EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0957

Direttiva (UE) 2018/957 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Ġunju 2018 li temenda d-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonar ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

PE/18/2018/REV/1

OJ L 173, 9.7.2018, p. 16–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/957/oj

9.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 173/16


DIRETTIVA (UE) 2018/957 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-28 ta’ Ġunju 2018

li temenda d-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonar ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 53(1) u l-Artikolu 62 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Regjuni (2)

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

Il-libertà ta’ moviment għall-ħaddiema, il-libertà tal-istabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi huma prinċipji fundamentali tas-suq intern imnaqqxa fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). L-implimentazzjoni u l-infurzar ta’ dawk il-prinċipji huma żviluppati aktar mill-Unjoni u huma mmirati biex jiggarantixxu kondizzjonijiet ekwi għan-negozji u r-rispett għad-drittijiet tal-ħaddiema.

(2)

Il-libertà li jiġu pprovduti servizzi tinkludi d-dritt tal-impriżi li jipprovdu servizzi fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor u li jistazzjonaw lill-ħaddiema tagħhom temporanjament fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru għal dak l-iskop. Skont l-Artikolu 56 TFUE, ir-restrizzjonijiet fuq il-libertà li jiġu pprovduti servizzi fl-Unjoni huma pprojbiti fir-rigward ta’ ċittadini ta’ Stati Membri li huma stabbiliti fi Stat Membru li ma jkunx dak tal-persuna li għaliha huma ddestinati s-servizzi.

(3)

Skont l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni għandha tippromwovi l-ġustizzja u l-protezzjoni soċjali. Skont l-Artikolu 9 TFUE, fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politika u l-azzjonijiet tagħha l-Unjoni għandha tieħu kont tal-ħtiġijiet marbuta mal-promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjieg, il-garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata, u l-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u livell għoli ta’ edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

(4)

Aktar minn għoxrin sena wara l-adozzjoni tagħha, sar neċessarju li jiġi vvalutat jekk id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) għadhiex tilħaq bilanċ ġust bejn il-ħtieġa tal-promozzjoni tal-libertà li jiġu pprovduti s-servizzi u l-iżgurar ta’ kondizzjonijiet ekwi, min-naħa l-waħda, u l-ħtieġa li jiġu protetti d-drittijiet tal-ħaddiema stazzjonati, min-naħa l-oħra. Sabiex jiġi żgurat li r-regoli jiġu applikati b’mod uniformi u biex ikun hemm konverġenza soċjali ġenwina, flimkien mar-reviżjoni tad-Direttiva 96/71/KE, jenħtieġ li tingħata prijorità lill-implimentazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

(5)

Hija ta’ importanzi kbira data suffiċjenti u preċiża fil-qasam tal-ħaddiema stazzjonati, b’mod partikolari fir-rigward tan-numru ta’ ħaddiema stazzjoni f’setturi tax-xogħol speċifiċi u għal kull Stat Membru. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiġbru u jimmonitorjaw tali data.

(6)

Il-prinċipju tat-trattament ugwali u l-projbizzjoni ta’ kwalunkwe diskriminazzjoni għal raġunijiet ta’ nazzjonalità ġew mnaqqxa fil-liġi tal-Unjoni sa mit-Trattati fundaturi. Il-prinċipju ta’ paga ugwali ġie implimentat permezz tal-liġi sekondarja mhux biss bejn in-nisa u l-irġiel, iżda wkoll bejn ħaddiema b’kuntratti b’terminu fiss u ħaddiema permanenti komparabbli, bejn ħaddiema part-time u dawk full-time u bejn ħaddiema temporanji permezz ta’ aġenzija u ħaddiema komparabbli tal-impriża utenti. Dawk il-prinċipji jinkludu l-projbizzjoni ta’ kwalunkwe miżura li tiddiskrimina direttament jew indirettament għal raġunijiet ta’ nazzjonalità. Fl-applikazzjoni ta’ dawk il-prinċipji, għandha tittieħed inkonsiderazzjoni l-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

(7)

L-awtoritajiet u l-korpi kompetenti, f’konformità mal-liġi u/jew il-prattika nazzjonali, jenħtieġ li jkunu jistgħu jivverifikaw jekk il-kondizzjonijiet ta’ akkomodazzjoni għall-ħaddiema stazzjonati pprovdut direttament jew indirettament minn min iħaddem jikkonformawx mar-regoli nazzjonali fl-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jiġu stazzjonati l-ħaddiema (l-Istat Membru ospitanti) li japplikaw ukoll għall-ħaddiema stazzjonati.

(8)

Il-ħaddiema stazzjonati li jintbagħtu temporanjament mill-post tax-xogħol regolari tagħhom għal post tax-xogħol ieħor, jenħtieġ li jirċievu tal-anqas l-istess allowances jew rimborż ta’ spejjeż biex ikopru spejjeż ta’ vjaġġar, ikel u alloġġ għal ħaddiema ’l bogħod mid-dar għal raġunijiet professjonali li japplikaw għall-ħaddiema lokali f’dak l-Istat Membru. L-istess jenħtieġ li japplika fir-rigward tal-ispejjeż imġarrba minn ħaddiema stazzjonati li jkollhom jivvjaġġaw lejn u mill-post regolari tax-xogħol tagħhom fl-Istat Membru ospitanti. Ħlas doppju ta’ spejjeż ta’ vjaġġar, ikel u alloġġ jenħtieġ li jiġi evitat.

