Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010IP0231

Aspetti rigward il-ġeneru fil-kuntest tar-reċessjoni ekonomika u l-kriżi finanzjarja Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas- 17 ta’ Ġunju 2010 dwar aspetti rigward il-ġeneru fil-kuntest tar-reċessjoni ekonomika u l-kriżi finanzjarja (2009/2204(INI))

OJ C 236E , 12.8.2011, p. 79–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.8.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 236/79


Il-Ħamis 17 ta’ Ġunju 2010
Aspetti rigward il-ġeneru fil-kuntest tar-reċessjoni ekonomika u l-kriżi finanzjarja

P7_TA(2010)0231

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar aspetti rigward il-ġeneru fil-kuntest tar-reċessjoni ekonomika u l-kriżi finanzjarja (2009/2204(INI))

2011/C 236 E/12

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Ottubru 2008 bl-isem “Bilanċ aħjar bejn xogħol u ħajja: appoġġ akbar għar-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali, privata u tal-familja” COM(2008)0635,

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Novembru 2008 dwar Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku (COM(2008)0800),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Marzu 2009 għall-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa dwar Nirkupraw l-Irkupru Ewropew (COM(2009)0114),

wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tal-Kummissjoni tal-24 ta’ Novembru 2009 dwar Konsultazzjoni dwar l-Istrateġija Futura “UE 2020” (COM(2009)0647),

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Ottubru 2008 bl-isem “Implimentazzjoni tal-għanijiet ta’ Barċellona rigward il-faċilitajiet ta’ kura għat-tfal f'età ta’ qabel l-iskola” (COM(2008)0638),

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Frar 2009 dwar “L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel – 2009” (COM(2009)0077),

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tas-18 ta’ Diċembru 2009 dwar “L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel – 2010” (COM(2009)0694),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Ġunju 2000 bl-isem ta’ “Lejn Strateġija Qafas Komunitarja dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneru (2001-2005)” (COM(2000)0335) u r-rapporti annwali tal-Kumitat dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 u 2008 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 u COM(2008)0010) rispettivament,

wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol (tfassil mill-ġdid) (1),

wara li kkunsidra l-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f'attività b'kapaċità li fiha jaħdmu għal rashom u li tirrevoka d-Direttiva 86/613/KEE (COM(2008)0636), imressqa mill-Kummissjoni fit-3 ta’ Ottubru 2008,

wara li kkunsidra l-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri biex jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu reċentement, jew li qed ireddgħu (COM(2008)0637), imressqa mill-Kummissjoni fit-3 ta’ Ottubru 2008,

wara li kkunsidra l-istat tar-ratifiki tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Ġlieda kontra t-Traffikar tal-Bnedmin (CETS Nru 197),

wara li kkunsidra l-qafas ta’ azzjonijiet dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneru adottat mill-imsieħba soċjali Ewropej fit-22 ta’ Marzu 2005,

wara li kkunsidra l-mozzjoni għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-impatt tal-kriżi ekonomika u finanzjarja fuq in-nisa, id-Dokument 11891, tal-4 ta’ Mejju 2009,

wara li kkunsidra l-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri adottat mill-Kunsill Ewropew fit-23 u l-24 ta’ Marzu 2006,

wara li kkunsidra l-Kumitat Konsultattiv dwar l-Opportunitajiet Indaqs għan-Nisa u l-Irġiel u l-opinjoni tiegħu dwar id-disparità fil-pagi bejn il-ġeneri, adottata fit-22 ta’ Marzu 2007,

wara l-kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta’ Ottubru 2006 dwar l-immigrazzjoni tan-nisa: l-irwol u l-post tal-immigranti nisa fl-Unjoni Ewropea (2),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Marzu 2007 dwar il-Pjan Direzzjonali għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2006-2010 (3),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta’ Settembru 2008 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel - 2008 (4),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ Novembru 2008 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ pagi ugwali għall-irġiel u n-nisa (5),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar l-inklużjoni attiva tan-nies esklużi mis-suq tax-xogħol (6),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-8 ta’ Ottubru 2009 dwar l-effetti tal-kriżi finanzjarja u ekonomika globali fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u fuq il-kooperazzjoni għall-iżvilupp (7),

wara li kkunsidra l-Istatistiċi tal-Eurostat f’Focus 53/2009, “Żieda qawwija ta’ qgħad fl-UE”,

wara li kkunsidra l-Istatistiċi tal-Eurostat f’Focus 97/2009, “Ir-Reċessjoni fl-UE-27: il-firxa u l-intensità tar-reċessjoni tvarja fost l-attivitajiet u l-pajjiżi”,

wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0155/2010),

A.

