Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:301:FULL

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 301, 31 ta' Ottubru 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 49
31 ta' Ottubru 2006


Werrej

 

I   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1549/2006 ta’ 17 Ottubru 2006 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Komuni tad-Dwana.

1

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi Uffiċjali ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea fil-ĠU L Ħarġa Speċjali

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

31.10.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) NRU 1549/2006

ta’ 17 Ottubru 2006

li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Komuni tad-Dwana.

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni tad-Dwana (1), u b’mod partikulari l-Artikoli 9 u 12 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa nomenklatura għall-merkanzija, minn issa ’l quddiem imsejħa “In-Nomenklatura Magħquda”, biex jissodisfa, fl-istess waqt, ir-rekwiżiti tat-Tariffa Doganali Komuni, l-istatistiċi tal-kummerċ estern tal-Komunità u politika oħra Komunitarja li jikkonċernaw l-importazzjoni jew l-esportazzjoni tal-merkanzija.

(2)

Fl-interess tas-simplifikazzjoni leġiżlattiva, huwa xieraq li n-Nomenklatuta Magħquda tiġi mmodernizzata u li l-istruttura tagħha għandha tiġi adattata.

(3)

Hu neċessarju li tkun emendata n-Nomenklatura Magħquda biex tikkunsidra dan li ġej: it-tibdil fir-rekwiżiti relatati ma’ l-istatistiċi u l-politika kummerċjali, sabiex ikunu mwettqa l-impenji internazzjonali, l-iżviluppi kummerċjali jew teknoloġiċi, il-ħtieġa għall-allinjament jew kjarifika tat-testi kif ukoll il-bidliet fis-sistema armonizzata tan-nomenklatura skond ir-Rakkomandazzjoni tas-26 ta’ Ġunju 2004 tal-Kunsill tal-Kooperazjoni Doganali u l-konsegwenzi ta’ dan;

(4)

Skond l-Artikolu 12 tar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, l-Anness I għandu jiġi sostitwit, b’effett mill-1 ta’ Jannar 2007, permezz ta’ verżjoni kompluta tan-Nomenklatura Magħquda, flimkien mar-rati tad-dazju konvenzjonali u awtonomi, li jirriżultaw minn miżuri adottati mill-Kunsill jew il-Kummissjoni.

(5)

Il-miżuri pprovduti għal dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness 1 għar-Regolament (KEE) Nru 2658/87 hu ssostitwit bit-test stabbilit fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 17 Ottubru 2006.

Għall-Kummissjoni

László KOVÁCS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p.1. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 996/2006 ĠU L 179, 1.7.2006, p. 26).


ANNESS I

NOMENKLATURA MAGĦQUDA

SOMMARJU

L-EWWEL PARTI — DISPOŻIZZJONIJIET PRELIMINARI

Taqsima 1 — Regoli ġenerali

A.

Regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-nomenklatura magħquda 11

B.

Regoli ġenerali li jikkonċernaw dazji 12

Ċ.

Regoli applikabbli kemm għan-nomenklatura kif ukoll għad-dazji 13

Taqsima II — Dispożizzjonijiet speċjali

A.

Oġġetti għal ċerti kategoriji ta’ vapuri, dgħajjes u bastimenti oħra u għal pjattaformi għat-tħaffir jew għall-produzzjoni 13

B.

Mezzi ta’ l-ajru ċivili u oġġetti għall-użu f’mezzi ta’ l-ajru ċivili 15

Ċ.

Prodotti Farmaċewtiċi 17

D.

Rata standard ta’ dazju 18

E.

Kontenituri u materjali ta’ ippakkjar 19

F.

Trattament favorevoli ta’ tariffa minħabba fin-natura ta’ l-oġġetti 19
Sinjali, abbrevjazzjonijiet u simboli 21
Unitajiet supplimentari 22

IT-TIENI PARTI — SKEDA TA’ DAZJI TAD-DWANA

Kapitolu

Taqsima I

Annimali ħajjin; prodotti minn annimali

1

Annimali ħajjin 25

2

Laħam u ġewwieni li jittiekel 29

3

Ħut u krustaċji, molluski u invertebrati akkwatiċi oħrajn 46

4

Prodotti tal-ħalib; bajd tat-tjur; għasel naturali; prodotti tajbin għall-ikel ġejjin minn annimali, li mhumiex imsemmijin jew inklużi band’oħra 61

5

Prodotti ġejjin mill-annimali li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra 75

Taqsima II

Prodotti veġetali

6

Siġar ħajjin u pjanti oħrajn; basal, għeruq u bħalhom; fjuri maqtugħin u weraq ornamentali 77

7

Veġetali u ċerti għeruq u tuberi tajbin għall-ikel 80

8

Frott u ġewż tajbin għall-ikel; qoxra tal-frott taċ-ċitru jew bettieħ 86

9

Kafè, tè, matè u ħwawar 93

10

Ċereali 96

11

Prodotti ta’ l-industrija tat-tħin; malt; lamti; inulina; glutina tal-qamħ 101

12

Żrieragħ u frott żejtnin; diversi qmuħ, żrieragħ u frott; pjanti industrijali jew mediċinali; tiben u magħlef 106

13

Gommalakka; gomom, rażi, u linef u estratti veġetali oħrajn 111

14

Materjali veġetali tat-trizza; prodotti veġetali li mhumiex imsemmijin jew inklużi band’oħra 113

Taqsima III

Xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew ħxejjex u prodotti mill-qsim tagħhom; xaħmijiet ippreparati tajbin għall-ikel; xamgħat ta’ annimali jew ħxejjex

15

Xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew ħxejjex u prodotti mill-qsim tagħhom; xaħmijiet ippreparati tajbin għall-ikel; xamgħat ta’ annimali jew ħxejjex 114

Taqsima IV

Preparazzjonijiet ta’ l-ikel; xorb, spirti u ħall; tabakk u sostituti manifatturati tat-tabakk

16

Preparazzjonijiet ta’ laħam, ta’ ħut jew ta’ krustaċej, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn 126

17

Zokkor u ħelu taz-zokkor 132

18

Kawkaw u preparazzjonijiet tal-kawkaw 137

19

Preparazzjonijiet ta’ ċereali, dqiq, lamtu jew ħalib; prodotti ta’ koki ta’ l-għaġina 140

20

Preparazzjonijiet ta’ ħxejjex, frott, ġewż u partijiet oħrajn ta’ pjanti 145

21

Preparazzjonijiet diversi tajbin għall-ikel 164

22

Xorb, spirti u ħall 168

23

Fdal u skart mill-industrija ta’ l-ikel; għalf ta’ l-annimali ppreparat 178

24

Tabakk u sostituti manifatturati ta’ tabakk 183

Taqsima 5

Prodotti minerali

25

Melħ; kubrit; trabijiet u ħaġar; materjali tat-tikħil, ġir u siment 186

26

Minerali (ores), gagazza u rmied 192

27

Karburanti minerali, żjut minerali u prodotti tad-distillazzjoni tagħhom; sustanzi bituminużi; xemgħat minerali 195

Taqsima VI

Prodotti ta’ l-industrija kimika jew dawk relatati magħha

28

Kimiċi inorganiċi; komposti organiċi jew inorganiċi ta’ metalli prezzjużi, ta’ elementi kimiċi metalliċi rari (rare-earth metals), ta’ elementi radjoattivi jew ta’ isotopi 204

29

Kimiċi organiċi 218

30

Prodotti farmaċewtiċi 242

31

Fertilizzanti 247

32

Estratti għall-ikkunzar jew għaż-żbigħ; tannini u derivattivi tagħhom; żebgħa, pigmenti u materjal ieħor taż-żbigħ; żebgħa u verniċi; stokk u gomom oħrajn; linek 250

33

Żjut essenzjali u reżinojdi; preparazzjonijiet ta’ fwejjaħ, kosmetiċi jew tat-twaletta 255

34

Sapun, aġenti organiċi li jaġixxu fuq il-proprjetajiet li jxarrbu (surface-active), preparazzjonijiet għal ħasil, preparazzjonijiet għal lubrikar, xemgħat artifiċjali, xemgħat ippreparati, preparazzjonijiet għal lostrar jew għal għorik, xemgħat u oġġetti simili, pasta għal mudellar, xemgħat dentali (dental waxes) u preparazzjonijiet dentali b’bażi ta’ ġibs 258

35

Sustanzi albuminojdali; lamti modifikati; kolol; enzimi 261

36

Splussivi; prodotti pirotekniċi; sulfarini; ligi piroforiċi; ċerti preparazzjonijiet kombustibbli 264

37

Oġġetti fotografiċi jew ċinematografiċi 265

38

Diversi prodotti kimiċi 269

Taqsima 7

Plastik u oġġetti tiegħu; gomma u oġġetti tagħha

39

Plastik u oġġetti tiegħu 278

40

Gomma (lastku) u oġġetti tagħha 294

Taqsima VIII

Ġlud mhux maħdumin, ġilda, ferijiet u oġġetti magħmulin minnhom; oġġetti tas-sarraġ u xedd; oġġetti għas-safar, boroż ta’ l-idejn u kontenituri simili; oġġetti tal-korda tal-musrana (ħlief musrana tad-dudu tal-ħarir)

41

Ġlud mhux maħdumin (ħlief ferijiet) u ġilda 301

42

Oġġetti tal-ġilda; oġġetti tas-sarraġ u xedd; oġġetti għas-safar, boroż ta’ l-idejn u kontenituri simili; oġġetti tal-musrana ta’ annimali (ħlief musrana tad-dudu tal-ħarir) 306

43

Ferijiet u fer artifiċjali; manifatturi tagħhom 309

Taqsima IX

Injam u oġġetti ta’ l-injam; faħam ta’ l-injam; sufra u oġġetti tas-sufra; manifatturi ta’ tiben, ta’ spartu jew ta’ materjali oħrajn tat-trizza; xogħol tal-qfief u xogħol tal-qasab

44

Injam u oġġetti ta’ l-injam; faħam ta’ l-injam 311

45

Sufra u oġġetti ta’ sufra 322

46

Manifatturi ta’ tibna, ta’ spartu jew materjali oħrajn ta’ trizza; xogħol tal-qfief u xogħol tal-qasab 323

Taqsima X

Polpa ta’ l-injam jew ta’ materjal ieħor ċellulożiku fibruż; (skart u fdal ta’) karta jew kartun irkuprat; karta jew kartun u oġġetti magħmulin minnhom

47

Polpa ta’ l-injam jew ta’ materjal ieħor ċellulożiku fibruż; (skart u fdal ta’) karta jew kartun irkuprat 325

48

Karta u kartun; oġġetti ta’ polpa tal-karta, tal-karta jew tal-kartun 327

49

Kotba stampati, gazzetti, stampi u prodotti oħrajn ta’ l-industrija ta’ l-istampar; manuskritti, testi ttajpjati u pjanti 340

Taqsima XI

Tessuti u oġġetti ta’ tessuti

50

Ħarir 347

51

Suf, xagħar fin jew aħrax ta’ annimali; ħjut u drapp minsuġ minn krin 349

52

Qoton (tajjar) 353

53

Fibri oħrajn ta’ tessuti veġetali; ħjut tal-karta u drappijiet minsuġin minn ħjut tal-karta 360

54

Filamenti magħmulin mill-bniedem; strixxi u oġġetti simili ta’ materjali tessili magħmulin mill-bniedem 363

55

Fibri magħmulin mill-bniedem ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple) 368

56

Materjal tessili artab, feltru u materjali mhux minsuġin; ħjut speċjali; spag, ċwiemi, ħbula u kejbils u oġġetti minnhom 375

57

Twapet u kisi ta’ l-art ieħor ta’ tessuti 379

58

Drappijiet speċjali minsuġin; drappijiet ta’ tessuti bil-bżiebeż; bizzilla; tapizzeriji; aċċessorji; rakkmu 381

59

Drappijiet ta’ tessuti mimlijin b’sustanza oħra (impregnated), miksijin, mgħottijin jew laminati; oġġetti ta’ tessuti ta’ tip tajbin għal użu industrijali 384

60

Drappijiet maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted) 388

61

Oġġetti ta’ lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted) 391

62

Oġġetti ta’ lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, mhux maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted) 400

63

Oġġetti oħrajn manifatturati ta’ tessuti; settijiet; ħwejjeġ li jintlibsu u oġġetti ta’ tessuti li jintlibsu; ċraret 410

Taqsima XII

Ilbies għar-riġlejn, ilbies għar-ras, umbrelel, umbrelel tax-xemx, bsaten, bsaten siġġu, swat, frosti u bċejjeċ tagħhom; rix ippreparat u oġġetti magħmulin minnu; fjuri artifiċjali; oġġetti ta’ xagħar uman

64

Ilbies għar-riġlejn, gettijiet u bħalhom; bċejjeċ ta’ dawn l-oġġetti 415

65

Ilbies tar-ras u bċejjeċ tiegħu 421

66

Umbrelel, umbrelel tax-xemx, bsaten, bsaten-siġġu, swat, frosti u bċejjeċ tagħhom 422

67

Rix u l-ewwel rix (down) ippreparati u oġġetti magħmulin minn rix jew mill-ewwel rix; fjuri artifiċjali; oġġetti ta’ xagħar uman 423

Taqsima XIII

Oġġetti tal-ġebel, ġibs, siment, asbestos, mika jew materjali simili; prodotti ta’ ċeramika; ħġieġ u oġġetti tal-ħġieġ

68

Oġġetti tal-ġebel, ġibs, siment, asbestos, mika jew materjali simili 424

69

Prodotti ta’ ċeramika 429

70

Ħġieġ u oġġetti tal-ħġieġ 433

Taqsima XIV

Perli naturali jew kultivati, ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż, metalli prezzjużi, metalli miksijin b’metall prezzjuż, u oġġetti tagħhom, ġojjelli artifiċjali; munita

71

Perli naturali jew kultivati, ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż, metalli prezzjużi, metalli miksijin b’metall prezzjuż, u oġġetti tagħhom, ġojjelli artifiċjali; munita 441

Ima XV

Metalli ta’ valur baxx u oġġetti ta’ metalli ta’ valur baxx

72

Ħadid u azzar 448

73

Oġġetti ta’ ħadid jew azzar 469

74

Ramm u oġġetti tiegħu 482

75

Nikil u oġġetti tiegħu 488

76

Aluminju u oġġetti tiegħu 491

77

(Riservata għal li jista’ jkun għal użu ’l quddiem fis-sistema armonizzata)

78

Ċomb u oġġetti tiegħu 496

79

Żingu u oġġetti tiegħu 499

80

Landa u oġġetti tagħha 501

81

Metalli oħrajn ta’ valur baxx; ċermiti; oġġetti tagħhom 503

82

Għodod, tagħmir, pożati, mgħaref u frieket, ta’ metall ta’ valur baxx; bċejjeċ tagħhom ta’ metall ta’ valur baxx 506

83

Taħlita ta’ oġġetti ta’ metall ta’ valur baxx 512

Taqsima XVI

Makkinarju u għodod mekkaniċi; apparat elettriku; bċejjeċ tagħhom; strumenti li jirrekordjaw u strumenti li jirriproduċu l-ħoss; strumenti li jirrekordjaw u strumenti li jirriproduċu stampa u ħoss televiżivi u bċejjeċ u aċċessorji ta’ dawn l-oġġetti

84

Reatturi nukleari, kaldaruni (boilers), makkinarju u għodod mekkaniċi; bċejjeċ tagħhom 516

85

Makkinarju u tagħmir elettriku u bċejjeċ tagħhom; strumenti li jirrekordjaw u jirriproduċu l-ħoss, strumenti li jirrekordjaw u jirriproduċu stampa u ħoss tat-televiżjoni, u bċejjeċ u aċċessorji ta’ dawn l-oġġetti 562

Taqsima XVII

Vetturi, biċċiet ta’ l-ajru, bastimenti u tagħmir tat-trasport assoċjat

86

Lokomottivi, magni u vaguni (rolling-stock) u bċejjeċ tagħhom ta’ ferroviji jew ta’ tramm; tagħmir u armar u bċejjeċ tagħhom għal-linji ta’ ferroviji jew ta’ tramm; tagħmir ta’ sinjalar tat-traffiku mekkaniku (inkluż elettro-mekkaniku) ta’ kull tip 591

87

Vetturi ħlief magni u vaguni (rolling- stock) ta’ ferroviji jew linji tat-tramm; u bċejjeċ u aċċessorji tagħhom 594

88

Inġenji ta’ l-ajru, inġenji ta’ l-ispazju, u bċejjeċ tagħhom 605

89

Bastimenti, dgħajjes u strutturi li jżommu fil-wiċċ 607

Taqsima XVIII

Strumenti u apparat ottiċi, fotografiċi, ċinematografiċi, ta’ kejl, ta’ verifika, ta’ preċiżjoni, mediċi jew kirurġiċi; arloġġi u arloġġi ta’ l-idejn; strumenti mużikali; bċejjeċ u aċċessorji tagħhom

90

Strumenti u apparat ottiċi, fotografiċi, ċinematografiċi, ta’ kejl, ta’ verifika, ta’ preċiżjoni, mediċi jew kirurġiċi; bċejjeċ u aċċessorji tagħhom 610

91

Arloġġi u arloġġi ta’ l-idejn jew tal-but u bċejjeċ tagħhom 626

92

Strumenti mużikali; bċejjeċ u aċċessorji ta’ dawn l-oġġetti 630

Taqsima XIX

Armi u munizzjon; bċejjeċ u aċċessorji tagħhom

93

Armi u munizzjon; bċejjeċ u aċċessorji tagħhom 632

Taqsima XX

Oġġetti manifatturati varji

94

Għamara; friex, mtieraħ, irfid għal imtieraħ, kuxxini u tagħmir simili mimli; lampi u tagħmir tad-dawl, mhux speċifikati jew inklużi band’ oħra; sinjali mdawwlin, pjanċi ta’ l-isem imdawwlin u bħalhom; bini prefabbrikat 634

95

Ġugarelli, logħob u rekwiżiti ta’ l-isports; bċejjeċ u aċċessorji tagħhom 639

96

Diversi oġġetti manifatturati 643

Taqsima XXI

Xogħlijiet ta’ l-arti, bċejjeċ tal-kollezzjoni u antikitajiet

97

Xogħlijiet ta’ l-arti, bċejjeċ tal-kollezzjoni u antikitajiet 648

98

Makkinarju industrijali komplet 649

99

(Riservata għal użi speċjali kif stabbilit mill-awtoritajiet kompetenti tal-Komunità)

TAQSIMA TLIETA — ANNESSI GĦAT-TARIFFA

Taqsima I — Annessi agrikoli

Anness 1

Komponenti agrikoli (ea), dazji addizzjonali għaz-zokkor (ad s/z) u dazji addizzjonali għad-dqiq (ad f/m) 657

Anness 2

Prodotti li għalihom japplika prezz ta’ dħul 675

Taqsima II — Lista ta' sustanzi farmaċewtiċi li jikkwalifikaw għal trattament mingħajr dazju

Anness 3

Lista ta’ ismijiet mhux proprjetarji internazzjonali (inns), mogħtijin għal sustanzi farmaċewtiċi mill-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa, li huma meħlusin mid-dazju 713

Anness 4

Lista ta' prefissi u suffissi li, flimkien ma' l-inns ta' l-anness 3, jiddeskrivu l-melħ, l-esteri jew l-idrati ta' inns; dan il-melħ, esteri u idrati huma ħielsa mid-dazju, sakemm huma klassifikabbli taħt l-istess subintestatura tas-sistema armonizzata (hs) b'sitt numri bħall-inn korrispondenti 809

Anness 5

Melħ, esteri u idrati ta' inns, li mhumiex ikklassifikati taħt l-istess intestatura tas-sistema armonizzata (hs) bħall-inns korrispondenti u li huma ħielsa mid-dazju 815

Anness 6

Lista ta' intermedji farmaċewtiċi wżati għall-manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi mitmumin, li huma ħielsa mid-dazju 817

Taqsima III — Kwoti

Anness 7

Kwoti tat-tariffa wto biex jinfetħu mill-aworitajiet kompetenti tal-komunità 837

Taqsima IV — Trattament favorevoli tat-tariffa minħabba fin-natura ta’ l-oġġetti

Anness 8

Oġġetti li mhumiex tajbin għall-konsum 865

Anness 9

Ċertifikati 871

L-EWWEL PARTI

DISPOŻIZZJONIJIET PRELIMINARI

TAQSIMA 1

REGOLI ĠENERALI

A.   Regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda

Il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda għandha tkun irregolata mill-prinċipji li ġejjin:

1.

