EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016O0034

Linja Gwida (UE) 2016/2249 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-3 ta' Novembru 2016 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rapportar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2016/34)

OJ L 347, 20.12.2016, p. 37–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/2249/oj

20.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 347/37


LINJA GWIDA (UE) 2016/2249 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-3 ta' Novembru 2016

dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rapportar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2016/34)

(riformulazzjoni)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t_Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, b'mod partikolari l-Artikoli 12.1, 14.3 u 26.4 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-kontribut tal-Kunsill Ġenerali tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) skont it-tieni u t-tielet inċiżi tal-Artikolu 46.2 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew,

Billi:

(1)

Il-Linja Gwida BĊE/2010/20 (1) ġiet emendata sostanzjalment bosta drabi. Billi jridu jsiru emendi ulterjuri, dik id-Deċiżjoni għandha tkun riformulata fl-interessi taċ-ċarezza.

(2)

Is-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SEBĊ) hija suġġetta għar-rekwiżiti ta' rapportar skont l-Artikolu 15 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (iktar 'il quddiem “l-Istatut tas-SEBĊ”).

(3)

Skont l-Artikolu 26.3 tal-Istatut tas-SEBĊ, il-Bord Eżekuttiv iħejji karta tal-bilanċ ikkonsolidata tas-SEBĊ għal finijiet analitiċi u operattivi.

(4)

Skont l-Artikolu 26.4 tal-Istatut tas-SEBĊ, għall-applikazzjoni tal-Artikolu 26 il-Kunsill Governattiv jistabbilixxi r-regoli neċessarji għall-istandardizzar tal-kontabilità u r-rapportar tal-operazzjonijiet imwettqa mill-bank ċentrali nazzjonali (BĊNi).

(5)

L-iżvelar ta' informazzjoni dwar il-karti tal-flus euro fiċ-ċirkolazzjoni, ir-remunerazzjoni ta' assi/passiv nett intra-Eurosistema li jirriżulta mill-allokazzjoni ta' karti tal-flus euro fi ħdan l-Eurosistema, u d-dħul monetarju għandhom ikunu armonizzati fid-dikjarazjonijiet finanzjarji annwali ppubblikati mill-BĊNi,

ADOTTA DIN IL-LINJA GWIDA:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Definizzjonijiet

1.   Għall-finijiet ta' din il-Linja Gwida:

(a)

“BĊN” tfisser il-bank ċentrali nazzjonali ta' Stat Membru li l-munita tiegħu hija l-euro;

(b)

“finijiet ta' kontabilità u ta' rapportar finanzjarju tal-Eurosistema” tfisser il-finijiet li għalihom il-BĊE jipproduċi d-dikjarazzjonijiet finanzjarji elenkati fl-Anness I skont l-Artikoli 15 u 26 tal-Istatut tas-SEBĊ;

(c)

“entità ta' rapportar” tfisser il-BĊE jew BĊN;

(d)

“data tar-rivalutazzjoni trimestrali” tfisser id-data tal-aħħar jum kalendarju ta' trimestru;

(e)

“sena tal-bidla tal-flus kontanti” tfisser perijodu ta' 12-il xahar mid-data li fiha l-karti tal-flus u l-muniti euro jakkwistaw l-istat ta' valuta legali fi Stat Membru li l-munita tiegħu hija l-euro;

(f)

“skema tal-allokazzjoni tal-karti tal-flus” tfisser il-persentaġġi li jirriżultaw mill-kunsiderazzjoni tas-sehem tal-BĊE fil-ħarġa totali tal-karti tal-flus euro u mill-applikazzjoni tal-iskema tal-kapital sottoskritt għas-sehem tal-BĊN f'dak it-total, skont id-Deċiżjoni BĊE/2010/29 (2);

(g)

“konsolidazzjoni” tfisser il-proċess ta' kontabilità fejn il-figuri finanzjarji ta' entitajiet legali separati varji huma aggregati daqs li kieku kienu entità waħda;

(h)

“istituzzjoni ta' kreditu” tfisser jew: (a) istituzzjoni ta' kreditu fit-tifsira tal-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u tal-Kunsill (3), li hija suġġetta għas-superviżjoni minn awtorità kompetenti, jew (b) istituzzjoni ta' kreditu oħra fit-tifsira tal-Artikolu 123(2) tat-Trattatli hija suġġetta għall-iskrutinju ta' standard paragunabbli mas-superviżjoni minn awtorità kompetenti.

2.   Id-Definizzjonijiet ta' termini tekniċi oħra użati f'din il-Linja ta' Gwida huma mehmużin bħala Anness II.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Din il-Linja ta' Gwida għandha tapplika għall-BĊE u għall-BĊNi għall-finijiet tal-kontabilità u r-rapportar finanzjarju.

2.   L-iskop tal-applikazzjoni ta' din il-Linja ta' Gwida għandu jkun limitat għas-sistema ta' kontabilità u rapportar finanzjarju stabbilita mill-Istatut tas-SEBĊ. Bħala konsegwenza, hija m'għandhiex tapplika għar-rapporti nazzjonali u l-kontijiet finanzjarji tal-BĊNi. Sabiex tinkiseb il-konsistenza u l-paragunabilità bejn l-Eurosistema u s-sistemi nazzjonali, huwa rrakkomandat li l-BĊNi għandhom, sa fejn possibbli, isegwu r-regoli stabbiliti f'din il-Linja ta' Gwida għar-rapporti nazzjonali u l-kontijiet finanzjarji tagħhom.

Artikolu 3

Karatterisitiċi kwalitattivi

Għandhom japplikaw il-karatteristiċi kwalitattivi li ġejjin:

(1)

realtà ekonomika u trasparenza: il-metodi tal-kontabilità u r-rapportar finanzjarju għandhom jirriflettu r-realtà ekonomika, ikunu trasparenti u jirrispettaw il-karatteristiċi kwalitattivi ta' leġibilità, rilevanza, affidabilità u paragunabilità`. Għandu jingħata kont tat-tranżazzjonijiet u għandhom ikunu ppreżentati skont is-sustanza u r-realtà ekonomika tagħhom u mhux biss bil-forma legali tagħhom;

(2)

prudenza: il-valutazzjoni tal-assi u tal-passiv u r-rikonoxximent tad-dħul għandhom isiru bi prudenza. Fil-kuntest ta' din il-Linja ta' Gwida, dan jimplika li qligħ mhux realizzat m'għandux ikun rikonoxxut bħala dħul fil-kont tal-qligħ u t-telf, imma għandu jkun irreġistrat direttament f'kont ta' rivalutazzjoni u li fi tmiem is-sena telf mhux realizzat għandu jittieħed fil-kont tal-qligħ u t-telf jekk huwa jaqbeż il-qligħ ta' rivalutazzjoni rreġistrat preċedentement fil-kont korrispondenti tar- rivalutazzjoni. Riżervi moħbija jew stqarrija ħażina intenzjonata ta' elementi fil-karta tal-bilanċ u fil-kont tal-qligħ u t-telf għandhom ikunu inkonsistenti mal-prinċipju tal-prudenza;

(3)

materjalità: devjazzjonijiet mir-regoli tal-kontabilità, inklużi dawk li jaffettwaw il-kalkolu tal-kontijiet tal-qligħ u t-telf tal-BĊNi individwali u tal-BĊE, għandhom jitħallew biss jekk huma jistgħu jiġu raġjonevolment meqjusin bħala immaterjali fil-kuntest sħiħ u fil-preżentazzjoni tal-kontijiet finanzjarji tal-entità tar-rapportar;

(4)

konsistenza u komparabilità: il-kriterji għall-valutazzjoni tal-karta tal-bilanċ u rikonoxximent tad-dħul għandhom jiġu applikati b'mod konsistenti f'dak li jirrigwarda l-komunalità u l-kontinwità tal-metodu fi ħdan l-Eurosistema biex tiġi żgurata l-komparabilità tad-dejta fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji.

Artikolu 4

Prinċipji bażiċi tal-kontabilità

Il-prinċipji tal-kontabilità fundamentali li ġejjin għandhom japplikaw:

(1)

fuq il-bażi ta' negozju avvjat: il-kontijiet għandhom jitħejjew fuq il-bażi ta' negozju avvjat;

(2)

il-prinċipju tad-dovuti: id-dħul u l-ispejjeż għandhom ikunu rikonoxxuti fil-perijodu tal-kontabilità li fih jidħlu jew isiru u mhux fil-perijodu li huma jiġu riċevuti jew imħallsa;

(3)

ġrajjiet ta' wara l-karta tal-bilanċ: l-assi u l-passiv għandhom jiġu aġġustati għall-ġrajjiet li jseħħu bejn id-data tal-karta tal-bilanċ annwali u d-data li fiha d-dikjarazzjionijiet finanzjarji jiġu approvati mill-entitajiet rilevanti jekk huma jaffettwaw il-kundizzjoni tal-assi jew il-passiv fid-data tal-karta tal-bilanċ. M'għandu jsir l-ebda aġġustament għall-assi jew il-passiv, iżda għandu jkun hemm żvelar ta' dawk il-ġrajjiet li jseħħu wara d-data tal-karta tal-bilanċ jekk ma jaffettwawx il-kundizzjoni tal-assi u l-passiv fid-data tal-karta tal-bilanċ, imma huma ta' tali importanza li n-nuqqas ta' żvelar jaffettwa l-abbiltà tal-utenti tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji biex jagħmlu valutazzjonijiet u deċiżjonijiet xierqa;

Artikolu 5

Metodi ekonomiċi u metodi ta' kontabilità skont id-data tal-ħlas

1.   Il-metodu ekonomiku għandu jintuża bħala l-bażi għar-reġistrazzjoni ta' tranżazzjonijiet tal-kambju, strumenti finanzjarji ddenominati f'valuta barranija u dovuti relatati. Żewġ tekniċi differenti ġew żviluppati biex jimplimentaw dan il-metodu:

(a)

il-“metodu regolari” kif stabbilit fil-Kapitoli III u IV u fl-Anness III; u

(b)

il-“metodu alternattiv” kif stabbilit fl-Anness III.

2.   Tranżazzjonijiet ta' titoli nklużi strumenti ta' ishma azzjonarji ddenominati f'valuta barranija jistgħu jkomplu jiġu rreġistrati skont il-metodu ta' kontabilità skont id-data tal-ħlas. L-imgħax relatat akkumulat inklużi primjums jew skontijiet għandhom ikunu rreġistrati ta' kuljum mid-data tal-pagament immedjat.

3.   Il-BĊNi jistgħu jużaw jew il-metodu ekonomiku jew il-metodu tal-kontabilità skont id-data tal-ħlas biex jirreġistraw tranżazzjonijiet speċifiċi ddenominati f'euro, strumenti finanzjarji u dovuti relatati.

4.   Bl-eċċezzjoni tal-aġġustamenti tal-kontabilità ta' tmiem it-trimestru u ta' tmiem is-sena u tal-elementi żvelati taħt “Assi oħrajn” u “Passiv ieħor”, l-ammonti ppreżentati bħala parti mir-rapportar finanzjarju ta' kuljum għall-finijiet ta' rapportar finanzjarju tal-Eurosistema għandhom juru biss iċ-ċaqliq tal-flus kontanti fl-elementi tal-karta tal-bilanċ. Fl-aħħar ta kull trimestru u ta' kull sena, l-amortizzament għandha tkun inkluża wkoll fil-valur kontabilistiku tat-titoli.

Artikolu 6

Rikonoxximent tal-assi u l-passiv

Attiv/passiv finanzjarju jew ieħor għandu jkun rikonoxxut biss fil-karta tal-bilanċ tal-entità tar-rapportar meta jkunu sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(1)

huwa probabbli li kwalunkwe benefiċċju ekonomiku futur assoċjat mal-attiv jew il-passiv se jiċċaqlaq lejn jew mill-entità tar-rapportar;

(2)

sostanzjalment ir-riskji u l-benefiċċji kollha assoċjati mal-attiv jew il-passiv ikunu ġew ittrasferiti lill-entità tar-rapportar;

(3)

l-ispiża jew il-valur tal-attiv għall-entità ta' rapportar jew l-ammont tal-obbligazzjoni jistgħu jitkejlu b'mod affidabbli.

KAPITOLU II

KOMPOŻIZZJONI U REGOLI TAL-VALUTAZZJONI GĦALL-KARTA TAL-BILANĊ

Artikolu 7

Kompożizzjoni tal-karta tal-bilanċ

Il-kompożizzjoni tal-karta tal-bilanċ tal-BĊE u tal-BĊNi għal finijiet ta' rapportar finanzjarju tal-Eurosistema għandha tkun ibbażata fuq l-istruttura stabbilita fl-Anness IV.

Artikolu 8

Provvediment għar-rata tal-kambju barrani, ir-rata ta' imgħax, il-kreditu u r-riskji fil-prezz tad-deheb

Filwaqt illi jikkunsidra sew in-natura tal-attivitajiet tal-BĊNi, BĊN jista' jistabbilixxi provvediment għar-rata tal-kambju barrani, ir-rata tal-imgħax, il-kreditu u r-riskji fil-prezz tad-deheb fil-karta tal-bilanċ tiegħu. Il-BĊN għandu jiddeċiedi dwar id-daqs u l-użu tal-provvediment fuq il-bażi ta' stima rraġunata tal-iskopertura għar-riskju tal-BĊN.

Artikolu 9

Regoli għall-valutazzjoni tal-karta tal-bilanċ

1.   Ir-rati u l-prezzijiet attwali tas-suq għandhom jintużaw għal finijiet ta' valutazzjoni tal-karta tal-bilanċ sakemm mhux speċifikat mod ieħor fl-Anness IV.

2.   Ir-rivalutazzjoni tad-deheb, strumenti ta' valuta barranija, titoli (minbarra titoli kklassifikati bħala miżmumin sal-maturità, titoli mhux negozjabbli u titoli miżmumin għall-finijiet tal-politika monetarja li jiġu kontabilizzati bi spejjeż ammortizzati), kif ukoll strumenti finanzjarji, kemm dawk li jidhru fuq il-karta tal-bilanċ kif ukoll dawk barra l-karta tal-bilanċ, għandha titwettaq skont id-data tar-rivalutazzjoni trimestrali bir-rati u l-prezzijiet medji tas-suq. Dan m'għandux jipprekludi lil entitajiet li jirrapportaw milli jirrivalutaw il-portafolli tagħhom b'mod aktar frekwenti għal finijiet interni, sakemm huma jirrappurtaw partiti fil-karti tal-bilanċ tagħhom biss skont il-valur tat-tranżazzjoni matul it-trimestru.

3.   Ebda distinzjoni m'għandha ssir bejn id-differenzi fil-prezz u r-rivalutazzjoni tal-valuta għad-deheb, iżda għandha tiġi kontabilizzata d-differenza fir-rivalutazzjoni tad-deheb, ibbażata fuq il-prezz f'euro għal kull unità ddefinita tal-piż tad-deheb li jirriżulta mir-rata tal-kambju euro/dollaru Amerikan fid-data tar-rivalutazzjoni trimestrali. Għall-kambju barrani, inklużi t-tranżazzjonijiet li jidhru fuq il-karta tal-bilanċ u dawk barra l-karta tal-bilanċ, ir-rivalutazzjoni għandha ssir fuq il-bażi ta' valuta b'valuta. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, investimenti ta' drittijiet ta' żbank speċjali (SDRs), inklużi investimenti individwali f'kambju barrani indikat bħala bażi għall-basket SDR, għandhom jiġu ttrattati bħala investiment wieħed. Għal titoli, ir-rivalutazzjoni għandha ssir fuq il-bażi ta' kodiċi b'kodiċi, jiġiferi l-istess numru/tip International Securities Identification Number [Numru Internazzjonali ta' Identifikazzjoni ta' Titoli], filwaqt li kull għażla inkorporata ma tiġix isseparata għal finijiet ta' valutazzjoni. Titoli miżmumin għall-finijiet tal-politika monetarja jew inklużi fil-partiti “Assi finanzjarji oħrajn” jew “Varji” għandhom jiġu ttrattati bħala investimenti separati.

4.   Reġistrazzjonijiet ta' rivalutazzjoni għandhom jitreġġgħu lura fi tmiem it-trimestru li jmiss, ħlief għal telf mhux realizzat meħud fil-kont tal-qligħ u t-telf fi tmiem is-sena; kull tranżazzjoni matul it-trimestru għandha tiġi rrappurtata skont il-prezzijiet u r-rati tat-tranżazzjoni.

5.   Titoli negozjabbli miżmumin għal finijiet ta' politika monetarja għandhom jiġu ttrattati bħala investimenti separati u għanhom jiġu vvalutati jew bil-prezz tas-suq jew bi prezz amortizzat (bla ħsara għall-indeboliment), jiddependi fuq kunsiderazzjonijiet ta' politika monetarja.

6.   Titoli kklassifikati bħala miżmumin sal-maturità għandhom jiġu ttrattati bħala investimenti separati u għandhom jiġu vvalutati bħala spejjeż ammortizzati (soġġetti għall-indeboliment). L-istess trattament għandu jingħata lil titoli li mhumiex negozjabbli. Titoli klassifikati bħala miżmumin sal-maturità jistgħu jinbiegħu qabel il-maturità tagħhom f'kull waħda miċ-ċirkostanzi li ġejjin:

(a)

jekk il-kwantità mibjugħa hija meqjusa bħala mhux sinifikanti meta mqabbla mal-ammont totali tal-portafoll ta titoli miżmumin sal-maturità;

(b)

jekk it-titoli jinbiegħu matul xahar wieħed qabel id-data tal-maturità;

(c)

f'ċirkustanzi eċċezzjonali, bħal pereżempju d-deterjorazzjoni sinjifikanti tal-affidabbiltà kreditizzja ta' min jagħmel il-ħruġ.

Artikolu 10

Tranżazzjonijiet bil-maqlub

1.   Tranżazzjoni bil-maqlub imwettqa skont ftehim repo għal xiri mill-ġdid għandha tkun irreġistrata bħala depożitu riċevut iggarantit fin-naħa tal-passiv tal-karta tal-bilanċ, filwaqt li l-element li jkun ġie pprovdut bħala garanzija għandu jibqa' fuq in-naħa tal-assi tal-karta tal-bilanċ. Titoli mibjugħa li għandhom jinxtraw mill-ġdid skont ftehim repo għal xiri mill-ġdid għandhom ikunu ttrattati mill-entità ta' rapportar, li tintalab biex tixtrihom mill-ġdid, bħal li kieku l-assi in kwistjoni kienu għadhom parti mill-portafoll li minnha huma jkunu nbiegħu.

2.   Tranżazzjoni bil-maqlub mwettqa skont ftehim repo bil-maqlub għandha tkun irreġistrata bħala self 'il barra iggarantit fin-naħa tal-assi tal-karta tal-bilanċ għall-ammont tas-self. Titoli akkwistati skont ftehim repo bil-maqlub m'għandhomx ikunu rrivalutati u l-ebda qligħ jew telf li jirriżulta m'għandu jitqiegħed fil-kont tal-qligħ u t-telf mill-entità ta' rapportar li ssellef il-fondi.

3.   Fil-każ ta' tranżazzjonijiet ta' self ta' titoli, it-titoli għandhom jibqgħu fil-karta tal-bilanċ ta' min jittrasferixxi. Tranżazzjonijiet ta' self ta' titoli fejn jiġi pprovdut kollateral fil-forma ta' kontanti għandhom jiġu kkunsidrati bl-istess mod bħal dak preskritt għall-operazzjonijiet ta' xiri mill-ġdid. Tranżazzjonijiet ta' self ta' titoli fejn il-kollateral jiġi pprovdut fil-forma ta' titoli għandhom jiġu rreġistrati biss fuq il-karta tal-bilanċ fejn il-kontanti:

(a)

huma skambjati bħala parti tal-proċess ta' saldu; u

(b)

jibqaw f'kont jew ta' sellief jew ta' min jissellef.

Min jittrasferixxi għandu juri passività għat-trasferiment mill-ġdid tat-titoli jekk sadanittant it-titoli jkunu nbiegħu.

4.   Tranżazzjonijiet fid-deheb iggarantiti għandhom ikunu ttrattati bħala ftehim ta' xiri mill-ġdid. Il-flussi tad-deheb li għandhom x'jaqsmu ma' dawn it-tranżazzjonijiet iggarantiti m'għandhomx ikunu rreġistrati fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji u d-differenza bejn il-prezzijiet immedjati u dawk bil-quddiem tat-tranżazzjoni għandha tkun ittrattata fuq il-bażi tal-akkumulazzjonijiet.

5.   tranżazzjonijiet bil-maqlub li saru skont programm ta' self ta' titoli awtomatizzat (inklużi tranżazzjonijiet ta' self ta' titoli) għandhom jiġu rreġistrati fil-karta tal-bilanċ, bħala minimu, fl-aħħar tal-perijodu ta' rapportar jekk il-kollateral huwa pprovdut fil-forma ta' flus kontanti fuq kont tal-BĊN rilevanti jew il-BĊE u dawn il-flus kontanti għadhom mhumiex investiti.

