EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0753

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 753/2007 tat- 28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija fis-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu ta’ Greenland, min-naħa l-oħra

OJ L 172, 30.6.2007, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 004 P. 159 - 161

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/753/oj

30.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 172/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 753/2007

tat-28 ta’ Ġunju 2007

dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija fis-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu ta’ Greenland, min-naħa l-oħra

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 37 flimkien ma’ l-Artikolu 300(2) u l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 300(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Il-Komunità, minn naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu ta’ Greenland, min-naħa l-oħra, nnegozjaw Ftehim ta’ Sħubija fis-Sajd li lis-sajjieda Komunitarji jipprovdilhom opportunitajiet ta’ sajd fl-ibħra fiż-żona ekonomika esklussiva ta’ Greenland.

(2)

B'riżultat ta’ dawk in-negozjati, Ftehim ta’ Sħubija fis-Sajd ġdid ġie inizjalat fit-2 ta’ Ġunju 2006.

(3)

Il-metodu għall-allokazzjoni ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd fost l-Istati Membri għandu jiġi ddefinit.

(4)

Sabiex jiġi ottimizzat l-użu ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd taħt dan il-Ftehim, il-Kummissjoni għandha tkun permessa tagħmel riallokazzjonijiet ta’ opportunitajiet ta’ sajd li ma jiġux utilizzati minn Stat Membru lil Stat Membru ieħor matul il-kampanja annwali tas-sajd taħt ċerti kondizzjonijiet u kriterji u f'koperazzjoni stretta ma’ l-Istati Membri konċernati. Kwalunke riallokazzjoni bħal dawn m'għandhiex tippreġudika l-metodi ta’ allokazzjoni għat-tqassim ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd fost l-Istati Membri skond l-istabbiltà relattiva u għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi attribwiti lill-Istati Membri mill-Artikolu 20(5) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttament sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd (2).

(5)

Huwa fl-interess tal-Komunità li dak il-Ftehim jiġi approvat,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-Ftehim ta’ Sħubija fis-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu ta’ Greenland, min-naħa l-oħra, b'dan huwa approvat f'isem il-Komunità.

It-test ta’ dan il-Ftehim huwa anness ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Jistgħu jiġu adottati regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri amministrattivi maqbula skond l-Artikolu 6(3) u l-Artikolu 10(2), punt (h), tal-Ftehim li jissemmew fl-Artikolu 1 skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.

Artikolu 3

1.   L-allokazzjoni u l-ġestjoni ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd, inklużi l-liċenzji miksuba taħt il-Ftehim imsemmi fl-Artikolu 1, għandhom jitwettqu skond l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, jekk l-applikazzjonijiet għal liċenzja minn Stati Membri ma jkoprux l-opportunitajiet ta’ sajd kollha allokati lill-Istati Membri skond il-paragrafu 1 inklużi dawk skambjati skond l-Artikolu 20(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 sad-dati stabbiliti fl-Anness, il-Kummissjoni tista' tikkunsidra l-applikazzjonijiet għal liċenzji minn kwalunkwe Stat Membru ieħor. Il-Kummissjoni, f'koperazzjoni stretta ma’ l-Istati Membri konċernati, tista' mbagħad, wara d-dati stabbiliti fl-Anness, tagħmel it-trasferiment ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd li ma ġewx utilizzati mill-Istat Membru detentur tagħhom għal Stat Membru ieħor.

Din ir-riallokazzjoni ta’ opportunitajiet ta’ sajd m'għandhiex tippreġudika l-kriterji ta’ allokazzjoni għat-tqassim ta’ opportunitajiet ta’ sajd fost l-Istati Membri skond l-istabbiltà relattiva.

3.   Għal kull speċi fl-Anness, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri dwar il-livell ta’ utilizzazzjoni ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd abbażi ta’ applikazzjonijiet għal liċenzji riċevuti mhux aktar tard minn:

(a)

xahar qabel id-data stabbilita fl-Anness, u

(b)

sad-data stabbilita fl-Anness.

4.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, sal-31 ta’ Diċembru 2007, ir-regoli u l-kriterji dettaljati li taħthom għandu jiġi eżerċitat il-mekkaniżmu tar-ridistribuzzjoni msemmi hawn fuq. Sakemm jiġu adottati regoli bħal dawn, il-Kummissjoni m'għandhiex tkun impedita milli teżerċita l-mekkaniżmu kif stabbilit fil-paragrafu 2.

Artikolu 4

L-Istati Membri li l-bastimenti tagħhom jistadu taħt dan il-Ftehim għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-kwantitajiet ta’ kull stokk maqbud fiż-żona tas-sajd ta’ Greenland f'konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 500/2001 ta’ l-14 ta’ Marzu 2001 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 fuq il-monitoraġġ tal-qabdiet maqbuda mill-bastimenti tas-sajd Komunitarji fl-ilmijiet ta’ pajjiżi terzi u fuq il-baħar miftuħ (3).

Artikolu 5

Il-President tal-Kunsill b'dan huwa awtorizzat jinnomina l-persuni bis-setgħa li jiffirmaw il-Ftehim sabiex tintrabat il-Komunità.

Artikolu 6

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba' jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, 28 ta’ Ġunju 2007

Għall-Kunsill,

Il-President

S. GABRIEL


(1)  Opinjoni mogħtija fit-22 Mejju 2007 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(3)  ĠU L 73, 15.3.2001, p. 8.


ANNESS

Id-data minn meta għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet fil-paragrafi 2 u 3 ta’ l-Artikolu 3 fir-rigward tar-riallokazzjoni ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd mill-Kummissjoni.

Speċi ta’ sajd tal-Protokoll

Tabella ta’ żmien

Gambli Lvant

1 ta’ Awissu (1)

Ħalibatt ta’ Greenland Lvant

15 ta’ Settembru

Ħalibatt ta’ l-Atlantiku

1 ta’ Settembru

Ħalibatt ta’ Greenland Punent

15 ta’ Ottubru

Gambli Punent

1 ta’ Ottubru

Redfish

1 ta’ Settembru

Snowcrab

1 ta’ Ottubru

Merluzz

31 ta’ Ottubru


(1)  Jekk il-livell ta’ utilizzazzjoni ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd ibbażat fuq l-applikazzjonijiet għal liċenzji jkun, fl-1 ta’ Awissu, aktar minn 65 %, din id-data għandha tiġi posposta għall-1 ta’ Settembru.


FTEHIM TA’ SĦUBIJA FIS-SAJD

bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu ta’ Greenland, min-naħa l-oħra

IL-KOMUNITÀ EWROPEA, minn hawn 'il quddiem “il-Komunità”, u

IL-GVERN TAD-DANIMARKA U L-GVERN AWTONOMU ta’ GREENLAND, minn hawn 'il quddiem “Greenland”,

Minn hawn 'il quddiem “il-Partijiet”,

WARA LI KKUNSIDRAW il-Protokoll dwar l-arranġament speċjali applikabbli għal Greenland

JIRRIKONOXXU li l-Komunità Ewropea u Greenland jixtiequ jsaħħu r-rabtiet ta’ bejniethom u jistabbilixxu sħubija u koperazzjoni li tappoġġa, tikkomplementa u testendi r-relazzjonijiet u l-koperazzjoni stabbiliti bejniethom fl-imgħoddi,

JIFTAKRU d-Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ Novembru 2001 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji lil hinn mill-baħar mal-Komunità Ewropea,

JIKKUNSIDRAW ir-rikonoxximent min-naħa tal-Kunsill, fi Frar 2003, tal-ħtieġa li jitwessgħu u jissaħħu r-relazzjonijiet bejn il-Komunità Ewropea u Greenland, fil-qies ta’ l-importanza tas-sajd u l-ħtieġa għal riformi strutturali u orjentati lejn is-settur fi Greenland, abbażi ta’ sħubija komprensiva għall-iżvilupp sostenibbli,

JIKKUNSIDRAW id-Dikjarazzjoni Konġunta tas-27 ta’ Ġunju 2006 mill-Komunità Ewropea minn naħa waħda u l-Gvern Awtonomu ta’ Greenland u l-Gvern tad-Danimarka min-naħa l-oħra dwar sħubija bejn il-Komunità Ewropea u Greenland

JIFTAKRU d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2006 dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u Greenland u r-Renju tad-Danimarka, min-naħa l-oħra

JIFTAKRU li l-istatus ta’ Greenland, li hija fl-istess waqt awtonoma u parti integrali minn wieħed mill-Istati Membri tal-Komunità;

JIKKUNSIDRAW ir-relazzjoni globali bejn il-Komunità u Greenland, u x-xewqa reċiproka tagħhom li jissuktaw dik ir-relazzjoni,

WARA LI KKUNSIDRAW il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar u l-Ftehim għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar rigward il-konservazzjoni u l-ġestjoni ta’ stokkiijiet transżonali tal-ħut u ta’ stokkijiet ta’ ħut migratorju ħafna,

KONXJI mill-importanza tal-prinċipji stabbiliti permezz tal-Kodiċi ta’ mġiba għas-sajd responsabbli adottat fil-Konferenza tal-FAO fl-1995,

DETERMINATI li jikkoperaw, fl-interess reċiproku tagħhom, sabiex jilħqu l-issuktar tas-sajd responsabbli sabiex jiżguraw il-konservazzjoni fit-tul u l-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi ħajjin tal-baħar,

KONVINTI li din il-koperazzjoni għandha tieħu s-sura ta’ inizjattivi u miżuri li, sew jekk jittieħdu flimkien u sew jekk jittieħdu separatament, ikunu kumplementari, konsistenti mal-politika u jiżguraw sinerġija fl-isforzi,

BIL-ĦSIEB, għal dawn il-finijiet, li jibdew djalogu bil-għan li jtejbu l-politika settorali tas-sajd fi Greenland u jidentifikaw il-mezzi adegwati sabiex jiżguraw li din il-politika tiġi implimenata effikaċement, u li l-operaturi ekonomiċi u s-soċjetà ċivili jkunu involuti fil-proċess,

XEWQANA li jistabbilixxu t-termini u l-kondizzjonijiet li jiggvernaw l-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti Komunitarji fl-ibħra taż-żona ekonomika esklussiva ta’ Greenland u l-appoġġ tal-Komunità sabiex jiġi assigurat li jibqa' jsir sajd responsabbli f'dawk l-ilmijiet,

DETERMINATI li jfittxu koperazzjoni ekonomika eqreb fl-industrija tas-sajd u fl-attivitajiet relatati, permezz tat-twaqqif u l-iżvilupp ta’ impriżi konġunti li jinvolvu kumpaniji miż-żewġ Partijiet, u l-promozzjoni ta’ impriżi konġunti temporanji,

B'DAN QED JAQBLU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-ambitu u l-għanijiet

Dan il-Ftehim jistabbilixxi l-prinċipji, ir-regoli u l-proċeduri li jiggvernaw:

il-koperazzjoni ekonomika, finanzjarja, teknika u xjentifika fis-settur tas-sajd, bil-għan li jiġi żgurat li l-isfruttament tar-riżorsi tas-sajd jipprovdi kondizzjonijiet ekonomiċi u soċjali sostenibbli, inkluż l-iżvilupp tas-settur tas-sajd ta’ Greenland;

il-kondizzjonijiet li jiggvernaw l-aċċess tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji għaż-Żona Ekonomika Esklussiva ta’ Greenland (minn hawn 'il quddiem “iż-ŻEE ta’ Greenland”);

l-arranġamenti għar-regolazzjoni tas-sajd minn bastimenti Komunitarji fiż-ŻEE ta’ Greenland bil-għan li jiġi żgurat li jitħarsu r-regoli u l-kondizzjonijiet applikabbli għalihom, li l-miżuri għall-konservazzjoni u l-ġestjoni ta’ l-istokkijiet tal-ħut ikunu effikaċi, u li ma jitħalliex isir sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat;

is-sħubijiet bejn kumpaniji bil-għan li jiġu żviluppati attivitajiet ekonomiċi fis-settur tas-sajd u attivitajiet relatati, fl-interess komuni.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, il-Protokoll u l-Anness:

(a)

“awtoritajiet ta’ Greenland” tfisser il-Gvern Awtonomu ta’ Greenland;

(b)

“awtoritajiet tal-Komunità” tfisser il-Kummissjoni Ewropea;

(ċ)

“bastiment Komunitarju” tfisser bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta’ Stat Membru tal-Komunità u jkun irreġistrat fil-Komunità;

(d)

“impriża konġunta” tfisser kwalunkwe kumpanija rregolata mil-liġi ta’ Greenland u li jkun fiha wieħed jew iktar minn wieħed minn fost is-sidien tal-bastimenti Komunitarji u sieħeb jew sħab minn Greenland, li jkollha l-għan li tistad fiż-ŻEE ta’ Greenland, u possibbilment tisfrutta l-kwoti tas-sajd ta’ Greenland, minn fuq bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ Greenland, bil-ħsieb tal-forniment prijoritarju tas-suq Komunitarju;

(e)

“impriżi konġunti temporanji” tfisser kwalunkwe assoċjazzjoni bbażata fuq ftehim kuntrattwali għal tul ta’ żmien limitat bejn sidien tal-bastimenti Komunitarji u persuni fiżiċi jew ġuridiċi fi Greenland, bil-għan li b'mod konġunt jistadu u jisfruttaw il-kwoti tas-sajd ta’ Greenland minn fuq bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ Stat Membru tal-Komunità Ewropea, u li jaqsmu l-profitti, l-ispejjeż jew it-telf ta’ l-attività ekonomika mwettqa, bil-ħsieb tal-forniment prijoritarju tas-suq Komunitarju;

(f)

“Kumitat Konġunt” tfisser kumitat magħmul minn rappreżentanti tal-Komunità u ta’ Greenland, li l-funzjonijiet tiegħu huma deskritti fl-Artikolu 10 ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 3

Il-prinċipji sottostanti ta’ l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim

1.   Il-Partijiet b'dan jimpenjaw irwieħhom li jiżguraw l-issuktar tas-sajd responsabbli fiż-ŻEE ta’ Greenland abbażi tal-prinċipju tal-ħelsien mid-diskriminazzjoni bejn il-flotot tas-sajd differenti f'dawk l-ilmijiet, bla ħsara għall-protokoll.

