EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1362

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1362 tal-1 ta’ Awwissu 2022 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-prestazzjoni ta’ trejlers heavy-duty fir-rigward tal-influwenza tagħhom fuq l-emissjonijiet tas-CO2, il-konsum tal-fjuwil, il-konsum tal-enerġija u l-firxa tas-sewqan b’emissjonijiet żero tal-vetturi bil-mutur u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/683 (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

C/2022/5376

OJ L 205, 5.8.2022, p. 145–206 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1362/oj

5.8.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 205/145


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/1362

tal-1 ta’ Awwissu 2022

li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-prestazzjoni ta’ trejlers heavy-duty fir-rigward tal-influwenza tagħhom fuq l-emissjonijiet tas-CO2, il-konsum tal-fjuwil, il-konsum tal-enerġija u l-firxa tas-sewqan b’emissjonijiet żero tal-vetturi bil-mutur u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/683

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur u magni rigward l-emissjonijiet minn vetturi heavy-duty (Euro VI) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 u d-Direttiva 2007/46/KE u li jħassar id-Direttivi 80/1269/KEE, 2005/55/KE u 2005/78/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 5c, l-ewwel paragrafu, il-punt (a) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2018/858 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2018 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 715/2007 u (KE) Nru 595/2009 u li jħassar id-Direttiva 2007/46/KE (2), u b’mod partikolari l-Artikoli 24(4), 36(4), 44(5) u 45(7) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-prestazzjoni tal-vetturi tal-kategoriji O3 u O4 fir-rigward tal-influwenza tagħhom fuq l-emissjonijiet tas-CO2, il-konsum tal-fjuwil, il-konsum tal-elettriku u l-firxiet tas-sewqan b’emissjonijiet żero tal-vetturi bil-mutur tista’ tvarja skont il-parametri tekniċi tagħhom. Trejlers aktar effiċjenti għandhom forza tar-reżistenza aktar baxxa, u b’hekk itejbu l-effiċjenza enerġetika tal-vettura tal-irmonk. It-trejlers b’parametri tekniċi simili għandhom effetti simili fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u fuq il-konsum tal-fjuwil tal-vettura tal-irmonk. Sabiex tiġi riflessa d-diversità tas-settur tat-trejlers, it-trejlers jenħtieġ li jinqasmu fi gruppi ta’ vetturi b’tip simili ta’ vettura, konfigurazzjoni tal-fus, tagħbija fuq il-fus massima permissibbli u konfigurazzjoni tax-xażi.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/2400 (3) fih obbligi u regoli ta’ ċertifikazzjoni għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil ta’ vetturi bil-mutur heavy-duty. Id-determinazzjoni tal-konsum tal-fjuwil hija bbażata fuq simulazzjoni bil-kompjuter li għaliha l-Kummissjoni żviluppat l-għodda tas-simulazzjoni VECTO skont l-Artikolu 5(1), il-punt (a), ta’ dak ir-Regolament. Minħabba li l-għodda tas-simulazzjoni VECTO ma tistax tqis l-influwenza ta’ trejlers differenti u peress li ma hemm l-ebda software disponibbli fis-suq li jista’ jintuża għall-valutazzjoni tal-influwenza tat-trejlers fuq il-konsum tal-enerġija tal-vetturi tal-irmonk, il-Kummissjoni żviluppat għodda ddedikata għas-simulazzjoni tat-trejlers għal dik il-fini.

(3)

Ir-reżistenza ajrudinamika hija waħda mill-forzi li vettura trid tegħleb waqt is-sewqan. Huwa ppruvat xjentifikament li l-użu ta’ apparati ajrudinamiċi xierqa fuq trejler jista’ jnaqqas b’mod sinifikanti r-reżistenza ajrudinamika ta’ kombinazzjoni ta’ vettura u b’hekk il-konsum tal-enerġija tagħha. Għalhekk, jenħtieġ li l-effett ta’ tnaqqis ta’ dawk l-apparati ajrudinamiċi jiġi ċċertifikat.

(4)

Is-simulazzjoni tad-dinamika tal-fluwidu komputazzjonali hija metodu biex tiġi ddeterminata l-forza tar-reżistenza ajrudinamika ta’ vettura u hija inqas għalja minn test fiżiku. Tali simulazzjonijiet tad-dinamika tal-fluwidu komputazzjonali jistgħu jintużaw biss għaċ-ċertifikazzjoni tal-apparati ajrudinamiċi jekk il-manifatturi kollha tal-apparati ajrudinamiċi jużaw l-istess mudelli ta’ vetturi 3D ġeneriċi għad-determinazzjoni tal-effett ta’ tnaqqis ta’ dawk l-apparati. Fin-nuqqas ta’ mudelli ta’ vetturi 3D ġeneriċi xierqa, il-Kummissjoni żviluppat dawk il-mudelli u tagħmilhom disponibbli fuq pjattaforma ddedikata mingħajr ħlas.

(5)

Il-manifatturi tal-vetturi jenħtieġ li jivvalutaw il-prestazzjoni ambjentali tal-vetturi tagħhom permezz ta’ għodda tas-simulazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni u qabel ma jqiegħdu dawk il-vetturi fis-suq fl-Unjoni. Sabiex jiġi żgurat li l-prestazzjoni ambjentali tiġi ssimulata b’mod korrett, l-awtoritajiet tal-approvazzjoni jenħtieġ li jivvalutaw u jimmonitorjaw l-immaniġġar tad-data użata għas-simulazzjoni u l-użu xieraq tal-għodda tas-simulazzjoni. Wara dik il-valutazzjoni, l-awtorità tal-approvazzjoni jenħtieġ li tagħti liċenzja lill-manifattur tal-vettura kkonċernat għat-tħaddim tal-għodda tas-simulazzjoni.

(6)

L-informazzjoni dwar il-prestazzjoni ambjentali ta’ trejler tista’ tintuża għall-pedaġġ u għat-tassazzjoni tat-triq u għalhekk jenħtieġ li tintwera fil-fajl tar-rekords tal-manifattur u fil-fajl ta’ informazzjoni tal-klijent. Sabiex tiġi evitata l-falsifikazzjoni, il-manifatturi tal-vetturi jenħtieġ li jużaw għodda pprovduta mill-Kummissjoni biex joħolqu hash kriptografika, li jenħtieġ li tkun parti miċ-ċertifikat ta’ konformità jew miċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni individwali. Dik il-hash kriptografika tista’ tintuża biex jiġu esposti d-diskrepanzi bejn id-dokumenti differenti tal-vettura kkonċernata. Għall-istess raġunijiet, jenħtieġ li japplika l-istess prinċipju ta’ hashing għall-komponenti u għaċ-ċertifikazzjoni tagħhom.

(7)

Sabiex jiġu evitati piżijiet bla bżonn għall-manifatturi tal-vetturi u biex jitnaqqas l-għadd ta’ valutazzjonijiet annwali mill-awtoritajiet tal-approvazzjoni, jenħtieġ li s-servizzi tekniċi jitħallew jiddeterminaw il-prestazzjoni ambjentali tal-vetturi li huma soġġetti għal approvazzjonijiet individwali billi jużaw l-għodda tas-simulazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni. Għalhekk, id-detenturi ta’ approvazzjonijiet individwali jenħtieġ li jkunu jistgħu jitolbu lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni jirreferu lil dawk id-detenturi għal servizz tekniku biex jivvaluta l-prestazzjoni ambjentali tal-vetturi tagħhom.

(8)

Hemm komponenti li jaffettwaw ir-reżistenza għall-avvanz ta’ vettura b’mod differenti ħafna skont il-parametri tad-disinn ta’ dawk il-komponenti. Il-manifatturi ta’ dawk il-komponenti jenħtieġ li jkunu jistgħu jiċċertifikaw il-komponenti tagħhom billi jiddeterminaw il-karatteristiċi tal-effiċjenza enerġetika tal-komponenti stess, bl-użu ta’ metodi identiċi. Jenħtieġ li l-manifatturi tal-vetturi jużaw dawk il-valuri ċċertifikati bħala data tal-input għall-għodda tas-simulazzjoni biex jivvalutaw il-prestazzjoni ambjentali tal-vetturi. F’każ li komponent ma jkunx iċċertifikat, il-manifatturi tal-vetturi jenħtieġ li jużaw valuri standard minflok valuri ċċertifikati.

(9)

Sabiex jiġi limitat il-kost taċ-ċertifikazzjoni tal-komponenti, il-manifatturi tal-komponenti jenħtieġ li jkunu jistgħu jiġbru l-komponenti f’familji. Għal kull familja ta’ komponenti, il-komponent li jkollu l-inqas karatteristiċi favorevoli fir-rigward tal-prestazzjoni ambjentali tal-vettura li fuqha jkun se jiġi installat jenħtieġ li jiġi ttestjat, u r-riżultati tiegħu jenħtieġ li japplikaw għall-familja kollha ta’ komponenti.

(10)

Id-dispożizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament jiffurmaw parti mill-qafas stabbilit mir-Regolament (UE) 2018/858 u jikkomplementaw id-dispożizzjonijiet għall-ħruġ taċ-ċertifikat ta’ konformità u ċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni individwali stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/683 (4). Għalhekk, l-annessi korrispondenti tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/683 jenħtieġ li jiġu emendati biex jiġu inkorporati l-bidliet meħtieġa fil-proċedura tal-approvazzjoni tat-tip.

(11)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Tekniku – Vetturi bil-Mutur (TCMV) imsemmi fl-Artikolu 83 tar-Regolament (UE) 2018/858,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Kamp ta’ applikazzjoni

Dan ir-Regolament japplika għal vetturi tal-kategoriji O3 u O4 , għajr:

(a)

vetturi b’karozzerija għajr karozzerija forma ta’ kaxxa kif definita fl-Artikolu 2(2);

(b)

vetturi b’massa massima teknikament permissibbli ta’ anqas minn 8 000 kg;

(c)

vetturi b’aktar minn tliet fusien;

(d)

trejlers bl-iżbarra tal-irmonk ta’ konnessjoni u semitrejlers ta’ konnessjoni;

(e)

converter dollies;

(f)

vetturi li jaqbżu d-dimensjonijiet massimi awtorizzati stabbiliti fl-Anness XIII, taqsima E tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/535 (5);

(g)

vetturi b’fusien misjuqa.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“għodda tas-simulazzjoni” tfisser għodda elettronika, żviluppata mill-Kummissjoni, li tintuża biex tivvaluta l-prestazzjoni tal-vetturi tal-kategoriji O3 u O4 fir-rigward tal-influwenza tagħhom fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil tal-vetturi bil-mutur;

(2)

“karozzerija forma ta’ kaxxa” tfisser sovrastruttura magħluqa li tkun integrali għall-qafas tal-vettura, li tkopri l-merkanzija li tkun qiegħda tiġi ttrasportata, u li għaliha ċ-ċifri attribwiti użati biex jissupplimentaw il-kodiċijiet tal-karozzerija jkunu 03, 04, 05, 06 jew 32, f’konformità fl-Anness III, it-Tabella 3;

(3)

“għodda tal-hashing” tfisser għodda elettronika, żviluppata mill-Kummissjoni, li tipprovdi assoċjazzjoni inekwivokabbli bejn il-komponent iċċertifikat, l-unità teknika jew sistema separata u d-dokument ta’ ċertifikazzjoni tagħha, jew bejn vettura u l-fajl tar-rekords tal-manifattur tagħha u l-fajl ta’ informazzjoni tal-klijent tagħha;

(4)

“manifattur” tfisser il-persuna jew il-korp li jkun responsabbli għall-awtorità tal-approvazzjoni għall-aspetti kollha tal-proċess ta’ ċertifikazzjoni u biex tiġi żgurata l-konformità tal-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil relatat mal-proprjetajiet tal-komponenti, tal-unitajiet tekniċi separati u tas-sistemi, irrispettivament minn jekk dik il-persuna jew il-korp ikunux direttament involuti fl-istadji kollha tal-kostruzzjoni tal-komponent, tal-unità teknika separata jew tas-sistema li tkun is-suġġett taċ-ċertifikazzjoni;

(5)

“manifattur tal-vettura” tfisser korp jew persuna responsabbli għall-ħruġ tal-fajl tar-rekords tal-manifattur u l-fajl ta’ informazzjoni tal-klijent skont l-Artikolu 8;

(6)

“proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil” tfisser proprjetajiet speċifiċi għal komponent, għal unità teknika separata u għal sistema li jiddeterminaw l-impatt tal-parti fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil ta’ vettura;

(7)

“apparat ajrudinamiku” tfisser apparat, tagħmir, jew kombinament tagħhom f’konfigurazzjoni speċifika maħsuba biex tnaqqas ir-reżistenza ajrudinamika ta’ kombinazzjonijiet ta’ vetturi li jikkonsistu mill-inqas minn vettura bil-mutur u trejler jew semitrejler;

(8)

“ġeometrija ġenerika” tfisser mudell tridimensjonali żviluppat mill-Kummissjoni għal simulazzjonijiet tad-dinamika tal-fluwidu komputazzjonali;

(9)

“fajl tar-rekords tal-manifattur” tfisser fajl prodott mill-għodda tas-simulazzjoni li jkun fih informazzjoni relatata mal-manifattur, dokumentazzjoni tad-data tal-input u l-informazzjoni tal-input għall-għodda tas-simulazzjoni, u l-prestazzjoni tal-vettura fir-rigward tal-influwenza tagħha fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil tal-vetturi bil-mutur, u li tieħu l-forma tal-mudell stabbilit fl-Anness IV, il-Parti I;

(10)

“fajl ta’ informazzjoni tal-klijent” tfisser fajl prodott mill-għodda tas-simulazzjoni li jkun fih sett ta’ informazzjoni relatata mal-vettura u mal-prestazzjoni tal-vettura fir-rigward tal-influwenza tagħha fuq l-emissjonijiet tas-CO2, il-konsum tal-fjuwil, ta’ vetturi bil-mutur, li jieħu l-forma tal-mudell stabbilit fl-Anness IV, il-Parti II;

(11)

data tal-input” tfisser informazzjoni dwar il-proprjetajiet ta’ komponent relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil, ta’ unità teknika separata jew ta’ sistema li tintuża mill-għodda tas-simulazzjoni biex tiddetermina l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil ta’ vettura;

(12)

“informazzjoni tal-input” tfisser informazzjoni relatata mal-karatteristiċi ta’ vettura li tintuża mill-għodda tas-simulazzjoni biex tiddetermina l-influwenza fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil ta’ dik il-vettura u li ma tkunx parti mid-data tal-input;

(13)

“entità awtorizzata” tfisser awtorità nazzjonali awtorizzata minn Stat Membru biex titlob l-informazzjoni rilevanti mingħand il-manifatturi u mingħand il-manifatturi tal-vetturi dwar il-karatteristiċi relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil ta’ komponent speċifiku, unità teknika separata speċifika jew sistema speċifika u dwar l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil ta’ vetturi ġodda rispettivament.

KAPITOLU II

GRUPPI TA’ VETTURI, GĦODOD ELETTRONIĊI U ĠEOMETRIJI ĠENERIĊI TAL-VETTURA

Artikolu 3

Gruppi ta’ vetturi

Il-manifatturi tal-vetturi għandhom jikklassifikaw il-vetturi tagħhom fi gruppi ta’ vetturi f’konformità mal-Anness I, il-punt 2.

Artikolu 4

Għodod elettroniċi

1.   Il-manifatturi tal-vetturi għandhom jużaw l-għodod elettroniċi pprovduti mill-Kummissjoni mingħajr ħlas fil-forma ta’ software li jista’ jitniżżel u eżegwibbli:

(a)

l-għodda tas-simulazzjoni;

(b)

l-għodda tal-hashing.

Il-Kummissjoni għandha żżomm f’manutenzjoni tajba l-għodod elettroniċi u għandha tipprovdi modifiki u aġġornamenti għal dawk l-għodod.

2.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-għodod elettroniċi msemmija fil-paragrafu 1 disponibbli permezz ta’ pjattaforma ta’ distribuzzjoni elettronika ddedikata disponibbli pubblikament.

KAPITOLU III

LIĊENZJA BIEX TITĦADDEM L-GĦODDA TAS-SIMULAZZJONI GĦALL-FINIJIET TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP

Artikolu 5

Applikazzjoni għal liċenzja biex titħaddem l-għodda tas-simulazzjoni biex tiġi vvalutata l-prestazzjoni ta’ vetturi ġodda fir-rigward tal-influwenza tagħhom fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil

1.   Il-manifatturi tal-vetturi għandhom jissottomettu lill-awtorità tal-approvazzjoni applikazzjoni għal liċenzja biex titħaddem l-għodda tas-simulazzjoni biex tiġi vvalutata l-prestazzjoni ta’ vetturi ġodda fir-rigward tal-influwenza tagħhom fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil.

2.   Il-manifatturi tal-vetturi għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal liċenzja biex iħaddmu l-għodda tas-simulazzjoni lill-awtorità tal-approvazzjoni billi jużaw il-mudell stabbilit fl-Anness II, l-Appendiċi 1.

L-applikazzjoni għal liċenzja biex titħaddem l-għodda tas-simulazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn dan kollu li ġej:

(a)

deskrizzjoni dettaljata tal-proċessi msemmija fl-Anness II, il-punt 1;

(b)

il-valutazzjoni msemmija fl-Anness II, il-punt 2.

3.   Il-manifatturi tal-vetturi għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal-liċenzja biex iħaddmu l-għodda tas-simulazzjoni mhux aktar tard mill-applikazzjoni għal approvazzjoni tat-tip jew approvazzjoni individwali tal-vettura kkonċernata.

Artikolu 6

Dispożizzjonijiet amministrattivi għall-għoti tal-liċenzja biex titħaddem l-għodda tas-simulazzjoni

1.   L-awtorità tal-approvazzjoni għandha tagħti l-liċenzja għat-tħaddim tal-għodda tas-simulazzjoni jekk il-manifattur tal-vettura kkonċernat jissottometti l-applikazzjoni f’konformità mal-Artikolu 5 u jagħti prova li l-proċessi kollha ġew stabbiliti f’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II, il-punt 1.

