01999L0037 — MT — 24.03.2022 — 006.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

ID-DIRETTIVA TAL-KUNSILL 1999/37/KE

tad-29 ta' April 1999

dwar id-dokumenti ta' reġistrazzjoni għall-vetturi

(ĠU L 138 1.6.1999, p. 57)

Emendata bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2003/127/KE tat-23 ta' Diċembru 2003

  L 10

29

16.1.2004

►M2

DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2006/103/KE ta' l-20 ta’ Novembru 2006

  L 363

344

20.12.2006

►M3

DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2013/22/UE tat-13 ta' Mejju 2013

  L 158

356

10.6.2013

►M4

DIRETTIVA 2014/46/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tat-3 ta’ April 2014

  L 127

129

29.4.2014

►M5

DIRETTIVA (UE) 2022/362 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-24 ta’ Frar 2022

  L 69

1

4.3.2022


Emendata bi:

►A1

Trattat bejn ir-Renju tal-Belgju, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Germanja, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Franciza, l-Irlanda, ir-Repubblika Taljana, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Renju ta' l-Olanda, ir-Repubblika ta' l-Awstrija, ir-Repubblika Portugiza, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju ta' l-Isvezja, ir-Renju Unit tal-Gran Britannja u l-Irlanda ta' Fuq (Stati Membri ta' l-Unjoni Ewropea) u r-Repubblika Ceka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Cipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika Slovakka li jikkoncerna l-adezjoni tar-Repubblika Ceka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Cipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka ma' l-Unjoni Ewropea Trattat bejn ir-Renju tal-Belgju, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Germanja, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Franciza, l-Irlanda, ir-Repubblika Taljana, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Renju ta' l-Olanda, ir-Repubblika ta' l-Awstrija, ir-Repubblika Portugiza, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju ta' l-Isvezja, ir-Renju Unit tal-Gran Britannja u l-Irlanda ta' Fuq (Stati Membri ta' l-Unjoni Ewropea) u r-Repubblika Ceka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Cipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika Slovakka li jikkoncerna l-adezjoni tar-Repubblika Ceka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Cipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka ma' l-Unjoni Ewropea

  L 236

33

23.9.2003
▼B

ID-DIRETTIVA TAL-KUNSILL 1999/37/KE

tad-29 ta' April 1999

dwar id-dokumenti ta' reġistrazzjoni għall-vetturiL-Artikolu 1

▼M4

Din id-Direttiva għandha tapplika għad-dokumenti ta’ reġistrazzjoni ta’ vettura maħruġin mill-Istati Membri.

▼B

Ma għandhiex tippreġudika d-dritt ta' Stati Membri li jużaw, għar-reġistrazzjoni temporanja ta' vetturi, dokumenti li jistgħu ma jissodisfawx il-ħtiġiet ta' din id-Direttiva f'kull aspett.

L-Artikolu 2

Għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva:

(a) 

“vettura”: għandha tfisser kull vettura kif definita fl-Artikolu 2 tad-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE tas-6 ta' Frar 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ( 1 ) u fl-Artikolu 1 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/61/KEE tat-30 ta' Ġunju 1992 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur li għandhom żewġ jew tliet roti ( 2 );

(b) 

“reġistrazzjoni”: għandha tfisser l-awtorizzazzjoni amministrattiva għad-dħul fis-servizz ta' vettura fit-traffiku tat-triq, li tinvolvi l-identifikazzjoni tal-vettura u l-ħruġ tan-numru tas-serje għaliha, li għandu jissejjaħ in-numru ta' reġistrazzjoni;

(ċ) 

“iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni”: għandu jfisser id-dokument li jiċċertifika li l-vettura hija rreġistrata fi Stat Membru;

(d) 

“detentur taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni”: għandha tfisser il-persuna li l-vettura tkun irreġistrata f'isimha;

▼M4

(e) 

“sospensjoni”: tfisser perjodu limitat ta’ żmien li fih vettura ma tkunx awtorizzata minn Stat Membru biex tintuża fit-traffiku tat-triq li wara li jseħħ dan - sakemm ir-raġunijiet għas-sospensjoni ma jibqgħux japplikaw - tista’ tiġi awtorizzata biex terġa’ tintuża mingħajr ma jkun involut proċess ġdid ta’ reġistrazzjoni;

(f) 

“kanċellazzjoni ta’ reġistrazzjoni”: tfisser il-kanċellazzjoni tal-awtorizzazzjoni tal-Istat Membru għal vettura biex tintuża fit-traffiku tat-triq.

