Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1251

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1251 tat-12 ta' Lulju 2016 li tadotta programm multiannwali tal-Unjoni għall-ġbir, għall-ġestjoni u għall-użu ta' dejta fis-setturi tas-sajd u tal-akkwakoltura għall-perjodu 2017-2019 (notifikata bid-dokument C(2016) 4329)

C/2016/4329

OJ L 207, 1.8.2016, p. 113–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1251/oj

1.8.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 207/113


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1251

tat-12 ta' Lulju 2016

li tadotta programm multiannwali tal-Unjoni għall-ġbir, għall-ġestjoni u għall-użu ta' dejta fis-setturi tas-sajd u tal-akkwakoltura għall-perjodu 2017-2019

(notifikata bid-dokument C(2016) 4329)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 199/2008 tal-25 ta' Frar 2008 dwar l-istabbiliment ta' qafas Komunitarju għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta' data fis-settur tas-sajd u appoġġ għall-parir xjentifiku fir-rigward tal-Politika Komuni dwar is-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 3 tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 199/2008, programm multiannwali tal-Unjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta' data fis-settur tas-sajd irid jiġi adottat għal perjodu ta' tliet snin għall-fini tal-iżgurar ta' applikazzjoni uniformi tal-obbligu tal-ġbir u tal-ġestjoni tad-dejta.

(2)

Il-programm multiannwali attwali tal-Unjoni huwa bbażat fuq il-programm multiannwali għall-perjodu 2011-2013, li ġie mtawwal bid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni C(2013)5243 sabiex jinkludi l-perjodu bejn l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) u l-31 ta' Diċembru 2016. Għalhekk jeħtieġ li jiġi stabbilit programm multiannwali tal-Unjoni għal perjodu ta' tliet snin li jibda mill-1 ta' Jannar 2017.

(3)

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, l-Istati Membri għandhom jiġbru d-dejta bijoloġika, ambjentali, teknika u soċjoekonomika meħtieġa għall-ġestjoni tas-sajd. Il-programm multiannwali tal-Unjoni huwa meħtieġ għall-Istati Membri biex jispeċifikaw u jippjanaw l-attivitajiet tal-ġbir tad-dejta tagħhom fil-pjanijiet ta' ħidma nazzjonali tagħhom. Skont l-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) dawn il-pjanijiet ta' ħidma nazzjonali għandhom jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni sal-31 ta' Ottubru tas-sena qabel is-sena li minnha jrid japplika l-pjan ta' ħidma.

(4)

Il-programm multiannwali tal-Unjoni għandu jiddefinixxi r-rekwiżiti għall-ġbir tad-dejta skont l-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 199/2008. Għandu jkun fih l-elementi meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd sakemm mhumiex diġà meħtieġa skont oqfsa leġiżlattivi oħra.

(5)

Sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-Politika Komuni tas-Sajd irriformata, stabbiliti fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, jeħtieġ li jiġu aġġornati r-rekwiżiti tad-dejta tal-Unjoni għal parir xjentifiku siewi għall-perjodu li jibda mill-1 ta' Jannar 2017.

(6)

Barra minn hekk, l-obbligi u l-impenji internazzjonali ġodda imposti fuq l-Istati Membri u l-Unjoni permezz ta' ftehimiet multilaterali u bilaterali fir-rigward tas-sajd jeħtieġu l-inkorporazzjoni ta' ċerti rekwiżiti li jikkonċernaw il-ġbir tad-dejta fil-programm multiannwali tal-Unjoni, b'mod partikolari dawk li jirriżultaw mill-Ftehimiet ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli (SFPAs).

(7)

L-evalwazzjoni tal-qafas attwali għall-ġbir, għall-ġestjoni u għall-użu ta' dejta fis-settur tas-sajd u l-konsultazzjonijiet sussegwenti mal-partijiet ikkonċernati indikaw li l-programm multiannwali tal-Unjoni għandu jiffoka fuq liema dejta hija meħtieġa mingħand l-Istati Membri, aktar milli fuq il-metodi tal-ġbir tad-dejta. Ir-rekwiżiti metodoloġiċi għandhom jiġu deskritti fil-pjanijiet ta' ħidma tal-Istati Membri li jridu jiġu approvati mill-Kummissjoni, wara kooperazzjoni mill-qrib bejn l-Istati Membri fil-livell tar-reġjuni marittimi.

(8)

Għalhekk, il-programm tal-Unjoni għall-perjodu 2017-2019 għandu jqis dawn l-elementi kollha u l-għanijiet tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, b'mod partikolari l-Artikoli 2 u 25 tiegħu, kemm jista' jkun fil-qafas legali attwali previst bir-Regolament (KE) Nru 199/2008. Meta r-rekwiżiti tad-dejta jmorru lil hinn mill-qafas leġiżlattiv attwali, dawn għandhom ikunu fakultattivi. Meta jidħol fis-seħħ qafas legali ġdid li jemenda r-Regolament (KE) Nru 199/2008, il-Kummissjoni tista' temenda l-programm multiannwali tal-Unjoni, jekk dan ikun meħtieġ, sabiex tirrifletti kwalunkwe rekwiżit ġdid tal-ġbir tad-dejta.

(9)

Il-Kummissjoni qieset ir-rakkomandazzjonijiet li jirriżultaw minn konsultazzjoni mal-Laqgħat ta' Koordinazzjoni Reġjonali msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 199/2008 u l-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF). Korpi xjentifiċi konsultattivi xierqa oħra bħall-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES) ġew ikkonsultati wkoll, kif ukoll rappreżentanti tal-Istati Membri miġbura fi gruppi ta' esperti ddedikati.

(10)

Għal raġunijiet ta' ċertezza tad-dritt, id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni C(2013)5243 għandha titħassar.

(11)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni jikkonformaw mal-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għas-Sajd u l-Akkwakultura,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-programm multiannwali tal-Unjoni għall-ġbir, għall-ġestjoni u għall-użu ta' dejta fis-settur tas-sajd għall-perjodu 2017-2019, kif imsemmi fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 199/2008, huwa stipulat fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni C(2013)5243 titħassar b'effett mill-1 ta' Jannar 2017.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta' Lulju 2016.

Għall-Kummissjoni

Karmenu VELLA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 60, 5.3.2008, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 (UE) u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 149, 20.5.2014, p. 1).


ANNESS

KAPITOLU I

Definizzjonijiet

Għall-fini ta' dan l-Anness għandhom japplikaw id-definizzjonijiet fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 (1), fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 404/2011 (2) u fir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3). Barra minn hekk, japplikaw ukoll id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)    Bastimenti attivi : bastimenti li jkunu wettqu xi operazzjoni tas-sajd matul sena kalendarja (jum jew iktar). Bastiment li ma jkunx wettaq operazzjonijiet tas-sajd matul sena jitqies “mhux attiv”.

(2)    Speċijiet anadromi : riżorsi akkwatiċi ħajjin b'ċiklu tal-ħajja li jibda billi dawn ifaqqsu fl-ilma ħelu, ipassu lejn l-ilma baħar, jerġgħu lura u finalment jirriproduċu fl-ilma ħelu.

(3)    Speċijiet katadromi : riżorsi akkwatiċi ħajjin b'ċiklu tal-ħajja li jibda billi dawn ifaqqsu fl-ilma baħar, ipassu lejn l-ilma ħelu, jerġgħu lura u finalment jirriproduċu fl-ilma baħar.

(4)    Frazzjoni tal-qabda : parti mill-qabda totali, bħall-parti mill-qabda li tkun inħattet u li tkun aktar mid-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni, il-parti li tkun inħattet u li tkun inqas mid-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni, il-parti skartata u li tkun inqas mid-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni, il-qabdiet skartati de minimis jew il-qabdiet skartati.

(5)    Jiem fuq il-baħar : kull perjodu kontinwu ta' 24 siegħa (jew parti minnu) li matulu bastiment ikun preżenti f'żona u assenti mill-port.

(6)    Jiem ta' sajd : kwalunkwe jum kalendarju fuq il-baħar li fih isseħħ operazzjoni tas-sajd, mingħajr preġudizzju għall-obbligi internazzjonali tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Vjaġġ wieħed tas-sajd jista' jikkontribwixxi kemm għas-somma tal-jiem tas-sajd għall-irkaptu passiv kif ukoll għas-somma tal-jiem tas-sajd għall-irkaptu attiv fuq dak il-vjaġġ.

(7)    Post għas-sajd : (grupp ta') unitajiet ġeografiċi li fihom iseħħ is-sajd. Dawn l-unitajiet għandu jsir qbil dwarhom fil-livell tar-reġjun marittimu abbażi ta' żoni eżistenti ddefiniti mill-Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd jew minn korpi xjentifiċi.

(8)    Segment tal-flotta : grupp ta' bastimenti tal-istess klassi ta' tul (LOA, tul totali) u rkaptu tas-sajd predominanti matul is-sena.

(9)    Mestier : grupp ta' operazzjonijiet tas-sajd li jimmira għal (ġabra ta') speċijiet simili, billi jintuża rkaptu simili (4), matul l-istess perjodu tas-sena u/jew fl-istess żona u li jkun ikkaratterizzat minn mudell simili ta' sfruttament.

(10)    Stħarriġ ta' riċerka fuq il-baħar : vjaġġi mwettqa fuq bastiment tar-riċerka, jew fuq bastiment iddedikat għar-riċerka xjentifika għall-monitoraġġ tal-istokkijiet u tal-ekosistema, u mqabbad jagħmel dan il-kompitu mill-korp inkarigat mill-implimentazzjoni tal-pjan ta' ħidma nazzjonali stabbilit skont l-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014.

KAPITOLU II

Metodi għall-ġbir tad-dejta

Il-metodi għall-ġbir tad-dejta u l-kwalità għandhom ikunu xierqa għall-finijiet maħsuba u ddefiniti fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u għandhom isegwu l-aħjar prattiki u l-metodoloġiji rilevanti skont il-parir tal-korpi xjentifiċi rilevanti. Għal dan l-għan, il-metodi u r-riżultat tal-applikazzjoni tal-metodi għandhom jiġu eżaminati f'intervalli regolari minn korpi xjentifiċi indipendenti sabiex tiġi vverifikata l-adegwatezza tagħhom fir-rigward tal-ġestjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd.

KAPITOLU III

Rekwiżiti tad-dejta

1.   Settijiet ta' dejta

1.1.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu, bħala parti mill-pjanijiet ta' ħidma mfassla skont l-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, id-dejta li trid tinġabar fost dawn is-settijiet li ġejjin kif speċifikat fil-punti 2 sa 7 ta' dan il-Kapitolu:

(a)

Dejta bijoloġika, skont il-frazzjoni tal-qabda, dwar l-istokkijiet maqbuda minn sajd kummerċjali tal-Unjoni fl-ilmijiet tal-Unjoni u 'l barra mill-Unjoni u minn sajd rikreattiv fl-ilmijiet tal-Unjoni;

(b)

Dejta biex jiġi vvalutat l-impatt tas-sajd tal-Unjoni fuq l-ekosistema tal-baħar fl-ilmijiet tal-Unjoni u 'l barra mill-ilmijiet tal-Unjoni;

(c)

Dejta ddettaljata dwar l-attività tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tal-Unjoni u 'l barra mill-ilmijiet tal-Unjoni kif irrappurtat skont ir-Regolament (KE) Nru 1224/2009;

(d)

Dejta soċjali u ekonomika dwar is-sajd (5);

(e)

Dejta soċjali, ekonomika u ambjentali dwar l-akkwakultura;

1.2.

Id-dejta li trid tinġabar għandha tiġi stabbilita skont l-Artikoli 3, 4 u 5 tar-Regolament (KE) Nru 199/2008 u billi jitqiesu l-livelli limitu stabbiliti fil-Kapitolu V ta' dan l-Anness.

1.3.

Id-dejta għandha tinġabar sabiex tippermetti li jittieħdu stimi validi għat-tipi ta' sajd, għall-perjodi temporali u għaż-żoni abbażi tal-ħtiġijiet tal-utent finali maqbula fil-livell tar-reġjun marittimu. Il-frekwenza tal-ġbir tad-dejta trid tiġi kkoordinata fil-livell tar-reġjun marittimu, diment li ma jkunx iddikjarat mod ieħor f'dan l-Anness u fit-tabelli korrispondenti.

2.   Dejta bijoloġika dwar l-istokkijiet maqbuda minn sajd kummerċjali tal-Unjoni fl-ilmijiet tal-Unjoni u 'l barra mill-Unjoni u minn sajd rikreattiv fl-ilmijiet tal-Unjoni.

Dik id-dejta għandha tikkonsisti minn dan li ġej:

(a)

Kwantitajiet tal-qabdiet skont l-ispeċi u dejta bijoloġika minn eżemplari individwali li jippermettu l-istima ta':

(i)

Għas-sajd kummerċjali, il-volum u l-frekwenza tat-tul tal-frazzjonijiet tal-qabdiet kollha (inkluż il-qabdiet skartati u l-qabdiet mhux mixtieqa) għall-istokkijiet elenkati fit-Tabelli 1 A, 1B u 1C, irrapportati fil-livell 6 ta' aggregazzjoni kif stabbilit fit-Tabella 2. Ir-riżoluzzjoni temporali għandha tiġi kkoordinata fil-livell tar-reġjun marittimu abbażi tal-ħtiġijiet tal-utent finali;

(ii)

Għas-sajd kummerċjali, il-piż medju u d-distribuzzjoni tal-età ta'qabdiet tal-istokkijiet elenkati fit-Tabelli 1 A, 1B u 1C. L-għażla tal-istokkijiet li minnhom iridu jinġabru dawn il-varjabbli u r-riżoluzzjoni temporali għandhom jiġu kkoordinati fil-livell tar-reġjun marittimu abbażi tal-ħtiġijiet tal-utent finali;

(iii)

Għas-sajd kummerċjali, id-dejta dwar il-proporzjon tas-sessi, il-maturità u l-fekondità għall-istokkijiet elenkati fit-Tabelli 1 A, 1B u 1C ta' qabdiet fi frekwenzi meħtieġa għal parir xjentifiku. L-għażla tal-istokkijiet li minnhom iridu jinġabru dawn il-varjabbli u r-riżoluzzjoni temporali għandhom jiġu kkoordinati fil-livell tar-reġjun marittimu abbażi tal-ħtiġijiet tal-utent finali;

(iv)

Għas-sajd rikreattiv, il-volum annwali (in-numri, il-piżijiet jew it-tul) tal-qabdiet u tar-rilaxxi għall-ispeċijiet elenkati fit-Tabella 3 u/jew għall-ispeċijiet identifikati fil-livell tar-reġjun marittimu kif meħtieġ għall-finijiet tal-ġestjoni tas-sajd. Għas-sajd rikreattiv fil-livell tar-reġjun marittimu, għandhom jiġu evalwati l-ħtiġijiet tal-utent finali għad-dejta dwar l-età jew għal dejta bijoloġika oħra kif speċifikat fil-paragrafi (i) sa (iii).