2.   Il-liċenzja għandha tinħareġ fil-forma tal-mudell stabbilit fl-Anness II, l-Appendiċi 2.

Artikolu 7

Bidliet sussegwenti fil-proċessi stabbiliti għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni ta’ vetturi ġodda fir-rigward tal-influwenza tagħhom fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil

1.   Il-manifatturi tal-vetturi għandhom jinnotifikaw lill-awtorità tal-approvazzjoni mingħajr dewmien bi kwalunkwe bidla li dawk il-manifatturi jkunu għamlu fil-proċessi li jkunu stabbilew biex jivvalutaw il-prestazzjoni ta’ vetturi ġodda fir-rigward tal-influwenza ta’ dawk il-vetturi l-ġodda fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil u li jkunu koperti mil-liċenzja biex titħaddem l-għodda tas-simulazzjoni, fejn tali bidliet jista’ jkollhom effett fuq l-akkuratezza, l-affidabbiltà jew l-istabbiltà ta’ dawk il-proċessi.

2.   Malli tirċievi n-notifika msemmija fil-paragrafu 1, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha tinforma lill-manifattur tal-vettura kkonċernat dwar jekk il-proċessi mibdula jibqgħux ikunu koperti mil-liċenzja mogħtija skont l-Artikolu 6.

3.   Meta t-tibdiliet imsemmija fil-paragrafu 1 ma jkunux koperti mil-liċenzja biex titħaddem l-għodda tas-simulazzjoni, il-manifatturi tal-vetturi għandhom, fi żmien xahar minn meta jirċievu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, japplikaw għal liċenzja ġdida f’konformità mal-Artikolu 5. L-awtorità tal-approvazzjoni għandha tirtira l-liċenzja jekk manifattur ta’ vettura ma japplikax għal liċenzja ġdida, jew jekk l-applikazzjoni għal liċenzja ġdida tiġi miċħuda.

KAPITOLU IV

TĦADDIM TAL-GĦODDA TAS-SIMULAZZJONI

Artikolu 8

Obbligu li tiġi vvalutata l-prestazzjoni ta’ vetturi ġodda fir-rigward tal-influwenza tagħhom fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil

1.   Il-manifatturi tal-vetturi għandhom jiddeterminaw il-prestazzjoni ta’ vetturi ġodda fir-rigward tal-influwenza tagħhom fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil li għandhom jinbiegħu, jiġu rreġistrati jew jitqiegħdu fis-servizz fl-Unjoni bl-użu tal-aħħar verżjoni disponibbli tal-għodda tas-simulazzjoni.

2.   Il-manifatturi tal-vetturi għandhom jirreġistraw ir-riżultati tas-simulazzjoni mwettqa bl-għodda tas-simulazzjoni fil-fajl tar-rekords tal-manifattur.

Bl-eċċezzjoni tal-każijiet imsemmija fl-Artikolu 21(2), it-tieni subparagrafu, u fl-Artikolu 23(3), kwalunkwe tibdil fil-fajl tar-rekords tal-manifattur għandu jkun ipprojbit.

3.   Il-manifatturi tal-vetturi għandhom joħolqu hashes kriptografiċi tal-fajl tar-rekords tal-manifattur u tal-fajl ta’ informazzjoni tal-klijent bl-użu tal-għodda tal-hashing.

4.   Kull vettura li għandha tiġi rreġistrata, tinbiegħ jew li tidħol fis-servizz għandha tkun akkumpanjata mill-fajl ta’ informazzjoni tal-klijent.

Kull fajl ta’ informazzjoni tal-klijent għandu jkun fih marka tal-hash kriptografika tal-fajl tar-rekords tal-manifattur.

5.   Kull vettura li tkun se tiġi rreġistrata, tinbiegħ jew tiddaħħal fis-servizz għandha tkun akkumpanjata minn ċertifikat ta’ konformità jew, fil-każ ta’ vetturi approvati skont l-Artikolu 44 jew l-Artikolu 45 tar-Regolament (UE) 2018/858, minn ċertifikat ta’ approvazzjoni individwali, inkluż marka tal-hash kriptografika tal-fajl tar-rekords tal-manifattur u tal-fajl ta’ informazzjoni tal-klijent.

6.   B’deroga mill-paragrafi 1 sa 5, il-manifatturi tal-vetturi li japplikaw għal approvazzjonijiet individwali għal vetturi li jappartjenu għall-gruppi ta’ vetturi kkonċernati jistgħu, mhux aktar tard mill-applikazzjoni għal approvazzjoni individwali, jitolbu lill-awtorità tal-approvazzjoni li l-valutazzjoni tal-prestazzjoni ta’ dawk il-vetturi fir-rigward tal-influwenza tagħhom fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil issir minn servizz tekniku deżinjat. Dik it-talba għandu jkun fiha d-data tal-input u l-informazzjoni tal-input imsemmija fil-mudell stabbilit fl-Anness III, Appendiċi 1. Il-manifattur tal-vettura għandu jipprovdi lis-servizz tekniku deżinjat bid-data tal-input u bl-informazzjoni tal-input tal-komponenti ċċertifikati f’konformità mal-Artikolu 11(1) fil-forma ta’ fajls XML.

7.   B’deroga mill-paragrafi 1 sa 5, il-manifatturi tal-vetturi li jkollhom approvazzjoni tat-tip u bi produzzjoni annwali ta’ inqas minn 30 vettura li jappartjenu għall-gruppi ta’ vetturi kkonċernati jistgħu jitolbu lil servizz tekniku deżinjat biex iwettaq is-simulazzjoni għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni ta’ dawk il-vetturi fir-rigward tal-influwenza tagħhom fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil. It-talba għal kull vettura għandu jkun fiha d-data tal-input u l-informazzjoni tal-input imsemmija fil-mudell stabbilit fl-Anness III, l-Appendiċi 1. Il-manifattur tal-vettura għandu jipprovdi lis-servizz tekniku deżinjat bid-data tal-input u bl-informazzjoni tal-input tal-komponenti ċċertifikati f’konformità mal-Artikolu 11(1) fil-forma ta’ fajls XML.

8.   Għall-finijiet tal-paragrafi 6 u 7, l-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom jiddeżinjaw servizz tekniku biex iħaddem l-għodda tas-simulazzjoni u biex ifassal il-fajl tar-rekords tal-manifattur u l-fajl ta’ informazzjoni tal-klijent.

Artikolu 9

Modifiki u ħsarat tal-għodda tas-simulazzjoni u tal-hashing u aġġornamenti tagħha

1.   Fil-każ ta’ modifiki jew aġġornamenti fl-għodda tas-simulazzjoni, il-manifattur tal-vettura għandu jibda juża l-għodda tas-simulazzjoni modifikata jew aġġornata mhux iktar tard minn tliet xhur wara li l-modifiki u l-aġġornamenti jkunu saru disponibbli fuq il-pjattaforma ta’ distribuzzjoni elettronika ddedikata.

2.   Jekk il-prestazzjoni ta’ vetturi ġodda fir-rigward tal-influwenza tagħhom fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil ma tkunx tista’ tiġi vvalutata minħabba ħsara fl-għodda tas-simulazzjoni, il-manifatturi tal-vetturi għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’dan permezz tal-pjattaforma ta’ distribuzzjoni elettronika ddedikata mingħajr dewmien.

3.   Jekk il-prestazzjoni ta’ vetturi ġodda fir-rigward tal-influwenza tagħhom fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil ma tkunx tista’ tiġi vvalutata minħabba ħsara fl-għodda tas-simulazzjoni, il-manifatturi tal-vetturi għandhom iwettqu s-simulazzjoni għal dawk il-vetturi mhux aktar tard minn sebat ijiem kalendarji wara d-data li fiha l-modifiki jew l-aġġornamenti jkunu saru disponibbli fuq il-pjattaforma ta’ distribuzzjoni elettronika ddedikata. Sakemm il-modifiki jew l-aġġornamenti jkunu disponibbli, l-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 8 għandhom jiġu sospiżi għall-vetturi li għalihom, id-determinazzjoni tal-prestazzjoni fir-rigward tal-influwenza tagħhom fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil ma tkunx possibbli.

Artikolu 10

Aċċessibilità tal-informazzjoni tal-input u tal-output tal-għodda tas-simulazzjoni

1.   Il-manifatturi tal-vetturi jew, f’każ li s-simulazzjoni titwettaq minn servizz tekniku, il-korpi responsabbli deżinjati mill-Istat Membru, għandhom jaħżnu l-fajl tar-rekords tal-manifattur u ċ-ċertifikati dwar l-emissjonijiet tas-CO2 u l-proprjetajiet relatati mal-konsum tal-fjuwil tal-komponenti, tas-sistemi u tal-unitajiet tekniċi separati għal 10 snin wara l-produzzjoni jew wara l-approvazzjoni tal-vettura, rispettivament.

2.   Fuq talba minn entità awtorizzata ta’ Stat Membru jew mill-Kummissjoni, il-manifatturi tal-vetturi jew il-korpi responsabbli msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jipprovdu l-fajl tar-rekords tal-manifattur u ċ-ċertifikati dwar il-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil tal-komponenti, tas-sistemi u tal-unitajiet tekniċi separati lil dik l-entità jew lill-Kummissjoni fi żmien 15-il jum tax-xogħol.

3.   Fuq talba minn entità awtorizzata jew mill-Kummissjoni, l-awtorità tal-approvazzjoni li tkun tat il-liċenzja għat-tħaddim tal-għodda tas-simulazzjoni f’konformità mal-Artikolu 6 jew li tkun iċċertifikat il-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil ta’ komponent, unità teknika separata jew sistema f’konformità mal-Artikolu 17 għandha tipprovdi lil dik l-entità jew lill-Kummissjoni l-applikazzjoni għal-liċenzja biex titħaddem l-għodda tas-simulazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(2) jew l-applikazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni tal-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil imsemmija fl-Artikolu 16(2), rispettivament, fi żmien 15-il jum tax-xogħol.

KAPITOLU V

PROPRJETAJIET RELATATI MAL-EMISSJONIJIET TAS-CO2 U MAL-KONSUM TAL-FJUWIL TAL-APPARATI U TAT-TAJERS AJRUDINAMIĊI

Artikolu 11

Komponenti, unitajiet tekniċi separati u sistemi rilevanti għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni ta’ vetturi ġodda fir-rigward tal-influwenza tagħhom fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil

1.   Id-data tal-input għall-għodda tas-simulazzjoni għandu jkun fiha data dwar il-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil tal-komponenti, tal-unitajiet tekniċi separati u tas-sistemi li ġejjin:

(a)

apparati ajrudinamiċi;

(b)

tajers.

2.   Il-manifatturi tal-vetturi għandhom jibbażaw il-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil tal-apparati ajrudinamiċi fuq il-valuri ddeterminati, għal kull familja ta’ apparati ajrudinamiċi, f’konformità mal-Artikolu 13, u jkollhom dawk il-proprjetajiet iċċertifikati f’konformità mal-Artikolu 17. Fin-nuqqas ta’ tali determinazzjoni u ċertifikazzjoni, il-manifatturi tal-vetturi għandhom jibbażaw il-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil tal-apparati ajrudinamiċi fuq il-valuri standard determinati f’konformità mal-Artikolu 12.

3.   Il-manifatturi tal-vetturi għandhom jibbażaw il-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil tat-tajers fuq il-valuri ċċertifikati jew standard iddeterminati skont l-Artikolu 12 u l-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) 2017/2400.

4.   Meta vettura ġdida tkun se tiġi rreġistrata, tinbiegħ jew titqiegħed fis-servizz b’sett komplut ta’ tajers tal-borra u b’sett komplut ta’ tajers standard, il-manifatturi tal-vetturi jistgħu jagħżlu liema mit-tajers jużaw għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni ta’ vetturi ġodda fir-rigward tal-influwenza tagħhom fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil.

Artikolu 12

Valuri standard

Il-valuri standard għall-apparati ajrudinamiċi għandhom jiġu ddeterminati u allokati awtomatikament mill-għodda tas-simulazzjoni billi jintużaw il-parametri stabbiliti fl-Anness V, l-Appendiċi 6.

Artikolu 13

Valuri ċċertifikati

Il-valuri ċċertifikati għall-apparati ajrudinamiċi għandhom jiġu ddeterminati f’konformità fl-Anness V, il-punt 3.

Artikolu 14

Ġeometriji ġeneriċi tal-vettura

1.   Għad-determinazzjoni tad-data dwar l-apparat ajrudinamiku speċifikata fl-Anness V, il-manifatturi tal-apparati ajrudinamiċi għandhom jużaw il-ġeometriji ġeneriċi li ġejjin:

(a)

ġeometrija ġenerika ta’ trattur 4x2;

(b)

ġeometrija ġenerika ta’ trattur 4x2 għal semitrejlers orjentati lejn il-volum;

(c)

ġeometrija ġenerika ta’ trakk riġidu 4x2;

(d)

ġeometrija ġenerika ta’ trakk riġidu 6x2;

(e)

ġeometrija ġenerika ta’ semitrejler;

(f)

ġeometrija ġenerika ta’ semitrejler orjentat lejn il-volum;

(g)

ġeometrija ġenerika ta’ trejler bi żbarra tal-irmonk;

(h)

ġeometrija ġenerika ta’ trejler bi żbarra tal-irmonk orjentata lejn il-volum;

(i)

ġeometrija ġenerika ta’ trejler b’fus ċentrali;

(j)

ġeometrija ġenerika ta’ trejler b’fus ċentrali orjentat lejn il-volum;

(k)

ġeometrija ġenerika tal-flap ta’ wara;

(l)

il-ġenb tas-semitrejler ikopri l-ġeometrija ġenerika.

2.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel il-ġeometriji ġeneriċi msemmija fil-paragrafu 1 disponibbli mingħajr ħlas fil-forma ta’ formati ta’ fajls .igs, .step u .stl li jistgħu jitniżżlu permezz ta’ pjattaforma ta’ distribuzzjoni elettronika ddedikata disponibbli għall-pubbliku.

Artikolu 15

Kunċett tal-familja għall-apparati ajrudinamiċi bl-użu ta’ valuri ċċertifikati

1.   Il-valuri ċċertifikati ddeterminati għal apparat ajrudinamiku referenzjarju għandhom ikunu validi għall-membri kollha tal-familja ta’ dak l-apparat f’konformità mal-kriterji tal-familja stabbiliti fl-Anness V, l-Appendiċi 4.

2.   Il-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil tal-apparat ajrudinamiku referenzjarju ma għandhomx ikunu aħjar mill-proprjetajiet ta’ kwalunkwe membru tal-istess familja ta’ apparati ajrudinamiċi.

3.   Il-manifatturi tal-apparati ajrudinamiċi għandhom jipprovdu lill-awtorità tal-approvazzjoni b’evidenza li l-apparat ajrudinamiku referenzjarju jirrappreżenta bis-sħiħ il-familja ta’ apparati ajrudinamiċi.

4.   Fuq talba ta’ manifattur ta’ apparat ajrudinamiku, u soġġett għall-qbil tal-awtorità tal-approvazzjoni, il-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil tal-apparat ajrudinamiku, għajr l-apparat ajrudinamiku referenzjarju, jistgħu jiġu indikati fiċ-ċertifikat tal-familja ta’ apparati ajrudinamiċi.

Il-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil tal-apparat ajrudinamiku msemmi fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu ddeterminati f’konformità mal-Anness V, il-punt 3.

5.   Fejn il-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil ta’ apparat ajrudinamiku, iddeterminati f’konformità mal-paragrafu 4, iwasslu għal prestazzjoni agħar tal-vettura fir-rigward tal-emissjonijiet tas-CO2 u tal-konsum tal-fjuwil tagħha milli fil-każ tal-apparat ajrudinamiku referenzjarju, il-manifatturi tal-apparati ajrudinamiċi kkonċernati għandhom jeskludu dak l-apparat ajrudinamiku mill-familja eżistenti jew japplikaw għal estensjoni taċ-ċertifikazzjoni skont l-Artikolu 18.

Artikolu 16

Applikazzjoni għal ċertifikazzjoni tal-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2u mal-konsum tal-fjuwil tal-apparati ajrudinamiċi u l-familji tagħhom

1.   Il-manifatturi tal-apparati ajrudinamiċi għandhom jissottomettu lill-awtorità tal-approvazzjoni l-applikazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni tal-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil ta’ dawk l-apparati jew tal-familji rispettivi tagħhom.

2.   L-applikazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tieħu l-forma tal-mudell stabbilit fl-Anness V, l-Appendiċi 2.

L-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn dawn kollha li ġejjin:

(a)

spjegazzjoni tal-elementi tad-disinn tal-apparat ajrudinamiku li għandhom effett mhux negliġibbli fuq il-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2, propretajiet relatati mal-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija tal-apparat ajrudinamiku;

(b)

ir-rapport ta’ validazzjoni kif speċifikat fl-Anness V, il-punt 3;

(c)

ir-rapport tekniku li jinkludi r-riżultati tas-simulazzjoni bil-kompjuter kif speċifikat fl-Anness V, il-punt 3;

(d)

pakkett ta’ dokumentazzjoni għall-installazzjoni korretta tal-apparat ajrudinamiku;

(e)

dikjarazzjoni ta’ konformità maħruġa skont l-Anness IV, il-punt 2 tar-Regolament (UE) 2018/858.

3.   Il-bidliet fl-apparat ajrudinamiku li jseħħu wara ċertifikazzjoni ma għandhomx jinvalidaw iċ-ċertifikazzjoni, sakemm il-karatteristiċi oriġinali jew il-parametri tekniċi tiegħu ma jinbidlux b’mod li jaffettwa l-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil tal-apparat ajrudinamiku kkonċernat.

Artikolu 17

Ċertifikazzjoni tal-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil tal-apparati ajrudinamiċi

1.   Jekk ir-rekwiżit stabbilit fl-Artikolu 13 jiġi ssodisfat, l-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom jiċċertifikaw il-valuri relatati mal-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil tal-familja ta’ apparati ajrudinamiċi, u għandhom joħorġu ċertifikat fil-forma tal-mudell stabbilit fl-Anness V, l-Appendiċi 1.

2.   L-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom jassenjaw numru ta’ ċertifikazzjoni f’konformità mas-sistema ta’ numerazzjoni stabbilita fl-Anness V, l-Appendiċi 3.

L-awtoritajiet tal-approvazzjoni ma għandhomx jassenjaw l-istess numru ta’ ċertifikazzjoni lil familja oħra ta’ apparati ajrudinamiċi. In-numru taċ-ċertifikazzjoni għandu jintuża bħala l-identifikatur tar-rapport tekniku.

3.   L-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom joħolqu hash kriptografika tal-fajl bir-riżultati tas-simulazzjoni bil-kompjuter imsemmija fl-Artikolu 16(2), il-punt (c) u n-numru taċ-ċertifikazzjoni, permezz tal-għodda tal-hashing. Dak il-hashing għandu jsir immedjatament wara li jiġu prodotti r-riżultati tas-simulazzjoni bil-kompjuter. L-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom jistampaw il-hash kriptografika flimkien man-numru taċ-ċertifikazzjoni fuq iċ-ċertifikat dwar il-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet ta’ CO2 u mal-konsum tal-fjuwil.

