Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1356

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1356/2008 tat- 23 ta' Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 593/2007 dwar drittijiet u ħlasijiet imposti mill-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni (Test b’relevanza għaż-ŻEE)

OJ L 350, 30.12.2008, p. 46–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 171 - 180

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2014; Imħassar b' 32014R0319

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1356/oj

30.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 350/46


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1356/2008

tat-23 ta' Diċembru 2008

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 593/2007 dwar drittijiet u ħlasijiet imposti mill-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 216/2008 tal-20 ta' Frar 2008 dwar ir-regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi l-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza fl-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 64 (1) tagħha,

Wara li kkonsultat mal-Bord ta' Ġestjoni tal-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza fl-Avjazzjoni,

Billi:

(1)

Ir-regoli biex jiġu kkalkolati l-miżati u l-ħlasijiet mniżżla fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 593/2007 tal-31 ta’ Mejju 2007 dwar drittijiet u ħlasijiet imposti mill-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza fl-Avjazzjoni (2) għandhom jiġu riveduti perjodikament sabiex jiġi żgurat li l-ammont tal-miżati u l-ħlasijiet dovuti mill-applikant jirrifletti l-kumplessità tal-kompitu mwettaq mill-Aġenzija u l-ammont proprju ta' xogħol involut. Emendi futuri ta' dan ir-Regolament se jirfinaw dawn ir-regoli, fuq il-bażi wkoll tad-dejta li se tkun disponibbli ġewwa l-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza fl-Avjazzjoni (minn hawn ′il quddiem imsejħa “l-Aġenzija”) wara l-implimentazzjoni tas-sistema għall-Ippjanar tar-Riżorsi għall-Intrapriżi.

(2)

Il-ftehim imsemmi fl-Artikolu 12 (1) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 għandu jservi ta' bażi għall-evalwazzjoni tax-xogħol attwali involut fiċ-ċertifikazzjoni ta' prodotti minn pajjiżi terzi. Fil-prinċipju, il-proċess ta' validazzjoni mill-Aġenzija ta ċertifikati maħruġa minn pajjiżi terzi li magħhom il-Komunità għandha ftehim xieraq, huwa spjegat f'dan il-ftehim u għandu jirriżulta f'ammont ta' xogħol differenti mill-proċess meħtieġ mill-Aġenzija għall-attivitajiet taċ-ċertifikazzjoni

(3)

Filwaqt li jiżguraw il-bilanċ bejn in-nefqa globali magħmula mill-Aġenzija fit-twettiq tal-kompiti ta' ċertifikazzjoni u d-dħul globali mill-miżati u l-ħlasijet li timponi, ir-regoli biex jiġu kkalkolati l-miżati u l-ħlasijiet għandhom jibqgħu effettivi u ġusti fil-konfront ta' kull applikant. Dan irid japplika wkoll għall-kalkolu tal-ispejjeż ta' vjaġġar barra mit-territorju tal-Istati Membri. Il-formula attwali għandha tiġi rfinata sabiex jiġi żgurat li hi qed tirreferi b'mod esklussiv għall-ispejjeż diretti magħmula minħabba dawk il-vjaġġi.

(4)

L-esperjenza miksuba mill-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 593/2007 wriet li hu neċessarju li jiġi speċifikat meta l-Aġenzija tkun tista' titlob il-ħlas dovut u li jiġi stabbilit metodu biex jiġi kkalkulat l-ammont li għandu jitrodd f'każ li jiġi interrott kompitu ta' ċertifikazzjoni. Għandhom jingħataw regoli simili f'każ li ċertifikat jiġi rtirat jew sospiż.

(5)

Għal raġunijiet tekniċi, il-bidliet għandhom jiġu introdotti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 593/2007 sabiex itejbu xi definizzjonijiet jew klassifikazzjonijiet.

(6)

Ir-Regolament (KE) Nru 593/2007 għandu għalhekk jiġi emendat skond dan.