2.   Greenland sejra tissokta l-ippjanar ta’ politika settorali tas-sajd u tmexxi l-implimentazzjoni tagħha permezz ta’ programmi annwali u pluriennali, fid-dawl ta’ miri miftiehma bi qbil komuni bejn il-Partijiet. Għal dak il-għan, il-Partijiet għandhom ikomplu d-djalogu ta’ politika dwar ir-riformi meħtieġa. L-awtoritajiet ta’ Greenland b'dan jimpenjaw irwieħhom li jgħarrfu lill-awtoritajiet tal-Komunità meta jiġu adottati miżuri sinifikanti f'dan il-qasam.

3.   Fuq talba ta’ Parti minnhom, il-Partijiet għandhom jikkoperaw ukoll fit-twettiq, sew konġuntement kif ukoll unilateralment, ta’ evalwazzjonijiet ta’ miżuri, programmi u azzjonijiet implimentati abbażi ta’ dan il-Ftehim.

4.   Il-Partijiet b'dan jimpenjaw irwieħhom li jiżguraw li dan il-Ftehim jiġi implimentat skond il-prinċipji ta’ treġija ekonomika u soċjali tajba.

Artikolu 4

Il-koperazzjoni xjentifika

1.   Matul il-perjodu kopert minn dan il-Ftehim, il-Komunità u Greenland għandhom jimmoniterjaw l-evoluzzjoni tar-riżorsi fiż-ŻEE ta’ Greenland; kumitat xjentifiku konġunt għandu jagħmel rapport, fuq talba tal-Kumitat Konġunt, abbażi ta’ kwalunkwe termini ta’ referenza stabbiliti minn dak il-Kumitat.

2.   Fuq il-bażi ta’ l-aqwa pariri xjentifiċi, il-Partijiet għandhom jikkonsultaw ma’ xulxin fi ħdan il-Kumitat Konġunt, u sussegwentement Greenland għandha tadotta l-miżuri ta’ ġestjoni u konservazzjoni li jidhrilha li jkunu meħtieġa sabiex tilħaq il-miri tal-Politika tas-Sajd ta’ Greenland.

3.   Il-Partijiet b'dan jimpenjaw irwieħhom li jikkonsultaw wieħed lill-ieħor, jew direttament jew inkella fi ħdan l-organizzazzjonijiet internazzjonali kkonċernati, sabiex jiżguraw il-ġestjoni u l-konservazzjoni tar-riżorsi ħajja fiż-ŻEE ta’ Greenland, u li jikkoperaw fir-riċerka xjentifika rilevanti.

Artikolu 5

L-aċċess għaż-żoni tas-sajd fiż-ŻEE ta’ Greenland

1.   Greenland b'dan qed tintrabat li tawtorizza bastimenti Komunitarji sabiex iwettqu attivitajiet tas-sajd fiż-ŻEE tagħha skond dan il-Ftehim, inkluż il-Protokoll u l-Anness tiegħu. L-awtoritajiet ta’ Greenland għandhom joħorġu liċenzji, maħruġa skond il-Protokoll, lil bastimenti ddeżinjati min-naħa tal-Komunità, skond l-opportunitajiet ta’ sajd mogħtija skond il-Protokoll.

2.   L-opportunitajiet ta’ sajd li Greenland tagħtihom lill-Komunità taħt dan il-Ftehim jistgħu jittieħdu minn bastimenti li jtajru l-bandiera tan-Norveġja, l-Iżlanda u l-Gżejjer Faroe u li jkunu rreġistrati hemmhekk, safejn dan ikun ta’ ħtieġa għall-funzjonament tajjeb tal-ftehimiet tas-sajd konklużi ma’ dawk il-Partijiet mill-Komunità. Għal dan il-għan, l-awtoritajiet ta’ Greenland qed jintrabtu li jawtorizzaw bastimenti li jtajru l-bandiera tan-Norveġja, l-Iżlanda u l-Gżejjer Faroe u li jkunu rreġistrati hemmhekk, sabiex iwettqu attivitajiet tas-sajd fiż-ŻEE tagħha.

3.   L-attivitajiet tas-sajd koperti b'dan il-Ftehim għandhom ikunu soġġetti għal-liġijiet u r-regolamenti fis-seħħ fi Greenland. L-awtoritajiet ta’ Greenland għandhom ifittxu li jiksbu l-kummenti ta’ l-awtoritajiet tal-Komunità dwar kwalunkwe emenda għal dik il-leġiżlazzjoni qabel ma tidħol fis-seħħ, ħlief jekk l-għan tal-leġiżlazzjoni jkun tali li jiġġustifika b'mod dovut id-dħul fis-seħħ tagħha b'urġenza, bla kwalunkwe dewmien li jista' jiġi kkawżat minn konsultazzjoni ta’ dan it-tip ma’ l-awtoritajiet tal-Komunità. L-awtoritajiet ta’ Greenland għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet tal-Komunità, bil-quddiem u fiż-żmien dovut, bi kwalunkwe emenda lil dik il-leġiżlazzjoni.

4.   Greenland għandha tassumi responsabbiltà għall-applikazzjoni effikaċi tal-provedimenti tal-Protokoll dwar il-moniteraġġ tas-sajd. Il-bastimenti Komunitarji għandhom jikkoperaw ma’ l-awtoritajiet ta’ Greenland li għandhom ir-responsabbiltà li jwettqu dak il-moniteraġġ.

5.   Il-Komunità b'dan qed tintrabat li tieħu l-passi kollha xierqa li jkunu meħtieġa sabiex tiżgura li l-bastimenti tagħha jikkonformaw ma’ dan il-Ftehim u mal-leġiżlazzjoni li tirregola s-sajd fiż-ŻEE ta’ Greenland.

Artikolu 6

Il-liċenzji

1.   Il-bastimenti Komunitarji jistgħu jistadu fiż-ŻEE ta’ Greenland biss jekk ikollhom liċenzja valida tas-sajd maħruġa taħt dan il-Ftehim.

2.   Il-proċedura għall-ksib ta’ liċenzja tas-sajd, it-taxxi applikabbli u l-metodu ta’ ħlas li jrid jintuża mis-sidien tal-vapuri għandhom ikunu dawk stipulati fl-Anness mal-Protokoll.

3.   Il-Partijiet kontraenti għandhom jiżguraw l-implimentazzjoni tajba ta’ dawn il-proċeduri u l-kondizzjonijiet permezz ta’ koperazzjoni amministrattiva adegwata bejn l-awtoritajiet kompetenti tagħhom.

Artikolu 7

Il-kontribut finanzjarju

1.   Il-Komunità għandha tagħti lil Greenland kontribut finanzjarju skond it-termini u l-kondizzjonijiet stipulati fil-Protokoll u l-Anness. Dan il-kontribut waħdieni għandu jkun magħmul minn żewġ elementi relatati, jiġifieri:

(a)

kontribut finanzjarju għall-aċċess ta’ bastimenti Komunitarji għaż-żoni tas-sajd ta’ Greenland, u

(b)

l-appoġġ finanzjarju tal-Komunità sabiex jintlaħaq l-issuktar tas-sajd responsabbli u l-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd fiż-ŻEE ta’ Greenland.

2.   Il-ġestjoni tal-komponent tal-kontribut finanzjarju msemmi fil-punt (b) ta’ paragrafu 1 għandha tkun f'idejn l-awtoritajiet ta’ Greenland, fid-dawl ta’ l-għanijiet identifikati bi qbil komuni bejn il-Partijiet skond il-Protokoll, li jrid jintlaħaq fil-kuntest tal-Politika tas-Sajd ta’ Greenland u programm annwali u pluriennali għall-implimentazzjoni tagħha.

3.   Il-kontribut finanzjarju mogħti mill-Komunità għandu jitħallas f'ammonti annwali f'konformità mal-Protokoll. Suġġett għal dan il-Ftehim u l-Protokoll, il-kontribut finanzjarju jista' jitbiddel bħala konsegwenza ta':

(a)

ċirkustanzi eċċezzjonali, għajr il-fenomeni naturali, li jżommu milli jitwettqu attivitajiet tas-sajd fiż-ŻEE ta’ Greenland;

(b)

tnaqqis fl-opportunitajiet ta’ sajd mogħtija lil bastimenti Komunitarji, wara qbil reċiproku bejn il-Partijiet, għall-finijiet tal-ġestjoni ta’ l-istokkijiet ikkonċernati, fejn dan jitqies li jkun meħtieġ għall-konservazzjoni u l-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi abbażi ta’ l-aħjar parir xjentifiku disponibbli;

(ċ)

prijorità speċjali lill-Komunità dwar l-aċċess għal opportunitajiet addizzjonali tal-qbid lil hinn minn dawk stabbiliti fil-Protokoll għal dan il-Ftehim, ipprovdut bi qbil komuni bejn il-Partijiet fi ħdan il-Kumitat Konġunt, meta l-aqwa parir xjentifiku disponibbli jindika li l-istat tar-riżorsi jkun jippermetti dan;

(d)

evalwazzjoni mill-ġdid tal-kondizzjonijiet ta’ l-appoġġ finanzjarju mill-Komunità għall-implimentazzjoni ta’ Politika tas-Sajd ta’ Greenland, fejn din tkun iġġustifikata mir-riżultati tal-programmazzjoni annwali u pluriennali osservati miż-żewġ Partijiet;

(e)

is-sospensjoni ta’ l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim skond l-Artikolu 13.

Artikolu 8

Il-promozzjoni tal-koperazzjoni fost l-operaturi ekonomiċi u fis-soċjetà ċivili

1.   Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu l-koperazzjoni ekonomika, kummerċjali, xjentifika u teknika fis-settur tas-sajd u setturi relatati. Għandhom jikkonsultaw lil xulxin bil-għan li jikkoordinaw il-miżuri differenti li jkunu jistgħu jittieħdu għal dan il-għan.

2.   Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu l-iskambju ta’ informazzjoni dwar metodi u tagħmir tas-sajd u tal-priservazzjoni, u dwar l-ipproċessar industrijali tal-prodotti tas-sajd.

3.   B'mod partikolari, il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu t-twaqqif ta’ impriżi konġunti temporanji u impriżi konġunti, fl-interess reċiproku tagħhom u skond il-leġiżlazzjonijiet tagħhom.

Artikolu 9

Is-sajd sperimentali

Il-Partjiet għandhom iġibu 'l quddiem it-twettiq ta’ sajd sperimentali fiż-ŻEE ta’ Greenland. Il-Partijiet għandhom jimplimentaw is-sajd sperimentali flimkien, skond id-dettalji stabbiliti fl-Anness mal-Protokoll.

Artikolu 10

Il-Kumitat Konġunt

1.   Għandu jitwaqqaf Kumitat Konġunt sabiex jaqdi bħala forum għall-Partijiet għall-moniteraġġ ta’ l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim u għall-iżgurar ta’ l-implimentazzjoni tiegħu.

2.   Il-Kumitat Konġunt għandu jwettaq il-funzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-moniteraġġ tat-twettiq, l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-Ftehim, u partikolarment id-definizzjoni ta’ l-programmazzjoni annwali u pluriennali msemmija fl-Artikolu 7(2), flimkien ma’ l-evalwazzjoni ta’ l-implimentazzjoi tagħha.

