiet li jinvolvu iktar minn prinċipal wieħed u li jirriskja l-iffunzjonar tajjeb tal-proċedura li, minkejja l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 384 u l-Artikolu 9 tal-Kodiċi, il-garanzija komprensiva għal ammont ridott imsemmija fl-Artikolu 94(4) tal-Kodiċi mhix iktar biżżejjed biex tassigura l-ħlas, fil-limitu preskritt taż-żmien, tad-dejn doganali li jitqanqal meta xi wieħed mill-oġġetti elenkati fl-Artikolu 44ċ jitneħħa mill-proċedura ta' transitu tal-Komunità.

1.2. Projbizzjoni temporanja ta' l-użu tal-garanzija komprensiva

Il-"frodi fuq skala kbira" msemmija fl-Artikolu 94(7) tfisser sitwazzjoni fejn ikun stabbilit li, minkejja l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 384, l-Artikolu 9 tal-Kodiċi u, fejn xieraq, l-Artikolu 94(6) tal-Kodiċi, il-garanzija komprensiva msemmija fl-Artikolu 94(2)(b) tal-Kodiċi mhix iktar biżżejjed biex tassigura l-ħlas, fil-limitu preskritt taż-żmien, tad-dejn doganali li jista' jinqala' meta xi wieħed mill-oġġetti elenkati fl-Anness 44ċ jitneħħew mill-proċedura ta' transitu tal-Komunità. F'din il-konnessjoni jrid jingħata każ tal-volum ta' l-oġġetti mneħħija u taċ-ċirkustanzi tat-tneħħija tagħhom, partikolarment jekk dawn jirriżultaw minn attivitajiet kriminali organizzati nternazzjonalment.

2. Effett tad-deċiżjoni

2.1. L-effett tad-deċiżjoni temporanja li tipprojbixxi l-użu tal-garanzija komprensiva għal ammont ridott jew tal-garanzija komprensiva għandu jkun limitat għal perijodu ta' tnax-il xahar sakemm il-Kummissjoni ma tiddeċidix li testendi l-perijodu jew tirrevoka d-deċiżjoni skond il-proċedura tal-kumitat.

2.2. Il-miżuri segwenti japplikaw għal operazzjonijiet ta' transitu li jinvolvu oġġetti li huma suġġetti għal deċiżjonijiet li jipprojbixxu l-użu tal-garanzija komprensiva:

- - wieħed mit-timbri li ġej, ta' daqs ta' l-inqas ta'100 – 10 mm u stampat bl-aħmar, għandu jitwaħħal dijagonalment mal-kopji kollha tad-dikjarazzjonijiet ta' transitu:

- GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

- FORBUD MOD SAMLET KAUTION

- GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

- COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

- GARANTIE GLOBALE INTERDITE

- GARANZIA GLOBALE VIETATA

- DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

- GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

- YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

- SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

- permezz ta' deroga mill-Artikolu 363, l-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni għandu jagħti lura l-kopja Nru 5 ta' kull dikjarazzjoni ta' transitu ittimbrata b'din il-frażi mhux iktar tard mill-jum tax-xogħol li jiġi wara dak li fih il-konsinna u l-kopji rekwiżiti tad-dikjarazzjoni kienu ppresentati f'dak l-UFFIĊĊJU. Fejn dik il-kunsinna tkun ippresentata lil konsenjant awtorizzat skond it-tifsira ta' l-Artikolu 406, huwa għandu jittrasmetti il-kopja Nru 5 lill-UFFIĊĊJU lokali tiegħu tad-destinazzjoni mhux iktar tard mill-jum tax-xogħol li jiġi wara dak li fih ikun ħa l-irċevuta tal-kunsinna.

