Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0801

Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/801/PESK tat- 22 ta’ Diċembru 2010 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/656/PESK li ġġedded il-miżuri restrittivi kontra l-Côte d'Ivoire

OJ L 341, 23.12.2010, p. 45–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 191 - 194

No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; Impliċitament imħassar minn 32016D0917

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/801/oj

23.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 341/45


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2010/801/PESK

tat-22 ta’ Diċembru 2010

li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/656/PESK li ġġedded il-miżuri restrittivi kontra l-Côte d'Ivoire

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Billi:

(1)

Fid-29 ta' Ottubru 2010, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2010/656/PESK li ġġedded il-miżuri restrittivi kontra l-Côte d'Ivoire (1).

(2)

Fit-13 ta' Diċembru, il-Kunsill enfasizza l-importanza tal-elezzjoni presidenzjali tal-31 ta' Ottubru u t-28 ta' Novembru 2010 sabiex jerġa' jkun hemm il-paċi u l-istabbiltà fil-Côte d'Ivoire u ddikjara li r-rieda li ntweriet b'mod sovran mill-poplu Ivorjan għandha tiġi rispettata b'mod obbligatorju.

(3)

Barra minn hekk, il-Kunsill iddeċieda li jadotta miżuri restrittivi mmirati kontra dawk li jostakolaw il-proċess ta' paċi u rikonċiljazzjoni nazzjonali u b'mod partikolari dawk li jheddu l-eżitu adatt tal-proċess elettorali,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2010/656/PESK hija b'dan emendata kif ġej:

1)

L-Artikolu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 4

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa għall-prevenzjoni tad-dħul jew it-transitu fit-territorji tagħhom:

(a)

tal-persuni msemmija fl-Anness I, maħtura mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet li jikkostitwixxu theddida għall-proċess ta’ paċi u ta’ rikonċiljazzjoni nazzjonali fil-Côte d’Ivoire, b’mod partikolari dawk li jostakolaw l-applikazzjoni tal-Ftehimiet Linas-Marcoussis u Accra III, ta’ kull persuna oħra li hija rikonoxxuta bħala responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt umanitarju internazzjonali fil-Côte d'Ivoire abbażi tal-informazzjoni rilevanti, ta’ kwalunkwe persuna oħra li pubblikament tinċita l-mibegħda u l-vjolenza, kif ukoll ta' kwalunkwe persuna oħra li l-Kumitat tas-Sanzjonijiet ikun iddetermina li qed tikser il-miżuri stabbiliti mill-paragrafu 7 tar-Riżoluzzjoni 1572 (2004) tal-KSNU.

(b)

tal-persuni msemmija fl-Anness II, li mhumiex inklużi fil-lista li tinsab fl-Anness I u li jostakolaw il-proċess ta' paċi u rikonċiljazzjoni nazzjonali u b'mod partikolari dawk li jheddu l-eżitu adatt tal-proċess elettorali.

2.   Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 m'għandhomx jobbligaw Stat Membru li jirrifjuta d-dħul taċ-ċittadini tiegħu stess fit-territorju tiegħu.

3.   Il-paragrafu 1(a) m'għandux japplika jekk il-Kumitat tas-Sanzjonijiet jiddetermina:

a)

li vjaġġ ikun ġustifikat għal raġunijiet umanitarji urġenti, inklużi l-obbligi reliġjużi;

b)

li eżenzjoni tippromwovi t-twettiq tal-objettivi tar-Riżoluzzjonijiet tal-KSNU, jiġifieri l-paċi u r-rikonċiljazzjoni nazzjonali fil-Côte d’Ivoire u l-istabbiltà fir-reġjun.

4.   Il-paragrafu 1 għandu japplika mingħajr preġudizzju għall-każijiet fejn Stat Membru ikun marbut b'obbligu ta' dritt internazzjonali, jiġifieri:

(i)

bħala pajjiż li jospita organizzazzjoni intergovernattiva internazzjonali;

(ii)

bħala pajjiż li jospita konferenza internazzjonali mlaqqa' min-Nazzjonijiet Uniti, jew li ssir taħt l-awspiċi tagħhom;

(iii)

skont ftehim multilaterali li jagħti privileġġi u immunitajiet;

(iv)

skont it-Trattat ta’ Konċiljazzjoni (il-Patt tal-Lateran) konkluż fl-1929 bejn is-Santa Sede (l-Istat tal-Belt tal-Vatikan) u l-Italja.

