EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1903

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1903 tad-29 ta’ Ottubru 2021 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/764 dwar it-tariffi u l-imposti li għandhom jitħallsu lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u l-kundizzjonijiet għall-ħlas tagħhom (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

C/2021/7596

ĠU L 387, 3.11.2021, p. 126–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1903/oj

3.11.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 387/126


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1903

tad-29 ta’ Ottubru 2021

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/764 dwar it-tariffi u l-imposti li għandhom jitħallsu lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u l-kundizzjonijiet għall-ħlas tagħhom

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/796 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 (1) u b’mod partikolari l-Artikolu 80(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/764 (2) jistabbilixxi t-tariffi u l-imposti li għandhom jitħallsu lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (“l-Aġenzija”) għat-twettiq ta’ ċerti attivitajiet u l-forniment ta’ servizzi oħra msemmija fir-Regolament (UE) 2016/796.

(2)

Filwaqt li l-parti l-kbira tal-kostijiet iġġenerati mill-attivitajiet tal-Aġenzija hija koperta mill-baġit tal-UE, l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 80(2) tar-Regolament (UE) 2016/796 jeħtieġ li l-Aġenzija timponi tariffi u imposti għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet (tat-tip) ta’ vettura, ċertifikati ta’ sikurezza uniċi u approvazzjonijiet tas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju (“ERTMS”), kif ukoll il-forniment ta’ servizzi oħra. Skont l-Artikolu 80(3) tar-Regolament (UE) 2016/796, l-ammont tat-tariffi u l-imposti għandu jiġi stabbilit f’tali livell sabiex jiġi żgurat li d-dħul fir-rigward tiegħu jkun biżżejjed biex ikopri l-kost sħiħ tal-kompiti mwettqa u tas-servizzi pprovduti mill-Aġenzija.

(3)

Skont l-Artikolu 10 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/764, il-Kummissjoni għandha tivvaluta r-reġim għat-tariffi u l-imposti darba kull sena finanzjarja. Din il-valutazzjoni se tkun ibbażata fuq il-valutazzjoni tar-riżultati finanzjarji preċedenti tal-Aġenzija u fuq l-istima tagħha tan-nefqa u d-dħul fil-futur. Abbażi tal-valutazzjoni tar-riżultati finanzjarji u tat-tbassir tal-Aġenzija, il-Kummissjoni għandha tirrevedi t-tariffi u l-imposti, jekk ikun meħtieġ. Il-Kummissjoni għandha tirrieżamina r-Regolament bil-ħsieb tal-introduzzjoni progressiva ta’ tariffi fissi sa mhux aktar tard mis-16 ta’ Ġunju 2022.

(4)

Fl-2018, meta ġie adottat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/764, kien hemm nuqqas ta’ data finanzjarja affidabbli peress li l-Aġenzija kienet għadha ma bdietx tipproċessa l-applikazzjonijiet. Mill-2019, ir-rapporti annwali tal-Aġenzija msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 51(1) tar-Regolament (UE) 2016/796 jistabbilixxu li, fl-eżerċitar tar-rwol tagħha bħala l-awtorità tal-Unjoni responsabbli għall-kompiti ta’ ċertifikazzjoni u awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikoli 14, 20, 21 u 22 tar-Regolament (UE) 2016/796, l-Aġenzija tesperjenza żbilanċ negattiv sinifikanti u rikorrenti fil-baġit tagħha. Dan l-iżbilanċ jirriżulta mil-livell insuffiċjenti ta’ tariffi u imposti li jiġu imposti f’konformità mal-Artikolu 80(2) tar-Regolament (UE) 2016/796 biex jiġu kkumpensati l-kostijiet marbuta mal-ipproċessar tal-applikazzjonijiet u l-forniment ta’ servizzi.