billi l-ekonomija dinjija qed tiffaċċja l-aktar reċessjoni qawwija mid-Dipressjoni l-Kbira, b'riperkussjonijiet soċjali madwar l-UE u lil hinn minnha; billi l-kriżi ekonomika u finanzjarja fl-Ewropa qed ikollha impatt partikolarment negattiv fuq in-nisa – li huma iktar soġġetti għall-prekarjetà fl-impjieg, iktar esposti għat-tkeċċija u inqas koperti mis-sistemi ta’ protezzjoni soċjali – sitwazzjoni li s’issa għadha ma ngħatatx l-attenzjoni li jixirqilha mill-Kunsill, mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri,

B.

billi l-ewwel mewġa tal-kriżi laqtet l-aktar lis-settur finanzjarju, kif ukoll l-industriji tal-kostruzzjoni u tal-karozzi li huma ddominati l-aktar mill-irġiel, u b’hekk ingħatat importanza akbar, madankollu t-tieni mewġa tal-kriżi laqtet, b'mod daqstant ieħor negattiv, lis-setturi tal-bejgħ bl-imnut, tas-servizzi ġenerali u tat-turiżmu, li huma ddominati l-aktar min-nisa; għalhekk jeħtieġ li tiġi ndirizzata d-dimensjoni tal-ġeneru fl-impatt għal, u s-soluzzjoni tal-kriżi ekonomika u soċjali fil-pjanijiet ta’ rkupru nazzjonali u Ewropej,

C.

billi l-ekonomisti tradizzjonali nnutaw li l-kriżi tal-kreditu, li tat bidu għar-reċessjoni, kienet diżastru, litteralment, ikkaġunat mill-bniedem; billi r-reazzjonijiet fil-livelli tal-istat u internazzjonali – li ma kinux inklussivi biżżejjed fir-rigward tal-ġeneru – ukoll ġew deċiżi l-aktar mill-irġiel; billi hu importanti li n-nisa, li huma ġeneralment iktar ikkwalifikati mill-irġiel, jiġu inklużi bis-sħiħ fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjoni fl-isferi politiċi, ekonomiċi u finanzjarji kif ukoll fil-ftehimiet bejn l-imsieħba soċjali,

D.

billi, skont studji reċenti, 5 % biss tal-parteċipanti b'responsabilitajiet ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet fl-istituzzjonijiet finanzjarji tal-UE huma nisa, u l-gvernaturi kollha tal-banek ċentrali tas-27 Stat Membru huma rġiel u li l-istudji dwar il-ġeneru wrew li n-nisa jimmaniġġjaw b'mod differenti billi jevitaw ir-riskju u jiffukaw aktar fuq perspettiva aktar fit-tul,

E.

billi l-parteċipazzjoni tan-nisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet hija indikatur deċiżiv tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel; billi l-preżenza ta’ maniġers nisa f'impriżi u f'universitajiet għadha dgħajfa u l-għadd ta’ politiċi jew riċerkaturi nisa qed jiżdied bil-mod ħafna biss,

F.

billi fl-2006 59 % ta’ gradwati għall-ewwel darba fl-universitajiet kienu nisa; billi l-perċentwali ta’ nisa li għandhom dottorat ta’ riċerka jonqos għal 43 %, u hija l-anqas fil-grad tal-professuri; billi 15 % biss tal-professuri ta’ grad A huma nisa,

G.

billi hemm aktar nisa milli rġiel fil-fakultajiet tal-kummerċ, ġestjoni u liġi, iżda huma f'minoranza f'karigi ta’ responsabilità fl-intrapriżi u fil-politika; billi hemm ftit nisa ggradwati fl-IT, fl-inġinerija u fil-fiżika, u għalhekk hemm rappreżentanza baxxa tan-nisa fis-settur privat, li hu kruċjali għall-irkupru ekonomiku,

H.

billi t-tnaqqis ekonomiku x'aktarx jaffettwa lin-nisa aktar mill-irġiel; billi hemm il-periklu li r-reċessjoni attwali ser iddewwem l-avvanzi jew saħansitra treġġa' lura l-progress, b'konsegwenzi aktar fit-tul għas-sistemi ta’ protezzjoni soċjali, ta’ inklużjoni soċjali u d-demografija,

I.

billi l-miżuri għall-ugwaljanza bejn il-ġeneru tħassru jew ġew posposti u tnaqqis futur possibbli fil-baġits pubbliċi ser ikollu effett negattiv fuq l-impjiegi tan-nisa u fuq il-promozzjoni tal-ugwaljanza; billi l-implimentazzjoni xierqa tad-Direttiva 2006/54/KE imsemmija aktar 'il fuq ser issir dejjem aktar importanti,

J.

billi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri għandha impatt pożittiv ewlieni fuq il-produttività ekonomika u t-tkabbir, u l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol ssarraf f'sensiela ta’ benefiċċji soċjali u ekonomiċi,

K.