(b)

Minbarra d-dejta miġbura skont il-punt (a), id-dejta dwar l-ispeċijiet anadromi u katadromi elenkati fit-Tabella 1E maqbuda mis-sajd kummerċjali matul il-parti taċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom meta jkunu fl-ilma ħelu, irrispettivament mill-mod kif isir dan is-sajd, u kif ġej:

(i)

varjabbli relatati mal-istokk (għal eżemplari individwali, dwar l-età, it-tul, il-piż, is-sess, il-maturità u l-fekondità, skont l-istadju tal-ħajja, imma speċifikati iżjed abbażi tal-ispeċijiet u tar-reġjun), u

(ii)

kwantitajiet annwali tal-qabdiet skont il-klassi tal-età jew l-istadju tal-ħajja.

(c)

Barra minn hekk:

fir-rigward tas-sallura, informazzjoni (eż. dejta, stimi, xejriet relattivi, eċċ.) miġbura fuq bażi annwali f'minn tal-inqas baċir tax-xmara wieħed għal kull unità ta' ġestjoni tas-sallura dwar:

(i)

l-abbundanza tar-rekluti,

(ii)

l-abbundanza tal-istokk permanenti (sallura safra), u

(iii)

in-numru jew il-piż u l-proporzjon tas-sessi tas-sallura tal-fidda li tkun qed temigra,

u fir-rigward tas-salamun selvaġġ kollu: informazzjoni miġbura fuq bażi annwali — sakemm mhux maqbul mod ieħor fil-livell reġjonali — dwar l-abbundanza tas-smolt u l-parr u numru ta' individwi axxendenti.

Id-deżinjazzjoni tax-xmajjar li jridu jiġu mmonitorjati għas-sallura u għas-salamun għandha tiġi ddefinita fil-livell reġjonali. L-għażla tal-istokkijiet li minnhom iridu jinġabru dawn il-varjabbli għandha tiġi kkoordinata fil-livell reġjonali abbażi tal-ħtiġijiet tal-utent finali.

3.   Dejta biex jiġi vvalutat l-impatt tas-sajd tal-Unjoni fuq ekosistemi tal-baħar fl-ilmijiet tal-Unjoni u 'l barra mill-ilmijiet tal-Unjoni

Dik id-dejta għandha tikkonsisti minn dan li ġej:

(a)

Għat-tipi kollha ta' sajd, il-qabdiet aċċessorji inċidentali tal-għasafar, tal-mammiferi u tar-rettili kollha u tal-ħut protett skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-ftehimiet internazzjonali, inkluż l-ispeċijiet elenkati fit-Tabella 1D, inkluż l-assenza fil-qabda, matul il-vjaġġi ta' osservazzjoni xjentifika fuq il-bastimenti tas-sajd jew mis-sajjieda stess permezz tal-ġurnali ta' abbord.

Meta d-dejta miġbura matul vjaġġi ta' osservazzjoni ma titqiesx li tipprovdi dejta suffiċjenti dwar il-qabdiet aċċessorji inċidentali għall-ħtiġijiet tal-utent finali, għandhom jiġu implimentati metodoloġiji oħra mill-Istati Membri. L-għażla ta' dawn il-metodoloġiji għandha tiġi kkoordinata fil-livell tar-reġjun marittimu u għandha tkun abbażi tal-ħtiġijiet tal-utent finali.

(b)

Id-dejta biex jiġi vvalutat l-impatt tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni u 'l barra mill-ilmijiet tal-Unjoni fuq il-ħabitats tal-baħar.

Il-varjabbli li jintużaw għall-valutazzjoni tal-impatt tas-sajd fuq il-ħabitats tal-baħar għandhom ikunu dawk irreġistrati skont ir-Regolament (KE) Nru 1224/2009. Id-dejta għandha tiġi diżaggregata fil-livell 3 (6) tal-attività tas-sajd, sakemm ma jkunx meħtieġ livell iktar baxx ta' aggregazzjoni fil-livell reġjonali, b'mod partikolari fil-każ taż-żoni protetti tal-baħar.

Meta d-dejta rreġistrata skont ir-Regolament (KE) Nru 1224/2009 ma tkunx bir-riżoluzzjoni korretta jew ma jkollhiex biżżejjed kwalità jew kopertura għall-użu xjentifiku maħsub, din għandha tinġabar b'mod alternattiv billi jintużaw il-metodi xierqa ta' kampjunar. Id-dejta kif irreġistrata skont ir-Regolament (KE) Nru 1224/2009 trid tkun disponibbli fil-livell xieraq ta' aggregazzjoni għall-Istituzzjonijiet Nazzjonali li jkunu qed jimplimentaw il-pjanijiet ta' ħidma.

(c)

Id-dejta biex jiġi stmat il-livell ta' sajd u l-impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u fuq l-ekosistemi tal-baħar, bħal pereżempju fuq l-ispeċijiet mhux kummerċjali, ir-relazzjonijiet bejn il-predaturi u l-priża u l-mortalità naturali tal-ispeċijiet ta' ħut f'kull reġjun marittimu.

Din id-dejta għandha tiġi vvalutata l-ewwel fi studji pilota. Abbażi tar-riżultati ta' dawn l-istudji pilota, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-ġbir futur ta' dejta li jkun speċifiku għal kull reġjun marittimu, ikkoordinat fil-livell tar-reġjun marittimu u abbażi tal-ħtiġijiet tal-utent finali.

4.   Dejta ddettaljata dwar l-attività tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni  (7) fl-ilmijiet tal-Unjoni u 'l barra mill-ilmijiet tal-Unjoni kif irreġistrat skont ir-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

Id-dejta biex tiġi vvalutata l-attività tal-bastiment tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tal-Unjoni u 'l barra mill-ilmijiet tal-Unjoni tikkonsisti mill-varjabbli kif indikati fit-Tabella 4. Id-dejta kif irreġistrata, irrappurtata u trażmessa skont ir-Regolament (KE) Nru 1224/2009 trid tkun disponibbli bħala dejta primarja għall-istituzzjonijiet nazzjonali li jkunu qed jimplimentaw il-pjanijiet ta' ħidma. Meta din id-dejta ma tkunx trid tinġabar skont ir-Regolament (KE) Nru 1224/2009 jew meta id-dejta miġbura skont ir-Regolament (KE) Nru 1224/2009 ma tkunx skont ir-riżoluzzjoni korretta jew ma jkollhiex biżżejjed kwalità jew kopertura għall-użu xjentifiku maħsub, din għandha tinġabar b'mod alternattiv billi jintużaw il-metodi xierqa ta' kampjunar. Dawn il-metodi għandhom jippermettu li jittieħdu l-istimi tal-varjabbli elenkati fit-Tabella 4 fl-inqas livell ġeografiku rilevanti skont is-segment tal-flotta (it-Tabella 5a) u skont il-livell 6 tal-mestieri (it-Tabella 2).

5.   Dejta soċjali u ekonomika dwar is-sajd li tippermetti l-valutazzjoni tal-prestazzjoni soċjali u ekonomika tas-settur tas-sajd tal-Unjoni.

Dik id-dejta għandha tikkonsisti minn dan li ġej:

(a)

Il-varjabbli ekonomiċi kif indikat fit-Tabella 5 A skont is-segmentazzjoni tas-settur fit-Tabella 5 B u skont is-suprareġjuni kif iddefiniti fit-Tabella 5C.

Il-popolazzjoni għandha tkun il-bastimenti attivi u inattivi kollha rreġistrati fir-Reġistru tal-Flotta tas-Sajd tal-Unjoni kif iddefinit fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 26/2004 (8) fil-31 ta' Diċembru tas-sena tar-rapportar u l-bastimenti li ma jkunux fuq ir-Reġistru f'dik id-data iżda li jkunu stadu minn tal-inqas jum wieħed matul is-sena tar-rapportar.

Għall-bastimenti inattivi, għandu jinġabar biss il-valur kapitali u l-kost kapitali.

F'każijiet li fihom ikun hemm riskju li jiġu identifikati xi persuni fiżiċi u/jew entitajiet ġuridiċi, jista' jiġi applikat ir-raggruppament biex jiġu rrappurtati l-varjabbli ekonomiċi sabiex tiġi żgurata l-kunfidenzjalità tal-istatistika. Jekk ikun hemm bżonn ir-raggruppament jista' jintuża wkoll sabiex jitfassal pjan ta' kampjunar li jkun statistikament validu. Din l-iskema ta' raggruppament għandha tkun konsistenti tul iż-żmien.

Id-dejta ekonomika għandha tinġabar fuq bażi annwali.

(b)

Il-varjabbli soċjali kif indikat fit-Tabella 6.

Id-dejta soċjali għandha tinġabar kull tliet snin, li jibdew mill-2018.

Id-dejta dwar l-impjieg skont il-livell ta' edukazzjoni u dwar l-impjieg skont in-nazzjonalità tista' tinġabar abbażi ta' studji pilota.

6.   Dejta soċjali, ekonomika u ambjentali dwar l-akkwakultura marittima, u b'mod fakultattiv dwar l-akkwakultura tal-ilma ħelu, biex tippermetti l-valutazzjoni tal-prestazzjoni soċjali, ekonomika u ambjentali tas-settur tal-akkwakultura tal-Unjoni.

Dik id-dejta għandha tikkonsisti minn dan li ġej:

(a)

Il-varjabbli ekonomiċi kif indikat fit-Tabella 7 skont is-segmentazzjoni tas-settur stabbilita fit-Tabella 9.

Il-popolazzjoni għandha tkun l-impriżi kollha li l-attività primarja tagħhom hija ddefinita skont il-kodiċijiet tan-NACE (9) 03.21 u 03.22 tal-Klassifikazzjoni Ewropea tal-Attivitajiet Ekonomiċi u li joperaw għall-profitt.

Id-dejta ekonomika għandha tinġabar fuq bażi annwali.

(b)

Il-varjabbli soċjali kif indikat fit-Tabella 6.

Id-dejta soċjali għandha tinġabar kull tliet snin, li jibdew mill-2018.

Id-dejta dwar l-impjieg skont il-livell ta' edukazzjoni u dwar l-impjieg skont in-nazzjonalità tista' tinġabar abbażi ta' studji pilota.

(c)

Id-dejta ambjentali dwar l-akkwakultura kif indikat fit-Tabella 8 biex tippermetti l-valutazzjoni ta' aspetti tal-prestazzjoni ambjentali tagħha.

Id-dejta ambjentali tista' tinġabar abbażi ta' studji pilota u tiġi estrapolata biex tindika totali rilevanti għall-volum totali ta' ħut prodott fl-Istat Membru.

Id-dejta ambjentali għandha tinġabar kull sentejn.

KAPITOLU IV

Stħarriġ ta' riċerka fuq il-baħar

1.

Minn tal-inqas għandu jitwettaq l-istħarriġ kollu tar-riċerka fuq il-baħar elenkat fit-Tabella 10, diment li rieżami tal-istħarriġ ma jwassalx għall-konklużjoni li stħarriġ ma jkunx xieraq iżjed għall-informazzjoni dwar il-valutazzjoni tal-istokkijiet u l-ġestjoni tas-sajd. Abbażi tal-istess kriterji xjentifiċi ta' rieżami, jista' jiġi miżjud xi stħarriġ ġdid f'din it-Tabella.

2.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu, bħala parti mill-pjanijiet ta' ħidma ddefiniti fl-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, l-istħarriġ ta' riċerka fuq il-baħar li jrid jitwettaq u għandhom ikunu responsabbli għal dan l-istħarriġ.

3.

Il-kontribuzzjoni rispettiva tal-Istati Membri għal stħarriġ ta' riċerka internazzjonali għandha tiġi kkoordinata fl-istess reġjun marittimu.

4.

Fil-pjanijiet ta' ħidma nazzjonali tagħhom, l-Istati Membri għandhom jiggarantixxu kontinwità ma' disinji preċedenti ta' stħarriġ.

KAPITOLU V

Livelli limitu

1.

Dan il-Kapitolu għandu japplika għas-sajd tal-Unjoni.

2.

Ma hemm bżonn tinġabar l-ebda dejta bijoloġika jekk għal ċertu stokk jew speċi ta' ħut:

(a)

is-sehem ta' Stat Membru tal-qabda totali permissibbli (TAC) relatata jkun inqas minn 10 % tat-total tal-Unjoni, jew

(b)

f'każ li l-ebda TAC ma tkun ġiet iffissata, il-ħatt totali ta' Stat Membru ta' stokk jew ta' speċi jkun inqas minn 10 % tal-ħatt totali medju tal-UE fit-tliet (3) snin ta' qabel, jew

(c)

il-qabda annwali totali ta' Stat Membru ta' speċi tkun inqas minn 200 tunnellata. Għal speċijiet bi ħtieġa ta' ġestjoni speċifika, jista' jiġi ddefinit livell limitu iżjed baxx fil-livell tar-reġjun marittimu.

Meta s-somma tal-kwoti rilevanti ta' diversi Stati Membri, li s-sehem tagħhom ta' TAC ikun inqas minn 10 %, tkun ogħla minn 25 % tas-sehem tat-TAC ta' ċertu stokk, il-livell limitu ta' 10 % imsemmi f'(a) ma għandux japplika u l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-kondiviżjoni tal-kompiti fil-livell reġjonali sabiex jiżguraw li l-istokk ikun kopert bil-kampjunar skont il-ħtiġijiet tal-utent finali.

L-ebda livell limitu ma għandu japplika għall-ispeċijiet pelaġiċi kbar u għall-ispeċijiet anadromi u katadromi.

3.

Mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet iżjed speċifiċi relatati ma' obbligi internazzjonali skont l-RFMOs, ma hemm bżonn tinġabar l-ebda dejta bijoloġika jekk għal ċertu stokk ta' ħut sfruttat b'mod internazzjonali għajr l-istokkijiet ta' speċijiet pelaġiċi kbar jew ta' speċijiet li jpassu ħafna, is-sehem tal-Unjoni jkun inqas minn 10 %.