(b)

il-provvista tal-kuntatt meħtieġ għal kwistjonjiet ta’ interess komuni marbuta mas-sajd;

(ċ)

jaġixxi bħala forum għar-rikonċiljazzjoni u s-soluzzjoni amikevoli ta’ kwalunkwe nuqqas ta’ qbil dwar l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni tal-Ftehim;

(d)

jirrivedi u jinnegozja, fejn dan ikun ta’ ħtieġa, il-livell ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd eżistenti u ġodda għall-istokkijiet rilevanti fiż-ŻEE ta’ Greenland, abbażi tal-pariri xjentifiċi disponibbli, l-approċċ prekawzjonarju u l-ħtiġijiet ta’ l-industrija tas-sajd ta’ Greenland, u konsegwentement l-opportunitajiet ta’ sajd aċessibbli għall-Komunità u, fejn dan ikun f'loku, il-kontribut finanzjarju msemmi fil-Protokoll;

(e)

jevalwa l-ħtieġa għal-istabbiliment ta’ pjanijiet għall-irkupru u l-ġestjoni fit-tul ta’ l-istokkijiet taħt dan il-Ftehim, sabiex jiġi żgurat l-isfruttament sostenibbli ta’ l-istokkijiet u jinżamm f'livelli sostenibbli l-impatt ta’ l-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-baħar.

(f)

jissorvelja l-applikazzjonijiet għat-twaqqif ta’ impriżi konġunti temporanji u impriżi temporanji skond it-termini ta’ dan il-Ftehim, u partikolarment jevalwa l-proġetti mressqa mill-Partijiet għat-twaqqif ta’ impriżi konġunti temporanji u impriżi konġunti skond il-kriterji stipulati fl-Anness mal-Protokoll ta’ dan il-Ftehim, u jirrivedi l-attivitajiet ta’ bastimenti ta’ impriżi konġunti temporanji u impriżi konġunti li jkunu qed joperaw fiż-ŻEE ta’ Greenland;

(g)

jiddetermina, każ b'każ, l-ispeċijiet, il-kondizzjonijiet u l-parametri rilevanti li jirrigwardaw is-sajd sperimentali;

(h)

jiftiehem dwar miżuri amministrattivi rigward l-aċċess ta’ bastimenti tas-sajd Komunitarji għaż-ŻEE u r-riżorsi ta’ Greenland, inklużi l-liċenzji, il-moviment ta’ bastimenti tas-sajd Komunitarji u r-rappurtar tal-qabdiet.

(i)

jiftiehem dwar il-modalitajiet għall-implimentazzjoni ta’ l-appoġġ finanzjarju tal-Komunità sabiex jintlaħaq l-issuktar tas-sajd responsabbli u l-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd fiż-ŻEE ta’ Greenland;

(j)

jevalwa t-termini ta’ l-appoġġ finanzjarju tal-Komunità għall-implimentazzjoni ta’ Politika tas-Sajd ta’ Greenland, fejn din tkun iġġustifikata mir-riżultati tal-programmazzjoni annwali u pluriennali osservati miż-żewġ Partijiet;

(k)

jaqdi kwalunkwe funzjoni oħra li l-Partijiet jiddeċiedu dwarha bi qbil komuni.

3.   Il-Kumitat Konġunt għandu jiltaqa' talanqas darba fis-sena, b'alternanza fil-Komunità u fi Greenland, u għandu jkun ippresedut mill-Parti li tkun qed tospita l-laqgħa. Għandu jagħmel laqgħa speċjali fuq talba ta’ xi waħda mill-Partijiet.

3.   Il-Kumitat Konġunt għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu stess.

Artikolu 11

Iż-żona ġeografika li għaliha japplika l-Ftehim

Dan il-Ftehim għandu japplika, minn naħa waħda, għat-territorji li fih japplika t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, skond il-kondizzjonijiet stipulati f'dak it-Trattat u, min-naħa l-oħra, għat-territorju ta’ Greenland u ż-ŻEE ta’ Greenland.

Artikolu 12

It-tul u t-terminazzjoni

1.   Dan il-Ftehim għandu japplika għal sitt snin mid-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu; għandu jibqa' fis-seħħ għal perjodu addizzjonali ta’ sitt snin, sakemm ma tingħatax notifika ta’ terminazzjoni f'konformità mal-paragrafi 2 u 3.

2.   Dan il-Ftehim jista' jiġi tterminat minn kwalunkwe Parti, partikolarment fl-eventwalità ta’ ċirkustanzi gravi bħalma huma deterjorament fil-qagħda ta’ l-istokkijiet ikkonċernati, jew inkella n-nuqqas ta’ l-osservanza ta’ l-obbligi min-naħa ta’ xi waħda mill-Partijiet rigward il-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat.

3.   Jekk il-Ftehim jiġi tterminat għar-raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 2, il-Parti kkonċernata għandha tinnotifika lill-Parti l-oħra bil-miktub dwar l-intenzjoni tagħha li tirtira mill-Ftehim, talanqas sitt xhur qabel id-data li fiha jiskadi l-perjodu inizjali jew kwalunkwe perjodu addizzjonali. Fil-każ li l-Ftehim jiġi tterminat għal kwalunkwe raġuni oħra, il-perjodu ta’ preavviż għandu jkun ta' disa' xhur.

Artikolu 13

Is-sospensjoni

1.   L-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim tista' tiġi sospiża bl-inizjattiva ta’ waħda mill-Partijiet, jekk, fil-fehma ta’ din il-Parti, l-obbligi ta’ dan il-Ftehim ikunu nkisru gravement mill-Parti l-oħra. Sospensjoni ta’ dan it-tip għandha tobbliga lill-Parti kkonċernata li tavża bil-miktub l-intenzjoni tagħha talanqas tliet xhur qabel id-data li fiha jkun għandha sseħħ is-sospensjoni. Mal-wasla ta’ dan il-preavviż, il-Partijiet għandhom jibdew konsultazzjonijiet bil-għan li jsolvu d-differenzi ta’ bejniethom b'mod amikevoli.

2.   Il-ħlas tal-kontribut finanzjarju msemmi fl-Artikolu 7 u l-opportunitajiet ta’ sajd imsemmija fl-Artikolu 5 għandhom jitnaqqsu proporzjonatament, skond kemm iddum is-sospensjoni.

Artikolu 14

Il-Protokoll u l-Anness u l-appendiċijiet tagħhom għandhom jiffurmaw parti integrali ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 15

Tħassir

Il-Ftehim dwar is-Sajd ta’ l-1 ta’ Frar 1985 bejn il-Komunità Ewropea u Greenland rigward is-sajd fl-ibħra ta’ Greenland b'dan huwa mħassar u sostitwit minn dan il-Ftehim.

Artikolu 16

Il-lingwa u d-dħul fis-seħħ

Dan il-Ftehim, imfassal duplikatament biċ-Ċek, bil-Bulgaru, bid-Daniż, bl-Estonjan, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ingliż, bl-Ispanjol, bl-Iżvediż, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bl-Olandiż, bis-Slovakk, bis-Sloven, bit-Taljan u bl-Ungeriż, b'kull wieħed minn dawn it-testi ugwalment awtentiku, għandu jidħol fis-seħħ fid-data li fiha l-Partijiet jgħarrfu lil xulxin li jkunu tlestew il-proċeduri tagħhom ta’ adozzjoni.

PROTOKOLL

li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta’ Sajd u l-Kontribut finanzjarju previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija fis-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu ta’ Greenland, min-naħa l-oħra

Artikolu 1

Il-perjodu ta’ applikazzjoni u l-opportunitajiet ta’ sajd

1.   Għal perjodu ta’ sitt snin, mill-1 ta’ Jannar 2007, l-awtoritajiet ta’ Greenland jawtorizzaw bastimenti tas-sajd Komunitarji li jwettqu attivitajiet tas-sajd sal-livell ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd stabbiliti fil-Kapitolu I ta’ l-Anness, u dawk stabbiliti skond il-paragrafu 2.

Il-livelli ta’ l-oppportunitajiet tas-sajd stipulati fil-Kapitolu I ta’ l-Anness jistgħu jiġu riveduti mill-Kumitat Konġunt.

2.   Sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Diċembru ta’ l-2007 u ta’ kull sena sussegwenti, il-Kumitat Konġunt għandu jiftiehem dwar l-opportunitajiet ta’ sajd għall-ispeċijiet elenkati fil-Kapitolu I ta’ l-Anness għas-sena ta’ wara, b'kont meħud ta’ l-aqwa parir xjentifiku disponibbli, l-approċċ prekawzjonarju u l-ħtiġijiet ta’ l-industrija tas-sajd, u b'mod partikolari l-kwantitajiet stipulati fil-paragrafu 7 ta’ dan l-Artikolu.

Fil-każ li l-Kumitat Konġunt jistabbilixxi l-opportunitajiet ta’ sajd f'livell aktar baxx minn dak stipulat fil-Kapitolu I ta’ l-Anness, Greenland għandha tikkumpensa lill-Komunità fis-snin ta’ wara permezz ta’ opportunitajiet ta’ sajd korrispondenti, jew inkella permezz ta’ opportunitajiet ta’ sajd oħra fl-istess sena.

Jekk il-Partijiet ma jaqblu dwar l-ebda kumpens, jiġu aġġustati proporzjonalment l-arranġamenti finanzjarji, inklużi l-parametri għall-kalkolu tal-valur, imsemmija fl-Artikolu 2(1) tal-Protokoll.

3.   Il-kwota għall-gambli fi Greenland tal-Lvant tista' tinqabad f'żoni tal-Punent ta’ Greenland, bil-kondizzjoni li l-arranġamenti għall-kwoti ta’ trasferiment bejn is-sidien tal-bastimenti minn Greenland u mill-Komunità Ewropea jkunu ġew stabbiliti bejn kumpannija u oħra. L-awtoritajiet ta’ Greenland jintrabtu li jiffaċilitaw arranġamenti ta'dan it-tip. It-trasferiment ta’ kwoti jista' jsir biss fi ħdan massimu ta’ 2 000 tunnellata kull sena fiż-żoni tal-Punent ta’ Greenland. Is-sajd li jsir mill-bastimenti Komunitarji għandu jsir taħt l-istess kondizzjonijiet soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ Kapitolu III ta’ l-Anness kif stipulati fil-liċenzja maħruġa lil sid il-bastiment ta’ Greenland.

4.   L-awtorizzazzjonijiet għas-sajd sperimentali għandhom isiru disponibbli għal perjodu bi prova ta’ massimu ta’ sitt xhur kull darba, f'konformità ma’ l-Anness.

5.   Meta l-Partijiet jikkonkludu li l-kampanji sperimentali jkunu kisbu riżultati pożittivi, l-awtoritajiet ta’ Greenland għandhom jallokaw 50 % ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd għall-ispeċijiet il-ġodda lill-flotta Komunitarja, sa tmiem dan il-Protokoll, flimkien ma’ żieda korrispondenti f'dik il-parti tal-kumpens finanzjarju li tissemma fl-Artikolu 2.

6.   Greenland għandha toffri lill-Komunità opportunitajiet addizzjonali tal-qbid. Jekk il-Komunità taċċetta t-tali offerta, kompletament jew parzjalment, il-kontribut finanzjarju msemmi fl-Artikolu 2(1) għandu jiżdied proporzjonalment. Il-proċedura li għandha tiġi segwita rigward l-allokazzjoni ta’ opportunitajiet addizzjonali tal-qbid hija stipulata fl-Anness ma’ dan il-Protokoll.

7.   Il-kwantitajiet minimi għaż-żamma ta’ attivitajiet tas-sajd fi Greenland b'dan qed jiġu stabbiliti fil-livelli li ġejjin għal kull sena:

Speċi (tunnellati)

Stokk tal-Punent (NAFO 0/1)

Eastern stock (ICES XIV/V)

Snowcrab

4 000

 

Merluzz

30 000  (1)

 

Redfish

2 500

5 000

Ħalibatt ta’ Greenland

4 700

4 000

Gambli

25 000

1 500

8.   Greenland m’għandhiex toħroġ liċenzji lil bastimenti Komunitarji għajr taħt dan il-Protokoll.

Artikolu 2

Il-kontribut finanzjarju – il-metodi tal-ħlas

1.   Għall-perjodu msemmi fl-Artikolu 1 ta’ dan il-Protokoll, il-kontribut finanzjarju tal-Komunità msemmi fl-Artikolu 7 ta’ dan il-Ftehim għandu jkun EUR 85 843 464 (2). Ma’ dan għandha tiżdied riserva finanzjarja ta’ EUR 9 240 000, li minnha jsir pagament skond il-metodu mfisser fil-paragrafu 3 aktar 'l isfel, għall-kwantitajiet tal-merluzz u capelin li effettivament ikunu tqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ Greenland b'żieda ma’ dawk stabbiliti fil-Kapitolu I ta’ l-Anness ma’ dan il-Protokoll.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika suġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 1(2), (5) u (6) ta’ dan il-Protokoll. L-ammont totali tal-kontribut finanzjarju mħallas mill-Komunità Ewropea ma għandux jaqbeż id-doppju ta’ l-ammont indikat fl-Artikolu 2(1).