(5)

Sabiex l-Aġenzija tkopri l-kostijiet għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet, il-baġit tal-Unjoni kellu jkopri dawn il-kostijiet parzjalment. Barra minn hekk, sabiex tibbilanċja l-baġit tagħha, l-Aġenzija kellha tnaqqas b’mod sever l-attivitajiet minbarra dawk li huma ffinanzjati minn tariffi u imposti. Skont id-dokumenti uniċi ta’ programmazzjoni annwali tal-Aġenzija, it-tbassir għall-2021 u l-2022 jimplika sitwazzjoni finanzjarja simili fil-futur. Għalhekk hija meħtieġa reviżjoni tar-reġim tat-tariffi u l-imposti tal-Aġenzija.

(6)

Jidher li huwa meħtieġ li tiżdied ir-rata fis-siegħa, li bħalissa hija iktar baxxa mill-kost fis-siegħa mġarrab mill-Aġenzija fit-twassil tad-deċiżjonijiet lill-applikanti għall-awtorizzazzjonijiet, għaċ-ċertifikati u għall-approvazzjonijiet. Għalhekk, ir-rati definiti fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/764 jenħtieġ li jiġu riveduti biex ikopru l-kost annwali mġarrab mill-Aġenzija għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet u biex il-one-stop shop (“OSS”) isir disponibbli għall-applikanti kollha li jindirizzaw lill-Aġenzija għall-awtorizzazzjonijiet Ewropej tal-vetturi, għaċ-ċertifikati ta’ sikurezza uniċi u għall-approvazzjonijiet tal-proġetti tal-ERTMS.

(7)

L-Aġenzija kienet qed timponi tariffi u imposti b’mod esklużiv, b’rata fis-siegħa kkalkulata abbażi tal-ħin iddedikat biex tieħu d-deċiżjonijiet tagħha u tipprovdi s-servizzi tagħha. Jenħtieġ li jiġi introdott reġim ta’ tariffi fissi biex ikompli jitnaqqas il-piż amministrattiv u biex tiġi msaħħa l-prevedibbiltà tal-kost previst għal kull applikazzjoni għall-benefiċċju tal-partijiet kollha involuti. Barra minn hekk, mill-2019, l-Aġenzija kisbet l-esperjenza u stabbiliet metodoloġija robusta biżżejjed biex jiġi kkalkulat il-kost medju għall-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet individwali. Għalhekk, jenħtieġ li t-tariffi fissi japplikaw għall-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet li jikkonċernaw vettura jew serje ta’ vetturi meqjusa li huma konformi ma’ tip ta’ vettura awtorizzat qabel skont l-Artikolu 25(1) tad-Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(8)

L-OSS mingħajr ħlas jiġġenera kostijiet konsiderevoli ta’ żamma u żvilupp. Għalhekk, jenħtieġ li t-tariffi jitħallsu wkoll għall-użu tal-OSS meta d-destinatarju tal-applikazzjonijiet sottomessi lill-OSS tkun l-Aġenzija. It-tariffi jenħtieġ li jitħallsu mill-applikanti b’rati fissi, skont l-impatt tal-applikazzjonijiet fuq il-faċilità tal-OSS f’termini ta’ dokumenti mtellgħin u maħżuna, funzjonalitajiet sfruttati u skambji miżmuma anke fi proporzjon mal-kost ġenerali stmat tad-deċiżjoni rilevanti. Barra minn hekk, meta l-applikazzjoni għal konformità mat-tip ta’ vettura tiġi sottomessa lill-Aġenzija, jenħtieġ li t-tariffa għall-użu tal-OSS issir parti integrali mit-tariffa ġenerali għall-għoti tal-awtorizzazzjonijiet ta’ vetturi soġġetti għal tariffi fissi.

(9)

Jenħtieġ li t-tariffi u l-imposti jirriflettu s-sitwazzjoni speċifika tal-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi applikat tnaqqis speċifiku.

(10)

Il-kriterji u l-metodoloġija kollha għad-definizzjoni tal-livell ta’ tariffi u imposti huma bbażati fuq il-prinċipju li d-dħul fir-rigward tagħhom jenħtieġ li jkopri l-kost sħiħ tas-servizzi pprovduti, filwaqt li jiġi evitat defiċit jew akkumulazzjoni sinifikanti ta’ surplus, f’konformità mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 80(3) tar-Regolament (UE) 2016/796.