▼B

L-Artikolu 3

1.  
L-Istati Membri għandhom joħorġu ċertifikat ta' reġistrazzjoni għal vetturi li huma soġġetti għal reġistrazzjoni taħt il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom. Iċ-ċertifikat għandu jikkonsisti jew f'parti waħda b'mod konformi ma' l-Anness I jew f'żewġ partijiet b'mod konformi ma' l-Annessi I u II.

L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw lis-servizzi li huma jappuntaw għal dan il-għan, b'mod partikolari dawk tal-fabbrikanti, sabiex jimlew il-partijiet tekniċi taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni.

2.  
Fejn jinħareġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni ġdid għal vettura reġistrata qabel l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jużaw mudell ta' ċertifikazzjoni kif definit f'din id-Direttiva u jistgħu jillimitaw id-dettalji li jidhru fih għal dawk li għalihom tkun disponibbli l-informazzjoni meħtieġa.
3.  
L-informazzjoni mogħtija fiċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni, b'mod konformi ma' l-Annessi I u II, għandha tiġi rappreżentata mill-kodiċi armonizzati tal-Komunità murija f'dawk l-Annessi.

▼M4

4.  

L-Istati Membri għandhom jirreġistraw elettronikament id-data dwar il-vetturi kollha rreġistrati fit-territorju tagħhom. Dawk id-data għandha tinkludi:

(a) 

l-elementi obbligatorji kollha skont l-Anness I punt II.5 tal-Anness I kif ukoll l-elementi tal-punti II.6 (J) u II.6 (V.7) u (V.9) ta’ dak l-Anness, meta d-data tkun disponibbli;

(b) 

data mhux obbligatorja oħra elenkata fl-Anness I jew data miċ-ċertifikat tal-konformità kif previst fid-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 3 ), fejn possibbli;

(c) 

l-eżitu ta’ testijiet perjodiċi obbligatorji tal-affidabilità stradali skont id-Direttiva 2014/45/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 4 ) u l-perjodu ta’ validità taċ-ċertifikat tal-affidabilità stradali.

L-ipproċessar ta’ data personali fil-kuntest ta’ din id-Direttiva għandu jitwettaq skont id-Direttivi 95/46/KE ( 5 ) u 2002/58/KE ( 6 ) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

5.  
Data teknika dwar vettura għandha tkun disponibbli lill-awtoritajiet kompetenti jew liċ-ċentri għall-finijiet tal-ittestjar perjodiku tal-affidabilità stradali. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-użu u t-tixrid ta’ tali data minn ċentri tal-ittestjar sabiex jiġi evitat użu ħażin.

L-Artikolu 3a

1.  
Fejn l-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru tirċievi notifika ta’ test perjodiku tal-affidabilità stradali li juri li l-awtorizzazzjoni għall-użu ta’ vettura partikolari fit-traffiku tat-triq tkun ġiet sospiża bi qbil mal-Artikolu 9 tad-Direttiva 2014/45/UE, is-sospensjoni għandha tiġi rreġistrata elettronikament u għandu jitwettaq test ieħor tal-affidabilità stradali.

Is-sospensjoni għandha tkun effettiva sakemm il-vettura tgħaddi minn test ġdid tal-affidabilità stradali. Mat-tlestija b’suċċess tat-test tal-affidabilità stradali, l-awtorità kompetenti għandha tawtorizza mill-ġdid mingħajr dewmien l-użu tal-vettura fit-traffiku tat-triq. Ma għandu jkun meħtieġ l-ebda proċess ġdid ta’ reġistrazzjoni.

L-Istati Membri u l-awtoritajiet kompetenti tagħhom jistgħu jadottaw miżuri biex jiffaċilitaw l-ittestjar mill-ġdid ta’ vettura li l-awtorizzazzjoni tagħha għall-użu fit-traffiku tat-triq ġiet sospiża. Dawk il-miżuri jistgħu jinkludu l-għoti ta’ -permess għall-ivvjaġġar fit-toroq pubbliċi bejn post tat-tiswija u ċentru tal-ittestjar għall-fini ta’ test tal-affidabilità stradali.