It-titli tat-taqsimiet, kapitli u subkapitli huma maħsubin għall-ħeffa ta’ referenza biss; għal għanijiet legali, il-klassifikazzjoni għandha tkun deċiża skond it-termini tat-titli u n-noti ta’ kwalunkwe taqsima jew kapitlu relattiv u, sakemm dawn t-titli jew in-noti ma jkunux jeħtieġu mod ieħor, skond id-dispożizzjonijiet li ġejjin.

2.

(a)

Kwalunkwe referenza f’titlu għal oġġett għandha titqies li tinkludi referenza għal dak l-oġġett mhux komplut jew mhux mitmum, sakemm, kif preżentat, l-oġġett mhux komplut jew mhux mitmum ikollu l-karattru essenzjali ta’ l-oġġett komplut jew mitmum. Għandha wkoll titqies li tinkludi referenza għal dak l-oġġett komplut jew mitmum (jew li jista’ jkun klassifikat bħala komplut jew mitmum permezz ta’ din ir-regola), preżentat mhux armat jew żarmat.

(b)

Kwalunkwe referenza f’titlu għal materjal jew sustanza għandha titqies li tinkludi referenza għal taħlit jew kombinazzjonijiet ta’ dak il-materjal jew is-sustanza b’materjali jew sustanzi oħra. Kwalunkwe referenza għal oġġetti ta’ ċertu materjal jew sustanza għandha titqies li tinkludi referenza għal oġġetti li jikkonsistu totalment jew parzjalment minn materjal jew sustanza bħal din. Il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti magħmulin minn iżjed minn materjal jew sustanza waħda għandha ssir skond il-prinċipji ta’ regola 3.

3.

Meta permezz ta’ l-applikazzjoni tar-regola 2(b) jew kwalunkwe raġuni oħra, l-oġġetti jkunu klassifikati prima facie taħt titlu waħda jew iżjed, il-klassifikazzjoni għandha ssir kif ġej:

(a)

it-titlu li jagħti l-iżjed deskrizzjoni speċifika għandha tkun preferuta għal titli li jagħtu deskrizzjoni iżjed ġenerali. Madanakollu, meta jkun hemm żewġ titli jew iżjed li kull wieħed minnhom jirreferi għal parti waħda mill-materjali jew mis-sustanzi li qegħdin f’oġġetti mħalltin jew komposti jew għal parti biss mill-oġġetti f’sett imtella’ għal bejgħ bl-imnut, dawk t-titli għandhom jitqiesu ugwalment speċifiċi fir-rigward ta’ dawk l-oġġetti, ukoll jekk wieħed minnhom jagħti deskrizzjoni iżjed kompluta jew preċiża ta’ l-oġġetti;

(b)

taħlitiet, oġġetti komposti li jikkonsistu minn materjali differenti jew magħmulin minn komponenti differenti, u oġġetti mtellgħin għal bejgħ bl-imnut, li ma jistgħux ikunu klassifikati b’referenza għal 3(a), għandhom ikunu klassifikati daqs li kieku kienu magħmulin mill-materjal jew mill-komponent li jagħtihom il-karattru essenzjali tagħhom, sakemm dan il-kriterju jkun applikabbli;

(ċ)

meta oġġetti ma jistgħux ikunu klassifikati b’referenza għal 3(a) jew (b), huma għandhom ikunu klassifikati taħt t-titlu li jiġi l-aħħar f’ordni numerika fost dawk li ugwalment għandha tingħatalhom konsiderazzjoni.

4.

Oġġetti li ma jistgħux ikunu klassifikati skond ir-regoli ta’ hawn fuq għandhom ikunu klassifikati taħt l-intestatura xierqa għall-oġġetti li huma l-iżjed jixbħu.

5.

Bħala żieda mad-dispożizzjonijiet ta’ hawn fuq, ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw fir-rigward ta’ oġġetti imsemmijin fihom:

(a)

kaxex ta’ kameras, kaxex ta’ strumenti mużikali, kaxex ta’ xkubetti, kaxex ta’ strumenti tat-tpinġija, kaxex ta’ ġiżirajjen u kontenituri simili, ffurmati jew imdaħħlin apposta biex iżommu oġġett speċifiku jew sett ta’ oġġetti, kif xieraq għal użu fit-tul u ppreżentati ma’ l-oġġetti li għalihom huma intiżi, għandhom ikunu klassifikati ma’ tali oġġetti meta jkunu ta’ tip normalment mibjugħ magħhom. Din ir-regola, madanakollu, ma tapplikax għal kontenituri li jagħtu lill-oġġett intier il-karattru essenzjali tiegħu;

(b)

suġġetti għad-dispożizzjonijiet tar-regola 5(a), il-materjali u l-kontenituri (1), ta’ l-ippakkjar ippreżentati ma’ l-oġġetti ta’ ġo fihom għandhom ikunu klassifikati ma’ l-oġġetti jekk huma ta’ tip normalment użati fl-ippakkjar ta’ oġġetti bħal dawn. Madanakollu, din id-dispożizzjoni ma torbotx meta materjali ta’ ippakkjar jew kontenituri ta’ ippakkjar bħal dawn ikunu jidhru biċ-ċar li huma qegħdin għal użu repetittiv.

6.

Għal għanijiet legali, il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti fis-subtitli ta’ titlu għandha tkun deċiża skond it-termini ta’ dawk is-subtitli u kwalunkwe noti ta’ subtitli relatati u, mutatis mutandis skond ir-regoli ta’ hawn fuq, skond il-kondizzjoni li subtitli fl-istess livell biss huma komparabbli. Għall-għanijiet ta’ din ir-regola t-taqsima relattiva u n-noti tal-kapitlu japplikaw ukoll, sakemm il-kuntest ma jitlobx mod ieħor.

B.   Regoli ġenerali li jikkonċernaw dazji

1.

Id-dazji tad-dwana applikabbli għal oġġetti importati li joriġinaw f’pajjiżi li huma Partijiet Kuntrattwali tal-Ftehim Ġenerali fuq Tariffi u Negozju (GATT) jew li magħhom il-Komunità Ewropea laħqet ftehim li fih il-klawsola tat-tariffa tal-pajjiż l-aktar favorit għandhom ikunu d-dazji konvenzjonali murijin fil-kolonna 3 ta’ l-iskeda tad-dazji. Sakemm il-kuntest ma jitlobx mod ieħor, dawn id-dazji konvenzjonali japplikaw għal oġġetti, għajr dawk imsemmijin hawn fuq, importati minn kwalunkwe pajjiż terz.

Ir-rati ta’ dazji konvenzjonali murijin fil-kolonna 3 japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2007.

Meta rati ta’ dazji awtonomi jkunu inqas mir-rati ta’ dazji konvenzjonali, id-dazji awtonomi, murijin permezz ta’ nota fil-qiegħ, japplikaw.

2.

Il-paragrafu 1 m’għandux japplika fejn dazji tad-dwana awtonomi speċjali jingħataw fir-rigward ta’ oġġetti li joriġinaw f’ċertu pajjiżi jew fejn dazji tad-dwana preferenzjali japplikaw skond ftehim li jkun sar.

3.

Il-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx jipprekludu lill-Pajjiżi Membri milli japplikaw dazji tad-dwana għajr dawk tat-Tariffa Doganali Komuni fejn l-applikazzjoni ta’ dazji oħra bħal dawn tkun ġustifikata mil-liġi tal-Komunità.

4.

Id-dazji mniżżlin bħala rati perċentwali huma dazji ad valorem.

5.

Is-simbolu “EA” jindika li l-oġġetti konċernati jistgħu jkollhom taxxa ta’ “komponent agrikolu” stipulat skond l-Anness 1.

6.

Is-simbolu “AD S/Z” jew “AD F/M” fil-Kapitli 17 sa 19 jindika li r-rata massima ta’ dazju tikkonsisti f’dazju ad valorem biż-żieda ta’ dazju addizzjonali għal ċerti forom ta’ zokkor jew dqiq. Dan id-dazju addizzjonali huwa stipulat skond id-dispożizzjonijiet ta’ Anness 1.

7.

Fil-Kapitlu 22, is-simbolu “€/% vol/el” ifisser li dazju speċifiku, espress f’euro, għandu jkun kalkolat għal kull volum perċentwali ta’ alkoħol għal kull ettolitru. B’hekk xarba li jkollha kontenut ta’ alkoħol bil-volum ta’ 40 % għandha tkun intaxxata kif ġej:

“€ 1/% vol/hl” = € 1 × 40, li jagħti dazju ta’ € 40 għal kull ettolitru, jew

“€ 1/% vol/hl + € 5/hl” = € 1 × 40 biż-żieda ta’ € 5, li jagħti dazju ta’ € 45 għal kull ettolitru.

Fejn, minbarra dan, jidher valur minimu (MIN), per eżempju “€ 1,6/% vol/hl MIN € 9/hl”, dan ifisser li d-dazju, kalkolat fuq il-bażi tar-regola msemmija hawn fuq, għandu jkun komparat mad-dazju minimu, per eżempju “€ 9/hl”, u l-ogħla mit-tnejn għandu jiġi applikat.

Ċ.   Regoli applikabbli kemm għan-nomenklatura kif ukoll għad-dazji

1.

Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor, id-dispożizzjonijiet relatati ma’ valur tad-dwana għandhom ikunu applikati biex ikun deċiż, minbarra l-valur għall-kalkolu ta’ dazji tad-dwana ad valorem, il-valuri li b’referenza għalihom l-iskop ta’ ċerti titli jew subtitli huwa definit.

2.

Il-piż dazjabbli, fil-każ ta’ oġġetti li jkunu intaxxati bil-piż, u l-piżijiet li b’referenza għalihom l-iskop ta’ ċerti titli jew subtitli huwa definit, għandu jitqies li huwa:

(a)

fil-każ ta’ referenza għal piż gross, il-piż aggregat ta’ l-oġġetti u tal-materjali ta’ ippakkjar u l-kontenituri ta’ ippakkjar kollha;

(b)

fil-każ ta’ referenza għal piż nett jew sempliċement piż mingħajr kwalifika, il-piż ta’ l-oġġetti nfushom mingħajr materjali ta’ ppakkjar jew kontenituri ta’ ippakkjar ta’ kwalunkwe tip.

3.

L-ekwivalent f’munita nazzjonali għall-euro, għal Pajjiżi Membri għajr Pajjiżi Membri parteċipanti kif definit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 974/98 (2) (minn hawn ’ quddiem imsejħin “Pajjiżi Membri mhux parteċipanti”), għandu jkun stabbilit skond l-Artiklu 18 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (3).

4.

Oġġetti eliġibbli għal trattament ta’ tariffa favorevoli minħabba l-użu finali tagħhom:

fejn id-dazju ta’ l-importazzjoni applikabbli taħt l-arranġamenti ta’ użu finali għal oġġetti għal użu finali speċifiku ma jkunx inqas minn dak li kieku kien ikun applikabbli għall-oġġetti, l-oġġetti msemmijin għandhom ikunu klassifikati fil-kodiċi b’referenza għall-użu finali u l-Artikli 291 sa 300 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 (ĠU L 253, 11.10.1993) m’għandhomx japplikaw.

TAQSIMA II

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI

A.   Oġġetti għal ċerti kategoriji ta’ vapuri, dgħajjes u bastimenti oħra u għal pjattaformi għat-tħaffir jew għall-produzzjoni

1.

Id-dazji tad-dwana għandhom ikunu sospiżi għal oġġetti intiżi biex ikunu inkorporati f’vapuri, dgħajjes jew bastimenti oħrajn mniżżlin fl-iskeda li ġejja, għall-għanijiet tal-kostruzzjoni, tiswija, manteniment jew konverżjoni tagħhom, u għal oġġetti intiżi li jitwaħħlu fuq u jarmaw vapuri, dgħajjes jew bastimenti oħrajn bħal dawn.

2.

Id-dazji tad-dwana għandhom ikunu sospiżi għal:

(a)

oġġetti intiżi biex ikunu inkorporati fi pjattaformi għat-tħaffir jew produzzjoni taż-żejt:

(1)

fissi, tas-subtitlu ex 8430 49 li joperaw fil-baħar territorjali ta’ Pajjiżi Membri jew barra minnu, jew

(2)

li jżommu f’wiċċ l-ilma jew sommerġibbli, tas-subtitlu 8905 20,

għall-għanijiet tal-kostruzzjoni, tiswija, manteniment jew konverżjoni tagħhom, u għal oġġetti intiżi li jarmaw l-imsemmijin pjattaformi.

Dawk l-oġġetti bħal karburanti tal-mutur, lubrikanti u gass, li huma meħtieġa għall-operazzjoni ta’ magni u apparat li ma jaffettwax permanentament, u li m’humiex parti integrali mill-pjattaformi u li jintużaw abbord għall-kostruzzjoni, għat-tiswija, għall-manteniment, għall-konverżjoni jew għat-tagħmir ta’ dawn il-pjattaformi jitqiesu ukoll li jintużaw biex ikunu inkorporati fi pjattaformi għal tħaffir jew produzzjoni taż-żejt;

(b)

tubi, pajpijiet, kejbils, u l-partijiet ta’ konnessjoni tagħhom, li jgħaqqdu dawn il-pjattaformi għal tħaffir jew produzzjoni ma’ l-art prinċipali.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

(1)

(2)

8901

Vapuri ta’ kruċiera, dgħajjes ta’ eskursjoni, laneċ, braken u bastimenti simili għat-trasport ta’ persuni jew oġġetti

8901 10

–  Vapuri ta’ kruċiera, dgħajjes ta’ eskursjoni u bastimenti simili prinċipalment iddisinnati għat-trasport ta’ persuni; laneċ ta’ kull tip

8901 10 10

– –  Li jbaħħru

8901 20

–  Tankers

8901 20 10

– –  Li jbaħħru

8901 30

–  Bastimenti friġġ, għajr dawk tas-subtitlu 8901 20

8901 30 10

– –  Li jbaħħru

8901 90

–  Bastimenti oħrajn għat-trasport ta’ oġġetti u bastimenti oħrajn għat-trasport kemm ta’ persuni kif ukoll ta’ oġġetti

8901 90 10

– –  Li jbaħħru

8902 00

Bastimenti għal sajd; bastimenti fabbrika u bastimenti oħrajn għal proċessar jew preservar ta’ prodotti tas-sajd

 

–  Li jbaħħru

8902 00 12

– –  Ta’ tunnellaġġ gross li jaqbeż il-250

8902 00 18

– –  Ta’ tunnellaġġ gross li ma jaqbiżx il-250

8903

Jottijiet u bastimenti oħrajn għall-passatemp jew sports; dgħajjes tal-qdif u kenuri

 

–  Oħrajn

8903 91

– –  Dgħajjes tal-qlugħ, b’mutur awżiljarju jew mingħajru

8903 91 10

– – –  Li jbaħħru

8903 92

– –  Dgħajjes bil-mutur, minbarra dgħajjes b’mutur awtbord

8903 92 10

– – –  Li jbaħħru

8904 00

Laneċ ta’ l-irmonk u “pusher craft

8904 00 10

–  Laneċ ta’ l-irmonk

 

–  Pusher craft

8904 00 91

– –  Li jbaħħru

8905

Bastimenti ħfief, fire-floats, dgħajjes għat-tħammil, krejnijiet li jżommu f’wiċċ l-ilma, u bastimenti oħrajn li l-istat navigabbli tagħhom huwa sussidjarju għall-funzjoni prinċipali tagħhom; baċiri li jżommu f’wiċċ l-ilma; pjattaformi għal tħaffir jew għall-produzzjoni taż-żejt li jżommu f’wiċċ l-ilma jew li huma sommerġibbli

8905 10

–  Dgħajjes għat-tħammil

8905 10 10

– –  Li jbaħħru

8905 90

–  Oħrajn

8905 90 10

– –  Li jbaħħru

8906

Bastimenti oħrajn, inklużi bastimenti tal-gwerra u dgħajjes tas-salvataġġ barra minn dgħajjes bil-qdif

8906 10 00

–  Bastimenti tal-gwerra

 

–  Oħrajn

8906 90 10

– –  Li jbaħħru

3.

