EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AE0357

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)” COM(2010) 537 finali – 2010/0266 (COD) u dwar “il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għall-bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa” COM(2010) 539 finali – 2010/0267 (COD)

OJ C 107, 6.4.2011, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 107/30


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)”

COM(2010) 537 finali – 2010/0266 (COD)

u dwar “il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għall-bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa”

COM(2010) 539 finali – 2010/0267 (COD)

2011/C 107/06

Relatur: is-Sur BROS

Nhar il-11 ta' Novembru u nhar it-13 ta' Ottubru 2010, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill rispettivament iddeċidew, b'konformità mal-Artikoli 42, 43(2) u 304 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), li jikkonsultaw lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar

il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

COM(2010) 537 finali – 2010/0266 (COD).

Nhar il-11 ta' Novembru u nhar id-19 ta' Ottubru 2010, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill rispettivament iddeċidew, b'konformità mal-Artikoli 42, 43(2) u 304 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), li jikkonsultaw lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar

il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għall-bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa

COM(2010) 539 finali – 2010/0267 (COD).

Is-Sezzjoni Speċjalizzata għall-Agrikoltura, l-Iżvilupp Rurali u l-Ambjent, inkarigata sabiex tipprepara l-ħidma tal-Kumitat dwar is-suġġett, adottat l-opinjoni tagħha nhar it-3 ta' Frar 2011.

Matul l-469 sessjoni plenarja tiegħu li saret fis-16 u s-17 ta' Frar 2011 (seduta tas-16 ta’ Frar), il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta din l-Opinjoni b’96 vot favur u astensjoni waħda (1).

1.   Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

1.1

L-allinjament tar-Regolamenti 73/2009 (ħlasijiet diretti) u 1698/2005 (żvilupp rurali) mat-Trattat ta’ Lisbona jipprevedi li l-proċedura attwali tal-komitoloġija tinbidel b’distinzjoni bejn atti delegati u atti ta’ implimentazzjoni. Il-KESE jqis li l-proċessi ta’ konsultazzjoni tal-partijiet interessati u tal-Istati Membri waqt it-tfassil tal-leġislazzjoni tal-UE huma importanti, u huwa konvint li għandhom jinżammu.

1.2

Il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom interpretazzjoni differenti tad-distinzjoni bejn l-atti ta’ delega u dawk ta’ implimentazzjoni. Għalhekk il-KESE huwa tal-fehma li l-għażla tal-proċedura għal kull att trid issir fuq il-bażi ta’ kriterji ċari.

1.3

Il-KESE huwa tal-fehma li l-atti delegati għandhom assolutament jiġu delegati għal żmien definit. Barra minn hekk iridu jkunu limitati għall-oqsma li jeħtieġu deċiżjonijiet mgħaġġla.

1.4

L-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jintużaw fil-każ li tkun mixtieqa implimentazzjoni armonizzata bejn l-Istati Membri. F’ċerti oqsma din l-armonizzazzjoni hija partikolarment siewja biex jiġu evitati distorsjonijiet tal-kompetizzjoni. Għalhekk il-KESE jemmen li l-atti rilevanti, pereżempju dawk li jikkonċernaw ir-regoli partikolari tal-applikazzjoni tal-atti tat-tieni pilastru tal-PAK, jew dawk dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri ambjentali, għandhom jiġu kklassifikati bħala atti ta’ implimentazzjoni, bil-kontra ta’ dak li tipproponi l-Kummissjoni.

1.5

Il-KESE jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-Kummissjoni ser tuża’ l-okkażjoni ta’ dawn ir-reviżjonijiet fir-Regolament biex iżżid miżuri ta’ semplifikazzjoni. Madankollu, l-isforzi ta’ semplifikazzjoni jikkonċernaw prinċipalment l-amministrazzjoni, filwaqt li jmisshom fuq kollox jissemplifikaw l-attivitajiet tal-bdiewa.

1.6

Il-KESE jikkonsidra li jkun importanti li l-Istati Membri jirrapportaw b’mod regolari l-progress li jsir fil-qasam tal-iżvilupp rurali. Il-Kumitat jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li t-tnaqqis fin-numru ta’ rapporti li l-Istati Membri jridu jressqu quddiem il-Kummissjoni dwar il-progress fl-implimentazzjoni tal-pjani strateġiċi joħloq il-periklu li tonqos l-informazzjoni disponibbli fuq dan is-suġġett.