(11)

L-esperjenza fl-applikazzjoni tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/764 uriet li l-kundizzjonijiet tal-ħlas tat-tariffi u l-imposti jenħtieġ li jiġu modernizzati u aġġustati biex jiġi mmitigat ir-riskju ta’ nuqqas ta’ ħlas mill-applikanti li l-kapaċità finanzjarja tagħhom tkun f’riskju u mill-applikanti stabbiliti f’pajjiżi terzi, li kontrihom l-Aġenzija ma għandhiex salvagwardji adegwati għall-infurzar legali. Huwa xieraq li l-Aġenzija tiffattura l-ammonti li għandhom jitħallsu kmieni fil-proċess tal-applikazzjoni, sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ ħlas tard jew nuqqas ta’ ħlas. Hija għandha tagħti għażliet ta’ ħlas online.

(12)

Peress li t-tariffi u l-imposti jirriflettu l-aktar in-nefqa tal-Aġenzija għall-persunal u n-nefqa diretta assoċjata relatata mal-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 80(2) tar-Regolament (UE) 2016/796, l-ammonti rilevanti jenħtieġ li jiġu indiċjati mill-Aġenzija darba kull sena finanzjarja biex jiġu meqjusa r-rata tal-inflazzjoni u l-aġġornament annwali tar-remunerazzjoni tal-persunal tal-Aġenzija, abbażi ta’ data affidabbli.

(13)

L-Aġenzija jenħtieġ li tħaddan bis-sħiħ il-kosteffiċjenza u għaldaqstant, tipprova ttejjeb il-proċessi applikati kontinwament, biex twettaq il-kompiti imposti fuqha skont ir-Regolament (UE) 2016/796, u b’mod partikolari taqbel mal-kamp ta’ applikazzjoni tal-kompiti u r-riżorsi disponibbli. B’dan il-mod, jenħtieġ li twettaq Żona Ferrovjarja Ewropea verament Unika u jenħtieġ li tqis l-għanijiet tal-politika ferrovjarja tal-UE għal mobbiltà aktar sostenibbli u intelliġenti kif ukoll settur ferrovjarju innovattiv, sikur, b’saħħtu u kompletament interoperabbli.

(14)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/764 jiġi emendat skont dan.

(15)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 51 tad-Direttiva (UE) 2016/797,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/764 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 1, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi t-tariffi u l-imposti li għandhom jitħallsu lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (“l-Aġenzija”) għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet skont l-Artikoli 14, 20, 21, u 22 tar-Regolament (UE) 2016/796, inkluż għall-użu minn applikant tal-one-stop shop (“OSS”) previst fl-Artikolu 12 ta’ dak ir-Regolament għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet lill-Aġenzija, u għall-forniment ta’ servizzi oħrajn f’konformità mal-objettivi li għalihom ġiet stabbilita l-Aġenzija. Jispeċifika wkoll il-metodu li għandu jintuża għall-kalkolu ta’ dawk it-tariffi u l-imposti u l-kundizzjonijiet tal-ħlas.”;

(2)

l-Artikolu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 2

Tipi ta’ tariffi u imposti li jiġu imposti mill-Aġenzija

1.   L-Aġenzija għandha timponi tariffi:

(a)

għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet permezz tal-OSS lill-Aġenzija, jekk dawk ma jkunux inklużi fit-tariffi fissi għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet;

(b)

għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet sottomessi lill-Aġenzija, inkluż għall-ħruġ tal-istimi msemmija fl-Artikolu 4 jew fejn applikazzjoni sussegwentement tiġi rtirata mill-applikant;

(c)

meta l-Aġenzija ġġedded, tillimita, temenda jew tirrieżamina deċiżjoni maħruġa f’konformità mad-Direttiva (UE) 2016/798 jew mad-Direttiva (UE) 2016/797.