(9)

L-istazzjonar huwa ta’ natura temporanja. Il-ħaddiema stazzjonati normalment jirritornaw lejn l-Istat Membru li minnu ġew stazzjonati wara li jkunu lestew ix-xogħol li għalih kienu ġew stazzjonati. Madankollu, minħabba d-durata twila ta’ xi stazzjonamenti u b’rikonoxximent tar-rabta bejn is-suq tax-xogħol tal-Istat Membru ospitanti u l-ħaddiema stazzjonati għal tali perijodi twal, fejn l-istazzjonament idum għal perijodi itwal minn 12-il xahar jenħtieġ li l-Istati Membri ospitanti jiżguraw li impriżi li jistazzjonaw ħaddiema fit-territorju tagħhom jiggarantixxu lil dawk il-ħaddiema sett addizzjonali ta’ termini u kondizzjonijiet tal-impjieg li jkunu applikabbli b’mod obbligatorju għall-ħaddiema fl-Istat Membru fejn jitwettaq ix-xogħol. Dak il-perijodu jenħtieġ li jiġi estiż fejn il-fornitur tas-servizz jippreżenta notifika motivata.

(10)

Huwa neċessarju li tiġi żgurata protezzjoni akbar tal-ħaddiema biex tkun salvagwardata l-libertà li jiġu pprovduti, kemm fil-perijodu qasir kif ukoll dak fit-tul, servizzi fuq bażi ġusta, b’mod partikolari billi jiġi evitat l-abbuż tad-drittijiet garantiti mit-Trattati. Madankollu, ir-regoli li jiżguraw tali protezzjoni għall-ħaddiema ma jistgħux jaffettwaw id-dritt ta’ dawk impriżi li jistazzjonaw ħaddiema fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor li jinvokaw il-libertà li jipprovdu servizzi, inkluż f’każijiet fejn stazzjonament jaqbeż it-12-il xahar jew, fejn applikabbli, it-18-il xahar. Kwalunkwe dispożizzjoni applikabbli għal ħaddiema stazzjonati fil-kuntest ta’ stazzjonament li jaqbeż it-12-il xahar jew, fejn applikabbli, it-18-il xahar għandha b’hekk tkun kompatibbli ma’ dik il-libertà. Skont każistika stabbilita, restrizzjonijiet għal-libertà li jiġu pprovduti s-servizzi huma permissibbli biss jekk ikunu ġustifikati minn raġunijiet imperattivi ta’ interess pubbliku u jekk ikunu proporzjonati u neċessarji.

(11)

Fejn stazzjonament jaqbeż it-12-il xahar jew, fejn applikabbli, it-18-il xahar, is-sett addizzjonali ta’ termini u kondizzjonijiet tal-impjieg li għandu jiġi ggarantit mill-impriża li tistazzjona ħaddiema fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor jenħtieġ li jkopri wkoll ħaddiema li jkunu stazzjonati biex jissostitwixxu ħaddiema stazzjonati oħra li jwettqu l-istess xogħol fl-istess post, biex jiġi żgurat li tali sostituzzjonijiet ma jintużawx biex jiġu evitati r-regoli altrimenti applikabbli.

(12)

Id-Direttiva 2008/104/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) tesprimi l-prinċipju li l-kondizzjonijiet bażiċi tax-xogħol u tal-impjieg applikabbli għall-ħaddiema temporanji permezz ta’ aġenzija jenħtieġ li jkunu tal-inqas dawk li japplikaw għal tali ħaddiema kieku kellhom ikunu reklutati mill-impriża utenti biex jokkupaw l-istess impjieg. Dak il-prinċipju jenħtieġ li japplika wkoll għal ħaddiema temporanji permezz ta’ aġenzija li jiġu stazzjonati fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor. Fejn japplika dak il-prinċipju, jenħtieġ li l-impriża utenti tinforma lill-aġenzija tax-xogħol temporanju dwar il-kondizzjonijiet tax-xogħol u r-remunerazzjoni li hi tapplika għall-ħaddiema tagħha. -L-Istati Membri għandhom il-kapaċità, taħt ċerti kondizzjonijiet, li jidderogaw mill-prinċipju ta’ trattament ugwali u ta’ paga ugwali skont l-Artikolu 5(2) u (3) tad-Direttiva 2008/104/KE. Meta tapplika tali deroga, l-aġenzija tax-xogħol temporanju ma għandhiex bżonn l-informazzjoni dwar il-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-impriża utenti u għalhekk jenħtieġ li r-rekwiżit ta’ informazzjoni ma japplikax.

(13)

L-esperjenza turi li ħaddiema li jkunu ġew fornuti minn impriża ta’ impjieg temporanju jew aġenzija ta’ kollokament temporanju għal impriżi utenti xi drabi jintbagħtu fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor fil-qafas tal-provvista transnazzjonali ta’ servizzi. Jenħtieġ li tiġi żgurata l-protezzjoni ta’ dawk il-ħaddiema. L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-impriża utenti tinforma lill-impriża ta’ impjieg temporanju jew aġenzija ta’ kollokament temporanju dwar il-ħaddiema stazzjonati li jkunu qegħdin jaħdmu b’mod temporanju fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor li ma jkunx l-Istat Membru fejn normalment jaħdmu għall-impriża ta’ impjieg temporanju jew aġenzija ta’ kollokament temporanju jew għall-impriża utenti, sabiex min iħaddem ikun jista’ japplika, kif xieraq, it-termini u l-kondizzjonijiet tal-impjieg li jkunu aktar favorevoli għall-ħaddiem stazzjonat.

(14)

Din id-Direttiva, bl-istess mod tad-Direttiva96/71/KE, jenħtieġ li ma tippreġudikax l-applikazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 883/2004 (7) u (KE) Nru 987/2009 (8) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(15)

Minħabba n-natura mobbli ħafna tal-ħidma fit-trasport internazzjonali bit-triq, l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva f’dak is-settur tqajjem kwistjonijiet u diffikultajiet legali partikolari, li għandhom jiġu indirizzati, fil-qafas tal-pakkett tal-mobbiltà, permezz ta’ regoli speċifiċi għat-trasport bit-triq ukoll bit-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-frodi u l-abbuż.

