EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1292

Regolament (UE) Nru 1292/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 11 ta' Diċembru 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 294/2008 li jistabbilixxi l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 347, 20.12.2013, p. 174–184 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/05/2021; Impliċitament imħassar minn 32021R0819

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1292/oj

20.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 347/174


REGOLAMENT (UE) Nru 1292/2013 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta' Diċembru 2013

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 294/2008 li jistabbilixxi l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 173(3) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

L-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv tassenja rwol minn ta' quddiem lill-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) li jikkontribwixxi għal għadd ta' inizjattivi ewlenin.

(2)

Matul il-perijodu mill-2014 sal-2020, l-EIT għandu jikkontribwixxi għall-objettivi ta' “Orizzont 2020 - Il-Programm ta' Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni” stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 (3) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ("Orizzont 2020"), bl-integrazzjoni tat-triangolu tal-għarfien tal-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni.

(3)

Sabiex ikun żgurat qafas koerenti għal dawk li jieħdu sehem f'Orizzont 2020, ir-Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) ("Regoli għall-Parteċipazzjoni") għandu japplika għall-EIT.

(4)

Ir-regoli dwar il-ġestjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali huma ddefiniti fir-Regoli għall-Parteċipazzjoni.

(5)

Ir-regoli dwar l-assoċjazzjoni ta' pajjiżi terzi huma ddefiniti f'Orizzont 2020.

(6)

L-EIT għandu jrawwem l-intraprenditorija fl-attivitajiet tiegħu tal-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni. B'mod partikolari, għandu jippromwovi edukazzjoni intraprenditorjali eċċellenti u jappoġġa l-ħolqien ta' impriżi ġodda u li qabdu ritmu b'saħħtu.

(7)

L-EIT għandu jaħdem direttament mar-rappreżentanti nazzjonali u reġjonali u ma' partijiet interessati oħra minn naħa għal oħra tal-katina tal-innovazzjoni biex jiġġenera effetti ta' benefiċċju fuq iż-żewġ naħat. Sabiex dan id-djalogu u l-iskambju jkunu aktar sistematiċi għandu jiġi stabbilit Forum tal-Partijiet Interessati li jiġbor flimkien komunità usa' ta' partijiet interessati madwar kwistjonijiet orizzontali. L-EIT għandu jwettaq ukoll attivitajiet ta' informazzjoni u komunikazzjoni mmirati lejn partijiet interessati rilevanti.

(8)

L-EIT għandu jippromwovi parteċipazzjoni bilanċjata b'mod adegwat bejn l-atturi differenti mit-trijangolu tal-għarfien involuti fil-Komunitajiet għall-Għarfien u l-Innovazzjoni ("KICs"). Barra minn hekk, għandu jippromwovi parteċipazzjoni b'saħħitha mis-settur privat, b'mod partikolari mill-impriżi mikro/żgħar u ta' daqs medju ("SMEs").

(9)

Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-EIT lejn il-KICs għandu jkun iddefinit u l-oriġini tar-riżorsi finanzjarji tal-KICs għandha tkun iċċarata.

(10)

L-għamla tal-entitajiet tal-EIT għandha tkun issimplifikata. It-tħaddim tal-Bord tat-Tmexxija tal-EIT għandu jkun issimplifikat u r-rwoli u l-ħidmiet rispettivi tal-Bord tat-Tmexxija u tad-Direttur għandhom jiġu ċċarati aktar.

(11)

KICs ġodda, inklużi l-oqsma ta' prijorità tagħhom u l-organizzazzjoni u l-waqt propizju tal-proċess ta' għażla, għandhom jitniedu abbażi ta' modalitajiet iddefiniti fl-Aġenda Strateġika ta' Innovazzjoni wara proċess miftuħ, trasparenti u kompetittiv.

(12)

Il-KICs għandhom iwessgħu l-attivitajiet edukattivi tagħhom sabiex isaħħu l-bażi tal-ħiliet madwar l-Unjoni, billi jipprovdu korsijiet ta' taħriġ professjonali u oħrajn adegwati.

(13)

Il-kooperazzjoni fl-organizzazzjoni tal-monitoraġġ u l-evalwazzjonijiet tal-KICs bejn il-Kummissjoni u l-EIT huma meħtieġa sabiex tkun żgurata koerenza mas-sistema ġenerali ta' monitoraġġ u evalwazzjoni fil-livell tal-Unjoni. B’mod partikolari, il-prinċipji għall-monitoraġġ tal-KICs u l-EIT għandhom ikunu ċari.

(14)

Il-KICs għandhom ifittxu s-sinerġiji ma' inizjattivi rilevanti tal-Unjoni, dawk nazzjonali u reġjonali.

(15)

Sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni usa' ta' organizzazzjonijiet minn Stati Membri differenti fil-KICs, l-organizzazzjonijiet imsieħba għandhom ikunu stabbiliti f’tal-inqas tliet Stati Membri differenti.

(16)

L-EIT u l-KICs għandhom jiżviluppaw attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni u jxerrdu l-aħjar prassi, inkluż permezz tal-Iskema ta' Innovazzjoni Reġjonali.

(17)

Il-kriterji u l-proċeduri għall-finanzjament, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-KICs għandhom ikunu adotatti mill-EIT qabel it-tnedija tal-proċess ta' għażla tal-KIC.

(18)

Il-Programm Triennali ta' Ħidma tal-EIT għandu jqis l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-objettivi speċifiċi tal-EIT, kif iddefiniti fl-Orizzont 2020, u l-komplementarjetajiet mal-istrumenti u l-politiki tal-Unjoni.

(19)

L-EIT, billi jaqa’ taħt Orizzont 2020, se jkun parti mis-semplifikazzjoni tal-infiq minħabba t-tibdil tal-klima kif iddefinit f'Orizzont 2020.

(20)

L-evalwazzjoni tal-EIT għandha tipprovdi kontribut f'waqtu għall-evalwazzjoni ta' Orizzont 2020 fl-2017 u l-2023.

(21)

Il-Kummissjoni għandha ssaħħaħ ir-rwol tagħha fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta' aspetti speċifiċi tal-attivitajiet tal-EIT.

