EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0143

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2020/143 tat-28 ta' Jannar 2020 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fi ħdan il-Kumitat Amministrattiv għall-Konvenzjoni Doganali dwar it-trasport internazzjonali ta' oġġetti li jaqgħu taħt il-carnets TIR fir-rigward tal-emendar tal-Konvenzjoni

ST/5203/2020/INIT

OJ L 32, 4.2.2020, p. 8–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/143/oj

4.2.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 32/8


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2020/143

tat-28 ta' Jannar 2020

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fi ħdan il-Kumitat Amministrattiv għall-Konvenzjoni Doganali dwar it-trasport internazzjonali ta' oġġetti li jaqgħu taħt il-carnets TIR fir-rigward tal-emendar tal-Konvenzjoni

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 207(4), flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Il-Konvenzjoni Doganali dwar it-trasport internazzjonali ta' oġġetti li jaqgħu taħt il-carnets TIR tal-14 ta' Novembru 1975 ("il-Konvenzjoni TIR") ġiet konkluża mill-Unjoni permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2112/78 (1) u daħlet fis-seħħ fl-Unjoni fl-20 ta' Ġunju 1983 (2).

(2)

Skont l-Artikolu 59 tal-Konvenzjoni TIR, il-Kumitat Amministrattiv jista' jadotta emendi għal dik il-konvenzjoni b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-Partijiet Kontraenti preżenti u li jivvutaw.

(3)

Waqt sessjoni fi Frar 2020, il-Kumitat Amministrattiv , , għandu jadotta Anness 11 ġdid u emendi relatati mal-Konvenzjoni TIR.

(4)

Ikun xieraq li tiġi stabbilita l-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-Kumitat Amministrattiv, peress li l-emendi għall-Konvenzjoni TIR ser ikollhom effett legali fl-Unjoni.

(5)

L-Unjoni tappoġġa l-Anness 11 il-ġdid tal-Konvenzjoni TIR u l-emendi meħtieġa għall-korp tal-Konvenzjoni TIR għaliex dawn isegwu l-politika stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) skont liema, fil-prinċipju, il-komunikazzjonijiet kollha mal-awtoritajiet doganali għandhom ikunu elettroniċi.

(6)

Paragrafu (s) ġdid tal-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni TIR għandu jiddefinixxi l-"proċedura eTIR" applikabbli għall-iskambju elettroniku tad-data bejn awtoritajiet doganali.

(7)

Kwart ġdid tal-Artikolu 58 tal-Konvenzjoni TIR għandu jistabbilixxi korp tekniku ta' implimentazzjoni li għandu jadotta l-ispeċifikazzjoni teknika tas-sistema internazzjonali eTIR, mingħajr preġudizzju għall-qafas sostantiv u istituzzjonali tal-Konvenzjoni TIR.

(8)

Artikolu 60 bis ġdid għandu jistabbilixxi l-proċedura speċjali għad-dħul fis-seħħ tal-Anness 11 il-ġdid tal-Konvenzjoni TIR u ta' kwalunkwe emenda futura għal dak l-Anness.

(9)

L-emendi għall-Artikoli 43, 59 u 61 tal-Konvenzjoni TIR għandhom jagħmlu l-adattamenti meħtieġa għall-introduzzjoni tal-Anness 11 il-ġdid.

(10)

L-Anness 11 il-ġdid tal-Konvenzjoni TIR għandu jippermetti lill-Partijiet Kontraenti marbuta minn dak l-Anness jużaw l-operazzjonijiet eTIR. Għandu jippermetti lill-Unjoni u lill-Istati Membri tagħha jagħżlu f'liema ħin jistgħu jgħaqqdu s-sistemi tagħhom mas-sistema internazzjonali eTIR.

(11)

Għalhekk, jenħtieġ li l-pożizzjoni tal-Unjoni fi ħdan il-Kumitat Amministrattiv tkun ibbażata fuq l-abbozz ta' emendi mehmuż ma' din id-Deċiżjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li trid tittieħed f'isem l-Unjoni fi ħdan il-Kumitat Amministrattiv waqt it-tnejn u sebgħin sessjoni jew f'sessjoni sussegwenti għandha tkun ibbażata fuq l-abbozz ta' emendi mehmuża ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-pożizzjoni msemmija fl-Artikolu 1 għandha tiġi espressa mill-Istati Membri tal-Unjoni li huma membri tal-Kumitat Amministrattiv, li jaġixxu b'mod konġunt.

