Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1020(01)

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Ottubru 2015 li twaqqaf il-Grupp ta’ Esperti dwar l-Iffalsifikar tal-Muniti dwar il-politika tal-Kummissjoni u r-Regolamenti li jirrigwardaw il-protezzjoni tal-muniti tal-euro kontra l-iffalsifikar

OJ C 347, 20.10.2015, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

20.10.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 347/4


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-19 ta’ Ottubru 2015

li twaqqaf il-Grupp ta’ Esperti dwar l-Iffalsifikar tal-Muniti dwar il-politika tal-Kummissjoni u r-Regolamenti li jirrigwardaw il-protezzjoni tal-muniti tal-euro kontra l-iffalsifikar

(2015/C 347/05)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/512 (1) tipprovdi li d-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji (iktar 'il quddiem id-“Direttorat Ġenerali”) hu responsabbli għall-kompiti relatati għat-tħejjija tal-inizjattivi leġiżlattivi u regolatorji tal-Kummissjoni bl-objettiv tal-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar, u ta’ appoġġ f’dan il-qasam permezz ta’ taħriġ u assistenza teknika. Bil-ħsieb li tikkoordina l-azzjonijiet meħtieġa għall-ħarsien tal-muniti tal-euro mill-iffalsifikar, il-Kummissjoni teħtieġ li titlob l-għarfien espert ta’ speċjalisti f’korp konsultattiv (2).

(2)

Għaldaqstant huwa f’loku li jitwaqqaf grupp ta’ esperti fil-qasam tal-protezzjoni tal-muniti tal-euro kontra l-iffalsifikar, u li jiġu definiti l-kompiti u l-istruttura tiegħu.

(3)

Il-grupp għandu jassisti lill-Kummissjoni fit-tħejjija tal-leġislazzjoni jew fid-definizzjoni tal-politika u biex jipprovdi għarfien espert waqt li jkun qed jipprepara miżuri implimentattivi fir-rigward tal-protezzjoni tal-muniti tal-euro kontra l-iffalsifikar. Il-grupp għandu wkoll jistabbilixxi kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet pubbliċi involuti fil-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar.

(4)

Il-grupp għandu jkun magħmul minn esperti mill-awtoritajiet tal-Istati Membri, il-Bank Ċentrali Ewropew (“BĊE”) u tal-Europol.

(5)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli dwar l-iżvelar tal-informazzjoni minn membri tal-grupp.

(6)

Id-dejta personali għandha tiġi pproċessata skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 (3) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Huwa xieraq li jiġi stipulat perjodu għall-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni. Il-Kummissjoni se tikkunsidra fi żmien propizju, kemm hu xieraq li tingħata estensjoni,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Suġġett

Il-Grupp tal-Esperti tal-Kummissjoni dwar il-Falsifikazzjoni tal-Muniti (minn hawn 'il quddiem CCEG), huwa b’dan stabbilit.

Artikolu 2

Kompitu

Ix-xogħol tas-CCEG għandu jkun:

(a)

sabiex jassisti lill-Kummissjoni fil-preparazzjoni ta’ proposti leġiżlattivi jew atti delegati jew inizjattivi ta’ politika għall-protezzjoni tal-muniti tal-euro kontra l-iffalsifikar;

(b)

li jistabbilixxi kooperazzjoni bejn il-Kapijiet taċ-Ċentri Nazzjonali ta’ Analiżi tal-Muniti (“CNACs”) stabbilit f’konformità mal-Artikolu 5(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1338/2001 (4), il-Kummissjoni, iċ-Ċentru Tekniku Xjentifiku Ewropew (“ETSC”) (5), il-Bank Ċentrali Ewropew (“BĊE”) u l-Europol f’materji li għandhom x’jaqsmu ma’ inizjattivi u azzjonijiet immirati b’mod effiċjenti għall-istrateġija dwar il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni;

(c)

L-għoti ta’ pariri u għarfien espert lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni, il-programmi u l-politiki tal-Unjoni, b’mod partikolari fir-rigward tar-Regolament (UE) Nru 1210/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6);

(d)

biex jinqasmu l-esperjenzi u jistabbilixxi prattiki tajbin għall-protezzjoni tal-muniti tal-euro kontra l-iffalsifikar;

(e)

it-tqajjim ta’ kuxjenza fost l-awtoritajiet pubbliċi involuti fil-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar għal theddid imminenti u biex jissorvelja l-implimentazzjoni ta’ miżuri ripressivi effettivi għal strateġija ta’ politika dwar il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni;

(f)

il-promozzjoni ta’ inizjattivi ta’ taħriġ għall-protezzjoni tal-muniti tal-euro kontra l-iffalsifikar;

(g)

il-promozzjoni u l-iżvilupp ta’ studji jew appoġġ tekniku fl-iffaliċitar ta’ attivitajiet ta’ skoperta ta’ falsifikar;

(h)

biex jiddiskutu kwistjonijiet li jirrigwardaw l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ta’ muniti tal-euro foloz u l-karatteristiċi ta’ sigurtà għall-protezzjoni tal-muniti tal-euro kontra l-iffalsifikar.

Artikolu 3

Konsultazzjoni

Il-Kummissjoni tista’ tikkonsulta mas-CCEG dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mal-protezzjoni ta’ muniti tal-euro kontra l-iffalsifikar.

Artikolu 4

Sħubija - Ħatra

1.   Il-membri jridu jkunu l-Istati Membri CNACs, il-BĊE u l-Europol.

2.   Il-membri jridu jinfurmaw lill-Kummissjoni tar-rappreżentanti maħturin tagħhom u sostituti.

3.   Id-dejta personali għandha tinġabar, tiġi proċessata u ppubblikata skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001.