Artikolu 18

Estensjoni biex jiġi inkluż apparat ajrudinamiku f’familja ta’ apparati ajrudinamiċi

1.   Fuq talba ta’ manifattur ta’ apparati ajrudinamiċi, u mal-approvazzjoni tal-awtorità tal-approvazzjoni kkonċernata, apparat ajrudinamiku ġdid jista’ jiġi inkluż f’familja ta’ apparati ajrudinamiċi jekk dak l-apparat jissodisfa l-kriterji stabbiliti fl-Anness V, l-Appendiċi 4, u f’dak il-każ l-awtorità tal-approvazzjoni għandha toħroġ ċertifikat rivedut denotat b’numru ta’ estensjoni.

Il-manifatturi tal-apparati ajrudinamiċi kkonċernati għandhom jimmodifikaw id-dokument ta’ informazzjoni msemmi fl-Artikolu 16(2) skont dan u jipprovdu dak id-dokument lill-awtorità tal-approvazzjoni.

2.   Fejn il-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil tal-apparat ajrudinamiku msemmi fil-paragrafu 1 ikunu agħar milli fil-każ tal-apparat ajrudinamiku referenzjarju, l-apparat ajrudinamiku l-ġdid għandu jsir l-apparat ajrudinamiku referenzjarju l-ġdid.

Artikolu 19

Bidliet rilevanti għaċ-ċertifikazzjoni tal-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil tal-apparati ajrudinamiċi

1.   Il-manifatturi tal-apparati ajrudinamiċi għandhom jinnotifikaw lill-awtorità tal-approvazzjoni tagħhom bi kwalunkwe bidla fil-proċess tad-disinn jew tal-manifattura tal-apparati ajrudinamiċi li sseħħ wara ċ-ċertifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 17 u li jista’ jkollha effett mhux negliġibbli fuq il-prestazzjoni fir-rigward tal-emissjonijiet tas-CO2 u tal-konsum tal-fjuwil tal-vettura mgħammra b’dawk l-apparati.

2.   Malli tirċievi n-notifika msemmija fil-paragrafu 1, l-awtorità tal-approvazzjoni kkonċernata għandha tinforma lill-manifattur ikkonċernat jekk l-apparati ajrudinamiċi affettwati mit-tibdiliet għadhomx koperti miċ-ċertifikat maħruġ, jew jekk hijiex meħtieġa simulazzjoni bil-kompjuter f’konformità mal-Artikolu 13.

3.   Meta l-apparati ajrudinamiċi affettwati mit-tibdiliet ma jkunux koperti miċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 17(1), il-manifattur ikkonċernat għandu japplika għal ċertifikazzjoni ġdida jew għal estensjoni ta’ dik iċ-ċertifikazzjoni skont l-Artikolu 18(1) fi żmien xahar mill-wasla ta’ dik l-informazzjoni mill-awtorità tal-approvazzjoni.

Meta l-manifatturi tal-apparati ajrudinamiċi ma japplikawx għal ċertifikazzjoni ġdida jew għal reviżjoni sa dik l-iskadenza, jew meta l-applikazzjoni tiġi miċħuda, l-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom jirtiraw iċ-ċertifikat.

KAPITOLU VI

KONFORMITÀ TAT-TĦADDIM TAL-GĦODDA TAS-SIMULAZZJONI, TAL-INFORMAZZJONI TAL-INPUT U TAD-DATA TAL-INPUT

Artikolu 20

Responsabbiltajiet tal-manifattur tal-vettura, tal-awtorità tal-approvazzjoni u tal-Kummissjoni fir-rigward tal-konformità tat-tħaddim tal-għodda tas-simulazzjoni

1.   Il-manifatturi tal-vetturi għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-proċessi stabbiliti biex jivvalutaw il-prestazzjoni tal-vettura fir-rigward tal-influwenza tagħha fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil tal-vetturi bil-mutur koperti mil-liċenzja mogħtija skont l-Artikolu 6 jibqgħu jkunu adegwati għal dik il-fini.

2.   L-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom iwettqu l-valutazzjoni msemmija fl-Anness II, il-punt 2 kull sena biex jiġi vverifikat jekk il-proċessi stabbiliti mill-manifatturi tal-vetturi għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-vettura fir-rigward tal-influwenza tagħha fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil tal-vetturi bil-mutur għadhomx adegwati u biex tiġi vverifikata l-għażla tal-informazzjoni tal-input u d-data tal-input u r-ripetizzjoni tas-simulazzjonijiet imwettqa mill-manifattur tal-vettura.

L-awtoritajiet tal-approvazzjoni jistgħu jwettqu l-valutazzjoni aktar minn darba fis-sena, iżda mhux aktar minn erba’ darbiet fis-sena, meta jqisu li tali valutazzjonijiet ikunu ġġustifikati.

Artikolu 21

Miżuri ta’ rimedju għall-konformità tat-tħaddim tal-għodda tas-simulazzjoni

1.   L-awtoritajiet tal-approvazzjoni li jsibu, skont l-Artikolu 20(2), li l-proċessi stabbiliti mill-manifattur tal-vettura għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-vettura fir-rigward tal-influwenza tagħha fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil tal-vetturi bil-mutur mhumiex f’konformità mal-liċenzja jew jistgħu jwasslu għal valutazzjoni skorretta ta’ dik il-prestazzjoni tal-vetturi kkonċernati, għandhom jitolbu lill-manifattur tal-vettura jissottometti pjan ta’ miżuri ta’ rimedju mhux aktar tard minn xahar wara li jirċievi t-talba mill-awtorità tal-approvazzjoni. L-awtoritajiet tal-approvazzjoni jistgħu jestendu l-perjodu sa xahar meta l-manifattur tal-vettura juri li hemm bżonn aktar żmien biex jiġi ppreżentat il-pjan tal-miżuri ta’ rimedju.

2.   L-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom japprovaw jew jiċħdu l-pjan tal-miżuri ta’ rimedju msemmi fil-paragrafu 1 fi żmien xahar minn meta jirċivuh. L-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom jinnotifikaw lill-manifattur tal-vettura kkonċernat u lill-Istati Membri l-oħra kollha bid-deċiżjoni tagħhom.

L-awtoritajiet tal-approvazzjoni jistgħu jitolbu lill-manifatturi tal-vetturi joħorġu fajl tar-rekords tal-manifattur, fajl ta’ informazzjoni tal-klijent, ċertifikat tal-approvazzjoni individwali u ċertifikat tal-konformità ġodda abbażi ta’ valutazzjoni ġdida tal-prestazzjoni tal-vettura fir-rigward tal-influwenza tagħha fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil li jirriflettu l-bidliet implimentati f’konformità mal-pjan tal-miżuri ta’ rimedju approvat msemmi fil-paragrafu 1.

3.   Il-manifattur tal-vettura għandu jkun responsabbli għall-eżekuzzjoni tal-pjan tal-miżuri ta’ rimedju approvat imsemmi fil-paragrafu 1.

4.   Meta l-pjan tal-miżuri ta’ rimedju msemmi fil-paragrafu 1 ikun ġie miċħud mill-awtorità tal-approvazzjoni, jew meta l-awtorità tal-approvazzjoni tkun stabbiliet li l-miżuri ta’ rimedju mhumiex applikati b’mod korrett, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiżgura l-konformità tat-tħaddim tal-għodda tas-simulazzjoni jew tirtira l-liċenzja.

Artikolu 22

Responsabbiltajiet tal-manifattur u tal-awtorità tal-approvazzjoni fir-rigward tal-konformità tal-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil tal-apparati ajrudinamiċi

Il-manifatturi tal-apparati ajrudinamiċi għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa f’konformità fl-Anness IV, il-punt 3 tar-Regolament (UE) 2018/858 biex jiżguraw li l-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil tal-apparati ajrudinamiċi msemmija fl-Artikolu 11(1), il-punt (a) li kienu s-suġġett taċ-ċertifikazzjoni f’konformità mal-Artikolu 17, ma jiddevjawx mill-valuri ċċertifikati.

Artikolu 23

Miżuri ta’ rimedju għall-konformità tal-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil tal-apparati ajrudinamiċi

1.   L-awtoritajiet tal-approvazzjoni li jsibu, skont l-Artikoli 20 u 21, li l-miżuri meħuda mill-manifattur biex jiżgura l-konformità tal-apparat ajrudinamiku, imsemmi fl-Artikolu 11(1), il-punt (a) u ċċertifikati f’konformità mal-Artikolu 17, mhumiex adegwati, għandhom jitolbu lill-manifattur ta’ dawk l-apparati ajrudinamiċi jissottometti pjan ta’ miżuri ta’ rimedju mhux aktar tard minn xahar wara li jirċievu t-talba minn dak il-manifattur. L-awtoritajiet tal-approvazzjoni jistgħu jestendu dak il-perjodu sa xahar fejn il-manifattur ta’ dawk l-apparati ajrudinamiċi juri li hemm bżonn aktar żmien biex jiġi ppreżentat il-pjan ta’ miżuri ta’ rimedju.

2.   Il-pjan ta’ miżuri ta’ rimedju għandu japplika għall-apparati ajrudinamiċi kollha, jew, jekk applikabli, għall-familji rispettivi tagħhom, li ġew identifikati mill-awtorità tal-approvazzjoni fit-talba tagħha.

3.   L-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom japprovaw jew jiċħdu l-pjan tal-miżuri ta’ rimedju fi żmien xahar minn meta jirċivuh. L-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom jinnotifikaw lill-manifattur bl-apparati ajrudinamiċi u lill-Istati Membri l-oħrajn kollha bid-deċiżjoni tagħhom li japprovaw jew li jirrifjutaw il-pjan tal-miżuri ta’ rimedju.

L-awtoritajiet tal-approvazzjoni jistgħu jirrikjedu li l-manifatturi tal-vetturi li jkunu installaw l-apparati ajrudinamiċi kkonċernati fil-vetturi tagħhom joħorġu fajl tar-rekords tal-manifattur, fajl ta’ informazzjoni tal-klijenti, ċertifikat tal-approvazzjoni tal-vettura individwali u ċertifikat tal-konformità ġodda abbażi tal-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil ta’ dawk l-apparati ajrudinamiċi miksubin permezz tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 22.

4.   Il-manifatturi tal-apparati ajrudinamiċi kkonċernati għandhom ikunu responsabbli għall-eżekuzzjoni tal-pjan ta’ miżuri ta’ rimedju approvat.

5.   Il-manifatturi tal-apparati ajrudinamiċi kkonċernati għandhom iżommu rekord ta’ kull apparat ajrudinamiku msejjaħ lura u msewwi jew immodifikat u tal-workshop li jkun wettaq it-tiswija. L-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandu jkollhom aċċess għal dawk ir-rekords fuq talba matul l-eżekuzzjoni tal-pjan ta’ miżuri ta’ rimedju u għal perjodu ta’ ħames snin wara t-tlestija tal-eżekuzzjoni tiegħu.

6.   Awtorità tal-approvazzjoni li tirrifjuta l-pjan tal-miżuri ta’ rimedju jew li tistabbilixxi li l-miżuri ta’ rimedju mhumiex applikati b’mod korrett għandha tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiżgura l-konformità tal-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil tal-familja ta’ apparati ajrudinamiċi kkonċernati, jew tirtira ċ-ċertifikat dwar il-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil.

KAPITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 24

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9(3), meta l-obbligi msemmija fl-Artikolu 8 ma jkunux ġew irrispettati, l-Istati Membri għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ vetturi li jappartjenu għal gruppi ta’ vetturi li l-ewwel żewġ ċifri tagħhom ikunu 11, 12, 13, 42, 43, 61, 62 u 63 mill-1 ta’ Lulju 2024.

Artikolu 25

Emendi għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/683

L-Annessi I, II, III u VIII tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/683 huma emendati f’konformità mal-Anness VI ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 26

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, l-Artikolu 8(4) għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2024.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Awwissu 2022.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 188, 18.7.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 151, 14.6.2018, p. 1.

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/2400 tat-12 ta’ Diċembru 2017 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 u tal-konsum tal-fjuwil tal-vetturi tqal u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 582/2011 (ĠU L 349, 29.12.2017, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/683 tal-15 ta’ April 2020 li jimplimenta r-Regolament (UE) 2018/858 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti amministrattivi għall-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsubin għat-tali vetturi (ĠU L 163, 26.5.2020, p. 1).

(5)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/535 tal-31 ta’ Marzu 2021 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/2144 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ proċeduri uniformi u speċifikazzjonijiet tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi, fir-rigward tal-karatteristiċi ġenerali tal-kostruzzjoni u s-sikurezza tagħhom (ĠU L 117, 6.4.2021, p. 1).


ANNESS I

KLASSIFIKAZZJONI TAL-VETTURI FI GRUPPI TA’ VETTURI

1.   Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra ratba” tfisser karozzerija f’forma ta’ kaxxa fejn mill-inqas iż-żewġ naħat tal-karozzerija jkunu mgħottija b’tarpolin kompletament jew bejn it-tarf ta’ fuq tal-pannelli biċ-ċpiepet tal-ġenb u s-saqaf tas-sovrastruttura, u li għalihom iċ-ċifri użati biex jissupplimentaw il-kodiċijiet tal-karozzerija huma 32, jew 06.

(2)

“karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra iebsa” tfisser karozzerija forma ta’ kaxxa li għaliha ċ-ċifri użati biex jissupplimentaw il-kodiċijiet tal-karozzerija huma 03 jew 05.

(3)

“karozzerija forma ta’ kaxxa refriġerata” tfisser karozzerija forma ta’ kaxxa li għaliha ċ-ċifri użati biex jissupplimentaw il-kodiċijiet tal-karozzerija huma 04.

(4)

“għoli intern tal-karozzerija” tfisser l-għoli intern tad-dimensjoni tal-karozzerija mingħajr ma jitqiesu l-projezzjonijiet interni (inklużi l-kaxxi tar-roti, ir-ribs u l-ganċijiet) kif definit fl-Istandard ISO 612:1978, il-punt 6.15. Jekk is-saqaf ikun ikkurvat, id-dimensjoni għandha titkejjel bejn il-pjani orizzontali tanġenzjali sal-qċaċet tas-superfiċje/i kurvata/i, bid-dimensjoni titkejjel ġewwa l-karozzerija.

(5)

“tul intern tal-karozzerija” tfisser it-tul intern tad-dimensjoni tal-karozzerija mingħajr ma jitqiesu l-projezzjonijiet interni (inklużi l-kaxxi tar-roti, ir-ribs u l-ganċijiet) kif iddefiniti fl-Istandard ISO 612:1978, il-punt 6.15. Jekk il-ħajt ta’ quddiem jew ta’ wara jkun ikkurvat, id-dimensjoni għandha titkejjel bejn il-pjani vertikali tanġenzjali sal-qċaċet tas-superfiċje/i kurvata/i, bid-dimensjoni titkejjel ġewwa l-karozzerija.

(6)

“orjentazzjoni tal-volum” tfisser li t-trejler ikun iddisinjat primarjament għat-trasport ta’ merkanzija voluminuża u jkollu għoli intern ta’ mhux inqas minn 2,9 metri:

(a)

fil-każ ta’ semitrejlers, imkejla mill-attrezzatura għall-inżul sat-tarf taż-żona tat-tagħbija;

(b)

fil-każ ta’ trejlers bi żbarra tal-irmonk, u trejlers b’fus ċentrali, imkejla mat-tul kollu taż-żona tat-tagħbija.

2.   Klassifikazzjoni tal-vetturi fi gruppi ta’ vetturi

Tabella 1

Gruppi ta’ vetturi għas-semitrejlers

Deskrizzjoni tal-elementi rilevanti għall-klassifikazzjoni

Grupp tal-vettura

Allokazzjoni tal-profil tal-missjoni u tal-konfigurazzjoni tal-vettura

Numru ta’ fusien

Tip ta’ karozzerija

Assemblaġġ tal-fus TPMLM (*2) [t]

Orjentazzjoni tal-volum

Trasport fit-tul

Trasport fit-tul (EMS (*1))

Konsenja reġjonali

Konsenja reġjonali (EMS (*1))

Konsenja urbana

Semitrejlers DA

1

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra ratba

≥ 8,0 t

Le

111

5RD

 

5RD

 

5RD

Iva

111V

5RD

 

5RD

 

5RD

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra iebsa

≥ 8,0 t

Le

112

5RD

 

5RD

 

5RD

Iva

112 V

5RD

 

5RD

 

5RD

karozzerija forma ta’ kaxxa refriġerata

≥ 8,0 t

Le

113

5RD

 

5RD

 

5RD

2

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra ratba

≥ 8,0 t u ≤ 18 t

Le

121

5LH

 

5LH

 

5LH

Iva

121 V

5LH

 

5LH

 

5LH

> 18  t

Le

122

5LH

 

5LH

 

5LH

Iva

122 V

5LH

 

5LH

 

5LH

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra iebsa

≥ 8,0 t u ≤ 18 t

Le

123

5LH

 

5LH

 

5LH

Iva

123 V

5LH

 

5LH

 

5LH

> 18  t

Le

124

5LH

 

5LH

 

5LH

Iva

124 V

5LH

 

5LH

 

5LH

karozzerija forma ta’ kaxxa refriġerata

≥ 8,0 t u ≤ 18 t

Le

125

5LH

 

5LH

 

5LH

> 18  t

Le

126

5LH

 

5LH

 

5LH

3

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra ratba

≥ 8,0 t

Le

131

5LH

 

5LH

 

5LH

Iva

131 V

5LH

 

5LH

 

5LH

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra iebsa

≥ 8,0 t

Le

132

5LH

 

5LH

 

5LH

Iva

132 V

5LH

 

5LH

 

5LH

karozzerija forma ta’ kaxxa refriġerata

≥ 8,0 t

Le

133

5LH

 

5LH

 

5LH

4

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra ratba

---

Le

(141)

 

---

Iva

(141V)

 

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra iebsa

---

Le

(142)

 

---

Iva

(142 V)

 

karozzerija forma ta’ kaxxa refriġerata

---

Le

(143)

 

RD

=

Konsenja reġjonali

LH

=

Trasport fit-tul


Tabella 2

Gruppi ta’ vetturi għas-semitrejlers ta’ konnessjoni

Deskrizzjoni tal-elementi rilevanti għall-klassifikazzjoni fil-gruppi ta’ vetturi