Artikolu 3

Bidliet tekniċi żgħar fl-abbozz ta' emendi msemmija fl-Artikolu 1 jistgħu jiġu miftiehma mir-rappreżentanti tal-Unjoni fil-Kumitat Amministrattiv.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Jannar 2020.

Għall-Kunsill

Il-President

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2112/78 tal-25 ta' Lulju 1978 dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni Doganali fuq it-trasport internazzjonali ta' oġġetti li jaqgħu taħt il-carnets TIR (Konvenzjoni TIR) tal-14 ta' Novembru 1975 f'Ġinevra (ĠU L 252, 14.9.1978, p. 1).

(2)  ĠU L 31, 2.2.1983, p. 13.

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).


Abbozz ta' emendi għall-Konvenzjoni Doganali dwar it-trasport internazzjonali ta' oġġetti li jaqgħu taħt il-carnets TIR (il-Konvenzjoni TIR tal-1975)

A.   Emendi għall-Konvenzjoni TIR

1.   Paragrafu (s) ġdid f'Artikolu 1

(s)

It-terminu "proċedura eTIR" għandu jfisser il-proċedura TIR, implimentata permezz ta' skambju elettroniku ta' data, li tipprovdi l-ekwivalenti funzjonali għall-Carnet TIR. Billi japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni TIR, l-ispeċifiċitajiet tal-proċedura eTIR huma definiti fl-Anness 11.

1bis.   Artikolu 3(b)

(b)

l-operazzjonijiet tat-trasport għandhom ikunu garantiti mill-assoċjazzjonijiet awtorizzati skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6. Dawn iridu jitwettqu taħt kopertura ta' Carnet TIR, li għandu jkun konformi mal-mudell riprodott fl-Anness 1 ta' din il-Konvenzjoni jew jitwettqu permezz tal-proċedura eTIR.

2.   Artikolu 43

In-Noti ta' Spjegazzjoni stabbiliti fl-Anness 6, fil-Parti III tal-Anness 7, u fil-Parti II tal-Anness 11 jinterpretaw ċerti dispożizzjonijiet ta' din il-Konvenzjoni u tal-Annessi tagħha. Huma jiddeskrivu wkoll ċerti prattiki rakkomandati.

3.   Kwart ġdid tal-Artikolu 58

Għandu jiġi stabbilit Korp Tekniku ta' Implimentazzjoni. Il-kompożizzjoni, il-funzjonijiet u r-regoli ta' proċedura tiegħu huma stabbiliti fl-Anness 11.

4.   Artikolu 59

1.

Din il-Konvenzjoni, inkluż l-Annessi tagħha, tista' tiġi emendata fuq proposta ta' Parti Kontraenti permezz tal-proċedura speċifikata f'dan l-Artikolu.

2.

Ħlief kif hemm previst fl-Artikolu 60 bis, kwalunkwe emenda proposta għal din il-Konvenzjoni għandha titqies mill-Kumitat Amministrattiv magħmul mill-Partijiet Kontraenti kollha skont ir-regoli ta' proċedura stabbiliti fl-Anness 8. Kwalunkwe emenda bħal din meqjusa jew ippreparata waqt il-laqgħa tal-Kumitat Amministrattiv u adottata minnu b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri preżenti u li jivvotaw għandha tkun ikkomunikata mis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti lill-Partijiet Kontraenti għall-aċċettazzjoni tagħhom.

3.

Ħlief kif inhu previst fl-Artikoli 60 u 60 bis, kwalunkwe emenda proposta li tkun ġiet ikkomunikata skont il-paragrafu preċedenti għandha tidħol fis-seħħ fir-rigward tal-Partijiet Kontraenti kollha tliet xhur wara l-iskadenza ta' perijodu ta' tnax-il xahar wara d-data tal-komunikazzjoni tal-emenda proposta, u meta matul dan il-perijodu ma tkun ġiet ikkomunikata l-ebda oġġezzjoni għall-emenda proposta lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti minn Stat li huwa Parti Kontraenti.

