Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AE0364

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp ulterjuri ta’ Politika Marittima Integrata” COM(2010) 494 finali – 2010/0257(COD)

OJ C 107, 6.4.2011, p. 64–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 107/64


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp ulterjuri ta’ Politika Marittima Integrata”

COM(2010) 494 finali – 2010/0257(COD)

2011/C 107/13

Relatur: is-Sur SIMONS

Nhar l-20 ta’ Ottubru 2010, il-Kunsill iddeċieda, b 'konformità mal-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar

il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp ulterjuri ta’ Politika Marittima Integrata

COM(2010) 494 finali – 2010/0257(COD).

Is-Sezzjoni Speċjalizzata għat-Trasport, l-Enerġija, l-Infrastruttura u s-Soċjetà tal-Informazzjoni, inkarigata sabiex tipprepara l-ħidma tal-Kumitat dwar is-suġġett, adottat l-opinjoni tagħha nhar it-2 ta’ Frar 2011.

Matul l-469 sessjoni plenarja tiegħu li saret fis-16 u s-17 ta’ Frar 2011 (seduta tas-16 ta’ Frar 2011), il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta din l-opinjoni b '111-il vot favur u 2 astensjonijiet.

1.   Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

1.1   Fil-fehma tal-Kumitat, il-proposta indirizzata hawnhekk tikkostitwixxi segwitu loġiku li jwassal għall-kisba ta’ politika marittima integrata, u japprova l-punti prinċipali ta’ dan id-dokument.

1.2   Fir-rigward tat-tqassim tal-kompetenzi, il-Kumitat jilqa ' b 'sodisfazzjon il-fatt li, f 'din il-proposta, il-Kummissjoni tosserva li jeħtieġ li jittieħdu passi biex id-dibattitu jiffoka fuq it-tqassim tal-kompetenzi, ħlief fir-rigward tas-suġġetti marbuta mar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, li huma fil-kompetenza esklużiva tal-Kummissjoni.

1.3   Il-Kumitat jixtieq li jirċievi kjarifika min-naħa tal-Kummissjoni dwar il-bażi legali li ntużat. Għandu dubju sa liema punt l-ewwel paragrafu tal-Artikoli 74 u 77 tat-TFUE, li ma jsegwux il-proċedura leġislattiva ordinarja, huma kompatibbli mal-bażijiet legali l-oħra li, min-naħa tagħhom, huma konformi.

1.4   In-natura intersettorjali u transkonfinali tal-attivitajiet marittimi u s-sinerġiji bejn il-politiki settorjali jiġġustifkaw biżżejjed, fil-fehma tal-Kumitat, l-adozzjoni ta’ miżuri li jikkontribwixxu għal politika marittima integrata. Għaldaqstant, il-Kumitat huwa tal-fehma li l-prinċipju tas-sussidjarjetà huwa rispettat.

1.5   Dan jgħodd ukoll għall-fehma tal-Kumitat fir-rigward tar-rispett tal-prinċipju tal-proporzjonalità min-naħa tal-proposta inkwistjoni. Fil-fatt, il-mezzi finanzjarji disponibbli biex jiġu ffinanzjati l-azzjonijiet meħtieġa matul il-perjodu li fadal tal-2011-2013 mhumiex biżżejjed.

1.6   Il-Kumitat, b 'mod partikolari fid-dawl tal-qagħda diffiċli li tinsab fiha l-Unjoni, huwa tal-fehma li l-evalwazzjoni ex-ante tal-Kummissjoni msemmija fil-proposta hija pjuttost dgħajfa. Jixtieq li l-Kummissjoni tirfed l-argument tagħha b 'mod aktar sod, b 'mod partikolari fir-rigward tas-suġġetti u l-punti ta’ azzjoni konkreti.

1.7   Il-Kumitat jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-proposta ma tiċċarax liema huma l-għotjiet operattivi msemmija fl-ewwel sentenza tal-Artikolu 5(2). Ikun tajjeb ukoll li fil-konsiderazzjonijiet jiġi ċċarat li l-għan mhuwiex li tiġi ffinanzjata l-infrastruttura marittima, inklużi l-portijiet.

1.8   Huwa magħruf li l-Kumitat jappoġġja approċċ intersettorjali tal-governanza marittima. Minkejja li l-proposta indirizzata hawnhekk ma tittrattax il-kontenut tal-politiki, il-Kumitat jiġbed l-attenzjoni għas-suġġetti li jistħoqqilhom attenzjoni partikolari fil-qafas ta’ politika marittima integrata, kif diġà wera fl-opinjonijiet preċedenti tiegħu u kif jidher fil-qosor fil-punt “Osservazzjonijiet partikolari” f’dan id-dokument.