Artikolu 11

Strumenti ta' ishma azzjonarji negozjabbli

1.   Dan l-Artikolu għandu japplika għal strumenti ta' ishma azzjonarji negozjabbli, jiġifieri ishma azzjonarji jew fondi azzjonarji, kemm jekk it-tranżazzjonijiet huma mwettqa direttament minn entità ta' rapportar kemm jekk permezz ta' aġent tagħha, bl-eċċezzjoni ta' attivitajiet imwettqa għal fondi tal-pensjoni, interessi parteċipanti, investimenti f'sussidjarji, interessi sinifikanti jew interessi sinifikanti.

2.   Strumenti ta' ishma azzjonarji denominati f'valuti barranin u ppubblikati taħt “Assi oħrajn” m'għandhomx jiffurmaw parti mill-qagħda sħiħa tal-valuta imma għandhom ikunu parti minn investiment f'valuta separata. Il-kalkolu tal-qligħ u t-telf tal-kambju relatat jista' jitwettaq jew fuq il-metodu tal-kost medju nett jew fuq il-metodu tal-kost medju.

3.   Ir-rivalutazzjoni ta' portafolli ta' ishma għandha titwettaq skont l-Artikolu 9(3). Ir-rivalutazzjoni għandha sseħħ fuq bażi ta' element b'element. Għal fondi azzjonarji, ir-rivalutazzjoni tal-prezz għandha titwettaq fuq bażi netta, u mhux fuq bażi individwali ta' sehem b'sehem. Ma għandu jkun hemm ebda innettjar bejn ishma azzjonarji differenti jew bejn fondi azzjonarji differenti.

4.   It-tranżazzjonijiet għandhom ikunu rreġistrati fil-karta tal-bilanċ skont il-prezz tat-tranżazzjoni.

5.   Il-kummissjoni tas-senserija tista' tiġi rreġistrata kemm bħala kost tat-tranżazzjoni li għandha tiġi inkluża fil-prezz tal-attiv, jew bħala spiża fil-kont tal-qligħ u t-telf.

6.   L-ammont tad-dividend mixtri għandu jkun inkluż fil-kost tal-istrument azzjonarju. Fid-data ex-dividend, l-ammont tad-dividend mixtri jista' jiġi ttrattat bħala element separat sakemm il-ħlas tad-dividend ikun wasal.

7.   Akkumulazzjonijiet fuq dividends m'għandhomx jiġu rreġistrati fl-aħħar tal-perijodu billi huma diġà riflessi fil-prezz tas-suq tal-istrumenti tal-ishma azzjonarji bl-eċċezzjoni tal-ishma azzjonarji kkwotati ex-dividend.

8.   Il-ħruġ ta' ishma għandu jiġi ttrattat bħala attiv separat meta jinħareġ. Il-kost tal-akkwist għandu jiġi kkalkulat skont il-prezz medju eżistenti tal-ishma azzjonarji, skont il-prezz strike tal-akkwist il-ġdid, u skont il-proporzjon bejn ishma azzjonarji eżistenti u dawk ġodda. Alternattivament, il-prezz tad-dritt jista' jkun ibbażat fuq il-valur fis-suq tad-dritt, il-kost medju eżistenti tal-ishma azzjonarji u l-prezz tas-suq tal-ishma azzjonarji qabel il-ħruġ tad-dritt.

Artikolu 12

Hedging tar-riskju tar-rata ta' imgħax fuq titoli b'derivati

1.   Il-hedging tar-riskju tar-rata ta' imgħax fuq titolu b'derivat tfisser l-indikazzjoni ta' derivat sabiex il-bidla fil-valur ġust tiegħu tpaċi għall–bidla mistennija fil-valur ġust tat-titolu hedged li tirriżulta miċ-ċaqliq fir-rati tal-imgħax.

2.   Strumenti hedged jew tal-hedging għandhom jiġu rikonoxxuti u ttrattati skont id-dispożizzjonijiet ġenerali, ir-regoli tal-valutazzjoni, ir-rikonoxximent tad-dħul u rekwiżiti speċifiċi għall-istrument stabbiliti f'din il-Linja ta' Gwida.

3.   B'deroga mill-Artikoli 3(2), 9(4), 15(1) u (2), 16(1)(b) u (2)(d), u 17(2), it-trattament alternattiv li ġej jista' jiġi applikat għall-valutazzjoni ta' titolu hedged u ta' derivat tal-hedging:

(a)

It-titolu u-derivat għandhom jiġu t-tnejn irrivalutati u murija bil-valuri tagħhom tas-suq fil-karta tal-bilanċ fl-aħħar ta' kull trimestru. Il-metodu ta' valutazzjoni assimetrika li ġej għandu jiġi applikat lill-ammont nett ta' qligħ jew telf mhux realizzat fuq l-istrumenti hedged u tal-hedging.

(i)

telf mhux realizzat nett għandu jittieħed fil-kont tal-qligħ u t-telf fl-aħħar tas-sena u huwa rrakkomandat illi jiġi ammortizzat fuq il-kumplament tal-hajja tal-istrument hedged; u

(ii)

qligħ nett mhux realizzat għandu jiġi rreġistrat fuq kont ta' rivalutazzjoni u mreġġa' lura fid-data tar-rivalutazzjoni li jmiss

(b)

Hedge ta' titolu diġa possedut: jekk il-kost medju ta' titolu hedged huwa differenti mill-prezz tas-suq tat-titolu fil-ħolqien tal-hedge, għandu jiġi applikat it-trattament li ġej:

(i)

qligħ mhux realizzat tat-titolu f'dik id-data għandu jiġi rreġistrat fuq kont ta' rivalutazzjoni filwaqt li telf mhux realizzat għandu jittieħed fil-kont tal-qligħ u t-telf; u

(ii)

id-dispożizzjonijiet ta' punt (a) għandhom japplikaw għall-bidliet fil-valuri tas-suq wara d-data tal-ħolqien tar-relazzjoni tal-hedging.

(c)

Huwa rrakkomandat illi l-bilanċ tal-primjums mhux ammortizzati u tal-iskonti, fid-data meta jitwaqqaf il-hedge, jiġi ammortizzat fuq il-kumplament tal-ħajja tal-istrument hedged.

4.   Meta l-kontabilità tal-hedge tinqata', it-titolu u d-derivat li jibqgħu fil-kotba tal-entità tar-rapportar għandhom jiġu vvalutati bħala strumenti indipendenti sa mid-data tal-qtugħ tal-kontinwità skont ir-regoli ġenerali stabbiliti f'din il-Linja ta' Gwida.

5.   It-trattament alternattiv speċifikat fil-paragrafu 3 jista' jiġi applikat biss jekk ikunu sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

Fil-ħolqien tal-hedge ikun hemm dokumentazzjoni formali dwar ir-relazzjoni ta' hedging u l-għan tal-ġestjoni tar-riskju u l-istrateġija biex isir il-hedge. Dik id-dokumentazzjoni għandha tinkludi dawn kollha li ġejjin: (i) l-identifikazzjoni tad-derivat użat bħala strument tal-hedging; (ii) l-identifikazzjoni tat-titolu hedged relatat; u (iii) valutazzjoni tal-effikaċja tad-derivat fit-tpaċija tal-iskopertura għal bidliet fil-valur ġust tat-titolu attribwibbli lir-riskju tar-rata ta' imgħax.

(b)

Il-hedge huwa mistenni li jkun effettiv ħafna u l-effikaċja tal-hedge tista' titkejjel b'mod affidabbli. Għandhom jiġu vvalutati kemm l-effett prospettiv kif ukoll dak retrospettiv. Huwa rakkomandat illi:

(i)

l-effettività prospettiva għandha titkejjel billi l-bidliet passati fil-valur ġust tal-element hedged jitqabblu ma' bidliet passati fil-valur ġust tal-istrument tal-hedging, jew billi tintwera korrelazzjoni statistika għolja bejn il-valur ġust tal-element hedged u l-valur ġust tal-istrument tal-hedging; u

(ii)

l-effettività retrospettiva għandha tintwera jekk il-proporzjon bejn il-qligħ/it-telf attwali fuq l-element hedged u t-telf/il-qligħ attwali fuq l-element tal-hedging huwa fl-ambitu ta' 80 % – 125 %.

6.   Dan li ġej għandu japplika għall-hedging ta' grupp ta' titoli: titoli b'rati ta' imgħax simili jistgħu jiġu aggregati u hedged bħala grupp biss jekk ikunu sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

it-titoli għandhom terminu simili;

(b)

il-grupp ta' titoli huwa konformi mat-test tal-effikaċja kemm prospettivament kif ukoll retrospettivament;

(c)

il-bidla fil-valur ġust attribwibbli lir-riskju hedged għal kull titolu tal-grupp huwa mistenni li jkun approssimattivament proporzjonali ghall-bidla totali fil-valur ġust attribwibbli lir-riskju hedged tal-grupp ta' titoli.

Artikolu 13

Strumenti sintetiċi

1.   Strumenti magħqudin biex jiffurmaw strument sintetiku għandhom jiġu rikonoxxuti u ttrattati separatament minn strumenti oħrajn, skont id-dispożizzjonijiet ġenerali, ir-regoli tal-valutazzjoni, ir-rikonoxximent tad-dħul u rekwiżiti speċifiċi għall-istrument stabbiliti f'din il-Linja ta' Gwida.

2.   B'deroga mill-Artikolu 3(b) u l-Artikoli 9(4), 15(1) u 17(2), it-trattament alternattiv li ġej jista' jiġi applikat għall-valutazzjoni ta' strumenti sintetiċi:

(a)

qligħ u telf mhux realizzat tal-istrumenti magħqudin biex jifformaw strument sintetiku huma nnettjati fl-aħħar tas-sena. F'dan il-każ, telf nett mhux realizzat għandu jkun irreġistrat f'kont tar-rivalutazzjoni Telf nett mhux realizzat għandu jittieħed fil-kont tal-qligħ u t-telf jekk ikun jeċċedi l-qligħ ta' rivalutazzjoni nett preċedenti rreġistrat fil-kont korrispondenti tar-rivalutazzjoni.

(b)

titoli miżmumin bħala parti minn strument sintetiku m'għandhomx jiffurmaw parti mill-investiment ġenerali ta' dawn it-titoli imma għandhom ikunu parti minn investiment separat.

(c)

telf mhux realizzat meħud fil-kont tal-qligħ u t-telf fl-aħħar tas-sena u l-qligħ mhux realizzat korrispondenti għandu jiġi ammortizzat separatament fis-snin sussegwenti.

3.   Jekk wieħed mill-istrumenti magħqudin jiskadi, jinbiegħ, jintemm jew jitħaddem, l-entità tar-rapportar m'għandhiex tkompli prospettivament it-trattament alternattiv speċifikat fil-paragrafu 2 u kull qligħ mill-valutazzjoni mhux ammortizzat li jkun ġie kkreditat fil-kont tal-qligħ u t-telf fi snin preċedenti għandu jiġi mreġġa' lura immedjatament.

4.   It-trattament alternattiv speċifikat fil-paragrafu 2 jista' jiġi applikat biss jekk ikunu sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

l-istrumenti individwali huma ġġestiti u l-eżekuzzjoni tagħhom hija vvalutata bħala strument wieħed magħqud, ibbażat fuq strateġija għall-ġestjoni tar-riskju jew waħda għall-investiment;

(b)

wara r-rikonoxximent inizzjali, l-istrumenti individwali huma strutturati u indikati bħala strument sintetiku;

(c)

l-applikazzjoni tat-trattament alternattiv telimina jew tnaqqas b'mod sinifikanti inkonsistenza fil-valutazzjoni (diskrepanza fil-valutazzjoni) li tirriżulta mill-applikazzjoni ta' regoli ġenerali stabbiliti f'din il-Linja ta' Gwida f'livell ta' strument individwali;

(d)

id-disponibbiltà ta' dokumentazzjoni formali tippermetti li jiġi vverifikat it-twettiq tal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c).

Artikolu 14

Karti tal-flus

1.   Għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 49 tal-Istatut tas-SEBĊ, m'għandux ikun hemm kontabilità ta' karti tal-flus ta' Stati Membri oħra li l-munita tagħhom hija l-euro miżmumin minn BĊN bħala karti tal-flus fiċ-ċirkulazzjoni, iżda bħala bilanċi intra-Eurosistema. Il-proċedura għat-trattament tal-karti tal-flus ta' Stati Membri oħra parteċipanti għandha tkun din li ġejja:

(a)

il-BĊN li jirċievi l-karti tal-flus iddenominati f'unitajiet ta' valuti nazzjonali taż-żona tal-euro maħruġa minn BĊN ieħor għandu jinnotifika ta' kuljum lill-BĊN li qed jagħmel il-ħruġ bil-valur tal-karti tal-flus imħallsin biex jiġu skambjati, ħlief meta xi volum kwotidjan partikolari huwa baxx. Il-BĊN li qed jagħmel il-ħruġ għandu joħroġ ħlas korrispondenti lill-BĊN li jirċevihom permezz tat-TARGET2; u

(b)

l-aġġustament tal-figuri tal-“karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni” għandu jseħħ fil-kotba tal-BĊN li jagħmel il-ħruġ hekk kif jirċievi n-notifika fuq msemmija.

2.   Il-figura ta' “karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni” fil-karti tal-bilanċ tal-BĊNi għandha tkun ir-riżultat ta' tliet komponenti:

(a)

il-valur mhux aġġustat ta' karti tal-flus tal-euro fiċ-ċirkolazzjoni, inklużi l-karti tal-flus tas-sena tal-bidla tal-flus kontanti ddenominati f'unitajiet ta' valuta nazzjonali taż-żona tal-euro għall-BĊN li jadotta l-euro, li għandu jkun ikkalkulat skont wieħed minn dawn iż-żewġ metodi li ġejjin:

 

Metodu A: B = P – D – N – S

 

Metodu B: B = I – R – N

Fejn:

B

huwa l-valur mhux aġġustat ta' “karti tal-flus fiċ-ċirkulazzjoni”;

P

huwa l-valur ta' karti tal-flus maħduma jew riċevuti mill-istampatur jew BĊNi oħra;

D

huwa l-valur ta' karti tal-flus meqrudin;

N

huwa l-valur ta' karti tal-flus nazzjonali tal-BĊN li jagħmel il-ħruġ miżmumin minn BĊNi oħrajn (notifikati imma għadhom mhumiex ripatrijati);

I

huwa l-valur ta' karti tal-flus imqiegħda fiċ-ċirkolazzjoni;

R

huwa l-valur tal-karti tal-flus riċevuti;

S

huwa l-valur ta' karti tal-flus fil-ħażna/kamra tas-sigurtà;

(b)

bit-tnaqqis tal-ammont tal-kreditu mhux irremunerata fil-konfront tal-bank ECI li jħaddem il-programm Extended Custodial Inventory (ECI), f'każ ta' trasferiment ta' proprjetà tal-karti tal-flus marbutin mal-programm ECI;

(c)

biż-żieda jew it-tnaqqis tal-ammont tal-aġġustamenti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-iskema tal-allokazzjoni tal-karti tal-flus.

KAPITLU III

RIKONOXXIMENT TAD-DĦUL

Artikolu 15

Rikonoxximent tad-dħul

1.   Ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw għar-rikonoxximent tad-dħul:

(a)

qligħ realizzat u telf realizzat għandhom jittieħdu fil-kont tal-qligħ u t-telf;

(b)

qligħ mhux realizzat m'għandux ikun rikonoxxut bħala dħul, imma għandu jkun irreġistrat direttament f'kont tar-rivalutazzjoni;

(c)

fi tmiem is-sena telf mhux realizzat għandu jittieħed fil-kont tal-qligħ u t-telf jekk jeċċedi l-qligħ tar-rivalutazzjoni preċedenti rreġistrat fil-kont korrispondenti tar-rivalutazzjoni;

(d)

telf mhux realizzat meħud fil-kont tal-qligħ u t-telf m'għandux jitreġġa' lura fi snin sussegwenti kontra qligħ ġdid mhux realizzat;

(e)

m'għandu jkun hemm l-ebda innettjar ta' telf mhux realizzat fi kwalunkwe titolu, jew fi kwalunkwe valuta jew f'investimenti f'deheb kontra qligħ mhux realizzat f'titoli jew valuti oħrajn jew deheb;

(f)

fl-aħħar tas-sena, telf minħabba indeboliment għandu jittieħed fil-kont tal-qligħ u t-telf u m'għandux jiġi mreġġa' lura fi snin sussegwenti sakemm ma jonqosx l-indeboliment u n-nuqqas jista' jintrabat ma' avveniment osservabbli li seħħ wara li l-indeboliment ikun ġie rreġistrat għall-ewwel darba.

2.   Primjums jew skontijiet li jirriżultaw minn titoli maħruġin u mixtrija għandhom ikunu kkalkulati u ppreżentati bħala parti mid-dħul tal-imgħax u għandhom ikunu ammortizzati matul il-kumplament tal-ħajja kuntrattwali tat-titoli, jew skont il-metodu straight-line jew skont il-metodu tar-rata interna tad-dħul (IRR). Il-metodu IRR għandu, madankollu, jkun mandatorju għal titoli bi skont li jkun għad fadlilhom aktar minn sena biex jimmaturaw fil-mument tal-akkwist.

3.   Akkumulazzjonijiet għal assi u passiv finanzjarji, eż. imgħax pagabbli u primjums/skontijiet ammortizzati ddenominati f'valuta barranija għandhom ikunu kkalkulati u rreġistrati fil-kontijiet fuq bażi kwotidjana, fuq il-bażi tal-aħħar rati disponibbli. Akkumulazzjonijiet għal assi u passiv finanzjarji ddenominati f'euro għandhom ikunu kkalkulati u rreġistrati fil-kontijiet mill-anqas kull trimestru. Akkumulazzjonijiet għal elementi oħrajn ghandhom ikunu kkalkulati u rreġistrati fil-kontijiet mill-anqas ta' kull sena.

4.   Irrispettivament mill-frekwenza tal-kalkolu tal-akkumulazzjonijiet imma suġġetti għall-eċċezzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 5(4) l-entitajiet ta' rapportar għandhom jirrappurtaw id-dejta skont il-valur tat-tranżazzjoni matul it-trimestru.

5.   Akkumulazzjonijiet iddenominati f'valuti barranin għandhom jinqalbu skont ir-rata tal-kambju tad-data tar-reġistrazzjoni u għandhom ikollhom impatt fuq il-pożizzjoni tal-valuta.

6.   Ġeneralment, għall-kalkolu tal-akkumulazzjonijiet matul is-sena tista' tapplika l-prattika lokali, jiġifieri jistgħu jkunu kkalkulati jew sal-aħħar jum ta' negozju jew sal-aħħar jum tal-kalendarju tat-trimestru. Madankollu, fi tmiem is-sena id-data ta' referenza mandatorja għandha tkun il-31 ta' Diċembru.

7.   Outflows tal-valuta li jimplikaw bidla fl-investiment ta' valuta partikolari jistgħu jwasslu għal qligħ jew telf realizzat fil-kambju.

Artikolu 16

Prezz tat-tranżazzjonijiet

1.   Ir-regoli ġenerali li ġejjin għandhom japplikaw għall-prezz tat-tranżażżjonijiet:

(a)

il-metodu tal-kost medju għandu jintuża fuq bażi kwotidjana għal deheb, strumenti u titoli f'valuta barranija, biex tiġi kkalkulat il-kost tal-akkwist ta' oġġetti mibjugħa, wara li jkun ikkunsidrat l-effett tar-rata tal-kambju u/jew taċ-ċaqliq fil-prezz;

(b)

il-kost medju tal-attiv jew il-passiv għandu jitnaqqas jew jiżdied bit-telf mhux realizzat meħud fil-kont tal-qligħ u t-telf fi tmiem is-sena;

(c)

fil-każ tal-akkwist ta' titoli b'ċedola, l-ammont ta' dħul b'ċedola mixtri għandu jkun ittrattat bħala element separat. Fil-każ ta' titoli ddenominati f'valuta barranija, għandu jkun parti mill-investiment f'dik il-valuta, iżda ma għandux jaffettwa l-kost medju tat-titolu jew il-valuta rilevanti.

2.   Ir-regoli speċjali li ġejjin għandhom japplikaw għat-titoli:

(a)

tranżazzjonijiet għandhom ikunu rreġistrati skont il-prezz tat-tranżazzjoni u mdaħħla fil-kontijiet finanzjarji skont il-prezz bl-imgħax eskluż;

(b)

tariffi tal-kustodja u l-ġestjoni, tariffi tal-kont kurrenti u spejjeż indiretti oħrajn m'għandhomx ikunu kkunsidrati bħala spejjeż tat-tranżazzjoni u għandhom ikunu nklużi fil-kont tal-qligħ u t-telf. Huma m'għandhomx ikunu ttrattati bħala parti mill-kost medju ta' attiv partikolari;

(c)

id-dħul għandu jkun irreġistrat gross bit-taxxi obbligatorji fuq l-imgħax rimborżabbli u b'kontabilità separata ta' taxxi oħrajn;

(d)

għall-finijiet tal-kalkolu tal-kost medju tax-xiri ta' titolu, jew (i) ix-xiri kollu li jsir matul il-jum għandu jiżdied, bil-prezz tax-xiri tiegħu, mal-investiment tal-jum ta' qabel biex jiġi prodott prezz medju ppeżat ġdid qabel ma jiġi applikat il-bejgħ għall-istess jum; jew (ii) xiri u bejgħ individwali ta' titoli jistgħu jiġu applikati fl-ordni li fiha jkunu saru matul il-jum għall-iskop li jiġi kkalkulat il-prezz medju rivedut.