2.  
Stat Membru jista’ jippermetti lid-detentur taċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni biex jissottometti lill-awtorità kompetenti għat-trasferiment tar-reġistrazzjoni lis-sid il-ġdid tal-vettura.
3.  
Fil-każ li awtorità kompetenti ta’ Stat Membru tirċievi notifika li vettura ġiet ittratata bħala vettura fl-aħħar stadju ta’ ħajja skont id-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 7 ), ir-reġistrazzjoni ta’ dik il-vwettura għandha tiġi kkanċellata b’mod permanenti u din l-informazzjoni f’dan is-sens għandha tiżdied mar-reġistru elettroniku.

▼B

L-Artikolu 4

Għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva, iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ minn Stat Membru għandu jiġi rikonoxxut mill-Istati Membri l-oħra, għall-identifikazzjoni tal-vettura fi traffiku internazzjonali jew għar-reġistrazzjoni mill-ġdid fi Stat Membru ieħor.

L-Artikolu 5

1.  
Għall-iskopijiet ta' l-identifikazzjoni ta' vettura fit-traffiku tat-triq, l-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li s-sewwieq iżomm miegħu il-Parti I taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni.
2.  
Bil-għan li tiġi rreġistrata mill-ġdid vettura li qabel kienet reġistrata fi Stat Membru ieħor, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jeħtieġu li tiġi ppreżentata l-Parti I taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni preċedenti f'kull każ u l-preżentazzjoni tal-Parti II jekk din kienet inħarġet. Dawn l-awtoritajiet għandhom jirtiraw il-parti(jiet) taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni ta' qabel u għandhom iżommu din ta' l-aħħar għal sitt xhur. Huma għandhom, fi żmien xahrejn, jinformaw lill-awtoritajiet ta' l-Istat Membru li jkun ħareġ iċ-ċertifikat dwar l-irtirar tiegħu. Huma għandhom jirritornaw iċ-ċertifikat li huma jkunu irtiraw lil dawk l-awtoritajiet jekk dawn ta' l-aħħar jitolbu li jsir dan fi żmien sitt xhur minn meta jiġi rtirat.

Jekk iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni ikun jikkonsisti fil-Partijiet I u II, u l-Parti II tkun nieqsa, l-Awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru fejn ir-reġistrazzjoni il-ġdida tkun ġiet mitluba jistgħu jiddeċiedu, f'każijiet eċċezzjonali, li jerġgħu jirreġistraw il-vettura, iżda dan isir biss wara li jkunu kisbu konferma, bil-miktub jew b'mezz elettroniku, mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru fejn kienet reġistrata qabel il-vettura, li l-applikant huwa intitolat sabiex jirreġistra mill-ġdid il-vettura fi Stat Membru ieħor.

▼M4

3.  
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 5(4) u 8(3) tad-Direttiva 2014/45/UE, l-Istati Membri, bħala kwistjoni ta’ prinċipju, għandhom jagħrfu l-validità taċ-ċertifikat tal-affidabilità stradali ta’ vettura fil-każ ta’ bidla fis-sjieda ta’ vettura - li jkollha prova valida tat-test tal-affidabbiltà stradali perjodiku.

▼M4

L-Artikolu 6

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 7 sabiex temenda:

— 
il-punt II.4, it-tieni inċiż u l-punt III.1.A(b) kemm tal-Anness I u tal-Anness II, fil-każ ta’ tkabbir tal-Unjoni,
— 
il-punt II.6 tal-Anness I marbut ma’ elementi mhux obbligatorji fil-każ ta’ bidliet fid-definizzjonijiet jew tal-kontenut ta’ ċertifikati ta’ konformità fil-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip.

L-Artikolu 7

1.  
Is-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti ddelegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
2.  
Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti ddelegati msemmija fl-Artikolu 6 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin mid-19 ta’ Mejju 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.
3.  
Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 6 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni biex tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data iktar tard speċifikata fiha. Din ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att iddelegat li jkun diġà fis-seħħ.
4.  
Hekk kif tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
5.  
Att ddelegat adottat skont l-Artikolu 6 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn bl-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

▼B

L-Artikolu 8

1.  
L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa l-1 ta' Ġunju 2004. Huma għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar dan minnufih.

Meta l-Istati Membri jadottaw id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'din ir-referenza fil-ħin tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi dwar kif għandha ssir referenza bħal din, għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.  
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-testi tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam irregolat minn din id-Direttiva.

Il-Kummissjoni għandha tikkomunika lill-Istati Membri l-mudelli kollha għal ċertifikati ta' reġistrazzjoni użati mill-amministrazzjoni nazzjonali.

