Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0427

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/427 tat-8 ta' Marzu 2017 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2012/535/UE dwar il-miżuri ta' emerġenza għall-prevenzjoni tat-tixrid fl-Unjoni tal-Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (in-nematodu tal-injam tal-arżnu) (notifikata bid-dokument C(2017) 1482)

C/2017/1482

OJ L 64, 10.3.2017, p. 109–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/427/oj

10.3.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 64/109


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/427

tat-8 ta' Marzu 2017

li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2012/535/UE dwar il-miżuri ta' emerġenza għall-prevenzjoni tat-tixrid fl-Unjoni tal-Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (in-nematodu tal-injam tal-arżnu)

(notifikata bid-dokument C(2017) 1482)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta' Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta' organiżmi ta' ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità (1), u b'mod partikolari r-raba' sentenza tal-Artikolu 16(3) tagħha,

Billi:

(1)

Fid-dawl tas-sitwazzjoni kritika tan-nematodu tal-injam tal-arżnu (pine wood nematode — PWN) fil-Portugall u xi sejbiet fi Spanja, f'Settembru 2014 ġiet stabbilita Task Force magħmula minn għadd ta' esperti tal-Istati Membri bil-ħsieb li jingħata appoġġ lill-Portugall fil-konteniment u lill-Spanja fl-eradikazzjoni tal-PWN fit-territorji rispettivi tagħhom, filwaqt li jiġi evitat it-tixrid tiegħu fil-bqija tat-territorju tal-Unjoni.

(2)

Fit-22 ta' Ġunju 2016, it-Task Force dwar il-PWN ippubblikat rapport li fih għadd ta' rakkomandazzjonijiet. Barra minn hekk, ġie akkwistat għarfien xjentifiku ulterjuri bħala parti mill-proġett REPHRAME (2).

(3)

Huwa neċessarju li tiddaħħal definizzjoni ta' “pjanta affettwata minn nirien jew tempesti” biex jiġu identifikati pjanti suxxettibbli li għalihom għandhom jiġu applikati l-miżuri rispettivi.

(4)

L-Organizzazzjoni Ewropea tal-Protezzjoni tal-Pjanti żviluppat standards internazzjonali dwar il-pjanijiet ta' kontinġenza. Sabiex tkun żgurata l-konsistenza ma' dawk l-Istandards Internazzjonali (3) u biex tittejjeb iċ-ċarezza u l-effikaċja tal-pjanijiet ta' kontinġenza, ir-regoli dwar il-pjanijiet ta' kontinġenza għandhom jistabbilixxu f'aktar dettall il-kompiti tal-korpi uffiċjali responsabbli, il-laboratorji u l-operaturi.

(5)

Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv, u b'kont meħud tat-titjib tas-sitwazzjoni kif indikat mir-riżultat tal-verifiki li saru mill-Portugall u minn Spanja sa issa, ir-riżultati tal-kontrolli mwettqa skont l-Artikolu 11(3) tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/535/UE (4) għandhom ikunu ppreżentati fuq bażi annwali u mhux aktar fuq bażi ta' kull xahar. Ir-riżultati tal-miżuri meħuda skont l-Artikoli 6 u 7 ta' dik id-Deċiżjoni, meta applikabbli, għandhom jiġi kkomunikati sat-30 ta' April ta' kull sena biex tiġi żgurata l-preżentazzjoni f'waqtha ta' informazzjoni rilevanti li tikkonċerna l-perjodu ta' qabel il-bidu tal-istaġun ta' migrazzjoni tal-vettur.

(6)

L-esperjenza fil-Portugall u fi Spanja, kif ukoll studji tekniċi u xjentifiċi, jindikaw li d-detezzjoni tal-PWN fuq l-arżnu li jkun jidher b'saħħtu hija estremament improbabbli, filwaqt li t-teħid ta' kampjuni ta' zkuk maqtugħin, il-fdalijiet tat-tqattigħ u l-fdalijiet li jseħħu b'mod naturali li juru sinjali ta' attività ta' insetti vetturi jista' jkun importanti ħafna biex tinstab il-preżenza tal-PWN f'żoni fejn is-sintomi ta' dbiel tal-arżnu ma jkunux mistennija li jseħħu. L-Annessi I u II tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2012/535/UE għandhom għalhekk jiġu emendati skont dan.

