EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0514

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/514 tat-8 ta’ Marzu 2023 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/405 rigward prodotti raffinati ħafna, il-lista ta’ pajjiżi terzi li għandhom pjan ta’ kontroll approvat, u l-inklużjoni tal-Moldova fil-lista tal-pajjiżi terzi li huma awtorizzati jdaħħlu kunsinni ta’ bajd fl-Unjoni maħsubin biex jitqiegħdu fis-suq bħala bajd tal-Klassi A (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

C/2023/1480

OJ L 71, 9.3.2023, p. 11–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/514/oj

9.3.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 71/11


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/514

tat-8 ta’ Marzu 2023

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/405 rigward prodotti raffinati ħafna, il-lista ta’ pajjiżi terzi li għandhom pjan ta’ kontroll approvat, u l-inklużjoni tal-Moldova fil-lista tal-pajjiżi terzi li huma awtorizzati jdaħħlu kunsinni ta’ bajd fl-Unjoni maħsubin biex jitqiegħdu fis-suq bħala bajd tal-Klassi A

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2017 dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta’ regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 396/2005, (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1107/2009, (UE) Nru 1151/2012, (UE) Nru 652/2014, (UE) 2016/429 u (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 u (KE) Nru 1099/2009 u d-Direttivi tal-Kunsill 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE u 2008/120/KE, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE, 89/662/KEE, 90/425/KEE, 91/496/KEE, 96/23/KE, 96/93/KE u 97/78/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE (Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 127(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2022/2292 (2) jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 u għandu l-għan li jiżgura li kunsinni ta’ annimali li jipproduċu l-ikel u ċerti oġġetti maħsuba għall-konsum mill-bniedem li jiġu minn pajjiżi terzi jew minn reġjuni tagħhom jikkonformaw ma’ ċerti rekwiżiti tal-Unjoni għas-sikurezza tal-ikel jew ma’ rekwiżiti li jkunu rikonoxxuti li jkunu mill-inqas ekwivalenti għalihom. B’mod partikolari, dak ir-Regolament jidentifika l-annimali u l-oġġetti maħsuba għall-konsum mill-bniedem li huma soġġetti għar-rekwiżit li jiġu minn pajjiż terz li jinsab fil-lista msemmija fl-Artikolu 126(2)(a) tar-Regolament (UE) 2017/625 jew minn reġjun tiegħu.

(2)

L-Artikolu 7 tar-Regolament Delegat (UE) 2022/2292 jipprevedi li ċerti kunsinni ta’ annimali li jipproduċu l-ikel, ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali, u ta’ prodotti komposti, għandhom jidħlu fl-Unjoni biss minn pajjiżi terzi li hemm fil-lista tal-pajjiżi terzi approvati biex idaħħlu fl-Unjoni dawn il-kunsinni għall-konsum mill-bniedem.

(3)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/405 (3) jistabbilixxi lista ta’ pajjiżi terzi jew reġjuni tagħhom li minnhom hu awtorizzat id-dħul fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ ċerti prodotti raffinati ħafna maħsuba għall-konsum mill-bniedem.

(4)

Minn mindu saret emenda riċenti (4) tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), it-terminu prodotti raffinati ħafna jkopri wkoll derivattivi mix-xaħam u aromatizzanti tal-ikel li jkunu awtorizzati f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6), soġġett għal trattamenti li jeskludu kull riskju għas-saħħa pubblika jew għas-saħħa tal-annimali. Jenħtieġ li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/405 jiġi emendat biex ikun konsistenti ma’ din il-bidla.

(5)

L-Ażerbajġan ressaq pjan ta’ kontroll li jkopri l-bajd tal-ħut u l-kavjar. Il-pjan jipprovdi biżżejjed garanziji u għaldaqstant jenħtieġ li jiġi approvat.

(6)

Il-Libanu ressaq pjan ta’ kontroll li jkopri l-għasel. Il-pjan jipprovdi biżżejjed garanziji u għaldaqstant jenħtieġ li jiġi approvat.

(7)

Isle of Man hija elenkata fit-tabella tal-Anness -I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/405 biex tesporta l-laħam ovin u kaprin lejn l-Unjoni. Iżda Isle of Man għarrfet lill-Kummissjoni li ma għadiex interessata tesporta l-laħam kaprin lejn l-Unjoni. Għalhekk jenħtieġ li l-entrata tal-Isle of Man dwar il-laħam ovin u kaprin f’dik it-tabella tal-Anness -I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/405 tkopri biss il-laħam ovin.