4.

Jekk tkun ġiet ikkomunikata oġġezzjoni għall-emenda proposta skont il-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu,, għandu jitqies li l-emenda ma ġietx aċċettata u m'għandu jkollha l-ebda effett.

5.   Artikolu 60 bis ġdid

Proċedura speċjali għad-dħul fis-seħħ tal-Anness 11 u l-emendi tiegħu

1.

L-Anness 11, ikkunsidrat skont il-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 59 għandu jidħol fis-seħħ fir-rigward tal-Partijiet Kontraenti kollha tliet xhur wara l-iskadenza ta' perijodu ta' tnax-il xahar wara d-data ta' komunikazzjoni mis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti lill-Partijiet Kontraenti, ħlief għal dawk il-Partijiet Kontraenti li jkunu nnotifikaw lis-Segretarju Ġenerali bil-miktub, matul il-perijodu msemmi qabel ta' tliet xhur, dwar in-nonaċċettazzjoni tagħhom tal-Anness 11. L-Anness 11 għandu jidħol fis-seħħ għall-Partijiet Kontraenti li jirtiraw in-notifika tagħhom ta' nonaċċettazzjoni sitt xhur wara d-data li fiha d-depożitarju jkun irċieva l-irtirar ta' din in-notifika.

2.

Kull emenda proposta għall-Anness 11 għandha tiġi kkunsidrata mill-Kumitat Amministrattiv. Dawn l-emendi għandhom jiġu adottati mill-maġġoranza tal-Partijiet Kontraenti marbuta bl-Anness 11 preżenti u li jivvutaw.

3.

L-emendi għall-Anness 11 li jkunu kkunsidrati u adottati skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu kkomunikati mis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti lill-Partijiet Kontraenti kollha għall-informazzjoni jew, għal dawk il-Partijiet Kontraenti li huma marbuta bl-Anness 11, għall-aċċettazzjoni.

4.

Id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dawn l-emendi għandha tiġi determinata fiż-żmien tal-adozzjoni tagħhom, b'maġġoranza tal-Partijiet Kontraenti marbuta bl-Anness 11 preżenti u li jivvutaw.

5.

L-emendi għandhom jidħlu fis-seħħ skont il-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu sakemm f'xi data qabel, determinata fiż-żmien tal-adozzjoni, ma jkunx hemm kwint inkella ħamsa mill-Istati li huma Partijiet Kontraenti marbutin bl-Anness 11, skont liema numru jkun inqas, li jinnotifikaw lis-Segretarju Ġenerali dwar l-oġġezzjoni tagħhom għall-emendi.

6.

Mad-dħul fis-seħħ, kwalunkwe emenda adottata skont il-proċeduri stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 5 ta' dan l-Artikolu għandha għall-Partijiet Kontraenti kollha marbuta bl-Anness 11 tissostitwixxi u tieħu post kwalunkwe dispożizzjoni preċedenti li għaliha tirreferi l-emenda.

6.   Artikolu 61

Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti għandu jinforma lill-Partijiet Kontraenti kollha u lill-Istati kollha msemmija fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 52 ta' din il-Konvenzjoni dwar kwalunkwe talba, komunikazzjoni jew oġġezzjoni skont l-Artikoli 59, 60 u 60 bis hawn fuq u dwar id-data li fiha kwalunkwe emenda tidħol fis-seħħ.

7.   Subparagrafu ġdid (xi) fil-paragrafu 3 tal-Parti I tal-Anness 9

(xi)

jikkonferma, fil-każ ta' proċedura alternattiva deskritta fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 10 tal-Anness 11, għall-Partijiet Kontraenti marbutin bl-Anness 11, fuq talba tal-awtoritajiet kompetenti, li l-garanzija hija valida, li trasport TIR jitwettaq skont il-proċedura eTIR u jipprovdi informazzjoni oħra rilevanti għat-trasport TIR.