(7)

Evidenza rrappurtata mit-Task Force kkonfermat li nirien fil-foresti li jokkorru waqt l-istaġun ta' migrazzjoni tal-vettur jattiraw b'mod immedjat vetturi minn distanzi twal, u wkoll għal xi żmien wara li jkun sar il-ħruq. It-tneħħija u r-rimi immedjat ta' pjanti f'żoni li jkunu ġew affettwati min-nar ma jnaqqsux l-attrazzjoni u, fil-fatt, jistgħu jwasslu għal riskju ta' aktar tixrid ta' vetturi. L-Istati Membri għandhom għalhekk jitħallew jipproċedu bil-qtugħ u t-tneħħija tal-pjanti suxxettibbli li jinsabu f'dawk iż-żoni affettwati bin-nar qabel il-bidu tal-perjodu li jmiss waqt l-istaġun ta' migrazzjoni tal-vettur.

(8)

L-esperjenza wriet li sabiex ikun żgurat l-aqwa użu tar-riżorsi disponibbli, l-istħarriġiet fiż-żoni infestati msemmija fil-punt 2 tal-Anness II tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2012/535/UE għandhom ikunu ffokati fuq il-partijiet taż-żona infestata li jkunu maġenb żoni ta' lqugħ, b'mod li jistgħu jittieħdu miżuri xierqa biex irażżnu l-PWN għal dawk il-partijiet ta' żoni infestati fejn huwa magħruf li jeżisti u biex jiġi evitat it-tixrid fiż-żoni ta' lqugħ.

(9)

L-Istati Membri jistgħu jnaqqsu r-raġġ tat-tqaċċit totali tas-siġar minn 500 m sa 100 m jekk, abbażi ta' attivitajiet ta' stħarriġ imwettqa skont l-Istandard Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji Nru 4 (5), u b'kont meħud tal-kapaċità ta' tixrid tal-vetturi, ma jkun hemm l-ebda evidenza ta' preżenza ta' vetturi f'dik il-parti tat-territorju.

(10)

L-esperjenza kkonfermat li t-trattament tal-injam identifikat fiż-żona demarkata waqt l-istaġun ta' migrazzjoni tal-vettur, kif meħtieġ skont il-punt 8 tal-Anness I u l-punt 3(c) tal-Anness II tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2012/535/UE jista' ma jkunx dejjem addattat biex jipprevjeni aktar tixrid ta' PWN f'każ ta' zkuk li jkunu kkolonizzati minn vetturi matul is-sena ta' qabel l-attivitajiet tal-istħarriġ. L-Istat Membru jista' jiddeċiedi, għalhekk, biex b'mod immedjat jeqred it-tali injam fuq il-post.

(11)

Għalhekk, jenħtieġ li d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2012/535/UE tiġi emendata skont dan,

(12)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Emendi fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2012/535/UE

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2012/535/UE hija emendata kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 1, jiżdied il-punt (h) li ġej:

“(h)

“il-pjanta affettwata minn nirien jew tempesti” tfisser kull pjanta suxxettibbli li tkun saritilha l-ħsara minn nirien jew tempesti b'tali mod li tippermetti ovipożizzjoni mill-vettur.”

