Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2014C0193

Deċiżjoni tal-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA Nru 193/14/COL tat- 8 ta' Mejju 2014 dwar ċerti emendi għal Att Nru 50/1988 dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud applikabbli għall-konsumaturi taċ-ċentri tad-dejta Islandiżi (L-Islanda) [2015/305]

OJ L 55, 26.2.2015, p. 9–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/305/oj

26.2.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 55/9


DEĊIŻJONI TAL-AWTORITÀ TA' SORVELJANZA TAL-EFTA

Nru 193/14/COL

tat-8 ta' Mejju 2014

dwar ċerti emendi għal Att Nru 50/1988 dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud applikabbli għall-konsumaturi taċ-ċentri tad-dejta Islandiżi (L-Islanda) [2015/305]

L-AWTORITÀ TA' SORVELJANZA TAL-EFTA (“l-Awtorità”),

WARA LI KKUNSIDRAT il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim dwar iż-ŻEE”), u partikolarment l-Artikolu 61(1) u l-Protokoll 26,

WARA LI KKUNSIDRAT il-Ftehim bejn l-Istati tal-EFTA dwar it-Twaqqif ta' Awtorità ta' Sorveljanza u ta' Qorti tal-Ġustizzja (“il-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti”), b'mod partikolari l-Artikolu 24,

WARA LI KKUNSIDRAT il-Protokoll 3 tal-Ftehim ta' Sorveljanza u tal-Qorti (“il-Protokoll 3”), b'mod partikolari l-Artikolu 1(2) tal-Parti I u l-Artikoli 7(5), 13 u 14 tal-Parti II,

WARA li talbet lill-partijiet interessati biex jissottomettu l-kummenti tagħhom skont dawk id-dispożizzjonijiet (1), u wara li tqiesu l-kummenti tagħhom,

Billi:

I.   IL-FATTI

1.   PROĊEDURA

(1)

Fit-2 ta' Settembru 2011 (Avveniment Nru 607650), l-awtoritajiet Islandiżi nnotifikaw lill-Awtorità, għal raġunijiet ta' ċertezza legali, l-emendi għall-Att Nru 50/1988 dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud (“l-Att dwar il-VAT”) li jaffettwaw l-industrija taċ-ċentri tad-dejta fl-Islanda. L-emendi kienu diġà daħlu fis-seħħ saż-żmien li kienu ġew notifikati lill-Awtorità.

(2)

Permezz ta' ittra ddatata l-21 ta' Diċembru 2011 (l-Avveniment Nru 610293), l-Awtorità informat lill-Islanda li hija kkunsidrat li toħroġ inġunzjoni ta' sospensjoni, skont l-Artikolu 11 tal-Parti II tal-Protokoll 3, fir-rigward tal-emendi notifikati tal-Att dwar il-VAT u stiednet lill-awtoritajiet Islandiżi biex jipprovdu kummenti. Sussegwentement, l-awtoritajiet tal-Islanda ssottomettew il-kummenti u l-osservazzjonijiet tagħhom (Avvenimenti Nri 622893, 632551 u 638241).

(3)

Permezz ta' ittra bid-data tas-16 ta' Lulju 2012 (Avveniment Nru 640476), l-Awtorità talbet informazzjoni addizzjonali rigward l-emendi tal-VAT u l-implimentazzjoni tagħhom. L-awtoritajiet Islandiżi wieġbu għat-talba tal-Awtorità b'ittra tal-11 ta' Settembru 2012 (Avveniment Nru 646375). Fil-5 ta' Diċembru 2012, l-awtoritajiet tal-Islanda ppreżentaw ittra li tiġbor fil-qosor il-pożizzjoni tagħhom dwar ir-regoli tal-VAT dwar servizzi ta' ċentri tad-dejta u dwar l-importazzjoni ta' servers (Avveniment Nru 655502). (2)

(4)

L-Awtorità ddeċidiet, permezz tad-Deċiżjoni Nru 3/13/COL tas-16 ta' Jannar 2013, li tiftaħ il-proċedura ta' investigazzjoni formali dwar ċerti emendi għall-Att Nru 50/1988 dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud applikabbli għall-konsumaturi ta' ċentri tad-dejta Islandiżi (“Deċiżjoni Nru 3/13/COL” jew “id-deċiżjoni ta' ftuħ”).

(5)

Permezz ta' ittra ddatata 24 ta' Jannar 2013 (Avveniment Nru 660815), l-awtoritajiet Islandiżi innotifikaw minn qabel lill-Awtorità bil-bidliet proposti fl-Att dwar il-VAT tal-Islanda. L-għan ta' dawn l-emendi kien li jirrevokaw id-dispożizzjonijiet b'mod preliminari li nstabu li jikkostitwixxu għajnuna inkumpatibbli fid-deċiżjoni tal-ftuħ tal-Awtorità. L-Awtorità, permezz ta' ittra ddatata s-7 ta' Frar 2013 (Avveniment Nru 661383), informat lill-awtoritajiet Islandiżi bil-valutazzjoni preliminari tagħha li l-miżuri nnotifikati minn qabel ma kinux jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat skont l-Artikolu 61(1) tal-Ftehim taż-ŻEE.

(6)

Fit-18 ta' April 2013, id-Deċiżjoni Nru 3/13/COL ġiet ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu. Il-partijiet interessati ngħataw xahar sabiex iressqu l-kummenti dwar id-deċiżjoni tal-ftuħ tal-Awtorità. L-Awtorità rċeviet kummenti minn parti interessata waħda, jiġifieri mill-industrija tal-ICT Norveġiża (IKT Norge AS), b'email datata s-27 ta' Mejju 2013 (Avveniment Nru 678429) u ittra bid-data tal-15 ta' Awwissu 2013 (Avveniment Nru 680377).

(7)

Fl-aħħar nett, permezz ta' ittra ddatata l-15 ta' Awwissu 2013 (Avveniment Nru 680433), l-awtoritajiet tal-Islanda ssottomettew informazzjoni u kjarifiki mitluba fid-Deċiżjoni Nru 3/13/COL u formalment infurmaw lill-Awtorità dwar il-miżuri li ttieħdu biex jabolixxu d-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-VAT li b'mod preliminari nstab li jikkostitwixxi għajnuna inkompatibbli mill-Istat.

2.   DESKRIZZJONI TAL-MIŻURI

2.1.   Ġenerali

(8)

Fid-Deċiżjoni Nru 3/13/COL, l-Awtorità vvalutat ċerti emendi tal-Att dwar il-VAT Islandiż li jaffettwaw l-industrija taċ-ċentri tad-dejta fl-Islanda. L-emendi ġew adottati mill-Parlament Islandiż f'forma ta' Att Nru 163/2010 tat-18 ta' Diċembru 2010 (“l-Att Nru 163/2010”) li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Mejju 2011. L-emendi li ġejjin saru fl-Att dwar il-VAT bid-dħul fis-seħħ tal-Att Nru 163/2010:

(i)

In-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT fuq servizzi pprovduti elettronikament

(ii)

In-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT fuq il-provvista ta' servizzi mħalltin lill-konsumaturi ta' ċentri tad-dejta

(iii)

Eżenzjoni mill-VAT għall-importazzjoni ta' servers

(9)

Id-deċiżjoni li tinfetaħ investigazzjoni formali ma kinetx tkopri l-ewwel miżura, u lanqas it-tieni miżura sakemm dik il-miżura ma kinetx tikkonċerna servizzi mħalltin li huma anċillari għas-servizzi fornuti elettronikament. F'dan il-kuntest, “anċillari” tirreferi għal servizzi li huma inseparabbli u marbuta inerentement mas-servizzi fornuti elettronikament, jiġifieri ma jistgħux jiġu ffatturati separatament u huma meħtieġa għall-forniment u l-għoti ta' servizzi fornuti elettronikament. Dan ifisser li s-servizzi li huma fatturati separatament u jistgħu jingħataw fuq bażi indipendenti, bħat-tiswija, il-ħażna, il-manutenzjoni u s-servizzi ta' konsulenza, ma jistgħux jitqiesu bħala servizzi anċillari. F'dan li ġej, miżuri mhux koperti bid-Deċiżjoni li tinfetaħ investigazzjoni formali huma msemmija biss sabiex jispjegaw il-kuntest.

2.2.   Qafas legali: Is-sistema Islandiża tat-taxxa fuq il-valur miżjud

(10)

Skont l-Artikolu 1 tal-Att dwar il-VAT “taxxa fuq il-valur miżjud għandha titħallas lit-Teżor għal kull tranżazzjoni interna fl-istadji kollha, kif ukoll għall-importazzjoni ta'oġġetti u servizzi, kif provvedut f'dan l-Att.” Barra minn hekk, l-Artikolu 2 tal-Att dwar il-VAT jispeċifika: “L-obbligazzjoni tat-taxxa tkopri l-oġġetti […] u s-servizzi kollha”. F'konformità mal-Artikolu 3, persuni taxxabbli huma “dawk li jbigħu jew iwasslu l-oġġetti jew oġġetti ta' valur fuq bażi indipendenti jew professjonali jew li jwettqu xogħol jew servizz taxxabbli.”

(11)

L-Artikolu 11 jipprovdi li: “Il-fatturat taxxabbli ta' parti reġistrata jinkludi l-bejgħ kollu jew il-kunsinni tal-oġġetti jew oġġetti ta' valur bi ħlas, kif ukoll ix-xogħol u s-servizzi mibjugħa”. Abbażi tal-Artikolu 12 tal-Att dwar il-VAT, tranżazzjonijiet li jinvolvu ċerti oġġetti u servizzi mhumiex inklużi fil-fatturat taxxabbli.

(12)

Il-bażi għall-kalkolu tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) fuq l-importazzjoni ta' oġġetti huwa l-prezz doganali tal-oġġett taxxabbli, li huwa determinat skont id-dispożizzjonijiet tal-Att Doganali Nru 88/2005, kif emendat. L-Artikolu 36 tal-Att dwar il-VAT jispeċifika ċerti eżenzjonijiet mill-VAT meta ssir l-importazzjoni, bħal oġġetti mingħajr dazju; oġġetti eżentati abbażi ta' ftehimiet internazzjonali; ċerti ajruplani u bastimenti; xogħlijiet tal-arti; materjal bil-miktub mibgħut mingħajr ħlas u mhux għal skopijiet ta' negozju, għal istituzzjonijiet xjentifiċi, libreriji u istituzzjonijiet pubbliċi; u l-importazzjoni ta' merkanzija (minbarra l-alkoħol u prodotti tat-tabakk) taħt valur speċifiku.

(13)

Ir-rata tal-VAT applikabbli bħalissa fl-Islanda hi ta' 25,5 %, għajr għal ċerti oġġetti u servizzi elenkati fl-Artikolu 14(2) tal-Att dwar il-VAT, li għalihom hija applikabbli rata mnaqqsa ta' 7 %.

2.3.   L-emendi għall-Att Nru 163/2010 notifikati għal ċertezza legali

2.3.1.   Ġenerali

(14)

L-awtoritajiet tal-Islanda nnotifikaw għal ċertezza legali emendi għall-Att dwar il-VAT fil-forma ta' tliet miżuri differenti li kienu diġà ġew stabbiliti permezz tal-Artikoli 4 u 12 tal-Att Nru 163/2010: (1) in-non impożizzjoni tal-VAT fuq tranżazzjonijiet li jinvolvu servizzi fornuti elettronikament lil dawk li mhumiex residenti; (2) in-non impożizzjoni tal-VAT fuq tranżazzjonijiet li jinvolvu l-forniment ta' servizzi mħalltin minn ċentri tad-dejta fl-Islanda lil dawk li mhumiex residenti u (3) l-eżenzjoni mill-VAT għall-importazzjoni tas-servers u tagħmir simili minn dawk li mhumiex residenti għall-użu f'ċentri tad-dejta fl-Islanda (3).