(16)

F’suq intern tassew integrat u kompetittiv, l-impriżi jikkompetu abbażi ta’ fatturi bħall-produttività, l-effiċjenza, u l-edukazzjoni u l-livell ta’ ħiliet tal-forza tax-xogħol, kif ukoll il-kwalità tal-prodotti u s-servizzi tagħhom u l-grad tal-innovazzjoni tagħhom.

(17)

Huwa fil-kompetenza tal-Istati Membri li jistabbilixxu regoli dwar ir-remunerazzjoni f’konformità mal-liġi u/jew il-prattika nazzjonali. L-Istati Membri u s-sħab soċjali biss għandhom il-kompitu li jiffissaw il-pagi. Jenħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari biex ma jiġux imminati s-sistemi nazzjonali tal-iffissar tal-pagi jew il-libertà tal-partijiet involuti.

(18)

Meta jitqabblu r-remunerazzjoni mħallsa lil ħaddiem stazzjonat u r-remunerazzjoni dovuta skont il-liġijiet u/jew il-prattiki nazzjonali tal-Istat Membru ospitanti, jenħtieġ li jittieħed kont tal-ammont gross tar-remunerazzjoni. Jenħtieġ li jiġu mqabbla l-ammonti grossi totali tar-remunerazzjoni, u mhux l-elementi kostitwenti individwali tar-remunerazzjoni li huma magħmula obbligatorji kif previst b’din din id-Direttiva. Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza u biex l-awtoritajiet u l-korpi kompetenti jiġu assistiti fit-twettiq ta’ verifiki u kontrolli, huwa neċessarju li l-elementi kostitwenti tar-remunerazzjoni jkunu jistgħu jiġu identifikati f’dettall suffiċjenti skont il-liġi u’jew il-prattika nazzjonali tal-Istat Membru li minnu ġie stazzjonat il-ħaddiem. Sakemm l-allowances speċifiċi għall-istazzjonament ma jikkonċernawx spejjeż effettivament imġarrba minħabba l-istazzjonament, bħall-ispejjeż tal-ivjaġġar, tal-ikel u tal-alloġġ, jenħtieġ li dawn jitqiesu bħala parti mir-remunerazzjoni u jenħtieġ li jitqiesu għall-finijiet tat-tqabbil tal-ammont grossi totali tar-remunerazzjoni.

(19)

L-allowances speċifiċi għall-istazzjonament spiss jaqdu diversi skopijiet. Sakemm l-iskop tagħhom huwa r-rimborż tal-ispejjeż imġarrba minħabba l-istazzjonament, bħal spejjeż tal-ivjaġġar, l-ikel jew l-alloġġ, jenħtieġ li dawn ma jiġux ikkunsidrati bħala parti mir-remunerazzjoni. Huwa f’idejn l-Istati Membri, f’konformità mal-liġi u/jew il-prattika nazzjonali tagħhom, li jistabbilixxu regoli dwar ir-rimborż ta’ tali spejjeż. Min iħaddem jenħtieġ li jirrimborża lill-ħaddiema stazzjonati għal tali spejjeż f’konformità mal-liġi u/jew il-prattika nazzjonali applikabbli għar-relazzjoni ta’ impjieg.

(20)

Fid-dawl tar-rilevanza tal-allowances li huma speċifiċi għall-istazzjonament, jenħtieġ li tiġi evitata l-inċertezza dwar liema elementi ta’ tali allowances speċifiċi għall-istazzjonament huma allokati għar-rimborż tal-ispejjeż imġarrba minħabba l-istazzjonament. L-allowance sħiħa jenħtieġ li titqies li tkun imħallsa bħala rimborż tal-ispejjeż dment li t-termini u l-kondizzjonijiet li jirriżultaw mid-dispożizzjonijiet -leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi, ftehimiet kollettivi, sentenzi ta’ arbitraġġ jew ftehimiet kuntrattwali li japplikaw għar-relazzjoni ta’ impjieg ma jiddeterminawx liema elementi tal-allowance huma allokati għar-rimborż tal-ispejjeż imġarrba minħabba l-istazzjonament u li huma parti mir-remunerazzjoni.

(21)

L-elementi kostitwenti tar-remunerazzjoni u termini u kondizzjonijiet oħra tal-impjieg skont il-liġi nazzjonali jew ftehimiet kollettivi kif imsemmi f’din id-Direttiva jenħtieġ li jkunu ċari u trasparenti għall-impriżi u l-ħaddiema stazzjonati kollha. Billi t-trasparenza tal-informazzjoni u l-aċċess għall-informazzjoni huma essenzjali għaċ-ċertezza legali u l-infurzar tal-liġi, huwa, fir-rigward tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 2014/67/UE, iġġustifikat li jiġi estiż l-obbligu tal-Istati Membri li jippubblikaw l-informazzjoni dwar it-termini u l-kondizzjonijiet tal-impjieg, fis-sit web uffiċjali uniku, għall-elementi kostitwenti tar-remunerazzjoni magħmula obbligatorji, kif ukoll għas-sett addizzjonali ta’ termini u kondizzjonijiet applikabbli għall-istazzjonamenti li jaqbżu t-12-il xahar jew, fejn applikabbli, it-18-il xahar skont din id-Direttiva. Jenħtieġ li kull Stat Membru jiżgura li l-informazzjoni li tingħata fuq is-sit web nazzjonali uffiċjali uniku tkun preċiża u li tiġi aġġornata fuq bażi regolari. Kwalunkwe penali imposta fuq impriża għal nuqqas ta’ konformità mat-termini u l-kondizzjonijiet ta’ impjieg li għandhom jiġu żgurati għal ħaddiema stazzjonati jenħtieġ li tkun proporzjonata, u jenħtieġ li d-determinazzjoni tal-penali tieħu kont, b’mod partikolari, ta’ jekk l-informazzjoni fis-sit web nazzjonali uffiċjali uniku dwar it-termini u l-kondizzjonijiet tal-impjieg tkunx ingħatat f’konformità mal-Artikolu 5 tad-Direttiva 2014/67/UE, b’rispett għall-awtonomija tas-sħab soċjali.