(2)

L-Artikolu 4(2) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“2.   Il-pjan ta' kontinġenza għandu jistabbilixxi dan li ġej:

(a)

taqsima speċifika li tipprovdi informazzjoni fil-qosor dwar il-valutazzjoni tar-riskju ta' PWN għall-Istat Membru kkonċernat, inkluż informazzjoni ta' sfond dwar il-bijoloġija tal-PWN, is-sintomi mistennija u l-ospitanti affettwati, kif ukoll metodi ta' detezzjoni, il-mogħdijiet ewlenin għad-dħul u għat-tixrid ulterjuri, inkluż rakkomandazzjonijiet ta' kif jista' jitnaqqas ir-riskju tad-dħul, tal-istabbiliment u tat-tixrid tiegħu;

(b)

ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-korpi involuti fl-eżekuzzjoni tal-pjan, f'każ ta' preżenza kkonfermata jew issuspettata uffiċjalment tal-PWN, kif ukoll il-katina ta' kmand u l-proċeduri għall-koordinazzjoni tal-azzjonijiet li għandhom jittieħdu minn korpi uffiċjali responsabbli, awtoritajiet pubbliċi oħra, entitajiet delegati jew persuni fiżiċi involuti, laboratorji u operaturi;

(c)

il-kundizzjonijiet ta' aċċess tal-korpi uffiċjali responsabbli għall-post tal-operaturi u persuni oħra;

(d)

il-kundizzjonijiet tal-aċċess tal-korpi uffiċjali responsabbli, fejn meħtieġ, għal-laboratorji, it-tagħmir, il-persunal, l-għarfien espert estern u r-riżorsi meħtieġa għall-qerda rapida u effettiva jew, meta xieraq, it-trażżin tal-PWN;

(e)

il-miżuri li għandhom jittieħdu dwar il-forniment ta' informazzjoni lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra, l-operaturi kkonċernati u l-pubbliku fir-rigward tal-preżenza tal-PWN u l-miżuri meħuda kontra l-PWN f'każ li l-preżenza tagħha tkun ikkonfermata jew issuspettata uffiċjalment;

(f)

l-arranġamenti għar-reġistrazzjoni tas-sejbiet tal-preżenza tal-PWN;

(g)

il-protokolli li jiddeskrivu l-metodi ta' eżamijiet viżivi, it-teħid ta' kampjuni u t-testijiet tal-laboratorju;

(h)

il-proċeduri, u l-persuni responsabbli, għall-qafas ta' koordinazzjoni mal-Istati Membri ġirien u, meta jkun applikabbli, mal-pajjiżi terzi ġirien.

Il-kontenut tal-pjan ta' kontinġenza għandu jqis ir-riskju li l-organiżmu speċifikat jirrappreżenta lill-Istat Membru kkonċernat.”

(3)

L-Artikolu 9(3) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“3.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn sat-30 ta' April ta' kull sena, rapport bir-riżultati tal-miżuri meħudin skont l-Artikoli 6 u 7 bejn l-1 ta' April tas-sena ta' qabel u l-31 ta' Marzu tas-sena ta' komunikazzjoni.

Dan ir-rapport għandu jinkludi l-elementi kollha li ġejjin:

(a)

l-għadd ta' sejbiet u l-postijiet fejn instabet il-preżenza tal-PWN, inklużi mapep, identifikati rispettivament għaż-żona infestata u kull żona ta' lqugħ;

(b)

l-għadd ta' pjanti mejtin, ta' pjanti morda jew ta' pjanti affettwati minn nirien jew tempesti li ġew identifikati, bi speċifikazzjoni tal-għadd ta' pjanti li jkunu jinqerdu kompletament permezz ta' nirien tal-foresti jew permezz ta' maltempata;

(c)

l-għadd ta' pjanti mejtin, ta' pjanti morda jew ta' pjanti affettwati minn nirien jew tempesti li jkunu ttieħdu bħala kampjun;

(d)

l-għadd ta' kampjuni meħuda minn pjanti mejtin, pjanti morda jew pjanti affettwati minn nirien jew tempesti u ttestjati għall-preżenza tal-PWN;

(e)

l-għadd ta' kampjuni li jkunu rriżultaw pożittivi fit-test għal PWN;

(f)

l-għadd ta' pjanti mejtin u ta' pjanti morda jew ta' pjanti li ġew affettwati minn nirien jew tempesti li ġew eliminati, bi speċifikazzjoni tal-għadd ta' pjanti li kienu identifikati qabel il-bidu tal-perjodu rilevanti;