(7)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 65 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008;

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 593/2007 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 6 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 6

Bla ħsara għall-Artikolu 4, fejn isir kompitu ta' ċertifikazzjoni, b'mod sħiħ jew parzjali, barra t-territorji tal-Istati Membri il-miżata fatturata lill-applikant għandha tinkludi l-ispejjeż korrispondenti tal-ivjaġġar li saru barra minn dawk it-territorji, skond il-formula:

d = f + v + h – e

fejn:

d

=

il-ħlasijiet dovuti

f

=

il-ħlasijiet li jikkorispondu għall-kompitu mwettaq, kif stipulat fl-Anness

v

=

l-ispejjeż tal-ivvjaġġar

h

=

il-ħin li ħadu l-esperti fil-meżżi tat-trasport, fatturat bi prezz fis-siegħa kif stipulat ġewwa l-Parti II

e

=

l-ispejjeż medji tal-ivjaġġar ġewwa t-territorji tal-Istati Membri li jinkludu l-ħin medju użat fil-meżżi tat-trasport ġewwa t-territorji tal-Istati Membri mmultiplikat bil-prezz fis-siegħa kif stipulat ġewwa l-Parti II.”

(2)

L-Artikolu 8 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 2 jinbidel b'dan li ġej:

“2.   Il-ħruġ, il-preservazzjoni jew l-emendar ta' ċertifikat għandhom ikunu suġġetti għal pagament minn qabel tal-ammont totali dovut tal-miżata, ħlief jekk isir ftehim differenti bejn l-Aġenzija u l-applikant. L-Aġenzija tista' tiffattura l-miżata f'parti waħda wara li tkun irċeviet l-applikazzjoni jew fil-bidu tal-perjodu annwali jew dak ta' sorvelljanza. F'każ li ma jsirx il-pagament, l-Aġenzija tista' tirrifjuta li toħroġ jew tirrevoka ċ-ċertifikat relevanti wara li tkun tat twissija formali lill-applikant.”

(b)

il-paragrafu 3 jitħassar.

(ċ)

il-paragrafu 7 jinbidel b'dan li ġej:

“7.   Jekk kompitu ta' ċertifikazzjoni jkollu jiġi interrott mill-Aġenzija minħabba li l-applikant ma għandux riżorsi suffiċenti jew minħabba li jonqos li jikkonforma mar-rekwiżiti applikabbli, jew għax l-applikant iddeċieda li jtemm l-applikazzjoni tiegħu jew li jippostponi l-proġett tiegħu, il-bilanċ ta' kwalunkwe ħlasijiet dovuti, ikkalkulati bi prezz fis-siegħa għall-perjodu ta' tnax-il xahar iżda li ma jaqbiżx il-miżata fissa applikabbli, għandu jitħallas kompletament fil-mument li l-Aġenzija tieqaf taħdem, flimkien ma' kwalunke ammont ieħor dovut f'dak il-mument. In-numru relevanti ta' sigħat għandhom jiġu fatturati bi prezz fis-siegħa kif stipulat fil-Parti II tal-Anness. Meta, fuq talba tal-applikant, l-Aġenzija terġa′ tibda kompitu ta' ċertifikazzjoni li kien ġie interrott qabel, dan il-kompitu għandu jiġi ddebitat bħal li kieku kien proġett ġdid.”

(d)

jiżdiedu l-paragrafi 8 u 9 li ġejjin:

“8.   Jekk id-detentur taċ-ċertifikat iċedi ċ-ċertifikat korrispondenti jew jekk l-Aġenzija tirrevoka ċ-ċertifikat, il-bilanċ ta' kwalunkwe ħlas dovut, ikkalkulat kull siegħa iżda li ma jaqbiżx il-miżata fissa applikabbli, għandu jitħallas fil-mument li sseħħ il-konċessjoni jew ir-revoka, flimkien ma' kwalunkwe ammonti oħrajn dovuti sa dak iż-żmien. In-numru relevanti ta' sigħat għandhom jiġu fatturati bi prezz fis-siegħa kif stipulat fil-Parti II tal-Anness.