(22)

Id-Direttiva 2014/67/UE tistipula numru ta’ dispożizzjonijiet sabiex jiġi żgurat li r-regoli dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema jiġu infurzati u rrispettati mill-impriżi kollha. L-Artikolu 4 ta’ dik id-Direttiva jipprevedi elementi fattwali li jista’ jittieħed kont tagħhom fil-valutazzjoni ġenerali tas-sitwazzjonijiet speċifiċi sabiex jiġu identifikati sitwazzjonijiet ta’ stazzjonar ġenwini u biex jiġi evitat l-abbuż u ċ-ċirkomvenzjoni tar-regoli.

(23)

Qabel il-bidu ta’ stazzjonar, min iħaddem jenħtieġ li jieħu miżuri xierqa biex jipprovdi informazzjoni essenzjali lill-ħaddiem dwar it-termini u l-kondizzjonijiet tal-impjieg rigward l-istazzjonar skont id-Direttiva tal-Kunsill 91/533/KEE (9).

(24)

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas ibbilanċjat fir-rigward tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi u l-protezzjoni tal-ħaddiema stazzjonati, li huwa nondiskriminatorju, trasparenti u proporzjonat filwaqt li jirrispetta d-diversità tar-relazzjonijiet industrijali nazzjonali. Din id-Direttiva ma tipprevjenix l-applikazzjoni ta’ termini u ta’ kondizzjonijiet tax-xogħol li jkunu aktar favorevoli għall-ħaddiema stazzjonati.

(25)

Bil-ħsieb li jiġu affrontati l-abbużi f’sitwazzjonijiet ta’ subkuntrattar u sabiex jiġu protetti d-drittijiet tal-ħaddiema stazzjonati, l-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri adatti, skont l-Artikolu 12 tad-Direttiva 2014/67/UE, biex jiżguraw responsabbiltà għas-subkuntrattar.

(26)

Sabiex jiġi żgurat li d-Direttiva 96/71/KE tiġi applikata korrettament, il-koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u/jew il-korpi tal-Istati Membri u l-kooperazzjoni fil-livell tal-Unjoni dwar il-ġlieda kontra l-frodi relatata mal-istazzjonar ta’ ħaddiema jenħtieġ li tiġi msaħħa.

(27)

Fil-kuntest tal-ġlieda kontra l-frodi relatata mal-istazzjonar tal-ħaddiema, jenħtieġ li l-Pjattaforma Ewropea biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fl-indirizzar ta’ xogħol mhux iddikjarat (il-“Pjattaforma”), stabbilita bid-Deċiżjoni (UE) 2016/344 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10), skont il-mandat tagħha, tipparteċipa fil-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta’ każijiet ta’ frodi, ittejjeb l-implimentazzjoni u l-effiċjenza tal-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri, tiżviluppa mekkaniżmi ta’ twissija u tagħti assistenza u appoġġ għal kooperazzjoni amministrattiva u skambji ta’ informazzjoni msaħħa bejn l-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti. B’dan il-mod, il-Pjattaforma għandha taħdem f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kumitat ta’ Esperti dwar l-Istazzjonar tal-Ħaddiem, stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/17/KE (11).

(28)

In-natura transnazzjonali ta’ ċerti sitwazzjonijiet ta’ frodi jew abbużi relatati mal-istazzjonar tal-ħaddiema tiġġustifika miżuri konkreti li għandhom l-għan li jsaħħu d-dimensjoni transnazzjonali tal-ispezzjonijiet, l-inkjesti u l-skambji ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati. Għal dak l-għan, fil-qafas tal-kooperazzjoni amministrattiva prevista fid-Direttivi 96/71/KE u 2014/67/UE, b’mod partikolari l-Artikolu 7(4) tad-Direttiva 2014/67/UE, l-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti jenħtieġ li jkollhom il-mezzi neċessarji biex iwissu dwar tali sitwazzjonijiet u jiskambjaw informazzjoni bl-għan li jipprevjenu u jiġġieldu kontra l-frodi u l-abbużi.

(29)

F’konformità mad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta’ Settembru 2011 tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta’ spjegazzjoni (12), l-Istati Membri impenjaw rwieħhom li, f’każijiet ġustifikati, jehmżu n-notifika tal-miżuri ta’ traspożizzjoni tagħhom ma’ dokument jew dokumenti li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta’ direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-strumenti ta’ traspożizzjoni nazzjonali. Fir-rigward ta’ din id-Direttiva, il-leġislatur iqis li t-trasmissjoni ta’ tali dokumenti hija ġustifikata,

(30)

Jenħtieġ li d-Direttiva 96/71/KE tiġi emendata skont dan,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi għad-Direttiva 96/71/KE

Id-Direttiva 96/71/KE hija emendata kif ġej:

(1)

l-Artikolu 1 huwa emendat kif ġej:

(a)

it-titolu huwa sostitwit bi “Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni”;

(b)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“–1.   Din id-Direttiva għandha tiżgura l-protezzjoni ta’ ħaddiema stazzjonati matul l-istazzjonar tagħhom fir-rigward tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi, billi jiġu stipulati dispożizzjonijiet obbligatorji rigward il-kondizzjonijiet tax-xogħol u l-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema li għandhom jiġu rrispettati.

