Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012BP0304

Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danimarka Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal- 11 ta' Settembru 2012 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas- 17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard mid-Danimarka) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))
ANNESS:

OJ C 353E , 3.12.2013, p. 168–172 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 353/168


It-Tlieta 11 ta’ Settembru 2012
Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danimarka

P7_TA(2012)0304

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Settembru 2012 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard mid-Danimarka) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

2013/C 353 E/26

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2012)0272 – C7-0131/2012),

wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (1) (Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006), u b'mod partikolari l-punt 28 tiegħu,

wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1927/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2) (Ir-Regolament FEG),

wara li kkunsidra l-proċedura ta' trilogu stipulata fil-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006,

wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A7-0232/2012),

A.

billi l-Unjoni Ewropea stabbiliet l-istrumenti leġiżlattivi u baġitarji xierqa biex jiġi pprovdut appoġġ addizzjonali għall-ħaddiema li qed ibatu l-konsegwenzi ta' bidliet strutturali kbar fix-xejriet kummerċjali dinjija u biex jiġu megħjuna jerġgħu jintegraw fis-suq tax-xogħol;

B.

billi l-ambitu tal-FEG twessa’ għall-applikazzjonijiet imressqa mill-1 ta’ Mejju 2009 ’l quddiem biex jinkludi appoġġ għall-ħaddiema li ngħataw is-sensja b'riżultat dirett tal-kriżi finanzjarja u ekonomika globali;

C.

billi l-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni lill-ħaddiema li ngħataw is-sensja għandha tkun dinamika u disponibbli b’mod kemm jista’ jkun malajr u effiċjenti, skont id-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni adottata waqt il-laqgħa ta' konċiljazzjoni fis-17 ta' Lulju 2008, u b'kunsiderazzjoni xierqa tal-Ftehim Interistituzzjonali (FII) tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar l-adozzjoni ta' deċiżjonijiet biex jiġi mobilizzat il-FEG;

D.

billi d-Danimarka talbet assistenza għal 981 sensja, li minnhom 550 huma fil-mira tal-għajnuna, fl-intrapriża primarja Odense Steel Shipyard u f'erba' fornituri u produtturi fi stadji sussegwenti tal-produzzjoni fid-Danimarka, fi żmien perjodu ta' referenza ta' erba' xhur;

E.

billi l-applikazzjoni tissodisfa l-kriterji ta' eliġibilità stabbiliti mir-Regolament FEG;

1.

Jaqbel mal-Kummissjoni li l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(a) tar-Regolament FEG huma ssodisfati u li, għalhekk, id-Danimarka, hija intitolata għal kontribuzzjoni finanzjarja skont dan ir-Regolament;

2.

Jinnota li l-awtoritajiet Daniżi ressqu l-applikazzjoni għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG fit-28 ta' Ottubru 2011 u li l-valutazzjoni tagħha saret disponibbli min-naħa tal-Kummissjoni fis-6 ta' Ġunju 2012; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tħaffef il-proċess ta’ valutazzjoni, b’mod partikolari fil-każ ta’ applikazzjonijiet li jimmiraw lejn is-setturi fejn diġà sar użu mill-FEĠ f'diversi okkażjonijiet;

3.

Jinnota li t-telf dirett fl-Odense Steel Shipyard kopert minn żewġ applikazzjonijiet FEG (din u FEG/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard (3)) jammonta għal madwar 2 % tal-forza tax-xogħol lokali, u, flimkien ma' telf ta' impjiegi indirett, l-għeluq tat-tarzna jitqies bħala kriżi ewlenija fl-ekonomija reġjonali;

4.

Jinnota li l-awtoritajiet Daniżi indikaw li, fil-fehma tagħhom, kienu se jkunu 550 biss mid-981 ħaddiem mogħti s-sensja li jagħżlu li jieħdu sehem fil-miżuri, filwaqt li oħrajn kienu se jiddeċiedu li jew jirtiraw jew isibu impjieg ġdid huma stess; jitlob lill-awtoritajiet Daniżi jinqdew bl-appoġġ tal-FEG fil-potenzjal sħiħ tiegħu;

5.