9.   Jekk l-Aġenzija tissospendi ċertifikat,il-bilanċ ta' kwalunkwe ħlasijiet dovuti, ikkalkulati fuq il-bażi ta' pro-rata temporis jitħallsu kollha fil-ħin tas-sospenjoni, flimkien ma' kwalunkwe ammonti oħra sa dak iż-żmien. Jekk sussegwentament iċ-ċeritifikat jerġa′ jiġi riattivat, minn din id-data, jerġa′ jibda perjodu ġdid ta' tnax-il xahar.”

(3)

Fl-Artikolu 12, jitħassar il-ħames paragrafu.

(4)

Fl-Artikolu 14, jitħassar il-paragrafu 3.

(5)

L-Anness huwa emendat skond l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2009.

Huwa għandu jkun soġġett għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-miżati murija fit-Tabelli 1 sa 5 tal-Parti I tal-Anness għandhom japplikaw għal kull applikazzjoni ta' kompitu ta' ċertifikazzjoni li tasal wara l-1 ta' Jannar 2009;

(b)

il-miżati murija fit-Tabella 6 tal-Parti I tal-Anness għandhom japplikaw għall-miżati annwali imposti wara l-1 ta' Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 23 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Antonio TAJANI

Viċi President


(1)  ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  ĠU L 140, 1.6.2007, p. 3.


ANNESS

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 593/2007 huwa emendat kif ġej:

(1)

In-nota spjegattiva 7 għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“(7)

‘Id-derivattiv’ tfisser Ċertifikat tat-Tip emendat kif defenit u kif applikat għalih mid-Detentur taċ-Ċertifikat tat-Tip.”

(2)

In-nota spjegattiva 9 għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“(9)

Fit-Tabelli 3 u 4 ta' Parti I, ‘Sempliċi’, ‘Standard’ u ‘Kumpless’ jirreferu għal li ġej:

 

Sempliċi

Standard

Kumplessi

Ċertifikat tal-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza fl-Avjazzjoni (EASA) tat-tip supplimentari (STC)

EASA il-bidliet prinċipali fid-disinn

EASA tiswijiet prinċipali

STC, il-bidla prinċipali fid-disinn, u fit-tiswija,, li tinvolvi biss metodi ta' ġustifikazzjoni kurrenti u li diġa ġew ippruvati b'mod tajjeb, li għalihom hemm ġabra sħiħa ta' dejta (deskrizzjoni, lista ta' verifika ta' konformità u dokumenti ta' konformità) li tkun tista' tiġi kkomunikata fil-ħin tal-applikazzjoni, u li għaliha l-applikant ikun wera esperjenza, u li tkun tista' tiġi evalwata biss mill-maniġer taċ-ċertifikazzjoni tal-proġett, jew bil-parteċipazzjoni limitata ta' speċjalista fid-dixxiplina.

Kull bidliet prinċipali oħra, fid-disinn jew tiswijiet tal-STC.

Sinifikanti (*) STC jew bidla prinċipali fid-disinn

STC ivvalidat bi ftehim bilaterali

Bażiku (**)

Mhux bażiku (**)

STC mhux bażiku (**) meta l-Awtorità taċ-Ċertifikazzjoni (**) tkun immarkat il-bidla bħala ‘sinifikanti’ (*)

Bidla ta' disinn prinċipali ivvalidat bi ftehim bilaterali

Level 2 (**) Bidliet prinċipali fid-disinn meta ma jiġux aċċettati awtomatikament (***).

Level 1 (**)

Level 1 (**) bidla prinċipali fid-disinn meta l-Awtorità taċ-Ċertifikazzjoni (**) tkun immarkat il-bidla bħala ‘sinifikanti’ (*)

Tiswija prinċipali ivvalidata bi ftehim bilaterali

M/A

(aċċettazzjoni awtomatika

Tiswijiet ta' komponenti kritiċi (**)

M/A

(3)

Fil-Parti I, tabelli 1 sa 6 huma mibdula b’li ġej:

“Tabella 1:   Iċ—Ċertifikati tat-Tip u ċ-Ċertifikati tat-Tip Ristretti (li hemm referenza għalihom fis-sottoparti B u sottoparti O tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1702/2003 (1))

(EUR)

 

Miżata fissa

Ajruplani bi ġwienaħ fissi.