billi d-disparità fil-pagi bejn il-ġeneri madwar l-UE27 baqgħet għolja ħafna tul l-aħħar 35 sena mill-implimentazzjoni tad-Direttiva 75/117/KEE (8), bi tkabbir ta’ medja ta’ 18 % fl-2010 fl-UE u sa 30 % f'xi Stati Membri; billi d-diskrepanza hi akbar fis-settur privat milli f'dak pubbliku, b'xhieda tal-inugwaljanzi fis-suq tax-xogħol, li fil-prattika jaffettwaw l-aktar lin-nisa,

L.

billi r-reċessjoni ekonomika m'għandhiex tintuża biex tnaqqas il-progress fuq il-politiki ta’ rikonċiljazzjoni u biex tnaqqas il-baġits allokati għas-serivizzi ta’ kura u għall-arranġamenti tal-lif, li jaffettwaw partikolarment l-aċċess tan-nisa għas-suq tax-xogħol, billi jaqbel li tingħata attenzjoni partikolari lill-bżonn ta’ konċiljazzjoni bejn l-obbligi familjari u dawk professjonali fil-familji b'ġenitur wieħed u fil-familji b'ħafna membri,

M.

billi skont il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol, in-nisa jqattgħu tliet darbiet aktar ħin mill-irġiel għall-kura tat-tfal, għat-trattament ta’ kwistjonijiet domestiċi u għall-kura tal-qraba dipendenti; billi t-tqassim tar-responsabilitajiet familjari u domestiċi bejn l-irġiel u n-nisa, mhux l-inqas bl-użu tal-liv għall-ġenituri u għall-paternità, jikkostitwixxi prekundizzjoni għall-promozzjoni u l-ilħiq tal-ugwaljanza bejn il-ġeneru; u billi bl-esklużjoni tal-lif tal-maternità u l-liv tal-ġenituri mill-kalkolu tal-ħinijiet globali ta’ xogħol huwa diskriminatorju u aktar sfavorevoli għan-nisa fis-suq tax-xogħol,

N.

billi l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 (9) taħt il-Presidenza Svediża talbu lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni sabiex isaħħu d-dimensjoni tal-ġeneru fl-istrateġija UE 2020; billi l-karta ta’ konsultazzjoni tal-Kummissjoni UE 2020 naqset milli tikkunsidra dan kollu, peress li tonqos milli tirreferi għall-integrazzjoni tal-ġeneru; billi, madankollu, hu importanti li l-perspettiva tal-ġeneru tiġi integrata fi struttura finanzjarja u ekonomika u ta’ politika ġdida u li jkun żgurat li l-pjanijiet ta’ rkupru u l-programmi ta’ aġġustament strutturali jwettqu valutazzjoni tal-impatt tal-ġeneru u jintegraqw perspettiva tal-ġeneru,

O.

billi jeħtieġ li jitkabbru l-isforzi għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneru fil-politika pubblika,

P.

billi partikolarment fi żminijiet ta’ reċessjoni ekonomika, in-nies li diġà jinsabu f'riskju ta’ faqar, li l-maġġoranza tagħhom huma nisa, isiru aktar vulnerabbli, partikolarment il-ħaddiema migranti nisa u n-nisa li jappartienu għal grupp ta’ minoranza; billi l-isforzi u s-soluzzjonijiet globali biex jinqered il-faqar kif mifthiema mill-Kunsill Ewropew ta’ Lisbona sa mill-2000 saru kwistjoni ta’ urġenza; billi għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-protezzjoni ta’ dawk il-gruppi li qegħdin jiffaċċjaw għadd ta’ żvantaġġi, partikolarment ir-Roma, u għall-iżgurar tal-inklużjoni tagħhom fis-soċjetà,

Q.

billi impjieg full-time ta’ kwalità bi drittijiet hu garanzija kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali kif ukoll l-ispinta għall-indipendenza finanzjarja u psikoloġika; billi bl-indirizzar tal-aċċess universali għal servizzi pubbliċi ta’ kwalità, hu kruċjali li jitfasslu u jiġu implimentati politiki, li jilħqu l-bżonnijiet tan-nisa u l-irġiel rispettivament, inkluż l-aċċess għal servizzi ta’ kura għat-tfal, għall-anzjani u għal persuni oħra dipendenti, li wieħed jiflaħ għalihom, ikunu aċċessibbli u ta’ kwalità,

R.

billi, barra milli jiżgura r-rispett tad-differenzi u tad-diversità kulturali, l-iżvilupp ta’ politiki li jiffaċilitaw l-aċċess għas-suq tax-xogħol ta’ nisa li jappartjenu għal gruppi kulturali jew ta’ minoranza partikolari, inaqqas ukoll l-esklużjoni soċjali u jsaħħaħ il-koeżjoni soċjali, li min-naħa tagħhom jagħtu spinta lit-tkabbir ekonomiku,

S.

billi l-vjolenza domestika, li l-aktar li taffettwa n-nisa, tikkostitwixxi problema mifruxa fil-pajjiżi kollha u f'kull klassi soċjali; billi l-istudji wrew li l-vjolenza kontra n-nisa tiżdied meta l-irġiel jesperjenzaw spustament u spussess minħabba l-kriżi ekonomika; billi l-enfasi ekonomika spiss twassal għal abbuż aktar frekwenti, aktar vjolenti u aktar perikoluż, bill l-vjolenza domestika tiswa lill-Unjoni madwar EUR 16-il miljun fis-sena,

T.

