EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1882

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1882 tat-3 ta' Diċembru 2018 dwar l-applikazzjoni ta' ċerti regoli għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard għal kategoriji ta' mard elenkat u li jistabbilixxi lista ta' speċijiet u gruppi ta' speċijiet li jippreżentaw riskju konsiderevoli għat-tixrid ta' dak il-mard elenkat (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)

C/2018/7920

OJ L 308, 4.12.2018, p. 21–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj

4.12.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 308/21


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1882

tat-3 ta' Diċembru 2018

dwar l-applikazzjoni ta' ċerti regoli għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard għal kategoriji ta' mard elenkat u li jistabbilixxi lista ta' speċijiet u gruppi ta' speċijiet li jippreżentaw riskju konsiderevoli għat-tixrid ta' dak il-mard elenkat

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar il-mard trażmissibbli tal-annimali u li jemenda u jħassar ċerti atti fil-qasam tas-saħħa tal-annimali (“Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali”) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 8(2) u 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2016/429 jistabbilixxi r-regoli għall-prevenzjoni u għall-kontroll tal-mard tal-annimali li hu trażmissibbli lill-annimali jew lill-bnedmin, inklużi regoli għall-prijoritizzazzjoni u għall-kategorizzazzjoni ta' mard elenkat li hu ta' tħassib fil-livell tal-Unjoni. L-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2016/429 jipprevedi li regoli speċifiċi għall-mard intiżi għall-prevenzjoni u għall-kontroll tal-mard japplikaw għall-mard elenkat, kif imsemmija f'dak l-Artikolu u fl-Anness II ta' dak ir-Regolament. L-Anness II tar-Regolament (UE) 2016/429 ġie emendat bir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/1629 (2), u dawk l-emendi japplikaw mill-21 ta' April 2021.

(2)

Jenħtieġ li r-regoli għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard elenkat japplikaw biss għall-ispeċijiet u għall-gruppi ta' speċijiet li jistgħu jittrażmettu t-tali mard elenkat, jew billi jkunu suxxettibbli għalihom jew billi jaġixxu bħala vettur.

(3)

Il-mard elenkat jeħtieġ tipi differenti ta' miżuri ta' ġestjoni, kif stabbilit fir-regoli għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard previsti fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2016/429, u b'konsiderazzjoni għas-serjetà potenzjali tal-impatt tiegħu fuq is-saħħa pubblika jew dik tal-annimali, fuq l-ekonomija, is-soċjetà jew fuq l-ambjent. Dawk il-miżuri jvarjaw minn responsabbiltajiet u obbligi bażiċi, bħar-rappurtar u n-notifika dwar l-okkorrenza jew is-suspett ta' marda elenkata u l-programmi ta' eradikazzjoni, miżuri ta' sorveljanza ta' mard speċifiku dettaljat mal-Unjoni kollha u ta' qerda, kif ukoll miżuri relatati mal-moviment ta' annimali u prodotti ta' oriġini mill-annimali fl-Unjoni u d-dħul tagħhom fl-Unjoni.

(4)

Ċerti kriterji huma stabbiliti fl-Artikoli 8(2) u (3) u 9(1) u (2) tar-Regolament (UE) 2016/429 u fl-Anness IV tiegħu, għall-finijiet tal-elenkar ta' speċijiet speċifiċi jew gruppi ta' speċijiet suġġetti għar-regoli ta' prevenzjoni u kontroll tal-mard stipulati f'dak ir-Regolament, kif ukoll il-metodi ta' applikazzjoni ta' regoli għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard għall-mard elenkat.

(5)

Il-Kummissjoni, bl-assistenza tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (l-EFSA) u bil-benefiċċju tal-għarfien xjentifiku pprovdut mil-Laboratorji ta' Referenza tal-UE għas-Saħħa tal-Annimali, wettqet valutazzjoni sistematika ta' mard elenkat li jeħtieġ l-intervent tal-Unjoni. Qieset ukoll l-informazzjoni disponibbli mill-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali.