2.3.2.   In-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT fuq servizzi pprovduti elettronikament

(15)

Skont l-Artikolu 12(1) tal-Att dwar il-VAT,

“Fatturat taxxabbli ma jinkludix:

1.

Oġġett esportat kif ukoll xogħol u servizzi pprovduti barra mill-pajjiż. […]

10.

Bejgħ ta' servizzi lill-partijiet li la jkunu ddomiċiljati u lanqas għandhom post tal-operazzjonijiet f'dan il-pajjiż, bil-kundizzjoni li s-servizzi jkunu kompletament użati barra mill-pajjiż. […] Bejgħ ta' servizzi lill-partijiet li la jkunu ddomiċiljati u lanqas għandhom post tal-operazzjonijiet f'dan il-pajjiż huwa, bl-istess mod, eżenti minn fatturat taxxabbli, anki jekk is-servizz ma jintużax kollu biss barra mill-pajjiż, sakemm ix-xerrej jista', jekk l-operazzjonijiet tiegħu kienu soġġetti għal reġistrazzjoni f'dan il-pajjiż, jgħodd t-taxxa fuq il-valur miżjud fuq ix-xiri tas-servizzi bħala parti mit-taxxa, cf. l-Artikolu 15 u 16. […]”

(16)

Il-lista oriġinali ta' servizzi li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 12(1) il-punt 10 tal-Att dwar il-VAT ġiet emendata biex teskludi mill-fatturat taxxabbli (4):

(i)

“[…] l-ipproċessar tad-dejta u t-trasferiment tal-informazzjoni” (5);

(ii)

“servizzi pprovduti elettronikament; dawn is-servizzi għandhom dejjem jitqiesu li jintużaw fejn ix-xerrej tas-servizzi għandu r-residenza jew il-post tan-negozju; l-istess japplika għall-bejgħ minn ċentri tad-dejta ta' servizzi lil xerrejja b'residenza barra mill-pajjiż u mhux bi stabbiliment permanenti f'dan il-pajjiż.” (6)

(17)

Bħala riżultat ta' dawn l-emendi, il-konsumaturi mhux residenti taċ-ċentri tad-dejta jistgħu jixtru servizzi pprovduti elettronikament fl-Islanda mingħajr ma jħallsu l-VAT tal-Islanda. (7)

2.3.3.   In-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT fuq il-provvista ta' servizzi mħalltin lill-konsumaturi ta' ċentri tad-dejta

(18)

L-Att Nru 163/2010 emenda wkoll l-Artikolu 12(1) il-punt 10 tal-Att dwar il-VAT biex jeskludi mill-fatturat taxxabbli s-servizzi mħalltin pprovduti minn ċentri tad-dejta lil konsumaturi stabbiliti barra mill-pajjiż. Dawn is-servizzi huma kkunsidrati li jintużaw barra mill-pajjiż u, għalhekk, mhumiex suġġetti għall-VAT tal-Islanda.

(19)

L-awtoritajiet tal-Islanda spjegaw li s-servizzi mħalltin huma marbuta b'mod inerenti u inseparabbli mill-provvediment ta' servizzi fornuti elettronikament taċ-ċentri tad-dejta, iżda ma jaqgħux taħt dan it-terminu. Bħala eżempji, l-awtoritajiet Islandiżi li semmew l-ospitar, is-superviżjoni u t-tkessiħ ta' servers. Madankollu, b'differenza għall-kunċett ta' “servizzi fornuti elettronikament”, m'hemm l-ebda definizzjoni ċara fil-liġijiet, regolamenti jew linji gwida applikabbli tat-terminu “servizzi mħalltin” fl-Artikolu 12(1) il-punt 10 tal-Att dwar il-VAT.

2.3.4.   Eżenzjoni mill-VAT għall-importazzjoni ta' servers

(20)

L-Artikolu 42A il-ġdid tal-Att dwar il-VAT jiddikjara li:

“[i]mportazzjoni ta' servers u tagħmir simili għandha tiġi eżentata mill-VAT taħt il-kundizzjoni li s-sidien ikunu residenti fi Stat Membru ieħor taż-ŻEE, EFTA jew il-Gżejjer Faroe u ma jkollhomx stabbiliment permanenti fl-Islanda fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 3, punt 4 tal-Att Nru 90/2003 tat-taxxa fuq l-introjtu. Tagħmir simili għandu jfisser tagħmir li jifforma parti integrali tal-funzjonalità ta' servers u jista' jintuża biss mill-proprjetarju veru tas-server.”

Il-Kummissjoni għamlitha ċara li din id-dispożizzjoni tkun soġġetta għal reviżjoni wara sentejn minn meta daħlet fis-seħħ.

(21)

Skont din id-dispożizzjoni, il-proprjetarji nonresidenti tas-servers kienu eżentati mill-ħlas tal-VAT fuq l-importazzjoni ta' servers u tagħmir simili fl-Islanda, sakemm ir-rekwiżiti addizzjonali li ġejjin kienu ssodisfati kumulattivament: (8)

Is-sid tas-server(s) u t-tagħmir simili kellu jkun xi ħadd taxxabbli għall-finijiet tat-tranżazzjonijiet tal-VAT fil-pajjiż ta' residenza tiegħu.

L-attività taxxabbli tas-sid tas-server(s) u t-tagħmir simili tkun soġġetta għal reġistrazzjoni u taxxabbli fl-Islanda skont l-Att dwar il-VAT, jekk din kienet titħaddem fl-Islanda.

Is-servers u t-tagħmir simili kellhom jiġu importati fl-Islanda esklussivament biex jintużaw u jkunu fiċ-ċentru tad-dejta li bih is-sid imexxi n-negozju tiegħu.

Is-servers u t-tagħmir simili kellhom jiġu esklussivament użati mis-sid, u mhux f'xi operazzjoni oħra taċ-ċentru tad-dejta.

L-ipproċessar tas-servers u t-tagħmir simili kellu jkun użat barra mill-pajjiż jew għall-benefiċċju ta' persuni li m'għandhomx residenza jew stabbiliment permanenti fl-Islanda.

(22)

L-awtoritajiet tal-Islanda spjegaw li “tagħmir simili” meħtieġ għall-funzjonament ta' server jista' fost oħrajn ikun kompjuters, kejbils u apparat elettroniku ieħor. Skont il-Linji Gwida maħruġa mill-Ministeru tal-Finanzi lid-Direttur tad-Dwana fid-29 ta' Ġunju 2011 (“il-Linji Gwida”), is-servers jaqgħu taħt in-numru tat-tariffa 8471 u t-tagħmir simili taħt in-numru tat-tariffa 8517.

(23)

L-awtoritajiet tal-Islanda ċċaraw li s-sidien tas-servers jistgħu jkunu sidien ta' kumpaniji kbar tal-kompjuters li jipproduċu s-servers huma stess u kumpaniji iżgħar li jiddeċiedu li jaħżnu s-servers tagħhom li nxtraw barra mill-pajjiż fl-Islanda. Għalhekk, l-eżenzjoni kopriet diversi sitwazzjonijiet. Barra minn hekk, l-awtoritajiet tal-Islanda spjegaw li huwa probabbli li jiġi kkunsidrat li l-post tan-negozju (l-hekk imsejjaħ “stabbiliment permanenti” fit-terminoloġija tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-Introjtu Nru 90/2003) ta' konsumatur ta' ċentru tad-dejta b'faċilitajiet bħal uffiċċji, makkinarju jew tagħmir li jinsab fit-territorju tal-Islanda huwa l-Islanda. (9) Madankollu, fil-fehma tal-awtoritajiet tal-Islanda, l-operazzjoni biss ta' kumpaniji kbar tikkostitwixxi “stabbiliment permanenti” u li għalhekk se tiskatta responsabbiltà għat-taxxa tal-VAT u t-taxxa fuq l-introjtu fl-Islanda (10).

(24)

Skont l-awtoritajiet Islandiżi, l-għan tal-emendi kien li jiġi żgurat li l-ambjent tan-negozju taċ-ċentri tad-dejta fl-Islanda, f'termini tat-trattament tal-VAT, kien paragunabbli ma' dak tal-kompetituri tagħhom li joperaw fl-UE. Barra minn hekk, l-objettiv kien li tissaħħaħ il-kompetittività taċ-ċentri tad-dejta Islandiżi u l-promozzjoni tal-użu ġdid tar-riżorsi tal-enerġija Islandiżi għall-bżonnijiet tal-industrija taċ-ċentri tad-dejta. Skont l-awtoritajiet tal-Islanda, l-eżenzjoni mill-VAT fuq l-importazzjoni ta' servers huwa inerenti fis-sistema Islandiża tal-VAT, billi skont l-Artikolu 36(1) tal-Att dwar il-VAT teżisti l-possibbiltà li jiġu eżentati mill-VAT oġġetti speċifiċi importati. L-awtoritajiet tal-Islanda argumentaw ukoll li l-biċċa l-kbira (jekk mhux kollha) tas-sistemi tal-VAT komparabbli għandhom eżenzjonijiet mill-ambitu tal-applikazzjoni tagħhom fuq il-bażi ta' fatti u kunsiderazzjonijiet ekonomiċi, u li huma konformi man-natura u l-istruttura ġenerali tas-sistema ta' tassazzjoni

2.4.   Benefiċjarji

(25)

L-Awtorità identifikat tliet gruppi ta' benefiċjarji potenzjali tal-miżuri notifikati:

(a)

Kull konsumatur taċ-ċentri tad-dejta Islandiżi, li huwa stabbilit f'pajjiż barrani u ma għandux residenza permanenti fl-Islanda;

(b)

L-importaturi ta' servers u tagħmir simili għall-Islanda għall-użu fiċ-ċentri tad-dejta; u

(c)

Indirettament: ċentri tad-dejta stabbiliti fl-Islanda.

2.5.   Tul ta' żmien

(26)

L-emendi tal-Att dwar il-VAT kienu daħlu fis-seħħ fl-1 ta' Mejju 2011. L-awtoritajiet Islandiżi ma pprovdew l-ebda indikazzjoni tat-tul ta' żmien ta' dawn l-eżenzjonijiet. L-Artikolu 42A kien madankollu soġġett għal reviżjoni wara sentejn minn meta daħal fis-seħħ, jiġifieri, sa Mejju 2013.

3.   RAĠUNIJIET LI WASSLU GĦALL-FTUĦ TAL-PROĊEDURA TA' INVESTIGAZZJONI FORMALI

(27)

Fid-Deċiżjoni Nru 3/13/COL, l-Awtorità vvalutat primarjament jekk l-emendi msemmija qabel fl-Att dwar il-VAT tal-Islanda kinux jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat u, jekk iva, jekk l-għajnuna kinitx kompatibbli mad-dispożizzjonijiet dwar l-għajnuna mill-Istat tal-Ftehim taż-ŻEE.

(28)

L-Awtorità kkonkludiet li l-ewwel miżura, jiġifieri, in-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT fuq konsumaturi taxxabbli mhux residenti ta' servizzi fornuti elettronikament mill-Islanda, kienet konformi mal-prinċipju ġenerali ta' newtralità fiskali u tas-sistema Islandiża tal-VAT u madwar iż-ŻEE. Għalhekk, ma tikkostitwixxix għajnuna mill-Istat skont it-tifsira tal-Artikolu 61(1) tal-Ftehim taż-ŻEE. (11) Barra minn hekk, l-istess ġie deċiż li japplika għal servizzi mħalltin sal-punt li jistgħu jitqiesu bħala servizzi anċillari għas-servizzi fornuti elettronikament.