(22)

Dan ir-Regolament jistabbilixxi pakkett finanzjarju għat-tul kollu ta' Orizzont 2020 li għandu jikkostitwixxi r-referenza prinċipali, fis-sens tal-punt 17 tal-Ftehim Interistituzzjonali 2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u ġestjoni finanzjarja tajba (5), għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill matul il-proċedura baġitarja annwali. Il-kontribuzzjoni finanzjarja għall-EIT għandha tkun ipprovduta minn Orizzont 2020.

(23)

Kuntrarju għall-aspettattivi inizjali, il-Fondazzjoni tal-EIT mhux se tirċievi kontribuzzjoni diretta mill-baġit tal-Unjoni, u l-proċedura ta' kwittanza tal-Unjoni ma għandhiex għaldaqstant tapplika għaliha.

(24)

Biex l-affarijiet ikunu aktar ċari, l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 294/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) għandu jiġi sostitwit b'Anness ġdid.

(25)

Ir-Regolament (KE) Nru 294/2008 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 294/2008 għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 2 jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-punt 1 jinbidel b’dan li ġej:

"1.   "innovazzjoni": tfisser il-proċess, inkluż l-eżitu tiegħu, li permezz tiegħu ideat ġodda jirrispondu għad-domanda u l-ħtiġijiet tas-soċjetà jew dawk ekonomiċi u jiġġeneraw prodotti, servizzi, jew mudelli ta' negozju u ta' organizzazzjoni ġodda li jiġu introdotti b'suċċess f'suq eżistenti jew li jkunu kapaċi joħolqu swieq ġodda u li jagħtu valur lis-soċjetà;"

(b)

il-punt 2 jinbidel b’dan li ġej:

"2.   "Komunità ta’ Għarfien u Innovazzjoni" (KIC): tfisser sħubija awtonoma ta’ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja, organizzazzjonijiet ta’ riċerka, kumpaniji u partijiet interessati oħrajn fil-proċess ta’ innovazzjoni fil-forma ta’ netwerk strateġiku, irrispettivament mill-forma ġuridika preċiża tagħha, ibbażata fuq l-ippjanar ta’ innovazzjoni konġunt fuq perijodu medju għal wieħed fit-tul biex jintlaqgħu l-isfidi tal-EIT u jingħata kontribut għall-ilħuq tal-objettivi stabbiliti taħt ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*) (“Orizzont 2020”);

(*)  Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-11 ta' Diċembru 2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Orizzont 2020 - Il-Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u jirrevoka d-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104).";"

(c)

il-punt 3 jinbidel b’dan li ġej:

"3.   "ċentru ta' kolokazzjoni": tfisser żona ġeografika fejn huma bbażati l-imsieħba ewlenin tat-trijangolu tal-għarfien u jistgħu jinteraġġixxu faċilment, u li tipprovdi l-punt fokali għall-attività tal-KICs f'dik iż-żona;";

(d)

il-punt 4 huwa mħassar;

(e)

il-punt 5 jinbidel b’dan li ġej:

"5.   "organizzazzjoni msieħba": tfisser kwalunkwe organizzazzjoni li hija membru ta’ KIC u tista’ tinkludi, b’mod partikolari, istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja, organizzazzjonijiet ta’ riċerka, kumpaniji pubbliċi jew privati, istituzzjonijiet finanzjarji, awtoritajiet reġjonali u lokali, fondazzjonijiet u organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ;";

(f)

il-punt 9 jinbidel b’dan li ġej:

"9.   "Aġenda Strateġika ta' Innovazzjoni" (ASI): tfisser dokument ta’ politika li jiddeskrivi l-oqsma ta' prijorità u l-istrateġija fit-tul tal-EIT għal inizjattivi futuri, inkluża ħarsa ġenerali tal-attivitajiet ippjanati ta’ edukazzjoni għolja, riċerka u innovazzjoni tul perijodu ta' seba’ snin;";

(g)

jiżdied il-punt li ġej:

"9a.   "Skema ta' Innovazzjoni Reġjonali" ((RIS)-Regional Innovation Scheme): tfisser skema ta' sensibilizzazzjoni mmirata lejn is-sħubiji bejn l-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja, l-organizzazzjonijiet ta' riċerka, kumpaniji u partijiet interessati oħra bil-ħsieb li titrawwem l-innovazzjoni madwar l-Unjoni;";

(h)

jiżdiedu l-punti li ġejjin:

"10.   "Forum tal-partijiet interessati": tfisser pjattaforma miftuħa għar-rappreżentanti tal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, għal entitajiet individwali jew ta' interess organizzat mid-dinja tan-negozju, l-edukazzjoni għolja, ir-riċerka, assoċjazzjonijiet, is-soċjetà ċivili u għal organizzazzjonijiet miġbura flimkien, kif ukoll partijiet oħra interessati minn naħa għal oħra tat-triangolu tal-għarfien;

11.   "Attivitajiet ta' valur miżjud tal-KIC": tfisser attivitajiet imwettqa minn organizzazzjonijiet imsieħba jew entitajiet ġuridiċi tal-KIC, jekk applikabbli, li jikkontribwixxu għall-integrazzjoni tat-triangolu tal-għarfiental-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni, inklużi l-attivitajiet tal-istabbiliment, amministrattivi u ta' koordinazzjoni tal-KICs, u li jikkontribwixxu għall-objettivi ġenerali tal-EIT.".

(2)

L-Artikolu 3 jinbidel b’dan li ġej:

"Artikolu 3

Missjoni u Objettivi

Il-missjoni tal-EIT hija li jikkontribwixxi għat-tkabbir u l-kompetittività ekonomika fl-Ewropa, b’mod sostenibbli, bit-tisħiħ tal-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Istati Membri u tal-Unjoni biex jindirizza l-isfidi l-kbar li tiffaċċja s-soċjetà Ewropea. Dan għandu jagħmlu billi jippromwovi sinerġiji u kooperazzjoni fost l-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni tal-għolja standards u l-integrazzjoni tagħhom, inkluż permezz tat-trawwim tal-intraprenditorija.

L-Objettivi Ġenerali, l-Objettivi Speċifiċi u l-indikaturi tar-riżultati tal-EIT għall-perijodu mill-2014 sal-2020 huma ddefiniti f'Orizzont 2020.".