(6)

Il-valutazzjoni sistematika mill-Kummissjoni qieset ukoll diversi fatturi, fosthom l-ispeċijiet li huma suxxettibbli għal ċertu mard elenkat, reservoir tal-mard u vetturi tal-mard, u jekk il-marda elenkata hix preżenti bħalissa fl-Unjoni, u kif il-mard elenkat jiġi trażmess bejn l-annimali, u mill-annimali għall-bnedmin, u l-impatt potenzjali tiegħu fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali, inkluża l-morbidità u r-rati tal-mortalità tagħha. Il-valutazzjoni sistematika qieset ukoll l-impatt usa' ta' dan il-mard elenkat, bħall-impatt tiegħu fuq l-ekonomija, fuq is-soċjetà, it-trattament xieraq tal-annimali, l-ambjent u l-bijodiversità.

(7)

Għall-iskopijiet tal-valutazzjoni sistematika, l-EFSA tat opinjonijiet xjentifiċi dwar l-infezzjoni bil-Brucella abortus, bil-B. melitensis u bil-B. suis (3), l-infezzjoni bil-kumpless tal-Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae u M. tuberculosis(4), infezzjoni bil-virus tal-ilsien blu (serotipi 1-24) (5), l-antraċe (6), is-surra (Trypanosoma evansi(7), il-marda tal-virus tal-Ebola (8), il-paratuberkulożi (9), l-enċefalite Ġappuniża (10), id-deni tal-Punent tan-Nil (11), l-infezzjoni bil-Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (il-plewropulmonite bovina li tittieħed) (12), ir-rinotrakeite bovina infettiva/il-vulvovaġinite pustulari infettiva (13), id-dijarea virali bovina (14), il-kampilobatterjożi ġenitali bovina (15), it-trikomonożi (16), il-lewkożi enzootika bovina (17), il-plewropnewmonite kaprina li tittieħed (18), l-epididimite ovina (Brucella ovis(19), l-enċefalomijelite ekwina tal-Venezwela (20), l-enċefalomijelite ekwina (tal-Lvant u tal-Punent) (21), l-infezzjoni bil-virus tal-marda Aujeszky (22), l-infezzjoni bil-virus tas-sindrome respiratorja u riproduttiva tal-ħnieżer (23), il-mikoplażmożi tat-tjur (Mycoplasma gallisepticum u l-M. meleagridis(24), infezzjoni bis- Salmonella Pullorum, S. Gallinarum u S. arizonae (25), l-infezzjoni bil-viruses tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità baxxa (26), l-infestazzjoni bil-Varroa spp.(Varroosis) (27), l-infezzjoni bil-Batrachochytrium salamandrivorans (28) u bil-marda tal-virus tal-erpete tal-koi (29) f'konformità mal-Artikolu 8(3) tar-Regolament (UE) 2016/429 u l-Anness IV tiegħu, u segwiet il-metodu mfassal fl-Opinjoni Xjentifika tagħha, adottat fil-5 ta' April 2017, dwar metodu ad hoc għall-valutazzjoni dwar l-elenkar u l-kategorizzazzjoni tal-mard tal-annimali fi ħdan il-qafas tal-Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali (30).

(8)

Billi r-Regolament (UE) 2016/429 japplika b'effett mill-21 ta' April 2021, l-emendi li saru b'dan ir-Regolament jenħtieġ li japplikaw ukoll minn dik id-data.