–1a.   Din id-Direttiva ma għandha bl-ebda mod taffettwa l-eżerċizzju tad-drittijiet fundamentali kif rikonoxxuti fl-Istati Membri u fil-livell tal-Unjoni, inkluż id-dritt jew il-libertà tal-istrajk jew li jittieħdu azzjonijiet oħra koperti bis-sistemi speċifiċi ta’ relazzjonijiet industrijali fl-Istati Membri, f’konformità mal-liġi u/jew il-prassi nazzjonali. Lanqas ma taffettwa d-dritt tan-negozjar, il-konklużjoni u l-infurzar ta’ ftehimiet kollettivi, jew li tittieħed azzjoni kollettiva f’konformità mal-liġi u/jew il-prassi nazzjonali.”;

(c)

il-paragrafu 3 huwa emendat kif ġej:

(i)

il-punt (c) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(c)

billi jkunu impriża ta’ impjieg temporanju jew aġenzija ta’ kollokament temporanju, ifornu ħaddiem lil impriża utenti stabbilita jew li topera fit-territorju ta’ Stat Membru, sakemm ikun hemm relazzjoni ta’ impjieg bejn l-impriża ta’ impjieg temporanju jew aġenzija ta’ kollokament temporanju u l-ħaddiem matul il-perijodu tal-istazzjonament.”;

(ii)

jinżiedu s-subparagrafi li ġejjin:

“Meta ħaddiem li jkun ġie fornut minn impriża ta’ impjieg temporanju jew aġenzija ta’ kollokament temporanju lil impriża utenti kif imsemmi fil-punt (c) ikun ser iwettaq ħidma fil-qafas tal-forniment transnazzjonali ta’ servizzi fis-sens tal-punt (a), (b) jew (c) mill-impriża utenti fit-territorju ta’ Stat Membru li ma jkunx dak fejn il-ħaddiem jaħdem normalment għall-impriża ta’ impjieg temporanju jew aġenzija ta’ kollokament temporanju, jew għall-impriża utenti, il-ħaddiem għandu jitqies li jkun stazzjonat fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru mill-impriża ta’ impjieg temporanju jew aġenzija ta’ kollokament li l-ħaddiem ikollu relazzjoni ta’ impjieg magħha. L-impriża ta’ impjieg temporanju jew l-aġenzija ta’ kollokament għandha titqies li tkun impriża kif imsemmi fil-paragrafu 1 u għandha tikkonforma bis-sħiħ mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ din id-Direttiva u tad-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*1).

L-impriża utenti għandha tinforma lill-impriża ta’ impjieg temporanju jew l-aġenzija ta’ kollokament li minnha ħaddiem ġie fornut fi żmien xieraq qabel il-bidu tax-xogħol imsemmi fit-tieni subparagrafu.

(*1)  Id-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament ta’ ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta’ servizzi u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (“ir-Regolament tal-IMI”) (ĠU L 159, 28.5.2014, p. 11).”;"

(2)

l-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw, irrispettivament minn liema liġi tkun tapplika għar-relazzjonijiet tal-impjieg, li impriżi kif imsemmi fl-Artikolu 1(1) jiggarantixxu, abbażi ta’ ugwaljanza ta’ trattament, lill-ħaddiema li jkunu stazzjonati fit-territorju tagħhom it-termini u l-kondizzjonijiet tal-impjieg li jkopru l-kwistjonijiet li ġejjin li jkunu stipulati fl-Istat Membru fejn jitwettaq ix-xogħol:

skont dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi, u/jew

skont ftehimiet kollettivi jew sentenzi ta’ arbitraġġ li jkunu ġew iddikjarati applikabbli universalment jew li japplikaw mod ieħor f’konformità mal-paragrafu 8:

(a)

il-perijodi massimi ta’ xogħol u l-perijodi minimi ta’ mistrieħ;

(b)

it-tul minimu tal-leave annwali mħallas;

(c)

ir-remunerazzjoni, inkluż ir-rati ta’ sahra; dan il-punt ma japplikax għal skemi ta’ pensjoni okkupazzjonali tal-irtirar supplementari;

(d)

il-kondizzjonijiet għall-forniment ta’ ħaddiema, b’mod partikolari l-forniment ta’ ħaddiema minn impriżi tal-impjieg temporanju;

(e)

is-saħħa, is-sigurtà u l-iġjene fuq ix-xogħol;

(f)

miżuri protettivi dwar it-termini u l-kondizzjonijiet ta’ impjieg ta’ nisa tqal jew nisa li welldu reċentement, ta’ tfal u ta’ żgħażagħ;

(g)

ugwaljanza ta’ trattament bejn l-irġiel u n-nisa u dispożizzjonijiet oħra dwar in-nondiskriminazzjoni;

(h)

il-kondizzjonijiet tal-akkomodazzjoni tal-ħaddiema fejn ipprovduti minn min iħaddem lil ħaddiema li jkunu l-bogħod mill-post tax-xogħol regolari tagħhom;

(i)

allowances jew rimborż ta’ spejjeż biex jiġu koperti l-ispejjeż ta’ vjaġġar, tal-ikel u tal-alloġġ għal ħaddiema l-bogħod mid-dar għal raġunijiet professjonali.

Il-punt (i) għandu japplika esklużivament għal spejjeż tal-ivvjaġġar, l-ikel u l-alloġġ imġarrba minn ħaddiema stazzjonati fejn huma jkunu meħtieġa li jivvjaġġa lejn il-post regolari tax-xogħol tagħhom fl-Istat Membru li ġew stazzjonati fit-territorju tiegħu, u lura, jew fejn jintbagħtu temporanjament mill-impjegatur tagħhom minn dak il-post regolari tax-xogħol lejn post tax-xogħol ieħor.

