Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0863

2007/863/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l- 14 ta’ Diċembru 2007 li tagħti deroga mitluba mir-Renju Unit rigward l-Irlanda ta’ Fuq skond id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE dwar il-protezzjoni ta’ l-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6281)

OJ L 337, 21.12.2007, p. 122–126 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/863/oj

21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/122


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

ta’ l-14 ta’ Diċembru 2007

li tagħti deroga mitluba mir-Renju Unit rigward l-Irlanda ta’ Fuq skond id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE dwar il-protezzjoni ta’ l-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6281)

(Il-verżjoni bl-Ingliż biss hija awtentika)

(2007/863/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE tat-12 ta’ Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni ta’ l-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (1) u b’mod partikolari t-tielet sottoparagrafu tal-paragrafu 2 ta’ l-Anness III tagħha,

Billi:

(1)

Jekk l-ammont ta’ demel li Stat Membru bi ħsiebu japplika għal kull ettaru fis-sena huwa differenti minn dak speċifikat fl-ewwel sentenza tat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2 ta’ l-Anness III tad-Direttiva 91/676/KEE u fil-punt (a) tiegħu, dak l-ammont għandu jiġi ffissat sabiex ma jippreġudikax il-kisba ta’ l-għanijiet speċifikati fl-Artikolu 1 ta’ dik id-Direttiva u għandu jkun ġustifikat fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi, bħalma huma, fil-każ attwali, staġuni twal ta’ tkabbir u għelejjel b’rata għolja ta’ assorbiment tan-nitroġenu.

(2)

Fl-10 ta’ Awwissu 2007, ir-Renju Unit ressaq talba lill-Kummissjoni għal deroga skond it-tielet subparagrafu tal-paragrafu 2 ta’ l-Anness III tad-Direttiva 91/676/KEE għall-Irlanda ta’ Fuq.

(3)

Id-deroga mitluba tikkonċerna l-intenzjoni tar-Renju Unit li jippermetti l-applikazzjoni fl-Irlanda ta’ Fuq ta’ kwantitajiet ta’ nitroġenu li jistgħu jilħqu l-250 kg fuq kull ettaru fis-sena mid-demel tal-bhejjem f’farms bil-mergħat. Madwar 732 stabbiliment fl-Irlanda ta’ Fuq, jiġiferi 2,7 % tal-farms totali, 4 % ta’ l-Art Agrikola Użata u 5 % ta’ l-Unitajiet tal-Bhejjem huma potenzjalment koperti mid-deroga.

(4)

Il-leġiżlazzjoni li timplimenta d-Direttiva 91/676/KEE, ir-Regolamenti għall-Programm ta’ Azzjoni dwar in-Nitrati (l-Irlanda ta’ Fuq) 2006 (ir-Regolament 2006 Nru 489), ġiet adottata u tapplika bl-istess mod għad-deroga li ntalbet.

(5)

Ir-Regolamenti (fl-Irlanda ta’ Fuq) dwar il-Fosforu (Użu fl-Agrikoltura) 2006 stipula l-miżuri li jirregolaw l-applikazzjoni ta’ fertilizzanti bil-fosfati fl-art, għall-prevenzjoni tat-tniġġis ta’ l-ilma. Ir-regolamenti jipprojbixxu l-applikazzjoni ta’ fertilizzanti kimiċi sakemm ma jintweriex li l-ammont ma jaqbiżx dak li jeħtieġu l-uċuħ, u dan jirrikjedi, inter alia, il-valutazzjoni ta’ l-istatus tal-fertilità tal-ħamrija permezz ta’ analiżi kimika.

(6)

Tressqet data dwar il-kwalità ta’ l-ilma, li turi li konċentrazzjonijiet baxxi tan-nitrati huma karatteristika ta’ l-ilmijiet fl-Irlanda ta’ Fuq. Fl-2005, il-konċentrazzjoni medja ta’ nitrati fl-ilma ta’ taħt l-art kienet taħt l-20 mg/l ta’ nitrati f’71 % tas-siti ta’ monitoraġġ u konċentrazzjonijiet ta’ aktar minn 50 mg/l ta’ nitrati nstabu f’mhux aktar minn 7 % tal-punti ta’ kampjunar. Id-data dwar il-kwalità ta’ l-ilma fix-xmajjar uriet li fl-2005 il-konċentrazzjoni medja tan-nitrati kienet taħt l-20 mg/l f’99 % tal-punti ta’ kampjunar u fl-ebda stazzjon ta’ monitoraġġ ma nstabu aktar minn 50 mg ta’ nitrati f’kull litru ta’ ilma. L-għadajjar il-kbar kollha kellhom konċentrazzjoni medja ta’ nitrati ta’ inqas minn 10 mg/l.