Is-sospensjonijiet għandhom ikunu soġġetti għall-kondizzjonijiet stipulati fid-disposizzjonijiet rilevanti tal-Komunità bil-ħsieb ta’ kontroll tad-dwana ta’ l-użu ta’ oġġetti bħal dawn.

B.   Mezzi ta’ l-ajru ċivili u oġġetti għall-użu f’mezzi ta’ l-ajru ċivili

1.

Ħelsien minn dazju tad-dwana huwa maħsub għal:

mezzi ta’ l-ajru ċivili,

ċerti oġġetti għall-użu f’mezzi ta’ l-ajru ċivili u biex ikunu inkorporati fihom fil-proċess tal-manifattura, tiswija, manutenzjoni, bini mill-ġdid, modifikazzjoni jew konverżjoni,

tagħmir fuq l-art għat-taħriġ għat-titjir u l-partijiet tagħhom, għall-użu ċivili.

Dawn l-oġġetti huma koperti mit-titli u s-subtitli elenkati fit-tabelli f’paragrafu 5.

2.

Għall-għanijiet tal-paragrafu 1, l-ewwel u t-tieni inċiżi, “mezzi ta’ l-ajru ċivili” tfisser mezzi ta’ l-ajru minbarra mezzi ta’ l-ajru użati f’servizzi militari jew servizzi simili fil-Pajjiżi Membri li għandhom reġistrazzjoni militari jew mhux ċivili.

3.

Għall-applikazzjoni tal-paragrafu 1, it-tieni inċiż, l-espressjoni “għal użu f’mezzi ta’ l-ajru ċivili” għandha tinkludi oġġetti li jintużaw fi trainers għal titjir fil-baxx għal użu ċivili.

4.

Il-ħelsien minn dazji tad-dwana għandu jkun soġġett għall-kondizzjonijiet stipulati fid-disposizzjonijiet rilevanti tal-Komunità bil-ħsieb ta’ kontroll tad-dwana ta’ l-użu ta’ oġġetti bħal dawn (ara l-Artikoli 291 sa 300 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1) u emendi sussegwenti).

5.

L-oġġetti li huma eliġibbli għal dan il-ħelsien mid-dazji tad-dwana huma koperti b’dawn it-titli jew subtitli:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

Għas-subtitli li ġejjin, il-ħelsien mid-dazju tad-dwana għall-użu tal-mezzi ta’ l-ajru ċivili hu mogħti biss lill-oġġetti deskritti f’kolonna 2:

Subtitlu

Deskrizzjoni

3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 90 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 90 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90

B’tagħmir imwaħħal

4008 29

Forom profil, maqtugħin għal qies

4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42

Tajbin għat-twassil ta’ gassijiet jew likwidi

3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99

Għall-użi tekniċi

4504 90 , 4823 90

Gaskits, woxers u siġilli oħrajn

6812 80

Ħlief ħwejjeġ, aċċessorji ta’ ħwejjeġ, ilbies għar-riġlejn u xedd għar-ras, karta, kartun qawwi, feltru jew materjal li jġonġi ta’ fibra ta’ asbestos kompressat, f’folji jew rombli

6813 20

B’bażi ta’ asbestos jew sustanzi minerali oħrajn

7007 21

Windskrins, mingħajr gwarniċi

7312 10 , 7312 90

B’tagħmir magħhom, jew magħmulin f’oġġetti,

7322 90

Ħijters ta’ l-arja u distributuri ta’ arja sħuna (esklużi bċejjeċ tagħhom)

7324 90

Oġġetti għall-kamra tal-banju (ħlief bċejjeċ tagħhom)

7304 31 , 7304 39 , 7304 41 , 7304 49 , 7304 51 , 7304 59 , 7304 90 , 7306 30 , 7306 40 , 7306 50 , 7306 61 , 7306 69 , 7608 10 , 7608 20

B’tagħmir magħhom, tajbin għat-trasmissjoni ta’ gassijiet jew ta’ likwidi

8108 90

Tubi u pajpijiet, b’tagħmir imwaħħal, tajbin għal trasmissjoni ta’ gassijiet jew likwidi

8415 90

Ta’ magni ta’ arja kundizzjonata ta’ subtitli 8415 81 , 8415 82 jew 8415 83

8419 90

Ta’ unitajiet għal trasferiment ta’ sħana

8479 89

Batteriji idropnewmatiċi; azzjonisti mekkaniċi għal qtugħ ta’ l-imbuttatura (thrust reversers); unitajiet tat-tojlit maħdumin apposta; umidifikaturi u deumidifikaturi ta’ l-arja; servomekkaniżmi, mhux elettriċi; muturi ta’ l-istarter mhux elettriċi; starters pnewmatiċi għal ġettijiet turbo, skrejjen turbo u turbini oħrajn tal-gass; wajpers tal-windskrin, mhux elettriċi; regulaturi ta’ l-iskrejjen, mhux elettriċi

8501 20 , 8501 40

Bi produzzjoni ta’ enerġija aktar minn 735 W iżda mhux aktar minn 150 kW

8501 31

Muturi bi produzzjoni ta’ enerġija aktar minn 735 W, ġeneraturi DC

8501 33

Muturi bi produzzjoni ta’ enerġija mhux aktar minn 150 kW u ġeneraturi

8501 34 92 , 8501 34 98

Ġeneraturi

8501 51

Bi produzzjoni ta’ enerġija mhux aktar minn 735 W

8501 53

Bi produzzjoni ta’ enerġija mhux aktar minn 150 kW

8516 80 20

Immuntati biss b’bobbina sempliċi iżolata u konnessjonijiet elettriċi, użati għal kontra s-silġ jew għat-tneħħija tas-silġ

8517 69 31 , 8517 69 39

Għal radjo-telefonija jew għal radjo telegrafija

8517 12 , 8517 61 , 8517 62 , 8517 69 90

Apparat radjo-telegrafiku jew radjo-telefoniku

8522 90

Immuntar u sub-immuntar b’żewġ bċejjeċ jew partijiet jew aktar marbutin jew imwaħħlin flimkien, għal apparat ta’ subtitlu 8520 90

8529 90

Immuntar u sub-immuntar magħmulin minn biċtejn jew żewġ partijiet jew aktar marbutin jew imwaħħlin flimkien, għal apparat ta’ titli 8526

8543 70 90

Reġistraturi ta’ titjiriet, synchros u transducers elettriċi, defrostaturi u demisters b’resistors elettriċi

8543 90

Immuntar u sub-immuntar magħmulin minn żewġ bċejjeċ jew partijiet jew aktar marbutin jew imwaħħlin flimkien, għar-reġistraturi ta’ titjir

8803 90 90

Inklużi l-glajders

9014 90

Ta’ strumenti ta’ subtitli 9014 10 jew 9014 20

9020 00

Partijiet esklużi

9029 10

Apparat għal kejl ta’ dawran ta’ l-elettriku jew elettroniku

9029 90

Apparat għal kejl ta’ dawran, indikaturi ta’ veloċità u takometri

9031 90

Tas-subtitlu 9031 80

9109 19 , 9109 90

Ta’ wisgħa jew dijametru mhux aktar minn 50 mm

9401 10

Mhux miksijin bil-ġilda

9405 10 , 9405 60

Ta’ metall ta’ valur baxx jew ta’ plastiks

9405 92 , 9405 99

Bċejjeċ mill-oġġetti ta’ subtitlu 9405 10 jew 9405 60

6.

Il-prodotti li jidhru fil-paragrafu 5 huma integrati fit-TARIC skond is-subtitli, b’nota ta’ qiegħ il-paġna kif ġej, “Dħul taħt din is-subtitlu kif soġġett għall-kondizzjonijiet stipulati fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Komunità (ara l-Artikoli 291 sa 300 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1) u emendi sussegwenti)”.

Ċ.   Prodotti Farmaċewtiċi

1.

Ħelsien minn dazju tad-dwana huwa maħsub għal prodotti farmaċewtiċi tal-kategoriji li ġejjin:

(1)

sustanzi farmaċewtiċi koperti mill-CAS RN (chemical abstracts service registry numbers) u mill-international non-proprietary names (INNs) elenkati fl-Anness 3;

(2)

melħ, esteri u idrati ta’ INNs li jistgħu jkunu deskritti billi jkunu kombinati INNs ta’ l-Anness 3 ma’ prefissi jew suffissi ta’ l-Anness 4, sakemm prodotti bħal dawn jistgħu jkunu klassifikati fl-istess titlu SA b’6 numri bħall-INN rilevanti;

(3)

melħ, esteri u idrati ta’ INNs li huma elenkati fl-Anness 5 u li m’humiex klassifikabbli fl-istess titlu SA b’6 numri bħall-INNs korrispondenti;

(4)

intermedji farmaċewtiċi, jiġifieri taħlit użat fil-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi lesti li huma koperti mill-CAS RN u l-ismijiet kimiċi, elenkati fl-Anness 6.

2.

Każijiet speċjali:

(1)

INNs ikopru biss dawk is-sustanzi mfissra fil-listi ta’ INNs rakkomandati u proposti ppublikati mill-Għaqda Dinjija għas-Saħħa (WHO). Fejn in-numru ta’ sustanzi koperti minn INN huwa inqas minn dak kopert miċ-CAS RN, dawk is-sustanzi koperti mill-INN biss għandhom ikunu suġġetti għal trattament mingħajr dazju;

(2)

fejn prodott ta’ l-Anness 3 jew l-Anness 6 ikun identifikat minn CAS RN jikkorrispondi għal isomer speċifiku, dak l-isomer biss jista’ jikkwalifika għal trattament mingħajr dazju.

(3)

derivattivi doppji (melħ, esteri u idrati) ta’ INNs identifikati permezz ta’ għaqda ta’ INN ta’ l-Anness 3 ma’ prefiss jew suffiss ta’ l-Anness 4 jikkwalifikaw għal trattament mingħajr dazju, sakemm huma jkunu klassifikabbli fl-istess titlu HS b’sitt numri bħall-INN rilevanti:

eżempju: ester ta’ l-analina metil, idrokloru;

(4)

fejn INN ta’ l-Anness 3 huwa melħ (jew ester), l-ebda melħ (jew ester) ieħor ta’ l-aċidu li jikkorrispondi ma’ l-INN ma jista’ jikkwalifika għal trattament mingħajr dazju:

eżempju: potassju oxprenoat (INN): mingħajr dazju

sodju oxprenoat: mhuwiex bla dazju.

D.   Rata standard ta’ dazju

1.

Dazju tad-dwana għandu jitħallas bir-rata fissa ta’ 3,5 % ad valorem fuq oġġetti:

li jkunu f’kunsinni mibgħutin minn individwu privat lil ieħor, jew

li jkunu fil-bagalji personali ta’ vjaġġaturi,

sakemm dawn l-importazzjonijiet ma jkunux ta’ natura kummerċjali.

Din ir-rata fissa ta’ 3,5 % dazju tad-dwana għandha tapplika sakemm il-valur ta’ l-oġġetti suġġetti għal dazji ta’ importazzjoni ma jaqbiżx € 350 għal kull kunsinna jew għal kull vjaġġatur.

Stima ta’ rata fissa bħal din m’għandhiex tapplika għal oġġetti li jaqgħu taħt Kapitlu 24 li jkunu f’kunsinna jew fil-bagalji personali ta’ vjaġġaturi f’ammonti li jaqbżu dawk stipulati fl-Artiklu 31 jew fl-Artiklu 46 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 918/83 (4)

2.

Importazzjonijiet għandhom jitqiesu li m’humiex ta’ natura kummerċjali jekk:

(a)

fil-każ ta’ oġġetti li jkunu f’kunsinni mibgħutin minn individwu privat lil ieħor, kunsinni bħal dawn:

ikunu ta’ natura okkażjonali,

ikun fihom oġġetti esklużivament għall-użu personali tad-destinatarju jew tal-familja tiegħu, li bin-natura jew kwantità tagħhom ma jirriflettu l-ebda interess kummerċjali,

jintbagħtu lid-destinatarju mill-kunsinnatarju mingħajr ħlas ta’ kwalunkwe tip;

(b)

fil-każ ta’ oġġetti li jkunu f’bagalji personali ta’ vjaġġaturi, huma:

jkunu ta’ natura okkażjonali u

jikkonsistu esklużivament minn oġġetti għall-użu personali tal-vjaġġaturi jew tal-familji tagħhom, jew minn oġġetti maħsubin bħala rigali; in-natura u l-kwantità ta’ oġġetti bħal dawn m’għandhomx ikunu tali li jistgħu jindikaw li huma qed ikunu importati għal raġunijiet kummerċjali.

3.

Ir-rata fissa ta’ dazju tad-dwana m’għandhiex tapplika għal oġġetti importati taħt il-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafi 1 u 2 jekk il-persuna intitolata, qabel ma r-rata fissa msemmija ġiet applikata għalihom, talbet biex huma jkunu suġġetti għal dazji tad-dwana kif suppost. L-oġġetti kollha li jiffurmaw il-kunsinna għandhom imbagħad ikunu suġġetti għad-dazji ta’ l-importazzjoni kif suppost, mingħajr preġudizzju għad-dħul mingħajr dazju maħsub skond l-Artikli 29 sa 31 u 45 sa 49 tar-Regolament (KEE) Nru 918/83.

Għall-għanijiet ta’ l-ewwel subparagrafu, dazji ta’ l-importazzjoni għandhom ifissru kemm dazji tad-dwana u taxxi li għandhom effett ekwivalenti u taxxi oħrajn ta’ importazzjoni maħsubin skond il-politika komuni agrikola jew skond arranġamenti speċifiċi applikabbli għal ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar ta’ prodotti agrikoli.

4.

Pajjiżi Membri mhux parteċipanti jistgħu jqarrbu għall-eqreb ammont f’munita nazzjonali li jirriżulta mill-konverżjoni tas-somma ta’ € 350.

5.

Pajjiżi Membri mhux parteċipanti jistgħu jżommu mhux mibdul f’munita nazzjonali l-ekwivalenti tas-somma ta’ € 350 jekk, fil-mument ta’ l-aġġustament annwali maħsub f’ Artiklu 18(2) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 il-konverżjoni ta’ dan l-ammont, qabel it-taqrib stipulat fil-paragrafu 4, jirriżulta f’bidla ta’ inqas minn 5 % fl-ekwivalent f’munita nazzjonali, jew fi tnaqqis ta’ dan.

E.   Kontenituri u materjali ta’ ippakkjar

Id-disposizzjonijiet li ġejjin huma applikabbli għall-kontenituri u l-materjali ta’ ippakkjar imsemmijin fir-regola ġenerali interpretattiva 5(a) u (b) u mqegħdin fiċ-ċirkolazzjoni ħielsa fl-istess ħin bħall-oġġetti li huma jkollhom fihom jew li magħhom huma jkunu preżentati.

1.

Meta l-kontenituri u l-materjali ta’ ppakkjar ikunu klassifikati ma’ l-oġġetti skond id-dispożizzjonijiet tar-regola ġenerali interpretattiva 5, huma għandhom:

(a)

iħallsu l-istess rata ta’ dazju tad-dwana bħall-oġġetti:

fejn oġġetti bħal dawn huma suġġetti għal dazju tad-dwana ad valorem, jew

fejn huma għandhom ikunu inklużi fil-piż taxxabbli ta’ l-oġġetti;

(b)

imdaħħlin mingħajr dazji tad-dwana:

fejn l-oġġetti jkunu mingħajr dazju tad-dwana, jew

fejn l-oġġetti huma taxxabbli mod ieħor ħlief b’referenza għall-piż jew għall-valur, jew

fejn il-piż tal-kontenituri u l-materjali ta’ ppakkjar m’għandux ikun ikluż fil-piż taxxabbli ta’ l-oġġetti.

2.

Fejn il-kontenituri u l-materjali ta’ ippakkjar koperti mid-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 (a) u (b) ikun fihom jew ikunu preżentati flimkien ma’ oġġetti ta’ diversi deskrizzjonijiet tat-tariffa, il-piż u l-valur tal-kontenituri u l-materjali ta’ ppakkjar għandhom, bil-għan li jkun determinat il-piż jew il-valur taxxabbli tagħhom, jitqassmu fost l-oġġetti kollha ta’ ġewwa, bi proporzjon mal-piż jew mal-valur ta’ dawk l-oġġetti.

F.   Trattament favorevoli ta’ tariffa minħabba fin-natura ta’ l-oġġetti

1.

Taħt ċerti kondizzjonijiet, trattament favorevoli ta’ tariffa minħabba fin-natura ta’ l-oġġetti huwa maħsub għal:

oġġetti mhux tajbin għall-konsum,

żrieragħ,

drapp tal-pezza, mhux maħdum,

ċerti tipi ta’ għeneb tal-mejda frisk, tabakk u nitrat.

Dawn l-oġġetti huma koperti b’subtitli (5) b’referenza fil-qiegħ f’dawn it-termini: “Dħul taħt dan is-subtitlu huwa suġġett għall-kondizzjonijiet stipulati fit-Taqsima II, paragrafu F, tad-dispożizzjonijiet preliminari.”

2.

Oġġetti mhux tajbin għall-konsum li għalihom jingħata trattament favorevoli ta’ tariffa minħabba fin-natura tagħhom huma elenkati fl-Anness 8 b’referenza għat-titlu li taħtu huma klassifikati flimkien mad-deskrizzjoni u l-kwantitajiet tad-denaturanti użati. Oġġetti bħal dawn jitqiesu li m’humiex tajbin għall-konsum meta l-oġġetti li għandhom ikunu denaturati u id-denaturanti jkunu mħalltin b’mod omoġenju u s-separazzjoni tagħhom m’hijiex ekonomikament vijabbli.

3.

L-oġġetti elenkati hawn taħt għandhom ikunu klassifikati fit-titli xierqa għal żerriegħa jew għal żriegħ, sakemm l-oġġetti huma konformi mad-disposizzjonijiet rilevanti tal-Komunità:

għall-qamħ ħelu, spelt, qamħirrun ibridu, ross u sorgu (Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE (6));

għall-patata taż-żriegħ (Direttiva tal-Kunsill 2002/56/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 (7));

għal żerriegħa żejtnija u frott żejtni (Direttiva tal-Kunsill 2002/57/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 (8)).

