2004L0006 — MT — 09.05.2007 — 001.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2004/6/KE

ta' l-20 ta' Jannar 2004

li tidderoga mid-Direttiva 2001/15/KE biex tipposponi l-applikazzjoni tal-projbizzjoni tal-kummerċ ta' ċerti prodotti

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 015, 22.1.2004, p.31)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

►M1

DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2007/26/KE Test b’relevanza għaż-ŻEE tas-7 ta’ Mejju 2007

  L 118

5

8.5.2007
▼B

ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2004/6/KE

ta' l-20 ta' Jannar 2004

li tidderoga mid-Direttiva 2001/15/KE biex tipposponi l-applikazzjoni tal-projbizzjoni tal-kummerċ ta' ċerti prodotti

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/398/KEE tat-3 ta' Mejju 1989 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' oġġetti ta' l-ikel maħsuba għall-użu ta' nutrizzjoni partikolari ( 1 ), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(2) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/15/KE tal-15 ta' Frar 2001 dwar sustanzi li jistgħu jiġu miżjuda għal finijiet speċifiċi ta' nutriment f'ikel għall-użu ta' nutrizzjoni partikolari ( 2 ) tispeċifika ċerti kategoriji ta' sustanzi u ssemmi għal kull waħda minnhom is-sustanzi kimiċi li jistgħu jintużaw fil-manifattura ta' oġġetti ta' l-ikel għall-użu ta' nutrizzjoni partikolari. Hija tipprovdi li l-Istati Membri għandhom jipprojbixxu l-kummerċ fi prodotti li ma jikkonformawx mad-Direttiva b'effett mill-1 ta' April 2004.

(2)

Fiż-żmien ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2001/15/KE numru ta' sustanzi miżjuda għall-finijiet speċifiċi ta' nutriment ma' xi ikel għal użi partikolari ta' nutriment, li huma marketed f'xi Stati Membri, ma setgħux jiġu nklużi fl-Anness li jinsab ma' dik id-Direttiva minħabba li ma kinux ġew valutati mill-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel (SCF).

(3)

Fil-waqt li l-valutazzjoni ta' dawk is-sustanzi qed tiġi kompletata mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà ta' l-Ikel l-użu tagħhom għandu jkompli jkun permess fil-manifattura ta' prodotti marketed qabel id-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

(4)

Id-data ta' l-1 ta' April 2004 prevista fl-Artikolu 3(b) tad-Direttiva 2001/15/KE tqanqal il-ħtieġa li d-Direttiva preżenti għandha tiġi trasposta fi żmiem perentorju qasir.

(5)

Għalhekk, għandha tkun prevista deroga mid-Direttiva 2001/15/KE.

(6)

Il-miżuri previsti f'din id-Direttiva huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:Artikolu 1

Permezz ta' deroga mill-punt (b) tat-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2001/15/KE sal-limitu li l-ħtiġiet ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 1(1) tad-Direttiva japplika u sal- ►M1  31 ta’ Diċembru 2009 ◄  -Istati Membri jistgħu jibqgħu jippermettu fit-territorju tagħhom kummerċ fi prodotti li jkun fihom is-sustanzi elenkati fl-Anness li jinsab ma' din id-Direttiva kemm-il darba:

a) the European Food Safety Authority has not given an unfavourable opinion in respect of the use of the substance in the manufacture of foods for particular nutritional uses to which Directive 2001/15/EC applies;

(b) is-sustanza in kwistjoni tintuża fil-manifattura ta' ikel wieħed jew aktar għal użi partikolari ta' nutriment marketed fil-Komunità fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

Artikolu 2

1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sal-31 ta' Marzu 2004 l-aktar tard. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni it-test ta' dawk id-disposizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni bejn dawk id-disposizzjonijiet u din id-Direttiva.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-disposizzjonijiet, dawn għandhom ikun fihom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b'dik ir-referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir dik ir-referenza.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni it-test tad-disposizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.
ANNESS

SUSTANZI LI JISTGĦU JIĠU MIŻJUDA GĦAL FINIJIET SPEĊIFIĊI TA' NUTRIMENT MA' IKEL GĦAL UŻI SPEĊIFIĊI TA' NUTRIMENT KOPERTI BID-DIRETTIVA 2001/15/KE

Kategorija 1.   Vitamini

VITAMINA E

 D-alpha-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate

Kategorija 2.   Minerali

BORON

 Aċidu boriku

 borat tas-sodju

KALĊJU

 amino acid chelate

 pidolate

KROMJU

 amino acid chelate

RAMM

 amino acid chelate

ĦADID

 idrossidu tal-ħadid

 ferrous pidolate

 amino acid chelate

SILENJU

 ħmira miżjuda

MANJEŻJU

 amino acid chelate

 pidolate

MANGANIŻ

 amino acid chelate

ŻINGU

 amino acid chelate( 1 ) OJ L 186, 30.6.1989, p. 27. Directive as last amended by Regulation (EC) No 1882/2003 of the European Parliament and of the Council (OJ L 284, 31.10.2003, p. 1).

( 2 ) OJ L 52, 22.2.2001, p. 19.