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, il-kunċett ta’ remunerazzjoni għandu jiġi ddeterminat mil-liġi u/jew il-prattika nazzjonali tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jiġi stazzjonat il-ħaddiem u jfisser l-elementi kostitwenti kollha tar-remunerazzjoni magħmula obbligatorji permezz ta’ dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi, ftehimiet kollettivi jew sentenza ta’ arbitraġġ nazzjonali li, f’dak l-Istat Membru, tkun ġiet iddikjarata universalment applikabbli jew tapplika mod ieħor f’konformità mal-paragrafu 8.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5 tad-Direttiva 2014/67/UE, l-Istati Membri għandhom jippubblikaw l-informazzjoni dwar it-termini u l-kondizzjonijiet tal-impjieg, f’konformità mal-liġi u/jew il-prattika nazzjonali, mingħajr dewmien u f’mod trasparenti, fuq is-sit web nazzjonali uffiċjali uniku imsemmi f’dak l-Artikolu, inkluż l-elementi kostitwenti tar-remunerazzjoni kif imsemmi fit-tielet subparagrafu ta’ dan il-paragrafu u t-termini u l-kondizzjonijiet kollha tal-impjieg f’konformità mal-paragrafu 1a ta’ dan l-Artikolu..

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni pprovduta fuq is-sit web nazzjonali uffiċjali uniku tkun preċiża u aġġornata. Il-Kummissjoni għandha tippubblika fuq is-sit web tagħha l-indirizzi tas-siti web nazzjonali uffiċjali uniċi.

Fejn, b’mod mhux konformi mal-Artikolu 5 tad-Direttiva 2014/67/UE, l-informazzjoni fuq is-sit web nazzjonali uffiċjali uniku ma tindikax liema termini u kondizzjonijiet ta’ impjieg għandhom jiġu applikati, dik iċ-ċirkostanza għandu jittieħed kont tagħha, f’konformità mal-liġi u/jew il-prattika nazzjonali, fid-determinazzjoni tal-penali fil-każ ta’ ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati bis-saħħa ta’ din id-Direttiva, fil-miżura neċessarja biex tiġi żgurata l-proporzjonalità tagħha.”;

(b)

jiddaħħlu l-paragrafi li ġejjin:

“1a.   Fejn id-durata effettiva tal-stazzjonar taqbeż it-12-il xahar, l-Istati Membri għandhom jiżguraw, irrispettivament minn liema liġi tapplika għar-relazzjonijiet tal-impjieg, li impriżi kif imsemmi fl-Artikolu 1(1) jiggarantixxu, abbażi ta’ ugwaljanza ta’ trattament, lill-ħaddiema stazzjonati li jkunu fit-territorju tagħhom, flimkien mat-termini u l-kondizzjonijiet tal-impjieg imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, it-termini u l-kondizzjonijiet applikabbli kollha tal-impjieg li jkunu stipulati fl-Istat Membru fejn jitwettaq ix-xogħol:

skont dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi, u/jew

skont ftehimiet kollettivi jew sentenzi ta’ arbitraġġ li jkunu ġew iddikjarati applikabbli universalment jew li japplikaw mod ieħor skont il-paragrafu 8.

L-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu ma għandux japplika għall-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)

il-proċeduri, il-formalitajiet u l-kondizzjonijiet tal-konklużjoni u t-terminazzjoni tal-kuntratt ta’ impjieg, inkluż klawżoli ta’ nonkompetizzjoni;

(b)

skemi ta’ pensjoni okkupazzjonali tal-irtirar supplementari.

Fejn il-fornitur ta’ servizz jippreżenta notifika motivata, l-Istat Membru fejn jiġi pprovdut is-servizz għandu jestendi l-perijodu msemmi fl-ewwel subparagrafu għal 18-il xahar.

Fejn impriża kif imsemmi fl-Artikolu 1(1) tissostitwixxi ħaddiem stazzjonat b’ħaddiem stazzjonat ieħor li jwettaq l-istess xogħol fl-istess post, id-durata tal-istazzjonament, għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, għandha tkun id-durata kumulattiva tal-perijodi ta’ stazzjonament tal-ħaddiema stazzjonati individwali kkonċernati.

Il-kunċett ta’ “l-istess xogħol fl-istess post” imsemmi fir-raba’ subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandu jiġi ddeterminat filwaqt li jittieħed kont fost l-oħrajn tan-natura tas-servizz li għandu jiġi pprovdut, ix-xogħol li għandu jitwettaq u l-indirizz(i) tal-post tax-xogħol.

1b.   L-Istati Membri għandhom jistipulaw li l-impriżi msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 1(3) jiggarantixxu lill-ħaddiema stazzjonati t-termini u l-kondizzjonijiet li japplikaw bis-saħħa tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/104/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*2) lil ħaddiema temporanji permezz ta’ aġenzija fornuti minn aġenziji tax-xogħol temporanju stabbiliti fl-Istat Membru fejn jitwettaq ix-xogħol.

L-impriża utenti għandha tinforma lil-impriżi msemmijin fil-punt (c) tal-Artikolu 1(3) dwar it-termini u l-kondizzjonijiet tal-impieg li din tapplika fir-rigward tal-kondizzjonijiet tax-xogħol u r-remunerazzjoni safejn koperti mill-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu.

(*2)  Id-Direttiva 2008/104/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar xogħol temporanju permezz ta’ aġenzija (ĠU L 327, 5.12.2008, p. 9).”;"

(c)

il-paragrafu 7 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“7.   Il-paragrafi 1 sa 6 m’għandhomx jipprevjenu l-applikazzjoni ta’ termini u kondizzjonijiet ta’ impjieg li huma aktar favorevoli għall-ħaddiema.