L-Aġenzija tista’ timponi tariffi fejn tirrevoka awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq minħabba nonkonformità stabbilita b’mod sussegwenti mar-rekwiżiti essenzjali ta’ vettura li qed tintuża jew tip ta’ vettura f’konformità mal-Artikolu 26 tad-Direttiva (UE) 2016/797, jew minħabba li detentur ta’ ċertifikat ta’ sikurezza uniku ma jkunx għadu jissodisfa l-kundizzjonijiet għaċ-ċertifikazzjoni f’konformità mal-Artikolu 17(5) u (6) tad-Direttiva 2016/798.

2.   L-applikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu, għandhom ikopru:

(a)

awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta’ vetturi u ta’ tipi ta’ vetturi f’konformità mal-Artikoli 20 u 21 tar-Regolament (UE) 2016/796 minbarra dawk speċifikati fil-punt (b) ta’ dan il-paragrafu;

(b)

awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta’ vettura jew serje ta’ vetturi li jkunu konformi ma’ tip ta’ vettura awtorizzat skont l-Artikolu 25(1) tad-Direttiva (UE) 2016/797;

(c)

ċertifikati ta’ sikurezza uniċi f’konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2016/796;

(d)

deċiżjonijiet għall-approvazzjoni tal-konformità tal-interoperabbiltà ta’ soluzzjoni ta’ tagħmir maġenb il-binarji tal-ERTMS mat-TSI rilevanti f’konformità mal-Artikolu 22 tar-Regolament (UE) 2016/796;

(e)

applikazzjonijiet ta’ impenn preliminari f’konformità mal-Artikolu 22 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/545 u l-Artikoli 2(3) u 4(5) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2018/763;

(f)

appelli msemmija fl-Artikolu 58 tar-Regolament (UE) 2016/796, f’konformità mal-Artikolu 7 ta’ dan ir-Regolament.

3.   L-Aġenzija għandha timponi imposti għall-forniment ta’ servizzi li ma jissemmewx fil-paragrafu 1, mitluba minn applikant jew kwalunkwe persuna jew entità oħra.

4.   L-Aġenzija għandha tippubblika lista tas-servizzi fuq is-sit web tagħha.”;

(3)

l-Artikolu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 3

Kalkolu tat-tariffi, l-imposti u t-tariffi fissi imposti mill-Aġenzija

1.   L-ammont ta’ tariffi għall-użu tal-OSS għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet lill-Aġenzija msemmija fil-punti (a), (c), (d) u (e) tal-Artikolu 2(2) għandu jkun ammont fiss speċifikat fit-tabella A tal-punt 2 tal-Anness. Dik it-tariffa fissa għandha tkun dovuta għall-ħlas fil-ħin tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni.

2.   L-ammont ta’ tariffi għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet imsemmija fil-punti (a), (c), (d) u (e) tal-Artikolu 2(2), inkluż għat-twettiq tal-attivitajiet imsemmija fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu u fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(1), għandu jkun it-total ta’ dawn li ġejjin:

(a)

l-għadd ta’ sigħat meħuda mill-persunal tal-Aġenzija u l-esperti esterni, fuq l-ipproċessar tal-applikazzjoni immultiplikat bir-rata fis-siegħa tal-Aġenzija speċifikata fil-punt 1 tal-Anness;

(b)

l-ammont ta’ tariffi imposti mill-Aġenzija għandu jiġi ssupplimentat bl-ammont rilevanti sottomess mill-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza (“NSAs”) li jirriżulta mill-kost għall-ipproċessar tal-parti nazzjonali tal-applikazzjoni.

3.   L-ammont ta’ tariffi għas-sottomissjoni u għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet rispettivi u għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet imsemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 2(2) għandu jkun ammont fiss speċifikat fit-tabella B tal-punt 3 tal-Anness u jinkludi t-tariffa għall-użu tat-tariffa tal-OSS imsemmija fil-paragrafu 1. Dik it-tariffa fissa għandha tkun dovuta għall-ħlas fil-ħin tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni.