Billi l-impjieg hu fattur ewlieni għall-inklużjoni soċjali; billi għandhom isiru sforzi mmirati u b'firxa wiesgħa sabiex jiġi eliminat il-faqar fil-kuntest ta’ inugwaljanza dejjem akbar tad-dħul, ta’ faqar u ta’ kriżi ekonomika u finanzjarja,

1.

Jinnota li l-ugwaljanza fit-trattament bejn in-nisa u l-irġiel hi waħda mill-għanijiet tal-UE u għalhekk hi wieħed mill-prinċipji fundamentali f'kull reazzjoni politika għall-kriżi ekonomika u finanzjarja u fit-transizzjoni lejn verżjoni globali fit-tul għaż-żmien ta’ wara l-kriżi;

2.

Jenfasizza li s-sejbiet tal-Kummissjoni, li l-kriżi attwali qajmet tħassib dwar jekk il-kisbiet fl-ugwaljanza bejn il-ġeneru humiex fil-periklu u jekk l-effetti tar-reċessjoni jistgħux jaffettwaw b'mod partikolari lin-nisa;

3.

Jenfasizza l-bżonn li jkun evitat li l-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali, u kwistjonijiet ekonomiċi futuri, jipperikolaw dak li nkiseb s'issa fil-qasam tal-ugwaljanza bejn il-ġeneru u biex jiġi evitat li r-reċessjoni tintuża, kif diġà ġara f'ċerti Stati Membri, bħala argument biex ikun hemm inqas miżuri għall-ugwaljanza bejn il-ġeneru;

4.

Jenfasizza li l-politiki għall-ugwaljanza bejn il-ġeneru għandhom jitqiesu bħala parti mis-soluzzjoni għat-tmiem tal-kriżi, għall-użu u l-isfruttar sħiħ tal-ħiliet u l-kapaċitajiet tal-Ewropej kollha u għat-tfassil ta’ ekonomija aktar kompetittiva fil-ġejjieni;

5.

Jinnota li l-integrazzjoni tan-nisa fil-post tax-xogħol fl-aħħar deċennji fissret mhux biss impatt aktar dirett tal-kriżi fuq in-nisa nfushom iżda wkoll fuq l-ambjenti domestiċi, fejn id-dħul ser jiġi effettwat b'mod sinifikanti mit-telf ta’ impjiegi tan-nisa; jitlob lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri sabiex jikkunsidraw l-ispejjeż moħbija tal-kriżi, inkluż il-konsegwenzi differenti tal-ġeneru li spiss mhux rikonoxxuti;

6.

Jinnota li l-esperjenza tal-kriżijiet preċedenti turi li r-rata tal-impjieg tal-irġiel ġeneralment tirkupra aktar malajr milli dik tan-nisa;

7.

Jinnota li l-politiki makroekonomiċi huma marbutin l-aktar ma’ żieda fis-segregazzjoni tal-ġeneru fix-xogħol, mad-destabbilizzazzjoni tal-impjieg tan-nisa permezz ta’ sottokuntrattar, żidiet fid-diskrepanza fil-pagi bejn il-ġeneru, tnaqqis fl-aċċess tan-nisa għas-saħħa u l-edukazzjoni, inugwaljanza akbar fl-aċċess għall-kreditu, art u proprjetà, u żieda qawwija tal-feminizzazzjoni tal-faqar;

8.

Ifakkar li d-diskrepanzi fis-salarji bejn in-nisa u l-irġiel għadhom jeżistu u jistgħu jaggravaw minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja; jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej u lill-Istati Membri biex jadottaw miri ċari u jipproponu miżuri vinkolanti għall-ġlieda kontra d-diskrepanza fis-salarji;

9.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta leġiżlattiva dwar ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni attwali marbuta mal-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ paga ugwali għall-irġiel u n-nisa (Direttiva 75/117/KEE imsemmija aktar ‘il fuq) kif diġà mitlub mill-Parlament fl-2008; jilqa' l-inizjattiva reċenti tal-Kummissjoni għat-titjib tad-dispożizzjonijiet dwar is-sanzjonijiet f'każ ta’ ksur tad-dritt għall-paga ugwali, sabiex jiġi żgurat li jkunu diswassivi u proporzjonali (pereżempju, sanzjonijiet aktar għoljin f'każijiet ta’ offiżi ripetuti);

10.