(29)

Madankollu, fil-fehma preliminari tal-Awtorità, iż-żewġ miżuri l-oħra nstab li kienu jinvolvu għajnuna mill-Istat skont it-tifsira tal-Artikolu 61(1) tal-Ftehim taż-ŻEE. L-aspetti li ġejjin kienu identifikati fid-Deċiżjoni Nru 3/13/COL:

(i)

L-għoti tal-eżenzjoni mit-taxxa tinvolvi telf ta' dħul tat-taxxa li hu ekwivalenti għall-għoti tar-riżorsi tal-Istat. Iż-żewġ miżuri kienu jinvolvu telf tad-dħul għall-Istat Islandiż fil-forma ta' VAT mhux imposta u għalhekk trasferiment ta' riżorsi tal-Istat.

(ii)

Il-miżuri taw vantaġġ lill-konsumaturi ta' ċentri tad-dejta Islandiżi billi ħelsuhom minn imposti li normalment jittieħdu mill-baġits tagħhom. Barra minn hekk, bl-eżenzjoni tal-konsumaturi taċ-ċentri tad-dejta mit-VAT miġbura normalment, l-ispejjeż tal-konsumaturi jonqsu u għalhekk isir aktar attraenti għal dawn l-impriżi li jwettqu negozju maċ-ċentri tad-dejta fl-Islanda

(iii)

In-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT għal servizzi mħalltin u l-eżenzjoni mill-VAT għall-importazzjoni ta' servers kienu prima facie miżuri selettivi, ladarba huma kienu ta' benefiċċju biss għal grupp selettiv ta' impriżi. Barra minn hekk, dawn iż-żewġ miżuri ma kinux jidhru li huma adattament ta' skema ġenerali partikolari għan-natura u l-istruttura ġenerali tas-sistema Islandiża tal-VAT. Għall-kuntrarju, l-emendi ġew adottati bl-għan ekonomiku u politiku li jattira impriżi barranin li jixtru servizzi taċ-ċentru tad-dejta fl-Islanda u konsegwentement itejtbu l-kompetittività fl-industrija taċ-ċentri tad-dejta Islandiżi. Dawn il-kunsiderazzjonijiet, fl-opinjoni preliminari tal-Awtorità, ma kinux jiffurmaw parti mil-loġika u n-natura ġenerali tas-sistema ta' taxxa fuq il-konsumatur.

(iv)

Fl-aħħar nett, l-Awtorità kkonkludiet li l-miżuri kienu kapaċi jfixklu l-kompetizzjoni. Il-miżuri kienu introdotti deliberatament bħala mezz biex jiġbdu konsumaturi mill-Istati taż-ŻEE u aktar minn hekk biex jixtru s-servizzi taċ-ċentri tad-dejta fl-Islanda. Peress li dawn il-konsumaturi huma impriżi li joperaw f'kompetizzjoni ma' entitajiet oħra fis-setturi rispettivi tagħhom madwar iż-ŻEE, il-miżuri jheddu li joħolqu distorsjoni tal-kompetizzjoni u jaffettwaw il-kummerċ fi ħdan iż-ŻEE.

(30)

Barra minn hekk, l-Awtorità kkonkludiet fuq bażi preliminari li d-derogi taħt l-Artikolu 61(2) jew (3) tal-Ftehim taż-ŻEE ma kinux applikabbli għall-għajnuna inkwistjoni. Konsegwentement, wara l-valutazzjoni preliminarji tagħha, l-Awtorità kellha dubji dwar jekk l-eżenzjoni mill-VAT għall-importazzjoni ta' servers u tagħmir simili minn konsumaturi mhux residenti għall-użu f'ċentri tad-dejta Islandiża, u n-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT fuq it-tranżazzjonijiet li jinvolvu servizzi mħalltin provduti lil konsumaturi mhux residenti taċ-ċentri tad-dejta Islandiżi tistax titqies kompatibbli taħt l-Artikolu 61(3)(c) tal-Ftehim taż-ŻEE.

4.   KUMMENTI MILL-AWTORITAJIET ISLANDIŻI

(31)

Ftit wara l-adozzjoni tad-Deċiżjoni Nru 3/13/COL, l-awtoritajiet tal-Islanda infurmaw lill-Awtorità li kienu fi ħsiebhom jippreżentaw abbozz ta' liġi li jħassar id-dispożizzjonijiet li b'mod preliminari nstab li jinvolvu għajnuna mill-Istat inkompatibbli. L-Abbozz ta' liġi kien approvat mill-Parlament fit-13 ta' Marzu 2013 u kien effettiv immedjatament; cf. l-Att Nru 24/2013. L-Att il-ġdid inkluda emenda ġenerali għall-Artikolu 43(3) tal-Att dwar il-VAT, li żied l-importazzjoni minn kumpaniji barranin ta' merkanzija, mar-regoli dwar ir-rifużjoni tal-VAT lil kumpaniji barranin. Skont l-awtoritajiet tal-Islanda, din l-emenda hija konsistenti mal-iskop ġenerali tal-Att dwar il-VAT, li huwa li t-taxxa finali għandha titħallas mill-konsumatur finali tal-prodotti jew tas-servizzi inkwistjoni.

(32)

Skont informazzjoni mid-Direttorat tad-Dwana, dwar in-numru ta' importazzjonijiet soġġetti għal eżenzjoni mill-VAT għall-importazzjoni ta' servers skont l-Artikolu 42A tal-Att 50/1988, kien hemm biss inċident wieħed soġġett għall-eżenzjoni. L-ammont totali tal-VAT f'dak il-każ kien ta' 990 445 ISK. Id-Direttorat tad-Dwana kkonferma wkoll li ma kienx hemm aktar eżenzjonijiet provduti taħt id-dispożizzjoni msemmija hawn fuq. (12)

(33)

Barra minn hekk, l-awtoritajiet Islandiżi pprovdew informazzjoni mingħand id-Direttorat tad-Dħul Intern dwar il-bejgħ potenzjali ta' “servizzi mħalltin” li mhumiex anċillari għal servizzi fornuti b'mod elettroniku, b'konformità mal-Artikolu 12(1) il-punt 10 tal-Att Nru 163/2010, billi joperaw ċentri ta' dejta. It-tabella li ġejja turi l-fatturat taxxabbli tal-VAT tan-negozji rreġistrati taċ-ċentri tad-dejta fl-Islanda, jiġifieri dawk l-entitajiet irreġistrati bħala “atvinnugrein 63.11.0 Gagnavinnsla, hýsing og tengd starfsemi”(ipproċessar ta' dejta, ospitar u attivitajiet relatati) minn Statistic Iceland, għall-perjodu mill-1 ta' Mejju 2011 sat-30 ta' Ġunju 2013: (13)

Isem il-kumpanija

Is-sena 2011

Is-sena 2012

Is-sena 2013

Verne Real Estate II hf.

Fatturat Taxxabbli tal-VAT

X

X

X

Fatturat b'rata żero tal-VAT

X

X

X

Tölvuþjónustan SecureStore ehf.

Fatturat Taxxabbli tal-VAT

X

X

X

Fatturat b'rata żero tal-VAT

X

X

X

Datacell ehf.

Fatturat Taxxabbli tal-VAT

X

X

X

Fatturat b'rata żero tal-VAT

X

X

X

Videntifier Technologies ehf.

Fatturat Taxxabbli tal-VAT

X

X

X

Fatturat b'rata żero tal-VAT

X

X

X

THOR Data Center ehf.

Fatturat Taxxabbli tal-VAT

X

X

X

Fatturat b'rata żero tal-VAT

X

X

X

(34)

Skont l-awtoritajiet tal-Islanda, il-maġġoranza tal-fatturati b'rata żero tal-VAT x'aktarx li huma esportazzjoni ordinarja. Madankollu, iċ-ċifri kkompilati fit-tabella ta' hawn fuq ma jiżvelawx speċifikament liema parti mill-fatturat tal-VAT tista' tirrelata ma' “servizzi mħalltin”.

(35)

Fl-aħħar nett, l-awtoritajiet Islandiżi enfasizzaw li elementi ta' għajnuna potenzjali inkwistjoni jidhru li huma ta' ammont insinifikanti. Skont l-awtoritajiet tal-Islanda, impriża waħda biss jidher li bbenefikat mid-dispożizzjonijiet tal-eżenzjoni mill-VAT għall-importazzjoni ta' servers tal-Artikolu 42A tal-Att dwar il-VAT li issa huwa abolit. L-awtoritajiet tal-Islanda rrikonoxxew li ma jistax jiġi eskluż li xi impriżi setgħu ibbenefikaw mid-dispożizzjonijiet, tal-parti issa abolita tal-Artikolu 12(1) il-punt 10 dwar servizzi mħalltin. Madankollu, skont l-awtoritajiet tal-Islanda, ma jservi l-ebda skop utli li jittieħdu aktar miżuri sabiex jikkonfermaw elementi ta' għajnuna potenzjali abbażi tal-Artikoli 12 u l-parti mill-Artikolu 4(b) li koprew is-servizzi mħalltin, tal-Att 163/2010, u li issa huma aboliti, minħabba ammonti insinifikanti inkwistjoni kif jidher fit-tabella ta' hawn fuq.

5.   KUMMENTI MINN IKT NORGE AS

(36)

L-Awtorità rċeviet kummenti minn parti terza interessata, jiġifieri mingħand IKT Norge AS. IKT Norge, f'isem l-industrija Norveġiża tal-ICT, ssottomettiet li ma kienx korrett li wieħed jikkonkludi li n-negozji mhux residenti ngħataw vantaġġi ekonomiċi meta mqabbla ma' negozji residenti fl-Islanda fir-rigward tal-eżenzjoni fuq l-importazzjoni ta' servers. Skont IKT Norge, ma hemm ukoll l-ebda vantaġġ fir-rigward tan-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT għas-servizzi ta' ċentri tad-dejta meta niġu għall-konsumaturi li jidħlu f'attivitajiet taxxabbli. Madankollu, fir-rigward ta' konsumaturi li ma jkunux involuti f'attivitajiet taxxabbli, IKT Norge qieset li l-emenda Islandiża tista' tinvolvi vantaġġ ekonomiku għal konsumaturi li mhumiex residenti fl-Islanda.

(37)

Skont IKT Norge, l-emenda leġiżlattiva żgurat it-trattament indaqs tan-negozji residenti u mhux residenti u l-introduzzjoni ta' tali eżenzjoni kienet aktar effettiva u aktar adattata minn skema ta' rifużjoni.

(38)

Barra minn hekk, skont IKT Norge, il-kundizzjoni li huma biss l-entitajiet li jwettqu tip ta' negozju li kienet tintitolahom għal tnaqqis tat-taxxa fl-Islanda, jekk kienu residenti fl-Islanda, jistgħu jinvokaw l-eżenzjoni, tiżgura li n-negozji mhux residenti qatt ma jiffrankaw xejn b'rabta mal-istess tip ta' negozju residenti fl-Islanda. Għalhekk huwa diffiċli, skont IKT Norge, biex wieħed jara li l-emenda toffri vantaġġi ekonomiċi fuq kwalunkwe allegati benefiċjarji.