(g)

l-għadd u l-post ta' nases u l-perjodu ta' monitoraġġ, kif ukoll l-għadd ta' vetturi maqbuda, l-ispeċi kkonċernati, l-għadd ta' vetturi analizzati għall-preżenza tal-PWN, l-għadd ta' kampjuni analizzati għall-preżenza tal-PWN fiż-żoni ta' lqugħ u fiż-żoni infestati rispettivament, inkluż l-għadd ta' kampjuni li jkunu ttestjaw pożittivi għall-PWN, jekk ikun hemm.

L-Istati Membri għandhom jiġbru l-informazzjoni msemmija fil-punti (b) u (f) waqt il-perjodi li ġejjin: Mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu, mill-1 ta' April sal-31 ta' Ottubru u mill-1 ta' Novembru sal-31 ta' Diċembru tas-sena ta' qabel u mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu tas-sena tal-komunikazzjoni.

Meta ssir il-komunikazzjoni ta' din l-informazzjoni, l-Istati Membri għandhom jagħmlu referenza għall-perjodu tal-ġbir ikkonċernat.”

(4)

Fl-Artikolu 11(3), l-ewwel subparagrafu għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.   L-Istati Membri għandhom, sat-30 ta' April ta' kull sena, jikkomunikaw mal-Istati Membri l-oħra u mal-Kummissjoni l-ħin u r-riżultati tal-kontrolli msemmija fil-paragrafi 1 u 2 mwettqa matul is-sena preċedenti.”

(5)

L-Annessi I u II huma emendati kif stabbilit fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Destinatarji

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta' Marzu 2017.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  Development of improved methods for detection, control and eradication of pine wood nematode in support of EU Plant Health Policy (REPHRAME) — Proġett ta' Riċerka tal-UE Nru 265483.

(3)  2009 OEPP/EPPO, Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 39, 471–474 “Generic elements for contingency plans”.

(4)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/535/UE tas-26 ta' Settembru 2012 dwar il-miżuri ta' emerġenza għall-prevenzjoni tat-tixrid fl-Unjoni tal-Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (in-nematodu tal-injam tal-arżnu) (ĠU L 266, 2.10.2012, p. 42).

(5)  Secretariat of the International Plant Protection Convention (1995), International Standard for Phytosanitary Measures 4: Requirements for the establishment of pest free areas.


ANNESS

L-Annessi tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2012/535/UE huma emendati kif ġej:

(1)

L-Anness I huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-punt (2), it-tielet subparagrafu, jinbidel b'dan li ġej:

“Il-pjanti mejtin jew il-pjanti morda kollha u għadd ta' pjanti li jkunu jidhru b'saħħithom magħżula skont ir-riskju tat-tixrid tal-PWN fil-każ partikolari għandu jittiħdilhom kampjun wara t-tqaċċit totali tal-pjanti. It-teħid tal-kampjuni għandu jsir f'diversi partijiet ta' kull pjanta inkluża l-quċċata, u b'mod partikolari f'dawk il-partijiet fejn is-sinjali ta' attività tal-insetti vetturi huma viżibbli. Il-kampjuni għandhom jittieħdu wkoll minn zkuk maqtugħin, minn fdalijiet tat-tqattigħ u minn fdalijiet li jseħħu b'mod naturali, li juru sinjali ta' attività ta' insetti vetturi, u li jinsabu f'partijiet taż-żoni demarkati fejn sintomi ta' dbiel tal-pjanti suxxettibbli ma jkunux mistennija li jseħħu jew ikunu mistennija li jseħħu fi stadju aktar tard. Dawk il-kampjuni għandhom jiġu ttestjati għall-preżenza tal-PWN.”

(b)

il-punt 4 jinbidel b'dan li ġej:

“4.