3. Miżuri biex jiħaffu l-konsegwenzi finanzjarji tal-projbizzjoni fuq l-użu tal-garanzija komprensiva

Meta l-użu tal-garanzija komprensiva jkun ġie pprojbit temporanjament għall-oġġetti ta' l-Anness 44ċ, dawk li jkollhom garanziji komprensivi jistgħu, fuq talba, jużaw garanzija ndividwali. Madankollu għandhom japplikaw il-kondizzjonijiet speċjali li ġejjin:

- il-garanzija ndividwali għandha titqiegħed f'forma ta' dokument ta' garanzija speċifika li tinkludi riferenza għal dan l-Anness u tkopri biss l-oġġetti li jkunu riferuti fid-deċiżjoni,

- din il-garanzija ndividwali tista' tintuża biss fl-UFFIĊĊJU tat-tluq identifikat fid-dokument tal-garanzija,

- din tista' tintuża biex tkopri diversi operazzjonijiet simultanji jew suċċessivi sakemm is-somma ta' l-ammonti nvoluti fl-operazzjonijiet kurrenti li għalihom il-proċedura għadha ma ntemmitx ma teċċedix l-ammont tal-garanzija ndividwali,

- kull darba li proċedura tintemm għal operazzjoni ta' transitu tal-Komunità koperta minn garanzija ndividwali, l-ammont korrispondenti għal dik l-operazzjoni għandu jkun rilaxxat u jista' jerġa jintuża biex ikopri operazzjoni oħra sa' l-ammont massimu tal-garanzija.

4. Deroga mid-deċiżjoni li tipprojbixxi temporanjament l-użu tal-garanzija komprensiva għal ammont ridott jew tal-garanzija komprensiva

4.1. Il-prinċipali jistgħu jkunu awtorizzati li jużaw garanzija komprensiva għal ammont ridott jew garanzija komprensiva biex iqegħdu taħt proċedura ta' transitu tal-Komunità oġġetti li għalihom tapplika d-deċiżjoni temporanja li tipprojbixxi tali użu kemm-il darba jistgħu juru li ma tqanqal ebda dejn doganali fejn jidħlu l-oġġetti in kwistjoni fil-kors ta' l-operazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità li għalihom ikunu daħlu matul is-sentejn ta' qabel id-deċiżjoni jew, fejn tqanqlu djun doganali matul dak il-perijodu, jekk ikunu jistgħu juru li dawn tħallsu kollha kemm huma mid-debitur jew debituri jew mill-garanti fil-limitu ta żmien preskritt.

Biex jikseb awtorizzazzjoni biex juża garanzija komprensiva projbita temporanjament, il-prinċip al għandu wkoll joqgħod għall-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 381(2)(b).

4.2. L-Artikoli 374 sa 378 għandhom japplikaw mutatis mutandis għal applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet għad-derogi msemmija fil-punt 4.1.

4.3. Meta l-awtoritajiet doganali jagħtu deroga huma għandhom jittimbraw il-kaxxa 8 taċ-Ċertifikat tal-garanzija komprensiva b'waħda mill-frażijiet li ġejjin:

- UTILIZACIÓN NO LIMITADA

- UBEGRÆNSET ANVENDELSE

- UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

- ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- UNRESTRICTED USE

- UTILISATION NON LIMITEE

- UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

- GEBRUIK ONBEPERKT

- UTILIZAÇÃO ILIMITADA

- KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

- OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

"

--------------------------------------------------

L-ANNESS XV

"

LL-ANNESS 48

PROĊEDURA TA' TRANSITU KOMUNI/TAL-KOMUNITÀ

GARANZIJA KOMPRENSIVA

I. Garanzija mill-garanti

1. Jiena hawn taħt iffirmat [1]…

residenti fi [2]…

hawnhekk konġuntament u separatament niggarantixxi, fl-UFFIĊĊJU tal-garanti ta…

sa ammont massimu ta…,…

li hu 100 %/50 %/30 % [3] ta' l-ammont ta' riferenza,

a favur ta' l-Unjoni Ewropea li tinkludi ir-Renju tal-Belġju, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika Griega, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Franċiza, l-Irlanda, ir-Repubblika Taljana, il-Gran Dukat tal-Lussumburgu, ir-Renju ta' l-Olanda, ir-Repubblika ta' l-Awstrija, ir-Repubblika Portugiża, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju ta' l-Isvezja, ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' l-Islanda, ir-Renju tan-Norveġja, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Slovakkja, il-Konfederazzjoni Svizzera, il-Prinċipalità ta' Andorra u r-Repubblika ta' San Marino [4], kull ammont ta' kapital, aktar lijabilitajiet, spejjeż u inċidentali, imma mhux multi, li għalihom il-prinċipal [5],