B.   Anness 11 - Il-proċedura eTIR

1.   Parti I

Artikolu 1

Ambitu tal-applikazzjoni

1.   Id-dispożizzjonijiet f'dan l-Anness jirregolaw l-implimentazzjoni tal-proċedura eTIR kif definita fil-paragrafu (s) tal-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni u għandhom japplikaw fir-relazzjonijiet bejn il-Partijiet Kontraenti marbuta b'dan l-Anness, kif previst fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 60 bis.

2.   Il-proċedura eTIR ma tistax tintuża għal trasporti li jseħħu parzjalment fit-territorju ta' Parti Kontraenti, li mhijiex marbuta bl-Anness 11 u li hija Stat Membru ta' unjoni doganali jew ekonomika b'territorju doganali wieħed.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta' dan l-Anness:

(a)

It-terminu "sistema internazzjonali eTIR" għandu jfisser is-sistema tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT) ippjanata biex tippermetti l-iskambju ta' informazzjoni elettronika bejn l-atturi involuti fil-proċedura eTIR.

(b)

It-terminu "speċifikazzjonijiet eTIR" għandu jfisser l-ispeċifikazzjonijiet konċettwali, funzjonali u tekniċi tal-proċedura eTIR adottata u emendata skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5 ta' dan l-Anness.

(c)

It-terminu "data TIR bil-quddiem" għandu jfisser id-data ppreżentata lill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż tat-tluq, skont l-ispeċifikazzjonijiet eTIR, dwar l-intenzjoni tad-detentur li jqiegħed oġġetti taħt il-proċedura eTIR.

(d)

It-terminu "data dwar emendi bil-quddiem" għandu jfisser id-data ppreżentata lill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż li fih tintalab emenda għad-data tad-dikjarazzjoni, skont l-ispeċifikazzjonijiet eTIR, dwar l-intenzjoni tad-detentur li jemenda d-data tad-dikjarazzjoni.

(e)

It-terminu "data tad-dikjarazzjoni" għandu jfisser id-data TIR bil-quddiem u d-data dwar emendi bil-quddiem li ġew aċċettati mill-awtoritajiet kompetenti.

(f)

It-terminu "dikjarazzjoni" għandu jfisser l-att li bih id-detentur, jew ir-rappreżentant tiegħu jew tagħha, jindika, skont l-ispeċifikazzjonijiet eTIR, l-intenzjoni li l-merkanzija titqiegħed taħt il-proċedura eTIR. Mill-mument ta' aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti, abbażi tad-data TIR bil-quddiem jew tad-data dwar emendi bil-quddiem, u t-trasferiment tad-data tad-dikjarazzjoni fis-sistema internazzjonali eTIR, dan għandu jikkostitwixxi l-ekwivalenti legali ta' Carnet TIR aċċettat.

(g)

It-terminu "dokument ta' akkumpanjament" għandu jfisser id-dokument stampat, iġġenerat b'mod elettroniku mis-sistema doganali, wara l-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni, f'konformità mal-linji gwida li jinsabu fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi eTIR. Id-dokument ta' akkumpanjament jista' jintuża biex jiġu rreġistrati inċidenti waqt ir-rotta u jieħu post ir-rapport iċċertifikat skont l-Artikolu 25 ta' din il-Konvenzjoni u għall-proċedura alternattiva.

(h)

It-terminu "awtentikazzjoni" għandu jfisser proċess elettroniku li jippermetti li l-identifikazzjoni elettronika ta' persuna fiżika jew ġuridika, jew l-oriġini u l-integrità ta' data f'forma elettronika, tiġi kkonfermata.

Noti ta' Spjegazzjoni għall-Artikolu 2 (h)

11.2 (h)-1

Sakemm ikun ġie stabbilit u deskritt approċċ armonizzat fl-ispeċifikazzjonijiet eTIR, il-Partijiet Kontraenti marbuta bl-Anness 11 jistgħu jawtentikaw lid-detentur bi kwalunkwe proċess previst fil-liġi nazzjonali tagħhom, inkluż l-isem/il-password tal-utent jew firem elettroniċi, iżda mhux limitati għalihom.

11.2. (h)-2

L-integrità tad-data skambjata bejn is-sistema internazzjonali eTIR u l-awtoritajiet kompetenti kif ukoll l-awtentikazzjoni tas-sistemi tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT) ser jiġu żgurati permezz ta' konnessjonijiet siguri, kif definit fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi eTIR.