4.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-istimi tal-qabdiet minn stħarriġ eżistenti dwar is-sajd rikreattiv, inkluż l-istħarriġ imwettaq skont il-Qafas għall-Ġbir tad-Dejta jew studju pilota addizzjonali, fi żmien sentejn mid-data li fiha din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ. Dan l-istħarriġ għandu jippermetti l-valutazzjoni tas-sehem ta' qabdiet mis-sajd rikreattiv imqabbel mal-qabdiet kummerċjali għall-ispeċijiet kollha f'reġjun marittimu li għalihom huma meħtieġa stimi dwar il-qabdiet tas-sajd rikreattiv skont dan il-Programm Multiannwali tal-Unjoni. It-tfassil u d-dimensjoni sussegwenti tal-istħarriġ nazzjonali dwar is-sajd rikreattiv, inkluż kwalunkwe livell limitu għall-ġbir tad-dejta, għandhom jiġu kkoordinati fil-livell tar-reġjun marittimu u għandhom ikun abbażi tal-ħtiġijiet tal-utent finali.

L-ebda limitu massimu ma għandu japplika għal qabdiet rikreattivi ta' stokkijiet tal-ħut li huma soġġetti għall-irkupru jew għal pjanijiet ta' ġestjoni multiannwali bħal dawk li japplikaw għal speċijiet pelaġiċi kbar u speċijiet li jpassu ħafna.

5.

Ma hemm bżonn li tinġabar l-ebda dejta soċjali u ekonomika dwar l-akkwakultura jekk il-produzzjoni totali tal-Istat Membru tkun inqas minn 1 % tal-volum u tal-valur tal-produzzjoni totali tal-Unjoni. Ma hemm bżonn li tinġabar l-ebda dejta dwar l-akkwakultura għal speċijiet li jammontaw għal inqas minn 10 % tal-produzzjoni tal-akkwakultura tal-Istat Membru skont il-volum u l-valur. Barra minn hekk, l-Istati Membri bi produzzjoni totali ta' inqas minn 2,5 % tal-volum u tal-valur tal-produzzjoni totali tal-akkwakultura tal-Unjoni jistgħu jiddefinixxu metodoloġija simplifikata bħal studji pilota bil-ħsieb li jestrapolaw id-dejta meħtieġa għal speċijiet li jammontaw għal aktar minn 10 % tal-produzzjoni tal-akkwakultura tal-Istati Membri skont il-volum u l-valur.

Id-dejta ta' referenza għandha tkun l-aħħar sottomissjoni tal-Istati Membri skont ir-Regolament (KE) Nru 762/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) u d-dejta korrispondenti ppubblikata mill-Eurostat.

6.

Ma hemm bżonn li tinġabar l-ebda dejta ambjentali dwar l-akkwakultura meta l-produzzjoni totali tal-akkwakultura tal-Istat Membru tkun inqas minn 2,5 % tal-volum u tal-valur tal-produzzjoni totali tal-akkwakultura tal-Unjoni.

Id-dejta ta' referenza għandha tkun l-aħħar sottomissjoni tal-Istati Membri skont ir-Regolament (KE) Nru 762/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u d-dejta korrispondenti ppubblikata mill-Eurostat.

7.

Il-parteċipazzjoni (fiżika jew finanzjarja) ta' Stat Membru fi stħarriġ ta' riċerka fuq il-baħar elenkat fit-Tabella 10 mhijiex obbligatorja meta s-sehem tiegħu minn TAC tal-Unjoni tal-ispeċi fil-mira tal-istħarriġ ikun inqas mil-livell limitu ta' 3 %. Meta ma tiġi ffissata l-ebda TAC, il-parteċipazzjoni (fiżika jew finanzjarja) ta' Stat Membru fi stħarriġ ta' riċerka fuq il-baħar mhijiex obbligatorja meta s-sehem tiegħu mill-ħatt totali tal-Unjoni tat-tliet (3) snin preċedenti ta' stokk jew ta' speċi jkun inqas mil-livell limitu ta' 3 % Il-livelli limitu għall-ispeċijiet imħallta u l-istħarriġ dwar l-ekosistemi jistgħu jiġu ddefiniti fil-livell tar-reġjun marittimu.

8.

Minkejja l-punti 2 sa 7, fl-istess reġjun marittimu, l-Istati Membri jistgħu jaqblu dwar livelli limitu alternattivi.

DEJTA BIJOLOĠIKA

Tabella 1A

Stokkijiet fl-ilmijiet tal-Unjoni

Speċi (isem komuni)

Speċi (isem xjentifiku)

Żona (kodiċi taż-żona tal-ICES (11), tal-IBSFC (12) jew tal-FAO (13)) li fiha jinsab l-istokk/kodiċi tal-istokk

Lvant tal-Artiku, Baħar Norveġiż u l-Baħar Barentsz

Sallura Ewropea

Anguilla anguilla

I, II

Tusk

Brosme brosme

I, II

Aringa Atlantu-Skandjana

Clupea harengus

I, II

Bakkaljaw

Gadus morhua

I, II

Kapelin

Mallotus villosus

I, II

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

I, II

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

I-II

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

I, II

Pollakkju iswed

Pollachius virens

I, II

Ħalibatt tal-Groenlandja

Reinhardtius hippoglossoides

I, II

Salamun

Salmo salar

I, II

Kavall

Scomber scombrus

II

Golden Redfish

Sebastes marinus.

I, II

Redfish tal-Baħar Fond

Sebastes mentella.

I, II

Sawrell

Trachurus trachurus

IIa,

Skagerrak u Kattegat

Ċiċċirell

Ammodytidae

IIIa

Sallura Ewropea

Anguilla anguilla

IIIa

Aringa

Clupea harengus

IIIa/22-24, IIIa

Roundnose grenadier

Coryphaenoides rupestris

IIIa

Gallina griża

Eutrigla gurnardus

IIIa

Żumbrell għadma

Aspitrigla cuculus

IIIa,

Bakkaljaw

Gadus morhua

IIIaN

Bakkaljaw

Gadus morhua

IIIaS

Barbun ilsien il-kelb

Glyptocephalus cynoglossus

IIIa

Barbun

Limanda limanda

IIIa

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

IIIa

Merlangu

Merlangius merlangus

IIIa

Merluzz

Merluccius merluccius

IIIa,

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

IIIa

Skampu

Nephrops norvegicus

Unità funzjonali

Gambli tat-Tramuntana

Pandalus borealis

IIIa

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

IIIa

Pollakkju iswed

Pollachius virens

IIIa

Salamun

Salmo salar

IIIa

Barbun imperjali

Psetta maxima

IIIa

Kavall

Scomber scombrus

IIIa

Partun

Scophthalmus rhombus

IIIa

Lingwata

Solea solea

IIIa

Laċċa kaħla

Sprattus sprattus

IIIa

Marlozz tan-Norveġja

Trisopterus esmarki

IIIa

Il-klieb il-baħar, ir-raj u r-rebekkini kummerċjali kollha (14)

Selachii, Rajidae

IIIa

Il-Baħar Baltiku —

Sallura Ewropea

Anguilla anguilla

22-32

Aringa

Clupea harengus

22-24/25-29, 32/30/31/il-Golf ta' Riga

Whitefish komuni/houting

Coregonus lavaretus

IIId

Vendace

Coregonus albula

22-32

Bakkaljaw

Gadus morhua

22-24/25-32

Barbun

Limanda limanda

22-32

Perċa

Perca fluviatilis

IIId

Barbun

Platichthys flesus

22-32

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

22-32

Barbun imperjali

Psetta maxima

22-32

Salamun

Salmo salar

22-31/32

Trota tal-baħar

Salmo trutta

22-32

Lizz-perċa

Sander lucioperca

IIId

Barbun lixx

Scophthalmus rhombus

22-32

Lingwata

Solea solea

22

Laċċa kaħla

Sprattus sprattus

22-32

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Fliegu tal-Lvant

Sallura tar-ramel

Ammodytidae

IV

Catfish

Anarhichas spp.

IV

Sallura Ewropea

Anguilla anguilla

IV, VIId

Arġentina

Argentina spp.

IV

Gallina griża

Eutrigla gurnardus

IV

Tusk

Brosme brosme

IV

Aringa

Clupea harengus

IV, VIId

Gamblu tar-ramel

Crangon crangon

IV, VIId

Spnotta

Dicentrarchus labrax

IV, VIId

Gallina griża

Eutrigla gurnardus

IV

Bakkaljaw

Gadus morhua

IV, VIId

Barbun ilsien il-kelb

Glyptocephalus cynoglossus

IV

Ċippullazza tal-għajn

Helicolenus dactylopterus

IV

Lingwata tal-għajnejn

Lepidorhombus boscii

IV, VIId

Ċippullazza tal-għajn

Lepidorhombus whiffiagonis

IV, VIId

Barbun

Limanda limanda

IV, VIId

Petriċa żgħira

Lophius budegassa

IV, VIId

Petriċa kbira

Lophius piscatorius

IV

Roughhead grenadier

Macrourus berglax

IV

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

IV

Merlangu

Merlangius merlangus

IV, VIId

Merluzz

Merluccius merluccius

IV VII

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

IV, VIId

Lingwata ta' ħalq żgħir

Microstomus kitt

IV, VIId

Linarda

Molva dypterygia

IV

Lipp

Molva molva

IV

Trilja tal-ħamra

Mullus barbatus

IV, VIId

Trilja tal-faxxi

Mullus surmuletus

IV, VIId

Skampu

Nephrops norvegicus

l-unitajiet kollha funzjonali

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

IVa Lvant/IVa/IV

Common scallop

Pecten maximus

VIId

Lipp Abjad

Phycis blennoides

IV

Lipp tal-qawwi

Phycis phycis

IV

Barbun

Platichthys flesus

IV

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

IV

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

VIId

Pollakkju iswed

Pollachius virens

IV

Barbun imperjali

Psetta maxima

IV, VIId

Ħalibatt tal-Groenlandja

Reinhardtius hippoglossoides

IV

Salamun

Salmo salar

IV, VIId

Kavall

Scomber scombrus

IV, VIId

Barbun lixx

Scophthalmus rhombus

IV, VIId

Redfish

Sebastes mentella.

IV

Lingwata

Solea solea

IV

Lingwata

Solea solea

VIId

Laċċa kaħla

Sprattus sprattus

IV/VIId

Sawrella

Trachurus trachurus.

IV, VIId

Gallinetta

Trigla lucerna

IV

Merluzz tan-Norveġja

Trisopterus esmarki

IV

Pixxi San Pietru

Zeus faber

IV, VIId

Il-klieb il-baħar, ir-raj u r-rebekkini kummerċjali kollha (14)

Selachii, Rajidae

IV, VIId

Il-Grigal tal-Atlantiku u l-Fliegu tal-Punent

Smoothhead

Alepocephalus bairdii

VI, XII

Sallura tar-ramel

Ammodytidae

VIa

Minfaħ

Capros aper

V, VI,VII

Arzella

Pecten maximus

IV, VI, VII

Mrewħa

Aequipecten opercularis

VII

Għaġuża

Maja squinado

V, VI,VII

Sallura Ewropea

Anguilla anguilla

iż-żoni kollha

Ċinturin

Aphanopus spp.

iż-żoni kollha

Arġentina

Argentina spp.

iż-żoni kollha

Gurbell

Argyrosomus regius

iż-żoni kollha

Żumbrell għadma

Aspitrigla cuculus

iż-żoni kollha

Fonsa ħamra

Beryx spp.

iż-żoni kollha, minbarra X u IXa

Fonsa ħamra

Beryx spp.

IXa u X

Granċ jittiekel

Cancer pagurus

iż-żoni kollha

Aringa

Clupea harengus

VIa/VIaN/

VIa S, VIIbc/VIIa/VIIj

Gringu tal-Qawwi

Conger conger

iż-żoni kollha, eskluża X

Gringu tal-Qawwi

Conger conger

X

Roundnose grenadier

Coryphaenoides rupestris

iż-żoni kollha

Murruna sewda

Dalatias licha

Iż-żoni kollha

Boll komuni

Dasyatis pastinaca

VII, VIII

Mazzola munqar l-għasfur

Deania calcea

V, VI, VII, IX, X, XII

Spnotta

Dicentrarchus labrax

iż-żoni kollha, eskluża IX

Spnotta

Dicentrarchus labrax

IX

Lingwata tar-rigi

Dicologlossa cuneata

VIIIc, IX

Inċova

Engraulis encrasicolus

IXa (Cádiz biss)

Inċova

Engraulis encrasicolus

VIII

Mazzola tal-fanal

Etmopterus spinax

VI, VII, VIII

Gallina griża

Eutrigla gurnardus

VIId,e

Bakkaljaw

Gadus morhua

Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k

Witch flounder

Glyptocephalus cynoglossus

VI, VII

Ċippullazza tal-għajn

Helicolenus dactylopterus

iż-żoni kollha

Awwista

Homarus gammarus

iż-żoni kollha

Mera tal-Atlantiku

Hoplostethus atlanticus

iż-żoni kollha

Xabla

Lepidopus caudatus

IXa

Lingwata tal-għajnejn

Lepidorhombus boscii

VIIIc, IXa

Ċippullazza tal-għajn

Lepidorhombus whiffiagonis

VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa

Barbun

Limanda limanda

VIIe/VIIa,f-h

Klamar

Loligo vulgaris

iż-żoni kollha, esklużi VIIIc, IXa

Klamar

Loligo vulgaris

VIIIc, IXa

Petriċa żgħira

Lophius budegassa

IV, VI/VIIb-k, VIIIabd

Petriċa żgħira

Lophius budegassa

VIIIc, IXa

Petriċa kbira

Lophius piscatorius

IV, VI/VIIb-k, VIIIabd

Petriċa kbira

Lophius piscatorius

VIIIc, IXa

Kapelin

Mallotus villosus

XIV

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Va/Vb

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

VIa/VIb/VIIa/VIIb-k

Merlangu

Merlangius merlangus

VIII/IX, X

Merlangu

Merlangius merlangus

Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k

Merluzz

Merluccius merluccius

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa

Lingwata tar-rigi

Microchirus variegatus

iż-żoni kollha

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

I-IX, XII, XIV

Lingwata ta' ħalq żgħir

Microstomus kitt

iż-żoni kollha

Linarda

Molva dypterygia

iż-żoni kollha, eskluża X

Lipp Spanjol

Molva macrophthalma

X

Lipp

Molva molva

iż-żoni kollha

Trilja tal-faxxi

Mullus surmuletus

iż-żoni kollha

Starry smooth-hound

Mustelus asterias

VI, VII, VIII, IX

Smooth-hound

Mustelus mustelus

VI, VII, VIII, IX

Blackspotted smooth-hound

Mustelus punctulatus

VI, VII, VIII, IX

Skampu

Nephrops norvegicus

VI Unità funzjonali

Skampu

Nephrops norvegicus

VII Unità funzjonali

Skampu

Nephrops norvegicus

VIII, IX Unità funzjonali

Qarnita komuni

Octopus vulgaris

iż-żoni kollha, esklużi VIIIc, IXa

Qarnita komuni

Octopus vulgaris

VIIIc, IXa

Blackspot sea bream

Pagellus bogaraveo

IXa, X

Gambli Pandalidi

Pandalus spp.