3.   Mingħajr ħsara għall-Artikolu 1(2), (5) u (6) ta’ dan il-Protokoll, il-Komunità għandha tħallas il-kontribut finanzjarju msemmi fil-paragrafu 1 hawn fuq fil-forma ta’ somma annwali bir-rata ta’ EUR 14 307 244 matul il-perjodu ta’ l-applikazzjoni ta’ dan il-Protokoll. F'dak li jirrigwarda l-merluzz u l-capelin, kull sena Greenland għandha tinnotifika lill-awtoritajiet tal-Komunità dwar kwalunkwe kwantità ta’ merluzz u capelin li jkunu saru disponibbli għall-qbid lil hinn mill-kwantitajiet stabbiliti fil-Kapitolu I ta’ l-Anness ma’ dan il-Protokoll. Għal dawk il-kwantitajiet addizzjonali, il-Komunità għandha tħallas 17.5 % tal-valur ta’ l-ewwel ħatt l-art bir-rata ta’ EUR 1 800 għal kull tunnellata ta’ merluzz u EUR 100 għal kull tunnellata ta’ capelin, bit-tnaqqis tal-ħlasijiet magħmula minn sidien il-bastimenti, sa massimu ta’ EUR 1 540 000 fis-sena, li jkopri ż-żewġ speċijiet. Kwalunkwe parti ta’ din ir-riserva finanzjarja li ma tintużax f'sena partikolari tista' tingħadda sabiex tħallas lil Greenland għal kwantitajiet addizzjonali ta’ merluzz u capelin li jsiru disponibbli għall-qbid fis-sentejn ta’ wara.

4.   Il-Komunità għandha tħallas is-somma annwali tal-kontribut finanzjarju sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2007 fl-ewwel sena, u mhux aktar tard mill-1 ta’ Marzu tas-snin ta’ wara, u s-somma annwali tar-riserva finanzjarja għall-merluzz u l-capelin sa l-istess dati, jew mill-aktar fis possibbli warajhom, wara li tkun saret in-notifika tad-disponibbiltà tal-kwantitajiet ikkonċernati.

5.   Suġġetti għall-Artikolu 4 ta’ dan il-Protokoll, l-awtoritajiet ta’ Greenland għandu jkollhom diskrezzjoni kompleta dwar l-użu li jsir mill-kontribut finanzjarju u mir-riserva finanzjarja, ħlief għall-ammonti annwali ta’ EUR 500 000 u EUR 100 000, li rispettivament għandhom jiġu allokati għall-operat ta’ l-Istitut dwar ir-Riżorsi Naturali ta’ Greenland u għat-taħriġ ta’ l-uffiċjali tas-sajd, u fl-2007 ammont ta’ EUR 186 022 li għandu jintuża għal studji dwar pjan għall-ġestjoni tal-merluzz.

6.   Il-kontribut finanzjarju għandu jitħallas f'kont tat-Teżor Pubbliku li jinfetaħ għand istituzzjoni finanzjarja li jispeċifikawha l-awtoritajiet ta’ Greenland.

Artikolu 3

Is-sospensjoni u r-reviżjoni tal-kontribut finanzjarju għal raġunijiet ta’ force majeure

1.   Meta ċirkustanzi serji, għajr il-fenomeni naturali, ma jħallux li jsiru l-attivitajiet tas-sajd fiż-ŻEE ta’ Greenland, il-Komunità Ewropea tista' tissospendi l-pagament tal-kontribut finanzjarju li dwaru jipprovdi l-Artikolu 2(1) ta’ dan il-Protokoll, wara konsultazzjonijiet bejn iż-żewġ partijiet, fejn dan ikun possibbli, u bil-kondizzjoni li l-Komunità tkun ħallset għal kollox kwalunkwe somom dovuti fil-waqt tas-sospensjoni.

2.   Il-pagament tal-kontribut finanzjarju għandu jerġà jissokta malli l-partijiet, bi qbil komuni wara konsultazzjonijiet, jikkonkludu li ma jkunux għadhom hemm iċ-ċirkustanzi li kienu żammew milli jsiru l-attivitajiet tas-sajd.

3.   Il-validità tal-liċenzji mogħtija lill-bastimenti Komunitarji taħt l-Artikolu 5 tal-Ftehim għandha tiġi estiża b'perjodu li jkun daqs dak li matulu kienu sospiżi l-attivitajiet tas-sajd.

Artikolu 4

Appoġġ sabiex jiġi assigurat li jibqa' jsir sajd responsabbli fiż-ŻEE ta’ Greenland

1.   Kull sena, is-somma ta’ EUR 3 261 449 (fl-2007, b'eċezzjoni, EUR 3 224 244) mill-kontribut finanzjarju msemmi fl-Artikolu 2(1) ta’ dan il-Protokoll għandu jiġi allokat għat-titjib u l-implimentazzjoni ta’ politika settorali ta’ Greenland dwar is-sajd, bil-għan lijiġi assigurat li jibqa' jsir sajd responsabbli fiż-ŻEE ta’ Greenland. Dan il-kontribut għandu jiġi ġestit fid-dawl tal-miri li jkunu ġew identifikati bi qbil komuni bejn iż-żewġ partijiet, u tal-programmazzjoni annwali u pluriennali sabiex dawn jintlaħqu.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, hekk kif jidħol fis-seħħ dan il-Protokoll u mhux aktar tard minn tliet xhur wara dik id-data, il-Kumitat Konġunt għandu jiftiehem dwar programm settorali pluriennali u dwar regoli dettaljati ta’ l-implimentazzjoni li jkopru, b'mod partikolari:

(a)

linji ta’ gwida annwali u pluriennali għall-użu tal-parti tal-kontribut finanzjarju li tissemma fil-paragrafu 1;

(b)

il-miri, sew annwali kif ukoll pluriennali, li għandhom jintlaħqu bil-għan li jiġi assigurat li jibqa' jsir, matul iż-żmien, sajd responsabbli u sostenibbli, b'kont meħud tal-prijoritajiet espressi min-naħa ta’ Greenland fil-politika nazzjonali tagħha dwar is-sajd u f'politiki relatati ma’ l-issuktar tas-sajd responsabbli u sostenibbli jew li jkollhom impatt fuqu.

(ċ)

il-kriterji u l-proċeduri għall-evalwazzjoni tar-riżultati milħuqa kull sena.

3.   Kwalunkwe emenda proposta għall-programm settorali pluriennali jeħtiġilha l-qbil taż-żewġ partijiet fi ħdan il-Kumitat Konġunt.

4.   Kull sena, Greenland għandha talloka l-parti tal-kontribut finanzjarju li tissemma fil-paragrafu 1 bil-għan ta’ l-implimentazzjoni tal-programm pluriennali. Għall-ewwel sena ta’ l-applikazzjoni tal-Protokoll, dik l-allokazzjoni għandha tiġi nnotifikata lill-Komunità fl-istess ħin li ssir in-notifika għas-sena ta’ wara. Għal kull sena sussegwenti, Greenland għandha tinnotifika lill-Komunità bl-allokazzjoni sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel.

5.   Meta l-evalwazzjoni annwali tal-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni tal-programm settorali pluriennali tiġġustifika li dan isir, il-Komunità Ewropea, bl-approvazzjoni tal-Kumitat Konġunt, tista' titlob li tinbidel l-applikazzjoni tal-kontribut finanzjarju msemmi fl-Artikolu 2(1) ta’ dan il-Protokoll.

Artikolu 5

Nuqqasijiet ta’ qbil – Is-sospensjoni ta’ l-applikazzjoni tal-Protokoll

1.   Kwalunkwe nuqqas ta’ qbil bejn il-partijiet dwar l-interpretazzjoni ta’ dan il-Protokoll jew l-applikazzjoni tiegħu għandu jkun is-suġġett ta’ konsultazzjonijiet bejn il-partijiet fi ħdan il-Kumitat Konġunt, f'laqgħa speċjali jekk meħtieġ.

2.   Mingħar ħsara għall-Artikolu 6 ta’ dan il-Protokoll, l-applikazzjoni tal-Protokoll tista' tiġi sospiża fuq l-inizjattiva ta’ parti waħda, jekk din il-parti tkun tal-fehma li l-parti l-oħra tkun wettqet ksur gravi ta’ l-obbligi ta’ dan il-protokoll, u jekk il-konsultazzjonijiet li jkunu saru fi ħdan il-Kumitat Konġunt skond il-paragrafu 1 ma jkunux irriżultaw f' soluzzjoni amikevoli.

3.   Is-sospensjoni ta’ l-applikazzjoni tal-Protokoll għandha tobbliga lill-parti kkonċernata li tinnotifika l-intenzjoni tagħha bil-miktub talanqas tliet xhur qabel id-data li fiha kollha sseħħ is-sospensjoni.

4.   Fl-eventwalità ta’ sospenjoni, il-partijiet għandhom ikomplu jikkonsultaw ma’ xulxin bil-għan li tinstab soluzzjoni amikevoli għan-nuqqas ta’ qbil tagħhom. Fejn soluzzjoni bħal din tinstab, għandha tissokta l-applikazzjoni tal-Protokoll u s-somma tal-kontribut finanzjarju u l-opportunitajiet ta’ sajd għandhom jitnaqqsu proporzjonalment u pro rata temporis skond il-perjodu li matulu kienet sospiża l-applikazzjoni tal-Protokoll.

Artikolu 6

Is-sospensjoni ta’ l-applikazzjoni tal-Protokoll minħabba li ma jkunx sar il-pagament

Jekk il-Komunità tonqos milli tagħmel il-pagamenti li dwarhom jipprovdi l-Artikolu 2 ta’ dan il-Protokoll, l-applikazzjoni ta’ dan il-Protokoll tista' tiġi sospiża b'dawn il-kondizzjonijiet:

(a)

L-awtoritajiet kompetenti ta’ Greenland għandhom jinnotifikaw lil dawk tal-Komunità dwar in-nuqqas ta’ pagament. Dawn ta’ l-aħħar għandhom jagħmlu l-verifiki meħtieġa, u jekk dan ikun neċessarju, jibagħtu l-pagament sa mhux aktar tard minn 30 jum tax-xogħol mid-data tal-wasla tan-notifika.

(b)

Jekk ma jsir l-ebda pagament, u jekk dan in-nuqqas ta’ pagament ma jiġix ġustifikat adegwatament fi żmien il-perjodu msemi fil-punt (a) hawn fuq, l-awtoritajiet kompetenti ta’ Greenland għandhom ikunu intitolati li jissospendu l-applikazzjoni tal-Protokoll. Għandhom minnufih jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-Komunità b'dan.

(ċ)

L-applikazzjoni tal-Protokoll għandha tissokta malli jsir il-pagament ikkonċernat.

Artikolu 7

Ir-reviżjoni ta’ nofs il-perjodu

Jekk waħda mill-Partijiet matul l-2009 titlob hekk, l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 1, 2 u 4 ta’ dan il-protokoll għandha tiġi riveduta qabel l-1 ta’ Diċembru ta’ dik is-sena. F'dik l-okkażjoni, il-Partijiet jistgħu jiftiehmu li jemendaw dan il-Protokoll, partikolarment rigward il-kwoti indikattivi stipulati fil-Kapitolu I ta’ l-Anness ma’ dan il-Protokoll, kif ukoll l-arranġamenti finanzjarji u d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 4.

Artikolu 8

Id-dħul fis-seħħ

Dan il-Protokoll, flimkien ma’ l-Anness tiegħu, għandu jibda japplika mill-1 ta’ Jannar 2007.


(1)  Jista' jiġi mistad fil-Lvant jew fil-Punent.

(2)  Flimkien ma’ dan l-ammont jiżdiedu r-riżorsi li ġejjin:

L-ammont tal-ħlasijiet dovuti min-naħa tas-sidien tal-bastimenti skond il-punt 3 ta’ Kapitolu II ta’ l-Anness, imħallsa direttament lil Greenland, stmat li hu madwar EUR 2 000 000 fis-sena.

ANNESS

KONDIZZJONIJIET LI JIRREGOLAW L-ATTIVITAJIET TAS-SAJD MINN BASTIMENTI KOMUNITARJI FIŻ-ŻEE TA’ GREENLAND

KAPITOLU I

OPPORTUNITAJIET INDIKATTIVI TAS-SAJD GĦALL-2007-2012 U L-QBID INĊIDENTALI

1.   Il-livell ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd awtorizzati minn Greenland

Speċijiet Speċi

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Merluzz (NAFO 0/1) (1)

1 000

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Pelagic redfish (ICES XIV/V) (2)

10 838

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Ħalibatt ta’ Greenland (NAFO 0/1) – fin-Nofsinhar ta’ 68°

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Ħalibatt ta’ Greenland (ICES XIV/V) (3)

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Gambli (NAFO 0/1)

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Gambli (ICES XIV/V)

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Ħalibatt ta’ l-Atlantiku (NAFO 0/1)

200

200

200

200

200

200

Ħalibatt ta’ l-Atlantiku (ICES XIV/V) (4)

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Capelin (ICES XIV/V)

55 000  (5)

55 000  (5)

55 000  (5)

55 000  (5)

55 000  (5)

55 000  (5)

Snowcrab (NAFO 0/1)

500

500

500

500

500

500

Qabdiet inċidentali (NAFO 0/1) (6)

2 600

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2.   Il-limiti tal-qbid inċidentali

Il-bastimenti Komunitarji li jkunu qed jistadu fiż-ŻEE ta’ Greenland għandhom josservaw ir-regoli applikabbli dwar il-qbid inċidentali, sew għall-ispeċijiet irregolati kif ukoll għal dawk li mhumiex. Barra minn hekk, fiż-ŻEE ta’ Greenland mhuwiex permess li jintremew l-ispeċijiet irregolati.