(8)

Il-Ġappun huwa elenkat fit-tabella tal-Anness -I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/405 biex jesporta l-laħam tal-majjal lejn l-Unjoni. Iżda l-Ġappun għarraf lill-Kummissjoni li ma għadux interessat li jressaq pjan ta’ kontroll għal-laħam tal-majjal, u minflok biħsiebu juża biss laħam tal-majjal li joriġina minn Stati Membri jew minn pajjiżi terzi li minnhom huma awtorizzati li jidħlu dawn il-prodotti fl-Unjoni. B’konsegwenza ta’ dan, jenħtieġ li l-entrata tal-Ġappun dwar il-laħam tal-majjal tiġi addattata kif xieraq fl-Anness -I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/405.

(9)

Ir-Renju Unit huwa elenkat fit-tabella tal-Anness -I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/405 biex jesporta l-laħam tal-fenek lejn l-Unjoni. Iżda r-Renju Unit għarraf lill-Kummissjoni li ma għadux interessat li jressaq pjan ta’ kontroll għal-laħam tal-fenek, u minflok biħsiebu juża biss laħam tal-fenek li joriġina minn Stati Membri jew minn pajjiżi terzi li minnhom huma awtorizzati li jidħlu dawn il-prodotti fl-Unjoni. B’konsegwenza ta’ dan, jenħtieġ li l-entrata tar-Renju Unit dwar il-laħam tal-fenek tiġi addattata kif xieraq fl-Anness -I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/405.

(10)

It-Tajlandja ma ressqitx pjan ta’ kontroll għall-ħalib lill-Kummissjoni. Madankollu t-Tajlandja pprovdiet garanziji li tuża biss ħalib li joriġina minn Stati Membri jew minn pajjiżi terzi li minnhom huwa awtorizzat li jidħol il-ħalib fl-Unjoni. Barra minn hekk għarrfet lill-Kummissjoni li dan il-ħalib li jkun għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni ma jkunx limitat għall-prodotti komposti li fihom prodotti tal-ħalib ipproċessat. B’konsegwenza ta’ dan, jenħtieġ li l-entrata tat-Tajlandja dwar il-ħalib tiġi addattata kif xieraq fl-Anness -I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/405.

(11)

L-Istati Uniti tal-Amerka ressqu pjan ta’ kontroll li jkopri l-budellati. Il-pjan jipprovdi biżżejjed garanziji u għaldaqstant jenħtieġ li jiġi approvat.

(12)

Attwalment ir-Rwanda hija elenkata għall-għasel, u l-Kolombja u s-Sirja huma elenkati għall-budellati fit-tabella tal-Anness -I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/405. Billi dawk il-pajjiżi terzi ma ressqux pjanijiet lill-Kummissjoni għall-prodotti rispettivi, jenħtieġ li dawk l-entrati jitħassru mit-tabella f’dak l-Anness.

(13)

Il-Moldova ressqet programm għall-kontroll tas-Salmonella f’qatgħat ta’ tiġieġ tal-bajd biex tkun awtorizzata ddaħħal bajd tal-klassi A fl-Unjoni f’konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/405. Dak il-programm ta’ kontroll ġie vvalutat mill-Kummissjoni b’riżultat favorevoli. Il-konformità b’rabta mar-rekwiżiti dwar il-kontroll tas-Salmonella f’konformità mal-Artikolu 10(6) tar-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) ġiet ivverifikata darbtejn waqt l-awditu li wettqet il-Kummissjoni f’April tal-2022 (8). Għalhekk jenħtieġ li l-Moldova tiġi awtorizzata ddaħħal il-bajd tal-klassi A fl-Unjoni.

(14)

Għalhekk jenħtieġ li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/405 jiġi emendat skont dan.

(15)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/405

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/405 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 22, il-frażi introduttorja hija sostitwita b’dan li ġej:

“Kunsinni ta’ prodotti raffinati ħafna kif deskritt fis-Sezzjoni XVI tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 853/2004, maħsubin għall-konsum mill-bniedem, għandhom jiġu awtorizzati biex jidħlu fl-Unjoni biss jekk jiġu mill-pajjiżi terzi li ġejjin jew mir-reġjuni tagħhom:”;

(2)

L-Anness -I huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament;

(3)

L-Anness IV huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta’ Marzu 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 95, 7.4.2017, p. 1.