4.   L-ammont ta’ imposti għas-servizzi msemmija fl-Artikolu 2(3) għandu jkun in-numru ta’ sigħat meħuda mill-persunal tal-Aġenzija u mill-esperti esterni mmultiplikat bir-rata fis-siegħa tal-Aġenzija speċifikata fil-punt 1 tal-Anness.

5.   Fuq talba tal-applikant, għandu japplika tnaqqis ta’ 20 % tal-ammont impost mill-Aġenzija għal applikazzjoni f’każ ta’ intrapriża mikro, żgħira jew ta’ daqs medju. Tali talba għandha ssir mal-applikazzjoni meta japplikaw tariffi fissi, u mhux aktar tard minn qabel ma l-Aġenzija toħroġ fattura fil-każijiet l-oħra kollha.

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, intrapriża mikro, żgħira jew ta’ daqs medju tfisser intrapriża ferrovjarja, maniġer jew manifattur tal-infrastruttura awtonomi, stabbiliti jew li għandhom is-sede tagħhom f’pajjiż membru taż-Żona Ekonomika Ewropea u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE (4).

L-applikant għandu jipprovdi evidenza permezz tal-OSS li turi li huwa jikkwalifika bħala intrapriża mikro, żgħira jew ta’ daqs medju. L-Aġenzija għandha tivvaluta l-evidenza pprovduta u tiddeċiedi li tirrifjuta t-talba għall-istatus bħala intrapriża mikro, żgħira jew ta’ daqs medju f’każ ta’ dubju jew nuqqas ta’ ġustifikazzjoni.”;

(4)

l-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   L-Aġenzija għandha toħroġ fattura għat-tariffi u l-imposti dovuti fi żmien 30 jum kalendarju mid-data:

(a)

tad-deċiżjoni tagħha, ħlief fil-każ ta’ deċiżjonijiet koperti mir-reġim tat-tariffi fissi jew soġġetti għall-Artikolu 6(3);

(b)

tad-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell;

(c)

ta’ meta s-servizz mogħti ntemm;

(d)

tal-irtirar ta’ applikazzjoni;

(e)

ta’ kwalunkwe avveniment ieħor li jwassal għall-waqfien tal-ipproċessar ta’ applikazzjoni;

Fir-rigward tat-tariffi fissi li jsiru dovuti għall-ħlas fil-ħin tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 3(1) u (3), qabel ma l-Aġenzija tipproċessa l-applikazzjoni, l-Aġenzija tista’ taqbel dwar data ta’ skadenza differenti mal-applikanti individwali, kif ukoll tagħmel arranġament speċjali għall-fatturar. ”;

(b)

il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   Il-fattura għandha tipprovdi l-elementi li ġejjin, fejn applikabbli:

(a)

id-differenzjazzjoni bejn it-tariffi jew l-imposti;

(b)

ammonti soġġetti għal tariffi fissi;

(c)

fejn ma tapplika l-ebda tariffa fissa, in-numru ta’ sigħat imqattgħin taħt ir-responsabbiltà tal-Aġenzija u r-rata fis-siegħa applikata;

(d)

fejn rilevanti, il-kostijiet mitluba mill-NSA responsabbli. Dawn għandhom ikunu speċifikati b’rabta mal-kompiti u maż-żmien meħud jew fil-forma ta’ rati fissi applikati mill-NSA għall-ipproċessar tal-parti nazzjonali tal-applikazzjoni.”;

(c)

jiddaħħal il-paragrafu 4a li ġej:

“4a.   Fejn japplika l-Artikolu 6(3) għall-applikanti, l-Aġenzija għandu jkollha d-dritt li toħroġ avviżi ta’ ħlas li jeħtieġu ħlas parzjali għall-partijiet tal-applikazzjoni li jkunu diġà ġew ipproċessati. F’każ li l-ħlas mitlub ma jiġix ipprovdut f’perjodu ta’ żmien stabbilit mill-Aġenzija iżda mhux inqas minn 10 ijiem kalendarji, l-Aġenzija tista’ tissospendi l-ipproċessar tal-applikazzjoni u tinforma lill-applikant dwar dan. L-Aġenzija għandha tissokta bl-ipproċessar tal-applikazzjoni f’każ li l-ħlas mitlub isir fi żmien 20 jum kalendarju wara n-notifika tas-sospensjoni. Fin-nuqqas ta’ ħlas fi żmien 20 jum kalendarju wara n-notifika tas-sospensjoni, l-Aġenzija għandha d-dritt li tirrifjuta l-applikazzjoni.”;

