EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1096

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1096 tas-6 ta' Lulju 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1251/2008 rigward ir-rekwiżiti għat-tqegħid fis-suq ta' kunsinni ta' ċerti speċijiet ta' ħut maħsuba għall-Istati Membri jew għal partijiet tagħhom li għandhom miżuri nazzjonali rigward l-alfavirus tas-salmonidi (SAV) approvati bid-Deċiżjoni 2010/221/UE (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

C/2016/4162

OJ L 182, 7.7.2016, p. 28–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1096/oj

7.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 182/28


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1096

tas-6 ta' Lulju 2016

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1251/2008 rigward ir-rekwiżiti għat-tqegħid fis-suq ta' kunsinni ta' ċerti speċijiet ta' ħut maħsuba għall-Istati Membri jew għal partijiet tagħhom li għandhom miżuri nazzjonali rigward l-alfavirus tas-salmonidi (SAV) approvati bid-Deċiżjoni 2010/221/UE

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2006/88/KE tal-24 ta' Ottubru 2006 dwar il-ħtiġiet tas-saħħa tal-annimali għall-annimali tal-akkwakultura u l-prodotti tagħhom, u dwar il-prevenzjoni u l-kontroll ta' ċertu mard f'annimali akkwatiċi (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 43 u 61(3) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1251/2008 (2) jistipula l-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti dwar iċ-ċertifikazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-importazzjoni tal-annimali tal-akkwakultura fl-Istati Membri jew f'partijiet tagħhom li huma suġġetti għal miżuri nazzjonali approvati bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/221/UE (3).

(2)

Id-Deċiżjoni 2010/221/UE tippermetti lill-Istati Membri li huma elenkati fl-Anness I jew fl-Anness II li jimponu l-kundizzjonijiet fuq it-tqegħid fis-suq u fuq l-importazzjoni ta' speċijiet ta' ħut li huma suxxettibbli għall-alfavirus tas-salmonidi (SAV) f'żoni li huma meqjusa ħielsa minn dik il-marda jew li huma koperti minn programm ta' sorveljanza approvat. Il-konsenji tal-ispeċijiet ta' ħut li huma suxxettibbli għall-SAV maħsubin għat-trobbija, għal żoni ta' żamma, għal meded ta' ilma għas-sajd ripopolati artifiċjalment, għal faċilitajiet ornamentali miftuħa u għall-istokkjar mill-ġdid, għandhom joriġinaw minn żoni fejn l-istatus tas-saħħa huwa ekwivalenti, u għandhom ikollhom magħhom ċertifikat tas-saħħa tal-annimali li jiċċertifika l-konformità ma' dawn ir-rekwiżiti.

(3)

Biex ikun aċċertat li dawn ir-rekwiżiti jkunu rispettati, jixraq li fil-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa stabbilit fil-Parti A tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1251/2008 ikun hemm referenza għall-SAV.

(4)

Il-Parti C tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1251/2008 telenka l-ispeċijiet suxxettibbli għall-mard li dwaru ġew approvati l-miżuri nazzjonali skont id-Deċiżjoni 2010/221/UE. Il-Kodiċi tas-Saħħa tal-Annimali Akwatiċi (il-Kodiċi Akwatiku) u l-Manwal għat-Testijiet Dijanjostiċi tal-Annimali Akwatiċi (il-Manwal Akwatiku) adottati mill-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE) preżentament jelenkaw is-Salamun tal-Atlantiku (Salmo salar), it-trota qawsalla (Oncorynchus mykiss) u t-trota kannella (Salmo trutta) bħala speċijiet li huma suxxettibbli għall-SAV. Għall-fini taċ-ċarezza legali dwar il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1251/2008, għandha tiddaħħal referenza għall-SAV u għall-ispeċijiet tal-ħut li huma suxxettibbli għal dan il-virus fil-Parti C tal-Anness II ta' dak ir-Regolament.

(5)

Għaldaqstant ir-Regolment (KE) Nru 1251/2008 għandu jiġi emendat skont dan.

(6)

Jixraq li l-Istati Membri u l-industrija jingħataw biżżejjed żmien biex jattwaw il-miżuri meħtieġa biex jikkonformaw mar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament.

(7)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-Partijiet A u C tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1251/2008 qed jinbidlu bit-test stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Ottubru 2016.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Lulju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 328, 24.11.2006, p. 14.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1251/2008 tat-12 ta' Diċembru 2008 li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 2006/88/KE fir-rigward tal-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-importazzjoni fil-Komunità ta' annimali tal-akkwakultura u prodotti tagħhom u li jistabbilixxi lista ta' speċi li jgħaddu l-mard (ĠU L 337, 16.12.2008, p. 41).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/221/UE tal-15 ta' April 2010 li tapprova miżuri nazzjonali biex jiġi limitat l-impatt ta' ċertu mard fl-annimali tal-akkwakultura u annimali akkwatiċi selvaġġi f'konformità mal-Artikolu 43 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/88/KE (ĠU L 98, 20.4.2010, p. 7).


ANNESS

L-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1251/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)

Il-Parti A tinbidel b'dan li ġej:

“PARTI A

Mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali għat-tqegħid fis-suq ta' annimali tal-akkwakultura għat-trobbija, għaż-żoni ta' żamma, għal meded ta' ilma għas-sajd ripopolati artifiċjalment, għal faċilitajiet ornamentali miftuħa u għall-istokkjar mill-ġdid

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni

(2)

Il-parti C tinbidel b'dan li ġej:

“PARTI C

Lista ta' speċijiet suxxettibbli għall-mard li għalih il-miżuri nazzjonali huma approvati skont id-Deċiżjoni 2010/221/UE

Marda

Speċijiet suxxettibbli

Il-Viremija tar-Rebbiegħa tal-Karpjun (SVC)

Il-karpjun ta' rasu kbira (Aristichthys nobilis), il-ħuta l-ħamra (Carassius auratus), il-karassju (Carassius carassius), il-karpjun erbivoru (Ctenopharyngodon idellus), il-karpjun komuni u l-karpjun koi (Cyprinus carpio), il-karpjun fiddieni (Hypophthalmichthys molitrix), ix-sheatfish (Silurus glanis) it-tinka (Tinca tinca) u l-Orf (Leuciscus idus)

Il-mard batteriku tal-kliewi (BKD)

Familja: Salmonidae

Il-vajrus infettiv tan-nekrożi pankreatika (IPN)

It-trota tal-Paċifiku (Oncorhynchus mykiss), it-trota tax-xmajjar (Salvelinus fontinalis), it-trota kannella (Salmo trutta), is-Salamun tal-Atlantiku (Salmo salar), u s-Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus spp.), u l-whitefish (Coregonus lavaretus)

L-infezzjoni bl-alfavirus tas-salmonidi (SAV)

Is-salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) it-trota tal-Paċifiku (Oncorhynchus mykiss), it-trota kannella (Salmo trutta).

Infezzjoni bil-Gyrodactylus salaris

Is-salamun tal-Atlantiku (Salmo salar), it-trota tal-Paċifiku (Oncorhynchus mykiss), it-trota tal-Artiku (Salvelinus alpinus), it-trota tax-xmajjar tal-Amerika ta' Fuq (Salvelinus fontinalis), il-grayling (Thymallus thymallus), it-trota tal-għadajjar tal-Amerika ta' Fuq (Salvelinus namaycush) u t-trota kannella (Salmo trutta).

L-ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Gajdra tal-Paċifiku (Crassostrea gigas)”


Top