3.   Ir-regoli speċjali li ġejjin għandhom japplikaw għad-deheb u l-kambju:

(a)

tranżazzjonijiet f'valuta barranija li ma jinvolvu ebda bidla fl-investiment f'dik il-valuta għandhom jinqalbu f'euro, billi tintuża r-rata tal-kambju fid-data tal-kuntratt jew tal-ħlas, u m'għandhomx jaffettwaw il-kost tal-akkwist tal-investiment;

(b)

tranżazzjonijiet f'valuta barranija li jinvolvu bidla fl-investiment f'dik il-valuta għandhom jinqalbu f'euro skont ir-rata tal-kambju tad-data tal-kuntratt;

(c)

il-ħlas tal-ammonti prinċipali li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet bil-maqlub f'titoli ddenominati f'valuta barranija jew f'deheb għandhom jitqiesu bħala li ma jinvolvux bidla fl-investiment f'dik il-valuta jew fid-deheb;

(d)

riċevuti tal-kontanti u ħlasijiet attwali m'għandhomx jinqalbu skont ir-rata tal-kambju fil-jum li fih iseħħ il-ħlas;

(e)

fejn teżisti pożizzjoni twila, introjtu nett ta' valuti u ta' deheb magħmul matul il-jum għandhom jiżdiedu, skont ir-rata medja jew il-prezz tad-deheb tal-introjti tal-jum għal kull valuta rispettiva u għad-deheb, mal-investiment tal-jum ta' qabel, sabiex jinħolqu rata medja/prezz tad-deheb ippeżat ġdid. F'każ ta' ħruġ nett, il-kalkolu tal-qligħ jew telf realizzat għandu jkun ibbażat fuq il-kost medju tal-valuta rispettiva jew l-investiment f'deheb għall-jum preċedenti biex b'hekk il-kost medju jibqa' ma jinbidilx. Differenzi fir-rata medja/prezz tad-deheb bejn l-introjtu u l-ħruġ li jsir matul il-jum għandhom jirriżultaw ukoll fi qligħ jew telf realizzat. Fejn jeżisti passiv fir-rigward ta' valuta barranija jew pożizzjoni fid-deheb, għandu japplika t-trattament bil-maqlub għall-metodu fuq imsemmi. Għaldaqstant il-kost medju tal-pożizzjoni tal-passiv għandha tkun affettwata minn flussi 'l barra netti, filwaqt li flussi 'l ġewwa netti għandhom inaqqsu l-qagħda skont ir-rata medja tal-kost imwieżen eżistenti u għandhom jirriżultaw fi qligħ jew telf realizzat;

(f)

il-kost ta' tranżazzjonijiet tal-kambju barrani u spejjeż ġenerali oħrajn għandhom jitqiegħdu fil-kont tal-qligħ u t-telf.

KAPITOLU IV

REGOLI TA' KONTABILITA' GĦAL STRUMENTI BARRA L-KARTA TAL-BILANĊ

Artikolu 17

Regoli ġenerali

1.   Tranżazzjonijiet bil-quddiem tal-kambju barrani, forward legs ta' tpartit tal-kambju barrani u strumenti oħra tal-valuta li jinvolvu skambju ta' valuta waħda ma' oħra f'data futura għandhom ikunu nklużi fil-qagħdiet netti tal-valuta barranija għall-kalkolu tal-kost medju tax-xiri u l-qligħ u t-telf tal-kambju.

2.   Għandu jingħata rendikont tal-iswaps tar-rata ta' imgħax, xiri fil-futur, ta' ftehim tar-rata forward, ta' strumenti tar-rata ta' imgħax oħrajn u opzjonijiet, bl-eċċezzjoni tal-opzjonijiet inkorporati f'titoli, u huma għandhom ikunu rrivalutati abbażi ta' partita b'partita. Dawn l-istrumenti għandhom ikunu ttrattati separatament minn elementi fil-karta tal-bilanċ.

3.   Profitti u telf li jirriżultaw minn strumenti barra l-karta tal-bilanċ għandhom ikunu rikonoxxuti u ttrattati f'manjiera simili għal strumenti fil-karta tal-bilanċ.

Artikolu 18

Tranżazzjonijiet bil-quddiem b'kambju barrani

1.   Xiri u bejgħ bil-quddiem għandhom ikunu rikonoxxuti f'kontijiet barra l-karta tal-bilanċ bejn id-data tan-negozju u d-data tal-pagament skont ir-rata immedjata tat-tranżazzjoni bil-quddiem. Qligħ u telf realizzat fi tranżazzjonijiet ta' bejgħ għandhom ikunu kkalkulati billi jintuża l-kost medju tal-pożizzjoni tal-valuta fid-data tan-negozju skont il-proċedura ta' nnettjar ta' kuljum għal xiri u bejgħ.

2.   Id-differenza bejn ir-rati immedjati u dawk bil-quddiem għandha tkun ittrattata bħala imgħax pagabbli jew riċevibbli fuq il-bażi tal-akkumulazzjonijiet.

3.   Fid-data tal-pagament il-kontijiet barra l-karta tal-bilanċ għandhom ikunu jitreġġgħu lura.

4.   Il-pożizzjoni tal-valuta għandha tkun affettwata minn tranżazzjonijiet bil-quddiem mid-data ta' negozju skont ir-rata immedjata.

5.   Il-pożizzjonijiet bil-quddiem għandhom ikunu vvalutati flimkien mal-pożizzjoni immedjata tal-istess valuta, bit-tpaċija ta' kwalunkwe differenzi li jistgħu jirriżultaw f'pożizzjoni ta' valuta waħdanija. Bilanċ ta' telf nett għandu jkun iddebitat fil-kont tal-qligħ u t-telf meta jeċċedi qligħ preċedenti ta' rivalutazzjonji rreġistrat fil-kont ta' rivalutazzjoni. Bilanċ ta' profitt nett għandu jkun ikkreditat fil-kont ta' rivalutazzjoni.

Artikolu 19

Swaps tal-kambju barrani

1.   Xiri u bejgħ bil-quddiem u immedjat għandhom ikunu rikonoxxuti fil-kontijiet fil-karta tal-bilanċ fid-data tal-pagament rispettiv.

2.   Xiri u bejgħ bil-quddiem u immedjat għandhom ikunu rikonoxxuti fil-kontijiet barra l-karta tal-bilanċ mid-data tan-negozju sad-data tal-pagament skont ir-rata immedjata tat-tranżazzjonijiet.

3.   Tranżazzjonijiet ta' xiri għandhom ikunu rikonoxxuti skont ir-rata immedjata tat-tranżazzjoni. Għaldaqstant m'għandu jirriżulta ebda qligħ u telf.

4.   Id-differenza bejn ir-rati immedjati u dawk bil-quddiem għandhom ikunu ttrattati bħala imgħax pagabbli jew riċevibbli fuq il-bażi tal-akkumulazzjonijiet kemm tax-xiri kif ukoll tal-bejgħ.

5.   Fid-data tal-pagament il-kontijiet barra l-karta tal-bilanċ għandhom ikunu jitreġġgħu lura.

6.   Il-pożizzjoni tal-valuta barranija għandha tinbidel biss bħala riżultat ta' akkumulazzjonijiet ddenominati f'valuta barranija.

7.   Il-pożizzjoni bil-quddiem għandha tkun ivvalutata flimkien mal-pożizzjoni immedjata relatata.

Artikolu 20

Kuntratti futuri

1.   Kuntratti futuri għandhom ikunu rreġistrati fil-jum ta' negozju f'kontijiet barra l-karta tal-bilanċ.

2.   il-marġni inizjali għandu jkun irreġistrat bħala assi separat jekk iddepożitat fi flus kontanti. Jekk iddepożitat fil-forma ta' titoli dan għandu jibqa' mhux mibdul fil-karta tal-bilanċ;

3.   bidliet ta' kuljum fil-marġni ta' varjazzjoni għandhom jittieħdu fil-kont tal-qligħ u t-telf u għandhom jaffettwaw il-pożizzjoni tal-valuta; L-istess proċedura għandha tiġi applikata fil-jum tal-egħluq tal-pożizzjoni miftuħa, irrispettivament minn jekk isseħħx il-kunsinna. Jekk il-kunsinna sseħħ, il-partita tax-xiri jew tal-bejgħ għandha ssir skont il-prezz tas-suq.

4.   It-tariffi għandhom jittieħdu fil-kont tal-qligħ u t-telf.

Artikolu 21

Tpartit tar-rata ta' imgħax

1.   Tpartit tar-rata ta' imgħax għandu jiġi rreġistrat fil-jum tan-negozju f'kontijiet barra l-karta tal-bilanċ.

2.   Il-ħlasijiet kurrenti tal-imgħax, kemm jekk riċevuti jew imħallsa, għandhom jiġu rreġistrati fuq il-bażi tal-akkumulazzjonijiet. Il-ħlasijiet jistgħu jsiru fuq bażi nett għal kull tpartit tar-rata ta' imgħax, iżda dħul minn imgħax akkumulat u spejjeż għandu jkun irrappurtat fuq bażi gross.

3.   It-tariffi għandhom jittieħdu fil-kont tal-qligħ u t-telf.

4.   Swaps tar-rati ta' imgħax li mhumiex ikklerjati permezz ta' kontroparti ċentrali għandu jkun irrivalutat individwalment u, jekk meħtieġ, maqlub f'euro skont ir-rata spot tal-valuta. Huwa rrakkomandat li telf mhux realizzat meħud fil-kont tal-qligħ u t-telf fi tmiem is-sena għandu jkun ammortizzat fi snin sussegwenti, u li f'każ ta' swaps tar-rata ta' imgħax forward l-ammortizzament għandu jibda mid-data tal-valur tat-tranżazzjoni u li l-ammortizzament ikun lineari. Qligħ mhux realizzat ta' rivalutazzjoni għandu jkun ikkreditat f'kont ta' rivalutazzjoni.

5.   Għall-iswaps tar-rati ta' imgħax li jiġu kklerjati permezz ta' kontroparti tal-ikklerjar ċentrali:

(a)

il-marġni inizjali għandu jkun irreġistrat bħala assi separat jekk iddepożitat fi flus kontanti. Jekk iddepożitat fil-forma ta' titoli dan għandu jibqa' mhux mibdul fil-karta tal-bilanċ;

(b)

bidliet ta' kuljum fil-marġni ta' varjazzjoni għandhom jiġu rreġistrati fil-kont tal-qligħ u t-telf u għandhom jaffettwaw il-pożizzjoni tal-valuta;

(c)

il-komponent tal-imgħax dovut għandu jkun separat mir-riżultat irrealizzat u rreġistrat fuq bażi grossa fil-kont tal-profitt u tat-telf.;

Artikolu 22

Ftehim tar-rata bil-quddiem

1.   Ftehim tar-rata bil-quddiem għandhom ikunu rreġistrati fil-jum tan-negozju f'kontijiet li mhumiex fil-karta tal-bilanċ.

2.   Il-ħlas tal-kumpens li għandu jitħallas minn parti waħda lill-oħra fid-data tal-pagament għandu jiddaħħal fid-data tal-pagament fil-kont tal-qligħ u t-telf. Il-ħlasijiet m'għandhomx ikunu rreġistrati fuq il-bażi tal-akkumulazzjonijiet.

3.   Jekk isiru ftehim bil-quddiem tar-rata f'valuta barranija, il-ħlasijiet ta' kumpens għandhom jaffettwaw il-pożizzjoni tal-valuta. Ħlasijiet ta' kumpens għandhom ikunu maqlubin f'euro skont ir-rata spot fid-data tal-pagament.

4.   Il-ftehim kollha tar-rata bil-quddiem għandhom ikunu vvalutati individwalment mill-ġdid u, jekk meħtieġ, maqlubin f'euro skont ir-rata immedjata tal-valuta. Telf mhux realizzat meħud fil-kont tal-qligħ u t-telf fi tmiem is-sena m'għandux ikun imreġġa' lura fi snin sussegwenti kontra qligħ mhux realizzat sakemm l-istrument jingħalaq jew jiġi mitmum. Qligħ mhux realizzat ta' rivalutazzjoni għandu jkun ikkreditat f'kont ta' rivalutazzjoni.

5.   It-tariffi għandhom jittieħdu fil-kont tal-qligħ u t-telf.

Artikolu 23

Tranżazzjonijiet ta' titoli bl-quddiem

Il-kontabilità ta' tranżazzjonijiet ta' titoli bil-quddiem għandha ssir skont wieħed minn dawn iż-żewġ metodi li ġejjin:

1.

Metodu A:

(a)

tranżazzjonijiet bil-quddiem f'titoli għandhom ikunu rreġistrati f'kontijiet barra l-karta tal-bilanċ mid-data tan-negozju sad-data tal-pagament skont il-prezz bil-quddiem tat-tranżazzjoni bil-quddiem.

(b)

il-kost medju tal-investiment tat-titolu nnegozjat m'għandux ikun affettwat sakemm isir il-pagament; l-effetti tal-qligħ u t-telf ta' tranżazzjonijiet ta' bejgħ bil-quddiem għandhom ikunu kkalkulati fid-data tal-pagament;

(c)

fid-data tal-pagament il-kontijiet barra l-karta tal-bilanċ għandhom ikunu rriversjati u l-bilanċ fil-kont ta' rivalutazzjoni, jekk ikun hemm, għandu jkun ikkreditat fil-kont tal-qligħ u t-telf. Il-kontabilità ta' titoli mixtrijin għandha ssir bl-użu tal-prezz immedjat fid-data tal-maturità (prezz tas-suq attwali), filwaqt li d-differenza mqabbla mal-prezz bil-quddiem oriġinali hija rikonoxxuta bħala qligħ jew telf realizzat;

(d)

fil-każ ta' titoli ddenominati f'valuta barranija, il-kost medju tal-pożizzjoni nett tal-valuta m'g ħandux ikun affettwat jekk l-entità ta' rapportar ikollha diġà pożizzjoni f'dik il-valuta. Jekk il-bond mixtri bil-quddiem huwa ddenominat f'valuta li fiha l-entità ta' rapportar ma jkollhiex pożizzjoni, biex b'hekk ikun meħtieġ li tinxtara l-valuta rilevanti, ir-regoli għax-xiri ta' valuti barranin skont l-Artikoli 16(3)(e) għandhom japplikaw;

(e)

pożizzjonijiet bil-quddiem għandhom ikunu vvalutati fuq bażi iżolata kontra l-prezz tas-suq bil-quddiem għaż-żmien li jifdal tat-tranżazzjoni. Telf ta' rivalutazzjoni fi tmiem is-sena għandu jkun iddebitat fil-kont tal-qligħ u t-telf, u l-qligħ mir-rivalutazzjoni għandu jkun ikkreditat fil-kont ta' rivalutazzjoni. Telf mhux realizzat rikonoxxut fil-kont tal-qligħ u t-telf fi tmiem is-sena m'għandux ikun imreġġa' lura fi snin sussegwenti kontra qligħ mhux realizzat sakemm l-istrument jingħalaq jew jiġi mitmum.

2.

Metodu B:

(a)

tranżazzjonijiet bil-quddiem f'titoli għandhom ikunu rreġistrati f'kontijiet barra l-karta tal-bilanċ mid-data tan-negozju sad-data tal-pagament skont il-prezz bil-quddiem tat-tranżazzjoni bil-quddiem. Fid-data tal-pagament il-kontijiet barra l-karta tal-bilanċ għandhom ikunu jitreġġgħu lura.

(b)

fi tmiem it-trimestru titolu għandu jkun irrivvalutat fuq il-bażi tal-pożizzjoni nett li tirriżulta mill-karta tal-bilanċ u mill-bejgħ tal-istess titolu rreġistrat fil-kontijiet barra l-karta tal-bilanċ. L-ammont tar-rivalutazzjoni għandu jkun ugwali għad-differenza bejn din il-pożizzjoni nett ivvalutata skont il-prezz tar-rivalutazzjoni u l-istess pożizzjoni vvalutata skont il-kost medju tal-pożizzjoni tal-karta tal-bilanċ. Fi tmiem it-trimestru, xiri bil-quddiem għandu jkun suġġett għall-proċess ta' rivalutazzjoni deskritt fl-Artikolu 9. Ir-riżultat tar-rivalutazzjoni għandu jkun ugwali għad-differenza bejn il-prezz immedjat u l-kost medju tal-obbligi tax-xiri;

(c)

ir-riżultat ta' bejgħ bil-quddiem għandu jkun irreġistrat fis-sena finanzjarja li fiha jkun ittieħed l-obbligu. Dan ir-riżultat għandu jkun ugwali għad-differenza bejn il-prezz bil-quddiem inizjali u l-kost medju tal-pożizzjoni tal-karta tal-bilanċ, jew il-kost medju tal-obbligi ta' xiri barra l-karta tal-bilanċ jekk il-pożizzjoni tal-karta tal-bilanċ mhijiex suffiċjenti, fil-ħin tax-xiri.

Artikolu 24

Opzjonijiet

1.   L-opzjonijiet għandhom ikunu rikonoxxuti fil-kontijiet barra l-karta tal-bilanċ mid-data tan-negozju sad-data tal-eżerċizzju jew tal-iskadenza skont il-prezz strike tal-istrument sottostanti.

2.   Primjums iddenominati f'valuta barranija għandhom ikunu maqlubin f'euro skont ir-rata tal-kambju tad-data tal-kuntratt jew tal-pagament. Il-primjum imħallas għandu jkun rikonoxxut bħala attiv separat, filwaqt li l-primjum riċevut għandu jkun rikonoxxut bħala passiv separat.

3.   Jekk l-opzjoni hija eżerċitata, l-istrument sottostanti għandu jkun irreġistrat fil-karta tal-bilanċ skont il-prezz strike miżjud jew imnaqqas bil-valur oriġinali tal-primjums. L-ammont oriġinali tal-primjum tal-opzjoni għandu jkun aġġustat fuq il-bażi ta' telf mhux realizzat meħud fil-kont tal-qligħ u t-telf fi tmiem is-sena.

4.   Jekk l-opzjoni ma tiġix eżerċitata, l-ammont tal-primjum tal-opzjoni, aġġustat fuq il-bażi tat-telf mhux realizzat fi tmiem is-sena preċedenti, għandu jitqiegħed fil-kont tal-qligħ u t-telf maqlub skont ir-rata tal-kambju disponibbli fid-data tal-iskadenza.

5.   Il-pożizzjoni tal-valuta għandha tkun affettwata permezz tal-marġni ta' varjazzjoni ta' kuljum għal opzjonijiet tat-tip futuri, bi kwalunkwe tnaqqis fil-valur fi tmiem is-sena tal-primjum tal-opzjoni, bin-negozju sottostanti fid-data tal-eżerċizzju, jew, fid-data tal-iskadenza, bil-primjum tal-opzjoni. Bidliet ta' kuljum fil-marġni ta' varjazzjoni għandhom jitqegħdu fil-kont tal-qligħ u t-telf.

6.   Bl-eċċezzjoni tal-opzjonijiet inkorporati f'titoli, kull kuntratt ta' opzjoni għandu jkun irrivalutat individwalment. Telf mhux realizzat meħud fil-kont tal-qligħ u t-telf m'għandux jitreġġa' lura fi snin sussegwenti kontra qligħ mhux realizzat. Qligħ mhux realizzat ta' rivalutazzjoni għandu jkun ikkreditat f'kont ta' rivalutazzjoni. M'għandu jkun hemm l-ebda nnettjar ta' telf mhux realizzat f'kwalunkwe opzjoni kontra qligħ mhux realizzat fi kwalunkwe opzjoni oħra.

7.   Għall-applikazzjoni tal-paragrafu 6, il-valuri tas-suq huma l-prezzijiet kkwotati meta dawn il-prezzijiet huma disponibbli minn borża, negozjant ta' titoli, sensar jew entitajiet simili. Meta l-prezzijiet kkwotati mhumiex disponibbli, il-valur tas-suq huwa ddeterminat permezz ta' teknika ta' valutazzjoni. Din it-teknika ta' valutazzjoni għandha tintuża b'mod konsistenti matul iż-żmien u għandu jkun possibbli li jintwera li hija tipprovdi stimi affidabbli ta' prezzijiet li jkunu jinkisbu fi tranżazzjonijiet tas-suq attwali.

8.   It-tariffi għandhom jittieħdu fil-kont tal-qligħ u t-telf.

KAPITOLU V

OBBLIGI TA' RAPPORTAR

Artikolu 25

Formati ta' rapportar

1.   Il-BĊNi għandhom jirrappurtaw dejta għall-finijiet ta' rapportar finanzjarju tal-Eurosistema lill-BĊE skont din il-Linja ta' Gwida.