▼M4

L-Artikolu 9

L-Istati Membri għandhom jgħinu lil xulxin fl-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva. Huma jistgħu jiskambjaw informazzjoni fuq livell bilaterali jew multilaterali b’mod partikolari sabiex jikkontrollaw, qabel kwalunkwe reġistrazzjoni ta’ vettura, l-istatus ġuridiku ta’ din tal-aħħar, meta jkun meħtieġ fl-Istat Membru fejn qabel kienet reġistrata. Tali verifika tista’ tinvolvi b’mod partikolari l-użu ta’ netwerk elettroniku, li fih data mill-bażijiet ta’ data nazzjonali biex jiġi faċilitat l-iskambju ta’ informazzjoni.

▼B

L-Artikolu 10

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

L-Artikolu 11

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

▼M1
L-ANNESS I

PARTI I TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' REĠISTRAZZJONI ( 8 )

I.

Din il-parti tista' tiġi mplimentata f'waħda miż-żewġ ghamliet: bħala dokumenti tal-karti jew bħala smart card. Il-karatteristiċi tal-versjoni tad-dokument tal-karti huma speċifikati f'Kapitlu II u dawk tal-versjoni ta' lis-smart card f'Kapitlu III.

II.

Speċifikazzjonijiet ta' Parti I taċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni fil-format tal-karta

II.1

Id-dimensjonijiet totali taċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni m'għandhomx ikunu aktar minn format ta' A4 (210 × 297 mm) jew folder ta' format ta' A4.

II.2

Il-karta wżata għal L-ewwel Parti taċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni għandha ssir b'sigurtà kontra l-frodi permezz ta' mill-inqas tnejn mill-metodi ta' teknika li ġejjin:

— 
grafika,
— 
marka ta' l-ilma,
— 
fibri florexxenti, jew
— 
imprints florexxenti.

L-Istati Membri huma ħielsa biex idaħħlu fatturi addizzjonali ta' sigurtà.

II.3

L-ewwel Parti taċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni tista' tikkonsisti minn numru ta' paġni. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu n-numru ta' paġni bi qbil mat-tagħrif li jinstab fid-dokument u l-arranġament tiegħu.

II.4

L-ewwel paġna ta' L-ewwel Parti taċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni għandha tikkontjeni:

— 
l-isem ta' l-Istat Membru li qed joħroġ L-ewwel Parti taċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni,

▼A1

— 
il-marka distintiva ta' l-Istat Membru li joħroġ l-Ewwel Parti taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni, jiġifieri:

B

:

Il-Belġju

▼M2

BG

:

Il-Bulgarija

▼A1

CZ

:

Ir-Repubblika Ċeka

DK

:

Id-Danimarka

D

:

Il-Ġermanja

EST

:

L-Estonja

GR

:

Il-Greċja

E

:

Spanja

F

:

Franza

▼M3

HR

:

Kroazja

▼A1

IRL

:

L-Irlanda

I

:

L-Italja

CY

:

Ċipru

LV

:

Il-Latvja

LT

:

Il-Litwanja

L

:

Il-Lussemburgu

H

:

L-Ungerija

M

:

Malta

NL

:

L-Olanda

A

:

L-Awstrija

PL

:

Il-Polonja

P

:

Il-Portugall

▼M2

RO

:

Ir-Rumanija

▼A1

SLO

:

Is-Slovenja

SK

:

Is-Slovakkja

FIN

:

Il-Finlandja

S

:

L-Isvezja

UK

:

Ir-Renju Unit

▼M1

— 
l-isem ta' awtorità kompetenti,
— 
il-kliem “L-ewwel Parti taċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni” jew, jekk iċ-ċertifikat jikkonsisti minn parti waħda biss, il-kliem “Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni”, stampati f'tipa kbira fil-lingwa jew lingwi ta' l-Istati Membri li qed joħorġu ċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni għandhom jidhru wkoll, wara spazju xieraq, f'tipa żgħira fil-lingwi l-oħra tal-Komunità Ewropea,
— 
il-kliem “Komunità Ewropea”, stampati fil-lingwa jew lingwi ta' l-Istati Membri li qed joħorġu L-ewwel Parti taċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni,
— 
in-numru tad-dokument.