Aktar minn 150 000 kg

2 600 000

Aktar minn 50 000  kg sa 150 000  kg

1 330 000

Aktar minn 22 000 kg sa 50 000 kg

1 060 000

Aktar minn 5 700 kg sa 22 000 kg

410 000

Aktar minn 2 000 kg sa 5 700 kg

227 000

sa 2 000 kg

12 000

Ajruplani Ħfief ħafna, Ajruplani tal-Elettriku bil-Qlugħ, Ajruplani bil-Qlugħ

6 000

Ajruplan bl-iskrajjen

Kbar

525 000

Medji

265 000

Żgħar

20 000

Oħrajn

Blalen tal-Ajru

6 000

Propulsjoni:

Magni tat-turbini b'żieda fl-imbuttatura għat-tluq. 25 KN jew qawwa massima għat-tluq aktar minn 2 000 kW

365 000

Magni tat-turbini b'żieda fl-imbuttatura għat-tluq li jkollhom sa 25 KN jew qawwa massima għat-tluq aktar minn 2 000 kW

185 000

Magni mingħajr turbina

30 000

Magni mingħajr turbina CS 22 H, CS VLR App. B

15 000

Skrun għall-użu fuq ajruplani itqal minn 5 700 kg MTOW

10 250

Skrun għall-użu fuq ajruplani sa 5 700 kg MTOW

2 925

Partijiet

Valur aktar minn EUR 20 000

2 000

bejn 2 000 u EUR 20 000

1 000

Valur taħt EUR 2 000

500


Tabella 2:   Derivattivi taċ-Ċertifikati tat-Tip jew Certifikati tat-Tip Ristrett

(EUR)

 

Miżata fissa (2)

Ajruplani bi ġwienaħ fissi.

Aktar minn 150 000 kg

1 000 000

Aktar minn 50 000 kg sa 150 000 kg

500 000

Aktar minn 22 000 kg sa 50 000 kg

400 000

Aktar minn 5 700 kg sa 22 000 kg

160 000

Aktar minn 2 000 kg sa 5 700 kg

80 000

sa 2 000 kg

2 800

Ajruplani Ħfief ħafna, Ajruplani tal-Elettriku bil-Qlugħ, Ajruplani bil-Qlugħ

2 400

Ajruplan bl-iskrajjen

Kbar

200 000

Medji

100 000

Żgħar

6 000

Oħrajn

Blalen tal-Ajru

2 400

Propulsjoni:

Magni tat-turbini b'żieda fl-imbuttatura għat-tluq. 25 KN jew qawwa massima għat-tluq aktar minn 2 000 kW

100 000

Magni tat-turbini b'żieda fl-imbuttatura għat-tluq li jkollhom sa 25 KN jew qawwa massima għat-tluq aktar minn 2 000 kW

50 000

Magni mingħajr turbina

10 000

Magni mingħajr turbina CS 22 H, CS VLR App. B

5 000

Skrun għall-użu fuq ajruplani itqal minn 5 700 kg MTOW

2 500

Skrun għall-użu fuq ajruplani sa 5 700 kg MTOW

770

Partijiet

Valur aktar minn EUR 20 000

1 000

bejn EUR 2 000 u EUR 20 000

600

Valur taħt EUR 2 000

350


Tabella 3:   Iċ-Ċertifikati tat-Tip Supplimentali (irreferuti għalihom fis-subparti E tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1702/2003)

(EUR)

 

Miżata fissa (3)

Kumplessi

Standard

Sempliċi

Ajruplani bi ġwienaħ fissi.