jista jkun jew isir responsabbli lejn il-pajjiżi fuq imsemmija għal dejn fil-forma ta' dazju u spejjeż oħra applikabbli għall-oġġetti mqiegħda taħt il-proċedura ta' transitu tal-Komunità jew ta' transitu komuni.

2. Dak hawn taħt iffirmat jobbliga ruħhu li jħallas ma' l-ewwel applikazzjoni bil-miktub mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi msemmija fil-paragrafu 1 u mingħajr ma jkun jista' jipposponi l-ħlas iktar ‘l hemm minn perijodu ta' 30 jum mid-data ta' l-applikazzjoni s-somom mitluba sal-limitu ta' l-ammont massimu hawn fuq imsemmi, sakemm hu jew hi jew kull persuna oħra konċernata ma tistabilixxix qabel l-għeluq tal-perijodu, għas-sodisfazzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti, li l-proċedura għall-operazzjoni ta' transitu konċernata kienet konkluża.

Fuq talba ta' dak iffirmat hawn taħt u għal kull raġuni magħrufa bħala valida, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jipposponu ‘l hinn nill-perijodu ta' 30 jum mid-data ta' l-applikazzjoni għall-ħlas il-perjodu li fih hu jew hi huma obbligati li jħallsu s-somom mitluba. L-ispejjeż li jsiru bħala riżultat tal-għoti ta' perjodu addizzjonali, b'mod partikolari kull mgħax, jridu jkunu hekk kalkulati li l-ammont ikun ekwivalenti għal dak li jkun mitlub taħt ċirkustanzi simili fis-suq montarju jew fis-s uq finanzjarju fil-pajjiż konċernat.

L-ammont ma jistgħax jitnaqqas b'xi somom diġà mħallsa taħt it-termini ta' din l-obbligazzjoni sakem dak iffirmat hawn taħt ma jintalabx iħallas id-dejn maħluq waqt operazzjoni ta' transitu tal-Komunità jew komuni li tkun bdiet qabel it-talba preċedenti għall-ħlas kienet riċevuta jew fi żmien 30 jum wara.

3. Din l-obbligazzjoni għandha tkun valida mill-jum ta' l-aċċettazzjoni tagħha mill-UFFIĊĊJU tal-garanzija. Dak iffirmat hawn taħt jibqa' responsabbli għall-ħlas ta' kull dejn maħluq minn operazzjoni ta' transitu tal-Komunità jew komuni koperta minn din l-obbligazzjoni u mibdija qabel id-data li fiha xi revoka jew kanċellazzjoni daħlet fis-seħħ il-garanzija, wkoll jekk it-talba għall-ħlas issir wara dik id-data.

4. Għall-finijiet ta' din l-obbligazzjoni dak iffirmat hawn taħt jagħti/tagħti l-indirizz tiegħu jew tagħha għal servizz f'kull wieħed mill-pajjiżi l-oħra msemmija fil-paragrafu 1as

[6]

:

Pajjiż | Kunjom u ismijiet, jew isem tad-ditta u indirizz sħiħ |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

Dak hawn taħt iffirmat jaċċetta li l-korrispondenza u l-avviżi kollha u kull formalitajiet jew proċeduri marbutin ma' din l-obbligazzjoni indirizzati lil jew effettwat bil-miktub f'wieħed mill-indirizzi tiegħu jew tagħha għal servizz għandhom ikunu aċċettati bħala debitament mwassla lilu jew lilha.