Il-qbid inċidentali huwa definit bħala kwalunkwe qabda ta’ speċijiet li mhumiex koperti mill-ispeċi(jiet) ta’ mira tal-bastiment murija fil-liċenzja.

Il-kwantitajiet massimi li jistgħu jinqabdu bħala qabdiet inċidentali jiġu awtorizzati mal-ħruġ tal-liċenzja għall-ispeċi(jiet) tal-mira. Il-kwantità massima ta’ kull speċi rregolata li tista' tinqabad bħala qabda inċidentali tiġi indikata fil-liċenzja li tinħareġ.

Il-qabdiet inċidentali ta’ l-ispeċijiet irregolati jingħaddu b'referenza għar-riserva tal-qbid inċidentali allokata bħala parti mill-opportunitajiet ta’ sajd ta’ l-ispeċijiet rilevanti allokati lill-Komunità. Il-qabdiet inċidentali ta’ l-ispeċijiet mhux irregolati jingħaddu b'referenza għar-riserva allokata lill-Komunità tal-qbid inċidentali ta’ l-ispeċijiet mhux irregolati.

Ma jsir l-ebda ħlas għal liċenzja għall-qbid inċidentali. Madankollu, fil-każ li bastiment tas-sajd Komunitarju jaqbeż il-kwantità massima awtorizzata tal-qbid inċidentali ta’ speċijiet irregolati, tiġi imposta penali li tammonta għal tliet darbiet il-ħlas normali tal-liċenzja għal dik l-ispeċi fuq il-kwantità lil hinn mill-qbid inċidentali massimu permess.

KAPITOLU II

L-APPLIKAZZJONI GĦAL-LIĊENZJI U L-ĦRUĠ TAGĦHOM

1.

Huma biss il-bastimenti eliġibbli li jistgħu jingħataw liċenzja sabiex jistadu fl-ibħra taż-ŻEE ta’ Greenland.

2.

Biex bastiment ikun eliġibbli, la s-sid, la l-kaptan u lanqas il-bastiment innifsu ma jridu jkunu pprojbiti milli jistadu fiż-ŻEE ta’ Greenland. Jeħtiġilhom ikunu f'qagħda regolari ma’ l-awtoritajiet ta’ Greenland, f'li jkunu qdew l-obbligi kollha preċedenti tagħhom li jirriżultaw mill-attivitajiet tas-sajd tagħhom fi Greenland jew fiż-ŻEE ta’ Greenland skond il-ftehimiet tas-sajd konklużi mal-Komunità.

3.

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tas-sajd u l-formalitajiet tal-ħruġ imsemmija fl-Artikolu 1(3) tal-Ftehim huma stipulati fl-arranġamenti amministrattivi fl-Appendiċi 1.

KAPITOLU III

IŻ-ŻONI TAS-SAJD

Is-sajd għandu jsir fi ħdan iż-żoni tas-sajd kif definiti bħala ż-Żona Ekonomika Esklussiva ta’ Greenland, kif jipprovdi r-Regolament Nru 1020 tal-15 ta’ Ottubru 2004 f'konformità mad-Digriet Irjali Nru 1005 tal-15 ta’ Ottubru 2004 dwar id-Dħul fis-Seħħ ta’ Att dwar Żoni Ekonomiċi Esklussivi għal Greenland li jdaħħal fis-seħħ l-Att Nru 411 tat-22 ta’ Mejju 1996 dwar iż-Żoni Ekonomiċi Esklussivi.

Is-sajd għandu jsir talanqas 12-il mil nawtiku lil hinn mil-linja ta’ bażi skond § 7 Sezzjoni 2 ta’ l-Att Nru 18 tal-31 ta’ Ottubru 1996 dwar is-Sajd maħruġa mil-Landsting ta’ Greenland kif emendata l-aħħar mill-Att tal-Landsting Nru 28 tat-18 ta’ Diċembru 2003, sakemm mhux espressament ipprovdut mod ieħor.

Il-linji ta’ bażi huma ddefiniti skond id-Digriet Irjali Nru 1004 tal-15 ta’ Ottubru 2004 dwar Emenda tad-Digriet Irjali dwar id-Delimitazzjoni ta’ l-Ilmijiet Territorjali ta’ Greenland.

KAPITOLU IV

OPPORTUNITAJIET ADDIZZJONALI TAS-SAJD

L-awtoritajiet ta’ Greenland għandhom joffru lill-awtoritajiet tal-Komunità kwalunkwe opportunitajiet addizzjonali tas-sajd kif imsemmija fl-Artikolu 7 tal-Ftehim, skond l-Artikolu 1(6) tal-Protokoll.

L-awtoritajiet tal-Komunità għandhom jgħarrfu lill-awtoritajiet ta’ Greenland bir-reazzjoni tagħhom għall-offerta sa mhux aktar tard minn 6 ġimgħat wara l-wasla ta’ l-offerta. Jekk l-awtoritajiet tal-Komunità jew ma jilqgħux l-offerta jew inkella ma jirreaġixxux fi żmien 6 ġimgħat, l-awtoritajiet ta’ Greenland ikunu liberi li joffru opportunitajiet addizzjonali tas-sajd lil partijiet oħra.

KAPITOLU V

L-ARRANĠAMENTI GĦAR-RAPPURTAR TAL-QBID, IL-MIŻURI TEKNIĊI GĦALL-KONSERVAZZJONI U L-ISKEMA TA’ L-OSSERVATURI

1.

Il-bastimenti tas-sajd Komunitarji għandhom jiġu pprovduti b'ġabra tal-partijiet rilevanti tal-leġiżlazzjoni ta’ Greenland, bl-Ingliż, dwar il-kondizzjonijiet għar-rappurtar tal-qbid, il-miżuri tekniċi għall-konservazzjoni u l-iskema ta’ l-osservaturi.

2.

Il-kaptani tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji għandhom iżommu abbord reġistru li fih iniżżlu l-attivitajiet tagħhom skond ir-regoli tal-leġiżlazzjoni ta’ Greenland.

3.

L-attivitajiet tas-sajd għandhom isiru f'konformità mal-miżuri tekniċi ta’ konservazzjoni kif stipulati fil-liġi ta’ Greenland.

4.

Kwalunkwe attività tas-sajd fiż-ŻEE ta’ Greenland hija suġġetta għall-iskema ta’ l-osservaturi skond il-liġi ta’ Greenland. Il-kaptani tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji għandhom jikkoperaw ma’ l-awtoritajiet ta’ Greenland għall-finijiet ta’ l-imbark ta’ osservaturi fil-portijiet magħżula mill-awtoritajiet ta’ Greenland.

KAPITOLU VI

VMS

Il-kondizzjonijiet li jirrigwardaw il-VMS huma stipulati fl-Appendiċi 2.

KAPITOLU VII

IMPRIŻI KONĠUNTI TEMPORANJI

Il-kondizzjonijiet li jirrigwardaw l-aċċess għar-riżorsi min-naħa ta’ l-impriżi konġunti temporanji huma stipulati fl-Appendiċi 3.

KAPITOLU VIII

SAJD SPERIMENTALI

Il-kondizzjonijiet li jirrigwardaw is-Sajd Sperimentali huma stipulati fl-Appendiċi 4.

KAPITOLU IX

MONITERAĠĠ

Meta l-awtoritajiet kompetenti jikkostataw li l-kaptan ta’ bastiment tas-sajd Komunitarju jkun kiser il-liġi ta’ Greenland, mill-iktar fis għandha tintbagħat notifika ta’ dan lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istat Membru tal-bandiera. In-notifika għandu jkun fiha tagħrif dwar isem il-bastiment, in-numru tar-reġistru, l-identifikatur tar-radju (call sign), flimkien ma’ ismijiet is-sidien u l-kaptan tal-bastiment. Barra minn hekk, in-notifika għandu jkun fiha deskrizzjoni taċ-ċirkustanzi li jkunu wasslu għall-ksur, u tispeċifika kwalunkwe sanzjoni li tkun ġiet applikata.

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-awtoritajiet ta’ Greenland lista ta’ l-awtoritajiet kompetenti, kif ukoll aġġornamenti regolari ta’ din il-lista.


(1)  Jekk l-istokk jirkupra, il-Komunità tista' tistad sa pm tunnellata, b'żieda korrispondenti fil-parti tal-kontribut finanzjarju msemmi fl-Artikolu 2(1) tal-Protokoll. Il-kwota għall-2007 tista' tinqabad biss mill-1 ta’ Ġunju. Il-qbid jista' jsir fil-Lvant jew fil-Punent.

(2)  Il-qbid jista' jsir fil-Lvant jew fil-Punent. Is-sajd għandu jsir bit-tkarkir pelaġiku.

(3)  Din iċ-ċifra tista' tiġi riveduta fid-dawl tal-ftehim bejn il-pajjiżi kostali dwar l-allokazzjoni ta’ l-opportunitajiet tas-sajd. Is-sajd għandu jiġi ġestit permezz ta’ limitazzjoni ta’ l-għadd ta’ bastimenti tas-sajd li jkunu qed jistadu fl-istess waqt.

(4)  1 000 tunnellata għandhom jinqabdu minn mhux aktar minn 6 bastimenti tal-Komunità li jistadu bil-konzijiet demersali għall-qbid tal-ħalibutt ta’ l-Atlantiku u l-ispeċijiet assoċjati. Il-kondizzjonjiet għas-sajd bil-konzijiet demersali għandhom jiġu miftiehma fil-qafas tal-Kumitat Konġunt.

(5)  Meta l-qbid jista' jsir, il-Komunità tista' tistad sa mhux aktar minn 7.7 % tal-QTP (Qabda Totali Permissibbli) tal-capelin għall-istaġun li jdum mill-20 ta’ Ġunju sat-30 ta’ April tas-sena ta’ wara, b'żieda korrispondenti f'dik il-parti tal-kumpens finanzjarju li tissemma fl-Artikolu 2(1) tal-Protokoll.

(6)  Il-qbid inċidentali huwa definit bħala kwalunkwe qabda ta’ speċijiet li mhumiex koperti mill-ispeċi(jiet) ta’ mira tal-bastiment murija fil-liċenzja. Il-kompożizzjoni tal-qabdiet inċidentali għandha tiġi riveduta kull sena fil-qafas tal-Kumitat Konġunt. Il-qbid jista' jsir fil-Lvant jew fil-Punent.

Appendiċijiet

(1)

Arranġament Amministrattiv dwar il-liċenzji. Il-Kondizzjonijiet għat-twettiq ta’ attivitajiet tas-sajd min-naħa ta’ bastimenti Komunitarji fiż-ŻEE ta’ Greenland.

(2)

Kondizzjonijiet dwar kwistjonjiet li jirrigwardaw is-Sorveljanza tal-Bastimenti tas-Sajd permezz tas-Satelliti.

(3)

Kondizzjonijiet dwar l-Impriżi Konġunti Temporanji.

(4)

Dettalji ta’ l-implimentazzjoni għas-sajd sperimentali.

Appendiċi 1

Arranġament amministrattiv dwar liċenzji bejn il-Kummissjoni Ewropea, il-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu ta’ Greenland

Kondizzjonijiet għat-twetti ta’ attivitajiet tas-sajd min-naħa ta’ bastimenti Komunitarji fiż-ŻEE ta’ Greenland

A.   L-applikazzjoni għal-liċenzja u l-formalitajiet tal-ħruġ tagħha

1.

Is-sidien tal-bastimenti Komunitarji li jkunu interessati jużaw l-opportunitajiet ta’ sajd skond dan il-ftehim, jew inkella l-aġenti tagħhom, sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel dik tas-sajd, bi trażmissjoni elettronika għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, permezz ta’ l-awtoritajiet nazzjonali b'lista tal-bastimenti kkonċernati, li jkun fiha t-tagħrif li jidher fil-formola ta’ applikazzjoni annessa. L-awtoritajiet tal-Komunità għandhom minnufih jibagħtu dawn il-listi lill-awtoritajiet ta’ Greenland. Kwalunkwe tibdila għandha tiġi nnotifikata bil-quddiem, skond din il-proċedura.