(9)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)   “mard tal-kategorija A”: tfisser mard elenkat li normalment ma jseħħx fl-Unjoni, u li għalih iridu jittieħdu miżuri ta' eradikazzjoni immedjati hekk kif jiġi skopert, kif imsemmi fl-Artikolu 9(1)(a) tar-Regolament (UE) 2016/429;

(2)   “mard tal-kategorija B”: tfisser mard elenkat li għandu jiġi kkontrollat fl-Istati Membri kollha bil-għan li dan jiġi eradikat madwar l-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 9(1)(b) tar-Regolament (UE) 2016/429;

(3)   “mard tal-kategorija C”: tfisser mard elenkat li huwa ta' rilevanza għal xi wħud mill-Istati Membri u li għalih huma meħtieġa miżuri biex iwaqqfuh milli jinfirex għal partijiet tal-Unjoni li huma uffiċjalment ħielsa mill-mard jew li għandhom programmi ta' eradikazzjoni għall-marda kkonċernata elenkata, kif imsemmi fl-Artikolu 9(1)(c) tar-Regolament (UE) 2016/429;

(4)   “mard tal-kategorija D”: tfisser mard elenkat li għalih huma meħtieġa miżuri biex jinżamm milli jinfirex minħabba d-dħul tiegħu fl-Unjoni jew movimenti bejn l-Istati Membri, kif imsemmi fl-Artikolu 9(1)(d) tar-Regolament (UE) 2016/429;

(5)   “mard tal-kategorija E”: tfisser mard elenkat li għalih hija meħtieġa sorveljanza fi ħdan Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 9(1)(e) tar-Regolament (UE) 2016/429.

Artikolu 2

Ir-regoli għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard għal mard elenkat msemmija fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) 2016/429 għandhom japplikaw għall-kategoriji ta' mard elenkat għall-ispeċijiet u għall-gruppi ta' speċijiet elenkati msemmija fit-tabella stipulata fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-21 ta' April 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Diċembru 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/1629 tal-25 ta' Lulju 2018 li jemenda l-lista ta' mard stabbilita fl-Anness II tar-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mard trażmissibbli tal-annimali u li jemenda u jħassar ċerti atti fil-qasam tas-saħħa tal-annimali (“il-Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali”) (ĠU L 272, 31.10.2018, p. 11).

(3)  EFSA Journal 2017;15(7):4889.

(4)  EFSA Journal 2017;15(8):4959.

(5)  EFSA Journal 2017;15(8):4957.

(6)  EFSA Journal 2017;15(7):4958.

(7)  EFSA Journal 2017;15(7):4892.

(8)  EFSA Journal 2017;15(7):4890.

(9)  EFSA Journal 2017;15(7):4960.

(10)  EFSA Journal 2017;15(7):4948.

(11)  EFSA Journal 2017;15(8):4955.

(12)  EFSA Journal 2017;15(10):4995.

(13)  EFSA Journal 2017;15(7):4947.

(14)  EFSA Journal 2017;15(8):4952.

(15)  EFSA Journal 2017;15(10):4990.

(16)  EFSA Journal 2017;15(10):4992.

(17)  EFSA Journal 2017;15(8):4956.

(18)  EFSA Journal 2017;15(10):4996.

(19)  EFSA Journal 2017;15(10):4994.

(20)  EFSA Journal 2017;15(8):4950.

(21)  EFSA Journal 2017;15(7):4946.

(22)  EFSA Journal 2017;15(7):4888.

(23)  EFSA Journal 2017;15(7):4949.

(24)  EFSA Journal 2017;15(8):4953.

(25)  EFSA Journal 2017;15(8):4954.

(26)  EFSA Journal 2017;15(7):4891.

(27)  EFSA Journal 2017;15(10):4997.

(28)  EFSA Journal 2017;15(11):5071.

(29)  EFSA Journal 2017;15(7):4907.

(30)  EFSA Journal 2017;15(7):4783.