1.7

Il-KESE huwa favur il-miżura li l-irziezet żgħar ħafna jiġu eżentati mill-obbligu li jiddikjaraw l-uċuħ tar-raba’ tagħhom kollha. Madankollu, il-limitu ta’ ettaru wieħed jista’ jiżdied.

1.8

Rigward is-sistema ta’ pariri agrikoli, il-KESE jaqbel mal-flessibbiltà proposta mill-Kummissjoni. Dan jippermetti lill-Istati Membri li jwaqqfu servizz ta’ parir għall-bdiewa li jkun aktar adatt, u mhux limitat biss għall-kondizzjonalità.

2.   Il-kuntest tal-opinjoni

2.1

L-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat ta’ Lisbona jipprevedu li tinbidel il-proċedura ta’ deċiżjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew f’dak li jirrigwarda r-regoli tal-implimentazzjoni tat-testi leġislattivi tal-UE.

2.2

Fil-proposti tal-Kummissjoni li jimmodifikaw ir-Regolamenti (KE) 73/2009 (ħlasijiet diretti) u 1698/2005 (żvilupp rurali), hemm previsti żewġ tipi ta’ emendi:

emendi marbutin mal-allinjament mat-Trattat ta’ Lisbona,

emendi ta’ semplifikazzjoni tar-Regolamenti attwali f’diversi oqsma.

2.3

Skont ir-Regoli li huma fis-seħħ bħalissa, il-komitoloġija hija bbażata fuq dak li kien l-Artikolu 202 tat-Trattat li permezz tiegħu l-Kunsill “jagħti lill-Kummissjoni, fl-atti li jadotta l-Kunsill, il-poteri għall-implimentazzjoni tar-regoli li l-Kunsill jippreskrivi. Il-Kunsill jista’ jimponi ċerti rekwiżiti fl-eżerċizzju ta’ dawn il-poteri. Il-Kunsill jista’ wkoll jirriserva d-dritt, f’każi speċifiċi, li jeżerċita huwa nnifsu direttament il-poteri ta’ implimentazzjoni.”

2.4

Għaldaqstant, fil-preżent, fuq il-bażi tad-deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE, imsejħa tal-komitoloġija, hemm erba’ tipi ta’ kumitati li jridu jesprimu l-fehma tagħhom dwar l-abbozzi tat-testi tal-Kummissjoni:

il-kumitati konsultattivi

il-kumitati tat-tmexxija

il-kumitati regolatorji

il-kumitati regolatorji bi skrutinju.

2.5

Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, dak li kien l-Artikolu 202 m’għadux jeżisti u ħarġet distinzjoni bejn żewġ tipi ta’ atti, l-atti delegati u l-atti ta’ implimentazzjoni.

2.6

L-atti delegati (Artikolu 290) huma kategorija ġdida ta’ atti “kważi leġislattivi” li jissupplimentaw jew jimmodifikaw xi elementi “mhux essenzjali” ta’ att leġislattiv, u li l-kompetenza tagħhom tiġi ddelegata lill-Kummissjoni mill-leġislatur. M’hemm l-ebda att ta’ implimentazzjoni għal dan l-Artikolu: fil-fatt, it-Trattat jipprevedi li f’kull test leġislattiv, din id-delega tieħu l-forma ta’ mandat ta’ delega. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill isib oġġezzjoni għal att iddelegat, dan m’għandux jidħol fis-seħħ.

2.7

L-atti ta’ implimentazzjoni (Artikolu 291) huma atti adottati mill-Kummissjoni, jew mill-Kunsill f’każijiet speċifiċi, ġustifikati tajjeb, fil-qasam tal-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni (PESK), biex tiżgura implimentazzjoni armonizzata tal-atti legalment vinkolanti tal-UE.

2.8

B’hekk il-parteċipazzjoni tal-Istati Membri fid-deċiżjonijiet tal-implimentazzjoni ser tinbidel b’mod sinifikanti. Minn naħa, il-komitoloġija klassika, bil-poter tan-negozjar mogħti lill-Istati Membri, hija limitata b’mod esklużiv għall-każijiet fejn it-tfittxija għall-armonizzazzjoni fl-implimentazzjoni ta’ test bejn l-Istati Membri hija indispensabbli. Min-naħa l-oħra, testi oħra, li bħalissa huma trattati mill-kumitati (ħafna drabi regolamenti), fil-futur ser jiġu trattati mill-Kummissjoni waħedha.