Is-sidien tal-bastimenti Komunitarji jew l-aġenti tagħhom għandhom jippreżentaw lill-awtoritajiet tal-Komunità, permezz ta’ l-awtoritajiet nazzjonali, sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Marzu jew tletin jum qabel il-bidu tal-vjaġġ tas-sajd, applikazzjoni għal kull bastiment li jkollu x-xewqa jistad skond dan il-Ftehim. L-applikazzjonijiet għandhom isiru fuq il-formoli pprovduti għal dak il-għan min-naħa ta’ Greenland, li eżempji tagħhom huma annessi. Kull applikazzjoni għal liċenzja għandu jkollha magħha prova tal-ħlas għall-perjodu tal-validita tal-liċenzja. Il-ħlas għandu jinkludi l-ħlasijiet nazzjonali u lokali kollha marbuta ma’ l-aċċess għall-attivitajiet tas-sajd, kif ukoll dawk imposti mill-banek għat-trasferimenti tal-flus. Jekk bastiment ma jkunx ħallas il-ħlas għat-trasferiment bankarju, ikun jeħtieġlu jħallas dan l-ammont ma’ l-applikazzjoni li jkun imiss għal liċenzja ta’ dan il-bastiment, u dan ikun prerekwiżit għall-ħruġ ta’ liċenzja ġdida. L-awtoritajiet ta’ Greenland sejrin jimponu ħlas amministrattiv ta’ wieħed fil-mija tal-ħlas għal-liċenzja.

Il-bastimenti Komunitarji li jkunu ta’ l-istess sid jew aġent jistgħu jissottomettu applikazzjoni kollettiva għal-liċenzji, sakemm dawn il-bastimenti kollha jkunu jtajru l-bandiera ta’ l-istess Stat Membru wieħed. Kull liċenzja li tinħareġ taħt applikazzjoni kollettiva għandha tindika l-kwantità totali ta’ l-ispeċi li għaliha jkun sar il-ħlas tal-liċenzja, u għandu jkun fiha n-notament “il-kwantità massima li għandha tinqasam bejn il-bastimenti… (l-ismijiet tal-bastimenti kollha elenkati fl-applikazzjoni kollettiva)”.

Applikazzjoni kollettiva jeħtiġilha jkollha magħha pjan tas-sajda, li jagħti l-kwantità ta’ mira għal kull bastiment. Kwalunkwe tibdila fil-pjan tas-sajda, talanqas 3 ijiem qabel ma ssir, għandha tiġi kkomunikata lill-awtoritajiet ta’ Greenland, flimkien ma’ kopja lill-Kummisjsoni Ewropea u l-awtoritajiet nazzjonali.

L-awtoritajiet tal-Komunità għandhom jippreżentaw lill-awtoritajiet ta’ Greenland l-applikazzjoni (kollettiva) għal liċenzja/i ta’ kull bastiment li jkun jixtieq jistad skond dan il-Ftehim.

L-awtoritajiet ta’ Greenland għandhom id-dritt li jissospendu liċenzja eżistenti jew li ma joħorġux liċenzja ġdida, jekk bastiment Komunitarju ma jkunx osserva r-rekwiżiti dwar it-trażmissjoni lill-awtoritajiet ta’ Greenland tal-paġni rilevanti tar-reġistru ta’ abbord u d-dikjarazzjonijiet tal-ħatt l-art, skond l-arranġamenti dwar ir-rappurtar tal-qbid.

2.

Qabel id-dħul fis-seħħ ta’ l-Arranġament Amministrattiv, l-awtoritajiet ta’ Greenland għandhom jikkomunikaw l-informazzjoni kollha dwar il-kontijiet tal-bank li jridu jintużaw sabiex isiru l-ħlasijiet.

3.

Il-liċenzji għandhom jinħarġu għal bastimenti speċifiċi u ma jkunux trasferibbli, suġġett għad-dispożizzjonjiet tal-paragrafu 4. Il-liċenzji għandhom jinħarġu għall-kwantità massima li hija awtorizzata għall-qbid u ż-żamma abbord. Emenda għal kwalunkwe kwantità massima indikata fil-liċenzja/i għandha tkun suġġetta għal applikazzjoni ġdida. Meta bastiment inċidentalment jisboq kwalunkwe kwantità massima indikata fil-liċenzja tiegħu, għandu jħallas għall-kwantità li biha jkun eċċeda l-kwantità massima indikata fil-liċenzja tiegħu. Ma tinħareġ l-ebda liċenzja ġdida għal dak il-bastiment sakemm ma jkunux saru l-ħlasijiet kollha li jikkorrispondu għall-kwantitajiet eċċessivi. Il-ħlas jiġi kkalkulat skond Parti B 2, u wara jiġi ttriplikat.

4.

Madankollu, f'każ ta’ force majeure u fuq talba tal-Kummissjoni tal-Komuitajiet Ewropej, il-liċenzja ta’ bastiment tista' tiġi ssostitwita minn liċenzja ġdida għal bastiment ieħor b'karatteristiċi li jixbhu lil dawk ta’ l-ewwel bastiment. Il-liċenzja l-ġdida għandha tindika:

id-data tal-ħruġ,

il-fatt li tkun qed tikkanċella u tissostitwixxi l-liċenzja tal-bastiment preċedenti.

5.

L-Awtorità tas-Sajd ta’ Greenland għandha tittrażmetti l-liċenzja lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej fi żmien 15-il jum mill-wasla ta’ l-applikazzjoni.

6.

Il-liċenzja oriġinali jew kopja tagħha jeħtiġilhom jinżammu abbord f'kull waqt, u jiġu ppreżentati fi kwalunkwe waqt tat- talba ta’ l-awtoritajiet kompetenti ta’ Greenland.

B.   Il-Validità tal-Liċenzji u l-Ħlas

1.

Il-liċenzji għandhom ikunu validi mid-data tal-ħruġ sa tmiem is-sena kalendarja li fiha tkun inħarġet il-liċenzja. Għandhom jinħarġu fi żmien 15-il jum tax-xogħol mill-wasla ta’ l-applikazzjoni, wara li jkun sar il-ħlas rekwiżit għal-liċenzja għal kull sena u kull bastiment.

F'dak li jirrigwarda s-sajd għal-capelin, il-liċenzji jinħarġu mill-20 ta’ Ġunju sal-31 ta’ Diċembru u mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ April.

Jekk leġiżlazzjoni Komunitarja li tistabbilixxi l-possibbiltajiet tas-sajd għal sena partikolari għall-bastimenti tas-sajd Komunitarji f'ilmijiet fejn ikunu rekwiżiti l-limitazzjonijiet tal-qbid, ma tkunx għadha ġiet adottata sal-bidu tas-sena tas-sajd, il-bastimenti tas-sajd tal-Komuità li kienu awtorizzati jistadu fil-31 ta’ Diċembru tas-sena tas-sajd ta’ qabel ikunu jistgħu jissuktaw l-attivitajiet tagħhom bl-istess liċenzja għas-sena li għaliha ma tkunx ġiet adottata l-leġiżlazzjoni, sakemm jippermetti l-parir xjentifiku. Użu proviżorju ta’ 1/12 tal-kwota fix-xahar ser ikun permess, sakemm isir il-ħlas tal-liċenzja applikabbli għall-kwota. Il-kwota proviżorja tista' tiġi aġġustata f'relazzjoni mal-parir xjentifiku u l-kundizzjonjiet speċifiċi tas-sajd.

2.

Il-ħlas tal-liċenzja għandu jkun 5 % tal-prezz konvertit, li jiġi kif ġej:

Speċijiet

Prezz għal kull tunnellata tal-piż ħaj

Merluzz

1 800

Redfish

1 053

Ħalibatt ta’ Greenland

2 571

Gambli

1 600

Ħalibatt ta’ l-Atlantiku (1)

4 348

Capelin

100

Snowcrab

2 410

3.

Il-ħlasijiet tal-liċenzji huma kif ġej:

Speċijiet

EUR it-tunnellata

Merluzz

90

Redfish

53

Ħalibatt ta’ Greenland

129

Gambli

80

Ħalibatt ta’ l-Atlantiku (2)

217

Capelin

5

Snowcrab

120

Il-pagament totali għal-liċenzja (il-kwantità massima awtorizzata għas-sajd immultiplikata bil-prezz għal kull tunnellata) sejjer jinkludi ħlas għall-amministrazzjoni ta’ Greenland ta’ wieħed fil-mija tal-ħlas tal-liċenzja.

Jekk ma tinqabadx il-kwantità massima awtorizzata, il-ħlas korrispondenti għal din il-kwantità massima awtorizzata ma jitħallasx lura lil sid il-bastiment.

Formola ta’ applikazzjoni għal liċenzja tas-sajd fiż-Żee ta’ Greenland

1

Nazzjonalità

 

2

Isem il-bastiment

 

3

Numru tar-Reġistru tal-Flotta Komunitarja

 

4

Ittri u numru esterni ta’ l-identifikazzjoni

 

5

Il-port ta’ reġistrazzjoni

 

6

L-identifikatur tar-radju (call sign)

 

7

Numru ta’ l-Inmarsat (telefown, telex, email) (3)

 

8

Sena tal-kostruzzjoni

 

9

Tip ta’ bastiment

 

10

Tip ta’ tagħmir tas-sajd

 

11

Speċi ta’ mira + Kwantità

 

12

Żona tas-sajd (ICES/NAFO)

 

13

Perjodu għal liċenzja

 

14

Sidien, Indirizz, Telefown, Telex, email

 

15

Operatur tal-bastiment

 

16

Isem il-Kaptan

 

17

L-għadd ta’ membri ta’ l-ekwipaġġ

 

18

Il-qawwa tal-Magna (kW)

 

19

It-tul (L.O.A.)

 

20

Tunnaġġ gross

 

21

Rappreżentant fi Greenland: L-isem u l-indirizz

 

22

L-indirizz li fih għandha tintbagħat il-liċenzja, Feks

Il-Kummissjoni Ewropea - Direttorat-Ġenerali għas-Sajd, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussell, Feks +32 2 2962338


(1)  Ħalibatt ta’ l-Atlantiku u l-ispeċijiet assoċjati: EUR 3 000

(2)  Il-ħlas tal-liċenzja għall-Ħalibatt ta’ l-Atlantiku u l-ispeċijiet assoċjati: EUR 150 it-tunnellata.

(3)  Din l-informazzjoni tista' titressaq ġaladarba l-applikazzjoni tkun ġiet approvata.

Appendiċi 2

Kondizzjonijiet dwar kwistjonjiet li jirrigwardaw is-sorveljanza tal-bastimenti tas-Sajd permezz tas-satelliti

1.

It-traċċar permezz tas-satelliti għandu japplika għall-bastimenti tas-sajd ta’ kull Parti meta jkunu qed joperaw fl-ilmijiet tal-Parti l-oħra.

Il-bastimenti tas-sajd sejrin ikunu ssorveljati miċ-Ċentru għall-Monitoraġġ tas-Sajd (FMC) ta’ l-Istat tal-bandiera tagħhom meta jkunu qed joperaw fl-ilmijiet li jaqgħu fil-ġurisdizzjoni tal-Parti l-oħra.

2.

Għall-finijiet tat-traċċar permezz tas-satelliti, il-Partijiet għandhom jiskambjaw koordinati konsistenti tal-latitudni u l-lonġitudni ta’ l-ilmijiet li jaqgħu fil-ġurisdizzjoni tagħhom. Dawn il-koordinati għandhom ikunu bla preġudizzju għar-rivendikazzjonijiet u l-pożizzjonijiet tal-Partijiet. It-tagħrif għandu jiġi kkomunikat f'forma kkompjuterizzata, bħalma huma l-gradi deċimali fid-datum WGS-84.

3.

It-tagħmir u s-softwer tas-Sistema għall-Moniteraġġ tal-Bastimenti (VMS) għandhom ikunu mħarsa kontra t-tbagħbis, jiġifieri ma jippermettux it-tidħil jew il-produzzjoni ta’ pożizzjonijiet foloz, u ma jkunux jistgħu jiġu kkontrollati manwalment. Is-sistema għandha tkun għal kollox awtomatika, u operattiva f'kull waqt, ikunu xi jkunu l-kondizzjonijiet ambjentali. Għandu jkun ipprojbit li teqred it-tagħmir tat-traċċar permezz tas-satelliti, li tagħmillu l-ħsara, li ġġibu f'qagħda li ma jistax jaħdem jew tbagħbas fih mod ieħor.

B'mod partikolari, il-kaptani għandhom jiżguraw li:

id-data ma jinbidlu bl-ebda mod;

l-antenna/i konnessa/i mat-tagħmir tat-traċċar permezz tas-satelliti ma jkollhom l-ebda tip ta’ ingombru;

il-provvista ta’ l-enerġija tat-tagħmir tat-traċċar permezz tas-satelliti ma jiġi interrot bl-ebda mod; kif ukoll

it-tagħmir tat-traċċar permezz tas-satelliti ma jitneħħiex minn fuq il-bastiment.

