EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0363

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 363/2009 tal- 4 ta’ Mejju 2009 li jemenda u jikkoreġi r-Regolament (KE) Nru 1974/2006 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għal żvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

OJ L 111, 5.5.2009, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 301 - 308

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Imħassar b' 32014R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/363/oj

5.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 111/5


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 363/2009

tal-4 ta’ Mejju 2009

li jemenda u jikkoreġi r-Regolament (KE) Nru 1974/2006 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għal żvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 tal-20 ta' Settembru 2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (1) [traduzzjoni mhux uffiċjali] u b'mod partikolari l-Artikolu 91 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005, li jistabbilixxi l-qafas legali għall-appoġġ għall-iżvilupp rurali tal-FAEŻR madwar il-Komunità, ġie emendat mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 74/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1698/2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (2). Konsegwentement, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1974/2006 (3) għandu jiġi kkumplimentat minn regoli addizzjonali dettaljati ta’ implimentazzjoni.

(2)

L-iskadenza tal-kwota tal-ħalib skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (4) jeżiġu sforzi speċifiċi minn produtturi tal-ħalib. Huwa għalhekk xieraq li, b’effett mill-bidu tal-perjodu ta’ programmar, jitneħħa l-limitu ta’ appoġġ għal investiment għal farms tal-ħalib biex jibqgħu fil-limiti tal-kwoti tal-produzzjoni allokati lill-farm individwali.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 74/2009 introdotta l-ħtieġa tar-reviżjoni tal-pjanijiet nazzjonali strateġiċi. Il-kontenut minimu ta’ din ir-reviżjoni għandu jiġi ddefinit.

(4)

Minħabba l-importanza tal-prijoritajiet stipulati fl-Artikolu 16a tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, ir-reviżjonijiet tal-programmi tal-iżvilupp rurali wara l-ewwel implimentazzjoni ta’ dak l-Artikolu, għandhom jitqiesu bħala reviżjonijiet skont l-Artikolu 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 u jiġu soġġetti għal deċiżjoni tal-Kummissjoni.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 74/2009 identifika lista ta' effetti potenzjali li l-operazzjonijiet marbuta mal-prijoritajiet msemmija fl-Artikolu 16a tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 jimmiraw li jiksbu. Billi din il-lista mhiex eżawrjenti, effetti potenzjali oħrajn jistgħu jiġu proposti minn Stati Membri, li l-operazzjonijiet imsemmija hawn fuq jimmiraw li jiksbu. Madankollu, sabiex tkun żgurata konsistenza mal-effetti potenzjali diġà identifikati u mal-iskop ġenerali li jissaħħu l-operazzjonijiet relatati mal-isfidi l-ġodda, l-għażla għal Stati Membri biex jipproponu effetti potenzjali oħrajn bħal dawn għandha tkun soġġetta għall-reviżjoni mill-Kummissjoni u għall-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp Rurali. Għalhekk, modifikazzjonijiet li jintroduċu effett potenzjali ġdid għandhom ikunu soġġetti għal deċiżjoni tal-Kummissjoni.

(6)

Minħabba l-għadd kbir ta’ każijiet li fihom ir-reviżjonijiet jikkonċernaw eċċezzjoni ta’ importanza iktar baxxa minn prinċipji ta’ dimarkazzjoni bejn organizzazzjonijiet komuni tas-suq u żvilupp rurali u sabiex il-piż amministrattiv jiġi limitat, il-Kummissjoni ma għandhiex tibqa’ tadotta deċiżjonijiet dwar reviżjonijiet ta’ tibdiliet relatati mal-eċċezzjoni msemmija fl-Artikolu 5(6) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005. Għalhekk, din il-kategorija ta’ reviżjoni għandha titħassar mil-lista tal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1974/2006.

(7)

Għandhom jiġu speċifikati l-kontenut u l-kriterji tal-pjanijiet tan-negozju rigward appoġġ għal azjendi li qed jiġu ristrutturati minħabba riforma tal-organizzazzjoni komuni tas-suq.

(8)

Wara t-tneħħija tal-“miżura tas-serħan tal-art” skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għal bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 378/2007 u li jirrevoka ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (5), id-dispożizzjonijiet li jirreferu għal din il-miżura għandhom jiġu adattati.