(7)

Skond it-tielet rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar in-Nitrati, 72 % tas-siti ta’ monitoraġġ ta’ l-ilma ta’ taħt l-art urew xejriet stabbli jew li qed jonqsu fil-konċentrazzjoni tan-nitrati matul il-perjodu 1999-2003; matul l-istess perjodu, il-konċentrazzjoni tan-nitrati fl-ilma tal-wiċċ kienet stabbli jew kienet qed tonqos f’87 % ta’ l-istazzjonijiet ta’ monitoraġġ ta’ l-ilma tal-wiċċ.

(8)

F’konformità mal-paragrafu 5 ta’ l-Artikolu 3 tad-Direttiva 91/676/KEE, ir-Regolamenti għall-Programm ta’ Azzjoni dwar in-Nitrati (l-Irlanda ta’ Fuq) 2006 japplika madwar it-territorju kollu ta’ l-Irlanda ta’ Fuq.

(9)

Fl-aħħar għaxar snin, għadd ta’ bhejjem u l-użu ta’ fertilizzanti kimiċi naqsu. Matul il-perjodu 1995-2005 l-għadd ta’ bhejjem ta’ l-ifrat, qżieqeż u nagħaġ naqas b’2 %, 36 % u 22 %, rispettivament. L-użu tal-fertilizzant kimiku tan-nitroġenu naqas b’41 % fil-perjodu 1995-2005 u r-rata ta’ applikazzjoni għall-2005 kienet ta’ 89 kg ta’ nitroġenu għal kull ettaru, l-użu tal-fertilizzant tal-fosfat naqas b’49 % fl-istess perjodu u fl-2005, l-użu tal-fosforu fil-medja kien 7 kg kull ettaru. In-nitroġenu żejjed fuq il-livell nazzjonali naqas minn 159 kg/ha fl-1995 għal 124 kg/ha fl-2005.

(10)

Minħabba l-ħafna xita u l-prevalenza ta’ ħamrija li fiha l-ilma m’għandux fejn imur, fl-Irlanda ta’ Fuq, 93 % ta’ l-art agrikola hija allokata għall-ħaxix, li parti kbira minnha hija kklassifikata bħala art b’potenzjal tajjeb ħafna għat-tkabbir tal-ħaxix. Minħabba tnixxija ta’ l-ilma mxekkla, il-potenzjal tad-denitrifikazzjoni tal-parti l-kbira tal-ħamriji fl-Irlanda ta’ Fuq huwa relattivament għoli, u dan inaqqas il-konċentrazzjoni tan-nitrati fil-ħamrija u għalhekk, l-ammont ta’ nitrat li huwa suxxettibbli għat-tlissija.

(11)

Fl-Irlanda ta’ Fuq, 70 % ta’ l-art hija maħduma estensivament u 45 % ta’ l-erja totali ta’ l-art tinħadem taħt skemi agro-ambjentali.

(12)

Il-klima ta’ l-Irlanda ta’ Fuq, ikkaratterizzata minn kwantità annwali ta’ xita mqassma ndaqs matul is-sena u skala ta’ temperatura annwali relattivament dejqa, tippromwovi staġun twil ta’ tkabbir tal-ħaxix ta’ bejn 270 jum fis-sena fiż-żona kostali fil-Lvant u 260 jum fis-sena fil-lowlands ċentrali fejn l-art hija ġestita u maħduma attivament.

(13)

Id-dokumenti anċillari li tressqu fin-notifika juru li l-proposta għal ammont ta’ 250 kg għal kull ettaru fis-sena ta’ nitroġenu minn demel ta’ bhejjem li jirgħu f’mergħat tal-ħaxix hija ġustifikata fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi bħalma huma staġuni twal tat-tkabbir u għelejjel b’assorbiment għoli ta’ nitroġenu.

(14)

Il-Kummissjoni, wara li eżaminat it-talba, tqis li l-ammont propost ta’ 250 kg għal kull ettaru fis-sena mhux se jippreġudika l-ksib ta’ l-għanijiet tad-Direttiva 91/676/KE, jekk jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet stretti.

(15)

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi applikata flimkien mar-Regolamenti għall-Programm ta’ Azzjoni għan-Nitrati (l-Irlanda ta’ Fuq) 2006, fis-seħħ fl-Irlanda ta’ Fuq għall-perjodu 2007-2010.