Grupp tal-vettura

Allokazzjoni tal-profil tal-missjoni u tal-konfigurazzjoni tal-vettura

Numru ta’ fusien

Tip ta’ karozzerija

Assemblaġġ tal-fus TPMLM (*4) [t]

Orjentazzjoni tal-volum

Trasport fit-tul

Trasport fit-tul (EMS (*3))

Konsenja reġjonali

Konsenja reġjonali (EMS (*3))

Konsenja urbana

Semitrejlers ta’ konnessjoni

2

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra ratba

---

Le

(221)

 

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra iebsa

---

Le

(222)

 

karozzerija forma ta’ kaxxa refriġerata

---

Le

(223)

 

3

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra ratba

---

Le

(231)

 

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra iebsa

---

Le

(232)

 

karozzerija forma ta’ kaxxa refriġerata

---

Le

(233)

 


Tabella 3

Gruppi ta’ vetturi għal converter dollies

Deskrizzjoni tal-elementi rilevanti għall-klassifikazzjoni fil-gruppi ta’ vetturi

Grupp tal-vettura

Allokazzjoni tal-profil tal-missjoni u tal-konfigurazzjoni tal-vettura

Numru ta’ fusien

Tip ta’ karozzerija

Assemblaġġ tal-fus TPMLM (*6) [t]

Orjentazzjoni tal-volum

Trasport fit-tul

Trasport fit-tul (EMS (*6))

Konsenja reġjonali

Konsenja reġjonali (EMS (*5))

Konsenja urbana

Converter dollies SJ

2

converter dolly

---

Le

(321)

 

Iva

(321 V)

 


Tabella 4

Gruppi ta’ vetturi għat-trejlers bi żbarra tal-irmonk

Deskrizzjoni tal-elementi rilevanti għall-klassifikazzjoni fil-gruppi ta’ vetturi

Grupp tal-vettura

Allokazzjoni tal-profil tal-missjoni u tal-konfigurazzjoni tal-vettura

Numru ta’ fusien

Tip ta’ karozzerija

Assemblaġġ tal-fus TPMLM (*8) [t]

Orjentazzjoni tal-volum

Trasport fit-tul

Trasport fit-tul (EMS (*7))

Konsenja reġjonali

Konsenja reġjonali (EMS (*7))

Konsenja urbana

Trejlers bi żbarra tal-irmonk DB

2

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra ratba

---

Le

421

9LH

 

9LH

 

9LH

Iva

421 V

9LH

 

9LH

 

9LH

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra iebsa

---

Le

422

9LH

 

9LH

 

9LH

 

Iva

422 V

9LH

 

9LH

 

9LH

karozzerija forma ta’ kaxxa refriġerata

---

Le

423

9LH

 

9LH

 

9LH

3

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra ratba

---

Le

431

4LH

 

4LH

 

4LH

Iva

431 V

4LH

 

4LH

 

4LH

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra iebsa

---

Le

432

4LH

 

4LH

 

4LH

 

Iva

432 V

4LH

 

4LH

 

4LH

karozzerija forma ta’ kaxxa refriġerata

---

Le

433

4LH

 

4LH

 

4LH

4

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra ratba

---

Le

(441)

 

Iva

(441 V)

 

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra iebsa

---

Le

(442)

 

 

Iva

(442 V)

 

karozzerija forma ta’ kaxxa refriġerata

---

Le

(443)

 

LH

=

Trasport fit-tul


Tabella 5

Gruppi ta’ vetturi għat-trejlers ta’ konnessjoni

Deskrizzjoni tal-elementi rilevanti għall-klassifikazzjoni fil-gruppi ta’ vetturi

Grupp tal-vettura

Allokazzjoni tal-profil tal-missjoni u tal-konfigurazzjoni tal-vettura

Numru ta’ fusien

Tip ta’ karozzerija

Assemblaġġ tal-fus TPMLM (*10) [t]

Orjentazzjoni tal-volum

Trasport fit-tul

Trasport fit-tul (EMS (*9))

Konsenja reġjonali

Konsenja reġjonali (EMS (*9))

Konsenja urbana

Trejler bi żbarra tal-irmonk ta’ konnessjoni

4

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra ratba

---

Le

(541)

 

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra iebsa

---

Le

(542)

 

karozzerija forma ta’ kaxxa refriġerata

---

Le

(543)

 


Tabella 6

Gruppi ta’ vetturi għat-trejlers b’fus ċentrali

Deskrizzjoni tal-elementi rilevanti għall-klassifikazzjoni fil-gruppi ta’ vetturi

Grupp tal-vettura

Allokazzjoni tal-profil tal-missjoni u tal-konfigurazzjoni tal-vettura

Numru ta’ fusien

Tip ta’ karozzerija

Assemblaġġ tal-fus ta’ TPMLM [t] (*12)

Orjentazzjoni tal-volum

Trasport fit-tul

Trasport fit-tul (EMS (*11))

Konsenja reġjonali

Konsenja reġjonali (EMS (*11))

Konsenja urbana

Trejler bil-fus fin-nofs DC

1

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra ratba

---

Le

611

2RD

 

2RD

 

2RD

---

Iva

611 V

2RD

 

2RD

 

2RD

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra iebsa

---

Le

612

2RD

 

2RD

 

2RD

---

Iva

612 V

2RD

 

2RD

 

2RD

2

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra ratba

≤ 13,5 t

Le

621

2RD

 

2RD

 

2RD

Iva

621 V

2RD

 

2RD

 

2RD

> 13,5 t

Le

622

9LH

 

9LH

 

9LH

Iva

622 V

9LH

 

9LH

 

9LH

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra iebsa

≤ 13,5 t

Le

623

2RD

 

2RD

 

2RD

Iva

623 V

2RD

 

2RD

 

2RD

> 13,5 t

Le

624

9LH

 

9LH

 

9LH

Iva

624 V

9LH

 

9LH

 

9LH

karozzerija forma ta’ kaxxa refriġerata

> 13,5 t

Le

625

9LH

 

9LH

 

9LH

3

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra ratba

---

Le

631

4LH

 

4LH

 

4LH

---

Iva

631 V

4LH

 

4LH

 

4LH

karozzerija forma ta’ kaxxa tal-qoxra iebsa

---

Le

632

4LH

 

4LH

 

4LH

---

Iva

632 V

4LH

 

4LH

 

4LH

karozzerija forma ta’ kaxxa refriġerata

---

Le

633

4LH

 

4LH

 

4LH

RD

=

Konsenja reġjonali

LH

=

Trasport fit-tul


(*1)  EMS – Sistema Modulari Ewropea

(*2)  TPMLM – Massa massima mgħobbija teknikament permissibbli

(*3)  EMS – Sistema Modulari Ewropea

(*4)  TPMLM – Massa massima mgħobbija teknikament permissibbli

(*5)  EMS – Sistema Modulari Ewropea

(*6)  TPMLM – Massa massima mgħobbija teknikament permissibbli

(*7)  EMS – Sistema Modulari Ewropea

(*8)  TPMLM – Massa massima mgħobbija teknikament permissibbli

(*9)  EMS – Sistema Modulari Ewropea

(*10)  TPMLM – Massa massima mgħobbija teknikament permissibbli

(*11)  EMS – Sistema Modulari Ewropea

(*12)  TPMLM – Massa massima mgħobbija teknikament permissibbli


ANNESS II

REKWIŻITI U PROĊEDURI RELATATI MAT-TĦADDIM TAL-GĦODDA TAS-SIMULAZZJONI

1.   

Il-proċessi li għandhom jiġu stabbiliti mill-manifattur tal-vettura biex iħaddem l-għodda tas-simulazzjoni

1.1.   

Il-manifattur tal-vettura għandu jistabbilixxi l-proċessi li ġejjin:

1.1.1   

Sistema ta’ ġestjoni tad-data li tkopri l-kisba minn sors, il-ħżin, l-immaniġġar u s-sejbien tal-informazzjoni tal-input u tad-data tal-input għall-għodda tas-simulazzjoni kif ukoll l-immaniġġar taċ-ċertifikati dwar il-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil tal-familji tal-komponenti, tal-familji tal-unitajiet tekniċi separati u tal-familji tas-sistemi. Is-sistema ta’ ġestjoni tad-data għandha:

(a)

tiżgura l-applikazzjoni tal-informazzjoni tal-input u tad-data tal-input korretti għall-konfigurazzjonijiet tal-vettura speċifiċi;

(b)

tiżgura l-kalkolu u l-applikazzjoni korretti tal-valuri standard;

(c)

tivverifika, billi tqabbel hashes kriptografiċi, li l-fajls tal-input tal-familji tal-komponenti, tal-familji tal-unitajiet tekniċi separati u tal-familji tas-sistemi li jintużaw għas-simulazzjoni jikkorrispondu għad-data tal-input tal-familji tal-komponenti, tal-familji tal-unitajiet tekniċi separati u tal-familji tas-sistemi li għalihom ingħatat iċ-ċertifikazzjoni;

(d)

tinkludi bażi tad-data protetta għall-ħżin tad-data tal-input relatata mal-familji tal-komponenti, mal-familji tal-unitajiet tekniċi separati jew mal-familji tas-sistemi u taċ-ċertifikati korrispondenti dwar il-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil;

(e)

tiżgura l-ġestjoni korretta tat-tibdiliet fl-ispeċifikazzjonijiet u tal-aġġornamenti tal-komponenti, tal-unitajiet tekniċi separati u tas-sistemi;

(f)

tippermetti t-traċċar tal-komponenti, tal-unitajiet tekniċi separati u tas-sistemi wara li tkun ġiet prodotta l-vettura.

1.1.2   

Sistema ta’ ġestjoni tad-data li tkopri s-sejbien tal-informazzjoni tal-input u tad-data tal-input u tal-kalkoli permezz tal-għodda tas-simulazzjoni u l-ħżin tad-data tal-output. Is-sistema ta’ ġestjoni tad-data għandha:

(a)

tiżgura applikazzjoni korretta tal-hashes kriptografiċi;

(b)

tinkludi bażi tad-data protetta għall-ħżin tad-data tal-output;

1.1.3   

Proċess għall-konsultazzjoni tal-pjattaforma ta’ distribuzzjoni elettronika ddedikata msemmija fl-Artikolu 4(2) u fl-Artikolu 9(1) u (2), kif ukoll għat-tniżżil u għall-installazzjoni tal-aħħar verżjonijiet tal-għodda tas-simulazzjoni.

1.1.4   

Taħriġ xieraq tal-persunal li jaħdem bl-għodda tas-simulazzjoni.

2.   

Valutazzjoni mill-awtorità tal-approvazzjoni

2.1.   

L-awtorità tal-approvazzjoni għandha tivverifika jekk il-proċessi previsti fil-punt 1 relatati mat-tħaddim tal-għodda tas-simulazzjoni ġewx stabbiliti.

Din il-valutazzjoni għandu jkun fiha l-verifiki li ġejjin:

(a)

il-funzjonament tal-proċessi previsti fil-punti 1.1.1, 1.1.2 u 1.1.3 u l-applikazzjoni tar-rekwiżit previst fil-punt 1.1.4;

(b)

li l-proċessi użati matul id-dimostrazzjoni jiġu applikati bl-istess mod fil-faċilitajiet tal-produzzjoni tal-manifattur kollha;

(c)

il-kompletezza tad-deskrizzjoni tal-flussi tad-data u tal-proċessi tal-operazzjonijiet relatati mal-valutazzjoni tal-prestazzjoni ta’ vetturi ġodda fir-rigward tal-influwenza tagħhom fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil.

Għall-fini tal-punt 2.1.(a), il-valutazzjoni għandha tinkludi d-determinazzjoni tal-prestazzjoni fir-rigward tal-influwenza fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil ta’ mill-inqas vettura waħda li għaliha tkun saret applikazzjoni għal-liċenzja.


Appendiċi 1

MUDELL TA’ DOKUMENT TA’ INFORMAZZJONI GĦAT-TĦADDIM TAL-GĦODDA TAS-SIMULAZZJONI BIEX TIĠI VVALUTATA L-INFLUWENZA TA’ VETTURI ĠODDA FUQ L-EMISSJONIJIET TAS-CO2 U L-KONSUM TAL-FJUWIL

TAQSIMA I

1

Isem u indirizz tal-manifattur tal-vettura:

2

Impjanti tal-assemblaġġ li għalihom il-proċessi msemmija fl-Anness II, il-punt 1 tar-Regolament (UE) 2022/1362… ġew stabbiliti għat-tħaddim tal-għodda tas-simulazzjoni:

3

Gruppi ta’ vetturi koperti:

4

Isem u indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur tal-vettura (jekk ikun hemm)

TAQSIMA II

1.

Informazzjoni addizzjonali

1.1.

Deskrizzjoni tal-immaniġġar tal-fluss tad-data u tal-proċess

1.2

Deskrizzjoni tal-proċess tal-immaniġġar tal-kwalità

1.3

Ċertifikati addizzjonali tal-immaniġġar tal-kwalità (jekk ikun hemm)

1.4

Deskrizzjoni tal-kisba tas-sors, tal-immaniġġar u tal-ħżin tad-data tal-għodda tas-simulazzjoni

1.5

Dokumenti addizzjonali (jekk ikun hemm)

2.

Data: …

3.

Firma: …

Appendiċi 2

MUDELL TA’ LIĊENZJA BIEX TITĦADDEM L-GĦODDA TAS-SIMULAZZJONI BIEX TIĠI VVALUTATA L-INFLUWENZA TA’ VETTURI ĠODDA FUQ L-EMISSJONIJIET TAS-CO2 U L-KONSUM TAL-FJUWIL

Format massimu: A4 (210 × 297mm)

LIĊENZJA BIEX TITĦADDEM L-GĦODDA TAS-SIMULAZZJONI BIEX TIĠI VVALUTATA L-INFLUWENZA TA’ VETTURI ĠODDA FUQ L-EMISSJONIJIET TAS-CO2 U L-KONSUM TAL-FJUWIL

Komunikazzjoni dwar:

għoti  (1)

estensjoni (1)

rifjut (1)

irtirar (2)

 

Timbru

 

tal-liċenzja biex titħaddem l-għodda tas-simulazzjoni fir-rigward tar-Regolament (KE) Nru 595/2009 kif implimentat bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1362.

Numru tal-liċenzja:

Raġuni għal estensjoni:…

TAQSIMA I

0.1

Isem u indirizz tal-manifattur:

0.2

L-impjanti tal-assemblaġġ li l-proċessi msemmija fl-Anness II, il-punt 1 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1362 għalihom ġew stabbiliti għat-tħaddim tal-għodda tas-simulazzjoni

0.3

Gruppi ta’ vetturi koperti:

TAQSIMA II

1.

Informazzjoni addizzjonali

1.1

Rapport ta’ valutazzjoni mfassal minn awtorità tal-approvazzjoni

1.2.

Deskrizzjoni tal-immaniġġar tal-fluss tad-data u tal-proċess

1.3.

Deskrizzjoni tal-proċess tal-immaniġġar tal-kwalità

1.4.

Ċertifikati addizzjonali tal-immaniġġar tal-kwalità (jekk ikun hemm)

1.5.

Deskrizzjoni tal-kisba tas-sors, tal-immaniġġar u tal-ħżin tad-data tal-għodda tas-simulazzjoni

1.6

Dokumenti addizzjonali (jekk ikun hemm)

2.

Awtorità tal-approvazzjoni responsabbli għall-valutazzjoni

3.

Data tar-rapport ta’ valutazzjoni

4.

Numru tar-rapport ta’ valutazzjoni

5.

Rimarki (jekk ikun hemm):

6.

Post

7.

Data

8.

Firma

(1)  Ħassar kif xieraq

(2)  Ħassar kif xieraq


ANNESS III

INFORMAZZJONI TAL-INPUT DWAR IL-KARATTERISTIKA TAL-VETTURA

1.   Introduzzjoni

Dan l-Anness III jiddeskrivi l-lista ta’ parametri li għandhom jiġu pprovduti mill-manifattur tal-vettura bħala input għall-għodda tas-simulazzjoni. L-iskema XML applikabbli kif ukoll id-data ta’ eżempju huma disponibbli fil-pjattaforma ta’ distribuzzjoni elettronika ddedikata.

2.   Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“ID tal-parametru” tfisser identifikatur uniku kif użat fl-għodda tas-simulazzjoni għal parametru tal-input speċifiku jew għal sett ta’ data tal-input;

(2)

“tip”: Tip ta’ data tal-parametru

string …

sekwenza ta’ karattri fil-kodifikazzjoni ISO8859-1

token …

sekwenza ta’ karattri fil-kodifikazzjoni ISO8859-1, ebda spazju abjad fil-bidu/fl-aħħar

data …

data u ħin f’ħin UTC fil-format: SSSS-XX-JJTSS:MM:SSZ

numru sħiħ …

valur b’tip tad-data b’numru sħiħ, bl-ebda żero fil-bidu

doppju, X …

numru frazzjonali b’numru preċiż ta’ X ċifri wara l-punt deċimali (“.”) u bl-ebda żero fil-bidu

boolean …

valuri aċċettati “veru”, “falz”, u wkoll “1” (għall-veru) u “0” (għall-falz)

(3)

“unità” …

tfisser l-unità fiżika tal-parametru;

(4)

“għoli tal-punt tal-akkoppjar tat-trejler” tfisser l-akkoppjar bi żbarra tal-irmonk tat-tip clevis, b’ħalq (jaw) u li jingħalaq awtomatikament u b’pern tal-illokkjar fuq il-vettura tal-irmonk biex titqabbad mat-trejler permezz tal-għajn tal-iżbarra tal-irmonk, bi spazju liberu ogħla miċ-ċentru tal-punt tal-akkoppjar sal-art, ġeneralment maħsuba għall-irmunkar tat-trejlers tat-tip DB u DC;

(5)

“punt baxx tal-akkoppjar tat-trejler” tfisser l-akkoppjar bi żbarra tal-irmonk tat-tip clevis, b’ħalq (jaw) li jingħalaq awtomatikament u b’pern tal-illokkjar fuq il-vettura tal-irmonk biex titqabbad mat-trejler permezz tal-għajn tal-iżbarra tal-irmonk, bi spazju liberu aktar baxx miċ-ċentru tal-punt tal-akkoppjar sal-art, ġeneralment maħsuba għall-irmunkar tat-trejlers tat-tip DC;

(6)

“dimensjonijiet esterni massimi tal-karozzerija”:

(a)

“tul estern tal-karozzerija” tfisser it-tul estern tad-dimensjoni tal-karozzerija mingħajr ma jitqiesu l-projezzjonijiet esterni tal-karozzerija (apparati u tagħmir ajrudinamiċi).

