EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0028

Direttiva 2014/28/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 26 ta’ Frar 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mad-disponibbiltà fis-suq u s-superviżjoni ta’ splussivi ċivili (riformulazzjoni) Test b’relevanza għaż-ŻEE

ĠU L 96, 29.3.2014, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/28/oj

29.3.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 96/1


DIRETTIVA 2014/28/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-26 ta’ Frar 2014

dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mad-disponibbiltà fis-suq u s-superviżjoni ta’ splussivi ċivili (riformulazzjoni)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Europea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 93/15/KEE tal-5 ta’ April 1993 dwar l-armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar id-dħul fis-suq u s-superviżjoni ta’ splussivi għall-użu ċivili (3) ġiet emendata sostanzjalment (4). Billi huma meħtieġa aktar emendi, fl-interess taċ-ċarezza, din id-Direttiva għandha tiġi riformulata.

(2)

Hu neċessarju li jkun kjarifikat f’din id-Direttiva li ċerti oġġetti ġew identifikati skont ir-rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-trasport ta’ beni perikolużi bħala oġġetti pirotekniċi jew munizzjon, u b’hekk ma jidħlux il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2004/57/KE tat-23 ta’ April 2004 dwar l-identifikazzjoni ta’ affarijiet pirotekniċi u ċertu munizzjon għall-iskopijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 93/15/KEE dwar l-armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu mat-tqegħid fis-suq u s-sorveljar ta’ splussiv għall-użu taċ-ċivil (5), li bħalissa fiha lista ta’ dawn l-oġġetti, għandha għalhekk tiġi abrogata.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti (6) jistipula regoli dwar l-akkreditazzjoni tal-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità, jipprovdi qafas għas-sorveljanza tas-suq u l-kontrolli ta’ prodotti minn pajjiżi terzi, u jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali tal-marka CE.

(4)

Id-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti (7) tistipula prinċipji komuni u dispożizzjonijiet ta’ referenza intenzjonati biex japplikaw għal leġislazzjoni settorali sabiex jipprovdu bażi koerenti għat-tfassil, ir-reviżjoni jew ir-riformulazzjonijiet ta’ dik il-leġislazzjoni. Id-Direttiva 93/15/KEE għandha għalhekk tkun adattata għal dik id-Deċiżjoni.

(5)

Is-sigurtà matul il-ħżin hija koperta bid-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE tad-9 ta’ Diċembru 1996 dwar il-kontroll ta’ perikli ta’ aċċidenti kbar fl-użu ta’ sustanzi perikolużi (8) li tistabbilixxi rekwiżiti ta’ sikurezza għall-istabbilimenti fejn ikun hemm preżenti splussivi. Is-sikurezza ta’ splussivi waqt it-trasport hija regolata minn konvenzjonijiet u ftehimiet internazzjonali inklużi r- ir-rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-trasport ta’ merkanzija perikoluża. Għalhekk dawn l-aspetti ma għandhomx jaqgħu taħt l-ambitu ta’ din id-Direttiva.

(6)

Il-merkanzija piroteknika teħtieġ miżuri xierqa sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-utenti aħħarin u s-sikurezza tal-pubbliku. L-oġġetti pirotekniċi huma koperti bid-Direttiva 2013/29/UE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-12 ta’ Ġunju 2013 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqegħid fis-suq ta’ oġġetti pirotekniċi (9). Din id-Direttiva għalhekk tapplika għal splussivi.

(7)

Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva għandu jkopri l-munizzjon, iżda biss fir-rigward tar-regoli li jirregolaw il-kontrolli fuq it-trasferimenti u l-arranġamenti assoċjati. Billi, minħabba li l-munizzjon huwa trasferit taħt kundizzjonijiet simili għal dawk li taħthom jiġu trasferiti l-armi, it-trasferimenti tal-munizzjon għandhom ikunu regolati b’dispożizzjonijiet bħal dawk applikabbli għall-armi, kif stipulat fid-Direttiva 91/477/KEE tat-18 ta’ Ġunju 1991 dwar il-kontroll tal-akkwist u l-pussess tal-armi (10).

(8)

Din id-Direttiva għandha tapplika għall-forom kollha ta’ provvista, inkluż il-bejgħ mill-bogħod.

(9)

Id-deskrizzjoni tal- isplussivi koperti b’din id-Direttiva għandha tkun bbażata fuq id-deskrizzjoni ta’ dawn il-prodotti kif stipulat fir-rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-trasport ta’ oġġetti perikolużi.

(10)

Biex jiġi żgurat il-moviment liberu tal-isplussivi huwa neċessarju li jiġu armonizzati l- liġijiet relatati mad- disponibbiltà tal-isplussivi fis-suq.

(11)

L-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu responsabbli għall-konformità tal-isplussivi ma’ din id-Direttiva, fir-rigward tar-rwoli rispettivi tagħhom fil-katina ta’ forniment, sabiex jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni tal-interessi pubbliċi, bħalma huma s-saħħa u s-sigurtà tal-persuni u s-sigurtà pubblika u biex jiggarantixxu kompetizzjoni ġusta fis-suq tal-Unjoni.

(12)

L-operaturi ekonomiċi kollha li jintervjenu fil-katina tal-provvista u tad-distribuzzjoni għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex jiżguraw li jagħmlu disponibbli fis-suq dawk l-isplussivi biss li jkunu konformi ma’ din id-Direttiva. Jeħtieġ li tkun prevista distribuzzjoni ċara u proporzjonata tal-obbligi li jikkorrispondu mar-rwol ta’ kull operatur ekonomiku fil-proċess tal-katina tal-forniment u tad-distribuzzjoni.

(13)

Sabiex tkun faċilitata l-komunikazzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi, l-awtoritajiet ta’ sorveljanza tas-suq u l-utenti finali, l-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu lill-operaturi ekonomiċi jinkludu indirizz tal-websajt flimkien mal-indirizz postali.

(14)

Il-manifattur, li jkollu konoxxenza dettaljata tad-disinn u tal-proċess tal-produzzjoni, huwa fl-aħjar pożizzjoni li jesegwixxi l-proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità. Il-valutazzjoni tal-konformità għalhekk għandha tibqa’ l-obbligu tal-manifattur biss.

(15)

Jeħtieġ li jkun żgurat li l-isplussivi minn pajjiżi terzi li jidħlu fl-Unjoni jkunu konformi ma’ din id-Direttiva, u b’mod partikolari li l-manifatturi jkunu għamlu l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità xierqa fir-rigward ta’ dawk l-isplussivi. Għalhekk għandha ssir dispożizzjoni għall-importaturi biex ikun żgurat li l-isplussivi li jqiegħdu fis-suq ikunu konformi mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva u biex dawn ma jqiegħdux fis-suq splussivi li ma jikkonformawx ma’ dawn ir-rekwiżiti jew li jippreżentaw xi riskju. Għandha ssir ukoll dispożizzjoni għall-importaturi biex ikun żgurat li jkunu saru l-proċeduri tal-valutazzjoni tal-konformità u li l-marki tal-isplussivi u d-dokumentazzjoni magħmulin mill-manifatturi jkunu disponibbli għall-ispezzjoni mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali ta’ sorveljanza.

(16)

Id-distributur jagħmel disponibbli splussivi fis-suq wara li dan ikun tqiegħed fis-suq mill-manifattur jew mill-importatur, u għandu jaġixxi bil-kura dovuta sabiex jiżgura li t-trattament tiegħu tal-isplussivi min-naħa tiegħu ma jolqotx ħażin il-konformità tal-isplussivi.

(17)

Kull operatur ekonomiku li jqiegħed splussiv f’ismu jew bit-trade mark tiegħu jew jimmodifika splussiv b’mod li dan jista’ jinċidi fuq il-konformità ma’ din id-Direttiva, għandu jitqies bħala manifattur u għandu jassumi l-obbligi tal-manifattur.

(18)

Id-distributuri u l-importaturi, minħabba li huma qrib tas-suq, għandhom ikunu involuti fix-xogħol tas-sorveljanza tas-suq li jsir minn awtoritajiet nazzjonali kompetenti, u għandhom jitħejjew biex jipparteċipaw b’mod attiv, billi jagħtu lil dawk l-awtoritajiet l-informazzjoni kollha neċessarja dwar l-isplussiv ikkonċernat.

(19)

L-identifikazzjoni unika tal-isplussivi hija essenzjali biex ikunu jistgħu jinġabru rekords preċiżi u kompleti tal-isplussivi fl-istadji kollha tal-katina tal-provvista. Dan għandu jippermetti li splussiv ikun jista’ jiġi identifikat u traċċat mis-sit tal-produzzjoni u t-tqegħid tiegħu fis-suq sal-utent aħħari u l-użu tiegħu, bil-għan li jiġi prevenut l-użu ħażin u s-serq u biex l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jingħataw għajnuna biex jittraċċaw l-oriġini ta’ splussivi mitlufin jew misruqin. Sistema effiċjenti ta’ traċċabbiltà tħaffef ix-xogħol tal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq biex jittraċċaw lil operaturi ekonomiċi li jkunu għamlu disponibbli fis-suq splussivi mhux konformi. Meta tinżamm l-informazzjoni meħtieġa taħt din id-Direttiva għall-identifikazzjoni ta’ operaturi ekonomiċi, l-operaturi ekonomiċi m’għandhomx ikunu mitluba li jaġġornaw din l-informazzjoni fir-rigward ta’ operaturi ekonomiċi oħra li jkunu għaddewlhom splussiv jew ta’ dawk li lilhom għaddew splussiv.

(20)

Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva li jirrigwardaw it-tqegħid fis-suq, għandhom ikunu limitati għall-espressjoni tar-rekwiżiti essenzjali tas-sigurtà għall-isplussivi, sabiex ikunu protetti saħħet in-nies u s-sigurtà tagħhom, il-proprjetà u l-ambjent. Sabiex tiġi ffaċilitata l-valutazzjoni tal-konformità ma’ dawk ir-rekwiżiti huwa neċessarju li tiġi prevista preżunzjoni tal-konformità għall-isplussivi li jkunu f’konformità mal-istandards armonizzati adottati skont ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea (11) għall-finijiet tal-espressjoni ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi dettaljati ta’ dawk ir-rekwiżiti.

(21)

Ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 jipprovdi għal proċedura għal oġġezzjonijiet kontra standards armonizzati meta dawk l-istandards ma jissodisfawx kompletament ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva.

(22)

Sabiex l-operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu juru, u biex l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jiżguraw, li l-isplussivi li jsiru disponibbli fis-suq huma konformi mar-rekwiżiti tas-sigurtà essenzjali, hemm bżonn li jkun provdut għal proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità. Id-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tistabbilixxi moduli għal proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità li jinkludu proċeduri mill-anqas sal-aktar stretti, fi proporzjon mal-livell ta’ riskju involut u l-livell ta’ sikurezza meħtieġa. Sabiex tkun żgurata l-koerenza intersettorjali u biex ikunu evitati varjanti ad hoc, il-proċeduri dwar il-valutazzjoni tal-konformità għandhom jintgħażlu minn fost dawk il-moduli. Minħabba l-karatteristiċi speċifiċi tagħhom u l-perikoli involuti, l-isplussivi dejjem għandhom jiġu sottomessi għal valutazzjoni tal-konformità minn parti terza.

(23)

Il-manifatturi għandhom jimlew dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE biex jipprovdu informazzjoni meħtieġa taħt din id-Direttiva dwar il-konformità tal-isplussiv ma’ din id-Direttiva u ta’ leġislazzjoni tal-Unjoni rilevanti oħra tal-armonizzazzjoni.

(24)

Biex jiġi żgurat aċċess effettiv għal informazzjoni għall-iskop tas-sorveljanza tas-suq, l-informazzjoni mitluba biex ikunu identifikati l-atti applikabbli kollha tal-Unjoni għandha tkun disponibbli f’dikjarazzjoni unika tal-konformità tal-UE. Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq l-operaturi ekonomiċi, dik id-dikjarazzjoni unika tal-konformità tal-UE tista’ tkun dossier magħmul minn dikjarazzjonijiet rilevanti individwali tal-konformità.

(25)

Il-marka CE, li tindika l-konformità ta’ splussiv, hija l-konsegwenza viżibbli ta’ proċess sħiħ li jinkludi l-valutazzjoni tal-konformità f’sens wiesa’. Prinċipji ġenerali li jirregolaw il-marka CE huma stipulati fir-Regolament (KE) Nru 765/2008. Regoli li jirregolaw it-twaħħil tal-marka CE għandhom jiġu stipulati f’din id-Direttiva.

(26)

Il-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità stabbiliti f’din id-Direttiva jirrikjedu l-intervent tal-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità, li jiġu notifikati mill-Istati Membri lill-Kummissjoni.

(27)

L-esperjenza wriet li l-kriterji stabbiliti fid-Direttiva 93/15/KEE li korpi tal-valutazzjoni tal-konformità għandhom josservaw biex ikunu notifikati lill-Kummissjoni mhumiex suffiċjenti biex jiżguraw livell uniformi għoli ta’ operat ta’ korpi notifikati fl-Unjoni Ewropea kollha. Iżda huwa essenzjali li l-korpi kollha notifikati jwettqu l-funzjonijiet tagħhom fuq l-istess livell u skont kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni ġusta. Dan jitlob li jkunu stabbiliti rekwiżiti obbligatorji għall-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità li jixtiequ li jkunu notifikati sabiex jagħtu servizzi ta’ valutazzjoni tal-konformità.

(28)

Sabiex ikun żgurat livell konsistenti tal-kwalità tal-valutazzjoni tal-konformità jeħtieġ ukoll li jkunu ffissati rekwiżiti għall-awtoritajiet li jinnotifikaw u korpi oħra involuti fil-valutazzjoni, fin-notifika u l-monitoraġġ tal-korpi notifikati.

(29)

Jekk xi korp ta’ valutazzjoni juri konformità mal-kriterji stipulati fl-istandards tal-armonizzazzjoni, għandha tiġi preżunta l-konformità mar-rekwiżiti korrispondenti stabbiliti f’din id-Direttiva.

(30)

Is-sistema stabbilita f’din id-Direttiva għandha tkun ikkomplementata mis-sistema ta’ akkreditament kif prevista fir-Regolament (KE) Nru 765/2008. Billi l-akkreditazzjoni hija mezz essenzjali ta’ verifika tal-kompetenza ta’ korpi tal-valutazzjoni tal-konformità, għandha tintuża wkoll għal finijiet ta’ notifika.

(31)

L-akkreditazzjoni trasparenti kif prevista fir-Regolament (KE) Nru 765/2008, li tiżgura l-livell neċessarju ta’ fiduċja fiċ-ċertifikati tal-konformità, għandha tkun ikkunsidrata mill-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali fl-Unjoni kollha bħala l-mezz preferut li juri l-kompetenza teknika tal-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità. Madankollu, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jqisu li għandhom f’idejhom il-mezzi xierqa biex jagħmlu dik il-valutazzjoni huma stess. F’dawn il-każijiet, sabiex ikun żgurat livell xieraq ta’ kredibbiltà tal-valutazzjonijiet eżegwiti minn awtoritajiet nazzjonali oħra, huma għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra l-evidenza dokumentarja meħtieġa li turi l-konformità tal-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità li jiġu evalwati, mar-rekwiżiti regolatorji rilevanti.

(32)

Il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità sikwit jagħtu b’subappalt partijiet mix-xogħol tagħhom konness mal-valutazzjoni tal-konformità jew jgħadduh lil sussidjarju. Biex ikun salvagwardjat livell għoli ta’ protezzjoni meħtieġ biex l-isplussivijitqiegħdu fis-suq tal-Unjoni, huwa essenzjali li s-subappaltaturi tal-valutazzjoni tal-konformità u s-sussidjarji jissodisfaw l-istess rekwiżiti bħall-korpi notifikati fir-rigward tat-twettiq ta’ kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità. Għalhekk huwa importanti li l-valutazzjoni tal-kompetenza u l-prestazzjoni ta’ korpi tal-valutazzjoni tal-konformità li trid tiġi notifikata u l-monitoraġġ ta’ korpi notifikati jkopru wkoll l-attivitajiet mwettqa minn subappaltaturi u sussidjarji.

(33)

Jeħtieġ li jiżdiedu l-effiċjenza u t-trasparenza tal-proċedura tan-notifika u b’mod partikolari, li tiġi adattata għal teknoloġiji ġodda biex tkun tista’ ssir notifika onlajn.

(34)

Ladarba korpi notifikati jistgħu joffru s-servizzi tagħhom fit-territorju kollu tal-Unjoni, huwa xieraq li Stati Membri oħra u l-Kummissjoni jingħataw l-opportunità li jagħmlu oġġezzjonijiet fir-rigward tal-korp notifikat. Huwa, għalhekk importanti li jkun previst perjodu li matulu kull dubju jew tħassib dwar il-kompetenza tal-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità jkunu jistgħu jiġu kkjarifikati qabel ma jibdew jaħdmu bħala korpi notifikati.

(35)

Fl-interessi tal-kompetittività huwa kruċjali li l-korpi notifikati japplikaw il-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità mingħajr ma joħolqu xi piż bla bżonn għall-operaturi ekonomiċi. Għall-istess raġuni u biex ikun żgurat trattament ugwali ta’ operaturi ekonomiċi, għandha tkun żgurata l-konsistenza fl-applikazzjoni teknika tal-moduli. Dak jista’ jsir l-aħjar permezz ta’ koordinazzzjoni u kooperazzjoni xierqa bejn korpi notifikati.

(36)

Sabiex tkun żgurata ċ-ċertezza legali, hemm bżonn li jkun iċċarat li r-regoli dwar is-sorveljanza tas-suq tal-Unjoni u l-kontroll tal-prodotti li jidħlu fl-Unjoni previsti fir-Regolament (KE) Nru 765/2008 japplikaw għall-isplussivi. Din id-Direttiva ma għandhiex ma tħallix Stati Membri milli jagħżlu l-awtoritajiet kompetenti li jwettqu dawn il-ħidmiet.

(37)

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex jiżguraw li l-isplussivi jistgħu jitqiegħdu fis-suq biss jekk, meta jkunu maħżuna kif suppost u użati għall-għan li huma maħsuba għalih, jew skont kundizzjonijiet ta’ użu li jistgħu jkunu previsti b’mod raġonevoli, huma ma jkunux ta’ periklu għas-saħħa u għas-sikurezza tal-persuni. L-isplussivi għandhom ikunu kkunsidrati bħala mhux konformi mar-rekwiżiti essenzjali tas-sikurezza stabbiliti f’din id-Direttiva biss skont kundizzjonijiet ta’ użu li jistgħu jkunu previsti b’mod raġonevoli, jiġifieri meta dan l-użu jista’ jirriżulta minn imġiba umana legali u faċilment prevedibbli.

(38)

Is-sistema eżistenti għandha tkun supplimentata bi proċedura li skontha l-partijiet interessati jiġu informati b’miżuri maħsubin biex jittieħdu fir-rigward ta’ splussivi li jippreżentaw riskju għas-saħħa jew is-sigurtà ta’ persuni, jew għall-proprjetà jew l-ambjent. Għandha tippermetti wkoll lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, b’kooperazzjoni mal-operaturi ekonomiċi rilevanti, li jaġixxu fi stadju minn qabel dwar dawk l-isplussivi.

(39)

Meta l-Istati Membri u l-Kummissjoni jaqblu dwar il-ġustifikazzjoni ta’ miżura meħuda minn Stat Membru, ma jkunx hemm il-ħtieġa li l-Kummissjoni jkollha tinvolvi lilha nnifisha aktar, ħlief meta n-nuqqas ta’ konformità jkun jista’ jiġi attribwit lin-nuqqasijiet f’xi standard armonizzat.

(40)

Fil-każ ta’ theddida għal, jew ta’ attakk serju fuq, is-sigurtà pubblika b’riżultat tal-pussess jew l-użu illegali ta’ splussivi jew munizzjon l-Istati Membri għandhom jitħallew jidderogaw, taħt ċerti kundizzjonijiet, minn din id-Direttiva fir-rigward tat-trasferiment ta’ splussivi u munizzjon sabiex jiġu prevenuti tali pussess u użu illegali.

(41)

Hu essenzjali li jitwaqqfu mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. Għaldaqstant, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jibbażaw il-metodi tagħhom fuq ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 515/97 tat-13 ta’ Marzu 1997 dwar l-għajnuna komuni bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u l-kooperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-liġi doganali jew tal-kwistjonijiet agrikoli (12).

(42)

Din id-Direttiva ma għandhiex taffettwa s-setgħat tal-Istati Membri li jieħdu miżuri bl-iskop li ma jħallux li jkun hemm suq illegali tal-isplussivi u tal-munizzjon.

(43)

Sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta’ din id-Direttiva, is-setgħa li jiġu adottati l-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ miżuri tal-Unjoni li jirrigwardaw l-adattament ta’ din id-Direttiva għar-rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-trasport ta’ oġġetti perikolużi. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa fil-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qed tħejji u tfassal atti ddelegati, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(44)

Sabiex jiġi żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, is-setgħat ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu kkonferiti lill-Kummissjoni. Dawn is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (13).

(45)

Il-proċedura konsultattiva għandha tintuża għall-adozzjoni ta’ atti ta’ implimentazzjoni li jitolbu l-Istat Membru tan-notifika jieħu miżuri korrettivi fir-rigward ta’ korpi notifikati li ma jissodisfawx jew m’għadhomx jissodisfaw ir-rekwiżiti għan-notifikazzjoni tagħhom.

(46)

Il-proċedura tal-eżaminar għandha tintuża għall-adozzjoni tal-atti ta’ implimentazzjoni sabiex jiġu stabbiliti l-arranġament prattiċi għall-operazzjoni tas-sistema għall-identifikazzjoni u t-traċċabbiltà tal-isplussivi, kif ukoll għall-għemil ta’ arranġamenti tekniċi għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar it-trasferiment ta’ splussivi, b’mod partikolari l-mudell tad-dokument li għandu jintuża.

(47)

Il-proċedura ta’ eżami għandha wkoll tintuża għall-adozzjoni tal-atti ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta’ splussivi konformi li jippreżentaw riskju għas-saħħa jew għas-sikurezza tal-persuni u ta’ aspetti oħra tal-protezzjoni tal-interess pubbliku.

(48)

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni applikabbli immedjatament meta, f’każijiet debitament ġustifikati relatati ma’ splussivi konformi li jippreżentaw riskju għas-saħħa jew għas-sikurezza tal-persuni, jew għall-proprjetà jew l-ambjent, dan ikun meħtieġ għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza.