L-allowances speċifiċi għall-istazzjonament għandhom jitqiesu bħala parti mir-remunerazzjoni, sakemm ma jitħallsux bħala rimborż ta’ spejjeż effettivament imġarrba minħabba l-istazzjonament, bħal spejjeż tal-ivvjaġġar, tal-ikel u tal-alloġġ. Min iħaddem jenħtieġ li, mingħajr preġudizzju għall-punt (h) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, jirrimborża lill-ħaddiema stazzjonat għal tali spejjeż f’konformità mal-liġi u/jew il-prattika nazzjonali applikabbli għar-relazzjoni ta’ impjieg.

Fejn it-termini u l-kondizzjonijiet ta’ impjieg applikabbli għar-relazzjoni tal-impjieg ma jiddeterminawx jekk u, fil-każ li iva liema, elementi tal-allowance speċifika għall-istazzjonament jitħallsux bħala rimborż ta’ spejjeż effettivament imġarrba minħabba l-istazzjonament jew li humiex parti mir-remunerazzjoni, allura l-allowance sħiħa għandha titqies li tkun tħallset bħala rimborż ta’ spejjeż effettivament.”;

(d)

fil-paragrafu 8, it-tieni u t-tielet subparagrafi huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Fl-assenza ta’, jew b’żieda ma’, sistema biex ftehimiet kollettivi jew sentenzi ta’ arbitraġġ jiġu ddikjarati li jkollhom applikazzjoni universali fis-sens tal-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu, jekk jiddeċiedu hekk, jibbażaw irwieħhom fuq:

ftehimiet kollettivi jew sentenzi ta’ arbitraġġ li huma ġeneralment applikabbli għall-impriżi simili kollha fiż-żona ġeografika u fil-professjoni jew fl-industrija ikkonċernata, u/jew

ftehimiet kollettivi li kienu konklużi mill-organizzazzjonijiet l-iktar rappreżentattivi ta’ min iħaddem u tal-ħaddiema fuq livell nazzjonali u li huma applikati fuq it-territorju nazzjonali kollu,

sakemm l-applikazzjoni tagħhom għal impriżi kif imsemmi fl-Artikolu 1(1) tiżgura ugwaljanza ta’ trattament dwar kwistjonijiet elenkati fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u, fejn applikabbli, fir-rigward tat-termini u l-kondizzjonijiet ta’ impjieg li għandhom jiġu ggarantiti lill-ħaddiema stazzjonati skont il-paragrafu 1a ta’ dan l-Artikolu, bejn dawk l-impriżi u l-impriżi l-oħra msemmija f’dan is-subparagrafu li huma f’pożizzjoni simili.

L-ugwaljanza ta’ trattament, fis-sens ta’ dan l-Artikolu għandha titqies li tkun teżisti fejn impriżi nazzjonali f’pożizzjoni simili:

huma soġġetti, fil-post inkwistjoni jew fis-settur ikkonċernat, għall-istess obbligi bħal impriżi kif imsemmi fl-Artikolu 1(1) fir-rigward tal-kwistjonijiet elenkati fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u, fejn applikabbli, fir-rigward tat-termini u l-kondizzjonijiet ta’ impjieg li għandhom jiġu ggarantiti lill-ħaddiema stazzjonati skont il-paragrafu 1a ta’ dan l-Artikolu, u

huma obbligati li jissodisfaw tali obbligi bl-istess effetti.”;

(e)

il-paragrafi 9 u 10 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“9.   L-Istati Membri jistgħu jobbligaw impriżi kif imsemmi fl-Artikolu 1(1) biex jiggarantixxu lill-ħaddiema msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 1(3), b’żieda għat-termini u l-kondizzjonijiet tal-impjieg imsemmija fil-paragrafu 1b ta’ dan l-Artikolu, termini u kondizzjonijiet oħra li japplikaw għal ħaddiema temporanji fl-Istati Membri fejn jitwettaq ix-xogħol.

10.   Din id-Direttiva ma għandhiex tipprekludi l-applikazzjoni mill-Istati Membri, f’konformità mat-Trattat, għal impriżi nazzjonali u għall-impriżi ta’ Stati Membri oħra, abbażi tal-ugwaljanza ta’ trattament, tat-termini u l-kondizzjonijiet tal-impjieg dwar kwistjonijiet li mhumiex dawk imsemmija fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 fil-każ ta’ dispożizzjonijiet ta’ ordni pubbliku.”;

(3)

fl-Artikolu 4(2), l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu provvediment għall-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti, inkluż awtoritajiet pubbliċi li, skont il-liġi nazzjonali, huma responsabbli għall-monitoraġġ tat-termini u l-kondizzjonijiet ta’ impjieg imsemmija fl-Artikolu 3, inkluż fil-livell tal-Unjoni. Tali kooperazzjoni għandha b’mod partikolari tikkonsisti fit-tweġiba għal talbiet motivati minn dawk l-awtoritajiet jew korpi għal informazzjoni dwar il-forniment transnazzjonali ta’ ħaddiema, u fl-indirizzar ta’ abbużi manifesti jew każijiet possibbli ta’ attivitajiet illegali, bħal każijiet transnazzjonali ta’ xogħol mhux iddikjarat u impjieg indipendenti fittizju marbuta mal-istazzjonar ta’ ħaddiema. Fejn l-awtorità jew il-korp kompetenti fl-Istat Membru li minnu ġie stazzjonat l-ħaddiem ma jkollux fil-pussess tiegħu l-informazzjoni mitluba mill-awtorità jew il-korp kompetenti tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jiġi stazzjonat il-ħaddiem, għandu jfittex dik l-informazzjoni minn awtoritajiet jew korpi oħra f’dak l-Istat Membru. Fil-każ ta’ dewmien persistenti fil-forniment ta’ tali l-informazzjoni lill-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jiġi stazzjonat il-ħaddiem, il-Kummissjoni għandha tkun infurmata u għandha tiegħu miżuri xierqa.”;

(4)

l-Artikolu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 5

Monitoraġġ, kontroll u infurzar

L-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jiġi stazzjonat il-ħaddiem u l-Istat Membru li minnu ġie stazzjonat il-ħaddiem għandhom ikunu responsabbli għall-monitoraġġ, il-kontroll u l-infurzar tal-obbligi stipulati f’din id-Direttiva u fid-Direttiva 2014/67/UE u għandhom jieħdu l-miżuri xierqa fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ din id-Direttiva.