2.   Introduzzjoni

2.1   Fid-29 ta’ Settembru 2010, il-Kummissjoni ppubblikat il-“Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp ulterjuri ta’ Politika Marittima Integrata” (COM(2010) 494 finali) u talbet lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew iħejji opinjoni dwar dan is-suġġett, b’konformità mal-Artikolu 304 tat-TFUE.

2.2   Il-Kumitat jilqa’ b’sodisfazzjon kbir din it-talba, aktar u aktar peress li jqis li din il-proposta hija stadju loġiku fl-iżvilupp ta’ politika marittima integrata, li għandha l-għeruq tagħha fil-pubblikazzjoni tal-hekk imsejħa “Blue Paper”, komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Ottubru 2007.

2.3   F’din il-komunikazzjoni, il-Kummissjoni tenfasizza l-ħtieġa li tiġi żviluppata u implimentata deċiżjoni integrata, koerenti u konġunta f’dak li jirrigwarda l-oċeani, l-ibħra, ir-reġjuni tal-kosta u s-setturi marittimi.

2.4   L-approċċ intersettorjali tal-governanza marittima qiegħed fil-qalba tal-kunċett ta’ politika marittima integrata, li jpoġġi fuq quddiem nett is-sinerġiji bejn il-politiki fl-oqsma tal-ambjent, it-trasport marittimu, l-enerġija, ir-riċerka, l-industrija, is-sajd u l-politika reġjonali.

2.5   Il-“Blue Paper” kienet akkumpanjata minn pjan ta’ azzjoni li fih il-Kummissjoni pproponiet ċertu numru ta’ miżuri bil-għan li tissawwar il-politika marittima integrata.

2.6   Il-Kunsill Ewropew tal-14 ta’ Diċembru 2007 wera l-appoġġ tiegħu għall-idea ta’ politika marittima integrata tal-Unjoni Ewropea, u fid-dawl ta’ dan, nhar il-15 ta’ Ottubru 2009, il-Kummissjoni adottat rapport dwar il-progress li sar fir-rigward ta’ dan id-dossier.

2.7   Dan ir-rapport jindika liema miżuri minn fost dawk imsemmija fil-pjan ta’ azzjoni propost fl-2007 ttieħdu diġà, u jagħti linji gwida għall-fażi ta’ implimentazzjoni li jmiss.

2.8   Fil-konklużjonijiet tas-16 ta’ Novembru 2009, il-Kunsill Affarijiet Ġenerali enfasizza l-importanza li jiġu ffinanzjati l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika marittima integrata u stieden lill-Kummissjoni “tippreżenta l-proposti meħtieġa għall-finanzjament tal-azzjonijiet dwar politika marittima integrata fi ħdan il-Perspettiva Finanzjarja eżistenti, bil-ħsieb tad-dħul fis-seħħ sal-2011”.

2.9   Fil-komunikazzjoni li qed tiġi analizzata f’dan id-dokument, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika marittima integrata huma mhedda minħabba n-nuqqas ta’ fondi għall-azzjonijiet meħtieġa matul il-perijodu li fadal (2011-2013). Fil-fehma tagħha, huwa meħtieġ appoġġ finanzjarju ta’ din ix-xorta biex jintlaħqu l-għanijiet indirizzati fil-“Blue Paper”, li ġew approvati mill-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Ġenerali tas-16 ta’ Novembru 2009.

2.10   Meta wieħed iqis li huwa impossibbli li jiddaħħlu l-prijoritajiet u l-għanijiet kollha tal-politika marittima integrata fil-fondi l-oħra tal-Unjoni, jeħtieġ li jiġi stabbilit programm bil-għan li jappoġġja l-iżvilupp tal-politika marittima integrata.

2.11   Skont il-Kummissjoni, l-implimentazzjoni tal-programm għandha wkoll tikkontribwixxi, fil-pajjiżi terzi, għall-għanijiet ta’ żvilupp tal-pajjiż inkwistjoni u għandha ssir b’konformità mal-istrumenti l-oħra ta’ kooperazzjoni tal-Unjoni u mal-għanijiet u l-prijoritajiet ta’ politika tal-Unjoni fil-qasam ikkonċernat.