(16)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat dwar in-Nitrati stabbilit skond l-Artikolu 9 tad-Direttiva 91/676/KEE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-deroga mitluba mir-Renju Unit fir-rigward ta’ l-Irlanda ta’ Fuq permezz ta’ ittra ta’ l-10 ta’ Awwissu 2007, bil-għan li jiġi permess ammont ogħla ta’ demel tal-bhejjem minn dak previst fl-ewwel sentenza tat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2 ta’ l-Anness III tad-Direttiva 91/676/KEE u fil-punt (a) tiegħu, suġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-deċiżjoni, id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

(a)

Farms bil-mergħat” tfisser stabbilimenti fejn 80 % jew aktar taż-żona tar-raba disponibbli għall-għoti tad-demel hija mergħa,

(b)

“Bhejjem li jirgħu” tfisser bhejjem ta’ l-ifrat (għajr għall-għoġġiela tal-vitella), nagħaġ, ċriev, mogħoż u żwiemel,

(ċ)

“Mergħa” tfisser art permanentement jew temporanjament bil-ħaxix (temporanjament timplika perjodu ta’ erba’ snin jew anqas).

Artikolu 3

Ambitu

Din id-Deċiżjoni tapplika każ b’każ u f’kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 4, 5 u 6 għall-farms bil-mergħat.

Artikolu 4

Awtorizzazzjoni u impenn annwali

(1)   Il-bdiewa li jridu jibbenefikaw minn deroga għandhom iressqu applikazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti kull sena.

(2)   Flimkien ma’ l-applikazzjoni annwali msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jintrabtu bil-miktub li se jissodisfaw il-kundizzjonijiet previsti fl-Artikoli 5 u 6.

(3)   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiggarantixxu li l-applikazzjonijiet kollha għal deroga jitressqu għal kontroll amministrattiv. Meta l-kontroll imwettaq mill-awtoritajiet nazzjonali għall-applikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 juri li l-kundizzjonijiet previsti mill-Artikoli 5 u 6 mhumiex sodisfatti, l-applikant għandu jkun infurmat minnufih. F’dan il-każ, l-applikazzjoni għandha titqies miċħuda.

Artikolu 5

Applikazzjoni tad-demel u fertilizzanti oħra

(1)   L-ammont ta’ demel li ġej minn bhejjem li jirgħu li jingħata fis-sena f’art ta’ farms bil-mergħat, inkluż dak mill-bhejjem stess, ma għandux jaqbeż l-ammont ta’ demel li jkun fih 250 kg nitroġenu għal kull ettaru, suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 8.

(2)   L-ammonti totali tan-nitroġenu ma għandhomx jaqbżu d-domanda prevista għan-nutrienti ta’ l-għalla u jqisu l-provvista mill-ħamrija.

(3)   Għal kull farm, għandu jinżamm pjan ta’ fertilizzazzjoni b’deskrizzjoni tar-rotazzjoni ta’ l-uċuħ tar-raba’ miżrugħa u l-għoti ppjanat ta’ demel u fertilizzanti tan-nitroġenu u tal-fosfati. Dan għandu jkun disponibbli fil-farm kull sena kalendarja sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Marzu.

Il-pjan ta’ fertilizzazzjoni għandu jinkludi dan li ġej:

(a)

l-għadd ta’ bhejjem ħajjin, deskrizzjoni tas-sistema ta’ kif jinżammu u jinħażnu, inkluż il-volum disponibbli għall-ħżin tad-demel;

(b)

kalkolu tan-nitroġenu (li minnu jitnaqqas kwalunkwe telf fiż-żamma u l-ħażna) u l-fosfru mid-demel li jiġi prodott fil-farm;

(ċ)

it-tinwib u r-raba’ li jintuża għal kull għalla, flimkien ma’ tpinġija ta’ mappa fejn huma indikati l-għelieqi u fejn jinsabu;

(d)

ir-rekwiżiti prevedibbli li jkollhom l-għelejjel f’termini ta’ nitroġenu u ta’ fosfru;

(e)

l-ammont u t-tip ta’ demel li jingħata barra l-artijiet tal-farm u fil-farm;

(f)

ir-riżultati ta’ l-analiżi tal-ħamrija relatati ma’ l-istatus tan-nitroġenu u tal-fosforu, jekk ikunu disponibbli;

(g)

l-applikazzjoni tan-nitroġenu u tal-fosfru mid-demel fuq kull għalqa (taqsimiet tal-farm li huma omoġenji f’dak li jirrigwarda ż-żrigħ u t-tip ta’ ħamrija);

(h)

l-applikazzjoni tan-nitroġenu u tal-fosfru b’fertilizzanti kimiċi kif ukoll fertilizzanti oħrajn fuq kull għalqa.