Għandu jkun ipprojbit li bastiment tas-sajd Komunitarju jidħol fiż-ŻEE ta’ Greenland mingħajr tagħmir operattiv tat-traċċar permezz tas-satelliti. L-awtoritajiet ta’ Greenland huma intitolati jissospendu, b'effett immedjat, il-liċenzja ta’ bastiment tas-sajd Komunitarju li jidħol fiż-ŻEE ta’ Greenland mingħajr tagħmir operattiv tat-traċċar permezz tas-satelliti. L-awtoritajiet ta’ Greenland għandhom minnufih javżaw il-bastiment ikkonċernat. L-awtoritajiet ta’ Greenland għandhom minnufih jinnotifikaw lill-Kummissjoni Ewropea u l-Istat Membru tal-bandiera bis-sospensjoni tal-liċenzja.

4.

It-tagħmir għat-traċċar permezz tas-satelliti għandu jkollu marġni ta’ żball fil-pożizzjoni ta’ anqas minn 500 metru, b'intervall ta’ kunfidenza ta’ 99 %.

5.

Meta bastiment li jkun suġġett għat-traċċar permezz tas-satelliti jidħol f'ibħra taħt il-ġurisdizzjoni tal-Parti l-oħra, jew inkella joħroġ minn dawk l-ibħra, l-Istat tal-bandiera għandu jittrasmetti lill-FMC rilevanti tal-Parti l-oħra messaġġ ta’ Ħruġ jew Dħul kif deskritti fl-Anness. Dawn il-messaġġi għandhom jiġu trasmessi minnufih, u jkunu abbażi tas-sorveljanza preċedenti ta’ kull siegħa. Il-frekwenza tas-sorveljanza ta’ bastiment li jkun fl-ilmijiet li jaqgħu fil-ġurisdizzjoni tal-Parti l-oħra min-naħa ta’ l-FMC ta’ l-Istat tal-bandiera għandha tkun ta’ darba fis-siegħa, jew aktar ta’ spiss jekk il-Partijiet ikunu jridu hekk.

6.

Meta bastiment ikun daħal fl-ilmijiet li jaqgħu fil-ġurisdizzjoni tal-Parti l-oħra, l-FMC ta’ l-Istat tal-bandiera għandu minnufih u talanqas kull sagħtejn jikkomunika lill-FMC rilevanti tal-Parti l-oħra l-aħħar messaġġ ta’ pożizzjonament mill-bastiment. Dawn il-messaġġi sejrin jiġu identifikati bħala messaġġi ta’ Pożizzjonament kif deskritt fl-Anness.

7.

Għandu jkun ipprojbit li bastiment jitfi t-tagħmir tiegħu tat-traċċar permezz tas-satelliti waqt li jopera fl-ilmijiet li jaqgħu fil-ġurisdizzjoni tal-Parti l-oħra.

Meta t-tagħmir tat-traċċar permezz tas-satelliti jkun ittrasmetta messaġġi ta’ kull siegħa bl-istess pożizzjoni ġeografika għal aktar minn 4 sigħat, jista' jintbagħat messaġġ ta’ pożizzjonament li jkun fih il-kodiċi ta’ l-attività “ANC”, kif deskritt fl-Anness. Messaġġi ta’ pożizzjonament ta’ dan it-tip jistgħu jintbagħtu bi frekwenza ta’ darba kull 12-il siegħa. Fi żmien anqas minn siegħa minn meta tinbidel il-pożizzjoni, tissokta l-frekwenza tar-rappurtar ta’ darba fis-siegħa.

8.

Il-messaġġi skond il-paragrafi 5, 6 u 7 għandhom ikunu f'forma kkompjuterizzata, jużaw l-X 25 jew protokolli siguri oħra, suġġett għall-ftehim minn qabel bejn l-FMCs rilevanti.

Malli n-NEAFC jiddeċiedi dwar sostitut, l-HTTPS jew protokolli siguri oħra jieħdu l-post ta’ l-X 25.

9.

Jekk ikun hemm ħsara teknika fit-tagħmir tat-traċċar permezz tas-satelliti li jkun hemm abbord il-bastiment, jew jekk dan ma jibqax jaħdem, il-kaptan tal-bastiment għandu, mingħajr dewmien, jikkomunika l-informazzjoni skond il-paragrafu 7 lill-FMC ta’ l-Istat tal-bandiera tiegħu. Talanqas rapport tal-pożizzjonament kull erba' sigħat għandu jkun biżżejjed f'ċirkostanzi bħal dawn, sakemm il-bastiment jibqa' fl-ilmijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Parti l-oħra. L-FMC ta’ l-Istat tal-bandiera jew il-bastimenti għandhom minnufih jgħaddu t-tali messaġġi lill-FMC tal-Parti l-oħra.

Dan it-tagħmir difettuż għandu jitranġa jew jinbidel qabel ma l-bastiment jibda vjaġġ ġdid tas-sajd.

Jistgħu jsiru eżenzjonijiet fejn ikun evidenti li t-tagħmir ma jkunx jista' jitranġa jew jinbidel, għal raġunijiet li fuqhom il-kaptan jew is-sid tal-bastiment ma jkollhom l-ebda kontroll.

10.

L-FMC ta’ l-Istat tal-Bandiera għandu jissorvelja l-pożizzjonament tal-bastimenti tiegħu meta jkunu fl-ilmjiet li jaqgħu fil-ġurisdizzjoni tal-Parti l-oħra. L-informazzjoni għandha tingħadda mingħajr dewmien lill-FMC tal-Parti l-oħra, fl-eventwalità li jinstab li l-pożizzjonament tal-bastimenti ma jkunx qed jaħdem kif kien miftiehem.

11.

Jekk FMC jiskopri li l-Parti l-oħra ma tkunx qed tikkomunika l-informazzjoni skond il-paragrafi 5, 6 u 7, il-Parti l-oħra għandha tiġi nnotifikata minnufih.

Il-messaġġi maħżuna għandhom jiġu trasmessi hekk kif il-komunikazzjoni elettronika tkun reġgħet ġiet stabbilita bejn l-FMCs rilevanti.

Disturbi tal-komunikazzjoni bejn l-FMCs ma għandhomx jaffettwaw l-operat tal-bastimenti.

12.

Id-data tal-pożizzjonament li jkunu ġew ikkomunikati lill-Parti l-oħra skond dan il-Ftehim ma għandhom taħt l-ebda ċirkostanza jiġu mikxufa lill-awtoritajiet, għajr lil dawk tal-kontroll u l-moniteraġġ, b'tali mod li minnhom tkun tista' tinstilet l-identifikazzjoni ta’ bastiment individwali.

13.

L-FMCs tal-Komunità Ewropea għandhom ikunu l-FMC ta’ l-Istat tal-bandiera f'dak li jirrigwarda t-trasżmissjoni tal-messaġġi u r-rapporti skond il-paragrafi 5, 6 u 7 min-naħa tal-Komunità Ewropea lil Greenland. Għall-finijiet tal-komunikazzjoni ta’ tali rapporti u messaġġi min-naħa ta’ Greenland lill-Komunità Ewropea, l-FMC tal-Komunità Ewropea għandu jkun l-FMC ta’ l-Istat Membru tal-bandiera li l-bastiment ikun qed jopera jew ikun opera f'ilmijietu. L-FMC ta’ Greenland huwa stabbilit fl-unità ta’ kontroll tad-Direttorat tas-Sajd (l-awtoritajiet tal-Kontroll tal-Liċenzji tas-Sajd ta’ Greenland) f'Nuuk.

14.

Il-Partijiet għandhom jiskambjaw it-tagħrif rigward l-indirizzi u l-ispeċifikazzjonijiet li għandhom jintużaw għall-komunikazzjoni elettronika bejn l-FMCs tagħhom, skond il-paragrafi 5, 6 u 7. Din l-informazzjoni għandha tinkludi, sakemm ikunu disponibbli, ismijiet, numri tat-telefown u indirizzi tal-posta elettronika li jistgħu jkunu ta’ siwi għall-komunikazzjoni ġenerali bejn l-FMCs.

15.

Jekk bastiment, kif identifikat fil-paragrafu 1, li jtajjar il-bandiera ta’ waħda mill-Partijiet, jiġi osservat li qiegħed fil-ġurisdizzjoni tal-Parti l-oħra filwaqt li qiegħed jistad jew bl-intenzjoni li jistad, mingħajr tagħmir operattiv tat-traċċar permezz tas-satelliti abbord u mingħajr komunikazzjoni ta’ messaġġi mal-Parti l-oħra, dan il-bastiment jista' jiġi ordnat jitlaq mill-ilmijiet ta’ dik il-Parti. Il-Partijiet għandhom jistabbilixxu proċeduri rigward l-iskambju ta’ l-informazzjoni sabiex jistabbilixxu l-qagħda fattwali li tkun qed tikkawża t-tali nuqqas ta’ messaġġi. Dan l-iskambju jeħtieġ li jfittex li jippreveni l-esklużjoni inġusta tal-bastiment.

16.

In-nuqqas ripetut tar-rispett tal-miżuri pprovduti hawnhekk jista' jitqies bħala ksur gravi.

17.

Il-Partijiet għandhom jirrivedu dawn il-Kondizzjonijiet skond ma jkun f'loku.

Il-komunikazzjoni ta’ messaġġi tal-VMS lill-FMC tal-Parti l-oħra

1)

Messaġġ ta’ “DĦUL”

Element tad-data

Każella Kodiċi

Obbligatorju/Fakultattiv

Osservazzjonijiet

Bidu tar-reġistrazzjoni

SR

M

Dettall tas-sistema; jindika l-bidu tar-reġistrazzjoni

Indirizz

AD

M

Dettall tal-messaġġ; il-Parti destinatarja, kodiċi tal-pajjiż Alfa-3 ISO

Mingħand

FR

M

Dettall tal-messaġġ; il-Parti trasmittenti, kodiċi tal-pajjiż Alfa-3 ISO

Numru tar-reġistrazzjoni

RN

O

Dettall tal-messaġġ; in-numru serjali tar-reġistrazzjoni fis-sena rilevanti

Data tar-reġistrazzjoni

RD

O

Dettall tal-messaġġ; data tat-trasmissjoni

Ħin tar-reġistrazzjoni

RT

O

Dettall tal-messaġġ; ħin it-trasmissjoni

Tip ta’ messaġġ

TM

M

Dettall tal-messaġġ; it-tip ta’ messaġġ, “ENT”

L-identifikatur tar-radju (call sign)

RC

M

Dettall tal-bastiment; l-identifikatur internazzjonali tar-radju tal-bastiment

Referenza interna Numru

IR

M

Dettall tal-bastiment; numru uniku tal-bastiment tal-Parti bħala l-kodiċi Alfa-3 ISO tal-pajjiż tal-bandiera segwit minn numru

Numru estern tar-reġistru

XR

O

Dettall tal-bastiment; in-numru fuq ġenb il-bastiment

Latitudni

LT

M

Dettall tal-pożizzjoni; il-pożizzjoni ± 99.999 (WGS-84)

Lonġitudni

LG

M

Dettall tal-pożizzjoni; il-pożizzjoni ± 999.999 (WGS-84)

Veloċità

SP

M

Dettall tal-pożizzjoni; il-veloċità tal-bastiment f'għaxriet ta’ mili nawtiċi fis-siegħa

Kors

CO

M

Dettall tal-pożizzjoni; Iil-kors tal-bastiment fuq skala ta’ 360°

Data

DA

M

Dettall tal-pożizzjoni; id-data f'UTC tal-pożizzjoni (SSSSXXJJ)

Ħin

TI

M

Dettall tal-pożizzjoni; il-ħin f'UTC tal-pożizzjoni (SSMM)

Tmiem ir-reġistrazzjoni

ER

M

Dettall tas-sistema; jindika tmiem ir-reġistrazzjoni

2)

Messaġġ/rapport ta’ “POŻIZZJONI”

Element tad-data

Każella Kodiċi

Obbligatorju/Fakultattiv

Osservazzjonijiet

Bidu tar-reġistrazzjoni

SR

M

Dettall tas-sistema; jindika l-bidu tar-reġistrazzjoni

Indirizz

AD

M

Dettall tal-messaġġ; il-Parti destinatarja, kodiċi tal-pajjiż Alfa-3 ISO

Mingħand

FR

M

Dettall tal-messaġġ; il-Parti trasmittenti, kodiċi tal-pajjiż Alfa-3 ISO

Numru tar-reġistrazzjoni

RN

O

Dettall tal-messaġġ; in-numru serjali tar-reġistrazzjoni fis-sena rilevanti

Data tar-reġistrazzjoni

RD

O

Dettall tal-messaġġ; data tat-trasmissjoni

Ħin tar-reġistrazzjoni

RT

O

Dettall tal-messaġġ; ħin it-trasmissjoni

Tip ta’ messaġġ

TM

M

Dettall tal-messaġġ; it-tip ta’ messaġġ, “POS” (1)

L-identifikatur tar-radju (call sign)

RC

M

Dettall tal-bastiment; l-identifikatur internazzjonali tar-radju tal-bastiment

Referenza interna Numru

IR

M

Dettall tal-bastiment; numru uniku tal-bastiment tal-Parti bħala l-kodiċi Alfa-3 ISO tal-pajjiż tal-bandiera segwit minn numru