Aktar minn 150 000 kg

25 000

6 000

3 000

Aktar minn 50 000 kg sa 150 000 kg

13 000

5 000

2 500

Aktar minn 22 000 kg sa 50 000 kg

8 500

3 750

1 875

Aktar minn 5 700 kg sa 22 000 kg

5 500

2 500

1 250

Aktar minn 2 000 kg sa 5 700 kg

3 800

1 750

875

sa 2 000 kg

1 600

1 000

500

Ajruplani Ħfief ħafna, Ajruplani tal-Elettriku bil-Qlugħ, Ajruplani bil-Qlugħ

250

250

250

Ajruplan bl-iskrajjen

Kbar

11 000

4 000

2 000

Medji

5 000

2 000

1 000

Żgħar

900

400

250

Oħrajn

Blalen tal-Ajru

800

400

250

Propulsjoni:

Magni tat-turbini b'żieda fl-imbuttatura għat-tluq. 25 KN jew qawwa massima għat-tluq aktar minn 2 000 kW

12 000

5 000

2 500

Magni tat-turbini b'żieda fl-imbuttatura għat-tluq li jkollhom sa 25 KN jew qawwa massima għat-tluq aktar minn 2 000 kW

5 800

2 500

1 250

Magni mingħajr turbina

2 800

1 250

625

Magni mingħajr turbina CS 22 H, CS VLR App. B

1 400

625

300

Skrun għall-użu fuq ajruplani itqal minn 5 700 kg MTOW

2 000

1 000

500

Skrun għall-użu fuq ajruplani sa 5 700 kg MTOW

1 500

750

375


Tabella 4:   Il-bidliet prinċipali u t-tiswijiet prinċipali (li għalihom saret referenza fis-subparti D u M tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1702/2003)

(EUR)

 

Miżata fissa (4)  (5)

Kumplessi

Standard

Sempliċi

Ajruplani bi ġwienaħ fissi.

Aktar minn 150 000 kg

20 000

6 000

3 000

Aktar minn 50 000 kg sa 150 000 kg

9 000

4 000

2 000

Aktar minn 22 000 kg sa 50 000 kg

6 500

3 000

1 500

Aktar minn 5 700 kg sa 22 000 kg

4 500

2 000

1 000

Aktar minn 2 000 kg sa 5 700 kg

3 000

1 400

700

sa 2 000 kg

1 100

500

250

Ajruplani Ħfief ħafna, Ajruplani tal-Elettriku bil-Qlugħ, Ajruplani bil-Qlugħ

250

250

250

Ajruplan bl-iskrajjen

Kbar

10 000

4 000

2 000

Medji

4 500

2 000

1 000

Żgħar

850

400

250

Oħrajn

Blalen tal-Ajru

850

400

250

Propulsjoni:

Magni tat-turbini b'żieda fl-imbuttatura għat-tluq. 25 KN jew qawwa massima għat-tluq aktar minn 2 000 kW

5 000

2 000

1 000

Magni tat-turbini b'żieda fl-imbuttatura għat-tluq li jkollhom sa 25 KN jew qawwa massima għat-tluq aktar minn 2 000 kW

2 500

1 000

500

Magni mingħajr turbina

1 300

600

300

Magni mingħajr turbina CS 22 H, CS VLR App. B

600

300

250

Skrun għall-użu fuq ajruplani itqal minn 5 700 kg MTOW

250

250

250

Skrun għall-użu fuq ajruplani sa 5 700 kg MTOW

250

250

250


Tabella 5:   Il-bidliet minuri u t-tiswijiet minuri (li għalihom saret referenza fis-subparti D u M tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1702/2003)

(EUR)

 

Miżata fissa (6)  (7)

Ajruplani bi ġwienaħ fissi.

Aktar minn 150 000 kg

500

Aktar minn 50 000 kg sa 150 000 kg

500

Aktar minn 22 000 kg sa 50 000 kg

500

Aktar minn 5 700 kg sa 22 000 kg

500

Aktar minn 2 000 kg sao 5 700 kg

250

sa 2 000 kg

250

Ajruplani Ħfief ħafna, Ajruplani tal-Elettriku bil-Qlugħ, Ajruplani bil-Qlugħ

250

Ajruplan bl-iskrajjen

Kbar

500

Medji

500

Żgħar

250

Oħrajn

Blalen tal-Ajru

250

Propulsjoni:

Magni bit-turbina

500

Magni mingħajr turbina

250

Skrun

250


Tabella 6:   Miżata annwali għad-detenturi ta' Ċertifikati tat-Tip u Ċertifikati ta' Tip Ristrett u Ċertifikati ta' Tip meqjusin aċċettabli taħt ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002

(EUR)

 

Miżata fissa (8)  (9)  (10)

 

Id-Disinn tal-UE

Id-Disinn mhux tal-UE

Ajruplani bi ġwienaħ fissi.