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2022/2292 tas-6 ta’ Settembru 2022 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ rekwiżiti għad-dħul fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ annimali li jipproduċu l-ikel u ċerti oġġetti maħsuba għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 304, 24.11.2022, p. 1).

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/405 tal-24 ta’ Marzu 2021 li jistabbilixxi l-listi ta’ pajjiżi terzi jew reġjuni tagħhom li minnhom huwa awtorizzat id-dħul fl-Unjoni ta’ ċerti annimali u oġġetti maħsuba għall-konsum mill-bniedem f’konformità mar-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 114, 31.3.2021, p. 118).

(4)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2022/2258 tad-9 ta’ Settembru 2022 li jemenda u jikkoreġi l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali fir-rigward tal-prodotti tas-sajd, tal-bajd u ta’ ċerti prodotti raffinati ħafna, u li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/624 fir-rigward ta’ ċerti molluski bivalvi (ĠU L 299, 18.11.2022, p. 5).

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55).

(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar aromatizzanti u ċerti ingredjenti tal-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1601/91, ir-Regolamenti (KE) Nru 2232/96 u (KE) Nru 110/2008 u d-Direttiva 2000/13/KE (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 34).

(7)  Ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 fuq il-kontroll tas-salmonella u aġenti Zoonotiċi oħra speċifiċi li jkun hemm ġewwa l-ikel (ĠU L 325, 12.12.2003, p. 1).

(8)  DG(SANTE)2021-7268 — ir-rapport finali li jinsab hawn https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit-report/details/4533


ANNESS I

L-Anness -I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/405 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS -I

Lista ta’ pajjiżi terzi jew ir-reġjuni tagħhom li għandhom pjanijiet ta’ kontroll approvati għal ċerti annimali li jipproduċu l-ikel u għal prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum mill-bniedem kif imsemmija fl-Artikolu 2a, fl-Artikolu 3, fl-Artikolu 6, l-ewwel paragrafu, fl-Artikolu 7, l-ewwel paragrafu, fl-Artikolu 10, it-tieni paragrafu, fl-Artikoli 11, 15, 16, 21 u fl-Artikolu 25, il-punti (a) u (c)

Kodiċi ISO tal-Pajjiż

Pajjiż terz (1) jew reġjuni tiegħu

Bovin

Ovin/kaprin

Porċin

Ekwin

Pollam

Akkwakultura (17)

Ħalib

Bajd

Fenek

Kaċċa salvaġġa

Kaċċa mrobbija

Għasel

Budellati

AD

Andorra

X

X

Δ

X

 

P

 

 

 

 

 

X

 

AE

L-Emirati Għarab Magħquda

 

 

 

 

 

Δ

P

X (2)

O

O

 

 

 

X (3)

 

AL

L-Albanija

 

X

 

 

 

X (14)

P

O

X

 

 

 

 

X

AM

L-Armenja

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

X

 

AR

L-Arġentina

X

X

 

X

X

X (14)

P

X

X

X

X

X

X

X

AU

L-Awstralja

X

X

 

X

 

X

M

X

X

 

X

X

X

X

AZE

L-Ażerbajġan

 

 

 

 

 

X (16)

P

 

 

 

 

 

 

 

BA

Il-Bożnija-Ħerzegovina

X

X

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

BD

Il-Bangladesh

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

BF

Il-Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BJ

Il-Benin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BN

Il-Brunei

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

BR

Il-Brażil

X

 

 

X

X

X

P

O

O

 

 

 

X

X

BW

Il-Botswana

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

BY

Il-Belarussja

 

 

 

X (8)

 

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

X

BZ

Il-Belize

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

CA

Il-Kanada

X

X

X

X

X

X

M

X

X

X

X

X

X

 

CH

L-Iżvizzera (7)

X

X

X

X

X

X (14)

M

X

X

X

X

X

X

X

CL

Iċ-Ċilì

X

X5

X

 

X

X (14)

M

X

O

 

X

 

X

X

CM

Il-Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

CN

Iċ-Ċina

 

 

 

 

X

X

P

O

X

X

 

 

X

X

CO

Il-Kolombja

 

 

 

 

 

X

P

X

Δ

 