L-Istati Membri għandhom jistipulaw ir-regoli dwar penali applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati bis-saħħa ta’ din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji kollha biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-penali stabbiliti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

L-Istati Membri għandhom b’mod partikolari jiżguraw li proċeduri adegwati jkunu disponibbli għall-ħaddiema u/jew ir-rappreżentanti tal-ħaddiema għall-infurzar tal-obbligi skont din id-Direttiva.

Fejn, wara valutazzjoni ġenerali li ssir skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2014/67/UE minn Stat Membru, jiġi stabbilit li impriża b’mod skorrett jew frawdolenti qed toħloq l-impressjoni li s-sitwazzjoni ta’ ħaddiem taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, dak l-Istat Membru għandu jiżgura li l-ħaddiem jibbenefika mil-liġi u l-prattika rilevanti.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dan l-Artikolu ma jwassalx għal sitwazzjoni fejn il-ħaddiem ikkonċernat ikun soġġett għal kondizzjonijiet inqas favorevoli minn dawk applikabbli għal ħaddiema stazzjonati.”;

(5)

il-kliem introduttorju tal-Anness huwa sostitwit b’dan li ġej:

“L-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 3(2) jinkludu x-xogħol kollu tal-bini li jirrigwarda l-kostruzzjoni, it-tiswija, il-manutenzjoni, l-alterazzjoni jew it-twaqqigħ ta’ bini, u b’mod partikolari x-xogħol li ġej:”.

Artikolu 2

Reviżjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-applikazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva. Sat-30 ta’ Lulju 2023, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar l-applikazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u tipproponi, fejn adatt, l-emendi neċessarji għal din id-Direttiva u għad-Direttiva 96/71/KE.

2.   Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jinkludi valutazzjoni dwar jekk humiex meħtieġa miżuri ulterjuri biex jiġu żgurati kondizzjonijiet ekwi u biex jiġu protetti l-ħaddiema:

(a)

fil-każ tas-subkuntrattar;

(b)

fid-dawl tal-Artikolu 3(3) ta’ din id-Direttiva, b’kont meħud tal-iżviluppi li jikkonċernaw l-att leġislattiv li jemenda d-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13) fir-rigward tar-rekwiżiti tal-infurzar u li jistipulaw regoli speċifiċi fir-rigward tad-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq.

Artikolu 3

Traspożizzjoni u applikazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sat-30 ta’ Lulju 2020, id-dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari u amministrattivi neċessarji għall-konformità ma’ din id-Direttiva. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawk il-miżuri lill-Kummissjoni.

Huma għandhom japplikaw dawk il-miżuri mit-30 ta’ Lulju 2020. Sa dik id-data, id-Direttiva 96/71/KE għandha tibqa’ applikabbli fil-formulazzjoni tagħha qabel l-emendi introdotti minn din id-Direttiva.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-miżuri ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

3.   Din id-Direttiva għandha tapplika għas-settur tat-trasport bit-triq mid-data tal-applikazzjoni ta’ att leġislattiv li jemenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ infurzar u li jistabbilixxi regoli speċifiċi fir-rigward tad-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fil-qasam tat-trasport bit-triq.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 5

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Ġunju 2018.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

A. TAJANI

Għall-Kunsill

Il-President

L. PAVLOVA


(1)  ĠU C 75, 10.3.2017, p. 81.

(2)  2. ĠU C 185, 9.6.2017, p. 75.

(3)  3. Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta’ Mejju 2018 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Ġunju 2018.

(4)  Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 dwar l-istazzjonar ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi (ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1).

(5)  Id-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament ta’ ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta’ servizzi u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (“ir-Regolament tal-IMI”) (ĠU L 159, 28.5.2014, p. 11).

(6)  Id-Direttiva 2008/104/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar xogħol temporanju permezz ta’ aġenzija (ĠU L 327, 5.12.2008, p. 9).

(7)  1. Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali (ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1).

(8)  2. Ir-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tal-iskemi ta’ sigurtà soċjali (ĠU L 284, 30.10.2009, p. 1).

(9)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/533/KEE tal-14 ta’ Ottubru 1991 dwar l-obbligazzjoni ta’ min iħaddem li jgħarraf lill-ħaddiema bil-kondizzjonijiet applikabbli għall-kuntratt jew għar-relazzjoni tal-impjieg (ĠU L 288, 18.10.1991, p. 32).

(10)  Id-Deċiżjoni (UE) 2016/344 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2016 dwar l-istabbiliment ta’ Pjattaforma Ewropea biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fl-indirizzar ta’ xogħol mhux iddikjarat (ĠU L 65, 11.3.2016, p. 12).

(11)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/17/KE tad-19 ta’ Diċembru 2008 dwar it-twaqqif tal-Kumitat ta’ Esperti dwar l-Istazzjonar tal-Ħaddiema (ĠU L 8, 13.1.2009, p. 26).

(12)  ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.

(13)  Id-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar il-kondizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85 dwar il-leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam ma’ attivitajiet tat-trasport bit-triq u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 35).


Top