(b)

“wisa’ esterna tal-karozzerija” tfisser il-wisa’ minn barra tad-dimensjoni tal-karozzerija mingħajr ma jitqiesu l-projezzjonijiet esterni tal-karozzerija (apparati u tagħmir ajrudinamiċi).

(c)

“għoli estern tal-karozzerija” tfisser l-għoli minn barra tad-dimensjoni tal-karozzerija mingħajr ma jitqiesu l-projezzjonijiet esterni tal-karozzerija (apparati u tagħmir ajrudinamiċi).

(7)

“għoli totali tat-trejler” (mhux mgħobbi) tfisser id-distanza bejn il-wiċċ ta’ rfid u pjan orizzontali li jmiss il-parti ta’ fuq ta’ vettura, kif definit fl-Istandard ISO 612:1978, il-punt 6.3.

(8)

“volum tal-merkanzija” tfisser il-volum intern tal-karozzerija li huwa disponibbli biex jimtela bit-tagħbija;

(9)

“apparat għall-irfigħ tal-fusien” tfisser mekkaniżmu kif definit fl-Anness XIII, il-Parti 2, it-Taqsima A, il-punt 1.33 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/535;

(10)

“fus li jista’ jintrefa’ jew fus ritrattibbli” tfisser fus kif iddefinit fl-Anness XIII, il-Parti 2, it-Taqsima A, il-punt 1.34 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/535;

(11)

“fus tal-istering” tfisser, għat-trejlers, waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

fus mgħammar b’sistema mfassla biex toħloq bidla fl-angolu tal-istering fuq ir-roti meta jkun hemm azzjoni fuqu permezz ta’ forzi jew mumenti applikati minn kuntatt bejn it-tajer u t-triq;

(b)

fus mgħammar b’sistema fejn l-forzi tal-istering jiġu prodotti minn bidla fid-direzzjoni tal-vettura tal-irmonk u fejn il-moviment tar-roti sterzati tat-trejler huwa konness sew mal-angolu relattiv bejn l-assi lonġitudinali tal-vettura tal-irmonk u dak tat-trejler;

(c)

fus mgħammar b’sistema li tipproduċi l-forzi tal-istering bħala sistema diżakkoppjata minn algoritmu jew manwalment;

(12)

“karozzerija ta’ tarpolin drop side” tfisser karozzerija b’pannelli ta’ wara u tal-ġenb biċ-ċpiepet u b’karozzerija ta’ tarpolin b’għoli totali tal-karozzerija komparabbli ma’ dak tal-karozzerija bil-purtieri mal-ġnub.

L-apparati u t-tagħmir imsemmija fl-Anness XIII, il-Parti 2, it-Taqsima F tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/535 ma għandhomx jitqiesu għad-determinazzjoni tad-dimensjoni tat-tul, tal-wisa’, tal-għoli tal-vettura u tad-dimensjonijiet esterni massimi tal-karozzerija.

3.   Sett ta’ parametri tal-input

Fit-Tabelli 1 u 2, huwa speċifikat is-sett ta’ parametri tal-input rigward il-karatteristiċi tal-vettura.

Tabella 1

Parametri tal-input “Vettura/Ġenerali”

Isem tal-parametru

ID tal-parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

Manifattur

T001

token

[-]

 

Indirizz tal-Manifattur

T002

token

[-]

 

Mudell / Isem kummerċjali

T003

token

[-]

 

VIN

T004

token

[-]

 

Data

T005

dataĦin

[-]

Id-data u l-ħin meta jinħolqu l-informazzjoni tal-input u d-data tal-input

Kategorija leġiżlattiva

T006

string

[-]

Valuri permessi: “O3”, “O4”

Numru ta’ fusien

T007

numru sħiħ

[-]

Valuri permessi: 1, 2, 3

Tip ta’ trejler

T008

string

[-]

Valuri permessi: “DA”, “DB”, “DC”

Tip ta’ karozzerija

T009

string

[-]

Valuri permessi: “dry box”, “refriġerat”, “ikkundizzjonat”, “bil-purtieri mal-ġnub”, “karozzerija b’tarpolin drop-side”

Orjentazzjoni tal-volum

T010

boolean

[-]

F’konformità mal-Anness I, il-punt 7, ta’ dan ir-Regolament.

Massa kkoreġuta fi stat operazzjonali

T011

numru sħiħ

[kg]

F’konformità mal-Anness XIII, il-Parti 2, it-Taqsima A, il-punt 1.3.(b), tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/535.

Fil-każ ta’ vetturi b’karozzerija 04 mingħajr it-tagħmir biex tinżamm it-temperatura interna, għandha tiżdied massa ġenerika ta’ X[kg]=(850 kg/85m3)×volum ta’ merkanzija[m3].

trejler TPMLM

T012

numru sħiħ

[kg]

F’konformità mal-Anness XIII, it-Taqsima A, il-Parti 2, il-punt 1.6 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/535

Assemblaġġ tal-fus TPMLM

T013

Numru sħiħ

[kg]

F’konformità mal-Anness XIII, it-Taqsima A, il-Parti 2, il-punt 1.13 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/535

Fil-każ tat-tip ta’ trejler “DB”, ma għandu jiġi pprovdut l-ebda input.

Tul estern tal-karozzerija

T014

doppju, 3

[m]

F’konformità mal-Anness III, il-punt 2(6)(a) ta’ dan ir-Regolament.

Wisa’ esterna tal-karozzerija

T015

doppju, 3

[m]

F’konformità mal-Anness III, il-punt 2(6)(b) ta’ dan ir-Regolament.

Għoli estern tal-karozzerija

T016

doppju, 3

[m]

F’konformità mal-Anness III, il-punt 2(6)(c) ta’ dan ir-Regolament.

Għoli totali tat-trejler

T017

doppju, 3

[m]

F’konformità mal-Anness III, il-punt 2(7) ta’ dan ir-Regolament.

Tul mit-tarf ta’ quddiem tat-trejler għaċ-ċentru tal-ewwel fus

T018

doppju, 3

[m]

Distanza bejn it-tarf ta’ quddiem tat-trejler saċ-ċentru tal-ewwel fus.

Fil-każ ta’ trejler DB bi tliet fusien: id-distanza mit-tarf ta’ quddiem tat-trejler saċ-ċentru tal-aħħar fus mill-ewwel sett ta’ fusien.

Tul bejn iċ-ċentri tal-fusien

T019

doppju, 3

[m]

Distanza bejn iċ-ċentru tal-ewwel fuq u l-aħħar fus.

Fil-każ ta’ trejler DB bi tliet fusien: distanza miċ-ċentru tal-aħħar fus tal-ewwel sett ta’ fusien sal-ewwel fus tal-aħħar sett ta’ fusien.

Punt tal-Akkoppjar tat-Trejler

T020

string

[-]

Valuri permessi “għoljin”, “baxxi”.

F’konformità mal-Anness III, il-punti 2(4) u 2(5) ta’ dan ir-Regolament.

Input rilevanti biss għat-tip ta’ trejler DC.

Volum tal-merkanzija

T021

doppju, 3

[m3]

F’konformità mal-Anness III, il-punt 2(8) ta’ dan ir-Regolament

Apparati ajrudinamiċi standard

T022

string

[-]

Valuri permessi: “għata tal-ġenb qasira”, “għata tal-ġenb twila”, “flap ta’ wara qasira”, “flap ta’ wara twila”.

Daħliet multipli permessi.

Inputs li għandhom jiġu ddikjarati f’konformità mal-Anness V, l-Appendiċi 5;

L-input tal-apparati ajrudinamiċi standard ma għandux jiġi kkombinat ma’ input għall-apparati ajrudinamiċi ċċertifikati.

Apparat ajrudinamiku tan-numru taċ-ċertifikazzjoni

T023

token

[-]

 


Tabella 2

Parametri tal-input “Konfigurazzjoni tal-Vettura/tal-Fus” għal kull fus

Isem tal-parametru

ID tal-parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

Numru taċ-ċertifikazzjoni tat-tajers

T024

token

[-]

 

Tajers doppji

T025

boolean

[-]

 

Sterzat

T026

boolean

[-]

 

Jintrefa’

T027

boolean

[-]

 

4.   Tipi ta’ karozzerija

Il-manifattur tal-vettura għandu jiddikjara t-tip ta’ karozzerija fl-input għall-għodda tas-simulazzjoni f’konformità mat-Tabella 3.

Tabella 3

Tipi ta’ karozzerija

Tip ta’ karozzerija li għandu jiġi ddikjarat bħala input

Kodiċi tal-karozzerija f’konformità mal-Anness I, l-Appendiċi 2 tar-Regolament (UE) 2018/858

“dry box”

“03”

“refriġerat”

“04”

“ikkundizzjonat”

“05”

“bil-purtieri mal-ġnub”

“06”

“karozzerija ta’ tarpolin drop-side”

“32” b’għoli tal-karozzerija ta’ tarpolin kif definit fl-Anness III, il-punt 2(12).

Appendiċi 1

MUDELL TA’ DOKUMENT TA’ INFORMAZZJONI DWAR ID-DATA TAL-INPUT U L-INPUT GĦALL-FINI TAL-VALUTAZZJONI TAL-PRESTAZZJONI TA’ VETTURI ĠODDA FIR-RIGWARD TAL-INFLUWENZA TAGĦHOM FUQ L-EMISSJONIJIET TAS-CO2 U L-KONSUM TAL-FJUWIL

1.   Data tal-vettura principali

1.1.

Isem il-manifattur tal-vettura …

1.2.

Indirizz tal-manifattur tal-vettura …

1.3.

Mudell / Isem kummerċjali ...

1.4.

Numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura (VIN) …

1.5.

Kategorija leġiżlattiva (O3, O4) …

1.6.

Numru ta’ fusien …

1.7.

Tip ta’ trejler (DA; DB, DC) …

1.8.

Kodiċi tal-karozzerija (03,04,05,06,32) ...

1.9.

Punt tal-akkoppjar tat-trejler – għal DC biss (għoli, baxx) ...

1.10.

Orjentazzjoni tal-volum (iva/le)

1.11.

Massa fi stat operazzjonali kkoreġuta (kg)...

1.12.

Massa Massima Mgħobbija Teknikament Permissibbli tat-trejler (kg)...

1.13.

Massa Massima Mgħobbija Teknikament Permissibbli tal-assemblaġġ tal-fus (kg)...

2.   Dimensjonijiet tal-vettura

2.1.

Tul estern tal-karozzerija (m)...

2.2.

Wisa’ esterna tal-karozzerija (m)...

2.3.

Għoli estern tal-karozzerija (m)...

2.4.

Għoli totali tat-trejler (m)...

2.5.

Volum tal-merkanzija (m3)...

2.6.

Tul mit-tarf ta’ quddiem tat-trejler saċ-ċentru tal-ewwel fus (m)...

2.7.

Tul bejn iċ-ċentri tal-fusien (m)...

2.8.

Punt tal-akkoppjar tat-trejler (għoli/baxx)

3.   Apparat ajrudinamiku

3.1.

Numru taċ-ċertifikazzjoni tal-apparat ajrudinamiku ċċertifikat ...

3.2.

Elementi tal-apparat ajrudinamiku standard (l-ebda waħda, għatat tal-ġnub qosra ...) …

4.   Karatteristiċi tal-fus u tat-tajer

4.1.

Fus 1

4.1.1.

Numru taċ-ċertifikazzjoni tat-tajer ...

4.1.2.

Tajer doppju (iva/le) ...

4.1.3.

Fus sterzat (iva/le) ...

4.1.4.

Fus li jintrefa’ (iva/le) ...

4.2.

Fus 2

4.2.1.

Numru taċ-ċertifikazzjoni tat-tajer ...

4.2.2.

Tajer doppju (iva/le) ...

4.2.3.

Fus sterzat (iva/le) ...

4.2.4.

Fus li jintrefa’ (iva/le) ...

4.3.

Fus 3

4.3.1.

Numru taċ-ċertifikazzjoni tat-tajer ...

4.3.2.

Tajer doppju (iva/le) ...

4.3.3.

Fus sterzat (iva/le) ...

4.3.4.

Fus li jintrefa’ (iva/le) ...

ANNESS IV

MUDELL TAL-FAJL TAR-REKORDS TAL-MANIFATTUR U TAL-FAJL TA’ INFORMAZZJONI TAL-KLIJENT

PARTI I

Fajl tar-rekords tal-manifattur

Il-fajl tar-rekords tal-manifattur se jkun prodott mill-għodda tas-simulazzjoni u għandu jkun fih tal-inqas l-informazzjoni li ġejja:

1.   Data tal-vettura, tal-komponent, tal-unità teknika separata u tas-sistemi

1.1.   Data tal-vettura principali

1.1.1.

Isem u indirizz tal-manifattur ...

1.1.2.

Mudell / Isem kummerċjali ...

1.1.3.

Numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura (VIN)...

1.1.4.

Kategorija leġiżlattiva (O3, O4)...

1.1.5.

Numru ta’ fusien...

1.1.6.

Tip ta’ trejler (DA; DB, DC) ....

1.1.7.

Tip ta’ karozzerija (eż. dry box, refriġerata) ...

1.1.8.

Punt tal-akkoppjar tat-trejler – għal DC biss (għoli, baxx) ...

1.1.9.

Orjentazzjoni tal-volum (iva/le)

1.1.10.

Massa fi stat operazzjonali kkoreġuta (kg)...

1.1.11.

Massa Massima Mgħobbija Teknikament Permissibbli tat-trejler (kg)...

1.1.12.

Massa Massima Mgħobbija Teknikament Permissibbli tal-assemblaġġ tal-fus (kg)...

1.1.13.

Grupp tal-vettura f’konformità mat-Tabella 1 tal-Anness I ...

1.1.14.

Grupp tal-vettura f’konformità mad-dokumentazzjoni tal-għodda tas-simulazzjoni…

1.2.   Dimensjonijiet tal-vettura

1.2.1.

Tul estern tal-karozzerija (m)...

1.2.2.

Wisa’ esterna tal-karozzerija (m)...

1.2.3.

Għoli estern tal-karozzerija (m)...

1.2.4.

Għoli totali tat-trejler (m)...

1.2.5.

Volum tal-merkanzija (m3)...

1.2.6.

Tul mit-tarf ta’ quddiem tat-trejler saċ-ċentru tal-ewwel fus (m)...

1.2.7.

Tul bejn iċ-ċentri tal-fusien (m)...

1.3.   Apparat ajrudinamiku

1.3.1.

Numru taċ-ċertifikazzjoni tal-apparat ajrudinamiku ċċertifikat ...

1.3.2.

Valuri standard għall-apparati ajrudinamiċi użati (le, għatat tal-ġnub qosra, ...)...

1.3.3.

Tnaqqis ajrudinamiku

1.3.3.1.

Delta CD×A imbardata 0° (%)...

1.3.3.2.

Delta CD×A imbardata 3 ° (%)...

1.3.3.3.

Delta CD×A imbardata 6 ° (%)...

1.3.3.4.

Delta CD×A imbardata 9 ° (%)...

1.3.4.

Hash tad-data tal-input u tal-informazzjoni tal-input tal-apparat ajrudinamiku

1.4.   Karatteristiċi tal-fus u tat-tajer

1.4.1.

Fus 1

1.4.1.1.

Mudell tat-tajer ...

1.4.1.2.

Numru taċ-ċertifikazzjoni tat-tajer ...

1.4.1.3.

Deżinjazzjoni tad-daqs tat-tajers ...

1.4.1.4.

RRC speċifiku (N/N) ...

1.4.1.5.

Klassi tal-effiċjenza tal-fjuwil (eż A, B ..) ...

1.4.1.6.

Hash tad-data tal-input u tal-informazzjoni tal-input tat-tajer ...

1.4.1.7.

Tajer doppju (iva/le) ...

1.4.1.8.

Fus sterzat (iva/le) ...

1.4.1.9.

Fus li jintrefa’ (iva/le) ...

1.4.2.

Fus 2

1.4.2.1.

Mudell tat-tajer ...

1.4.2.2.

Numru taċ-ċertifikazzjoni tat-tajer ...

1.4.2.3.

Deżinjazzjoni tad-daqs tat-tajers ...

1.4.2.4.

RRC speċifiku (N/N) ...

1.4.2.5.

Klassi tal-effiċjenza tal-fjuwil (eż A, B ..) ...

1.4.2.6.

Hash tad-data tal-input u tal-informazzjoni tal-input tat-tajer ...

1.4.2.7.

Tajer doppju (iva/le) ...

1.4.2.8.

Fus sterzat (iva/le) ...

1.4.2.9.

Fus li jintrefa’ (iva/le) ...

1.4.3.

Fus 3

1.4.3.1.

Mudell tat-tajer ...

1.4.3.2.

Numru taċ-ċertifikazzjoni tat-tajer ...

1.4.3.3.

Deżinjazzjoni tad-daqs tat-tajers ...

1.4.3.4.

RRC speċifiku (N/N) ...

1.4.3.5.

Klassi tal-effiċjenza tal-fjuwil (eż A, B ..) ...

1.4.3.6.

Hash tad-data tal-input u tal-informazzjoni tal-input tat-tajer ...

1.4.3.7.

Tajer doppju (iva/le) ...

1.4.3.8.

Fus sterzat (iva/le) ...

1.4.3.9.

Fus li jintrefa’ (iva/le) ...

2.   Valuri tal-profil tal-missjoni u li jiddependu fuq it-tagħbija utli

2.1.

Parametri tas-simulazzjoni prinċipali

2.1.1.

Konfigurazzjoni ġenerika tal-vettura tal-irmonk...

2.1.2.

Profil tal-missjoni (eż. distanzi twal, konsenja reġjonali)...

2.1.3.

Tagħbija utli (kg) ...

2.2.

Riżultati

2.2.1.

Massa totali tal-vettura fis-simulazzjoni (kg) ...

2.2.2.

Valuri CD×A

2.2.2.1.

Valur CD×A tal-angolu tal-imbardata 0° (m2) ...

2.2.2.2.

Valur CD×A tal-angolu tal-imbardata 3 ° (m2) ...

2.2.2.3.

Valur CD×A tal-angolu tal-imbardata 6 ° (m2) ...

2.2.2.4.

Valur CD×A tal-angolu tal-imbardata 9 ° (m2) ...

2.2.3.

Veloċità medja (km/h)

2.2.4.

Konsum tal-fjuwil

2.2.4.1.