(3)

L-Artikolu 4(1) jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-punt (a) jinbidel b’dan li ġej:

"(a)

Bord tat-Tmexxija magħmul minn membri ta’ livell għoli b’esperjenza fl-edukazzjoni għolja, ir-riċerka, l-innovazzjoni u n-negozju. Huwa għandu jkun responsabbli għat-tmexxija tal-attivitajiet tal-EIT, għall-għażla, in-nomina u l-evalwazzjoni tal-KICs, u għad-deċiżjonijiet strateġiċi l-oħrajn kollha. Dan għandu jkun assistit minn Kumitat Eżekuttiv;";

(b)

il-punt (b) huwa mħassar;

(c)

il-punt (c) jinbidel b’dan li ġej:

"(c)

Direttur, maħtur mill-Bord tat-Tmexxija, li għandu jkun responsabbli għall-Bord tat-Tmexxija għall-ġestjoni amministrattiva u finanzjarja tal-EIT u li għandu jkun ir-rappreżentant legali tal-EIT;".

(4)

L-Artikolu 5(1) jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-punt (a) jinbidel b’dan li ġej:

"(a)

jidentifika, skont l-ASI, il-prijoritajiet u l-attivitajiet ewlenin tiegħu;";

(b)

il-punt (c) jinbidel b’dan ġej:

"(c)

jagħżel u jinnomina KICs fl-oqsma prijoritarji skont l-Artikolu 7 u jiddefinixxi d-drittijiet u l-obbligi tagħhom bi ftehim, jipprovdihom bl-appoġġ meħtieġ, japplika l-miżuri meħtieġa ta' kontroll tal-kwalità, jissorvelja kontinwament u jevalwa perjodikament l-attivitajiet tagħhom, jiżgura livell adegwat ta' koordinazzjoni u jiffaċilita l-komunikazzjoni u l-kooperazzjoni tematika bejn il-KICs;";

(c)

il-punt (f) jinbidel b'dan li ġej:

"(f)

jippromwovi t-tixrid tal-aħjar prassi għall-integrazzjoni tat-trijangolu tal-għarfien, inkluż fost il-KICs, sabiex jiżviluppa kultura ta' innovazzjoni komuni u ta' trasferiment tal-għarfien, u jħeġġeġ il-parteċipazzjoni f'attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni, inkluż fl-RIS;";

(d)

il-punt (h) jinbidel b’dan li ġej:

"(h)

jippromwovi approċċi multidixxiplinari għall-innovazzjoni, inkluża l-integrazzjoni ta' soluzzjonijiet teknoloġiċi, tas-soċjetà u dawk mhux teknoloġiċi, approċċi organizzattivi u mudelli ġodda ta' negozju;";

(e)

jiżdiedu l-punti li ġejjin:

"(i)

jiżgura l-komplementarjetà u s-sinerġija bejn l-attivitajiet tal-EIT u programmi oħra tal-Unjoni, fejn adatt;

(j)

jippromwovi l-KICs bħala sħab eċċellenti tal-innovazzjoni fi ħdan l-Unjoni kif ukoll barra minnha;

(f)

jistabbilixxi Forum tal-Partijiet Interessati biex jagħti tagħrif dwar l-attivitajiet tal-EIT, l-esperjenzi tiegħu, l-aħjar prassi u l-kontribuzzjoni għall-politiki u l-objettivi ta' innovazzjoni, riċerka u edukazzjoni tal-Unjoni u biex jippermetti lill-partijiet interessati jesprimu l-fehmiet tagħhom. Għandha ssir laqgħa tal-Forum tal-Partijiet Interessati tal-anqas darba fis-sena. Ir-rappreżentanti tal-Istati Membri għandhom jiltaqgħu f'konfigurazzjoni speċjali, fi ħdan il-laqgħa tal-Forum tal-Partijiet Interessati, biex jiġu żgurati komunikazzjoni u fluss ta' informazzjoni adatti mal-EIT, u jiġu infurmati dwar il-kisbiet tal-EIT u l-KICs, jagħtu parir lill-EIT u l-KICs u jikkondividu esperjenzi magħhom. Il-konfigurazzjoni speċjali tar-rappreżentanti tal-Istati Membri fil-Forum tal-Partijiet Interessati għandha tiżgura wkoll sinerġiji u komplementarjetajiet adatti bejn l-attivitajiet tal-EIT u l-KIC mal-programmi u l-inizjattivi nazzjonali, inkluż il-kofinanzjament nazzjonali potenzjali tal-attivitajiet tal-KIC.".

(5)

L-Artikolu 6 jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 jiġi emendat kif ġej:

i)

il-punt (b) jiġi emendat kif ġej:

"(b)

riċerka avvanzata u mmexxija mill-innovazzjoni f’oqsma ta’ interess ekonomiku u soċjali ewlieni u li tutilizza r-riżultati tar-riċerka Ewropea u nazzjonali, bil-potenzjal li ssaħħaħ il-kompetittività Ewropea fil-livell internazzjonali u ssib soluzzjonijiet għall-isfidi l-kbar iffaċċjati mis-soċjetà Ewropea;";

(ii)

il-punt (c) jinbidel b’dan ġej:

"(c)

attivitajiet ta’ edukazzjoni u taħriġ fil-livell ta’ masters u ta’ dottorat, kif ukoll korsijiet ta' taħriġ professjonali, f’dixxiplini bil-potenzjal li jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet soċjoekonomiċi Ewropej fil-ġejjieni u li jespandu l-bażi ta’ talent tal-Unjoni, jippromwovu l-iżvilupp ta’ ħiliet marbuta mal-innovazzjoni, it-titjib tal-ħiliet maniġerjali u intraprenditorjali u l-mobbiltà ta’ riċerkaturi u studenti, u jrawwmu l-kondiviżjoni tal-għarfien, il-mentoring u n-netwerking fost dawk li jirċievu lawrji u taħriġ tal-EIT;";

(iii)

il-punt (d) jinbidel b’li ġej:

"(d)

attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni u t-tixrid tal-aħjar prassi fis-settur tal-innovazzjoni b'enfasi fuq l-iżvilupp ta' kooperazzjoni bejn l-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u n-negozju, inklużi s-setturi finanzjarji u dawk tas-servizzi;";

(iv)

jiżdied il-punt li ġej:

"(e)

it-tfittxija ta' sinerġiji u komplementarjetajiet bejn l-attivitajiet tal-KIC u programmi Ewropej, nazzjonali u reġjonali eżistenti, fejn xieraq;";

(b)

il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:

"2.   Il-KICs għandu jkollhom awtonomija ġenerali sostanzjali biex jiddefinixxu l-organizzazzjoni u l-kompożizzjoni interna tagħhom, kif ukoll l-aġenda preċiża u l-metodi ta' ħidma tagħhom. B’mod partikolari, il-KICs għandhom:

(a)

jistabbilixxu arranġamenti ta' governanza li jirriflettu t-trijangolu tal-għarfien tal-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni;

(b)

jimmiraw li jkunu miftuħa għal membri ġodda kull meta dawn iżidu valur għas-sħubija;

(c)

jiffunzjonaw b'mod miftuħ u trasparenti, skont ir-regoli interni tagħhom;

(d)

jistabbilixxu pjanijiet ta' negozju b'objettivi u indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni;

(e)

jiżviluppaw strateġiji għas-sostenibbiltà finanzjarja.".

(6)

L-Artikolu 7 jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 jinbidel b’dan li ġej:

"1.   Sħubija għandha tiġi magħżula u nominata mill-EIT biex issir KIC fuq proċedura kompetittiva, miftuħa u trasparenti. Kriterji dettaljati għall-għażla tal-KICs, ibbażati fuq il-prinċipji tal-eċċellenza u tar-relevanza għall-innovazzjoni, għandhom jiġu adottati u ppubblikati mill-EIT. Fil-proċess ta' għażla għandhom ikunu involuti esperti esterni u indipendenti.";

(b)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

"1a.   L-EIT għandu jniedi l-għażla u n-nomina tal-KICs skont l-oqsma ta' prijorità u l-iskeda taż-żmien iddefinita fl-Aġenda Strateġika ta' Innovazzjoni (ASI).";

(c)

il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:

"2.   Skont il-prinċipji stabbiliti fil-paragrafu 1, il-kriterji tal-għażla għan-nomina ta' KIC għandha tinkludi fost affarijiet oħra:

(a)

il-kapaċità attwali u potenzjali ta' innovazzjoni, inkluża l-intraprenditorija, fi ħdan is-sħubija kif ukoll l-eċċellenza tagħha fl-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni;

(b)

il-kapaċità tas-sħubija li tikseb il-miri tal-ASI u b'hekk tikkontribwixxi lejn l-objettiv u l-prijoritajiet ġenerali ta' Orizzont 2020;

(c)

l-approċċ multidixxiplinari għall-innovazzjoni, inkluża l-integrazzjoni ta' soluzzjonijiet teknoloġiċi, soċjali u mhux teknoloġiċi;

(d)

il-kapaċità tas-sħubija li tiżgura finanzjament sostenibbli u awtosuffiċjenti fuq perijodu ta' żmien twil, inkluż kontribut sostanzjali u li jiżdied mis-settur privat, mill-industrija u mis-servizzi;

(e)

il-parteċipazzjoni b'bilanċ adegwat fis-sħubija ta' organizzazzjonijiet attivi fit-trijanglu tal-għarfien tal-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni;

(f)

it-turija ta' pjan għall-ġestjoni ta' proprjetà intellettwali li tkun adatta għas-settur konċernat, inkluż il-mod kif ittieħed kont tal-kontribuzzjonijiet mid-diversi organizzazzjonijiet imsieħba;

(g)

miżuri għall-appoġġ tal-involviment tas-settur privat u tal-kooperazzjoni miegħu, inkluż is-settur finanzjarju u b'mod partikolari l-SMEs, kif ukoll il-ħolqien ta' impriżi ġodda u dawk li qabdu ritmu b'saħħtu u l-SMEs, fid-dawl tal-isfruttament kummerċjali tar-riżultati tal-attivitajiet tal-KICs;

(h)

disponibbiltà sabiex jiġu stabbiliti miżuri konkreti għall-interazzjoni u l-kooperazzjoni mas-setturi pubbliċi u dawk terzi, kif adatt;

(i)

disponibbiltà għall-interazzjoni ma' organizzazzjonijiet u networks oħrajn barra l-KIC bil-għan li tiġi kondiviża l-aħjar prassi u l-eċċellenza;

(j)

disponibbiltà li jiġu stabbiliti proposti konkreti għal sinerġiji ma' inizjattivi tal-Unjoni u oħrajn rilevanti.";

(d)

il-paragrafu 3 jinbidel b’dan li ġej:

"3.   Il-kundizzjoni minima biex tiġi fformata KIC hija l-parteċipazzjoni ta' mill-anqas tliet organizzazzjonijiet imsieħba, stabbiliti f'mill-anqas tliet Stati Membri differenti. Dawn l-organizzazzjonijiet imsieħba kollha jridu jkunu indipendenti minn xulxin fis-sens tal-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**)

(**)  Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-11 ta' Diċembru 2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' … li jistabilixxu r-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni f'-‘Orizzont 2020’ - Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u jirrevoka d-Deċiżjoni Nru 1482/2007/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 81).";"

(e)

il-paragrafu 4 jinbidel b’dan li ġej:

"4.   Minbarra l-kondizzjoni stipulata fil-paragrafu 3, mhux inqas minn żewġ terzi tal-organizzazzjonijiet imsieħba li jiffurmaw KIC għandhom jiġu stabbiliti fl-Istati Membri. Mill-inqas istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja waħda u kumpanija privata waħda għandhom ikunu parti minn kull KIC.";

(f)

jiżdied il-paragrafu li ġej:

"5.   L-EIT għandu jadotta u jippubblika kriterji u proċeduri għall-finanzjament, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-KICs qabel it-tnedija tal-proċedura ta' għażla għall-KICs il-ġodda. Il-konfigurazzjoni speċjali tar-rappreżentanti tal-Istati Membri fi ħdan il-Forum tal-Partijiet Interessati għandha tiġi infurmata fil-pront dwarhom.".