Meta japplika l-punt 3, kull pjanta suxxettibbli eżentata mit-tqaċċit totali u li tinsab bejn 100 m u 500 m mill-pjanti suxxettibbli li fihom ikun instab il-PWN, għandha tkun spezzjonata qabel, matul u wara l-istaġun migratorju tal-vetturi, għal sinjali jew sintomi tal-preżenza tal-PWN.

F'każ li dawn is-sinjali jew is-sintomi huma preżenti, il-pjanta għandha tittieħed għall-kampjun u ssirilha test għall-preżenza tal-PWN. It-teħid ta' kampjun ta' dawk il-pjanti suxxettibbli għandu jsir f'diversi partijiet ta' kull pjanta inkluża fil-quċċata. L-Istat Membru kkonċernat għandu, fi ħdan l-istaġun migratorju, iwettaq stħarriġ intensiv ta' vetturi permezz tat-teħid ta' kampjuni u tal-ittestjar ta' dawk il-vetturi għall-preżenza tal-PWN.

Dawk il-miżuri għandhom japplikaw sat-tlestija ta' eradikazzjoni kif previst fl-Artikolu 6(1) jew sakemm il-miżuri ta' trażżin kif previsti fl-Artikolu 7(1) ikunu ġew approvati.”

(c)

il-punt 5 jinbidel b'dan li ġej:

“5.

Meta Stat Membru jkollu evidenza li l-vettur ma kienx preżenti fiż-żona kkonċernata għal dawn l-aħħar tliet snin, abbażi ta' stħarriġ għall-preżenza tal-vettur skont l-Istandard Internazzjonali FAO għall-Miżuri Fitosanitarji Nru 4 (*1) u b'kont meħud tal-kapaċità ta' tixrid tal-vetturi, ir-raġġ minimu ta' żona demarkata b'mod ċar għandu jkun 100 m madwar kull pjanta suxxettibbli fejn tkun instabet il-preżenza tal-PWN.

L-evidenza għandha tiġi inkluża fil-komunikazzjoni prevista fl-Artikolu 9(1).

(*1)  Secretariat of the International Plant Protection Convention (1995), International Standard for Phytosanitary Measures 4: Requirements for the establishment of pest free areas.”"

(d)

il-punt 6 jinbidel b'dan li ġej:

“6.

L-Istati Membri għandhom iwettqu, waqt u barra l-istaġun migratorju tal-vettur, stħarriġ tal-pjanti suxxettibbli fiż-żoni demarkati billi jispezzjonaw, jieħdu kampjuni u jwettqu testijiet fuq dawk il-pjanti u l-vettur għall-preżenza tal-PWN. Huma għandhom iwettqu wkoll stħarriġ tal-vettur tal-PWN matul l-istaġun migratorju. Dak l-istħarriġ għandu jkun partikolarment iffukat fuq il-pjanti suxxettibbli li jkunu mejtin, morda jew li jkunu f'żoni milqutin minn nirien jew tempesti. It-teħid ta' kampjuni ta' dawk il-pjanti suxxettibbli għandu jsir f'diversi partijiet ta' kull pjanta inkluża fil-quċċata. Dan l-istħarriġ għandu jsir ukoll fuq zkuk maqtugħin, fuq residwi tal-qtugħ, fuq residwi li jseħħu b'mod naturali li juru sinjali ta' attività ta' insetti vetturi u li jinsabu f'partijiet taż-żoni demarkati fejn sintomi ta' dbiel tal-pjanti suxxettibbli ma jkunux mistennija li jseħħu jew ikunu mistennija li se jseħħu aktar tard. L-intensità tal-istħarriġ fi ħdan 3 000 m madwar kull pjanta suxxettibbli li fiha jkun instab il-PWN, għandha tkun tal-anqas erba' darbiet ogħla milli minn 3 000 m sal-periferija ta' barra taż-żona ta' lqugħ.”

(e)

Fil-punt 7, l-ewwel paragrafu jinbidel b'dan li ġej:

“7.