2.   Il-formati ta' rapportar tal-Eurosistema għandhom ikopru l-elementi kollha speċifikati fl-Anness IV. Il-kontenut tal-elementi li għandhom jiġu inklużi fil-formati differenti tal-karta tal-bilanċ huwa deskritt ukoll fl-Anness IV.

3.   Il-formati tar-rapporti finanzjarji differenti ppubblikati għandhom ikunu konformi mal-Annessi kollha li ġejjin:

(a)

Anness V: ir-rapport finanzjarju tal-Eurosistema kkonsolidat u ppubblikat ta' kull ġimgħa wara tmiem it-trimestru;

(b)

Anness VI: ir-rapport finanzjarju tal-Eurosistema kkonsolidat u ppubblikat ta' kull ġimgħa matul it-trimestru;

(c)

Anness VII: il-karta tal-bilanċ annwali kkonsolidata tal-Eurosistema.

KAPITOLU VI

PUBBLIKAZZJONI TAL-KARTI TAL-BILANĊ U TAL-KONTIJIET TAL-QLIGĦ U T-TELF ANNWALI

Artikolu 26

Karti tal-bilanċ u kontijiet tal-qligħ u t-telf ippubblikati

Huwa rrakkomandat li l-BĊNi jaddattaw il-karti tal-bilanċ u l-kontijiet tal-qligħ u t-telf annwali tagħhom ippubblikati skont l-Annessi VIII u IX.

KAPITOLU VII

REGOLI TA' KONSOLIDAZZJONI

Artikolu 27

Regoli ta' konsolidazzjoni ġenerali

1.   Il-karti tal-bilanċ ikkonsolidati tal-Eurosistema għandhom ikopru l-elementi kollha fil-karti tal-bilanċ tal-BĊE u tal-BĊNi.

2.   Għandu jkun hemm konsistenza fir-rapporti fil-proċess ta' konsolidazzjoni. Ir-rapporti finanzjarji kollha tal-Eurosistema għandhom ikunu ppreparati fuq bażi simili bl-applikazzjoni tal-istess teknika u proċessi ta' konsolidazzjoni.

3.   Il-BĊE għandu jipprepara l-karti tal-bilanċ ikkonsolidati tal-Eurosistema. Dawn il-karti tal-bilanċ għandhom jirrispettaw il-ħtieġa għal prinċipji tal-kontabilità u teknika uniformi, perijodi finanzjarji bl-istess termini fl-Eurosistema u l-aġġustamenti ta' konsolidazzjoni li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet u pożizzjonijiet intra-Eurosistema, u għandhom jikkunsidraw kull bidliet fil-kompożizzjoni tal-Eurosistema.

4.   Kull element individwali tal-karta tal-bilanċ, minbarra l-bilanċi tal-BĊE individwali intra-Eurosistema, għandu jkun aggregat għal finijiet ta' konsolidazzjoni.

5.   Il-bilanċi tal-BĊNi u tal-BĊE ma' partijiet terzi għandhom ikunu rreġistrati gross fil-proċess ta' konsolidazzjoni.

6.   Il-bilanċi intra-Eurosistema għandhom ikunu ppreżentati fil-karti tal-bilanċ tal-BĊE tal-BĊNi skont l-Anness IV.

KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 28

Żvilupp, applikazzjoni u interpretazzjoni ta' regoli

1.   Il-Kumitat tal-Kontabilità u tad-Dħul Monetarju tas-SEBĊ għandu jirrapporta lill-Kunsill Governattiv, permezz tal-Bord Eżekuttiv, dwar l-iżvilupp, l-applikazzjoni u l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kontabilità u tar-rapportar finanzjarju tas-SEBĊ.

2.   Fl-interpretazzjoni ta' din il-Linja Gwida, għandu jiġi kkunsidrat ukoll ix-xogħol preparatorju, il-prinċipji tal-kontabilità armonizzati bil-liġi tal-Unjoni u l-istandards tal-kontabilità aċċettati ġeneralment.

Artikolu 29

Regoli tranżitorji

1.   Il-BĊNi għandhom jirrivalutaw l-attiv u l-passiv kollu finanzjarju skont id-data li fiha huma jsiru membri tal-Eurosistema. Qligħ mhux realizzat li jsir qabel jew f'dik id-data għandu jkun separat minn dak il-qligħ ta' valutazzjoni mill-ġdid mhux realizzat li jista' jsir wara, u għandu jibqa' mal-BĊNi. Il-prezzijiet tas-suq u r-rati applikati mill-BĊNi fil-karti tal-bilanċ tal-ftuħ fil-bidu tal-parteċipazzjoni tal-Eurosistema għandhom ikunu kkunsidrati bħala l-kost medju tal-assi u l-passiv ta' dawn il-BĊNi.

2.   Huwa rrakkomandat li qligħ mhux realizzat li sar qabel jew fil-bidu tas-sħubija ta' BĊN fl-Eurosistema m'għandux ikun ikkunsidrat bħala distribwibbli fil-ħin tat-tranżizzjoni u li għandu jkunu ittrattat biss bħala realizzabbli/distribwibbli fil-kuntest ta' tranżazzjonijiet li jseħħu wara d-dħul fl-Eurosistema.

3.   Il-kambju barrani, il-qligħ u t-telf fid-deheb u l-prezzijiet, li jirriżultaw mit-trasferiment ta' assi mill-BĊNi lill-BĊE, għandhom ikunu kkunsidrati bħala realizzati.

4.   Dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe deċiżjoni li għandha tiġi adottata skont l-Artikolu 30 tal-Istatut tas-SEBĊ.

Artikolu 30

Revoka

1.   Il-Linja Gwida BĊE/2010/20 hija mħassra mill-31 ta' Diċembru 2016.

2.   Ir-referenzi għal-Linja Gwida rrevokata għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal din il-Linja Gwida u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness XI.

Artikolu 31

Dħul fis-seħħ u implimentazzjoni

1.   Din il-Linja Gwida għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tan-notifika tagħha lill-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro.

2.   Il-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro għandhom jikkonformaw ma' din il-Linja Gwida sa mill-31 ta' Diċembru 2016.

Artikolu 32

Destinatarji

Din il-Linja Gwida hija indirizzata għall-banek ċentrali kollha tal-Eurosistema.

Magħmul fi Frankfurt am Main, it-3 ta' Novembru 2016.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  Linja Gwida BĊE/2010/20 tal-11 ta' Novembru 2010 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rapportar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (ĠU L 35, 9.2.2011, p. 31).

(2)  Deċiżjoni BĊE/2010/29 tat-13 ta' Diċembru 2010 dwar il-ħruġ ta' karti tal-flus tal-euro (ĠU L 35, 9.2.2011, p. 26).

(3)  Regolament (UE) Nru 575/013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 rigward rekwiżiti prudenzjali għalistituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).


ANNESS I

RAPPORTI FINANZJARJI GĦALL-EUROSISTEMA

Tip ta' rapport

Intern/pubblikat

Sors ta' rekwżit legali

SKOP TAR-RAPPORT

1

Rapport finanzjarju ta' kuljum tal-Eurosistema

Intern

Xejn

Prinċipalment għal skopijiet ta' ġestjoni ta' likwidità għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 12.1 tal-Istatut tas-SEBĊ Parti mid-dejta tar-rapport finanzjarju ta' kuljum tintuża għall-kalkolu tad-dħul monetarju

2.

Rapport finanzjarju ta' kull ġimgħa diżaggregat

Intern

Xejn

Bażi għall-produzzjoni tar-rapport finanzjarju kkonsolidat ta' kull ġimgħa tal-Eurosistema

3

Rapport finanzjarju ta' kull ġimgħa kkonsolidat tal-Eurosistema

Ippubblikat

Artikolu 15.2 tal-Istatut tas-SEBĊ

Rapport finanzjarju kkonsolidat għal analiżi monetarja u ekonomika. Ir-rapport finanzjarju kkonsolidat ta' kull ġimgħa tal-Eurosistema jittieħed mir-rapport finanzjarju ta' kuljum tal-jum ta' rapportar

4

Rapport finanzjarju ta' kull xahar disaggregat tal-Eurosistema

Ippubblikat

Xejn

Tisħiħ tar-responsabbiltà u t-trasparenza tal-Eurosistema billi jiġi permess l-aċċess faċli għall-informazzjoni dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet ta' banek ċentrali tal-Eurosistema individwali. Għoti ta' informazzjoni b'mod armonizzat dwar l-implimentazzjoni deċentralizzata tal-politika monetarja unika tal-BĊE, kif ukoll dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-politika mhux monetarja tal-banek ċentrali tal-Eurosistema.

5

Informazzjoni finanzjarja ta' kull xahar u trimestrali tal-Eurosistema

Ippubblikat u intern (1)

Regolamenti Statistiċi, skont liema l-IFMi għandhom jagħtu d-dejta

Analiżi statistika

6

Karta tal-bilanċ annwali kkonsolidata tal-Eurosistema

Ippubblikat

Artikolu 26.3 tal-Istatut tas-SEBĊ

Karta tal-bilanċ ikkonsolidata għal skopijiet analitiċi u operattivi


(1)  Il-feed tad-dejta ta' kull xahar fid-dejta statistika aggregata ppubblikata meħtieġa minn istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (IFMi) fl-Unjoni. Barra min dan, bħala IFMi, il-banek ċentrali wkoll għandhom jipprovdu fuq bażi trimestrali informazzjoni aktar iddettaljata milli huwa pprovdut fid-dejta ta' kull xahar.


ANNESS II

GLOSSARJU

Ammont kompensatorju aġġustament magħmul fil-kalkolu tad-dħul monetarju skont id-Deċiżjoni (UE) 2016/2248 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2016/36) (1).

Amortizzazzjoni: it-tnaqqis sistematiku fil-kontijiet ta' xi premium/skont jew tal-valur tal-assi fuq perijodu ta' żmien.

Approprjazzjoni: l-att ta' teħid tad-dritt ta' proprjetà ta' titoli, self jew kwalunkwe assi li jkunu ngħataw bħala garanzija lil entità ta' rapportar bħala kollateral sabiex jiġi infurzat il-kreditu oriġinali.

Assi finanzjarju: kull assi li huwa: (a) flus kontanti; (b) dritt kuntrattwali biex wieħed jirċievi flus kontanti jew strument finanzjarju ieħor mingħand impriża oħra; (c) dritt kuntrattwali biex jiġu skambjati strumenti finanzjarji ma' impriża oħra taħt kundizzjonijiet li huma potenzjalment favorevoli; jew (d) l-istrument ta' ekwità ta' impriża oħra.

Assi: riżorsa kkontrollata minn entità ta' rapportar bħala riżultat ta' avvenimenti fil-passat u li minnha huwa mistenni li jirriżultaw benefiċċji ekonomiċi futuri għall-entità ta' rapportar.

Assistenza ta' likwidità ta' emerġenza (ELA:) Assistenza mogħtija lil istituzzjoni finanzjarja solventi, jew grupp ta' istituzzjonijiet finanzjarji solventi, li qed tiffaċċa problemi ta' likwidità temporanja. ELA hija pprovduta mill-BĊNi bl-approvazzjoni tal-Kunsill Governattiv

Data ta' saldu: id-data meta t-trasferiment finali u irrevokabbli tal-valur ikun ġie rreġistrat fil-kotba tal-istituzzjoni tal-pagament relevanti. Iż-żmien tal-pagament jista' jkun immedjat (dak il-ħin stess), l-istess ġurnata (fit-tmiem tal-ġurnata) jew f'data miftiehma wara d-data meta jkun ingħata l-impenn.

Data tal-ħlas immedjat: id-data meta tranżazzjoni immedjata fi strument finanzjarju tiġi mħallsa b'mod konformi mal-konvenzjonijiet prevalenti tas-suq għal dak l-istrument finanzjarju.

Data tal-maturità: id-data meta l-valur nominali/prinċipali jsir dovut u pagabbli bis-sħiħ lid-detentur.

Data tan-negozju (magħrufa wkoll bħala data tat-tranżazzjoni): data meta ssir it-tranżazzjoni.

Dħul monetarju: Id-dħul li jakkumula għall-BĊNi fit-twettiq tal-funzjoni tal-politika monetarja tas-SEBĊ. Id-dħul monetarju jinġabar u jiġi allokat fost il-BĊni fl-aħħar ta' kull sena finanzjarja.

Ftehim dwar rata bil-quddiem: kuntratt fejn żewġ partijiet jaqblu dwar ir-rata tal-imgħax li għandha titħallas fuq depożitu kunċettwali ta' maturità speċifikata f'data futura speċifika. Fid-data tal-pagament irid jitħallas kumpens minn parti waħda lill-oħra, skont id-differenza bejn ir-rata tal-imgħax kuntrattata u r-rata tas-suq fid-data tal-pagament.

Ftehim ta' xiri mill-ġdid (repo): arranġament bi skop ekonomiku li jissellfu l-flus li permezz tiegħu assi, solitament titolu ta' dħul fiss, jinbiegħ lil xerrej mingħajr iż-żamma tas-sjieda min-naħa tal-bejjiegħ, waqt li l-bejjiegħ simultanjament jikseb id-dritt u l-obbligu li jixtri mill-ġdid assi ekwivalenti bi prezz speċifiku f'data futura jew wara talba;.

Ftehim ta' xiri mill-ġdid bil-maqlub (repo bil-maqlub): kuntratt li taħtu detentur ta' flus kontanti jaqbel li jixtri attiv u, simultanjament, jaqbel li jerġa' jbiegħ l-attiv għal prezz miftiehem wara talba, wara żmien iddikjarat, jew f'każ ta' kontinġenza partikolari. Xi kultant tranżazzjoni repo tiġi miftiehma permezz ta' parti terza (repo bi tliet partijiet).

Hedging: il-proċess ta' tpaċija tar-riskji fuq assi finanzjarji jew oħrajn jew obbligazzjonijiet kontra xulxin, sabiex jitnaqqsu l-konsegwenzi inġenerali ta' mumenti negattivi fil-prezzijiet, rati tal-imgħax jew rati tal-kambju.

Holding ta' valuta barranija: il-pożizzjoni netta fil-valuta rispettiva. Għall-finijiet ta' din id-definizzjoni, drittijiet ta' żbank speċjali (SDRs) huma meqjusa bħala valuta separata; tranżazzjonijiet li jinvolvu bidla fil-pożizzjoni netta f'SDRs huma jew tranżazzjonijiet iddenominati f'SDRs, jew tranżazzjonijiet f'kambju li jirreplikaw il-kompożizzjoni tal-baskett tal-SDRs (skont id-definizzjoni tal-basket u l-piżijiet rispettivi).

Il-programm Extended Custodial Inventory (ECI): programm li jikkonsisti fit-twaqqif ta' depot barra miż-żona euro ġestita minn bank kummerċjali fejn il-karti tal-flus tal-euro jinżammu f'kustodja għall-kont tal-Eurosistema għall-provvista u l-irċevuta ta' karti tal-flus tal-euro.

Indeboliment: tnaqqis tal-ammont li jista' jiġi rkuprat taħt l-ammont riportat.

International Securities Identification Number [Numru Internazzjonali ta' Identifikazzjoni ta' Titoli] (ISIN): in-numru maħruġ mill-awtorità emittenti kompetenti relevanti.

Kontijiet ta' rivalutazzjoni: kontijiet tal-karta tal-bilanċ għar-reġistrazzjoni tad-differenza fil-valur ta' attiv jew passiv bejn il-kost aġġustat tal-akkwist tiegħu u l-valutazzjoni tiegħu bi prezz tas-suq ta' tmiem ta' perjodu, meta dan tal-aħħar ikun ogħla minn dan tal-ewwel fil-każ ta' assi, u meta dan aħħar ikun ogħla minn dan tal-ewwel fil-każ ta' passiv. Dawn jinkludu differenzi fil-kwotazzjoni tal-prezz u/jew rati tal-kambju tas-suq.

Kontraparti ċentrali tal-ikklerjar:persuna ġuridika li tpoġġi lilha nnifisha bejn il-kontrapartijiet għal kuntratti nnegozjati f'wieħed jew iktar mis-swieq finanzjarji, u ssir ix-xerrej għal kull bejjiegħ u l-bejjiegħ ghal kull xerrej.

Kost medju: il-metodu ta' medja ppeżata, li permezz tiegħu l-kost ta' kull xirja jiżdied mal-valur fil-kontabilità eżistenti sabiex jinħoloq kost medju ppeżat ġdid ta' pożizzjoni ta' valuta, deheb, dejn jew strument ta' ekwità.

Kosti tat-tranżazzjoni: kosti li huma identifikabbli kif relatati mat-tranżazzjoni speċifika.

Kuntratt futuri: kuntratt bil-quddiem innegozjat fil-kambju. F'kuntratt bħal dan, ix-xiri jew il-bejgħ ta' strument tar-rata sottostanti jiġi miftiehem fid-data tal-kuntratt b'konsenja f'data futura, bi prezz partikolari. Is-soltu l-ebda konsenja attwali ma sseħħ billi l-kuntratt normalment jingħalaq qabel il-maturità miftiehma.

Mekkaniżmu tar-rati tal-kambju II (ERM II): il-proċeduri għal mekkaniżmu tar-rata tal-kambju fit-tielet istadju ta' Unjoni Ekonomika u Monetarja (EMU).

Metodu bil-kontanti/ħlas: metodu ta' kontabilità li permezz tiegħu l-avvenimenti tal-kontabilità jiġu rreġistrati fid-data tal-ħlas.

Metodu ekonomiku: metodu tal-kontabilità li taħtu t-tranżazzjonijiet jiġu rreġistrati fid-data tan-negozju jew tat-tranżazzjoni

Metodu fuq bażi ta' linja dritta: id-diprezzament/amortizzament fuq perjodu partikolari huwa ddeterminat bid-diviżjoni tal-kost tal-attiv, wara li jitnaqqas il-valur residwu tiegħu, bl-istima tal-ħajja utli tal-attiv pro rata temporis

Operazzjoni ta' rifinanzjament ewlenija (MRO): operazzjoni tas-suq miftuħ regolari eżegwit mill-Eurosistema fil-forma ta' tranżazzjoni irriversjata. L-MROs jitwettqu permezz ta' offerti standard ta' kull ġimgħa u normalment għandhom maturità ta' ġimgħa.

Operazzjoni ta' rifinanzjament fuq żmien itwal kategorija ta' operazzjonijiet tas-suq miftuħ regolari li huma eżegwiti mill-Eurosistema fil-forma ta' tranżazzjonijiet bil-maqlub li jkunu mmirati biex jipprovdu likwidità b'maturità itwal minn dik tal-operazzjonijiet ewlenin ta' rifinanzjament għas-settur finanzjarju.

Opzjoni bi stil ta' futuri: opzjoni elenkata fejn marġni ta' varjazzjoni titħallas jew tiġi riċevuta fuq bażi ta' kuljum.

Opzjoni: kuntratt li jipprovdi lid-detentur bid-dritt, imma mhux bl-obbligu, li jixtri jew ibiegħ ammont speċifiku ta' stokk, komodità, valuta, indiċi, jew dejn partikolari, bi prezz speċifikat matul perjodu ta' żmien speċifikat jew fid-data tal-iskadenza.

Passiv: obbligu preżenti tal-impriża li jirriżulta minn avvenimenti fil-passat, li l-pagament tiegħu huwa mistenni li jirriżulta fi ħruġ mill-impriża ta' riżorsi li jikkostitwixxu benefiċċji ekonomiċi.

Passivi finanzjarju: kwalunkwe passiv li jkun obbligu legali biex jiġu kkonsenjati flus kontanti jew xi strument finanzjarju ieħor lil impriża oħra jew biex jiġu skambjati strumenti finanzjarji ma' impriża oħra taħt kundizzjonijiet li huma potenzjalment sfavorevoli.

Portafoll immarkat: investiment immarkat miżmum fuq in-naħa tal-assi tal-karta tal-bilanċ bħala fond kontroparti, li jikkonsisti f'titoli ta' dejn, strumenti ta' ekwità, depożiti għal terminu fiss u kontijiet kurrenti, interessi partiċipanti u/jew investimenti f'sussidjarji. Jaqbel ma' element identifikabbli fin-naħa tal-passiv tal-karta tal-bilanċ, irrispettivament minn restrizzjonijiet legali, statutorji jew ta' natura oħra.

Prezz bl-imgħax eskluż: il-prezz tat-tranżazzjoni eskluż kwalunkwe rifużjoni/imgħax akkumulat, imma jinkludi l-ispejjeż tat-tranżazzjoni li jiffurmaw parti mill-prezz.

Prezz strike: il-prezz speċifikat ta' kuntratt ta' opzjoni li bih li bih tista' tiġi eżerċitata opzjoni.

Prezz ta' nofs is-suq: il-punt tan-nofs bejn il-prezz offrut u l-prezz mitlub għal titolu bbażat fuq kwotazzjonijiet għal tranżazzjonijiet ta' daqs ta' suq normali minn market-makers rikonoxxuti jew skambji tan-negozju rikonoxxuti, li jintuża għall-proċedura ta' rivalutazzjoni trimestrali.