(7)

Jiżdiedu l-Artikoli li ġejjin:

"Artikolu 7a

Prinċipji għall-evalwazzjoni u l-monitoraġġ tal-KICs

L-EIT għandu, fuq il-bażi tal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni stabbiliti, fost l-oħrajn, fir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 u l-ASI, u f'kooperazzjoni tal-Kummissjoni, jorganizza monitoraġġ kontinwu u evalwazzjonijiet esterni minn żmien għal żmien tal-kontribut, ir-riżultati u l-impatt ta' kull KIC. Ir-riżultati ta' tali monitoraġġ u evalwazzjonijiet għandhom jiġu rappurtati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u għandhom jiġu magħmula pubbliċi.

Artikolu 7b

Tul ta’ żmien, kontinwazzjoni u tmiem ta’ KIC

1.   Suġġett għall-eżitu tal-monitoraġġ kontinwu u tal-evalwazzjonijiet minn żmien għal żmien u għall-ispeċifiċitajiet ta' oqsma partikolari, KIC normalment għandu jkollu qafas ta' żmien ta' minn seba' sa ħmistax-il sena.

2.   L-EIT jista' jistabbilixxi ftehim qafas ta' sħubija ma' KIC għal perijodu inizjali ta' seba' snin.

3.   Il-Bord tat-Tmexxija jista' jiddeċiedi li jestendi l-ftehim qafas ta' sħubija ma' KIC lil hinn mill-perijodu inizjali stabbilit, fil-limiti tal-pakkett finanzjarju msemmi fl-Artikolu 19, jekk dan ikun l-aktar mod adatt biex jintlaħqu l-objettivi tal-EIT.

4.   Fil-każ li evalwazzjonijiet ta' KIC juru riżultati inadegwati, il-Bord tat-Tmexxija għandu jieħu l-miżuri adatti inklużi t-tnaqqis, il-modifika jew l-irtirar tal-appoġġ finanzjarju jew it-tmiem tal-ftehim.".

(8)

Fl-Artikolu 8(2), jiddaħħal il-punt li ġej:

"(aa)

ixerrdu l-aħjar prassi dwar kwistjonijiet orizzontali;".

(9)

L-Artikolu 10 huwa mħassar.

(10)

L-Artikolu 13(2) jinbidel b’dan li ġej:

"2.   L-EIT għandu jippubblika r-regoli ta’ proċedura tiegħu, ir-regoli finanzjarji speċifiċi tiegħu msemmija fl-Artikolu 21(1) u l-kriterji dettaljati għall-għażla tal-KICs imsemmija fl-Artikolu 7 qabel ma jinħarġu s-sejħiet għal proposti għall-għażla tal-KICs.".

(11)

L-Artikolu 14 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:

"2.   Il-KICs għandhom jiġu finanzjati, b'mod partikolari, mis-sorsi li ġejjin:

(a)

kontribuzzjonijiet minn organizzazzjonijiet imsieħba, bħala sors sostanzjali ta' finanzjament;

(b)

kontribuzzjonijiet volontarji minn Stati Membri, pajjiżi terzi jew awtoritajiet pubbliċi fi ħdanhom;

(c)

kontribuzzjonijiet minn entitajiet jew istituzzjonijiet internazzjonali;

(d)

dħul ġġenerat mill-assi proprji u l-attivitajiet tal-KICs stess u d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali;

(e)

dotazzjonijiet ta' kapital, inklużi dawk ġestiti mill-Fondazzjoni EIT;

(f)

wirt, donazzjonijiet u kontribuzzjonijiet minn individwi, istituzzjonijiet, fondazzjonijiet jew kull entità nazzjonali oħra;

(g)

il-kontribuzzjoni mill-EIT;

(h)

strumenti finanzjarji, inklużi dawk mill-fondi tal-baġit ġenerali tal-Unjoni.

Il-kontribuzzjonijiet jistgħu jinkludu kontribuzzjonijiet in natura.".

(b)

il-paragrafu 4 jinbidel b’dan li ġej:

"4.   Il-kontribuzzjoni tal-EIT lill-KICs tista' tkopri sa 100 % tal-ispejjeż eliġibbli totali tal-attivitajiet ta' valur miżjud tal-KIC".;

(c)

jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

"6.   Il-kontribut tal-EIT m'għandux, bħala medja, jaqbeż il-25 % tal-finanzjament totali tal-KIC.

7.   L-EIT għandu jistabbilixxi mekkaniżmu ta’ rieżami kompetittiv għall-allokazzjoni ta’ sehem adegwat tal-kontribuzzjoni finanzjarja tiegħu lill-KICs. Dan għandu jinkludi l-valutazzjoni tal-pjanijiet ta' negozju tal-KICs u tal-prestazzjoni kif imkejla minn monitoraġġ kontinwu.".

(12)

L-Artikolu 15 jinbidel b’dan li ġej:

"Artikolu 15

Programmazzjoni u rappurtar

1.   L-EIT għandu jadotta programm triennali progressiv ta' ħidma, ibbażat fuq l-ASI, ladarba tiġi adottata, li fih stqarrija tal-prijoritajiet ewlenin u l-inizjattivi ppjanati tal-EIT u tal-KICs, inkluża stima ta' ħtiġijiet u sorsi finanzjarji. Għandu jkun fih ukoll indikaturi xierqa għall-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-KICs u l-EIT, bl-użu ta’ approċċ orjentat lejn ir-riżultati. Il-programm triennali progressiv preliminari ta' ħidma għandu jintbagħat mill-EIT lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru tas-sena li tispiċċa sentejn qabel id-dħul fis-seħħ tal-programm ta' ħidma triennali in kwistjoni (is-sena N- 2).

Fi żmien tliet xhur minn meta jiġi ppreżentat il-programm ta' ħidma, il-Kummissjoni għandha tagħti l-opinjoni tagħha dwar l-objettivi speċifiċi tal-EIT kif iddefiniti f'Orizzont 2020 u l-komplementaritajiet mal-politiki u l-istrumenti tal-Unjoni. L-EIT għandu jqis l-opinjoni tal-Kummissjoni u, f'każ ta' nuqqas ta' qbil, jiġġustifika l-pożizzjoni tiegħu. Il-programm ta' ħidma finali għandu jiġi trasmess mill-EIT lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, għall-finijiet ta' informazzjoni. Fuq talba, id-Direttur għandu jippreżenta l-programm ta' ħidma finali lill-kumitat responsabbli fil-Parlament Ewropew.