(39)

Fir-rigward tan-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT fuq il-provvista ta' servizzi mħalltin lill-konsumaturi ta' ċentri tad-dejta, IKT Norge taqbel mal-Awtoritajiet Islandiżi li huwa diffiċli li jinqasmu s-servizzi taċ-ċentru tad-dejta u li dawn jiġu intaxxati separatament. Skont IKT Norge, sabiex wieħed jikseb kundizzjonijiet qafas ugwali għaċ-ċentri tad-dejta fil-pajjiżi kollha, ikun l-iktar sensibbli li jiġu definiti s-servizzi taċ-ċentri tad-dejta kollha bħala esportazzjoni b'obbligu asoċjat għax-xerrej li jħallas il-VAT fuq l-ammont kollu ta' ħlas mingħand iċ-ċentru tad-dejta.

(40)

Fl-aħħar nett, skont IKT Norge għandu jiġi eżaminat aktar mill-qrib kif ix-xerrej huwa ttrattat fl-Istati Membri tal-UE. Jekk ir-regola ġenerali hawnhekk hija tali li l-ħlas sħiħ għaċ-ċentru tad-dejta Islandiża jkun soġġett għal tassazzjoni f'kull pajjiż xerrej, IKT Norge ma tistax tara li l-emenda Islandiża tinvolvi xi vantaġġ ekonomiku għal dan il-grupp. Għall-kuntrarju, f'dan il-każ, in-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT se jkun kundizzjoni biex tiġi evitata t-tassazzjoni doppja għal dawn il-konsumaturi.

II.   VALUTAZZJONI

1.   IL-PREŻENZA TAL-GĦAJNUNA MILL-ISTAT FIS-SENS TAL-ARTIKOLU 61(1) TAŻ-ŻEE

(41)

L-Artikolu 61(1) tal-Ftehim ŻEE huwa kif ġej:

“Mingħajr ħsara għal dispożizzjonijiet kuntrarji f'dan il-Ftehim, kull għajnuna, ta' kwalunkwe forma, mogħtija mill-Istati Membri tal-KE, l-Istati tal-EFTA jew permezz ta' riżorsi tal-Istat li twassal għal distorsjoni jew theddida ta' distorsjoni għall-kompetizzjoni billi tiffavorixxi ċerti impriżi jew ċerti produtturi, sa fejn tolqot il-kummerċ bejn il-Partijiet Kontraenti, tkun inkompatibbli ma' dan il-Ftehim.”

(42)

Dan jimplika li miżura tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat skont it-tifsira tal-Artikolu 61(1) tal-Ftehim taż-ŻEE jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin ikunu ssodisfati kumulattivament: il-miżura (i) tingħata mill-Istat jew permezz ta' riżorsi tal-Istat; (ii) tagħti vantaġġ ekonomiku lill-benefiċjarju; (iii) hija selettiva; (iv) hija responsabbli li taffettwa l-kummerċ bejn il-Partijiet Kontraenti u responsabbli li toħloq distorsjoni tal-kompetizzjoni (14).

(43)

Fil-kapitoli li ġejjin l-emendi għall Att dwar il-VAT tal-Islanda li b'mod preliminari nstabu li jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat inkompatibbli fid-Deċiżjoni Nru 3/13/COL, jiġifieri (i) l-eżenzjoni mill-VAT għall-importazzjoni ta' servers u tagħmir simili minn konsumaturi mhux residenti għall-użu f'ċentri tad-dejta Islandiżi, u (ii) in-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT fuq it-tranżazzjonijiet li jinvolvu servizzi mħalltin provduti lil konsumaturi mhux residenti taċ-ċentri tad-dejta Islandiżi sal-punt li dawk is-servizzi ma kinux anċillari għas-servizzi fornuti elettronikament u għalhekk għandhom jiġu kkunsidrati li għandhom il-post ta' kunsinna fl-Islanda, se jiġu vvalutati fir-rigward ta' dawn il-kriterji.

1.1.   Riżorsi tal-Istat

(44)

Il-miżura ta' għajnuna trid tingħata mill-Istat jew permezz ta' riżorsi mill-Istat. L-għoti tal-eżenzjoni mit-taxxa tinvolvi telf tad-dħul tat-taxxa li hu ekwivalenti għall-għoti tar-riżorsi tal-Istat (15). Il-miżuri introdotti bid-dħul fis-seħħ tal-Att Nru 163/2010 jinvolvu telf tad-dħul mill-Istat tal-Islanda f'forma ta' VAT li mhux qed tiġi imposta.

1.2.   Vantaġġ ekonomiku

(45)

Sabiex tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat skont it-tifsira tal-Artikolu 61(1) tal-Ftehim ŻEE, il-miżura trid tagħti vantaġġ lil xi impriża. L-impriżi huma entitajiet involuti f'attività ekonomika, irrispettivament mill-istatus legali tagħhom u mill-mod kif huma ffinanzjati. (16) Attivitajiet ekonomiċi huma attivitajiet li jikkonsistu fl-offerta ta' oġġetti jew servizzi f'suq. (17)

(46)

Il-miżuri konferiti fuq il-benefiċjarji diretti isarrfu f'vantaġġ billi jeħlisuhom minn imposti (ma jħallsux VAT meta jixtru servizzi u meta jimpurtaw servers) li normalment jitħallsu mill-baġits tagħhom.

(47)

Kif innutat fid-Deċiżjoni Nru 3/13/COL, il-ħlas tat-taxxi huwa spiża operattiva mġarrba minn intrapriża matul il-proċess normali tal-attività ekonomika tagħha, u normalment din tħallasha l-intrapriża stess. Eżenzjoni minn taxxa jew in-nuqqas ta' impożizzjoni ta' tali tagħti/jagħti vantaġġ lill-kumpaniji eliġibbli għaliex il-kostijiet operattivi tagħhom jonqsu meta mqabbla ma' dawk ta' oħrajn li jkunu f'pożizzjoni reali u legali simili.

(48)

Fir-rigward ta' servizzi, li jitqiesu li jiġu fornuti fl-Islanda, il-VAT fin-nuqqas ta' eżenzjoni tkun ġiet imposta fuq ix-xerrej ta' tali servizzi. Għalhekk, permezz tan-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT, il-konsumaturi ta' servizzi mħalltin, fil-prinċipju, kienu mogħtija vantaġġ ekonomiku fil-forma ta' prezz tal-bejgħ aktar baxx għas-servizzi rispettivi.

(49)

Kumpaniji minn Stati oħra taż-ŻEE u l-Gżejjer Faroe li jimportaw servers u tagħmir simili lejn l-Islanda għall-użu tagħhom f'ċentri tad-dejta Islandiżi kienu mogħtija vantaġġ ekonomiku fil-forma ta' spejjeż aktar baxxi għal tagħmir tal-kompjuter importat fl-Islanda minħabba l-eżenzjoni mill-ħlas tal-VAT tal-Islanda, kif deskritt hawn fuq. Matul il-kors normali tan-negozju, il-VAT kienet tiġi ntaxxata fuq dawk l-oġġetti mad-dħul tagħhom fit-territorju doganali tal-Islanda. Is-sidien ta' tali servers u tagħmir simili importati fl-Islanda kienu, għalhekk, dejjem b'vantaġġ ekonomiku fuq l-importaturi ta' prodotti oħra.

(50)

Bl-eżenzjoni mill-VAT tal-konsumaturi ta' ċentri tad-dejta li jinsabu fl-Islanda, l-ispejjeż tal-konsumaturi tnaqqsu. Għalhekk, sar aktar attraenti għal dawn l-impriżi li jwettqu negozju maċ-ċentri tad-dejta fl-Islanda.

1.3.   Selettività

(51)

Sabiex tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat fit-tifsira tal-Artikolu 61 tal-Ftehim taż-ŻEE, il-miżura trid tkun selettiva billi tiffavorixxi lil “ċerti intrapriżi jew il-produzzjoni ta' ċerti oġġetti”.

(52)

Il-valutazzjoni ta' selettività jirrikjedi d-determinazzjoni ta' jekk taħt xi skema legali partikolari, miżura nazzjonali tiffavorixxi ċerti impriżi jew il-produzzjoni ta' ċerti oġġetti meta mqabbla ma' oħrajn li, fid-dawl tal-għan segwit minn dak ir-reġim, huma f'sitwazzjoni fattwali u legali komparabbli. (18) Il-kunċett ta' għajnuna mill-Istat ma jkoprix il-miżuri li jintroduċu differenzazzjoni bejn l-impriżi u li huma, prima facie, selettivi, meta din id-differenzazzjoni tirriżulta min-natura jew mill-iskema ġenerali tas-sistema li jkunu jagħmlu parti minnha (19).

(53)

F'dan li ġej, l-Awtorità se tivvaluta jekk l-emendi jikkostitwixxux miżuri selettivi u, jekk ikun il-każ, jekk dawn jaqgħux fi ħdan il-loġika u n-natura ġenerali tas-sistema tal-VAT fl-Islanda.

1.3.1.   L-emendi notifikati prima facie jikkostitwixxu miżuri selettivi

(54)

In-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT għal servizzi mħalltin kien ta' benefiċċju biss għal ċerti gruppi ta' impriżi, jiġifieri, konsumaturi mhux residenti ta' ċentri tad-dejta li jinsabu fl-Islanda.

(55)

L-eżenzjoni mill-VAT għall-importazzjoni ta' servers li jintużaw fl-Islanda minn konsumaturi barranin kienet ta' benefiċċju wkoll għal grupp selettiv ta' impriżi. Kienet tikkonċerna biss impriżi barranin li jimportaw is-servers tagħhom stess fl-Islanda biex jintużaw f'ċentri tad-dejta li jinsabu fl-Islanda.

(56)

Il-fatt li huwa kbir in-numru ta' impriżi li huma f'pożizzjoni ta' intitolament taħt miżura bħal din, jew il-fatt li l-miżura tkopri settur sħiħ, ma huwiex biżżejjed sabiex wieħed jiddubita n-natura selettiva ta' din il-miżura u, għalhekk, sabiex wieħed jeskludi l-klassifikazzjoni tagħha bħala għajnuna mill-Istat. (20) Barra minn hekk, il-fatt li l-miżura inkwistjoni hija rregolata minn kriterji oġġettivi ta' applikazzjoni orizzontali ma jqiegħedx fid-dubju n-natura selettiva tagħha, peress li tista' sservi biss sabiex turi li l-għajnuna inkwistjoni taqa' taħt skema ta' għajnuna u mhijiex għajnuna individwali. (21)

(57)

L-Awtorità tikkunsidra li l-impriżi kollha li jirċievu servizzi fl-Islanda minn kumpaniji li jinsabu fl-Islanda, jew jimportaw l-oġġetti tagħhom stess biex jintużaw fl-Islanda, huma fl-istess pożizzjoni legali u fattwali bħall-benefiċjarji identifikati tal-emendi nnotifikati tal-VAT. Kumpaniji oħra li jirċievu servizzi minn impriżi Islandiżi jew li jimportaw oġġetti proprji meħtieġa biex iwettqu l-attivitajiet kummerċjali tagħhom huma soġġetti għal regoli tal-VAT ġeneralment applikabbli. L-Awtorità hija tal-fehma li ma hemmx raġuni biex wieħed jikkonkludi li l-impri¿i li bbenefikaw kienu f'sitwazzjoni legali u fattwali differenti mill-impri¿i l-oħra soġġetti għat-tassazzjoni tal-VAT fl-Islanda. Għalhekk, l-Awtorità tikkonkludi li l-emendi nnotifikati kienu selettivi.