Meta qamħ ħelu ibridu, spelt, qamħirrun ibridu, ross, sorgu ibridu jew żerriegħa żejtnija u frott żejtni huma ta’ tip li għalih ma japplikawx id-dispożizzjonijiet agrikoli, għandu jingħata trattament favorevoli ta’ tariffa minħabba fin-natura tagħhom, sakemm ikun stabbilit li l-oġġetti huma attwalment intiżi għal żriegħ.

4.

Drapp tal-pezza, mhux maħdum, għandu jingħata trattament favorevoli ta’ tariffa bil-kondizzjoni li l-oġġetti jkunu mmarkati b’mod li ma jitħassarx b’manjiera li tidentifikahom li huma ntiżi għal pezez jew għal għanijiet simili industrijali.

5.

Għeneb tal-mejda frisk, tabakk u nitrat jingħataw trattament favorevoli ta’ tariffa meta jkun preżentat ċertifikat awtentikat kif suppost. Id-dispożizzjonijiet partikolari li għandhom jiġu applikati u l-mudelli taċ-ċertifikati jinsabu f’Anness 9.

SINJALI, ABBREVJAZZJONIJIET U SIMBOLI

Tirreferi għal numri ġodda tal-kodiċi

Tirreferi għal numri tal-kodiċi użati s-sena ta’ qabel iżda jkopru oġġetti differenti

AD F/M

Dazju żejjed fuq id-dqiq

AD S/Z

Dazju żejjed fuq iz-zokkor

b/f

Flixkun flask

ċm/s

Ċentimetru/i fis-sekonda

EA

Komponent agrikolu

Ewro

SNN

Isem Internazzjonali Mhux Proprjetarju

PSNM

Isem Internazzjonali Mhux Proprjetarju Modifikat

ISO

Organizazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni

Kbit

1 024 bits

kg/br

Kilogramm, gross

kg/netti

Kilogramm, nett

kg/netti eda

Kilogramm piż nett xott

kg/netti mas

Kilogramm, nett ta’ materjal xott

MAX

Massimu

Mbit

1 048 576 bits

MIN

Minimu

ml/g

Millilitru/i kull gramma

mm/s

Millimetru/i fis-sekonda

RON

Numru Ottan ta’ Riċerka (Research octane number)

Nota:

Numru ta’ titlu mqiegħed bejn parentesi kwadri fil-kolonna 1 ta’ l-Iskeda tad-Dazji tad-Dwana jindika li t-titlu kien imħassar (per eżempju, t-titlu [1519]).

UNITAJIET SUPPLIMENTARI

c/k

Karati (1 karat metriku = 2 × 10–4 kg)

ċe/el

Numru ta’ ċelluli

ċt/l

Kapaċità ta’ ġarr f’tunellati (9)

g

Gramm

gi F/S

Gramm ta’ isotopi fissili

GT

Tunellaġġ gross

kg C5H14ClNO

Kilogramm klorur tal-kolin

kg H2O2

Kilogramm perossidu ta’ l-idroġenu

kg K2O

Kilogramm ossidu tal-potassju

kg KOH

Kilogramm idrossidu tal-potassju (potassju kawstiku)

kg met.am.

Kilogramm metilamini

kg N

Kilogramm nitroġenu

kg NaOH

Kilogramm idrossidu tas-sodju (soda kawstika)

kg/net eda

Kilogramm piż nett xott

kg P2O5

Kilogramm ta’ pentaossidu difosforu

kg 90 % sdt

Kilogramm ta’ sustanza 90 % xotta

kg U

Kilogramm ta’ uranju

1 000 kWh

1 000 kilowott — sigħat

l

Litru

1 000 l

1 000 Litri

l alc. 100 %

Litru alkoħol pur (100 %)

m

Metru

m2

Metru kwadru

m3

Metru kubu

1 000 m3

1 000 metru kubu

pa

Għadd ta’ pari

p/st

Għadd ta’ oġġetti

100 p/st

Mitt oġġett

1 000 p/st

Elf oġġett

TJ

Terajoule (valur kalorifiku gross)

IT-TIENI PARTI

SKEDA TA’ DAZJI TAD-DWANA

TAQSIMA I

ANNIMALI ĦAJJIN; PRODOTTI MINN ANNIMALI

Noti

1.

Kwalunkwe referenza f’din it taqsima għal ġeneru jew speċi partikolari ta’ annimal, ħlief fejn il-kuntest jitlob mod ieħor, tinkludi referenza għall-frieħ ta’ dak il-ġeneru jew ta’ dik l-ispeċi.

2.

Ħlief fejn il-kuntest jitlob mod ieħor, tul in-nomenklatura kwalunkwe referenza għal prodotti “mnixxfin” tkopri ukoll prodotti li kienu ddeidrati, evaporati jew iffriżati u mnixxfin (freeze-dried).

KAPITLU 1

ANNIMALI ĦAJJIN

Nota

1.

Dan il-kapitlu jkopri annimali ħajjin kollha, ħlief:

(a)

ħut u krustaċji, molluski u invertebrati akwatiċi oħrajn, ta’ titlu 0301, 0306 jew 0307;

(b)

kulturi ta’ mikro-organiżmi u prodotti oħrajn ta’ titlu 3002; u

(ċ)

annimali ta’ titlu 9508.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Rata konvenzjonali ta’ dazju (%)

Unità Supplimentari

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Żwiemel, ħmir, bgħula u bgħula tar-rkib

 

 

0101 10

–  Annimali ta’ razza pura għar-razza

 

 

0101 10 10

– –  Żwiemel (10)

B’xejn

p/st

0101 10 90

– –  Oħrajn

7,7

p/st

0101 90

–  Oħrajn

 

 

 

– –  Żwiemel

 

 

0101 90 11

– – –  Għall-qtil (11)

B’xejn

p/st

0101 90 19

– – –  Oħrajn

11,5

p/st

0101 90 30

– –  Ħmir

7,7

p/st

0101 90 90

– –  Bgħula u bgħula tar-rkib

10,9

p/st

0102

Annimali ta’ l-ifrat ħajjin

 

 

0102 10

–  Annimali ta’ razza pura għar-razza (12)

 

 

0102 10 10

– –  Għoġiela (annimali ta’ l-ifrat nisa li qatt ma welldu)

B’xejn

p/st

0102 10 30

– –  Baqar

B’xejn

p/st

0102 10 90

– –  Oħrajn

B’xejn

p/st

0102 90

–  Oħrajn

 

 

 

– –  Speċi domestiċi

 

 

0102 90 05

– – –  Ta’ piż li ma jaqbiżx 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  Ta’ piż li jaqbeż 80 kg iżda li ma jaqbiżx 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – –  Għall-qatla

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

– – – –  Oħrajn

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  Ta’ piż li jaqbeż 160 kg iżda li ma jaqbiżx 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – –  Għall-qatla

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

– – – –  Oħrajn

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  Ta’ piż li jaqbeż 300 kg

 

 

 

– – – –  Għoġiela (annimali ta’ l-ifrat nisa li qatt ma welldu)

 

 

0102 90 51

– – – – –  Għall-qatla

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

– – – – –  Oħrajn

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  Baqar

 

 

0102 90 61

– – – – –  Għall-qatla

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

– – – – –  Oħrajn

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  Oħrajn

 

 

0102 90 71

– – – – –  Għall-qatla

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

– – – – –  Oħrajn

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

0102 90 90

– –  Oħrajn

B’xejn

p/st

0103

Majjali Ħajjin

 

 

0103 10 00

–  Annimali ta’ razza pura għar-razza (14)

B’xejn

p/st

 

–  Oħrajn

 

 

0103 91

– –  Li jiżnu inqas minn 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  Speċi domestiċi

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  Oħrajn

B’xejn

p/st

0103 92

– –  Li jiżnu 50 kg jew iżjed

 

 

 

– – –  Speċi domestiċi

 

 

0103 92 11

– – – –  Majjali nisa li jkunu ferrgħu għallinqas darba, ta’ piż mhux inqas minn 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  Oħrajn

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  Oħrajn

B’xejn

p/st

0104

Mogħoż u nagħaġ ħajjin

 

 

0104 10

–  Ngħaġ

 

 

0104 10 10

– –  Annimali ta’ razza pura għar-razza (15)

B’xejn

p/st

 

– –  Oħrajn

 

 

0104 10 30

– – –  Ħrief (li ma jkollhomx iżjed minn sena)

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 10 80

– – –  Oħrajn

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 20

–  Mogħoż

 

 

0104 20 10

– –  Annimali ta’ razza pura għar-razza (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  Oħrajn

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0105

Tjur ħajjin, jiġifieri, tjur ta’ l-ispeċi Gallus domesticus, papri, wiżż, dundjani u farawni

 

 

 

–  Li ma jiżnux iżjed minn 185 g

 

 

0105 11

– –  Tjur ta’ l-ispeċi Gallus domesticus

 

 

 

– – –  Flieles nisa nanniet u ġenituri

 

 

0105 11 11

– – – –  Irjus għall-bajd

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  Oħrajn

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  Oħrajn

 

 

0105 11 91

– – – –  Irjus għall-bajd

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  Oħrajn

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Dundjani

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

– –  Oħrajn

 

 

0105 19 20

– – –  Wiżż

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

– – –  Papri u farawni

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  Oħrajn

 

 

0105 94 00

– –  Tjur ta’ l-ispeċi Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  Oħrajn

 

 

0105 99 10

– – –  Papri

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Wiżż

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Dundjani

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Farawni

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Annimali ħajjin oħrajn

 

 

 

–  Mammiferi

 

 

0106 11 00

– –  Primati

B’xejn

p/st

0106 12 00

– –  Baleni, delfini u foċeni (mammiferi ta’ l-ordni Cetacea); lamantini u dugongi (mammiferi ta’ l-ordni Sirenia)

B’xejn

p/st

0106 19

– –  Oħrajn

 

 

0106 19 10

– – –  Fniek domestiċi

3,8

p/st

0106 19 90

– – –  Oħrajn

B’xejn

0106 20 00

–  Rettili (inklużi sriep u fkieren)

B’xejn

p/st

 

–  Għasafar

 

 

0106 31 00

– –  Għasafar tal-priża

B’xejn

p/st

0106 32 00

– –  Psittaciformes (inklużi pappagalli, parrukketti, makawi u kakatuwi)

B’xejn

p/st

0106 39

– –  Oħrajn

 

 

0106 39 10

– – –  Ħamiem

6,4

p/st

0106 39 90

– – –  Oħrajn

B’xejn

0106 90 00

–  Oħrajn

B’xejn

KAPITLU 2

LAĦAM U ĠEWWIENI LI JITTIEKEL

Nota

1.

Dan il-kapitlu ma jkoprix:

(a)

prodotti tat-tip deskritt f’titli 0201 sa 0208 jew 0210, mhux tajbin jew mhux adattati għall-konsum uman;

(b)

imsaren, bżieżaq u stonki ta’ annimali (titlu 0504) jew demm ta’ l-annimali (titlu 0511 jew 3002); jew

(ċ)

xaħam ta’ l-annimali, ħlief prodotti tat-titlu 0209 (Kapitlu 15).

Noti Addizzjonali

1.

A.

Dawn l-espressjonijiet għandu jkollhom it-tifsira li qed tingħatalhom hawn taħt:

(a)

“karkassi ta’ annimali ta’ l-ifrat”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0201 10 u 0202 10: karkassi sħaħ ta’ l-annimali maqtulin wara li jkunu svinati, l-imsaren imneħħija u mqaxxrin, impurtati bl-irjus jew mingħajrhom, bis-saqajn jew mingħajrhom u bil-bqija tal-ġewwieni jew mingħajru magħhom. Meta karkassi jkunu impurtati mingħajr l-irjus, dawn ta’ l-aħħar iridu jkunu maqtugħin mill-karkassa fl-għaksa atloido-oċċipitali. Meta jkunu impurtati mingħajr is-saqajn, dawn ta’ l-aħħar iridu jkunu maqtugħin fil-għaksa karpo-metakarpali jew tarso-metatarsali; “karkassa” tinkludi l-biċċa ta’ quddiem tal-karkassa bil-għadam kollu u l-ponta ta’ l-għonq, l-għonq u l-ispalla, b’aktar minn 10 pari kustilji;

(b)

“nofs karkassi ta’ annimali ta’ ifrat”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0201 10 u 0202 10: il-prodott li jirriżulta mill-qasma simetrika tal-karkassa sħiħa min-nofs ta’ kull vertebra ċervikali, dorsali, lumbari u sakrali u min-nofs l-isternu u s-simfisi iskio-pubika; “nofs karkassa” tinkludi l-biċċa ta’ quddiem tal-karkassa bil-għadam kollu u l-ponta ta’ l-għonq, l-għonq u l-ispalla, b’aktar minn 10 kustilji;

(ċ)

“kwarti kumpensanti”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0201 20 20 u 0202 20 10: porzjonijiet magħmulin jew minn:

kwarti ta’ quddiem bil-għadam kollu u l-ponta ta’ l-għonq, l-għonq u l-ispalla, u maqtugħin ma’ l-għaxar kustilja; u kwarti ta’ wara bil-għadam kollu u bil-koxxa u l-kustilji tal-flett, maqtugħin mat-tielet kustilja, jew

kwarti ta’ quddiem bil-għadam kollu u l-ponta ta’ l-għonq, l-għonq u l-ispalla, u maqtugħin mal-ħames kustilja, bil-falda u s-sider sħaħ magħhom; u kwarti ta’ wara li jinkludu l-għadam kollu u l-koxxa u l-kustilji tal-flett, u maqtugħin mat-tmien kustilja.

Il-kwarti ta’ quddiem u l-kwarti ta’ wara li jagħmlu “kwarti kumpensanti” għandhom ikunu impurtati fl-istess ħin u f’numri ugwali, u l-piż totali tal-kwarti ta’ quddiem għandu jkun l-istess bħal dak tal-kwarti ta’ wara; madankollu, differenza bejn il-piżijiet taż-żewġ partijiet tal-kunsinna titħalla sakemm din ma taqbiżx 5 % tal-piż ta’ l-itqal parti (kwarti ta’ quddiem jew kwarti ta’ wara);

(d)

“kwarti ta’ quddiem mhux mifrudin”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0201 20 30 u 0202 20 30: il-parti ta’ quddiem ta’ karkassa, li tinkludi l-għadam kollu u l-ponta ta’ l-għonq, l-għonq u l-ispalla, b’minimu ta’ erba’ pari kustilji u massimu ta’ 10 pari kustilji (l-ewwel erba’ pari kustilji għandhom ikunu sħaħ, l-oħrajn jistgħu jkunu maqtugħin), bil-falda rqiqa jew mingħajrha;

(e)

“kwarti ta’ quddiem mifrudin”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0201 20 30 u 0202 20 30: il-parti ta’ quddiem ta’ nofs karkassa, li tinkludi l-għadam kollu u l-ponta ta’ l-għonq, l-għonq u l-ispalla, b’minimu ta’ erba’ kustilji u massimu ta’ 10 kustilji (l-ewwel erba’ pari kustilji għandhom ikunu sħaħ, l-oħrajn jistgħu jkunu maqtugħin), bil-falda rqiqa jew mingħajrha;

(f)

“kwarti ta’ wara mhux separati”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0201 20 50 u 0202 20 50: il-parti ta’ wara ta’ karkassa li tinkludi l-għadam kollu u l-koxxa u l-kustilji tal-flett, inkluż il-flett, b’minimu ta’ tliet pari kustilji sħaħ jew maqtugħin, bix-xikel ta’ l-ispalla jew mingħajru u bil-falda rqiqa jew mingħajrha;

(g)

“kwarti ta’ wara mifrudin”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0201 20 50 u 0202 20 50: il-parti ta’ wara ta’ nofs-karkassa, li tinkludi l-għadam kollu u l-koxxa u l-kustilji tal-flett, inkluż il-flett, b’minimu ta’ tliet kustilji sħaħ jew maqtugħin, bix-xikel ta’ l-ispalla jew mingħajru u bil-falda rqiqa jew mingħajrha;

(h)

1.

qatgħat ta’ “crop” u ta’ “spalla u skapula”, għall-għanijiet ta’ subtitlu 0202 30 50: il-biċċa dorsali tal-kwart ta’ quddiem, inkluża l-parti ta’ fuq ta’ l-ispalla, miksuba minn kwart ta’ quddiem b’minimu ta’ erba’ kustilji u b’massimu ta’ 10 kustilji maqtugħa b’linja dritta mill-punt fejn l-ewwel kustilja tagħqad ma’ l-ewwel segment ta’ l-isternu sal-punt tar-rifless tad-dijaframma fuq l-għaxar kustilja;

2.

“qatgħa tas-sidra”, għall-għanijiet ta’ subtitlu 0202 30 50: il-parti t’isfel tal-kwart ta’ quddiem, li tinkludi t-tarf tas-sidra taż-żokra u t-tarf tal-ponta tas-sidra.

B.

Prodotti koperti minn noti addizzjonali 1 (A) (a) sa (g) għal dan il-kapitlu jistgħu jkunu preżentati bil-kolonna vertebrali jew mingħajrha.

Ċ.

Biex ikun determinat in-numru ta’ kustilji sħaħ jew maqtugħin imsemmijin fin-nota addizzjonali 1 (A), għandhom jingħaddu biss dawk magħqudin mal-kolonna vertebrali. Jekk il-kolonna vertebrali tkun tneħħiet, il-kustilji sħaħ jew maqtugħin li kieku kienu jkunu magħqudin direttament mal-kolonna vertebrali biss għandhom jingħaddu.

2.

A.