2.12   Fil-fehma tal-Kummissjoni, l-Istati Membri waħidhom ma jistgħux jilħqu l-għanijiet tal-Proposta għal Regolament li qed tiġi analizzata hawnhekk b’mod sodisfaċenti, minħabba l-ambitu u l-implikazzjonijiet tal-azzjonijiet li jridu jiġu ffinanzjati fil-qafas tal-programm. Ikun aħjar li tittieħed azzjoni fil-livell tal-Unjoni billi jiġu adottati miżuri li jirrispettaw il-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif jipprevedi l-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

2.13   Il-Kummissjoni hija tal-fehma li fir-rigward tal-prinċipju tal-proporzjonalità, il-Proposta għal Regolament ma tagħmilx iktar minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti.

2.14   L-għan tal-Proposta għal Regolament imsemmija huwa li tistabbilixxi programm ta’ appoġġ għall-iżvilupp ulterjuri ta’ politika marittima integrata.

3.   Osservazzjonijiet ġenerali

3.1   F’opinjonijiet preċedenti (1), il-Kumitat laqa’ b’sodisfazzjon il-mod li bih il-Kummissjoni uriet ix-xewqa tagħha li tinħoloq politika marittima integrata. Il-proposta attwali hija stadju loġiku f’dan il-proċess.

3.2   Fil-fatt, il-Proposta għal Regolament tistabbilixxi, fost l-oħrajn, l-għanijiet ġenerali u speċifiċi tal-programm, l-azzjonijiet li huma eliġibbli għall-finanzjament u l-modi possibbli ta’ finanzjament. Barra minn hekk, tipprevedi wkoll evalwazzjoni, li għandha ssir mhux aktar tard mill-aħħar tas-sena 2014, u tipproponi l-ħolqien ta’ kumitat konsultattiv bl-inkarigu li jgħin lill-Kummissjoni fit-tħejjija tal-programmi ta’ ħidma annwali. Il-Kummissjoni tipprevedi li l-ammont meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-programm għall-perjodu 2011–2013 huwa ta’ EUR 50 miljun. Fil-fehma tal-Kumitat, dan kollu huwa meħtieġ.

3.3   Il-proposta tal-Kummissjoni tista’ titqies bħala proposta qafas li tipprevedi ċertu numru ta’ strumenti tekniċi, u bl-ebda mod ma hija proposta li tittratta strumenti politiċi. Barra minn hekk, lanqas ma għandha l-għan li tiffinanzja l-infrastrutturi marittimi, fosthom il-portijiet. Il-Kumitat huwa tal-fehma li dan il-punt għandu jiġi ċċarat anke fil-proposta, pereżempju fil-preambolu.

3.3.1   L-ewwel sentenza tal-Artikolu 5(2) tal-proposta tagħmilha possibbli li, minbarra l-għotjiet għall-azzjonijiet, ikun hemm ukoll għotjiet operattivi marbuta mal-programm. Il-Kumitat jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li minkejja li d-dettalji tar-riżorsi miġbura fl-aħħar tal-Proposta għal Regolament jagħtu indikazzjonijiet fir-rigward tal-qafas tal-programm, it-test tal-proposta nnifsu ma jagħmilhiex ċara liema tip ta’ għotja operattiva huwa ppjanat.

3.3.2   Il-Kumitat jirrakkomanda wkoll, bil-għan li jiġi evitat li l-Kummissjoni nnifisha tikser ir-regoli tal-kompetizzjoni previsti fit-Trattat, li dan l-aspett ikun iċċarat fit-test tal-proposta, fid-dawl tal-fatt li l-kompetittività transkonfinali hija realtà li niltaqgħu magħha kważi kuljum fl-affarijiet marittimi. Jeħtieġ li jiġi żgurat ukoll li l-Istati Membri kollha jibqa’ jkollhom l-għażla li jappoġġjaw it-trasport marittimu.

3.4   Il-Kumitat jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li din il-proposta tissejjes fuq il-prinċipju tat-tqassim tal-kompetenzi, ħlief fir-rigward tas-suġġetti marbuta mal-preservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, li huma fil-kompetenza esklużiva tal-Kummissjoni.

3.5   Il-Kumitat jixtieq li jirċievi kjarifika min-naħa tal-Kummissjoni dwar l-għażla tal-bażijiet legali użati mill-Kummissjoni. L-ewwel paragrafu tal-Artikoli 74 u 77 tat-TFUE ma jsegwix il-proċedura leġislattiva ordinarja. Għandu dubju sa liema punt il-bażijiet legali li ntużaw mill-Kummissjoni huma kompatibbli mal-bażijiet legali l-oħra li, min-naħa tagħhom, huma konformi mal-proċedura leġislattiva ordinarja. F’dan ir-rigward, ta’ min jinnota li l-proċeduri previsti fl-ewwel paragrafu tal-Artikoli 74 u 77 tat-TFUE ma jikkostitwixxux proċeduri leġislattivi fis-sens tal-Artikolu 289 tat-TFUE.