Artikolu 3

Implimentazzjoni tal-proċedura eTIR

1.   Il-Partijiet Kontraenti marbuta bl-Anness 11 għandhom jgħaqqdu s-sistemi doganali tagħhom mas-sistema internazzjonali eTIR skont l-ispeċifikazzjonijiet eTIR.

2.   Kull Parti Kontraenti hija libera li tistabbilixxi sa liema data hija tgħaqqad is-sistemi doganali tagħha mas-sistema internazzjonali eTIR. Id-data tal-konnessjoni għandha tiġi kkomunikata lill-Partijiet Kontraenti l-oħra kollha marbuta bl-Anness 11 mill-inqas sitt xhur qabel id-data effettiva tal-konnessjoni.

Nota ta' Spjegazzjoni għall-paragrafu 2 tal-Artikolu 3

11.3.2

Il-Partijiet Kontraenti marbuta bl-Anness 11 huma rrakkomandati li jkollhom is-sistema doganali nazzjonali tagħhom aġġornata u li l-konnessjoni tagħha mas-sistema internazzjonali eTIR tiġi żgurata malli l-Anness 11 jidħol fis-seħħ għalihom. L-unjonijiet doganali jew ekonomiċi jistgħu jiddeċiedu f'data aktar tard, u b'hekk ikollhom żmien biex jgħaqqdu s-sistemi doganali nazzjonali tal-Istati Membri kollha tagħhom mas-sistema internazzjonali TIR.

Artikolu 4

Kompożizzjoni, funzjonijiet u regoli ta' proċedura tal-Korp Tekniku ta' Implimentazzjoni

1.   Il-Partijiet Kontraenti marbuta bl-Anness 11 għandhom ikunu membri tal-Korp Tekniku ta' Implimentazzjoni. Is-sessjonijiet tiegħu għandhom jitlaqqgħu f'intervalli regolari jew fuq talba tal-Kumitat Amministrattiv, kif meħtieġ għaż-żamma tal-ispeċifikazzjonijiet eTIR. Il-Kumitat Amministrattiv għandu jiġi infurmat regolarment dwar l-attivitajiet u l-kunsiderazzjonijiet tal-Korp Tekniku ta' Implimentazzjoni.

2.   Il-Partijiet Kontraenti li m'aċċettawx l-Anness 11 kif previst f'paragrafu 1 tal-Artikolu 60 bis u r-rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet internazzjonali jistgħu jattendu sessjonijiet tal-Korp Tekniku ta' Implimentazzjoni bħala osservaturi.

3.   Il-Korp Tekniku ta' Implimentazzjoni għandu jimmonitorja l-aspetti tekniċi u funzjonali tal-implimentazzjoni tal-proċedura eTIR, kif ukoll jikkoordina u jrawwem l-iskambju ta' informazzjoni dwar kwistjonijiet li jaqgħu fi ħdan il-kompetenza tiegħu.

4.   Il-Korp Tekniku ta' Implimentazzjoni għandu, fl-ewwel sessjoni tiegħu, jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu u jissottomettihom lill-Kumitat Amministrattiv għall-approvazzjoni mill-Partijiet Kontraenti marbuta bl-Anness 11.

Artikolu 5

Proċeduri ta' adozzjoni u ta' emenda għall-ispeċifikazzjonijiet eTIR

Il-Korp Tekniku ta' Implimentazzjoni għandu:

(a)

jadotta l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-proċedura eTIR, u l-emendi għalihom, biex jiġi żgurat l-allinjament tagħhom mal-ispeċifikazzjonijiet funzjonali tal-proċedura eTIR. Fiż-żmien tal-adozzjoni, huwa għandu jiddeċiedi dwar il-perijodu tranżitorju xieraq għall-implimentazzjoni tagħhom.