L-espressjonijiet li ġejjin għandu jkollhom it-tifsira li qed tingħatalhom hawn taħt:

(a)

“karkassi jew nofs karkassi”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0203 11 10 u 0203 21 10: majjali maqtulin, fil-forma ta’ karkassi ta’ majjali domestiċi li kienu svinati u mbattlin u li minnhom tneħħew il-lanżit u d-dwiefer. Nofs karkassi jiġu minn karkassi sħaħ permezz ta’ qsim minn ġo kull vertebra ċervikali, dorsali, lumbari u sakrali, minn ġo jew matul l-isternu u matul is-simfisi iskio-pubika. Dawn il-karkassi jew nofs karkassi jistgħu jkunu b’ras jew mingħajr ras, bix-xedaq, bis-saqajn, bix-xaħam tal-kliewi, bil-kliewi, bid-denb jew bid-dijaframma jew mingħajrhom. Nofs karkassi jistgħu jkunu bin-nerv tas-sinsla tad-dahar, bil-moħħ jew bl-ilsien jew mingħajrhom. Karkassi u nofs karkassi ta’ majjali nisa jistgħu jkunu bil-bżieżel (glandoli mammarji) jew mingħajrhom;

(b)

“ġarretti” (saqajn), għall-għanijiet ta’ subtitli 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 u 0210 11 31: il-parti ta’ wara (tad-denb) tan-nofs karkassa, li tinkludi l-għadam, bis-sieq, bil-qasba, bil-ġilda jew bix-xaħam taħt il-ġilda jew mingħajrhom.

Il-ġarretta (sieq) għandha tkun mifruda mill-bqija tan-nofs karkassa, biex din tinkludi, l-aktar, l-aħħar vertebra lumbari;

(ċ)

“truf ta’ quddiem”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 u 0210 19 60: il-parti (kranjali) ta’ quddiem tan-nofs-karkassa mingħajr ir-ras, bl-ixdqa jew mingħajrhom, inklużi għadam, bis-sieq, qasba, ġilda jew xaħam taħt il-ġilda jew mingħajrhom.

It-tarf ta’ quddiem ikun mifrud mill-bqija tan-nofs karkassa biex jinkludi, l-aktar, il-ħames vertebra dorsali.

Il-biċċa ta’ fuq (dorsali) tat-tarf ta’ quddiem, kemm jekk tkun bl-għadma ta’ l-iskapula u l-muskoli magħha (tarf ta’ l-għonq frisk jew id-dawra ta’ l-għonq immellħa) jew le, hija meqjusa bħala qatgħa tad-dgħif, meta tkun mifruda mill-biċċa (taż-żaqq) t’isfel tat-tarf ta’ quddiem, l-aktar b’qatgħa eżatt taħt il-kolonna vertebrali;

(d)

“spalel”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 u 0210 11 39: il-biċċa t’isfel tat-tarf ta’ quddiem kemm jekk bl-għadma ta’ l-iskapula u l-muskoli magħha jew le, inklużi għadam, bis-sieq, qasba, ġilda jew xaħam taħt il-ġilda jew mingħajrhom.

L-għadma ta’ l-iskapula u l-muskoli tagħha, preżentati separatament, għandhom jibqgħu klassifikati taħt dan is-subtitlu bħala biċċa mill-ispalla;

(e)

“flettijiet”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 u 0210 19 70: il-biċċa ta’ fuq tan-nofs karkassa, li tibda mill-ewwel vertebra ċervikali sal-vertebri tad-denb, inklużi għadam, bid-dgħif tari jew mingħajru, għadma ta’ l-iskapula, xaħam taħt il-ġilda jew ġilda jew mingħajrhom.

Il-flett ikun mifrud mill-biċċa t’isfel tan-nofs karkassa b’qatgħa eżatt taħt il-kolonna vertebrali;

(f)

“żquq”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 u 0210 12 19: il-biċċa t’isfel tan-nofs karkassa li tkun bejn il-ġarretta (sieq) u l-ispalla, magħrufa komunement bħala “streaky”, bil-għadam jew mingħajru, iżda bil-ġilda u x-xaħam taħt il-ġilda;

(g)

“ġnub tal-bejken”, għall-għanijiet ta’ subtitlu 0210 19 10: in-nofs karkassa tal-majjal mingħajr ir-ras, ħaddejn, xedaq, saqajn, denb, xaħam tal-kliewi, kliewi, dgħif tari, għadma ta’ l-iskapula, sternu, kolonna vertebrali, għadma pelvika u dijaframma;

(h)

“ġnub tal-bejken (spencers)”, għall-għanijiet ta’ subtitlu 0210 19 10: il-ġenb tal-bejken mingħajr ġarretta, bil-għadma jew mingħajrha;

(ij)

“ġnub tliet-kwarti”, għall-għanijiet ta’ subtitlu 0210 19 20: il-ġenb tal-bejken mingħajr it-tarf ta’ quddiem, bil-għadma jew mingħajrha;

(k)

“biċċiet tan-nofs”, għall-għanijiet ta’ subtitlu 0210 19 20: il-ġenb tal-bejken mingħajr il-ġarretta u t-tarf ta’ quddiem, bil-għadma jew mingħajrha.

Is-subtitlu jinkludi ukoll qatgħat tan-nofs li jkun fihom laħam tad-dgħif u taż-żaqq fi proporzjon naturali għall-biċċiet tan-nofs sħaħ.

B.

Il-bċejjeċ tal-qatgħat definiti f’paragrafu 2 (A) (f) jaqgħu biss taħt l-istess subtitli jekk ikun fihom il-ġilda u x-xaħam taħt il-ġilda.

Jekk il-qatgħat li jaqgħu taħt is-subtitli 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 u 0210 19 60 ikunu ġejjin minn ġenb ta’ bejken li minnu jkunu diġa’ tneħħew l-għadam indikati taħt paragrafu 2 (A) (g), il-linji tal-qtugħ għandhom għalhekk jimxu fuq dawk stipulati taħt paragrafu 2 (A) (b), (ċ) u (d); f’kull każ, dawn il-qatgħat jew bċejjeċ minnhom għandu jkollhom l-għadam.

Ċ.

Subtitli 0206 49 20u 0210 99 49, għandhom, jinkludu, partikularment, irjus jew nofs irjus ta’ majjal domestiku, bl-imħuħ, ħaddejn jew ilsna, u bċejjeċ tagħhom jew mingħajrhom.

Ir-ras tkun mifruda mill-bqija tan-nofs karkassa kif ġej:

b’qatgħa dritta parallela mal-kranju; jew

b’qatgħa parallela mal-kranju sal-livell ta’ l-għajnejn u mbagħad iddur għal quddiem tar-ras, biex b’hekk l-ixdqa jibqgħu mwaħħlin man-nofs karkassa.

Il-ħaddejn, il-geddum u l-widnejn flimkien mal-laħam imwaħħal mar-ras, partikularment man-naħa ta’ wara, huma meqjusin parti mill-irjus. Iżda, il-qatgħat ta’ laħam mingħajr għadam tat-tarf ta’ quddiem, preżentati waħedhom (gangala, ixdqa jew gangala u ixdqa flimkien), jaqgħu taħt subtitlu 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50jew 0210 19 81, skond il-każ.

D.

Għall-għanijiet ta’ subtitli 0209 00 11 u 0209 00 19, “xaħam ta’ taħt il-ġilda tal-majjal” għandu jfisser it-tessut tax-xaħam li jinġabar taħt il-ġilda tal-majjal u jeħel magħha, immaterjali minn liema parti tal-majjal tkun ġejja; f’kull każ, il-piż tat-tessut tax-xaħam għandu jaqbeż il-piż tal-ġilda.

Dawn is-subtitli jinkludu ukoll xaħam ta’ taħt il-ġilda tal-majjal li minnu tkun tneħħiet il-ġilda.

E.

Għall-għanijiet ta’ subtitli 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 u 0210 19 60 sa 0210 19 89, prodotti li fihom il-proporzjon ilma/proteina fil-laħam (kontenut ta’ nitroġenu x 6,25) huwa 2,8 jew inqas għandhom jitqiesu bħala “mnixxfin jew affumikati”. Il-kontenut ta’ nitroġenu għandu jitkejjel skond il-metodu ISO 937-1978.

3.

A.

Għall-għanijiet ta’ subtitlu 0204, l-espressjonijiet li ġejjin għandhom ifissru kif inhuma assenjati hawn taħt:

(a)

“karkassi”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 u 0204 50 51: karkassi sħaħ ta’ l-annimali maqtulin wara li jkunu svinati, l-imsaren imneħħija u mqaxxrin, impurtati bl-irjus jew mingħajrhom, bis-saqajn jew mingħajrhom u bil-bqija tal-ġewwieni jew mingħajru magħhom. Meta karkassi jkunu impurtati mingħajr l-irjus, dawn ta’ l-aħħar iridu jkunu maqtugħin mill-karkassa fl-għaksa atloido-oċċipitali. Meta jkunu impurtati mingħajr is-saqajn, dawn ta’ l-aħħar iridu jkunu maqtugħin mill-għekiesi karpo-metakarpali jew tarso-metatarsali;

(b)

“nofs karkassi”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 u 0204 50 51: il-prodott li jirriżulta mill-qasma simetrika tal-karkassa sħiħa min-nofs ta’ kull vertebra ċervikali, dorsali, lumbari u sakrali u min-nofs l-isternu u s-simfisi iskio-pubika;

(ċ)

“kwarti ta’ quddiem qosra”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 u 0204 50 53: il-biċċa ta’ quddiem tal-karkassa, bis-sider jew mingħajru, inkluż l-għadam kollu u l-ispallejn, il-ponta u n-nofs ta’ l-għonq, maqtugħa f’angolu rett max-xewka tad-dahar, b’minimu ta’ ħames u massimu ta’ seba’ pari kustilji sħaħ jew maqtugħin;

(d)

“kwarti ta’ quddiem qosra”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 u 0204 50 53: il-biċċa ta’ quddiem tan-nofs karkassa, bis-sider jew mingħajru, inkluż l-għadam kollu u l-ispalla, il-ponta u n-nofs ta’ l-għonq, maqtugħ f’angolu rett max-xewka tad-dahar, b’minimu ta’ ħames u massimu ta’ seba’ kustilji sħaħ jew maqtugħin;

(e)

“qatgħat tad-dahar u/jew l-aħjar truf”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 u 0204 50 55: il-biċċa li tifdal mill-karkassa wara li jitneħħew is-saqajn u l-kwarti qosra ta’ quddiem, bil-kliewi jew mingħajrhom; is-sinsla, meta mifruda mill-aħjar truf, għandu jkollha għallinqas ħames vertebri lumbari; l-aħjar truf, meta mifrudin mis-sinsla, għandu jkollhom mill-inqas ħames pari kustilji sħaħ jew maqtugħin;

(f)

“qatgħa tad-dahar u/jew tarf mill-aħjar”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 u 0204 50 55: il-biċċa li tifdal min-nofs karkassa wara li jitneħħew is-saqajn u l-kwarti qosra ta’ quddiem, bil-kilwa jew mingħajrha; is-sinsla, meta mifruda mill-aħjar tarf, għandu jkollha għallinqas ħames vertebri lumbari; l-aħjar tarf, meta mifrud mis-sinsla, għandu jkollu mill-inqas ħames kustilji sħaħ jew maqtugħin;

(g)

“saqajn”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 u 0204 50 59: il-biċċa ta’ wara tal-karkassa, bl-għadam kollu u s-saqajn u maqtugħa f’angolu rett max-xewka tad-dahar mas-sitt vertebra lumbari eżatt taħt l-ilju jew mar-raba’ vertebra sakrali matul l-ilju quddiem is-simfisi iskio-pubika;

(h)

“saqajn”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 u 0204 50 59: il-biċċa ta’ wara tan-nofs karkassa, bl-għadam kollu u s-sieq u maqtugħa f’angolu rett max-xewka tad-dahar mas-sitt vertebra lumbari eżatt taħt l-ilju jew mar-raba’ vertebra sakrali matul l-ilju quddiem is-simfisi iskio-pubika.

B.

Biex ikun stabbilit in-numru ta’ kustilji sħaħ jew maqtugħin imsemmijin f’paragrafu 3 A, għandhom jingħaddu dawk biss imwaħħlin max-xewka tad-dahar.

4.

Dawn l-espressjonijiet għandhom ifissru kif assenjati hawn taħt:

(a)

“qatgħat tat-tjur, bil-għadma”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 13 20 sa 0207 13 60, 0207 14 20 sa 0207 14 60, 0207 26 20 sa 0207 26 70, 0207 27 20 sa 0207 27 70, 0207 35 21 sa 0207 35 63 u 0207 36 21 sa 0207 36 63: il-qatgħat speċifikati fihom, inkluż l-għadam kollu.

Qatgħat tat-tjur kif imsemmijin f’(a) li tneħħilhom parti mill-għadam għandhom jaqgħu taħt subtitlu 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 jew 0207 36 79;

(b)

“nofsijiet”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 u 0207 36 25: nofsijiet ta’ karkassi ta’ tjur, magħmulin b’qatgħa mit-tul f’linja matul l-isternu u x-xewka tad-dahar;

(ċ)

“kwarti”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 u 0207 36 25: kwarti tas-saqajn jew kwarti tas-sidra, magħmulin b’qatgħa trasversali ta’ nofs;

(d)

“ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajrhom”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 u 0207 36 31: qatgħat ta’ tjur, magħmulin mill-omeru, radju u ulna, flimkien mal-muskolatura tal-madwar. Il-ponta, inklużi l-għadam karpali, tista’ tkun tneħħiet jew le. Il-qtugħ għandu jsir mill-għekiesi;

(e)

“isdra”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 u 0207 36 53: qatgħat ta’ tjur, magħmulin mill-isternu u l-kustilji mqassmin fuq iż-żewġ naħat tiegħu, flimkien mal-muskolatura tal-madwar;

(f)

“saqajn”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 u 0207 36 63: qatgħat ta’ tjur magħmulin mill-wirk, mill-qasba u mill-fibula, flimkien mal-muskolatura tal-madwar. Iż-żewġ qatgħat għandhom isiru mill-għekiesi;

(g)

“koxox (drumsticks) tad-dundjan”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 26 60 u 0207 27 60: qatgħat tad-dundjan, magħmulin mill-qasba u l-fibula flimkien mal-muskolatura tal-madwar. Iż-żewġ qatgħat għandhom isiru mill-għekiesi;

(h)

“saqajn tad-dundjan, għajr koxox (drumsticks)”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 26 70 u 0207 27 70: qatgħat tad-dundjan, magħmulin mill-wirk flimkien mal-muskolatura tal-madwar jew mill-wirk, mill-qasba u mill-fibula, flimkien mal-muskolatura tal-madwar. Iż-żewġ qatgħat għandhom isiru mill-għekiesi;

(ij)

“palito’ tal-wiżż jew tal-papri”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 35 71 u 0207 36 71: wiżż jew papri, imnittfin u msewwija għal kollox, mingħajr irjus jew saqajn, bl-għadam tal-karkassa (għadma tas-sider, kustilji, xewka tad-dahar u sakrum) imneħħi iżda bl-iwriek, qasab u omeri.

5.

Ir-rata ta’dazju applikabbli għal kumbinazzjonijiet li jaqgħu taħt dan il-kapitlu tkun kif ġej:

(a)

f’kumbinazzjonijiet fejn wieħed mill-komponenti jirrappreżenta għall-anqas 90 % tal-piż, tapplika ir-rata applikabbli għal dak il-komponent;

(b)

f’taħlit ieħor, ir-rata applikabbli għandha tkun dik tal-komponent li jwassal għall-ogħla ammont ta’ dazju ta’ importazzjoni.

6.

(a)

Laħam nej imħawwar jaqa’ taħt Kapitlu 16. “Laħam imħawwar” għandu jkun laħam nej li ġie mħawwar jew fil-fond inkella fil-wiċċ kollu tal-prodott bi ħwawar viżibbli għall-għajnejn jew faċilment jingħarfu mit-togħma.

(b)

Prodotti li jaqgħu taħt titlu 0210 li magħhom kienu miżjudin il-ħwawar tul il-proċess ta’ preparazzjoni jibqgħu klassifikati hemmhekk sakemm iż-żieda tal-ħwawar ma bidlitx il-kwalita’ tagħhom.

7.