3.   Kummenti ġenerali dwar l-implikazzjoni tal-Artikoli 290 u 291 fuq iż-żewġ Regolamenti

3.1

Il-proposti tal-Kummissjoni jibdlu b’mod sustanzjali l-poteri rispettivi tal-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-Parlament Ewropew fl-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea.

3.2

Il-KESE jqis li l-konsultazzjoni tal-partijiet interessati fit-tfassil tal-leġislazzjoni tal-UE hija importanti ħafna. Għaldaqstant, fil-każ tal-atti delegati, huwa importanti li l-esperti tal-Istati Membri jiġu kkonsultati anke jekk m’għandhomx il-poter li jieħdu d-deċiżjonijiet. Dan jippermetti fehim aħjar tar-regoli minn fuq, u eventwalment li jaslu l-kummenti dwar il-problemi li jinstabu.

3.3

Barra minn hekk, għalkemm dan mhuwiex direttament marbut mal-kamp tal-allinjament tat-Trattat ta’ Lisbona, il-KESE jfakkar fl-importanza tal-gruppi konsultattivi bħala forum ta’ konsultazzjoni mal-partijiet interessati tas-soċjetà ċivili. Huwa indispensabbli li dawn il-fora ta’ skambju ma jiġux ipperikolati, peress li għandhom rwol essenzjali fit-trażmissjoni lill-Kummissjoni tal-għarfien espert u l-pożizzjonijiet kif ukoll biex jiffaċilitaw il-possibbiltà li l-partijiet interessati jsiru midħla tal-leġislazzjoni li tkun qed tiġi mħejjija minn fuq.

3.4

Dwar it-tul tal-perjodu tad-delega tal-atti delegati, il-KESE jqis li dan dejjem għandu jiġi stabbilit.

3.5

Il-KESE jinnota li d-distinzjoni bejn l-atti ta’ delega u l-atti ta’ implimentazzjoni hija interpretata b’mod differenti bjen il-Kunsill u l-Kummissjoni. Minħabba f’hekk il-KESE huwa tal-fehma li l-għażla tal-proċedura għal kull att trid issir fuq il-bażi ta’ kriterji ċari. Qed jiġu proposti tliet kriterji fil-paragrafi 3.6, 3.7 u 3.8.

3.6

Ċerti atti jeħtieġu armonizzazzjoni fl-implimentazzjoni tagħhom bejn l-Istati Membri, billi d-differenzi fl-implimentazzjoni jistgħu jwasslu għal distorsjonijiet fil-kompetizzjoni li jagħmlu ħsara kbira lit-tħaddim effiċjenti tas-suq uniku tal-prodotti agrikoli. Din l-armonizzazzjoni tal-implimentazzjoni hija partikolarment siewja f’ċerti oqsma. F’dan ir-rigward wieħed jista’ jistaqsi lilu nnifsu jekk pereżempju l-atti dwar ir-regoli partikolari ta’ applikazzjoni tal-atti tat-tieni pilastru tal-PAK (Artikoli 20 u 36 tar-Regolament 1698/2005), jew tal-miżuri marbutin mal-implimentazzjoni tal-miżuri ambjentali (pereżempju l-Artikolu 38 tar-Regolament 1698/2005 dwar ir-regoli partikolari tal-applikazzjoni tal-ħlasijiet għall-iżvantaġġi marbutin mal-applikazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-Ima) m’għandhomx jiġu kklassifikati bħala atti ta’ implimentazzjoni, bil-kontra ta’ dak li ssuġġeriet il-Kummissjoni.

3.7

Deċiżjonijiet oħra jistgħu jeħtieġu konsultazzjoni minn qabel mal-Istati Membri sabiex tinħoloq komprensjoni reċiproka tajba. Dan jippermetti wkoll li l-Kummissjoni tibbenefika mill-esperti tal-Istati Membri. F’dan il-każ, l-ikklassifikar f’atti ta’ implimentazzjoni huwa ġġustifikat ukoll.