(49)

F’konformitá mal-prattika stabbilita, il-kumitat imwaqqaf minn din id-Direttiva jista’ jkollu rwol utli fl-eżaminar ta’ kwistjonijiet dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva mqajma jew mill-president tagħha jew minn rappreżentant ta’ Stat Membru skont ir-regoli ta’ proċedura tiegħu.

(50)

Meta kwistjonijiet relatati ma’ din id-Direttiva, ħlief għall-implimentazzjoni jew il-ksur tagħha, ikunu qed jiġu eżaminati, jiġifieri fi grupp ta’ esperti tal-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew għandu, f’konformità mal-prattika eżistenti, jirċievi informazzjoni u dokumentazzjoni sħiħa u, fejn opportun, stedina biex jattendi għal dawn il-laqgħat.

(51)

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni u, minħabba n-natura speċjali tagħhom, waqt li taġixxi mingħajr l-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, tiddetermina jekk il-miżuri meħuda mill-Istati Membri fir-rigward ta’ splussivi li ma jkunux konformi humiex ġustifikati jew le.

(52)

Huwa meħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali adottati skont din id-Direttiva u jiżguraw li dawn ir-regoli jiġu infurzati. Huwa meħtieġ li l-penali stipulati jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

(53)

Hemm bżonn li jkunu previsti arranġamenti tranżitorji raġonevoli li jippermettu li jagħmlu disponibbli fis-suq, mingħajr il-ħtieġa ta’ konformità ma’ rekwiżiti addizzjonali tal-prodott ta’ splussivi li kienu diġà tqiegħdu fis-suq taħt id-Direttiva 93/15/KEE qabel id-data ta’ applikazzjoni ta’ miżuri nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva. Id-distributuri għandhom, għalhekk, ikunu jistgħu jfornu splussivi li tqiegħdu fis-suq, jiġifieri stokk li diġà jinsab fil-katina tad-distribuzzjoni, qabel id-data ta’ applikazzjoni ta’ miżuri nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva.

(54)

Ladarba l-għan ta’ din id-Direttiva jiġifieri li jkun żgurat li l-isplussivi tekniċi fis-suq jissodisfaw rekwiżiti li jipprevedu livell għoli ta’ protezzjoni ta’ saħħa u sigurtà u interessi pubbliċi oħra, waqt li jiggarantixxi l-funzjonament tas-suq intern, ma jistax jinkiseb suffiċjentement mill-Istati Membri iżda jista’, saħansitra, minħabba l-iskala u l-effetti tiegħu, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjon, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif imsemmi fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-għan.

(55)

L-obbligu tat-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva fil-liġi nazzjonali għandu jkun limitat għal dawk id-dispożizzjonijiet li jirrappreżentaw emenda sostantiva meta mqabbla mad-Direttiva preċedenti. L-obbligu li d-dispożizzjonijiet li ma nbidlux jiġu trasposti ġie mid-Direttivi preċedenti.

(56)

Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri dwar il-limiti ta’ żmien għat-trażpożizzjoni fil-liġi nazzjonali u d-dati ta’ applikazzjoni tad-Direttivi stabbiliti fl-Anness V, Parti B,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU 1

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Din id-Direttiva tapplika għal isplussivi għall-użu ċivili.

2.   Din id-Direttiva ma tapplikax għal:

(a)

l-isplussivi, inkluża l-munizzjon, intenzjonati għall-użu, skont il-liġi nazzjonali, mill-forzi armati jew mill-pulizija;

(b)

l-isplussivi li jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva 2013/29/UE;

(c)

munizzjon, ħlief kif hemm dispost fl-Artikoli 12, 13 u 14.

L-Anness I fih elenku mhux esawstiv ta’ oġġetti pirotekniċi u munizzjon li hemm riferiment għalihom fil-punt (b) ta’ dan il-paragrafu u fil-punt 2 tal-Artikolu 2 rispettivament identifikati skont ir-rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-trasport tal-oġġetti perikolużi.

3.   Din id-Direttiva ma għandhiex ma tħallix li l-Istati Membri jiddikjaraw ċerti sustanzi mhux koperti b’din id-Direttiva bħala splussivi taħt il-liġijiet jew ir-regolamenti nazzjonali.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“splussivi” tfisser il-materjali u l-merkanzija meqjusa splussivi fir-rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-trasport ta’ merkanzija perikoluża u li taqa’ fil-Klassi 1 ta’ dawk ir-rakkomandazzjonijiet;

(2)

“munizzjon” tfisser projettili bil-karigi propulsivi jew mingħajrhom u munizzjon in bjank użat f’armi tan-nar li jistgħu jinġarru minn persuna, armi tan-nar oħrajn u artilleriji;

(3)

“sikurezza” tfisser il-prevenzjoni ta’ aċċidenti u, meta l-prevenzjoni ma taħdimx, il-limitazzjoni tal-effetti tagħhom;

(4)

“sigurtà” tfisser il-prevenzjoni tal-użu kontra l-liġi u l-ordni;

(5)

“approvazzjoni” tfisser id-deċiżjoni meħuda sabiex jitħallew it-trasferimenti maħsuba tal-isplussivi fl-Unjoni;

(6)

“trasferiment” tfisser kull ċaqliq fiżiku ta’ splussivi fl-Unjoni bl-eċċezzjoni ta’ ċaqliq fl-istess post;

(7)

“tagħmel disponibbli fis-suq” tfisser kwalunkwe provvista ta’ splussivi għad-distribuzzjoni jew l-użu fis-suq tal-Unjoni tul attività kummerċjali kemm jekk issir bi ħlas kif ukoll jekk tkun mingħajr ħlas;

(8)

“tqegħid fis-suq” tfisser l-ewwel darba li jsir disponibbli splussiv fis-suq tal-Unjoni;

(9)

“manifattur” tfisser persuna fiżika jew ġuridika li timmanifattura splussiv, jew li tqabbad lil min ifassal jew jimmanifattura tali oġġett, u jikkumerċjalizza dak l-isplussiv taħt isimha jew bit-trade mark tagħha jew jużak għall-iskopijiet tiegħu stess;

(10)

“rappreżentant awtorizzat” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li tkun irċeviet mandat bil-miktub mingħand il-manifattur sabiex taġixxi f’ismu relattivament għal kompiti speċifiċi;

(11)

“importatur” tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li tqiegħed splussiv, minn pajjiż terz, fis-suq tal-Unjoni;

(12)

“distributur” tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika fil-katina ta’ provvista barra l-manifattur jew l-importatur, li tagħmel splussiv disponibbli fis-suq;

(13)

“operaturi ekonomiċi” tfisser il-manifattur, ir-rappreżentant awtorizzat, l-importatur, id-distributur u kull persuna naturali jew legali li twettaq il-ħażna, l-użu, it-trasferiment, l-importazzjoni, l-esportazzjoni jew il-kummerċ tal-isplussivi;

(14)

“negozjant” tfisser kull persuna naturali jew legali li x-xogħol tagħha, kollu kemm hu jew biċċa minnu jikkonsisti fil-manifattura, il-kummerċ, il-bdil, il-kiri, it-tiswija jew il-konverżjoni ta’ armi tan-nar u munizzjon;

(15)

“speċifikazzjoni teknika” tfisser dokument li jistipula r-rekwiżiti tekniċi li jridu jiġu sodisfatti minn splussiv;

(16)

“standard armonizzat” tfisser standard armonizzat kif definit fl-Artikolu 2(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012;

(17)

“akkreditazzjoni” tfisser akkreditazzjoni kif definita fil-punt 10 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008;

(18)

“korp nazzjonali tal-akkreditazzjoni” tfisser korp tal-akkreditazzjoni kif definit fil-punt 11 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008;

(19)

“valutazzjoni tal-konformità” tfisser il-proċess li juri jekk ir-rekwiżiti speċifikati ta’ din id-Direttiva relatati ma’ splussiv ġewx sodisfatti;

(20)

“korp tal-valutazzjoni tal-konformità” tfisser korp li jwettaq attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-konformità inklużi l-kalibrazzjoni, l-ittestjar, l-attestazzjoni u l-ispezzjoni;

(21)

“teħid lura” tfisser kull miżura maħsuba biex jittieħed lura splussiv li jkun diġà sar disponibbli għall-utent aħħari;

(22)

“irtirar” tfisser kull miżura maħsuba biex ma tħallix li splussiv fil-katina tal-provvista jsir disponibbli fis-suq;

(23)

“leġislazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni” tfisser kull leġislazzjoni tal-Unjoni li tarmonizza l-kundizzjonijiet għall-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti;

(24)

“marka CE” tfisser marka li permezz tagħha l-manifattur jindika li l-isplussiv huwa konformi mar-rekwiżiti applikabbli stabbiliti fil-leġislazzjoni ta’ armonizzazzjoni tal-Unjoni li tipprovdi għat-twaħħil tagħha.

L-Artikolu 3

Moviment liberu

L-Istati Membri ma għandhomx jipprojbixxu, jirrestrinġu jew ifixklu milli jkunu disponibbli fis-suq l-isplussivi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 4

Disponibbiltà fis-suq

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji kollha sabiex jiżguraw li l-isplussivi jistgħu jsiru disponibbli fis-suq biss jekk jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva.

KAPITOLU 2

OBBLIGI TAL-OPERATURI EKONOMIĊI

Artikolu 5

Obbligi tal-manifatturi

1.   Meta jqiegħdu l-isplussivi tagħhom fis-suq jew meta jużawhom għall-iskopijiet tagħhom stess il-manifatturi għandhom jiżguraw li tfasslu u ġew immanifatturati skont ir-rekwiżiti essenzjali tas-sikurezza stabbiliti fl-Anness II.

2.   Il-manifatturi għandhom ifasslu d-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness III u jiżguraw li ssir il-proċedura rilevanti tal-valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-Artikolu 20.

Meta jkun intwera permezz ta’ dik il-proċedura li l-isplussiv huwa konformi mar-rekwiżiti applikabbli, il-manifatturi għandhom ifasslu dikjarazzjoni tal-konformità tal-KE u jwaħħlu l-marka CE.

3.   Il-manifatturi għandhom iżommu d-dokumentazzjoni teknika u d-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE għal 10 snin wara li l-isplussiv ikun tqiegħed fis-suq.

4.   Il-manifatturi għandhom jaraw li jkollhom f’posthom proċeduri biex il-produzzjoni ta’ serje tibqa’ konformi ma’ din id-Direttiva. Għandhom jitqiesu b’mod suffiċjenti dawk it-tibdiliet fid-disinn jew il-karatteristiċi u t-tibdiliet fl-istandards armonizzati jew fi speċifikazzjonijiet tekniċi oħra li b’referenza għalihom tiġi dikjarata l-konformità ta’ splussiv.

5.   Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-isplussivi li jkun qiegħdu fis-suq ikollhom identifikazzjoni unika skont is-sistema ta’ identifikazzjoni u traċċabilità tal-isplussivi li jippreskrivi l-Artikolu 15. Għall-isplussivi esklużi minn dik is-sistema, il-manifatturi:

(a)

jiżguraw li l-isplussivi li jkunu qiegħdu fis-suq ikollhom it-tip, il-partita u n-numru tas-serje jew kull element ieħor biex ikunu jistgħu jiġu identifikati, jew, jekk id-daqs żgħir, il-forma jew id-disinn tal-isplussiv ma jippermettix dan, li l-informazzjoni meħtieġa tingħata fuq l-ippakkjar jew f’dokument li jakkumpanja l-isplussiv;

(b)

jindikaw fuq l-isplussiv isimhom, l-isem kummerċjali reġistrat jew it-trade mark reġistrata tagħhom u l-indirizz postali fejn ikunu jistgħu jiġu kkuntattati jew, jekk dan ma jkunx possibbli, fuq l-ippakkjar tiegħu jew f’dokument li jakkumpanja l-isplussiv. L-indirizz għandu jindika punt uniku fejn jista’ jiġi kkuntattat il-manifattur. Id-dettalji ta’ kuntatt għandhom ikunu b’lingwa li tinftiehem faċilment mill-utenti finali u mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq.

6.   Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-isplussivi li jkunu qiegħdu fis-suq ikunu akkumpanjati minn istruzzjonijiet u informazzjoni ta’ sikurezza provduti b’lingwa li tkun tista’ tinftiehem faċilment mill-utenti finali oħra, skont kif jiġi determinat mill-Istat Membru konċernat. Dawn l-istruzzjonijiet u informazzjoni ta’ sikurezza kif ukoll kull tip ta’ ttikkettar għandhom ikunu ċari, jistgħu jinftiehmu u intelliġibbli.

7.   Il-manifatturi li jqisu jew li jkollhom raġuni biex jemmnu li splussiv li jkunu qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi ma’ din id-Direttiva għandhom minnufih jieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex dak l-isplussiv isir konformi, jirtirawh jew jiġbruh lura, jekk dan ikun xieraq. Barra minn hekk, meta l-isplussiv jippreżenta riskju, il-manifatturi għandhom jinfurmaw minnufih lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri fejn huma jkunu għamlu l-isplussiv disponibbli fis-suq għal dan il-għan, billi jagħtu d-dettalji, b’mod partikolari, dwar in-nuqqas tal-konformità u dwar kull miżura korrettiva meħuda.

8.   Il-manifatturi għandhom, wara talba raġunata minn awtorità kompetenti nazzjonali, jipprovduha bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha neċessarja fuq karta jew elettronikament biex juru l-konformità tal-isplussiv ma’ din id-Direttiva, b’lingwa li tkun tista’ tinftiehem faċilment minn dik l-awtorità. Huma għandhom jikkooperaw ma’ dik l-awtorità, wara talba tagħha, fir-rigward ta’ kull azzjoni meħuda biex jiġu eliminati r-riskji preżentati mill-isplussivi li huma jkunu qiegħdu fis-suq.

Artikolu 6

Rappreżentanti awtorizzati

1.   Il-manifatturi jistgħu, b’mandat bil-miktub, jaħtru rappreżentant awtorizzat.

L-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 5(1) u l-obbligu tat-tfassil tad-dokumentazzjoni teknika li hemm riferiment għaliha fl-Artikolu 5(2) ma għandhomx jiffurmaw parti mill-mandat tar-rappreżentant awtorizzat.

2.   Rappreżentant awtorizzat għandu jwettaq il-kompiti speċifikati fil-mandat li jirċievi mingħand il-manifattur. Il-mandat għandu jippermetti lir-rappreżentant awtorizzat għall-inqas li jagħmel dan li ġej:

(a)

iżomm id-dikjarazzjoni tal-UE tal-konformità u d-dokumentazzjoni teknika għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sorveljanza tas-suq għal 10 snin wara li l-isplussiv ikun tqiegħed fis-suq;

(b)

fuq talba raġunata minn awtorità nazzjonali kompetenti, huwa għandu jipprovdi dik l-awtorità bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex tintwera l-konformità ta’ splussiv;

(c)

jikkoopera mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, fuq talba tagħhom, fir-rigward ta’ kull azzjoni meħuda biex jiġu eliminati riskji preżentati mill-isplussivi koperti mill-mandat tar-rappreżentant awtorizzat.

Artikolu 7

Obbligi tal-importaturi

1.   L-importaturi għandhom iqiegħdu fis-suq biss dawk l-isplussivi li jkunu konformi.

2.   Qabel ma jqiegħdu splussiv fis-suq, l-importaturi għandhom jiżguraw li tkun tlestiet mill-manifattur il-proċedura xierqa tal-valutazzjoni tal-konformità li hemm riferiment għaliha fl-Artikolu 20. Għandhom jiżguraw li l-manifattur ikun fassal id-dokumentazzjoni teknika, li l-isplussiv ikollu l-marka CE u jkollu miegħu d-dokumenti rikjesti u li l-manifattur ikun issodisfa r-rekwiżitistabbiliti fl-Artikoli 5(5).

Meta importatur iqis jew ikollu raġuni biex jemmen li splussiv ma jkunx konformi mar-rekwiżiti essenzjali tas-sikurezza stabbiliti fl-Anness II, dan ma għandux iqiegħed l-isplussiv fis-suq sakemm dan ikun sar konformi. Barra minn hekk, meta l-isplussiv jippreżenta riskju, l-importatur għandu jinforma lill-manifattur u lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq dwar dan.

3.   L-importaturi, fuq l-isplussiv, għandhom jindikaw isimhom, l-isem kummerċjali reġistrat jew it-trade mark reġistrata tagħhom u l-indirizz postali fejn ikunu jistgħu jiġu kkuntattati dwar il-prodott jew, jekk dan ma jkunx possibbli, fuq l-ippakkjar tiegħu jew f’dokument li jakkumpanja l-isplussiv. Id-dettalji ta’ kuntatt għandhom ikunu b’lingwa li tinftiehem faċilment mill-utenti finali u mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq.

4.   L-importaturi għandhom jiżguraw li l-isplussiv ikun akkumpanjat minn istruzzjonijiet u informazzjoni ta’ sikurezza provduti b’lingwa li tkun tista’ tinftiehem faċilment mill-utenti finali oħra, skont kif jiġi determinat mill-Istat Membru konċernat.

5.   L-importaturi għandhom jiżguraw li, filwaqt li l-isplussiv ikun taħt ir-responsabbiltà tagħhom, il-kundizzjonijiet ta’ ħżin jew trasport tiegħu ma jippreġudikawx il-konformità tiegħu mar-rekwiżiti essenzjali ta’ sikurezza stabbiliti fl-Anness II.

6.   L-importaturi li jqisu jew li jkollhom raġuni biex jemmnu li splussiv li jkunu qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi ma’ din id-Direttiva għandhom minnufih jieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex dak l-isplussiv isir konformi, jirtirawh jew jiġbruh lura, jekk dan ikun xieraq. Barra minn hekk, meta l-isplussiv jippreżenta riskju, l-importaturi għandhom jinformaw minnufih lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri fejn huma jkunu għamlu l-isplussiv disponibbli fis-suq għal dan il-għan, billi jagħtu d-dettalji, b’mod partikolari, dwar in-nuqqas tal-konformità u dwar kull miżura korrettiva meħuda.

7.   Importaturi, għal 10 snin wara li l-isplussiv ikun tqiegħed fis-suq, għandhom iżommu kopja tad-dikjarazzjoni tal-konformità tal-KE għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq u jiżguraw li d-dokumentazzjoni teknika tkun disponibbli għal dawk l-awtoritajiet jekk jitolbuha.

8.   L-importaturi għandhom, wara talba raġunata minn awtorità kompetenti nazzjonali, jipprovduha bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha neċessarja fuq karta jew f’forma elettronika biex juru l-konformità tal-isplussiv, b’lingwa li tkun tista’ tinftiehem faċilment minn dik l-awtorità kompetenti nazzjonali. Huma għandhom jikkooperaw ma’ dik l-awtorità, wara talba tagħha, fir-rigward ta’ kull azzjoni meħuda biex jiġu eliminati r-riskji preżentati mill-isplussivi li huma jkunu qiegħdu fis-suq.

Artikolu 8

Obbligi tal-distributuri

1.   Meta jagħmlu splussiv disponibbli fis-suq, id-distributuri għandhom jaġixxu bl-attenzjoni dovuta b’rabta mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva.

2.   Qabel ma jagħmlu splussiv disponibbli fis-suq, id-distributuri għandhom jivverifikaw li l-isplussiv ikollu l-marka CE, li jkun akkumpanjat mid-dokumenti meħtieġa u minn istruzzjonijiet u informazzjoni ta’ sikurezza b’lingwa li tkun tista’ tinftiehem faċilment mill-konsumaturi u minn utenti finali oħra fl-Istat Membru fejn ikun se jiġi magħmul disponibbli fis-suq l-isplussiv, u li l-manifattur u l-importatur ikunu ssodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 5(5) u l-Artikolu 7(3) rispettivament.

Meta distributur iqis jew ikollu raġuni biex jemmen li l-isplussiv ma jkunx konformi mar-rekwiżiti essenzjali tas-sikurezza stabbiliti fl-Anness II, dan ma għandux jagħmel disponibbli l-isplussiv fis-suq sakemm dan ikun sar konformi. Barra minn hekk, meta l-isplussiv jippreżenta riskju, id-distributur għandu jinforma lill-manifattur jew lill-importatur kif ukoll lill-awtoritajiet ta’ sorveljanza tas-suq dwar dan.

3.   Id-distributuri għandhom jiżguraw li, filwaqt li l-isplussiv ikun taħt ir-responsabbiltà tagħhom, il-kundizzjonijiet ta’ ħżin jew trasport tiegħu ma jippreġudikawx il-konformità tiegħu mar-rekwiżiti essenzjali ta’ sikurezza stabbiliti fl-Anness II.

4.   Id-distributuri li jqisu jew li jkollhom raġuni biex jemmnu li l-isplussiv li jkunu għamlu disponibbli fis-suq ma jkunux konformi ma’ din id-Direttiva, għandhom jiżguraw li jittieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex l-isplussiv isir konformi, jirtirawh jew jiġbruh lura, jekk dan ikun xieraq. Barra minn hekk, meta l-isplussiv jippreżenta riskju, id-distributuri għandhom jinfurmaw minnufih lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri fejn huma jkunu għamlu l-isplussiv disponibbli fis-suq għal dan il-għan, billi jagħtu d-dettalji, b’mod partikolari, dwar in-nuqqas tal-konformità u dwar kull miżura korrettiva meħuda.

5.   Id-distributuri għandhom, wara talba raġunata mill-awtorità kompetenti nazzjonali, jipprovduha bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha neċessarja fuq karta jew f’forma elettronika biex juru l-konformità ta’ splussiv. Dawn għandhom jikkooperaw ma’ dik l-awtorità, wara talba tagħha, fir-rigward ta’ kull azzjoni meħuda biex jiġu eliminati r-riskji ppreżentati mill-isplussivi li huma jkunu għamlu disponibbli fis-suq.

Artikolu 9

Każijiet meta l-obbligi tal-manifatturi japplikaw għall-importaturi u d-distributuri

Importatur jew distributur għandu jitqies bħala manifattur għall-finijiet ta’ din id-Direttiva u għandu jkun suġġett għall-obbligi tal-manifattur skont l-Artikolu 5, meta jkun qiegħed splussiv fis-suq taħt ismu jew it-trade mark tiegħu, jew jimmodifika splussiv li diġà jkun tqiegħed fis-suq b’tali mod li jista’ jaffettwa l-konformità ma’ din id-Direttiva.