ANNESS

IT-TABELLA MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 2

Isem il-marda elenkata

Kategorija tal-marda elenkata

Speċijiet elenkati

Speċijiet u gruppi ta' speċijiet

Speċijiet li jgħaddu l-mard

Il-marda tal-ilsien u d-dwiefer

A+D+E

Artiodactyla, Proboscidea

 

L-infezzjoni bil-virus tal-pesta bovina

A+D+E

Artiodactyla

 

L-infezzjoni bil-virus tad-deni tal-Wied tar-Rift

A+D+E

Perissodactyla, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae, Moschidae, Proboscidea

Culicidae

L-infezzjoni bil-Brucella abortus, bil-B. melitensis u bil-B. suis

B+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.

 

D+E

Artiodactyla oħrajn li mhumiex Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.

E

Perissodactyla, Carnivora, Lagomorpha

L-infezzjoni bil-kumpless Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis)

B+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

D+E

Artiodactyla oħrajn li mhumiex Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

E

Mammalia (terrestri)

L-infezzjoni bil-virus tar-rabja

B+D+E

Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae, Camelidae

 

E

Chiroptera

L-infestazzjoni bl-Echinococcus multilocularis

C+D+E

Canidae

 

L-infezzjoni bil-virus tal-ilsien blu (is-serotipi 1-24)

C+D+E

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae

Culicoides spp.

L-infezzjoni bil-virus tal-marda epiżootika emorraġika

D+E

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae

Culicoides spp.

L-Antraċe

D+E

Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidea

 

Is-surra (Trypanosoma evansi)

D+E

Equidae, Artiodactyla

Tabanidae

Il-marda tal-virus tal-Ebola

D+E

Primati mhux umani (xadini)

 

Il-paratuberkulożi

E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae

 

L-enċefalomjelite Ġappuniża

E

Equidae

Culicidae

Id-deni tal-Punent tan-Nil

E

Equidae, Aves

Culicidae

Id-deni Q

E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.

 

L-infezzjoni bil-virus tal-marda tal-infafet fil-ġilda

A+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

Haematophagous arthropods

L-infezzjoni bil-Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (il-plewropulmonite bovina li tittieħed)

A+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Syncerus cafer

 

Ir-rinotrakeite bovina infettiva/il-vulvovaġinite pustulari infettiva

C+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

D+E

Camelidae, Cervidae

Id-dijarea virali bovina

C+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Il-kampilobatterjożi ġenitali bovina

D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

It-trikomonożi

D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Il-lewkożi enżootika bovina

C+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Il-ġidri tan-nagħag u l-ġidri tal-mogħoż

A+D+E

Ovis ssp., Capra ssp.

 

L-infezzjoni bil-virus tal-pesta tar-ruminanti ż-żgħar

A+D+E

Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae

 

Il-plewroplewmonite kaprina li tittieħed

A+D+E

Ovis ssp., Capra ssp., Gazella ssp.

 

L-epididimite ovina (Brucella ovis)

D+E

Ovis ssp., Capra ssp.

 

Il-marda Afrikana taż-żwiemel

A+D+E

Equidae

Culicoides spp.

L-infezzjoni bil-Burkholderia mallei (Glanders)

A+D+E

Equidae, Capra ssp., Camelidae

 

L-infezzjoni tal-arterite virali ekwina

D+E

Equidae

 

L-anemija infettiva ekwina

D+E

Equidae

Tabanidae

Id-durina

D+E

Equidae

 

L-enċefalomijelite ekwina tal-Venezwela

D+E

Equidae

Culicidae

Il-metrite ekwina li tittieħed

D+E

Equidae

 

L-enċefalomjelite ekwina (tal-Lvant u tal-Punent)

E

Equidae

Culicidae

Id-deni klassiku tal-ħnieżer

A+D+E

Suidae, Tayassuidae

 

Id-deni Afrikan tal-ħnieżer

A+D+E

Suidae

Ornithodoros

L-infezzjoni bil-virus tal-marda ta Aujeszky

C+D+E

Suidae

 

L-infezzjoni bil-virus tas-sindrome respiratorja u riproduttiva tal-ħnieżer

D+E

Suidae

 