Prezz tas-suq: il-prezz li huwa kkwotat għal strument ta' deheb, kambju barrani jew strument ta' titoli li normalment jeskludu akkumulazzjoni jew rifużjoni ta' imgħax jew f'suq organizzat, eż. borża tal-ishma jew suq mhux organizzat, eż. suq over-the-counter

Prezz tat-tranżazzjoni: il-prezz miftiehem bejn il-partijiet meta jsir kuntratt.

Primjum: id-differenza bejn il-valur par ta' titolu u l-prezz tiegħu meta dak il-prezz ikun iktar baxx mill-valur par.

Prinċipji ta' kontabbiltà aċċettati ġeneralment (GAPP): sett komuni ta' prinċipji ta' kontabilità, standards u proċeduri li entitajiet jużaw biex jippreparaw il-prospetti finanzjarji tagħhom. GAAP huma taħlita ta' standards awtorevoli (iffissati minn bordijiet ta' politika) u mezzi aċċettati komunement tal-irrekordjar u rrapportar tal-informazzjoni tal-kontabilità.

Programm awtomatiku ta' self ta' titoli (ASLP): programm offrut minn istituzzjoni speċjalizzata, eż. bank li jiġġestixxi u jieħu ħsieb self ta' titoli bejn parteċipanti ta' programm, fil-forma ta' repo, repo kkombinat jew tranżazzjonijiet ta' self ta' titoli Fil-każ ta' programm ibbażat fuq il-prinċipal, l-istituzzjoni speċjalizzata li toffri dan il-programm titqies bħala l-kontroparti finali, filwaqt li fil-każ ta' programm ibbażat fuq aġenzija, l-istituzzjoni speċjalizzata li toffri dan il-programm taġixxi biss bħala aġent, u l-kontroparti finali tkun l-entità li magħha effettivament isiru t-tranżazzjonijiet ta' self ta' titoli.

Provvedimenti: ammonti mwarrba qabel ma wieħed jasal għall-figura tal-qligħ u t-telf bħala provvedimenti għal kwalunkwe passiv jew riskju magħruf jew mistenni, li l-prezz tiegħu ma jistax jiġi ddeterminat b'mod preċiż (ara Riżervi). Provvedimenti għal passiv u spejjeż futuri ma jistgħux jintużaw biex jaġġustaw il-valur ta' assi.

Qligħ/telf mhux realizzat: qligħ/telf li jirriżulta mill-valutazzjoni mill-ġdid tal-attiv imqabbel mal-ispiża aġġustata tal-akkwist tiegħu.

Qligħ/telf mhux realizzat: qligħ/telf li jirriżulta mir-rivalutazzjoni ta' assi mqabbla mal-kost tal-akkwist aġġustat tagħhom.

Rata immedjata: ir-rata li biha tiġi mħallsa tranżazzjoni fid-data tal-ħlas immedjat. Fir-rigward ta' tranżazzjonijiet bil-quddiem b'kambju, ir-rata immedjata hija r-rata li għaliha jiġu applikati l-punti bil-quddiem sabiex tinkiseb ir-rata bil-quddiem.

Rata interna ta' redditu: ir-rata ta' skont li biha l-valur tal-kontabilità ta' titolu tkun ugwali għall-valur preżenti tal-fluss ta' kontanti futur.

Rata tal-kambju: il-valur ta' valuta waħda għall-finijiet ta' konverżjoni f'oħra.

Rati ta' nofs is-suq: ir-rati ta' referenza tal-kambju tal-euro li huma ġeneralment ibbażati fuq il-proċedura regolari ta' koordinazzjoni bejn banek ċentrali fi ħdan u barra mis-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBĊ), li normalment isseħħ fis-14.15 Ħin Ċentrali Ewropew, u li jintużaw għall-proċedura ta' rivalutazzjoni trimestrali:

Riżervi: ammont imwarrab minn profitti distribwibbli, li ma jkunx intiż biex jagħmel tajjeb għal xi passiv speċifiku, kontinġenza jew tnaqqis mistenni fil-valur ta' assi magħrufa li jeżistu fid-data tal-karta tal-bilanċ.

Saldu: att li jwettaq obbligi fir-rigward ta' fondi jew trasferimenti ta' assi bejn żewġ partijiet jew aktar. Fil-kuntest ta' tranżazzjonijiet intra-Eurosistema, pagament jirreferi għall-eliminazzjoni tal-bilanċi netti li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet intra-Eurosistema u li jeħtieġ it-trasferiment ta' assi.

Skema tal-kapital: l-ishma perċentwali tal-azzjonijiet ta' kull bank ċentrali nazzjonali (BĊN) fil-Bank Ċentrali Ewropew

Skont: id-differenza bejn il-valur par ta' titolu u l-prezz tiegħu meta dak il-prezz ikun iktar baxx mill-valur par.

Standards Internazzjonali ta' Rapportar Finanzjarju: L-Istandards Internazzjonali ta' Rapportar Finanzjarju, l-Istandards Internazzjonali ta' Kontabbiltà u interpretazzjonijiet relatati minn, eż il-Kumitat Permanenti ta' Interpretazzjoni u l-Kumitat ta' Interpretazzjoni tar-Rapportar Finanzjarju Internazzjonali li huma adottati mill-Unjoni Ewropea.

Strument sintetiku: strument finanzjarju maħluq artifiċjalment billi jiġu kkombinati żewġ strumenti jew aktar bil-għan li jiġu replikati l-fluss ta' flus u x-xejriet ta' valutazzjoni ta' strument ieħor. Dan normalment isir permezz ta' intermedjarju finanzjarju.

Strumenti ta' ekwità: titoli li jroddu dividend, jiġifieri ishma korporattivi, u titoli li juru investiment f'fond ta' ekwità.

Swap ta' kambju barrani: ix-xiri/bejgħ immedjat simultanju ta' valuta waħda kontra oħra (short leg) u l-bejgħ/xiri bil-quddiem tal-istess ammont ta' din il-valuta kontra l-valuta l-oħra (long leg).

Swap ta' rata tal-imgħax: ftehim kuntrattwali biex jiġu skambjati flussi ta' flus li jirrappreżentaw sorsi ta' ħlasijiet ta' imgħax perjodiċi b'kontroparti jew f'valuta waħda jew, fil-każ ta' tranżazzjonijiet bejn żewġ valuti, f'żewġ valuti differenti.

TARGET2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, bis-saħħa tal-Linja ta' Gwida BĊE/2012/27 (2).

Titoli miżmuma sal-maturità: titoli bi ħlasijiet fissi jew determinabbli u b'maturità fissa, li l-entità ta' rapportar ikollha l-ħsieb li żżomm sal-maturità.

Titolu bi skont: assi li ma jħallasx imgħax ta' ċedola, u li r-redditu fuqu jinkiseb b'apprezzament tal-kapital peress li l-attiv jinħareġ jew jinxtara bi skont meta mqabbel mal-valur nominali jew par tiegħu.

Tranżazzjoni bil-maqlub: operazzjoni li permezz tagħha entità ta' rapportar tixtri (repo bil-maqlub) jew tbigħ (repo) assi taħt ftehim ta' xiri mill-ġdid jew tmexxi operazzjonijiet ta' kreditu kontra kollateral.

Tranżazzjonijiet bil-quddiem b'kambju: kuntratt fejn ix-xiri jew il-bejgħ totali ta' ċertu ammont iddenominat f'valuta barranija kontra valuta oħra, normalment il-valuta domestika, jiġi miftiehem f'ġurnata waħda u l-ammont ikollu jiġi kkonsenjat f'data futura speċifikata, aktar minn jumejn wara d-data tal-kuntratt, bi prezz partikolari. Din ir-rata ta' kambju bil-quddiem tikkonsisti fir-rata immedjata prevalenti b'żieda/tnaqqis ta' primjum/skont miftiehem.

Tranżazzjonijiet ta' titoli bil-quddiem: kuntratti over-the-counter fejn ix-xiri jew il-bejgħ ta' strument tar-rata tal-imgħax, normalment bond jew nota, jiġu miftiehma fid-data tal-kuntratt b'konsenja f'data futura, bi prezz partikolari.


(1)  Deċiżjoni (UE) 2016/2248 tal-Bank Ċentrali Ewropew [data xahar 2016] dwar l-allokazzjoni ta' dħul monetarju tal-bank ċentrali nazzjonali ta' Stati Membri li l-valuta tagħhom hija l-euro [(BĊE/2016/36)] (ara paġna 26 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali].

(2)  Linja Gwida BĊE/2012/27 tal-5 ta' Diċembru dwar sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (ĠU L 30, 30.1.2013, p. 1).


ANNESS III

DESKRIZZJONI TAL-METODU EKONOMIKU

(inklużi l-metodi “regolari” u “alternattivi” msemmija fl-Artikolu 5)

1.   Kontabilità tad-data tan-negozju

1.1.

Il-kontabilità tad-data tan-negozju tista' tkun implimentata jew permezz tal-“metodu regolari” jew permezz tal-“metodu alternattiv”

1.2.

L-Artikolu 5(1)(a) jirreferi għall-“metodu regolari”.

1.2.1.

It-tranżazzjonijiet huma rreġistrati f'kontijiet barra l-karta tal-bilanċ fid-data tan-negozju.

Fid-data tal-pagament l-entrati barra l-karta tal-bilanċ jitreġġgħu lura, u t-tranżazzjonijiet jiddaħħlu fil-kontijiet tal-karta tal-bilanċ.

1.2.2.

Il-pożizzjonijiet tal-valuta barranija huma affettwati fid-data tan-negozju.

Konsegwentament, qligħ u telf realizzati li jirriżultaw mill-bejgħ nett huma kkalkulati wkoll fid-data tan-negozju. Xiri nett tal-valuta barranija jaffettwa l-kost medju tal-investiment tal-valuta fid-data tan-negozju.

1.3.

L-Artikolu 5(1)(b) jirreferi għall-“metodu alternattiv”.

1.3.1.

Bil-kuntrarju għall-“metodu regolari”, m'hemm l-ebda reġistrazzjoni barra l-karta tal-bilanċ ta' kuljum tat-tranżazzjonijiet miftiehma li jsir pagament tagħhom f'data aktar tard. Ir-rikonoxximent tad-dħul realizzat u l-kalkolu tal-kosti medji ġodda jsir fid-data tas-saldu (1).

1.3.2.

Għal tranżazzjonijiet miftiehma f'sena imma li jimmaturaw f'sena sussegwenti, ir-rikonoxximent tad-dħul huwa ttrattat skont il-“metodu regolari”. Dan ifisser li effetti realizzati minn bejgħ li jkollu impatt fuq il-kontijiet tal-qligħ u t-telf għas-sena li fiha t-tranżazzjoni kienet miftiehma u li x-xiri jibdlu r-rati medja ta' xi investiment fis-sena li fiha t-tranżazzjoni tkun ġiet miftiehma.

1.4.

It-tabella li ġejja turi l-karatteristiċi prinċipali taż-żewġ tekniċi żviluppati għal strumenti individwali tal-kambju barrani u għal titoli.

KONTABILITÀ TAD-DATA TAN-NEGOZJU

“Metodu Regolari”

“Metodu Alternattiv”

Tranżazzjonijiet ta' kambju spot — trattament matul is-sena

Xiri ta' kambju barrani huwa rreġistrat barra l-karta tal-bilanċ fid-data tan-negozju u jaffettwa l-kost medju tal-pożizzjoni tal-valuta barranija minn din id-data

Il-qligħ u t-telf li jirriżultaw mill-bejgħ jitqiesu bħala realizzati fid-data tat-tranżazzjoni jew negozju. Fid-data tal-pagament, l-entrati barra l-karta tal-bilanċ jitreġġgħu lura, u jiddaħħlu entrati fil-karta tal-bilanċ

Xiri ta' kambju barrani huwa rreġistrat fil-karta tal-bilanċ fid-data tal-pagament, u jaffettwa l-kost medju tal-pożizzjoni tal-valuta barranija minn din id-data.

Il-qligħ u t-telf li jirriżulta mill-bejgħ jitqies bħala realizzat fid-data tal-pagament. Fid-data tan-negozju ma ssir l-ebda entrata tal-kontabilità fil-karta tal-bilanċ

Tranżazzjonijiet ta' kambju barrani bil-quddiem — trattament matul is-sena

Ittrattati fl-istess mod kif deskritt hawn fuq għal tranżazzjonijiet immedjati, b'reġistrazzjoni bir-rata immedjata tat-tranżazzjoni

Xiri ta' kambju barrani jiddaħħal barra l-karta tal-bilanċ fid-data tal-ħlas immedjat tat-tranżazzjonijiet, u jaffettwa l-kost medju tal-pożizzjoni tal-valuta barranija minn din id-data u skont ir-rata immedjata tat-tranżazzjoni

Bejgħ ta' kambju barrani jiddaħħal barra l-karta tal-bilanċ fid-data tal-ħlas immedjat tat-tranżazzjoni. Il-qligħ u t-telf huma kkunsidrati bħala rrealizzati fid-data tal-ħlas immedjat tat-tranżazzjoni

Fid-data tal-pagament, l-entrati barra l-karta tal-bilanċ jitreġġgħu lura, u jiddaħħlu entrati fil-karta tal-bilanċ

Għal trattament ta' tmiem il-perijodu ara hawn taħt

Tranżazzjonijiet ta' kambju barrani immedjati u bil-quddiem inizjati f'sena 1 bid-data tal-ħlas immedjat tat-tranżazzjoni fis-sena 2

M'hemm bżonn ta' ebda ftehim speċjali minħabba li t-tranżazzjonijiet huma mdaħħlin fid-data tan-negozju, u qligħ u telf huma rikonoxxuti f'dik id-data

Għandhom ikunu ttrattati bħal li kieku taħt il-“metodu regolari” (*1):

Il-bejgħ ta' kambju barrani jiddaħħal barra l-karta tal-bilanċ f'sena 1 sabiex il-qligħ/telf realizzat mill-kambju jiġi rrapportat fis-sena finanzjarja li fiha t-tranżazzjoni kienet miftiehma

Ix-xiri ta' kambju barrani jiddaħħal barra l-karta tal-bilanċ f'sena 1 u jaffettwa l-kost medju tal-pożizzjoni tal-valuta barranija minn din id-data

Ir-rivalutazzjoni fi tmiem is-sena ta' investiment ta' valuta għandha tikkunsidra xiri/bejgħ netti bid-data tal-ħlas immedjat fis-sena finanzjarja li jmiss

Tranżazzjonijiet ta' titoli -trattament matul is-sena

Ix-xiri u l-bejgħ huma rikonoxxuti barra l-karta tal-bilanċ fid-data tan-negozju. Il-qligħ u t-telf huma rikonoxxuti wkoll f'din id-data. Fid-data tal-ħlas l-entrati off-balance sheet huma mreġġgħin lura, u jiddaħħlu entrati fil-karta tal-bilanċ jiġifieri l-istess trattament bħal tranżazzjonijiet immedjati ta' kambju barrani

It-tranżazzjonijiet kollha huma rreġistrati fid-data tal-pagament; madankollu ara hawn taħt għal trattament fi tmiem il-perjodu. Konsegwentement, l-impatt fuq il-prezzijiet medji, fil-każ ta' xiri, u qligħ/telf, fil-każ ta' bejgħ, huwa rikonoxxut fid-data tal-ħlas.

Tranżazzjonijiet ta' titoli inizjati fl-sena 1 bid-data ta' ħlas spot tat-tranżazzjoni fis-sena 2

Ebda trattament speċjali mhu meħtieġ peress li t-tranżazzjonijiet u l-konsegwenzi jkunu mdaħħla diġà fid-data tan-negozju

Qligħ u telf realizzati huma rikonoxxuti f'sena 1 fi tmiem il-perijodu, jiġifieri l-istess trattament bħal tranżazzjonijiet ta' kambju barrani immedjati, u x-xiri huwa inkluż fil-proċess ta' rivalutazzjoni fi tmiem is-sena (*1)

2.   Reġistrazzjoni ta' kuljum ta' imgħax akkumulat, inklużi primjums jew skontijiet

2.1.

L-imgħax, il-premium jew l-iskont akkumulat relatat mal-istrument finanzjarju ddenominat f'valuta barranija huwa kkalkulat u mdaħħal kuljum, indipendentement mil-fluss ta' flus reali. Dan ifisser li l-pożizzjoni tal-valuta barranija hija affettwata meta dan l-imgħax akkumulat jiddaħħal, bil-kuntrarju ta' meta l-interess biss huwa riċevut jew imħallas (2).

2.2.

Dovuti tal-kupun u amortizzazzjoni ta' premium jew skont huma kkalkulati u mdaħħla mid-data tal-ħlas tat-titoli sad-data tal-ħlas tal-bejgħ, jew sad-data tal-maturità kuntrattwali.

2.3.

It-tabella hawn taħt tenfasizza l-impatt tar-reġistrazzjoni tal-akkumulazzjonijiet ta' kuljum fuq l-investiment tal-kambju barrani, p.e. imgħax pagabbli u primjum/skontijiet ammortizzati:

Reġistrazzjoni ta' kuljum ta' imgħax akkumulat bħala parti mill-metodu ekonomiku

Dovuti għal strumenti ddenominati f'kambju barrani huma kkalkulati u mdaħħlin ta' kuljum skont ir-rata tal-kambju tal-jum tar-reġistrazzjoni

Impatt fuq l-investiment f'kambju barrani

Id-dovuti jaffettwaw il-pożizzjoni tal-valuta barranija fil-ħin li jiddaħħlu, u ma jitreġġgħux lura aktar tard. Id-dovuta tiġi kklirjata meta l-flus kontanti jiġu riċevuti jew imħallsa. Fid-data tal-pagament għaldaqstant m'hemm l-ebda effett fuq il-pożizzjoni tal-valuta barranija, peress li l-akkumulazzjoni hija inkluża fil-pożizzjoni li tkun qed tiġi rrivalutata fir-rivalutazzjoni perjodika


(1)  Fil-każ ta' tranżazzjonijiet bil-quddiem tal-kambju barrani l-holding tal-valuta huwa affettwat fid-data tal-ħlas immedjat i.e. ġeneralment id-data tan-negozju + jumejn.

(*1)  Il-prinċipju tal-materjalità jista' jiġi applikat meta dawn it-tranżazzjonijiet m'għandhom l-ebda impatt materjali fuq il-pożizzjoni tal-valuta barranija u/jew fil-kont tal-qligħ u t-telf.

(2)  Żewġ metodi possibbli għar-rikonoxximent tad-dovuti ġew identifikati. L-ewwel metodu huwa “l-metodu tal-jum kalendarju” fejn id-dovuti huma rreġistrati kull jum kalendarju indipendentament minn jekk ġurnata hijiex ġurnata li taħbat fi tmiem il-ġimgħa (weekend day), btala pubblika jew jum ta' negozju. It-tieni metodu huwa l-“metodu tal-jum ta' negozju” li fih id-dovuti huma jiddaħħlu biss f'jiem ta' negozju. M'hemm l-ebda preferenza fir-rigward tal-għażla tal-metodu. Madankollu, jekk l-aħħar jum tas-sena ma jkunx jum ta' negozju, għandu jkun inkluż fil-kalkolu tad-dovuti fi kwalunkwe metodu.