Artikolu 10

Identifikazzjoni ta’ operaturi ekonomiċi

Għall-isplussivi mhux koperti mis-sistema stipulata fl-Artikolu 15, l-operaturi ekonomiċi għandhom, wara li ssir talba, jidentifikaw dan li ġej lill-awtoritajiet ta’ sorveljanza tas-suq:

(a)

kull operatur ekonomiku li jkun ipprovdihom bi splussiv;

(b)

kull operatur ekonomiku li lilu jkunu pprovdew splussiv.

L-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu kapaċi jippreżentaw l-informazzjoni msemmija fl-ewwel paragrafu għal 10 snin wara li jkunu ġew ipprovduti bl-isplussiv u għal 10 snin wara li jkunu pprovdew l-isplussiv.

KAPITOLU 3

DISPOŻIZZJONIJIET TA’ SIGURTÀ

Artikolu 11

Trasferiment tal-Isplussiv

1.   L-isplussivi jistgħu jiġu trasferiti biss skont il-paragrafi minn 2 sa 8.

2.   L-approvazzjoni għat-trasferimenti ta’ splussivi għandha tinkiseb mill-persuna li tirċievi l-kunsinna mingħand l-awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-konsenjatarju. L-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-persuna li tirċievi l-kunsinna hija awtorizzata legalment li takkwista l-isplussivi u li għandha l-liċenzji jew l-awtorizzazzjonijiet meħtieġa. L-operatur ekonomiku responsabbli għat-trasferiment jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat(i) Membru(i) dwar kwalunkwe moviment tal-isplussivi mill-Istat Membru kkonċernat u għandha tikseb approvazzjoni minn qabel tal-Istat(i) Membru(i) ikkonċernat(i).

3.   Meta Stat Membri jaħseb li hemm problema fir-rigward tal-verifika tad-dritt tal-akkwist tal-isplussivi msemmija fil-paragrafu 2, dak l-Istat Membru għandu jibgħat l-informazzjoni disponibbli lill-Kummissjoni li għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħra b’dan.

4.   Meta l-awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-konsenjatarju tapprova trasferiment, għandha toħroġ lill-persuna li qed tirċievi l-kunsinna dokument li jinkludi l-informazzjoni kollha msemmija fil-paragrafu 5. Dak id-dokument jakkumpanja l-isplussivi sakemm jaslu fid-destinazzjoni dikjarata tagħhom. Jiġi preżentat fuq it-talba tal-awtoritajiet kompetenti relevanti. Kopja ta’ dak id-dokument għandha tinżamm mill-konsenjatarju tal-kunsinna li għandha tippreżentaha, fuq talba, għall-eżami mill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-konsenjatarju.

5.   Meta t-trasferimenti ta’ splussivi għandhom jiġu speċifikament sorveljati sabiex jitħarsu l-ħtiġiet speċjali ta’ sigurtà fit-territorju jew f’parti mit-territorju ta’ Stat Membru, qabel it-trasferiment, l-informazzjoni li ġejja għandha tingħata mill-persuna li qed tirċievi l-kunsinna lill-awtorità kompetenti li qed tirċievi fl-Istat Membru tal-konsenjatarju:

(a)

l-ismijiet u l-indirizzi tal-operaturi ekonomiċi konċernati;

(b)

in-numru u l-ammont tal-isplussivi li qed jiġu trasferiti;

(c)

deskrizzjoni sħiħa tal-isplussivi inkwestjoni u l-mezzi ta’ identifikazzjoni, inkluż in-numru ta’ identifikazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti;

(d)

meta l-isplussivi jkunu se jitqiegħdu fis-suq, l-informazzjoni dwar il-konformità mal-kundizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq;

(e)

il-mezz tat-trasferiment u l-itinerarju;

(f)

id-dati mistennija tat-tluq u tal-wasla;

(g)

meta hu meħtieġ, il-punti preċiżi tad-dħul u tal-ħruġ mill-Istati Membri.

L-informazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-ewwel sottoparagrafu għandha tkun dettaljata biżżejjed sabiex l-awtoritajiet kompetenti l jkunu jistgħu jikkuntattjaw lill-operaturi ekonomiċi u sabiex tkun tista’ tinkiseb il-konferma li l-operaturi ekonomiċi kkonċernati jkun intitolati jirċievu l-kunsinna.

L-awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-konsenjatarju għandhom jeżaminaw il-kundizzjonijiet li taħthom iseħħu t-trasferimenti, b’attenzjoni partikolari għall-ħtiġijiet speċjali tas-sigurtà. Jekk il-ħtiġijiet speċjali ta’ sigurtà jitħarsu, l-approvazzjoni għat-trasferimenti għandha tingħata. Fil-każ ta’ tranżitu fit-territorju ta’ Stati Membri oħra, dawk l-Istati Membri għandhom bl-istess mod jeżaminaw u japprovaw il-partikolaritajiet dwar it-trasferiment.

6.   Meta l-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru taħseb li ħtiġijiet speċjali ta’ sigurtà msemmija fil-paragrafi 4 u 5 mhumiex meħtieġa, l-isplussivi jistgħu jiġu trasferiti fit-territorju tagħhom jew f’parti minnu mingħajr il-provvista minn qabel ta’ informazzjoni skont it-tifsira tal-paragrafu 5. L-awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-konsenjatarju għandha mbagħad tagħti l-approvazzjoni għal żmien fiss, li jista’ jiġi mħassar jew irtirat fuq il-bażi ta’ ġustifikazzjoni raġunata. Id-dokument imsemmi fil-paragrafu 4, li jakkumpanja l-isplussivi sakemm jaslu fid-destinazzjoni tagħhom, jirreferi unikament għal dik l-approvazzjoni.

7.   Mingħajr preġudizzju għall-verifiki normali li l-Istat Membri tat-tluq għandu jwettaq fit-territorju tiegħu, fuq it-talba tal-awtoritajiet kompetenti konċernati, il-persuni li jirċievi l-kunsinna u l-operaturi ekonomiċi konċernati għandhom jibagħtu lill-awtoritajiet tal-Istat Membri tat-tluq u lil dawk tal-Istat Membru ta’ tranżitu l-informazzjoni kollha relevanti li jipposjedu dwar it-trasferiment tal-isplussivi.

8.   L-ebda operatur ekonomiku ma jista’ jittrasferixxi l-isplussivi ħlief jekk il-persuna li qed tirċievi l-kunsinna tkun kisbet l-awtorizzazzjonijiet meħtieġa għat-trasferiment skont il-paragrafi 2, 4, 5 u 6.

Artikolu 12

Trasferiment tal-munizzjoni

1.   Il-munizzjon jista’ jiġi trasferit minn Stat Membru għal ieħor biss skont il-proċedura stipulata fil-paragrafi minn 2 sa 5. Dawk il-paragrafi japplikaw ukoll għal trasferimenti ta’ munizzjon taħt bejgħ bil-posta.

2.   Meta munizzjon għandu jiġi trasferit għal Stat Membru ieħor il-persuna konċernata għandha, qabel kull dispaċċ, tikkomunika lill-Istat Membru li fih ikun jinsab il-munizzjon:

(a)

l-ismijiet u l-indirizzi tal-persuna li qed tbigħ jew tagħmel it-trasferiment tal-munizzjon, tal-persuna li qed tixtri jew takkwista l-munizzjon u, meta xieraq, tas-sid;

(b)

l-indirizz fejn il-munizzjon għandu jiġi kunsinnat jew trasportat;

(c)

l-ammont ta’ munizzjon li għandu jiġi kunsinnat jew trasportat;

(d)

tagħrif li jagħmilha possibbli li l-munizzjoni jiġi identifikat kif ukoll indikazzjoni li l-munizzjon ikun għadda minn verifiki skont il-Konvenzjoni tal-1 ta’ Lulju 1969 dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku ta’ Marki ta’ Prova fuq Armi Żgħar;

(e)

il-mezz tat-trasferiment;

(f)

id-data tat-tluq u d-data smata tal-wasla.

L-informazzjoni msemmija fil-punti (e) u (f) tal-ewwel sottoparagrafu ma għandhiex il-ħtieġa li tiġi supplimentata fil-każ ta’ trasferiment bejn bejjiegħa. L-Istat Membru għandu jeżamina l-kundizzjonijiet li taħthom it-trasferiment għandu jitwettaq, b’mod partikolari fir-rigward tas-sigurtà. Meta l-Istat Membru jawtorizza dak it-trasferiment għandu joħroġ liċenzja li jkun fiha l-partikolaritajiet kollha msemmija fl-ewwel subparagrafu. Dik il-liċenzja għandha takkumpanja l-munizzjon sakemm dan jasal fid-destinazzjoni tiegħu. Tiġi preżentata kull meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri hekk jeħtieġu.

3.   Kull Stat Membru jista’ jagħti lill-bejjiegħa d-dritt li jwettqu trasferimenti ta’ munizzjon mit-territorju tiegħu għal bejjiegħ stabbilit fi Stat Membru ieħor mingħajr l-awtorizzazzjoni minn qabel imsemmija fil-paragrafu 2. Għal dan il-għan għandu joħroġ awtorizzazzjoni valida għal tliet snin li tista’ f’kull żmien tiġi sospiża jew imħassra b’deċiżjoni raġunata. Dokument li jirreferi għal dik l-awtorizzazzjoni jakkumpanja l-munizzjon sakemm dan jasal fid-destinazzjoni tiegħu. Tiġi preżentata kull meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri hekk jeħtieġu.

Qabel it-twettiq tat-trasferiment, il-bejjiegħ għandu jikkomunika lill-awtoritajiet tal-Istat Membru li minnu jkun sejjer jitwettaq it-trasferiment bil-partikolaritajiet kollha elenkati fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2.

4.   Kull Stat Membru għandu jipprovdi lill-Istati Membri l-oħra lista tal-munizzjon li t-trasferiment tiegħu għat-territorju tiegħu jista’ jiġi awtorizzat mingħajr il-kunsens tiegħu minn qabel.

Dawn il-listi ta’ munizzjon għandhom jiġu kkomunikati lill-bejjiegħa li jkunu kisbu l-approvazzjoni għat-trasferiment tal-munizzjon mingħajr awtorizzazzjoni minn qabel f’konformità mal-proċedura stipulata fil-paragrafu 3.

5.   Kull Stat Membru għandu jikkomunika l-informazzjoni utli kollha disponibbli dwar it-trasferimenti definittivi ta’ munizzjon lill-Istat Membru, li għat-territorju tiegħu jkun sar it-transfer.

L-informazzjoni kollha li l-Istati Membri jirċievu skont il-paragrafi 2 u 3 għandha tiġi kkomunikata, mhux aktar tard miż-żmien tat-trasferimenti relevanti, lill-Istati Membri ta’ destinazzjoni u, meta xieraq, mhux aktar tard miż-żmien tat-trasferiment lill-Istat Membru ta’ tranżitu.

Artikolu 13

Derogi ta’ sigurtà

B’deroga mill-Artikoli 11(2), (4), (5) u (6) u mill-Artikolu 12, Stat Membru, fil-każ ta’ theddida serja għal, jew attakki fuq is-sigurtà pubblika b’riżultat tal-pussess jew l-użu illegali ta’ splussivi jew ta’ munizzjon, jista’ jieħu l-miżuri kollha meħtieġa dwar it-trasferimenti ta’ splussivi jew ta’ munizzjon sabiex jipprevjeni dan il-pussess jew użu illegali.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel paragrafu għandhom jirrispettaw il-prinċipju tal-proporzjonalità. Ma jikkostitwixxux mezz ta’ diskriminazzjoni arbitrarja u lanqas restrizzjoni moħbija għall-kummerċ bejn l-Istati Membri.

Kull Stat Membru li jadotta dawk il-miżuri jinnotifika lill-Kummissjoni dwarhom minnufih. Il-Kummissjoni tinforma lill-Istati Membri l-oħra dwarhom.

Artikolu 14

Skambju ta’ informazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu netwerks ta’ skambju ta’ informazzjoni għall-implimentazzjoni tal-Artikoli 11 u 12. Għandhom jinnotifikaw lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwar l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-għoti u għar-riċeviment ta’ informazzjoni u għall-applikazzjoni tal-proċeduri msemmija f’dawk l-Artikoli.

L-Istati Membri għandhom iżommu għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri l-oħra u tal-Kummissjoni informazzjoni informazzjoni aġġornata dwar operaturi ekonomiċi li jkollhom liċenzji jew awtorizzazzjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 16.

2.   Għall-għan tal-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, ir-Regolament (KE) Nru 515/97, b’mod partikolari r-rekwiżiti tiegħu dwar il-kunfidenzjalità, għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Artikolu 15

Identifikazzjoni u traċċabilità tal-isplussivi

1.   L-operaturi ekonomiċi jaderixxu ma’ sistema uniformi għall-identifikazzjoni unika u t-traċċabilità tal-isplussivi, li tqis id-daqs, il-forma jew id-disinn tagħhom, ħlief meta ma jkunx neċessarju li titqiegħed identifikazzjoni uniku fuq l-isplussiv minħabba fil-livell baxx tiegħu ta’ periklu, abbażi tal-karatteristiċi tiegħu u ta’ fatturi bħalma huma l-effetti detonanti baxxi tiegħu, l-użi tiegħu u r-riskju baxx għas-sigurtà li juri minħabba fl-effetti potenzjali baxxi tal-użu ħażin.

Is-sistema ma tapplikax għal splussivi trasportati u kkunsinnati mhux impakkettati jew fi trakkijiet bil-pompa għall-ħatt dirett tagħhom fil-fornelli tal-mina, jew splussivi mmanifatturati fis-siti tal-blasting, li jitgħabbew immedjatament wara li jiġu mmanifatturati (l-hekk imsejħa produzzjoni in situ).

2.   Dik is-sistema tiddisponi għall-ġbir u l-ħżin tad-data, inkluż meta jkun xieraq b’mezzi elettroniċi, li tkun tippermetti l-identifikazzjoni unika u t-traċċabilità tal-isplussiv kif ukoll għat-tqegħid ta’ identifikazzjoni unika fuq l-isplussiv u/jew l-impakkettar tiegħu li tkun tippermetti aċċess għal dik id-data. Din id-data torbot mal-identifikazzjoni unika tal-isplussiv, inkluż fejn ikun waqt li jkun fil-pussess tal-operaturi ekonomiċi u l-identità ta’ dawk l-operaturi ekonomiċi.

3.   Id-data msemmija fil-paragrafu 2 tkun ittestjata f’intervalli regolari u protetta kontra l-ħsara jew il-qirda aċċidentali jew malizzjuża. Din id-data tinħażen għal 10 snin wara t-tmiem tas-sena kalendarja li fiha twettqet it-transazzjoni jew, fejn l-isplussivi jkunu ntużaw jew tneħħew, għaxar snin wara l-użu u t-tneħħija tagħhom, ukoll jekk l-operatur ekonomiku ma jkunx għadu jopera Għandhom ikunu minnufih disponibbli fuq it-talba tal-awtoritajiet kompetenti.

4.   Il-Kummissjoni tista’ tadotta att ta’ implimentazzjoni:

(a)

li jistabbilixxu l-arranġamenti prattiċi għat-tħaddim tas-sistema ta’ identifikazzjoni unika u traċċabilità li hemm riferiment għaliha fil-paragrafu 1, billi jitqiesu d-daqs, il-forma jew id-disinn tal-isplussivi, b’mod partikolari l-format u l-istruttura tal-identifikazzjoni unika, kif hemm provdut għalih fil-paragrafu 2;

(b)

li jidentifikaw il-każijiet li hemm riferiment għalihom fil-paragrafu 1 meta mhux neċessarju, minħabba fil-livell baxx ta’ periklu ta’ splussiv, għall-operaturi ekonomiċi li jaderixxu għal sistema għall-identifikazzjoni unika u traċċabilità fit-tifsira ta’ dak il-paragrafu.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 49(3).

Artikolu 16

Liċenzja jew awtorizzazzjoni

L-operaturi ekonomiċi għandu jkollhom liċenzja jew awtorizzazzjoni li tintitolahom jinvolvu ruħhom fil-manifattura, il-ħażna, l-użu, l-importazzjoni, l-esportazzjoni, it-trasferiment jew il-kummerċjalizzazzjoni tal-isplussivi.

L-ewwel paragrafu ma għandux japplika għall-impjegati ta’ operatur ekonomiku li jkollu liċenzja jew awtorizzazzjoni.

Artikolu 17

Ħruġ ta’ liċenzji għall-attivitajiet ta’ manifattura

Meta Stat Membru joħroġ liċenzja jew awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 16 għall-manifattura tal-isplussivi, għandu jivverifika b’mod partikolari li l-operaturi ekonomiċi responsabbli huma kapaċi li jħarsu l-impenn tekniku li jidħlu għalih.

Artikolu 18

Sekwestru

Kull Stat Membru għandu jadotta l-miżuri meħtieġa sabiex l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jikkonfiskaw kull splussiv jekk ikun hemm biżżejjed provi li l-isplussiv ikun sejjer jiġi akkwistat, użat jew negozjat illegalment.

KAPITOLU 4

KONFORMITÀ TAL-ISPLUSSIV

Artikolu 19

Preżunzjoni tal-konformità tal-isplussivi

L-isplussivi li jkunu konformi ma’ standards armonizzati jew partijiet minnhom, li r-referenzi tagħhom li jkunu ġew ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom ikunu preżunti konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II koperti minn dawk l-istandards jew partijiet minnhom.

Artikolu 20

Proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità

Għall-valutazzjoni tal-konformità ta’ splussivi, il-manifattur għandu jsegwi waħda mill-proċeduri li ġejjin msemmija fl-Anness III:

(a)

eżami tat-tip UE (il-Modulu B), u, skont kif jagħżel il-manifattur, waħda minn dawn li ġejjin:

(i)

il-konformità mat-tip ibbażat fuq il-kontroll tal-produzzjoni interna flimkien mal-iċċekkjar tas-superviżjoni tal-prodott f’intervalli bl-addoċċ (il-Modulu C2);

(ii)

il-konformità tat-tip ibbażata fuq l-assigurazzjoni tal-kwalità tal-proċess tal-produzzjoni (il-Modulu D);

(iii)

il-konformità mat-tip ibbażata fuq l-assigurazzjoni tal-kwalità tal-prodott (il-Modulu E);

(iv)

il-konformità mat-tip ibbażata fuq il-verifika tal-prodott (il-Modulu F);

(b)

il-konformità bbażata fuq il- verifika tal-unità (il-Modulu G);

Artikolu 21

Dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE

1.   Id-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE għandha tiddikjara li l-osservanza tar-rekwiżiti ta’ sikurezza speċifikati fl-Anness II intweriet.

2.   Id-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE għandu jkollha l-istruttura tal-mudell stabbilita fl-Anness IV, għandu jkollha l-elementi speċifikati fil-moduli rilevanti stabbiliti fl-Anness III u għandha tiġi aġġornata kontinwament. Għandha tiġi tradotta fil-lingwa jew lingwi meħtieġa mill-Istat Membru fejn jitqiegħed fis-suq jew isir disponibbli l-isplussiv.

3.   Meta splussiv ikun suġġett għal aktar minn att wieħed tal-Unjoni li jesiġi dikjarazzjoni tal-UE tal-konformità, għandha titfassal dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE unika fir-rigward ta’ tali atti kollha tal-Unjoni. Dik id-dikjarazzjoni għandu jkollha l-identifikazzjoni tal-atti tal-Unjoni kkonċernati inklużi r-referenzi tal-pubblikazzjoni tagħhom.

4.   Meta jfassal id-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE, il-manifattur ikun qed jassumi r-responsabbiltà għall-konformità tal-isplussiv mar-rekwiżiti stabbiliti f’din id-Direttiva.

Artikolu 22

Prinċipji ġenerali tal-marka CE

Il-marka CE għandha tkun suġġetta għall-prinċipji ġenerali stabbiliti fl-Artiklu 30 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008.

Artikolu 23

Regoli u kundizzjonjiet għat-twaħħil tal-marka CE

1.   Il-marka CE għandha titwaħħal b’mod viżibbli, leġibbli u indelibbli fuq l-isplussivi. Meta dan ma jkunx possibbli jew in-natura tal-isplussiv ma tistħoqqilhiex, din għandha titwaħħal fuq il-pakkett u d-dokument li jakkumpanjaw l-oġġett.

2.   Il-marka CE għandha titwaħħal qabel ma l-isplussiv jitqiegħed fis-suq.

3.   Taħt il-marka CE għandu jkun hemm in-numru ta’ identifikazzjoni tal-korp notifikat, meta dak il-korp ikun involut fil-fażi ta’ kontroll tal-produzzjoni.

In-numru ta’ identifikazzjoni tal-korp notifikat għandu jitwaħħal mill-korp innifsu, jew skont l-istruzzjonijiet tagħha, mill-manifattur jew r-rappreżentant awtorizzat tiegħu.

4.   Taħt il-marka CE u, meta jkun applikabbli, in-numru ta’ identifikazzjoni tal-korp notifikat jista’ jkun hemm kwalunkwe marka li tindika riskju jew użu speċjali.

5.   Il-marka CE titwaħħal fuq id-dokumenti li jakkumpannja splussivi mmanifatturati għal użu personali, splussivi trasportati jew ikkunsinnati mingħajr imballaġġ jew fi trakkijiet bil-pompa għall-ħatt dirett tagħhom fil-fornelli tal-mina, u splussivi mmanifatturati fis-siti tal-blasting, li jitgħabbew immedjatament wara li jiġu mmanifatturati (l-hekk imsejħa produzzjoni in situ).

6.   L-Istati Membri għandhom jibnu fuq il-mekkaniżmi eżistenti biex jiżguraw l-applikazzjoni korretta tas-sistema tal-immarkar CE u għandhom jieħdu azzjoni xierqa fil-każ ta’ użu mhux korrett ta’ dak l-immarkar.

KAPITOLU 5

NOTIFIKA TA’ KORPI TA’ VALUTAZZJONI TAL-KONFORMITÀ

Artikolu 24

Notifika

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra b’korpi awtorizzati sabiex iwettqu l-kompiti tal-valutazzjoni tal-konformità tal-parti terza skont din id-Direttiva.

Artikolu 25

Awtoritajiet tan-notifika

1.   Stati Membri għandhom jaħtru awtorità ta’ notifika li tkun responsabbli biex tistabbilixxi u tesegwixxi l-proċeduri meħtieġa għall-valutazzjoni u n-notifika ta’ korpi tal-valutazzjoni tal-konformità u għall-monitoraġġ ta’ korpi notifikati, inklużi l-konformità tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 30.

2.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-valutazzjoni u l-monitoraġġ imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom isiru minn korp nazzjonali ta’ akkreditazzjoni skont it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 u b’konformità miegħu.