L-influwenza tat-tjur b'patoġeniċità għolja

A+D+E

Aves

 

L-infezzjoni bil-virus tal-marda Newcastle

A+D+E

Aves

 

Mikoplażmożi tat-tjur (Mycoplasma gallisepticum and M. meleagridis)

D+E

Gallus gallus, Meleagris gallopavo

 

L-infezzjoni bis-Salmonella Pullorum, bl-S. Gallinarum u bl-S. arizonae

D+E

Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

 

L-infezzjoni bil-viruses tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità baxxa

D+E

Aves

 

Il-klamidjożi tat-tjur

D+E

Psittaciformes

 

L-infestazzjoni bil-Varroa spp. (Varroosis)

C+D+E

Apis

 

L-infestazzjoni bl-Aethina tumida (il-ħanfusa żgħira tal-ġabsala)

D+E

Apis, Bombus ssp.

 

Il-larva Amerikana

D+E

Apis

 

L-infestazzjoni Tropilaelaps spp.

D+E

Apis

 

L-infezzjoni bil-Batrachochytrium salamandrivorans

D+E

Caudata

 

In-nekrożi ematopojetika epiżotika

A+D+E

Trota qawsalla (Oncorhynchus mykiss), dott tal-Ewropa ta' Fuq (Perca fluviatilis)

Karpjun ta' rasu kbira (Aristichthys nobilis), ħuta ħamra (Carassius auratus), karassju (C. carassius), karpjun komuni u karpjun koi (Cyprinus carpio), karpjun fiddieni (Hypophthalmichthys molitrix), buras (Leuciscus spp.), laska (Rutilus rutilus), rudd (Scardinius erythrophthalmus), tinka (Tinca tinca)

Is-settiċimija emorraġika virali

C+D+E

Aringa (Clupea spp.), ħut abjad (Coregonus ssp.), pike (Esox lucius), merluzz tal-linja sewda (Melanogrammus aeglefinus), bakkaljaw tal-Paċifiku (Gadus macrocephalus), bakkaljaw tal-Atlantiku (Gadus morhua), salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus spp.) trota qawsalla (Oncorhynchus mykiss), rockling (Onos mustelus), trota kannella (Salmo trutta), barbun imperjali (Scophthalmus maximus), laċċa (Sprattus sprattus), grayling (Thymallus thymallus), barbun taż-żebbuġa ħaj (Paralichthys olivaceus), trota marble (Salmo marmoratus), trota tal-għadajjar (Salvelinus namaycush), wrasse (Labridae spp., lumpfish (Cyclopteridae spp.)

Beluga (Huso huso), sturjun tad-Danubju (Acipenser gueldenstaedtii), sturjun Sterlet (Acipenser ruthenus), sturjun Starry (Acipenser stellatus), sturjun (Acipenser sturio), sturjun tas-Siberja (Acipenser baerii), karpjun ta' rasu kbira (Aristichthys nobilis), ħuta ħamra (Carassius auratus), karassju (Carassius carassius), karpjun komuni u karpjun koi (Cyprinus carpio), karpjun fiddien (Hypophthalmichthys molitrix), buras (Leuciscus spp.), laska (Rutilus rutilus), rudd (Scardinius erythrophthalmus), tinka (Tinca tinca), Ħuta qattus Afrikana (Clarias gariepinus), lizz (Esox lucius), ħuta qattus (Ictalurus spp.), bullhead sewda (Ameiurus melas), lupu tal-baħar Amerikan (Ictalurus punctatus), pangasju (Pangasius pangasius), pike perch (Sander lucioperca), lupu qattus wels (Silurus glanis), spnotta Ewropea (Dicentrarchus labrax), spnotta (Morone chrysops, Morone saxatilis), mulett tal-iswed (Mugil cephalus), pixxitanbur aħmar (Sciaenops ocellatus), gurbell (Argyrosomus regius), pixxitanbur Shi (Umbrina cirrosa), tonn (Thunnus spp.), tonn tal-pinna blu tal-Atlantiku (Thunnus thynnus), ċerna bajda (Epinephelus aeneus), ċerna (Epinephelus marginatus), lingwata tas-Senegal (Solea senegalensis), lingwata komuni (Solea solea), paġella ħamra (Pagellus erythrinus), denċi komuni (Dentex dentex), awrat (Sparus aurata), sargu komuni (Diplodus sargus), bażuga (Pagellus bogaraveo), pagru tal-Ġappun (Pagrus major), sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo), mogħża (Diplodus vulgaris), Pagru (Pagrus pagrus), tilapja spp. (Oreochromis), trota tax-xmajjar (Salvelinus fontinalis), charr tal-Arktiku (Salvelinus alpinus)