5.   Il-paragrafu 4 għandu jitqies bħala applikabbli anki f’każijiet fejn Stat Membru huwa pajjiż li jospita l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE).

6.   Il-Kunsill għandu jkun debitament infurmat bil-każijiet kollha fejn Stat Membru jagħti eżenzjoni skont il-paragrafu 4 jew 5.

7.   L-Istati Membri jistgħu jagħtu eżenzjoni mill-miżuri stabbiliti fil-paragrafu 1(b) meta ċ-ċaqliq ta' persuna jkun ġustifikat għal raġunijiet umanitarji urġenti, jew meta l-persuna tiċċaqlaq biex tattendi laqgħat intergovernattivi, inklużi laqgħat organizzati mill-Unjoni Ewropea, jew laqgħat ospitati minn Stat Membru li jkollu l-presidenza tal-OSKE f'dak iż-żmien, meta jsir djalogu politiku li jippromwovi direttament id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-Istat tad-Dritt fil-Côte d'Ivoire.

8.   Stat Membru li jixtieq jagħti eżenzjonijiet skont il-paragrafu 7 għandu jinnotifika lill-Kunsill b'dan bil-miktub. L-eżenzjoni titqies bħala mogħtija bil-kondizzjoni li Membru wieħed jew aktar tal-Kunsill ma jopponix bil-miktub fil-jumejn ta' xogħol wara li tiġi rċevuta n-notifika inkwistjoni. Jekk Membru tal-Kunsill wieħed jew aktar jopponi, il-Kunsill, waqt li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, jista’ jiddeċiedi li jagħti l-eżenzjoni proposta.

9.   Meta, skont il-paragrafi 4, 5 u 7, Stat Membru jawtorizza d-dħul jew it-transitu fit-territorju tiegħu tal-persuni elenkati fl-Anness I jew II, din l-awtorizzazzjoni għandha tkun limitata għall-objettiv li għalih tingħata u għall-persuni li tikkonċerna.”.

2)

L-Artikolu 5(1) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“1.   Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li huma fil-pussess ta’ jew ikkontrollati direttament jew indirettament minn persuni jew entitajiet li l-Kumitat tas-Sanzjonijiet ikun identifika f'konformità mal-Artikolu 4(1)(a) jew li huma miżmuma minn entitajiet li huma fil-pussess ta’ jew ikkontrollati direttament jew indirettament minnhom jew minn kwalunkwe persuna li qiegħda taġixxi f’isimhom jew taħt l-ordnijiet tagħhom, kif indentifikati mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet, għandhom jiġu ffriżati.

Il-lista tal-persuni msemmija fl-ewwel subparagrafu huma mniżżla fl-Anness I.”.

3)

L-Artikolu 6 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 6

1.   Il-Kunsill għandu jistabbilixxi l-lista mniżżla fl-Anness I u jemendaha f'konformità mad-deċiżjonijiet meħudin mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti jew il-Kumitat tas-Sanzjonijiet.

2.   Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi fuq proposta minn Stat Membru jew mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, għandu jistabbilixxi l-lista li tidher fl-Anness II u jemendaha.”.

4)

L-Artikolu 7 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 7

1.   Meta l-Kunsill tas-Sigurtà jew il-Kumitat tas-Sanzjonijiet jaħtar persuna jew entità, il-Kunsill għandu jinkludi din il-persuna jew entità fil-lista mniżżla fl-Anness I.

2.   Meta l-Kunsill jiddeċiedi li jissoġġetta persuna jew entità għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 4(1)(b), huwa għandu jemenda l-Anness II kif meħtieġ.

3.   Il-Kunsill għandu jikkomunika d-deċiżjoni tiegħu lill-persuna jew l-entità kkonċernata, inklużi r-raġunijiet għall-elenkar tagħha fil-lista, direttament, jekk l-indirizz tagħha huwa magħruf, jew permezz tal-pubblikazzjoni ta’ notifika, li tipprovdilha l-possibbiltà li tippreżenta kummenti.

4.   Jekk jiġu fformulati kummenti jew jekk jiġu ppreżentati elementi ġodda ta' prova sostanzjali, il-Kunsill għandu jirrevedi d-deċiżjoni tiegħu u jinforma lill-persuna jew l-entità kif meħtieġ.”.