(9)

Sabiex titħaffef il-kisba ta’ proġetti ta’ investiment fil-kuntest tal-kriżi ekonomika u finanzjarja attwali, il-limitu massimu ta’ ħlasijiet bil-quddiem għandu jogħla fl-2009 u l-2010.

(10)

Huwa xieraq li d-dispożizzjonijiet dwar għanjuna mill-Istat għal ċerti miżuri kofinanzjati mill-FAEŻR u dwar finanzjament nazzjonali addizzjonali jiġu adattati sabiex ikun iċċarat l-iskop tagħhom ta' applikazzjoni u sabiex titqies il-miżura l-ġdida fuq azjendi li qed jiġu ristrutturati minħabba riforma ta' organizzazzjoni komuni tas-suq introdottata bir-Regolament (KE) Nru 74/2009.

(11)

Ma hemmx bżonn ta’ definizzjoni tat-terminu “proposti sostanzjali għal tibdil” fl-Artikolu 78(f) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005.

(12)

Sabiex jippermettu monitoraġġ tal-azzjonijiet relatati mal-prijoritajiet stipulati fl-Artikolu 16a tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, indikaturi tal-produzzjoni u miri relatati, li jagħmlu parti mil-Qafas Komuni ta’ Monitoraġġ u Evalwazzjoni msemmi fl-Artikolu 80 ta’ dak ir-Regolament għandhom jiġu speċfikati skont it-tip ta’ operazzjoni.

(13)

L-Istati Membri għandhom jipprovdu informazzjoni dwar it-tipi ta’ operazzjonijiet relatati mal-prijoritajiet imsemmija fl-Artikolu 16a tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 fil-programmi reveduti tagħhom, u jindikaw liema minn dawn l-operazzjonijiet huma bbażati fuq miżuri ġodda, jiġifieri miżuri li għadhom ma ġewx approvati mill-programm tal-iżvilupp rurali. Barra minn hekk, iridu juru l-kontribuzzjoni indikattiva tal-FAEŻR għall-2010-2013. Għal dan il-għan, l-annessi għar-Regolament (KE) Nru 1974/2006 għandhom jiġu emendati.

(14)

Għall-konsistenza mad-data tal-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 74/2009, li miegħu jikkumplimentaw id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, dan ir-Regolament għandu japplika b'seħħ mill-1 ta' Jannar 2009. Applikazzjoni retroattiva bħal din ma għandhiex tikser il-prinċipju ta' ċertezza legali tal-benefiċjarji konċernati.

(15)

Ir-Regolament (KE) Nru 1974/2006 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(16)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma bi qbil mal-opinjoni tal-Kumitat tal-Iżvilupp Rurali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1974/2006 hu emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 2, il-paragrafu 3 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“3.   B’eċċezzjoni għas-settur tal-ħalib, fejn organizzazzjoni komuni tas-suq, inklużi l-iskemi ta’ appoġġ dirett, iffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG), tippreżenta restrizzjonijiet fuq il-produzzjoni jew limitazzjonijiet fuq l-appoġġ Komunitarju fil-livell ta’ bdiewa individwali, azjendi jew impjanti tal-ipproċessar, l-ebda investiment ma għandu jkun appoġġjat taħt ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005 jekk ikun ser iżid il-produzzjoni ’l fuq minn dawk ir-restrizzjonijiet jew il-limitazzjonijiet.”;

(2)

Jiddaħħal l-Artikolu 3a li ġej:

“Artikolu 3a

Ir-reviżjonijiet tal-pjanijiet nazzjonali strateġiċi skont l-Artikolu 12a tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 għandhom jinkludu reviżjoni tal-elementi rilevanti stipulati fl-Artikolu 11(3) ta’ dak ir-Regolament, li huma relatati mal-prijoritajiet previsti fl-Artikolu 16a(1) ta’ dak ir-Regolament, u b’mod partikolari, tal-għanijiet ewlenin kwantifikati.