Artikolu 26

Rekwiżiti marbuta mal-awtoritajiet tan-notifika

1.   L-awtorità tan-notifika għandha tiġi stabbilita b’mod li ma jkunx hemm konflitti ta’ interess ma’ korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità.

2.   L-awtorità tan-notifika għandha tkun organizzata u titmexxa b’mod li jkunu salvagwardjati l-oġġettività u l-imparzjalità tal-attivitajiet tagħha.

3.   L-awtorità tan-notifika għandha tkun organizzata b’tali mod li kull deċiżjoni relatata man-notifika tal-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità tittieħed minn persuni kompetenti differenti minn dawk li jkunu għamlu l-valutazzjoni.

4.   L-awtorità tan-notifika ma għandhiex toffri jew tipprovdi kwalunkwe attivitajiet li jsiru minn korpi tal-valutazzjoni tal-konformità, jew servizzi ta’ konsulenza fuq bażi kummerċjali jew kompetittiva.

5.   L-awtorità tan-notifika għandha tissalvagwardja l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni miksuba.

6.   L-awtorità tan-notifika għandu jkollha numru suffiċjenti ta’ persunal kompetenti għad-dispożizzjoni tagħha biex jitwettqu korrettament il-kompiti tagħha.

Artikolu 27

Obbligu ta’ informazzjoni tal-awtoritajiet tan-notifika

L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni dwar il-proċeduri tagħhom għall-valutazzjoni u n-notifika ta’ korpi tal-valutazzjoni tal-konformità u dwar il-monitoraġġ ta’ korpi tan-notifika, u dwar kull bdil li jkun hemm f’dan il-qasam.

Il-Kummissjoni għandha tagħmel dik l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku.

Artikolu 28

Rekwiżiti marbuta mal-korpi notifikati

1.   Għall-finijiet tan-notifika, kull korp tal-valutazzjoni tal-konformità għandu jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi minn 2 sa 11.

2.   Il-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jkun stabbilit skont il-liġi nazzjonali ta’ Stat Membru u għandu jkollu personalità ġuridika.

3.   Korp tal-valutazzjoni tal-konformità għandu jkun korp terz indipendenti mill-organizzazzjoni jew mill-isplussiv li jevalwa.

4.   Korp ta’ valutazzjoni tal-konformità, l-ogħla livell tal-ġestjoni tiegħu u l-persunal responsabbli biex iwettaq il-kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità ma għandhomx ikunu d-disinjaturi, il-manifatturi, il-fornituri, l-installaturi, ix-xerrejja, is-sidien, l-utenti jew dawk li jagħmlu l-manutenzjoni tal-isplussivi lanqas ir-rappreżentant ta’ xi wieħed minn dawk il-partijiet. Dan ma għandux jeskludi l-użu ta’ splussivi li huma meħtieġa għall-operazzjonijiet tal-korp tal-valutazzjoni tal-konformità jew l-użu ta’ splussivi għal skopijiet personali.

Il-korp tal-valutazzjoni tal-konformità, l-ogħla livell tal-ġestjoni tiegħu jew il-persunal responsabbli biex iwettaq il-kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità ma għandhomx ikunu direttament involuti fid-disinn, manifattura jew kostruzzjoni, kummerċjalizzazzjoni, installazzjoni, użu jew manutenzjoni ta’ splussivi, lanqas ma għandhom jirrappreżentaw lill-partijiet li jwettqu dawk l-attivitajiet. Huma ma għandhom jieħdu sehem fl-ebda attività li tista’ toħloq kunflitt mal-indipendenza tal-ġudizzju jew l-integrità tagħhom b’rabta mal-attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità li għalihom huma jkunu notifikati. Dan japplika b’mod partikolari għas-servizzi ta’ konsulenza.

Il-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità għandhom jiżguraw li l-attivitajiet tas-sussidjarji jew is-sottokuntratturi tagħhom ma jaffettwawx il-kunfidenzjalità, l-oġġettività jew l-imparzjalità tal-attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità tagħhom.

5.   Il-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità u l-persunal tagħhom għandhom iwettqu l-attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità bl-ogħla livell ta’ integrità professjonali u l-kompetenza teknika meħtieġa fil-qasam speċifiku u għandhom ikunu ħielsa minn kull pressjoni u tentazzjonijiet, partikolarment finanzjarji, li jistgħu jinfluwenzaw il-ġudizzju tagħhom jew ir-riżultati tal-attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità tagħhom, speċjalment fir-rigward ta’ persuni jew gruppi ta’ persuni b’interess fir-riżultati ta’ dawk l-attivitajiet.

6.   Il-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jkun kapaċi jwettaq il-kompiti kollha ta’ valutazzjoni tal-konformità assenjati lilu permezz tal-Anness III u li fir-rigward tagħhom ikun ġie notifikat, kemm jekk dawk il-kompiti jsiru mill-korp stess ta’ valutazzjoni tal-konformità kif ukoll jekk f’ismu u taħt ir-responsabbiltà tiegħu.

F’kull żmien u għal kull proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità u għal kull tip jew kategorija ta’ splussivi li fir-rigward tagħhom ikun notifikat, il-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu il-neċessitajiet li ġejjin:

(a)

persunal b’għarfien tekniku u esperjenza suffiċjenti u xierqa biex iwettaq il-kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità;

(b)

deskrizzjonijiet ta’ proċeduri li f’konformità magħhom titwettaq l-valutazzjoni tal-konformità, waqt li jiġu żgurati t-trasparenza u l-kapaċità ta’ riproduzzjoni ta’ dawk il-proċeduri. Huwa għandu jkollu l-politika u l-proċeduri xierqa fis-seħħ li jiddistingwu bejn il-kompiti li jwettaq bħala korp notifikat u attivitajiet oħra;

(c)

proċeduri għat-twettiq tal-attivitajiet li jqisu d-daqs tal-impriża, is-settur li fih jopera, l-istruttura tiegħu, il-grad ta’ kumplessità tat-teknoloġija tal-prodott konċernat u n-natura ta’ massa jew ta’ serje tal-proċess ta’ produzzjoni.

Korp tal-valutazzjoni tal-konformità għandu jkollu l-mezzi neċessarji biex iwettaq il-kompiti tekniċi u amministrattivi konnessi mal-attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità b’mod xieraq u għandu jkollu aċċess għat-tagħmir u l-faċilitajiet kollha meħtieġa.

7.   Il-persunal responsabbli biex iwettaq il-kompiti tal-valutazzjoni tal-konformità għandu jkollu dawn li ġejjin:

(a)

taħriġ tekniku u vokazzjonali sod li jkopri l-attivitajiet kollha tal-valutazzjoni tal-konformità li għalih il-korp tal-valutazzjoni tal-konformità jkun ġie notifikat;

(b)

għarfien sodisfaċenti tar-rekwiżiti tal-valutazzjonijiet li jsiru minnu u awtorità adegwata biex jagħmel dawk il-valutazzjonijiet;

(c)

konoxxenza adegwata u apprezzament tar-rekwiżiti essenzjali tas-sigurtà, stabbiliti fl-Anness II, tal-istandards armonizzati applikabbli u tad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-leġislazzjoni tal-Unjoni rilevanti ta’ armonizzazzjoni u tal-leġislazzjoni nazzjonali;

(d)

il-kapaċità meħtieġa biex ifassal ċertifikati, rekords u rapporti li juru li l-valutazzjonijiet ikunu saru.

8.   Għandha tkun garantita l-imparzjalità tal-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità, tal-ogħla livell tal-ġestjoni tagħhom u tal-persunal responsabbli biex iwettaq il-kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità.

Ir-rimunerazzjoni ta’ dawk fl-ogħla livell tal-ġestjoni u tal-persunal responsabbli biex iwettaq il-kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità ta’ korp ta’ valutazzjoni tal-konformità ma għandhiex tiddipendi fuq l-għadd ta’ valutazzjonijiet li jsiru jew fuq ir-riżultati ta’ dawk il-valutazzjonijiet.

9.   Il-korp tal-valutazzjoni tal-konformità għandu jipprovdi għal polza ta’ assigurazzjoni ta’ responsabbiltà sakemm l-Istat ma jassumix r-responsabbiltà skont il-liġi nazzjonali, jew sakemm l-Istat Membru nnifsu ma jkunx direttament responsabbli għall-valutazzjoni tal-konformità.

10.   Il-persunal ta’ korp tal-valutazzjoni tal-konformità għandu josserva s-segretezza professjonali fir-rigward tal-informazzjoni kollha miksuba meta jkunu qed iwettqu x-xogħlijiet tagħhom skont l-Anness III jew skont kull dispożizzjoni tal-liġi nazzjonali li ddaħħal lil dak l-Artikolu fis-seħħ, ħlief fir-rigward tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih l-attivitajiet ikunu qed isiru. Id-drittijiet proprjetarji għandhom jitħarsu.

11.   Il-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità għandhom jipparteċipaw fi, jew jiżguraw li l-persunal responsabbli tagħhom biex iwettaq il-kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità jkun mgħarraf dwar, l-attivitajiet ta’ standardizzazzjoni rilevanti u l-attivitajiet tal-grupp ta’ koordinazzjoni tal-korp notifikat stabbilit skont il-leġizlazzjoni tal-Unjoni rilevanti ta’ armonizzazzjoni u għandhom japplikaw bħala gwida ġenerali d-deċiżjonijiet amministrattivi u d-dokumenti prodotti bħala riżultat tax-xogħol ta’ dak il-grupp.

Artikolu 29

Preżunzjoni tal-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità

Meta korp tal-valutazzjoni tal-konformità juri l-konformità tiegħu mal-kriterji stabbiliti fl-istandards armonizzati rilevanti jew partijiet minnhom, li r-referenzi tagħhom ikunu ġew ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, dan għandu jkun preżunt konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 28 sakemm l-istandards armonizzati applikabbli jkopru dawk ir-rekwiżiti.

Artikolu 30

Sussidjarji ta’ korpi notifikati u subappaltar

1.   Meta korp notifikat jagħti b’sottokuntratt xogħlijiet speċifiċi li jkollhom x’jaqsmu mal-valutazzjoni tal-konformità jew iqabbad sussidjarju, huwa għandu jiżgura li s-sottokuntrattur jew is-sussidjarju jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 28 u għandu jinforma lill-awtorità tan-notifika dwar dan.

2.   Il-korpi notifikati għandhom jerfgħu r-responsabbiltà kollha tal-kompiti li jkunu twettqu mis-sottokuntratturi jew mis-sussidjarji kull fejn dawn ikunu stabbiliti.

3.   L-attivitajiet jistgħu jingħataw b’sottokuntratt jew imwettqa minn sussidjarju biss meta jkun hemm il-qbil tal-klijent.

4.   Korpi nnotifikati għandhom iżommu għad-dispożizzjoni tal-awtorità tan-notifika d-dokumenti rilevanti dwar l-valutazzjoni tal-kwalifiki tas-sottokuntratturi jew tas-sussidjarju u tax-xogħol li jkun sar minnhom skont l-Anness III.

Artikolu 31

Applikazzjoni għal notifika

1.   Il-korp tal-valutazzjoni tal-konformità għandu jippreżenta applikazzjoni għal notifika lill-awtorità tan-notifika tal-Istat Membru fejn ikun stabbilit.

2.   L-applikazzjoni għal notifika għandha tkun akkumpanjata minn deskrizzjoni tal-attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-konformità, tal-modulu jew moduli tal-valutazzjoni tal-konformità u tal-isplussiv jew l-isplussivi li għalihom il-korp jiddikjara lilu nnifsu kompetenti, kif ukoll minn ċertifikat ta’ akkreditament, jekk ikun hemm wieħed eżistenti, maħruġ minn korp nazzjonali ta’ akkreditament li jafferma li l-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 28.

3.   Jekk il-korp tal-valutazzjoni tal-konformità kkonċernat ma jistax jipprovdi ċertifikat ta’ akkreditazzjoni, dan għandu jipprovdi lill-awtorità tan-notifika bl-evidenza dokumentata kollha meħtieġa għall-verifika, ir-rikonoxximent u l-monitoraġġ regolari tal-konformità tiegħu mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 28.

Artikolu 32

Proċedura tan-notifika

1.   L-awtoritajiet tan-notifika jistgħu jinnotifikaw biss lill-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità li jkunu ssodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 28.

2.   Huma għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn bl-użu tal-mezz elettroniku ta’ notifika żviluppat u ġestit mill-Kummissjoni.

3.   In-notifika għandha tinkludi d-dettalji kollha dwar l-attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-konformità, tal-modulu jew moduli tal-valutazzjoni tal-konformità u tal-isplussiv jew l-isplussivi kkonċernati u tal-affermazzjoni rilevanti tal-kompetenza.

4.   Meta notifika ma tkunx ibbażata fuq ċertifikat ta’ akkreditazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 31(2), l-awtorità ta’ notifika għandha tipprovdi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra b’evidenza dokumentata li tafferma l-kompetenza tal-korp tal-valutazzjoni tal-konformità kif ukoll l-arranġamenti li saru biex ikun żgurat li dak il-korp ikun eżaminat b’mod regolari u jkompli jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 28.

5.   Il-korp ikkonċernat jista’ jwettaq l-attivitajiet ta’ korp notifikat biss jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet mill-Kummissjoni jew mill-Istati Membri l-oħra fi żmien ġimagħtejn minn notifika meta jkun intuża ċertifikat ta’ akkreditazzjoni jew fi żmien xahrejn minn notifika meta ma tkunx intużat akkreditazzjoni.

Korp bħal dan biss għandu jitqies bħala korp notifikat għall-finijiet ta’ din id-Direttiva.

6.   L-awtorità tan-notifika għandha tinnotifika lill-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra dwar kull tibdil rilevanti sussegwenti fin-notifika.

Artikolu 33

Numri ta’ identifikazzjoni u listi ta’ korpi notifikati

1.   Il-Kummissjoni għandha tassenja numru ta’ identifikazzjoni lil korp notifikat.

Hi għandha tassenja numru wieħed bħal dan, anki fil-każ meta l-korp ikun notifikat skont diversi atti tal-Unjoni.

2.   Il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku l-lista tal-korpi notifikati taħt id-Direttiva, inklużi n-numri ta’ identifikazzjoni li kienu assenjati lilhom u l-attivitajiet li għalihom ikunu ġew notifikati.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-lista tinżamm aġġornata.

Artikolu 34

Tibdil fin-notifika

1.   Meta awtorità tan-notifika taċċerta ruħha jew tkun informata li korp notifikat ma jkunx għadu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 28, jew li jkun qed jonqos milli jaqdi l-obbligi tiegħu, l-awtorità tan-notifika għandha tillimita, tissospendi jew tirtira n-notifika kif xieraq, skont kemm ikun gravi n-nuqqas fir-rigward tar-rekwiżiti jew tal-obbligi li jridu jiġu sodisfatti. Huwa għandu immedjatament jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar dan.

2.   Fil-każ li tiġi limitata, sospiża jew irtirata n-notifika, jew meta l-korp notifikat ma jkunx għadu attiv, l-Istat Membru tan-notifika għandu jieħu l-passi meħtieġa biex jiżgura li l-fajls ta’ dak il-korp jiġu pproċessati minn korp notifikat ieħor jew jinżammu disponibbli għall-awtorità tan-notifika u għall-awtorità tas-sorveljanza tas-suq li jkunu responsabbli, suġġetti għat-talba tagħhom.

Artikolu 35

Kontestazzjoni tal-kompetenza ta’ korpi notifikati

1.   Il-Kummissjoni għandha tinvestiga l-każijiet kollha meta jkollha dubju jew issir taf b’dubju dwar il-kompetenza ta’ korp notifikat jew jekk korp notifikat għadux jissodisfa r-rekwiżiti u r-responsabbiltajiet li jkollu.

2.   L-Istat Membru notifikant għandu jipprovdi lill-Kummissjoni, wara talba, bl-informazzjoni kollha relatata mal-bażi għan-notifika jew il-manutenzjoni tal-kompetenza tal-korp notifikat ikkonċernat.

3.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-informazzjoni kollha sensittiva miksuba matul l-investigazzjonijiet tagħha tinżamm kunfidenzjali.

4.   Meta l-Kummissjoni taċċerta ruħha li korp notifikat ma jissodisfax, jew ma jkunx għadu jissodisfa r-rekwiżiti għan-notifika tiegħu, din għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni li jitlob lill-Istat Membru tan-notifika sabiex jieħu l-miżuri korrettivi meħtieġa, inkluż l-irtirar tan-notifika jekk dan ikun meħtieġ.

Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 49(2).

Artikolu 36

Obbligi operattivi tal-korpi notifikati

1.   Il-korpi notifikati għandhom jagħmlu l-valutazzjonijiet tal-konformità skont il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità stabbilita fl-Anness III.

2.   Il-valutazzjonijiet tal-konformità għandhom isiru b’mod proporzjonat, billi jiġu evitati piżijiet bla bżonn għall-operaturi ekonomiċi. Il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità għandhom iwettqu l-attivitajiet tagħhom billi jieħdu kont debitu tad-daqs tal-impriża, is-settur li fiha hija topera, l-istruttura tagħha, il-livell ta’ kumplessità tat-teknoloġija tal-prodott ikkonċernat u tan-natura massiva jew serjali tal-proċess ta’ produzzjoni.

B’dan il-mod huma għandhom madankollu jirrispettaw il-grad ta’ rigorożità u l-livell ta’ protezzjoni rikjest biex l-isplussiv ikun konformi ma’ din id-Direttiva.

3.   Meta korp notifikat isib li rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II jew standards armonizzati korrispondenti jew speċifikazzjonijiet tekniċi oħra ma ġewx sodisfatti mill-manifattur, huwa għandu jeżiġi mingħand il-manifattur li dan jieħu miżuri korrettivi adegwati u ma għandux joħroġ ċertifikat tal-konformità.

4.   Meta, waqt li jkun qiegħed isir monitoraġġ tal-konformità wara l-ħruġ ta’ ċertifikat, korp notifikat isib li l-isplussiv ma jkunx għadu konformi, il-korp notifikat għandu jeżiġi mingħand il-manifattur li dan jieħu miżuri korrettivi xierqa u għandu jissospendi jew jirtira ċ-ċertifikat tiegħu jekk ikun meħtieġ.

5.   Meta ma jittieħdux miżuri korrettivi jew meta dawn ma jkollhomx l-effett meħtieġ, il-korp notifikat għandu jillimita, jissospendi jew jirtira kull ċertifikat, kif xieraq.

Artikolu 37

Appell kontra deċiżjonijiet tal-korpi notifikati

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm disponibbli proċedura ta’ appell kontra d-deċiżjonijiet tal-korpi notifikati

Artikolu 38

Obbligu ta’ informazzjoni tal-awtoritajiet notifikati

1.   Il-korpi notifikati għandhom jinformaw lill-awtorità tan-notifika dwar dan li ġej:

(a)

kull rifjut, restrizzjoni, sospensjoni jew irtirar ta’ ċertifikat;

(b)

kull ċirkustanza li jkollha effett fuq l-ambitu jew l-kundizzjonijiet għan-notifika;

(c)

kull talba għal informazzjoni li huma jkunu rċevew minn awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq rigward attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità;

(d)

wara talba, l-attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità li jsiru fl-ambitu tan-notifika tagħhom u kwalunkwe attività oħra li twettqet, inklużi attivitajiet transkonfinali u sottokuntrattar.

2.   Il-korpi notifikati għandhom jipprovdu lill-korpi l-oħrajn notifikati taħt din id-Direttiva li jwettqu attivitajiet simili ta’ valutazzjoni tal-konformità u jkopru l-istess splussivi bl-informazzjoni rilevanti dwar kwistjonijiet marbuta mar-riżultati negattivi u, wara talba, mar-riżultati pożittivi tal-valutazzjoni tal-konformità.

Artikolu 39

Skambju ta’ esperjenza

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi għall-organizzazzjoni ta’ skambji ta’ esperjenza bejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri responsabbli mill-politika tan-notifiki.

Artikolu 40

Koordinazzjoni ta’ korpi notifikati

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jkun hemm koordinazzjoni u kooperazzjoni xierqa bejn korpi notifikati taħt din id-Direttiva u li dawn isiru kif xieraq f’forma ta’ grupp settorjali ta’ korpi notifikati.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-korpi notifikati minnhom jieħdu sehem fix-xogħol ta’ dak il-grupp, b’mod dirett jew permezz ta’ rappreżentanti nominati.

KAPITOLU 6

SORVELJANZA TAS-SUQ TAL-UNJONI, KONTROLL TAL-ISPLUSSIVI LI JIDĦLU FIS-SUQ TAL-UNJONI U PROĊEDURA TA’ SALVAGWARDJA TAL-UNJONI

Artikolu 41

Is-sorveljanza tas-suq tal-Unjoni u l-kontroll tal-isplussivi li jidħlu fis-suq tal-Unjoni

L-Artikoli 16 u 29 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 għandhom japplikaw għall-isplussivi.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri adegwati kollha sabiex jiżguraw li l-isplussivi, jistgħu jitqiegħdu fis-suq biss jekk, meta jkunu korrettament maħżuna u użati għall-għan li huma jkunu maħsuba għalih, huma ma jkunux ta’ periklu għas-saħħa jew għas-sikurezza tal-persuni.

Artikolu 42

Proċedura għat-trattament tal-isplussivi li jippreżentaw riskju fil-livell nazzjonali

1.   Meta l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq ta’ Stat Membru wieħed għandhom raġunijiet suffiċjenti sabiex jemmnu li xi splussiv jippreżenta riskju għas-saħħa jew is-sikurezza tal-persuni, jew għall-proprjetà jew tal-ambjent, huma għandhom jagħmlu evalwazzjoni fir-rigward tal-isplussiv konċernat li jkopri r-rekwiżiti rilevanti kollha stabbiliti f’din id-Direttiva. L-operaturi ekonomiċi rilevanti għandhom jikkooperaw skont kif ikun meħtieġ mal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq għal dak il-għan.

Meta, matul l-evalwazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq isibu li l-isplussiv ma jkunx konformi mar-rekwiżiti stabbiliti f’din id-Direttiva, huma għandhom mingħajr dewmien jeżiġu li l-operatur ekonomiku rilevanti jieħu l-azzjonijiet korrettivi kollha xierqa biex l-isplussiv isir konformi ma’ dawk ir-rekwiżiti, li jirtira l-isplussiv mis-suq jew li jieħdu lura fi żmien raġonevoli li jkun jaqbel man-natura tar-riskju, skont kif jistabbilixxu.