1.3.2.   Il-loġika u n-natura ġenerali tal-iskema

(58)

Miżura fiskali speċifika jew selettiva' minkejja kollox tista' tkun iġġustifikata bil-loġika tas-sistema fiskali. (22) Miżuri maħsuba parzjalment jew għalkollox biex id-ditti f'settur partikolari jiġu eżentati mill-ħlasijiet li jġorru magħhom l-applikazzjoni normali tas-sistema ġenerali jistgħu jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat jekk ma jkunx hemm ġustifikazzjoni għall-eżenzjoni fuq il-bażi tan-natura u l-loġika tas-sistema fiskali ġenerali. (23) L-Awtorità għandha tivvaluta jekk it-trattament differenti tal-intrapriżi fir-rigward tal-vantaġġi jew il-piżijiet introdotti permezz tal-miżura fiskali inkwistjoni jirriżultax min-natura jew mis-sistema ġenerali tal-iskema ġenerali li tkun applikabbli. Fejn dan it-trattament differenzjali jkun ibbażat fuq objettivi differenti minn dawk li jkunu segwiti mill-iskema ġenerali, il-miżura inkwistjoni tiġi kkunsidrata, fil-prinċipju, bħala waħda selettiva.

(59)

Skont każistika stabbilita, huwa l-Istat tal-EFTA li introduċa trattament differenti bejn intrapriżi biex juri li dan huwa ġġustifikat skont in-natura u l-iskema ġenerali tas-sistema inkwistjoni. (24) L-Awtorità għandha, minn hemm' il quddiem, tikkunsidra jekk emenda għar-regoli tat-taxxa tissodisfax l-għanijiet inerenti fis-sistema fiskali nfisha, jew jekk issegwix objettivi oħrajn.

(60)

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet tal-Islanda, l-objettiv tal-emendi nnotifikati kien li jqarreb l-industrija taċ-ċentri tad-dejta Islandiżi għal livell komparabbli mal-industrija taċ-ċentri tad-dejta fl-UE. In-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT għal servizzi mħalltin u l-eżenzjoni mill-VAT għall-importazzjoni ta' servers kienu mfassla biex jattiraw settur tas-servizzi mobbli (u sensittiv għat-taxxa) lejn l-Islanda, partikolarment l-industrija taċ-ċentri tad-dejta.

(61)

Huwa importanti li wieħed jinnota li f'dan il-każ il-qafas ta' referenza tat-taxxa, li fir-rigward tiegħu għandu jiġi eżaminat jekk l-għan imfittex bl-emendi nnotifikati jaqax fi ħdan in-natura u l-loġika ġenerali tas-sistema, huwa s-sistema Islandiża tal-VAT.

(62)

Kif ġie nnutat fid-Deċiżjoni Nru 3/13/COL, m'hemm l-ebda definizzjoni ċara ta' servizzi mħalltin li tinsabfil-leġislazzjoni, regolamenti jew linji gwida tal-Islanda. It-terminu “servizzi mħalltin” huwa miftuħ u ma jistax jiġi stabbilit li s-servizzi mħalltin kollha pprovduti miċ-ċentri tad-dejta Islandiżi għall-konsumaturi mhux residenti effettivament jintużaw u jitgawdew barra l-pajjiż. Bħala eżempji ta' servizzi mħalltin, l-awtoritajiet Islandiżi semmew l-ospitar, is-superviżjoni u t-tkessiħ ta' servers. Madankollu, servizzi oħra li jingħataw b'mod ċar fl-Islanda, u għalhekk għandhom f'ċirkostanzi normali jkun soġġetti għall-VAT, bħal servizzi ta' manutenzjoni u ħażna jidhru li huma koperti wkoll mit-terminu servizzi mħalltin.

(63)

Sal-punt li servizzi mħalltin huma inseparabbli u marbuta inerentement mas-servizzi fornuti b'mod elettroniku, u jintużaw u jitgawdew barra l-pajjiż, dawn huma koperti mill-istess kunsiderazzjonijiet dwar in-newtralità tat-taxxa bħala servizzi pprovduti elettronikament. (25) Għalhekk, in-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT fuq dawn is-servizzi mħalltin li huma, f'dan is-sens, “anċillari” għal servizzi fornuti b'mod elettroniku pprovduti miċ-ċentri tad-dejta Islandiżi għall-konsumaturi mhux residenti, jaqa' fi ħdan in-natura u l-loġika tas-sistema tal-VAT.

(64)

L-awtoritajiet tal-Islanda ssottomettew li f'dak li jirrigwarda servizzi mħalltin li ma jistgħux jitqiesu li jintużaw u jitgawdew barra l-pajjiż, ħafna sistemi jkollhom fihom ċerti regoli komparabbli tal-VAT fuq oġġetti u servizzi li mhumiex inklużi bħala dħul taxxabbli u għalhekk huma eżentati mir-responsabbiltà tal-VAT. Għalhekk, l-għan tal-emenda kien li jiġi żgurat li l-ambjent tan-negozju taċ-ċentri tad-dejta fl-Islanda, f'termini tat-trattament tal-VAT, kien paragunabbli ma' dak tal-kompetituri tagħhom li joperaw fl-UE.

(65)

L-Awtorità tqis li l-fatt li sistemi oħra tal-VAT jipprovdu għal ċerti eżenzjonijiet, minnu nnifsu ma jiġġustifikax in-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT fl-Islanda. Anki jekk l-għan tal-miżura huwa li tikkumpensa għal żvantaġġi li tħabbat wiċċha magħhom l-industrija taċ-ċentri tad-dejta tal-Islanda, miżura bħal din ma tistax, fi kwalunkwe każ, tkun iġġustifikata mill-fatt li hija maħsuba li tikkoreġi tagħwiġ tal-kompetizzjoni fis-suq taż-ŻEE għal servizzi ta' ċentri tad-dejta. Skont ġurisprudenza stabbilita, il-fatt li Stat taż-ŻEE jipprova japprossima, permezz ta' miżuri unilaterali, il-kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni eżistenti f'settur partikolari tal-ekonomija ma' dawk li jipprevalu fil-bqija taż-ŻEE ma jistax ineħħi minn dawn il-miżuri n-natura tagħhom bħala għajnuna. (26) Jekk deroga partikolari taqax fl-ambitu tal-loġika tas-sistema jew le, għalhekk għandha tiġi evalwata l-ewwel u qabel kollox fir-rigward tas-sistema tat-tassazzjoni ta' referenza, jiġifieri tas-sistema Islandiża tal-VAT. (27)

(66)

Mhuwiex fi ħdan in-natura u l-loġika ġenerali tas-sistema Islandiża tal-VAT li jiffavorixxu l-produzzjoni ta' oġġetti Islandiżi jew li jtejbu l-kundizzjonijiet tal-kompetittività ta' kumpaniji Islandiżi fuq il-kompetituri tagħhom stabbiliti x'imkien ieħor fiż-ŻEE. Fil-fatt m'hemm l-ebda dispożizzjonijiet fil-lingwa Islandiża tal-Att dwar il-VAT li huma mfassla biex jiffavorixxu servizzi jew oġġetti Islandiżi fuq servizzi jew oġġetti barranin li jikkompetu. L-objettiv tal-politika esterna, bħall-għan li tissaħħaħ il-kompetittività fl-industrija taċ-ċentri tad-dejta Islandiżi u l-promozzjoni ta' użu ġdid tar-riżorsi tal-enerġija Islandiżi, li mhumiex inerenti għas-sistema ta' referenza ma tistax tiġi invokata sabiex tiġġustifika derogi mis-sistema. (28)

(67)

Fuq il-bażi ta' dan ta' hawn fuq, l-Awtorità tqis li n-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT fuq dawn is-servizzi mħalltin li huma separabbli minn u mhux intrinsikament marbuta ma' servizzi fornuti b'mod elettroniku ma jistax jitqies bħala li jaqa' fi ħdan in-natura u l-loġika ġenerali tas-sistema Islandiża tal-VAT.

(68)

Fir-rigward tal-importazzjoni ta' servers, l-awtoritajiet tal-Islanda argumentaw li l-Artikolu 36(1) tal-Att dwar il-VAT jipprovdi għal possibbiltà li jiġu eżentati prodotti importati speċifiċi mill-VAT, u għalhekk eżenzjonijiet mill-VAT fuq l-importazzjoni ta' ċerti prodotti huma inerenti għas-sistema tal-VAT. Barra minn hekk, huma argumentaw li l-biċċa l-kbira tas-sistemi ta' VAT jipprovdu għal ċerti eżenzjonijiet li huma bbażati fuq fatti ekonomiċi u n-natura u l-istruttura ġenerali tas-sistema ta' tassazzjoni fil-pajjiż inkwistjoni.

(69)

L-Awtorità tqis li l-eżenzjonijiet previsti taħt l-Artikolu 36(1) (xogħlijiet artistiċi importati mill-awtur, xogħlijiet letterarji speċifiċi, vetturi għal skopijiet ta' salvataġġ, oġġetti eżentati minn dazji doganali, eċċ.) huma limitati ħafna u mhux neċessarjament marbuta mal-provvista ta' attività ekonomika. Għall-kuntrarju, il-kumpaniji li se jibbenefikaw mill-eżenzjoni mill-VAT fuq l-importazzjoni ta' servers, se jwettqu l-importazzjoni tas-servers tagħhom bħala parti intrinsika tal-attivitajiet ekonomiċi tagħhom. Kif innutat qabel, ir-regola prinċipali tal-Att dwar il-VAT tal-Islanda hija li l-attivitajiet ekonomiċi għandhom ikunu soġġetti għat-tassazzjoni u li l-VAT tat-tranżazzjonijiet interni kollha fl-istadji kollha, kif ukoll ta' importazzjonijiet ta' prodotti u servizzi għandha titħallas lit-Teżor. (29) L-awtoritajiet Islandiżi ma indikaw ebda eżempji ta' eżenzjonijiet speċifiċi għas-settur simili għall-Att dwar il-VAT tal-Islanda biex jiġġustifikaw l-emendi.

(70)

L-awtoritajiet tal-Islanda invokaw ulterjorment il-prinċipju, li skontu meta oġġetti jiġu trasferiti biss għall-finijiet tal-provvista ta' servizz, u mingħajr bidla fis-sjieda, it-trasferiment ta' tali oġġetti jifforma parti mill-forniment tas-servizz u għalhekk mhuwiex intaxxat separatament għall-finijiet tal-VAT. Madankollu, l-awtoritajiet Norveġiżi la spjegaw il-bażi legali għal dan il-prinċipju u lanqas għaliex kien hemm bżonn li tiġi adottata dispożizzjoni speċjali, fuq l-eżenzjoni mill-VAT għall-importazzjoni ta' servers u tagħmir simili, jekk tali importazzjoni tista' fi kwalunkwe każ taqa' taħt dan il-prinċipju.

(71)

L-Awtorità ma tistax tara li l-eżenzjoni mill-VAT fuq l-importazzjoni għall-ħlas ta' servers u n-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT fuq servizzi mħalltin jikkostitwixxu adattament ta' skema ġenerali partikolari għan-natura u l-istruttura ġenerali tas-sistema Islandiża tal-VAT. Għall-kuntrarju, l-emendi jidhru li ġew adottati b'objettiv ekonomiku u politiku (30) li jattira impriżi barranin li jixtru servizzi ta' ċentru tad-dejta fl-Islanda u konsegwentement itejbu l-kompetittività tal-industrija taċ-ċentri tad-dejta Islandiżi (31). Dawn il-kunsiderazzjonijiet, fl-opinjoni tal-Awtorità, ma jiffurmawx parti mil-loġika u n-natura ġenerali tas-sistema ta' taxxa fuq il-konsumatur (32).