Aktar minn 150 000 kg

270 000

90 000

Aktar minn 50 000 kg sa 150 000 kg

150 000

50 000

Aktar minn 22 000 kg sa 50 000 kg

80 000

27 000

Aktar minn 5 700 kg sa 22 000 kg

17 000

5 700

Aktar minn 2 000 kg sa 5 700 kg

4 000

1 400

sa 2 000 kg

2 000

670

Ajruplani Ħfief ħafna, Ajruplani tal-Elettriku bil-Qlugħ, Ajruplani bil-Qlugħ

900

300

Ajruplan bl-iskrajjen

Kbar

65 000

21 700

Medji

30 000

10 000

Żgħar

3 000

1 000

Oħrajn

Blalen tal-Ajru

900

300

Propulsjoni:

Magni bit-turbini b'żieda fl-imbuttatura għat-tluq li jkollhom aktar minn 25 KN jew ħruġ ta' saħħa għat-tluq aktar minn 2 000 kW

40 000

13 000

Magni bit-turbini b'żieda fl-imbuttatura għat-tluq li jkollhom aktar minn 25 KN jew ħruġ ta' saħħa għat-tluq mhux aktar minn 2 000 kW

6 000

2 000

Magni mingħajr turbina

1 000

350

Magni mingħajr turbina CS 22 H, CS VLR App. B

500

250

Skrun għall-użu fuq ajruplani itqal minn 5 700 kg MTOW

750

250

Partijiet

Valur aktar minn EUR 20 000

2 000

700

bejn EUR 2 000 u EUR 20 000

1 000

350

Valur taħt EUR 2 000

500

250

(4)

Fil-Parti II, il-punt 2 jiġi mibdul b’dan li ġej:.

“(2)

Abbażi ta' siegħa skont il-kompiti konċernati:

Demostrazzjoni tal-kapaċità tad-disinn bil-meżżi ta' proċeduri alternattivi

In-numru attwali ta' sigħat,

Produzzjoni mingħajr approvazzjoni

In-numru attwali ta' sigħat,

Metodi Alternattivi ta' Konformità mal-AD′s

In-numru attwali ta' sigħat,

Is-support ta validazzjoni (li jiġu aċċettati ċ-ċertifikati tal-EASA minn awtoritajiet barranin)

In-numru attwali ta' sigħat,

Assisstenza teknika mitluba mill-awtoritajiet barranin

In-numru attwali ta' sigħat,

L-aċċettazzjoni tal-EASA tar-rapporti tal-MRB

In-numru attwali ta' sigħat,

Transferiment taċ-ċertifikati

In-numru attwali ta' sigħat,

L-approvazzjoni tal-kundizzjonijiet ta' titjir għall-Permess biex ittir

3 sigħat

L-amministrazzjoni rigward il-ħarġa tad-dokumenti

Siegħa

Iċ-ċertifikat ta' esportazzjoni tal-airworthiness (E-CoA) għall-ajruplan CS 25

6 sigħat

Iċ-ċertifikat ta' esportazzjoni tal-airworthiness (E-CoA) għal ajruplan ieħor

Sagħtejn”


(*)  ‘Sinifikanti’ hi defenita f'paragrafu 21A.101 (b) fl-Anness ta' Regolament (KE) Nru 1702/2003.

(**)  Għad-definizzjoni ta' ‘bażiku’, ‘mhux bażiku’, ‘livell 1’, ‘livell 2’, ‘komponenti kritiċi’ u ‘L-Awtorità taċ-Ċertifikazzjoni’, ara l-ftehim bilaterali applikabbli li fih isseħħ il-validazzjoni.