Dak hawn taħt iffirmat jaċċetta l-ġurisdizzjoni tal-qrati tal-postijiet fejn hu jew hi għandhom indirizz għal servizz.

Dak hawn taħt iffirmat jaċċetta li ma jbiddilx l-indirizz tas-servizz tiegħu jew tagħha jew, jekk hu jew hi jkollhom jibdlu wieħed jew iktar minn dawk l-indirizzi, li jinfurmaw lill-garanti bil-quddiem.

Magħmula fi … fil-…

(Firma) [7]

II. Aċċettazzjoni mill-UFFIĊĊJU tal-garanzija

UFFIĊĊJU tal-garanzija…

L-obbligazzjoni tal-garanti aċċettata fil-…

(Timbru u firma)

"

[1] Kunjom u ismijiet, jew isem tad-ditta.

[2] Indirizz sħiħ.

[3] Ħassar dak li ma japplikax.

[4] Ħassar l-isem tal-Parti jew Partijiet Kontraenti jew Stati (l-Andorra jew San Marino) li t-territorju tagħhom ma jgħaddux minnu. Ir-referenzi għall-Prinċipalità ta' Andorra u tar-Repubblika ta' San Marino għandhom japplikaw unikament għal operazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità.

[5] Kunjom u ismijiet, jew isem tad-ditta, u indirizz sħiħ tal-prinċipal.

[6] Jekk, fil-liġi tal-pajjiż, m'hemm ebda dispożizzjoni għall-indirizz għal servizz il-garanti għandu jaħtar, f'dan il-pajjiż, aġent awtorizzat biex jirċievi kull komunikazzjonijiet indirizzati lilu u l-aċċettazzjoni fit-tieni subparagrafu u l-obbligazzjoni fir-raba subparagrafu tal-paragrafu 4 trid titranġa biex tikkorrispondi. Il-qrati tal-postijiet li fihom jinsabu l-indirizzi għal servizz tal-garanti jew ta' l-aġenti tiegħu għandu jkollhom il-ġurisdizzjoni f'disputi li jikkonċernaw din il-garanzija.

[7] Il-persuna li tiffirma d-dokument trid iddaħħal dan li ġej bl-idejn qabel il-firma tiegħu jew tagħha: "Garanzija għall-ammont ta’", l-ammont jinkiteb b'ittri.

--------------------------------------------------

L-ANNESS XVI

"

L-ANNESS 49

PROĊEDURA TA' TRANSITU KOMUNI/TAL-KOMUNITÀ

Garanzija ndividwali

I. Obbligazzjoni mill-garanti

1 Dak iffirmat hawn taħt [1]…

residenti fi [2]…

hawn konġuntament u separatament jiggarantixxi, fl-UFFIĊĊJU tal-garanzija ta'…

sa ammont massimu ta'…

a favur ta l-Unjoni Ewropea li tinkludi ir-Renju tal-Belġju, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika Griega, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Franċiza, l-Irlanda, ir-Repubblika Taljana, il-Gran Dukat tal-Lussumburgu, ir-Renju ta' l-Olanda, ir-Repubblika ta' l-Awstrija, ir-Repubblika Portugiża, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju ta' l-Isvezja, ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' l-Islanda, ir-Renju tan-Norveġja, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Slovakkja, il-Konfederazzjoni Svizzera, il-Prinċipalità ta' Andorra u r-Repubblika ta' San Marino [3], kull ammont ta' kapital u lijabilitajiet oħra, spejjeż u inċidentali, iżda mhux multi, li għalihom il-prinċipal [4],

jista' jkun jew jista' jsir responsabbli għall-pajjiżi hawn fuq imsemmija għad-dejn fil-forma ta' dazju u spejjeż oħra applikabbli għall-oġġetti deskritti hawn taħt mqiegħda taħt il-proċedura ta' transitu tal-Komunità jew komuni mill-UFFIĊĊJU tat-tluq ta'…