(b)

iħejji l-ispeċifikazzjonijiet funzjonali tal-proċedura eTIR, u l-emendi għaliha, biex jiġi żgurat l-allinjament tagħhom mal-ispeċifikazzjonijiet konċettwali tal-proċedura eTIR. Huma għandhom jiġu trażmessi lill-Kumitat Amministrattiv għall-adozzjoni mill-maġġoranza tal-Partijiet Kontraenti marbuta bl-Anness 11 preżenti u li jivvutaw, kif ukoll jiġu implimentati u, meta meħtieġ, jiġu żviluppati fi speċifikazzjonijiet tekniċi f'data li trid tiġi determinata fiż-żmien tal-adozzjoni.

(c)

jikkunsidra emendi għall-ispeċifikazzjonijiet konċettwali tal-proċedura eTIR jekk ikun mitlub mill-Kumitat Amministrattiv. L-ispeċifikazzjonijiet konċettwali tal-proċedura eTIR, u l-emendi għaliha, għandhom jiġu adottati minn maġġoranza tal-Partijiet Kontraenti marbuta bl-Anness 11 preżenti u li jivvutaw, kif ukoll jiġu implimentati u, meta meħtieġ, jiġu żviluppati fi speċifikazzjoni funzjonali f'data li għandha tiġi determinata fi żmien l-adozzjoni.

Artikolu 6

Sottomissjoni ta' data TIR bil-quddiem u ta' data dwar emendi bil-quddiem

1.   Id-data TIR bil-quddiem u d-data dwar emendi bil-quddiem għandhom jiġu ppreżentati mid-detentur, jew mir-rappreżentant tiegħu jew tagħha, lill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż tat-tluq u tal-pajjiż li fih tintalab emenda għad-data tad-dikjarazzjoni. Ladarba d-dikjarazzjoni, jew l-emenda, tkun ġiet aċċettata f'konformità mal-liġi nazzjonali, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jgħaddu d-data tad-dikjarazzjoni, jew l-emenda tagħha, lis-sistema internazzjonali eTIR.

2.   Id-data TIR bil-quddiem u d-data dwar emendi bil-quddiem imsemmija f'paragrafu 1 jistgħu jiġu ppreżentati jew direttament lill-awtoritajiet kompetenti jew permezz tas-sistema internazzjonali eTIR.

3.   Il-Partijiet Kontraenti marbuta bl-Anness 11 għandhom jaċċettaw is-sottomissjoni tad-data TIR bil-quddiem u tad-data dwar emendi bil-quddiem permezz tas-sistema internazzjonali eTIR.

Nota ta' Spjegazzjoni għall-paragrafu 3 tal-Artikolu 6

11.6.3

Il-Partijiet Kontraenti marbuta bl-Anness 11 huma rrakkomandati li jirrikonoxxu, kemm jista' jkun, is-sottomissjoni tad-data TIR bil-quddiem u tad-data dwar emendi bil-quddiem permezz tal-metodi indikati fl-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi.

4.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jippubblikaw il-lista tal-mezzi elettroniċi kollha li bihom tista' tiġi ppreżentata d-data TIR bil-quddiem u d-data dwar emendi bil-quddiem.

Artikolu 7

Awtentikazzjoni tad-detentur

1.   Waqt li jaċċettaw id-dikjarazzjoni fil-pajjiż tat-tluq jew emenda tad-data tad-dikjarazzjoni fi kwalunkwe pajjiż tul l-itinerarju, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jawtentikaw id-data TIR bil-quddiem, jew id-data dwar emendi bil-quddiem, u d-detentur, f'konformità mal-liġi nazzjonali.

2.   Il-Partijiet Kontraenti marbuta bl-Anness 11 għandhom jaċċettaw l-awtentikazzjoni tad-detentur imwettqa mis-sistema internazzjonali eTIR.

Nota ta' Spjegazzjoni għall-paragrafu 2 tal-Artikolu 7

11.7.2

Is-sistema internazzjonali eTIR tiżgura, permezz ta' mezzi deskritti fl-ispeċifikazzjonijiet eTIR, l-integrità tad-data TIR bil-quddiem, jew tad-data dwar emendi bil-quddiem, u li d-data ntbagħtet mid-detentur.

3.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jippubblikaw lista ta' mekkaniżmi ta' awtentikazzjoni minbarra dak speċifikat fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu li jistgħu jintużaw għall-awtentikazzjoni.