5)

L-Artikolu 8 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 8

1.   L-Annessi I u II għandhom jindikaw ir-raġunijiet għall-elenkar fil-lista tal-persuni u l-entitajiet, li huma pprovduti mill-Kunsill tas-Sigurtà jew mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet fir-rigward tal-Anness I.

2.   L-Annessi I u II għandu jkun fihom ukoll, jekk tkun disponibbli, l-informazzjoni meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-persuni jew tal-entitajiet ikkonċernati li hija pprovduta mill-Kunsill tas-Sigurtà jew mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet fir-rigward tal-Anness I. Fir-rigward tal-persuni, din l-informazzjoni tista’ tinkludi l-isem u l-kunjom, inklużi l-psewdonimi, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità, in-numru tal-passaport u dak tal-karta tal-identità, is-sess, l-indirizz, jekk magħruf, il-funzjoni jew il-professjoni. Fir-rigward tal-entitajiet, din l-informazzjoni tista' tinkludi l-isem, il-post u d-data tar-reġistrazzjoni, in-numru tar-reġistrazzjoni u l-indirizz professjonali. L-Anness I għandu jsemmi wkoll id-data tal-ħatra mill-Kunsill tas-Sigurtà jew mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet.”.

6)

L-Artikolu 10 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 10

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

2.   Għandha tiġi riveduta, emendata jew imħassra, kif ikun xieraq, f’konformità mad-deċiżjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti.

3.   Il-miżuri msemmija fl-Artikolu 4(1)(b) għandhom jiġu riveduti f'intervalli regolari u mill-inqas kull tnax-il xahar. Huma m'għandhomx jibqgħu japplikaw fir-rigward tal-persuni u l-entitajiet ikkonċernati jekk il-Kunsill jistabbilixxi, f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 6(2) li l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-applikazzjoni tagħhom m'għadhomx jiġu sodisfatti.”.

Artikolu 2

L-Anness għad-Deċiżjoni 2010/656/PESK għandu jsir l-Anness I u t-titolu tiegħu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Lista tal-persuni msemmija fl-Artikolu 4(1)(a) u l-Artikolu 5”.

Artikolu 3

L-Anness għal din id-Deċiżjoni għandu jiżdied bħala l-Anness II għad-Deċiżjoni 2010/656/PESK.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Diċembru 2010.

Għall-Kunsill

Il-President

S. VANACKERE


(1)  ĠU L 285, 30.10.2010, p. 28.


ANNESS

“ANNESS II

Lista tal-persuni msemmija fl-Artikolu 4(1)(b)

 

Isem

(u psewdonomi possibbli)

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

1.

Is-Sur Pascal Affi N’Guessan

Imwieled fl-1 ta' Jannar 1953, f'Bouadikro;

numru tal-passaport: PD-AE 09DD00013.

Segretarju ġenerali tal-Front Populaire Ivoirien (FPI), ex-Prim Ministru

Pożizzjoni radikali u diżinformazzjoni attiva.

Inċitament għall-vjolenza.

2.

Tenent-Kurunell Nathanaël Ahouman Brouha

Imwieled fis-6 ta' Ġunju 1960.

Kmandant tal-Groupement de Sécurité de la Présidence de la République (GSPR).

Implikat fir-repressjoni tal-25 ta' Marzu 2004.

Membru tal-Escadrons de la mort.

3.

Is-Sur Gilbert Marie Aké N'Gbo

Imwieled fit-8 ta' Ottubru 1955 f'Abidjan

Numru tal-passaport: 08 AA 61107

Preżunt Prim Ministru u Ministru għall-Ippjanar u l-Iżvilupp

4.

Is-Sur Pierre Israël Amessan Brou

 

Direttur Ġenerali tar-Radio Télévision Ivoirienne (RTI).

Responsabbli mill-kampanja ta' diżinformazzjoni.

5.

Is-Sur Frank Anderson Kouassi

 

President tal-Conseil National de la Communication Audiovisuelle (CNCA).

Kompliċità attiva fil-kampanja ta' diżinformazzjoni.

6.

Is-Sinjura Nadiana Bamba

Imwielda fit-13 ta' Ġunju 1974 f'Abidjan

Numru tal-passaport: PD - AE 061 FP 04

Direttriċi tal-grupp editorjali: Le temps Notre voie.

Responsabbli mill-kampanja ta' diżinformazzjoni u inċitament għal mibegħda u vjolenza interkomunitarja.