In-nekrożi ematopojetika infettiva

C+D+E

Salamun keta (Oncorhynchus keta), salamun fiddien (Oncorhynchus kisutch), salamun masou (Oncorhynchus masou), trota qawsalla (Oncorhynchus mykiss), salamun sockeye (Oncorhynchus nerka), salamun roża (Oncorhynchus rhodurus), salamun chinook (Oncorhynchus tshawytscha), salamun tal-Atlantiku (Salmo salar), trota tal-għadajjar (Salvelinus namaycush), trota marble (Salmo marmoratus), trota komuni (Salvelinus fontinalis), charr tal-Arktiku (Salvelinus alpinus), charr bit-tikek bojod (Salvelinus leucomaenis)

Beluga (Huso huso), sturjun tad-Danubju (Acipenser gueldenstaedtii), sturjun Sterlet (Acipenser ruthenus), sturjun Starry (Acipenser stellatus), sturjun (Acipenser sturio), sturjun Siberjan (Acipenser Baerii), karpjun ta' rasu kbira (Aristichthys nobilis), ħuta ħamra (Carassius auratus), karassju (C. carassius), karpjun komuni u karpjun koi (Cyprinus carpio), karpjun fiddien (Hypophthalmichthys molitrix), buras (Leuciscus spp.), laska (Rutilus rutilus), rudd (Scardinius erythrophthalmus), tinka (Tinca tinca), lupu tal-baħar Afrikan (Clarias gariepinus), lupu tal-baħar (Ictalurus spp.), bullhead sewda (Ameiurus melas), lupu tal-baħar channel (Ictalurus punctatus), pangasju (Pangasius pangasius), pike perch (Sander lucioperca), lupu tal-baħar wels (Silurus glanis), ħalibatt tal-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus), barbun (Platichthys flesus), bakkaljaw tal-Atlantiku (Gadus morhua), merluzz tal-linja sewda (Melanogrammus aeglefinus), ċkal irjali (Astacus astacus), ċkal tal-Paċifiku (Pacifastacus leniusculus), ċkal redswamp (Procambarus clarkii)

L-infezzjoni b'virus imħassar tal-anemija tas-salamun li huwa ta' reġjun polimorfiku ħafna

C+D+E

Trota qawsalla (Oncorhynchus mykiss), salamun tal-Atlantiku (Salmo salar), u trota tal-għadajjar u tal-baħar (Salmo trutta)

 

Il-marda virali tal-erpete tal-koi

E

karpjun komuni u l-karpjun koi (Cyprinus carpio)

ħuta ħamra (Carassius auratus), karpjun erbivoru (Ctenopharyngodon idella)

Infezzjoni bil-Microcytos mackini

A+D+E

Gajdra tal-Paċifiku (Crassostrea gigas), gajdra tal-Lvant (Crassostrea virginica), gajdra ċatta tal-Paċifiku (Ostrea conchaphila), gajdra ċatta Ewropea (Ostrea edulis)

 

L-infezzjoni bil-Perkinsus marinus

A+D+E

Gajdra tal-Paċifiku (Crassostrea gigas), gajdra tal-Lvant (Crassostrea virginica)