Jinnota li l-ispiża pubblika fil-qasam tas-saħħa hija r-responsabilità ta’ Stati Membri individwali u l-parlamenti nazzjonali u/jew l-awtoritajiet lokali tagħhom;

11.

Jiddispjaċih li ħafna nisa diġà tilfu jew huma mistennija li jitilfu l-impjiegi tagħhom, partikolarment dawk li jaħdmu fil-bejgħ bl-imnut, fis-servizzi u t-turiżmu kif ukoll in-nisa f'impjiegi part-time u f'impjiegi prekarji; jenfasizza l-fatt li fl-istess ħin, it-tnaqqis fil-provvista ta’ mikrokreditu hi mistennija li twassal għal tnaqqis fid-dħul fost il-ħaddiema nisa li jaħdmu għal rashom, partikolarment dawk li jaħdmu fis-setturi agrikoli u rurali; jenfasizza li l-qgħad fost in-nisa hu mistenni li jiżdied b'mod sproporzjonat hekk kif jitħabbar tnaqqis fil-baġit tas-settur pubbliku, perress li n-nisa huma impjegati b'mod sproporzjonat fis-servizzi edukattivi, tas-saħħa u soċjali;

12.

Jenfasizza l-effett pożittiv li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri għandha fuq it-tkabbir ekonomiku; jindika f'dan ir-rigward li skont il-kalkoli f'ċerti studji, kieku r-rati ta’ impjieg, ta’ impjieg part-time u ta’ produttività tan-nisa kienu simili għal dawk tal-irġiel, il-PGD jiżdied bi 30 %;

13.

Jirrikonoxxi li ħafna nisa ġew imħeġġa mit-telf ta’ impjiegi reċenti biex jwaqqfu l-intrapriżi tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq leġiżlazzjoni b'mira speċifika għall-SMEs biex tilħaq il-mira tagħha li tnaqqas il-piżijiet amministrattivi fuq l-intrapriżi b'25 % sal-2012 u biex trawwem dan l-ispirtu ta’ intrapriża;

14.

Jilqa' l-istatistiċi tal-Eurostat li jiddistingwu skont il-ġeneru; madankollu, jemmen li għandha tingħata aktar attenzjoni għall-qgħad part-time (qasam li spiss hu eskluż mill-istatistiċi tal-qgħad); jinnota li l-qgħad għat-tul, pagi anqas u medja anqas ta’ siegħat tax-xogħol x'aktarx li se jħallu konsegwenzi qawwija speċjalment fuq id-dħul tan-nisa, il-benefiċċji ta’ sigurtà soċjali u fil-perjodu twil fuq il-pensjonijiet tagħhom;

15.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tfassal studju fil-livell tal-Unjoni dwar ir-rabta bejn in-numru ta’ nisa kuq il-bord tal-kumpaniji u l-prestazzjoni finanzjarja tal-kumpaniji, b'kunsiderazzjoni tal-istudju mwettaq minn Catalyst Inc. Fl-2007 li wera li l-kumpaniji bi tliet nisa' jew aktar fuq il-bord kellhom profitti ta’ 83 % aktar fuq l-ishma u ta’ 73 % ta’ proffitti aktar fuq il-bejgħ;

16.

Jenfasizza li l-gruppi ta’ nisa vulnerabbli ser isofru l-agħar effetti tal-kriżi: nisa b'diżabilità, nisa immigranti, nisa ġejjin minn minoranzi etniċi, nisa bi ftit kwalifiki, nisa li jinsabu f'sitwazzjoni ta’ qgħad għal żmien twil, nisa waħedhom u mingħajr mezzi, nisa li qed jieħdu ħsieb ta’ persuni dipendenti eċċ.;

17.

Jinnota li l-ħaddiema migranti ukoll huma effettwati mill-kriżi, u daqstant ieħor il-familji tagħhom f'pajjiżhom; jirreferi għall-fatt li l-livell ta’ migrazzjoni femminili flimkien mal-impatt fuq il-familji li jiddependu mill-pagi tagħhom għall-għajxien, spiss mhumiex dikjarati, b'konsegwenza li n-nisa jistgħu jsibu lilhom infushom f'pożizzjoni vulnerabbli aktar meta jirritornaw d-dar, imwarrba mill-komunitajiet u mill-familji tagħhom;

18.

Jenfasizza u jilqa' l-fatt li l-interventi u s-soluzzjonijiet jeħtieġu fehim tal-kuntest tal-kriżi u jirrikonoxxi li m'hemmx reazzjoni “waħda tajba għal kulħadd”; jenfasizza, fl-istess ħin, li r-reċessjoni tista' sservi ta’ opportunità unika biex il-politiki ekonomiċi u soċjali jsiru aktar konxji tal-ġeneru u biex jersqu lejn il-ħolqien ta’ soċjetà b'aktar ugwaljanza bejn il-ġeneri;

19.