Jinnota li skont ir-rapport annwali tal-Komunità ta' Assoċjazzjonijiet tat-Tarzni Ewropej (CESA) għall-2010-2011 (4), il-forza tax-xogħol fil-bini tal-bastimenti fl-Ewropa naqset bi 23 % tul l-aħħar tliet snin, minn 148 792 ħaddiem fl-2007 għal 114 491 fl-2010; u li l-assistenza FEG tul l-aħħar tliet snin diġà ġiet mobilizzata fi tliet każijiet fis-settur tal-bini tal-bastimenti (EGF/2010/001 DK/Nordjylland (5), EGF/2010/006 PL/H.Cegielski-Poznan (6) u EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard);

6.

Jilqa’ l-fatt li l-muniċipalitajiet ta’ Odense u Kerteminde, li huma milqutin bil-goff mis-sensji fl-Odense Steel Shipyard, kienu mdaħħlin mill-qrib fl-applikazzjoni, li hija parti minn strateġija għal opportunitajiet ġodda ta’ tkabbir fir-reġjun ifformulati minn konsorzju ta’ partijiet interessati lokali, reġjonali u nazzjonali wara li tħabbar l-għeluq tat-tarzna fl-2009;

7.

Jilqa’ l-fatt li, sabiex il-ħaddiema jkunu pprovduti b’assistenza rapida, l-awtoritajiet Daniżi ddeċidew li jibdew l-implimentazzjoni tal-miżuri qabel id-deċiżjoni finali dwar l-għoti tal-appoġġ tal-FEG għall-pakkett koordinat propost;

8.

Jinnota li l-awtoritajiet Daniżi qed jipproponu pakkett ikkoordinat relattivament għali ta' servizzi personalizzati (EUR 11 737 ta' appoġġ mill-FEG għal kull ħaddiem); jilqa’, b’danakollu, il-fatt li l-pakkett jikkonsisti f’miżuri li huma addizzjonali u innovattivi meta mqabblin ma' dawk offruti regolarment mill-aġenziji tal-impjiegi u li huma adattati biex jassistu ħaddiema kwalifikati ħafna f'suq diffiċli tax-xogħol;

9.

Ifakkar fl-importanza tat-titjib fl-impjegabilità tal-ħaddiema kollha permezz ta' taħriġ adattat u r-rikonoxximent tal-ħiliet u l-kompetenzi miksuba tul il-karriera professjonali; jistenna li t-taħriġ offrut fil-pakkett koordinat jiġi adattat mhux biss għall-bżonnijiet tal-ħaddiema ssensjati imma wkoll għall-ambjent tan-negozju kif inhu bħalissa;

10.

Jinnota li l-grupp ta' ħaddiema fil-mira diġà huwa kkwalifikat ħafna, iżda f'qasam fejn il-prospettivi futuri għax-xogħol huma inċerti; għalhekk, il-miżuri proposti għalihom mill-ambitu finanzjarju se jkunu jiswew aktar milli fil-każ ta' għadd kbir ta' ħaddiema ssensjati f'daqqa, sensji li spiss ikunu jolqtu persuni li relattivament għandhom ftit kwalifiki;

11.

Jilqa’ l-fatt li l-pakkett ikkoordinat ta’ servizzi personalizzati joffri wkoll inċentivi u korsijiet biex wieħed jibda negozju ġdid, u dawn huma kkontemplati għal għaxar ħaddiema (inkluż self ta’ EUR 26 000 għall-bidu tan-negozju);

12.

Jilqa' l-fatt li konsorzju ta' partijiet interessati lokali, reġjonali u nazzjonali ddiskuta u fformula strateġija għal opportunitajiet ġodda ta' tkabbir fir-reġjun Odense, u li din l-istrateġija qed tiggwida l-għażla ta' miżuri ta' taħriġ mill-ġdid fl-applikazzjoni;

13.