ANNESS IV

KOMPOŻIZZJONI U REGOLI TAL-VALUTAZZJONI GĦALL-KARTA TAL-BILANĊ  (1)

ASSI

Partita tal-karta tal-bilanċ (2)

Kategorizzazzjoni tal-kontenut tal-partiti tal-karta tal-bilanċ

Prinċipju tal-valutazzjoni

Kamp ta' applikazzjoni (3)

1

1

Deheb u ammonti riċevibbli f'deheb

Deheb fiżiku, jiġifieri ingotti, muniti, platti, biċċiet tad-deheb maħżunin jew “under way”. Deheb mhux fiżiku, bħal ma huma bilanċi f'gold sight accounts (kontijiet mhux allokati), depożiti b'terminu u pretensjonijiet biex jiġi rċevut deheb li jirriżultaw mit-tranżazzjonijiet li ġejjin: (a) tranżazzjonijiet ta' titjib jew tnaqqis fil-grad; u (b) lokazzjoni tad-deheb jew swaps tal-purità fejn ikun hemm differenza ta' aktar minn jum ta' negozju wieħed bejn ir-rilaxx u r-riċevuta

Valur tas-suq

Obbligatorju

2

2

krediti kontra residenti minn barra ż-żona tal-euro ddenominati f'valuta barranija

krediti kontra kontropartijiet residenti barra ż-żona tal-euro inklużi istituzzjonijiet internazzjonali u sovranazzjonali u banek ċentrali barra ż-żona tal-euro ddenominati f'valuta barranija

 

 

2.1

2.1

Ammonti riċevibbli mill-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF)

(a)

Drittijiet ta' kreditu fi ħdan il-porzjon tar-riżerva (nett)

Kwota nazzjonali bil-bilanċi f'euro mnaqqsin għad-dispożizzjoni tal-IMF. Il-kont Nru 2 tal-IMF (kont f'euro għal spejjeż amministrattivi) jista' jiġi inkluż taħt dan l-element jew taħt l-element “Passiv għar-residenti barra ż-żona euro denominati f'euro”

(a)

Drittijiet ta' kreditu fi ħdan il-porzjon tar-riżerva (nett)

Valur nominali, maqlub bir-rata tas-suq tal-kambju barrani

Obbligatorji

(b)

Drittijiet ta' Żbank Speċjali (SDRs)

Investimenti f'SDRs (gross)

(b)

SDRs

Valur nominali, maqlub bir-rata tas-suq tal-kambju barrani

Obbligatorji

(c)

krediti oħrajn

Arranġamenti ġenerali għat-teħid ta' self, self taħt arranġamenti speċjali ta' teħid ta' self, depożiti li jsiru fi trusts taħt il-ġestjoni tal-IMF

(c)

krediti oħrajn

Valur nominali, maqlub bir-rata tas-suq tal-kambju barrani

Obbligatorji

2.2

2.2

Bilanci ma' banek u investimenti f'titoli, self barrani u assi esterni oħrajn

(a)

Bilanċi ma' banek barra ż-żona tal-euro li mhumiex dawk li jaqgħu taħt il-partita nru. 11.3 tal-attiv “Assi finanzjarji oħrajn”

Kontijiet kurrenti, depożiti għal perijodu fiss, flus minn jum għal jum, tranżazzjonijiet repo bil-maqlub

(a)

Bilanċi ma' banek barra ż-żona euro

Valur nominali, maqlub bir-rata tas-suq tal-kambju barrani

Obbligatorji

(b)

Investimenti f'titoli barra ż-żona euro li mhumiex dawk taħt l-element tal-attiv 11.3 “Assi finanzjarji oħrajn”

Noti u bonds, kambjali, bonds żero, titoli tas-suq tal-flus, strumenti ta' ekwità miżmumin bħala parti mir-riżervi barranin, kollha maħruġin minn residenti barra ż-żona tal-euro

(b)

(i)

Titoli ta' dejn negozjabbli minbarra dawk miżmumin sal-maturità

Prezz tas-suq u r-rata tas-suq tal-kambju barrani

Kull primjum jew skont jiġi ammortizzat

Obbligatorji

(ii)

Titoli ta' dejn negozjabbli kklassifikati bħala miżmumin sal-maturità

Il-kost suġġett għal indeboliment u għar-rata tas-suq tal-kambju barrani

Kull primjum jew skont jiġi ammortizzat

Obbligatorji

(iii)

Titoli ta' dejn mhux negozjabbli

Il-kost suġġett għal indeboliment u għar-rata tas-suq tal-kambju barrani

Kull primjum jew skont jiġi ammortizzat

Obbligatorji

(iv)

Strumenti ta' ekwità negozjabbli

Prezz tas-suq u rata tas-suq tal-kambju barrani

Obbligatorji

(c)

Self barrani (depożiti) ma' banek barra ż-żona euro li mhumiex dawk taħt l-element tal-attiv “Assi finanzjarji oħrajn”

(c)

Self barrani

Depożiti skont il-valur nominali, maqlubin bir-rata tas-suq tal-kambju ta' flus barranin

Obbligatorji

(d)

Assi barranin oħrajn

Karti tal-flus u muniti mhux taż-żona tal-euro

(d)

Assi barranin oħrajn

Valur nominali, maqlub bir-rata tas-suq tal-kambju barrani

Obbligatorji

3

3

krediti kontra residenti taż-żona tal-euro denominati f'munita barranija

(a)

Investimenti f'titoli fiż-żona euro li mhumiex dawk taħt l-element tal-attiv “Assi finanzjarji oħrajn”

Noti u bonds, kambjali, bonds żero, titoli tas-suq tal-flus, strumenti ta' ekwità miżmumin bħala parti mir-riżervi barranin, kollha maħruġin minn residenti taż-żona tal-euro

(a)

(i)

Titoli ta' dejn negozjabbli minbarra dawk miżmumin sal-maturità

Prezz tas-suq u r-rata tas-suq tal-kambju barrani

Kull primjum jew skont jiġi ammortizzat

Obbligatorji

(ii)

Titoli ta' dejn negozjabbli kklassifikati bħala miżmumin sal-maturità

Il-kost suġġett għal indeboliment u għar-rata tas-suq tal-kambju barrani

Kull primjum jew skont jiġi ammortizzat

Obbligatorji

(iii)

Titoli ta' dejn mhux negozjabbli

Il-kost suġġett għal indeboliment u għar-rata tas-suq tal-kambju barrani

Kull primjum jew skont jiġi ammortizzat

Obbligatorji

(iv)

Strumenti ta' ekwità negozjabbli

Prezz tas-suq u rata tas-suq tal-kambju barrani

Obbligatorji

(b)

Krediti oħrajn kontra residenti taż-żona euro li mhumiex dawk taħt l-element tal-attiv 11.3 “Assi finanzjarji oħrajn”

Self, depożiti, tranżazzjonijiet repo bil-maqlub, self varju

(b)

krediti oħrajn

Depożiti u self ieħor skont il-valur nominali, maqlubin bir-rata tas-suq tal-kambju barrani

Obbligatorji

4

4

krediti kontra residenti minn barra ż-żona tal-euro denominati f'euro

 

 

 

4.1

4.1

Bilanċi ma' banek, investimenti f'titoli u self

(a)

Bilanċi ma' banek barra ż-żona tal-euro li mhumiex dawk li jaqgħu taħt il-partita nru. 11.3 tal-attiv “Assi finanzjarji oħrajn”

Kontijiet kurrenti, depożiti għal perijodu fiss, flus minn jum għal jum. Tranżazzjonijiet repo bil-maqlub ta' assi konnessi mal-amministrazzjoni tat-titoli denominati f'euro

(a)

Bilanċi ma' banek barra ż-żona euro

Valur nominali

Obbligatorji

(b)

Investimenti f'titoli barra ż-żona euro li mhumiex dawk taħt l-element tal-attiv 11.3 “Assi finanzjarji oħrajn”

Strumenti ta' ekwità, noti u bonds, kambjali, bonds żero, titoli tas-suq tal-flus, kollha maħruġin minn residenti minn barra ż-żona tal-euro

(b)

(i)

Titoli ta' dejn negozjabbli minbarra dawk miżmumin sal-maturità

Prezz tas-suq

Kull primjum jew skont jiġi ammortizzat

Obbligatorji

(ii)

Titoli ta' dejn negozjabbli kklassifikati bħala miżmumin sal-maturità

Kost suġġett għal indeboliment

Kull primjum jew skont jiġi ammortizzat

Obbligatorji

(iii)

Titoli ta' dejn mhux negozjabbli

Kost suġġett għal indeboliment

Kull primjum jew skont jiġi ammortizzat

Obbligatorji

(iv)

Strumenti ta' ekwità negozjabbli

Prezz tas-suq

Obbligatorji

(c)

Self barra ż-żona euro li mhuwiex dak taħt l-element tal-attiv 11.3 “Assi finanzjarji oħrajn”

(c)

Self barra ż-żona euro

Depożiti skont il-valur nominali

Obbligatorji

(d)

Titoli minbarra dawk taħt il-partita tal-assi 11.3 “Assi finanzjarji oħrajn” u l-partita tal-assi 7.1 “Titoli miżmuma għall-finijiet tal-politika monetarja”, maħruġa minn entitajiet barra ż-żona tal-euro

Titoli maħruġin minn organizzazzjonijiet sovranazzjonali jew internazzjonali, eż. il-Bank Ewropew tal-Investiment, irrispettivament mill-pożizzjoni ġeografika tagħhom, u mhux mixtrija għal finijiet tal-politika monetarja

(d)

(i)

Titoli ta' dejn negozjabbli minbarra dawk miżmumin sal-maturità

Prezz tas-suq

Kull primjum jew skont jiġi ammortizzat

Obbligatorji

(ii)

Titoli ta' dejn negozjabbli kklassifikati bħala miżmumin sal-maturità

Kost suġġett għal indeboliment

Kull primjum jew skont jiġi ammortizzat

Obbligatorji

(iii)

Titoli ta' dejn mhux negozjabbli

Kost suġġett għal indeboliment

Kull primjum jew skont jiġi ammortizzat

Obbligatorji

4.2

4.2

Krediti li jirriżultaw mill-faċilità ta' kreditu taħt il-Mekkaniżmu tar-Rata tal-Kambju (ERM II)

Self skont il-kundizzjonijiet tal-ERM II

Valur nominali

Obbligatorji

5

5

Self lill-istituzzjonijiet ta' kreditu fiż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f'euro

Partiti 5.1 sa 5.5: tranżazzjonijiet skont l-instrumenti rispettivi tal-politika monetarja deskritti fil-Linja Gwida (UE) 2015/510 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/60) (4)

 

 

5.1

5.1

Operazzjonijiet ta' rifinanzjament ewlenin

Tranżazzjonijiet bil-maqlub regolari li jipprovdu l-likwidità ta' kull ġimgħa u li normalment għandhom maturità ta' ġimgħa.

Valur nominali jew kost repo

Obbligatorji

5.2

5.2

Operazzjonijiet ta' rifinanzjament fuq żmien itwal

Tranżazzjonijiet bil-maqlub regolari li jipprovdu likwidità bi frekwenza ta' kull xahar, u b'maturità itwal minn dik ta' operazzjonijiet ewlenin ta' rifinanzjament

Valur nominali jew kost repo

Obbligatorji

5.3

5.3

Operazzjonijiet ta' rfinar bil-maqlub

Tranżazzjonijiet bil-maqlub, eżegwiti bħala tranżazzjonijiet ad hoc għal finijiet ta' rfinar

Valur nominali jew kost repo

Obbligatorji

5.4

5.4

Operazzjonijiet strutturali bil-maqlub

Tranżazzjonijiet bil-maqlub li jaġġustaw il-pożizzjoni strutturali tal-Eurosistema fil-konfront tas-settur finanzjarju

Valur nominali jew kost repo

Obbligatorji

5.5

5.5

Faċilità ta' self marġinali

Faċilità ta' likwidità mil-lejl għan-nhar b'rata ta' imgħax fuq assi eliġibbli speċifikata minn qabel (faċilità permanenti)

Valur nominali jew kost repo

Obbligatorji

5.6

5.6

Krediti relatati ma' sejħiet marġinali

Kreditu addizzjonali lill-istituzzjonijiet ta' kreditu, li jirriżulta minn żidiet fil-valur tal-assi sottostanti fir-rigward ta' kreditu ieħor lil dawn l-istituzzjonijiet ta' kreditu

Valur nominali jew kost

Obbligatorji

6

6

Krediti oħra kontra istituzzjonijiet ta' kreditu denominati f'euro

Kontijiet kurrenti, depożiti għal perijodu fiss, flus minn jum għal jum, tranżazzjonijiet repo bil-maqlub b'rabta mal-amministrazzjoni ta' portafolli ta' titoli taħt il-partita 7 tal-attiv “Titoli ta' residenti taż-żona tal-euro denominati f'euro”, inklużi tranżazzjonijiet li jirriżultaw mit-trasformazzjoni tar-riżervi ta' qabel ta' valuta barranija taż-żona tal-euro u krediti oħrajn. Kontijiet korrispondenti ma' istituzzjonijiet ta' kreditu mhux domestiċi fiż-żona tal-euro. Talbiet oħra u operazzjonijiet mhux relatati ma' operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema. Krediti li jirriżultaw minn operazzjonijiet ta' politika monetarja mibdijin minn Bank Ċentrali Nazzjonali (BĊN) qabel ma ssieħeb fl-Eurosistema

Valur nominali jew kost

Obbligatorji

7

7

Titoli ta' residenti taż-żona tal-euro denominati f'euro

 

 

 

7.1

7.1

Titoli miżmumin għal finijiet ta' politika monetarja

Titoli miżmuma għal finijiet tal-politika monetarja (inklużi titoli mixtrija għal finijiet tal-politika monetarja maħruġa minn organizzazzjonijiet sovranazzjonali u internazzjonali, jew banek tal-iżvilupp multilaterali, irrispettivament mill-pożizzjoni ġeografika tagħhom). Ċertifikati ta' dejn tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) mixtrijin għal finijiet ta' rfinar

(a)

Titoli negozjabbli ta' dejn

Kontabilizzati skont konsiderazzjonijiet tal-politika monetarja:

(i)

Prezz tas-suq

Kull primjum jew skont jiġi ammortizzat

(ii)

Kost suġġett għall-indeboliment (l-iprezz meta l-indeboliment huwa kopert minn provvediment taħt l-element tal-passiv 13(b) “Provvedimenti”)

Kull primjum jew skont jiġi ammortizzat

Obbligatorji

(b)

Titoli ta' dejn mhux negozjabbli

Kost suġġett għal indeboliment

Kull premium jew skont jiġi ammortizzat

Obbligatorji

7.2

7.2

Titoli oħra

Titoli minbarra dawk taħt l-element tal-attiv 7.1 “Titoli miżmumin għal finijiet ta' politika monetarja” u taħt l-element tal-attiv 11.3 “Assi finanzjarji oħrajn”; karti tal-flus u bonds, kambjali, bonds żero, strumenti tas-suq tal-flus miżmumin għal kollox, inklużi titoli tal-gvern li jirriżultaw minn qabel l-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM), iddenominati f'euro. Strumenti ta' ekwità

(a)

Titoli ta' dejn negozjabbli minbarra dawk miżmumin sal-maturità

Prezz tas-suq

Kull primjum jew skont jiġi ammortizzat

Obbligatorji

(b)

Titoli ta' dejn negozjabbli kklassifikati bħala miżmumin sal-maturità

Kost suġġett għal indeboliment

Kull primjum jew skont jiġi ammortizzat

Obbligatorji

(c)

Titoli ta' dejn mhux negozjabbli

Kost suġġett għal indeboliment

Kull primjum jew skont jiġi ammortizzat

Obbligatorji

(d)

Strumenti ta' ishma azzjonarji negozjabbli

Prezz tas-suq

Obbligatorji

8

8

Dejn tal-gvern ġenerali ddenominat f'euro

Krediti fuq il-gvern li jirriżultaw minn qabel l-UEM (titoli mhux negozjabbli, self)

Depożiti/self bil-valur nominali, titoli mhux negozjabbli skont il-kost

Obbligatorji

9

Krediti Intra-Eurosistema+)

 

 

 

9.1

Interess parteċipanti fil-BĊE+)

Partita tal-karta tal-bilanċ tal-BĊN biss

Is-sehem ta' kull BĊN fil-kapital tal-BĊE skont it-Trattat u l-iskema kapitali u l-kontribuzzjonijiet rispettivi skont l-Artikolu 48.2 tal-Istatut tas-SEBĊ

Kost

Obbligatorji

9.2

Krediti ekwivalenti għat-trasferiment ta' riżervi barranin+)

Partita tal-karta tal-bilanċ tal-BĊN biss

krediti denominati f'euro kontra l-BĊE fir-rigward ta' trasferimenti inizjali u addizzjonali ta' riżervi barranin taħt l-Artikolu 30 tal-Istatut tas-SEBĊ

Valur nominali

Obbligatorji

9.3

Krediti marbutin mal-ħruġ ta' ċertifikati ta' dejn mill-BĊE+)

Partita tal-karta tal-bilanċ tal-BĊE biss

krediti intra-Eurosistema fil-konfront ta' BĊNi, li jirriżultaw mill-ħruġ ta' ċertifikati ta' dejn mill-BĊE

Kost

Obbligatorji

9.4

Krediti netti marbutin mal-allokazzjoni ta' karti tal-flus euro fi ħdan l-Eurosistema+)  (*1)

Għall-BĊNi: kreditu nett relatat mal-applikazzjoni tal-iskema tal-allokazzjoni tal-karti tal-flus jiġifieri inklużi l-bilanċi intra-Eurosistema relatati mal-ħruġ ta' karti tal-flus tal-BĊE, l-ammont kumpensatorju u l-entrata tiegħu fil-kont ta' bilanċ, kif definiti mid-Deċiżjoni (UE) 2016/2248 BĊE/2016/36) (5)

Għall-BĊE: krediti relatati mal-ħruġ tal-karti tal-flus tal-BĊE, skont id-Deċiżjoni BĊE/2010/29

Valur nominali

Obbligatorji

9.5

Krediti oħrajn fi ħdan l-Eurosistema (nett)+)

Pożizzjoni nett tas-sub-partiti li ġejjin:

 

 

(a)

krediti nett li jirriżultaw mil-bilanċi tal-kontijiet TARGET2 u kontijiet korrispondenti tal-BĊNi, i.e. iċ-ċifra netta tal-krediti u l-passiv — ara wkoll l-element tal-passiv 10.4 “Passiv ieħot fi ħdan l-Eurosistema (nett)”

(a)

Valur nominali

Obbligatorji

(b)

kreditu li jirriżulta minħabba differenza bejn id-dħul monetarju li jrid jiġi ppuljat u dak li jrid jitqassam mill-ġdid. Rilevanti biss għall-perijodu bejn ir-reġistrazzjoni tad-dħul monetarju bħala parti mill-proċeduri fi tmiem is-sena, u l-pagament tiegħu fl-aħħar jum tax-xogħol f'Jannar ta' kull sena

(b)

Valur nominali

Obbligatorji

(c)

krediti oħrajn intra-Eurosistema denominati f'euro li jistgħu jirriżultaw, inkluża d-distribuzzjoni provviżorja tad-dħul tal-BĊE (*1)

(c)

Valur nominali

Obbligatorji

9

10

Partiti fil-proċess tas-saldu

Bilanċi fil-kont tas-saldu (krediti), inkluż iċ-ċaqliq taċ-ċekkijiet li qed jinġabru

Valur nominali

Obbligatorji

9

11

Assi oħrajn

 

 

 

9

11.1

Muniti taż-żona tal-euro

Muniti euro jekk BĊN ma jkunx l-emittent legali

Valur nominali

Obbligatorji

9

11.2

Assi fissi tanġibbli u intanġibbli

Art u bini, għamara u tagħmir inkluż tagħmir tal-kompjuter, software

Kost wara d-deprezzament

Rati ta' deprezzament:

Kompjuters u hardware/software relatati, u vetturi bil-mutur 4 sena

apparat, għamara u impjanti fil-bini 10 sena

nefqa f'bini u f'rinnovazzjoni ewlwnija kkapitalizzata. 25 sena

Kapitalizzazzjoni tan-nefqa: ibbażata fuq il-limitu (taħt EUR 10 000 eskluża l-VAT: mingħajr kapitalizzazzjoni)

Irrakkomandata

9

11.3

Assi finanzjarji oħrajn

Interessi parteċipanti u investimenti f'sussidjarji; ishma azzjonarji miżmumin għal raġunijiet strateġiċi/ta' politika

Titoli, inklużi l-ishma azzjonarji, u strumenti u bilanċi finanzjarji oħra, eż. depożiti għal terminu fiss u kontijiet kurrenti miżmumin bħala portafoll immarkat

Tranżazzjonjiet repo bil-maqlub ma' istituzzjonijiet ta' kreditu b'rabta mal-ġestjoni ta' portafolli ta' titoli taħt din il-partita

(a)

Strumenti ta' ishma azzjonarji negozjabbli

Prezz tas-suq

Irrakkomandata

(b)

Interessi parteċipanti u ishma azzjonarji mhux likwidi, u kwalunkwe strumenti ta' ishma azzjonarji oħrajn miżmuma bħala investimenti permanenti

Kost suġġett għal indeboliment

Irrakkomandata

(c)

Investiment f'sussidjarji jew interessi sinifikanti

Valur tal-assi nett

Irrakkomandata

(d)

Titoli ta' dejn negozjabbli minbarra dawk miżmumin sal-maturità

Prezz tas-suq

Kull primjum jew skont jiġi ammortizzat

Irrakkomandata

(e)

Titoli ta' dejn negozjabbli kklassifikati bħala miżmumin sal-maturità jew miżmumink bħala investiment permanenti

Kost suġġett għal indeboliment

Kull primjum jew skont jiġi ammortizzat

Irrakkomandata

(f)

Titoli ta' dejn mhux negozjabbli

Kost suġġett għal indeboliment

Kull primjum jew skont jiġi ammortizzat

Irrakkomandata

(g)

Bilanċi ma' banek u self

Valur nominali, mibdul bir-rata tas-suq tal-valuta barranija jekk il-bilanċi jew id-depożiti huma denominati f'valuti barranin

Irrakkomandata

9

11.4

Differenzi fir-rivalutazzjoni ta' strumenti barra l-karta tal-bilanċ

Riżultati tal-valutazzjoni ta' forwards ta' valuta barranija, swaps ta' valuta barranija, swaps tar-rata tal-imgħax (sakemm ma tapplikax il-marġni ta' varjazzjoni ta' kuljum), ftehim forward tar-rata, tranżazzjonijiet forward f'titoli, tranżazzjonijiet spot tal-kambju mid-data tan-negozju sad-data tas-saldu

Il-pożizzjoni netta bejn forward u spot, skont ir-rata tas-suq tal-kambju barrani

Obbligatorji

9

11.5

Dovuti u spejjeż imħallsin minn qabel

Dħul mhux dovut, imma assenjabbli fil-perijodu rrappurtat. Prezz mħallsa minn qabel u imgħax akkumulat imħallas, jiġifieri imgħax akkumulat mixtri b'titolu

Valur nominali, valuta barranija maqluba skont ir-rata tas-suq

Obbligatorji

9

11.6

Varji

(a)

Avvanzi, self u partiti minuri oħra. Self mogħti fuq bażi fiduċjarja Muniti denominati f'unitajiet tal-valuta nazzjonali taż-żona tal-euro. Spiża kurrenti (telf akkumulat nett), telf tas-sena ta' qabel il-kopertura

(a)

Valur nominali jew kost

Irrakkomandata

(b)

Kontijiet ta' sospiża tar-rivalutazzjoni (l-unika partita tal-karta tal-bilanċ matul is-sena: telf mhux realizzat fid-dati ta' rivalutazzjoni rilevanti matul is-sena, li mhumiex koperti mill-kontijiet ta' rivalutazzjoni rispettivi taħt il-partita tal-passiv “Kontijiet ta' rivalutazzjoni”).