Jenfasizza l-importanza tal-ġlieda kontra l-istereotipi fis-suriet u fl-istadji kollha tal-ħajja, peress li dawn jikkostitwixxu waħda mill-aktar kawżi persistenti tan-nuqqas ta’ ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, li taffettwa l-għażliet tagħhom fil-qasam tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u tal-impjieg, id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet domestiċi u familjari, il-parteċipazzjoni fil-ħajja pubblika u l-parteċipazzjoni u r-rappreżentanza f'karigi għat-teħid ta’ deċiżjonijiet, u l-għażliet tagħhom dwar is-suq tax-xogħol;

20.

Jinnota b'dispjaċir il-fatt li r-reazzjonijiet ta’ politika għall-kriżi, inkluż il-pakketti ta’ irkupru, naqsu milli jirrikonoxxu, janalizzaw u jirranġaw l-impatt tal-ġeneru fuq il-kriżi; jikkritika l-fatt li l-integrazzjoni sistematika tal-ġeneri fl-istrateġija ta’ wara Lisbona hija bażikament ineżistenti; jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jinkludu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri b'miri speċifiċi fil-linji gwida għall-impjiegi u l-makroekonomija u fl-Istrateġija UE 2020, u biex jintroduċu bbaġitjar tal-ġeneru fil-politiki kollha;

21.

Iqis li għalkemm l-impjieg tan-nisa fl-UE jinsab viċin li jilħaq il-mira ta’ 60 % fl-2010, jeħtieġ li titfassal mira aktar ambizzjuża ta’ 75 % sal-2020; jenfasizza wkoll li jeħtieġ titnaqqas d-diskrepanza;

22.

Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex jieħdu l-passi meħtieġa biex jintegraw il-perspettiva tal-ġeneru fil-politiki kollha tal-UE u biex jirrevedu l-leġiżlazzjoni eżistenti biex jiġi żgurat li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri tkun applikata korrettament u li jkunu jistgħu jiġu applikati miżuri ta’ diskriminazzjoni pożittiva fejn meħtieġ;

23.

Jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri u speċjalment lill-Kumitat Speċjali tal-Parlament dwar il-Kriżi Finanzjarja, Ekonomika u Soċjali (CRIS) sabiex jiżguraw li l-pjanijiet għall-irkupru u l-programmi ta’ aġġustament strutturali jwettqu evalwazzjoni tal-impatt fuq il-ġeneri (valutazzjoni ex post f'każijiet fejn ma saritx ex-ante) u sabiex jinkludu perspettiva tal-ġeneri li tinkludi data u statistiki li jiddistingwu skont il-ġeneru;

24.

Iħeġġeġ lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li r-regressjoni u t-tnaqqis finanzjarju ma jaffettwawx il-politiki u l-funzjonament tal-istrutturi mmirati għall-kisba tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fil-livelli kollha tas-settur governattiv u dak mhux governattiv; jiddispjaċih li dan it-tnaqqis finanzjarju diġà seħħ f'xi pajjiżi;

25.

Jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex janalizzaw u jikkontrobattu l-effetti negattivi tat-tnaqqis fl-ispiża pubblika u fil-benefiċċji soċjali, speċjalment fil-kuntest tat-tnaqqis fl-ispiża pubblika fil-livell lokali, sabiex ikun żgurat li n-nisa ma jitħallewx b'piż ta’ kura sproporzjonat (tfal, l-anzjani u persuni dipendenti);

26.

Jinnota li n-nuqqas ta’ politiki u infrastrutturi ta’ kura wasslu għal żieda f'ħaddiema domestiċi migranti nisa, biex jimlew il-vojt fi djar privati li m'għandhomx aċċess għall-protezzjoni u l-benefiċċji soċjali marbuta max-xogħol,; jitlob lill-Istati Membri sabiex mingħajr dewmien jiġġieldu kontra l-impjieg illegali u biex jintegraw lill-ħaddiema migranti legali fl-iskemi ta’ sigurtà soċjali u ta’ kura tas-saħħa;

27.

Jitlob lill-Istati Membri biex jiżviluppaw servizzi ta’ kura għall-but tan-nies, aċċessibbli u ta’ kwalità, għat-tfal u dipendenti oħra, skont il-miri Ewropej, u biex jiggarantixxu li d-disponibilità ta’ dawk is-servizzi tkun kompatibbli mal-ħinijiet tax-xogħol full-time tan-nisa u tal-irġiel; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jużaw bis-sħiħ il-potenzjal tal-Fondi Strutturali u tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, u biex jiffaċilitaw l-aċċess għall-finanzjament ta’ servizzi ta’ kwalità; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tipproponi direttiva dwar il-paternità, l-adozzjoni u l-liv minħabba t-tfal;

28.