Jinnota, b’danakollu, l-allowance tas-sussistenza proposta ta’ EUR 103 għal kull ħaddiem għal kull ġurnata ta' involviment attiv u li l-ammont previst għal dawk l-allowances jirrappreżenta aktar minn terz mill-kost totali tal-pakkett; ifakkar li l-appoġġ mill-FEG għandu l-ewwel nett jingħata għat-tiftix ta' impjieg u għal programmi ta' taħriġ u mbagħad bħala kontribuzzjoni diretta għal allowances finanzjarji li jkunu r-responsabilità tal-Istati Membri bis-saħħa tal-liġi nazzjonali;

14.

Jilqa' l-enfasi fuq oqsma ġodda ta' tkabbir u żvilupp potenzjali fl-ekonomija reġjonali, bħat-teknoloġija tal-enerġija, ir-robotika u t-teknoloġija tal-benessri, li huma konformi kemm mal-miri ta' Lisbona fir-rigward ta' kompetittività Ewropea f'saħħitha, u mal-miri tal-Ewropa 2020 dwar tkabbir intelliġenti, inklussiv u sostenibbli;

15.

Jilqa’ l-fatt li s-support mill-FEG f’dan il-każ huwa kkoordinat minn Segretarjat FEG li twaqqaf dan l-aħħar fi ħdan il-Muniċipalità ta’ Odense u li tneda sit web iddedikat u li huwa ppjanat li jsiru żewġ konferenzi għall-promozzjoni tal-eżitu taż-żewġ applikazzjonijiet FEG;

16.

Jitlob lill-istituzzjonijiet involuti jagħmlu l-isforzi meħtieġa biex itejbu l-arranġamenti proċedurali u baġitarji sabiex jaċċeleraw il-mobilizzazzjoni tal-FEG; japprezza l-proċedura mtejba li ddaħħlet fis-seħħ mill-Kummissjoni, wara t-talba tal-Parlament biex jitħaffef ir-rilaxx tal-għotjiet, bl-għan li tiġi ppreżentata lill-awtorità baġitarja l-valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-eliġibilità ta' applikazzjoni għall-FEG flimkien mal-proposta biex jiġi mmobilizzat il-Fond; jittama li jiġi integrat aktar titjib proċedurali fir-Regolament dwar il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014-2020) il-ġdid u li jinkisbu effiċjenza, trasparenza u viżibbiltà akbar tal-FEG;

17.

Ifakkar fl-impenn li għandhom l-istituzzjonijiet li jiżguraw proċedura rapida u bla xkiel għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar il-mobilizzazzjoni tal-FEG, biex jiġi pprovdut appoġġ individwali ta’ darba u limitat fiż-żmien, immirat biex jgħin lill-ħaddiema li ngħataw is-sensja minħabba l-globalizzazzjoni u l-kriżi finanzjarja u ekonomika; jenfasizza r-rwol li jista' jkollu l-FEG fir-reintegrazzjoni fis-suq tax-xogħol ta' ħaddiema li jkunu ngħataw is-sensja;

18.

Jiddeplora l-fatt li, minkejja bosta mobilizzazzjonijiet Daniżi li kellhom suċċess tal-FEG skont il-kriterji marbutin mal-kummerċ u mal-kriżi, id-Danimarka hija wieħed mill-pajjiżi li qed jimminaw il-futur tal-FEG wara l-2013, bl-imblokkar tat-twessigħ tad-deroga tal-kriżi u t-tnaqqis fl-allokazzjoni finanzjarja għall-Kummissjoni għal assistenza teknika għall-FEG għall-2012;

19.