iż-żoni kollha

Gamblu warda tal-ilma fond

Parapenaeus longirostris

IXa

Lipp Abjad

Phycis blennoides

iż-żoni kollha

Lipp tal-qawwi

Phycis phycis

iż-żoni kollha

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

VIIa/VIIe/VIIfg

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

VIIbc/VIIh-k/VIII, IX, X

Pollakkju

Pollachius pollachius

iż-żoni kollha ħlief IX, X

Pollakkju

Pollachius pollachius

IX, X

Pollakkju iswed

Pollachius virens

Va/Vb/IV, IIIa, VI

Pollakkju iswed

Pollachius virens

VII, VIII

Ħanżir tal-fond

Polyprion americanus

X

Barbun imperjali

Psetta maxima

iż-żoni kollha

Ħalibatt tal-Groenlandja

Reinhardtius hippoglossoides

V, XIV/VI

Ħalibatt tal-Atlantiku

Hippoglossus hippoglossus

V, XIV

Salamun

Salmo salar

iż-żoni kollha

Sardina

Sardina pilchardus

VIIIabd/VIIIc, IXa

Kavall ta' Spanja

Scomber colias

VIII, IX, X

Kavall

Scomber scombrus

II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Barbun lixx

Scophthalmus rhombus

iż-żoni kollha

Golden Redfish

Sebastes marinus Golden redfish

Sottożoni tal-ICES V, VI, XII, XIV & NAFO SA 2 + (Div. 1F + 3K)

Redfish tal-Baħar Fond

Sebastes mentella

Sottożoni tal-ICES V, VI, XII, XIV & NAFO SA 2 + (Div. 1F + 3K)

Siċċ

Sepia officinalis

iż-żoni kollha

Lingwata

Solea solea

VIIa/VIIfg

Lingwata

Solea solea

VIIbc/VIIhjk/IXa/VIIIc

Lingwata

Solea solea

VIIe

Lingwata

Solea solea

VIIIab

Sea breams (fil-plural)

Sparidae

iż-żoni kollha

Sawrella għajnejha kbar

Trachurus mediterraneus

VIII, IX

Sawrella kaħla

Trachurus picturatus

VIII, IX, X

Sawrella

Trachurus trachurus

IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/X

Sawrella

Trachurus trachurus

VIIIc, IXa

Pouting

Trisopterus spp.

iż-żoni kollha

Pixxi San Pietru

Zeus faber

iż-żoni kollha

Il-klieb il-baħar, ir-raj u r-rebekkini kummerċjali kollha (14)

Selachii, Rajidae

IV, VIId

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

Sallura Ewropea

Anguilla anguilla

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Gamblu aħmar kbir

Aristeomorpha foliacea

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Gamblu aħmar

Aristeus antennatus

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Vopa

Boops boops

1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2

Lampuka

Coryphaena equiliselis

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Lampuka

Coryphaena hippurus

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Spnotta

Dicentrarchus labrax

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Qarnita tal-qrun/innukklata

Eledone cirrhosa

1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Qarnita tal-Misk

Eledone moschata

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Inċova

Engraulis encrasicolus

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Inċova

Engraulis encrasicolus

Il-Baħar l-Iswed GSA 29

Gallina griża

Eutrigla gurnardus

2.2, 3.1

Klamar

Illex spp., Todarodes spp.

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Billfish

Istiophoridae

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Klamar

Loligo vulgaris

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Petriċa żgħira

Lophius budegassa

1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1

Petriċa kbira

Lophius piscatorius

1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1

Merlangu

Merlangius merlangus

Il-Baħar l-Iswed GSA 29

Merluzz

Merluccius merluccius

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

1.1, 3.1

Muletti griżi

Mugilidae

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Trilja tal-ħamra

Mullus barbatus

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Trilja tal-ħamra

Mullus barbatus

Il-Baħar l-Iswed GSA 29

Trilja tal-faxxi

Mullus surmuletus

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Qarnita komuni

Octopus vulgaris

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Skampu

Nephrops norvegicus

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Paġella

Pagellus erythrinus

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Gamblu warda tal-ilma fond

Parapenaeus longirostris

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Caramote prawn

Penaeus kerathurus

3.1

Barbun imperjali

Psetta maxima

Il-Baħar l-Iswed GSA 29

Sardina

Sardina pilchardus

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Kavall

Scomber spp.

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Siċċ

Sepia officinalis

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Lingwata

Solea vulgaris

1.2, 2.1, 3.1

Awrata

Sparus aurata

1.2, 3.1

Pikarelli

Spicara smaris

2.1, 3.1, 3.2

Laċċa kaħla

Sprattus sprattus

Il-Baħar l-Iswed GSA 29

Gambli Mantis

Squilla mantis

1.3, 2.1, 2.2

Sawrella għajnejha kbar

Trachurus mediterraneus

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Sawrella għajnejha kbar

Trachurus mediterraneus

Il-Baħar l-Iswed GSA 29

Sawrella

Trachurus trachurus

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Sawrella

Trachurus trachurus

Il-Baħar l-Iswed GSA 29

Gallinetta

Trigla lucerna

1.3, 2.2, 3.1

Gandoffla

Veneridae

2.1, 2.2

Makku

Aphia minuta

GSA 9,10,16 u 19

Sand smelt

Atherina spp

GSA 9,10,16 u 19

Merluzz fqir

Trisopterus minutus

Ir-Reġjuni Kollha

Il-klieb il-baħar, ir-raj u r-rebekkini kummerċjali kollha (14)

Selachii, Rajidae

Ir-Reġjuni Kollha

DEJTA BIJOLOĠIKA

Tabella 1B

Stokkijiet tar-Reġjuni Ultraperiferiċi tal-Unjoni

Speċi (isem komuni)

Speċi (isem xjentifiku)

Il-Guyana Franċiża

Red snapper

Lutjanus purpureus

Gambli kbar

Farfantepenaeus subtilis

Acoupa weakfish

Cynoscion acoupa

Smalltooth weakfish

Cynoscion steindachneri

Green weakfish

Cynoscion virescens

Catfishes tal-baħar

Ariidae

Tripletail

Lobotes surinamensis

Torroto grunt

Genyatremus luteus

Snooks

Centropomus spp.

Ċern

Serranidae

Mulett

Mugil spp.

Guadeloupe u Martinique

Snappers

Lutjanidae

Ħut imġewnaħ

Haemulidae

Ċern

Serranidae

Lion fish

Pterois volitans

Ħut bħat-tonn

Scombridae

Marlin blu

Makaira nigricans

Lampuka

Coryphaena hippurus

Il-Gżira ta' Réunion u Mayotte

Snappers

Lutjanidae

Ċern

Serranidae

Ħut bħat-tonn

Scombridae

Pixxispad

Xiphias gladius

Billfishes oħra

Istiophoridae

Lampuka

Coryphaena hippurus

Bigeye scad

Selar crumenophthalmus

Azores, Madeira u l-Gżejjer Kanarji

Kavall għajnejh kbar tal-Atlantiku

Scomber colias

Laċċa

Sardinella maderensis

Sawrell

Trachurus spp.

Sardina

Sardina pilchardus

Marzpan

Sparisoma cretense

Imħar

Patellidae

DEJTA BIJOLOĠIKA

Tabella 1C

Stokkijiet f'reġjuni marittimi skont l-Organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) u Ftehimiet ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli (SFPAs)

IATTC (Il-Kummissjoni Inter-Amerikana tat-Tonn Tropikali)

SPEĊI

Meta jiġu mfassla l-pjanijiet tat-teħid tal-kampjuni mmirati biex jiġbru informazzjoni bijoloġika kif stabbilita fil-Kapitolu III ta' dan l-Anness, il-konfini tal-istokkijiet, kif iffissati mill-RFMOs kompetenti jew mill-Organizzazzjonijiet Reġjonali tas-Sajd (RFOs), għandhom jitqiesu u għandu jiġi allokat sforz xieraq ta' teħid tal-kampjuni għal kull stokk.

Frekwenza ta' Ġbir ta' Varjabbli Bijoloġiċi

Isem xjentifiku

Isem komuni

Żona ġeografika

Prijorità

Il-ġbir tad-dejta huwa annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-dejta jrid isir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Thunnus albacares

Tonna safra

L-Oċean Paċifiku tal-Lvant

Għolja

Thunnus obesus

Tonn obeż

L-Oċean Paċifiku tal-Lvant

Għolja

Katsuwonus pelamis

Palamit

L-Oċean Paċifiku tal-Lvant

Għolja

Thunnus alalunga

Alonga

L-Oċean Paċifiku tal-Lvant

Għolja

Thunnus orientalis

Tonna tal-Paċifiku

L-Oċean Paċifiku tal-Lvant

Għolja

Xiphias gladius

Pixxispad

L-Oċean Paċifiku tal-Lvant

Għolja

Makaira nigricans (jew mazara)

Marlin blu

L-Oċean Paċifiku tal-Lvant

Għolja

Makaira indica

Marlin iswed

L-Oċean Paċifiku tal-Lvant

Għolja

Tetrapturus audax

Marlin bl-istrixxi

L-Oċean Paċifiku tal-Lvant

Għolja


ICCAT (Il-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku)

SPEĊI

Meta jiġu mfassla l-pjanijiet tat-teħid tal-kampjuni mmirati biex jiġbru informazzjoni bijoloġika kif stabbilita fil-Kapitolu III ta' dan l-Anness, il-konfini tal-istokkijiet, kif iffissati mill-RFMOs kompetenti jew mill-RFOs, għandhom jitqiesu u għandu jiġi allokat sforz xieraq ta' teħid tal-kampjuni għal kull stokk.

Frekwenza ta' Ġbir ta' Varjabbli Bijoloġiċi

Isem xjentifiku

Isem komuni

Żona ġeografika

Prijorità

Il-ġbir tad-dejta huwa annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-dejta jrid isir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Thunnus albacares

Tonna safra

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Thunnus obesus

Tonn obeż

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Katsuwonus pelamis

Palamit

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Thunnus alalunga

Alonga

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Thunnus thynnus

Tonna

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Xiphias gladius

Pixxispad

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Makaira nigricans (jew mazara)

Marlin blu

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Istiophorus albicans

Sailfish

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Tetrapturus albidus

Marlin abjad

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Prionace glauca

Ħuta kaħla

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Auxis rochei

Tumberell

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Sarda sarda

Plamtu

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Euthynnus alletteratus

Kubrita

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Medja

Thunnus atlanticus

Tonn bil-pinen suwed

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Medja

Orcynopsis unicolor

Plamtu sempliċi

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Medja

Scomberomorus brasiliensis

Kavall Spanjol Serra

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Medja

Scomberomorus regalis

Cero

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Medja

Auxis thazard

Tonn frigata

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Medja

Scomberomorus cavalla

Kavall sultan

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Medja

Scornberomorus tritor

Kavall Spanjol tal-Afrika tal-Punent

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Medja

Scomberomorus maculatus

Kavall Spanjol tal-Atlantiku

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Medja

Acanthocybium solandri

Kavall Spanjol bi strixxi dojoq

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Medja

Coryphaena hippurus

Lampuka

L-Oċean Atlantiku u ibħra li jmissu miegħu

Medja


NAFO (L-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral)

SPEĊI

Meta jiġu mfassla l-pjanijiet tat-teħid tal-kampjuni mmirati biex jiġbru informazzjoni bijoloġika kif stabbilita fil-Kapitolu III ta' dan l-Anness, il-konfini tal-istokkijiet, kif iffissati mill-RFMOs kompetenti jew mill-RFOs, għandhom jitqiesu u għandu jiġi allokat sforz xieraq ta' teħid tal-kampjuni għal kull stokk.

Frekwenza ta' Ġbir ta' Varjabbli Bijoloġiċi

Isem xjentifiku

Isem komuni

Stokkijiet kif iddefiniti mill-RFMO

Prijorità

Il-ġbir tad-dejta huwa annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-dejta jrid isir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Gadus morhua

Bakkaljaw

NAFO 2J 3KL

Baxxa

Gadus morhua

Bakkaljaw

NAFO 3M

Għolja

Gadus morhua

Bakkaljaw

NAFO 3NO

Għolja

Gadus morhua

Bakkaljaw

NAFO 3Ps

Għolja

Gadus morhua

Bakkaljaw

NAFO SA1

Għolja

Glyptocephalus cynoglossus

Barbun ilsien il-kelb

NAFO 3NO

Għolja

Glyptocephalus cynoglossus

Barbun ilsien il-kelb

NAFO 2J3KL

Baxxa

Hippoglossoides platessoides

Barbun tat-tbajja' Amerikan

NAFO 3LNO

Għolja

Hippoglossoides platessoides

Barbun tat-tbajja' Amerikan

NAFO 3M

Għolja

Limanda ferruginea

Barbun denbu isfar

NAFO 3LNO

Medja

Coryphaenoides rupestris

Roundnose Grenadier

NAFO SA0 + 1

Baxxa

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

NAFO SA2 + 3

Għolja

Pandalus borealis

Gambli tat-Tramuntana

NAFO 3LNO

Għolja

Pandalus borealis

Gambli tat-Tramuntana

NAFO 3M

Għolja

Amblyraja radiata

Raja tal-kwiekeb

NAFO 3LNOPs

Għolja

Reinhardtius hippoglossoides

Ħalibatt tal-Groenlandja

NAFO 3KLMNO

Għolja

Reinhardtius hippoglossoides

Ħalibatt tal-Groenlandja

NAFO SA1

Għolja

Hippoglossus hippoglossus

Ħalibatt tal-Atlantiku

NAFO SA1

Baxxa

Sebastes mentella

Redfish

NAFO SA1

Għolja

Sebastes spp.

Redfish

NAFO 3LN

Għolja

Sebastes spp.

Redfish

NAFO 3M

Għolja

Sebastes spp.

Redfish

NAFO 3O

Għolja

Urophycis tenuis

Marlozz abjad

NAFO 3NO

Għolja

Mallotus villosus

Kapelin

NAFO 3NO

Għolja

Beryx sp.