Għall-fini ta’ l-intestatura 0210 11 sa 0210 93, it-termini “laħam u ġewwieni li jittiekel, immellaħ”, tfisser laħam u ġewwieni tal-laħam li jittiekel mimli bil-melħ fil-fond u b’mod omoġeneu fil-partijiet kollha u li għandu kontenut totali ta’ melħ bil-piż ta’ 1,2 % jew aktar, sakemm ikun it-tmelliħ li jiggarantixxi l-preżervazzjoni fit-tul. Għall-fini ta’ l-intestatura 0210 99, it-terminu “laħam u ġewwieni li jittiekel, immellaħ”, jfisser laħam u ġewwieni tal-laħam li jittiekel mimli bil-melħ fil-fond u b’mod omoġeneu fil-partijiet kollha, u li għandu kontenut totali ta’ melħ bil-piż ta’ 1,2 % jew aktar.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Rata konvenzjonali ta’ dazju (%)

Unità Supplimentari

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Laħam ta’ annimali ta’ l-ifrat, frisk jew imkessaħ

 

 

0201 10 00

–  Karkassi u nofs-karkassi

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0201 20

–  Qatgħat oħra bil-għadma

 

 

0201 20 20

– –  Kwarti “kumpensati”

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0201 20 30

– –  Kwarti ta’ quddiem mhux mifrudin jew mifrudin

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

0201 20 50

– –  Kwarti ta’ wara mhux mifrudin jew mifrudin

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (16)

0201 20 90

– –  Oħrajn

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (16)

0201 30 00

–  Mingħajr għadam

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

0202

Laħam ta’ annimali ta’ l-ifrat, friżat

 

 

0202 10 00

–  Karkassi u nofs-karkassi

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0202 20

–  Qatgħat oħra bil-għadma

 

 

0202 20 10

– –  Kwarti “kumpensati”

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0202 20 30

– –  Kwarti ta’ quddiem mhux mifrudin jew mifrudin

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

0202 20 50

– –  Kwarti ta’ wara mhux mifrudin jew mifrudin

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 20 90

– –  Oħrajn

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (16)

0202 30

–  Mingħajr għadam

 

 

0202 30 10

– –  Kwarti ta’ quddiem, sħaħ jew imqattgħin f’massimu ta’ ħames biċċiet, kull kwart qiegħed ġo blokka waħda; kwarti “kumpensati” f’żewġ blokok, waħda fiha il-kwart ta’ quddiem, sħiħ jew imqatta’ f’massimu ta’ ħames biċċiet, u l-oħra, il-kwart ta’ wara, mingħajr flett, f’biċċa waħda

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 30 50

– –  “Crop”, qatgħat ta’ spalla u skapula u sidra (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 30 90

– –  Oħrajn

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

0203

Laħam tal-majjal, frisk, imkessaħ jew friżat

 

 

 

–  Frisk jew imkessaħ

 

 

0203 11

– –  Karkassi u nofs karkassi

 

 

0203 11 10

– – –  Ta’ majjal domestiku

53,6 €/100 kg/net (16)

0203 11 90

– – –  Oħrajn

B’xejn

0203 12

– –  Ġarretti, spalel u qatgħat tagħhom, bil-għadma

 

 

 

– – –  Ta’ majjal domestiku

 

 

0203 12 11

– – – –  Ġarretti u qatgħat tagħhom

77,8 €/100 kg/net (16)

0203 12 19

– – – –  Spalel u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 12 90

– – –  Oħrajn

B’xejn

0203 19

– –  Oħrajn

 

 

 

– – –  Ta’ majjal domestiku

 

 

0203 19 11

– – – –  Truf ta’ quddiem u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 19 13

– – – –  Flett u qatgħat tiegħu, bil-għadma

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 15

– – – –  Żaqq (streaky) u qatgħat tagħha

46,7 €/100 kg/net (16)

 

– – – –  Oħrajn

 

 

0203 19 55

– – – – –  Bla għadam

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 59

– – – – –  Oħrajn

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 90

– – –  Oħrajn

B’xejn

 

–  Friżati

 

 

0203 21

– –  Karkassi u nofs karkassi

 

 

0203 21 10

– – –  Ta’ majjal domestiku

53,6 €/100 kg/net (16)

0203 21 90

– – –  Oħrajn

B’xejn

0203 22

– –  Ġarretti, spalel u qatgħat tagħhom, bil-għadma

 

 

 

– – –  Ta’ majjal domestiku

 

 

0203 22 11

– – – –  Ġarretti u qatgħat tagħhom

77,8 €/100 kg/net (16)

0203 22 19

– – – –  Spalel u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 22 90

– – –  Oħrajn

B’xejn

0203 29

– –  Oħrajn

 

 

 

– – –  Ta’ majjal domestiku

 

 

0203 29 11

– – – –  Truf ta’ quddiem u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 29 13

– – – –  Flett u qatgħat tiegħu, bil-għadma

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 15

– – – –  Żaqq (streaky) u qatgħat tagħha

46,7 €/100 kg/net (16)

 

– – – –  Oħrajn

 

 

0203 29 55

– – – – –  Bla għadam

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 59

– – – – –  Oħrajn

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 90

– – –  Oħrajn

B’xejn

0204

Laħam tan-ngħaġ jew tal-mogħoż, frisk, imkessaħ jew friżat

 

 

0204 10 00

–  Karkassi u nofs karkassi tal-ħaruf, friski jew imkessħin

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

 

–  Laħam ieħor tan-ngħaġ, frisk jew imkessaħ

 

 

0204 21 00

– –  Karkassi u nofs karkassi

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

0204 22

– –  Qatgħat oħrajn bil-għadma

 

 

0204 22 10

– – –  Kwarti ta’ quddiem qosra

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

0204 22 30

– – –  Qatgħat tad-dahar u/jew l-aħjar truf

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

0204 22 50

– – –  Saqajn

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 22 90

– – –  Oħrajn

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 23 00

– –  Bla għadma

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

0204 30 00

–  Karkassi u nofs karkassi tal-ħaruf, friżati

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

 

–  Laħam ieħor tan-ngħaġ, friżat

 

 

0204 41 00

– –  Karkassi u nofs karkassi

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

0204 42

– –  Qatgħat oħrajn bil-għadma

 

 

0204 42 10

– – –  Kwarti ta’ quddiem qosra

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

0204 42 30

– – –  Qatgħat tad-dahar u/jew l-aħjar truf

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

0204 42 50

– – –  Saqajn

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 42 90

– – –  Oħrajn

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 43

– –  Bla għadma

 

 

0204 43 10

– – –  Tal-ħaruf

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0204 43 90

– – –  Oħrajn

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0204 50

–  Laħam tal-mogħoż

 

 

 

– –  Frisk jew imkessaħ

 

 

0204 50 11

– – –  Karkassi u nofs karkassi

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

0204 50 13

– – –  Kwarti ta’ quddiem qosra

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

0204 50 15

– – –  Qatgħat tad-dahar u/jew l-aħjar truf

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

0204 50 19

– – –  Saqajn

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

 

– – –  Oħrajn

 

 

0204 50 31

– – – –  Qatgħat bil-għadma

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 50 39

– – – –  Qatgħat bla għadma

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

 

– –  Friżati

 

 

0204 50 51

– – –  Karkassi u nofs karkassi

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

0204 50 53

– – –  Kwarti ta’ quddiem qosra

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

0204 50 55

– – –  Qatgħat tad-dahar u/jew l-aħjar truf

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

0204 50 59

– – –  Saqajn

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

 

– – –  Oħrajn

 

 

0204 50 71

– – – –  Qatgħat bl-għadma

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 50 79

– – – –  Qatgħat bla għadma

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0205 00

Laħam taż-żwiemel, ħmir jew bgħula, frisk, imkessaħ jew friżat

 

 

0205 00 20

–  Frisk jew imkessaħ

5,1

0205 00 80

–  Friżat

5,1

0206

Ġewwieni li jittiekel ta’ annimali ta’ l-ifrat, majjal, ngħaġ, mogħoż, żwiemel, ħmir jew bgħula, frisk, imkessaħ jew friżat

 

 

0206 10

–  Ta’ annimali ta’ l-ifrat, frisk jew imkessaħ

 

 

0206 10 10

– –  Għall-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi (18)

B’xejn

 

– –  Oħrajn

 

 

0206 10 91

– – –  Fwied

B’xejn

0206 10 95

– – –  Falda ħoxna u falda rqiqa

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

0206 10 99

– – –  Oħrajn

B’xejn

 

–  Ta’ annimali ta’ l-ifrat, friżat

 

 

0206 21 00

– –  Ilsna

B’xejn

0206 22 00

– –  Fwied

B’xejn

0206 29

– –  Oħrajn

 

 

0206 29 10

– – –  Għall-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi (18)

B’xejn

 

– – –  Oħrajn

 

 

0206 29 91

– – – –  Falda ħoxna u falda rqiqa

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

0206 29 99

– – – –  Oħrajn

B’xejn

0206 30 00

–  Tal-majjal, friski jew imkessħin

B’xejn

 

–  Tal-majjal, friżati

 

 

0206 41 00

– –  Fwied

B’xejn

0206 49

– –  Oħrajn

 

 

0206 49 20

– – –  Ta’ majjal domestiku

B’xejn

0206 49 80

– – –  Oħrajn

B’xejn

0206 80

–  Oħrajn, friski jew imkessħin

 

 

0206 80 10

– –  Għall-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi (18)

B’xejn

 

– –  Oħrajn

 

 

0206 80 91

– – –  Ta’ żwiemel, ħmir jew bgħula

6,4

0206 80 99

– – –  Ta’ ngħaġ u mogħoż

B’xejn

0206 90

–  Oħrajn, friżati

 

 

0206 90 10

– –  Għall-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi (18)

B’xejn

 

– –  Oħrajn

 

 

0206 90 91

– – –  Ta’ żwiemel, ħmir jew bgħula

6,4

0206 90 99

– – –  Ta’ ngħaġ u mogħoż

B’xejn

0207

Laħam u ġewwieni li jittiekel, ta’ tjur tat-titlu 0105, frisk, imkessaħ jew friżat

 

 

 

–  Ta’ tjur ta’ l-ispeċi Gallus domesticus

 

 

0207 11

– –  Mhux imqattgħin f’biċċiet, friski jew imkessħin

 

 

0207 11 10

– – –  Imnittfa u mnaddfa mill-imsaren, bl-irjus u s-saqajn, magħrufa bħala “83 % tiġieġ”

26,2 €/100 kg/net (16)

0207 11 30

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “70 % tiġieġ”

29,9 €/100 kg/net (16)

0207 11 90

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “65 % tiġieġ”, jew preżentati mod ieħor

32,5 €/100 kg/net (16)

0207 12

– –  Mhux imqattgħin f’biċċiet, friżati

 

 

0207 12 10

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “70 % tiġieġ”

29,9 €/100 kg/net (16)

0207 12 90

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “65 % tiġieġ”, jew preżentati mod ieħor

32,5 €/100 kg/net (16)

0207 13

– –  Qatgħat u ġewwieni, friski jew imkessħin

 

 

 

– – –  Qatgħat

 

 

0207 13 10

– – – –  Bla għadam

102,4 €/100 kg/net (16)

 

– – – –  Bl-għadam

 

 

0207 13 20

– – – – –  Nofsijiet jew kwarti

35,8 €/100 kg/net (16)

0207 13 30

– – – – –  Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 13 40

– – – – –  Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 13 50

– – – – –  Isdra u qatgħat tagħhom

60,2 €/100 kg/net (16)

0207 13 60

– – – – –  Saqajn u qatgħat tagħhom

46,3 €/100 kg/net (16)

0207 13 70

– – – – –  Oħrajn

100,8 €/100 kg/net (16)

 

– – –  Ġewwieni

 

 

0207 13 91

– – – –  Fwied

6,4

0207 13 99

– – – –  Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Qatgħat u ġewwieni, friżati

 

 

 

– – –  Qatgħat

 

 

0207 14 10

– – – –  Bla għadam

102,4 €/100 kg/net (16)

 

– – – –  Bl-għadam

 

 

0207 14 20

– – – – –  Nofsijiet jew kwarti

35,8 €/100 kg/net (16)

0207 14 30

– – – – –  Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 14 40

– – – – –  Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 14 50

– – – – –  Isdra u qatgħat tagħhom

60,2 €/100 kg/net (16)

0207 14 60

– – – – –  Saqajn u qatgħat tagħhom

46,3 €/100 kg/net (16)

0207 14 70

– – – – –  Oħrajn

100,8 €/100 kg/net (16)

 

– – –  Ġewwieni

 

 

0207 14 91

– – – –  Fwied

6,4

0207 14 99

– – – –  Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

 

–  Tad-dundjani

 

 

0207 24

– –  Mhux imqattgħin f’biċċiet, friski jew imkessħin

 

 

0207 24 10

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “80 % dundjani”

34 €/100 kg/net (16)

0207 24 90

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “73 % dundjani”, jew preżentati mod ieħor

37,3 €/100 kg/net (16)

0207 25

– –  Mhux imqattgħin f’biċċiet, friżati

 

 

0207 25 10

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “80 % dundjani”

34 €/100 kg/net (16)

0207 25 90

– – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “73 % dundjani”, jew preżentati mod ieħor

37,3 €/100 kg/net (16)

0207 26

– –  Qatgħat u ġewwieni, friski jew imkessħin

 

 

 

– – –  Qatgħat

 

 

0207 26 10

– – – –  Bla għadam

85,1 €/100 kg/net (16)

 

– – – –  Bl-għadam

 

 

0207 26 20

– – – – –  Nofsijiet jew kwarti

41 €/100 kg/net (16)

0207 26 30

– – – – –  Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 26 40

– – – – –  Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 26 50

– – – – –  Isdra u qatgħat tagħhom

67,9 €/100 kg/net (16)

 

– – – – –  Saqajn u qatgħat tagħhom

 

 

0207 26 60

– – – – – –  Koxox u qatgħat tal-koxox

25,5 €/100 kg/net (16)

0207 26 70

– – – – – –  Oħrajn

46 €/100 kg/net (16)

0207 26 80

– – – – –  Oħrajn

83 €/100 kg/net (16)

 

– – –  Ġewwieni

 

 

0207 26 91

– – – –  Fwied

6,4

0207 26 99

– – – –  Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Qatgħat u ġewwieni, friżati

 

 

 

– – –  Qatgħat

 

 

0207 27 10

– – – –  Bla għadam

85,1 €/100 kg/net (16)

 

– – – –  Bl-għadam

 

 

0207 27 20

– – – – –  Nofsijiet jew kwarti

41 €/100 kg/net (16)

0207 27 30

– – – – –  Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 27 40

– – – – –  Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 27 50

– – – – –  Isdra u qatgħat tagħhom

67,9 €/100 kg/net (16)

 

– – – – –  Saqajn u qatgħat tagħhom

 

 

0207 27 60

– – – – – –  Koxox u qatgħat tagħhom

25,5 €/100 kg/net (16)

0207 27 70

– – – – – –  Oħrajn

46 €/100 kg/net (16)

0207 27 80

– – – – –  Oħrajn

83 €/100 kg/net (16)

 

– – –  Ġewwieni

 

 

0207 27 91

– – – –  Fwied

6,4

0207 27 99

– – – –  Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

 

–  Tal-papri, wiżż jew farawni

 

 

0207 32

– –  Mhux imqattgħin f’biċċiet, friski jew imkessħin

 

 

 

– – –  Tal-papri

 

 

0207 32 11

– – – –  Imnittfa, svinati, imnaddfa mill-imsaren imma mhux imsewwija, bl-irjus u bis-saqajn, magħrufa bħala “85 % papri”

38 €/100 kg/net

0207 32 15

– – – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “70 % papri”

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

– – – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “63 % papri”, jew preżentati mod ieħor

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  Tal-wiżż

 

 

0207 32 51

– – – –  Imnittfa, svinati, mhux imsewwija, bl-irjus u bis-saqajn, magħrufa bħala “82 % wiżż”

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

– – – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn, bil-qlub u l-qnieżaħ jew mingħajrhom, magħrufa bħala “75 % wiżż”, jew preżentati mod ieħor

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

– – –  Tal-farawni

49,3 €/100 kg/net

0207 33

– –  Mhux imqattgħin f’biċċiet, friżati

 

 

 

– – –  Tal-papri

 

 

0207 33 11

– – – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “70 % papri”

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

– – – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “63 % papri”, jew preżentati mod ieħor

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  Tal-wiżż

 

 

0207 33 51

– – – –  Imnittfa, svinati, mhux imsewwija, bl-irjus u bis-saqajn, magħrufa bħala “82 % wiżż”

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

– – – –  Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn, bil-qlub u l-qnieżaħ jew mingħajrhom, magħrufa bħala “75 % wiżż”, jew preżentati mod ieħor

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

– – –  Tal-farawni

49,3 €/100 kg/net

0207 34

– –  Fwied bix-xaħam, frisk jew imkessaħ

 

 

0207 34 10

– – –  Tal-wiżż

B’xejn

0207 34 90

– – –  Tal-papri

B’xejn

0207 35

– –  Oħrajn, friski jew imkessħin

 

 

 

– – –  Qatgħat

 

 

 

– – – –  Bla għadam

 

 

0207 35 11

– – – – –  Tal-wiżż

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

– – – – –  Tal-papri jew tal-farawni

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Bl-għadam

 

 

 

– – – – –  Nofsijiet jew kwarti

 

 

0207 35 21

– – – – – –  Tal-papri

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

– – – – – –  Tal-wiżż

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

– – – – – –  Tal-farawni

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

– – – – –  Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

– – – – –  Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  Isdra u qatgħat tagħhom

 

 

0207 35 51

– – – – – –  Tal-wiżż

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

– – – – – –  Tal-papri jew tal-farawni

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  Saqajn u qatgħat tagħhom

 

 

0207 35 61

– – – – – –  Tal-wiżż

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

– – – – – –  Tal-papri jew tal-farawni

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

– – – – –  Palito’ tal-wiżż jew tal-papri

66 €/100 kg/net

0207 35 79

– – – – –  Oħrajn

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Ġewwieni

 

 

0207 35 91

– – – –  Fwied, mhux fwied bix-xaħam

6,4

0207 35 99

– – – –  Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

0207 36

– –  Oħrajn, friżati

 

 

 

– – –  Qatgħat

 

 

 

– – – –  Bla għadam

 

 

0207 36 11

– – – – –  Tal-wiżż

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

– – – – –  Tal-papri jew tal-farawni

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Bl-għadam

 

 

 

– – – – –  Nofsijiet jew kwarti

 

 

0207 36 21

– – – – – –  Tal-papri

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

– – – – – –  Tal-wiżż

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

– – – – – –  Tal-farawni

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

– – – – –  Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

– – – – –  Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  Isdra u qatgħat tagħhom

 

 

0207 36 51

– – – – – –  Tal-wiżż

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

– – – – – –  Tal-papri jew tal-farawni

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  Saqajn u qatgħat tagħhom

 

 

0207 36 61

– – – – – –  Tal-wiżż

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

– – – – – –  Tal-papri jew tal-farawni

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

– – – – –  Palitò’ tal-wiżż jew tal-papri

66 €/100 kg/net

0207 36 79

– – – – –  Oħrajn

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Ġewwieni

 

 

 

– – – –  Fwied

 

 

0207 36 81

– – – – –  Fwied bix-xaħam, tal-wiżż

B’xejn

0207 36 85

– – – – –  Fwied bix-xaħam, tal-papri

B’xejn

0207 36 89

– – – – –  Oħrajn

6,4

0207 36 90

– – – –  Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

0208

Laħam u ġewwieni li jittiekel oħrajn, frisk, imkessaħ jew friżat

 

 

0208 10

–  Tal-fenek jew tal-liebru

 

 

 

– –  Ta’ fenek domestiku

 

 

0208 10 11

– – –  Frisk jew imkessaħ

6,4

0208 10 19

– – –  Friżat

6,4

0208 10 90

– –  Oħrajn

B’xejn

0208 30 00

–  Ta’ primati

9

0208 40

–  Ta’ balieni, dniefel u foċeni (mammiferi ta’ l-ordni Cetacea); ta’ lamantini u dugongi (mammiferi ta’ l-ordni Sirenia)

 

 

0208 40 10

– –  Laħam tal-balieni

6,4

0208 40 90

– –  Oħrajn

9

0208 50 00

–  Ta’ rettili (inklużi sriep u fkieren)

9

0208 90

–  Oħrajn

 

 

0208 90 10

– –  Ta’ ħamiem domestiku

6,4

 

– –  Ta’ kaċċa, ħlief fniek jew liebri

 

 