L-awtoritajiet ta’ sorveljanza tas-suq għandhom jinfurmaw lill-korp notifikat rilevanti kif meħtieġ.

L-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 għandu japplika għall-miżuri msemmija fit-tieni subparagrafu ta’ dan il-paragrafu.

2.   Meta l-awtoritajiet ta’ sorveljanza tas-suq iqisu li n-nuqqas ta’ konformità mhuwiex ristrett biss għat-territorju nazzjonali tagħhom, dawn għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar ir-riżultati tal-evalwazzjoni u dwar l-azzjonijiet li huma rabtu lill-operatur li jieħu.

3.   L-operatur ekonomiku għandu jiżgura li jittieħdu l-azzjonijiet korrettivi xierqa kollha fir-rigward tal-isplussivi kollha konċernati li huwa jkun għamel disponibbli fis-suq fl-Unjoni kollha.

4.   Meta l-operatur ekonomiku rilevanti ma jiħux azzjoni korrettiva adegwata fil-perjodu ta’ żmien imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq għandhom jieħdu l-miżuri provviżorji xierqa kollha biex jipprojbixxu jew jirrestrinġu l-isplussivi milli jsiru disponibbli fis-suq nazzjonali tagħhom, biex l-isplussiv jiġi irtirat minn dak is-suq jew biex dan jittieħed lura.

L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra, mingħajr dewmien, dwar dawk il-miżuri.

5.   L-informazzjoni msemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 4 għandha tinkludi d-dettalji disponibbli kollha, partikolarment id-dejta neċessarja għall-identifikazzjoni tal-isplussiv li mhux konformi, l-oriġini tal-isplussiv, in-natura tal-allegat nuqqas ta’ konformità u r-riskju involut, in-natura u t-tul ta’ żmien tal-miżuri nazzjonali li jkunu ttieħdu u l-argumenti mressqa mill-operatur ekonomiku rilevanti. B’mod partikolari, l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq għandhom jindikaw jekk in-nuqqas ta’ konformità jkunx dovut għal xi waħda mir-raġunijiet li ġejjin:

(a)

in-nuqqas tal-isplussiv li jissodisfa r-rekwiżiti relatati mas-saħħa jew is-sikurezza ta’ persuni jew mal-protezzjoni tal-proprjetà jew l-ambjent; jew

(b)

nuqqasijiet fl-istandards armonizzati msemmija fl-Artikolu 19 li jikkonferixxu preżunzjoni tal-konformità.

6.   L-Istati Membri, barra mill-Istat Membru li jkun beda l-proċedura skont dan l-Artikolu, għandhom, mingħajr dewmien, jgħarrfu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra b’kull miżura adottata u kull informazzjoni addizzjonali fuq in-nuqqas tal-konformità tal-isplussiv kkonċernat għad-dispożizzjoni tagħhom, u, jekk ma jkunx hemm qbil fuq il-miżura nazzjonali adottata, dwar l-oġġezzjonijiet tagħhom.

7.   Meta, fi żmien tliet xhur mir-riċezzjoni tal-informazzjoni msemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 4, ma tkun saret ebda oġġezzjoni minn xi Stat Membru jew mill-Kummissjoni fuq miżura provviżorja meħuda minn Stat Membru, dik il-miżura għandha titqies li tkun ġustifikata.

8.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jittieħdu miżuri restrittivi adegwati fir-rigward tal-isplussiv kkonċernat, bħall-irtirar tal-isplussiv mis-suq, mingħajr dewmien.

Artikolu 43

Proċedura ta’ salvagwardja tal-Unjoni

1.   Jekk wara t-tlestija tal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 42(3) u (4), jittressqu oġġezzjonijiet kontra l-miżuri meħuda minn Stat Membru, jew meta l-Kummissjoni tikkunsidra li miżuri bħal dawn imorru kontra l-leġislazzjoni tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tidħol f’konsultazzjoni mal-Istati Membri u l-operatur(i) ekonomiku/ekonomiċi rilevanti u għandha tevalwa l-miżura nazzjonali. Abbażi tar-riżultati ta’ dik l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni li jiddetermina jekk il-miżura nazzjonali hijiex ġustifikata jew le.

Il-Kummissjoni għandha tindirizza d-deċiżjoni tagħha lill-Istati Membri kollha u għandha tikkomunikaha minnufih lilhom u lill-operatur jew operaturi ekonomiċi rilevanti.

2.   Jekk miżura nazzjonali tkun ikkunsidrata ġustifikata, l-Istati Membri kollha għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li l-isplussiv li jikkonformax jiġi rtirat mis-suq nazzjonali tagħhom u għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni kif inhu xieraq. Jekk il-miżura nazzjonali titqies li mhix ġustifikata, l-Istat Membru konċernat għandu jirtira dik il-miżura.

3.   Meta l-miżura nazzjonali titqies ġustifikata u n-nuqqas ta’ konformità tal-isplussiv jinstab kien minħabba xi nuqqas fl-istandards armonizzati msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 42(5) ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tapplika l-proċedura stipulata fl-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012.

Artikolu 44

Splussivi konformi li jippreżentaw riskju

1.   Meta Stat Membru, wara li jkun wettaq valutazzjoni taħt l-Artikolu 42(1), isib li, għalkemm l-isplussiv ikun konformi ma’ din id-Direttiva, ikun jippreżenta riskju għas-saħħa jew is-sikurezza tal-persuni jew għall-proprjetà jew tal-ambjent, huwa għandu jeżiġi li l-operatur ekonomiku rilevanti jieħu l-miżuri xierqa kollha biex jiżgura li l-isplussiv konċernat, meta jitqiegħed fis-suq, ma jippreżentax aktar dak ir-riskju jew jirtira l-isplussiv jew jieħdu lura mis-suq fi żmien perjodu raġonevoli li jkun jaqbel man-natura tar-riskju, skont kif hu jistabbilixxi.

2.   L-operatur ekonomiku għandu jiżgura li tittieħed azzjoni korrettiva fir-rigward tal-isplussivi kollha li huwa jkun għamel disponibbli fis-suq fl-Unjoni kollha.

3.   L-Istat Membru għandu jgħarraf minnufih lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn. Dik l-informazzjoni għandha tinkludi d-dettalji kollha disponibbli, partikolarment id-dejta meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-isplussiv ikkonċernat, l-oriġini u l-katina ta’ provvista tal-isplussiv, in-natura tar-riskju involut u n-natura u t-tul ta’ żmien tal-miżuri nazzjonali meħuda.

4.   Il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tidħol f’konsultazzjoni mal-Istati Membri u mal-operatur jew operaturi ekonomiċi rilevanti u għandha tevalwa l-miżuri nazzjonali meħuda. Abbażi tar-riżultati ta’ dik l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi, permezz tal-atti ta’ implimentazzjoni, jekk il-miżura nazzjonali tkunx ġustifikata jew le, u meta jkun meħtieġ, tipproponi miżuri adegwati.

L-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 49(3).

Għal raġunijiet indispensabbli ġġustifikati ta’ urġenza relatati mal-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-persuni, jew mal-protezzjoni tal-proprjetà jew tal-ambjent, il-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta’ implimentazzjoni applikabbli skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 49(4).

5.   Il-Kummissjoni għandha tindirizza d-deċiżjoni tagħha lill-Istati Membri kollha u għandha tikkomunikaha minnufih lilhom u lill-operatur jew operaturi ekonomiċi rilevanti.

Artikolu 45

Nuqqas ta’ konformità formali

1.   Bla ħsara għall-Artikolu 42, meta Stat Membru jasal għal xi waħda mill-konklużjonijiet li ġejjin, huwa għandu jeżiġi li l-operatur ekonomiku rilevanti jwaqqaf in-nuqqas fir-rigward tal-konformità kkonċernata:

(a)

il-marka CE tkun twaħħlet bi ksur tal-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 jew tal-Artikolu 23 ta’ din id-Direttiva;

(b)

il-marka CE ma tkunx twaħħlet;

(c)

in-numru ta’ identifikazzjoni tal-korp notifikat, meta dak il-korp hu involut fil-fażi ta’ kontroll tal-produzzjoni, ikun twaħħal bi ksur tal-Artikolu 23 jew ma jkunx twaħħal;

(d)

id-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE ma tkunx saret;

(e)

id-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE ma tkunx saret b’mod korrett;

(f)

id-dokumentazzjoni teknika ma tkunx disponibbli jew ma tkunx kompleta;

(g)

l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(5) jew fl-Artikolu 7(3) hi nieqsa, falza jew inkompleta;

(h)

kwalunkwe rekwiżit amministrattiv ieħor previst fl-Artikolu 5 jew fl-Artikolu 7 ma jkunx sodisfatt.

2.   Meta jippersisti n-nuqqas ta’ konformità msemmi fil-paragrafu 1, l-Istat Membru konċernat għandu jieħu l-miżuri xierqa kollha biex jillimita jew jipprojbixxi li l-isplussiv Isir disponibbli fis-suq jew jiżgura li dan jittieħed lura jew jiġi irtirat mis-suq.

KAPITOLU 7

SETGĦAT DELEGATI U TA’ IMPLIMENTAZZJONI U L-KUMITAT

Artikolu 46

Setgħa delegata

Il-Kummissjoni għandu tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 47 biex taġġorna l-Anness I sabiex dan jiġi allinjat mar-rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-trasport ta’ prodotti perikolużi

Artikolu 47

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu 46 hija mogħtija lill-Kummissjoni għal ħames snin mit-18 ta’ April 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ [X] snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu

3.   Id-delega tas-setgħa imsemmija fl-Artikolu 46 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 46 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perijodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’ xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 48

Atti ta’ implimentazzjoni

Il-Kummissjoni tadotta atti ta’ implimentazzjoni li tistipula l-arranġamenti tekniċi għall-applikazzjoni tal-Artikolu 11, b’mod partikolari d-dokument li għandu jintuża bħala mudell.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 49(3).

Artikolu 49

Il-proċedura tal-kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat għall-Isplussivi. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fit-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

4.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, flimkien mal-Artikolu 5 tiegħu.

5.   Il-kumitat għandu jiġi kkonsultat mill-Kummissjoni dwar kwalunkwe materja li għaliha hija meħtieġa konsultazzjoni ta’ esperti settorjali mir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 jew meħtieġa minn xi leġislazzjoni oħra tal-Unjoni.

Il-kumitat, barra minn hekk, jista’ jeżamina kwalunkwe kwistjoni oħra li tikkonċerna l-applikazzjoni ta’ dan id-Direttiva mqajma jew mill-president tiegħu jew minn rappreżentant ta’ Stat Membru taħt ir-regoli ta’ proċedura tiegħu.

KAPITOLU 8

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI U FINALI

Artikolu 50

Penali

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur minn operaturi ekonomiċi tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali adottati skont din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha sabiex jiżguraw li dawn jiddaħħlu fis-seħħ. Tali regoli jistgħu jinkludu penali kriminali għal ksur serju.

Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u disswasivi.

Artikolu 51

Dispożizzjonijeit tranżitorji

1.   L-Istati Membri ma għandhomx jimpedixxu d-disponibbiltà fis-suq tal-isplussivi koperti mid-Direttiva 93/15/KEE, li huma f’konformità ma’ dik id-Direttiva u li tqiegħdu fis-suq qabel l-20 ta’ April 2016.

2.   Iċ-ċertifikati maħruġin taħt id-Direttiva 93/15/KEE għandhom ikunu validi taħt din id-Direttiva.

3.   Sa ma tiġi sostitwita minn miżuri adottati skont it-termini tal-Artikolu 15 ta’ din id-Direttiva, id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/43/KE tal-4 ta’ April 2008 li twaqqaf, skont id-Direttiva tal-Kunsill 93/15/KEE, sistema għall-identifikazzjoni u t-traċċabilità tal-isplussivi għall-użi (14) ċivili tibqa’ tapplika.

Artikolu 52

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sad-19 ta’ April 2016, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa għall-konformità mal-punti 2, 7 sa 13 u 15 sa 24 tal-Artikolu 2, Artikoli 3 sa 10, Artikolu 14(1), Artikoli 15 u 16, punt (i) ta’ punt (a) tal-Artikolu 20, Artikoli 21 sa 27, Artikolu 28(1) sa (4), (6), (7), (10) u (11), Artikoli 29 sa 45, 50 u 51 u Annessi III u IV. l-. Huma għandhom jikkomunikaw it-test ta’ dawk il-miżuri lill-Kummissjoni.

Huma għandhom japplikaw dawk il-miżuri mill-20 ta’ April 2016.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Dawn għandhom jinkludu dikjarazzjoni li r-referenzi tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi eżistenti tad-Direttiva mħassra b’din id-Direttiva għandhom jitqiesu bħala referenzi għal din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif issir tali riferenza u kif għandha tiġi fformulata dik id-dikjarazzjoni.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.

Artikolu 53

Tħassir

Id-Direttiva 93/15/KEE kif emendata mir-Regolamenti elenkati fl-Anness V, Parti A, u d-Direttiva 2004/57/KE huma mħassra b’effett mill-20 ta’ April 2016 bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri dwar il-limiti ta’ żmien għat-trażpożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi stabbiliti fl-Anness V, Parti B,

Ir-referenzi għad-Direttivi revokati għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness VI.

Artikolu 54

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 1, punti 1, 3 sa 6 u 14 tal-Artikolu 2, l-Artikoli 11, 12 u 13, l-Artikolu 14(2), l-Artikoli 17 sa 19, punti (ii) sa (iv) tal-punt (a) u punt (b) tal-Artikolu 20, l-Artikolu 28(5), (8) u (9), l-Artikoli 46, 47, 48 u 49 u l-Annessi I, II, V u VI għandhom japplikaw mill-20 ta’ April 2016.

Artikolu 55

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, is-26 ta’ Frar 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS


(1)  ĠU C 181, 21.6.2012, p. 105.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta’ Frar 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2014.

(3)  ĠU L 121, 15.5.1993, p. 20.

(4)  Ara l-Anness V, Parti A.

(5)  ĠU L 127, 29.4.2004, p. 73.

(6)  ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30.

(7)  ĠU L 218, 13.8.2008, p. 82.

(8)  ĠU L 10, 14.1.1997, p. 13.

(9)  ĠU L 178, 28.6.2013, p. 27.

(10)  ĠU L 256, 13.9.1991, p. 51.

(11)  ĠU L 316, 14.11.2012, p. 12.

(12)  ĠU L 82, 22.3.1997, p. 1.

(13)  ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

(14)  ĠU L 94, 5.4.2008, p. 8.


ANNESS I

OĠĠETTI MEQJUSIN FIR-RAKKOMANDAZZJONIJIET RELEVANTI TAN-NAZZJONIJIET UNITI BĦALA PIROTEKNIĊI JEW MUNIZZJON

NU Nru

ISEM u DESKRIZZJONI

KLASSI/TAQSIMA

GLOSSARJU (jintuża bħala gwida għall-informazzjoni biss)

Grupp G

0009

Munizzjon, inċendjarju bil-burster jew le, li jarmi jew jimbotta kargar

1.2 G

Munizzjon

Terminu ġeneriku li hu relatat l-aktar mal-artikoli tal-applikazzjoni militari li jikkonsistu f’kull tip ta’ bombi, granati, rockets, mini, projettili u apparat ieħor simili.

Munizzjon, Incendjarji

Munizzjon inċendjarju li fih sostanza inċendjarju. Ħlief meta l-komposizzjoni tkun splussiva per se, tikkonsisti wkoll f’wieħed jew iżjed minn dan li ġej: kargar li jimbotta bi primer u kargar li jixgħel; fjus bil-burster jew kargar li jarmi.

0010

Munizzjon, inċendjarju bil-burster jew le, li jarmi jew jimbotta kargar

1.3 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0009

0015

Munizzjon, Duħħan bil-burster jew le, li jarmi jew jimbotta kargar

1.2 G

Munizzjon, Munizzjon tad-duħħan

Munizzjon li fih sostanza li tipproduċi d-duħħan. Ħlief meta s-sustanza tkun splussiva per se,il-munizzjon jikkonsisti wkoll f’wieħed jew iżjed minn dan li ġej: kargar li jimbotta bi primer u kargar li jixgħel; fjus bil-burster jew kargar li jarmi.

0016

Munizzjon, Duħħan bil-burster jew le, li jarmi jew jimbotta kargar

1.3 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0015

0018

Munizzjon, Gass tad-dmugħ bil-burster, li jarmi jew jimbotta kargar

1.2 G

Munizzjon, Gass tad-dmugħ bil-burster, li jarmi jew jimbotta kargar

Munizzjon li fih sostanza li ġġiegħel l-għajnejn iddemmgħu. Dan jikkonsisti wkoll minn wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin: sustanza piroteknika; kargar li jimbotta bi primer u kargar li jixgħel; fjus bil-burster jew kargar li jarmi.

0019

Munizzjon, Gass tad-dmugħ bil-burster, li jarmi jew jimbotta kargar

1.3 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0018

0039

Bombi, foto-leħħa

1.2 G

Bombi

Artikoli splussivi li huma mitfugħa minn ajruplan. Jista’ jkollhom likwidu li jaqbad b’kargar bursting, kompożizzjoni foto-leħħa jew kargar bursting. It-terminu jinkludi: bombi, foto-leħħa.

0049

Skrataċ, Leħħa

1.1 G

Skrataċ, Leħħa

Artikoli li jikkonsistu f’xi kisi, primer u polvri leħħa, kollha prodotti f’biċċa waħda lesti għall-isparar.

0050

Skrataċ, Leħħa

1.3 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0049

0054

Skrataċ, Sinjal

1.3 G

Skrataċ, Sinjal

Artikoli magħmula għall-beraq tad-dawl tan-nar ikkuluriti jew sinjali oħra minn pistoli tas-sinjali, eċċ.

0066

Ħabel irqiq, li jqabbad

1.4 G

Ħabel irqiq, li jqabbad

Artikolu li jikkonsisti minn ħjut tat-tessuti kopertiminn polvri iswed u għotja protettiva flessibbli;jew li jikkonsisti minn qalba ta’ polvri iswed imdawwar bi drapp flessibbli minsuġ: jaqbad progressivament matul it-tul tiegħu bi fjamma esterna u hu wżat biex jittrasmetti t-taqbida minn apparat għall-kargar.

0092

Beraq tad-dawl għal mal-art

1.3 G

Beraq tad-dawl Artikoli li jkun fihom sustanzi pirotekniċi li huma magħmula għall-użu biex jixegħlu, jidentifikaw, bħala sinjal jew biex javżaw.

0093

Beraq tad-dawl, tal-ajru

1.3 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0092

0101

Fjus, li ma jisparax b’ħoss qawwi

1.3 G

Fjus/Fjuż

Għalkemm dawn iż-żewġ kelmiet għandhom oriġini komuni (Franċiż fusée, fusil) u huma xi kultant meqjusa bħala kitbiet differenti, hu utli li tinżamm il-konvenzjoni li fjus tirreferi ghal apparat qisu ħabel irqiq li jqabbad waqt li fjuż tirreferi għall-apparat użat fil-munizzjon li jinkorpora komponenti mekaniċi, elettriċi, kimiċi jew idro-statiċi biex jagħtu bidu għal sarbut maskli billi jinħaraq jew jiġi sparat b’ħoss qawwi.

Fjus, instantanju, li ma jisparax b’ħoss qawwi (quick-match).

Artikolu jikkonsisti minn ħjut tal-qoton miksija b’polvri fin iswed (quick-match). Hu jaqbad bi fjamma esterna u hu wżat biex iqabbad sarbut masklin għal-logħob tan-nar, eċċ.

0103

Fjus, li jqabbad, tubulari, miksi bil-metall

1.4 G

Fjus, oggett li jqabbad, tubulari, miksi bil-metall

Artikolu jikkonsisti minn tubu tal-metall bil-qalba mimlija bi splussiv ta’ tip deflagrating li jaqbad.

0171

Munizzjon, bombi li jixegħlu b’tifqigħ jew le, li jarmi jew jimbotta kargar

1.2 G

Munizzjon, bombi li jixegħlu b’tifqigħ jew le, li jarmi jew jimbotta kargar Munizzjoni intenzjonat li jipproduċi sors wieħed ta’ dawl qawwi biex jixgħel xi zona. It-terminu jinkludi skrataċ li jixgħelu, granati u projettili, u bombi li jixegħlu u li jidentifikaw it-tarka.

0191

Apparat tas-sinjali, tal-idejn

1.4 G

Artikoli intenzjonati biex jipproduċu sinjali.

0192

Sinjali, ferrovija, splussiv

1.1 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0191

0194

Sinjali, indikaturi ghal emergenzi, bastiment

1.1 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0191

0195

Sinjali, indikaturi ghal emergenzi, bastiment

1.3 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0191

0196

Sinjali, duħħan

1.1 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0191

0197

Sinjali, duħħan

1.4 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0191

0212

Indikaturi (tracers) għal munizzjon

1.3 G

Indikaturi (tracers) għal munizzjon

Artikoli siġillati li ġo fihom hemm sustanzi pirotekniċi, magħmula bl-intenzjoni li jikxfu l-orbita ta’ xi Projettili.

0254

Munizzjon, li jixgħel bil-burster jew le, li jarmi jew jimbotta kargar

1.3 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0171

0297

Munizzjon, li jixgħel bil-burster jew le, li jarmi jew jimbotta kargar

1.4 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0254

0299

Bombi, foto-leħħa

1.3 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0039

0300

Munizzjon, inċendjarju bil-burster jew le, li jarmi jew jimbotta kargar

1.4 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0009

0301

Munizzjon, gass tad-dmugħ bil-burster, li jarmi kargar

1.4 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0018

0303

Munizzjon, duħħan bil-burster jew le, li jarmi kargar

1.4 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0015

0306

Indikaturi (tracers) għal munizzjon

1.4 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0212

0312

Skrataċ, oħrajn għal sinjali

1.4 G

Skrataċ, oħrajn għal sinjali

Artikoli magħmulin bl-intenzjoni għal beraq tad-dawl tan-nar ikkuluriti jew sinjali oħra minn pistoli apposta.

0313

Sinjali, duħħan

1.2 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0195

0318

Granati, granati tal-prattika, li jintefgħu jew jiġu sparati

1.3 G

Granati, granati tal-prattika, li jintefgħu jew jiġu sparati minn azzarin

Artikoli li huma magħmula bl-intenzjoni li jiġu mitfugħa bl-id jew jiġu proġettati bi xkubetta.

It-terminu jinkludi: Prattika bil-granati, tal-idejn jew għall-azzarin.