(b)

Differenza fir-rivalutazzjoni bejn il-kost medju u l-valur tas-suq, bil-kambju barrani maqlub bir-rata tas-suq

Obbligatorji

(c)

Investimenti marbutin ma' depożiti ta' deheb tal-klijent

(c)

Valur tas-suq

Obbligatorji

(d)

Assi nett tal-pensjoni

(d)

Skont l-Artikolu 28(2)

Irrakkomandata

(e)

Krediti pendenti li jirriżultaw mill-inadempjenza tal-kontropartijiet tal-Eurosistema fil-kuntest tal-operazzjonijiet ta' kreditu tal-Eurosistema

(e)

Valur nominali/li jista' jiġi rkuprat (qabel/wara s-saldu tat-telf)

Obbligatorji

(f)

Assi jew krediti (fil-konfront ta' terzi) negozjati u/jew miksubin fil-kuntest tar-realizzazzjoni tal-garanzija ppreżentata mill-kontropartijiet tal-Eurosistema li huma inadempjenti

(f)

Kost (maqlub bir-rata tas-suq tal-kambju barrani fil-ħin tal-akkwist jekk l-assi finanzjarji huma ddenominati f'valuti barranin)

Obbligatorji

12

Telf ghas-sena

 

Valur nominali

Obbligatorji


OBBLIGAZZJONIJIET

Partita tal-karta tal-bilanċ (6)

Kategorizzazzjoni tal-kontenut tal-partiti tal-karta tal-bilanċ

Prinċipju tal-valutazzjoni

Kamp ta' applikazzjoni (7)

1

1

Karti tal-flus f'ċirkolazzjoni  (*2)

(a)

Karti tal-flus euro, b'żieda/tnaqqis tal-aġġustamenti relatati mal-applikazzjoni tal-iskema tal-allokazzjoni tal-karti tal-flus skont id-Deċiżjoni (UE) 2016/2248 (BĊE/2016/36) u d-Deċiżjoni BĊE/2010/29

(a)

Valur nominali

Obbligatorji

(b)

Karti tal-flus denominati f'unitajiet tal-valuti nazzjonali taż-żona euro matul is-sena li nbidlu l-flus

(b)

Valur nominali

Obbligatorji

2

2

Passiv lejn istituzzjonijiet ta' kreditu fiż-żona tal-euro marbutin mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f'euro

Partiti nru. 2.1, 2.2, 2.3 u 2.5: depożiti f'euro kif deskritti fl-Anness I tal-Linja Gwida (UE) 2015/510 (BĊE/2014/60)

 

 

2.1

2.1

Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta' riżervi minimi)

Kontijiet denominati f'euro ta' istituzzjonijiet ta' kreditu li huma inklużi fil-lista ta' istituzzjonijiet finanzjarji soġġetti għar-riżervi minimi skont l-Istatut tas-SEBĊ. Din il-partita tinkludi primarjament kontijiet użati sabiex jinżammu riżervi minimi

Valur nominali

Obbligatorji

2.2

2.2

Faċilità ta' depożitu

Depożiti mil-lejl għan-nhar b'rata ta' imgħax speċifikata minn qabel (faċilità permanenti)

Valur nominali

Obbligatorji

2.3

2.3

Depożiti b'terminu fiss

Ġbir għall-finijiet ta' assorbiment tal-likwidità minħabba operazzjonijiet ta' kalibrazzjoni

Valur nominali

Obbligatorji

2.4

2.4

Operazzjonijiet ta' rfinar bil-maqlub

Tranżazzjonijiet b'rabta mal-politika monetarja bil-għan li jkun hemm assorbiment ta' likwidità

Valur nominali jew kost repo

Obbligatorji

2.5

2.5

Depożiti relatati ma' sejħiet marġinali

Depożiti ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, li jirriżultaw minn tnaqqis fil-valur ta' assi sottostanti fil-konfront ta' krediti lejn dawn l-istituzzjonijiet ta' kreditu

Valur nominali

Obbligatorji

3

3

Passiv ieħor għal istituzzjonijiet ta' kreditu oħra taż-żona tal-euro denominati f'euro

Tranżazzjonijiet repo konnessi ma' tranżazzjonijiet repo bil-maqlub simultanji għall-ġestjoni ta' portafolli ta' titoli taħt il-partita nru. 7 tal-assi “Titoli ta' residenti fiż-żona tal-euro denominati f'euro”. Operazzjonijiet oħrajn mhux relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema. Ebda kont kurrenti ta' istituzzjonijiet ta' kreditu. Kull passiv/depożitu li jirriżulta minn operazzjonijiet ta' politika monetarja mibdijin minn bank ċentrali qabel ma ssieħeb fl-Eurosistema

Valur nominali jew kost repo

Obbligatorji

4

4

Ċertifikati ta' dejn maħruġin

Partita tal-karta tal-bilanċ tal-BĊE biss — għall-BĊNi partita tranżitorja tal-karta tal-bilanċ.

Ċertifikati ta' dejn kif deskritt fl-Anness fil-Linja Gwida (UE) (BĊE/2014/60). Karta ta' skont, maħruġa bil-għan li jkun hemm assorbiment ta' likwidità

Kost

Kull skont huwa ammortizzat

Obbligatorji

5

5

Passiv fil-konfront ta' residenti ohra taż-żona tal-euro denominati f'euro

 

 

 

5.1

5.1

Gvern ġenerali

Kontijiet kurrenti, depożiti għal terminu fiss, depożiti ripagabbli mat-talba

Valur nominali

Obbligatorji

5.2

5.2

Passiv ieħor

Kontijiet kurrenti tal-persunal, ta' kumpaniji u ta' klijenti inklużi istituzzjonijiet finanzjarji elenkati bħala eżenti mill-obbligu li jżommu riżervi minimi (ara l-partita nru. 2.1 tal-passiv “Kontijiet kurrenti”); depożiti għal terminu fiss, depożiti ripagabbli wara talba

Valur nominali

Obbligatorji

6

6

Passiv għal residenti mhux taż-żona tal-euro denominati f'euro

Kontijiet kurrenti, depożiti għal terminu fiss, depożiti ripagabbli mat-talba inklużi kontijiet miżmumin għal finijiet ta' ħlas u kontijiet miżmumin għal finijiet ta' ġestjoni tar-riżervi: ta' banek oħra, banek ċentrali, istituzzjonijiet internazzjonali/sovranazzjonali inkluża l-Kummissjoni Ewropea; kontijiet kurrenti ta' depożitanti oħra. Tranżazzjonijiet repo b'rabta mat-tranżazzjonijiet repo simultanji bil-maqlub għall-ġestjoni ta' titoli denominati f'euro.

Bilanċi ta' kontijiet TARGET2 tal-banek ċentrali ta' Stati Membri li l-valuta tagħhom mhijiex l-euro

Valur nominali jew kost repo

Obbligatorji

7

7

Passiv għal residenti taż-żona tal-euro denominati f'valuta barranija

Kontijiet kurrenti, passiv taħt tranżazzjonijiet repo; normalment tranżazzjonijiet ta' investiment permezz ta' assi f'valuta barranija jew deheb

Valur nominali, maqlub bir-rata tas-suq tal-kambju barrani

Obbligatorji

8

8

Passiv fil-konfront ta' residenti barra ż-żona tal-euro denominati f'valuta barranija

 

 

 

8.1

8.1

Depożiti, bilanċi u passiv ieħor

Kontijiet kurrenti Passiv taħt tranżazzjonijiet repo; normalment tranżazzjonijiet ta' investiment permezz ta' assi f'valuta barranija jew deheb

Valur nominali, maqlub bir-rata tas-suq tal-kambju barrani

Obbligatorji

8.2

8.2

Obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-faċilità ta' kreditu taħt ERM II

Self skont il-kundizzjonijiet tal-ERM II

Valur nominali, maqlub bir-rata tas-suq tal-kambju barrani

Obbligatorji

9

9

Il-kontroparti ta' drittijiet speċjali ta' kreditu allokati mill-IMF

Element denominat bħala SDR li juri l-ammont ta' SDRs li kienu oriġinalment allokati lil kull pajjiż/BĊN rispettiv

Valur nominali, maqlub bir-rata tal-kambju tas-suq

Obbligatorji

10

Krediti Intra-Eurosistema+)

 

 

 

10.1

Passiv ekwivalenti għat-trasferiment ta' riżervi barranin+)

Partita fil-karta tal-bilanċ tal-BĊE biss denominat f'euro

Valur nominali

Obbligatorji

10.2

Passiv relatat mal-ħruġ ta' ċertifikati ta' dejn mill-BĊE+)

Partita tal-karta tal-bilanċ tal-BĊN biss

Passiv intra-Eurosistema fil-konfront tal-BĊE li jirriżulta mill-ħruġ ta' ċertifikati ta' dejn mill-BĊE

Kost

Obbligatorji

10.3

Obbligazzjonijiet netti marbuta mal-allokazzjoni ta' karti tal-flus euro fi ħdan l-Eurosistema+)  (*2)

Partita tal-karta tal-bilanċ tal-BĊN biss

Għall-BĊNi: passiv nett relatat mal-applikazzjoni tal-iskema tal-allokazzjoni tal-karti tal-flus jiġifieri inklużi l-bilanċi intra-Eurosistema relatati mal-ħruġ ta' karti tal-flus tal-BĊE, l-ammont kumpensatorju u l-entrata tiegħu fil-kont ta' bilanċ, kif definiti mid-Deċiżjoni (UE) 2016/2248 (BĊE/2016/36)

Valur nominali

Obbligatorji

10.4

Passiv ieħor fi ħdan l-Eurosistema (netti)+)

Pożizzjoni nett tas-sub-partiti li ġejjin:

 

 

(a)

passiv nett li jirriżulta minn bilanċi ta' kontijiet TARGET2 u kontijiet korrispondenti ta' BĊNi i.e. iċ-ċifra netta tal-krediti u l-passiv — ara wkoll il-partita tal-attiv 9.5 “Talbiet oħra fi ħdan l-Eurosistema (netti)”

(a)

Valur nominali

Obbligatorji

(b)

passiv dovut minħabba d-differenza bejn id-dħul monetarju li jrid jiġi ppuljat u mqassam mill-ġdid. Rilevanti biss għall-perijodu bejn l-entrata tad-dħul monetarju bħala parti mill-proċeduri ta' tmiem is-sena, u l-ħlas tiegħu fl-aħħar jum tax-xogħol f'Jannar ta' kull sena

(b)

Valur nominali

Obbligatorji

(c)

passiv ieħor intra-Eurosistema ddenominat f'euro li jista' jirriżulta, inkluż id-distribuzzjoni proviżorja tad-dħul tal-BĊE (*2)

(c)

Valur nominali

Obbligatorji

10

11

Partiti fil-proċess li jiġu saldati

Bilanċi fil-kont tas-saldu (passiv), inkluż iċ-ċaqliq ta' trasferimenti giro

Valur nominali

Obbligatorji

10

12

Passiv ieħor

 

 

 

10

12.1

Differenzi fir-rivalutazzjoni ta' strumenti barra l-karta tal-bilanċ

Riżultati tal-valutazzjoni ta' forwards ta' valuta barranija, swaps ta' valuta barranija, swaps tar-rata tal-imgħax (sakemm ma tapplikax il-marġni ta' varjazzjoni ta' kuljum), ftehim forward tar-rata, tranżazzjonijiet forward f'titoli, tranżazzjonijiet spot tal-kambju mid-data tan-negozju sad-data tas-saldu

Il-pożizzjoni netta bejn forward u spot, skont ir-rata tas-suq tal-kambju barrani

Obbligatorji

10

12.2

Dovuti u dħul miġbur bil-quddiem

Nefqa li ssir dovuta f'perjodu fil-futur imma marbuta mal-perijodu ta' rapportar. Dħul riċevut fil-perjodu rrapportat imma marbut ma' perjodu futur

Valur nominali, valuta barranija maqluba skont ir-rata tas-suq

Obbligatorji

10

12.3

Varji

(a)

Kontijiet provviżorji għat-taxxa. Kreditu f'valuta barranija jew kontijiet li jkopru l-garanzija. Tranżazzjonijiet repo ma' istituzzjonijiet ta' kreditu b'rabta mat-tranżazzjonijiet repo simultanji bil-maqlub għall-ġestjoni ta' portafolli ta' titoli taħt il-partita nru. 11.3 tal-assi “Assi finanzjarji oħrajn”. Depożiti obbligatorji li mhumiex depożiti ta' riżerva. Partiti minuri oħra. Dħul kurrenti (profitt akkumulat nett), profitt tas-sena preċedenti qabel id-distribuzzjoni. Obbligazzjonijiet fuq bażi fiduċjarja. Muniti fiċ-ċirkolazzjoni jekk BĊN ikun l-emittent legali. Karti tal-flus f'ċirkolazzjoni denominati f'unitajiet tal-valuti nazzjonali taż-żona tal-euro li m'għadhomx valuta legali imma li għadhom f'ċirkolazzjoni wara s-sena tal-bidla għall-euro, jekk mhux murijin taħt il-partita tal-obbligazzjonijiet “Provvedimenti”.

(a)

Valur nominali jew kost (repo)

Irrakkomandata

(b)

Depożiti f'deheb tal-konsumatur

(b)

Valur tas-suq

Obbligatorji

(c)

Obbligazzjonijiet tal-pensjoni netti

(c)

Skont l-Artikolu 28(2)

Irrakkomandata

10

13

Provvedimenti

(a)

Għal pensjonijiet, għar-rata tal-kambju, għar-riskji tar-rata tal-imgħax u tal-prezz tad-deheb, u għal skopijiet oħra eż. spejjeż futuri mistennija, provvedimenti għal unitajiet tal-valuta nazzjonali taż-żona tal-euro li jkunu spiċċaw bħala valuta legali imma li jkunu għadhom f'ċirkolazzjoni wara s-sena tat-tibdil tal-flus kontanti jekk dawn il-karti tal-flus ma jidhrux taħt l-element tal-passiv 12.3 “Passiv ieħor/diversi”

Il-kontribuzzjonijiet mill-BĊNi lill-BĊE skont l-Artikolu 48.2 tal-Istatut tas-SEBĊ huma kkonsolidati bl-ammonti rispettivi żvelati taħt il-partita nru. 9.1 tal-assi “Interess parteċipanti fil-BĊE”+)

(a)

Kost/valur nominali

Irrakkomandata

(b)

Għal riskji tal-kontroparti jew tal-kreditu li jirriżultaw minn operazzjonijiet ta' politika monetarja

(b)

Valur nominali

Obbligatorji

11

14

Kontijiet ta' rivalutazzjoni

Kontijiet ta' rivalutazzjoni marbutin ma' movimenti fil-prezz tad-deheb, għal kull tip ta' titoli denominati f'euro, għal kull tip ta' titoli denominati f'valuta barranija, għal opzjonijiet; differenzi fil-valutazzjoni tas-suq marbutin ma' derivattivi tar-rata ta' imgħax; kontijiet ta' rivalutazzjoni marbutin ma' ċaqliq fir-rata tal-kambju għal kull pożizzjoni netta ta' valuta barranija, inklużi swaps/forwards ta' kambju barrani u SDRs

Il-kontribuzzjonijiet mill-BĊNi lill-BĊE skont l-Artikolu 48.2 tal-Istatut tas-SEBĊ huma kkonsolidati bl-ammonti rispettivi żvelati taħt il-partita tal-assi nru. 9.1 “Interess parteċipanti fil-BĊE”+)

Differenza fir-rivalutazzjoni bejn il-kost medju u l-valur tas-suq, bil-kambju barrani maqlub bir-rata tas-suq

Obbligatorji

12

15

Kapital u riżervi

 

 

 

12

15.1

Kapital

Kapital imħallas — il-kapital tal-BĊE huwa kkonsolidat bl-ishma kapitali tal-BĊNi

Valur nominali

Obbligatorji

12

15.2

Riżervi

Riżervi legali u riżervi oħra. Qligħ miżmum

Il-kontribuzzjonijiet mill-BĊNi lill-BĊE skont l-Artikolu 48.2 tal-Istatut tas-SEBĊ huma kkonsolidati bl-ammonti rispettivi żvelati taħt il-partita nru. 9.1 tal-assi “Interess parteċipanti fil-BĊE”+)

Valur nominali

Obbligatorji

10

16

Profitt għas-sena

 

Valur nominali

Obbligatorji


(*1)  Partiti li jridu jiġu armonizzati.

(1)  L-iżvelar b'rabta mal-karti tal-flus euro f'ċirkolazzjoni, ir-remunerazzjoni tal-krediti/passiv nett intra-Eurosistema li jirriżultaw mill-allokazzjoni ta' karti tal-flus euro fi ħdan l-Eurosistema, u d-dħul monetarju għandhom ikunu armonizzati fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali ppubblikati mill-BĊNi. Il-partiti li jridu jiġu armonizzati huma indikati b'asterisk fl-Annessi IV, VIII u IX.

(2)  In-numerazzjoni fl-ewwel kolonna hija relatata mal-formati tal-karta tal-bilanċ mogħtija fl-Annessi V, VI u VII (rapporti finanzjarji ta' kull ġimgħa u karta tal-bilanċ annwali kkonsolidata tal-Eurosistema). In-numerazzjoni fit-tieni kolonna hija relatata mal-format tal-karta tal-bilanċ mogħti fl-Anness VIII (karta tal-bilanċ annwali ta' bank ċentrali). Il-partiti mmarkati b“+)” huma kkonsolidati fir-rapporti finanzjarji ta' kull ġimgħa tal-Eurosistema.

(3)  Il-kompożizzjoni u r-regoli ta' valutazzjoni elenkati f'dan l-Anness jitqiesu bħala obbligatorji għall-kontijiet tal-BĊE u għall-assi u passiv materjali kollu fil-kontijiet tal-BĊNi għall-iskopijiet tal-Eurosistema i.e. relevanti għall-operat tal-Eurosistema.

(4)  Linja Gwida (UE) 2015/510 tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-19 ta' Diċembru 2014 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema (BĊE/2014/60) (ĠU L 91, 2.4.2015, p. 3).

(5)  Deċiżjoni (UE) 2016/2248 (BĊE/2016/36).

(*2)  Partiti li jridu jiġu armonizzati. Ara l-premessa 5

(6)  In-numerazzjoni fl-ewwel kolonna hija relatata mal-formati tal-karta tal-bilanċ mogħtija fl-Annessi V, VI u VII (rapporti finanzjarji ta' kull ġimgħa u karta tal-bilanċ annwali kkonsolidata tal-Eurosistema). In-numerazzjoni fit-tieni kolonna hija relatata mal-format tal-karta tal-bilanċ mogħti fl-Anness VIII (karta tal-bilanċ annwali ta' bank ċentrali). Il-partiti mmarkati b “+)” huma kkonsolidati fir-rapporti finanzjarji ta' kull ġimgħa tal-Eurosistema.

(7)  Il-kompożizzjoni u r-regoli ta' valutazzjoni elenkati f'dan l-Anness jitqiesu bħala obbligatorji għall-kontijiet tal-BĊE u għall-assi u passiv materjali kollu fil-kontijiet tal-BĊNi għall-iskopijiet tal-Eurosistema i.e. relevanti għall-operat tal-Eurosistema.


ANNESS V

Rapport finanzjarju konsolidat ta' kull ġimgħa tal-Eurosistema: format li għandu jintuża għall-pubblikazzjoni wara t-tmiem tat-trimestru

(EUR miljun)

Assi (1)

Bilanċ f' …

Differenza mqabbla mal-aħħar ġimgħa minħabba

Obbligazzjonijiet

Bilanċ f' …

Differenza mqabbla mal-aħħar ġimgħa minħabba

tranżazzjonijiet

aġġustamenti tal-aħħar tat-trimestru

tranżazzjonijiet

aġġustamenti tal-aħħar tat-trimestru

1.

Deheb u ammonti riċevibbli f'deheb

2.

krediti kontra residenti minn barra ż-żona tal-euro ddenominati f'valuta barranija

2.1.

Ammonti riċevibbli mill-IMF

2.2.