Għall-UFFIĊĊJU tad-destinazzjoni ta'…

Deskrizzjoni ta' l-oġġetti:…

2 Dak hawn taħt iffirmat jobbliga ruħha li jħallas ma' l-ewwel applikazzjoni bil-miktub mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi msemmija fil-punt 1 u mingħajr ma jkunu jista' jipposponi l-ħlas ’l hinn mill-perjodu ta' 30 jum mid-data ta' l-applikazzjoni s-somom mitluba sakemm hu jew hi jew kull persuna oħra konċernata ma tistabilixxix qabel l-għeluq dak il-perijodu, għas-sodisfazzjon ta' l-awtoritajiet kompetenti, l-l-proċedura kienet intemmet.

Fuq it-talba ta' dak iffirmat hawn taħt u għal kull raġuni magħrufa bħala validà, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jipposponu ’l hinn mill-perjodu ta' 30 jum mid-data ta' l-applikazzjoni għall-ħlas il-perjodu li fih hu jew hi huma obbligati jħallsu s-somom mitluba. L-ispejjeż li jsiru bħala riżultat ta' l-għoti tal-perjodu addizzjonali, b'mod partikolari kull mgħax, jridu jkunu hekk kalkulati li l-ammont ikun ekwivalenti għal dak li jrid jitħallas taħt ċirkustanzi simili fis-suq monetarju jew fis-suq finanzjarju fil-pajjiż ikkonċernat.

3 L-obbligazzjoni għandha tkun valida mill-jum ta' l-aċċettazzjoni tagħha mill-UFFIĊĊJU tal-garanzija. Dak hawn taħt iffirmat jibqa' responsabblii għall-ħlas ta' kull dejn li jinqala' matul l-operazzjoni ta' transitu tal-Komunità jew komuni kopert minn din l-l-obbligazzjoni u mibdija qabel ma xi revoka jew kanċellazzjoni daħlet fis-seħħ, ukoll jekk it-talba għall-ħlas issir wara dik id-data.

4 Għall-finijiet ta' din l-obbligazzjoni, dak iffirmat hawn taħt jagħti l-indirizz tiegħu jew tagħha għal servizz f'kull wieħed mill-pajjiżmsemmija fil-paragrafu 1 as [5]:

Pajjiż | Kunjom u ismijiet, jew isem tad-ditta, u indirizz sħiħ |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

Dak hawn taħt iffirmat jaċċetta li l-korrispondenza kollha u l-avviżi u kull formalitajiet jew proċeduri marbutin ma' din l-obbligazzjoni indirizzati lil jew effettwati bil-miktub f'wieħed mill-indirizzi tiegħu/tagħha għal servizz jkunu aċċettati bħala debitament mwassla lilu/lilha.

Dak iffirmat hawn taħt jaċċetta l-ġurisdizzjoni tal-qrati tal-postijiet fejn hu/hi għandu indirizz għal servizz.

Dak hawn taħt iffirmat jobbliga ruħhu li ma jbiddilx l-indirizzi għal servizz tiegħu/tagħha jew, jekk ikollu jbiddel wieħed jew iktar minn dawk l-indirizzi, jinforma lill-UFFIĊĊJU tal-garanzija bil-quddiem.

Magħmul għand fi…

(Firma) [6]

II. Aċċettazzjoni mill-UFFIĊĊJU tal-garanzija

UFFIĊĊJU tal-garanzija…

L-obbligazzjoni tal-garanti aċċettata fi biex tkopri l-…

operazzjoni ta' transitu tal-Komunità/komuni taħt id-dikjarazzjoni ta' transitu Nru … of … [7]

(Timbru u firma)

"

[1] Kunjom u isem jew isem id-ditta.

[2] Indirizz sħiħ.

[3] Ħassar l-isem tal-Parti jew Partijiet Kontraenti jew Stati (l-Andorra jew San Marino) li t-territorju tagħhom ma jgħaddux minnu. Ir-referenzi għall-Prinċipalità ta' Andorra u r-Repubblika ta' San Marino japplikaw biss għal operazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità.