2.   L-EIT għandu jadotta rapport annwali sat-30 ta' Ġunju ta' kull sena. Ir-rapport għandu jagħti fil-qosor l-attivitajiet immexxija mill-EIT u l-KICs matul is-sena kalendarja ta' qabel u jeżamina r-riżultati fir-rigward tal-objettivi, l-indikaturi u l-iskeda taż-żmien stabbiliti, ir-riskji assoċjati mal-attivitajiet imwettqa, l-użu ta' riżorsi u l-operat ġenerali tal-EIT. L-EIT għandu jibgħat ir-rapport annwali lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u jinformahom tal-anqas darba fis-sena dwar l-attivitajiet tal-EIT, il-kontribut tagħhom għal Orizzont 2020 u għall-politiki u l-objettivi ta' innovazzjoni, riċerka u edukazzjoni tal-Unjoni."

(13)

L-Artikolu 16 jiġi emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 2, il-kelma "ħamsa" tiġi sostitwita bil-kelma "tlieta";

(b)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

"2a.   Il-Kummissjoni tista' twettaq evalwazzjonijiet oħra dwar temi jew suġġetti ta' rilevanza strateġika, bl-għajnuna ta' esperti indipendenti, biex teżamina l-progress magħmul mill-EIT fir-rigward tal-objettivi stabbiliti, tidentifika l-fatturi li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-attivitajiet u tidentifika l-aħjar prassi. Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra bis-sħiħ l-impatt amministrattiv fuq l-EIT u l-KICs.".

(14)

L-Artikolu 17 jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:

"2.   L-ASI għandha tiddefinixxi l-oqsma prijoritarji u l-istrateġija fit-tul għall-EIT u għandha tinkludi stima tal-impatt soċjoekonomiku tagħha u l-kapaċità tagħha li tiġġenera l-aħjar valur miżjud fir-rigward tal-innovazzjoni. L-ASI għandha tikkunsidra r-riżultati tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-EIT kif imsemmi fl-Artikolu 16.";

(b)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

"2a.   L-ASI għandha tinkludi analiżi tas-sinerġiji potenzjali u adatti u l-komplementaritajiet bejn l-attivitajiet tal-EIT u inizjattivi, strumenti u programmi oħra tal-Unjoni.";

(c)

il-paragrafu 4 jinbidel b’dan li ġej:

"4.   Filwaqt li jaġixxu fuq proposta mill-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jadottaw l-ASI skont l-Artikolu 173(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.".

(15)

L-Artikolu 19 jinbidel b’dan li ġej:

"Artikolu 19

Impenji Baġitarji

1.   Il-pakkett finanzjarju minn Orizzont 2020 għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament matul il-perijodu mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020 huwa stabbilit għal EUR 2 711,4 miljun fi prezzijiet attwali.

2.   L-ammont għandu jikkostitwixxi r-referenza ewlenija għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill matul il-proċedura baġitarja, fi ħdan it-tifsira tal-punt 17 tal-Ftehim Interistituzzjonali ta' 2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u l-ġestjoni finanzjarja tajba] (***).

3.   L-approprjazzjonijiet annwali għandhom ikunu awtorizzati mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fil-limiti tal-qafas finanzjarju. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-EIT lejn il-KICs għandha tkun ipprovduta minn dan il-pakkett finanzjarju.

(***)  ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.""

(16)

L-Artikolu 20 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 5 jinbidel b’dan li ġej:

"5.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta l-abbozz tal-istima, flimkien ma' abbozz ta' pjan ta' stabbiliment u l-programm progressiv triennali preliminari ta' ħidma u jgħaddihom lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru tas-sena N- 2."

(b)

il-paragrafu 6 jinbidel b’dan li ġej:

"6.   Abbażi tal-istima, il-Kummissjoni għandha ddaħħal, fl-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni, l-istimi li hija tqis meħtieġa għall-ammont tas-sussidju li jrid jiġi addebitat lill-baġit ġenerali.".

(17)

L-Artikolu 21 jiġi emendat kif ġej:

(a)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

"1a.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja lill-EIT għandha tkun implimentata skont ir-Regolament (UE) Nru 1290/2013 u skont ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013."

(b)

il-paragrafu 4 jinbidel b’dan li ġej:

"4.   Fuq rakkomandazzjoni mill-Kunsill, il-Parlament Ewropew għandu, qabel il-15 ta’ Mejju tas-sena N + 2, jagħti kwittanza għas-sena N lid-Direttur fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-EIT.".

(18)

L-Artikolu 22(4) huwa mħassar.

(19)

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 22a

Xoljiment tal-EIT

Fil-każ tax-xoljiment tal-EIT, il-likwidazzjoni tiegħu għandha sseħħ taħt is-superviżjoni tal-Kummissjoni skont il-liġijiet applikabbli. Il-ftehimiet mal-KICs u l-att li jistabbilixxi l-Fondazzjoni tal-EIT għandhom jistabbilixxu d-dispożizzjonijiet adegwati f'tali sitwazzjoni.".

Artikolu 2

L-Anness għar-Regolament (KE) Nru 294/2008 għandu jinbidel bl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, il-11 ta’ Diċembru 2013.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  ĠU C 181, 21.6.2012, p. 122.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Novembru 2013 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-ĠU)

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' 11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 - Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) (Ara paġna 104 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta'11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni u t-tixrid f'"Orizzont 2020" - Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020), (Ara paġna 81 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(5)  ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.

(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 294/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2008 li jistabbilixxi l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (ĠU L 97, 9.4.2008, p. 1).


ANNESS

Statuti tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija

TAQSIMA 1

KOMPOŻIZZJONI TAL-BORD TAT-TMEXXIJA

1.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jkun magħmul kemm minn membri maħtura kif ukoll minn rappreżentanti.

2.

Għandu jkun hemm 12-il membru maħtur, b'ħatra mill-Kummissjoni, li fosthom ikun hemm bilanċ bejn dawk b'esperjenza fin-negozju, fl-edukazzjoni għolja u fir-riċerka. Dawn għandu jkollhom mandat ta’ erba' snin li ma jiġġeddidx.

Fejn meħtieġ, il-Bord tat-Tmexxija għandu jibgħat lill-Kummissjoni proposta għall-ħatra ta' membru(i) ġdid(ġodda). Il-kandidat(i) għandu jintgħażel (għandhom jintgħażlu) abbażi tar-riżultat ta' proċedura trasparenti u miftuħa li tinvolvi l-konsultazzjoni tal-partijiet interessati.