Fonsa ħamra

NAFO 6G

Għolja

Illex illecebrosus

Klamar tal-pinen qosra

NAFO Subżoni 3 + 4

Baxxa

Salmo salar

Salamun

NAFO S1 + ICES Subżona XIV, NEAF, NASCO

Għolja

 


Żona marittima 34 tal-FAO- Il-Kumitat tas-Sajd għall-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant (CECAF)

SPEĊI

Meta jiġu mfassla l-pjanijiet tat-teħid tal-kampjuni mmirati biex jiġbru informazzjoni bijoloġika kif stabbilita fil-Kapitolu III ta' dan l-Anness, il-konfini tal-istokkijiet, kif iffissati mill-RFMOs kompetenti jew mill-RFOs, għandhom jitqiesu u għandu jiġi allokat sforz xieraq ta' teħid tal-kampjuni għal kull stokk.

Frekwenza ta' Ġbir ta' Varjabbli Bijoloġiċi

Isem xjentifiku

Isem komuni

Żona ġeografika

Prijorità

Il-ġbir tad-dejta huwa annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-dejta għandu jsir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Brachydeuterus spp.

Grunt

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Caranx spp.

Jack

34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Cynoglossus spp.

Tongue sole

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Decapterus spp.

Sawrell

34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Dentex canariensis

Denċi tal-Gżejjer Kanarji

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Medja

Dentex congoensis

Denċi tal-Kongo

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Medja

Dentex macrophthaImus Large-eye dentex

Denċi ta' għajnu kbira

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Dentex maroccanus

Denċi tal-Marokk

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Medja

Argyrops spinifer

Denċi

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Engraulis encrasicolus

Inċova

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Epinephelus aeneus

Ċerna bajda

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Ethmalosa fimbriata

Laċċ Bonga

34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Farfantepenaeus notialis

Gamblu roża tan-Nofsinhar

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Galeoides decadactylus Lesser African threadfin

Polinemid iżgħar Afrikan

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Il-ġbir tad-dejta huwa annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-dejta għandu jsir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Loligo vulgaris

Klamar

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Merluccius polli

Merluzz ta' Benguela

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Merluccius senegalensis

Merluzz tas-Senegal

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Merluccius spp.

Marlozz ieħor

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Medja

Octopus vulgaris

Qarnita komuni

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Pagellus acarne

axillary sea bream

34.1.1

Għolja

Pagellus bellottii

Paġella ħamra

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Pagellus bogaraveo

Blackspot sea bream

34.1.1

Medja

Pagellus spp.

Paġella

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Pagrus caeruleostictus

Blue spotted sea bream

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Parapenaeus longirostris

Gamblu warda tal-ilma fond

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Pomadasys incisus

Bastard grunt

34.1.1

Medja

Pomadasys spp.

Grunt

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Pseudotolithus spp.

Krowkers tal-Afrika tal-Punent

34.1.1

Għolja

Sardina pilchardus

Sardina

34.1.1, 34.1.3

Għolja

Sardinella aurita

Sardinella tonda

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Sardinella maderensis

Laċċa tal-ġewnaħ iswed

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Il-ġbir tad-dejta huwa annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-dejta għandu jsir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Scomber japonicus

Kavall tal-għajn

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Scomber spp.

Kavall Ieħor

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Sepia hierredda

Siċċ

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Sepia officinalis

Siċċ komuni

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Sepia spp.

Siċċ

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Medja

Sparidae

Paġell

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Sparus spp.

Paġell

34.1.1

Għolja

Trachurus trachurus

Sawrella komuni

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Trachurus trecae

Sawrella Cunene

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Għolja

Umbrina canariensis

Canary drum

34.3.3-6

Medja


SEAFO (Organizzazzjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tax-Xlokk)

SPEĊI

Meta jiġu mfassla l-pjanijiet tat-teħid tal-kampjuni mmirati biex jiġbru informazzjoni bijoloġika kif stabbilita fil-Kapitolu III ta' dan l-Anness, il-konfini tal-istokkijiet, kif iffissati mill-RFMOs kompetenti jew mill-RFOs, għandhom jitqiesu u għandu jiġi allokat sforz xieraq ta' teħid tal-kampjuni għal kull stokk.

Frekwenza ta' Ġbir ta' Varjabbli Bijoloġiċi

Isem xjentifiku

Isem komuni

Żona ġeografika

Prijorità

Il-ġbir tad-dejta huwa annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-dejta għandu jsir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Dissostichus eleginoides

Pixxisinna Patagonjan

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Għolja

Beryx spp.

Fonsa ħamra

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Għolja

Chaceon spp.

Granċijiet ħomor/kulur id-deheb

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Għolja

Pseudopentaceros richardsoni

Ras korazza pelaġika/Minfaħ tan-Nofsinhar

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Għolja

Helicolenus spp.

Ċippullazz tal-għajn

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Għolja

Hoplostethus atlanticus

Orange roughy

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Għolja

Trachurus spp

Sawrell

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Għolja

Scomber spp

Kavall

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Għolja

Polyprion americanus

Ħanżir tal-fond

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Medja

Jasus tristani

Awwista tal-blat Tristan

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Medja

Lepidopus caudatus

Xabla

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Medja

Schedophilus ovalis

Blackfish Imperjali

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Schedophilus velaini

Violet warehou

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Allocyttus verucossus

Oreo dories

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Neocyttus romboidales

 

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

 

Allocyttus guineensis

 

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

 

Pseudocyttu smaculatus

 

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

 

Emmelichthys nitidus

Bonnetmouth tal-Cape

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Ruvettus pretiosus

Oilfish

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Promethichthys prometheus

Roudi escolar

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Macrourus spp.

Grenadieri

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Antimora rostrata

Blue antimora

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Epigonus spp

Cardinal fish

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Merluccius spp

Merluzz

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Notopogon fernandezianus

Orange bellowfish

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Octopodidae u Loliginidae

Qarnit u klamari

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

 


WCPFC (Il-Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali)

SPEĊI

Meta jiġu mfassla l-pjanijiet tat-teħid tal-kampjuni mmirati biex jiġbru informazzjoni bijoloġika kif stabbilita fil-Kapitolu III ta' dan l-Anness, il-konfini tal-istokkijiet, kif iffissati mill-RFMOs kompetenti jew mill-RFOs, għandhom jitqiesu u għandu jiġi allokat sforz xieraq ta' teħid tal-kampjuni għal kull stokk.

Frekwenza ta' Ġbir ta' Varjabbli Bijoloġiċi

Isem xjentifiku

Isem komuni

Żona ġeografika

Prijorità

Il-ġbir tad-dejta huwa annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-dejta għandu jsir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Thunnus albacares

Tonna safra

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Thunnus obesus

Tonn obeż

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Katsuwonus pelamis

Palamit

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Thunnus alalunga

Alonga

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Thunnus orientalis

Tonna tal-Paċifiku

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Xiphias gladius

Pixxispad

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Makaira nigricans (jew mazara)

Marlin blu

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Makaira indica

Marlin iswed

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Tetrapturus audax

Marlin bl-istrixxi

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Acanthocybium solandri

Kavall Spanjol bi strixxi dojoq

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Medja

Coryphaena hippurus

Lampuka

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Medja

Elagatis bipinnulata

Rainbow runner

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Medja

Lepidocybium flavobrunneum

Eskolar

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Medja

Lampris regius

Moonfish (opah)

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Medja

Mola mola

Sunfish

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Medja

Istiophorus platypterus

Sailfish

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Medja

Tetrapturus angustirostris

Pixxilanz

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Medja

Ruvettus pretiosus

Oilfish

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Medja

Prionace glauca

Ħuta kaħla

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

 

Carcharhinus longimanus

Kelb il-baħar oċeaniku bil-ponta bajda

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Carcharhinus falciformis

Kelb il-baħar imħaleb

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Alopias superciliosus

Pixxivolpi għajnu kbira

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Alopias vulpinus

Pixxivolpi komuni

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Alopias pelagicus

Pixxivolpi pelaġiku

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

NB: għall-WCPF, għandhom jiżdiedu r-rekwiżiti ta' rapportar li ġejjin għall-bastimenti tas-sajd bil-konz:

(1)

Numru ta' branki ta' linji bejn is-sufruni. In-numru ta' branki ta' linji bejn is-sufruni għandu jiġi rrapportat għal kull sett.

(2)

Numru ta' ħut maqbud għal kull sett, għal dawn l-ispeċijiet li ġejjin: alonga (Thunnus alalunga), tonn obeż (Thunnus obesus), palamit (Katsuwonus pelamis), tonna safra (Thunnus albacares), marlin bl-istrixxi (Tetrapturus audax), marlin blu (Makaira mazara), marlin iswed (Makaira indica) u pixxispad (Xiphias gladius), ħuta kaħla, kelb il-baħar imħaleb, kelb il-baħar oċeaniku bil-ponta bajda, klieb il-baħar mako, pixxivolpi, pixxiplamtu (fin-nofsinhar ta' 20 °S, sakemm id-dejta bijoloġika turi li dan jew limitu ġeografiku ieħor huwa xieraq), kurazzi komuni (winghead, rari, kbar, u komuni), kelb il-baħar baliena, u speċijiet oħra kif stabbilit mill-Kummissjoni.

Jekk il-piż totali jew il-piż medju tal-ħut maqbud għal kull sett ikun ġie rreġistrat, għandu jiġi rrapportat ukoll il-piż totali jew il-piż medju tal-ħut maqbud għal kull sett, skont l-ispeċi. Jekk il-piż totali jew il-piż medju tal-ħut maqbud għal kull sett ma jkunx ġie rreġistrat, għandu jiġi stmat il-piż totali jew il-piż medju tal-ħut maqbud għal kull sett, skont l-ispeċi, u jiġu rrapportati l-istimi. Il-piż totali jew il-piż medju għandu jirreferi għal piżijiet tal-ħut sħaħ, aktar milli għal piżijiet tal-ħut ipproċessat.


WECAFC (Il-Kummissjoni għas-Sajd fl-Atlantiku Ċentrali tal-Punent)

SPEĊI

Meta jiġu mfassla l-pjanijiet tat-teħid tal-kampjuni mmirati biex jiġbru informazzjoni bijoloġika kif stabbilita fil-Kapitolu III ta' dan l-Anness, il-konfini tal-istokkijiet, kif iffissati mill-RFMOs kompetenti jew mill-RFOs, għandhom jitqiesu u għandu jiġi allokat sforz xieraq ta' teħid tal-kampjuni għal kull stokk.

Frekwenza ta' Ġbir ta' Varjabbli Bijoloġiċi

Isem xjentifiku

Isem komuni

Żona ġeografika

Prijorità

Il-ġbir tad-dejta huwa annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-dejta għandu jsir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Panulirus argus

Awwista Xewkija tal-Karibew

L-Atlantiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Strombus gigas

Bronja Reġina

L-Atlantiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Shark-like Selachii, Rajidae

Klieb il-baħar, raj u rebekkini

L-Atlantiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Coryphaena hippurus

Lampuki

L-Atlantiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Acanthocybium solandri

Kavall Spanjol bi strixxi dojoq

L-Atlantiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Epinephelus guttatus

Red Hind

L-Atlantiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Lutjanus vivanus

Silk snapper

L-Atlantiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Lutjanus buccanella

Blackfin snapper

L-Atlantiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Lutjanus campechanus

Red snapper

L-Atlantiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Penaeus subtilis

Gambli “Penaeus”

Iż-ŻEE tal-Guyana Franċiża

Għolja


IOTC (Il-Kummissjoni għat-Tonn tal-Oċean Indjan)

SPEĊI

Meta jiġu mfassla l-pjanijiet tat-teħid tal-kampjuni mmirati biex jiġbru informazzjoni bijoloġika kif stabbilita fil-Kapitolu III ta' dan l-Anness, il-konfini tal-istokkijiet, kif iffissati mill-RFMOs kompetenti jew mill-RFOs, għandhom jitqiesu u għandu jiġi allokat sforz xieraq ta' teħid tal-kampjuni għal kull stokk.

Frekwenza ta' Ġbir ta' Varjabbli Bijoloġiċi

Isem xjentifiku

Isem komuni

Żona ġeografika

Prijorità

Il-ġbir tad-dejta huwa annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-dejta għandu jsir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Thunnus albacares

Tonna safra

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Thunnus obesus

Tonn obeż

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Katsuwonus pelamis

Palamit

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Thunnus alalunga

Alonga

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Xiphias gladius

Pixxispad

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Makaira nigricans (jew mazara)

Marlin blu

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Makaira indica

Marlin iswed

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Tetrapturus audax

Marlin bl-istrixxi

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Istiophorus platypterus

Sailfish tal-Indi-Paċifiku

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Auxis rochei

Tumberell

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Medja

Auxis thazard

Tonn frigata

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Medja

Euthynnus affinis

Kawakawa

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Medja

Thunnus tonggol

Tonn ta' denbu twil

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Medja

Scomberomorus guttatus

Kavall sultan tal-Indo-Paċifiku

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Medja

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Medja

Prionace glauca

Ħuta kaħla

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Alopias superciliosus

Pixxivolpi għajnu kbira

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Carcharhinus falciformis

Kelb il-baħar imħaleb

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Carcharhinus longimanus

Kelb il-baħar oċeaniku bil-ponta bajda

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Alopias pelagicus

Pixxivolpi pelaġiku

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Sphyrna lewini

Kelb il-baħar ras il-martell minqux

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja


RFMOs oħra

SPEĊI

Meta jiġu mfassla l-pjanijiet tat-teħid tal-kampjuni mmirati biex jiġbru informazzjoni bijoloġika kif stabbilita fil-Kapitolu III ta' dan l-Anness, il-konfini tal-istokkijiet, kif iffissati mill-RFMOs kompetenti jew mill-RFOs, għandhom jitqiesu u għandu jiġi allokat sforz xieraq ta' teħid tal-kampjuni għal kull stokk.

Frekwenza ta' Ġbir ta' Varjabbli Bijoloġiċi

Isem xjentifiku

Isem komuni

Żona ġeografika

Prijorità

Il-ġbir tad-dejta huwa annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-dejta għandu jsir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Trachurus murphyi

Sawrell

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO

Għolja

Euphausia superba

Krill

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR

Għolja

Speċijiet Dissostichus.

Dissostichus eleginoides u Dissostichus mawsoni)

Pixxisinna

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR

Għolja

Champsocephalus gunnari

Ħut tas-silġ tal-Antartiku

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR

Baxxa

Riżorsi ta' ħut, molluski, krustaċji u speċijiet sedentarji oħra fiż-żona ta' kompetenza, imma jeskludu: (i) speċijiet sedentarji soġġetti għall-ġurisdizzjoni tas-sajd ta' Stati kostali skont l-Artikolu 77(4) tal-Konvenzjoni tan-NU tal-1982 dwar id-Dritt tal-Baħar, u; (ii) speċijiet li jpassu ħafna elenkati fl-Anness I tal-Konvenzjoni tan-NU tal-1982 dwar id-Dritt tal-Baħar.