[4] Kunjom u isem, jew isem id-ditta u indirizz sħiħ tal-prinċipal.

[5] Jekk, fil-liġi tal-pajjiż, m' hemm ebda dispożizzjoni għall-indirizz ta' servizz il-garanti għandu jaħtar f'dan il-pajjiż, aġent awtorizzat li jirċievi kull komunikazzjonijiet indirizzati lilu u l-aċċettazzjoni fit-tieni subparagrafu u l-aċċettazzjoni fir-raba' subparagrafu tal-paragrafu 4 għandhom jintgħamlu li jikkorrispondu. Il-qrati tal-postijiet li fihom l-indirizzi għal servizz tal-garanti jew ta' l-aġenti tiegħu jinsabu jkollhom ġurisdizzjoni fid-disputi li jirrigwardaw il-garanzija.

[6] Il-persuna li tiffirma d-dokument trid iddaħħal dan li ġej bil-kitba bl-idejn qabel il-firma tagħha/tiegħu: "Garanzija għall-ammont ta'", l-ammont jinkiteb b'ittri.

[7] Biex timtela mill-UFFIĊĊJU tat-tluq.

--------------------------------------------------

L-ANNESS XVII

"

L-ANNESS 50

PRO¬EDURA TA' TRANSITU KOMUNI/TAL-KOMUNITÀ

Garanzija ndividwali fil-forma ta' kambjali

I. Obbligazzjoni mill-garanti

1 Dak hawn taħt iffirmat [1]…

residenti fi [2]…

hawn konġuntament u separatament jiggarantixxi, fl-UFFIĊĊJU tal-garanzija…

a favur tal-Komunità Ewropea li tikkomprendi ir-Renju tal-Belġju, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika Griega, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Franċiża, l-Irlanda, ir-Repubblika Taljana, il-Gran Dukat tal-Lussumburgu, ir-Renju ta' l-Olanda, ir-Repubblika ta' l-Awstrija, ir-Repubblika Portugiża, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju ta' l-Isvezja, ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja ul-Irlanda ta' Fuq, u r-Repubblika ¬eka, il-Konfederazzjoni Svizzera, ir-Repubblika ta' l-Islanda,ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Renju tan-Norveġja, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Slovakkja, il-Prinċipalità ta' Andorra, u r'Repubblika ta' San Marino [3], kull ammont tta' kapital, aktar lijabilitajiet, spejjeż u inċidentali, iżda mhux multi, li għalihom prinċipal jista jkun jew isir responsabbli għall-pajjiżi fuq imsemmija għad-dejn fil-forma ta' dazju u spejjeż oħra applikabbli għall-oġġetti deskritti hawn taħt imqiegħda taħt il-proċedura ta' transitu tal-Komunità/komuni, rigward liema dak hawn taħt iffirmat aċċetta li joħroġ kambjali ta' garanzija ndividwali għal massimu ta' 7000 EUR kull kambjala.

2 Dak hawn taħt iffirmat jaċċetta li jħallas ma' l-ewwel applikazzjoni bil-miktub mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi msemmija fil-paragrafu 1 u mingħajr ma jkun jista' jipposponi l-ħlas ‘l hinn minn perjodu ta' 30 jum mid-data ta' l-applikazzjoni is-somom mitluba, sa 7000 EUR għal kambjala ta' garanzija ndividwali, sakemm hu/hi jew kull kullpersuna konċernata ma tistabilixxix qabel id-data ta' l-għeluq ta' dak il-perjodu, għas-sodisfazzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti, li l-proċedura għall-operazzjoni ta' transitu konċernata tkun intemmet.