Numru estern tar-reġistru

XR

O

Dettall tal-bastiment; in-numru fuq ġenb il-bastiment

Latitudni

LT

M

Dettall tal-pożizzjoni; il-pożizzjoni ± 99.999 (WGS-84)

Lonġitudni

LG

M

Dettall tal-pożizzjoni; il-pożizzjoni ± 999.999 (WGS-84)

Attività

AC

O (2)

Dettall tal-pożizzjoni; “ANC” jindika qagħda ta’ rappurtar imnaqqas

Veloċità

SP

M

Dettall tal-pożizzjoni; il-veloċità tal-bastiment f'għaxriet ta’ mili nawtiċi fis-siegħa

Kors

CO

M

Dettall tal-pożizzjoni; il-kors tal-bastiment fuq skala ta’ 360°

Data

DA

M

Dettall tal-pożizzjoni; id-data f'UTC tal-pożizzjoni (SSSSXXJJ)

Ħin

TI

M

Dettall tal-pożizzjoni; il-ħin f'UTC tal-pożizzjoni (SSMM)

Tmiem ir-reġistrazzjoni

ER

M

Dettall tas-sistema; jindika tmiem ir-reġistrazzjoni

3)

Messaġġ ta’ “ĦRUĠ”

Element tad-data

Każella Kodiċi

Obbligatorju/Fakultattiv

Osservazzjonijiet

Bidu tar-reġistrazzjoni

SR

M

Dettall tas-sistema; jindika l-bidu tar-reġistrazzjoni

Indirizz

AD

M

Dettall tal-messaġġ; il-Parti destinatarja, kodiċi tal-pajjiż Alfa-3 ISO

Mingħand

FR

M

Dettall tal-messaġġ; il-Parti trasmittenti, kodiċi tal-pajjiż Alfa-3 ISO

Numru tar-reġistrazzjoni

RN

O

Dettall tal-messaġġ; in-numru serjali tar-reġistrazzjoni fis-sena rilevanti

Data tar-reġistrazzjoni

RD

O

Dettall tal-messaġġ; data tat-trasmissjoni

Ħin tar-reġistrazzjoni

RT

O

Dettall tal-messaġġ; ħin it-trasmissjoni

Tip ta’ messaġġ

TM

M

Dettall tal-messaġġ; it-tip ta’ messaġġ, “EXI”

L-identifikatur tar-radju (call sign)

RC

M

Dettall tal-bastiment; l-identifikatur internazzjonali tar-radju tal-bastiment

Referenza interna Numru

IR

M

Dettall tal-bastiment; numru uniku tal-bastiment tal-Parti bħala l-kodiċi Alfa-3 ISO tal-pajjiż tal-bandiera segwit minn numru

Numru estern tar-reġistru

XR

O

Dettall tal-bastiment; in-numru fuq ġenb il-bastiment

Data

DA

M

Dettall tal-pożizzjoni; id-data f'UTC tal-pożizzjoni (SSSSXXJJ)

Ħin

TI

M

Dettall tal-pożizzjoni; il-ħin f'UTC tal-pożizzjoni (SSMM)

Tmiem ir-reġistrazzjoni

ER

M

Dettall tas-sistema; jindika tmiem ir-reġistrazzjoni

4)

Dettalji tal-format

Kull messaġġ fi trasmissjoni tad-data għandu jkollu l-istruttura li ġejja:

żewġ linji mxengla (//) u l-karattri “SR” jindikaw il-bidu tal-messaġġ,

żewġ linji mxengla (//) u kodiċi ta’ każella (field code) tad-data jindikaw il-bidu ta’ element tad-data,

linja mxengla (/) tifred każella mid-data,

pari ta’ data huma mifrudin minn spazju,

il-karattri “ER” u żewġ linji mxengla (//) jindikaw tmiem ir-reġistrazzjoni.

Il-każelli kollha f'dan l-Anness huma fil-Format ta’ l-Atlantiku tat-Tramuntana, kif deskritt fi “The NEAFC Scheme of Control and Enforcement”.


(1)  It-tip ta’ messaġġ għandu jkun “MAN” għal rapporti kkomunikati minn bastimenti b'tagħmir difettuż tat-traċċar permezz tas-satelliti.

(2)  Applikabbli biss jekk il-bastiment ikun qed jittrasmetti messaġġi POS bi frekwenza mnaqqsa.

Appendiċi 3

Metodi u kriterji għall-evalwazzjoni ta’ proġetti għall-impriżi konġunti temporanji u impriżi konġunti

1.

Il-Partijiet għandhom jaqsmu bejniethom it-tagħrif dwar il-proġetti li jiġu ppreżentati għall-ħolqien ta’ impriżi konġunti temporanji u impriżi konġunti skond l-Artikolu 2 ta’ dan il-Ftehim.

2.

Il-proġetti għandhom jiġu ppreżentati lill-Komunità permezz ta’ l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat(i) Membru/i kkonċernat(i).

3.

Il-Komunità għandha tissottometti lill-Kumitat Konġunt lista ta’ proġetti li jirrigwardaw l-impriżi konġunti temporanji u l-impriżi konġunti. Il-Kumitat Konġunt għandu jevalwa l-proġetti, inter alia skond il-kriterji li ġejjin:

(a)

teknoloġija adegwata għall-attivitajiet tas-sajd proposti;

(b)

l-ispeċi(jiet) tal-mira u ż-żoni tas-sajd;

(ċ)

l-età tal-bastiment;

(d)

fil-każ ta’ impriżi konġunti temporanji, it-tul totali ta’ żmien u dak ta’ l-attivitajiet tas-sajd;

(e)

l-esperjenza preċedenti tas-sid tal-bastiment Komunitarju u ta’ kwalunkwe sieħeb minn Greenland fis-settur tas-sajd.

4.

Il-Kumitat Konġunt għandu joħroġ opinjoni fuq il-proġetti, wara l-evalwazzjoni fil-punt 3.

5.

Fil-każ ta’ l-impriżi konġunti temporanji, ġaladarba l-proġetti jkunu rċevew opinjoni favorevoli mingħand il-Kumitat Konġunt, l-Awtorità ta’ Greenland għandha toħroġ l-awtorizzazzjonijiet u l-liċenzji tas-sajd meħtieġa.

Kondizzjonijiet rigward l-aċċess għar-riżorsi min-naħa ta’ l-impriżi konġunti temporanji fi Greenland

1.   Il-Liċenzji

Il-liċenzji tas-sajd li għandhom jinħarġu minn Greenland għandu jkollhom l-istess tul ta’ validità daqs it-tul ta’ l-impriżi konġunti temporanji. Is-sajd għandu jsir skond kwoti allokati mill-Awtorità ta’ Greenland.

2.   Is-sostituzzjoni tal-bastimenti

Bastiment Komunitarju li jkun qiegħed jistad taħt impriża konġunta temporanja jista', biss għal raġunijiet dovutement iġġustifikati u bil-qbil tal-Partijiet, jiġi sostitwit minn bastiment Komunitarju ieħor ta’ kapaċità u bi speċifikazzjonijiet tekniċi ekwivalenti.

3.   It-tagħmir

Il-bastimenti li jkunu taħt impriżi konġunti temporanji għandhom josservaw ir-regoli u r-regolamenti applikabbli fi Greenland rigward it-tagħmir, liema regoli u regolamenti għandhom jiġu applikati mingħajr diskriminazzjoni bejn il-bastimenti ta’ Greenland u dawk Komunitarji.

Appendiċi 4

Dettalji ta’ implimentazzjoni għas-sajd sperimentali

Rigward is-sajd sperimentali, il-Gvern Awtonomu ta’ Greenland u l-Kummissjoni Ewropea għandhom jiddeċiedu flimkien dwar l-operaturi tal-Komunità Ewropea, l-aħjar żmien, kif ukoll l-arranġamenti għall-implimentazzjoni. Sabiex jiffaċilita l-ħidma ta’ esplorazzjoni min-naħa tal-bastimenti, il-Gvern Awtonomu ta’ Greenland (permezz ta’ l-Istitut dwar ir-Riżorsi Naturali ta’ Greenland) għandu jipprovdi l-informazzjoni eżistenti xjentifika u t-tagħrif bażiku ta’ xorta oħra.

L-industrija tas-sajd ta’ Greenland għandha tkun assoċjata mill-qrib (il-koordinamen u d-djalogu dwar l-arranġamenti għas-sajd sperimentali).

It-tul tal-kampanji: massimu ta’ sitt xhur u minimu ta’ tliet xhur, sakemm ma jinbidlux minn partijiet fil-ftehim.

L-għażla tal-kandidati għall-implimentazzjoni tal-kampanji sperimentali:

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tikkomunika t-talbiet għal-liċenzji għas-sajd sperimentali lill-awtoritajiet ta’ Greenland. Fajl tekniku li jispeċifika:

il-karatteristiċi tekniċi tal-bastiment;

il-livell ta’ l-esperjenza fiż-żona tas-sajd tal-fizzjali tal-bastiment;

il-proposta għall-parametri tekniċi tal-kampanja (it-tul, it-tagħmir, ir-reġjuni ta’ esplorazzjoni, eċċ.)

Jekk iqis li dan ikun ta’ ħtieġa, il-Gvern Awtonomu ta’ Greenland għandu jorganizza djalogu tekniku bejn l-amministrazzjonijiet ta’ Greenland u l-awtoritajiet tal-Komunità u s-sidien tal-bastimenti kkonċernati.

Qabel il-bidu tal-kampanja, is-sidien tal-bastimenti għandhom jissottomettu lill-awtoritajiet ta’ Greenland u lill-Kummissjoni Ewropea:

dikjarazzjoni tal-qabdiet li diġà jkunu abbord;

il-karatteristiċi tekniċi tat-tagħmir tas-sajd li għandu jintuża fil-kampanja;

assigurazzjoni tal-konformità tagħhom mar-Regolamenti tas-sajd ta’ Greenland;

Matul il-kampanja ta’ tbaħħir, sidien il-bastimenti kkonċernati għandhom:

jipprovdu lill-Istitut dwar ir-Riżorsi Naturali ta’ Greenland, l-awtoritajiet ta’ Greenland u l-Kummissjoni Ewropea rapport ta’ kull ġimgħa dwar il-qabdiet ta’ kuljum u dwar kull sajda, inkluża d-deskrizzjoni tal-parametri tekniċi tal-kampanja (il-pożizzjoni, il-fond, id-data u l-ħin, il-qabdiet u osservazzjonijiet jew kummenti oħra);

jikkomunikaw il-pożizzjoni, il-veloċità u d-direzzjoni tal-bastiment permezz tal-VMS;

jiżguraw il-preżenza abbord ta’ osservatur xjentifiku ta’ Greenland jew ta’ osservatur magħżul mill-awtoritajiet ta’ Greenland. Ir-rwol ta’ l-osservatur sejjer ikun li jiġbor l-informazzjoni xjentifika mill-qabdiet li jsiru, kif ukoll li jieħu l-kampjuni mill-qabdiet. L-osservatur għandu jiġi ttrattat bħala fizzjal tal-bastiment, u sid il-bastiment għandu jkopri l-ispejjeż ta’ l-osservatur kemm idum abbord il-bastiment. Id-deċiżjoni dwar iż-żmien li jdum abbord l-osservatur, it-tul tal-mawra tiegħu u l-port ta’ l-imbark u l-iżbark tiegħu tittieħed bi qbil ma’ l-awtoritajiet ta’ Greenland. Sakemm il-partijiet ma jaqblux bil-maqlub, il-bastiment qatt ma jiġi obbligat jidħol il-port aktar minn darba kull xahrejn.

jissottomettu l-bastimenti għall-ispezzjoni mal-ħruġ miż-ŻEE ta’ Greenland, jekk l-awtoritajiet ta’ Greenland jitolbu hekk;

jiżguraw li jikkonformaw mar-Regolamenti tas-sajd ta’ Greenland.

Il-qabdiet li jkunu konsistenti mal-kampanja sperimentali u li jkunu nkisbu matulha jibqgħu l-proprjetà ta’ sid il-bastiment.

Il-qabdiet li jkunu konsistenti mal-kampanja sperimentali għandhom jiġu stabbiliti mill-awtoritajiet ta’ Greenland qabel il-bidu ta’ kull kampanja, u jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-kaptan(i) tal-bastiment(i) (i)kkonċernat(i).

L-awtoritajiet ta’ Greenland għandhom jinnominaw persuna ta’ kuntatt li tkun responsabbli għat-trattament ta’ kwalunkwe problema mhux prevista li tkun tista' ttellef l-iżvilupp tas-sajd sperimentali.

L-awtoritajiet ta’ Greenland, qabel il-bidu ta’ kull kampanja, għandhom jippreżentaw id-dettalji u l-kondizzjonijiet tal-kampanji tas-sajd sperimentali, skond l-Artikoli 9 u 10 tal-Ftehim, u skond il-liġi ta’ Greenland.


Top