Bilanci ma' banek u investimenti f'titoli, self barrani u assi esterni oħrajn

3.

krediti kontra residenti taż-żona tal-euro denominati f'munita barranija

4.

krediti kontra residenti minn barra ż-żona tal-euro denominati f'euro

4.1.

Bilanċi ma' banek, investimenti f'titoli u self

4.2.

krediti li jirriżultaw mill-faċilità ta' kreditu taħt ERM II

5.

Self lill-istituzzjonijiet ta' kreditu fiż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f'euro

5.1.

Operazzjonijiet ta' rifinanzjament ewlenin

5.2.

Operazzjonijiet ta' rifinanzjament fuq żmien itwal

5.3.

Operazzjonijiet ta' rfinar bil-maqlub

5.4.

Operazzjonijiet strutturali bil-maqlub

5.5.

Faċilità ta' self marġinali

5.6.

Krediti relatati ma' sejħiet marġinali

6.

Krediti oħra kontra istituzzjonijiet ta' kreditu denominati f'euro

7.

Titoli ta' residenti taż-żona tal-euro denominati f'euro

7.1.

Titoli miżmumin għal finijiet ta' politika monetarja

7.2.

Titoli oħra

8.

Dejn tal-gvern ġenerali ddenominat f'euro

9.

Assi oħrajn

 

 

 

1.

Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni

2.

Passiv lejn istituzzjonijiet ta' kreditu fiż-żona tal-euro marbutin mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f'euro

2.1.

Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta' riżervi minimi)

2.2.

Faċilità ta' depożitu

2.3.

Depożiti b'terminu fiss

2.4.

Operazzjonijiet ta' rfinar bil-maqlub

2.5.

Depożiti relatati ma' sejħiet marġinali

3.

Passiv ieħor għal residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f'euro

4.

Ċertifikati ta' dejn maħruġin

5.

Passiv fil-konfront ta' residenti ohra taż-żona tal-euro denominati f'euro

5.1.

Gvern ġenerali

5.2.

Obbligazzjonijiet oħrajn

6.

Passiv għal residenti mhux taż-żona tal-euro denominati f'euro

7.

Passiv għal residenti taż-żona tal-euro denominati f'valuta barranija

8.

Passiv fil-konfront ta' residenti barra ż-żona tal-euro denominati f'valuta barranija

8.1.

Depożiti, bilanċi u passiv ieħor

8.2.

Obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-faċilità ta' kreditu taħt ERM II

9.

Il-kontroparti ta' drittijiet speċjali ta' kreditu allokati mill-IMF

10.

Obbligazzjonijiet oħrajn

11.

Kontijiet ta' rivalutazzjoni

12.

Kapital u riżervi

 

 

 

Attiv totali

 

 

 

Passiv totali

 

 

 

It-totali/sottototali jistgħu ma jaqblux, minħabba t-tqarrib.


(1)  It-tabella tal-assi tista' tiġi ppubblikata wkoll fuq it-tabella tal-passiv.


ANNESS VI

Rapport finanzjarju kkonsolidat ta' kull ġimgħa tal-Eurosistema: format li għandu jintuża għall-pubblikazzjoni matul it-trimestru

(EUR miljun)

Assi (1)

Bilanċ f'…

Differenza mqabbla mal-aħħar ġimgħa minħabba tranżazzjonijiet

Obbligazzjonijiet

Bilanċ f'…

Differenza mqabbla mal-aħħar ġimgħa minħabba tranżazzjonijiet

1.

Deheb u ammonti riċevibbli f'deheb

2.

krediti kontra residenti minn barra ż-żona tal-euro ddenominati f'valuta barranija

2.1.

Ammonti riċevibbli mill-IMF

2.2.

Bilanci ma' banek u investimenti f'titoli, self barrani u assi esterni oħrajn

3.

krediti kontra residenti taż-żona tal-euro denominati f'munita barranija

4.

krediti kontra residenti minn barra ż-żona tal-euro denominati f'euro

4.1.

Bilanċi ma' banek, investimenti f'titoli u self

4.2.

krediti li jirriżultaw mill-faċilità ta' kreditu taħt ERM II

5.

Self lill-istituzzjonijiet ta' kreditu fiż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f'euro

5.1.

Operazzjonijiet ta' rifinanzjament ewlenin

5.2.

Operazzjonijiet ta' rifinanzjament fuq żmien itwal

5.3.

Operazzjonijiet ta' rfinar bil-maqlub

5.4.

Operazzjonijiet strutturali bil-maqlub

5.5.

Faċilità ta' self marġinali

5.6.

Krediti relatati ma' sejħiet marġinali

6.

Krediti oħra kontra istituzzjonijiet ta' kreditu denominati f'euro

7.

Titoli ta' residenti taż-żona tal-euro denominati f'euro

7.1.

Titoli miżmumin għal finijiet ta' politika monetarja

7.2.

Titoli oħra

8.

Dejn tal-gvern ġenerali ddenominat f'euro

9.

Assi oħrajn

 

 

1.

Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni

2.

Passiv lejn istituzzjonijiet ta' kreditu fiż-żona tal-euro marbutin mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f'euro

2.1.

Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta' riżervi minimi)

2.2.

Faċilità ta' depożitu

2.3.

Depożiti b'terminu fiss

2.4.

Operazzjonijiet ta' rfinar bil-maqlub

2.5.

Depożiti relatati ma' sejħiet marġinali

3.

Passiv ieħor għal residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f'euro

4.

Ċertifikati ta' dejn maħruġin

5.

Passiv fil-konfront ta' residenti ohra taż-żona tal-euro denominati f'euro

5.1.

Gvern ġenerali

5.2.

Obbligazzjonijiet oħrajn

6.

Passiv għal residenti mhux taż-żona tal-euro denominati f'euro

7.

Passiv għal residenti taż-żona tal-euro denominati f'valuta barranija

8.

Passiv fil-konfront ta' residenti barra ż-żona tal-euro denominati f'valuta barranija

8.1.

Depożiti, bilanċi u passiv ieħor

8.2.

Obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-faċilità ta' kreditu taħt ERM II

9.

Il-kontroparti ta' drittijiet speċjali ta' kreditu allokati mill-IMF

10.

Obbligazzjonijiet oħrajn

11.

Kontijiet ta' rivalutazzjoni

12.

Kapital u riżervi

 

 

Attiv totali

 

 

Passiv totali

 

 

It-totali/sottototali jistgħu ma jaqblux, minħabba t-tqarrib.


(1)  It-tabella tal-assi tista' tiġi ppubblikata wkoll fuq it-tabella tal-passiv.


ANNESS VII

Karta tal-bilanċ annwali kkonsolidata tal-Eurosistema

(EUR miljun)

Assi (1)

Sena tar-rapportar

Sena preċedenti

Obbligazzjonijiet

Sena tar-rapportar

Sena preċedenti

1.

Deheb u ammonti riċevibbli f'deheb

2.

krediti kontra residenti minn barra ż-żona tal-euro ddenominati f'valuta barranija

2.1.

Ammonti riċevibbli mill-IMF

2.2.

Bilanci ma' banek u investimenti f'titoli, self barrani u assi esterni oħrajn

3.

krediti kontra residenti taż-żona tal-euro denominati f'munita barranija

4.

krediti kontra residenti minn barra ż-żona tal-euro denominati f'euro

4.1.

Bilanċi ma' banek, investimenti f'titoli u self

4.2.

krediti li jirriżultaw mill-faċilità ta' kreditu taħt ERM II

5.

Self lill-istituzzjonijiet ta' kreditu fiż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f'euro

5.1.

Operazzjonijiet ta' rifinanzjament ewlenin

5.2.

Operazzjonijiet ta' rifinanzjament fuq żmien itwal

5.3.

Operazzjonijiet ta' rfinar bil-maqlub

5.4.

Operazzjonijiet strutturali bil-maqlub

5.5.

Faċilità ta' self marġinali

5.6.

Krediti relatati ma' sejħiet marġinali

6.

Krediti oħra kontra istituzzjonijiet ta' kreditu denominati f'euro

7.

Titoli ta' residenti taż-żona tal-euro denominati f'euro

7.1.

Titoli miżmumin għal finijiet ta' politika monetarja

7.2.

Titoli oħra

8.

Dejn tal-gvern ġenerali ddenominat f'euro

9.

Assi oħrajn

 

 

1.

Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni

2.

Passiv lejn istituzzjonijiet ta' kreditu fiż-żona tal-euro marbutin mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f'euro

2.1.

Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta' riżervi minimi)

2.2.

Faċilità ta' depożitu

2.3.

Depożiti b'terminu fiss

2.4.

Operazzjonijiet ta' rfinar bil-maqlub

2.5.

Depożiti relatati ma' sejħiet marġinali

3.

Passiv ieħor għal residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f'euro

4.

Ċertifikati ta' dejn maħruġin

5.

Passiv fil-konfront ta' residenti ohra taż-żona tal-euro denominati f'euro

5.1.

Gvern ġenerali

5.2.

Obbligazzjonijiet oħrajn

6.

Passiv għal residenti mhux taż-żona tal-euro denominati f'euro

7.

Passiv għal residenti taż-żona tal-euro denominati f'valuta barranija

8.

Passiv fil-konfront ta' residenti barra ż-żona tal-euro denominati f'valuta barranija

8.1.

Depożiti, bilanċi u passiv ieħor

8.2.

Obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-faċilità ta' kreditu taħt ERM II

9.

Il-kontroparti ta' drittijiet speċjali ta' kreditu allokati mill-IMF

10.

Obbligazzjonijiet oħrajn

11.

Kontijiet ta' rivalutazzjoni

12.

Kapital u riżervi

 

 

Attiv totali

 

 

Passiv totali

 

 

It-totali/sottototali jistgħu ma jaqblux, minħabba t-tqarrib.


(1)  It-tabella tal-assi tista' tiġi ppubblikata wkoll fuq it-tabella tal-passiv.


ANNESS VIII

Karta tal-bilanċ annwali ta' bank ċentrali  (1)

(EUR miljun)

Assi (3)

Sena tar-rapportar

Sena preċedenti

Obbligazzjonijiet

Sena tar-rapportar

Sena preċedenti

1.

Deheb u ammonti riċevibbli f'deheb

2.

krediti kontra residenti minn barra ż-żona tal-euro ddenominati f'valuta barranija

2.1.

Ammonti riċevibbli mill-IMF

2.2.

Bilanci ma' banek u investimenti f'titoli, self barrani u assi esterni oħrajn

3.

krediti kontra residenti taż-żona tal-euro denominati f'munita barranija

4.

krediti kontra residenti minn barra ż-żona tal-euro denominati f'euro

4.1.

Bilanċi ma' banek, investimenti f'titoli u self

4.2.

Krediti li jirriżultaw mill-faċilità ta' kreditu taħt ERM II

5.

Self lill-istituzzjonijiet ta' kreditu fiż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f'euro

5.1.

Operazzjonijiet ta' rifinanzjament ewlenin

5.2.

Operazzjonijiet ta' rifinanzjament fuq żmien itwal

5.3.

Operazzjonijiet ta' rfinar bil-maqlub

5.4.

Operazzjonijiet strutturali bil-maqlub

5.5.

Faċilità ta' self marġinali

5.6.

Krediti relatati ma' sejħiet marġinali

6.

Krediti oħra kontra istituzzjonijiet ta' kreditu denominati f'euro

7.

Titoli ta' residenti taż-żona tal-euro denominati f'euro

7.1.

Titoli miżmumin għal finijiet ta' politika monetarja

7.2.

Titoli oħra

8.

Dejn tal-gvern ġenerali ddenominat f'euro

9.

Krediti Intra-Eurosistema

9.1.

Interess parteċipanti fil-BĊE

9.2.

Krediti ekwivalenti għat-trasferiment ta' riżervi barranin

9.3.

Krediti marbutin mal-ħruġ ta' ċertifikati ta' dejn mill-BĊE

9.4.

krediti netti relatati mal-allokazzjoni tal-karti tal-flus euro fi ħdan l-Eurosistema (*1)

9.5.

krediti oħrajn fi ħdan l-Eurosistema (nett) (*1)

10.

Partiti fil-proċess li jiġu saldati

11.

Assi oħrajn

11.1.

Muniti taż-żona tal-euro

11.2.

Assi fissi tanġibbli u intanġibbli

11.3.

Assi finanzjarji oħrajn

11.4.

Differenzi fir-rivalutazzjoni ta' strumenti barra l-karta tal-bilanċ

11.5.

Dovuti u spejjeż imħallsa minn qabel (*1)

11.6.

Varji

12.

Telf ghas-sena

 

 

1.

Karti tal-flus f'ċirkolazzjoni (*1)

2.

Passiv lejn istituzzjonijiet ta' kreditu fiż-żona tal-euro marbutin mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f'euro

2.1.

Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta' riżervi minimi)

2.2.

Faċilità ta' depożitu

2.3.

Depożiti b'terminu fiss

2.4.

Operazzjonijiet ta' rfinar bil-maqlub

2.5.

Depożiti relatati ma' sejħiet marġinali

3.

Passiv ieħor għal residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f'euro

4.

Ċertifikati ta' dejn maħruġin

5.

Passiv fil-konfront ta' residenti ohra taż-żona tal-euro denominati f'euro

5.1.

Gvern ġenerali

5.2.

Obbligazzjonijiet oħrajn

6.

Passiv għal residenti mhux taż-żona tal-euro denominati f'euro

7.

Passiv għal residenti taż-żona tal-euro denominati f'valuta barranija

8.

Passiv fil-konfront ta' residenti barra ż-żona tal-euro denominati f'valuta barranija

8.1.

Depożiti, bilanċi u passiv ieħor

8.2.

Obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-faċilità ta' kreditu taħt ERM II

9.

Il-kontroparti ta' drittijiet speċjali ta' kreditu allokati mill-IMF

10.

Krediti Intra-Eurosistema

10.1.

Passiv ekwivalenti għat-trasferiment ta' riżervi barranin

10.2.

Passiv relatat mal-ħruġ ta' ċertifikati ta' dejn mill-BĊE

10.3.

Passiv nett relatat mal-allokazzjoni ta' karti tal-flus euro ġewwa l-Eurosistema (*1)

10.4.

Passiv ieħor fi ħdan l-Eurosistema (nett) (*1)

11.

Partiti fil-proċess li jiġu saldati

12.

Obbligazzjonijiet oħrajn

12.1.

Differenzi fir-rivalutazzjoni ta' strumenti barra l-karta tal-bilanċ

12.2.

Dovuti u dħul miġbur bil-quddiem (*1)

12.3.

Varji

13.

Dispożizzjonijiet

14.

Kontijiet ta' rivalutazzjoni

15.

Kapital u riżervi

15.1.

Kapital

15.2.

Riżervi

16.

Profitt għas-sena

 

 

Attiv totali

 

 

Passiv totali

 

 

It-totali/sottototali jistgħu ma jaqblux, minħabba t-tqarrib.


(*1)  Partiti li jridu jiġu armonizzati. Ara l-premessa 5.

(1)  L-iżvelar b'rabta mal-karti tal-flus euro f'ċirkolazzjoni, ir-remunerazzjoni tal-krediti/passiv nett intra-Eurosistema li jirriżultaw mill-allokazzjoni ta' karti tal-flus euro fi ħdan l-Eurosistema, u d-dħul monetarju għandhom ikunu armonizzati fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali ppubblikati mill-BĊNi. Il-partiti li jridu jiġu armonizzati huma indikati b'asterisk fl-Annessi IV, VIII u IX.

(2)  Il-banek ċentrali jistgħu alternattivament jippubblikaw l-ammonti eżatti f'euro, jew ammonti irrawndjati b'mod differenti.

(3)  It-tabella tal-assi tista' tiġi ppubblikata wkoll fuq it-tabella tal-passiv.


ANNESS IX

KONT TAL-QLIGĦ U T-TELF IPPUBBLIKAT TA' BANK ĊENTRALI  (1)  (2)

(EUR miljun)

Kont tal-qligħ u t-telf għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru...

Rapportar Sena

Sena preċedenti sena

1.1.

Dħul minn imgħax  (*1)

 

 

1.2.

Spiża tal-imgħax  (*1)

 

 

1.

Dħul nett mill-imgħax

 

 

2.1.

Qligħ/telf realizzat li jirriżulta minn operazzjonijiet finanzjarji

 

 

2.2.

Tnaqqis fil-valur ta' assi u posizzjonijiet finanzjarji

 

 

2.3.

Trasferiment lil/minn provvedimenti għar-rata tal-kambju barrani, ir-rata ta' imgħax, il-kreditu u r-riskji fil-prezz tad-deheb

 

 

2.

Riżultat nett ta' operazzjonijiet finanzjarji, tnaqqis fil-valur u provvedimenti għal riskji

 

 

3.1.

Miżati u dħul minn kummissjonijiet

 

 

3.2.

Miżati u spejjeż ta' kummissjonijiet

 

 

3.

Dħul/spiża nett ta' miżati u kummissjonijiet

 

 

4.

Dħul mill-ishma u interessi ta' parteċipazzjoni azzjonarja (*1)

 

 

5.

Riżultat nett ta' ġbir ta' dħul monetarju (*1)

 

 

6.

Dħul ieħor

 

 

Dħul totali nett

 

 

7.

Spejjeż tal-persunal (4)

 

 

8.

Spejjeż amministrattivi (4)

 

 

9.

Deprezzament ta' assi fissi tanġibbli u mhux tanġibbli

 

 

10.

Servizzi ta' produzzjoni ta' karti tal-flus (5)

 

 

11.

Spejjeż oħra

 

 

12.

Taxxa fuq id-dħul u ħlasijiet oħrajn tal-gvern fuq id-dħul

 

 

(Telf)/qligħ għas-sena

 

 


(*1)  Partiti li jridu jiġu armonizzati. Ara l-premessa 5.

(1)  Il-kont tal-qligħ u t-telf tal-BĊE għandu format kemmxejn differenti. Ara l-Anness III tad-Deċiżjoni (UE) 2016/2247 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-3 ta' Novembru 2016 dwar il-kontijiet annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2016/35) (ara paġna 1 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  L-iżvelar b'rabta mal-karti tal-flus euro f'ċirkolazzjoni, ir-remunerazzjoni tal-krediti/passiv nett intra-Eurosistema li jirriżultaw mill-allokazzjoni ta' karti tal-flus euro fi ħdan l-Eurosistema, u d-dħul monetarju għandhom ikunu armonizzati fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali ppubblikati mill-BĊNi. Il-partiti li jridu jiġu armonizzati huma indikati b'asterisk fl-Annessi IV, VIII u IX.

(3)  Il-banek ċentrali jistgħu alternattivament jippubblikaw l-ammonti eżatti f'euro, jew ammonti irrawndjati b'mod differenti.

(4)  Inklużi provvedimenti amministrattivi.

(5)  Dan l-element jintuża fil-każ ta' produzzjoni esterna tal-karti tal-flus (għall-ispejjeż tas-servizzi pprovduti mill-kumpaniji esterni responsabbli mill-produzzjoni tal-karti tal-flus f'isem il-banek ċentrali). Huwa rrakkomandat li l-ispejjeż li jsiru b'konnessjoni mal-ħruġ ta' kemm il-karti tal-flus nazzjonali kif ukoll il-karti tal-flus euro għandhom jitqiegħdu fil-kont tal-qligħ u t-telf hekk kif tinħareġ fattura għalihom jew jitħallsu mod ieħor.


ANNESS X

Linja Gwida mħassra b'lista tal-emendi suċċessivi tagħha

Linja Gwida ECB/2010/20

ĠU L 35, 9.2.2011, p. 31

Linja Gwida ECB/2011/27

ĠU L 19, 24.1.2012, p. 37

Linja Gwida ECB/2012/29

ĠU L 356, 22.12.2012, p. 94

Linja Gwida ECB/2014/54

ĠU L 68, 13.3.2015, p. 69

Linja Gwida ECB/2015/24

ĠU L 193, 21.7.2015, p. 147


ANNESS XI

TABELLA TA' KORRELAZZJONI

Linja Gwida ECB/2010/20

Din il- Linja Gwida

Artikolu 3

Artikolu 4

Artikolu 4

Artikolu 6

Artikolu 6

Artikolu 7

Artikolu 8

Artikolu 7

Artikolu 9

Artikolu 8

Artikolu 10

Artikolu 9

Artikolu 11

Artikolu 10

Artikolu 12

Artikolu 11

Artikolu 13

Artikolu 12

Artikolu 14

Artikolu 13

Artikolu 15

Artikolu 14

Artikolu 16

Artikolu 15

Artikolu 17

Artikolu 16

Artikolu 18

Artikolu 17

Artikolu 19

Artikolu 18

Artikolu 20

Artikolu 19

Artikolu 21

Artikolu 20

Artikolu 22

Artikolu 21

Artikolu 23

Artikolu 22

Artikolu 24

Artikolu 23

Artikolu 25

Artikolu 24

Artikolu 26

Artikolu 25

Artikolu 27

Artikolu 26

Artikolu 28

Artikolu 27

Artikolu 29

Artikolu 28

Artikolu 30

Artikolu 29

Artikolu 31

Artikolu 30

Artikolu 32


Top