L-Istati Membri għandhom, fiż-żona demarkata kollha, jidentifikaw u jqaċċtu għalkollox il-pjanti suxxettibbli kollha fejn ikun instab il-PWN, u dawk li jkunu mejtin, morda jew jinsabu f'żoni milqutin minn nirien jew tempesti. Huma għandhom ineħħu u jarmu l-pjanti li jkunu tqaċċtu għalkollox u l-fdalijiet taz-zkuk isserrati, filwaqt li jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji kollha biex iwaqqfu t-tixrid tal-PWN u l-vettur sa ma jintemm it-tqaċċit totali tal-pjanti. Huma għandhom jirrispettaw il-kundizzjonijiet li ġejjin.”

(f)

fil-punt 8, it-tieni subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:

“Meta Stat Membru jikkonkludi li t-tqaxxir tal-qoxra tas-siġar, it-trattament b'insettiċida li tkun magħrufa li hija effettiva kontra l-vettur u l-kopertura b'xibka tal-insetti għasra ġo tali insettiċida mhumiex adattati, l-injam, li ma tkunx tneħħietlu l-qoxra, għandu jinqered minnufih fuq il-post.

L-iskart prodott mill-injam fil-waqt li jitqaċċtu għalkollox il-pjanti suxxettibbli u li jitħalla fil-post u injam mhux imqaxxar mill-qoxra taz-zokk li jinqered fil-post għandu jitqatta' f'laqx li jkun inqas minn 3 cm oħxon u inqas minn 3 cm wiesa'.”

(g)

jiddaħħal il-punt 8a li ġej:

“8a.

B'deroga mill-punt 7(b), meta Stat Membru jikkonkludi li t-tqaċċit totali u t-tneħħija ta' pjanti suxxettibbli milquta minn nirien jew tempesti, waqt l-istaġun migratorju tal-vettur, ma jkunx adattat, l-Istat Membru kkonċernat jista' jiddeċiedi li jipproċedi bit-tqaċċit totali u t-tneħħija ta' dawn il-pjanti qabel il-bidu tal-istaġun migratorju li jmiss.

Mingħajr preġudizzju għall-punt 6, l-Istat Membru kkonċernat għandu, fi żmien l-istaġun migratorju, iwettaq stħarriġ intensiv fiż-żona milquta minn nirien jew tempesti bit-teħid ta' kampjuni u l-ittestjar ta' dawk il-vetturi għall-preżenza ta' PWN u, jekk jiġi kkonfermat, iwettaq stħarriġ tal-pjanti suxxettibbli li jinsabu fiż-żona tal-inħawi, billi jispezzjona, jieħu kampjuni u jwettaq testijiet ta' dawk il-pjanti li juru sinjali jew sintomi tal-preżenza tal-PWN jew tal-vetturi tiegħu.”

(2)

L-Anness II huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt 2 jinbidel b'dan li ġej:

“2.

L-Istati Membri għandhom iwettqu stħarriġ annwali dwar il-pjanti suxxettibbli u l-vettur fiż-żoni infestati billi jispezzjonaw, jieħdu kampjuni u jwettqu testijiet fuq dawk il-pjanti u l-vettur għall-preżenza tal-PWN. Dak l-istħarriġ għandu jkun partikolarment iffukat fuq il-pjanti suxxettibbli li jkunu mejtin, morda jew li jkunu f'żoni milqutin minn nirien jew tempesti. Dawn għandhom ikunu ffukati fuq partijiet taż-żona infestata li jkunu maġenb iż-żoni ta' lqugħ, bl-għan li jippreservaw dawn iż-żoni. L-Istati Membri għandhom iqaċċtu għalkollox il-pjanti suxxettibbli kollha fejn ikun instab il-PWN u jneħħu u jarmu dawk il-pjanti u l-fdalijiet taz-zkuk isserrati, filwaqt li jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji kollha biex il-PWN u l-vettur tiegħu ma jixterdux.”