Il-pjanijiet għandhom jiġu riveduti sa mhux aktar tard minn sebat ijiem wara kwalunkwe bidla fil-prattiki agrikoli sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn il-pjanijiet u l-prattiki agrikoli attwali.

(4)   Kull farm għandha tħejji kontijiet tal-fertilizzazzjoni, fosthom informazzjoni relatata mal-ġestjoni ta’ l-ilma maħmuġ u l-inputs tal-fosforu. Dawn għandhom jitressqu lill-awtorità kompetenti għal kull sena kalendarja.

(5)   Kull farm bil-mergħat li tibbenefika minn deroga individwali għandha taċċetta li l-applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ l-Artikolu 4, il-pjan ta’ fertilizzazzjoni u l-kontijiet tal-fertilizzazzjoni jkunu jistgħu jiġu suġġetti għal kontroll.

(6)   Għandha titwettaq analiżi tan-nitroġenu u tal-fosfru fil-ħamrija għal kull farm li tibbenefika minn deroga individwali għallinqas kull erba’ snin għal kull żona omoġenja tal-farm, fir-rigward tat-tinwib u l-karatteristiċi tal-ħamrija. Tkun meħtieġ, mill-anqas, analiżi waħda għal kull ħames ettari ta’ art.

(7)   Ma jistax jingħata d-demel fil-ħarifa qabel il-koltivazzjoni tal-mergħa.

(8)   Kull farm bil-mergħat li tibbenefika minn deroga individwali għandha tiżgura li l-bilanċ tal-fosforu, ikkalkulat skond il-metodoloġija stabbilita mill-awtorità kompetenti f’konformità ma’ l-Artikolu 7(2) ta’ din id-Deċiżjoni, ma jaqbiżx eċċess ta’ 10 kg ta’ fosforu għal kull ettaru fis-sena.

Artikolu 6

Ġestjoni ta’ l-artijiet

80 % jew aktar ta’ l-art disponibbli għall-għoti tad-demel fuq farms għandha tkun ikkoltivata bil-ħaxix. Il-bdiewa li jibbenefikaw minn deroga individwali għandhom iwettqu l-miżuri li ġejjin:

(a)

mergħa temporanja għandha tinħarat fir-rebbiegħa.

(b)

il-mergħa li tinħarat fit-tipi kollha ta’ ħamrija għandha tiġi segwita minnufih b’għalla b’domanda ta’ nitroġenu għolja;

(ċ)

it-tinwib ma għandux jinkludi pjanti leguminużi jew pjanti oħra li jassimilaw in-nitroġenu atmosferiku. Madankollu, dan mhux se japplika għas-silla f’mergħa b’inqas minn 50 % ta’ silla u għaċ-ċereali u l-piżelli li jinżergħu flimkien fil-mergħa.

Artikolu 7

Miżuri oħra

(1)   Din id-deroga għandha tapplika bla preġudizzju għall-miżuri meħtieġa biex tikkonforma ma’ leġiżlazzjoni ambjentali Komunitarja oħra.

(2)   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jistabbilixxu u jippreżentaw lill-Kummissjoni l-proċedura ddettaljata għall-kalkolu tal-bilanċ tal-fosforu fil-farms tad-deroga, filwaqt li jitqies l-input ta’ fosfat bil-konċentrat, għalf u fertilizzanti u l-output fil-prodotti (prodotti ta’ l-annimali ħajjin, laħam u prodotti oħra ta’ l-annimali), għalf u għelejjel.

Artikolu 8

Sorveljanza

(1)   L-awtorità kompetenti għandha tħejji u taġġorna kull sena l-mapep li juru l-perċentwal ta’ farms bil-mergħat, il-perċentwal ta’ bhejjem u l-perċentwal ta’ raba’ kopert minn deroga individwali f’kull Distrett.

Kull sena, dawk il-mapep għandhom jitressqu lill-Kummissjoni u, għall-ewwel darba, sa l-1 ta’ Mejju 2008.

(2)   Il-monitoraġġ tal-farms, li huma koperti mill-programm ta’ azzjoni għandu jsir fuq l-iskala ta’ għelieqi tal-farm u f’ilqugħ agrikoli għall-monitoraġġ. L-ilqugħ ta’ monitoraġġ ta’ referenza għandhom jirrappreżentaw id-diversi it-tipi differenti ta’ ħamrija, il-livelli ta’ intensità u l-prattiki ta’ fertilizzazzjoni.