0208 90 20

– – –  Tas-summien

B’xejn

0208 90 40

– – –  Oħrajn

B’xejn

0208 90 55

– –  Laħam tal-foki

6,4

0208 90 60

– –  Tar-renni

9

0208 90 70

– –  Saqajn taż-żrinġijiet

6,4

0208 90 95

– –  Oħrajn

9

0209 00

Xaħam tal-majjal, mingħajr ebda dgħif, u xaħam tat-tjur, mhux maħdum jew estratt mod ieħor, frisk, imkessaħ, friżat, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat

 

 

 

–  Xaħam ta’ taħt il-ġilda tal-majjal

 

 

0209 00 11

– –  Frisk, imkessaħ, friżat, immellaħ jew fis-salmura

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

– –  Imnixxef jew affumikat

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

–  Xaħam tal-majjal, ħlief dak tas-subtitlu 0209 00 11 jew 0209 00 19

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

–  Xaħam tat-tjur

41,5 €/100 kg/net

0210

Laħam u ġewwieni li jittiekel, immellaħ, imnixxef jew affumikat; dqiq u pasti mill-laħam u mill-ġewwieni li jittieklu

 

 

 

–  Laħam tal-majjal

 

 

0210 11

– –  Ġarretti, spalel u qatgħat tagħhom, bil-għadma

 

 

 

– – –  Ta’ majjal domestiku

 

 

 

– – – –  Immellħin jew fis-salmura

 

 

0210 11 11

– – – – –  Ġarretti u qatgħat tagħhom

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  Spalel u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  Imnixxfin jew affumikati

 

 

0210 11 31

– – – – –  Ġarretti u qatgħat tagħhom

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  Spalel u qatgħat tagħhom

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  Oħrajn

15,4

0210 12

– –  Żquq (streaky) u qatgħat tagħhom

 

 

 

– – –  Ta’ majjal domestiku

 

 

0210 12 11

– – – –  Immellħin jew fis-salmura

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  Imnixxfin jew affumikati

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  Oħrajn

15,4

0210 19

– –  Oħrajn

 

 

 

– – –  Ta’ majjal domestiku

 

 

 

– – – –  Immellħin jew fis-salmura

 

 

0210 19 10

– – – – –  Ġnub jew ħxuniet tal-bejken

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  Ġnub tliet-kwarti jew biċċiet tan-nofs

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  Truf ta’ quddiem u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  Flettijiet u qatgħat tagħhom

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  Oħrajn

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  Imnixxfin jew affumikati

 

 

0210 19 60

– – – – –  Truf ta’ quddiem u qatgħat tagħhom

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  Flettijiet u qatgħat tagħhom

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  Oħrajn

 

 

0210 19 81

– – – – – –  Bla għadam

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  Oħrajn

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  Oħrajn

15,4

0210 20

–  Laħam ta’ annimali ta’ l-ifrat

 

 

0210 20 10

– –  Bl-għadam

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  Bla għadam

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  Oħrajn, inklużi dqiq u pasti mill-laħam jew mill-ġewwieni li jittieklu

 

 

0210 91 00

– –  Ta’ primati

15,4

0210 92 00

– –  Ta’ balieni, dniefel u foċeni (mammiferi ta’ l-ordni Cetacea); ta’ lamantini u dugongi (mammiferi ta’ l-ordni Sirenia)

15,4

0210 93 00

– –  Ta’ rettili (inklużi sriep u fkieren)

15,4

0210 99

– –  Oħrajn

 

 

 

– – –  Laħam

 

 

0210 99 10

– – – –  Taż-żwiemel, immellaħ, fis-salmura jew imnixxef

6,4

 

– – – –  Tan-ngħaġ u tal-mogħoż

 

 

0210 99 21

– – – – –  Bil-għadam

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  Bla għadam

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  Tar-renni

15,4

0210 99 39

– – – –  Oħrajn

15,4

 

– – –  Ġewwieni

 

 

 

– – – –  Ta’ majjal domestiku

 

 

0210 99 41

– – – – –  Fwied

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  Oħrajn

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Ta’ annimali ta’ l-ifrat

 

 

0210 99 51

– – – – –  Falda ħoxna u falda rqiqa

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  Oħrajn

12,8

0210 99 60

– – – –  Tan-ngħaġ u tal-mogħoż

15,4

 

– – – –  Oħrajn

 

 

 

– – – – –  Fwied tat-tjur

 

 

0210 99 71

– – – – – –  Fwied bix-xaħam ta’ wiżż u papri, immellaħ jew fis-salmura

B’xejn

0210 99 79

– – – – – –  Oħrajn

6,4

0210 99 80

– – – – –  Oħrajn

15,4

0210 99 90

– – –  Dqiq u pasti mill-laħam u mill-ġewwieni li jittieklu

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

KAPITLU 3

ĦUT U KRUSTAĊJI, MOLLUSKI U INVERTEBRATI AKKWATIĊI OĦRAJN

Noti

1.

Dan il-kapitlu ma jkoprix:

(a)

mammiferi ta’ titlu 0106;

(b)

laħam ta’ mammiferi ta’ titlu 0106 (titlu 0208 jew 0210);

(ċ)

ħut (inklużi fwied u bajd tagħhom) jew krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, mejtin u mhux tajbin u adattati għall-konsum uman minħabba jew l-ispeċi tagħhom inkella l-kondizzjoni tagħhom (Kapitlu 5); dqiqijiet jew pasti jew gerbub ta’ ħut jew ta’ krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, mhux tajbin għall-konsum uman (titlu 2301); jew

(d)

kavjar jew sostituti tal-kavjar magħmulin minn bajd tal-ħut (titlu 1604).

2.

F’dan il-kapitlu, it-terminu “gerbub” ifisser prodotti mgħaqqdin flimkien direttament b’kompressjoni jew biż-żieda ta’ kwantità żgħira ta’ materjal li jgħaqqad.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Rata konvenzjonali ta’ dazju (%)

Unità Supplimentari

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Ħut ħaj

 

 

0301 10

–  Ħut ornamentali

 

 

0301 10 10

– –  Ħut ta’ I-ilma ħelu

B’xejn

0301 10 90

– –  Ħut ta’ I-ilma mielaħ

7,5

 

–  Ħut ieħor ħaj

 

 

0301 91

– –  Trot (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  Ta’ l-ispeċi Oncorhynchus apache jew Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  Oħrajn

12

0301 92 00

– –  Sallur (Anguilla spp.)

B’xejn

0301 93 00

– –  Karpjun

8

0301 94 00

– –  Tonn tax-xewka kaħla (Thunnus thynnus)

16

0301 95 00

– –  Tonn tax-xewka kaħla min-nofsinhar (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  Oħrajn

 

 

 

– – –  Ħut ta’ I-ilma ħelu

 

 

0301 99 11

– – – –  Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun ta’ l-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

0301 99 19

– – – –  Oħrajn

8

0301 99 80

– – –  Ħut ta’ I-ilma mielaħ

16

0302

Ħut, frisk jew imkessaħ, ħlief qatgħat ta’ ħut u laħam ieħor tal-ħut ta’ titlu 0304

 

 

 

–  Salmonidae, ħlief fwied u bajd

 

 

0302 11

– –  Trot (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  Ta’ l-ispeċi Oncorhynchus apache jew Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  Ta’ l-ispeċi Oncorhynchus mykiss, bl-irjus u l-garġi, msewwija, jiżnu aktar minn 1,2 kg kull waħda, jew bla rjus, bil-garġi mneħħija u msewwijin, jiżnu aktar minn 1 kg kull waħda

12

0302 11 80

– – –  Oħrajn

12

0302 12 00

– –  Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun ta’ l-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  Oħrajn

8

 

–  Ħut ċatt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae u Citharidae), ħlief fwied u bajd

 

 

0302 21

– –  Ħalibatt (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  Ħalibatt miż-żgħir jew tal-Grenlanda (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Ħalibatt ta’ l-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Ħalibatt tal-Paċifiku (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  Barbun (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  Lingwata (Solea spp.)

15

0302 29

– –  Oħrajn

 

 

0302 29 10

– – –  Megrim (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 90

– – –  Oħrajn

15

 

–  Tonn (tal-ġeneru Thunnus), Skipjack jew Bonito żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), ħlief fwied u bajd

 

 

0302 31

– –  Alonga jew tonn tax-xewk twil (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta' titlu 1604 (19)

22 (20)  (16)

0302 31 90

– – –  Oħrajn

22 (16)

0302 32

– –  Tonn tax-xewk safrani (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (19)

22 (20)  (16)

0302 32 90

– – –  Oħrajn

22 (16)

0302 33

– –  Skipjack jew bonito żaqqu rrigata

 

 

0302 33 10

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (19)

22 (20)  (16)

0302 33 90

– – –  Oħrajn

22 (16)

0302 34

– –  Tonn għajnejh kbar (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (19)

22 (20)  (16)

0302 34 90

– – –  Oħrajn

22 (16)

0302 35

– –  Tonn tax-xewka kaħla (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (19)

22 (20)  (16)

0302 35 90

– – –  Oħrajn

22 (16)

0302 36

– –  Tonn tax-xewka kaħla min-nofsinhar (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (19)

22 (20)  (16)

0302 36 90

– – –  Oħrajn

22 (16)

0302 39

– –  Oħrajn

 

 

0302 39 10

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (19)

22 (20)  (16)

0302 39 90

– – –  Oħrajn

22 (16)

0302 40 00

–  Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), ħlief fwied u bajd

 (21)

0302 50

–  Merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), ħlief fwied u bajd

 

 

0302 50 10

– –  Ta’ l-ispeċi Gadus morhua

12

0302 50 90

– –  Oħrajn

12

 

–  Ħut ieħor, ħlief fwied u bajd

 

 

0302 61

– –  Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), aringi żgħar (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – –  Sardin ta’ l-ispeċi Sardina pilchardus

23

0302 61 30

– – –  Sardin tal-ġeneru Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

– – –  Aringi żgħar (Sprattus sprattus)

 (22)

0302 62 00

– –  Bakkaljaw miż-żgħir (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

– –  Merlangu (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

– –  Kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (23)

0302 65

– –  Klieb il-baħar u tawri oħrajn

 

 

0302 65 20

– – –  Klieb il-baħar ta’ l-ispeċi Squalus acanthias

6

0302 65 50

– – –  Klieb il-baħar ta’ l-ispeċi Scyliorhinus spp.

6

0302 65 90

– – –  Oħrajn

8

0302 66 00

– –  Sallur (Abguilla spp.)

B’xejn

0302 67 00

– –  Pixxispad (Xiphias gladius)

15

0302 68 00

– –  Ħuta tas-sinna (Dissostichus spp.)

15

0302 69

– –  Oħrajn

 

 

 

– – –  Ħut ta’ l-ilma ħelu

 

 

0302 69 11

– – – –  Karpjun

8

0302 69 19

– – – –  Oħrajn

8

 

– – –  Ħut ta’ l-ilma mielaħ

 

 

 

– – – –  Ħut tal-ġeneru Euthynnus, ħlief skipjack jew bonito żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) imsemmi f’subtitlu 0302 33

 

 

0302 69 21

– – – – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (19)

22 (20)  (16)

0302 69 25

– – – – –  Oħrajn

22 (16)

 

– – – –  Ħut aħmar (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – –  Ta’ l-ispeċi Sebastes marinus

7,5

0302 69 33

– – – – –  Oħrajn

7,5

0302 69 35

– – – –  Ħut ta’ l-ispeċi Boreogadus saida

12

0302 69 41

– – – –  Merlangu (Merlangus merlangus)

7,5

0302 69 45

– – – –  Molvi (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

– – – –  Pollakkju ta’ l-Alaska (Theragra chalcogramma) u pollakkju komuni (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

– – – –  Inċovi (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

– – – –  Denċi (Dentex dentex spp.) u paġell (Pagellus spp.)

15

 

– – – –  Marlozz (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  Marlozz tal-ġeneru Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – –  Marlozz tal-mantell (marlozz ta’ l-ilma baxx) (Merluccius capensis) u marlozz ta’ ilma fond (Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

– – – – – –  Marlozz ta’ nofsinhar (Merluccius australis)

15

0302 69 68

– – – – – –  Oħrajn

15 (16)

0302 69 69

– – – – –  Marlozz tal-ġeneru Urophycis

15

0302 69 75

– – – –  Rundin (Brama spp.)

15

0302 69 81

– – – –  Petriċa (Lophius spp.)

15

0302 69 85

– – – –  Merlangu ikħal (Micromesistius poutassou jew Gadus poutasou)

7,5

0302 69 86

– – – –  Merlangu ikħal tan-nofsinhar (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 91

– – – –  Sawrell (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

– – – –  Genypterus blacodes

7,5

0302 69 94

– – – –  Spnott (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

– – – –  Awrat (Sparus aurata)

15

0302 69 99

– – – –  Oħrajn

15

0302 70 00

–  Fwied u bajd

10

0303

Ħut, friżat, ħlief qatgħat ta’ ħut u laħam ieħor tal-ħut ta’ titlu 0304

 

 

 

–  Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), ħlief fwied u bajd

 

 

0303 11 00

– –  Salamun dahru blu ta’ l-Alaska (salamun aħmar) (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

– –  Oħrajn

2

 

–  Salmonidae oħrajn, ħlief fwied u bajd

 

 

0303 21

– –  Trot (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – –  Ta’ l-ispeċi Oncorhynchus apache jew Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 21 20

– – –  Ta’ l-ispeċi Oncorhynchus mykiss, bl-irjus u l-garġi, imsewwija, jiżnu aktar minn 1,2 kg kull waħda, jew bla rjus, bil-garġi mneħħija u msewwijin, jiżnu aktar minn 1 kg kull waħda

12

0303 21 80

– – –  Oħrajn

12

0303 22 00

– –  Salamun ta’ l-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

0303 29 00

– –  Oħrajn

9 (16)

 

–  Ħut ċatt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae u Citharidae), ħlief fwied u bajd

 

 

0303 31

– –  Ħalibatt (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  Ħalibatt miż-żgħir jew tal-Grenlanda (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Ħalibatt ta’ l-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Ħalibatt tal-Paċifiku (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  Barbun tat-tbajja’ (Pleuronectes platesa)

15

0303 33 00

– –  Lingwata (Solea spp.)

7,5

0303 39

– –  Oħrajn

 

 

0303 39 10

– – –  Barbun ta’ l-għajna (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Ħut tal-ġeneru Rhombosolea

7,5

0303 39 70

– – –  Oħrajn

15

 

–  Tonn (tal-ġeneru Thunnus), Skipjack jew bonito żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), ħlief fwied u bajd

 

 

0303 41

– –  Alonga jew tonn tax-xewk twil (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt it-titlu 1604 (19)

 

 

0303 41 11

– – – –  Sħaħ

22 (20)  (16)

0303 41 13

– – – –  Bla garġi u msewwija

22 (20)  (16)

0303 41 19

– – – –  Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”)

22 (20)  (16)

0303 41 90

– – –  Oħrajn

22 (16)

0303 42

– –  Tonn tax-xewk safrani (Thunnus albacares)

 

 

 

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (19)

 

 

 

– – – –  Oħrajn

 

 

0303 42 12

– – – – –  Itqal minn 10 kg kull wieħed

20 (20)  (16)

0303 42 18

– – – – –  Oħrajn

20 (20)  (16)

 

– – – –  Bla garġi u msewwija

 

 

0303 42 32

– – – – –  Itqal minn 10 kg kull wieħed

22 (20)  (16)

0303 42 38

– – – – –  Oħrajn

22 (20)  (16)

 

– – – –  Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”)

 

 

0303 42 52

– – – – –  Itqal minn 10 kg kull wieħed

22 (20)  (16)

0303 42 58

– – – – –  Oħrajn

22 (20)  (16)

0303 42 90

– – –  Oħrajn

22 (16)

0303 43

– –  Skipjack jew bonito żaqqu rrigata

 

 

 

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (19)

 

 

0303 43 11

– – – –  Sħaħ

22 (20)  (16)

0303 43 13

– – – –  Bla garġi u msewwija

22 (20)  (16)

0303 43 19

– – – –  Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”)

22 (20)  (16)

0303 43 90

– – –  Oħrajn

22 (16)

0303 44

– –  Tonn għajnejh kbar (Thunnus obesus)

 

 

 

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (19)

 

 

0303 44 11

– – – –  Sħaħ

22 (20)  (16)

0303 44 13

– – – –  Bla garġi u msewwija

22 (20)  (16)

0303 44 19

– – – –  Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”)

22 (20)  (16)

0303 44 90

– – –  Oħrajn

22 (16)

0303 45

– –  Tonn tax-xewka kaħla (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (19)

 

 

0303 45 11

– – – –  Sħaħ

22 (20)  (16)

0303 45 13

– – – –  Bla garġi u msewwija

22 (20)  (16)

0303 45 19

– – – –  Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”)

22 (20)  (16)

0303 45 90

– – –  Oħrajn

22 (16)

0303 46

– –  Tonn tax-xewka kaħla min-nofsinhar (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (19)

 

 

0303 46 11

– – – –  Sħaħ

22 (20)  (16)

0303 46 13

– – – –  Bla garġi u msewwija

22 (20)  (16)

0303 46 19

– – – –  Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”)

22 (20)  (16)

0303 46 90

– – –  Oħrajn

22 (16)

0303 49

– –  Oħrajn

 

 

 

– – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (19)

 

 

0303 49 31

– – – –  Sħaħ

22 (20)  (16)

0303 49 33

– – – –  Bla garġi u msewwija

22 (20)  (16)

0303 49 39

– – – –  Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”)

22 (20)  (16)

0303 49 80

– – –  Oħrajn

22 (16)

 

–  Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) u merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), ħlief fwied u bajd fl-ovarju tal-ħut

 

 

0303 51 00

– –  Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (21)

0303 52

– –  Merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – –  Ta’ l-ispeċi Gadus morhua

12

0303 52 30

– – –  Ta’ l-ispeċi Gadus ogac

12

0303 52 90

– – –  Ta’ l-ispeċi Gadus magrocephalus

12

 

–  Pixxispad (Xiphias gladius) u ħut tas-sinna (Dissostichus spp.), ħlief fwied u bajd fl-ovarju tal-ħut

 

 

0303 61 00

– –  Pixxispad (Xiphias gladius)

7,5

0303 62 00

– –  Ħut tas-sinna (Dissostichus spp.)

