EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0516

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/516 tat-8 ta’ Marzu 2023 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/2236 fir-rigward tal-mudelli taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ annimali akkwatiċi maħsuba għal ċerti stabbilimenti tal-akkwakultura, għar-rilaxx fl-ambjent naturali, jew għal skopijiet oħra, ħlief il-konsum dirett mill-bniedem (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

C/2023/1521

OJ L 71, 9.3.2023, p. 27–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/516/oj

9.3.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 71/27


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/516

tat-8 ta’ Marzu 2023

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/2236 fir-rigward tal-mudelli taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ annimali akkwatiċi maħsuba għal ċerti stabbilimenti tal-akkwakultura, għar-rilaxx fl-ambjent naturali, jew għal skopijiet oħra, ħlief il-konsum dirett mill-bniedem

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2016 dwar il-mard trażmissibbli tal-annimali u li jemenda u jħassar ċerti atti fil-qasam tas-saħħa tal-annimali (Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 238(3), il-punti (a) u (c), tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2017 dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta’ regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 396/2005, (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1107/2009, (UE) Nru 1151/2012, (UE) Nru 652/2014, (UE) 2016/429 u (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 u (KE) Nru 1099/2009 u d-Direttivi tal-Kunsill 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE u 2008/120/KE, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE, 89/662/KEE, 90/425/KEE, 91/496/KEE, 96/23/KE, 96/93/KE u 97/78/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE (Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali) (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 90 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2236 (3) jistabbilixxi l-mudelli taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali għad-dħul fl-Unjoni u l-movimenti fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ annimali akkwatiċi u ta’ ċerti prodotti li ġejjin mill-annimali akkwatiċi.

(2)

B’mod partikolari, l-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/2236 jistabbilixxi l-mudelli taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ annimali akkwatiċi maħsuba għal ċerti stabbilimenti tal-akkwakultura, għar-rilaxx fl-ambjent naturali, jew għal skopijiet oħra, ħlief il-konsum dirett mill-bniedem (mudell “AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER”). L-Artikolu 166 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/692 (4) ġie emendat dan l-aħħar bir-Regolament Delegat (UE) 2023/119 (5) sabiex jippermetti lill-professjonisti tas-saħħa tal-annimali akkwatiċi jwettqu spezzjonijiet kliniċi fuq konsenji ta’ annimali akkwatiċi qabel l-esportazzjoni lejn l-Unjoni, dment li jkunu awtorizzati jagħmlu dan skont il-liġi tal-pajjiż terz jew tat-territorju esportaturi. Dawk ir-rekwiżiti l-ġodda għad-dħul fl-Unjoni ta’ dawk il-konsenji jenħtieġ li jiġu riflessi fil-punt II.3.2. ta’ dak il-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali. Għalhekk, l-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/2236 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(3)

Sabiex jiġi evitat kwalunkwe tfixkil fil-kummerċ fir-rigward tad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ annimali akkwatiċi maħsuba għal ċerti stabbilimenti tal-akkwakultura, għar-rilaxx fl-ambjent naturali jew għal skopijiet oħra, ħlief il-konsum dirett mill-bniedem, l-użu taċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali maħruġ f’konformità mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/2236, kif applikabbli qabel l-emendi magħmula minn dan ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni, jenħtieġ li jkompli jiġi awtorizzat matul perjodu tranżitorju soġġett għal ċerti kundizzjonijiet.

(4)

Billi r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/2236 japplika mill-21 ta’ April 2021, fl-interess taċ-ċertezza tad-dritt, u għall-faċilitazzjoni tal-kummerċ, jenħtieġ li l-emendi li jridu jsiru fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/2236 b’dan ir-Regolament isiru effettivi b’urġenza.

(5)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/2236 huwa emendat f’konformità mal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Għal perjodu tranżitorju sal-15 ta’ Diċembru 2023, il-konsenji ta’ annimali akkwatiċi maħsuba għal ċerti stabbilimenti tal-akkwakultura, għar-rilaxx fl-ambjent naturali jew għal skopijiet oħra, ħlief il-konsum dirett mill-bniedem, akkumpanjati miċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali maħruġ f’konformità mal-mudell stabbilit fl-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/2236, kif applikabbli qabel l-emendi li saru f’dak ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni b’dan ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni, għandhom ikomplu jiġu awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni dment li ċ-ċertifikat ikun inħareġ mhux aktar tard mill-15 ta’ Settembru 2023.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta’ Marzu 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)  ĠU L 95, 7.4.2017, p. 1.

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2236 tas-16 ta’ Diċembru 2020 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolamenti (UE) 2016/429 u (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-mudelli taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali għad-dħul fl-Unjoni u għall-movimenti fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ annimali akkwatiċi u ta’ ċerti prodotti li ġejjin mill-annimali akkwatiċi, taċ-ċertifikazzjoni uffiċjali rigward tali ċertifikati u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru1251/2008 (ĠU L 442, 30.12.2020, p. 410).

(4)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/692 tat-30 ta’ Jannar 2020 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli għad-dħul fl-Unjoni, u l-moviment u l-immaniġġjar wara d-dħul ta’ konsenji ta’ ċerti annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali (ĠU L 174, 3.6.2020, p. 379).

(5)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2023/119 tad-9 ta’ Novembru 2022 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2020/692 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli għad-dħul fl-Unjoni, u l-moviment u l-immaniġġjar wara d-dħul ta’ konsenji ta’ ċerti annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali (ĠU L 16, 18.1.2023, p. 5).


ANNESS

L-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/2236 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS II

L-Anness II fih il-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali li ġej:

Mudell

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

Mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali għad-dħul fl-Unjoni ta’ annimali akkwatiċi maħsuba għal ċerti stabbilimenti tal-akkwakultura, għar-rilaxx fl-ambjent naturali, jew għal skopijiet oħrajn, ħlief il-konsum dirett mill-bniedem

MUDELL TA’ ĊERTIFIKAT TAS-SAĦĦA TAL-ANNIMALI GĦAD-DĦUL FL-UNJONI TA’ ANNIMALI AKKWATIĊI MAĦSUBA GĦAL ĊERTI STABBILIMENTI TAL-AKKWAKULTURA, GĦAR-RILAXX FL-AMBJENT NATURALI, JEW GĦAL SKOPIJIET OĦRAJN, ĦLIEF IL-KONSUM DIRETT MILL-BNIEDEM (MUDELL “AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER”)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

”.

Top