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SIOFA

 

 

DEJTA BIJOLOĠIKA

Tabella 1D

Speċijiet li jridu jiġu mmonitorjati skont programmi ta' protezzjoni fl-Unjoni jew skont obbligi internazzjonali

Isem komuni

Isem xjentifiku

Reġjun/RFMO

Qafas legali

Ħut mgħaddam

Teleostei

 

 

Sturjuni

Acipenser spp.

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed; Il-Baħar Baltiku; OSPAR II, IV

L-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona (15), l-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ; OSPAR (16); HELCOM (17)

Smoothheads (Slickheads)

Alepocephalidae

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond (18)

Baird's smoothhead

Alepocephalus Bairdii

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Risso's smoothhead

Alepocephalus rostratus

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Laċċ pontiku

Alosa immaculata

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Allis shad

Alosa alosa

OSPAR II, III, IV

OSPAR

Whitefish komuni/houting

Coregonus lavaretus

OSPAR II

OSPAR

Bakkaljaw

Gadus morhua

OSPAR II, III; Il-Baħar Baltiku

OSPAR; HELCOM

Żiemel tal-baħar ta' ħalqu twil

Hippocampus guttulatus (sinonimu: Hippocampus ramulosus)

OSPAR II, III, IV, V

OSPAR

Żiemel tal-baħar ta' ħalqu qasir

Hippocampus hippocampus

OSPAR II, III, IV, V

OSPAR

Laċċ tal-Baħar l-Iswed

Alosa tanaica

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Antimora blu (Marlozz blu)

Antimora rostrata

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Ċinturin iswed

Aphanopus carbo

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Ċinturin

Aphanopus intermedius

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Gambli

Astacus spp.

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Sand smelt fuq skala kbira

Atherina pontica

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Msella

Belone belone euxini Günther

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Fonsa ħamra

Beryx spp.

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Brotula

Cataetyx laticeps

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Vendace

Coregonus albula

Il-Baħar Baltiku

Rakkomandazzjoni tal-RCM għall-Baltiku

lumpfish

Cyclopterus lumpus

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Sparlu

Diplodus annularis

Il-Baħar Mediterran

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 (19) (qies minimu tal-konservazzjoni)

Sharpsnout sea bream

Diplodus puntazzo

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

White sea bream

Diplodus sargus

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Two-banded sea bream

Diplodus vulgaris

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Pixxisinna Patagonjan

Dissostichus eleginoides

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Pixxisinna tal-Antartiku

Dissostichus mawsoni

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Ċern

Epinephelus spp.

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Black cardinalfish

Epigonus telescopus

Ir-Reġjuni Kollha

Speċijiet vulnerabbli Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Makku

Gobiidae

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Bluemouth (Bluemouth redfish)

Helicolenus dactylopterus

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Ħalibatt tal-Atlantiku

Hippoglossus hippoglossus

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Orange roughy

Hoplostethus atlanticus

Ir-Reġjuni Kollha; OSPAR I, V

Speċijiet vulnerabbli Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Ġurdien tal-Warda

Hoplosthetus mediterraneus

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Ċinturin/Xabla

Lepidopus caudatus

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Stripped sea bream

Lithognathus mormyrus

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Mulett tal-misluta

Liza aurata

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Leaping mullet

Liza saliens

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Eelpout Kbir

Lycodes esmarkii

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Grenadieri (rattails) għajr roundnose grenadier u roughhead grenadier

Macrouridae għajr il-Coryphaenoides rupestris u l-Macrourus berglax

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Roughhead grenadier (Rough rattail)

Macrourus berglax

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Merlangu

Merlangius merlangus

Il-Baħar Baltiku u l-Baħar l-Iswed

Rakkomandazzjoni tal-RCM għall-Baltiku; L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Sallura Ewropea

Anguilla anguilla

OSPAR I, II, III, IV, il-Baħar Baltiku

OSPAR; HELCOM

Salamun tal-Atlantiku

*Salmo salar

OSPAR I, II, III, IV, il-Baħar Baltiku

OSPAR; HELCOM

Tonna

*Thunnus thynnus

OSPAR V

OSPAR; HELCOM

Linarda

Molva dypterygia

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Marlozz tal-Fond

Mora moro

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Mulett

Mugil spp.

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Black gemfish

Nesiarchus nasutus

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Snubnosed spiny eel

Notocanthus chemnitzii

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Smelt

Osmerus eperlanus

Il-Baħar Baltiku

Rakkomandazzjoni tal-RCM (Laqgħa ta' Koordinazzjoni Reġjonali) għall-Baltiku, HELCOM

Spanish sea bream

Pagellus acarne

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Bażuga kaħlija

Pagellus bogaraveo

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Bażuga kaħlija

Pagrus pagrus

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Ħanżir tal-fond

Polyprion americanus

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Ħanżir tal-fond

Polyprion americanus

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Ħut kaħli

Pomatomus saltatrix

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Redfish żgħira (redfish tan-Norveġja)

Sebastes viviparus

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Beluga

Huso huso

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Spiny scorpionfish (tal-baħar fond)

Trachyscorpia cristulata

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Awrat tal-oċean

Brama spp.

GSA 1.1, 1.2, 1.3 u GSA 29 tal-Baħar l-Iswed

Anness VIII tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 894/97 (20)

Kavall għajnejh kbar tal-Atlantiku

Scomber colias Gmelin

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Crystal gobid

Crystallogobius linearis

Il-Baħar l-Iswed

Pjanijiet ta' ġestjoni nazzjonali

Fenek tal-baħar

Chimaera monstrosa

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Allis shad

Alosa alosa

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Laċċa tat-tbajja'

Alosa fallax

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Aringa li tirriproduċi fil-ħarifa

Clupea harengus subsp.

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Zope

Abramis ballerus

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Bleak

Alburnus alburnus

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Asp

Aspius aspius

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Barbel

Barbus barbus

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Gudgeon

Gobio gobio

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Ziege

Pelecus cultratus

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Eurasian minnow

Phoxinus phoxinus

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Vimba

Vimba vimba

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Spined loach

Cobitis taenia

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Trota

Salmo trutta

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Vendace

Coregonus albula

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Houting tal-Baltiku

Coregonus balticus Sinonimu: Coregonus lavaretus, ipassi

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Maraena

Coregonus maraena Sinonimu: Coregonus lavaretus, stazzjonarju

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Houting ta' Pallas

Coregonus pallasii

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Smelt tal-baħar

Osmerus eperlanomarinus

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Petriċa żgħira

Lophius budegassa

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Sea stickleback

Spinachia spinachia

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Snake pipefish

Entelurus aequoreus

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Straightnose pipefish

Nerophis ophidion

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Worm pipefish

Nerophis lumbriciformis

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Greater pipefish

Syngnathus acus

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Broad-nosed pipefish

Syngnathus typhle

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Roundnose grenadier

Coryphaenoides rupestris

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Pollakkju

Pollachius pollachius

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Lipp

Molva molva

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Snakeblenny

Lumpenus lampretaeformis

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Ocean perch

Sebastes marinus Golden redfish

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Redfish tan-Norveġja

Sebastes viviparus

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Miller's thumb

Cottus gobio

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Alpine bullhead

Cottus poecilopus

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Shorthorn sculpin

Myoxocephalus scorpius

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Longspined bullhead

Taurulus bubalis

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Fourhorn sculpin

Triglopsis quadricornis

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Lumpsucker

Cyclopterus lumpus

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Bebbuxu tal-baħar bl-istrixxi

Liparis liparis

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Bebbuxu tal-baħar ta' Montagu

Liparis montagui

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Pixxi San Pietru

Zeus faber

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Spnotta Ewropea

Dicentrarchus labrax

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Ballan wrasse

Labrus bergylta

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Cuckoo wrasse

Labrus mixtus

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Corkwring wrasse

Symphodus melops

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Greater weever

Trachinus draco

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Wolf-fish

Anarhichas lupus

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Ċiċċirell minuri

Ammodytes marinus

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Ċiċċirell żgħir

Ammodytes tobianus

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Painted goby

Pomatoschistus pictus

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Tumberell

Auxis rochei

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Little thunny

Euthynnus alletteratus

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Plamtu sempliċi

Orcynopsis unicolor

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Kavall

Scomber scombrus

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Ħalibatt tal-Atlantiku

Hippoglossus hippoglossus

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Pixxispad

Xiphias gladius

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Niger Blackfish

Centrolophus niger

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Ħut tal-qarquċa

Chondrichthyes

 

 

Pixxisega rqiqa

Anoxypristis cuspidata

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Mazzola munqar l-għasfur

Deania calcea

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

mazzola tal-fanal minuri

Etmopterus pusillus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Pixxisega nana

Pristis clavata

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Pixxisega ħadra

Pristis zijsron

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Raja tan-Norveġja

Raja (Dipturus) nidarosiensis

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Raja tal-fosos

Raja clavata

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, OSPAR HELCOM

Raja ondjata

Raja undulata

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Pixxivolpi Pelaġiku

Alopias pelagicus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Pixxivolpi Għajnu Kbira

Alopias superciliosus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Pixxivolpi Komuni

Alopias vulpinus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja; HELCOM

Raja tal-kwiekeb

Amblyraja radiata

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Gattarell tal-Iżlanda

Apristuris spp

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Speċijiet vulnerabbli Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Kelb il-baħar imħaleb

Carcharhinus falciformis

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Kelb il-baħar tal-Galapagos

Carcharhinus galapagensis

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Kelb il-baħar oċeaniku bil-ponta bajda

Carcharhinus longimanus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Kelb il-baħar griż

Carcharhinus plumbeus

L-oċeani kollha  +  il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Tawru

Carcharias taurus

L-oċeani kollha + il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Kelb il-baħar ġgant abjad

Carcharodon carcharias

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Żagħrun

Centrophorus granulosus

L-oċeani u l-ibħra kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Anness III tal-Konvenzjoni ta' Barċellona; OSPAR

Speċi taż-żagħrun

Centrophorus spp

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Leafscale gulper shark

Centrophorus squamosus

L-oċeani u l-ibħra kollha

RFMOs, Prijorità għolja; OSPAR

Mazzola sewda

Centroscyllium fabricii

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Mazzola Portugiża

Centroscymnus coelolepis

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Rilevanti għas-sajd f'baħar fond; OSPAR

Longnose velvet dogfish

Centroscymnus crepidater

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Speċijiet vulnerabbli Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Gabdoll

Cetorhinus maximus

L-oċeani u l-ibħra kollha

RFMOs, Prijorità għolja; OSPAR; HELCOM

Fenek tal-baħar

Chimaera monstrosa

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Frilled shark

Chlamydoselachus anguineus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Speċijiet vulnerabbli Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Murruna sewda

Dalatias licha

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Speċijiet vulnerabbli Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Boll

Dasyatis pastinaca

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ; HELCOM

Mazzola munqar l-għasfur

Deania calcea

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Rebekkin skur

Dipturus batis

L-oċeani u l-ibħra kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona; OSPAR; HELCOM

Ħamiema

*Rostroraja alba

OSPAR II, III, IV

OSPAR

Mazzola tal-fanal maġġuri

Etmopterus princeps

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Speċijiet vulnerabbli Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Mazzola tal-fanal

Etmopterus spinax

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Rilevanti għas-sajd f'baħar fond; HELCOM

Winghead hammerhead

Eusphyra blochii

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

school shark, tope shark

Galeorhinus galeus

L-oċeani kollha + il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona; HELCOM

Gattarell ħalqu iswed

Galeus melastomus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Murruna b'sitt garġi

Galeus murinus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Rajj tal-farfett tax-xewka

Gymnura altavela

L-oċeani kollha + il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Murruna ta' seba' garġi

Heptranchias perlo

L-oċeani kollha + il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, Anness III tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Murruna ta' sitt garġi

Hexanchus griseus

L-oċeani kollha + il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona; HELCOM

Large-eyed rabbit fish (Ratfish)

Hydrolagus mirabilis

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Pixxitondu

Isurus oxyrinchus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Mako tal-pinna t-twila

Isurus paucus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Pixxiplamtu

Lamna nasus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, OSPAR; HELCOM

Sandy Skate

Leucoraja circularis

L-oċeani kollha + il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Rebekkin Malti

Leucoraja melitensis

L-oċeani kollha + il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Raja manta tas-sikka

Manta alfredi

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Raja manta ġganta

Manta birostris

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Mobula qrunha twal

Mobula eregoodootenkee

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Raja tal-qrun minuri

Mobula hypostoma

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Mobula denbha xewka

Mobula japanica

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Raja tal-qrun tal-ġewnaħ qasir

Mobula kuhlii

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Baqra

Mobula mobular

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Raja tal-qrun ta' Munk

Mobula munkiana

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Raja tal-qrun minuri tal-Ginea

Mobula rochebrunei

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Raja tal-qrun taċ-Ċilì

Mobula tarapacana

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Mobula denbha lixx

Mobula thurstoni

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Starry smooth-hound

Mustelus asterias

L-oċeani kollha + il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, Anness III tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Common smooth-hound

Mustelus mustelus

L-oċeani kollha + il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, Anness III tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Blackspotted smooth-hound

Mustelus punctulatus

L-oċeani kollha + il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, Anness III tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Gattarell ħalqu iswed

Galeus melanostomus

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Gattarell tat-tikek

Scyliorhinus canicula

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Raja tal-kwiekeb

Amblyraja radiata

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Raja petruża

Leucoraja fullonica

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Spotted torpedo

Torpedo marmorata

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Sailfin roughshark (Sharpback shark)

Oxynotus paradoxus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Speċijiet vulnerabbli Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Pixxisega smalltooth

Pristis pectinata

L-oċeani kollha + il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Pixxisega komuni

Pristis pristis

L-oċeani kollha + il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Crocodile shark

Pseudocarcharias kamoharai

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Boll kaħla

Pteroplatytrygon violacea

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Rebekkin tond

Raja fyllae

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Rebekkin tal-Artiku

Raja hyperborea

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Raja tan-Norveġja

Raja nidarosiensus

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Raja makkjettata

Raja montagui

OSPAR I, II, III, IV

OSPAR; HELCOM

Kelb il-baħar baliena

Rhincodon typus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Blackchin guitarfish

Rhinobatos cemiculus

L-oċeani kollha + il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Vjolin

Rhinobatos rhinobatos

L-oċeani kollha + il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Straightnose rabbitfish

Rhinochimaera atlantica

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Rebekkin bottlenosed

Rostroraja alba

L-oċeani kollha + il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Knifetooth dogfish