Konsum tal-fjuwil (g/km)...

2.2.4.2.

Konsum tal-fjuwil (g/t-km)...

2.2.4.3.

Konsum tal-fjuwil (g/m3-km)...

2.2.4.4.

Konsum tal-fjuwil (l/100 km)...

2.2.4.5.

Konsum tal-fjuwil (l/t-km)…

2.2.4.6.

Konsum tal-fjuwil (l/m3-km)…

2.2.5.

Emissjonijiet tas-CO2

2.2.5.1.

Emissjonijiet tas-CO2 (g/km)...

2.2.5.2.

Emissjonijiet tas-CO2 (g/t-km)...

2.2.5.3.

Emissjonijiet tas-CO2 (g/m3-km)...

2.2.6.

Proporzjonijiet tal-effiċjenza

2.2.6.1.

Proporzjon tal-effiċjenza – ibbażat fuq il-kilometri (-)...

2.2.6.2.

Proporzjon tal-effiċjenza – ibbażat fuq tunnellata-kilometru (-)...

2.2.6.3.

Proporzjon tal-effiċjenza – ibbażat fuq m3-kilometru (-)...

3.   Riżultati peżati

3.1.

Tagħbija utli (kg) ...

3.2.

Konsum tal-fjuwil

3.2.1.

Konsum tal-fjuwil (g/km)...

3.2.2.

Konsum tal-fjuwil (g/t-km)…

3.2.3.

Konsum tal-fjuwil (g/m3-km)…

3.2.4.

Konsum tal-fjuwil (l/100 km)...

3.2.5.

Konsum tal-fjuwil (l/t-km)…

3.2.6.

Konsum tal-fjuwil (l/m3-km)…

3.3.

Emissjonijiet tas-CO2

3.3.1.

Emissjonijiet tas-CO2 (g/km)…

3.3.2.

Emissjonijiet tas-CO2 (g/km)…

3.3.3.

Emissjonijiet tas-CO2 (g/km)…

3.4.

Proporzjonijiet tal-effiċjenza

3.4.1.

Proporzjon tal-effiċjenza – ibbażat fuq il-kilometri (-)…

3.4.2.

Proporzjon tal-effiċjenza – ibbażat fuq it-tunnellati-kilometri (-)…

3.4.3.

Proporzjon tal-effiċjenza – ibbażat fuq m3-kilometru (-)…

4.   Ġenerazzjoni ta’ data tal-input u tal-informazzjoni tal-input tal-vettura

4.1.

Data u ħin ...

4.2.

Hash kriptografika ...

5.   Informazzjoni dwar is-software

5.1.

Verżjoni tal-għodda tas-simulazzjoni (X.X.X)…

5.2.

Data u ħin tas-simulazzjoni

PARTI II

Fajl ta’ informazzjoni tal-klijent

1.   Data tal-vettura, tal-komponent, tal-unità teknika separata u tas-sistemi

1.1.   Data tal-vettura principali

1.1.1.

Isem u indirizz tal-manifattur …

1.1.2.

Mudell / Isem kummerċjali ...

1.1.3.

Numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura (VIN)…

1.1.4.

Kategorija leġiżlattiva (O3, O4)…

1.1.5.

Numru ta’ fusien...

1.1.6.

Tip ta’ trejler (DA; DB, DC) …

1.1.7.

Tip ta’ karozzerija …

1.1.8.

Punt tal-akkoppjar tat-trejler (għoli, baxx) …

1.1.9.

Orjentazzjoni tal-volum (iva/le)

1.1.10.

Massa fi stat operazzjonali kkoreġuta (kg)…

1.1.11.

Massa Massima Mgħobbija Teknikament Permissibbli tat-trejler (kg)…

1.1.12.

Massa Massima Mgħobbija Teknikament Permissibbli tal-assemblaġġ tal-fus (kg)…

1.1.13.

Grupp tal-vettura f’konformità mat-Tabella 1 tal-Anness I ...

1.1.14.

Grupp tal-vettura f’konformità mad-dokumentazzjoni tal-għodda tas-simulazzjoni…

1.2.   Dimensjonijiet tal-vettura

1.2.1.

Tul estern tal-karozzerija (m)…

1.2.2.

Wisa’ esterna tal-karozzerija (m)…

1.2.3.

Għoli estern tal-karozzerija (m)…

1.2.4.

Għoli totali tat-trejler (m)…

1.2.5.

Volum tal-merkanzija (m3)…

1.3.   Apparat ajrudinamiku

1.3.1.

Elementi tal-apparat ajrudinamiku standard (eż. l-ebda, għatat tal-ġnub qosra, …) …

1.3.2.

Numru taċ-ċertifikazzjoni tal-apparat ajrudinamiku ċċertifikat …

1.3.3.

Tnaqqis ajrudinamiku

1.3.3.1.

Delta CD×A imbardata 0° (%)…

1.3.3.2.

Delta CD×A imbardata 3 ° (%)…

1.3.3.3.

Delta CD×A imbardata 6 ° (%)…

1.3.3.4.

Delta CD×A imbardata 9 ° (%)…

1.4.   Karatteristiċi tal-fus u tat-tajer

1.4.1.

Fus 1

1.4.1.1.

Numru taċ-ċertifikazzjoni tat-tajer …

1.4.1.2.

Dimensjoni tat-tajers …

1.4.1.3.

Klassi tal-effiċjenza tal-fjuwil f’konformità mar-Regolament (UE) 2020/740 …

1.4.1.4.

Tajer doppju (iva/le) …

1.4.1.5.

Fus sterzat (iva/le) …

1.4.1.6.

Fus li jintrefa’ (iva/le) …

1.4.2.

Fus 2

1.4.2.1.

Numru ta’ ċertifikazzjoni tat-tajer …

1.4.2.2.

Dimensjoni tat-tajer ...

1.4.2.3.

Klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil f’konformità mar-Regolament (UE) 2020/740 ...

1.4.2.4.

Tajer doppju (iva/le) ...

1.4.2.5.

Fus sterzat (iva/le) ...

1.4.2.6.

Fus li jintrefa’ (iva/le) ...

1.4.3.

Fus 3

1.4.3.1.

Numru ta’ ċertifikazzjoni tat-tajer …

1.4.3.2.

Dimensjoni tat-tajer ...

1.4.3.3.

Klassi tal-effiċjenza tal-fjuwil f’konformità mar-Regolament (UE) 2020/740...

1.4.3.4.

Tajer doppju (iva/le) ...

1.4.3.5.

Fus sterzat (iva/le) ...

1.4.3.6.

Fus li jintrefa’ (iva/le) ...

2.   Valuri tal-profil tal-missjoni u li jiddependu fuq it-tagħbija utli

2.1.

Parametri tas-simulazzjoni prinċipali

2.1.1.

Konfigurazzjoni ġenerika tal-vettura tal-irmonk...

2.1.2.

Profil tal-missjoni (eż. distanzi twal, konsenja reġjonali)...

2.1.3.

Tagħbija utli (kg) ...

2.2.   Riżultati

2.2.1.

Massa totali tal-vettura fis-simulazzjoni (kg) ...

2.2.2.

Veloċità medja (km/h)

2.2.3.

Konsum tal-fjuwil

2.2.3.1.

Konsum tal-fjuwil (g/km)...

2.2.3.2.

Konsum tal-fjuwil (g/t-km)...

2.2.3.3.

Konsum tal-fjuwil (g/m3-km)...

2.2.3.4.

Konsum tal-fjuwil (l/100 km)...

2.2.3.5.

Konsum tal-fjuwil (l/t-km)…

2.2.3.6.

Konsum tal-fjuwil (l/m3-km)…

2.2.4.

Emissjonijiet tas-CO2

2.2.4.1.

Emissjonijiet tas-CO2 (g/km)...

2.2.4.2.

Emissjonijiet tas-CO2 (g/t-km)...

2.2.4.3.

Emissjonijiet tas-CO2 (g/m3-km)...

2.2.5.

Proporzjonijiet tal-effiċjenza

2.2.5.1.

Proporzjon tal-effiċjenza – ibbażat fuq il-kilometri (-)...

2.2.5.2.

Proporzjon tal-effiċjenza – ibbażat fuq tunnellata-kilometru (-)...

2.2.5.3.

Proporzjon tal-effiċjenza – ibbażat fuq m3-kilometru (-)...

2.2.6.

Proporzjon ta’ referenza

2.2.6.1.

Proporzjon ta’ referenza – ibbażat fuq il-kilometri (-)…

3.   Riżultati peżati

3.1.

Tagħbija utli (kg) ...

3.2.

Konsum tal-fjuwil

3.2.1.

Konsum tal-fjuwil (g/km)...

3.2.2.

Konsum tal-fjuwil (g/t-km)...

3.2.3.

Konsum tal-fjuwil (g/m3-km)...

3.2.3.1.

Konsum tal-fjuwil (l/100 km)...

3.2.3.2.

Konsum tal-fjuwil (l/t-km)…

3.2.3.3.

Konsum tal-fjuwil (l/m3-km)…

3.3.

Emissjonijiet tas-CO2

3.3.1.

Emissjonijiet tas-CO2 (g/km)...

3.3.2.

Emissjonijiet tas-CO2 (g/t-km)...

3.3.3.

Emissjonijiet tas-CO2 (g/m3-km)...

3.4.

Proporzjonijiet tal-effiċjenza

3.4.1.

Proporzjon tal-effiċjenza – ibbażat fuq il-kilometri (-)...

3.4.2.

Proporzjon tal-effiċjenza – ibbażat fuq tunnellata-kilometru (-)...

3.4.3.

Proporzjon tal-effiċjenza – ibbażat fuq m3-kilometru (-)...

4.   Informazzjoni dwar is-software

4.1.

Verżjoni tal-għodda tas-simulazzjoni (X.X.X)...

4.2.

Data u ħin tas-simulazzjoni

4.3.

Hash kriptografika tal-fajl tar-rekords tal-manifattur ...

4.4.

Hash kriptografika tal-fajl tal-informazzjoni tal-klijent ...

ANNESS V

DATA TAR-REŻISTENZA TAL-ARJA TAL-VETTURA

Determinazzjoni tad-data tal-apparat ajrudinamiku

1.   INTRODUZZJONI

Dan l-Anness jistabbilixxi l-proċedura għad-determinazzjoni tad-data tal-apparat ajrudinamiku.

2.   DEFINIZZJONIJIET

(1)

L-apparati ajrudinamiċi standard huma apparati ajrudinamiċi li għalih jistgħu jintużaw valuri standard fiċ-ċertifikazzjoni tal-vettura. L-apparat ajrudinamiku standard jista’ jikkonsisti fl-elementi li ġejjin:

(a)

“flaps ta’ wara” tfisser apparat ajrudinamiku magħmul minn żewġ pannelli tal-illixxar għall-ajrudinamika ta’ wara jew aktar li jinsabu fit-tarf ta’ wara tal-vettura bil-għan li titnaqqas ir-radda tagħha;

(b)

“flaps ta’ wara qosra” tfisser flaps ta’ wara li l-pannelli laterali tagħhom ikunu twal mill-inqas żewġ metri u ma jkoprux l-għoli totali tal-karozzerija;

(c)

“flaps ta’ wara twal” tfisser flaps ta’ wara li l-pannelli laterali tagħhom ikopru l-għoli kollu tal-karozzerija b’tolleranza ta’±3 % tal-għoli totali tal-karozzerija;

(d)

“għatat tal-ġnub” tfisser apparat ajrudinamiku magħmul minn pannelli li jinsabu fin-naħa t’isfel tal-vettura bil-għan li jitnaqqas l-impatt tar-riħ trażversali u/jew it-turbulenzi maħluqa mir-roti fuq ir-reżistenza tal-arja;

(e)

“għatat tal-ġnub qosra” tfisser għatat tal-ġnub li ma jgħattux l-erja tar-roti; fil-każ ta’ semitrejlers, dawn jgħattu biss id-distanza bejn l-attrezzatura tal-inżul u l-bidu tal-ewwel rota;

(f)

“għatat tal-ġnub twal” tfisser għatat tal-ġnub li jkopru distanza bejn l-attrezzatura tal-inżul ta’ semitrejler u t-tarf ta’ wara tal-vettura;

(2)

“CFD” tfisser simulazzjoni dinamika tal-fluwidu komputazzjonali użata għall-analiżi ta’ fenomeni ta’ fluwidu kumplessi;

3.   DETERMINAZZJONI TAT-TNAQQIS TAR-REŻISTENZA TAL-ARJA PERMEZZ TA’ TESTIJIET VIRTWALI BL-UŻU TA’ CFD

3.1.   Validazzjoni tal-metodu tas-CFD

Abbażi tal-proċess ta’ validazzjoni kif speċifikat fl-Anness VIII, l-Appendiċi 3 tar-Regolament (UE) 2018/858, iċ-ċertifikazzjoni ta’ apparat ajrudinamiku permezz ta’ CFD għandha tirrikjedi li l-metodu tas-CFD jiġi vvalidat skont metodu tas-CFD ta’ referenza kif muri fl-Illustrazzjoni 1.

Il-metodu tas-CFD li għandu jiġi vvalidat għandu jiġi applikat għal sett ta’ ġeometriji ġeneriċi.

Illustrazzjoni 1

Proċess ta’ validazzjoni tal-metodu tas-CFD

Image 1

Il-komparabbiltà tar-riżultati tas-simulazzjoni tal-komputer għandha tiġi ppruvata. Il-manifattur tal-apparat ajrudinamiku jew tas-servizz tekniku għandu jabbozza rapport ta’ validazzjoni u jissottomettih lill-awtorità ta’ approvazzjoni.

Kwalunkwe bidla fil-mudell tas-CFD jew fis-software li aktarx jinvalida r-rapport ta’ validazzjoni għandha tiġi notifikata lill-awtorità ta’ approvazzjoni, li tista’ titlob li jsir proċess ta’ validazzjoni ġdid.

Ladarba jiġi vvalidat, il-metodu għandu jintuża għaċ-ċertifikazzjoni tal-apparat ajrudinamiku.

3.2.   Rekwiżiti għall-validazzjoni tal-metodu tas-CFD

Il-proċess ta’ validazzjoni għandu jikkonsisti fis-simulazzjoni ta’ tliet settijiet tas-simulazzjoni tas-CFD differenti kif ġej:

(a)

Sett BAŻI:

Trattur ġeneriku 4x2

Semitrejler ġeneriku ST1.

(b)

Sett TRF:

Trattur ġeneriku 4x2

Semitrejler ġeneriku ST1

Flaps twal ta’ wara ġeneriċi

(c)

Sett LSC:

Trattur ġeneriku 4x2

Semitrejler ġeneriku ST1

Għatat tal-ġnub twal ġeneriċi

Kull sett għandu jiġi simulat f’β=0,0, 3,0 u 6,0 gradi ta’ imbardata sabiex jitqiesu l-effetti ta’ riħ li jkun ġej min-naħa tax-xellug tal-vettura, kif muri fl-Illustrazzjoni 2.

Illustrazzjoni 2

Angolu tal-imbardata β

Image 2

It-tnaqqis fil-pressjoni tal-iskambjaturi tas-sħana għandu jiġi mmudellat skont l-ekwazzjoni [1]:

Formula
[1]

fejn il-koeffiċjenti għal kull skambjatur tas-sħana għandhom ikunu kif elenkati fit-Tabella 1.

Tabella 1

Koeffiċjenti tar-reżistenza tal-mezzi porużi

Koeffiċjent

Kondensatur

Intercooler

Radjatur

Reżistenza Inerzjali (Pi) [kg/m4]

140,00

60,00

120,00

Reżistenza tal-Viskożità (Pv)

[kg/m3s]

450,00

300,00

450,00

Is-CFD għandu jikkonforma mar-rekwiżiti elenkati fit-Tabella 2. Il-konformità għar-rekwiżiti minimi ta’ CFD għandha tintwera lill-awtorità tal-approvazzjoni.

Tabella 2

Rekwiżiti minimi ta’ CFD

Qasam

Valur

Kummenti

Veloċità tal-vettura

25,00 m/s

Għandha tintuża bħala l-veloċità ta’ referenza tal-koeffiċjent tar-reżistenza.

Erja ta’ quddiem tal-vettura

10,047 m2

Għandha tintuża bħala l-erja ta’ referenza tal-koeffiċjent tar-reżistenza.

Rota ta’ Quddiem tat-Trattur

Distanza Vertikali mill-assi tar-rotazzjoni għall-Art

527,00 mm

 

Rota ta’ wara tas-semitrejler

Distanza Vertikali mill-assi tar-rotazzjoni għall-Art

514,64  mm

 

Dimensjonijiet tad-Dominju tas-Simulazzjoni. Tul

Tul ≥ 145,00 m

 

Dimensjonijiet tad-Dominju tas-Simulazzjoni. Wisa’

Wisa’ ≥ 75,00 m

 

Dimensjonijiet tad-Dominju tas-Simulazzjoni. Għoli

Għoli ≥ 25,00 m

 

Pożizzjoni tal-Vettura

Distanza bejn l-Iżbokk tal-Arja u l-Parti ta’ Quddiem tal-Vettura

≥ 25,00 m

 

Pożizzjoni tal-Vettura

Distanza bejn l-Iżbokk tal-Arja u t-Tarf ta’ Wara tal-Vettura

≥ 100,00  m

 

Diskretizzazzjoni tad-Dominju. Għadd taċ-Ċelloli

≥ 60 miljun ċellola

Irfinar tal-mesh applikat biex jinqabdu b’mod xieraq iż-żoni ajrurilevanti

Il-metodu tas-CFD għandu jissodisfa preċiżjoni għal Δ(CD×A) matul il-validazzjoni għal kull wieħed mis-sitt paraguni fir-rigward tal-firxiet ta’ referenza kif murija fit-Tabella 3.

Tabella 3

Firxiet ta’ referenza għall-proċess ta’ validazzjoni

Sett tas-simulazzjoni

Angolu tal-Imbardata – β [grad]

0,0°

3,0°

6,0°

TRF

-8,6 % < CD < -1,6 %

-9,0 % < CD < -2,0 %

-10,3 % < CD < -3,3 %

LSC

-8,8 % < CD < -1,8 %

-8,0 % < CD < -1,0 %

-8,1 % < CD < -1,1 %

Ir-rapport ta’ validazzjoni għandu jirrifletti l-valur CD×A [m2] għad-disa’ simulazzjonijiet tas-CFD kollha kif muri fit-Tabella 4.