Jenfasizza li, skont l-Artikolu 6 tar-Regolament dwar il-FEG, għandu jkun żgurat li l-FEG jappoġġa r-reintegrazzjoni fis-suq tax-xogħol ta' ħaddiema individwali li jkunu ngħataw is-sensja; barra dan jenfasizza li l-assistenza mill-FEG tista' tikkofinanzja biss miżuri għas-suq tax-xogħol attivi li jwasslu għal impjiegi fit-tul; itenni li l-għajnuna mill-FEG m'għandhiex tieħu post azzjonijiet li huma r-responsabilità tal-kumpaniji skont il-liġi nazzjonali jew ftehimiet kollettivi, u lanqas ma għandha tissostitwixxi miżuri għar-ristrutturar ta’ kumpaniji jew setturi; jiddeplora l-fatt li l-FEG jista’ jipprovdi inċentiv għall-kumpaniji sabiex jissostitwixxu l-forza tax-xogħol kuntrattwali tagħhom b’ħaddiema oħra aktar flessibbli u għal terminu ta' żmien qasir;

20.

Jinnota li l-informazzjoni pprovduta dwar il-pakkett ikkoordinat ta' servizzi personalizzati li għandu jiġi ffinanzjat mill-FEG tinkludi informazzjoni dwar il-komplementarjetà tagħhom ma' azzjonijiet iffinanzjati mill-Fondi Strutturali; itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex tippreżenta evalwazzjoni komparattiva ta’ dik id-data fir-rapporti annwali tagħha sabiex ikun żgurat ir-rispett sħiħ tar-regolamenti eżistenti u li ma jkunx jista' jkun hemm duplikazzjoni tas-servizzi ffinanzjati mill-Unjoni;

21.

Jilqa' l-fatt li wara talbiet imtennija mill-Parlament, il-baġit tal-2012 juri approprjazzjonijiet ta' pagament ta' EUR 50 000 000 fil-linja baġitarja 04 05 01 tal-FEG; ifakkar li l-FEG inħoloq bħala strument speċifiku separat bl-objettivi u bl-iskadenzi tiegħu stess u li għalhekk jistħoqqlu allokazzjoni speċifika għalih, li tevita li jkun hemm trasferimenti minn linji baġitarji oħra, kif ġara fil-passat, fatt li jista' jkun ta' ħsara għall-ilħuq tal-objettivi tal-politika tal-FEG;

22.

Jiddispjaċih bid-deċiżjoni tal-Kunsill li jibblokka l-estensjoni tad-"deroga marbuta mal-kriżi" li tippermetti l-għoti ta' assistenza finanzjarja lill-ħaddiema li ngħataw is-sensja minħabba l-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali u mhux biss lil dawk li tilfu l-impjieg tagħhom minħabba bidliet fix-xejriet kummerċjali fid-dinja, u li tippermetti żieda fir-rata tal-kofinanzjament tal-Unjoni għal 65 % tal-ispejjeż tal-programm, għall-applikazzjonijiet ippreżentati wara l-iskadenza tal-31 ta' Diċembru 2011, u jitlob lill-Kunsill jerġa jintroduċi mill-ġdid din il-miżura mingħajr dewmien;

23.

Japprova d-deċiżjoni annessa ma' din ir-riżoluzzjoni;

24.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiffirma din id-deċiżjoni flimkien mal-President tal-Kunsill u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

25.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni, flimkien mal-anness tagħha, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


(1)  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 406, 30.12.2006, p. 1.

(3)  ĠU L 195, 27.7.2011, p. 52.

(4)  http://www.cesa.eu/presentation/publication/CESA_AR_2010_2011/pdf/CESA%20AR%202010-2011.pdf

(5)  ĠU L 286, 04.11.2010, p. 18.

(6)  ĠU L 342, 28.12.2010, p. 19.


It-Tlieta 11 ta’ Settembru 2012
ANNESS:

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-XXXX

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard mid-Danimarka)

(It-test ta' dan l-anness mhux riprodott hawnhekk billi jikkorrispondi mal-att finali, Deċiżjoni 2012/537/UE.)


Top