L-Istrateġija Nazzjonali għandha tidentifika l-kontribuzzjoni indikattiva jew stmata tal-FAEŻR msemmija fl-Artikolu 69(5a) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 allokata għal kull waħda mill-prijoritajiet imsemmija fl-Artikolu 16a(1) ta’ dak ir-Regolament fl-Istat Membru u għandu jkun fiha l-ispjegazzjonijiet xierqa relatati mal-allokazzjoni.”;

(3)

Fl-Artikolu 5(1), l-ewwel subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:

“Il-kontenut tal-programmi għall-iżvilupp rurali kif imsemmija fl-Artikolu 16 u 16a tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 għandu jkun stabbilit bi qbil mal-Anness II għal dan ir-Regolament.”;

(4)

Fl-Artikolu 7, il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt (d) jinbidel b’li ġej:

“(d)

ir-reviżjoni tirreferi għall-ewwel implimentazzjoni tal-Artikolu 16a tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005.”;

(b)

jiżdied il-punt li ġej:

“(e)

ir-reviżjoni tintroduċi effett potenzjali ieħor, mhux elenkat fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, relatat mal-prijoritajiet imsemmija fl-Artikolu 16a tal-istess Regolament.”;

(5)

Fl-Artikolu 9, il-paragrafu 1 jinbidel b’dan li ġej:

“1.   It-tibdiliet fil-programmi mill-Istati Membri kif imsemmija fl-Artikolu 6(1)(c) jistgħu jinvolvu tibdiliet fit-tqassim finanzjarju skont il-miżura fi ħdan assi kif ukoll tibdiliet mhux finanzjarji li jikkonċernaw l-introduzzjoni ta’ miżuri u tipi ta’ operazzjonijiet ġodda, l-irtirar ta’ miżuri u tipi ta’ operazzjonijiet eżistenzi, it-tibdiliet relatati mal-eċċezzjoni msemmija fl-Artikolu 5(6) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 jew informazzjoni dwar u deskrizzjoni ta’ miżuri eżistenti fil-programm.”;

(6)

Jiddaħħal l-Artikolu 24a li ġej:

“Artikolu 24a

Il-pjan tan-negozju msemmi fl-Artikolu 35a tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 għandu:

(a)

jiddeskrivi l-aspetti ewlenin tar-ristrutturar ippjanat, inkluż id-diversifikazzjoni ’l barra mill-attivitajiet agrikoli;

(b)

jidentifika għanijiet speċifiċi.”;

(7)

Fl-Artikolu 27(6) jitħassar l-ewwel subparagrafu;

(8)

Fl-Artikolu 46 jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“Dan l-Artikolu għandu japplika wkoll għall-impenji effettwati mit-tneħħija tas-serħan tal-art wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 73/2009. Fuq talba tal-benefiċjarju, l-aġġustamenti ta’ impenji bħal dawn jistgħu jitħallew ukoll f’każ li ma jkunx hemm provdut klawsola ta’ reviżjoni.”;

(9)

Fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 56(2), tiżdied is-sentenza li ġejja:

“Fil-każ ta’ investimenti li għalihom fl-2009 jew fl-2010 tkun ittieħdet deċiżjoni individwali li jingħata appoġġ, l-ammont tal-ħlasijiet bil-quddiem jista’ jiżdied sa 50 % tal-għajnuna pubblika relatata ma' dak l-investiment.”;

(10)

Fl-Artikolu 57, il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:

“2.   Programmi tal-iżvilupp rurali jistgħu biss ikopru ħlasijiet li jsiru minn Stati Membri għall-iżvilupp rurali, li jaqgħu ’l barra mill-ambitu tal-Artikolu 36 tat-Trattat, favur miżuri skont l-Artikoli 25, 43 sa 49 u 52 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 u operazzjonijiet taħt il-miżuri skont l-Artikoli 21, 24, 28, 29, 30 u 35a ta' dak ir-Regolament jew finanzjament nazzjonali addizzjonali, li jaqa' 'l barra mill-ambitu tal-Artikolu 36 tat-Trattat, favur il-miżuri skont l-Artikoli 25, 27, 43 sa 49 u 52 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 u l-operazzjonijiet taħt miżuri skont l-Artikoli 21, 24, 28, 29, 30 u 35a ta’ dak ir-Regolament jekk l-għajnuna mill-Istat hija identifikata skont il-punt 9.B tal-Anness II għal dan ir-Regolament.”;

(11)

Fit-Taqsima 4 “Monitoraġġ u Evalwazzjoni”, jiddaħħal l-Artikolu 59a li ġej:

“Artikolu 59a

Għall-għanijiet tal-Artikolu 78, il-punt (f) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, ‘proposti sostanzjali għal tibdil’ għandhom jinkludu t-tibdiliet li għalihom jeħtieġ bilfors deċizjoni tal-Kummissjoni u t-tibdiliet imsemmija fl-Artikolu 9(1) ta’ dan ir-Regolament għajr it-tibdiliet relatati mal-eċċezzjoni msemmija fl-Artikolu 5(6) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 u t-tagħrif dwar u d-deskrizzjoni ta’ miżuri eżistenti fil-programm.”;

(12)

Fl-Artikolu 62(1), jiżdied is-sub-paragrafu li ġej:

“Għal miżuri li fihom tipi ta’ operazzjonijiet kif speċifikat fl-Artikolu 16a tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 indikaturi tal-produzzjoni u miri indikattivi għal indikaturi tal-produzzjoni għandhom jinqasmu skont it-tipi ta’ operazzjonijiet.”;

(13)

Fl-Artikolu 63(8), l-ewwel subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:

“F’każijiet ta’ force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali, u b’mod partikolari meta s-Sistema ma taħdimx tajjeb f’nuqqas ta’ konnessjoni dejjiema, l-Istat Membru jista’ jippreżenta d-dokumenti lill-Kummissjoni b’kopja fuq karta jew b’mezzi oħra elettroniċi adattati. Din il-preżentazzjoni ta’ kopji fuq karta jew b’mezzi oħra elettroniċi għandha teħtieġ notifika minn qabel lill-Kummissjoni.”;

(14)

L-Annessi I, II, VII, u VIII huma emendati skont l-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2009. Madankollu l-punt (1) tal-Artikolu 1 għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 4 ta’ Mejju 2009.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1.

(2)  ĠU L 30, 31.1.2009, p. 100.

(3)  ĠU L 368, 23.12.2006, p. 15.

(4)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(5)  ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16.


ANNESS

L-Annessi għar-Regolament (KE) Nru 1974/2006 għandhom jiġu emendati kif ġej:

(1)

L-Anness I jinbidel b’dan li ġej:

“ANNESS I

Skemi ta’ appoġġ imsemmija fl-Artikolu 2(2)

Frott u Ħxejjex (il-Parti II, it-Titolu I, il-Kapitolu IV, it-Taqsima IVa tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 (*))

Inbid (It-Titolu II, il-Kapitolu I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 (**))

Tabakk (il-Parti II, it-Titolu I, il-Kapitolu IV, it-Taqsima V tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007)

Żejt taż-Żebbuġa (il-Parti II, it-Titolu I, il-Kapitolu IV, it-Taqsima IV tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007)

Ħops (l-Artikolu 68a tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003)

Naħaġ u Mogħoż (l-Artikolu 102(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (***))

Trobbija tan-naħal (it-Titolu I, il-Kapitolu IV, it-Taqsima VI tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007)

Zokkor (Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 320/2006 (****))

Miżuri speċifiċi għall-agrikultura fir-reġjuni l-aktar imbiegħda (It-Titolu III tar-Regolament tal-Kunsill Nru 247/2006) (*****) u l-Gżejjer iż-żgħar tal-Eġew (Il-Kapitolu III tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1405/2006) (******)

Ħlasijiet diretti (l-Artikoli 41(3) u 68 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009)

(*)  ĠU L 299, 2.10.2007, p. 1."

(**)  ĠU L 148, 6.6.2008, p. 1."

(***)  ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16."

(****)  ĠU L 58, 28.2.2006, p. 42."

(*****)  ĠU L 42, 14.2.2006, p. 1."

(******)  ĠU L 265, 26.9.2006, p. 1.”"

(2)

L-Anness II qed jiġi emendat kif ġej:

(a)

Fil-punt 5.2, it-tieni inċiż jinbidel b’dan li ġej

“—

Konferma li għall-miżuri skont l-Artikoli 25, 43 sa 49 u 52 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 u għal operazzjonijiet taħt il-miżuri skont l-Artikoli 21, 24, 28, 29, 30 u 35a ta’ dak ir-Regolament li ma jaqgħux fl-ambitu tal-Artikolu 36 tat-Trattat, li tiġi żgurata l-osservanza tal-proċeduri tal-għajnuna mill-Istat u l-kriterji materjali tal-kompatibbiltà, b’mod partikolari l-limitu ta’ għajnuna tal-appoġġ pubbliku totali skont l-Artikoli 87 u 89 tat-Trattat.”;

(b)

Il-punt 5.3, jinbidel b'dan li ġej:

“5.3.   Informazzjoni meħtieġa għall-Assi u l-miżuri

It-tagħrif speċifiku li ġej, inkluż tagħrif dwar it-tipi speċifiċi ta’ operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 16a(1) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, huwa meħtieġ għal miżuri:”;

(ċ)

Il-punt 5.3.1.4 jinbidel b'dan li ġej:

“5.3.1.4.   