15

 

–  Ħut ieħor, ħlief fwied u bajd

 

 

0303 71

– –  Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), aringi żgħar (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – –  Sardin ta’ l-ispeċi Sardina pilchardus

23

0303 71 30

– – –  Sardin tal-ġeneru Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

15

0303 71 80

– – –  Aringi żgħar (Sprattus sprattus)

 (22)

0303 72 00

– –  Bakkaljaw miż-żgħir (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

– –  Merlangu (Pollachius virens)

7,5

0303 74

– –  Kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – –  Ta’ l-ispeċi Scomber scombrus jew scomber japonicus

 (23)

0303 74 90

– – –  Ta’ l-ispeċi Scomber australasicus

15

0303 75

– –  Klieb il-baħar u tawri oħrajn

 

 

0303 75 20

– – –  Klieb il-baħar ta’ l-ispeċi Squalus acanthias

6

0303 75 50

– – –  Klieb il-baħar ta’ l-ispeċi Scyliorhinus spp.

6

0303 75 90

– – –  Oħrajn

8

0303 76 00

– –  Sallur (Anguilla spp.)

B’xejn

0303 77 00

– –  Spnott (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus puntatus)

15

0303 78

– –  Marlozz (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Marlozz tal-ġeneru Merluccius

 

 

0303 78 11

– – – –  Marlozz tal-mantell (marlozz ta’ l-ilma baxx) (Merluccius capensis) u marlozz ta’ ilma fond (Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

– – – –  Marlozz Arġentin (marlozz ta’ l-Atlantiku tal-Lbiċ) (Merluccius hubbsi)

15

0303 78 13

– – – –  Marlozz ta’ nofsinhar (Merluccius australis)

15

0303 78 19

– – – –  Oħrajn

15 (16)

0303 78 90

– – –  Marlozz tal-ġeneru Urophycis

15

0303 79

– –  Oħrajn

 

 

 

– – –  Ħut ta’ l-ilma ħelu

 

 

0303 79 11

– – – –  Karpjun

8

0303 79 19

– – – –  Oħrajn

8

 

– – –  Ħut ta’ l-ilma mielaħ

 

 

 

– – – –  Ħut tal-ġeneru Euthynnus, ħlief skipjack jew bonito żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) imsemmi f’subtitlu 0303 43

 

 

 

– – – – –  Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti ta’ titlu 1604 (19)

 

 

0303 79 21

– – – – – –  Sħaħ

22 (20)  (16)

0303 79 23

– – – – – –  Bla garġi u msewwija

22 (20)  (16)

0303 79 29

– – – – – –  Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”)

22 (20)  (16)

0303 79 31

– – – – –  Oħrajn

22 (16)

 

– – – –  Ħut aħmar (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – –  Ta’ l-ispeċi Sebastes marinus

7,5

0303 79 37

– – – – –  Oħrajn

7,5

0303 79 41

– – – –  Ħut ta’ l-ispeċi Boreogadus saida

12

0303 79 45

– – – –  Merlangu (Merlangus merlangus)

7,5

0303 79 51

– – – –  Molvi (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

– – – –  Pollakkju ta’ l-Alaska (Theragra chalcogramma) u Pollakkju komuni (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

– – – –  Ħut ta’ l-ispeċi Orcynopsis unicolor

 (24)

0303 79 65

– – – –  Inċovi (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

– – – –  Denċi (Dentex dentex spp.) u Paġell (Pagellus spp.)

15

0303 79 75

– – – –  Rundin (Brama spp.)

15

0303 79 81

– – – –  Petriċa (Lophius spp.)

15

0303 79 83

– – – –  Merlangu ikħal (Micromesistius poutassou jew Gadus poutasou)

7,5

0303 79 85

– – – –  Merlangu ikħal tan-nofsinhar (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 91

– – – –  Sawrell (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

– – – –  Grenadier ikħal (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 79 93

– – – –  Genypterus blacodes

7,5

0303 79 94

– – – –  Ħut ta’ l-ispeċi Pelotreis flavilatus jew Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 79 98

– – – –  Oħrajn

15

0303 80

–  Fwied u bajd

 

 

0303 80 10

– –  Bajd iebes u artab għall-manifattura ta’ aċidu deossiribonuklejku jew sulfat tal-protamina (19)

B’xejn

0303 80 90

– –  Oħrajn

10

0304

Qatgħat ta’ ħut u laħam ieħor tal-ħut (kapuljat jew mhuwiex), frisk, imkessaħ jew friżat

 

 

 

–  Frisk jew imkessaħ

 

 

0304 11

– –  Pixxispad (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – –  Qatgħat

18

0304 11 90

– – –  Laħam tal-ħut ieħor (kapuljat jew mhuwiex)

15

0304 12

– –  Ħut tas-sinna (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – –  Qatgħat

18

0304 12 90

– – –  Laħam tal-ħut ieħor (kapuljat jew mhuwiex)

15

0304 19

– –  Oħrajn

 

 

 

– – –  Qatgħat

 

 

 

– – – –  Ta’ ħut ta’ l-ilma ħelu

 

 

0304 19 13

– – – – –  Ta’ salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun ta’ l-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

 

– – – – –  Ta’ trot ta’ l-ispeċi Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita u Oncorhynchus gilae

 

 

0304 19 15

– – – – – –  Ta’ l-ispeċi Oncorhynchus mykiss jiżnu aktar minn 400g kull waħda

12

0304 19 17

– – – – – –  Oħrajn

12

0304 19 19

– – – – –  Ta’ ħut ta’ l-ilma ħelu ieħor

9

 

– – – –  Oħrajn

 

 

0304 19 31

– – – – –  Ta’ merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) u ta’ ħut ta’ l-ispeċi Boreogadus saida

18

0304 19 33

– – – – –  Ta’ merlangu (Pollachius virens)

18

0304 19 35

– – – – –  Ta’ ħut aħmar (Sebastes spp.)

18

0304 19 39

– – – – –  Oħrajn

18

 

– – –  Laħam ieħor tal-ħut (kapuljat jew mhuwiex)

 

 

0304 19 91

– – – –  Ta’ ħut ta’ l-ilma ħelu

8

 

– – – –  Oħrajn

 

 

0304 19 97

– – – – –  Ġwienaħ ta’ l-aringi

 (21)

0304 19 99

– – – – –  Oħrajn

15 (16)

 

–  Qatgħat friżati

 

 

0304 21 00

– –  Pixxispad (Xiphias gladius)

7,5

0304 22 00

– –  Ħut tas-sinna (Dissostichus spp.)

15

0304 29

– –  Oħrajn

 

 

 

– – –  Ta’ ħut ta’ l-ilma ħelu

 

 

0304 29 13

– – – –  Ta’ salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun ta’ l-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

 

– – – –  Ta’ trot ta’ l-ispeċi Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita u Oncorhynchus gilae

 

 

0304 29 15

– – – – –  Ta’ l-ispeċi Oncorhynchus mykiss jiżnu aktar minn 400g kull waħda

12

0304 29 17

– – – – –  Oħrajn

12

0304 29 19

– – – –  Ta’ ħut ieħor ta’ l-ilma ħelu

9

 

– – –  Oħrajn

 

 

 

– – – –  Ta’ merluzz (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) u ta’ ħut ta’ l-ispeċi Boreogadus saida

 

 

0304 29 21

– – – – –  Ta’ merluzz ta’ l-ispeċi Gadus macrocephalus

7,5

0304 29 29

– – – – –  Oħrajn

7,5

0304 29 31

– – – –  Ta’ merlangu (Pollachius virens)

7,5

0304 29 33

– – – –  Ta’ bakkaljaw miż-żgħir (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

– – – –  Ta’ ħut aħmar (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – –  Ta’ l-ispeċi Sebastes marinus

7,5

0304 29 39

– – – – –  Oħrajn

7,5

0304 29 41

– – – –  Ta’ merlangu (Merlangus merlangus)

7,5

0304 29 43

– – – –  Ta’ molvi (Molva spp.)

7,5

0304 29 45

– – – –  Ta’ tonn (tal-ġeneru Thunnus) u ta’ ħut tal-ġeneru Euthynnus

18

 

– – – –  Ta’ kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) u ta’ ħut ta’ l-ispeċi Orcynopsis unicolor

 

 

0304 29 51

– – – – –  Ta’ kavalli ta’ l-ispeċi Scomber australasicus

15

0304 29 53

– – – – –  Oħrajn

15

 

– – – –  Ta’ marlozz (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  Ta’ marlozz tal-ġeneru Merluccius

 

 

0304 29 55

– – – – – –  Ta’ marlozz tal-mantell (marlozz ta’ l-ilma baxx) (Merluccius capensis) u ta’ marlozz ta’ l- ilma fond (marlozz tal-mantell ta’ l-ilma fond) (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 29 56

– – – – – –  Ta’ marlozz Arġentin (marlozz ta’ l-Atlantiku tal-Lbiċ) (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 29 58

– – – – – –  Oħrajn

6,1

0304 29 59

– – – – –  Ta’ marlozz tal-ġeneru Urophycis

7,5

 

– – – –  Ta’ klieb il-baħar u tawri oħrajn

 

 

0304 29 61

– – – – –  Ta’ klieb il-baħar (Squalus acanthias u Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 29 69

– – – – –  Ta’ tawri oħrajn

7,5

0304 29 71

– – – –  Ta’ barbun (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 29 73

– – – –  Ta’ barbun ta’ l-għajna (Platichthys flesus)

7,5

0304 29 75

– – – –  Ta’ aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 29 79

– – – –  Ta’ Lepidorhombus spp.

15

0304 29 83

– – – –  Ta’ petriċa (Lophius spp.)

15

0304 29 85

– – – –  Ta’ pollakkju ta’ l-Alaska (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 29 91

– – – –  Ta’ grenadier ikħal (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 29 99

– – – –  Oħrajn

15 (16)

 

–  Oħrajn

 

 

0304 91 00

– –  Pixxispad (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  Ħut tas-sinna (Dissostichus spp.)

7,5

0304 99

– –  Oħrajn

 

 

0304 99 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  Oħrajn

 

 

0304 99 21

– – – –  Ta’ ħut ta’ l-ilma ħelu

8

 

– – – –  Oħrajn

 

 

0304 99 23

– – – – –  Ta’ aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (21)

0304 99 29

– – – – –  Ta’ ħut aħmar (Sebastes spp.)

8

 

– – – – –  Ta’ merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) u ta’ ħut ta’ l-ispeċi Boreogadus saida

 

 

0304 99 31

– – – – – –  Ta’ merluzz ta’ l-ispeċi Gadus macrocephalus

7,5

0304 99 33

– – – – – –  Ta’ merluzz ta’ l-ispeċi Gadus morhua

7,5

0304 99 39

– – – – – –  Oħrajn

7,5

0304 99 41

– – – – –  Ta’ merlangu (Pollachius virens)

7,5

0304 99 45

– – – – –  Ta’ bakkaljaw miż-żgħir (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 99 51

– – – – –  Ta’ marlozz (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0304 99 55

– – – – –  Ta’ Lepidorhombus spp.

15

0304 99 61

– – – – –  Ta’ rundin (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  Ta’ petriċa (Lophius spp.)

7,5

0304 99 71

– – – – –  Ta’ merlangu ikħal (Micromesistius poutassou jew Gadus poutasou)

7,5

0304 99 75

– – – – –  Ta’ pollakkju ta’ l-Alaska (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 99 99

– – – – –  Oħrajn

7,5

0305

Ħut, imnixxef, immellaħ jew fis-salmura; ħut affumikat, kemm jekk imsajjar jew le qabel jew waqt il-proċess ta’ affumikar; dqiq; pasti u gerbub ta’ ħut, tajbin għal konsum uman

 

 

0305 10 00

–  Dqiq, pasti u gerbub ta’ ħut, tajbin għal konsum uman

13

0305 20 00

–  Fwied u bajd ta’ ħut, imnixxfin, affumikati, immellħin jew fis-salmura

11

0305 30

–  Qatgħat ta’ ħut, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura, iżda mhux affumikati

 

 

 

– –  Ta’ merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) u ta’ ħut ta’ l-ispeċi Boreogadus saida

 

 

0305 30 11

– – –  Ta’ merluzz ta’ l-ispeċi Gadus macrocephalus

16

0305 30 19

– – –  Oħrajn

20

0305 30 30

– –  Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun ta’ l-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho), immellħin jew fis-salmura

15

0305 30 50

– –  Ħalibatt miż-żgħir jew tal-Grenlanda (Reinhardtius hippoglossoides), immellaħ jew fis-salmura

15

0305 30 90

– –  Oħrajn

16

 

–  Ħut affumikat, inklużi qatgħat

 

 

0305 41 00

– –  Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun ta’ l-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

– –  Oħrajn

 

 

0305 49 10

– – –  Ħalibatt miż-żgħir jew tal-Grenlanda (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Ħalibatt ta’ l-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  Kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

– – –  Trot (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

– – –  Sallur (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

– – –  Oħrajn

14

 

–  Ħut imnixxef, kemm jekk immellaħ jew le iżda mhux affumikat

 

 

0305 51

– –  Merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  Imnixxef, mhux immellaħ

13 (16)

0305 51 90

– – –  Imnixxef, immellaħ

13 (16)

0305 59

– –  Oħrajn

 

 

 

– – –  Ħut ta’ l-ispeċi Boreogadus saida

 

 

0305 59 11

– – – –  Imnixxef, mhux immellaħ

13 (16)

0305 59 19

– – – –  Imnixxef, immellaħ

13 (16)

0305 59 30

– – –  Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

– – –  Inċova (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

– – –  Ħalibatt ta’ l-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

– – –  Oħrajn

12

 

–  Ħut, immellaħ iżda mhux imnixxef jew affumikat u ħut fis-salmura

 

 

0305 61 00

– –  Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  Merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (16)

0305 63 00

– –  Inċova (Engraulis spp.)

10

0305 69

– –  Oħrajn

 

 

0305 69 10

– – –  Ħut ta’ l-ispeċi Boreogadus saida

13 (16)

0305 69 30

– – –  Ħalibatt ta’ l-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun ta’ l-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  Oħrajn

12

0306

Krustaċji, kemm jekk fil-qoxra jew le, ħajjin, friski, imkessħin, friżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; krustaċji, fil-qoxra, imsajrin bl-istim jew mgħollijin fl-ilma, kemm jekk imkessħin jew le, friżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; dqiq, pasti u gerbub ta’ krustaċji, tajbin għal konsum uman

 

 

 

–  Friżati

 

 

0306 11

– –  Awwista tal-blat u awwist oħrajn tal-baħar (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – –  Dnub ta’ l-awwist

12,5

0306 11 90

– – –  Oħrajn

12,5

0306 12

– –  Awwist (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – –  Sħaħ

6

0306 12 90

– – –  Oħrajn

16

0306 13

– –  Gambli u gambli kbar

 

 

0306 13 10

– – –  Tal-familja Pandalidae

12

0306 13 30

– – –  Gambli tal-ġeneru Crangon

18

0306 13 40

– – –  Gambli roża ta’ l-ilma fond (Parapenaeus longirostris)

12

0306 13 50

– – –  Gambli tal-ġeneru Penaeus

12

0306 13 80

– – –  Oħrajn

12

0306 14

– –  Granċi

 

 

0306 14 10

– – –  Granċi ta’ l-ispeċi Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. u Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

– – –  Granċi ta’ l-ispeċi Cancer pagurus

7,5

0306 14 90

– – –  Oħrajn

7,5

0306 19

– –  Oħrajn, inklużi dqiq, pasti u gerbub ta’ krustaċji, tajbin għal konsum uman

 

 

0306 19 10

– – –  Awwist ta’ l-ilma ħelu

7,5

0306 19 30

– – –  Awwist tan-Norveġja (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

– – –  Oħrajn

12

 

–  Mhux friżati

 

 

0306 21 00

– –  Awwista tal-blat u awwist oħrajn tal-baħar (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 22

– –  Awwist (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – –  Ħajjin

8

 

– – –  Oħrajn

 

 

0306 22 91

– – – –  Sħaħ

8

0306 22 99

– – – –  Oħrajn

10

0306 23

– –  Gambli u gambli kbar

 

 

0306 23 10

– – –  Tal-familja Pandalidae

12

 

– – –  Gambli tal-ġeneru Crangon

 

 

0306 23 31

– – – –  Friski, imkessħin jew imsajrin bl-istim jew bit-tgħollija fl-ilma

18

0306 23 39

– – – –  Oħrajn

18

0306 23 90

– – –  Oħrajn

12

0306 24

– –  Granċi

 

 

0306 24 30

– – –  Granċi ta’ l-ispeċi Cancer pagurus

7,5

0306 24 80

– – –  Oħrajn

7,5

0306 29

– –  Oħrajn, inklużi dqiq, pasti u gerbub ta’ krustaċji, tajbin għal konsum uman

 

 

0306 29 10

– – –  Awwist ta’ l-ilma ħelu

7,5

0306 29 30

– – –  Awwist tan-Norveġja (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

– – –  Oħrajn

12

0307

Molluski, kemm jekk fil-qoxra jew le, ħajjin, friski, imkessħin, friżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; invertebrati akwatiċi għajr krustaċji u molluski, ħajjin, friski, imkessħin, friżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; dqiq, pasti u gerbub ta’ invertebrati akwatiċi għajr krustaċji, tajbin għal konsum uman

 

 

0307 10

–  Gajdri

 

 

0307 10 10

– –  Gajdri ċatti (tal-ġeneru Ostrea), ħajjin u jiżnu (bil-qoxra b’kollox) mhux aktar minn 40g kull waħda

B’xejn

0307 10 90

– –  Oħrajn

9

 

–  “Scallops” (mxat, tip ta’ molluski bivalvi), li jinkludu mriewaħ, tal-ġeneru Pecten, Chlamys jew Placopecten

 

 

0307 21 00

– –  Ħajjin, friski jew imkessħin

8

0307 29

– –  Oħrajn

 

 

0307 29 10

– – –  Pellegrini (Coquilles St Jacques) (Pecten maximus), friżati

8

0307 29 90

– – –  Oħrajn

8

 

–  “Mussels” (mitili, tip ta’ molluski bivalvi) (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– –  Ħajjin, friski jew imkessħin

 

 

0307 31 10

– – –  Mytilus spp.

10