0319

Primers, tubulari

1.3 G

Primers, tubulari

Artikoli li jikkonsistu minn primer għall-ħruq u kargar awżiljarju ta’ splussiv li jaqbad bħal polvri iswed użat biex iqabbad il-kargar li jimbotta f’każ ta’ skartoċċ per eż kanun.

0320

Primers, tubulari

1.4 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0319

0333

Logħob tan-nar

1.1 G

Logħob tan-nar

Artikoli pirotekniċi magħmula bl-intenzjoni li joħolqu divertiment.

0334

Logħob tan-nar

1.2 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0333

0335

Logħob tan-nar

1.3 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0333

0336

Logħob tan-nar

1.4 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0333

0362

Munizzjon, prattika

1.4 G

Munizzjon, prattika

Munizzjon bla kargar prinċipali li jinfaqa’, li ġo fih hemm burster jew kargar li jarmi. Normalment dan ikollu wkoll xi fjuż jew kargar li jimbotta.

0363

Munizzjon, prova

1.4 G

Munizzjon, prova

Munizzjon li ġo fih hemm sustanzi pirotekniċi, użati biex jippruvaw il-prestazzjoni jew qawwa ta’ munizzjon ġdid, il-biċċiet jew assemblea tal-armi.

0372

Granati, tal-prattika, tal-idejn jew tal-azzarin

1.2 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0318

0373

Apparat tas-sinjali, bl-idejn

1.4 S

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0191

0403

Beraq tad-dawl, tal-ajru

1.4 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0092

0418

Beraq tad-dawl, tal-art

1.2 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0092

0419

Beraq tad-dawl, tal-art

1.1 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0092

0420

Beraq tad-dawl, tal-ajru

1.1 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0092

0421

Beraq tad-dawl, tal-ajru

1.2 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0092

0424

Projettili li ma jiċċaqalqux bi traċċaturi

1.3 G

Projettili

Artikoli bħal xi qoxra jew xi balla li huma proġettati minn kanun jew xkubetta oħra tal-artillerija, minn xkubetta tal-iskru jew xi arma żgħira oħra.

Huma jistgħu ma jiċċaqalqux, bi traċċaturi jew le, jew jista’ jkollhom ġo fihom xi burster jew kargar li jarmi jew xi kargar li jfaqqa’. It-terminu jinkludi: projettili, li ma jiċċaqalqux, bi traċċaturi;

projettili bil-burster jew kargar li jarmi;

projettili b’kargar li jfaqqa’.

0425

Projettili li ma jiċċaqalqux bi traċċaturi

1.4 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0424

0428

Artikoli, pirotekniċi għal skopijiet tekniċi

1.1 G

Artikoli, pirotekniċi għal skopijiet tekniċi

Artikoli li ġo fihom hemm sustanzi pirotekniċi u li huma wżati għal skopijiet tekniċi bħalma huma ġenerazzjoni ta’ sħana, ġenerazzjoni ta’ gass, effetti teatrali, eċċ. It-terminu jeskludi l-artikoli li ġejjin li huma mniżżla separatament: kull munizzjon; skrataċ, sinjal; apparat li jaqta’, kejbil, splussiv; logħob tan-nar; beraq tad-dawl, tal-ajru; beraq tad-dawl tal-art; apparat li jillibera, splussiv; imsiemer irbattuti, splussiv; apparat tas-sinjali, bl-idejn; sinjali ghal emerġenzi; sinjali, ferrovija, splussiv; sinjali, duħħan.

0429

Artikoli, pirotekniċi għal skopijiet tekniċi

1.2 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0428

0430

Artikoli, pirotekniċi għal skopijiet tekniċi

1.3 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0428

0431

Artikoli, pirotekniċi għal skopijiet tekniċi

1.4 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0428

0434

Projettili b’burster jew kargar li jarmi

1.2 G

Projettili

Artikoli bħal xi qoxra jew xi balla li huma projettati minn kannun jew xkubetta oħra tal-artillerija, minn xkubetta tal-iskru jew xi arma żgħira oħra.

Huma jistgħu ikunu ma jiċċaqqalqux, bi traċċaturi jew le, jew jista’ jkollhom ġo fihom xi burster jew kargar li jarmi jew xi kargar li jfaqqa’. It-term jinkludi: projettili, li ma jiċċaqqalqux, bi traċċaturi; projettili b’burster jew kargar li jarmi; projettili b’kargar li jfaqqa’.

0435

Projettili b’burster jew kargar li jarmi

1.4 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0434

0452

Granati, prattika, bl-id jew bl-azzarin

1.4 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0372

0487

Sinjali, duħħan

1.3 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0194

0488

Munizzjon, prattika

1.3 G

Munizzjon, prattika

Munizzjon bla kargar prinċipali li jinfaqa’, li ġo fih hemm burster jew kargar li jarmi. Normalment dan ikollu wkoll xi fjuż jew kargar li jimbotta.

It-term jeskludi l-artikoli li ġejjin li huma mniżżla separatament: granati, prattika.

0492

Sinjali, ferrovija, splussiv

1.3 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0194

0493

Sinjali, ferrovija, splussiv

1.4 G

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0194

0503

Neffieħa tal-air bags, jew Airbag mudelli, jew pretenzjonijiet taċ-ċinturin tal-assigurazzjoni

1.4 G

 

Grupp S

0110

Granati, granati tal-prattika, li jintefghu jew jigu sparati

1.4 S

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0318

0193

Sinjali, ferrovija, splussiv

1.4 S

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0194

0337

Logħob tan-nar

1.4 S

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0334

0345

Projettili li ma jiċċaqalqux bi traċċaturi

1.4 S

Projettili

Artikoli bħal xi qoxra jew xi balla li huma proġettati minn kanun jew xkubetta oħra tal-artillerija, minn xkubetta tal-iskru jew xi arma żgħira oħra.

Huma jistgħu ma jiċċaqqalqux, bi traċċaturi jew le, jew jista’ jkollhom ġo fihom xi burster jew kargar li jarmi jew xi kargar li jfaqqa’.

0376

Primers, tubulari

1.4 S

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0319

0404

Beraq tad-dawl, tal-ajru

1.4 S

Ara d-Dħul tan-NU Nru 0092

0405

Skrataċ, oħrajn għal sinjali

1.4 S

Skrataċ, Sinjal

Artikoli magħmula bl-intenzjoni għal beraq tad-dawl tan-nar ikkuluriti jew biex jiġu sparati sinjali minn pistoli, eċċ.

0432

Artikoli għal pirotekniċi jew skop tekniku

1.4 S

 


ANNESS II

REKWIŻITI ESSENZJALI TA’ SIKUREZZA

I.   Rekwiżiti ġenerali

1.

Kull splussiv għandu jkun disinjat, manifatturat u provdut b’tali mod li jippreżenta riskju minimu lis-sikurezza tal-ħajja u tas-saħħa umana, u li jipprevjeni ħsara lill-proprjetà u lill-ambjent f’kundizzjonijiet normali, li wieħed jista’ jbassar minn qabel, b’mod partikolari fir-rigward tar-regoli tas-sikurezza għal kull periklu u tal-prattiki standard sakemm jintuża.

2.

Kull splussiv għandu jkollu l-karatteristiċi operattivi speċifikati mill-manifattur sabiex ikunu żgurati l-akbar sikurezza u affidabbiltà.

3.

Kull splussiv għandu jkun disinjat u manifatturat b’dak il-mod li meta jintużaw it-tekniki xierqa jista jintrema b’mod li jnaqqas l-effetti fuq l-ambjent.

II.   Rekwiżiti speċjali

1.   Bħala mimimu, l-informazzjoni u l-proprjetajiet li ġejjin, fejn hu xieraq, għandhom jiġu kunsidrati u ttestjati:

(a)

il-proprjetajiet tad-disinn u tal-karatteristiċi, inklużi l-kompożizzjoni kimika, il-grad ta’ omoġeneità u, meta xieraq, id-daqs u distribuzzjoni tad-daqs tal-partikola;

(b)

l-istabbilità kimika u fiżika tal-isplussiv f’kull kundizzjoni ambjentali li jista’ jiġi espost għaliha;

(c)

is-sensitività għall-impatt u għall-frizzjoni;

(d)

il-kompatibbiltà tal-komponenti kollha fir-rigward tal-istabbiltà kimika tagħhom;

(e)

is-safa kimika tal-isplussiv;

(f)

ir-reżistenza tal-isplussiv għall-umdità meta jkun maħsub li jintuża f’kundizzjonijiet umdi jew imxarrba u meta js-sikurezza jew l-affidabbiltà tiegħu jistgħu jkunu milquta ħażin mill-umdità;

(g)

ir-reżistenza għal temperaturi baxxi u għolja, meta l-isplussiv ikun maħsub li jinżamm jew li jkun użat f’temperaturi bħal dawn u s-sikurezza u l-affidabbiltà tiegħu jistgħu jiġu milquta ħażin bit-tkessiħ jew it-tisħin ta’ komponent jew tal-isplussiv kollu;

(h)

l-addattabilità tal-isplussiv biex jintuża f’ambjenti perikolużi (pereżempju ambjent ta’ gass li jisplodi meta jitħallat mal-arja, mases sħan,) jekk huwa maħsub għall-użu f’dawk il-kundizzjonijiet;

(i)

il-karatteristiċi ta’ sikurezza maħsuba sabiex jimpedixxu l-bidu jew it-tqabbid qabel il-waqt jew b’mod involontarju;

(j)

l-ikkargar korrett u l-iffunzjonar tal-isplussiv meta jintuża għall-iskop maħsub tiegħu;

(k)

istruzzjonijiet u, meta meħtieġ, markaturi adegwati fir-rigward tal-immaniġġar, ħżin, użu (inklużi distanzi ta’ sikurezza) u rimi;

(l)

il-kapaċità tal-isplussiv, l-imballaġġ tiegħu jew tal-komponenti l-oħrajn li jifilħu għat-tħassir matul il-ħażna sakemm id-data “uża sa” speċifikata mill-produttur;

(m)

l-ispeċifikazzjoni tal-mekkaniżmi u tal-aċċessorji kollha meħtieġa għall-iffunzjonar tajjeb u f’sikurezza tal-isplussiv.

2.   Kull splussiv għandu jiġi ttestjat taħt kondizzjonijiet realistiċi. Jekk dan ma jkunx possibbli f’laboratorju, it-testijiet għandhom isiru fil-kundizzjonijiet li fihom ikun sejjer jintuża l-isplussiv.

3.   Ir-rekwiżiti għall- gruppi ta’ splussivi

3.1.

L-isplussivi għat-tiċrit għandhom ikunu konformi wkoll mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

il-metodu propost tal-bidu għandu jiżgura detonazzjoni sikura, ta’ min jorbot fuqha u kompleta jew ħruq kif xieraq, tal-isplussiv għall-blasting. Fil-każ partikolari tal-porvli suwed, hija l-kapaċità fir-rigward tal-ħruq li għandha tiġi verifikata;

(b)

splussivi għat-tiċrit fil-forma ta’ skartoċċ għandhom iwasslu d-detonazzjoni b’sigurtà u b’veraċità minn tarf wieħed tal-filliera tal-iskrataċ għall-oħra;

(c)

il-fwar prodott mill-isplussivi għat-tiċrit maħsuba għall-użu taħt l-art jista’ jkun fihom il-monossidu tal-karbonju, gassijiet mgħobbija bin-nitru, gassijiet oħra, fwar jew residwi solidi fl-arja f’ammonti li ma jagħmlux ħsara lis-saħħa taħt kondizzjonijiet normali biss ta’ tħaddim.

3.2.

Il-miċeċ għad-detonazzjoni, fjusijiet tas-sikurezza, fjusijiet oħra u tubi għax-xokkijiet għandhom ikunu konformi wkoll mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

il-kisi tal-miċeċ tad-detonazzjoni, fjusijiet tas-sikurezza, fjusijiet oħra u tubi għax-xokkijiet għall-ħruq għandhom ikunu ta’ saħħa mekkanika biżżejjed u li jipproteġu biżżejjed il-mili tal-isplussiv meta jiġi espost għal stress normali mekkaniku;

(b)

il-parametri għall-ħinijiet tal-ħruq tal-fjusijiet tas-sikurezza għandhom ikunu indikati u għandhom jintlaħqu b’mod ta’ min jorbot fuqu;

(c)

il-miċeċ tad-detonazzjoni għandhom ikunu jistgħu jitqabbdu kif imiss, u għandhom ikunu ta’ kapaċità biżżejjed għall-bidu u għandhom jikkonformaw mal-ħtiġijiet tal-ħażna wkoll f’kundizzjonijiet klimatiċi partikolari.

3.3.

Id-detonaturi (inklużi detonaturi li jdumu) u fi gruppi għandhom ikunu konformi wkoll mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

id-detonaturi għandhom jibdew b’mod ta’ min jorbot fuqu d-detonazzjoni tal-isplussivi għat-tiċrit li huma maħsuba għall-użu magħhom taħt kull kondizzjoni ta’ użu prevedibbli;

(b)

il-konnetturi bid-dewmien għall-miċeċ tad-detonazzjoni għandhom ikunu jistgħu jinbdew b’mod ta’ min jorbot fuqu;

(c)

il-kapaċità tal-bidu ma għandhiex tiġi affettwata ħażin mill-umdità;

(d)

il-ħinijiet ta’ dewmien tad-detonaturi li jdumu għandhom ikunu biżżejjed uniformi sabiex jiżguraw li l-probabbiltà li dawn il-ħinijiet ta’ dewmien jidħlu fuq xulxin ta’ stadji differenti tal-ħin tkun żgħira ħafna;

(e)

il-karatteristiċi elettriċi tad-detonaturi elettriċi għandhom ikunu indikati fuq l-imballaġġ (pereżempju kurrent bla nar, resistenza);

(f)

il-fili tat-tagħmir elettriku tat-tqabbid għandhom ikunu suffiċjentement iżolati u ta’ saħħa mekkanika suffiċjenti, inkluża s-solidità tal-konnessjoni mat-tagħmir tat-tqabbid, b’kont meħud tal-użu li għalih ikunu maħsuba.

3.4.

Propellants u propellants tar-rokits għandhom ikunu konformi wkoll mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

dawn il-materjali ma għandhomx jiddetonaw meta użati għall-iskop maħsub tagħhom;

(b)

meta hu meħtieġ il-propellants (pereżempju dawk ibbażati fuq in-nitroċellulożi) għandhom ikunu stabbilizzati kontra t-tħassir;

(c)

propellants solidi għar-rokits, meta f’forma kompressa jew imdewba, ma għandux ikun fihom xi xquq mhux intenzjonati jew bżieżaq tal-gass li jaffettwaw b’mod perikoluż l-iffunzjonar tagħhom.


ANNESS III

PROĊEDURI TA’ VALUTAZZJONI TAL-KONFORMITÀ

MODULU B

Eżami tat-tip UE

1.

L-eżami tat-tip UE huwa parti mill-proċedura tal-valutazzjoni tal-konformità li fih korp notifikat jeżamina disnn tekniku ta’ splussiv u jivverifika u jiddikjara li d-disinn tekniku tal-isplussiv jissodisfa r-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva applikabbli għalih.

2.

L-eżami tat-tip UE għandu jitwettaq bħala valutazzjoni tal-adegwatezza tad-disinn tekniku tal-isplussiv permezz ta’ eżami tad-dokumentazzjoni teknika u ta’ evidenza ta’ sostenn imsemmija fil-punt 3, flimkine ma’ eżami ta’ kampjun, rappreżentattiv tal-produzzjoni prevista, tal-produzzjoni sħiħa (kombinazzjoni ta’ tip ta’ produzzjoni u tip ta’ disinn).

3.

Il-manifattur għandu jippreżenta applikazzjoni għal eżami tat-tip UE lil korp notifikat wieħed tal-għażla tiegħu.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

(a)

l-isem u l-indirizz tal-manifattur u, jekk l-applikazzjoni tiġi ppreżentata mir-rappreżentant awtorizzat, ismu u l-indirizz tiegħu wkoll;

(b)

dikjarazzjoni bil-miktub li l-istess applikazzjoni ma ġiet ippreżentata lill-ebda korp notifikat ieħor;

(c)

id-dokumentazzjoni teknika. Id-dokumentazzjoni teknika għandha tippermetti li tiġi vvalutata l-konformità tal-isplussiv mal-ħtiġijiet ta’ din id-Direttiva u għandha tinkludi analiżi adegwata u valutazzjoni tar-riskju(i) Id-dokumentazzjoni teknika għandha tispeċifika r-rekwiżiti applikabbli u tkopri, sa fejn hu relevanti għall-istima, id-disinn, il-manifattura u l-operazzjoni tal-isplussiv. Id-dokumentazzjoni teknika għandu jkun fiha, meta applikabbli, mill-anqas dawn l-elementi:

(i)

deskrizzjoni ġenerali tal-isplussiv;

(ii)

id-disinn kunċettwali u t-tpinġijiet u l-iskemi tal-manifattura tal-komponenti, it-tagħmir sekondarju tal-immuntar, ċirkwiti, eċċ.;

(iii)

id-deskrizzjonijiet u l-ispjegazzjonijiet meħtieġa biex jiġu mifhuma dawk it-tpinġijiet u l-iskemi u l-operazzjoni tal-isplussiv;

(iv)

lista ta’ standards armonizzati, applikati b’mod sħiħ jew parzjali, li r-referenzi tagħhom ġew pubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u, meta dawk l-istandards armonizzati ma ġewx applikati, deskrizzjonijiet tas-soluzzjonijiet adottati biex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti essenzjali tas-sikurezza ta’ din id-Direttiva, inkluża lista ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti oħra applikati. F’każ ta’ standards armonizzati li jkunu ġew applikati parzjalment, id-dokumentazzjoni teknika għandha tispeċifika f’liema partijiet ġew applikati;

(v)

ir-riżultati tal-kalkoli tad-disinn magħmula, l-eżamijiet li jsiru, eċċ.;

(vi)

rapporti ta’ testijiet;

(d)

il-kampjuni rappreżentattivi tal-produzzjoni maħsuba. Il-korp notifikat jista’ jitlob aktar kampjuni jekk ikunu meħtieġa biex isir il-programm tat-testijiet;

(e)

l-evidenza ta’ appoġġ tal-adegwatezza tas-soluzzjoni tad-disinn tekniku. Din l-evidenza ta’ appoġġ għandha ssemmi kwalunkwe dokumenti li jkunu ntużaw, b’mod partikolari meta l-istandards armonizzati ma jkunux ġew applikati kompletament. L-evidenza ta’ appoġġ għandha tinkludi, meta jkun hemm bżonn, ir-riżultati tat-testijiet li jsiru f’konformità ma’ speċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti oħra mil-laboratorju xieraq tal-manifattur jew minn laboratorju tal-ittestjar ieħor f’ismu u taħt ir-responsabbiltà tiegħu.

4.

Il-korp notifikat għandu:

Għall-isplussiv:

4.1.

jeżamina d-dokumentazzjoni teknika u l-evidenza ta’ appoġġ biex ikun eżaminat l-adegwatezza tad-disinn tekniku tal-isplussiv.

Għall-kampjun(i):

4.2.

jivverifika li l-kampjun(i) ġew manifatturati f’konformità ma’ dik id-dokumentazzjoni teknika, u jidentifika l-elementi li tfasslu skont id-dispożizzjonijiet applikabbli tal-istandards armonizzati rilevanti, kif ukoll l-elementi li tfasslu f’konformità ma’ speċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti oħra;

4.3.

jagħmel l-eżamijiet u t-testijiet adegwati, jew iqabbad lil min jagħmilhom, sabiex jiġi kkontrollat jekk, meta jl-manifattur ikun għażel li japplika s-soluzzjonijiet fl-istandards armonizzati rilevanti, dawn kienu ġew applikati b’mod korrett;

4.4.

jagħmel l-eżamijiet u t-testijiet adegwati„ jew iqabbad lil min jagħmilhom, sabiex jiġi kkontrollat jekk, meta ma ġewx applikati s-soluzzjonijiet fl-istandards armonizzati rilevanti, is-soluzzjonijiet adottati mill-manifattur li japplika speċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti oħra jissodisfawx ir-rekwiżiti essenzjali ta’ sikurezza korrispondenti ta’ din id-Direttiva;

4.5.

jiftiehem mal-manifattur dwar fejn isiru l-eżamijiet u t-testijiet.

5.

Il-korp notifikat għandu jħejji rapport ta’ valutazzjoni li jirreġistra l-attivitajiet li jkunu saru taħt il-punt 4 u r-riżultati tagħhom. Bla ħsara għall-obbligazzjonijiet tiegħu lejn l-awtoritajiet tan-notifika, il-korp notifikat għandu joħroġ il-kontenut ta’ dak ir-rapport, kollu jew parti minnu, biss bi ftehim mal-manifattur.

6.

Meta t-tip jissodisfa r-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva li japplikaw għall-isplussiv konċernat, il-korp notifikat għandu joħroġ ċertifikat ta’ eżami tat-tip UE lill-manifattur. Dak iċ-ċertifikat għandu jinkludi l-isem u l-indirizz tal-manifattur, il-konklużjonijiet tal-eżami, il-kundizzjonijiet (jekk ikun hemm) għall-validità tiegħu u dejta neċessarja għall-identifikazzjoni tat-tip approvat. Iċ-ċertifikat ta’ eżami tat-tip UE jista’ jkollu anness wieħed jew iktar mehmuża miegħu.

Iċ-ċertifikat ta’ eżami tat-tip UE u l-annessi tiegħu għandu jkollhom l-informazzjoni rilevanti kollha biex il-konformità tal-isplussivi manifatturati mat-tip eżaminat tkun tista’ tiġi valutata u biex ikun hemm lok għal kontroll intern.

Meta jt-tip ma jissodisfax ir-rekwiżiti applikabbli ta’ din id-Direttiva, il-korp notifikat għandu jirrifjuta li joħroġ ċertifikat ta’ eżami tat-tip UE u għandu jinforma b’dan lill-applikant kif inhu xieraq, fejn jagħti raġunijiet dettaljati għar-rifjut tiegħu.

7.

Il-korp notifikat għandu jżomm lilu nnifsu mgħarraf dwar kull bidla fit-teknoloġija l-aktar aġġornata ġeneralment rikonoxxuta, li tindika li t-tip approvat jista’ ma jikkonformax aktar mar-rekwiżiti applikabbli ta’ din id-Direttiva, u għandu jiddetermina jekk tali bidliet ikunux jeħtieġu aktar investigazzjonijiet. Jekk ikun il-każ, il-korp notifikat għandu jinforma l-manifattur b’dan.