 

 

 

 

CR

Il-Costa Rica

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

DO

Ir-Repubblika Dominicana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

EC

L-Ekwador

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

EG

L-Eġittu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ET

L-Etjopja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

FK

Il-Gżejjer Falkland

X

X (5)

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

FO

Il-Gżejjer Faeroe

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

GB

Ir-Renju Unit (6)

X

X

X

X

X

X (14)

Δ

M

X

X

Δ

X

X

X

X

GE

Il-Georgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GG

Guernsey

 

 

 

 

 

O

M

X

O

 

 

 

 

 

GL

Greenland

 

X (5)

 

 

 

M

 

 

 

 

X

 

 

GT

Il-Gwatemala

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

HK

Hong Kong

 

 

 

 

 

Δ

P

 

Δ

 

 

 

 

 

HN

Il-Honduras

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

ID

L-Indoneżja

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

IL

Iżrael (4)

 

 

 

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

IM

Isle of Man

X

X (5)

X

 

 

X (14)

M

X

O

 

 

 

X

 

IN

L-Indja

 

 

 

 

O

X

P

O

X

 

 

 

X

X

IR

L-Iran

 

 

 

 

 

X (15)

X (16)

P

O

O

 

 

 

 

X

JE

Jersey

X

 

 

 

 

M

X

O

 

 

 

 

 

JM

Il-Ġamajka

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

X

 

JP

Il-Ġappun

X

 

Δ

 

X

X (14)

M

X

X

 

 

 

Δ

X

KE

Il-Kenja

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

KR

Il-Korea t’Isfel

 

 

 

 

X

X

M

O

O

 

 

 

Δ

 

LB

Il-Libanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

LK

Is-Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

MA

Il-Marokk

 

 

 

 

X

X (14)

Δ

M

O

O

 

 

 

 

X

MD

Il-Moldova

 

 

 

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

ME

il-Montenegro

X

X (5)

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

X

 

MK

Il-Maċedonja ta’ Fuq

X

X

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

X

 

X

 

MM

Il-Myanmar

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

X

 

MN

Il-Mongolja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

Δ

 

MX

Il-Messiku

 

 

Δ

 

 

X

P

O

X

 

 

 

X

 

MY

Il-Malażja

 

 

 

 

Δ

X

P

O

O

 

 

 

 

 

MZ

Il-Mozambique

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

NA

In-Namibja

X

X (5)

 

 

 

P

 

 

 

X

 

 

 

NC

New Caledonia

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

X

X

 

NG

In-Niġerja

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

NI

In-Nikaragwa

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

NZ

New Zealand

X

X

O

X

O

X (14)

M

X

O

O

X

X

X

X

PA

Il-Panama

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

PE

Il-Perù

 

 

 

 

 

X

M

O

O

 

 

 

 

 

PH

Il-Filippini

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

PK

Il-Pakistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PM

Saint Pierre u Miquelon

 

 

 

 

X

P

 

 

 

 

 

 

 

PN

Il-Gżejjer Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

PY

Il-Paragwaj

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

X

RS

Is-Serbja

X

X

X

X (8)

X

X (14)

P

X

X

X

X

 

X

X

RU

Ir-Russja

X

X

X

 

X

O

P

X

X

 

 

X (9)

X

X

RW

Ir-Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA

L-Arabja Sawdija

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

SG

Singapore

Δ

Δ

Δ

X (10)

Δ

X (14)

P

Δ

Δ

 

X (10)

X (10)

 

 

SM

San Marino

X

 

Δ

 

 

O

P

X

O

 

 

 

X

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SY

Is-Sirja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ

L-Eswatini

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

TG

It-Togo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

TH

It-Tajlandja

O

 

O

 

X

X

M

Δ

Δ

 

 

 

X

 

TN

It-Tuneżija

 

 

 

 

 

X (14)

M

O

O

 

 

 

 

X

TR

It-Turkija

 

 

 

 

X

X (14)

M

X

X

 

 

 

X

X

TW

It-Tajwan

 

 

 

 

 

X

P

O

X

 

 

 

X

 

TZ

It-Tanzanija

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

UA

L-Ukrajna

X

 

X

 

X

X (14)

M

X

X

X

 

 

X

X

UG

L-Uganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

US

L-Istati Uniti

X

X (11)

X

 