Fuq it-talba ta' dak iffirmat hawn taħt u għal kull raġunijiet magħrufa bħala validi, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jipposponu ‘l hinn mill-perjodu ta 30 jum mid-data ta' l-applikazzjoni għall-ħlas il-perjodu li fih hu/hi huwa obligat li jħallas is-somom mitluba. L-ispejjeż li jsiru bħala riżultat ta' l-għoti tal-perjodu addizzjonali, b'mod partikolari xi mgħax, jridu jkunu hekk kalkulati li l-ammont ikun ekwivalenti għal dak li jitħallas taħt ċirkustanzi simili fis-suq monetarju jew fis-suq finanzjarju tal-pajjiż konċernat.

3. Din l-obbligazzjoni għandha tkun valida mill-jum ta' l-aċċettazzjoni tagħha mill-UFFIĊĊJU tal-garanzija. Dak iffirmat hawn taħt jibqa' responsabbli għall-ħlas ta' xi dejn maħluq matul kull operazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità/komuni koperti minn din l-obbligazzjoni u mibdija qabel kull revoka jew kanċellazzjoni tal-garanzija tkun daħlet fis-seħħ, ukoll jekk it-talba għall-ħlas issir wara dik id-data.

4. Għall-finijiet ta' din l-obbligazzjoni dak hawn taħt iffirmat jagħti l-indirizz għal servizz [4] tiegħu/tagħha f'kull wieħed mill-pajjiżi li hemm riferenza għalih fil-paragrafu 1 as:

Pajjiż | Kunjom u ismijiet, jew isem tad-ditta, u indirizz sħiħ |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

Dak iffirmat hawn taħt jikkonferma li l-korrispondenza kollha u l-avviżi u kull formalitajiet jew proċeduri marbuta ma' din l-obbligazzjoni indirizzati lil jew magħmula bil-miktub f'wieħed mill-indirizzi għal servizz tiegħu/tagħha jkunu aċċettati li debitament twasslu lilu/lilha.

Dak iffirmat hawn taħt jgħaraf il-ġurisdizzjoni tal-qrati tal-postijiet fejn hu/hi għandu ndirizz għal servizz.

Dak iffirmat hawn taħt jobbliga ruħa li ma jibdilx l-indirizzi għal servizz tiegħu/tagħha jew, li jekk hu/hi jkollu jbiddel wieħed jew iktar minn dawk l-indirizzi, javża lill-UFFIĊĊJU tal-garanzija bil-quddiem.

Magħmul għand fi…

(Firma) [5]

II. Aċċettazzjoni mill-UFFIĊĊJU tal-garanzija

UFFIĊĊJU tal-garanzija…

L-obbligazzjoni tal-garanti aċċettata fil-…

(Timbru u firma)

"

[1] Kunjom u ismijiet, jew isem tad-ditta.

[2] Indirizz sħiħ.

[3] Għal operazzjonijiet ta' transitu tal-Komunità biss.

[4] Jekk, fil-liġi tal-pajjiż, m'hemm ebda dispożizzjoni għal indirizz għal servizz il-garanti għandu jaħtar, f'dan il-pajjiż, aġent awtorizzat li jirċievi kull komunikazzjonijiet indirizzati lilu u l-aċċettazzjoni fit-tieni subparagrafu u l-impriża fir-raba subparagrafu tal-paragrafu 4 għandhom jintgħamlu li jkunu korrispondenti. Il-qrati tal-pajjiżi li fihom jinsabu l-indirizzi għal servizz tal-garanti jew ta' l-aġenti tiegħu għandu jkollhom ġurisdizzjoni fid-disputi rigward din il-garanzija.

[5] Il-firma trid tkun preċeduta minn dan li ġej bil-kaligrafija tal-firmatarju nnifsu: "Validu bħala kambjala tal-garanzija'.'"