3.8

F’ċerti oqsma, huwa indispensabbli li d-deċiżjonijiet jkunu jistgħu jittieħdu malajr, b’reazzjoni immedjata. F’dan il-każ, l-ikklassifikar f’atti delegati huwa adatt.

4.   Kummenti partikolari dwar il-proposti ta’ semplifikazzjoni fil-modifika tar-Regolament 1698/2005 (Żvilupp rurali)

4.1

Il-Kummissjoni qed tipprevedi li tnaqqas l-għadd ta’ rapporti li l-Istati Membri jridu jressqulha dwar l-istat ta’ progress tal-implimentazzjoni tal-pjani strateġiċi. Din il-miżura tista’ twassal għal semplifikazzjoni importanti għall-amministrazzjonijiet tal-Istati Membri. Madankollu, il-KESE jiġbed l-attenzjoni għall-importanza li jinżamm l-obbligu għall-Istati Membri li jagħtu rendikont regolari tal-progress ta’ din l-implimentazzjoni.

4.2

Rigward l-użu aktar personalizzat tas-servizzi ta’ parir, il-modifika proposta mill-Kummissjoni hija a priori miżura ta’ semplifikazzjoni adatta, billi tagħmel il-kundizzjonijiet tal-aċċess għall-għajnuna aktar flessibbli, u billi tiċċara li s-servizzi ta’ parir mhux bilfors jittrattaw il-kondizzjonalità b’mod globali. Fil-fatt wieħed mill-ostakli għall-iżvilupp ta’ servizz ta’ parir effettiv għall-bdiewa fl-UE huwa l-limitazzjoni għall-verifika tal-applikazzjoni tal-kondizzjonalità tal-għajnuna. B’hekk il-konsulent agrikolu ta’ spiss jitqies mill-bdiewa bħala kontrollur.

4.3

Rigward il-fatt li jiġi ffaċilitat l-użu tal-ħlasijiet min-naħa tal-Istati Membri biex jipprovdu għal żoni li jservu ta’ konnessjonijiet “ekoloġiċi” bejn iż-żoni tan-Natura 2000, il-Kumitat huwa tal-fehma li għandu jkun hemm rabta ċara bejn il-miżuri speċifiċi proposti u l-ħtiġijiet tal-ispeċijiet u l-abitati prijoritarji fil-livell nazzjonali u Ewropew.

5.   Kummenti partikolari dwar il-proposti ta’ semplifikazzjoni fil-modifika tar-Regolament 73/2009 (Ħlasijiet Diretti)

5.1

Il-KESE jqis li l-isforzi ta’ semplifikazzjoni m’għandhomx jikkonċernaw lill-amministrazzjoni biss iżda jmisshom jissemplifikaw l-attivitajiet tal-bdiewa wkoll.

5.2

Il-Qorti tal-Awdituri Ewropea kkritikat il-politika ta’ kondizzjonalità tal-għajnuna f’rapport speċjali ppublikat fl-2008. B’mod partikolari l-Qorti tirrakkomanda semplifikazzjoni fil-qafas legali. Il-KESE jaqbel ma’ din ir-rakkomandazzjoni.

5.3

Il-Kummissjoni qed tipprevedi li ma tirrekjedix li jiġu ddikjarati l-uċuħ agrikoli kollha ta’ razzett fil-każ ta’ rziezet li ma jaqbżux l-ettaru fit-totalità tagħhom. Il-KESE huwa favur din il-miżura ta’ semplifikazzjoni li tgħin lill-irziezet żgħar ħafna li għalihom l-ispejjeż tal-kontroll jistgħu jkunu sproporzjonati. Madankollu, il-limitu ta’ ettaru jista’ jiżdied.

5.4

Il-KESE jqis ukoll li l-metodi ta’ kontroll fl-irziezet għandu jkollhom element ta’ flessibbiltà. Il-mument tal-kontroll u l-ħin li l-kontrollur iqatta’ fir-razzett għandhom f’ċerti każijiet ikunu jistgħu jiġu adattati għall-obbligi tal-bidwi. B’mod partikolari mhuwiex aċċettabbli li bidwi jagħmel telf finanzjarju minħabba l-obbligu li jkun disponibbli għal spezzjoni ta’ kontroll stabbilita f’ġurnata mhux adatta.

Brussell, 16 ta’ Frar 2011.

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Staffan NILSSON


Top