Ir-rapport ta’ validazzjoni għandu jkun fih dan kollu li ġej:

Riżultati ta’ CD×A [m2]:

Tabella 4

Riżultati ta’ (CD×A) [m2]

Sett tas-simulazzjoni

Angolu tal-Imbardata – β [grad]

0,0°

3,0°

6,0°

BASE

 

 

 

TRF

 

 

 

LSC

 

 

 

fil-każ ta’ metodi fi stat fiss:

data mhux ipproċessata tal-evoluzzjoni ta’ CD (jew CD×A) vs iterazzjoni, fil-format *.csv.

il-medja tal-aħħar 400 iterazzjoni.

fil-każ ta’ metodi temporanji:

data mhux ipproċessata tal-evoluzzjoni ta’ CD (jew CD×A) vs il-ħin, fil-format *.csv.

il-medja tal-aħħar 5,0 sekondi.

Sezzjoni tal-pjan XY li taqsam id-dominju kollu tas-simulazzjoni:

tgħaddi mill-punt tar-rotazzjoni tar-rota tal-fus ta’ quddiem tat-trattur,

turi d-daqs tal-veloċità tal-fluss tal-arja fi skala li tmur minn 0 sa 30 m/s u b’colour bar diviża, tal-inqas, fi 18-il livell ta’ kulur kif muri fl-Illustrazzjoni 3.

Illustrazzjoni 3

Dehra tal-pjan XY li tgħaddi mill-punt ta’ rotazzjoni tar-rota tal-fus ta’ quddiem

Image 3

Sezzjoni tal-pjan XY li taqsam id-dominju kollu tas-simulazzjoni:

li tgħaddi mill-mirja tal-ġnub tat-trattur,

turi d-daqs tal-veloċità tal-fluss tal-arja fi skala li tmur minn 0 sa 30 m/s u b’colour bar diviża, tal-inqas, fi 18-il livell ta’ kulur kif muri fl-Illustrazzjoni 4.

Illustrazzjoni 4

Dehra tal-pjan XY li tgħaddi mill-mirja tal-ġnub tat-trattur

Image 4

Sezzjoni tal-pjan YZ li taqsam id-dominju kollu tas-simulazzjoni:

tgħaddi mill-punt tar-rotazzjoni tar-rota tal-fus ta’ quddiem tat-trattur,

turi d-daqs tal-veloċità tal-fluss tal-arja fi skala li tmur minn 0 sa 30 m/s u b’colour bar diviża, tal-inqas, fi 18-il livell ta’ kulur kif muri fl-Illustrazzjoni 5.

Illustrazzjoni 5

Dehra tal-pjan YZ li tgħaddi mill-punt ta’ rotazzjoni tar-rota tal-fus ta’ quddiem

Image 5

Sezzjoni tal-pjan XZ li taqsam id-dominju kollu tas-simulazzjoni:

li tgħaddi miċ-ċentru tal-vettura,

turi d-daqs tal-veloċità tal-fluss tal-arja fi skala li tmur minn 0 sa 30 m/s u b’colour bar diviża, tal-inqas, fi 18-il livell ta’ kulur kif muri fl-Illustrazzjoni 6.

Illustrazzjoni 6

Dehra tal-pjan XZ li jgħaddi miċ-ċentru tal-vettura

Image 6

Il-pjani XY, YZ u XZ jużaw sistema ta’ koordinati mwaħħla mal-vettura kif muri fl-Illustrazzjoni 7, fejn,

l-assi X huwa orjentat tul id-direzzjoni lonġitudinali tal-vettura,

l-assi-Y huwa orjentat tul il-wisa’ tal-vettura,

l-assi Z huwa orjentat tul l-għoli tal-vettura.

Illustrazzjoni 7

Il-pożizzjoni tas-sistema ta’ koordinati fir-rigward tal-vettura

Image 7

3.3.   Ċertifikazzjoni ta’ apparat ajrudinamiku

Il-manifattur tal-apparat ajrudinamiku għandu juża ġeometriji tal-vettura ġeneriċi biex juri l-prestazzjoni tal-apparat ajrudinamiku mmuntat fuq trejler jew semitrejler. Għal dik il-fini, il-mudell 3D tal-apparat ajrudinamiku għandu jiżdied mal-ġeometriji tal-vettura ġeneriċi fl-istess pożizzjoni daqslikieku kien immuntat fuq vettura reali.

Bi qbil ma’ awtorità tal-approvazzjoni, il-manifattur tal-apparat ajrudinamiku jista’ jagħmel bidliet fil-ġeometriji ġeneriċi jekk dan ikun meħtieġ għall-installazzjoni korretta jew għat-tħaddim xieraq tal-apparat ajrudinamiku u jekk dik il-bidla tirrifletti b’mod adegwat ir-realtà.

Il-metodu tas-CFD ivvalidat għandu jiġi applikat għall-ġeometriji modifikati u l-valuri ta’ Δ(CD×A) għal erba’ angoli ta’ imbardata għandhom jiġu kkalkolati: β = 0,0, 3,0, 6,0 u 9,0 gradi.

3.4.   Dikjarazzjoni tal-valuri tat-tnaqqis tar-reżistenza tal-arja

Ir-rapport tekniku għandu jirrifletti l-benefiċċju ajrudinamiku Δ(CD×A)[%] għall-erba’ angoli ta’ imbardata kollha kif muri fit-Tabella 5.

Tabella 5

Δ(CD×A)[%] għal kull angolu ta’ imbardata ta’ (semi)trejler modifikat

Δ(CD×A)(β) [%]

Angolu tal-Imbardata – β [grad]

0,0°

3,0°

6,0°

9,0°

(Semi)Trejler modifikat

 

 

 

 

ikkalkolata f’konformità mal-formula li ġejja [2]:

Formula
[2]

Fejn,

Formula
hija r-reżistenza ajrudinamika (f’m2) tal-ġeometrija modifikata kkalkolata mill-metodu tas-CFD ivvalidat għal β = 0,0, 3,0, 6,0 u 9,0 grad.

Formula
hija r-reżistenza ajrudinamika (f’m2) tas-sett BAŻI kkomputata mill-metodu tas-CFD validat għal β = 0,0, 3,0, 6,0 u 9,0 grad.


Appendiċi 1

MUDELL TA’ ĊERTIFIKAT DWAR KOMPONENT, UNITÀ TEKNIKA JEW SISTEMA SEPARATA

Format massimu: A4 (210 × 297 mm)

ĊERTIFIKAT DWAR IL-PROPRJETAJIET RELATATI MAL-EMISSJONIJIET TAS-CO2 U MAL-KONSUM TAL-FJUWIL TA’ FAMILJA TA’ APPARAT AJRUDINAMIKU

Komunikazzjoni dwar:

għoti (1)

estensjoni  (1)

rifjut  (1)

irtirar  (1)

Timbru

 

ta’ ċertifikat dwar il-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil ta’ familja ta’ apparat ajrudinamiku f’konformità mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1362 (2).

Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1362

Numru taċ-ċertifikazzjoni:

Hash:

Raġuni għall-estensjoni:

TAQSIMA I

0.1.

Ditta (isem kummerċjali tal-manifattur):

0.2.

Tip/familja ta’ apparat ajrudinamiku (jekk applikabbli):

0.3.

Membru tal-familja tal-apparat ajrudinamiku (fil-każ ta’ familja)

0.3.1.

Apparat ajrudinamiku prinċipali

0.3.2.

Tipi ta’ apparat ajrudinamiku fi ħdan il-familja

0.4.

Mezz ta’ identifikazzjoni tat-tip, jekk dan ikun immarkat fuq l-apparat ajrudinamiku

0.4.1.

Fejn jinsab l-immarkar:

0.5.

Isem u indirizz tal-manifattur:

0.6.

Fil-każ ta’ komponenti u unitajiet tekniċi separati, il-post u l-metodu tat-twaħħil tal-marka taċ-ċertifikazzjoni tal-UE:

0.7.

Isem/ismijiet u indirizz(i) tal-impjant(i) tal-assemblaġġ:

0.9.

Isem u indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur tal-apparat ajrudinamiku (jekk ikun hemm)

TAQSIMA II

1.

Informazzjoni addizzjonali (fejn applikabbli): ara l-Addendum

2.

Awtorità tal-approvazzjoni jew Servizz Tekniku:

3.

Data tar-rapport tekniku:

4.

Numru tar-rapport tekniku:

5.

Rimarki (jekk ikun hemm): ara l-Addendum

6.

Post:

7.

Data:

8.

Firma:

Dokumenti mehmużin:

1.

Pakkett ta’ informazzjoni

2.

Rapport ta’ validazzjoni

3.

Rapport tekniku

4.

Dokumentazzjoni għall-installazzjoni korretta tal-apparat ajrudinamiku

(1)  Ħassar kif xieraq

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1362 tal-1 ta’ Awwissu 2022 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-prestazzjoni ta’ trejlers heavy-duty fir-rigward tal-influwenza tagħhom fuq l-emissjonijiet tas-CO2, il-konsum tal-fjuwil, il-konsum tal-enerġija u l-firxa tas-sewqan b’emissjonijiet żero tal-vetturi bil-mutur u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/683 (ĠU L 205, 5.8.2022, p. 145).


Appendiċi 2

Dokument ta’ informazzjoni dwar l-apparat ajrudinamiku

Nru tal-folja tad-deskrizzjoni:

Ħarġa: 000

minn:

Emenda:-

skont …

Tip jew familja ta’ apparat ajrudinamiku (jekk applikabbli):

0.   ĠENERALI

0.1

Isem u indirizz tal-manifattur tal-apparat ajrudinamiku:

0.2

Ditta (isem kummerċjali tal-manifattur tal-apparat ajrudinamiku):

0.3

Mudell tal-apparat ajrudinamiku:

0.4

Familja tal-apparat ajrudinamiku:

0.5

Fil-każ tal-apparat ajrudinamiku huwa kombinazzjoni ta’ apparati jew tagħmir ajrudinamiku, l-elementi ewlenin tal-apparat ajrudinamiku:

0.6

Isem/ismijiet kummerċjali (jekk ikun(u) disponibbli):

0.7

Mezz ta’ identifikazzjoni tal-mudell, jekk immarkat fuq l-apparat ajrudinamiku:

0.8

Post u twaħħil tal-marka taċ-ċertifikazzjoni tal-KE

0.9

Isem/ismijiet u indirizz(i) tal-impjant(i) tal-assemblaġġ:

0.10

Isem u indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur tal-apparat ajrudinamiku (jekk ikun hemm):

PART 1

KARATTERISTIĊI ESSENZJALI TAL-APPARAT AJRUDINAMIKU (PRINĊIPALI) U TAT-TIPI TA’ APPARAT AJRUDINAMIKU FI ĦDAN FAMILJA

 

Apparat ajrudinamiku prinċipali

Membri tal-familja

 

 

#1

#2

#3

 

1.0.   INFORMAZZJONI SPEĊIFIKA DWAR L-APPARAT AJRUDINAMIKU

1.1.

Kodiċijiet tal-grupp ta’ vetturi skont id-data tal-input kif stabbilit fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1362

1.2.

Elementi tal-apparat ajrudinamiku:

1.3.

Tpinġijiet tal-apparat ajrudinamiku:

1.4.

Prinċipju ta’ tħaddim ta’ mekkaniżmu li jista’ jinġibed lura jew li jista’ jintewa (jekk applikabbli)

1.5.

Deskrizzjoni tas-sistema

LISTA TAD-DOKUMENTI MEHMUŻA

Nru:

Deskrizzjoni:

Data tal-ħruġ:

1

 

2

 


Appendiċi 3

Markaturi

Fil-każ ta’ apparat ajrudinamiku ċċertifikat f’konformità mal-Anness V tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1362, l-apparat jew l-apparati għandu jkollu/jkollhom:

1.1   

l-isem jew il-marka kummerċjali tal-manifattur tal-apparat ajrudinamiku;

1.2   

id-ditta u indikazzjoni tat-tip ta’ identifikazzjoni kif irreġistrata fl-informazzjoni msemmija fl-Anness V, l-Appendiċi 2, il-punti 0.2 u 0.3 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1362;

1.3   

Il-marka taċ-ċertifikazzjoni bħala rettangolu madwar l-ittra żgħira “e” segwita min-numru ta’ identifikazzjoni tal-Istat Membru li jkun ħareġ iċ-ċertifikat:

1

għall-Ġermanja;

2

għal Franza;

3

għall-Italja;

4

għan-Netherlands;

5

għall-Iżvezja;

6

għall-Belġju;

7

għall-Ungerija;

8

għaċ-Ċekja;

9

għal Spanja;

12

għall-Awstrija;

13

għal-Lussemburgu;

17

għall-Finlandja;

18

għad-Danimarka;

19

għar-Rumanija;

20

għall-Polonja;

21

għall-Portugall;

23

għall-Greċja;

24

għall-Irlanda;

25

għall-Kroazja;

26

għas-Slovenja;

27

għas-Slovakkja;

29

għall-Estonja;

32

għal-Latvja;

34

għall-Bulgarija;

36

għal-Litwanja;

49

għal Ċipru;

50

għal Malta

1.4.   

Il-marka taċ-ċertifikazzjoni għandha tinkludi wkoll qrib ir-rettangolu n-“numru taċ-ċertifikazzjoni bażi” kif speċifikat għat-Taqsima 4 tan-numru tal-approvazzjoni tat-tip stabbilit fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2020/683, ippreċedut minn żewġ ċifri li jindikaw in-numru ta’ sekwenza assenjat lill-emenda teknika l-iktar riċenti għal dan ir-Regolament u minn karattru “P” li jindika li ngħatat l-approvazzjoni għar-reżistenza tal-arja.

Għal dan ir-Regolament, in-numru tas-sekwenza għandu jkun 00.

1.5.   

Eżempju u dimensjonijiet tal-marka taċ-ċertifikazzjoni

Image 8

Il-marka taċ-ċertifikazzjoni ta’ hawn fuq imwaħħla mal-apparat ajrudinamiku turi li t-tip ikkonċernat ġie ċċertifikat fl-Ungerija (e7), skont dan ir-Regolament. L-ewwel żewġ ċifri (02) jindikaw in-numru tas-sekwenza assenjat lill-emenda teknika l-iktar riċenti għal dan ir-Regolament. L-ittra segwenti tindika li ċ-ċertifikat inħareġ għal apparat ajrudinamiku (P). L-aħħar ħames ċifri (00005) huma dawk allokati mill-awtorità tal-approvazzjoni għar-reżistenza tal-arja bħala n-numru taċ-ċertifikazzjoni bażi.

1.6   

Il-markaturi, it-tikketti, il-pjanċi jew l-istikers għandhom ikunu durabbli tul il-ħajja operazzjonali tal-apparat ajrudinamiku, jinqraw b’mod ċar u ma jkunux jistgħu jitħassru. Il-manifattur għandu jiżgura li l-markaturi, it-tikketti, il-pjanċi jew l-istiker ma jistgħux jitneħħew mingħajr ma jinqerdu jew jitgħarrqu.

1.7.   

Il-marka taċ-ċertifikazzjoni għandha tkun viżibbli meta l-komponent tas-sistema tal-motopropulsjoni elettrika jiġi installat fuq il-vettura u għandha titwaħħal ma’ parti neċessarja għat-tħaddim normali u li normalment ma tkunx meħtieġa li tinbidel tul il-ħajja tal-komponent.

1.8.   

Il-marka taċ-ċertifikazzjoni għandha titwaħħal ukoll fuq quddiem tat-trejler inkluż lista li tindika l-element separat rilevanti kollu tal-apparat ajrudinamiku li għandu marka taċ-ċertifikazzjoni. Il-manifattur tal-apparat ajrudinamiku għandu jipprovdi markaturi fil-forma ta’ tikketti, pjanċi jew stikers lill-manifattur tal-vettura.

1.9.   

F’każ li jintużaw apparati ajrudinamiċi mhux iċċertifikati għaċ-ċertifikazzjoni tas-CO2 tat-trejler, il-manifattur tal-vettura għandu jwaħħal tikketta, pjanċa jew stiker fuq quddiem tal-vettura li tindika l-isem tal-manifattur tal-apparat ajrudinamiku u l-lista ta’ apparat ajrudinamiku użat għaċ-ċertifikazzjoni.

1.10.   

Il-markaturi, it-tikketti, il-pjanċi jew l-istikers għandhom ikunu durabbli tul il-ħajja operazzjonali tal-vettura u għandhom ikunu jinqraw b’mod ċar u ma jkunux jistgħu jitħassru. Il-manifattur għandu jiżgura li l-markaturi, it-tikketti, il-pjanċi jew l-istiker ma jistgħux jitneħħew mingħajr ma jinqerdu jew jitgħarrqu.

2   

Enumerazzjoni

2.1   

Numru taċ-ċertifikazzjoni għar-reżistenza tal-arja għandu jkun jinkludi dawn li ġejjin:

eX*YYYY/YYYY*ZZZZ/ZZZZ*P*00000*00

taqsima 1

taqsima 2

taqsima 3

Ittra addizzjonali għat-taqsima 3

taqsima 4

taqsima 5

Indikazzjoni tal-pajjiż li joħroġ iċ-ċertifikat

Iċ-ċertifikazzjoni HDV CO2 għal (semi)trejlers

Regolament emendatorju l-aktar riċenti (ZZZZ/ZZZZ)

P =Reżistenza tal-arja

Numru taċ-ċertifikazzjoni bażi 00000

Estensjoni 00


Appendiċi 4

Kunċett tal-familja

1.   Ġenerali

Familja ta’ apparat ajrudinamiku hija kkaratterizzata minn parametri tad-disinn u tal-prestazzjoni. Dawk il-parametri għandhom ikunu komuni għall-membri kollha fi ħdan il-familja. Il-manifattur tal-apparat ajrudinamiku jista’ jiddeċiedi liema apparat ajrudinamiku jappartjeni għal familja, dment li jiġu rispettati l-kriterji elenkati fil-punt 4 ta’ dan l-Appendiċi. L-Awtorità tal-Approvazzjoni għandha tapprova l-familja tal-apparat ajrudinamiku. Il-manifattur tal-apparat ajrudinamiku għandu jipprovdi lill-Awtorità tal-Approvazzjoni bl-informazzjoni xierqa dwar il-membri tal-familja.

2.   Każijiet speċjali

2.1.

F’xi każijiet jista’ jkun hemm interazzjoni bejn il-parametri. Il-manifattur tal-apparat ajrudinamiku għandu jidentifika dawk il-każijiet u jqis dawn sabiex jiżgura li fl-istess familja jiġu inklużi biss apparati ajrudinamiċi b’karatteristiċi simili. Il-manifattur tal-apparati ajrudinamiċi għandu jinnotifika dawk il-każijiet lill-awtorità tal-approvazzjoni biex tqishom bħala kriterju għall-ħolqien ta’ familja ġdida ta’ apparat ajrudinamiku.