II.5

L-ewwel Parti taċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni għandha tikkontjeni wkoll il-fatti magħrufa (data) li ġejja, preċeduta mill-kodiċijiet armonizzati korrespondenti tal-Komunità:

(A) 

in-numru tar-reġistrazzjoni;

(B) 

id-data ta' l-ewwel reġistrazzjoni tal-vettura;

(Ċ) 

fatti magħrufa (data) personali;

(Ċ.1) 

possessur taċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni:

(Ċ.1.1) 

kunjomi(ijiet) jew isem kummerċjali,

(Ċ.1.2) 

isem(ismijiet) oħra jew inizjali (fejn xieraq),

(Ċ.1.3) 

indirizz fl-Istat Membru ta' reġistrazzjoni fid-data tal-ħruġ tad-dokument;

(Ċ.4) 

Fejn il-partikolaritajiet speċifikati f'II.6, kodiċi Ċ.2 mhumiex indikati fiċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni, riferenza għall-fatt li l-possessur taċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni:

(a) 

huwa s-sid tal-vettura,

(b) 

m'huwiex s-sid tal-vettura,

(ċ) 

mhuwiex identifikat miċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni bħala s-sid tal-vettura;

(D) 

vettura:

(D.1) 

għamla,

(D.2) 

tip,

— 
varjant (jekk disponibbli),
— 
versjoni (jekk disponibbli);
(D.3) 

deskrizzjoni(jiet) kummerċjali;

(E) 

numru ta' identifikazzjoni tal-vettura;

(F) 

massa:

(F.1) 

massa laden massima teknikament permessa, minbarra għal muturi;

(G) 

massa tal-vettura f'servizz ma' bodywork, u ma' mezz ta' tagħqid bl-irbit (coupling) fil-każ ta' vettura li tirmonka f'servizz minn kull kategorija oħra għajr M1;

(H) 

perjodu ta' validità, jekk mhux bla limitu;

(I) 

data ta' reġistrazzjoni li għaliha jirreferi dan iċ-ċertifikat;

(K) 

numru u approvazzjoni tat-tip (jekk disponibbli);

(P) 

magna;

(P.1) 

kapaċità (f'ċm3),

(P.2) 

qawwa massima nett (in kW) (jekk disponibbli),

(P.3) 

tip ta' karburant jew sors ta' qawwa;

(Q) 

l-iskala ta' qawwa/piż (f'kW/kg) (gġal muturi biss);

(S) 

seating capacity,

(S.1) 

numru ta' postijiet bil-qieghda, inkluż tas-sewwieq,

(S.2) 

numru ta' postijiet bil-wieqfa (fejn xieraq).

II.6

L-ewwel Parti taċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni tista, barra minn dan, tikkontjeni l-fatti magħrufa (data) li ġejja, preċeduta mill-kodiċijiet armonizzati korrespondenti tal-Komunità:

(Ċ) 

fatti magħrufa (data) personali;

(Ċ.2) 

sid tal-vettura (ripetuta daqs kemm hemm sidien),

(Ċ.2.1) 

kunjom jew isem kummerċjali,

(Ċ.2.2) 

isem(ismijiet) oħra jew inizjali (fejn xieraq),

(C.2.3) 

indirizz fl-Istat Membru ta' reġistrazzjoni, fid-data tal-ħruġ tad-dokument,

(Ċ.3) 

persuna naturali jew legali li tista' tuża' l-vettura bis-saħħa ta' dritt legali ieħor għajr dak ta' pussess,

(Ċ.3.1) 

kunjom jew isem kummerċjali,

(Ċ.3.2) 

isem(ismijiet) oħra jew inizjali (fejn xieraq),

(Ċ.3.3) 

indirizz fl-Istat Membru ta' reġistrazzjoni, fid-data tal-ħruġ tad-dokument,

(Ċ.5), (Ċ.6), (Ċ.7), (Ċ.8): 

fejn bidla fil-fatti magħrufa (data) personali mogħtija f'punti II.5, kodiċi Ċ.1, II.6, kodiċi Ċ.2 u/jew II.6, kodiċi Ċ.3 ma toħloqx il-ħruġ ta' Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni ġdid, il-fatti magħrufa (data) personali ġodda li jikkorrespondu għal dawn il-punti jistgħu jiġu nklużi skond il-kodiċijiet (Ċ.5), (Ċ.6), (Ċ.7) jew (Ċ.8); huma mbagħad imqassma bi qbil mar-riferenzi f'punti II.5, kodiċi Ċ.1, II.6, kodiċi Ċ.2, II.6, kodiċi Ċ.3 u II.5, kodiċi Ċ.4;