(72)

L-awtoritajiet tal-Islanda jsostnu li l-miżuri inkwistjoni huma intiżi bħala tentattiv biex tiġi adattata s-sistema Islandiża tal-VAT għas-sistemi tal-VAT tal-Istati Membri tal-UE sabiex jipprovdu ambjent simili kompetittiv għall-industrija domestika bħal dik li teżisti fi ħdan l-UE. Fid-deċiżjoni 3/13/COL, l-Awtorità stiednet lill-awtoritajiet Islandiżi biex jipprovdu iktar informazzjoni sostanzjali, mhux biss bħala appoġġ għad-dikjarazzjonijiet tagħhom li l-emendi l-ġodda tal-VAT jirriflettu s-sistemi tal-VAT tal-Istati Membri tal-UE, iżda aktar importanti minn hekk li l-emendi jaqgħu fi ħdan il-loġika tas-sistema Islandiża tal-VAT. Madankollu, l-awtoritajiet tal-Islanda ma ssottomettew l-ebda kumment jew informazzjoni addizzjonali f'dan ir-rigward.

(73)

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, l-Awtorità tikkunsidra li l-eżenzjoni mill-VAT fuq l-importazzjoni ta' servers u n-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT fuq servizzi mħalltin ma jaqgħux fi ħdan il-loġika u n-natura ġenerali tas-sistema Islandiża tal-VAT.

1.4.   Id-distorsjoni tal-kompetizzjoni u l-effett fuq il-kummerċ bejn il-Partijiet Kontraenti

(74)

Fl-aħħar nett, il-miżura għandha tkun tali li xxekkel il-kompetizzjoni u taffettwa l-kummerċ bejn il-Partijiet Kontraenti għall-Ftehim taż-ŻEE sabiex tiġi kkunsidrata bħala għajnuna mill-istat skont it-tifsira tal-Artikolu 61(1) tal-Ftehim taż-ŻEE.

(75)

Skont każistika stabbilita, is-sempliċi fatt li miżura ssaħħaħ il-pożizzjoni ta' impriża meta mqabbla ma' impriżi oħra li jikkompetu fin-negozju fi ħdan iż-ŻEE, huwa meqjus li jkun biżżejjed sabiex jiġi konkluż li l-miżura x'aktarx li taffettwa l-kummerċ bejn il-Partijiet Kontraenti u tfixkel il-kompetizzjoni bejn impriżi stabbiliti fi Stati oħra taż-ŻEE. (33)

(76)

Iż-żewġ miżuri inkwistjoni kienu mmirati lejn entitajiet stabbiliti barra l-Islanda, inkluż fiż-ŻEE. Huma jkunu jibbenefikaw mill-miżuri jekk huma xtraw servizzi minn ċentri tad-dejta Islandiżi. Iċ-ċentri tad-dejta Islandiżi, min-naħa tagħhom, qegħdin f'kompetizzjoni ma' operaturi ta' servizzi simili fiż-ŻEE. Barra minn hekk, il-miżuri ġew introdotti deliberatament bħala mezz biex jiġbdu konsumaturi mill-Istati taż-ŻEE u aktar minn hekk biex jixtru servizzi ta' ċentri tad-dejta fl-Islanda. Peress li dawn il-konsumaturi huma impriżi li joperaw f'kompetizzjoni ma' entitajiet oħra fis-setturi rispettivi tagħhom madwar iż-ŻEE, il-miżuri kienu għalhekk suxxettibbli li jaffettwaw il-kummerċ bejn il-Partijiet Kontraenti għall-Ftehim taż-ŻEE u li joħolqu distorsjoni jew jheddu li joħolqu distorsjoni tal-kompetizzjoni madwar iż-ŻEE.

1.5.   Konklużjoni dwar il-preżenza ta' għajnuna mill-Istat

(77)

B'referenza għall-kunsiderazzjonijiet ta' hawn fuq, l-Awtorità tikkonkludi li l-miżuri li qed jiġu evalwati, jiġifieri l-eżenzjoni mill-VAT għall-importazzjoni ta' servers u tagħmir simili minn konsumaturi mhux residenti għall-użu fiċ-ċentri tad-dejta Islandiżi, u n-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT fuq it-tranżazzjonijiet li jinvolvu ċentri tad-dejta, ħlief għal servizzi “anċillari” għal servizzi fornuti b'mod elettroniku, jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat skont it-tifsira tal-Artikolu 61(1) tal-Ftehim taż-ŻEE. Għalhekk, taħt il-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq, jeħtieġ li jiġi kkunsidrat jekk il-miżuri jistgħux ikunu kompatibbli mal-funzjonament tal-Ftehim taż-ŻEE.

2.   REKWIŻITI TAL-PROĊEDURA

(78)

Skont l-Artikolu 1(3) tal-Parti I tal-Protokoll 3, “l-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA għandha tiġi infurmata, fi żmien suffiċjenti sabiex tkun tista' tissottometti l-kummenti tagħha, dwar kull pjan biex tingħata jew tinbidel l-għajnuna. […] L-Istat ikkonċernat ma għandux iqiegħed il-miżuri proposti tiegħu fis-seħħ sakemm il-proċedura tkun irriżultat f'deċiżjoni finali”.

(79)

L-awtoritajiet tal-Islanda ma nnotifikawx il-miżuri tal-għajnuna lill-Awtorità fi żmien suffiċjenti qabel l-implimentazzjoni tagħhom fl-1 ta' Mejju 2011. Barra minn hekk, l-awtoritajiet Islandiżi, poġġew dawk il-miżuri fis-seħħ qabel ma l-Awtorità adottat deċiżjoni finali. B'hekk, l-Awtorità tikkonkludi li l-awtoritajiet tal-Islanda ma rrispettawx l-obbligi tagħhom skont l-Artikolu 1(3) tal-Parti I tal-Protokoll 3. L-għoti ta' kull għajnuna għalhekk mhuwiex skont il-liġi.

3.   VALUTAZZJONI TAL-KOMPATIBBILTÀ

(80)

L-awtoritajiet Islandiżi ma ressqu l-ebda argument li l-għajnuna mill-Istat fil-miżuri tal-VAT, kif speċifikat hawn fuq, tista' titqies bħala għajnuna mill-Istat kompatibbli.

(81)

Miżuri ta' għajnuna li jaqgħu taħt l-Artikolu 61(1) tal-Ftehim taż-ŻEE huma ġeneralment inkompatibbli mal-funzjonament tal-Ftehim taż-ŻEE, sakemm ma jkunux jikkwalifikaw għal deroga skont l-Artikolu 61(2) jew (3) tal-Ftehim taż-ŻEE.

(82)

Id-deroga skont l-Artikolu 61(2) mhijiex applikabbli għall-għajnuna inkwistjoni u mhijiex imfassla biex jintlaħaq xi wieħed mill-għanijiet elenkati f'din id-dispożizzjoni. Lanqas l-Artikolu 61(3)(a) jew l-Artikolu 61(3)(b) tal-Ftehim dwar iż-ŻEE ma japplikaw għall-każ inkwistjoni. Barra minn hekk, l-Awtorità ma ġiet provduta b'ebda informazzjoni li turi li l-benefiċjarji tal-għajnuna huma lokalizzati f'reġjun li jista' jibbenefika minn għajnuna reġjonali skont it-tifsira tal-Artikolu 61(3)(c) tal-Ftehim taż-ŻEE. Lanqas ma hi applikabbli d-deroga fl-Artikolu 59(2) tal-Ftehim taż-ŻEE fil-każ attwali.

(83)

Fuq il-bażi ta' dan ta' hawn fuq, il-konklużjoni tal-Awtorità hi li eżenzjoni mill-VAT għall-importazzjoni ta' servers u tagħmir simili minn konsumaturi mhux residenti għall-użu f'ċentri tad-dejta Islandiżi, u n-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT fuq it-tranżazzjonijiet li jinvolvu servizzi mħalltin provduti lil konsumaturi mhux residenti taċ-ċentri tad-dejta Islandiżi safejn dawn is-servizzi ma jkunux anċillari għas-servizzi fornuti elettronikament, mhumiex ġustifikati taħt id-dispożizzjonijiet tal-għajnuna mill-Istat tal-Ftehim taż-ŻEE.

4.   ASPETTATTIVI LEĠITTIMI U ĊERTEZZA LEGALI

(84)

Il-prinċipji legali u fundamentali tal-aspettativi leġittimi u taċ-ċertezza legali jistgħu jiġu invokati mill-benefiċjarji tal-għajnuna biex jikkontestaw ordni għall-irkupru ta' għajnuna statali mogħtija illegalment. Madankollu, il-prinċipji japplikaw biss f'ċirkostanzi eċċezzjonali u normalment intrapriża ma tistax tagħmel presuppożizzjonijiet dwar aspettativi leġittimi li għajnuna hija legali sakemm l-għajnuna ma tingħatax skont il-proċedura għan-notifika tal-għajnuna lill-Awtorità (jew lill-Kummissjoni Ewropea skont il-każ) (34). Dan hu prinċipju li kien affermat mill-ġdid mill-Qorti tal-Ġustizzja kif ġej: “F'sitwazzjoni bħal dik fil-proċeduri ewlenin, l-eżistenza ta' ċirkostanza eċċezzjonali wkoll ma tistax tintlaqa' fid-dawl tal-prinċipju taċ-ċertezza legali, minħabba li l-Qorti kienet diġà sostniet, b'mod essenzjali, li minħabba li l-Kummissjoni ma ħaditx deċiżjoni li tapprova l-għajnuna, …ir-riċevitur ma jistax ikun ċert mil-legalità tal-għajnuna, bir-riżultat li wieħed la jista' jibbaża fuq il-prinċipju tal-ħarsien tal-aspettativi leġittimi u lanqas fuq dak taċ-ċertezza legali”. (35)

(85)

Bħala prinċipju, il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat li aspettativa leġittima li għajnuna hija legali ma tistax tiġi invokata sakemm dik l-għajnuna ma tkunx ingħatat skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 1(3) tal-Parti I tal-Protokoll 3, (36) filwaqt li osservat li negozjant diliġenti normalment għandu jkun kapaċi jiddetermina jekk dik il-proċedura ġietx segwita. (37)

(86)

Minkejja dan il-Qorti aċċettat ukoll li f'ċirkostanzi eċċezzjonali, riċevitur ta' għajnuna li tingħata illegalment għaliex ma tkunx ġiet innotifikata, jista' jibbaża fuq aspettativi leġittimi li l-għajnuna kienet legali sabiex jopponi l-ħlas lura tagħha. (38) Il-Qorti tal-Ġustizzja qalet li entità tista' toqgħod fuq il-prinċipju tal-protezzjoni ta' aspettattivi leġittimi fejn awtorità tal-Komunità tkun wasslitha biex ikollha aspettattivi li huma ġustifikati. (39) L-Awtorità ma għamlet xejn minn dan, u tabilħaqq id-deċiżjonijiet tal-Awtorità li ma tippermettix miżuri selettivi ta' għajnuna fiskali kellhom jagħmluha ċara li miżuri tal-VAT li jiffavorixxu ċerti kumpaniji jew gruppi ta' kumpaniji kellhom jiġu nnotifikati lill-Awtorità. (40)

(87)

Fid-dawl ta' dan ta hawn fuq, l-Awtorità mhix se taċċetta li argumenti relatati maċ-ċertezza legali jew mal-aspettativi leġittmi jistgħu jkunu validi f'dan il-każ, meta wieħed jikkunsidra l-ġurisprudenza tal-qorti u l-applikabilità wiesgħa tal-Artikoli 61 (tal-Ftehim taż-ŻEE) u 107 (TFUE). Konklużjoni li l-miżuri tal-VAT mistħarrġa setgħu jinvolvu għajnuna mill-Istat kienet ċara f'kull ħin.

