EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2301

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2301 tal-21 ta’ Diċembru 2021 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1073 li tistabbilixxi speċifikazzjonijiet tekniċi u regoli għall-implimentazzjoni tal-qafas ta’ fiduċja għaċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE stabbilit bir-Regolament (UE) 2021/953 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

C/2021/9919

ĠU L 458, 22.12.2021, p. 536–538 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2301/oj

22.12.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 458/536


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/2301

tal-21 ta’ Diċembru 2021

li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1073 li tistabbilixxi speċifikazzjonijiet tekniċi u regoli għall-implimentazzjoni tal-qafas ta’ fiduċja għaċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE stabbilit bir-Regolament (UE) 2021/953 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2021/953 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta’ ċertifikati COVID-19 interoperabbli tat-tilqim, tat-testijiet u tal-fejqan (Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE) għall-faċilitazzjoni tal-moviment liberu waqt il-pandemija tal-COVID-19 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(1), il-punt (c) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2021/953 jistabbilixxi ċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE, li l-iskop tiegħu huwa li jservi ta’ prova li persuna tkun irċeviet vaċċin kontra l-COVID-19, irċeviet riżultat ta’ test negattiv, jew tkun fieqet minn infezzjoni sabiex jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju tad-dritt tal-moviment liberu tad-detenturi tul il-pandemija tal-COVID-19.

(2)

Sabiex iċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE jkun jista’ jintuża madwar l-Unjoni, il-Kummissjoni adottat id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1073 (2), li tistabbilixxi speċifikazzjonijiet tekniċi u regoli biex iċ-Ċertifikati tal-COVID Diġitali jimtlew, jinħarġu u jiġu verifikati b’mod sigur, biex tkun żgurata l-protezzjoni tad-data personali, biex tiġi stabbilita l-istruttura komuni tal-identifikatur uniku taċ-ċertifikat, u biex jinħareġ barcode validu, sigur u interoperabbli.

(3)

Fis-17 ta’ Novembru 2021, il-Kummissjoni adottat id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/2014 (3) li tistabbilixxi regoli uniformi għall-mili taċ-ċertifikati tat-tilqim imsemmijin fil-punt (a) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) 2021/953 maħruġin wara l-għoti ta’ dożi booster tat-tilqim kontra l-COVID-19.

(4)

Kif stabbilit fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2288 (4), irid japplika perjodu standard ta’ aċċettazzjoni ta’ 270 jum għaċ-ċertifikati tat-tilqim li juru t-tlestija tas-serje primarja tat-tilqim, kemm jekk b’kors primarju b’doża waħda, b’serje primarja b’żewġ dożi, jew f’konformità mal-istrateġija tat-tilqim tal-Istat Membru tat-tilqim, kors primarju b’doża waħda ta’ vaċċin b’żewġ dożi wara infezzjoni preċedenti bis-SARS-CoV-2. Barra minn hekk, ma jrid jiġi stabbilit ebda perjodu ta’ aċċettazzjoni għal ċertifikati li juru l-għoti ta’ dożi booster jew dożi addizzjonali mogħtija biex jipproteġu aħjar lill-individwi li ma jiżviluppawx risponsi immunitarji adegwati wara t-tlestija tas-serje primarja tat-tilqim. Ir-referenzi f’dan ir-Regolament għad-dożi booster jenħtieġ li jinftiehmu li jkopru wkoll dawn id-dożi addizzjonali.

(5)

Sabiex tkun tista’ ssir distinzjoni, fil-każijiet kollha, bejn iċ-ċertifikati maħruġin wara t-tlestija tas-serje primarja ta’ tilqim u ċ-ċertifikati maħruġa wara l-għoti ta’ doża booster, jenħtieġ li jiġu adattati r-regoli uniformi għall-mili taċ-ċertifikati tat-tilqim imsemmijin fil-punt (a) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) 2021/953.

(6)

Jenħtieġ li l-Istati Membri joħorġu mill-ġdid ċertifikati li jsegwu regoli differenti dwar l-ikkodifikar tad-dożi booster biex jiġi evitat li jiġi applikat għalihom il-perjodu standard ta’ aċċettazzjoni ta’ 270 jum.

(7)

Għalhekk, jenħtieġ li d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/1073 tiġi emendata skont dan.

(8)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat f’konformità mal-Artikolu 42(1) tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) u ta kummenti formali fl-14 ta’ Diċembru 2021.