(b)

il-punt 3 jinbidel b'dan li ġej:

“3.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri li ġejjin fiż-żoni ta' lqugħ:

(a)

L-Istati Membri għandhom iwettqu barra u waqt l-istaġun migratorju tal-vettur, stħarriġ dwar il-pjanti suxxettibbli fiż-żoni ta' lqugħ billi jispezzjonaw, jieħdu kampjuni u jwettqu testijiet fuq dawk il-pjanti u l-vettur għall-preżenza tal-PWN. Huma għandhom iwettqu wkoll stħarriġ tal-vettur tal-PWN matul l-istaġun migratorju. Dak l-istħarriġ għandu jkun partikolarment iffukat fuq il-pjanti suxxettibbli li jkunu mejtin, morda jew milquta minn nirien jew tempesti, u fuq vetturi li jinsabu f'żoni fejn huwa probabbli li l-PWN ikun preżenti jew fejn huwa mistenni li s-sintomi jimmanifestaw irwieħhom iktar tard. It-teħid ta' kampjuni ta' pjanti suxxettibbli għandu jsir f'diversi partijiet ta' kull pjanta inkluża fil-quċċata. Dan l-istħarriġ għandu jsir ukoll fuq zkuk maqtugħin, fuq ir-residwi tal-qtugħ, fuq ir-residwi li jseħħu b'mod naturali li juru sinjali ta' attività ta' insetti vetturi u li jinsabu f'partijiet taż-żoni demarkati fejn mhumiex mistennija li jseħħu s-sintomi ta' dbiel fil-pjanti suxxettibbli.

(b)

L-Istati Membri għandhom, fiż-żoni ta' lqugħ ikkonċernati kollha, jidentifikaw u jqaċċtu għalkollox il-pjanti suxxettibbli li jkunu mejtin, morda jew li jkunu f'żoni milqutin minn nirien jew tempesti. Huma għandhom ineħħu u jarmu l-pjanti li jkunu tqaċċtu għalkollox u l-fdalijiet taz-zkuk isserrati, filwaqt li jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji kollha biex iwaqqfu t-tixrid tal-PWN u l-vettur tiegħu, sa ma jintemm it-tqaċċit totali u waqtu u bil-kundizzjonijiet li ġejjin:

(i)

Il-pjanti suxxettibbli identifikati barra mill-istaġun migratorju tal-vettur għandhom, qabel l-istaġun ta' migrazzjoni li jkun imiss, jitqaċċtu għalkollox u jinqerdu fuq il-post, jinġarru taħt kontroll uffiċjali lejn iż-żona infestata jew jitneħħew. Fl-aħħar każ, l-injam u l-qoxra ta' dawk il-pjanti għandhom jiġu trattati, kif inhu stabbilit fil-punt 2(a) tat-Taqsima 1 tal-Anness III jew ipproċessati, kif inhu stabbilit fil-punt 2(b) tat-Taqsima 2 tal-Anness III.

(ii)

Il-pjanti suxxettibbli identifikati waqt l-istaġun migratorju tal-vettur għandhom minnufih jitqaċċtu għakollox u jinqerdu fuq il-post, jinġarru taħt kontroll uffiċjali lejn iż-żona infestata jew jitneħħew. Fl-aħħar każ, l-injam u l-qoxra ta' dawk il-pjanti għandhom jiġu trattati, kif inhu stabbilit fil-punt 2(a) tat-Taqsima 1 tal-Anness III jew ipproċessati, kif inhu stabbilit fil-punt 2(b) tat-Taqsima 2 tal-Anness III.

Il-pjanti suxxettibbli li jitqaċċtu għalkollox, barra l-pjanti li jinqerdu kompletament bin-nirien tal-foresti, għandu jitteħdilhom kampjun u jsirulhom testijiet għall-preżenza tal-PWN, skont skema ta' teħid ta' kampjuni li tista' tikkonferma b'affidabbiltà ta' 99 % li l-livell tal-preżenza tal-PWN f'dawk il-pjanti suxxettibbli huwa aktar baxx minn 0,02 %.