Jinnota li l-vjolenza kontra in-nisa u l-irġiel tiżdied fi żminijiet ta’ taqlib ekonomiku; għalhekk iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jużaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali biex jindirizza kull forma ta’ vjolenza ibbażata fuq il-ġeneru u jilqa' l-inizjattiva tal-Presidenza Spanjola għall-ħolqien ta’ Osservatorju għall-Vjolenza kontra n-Nisa; jilqa' wkoll l-inizjattiva ta’ grupp ta’ Stati Membri dwar l-istrument globali għall-protezzjoni tal-vittmi (Ordni Ewropea ta’ Protezzjoni);

29.

Jistieden lill-Istati Membri biex, partikolarment permezz ta’ kampanji ta’ sensibilizzazzjoni, iqajmu kuxjenza kollettiva fir-rigward tal-fenomenu tal-vjolenza fuq in-nisa; ifakkar li l-edukazzjoni u l-miżuri għat-tkabbir tal-għarfien taż-żgħażagħ huma essenzjali biex jiġi miġġieled dan it-tip ta’ fenomenu;

30.

Jitlob lill-istituzzjonijiet Ewropej, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali u reġjonali sabiex jieħdu miżuri effettivi, partikolarment permezz ta’ leġiżlazzjoni, li jħeġġu l-bilanċ bejn il-ġeneri fil-postijiet ta’ responsabilità, inkluż fuq bordijiet tad-diretturi, u f'istituzzjonijiet, amministrazzjonijiet u organizzazzjonijiet lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropej, li għandhom iservu ta’ eżempju; għalhekk jitlob miri vinkolanti li jiżguraw r-rappreżentazzjoni ugwali bejn in-nisa u l-irġiel;

31.

Jenfasizza li n-nisa mhumiex rappreżentati biżżjjed fit-teħid tad-deċiżjonijiet finanzjarji - fil-fatt in-nisa huma wieħed mill-gruppi li attwalment jinsabu esklużi mit-teħid ta’ deċiżjonijiet finanzjarji li huma effettwati b'mod negattiv mir-riskju finanzjarju; jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex itejbu l-parteċipazzjoni tan-nisa f'kull livell tat-teħid ta’ deċiżjonijiet, speċjalment fl-oqsma tal-ibbaġitjar u tal-arranġamenti ta’ governanza għas-sistemi finanzjarji Ewropej, inkluż il-Bank Ċentrali Ewropew; f'dan il-kuntest, jenfasizza l-bżonn għal-litteriżmu finanzjarju tat-tfajliet u n-nisa;

32.

Jilqa' d-deċiżjoni tal-Gvern tan-Norveġja li jżid għal mill-anqas 40 % in-numru tan-nisa fuq il-bordijiet ta’ kumpaniji b'reponsabilità pubblika limitata u għamilha possibbli li l-proporzjon ta’ nisa fuq il-bordijiet jiżdied għaċ-ċifra attwali ta’ 41 %; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jqisu l-inizjattiva tan-Norveġja bħala eżempju pożittiv u sabiex jimxu fl-istess direzzjoni għall-intrapriżi kkwotati fil-borża;

33.

Jilqa' l-ħtieġa għaż-żieda tan-numru tan-nisa fuq il-bordijiet ta’ kumpaniji b'responsabilità pubblika limitata, iżda jenfasizza li l-gvernijiet nazzjonali għandhom jieħdu azzjoni adegwata għall-bżonnijiet tagħhom;

34.

Jinnota li l-investiment fl-infrastruttura soċjali joffri opportunità għall-immodernizzar tal-Ewropa u għall-promozzjoni tal-ugwaljanza u din tista' titqies bħala strateġija parallela għall-investiment f'teknoloġiji ambjentali għall-immodernizzar tal-infrastruttura fiżika; għalhekk jikkunsidra li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri għandha tkun prijorità politika u għodda ewlenija;

35.

Jinnota li fid-dawl tal-Istrateġija UE 2020, l-“ekonomija ekoloġika” hi kruċjali; jenfasizza l-fatt li “impjiegi ekoloġiċi” għandhom il-potenzjal li jsiru parti ewlenija tat-tkabbir ġejjieni tas-suq tax-xogħol Ewropew, meta jitqies li llum aktar minn 20 miljun impjieg fl-Unjoni Ewropea jistgħu jitqiesu bħala “ekoloġiku” u evidenza reċenti uriet kif l-impjiegi fis-settur tal-enerġija rinnovabbli waħidhom għandhom il-potenzjal li jirduppjaw għal 2.8 miljuni sal-2020;

36.