3.6   In-natura transkonfinali tal-attivitajiet marittimi u s-sinerġiji bejn il-politiki settorjali jiġġustifkaw biżżejjed, fil-fehma tal-Kumitat, l-adozzjoni ta’ miżuri fil-qasam tal-politika marittima integrata – ir-riċerka, il-kontribut għal proġetti pilota, il-promozzjoni u l-iffaċilitar tal-politika marittima integrata fl-Istati Membri fil-livell tal-Unjoni Ewropea.

3.7   Fil-fehma tal-Kumitat, il-bażi tal-evalwazzjoni ex-ante tal-Kummissjoni mhijiex l-iktar punt b’saħħtu tal-proposta. Fid-dawl tal-għażliet l-oħra disponibbli, huwa jemmen li l-ġustifikazzjoni għall-Għażla 2 – parteċipazzjoni finanzjarja modesta min-naħa tal-UE – biex jiġu eżaminati għażliet oħrajn u titkompla l-implimentazzjoni tal-politika marittima integrata b’mod proporzjonat għall-iżvilupp tagħha hija pjuttost waħda fqira. Il-Kumitat jirrakkomanda li l-Kummissjoni tfittex bażi aktar soda, l-aktar fil-qasam tal-għażla tas-suġġetti u l-punti ta’ azzjoni konkreti.

3.8   Fil-fehma tal-Kumitat, l-azzjonijiet previsti mill-Kummissjoni fil-proposta tagħha, innumerati fl-Artikolu 4, mhumiex biżżejjed biex jintlaħqu l-għanijiet imsemmija fl-artikoli preċedenti. Jissuġġerixxi li, f’dawk il-każi fejn hemm il-bżonn ta’ koordinazzjoni u ċarezza akbar fir-rigward tar-responsabbiltajiet u l-kompetenzi, il-Kummissjoni, b’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, tipproponi linji gwida aktar ċari.

3.9   Il-Kummissjoni tipproponi li, sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2014, jitressaq rapport ta’ evalwazzjoni ex-post quddiem il-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Il-Kumitat jappoġġja din il-proposta, iżda jiġbed l-attenzjoni fuq il-bżonn ta’ evalwazzjoni ex-ante dokumentata aħjar bil-għan li fil-fażi ex-post ikun jista’ jintwera li l-għanijiet stabbiliti jkunu ntlaħqu tassew.

4.   Osservazzjonijiet partikolari

4.1   Huwa magħruf li l-Kumitat jappoġġja approċċ insettorjali tal-governanza marittima. F’dan il-kuntest, jenfasizza l-importanza tal-kooperazzjoni tal-atturi kollha. Fil-fehma tal-Kumitat, il-parteċipazzjoni attiva tal-partijiet ikkonċernati fl-azzjonijiet meħuda hija l-muftieħ tas-suċċess. It-tnedija ta’ sejħa għal din il-parteċipazzjoni u l-għoti ta’ informazzjoni dwar ir-riżultati ta’ politika marittima integrata fl-Istati Membri u fil-kuntest tal-kollaborazzjonijiet bejniethom huma elementi kruċjali biex jintlaħqu l-għanijiet definiti.

4.2   Minkejja li l-proposta indirizzata hawnhekk ma tittrattax il-kontenut tal-politiki, il-Kumitat xorta waħda jixtieq itenni l-pożizzjoni li adotta f’opinjonijiet preċedenti, jiġifieri li l-aspetti li ġejjin jitolbu attenzjoni partikolari fil-qafas ta’ politika marittima integrata.

4.2.1   Il-ħtieġa ta’ evalwazzjoni bilanċjata bejn, minn naħa, il-preokkupazzjonijiet ambjentali tar-reġjuni tal-kosta tal-UE u, min-naħa l-oħra, il-ħtiġiet tal-kummerċ dinji, li jwasslu għal żieda fit-trasport marittimu.