5.   IRKUPRU

(88)

Minħabba li l-għajnuna ngħatat mingħajr ma ġiet innotifikata lill-Awtorità, tikkostitwixxi għajnuna illegali skont it-tifsira tal-Artikolu 1(f) tal-Parti II tal-Protokoll 3 ta' mal-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti. Jirriżulta, mill-Artikolu 14 tal-Parti II tal-Protokoll 3 ta' mal-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti, li l-Awtorità tiddeċiedi li għajnuna illegali li ma tkunx kompatibbli mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat li jaqgħu taħt il-Ftehim dwar iż-ŻEE trid tinġabar lura mingħand il-benefiċjarji.

(89)

L-Awtorità hi tal-fehma li, f'dan il-każ, ma hemm l-ebda prinċipju ġenerali li jipprekludi l-ħlas lura. Skont il-każistika stabbilita, it-tneħħija ta' għajnuna illegali permezz tal-irkupru hija l-konsegwenza loġika meta jinstab li l-għajnuna ma tkunx legali. Għaldaqstant, l-irkupru ta' għajnuna mill-Istat mogħtija illegalment, sabiex tinġieb lura s-sitwazzjoni li kienet teżisti qabel ma ngħatat l-għajnuna, fil-prinċipju ma jistax jitqies bħala sproporzjonat meta mqabbel mal-objettivi tal-Ftehim dwar iż-ŻEE fejn tidħol l-għajnuna mill-Istat.

(90)

Bil-ħlas lura tal-għajnuna, ir-riċevitur jitlef il-vantaġġ li jkun gawda minnu għad-detriment tal-kompetituri tiegħu fis-suq, u tinġieb lura s-sitwazzjoni kif kienet qabel tkun ngħatat l-għajnuna. (41) Minn dik il-funzjoni tal-ħlas lura tal-għajnuna jirriżulta wkoll li, bħala regola ġenerali, ħlief f'ċirkostanzi eċċezzjonali, l-Awtorità ma tmurx lil hinn mil-limiti tad-diskrezzjoni tagħha jekk titlob lill-Istat tal-EFTA kkonċernat jirkupra l-ammonti mogħtija permezz ta' għajnuna illegali, peress li din tkun sempliċiment qed iġġib lura s-sitwazzjoni għal kif kienet qabel. (42) Barra minn hekk, minħabba n-natura mandatorja tas-superviżjoni tal-għajnuna mill-Istat mill-Awtorità skont il-Protokoll 3 tal-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti, fil-prinċipju l-impriżi li ngħatatilhom l-għajnuna ma jistax ikollhom aspettattiva leġittima li l-għajnuna hija legali dment li ma tkunx ingħatat skont il-proċedura stabbilita fid-dispożizzjonijiet ta' dak il-Protokoll. (43) F'dan il-każ, ma jidher li hemm l-ebda ċirkostanza eċċezzjonali, li setgħet twassal għal aspettattivi leġittimi min-naħa tal-benefiċjarji tal-għajnuna.

(91)

L-irkupru tal-għajnuna mill-Istat mhux dovuta għandu jinkludi l-imgħax kompost, skont l-Artikolu 14 (2) fil-Parti II tal-Protokoll 3 ta' mal-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti u skont l-Artikoli 9 u 11 tad-Deċiżjoni tal-Awtorità 195/04/COL tal-14 ta' Lulju 2004. (44)

(92)

L-awtoritajiet tal-Islanda s'issa taw informazzjoni limitata dwar l-ammont ta' għajnuna mogħtija taħt l-emendi fl-Att Nru 163/2010. Barra minn hekk, huma ma pprovdewx informazzjoni biżżejjed dwar in-numru u l-identità tal-benefiċjarji potenzjali tal-miżuri. L-awtoritajiet tal-Islanda huma mistiedna jipprovdu informazzjoni dettaljata u eżatta dwar l-ammont ta' għajnuna mogħtija u l-benefiċjarji tal-għajnuna.

6.   KONKLUŻJONI

(93)

Fuq il-bażi tal-kunsiderazzjonijiet ta' hawn fuq, l-Awtorità tikkonkludi li l-awtoritajiet Islandiżi implimentaw l-għajnuna kkonċernata illegalment, bi ksur tal-Artikolu 1(3) tal-Parti I tal-Protokoll 3.

(94)

L-għajnuna mill-Istat mogħtija taħt id-dispożizzjonijiet tal-Att Nru 163/2010, jiġifieri l-eżenzjoni mill-VAT għall-importazzjoni ta' servers u tagħmir simili minn konsumaturi mhux residenti għall-użu f'ċentri tad-dejta Islandiżi, u n-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT fuq servizzi mħalltin ipprovduti lil konsumaturi mhux residenti taċ-ċentri tad-dejta Islandiżi sal-punt li dawk is-servizzi ma kinux anċillari għas-servizzi fornuti elettronikament, mhix kompatibbli mal-funzjonament tal-Ftehim dwar iż-ŻEE għar-raġunijiet stabbiliti hawn fuq u għandha tiġi rkuprata b'effett mid-data meta ngħatat.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-dispożizzjonijiet stabbiliti permezz tal-Artikoli 4 u 12 tal-Att Nru 163/2010, jiġifieri l-eżenzjoni mill-VAT għall-importazzjoni ta' servers u tagħmir simili minn konsumaturi mhux residenti għall-użu f'ċentri tad-dejta Islandiżi, u n-nuqqas ta' impożizzjoni tal-VAT fuq servizzi mħalltin li huma separabbli minn u mhux marbuta b'mod inerenti ma' servizzi pprovduti elettronikament ipprovvduti lill-konsumaturi mhux residenti taċ-ċentri tad-dejta Islandiżi, jinvolvu għajnuna mill-Istat li hija inkompatibbli mal-funzjonament tal-Ftehim taż-ŻEE.

Artikolu 2

L-awtoritajiet Islandiżi għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jirkupraw mill-benefiċjarju/i l-għajnuna msemmija fl-Artikolu 1, magħmula disponibbli għalihom illegalment, mill-1 ta' Mejju 2011 sat-13 ta' Marzu 2013.

Artikolu 3

L-irkupru jsir mingħajr dewmien, u jiġri x'jiġri fi żmien erba' xhur mid-data ta' din id-deċiżjoni u skont il-proċeduri tal-liġi nazzjonali, dment li dawn jippermettu l-eżekuzzjoni immedjata u effettiva tad-deċiżjoni.

L-għajnuna li għandha tiġi rkuprata tinkludi l-imgħax u l-imgħax kompost mid-data li fiha l-għajnuna tpoġġiet għad-dispożizzjoni tal-benefiċjarju sad-data ta' meta tiġi rkuprata.

L-imgħax ikun ikkalkulat fuq il-bażi tal-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni Nru 195/04/COL (45) tal-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA.

Artikolu 4

Sat-8 ta' Lulju 2014, l-Islanda għandha tinforma lill-Awtorità bl-ammont totali (imgħax prinċipali u ta' rkupru) li jrid jiġi rkuprat mill-benefiċjarju/benefiċjarji kif ukoll bil-miżuri ppjanati jew meħuda sabiex tiġi rkuprata l-għajnuna.

Sat-8 ta' Settembru 2014, l-Islanda trid tkun eżegwiet id-deċiżjoni tal-Awtorità u rkuprat għal kollox l-għajnuna.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Islanda.

Artikolu 6

L-unika verżjoni awtentika ta' din id-Deċiżjoni hija dik bil-lingwa Ingliża.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta' Mejju 2014.

Għall-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA

Oda Helen SLETNES

Il-President

Frank J. BÜCHEL

Membru tal-Kulleġġ


(1)  Id-Deċiżjoni tal-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA Nru 3/13/COL tas-16.1.2013 sabiex tinbeda proċedura formali ta' investigazzjoni dwar ċerti emendi għall-Att Nru 50/1988 dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud applikabbli għall-klijenti taċ-ċentri tad-dejta Islandiżi ġiet ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ĠU C 111, 18.4.2013, p. 5 u s-Suppliment taż-ŻEE Nru 23, 18.4.2013, p. 1.

(2)  Għal deskrizzjoni iktar dettaljata tal-korrispondenza, ara l-paragrafi 1-6 tad-Deċiżjoni tal-Awtorità Nru 3/13/COL.

(3)  F'din in-notifika, l-awtoritajiet tal-Islanda irreferew għat-tliet miżuri kollha bħala eżenzjonijiet mill-VAT. Madankollu, fil-fehma tal-Awtorità, skont il-loġika tas-sistema tal-VAT, il-miżuri li jinvolvu servizzi fornuti elettronikament u servizzi mħalltin għandhom pjuttost jiġu rriferuti bħala li huma suġġetti għal “rata żero tal-VAT”, peress li l-fornituri ta' dawn is-servizzi, l-Awtorità tifhem, għandhom id-dritt li jnaqqsu l-VAT tal-input imħallsa fuq xiri relatat ma' provvista partikolari.

(4)  Cf. L-Artikolu 4 tal-Att Nru 163/2010.

(5)  L-Artikolu 12(1)10(c) l-Att dwar il-VAT.

(6)  L-Artikolu 12(1)10(d) l-Att dwar il-VAT. L-awtoritajiet tal-Islanda spjegaw li t-terminu “servizzi tal-kompjuter”kien ikopri biss ambitu limitat ta' servizzi pprovduti elettronikament u li l-għan tal-emenda kien li jestendi din l-eżenzjoni għal firxa usa' ta' servizzi fornuti elettronikament.

(7)  Skont id-definizzjoni uffiċjali, pprovduta mill-awtoritajiet tal-Islandiżi, il-kunċett ta' “servizzi fornuti b'mod elettroniku”“jinkludi servizz mogħtija minn fuq l-Internet jew netwerk ieħor, awtomatikament b'minimu ta' interferenza umana fejn l-użu tat-teknoloġija tal-informazzjoni huwa parti neċessarja għall-għoti”.

(8)  Ara l-Artikolu 42A tal-Att dwar il-VAT.

(9)  F'dan il-kuntest, kien hemm proposta ppreżentata mir-rappreżentant tal-industrija taċ-ċentri tad-dejta fl-Islanda biex jiġi mmodifikat l-Att dwar it-Taxxa fuq l-Introjtu li tgħid li s-servers importati mqiegħda f'ċentri tad-dejta Islandiżi u li jkunu proprjetà ta' dawk li mhumiex residenti ma jikkostitwixxux stabbiliment permanenti fl-Islanda. Din il-proposta madankollu ma ntlaqgħetx mill-Parlament.

(10)  Ara l-eżempji mogħtija mill-awtoritajiet Islandiżi fl-e-mail tal-5 ta' April 2011, il-p. 5: kumpanija tas-servers tan-netwerks minn Stat Membru tal-UE li żżomm is-servers tagħha f'kumpanija taċ-ċentri tad-dejta li tinsab fl-Islanda u li tixtri s-servizzi tal-ħżin tad-dejta miċ-ċentru tad-dejta Islandiż titqies li għandha stabbiliment permanentifl-Islanda u għalhekk, fuq il-bażi tar-regoli preżenti fis-seħħ, tkun soġġetta għall-VAT (cf. l-Artikolu 42 A tal-Att dwar il-VAT). Madankollu, uffiċċju ta' kontabilità minn Stat Membru tal-UE, li l-qalba tal-operat tiegħu mhijiex li jospita deta fuq is-servers ma jkunux meqjus li għandu stabbiliment permanenti fl-Islanda, anki jekk ikun mexxa s-servers tiegħu għaċ-ċentru tad-dejta Islandiż għall-iskop ta' ħżin.