(d)

il-paragrafu 9 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“9.   Meta l-applikant ikun intrapriża mikro, żgħira jew ta’ daqs medju, l-Aġenzija għandha tqis talbiet għal estensjoni raġonevoli tal-limitu ta’ żmien għall-ħlas u l-ħlas bi ħlasijiet parzjali.”;

(5)

l-Artikolu 6 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Fin-nuqqas ta’ ħlas tal-ammonti dovuti, l-Aġenzija tista’ titlob imgħax għal kull jum kalendarju addizzjonali li għalih il-ħlas jiddewwem u għandha tapplika r-regoli dwar l-irkupru previsti fl-ewwel Parti, it-Titolu IV, il-Kapitolu 6, it-Taqsima 5 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, kif applikat għall-aġenziji Ewropej, b’mod partikolari l-Artikolu 101 tiegħu, u fir-regoli finanzjarji tal-Aġenzija adottati f’konformità mal-Artikolu 66 tar-Regolament (UE) 2016/796.”;

(b)

il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.   Meta l-Aġenzija jkollha evidenza li l-kapaċità finanzjarja tal-applikant tkun f’riskju jew meta l-applikant ma jkunx stabbilit jew ma jkollux is-sede tiegħu f’pajjiż membru taż-Żona Ekonomika Ewropea, hija tista’ titlob lill-applikant jipprovdi garanzija bankarja jew depożitu garantit fi żmien 15-il jum wara li tirċievi l-applikazzjoni. Meta l-applikant jonqos milli jagħmel dan, l-Aġenzija tista’ tirrifjuta l-applikazzjoni tiegħu.”;

(c)

il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, l-Aġenzija tista’ tirrifjuta applikazzjoni ġdida jew tissospendi l-ipproċessar ta’ applikazzjoni li tkun għadha għaddejja, fejn l-applikant jew is-suċċessur legali tiegħu ma jkunx issodisfa l-obbligi ta’ ħlas tiegħu li jirriżultaw minn kompiti jew servizzi ta’ awtorizzazzjoni, ċertifikazzjoni jew approvazzjoni preċedenti mwettqa mill-Aġenzija, sakemm l-applikant ma jħallasx l-ammonti kollha dovuti. F’każ li applikazzjoni li tkun għaddejja tkun se tiġi sospiża, għandha tapplika l-proċedura msemmija fil-paragrafu 4a tal-Artikolu 5 kif xieraq.”;

(6)

l-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   L-Aġenzija għandha tippubblika r-rata fis-siegħa u r-rati fissi msemmija fl-Artikolu 3, fuq is-sit web tagħha.”;

(b)

il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.   L-NSA għandha tippubblika r-rati rilevanti għall-istabbiliment tal-kostijiet tal-Aġenzija msemmija fl-Artikolu 3(2), punt (b), fuq is-sit web tagħha. Meta l-NSA tapplika rata fissa, għandha tispeċifika għal liema każijiet ta’ awtorizzazzjoni u ċertifikazzjoni se tapplika r-rata fissa. L-NSA għandha tipprovdi lill-Aġenzija b’link għas-sit web tagħha li jkun fih informazzjoni dwar it-tariffi u l-imposti tagħha.”;

(7)

l-Artikolu 10 huwa emendat kif ġej:

(a)

jiddaħħal il-paragrafu 1 a li ġej:

“1 a.   L-ammonti msemmija fl-Anness għandhom jiġu indiċjati mill-Aġenzija, għall-ewwel darba fl-2023 u darba kull sena finanzjarja minn hemm ’il quddiem, b’effett mill-1 ta’ Jannar, abbażi