4.2.2   Il-Kumitat ifakkar fiż-żewġ diżastri marittimi kbar tal-Erika fl-1999 u tal-Prestige fl-2002, irrappurtati b’mod wiesgħa mill-mezzi tax-xandir, u jissuġġerixxi li jsiru pjani biex jindirizzaw l-agħar sitwazzjoni possibbli (“worst case scenario”). Madankollu, huwa tal-fehma li, minkejja l-ammont kbir tas-soluzzjonijiet leġislattivi disponibbli, li jgħoddu mal-15-il regolament u direttiva ġodda, il-ħidma mwettqa mill-Istati Membri għadha inadegwata f’żewġ oqsma importanti:

il-ħolqien fil-portijiet ta’ stallazzjonijiet għall-ġbir tar-residwi taż-żejt tal-bastimenti, li n-nuqqas tagħhom ifisser li r-rimi taż-żejt għadu jsir fil-baħar;

il-ħolqien ta’ “portijiet ta’ rifuġju” fi kwantitajiet biżżejjed għall-bastimenti li jsibu ruħhom f’sitwazzjonijiet diffiċli, kif ukoll in-nuqqas ta’ ċarezza dwar ir-responsabbiltajiet u l-kompetenzi f’każ ta’ diżastru.

Jeħtieġ li l-miżuri li jindirizzaw dawn il-problemi jitpoġġew fil-lista tal-għanijiet eliġibbli għall-appoġġ.

4.2.3   Issa li l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar (UNCLOS) ġiet ratifikata mill-Istati Membri kollha tal-UE, jeħtieġ li jittieħdu passi biex tiġi implimentata. Peress li l-Konvenzjoni hija parti integrali mill-acquis communautaire, fil-fehma tal-Kumitat, il-pajjiżi terzi li għadhom ma rratifikawx u ma implimentawx il-Konvenzjoni għandhom jintalbu jagħmlu dan, b’mod partikolari fid-dawl tal-fatt li l-ibħra jinsabu bejn l-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi terzi li kkonkludew ftehimiet ta’ assoċjazzjoni mal-UE jew bdew in-negozjati tal-adeżjoni.

4.2.4   Bil-għan li jiżgura li l-proċess jaħdem tajjeb, il-Kumitat jipproponi li, mill-inqas darba fis-sena, tiġi organizzata laqgħa fil-livell tal-ministri tal-Unjoni għall-Mediterran dwar il-politika marittima integrata. Il-Kumitat jittama li, fil-futur qarib, din il-prattika tibda tintuża wkoll f’baċiri marittimi oħra, bħall-Baħar Baltiku, l-Atlantiku tat-Tramuntana u l-Baħar l-Iswed.

4.2.5   Fil-fehma tal-Kumitat, il-Kummissjoni, sabiex tissaħħaħ id-dimensjoni internazzjonali tal-politika marittima integrata, għandha tagħti attenzjoni akbar lit-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol fuq il-baħar u lis-sigurtà u l-prestazzjoni ambjentali tal-bastimenti.

4.2.6   Il-Kumitat jixtieq jenfasizza li, biex jiġi żgurat it-tħaddim tajjeb ta’ suq marittimu integrat, hemm bżonn ta’ kooperazzjoni aktar sfiqa bejn is-servizzi tal-ispezzjoni, l-għassiesa tal-kosta u l-flotot tal-Istati Membri, preferibbilment mill-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima.

4.2.7   Dan it-tħaddim tajjeb jitlob ukoll it-twaqqif ta’ korp komuni għall-iskambju ta’ informazzjoni marittima u ta’ sistema integrata għas-sorveljanza marittima. Fl-opinjoni tiegħu dwar dan is-suġġett (2), il-KESE jenfasizza l-bżonn li tinħoloq sistema mfassla b’mod li, fuq perjodu fit-tul, tipprovdi informazzjoni preċiża, aġġornata, kosteffettiva u ta’ kwalità tajba.

4.2.8   Il-Kumitat josserva li, f’opinjoni preċedenti (3), diġà tkellem dwar ir-rwol li jista’ jaqdi fl-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet politiċi fil-qasam marittimu, b’mod partikolari fil-qasam tal-ġestjoni tat-territorju marittimu. Jixtieq jieħu din l-opportunità biex itenni dan l-impenn.

Brussell, 16 ta’ Frar 2011.

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Staffan NILSSON


(1)  ĠU C 44, 11.2.2011, p. 173.

ĠU C 255, 22.9.2010, p. 103.

ĠU C 306, 16.12.2009, p. 46.

ĠU C 277, 17.11.2009, p. 20.

ĠU C 211, 19.8.2008, p. 31.

ĠU C 168, 20.7.2007, p. 50.

(2)  ĠU C 44, 11.2.2011, p. 173.

(3)  ĠU C 211, 19.8.2008, p. 31.


Top