--------------------------------------------------

L-ANNESS XVIII

"

L-ANNESS 51

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

L-ANNESS XIX

"

L-ANNESS 51 A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

L-ANNESS XX

"

L-ANNESS 51b

NOTA TA' SPJEGAZZJONI DWAR ĊERTIFIKATI TA' GARANZIJA KOMPRENSIVA U TA' ĊERTIFIKATI TA' GARANZIJA RINUNZJATA

1. Partikolaritajiet li jridu jiddaħħlu fuq quddiem taċ-Ċertifikat

La darba jinħareġ, m'għandux ikun hemm emendi, addizzjoni jew tħassir għar-rimarki fil-kaxxi 1 sa 8 taċ-Ċertifikat ta' garanzija komprensiva jew fil-kaxxi 1 sa 7 taċ-Ċertifikat ta' garanzija rinunzjata.

1.1. Kodiċi tal-munita

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fil-kaxxa 6 taċ-Ċertifikat ta' garanzija komprensiva u fil-kaxxa 5 taċ-Ċertifikat ta' garanzija rinunzjata l-kodiċi ISO ALPHA 3 (ISO 4217) tal-munita wżata.

1.2. Timbri

1.2.1. Fejn garanzija komprensiva tista' ma tintużax minħabba li l-oġġetti huma elenkati fl-Anness 44ċ, waħda minn dawn li ġejjin trid tiddaħħal fil-kaxxa 8 taċ-Ċertifikat:

- Validez limitada

- Begrænset gyldighed

- Beschränkte Geltung

- Περιορισμένη ισχύς

- Limited validity

- Validité limitée

- Validità limitata

- Beperkte geldigheid

- Validade limitada

- Voimassa rajoitetusti

- Begränsad giltighet

1.2.2. Fejn prinċipal ikun obbliga ruħu li jiddeposita id-dikjarazzjonijiet kollha tiegħu ta' transitu f'UFFIĊĊJU tat-tluq speċifiku, l-isem ta' l-UFFIĊĊJU jrid jiddaħħal b'ittri kbar fil-kaxxa 8 taċ-Ċertifikat tal-garanzija komprensiva jew fil-kaxxa 7 taċ-Ċertifikat tal-garanzija rinunzjata, kif xieraq.

1.3. Ittimbrar taċ-Ċertifikati fil-każ li tkun estiża l-validità tagħhom

Fejn il-perjodu ta' validità ta' Ċertifikat jkun estiż, l-UFFIĊĊJU tal-garanzija jrid jiffirma l-kaxxa 9 taċ-Ċertifikat tal-garanzija komprensiva jew il-kaxxa 8 taċ-Ċertifikat tal-garanzija rinunzjata, kif xieraq.

2. Il-partikolaritajiet li jridu jiddaħħlu fuq in-naħa ta' wara taċ-Ċertifikat. Persuni awtorizzati biex jiffirmaw id-dikjarazzjonijiet ta' transitu

2.1. Meta jinħareġ Ċertifikat, jew f'kull żmien tal-perjodu tal-validità tiegħu, il-prinċipal irid idaħħal fuq il-faċċata ta' wara l-ismijiet tal-persuni li hu jawtorizza biex jiffirmaw id-dikjarazzjonijiet ta' transitu. Kull waħda minn dawn id-daħliet irid ikun fiha l-kunjom u l-ewwel isem tal-persuna awtorizzata u kampjun tal-firma tagħha u kull waħda trid tkun kontrofirmata mill-prinċipal. Il-prinċipal għandu l-għażla li jingassa kull kaxxa li hu ma jixtieqx juża.

2.2. Il-prinċipal jista' f'kull żmien jirrevoka dawk l-awtorizzazzjonijiet.

2.3. Kull persuna li isimha jkun imdaħħal fuq il-faċċata ta' wara ta' Ċertifikat ta' dan it-tip li jkun presentat f'UFFIĊĊJU tat-tluq hija r-rappresentant awtorizzat tal-prinċipal.

3. L-użu ta' dawk iċ-Ċertifikati fejn l-użu ta' garanzija komprensiva huwa pprojbit

Għall-proċedura, ara l-punt 4 ta' l-Anness 47A.

"

--------------------------------------------------

L-ANNESS XXI

"

L-ANNESS 54

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------