2.2.

Il-manifattur għandu jidentifika parametri li mhumiex elenkati fil-punt 3 u li għandhom influwenza qawwija fuq il-livell ta’ prestazzjoni abbażi ta’ prattika tajba tal-inġinerija u jinnotifika dawk il-parametri lill-awtorità tal-approvazzjoni.

3.   Parametri li jiddefinixxu familja ta’ apparat ajrudinamiku

(a)

il-forma u l-prinċipju tax-xogħol;

(b)

id-dimensjonijiet ewlenin;

(c)

l-applikabbiltà fuq kategoriji/tipi/gruppi ta’ trejlers differenti.

4.   Kriterji għall-għażla tal-apparat ajrudinamiku prinċipali

4.1.

Il-manifattur tal-apparat ajrudinamiku għandu jagħżel l-apparat ajrudinamiku prinċipali ta’ kull familja f’konformità mal-kriterji li ġejjin:

(a)

l-apparat ajrudinamiku jaqbel mal-ġeometrija ġenerika applikabbli stabbilita fl-Appendiċi 4 ta’ dan l-Anness;

(b)

il-membri kollha tal-familja għandhom tnaqqis ugwali jew ogħla fir-reżistenza tal-arja mill-Δ(CD×A) iddikjarata għall-apparat ajrudinamiku prinċipali;

(c)

l-applikant għal ċertifikat jista’ juri, abbażi ta’ CFD, riżultati tal-mina tar-riħ jew prattika tajba tal-inġinerija, li l-għażla tal-apparat ajrudinamiku prinċipali tissodisfa l-kriterji stabbiliti fil-punt 4.1.(b).

Il-punt (c) għandu japplika għall-varjanti kollha tal-apparat ajrudinamiku li jistgħu jiġu simulati mis-CFD kif deskritt f’dan l-Anness.


Appendiċi 5

1.   Valuri standard

1.1.

F’każ li l-apparati ajrudinamiċi ma jkunux iċċertifikati f’konformità mal-metodu msemmi f’dan l-Anness, il-punt 3, il-manifattur tal-vettura għandu juża valuri standard. Sabiex jintużaw il-valuri standard għaċ-ċertifikazzjoni tal-vettura, l-apparat ajrudinamiku għandu jissodisfa l-kriterji ta’ ġeometrija elenkati fit-Tabella 1 tat-Tabella 6.

1.2.

Il-valuri standard għat-tnaqqis ajrudinamiku jiġu allokati awtomatikament mill-għodda tas-simulazzjoni. Għal dik il-fini, il-manifattur tal-vettura għandu juża l-parametru tal-input T022 speċifikat fit-Tabella 1 tal-Anness III.

1.3.

Fil-każ ta’ trejlers DA, il-manifattur tal-vettura għandu juża biss valuri standard għall-apparati ajrudinamiċi jekk it-trejler ikun mgħammar bil-konfigurazzjonijiet standard tal-apparat ajrudinamiku li ġejjin:

(a)

għatat tal-ġnub qosra;

(b)

kisi fuq in-naħa t-twila;

(c)

flaps ta’ wara qosra;

(d)

flaps ta’ wara twal;

(e)

għatat tal-ġnub qosra u flaps ta’ wara qosra;

(f)

għatat tal-ġnub qosra u flaps ta’ wara twal;

(g)

għatat tal-ġnub twal u flaps ta’ wara qosra;

(h)

għatat tal-ġnub twal u flaps ta’ wara twal.

1.4.

Fil-każ ta’ trejlers DB u DC, il-manifattur tal-vettura għandu juża biss valuri standard għall-apparati ajrudinamiċi jekk it-trejler ikun mgħammar bil-konfigurazzjonijiet standard tal-apparat ajrudinamiku li ġejjin:

(a)

għatat tal-ġnub qosra;

(b)

flaps ta’ wara qosra;

(c)

flaps ta’ wara twal;

(d)

għatat tal-ġnub qosra u flaps ta’ wara qosra;

(e)

għatat tal-ġnub qosra u flaps ta’ wara twal.

1.5.

Il-manifattur tal-vettura ma għandux jikkombina valuri standard mal-forniment ta’ data tal-input għal apparat ajrudinamiku ċċertifikat.

2.   Kriterji ta’ ġeometrija

2.1.

Id-dimensjonijiet stabbiliti fit-Tabella 1, fit-Tabella 2, fit-Tabella 3, fit-Tabella 4, fit-Tabella 5 u fit-Tabella 6 jirreferu għall-kriterji minimi li apparat ajrudinamiku għandu jissodisfa biex jiġi kklassifikat taħt il-kategorija rilevanti.

Sabiex jiġi evitat fluss sinifikanti tal-arja bejn il-karozzerija u l-flaps ta’ wara, il-manifattur tal-vettura għandu jehmeż il-flaps ta’ wara mal-karozzerija b’tali mod li l-ispazju bejn il-flaps u l-karozzerija ma jaqbiżx l-4 mm fil-pożizzjoni miftuħa.

Tabella 1

Speċifikazzjonijiet dwar il-ġeometrija tal-għatat mal-ġnub twal għat-trejlers tad-DA

Speċifikazzjoni

Unità

Dimensjoni esterna (tolleranza)

Rimarki

Tul

[mm]

*

*

Biżżejjed biex tkopri mill-attrezzatura tal-inżul sat-tarf ta’ wara

Għoli

[mm]

≥ 760

Fil-każ ta’ semitrejler orjentat lejn il-volum, l-għoli għandu jkun daqs jew akbar minn 490 mm.

Raġġ tal-flett

[mm]

≤ 100

Kif muri fl-Illustrazzjoni 6

Tabella 2.

Speċifikazzjonijiet dwar il-ġeometrija tal-għatat tal-ġnub qosra għat-trejlers tad-DA

Speċifikazzjoni

Unità

Dimensjoni esterna (tolleranza)

Rimarki

Tul

[mm]

**

**

Biżżejjed biex tkopri mill-attrezzatura għall-inżul sal-bidu tal-ewwel rota

Għoli

[mm]

≥ 760

Fil-każ ta’ semitrejler orjentat lejn il-volum, l-għoli għandu jkun daqs jew akbar minn 490 mm.

Raġġ tal-flett

[mm]

≤ 100

Kif muri fl-Illustrazzjoni 5

Tabella 3.

Speċifikazzjonijiet dwar il-ġeometrija tal-flaps ta’ wara qosra

Speċifikazzjoni

Unità

Dimensjoni esterna (tolleranza)

Rimarki

Angolu li jiġi għax-xejn

[o]

13 ±2

Għall-pannelli ta’ fuq u tal-ġenb

Tul

[mm]

≥ 400

 

Għoli

[mm]

≥2 000

 

Raġġ tal-flett

[mm]

≤ 200

Kif muri fl-Illustrazzjoni 1

Tabella 4.

Speċifikazzjonijiet dwar il-ġeometrija tal-flaps ta’ wara twal

Speċifikazzjoni

Unità

Dimensjoni esterna (tolleranza)

Rimarki

Angolu li jiġi għax-xejn

[o]

13 ±2

Għall-pannelli ta’ fuq u tal-ġenb

Tul

[mm]

≥ 400

 

Għoli

[mm]

≥2 850

Inkella, jekk l-għoli tal-pannell ikopri l-għoli kollu tal-karozzerija b’tolleranza ta’ ±3 % tal-għoli totali tal-karozzerija, l-apparat jista’ jitqies bħala flaps ta’ wara twal

Raġġ tal-flett

[mm]

≤ 200

Kif muri fl-Illustrazzjoni 3

Tabella 5.

Speċifikazzjonijiet dwar il-ġeometrija tal-għatat tal-ġnub għat-trejlers DB

Speċifikazzjoni

Unità

Dimensjoni esterna (tolleranza)

Rimarki

Tul

[mm]

***

***

Biżżejjed biex tkopri l-erja bejn ir-roti

Għoli

[mm]

≥ 860

Fil-każ ta’ trejler orjentat lejn il-volum, l-għoli għandu jkun daqs jew akbar minn 540 mm.

Raġġ tal-flett

[mm]

≤ 100

Kif muri fl-Illustrazzjoni 7

Tabella 6.

Speċifikazzjonijiet dwar il-ġeometrija tal-għatat tal-ġnub għat-trejlers DC

Speċifikazzjoni

Unità

Dimensjoni esterna (tolleranza)

Rimarki

Tul

[mm]

****

****

Biżżejjed biex tkopri t-tul kollu tal-vettura bl-eċċezzjoni tal-erja tar-roti

Għoli

[mm]

Assemblaġġ tal-fus ta’ TPMLM ≤13,5-il tunnellata: ≥ 680

Assemblaġġ tal-fus ta’ TPMLM >13,5-il tunnellata: ≥ 860

Fil-każ ta’ trejler orjentat lejn il-volum, l-għoli għandu jkun daqs jew akbar minn 490 mm

Raġġ tal-flett

[mm]

≤ 100

Kif muri fl-Illustrazzjoni 8

2.2.

Id-disinji fl-Illustrazzjoni 1, fl-Illustrazzjoni 2, fl-Illustrazzjoni 3, fl-Illustrazzjoni 4, fl-Illustrazzjoni 5, fl-Illustrazzjoni 6, fl-Illustrazzjoni 7, u fl-Illustrazzjoni 8 juru eżempji għall-apparati ajrudinamiċi:

Illustrazzjoni 1

Flaps ta’ wara qosra, dehra laterali

Image 9

Illustrazzjoni 2

Flaps ta’ wara qosra, dehra minn fuq

Image 10

Illustrazzjoni 3

Flaps ta’ wara twal, dehra laterali

Image 11

Illustrazzjoni 4

Flaps ta’ wara twal, dehra minn fuq

Image 12

Illustrazzjoni 5

Għatat tal-ġnub qosra għal trejlers DA, dehra laterali

Image 13

Illustrazzjoni 6

Għatat tal-ġnub twal għat-trejlers DA, dehra laterali

Image 14

Illustrazzjoni 7

Għatat tal-ġnub qosra għal trejlers DB, dehra laterali

Image 15

Illustrazzjoni 8

Għatat tal-ġnub qosra għal trejlers DC, dehra laterali

Image 16


Appendiċi 6

Parametri tal-input għall-għodda tas-simulazzjoni

1.   Introduzzjoni

Dan l-Appendiċi jiddeskrivi l-lista ta’ parametri li għandhom jiġu pprovduti mill-manifattur tal-vettura bħala input għall-għodda tas-simulazzjoni. L-iskema XML applikabbli kif ukoll id-data ta’ eżempju huma disponibbli fil-pjattaforma ta’ distribuzzjoni elettronika ddedikata.

2.   Definizzjonijiet

(1)

“ID tal-Parametru”: Identifikatur uniku kif użat fl-għodda tas-simulazzjoni għal parametru speċifiku tal-input jew għal sett ta’ data tal-input.

(2)

“Tip”: Tip ta’ data tal-parametru:

string

sekwenza ta’ karattri fil-kodifikazzjoni ISO8859-1

token

sekwenza ta’ karattri fil-kodifikazzjoni ISO8859-1, ebda spazju abjad fil-bidu/fl-aħħar

data

data u ħin f’ħin UTC fil-format: SSSS-XX-DDTHH:MM:SSZ fejn l-ittri korsivi jindikaw karattri fissi eż. “2002-05-30T09:30:10Z”

numru sħiħ

valur b’tip tad-data b’numru sħiħ, bl-ebda żero fil-bidu, eż. “1800”

doppju, X

numru frazzjonali b’numru preċiż ta’ X ċifri wara l-punt deċimali (“.”) u ebda żero fil-bidu eż. għal “doppju, 2”: “2 345,67”; għal “doppju, 4”: “45,6780”

(3)

“Unità” unità fiżika tal-parametru

3.   Sett ta’ parametri tal-input

Tabella 1

Parametri tal-input “Apparat ajrudinamiku”

Isem tal-parametru

ID tal-parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

Manifattur

T028

token

[-]

 

Mudell

T029

token

[-]

 

Numru taċ-ċertifikazzjoni

T030

token

[-]

 

Data

T031

data

[-]

Data u ħin meta tinħoloq il-hash tal-komponent

Tnaqqis ajrudinamiku ċċertifikat

T032

(doppju, 2)x4

[%]

Tnaqqis perċentwali fir-reżistenza tal-arja meta mqabbel mal-konfigurazzjoni ajrudinamika standard għall-angoli tal-imbardata 0°, 3°, 6° u 9° kif għandu jiġi kkalkolat f’konformità mal-Anness V, il-punt 3.4.

Grupp ta’ vetturi applikabbli

T033

string

[-]

Entrata waħda għal kull grupp ta’ vetturi li għalih ġie ċċertifikat it-tnaqqis ajrudinamiku

F’każ li jintużaw valuri standard skont l-Appendiċi 5 fl-għodda tas-simulazzjoni, ma tkun meħtieġa l-ebda data tal-input għall-komponent tal-apparat ajrudinamiku. Il-valuri standard għandhom jiġu allokati awtomatikament skont l-iskema ta’ konfigurazzjoni tal-grupp ta’ vetturi u tal-apparat ajrudinamiku.


ANNESS VI

Emendi għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/683

(1)

L-Anness I huwa emendat kif ġej:

(a)

jiżdiedu dawn in-noti ta’ spjegazzjoni li ġejjin:

“(175)

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1362 (2)

(176)

Kif definit fl-Anness I, il-punt (6), tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1362

(177)

Imfassal f’konformità mal-mudell stabbilit fl-Anness IV, il-Parti I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1362

(178)

Imfassal f’konformità mal-mudell stabbilit fl-Anness IV, il-Parti II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1362

(179)

Kif indikat fil-punt 3.1. tal-fajl ta’ informazzjoni tal-klijent imfassal f’konformità mal-mudell stabbilit fl-Anness IV, il-Parti II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni 2022/1362

(180)

Kif indikat fil-punt 3.4. tal-fajl ta’ informazzjoni tal-klijent imfassal f’konformità mal-mudell stabbilit fl-Anness IV, il-Parti II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni 2022/1362

(181)

Kif indikat fil-punt 1.2.5. tal-fajl ta’ informazzjoni tal-klijent imfassal f’konformità mal-mudell stabbilit fl-Anness IV, il-Parti II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni 2022/1362

(182)

F’konformità mat-tabelli stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1362

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1362 tal-1 ta’ Awwissu 2022 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-prestazzjoni ta’ trejlers heavy-duty fir-rigward tal-influwenza tagħhom fuq l-emissjonijiet tas-CO2, il-konsum tal-fjuwil, il-konsum tal-enerġija u l-firxa tas-sewqan b’emissjonijiet żero tal-vetturi bil-mutur u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/683 (ĠU L 205, 5.8.2022, p. 145).”"

(b)

jiddaħħlu l-punti 3.5.11., 3.5.11.1. u 3.5.11.2. li ġejjin:

“3.5.11.

Valutazzjoni tal-prestazzjoni ambjentali (ta’ trejlers tqal, kif speċifikat fl-Artikolu 3 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1362 (176)

3.5.11.1.

Numru tal-liċenzja tal-għodda tas-simulazzjoni: …

3.5.11.2.

Vettura ta’ merkanzija tqila orjentata lejn il-volum: iva/le (4) (176)”;

(2)

fl-Anness II, fil-Parti I, B (Kategorija O), jiddaħħlu l-punti 3.5.11., 3.5.11.1. u 3.5.11.2 li ġejjin:

“3.5.11.

Valutazzjoni tal-prestazzjoni ambjentali (ta’ trejlers heavy-duty, kif speċifikat fl-Artikolu 3 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1362

3.5.11.1.

Numru tal-liċenzja tal-għodda tas-simulazzjoni: …

3.5.11.2.

Vettura ta’ merkanzija tqila orjentata lejn il-volum: iva/le (4) (176)”;”

(3)

fl-Anness III, l-Appendiċi 1, Kategoriji O3/O4, dan li ġej jiddaħħal wara l-punt 45.1.:

Prestazzjoni ambjentali

49.1.

Hash kriptografika tal-fajl tar-rekords tal-manifattur: … (177)

49.4.

Hash kriptografika tal-fajl tal-informazzjoni tal-klijent: … (178)

49.6.

Valur tat-tagħbija utli peżat … t (179)

49.7.

Grupp ta’ vetturi …(182)

49.9.

Volum tal-merkanzija … m3(181)

49.10.

Orjentazzjoni tal-volum: iva/le (4) (176)

49.11.

Proporzjonijiet tal-effiċjenza: … (180)

49.11.1.

Proporzjon tal-effiċjenza – ibbażat fuq il-kilometri:…

49.11.2.

Proporzjon tal-effiċjenza – ibbażat fuq it-tunnellata-kilometru:…

49.11.3.

Proporzjon tal-effiċjenza – ibbażat fuq m3-kilometru:…”

(4)

fl-Anness VIII, l-Appendiċi, IL-PARTI I, IL-PARTI 2 TAL-KATEGORIJI TAL-VETTURI O3 u O4 (vetturi kompluti u kompletati) jiddaħħlu l-punti li ġejjin wara l-punt 45.1.:

Prestazzjoni ambjentali

49.1.

Hash kriptografika tal-fajl tar-rekords tal-manifattur: … (177)

49.4.

Hash kriptografika tal-fajl tal-informazzjoni tal-klijent: … (178)

49.6.

Valur tat-tagħbija utli peżat … t (179)

49.7.

Grupp ta’ vetturi …(182)

49.9.

Volum tal-merkanzija … m3(181)

49.10.

Orjentazzjoni tal-volum: iva/le (4) (176)

49.11.

Proporzjonijiet tal-effiċjenza: … (180)

49.11.1.

Proporzjon tal-effiċjenza – ibbażat fuq il-kilometri:…

49.11.2.

Proporzjon tal-effiċjenza – ibbażat fuq it-tunnellata-kilometru:…

49.11.3.

Proporzjon tal-effiċjenza – ibbażat fuq m3-kilometru:…”.

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1362 tal-1 ta’ Awwissu 2022 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-prestazzjoni ta’ trejlers heavy-duty fir-rigward tal-influwenza tagħhom fuq l-emissjonijiet tas-CO2, il-konsum tal-fjuwil, il-konsum tal-enerġija u l-firxa tas-sewqan b’emissjonijiet żero tal-vetturi bil-mutur u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/683 (ĠU L 205, 5.8.2022, p. 145).””


Top