(a)

tal-aġġornament annwali tar-remunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea u l-koeffiċjenti ta’ korrezzjoni applikati għalihom kif ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, f’konformità ma’ metodu ta’ kalkolu li għandu jiġi maqbul mill-Bord tat-Tmexxija tal-Aġenzija u abbażi tad-data finanzjarja annwali rilevanti użata fir-rapporti tal-Attività Annwali Kkonsolidata tagħha; u/jew

(b)

ir-rata tal-inflazzjoni fl-Unjoni, f’konformità mal-metodu stabbilit fil-punt 4 tal-Anness.”;

(b)

il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.   Fid-dawl tal-informazzjoni pprovduta mill-Aġenzija fir-rapporti annwali tagħha, dan ir-Regolament għandu jiġi rrieżaminat sa mhux aktar tard mis-16 ta’ Ġunju 2024 bil-ħsieb tal-introduzzjoni progressiva ta’ tariffi fissi ulterjuri.”.

Artikolu 2

It-test stipulat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament jiżdied bħala Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/764.

Artikolu 3

Fir-rigward tal-applikazzjonijiet sottomessi qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-punt (3) tal-Artikolu 1 ma għandux japplika.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Ottubru 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 138, 26.5.2016, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/764 tat-2 ta’ Mejju 2018 dwar it-tariffi u l-imposti li għandhom jitħallsu lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u l-kundizzjonijiet għall-ħlas tagħhom (ĠU L 129, 25.5.2018, p. 68).

(3)  Id-Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2016 dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 138, 26.5.2016, p. 44).

(4)  Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta’ intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).


ANNESS

1.

L-Aġenzija għandha tapplika rata fis-siegħa ta’ EUR 239.

2.

It-tariffi fissi li għandhom jitħallsu lill-Aġenzija għall-użu tal-one-stop shop (OSS) għandhom ikunu kif ġej:

Tabella A

 

Grupp tal-kost tal-OSS

Ammont (EUR)

Sottomissjoni ta’ applikazzjoni lill-Aġenzija għal:

1.

Ċertifikat ta’ sikurezza uniku

400

2.

Awtorizzazzjoni tat-tip ta’ vettura

400

3.

Awtorizzazzjoni ta’ vettura għajr awtorizzazzjoni f’konformità mat-tip

400

4.

Approvazzjoni tal-ERTMS maġenb il-binarji

400

5.

Proċess ta’ impenn preliminari

400

3.

It-tariffi fissi għas-sottomissjoni u għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta’ vettura, jew serje ta’ vetturi, li jkunu f’konformità ma’ tip ta’ vettura awtorizzat għandhom ikunu kif ġej:

Tabella B

 

Grupp tal-kost

Ammont (EUR)

Sottomissjoni lill-Aġenzija u pproċessar minnha ta’ applikazzjoni għal deċiżjoni li tawtorizza vetturi f’konformità mat-tip:

1.

vaguni tal-merkanzija u l-vetturi kollha msemmija fil-punt 2 tal-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 321/2013 (1)

775

2.

(a)

unitajiet tat-trazzjoni termali jew elettrika;

(b)

vaguni tal-passiġġieri;

(c)

tagħmir tal-manutenzjoni u tal-kostruzzjoni tal-infrastruttura ferrovjarja mobbli

970

3.

ferroviji bi propulsjoni proprja termali jew elettrika;

1 115

4.

Ir-rata ta’ inflazzjoni annwali msemmija fl-Artikolu 10(1a) hija stabbilita kif ġej:

Ir-rata ta’ inflazzjoni annwali li għandha tintuża:

“Eurostat HICP (L-entrati kollha) — il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea” (2015 = 100) Bidla perċentwali/medja ta’ 12-il xahar

Il-valur tar-rata li għandha titqies:

Il-valur tar-rata tliet xhur qabel l-implimentazzjoni tal-indiċjar


(1)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 321/2013 tat-13 ta’ Marzu 2013 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema ta’ “vetturi ferrovjarji — vaguni tal-merkanzija” tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea u li jirrevoka d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/861/KE (ĠU L 104, 12.4.2013, p. 1).


Top