Il-Kummissjoni għandha żżomm kont tal-bilanċ bejn l-esperjenza fl-edukazzjoni għolja, fir-riċerka, fl-innovazzjoni u fin-negozju kif ukoll tal-bilanċ bejn is-sessi u dak ġeografiku u għandha tapprezza l-ambjenti tal-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni.

Il-Kummissjoni għandha taħtar il-membru(i) u tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-proċess tal-għażla u tal-ħatra finali ta’ dawk il-membri tal-Bord tat-Tmexxija.

F'każ li membru maħtur ma jkunx jista' jibqa' sat-tmiem tal-mandat tiegħu/tagħha, għandu jinħatar membru sostitut permezz tal-istess proċedura bħal dik tal-membru li ma jistax ikompli l-mandat sabiex iwettaq sat-tmiem il-mandat ta' dan tal-aħħar. Membru sostitut li jkun serva għal perijodu ta' inqas minn sentejn jista' jinħatar mill-ġdid mill-Kummissjoni għal perijodu addizzjonali ta' erba' snin fuq talba tal-Bord tat-Tmexxija.

Matul perijodu tranżitorju, il-membri tal-Bord maħtura inizjalment għal perijodu ta' sitt snin għandhom jaslu sa tmiem il-mandat tagħhom. Sa dak in-nhar għandu jkun hemm 18-il membru maħtur. Fi żmien sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, terz mit-tnax-il membru maħtur fl-2012 għandu jintgħażel mill-Bord tat-Tmexxija bl-approvazzjoni tal-Kummissjoni biex iservi għal perijodu ta' sentejn, terz għal perijodu ta' erba' snin u terz għal perijodu ta' sitt snin.

Il-Kummissjoni tista', f'ċirkostanzi eċċezzjonali u ġustifikati kif dovut, bil-ħsieb li tippreserva l-integrità tal-Bord tat-Tmexxija, twaqqaf il-mandat ta' membru tal-Bord fuq inizjattiva tagħha stess.

3.

Għandu jkun hemm tliet membri rappreżentattivi eletti mill-KICs minn fost l-organizzazzjonijiet imsieħba. Dawn għandu jkollhom mandat ta’ sentejn, li jista’ jiġġedded darba. Il-mandat tagħhom jintemm jekk ma jibqgħux mal-KIC.

Il-kundizzjonijiet u l-proċeduri għall-elezzjoni u s-sostituzzjoni tal-membri rappreżentattivi għandhom jiġu approvati mill-Bord tat-Tmexxija abbażi ta' proposta mid-Direttur. Dan il-mekkaniżmu għandu jiżgura rappreżentanza xierqa tad-diversità u għandu jżomm kont tal-evoluzzjoni tal-KICs.

Matul perijodu tranżitorju, il-membri rappreżentanti inizjalment eletti għal perijodu ta' tliet snin għandhom jaslu sa tmiem il-mandat tagħhom. Sa dakinhar għandu jkun hemm erba' membri rappreżentanti.

4.

Il-membri tal-Bord tat-Tmexxija għandhom jaġixxu fl-interess tal-EIT, jissalvagwardjaw il-miri u l-missjoni, l-identità, l-awtonomija u l-koerenza tiegħu b'mod indipendenti u trasparenti.

TAQSIMA 2

RESPONSABBILTAJIET TAL-BORD TAT-TMEXXIJA

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jieħu deċiżjonijiet strateġiċi meħtieġa, b'mod partikolari:

(a)

jadotta l-Aġenda Strateġika ta' Innovazzjoni (ASI) tal-EIT, il-programm progressiv triennali ta' ħidma, il-baġit, il-kontijiet annwali u l-karta tal-bilanċ u r-rapport annwali tal-attivitajiet abbażi ta' proposta mid-Direttur;

(b)

jadotta kriterji u proċeduri għall-finanzjament, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-KICs, abbażi ta' proposta mid-Direttur;

(c)

jadotta l-proċedura ta' għażla tal-KICs;

(d)

jagħżel u jaħtar sħubija bħala KIC jew jirtira l-ħatra fejn opportun;

(e)

jiżgura evalwazzjoni kontinwa tal-attivitajiet tal-KICs;

(f)

jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu, dawk għall-Kumitat Eżekuttiv, kif ukoll ir-regoli finanzjarji speċifiċi tal-EIT;

(g)

jiddefinixxi, bil-qbil tal-Kummissjoni, l-onorarji xierqa għall-membri tal-Bord tat-Tmexxija u tal-Kumitat Eżekuttiv; dawn l-onorarji għandhom jitqabblu ma' remunerazzjoni simili fl-Istati Membri;

(h)

jadotta proċedura għall-għażla tal-Kumitat Eżekuttiv u tad-Direttur;

(i)

jaħtar u jekk meħtieġ ineħħi mill-kariga lid-Direttur, u jeżerċita awtorità dixxiplinari fuqu/fuqha;

(j)

jaħtar l-Uffiċjal tal-Kontabilità u l-membri tal-Kumitat Eżekuttiv;

(k)

jadotta kodiċi ta’ mġiba tajba dwar il-kunflitti ta’ interess;

(l)

jistabbilixxi, fejn xieraq, gruppi konsultattivi li jista’ jkollhom mandat definit;

(m)

jistabbilixxi Funzjoni ta' Awditjar Intern skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 (1);

(n)

ikollu s-setgħa li jistabbilixxi Fondazzjoni bl-objettiv speċifiku tal-promozzjoni u l-appoġġ tal-attivitajiet tal-EIT;

(o)

jiddeċiedi dwar il-politika lingwistika tal-EIT filwaqt li jqis il-prinċipji eżistenti dwar il-multilingwiżmu u r-rekwiżiti prattiċi tal-operat tiegħu;

(p)

jippromwovi l-EIT globalment, sabiex iżid l-attrattività tiegħu u jagħmlu entità ta' klassi dinjija għall-eċċellenza fl-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni.

TAQSIMA 3

FUNZJONAMENT TAL-BORD TAT-TMEXXIJA

1.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jeleġġi l-President tiegħu minn fost il-membri maħtura. Il-mandat tal-President għandu jkun għal sentejn, li jista’ jiġġedded darba.