4.   Il-Partijiet Kontraenti marbutin bl-Anness 11 għandhom jaċċettaw id-data tad-dikjarazzjoni li jirċievu mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż tat-tluq u tal-pajjiż li fih tintalab emenda għad-data tad-dikjarazzjoni permezz tas-sistema internazzjonali eTIR bħala l-ekwivalenti legali għal Carnet TIR aċċettat.

Nota ta' Spjegazzjoni għall-paragrafu 4 tal-Artikolu 7

11.7.4

Is-sistema internazzjonali eTIR tiżgura, permezz ta' mezzi deskritti fl-ispeċifikazzjonijiet eTIR, l-integrità tad-data tad-dikjarazzjoni u li d-data ntbagħtet mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi involuti fit-trasport.

Artikolu 8

Rikonoxximent reċiproku tal-awtentikazzjoni tad-detentur

L-awtentikazzjoni tad-detentur imwettqa mill-awtoritajiet kompetenti tal-Partijiet Kontraenti marbutin bl-Anness 11 li jaċċettaw id-dikjarazzjoni, jew it-tibdil fid-data tad-dikjarazzjoni, għandha tiġi rikonoxxuta mill-awtoritajiet kompetenti tal-Partijiet Kontraenti sussegwenti kollha marbutin bl-Anness 11 matul it-trasport TIR.

Nota ta' spjegazzjoni għall-Artikolu 8

11.8

Is-sistema internazzjonali eTIR tiżgura, permezz ta' mezzi deskritti fl-ispeċifikazzjonijiet eTIR, l-integrità tad-data tad-dikjarazzjoni, inkluż ir-referenza għad-detentur, awtentikata mill-awtoritajiet kompetenti li jaċċettaw id-dikjarazzjoni, irċevuta mill-awtoritajiet kompetenti u trażmessa lilhom.

Artikolu 9

Rekwiżiti addizzjonali tad-data

1.   Minbarra d-data speċifikata fl-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu data addizzjonali stipulata mil-leġislazzjoni nazzjonali.

2.   Jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jillimitaw kemm jista' jkun ir-rekwiżiti tad-data għal dawk li jinsabu fl-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi u jagħmlu ħilithom biex jiffaċilitaw is-sottomissjoni ta' data addizzjonali sabiex ma jfixklux it-trasporti TIR imwettqa skont dan l-Anness.

Artikolu 10

Proċedura alternattiva

1.   Fejn il-proċedura eTIR ma tistax tinbeda għal raġunijiet tekniċi fl-uffiċċju doganali tat-tluq, id-detentur tal-Carnet TIR jista' jerġa' lura għall-proċedura TIR.

2.   Fejn proċedura eTIR tkun bdiet iżda l-kontinwazzjoni tagħha tiġi mfixkla għal raġunijiet tekniċi, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jaċċettaw id-dokument ta' akkumpanjament u jipproċessawh f'konformità mal-proċedura deskritta fl-ispeċifikazzjonijiet eTIR, soġġett għad-disponibbiltà ta' informazzjoni addizzjonali minn sistemi elettroniċi alternattivi kif deskritt fl-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi.

3.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Partijiet Kontraenti huma intitolati wkoll li jitolbu lill-assoċjazzjonijiet garanti nazzjonali jikkonfermaw li l-garanzija hija valida, li trasport TIR jitwettaq skont il-proċedura eTIR, u jipprovdu informazzjoni oħra rilevanti għat-trasport TIR.

4.   Il-proċedura deskritta fil-paragrafu 3 għandha tiġi stabbilita fil-ftehim bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-assoċjazzjoni garanti nazzjonali, kif stipulat fil-paragrafu 1 (d) tal-Parti I tal-Anness 9.

Artikolu 11

Ospitar tas-sistema internazzjonali eTIR

1.   Is-sistema internazzjonali eTIR għandha tkun ospitata u amministrata taħt l-awspiċi tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa (KEE) tan-Nazzjonijiet Uniti.

2.   Il-KEE għandha tassisti lill-pajjiżi biex jgħaqqdu s-sistemi doganali tagħhom mas-sistema internazzjonali eTIR, inkluż permezz ta' testijiet ta' konformità biex ikun żgurat it-tħaddim kif suppost tagħhom qabel il-konnessjoni operazzjonali.