Miżuri tranżizzjonali ”;

(d)

Jiddaħħal il-punt li ġej:

“5.3.1.4.4.   Azjendi li għaddejjin minn ristrutturar minħabba riforma ta' organizzazzjoni komuni tas-suq;

denominazzjoni tar-riformi tal-organizzazzjoni komuni tas-suq involuti;

sommarju tar-rekwiżiti tal-pjan tan-negozju;

l-ammont u t-tul ta’ żmien tal-appoġġ.”;

(e)

Jiddaħħal il-punt li ġej:

“5.3.6.    Lista ta’ tipi ta’ operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 16a (3)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 sal-ammonti msemmija fl-Artikolu 69(5a) ta’ dak ir-Regolament.

Assi/Miżura

Tip ta' operazzjoni

Effetti potenzjali

Tip ‘eżistenti’ jew ‘ġdid’ ta’ operazzjoni

Referenza għad-deskrizzjoni tat-tip ta’ operazzjoni fil-Programm ta’ Żvilupp Rurali (RDP)

Indikatur tal-produzzjoni - mira

Assi 1

Miżura 111

 

 

 

Miżura ...

 

 

 

Assi 2

Miżura 211

 

 

 

Miżura ...

 

 

 

Assi 3

Miżura 311

 

 

 

Miżura ...

 

 

 

 

 

Assi 4

Miżura 411

 

 

 

Miżura ...

 

 

 

 

 

NB: Il-kolonna ‘tip eżistenti jew ġdid ta’ operazzjoni’ għandha tindika jekk it-tip ta’ operazzjoni relatat mal-prijoritajiet imsemmija fl-Artikolu 16a tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 kinitx diġà inkluża fil-verżjoni tal-RDP applikabbli fil-31 ta’ Diċembru 2008. F’dan il-kuntest modifikazzjonijiet ta’ tipi eżistenti ta’ operazzjonijiet jiġu kkunsidrati wkoll bħala ‘tipi ġodda ta’ operazzjonijiet.’ ”

(f)

It-Tabella 6.1 tinbidel b'dan li ġej:

“6.1.   Il-Kontribuzzjonijiet annwali mill-FAEŻR (f’EUR);

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Reġjuni mhux ta’ konverġenza

 

 

 

 

 

 

 

Reġjuni ta’ Konverġenza (*******)

 

 

 

 

 

 

 

Reġjuni l-aktar imbiegħda u l-Gżejjer iż-żgħar tal-Eġew (********)

 

 

 

 

 

 

 

Modulazzjoni volontarja (*********)

 

 

 

 

 

 

 

Kontribuzzjoni addizzjonali għall-Portugall

 

 

 

 

 

 

 

Fondi addizzjonali mill-Artikolu 69(5a) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 – reġjun mhux ta’ konverġenza

 

 

 

 

 

 

 

Fondi addizzjonali mill-Artikolu 69(5a) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 – reġjun ta’ konverġenza (**********)

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

(g)

Nota fil-qiegħ tal-paġna (1) li r-referenza tagħha qiegħda fl-aħħar tat-titolu għat-Tabella 6.2 tinbidel b'li ġej:

“(1)

It-Tabella 6.2 jeħtieġ tiġi replikata għal kull subammont tal-kontribuzzjoni tal-FAEŻR murija f’ringiela waħda f’Tabella 6.1.”;

(h)

Jiddaħħal il-punt 6.3 li ġej:

“6.3.   Baġit indikattiv relatat ma’ operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 16a tar-Regolament (KE) 1698/2005 bejn l-1 ta’ Jannar 2010 u l-31 ta’ Diċembru 2013 (l-Artikolu 16a (3)(b) sal-ammonti speċifikati fl-Artikolu 69(5a) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005).

Assi/Miżura

Kontribuzzjoni FAEŻR għall-2010-2013

Assi 1

Miżura 111

Miżura ...

Assi 2

Miżura 211

Miżura ...