(***)  Kriterja t'aċċettazzjoni awtomatika mill EASA għal 2 bidliet prinċipali mfissra fid-Deċiżjoni tad-Direttur Eżekuttiv 2004/04/CF, jew fil-ftehim bilaterali applikabbli li fih isseħħ il-valudazzjoni.”

(1)  ĠU L 243, 27.9.2003, p. 6.

(2)  Għad-Derivattivi li jinvolvu Bidla/Bidliet Sostanzjali fit-Tip ta' Disinn, kif iddefinit fis-Subparti B tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1702/2003, il-ħlas taċ-Ċertifikat tat Tip rispettiv jew iċ-Ċertifikat tat-Tip Ristrett, kif ddefinit fit-Tabella 1, se japplika.

(3)  Għaċ-Ċertifikati tat-Tip Supplimentali li jinvolvu Bidla/Bidliet Sostanzjali, kif iddefinit fis-Subparti B tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1702/2003, il-ħlas taċ-Ċertifikat tat Tip rispettiv jew iċ-Ċertifikat tat-Tip Ristrett, kif ddefinit fit-Tabella 1, se japplika.

(4)  Għal bidliet prinċipali sinifikanti li jinvolvu Bidla/Bidliet Sostanzjali, kif iddefinit fis-Subparti B tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1702/2003, il-ħlas rispettiv taċ-Ċertifikat tat Tip jew iċ-Ċertifikat tat-Tip Ristrett , kif ddefinit fit-Tabella 1, se japplika.

(5)  Bidliet u tiswiiet fuq Unita ta' Qawwa Awżiljarju (APU) ser ikollhom jitħallsu bħall-bidliet u t-tiswijiet fuq magni ta'l-istess qawwa.

(6)  Il-ħlasijiet imfassla f'din it-Tabella mhux ser japplikaw għall-Bidliet u Tiswijiet imwettqa minn Organiżżazzjonijiet ta' Disinn skont il-Parti 21A.263(c)(2) tas-Subparti J tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1702/2003.

(7)  Bidliet u tiswijiet fuq Unitajiet ta' Qawwa Awżiljarji (APU) ser ikollhom jitħallsu bħall-bidliet u t-tiswijiet fuq magni tal-istess rati ta' qawwa.

(8)  Għall-verżjonijiet ta’ ajruplani għall-ġarr ta' merkanzija li jkollhom iċ-ċertifikat tat-tip tagħhom, huwa applikat koeffiċjent ta' 0,85 għall-miżata għall-verżjoni ekwivalenti ta' ajruplani għall-passieġġieri.

(9)  Għall-detenturi ta'Ċertifikati tat-Tip multipli u/jew Ċertifikati tat-Tip Ristrett, tiġi applikata miżata annwali għat-tieni Ċertifikat tat-Tip u dawk sussegwentament, jew Ċertifikati tat-Tip Ristrett, fl-istess kategorija ta' prodotti kif muri fit-tabella li ġejja:

Prodotti f'kategorija identika

Tnaqqis applikat għall-miżata fissa

L-1

0  %

It-2

10  %

It-3

20  %

Ir-4

30  %

Il-5

40  %

Is-6

50  %

Is-7

60  %

It-8

70  %

Id-9

80  %

L-10

90  %

Il-11 u prodotti sossegwenti

100  %

(10)  L-ajruplan li bħalu hemm irreġistrat inqas minn 50 eżempju madwar id-dinja, attivitajiet ta' airworthiness kontinwi ser jiġu imposti fuq bażi ta' kull siegħa, bil-miżata ta' kull siegħa stipulata fil-Parti II tal-Anness, sal-livell tal-miżata tal-kategorija tal-prodott tal-ajruplan relevanti. Għall-prodotti, partijiet u apparat li ma humiex ajruplani, il-limitazzjoni tikkonċerna in-numru tal-ajruplan li fuqhu hu installat il-prodott, il-parti jew l-apparat fil-kwistjoni.”


Top