3.   Ir-riżorsi meħtieġa għandhom ikunu disponibbli għall-KEE sabiex jiġu ssodisfati l-obbligi stabbiliti f'paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu. Sakemm is-sistema internazzjonali eTIR ma tkunx iffinanzjata minn riżorsi mill-baġit regolari tan-Nazzjonijiet Uniti, ir-riżorsi meħtieġa għandhom ikunu soġġetti għar-regoli u r-regolamenti finanzjarji għall-fondi extrabaġitarji u għall-proġetti tan-Nazzjonijiet Uniti. Il-mekkaniżmu ta' finanzjament għat-tħaddim tas-sistema internazzjonali eTIR fil-KEE għandu jiġi deċiż u approvat mill-Kumitat Amministrattiv.

Nota ta' Spjegazzjoni għall-paragrafu 3 tal-Artikolu 11

11.11.3

Jekk ikun meħtieġ, il-Partijiet Kontraenti jistgħu jiddeċiedu li jiffinanzjaw l-ispejjeż operazzjonali tas-sistema internazzjonali eTIR permezz ta' ammont għal kull trasport TIR. F'każijiet bħal dawn, il-Partijiet Kontraenti għandhom jiddeċiedu dwar iż-żmien xieraq biex jiġu introdotti mekkaniżmi alternattivi ta' finanzjament u dwar il-modalitajiet tagħhom. Il-baġit meħtieġ għandu jitħejja mill-KEE, jiġi rieżaminat mill-Korp Tekniku ta' Implimentazzjoni u approvat mill-Kumitat Amministrattiv.

Artiklu 12

Amministrazzjoni tas-sistema internazzjonali eTIR

1.   Il-KEE għandha tagħmel l-arranġamenti xierqa għall-ħżin u l-arkivjar tad-data fis-sistema internazzjonali eTIR għal perijodu minimu ta' 10 snin.

2.   Id-data kollha maħżuna fis-sistema internazzjonali eTIR tista' tintuża mill-KEE f'isem il-korpi kompetenti ta' din il-Konvenzjoni għall-iskop ta' estrazzjoni ta' statistika aggregata.

3.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Partijiet Kontraenti li fit-territorju tagħhom jitwettaq trasport TIR skont il-proċedura eTIR, li jsir is-suġġett ta' proċeduri amministrattivi jew legali rigward l-obbligu ta' ħlas tal-persuna jew persuni direttament responsabbli jew tal-assoċjazzjoni garanti nazzjonali, jistgħu jitolbu lill-KEE u jiksbu informazzjoni maħżuna fis-sistema internazzjonali eTIR li tappartjeni għat-talba fit-tilwima għal finijiet ta' verifika. Din l-informazzjoni tista' tingħata bħala evidenza fi proċeduri nazzjonali amministrattivi jew legali.

4.   F'każijiet oħra minbarra dawk speċifikati f'dan l-Artikolu, it-tixrid jew id-divulgazzjoni ta' informazzjoni maħżuna fis-sistema internazzjonali eTIR lil persuni jew entitajiet mhux awtorizzati għandhom ikunu pprojbiti.

Artikolu 13

Pubblikazzjoni tal-uffiċċji doganali li jistgħu jimmaniġġaw eTIR

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li l-lista ta' uffiċċji doganali tat-tluq, ta' uffiċċji doganali tul ir-rotta u ta' uffiċċji doganali tad-destinazzjoni approvati għat-twettiq ta' operazzjonijiet TIR skont il-proċedura eTIR, tkun f'kull ħin preċiża u aġġornata fil-bażi tad-data elettronika għall-uffiċċji doganali approvati, żviluppata u miżmuma mill-Bord Eżekuttiv TIR.

Artikolu 14

Rekwiżiti legali għas-sottomissjoni ta' data skont l-Anness 10 tal-Konvenzjoni TIR

Ir-rekwiżiti legali għas-sottomissjoni ta' data, kif stipulati fil-paragrafi 1, 3 u 4 tal-Anness 10 ta' din il-Konvenzjoni, jitqiesu li ġew issodisfati bl-implimentazzjoni tal-proċedura eTIR.


Top