Il-manifattur għandu jinforma lill-korp notifikat li jkollu d- dokumentazzjoni relatata maċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip UE bil-modifiki kollha fit-tip approvat li jistgħu jolqtu l-konformità tal-isplussiv mar-rekwiżiti essenzjali tas-sikurezza ta’ din id-Direttiva jew mal-kundizzjonijiet għall-validità ta’ dak iċ-ċertifikat. Tali modifiki għandhom jeħtieġu approvazzjoni addizzjonali fil-forma ta’ żieda għaċ-ċertifikat oriġinali tal-eżami tat-tip UE.

8.

Kull korp notifikat għandu jinforma lill-awtorità tan-notifika tiegħu dwar iċ-ċertifikati tal-eżami tat-tip UE u/jew kull addizzjoni magħmula lilhom, li nħarġu jew irtirati, u għandu, perjodikament jew wara talba, jagħmel disponibbli lill-awtoritajiet tan-notifika tiegħu, il-lista ta’ dawn iċ-ċertifikati u/jew kwalunkwe addizzjonijiet li jkun irrifjuta, issospenda jew b’xi mod ieħor illimita.

Kull korp notifikat għandu jinforma lill-korpi notifikati l-oħra dwar iċ-ċertifikati tal-eżami tat-tip UE u/jew kull żieda għalihom, li jkun irrifjuta, irtira, issospenda jew b’xi mod ieħor illimita u, jekk jintalab jagħmel dan, dwar dawn iċ-ċertifikati u/jew żidiet għalihom li jkun ħareġ.

Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-korpi notifikati l-oħra jistgħu, wara talba, jiksbu kopja taċ-ċertifikati tal-eżami tat-tip UE u/jew iż-żidiet tagħhom. Wara talba, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu jiksbu kopja tad-dokumentazzjoni teknika u r-riżultati tal-eżamijiet li jkun wettaq il-korp notifikat. Il-korp notifikat għandu jżomm kopja taċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip KE, tal-annessi u taż-żidiet tiegħu, kif ukoll tal-fajl tekniku, inkluża d-dokumentazzjoni mressqa mill-manifattur, sal-iskadenza tal-validità ta’ dak iċ-ċertifikat.

9.

Il-manifattur għandu jżomm kopja taċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip UE, tal-annessi u taż-żidiet tiegħu, flimkien mad-dokumentazzjoni teknika għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali għal perjodu ta’ 10 snin wara li l-isplussiv ikun tqiegħed fis-suq.

10.

Ir-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur jista’ jippreżenta l-applikazzjoni msemmija fil-punt 3 u jwettaq l-obbligi msemmija fil-punti 7 u 9, sakemm dawn ikunu speċifikati fil-mandat.

MODULU C 2

Il-konformità mat-tip ibbażat fuq il-kontroll tal-produzzjoni interna flimkien mal-iċċekkjar tas-superviżjoni tal-prodott f’intervalli bl-addoċċ

1.   Il-konformità għat-tip fuq il-bażi ta’ kontroll intern tal-produzzjoni flimkien mal-kontrolli b’superviżjoni tal-prodott f’intervalli mhux regolari huma dik il-parti minn proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità li permezz tagħha l-manifattur jissodisfa l-obbligi stabbiliti fil-punti 2, 3 u 4, u jiżgura u jiddikjara fuq ir-responsabbiltà unika tiegħu li l-isplussivi konċernati jkunu f’konformità mat-tip deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip UE u jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva applikabbli għalihom.

2.   Manifattura

Il-manifattur għandu jieħu l-miżuri kollha neċessarji sabiex il-proċess ta’ manifattura u l-monitoraġġ tiegħu jiżguraw il-konformità tal-isplussivi manifatturati mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip UE u mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva applikabbli għalihom.

3.   Verifiki tal-prodotti

Il-korp notifikat, magħżul mill-manifattur, għandu jagħmel kontrolli tal-prodott jew iqabbad lil min jagħmilhom, f’intervalli mhux regolari, kif iddeterminat minn dak il-korp, biex tiġi vverifikata l-kwalità tal-kontrolli interni tal-isplussiv, fejn jitqiesu, inter alia, il-komplessità teknoloġika tal-isplussivi u l-kwantità ta’ produzzjoni. Għandu jiġi eżaminat kampjun xieraq tal-prodotti finali, meħud fil-post mill-korp notifikat qabel ma l-prodotti jitqiegħdu fis-suq, u għandhom isiru t-testijiet xierqa kif identifikati mill-partijiet rilevanti tal-istandards armonizzati u/jew għandhom isiru testijiet ekwivalenti stabbiliti fi speċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti oħra, biex tiġi kontrollata l-konformità tal-isplussiv deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip UE u r-rekwiżiti rilevanti ta’ din id-Direttiva. Meta kampjun ma jikkonformax mal-livell ta’ kwalità aċċettabbli, il-korp notifikat għandu jieħu miżuri xierqa.

Il-proċedura kampjunarja tal-aċċettazzjoni li għandha tiġi applikata hija maħsuba biex tiddetermina jekk il-proċess ta’ manifattura tal-isplussiv konċernat jaħdimx f’limiti aċċettabbli, bil-għan li tiġi żgurata l-konformità tal-isplussiv.

Il-manifattur għandu, bir-responsabbiltà tal-korp notifikat, iwaħħal in-numru tal-identifikazzjoni tal-korp notifikat matul il-proċess ta’ manifattura.

4.   Il-marka CE u d-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE

4.1.

Il-manifattur għandu jwaħħal il-marka CE ma’ kull splussiv individwali li jkun f’konformità mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip UE u li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli f’din id-Direttiva.

4.2.

Il-manifattur għandu jfassal dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE bil-miktub għal kull tip ta’ splussiv u jżommha għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali, għal perjodu ta’ 10 snin wara li l-isplussiv ikun tqiegħed fis-suq. Id-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE għandha tidentifika t-tip ta’ splussiv li għalih tkun tfasslet.

Meta ssir talba għaliha, għandha tiġi pprovduta kopja tad-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE lill-awtoritajiet rilevanti.

5.   Rappreżentant awtorizzat

L-obbligi tal-manifattur kif stabbiliti fil-punt 4, jistgħu jiġu ssodisfati mir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, f’ismu u taħt ir-responsabbiltà tiegħu, sakemm dawn ikunu speċifikati fil-mandat

MODULU D

Il-konformità tat-tip ibbażata fuq l-assigurazzjoni tal-kwalità tal-proċess tal-produzzjoni

1.   Il-konformità għat-tip fuq il-bażi tal-assigurazzjoni tal-kwalità tal-proċess ta’ produzzjoni hija l-parti minn proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità li permezz tagħha l-manifattur jissodisfa l-obbligi stabbiliti fil-punti 2 u 5, u jiżgura, u jiddikjara fuq ir-responsabbiltà unika tiegħu, li l-isplussivi kkonċernati jkunu f’konformità mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip UE u li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva applikabbli għalihom.

2.   Manifattura

Il-manifattur għandu jopera sistema approvata ta’ kwalità għall-produzzjoni, għall-ispezzjoni u ttestjar tal-isplussiv konċernat finali kif speċifikat fil-punt 3 u għandu jkun suġġett għas-sorveljanza fil-punt 4.

3.   Sistema ta’ kwalità

3.1.

Il-manifattur għandu jiddepożita applikazzjoni għall-valutazzjoni tas-sistema tiegħu ta’ kwalità mal-korp notifikat tal-għażla tiegħu għall-isplussivi konċernati.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

(a)

l-isem u l-indirizz tal-manifattur u, jekk l-applikazzjoni tiġi ppreżentata mir-rappreżentant awtorizzat, ismu u l-indirizz tiegħu wkoll;

(b)

dikjarazzjoni bil-miktub li l-istess applikazzjoni ma ġiet ippreżentata lill-ebda korp notifikat ieħor;

(c)

l-informazzjoni kollha rilevanti għall-kategorija tal-isplussiv kkunsidrata;

(d)

id- dokumentazzjoni tas-sistema ta’ kwalità;

(e)

id-dokumentazzjoni teknika tat-tip approvat u kopja taċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip UE.

3.2.

Is-sistema ta’ kwalità għandha tiżgura li l-isplussivi huma f’konformità mat-tip deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip UE u jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva li japplikaw għalihom.

L-elementi kollha, ir-rekwiżiti u d-dispożizzjonijiet adottati mill-manifattur għandhom jkunu dokumentati b’mod sistematiku u ordinat fil-forma ta’ dikjarazzjonijiet ta’ politika, proċeduri u istruzzjonijiet bil-miktub. Id-dokumentazzjoni tas-sistema ta’ kwalità għandha tippermetti interpretazzjoni konsistenti tal-programmi, tal-pjanijiet, tal-manwali u tar-rekords.

Din għandha, b’mod partikolari, ikun fiha, deskrizzjoni adegwata ta’:

(a)

l-għanijiet tal-kwalità u l-istruttura organizzattiva, ir-responsabbiltajiet u l-poteri tad-diretturi fir-rigward tal-kwalità tal-prodott;

(b)

it-tekniki, il-proċessi u l-azzjonijiet sistematiċi korrispondenti tal-manifattura, il-kontroll tal-kwalità u tal-assigurazzjoni tal-kwalità li se jintużaw;

(c)

l-eżamijiet u t-testijiet li għandhom jittieħdu qabel, matul u wara l-manifattura, u l-frekwenza li biha saru;

(d)

ir-rekords tal-kwalità, bħar-rapporti ta’ spezzjonijiet u dejta tat-testijiet, dejta tal-kalibrazzjoni, ir-rapporti dwar il-kwalifiki tal-persunal konċernat, eċċ.;

(e)

il-mezzi ta’ monitoraġġ tal-ksib tal-kwalità meħtieġa tal-prodott u tal-funzjonament effettiv tas-sistema ta’ kwalità.

3.3.

Il-korp notifikat għandu jevalwa s-sistema ta’ kwalità sabiex jiddetermina jekk tissodisfax il-ħtiġiet imsemmija fil-punt 3.2.

Huwa għandu jippreżumi l-konformità ma’ dawk ir-rekwiżiti fir-rigward tal-elementi tas-sistema ta’ kwalità li jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet korrispondenti tal-istandards armonizzat rilevanti.

Minbarra esperjenza fis-sistemi ta’ ġestjoni tal-kwalità, il-grupp tal-verifika għandu jkollu mill-inqas membru wieħed b’esperjenza tal-evalwazzjoni fil-qasam tal-prodott rilevanti u t-teknoloġija rilevanti tal-prodott konċernat, u l-għarfien tar-rekwiżiti applikabbli ta’ din id-Direttiva. Il-verifika għandha tinkludi żjara ta’ valutazzjoni fil-fond tal-manifattur. It-tim ta’ verifika għandu jeżamina d-dokumentazzjoni teknika msemmija fil-punt 3.1(e) biex jivverifika l-abbiltà tal-manifattur li jidentifika r-rekwiżiti rilevanti ta’ din id-Direttiva u biex jagħmel l-eżamijiet neċessarji sabiex jiżgura l-konformità tal-isplussiv ma’ dawk ir-rekwiżiti.

Id-deċiżjoni għandha tiġi notifikata lill-manifattur. In-notifika għandha tikkontjeni l-konklużjonijiet tal-verifika u d-deċiżjoni motivata tal-valutazzjoni.

3.4.

Il-manifattur għandu jimpenja ruħu li jwettaq l-obbligi tas-sistema ta’ kwalità kif approvata u li jżommha sabiex tibqa’ adegwata u effiċjenti.

3.5.

Il-manifattur għandu jżomm il-korp notifikat li approva s-sistema ta’ kwalità informat b’kull bidla intiża fis-sistema ta’ kwalità.

Il-korp notifikat għandu jevalwa kwalunkwe bidliet proposti u jiddeċiedi jekk is-sistema ta’ kwalità, modifikata hix se tkompli tissodisfa r-rekwiżiti msemmija fil-punt 3.2 jew jekk hemmx bżonn ta’ valutazzjoni ġdida.

Dan għandu jinnotifika lill-manifattur bid-deċiżjoni tiegħu. In-notifika għandha tikkontjeni l-konklużjonijiet tal-eżami u d-deċiżjoni motivata tal-valutazzjoni.

4.   Is-sorveljanza taħt ir-responsabilita tal-korp notifikat

4.1.

L-iskop tas-sorveljanza huwa li jiġi żgurat li l-manifattur debitament jaqdi l-obbligi li joħorġu mis-sistema approvata ta’ kwalità.

4.2.

Il-manifattur għandu, għal skopijiet ta’ valutazzjoni, jippermetti l-aċċess lill-korp notifikat fis-siti tal-manifattura, tal-ispezzjoni, tal-ittestjar u tal-ħażna u għandu jagħti l-informazzjoni kollha rilevanti meħtieġa, b’mod partikolari:

(a)

id-dokumentazzjoni tas-sistema ta’ kwalità;

(b)

ir-records tal-kwalità, bħar-rapporti ta’ ispezzjonijiet u dejta tat-testijiet, dejta tal-kalibrazzjoni, ir-rapporti dwar il-kwalifiki tal-persunal konċernat, eċċ..

4.3.

Il-korp notifikat għandu jagħmel il-verifiki perjodiċi sabiex ikun żgur li l-manifattur iżomm u għandu japplika s-sistema ta’ kwalità u għandu jipprovdi rapport ta’ verifika.

4.4.

Barra minn hekk, il-korp notifikat jista’ jagħmel żjarat mhux mistennija lill-manifattur. Waqt tali żjarat il-korp notifikat, jekk ikun neċessarju, jista’ jagħmel testijiet fuq il-prodott, jew iqabbad lil min jagħmilhom, biex jivverifika li s-sistema ta’ kwalità qed taħdem sewwa. Il-korp notifikat għandu jipprovdi lill-manifattur b’rapport taż-żjara u, jekk saru xi testijiet, b’rapport tat-testijiet.

5.   Il-marka CE u d-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE

5.1.

Il-manifattur għandu jwaħħal il-marka CE, u, taħt ir-responsabbiltà tal-korp notifikat imsemmi fil-punt 3.1, in-numru ta’ identifikazzjoni ta’ dan tal-aħħar, fuq kull splussiv individwali li hu f’konformità mat-tip deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip UE u jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli ta’ din id-Direttiva.

5.2.

Il-manifattur għandu jfassal dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE bil-miktub għal kull tip ta’ splussiv u jżommha għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali, għal perjodu ta’ 10 snin wara li l-isplussiv ikun tqiegħed fis-suq. Id-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE għandha tidentifika t-tip li għalih tkun tfasslet.

Meta ssir talba għaliha, għandha tiġi pprovduta kopja tad-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE lill-awtoritajiet rilevanti.

6.   Il-manifattur għandu, għal perjodu li jintemm 10 snin wara li l-isplussiv jitqiegħed fis-suq, iżomm għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali:

(a)

id-dokumentazzjoni msemmija fil-punt 3.1;

(b)

l-informazzjoni relatata mal-bidla msemmija fil-punt 3.5, kif approvata;

(c)

id-deċiżjonijiet u r-rapporti mill-korp notifikat li jissemmew fil-punt 3.5, 4.3 u 4.4.

7.   Kull korp notifikat għandu jinforma lill-awtorità tan-notifika tiegħu bl-approvazzjonijiet tas-sistema ta’ kwalità maħruġa jew irtirati, u, perjodikament jew jekk jintalab jagħmel dan, għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-awtorità tan-notifika tiegħu, il-lista tal-approvazzjonijiet tas-sistemi ta’ kwalità li jkunu ġew irrifjutati, sospiżi jew b’xi mod ieħor limitati.

Kull korp notifikat għandu jinforma lill-korpi notifikati l-oħra bl-approvazzjonijiet tas-sistemi ta’ kwalità li jkun irrifjuta, issospenda, irtira jew b’xi mod ieħor illimita, u, jekk jintalab jagħmel dan, jinformahom bl-approvazzjonijiet tas-sistemi ta’ kwalità li jkun ħareġ.

8.   Ir-rappreżentant awtorizzat

L-obbligi tal-manifattur, inklużi fil-punti 3.1, 3.5, 5 u 6 jistgħu jiġu ssodisfati mir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, f’ismu u taħt ir-responsabbiltà tiegħu, sakemm dawn ikunu speċifikati fil-mandat.

MODULU E

Il-konformità mat-tip ibbażata fuq l-assigurazzjoni tal-kwalità tal-prodott

1.   Il-konformità għat-tip fuq il-bażi l-assigurazzjoni tal-kwalità tal-proċess ta’ produzzjoni hija l-parti minn proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità li permezz tagħha l-manifattur jissodisfa l-obbligi stabbiliti fil-punti 2 u 5, u jiżgura u jiddikjara fuq ir-responsabbiltà unika tiegħu, li l-isplussivi kkonċernati jkunu f’konformità mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip UE u li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva applikabbli għalihom.

2.   Manifattura

Il-manifattur għandu jopera sistema approvata ta’ kwalità għall-ispezzjoni u l-ittestjar tal-prodott finali tal-isplussiv konċernat kif speċifikat fil-punt 3 u għandu jkun suġġett għas-sorveljanza fil-punt 4.

3.   Sistema ta’ kwalità

3.1.

Il-manifattur għandu jiddepożita applikazzjoni għall-valutazzjoni tas-sistema tiegħu ta’ kwalità mal-korp notifikat tal-għażla tiegħu għall-isplussivi konċernati.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

(a)

l-isem u l-indirizz tal-manifattur u, jekk l-applikazzjoni tiġi ppreżentata mir-rappreżentant awtorizzat, ismu u l-indirizz tiegħu wkoll;

(b)

dikjarazzjoni bil-miktub li l-istess applikazzjoni ma ġiet ippreżentata lill-ebda korp notifikat ieħor;

(c)

l-informazzjoni kollha rilevanti għall-kategorija tal-isplussiv kkunsidrata;

(d)

id- dokumentazzjoni tas-sistema ta’ kwalità;

(e)

id-dokumentazzjoni teknika tat-tip approvat u kopja taċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip UE.

3.2.

Is-sistema ta’ kwalità għandha tiżgura l-konformità tal-isplussivi mat-tip deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip UE u mar-rekwiżiti applikabbli ta’ din id-Direttiva.

L-elementi kollha, ir-rekwiżiti u d-dispożizzjonijiet adottati mill-manifattur għandhom jkunu dokumentati b’mod sistematiku u ordinat fil-forma ta’ dikjarazzjonijiet ta’ politika, proċeduri u istruzzjonijiet bil-miktub. Din id-dokumentazzjoni tas-sistema ta’ kwalità għandha tippermetti interpretazzjoni konsistenti tal-programmi, tal-pjanijiet, tal-manwali u tar-rekords.

Din għandha, b’mod partikolari, ikun fiha, deskrizzjoni adegwata ta’:

(a)

l-għanijiet tal-kwalità u l-istruttura organizzattiva, ir-responsabbiltajiet u l-poteri tad-diretturi fir-rigward tal-kwalità tal-prodott;

(b)

l-eżamijiet u t-testijiet li jridu jsiru wara l-fabbrikazzjoni;

(c)

ir-rekords tal-kwalità, bħar-rapporti ta’ ispezzjonijiet u dejta tat-testijiet, dejta tal-kalibrazzjoni, ir-rapporti dwar il-kwalifiki tal-persunal konċernat, eċċ.;

(d)

il-mezzi biex ikun immonitorjat it-tħaddim effettiv tas-sistema ta’ kwalità.

3.3.

Il-korp notifikat għandu jevalwa s-sistema ta’ kwalità sabiex jiddetermina jekk tissodisfax il-ħtiġiet imsemmija fil-punt 3.2.

Huwa għandu jippreżumi l-konformità ma’ dawk ir-rekwiżiti fir-rigward tal-elementi tas-sistema ta’ kwalità li jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet korrispondenti tal-istandard armonizzat rilevanti.

Minbarra esperjenza fis-sistemi ta’ ġestjoni tal-kwalità, il-grupp tal-verifika għandu jkollu mill-inqas membru wieħed b’esperjenza tal-evalwazzjoni fil-qasam tal-prodott rilevanti u t-teknoloġija rilevanti tal-prodott konċernat, u l-għarfien tar-rekwiżiti applikabbli ta’ din id-Direttiva. Il-verifika għandha tinkludi żjara ta’ valutazzjoni fil-fond tal-manifattur. It-tim tal-verifika għandu jeżamina d-dokumentazzjoni teknika msemmija fil-punt(e) tal-punt 3.1biex jivverifika l-abbiltà tal-manifattur li jidentifika r-rekwiżiti rilevanti ta’ din id-Direttiva u biex jagħmel l-eżamijiet neċessarji sabiex jiżgura l-konformità tal-isplussiv ma’ dawk ir-rekwiżiti.

Id-deċiżjoni għandha tiġi notifikata lill-manifattur. In-notifika għandha tikkontjeni l-konklużjonijiet tal-verifika u d-deċiżjoni motivata tal-valutazzjoni.

3.4.

Il-manifattur għandu jimpenja ruħu li jwettaq l-obbligi tas-sistema ta’ kwalità kif approvata u li jżommha sabiex tibqa’ adegwata u effiċjenti.

3.5.

Il-manifattur għandu jżomm il-korp notifikat li approva s-sistema ta’ kwalità informat b’kull bidla intiża fis-sistema ta’ kwalità.

Il-korp notifikat għandu jevalwa kwalunkwe bidliet proposti u jiddeċiedi jekk is-sistema ta’ kwalità, modifikata hix se tkompli tissodisfa r-rekwiżiti msemmija fil-punt 3.2 jew jekk hemmx bżonn ta’ valutazzjoni ġdida.

Dan għandu jinnotifika lill-manifattur bid-deċiżjoni tiegħu. In-notifika għandha tikkontjeni l-konklużjonijiet tal-eżami u d-deċiżjoni motivata tal-valutazzjoni.

4.   Is-sorveljanza taħt ir-responsabilita tal-korp notifikat

4.1.

L-iskop tas-sorveljanza huwa li jiġi żgurat li l-manifattur debitament jaqdi l-obbligi li joħorġu mis-sistema approvata ta’ kwalità.

4.2.

Il-manifattur għandu, għal skopijiet ta’ valutazzjoni, jippermetti l-aċċess lill-korp notifikat fis-siti tal-manifattura, tal-ispezzjoni, tal-ittestjar u tal-ħażna u għandu jagħti l-informazzjoni kollha rilevanti meħtieġa, b’mod partikolari:

(a)

id-dokumentazzjoni tas-sistema ta’ kwalità;

(b)

ir-records tal-kwalità, bħar-rapporti ta’ ispezzjonijiet u dejta tat-testijiet, dejta tal-kalibrazzjoni, ir-rapporti dwar il-kwalifiki tal-persunal konċernat, eċċ..