(9)

Fid-dawl tal-ħtieġa tal-implimentazzjoni rapida tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi emendati fiċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE, jenħtieġ li din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(10)

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2021/953,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness II tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/1073 huwa emendat f’konformità mal-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta’ Diċembru 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 211, 15.6.2021, p. 1.

(2)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1073 tat-28 ta’ Ġunju 2021 li tistabbilixxi speċifikazzjonijiet tekniċi u regoli għall-implimentazzjoni tal-qafas ta’ fiduċja għaċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE stabbilit bir-Regolament (UE) 2021/953 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 230, 30.6.2021, p. 32).

(3)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2014 tas-17 ta’ Novembru 2021 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1073 li tistabbilixxi speċifikazzjonijiet tekniċi u regoli għall-implimentazzjoni tal-qafas ta’ fiduċja għaċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE stabbilit bir-Regolament (UE) 2021/953 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 410, 18.11.2021, p. 180).

(4)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2288 tal-21 ta’ Diċembru 2021 li jemenda l-Anness tar-Regolament (UE) 2021/953 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-perjodu ta’ aċċettazzjoni taċ-ċertifikati tat-tilqim maħruġa fil-format taċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE li jindika t-tlestija tas-serje primarja tat-tilqim (Ara paġna459 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(5)  Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).


ANNESS

It-taqsima 5.2 tal-Anness II tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/1073 hija sostitwita b’dan li ġej:

“5.2.   Dożi booster

Meta l-persuna tkun qed tirċievi dożi wara s-serje primarja ta’ tilqim, dawn id-dożi booster għandhom jiġu riflessi fiċ-ċertifikati korrispondenti kif ġej:

2/1 tindika l-għoti ta’ dożi booster wara kors primarju ta’ tilqim b’doża waħda, jew l-għoti ta’ doża booster wara t-tlestija ta’ kors primarju li jikkonsisti minn doża waħda ta’ vaċċin b’żewġ dożi mogħtija lil persuna mfejqa f’konformità mal-protokoll tat-tilqim applikat minn Stat Membru. Wara, id-dożi (X) mogħtija wara l-ewwel doża booster għandhom jiġu indikati bi (2+X)/(1) > 1 (3/1, pereżempju)];

3/3 tindika l-għoti ta’ doża booster wara serje primarja ta’ tilqim b’żewġ dożi. Wara, id-dożi (X) mogħtija wara l-ewwel doża booster għandhom jiġu indikati bi (3+X)/(3+X) = 1 (4/4, pereżempju).

L-Istati Membri għandhom jimplimentaw ir-regoli ta’ kodifikazzjoni stabbiliti f’din it-Taqsima sal-1 ta’ Frar 2022.

L-Istati Membri għandhom, awtomatikament jew fuq talba mill-persuni kkonċernati, joħorġu mill-ġdid ċertifikati li fihom l-għoti ta’ doża booster wara kors primarju ta’ tilqim b’doża waħda jkun ġie kkodifikat b’tali mod li ma tkunx tista’ ssir distinzjoni mit-tlestija tas-serje primarja ta’ tilqim.

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, jenħtieġ li r-referenzi għal “dożi booster” jinftiehmu bħala li jkopru wkoll dożi addizzjonali mogħtija biex jipproteġu aħjar lill-individwi li ma jiżviluppawx risponsi immunitarji adegwati wara t-tlestija tas-serje primarja tat-tilqim standard. Fi ħdan il-qafas legali stabbilit bir-Regolament (UE) 2021/953, l-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri biex jindirizzaw is-sitwazzjoni ta’ gruppi vulnerabbli li jistgħu jirċievu dożi addizzjonali bħala kwistjoni ta’ prijorità. Pereżempju, jekk Stat Membru jiddeċiedi li jagħti dożi addizzjonali biss lil sottogruppi speċifiċi tal-popolazzjoni, ikun jista’ jagħżel, f’konformità mal-Artikolu 5(1) tar-Regolament (UE) 2021/953, li joħroġ ċertifikati tat-tilqim li jindikaw l-għoti ta’ tali dożi addizzjonali jekk jintalab biss u mhux awtomatikament. Meta jittieħdu miżuri bħal dawn, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-persuni kkonċernati b’dan, u jinfurmawhom ukoll li jistgħu jkomplu jagħmlu użu miċ-ċertifikat li jkunu rċevew wara t-tlestija tas-serje primarja tat-tilqim standard.”.


Top