Awwista tal-Ewropa (Homarus gammarus), granċ tal-baħar (Brachyura spp.), ċkal Yabi (Cherax destructor), gamblu kbir tax-xmajjar (Macrobrachium rosenbergii), awwista (Palinurus spp.), granċ għawwiem (Portunus puber), granċ tal-bur indopaċifiku (Scylla serrata), gamblu abjad Indjan (Penaeus indicus), gamblu kuruma (Penaeus japonicus), gamblu caramote (Penaeus kerathurus), gamblu blu (Penaeus stylirostris), gamblu abjad (Penaeus vannamei)

L-infezzjoni bil-Bonamia exitiosa

C+D+E

gajdra Awstraljana tat-tajn (Ostrea angasi), gajdra ċatta Ċilena (Ostrea chilensis), gajdra ċatta Ewropea (Ostrea edulis)

gajdra Portugiża (Crassostrea angulata), gajdra kikkra tal-Paċifiku (Crassostrea gigas), gajdra tal-Lvant (Crassostrea virginica)

L-infezzjoni bil-Bonamia ostreae

C+D+E

gajdra Awstraljana tat-tajn (Ostrea angasi), gajdra ċatta Ċilena (Ostrea chilensis), gajdra ċatta tal-Paċifiku (Ostrea conchaphila), gajdra Asjatika (Ostrea denselammellosa), gajdra ċatta Ewropea (Ostrea edulis), gajdra Arġentinjana (Ostrea puelchana)

arzella komuni li tittiekel (Cerastoderma edule), feles (Donax trunculus), gandofflu artab (Mya arenaria), arzella (Mercenaria mercenaria), gandofflu iebes Ġappuniż (Meretrix lusoria), arzella nigra (Ruditapes decussatus), arzella Ġappuniża (Ruditapes philippinarum), gandofflu Ewropew aurora venus (Venerupis aurea), pullet carpet shell (Venerupis pullastra), gandofflu (Venus verrucosa), arzella tal-Pellegrini (Pecten maximus)

L-infezzjoni bil-Marteilia refringens

C+D+E

gajdra Awstraljana tat-tajn (Ostrea angasi), gajdra ċatta Ċilena (Ostrea chilensis), gajdra ċatta Ewropea (Ostrea edulis), gajdra Arġentinjana (Ostrea puelchana)

arzella komuni li tittiekel (Cerastoderma edule), feles (Donax trunculus), gandofflu artab (Mya arenaria), arzella (Mercenaria mercenaria), gandofflu iebes Ġappuniż (Meretrix lusoria), arzella nigra (Ruditapes decussatus), arzella Ġappuniża (Ruditapes philippinarum), gandofflu Ewropew aurora venus (Venerupis aurea), pullet carpet shell (Venerupis pullastra), gandofflu (Venus verrucosa)

L-infezzjoni bil-virus tas-sindrome Taura

A+D+E

Gamblu abjad tal-Golf (Penaeus setiferus), gamblu blu tal-Paċifiku (Penaeus stylirostris) u gamblu abjad tal-Paċifiku (Penaeus vannamei)