Jinnota li l-konverżjoni ekoloġika tal-ekonomija u t-tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx tal-karbonju sejrin joħolqu talba kbira għal ħaddiema b'ħiliet; jirreferi għall-fatt li l-ħaddiema nisa għandhom rappreżentanza baxxa ħafna fis-settur tas-sorsi rinnovabbli u speċjalment fl-impjiegi xjentifiċi u teknoloġikament intensivi; jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-ħaddiema nisa jiġu inklużi iktar fi proġetti u fi programmi ta’ taħriġ dwar il-bidla ekoloġika jiġifieri fis-settur tas-sorsi rinnovabbli, u fl-impjiegi xjentifiċi u teknoloġikament intensivi; jitlob lill-Istati Membri biex iħeġġu l-preżenza tan-nisa fl-inizjattivi intraprenditorjali lokali f'dawn l-oqsma billi, permezz tat-tixrid ta’ informazzjoni u organizzazzjoni ta’ workshops ta’ taħriġ, jiffaċilitaw l-aċċess għall-Fondi Strutturali Ewropej eżistenti;

37.

Iħeġġeġ lil min jimpjega fl-Istati Membri biex joħolqu aktar opportunitajiet għall-ħaddiema nisa f'teknoloġiji ġodda għat-tisħiħ tas-settur teknoloġiku avvanzat skont il-miri tal-EU 2020;

38.

Jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu l-implimentazzjoni sħiħa tal-Fondi Strutturali Ewropej fil-livell nazzjonali biex jindirizzaw l-effetti tar-reċessjoni permezz ta’ inizjattivi ta’ taħriġ mill-ġdid u ta’ titjib tal-ħiliet skont l-Artikolu 16 tar-Regolament Ġenerali (10) u l-Artikolu 6 tar-Regolamenti dwar il-Fond Soċjali Ewropew (11) u tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (12);

39.

Jitlob li r-Regolament FAEŻR ikun emendat sabiex jippermetti miżuri proattivi li għandhom jittieħdu b'appoġġ għan-nisa fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020, li kienu possibbli fil-perjodi preċedenti, iżda mhux fil-perjodu attwali, u li se jkunu ta’ benefiċċju kbir għall-impjieg tan-nisa fiż-żoni rurali;

40.

Jitlob lill-Istati Membri sabiex jiżviluppaw mekkaniżmi għall-governanza tal-ugwaljanza biex jinkludu għarfien espert dwar il-ġeneri fid-dipartimenti governattivi u f'aġenziji oħrajn li jimplimentaw miżuri skont il-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni u li jippromovu l-organizzazzjonijiet u n-netwerks tan-nisa;

41.

Iħeġġeġ lill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi sabiex iwettaq valutazzjoni tal-impatt tal-ġeneru tal-kriżi ekonomika u finanzjarja; jikkunsidra li din il-valutazzjoni tal-impatt għandha ssir bil-għajnuna ta’ indikaturi preċiżi li jikkunsidraw il-kuntest speċifiku tal-kriżi; jitlob lill-istituzzjonijiet Ewropej l-oħra, bħall-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol, sabiex jipproponu reazzjonijiet għall-kwistjonijiet li jirrigwardaw l-ugwaljanza tal-ġeneri fil-ħidma kontinwa tagħhom;

42.

Jenfasizza l-ħtieġa għall-iżvilupp ta’ programmi u inċentivi finanzjarji għat-tħeġġiġ u l-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tan-nisa f'intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju;

43.

Jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jirrikonoxxu u jappoġġjaw il-kontribut li s-soċjetà ċivili tista' tagħmel għall-inidirizzar tal-kriżi finanzjarja u ekonomika, b'mod partikolari fid-dawl tas-Sena Ewropea għall-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali;

44.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet tal-Istati Membri, lill-imsieħba soċjali u lill-NGOs rilevanti.


(1)  ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.

(2)  ĠU C 313 E, 20.12.2006, p. 118.

(3)  ĠU C 301 E, 13.12.2007, p. 56.

(4)  ĠU C 295 E, 4.12.2009, p. 35.

(5)  ĠU C 16 E, 22.1.2010, p. 21.

(6)  Testi adottati, P6_TA(2009)0371.

(7)  Testi adottati, P7_TA(2009)0029.

(8)  Direttiva tal-Kunsill 75/117/KEE ta’ l-10 ta’ Frar 1975 dwar dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ paga ndaqs għall-irġiel u għan-nisa (ĠU L 45, 19.2.1975, p.19).

(9)  Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-ugwaljanza bejn il-Ġeneru: it-tisħiħ tat-tkabbir u l-impjiegi – kontribut għall-Istrateġija ta’ Lisbona wara l-2010 Laqgħa tal-Kunsill għall-Impjiegi, il-Politika Soċjali, is-Saħħa u l-Affarijiet tal-Konsumatur, fi Brussell, tat-30 ta’ Novembru 2009.

(10)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fondi ta’ Koeżjoni (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25).

(11)  Regolament (KE) Nru 1081/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Soċjali Ewropew (ĠU L 210, 31.07.2006, p. 12).

(12)  Regolament (KE) Nru 1080/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 1).


Top