2.

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta deċiżjonijiet b'maġġoranza sempliċi tal-membri li għandhom id-dritt tal-vot.

Madankollu, id-deċiżjonijiet li jaqgħu taħt il-punti (a), (b), (c), (i) u (o) tat-Taqsima 2, u taħt il-paragrafu 1 ta' din it-Taqsima għandhom jeħtieġu maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri tiegħu li għandhom id-dritt li jivvutaw.

3.

Il-membri rappreżentanti ma jistgħux jivvotaw dwar id-deċiżjonijiet taħt il-punti (b), (c), (d), (e), (f), (g) (i), (j), (k), (o) u (p) tat-Taqsima 2.

4.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jiltaqa' f'sessjoni ordinarja mill-anqas tliet darbiet fis-sena u f'sessjoni straordinarja meta jitlaqqa' mill-President tiegħu jew fuq talba ta' mill-anqas terz tal-membri kollha tiegħu.

5.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jkun megħjun mill-Kumitat Eżekuttiv. Il-Kumitat Eżekuttiv għandu jkun magħmul minn tliet membri maħtura u l-President tal-Bord tat-Tmexxija, li għandu jippresiedi wkoll il-Kumitat Eżekuttiv. It-tliet membri apparti l-President għandhom jintgħażlu mill-Bord tat-Tmexxija minn fost il-membri maħtura tal-Bord tat-Tmexxija. Il-Bord tat-Tmexxija jista' jiddelega kompiti speċifiċi lill-Kumitat Eżekuttiv.

TAQSIMA 4

ID-DIRETTUR

1.

Id-Direttur għandu jkun persuna ta' kompetenza u reputazzjoni għolja fl-oqsma li fihom jopera l-EIT. Id-Direttur għandu jinħatar mill-Bord tat-Tmexxija għal mandat ta’ erba’ snin. Il-Bord tat-Tmexxija jista’ jestendi dak il-mandat darba b’perijodu ta' erba’ snin meta jqis li l-interessi tal-EIT jinqdew aħjar jekk isir hekk.

2.

Id-Direttur għandu jkun responsabbli għall-operazzjonijiet u l-amministrazzjoni ta' kuljum tal-EIT u għandu jkun ir-rappreżentant ġuridiku tiegħu. Id-Direttur għandu jagħti rendikont lill-Bord tat-Tmexxija u jirrapporta lilu fuq bażi kontinwa dwar l-iżvilupp tal-attivitajiet tal-EIT.

3.

Id-Direttur għandu b'mod partikolari:

(a)

jorganizza u jmexxi l-attivitajiet tal-EIT;

(b)

jgħin lill-Bord tat-Tmexxija u lill-Kumitat Eżekuttiv f’ħidmiethom, jipprovdi s-segretarjat għal-laqgħat tagħhom u jipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa għat-twettiq ta' dmirijiethom;

(c)

iħejji abbozz tal-ASI, programm progressiv preliminari u triennali ta' ħidma, l-abbozz tar-rapport annwali u l-abbozz tal-baġit annwali biex jiġu ppreżentati lill-Bord tat-Tmexxija;

(d)

iħejji u jamministra l-proċedura tal-għażla għall-KICs u jiżgura li d-diversi stadji ta' dak il-proċess jitwettqu b'mod trasparenti u oġġettiv;

(f)

iħejji, jinnegozja u jikkonkludi ftehimiet kuntrattwali mal-KICs;

(f)

jorganizza l-Forum tal-Partijiet Interessati, inkluża l-konfigurazzjoni speċjali tar-rappreżentanti tal-Istati Membri;

(g)

jiżgura l-implimentazzjoni ta' proċeduri effikaċi ta' monitoraġġ u evalwazzjoni fir-rigward tal-prestazzjoni tal-EIT skont l-Artikolu 16 ta' dan ir-Regolament;

(h)

ikun responsabbli għal kwistjonijiet amministrattivi u finanzjarji, fosthom l-implimentazzjoni tal-baġit tal-EIT, wara li jittieħed kont tal-parir mogħti mill-Funzjoni ta’ Awditjar Intern;

(i)

ikun responsabbli għall-kwistjonijiet kollha tal-persunal;

(j)

jippreżenta l-abbozz tal-kontijiet annwali u l-karta tal-bilanċ lill-Funzjoni ta' Awditjar Intern, u sussegwentement lill-Bord tat-Tmexxija, permezz tal-Kumitat Eżekuttiv;

(k)

jiżgura li jitwettqu l-obbligi tal-EIT fir-rigward tal-kuntratti u l-ftehimiet konklużi minnu;

(l)

jiżgura komunikazzjoni effettiva mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni;

(m)

jaġixxi fl-interess tal-EIT, jissalvagwardja l-miri u l-missjoni, l-identità, l-awtonomija u l-koerenza tiegħu b'mod independenti u trasparenti.

TAQSIMA 5

IL-PERSUNAL TAL-EIT

1.

Il-persunal tal-EIT għandu jkun magħmul minn persuni impjegati direttament mill-EIT taħt kuntratti b'terminu fiss. Il-kundizzjonijiet tal-impjieg ta’ impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea għandhom japplikaw għad-Direttur u għall-persunal tal-EIT.

2.

Jistgħu jiġu ssekondati esperti, għal perijodu limitat, mal-EIT. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta dispożizzjonijiet li jippermettu lill-esperti ssekondati jaħdmu mal-EIT u jiddefinixxi d-drittijiet u r-responsabbiltajiet tagħhom.

3.

L-EIT għandu jeżerċita, fir-rigward tal-persunal tiegħu, is-setgħat mogħtija lill-awtorità awtorizzata li tikkonkludi l-kuntratti mal-persunal tiegħu.

4.

Jista' jiġi meħtieġ minn membru tal-persunal li jagħmel tajjeb għal kwalunkwe ħsara, kompletament jew parzjalment, imġarrba mill-EIT bħala riżultat ta' kondotta serjament skorretta min-naħa tiegħu/tagħha matul il-qadi ta' dmirijietu/ha jew b’rabta mal-qadi ta' dmirijietu/ha.


(1)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tat-23 ta' Diċembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72).


Top