Scymnodon ringens

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Klieb il-baħar oħrajn

Selachimorpha (jew Selachii), Batoidea (għandha tiġi ddefinita skont l-ispeċi skont id-dejta dwar il-ħatt l-art, l-istħarriġ jew il-qabdiet)

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja; HELCOM

Kelb il-baħar tal-Groenlandja

Somniosus microcephalus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Rilevanti għas-sajd f'baħar fond; HELCOM

Kurazza rara

Sphyrna lewini

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Kurazza kbira

Sphyrna mokarran

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Kurazza komuni

Sphyrna zygaena

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Mazzola griża, mazzola mxewka

Squalus acanthias

L-oċeani kollha + il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, Anness III tal-Konvenzjoni ta' Barċellona, OSPAR; HELCOM

Sawback angelshark

Squatina aculeata

L-oċeani kollha + il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Smoothback angelshark

Squatina oculata

L-oċeani kollha + il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Xkatlu

Squatina squatina

L-oċeani kollha + il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona, OSPAR; HELCOM

Lamprey tal-baħar

Petromyzon marinus

OSPAR I, II, III, IV

OSPAR; HELCOM

Lamprey tax-xmara

Lampetra fluviatilis

Il-Baħar Baltiku

HELCOM

Mammiferi

Mammalia

 

 

Ċetaċji — l-ispeċijiet kollha

Ċetaċea — l-ispeċijiet kollha

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE (21)

Balenottera żgħira

Balaenoptera acutorostrata

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM (22) /36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Bowhead whale

Balaena mysticetus

OSPAR I

OSPAR

Blue whale

Balaenoptera musculus

OSPAR kollha

OSPAR

Northern right whale

Eubalaena glacialis

OSPAR kollha

OSPAR

Balenottera tan-Nofsinhar

Balaenoptera borealis

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Balenottera kbira mbaċċa

Balaenoptera physalus

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Denfil komuni

Delphinus delphis

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Right whale tat-Tramuntana tal-Atlantiku

Eubalaena glacialis

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Balena sewda

Globicephala melas

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Denfil griż

Grampus griseus

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Balena ta' mneħirha ċatt

Kogia simus

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Balena tal-ġwienaħ kbar

Megaptera novaeangliae

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Balena ta' Blainville

Mesoplodon densirostris

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Orka

Orcinus orca

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Denfil iswed

Phocoena phocoena

Il-Baħar Mediterran; OSPAR II, III

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona; Id-Direttiva 92/43/KEE: OSPAR

Sperm whale

Physeter macrocephalus

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Psewdorka

Pseudorca crassidens

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Denfil bi strixxi

Stenella coeruleoalba

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Denfil tat-tikki

Steno bredanensis

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Denfil geddumu qasir

Tursiops truncatus

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Balena ta' kuvjer

Ziphius cavirostris

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Bumerin

Monachus monachus

Iż-żoni kollha

Rec. GFCM/35/2011/5 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona; Id-Direttiva 92/43/KEE

Il-foka taċ-ċrieki ta' Saimaa

Phoca hispida saimensis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 92/43/KEE

Il-foka l-griża

Halichoerus grypus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 92/43/KEE

Il-foka komuni

Phoca vitulina

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 92/43/KEE

Il-foka taċ-ċrieki tal-Baltiku

Phoca hispida bottnica

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 92/43/KEE

Għasafar

Aves

 

 

Ċiefa

Calonectris borealis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (23)

Margun

Phalacrocorax carbo

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Sula

Morus bassanus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Purċinell tal-Baħar

Fratercula arctica

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Garnija tal-Baleariku

Puffinus mauretanicus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Rasha Kannella

Larus ridibundus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Borka Sewda

Melanitta nigra

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Margun tat-Toppu

Phalacrocorax aristotelis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċiefa

Ardenna gravis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Garnija tal-Atlantiku

Puffinus puffinus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Northern Fulmar

Fulmarus glacialis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċiefa

Calonectris diomedea

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Garnija Sewda

Ardenna grisea

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Garnija

Puffinus yelkouan

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Munqarha Aħmar

Larus audouinii

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Barrow's Goldeneye

Bucephala islandica

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Bulwer's Petrel

Bulweria bulwerii

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Brajmla tal-Għajn

Bucephala clangula

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Prima Ewropea

Larus argentatus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Bajda

Larus hyperboreus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Imperjali

Larus marinus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Skua Prima

Catharacta skua

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Brajmla rasha sewda kbira

Aythya marila

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE; L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Papra komuni

Aythya ferina

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Gawwija Dahrha Iswed

Larus fuscus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Purċinell Żgħir

Alle alle

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċiefa denbha twil

Stercorarius longicaudus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Mus

Alca torda

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċiefa tal-Artiku

Stercorarius parasiticus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Arctic Loon

Gavia arctica

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Audubon's Shearwater

Puffinus lherminieri

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Black Guillemot

Cepphus grylle

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Borka Sewda

Melanitta americana

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Blonġun Sekond

Podiceps nigricollis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Prima

Larus cachinnans

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Common Eider

Somateria mollissima

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Mus Geddumu Rqiq

Uria aalge

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Common Loon

Gavia immer

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Serra Prima

Mergus merganser

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Blonġun tal-għalla kbira

Podiceps cristatus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Harlequin Duck

Histrionicus histrionicus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Blonġun tal-Widnejn

Podiceps auritus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Iceland Gull

Larus glaucoides

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

King Eider

Somateria spectabilis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Papra Denbha Twil

Clangula hyemalis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Rasha Sewda

Larus melanocephalus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Sekonda

Larus canus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Serra

Mergus serrator

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Red-necked Grebe

Podiceps grisegena

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Bugħaddas tal-Maltemp

Gavia stellata

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Munqarha Rqiq

Larus genei

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Steller's Eider

Polysticta stelleri

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Pomarine Jaeger

Stercorarius pomarinus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Mus tal-munqar oħxon/Mus geddumu rqiq ta' Brünnig

Uria lomvia

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Papra tal-Baħar

Melanita fusca

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Yellow-billed Loon

Gavia adamsii

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Prima

Larus michahellis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Kanġu ta' Zino

Pterodroma madeira

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Pallas's Gull

Larus ichthyaetus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija tal-Ingilterra

Rissa tridactyla

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Pellikan

Pelecanus onocrotalus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Kanġu ta' Leach

Oceanodroma leucorhoa

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Baruża Griża

Phalaropus fulicarius

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Baruża

Phalaropus lobatus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Wilson's Storm-petrel

Oceanites oceanicus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Sterna tal-Artiku

Sterna paradisaea

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Band-rumped Storm-petrel

Hydrobates castro

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċirlewwa Sewda

Chlidonias niger

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċirlewwa Prima

Hydroprogne caspia

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċirlewwa Geddumha Oħxon

Gelochelidon nilotica

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċirlewwa tal-Baħar

Sterna hirundo

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Desertas Petrel

Pterodroma deserta

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ivory Gull

Pagophila eburnea

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Lesser Crested Tern

Thalasseus bengalensis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Żgħira

Hydrocoloeus minutus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċirlewwa Żgħira

Sternula albifrons

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Monteiro's Storm-petrel

Hydrobates monteiroi

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċirlewwa Roża

Sterna dougallii

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ross's Gull

Rhodostethia rosea

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Sabine's Gull

Xema sabini

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċirlewwa tax-Xitwa

Thalasseus sandvicensis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Thayer's Gull

Larus thayeri

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

White-faced Storm-petrel

Pelagodroma marina

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Kanġu ta' Filfla

Hydrobates pelagicus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Daharha Iswed

Larus fuscus fuscus

OSPAR I

Lista OSPAR ta' speċijiet mhedda u li qed jonqsu

Gawwija avorju

Pagophila eburnea

OSPAR I

Lista OSPAR ta' speċijiet mhedda u li qed jonqsu

Steller's eider

Polysticta stelleri

OSPAR I

Lista OSPAR ta' speċijiet mhedda u li qed jonqsu

Little shearwater

Puffinus assimilis baroli (auct.incert.)

OSPAR V

Lista OSPAR ta' speċijiet mhedda u li qed jonqsu

Garnija tal-Baleariku

Puffinus mauretanicus

OSPAR II, III, IV, V

Lista OSPAR ta' speċijiet mhedda u li qed jonqsu

Gawwija tal-Ingilterra

Rissa tridactyla

OSPAR I, II,

Lista OSPAR ta' speċijiet mhedda u li qed jonqsu

Ċirlewwa roża

Sterna dougallii

OSPAR II, III, IV, V

Lista OSPAR ta' speċijiet mhedda u li qed jonqsu

Mus geddumu rqiq Iberiku

Uria aalge — Popolazzjoni Iberika (sinonimi: Uria aalge albionis, Uria aalge ibericus)

OSPAR IV

Lista OSPAR ta' speċijiet mhedda u li qed jonqsu

Thick-billed murre

Uria lomvia

OSPAR I

Lista OSPAR ta' speċijiet mhedda u li qed jonqsu

Rettili

Reptilia

 

 

Kemp's ridley sea turtle

Lepidochelys kempii

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 92/43/KEE; Rec. GFCM/35/2011/4 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Fekruna tal-baħar

Caretta caretta

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 92/43/KEE; Rec. GFCM/35/2011/4 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona; OSPAR

Fekruna dahar il-ġilda

Dermochelys coriacea

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 92/43/KEE; Rec. GFCM/35/2011/4 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona; OSPAR

Hawksbill sea turtle

Eretmochelys imbricata

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 92/43/KEE; Rec. GFCM/35/2011/4 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Fekruna ħadra

Chelonia mydas

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 92/43/KEE; Rec. GFCM/35/2011/4 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Fekruna bil-qoxra ratba tan-Nil

Trionyx triunguis

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/35/2011/4 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Molluski

Mollusca

 

 

Gandoffla rrigata

Chamelea gallina

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Banded wedge shell

Donacilla cornea

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Eledone especies

Eledone spp.

Iż-żoni kollha

Pjanijiet ta' ġestjoni nazzjonali

Masklu tal-Meditteran

Mytilus galloprovincialis

Iż-żoni kollha barra mill-Mediterran

Pjanijiet ta' ġestjoni nazzjonali

Masklu tal-Meditteran

Mytilus galloprovincialis

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

 

 

 

 

Patella

Patella spp.

Il-Baħar Mediterran

Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Rapa whelk

Rapana venosa

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Tuberculate cockle

Acanthocardia tuberculata

Iż-żoni kollha

Pjanijiet ta' ġestjoni nazzjonali

Masklu

Bolinus brandaris

Iż-żoni kollha

Pjanijiet ta' ġestjoni nazzjonali

Hard clam

Callista chione

Iż-żoni kollha

Pjanijiet ta' ġestjoni nazzjonali

Wedge shell

Donax trunculus

Iż-żoni kollha

Pjanijiet ta' ġestjoni nazzjonali

Ocean quahog

Arctica islandica

OSPAR II

OSPAR

Azorean barnacle

Megabalanus azoricus

OSPAR V, kull fejn hemm minnhom

OSPAR

Dog whelk

Nucella lapillus

OSPAR II, III, IV

OSPAR

Gajdra ċatta

Ostrea edulis

OSPAR II

OSPAR

Azorean limpet

Patella ulyssiponensis aspera

OSPAR kollha, fejn hemm minnhom

OSPAR

Krustaċji

Crustacea

 

 

Awwista

Homarus gammarus

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Granċ aħmar tal-fond

Chaceon (Geryon) affinis

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Gamblu tar-ramel

Crangon crangon

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Gamblu tal-Baltiku

Palaemon adspersus

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Rockpool prawn

Palaemon elegans

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Awwista

Palinuridae

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Cnidarians

Cnidaria

 

 

Qroll aħmar

Corallium rubrum

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/1 u Rec. GFCM/35/2011/2

Għal speċijiet ipprojbiti: għandhom jintużaw biss individwi maqbuda mejta. Dawn il-qabdiet għandhom jiġu skartati wara l-kejl. Il-ġbir tad-dejta huwa annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-dejta għandu jsir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

DEJTA BIJOLOĠIKA

Tabella 1E

Speċijiet anadromi u katadromi tal-ilma ħelu

Speċi (isem komuni)

Speċi (Isem xjentifiku)

Żoni mhux marittimi li fihom jinsab l-Istokk/kodiċi tal-istokk

Sallura Ewropea

Anguilla anguilla

Unitajiet għall-Ġestjoni tas-Sallura kif iddefiniti skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1100/2007 (24)

Salamun

Salmo salar

iż-żoni kollha ta' distribuzzjoni naturali

Trota tal-baħar

Salmo trutta

L-ilmijiet interni kollha li jagħtu għall-Baħar Baltiku


Tabella 2

Attività tas-sajd (mestier) skont ir-Reġjuni

Livell 1

Livell 2

Livell 3

Livell 4

Livell 5

Livell 6

Klassijiet ta' LOA (m) (d)

Attività

Klassijiet ta' rkaptu

Gruppi ta' rkaptu

Tip ta' rkaptu

Ġabra ta' ħut fil-mira (a)

Daqs tal-malji u rkaptu selettiv ieħor

< 10

10-< 12

12-< 18

18-< 24

24-< 40

40 & +

L-attività tas-sajd

Gangmi

Gangmi

Gangmu rmunkat minn dgħajsa [DRB]

Speċijiet anadromiċi (ANA)

Speċijiet katadromiċi (CAT)

Ċefalopodi (CEP)

Krustaċji (CRU)

Speċijiet demersali (DEF)

Speċijiet tal-fond (DWS)

Ħut bil-pinen (FIF)

Speċijiet tal-ilma ħelu (l-ebda kodiċi)

Mixxellanji (MIS)

Ċefalopodi u Demersali Mħallta (MCF)

Krustaċji u Demersali Mħallta (MCD)

Speċijiet tal-fond u Demersali Mħallta (MDD)

Pelaġiċi u Demersali Mħallta (MPD)

Molluski (MOL)

Ħut Pelaġiku kbir (LPF)

Ħut Pelaġiku żgħir (SPF)

Ħut Pelaġiku kbir (LPF) u Ħut Pelaġiku żgħir (SPF)

(b)

 

 

 

 

 

 

Gangmu mekkanizzat/tal-ġbid [HMD]

(b)

 

 

 

 

 

 

Xbieki tat-tkarkir

Xbieki tal-qiegħ

Xibka tat-tkarkir tal-qiegħ bid-diriġenti [OTB]

(b)

 

 

 

 

 

 

Xibka tat-tkarkir tal-qiegħ bid-diriġenti multi-rig [OTT]