(3)   Stħarriġ u analiżi tan-nutrienti għandhom jipprovdu d-data dwar l-użu lokali tar-raba’, it-tinwib u l-prattiki agrikoli fuq farms li jibbenefikaw minn derogi individwali. Dik id-data tista’ tintuża għal kalkoli bbażati fuq mudelli tal-kobor tal-lissija tan-nitrati u tat-telf tal-fosfru minn għelieqi fejn jiġi applikat sa 250 kg nitroġenu għall kull ettaru fis-sena f’demel minn bhejjem li jirgħu.

(4)   Il-monitoraġġ ta’ l-ilma tal-pjan tal-wiċċ, l-ilma tal-ħamrija, l-ilma tad-dranaġġ u nixxiegħat f’farms li huma fil-punti ta’ lqugħ agrikoli ta’ monitoraġġ għandhom jipprovdu d-data dwar il-konċentrazzjoni ta’ nitrati u fosfru fl-ilma li jħalli ż-żona ta’ l-għeruq u jidħol fl-ilma tal-pjan u fl-ilma tal-wied.

(5)   Monitoraġġ ta’ l-ilma aktar bir-reqqa għandu jitwettaq għall-ilqugħ agrikoli li jinsabu qrib lagi l-aktar vulnerabbli.

(6)   Għandu jsir studju sabiex, sa tmiem il-perjodu tad-deroga, tinġabar l-informazzjoni xjentifika dettaljata dwar is-sistemi ta’ mergħat għal użu intensiv fl-Irlanda u b’hekk tkun tista’ tittejjeb il-ġestjoni tan-nutrijenti. Dan l-istudju se jiffoka fuq it-telf tan-nutrijenti, inkluż it-tlissija tan-nitrati, it-telf minn denitrifikazzjoni u t-telf tal-fosfati, f’sistemi ta’ produzzjoni intensiva tal-ħalib f’żoni rappreżentattivi.

Artikolu 9

Kontrolli

(1)   L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom iwettqu kontrolli amministrattivi tal-farms kollha li jibbenefikaw minn deroga individwali għall-valutazzjoni tal-konformità mal-kwantità massima ta’ 250 kg nitroġenu mid-demel tal-bhejjem, għal kull ettaru fis-sena, mar-rati tal-fertilizazzjoni tan-nitroġenu u tal-fosfru, u mal-kundizzjonijiet ta’ l-użu ta’ l-art.

(2)   Għandu jkun stabbilit programm ta’ spezzjonijiet ta’ l-għelieqi bbażat fuq l-analiżi tar-riskju, riżultati tal-kontrolli tas-snin ta’ qabel u riżultati ta’ kontrolli każwali ġenerali tal-leġiżlazzjoni li timplimenta d-Direttiva 91/676/KEE. L-ispezzjonijiet ta’ l-għelieqi għandhom ikopru talanqas 3 % tal-farms li jibbenefikaw minn deroga individwali fir-rigward tal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 5 u 6.

Artikolu 10

Rappurtar

(1)   L-awtorità kompetenti għandha tressaq ir-riżultati tal-monitoraġġ lill-Kummissjoni kull sena, b’rapport konċiż dwar l-evoluzzjoni tal-kwalità ta’ l-ilma u l-prattika ta’ valutazzjoni. Ir-rapport għandu jagħti informazzjoni dwar kif titwettaq l-evalwazzjoni ta’ l-implimentazzjoni tal-kundizzjonijiet tad-deroga permezz ta’ kontrolli fuq livell ta’ farms u għandu jinkludi informazzjoni dwar farms mhux konformi fuq il-bażi ta’ riżultati ta’ spezzjonijiet amministrattivi u fuq il-post.

L-ewwel rapport għandu jitressaq sa Novembru 2008 u wara, kull sena sax-xahar ta’ Ġunju.

(2)   Ir-riżultati miksuba b’dan il-mod se jitqiesu mill-Kummissjoni fir-rigward ta’ talba ġdida eventwali għal deroga.

Artikolu 11

Applikazzjoni

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika fil-kuntess tar-Regolamenti għall-Programm ta’ Azzjoni għan-Nitrati (l-Irlanda ta’ Fuq) 2006 (Regolamenti 2006 Nru. 489) ta’ l-1 ta’ Diċembru 2006. Tiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2010.

Artikolu 12

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju Unit.

Magħmula fi Brussell, 14 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 375, 31.12.1991, p. 1. Id-Direttiva bir-Regolament (KE) tal-parlament u l-Kunsill Ewropew Nru 1882/2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).


Top