4.3.

Il-korp notifikat għandu jagħmel il-verifiki perjodiċi sabiex ikun żgur li l-manifattur iżomm u japplika s-sistema ta’ kwalità u għandu jipprovdi rapport ta’ verifika.

4.4.

Barra minn hekk, il-korp notifikat jista’ jagħmel żjarat mhux mistennija lill-manifattur. Waqt tali żjarat il-korp notifikat, jekk ikun neċessarju, jista’ jagħmel testijiet fuq il-prodott, jew iqabbad lil min jagħmilhom, biex jivverifika li s-sistema ta’ kwalità qed taħdem sewwa. Il-korp notifikat għandu jipprovdi lill-manifattur b’rapport taż-żjara u, jekk saru xi testijiet, b’rapport tat-testijiet.

5.   Il-marka CE u d-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE

5.1.

Il-manifattur għandu jwaħħal il-marka CE, u, taħt ir-responsabbiltà tal-korp notifikat imsemmi fil-punt 3.1, in-numru ta’ identifikazzjoni ta’ dan tal-aħħar, fuq kull splussiv individwali li hu f’konformità mat-tip deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip UE u jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli ta’ din id-Direttiva.

5.2.

Il-manifattur għandu jfassal dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE bil-miktub għal kull tip ta’ splussiv u jżommha għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali, għal perjodu ta’ 10 snin wara li l-isplussiv ikun tqiegħed fis-suq. Id-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE għandha tidentifika t-tip ta’ splussiv li għalih tkun tfasslet.

Meta ssir talba għaliha, għandha tiġi pprovduta kopja tad-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE lill-awtoritajiet rilevanti.

6.   Il-manifattur għandu, għal perjodu li jintemm 10 snin wara li l-isplussiv jitqiegħed fis-suq, iżomm għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali:

(a)

id-dokumentazzjoni msemmija fil-punt 3.1;

(b)

l-informazzjoni relatata mal-bidla msemmija fil-punt 3.5, kif approvata;

(c)

id-deċiżjonijiet u r-rapporti mill-korp notifikat li jissemmew fil-punt 3.5, 4.3 u 4.4.

7.   Kull korp notifikat għandu jinforma lill-awtoritajiet tan-notifika tiegħu bl-approvazzjonijiet tas-sistema ta’ kwalità maħruġa jew irtirati, u, perjodikament jew jekk jintalab jagħmel dan, għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet tan-notifika tiegħu, il-lista tal-approvazzjonijiet tas-sistemi ta’ kwalità li jkunu ġew irrifjutati, sospiżi jew b’xi mod ieħor limitati.

Kull korp notifikat għandu jinforma lill-korpi notifikati l-oħra bl-approvazzjonijiet tas-sistemi ta’ kwalità li jkun irrifjuta, issospenda jew irtira, u, jekk jintalab jagħmel dan, bl-approvazzjonijiet tas-sistemi ta’ kwalità li jkun ħareġ.

8.   Ir-rappreżentant awtorizzat

L-obbligi tal-manifattur, inklużi fil-punti 3.1, 3.5, 5 u 6 jistgħu jiġu ssodisfati mir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, f’ismu u taħt ir-responsabbiltà tiegħu, sakemm dawn ikunu speċifikati fil-mandat.

MODULU F

Il-konformità mat-tip ibbażata fuq il-verifika tal-prodott

1.   Il-konformità mat-tip, ibbażata fuq il-verifika tal-prodott hija l-parti ta’ proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità li fiha l-manifattur jissodisfa l-obbligi stabbiliti fil-punti 2, 5.1 u 6, u jiżgura u jiddikjara fuq ir-responsabbiltà unika tiegħu li l-isplussivi konċernati, li jkunu ġew suġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-punt 3, jikkonformaw mat-tip deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-UE u li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ din id-Direttiva applikabbli għalihom.

2.   Manifattura

Il-manifattur għandu jieħu l-miżuri kollha neċessarji sabiex il-proċess ta’ manifattura u l-monitoraġġ tiegħu jiżguraw il-konformità tal-isplussivi manifatturati mat-tip approvat kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip UE u mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva applikabbli għalihom.

3.   Verifika

Korp notifikat magħżul mill-manifattur għandu jwettaq eżamijiet u testijiet xierqa sabiex jivverifika l-konformità tal-isplussivi tip approvat, kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-UE, u mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva applikabbli għalihom.

L-eżamijiet u t-testijiet biex tkun kontrollata l-konformità tal-isplussivi mar-rekwiżiti xierqa se jsiru, skont kif jagħżel il-manifattur, jew permezz ta’ eżami u ttestjar ta’ kull prodott kif speċifikat fil-punt 4, jew b’eżami u ttestjar tal-isplussivi fuq bażi ta’ statistika, kif speċifikat fil-punt 5.

4.   Verifika tal-konformità permezz tal-eżami u l-ittestjar ta’ kull prodott

4.1.

Kull splussiv għandu jiġi eżaminat għalih u testijiet xierqa deskritti fl-istandard(s) armonizzat(i) relevanti u/jew testijiet ekwivalenti, deskritti fispeċifikazzjonijiet tekniċi relevanti oħra għandhom jitwettqu għall-verifika tal-konformità tat-tip approvat deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip UE u mal-ħtiġijiet adegwati ta’ din id-Direttiva. Fl-assenza ta’ tali standard armonizzat, il-korp notifikat konċernat għandu jiddeċiedi dwar it-testijiet adegwati li għandhom isiru.

4.2.

Il-korp notifikat għandu joħroġ ċertifikat tal-konformità fir-rigward tal-eżamijiet u tat-testijiet li jkunu saru u għandu jwaħħal in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu ma’ kull splussiv approvat, jew iqabbad lil min iwaħħlu, taħt ir-responsabbiltà tiegħu.

Il-manifattur għandu jżomm iċ-ċertifikati tal-konformità disponibbli għall-ispezzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali għal 10 snin wara li l-isplussiv ikun tqiegħed fis-suq.

5.   Verifika statistika tal-konformità

5.1.

Il-manifattur għandu jieħu l-miżuri neċessarji kollha biex il-proċess tal-manifattura u l-monitoraġġ tiegħu jassiguraw l-omoġeneità ta’ kull lott prodott, u għandu jippreżenta l-isplussivi tiegħu għall-verifika fil-forma ta’ lottijiet omoġenji.

5.2.

Minn kull lott għandu jittieħed kampjun fuq każi każwali. L-isplussivi kollha ġewwa kampjun għandhom jiġu eżaminati individwalment u għandhom isiru testijiet adegwati, kif stabbilit fl-istandard(s) armonizzat(i) rilevanti u/jew testijiet ekwivalenti stipulati fi speċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti oħra, biex tiġi vverifikata l-konformità tagħhom mat-tip approvat deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip UE u mar-rekwiżiti applikabbli ta’ din id-Direttiva u biex jiġi ddeterminat jekk il-lott jiġix aċċettat jew irrifjutat. Fl-assenza ta’ tali standard armonizzat il-korp notifikat konċernat għandu jiddeċiedi dwar it-testijiet adegwati li għandhom isiru.

5.3.

Jekk lott jiġi aċċettat, l-isplussivi kollha tal-lott għandhom jitqiesu approvati, ħlief dawk l-isplussivi mill-kampjun li jkun instab li ma jissodisfawx it-testijiet.

Il-korp notifikat għandu joħroġ ċertifikat tal-konformità fir-rigward tal-eżamijiet u tat-testijiet li jkunu saru u għandu jwaħħal in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu ma’ kull splussiv approvat jew iqabbad lil min iwaħħlu, taħt ir-responsabbiltà tiegħu.

Il-manifattur għandu jżomm iċ-ċertifikati tal-konformità għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali, għal ta’ 10 snin wara li l-isplussiv ikun tqiegħed fis-suq.

5.4.

Jekk lott jiġi rifjutat, il-korp notifikat jew l-awtorità kompetenti għandhom jieħdu l-miżuri adegwati biex ma jħallux li dak il-lott jitqiegħed fuq is-suq. Fil-każ ta’ rifjut frekwenti tal-lottijiet il-korp notifikat jista’ jissospendi l-verifika statistika u jieħu miżuri adegwati.

6.   Il-marka CE u d-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE

6.1.

Il-manifattur għandu jwaħħal il-marka CE, u, taħt ir-responsabbiltà tal-korp notifikat imsemmi fil-punt 3., in-numru ta’ identifikazzjoni ta’ dan tal-aħħar, ma’ kull splussiv individwali li jkun f’konformità mat-tip approvat kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip UE u li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli ta’ din id-Direttiva.

6.2.

Il-manifattur għandu jfassal dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE bil-miktub għal kull tip ta’ splussiv u jżommha għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali, għal perjodu ta’ 10 snin wara li l-isplussiv ikun tqiegħed fis-suq. Id-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE għandha tidentifika t-tip ta’ splussiv li għalih tkun tfasslet.

Meta ssir talba għaliha, għandha tiġi pprovduta kopja tad-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE lill-awtoritajiet rilevanti.

Jekk il-korp notifikat imsemmi fil-punt 3 jaqbel u taħt ir-responsabbiltà tiegħu, il-manifattur jista’ wkoll iwaħħal mal-isplussiv n-numru ta’ identifikazzjoni tal-korp notifikat.

Jekk il-korp notifikat jaqbel u taħt ir-responsabbiltà tiegħu, il-manifattur jista’ jwaħħal in-numru ta’ identifikazzjoni tal-korp notifikat mal-isplussivi matul il-proċess tal-manifattura.

7.   Rappreżentant awtorizzat

L-obbligi tal-manifattur jistgħu jiġu ssodisfati mir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, f’ismu u taħt ir-responsabbiltà tiegħu, sakemm dawn ikunu speċifikati fil-mandat. Rappreżentant awtorizzat jista’ ma jissodisfax l-obbligi tal-manifattur li huma inklużi fil-punti 2 u 5.1.

MODULU G

Il-konformità bbażata fuq verifika ta’ unità

1.   Il-konformità bbażata fuq il-verifika ta’ unità hija l-proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità, li permezz tagħha l-manifattur jissodisfa l-obbligi stabbiliti fil-punti 2, 3 u 5, u jiżgura u jiddikjara fuq responsabbiltà unika tiegħu, li l-isplussiv konċernat, li ġie suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-punt 4, huwa konformi mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva applikabbli għalihom.

2.   Dokumentazzjoni teknika

2.1.

Il-manifattur għandu jistabbilixxi d-dokumentazzjoni teknika u jagħmilha disponibbli għall-korp notifikat imsemmi fil-punt 4. Id-dokumentazzjoni għandha tagħmel possibbli l-valutazzjoni tal-isplussiv rigward il-konformità tiegħu mar-rekwiżiti rilevanti, u għandha tinkludi analiżi u stima xierqa tar-riskju jew ir-riskji. Id-dokumentazzjoni teknika għandha tispeċifika r-rekwiżiti applikabbli u tkopri, safejn ikun rilevanti għall-valutazzjoni, id-disinn, il-manifattura u l-funzjonament tal-isplussiv. Id-dokumentazzjoni teknika għandu jkun fiha, meta applikabbli, mill-anqas dawn l-elementi:

(a)

deskrizzjoni ġenerali tal-isplussiv;

(b)

id-disinn kunċettwali u t-tpinġijiet u l-iskemi tal-manifattura tal-komponenti, it-tagħmir sekondarju tal-immuntar, ċirkwiti, eċċ.;

(c)

deskrizzjonijiet u spjegazzjonijiet neċessarji biex wieħed jifhem id-disinji u l-iskemi msemmija u l-funzjonament tal-isplussiv;

(d)

lista ta’ standards armonizzati, applikati b’mod sħiħ jew parzjali, li r-referenzi tagħhom ġew pubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u, meta dawk l-istandards armonizzati ma ġewx applikati, deskrizzjonijiet tas-soluzzjonijiet adottati biex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti essenzjali ta’ sigurtà ta’ din id-Direttiva, inkluża lista ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti oħra applikati. Fil-każ ta’ standards armonizzati applikati parzjalment, id-dokumentazzjoni teknika għandha tispeċifika l-partijiet li jkunu ġew applikati;

(e)

ir-riżultati tal-kalkoli tad-disinn magħmula, l-eżamijiet li jsiru, eċċ. u

(f)

rapporti ta’ testijiet.

2.2.

Il-manifattur għandu jżomm id-dokumentazzjoni teknika għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali rilevanti għal 10 snin wara li l-isplussiv ikun tqiegħed fis-suq.

3.   Manifattura

Il-manifattur għandu jieħu l-miżuri kollha neċessarji biex il-proċess ta’ manifattura u l-monitoraġġ tiegħu jiżguraw il-konformità tal-isplussiv manifatturat mar-rekwiżiti applikabbli ta’ din id-Direttiva.

4.   Verifika

Korp notifikat magħżul mill-manifattur għandu jagħmel l-eżamijiet u testijiet adegwati, kif stabbilit fl-istandards armonizzati rilevanti u/jew testijiet ekwivalenti stabbiliti fi speċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti oħra, biex tiġi kkontrollata l-konformità tal-isplussiv mar-rekwiżiti applikabbli ta’ din id-Direttiva jew iqabbad lil min jagħmilhom. Fl-assenza ta’ tali standard armonizzat il-korp notifikat konċernat għandu jiddeċiedi dwar it-testijiet adegwati li għandhom isiru.

Il-korp notifikat għandu joħroġ ċertifikat tal-konformità fir-rigward tal-eżamijiet u tat-testijiet li jkunu saru u għandu jwaħħal in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu mal-isplussiv approvat, jew iqabbad lil min iwaħħlu, taħt ir-responsabbiltà tiegħu.

Il-manifattur għandu jżomm iċ-ċertifikati tal-konformità għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali, għal perjodu ta’ 10 snin wara li l-isplussiv ikun tqiegħed fis-suq.

5.   Il-marka CE u d-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE

5.1.

Il-manifattur għandu jwaħħal il-marka CE u, taħt ir-responsabbiltà tal-korp notifikat imsemmi fil-punt 4, in-numru ta’ identifikazzjoni ta’ dan tal-aħħar ma’ kull splussiv li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli tal-istrument leġislattiv.

5.2.

Il-manifattur għandu jagħmel dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE bil-miktub u jżommha għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali għal 10 snin wara li l-isplussiv ikun tqiegħed fis-suq. Id-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE għandha tidentifika l-isplussiv li għalih tkun tfasslet.

Meta ssir talba għaliha, għandha tiġi pprovduta kopja tad-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE lill-awtoritajiet rilevanti.

6.   Rappreżentant awtorizzat

L-obbligi tal-manifattur kif stabbiliti fil-punti 2.2 u 5, jistgħu jiġu ssodisfati mir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, f’ismu u taħt ir-responsabbiltà tiegħu, sakemm dawn ikunu speċifikati fil-mandat.


ANNESS IV

DIKJARAZZJONI TAL-KONFORMITÀ TAL-UE (Nru XXXX) (1)

1.

Nru … (numru tal-prodott, tip, lott jew serje):

2.

Isem u indirizz il-manifattur u, fejn ikun japplika, ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu:

3.

Din id-dikjarazzjoni tal-konformità tinħareg taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur.

4.

L-għan tad-dikjarazzjoni (l-identifikazzjoni tal-prodott li tippermetti t-traċċabbiltà):

5.

L-għan tad-dikjarazzjoni deskritt hawn fuq huwa konformi mal-leġislazzjoni ta’ armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni:

6.

Ir-referenzi għall-istandards armonizzati rilevanti li ntużaw, jew ir-referenzi għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra li skonthom qed tiġi ddikjarata l-konformità:

7.

Il-korp notifikat … (isem, numru) wettaq … (deskrizzjoni tal-intervent) u ħareġ iċ-ċertifikat:

8.

Informazzjoni addizzjonali:

Iffirmat għal u f’isem:

(post u data tal-ħruġ):

(isem, funzjoni) (firma):


(1)  Il-manifattur għandu l-fakoltà li jassenja numru għad-dikjarazzjoni ta’ konformità.


ANNESS V

PARTI A

Direttivi revokati flimkien ma’ lista tal-emendi suċċessivi tagħhom

(imsemmija fl-Artikolu 53)

Id-Direttiva 93/15/KEE tal-Kunsill

(ĠU L 121, 15.5.1993, p. 20)

 

Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1)

Punt 13 biss tal-Anness II.

Regolament (KE) Nru 219/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 87, 31.3.2009, p. 109)

Punt 2.2 tal-Anness biss.

Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 316, 14.11.2012, p. 12)

Punt (b) tal-Artikolu 26(1) biss

Direttiva tal-Kummissjoni 2004/57/KE

(ĠU L 127, 29.4.2004, p. 73)

 

PARTI B

Limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u dati ta’ applikazzjoni

(imsemmija fl-Artikolu 53)

Direttiva

Limitu ta’ żmien għat-traspożizzjoni

Data tal-applikazzjoni

93/15/KEE (Artikoli 9, 10, 11, 12, 13 u 14)

fit-30 ta’ Settembru 1993.

fit-30 ta’ Settembru 1993.

93/15/KEE (l-Artikoli l-oħra kollha)

fit-30 ta’ Ġunju 1994.

fl-1 ta’ Jannar 1995.

2004/57/KE

fil-31 ta’ Diċembru 2004.

fil-31 ta’ Jannar 2005.


ANNESS VI

TABELLA TA’ KORRELAZZJONI

Direttiva 93/15/KEE

Direttiva 2004/57/KE

Direttiva preżenti

L-Artikolu 1(1)

 

L-Artikolu 1(1)

L-Artikolu 1(2)

 

L-Artikolu 2(1)

L-Artikolu 1(3)

 

L-Artikolu 1(2)

L-Artikolu 1(4)

 

L-Artikolu 2(3) sa (6), (8), (13) u (14)

 

L-Artikoli 2(2), (7), (9) u (12) u (15) sa (24)

L-Artikolu 1(5)

 

L-Artikolu 1(3)

L-Artikolu 2(1)

 

L-Artikolu 3

L-Artikolu 2(2)

 

L-Artikolu 4

L-Artikolu 2(3)

 

L-Artikolu 22

L-Artikolu 3

 

L-Artikolu 4 u l-Artikolu 5(1)

 

L-Artikolu 5(2) sa (8)

 

L-Artikolu 6

 

L-Artikolu 7

 

L-Artikolu 8

 

L-Artikolu 9

 

 

L-Artikolu 10

L-Artikolu 4(1)

 

L-Artikolu 19

L-Artikolu 4(2)

 

L-Artikolu 5

 

L-Artikolu 43(3)

L-Artikolu 6(1)

 

L-Artikolu 20

 

L-Artikolu 21

 

L-Artikoli 24 sa 27

L-Artikolu 6(2)

 

L-Artikoli 28 sa 40

L-Artikolu 7(1)

 

L-Artikoli 22 u 23

L-Artikolu 7(2)

 

L-Artikolu 22

L-Artikolu 7(3)

 

L-Artikolu 22

 

L-Artikolu 41

L-Artikolu 8(1)

 

L-Artikoli 42 u 44

L-Artikolu 8(2)

 

L-Artikolu 43

L-Artikolu 8(3)

 

L-Artikolu 45

L-Artikolu 9(1)

 

L-Artikolu 11(1)

L-Artikolu 9(2)

 

L-Artikolu 9(3)

 

L-Artikolu 11(2)

L-Artikolu 9(4)

 

L-Artikolu 11(3)

L-Artikolu 9(5)

 

L-Artikolu 11(4)

L-Artikolu 9(6)

 

L-Artikolu 11(6)

L-Artikolu 9(7)

 

L-Artikolu 11(5)

L-Artikolu 9(8)

 

L-Artikolu 11(7)

L-Artikolu 9(9)

 

L-Artikolu 11(8)

L-Artikolu 10(1)

 

L-Artikolu 12(1)

L-Artikolu 10(2)

 

L-Artikolu 12(2)

L-Artikolu 10(3)

 

L-Artikolu 12(3)

L-Artikolu 10(4)

 

L-Artikolu 12(4)

L-Artikolu 10(5)

 

L-Artikolu 12(5)

L-Artikolu 11

 

L-Artikolu 13

L-Artikolu 12(1)

 

L-Artikolu 14(1)

L-Artikolu 12(2)

 

L-Artikolu 14(2)

L-Artikolu 13(1)

 

L-Artikolu 49(1)

L-Artikolu 13(2)

 

L-Artikolu 13(3)

 

L-Artikoli 46 u 47

 

L-Artikolu 48

L-Artikolu 13(4)

 

L-Artikolu 49 (2) sa (5)

L-Artikolu 13(5)

 

L-Artikoli 46 u 47

L-Artikolu 14, l-ewwel paragrafu

 

L-Artikolu 16

L-Artikolu 14, it-tieni paragrafu

 

L-Artikolu 15(1) u (4)

L-Artikolu 14, it-tielet paragrafu

 

L-Artikolu 15(2) u (4)

L-Artikolu 14, ir-raba’ paragrafu

 

L-Artikolu 15(3)

L-Artikolu 15

 

L-Artikolu 16

 

L-Artikolu 17

L-Artikolu 17

 

L-Artikolu 50

L-Artikolu 18

 

L-Artikolu 18

L-Artikolu 19

 

L-Artikolu 51 u 52

 

L-Artikolu 53

 

L-Artikolu 54

L-Artikolu 20

 

L-Artikolu 55

 

L-Artikolu 1

 

L-Artikolu 2

 

L-Artikolu 3

 

L-Artikolu 4

 

L-Artikolu 5

 

L-Anness I

L-Anness I

 

L-Anness II

L-Anness I

 

L-Anness II

L-Anness II

 

L-Anness III

L-Anness III

 

L-Artikolu 28

L-Anness IV

 

L-Artikolu 22

 

L-Anness IV

 

L-Anness V

 

L-Anness VI


DIKJARAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament Ewropew iqis li huwa biss meta u sakemm atti ta' implimentazzjoni fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 jiġu diskussi fil-laqgħat tal-kumitati, li dawn tal-aħħar jistgħu jitqiesu bħala "kumitati ta' komitoloġija" fis-sens tal-Anness I tal-Qafas ta' Ftehim dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea. Il-laqgħat tal-kumitati, għaldaqstant, jaqgħu fi ħdan l-ambitu tal-punt 15 tal-Qafas ta' Ftehim meta u sakemm jiġu diskussi kwistjonijiet oħra.


Top