(b)

 

 

 

 

 

 

Xibka tat-tkarkir tan-nofs tal-par [PTB]

(b)

 

 

 

 

 

 

Xibka tat-tkarkir bit-travu (beam trawl) [TBB]

(b)

 

 

 

 

 

 

Xbieki tat-tkarkir pelaġiku

Xibka tat-tkarkir tan-nofs fond bid-diriġenti [OTM]

(b)

 

 

 

 

 

 

Xibka tat-tkarkir tan-nofs tal-par [PTM]

(b)

 

 

 

 

 

 

Snanar u Xolfa

Qasab u Xolfa

Xolfa fuq l-idejn u xolfa fuq il-qasba [LHP][LHM]

(b)

 

 

 

 

 

 

Xolfa tar-rixa [LTL]

(b)

 

 

 

 

 

 

Konz

Konzijiet mitluqa [LLD]

(b)

 

 

 

 

 

 

Konzijiet fissi [LLS]

(b)

 

 

 

 

 

 

Nases

Nases

Nases [FPO]

(b)

 

 

 

 

 

 

Xbieki Fyke [FYK]

(b)

 

 

 

 

 

 

Nases statiċi mikxufa (pound nets) [FPN]

(b)

 

 

 

 

 

 

Installazzjonijiet fissi għal rixtelli u tqassib (kodiċi meħtieġa)

(b)

 

 

 

 

 

 

Xbieki

Xbieki

Pariti [GTR]

(b)

 

 

 

 

 

 

Għeżula fissi [GNS]

(b)

 

 

 

 

 

 

Driftnet [GND]

(b)

 

 

 

 

 

 

Tartaruni

Xbieki tad-tidwir

Purse seine [PS]

(b)

 

 

 

 

 

 

Xbieki tal-Lampara [LA]

(b)

 

 

 

 

 

 

Tartaruni (c)

Fly shooting seine [SSC]

(b)

 

 

 

 

 

 

Tartarun immażrat[SDN]

(b)

 

 

 

 

 

 

Tartarun tal-par [SPR]

(b)

 

 

 

 

 

 

Beach and boat seine [SB] [SV]

(b)

 

 

 

 

 

 

Irkaptu ieħor

Irkaptu ieħor

Sajd għall-glass eels (l-ebda kodiċi)

Ferħ ta' sallura

(b)

 

 

 

 

 

 

Mixx. (Speċifika)

Mixx. (Speċifika)

 

 

(b)

 

 

 

 

 

 

Attività oħra minbarra sajd

Attività oħra minbarra sajd

 

 

 

 

 

 

 

Inattiv

Inattiv

 

 

 

 

 

 

 

(a)

skont l-ikkowdjar eżistenti f'Regolamenti rilevanti

(b)

skont l-ikkowdjar eżistenti f'Regolamenti rilevanti

(c)

b'Apparat għall-Aggregazzjoni tal-Ħut (FADs)/fi ġlejjeb liberi

(d)

fil-Mediterran < 6 m u 6-12 m


Tabella 3

Speċijiet li jinġabru għal sajd rikreattiv

 

Żona

Speċi

1

Il-Baħar Baltiku (Sottodiviżjonijiet tal-ICES 22-32

Salamun, sallura u trota tal-baħar (inkluż fl-ilma ħelu). u bakkaljaw.

2

Il-Baħar tat-Tramuntana (żoni ICES IIIa, IV u VIId)

Salamun u sallura (inkluż fl-ilma ħelu). Spnott, bakkaljaw, pollakkju u elasmobranki

3

Il-Lvant tal-Artiku (żoni ICES I u II)

Salamun u sallura (inkluż fl-ilma ħelu). Bakkaljaw, pollakkju u elasmobranki

4

It-Tramuntana tal-Atlantiku (żoni ICES V-XIV u żoni NAFO)

Salamun u sallura (inkluż fl-ilma ħelu). Spnott, bakkaljaw, pollakkju, elasmobranki u speċijiet tal-ICCAT li jpassu ħafna.

5

Il-Baħar Mediterran

Sallura (inkluż fl-ilma ħelu), elasmobranki u speċijiet tal-ICCAT li jpassu ħafna.

6

Il-Baħar l-Iswed

Sallura (inkluż fl-ilma ħelu), elasmobranki u speċijiet tal-ICCAT li jpassu ħafna


Tabella 4

Varjabbli tal-attività tas-sajd

 

Varjabbli (25)

Unità

Kapaċità

 

Għadd ta' bastimenti

Numru

 

TG, kW, Età tal-Bastiment

Numru

Sforz

 

Jiem fuq il-baħar

Jiem

 

Sigħat ta' sajd (fakultattiv)

Sigħat

 

Jiem ta' sajd

Jiem

 

kW * Jiem ta' Sajd

Numru

 

TG * Jiem ta' sajd

Numru

 

Għadd ta' vjaġġi

Numru

 

L-għadd ta' operazzjonijiet tas-sajd

Numru

 

Għadd ta' xbieki/Tul (*)

Numru/metri

 

Għadd ta' snanar, Għadd ta' xolfa (*)

Numru

 

Għadd ta' Nases (*)

Numru

Ħatt l-art

 

Valur tal-ħatt l-art totali, u mqassam skont l-ispeċi kummerċjali

Euro

 

Piż ħaj tal-ħatt l-art totali u mqassam skont l-ispeċi

Tunnellati

 

Prezzijiet skont l-ispeċijiet kummerċjali

EUR/kg

DEJTA EKONOMIKA DWAR IL-FLOTTA

Tabella 5A

Varjabbli ekonomiċi għall-flotta

Grupp tal-varjabbli

Varjabbli

Unità

Introjtu

Valur gross tal-ħatt l-art

Euro

Dħul mit-twellija ta' kwoti jew drittijiet oħra tas-sajd

Euro

Introjtu ieħor

Euro

Kostijiet lavorattivi

Kostijiet tal-persunal

Euro

Valur tax-xogħol bla ħlas

Euro

Kostijiet tal-enerġija

Kostijiet tal-enerġija

Euro

Kostijiet ta' tiswija u ta' manutenzjoni

Kostijiet ta' tiswija u ta' manutenzjoni

Euro

Kostijiet operattivi oħra

Kostijiet varjabbli

Euro

Kostijiet mhux varjabbli

Euro

Ħlasijiet ta' twellija/kiri għall-kwoti jew drittijiet oħra tas-sajd

Euro

Sussidji

Sussidji operattivi

Euro

Sussidji fuq l-investimenti

Euro

Kostijiet kapitali

Konsum tal-kapital fiss

Euro

Valur kapitali

Valur tal-kapital fiżiku

Euro

Valur tal-kwoti u ta' drittijiet oħra tas-sajd

Euro

Investimenti

Investimenti f'assi tanġibbli, netti

Euro

Pożizzjoni finanzjarja

Dejn fit-tul/b'terminu qasir

Euro

Assi totali

Euro

Impjiegi

Ekwipaġġ imqabbad

Numru

Xogħol bla ħlas

Numru

Sigħat totali maħduma fis-sena

Numru

Flotta

Għadd ta' bastimenti

Numru

LOA medju tal-bastimenti

Metri

Tunnellaġġ totali tal-bastimenti

TG

Qawwa totali tal-bastimenti

kW

Età medja tal-bastimenti

Snin

Sforz

Jiem fuq il-baħar

Jiem

Konsum tal-enerġija

Litri

Għadd ta' impriżi/unitajiet tas-sajd

Għadd ta' impriżi/unitajiet tas-sajd

Numru

Valur tal-produzzjoni skont l-ispeċi

Valur tal-ħatt l-art skont l-ispeċi

Euro

Prezz medju skont l-ispeċi

Euro/kg

DEJTA EKONOMIKA DWAR IL-FLOTTA

Tabella 5 B

Segmentazzjoni tal-flotta

 

Klassijiet ta' tul (LOA) (26)

Bastimenti Attivi

0-< 10 m

0-< 6 m

10-< 12 m

6-< 12 m

12-< 18 m

18-< 24 m

24-< 40 m

40 m jew akbar

Li jużaw irkaptu “Attiv”

Bastimenti tat-tkarkir bit-travu

 

 

 

 

 

 

Bastimenti tat-tkarkir tal-qiegħ u/jew bastimenti tas-sajd bit-tartarun

 

 

 

 

 

 

Bastimenti tat-tkarkir pelaġiku

 

 

 

 

 

 

Bastimenti tas-sajd bit-tartarun tal-borża

 

 

 

 

 

 

Bastimenti bil-gangmu

 

 

 

 

 

 

Bastimenti li jużaw irkaptu attiv ieħor

 

 

 

 

 

 

Bastimenti li jużaw irkaptu “attiv” polivalenti biss

 

 

 

 

 

 

Li jużaw irkaptu “Passiv”

Bastimenti li jużaw is-snanar

 (27)

 (27)

 

 

 

 

Bastimenti tas-sajd bl-għeżula tat-tisqif u/jew għeżula mmażrati

 

 

 

 

Bastimenti li jużaw in-nases

 

 

 

 

Bastimenti li jużaw irkaptu passiv ieħor

 

 

 

 

Bastimenti li jużaw irkaptu “passiv” polivalenti biss

 

 

 

 

Li jużaw irkaptu polivalenti

Bastimenti li jużaw irkaptu attiv u passiv

 

 

 

 

 

 

Bastimenti mhux attivi

 

 

 

 

 

 

DEJTA EKONOMIKA DWAR IL-FLOTTA

Tabella 5C

Stratifikazzjoni ġeografika skont ir-Reġjun

Sottoreġjun/Post tas-sajd

Reġjun

Suprareġjun

I

II

III

Raggruppament ta' unitajiet spazjali fuq il-livell 3 kif definiti fit-Tabella 3 (Diviżjoni tan-NAFO)

NAFO (żona tal-FAO 21)

Il-Baħar Baltiku; Il-Baħar tat-Tramuntana; Il-Lvant tal-Artiku; NAFO; L-ilmijiet estiżi tal-Majjistral (żoni ICES V, VI u VII) u l-ilmijiet tal-Lbiċ

Raggruppament ta' unitajiet spazjali fuq il-livell 4 kif definiti fit-Tabella 3 (Sottodiviżjoni tal-ICES)

Il-Baħar Baltiku (żoni ICES III b-d)

Raggruppament ta' unitajiet spazjali fuq il-livell 3 kif definiti fit-Tabella 3 (Diviżjoni tal-ICES)

Il-Baħar tat-Tramuntana (żoni ICES IIIa u IV),

Il-Lvant tal-Artiku (żoni ICES I u II)

L-ilmijiet tal-Majjistral (żoni ICES Vb (l-ilmijiet tal-Unjoni biss), VI u VII)

L-ilmijiet tal-Majjistral mhux tal-Unjoni (żoni ICES Va u Vb) (l-ilmijiet mhux tal-Unjoni biss))

Raggruppament ta' unitajiet spazjali fuq il-livell 3 kif definiti fit-Tabella 3 (Diviżjoni tal-ICES/tas-CECAF)

L-ilmijiet tal-Lbiċ (żoni ICES VIII, IX u X (l-ilmijiet madwar l-Azores),

Iż-żoni CECAF 34.1.1, 34.1.2 u 34.2.0 (l-ilmijiet madwar Madeira u l-Gżejjer Kanarji))

Raggruppament ta' unitajiet spazjali fuq il-livell 4 kif definiti fit-Tabella 3 (GSA)

Il-Baħar Mediterran (l-Ilmijiet Marittimi tal-Mediterran lejn il-Lvant tal-linja 5° 36′ Punent),

Il-Baħar l-Iswed (is-sottożona ġeografika tal-GFCM kif definita fir-Riżoluzzjoni FCM/33/2009/2)

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

Is-Sottożoni tat-teħid ta' kampjuni tal-RFMOs (minbarra l-GFCM)

Reġjuni oħra li fihom is-sajd jitwettaq minn bastimenti tal-Unjoni u jitmexxa minn RFMOs li l-Unjoni Ewropea għandha rabta magħhom jew bħala parti kontraenti jew bħala osservatur (eż. ICCAT, IOTC, CECAF…)

Reġjuni oħra.


Tabella 6

Varjabbli soċjali għas-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura

Varjabbli

Unità

Impjieg skont is-sess

Numru

FTE skont is-sess

Numru

Xogħol bla ħlas skont is-sess

Numru

Impjieg skont l-età

Numru

Impjieg skont il-livell tal-edukazzjoni

Numru skont il-livell tal-edukazzjoni

Impjieg skont in-nazzjonalità

Numru mill-UE, miż-ŻEE u mhux mill-UE/mhux miż-ŻEE

Impjieg skont l-istatus tal-impjieg

Numru

FTE Nazzjonali

Numru


Tabella 7

Varjabbli ekonomiċi għas-settur tal-akkwakultura

Grupp tal-varjabbli

Varjabbli

Unità

Introjtu  (**)

Bejgħ gross għal kull speċi

Euro

Introjtu ieħor

Euro

Kostijiet tal-persunal

Kostijiet tal-persunal

Euro

Valur tax-xogħol bla ħlas

Euro

Kostijiet tal-enerġija

Kostijiet tal-enerġija

Euro

Kostijiet għall-materja prima

Kostijiet għall-bhejjem

Euro

Kostijiet tal-għalf

Euro

Tiswija u manutenzjoni

Tiswija u manutenzjoni

Euro

Kostijiet operattivi oħra

Kostijiet operattivi oħra

Euro

Sussidji

Sussidji operattivi

Euro

Sussidji fuq l-investimenti

Euro

Kostijiet kapitali

Konsum tal-kapital fiss

Euro

Valur kapitali

Il-valur totali tal-assi

Euro

Riżultati finanzjarji

Introjtu finanzjarju

Euro

 

Infiq finanzjarju

Euro

Investimenti

Investimenti Netti

Euro

Dejn

Dejn

Euro

Piż tal-materja prima

Bhejjem li ntużaw

kg

Għalf tal-ħut li ntuża

kg

Piż tal-bejgħ

Piż tal-bejgħ għal kull speċi

Kg

Impjieg

persuni impjegati

Numru/FTE

Xogħol bla ħlas

Numru/FTE

Numru ta' sigħat maħduma mill-impjegati u mill-ħaddiema mhux imħallsa

Sigħat

Numru ta' impriżi

Numru ta' impriżi (skont il-kategorija bin-numru ta' persuni impjegati)

Numru


Tabella 8

Varjabbli ambjentali għas-settur tal-akkwakultura

Varjabbli

Speċifikazzjoni

Unità

Mediċini jew trattamenti amministrati (28)

Skont it-tip

Gramma

Imwiet (29)