X

X

M

X

X

X

X

X

X

X

UY

L-Urugwaj

X

X

 

X

 

X (14)

M

X

O

 

X

 

X

X

UZ

L-Użbekistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

VE

Il-Venezwela

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

VN

Il-Vjetnam

 

 

 

 

 

X

M

O

O

 

 

 

X

 

WF

Wallis u Futuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

XK

Il-Kosovo (12)

 

 

 

 

Δ

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA

L-Afrika t’Isfel

 

 

 

 

 

P

 

 

 

X

X (13)

 

 

ZM

Iż-Żambja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 


(1)  Lista ta’ pajjiżi terzi u t-territorji tagħhom (mhix limitata għall-pajjiżi terzi rikonoxxuti mill-Unjoni).

(2)  Ħalib tal-ġemel biss.

(3)  Ir-reġjun ta’ Ras al Khaimah biss.

(4)  Minn hawn ’il quddiem jinfiehem bħala l-Istat ta’ Iżrael, minbarra t-territorji taħt l-amministrazzjoni tal-Istat ta’ Iżrael wara l-5 ta’ Ġunju 1967, jiġifieri l-Għoljiet tal-Golan, l-Istrixxa ta’ Gaża, Ġerusalemm tal-Lvant u l-bqija tax-Xatt tal-Punent.

(5)  Speċijiet ovini biss.

(6)  F’konformità mal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b’mod partikolari mal-Artikolu 5(4) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq flimkien mal-Anness 2 ta’ dak il-Protokoll, għall-finijiet ta’ dan l-Anness, ir-referenzi għar-Renju Unit ma jinkludux l-Irlanda ta’ Fuq.

(7)  F’konformità mal-Ftehim tal-21 ta’ Ġunju 1999 bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar kummerċ fi prodotti agrikoli (ĠU L 114, 30.4.2002, p. 132).

(8)  L-esportazzjoni lejn l-Unjoni ta’ ekwidi ħajjin maħsubin għall-qatla (biss annimali li jipproduċu l-ikel).

(9)  Renni biss.

(10)  Biss għall-kunsinni ta’ laħam frisk li joriġina minn New Zealand, iddestinat għall-Unjoni u li jinħatt, kemm jekk se jinħażen kif ukoll jekk le, f’Singapore u li jitgħabba mill-ġdid fi stabbiliment approvat waqt it-tranżitu minn Singapore.

(11)  Speċijiet kaprini biss.

(12)  Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u huwa konformi mal-UNSCR 1244/1999 u mal-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo.

(13)  Ratiti biss.

(14)  Ħut bil-pinen biss.

(15)  Krustaċji biss.

(16)  Bajd tal-ħut u kavjar biss.

(17)  L-akkwakultura tkopri l-ħut bil-pinen, fosthom is-sallur, u l-prodotti tal-ħut bil-pinen (bħall-bajd u l-kavjar), u l-krustaċji. Il-pajjiżi terzi jew ir-reġjuni tagħhom elenkati fl-Anness VIII għall-molluski bivalvi, l-ekinodermi, it-tunikati u l-gasteropodi, ħajjin, imkessħin, iffriżati jew ipproċessati huma mmarkati b’‘M’ f’din il-kolonna.


ANNESS II

L-Anness IV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/405 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS IV

Lista ta’ pajjiżi terzi awtorizzati li jdaħħlu fl-Unjoni kunsinni ta’ bajd maħsubin għat-tqegħid fis-suq bħala bajd tal-Klassi A, kif imsemmi fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 7

KODIĊI ISO TAL-PAJJIŻ

PAJJIŻ TERZ

RIMARKI

CH

L-Iżvizzera  (1)

 

GB

Ir-Renju Unit  (2)

 

JP

Il-Ġappun

 

MD

Il-Moldova

 

MK

Il-Maċedonja ta’ Fuq

 

UA

L-Ukrajna

 


(1)  F’konformità mal-Ftehim tal-21 ta’ Ġunju 1999 bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar kummerċ fi prodotti agrikoli (ĠU L 114, 30.4.2002, p. 132).

(2)  F’konformità mal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b’mod partikolari mal-Artikolu 5(4) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq flimkien mal-Anness 2 ta’ dak il-Protokoll, għall-finijiet ta’ dan l-Anness, ir-referenzi għar-Renju Unit ma jinkludux l-Irlanda ta’ Fuq.”


Top