(F) 

massa:

(F.2) 

massa laden massima permessa tal-vettura f'servizz fl-Istat Membru ta' reġistrazzjoni;

(F.3) 

massa laden massima permessa tal-vettura sħiħa f'servizz fl-Istat Membru ta' reġistrazzjoni;

(J) 

kategorija tal-vettura;

(L) 

numru ta' fusien;

(M) 

wheelbase (f'mm);

(N) 

għal vetturi b'total li jaqbeż il-3 500 kg, distribuzzjoni tal-massa laden massima teknikament permessa fost il-fusien:

(N.1) 

fus 1 (f'kg),

(N.2) 

fus 2 (f'kg), fejn xieraq,

(N.3) 

fus 3 (f'kg), fejn xieraq,

(N.4) 

fus 4 (f'kg), fejn xieraq,

(N.5) 

fus 5 (f'kg), fejn xieraq,

(O) 

massa rmunkabbli massima teknikament permessa tal-karru:

(O.1) 

braked (f'kg),

(O.2) 

unbraked (f'kg);

(P) 

magna;:

(P.4) 

veloċità fi skali (f'min-1),

(P.5) 

numru ta' identifikazzjoni tal-magna;

(R) 

kulur tal-vettura;

(T) 

veloċità massima (f'km/siegħa);

(U) 

livell tal-ħoss:

(U.1) 

wieqfa (f'dB(A)),

(U.2) 

veloċità tal-magna (f'min-1),

(U.3) 

drive-by (f'dB(A));

(V) 

emmissjonijiet ta' l-exhaust:

(V.1) 

CO (f'g/km jew g/kWh),

(V.2) 

HC (f'g/km jew g/kWh),

(V.3) 

NOx (f'g/km jew g/kWh),

(V.4) 

HC + NOx (f'g/km),

(V.5) 

partikolaritajiet għal diesel (f'g/km jew g/kWh),

(V.6) 

koeffiċjent ta' korrezzjoni ta' assorbiment għad-diesel (f'min-1),

▼M5

(V.7) 

L-emissjonijiet ta’ CO2 (fi g/km) jew dawk speċifiċi ta’ CO2 fejn indikati fil-pożizzjoni 49.5 taċ-Ċertifikat ta’ Konformità ta’ vetturi tqal definit fl-Appendiċi għall-Anness VIII għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/683 ( 9 ) jew fil-pożizzjoni 49.5 taċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni ta’ vettura individwali definit fl-Appendiċi 1 għall-Anness III għal dak ir-Regolament,

▼M1

(V.8) 

konsum tal-karburant kombinat (f'l/100 km),

(V.9) 

indikazzjoni tal-kategorija ambjentali ta' approvazzjoni tat-tip KE;

riferenza għall-versjoni applikabbli skond id-Direttiva 70/220/KEE ( 10 ) jew id-Direttiva 88/77/KEE ( 11 ).

▼M5

(V.10) 

Il-klassi tal-emissjonijiet ta CO2 ta’ vetturi tqal iddeterminata waqt l-ewwel reġistrazzjoni, f’konformità mal-Artikolu 7ga(2) tad-Direttiva 1999/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 12 );

▼M1

(W) 

kapaċità tat-tank(ijiet tal-karburant) (f'litri);

▼M4

(X) 

prova li vettura tkun għaddiet mit-test tal-affidabilità stradali, id-data tat-test tal-affidabilità stradali li jmiss jew l-iskadenza taċ-ċertifikat attwali.

▼M1

II.7

L-Istati Membri jistgħu jinkludu tagħrif addizzjonali (f'L-ewwel Parti taċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni), b'mod partikulari jistgħu jżidu bejn il-parentesi għall-kodiċijiet ta' identifikazzjoni, kif preskritt skond II.5 U II.6, kodiċijiet nazzjonali addizzjonali.

III.

Speċifikazzjonijiet ta' L-ewwel Parti taċ-Ċertifikazzjoni ta' Reġistrazzjoni fil-forma ta' smart card (Alternattiva għall-kampjun f'format tal-karti deskritt f'Kapitlu II)

III.1   Format ta' card u fatti magħrufa (data) leġibbli bil-għajn

Billi hija card mikro-proċessur, iċ-chip card għandha tiġi disinjata bi qbil mal-livelli stabbiliti msemmija f'Kapitlu III.5. Il-fatti magħrufa (data) reġistrati fuq il-card għandhom ikunu leġibbli b'mezzi ta' qari normali (bħal cards takografiċi).