B'deroga mill-punt (ii), meta l-Istat Membru jikkonkludi li t-tqaċċit totali u t-tneħħija ta' pjanti suxxettibbli identifikati waqt l-istaġun migratorju u li ġew milquta minn nirien jew tempesti mhumiex adattati, l-Istat Membru kkonċernat jista' jiddeċiedi li jipproċedi bit-tqaċċit totali u t-tneħħija ta' dawn il-pjanti qabel il-bidu tal-istaġun migratorju li jmiss. Waqt li jsir dan it-tqaċċit totali u jitneħħew il-pjanti mill-post, il-pjanti suxxettibbli kkonċernati għandhom jinqerdu fuq il-post jew inkella jitneħħew u l-injam u l-qoxra tagħhom jiġu trattati, kif inhu stabbilit fil-punt 2(a) tat-Taqsima 1 tal-Anness III, jew ipproċessati, skont il-punt 2(b) tat-Taqsima 2 tal-Anness III. Meta tapplika din id-deroga, u mingħajr preġudizzju għall-punt (a), l-Istat Membru kkonċernat għandu, fl-istaġun migratorju, iwettaq stħarriġ intensiv fiż-żona milquta minn nirien jew minn tempesti permezz tat-teħid ta' kampjuni u tal-ittestjar ta' dawk il-vetturi għall-preżenza ta' PWN u, jekk jiġi kkonfermat, iwettaq stħarriġ tal-pjanti suxxettibbli li jinsabu fiż-żona tal-inħawi, billi jispezzjona, jieħu kampjuni u jwettaq testijiet ta' dawk il-pjanti li juru sinjali jew sintomi tal-preżenza tal-PWN.

(c)

Fir-rigward tal-injam suxxettibbli identifikat fiż-żona ta' lqugħ waqt l-istaġun migratorju tal-vettur, kif inhu msemmi fil-punt (b), l-Istati Membri għandhom ineħħu l-qoxra taz-zkuk tal-pjanti suxxettibbli li jkunu tqaċċtu għalkollox, jew jittrattaw dawk iz-zkuk b'insettiċida li tkun magħrufa li hija effettiva kontra l-vettur jew jgħattu dawk iz-zkuk b'xibka tal-insetti mgħaddsa ġo tali insettiċida eżatt wara t-tqaċċit totali tal-pjanti.

Wara t-tqaxxir, it-trattament jew il-kopertura, l-injam suxxettibbli għandu, b'superviżjoni uffiċjali, jittieħed minnufih f'post ta' ħażna jew f'faċilità awtorizzata għat-trattament. L-injam, li ma tkunx tneħħietlu l-qoxra għandu, fil-post tal-ħażna tiegħu jew fil-faċilità awtorizzata għat-trattament, jiġi trattat minnufih għal darba oħra b'insettiċida li jkun magħruf li hija effettiva kontra l-vettur jew jitgħatta b'xibka tal-insetti mgħaddsa ġo tali insettiċida.

L-iskart prodott mill-injam meta jitqaċċtu għalkollox il-pjanti suxxettibbli u li jitħalla fil-post għandu jitqatta' f'laqx ta' ħxuna u wisa' ta' anqas minn 3 cm.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, meta l-Istat Membru jikkonkludi li t-tqaxxir tal-qoxra, it-trattament b'insettiċida li tkun magħrufa li hija effettiva kontra l-vettur u l-kopertura b'xibka tal-insetti għasra ġo tali insettiċida mhumiex adattati, l-injam, li ma tkunx tneħħietlu l-qoxra, għandu jinqered minnufih fuq il-post. Meta tapplika din id-deroga, l-iskart prodott mill-injam meta jitqaċċtu għalkollox il-pjanti suxxettibbli li jitħalla fil-post u l-injam li ma tkunx tneħħietlu l-qoxra tiegħu li jkun inqered fil-post, għandu jitqatta' f'laqx li jkun inqas minn 3 cm oħxon u inqas minn 3 cm wiesa'.”Top