7.

Is-Sur Kadet Bertin

Imwieled qrib l-1957 f'Mama.

Kunsillier tas-Sur Gbagbo b'rigward għas-sigurtà.

Responsabbli mit-traffikar ta' armi għall-“Presidenza”.

8.

Général Dogbo Blé

Imwieled fit-2 ta' Frar 1959 f'Daloa.

Kap tal-korp tal-Gwardja repubblikana.

Parteċipazzjoni fl-offensiva tal-4-6 ta' Novembru 2004 u fl-avvenimenti tal-jiem segwenti f'Abidjan. Membru tal-Escadrons de la mort.

Implikat fir-repressjoni tal-movimenti popolari.

9.

Is-Sur Paul Antoine Bohoun Bouabré

Imwieled fid-9 ta' Frar 1957, f'Issia

Numru tal-passaport: PD AE 015 FO 02

Ex Ministru tal-Ippjanar u l-Iżvilupp.

10.

Uffiċjal distrettwali Oulaï Delefosse

 

Ex uffiċjal ta' kollegament fil-forza Lima.

Responsabbli mill-Union patriotique pour la résistance du Grand Ouest (UPRGO).

Responsabbli għat-theddid kontra s-suldati tal-forza LICORNE.

Implikat fir-reklutaġġ ta' merċenarji Liberjani.

Kap tal-milizja pro-Gbagbo.

Implikat f'abbużi.

11.

Ammiral Vagba Faussignau

Imwieled fil-31 ta' Diċembru 1954 - f'Bobia.

Kmandant tal-Marina Ivorjana - sotto kap tal-Persunal militari.

12.

Pasteur Gammi

 

Kap tal-Mouvement ivoirien pour la libération de l'Ouest de la Côte d'Ivoire (MILOCI).

Implikat fl-attakk ta' Logoualé (28 ta' Frar 2005).

Implikat fl-abbużi kontra il-popolazzjonijiet mhux indiġeni jew ta' minoranza etnika fil-Punent f'Novembru u Diċembru 2010.

13.

Is-Sur Laurent Gbagbo

Imwieled fil-31 ta' Mejju 1945 f'Gagnoa

Preżunt President tar-Repubblika

14.

Is-Sinjura Simone Gbagbo

Imwielda fl-20 ta' Ġunju 1949 f'Moossou

Il-konjuġi tas-Sur Gbagbo.

President tal-grupp tal-Front Populaire Ivoirien (FPI) fl-Assemblea Ġenerali. Suspettata li żżomm netwerks paralleli politiko-reliġjużi li jopponu r-riżoluzzjonijiet internazzjonali.

15.

Ġeneral Guiai Bi Poin

Imwieled fil-31 ta' Diċembru 1954 f'Gounela.

Kap tas-Centre de Commandement des Opérations de Sécurité (CECOS).

Implikat fir-repressjoni ta' Marzu 2004.

Implikat fl-avenimenti ta' Hôtel Ivoire (Novembru 2004).

Implikat fir-repressjoni tal-movimenti popolari ta' Frar, Novembru u Diċembru 2010.

16.

Is-Sur Denis Maho Glofiei

Imwieled f'Val de Marne

Responsabbli mill-Front de libération du Grand Ouest (FLGO).

Kap tal-milizja pro-Gbagbo.

Implikat f'abbużi.

17.

Kaptan Anselme Séka Yapo

Imwieled fit-2 ta' Mejju 1973 f'Adzopé

Gwardja tal-korp tas-Sinjura Gbagbo.

Membru tal-Escadrons de la mort. Implikat f'abbużi u qtil.

18.

Is-Sur Désiré Tagro

Imwieled fis-27 ta' Jannar 1959 f'Issia

Numru tal-passaport: PD - AE 065FH08.

Preżunt Ministru tal-Intern, Segretarju ġenerali tal-“Presidenza”.

Implikat fir-repressjonijiet vjolenti tal-movimenti popolari ta' Frar, Novembru u Diċembru 2010.

19.

Is-Sur Paul Yao N'Dré

Imwieled fid-29 ta' Diċembru 1956.

President tal-Kunsill Kostituzzjonali.

Ivvalida b'mod konxju riżultati foloz tal-elezzjoni presidenzjali tal-31 ta' Ottubru u t-28 ta' Novembru 2010”


Top