Stampati fuq quddiem u wara tal-card għandu jkun hemm għall-inqas il-fatti magħrufa speċifikati f'Kapitli II.4 u II.5; dawn il-fatti magħrufa (data) għandhom ikunu leġibbli bil-għajn (għoli ta' karattru minimu: 6 punti w stampati kif ġej: Eżempji ta' forom possibbli huma preżentati f'L-ewwel Figura fl-aħħar ta' din it-taqsima.)

A.   Imprint bażiku

Il-fatti magħrufa (data) bażiċi għandhom jikkontjenu li ġej:

Quddiem

(a) 

In-naħa tal-lemin tal-lokazzjoni taċ-chip:

fil-lingwa(i) ta' l-Istat Membru li qed joħroġ iċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni
— 
il-kliem “Komunità Ewropea”;
— 
l-isem ta' l-Istat Membru li qed joħroġ iċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni;
— 
il-kliem “L-ewwel Parti taċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni”, jew, jekk iċ-ċertifikat jikkonsisti minn parti waħda biss, il-kliem “Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni” stampati f'tipa kbira;
— 
nomina oħra (p.e. nazzjonali ta' qabel) tad-dokument ekwivalenti (b'għażla);
— 
l-isem ta' l-awtorità kompetenti (alternattivament, anke fil-forma ta' imprint personalizzat skond l-Ittra B);
— 
in-numru konsekuttiv mhux ambigwu tad-dokument kif użat fl-Istat Membru (alternattivament, anke fil-forma ta' imprint personalizzat skond l-Ittra B);
(b) 

'L fuq mill-lokazzjoni taċ-chip:

il-marka ta' distinzjoni ta' l-Istat Membru li qed joħroġ iċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni, bajda f'rettanglu blu u mdawwar bi tnax-il stilla safra:

B

Il-Belġju

▼M2

BG

Il-Bulgarija

▼M1

DK

Id-Danimarka

D

Il-Ġermanja

GR

Il-Greċja

E

Spanja

F

Franza

▼M3

HR

Kroazja

▼M1

IRL

L-Irlanda

I

L-Italja

L

Il-Lussemburgu

NL

L-Olanda

A

L-Awstrija

P

Portugal

▼M2

RO

Ir-Rumanija

▼M1

FIN

Il-Finlandja

S

L-Isvezja

UK

Ir-Renju Unit,

(ċ) 

l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw li jżidu, fit-tarf ta' isfel f'tipa żgħira fil-lingwa(i) nazzjonali tagħhom, in-nota: “Dan id-dokument għandu jiġi prodott lil kull persuna awtorizzata li qed jitolbu.”

(d) 

Il-kulur bażiku tal-card huwa aħdar (Pantone 362); alternattivament, transizzjoni ħadra-għal-bajda hija possibbli.

(e) 

Simbolu li jirrappreżenta rota (ara l-forma proposta fl-Istampa 1) għandu jiġi stampat fl-erja ta' l-istampar fir-rokna t'isfel fuq in-naħa tax-xellug ta' quddiem tal-card.

F'każijiet oħra, id-dispożizzjonijiet ta' Kapitlu III.13 għandhom japplikaw.

B.   Imprint ta' personalizzazzjoni

L-imprint ta' personalizzazzjoni għandu jikkontjeni t-tagħrif li ġej:

Quddiem

(a) 

l-isem ta' l-awtorità kompetenti - ara wkoll l-Ittra Aa)

(b) 

l-isem ta' l-awtorità li qed joħroġ iċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni (b'għażla)

(ċ) 

in-numru konsekuttiv mhux ambigwu tad-dokument kif użat fl-Istat Membru - ara wkoll l-Ittra Aa)

(d) 

Il-fatti magħrufa (data) li ġejjin mill-Kapitlu II.5; skond il-Kapitlu II.7, kodiċijiet nazzjonali individwali jistgħu jiżdiedu mal-kodiċijiet armonizzati preċedenti tal-Komunità:Kodiċi

Riferenza

 

 

(A)

numru ta' reġistrazzjoni (numru uffiċċjali tal-liċenza)