(11)  Għal deskrizzjoni iktar dettaljata tal-korrispondenza, ara l-paragrafu 50 tad-Deċiżjoni tal-Awtorità Nru 3/13/COL.

(12)  Ara l-ittra mid-Direttorat tad-Dwana, bid-data tal-14 ta' Diċembru 2012.

(13)  Iċ-ċifri kollha huma f'ISK.

(14)  Skont ġurisprudenza stabbilita, il-klassifikazzjoni bħala għajnuna titlob li l-kundizzjonijiet kollha jkunu ssodisfati kumulattivament, ara l-Kawża C-142/87, il-Belġju v il-Kummissjoni, (“Tubemeuse”), [1990] il-Ġabra I-959.

(15)  Ara l-punt 3 (3) tal-Linji Gwida tal-Awtorità dwar l-Għajnuna mill-Istat dwar it-Tassazzjoni tan-Negozju, il-Kawża 248/84 Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni [1987] il-Ġabra 4013, u l-Kawża E-6/98 Ir-Renju tan-Norveġja v l-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA [1999] Rapporti tal-Qorti tal-EFTA, il-paragrafu 34.

(16)  Il-Kawża C-41/90 Höfner and Elser v Macroton [1991] il-Ġabra I-1979, il-paragrafi 21-23 u l-Kawża E-5/07 Private Barnehagers Landsforbund v l-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA [2008] Rapport tal-Qorti tal-EFTA, p. 61, il-paragrafu 78.

(17)  Il-Kawża C-222/04 Ministero dell'Economia e delle Finanze v Cassa di Risparmio di Firenze SpA [2006] il-Ġabra I-289, il-paragrafu 108.

(18)  Il-Kawżi Magħquda C-106/09 P u C-107/9 P Il-Kummissjoni u Spanja vs Il-Gvern ta' Ġibiltà u r-Renju Unit [2011] il-Ġabra I-11113, il-paragrafu 75.

(19)  Ibid il-paragrafu 145.

(20)  Kawża C-75/97 Il-Belġju vs Il-Kummissjoni [1999] il-Ġabra I-3671, il-paragrafu 32; Il-Kawża C-143/99Adria-Wien Pipeline and Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke [2011] I-8365, il-paragrafu 48; u l-Kawża C-409/00 Spanja v Il-Kummissjoni [2003] il-Ġabra I-1487, il-paragrafu 48.

(21)  Ara l-Kawża C-409/00 Spanja v Il-Kummissjoni [2003] il-Ġabra I-1487, il-paragrafu 49.

(22)  Il-Kawża E-6/98 In-Norveġja vs L-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA, [1999] Rapport tal-Qorti tal-EFTA, p. 76, il-paragrafu 38; Il-Kawżi Magħquda E-5/04, E-6/04 u E-7/04 Fesil u Finnfjord, PIL u oħrajn u n-Norveġja vs L-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA, [2005] Rapport tal-Qorti tal-EFTA, p. 117, il-paragrafi 84-85; Il-Kawżi Magħquda T-127/99, T129/99 u T-148/99, Territorio Histórico de Alava u oħrajn vs Il-Kummissjoni [2002] il-Ġabra II-1275, il-paragrafu 163; Il-Kawża C-143/99, Adria-Wien Pipeline [2001] il-Ġabra I-8365, il-paragrafu 42; Il-Kawża T-308/00 Salzgitter v il-Kummissjoni, [2004] il-Ġabra II-1933, il-paragrafu 42; Il-Kawża C-172/03 Wolfgang Heiser [2005] il-Ġabra I-1627, il-paragrafu 43 u l-Kawża C-279/08 P il-Kummissjoni v il-Pajjiżi l-Baxxi [2011] il-Ġabra I-7671, il-paragrafu 62.

(23)  Il-Kawża E 6/98 In-Norveġja vs L-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA, ikkwotata aktar 'il fuq, il-paragrafu 38; Il-Kawżi konġunti E-5/04, E-6/04 u E-7/04 Fesil u Finnfjord, PIL u oħrajn u n-Norveġja vs L-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA, ikkwotati hawn fuq, il-paragrafi 76-89; Il-Kawża 173/73 L-Italja vs Il-Kummissjoni [1974] il-Ġabra 709, il-paragrafu 16.

(24)  Il-Kawża E-6/98 In-Norveġja vs L-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA, imsemmija hawn fuq, il-paragrafu 67, il-Kawża C-159/01 Il-Pajjiżi l-Baxxi vs Il-Kummissjoni, il-Ġabra [2004] I-4461, il-paragrafu 43, il-Kawżi Magħquda C-106/09 P u C-107/9 P Il-Kummissjoni u Spanja vs il-Gvern ta' Ġibiltà u r-Renju Unit, imsemmija hawn fuq, il-paragrafu 146.

(25)  Ara l-paragrafi 50-51 tad-Deċiżjoni tal-Awtorità Nru 3/13/COL.

(26)  Il-Kawża C-372/97 l-Italja v Il-Kummissjoni [2004] il-Ġabra I-3679, il-paragrafu 67; u l-Kawża C-172/03 Heiser [2005] il-Ġabra I-1627, il-paragrafu 54.

(27)  Ara l-Kawża T-210/02, RENV British Aggregates Association v il-Kummissjoni [2012] il-Ġabra II-0000, il-paragrafi 49-50, u l-Kawżi Magħquda C-106/09 P u C-107/9 P Il-Kummissjoni u Spanja vs Il-Gvern ta' Ġibiltà u r-Renju Unit [2011] il-Ġabra I-11113, il-paragrafi 75 u 90.

(28)  Il-Kawżi Magħquda C-78/08 to C-80/09 Paint Graphos u oħrajn [2011] il-Ġabra I-7611, il-paragrafu 70.

(29)  Ara l-Artikolu 1 tal-Att Nru 50/1988 dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud.

(30)  L-ittra ta' notifika tat-2.9.2011.

(31)  Ara l-Kawżi Magħquda E-17/10 u E-6/11, Il-Prinċipat tal-Liechtenstein u VTM Fundmanagement vs l-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA [2012] Rapport tal-Qorti tal-EFTA, p. 117, il-paragrafu 76.

(32)  Għal raġunament simili ara l-paragrafu (95) tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/515/KE tas-17 ta' Frar 2003 dwar l-għajnuna mill-Istat implimentata mill-Olanda għal attivitajiet ta' finanzjament internazzjonali, (ĠU L 180, 18.7.2003, p. 52).

(33)  Il-Kawża E-6/98 Il-Gvern tan-Norveġja vs L-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA, [1999] Rapport tal-Qorti tal-EFTA, p. 76, il-paragrafu 59; Il-Kawża 730/79, Philip Morris vs Il-Kummissjoni, [1980] il-Ġabra 2671, il-paragrafu 11.

(34)  Il-Kawża 5/89, Il-Kummissjoni vs Il-Ġermanja [1990], il-Ġabra I-3437, il-paragrafu 14; Il-Kawża C-169/95, Il-Kummissjoni vs. Spanja [1997], il-Ġabra I-135, il-paragrafu 51). Il-Kawża C-24/95, Land Rheinland-Pfalz vs Alcan Deutschland GmbH, [1997] il-Ġabra I-1591, il-paragrafu 25.

(35)  Il-Kawża C1-09 Centre d'Exportation du Livre Français (CELF), Ministre de la Culture et de la Communication v Société Internationale de Diffusion et d'Édition [2010] il-Ġabra I-02099, il-paragrafu 53. Ara wkoll il-Kawża C-91/01 L-Italja vs Il-Kummissjoni [2004] il-Ġabra I-4355, il-paragrafi 66 u 67.

(36)  Il-Kawża C-5/89 Il-Kummissjoni vs Il-Ġermanja [1990] il-Ġabra I-3437, il-paragrafu 14 u Regione Autónoma della Sardegna vs Il-Kummissjoni [2005] il-Ġabra II-2123, il-paragrafu 64.

(37)  Il-Kawża C-5/89 Il-Kummissjoni vs Il-Ġermanja [1990] il-Ġabra I-3437, il-paragrafu 14, il-Kawża C-169/95 Spanja vs Il-Kummissjoni [1997] il-Ġabra I-135, il-paragrafu 51.

(38)  Il-Kawżi Magħquda C-183/02 P u C-187/02 P Demesa u Territorio Histórico de Álava vs Il-Kummissjoni [2004] il-Ġabra I-10609, il-paragrrafu 51.

(39)  Il-Kawża T-290/97, Mehibas Dordstelaan vs Il-Kummissjoni [2000] il-Ġabra II-15 u l-kawżi C-182/03 u C-217/03, Il-Belġju u l-Forum 187 ASBL vs Il-Kummissjoni [2006] il-Ġabra I-05479, il-paragrafu 147.

(40)  Ara d-Deċiżjoni tal-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA Nru 106/95/COL tal-31.10.1995 dwar eżenzjoni fiskali minn taxxa bażika għall-ippakkjar tal-ħġieġ (ĠU L 124, 23.5.1996, p. 30, u s-Suppliment taż-ŻEE Nru 23, 23.5.1996, p. 75), id-Deċiżjoni tal-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA Nru 145/97/COL tal-14.5.1997 dwar miżuri xierqa fir-rigward ta' tassazzjoni tas-sigurtà soċjali reġjonalment differenzjata u d-Deċiżjoni tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA Nru 97/10/COL tal-24.3.2010 rigward it-tassazzjoni ta' kumpaniji ta' assigurazzjoni captive skont l-Att dwar it-Taxxa tal-Liechtenstein (ĠU L 261, 27.9.2012, p. 1, u s-Suppliment taż-ŻEE Nru 53, 27.9.2012, p. 1).

(41)  Ara l-Kawżi Magħquda E-17/10 u E-6/11, Il-Prinċipat tal-Liechtenstein u VTM Fundmanagement vs l-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA [2012] ir-Rapport tal-Qorti tal-EFTA, p. 117, il-paragrafi 141 -142.

(42)  Il-Kawża C-75/97 Il-Belġju vs Il-Kummissjoni [1999] il-Ġabra I 3671, il-paragrafu 66, u l-Kawża C-310/99 L-Italja vs Il-Kummissjoni [2002] il-Ġabra I-2289, il-paragrafu 99.

(43)  Il-Kawża C-169/95 Spanja v Kummissjoni [1997] il-Ġabra I-135, il-paragrafu 51.

(44)  Kif emendat bid-Deċiżjoni tal-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA Nru 789/08/COL tas-17.12.2008 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kulleġġ Nru 195/04/COL dwar id-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 27 fil-Parti II tal-Protokoll 3 tal-Ftehim bejn l-Istati tal-EFTA dwar it-Twaqqif ta' Awtorità tas-Sorveljanza u Qorti tal-Ġustizzja fir-rigward tal-formoli standard għan-notifika tal-għajnuna (ĠU L 340, 22.12.2010, p. 1, and s-Supplement taż-ŻEE Nru 72, 22.12.2010, p. 1).

(45)  Kif emendata bid-Deċiżjoni Nru 789/08/COL tal-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA


Top