Penshells (Atrina spp.), bronja komuni (Buccinum undatum), gajdra Portugiża (Crassostrea angulata), arzella komuni li tittiekel (Cerastoderma edule), gajdra kikkra tal-Paċifiku (Crassostrea gigas), gajdra tal-Lvant (Crassostrea virginica), feles (Donax trunculus), Ezo abalone (Haliotis discus hannai), widna tal-baħar (Haliotis tuberculata), Branktutli (Littorina littorea), arzella (Mercenaria mercenaria), gandofflu iebes Ġappuniż (Meretrix lusoria), gandofflu artab (Mya arenaria), mollusk blu (Mytilus edulis), mollusk Mediterranju(Mytilus galloprovincialis), qarnit (Octopus vulgaris), gajdra ċatta Ewropea (Ostrea edulis), arzella tal-Pellegrini (Pecten maximus), Arzella nigra (Ruditapes decussatus), arzella Ġappuniża (Ruditapes philippinarum), Siċċa (Sepia officinalis), strombi (Strombus spp.), arzella Ewropea aurora venus (Venerupis aurea), pullet carpet shell (Venerupis pullastra), gandofflu (Venus verrucosa), awwista Ewropea (Homarus gammarus), granċ tal-baħar (Brachyura spp.), ċkal Yabi (Cherax destructor), gamblu kbir tax-xmajjar (Macrobrachium rosenbergii), awwista (Palinurus spp), granċ għawwiem (Portunus puber), granċ tal-bur Indopaċifiku (Scylla serrata), gamblu abjad Indjan (Penaeus indicus), gamblu kuruma (Penaeus japonicus), gamblu caramote (Penaeus kerathurus)

L-infezzjoni bil-virus tar-ras safra

A+D+E

gamblu kannella tal-Golf (Penaeus aztecus), gamblu roża tal-Golf (Penaeus duorarum), gamblu kuruma (Penaeus japonicus), gamblu iswed (Penaeus monodon), gamblu abjad tal-Golf (Penaeus setiferus), gamblu ikħal tal-Paċifiku (Penaeus stylirostris) u gamblu abjad tal-Paċifiku (Penaeus vannamei)

Penshells (Atrina spp.), bronja komuni (Buccinum undatum), gajdra Portugiża (Crassostrea angulata), arzella komuni li tittiekel (Cerastoderma edule), gajdra kikkra tal-Paċifiku (Crassostrea gigas), gajdra tal-Lvant (Crassostrea virginica), feles (Donax trunculus), Ezo abalone (Haliotis discus hannai), widna tal-baħar (Haliotis tuberculata), branktutli (Littorina littorea), arzella (Mercenaria mercenaria), gandofflu iebes Ġappuniż (Meretrix lusoria), gandofflu artab (Mya arenaria), mollusk blu (Mytilus edulis), mollusk Mediterranju (Mytilus galloprovincialis), qarnit (Octopus vulgaris), gajdra ċatta Ewropea (Ostrea edulis), arzella tal-pellegrini (Pecten maximus), gandofflu (Ruditapes decussatus), arzella Ġappuniża (Ruditapes philippinarum), siċċa (Sepia officinalis), strombi (Strombus spp.), arzella Ewropea aurora venus (Venerupis aurea), pullet carpet shell (Venerupis pullastra), arzella (Venus verrucosa)

L-infezzjoni bil-virus tas-sindrome tal-ponot bojod

C+D+E

Il-krustaċji dekapodi kollha(ordni Decapoda)

Penshells (Atrina spp.), bronja komuni (Buccinum undatum), gajdra Portugiża (Crassostrea angulata), arzella komuni li tittiekel (Cerastoderma edule), gajdra kikkra tal-Paċifiku (Crassostrea gigas), gajdra tal-Lvant (Crassostrea virginica), feles (Donax trunculus), Ezo abalone (Haliotis discus hannai), widna tal-baħar (Haliotis tuberculata), branktutli (Littorina littorea), arzella (Mercenaria mercenaria), gandofflu iebes Ġappuniż (Meretrix lusoria), gandofflu artab (Mya arenaria), mollusk blu (Mytilus edulis), mollusk Mediterranju (Mytilus galloprovincialis), qarnit (Octopus vulgaris), gajdra ċatta Ewropea (Ostrea edulis), arzella tal-pellegrini (Pecten maximus), gandofflu (Ruditapes decussatus), arzella Ġappuniża (Ruditapes philippinarum), siċċa (Sepia officinalis), strombi (Strombus spp.), arzella Ewropea aurora venus (Venerupis aurea), pullet carpet shell (Venerupis pullastra), arzella (Venus verrucosa)


Top