(B)

id-data ta' l-ewwel reġistrazzjoni tal-vettura

(I)

data ta' reġistrazzjoni li għaliha jirreferi dan iċ-ċertifikat

fatti magħrufa (data) personali

(Ċ.1)

possessur taċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni

(Ċ.1.1)

kunjom jew isem kummerċjali

(Ċ.1.2)

isem(ismijiet) oħra jew inizjali (fejn xieraq)

(Ċ.1.3)

indirizz fl-Istat Membru ta' reġistrazzjoni fid-data tal-ħruġ tad-dokument

(Ċ.4)

Fejn il-partikularitajiet speċifikati f'Kapitlu II.6, kodiċi Ċ.2 mhumiex inklużi fl-imprint taċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni definit fl-Ittri A u B, riferenza għall-fatt li l-possessur taċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni

(a)  huwa s-sid tal-vettura;

(b)  m'huwiex s-sid tal-vettura;

(ċ)  mhuwiex identifikat miċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni bħala s-sid tal-vettura;

In-naħa ta' wara:

In-naħa ta' wara għandha ġġorr għall-inqas il-bqija tal-fatti magħrufa (data) speċifikati f'Kapitlu II.5; bi qbil mal-Kapitlu II.7, kodiċijiet nazzjonali individwali jistgħu jiżdiedu mal-kodiċijiet armonizzati preċedenti tal-Komunità.Kodiċi

Riferenza

 

 

Fatti magħrufa (data) tal-vettura (f'kunsiderazzjoni tan-noti f'Kapitlu II.5)

 

(D.1)

għamla

 

(D.2)

tip (varjant/versjoni, fejn ikun xieraq)

 

(D.3)

deskrizzjoni(jiet) kummerċjali

(E)

numru ta' identifikazzjoni tal-vettura

(F.1)

massa laden massima teknikament permessa, minbarra għal muturi (kg)

(G)

massa tal-vettura f'servizz mal-bodywork, u ma' mezz ta' tagħqid bl-irbit (coupling) fil-każ ta' rmunkar vettura f'servizz minn kull kategorija oħra għajr M1 (kg)

(H)

perjodu ta' validità, jekk mhux bla limitu

(K)

numru ta' approvazzjoni tat-tip (jekk disponibbli)

(P.1)

spostazzjoni (ċm3)

(P.2)

qawwa nominali (kW)

(P.3)

tip ta' karburant jew sors ta' qawwa

(Q)

l-iskala ta' qawwa/piż (f'kW/kg) (għal muturi biss)

(S.1)

numru ta' postijiet bil-qieghda, inkluż tas-sewwieq,

(S.2)

numru ta' postijiet bil-wieqfa (fejn xieraq)

Ta' B'għażla, fatti magħrufa (data) addizzjonali minn II.6 (bil-kodiċijiet armonizzati) u II.7 jistgħu jiżdiedu fuq in-naħa ta' wara tal-card.

Ċ.   Karatteristiċi fiżiċi ta' sigurtà ta' lis-smart card

It-theddid għas-sigurtà fiżika ta' dokumenti huma:

— 
Produzzjoni ta' cards foloz: li toħloq oġġett ġdid li jġorr xebħ kbir għad-dokument, jew billi jsir mil-bidu nett jew billi jiġi kkupjat minn dokument oriġinali.
— 
Tibdil fil-materjal: jinbidel karatteristiku ta' dokument oriġinali, p.e. jiġu modifikati xi wħud mill-fatti magħrufa (data) stampati fuq id-dokument.

Il-karta wżata għal L-ewwel Parti taċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni għandha ssir b'sigurtà kontra l-frodi permezz ta' mill-inqas tlieta mill-metodi ta' teknika li ġejjin:

— 
mikrostampar,
— 
stampar guilloche*,
— 
stampar bħal qawsalla (iridescent),
— 
inċiżjoni bil-laser,
— 
linka florexxenti ultraviolet,
— 
linka b' kulur dipendenti fuq l-angolu li jidher*,
— 
linka b' kulur dipendenti fuq it-temperatura*,
— 
custom holograms*,
— 
dehriet varjabbi tal-laser,
— 
dehriet varjabbli ottiċi.

L-Istati Membri huma ħielsa biex idaħħlu karatteristiċi addizzjonali ta' sigurtà.

Bħala bażi, il-metodi ta' teknika indikati b'asterisk għandhom jiġu preferuti għaliex jippermettu l-uffiċjali ta' infurzar tal-liġi biex jispezzjonaw il-validità tal-card mingħajr xi mezzi speċjali.