Artikolu 5

Operat

1.   Is-servizz kompetenti tal-Kummissjoni għandu jaħtar il-President tal-grupp.

2.   Bi qbil mas-servizzi tal-Kummissjoni, is-CCEG jista’ jistabbilixxi sottogruppi biex jeżaminaw kwistjonijiet speċifiċi abbażi ta’ termini ta’ referenza definiti mill-grupp.

3.   Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni jista’, fuq bażi ad hoc, jistieden esperti minn barra l-grupp li jkollhom kompetenza speċifika f’suġġett li jkun fuq l-aġenda biex jieħdu sehem fil-ħidma tal-grupp jew tas-sottogrupp. Barra minn hekk, ir-rappreżentant tal-Kummissjoni jista’ jagħti status ta’ osservatur lil individwi jew organizzazzjonijiet kif inhu definit fir-Regola 8(3) tar-regoli orizzontali dwar il-gruppi ta’ esperti (7) u l-pajjiżi kandidati.

4.   Il-membri tal-Grupp tas-CCEG u r-rappreżentanti tagħhom, kif ukoll l-esperti u l-osservaturi mistiedna, għandhom jikkonformaw mal-obbligi tas-segretezza professjonali stabbiliti fit-Trattati u fir-regoli ta’ implimentazzjoni tagħhom, kif ukoll mar-regoli tal-Kummissjoni dwar is-siġurtà li għandhom x’jaqsmu mal-protezzjoni tat-tagħrif ikklassifikat tal-UE, stabbiliti fid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443 (8), u (UE, Euratom) Nru 2005/444 (9). Jekk jonqsu milli jħarsu dawn l-obbligi, il-Kummissjoni tista’ tieħu l-miżuri xierqa kollha.

5.   Il-laqgħat tas-CCEG għandhom isiru fil-bini tal-Kummissjoni bl-eċċezzjoni ta’ laqgħat ta’ sottogruppi li jistgħu jsiru barra l-bini tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi servizzi segretarjali.

6.   Is-CCEG għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tagħha abbażi tar-regoli standard ta’ proċedura għall-gruppi ta’ esperti.

7.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika d-dokumenti rilevanti kollha b’rabta mal-attivitajiet imwettqa mis-CCEG bħalma huma l-aġendi, il-minuti, u s-sottomissjonijiet tal-parteċipanti jew billi tinkludihom fir-Reġistru ta’ gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni u entrati simili oħrajn jew billi tagħmel link fir-Reġistru għal sit web tal-Internet dedikat b’dawk id-dokumenti. Id-dokumenti rilevanti mhux se jiġu ppublbikati fejn divulgazzjoni ta’ dokument idgħajjef il-protezzjoni ta’ interess pubbliku jew privat kif iddefinit fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10).

Artikolu 6

Spejjeż tal-laqgħat

1.   Il-parteċipanti fl-attivitajiet tas-CCEG jew tas-sottogruppi tiegħu ma għandhomx jitħallsu għas-servizz li jagħtu.

2.   L-ispejjeż li jagħmlu l-parteċipanti fl-attivitajiet tatas-CCEG jitħallsu lura mill-Kummissjoni skont id-dispożizzjonijiet fis-seħħ fi ħdan il-Kummissjoni. L-ispejjeż tal-ivjaġġar u tas-sussistenza għandhom jiġu rimborżati, bl-istess mod, lill-membri tas-sottogruppi.

3.   L-ispejjeż imsemmija fil-paragrafu 2 għandhom jiġu rimborżati sal-limiti tal-approprjazzjonijiet disponibbli allokati skont il-proċedura annwali għall-allokazzjoni tar-riżorsi.

Artikolu 7

Applikabbiltà

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mid-data tal-adozzjoni tagħha sal-31 ta’ Diċembru 2025.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Ottubru 2015.

Għall-Kummissjoni

Pierre MOSCOVICI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/512 tal-25 ta’ Marzu 2015 li temenda d-Deċiżjoni 1999/352/KE, KEFA, Euratom li tistabbilixxi l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) (ĠU L 81, 26.3.2015, p. 4).

(2)  Skont l-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/37/KE tad-29 ta’ Ottubru 2004 li tistabbilixxi ċ-Ċentru Tekniku u Xjentifiku Ewropew (ETSC), il-Kummissjoni hija mitluba li tikkoordina l-azzjonijiet meħtieġa għall-ħarsien tal-muniti tal-euro mill-iffalsifikar permezz ta’ laqgħat perijodiċi ta’ esperti dwar l-iffalsifikar tal-muniti (ĠU L 19, 21.1.2005, p. 73).

(3)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1338/2001 tat-28 ta’ Ġunju 2001 li jistabilixxi miżuri neċessarji għall-protezzjoni mill-iffalsifikar tal-euro (ĠU L 181, 4.7.2001, p. 6).

(5)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/861/KE tat-8 ta’ Diċembru 2003 li tikkonċerna l-analiżi u l-koperazzjoni fir-rigward ta’ muniti foloz tal-euro (ĠU L 325, 12.12.2003, p. 44).

(6)  Ir-Regolament (UE) Nru 1210/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2010 li jikkonċerna l-awtentikazzjoni tal-muniti tal-euro u t-trattament ta’ muniti tal-euro li mhumiex tajba għaċ-ċirkolazzjoni (ĠU L 339, 22.12.2010, p. 1).

(7)  ĠU C(2010) 7649 finali.

(8)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443 tat-13 ta’ Marzu 2015 dwar is-Sigurtà fil-Kummissjoni (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 41).

(9)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 tat-13 ta’ Marzu 2015 dwar ir-regoli tas-sigurtà għall-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata tal-UE (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 53).

(10)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 45).


Top