Assi 3

Miżura 311

Miżura ...

 

Assi 4

Miżura 411

Miżura ...

 

Assi 1, 2, 3 u 4, total

…”

(i)

Fil-punt 7, jiddaħħal il-kodiċi 144 li ġej:

“(144)

Azjendi li għaddejjin minn ristrutturar minħabba riforma ta' organizzazzjoni komuni tas-suq”;

(j)

Fil-punt 9(B), il-kliem ta’ introduzzjoni tal-ewwel subparagrafu jinbidlu b' dan li ġej:

“Għall-miżuri skont l-Artikoli 25, 27 (għal tal-aħħar għal finanzjament nazzjonali addizzjonali biss kif imsemmi fl-Artikolu 89 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005), 43 sa 49 u 52 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 u operazzjonijiet għall-miżuri skont l-Artikoli 21, 24, 28, 29, 30 u 35a ta’ dak ir-Regolament li jaqgħu ’l barra mill-ambitu tal-Artikolu 36 tat-Trattat, jew:”;

(3)

L-Anness VII qed jiġi emendat kif ġej:

(a)

Fil-punt 2, jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“Kull Stat Membru li jirċievi riżorsi finanzjarji addizzjonali skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 74/2009 (***********), minħabba modulazzjoni skont dak ir-Regolament, flimkien ma’, mill-2011, l-ammonti ta’ fondi mhux użati għandhom jinkludi mill-2011 kapitolu separat li fih tal-anqas l-istess analiżi kif imsemmi fil-paragrafu ta’ qabel rigward operazzjonijiet relatati mal-prijoritajiet imsemmija fl-Artikolu 16a(1) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005. Għall-Istati Membri ġodda, għajr il-Bulgarija u r-Rumanija dan l-obbligu se jkun effettiv mill-2014.

L-Istati Membri li japplikaw il-miżura l-ġdida ‘144 Azjendi li għadejjin minn ristrutturar’ għandhom jirraportaw dwar il-kisbiet li jkunu ntlaħaqu fir-rigward tal-għanijiet tal-miżura.

(***********)  ĠU L 30, 31.1.2009, p. 100.”"

(b)

Jiddaħħal il-punt 3a li ġej:

“3a.

L-implimentazzjoni finanzjara tal-programm rigward operazzjonijiet relatati mal-isfidi ġodda, billi tingħata, għal kull miżura, dikjarazzjoni tan-nefqiet imħallsa lil benefiċjarji wara l-1 ta’ Jannar 2010 għal tipi ta’ operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 16a(1) tar-Regolament (KE) Nru1698/2005 u l-ammonti msemmija fl-Artikolu 69(5a) ta’ dak ir-Regolament.

It-tabella li turi sommarju tal-implimentazzjoni finanzjarja ta’ dawn it-tipi ta’ operazzjonijiet għandha tal-anqas ikollha t-tagħrif li ġej:

Assi/Miżura

Ħlasijiet annwali-sena N

Ħlasijiet kumulattivi mis-sena 2010 sas-sena N

Miżura 111

Miżura ...

 

 

Total, Assi 1

Miżura 211

Miżura ...

 

 

Total, Assi 2

Miżura 311

Miżura ...

 

 

Total, Assi 3

Miżura 411

Miżura ...

 

 

Total, Assi 4

Total tal-programm

…”

(4)

Fl-Anness VIII, tiddaħħal ir-ringiela li ġejja taħt il-punt II INDIKATURI KOMUNI TAL-PRODUZZJONI fl-aħħar tal-lista li tikkonċerna l-Assi 1:

Kodiċi

Miżura

Indikaturi ta’ produzzjoni (*)

“144

Azjendi li għaddejjin minn ristrutturar minħabba riforma ta' organizzazzjoni komuni tas-suq

Għadd ta’ azjendi li rċevew appoġġ”


(*******)  Għal Stati Membri b’reġjuni ta’ konverġenza.

(********)  Għal Stati Membri b’reġjuni l-iktar imbiegħda jew il-Gżejjer iż-żgħar tal-Eġew

(*********)  Għal Stati Membri li japplikaw modulazzjoni volontarja skont ir-Regolament (KE) Nru 378/2007.

(**********)  Għal Stati Membri li jirċievu fondi addizzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 69(5a) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 ma’ reġjuni ta’ konverġenza.”


Top